پنجشنبه در غرب کشور باران می بارد

تعبیر خواب بارانتعبیر خواب باران تعبیر خواب باران شدید تعبیر خواب باران در خانه تعبیر خواب باران در شب تعبیر خواب صدای باران تعبیر خواب کامل باران تعبیر خواب باران و برف – اگر در رابطه با با باران خو دیده اید این مطلب می تواند به شما کمک کند.
تعبیر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران در خانه,تعبیر خواب باران در شب,تعبیر خواب صدای باران,تعبیر خواب باران وبرف,تعبیر خواب کامل باران برف باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین ح ی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است… تعبیر خواب باران به روایت صادق


دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است: رحمت- برکت- فریاد -خواستن و دادخواهی- رنج و بیماری- بلا کارزارو- جنگ خون ریختن- فتنه- قحطی -امان یافتن- کفر -دروغ
تعبیر خواب باران با


حضرت دانیال گوید:

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین ح ی دارد مگر در چند مورد استثنائی. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصاً اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده با باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلاً پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا ی ان فرو می ریزد بسیار خوب است تعبیر خواب باران شدید


دانیال نبی:

اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد.
اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن هلاک شود.
مطیعی تهرانی:

اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصاً روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.
آنلی بیتون:

دیدن طوفان به همراه باران در خواب، نشانه روبرو شدن با حوادث تلخ است. محمدبن سیرین گوید:

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات پدید آید. اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت، دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران، دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید. تعبیر خواب باران,تعبیر خواب باران شدید,تعبیر خواب باران در خانه,تعبیر خواب باران در شب,تعبیر خواب صدای باران,تعبیر خواب باران وبرف,تعبیر خواب کامل باران برفتعبیرخواب باران آرام


دانیال نبی:

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا شود. تعبیر خواب باران در شب


تعبیر خواب باران از دید لوک اویتنهاو تعبیر خواب باران ، سود و منفعت است تعبیر خواب باران بوران ، بهبودی در اوضاع است تعبیر خواب باران باران و آفتاب با هم ، یک تحول خوشایند اتفاق خواهد افتاد تعبیر خواب باران از دید اچ میلر


تعبیر خواب باران بهبود وضع زندگی شماست تعبیر خواب ایستادن در باران و خیس شدن از جایی خوشنود می شوید که هیچ امیدی بدان نداشتید تعبیر خواب بارش باران همراه با خورشید این است که سرانجام گرفتاری تمام می شود تعبیر خواب باران از سقف خانه


آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید هنگام بارندگی از سقف خانه آبی زلال چکه می کند، علامت آن است که به دام لذتی نامشروع خواهید افتاد. اما اگر چکه های آب گل آلود باشد، نشانه آن است که تغییر و تحولی در زندگی شما روی خواهد داد. تعبیر خواب باران شدید


باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب نیز چنین ح ی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند باران در خواب غم است. خانم ایتانوس یونانی عقیده داشت باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. حتما بخوانید : چگونه فال حافظ بگیریم؟ مشاهده با باران نیکو است مشروط بر این که باران همه جا فرو بریزد. اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در همه جا ی ان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین ح ببینید که فقط در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این باران اختصاصی در هر ح ی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد در این موقعیت که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان باشید. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران تند و سیل آسا باشد خوب نیست. باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر با شدت باشد میمون ندانسته اند. همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری بیننده خواب خبر می دهد و چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول باشد یکی از نزدیکان شما ط بیماری می شود. تعبیر خواب باران و تگرگ


مشاهده باران بی وقت نیز در خواب نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام و در پشه بند خواب یده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد. اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید. معبران ی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست و رو شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس و چنان چه از آن بنوشید دین خویش را می پردازید. اگر در خواب ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن می گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد. اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید خواب بی اثر است و بی تفاوت. تعبیر خواب باران و برف


حضرت دانیال گوید:

باران در خواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به ایشان رسد. اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و … تعبیر خواب شنیدن صدای باران


آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای ضربه های باران بر سقف، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد و همچنین در ب ثروتی اندک موفق خواهید شد. اگر خواب ببینید هنگام گوش سپردن به صدای باران از ناتمام گذاشتن و ظیفه ای تأسف می خورید، علامت آن است که از چیزی لذت خواهید برد که باعث زیان رساندن به دیگران خواهد شد.
در روستای منجیر مردم از سقوط های ناگهانی سنگ ها در امان نیستند.«منجیر» روستایی کوهپایه ای از توابع بخش کجور مازندران است. در این روستا حدود ۱۵۰ خانوار زندگی می کنند.وقوع ز له سال ۸۳، موجب فعال شدن و جابجایی سنگ های معلق آن منطقه شد و هر از چند گاهی نان روستا شاهد سقوط این سنگ ها هستند. این حوادث تاکنون خسارت های فراوانی به اهالی روستا وارد کرده است. از جمله، در سال ۱۳۸۷ سقوط سنگ های عظیم از کوه مجاور روستا، ۳۰ واحد مس ی و چند محل نگهداری دام را ت یب کرد و ۷۰ راس دام را از بین برد.بدنبال این حادثه، از همان سال، طرح جابجایی روستای منجیر در دستور کار مسئولان قرار گرفت، ولی تلاش ها و پیگیری ها برای اجرای این طرح به نتیجه نرسیده است.طرح اولیه، ید زمینی در ۱۴ کیلومتری روستا بود که بدلیل فقدان آب و فضای لازم برای دام ها شرایط لازم برای زندگی روستاییان را نداشت. طرح انتقال آب به محل اسکان جدید امکان پذیر نبود و پس از گذشت چند سال طرح جابجایی به کل منتفی شد.با توافق روستاییان و مسئولان، قرار بر قیمت گذاری کارشناسی و پرداخت مبالغی جهت ید خانه برای واحدهای مس ی و اراضی افراد در معرض وقوع حادثه شد که روستاییان پس از گذشت این سال ها هنوز منتظر تخصیص این بودجه هستند.اگرچه تعدادی از اهالی برای رهایی از بروز خطرات سقوط سنگ های عظیم الجثه، س تگاه های خود را ترک کرده اند و به ناچار به دیگر مناطق مهاجرت کرده اند، ولی اغلب نان این روستا، افراد سالخورده ای هستند که برای ادامه زندگی چاره ای جز ماندن در روستا ندارند. بنا به تشخیص پزشکان معالج، شماری از اهالی روستا، بویژه سالمندان، از زمان وقوع این حوادث تاکنون به علت بیماری ناشی از استرس و اضطراب جانشان را از دست داده اند.در این روستا سنگ می بارد 1
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می بارد
در این روستا سنگ می باردگردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.irloading...loading...
خود داری از آبیاری باغات پسته در زمان ظهور گل ها، خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور به منظور پیشگیری از آنفلوآنزا، مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و ک ا، تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها و مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و ح ون ها از جمله توصیه های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا یکشنبه (۲۴ تا ۲۷ اسفندماه) است. به گزارش اقتصاد آنلاین ، توصیه های هواشناسی کشاورزی برای امروز (۲۴ اسفندماه) تا روز یکشنبه (۲۷ اسفندماه) در استان های مختلف کشور و در حوزه های مختلف کشاورزی اعم از زراعت، باغداری، زنبورداری، نوغانداری و شیلات به شرح زیر است: استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی انجام عملیات هرس در باغات میوه انجام عملیات پیش بهاره در درختان دانه دار و هسته دار قبل از متورم شدن جوانه ها انجام عملیات محلول پاشی جهت کنترل کنه گا ا در باغات آلوی آلوده قبل از متورم شدن جوانه ها به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات کوددهی باغات میوه به روش چالکود با استفاده از کودهای شیمیایی و کود حیوانی پوسیده به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و پس از رو شدن اراضی زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه با سر طومی یونجه به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز مزارع غلات و ک ا به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با شته مومی ک ا به جز در در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان اردبیل: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ با توجه به نوسانات دمایی رعایت مسایل بهداشتی در باغات میوه از طریق جمع آوری میوه ها، برگ ها و شاخه های آلوده و ش ته غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش بعد از رو شدن باغات ایجاد قیم برای نهال غرس شده زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز پنجشنبه خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش پایش مزارع از لحاظ بروز بیماری های قارچی نظیر زنگ زرد به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد و احتیاط در روز پنجشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده پس از رور شدن خاک اقدام به سم پاشی پیش بهاره باغات با استفاده از روغن های گیاهی سیتوا پلاس و خودداری از مصرف سموم و روغن های شیمیایی به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با بیماری های درختان میوه