ی در وزارت راه ابقا شد

دنیای اقتصاد:بررسی مجوزهای ب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1394 کلید خورد و این وزارتخانه برای حذف و اصلاح برخی مجوزها اقداماتی را طی چهارمرحله انجام داد. نتایج حاصل از این اقدامات، احصای 89 مجوز بوده که حدود نیمی از آنها حذف یا ادغام شده است. متولیان این وزارتخانه برای کاهش تورم مقررات، ماهیت عملکردی این مقررات را مورد بررسی قرار داده و به نتایجی دست یافتند.براساس آنچه در توضیح چگونگی طی پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده است، برخی مجوزهای اظهار شده از سوی حوزه ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با ا امات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند. برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.یکی از اولویت های ت یازدهم در ایجاد تحرک در نظام اقتصادی کشور، تمرکز بر بهبود فضای ب وکار بوده و شرایط محیطی حاکم بر فعالیت های تولیدی و تجاری به عوامل متعددی از جمله شفافیت و ثبات قوانین، ثبات در پارامترهای کلان اقتصادی، اعتماد به نظام اداری، فضای و امنیتی کشور و فرهنگ مصرفی جامعه بستگی داشته است. با توجه به اینکه این موضوع فرابخشی است، بنابراین فعالیت دستگاه های مختلف و تعامل میان آنها در بهبود نسبی فضای ب وکار، بسیار حائز اهمیت بوده و این مهم نیازمند برنامه جامع ب وکار در سطح ملی و همچنین مدیریت آن در سطح کلان و د است. در آغاز ت یازدهم، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام ب وکار که از سوی بانک جهانی منتشر شد، 145 بوده است. هدف گذاری صورت گرفته در این خصوص، دستی به رتبه زیر 100 بوده و با تلاش های صورت گرفته در ت، رتبه کشور با بهبود نسبی به 120 رسیده است. در این راستا وزارتخانه مذکور به عنوان متولی امور حاکمیتی در امر تولید و تجارت، موضوع بهبود فضای ب وکار را به عنوان یکی از راهبردهای خود مورد توجه قرار داده است. «بازنگری، اصلاح یا تدوین دستورالعمل ها» و « کاهش تعداد مجوزهای ب وکار» از جمله اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص است.کاهش تعداد مجوزهای ب وکاربررسی مجوزهای ب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از ارسال نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف و اصلاح برخی مجوزها، مورد اهتمام قرار گرفت. از این رو ماهیت عملکردی برخی از مقررات بررسی شده که نتایجی به این شرح حاصل شده است: برخی مجوزهای اظهار شده از سوی حوزه ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با ا امات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین به مجوزهای جداگانه تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند. برخی مجوزها در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت متبوع ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.پس از آن با تکمیل اطلاعات در مورد هر مجوز شامل مبانی قانونی مجوزها، مدارک مورد نیاز برای اخذ آنها، زمان و هزینه مورد نیاز برای اخذ هر مجوز، شرایط ابطال، شرایط تمدید، آیین‏نامه ها و ضوابط اجرایی مرتبط، منطق علمی- اجرایی ضرورت صدور مجوز مورد بحث قرار گرفت و با ارائه تحلیل وضعیت موجود آنها در مورد ابقا، اصلاح یا حذف هریک از مجوزها نظرات کارگروه جمع‏بندی شد. چنانچه اجماع بر سر حذف یا ابقا وجود داشت، نتیجه توافق در مورد مجوز از سوی کارگروه صورت جلسه شده و در صورت عدم تفاهم میان دستگاه و نمایندگان هیات مقررات ز ، نتیجه برای بررسی به هیات مقررات‏ز و تسهیل مجوزهای ب وکار ارائه شد. براساس آنچه در این گزارش آمده است از مجموع 89 مجوز (شامل 76 مجوز ثبت شده در سامانه مجوزها و تعداد 13 مورد شامل موارد از قلم افتاده ها و تفکیک شده نیز به آنها اضافه شد) تعداد 42 مجوز حذف یا ادغام شدند. همچنین تعداد مجوزهای وزارت مذکور که اتفاق نظر برای ابقا در مورد آنها وجود داشت، 47 مجوز مورد تایید قرار گرفت.وضعیت بررسی مجوزهای ب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفکیک معاونت ها و سازمان های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد در سازمان توسعه تجارت ایران، 15 مجوز در سامانه ثبت شده که 6 مجوز حذف یا ادغام شده و 9 مجوز نیز ابقا شده است. 12 مجوز از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در سامانه ثبت شده است. در همین راستا 7 مجوز در این معاونت حذف یا ادغام شد و 5 مجوز نیز ابقا شد. معاونت طرح و برنامه نیز 7 مجوز را در سامانه ثبت کرد و نسبت به حذف یا ادغام 5 مجوز نیز اقدام کرد. همچنین 2 مجوز را نیز ابقا کرد. براساس این گزارش، معاونت امور صنایع 8 مجوز را در سامانه به ثبت رساند. یک مجوز را اضافه یا تفکیک کرد؛ ازسویی این معاونت 3 مجوز را حذف یا ادغام و 6 مجوز را ابقا کرد. معاونت آموزش، پژوهش و فناوری در کارنامه خود ثبت 6 مجوز در سامانه و 3 مجوز اضافه یا تفکیک شده را دارد که 3 مجوز آن حذف یا ادغام شده و 6 مجوز ابقا شده است. معاونت امور اقتصادی و بازرگانی این وزارتخانه 2 مجوز را در سامانه ثبت و 3 مجوز را تفکیک یا اضافه کرده است؛ این معاونت توانسته 2 مجوز را ادغام و 3 مجوز را ابقا کند. سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ثبت 11 مجوز در سامانه را در کارنامه خود دارد که 5 مجوز را حذف یا ادغام و نسبت به ابقای 6 مجوز اقدام کرده است. 6 مجوز ثبت شده در سامانه که 2 مجوز آن حذف یا ادغام شده و 4 مجوز نیز ابقا شده، حاصل عملکرد مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ت یازدهم است. مرکز ملی فرش نیز 9 مجوز را در سامانه ثبت کرده که نسبت به حذف یا ادغام 7 مجوز و ابقای 2 مجوز اقدامات لازم را صورت داده است. مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت 6 مجوز را اضافه و تفکیک کرده است. این مرکز 2 مجوز را حذف یا ادغام کرده و 4 مجوز نیز در مرکز مذکور ابقا شده است.دستورالعمل های صادرشده در ت یازدهموزارت صنعت، معدن و تجارت در ت یازدهم در راستای بهبود فضای ب وکار دستورالعمل هایی را مورد بازنگری، اصلاح یا تدوین قرار داده که به تازگی منتشر شده است. بر این اساس، در سال 1392، دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای طرح های واحدهای صنعتی و در سال 1393 دستورالعمل پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور صادر شده است. همچنین جواز تاسیس برای رشته فعالیت های خاص صنعتی و معدنی در 1393 نیز از دیگر دستورالعمل های صادرشده از سوی این وزارتخانه نامبرده است.دستورالعمل جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته و شرکت ها و موسسات دانش بنیان، دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، دستورالعمل نحوه انتخاب و فعالیت شرکت ارزیاب و دستورالعمل ساماندهی عرضه و تقاضای اتانول (الکل) در کشور در سال 1395 صادر شده است. دستورالعمل تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام دارای پیشرفت فیزیکی بالای 60درصد در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل بازسازی و نوسازی بنگاه های تولیدی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز در سال 1396از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده است.این وزارتخانه در بخش تجارت نیز به منظور تسهیل در ب وکار، دستورالعمل هایی را صادر کرده است. نحوه انتخاب و اعزام رای ن بازرگانی، صنعتی و معدنی در خارج از کشور یکی از دستورالعمل های صادر شده از سوی ت یازدهم در نخستین سال فعالیت آن ت (1392) است. دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخاب نمایندگان اتاق اصناف استان‏ها در اتاق اصناف ایران، دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگی رسمی شرکت خارجی در کشور و دستورالعمل واردات خودروهای سواری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی نیز دستورالعمل هایی است که در سال 1393 و دومین سال ت یازدهم از سوی وزارتخانه مربوطه صادر شده است. دستورالعمل های تهیه ابلاغیه درخصوص ثبت سفارش و واردات خودرو سواری، تهیه دستورالعمل واردات خودرو سواری ابلاغی و دستورالعمل تهیه ضوابط تعیین قیمت خودروهای وارداتی ابلاغی نیز در سال مذکور صادر شده است.دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان رسمی، دفاتر، شعب و عاملیت فروش شرکت های خارجی در کشور، دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره ای، دستورالعمل واردات خودروهای سواری و دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی نیز در سومین سال فعالیت ت یازدهم صادر شده است. همچنین صدور دستورالعمل تهیه اصلاحیه دستورالعمل واردات خودروهای سواری ابلاغی نیز در سال 1394 صورت گرفته است.این گزارش نشان می دهد که در سال 1395 بیشترین دستورالعمل ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت صادر شده است. چهارمین سال فعالیت ت یازدهم با صدور دستورالعمل هایی چون اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چندمنظوره و زنجیره ای، نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران، نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران و اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان، توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکت های خارجی عرضه کننده کالاهای سرمایه ای در ایران همراه بود. آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو هم از دیگر سندهای صادرشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال1395 بود.دستورالعمل های خدمات فروش و پس از فروش باتری و ذخیره سازهای انرژی، ضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش واردات، اجرای ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان درخصوص واردات کالاهای لوازم خانگی ابلاغی قائم مقام در امور تجارت، تهیه ضوابط اجرایی ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بخش واردات ابلاغی ، تهیه و تدوین نظامات و دستورالعمل های آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و ابلاغ آن از سوی ، اضافه شدن رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به ترکیب اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی و مشارکت در تهیه اصلاحیه دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان شرکت های خارجی ابلاغی نیز از دیگر دستورالعمل های صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که در سال 1395 در کارنامه کاری این وزارتخانه به ثبت رسیده است.
اخبار شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با پیشنهادی کشور گفت:
▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای تی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی ت و یت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند ی است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.
▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.
▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از ا، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان ی و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.
▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر د. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است.
▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به ن، سند امنیت ن و ک ن، به کارگیری 151 نفر از ن در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع ن است.
مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوند
علی اسماعیلی، مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، پیشنهادی کشور:
▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقل و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.
▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به ت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟
▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده است.
