پنجشنبه در غرب کشور باران می بارد

تعبیر خواب بارانتعبیر خواب باران تعبیر خواب باران شدید تعبیر خواب باران در خانه تعبیر خواب باران در شب تعبیر خواب صدای باران تعبیر خواب کامل باران تعبیر خواب باران و برف – اگر در رابطه با با باران خو دیده اید این مطلب می تواند به شما کمک کند.
تعبیر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران در خانه,تعبیر خواب باران در شب,تعبیر خواب صدای باران,تعبیر خواب باران وبرف,تعبیر خواب کامل باران برف باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین ح ی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است… تعبیر خواب باران به روایت صادق


دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است: رحمت- برکت- فریاد -خواستن و دادخواهی- رنج و بیماری- بلا کارزارو- جنگ خون ریختن- فتنه- قحطی -امان یافتن- کفر -دروغ
تعبیر خواب باران با


حضرت دانیال گوید:

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین ح ی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده با باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا ی ان فرو می ریزد بسیار خوب است تعبیر خواب باران شدید


دانیال نبی:

اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.
آنلی بیتون:

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است. محمدبن سیرین گوید:

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید. تعبیر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران در خانه,تعبیر خواب باران در شب,تعبیر خواب صدای باران,تعبیر خواب باران وبرف,تعبیر خواب کامل باران برفتعبیرخواب باران آرام


دانیال نبی:

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود. تعبیر خواب باران در شب


تعبیر خواب باران از دید لوک اویتنهاو تعبیر خواب باران ، سود و منفعت است تعبیر خواب باران بوران ، بهبودی در اوضاع است تعبیر خواب باران باران و آفتاب با هم ، یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد تعبیر خواب باران از دید اچ میلر


تعبیر خواب باران بهبود وضع زندگی شماست تعبیر خواب ایستادن در باران و خیس شدن از جایی خوشنود می شوید که هیچ امیدی بدان نداشتید تعبیر خواب بارش باران همراه با خورشید این است که سرانجام گرفتاری تمام می شود تعبیر خواب باران از سقف خانه


آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد. تعبیر خواب باران شدید


باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین ح ی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. حتما بخوانید : چگونه فال حافظ بگیریم؟ مشاهده با باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا ی ان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین ح ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر ح ی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند. همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما ط بیماری می شود. تعبیر خواب باران و تگرگ


مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد. اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران ی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت. تعبیر خواب باران و برف


حضرت دانیال گوید:

باران در خواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد. اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و … تعبیر خواب شنیدن صدای باران


آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در ب ثروتی اندک موفق خواهید شد. اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.
گروه: اجتماعیساعت: 21:16منتشر شده در مورخ: 1397/02/09شناسه خبر: 1347821عصر امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ بارش باران بهاری به همراه تگرگ، ساعاتی در تهران شدت گرفت و ضمن طراوتی که به هوای تهران بخشید موجب آبگرفتگی معابر، ترافیک و سختی تردد شهروندان گردید. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانبارش باران شدید در تهران بارش باران شدید در تهرانhttp://dana.ir/1347821اخبار مرتبط
پایش علائم آلودگی به بیماری ها در باغات و اطمینان از خاموش کامل آتش در مناطق تفرجگاهی به منظور جلوگیری از وقوع آتش سوزی جنگل ها از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای ابت اردیبهشت ماه است.توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (31 فروردین) تا روز (۴ اردیبهشت) به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی • استفاده از قیم در نهال های تازه غرس شده به دلیل وزش باد شدید• مبارزه با کنه گالی در باغات آلو به جز در در روزهای پنجشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد شدید• مبارزه با بیماریهای لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیماری های سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• خودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهی• زراعت:• ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند، پیاز و سیب زمینی به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• مصرف کود سرک در زراعت های پاییزه قبل از وقوع بارش ها از روز شنبه• مبارزه با علف های هرز در مزارع گندم وجو به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• پایش آفت سن در مزارع غلات به جز در روزهای بارانی• مبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش های قبل از کشت به جز در استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان زنجان در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان اردبیل:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی • رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته• زراعت: • مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• دامداری و طیور: • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: • باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهال های تازه کشت شده• سر برداری نهال های تازه کشت شده جهت ایجاد فرم اولیه • توقف مبارزه با سن مادر در دشت سیلاخور• ادامه مبارزه با علفهای هرز دراسرع وقت به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگ ها به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن ۵ درصد، ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد گل ها طبق توصیه کارشناسان مربوطه• مبارزه با شته مومی ک ا به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث• سیب زمینی کاران ضمن تنظیم درجه حرارت و تهویه انبارهای حضور سیب زمینی نسبت به سورتینگ و آماده غده ها جهت کشت های بهاره اقدام کنند.• زراعت: • توقف هرگونه عملیات خاک ورزی و تردد ماشین آلات در اراضی تا زمان رو شدن خاک• پایش علائم آلودگی به بیماری ها (زنگ زرد، کله نواری باکتریایی و ...) با توجه به بارندگی های اخیر• مصرف کودهای پودری پتاس بالا در مزارع ک ا و گندم و جو همراه آبیاری• هوادهی به خزانه های گوجه فرنگی جهت سازگاری نشاء با شرایط فضای باز• مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب بویژه در کلیه مناطق به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه با علف های هرز مزارع گندم به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مبارزه به موقع با سر طومی یونجه به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• مصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارش• دامپروری و مرغداری:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائی• ماشین آلات کشاورزی:• توقف عملیات خاک ورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضی• استان های مازندران و گیلان: • باغبانی:• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به نوسانات دمایی • دادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی) • با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)• استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان• محلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (تا روز ) • کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد، سرما • سم پاشی بهاره در باغات سیاه ریشه (تا روز )• زراعت:• آماده سازی زمین جهت کاشت برنج، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیری• کنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج• انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات • برداشت سبزیجات برگی• آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره• مصرف کودسرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس در اوایل روز (تا روز ) • مبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر دو (تا روز ) • دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زنبورداری:• ایجاد سایبان برای کندوهای زنبورعسل جهت حفاظت در مقابل باران• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی به خصوص با ه کش ها• استان گلستان: • باغبانی:• خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش• باغداران در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام کنند البته به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زراعت:• با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و بارندگی رطوبت مناسب استفاده از کود سرک اوره در مزارع دیر کاشت (بخصوص مناطق جنوبی) استان گلستان• با توجه به مناسب بودن زمان کاشت آفتابگردان تا اوایل اردیبهشت ماه در مناطق کوهستانی در صورت آماده سازی زمین زراعی جهت کاشت آفتابگردان اقدام کنند.• آبیاری تکمیلی مزارع جو همچنین مزارع گندم در صورت نیاز با توجه به وقوع بارش از روز شنبه تا • مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه همچنین کود اوره به صورت سرک و محلول پاشی شش در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• با توجه به نوسانات شدید دمایی و رطوبت نسبی هوا، ضد عفونی بذر با سموم قارچ کش و ه کش قبل از کاشت به کاهش تلفات، جوانه زنی یکنواخت و سبز مناسب مزرعه پنبه کمک می کند.• ک ا کارانی که مزرعه آنان در مرحله پر شدن دانه قرار دارد در صورت نبود رطوبت کافی در ناحیه ریشه ها (۲۰-۱۵)سانتی متری خاک نسبت به آبیاری مزارع خود اقدام کنند. (در صورت نیاز و تکافو ن بارش ها)• کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند با توجه بارش های اخیر و در صورت تامین رطوبت مناسب نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام کنند.• کشاورزانی که قصد کشت سویا در کشت اول را دارند پس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام کنند.• با توجه به افزایش رطوبت نسبی واحتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام کنند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سم پاشی مزارع کنند. (به جز از روز شنبه تا به دلیل بارش باران)• دامداری و طیور:• تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا به دلیل بارش باران و وزش باد• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• منابع طبیعی:• با توجه به پیش بینی وضعیت جوی استان در روزهای پنجشنبه و بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی نسبت به خاموش کامل آتش اقدام شود.• استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• زراعت:• مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• استفاده از کودهای ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش(روز شنبه)• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) بعد از اتمام بارش• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های اصفهان و یزد:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی • به منظور پیشگیری از آفت سوسک چوب خواردرختان انار، باغداران در اسرع وقت نسبت به حذف و معدوم طوقه های خشک آلوده به لارو آفت، قبل از وج ه کامل اقدام نکنند.• با توجه به کمبود بارش، باغداران از مصرف کودهای ازته خودداری و به مصرف کودهای آلی وپتاس اقدام کنند.• باغداران نسبت به مبارزه مکانیکی علیه علف های هرز با حداقل عملیات خاک ورزی اقدام کنند.• باغداران جهت مبارزه با آفت کرم اط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی اقدام کنند.• زراعت:• پایش زنگ گندم بعد از اتمام بارش به جز در استان اصفهان در روز شنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• کشاورزان دارای کشت تونلی از برداشت پلاستیک تا اتمام دوره سرمازدگی خودداری کنند.• دامداری:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• نسبت به صید فوری ماهیان قزل آلای باقیمانده در است ها اقدام شود.• نگهداری ماهی در است خصوصا در روزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.• استان های اسان شمالی و اسان رضوی:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر باد• آتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو کرم اط• جلوگیری از فساد و بیماریهای قارچی بذور و محصولات انبار شده در سوله• در باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگ ها از سم پاشی جلوگیری شود.• اتخاذ تمهیدات لازم جهت کاهش و جلوگیری از سرمازدگی درختان با توجه به نوسانات دمایی • زراعت:• کودپاشی اوره و پتاس در مزارع به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• سم پاشی جهت مبارزه با علف های هرز پهن برگ به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• آماده زمین برای کشت حبوبات در مناطق مرتفع به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• بازدید مزارع جهت مراقبت و رویت علائم آلودگی به بیماریها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• کودپاشی پتاس در مزارع زعفران به جز در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• دامداری و طیور:• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• شیلات:• جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی• رعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها• منابع طبیعی:• حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی • استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:• باغبانی:• احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • محافظت از گلخانه ها با توجه به وزش باد• کاشت شبدر علوفه ای در سیستان به جز در در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• زمین هایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود.• کاشت بزه و هندوانه در سیستان• جهت مبارزه با مگس بزه زمین هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند. • با توجه به بارندگی های اخیر باغداران می توانند به منظور حفظ رطوبت خاک به خصوص در باغات دیم پس از روشدن خاک نسبت به حذف علف های هرز و کولش بستر باغ اقدام کنند.• زراعت:• ک اکاران نسبت به آبیاری مزارع در مرحله غلاف اقدام کنند و از قطع زودهنگام آبیاری با توجه به تاثیر نامطلوب آن بر عملکرد نهایی محصول خودداری کنند.• کشاورزان گندم کار و جوکار با توجه به حساس بودن مرحله رشدی گیاه نسبت به آبیاری مزارع در مرحله گلدهی و گرده افشانی اقدام کنند.• کشاورزان محترم گندم کار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام کنند.• زارعان با توجه به مساعد بودن شرایط جوی برای طغیان آفات و بیماریها به ویژه سن، شته مومی، شته روسی، تریپس و بیماریهای گیاهی نظیر زنگ زرد نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با م کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه اقدام کنند. (به جز در در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران)• با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و ک ا کشاورزان نسبت به شیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول کنند.• مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا، گندم و جو به جز در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و گرد و خاک• زنبورداری:• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• دامداری و مرغداری:• انجام پشم چینی ان• تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در اسان جنوبی در روزهای دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران• شیلات:• خودداری از انجام عملیات صیادی در پنجشنبه شب و صبح در دریای عمان• استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زراعت:• عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• پایش آفت سن در مزارع گندم به جز در استان فارس از روز شنبه تا دو شنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه ای) بعد از اتمام بارش ها• دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان فارس از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در استان بوشهر احتیاط در روزهای یکشنبه و دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• استان های ایلام و خوزستان:• باغبانی:• خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید• تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی • محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد• با توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآب ها و آب های ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام شود.• زراعت:• با توجه به پیش بینی و رطوبت نسبی هوا، ک اکاران از برداشت محصول خود در ساعات اولیه روز خودداری کنند تا رطوبت بوته ها دبر اثر تابش خورشید کاهش یابد.• عدم آبیاری مزارع گندم، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد• بازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (به ویژه زنگ زرد و قهوه ای) و آفات سن گندم • دامداری و مرغداری:• کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی • احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران• زنبورداری:• محافظت از کندوهای زنبورعسل در مقابل باران و وزش باد• هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها• پرورش آبزیان: • حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.
گروه: اجتماعیساعت: 22:39منتشر شده در مورخ: 1397/03/09شناسه خبر: 1368887طبق پیش بینی هواشناسی استان تهران عصر چهارشنبه ۰۹ داد ۱۳۹۷ طوفانی با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت از سمت فرودگاه (ره)به سمت تهران حرکت کرد که همراه با بارش باران بود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طبق پیش بینی هواشناسی استان تهران عصر چهارشنبه ۰۹ داد ۱۳۹۷ طوفانی با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت از سمت فرودگاه (ره)به سمت تهران حرکت کرد که همراه با بارش باران بود. در هنگام وقوع طوفان به شهروندان توصیه میشود از تردد غیرضروری در سطح معابر شهر تهران پرهیز کنند و چنانچه که در خیابان ها و معابر حضور دارند از توقف در کنار ساختمان های قدیمی و درختان کهنسال و همچنین داربست ها و اجسامی که احتمال سقوط آنها وجود دارد پرهیز کنند، همچنین شهروندان از قرارگرفتن در نقاط مرتفع مانند پشت بام ها و لبه پنجره ها نیز خودداری کنند.طوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانطوفان و باران در تهران طوفان و باران در تهرانhttp://dana.ir/1368887اخبار مرتبط
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه ی توصیه های را برای کشاورزان مناطق مختلف کشور در 5 روز پیش رو ( تا 14 اردیبهشت) به شرح زیر ارائه داد.استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهامبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درختان بیشتر است اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)پسته کاران در صورت مشاهده آفات پسته ( سنک ها و سن قرمز و پروانه میوه خوار پسته) با م کارشناسان در روز های بدون باد و بارندگی با سموم کم خطر به کنترل این آفات اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)با توجه به ابرناکی در هفته جاری و مهیا بودن شرایط برای طغیان آفات کرم برگخوار( لیسه) و زنبور مغزخوار بادام با م کارشناسان به کنترل این آفات اقدام گردد.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)در باغات انار به علت رطوبت هوا امکان طغیان شته وجود دارد لذا فعلا از حذف پاجوش های انارخودداری گردد.هم اکنون زمان مناسبی جهت هرس خشکه بری تمام درختان می باشد. هرس در زیتون نیز باعث افزایش تولید می گردد.انگور کاران جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور به تنک برگ یا هرس سبز درختچه های انگور اقدام نمایند. ضمنا در صورت مشاهده آفت زنجرک مو با م کارشناسان به کنترل آفت اقدام گردد.به کلیه باغداران توصیه می شود در ابتدای فصل رویش از کاربرد سموم قوی برای کنترل آفات خودداری شود. چون ضمن ایجاد مقاومت در آفت ها ات مفید باغ را نیز از بین میبرند.مبارزه با شته های درختان بادام با سموم مناسب و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار انگوراز روز چهارشنبه مورخ 12/2/97 به مدت یک هفته و احتیاط در استان اصفهان از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفت کرم اط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونیباغداران ما نسبت به ط پاشی درختان ما با توجه به شروع فعالیت آفت سوسک کرگدنی ما اقدام نمایند.با توجه به کمبود بارشها باغداران عزیز از مصرف کودهای ازته خوداری و ازکودهای آلی و پتاسه استفاده نمایند.زیتون کاران در صورت مشاهده ح پنبه ای که نشانه حضور آفت پسیل زیتون می باشد با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سمپاشی درختان زیتون خود اقدام نمایید و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:کوددهی مزارع ک ا متوقف و بعد از تغییر رنگ 50تا 60درصد بوته ها نسبت به برداشت محصول اقدام گردد.مصرف کود سولوپتاس و محلول پاشی در مزارع گندم و جو جهت افزایش استحکام ساقه و مقاومت در برابر ورس در روزهای با هوای آرام انجام شود.با توجه به وزش باد و احتمال ورس یا خو دگی در مزارع گندم و جو در صورت امکان فعلا آبیاری انجام نشود.با توجه به وزش باد در این هفته گندم کاران از مزارع گندم بازدید داشته و در صورت مشاهده طغیان آفت سن با م کارشناسان کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.کشاورزان جهت کشت سورگوم و پنبه در اسرع وقت نسبت به کشت این محصولات اقدام نمایند.زارعین گندمکار جهت مبارزه با پوره سن گندم با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی نمایند.مبارزه با شته مومی ک ا و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان از روز دو شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده زنبورداری:· محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکندههماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پرورش دهندگان ماهیان گرم و سرد آبی در روز های با وزش باد بهمراه گرد و خاک از غذادهی ماهی ها خودداری شود.پرورش دهندگان ماهیان سردآبی اگر دمای است بیش از 20 درجه سانتیگراد باشد از غذادهی خودداری و در دمای بین 18 تا 20 درجه یک وعده غذادهی و در دمای زیر 18 درجه 2 وعده غذادهی در روز و طی عصر و شب هوادهی انجام شود.برای است های ماهیان سرد که آب هفتگی دارند حداقل 50 درصد آب است تعویض گردد و غذادهی در صبح انجام شود. ضمن اینکه بهتر است با توجه به روند افزایش دما سریع تر نسبت به صید و فروش ماهیان سرد اقدام گردد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادآتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو کرم اط باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها از سمپاشی جلوگیری شودزراعی:کودپاشی اوره و پتاس در مزارع بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باداحتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در روز به دلیل بارش پراکنده باران و در استان اسان شمالی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهیرعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها منابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسانجنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدید تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی · زمین­هایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود. · جهت مبارزه با مگس بزه زمین هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند. زراعی:کشاورزان گندمکار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام نمایند. با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و ک ا کشاورزان محترم نسبت به شیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول فرمایند.مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو و احتیاط در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد دام داری و مرغداری:انجام پشم چینی انتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده شیلات:محدودیت در عملیات صیادی طی روز های دوشنبه تا چهارشنبه به ویژه در نواحی شرقی دریای عمان استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند.انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم زراعی:پایش آفت سن و بیماری زنگ و سیا گندم در مزارع گندم عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ · بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) · دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی باتوجهب مبودمنابعآبیدرخصوصکنترلهرزآبهاوآبهایورودیبههرمزرع نترلنهاییانجامگردد.انجام عملیات تلقیح نخیلاتمبارزه با سفیدک در انگورزراعی:در خصوص آبیاری مزارع پس کار به منظور حفظ وزن هزار دانه ، آبیاری ا امی است.مزارع ک ا برای جلوگیری از ریزش هرچه زودتر در برنامه برداشت دیده شود· دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز پنج شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکندهزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ 10/02/97 لغایت 14/02/97)استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهازراعی:مبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درخ
به گزارش هشدارنیوز به نقل از تسنیم، سازمان هواشناسی کشاورزی با صدور اطلاعیه ی توصیه های را برای کشاورزان مناطق مختلف کشور در 5 روز پیش رو ( تا 14 اردیبهشت) به شرح زیر ارائه داد.استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهامبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درختان بیشتر است اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)پسته کاران در صورت مشاهده آفات پسته ( سنک ها و سن قرمز و پروانه میوه خوار پسته) با م کارشناسان در روز های بدون باد و بارندگی با سموم کم خطر به کنترل این آفات اقدام نمایند.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)با توجه به ابرناکی در هفته جاری و مهیا بودن شرایط برای طغیان آفات کرم برگخوار( لیسه) و زنبور مغزخوار بادام با م کارشناسان به کنترل این آفات اقدام گردد.( احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد)در باغات انار به علت رطوبت هوا امکان طغیان شته وجود دارد لذا فعلا از حذف پاجوش های انارخودداری گردد.هم اکنون زمان مناسبی جهت هرس خشکه بری تمام درختان می باشد. هرس در زیتون نیز باعث افزایش تولید می گردد.انگور کاران جهت جلوگیری از شیوع قارچ سفیدک انگور به تنک برگ یا هرس سبز درختچه های انگور اقدام نمایند. ضمنا در صورت مشاهده آفت زنجرک مو با م کارشناسان به کنترل آفت اقدام گردد.به کلیه باغداران توصیه می شود در ابتدای فصل رویش از کاربرد سموم قوی برای کنترل آفات خودداری شود. چون ضمن ایجاد مقاومت در آفت ها ات مفید باغ را نیز از بین میبرند.مبارزه با شته های درختان بادام با سموم مناسب و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با نسل اول کرم خوشه خوار انگوراز روز چهارشنبه مورخ 12/2/97 به مدت یک هفته و احتیاط در استان اصفهان از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفت کرم اط نسبت به پوشاندن سوراخ های لاروی با خمیر سمی و تهیه تله های فرمونیباغداران ما نسبت به ط پاشی درختان ما با توجه به شروع فعالیت آفت سوسک کرگدنی ما اقدام نمایند.با توجه به کمبود بارشها باغداران عزیز از مصرف کودهای ازته خوداری و ازکودهای آلی و پتاسه استفاده نمایند.