قبل از تورم جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با شپشک ها قبل از تورم جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش انجام هرس اصولی و سبک درختان در ساعات گرم روز مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش تسریع در کشت ک ای بهاره حداکثر تا پایان اسفندماه کشت نخود بهاره با استفاده از ارقام محلی و دستگاه عمیق کار بعد از پایان بارش و رو شدن اراضی سم پاشی مزارع ک ا و گندم در مناطقی که زمان آن فرا رسیده علیه علف های هرز به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه شیمیایی با شته مومی مزارع ک ا به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد بازدید اماکن زمستان گذران شناخته شده سن گندم در مناطق گرم مبارزه با علف های هرز مزارع پائیزه در نقاط گرم تداوم یافته و نیز گندم و جو کاران به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با علف های هرز مزارع نخود پائیزه در صورت وم به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامپروری و مرغداری: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سمپاشی بالاخص با ه کش ها استان مازندران: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی تهویه انبارهای میوه و تنظیم دریچه ها با توجه به شرایط آب و هوایی مصرف مواد آلی در باغات مرکبات در خارج از سایه انداز درخت احداث ز ش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات متناسب با شیب زمین ادامه هرس سبک درختان مرکبات (هسته داران و دانه داران ) استفاده از قیم برای شاخه های درختان جوان غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچکش وجین دستی یا کنترل شیمیایی مزارع کاهو، باقلا، سیر و غیره به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مصرف سموم قارچ کش جهت کنترل بیماری لب شتری در درختان هسته دار به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل شیمیایی باغات مرکبات صرفاً با روغن ولک ( در صورت ضرورت با سموم کنه کش ) به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش انجام ز شی و مدیریت وج آب از مزارع ک ا، گندم و سایر محصولات برداشت سبزیجات برگی به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران آماده سازی زمین جهت کاشت برنج و استفاده از بارندگی های اخیر و خزانه گیری آماده سازی زمین جهت کاشت سبزیجات بهاره به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل زراعی (شخم زمستانه) اراضی شالیزاری دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی جلوگیری از ورود پرندگان آزاد پرواز به داخل انبار و به خصوص سالن های پرورش طیور زنبورداری: انتقال کندوهای زنبور عسل به مزارع ک ا هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: تنظیم ورودی و وجی آب است های پرورش ماهی های سردآبی ا یژن دهی در مزارع پرورش ماهی های گرم آبی با استفاده از هواده استان گیلان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زیتون کاران به منظورکاهش جمعیت آفات از قبیل مگس میوه زیتون، پسیل و شپشک سیاه برای سال آتی شخم پای درختان، هرس و روغن پاشی باغات (به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد) بر اساس توصیه های کارشناسی انجام دهند همچنین نسبت به جمع آوری و امحای شاخ و برگ های آلوده اقدام کنند. برای مبارزه با راب و ح ون می توانند با نظر کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهید: «جمع آوری و مبارزه فیزیکی، ایجاد موانع فیزیکی مثل خاک اره، تراشه چوب، پوسته برنج، استفاده از تله های آماده، از بین بردن پناهگاه ها و جمع آوری بقایای گیاهی، استفاده از ط های غیر سمی، استفاده از ط مسموم آماده و سم پاشی به جز در روز پنجشنبه به دلیل وزش باد شدید و در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد» به دلیل افزایش رطوبت هوا طی روزهای اخیر و افزایش احتمال ابتلا به آفات و بیماری های قارچی، مرکبات کاران انجام موارد زیر به مرکبات کاران توصیه می شود: جداسازی میوه های سالم از ناسالم، استفاده از جعبه های پلاستیکی تمیز، سالم و مناسب جهت حمل و انبار محصول، نگهداری محصول در انبارهای تمیز با تهویه، دما و رطوبت مناسب، هرس شاخه های خشک ، آفت زده و ش ته، ضدعفونی محل برش ها و شکاف ها و پارگی ها با ترکیبات مسی و پوشاندن آنها با چسب پیوند زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش نوغانداری: کشاورزانی که درختان قدیمی توت دارند می توانند نسبت به کف بر آنها اقدام کنند. مبارزه با نرم تنان به خصوص راب و ح ون ها دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: در صورت معرفی بچه ماهی به است ها، ضدعفونی بچه ماهی ها با آب نمک ضروری است. ضدعفونی است هایی که ماهی آن صید و برداشت شده با آ انجام گیرد و تخلیه آب باقیمانده در است ا امی است. در صورت وجود بچه ماهی در است ، از طریق طناب کشی از آسیب و هجوم پرندگان ماهی خوار به ماهی ها جلوگیری کنند. با توجه به سال