کانال غرب دریای کابل خانه های مردم را ویران می کند

همه چیز را باید ویران کرد،همه آن لحظات را و تو را که از قاب پنجره به پرچین آن حیاط درندشت نگاه می کنی باید ویران کرد.همه چیز را باید ویران کرد،همه آن لحظات را و تو را که از قاب پنجره به پرچین آن حیاط درندشت نگاه می کنی باید ویران کرد و«سعید سپهر» را که در کنارت نشسته است و اسبی که به افرا بسته شده و سر به سوی آسمان شیهه می کشد و کبوترانی که روی پرچین بال بال می کنند.باید آسمان و آن اسب و شیهه ها و کبوترها و بال بالهایشان را ویران کرد.حتی لبخندی را که من برروی لبهایت نوشتم و برق شادی را که من در چشمانت نوشته ام باید ویران کرد،هر چند که آن لبخند و برق شادی در صورتت غایب بودند. پیکرهایی را که در برابرتان پیچ و تاب می خورند باید ویران کرد،و صدای سازها را. زن ها به سعید سپهر می گفتند که تور صورت «توبا» را کنار بزن، تو در گوش سعید سپهر می گفتی،به حرفشان گوش نکن، ولی سعید سپهر تور صورتت را کنار زد و من شکل لبهایت را نوشتم، هر چند که بر بوسه غبار نشسته و دهان تو پر از خاک می شود و تو حالا برای آن زنها فاتحه می خوانی و می دانی که آنها هفت کفن پوسانده اند.باید آن لب ها را ویران کرد.باید همه چیز را ویران کرد. باید همه چیز را ویران کرد،باید شکل پیکرت را ویران کرد،فارغ از داستانی که بود،که تو در شکلی که نوشته بودمت پیر می شدی،در شکلی دیگر و در داستانی دیگر می نوشتمت،هر چند که نیاز به ویرانی همه چیز نیست،مکانها همیشه شکل معین دارند و تو با هر شکلی که نوشته شوی،در زیر آسمانی مثل همین آسمان آبی خواهی بود و خورشیدی مثل همین خورشید بر سرت می تابد و رودخانه ای مثل همین رودخانه را خواهی دید و بر جاده ای مثل همین جاده به سفر خواهی رفت. آن بچه های چشم خا تری از نسل سعید سپهراند،کلماتی بازیگوشند که بر صفحات کاغذ می دوند و سکوتی را که باید باشد می شکنند. به دامنت می آویزند و زوزه می کنند. تنها تو عاصی نمی شوی،صدایشان خوانندگان داستان مرا هم کلافه می کند.چه تقدیر شومی برایت نوشته شده بود که حامل چشمان خا تری شروری از نسل اجدادی شرور باشی. نگی مکتوب تو خصوصیت غریبی دارد که باید حامل بذر چشمهای خا تری مردی باشی که به اجبار نویسنده در کنارش نوشته شده ای. داستان تازه اعاده زندگی تو خواهد بود،بگذار که تجربه کنم که طرح پیکرت را فرو بریزم و با هیئت جدید بنویسمت. در آن داستان ویران شده،سروان شیبانی سوار بر اسب از «تنگ بوالحیات» می گذشت.به کوهی کبود نگاه کرد که در پشت آن «کوشک ماه کرد» است و تو در قاب یکی از پنجره ها ایستاده بودی که کلمه ای از جنس آتش مثل یک پرنده بر اش نشست. سروان می خواست آن را از روی اش برگیرد که کلمه ای دیگر بر اش نوشته می شود. سرش را از روی یال اسب که از جنس کلماتی افشان و پریشان بود گذاشت تا از اسب بپرسد که آن کلمات مهلک از کدام سمت آمده و بر اش نشسته اند. اسب سر بر طرف ص ه سنگی روبه رو می بَرَد و شیهه می کشد.ص ه سنگی دور نبود،نزدیک بود و چشمان خا تری مردی را که پشت آن کمین کرده بود،خواند. تو ساعت ها در قاب آن پنجره ایستادی.نوکرهای کوشک که جنازه سروان را برب روی اسب آوردند و در حوض بزرگ عمارت می شستند،تو همچنان ایستاده بودی و از قاب پنجره در هوای گرگ و میش صبح،تن سروان را می دیدی که در آب جیوه ای حوض شناور بود.تو گریه نمی کردی.من ننوشتم که گریه می کنی.گیسوانت در باد پریشان بود و من نوشتم ننننزکه فکر می کنی که چه دستها و پاهای کشیده ای دارد. این احساس تو نسبت به آن کلمه شناور بود. اگر نوشته نمی شد که سروان مرده است،در نور چراغهای خیابان اصلی کوشک می دی که می اید،و بعد در کنار تو در قاب آن لحظه می نشست و تو لبخند می زدی و برق شادی در چشمانت می نشست و برای من فرقی نمی کرد،من آنها را می نوشتم،حتی بوسه را بر لبهایت می نوشتم ولی یادت باشد که همیشه هر بار،دهانت پر از طعم خاک می شود. چیزهای دیگری هم هست که باید ویران شود،رفتار موهایت وقتی که«جیران»آنها را شانه می کشد.به جیران گفتی روزی موهایم را با روبان سرخ دم اسبی بستی.جیران موهایت را شانه کشید و با یک روبان سیاه دم اسبی بست.جیران گفت و تو می دانستی که سعید سپهر قاصد فرستاده که خواهان کوشک ماکُرد است،تو گفتی فروختم،دیگر چه.و تو می دانستی و جیران گفت که سعید سپهر،کوشک و صاحبش را با هم می خواهد. و بعد من نوشتم که شب می شود و شب شد.جیران لباسهای سروان را آورد،و گفت مبادا شیون کنی.و تو شیون کردی،باید ان شیون را ویران کرد،رنگ چهل روزه خونی که بر فرنج نشت کرده بر پوتینهای غبار گرفته اش چکیده بود.و من نوشتم که تو می گویی و تو گفتی آویزش کن به دیوار. و بعد سعید سپهر با عمع ها و نوکرهایش از دروازه کوشک وارد شدند.صدای لگام اسبهایشان آمد. سعید سپهر را نوشتم که از پله ها بالا می آید و در شاه نشین نشست. ساعتها منتظرش گذاشتی،و پایین با ها صحبت کردی، ها گفتند لباس سیاه را از تنت در بیاور ولی تو سوگواری،سوگ را ویران می کنم. آفتاب از نقاب پنجره ها برچیده می شد که با قبای ساتن سیاه از پله ها بالا آمدی،سعید سپهر صدای پایت را شنید،صدای طنین قلب سعید سپهر را نوشتم.سپیدی ات را از پشت زلال ململ تیره در چشمان سعید سپهر نوشتم که مثل عبور نور سپیده جاری بود.بر لبهایت سرخی تیره ای بود و مردمکهایت باید سیاه می درخشید.صدای سایش گالشهای مخملی ات بر سطح ابریشم فرش سکوت را می سایید. سعید سپهر همیشه آن کت چرمی را پوشیده،همیشه شلوار سیاه چسبان و چکمه های بلند را دارد. پرسید:خانم هنوز عزادارند. گفتی:باید رنگ لباسم این را بگوید. گفت:ولی شما هنوز… گفت:فرقی نمی کند،فرقی ندارد. سعید سپهر گفت:شما مرا فراموش کردید. تو گفتی:گویا قصد ید کوشک دارید؟ سعید سپهر گفت:مهریه شماست،در قب ان می نویسم. تو خندیدی،مکث کردی،و من نوشتم،که تو بگویی حتماًباید قاتل سروان را به کوشک بیاوری. سعید سپهر گفت:ممکن است خلف وعده کنی. صورتت شکل تراش سنگ شد.نور چراغ که بر نیمرخت می ت د،شکل سنگ می شدی،بخصوص که پلک نمی زدی،طره ای از موهای رهایت را گرفتی و ضامن خلف وعده کردی. سعید سپهر قدم می زد.روبه روی فرنج خونی سروان ایستاد و گفت:اه از دست ژاندارمها، مادرشان را هم به دندان می گیرند. روبروی تو ایستاد.زانو زد و گفت:الساعه با پای خودش آمده است. و بعد تو خلف وعده نکردی.من نوشتم که توبا خلف وعده نمی کند و کوشک پر شد از صدای ساز.مطربها نخو دند.من صدای تام تام دهلها و جیغ سر ناهار را نوشتم تا خواب را از چشمها برماند. و تو به او خو کردی.این آسان نبود،آسان نیست که من بنویسم که تو به او خو کرده ای.تو به او خو کردی بی آنکه من بنویسم.این حتماً از خصوصیات زنکی توست که می توانی به آسانی با هر مردی خو کنی.و من مرگ سعید سپهر را نوشتم،برای نوشتن واقعه مرگ سعید سپهر نیاز به شرح توضیحات نیست.نویسنده می تواند مردی مثل سعید سپهر را در مهلکه جملات خود بنویسد و تراژیک تر از این واقعه چه واقعه ای می تواند باشد که تو بی آنکه بخواهی با دستهای خود او را مسموم کنی.شاید اگر نوشتن واقعه آن مرگ به فرجام می رسید،تو کشف می کردی که زنی مثل تو عاشق دیگری دارد که در بیرون داستان ایستاده تا در فرصتی که دیگر هیچ نیست و تو تنها در شاه نشینی نشسته ای و از پنجره به شکوفه های گیلاس و آلبالوی باغ نگاه می کنی از یکی از معبرهای داستان وارد شود و بگوید که او مردی واقعی ست که تو را دوست دارد. برای این چیزها بود که مرگ سعید سپهر به دقت نوشته شد.سبویی مینا لبالب از به ای مسموم نوشته شد تا تو جامی را پر کنی،هراسان شدی و به کلماتی که تو را فرا می گرفت،خیره م . جملات همه چیز را به دنبال می کشد،توقف صف بلند کلمات ممکن نبود،و تو خود کلمه ای بودی در بین گرداب کلماتی که سعید سپهر را فرو می کشید.صدای ریزش به کلمه کلمه نوشته شد که از گلوگاه سبو می ریخت و جام را پر می کرد،تو به کلمات مهت صورت سعید سپهر خیره شدی و من کلمات صورت تو را خواندم که آرزو می کردی فرجام مرگ بر صورت او نوشته نشود.اگر بر تن سعید سپهر فرجام مرگ نوشته می شد تو در میان دوران کلمات هول آور آن جمله محبوس می م . و این اصلاً منطقی نیست،منطقی نبود،و کلمه کلمه سکرات مرگ از تن سعید سپهر پاک شد و مستی شفافی بر تنش نوشته شد و درخشش اشک ها و حباب های چلچراغ ها به نگاهش درآمد. باید تن تو ویران شود، تا از حرف های وجودت، جسمیتی بی بدیل نوشته شود، برای همین است که صفحات آن فصل بی معناست. برای همین است که باید همه چیز را از نو نوشت. تو را با همان حرف ها به شکلی دیگر می نویسم و نامگذاری می کنم. تو در کوشک ماه کُرد نشسته ای. صدای مردی را که به دنب می آید نمی شنوی، صدای زنی است. به دنبال صدا از پنجره های کوشک سر می کشی و آذر سپهر را می بینی که بر اسبی نشسته، می گوید: از کوشک بیا پایین و بگو که کجا برویم. و تو با دست سمت رودخانه کُر را نشان می دهی.حضور شما در ساحل کُر با هیئتهای جدید آغاز داستان جدید ماست.بر ساحل«کٌر»گلهای زبان و ختمی نوشته شده که در باد می چرخند،آذر سپهر زن تازه نوشته شده تفنگی دارد که به سمت فوجی تیهو که بر آسمان نوشته شده،نشانه می رود.تیهوها شباهت به تیهوهایی دارند که در آسمان داستان ویران نیز نوشته شده،آسمان هم همان شباهت را دارد،تنها کمی بوم سبز دارد.تیهوها دلی نوشته شده اند،دوتا،سه تا،چهارتا،با نوشتن شلیک گلوله ها مثل سنگ پایین می افتند. چه شباهتی در رفتار آذر سپهر و سلف ویران شده اش سعید سپهر است،این شباهتها ناگزیرند.یادآوری می شود که آذر سپهر با حرفهای تن ویران شده سعید سپهر نوشته شده.هیزمهای خشک جلو پایت شعله ور می شوند،در ساحل«کُر»آذر سپهر کلمه ی می شود،کلمه ای زیباست.زیبا وصف می شود،همرنگ سپیدار است،باد از هرم آتش دور می شود،به ریشه شعله ها نگاه می کنی که سبز و آبی نوشته شده،آذر سپهر از آب بیرون می آید.چشمانت پر می شودازسپیدی کلماتی که او را می نویسند.تیهوهابر شاخه های انجیرهای کبود کشیده می شوندوبا باد وقتی حتی که کلمه است می وزد و بوی صمغ سوخته وانجیر وچربی تیهو را می برد. آذر سپهرهمچنان که سعید سپهر در داستان ویران شده می گوید،می گویند:تو حتماً باید به سفر بروی و تو همچنان که در آن داستان فراموش شده،می گویی،میگویی:تو که می دانی باید بروم.