▪️در مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به ا تاکید فراوان شده است. در حال حاضر دهیارانی که در سراسر کشور فعالیت می کنند در شرایط سخت معیشتی قرار دارند. برای رفع نگرانی دهیاران در روستاها چه گام هایی برداشته اید؟
▪️در طول چهار سال گذشته فعالیت های غیر قانونی موسسه های مالی مثل ثامن الحجج، میزان و فرشتگان، همچنین پروژه ش ز به کشور آسیب جدی وارد کرده است. وزارت کشور چه کرده است و برای اینکه دوباره با این تخلفات مواجه نشویم چه تمهیداتی شیده شده است؟
▪️بودجه ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران برای استان های بحران زده چرا با عد توزیع نمی شود؟
▪️پرسنل خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی تلاش خالصانه ای دارند. آنها از حداقل امکانات بی بهره اند. یت هایشان بسیار اما امکاناتشان حداقل است. چرا برای توانمند سازی پرسنل نیروی انتظامی اقدامی نمی شود؟
▪️یکی از یت های وزارت کشور ساماندهی اتباع غیرمجاز است. آنها از همه خدمات استفاده می کنند اما هیچ پرداختی به ت ندارند در صورتیکه برای کارگران زحمتکش ایرانی 30 درصد حق بیمه پرداخت می شود چرا باید در شرایطی که به کشور حمله می کند هویت آنها شناسایی نشود و شناسنامه نداشته باشند.
▪️در برنامه شما کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد ناهنجاری و حاشیه نشینی است. آیا توانستید این آسیب ها را کاهش بدهید؟
▪️در برنامه اعلام شده به هیچ تمرکز ز اشاره نشده است. امروز اگر بحرانی استان شما را تهدیدکند و به طنخواه نیاز داشته باشد وزرات کشور یک ریال پول ندارد.
▪️مشکل مردم در کشور ما کمبود منابع مادی و نیروی انسانی نیست بلکه مشکل ما فقدان مدیریت جهادی است.
گودرزی (موافق پیشنهادی کشور):
????رحمانی فضلی روحیه تعاملی ارزشمندی با دستگاههای نظارتی دارد
????وزارت کشور در اوج تعطیلات برای برگزاری انتخابات فعالیت کرد و در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حتی یک رای و صندوق باطل نشد.
????در دوره رحمانی فضلی، به درخواست های همه جناحها و تفکرات ، پاسخ داده شد.
????در این دوره با ساماندهی مرزها، اقتصاد مرزنشینان ساماندهی شد.
????امروز کوله بران با عزت فعالیت خواهند کرد و دلالان نمی توانند حق آن ها را ضایع کنند.
????در حوزه مسائل اقتصادی، بعد از ابلاغ کلیات سیاست های اقتصاد مقاومتی، وزارت کشور در اندک زمانی کارها را به خوبی انجام داد.در الف بخوانید به اشتراک بگذارید
درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.به گزارش بولتن نیوز، درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آنها به این منطقه سفر کنند؛ این درّ ه های زیبا دارای تعدد رنگ و لایه های بسیاری هستند.شکل عجیب این درّه ها حتی بیش از رنگ های آن جلب توجه می کند و سوژه عکاسان دنیا شده است. شانشی در شرق کشور چین قرار گرفته و مرکز آن شهر تائی یوان است؛ ضمن اینکه بخش وسیعی از دیوار بزرگ چین در شمال این استان قرار دارد.در زیر تصاویری از این درّه ها را مشاهده می کنید:
سلام به همه شما عزیزان.
من در این مورد که شدید القوی، همان جبرئیل است، شک داشتم به همین دلیل درباره شدید القوی تحقیقاتی انجام دادم و می خواستم آن را با شما نیز در میان بگذارم تا اگر جایی را اشتباه متوجه شدم به من توضیح دهید که کدام قسمت را درست متوجه نشده ام.
قبل از هر چیز بهتر است که در ابتدا توضیح دهم که چطوری به این فکر رسیدم. اگر نور خورشید به یک درخت بتابد باعث منفجر شدن آن درخت نمی شود اما اگر برقِ آسمان یا همان صاعقه به یک درخت برخورد کند احتمالا باعثِ شکلی از انفجار می شود زیرا نورِ خورشید، ملایم است اما برقِ آسمان، دارای قدرتی زیاد است. همچنین باید دقت داشته باشیم که ما در یک آسمانِ صاف و خالی از ابر، نمی توانیم لبه های نورِ خورشید را تشخیص دهیم زیرا اشعه های نور خورشید ، محدود در یک حجم و توده مشخص نیستند بلکه تابش می کنند و پخش می شوند و به زمین و آسمان می تابند اما زمانی که برقِ آسمان یا همان صاعقه به سمتِ زمین می آید ما این برق را محدود در یک حجم و توده مشخص مشاهده می کنیم یعنی ما رشته های ضخیمِ برق را به وضوح مشاهده می کنیم که از آسمان به سمتِ زمین می آیند و نیروی زیادی دارند در واقع ما لبه های آن رشته های ضخیمِ برق که از آسمان می آیند را می بینیم مثلا متوجه می شویم که یک صاعقه با هفت شاخه ی ضخیم از جنس برق به سمت زمین می آید. مورد بعدی این است که یادم هست که قدیم تر ها به باتری های قلمی که در چراغ قوّه می انداختند تا روشن شود قوّه می گفتند و این قوّه می توانست نوعی برقِ اندک تولید کند تا چراغ قوّه روشن شود.
بعد از چند وقت در سایتِ المعانی که شما نیز همین الان می توانید بهش رجوع کنید مشاهده که یکی از معناهای کلمه قوّه، برق است. و بعد متوجه شدم که قوی، جمعِ قوّه هست و قوی در این ح به معنای چند تا قوّه است یعنی قوی به معنای چند تا برق است.
از سوی دیگر متوجه شدم که کلمه شدید از ریشه ی شدّ گرفته شده است و شدّ به معنای محکم بستنِ چیزی است. در اینجا بود که متوجه شدم منظور از شدید القوی، تعدادِ زیادی قوّه ( یا همان تعداد زیادی برق است ) که محکم به همدیگر بسته شده اند. در این جا متوجه شدم که این اشاره به یک توده ی بزرگ از چندین برق می کند که به شدت متراکم شده اند یعنی انگار که یک توده بزرگ متشکل از چندین برق که متراکم شده و محکم بسته شده اند و راه نفوذی ندارند به صورت توده نورانی از آسمان نازل شده و رسولِ الله اون رو دیده است بعد به کلمه معلوم فکر و دیدم در کلمه معلوم، سه حرف ( ع ل م ) وجود دارد و فهمیدم وقتی که می گویند چیزی برایم معلوم شد معنایش این است که حقیقتِ آن چیز را درک و کلمه علم نیز که از سه حرف ( ع ل م ) تشکیل شده است به معنای این است که حقیقت چیزی درک شود.
در اینجا متوجه شدم که شدید القوی باید یک توده متراکم از چندین برق باشد که وقتی از آسمان به سمتِ زمین می آمده در ابتدا بصورتِ یک نقطه نورانی به نظرِ رسول الله رسیده چون فاصله اش در ابتدا با رسول الله زیاد بوده اما هر چه به رسول الله نزدیک تر می شده آنگاه در نظرِ رسولِ الله، بزرگ تر و بزرگ تر می شده یعنی به صورتِ تدریجی ظاهر شده و این اشاره به کلمه نجم دارد.این گفته می تواند به این موضوع اشاره کند که این توده نورانی می توانسته از آسمان به سمتِ زمین بیاید و در اینجا بود که متوجه شدم الله می فرماید این شدید القوی، ذو مرّة است که اگر کلمه مرّة را از ریشه مرور بدانیم آنگاه این معنا را تداعی می کند که این توده نورانی که از آسمان به سمتِ زمین می آید اجازه عبور و مرور در آسمان را دارد و می تواند از آسمان ها گذر کند و در آسمان ها حرکت کند پس اگر این توده نورانی ، همانطور که الله فرموده، می توانسته در آسمان ها حرکت کند و به سمتِ زمین بیاید پس هم می توانسته از پشت سر رسولِ الله ظاهر شود تا رسول الله او را نبیند و هم می توانسته از روبروی رسولِ الله یعنی از جایی ظاهر شود که در آن لحظه رسول الله داشته به همان نقطه از آسمان نگاه می کرده بعد متوجه شدم که الله بعد از ذو مرة می فرماید فاستوی، و من متوجه شدم که استوی از ریشه سوی گرفته شده است انگار که آن توده نورانی از سمت و سویی نازل شده که رسول الله داشته به آن نقطه نگاه می کرده در واقع کلمه سوی دارای مشتقات زیادی است که مثلا می توانیم مساوی ، مساواة و تساوی را نام ببریم انگار که سوی دارای معانی عدل و اعتدال است انگار که الله می فرماید شدید القوی باعث شده که رسولِ الله ، این موضوع را درک کند و الله می فرماید که این شدید القوی دارای اجازه عبور و مرور است و در ادامه می فرماید پس هم سوی او ( یعنی هم سوی با رسولِ الله ) قرار گرفته و این در حالی بود که شدید القوی در افقِ بالاتر قرار داشت یعنی درجایی که هنوز رسول الله نمی توانسته او را مشاهده کند به همین دلیل آن توده نورانی بعد از این که از آن فاصله ی زیاد، در راستای مستقیمِ چشمانِ رسولِ الله قرار می گیرد آنگاه از افقِ بالاتر ، به سمتِ رسولِ الله پایین می آید و به افقِ آشکار و مبین می رسددر اینجاست که رسولِ الله شدید القوی را در افق مبین مشاهده می کند یعنی انگار که رسول الله نقطه نورانی ای را می دیده که به تدریج بزرگتر می شده چون اون توده نورانی به تدریج به رسول الله نزدیک تر می شده اما شدید القوی از یک جای خاصی، دیگر نزدیک تر نمی شود و در همانجا چند لحظه ای در بین زمین و آسمان ثابت و معلق می ماند و در همانجا بود که آنچه را که باید وحی می کرد به سوی رسول الله وحی کرد. در واقع در این چند آیه اصلا درباره ی اینکه در آن لحظات، شدید القوی با رسولِ الله، حرفی زده باشد، مطلبی بیان نشده انگار که شدید القوی در این نازل شدنش فقط چیزی را وحی کرده و دوباره به سمتِ آسمان بالا رفته و احتمالا رسول الله یک نازل شدنِ دیگرِ همین توده نورانی را در چند وقت بعد مشاهده می کند و آنگاه متوجه می شود که به او وحی شده نکته مهم این است که آن دسته از مردمی که رسول الله این موضوع را برایشان توضیح داده انگار که شدید القوی را می شناختند یا اینکه شدید القوی را دیده بودند زیرا الله می فرماید شدید القوی این درک را به او داده است. با اینحال معلوم نیست که چرا آن مخاطبین، رسولِ الله را انکار می د انگار درباره این موضوعی که رسولِ الله برایشان بیان کرده بود، تصورِ دیگری داشتند و منتظر چیزِ دیگری بودند.