تنش زا برای آبگیری است های خاکی و کم آبی موجود نسبت به استفاده حداکثر از منابع آبی در دسترس حتی هرز آب ها و غیره برای آبگیری اولیه است ها اقدام شود. در ورود آب به داخل است های خاکی برای آبگیری اولیه به جهت عدم ورود ماهیان هرز علاوه بر به کار گیری صافی های شنی از صافی های توری در محل ورود آب نیز استفاده شود و کنترل توری ها هر ۳ تا ۴ ساعت یکبار به جهت کنترل عدم پارگی صورت گیرد. پس از آبگیری است ها از دادن هرگونه کود در هوای ابری و بارانی خودداری شود. استان گلستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام کنند. انجام عملیات هرس و تغذیه در باغات مرکبات و زیتون غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کشاورزان گندم کار و جوکار در صورتی که اراضی آنها لب شور است از کود سرک سولفات آمونیوم استفاده کنند. کشاورزان در صورت مشکل قلیائیت و یا شوری همراه قلیائیت خاک مزرعه،قبل از آبشویی حتما با کارشناسان مراکز خدمات یا موسسه تحقیقات پنبه کشور م و ماده اصلاح کننده مناسب را مصرف کنند. با توجه به شروع پنجه دهی مزارع گندم و جو در صورت مشاهده علف های هرز( نازک برگ و پهن برگ) در مزارع اقدام به سم پاشی کنند به جز در روز به دلیل بارش باران و وزش باد شدید و در روز شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها و داری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهویه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به روش چالکود در باغات میوه همراه با کود حیوانی پوسیده بعد از رو شدن مزارع جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده پس از رو شدن اراضی غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش مبارزه مکانیکی با علف های هرز باغات در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه شیمیایی با علف های هرز در مزارع غلات و ک ا به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آفت شته روسی در مزارع غلات به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روز های و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های اصفهان و یزد: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد کنترل دما، رطوبت، تهوبه مناسب و بستن دریچه ها در گلخانه ها با توجه به نوسانات دمایی مبارزه با بیماری لکه سیاه سیب قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با آتشک درختان میوه دانه دار قبل از باز شدن جوانه ها به جز در روزهای و شنبه به بعد به دلیل بارش باران و وزش باد غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش باغداران پسته و انار در زمان ظهور گل (حدوداً از ۱۵ فروردین لغایت ۲۰ اردیبهشت ) از آبیاری خودداری کنند. برای مبارزه با آفت پسیل پسته، به ازای هر درخت دو عدد کارت زرد روی درخت نصب شود. جهت مبارزه با کرم سرشاخه خوار و کرم مغز خوار پسته (زنبور مغز خوار) نسبت به جمع آوری و معدوم پسته ها و سر شاخه های آلوده اقدام کنند. (سوزاندن یا مدفون زیر خاک) برای مبارزه با کرم گلوگاه انار رعایت بهداشت باغ (جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی و محصولات آفت زده کف باغ و روی درختان) اقدام شود. تله های فرمونی جهت پایش آفت کرمانیا در درختان پسته نصب شود. همچنین جهت اطلاعات بیشتر با کارشناسان جهاد کشاورزی م شود. باغداران پسته رقم اکبری که به روغن پاشی و لک اقدام نکرده اند، در صورتی که هنوز یک هفته به تورم جوانه ها باقیمانده باشد، می توانند برای رفع نیاز سرمایی از روغن پاشی و لک استفاده کنند. زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در روز در اصفهان و در روز شنبه در یزد خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ مزارع گندم و ک ا به جز در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد پایش آفت شته و سن در مزارع غلات به جز در روزهای و شنبه در استان اصفهان و در روزهای شنبه و یکشنبه در استان یزد به دلیل بارش باران و وزش باد کشت سورگوم، سبزی و صیفی، حبوبات و گیاهان دارویی بعد از اتمام بارش و رو شدن اراضی دامداری: خودداری از ورود پرنده های وحشی به انبار خوراک طیور با توجه به وزش باد و به منظور پیشگیری از بروز بیماریهای ویروسی بویژه آنفلوآنزا شیلات: پرورش دهندگان ماهیان گرم نسبت به آماده سازی است اقدام کنند. زنبورداری: هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های اسان شمالی و اسان رضوی: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی استفاده از کودهای دامی پوسیده در مزارع آیش جهت افزایش حاصلخیزی و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب در خاک غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش پا ازی آبراهه ها و کانال های آبیاری در باغات تهویه وتنظیم دمای انبارهای سیب زمینی وپیاز وجدا سازی غده های ناسالم تمیز پوشش گلخانه ها جهت استفاده ازنوربه دلیل وجود ابرناکی در طی فصل پاییز و زمستان کوددهی به روش چالکود در باغات بعد از اتمام