درس چند سال طول می کشد. و آن تقویم داستان می گذرد و تو همچنان که توبا سپهر در آن داستان ویران به خانه بازگشت،به خانه باز می گردی. می بینی که با حرفهای وجود ویران شده آن زن عاصی،جسم مردانه ات نوشته شده،بنابراین همچنان که سالهای مدید آن داستان ویران شده،فراموش شده،کلمات تن شما نیز باید خاطره ای از آن حیات ویران شده نداشته باشند.حروف اجسام همانهایی هستند که بوده اند و تنها کلام ت تو جابجا شده و مکانهای خلوت ویران شده… و فوج کلمات تن ک ن چشم خا تری که بر صفحات کاغذ سفید به دنیا آوردی،قد کشیدند و در ویرانه آن داستان سرگردانند،شکل تن کلمات آنها بر صفحات کاغذ پاک می شوند و ذرات اجساد تن آنها در هوا منتشر می شود. این از عادت کتابها هستند که در چمدان جای می گیرند و فراموش نمی کنند که حالا که می خواهی به سفر بروی،دستهای تو را صدا کنند،که در دستهایت غایب نباشند.آنها حتی می دانند که در زمستانها وقتی بخاری می سوزد،باید در برابر تو باز باشند،هر چند که در هر صورت،حتی اگر بسته باشند،حتی اگر باز باشند و خوانده نشوند،حتی اگر حرف حرف آنها خوانده شود،زمستان سپری خواهی شد. اگر تو همچنان توبا نوشته می شدی،همسفرانت در کنار تو جملات آشنایی بودند،ولی حالا تو مردی نوشته شده ای و در بین همسفرانت آن شکل آشنا نیستی،هر چند که بارها به این جاده آمده ای و به سفر رفته ای برای همین است که همه چیز از نو نوشته شده اتوبوسی که در این جمله تو را به سفر می برد،مستهلک است،قطعاتش ساییده شده اند،شاید چون که بارها ویران و دوباره نوشته شده اند.رنگهای سرخ و لیمویی اش حتی در نحو آواها طیفهای رنگ را به چشمها باز می تابانند. راننده هم مرد جوانی است که بارها در این سفر زاده شده،شاید اگر تو توبا بودی،در جمله آن سفر کامه آشنایی بودی.ولی دیگر در جمله آن سفر مسافر غریبی هستی که به جای توبا نوشته شدی در صدای مردی که در کنار تو به سفر می رود،زنگی از پیری دویده،می گوید من همیشه مسافر این سفرم،راست می گوید،همیشه کلمه کوچکی در جمله طولانی آن سفر بوده است. آن مرد برای این در این جمله است که در کنار تو یا توبا بنشیند.می گوید:استخوانهام فرسوده شده،راست می گوید:تنش از جنس حروف مستهلکی است و شاید به همین دلیل دیگر پیر نوشته می شود،صف کلمات صورت مسافران را می خوانی،تنها دو کلمه به هیئت سربازانی خسته به خواب رفته اند و کلمه ای که کودک است از کلمه ای به هیئت زنی شیر می خورد. مرد مسافر به دهانت نگاه می کند،در جمله ای صدایش هست که می گوید:چه دندانهایی،چه شباهتی،کلمات دندانهای تومثل صدف می درخشند،و این همان کلمات مرواریدهای دهان توباست که م ن لبهای تو نوشته شده. جمله بلند رنگهای گریزنده سنگها و درختان شانه جاده را می خوانی که از پشت شیشه،جمله ای ناخواناست که تا بی نهایت کش می آیند. تو می پرسی،ما کجا هستیم؟ پیرمرد چیزی می گوید:دو ثلث جمله بلند سفر نوشته شده است.دو فرسخ دیگر اتوبوس در میان جمله خواهد ایستاد.جایی که می ایستد،زنی که جای تو نوشته شده بود،می دانست،بهتر است همانجا بایستد،جای مناسبی است،همیشه او تا آ جمله بلند جاده می رفت و به مقصد می رسید و مسافران نمی رسیدند. مقصد همیشه به شکل مکان نوشته نمی شود،گاهی به شکل وقت معین نوشته می شود. کلمه ای سیاه به هیئت دودی از اتوبوس زبانه می کشد.راننده پیاده می شود،به آسمان نگاه می کند،آسمان بارها نوشته شده و ویران شده و دوباره نوشته شده.حتی آن کوههای نیلی.با یک جاده می توان هزاران سفر کرد،نیاز به نوشتن جاده دیگری نیست،ولی وقتی که همه چیز ویران می شود،جاده را هم باید ویران کرد و دوباره نوشت و جاده ها همیشه به یک شکل نوشته می شوند.از آنجا تا مقصد تو پیاده،ده بیست روز فاصله است.تو وحشت می کنی،جمله ای هست،همیشه بوده با صدای تو هم می آید.برای پاسخ،همان جمله کافیست،در جواب تو هم نوشته می شود،در این صحرای سوزان باید که توبا به مقصد می رسید،بنابراین تو هم وارث آن مقصد هستی. هر چند که خورشید هم آن دایره سوزان نیست البته در جای همیشگی اش بر صفحه آسمان نوشته شده و به عادت همیشه صفت سوزان دارد.دستهای توبا خسته بودند،آن چمدان به دستهایش آویخته بود،همچنان که دستهای تو خسته هستند،جیپی از انتهای جمله می آید،و درست جلوی پای تو می ایستد همچنان که جلوی پای تو ایستاد و سروان شیبانی که راننده اش بود پرسید،درجاده مانده اید؟ و توبا گفت:شما کجا تشریف می برید آقا؟ سروان گفت:امشب باید به شیراز برسم. و شیراز در انتهای آن جمله طولانی بود. این بار هم وقتی سروان از جیپ پیاده می شود به طرف مکان معهود می رسد که کلمه تن تو به آنجا رسیده.سروان لباسی نظامی پوشیده،جای سه زخم روی فرنج نوشته شده و خون تا لبه فرنج نشت کرده و این از غفلت نویسنده نیست که بقایای جمله ای را باقی گذارده،سماجت ی کلمات است.باید کلمات زخم را از روی سروان پاک کرد،حتی زیر تابش این آفتاب که سوزان نوشته شده باید زخمها و نشت خون را در هیئت آن جمله سمج حذف کرد. البته سروان انتظار دارد که زنی زیبا را در هیئت کلمه ای معهود ببیند.ولی تو با شباهت او به جایش ایستاده ای.با حسرت می گوید:شما در جاده مانده اید؟ می گویی:کجا تشریف می برید؟ می گوید:باید امشب به شیراز برسم. این جملات عین جملات سلف خود هستند. در حافظه می ماند و شاید به غیر از این شکل نباید باشند.توبا به ساعتش نگاه می کرد،ساعت سه بعدازظهر بود.سروان با شیطنت می پرسید:عجله دارید؟ این شیطنت،صفت مردانی است که کلمات حضور زنی زیبا را با اشتیاق می خوانند. توبا گفته بود:نامزدم منتظر است.سروان نمی داند چرا دلخور است،حتماً برای اینکه در انتظار دیدار توبا بود که می بایستی در آن صحرای سوزان ایستاده باشد و حالا مردی با شباهت او ایستاده است.شاید برای سروان غم انگیز باشد،ولی برای نویسنده مضحک است،قبول کنید که نتیجه مقدرات جملات است.سروان به توبا سپهر گفته بود که سعید سپهر را می شناسد و شنیده است که شکارچی خوبیست و گویا نرد هم خوب بازی می کند و چقدر دلش می خواهد که با او بازی کند.حلقه دست توبا را که بر انگشتش می بیند،می گوید:چقدر خوب خواهد بود که در عروسی شما شرکت کنم.توبا چیزی نمی گوید:سرخی شرم بر گونه هایش نوشته می شود و سروان از آینه سرخی گونه هایش را می خواند. توبا سپهر گفته بود:به مقصد که برسیم با پسر عمویم آشنا می شوید. این بار سروان می گوید:شنیده است سعید سپهر شکارچی خوبیست و گویا نرد هم خوب بازی می کند. تو می گویی مردی به نام سعید سپهر را نمی شناسی ولی دختر عمویت آذر سپهر در شکار شهرت دارد و نرد هم خوب بازی می کند. سروان می خندد و می گوید:چه خوب.در شبی از شبهای آن داستان ویران شده ویران توبا از سروان شیبانی برای شام دعوت می کند و او را با نامزدش سعید سپهر آشنا می کند،سروان برای آنها ویلون می زند.جمله ای بلند با انگشتان بلند و کشیده سروان آغاز می شود که آرشه را در طول جمله با مهارت بر روی سیمهای ویلون می لغزاند.و صدای سحرانگیزی از واژه واژه کلمات جمله بر می خیزد. توبا بارها آن جمله بلند را می خواند،صدای مواج کلمات جمله او را در خود شناور می کند،و انگشتان بلند سروان را در متن جمله می خواند. سعید سپهر می پرسد:سروان شما ویلون را کجا یاد گرفته اید. و سروان می گوید:در مدرسه جنگ«سن سیر.» سروان مبادی آداب است،نوشته شده است که علایق هنری دارد.همچنان که می خوانید،ویلون خوب می نوازد.و تو چقدر با او متفاوتی.آن چمدان کتاب ها همیشه به دستهایت آویخته اند.حتی حالا که به زادگاهت بازگشته ای.روزهای کوشک ماه کرد در تابستان بلند است.برای این روزهای تابستان بلند قید شده است که تو در همه طول روز در اتاقت می نشینی و کتاب می خوانی. و زنی مثا آذر بسیار بدوی نوشته شده. فرقی نمی کند که با چه ی به شکار برود،تو یا سروان،تو که همیشه در حال کتاب خواندن وصف می شوی،تو چه شباهتی با آن زن ویران شده داری،دستها و اسباب صورتت شبیه ترین جملاتی است که می توانند در یک داستان باشند. و سروان شیبانی وحشت غریبی از چشمان خا تری آذر دارد.شاید به این علت که چشمهای آذر کهن ترین کلمه جسم آذر است که سروان آن را در غروب آن روز در تنگ بوالحیات خوانده بود. حتماً کلمه یا جمله زوال ناپذیری از بقایای آن داستان ویران شده در سطور این داستان باقی مانده و رذیلانه کلمات و اشیاء را بر می انگیزانند.ولی جاذبه کلمات زنکی کلمات جسم اذر تمهیدی است که نویسنده آن وحشت را در پشت آن پنهان می کند. و روزی از روزها سروان دوباره به کوشک ماه کرد می آید،جملات زیادی او را به کوشک رسانده.ولی این بار می گوید که داشته است از سیوند باز می گشته که به آنجا رسیده. به نوکرها می گویی که زیر آن آلاچیق میزی بگذارند و غروبی زیبا توصیف می شود که آذر سوار بر اسبی سفید نوشته می شود که از جمله خیابان وسط کوشک می گذرد.اسب بر پست و بلند کلمات یورتمه می رود،سروان می گوید:چه مهارتی،یورتمه زیبای اسب نتیجه مهارت سر انگشتان سوار است. آن روز اولین روزی نیست که سروان آذر را می بیند. تو به سروان می گویی آذر است. سروان از لابلای کلمات بوته های گل سرخ قوس و قعر کلمات تن سوار را بر اسب می خواند. چنان که نوشته شد،آذر کلمه ای است بدوی با همان شلوار شکار در میان کلمات آن غروب زیبا ظهور می کند. شاید بهتر بود که آن چشمهای خا تری کهن،زیر آن ابروان گسترده نوشته نمی شد،نوشتن چشمانی دیگر کار آسانی بود، و نویسنده در انتخاب رنگ هیچ عمدی نداشت،همین که چشمها نوشته شدند رنگ گرفتند.شاید آن چشمهای کهن تناسب غریبی با حرفهای تن آذر دارد.شاید اگر چشمان دیگری نوشته می شد،می بایستی خطوط زنگی بی بدیل که جسم او را می نویسد،دگرگون شود. سروان رنگ خا تری چشمان آذر را که می خواند،می گوید عجیب است،آن چشمها،بوی تند عطر سروان،جمله ای بلند است و آذر در سرتاسر شب آن جمله را هجی می کند.سروان که ویلون می زند،صدای ساز از متن جمله بلند انگشتان بلند سروان و سیمها بر می خیزند.به چشمان سروان خیره می شود و آن وحشت را می خواند،آذر لبخند که می زند،کلمات حس وحشت،در حرف حرف لبخند او محو می شود. بعد صفحات نرد باز می شود و جملات مناظره سر در گم تاسها تا پاسی از شب نوشته می شود.همه این جملات تمهیداتیداستانی اند تا تو به مهلکه آن جملات برسی،بعد از ویرانی،از کلمات تن تو چه چیزی باقی خواهد ماند جز حرفهایی بسیط که اجزاء تن تو بوده اند هر چند که تو در بین آن کلمات بسیط دیگر نیستی،گم شده ای. تو همچنان که ترجیح می دهی که در اتاقت بشینی و کتاب بخوانی در اتاقت بنشین و از پنجره به باغ نگاه کن. و به شکوفه های سیب و گیلاس نگاه کن.کتاب بخوان و شعری بنویس ولی برای آذر نخوان.آذر زنی نیست که شعر بخواند،وقتی که تو آن شعر را خو ،آذر خندید و گفت:
چهار ساعت در پناه سنگی کبود نشسته و آهو بچه ای را با سه زخم بر شانه گذارده،و از دامنه کوه پایین آمده،از شانه های نه آذر بعید است که آهویی هر چند کوچک را حمل کند.ولی فراموش نکن شانه های نیرومند او از جنس شانه های ویران شده سعید سپهر است که آن نگی چون آستری بر او نوشته شده است. چقدر انتظار تا غروب تا دوباره آن جملات سردر گم آن جشن را بخوانی.تا آن جمله بلند سروان و آرشه و صدای ساز را بخوانی.تو مثل همیشه در نوشیدن افراط می کنی،دهانت تلخ می شود و به اتاقت می روی. «سیروس»نازک نارنجی است،آذر می گوید،و سروان می گوید:عجیب است،اینها را باید به تو گفت،تا برای ویران شدن آماده شوی. آذر می خندد و می گوید:امان از دست ها و می خندد،من می نویسم که زیبا می خندد و او در جمله ای بلند می خندد و زیبا می خندد،آن قدر که آن جمله بلند و مبهم خسته کننده نیست،زیبا می خندد و در قطع هر واژ خنده اش،نفس تندش را می نویسم،نالشی را در گلوگاهش می نویسم که بیرون می آید و چشمان سروان را خیره به او می نویسم. من می نویسم که آذر می گوید:سیروس عاشق من است ولی من نیستم.و برای این می نویسم که همه چیز برای ویرانی مهیا باشد.آذر سکوت می کند،با آن چشمان خا تری به سروان خیره می شود،در جمله ای سروان نوشته می شود که انگشتان آذر را که صفت سفید و مواج دارد،بر ماهوت سرخ میز باز نوشته شده،می گیرد و رها نمی کند. بعد شبی از شبها تو را می نویسم که در انتظار سروانی،چه شباهتی م ن انتظار توبا و توست.هر دو از جنس یک انتظارند. آن کلمات شرورند،گاهی به چشمانت می آیند و می خوانیشان.به ساعت دیواری نگاه می کنی.ساعت چیزی به هشت مانده،همان بادی که در این لحظات می ورزد و جملات بلند، ها و چلچراغها را تکان می دهد. صدای هیاهوی چوپانهایی را می شنوید که گله های بی انتهایشان را از صحرا باز می گردانند و به صفحات داستان ما وارد می شوند و جملات را مخدوش می کنند،آنها مثل همه برها بی آزار هستند،فقط صدای زنگوله هایشان گوشها را آذار می دهد،گوشهایت را بگیر و جملات را دنبال کن.شاید روح آن جملات ویران شده باشندکه در گوش تو می کنند که تنها،جسد سروان باز می گردد،تو به کوه کبود که دیگر کبود نیست و به سیاهی میزند نگاه می کنی.قرص صورتت مهت است،خطهایی که به وقت مصائب صورت را شیار می کنند تا چیزی از سوگ بگویند،آرام و بی صدا می آیند و بر سطرهای تهی می نشینند. دو خط مواج بر پیشانی، چارخط مورب بر کناره لبها و خطهای سیال بی شمار که پیدا و ناپیدا می شوند. به حوضی که گرد نوشته شده نگاه می کنی،شبکه ای از خطوط ریز جیوه ای در زیر تابش نور چراغها نوشته شده،طرح مبهم جسدی بلند از بقایای جمله ای را می خوانی،این جمله از جمله های شروری است که باید حذف شود،به سرعت همراه با بازی زنجیرهای جیوه ای از متن آب شسته می شود،دیگر اثری از آن جمله که آن جسد سفید را با خود حمل می کند نیست،به آب خیره می شوی،کلمه ای سمج لبهای نیم گشوده ای را که در آب غوطه ور است می نویسد،دهانی که رذیلانه باقی مانده.دهان از متن شفاف جمله های آب پاک می شود.صدای لگام اسب را می شنوی که از تاریک شب می آید.اسب همرنگ سایه روشن نوشته شده که گاهی خوانده می شود و گاه ناخواناست.ساعت دور نیست،فاصله اسبی که می آید و ص که به گوش می رسد،دور نیست،چند سطر بیشتر نیست،بخصوص که صدای لگام اسب انعکاس سنگفرش خیابان را می نویسد. بر پشت اسب سروان است،با سه زخم بر فرنجش،این زخمها چه کلمات شرور و سمجی هستند! از چشم پنهان می مانند،کلمات زخم مثل زنبوری سرخ از سروان پرواز می کنند. صدای پاهای سروان که از اسب پیاده می شود و از سنگفرش کنار حوض می گذرد،به گوش تو می رسد،خوشحال می شوی،آن جملات به تو دروغ گفتند،سروان بازگشت،من می نویسم که سروان بازگشت. و این خطهای شادیست که حتی در وقت مرگ بر تو باقی می ماند.سه گلوله برای نوشتن سه زخم،از تاریکی شاه نشینی شلیک می شود، تو از قاب پنجره به حوض پرتاب می شود،کلمات جسد کوچک تو در متن نقره ای حوض پراکنده می شود.مهم نیست که چه ی به تو شلیک می کند.تفنگ در دستهای شکارچی داستان ماست،و شکارچی آن مرد ویران شده باشد یا آذر تمهیدی داستانی است تا جسد تو از میان کلمات داستان به در آید تا با حرفهای وجودت دوباره زنی به نام توبا نوشته شود تا تو،توبا دور از شرارت جملات در برابر نویسنده بنشینی و نویسنده نه با ص از جنس کلمات که با ص از جنس صدا که هوا را مرتعش می کند،به تو بگوید:به برزخ داستانها نرو و در کنارم بمان،با تو من دیگر هیچ زن دیگری را نخواهم نوشت.برای همین است که حرفهای تن تو را در آب و هوا جستجو می کنم.نوشته: ابوتراب خسرویتهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغloading...loading...
پاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزرپاک سازی ساحل دریای خزرتصاویر پاک سازی ساحل دریای خزر-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
راهنمای ید کابل hdmi مناسب با قابلیت 4k و hdrاگر مطمئن شدید که کابل اچ دی ام آی فعلی قابلیت لازم را ندارد یا دوست دارید همراه تلویزیون جدید کابل جدید تهیه کنید، می توانید برای ید کابل جدید، پیشنهاد های زیر را در نظر بگیرید.انتخاب و ید کابل hdmi شاید در ابتدا ساده به نظر برسد؛ اما نکات مهمی وجود دارد که نباید از آن ها غفلت کرد.کابل های hdmi که امروزه در هر مغازه ی الکترونیکی از لوازم صوتی تصویری تا قطعه فروشی ها و البته فروشگاه های آنلاین یافت می شوند، انواع مختلفی دارند؛ اما فراوانی آن ها به این معنا نیست که می توانید خیلی راحت به اولین مغازه ای که رسیدید وارد شده و بدون اطلاع کافی یکی را انتخاب و یداری کنید.برای مثال، یکی از ویژگی هایی که باید در ید کابل hdmi مورد توجه قرار دهید قابلیت انتقال تصویر اولترا اچ دی یا 4k است. همه ی کابل های اچ دی ام آی از پس انتقال تصاویر با دامنه ی دینامیک بالا (hdr) را ندارند. بنابراین، اگر در نظر دارید تلویزیون جدید، پخش کننده ی blue-ray، یا مدیا استریمر 4k hdr یداری کنید، ممکن است نیاز باشد کابل hdmi جدیدی نیز تهیه کنید. خوشبختانه با پرداخت هزینه ی اندکی می توان یک نمونه ی باکیفیت از این کابل با حداکثر عملکرد را یداری کرد؛ آن هم تنها در صورتی که اساسا نیاز به تهیه ی کابل جدید باشد.آیا ومی دارد کابل جدید تهیه کنید؟قبل از اینکه به پیشنهادهای ید برسیم باید به این نکته توجه کنید که صرفا به این دلیل که تلویزیون جدیدی یده اید نباید کابل اچ دی ام آی جدیدی هم تهیه کنید. حتی اگر تلویزیون جدید شما hdr یا 4k باشد، مادامی که از کابل با بلندی زیر دو متر استفاده می کنید، هر کابل پرسرعتی می تواند جوابگوی نیاز شما باشد. پرسرعت یا high speed عنوانی است که توسط شرکت های سازنده انتخاب شده است تا نشانگر این باشد که کابل موردنظر، پهنای باند لازم جهت انتقال تصویر ۱۰۸۰ پی ل و بالاتر را دارد.می توانید پهنای باند را به منزله ی یک لوله و محتوای 4k و hdr را مقدار زیادی آب تصور کنید. برای اینکه این لوله از پس انتقال حجم بالای آب بربیاید باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد.متاسفانه، راهی وجود ندارد که بتوان با نگاه به کابل متوجه شد که آیا از پس داده های عظیم 4k و hdr برمی آید یا خیر. حتی اگر روی کابل نوشته باشد high speed باز هم نمی توان کاملا مطمئن بود. یک کابل اچ دی ام آی مادامی که توانایی انتقال محتوای ۱۰۸۰ پی ل را داشته باشد پرسرعت قلمداد می شود؛ اما ممکن است از پس محتوای 4k برنیاید. تنها راه شناسایی کابل مناسب تست آن است.خبر خوب این است که اگر کابلی کار کند یعنی جواب داده است. به طور مثال اگر سیگنال 4k یا hdr را از دستگاه پخش blue-ray با کابلی به تلویزیون منتقل کردید و محتوا به نمایش در آمد، کار تمام است. یعنی این گونه نیست که تصور کنید با کابل دیگر ممکن است کیفیت بهتری دریافت کنید. این فناوری به این شکل کار نمی کند.دو ح برای کار ن اچ دی ام آی وجود دارد. ح معمول تر این است که هیچ سیگنالی دریافت نمی شود و نمایشگر، خالی یا دارای پرش خواهد بود. در این ح ، بررسی کنید همه ی اتصالات به درستی برقرار باشند و همه ی تنظیمات درست باشند.راهنمای ید کابل hdmi مناسب با قابلیت 4k و hdrهمچنین به خاطر داشته باشید که اگر یک حلقه از زنجیر شما 4k hdr را پشتیبانی نکند، نتیجه نخواهید گرفت. یعنی اگر پلیر، کابل و تلویزیون را اجزای اصلی نمایش محتوای 4k hdr بدانیم، اگر هرکدام از آن ها این قابلیت را پشتیبانی نکنند، نتیجه ای حاصل نخواهد شد. همچنین، بعضی تلویزیون ها چند ورودی اچ دی ام آی دارند که فقط یکی از آن ها از 4k پشتیبانی می کند. پس، لازم است به این موضوع نیز دقت کنید. اگر مطمئن شدید که همه ی موارد سخت افزاری و تنظیمات درست هستند، ممکن است مشکل از کابل باشد.راهنمای ید کابل hdmi مناسب با قابلیت 4k و hdrمشکل دیگری که ممکن است در استفاده از کابل های اچ دی ام آی با آن مواجه شوید، نمایش نقطه های درخشان است که در این ح چیزی شبیه برفک را روی نمایشگر خواهید دید. ممکن است ح ی که با آن مواجه می شوید در حد برفک تلویزیون های قدیمی وخیم باشد یا به درخشش های گاه و بی گاه پی ل های سفید محدود شود. به هر حال این نشانه ای است حاکی از این که باید کابل خود را عوض کنید.اگر تلویزیون همان رزولوشنی که برای آن ارسال کردید را نشان دهد یعنی مشکلی وجود ندارد. این یعنی مثلا شما 4k hdr ارسال کنید و تلویزیون آن را 4k hdr تشخیص دهد. این بهترین ح ممکن است و با استفاده از کابل دیگر تصویری واضح تر و روشن تر و… نخواهید داشت.پیشنهادهای ید کابل hdmiاگر مطمئن شدید که کابل اچ دی ام آی فعلی قابلیت لازم را ندارد یا دوست دارید همراه تلویزیون جدید کابل جدید تهیه کنید، می توانید برای ید کابل جدید، پیشنهاد های زیر را در نظر بگیرید.گزینه های ارزان تری از آنچه که در زیر فهرست شده است وجود دارد؛ اما کابل های معرفی شده از شرکت های خوش نامی هستند که در بررسی ها مثبت ارزی شده اند و سال ها در زمینه ی تولید کابل اچ دی ام آی فعالیت داشته اند.این کابل ها دارای قابلیت انتقال محتوای 4k و hdr نیز هستند. در نتیجه اگر دنبال پاسخ کوتاه می گردید و نمی خواهید خیلی وقت صرف کنید، گزینه های زیر بهترین هستند. ما کابل ۱.۸ متری را برای مقایسه ی قیمت در نظر گرفته ایم؛ اما هر کدام از این برندها کابل های بلندتر و کوتاه تری نیز ارائه می دهند.