ابقا و انتصابات جدید در وزارت بهداشت قاضی زاده هاشمی؛ دو معاون خود در معاونت های تحقیقات و فناوری و آموزشی را ابقا و همچنین معاون حقوقی و امور مجلس، مدیرعامل جدید سازمان بیمه سلامت و س رست علوم پزشکی اسان شمالی را معرفی کرد. به گزارش ایلناو به نقل از پایگاه خبری وزارت بهداشت، حسن قاضی زاده هاشمی ( بهداشت درمان و آموزش پزشکی) موهبتی را به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب کرد که متن آن به شرح زیر می باشد:نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و در اجرای ماده ۱۳ اساسنامه سازمان بیمه سلامت و پیرو مصوبه مورخ پنجم شهریور ۱۳۹۶ مجمع عمومی آن سازمان، به موجب این ابلاغ به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران منصوب میشوید.انتظار دارم ضمن بهره گیری از ظرفیت های تخصصی و علمی موجود در کشور و در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی ی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده اینجانب در صحن مجلس شورای ی نسبت به سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی و ارزشی بیمه های سلامت، ایجاد تحول ساختاری و استقرار کامل سازوکار بیمه ای در سازمان، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور و افراد خارجی مقیم در کشور، استقرار الگوهای ید راهبردی، ایجاد پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، طراحی و اجرای واحد و ی ان نحوه دریافت خدمات بیمه شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، تجمیع و تأمین منابع مالی پایدار و کنترل هزینه ها و سایر وظایف قانونی مندرج در بندهای ماده ۱۴ اساسنامه سازمان بیمه سلامت اقدام نمایید.امید است با اتکال به خداوند متعال و با تعامل مؤثر و نزدیک با ها و دانشکده های علوم پزشکی و سایر سازمان های ذیربط در انجام شایسته وظایف با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید موفق و سرافراز باشید.ملک زاده به عنوان معاون تحقیقات و فناوری ابقا شد بهداشت همچنین رضا ملک زاده را به عنوان معاون تحقیقات و فناوری ابقا کرد که متن حکم وی به شرح زیر می باشد:اینک که با اتکال به خداوند متعال و تأیید ملت بزرگ ایران ت تدبیر و امید در آغاز راهی دوباره در جهت شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر کشور قرار گرفته است، با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ در سمت معاون تحقیقات و فنآوری ابقاء می شوید تا در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی ی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای ی و با بکارگیری توان و ظرفیت پژوهشگران علوم پزشکی کشور نسبت به تحقق اه نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت، حمایت از تحقیقات کاربردی، توسعه هدفمند شبکه های تحقیقاتی و شبکه های دانشی، توسعه مراکز رشد، پارک های فنآوری و شرکت های دانش بنیان و نیز حمایت از تحقیقات بومی و سنتی و ارتقاء جایگاه پژوهش های علوم پزشکی کشور در سطح بین المللی اقدام نمائید.امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید در جهت ارتقاء سلامت مردم موفق باشید.لاریجانی درسمت خود به عنوان معاون آموزشی ابقا شدحسن قاضی زاده هاشمی در حکمی باقر لاریجانی را درسمت خود به عنوان معاون آموزشی ابقا کرد که متن آن به شرح زیر می باشد:اینک که با اتکال به خداوند متعال و تأیید ملت بزرگ ایران ت تدبیر و امید در آغاز راهی دوباره در جهت شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر کشور قرار گرفته است، با عنایت به تخصص، تعهد و تجربیات ارزشمند جناب عالی به موجب این ابلاغ در سمت معاون آموزشی ابقاء می گردید تا با استفاده از ظرفیت های موجود در های علوم پزشکی، اعضاء محترم هیأت علمی، انجمن های علمی و تخصصی، قطب های علمی و کلیه مدیران ستادی در اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به منظور ایجاد تحول بنیادین در حوزه آموزش پزشکی و در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی ی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای ی انجام وظیفه نمایید.امید است با استعانت از خداوند منان در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و اخلاقی ت تدبیر و امید در جهت خدمت و ارتقاء سلامت ملت شریف ایران موفق باشید.معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منصوب شدوی در ادامه ابراهیم گلمکانی دانشیار محترم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مشهد را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت منسوب کرد که حکم او به شرح زیر می باشد:نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس منصوب می شوید.در این راستا انتظار دارم ضمن استفاده از توان و ظرفیت های تخصصی موجود، زمینه تحقق اه مندرج در نقشه تحول نظام سلامت ایران را در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاست های کلی سلامت ابلاغی ی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای ی با اولویت های زیر فراهم نمایید:۱. برقراری را ارهای اجرایی مناسب به منظور ارتباط مؤثر و فعال با مجلس شورای ی۲. بررسی کلیه طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه سلامت و انعکاس نظرات کارشناسی واحدهای تخصصی به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای ی۳. پاسخگویی مستدل، به هنگام و متقن به کلیه مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای ی۴. دفاع مؤثر و مفید از منافع و مصالح وزارت متبوع در کلیه مراجع قضایی با رعایت حقوق شهروندی۵. ایجاد و تقویت زیرساختهای حقوقی و قانونی مورد نیاز برای تحقق نقشه تحول سلامت کشور۶. انجام مطالعات تطبیقی به منظور بازنگری قوانین و مقررات با رویکرد ارتقاء کیفی خدمات، حذف فرآیندهای غیر ضرور و تکریم ارباب رجوع۷. برقراری نظام حقوقی کارآمد به منظور بررسی و اظهار نظر پیرامون روش های اجرایی، شیوه نامه ها و اعمال نظارت از حیث انطباق فعالیت ها با قوانین و مقرراتامید است با اتکال به خداوند متعال در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید در جهت ارتقاء سلامت مردم موفق باشید.س رست علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسان شمالی منصوب شدقاضی زاده هاشمی همچنین علی حق بین را به عنوان س رست علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسان شمالی منصوب کرد که حکم او به شرح زیر می باشد: یار محترم علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسان شمالینظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان س رست علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسان شمالی منصوب می شوید.از جناب عالی انتظار دارم با استفاده از توان تخصصی و کارشناسی اعضای هیأت علمی و کارکنان محترم و استفاده از ظرفیت منابع بالقوه سایر بخش های حوزه مأموریت خود و در چهارچوب قوانین بالادستی به ویژه سیاستهای کلی سلامت ابلاغی ی، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه های ارائه شده توسط اینجانب در صحن مجلس شورای ی اقدامات زیر را انجام دهید:۱. تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم به ویژه محرومین و نیازمندان۲. عملیاتی نمودن برنامه ششم توسعه و برنامه سلامت ت دوازدهم۳. ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی۴. صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی۵. توسعه عد در سلامت در حوزه مأموریت خود۶. توجه به امر اعتدال، توان مندی و شایسته سالاری در انتصابات و تکریم اعضای هیأت علمی و کارکنان حوزه سلامتامید است با اتکال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شریف ایران با حضور مستمر در بین مردم و سفر به شهرستان ها به ویژه مناطق محروم، در انجام شایسته وظایف با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی ت تدبیر و امید موفق باشید.
از «آرامش حافظ در روز معرفی وزرای جدید و ابقا شده» تا «دلیل واقعی خداحافظی پراید از خط تولید چیست»در پیمانه اقتصادی، هر روز بسته ای خبری از مطالب اقتصادی با اهمیت و مهم روز، همچون تغییرات در بازار آزاد ارز، انرژی، بازار طلا، سکه، نفت و ... تا خبرها و اتفاقات جذاب اقتصادی را گردآوری می کنیم.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ این پیمانه موضوعاتی همچون تقویت ۲۸ واحدی شاخص کل بورس، ثبات در بازار سکه تهران، افزایش قیمت نفت با کاهش عرضه عربستان، جلسه توجیهی اوپک در ابوظبی، هشدار نسبت به ترکیدن حباب اوراق قرضه، افت قیمت دلار در مرز روانی 3 هزار و 800 تومان، کاهش ارزش دلار در بازارهای آسیایی، مهر تایید بر انحلال سه موسسه، ۷۷ دلاری شدن سنگ آهن، پیش بینی بازار مرغ در روزهای آینده و ممنوع شدن واردات برنج درفصل برداشت را در بر دارد.آرامش حافظ در روز معرفی وزرای جدید و ابقا شده/تقویت ۲۸ واحدی شاخص کل بورسشاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز 17 مردادماه 96 با افزایش 28 واحدی (معادل 0.03 درصد) به رقم 81 هزار و 313 واحد رسید. تالار شیشه ای پس از افت 98 واحدی شاخص کل بورس در روز قبل، شاهد روند صعودی چهار شاخص منتخب بازار سرمایه بود. بر این اساس، شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با افزایش 9 واحدی به رقم 26 هزار و 348 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با افت 56 واحدی، عدد 17 هزار و 678 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) با کاهش 43 واحد به رقم 13 هزار و 392 واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور با افت 0.03 درصدی، کاهش 25 واحدی را رقم زد و به سطح 89 هزار و 573 واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول، با 25 واحد افزایش به رقم 56 هزار و 939 واحد رسید و شاخص بازار دوم در پایان هفدهمین روز مرداد با رشد 29 واحد معادل 0.02 درصد همراه بود و عدد 177 هزار و 435 واحد را به نمایش گذاشت. در بازار دیروز معامله گران در مهم ترین تحول شاهد معرفی وزرای ت بودند. مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد، آذری جهرمی در وزارت ارتباطات و محمد شریعتمداری برای وزارت صنایع بازیگران جدید صحنه اقتصادی کشور خواهند بود و وزرای نفت، کشاورزی، راه و شهرسازی و کار در لیست جدید ابقا شده اند. در این شرایط بازیگران بازار در انتظار برنامه های وزرای جدید به ویژه اقتصاد در حوزه های سه گانه بانک، بیمه و بازار سرمایه هستند.