زیتون کاران در صورت مشاهده ح پنبه ای که نشانه حضور آفت پسیل زیتون می باشد با سم دیازینون یا مالاتیون نسبت به سمپاشی درختان زیتون خود اقدام نمایید و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:کوددهی مزارع ک ا متوقف و بعد از تغییر رنگ 50تا 60درصد بوته ها نسبت به برداشت محصول اقدام گردد.مصرف کود سولوپتاس و محلول پاشی در مزارع گندم و جو جهت افزایش استحکام ساقه و مقاومت در برابر ورس در روزهای با هوای آرام انجام شود.با توجه به وزش باد و احتمال ورس یا خو دگی در مزارع گندم و جو در صورت امکان فعلا آبیاری انجام نشود.با توجه به وزش باد در این هفته گندم کاران از مزارع گندم بازدید داشته و در صورت مشاهده طغیان آفت سن با م کارشناسان کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.کشاورزان جهت کشت سورگوم و پنبه در اسرع وقت نسبت به کشت این محصولات اقدام نمایند.زارعین گندمکار جهت مبارزه با پوره سن گندم با کارشناسان جهاد کشاورزی هماهنگی نمایند.مبارزه با شته مومی ک ا و احتیاط در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در استان اصفهان از روز دو شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده زنبورداری:· محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکندههماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پرورش دهندگان ماهیان گرم و سرد آبی در روز های با وزش باد بهمراه گرد و خاک از غذادهی ماهی ها خودداری شود.پرورش دهندگان ماهیان سردآبی اگر دمای است بیش از 20 درجه سانتیگراد باشد از غذادهی خودداری و در دمای بین 18 تا 20 درجه یک وعده غذادهی و در دمای زیر 18 درجه 2 وعده غذادهی در روز و طی عصر و شب هوادهی انجام شود.برای است های ماهیان سرد که آب هفتگی دارند حداقل 50 درصد آب است تعویض گردد و غذادهی در صبح انجام شود. ضمن اینکه بهتر است با توجه به روند افزایش دما سریع تر نسبت به صید و فروش ماهیان سرد اقدام گردد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از قیم برای شاخه های درختان جهت محافظت در برابر بادآتش زدن سرشاخه های هرس شده سال های قبل برای از بین رفتن لارو کرم اط باغاتی که شکوفه ها باز شده اند تا ریزش گلبرگها از سمپاشی جلوگیری شودزراعی:کودپاشی اوره و پتاس در مزارع بازدید مزارع جهت مراقبت و علائم آلودگی به بیماری ها به خصوص زنگ زرد و قهوه ای دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد شدید و احتیاط در روز به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش باداحتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده باران و در روز به دلیل بارش پراکنده باران و در استان اسان شمالی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهیرعایت نکات بهداشتی در مزارع پرورش ماهی جهت جلوگیری از بروز بیماری ها منابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسانجنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدید تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی · زمین­هایی که قراراست به کشت صیفی جات اختصاص یابد در صورت نیاز با کود حیوانی و فسفره از هم اکنون تقویت شود. · جهت مبارزه با مگس بزه زمین هایی که برای کشت صیفی جات در نظر گرفته شده بوسیله دیسک و چنگک شخم زده شوند. زراعی:کشاورزان گندمکار و جوکار که مزارع آنها در مرحله تشکیل ساقه است نسبت به تغذیه مزارع با کودهای کم مصرف و پرمصرف و کشاورزانی که مزارع آنها در مرحله تشکیل خوشه و غلاف است نسبت به کودآبیاری مزارع با سولفات پتاسیم قابل حل در آب به صورت کودآبیاری اقدام نمایند. با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت غلات و ک ا کشاورزان محترم نسبت به شیدن تمهیدات لازم جهت برداشت محصول و جلوگیری از کاهش ضایعات احتمالی ناشی از خلل در فرایند برداشت اقدام لازم را مبذول فرمایند.مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو و احتیاط در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد دام داری و مرغداری:انجام پشم چینی انتنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و خوددرای در روز چهار شنبه به دلیل وزش باد شدید و در استان سیستان و بلوچستان خودداری در روز به دلیل وزش باد شدیدخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در استان اسان جنوبی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده و در استان کرمان در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده شیلات:محدودیت در عملیات صیادی طی روز های دوشنبه تا چهارشنبه به ویژه در نواحی شرقی دریای عمان استان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی پایش باغات مرکبات برای شپشک مرکبات با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند.انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم زراعی:پایش آفت سن و بیماری زنگ و سیا گندم در مزارع گندم عملیات پایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ · بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) · دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکنده تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی باتوجهب مبودمنابعآبیدرخصوصکنترلهرزآبهاوآبهایورودیبههرمزرع نترلنهاییانجامگردد.انجام عملیات تلقیح نخیلاتمبارزه با سفیدک در انگورزراعی:در خصوص آبیاری مزارع پس کار به منظور حفظ وزن هزار دانه ، آبیاری ا امی است.مزارع ک ا برای جلوگیری از ریزش هرچه زودتر در برنامه برداشت دیده شود· دام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز پنج شنبه تا احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز پنج شنبه تا به دلیل بارش پراکندهزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی توصیه های هواشناسی کشاورزی (تاریخ 10/02/97 لغایت 14/02/97)استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی از روز چهار شنبه تا به دلیل بارش پراکنده باران و در زنجان احتیاط در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری های لکه غربالی، شانکر، پیشگیری از بیمایهای سفیدک سطحی و لب شتری در باغات هسته دار و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مراقبت از خزانه نشا گوجه فرنگی از نظر شرایط دمایی و رطوبتیکنترل و مبارزه با مینوز گوجه فرنگی در خزانهاقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوهپایش آفات زنجره مو و تریپس در تا تانها برای انجام مبارزه بموقع( وج ه کامل) با آنهازراعی:مبارزه باعلف های هرز در مزارع گندم وجو انجام عملیات کاشت ذرتمبارزه با علف هرز سس (ریشیم) در مزارع چغندر قند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باد مبارزه با آفات کک و کرم طوقه بر در مزارع چغندرقند و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش بیماری زنگ زرد در مزارع غلاتمبارزه با سن مادر در مزارع غلات و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمبارزه با جوندگان مضر کشاورزیکنترل مزارع ک ا از نظر آلودگی به شته مومی و سمپاشی مزارع آلوده و احتیاط در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد از روز چهار شنبه تا و در زنجان در روز های و به دلیل بارش پراکنده و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهزراعی: مبارزه با علف های هرز در مزارع غلات و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد آماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره و خودداری در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران · دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه در روز های پنج شنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش باد در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی ایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداث و انجام آبیاری منظم در نهالهای تازه کشت شده پس از رو شدن خاک مبارزه با بیماری سفیدک حقیقی هلو وشلیل بعد ار ریختن گلبرگها و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل و مبارزه با بیماری بلایت گردو (پوسیدگی مغز گردو) بعد از تشکیل میو نترل و مبارزه با کنه گالی گردو بعد از باز شدن جوانه های برگیمبارزه با لکه آجری بادام بعد از بارندگی ها کنترل و مبارزه با بیماری سرخشکیدگی و انواع شانکر بعد از تشکیل میوه و پانسمان محل ها زخمزراعی: مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران· مبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمصرف کود سرک ازته درمزارع غلات وک ای پاییزه تا قبل از آغاز بارش در روز دوشنب نترل و رد ی مزارع گندم درخصوص بیماری زنگ زرد گندم و لکه نواری باکتریایی· رد ی و مبارزه جهت کنترل بموقع پوره سن گندم و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانکنترل شته مومی ک ا و خودداری در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش بارانمزارع نخوداعم از پاییزه وبهاره بواسطه مساعدبودن شرائط بروزبیماری برق زدگی بازدید شده و در صورت مشاهده بمنظور مقابله با آن ازنظر کارشناسان محل بهره گرفته شود.سورتینگ و آماده نمودن غده های سیب زمینی جهت کشت های بهارهدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی · خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و احتمال وقوع صاعقه و در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و · خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باران زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی ماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیمنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روزهای دوشنبه، ، پنج شنبه و به دلیل بارش باراناستان های مازندران و گیلان: باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی انجام تغذیه با کودهای مناسب در باغات جدیدالاحداث میوه های سردسیری با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای امینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده) سم پاشی در باغات سیاه ریشه و مرکبات برای کنترل شته (به جز در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکنده)با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانزراعی:تسریع در عملیات زراعی ( آب تخت، بذ اشی و نشاء کاری ) با استفاده از بارندگی های اخیرکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنج انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت از مزارع رسیده باقلا، نخودفرنگی، لوبیا سبز و . . . کشت نشاء های صیفی جاتک ا کاران جهت جلوگیری از خسارت آفات از قبیل پروانه سفید، ضمن بازدید منظم در صورت مشاهده آفت و آثار آن بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.گندم کاران با توجه به شرایط آب و هوایی مناسب برای شیوع بیماری زنگ گندم و سایر آفات از قبیل شته نسبت به بازدید منظم و دوره ای مزارع اقدام و در صورت مشاهده بر اساس توصیه های کارشناسی نسبت به مبارزه با آن اقدام نمایند.شالیکاران به منظور کاهش خسارت ناشی از بیمایهای گیاهی بذر زاد و خاکزی موارد زیر را رعایت کنند:
ضد عفونی بذور قبل از جوانه دار ، تهویه مناسب خزانه، ز شی مناسب خزانه، ایجاد پوشش مناسب و گرم نگه داشتن خزانه جهت جلوگیری از سرما زدگیمبارزه شیمیایی جهت کنترل بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر و احتیاط در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه در استان گیلان در روز احتیاط از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش پراکنده در استان گیلان در روز شیلات:تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شبجلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی زنبورداری:ایجاد سایبان برای کندوهای زنبور عسل جهت حفاظت در مقابل بارانهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی به خصوص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به و قوع بارش در استان گیلان در روز به دلیل بارش پراکندهاستان گلستان: باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل آفات مکنده و بیماری های پوسیدگی مومیایی و لکه غربالی به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشباغداران گرامی در صورت نیاز و با تشخیص کارشناس سم پاشی درختان دانه دار و هسته دار جهت کنترل بیماری شانکر باکتریایی و پو سیدگی مومیایی اقدام نمایند به جز در در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدباغداران باغات هسته دار نسبت به کوددهی سرک ازته و محلول پاشی درختان میوه با کودهای میکروزراعی:مصرف ریز مغذی ها مخصوصا روی به منظور غنی سازی دانه و همچنین کود اوره بصورت سرک و محلول پاشی 6 در هزار به منظور افزایش پروتئین دانه گندم به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدیدپنبه کاران برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خش الی هیدرولوژکی ،حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی را در کشت اول دارند پس از بارش های اخیر و رور شدن اراضی نسبت به کاشت آفتابگردان اقدام نمایند. کشاورزان که قصد کشت سویا در کشت اول رادارندپس از بارش های اخیر و رو شدن مزرعه نسبت به عملیات آماده سازی اولیه بستر بذر اقدام نمایند.با توجه به افزایش رطوبت نسبی و احتمال شیوع بیماری های برگی گندم، کشاورزان نسبت به سم پاشی مزارع با قارچ کشهای توصیه شده اقدام نمایند. در مزارع گندم زود کاشت که سنبله آنها ظاهر شده و در مرحله گلدهی هستند جهت پیشگیری از بیماری بلایت فوزاریومی سنبله حتما با یک قارچ کش مناسب اقدام به سمپاشی مزارع نمایند. (به جز در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید)دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی احتیاط در ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقه و وزش باد شدید در روز دوشنبه احتیاط در چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید زنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در مقابل باران و وزش بادهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از اسکان و تردد در محل مجاور آبرهه ها و رودخانه ها در مناطق تفرجگاهی جنگلی به لحاظ بالا آمدن روانابشیلات:با توجه به روند افزایشی دما و طولانی تر شدن دوره آفت در طول روز پس از بارش دوشنبه پرورش دهندگان در بخشهای مختلف می توانند به امور جاریه طبق زمانبندی و مدیریت پرورش خود بپردازند و با رعایت نکات بهداشتی به آماده سازی و در صورت وجود آب مناسب به آبگیری است ها بپردازند.استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی پایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:کشاورزان پس از بارندگیها و مناسب شدن رطوبت خاک می توانند نسبت به گشت محصولات بهاره همچون چغندر قند و سیب زمینی اقدام نمایند.پایش و مبارزه با آفت تریپس در مزارع گندم مناطق سردسیر با توجه به شرایط جوی مناسب به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی خودداری از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارش باران و وزش باد و احتمال وقوع صاعقه در روز های دوشنبه و خودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش بادزنبورداری:محافظت از کندوهای زنبور عسل در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هامنابع طبیعی:خودداری از ب ایی چادر و اقامت در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش در روز های دوشنبه و شیلات:جلوگیری از ورود سیلاب و باران به است های پرورش ماهی به خصوص در روز های دوشنبه و به دلیل بارش باران استان های اصفهان و یزد:باغبانی:احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اصفهان از روز دو شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی در صورت مشاهده آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی در گلخانه با م کارشناسان جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام گردد.جهت تقویت درختان میوه و زیتون بعد از تشکیل میوه از ترکیبات اسید هیومیک همراه با آبیاری استفاده شود. جهت جلوگیری از ریزش میوه های زیتون و مرکبات در باغچه های مناطق مس ی نسبت به محلول پاشی با محلول غذایی فروت ست در طی روز های صاف و آفت که قابلیت جذب مواد توسط درختان بی
خود داری از آبیاری باغات پسته در زمان ظهور گل ها، خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور به منظور پیشگیری از آنفلوآنزا، مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و ک ا، تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها و مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و ح ون ها از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یکشنبه (۲۴ تا ۲۷ اسفندماه) است. به گزارش اقتصاد آنلاین ، توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۲۴ اسفندماه) تا روز یکشنبه (۲۷ اسفندماه) در استان های مختلف کشور و در حوزه های مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، زنبورداری، نوغانداری و شیلات به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی انجام عملیات هرس در باغات میوه انجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار قبل از متورم شدن جوانه ها انجام عملیات محلول پاشی جهت کنترل کنه گا ا در باغات آلوی آلوده قبل از متورم شدن جوانه ها به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و پس از رو شدن اراضی زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه با سر طومی یونجه به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و ک ا به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با شته مومی ک ا به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان اردبیل: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات ایجاد قیم برای نهال غرس شده زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از رور شدن خاک اقدام به سم پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با بیماری های درختان میوه قبل از تورم جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با شپشک ها قبل از تورم جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش تسریع در کشت ک ای بهاره حداکثر تا پایان اسفندماه کشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیق کار بعد از پایان بارش و رو شدن اراضی سم پاشی مزارع ک ا و گندم در مناطقی که زمان آن فرا رسیده علیه علف های هرز به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع ک ا به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد بازدید اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یافته و نیز گندم و جو کاران به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت وم به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامپروری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش ها استان مازندران: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها با توجه به شرایط آب و هوایی مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت احداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمین ادامه هرس سبک درختان مرکبات (هسته داران و دانه داران ) استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن ولک ( در صورت ضرورت با سموم کنه کش ) به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران آماده سازی زمین جهت کاشت برنج و استفاده از بارندگی های اخیر و خزانه گیری آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن های پرورش طیور زنبورداری: انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبی ا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده استان گیلان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زیتون کاران به منظورکاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات (به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد) بر اساس توصیه های کارشناسی انجام دهند همچنین نسبت به جمع آوری و امحای شاخ و برگ های آلوده اقدام کنند. برای مبارزه با راب و ح ون می توانند با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: «جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خاک اره، تراشه چوب، پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، از بین بردن پناهگاه ها و جمع آوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی، استفاده از ط مسموم آماده و سم پاشی به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد» به دلیل افزایش رطوبت هوا طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری های قارچی، مرکبات کاران انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می شود: جداسازی میوه های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه های پلاستیکی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه های خشک ، آفت زده و ش ته، ضدعفونی محل برش ها و شکاف ها و پارگی ها با ترکیبات مسی و پوشاندن آنها با چسب پیوند زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش نوغانداری: کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر آنها اقدام کنند. مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و ح ون ها دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: در صورت معرفی بچه ماهی به است ها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمک ضروری است. ضدعفونی است هایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آ انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در است ا امی است. در صورت وجود بچه ماهی در است ، از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری کنند. با توجه به سال تنش زا برای آبگیری است های خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه است ها اقدام شود. در ورود آب به داخل است های خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کار گیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد. پس از آبگیری است ها از دادن هرگونه کود در هوای ابری و بارانی خودداری شود. استان گلستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام کنند. انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مرکبات و زیتون غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کشاورزان گندم کار و جوکار در صورتی که اراضی آنها لب شور است از کود سرک سولفات آمونیوم استفاده کنند. کشاورزان در صورت مشکل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاک مزرعه،قبل از آبشویی حتما با کارشناسان مراکز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه کشور م و ماده اصلاح کننده مناسب را مصرف کنند. با توجه به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف های هرز( نازک برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی کنند به جز در روز به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از رو شدن مزارع جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضی غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش مبارزه مکانیکی با علف های هرز باغات در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های اصفهان و یزد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل (حدوداً از ۱۵ فروردین لغایت ۲۰ اردیبهشت ) از آبیاری خودداری کنند. برای مبارزه با آفت پسیل پسته، به ازای هر درخت دو عدد کارت زرد روی درخت نصب شود. جهت مبارزه با کرم سرشاخه خوار و کرم مغز خوار پسته (زنبور مغز خوار) نسبت به جمع آوری و معدوم پسته ها و سر شاخه های آلوده اقدام کنند. (سوزاندن یا مدفون زیر خاک) برای مبارزه با کرم گلوگاه انار رعایت بهداشت باغ (جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی و محصولات آفت زده کف باغ و روی درختان) اقدام شود. تله های فرمونی جهت پایش آفت کرمانیا در درختان پسته نصب شود. همچنین جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان جهاد کشاورزی م شود. باغداران پسته رقم اکبری که به روغن پاشی و لک اقدام نکرده اند، در صورتی که هنوز یک هفته به تورم جوانه ها باقیمانده باشد، می توانند برای رفع نیاز سرمایی از روغن پاشی و لک استفاده کنند. زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز در اصفهان و در روز شنبه در یزد خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و ک ا به جز در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد کشت سورگوم، سبزی و صیفی، حبوبات و گیاهان دارویی بعد از اتمام بارش و رو شدن اراضی دامداری: خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور با توجه به وزش باد و به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای ویروسی بویژه آنفلوآنزا شیلات: پرورش دهندگان ماهیان گرم نسبت به آماده سازی است اقدام کنند. زنبورداری: هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های اسان