کابل اچ دی ام آی پرسرعت amazon basics به قیمت ۷ دلارراهنمای ید کابل hdmi مناسب با قابلیت 4k و hdrمحصول فوق ساده ترین مدل است. آ ین استانداردهای اچ دی ام آی نظیر ویدیوی 4k با نرخ رفرش ۶۰ هرتز، اندازه ی تصویر ۲۱۶۰ پی ل و عمق رنگ ۴۸ بیت را پشتیبانی می کند. این کابل در اندازه های مختلف از یک متری تا چهار و نیم متری و… عرضه می شود.کابل یادشده از ۱۳۶۷۹ بررسی که در سایت آمازون از سوی کاربران دریافت کرده موفق به ب نمره ی ۴.۷ از ۵ شده است.کابل فوق باریک مونوپرایس دارای گواهی premium و قیمت ۴ دلارراهنمای ید کابل hdmi مناسب با قابلیت 4k و hdrاز برند های ارزان و معروف تولید کننده ی اچ دی ام آی مونوپرایس (monoprice) است که گزینه های بسیار زیادی را ارائه می کند. کابل پیشنهادی ما از این برند «premium certified» است که نوعی گواهینامه است. داشتن این گواهینامه اساسا یعنی اینکه کابل مورد بحث به صورت کم و بیش تضمینی 4k و hdr را پشتیبانی می کند. داشتن این گواهینامه لازمه ی پشتیبانی از 4k hdr نیست؛ اما وقتی کابلی این گواهی را همراه با هولوگرام و کد qr مربوطه داشته باشد می توان تقریبا مطمئن بود که این قابلیت را دارد.کابل های مونوپرایس از ارزان ترین کابل های دارنده ی این گواهی هستند. نسخه های بلندتر و قطورتر این کابل نیز موجود است.تریپ لایت مدل p568-003-fl به قیمت ۸ دلاردرباره ی این مدل در والمارت جایی نوشته است که قابلیت انتقال ۱۸ گیگ ت بر ثانیه و جایی دیگر نوشته است ۱۰.۲ گیگ ت بر ثانیه دارد. در صورتی که قابلیت پشتیبانی از hdr یا 4k در مشخصات این مدل ثبت می شد مشکلی نبود؛ ولی صحبتی از هیچ کدام نشده است. اگر به جزئیات دقت کنید می بینید که تریپ لایت گارانتی مادم العمر دارد؛ اما طول این کابل کمتر از یک متر است. با اینکه دلیلی برای ترجیح دادن این مدل به کابل های پیشنهاد شده ی قبلی وجود ندارد، اما به هرحال می تواند یکی از گزینه ها باشد.تارگت (target)هرچند تارگت کابل های اچ دی ام آی ارزانی (البته نه به ارزانی مدل های قبل) ارائه می کند، در خصوصیات هیچ کدام قابلیت انتقال ۱۸ گیگ ت بر ثانیه ذکر نشده است؛ بنابراین، احتمالا کابل های تارگت قادر نیستند از پس انتقال 4k hdr بربیایند. شاید هم بربیایند؛ اما از آنجایی که ما علاقه ای به شاید و اما و اگر نداریم از تارگت صرف نظر می کنیم.کابل داین مدل dx-sf116 با قیمت ۶ دلارراهنمای ید کابل hdmi مناسب با قابلیت 4k و hdrبسیاری از کابل های فروشگاه best buy قیمت های فوق العاده گرانی دارند. برای مثال، یک کابل تقریبا نیم متری در این فروشگاه وجود دارد که قیمتی برابر با ۴۳۵ دلار دارد. اما پیشنهادهای بهتری نیز وجود دارد. کابل ۱.۸ متری داین (dynex) مدل dx-sf116 تا سرعت ۱۸ گیگ ت برثانیه را پشتیبانی می کند. البته این کابل تنها یک بیمه ی ۹۰ روزه دارد. بنابراین، احتمالا گزینه های قبلی بهتر باشند.جمع بندیالبته مسلما گزینه های فراوان دیگری وجود دارند. اگر می خواهید بهترین ید را داشته باشید، مطمئن شوید گزینه ای که مدنظر دارید یا گواهی پریمیوم، مبنی بر پشتیبانی 4k و نرخ رفرش ۶۰ هرتز، داشته باشد یا دارای پهنای باند ۱۸ گیگ ت بر ثانیه باشد. اگر هم مانند گزینه های آمازون و مونوپرایس بیمه و ضمانت داشته باشد بهتر است و امتیازی مثبت برای محصول به حساب می آید. چیزی تحت عنوان ورژن برای کابل اچ دی ام آی معنی ندارد. بنابراین، hdmi 2.0 وجود خارجی ندارد. عدد ورژن مربوط می شود به تلویزیون، یا هرچیزی که کابل را به آن وصل می کنید. یعنی تلویزیون و دستگاه پخش بلو ری شما، هر دو باید برای پخش hdr از hdmi 2.0 پشتیبانی کنند؛ اما این موضوع ربطی به کابل ا چ دی ام آی ندارد و تنها یک غلط مصطلح است.مادامی که لوله ای که در ابتدا گفتیم به اندازه ی کافی بزرگ باشد، یعنی پهنای باند کافی داشته باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت. پیشنهادهایی که با پشتیبانی از سرعت انتقال ۱۸ گیگ ت بر ثانیه مطرح شدند چنانچه ادعای آن ها درست بوده و واقعا این قابلیت را داشته باشند، مشکلی در انتقال داده های hdmi 2.0 نخواهند داشت.نگران عبارت with ethernet که روی بسته بندی کابل درج می شود هم نباشید. اکثر کابل ها این ویژگی بی ارزش را دارند. هیچ دستگاهی از این قابلیت استفاده نکرده و احتمالا نخواهد کرد.اگر قرار است از کابل hdmi برای مدت های طولانی استفاده کنید، مدل اکتیو آن ها را تهیه کنید. کابل های اکتیو برای عملکرد بهتر کمی برق از منبع ارسال محتوا می گیرند. برای مثال، مونوپرایس کابل هایی دارد که از فناوری spectra7 استفاده می کنند. در حالی که تضمینی برای عملکرد کابل های معمولی بلند وجود ندارد، کابل های اکتیو در تمام شرایط عملکرد خوبی ارائه می دهند.در پایان، اگر قصد دارید کابل اچ دی ام آی را در داخل دیوار کار بگذارید، حتما مدل مخصوص این کار را تهیه کنید. می توانید برای اطلاع دقیق از کابلی که لازم دارید اطلاعات ساختمان خود را بررسی کنید.
انتخاب و ید کابل hdmi شاید در ابتدا ساده به نظر برسد؛ اما نکات مهمی وجود دارد که نباید از آن ها غفلت کرد.کابل های hdmi که امروزه در هر مغازه ی الکترونیکی از لوازم صوتی تصویری تا قطعه فروشی ها و البته فروشگاه های آنلاین یافت می شوند، انواع مختلفی دارند؛ اما فراوانی آن ها به این معنا نیست که می توانید خیلی راحت به اولین مغازه ای که رسیدید وارد شده و بدون اطلاع کافی یکی را انتخاب و یداری کنید.برای مثال، یکی از ویژگی هایی که باید در ید کابل hdmi مورد توجه قرار دهید قابلیت انتقال تصویر اولترا اچ دی یا 4k است. همه ی کابل های اچ دی ام آی از پس انتقال تصاویر با دامنه ی دینامیک بالا (hdr) را ندارند. بنابراین، اگر در نظر دارید تلویزیون جدید، پخش کننده ی blue-ray، یا مدیا استریمر 4k hdr یداری کنید، ممکن است نیاز باشد کابل hdmi جدیدی نیز تهیه کنید. خوشبختانه با پرداخت هزینه ی اندکی می توان یک نمونه ی باکیفیت از این کابل با حداکثر عملکرد را یداری کرد؛ آن هم تنها در صورتی که اساسا نیاز به تهیه ی کابل جدید باشد.آیا ومی دارد کابل جدید تهیه کنید؟قبل از اینکه به پیشنهادهای ید برسیم باید به این نکته توجه کنید که صرفا به این دلیل که تلویزیون جدیدی یده اید نباید کابل اچ دی ام آی جدیدی هم تهیه کنید. حتی اگر تلویزیون جدید شما hdr یا 4k باشد، مادامی که از کابل با بلندی زیر دو متر استفاده می کنید، هر کابل پرسرعتی می تواند جوابگوی نیاز شما باشد. پرسرعت یا high speed عنوانی است که توسط شرکت های سازنده انتخاب شده است تا نشانگر این باشد که کابل موردنظر، پهنای باند لازم جهت انتقال تصویر ۱۰۸۰ پی ل و بالاتر را دارد.می توانید پهنای باند را به منزله ی یک لوله و محتوای 4k و hdr را مقدار زیادی آب تصور کنید. برای اینکه این لوله از پس انتقال حجم بالای آب بربیاید باید به اندازه ی کافی بزرگ باشد.متاسفانه، راهی وجود ندارد که بتوان با نگاه به کابل متوجه شد که آیا از پس داده های عظیم 4k و hdr برمی آید یا خیر. حتی اگر روی کابل نوشته باشد high speed باز هم نمی توان کاملا مطمئن بود. یک کابل اچ دی ام آی مادامی که توانایی انتقال محتوای ۱۰۸۰ پی ل را داشته باشد پرسرعت قلمداد می شود؛ اما ممکن است از پس محتوای 4k برنیاید. تنها راه شناسایی کابل مناسب تست آن است.خبر خوب این است که اگر کابلی کار کند یعنی جواب داده است. به طور مثال اگر سیگنال 4k یا hdr را از دستگاه پخش blue-ray با کابلی به تلویزیون منتقل کردید و محتوا به نمایش در آمد، کار تمام است. یعنی این گونه نیست که تصور کنید با کابل دیگر ممکن است کیفیت بهتری دریافت کنید. این فناوری به این شکل کار نمی کند.دو ح برای کار ن اچ دی ام آی وجود دارد. ح معمول تر این است که هیچ سیگنالی دریافت نمی شود و نمایشگر، خالی یا دارای پرش خواهد بود. در این ح ، بررسی کنید همه ی اتصالات به درستی برقرار باشند و همه ی تنظیمات درست باشند.hdmiهمچنین به خاطر داشته باشید که اگر یک حلقه از زنجیر شما 4k hdr را پشتیبانی نکند، نتیجه نخواهید گرفت. یعنی اگر پلیر، کابل و تلویزیون را اجزای اصلی نمایش محتوای 4k hdr بدانیم، اگر هرکدام از آن ها این قابلیت را پشتیبانی نکنند، نتیجه ای حاصل نخواهد شد. همچنین، بعضی تلویزیون ها چند ورودی اچ دی ام آی دارند که فقط یکی از آن ها از 4k پشتیبانی می کند. پس، لازم است به این موضوع نیز دقت کنید. اگر مطمئن شدید که همه ی موارد سخت افزاری و تنظیمات درست هستند، ممکن است مشکل از کابل باشد.مشکل hdmiمشکل دیگری که ممکن است در استفاده از کابل های اچ دی ام آی با آن مواجه شوید، نمایش نقطه های درخشان است که در این ح چیزی شبیه برفک را روی نمایشگر خواهید دید. ممکن است ح ی که با آن مواجه می شوید در حد برفک تلویزیون های قدیمی وخیم باشد یا به درخشش های گاه و بی گاه پی ل های سفید محدود شود. به هر حال این نشانه ای است حاکی از این که باید کابل خود را عوض کنید.اگر تلویزیون همان رزولوشنی که برای آن ارسال کردید را نشان دهد یعنی مشکلی وجود ندارد. این یعنی مثلا شما 4k hdr ارسال کنید و تلویزیون آن را 4k hdr تشخیص دهد. این بهترین ح ممکن است و با استفاده از کابل دیگر تصویری واضح تر و روشن تر و... نخواهید داشت.پیشنهادهای ید کابل hdmiاگر مطمئن شدید که کابل اچ دی ام آی فعلی قابلیت لازم را ندارد یا دوست دارید همراه تلویزیون جدید کابل جدید تهیه کنید، می توانید برای ید کابل جدید، پیشنهاد های زیر را در نظر بگیرید.گزینه های ارزان تری از آنچه که در زیر فهرست شده است وجود دارد؛ اما کابل های معرفی شده از شرکت های خوش نامی هستند که در بررسی ها مثبت ارزی شده اند و سال ها در زمینه ی تولید کابل اچ دی ام آی فعالیت داشته اند.این کابل ها دارای قابلیت انتقال محتوای 4k و hdr نیز هستند. در نتیجه اگر دنبال پاسخ کوتاه می گردید و نمی خواهید خیلی وقت صرف کنید، گزینه های زیر بهترین هستند. ما کابل ۱.۸ متری را برای مقایسه ی قیمت در نظر گرفته ایم؛ اما هر کدام از این برندها کابل های بلندتر و کوتاه تری نیز ارائه می دهند.کابل اچ دی ام آی پرسرعت amazon basics به قیمت ۷ دلارamazon basicsمحصول فوق ساده ترین مدل است. آ ین استانداردهای اچ دی ام آی نظیر ویدیوی 4k با نرخ رفرش ۶۰ هرتز، اندازه ی تصویر ۲۱۶۰ پی ل و عمق رنگ ۴۸ بیت را پشتیبانی می کند. این کابل در اندازه های مختلف از یک متری تا چهار و نیم متری و... عرضه می شود.