از «آرامش حافظ در روز معرفی وزرای جدید و ابقا شده» تا «دلیل واقعی خداحافظی پراید از خط تولید چیست»ثبات در بازار سکه تهراندر جریان معاملات روز بازار آزاد تهران، قیمت سکه تمام بهار طرح جدید یک میلیون و ۲۱۸ هزار و ۳۵۰ تومان، سکه تمام بهار طرح قدیم یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان، نیم سکه ۶۳۴ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۴ هزار و ۵۰۰ تومان و ربع سکه ۲۴۹ هزار تومان است.افزایش قیمت نفت با کاهش عرضه عربستان در ماه سپتامبرروز قیمت نفت، پس از کاهش قیمت روز دوشنبه اندکی افزایش یافت. علت این امر کاهش عرضه نفت عربستان سعودی علی رغم افزایش تولید اوپک و اعلام شده است، افزایش تولید برخی از کشور ها موجب نگرانی تجار درباره تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار شده است. قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل، نسبت به قیمت بسته شده در روز گذشته، ۵ سنت افزایش یافت و این نفت در بازار بشکه ای ۵۲.۴۲ دلار معامله شد، این در حالی ست که معاملۀ آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۱۰ سنت افزایش، بشکه ای ۴۹.۴۹ دلار صورت گرفت.جلسه توجیهی اوپک برای تولیدکنندگانی که ضعیف عمل کرده اندبه گفته منابع مطلع، مقامات عضو و غیر عضو سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) برای دومین روز متوالی در ابوظبی دور هم جمع شدند تا در مورد را ارهایی برای افزایش پایبندی به قرارداد کاهش تولید که در نوامبر سال گذشته تصویب شد، بحث و تبادل نظر نمایند. به نقل از رویترز، یکی از منابع گفته است که در ابوظبی، هیئتی متشکل از روسیه، کویت و عربستان سعودی و همچنین مقاماتی از مقر اوپک در وین، با مقامات عراقی، امارات متحده عربی، قزاقستان و ما ی به طور جداگانه ملاقات کرده اند. هشدار رئیس سابق فدرال رزرو نسبت به ترکیدن حباب اوراق قرضهآلن گرینسپن رئیس پیشین فدرال رزرو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان بی سی گفت: حباب تشکیل شده در بازار اوراق قرضه طی ماه های گذشته در آستانه ترکیدن است و این مساله به شدت بازار سهام را نیز تهدید می کند. بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد: پایین نگه داشتن نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آن هم برای یک مدت زمان طولانی تهدیدی جدی علیه اوراق قرضه به شمار می رود. نرخ بهره در اقتصاد به طور غیر عادی پایین نگه داشته شده است و زمانی که حباب در بخش اوراق قرضه ترکیده شود، تبعات بسیار منفی را برای بازارهای مالی و سهام در پی خواهد داشت. نرخ بهره در زمان وقوع بحران مالی 2008 میلادی نزدیک به صفر قرار گرفت و این نرخ بهره تا 7 سال بعد از بحران مالی از سوی فدرال رزرو حفظ شده است. از دسامبر 2015 تاکنون فدرال رزرو نرخ بهره را 4 بار افزایش داده ولی بهره اوراق قرضه ت همچنان نزدیک به سطوح خیلی پایین قرار گرفته است. گریسنپن به طور صریح سیاست های پولی فدرال رزرو کنونی را مورد انتقاد قرار نداده ولی گفت: پایین نگه داشتن نرخ بهره برای همیشه و ابد نمی تواند ادامه داشته باشد و زمانی که این سیاست پایان یابد، تبعات تلخ خود را نشان خواهد داد. به نقل از سایت طلا، وی در ادامه اظهار داشت: هر ی می تواند پیش بینی کند که در صورت ترکیدن حباب در بازار اوراق قرضه چه تبعات فاجعه باری در انتظار بازارهای مالی بین المللی خواهد بود.افت قیمت دلار در مرز روانی 3 هزار و 800 توماندر پایان معاملات بازار آزاد روز ، هر دلار با کاهش 24 ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت 38 هزار و 28 ریال فروخته شد. هر یورو نیز با کاهش 50 ریال همراه بود و در پایان روز به رقم فروش 45 هزار و 170 ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، 10 هزار و 456 ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز دوشنبه، به طور میانگین، یک ریال ارزان تر فروخته شد. به گفته شماری از بازیگران باتجربه بازار، کاهش شدت افت دلار و مقاومت آن در نقطه 3 هزار و 810 تومان می تواند نشان دهنده نقطه بازگشت این ارز به سوی قیمت های بالاتر باشد. البته گروه دیگری در بازار باور داشتند، نقطه حمایتی دیگر نرخ دلار مرز روانی 3 هزار و 800 تومان است. این دسته اذعان داشتند، وقتی دلار در محدوده 3 هزار و 810 تومان مقاومت سنگینی دارد، تصور افت آن به کانال پایین تر دور از ذهن خواهد بود.ارزش دلار در بازارهای آسیایی کاهش یافتارزش دلار روز گذشته در بازارهای آسیایی اندکی کاهش یافت اما مقدار زیادی از سودی که در هفته گذشته پس از انتشار داده های قوی اشتغال به دست آورده بود را حفظ کرد و این امید را زنده نگه داشت که بانک مرکزی امسال می تواند نرخ بهره را دوباره افزایش دهد. روز گذشته شاخص دلار که ارزش این اسکناس سبز را در برابر ۶ پول مهم دیگر بررسی می کند، ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۹۳.۳۲۵ رسید. این مقدار به خوبی بالاتر از ۹۲.۵۴۸ هفته گذشته است که کمترین مقدار ۱۵ ماهه این شاخص بود و البته کمی پایین تر از مقدار روز ۹۳.۷۷۴ این شاخص است که پس از اعلام داده های اشتغال به دست آمده بود.مهر تایید بر انحلال سه موسسهنشست شورای پول و اعتبار بعدازظهر روز گذشته سرانجام بعد از چند هفته با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و به تصمیم گیری درباره موسسات غیرمجاز پرداخت. همانطور که بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود مسئولیت مدیریت دارایی ها و بدهی های موسسات «البرز ایرانیان» به بانک تجارت، «افضل توس» به بانک آینده و «وحدت (آرمان)» به موسسه اعتباری ملل محول شده و این موضوع به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. به گزارش تسنیم، شورای پول و اعتبار پس از ارایه گزارش بانک مرکزی در مورد فعالیت های مربوط به واگذاری مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی های اعتبار غیرمجاز سه گانه به شبکه بانکی کشور از فعالیت های انجام شده تقدیر به عمل آورد.سنگ آهن ۷۷ دلاری شدآ ین شاخص قیمت موسسه پلاتس برای سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد وارداتی ۲.۱۵ دلار نسبت به افزایش یافته و ۷۶ دلار و ۷۵ سنت هر تن خشک سی اف آر ثبت شده است. قیمت قرارداد سپتامبر در بورس سنگاپور هم ۲.۶ دلار رشد داشته و ۷۵.۸۰ دلار هر تن خشک ثبت شده است. روز دوشنبه بیلت در بازار داخلی چین در یک روز ۲۲ دلار بالا رفته حدود ۵۵۸ دلار هر تن درب انبار شد. تقاضای سنگ آهن نسبت به هفته قبل بهتر شده و بازار فولاد چین از این ماده اولیه حمایت می کند و به نظر می رسد روند صعودی ادامه یابد.پیش بینی بازار مرغ در روزهای آیندهمهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از کاهش 100 تومانی نرخ مرغ از ابتدای هفته در بازار خبر داد و گفت: روز گذشته نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری 5 هزار و 500 تومان، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه 7 هزار و 550 تومان، توزیع درب واحد های صنفی 7 هزار و 700 و ده فروشی 8 هزار و 450 تومان است. رئیس اتحادیه پرنده و ماهی با اشاره به اینکه نوسانات 100 تومانی قیمت مرغ امری عادی تلقی می شود، بیان کرد: البته با توجه به فضل گرما و کاهش جوجه ریزی تا 15 شهریور ماه پیش بینی می شود که نرخ مرغ از 8 هزار و 200 تا 8 هزار و 600 تومان در نوسان باشد.واردات برنج درفصل برداشت ممنوع شدسخنگوی کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس گفت: طی جلسه ای که با رییس کارگروه تنظیم بازار (محمد شریعتمداری)، مسئولان وزارت کشاورزی روز هفدهم مرداد ماه برگزار کردیم، مقرر شد برای حمایت از تولید داخلی واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شود. شاعری با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت با هدف افزایش انگیزه کشاورز جهت تولید و حمایت از تولید داخلی عملیاتی شد،تصریح کرد: لازم به ذکر است درتیرماه سال جاری گارگروه تنظیم بازار طی مصوبه ای واردات برنج در فصل برداشت را آزاد کرده بود که با پیگیری های اینجانب و طی برگزار جلسه ای با مسئولان ذی ربط، واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد.دلیل واقعی خداحافظی پراید از خط تولید چیستنیره پیروزبخت رییس سازمان ملی استاندارد در خصوص دلایل توقف تولید پراید، گفت: «تولید این خودرو از سال آینده متوقف می شود. بنده اعلام کرده بودم این موضوع را اما اسم نیاورده بودم.» وی ادامه داد: «خودشان رسما اعلام د که تولید پراید متوقف می شود.» وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار تسنیم، که آیا به دلیل عدم پاس استانداردهای مورد نظر سازمان ملی استاندارد تولید این خودرو متوقف می شود، تصریح کرد: این خودرو استانداردهای قدیمی را پاس کرده است، اما به صورت کلی چون استانداردهای ما سختگیرانه تر شده این خودرو نمی تواند این استانداردها را پاس کند. مدیرعامل سایپا چندی پیش از توقف تولید پراید از اوا سال آینده خبر داده و گفته بود: پراید مطلوب قشر کم درآمد جامعه است.
به گزارش خبرنگارگروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، رسانه ها در فضای خبری روزانه خود اخبار اختصاصی و عمومی مختلفی را منتشر می کنند که این اخبار بعضا فقط در یک رسانه منتشر شده است. گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان در نظر دارد هر روز اخبار منتخب فضای مجازی را از سایت ها و خبرگزاری ها و حتی کانال های تلگرامی مختلف جمع آوری کرده و در قالب یک بسته خبری منتشر کند. در این بسته همه خبر ها و آیتم ها با ذکر منبع منتشر می شوند و انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی وما به معنای تایید محتوای آن نیست. وقتی خواننده سرشناس هوادارانش را غافلگیر می کندخبرآنلاین: خواننده جوان یی که برای برگزاری یک کنسرت خیریه به انگلستان بازگشته است پیش از برگزاری کنسرت در بیمارستان مدت زمانی را کنار هوادارن مصدومش گذراند.ماه پیش حرکت تروریستی سلمان عابدی در کنسرت آریانا گرنده در شهر منچستر موجب مرگ ۲۲ نفر شد.کنسرت خیریه آریانا گرانده در یوم کریکت اولدترافورد برگزار خواهد شد و خوانندگان سرشناسی، چون کلدپلی، کیتی پری، جاستین بیبر و مایلی سایروس در آن حضور خواهند داشت. عواید این کنسرت به قربانیان حادثه و خانواده های آن ها اهدا می شود.پیتر مان پدر یکی از مصدومان حادثه بمب گذاری منچستر پس از حضور گرانده در بیمارستان گفت: «این حرکت برای ما ارزش بسیار زیادی داشت. دخترم را هیچگاه تا این اندازه خوشحال ندیده بود.»عابدی به تنهایی بمب گذاری در منچستر را انجام داد، اما پلیس پس از آن عده زیادی را دستگیر و اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.از میان بازداشت شدگان ۱۰ نفر همچنان مظنون هستند و شش نفر تبرئه و آزاد شده اند.