شمالی و اسان رضوی: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش پا ازی آبراهه ها و کانال های آبیاری در باغات تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجدا سازی غده های ناسالم تمیز پوشش گلخانه ها جهت استفاده ازنوربه دلیل وجود ابرناکی در طی فصل پاییز و زمستان کوددهی به روش چالکود در باغات بعد از اتمام بارش و رو شدن اراضی زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم قبل غلات از آغاز بارش در روز شنبه خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه با علف های هرز به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کشت انتظاری حبوبات به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران دامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی منابع طبیعی: حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده ید نهال های سالم و شناسنامه دار از نهالستان های معتبر استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالکود تا قبل از آغاز بارش در در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران کوددهی پسته به روش چالکود غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کشاورزانی که قصد کشت بهاره دانه های روغنی اعم از ک ا، گلرنگ، کشتهای زیر پلاستیک و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام کنند. با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با م با کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه به جز در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کشاورزان گندم کار، جو کار و ک اکار نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها دامداری و مرغداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما استان های فارس، بوشهر و هرمزگان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای تغذیه باغات (مرکبات و ....) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با بیماری شانکر و بیماری های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران هرس خشکه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زده تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های ما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود. زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر مبارزه با علف های هرز باریک برگ در مزارع ک ا در ساعات گرم روز به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد ک اکاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع ک ا با م کارشناسان جهاد کشاورزی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و مرغداری: کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: تغذیه کلونی های زنبورعسل با خمیر شیرین و کیک گرده هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های ایلام و خوزستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان جمع آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات مرکبات غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش جمع آوری چینش اول کلیه سبزی و صیفی جات به منظور ظهور گل های ثانویه و به ثمر رسیدن محصول بهاره زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کنترل بیماری زنگ زرد گندم در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد محلول پاشی اسید آمینه پتاسیمی در مزارع گندم و ک ا در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد بررسی ز ش مزارع تا قبل از آغاز بارش در روز سرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اکنون در استان خوزستان دامداری و مرغداری: کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها پرورش آبزیان: تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.
به گزارش شمانیوز، سازمان هواشناسی کشور توصیه های هواشناسی کشاورزی تا 28 فروردین ماه به کشاورزان سراسر کشور به شرح زیر ارائه کرد:استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماکوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده تا قبل از وقوع بارشمبارزه با کنه گالی در باغات آلو پس از ریزش گل به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادخودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهیخودداری از آبیاری باغات به دلیل وقوع بارشزراعی:ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند ،پیاز و سیب زمینی به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو و ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از بارشمبارزه با شته مومی ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه با شته موی کلم در مزارع ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت سن در مزارع غلات به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش های قبل از کشتدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دمارعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش بعد از رو شدن باغاتزراعی:پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد بعد از اتمام بارشآماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش دماکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااجرای نقشه باغ در اراضی فوق ،چاله کنی و غرس نهال استانداردوسالم طبق اصول فنیضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکشآبیاری بلافاصله بعد از کشت نهال و آبیاری منظم هفتگی جهت جلوگیری از خشک شدن نهال هامبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن 5/0 -50 و 100 درصددرصد گلها طبق توصیه کارشناسان مربوطهمبارزه با سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریزش گلبرگ ها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادانجام عملیات تهیه بستر مزارع محصولات سبزی و صیفی بویژه سیب زمینی به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداثمبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:تسریع در کاشت محصول لوبیا با استفاده از ارقام اصلاح شدهمصرف کود سرک ازته در مزارع ک ای بهاره تا قبل از وقوع بارشمبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باداحداث خزانه برای مزارع چغندر قند نشائیاتمام کشت بهاره نخود و عدسمبارزه با سن مادر در مزارع گندم وجو از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با شته در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیقکارمبارزه با علفهای هرز مزارع گندم از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه به موقع با سر طومی یونجه از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارشدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:باتوجه به وم رعایت قانون چهل روزگی و وم ترغیب کلنی ها به تخم ربزی، تغذیه تحریکی کلنی ها جهت تخم ریزی ملکه به همراه گرده آوری ضروری استهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائیماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضیاستان های مازندران و گیلان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به کاهش دمادادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی) با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد زارعین و باغداران برای مبارزه با راب و ح ون با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند: جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره. تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی، استفاده از ط مسموم اماده و سمپاشیباغداران, زارعین , دامداران و زنبورداران مناطق لوشان ,جیرنده, خورگام. و کلیشم ,اشکوارات علیا. و سفلی استان گیلان با توجه به زمان وج پوره های ملخ , در صورت مشاهده مراتب را به نزدیک ترین مرکز خدمات یا به مدیریت جهاد کشاورزی حوزه، شهرستان اطلاع نا نسبت به کنترل مباررزه با آن اقدام گردد. زراعی:آماده سازی زمین جهت کاشت برنج ، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیریکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنجانجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادآماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کود سرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس در اوایل روز به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر دو به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دمای خزانه برنج جهت جلوگیری از بروز بیماری ها و حذف علف های هرز حاشیه مزارعزارعین از آب های سطحی ناشی از نزولات جوی برای انجام شخم سطحی با حداکثر عمق 15 سانتی متر برای احداث خزانه اقدام نمایند.همه زارعین با همکاری ، همیاری و مشارکت با همدیگر برای لایروبی انهار فرعی و بستن وجی زه کش ها اقدام نمایند.دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:کاهش کودهای حیوانی به میزان 50 درصدکاهش عوامل استرس زا در مزارع پرورش ماهیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شباستان گلستان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشزراعی:بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماجمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضیپایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغاتزراعی:مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش در روز در تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی و در استان سمنان قبل از روز شنبهبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های اصفهان و یزد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در غرب استان اصفهان از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان یزد در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان یزد در روز های پنج شنبه و به دلیل وزش باد شدیدکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمابا پایش آفت کرم سیب در باغات میوه سردسیری در صورت مشاهده آفت، با م جهاد کشاورزی به مبارزه مناسب با آفت اقدام شود.زیتون کاران و مسئولین فضاهای سبز شهری ، در صورت مشاهده پنبه ای یا پشمکی شدن درختان زیتون که نشانه آفت پسیل زیتون می باشد نسبت به محلول پاشی با صابون مایع به نسبت 3 در هزار ، همراه با یکی از سموم فسفره مناسب با م کارشناسان اداره حفظ نباتات اقدام نمایند.گلخانه داران:کنترل مسیرهای جمع آوری آب باران و ناودانیها و انتقال آب حاصل از باران به داخل منابع و است های ذخیره آبترمیم پوشش پلاستیک و حذف علف های هرز اطراف با هدف جلوگیری از ورود آب باران به داخل گلخانهاستفاده از رنگهای مخصوص جهت کاهش نور گلخانه به منظور جلوگیری از نوسانات بالای دمای شبانه روز و "عدم استفاده از گل مل و خاک رس" با توجه به احتمال بارش رگباری.با توجه به مقاومت بیشتر بوته های گوجه فرنگی نسبت به اختلاف دمای شب و روز و نیاز نوری بالاتر گوجه برای رنگ پذیری میوها ، بهتر است دیرتر نسبت به کاهش نور ورودی اقدام گردداستفاده از کودهای پتاسه و سیلیس دار در گلخانه های گوجه فرنگی به منظور رسیدن سریعتر گوجه ها (با توجه به بازار مناسب فعلی)انجام تهویه مناسب در طول روز با توجه به نوسانات بالای دما در طول شبانه روز و جلوگیری از طغیان بیماریهای قارچی بگونه ای که اختلاف دمای شب و روز حداکثر 10 درجه باشد.با توجه به احتمال طغیان بیماریهای قارچی در شرایط بارش و ابرناکی نسبت به انجام تهویه مناسب ( بویژه بعد از بارش ) و نیز استفاده از سموم قارچ کش حفاظتی و کودهای فسفیدپتاس در محلول پاشیها اقدام گردد.خودداری از آبیاری و کود آبیاری در روزهای ابری و بارانی.با توجه به جذب مناسب مواد غذایی در خاک، از کودآبیاری بیش از حد خودداری و در عوض کمبودها از طریق محلول پاشی جبران گردد.دقت در تنظیم دما به دلیل افت شبانه و در صورت وم روشن سیستم گرمایشی در ش ترل سیستم برق کشی گلخانه با توجه به بارش و به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه و قطعی برق.اطمینان از سالم بودن پوشش و استحکام سازه ها و نیز بستن پنجره و ورودیها، با توجه به وزش باد شدید بخصوص در روزهای پنجشنبه و با توجه به احتمال رخداد تگرگ در مناطق مستعد تد ر لازم در خصوص حفاظت و ترمیم پوشش گلخانه ها (قبل و بعد از رخداد تگرگ) اتخاذ شود. زراعی:پایش زنگ گندم بعد از پایان بارشبا توجه به مشاهده ریزش سن مادری در برخی نقاط استان یزد قبل از سال جدید ، زراعت کاران گندم و جو نسبت به بازدید منظم از مزارع خود و ردی آفت سن اقدام و در صورت مشاهده طغیان این آفت با مشاوره مراکز جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.