کابل یادشده از ۱۳۶۷۹ بررسی که در سایت آمازون از سوی کاربران دریافت کرده موفق به ب نمره ی ۴.۷ از ۵ شده است.کابل فوق باریک مونوپرایس دارای گواهی premium و قیمت ۴ دلارmonoprice hdmiاز برند های ارزان و معروف تولید کننده ی اچ دی ام آی مونوپرایس (monoprice) است که گزینه های بسیار زیادی را ارائه می کند. کابل پیشنهادی ما از این برند «premium certified» است که نوعی گواهینامه است. داشتن این گواهینامه اساسا یعنی اینکه کابل مورد بحث به صورت کم و بیش تضمینی 4k و hdr را پشتیبانی می کند. داشتن این گواهینامه لازمه ی پشتیبانی از 4k hdr نیست؛ اما وقتی کابلی این گواهی را همراه با هولوگرام و کد qr مربوطه داشته باشد می توان تقریبا مطمئن بود که این قابلیت را دارد.کابل های مونوپرایس از ارزان ترین کابل های دارنده ی این گواهی هستند. نسخه های بلندتر و قطورتر این کابل نیز موجود است.تریپ لایت مدل p568-003-fl به قیمت ۸ دلاردرباره ی این مدل در والمارت جایی نوشته است که قابلیت انتقال ۱۸ گیگ ت بر ثانیه و جایی دیگر نوشته است ۱۰.۲ گیگ ت بر ثانیه دارد. در صورتی که قابلیت پشتیبانی از hdr یا 4k در مشخصات این مدل ثبت می شد مشکلی نبود؛ ولی صحبتی از هیچ کدام نشده است. اگر به جزئیات دقت کنید می بینید که تریپ لایت گارانتی مادم العمر دارد؛ اما طول این کابل کمتر از یک متر است. با اینکه دلیلی برای ترجیح دادن این مدل به کابل های پیشنهاد شده ی قبلی وجود ندارد، اما به هرحال می تواند یکی از گزینه ها باشد.تارگت (target)هرچند تارگت کابل های اچ دی ام آی ارزانی (البته نه به ارزانی مدل های قبل) ارائه می کند، در خصوصیات هیچ کدام قابلیت انتقال ۱۸ گیگ ت بر ثانیه ذکر نشده است؛ بنابراین، احتمالا کابل های تارگت قادر نیستند از پس انتقال 4k hdr بربیایند. شاید هم بربیایند؛ اما از آنجایی که ما علاقه ای به شاید و اما و اگر نداریم از تارگت صرف نظر می کنیم.کابل داین مدل dx-sf116 با قیمت ۶ دلارداین dynex hdmiبسیاری از کابل های فروشگاه best buy قیمت های فوق العاده گرانی دارند. برای مثال، یک کابل تقریبا نیم متری در این فروشگاه وجود دارد که قیمتی برابر با ۴۳۵ دلار دارد. اما پیشنهادهای بهتری نیز وجود دارد. کابل ۱.۸ متری داین (dynex) مدل dx-sf116 تا سرعت ۱۸ گیگ ت برثانیه را پشتیبانی می کند. البته این کابل تنها یک بیمه ی ۹۰ روزه دارد. بنابراین، احتمالا گزینه های قبلی بهتر باشند.جمع بندیالبته مسلما گزینه های فراوان دیگری وجود دارند. اگر می خواهید بهترین ید را داشته باشید، مطمئن شوید گزینه ای که مدنظر دارید یا گواهی پریمیوم، مبنی بر پشتیبانی 4k و نرخ رفرش ۶۰ هرتز، داشته باشد یا دارای پهنای باند ۱۸ گیگ ت بر ثانیه باشد. اگر هم مانند گزینه های آمازون و مونوپرایس بیمه و ضمانت داشته باشد بهتر است و امتیازی مثبت برای محصول به حساب می آید. چیزی تحت عنوان ورژن برای کابل اچ دی ام آی معنی ندارد. بنابراین، hdmi 2.0 وجود خارجی ندارد. عدد ورژن مربوط می شود به تلویزیون، یا هرچیزی که کابل را به آن وصل می کنید. یعنی تلویزیون و دستگاه پخش بلو ری شما، هر دو باید برای پخش hdr از hdmi 2.0 پشتیبانی کنند؛ اما این موضوع ربطی به کابل ا چ دی ام آی ندارد و تنها یک غلط مصطلح است.مادامی که لوله ای که در ابتدا گفتیم به اندازه ی کافی بزرگ باشد، یعنی پهنای باند کافی داشته باشد، مشکلی وجود نخواهد داشت. پیشنهادهایی که با پشتیبانی از سرعت انتقال ۱۸ گیگ ت بر ثانیه مطرح شدند چنانچه ادعای آن ها درست بوده و واقعا این قابلیت را داشته باشند، مشکلی در انتقال داده های hdmi 2.0 نخواهند داشت.نگران عبارت with ethernet که روی بسته بندی کابل درج می شود هم نباشید. اکثر کابل ها این ویژگی بی ارزش را دارند. هیچ دستگاهی از این قابلیت استفاده نکرده و احتمالا نخواهد کرد.اگر قرار است از کابل hdmi برای مدت های طولانی استفاده کنید، مدل اکتیو آن ها را تهیه کنید. کابل های اکتیو برای عملکرد بهتر کمی برق از منبع ارسال محتوا می گیرند. برای مثال، مونوپرایس کابل هایی دارد که از فناوری spectra7 استفاده می کنند. در حالی که تضمینی برای عملکرد کابل های معمولی بلند وجود ندارد، کابل های اکتیو در تمام شرایط عملکرد خوبی ارائه می دهند.در پایان، اگر قصد دارید کابل اچ دی ام آی را در داخل دیوار کار بگذارید، حتما مدل مخصوص این کار را تهیه کنید. می توانید برای اطلاع دقیق از کابلی که لازم دارید اطلاعات ساختمان خود را بررسی کنید.شما از چه نوع کابلی استفاده می کنید. از نظر شما بهترین کابل اچ دی ام آی موجود در ایران کدام است؟ نظرات و تجربیات خود را با زومیت به اشتراک بگذارید.
سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که در حمله مهاجم انتحاری در منطقه «ششم» در غرب کابل 41 غیر نظامی کشته و 84 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وحیدمجروح» بعد از ظهر پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که 35 مرد، 4 زن و 3 کودک کشته و 84 تن دیگر که ن و ک ن نیز شامل آن ها است، زخمی شدند. وی افزود که وضعیت برخی از زخمی ها وخیم می باشد.
وزارت کشور افغانستان نیز تائید کرد که یک مهاجم انتحاری ساعت 10 و 10 دقیقه پیش از ظهر امروز داخل مرکز فرهنگی- اجتماعی تبیان و خبرگزاری «صدای افغان» (آوا) شده و خود را در بین مردم منفجر کرده است.همچنین پس از انفجار مهاجم انتحاری 2 بمب جا سازی شده دیگر در بیرون مسجد هنگام مردم منفجر شد که منجر به افزایش تلفات گردید.حمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابلحمله خونین تروریست ها در کابل حمله خونین تروریست ها در کابل
معنای cat چیست؟اگر شما هم تا به حال در اینترنت به دنبال کابل‎های اترنت گشته باشید، احتمالاً متوجه شده‎اید که آن ها تقریباً همیشه با عناوین cat 5 ،cat 6e یا چیزی شبیه به این طبقه بندی می‎شوند. در واقع، cat کوتاه شده کلمه category یا همان طبقه بندی است و شماره همراه آن نشان دهنده نوع مشخصات کابل ساخته شده است. یکی از نشانه‎های کلی این است که اعداد بالاتر بیان کننده سرعت و ‎های بالاتر بر مبنای مگاهرتز هستند. مثل اغلب فناوری‎های دیگر، کابل‎های جدیدتر به منظور پشتیبانی از پهنای باند بیشتر در نظر گرفته می‎شوند و به همین دلیل سرعت اتصال و سرعت در این نوع کابل‎ها بیشتر است.توجه داشته باشید هرچه طول یک کابل اترنت بیشتر باشد، سرعت تبادل داده در آن کمتر می‎شود. البته این موضوع چندان نگران کننده نیست، زیرا طول کابل‎هایی که برای مصارف شخصی استفاده می‎شود، به ندرت از 100 متر (طولی که معمولاً بعد از آن سرعت شروع به کم شدن می‎کند) می‎کند.مطلب پیشنهادیچگونه دو کامپیوتر را با کابل اترنت به هم وصل کنیمبه اشتراک گذاری سریع منابع تنها با یک کابلدر اوا سال 2016، انجمن ان برق و الکترونیک (ieee) یک استاندارد اترنت جدید را معرفی د که وعده می‎داد سرعت انتقال در آن به طرز چشمگیر بهتر از کابل‎های cat 5 و cat 6 خواهد بود. اما احتمالاً تا زمان تجاری سازی و عرضه این استاندارد به بازار چند سالی زمان باقی است. در ج بالا انواع کابل‎ها همراه با قابلیت‎های هریک مشخص شده است.مطلب پیشنهادیچگونه با کابل اترنت کامپیوتر را به تلویزیون متصل کنیمراه کاری برای تلویزیون‎های غیر هوشمندcat 3 و cat 5
در حال حاضر، هر دو کابل اترنت cat 3 و cat 5 از رده خارج محسوب می‎شوند. هرچند هنوز ممکن است در برخی شرایط همچنان از کابل‎های cat 5 استفاده شود، اما شما به هیچ عنوان نباید به فکر ید این نوع از کابل‎های اترنت باشید. آن ها کند هستند و ی دیگر از آن ها استفاده نمی‎کند.cat 5e
حرف e در استاندارد cat 5e از کلمه enhanced یا پیشرفته گرفته شده است. هیچ تفاوت فیزیکی بین کابل‎های cat 5 و cat 5e وجود ندارد، اما کابل 5e تحت استانداردهای آزمایشی دقیق‎تر برای از بین بردن تداخل (مثل انتقال ناخواسته سیگنال بین کانال‎های ارتباطی) ساخته می‎شود. امروزه cat 5e با توجه به هزینه پایین تولید و توانایی پشتیبانی از سرعت‎های بیشتر از کابل‎های اصلی cat 5 معروف ترین نوع اترنت است.cat 6
کابل‎های cat 6 از پهنای باند بسیار بیشتری نسبت به کابل‎های cat 5 و cat 5e پشتیبانی می‎کنند و قیمت بیشتری نیز دارند. کابل‎های cat 6 نسبت به نمونه‎های قبلی خود از انعطاف پذیری کمتری برخوردار هستند و اغلب با روکش آلومینیومی‎ یا محافظ بافته شده ساخته می‎شوند. این روکش از زوج سیم‎های ت ده شده داخل کابل اترنت محافظت کرده و از ایجاد تداخل و امواج مزاحم جلوگیری می‎کند. کابل‎های cat 6 از لحاظ فنی می‎توانند تا سرعت حداکثر 10 گیگ ت در ثانیه را پشتیبانی کنند، اما طول آن ها نباید بیشتر از 55 متر باشد.cat 6a
حرف a در cat 6a برگرفته از کلمه augmented یا تکمیل شده است. در مقایسه با کابل‎های معمول cat 6، کابل 6a از حداکثر دو برابر پهنای باند پشتیبانی می‎کند و این قابلیت را دارد که در طول‎های بلندتر کابل سرعت بالای نقل و انتقال داده را حفظ کند. در کابل‎های cat 6a همیشه از روکش محافظ استفاده می‎شود و غلاف روی آن به اندازه‎ای ضخیم است که کاملاً از تداخل جلوگیری کند. همین امر باعث می‎شود تا نسبت به کابل cat 6 ضخیم‎تر بوده و انعطاف پذیری کمتری داشته باشد.مطلب پیشنهادیچگونه کابل‎های زیر میز خود را مرتب کنیمش گی انگیزه کار را از شما می‎گیردcat 7
کابل‎های cat 7 از جدیدترین فناوری اترنت برخوردار هستند و به نسبت کابل‎های cat 6 پهنای باند بیشتر و سرعت تبادل به مراتب بهتری دارند. این کابل به تناسب از انواع دیگر کابل‎های اترنت گران‎تر است، البته میزان عملکرد آن ها این قیمت بالا را توجیه می‎کند. کابل‎های cat 7 قادرند تا طول 15 متری به سرعتی معادل 100 گیگ ت در ثانیه برسند. این قابلیت باعث می‎شود تا این کابل به عنوان یک انتخاب ایده‎آل برای اتصال مودم یا روتر به دستگاه‎های شما در نظر گرفته شود. کابل‎های cat 7 نیز همیشه از روکش محافظ استفاده می‎کنند و به کانکتور اصلاح شده gigagate45 مجهز هستند. این کانکتور کاملاً با پورت‎های اترنت رایج سازگار است.مطلب پیشنهادیچگونه با کابل usb لپ‎تاپ را به تلویزیون متصل کنیمساده ترین روش استفاده از محتوای لپ‎تاپ روی تلویزیونcat 8
کابل‎های cat 8 هنوز در حال توسعه هستند، اما انتظار می‎رود به زودی ما شاهد حضور این کابل در بازار باشیم. استانداردی که به نسبت کابل‎های cat 7 از سرعت و پهنای باند بیشتری برخوردار خواهد بود.