بارش و رو شدن اراضی زراعت: مصرف کود شیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم قبل غلات از آغاز بارش در روز شنبه خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش مبارزه با علف های هرز به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کشت انتظاری حبوبات به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران دامداری و طیور: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها به خصوص به هنگام شب با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها شیلات: تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی منابع طبیعی: حفظ و ذخیره رطوبت خاک و انجام عملیات مالچ پاشی استان های اسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش دما محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان با توجه به وزش باد جمع آوری و معدوم شاخه های خشک و آفت زده میوه های آلوده ید نهال های سالم و شناسنامه دار از نهالستان های معتبر استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه به صورت چالکود تا قبل از آغاز بارش در در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران کوددهی پسته به روش چالکود غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کشاورزانی که قصد کشت بهاره دانه های روغنی اعم از ک ا، گلرنگ، کشتهای زیر پلاستیک و غیره دارند نسبت به آماده سازی زمین اقدام کنند. با توجه به مساعد شدن شرایط جوی برای طغیان آفت شته(شته مومی و روسی) و ریزش سن غلات کشاورزان نسبت به پایش مستمر مزارع و در صورت مشاهده با م با کارشناسان جهاد کشاورزی نسبت به مبارزه به جز در روز های شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کشاورزان گندم کار، جو کار و ک اکار نسبت به مصرف ترکیبات کودی حاوی اسید هیومیک به همراه کود اوره به صورت کودآبیاری تا قبل از مرحله ساقه رفتن گیاه به جز در روزهای شنبه و یکشنبه به دلیل بارش باران و وزش باد زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها دامداری و مرغداری: تنظیم و تهویه دما و رطوبت در مرغداری ها و دامداری ها با توجه به کاهش دما استان های فارس، بوشهر و هرمزگان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش مبارزه با چوبخوار درختان میوه سردسیری با توجه به احتمال شیوع و طغیانی شدن لارو مغز خوار بادام باغداران بادام نسبت به جمع آوری بادام های باقی مانده در باغات انجام روش های مبارزه غیر شیمیایی جهت کاهش خسارت مگس میوه مدیترانه ای تغذیه باغات (مرکبات و ....) جهت افزایش رشد ثانویه به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد مبارزه با بیماری شانکر و بیماری های قارچی و باکتریایی در درختان میوه سردسیری با ترکیبات مسی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد کودهی نخیلات با کود سولفات آمونیوم به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران هرس خشکه بری درختان مثمر و غیر مثمر اقدام و نابودی شاخه های آلوده و آفت زده تنه نهال ها و درختان جوان و پاجوش های ما جهت حفاظت از خطر سرما با پوشش مناسب گونی یا نایلون پوشانده شود. زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش در نیمه شمالی فارس و بوشهر مبارزه با علف های هرز باریک برگ در مزارع ک ا در ساعات گرم روز به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد ک اکاران در صورت مشاهده شته مومی در مزارع ک ا با م کارشناسان جهاد کشاورزی به جز در استان های فارس و هرمزگان در روز شنبه و در استان بوشهر در روزهای و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد دامداری و مرغداری: کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: تغذیه کلونی های زنبورعسل با خمیر شیرین و کیک گرده هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها استان های ایلام و خوزستان: باغبانی: خودداری از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، مرغداری ها، سالن های پرورش قارچ و انبارها با توجه به نوسانات دمایی محافظت از گلخانه ها و نهال های جوان جمع آوری کلیه میوه و محصولات قابل برداشت در باغات جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات مرکبات غرس نهال و ضدعفونی ریشه نهال های در حال غرس با سموم قارچ کش جمع آوری چینش اول کلیه سبزی و صیفی جات به منظور ظهور گل های ثانویه و به ثمر رسیدن محصول بهاره زراعت: مصرف کودشیمیایی سرک در مزارع آبی و دیم غلات قبل از آغاز بارش خودداری از آبیاری مزارع به دلیل وجود بارش کنترل بیماری زنگ زرد گندم در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد محلول پاشی اسید آمینه پتاسیمی در مزارع گندم و ک ا در روز و شنبه به دلیل بارش باران و وزش باد بررسی ز ش مزارع تا قبل از آغاز بارش در روز سرویس دستگاه ها و کمباین ها به منظور برداشت غلات و رعایت قرنطینه از هم اکنون در استان خوزستان دامداری و مرغداری: کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها با توجه به نوسانات دمایی زنبورداری: انجام تغذیه مکمل زنبورها با توجه به نوسانات دمایی هماهنگی با کشاورزان و باغداران منطقه در زمان سم پاشی بالاخص با ه کش ها پرورش آبزیان: تنظیم جیره غذایی ماهیان با توجه به نوسانات دمایی حوضچه های پرورش ماهی نسبت به هوادهی و تغذیه آبزیان به منظور حداکثر برداشت اقدام کنند.