دام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:نسبت به صید فوری ماهیان قزآلای باقیمانده دراست ها اقدام شود.نگهداری ماهی در است خصوصا درروزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدیداستفاده از قیم جهت نهال های جدید غرس شدهبا توجه به تورم جوانه ها استفاده از کود باردهی(فروت ست) انجام شود به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکشت نشاء محصولات زراعی مانند گوجه فرنگی به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و احتیاط از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:واکاری چغندر قند در نقاطی که بذر سبز نشده تغذیه و آبیاری خزانه های گوجه فرنگی و ...مبارزه با علف های هرز گندم، جو و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه تا قبل از وقوع بارش در روز شنبه در اسان رضوی به دلیل وقوع بارش باران و تا قبل از روز شنبه در اسان شمالی به دلیل وقوع بارش پراکنده (در صورت عدم کفایت بارش همراه با آبیاری)دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:اصلاح و مرمت دیوارهای ساحلی مزارع پرورش ماهی سردآبیپوشاندن سقف واحدهای پرورش ماهی سرد جهت جلوگیری از آفتاب سوختگیآماده سازی است های پرورش ماهی گرم آبیمنابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان جنوبی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان سیستان و بلوچستان احتیاط به دلیل وزش باد و در استان کرمان خودداری در روز های پنج شنبه، ، دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها با توجه به وزش بادجمع آوری بقایای گیاهی در باغات جهت جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا و همچنین لارو اتبررسی تله های فرمونی نصب شده برای ردی پروانه چوب خوار پسته (پروانه کرمانیا) با م کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکیپایش باغات زرشک در خصوص بیماری زنگ زرشک و در صورت مشاهده علایم م با کارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه به موقع به جز در روز های بارانیزراعی:مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو به جز در روز های بارانیپایش مزارع گندم در خصوص عدم آلودگی به بیماری زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در خصوص عدم آلودگی به افت سن به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشبازدید از مزارع ک ا جهت جلوگیری از طغیان شته های مومی به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشکشاورزان محترم گندمکار، جو کار و ک اکارمی توانند نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه با م با کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نمایند.زنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هااستفاده از کندوهای زنبور عسل به منظور تکمیل گرده افشانیدام داری و مرغداری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشاستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دماییانجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند .کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیومپایش باغات مرکبات جهت شپشک مرکبات به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدزراعی:انجام عملیات کود پاشی بصورت سرک قبل از وقوع بارش یا همراه آبیاریپایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدپایش آفت سن در مزرارع گندم به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دماییخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل مواج بودن دریااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش بادبا توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام گردد.عدم آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی به دلیل وقوع بارش و وزش بادزراعی:در مزارع ک ای که آماده برداشت می باشد طی امروز و فردا تا 23/1/97 عملیات برداشت این مزارع انجام شود. در مزارع ک ا پس کار با توجه به بارندگی می توان اقدام به توزیع کود سرک نمودحذف بادشکن های غیر استانداردبا توجه به شدت باد هر گونه عملیات و توصیه هایی که امکان کاهش شدت باد در طول مزرعه را سبب می گردد انجام شود.عدم آبیاری مزارع گندم ، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد و بارشبازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادسرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینهآماده سازی کمباین ها برای برداشت پیش از موعد گندم در شمال استان خوزستان و رعایت قرنطینه کلیه کمباین های ورودی استاندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی.
توصیه های هواشناسی کشاورزی تا ۲۸ فروردین به گزارش ایران خبر، آذربایجان غربی و زنجان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دماکوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده تا قبل از وقوع بارشمبارزه با کنه گالی در باغات آلو پس از ریزش گل به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادخودداری از آبیاری درختان میوه در زمان گلدهیخودداری از آبیاری باغات به دلیل وقوع بارشزراعی:ادامه انجام عملیات کاشت چغندرقند ،پیاز و سیب زمینی به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز مزارع گندم و جو و ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از بارشمبارزه با شته مومی ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه با شته موی کلم در مزارع ک ا به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت سن در مزارع غلات به جز در آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از روز پنج شنبه تا یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در زنجان از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز در محصولات بهاره با استفاده از علف کش های قبل از کشت دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان اردبیل:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به کاهش دمارعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش تهغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش بعد از رو شدن باغاتزراعی:پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد بعد از اتمام بارشآماده سازی زمین جهت انجام کشت بهاره به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با علف های هرز در مزارع غلات به جز در روز های شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باددام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادپیش بینی تمهیدات لازم برای مقابله با کاهش دماکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمااجرای نقشه باغ در اراضی فوق ،چاله کنی و غرس نهال استانداردوسالم طبق اصول فنیضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکشآبیاری بلافاصله بعد از کشت نهال و آبیاری منظم هفتگی جهت جلوگیری از خشک شدن نهال هامبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار در زمان بازشدن 5/0 -50 و 100 درصددرصد گلها طبق توصیه کارشناسان مربوطهمبارزه با سفیدک حقیقی هلو و شلیل بعد از ریزش گلبرگ ها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادانجام عملیات تهیه بستر مزارع محصولات سبزی و صیفی بویژه سیب زمینی به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادایجاد شبکه های آبرسانی در باغات جدیدالاحداثمبارزه با بیماری لکه سیاه سیب بعد از ریختن گلبرگها به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادزراعی:تسریع در کاشت محصول لوبیا با استفاده از ارقام اصلاح شدهمصرف کود سرک ازته در مزارع ک ای بهاره تا قبل از وقوع بارشمبارزه با سوسک های گرده خوار در مزارع ک ا به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد احداث خزانه برای مزارع چغندر قند نشائی اتمام کشت بهاره نخود و عدسمبارزه با سن مادر در مزارع گندم وجو از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با شته در مزارع ک ا در صورت مشاهده مطابق نظر کارشناسان محل بویژه در خصوص سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه با سن مادر مطابق نظر کارشناسان محل با استفاده از سموم مناسب از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیقکارمبارزه با علفهای هرز مزارع گندم از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه به موقع با سر طومی یونجه از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کودسرک ازته در مزارع گندم آبی قبل از وقوع بارشدامپروری و مرغداری:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارش زنبورداری:باتوجه به وم رعایت قانون چهل روزگی و وم ترغیب کلنی ها به تخم ربزی، تغذیه تحریکی کلنی ها جهت تخم ریزی ملکه به همراه گرده آوری ضروری استهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:پا ازی و تنظیم آب ورودی است های پرورش ماهی سرد آبی با توجه به بارندگی های فصلی و تنظیم جیره غذائی با توجه به شرایط آب و هوائیماشین آلات کشاورزی:توقف عملیات خاکورزی وتردد ماشین آلات تا زمان رو شدن خاک اراضی استان های مازندران و گیلان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها به هنگام شب و بروز باد و سرما با توجه به کاهش دمادادن کود پایه ریشه ای از نیمه دوم فروردین ماه به بعد (به همراه بارندگی) با توجه به افزایش تدریجی و مناسب درجه حرارت خاک و شروع رشد ریشه، انجام کوددهی پایه به خصوص ازت و فسفر بر اساس میزان تولید سال گذشته و سن درختان (با نظر کارشناس)استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوانمحلول پاشی اسیدهای آمینه و عناصر غذایی جهت بهبود تغذیه گیاهی در زمان گلدهی همراه با مبارزه با آفت شته به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد زارعین و باغداران برای مبارزه با راب و ح ون با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند: جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خلک اره. تراشه چوب پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، ازبین بردن پناهگاها و جمع اوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی، استفاده از ط مسموم اماده و سمپاشیباغداران, زارعین , دامداران و زنبورداران مناطق لوشان ,جیرنده, خورگام. و کلیشم ,اشکوارات علیا. و سفلی استان گیلان با توجه به زمان وج پوره های ملخ , در صورت مشاهده مراتب را به نزدیک ترین مرکز خدمات یا به مدیریت جهاد کشاورزی حوزه، شهرستان اطلاع نا نسبت به کنترل مباررزه با آن اقدام گردد. زراعی:آماده سازی زمین جهت کاشت برنج ، استفاده از بارندگی های اخیر و تسریع در خزانه گیریکنترل و هوادهی نایلون روی خزانه های برنجانجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادآماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمصرف کود سرک و محلول پاشی با کودهای تقویتی در مزارع ک ا و گندم در مناطق دشت و میان بند با نظر کارشناس در اوایل روز به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادمبارزه شیمیایی با عوامل خسارت زای گندم خصوصا بیماری فوزاریوم خوشه گندم با سموم قارچ کش نظیر فالکن و ر دو به جز از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دمای خزانه برنج جهت جلوگیری از بروز بیماری ها و حذف علف های هرز حاشیه مزارعزارعین از آب های سطحی ناشی از نزولات جوی برای انجام شخم سطحی با حداکثر عمق 15 سانتی متر برای احداث خزانه اقدام نمایند.همه زارعین با همکاری ، همیاری و مشارکت با همدیگر برای لایروبی انهار فرعی و بستن وجی زه کش ها اقدام نمایند.