کدام گزینه مناسب کار شما است؟ساده‎ترین راه برای ید یک کابل انتخاب نوعی است که در محدوده عملکرد مورد نیاز شما قرار داشته باشد. اما چگونه باید نیاز خود را تشخیص دهیم؟کار را با سرعت اتصال اینترنت خانگی خود شروع کنید. اگر از اتصال گیگ تی استفاده می‎کنید، انتخاب یک کابل اترنت قدیمی‎ سرعت شما را کاهش خواهد داد. اما اگر سرعت اتصال شما به اینترنت کم است (برای مثال 10 یا 20 مگ ت در ثانیه)، انتخاب استاندارد cat 5 یا جدیدتر برای شما مناسب است.در مرحله بعد سرعتی که برای شبکه خود نیاز دارید را در نظر داشته باشید، هرچند چنین محاسبه‎ای برای اکثر کاربران خانگی غیر ضروری است. اما اگر شما اغلب فایل‎های بزرگ را بین کامپیوترهای خود منتقل می‎کنید یا نیاز دارید محتوای ویدیویی با کیفیت و نیازمند به پهنای باند بالا را استریم کنید، کابل اترنت شما هرچه بهتر باشد مشکلات کمتری برایتان به وجود می‎آورد.مطلب پیشنهادیچگونه یک چاپگر را به دو کامپیوتر متصل کنیمبه اشتراک گذاری چاپگر با سویچ جانبیسرانجام روتر خود را مد نظر قرار دهید. روترهای خیلی ارزان قیمت تنها از اترنت حداکثر تا 100 مگ ت در ثانیه پشتیبانی می‎کنند، به همین دلیل انتخاب کابل‎های جدیدتر از cat 5 کار بیهوده‎ای است. حتی بهترین روترهای خانگی نیز به ندرت می‎توانند از سرعت‎های اترنت گیگ تی پشتیبانی کنند؛ بنابراین، استفاده از cat 6a و cat 7 ضرورتی نداشته و تنها هزینه شما را افزایش می‎دهد.
با در نظر گرفتن تمام ملاحظات بالا، یک کابل cat 6 بهترین انتخ است که شما می‎توانید داشته باشید، زیرا با این استاندارد تمام نیازهای شما برطرف خواهد شد.
همچنین، اغلب کاربران خانگی می‎توانند از کابل‎های قدیمی‎ تر cat 5e نیز با خیال راحت استفاده کنند.مطلب پیشنهادیچگونه با روتر بی‎سیم دو کامپیوتر را به یکدیگر متصل کنیم شبکه سازی با قابلیت homegroup ویندوزواژه نامه اترنت
با وجود اینکه تفاوت بین انواع مختلف کابل‎های اترنت کاملاً مشخص و واضح است، اما بعضی علائم و اختصارات در نظر گرفته شده برای آن ممکن است باعث سردرگمی‎ شود. برای جلوگیری از این مشکل، ما در ادامه به طور سریع و مختصر این اصطلاحات و معانی آن ها را می‎آوریم تا شما در زمان ید یک کابل امکان تشخیص آن ها را داشته باشید.
tp: twisted pairs یا زوج به هم ت ده یک اصطلاح فنی است که نشان می‎دهد سیم‎های داخل این کابل به یکدیگر ت ده شده‎اند. زوج به هم ت ده برای سال‎ها به عنوان یک استاندارد برای این صنعت شناخته ‎شده است و تنها از نظر حداکثر طول و افت سرعت پایین‎تر از کابل کشی فیبر نوری قرار دارد.
utp: unshielded twisted pairs یا زوج به هم ت ده بدون روکش کابل‎هایی هستند که روکش آلومینیومی‎ یا بافته شده ندارند. همین باعث می‎شود این نوع کابل‎ها علاوه بر قیمت تولید کمتر، انعطاف پذیری بیشتری نیز داشته باشند. اما در عین حال کیفیت سیگنال در این کابل پایین‎تر بوده و امکان تداخل در آن افزایش پیدا می‎کند.مطلب پیشنهادیچگونه با کابل اترنت یک لپ‎تاپ را به کامپیوتر متصل کنیم یک راه سریع و بی دردسر برای نقل و انتقال فایل‎های شماstp: shielded twisted pairs یا زوج به هم ت ده روکش دار با اصطلاح sstp نیز شناخته می‎شود. این سیم ها که جنس آن ها معمولاً از مس یا یکی از پلیمرهای رسانای دیگر است، به وسیله روکش‎های بافته شده محافظت می‎شوند. داشتن روکش محافظ باعث کاهش نویز می شود و در نتیجه کیفیت اتصال افزایش پیدا می‎کند.
ftp: foiled twisted pairs یا زوج به هم ت ده با روکش آلومینیومی که با اصطلاح sftp نیز شناخته می‎شود، به وسیله روکش‎های فویل آلومینیومی‎ محافظت می‎شود. این روکش محافظ نیز باعث کاهش نویز و در نتیجه افزایش کیفیت اتصال خواهد شد.[[nid:7168]
معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امورخارجه با انتقاد از برخی القائات به افکار عمومی مبنی بر اینکه نصف دریای خزرسهم ایران است و یا اینکه سهم کشورمان از این دریا 20 درصد است، اظهار کرد: این سخنان با منطق حقوقی و بین المللی سازگار نیست و معلوم نیست که منشاء این القائات از کجا است.اقتصاد گردان

اقتصادگردان- ابراهیم رحیم پور، که در طول چهار سال گذشته به صورت مرتب در جلسات معاونان ان خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر حضور داشته است و هفته گذشته نیز محمد جواد ظریف را در هفتمین نشست ان امور خارجه این کشورها در مسکو همراهی می کرد در مورد آ ین تحولات مربوط به کنوانسیون دریای خزر و مذاکرات صورت گرفته بین ان امور خارجه پنج کشور ایران، آذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقستان و روسیه گفت : بعد از 26 سال از فروپاشی شوروی این ضرورت وجود دارد که هرچه زودتر تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر مشخص شود. پیش از فروپاشی شوروی، دو قرارداد که مربوط به سال های 1921 و 1940 است بین ایران و شوروی وجود داشت که قسمتی از آن مربوط به دریای خزر بود ولی قانون مندی جامعی در مورد این دریاچه بین دو کشور حاکم نبود، از دیگر سو در آن مقطع شوروی با توجه به قدرتش تسلطی جدی بر این منطقه داشت و حضور ایران در این دریاچه بسیار محدود بود. مثلا در حوزه ماهیگیری ما نمی توانستیم از یک فاصله مشخصی جلوتر برویم و در کل می توان گفت قانون مندی عادلانه ای در مورد این دریا و منافع آن بین دو کشور وجود نداشت. وی با بیان اینکه در موضوع دریاها، موافقت نامه دریانوردی مربوط به سال 1982 وجود دارد ولی ایران عضو آن نیست و برخی از مفاد آن را نیز قبول نداریم، گفت: بعد از فروپاشی شوروی در مورد این دریا دیگر فقط با یک کشور روبرو نبودیم بلکه سه کشور دیگر نیز به آن اضافه شده بودند بنابراین ایجاد اجماع بین پنج کشور در مورد این دریا و تهیه کنوانسیون جامعی در ارتباط با آن کار آسانی نبوده و نیست.رحیم پور با بیان اینکه بعد از فروپاشی شوروی، روسیه با این سه کشور آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان در مورد برخی از مسائل از جمله در زمینه مرزی، دارایی ها و بدهی ها اختلافاتی داشت و این باعث می شد که کار پیچیده تر شود، خاطرنشان کرد: اکنون 21 سال است که از مذاکرات مربوط به دریای خزر بین پنج کشور ساحلی می گذرد، چنان که این جلسات ابتدا در سطح مدیران کل بود، سپس به سطح نمایندگان ویژه ارتقا پیدا کرد .وی با بیان اینکه تاکنون 49 جلسه گروه کاری در سطح معاونان ان امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده است و اجلاس پنجاهم که قبل از اجلاس سران خواهد بود احتمالا در تهران برگزارمی شود، خاطرنشان کرد: ان امور خارجه نیز تاکنون در هفت جلسه در این ارتباط رایزنی و گفت وگو کرده اند و طبق آنچه که اعلام شده قبل از اجلاس سران که در آستانه برگزار می شود وزرای خارجه بار دیگر تشکیل جلسه می دهند.پنجمین جلسه سران کشورهای ساحلی دریای خزر در داد ماه در قزاقستان برگزار می شودرحیم پور با بیان اینکه احتمالا پنجمین جلسه سران دریای خزر در داد ماه برگزار می شود، اظهار کرد: به دلیل اختلافاتی که بین اعضا در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته تاکنون به این میزان حصول توافق در ارتباط با آن به طول کشیده و کنوانسیون به امضا نرسیده است.وی با بیان اینکه رژیم حقوقی خلیج فارس نیز به طورکامل تدوین نشده و قراردادها در این زمینه نیم بند است، ادامه داد: بنابراین از طولانی شدن روند مذاکرات در ارتباط با بحث خزر نیز نباید تعجب کرد.این مقام مسئول در وزارت خارجه با اشاره به برخی از تفکرات در بین مردم در ارتباط با سهم ایران در دریای خزر، اظهار کرد: روسیه با وسعت هفده میلیون کیلومتر مربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دوجانبه انجام شد، سهمش از بستر و زیر بستر این دریا حدود هجده درصد و قزاقستان حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است .قرار نیست بستر و زیر بستر دریای خزر نصف و یا به پنج قسمت مساوی تقسیم شود وی با بیان اینکه برخی از صحبت ها مبنی بر اینکه نصف دریای خزر از آن ایران است و یا سهم ایران در این زمینه 20 درصد است، با منطق حقوقی و بین المللی سازگاری ندارد و مباحث در این زمینه فنی و بسیار پیچیده است، خاطرنشان کرد: به افکار عمومی اینگونه القا شده که ممکن است حق ایران در جریان مشخص شدن سهمش در این دریا خورده شود. از یک طرف این صحبت باعث افزایش هوشیاری ها و حساسیت در این ارتباط می شود ولی از طرف دیگر این حرف منطقی و درست نیست چرا که قرار نیست این دریا را نصف کنیم و یا آن را به پنج قسمت مساوی تقسیم کنیم.از نظر حجمی و کمی در مورد 90 درصد مفاد کنوانسیون دریای خزر تفاهم حاصل شده استرحیم پور با بیان اینکه این تقسیم بر اساس مشخصات جغرافیایی سواحل و حقوق بین الملل دریایی انجام می شود، اظهار کرد: در کنوانسیون دریای خزر از مقدمه تا مو ه آن 23 ماده داریم که برخی از این ماده ها ،حدود پانزده بند دارند، افزود: از نظر حجمی و کمی در مورد 90 درصد مفاد این کنوانسیون تفاهم حاصل شده است.این مقام مسئول در وزارت خارجه به موضوع سطح آب و بستر آب در بحث رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد و گفت: مساله مهم بستر و زیر بستر آب است که در آن نفت، گاز، جلبک ها و دیگر منابع وجود دارد. در بحث سطح یا حجم آب نیز موضوعاتی همچون دریانوردی، ماهی گیری و کشتیرانی مطرح است و در همین چارچوب بایستی مسائل امنیتی، محیط زیستی، همکاری های اقتصادی و دیگر مسائل مربوط به آن را قانون مند کنیم.این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه در همین چارچوب تعدادی از این موارد در این کنوانسیون دریای خزر مطرح شده و در مورد برخی از آنها نیز باید موافقتنامه هایی بین پنج کشور امضا شود، اعلام کرد: تاکنون هشت موافقتنامه بین پنج کشور امضا شده و در مورد 12 موافقتنامه دیگر نیز در حال بحث و رایزنی هستیم.معاون خارجه همچنین با بیان اینکه در مورد تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیر بستر دریا است، بین روس ها و قزاق ها، قزاق ها و ترکمنستانی ها و همچنین بین روس ها و آذری ها توافقات کلی صورت گرفته است ، افزود: آنچه که در این زمینه می ماند مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان وهمچنین دوکشور ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر است.رحیم پور با ارائه توضیحاتی در مورد موضوع آب ها از نظر حقوق بین الملل و مسائل فنی، گفت: ما چهار بخش آب داریم؛ قسمت اول آب های داخلی است، بعد از آن وارد آب های سرزمینی می شویم که حدود پانزده مایل است. در ادامه آب های ماهیگیری است که حدود 10 مایل است و سپس به آب های مشاع و یا مشترک می رسیم . بر اساس این تقسیم بندی چهار مرز داریم؛ آب های داخلی و سرزمینی جزو قلمروی کشورهستند ولی آب های ماهی گیری و مشاع سرزمینی نیستند و در واقع فراسرزمینی محسوب می شوند.