«خطرناک ترین» آلاینده محیط زیست چیست؟ تسنیم: چگونه می توان تصور کرد که رنگ داخل ساختمان، جواهرآلات، لامپهای فلورسنت، مواد آرایشی و حتی ماده پرکننده داخل دندان های مان، می تواند ما را در معرض مهم ترین ماده خطرناک شیمیایی در جهان قرار دهد؟
«جیوه» ماده ای است که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل به عنوان مهم ترین ماده از مواد شیمیایی ده گانه پرخطر که سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کند، مطرح شده است؛ هجدهم می ۲۰۱۷، هفت کشور اتحادیه اروپا خواستار ا امی تسریع کننده برای اهش آلودگی جیوه در محیط زیست و اجرای کنوانسیون مرتبط با جیوه (میناماتا) ظرف مدت ۹۰ روز شدند.تاریخچه شکل گیری این کنوانسیون که توسط ۱۲۸ کشور جهان امضا شده نیز، قابل تامل است؛ این پیمان بین المللی نامش را از غم انگیزترین واقعه ناشی از آلودگی جیوه در تاریخ به عاریت گرفته است؛ در واقعه میناماتا ژاپن در سال ۱۹۵۶، پس از آنکه تخلیه فاضلاب های صنعتی حاوی جیوه به خلیج میناماتا در دهه ۱۹۳۰ شروع شد، روستاهای اطراف با مصرف آبزیان از خلیج دچار تشنج، بیماری اعصاب مرکزی، از دست دادن هشیاری و کما شدند.بیش از ۲۲۰۰ نفر قربانیان تایید شده این واقعه هستند؛ در سال ۲۰۱۰ میلادی، «یوکیو ها تویاما» نخست وقت کشور ژاپن با شرکت در مراسم پنجاه و چهارمین سالگرد این بیماری، از همه قربانیان و رنج دیدگان آن، عذرخواهی کرد و اعلام کرد که هنوز مساله میناماتا پایان نیافته است!واقعیت نیز جز این نیست، وقتی در معادن ۷۰ کشور جهان، بیش از ۱۵ میلیون انسان که پنج میلیون نفر از آن ها زن و کودک هستند، هنوز در معرض بخارات جیوه قرار دارند، زمانی که اعلام می شود سالانه ۸۹۰۰ تن جیوه به محیط زیست منتشر می شود، با توجه به سمیت فوق العاده این ف و اثر ی آن در بافت های زنده و قابلیت انتشار آن تا دورترین نقاط کره زمین، می شود گفت: هنوز مساله میناماتا و حضور یک آلاینده به شدت خطرناک در پیرامون ما حل نشده است!متاسفانه حد ایمنی در مواجهه با جیوه وجود ندارد و هر فرد در مجاورت این ماده در معرض خطر است؛ در حال حاضر بیش از ۶۰۰ شغل در جهان وجود دارند که به نوعی با جیوه سر و کار دارند، این ف سمی در صنایع شیمیایی، الکتریکی، الکترونیکی و باتری سازی، دستگاه های اندازه گیری، مصارف دارویی و کلینیک های دندان پزشکی کاربرد دارد.با توجه به ضرورت اجماع جهانی برای کاهش آلودگی جیوه در محیط زیست، متن پایانی کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه در ژانویه ۲۰۱۳ نهایی شد؛ مفاد این کنوانسیون باتوجه به ا امات حقوقی آن، در مجموع متنی متوازن است که مانند سایر معاهدات حقوقی زیست محیطی، حاصل چانه زنی دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با عنایت به اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت آن هاست و اجرای اقدامات مهمی برای ممنوعیت و کنترل فعالیت ها در سطح ملی مانند ممنوعیت فعالیت معادن جدید، متوقف معادن موجود، کنترل انتشار جیوه در اتمسفر و رهاسازی آن در آب و خاک، حذف پروسه های صنعتی نظیر کلر الکالیتا سال ۲۰۲۵ میلادی و حذف تدریجی کاربرد جیوه در دندانپزشکی را تا سال ۲۰۲۰ میلادی خواستار شده است.خوشبختانه در تاریخ ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۴ قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه به تصویب مجلس شورای ی ایران رسید و برخی اقدامات برای اجرای کنوانسیون همچون حذف واحدهای کلرآلکالی پتروشیمی ها در دستور کار قرار گرفت.با این حال هنوز منابع بالقوه بسیاری از انتشار آلاینده جیوه در اطراف ما است که می تواند برای سلامت همه ما مخاطره آمیز باشد؛ جیوه ناشی از آمال گام دندانی، محصولات آرایشی بهداشتی حاوی جیوه، تجهیزات پزشکی حاوی جیوه، رنگ های ساختمانی، لامپ های کم مصرف همچنین صنایع الکترونیک، واحدهای تولید خودرو، تولید سیمان، ذوب ف ات، مجتمع های تولید فولاد و صنایع چوب و کاغذ از مهم ترین واحدهایی هستند که به عنوان منابع انتشار جیوه شناسایی شده اند.در حال حاضر با تاکید تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر ا امات تسریع کننده، به نظر می رسد منافع زیست محیطی و بهداشتی ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون جیوه، انگیزه ای باشد برای تمامی کشورهای متعهد تا در اجرای کامل آن همکاری و مشارکت کنند؛ توجه ملی به این موضوع مهم می تواند گامی موثر برای حفظ محیط زیست به طور اعم و حفظ سلامت انسان ها به طور خاص در برابر یکی از خطرناک ترین آلاینده های شیمیایی که به شکل های مختلف وارد زندگی بشر شده به شمار آید. شینا انصاری؛ مدیرکل دفت ایش سازمان محیط زیست ورود اولین دستگاه کاشف قاچاق به کشور صبحانه: مسعود کرباسیان با اشاره به افزایش و ارتقاء توانمندی دستگاه های کاشف کالای قاچاق، افزود: برای تسهیل تجارت و مقابله با کالای قاچاق در حال رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت ها هستیم.
کرباسیان با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تلاش گمرک برای بروز رسانی تجهیزات مقابله با قاچاق، گفت: بنا به فرمایشات معظم انقلاب ی مبنی بر ضرورت تامین تجهیزاتی با سرعت بالا جهت کشف کالای قاچاق، گمرک نسبت به تامین تجهیزات کاشف اقدام کرده است.رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه نخستین دستگاه پُرسرعت کاشف کالای قاچاق ۱۰ روز پیش به کشور وارد شده است، افزود: در راستای ارتقاء تجهیزات کاشف، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع برای ساخت ای ری های کامیونی اعلام آمادگی د که قرارداد ساخت ۵ دستگاه ای ری کامیونی میان گمرک و وزارت دفاع منعقد شد.کرباسیان از تعامل گمرک با بخش خصوصی برای تامین تجهیزات کنترلی پیشرفته به صورت بی او تی خبر داد و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به ید دو دستگاه ای ری کامیونی جهت مقابله با کالای قاچاق اقدام کرده است.وی با بیان اینکه با نصب و بهره برداری از تجهیزات پیشرفته همچون ای ری می توان تا حد زیادی به مقابله با کالای قاچاق پرداخت، افزود: با توجه به اینکه امروزه بخشی از کالای قاچاق به ایران ترانزیت می شود، افزایش تجهیزات کاشف می تواند ابزار خوبی برای مقابله با این نوع قاچاق باشد.کرباسیان ادامه داد: تجهیزات دیگری همچون جی پی اس و ردی ای نیز در گمرک ایران برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور مورد استفاده قرار می گیرند و در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار کامیون به جی پی اس مجهز شدند تا در نقشه مسیر تطبیق داده شوند.وی با اشاره به نوع دیگری از تجهیزات گمرک برای مقابله با کالای قاچاق، گفت: کار دیگری که در این زمینه انجام می شود پلمب الکترونیک است که هوشمند بوده و مجهز به آر اف آی دی (شناسایی با رادیویی) است و می توانند مشخصات کامل نوع کالا و مسیر را ضبط کند.کرباسیان همچنین از همکاری خوب گمرک با ناجا خبر داد و افزود: گلوگاه ها و ایستگاه های ناجا مجهز بوده و دسترسی به تمام اطلاعات گمرک برای مقابله با ورود کالای قاچاق صورت می گیرد.رییس کل گمرک ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از مقررات گمرکی، بیان داشت: تعامل گمرک با مجلس برای اصلاح برخی قوانین می تواند ریسک ورود کالای قاچاق را بیشتر کند.وی ادامه داد: در حال حاضر، در حدود ۳۳ نوع عوارض علاوه بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده از واردات اخذ می شود که این رقم زیادی است از اینرو باید برای به صرفه تر شدن واردات رسمی برای در مقابل کالای قاچاق اقداماتی صورت بگیرد.کرباسیان با بیان اینکه مقررات فعلی قیمت تمام شده کالای وارداتی را افزایش می دهد، تصریح کرد: قیمت تمام شده یک دلار برای هر کالای وارداتی با اخذ عوارض و تعرفه های بسیار بالغ بر ۹ هزار تومان می شود؛ در حالی که قاچاق ارزان تر تمام می شود.وی با تاکید بر اینکه باید روند مقابله با قاچاق باید به گونه ای باشد که ریسک قاچاق به مراتب بیشتر از واردات رسمی باشد، گفت: در حال حاضر جذ ت های قاچاق زیاد بوده از این رو ارز به سمت قاچاق هدایت شده و عایدی ت از واردات رسمی نیز از بین می رود.رییس کل گمرک ایران با اشاره به ۶۵ نوع معافیت گمرکی، افزود: در بحث معافیت ها ما ۶۵ نوع معافیت داریم که این خود به هم زدن توازن قیمت ها منجر می شود. وی ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که قیمت ها و تعرفه ها به حد واقعی خود رسیده و تعرفه نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه با مکانیزم تعرفه لحاظ شود.کرباسیان همچنین از رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت های گمرکی خبر داد و گفت: ما باید به صورت اولویت دار شده معافیت ها را تقسیم کنیم.