دام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:کاهش کودهای حیوانی به میزان 50 درصدکاهش عوامل استرس زا در مزارع پرورش ماهیا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده مخصوصا هنگام شباستان گلستان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز شنبه تا دوشنبه هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماغرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کشزراعی:بازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دماییهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:باغبانی:خودداری انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دماجمع آوری و معدوم نمودن شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضیپایش و کنترل آفت سر طومی گیلاس در باغاتزراعی:مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی از روز تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان سمنان در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه قبل از آغاز بارش در روز در تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی و در استان سمنان قبل از روز شنبهبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشدام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:انجام تغذیه مکمل زنبورهاهماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هااستان های اصفهان و یزد:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در غرب استان اصفهان از روز پنج شنبه تا دوشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان یزد در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد شدید و در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش پراکنده و وزش بادمحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان یزد در روز های پنج شنبه و به دلیل وزش باد شدیدکنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به کاهش دمابا پایش آفت کرم سیب در باغات میوه سردسیری در صورت مشاهده آفت، با م جهاد کشاورزی به مبارزه مناسب با آفت اقدام شود.زیتون کاران و مسئولین فضاهای سبز شهری ، در صورت مشاهده پنبه ای یا پشمکی شدن درختان زیتون که نشانه آفت پسیل زیتون می باشد نسبت به محلول پاشی با صابون مایع به نسبت 3 در هزار ، همراه با یکی از سموم فسفره مناسب با م کارشناسان اداره حفظ نباتات اقدام نمایند.گلخانه داران:کنترل مسیرهای جمع آوری آب باران و ناودانیها و انتقال آب حاصل از باران به داخل منابع و است های ذخیره آبترمیم پوشش پلاستیک و حذف علف های هرز اطراف با هدف جلوگیری از ورود آب باران به داخل گلخانهاستفاده از رنگهای مخصوص جهت کاهش نور گلخانه به منظور جلوگیری از نوسانات بالای دمای شبانه روز و "عدم استفاده از گل مل و خاک رس" با توجه به احتمال بارش رگباری.با توجه به مقاومت بیشتر بوته های گوجه فرنگی نسبت به اختلاف دمای شب و روز و نیاز نوری بالاتر گوجه برای رنگ پذیری میوها ، بهتر است دیرتر نسبت به کاهش نور ورودی اقدام گردد استفاده از کودهای پتاسه و سیلیس دار در گلخانه های گوجه فرنگی به منظور رسیدن سریعتر گوجه ها (با توجه به بازار مناسب فعلی)انجام تهویه مناسب در طول روز با توجه به نوسانات بالای دما در طول شبانه روز و جلوگیری از طغیان بیماریهای قارچی بگونه ای که اختلاف دمای شب و روز حداکثر 10 درجه باشد.با توجه به احتمال طغیان بیماریهای قارچی در شرایط بارش و ابرناکی نسبت به انجام تهویه مناسب ( بویژه بعد از بارش ) و نیز استفاده از سموم قارچ کش حفاظتی و کودهای فسفیدپتاس در محلول پاشیها اقدام گردد.خودداری از آبیاری و کود آبیاری در روزهای ابری و بارانی.با توجه به جذب مناسب مواد غذایی در خاک، از کودآبیاری بیش از حد خودداری و در عوض کمبودها از طریق محلول پاشی جبران گردد.دقت در تنظیم دما به دلیل افت شبانه و در صورت وم روشن سیستم گرمایشی در ش ترل سیستم برق کشی گلخانه با توجه به بارش و به منظور جلوگیری از اتصال کوتاه و قطعی برق.اطمینان از سالم بودن پوشش و استحکام سازه ها و نیز بستن پنجره و ورودیها، با توجه به وزش باد شدید بخصوص در روزهای پنجشنبه و با توجه به احتمال رخداد تگرگ در مناطق مستعد تد ر لازم در خصوص حفاظت و ترمیم پوشش گلخانه ها (قبل و بعد از رخداد تگرگ) اتخاذ شود. زراعی:پایش زنگ گندم بعد از پایان بارشبا توجه به مشاهده ریزش سن مادری در برخی نقاط استان یزد قبل از سال جدید ، زراعت کاران گندم و جو نسبت به بازدید منظم از مزارع خود و ردی آفت سن اقدام و در صورت مشاهده طغیان این آفت با مشاوره مراکز جهاد کشاورزی به کنترل این آفت اقدام نمایند.دام داری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:نسبت به صید فوری ماهیان قزآلای باقیمانده دراست ها اقدام شود.نگهداری ماهی در است خصوصا درروزهای ابری باید با کاهش وحتی قطع غذادهی و روشن بودن دائمی دستگاههای هواده همراه باشد.استان های اسان شمالی و اسان رضوی:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدیداستفاده از قیم جهت نهال های جدید غرس شدهبا توجه به تورم جوانه ها استفاده از کود باردهی(فروت ست) انجام شود به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادکشت نشاء محصولات زراعی مانند گوجه فرنگی به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و احتیاط از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی احتیاط از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادزراعی:واکاری چغندر قند در نقاطی که بذر سبز نشده تغذیه و آبیاری خزانه های گوجه فرنگی و ... مبارزه با علف های هرز گندم، جو و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) بعد از اتمام بارشمبارزه شیمیایی با علف های هرز مزارع گندم و ک ا به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش بادپایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در استان اسان رضوی در روز به دلیل وزش باد شدید و از روز شنبه تا به دلیل بارش و وزش باد و در استان اسان شمالی از روز شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باداستفاده از کود های ازته به صورت سرک در مزارع غلات پاییزه تا قبل از وقوع بارش در روز شنبه در اسان رضوی به دلیل وقوع بارش باران و تا قبل از روز شنبه در اسان شمالی به دلیل وقوع بارش پراکنده (در صورت عدم کفایت بارش همراه با آبیاری)دام داری و طیور:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:اصلاح و مرمت دیوارهای ساحلی مزارع پرورش ماهی سردآبیپوشاندن سقف واحدهای پرورش ماهی سرد جهت جلوگیری از آفتاب سوختگیآماده سازی است های پرورش ماهی گرم آبیمنابع طبیعی:حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:باغبانی:خودداری در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان اسان جنوبی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استان سیستان و بلوچستان احتیاط به دلیل وزش باد و در استان کرمان خودداری در روز های پنج شنبه، ، دوشنبه و به دلیل بارش پراکنده باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها با توجه به وزش بادجمع آوری بقایای گیاهی در باغات جهت جلوگیری از رشد عوامل بیماری زا و همچنین لارو اتبررسی تله های فرمونی نصب شده برای ردی پروانه چوب خوار پسته (پروانه کرمانیا) با م کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکیپایش باغات زرشک در خصوص بیماری زنگ زرشک و در صورت مشاهده علایم م با کارشناسان حفظ نباتات نسبت به مبارزه به موقع به جز در روز های بارانیزراعی:مبارزه با علف های هرز مزارع ک ا،گندم و جو به جز در روز های بارانیپایش مزارع گندم در خصوص عدم آلودگی به بیماری زنگ زرد و آفت سن و پایش مزارع جو در خصوص عدم آلودگی به افت سن به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشبازدید از مزارع ک ا جهت جلوگیری از طغیان شته های مومی به جز در روز های دارای وزش باد شدید و بارشکشاورزان محترم گندمکار، جو کار و ک اکارمی توانند نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه با م با کارشناسان جهاد کشاورزی اقدام نمایند.زنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش هااستفاده از کندوهای زنبور عسل به منظور تکمیل گرده افشانیدام داری و مرغداری:تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشاستان های فارس، بوشهر و هرمزگان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دماییانجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات خود اقدام نمایند .کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیومپایش باغات مرکبات جهت شپشک مرکبات به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدزراعی:انجام عملیات کود پاشی بصورت سرک قبل از وقوع بارش یا همراه آبیاریپایش شته مومی در مزارع ک ا و گلرنگ به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدپایش آفت سن در مزرارع گندم به جز در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیدبازدید مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم در استان های فارس و بوشهر در روز های پنج شنبه و به دلیل بارش باران و وزش باد و در روز هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش باد و در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل وزش باد شدیددام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دماییخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاشیلات:خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در استان هرمزگان در روز پنج شنبه به دلیل مواج بودن دریااستان های ایلام و خوزستان:باغبانی:خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادتهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دمامحافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش بادبا توجه به کمبود منابع آبی در خصوص کنترل هرزآبها و آبهای ورودی به هر مزرعه کنترل نهایی انجام گردد.عدم آبیاری باغات، مزارع سبزی و صیفی به دلیل وقوع بارش و وزش بادزراعی:در مزارع ک ای که آماده برداشت می باشد طی امروز و فردا تا 23/1/97 عملیات برداشت این مزارع انجام شود. در مزارع ک ا پس کار با توجه به بارندگی می توان اقدام به توزیع کود سرک نمود حذف بادشکن های غیر استاندارد با توجه به شدت باد هر گونه عملیات و توصیه هایی که امکان کاهش شدت باد در طول مزرعه را سبب می گردد انجام شود.عدم آبیاری مزارع گندم ، جو و سایر غلات با توجه به احتمال خو دگی محصول به دلیل وزش باد و بارشبازدید مستمر مزارع جهت مراقبت و رصد علائم آلودگی به بیماری ها (بویژه زنگ زرد و قهوه­ای) و آفات سن گندم به جز از روز پنج شنبه تا هفته آینده به دلیل بارش باران و وزش بادسرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینهآماده سازی کمباین ها برای برداشت پیش از موعد گندم در شمال استان خوزستان و رعایت قرنطینه کلیه کمباین های ورودی استاندام داری و مرغداری:کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به کاهش دماخوددار ی از ورود دام به مناطق مرتفع با توجه به بارندگی های رگباری و احتمال وقوع صاعقهخودداری از چرای دام در حاشیه مسیل ها و رودخانه ها با توجه به وقوع بارشزنبورداری:هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش هاپرورش آبزیان: هوادهی حوضچه های پرورش ماهی.
در روستای منجیر مردم از سقوط های ناگهانی سنگ ها در امان نیستند.«منجیر» روستایی کوهپایه ای از توابع بخش کجور مازندران است. در این روستا حدود ۱۵۰ خانوار زندگی می کنند.وقوع ز له سال ۸۳، موجب فعال شدن و جابجایی سنگ های معلق آن منطقه شد و هر از چند گاهی نان روستا شاهد سقوط این سنگ ها هستند. این حوادث تاکنون خسارت های فراوانی به اهالی روستا وارد کرده است. از جمله، در سال ۱۳۸۷ سقوط سنگ های عظیم از کوه مجاور روستا، ۳۰ واحد مس ی و چند محل نگهداری دام را ت یب کرد و ۷۰ راس دام را از بین برد.بدنبال این حادثه، از همان سال، طرح جابجایی روستای منجیر در دستور کار مسئولان قرار گرفت، ولی تلاش ها و پیگیری ها برای اجرای این طرح به نتیجه نرسیده است.طرح اولیه، ید زمینی در ۱۴ کیلومتری روستا بود که بدلیل فقدان آب و فضای لازم برای دام ها شرایط لازم برای زندگی روستاییان را نداشت. طرح انتقال آب به محل اسکان جدید امکان پذیر نبود و پس از گذشت چند سال طرح جابجایی به کل منتفی شد.با توافق روستاییان و مسئولان، قرار بر قیمت گذاری کارشناسی و پرداخت مبالغی جهت ید خانه برای واحدهای مس ی و اراضی افراد در معرض وقوع حادثه شد که روستاییان پس از گذشت این سال ها هنوز منتظر تخصیص این بودجه هستند.اگرچه تعدادی از اهالی برای رهایی از بروز خطرات سقوط سنگ های عظیم الجثه، س تگاه های خود را ترک کرده اند و به ناچار به دیگر مناطق مهاجرت کرده اند، ولی اغلب نان این روستا، افراد سالخورده ای هستند که برای ادامه زندگی چاره ای جز ماندن در روستا ندارند. بنا به تشخیص پزشکان معالج، شماری از اهالی روستا، بویژه سالمندان، از زمان وقوع این حوادث تاکنون به علت بیماری ناشی از استرس و اضطراب جانشان را از دست داده اند.در این روستا سنگ می بارد 1
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می باردگردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.irloading...loading...