اخبار شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با پیشنهادی کشور گفت:
▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای تی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی ت و یت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند ی است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.
▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.
▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از ا، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان ی و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.
▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر د. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است.
▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به ن، سند امنیت ن و ک ن، به کارگیری 151 نفر از ن در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع ن است.
مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوند
علی اسماعیلی، مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، پیشنهادی کشور:
▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقل و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.
▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به ت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟
▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده است.
▪️در مواد 26 و 27 برنامه ششم توسعه در راستای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به ا تاکید فراوان شده است. در حال حاضر دهیارانی که در سراسر کشور فعالیت می کنند در شرایط سخت معیشتی قرار دارند. برای رفع نگرانی دهیاران در روستاها چه گام هایی برداشته اید؟
▪️در طول چهار سال گذشته فعالیت های غیر قانونی موسسه های مالی مثل ثامن الحجج، میزان و فرشتگان، همچنین پروژه ش ز به کشور آسیب جدی وارد کرده است. وزارت کشور چه کرده است و برای اینکه دوباره با این تخلفات مواجه نشویم چه تمهیداتی شیده شده است؟
▪️بودجه ماده 10 و 12 قانون مدیریت بحران برای استان های بحران زده چرا با عد توزیع نمی شود؟
▪️پرسنل خدوم و زحمتکش نیروی انتظامی تلاش خالصانه ای دارند. آنها از حداقل امکانات بی بهره اند. یت هایشان بسیار اما امکاناتشان حداقل است. چرا برای توانمند سازی پرسنل نیروی انتظامی اقدامی نمی شود؟
▪️یکی از یت های وزارت کشور ساماندهی اتباع غیرمجاز است. آنها از همه خدمات استفاده می کنند اما هیچ پرداختی به ت ندارند در صورتیکه برای کارگران زحمتکش ایرانی 30 درصد حق بیمه پرداخت می شود چرا باید در شرایطی که به کشور حمله می کند هویت آنها شناسایی نشود و شناسنامه نداشته باشند.
▪️در برنامه شما کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد ناهنجاری و حاشیه نشینی است. آیا توانستید این آسیب ها را کاهش بدهید؟
▪️در برنامه اعلام شده به هیچ تمرکز ز اشاره نشده است. امروز اگر بحرانی استان شما را تهدیدکند و به طنخواه نیاز داشته باشد وزرات کشور یک ریال پول ندارد.
▪️مشکل مردم در کشور ما کمبود منابع مادی و نیروی انسانی نیست بلکه مشکل ما فقدان مدیریت جهادی است.
گودرزی (موافق پیشنهادی کشور):
????رحمانی فضلی روحیه تعاملی ارزشمندی با دستگاههای نظارتی دارد
????وزارت کشور در اوج تعطیلات برای برگزاری انتخابات فعالیت کرد و در هر دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، حتی یک رای و صندوق باطل نشد.
????در دوره رحمانی فضلی، به درخواست های همه جناحها و تفکرات ، پاسخ داده شد.
????در این دوره با ساماندهی مرزها، اقتصاد مرزنشینان ساماندهی شد.
????امروز کوله بران با عزت فعالیت خواهند کرد و دلالان نمی توانند حق آن ها را ضایع کنند.
????در حوزه مسائل اقتصادی، بعد از ابلاغ کلیات سیاست های اقتصاد مقاومتی، وزارت کشور در اندک زمانی کارها را به خوبی انجام داد.در الف بخوانید به اشتراک بگذارید