افکار عمومی به تفاوت شرایط در دریای خزر و خلیج فارس توجه کنند وی با مقایسه بین وضعیت کنونی رژیم حقوقی خلیج فارس و دریای خزر و مذاکراتی که در این چارچوب در جریان است، ادامه داد: در خلیج فارس در قسمت جنوب پنج کشور شورای همکاری خلیج فارس مستقر هستند و در شمال نیز ایران و عراق قرار دارند . شما ارتباط کشورمان با عربستان و شورای همکاری خلیج فارس را مقایسه کنید با ارتباطی که با چهار کشور ساحلی دریای خزر داریم. قطعا در دریای خزر با گرفتاری هایی که در خلیج فارس روبرو هستیم ، مواجه نیستیم. یی ها و انگلیسی ها در این منطقه حضور ندارند و نمی توانند به این منطقه وارد شوند ولی وضعیت در خلیج فارس این گونه نیست وضروری است که افکار عمومی به این تفاوت ها توجه داشته باشند.معاون خارجه همچنین با بیان اینکه بیشترین جمعیت ساحلی دریای خزر در ایران ن هستند و بیشترین منابع ماهی در قسمت ایران قرار دارد ، ادامه داد: در بحث دریای خزر موضوع امنیت، محیط زیست و بهره برداری از منابع ماهیگیری آبی و همچنین موضوع بسترو زیر بستر برای ما بسیار مهم است. از دیگر سو همان طور که می دانید بستر ایران در دریای خزر عمیق است و اگر هزینه است اج نفت و گاز در جنوب( خلیج فارس ) برای ما هشت دلار است در این منطقه بیست دلار تمام می شود . در همین منطقه در مورد حوزه هایی که ابهام وجود دارد و بین ایران ، ترکمنستان و آذربایجان مشترک است، اجازه نداده ایم که آنها است اجی داشته باشند و این ثروت همچنان حفظ شده است و تلاش این است که با رفع ابهامات بتوانیم به صورت مشترک و با سرمایه گذاری خارجی در این منطقه است اج داشته باشیم. در جریان عبور خط لوله گاز از بستر دریای خزر، نباید هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست محیطی این منطقه وارد شودرحیم پور با بیان اینکه در بحث کنوانسیون دریای خزر پنج موضوع باقیمانده وجود داشت، در مورد آنها توضیح داد: موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر این دریا است. مثلا ترکمنستان از طریق خط لوله های احداث شده به چین، روسیه و ایران گاز صادر می کند که البته صادراتش به ایران و روسیه تاحدودی قطع شده و آنها نیاز دارند که به آذربایجان لوله کشی کنند که از طریق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند. ما با این موضوع مخالف نیستیم ولی در این زمینه حساسیت محیط زیستی داریم و در تلاش هستیم که روند در این قضیه به نحوی باشد که هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست محیطی این منطقه وارد نشود در مورد این موضوع مذاکرات خوبی صورت گرفته و به نتایج خوبی دست پیدا کرده ایم.استقرار ناوچه و کشتی های جنگی ایران در دریای خزر برای نزاع نیست وی با بیان اینکه تاکید داریم که در دریای خزر باید صلح و امنیت وجود داشته باشد و نیروی خارجی در آن مستقر نشود، افزود: البته ایران در دریای خزر تعدادی ناوچه و کشتی های جنگی مستقر کرده است ولی استقرار آنها برای نزاع و درگیری نیست بلکه برای حفظ امنیت است . با توجه به این موضوع باید یک قانون مندی برای تردد این کشتی ها و ناوچه ها ایجاد شود . قاعدتا برای تردد در قسمت مشاع این تفاهم به وجود خواهد آمد و برای ورود به قسمت آب های ماهیگیری وآب های سرزمینی نیز باید تفاهمات لازم انجام شود .می خواهیم از طریق رودخانه «ولگادون» به آب های شمال اروپا دسترسی پیدا کنیمرحیم پور همچنین موضوع سوم را بحث ترانزیت عنوان کرد و گفت: پنج کشور ساحلی دریای خزر می خواهند از طریق این دریا به اقیانوس ها راه داشته باشند. مثلا برخی از آنها می خواهند از طریق این دریا به خلیج فارس و دریای عمان راه پیدا می کنند، ما نیز می خواهیم از طریق رودخانه «ولگادون» به آب های شمال اروپا دسترسی پیدا کنیم و در این مورد نیز تقریبا تفاهم حاصل شده است.وی همچنین موضوع چهارم را توافقنامه های مربوط به سال های 1921 و 1940 بین ایران و روسیه عنوان کرد و گفت: بحث پنجم خط مبدا است، همان طور که پیش از این اشاره از نظر جغرافیایی ایران در زمینه آب های داخلی در این منطقه با مشکلاتی روبرو است وچهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر این موضوع را قبول د که در استفاده از آب های داخلی، ایران خارج از استانداردهای موجود بین المللی عمل کند و گفت وگو در مورد این موضوع با چانه زنی های متعدد به نقاط خوبی رسیده است.در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع تحدید حدود اشاره ای کلی شده استمعاون خارجه به مسائل اساسی در مورد بحث دریای خزر یعنی تحدید حدود، بستر و زیربستر اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیتی که این مسائل دارند در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به موضوع تحدید حدود اشاره ای کلی شده است تا در ادامه با رایزنی و مذاکرات در این زمینه به یک راه حل منصفانه دست پیدا کنیم.مذاکرات در مورد تحدید حدود دریای خزر خارج از موضوع کنوانسیون ادامه خواهد داشترحیم پور با بیان اینکه بر اساس توافق انجام شده مذاکرات در مورد تحدید حدود خارج از موضوع کنوانسیون ادامه خواهد داشت تا به یک اجماع مناسب و عادلانه دست پیدا کنیم ، افزود: ما کنوانسیونی را امضا می کنیم که نفع پنج کشور در آن وجود داشته باشد.وی در بخش پایانی گفت وگوی خود خاطرنشان کرد: اینکه ما در جهان سوم بدون حضور یی ها و دیگر قدرت ها و مجامع بین المللی قادر نباشیم یک تصمیم مناسب برای خود بگیریم ضعف است. ارتباط کشورهای ساحلی دریای خزر با یکدیگر خوب است و باید مذاکرات در این زمینه بدون دخ دادن نظرات غربی ها و یی ها پیش برود تا پنج کشور بتوانند به نحو مناسب از مزایای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر استفاده کنند.
علل حضور ترکیه در منطقه راهبردی دریای سرخ چیست؟به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،به نظر می رسد که سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در روزهای ۲۴،۲۵ و ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ به سودان، دریای سرخ را وارد شرایط جدیدی کرد.اردوغان نه تنها به سواکن سفر کرد بلکه از آنجا از موافقت عمر البشیر همتای سودانی اش با طرح توسعه جزیره سواکن که منطقه تاریخی مربوط به دوره عثمانی است، را اعلام کرد موضوعی که کشمکش بر سر نفوذ در دریای سرخ با توجه به پیچیدگی های منطقه ای را تشدید کرد.طرفین سودانی و ترکیه ای تلاش د که مانع از تحریک کشورهای منطقه شوند و اعلام د که هدف از این توافق ترمیم آثار تاریخی و فعال گردشگری است. اردوغان گفت: «ترکیه قصد دارد که آنچه استعمار انگلیس در جزیره سواکن که روزی مرکز عثمانیان در دریای سرخ به شمار می رفت را ترمیم کند و جزیره به مثابه مرکزی برای ترکها برای رفتن به عربستان به منظور ادای فریضه حج و عمره ضمن سیاست های برنامه های ریزی شده است».اما همزمان با این موضع گیری؛ گزارش هایی درباره توافق محرمانه نظامی و درباره صنایع نظامی میان ترکیه و سودان مخابره شد گزارش هایی درباره توافق محرمانه نظامی و درباره صنایع نظامی میان ترکیه و سودان مخابره شد و تحلیلگران ترکیه از اهمیت راهبردی و نظامی جزیره سواکن و اهمیت دریای سرخ به عنوان گذرگاه آبی بسیار مهم برای قدرتهای بین المللی سخن گفتند.ورود ترکیه به عرصه از این حیث اهمیت دارد که نقشه ائتلافات بین الملل در منطقه ملتهب دریای سرخ با توجه به بحران یمن، بحران خلیج فارس و محاصره قطر، واگذاری جزایر تیران و صنافیر در ورودی خلیج عقبه در شمال دریای سرخ به عربستان، با تغییر و تحولاتی همراه خواهد شد.اهمیت دریای سرخ به علت موقعیت جغرافیایی موثر در روابط بین المللی و منطقه ای آن است. این دریا حلقه ارتباطی آسیا-اروپا و آفریقا و به شکل اضافی نقطه تلاقی استراتژیک میان دریای مدیترانه و اقیانوس هند است.مصر، سودان، ارتیره، جیبوتی و سومالی در آبهای غربی دریای سرخ و یمن، عربستان، اردن، فلسطین ی در شرق و شمال آن قرار دارند. روزانه قریب به ۳.۳ میلیون بشکه نفت از این گذرگاه عبور می کند و گذرگاه های حیاتی تجاری میان کشورهای شرق آسیا و اروپا است.دریای سرخ به عنوان یک آبراه حیاتی و راهبردی، از قدیم مورد توجه قدرتهای بزرگ در دوره های تاریخی بوده است. سال ۱۸۹۶ را باید روند منحصر به فرد در اهمیت راهبردی دریاخ سرخ دانست و این همزمان با افتتاح کانال سوئز در مصر به عنوان کانال ارتباطی دریای مدیترانه و کوتاه شدن مسیر دریانوردی میان شرق و غرب بود. پس از کشف نفت که چرخ صنایع اروپا و را راه می انداخت بر اهمیت دریای سرخ افزوده شد. پس از جنگ جهانی دوم، و شوروی سابق به کشمکش در دریای سرخ پرداختند تا نفوذ خود را بر این منطقه تقویت کنند و از مزایای راهبردی، ، جغرافیایی و اقتصادی آن بهره ببرند.هم اکنون دو محور در این منطقه وجود دارد؛ محور نخست، شامل عربستان، مصر، امارات و رژیم صهیونیستی( درخفا) و محور دوم شامل روسیه، ترکیه، قطر و سودان.به نظر می رسد که اردوغان به حضور نظامی در دریای سرخ از طریق سودان می شد اردوغان به حضور نظامی در دریای سرخ از طریق سودان می شد. وی قصد خود را از بازگشت نفوذ ترکیه به قاره سیاه مشابه آنچه قبلا وجود داشت، کتمان نمی کند. جزیره سواکن سودان در دوره عثمانی از اهمیت به سزایی برخوردار بود و مرکز مهمی برای دریانوردی ترکیه در دریای سرخ محسوب می شد. این بندر حاکم عثمانی در منطقه جنوب دریای سرخ در فاصله سالهای ۱۸۲۱ تا ۱۸۸۵ بود.این جزیره از اهمیت استراتژیکی برخوردار است زیرا نزدیک ترین بندر سودانی به بندر راهبردی جده در دریای سرخ است که مساحت آن ۲۰ کیلومتر مربع است که در آن مناطق مس ی و تی وجود دارد که ت ترکیه در راستای ترمیم و تبدیل آن به قطب گردشگری تلاش خواهد کرد. این جزیره در ساحل غربی دریای سرخ در شرق سودان واقع شده است و ۶۶ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و در حدود ۵۶۰ کیلومتری از خارطوم پایتخت سودان قرار دارد. این یک جزیره مرجانی محسوب می شود.این تحرکات ترکیه پس از دشواری های مربوط به ملحق شدن ترکیه به اتحادیه اروپا و نیز بحران قطر با چهار کشور عربی و حمایت قوی آنکارا از دوحه رخ می دهد و این همزمان با توافق قطر و سودان برای احداث بزرگترین بندر در ساحل دریای سرخ است تا به این طریق از آثار محاصره از سوی عربستان بکاهد. قطر می تواند با توسعه بندر پورت سودان بر بنادر جبل علی در دبی و بقیه بنادری که امارات در شاخ آفریقا تحت سیطره دارد، تاثیرگذار باشد و نفوذ قطر، همپیمان ترکیه را در دریای سرخ تقویت کند.این همزمان با تلاش های روسیه در این منطقه به ویژه پس از چراغ سبز سودان به روسیه برای ایجاد پایگاه نظامی روسیه در ساحل دریای سرخ به منظور حمایت از خطرات خارجی به ویژه تحرکات خصمانه ست.قبل از آن در آوریل ۲۰۱۶ مصر جزایر تیران و صنافیر را به عربستان واگذار کرد تا وضع ژئوپلیتیک جدیدی شکل گیرد و جایگاه عربستان بر مناطق راهبردی دریای سرخ را تقویت کند.