چه انی «مخبت» هستند/ ۴ فردی که بهشتی بودن آن ها حتمی استفارس: حسین انصاریان از اساتید اخلاق شهر تهران ماه مبارک رمضان در حسینیه همدانی ها جلسات سخنرانی و موعظه دارد که از این پس هر یک از این جلسات تقدیم علاقه مندان می شود:این جلسه از درس اخلاق انصاریان در مسجد حضرت (ع) برگزار شده است: در جلد دوم کتاب شریف «اصول کافی» فصلی هست به نام فصل عبادت، یک روایت این فصل این است وجود مقدس رسول خدا (ص) می ­فرماید: «من عشق العباده» ی که عاشق عبادت باشد عبادت به مجموعه ­ای از مسائل باطنی و ظاهری و مالی و رفتاری و کرداری است، اگر سؤال شود که چه راهی دارد انسان عاشق عبادت شود، درجا که نمی­ شود مردم را دعوت کرد عاشق عبادت بشوید نمی ­شوند، برای اینکه انسان عاشق عبادت شود باید هدف عبادت را فلسفه عبادت را، نتیجه عبادت را بشناسد، در دو سه دقیقه هم می شود شناخت «فإن الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَکَارِهِ»، کلام المؤمنین است حضرت می ­فرماید: بهشت پیچیده به عبادات است، باید این پیچ بهشت را، پیچش بهشت را باز کرد تا بهشت به دست بیاید، «فإن الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَکَارِهِ» یعنی بهشت به همه عبادات پیچیده شده است.شما هفت روز است روزه گرفته اید و هفت شبانه روز است هر شبانه روزی هفده رکعت خو د، شما با روزه گرفتن این پوشش بهشت را از روی بهشت دارید باز می­ کنید، شما با های یومیه دارید این پوشش روی بهشت را باز می­ کنید، بهشت یک گوهری است که از ابتدا پروردگار عالم او را به مجموع عبادات پیچانده، یک عروسی است بهشت که یک چادری روی این عروس است که بدون برداشتن این چادر عروس دیده نمی شود به وصالش هم نمی شود رسید این عبادت است.خب وقتی من از طریق قرآن و روایات به خصوص فرمایشات المؤمنین آن کت که راست­ ترین سخن است و این مردی که صادق­ ترین انسان­هاست بفهمم که عبادت یک پوشش، یک چادر، روی بهشت است من تا این پوشش را باز نکنم تا این چادر را کنار نزنم نه می­ توانم بهشت را ببینم نه می­ توانم به وصال بهشت برسم، خب وقتی من عبادت را این­گونه بفهمم عاشق این عبادت می ­شوم که این عبادت در حقیقت روپوش روی بهشت است که من با حرکات عبادتی بدنی و مالی و اخلاقی دارم این چادر زیبای روی این عروس قیامت را کنار می­ زنم. می­ شوم عاشق. جور دیگر آدم عاشق عبادت نمی­ شود، چون عبادت برای آدم سنگین می­ آید صبح می خواهد از خواب بلند شود سنگین می شود، می خواهد هنوز نهار و شام نخورده بخواند سنگین می شود، می ­خواهد سی روز روزی هفده ساعت از ده تا چیز کناره­گیری کند سنگین می شود، ولی وقتی آدم عبادت را بفهمد «وَ إِنَّ ها لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِینَ» این سنگینی برطرف می شود؛ و وقتی فهمید که کل عبادت­ ها چادر روی بهشت است و باید بلندش کرد و به بهشت رسید خب آدم با انجام عبادات در حقیقت دارداین چادر عروس و این پوشش را کنار می­ زند. این جمله اول روایت من «عشق العباده».حالا که پیغمبر می فرماید عاشق عبادت شد فعانقها، این عبادت را به آغوش بکشد، چون این عبادت است که او را به تماشای عروس قیامت و رسیدن به وصال عروس قیامت می رساند، همیشه بغلش بگیرد، جدا نشود، عانقها، نگذارد این چادر روی چهره بهشت بماند و برندارد این چادر را، عانق ها یعنی همیشه این کار عبادت در بغلش باشد، در آغوشش باشد و احب ها بقلبه، حالا که فهمید عبادت یعنی چی دل بدهد به این عبادت، زورکی نباشد، دل بدهد به عبادت. «أَحَبَّهَا بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ» تمام وجودش را وارد عبادت کند تمام وجودش را و «وَ بَاشَرَهَا بِجَسَدِهِ وَ تَفَرَّغَ لَهَا»، و برای این عبادت هر وقت می خواهد عبادت کند خودش را فارغ البال کند دیگر وقتی برابر پروردگار می­ ایستد می خواهد بگوید الله اکبر زن و بچه جلوی چشمش نباشند، مغازه و کارخانه نباشد، صندلی نباشد، کشش ­های مادی نباشد. آسوده کند خودش را برای این عبادت که در عبادتش زنش قاطی نشود، بچه­ اش قاطی نشود، غصه ­هایش قاطی نشود پولش قاطی نشود، امور اجتماعی قاطی نشود، مقامش قاطی نشود، علمش قاطی نشود، منبرش قاطی نشود، مرجعیتش قاطی نشود ریاستش قاطی نشود، تفرق ل ها خودش باشد و عبادت.«فَهُوَ لَا یُبَالِی عَلَى مَا أَصْبَحَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَى عُسْرٍ أَمْ عَلَى یُسْرٍ»، باکی هم نداشته باشد که دنیایش آسان است و راحت است و در رفاه است یا یک مقدار سخت است مشکل است، باک نداشته باشد، که حالا یک مدتی نمی ­تواند گوشت کیلو پنجاه تومن و شصت تومن ب د، حالا نمی ­تواند به این سرعت ج ه برای بچه ­اش فراهم کند این را در عبادت وارد نکند غصه را در عبادت نریزد عبادت را زهرآلود نکند بگذارد عبادت خالص، صاف، برای پروردگار مهربان عالم باشد. این روایت.اگر خداوند مهربان که بخیل نیست، به ما توفیق بدهد چنین عبادتی را انجام بدهیم که شدنی است، ما به مقامات عجیبی می رسیم در این عبادت، اگر ما چنین عبادتی را انجام بدهیم به یک مقامات شگفت ­انگیز می رسیم، حالا در این زمینه این مقامات شگفت انگیز به دو روایت کم نظیر ناب دقت بفرمایید یکی از راویان درجه اول ما و راویان مورد وثوق ما و راویان مورد اعتماد اهل بیت این ها را خیلی دقت بفرمایید چه دارد گفته می شود، به نام جمیل ابن درّاج یا دُراج، ایشان می­ گوید من یک روز آمدم زیارت وجود مبارک حضرت صادق، صادق به من فرمودند: جمیل از طرف من یعنی معصوم یعنی راستگو، یعنی حقیقت­ گو، از طرف من بشّر المخبتین بالجنه، جمعیت مخبتین را به بهشت مژده بده که حتما حتما قطعا این جمعیت در قیامت بهشتی­ هستند و شکی در بهشتی بودنشان نیست.خدایا صادق (ع) چه انی را می ­گوید؟ آن جمعیت مخبتین چه انی هستند؟ مخبت یعنی آن انسانی که ذره ­ای نسبت به پروردگار عالم تکبر ندارد و در مقابل همه وجودش نسبت به خداوند خشوع و خضوع و فروتنی است به این معنا که در برابر خواسته­ های خدا یک دانه نه نمی­ گوید، بخوان چشم، روزه بگیر چشم، پول است از خودت بکَن زکات بده خمس بده چشم، انفاق کن چشم، مخبت انسانی است که ذره­ ای تکبر به پروردگار ندارد با همه وجود خاشع است، فروتن است، آرامش است، س ت است، تسلیم است.خب خدایا این گروه چه انی هستند؟ بشّر المخبتین برای امروزند؟ برای آینده هستند؟ صادق (ع) از جمعیت میلیونی زمان خودشان در کره زمین فقط چهار نفر را اسم بردند، جمیل می ­گوید که بهشتی بودن این چهار نفر یقینی است شکی در آن نیست، ۱ - برید عجلی، ۲ - زرارة بن اعین، ۳ - محمد بن مسلم، ۴ - ابوبصیر، درباره این چهار نفر حضرت صادق این قضاوت را د یعنی شیعه باید این باشد، امناءالله فی حلاله و حرامه، این چهار نفر امین خدا در حلال و حرامش هستند یعنی آدم­هایی که یک ذره در دین خدا دست­کاری ند نیستند، که بیایند در مردم بگویند به نظر من، به عقیده من، فکر می­ کنم اینجوری باشد این ها از آن طایفه نیستند «امناء الله فی حلاله و حرامه»، امینان خداوند مهربانند در کل احکام حلال خدا و حرام خدا.سپس صادق (ع) فرمود: «جمیل». این جمله­ اش خیلی عجیب است، شگفت­ آور است، جمیل لو لا هولاء اگر این چهار نفر نبودند، بین جامعه و بین تمام آثار پیغمبر جدا می شد، این ها حلقه اتصال بین مردم و بین آثار نبوت هستند، و اگر این چهار نفر نبودند اندرست، تمام آثار نبوت کهنه می­ شد و می ­پوسید این شیعه. شیعه یعنی امین حلال و حرام خدا، شیعه آن نیست که در حلال و حرام خدا بگوید به نظر من انجام بده طوری نیست، به نظر من روزه را نگیر طوری نیست به نظر من این کار را نکن به نظر من این پولی که زحمت کشیدی عرق ریختی نبر قم بدی به این ها به نظر من، شیعه امناء الله فی حلاله و حرامه.اما روایت دوم، صادق می فرماید «ان اصحاب کانوا زینا احیاء و امواتا»، پدر من حضرت باقر چهار رفیق دارد که در زمان حیات و وقت مماتشان برای ما اهل بیت و برای دین خدا زینت هستند، چه در حیاتشان چه در مماتشان، «ان اصحاب کانوا زینا احیاء و امواتا» یعنی هر ی این ها را ببیند می­ گوید به به از ، به به ازقران به به از باقری که این ها را تربیت کرد. من را نبینند بگویند اگر دین این است نه اگر اخلاق این است بقیه­شان هم نه، اگر رفتار این است فکر نمی­ کنم شود به ان این ها هم اعتمادی کرد، این خیلی خطرناک است که وجود من به اعتقاد مردم به قرآن به اهل بیت، به مرجعیت، به دین، به مسجد، به محراب، لطمه بزند.اینهایی که زینت پدرم بودند چه انی هستند؟ حضرت فرمود: چهار نفر همانهایی که در روایت اول اسم برد، برید عجلی، محمد ابن مسلم، زرارة ابن اعین، ابوبصیر، خب آن روایت پیغمبر را در عبادت در ذهنتان باشد عبادت این ها را به اینجا رساند، این که می­ گوید «بشر المخبتین بالجنه» یعنی عبادت این ها پوشش روی بهشت را کنار زد، عبادت این ها چادر این عروس آ تی را از روی سرش برداشت، بعد حضرت فرمود: این چهار تا هم «القوامون بالقسط»، ی به اندازه این ها رفتار و کردار عادلانه نداشت، «قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ» و ی به اندازه این ها سخن به عد نگفت چقدر این ها مواظب خودشان بودند و هم السابقون السابقون اولئک المقربون، این ها همانهایی هستند که خدا در قرآن گفته اولئک المقربون، این چهار تا جزو مقربین بودند. حسین (ع) می­ دانست بیاید کربلا کشته می شود، بچه ­هایش هم کشته می­ شوند، یارانش هم کشته می­ شوند، زن و بچه­ اش اسیر می­ شوند می­ دانست که با هفتاد نفر غلط است با سی هزار نفر بجنگد، همه را می­ دانست پس چرا آمد؟ چون پیغمبر بهش فرمود: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ شَاءَ أَنْ یَرَاکَ قَتِیلًا» حسین جان خدا دنبال شهادتت است به امر خدا آمد به الهام خدا آمد. به وحی خدا آمد.علی می ­دانست شب نوزدهم می ­رود مسجد و ابن ملجم فرقش را می­ شکافد و منجر به شهادتش می شود می­ دانست چرا آمد، ما اگر می ­دانستیم نمی­ رفتیم علی به الهام خدا آمد، خدا به او الهام کرد علی جان مدتت تمام شده مشتاقم بیایی پیش خودم بلند شو برو مسجد، با کمال میل آمد مسجد، «و نحن معادن وحی الله» جمله آ سخن که جمله آ روایت صادق است «من تبعنا نجی»، ی که از ما با این اوصافی که داریم پیروی د قطعا اهل نجات است. «و من تخلف عنا فقد هلک» ی که ما چهارده نفر را ر ها کند برود دنبال دیگران گورش را با دست خودش کنده، جهنم را برای خودش آماده کرده، بی­ آبرویی دنیا و آ ت را برای خودش رقم زده. با این خصوصیات واجب است از این ها اطاعت شود این خصوصیات راهیچ دیگر ندارد. برابری مضرات مصرف «یک قرص خواب» با «یک پاکت سیگار»فارس: مطالعات اخیر نشان داده است، مضرات مصرف یک قرص خواب آور برابر با استعمال یک پاکت سیگار است و در چند هفته اول مصرف، عوارض آن پدیدار می شوند. شاون، از ای ی آریزونا باور دارد، شواهد در حال ظهور نشان می دهد که مصرف قرص خواب آور حتی اگر یک عدد باشد و به طور مرتب برای هر شب استفاده نشود، باز هم تأثیرات منفی خود را در پی دارد و عامل مهمی در بروز سرطان و حمله قلبی است. به گفته محققان، مصرف کنندگان قرص های خواب ۳۵ درصد بیش از انی که از این دارو ها استفاده نمی کنند، در معرض خطر ابتلا به بیماری سرطان قرار دارند.در کشور سالانه یکصد میلیون نسخه برای قرص های خواب آور تجویز می شود که تعداد زیادی از این افراد نیز به مصرف این نوع قرص اعتیاد پیدا می کنند. مصرف قرص های خواب که در میان بسیاری از مردم طرفدار دارد، به میزان چهار برابر احتمال بروز مرگ زودرس را تشدید می کنند. محققان هشدار دادند، مصرف مداوم قرص های خواب آور می تواند خطر مرگ یا ابتلا به انواع خاصی از سرطان ها را حدود پنج برابر افزایش دهد. افزایش احتمال سکته قلبی و مغزی تا ۵۰ درصد و زوال عقل در افراد مسن، جزء دیگر بیماری هایی محسوب می شود که با مصرف قرص خواب آور بروز می کنند. دانشمندان مطرح می کنند، افرادی که در طول روز ورزش می کنند و یا فعالیت جسمانی دارند، بسیار کمتر دچار بی خو های شبانه می شوند. درّه های رنگی عجیب در چین+تصاویرفارس: درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آن ها به این منطقه سفر کنند؛ این درّ ه های زیبا دارای تعدد رنگ و لایه های بسیاری هستند.شکل عجیب این درّه ها حتی بیش از رنگ های آن جلب توجه می کند و سوژه عکاسان دنیا شده است. شانشی در شرق کشور چین قرار گرفته و مرکز آن شهر تائی یوان است؛ ضمن اینکه بخش وسیعی از دیوار بزرگ چین در شمال این استان قرار دارد.در زیر تصاویری از این درّه ها را مشاهده می کنید:
مردی که با اهدای خون خود، تاکنون جان بیش از ۲ میلیون جنین را نجات داده!خون جیمز هریسون دارای ترکیب پلاسمای کمی است که می تواند برای درمان بیماری رسوس (ناسازگاری خون مادر با جنین)
بکار رود.او تن ها با چهل دقیقه استقرار و اهدای خون، هزاران زندگی را نجات میدهد.وقتی جیمز ۱۴ ساله بود، در یک عمل جراحی ۱۳ لیتر خون اه دریافت کرد و پس از آن تصمیم گرفت تا جایی که ممکن است زندگی اش را وقف دیگران کند.او با ۱۰۰۰ بار اهدای خون، رکورد دار کتاب گینس است! انتهای پیام/ خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی وماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
رو مه لوموند فرانسه گفت گویی با محمدباقر نوبخت سخنگوی ت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده است که متن ترجمه شده آن را در ادامه می خوانید:▪️سوال اول مربوط به اظهارات اقای مکرون درباره مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران. موضع ایران نسبت به این اظهارات چیست؟▫️موضع ایران درباره این مساله قبلا اعلام شده است. ما نه درباره امنیت ملی مان مذاکره می کنیم و نه درباره ظرفیت دفاعی مان. ما این اظهارات آقای مکرون را مردود می دانیم.▪️در حالی که دونالد ترامپ باید هر ۱۲۰ روز یک بار تصمیم بگیرد که تحریم ها را در کادر معلق نگه دارد، اگر احیانا بار آینده تصمیم بگیرد آنها را دوباره اعمال کند، انتظار شما از اروپا و مخصوصا کشور فرانسه چیست؟▫️شاید هنوز برای پاسخ نهایی دادن به این سوال زود باشد. کشورهای درگیر در یک پکیج package هستند و اگر یکی بد عهدی کند، باید ببینیم که آیا بقیه این مساله را جبران می کنند یا نه. اما تردید نکنید که اگر منافع ما تامین نشود، ما یک لحظه هم در باقی نخواهیم ماند. البته ما برهم زننده این میثاق بین ی نخواهیم بود بلکه فقط پاسخ خواهیم داد.▪️در صورتی که امریکا از خارج شود، انتظار شما از کشورهای اروپایی دیگر و مخصوصا از فرانسه چه خواهد بود؟▫️بنا به هر دلیلی، شخصیتی مثل ترامپ حرفهایی می زند که با مفاد تضاد دارد. ما نه تنها انتظارمان این نیست که کشورهایی مثل فرانسه و اتحادیه اروپا از او دنباله روی کنند و توافق بین المللی خودشان را نادیده بگیرند، بلکه انتظار داریم که آنها این کم گذاشتن را جبران کنند. با توجه به جایگاه خواه کشور فرانسه و فرهنگ عمیقش، ما از آقای مکرون انتظار داریم که مسوولانه تر عمل کنند. ترامپ تاکنون نشان داده است که زود نظرش را درباره بسیاری از مسائل عوض می کند، از جمله درباره معاهده آب و هوای پاریس که نظرش عوض شد.▪️امروز تحلیل شما از اعتراضات اخیر در دی ماه چه می باشد؟▫️در هر کشوری یک تعدادی می توانند نظرات متفاوتی داشته باشند. بعد از انقلاب در سال ۵۷، ما برای دموکراتیک نظام آن را به همه پرسی گذاشتیم. ا ین رجوع به آرای مردم هم چند ماه پیش انجام شد که چهل میلیون ایرانی در ایران و در خارج رای دادند و با رای قاطع ت دوازدهم را انتخاب د. ما از جایگاه قانونی و پشتیبانی مردمی برخوردار هستیم و اگر اعتراضاتی هم وجود دارد، در دورن خانواده اتفاق افتاده است. ما باید حرفهای فرزندانمان را بشنویم، حتی اگر در ای از موارد برای استیفای حقوقشان صدایشان را هم بلند کرده باشند. ما باید تحمل داشته باشیم و بتوانیم به درستی بفهمیم چه گفته اند و با توجه به مقدورات و امکاناتی که داریم در جهت تامین خواسته هایشان اقدام کنیم.▪️آیا ت از میزان محبوبیت آقای دارید؟▫️نظرسنجی های خاصی که صورت گرفته در این فاصله دوباره نشان داده است که اقای نسبت به سایر افراد در عرصه هنوز محبوب ترین هستند. من بر پایه یک نظرسنجی که اطلاعات در ت ارائه کرد صحبت می کنم. میزان درصد محبوبیت آقای را خاطرم نیست.▪️آقای در سخنرانی روز ۲۲ بهمن حرف از رجوع به آرای مردم برای حل بعضی مسائل کشور زدند. منظورشان دقیقا چه مسائلی بود؟▫️آقای در آن سخنرانی به اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید داشتند. در واقع ایشان پیامشان خطاب به فرزندان و نسل جوان بود که بدانند قانون اساسی ظرفیت های زیادی دارد و اگر مشکلاتی وجود دارد به دلیل این است که قانون اساسی کامل اجرا نمی شود.ایشان گفتند: چرا اختلاف ؟ تفاوت نظر ممکن است وجود داشته باشد. اما چرا دعوا؟ وقتی که اختلافی داریم، می توانیم رجوع کنیم به این اصل قانون اساسی که رافع اختلافات است. آقای در ضمن می خواستند در سالگرد انقلاب یاداوری کنند که که نظام ما انعطلاف پذیر است و این نظام اگر برغم جنگ، تحریم ها و ترور شخصیت های ما، در این چهل سال باقی مانده است به همین دلیل است که دموکراتیک و انعطاف پذیر است.▪️آقای دستور تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به چند مرگ اخیر در بازداشتگاه داده اند. توانایی ایشان برای ورود به حوزه هایی مثل حوزه های مربوط به قوه قضاییه چیست؟▫️آقای رییس جمهور این کشور هستند. ایشان دو مسئولیت دارند: یکی ریاست قوه مجریه است که بعد از ی بالاترین مقام می باشد و دیگری هم آن که ایشان مسئول اجرای قانون اساسی هستند. مهم تر هم آن است که ایشان به مردم وصل هستند و با مردم سخن خواهند گفت. ما معتقدیم که صیانت از سلامت زندانیان وظیفه ماست. آنها حداکثر باید به اندازه مجازاتی که قانون برایشان تعیین می کند مجازات تحمل کنند. به همین جهت ما نسبت به همه احساس وظیفه می کنیم، مخصوصا نسبت به زندانیان.