باران کوثریبیوگرافی کامل باران کوثریع های جذاب و دیدنی باران کوثری و زندگینامه باران کوثریباران کوثری بازیگر سینما ، تئاتر و تلویزیون فرزند رخشان بنی اعتماد (کارگردان سینما) وجهانگیر کوثری (تهیه کننده سینما و مفسر فوتبال) است. باران کوثری در تهران به دنیا آمده و فارغ حصیل رشته نمایش از هنرستان سوره است.باران کوثریباران کوثری ۲۵ مهر ۱۳۶۴ در تهران به دنیا آمده و دانش آموختهٔ رشته نمایش از هنرستان سوره است. بهترین بابای دنیا (۱۳۷۰) ساخته داریوش فرهنگ، نخستین تجربه بازیگری اوست. نقش آفرینی های بعدی وی تا سال ۱۳۸۰ به تمامی در های مادرش رخشان بنی اعتماد است.کوثری همچنین با بازی در تئاتر آن سوی آینه به کارگردانی آزیتا حاجیان (۱۳۷۶) توانایی هایش را به عنوان بازیگر صحنه نیز به ثبت رسانده است. او درهفدهمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان در اصفهان (۱۳۸۱)، یکی از اعضای هیئت داوران در بخش مسابقه بود.سال ۱۳۸۵ برای وی سال پرباری بود. باران ابتدا با بازی چشمگیرش در مجموعه صاحبدلان (محمدحسین لطیفی) همه را به تحسین واداشت، سپس از جانب خوانندگان هفته نامه چلچراغ برای دریافت نشان محبوبیت این نشریه انتخاب شد و سرانجام در بهمن ماه همین سال با بسیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن از بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فجر برای دو خون بازی و روز سوم و دیپلم افتخار بخش بین الملل برای خون بازی، آلبوم افتخارات یک سالش را ورق زد. او در سال ۱۳۸۶ در جایزه تصویر آسیا پاسیفیک توانست برای خون بازییکی از ک داهای بهترین بازیگری شود و در سال ۱۳۸۷ در بیست و هفتمین دوره جشنواره فجر برای حیران ک دای بهترین بازیگر نقش اول زن شد.در دوازدهمین جشن خانه سینما در سال ۱۳۸۷ باران به همراه پدرش جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد را به بابک حمیدیان اهدا کرد. همچنین در سال ۱۳۸۹ و در چهاردهمین جشن خانه سینما، نگار جواهریان تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن را از باران و حامد بهداد دریافت کرد. وی در سی امین دوره جشنواره فجر در سال ۱۳۹۰ برای بازی در بغض در بخش نگاه نو ( های اول) ک دای جایزه بهترین بازیگر زن شده بود. پس از دو سال ممنوع الفعالیت بودن در سال ۱۳۹۲ در دومین رضا درمیشیان به نام عصبانی نیستم بازی کرد و برای نمایش در جشنواره برلین به آلمان سفر کرد. همچنین کت تحت عنوان باران کوثری در سینمای ایران به قلم حسین عالمگیر از انتشارات شایسته منتشر شد.باران کوثری پنج شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۴ و سر صحنه برداری «هفت ماهگی» دچار آسیب شد. از اتفاقات ناگواری که برایش رخ داد تصادف با جرثقیل می باشد.باران کوثری شناسیسینماییسال نقشبه کارگردانی۱۳۹۶استیگماتمجیدرضا مصطفوی۱۳۹۵بی نامیعلیرضا صم نلحسین کندریسد معبر[۱]محسن قرایی۱۳۹۴هفت ماهگیرعناهاتف علیمردانیلانتوریبارونرضا درمیشیان۱۳۹۳خنده های آتوسامرجانعلی رضا فریدخانه دخترشهرام شاه حسینیجامه درانگوهرحمیدرضا قطبیکوچه بی ناممحدثههاتف علیمردانی۱۳۹۲مستانهترانه مجد ( )حسین فرح بخششب بیرونکاوه سجادی حسینیعصبانی نیستمستارهرضا درمیشیان۱۳۹۰آزمایشگاهنیلوفر پاکزادحمید امجدبغضژالهرضا درمیشیانقصه هاسارارخشان بنی اعتماد۱۳۸۹اسب حیوان نجیبی استنسترنعبدالرضا کاهانیمن مادر هستمآوافریدون جیرانیقصه پریاحدیث مسرورفریدون جیرانی۱۳۸۸لطفاً مزاحم نشویدروشنکمحسن عبدالوهابهیچیکتاعبدالرضا کاهانی۱۳۸۷آسمان سیاه شب (مستند)کارولامید بنکدار و کیوان علیمحمدیآوانتاژ ( کوتاه)علی احمدزادهپستچی سه بار در نمی زندساراحسن فتحی۱۳۸۶شیرینباران کوثریعباس کیارستمیتوفیق اجباریسیمینمحمدحسین لطیفیدایره زنگیشیرینپریسا بخت آورکتونی سفیدزیورمحمدابراهیم معیریحیرانماهیشالیزه عارف پورمیزاکتی تیحسینعلی لیالستانی۱۳۸۵روز سومسمیرهمحمدحسین لطیفیخون بازیسارارخشان بنی اعتمادنسل جادوییآویشنایرج کریمی۱۳۸۴حاشیه مرکزی (مستند داستانی)داریوش یاریتقاط ساابوالحسن داوودیخنگ آبادمهدی اباسلط۱۳۸۳خوابگاه دخترانرویامحمدحسین لطیفیگیلانهمی گلرخشان بنی اعتماد۱۳۸۱ در غبارریحانهاصغر فرهادیبرگ برندهبرکتسیروس الوند۱۳۸۰روزگار ما (مستند)بارانرخشان بنی اعتماد۱۳۷۹زیر پوست باران (مستند)باران کوثریشالیزه عارف پورزیر پوست شهرمحبوبهرخشان بنی اعتماد۱۳۷۸داستان های جزیره ( اپیزودی)بارانرخشان بنی اعتماد۱۳۷۶بانوی اردیبهشتصنوبررخشان بنی اعتماد۱۳۷۳روسری آبیصنوبررخشان بنی اعتماد۱۳۷۰نرگسرخشان بنی اعتمادبهترین بابای دنیاساراداریوش فرهنگباران کوثریتلویزیونیسالمجموعهنقشکارگردانتوضیحات۱۳۹۴دندون طلاداوود میرباقریشبکه نمایش خانگی۱۳۹۳کلاه قرمزی ۹۳ بارانایرج طهماسبنوروز ۱۳۹۳ – شبکه دو سیما۱۳۸۷کلاه قرمزی ۸۸ بارانایرج طهماسبنوروز ۱۳۸۸ – شبکه دو سیما۱۳۸۷بازی درمانی در ک نمصطفی انجمی–۱۳۸۵صاحبدل نامحمدحسین لطیفیشبکه یک سیما۱۳۷۷بگذار آفتاب برآیدحسین مختاریتئاترسالنمایشنقشتوضیحات۱۳۹۶گفت و گوی بر جای ماندگانبه کارگردانی میلاد شجرهنمایش در پردیس تئاتر تهراندر میان ابرها رضا کوهستانی۱۳۹۵۹۶۳+به کارگردانی محسن قرایینمایش در سالن موج نو[۲]بر اساس دوشس ملفیدوشس ملفیبه کارگردانی محمد رضایی رادنمایش در تئاتر مستقل تهران[۳]۱۳۹۴شب آوازهایش را می خواندرضا گوران۱۳۹۳هم هواییلیلا اسفندیاریبه کارگردانی افسانه ماهیاننمایش در تالار شمس۱۳۹۱روایت ناتمام یک فصل معلقبه کارگردانی هومن سیدی
نمایش در کافه تاتر شهر۱۳۹۰زن، رؤیا، کابوسبه کارگردانی سروش میلانی زاده
نمایش در گالری محسنخش الی و دروغآلابه کارگردانی محمد یعقوبی
نمایش در تماشاخانه ایرانشهرزمستان ۶۶به کارگردانی محمد یعقوبی