اما در مقابل؛ محور عربستان، مصر و امارات و حامیان آنها در پشت صحنه یعنی و رژیم صهیونیستی قرار دارند که در راستای نفوذ در دریای سرخ حرکت می کنند. مصر به دریای سرخ به عنوان مکان مهم در امنیت ملی اش می نگرد. درآمدهای کانال سوئز برای مصر از اهمیت بسزایی برخوردار است. بزرگترین پایگاه نظامی را در جیبوتی باحدود ۴ هزار نظامی در اختیار دارد.عربستان در جنگ یمن موفق بر تسلط بر برخی بنادر مشرف به باب المندب و دریای سرخ شده است و امارات به دنبال سیطره بر بندر الحدیده یمن به عنوان یکی از بنادر بزرگ یمن به منظور تلاش امارات برای تسلط بر مهمترین بنادر دریایی منطقه است.پایگاه عربی ۲۱ آورده است: «امارات موفق به سیطره بر بنادر یمنی از جمله سقطری در وردی خلیج عدن، بحر العرب و اقیانوس هند، پایگاه هوایی جزیره میون میان یمن و جیبوتی شده است. علاوه بر آن پایگاه نظامی ابوظبی در بربره در سومالی در فوریه گذشته و نیز پایگاه نظامی در اریتره در سپتامبر ۲۰۱۵ و اجاره منطقه هراموس در جیبوتی در مجاورت پایگاه نظامی قابل توجه است.عربی ۲۱ می نویسد: در مارس ۲۰۱۶ عربستان از ایجاد پایگاه نظامی در جیبوتی خبر داده است. در ژانویه ۲۰۱۶ وزارت خارجه چین از توافق با جیبوتی برای ایجاد پایگاه خبر داد. ، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و چین پایگاههای نظامی در ورودی دریای سرخ در جیبوتی دارند که اجاره این پایگاه های نظامی درآمدی ۱۶۰ میلیون دلاری نصیب جیبوتی یکی از کوچکترین کشورهای عربی می کند.این پایگاه همچنین به پایگاههای نظامی رژیم صهیونیستی در ارتیره، اتیوپی و کنیا و تعدادی از کشورهای شرق و مرکز آفریقا اشاره کرده و آورده است: تل آویو جزایر دهلک را از اریتره در دریای سرخ اجاره کرده است».واگذاری تیران و صنافیر به مصر سبب سیطره عربستان بر مناطق استراتژیک در دریای سرخ می شود. اما ترکیه به دنبال نفوذ و در اختیار گرفتن برگ قوی در دریای سرخ است. به اعتقاد برخی تحلیلگران؛ ترکیه به دنبال بهره گیری از این پرونده در مقابل اهرم فشار کُردها از سوی ست.از سوی دیگر این تحرک ترکیه به مثابه تحت فشار قرار دادن مصر با توجه به اراضی مورد مناقشه در مثلث حلایب و شلاتین و به نوعی حمایت از همپیمان قطری خود است. این در مقابل محور سعودی است که دستاوردی در هیچ پرونده ای نداشته است محسوب می شود.آیو جانسون کارشناس امور آفریقا به اسپوتنیک گفت: « آفریقا کانون توجه تعدادی از کشورهای خارجی است که به دنبال تقویت توان نظامی علیه یکدیگر هستندآفریقا کانون توجه تعدادی از کشورهای خارجی است که به دنبال تقویت توان نظامی علیه یکدیگر هستند. رویارویی میان قدرتهای بزرگ شدید و خونین خواهد بود.وی افزود: علت اهتمام به دریای سرخ و احداث پایگاه نظامی در آن به خاطر موقعیت راهبردی آن است. منطقه شاخ آفریقا گذرگاه اصلی است و سیطره بر آن میزان نفوذ و سیطره آن کشور را نشان می دهد».امانی الطویل کارشناس امور آفریقا مرکز مطالعات الاهرام در این باره معتقد است: «حضور بین المللی در دریای سرخ موضوع امنیت را پیچیده تر می کند».عماد البحیری رو مه نگار مصری در این باره گفت: «همه دنیا به دنبال یافتن جای پایی در این منطقه به علت اینکه یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری دنیا محسوب می شود، هستند. امارات، بن سلمان را به راه انداختن طوفان قاطعیت در یمن برای تسلط بر جزایری در باب المندب و جزایر یمن سوق داد. روسیه شرط کرده است که در مقابل حمایت از سودان پایگاه نظامی به مساحت ۱۰۰۰ کیلومتر در دریای سرخ احداث کند».وی ضمن انتقاد از وضع مصر در این معادله آورده است: «در حالی که اردوغان به دنبال جای پایی در دریای سرخ است و همه به دنبال حضور در این منطقه هستند. السیسی دو جزیره مهم را واگذار کرده است».به هر حال اهمیت این منطقه راهبردی است که اردوغان را به فکر سیطره بر جزیره سواکن سودان انداخته است.منبع:مهرانتهای پیام/دلایل حضور ترکیه در منطقه راهبردی دریای سرخ
امروز در انزل وب قصد داریم نحوه ساخت کابل otg (بخوانید او تی جی) را به شما کاربران گرامی انزل وب آموزش دهیم. شما از طریق این کابل های می توانید فلش، ماوس، کیبورد و دستگاه های دیگری که از usb پشتیبانی می کنند را به گوشی موبایل یا تبلت اندرویدی و آیفون خود وصل کنید و از آنها استفاده کنید.how to make your own usb otg cable for iphone and android smartphoneبرخی از گوشی های اندروید و تبلت های اندرویدی امروزی از پورت usb otg پشتیبانی می کنند. از طریق این پورت کاربران می توانند دستگاه های ورودی usb استاندارد (مانند کیبورد و ماوس و یا حتی دستگاه های ذخیره سازی که از usb پشتیبانی می کنند) را به گوشی خود وصل کنند. با این حال تنها چند تبلت اندرویدی وجود دارند که مجهز به پورت هاست usb یا کانکتور ماده نوع a هستند. برخی از سازندگان تلفن موبایل در هندست گوشی های خود از پورت های هاست usb استفاده می کنند که معمولا دستگاه هایی که حاوی این پورت هستند گرانتر هستند. همچنین دستگاه های ساخت اپل نیست دارای کابل lightning و پورت مخصوص خود هستند که امکان پورت اتصال اتصال کابل به مادگی usb برای درست کابل او تی جی آیفون وجود دارد که در ادامه بیشتر آن را بررسی میکینم.طریقه ساخت کابل otg یا او تی جیبرای اتصال یک گوشی اندروید به یک دستگاه usb استاندارد شما نیاز به تبدیل کابل usb به usb نوع a یا کابل های otg دارید. شما می توانید کابل های تبدیل را از بازار یداری کنید. مبدل ها یا کابل های otg به شما امکان انتقال فایل را می دهد. این کابل دارای ۲ سر است که یک سر آن usb ماده و سر دیگر کانکتور میکرو usb است. با استفاده از این کابل شما برای انتقال فایل های خود دیگر به کامپیوتر نیاز ندارید. در تصویر زیر شما می توانید usb ماده و نر نوع a را مشاهده بفرمایید.طریقه ساخت کابل otg یا او تی جیدر پست امروز ما قصد داریم نحوه ساخت کابل otg را به شما آموزش دهیم که البته قیمت زیادی هم ندارد. قبل از ساخت کابل otg ابتدا مطمئن شوید که دستگاه شما از ورودی otg پشتیبانی می کند.نحوه ساخت کابل otg از کابل usbشما برای ساخت کابل otg به لوازم زیر نیاز دارید:کابل usb میکرو یا مینیسیمچاقوی تیز یا پیچ گوشتیلحیمسیم برچسب حرارتیدر ابتدا ما باید کانکتور usb میکرو را باز کنیم و پوشش بیرونی را برداریم تا به جامپرها دسترسی پیدا کنیم، برای این کار ما از چاقو یا پیچ گوشتی می توانیم استفاده می کنیم.طریقه ساخت کابل otg یا او تی جیبعد از اینکه پوشش های بیرونی را جدا کردید امکان دارد یک قالب پلاستیکی سفید را مشاهده کنید که باید آن را هم بردارید. بعد از برداشتن پوشش ها شما ۵ پین مشاهده می کنید.پین ۱- vcc یا ۵ ولت مثبتپین ۲- دیتاپین ۳- دیتاپین ۴- بدون استفادهپین ۵- زمیندر اینجا شما باید پین ۴ را به پین ۵ لحیم کنید. ما به این خاطر این کار را می کنیم چون پورت usb چهار پینه است اما usb میکرو پنچ پین دارد. شما می توانید از یک سوئیچ کوچک برای اتصال پین ۴ و ۵ هم استفاده کنید. بعد از لحیم کاری پوشش های بیرونی را با دقت با چسب حرارتی بچسپانید. انتهای دیگر کابل که دارای یک کانکتور usb نر است را باید به ماده تبدیل می کنیم.نحوه ساخت کابل otgبرای این کار عایق کابل را بر می داریم تا ۴ رشته سیم رنگی پیدا شود بعد سیم را طوری دست بگیرید که قرمز در سمت راست تان باشد.نحوه ساخت کابل otgسیم قرمز را به اولین جامپر سیم سفید را به دومین جامپر سیم سبز را به سومین جامپر و سیم سیاه را به آ ین جامپر لحیم کنید. بعد از اتمام کار می توانید قسمت های لحیم شده را عایق کاری کنید. حالا می توانید کیبورد، ماوس، فلش خود را از طریق کابل otg که ساختید به گوشی تان وصل کنید.نحوه ساخت کابل otgاگر توضیحات بالا برای شما گویا نبوده است می توانید از آموزشی زیر جهت ساخت و درک بهتر ساختار کابل otg استفاده کنید.اگر قصد ساخت کابل aux را دارید می توانید از پست آموزش تصویری ساخت کابل aux ، تبدیل aux به usb و rca با سیم هدفون و.. استفاده کنید.آموزش تصویری نحوه ساخت کابل otgاولین چیزی که شما به آن نیاز دارید یک کانکتور usb استاندارد ماده و کانکتور usb نر نوع b است که می توانید از فروشگاه های الکترونیکی خود یداری کنیدکه درحال حاضر قیمتی حدود ۵۰۰ تومان دارند. علاوه براین شما نیاز به سیم مسی بسیار نازک دارید. ۴ رشته سیم هم اندازه را برش دهید که در اینجا ما طول سیم ها را ۱۰ سانتی متر در نظر می گیریم این به سلیقه شما بستگی دارد که طول سیم چقدر باشد. علاوه بر این به یک قطعه بسیار کوتاه سیم نیاز داریم تا به عنوان مد otg از آن استفاده کنیم.آموزش تصویری ساخت کابل otgدر اینجا باید سیم های برش داده شده را به کانکتور usb ماده لحیم کنیم. به همین دلیل مقداری از روکش سیم را بر می داریم تا کار لحیم کاری به درستی انجام شود.آموزش تصویری ساخت کابل otgusb استاندارد دارای ۴ پین است که پین های قرمز و سیاه ولتاژ ورودی و زمین و پین های سبز و قهوه ای هر دو دیتا مثبت و منفی هستند. پس از اینکه سیم ها را لحیم کردید می توانید از لوله های عایق برای پوشاندن محل اتصال استفاده کنید.آموزش تصویری ساخت کابل otgحالا طبق نقشه ای که در ع زیر مشاهده می کنید طرف دیگر سیم را به usb میکرو وصل کنید.آموزش تصویری ساخت کابل otgفراموش نکنید از لوله ای عایق برای پوشاندن سیم و اتصالات استفاده کنید. اگر این لوله ها را در اختیار ندارید می توانید از چسب سیم کشی استفاده کنید.آموزش تصویری ساخت کابل otgکار ما به پایان رسید و شما می توانید با استفاده از کابل otg که ساختید ماوس، کیبورد، فلش و غیره را به گوشی خود وصل کنید.آموزش تصویری ساخت کابل otgباز هم اگر توضیحات واضح نبود می توانید از ویدیوی زیر استفاده کنید.آموزش ساخت کابل otg برای آیفون ، آپید و..برای ساخت کابل او تی جی آیفون شما نیاز به پورت اتصال به گوشی کابل شارژ آیفون و پورت مادگی usb دارید.اکثر مراحل همانند مراحل ساخت کابل otg اندروید است و بعد جدا و تهیه قطعات مورد نیاز ما از یک سیم مسی و لحیم برای اتصال قطب مثب و منفی (در بالا توضیح داده شد) دو کانکتور و سپس به ترتیب برای اتصال تمام بخش های دو پورت به یکدیگر استفاده میکنیم. مراحل ساخت در توصیر زیر گویا است :آموزش ساخت کابل otg برای آیفون ، آپید و..در صورتی که نیاز دارید کابل شما کمی بلند تر باشد بخش مادگی usb را به همراه سیم تهیه کنید و سپس کابل های بخش مادگی را به پورت دیگر متصل کنید.آموزش ساخت کابل otg برای آیفون ، آپید و..در آ پیشنهاد می کنیم برای سازماندهی کابل های خود از ۱۵ ترفند جالب برای سازمان دهی کابل و سیم ها استفاده کنید.نظرات و پیشنهادات شما؟امروز در انزل وب ۳ روش سات کابل otg را به شما کاربران گرامی آموزش دادیم امیدواریم مطلب امروز برای شما کاربردی بوده باشد. نظرات و پیشنهادات خود را می توانید از طریق بخش دیدگاه این پست با ما در میان بگذارید.
اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎تصاویر اقامه در مقابل مسجد ویران شده بلگراد‎-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/3997578/اقامه- -در-مقابل-مسجد-ویران-شده-بلگراد