به گزارش وانانیوز، رو مه لوموند فرانسه گفت گویی با محمدباقر نوبخت سخنگوی ت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده است که متن ترجمه شده آن را در ادامه می خوانید:▪️سوال اول مربوط به اظهارات اقای مکرون درباره مذاکرات درباره برنامه موشکی ایران. موضع ایران نسبت به این اظهارات چیست؟▫️موضع ایران درباره این مساله قبلا اعلام شده است. ما نه درباره امنیت ملی مان مذاکره می کنیم و نه درباره ظرفیت دفاعی مان. ما این اظهارات آقای مکرون را مردود می دانیم.▪️در حالی که دونالد ترامپ باید هر ۱۲۰ روز یک بار تصمیم بگیرد که تحریم ها را در کادر معلق نگه دارد، اگر احیانا بار آینده تصمیم بگیرد آنها را دوباره اعمال کند، انتظار شما از اروپا و مخصوصا کشور فرانسه چیست؟▫️شاید هنوز برای پاسخ نهایی دادن به این سوال زود باشد. کشورهای درگیر در یک پکیج package هستند و اگر یکی بد عهدی کند، باید ببینیم که آیا بقیه این مساله را جبران می کنند یا نه. اما تردید نکنید که اگر منافع ما تامین نشود، ما یک لحظه هم در باقی نخواهیم ماند. البته ما برهم زننده این میثاق بین ی نخواهیم بود بلکه فقط پاسخ خواهیم داد.▪️در صورتی که امریکا از خارج شود، انتظار شما از کشورهای اروپایی دیگر و مخصوصا از فرانسه چه خواهد بود؟▫️بنا به هر دلیلی، شخصیتی مثل ترامپ حرفهایی می زند که با مفاد تضاد دارد. ما نه تنها انتظارمان این نیست که کشورهایی مثل فرانسه و اتحادیه اروپا از او دنباله روی کنند و توافق بین المللی خودشان را نادیده بگیرند، بلکه انتظار داریم که آنها این کم گذاشتن را جبران کنند. با توجه به جایگاه خواه کشور فرانسه و فرهنگ عمیقش، ما از آقای مکرون انتظار داریم که مسوولانه تر عمل کنند. ترامپ تاکنون نشان داده است که زود نظرش را درباره بسیاری از مسائل عوض می کند، از جمله درباره معاهده آب و هوای پاریس که نظرش عوض شد.▪️امروز تحلیل شما از اعتراضات اخیر در دی ماه چه می باشد؟▫️در هر کشوری یک تعدادی می توانند نظرات متفاوتی داشته باشند. بعد از انقلاب در سال ۵۷، ما برای دموکراتیک نظام آن را به همه پرسی گذاشتیم. ا ین رجوع به آرای مردم هم چند ماه پیش انجام شد که چهل میلیون ایرانی در ایران و در خارج رای دادند و با رای قاطع ت دوازدهم را انتخاب د. ما از جایگاه قانونی و پشتیبانی مردمی برخوردار هستیم و اگر اعتراضاتی هم وجود دارد، در دورن خانواده اتفاق افتاده است. ما باید حرفهای فرزندانمان را بشنویم، حتی اگر در ای از موارد برای استیفای حقوقشان صدایشان را هم بلند کرده باشند. ما باید تحمل داشته باشیم و بتوانیم به درستی بفهمیم چه گفته اند و با توجه به مقدورات و امکاناتی که داریم در جهت تامین خواسته هایشان اقدام کنیم.▪️آیا ت از میزان محبوبیت آقای دارید؟▫️نظرسنجی های خاصی که صورت گرفته در این فاصله دوباره نشان داده است که اقای نسبت به سایر افراد در عرصه هنوز محبوب ترین هستند. من بر پایه یک نظرسنجی که اطلاعات در ت ارائه کرد صحبت می کنم. میزان درصد محبوبیت آقای را خاطرم نیست.▪️آقای در سخنرانی روز ۲۲ بهمن حرف از رجوع به آرای مردم برای حل بعضی مسائل کشور زدند. منظورشان دقیقا چه مسائلی بود؟▫️آقای در آن سخنرانی به اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید داشتند. در واقع ایشان پیامشان خطاب به فرزندان و نسل جوان بود که بدانند قانون اساسی ظرفیت های زیادی دارد و اگر مشکلاتی وجود دارد به دلیل این است که قانون اساسی کامل اجرا نمی شود.ایشان گفتند: چرا اختلاف ؟ تفاوت نظر ممکن است وجود داشته باشد. اما چرا دعوا؟ وقتی که اختلافی داریم، می توانیم رجوع کنیم به این اصل قانون اساسی که رافع اختلافات است. آقای در ضمن می خواستند در سالگرد انقلاب یاداوری کنند که که نظام ما انعطلاف پذیر است و این نظام اگر برغم جنگ، تحریم ها و ترور شخصیت های ما، در این چهل سال باقی مانده است به همین دلیل است که دموکراتیک و انعطاف پذیر است.▪️آقای دستور تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به چند مرگ اخیر در بازداشتگاه داده اند. توانایی ایشان برای ورود به حوزه هایی مثل حوزه های مربوط به قوه قضاییه چیست؟▫️آقای رییس جمهور این کشور هستند. ایشان دو مسئولیت دارند: یکی ریاست قوه مجریه است که بعد از ی بالاترین مقام می باشد و دیگری هم آن که ایشان مسئول اجرای قانون اساسی هستند. مهم تر هم آن است که ایشان به مردم وصل هستند و با مردم سخن خواهند گفت. ما معتقدیم که صیانت از سلامت زندانیان وظیفه ماست. آنها حداکثر باید به اندازه مجازاتی که قانون برایشان تعیین می کند مجازات تحمل کنند. به همین جهت ما نسبت به همه احساس وظیفه می کنیم، مخصوصا نسبت به زندانیان.
درباره امنیت ملی و ظرفیت دفاعی مان مذاکره نمی کنیم | باید حرف فرزندانمان را بشنویم ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:
سخنگوی ت در پاسخ به سوالی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ گفت: ما باید حرف های فرزندانمان را بشنویم، حتی اگر در ای از موارد برای استیفای حقوقشان صدایشان را هم بلند کرده باشند. به گزارش ایسنا، رو مه لوموند فرانسه گفت گویی با محمدباقر نوبخت سخنگوی ت و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرده است که متن ترجمه شده آن را در ادامه می خوانید:▪️سوال اول مربوط به اظهارات آقای مکرون درباره مذاکرات برنامه موشکی ایران. موضع ایران نسبت به این اظهارات چیست؟▫️موضع ایران درباره این مساله قبلا اعلام شده است. ما نه درباره امنیت ملی مان مذاکره می کنیم و نه درباره ظرفیت دفاعی مان. ما این اظهارات آقای مکرون را مردود می دانیم.▪️در حالی که دونالد ترامپ باید هر ۱۲۰ روز یک بار تصمیم بگیرد که تحریم ها را در کادر معلق نگه دارد، اگر احیانا بار آینده تصمیم بگیرد آنها را دوباره اعمال کند، انتظار شما از اروپا و مخصوصا کشور فرانسه چیست؟▫️شاید هنوز برای پاسخ نهایی دادن به این سوال زود باشد. کشورهای درگیر در یک پکیج package هستند و اگر یکی بد عهدی کند، باید ببینیم که آیا بقیه این مساله را جبران می کنند یا نه. اما تردید نکنید که اگر منافع ما تامین نشود، ما یک لحظه هم در باقی نخواهیم ماند. البته ما برهم زننده این میثاق بین ی نخواهیم بود بلکه فقط پاسخ خواهیم داد.▪️در صورتی که از خارج شود، انتظار شما از کشورهای اروپایی دیگر و مخصوصا از فرانسه چه خواهد بود؟▫️بنا به هر دلیلی، شخصیتی مثل ترامپ حرفهایی می زند که با مفاد تضاد دارد. ما نه تنها انتظارمان این نیست که کشورهایی مثل فرانسه و اتحادیه اروپا از او دنباله روی کنند و توافق بین المللی خودشان را نادیده بگیرند، بلکه انتظار داریم که آنها این کم گذاشتن را جبران کنند. با توجه به جایگاه خواه کشور فرانسه و فرهنگ عمیقش، ما از آقای مکرون انتظار داریم که مسوولانه تر عمل کنند.ترامپ تاکنون نشان داده است که زود نظرش را درباره بسیاری از مسائل عوض می کند، از جمله درباره معاهده آب و هوای پاریس که نظرش عوض شد.▪️امروز تحلیل شما از اعتراضات اخیر در دی ماه چه می باشد؟▫️در هر کشوری یک تعدادی می توانند نظرات متفاوتی داشته باشند. بعد از انقلاب در سال ۵۷، ما برای دموکراتیک نظام آن را به همه پرسی گذاشتیم. ا ین رجوع به آرای مردم هم چند ماه پیش انجام شد که چهل میلیون ایرانی در ایران و در خارج رای دادند و با رای قاطع ت دوازدهم را انتخاب د. ما از جایگاه قانونی و پشتیبانی مردمی برخوردار هستیم و اگر اعتراضاتی هم وجود دارد، در درون خانواده اتفاق افتاده است. ما باید حرفهای فرزندانمان را بشنویم، حتی اگر در ای از موارد برای استیفای حقوقشان صدایشان را هم بلند کرده باشند. ما باید تحمل داشته باشیم و بتوانیم به درستی بفهمیم چه گفته اند و با توجه به مقدورات و امکاناتی که داریم در جهت تامین خواسته هایشان اقدام کنیم.▪️آیا ت از میزان محبوبیت آقای دارید؟▫️نظرسنجی های خاصی که صورت گرفته در این فاصله دوباره نشان داده است که آقای نسبت به سایر افراد در عرصه هنوز محبوب ترین هستند. من بر پایه یک نظرسنجی که اطلاعات در ت ارائه کرد صحبت می کنم. میزان درصد محبوبیت آقای را خاطرم نیست.▪️آقای در سخنرانی روز ۲۲ بهمن حرف از رجوع به آرای مردم برای حل بعضی مسائل کشور زدند. منظورشان دقیقا چه مسائلی بود؟▫️آقای در آن سخنرانی به اصل ۵۹ قانون اساسی تاکید داشتند. در واقع ایشان پیامشان خطاب به فرزندان و نسل جوان بود که بدانند قانون اساسی ظرفیت های زیادی دارد و اگر مشکلاتی وجود دارد به دلیل این است که قانون اساسی کامل اجرا نمی شود.ایشان گفتند: چرا اختلاف ؟ تفاوت نظر ممکن است وجود داشته باشد. اما چرا دعوا؟ وقتی که اختلافی داریم، می توانیم رجوع کنیم به این اصل قانون اساسی که رافع اختلافات است. آقای در ضمن می خواستند در سالگرد انقلاب یادآوری کنند که نظام ما انعطلاف پذیر است و این نظام اگر برغم جنگ، تحریم ها و ترور شخصیت های ما، در این چهل سال باقی مانده است به همین دلیل است که دموکراتیک و انعطاف پذیر است.▪️آقای دستور تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به چند مرگ اخیر در بازداشتگاه داده اند. توانایی ایشان برای ورود به حوزه هایی مثل حوزه های مربوط به قوه قضاییه چیست؟آقای رییس جمهور این کشور هستند. ایشان دو مسئولیت دارند: یکی ریاست قوه مجریه است که بعد از ی بالاترین مقام می باشد و دیگری هم آن که ایشان مسئول اجرای قانون اساسی هستند. مهم تر هم آن است که ایشان به مردم وصل هستند و با مردم سخن خواهند گفت. ما معتقدیم که صیانت از سلامت زندانیان وظیفه ماست. آنها حداکثر باید به اندازه مجازاتی که قانون برایشان تعیین می کند مجازات تحمل کنند. به همین جهت ما نسبت به همه احساس وظیفه می کنیم، مخصوصا نسبت به زندانیان.