نمایش در تالار چهارسو تئاتر شهر۱۳۸۹منهای دوزنبه کارگردانی داوود رشیدی
نمایش در سالن اصلی تئاتر شهرموسیقی – روایت پروانه هابه کارگردانی محمد رحمانیان
نمایش در باغ موزه دفاع مقدس۱۳۸۸سگ سکوتبچهبه کارگردانی آروند دشت آرای
نمایش در تماشاخانه ایرانشهر۱۳۸۶کوارتتنگاربه کارگردانی رضا کوهستانی
نمایش در تالار مولوی تهران۱۳۸۴در میان ابرهاماهیبه کارگردانی رضا کوهستانی
نمایش در تالار قشقایی تئاتر شهر تهران۱۳۷۶آن سوی آینهبه کارگردانی آزیتا حاجیان
نمایش در تالار اصلی تئاتر شهر تهران صحنهیک حبه قند (رضا میرکریمی، ۱۳۸۹)روایت سه گانه (اپیزود سوم، ننه گیلانه) (رخشان بنی اعتماد، ۱۳۸۲)داور جشنوارهجشنواره بین المللی وزول / بخش مسابقه سینمای آسیا (فرانسه، ۱۳۹۱)هفدهمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان / بخش مسابقه سینمای ایران (اصفهان، ۱۳۸۱)ساخت ویدئو کلیپساخت ویدئو کلیپ برای آهنگ “چرا رفتی؟” با صدای همایون شجریان از آلبوم «نه فرشته ام، نه » که انتقادات فراوانی را به همراه داشت. محمد رحمانیان در مراسم رونمایی آلبوم گفت: «از باران کوثری، سحر تشاهی و مهرداد صدیقیان تعجب می کنم. این همه اُور-اکت (بازی اغراق شده) را نمی فهمم. به خدا ما تئاتری ها هم مثل مردم معمولی موسیقی گوش می دهیم و احساساتی می شویم. این همه سر تکان دادن ها و اداهای اضافه برای چیست؟»باران کوثریباران کوثریباران کوثریباران کوثریباران کوثریباران کوثریباران کوثریع باران کوثریبیوگرافی باران کوثریباران کوثریbaran ariباران کوثری
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس صفحه اول و متن کامل رو مه های کشور را در پایگاه خبری صبح زاگرس بخوانید. آرمان امروز پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه آرمان امروز در روز پنجشنبه داد : آفتاب یزد پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه آفتاب یزد در روز پنجشنبه داد : ابرار پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه ابرار در روز پنجشنبه داد : ابرار اقتصادی پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه ابرار اقتصادی در روز پنجشنبه داد : اعتماد پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه اعتماد در روز پنجشنبه داد : افکار پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه افکار در روز پنجشنبه داد : اطلاعات پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه اطلاعات در روز پنجشنبه داد : ایران پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه ایران در روز پنجشنبه داد : همه باید به ت کمک کنند تا مشکلات برطرف شود تأیید صحت انتخابات دیگر جای هیچ اما و اگری باقی نمی گذارد مثلث ریاست مجلس ابقا شد دیگر صفحه ها اداره قوه مقننه روی ریل عقلانیت و اعتدال «زنبق» در خون وزارت نفت: جریانی با فضاسازی کاذب دنبال تطهیر بابک زنجانی است صالحی ی: پرونده های توقیفی ظرف مدت دو ماه بسته شود پرونده های توقیفی ظرف مدت دو ماه بسته شود طارمی: امیدواریم فینالیست شویم بهار پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه بهار در روز پنجشنبه داد : تجارت پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه تجارت در روز پنجشنبه داد : تعادل پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه تعادل در روز پنجشنبه داد : تفاهم پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه تفاهم در روز پنجشنبه داد : پرسپولیس پتانسیل قهرمانی آسیا را دارد قاره آسیا مهم ترین بازار صادراتی کشور بازار کالاهای لو پررونق می شود نوسازی و بهسازی نیروگاه های حرارتی مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی ایران بزرگترین اقتصاد خارج از wto لاریجانی برای ریاست مجلس ابقا شد استفاده از برق خورشیدی در جهان به یک رکورد تبدیل می شود دلار آرام می ماند؟ سرمایه های بلوکه شده از مشکلات اصلی صنعت خودرو و قطعه سازی توضیح سیف از آ ین وضعیت س گذاران موسسه کاسپین دخانیات تهدیدی برای توسعه جهان صنعت پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه جهان صنعت در روز پنجشنبه داد : جوان پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه جوان در روز پنجشنبه داد : پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه در روز پنجشنبه داد : حمایت پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه حمایت در روز پنجشنبه داد : اسان پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه اسان در روز پنجشنبه داد : دنیای اقتصاد پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه داد : رس پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه رس در روز پنجشنبه داد : رویش ملت پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه رویش ملت در روز پنجشنبه داد : ستاره صبح پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه ستاره صبح در روز پنجشنبه داد : سیاست روز پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه سیاست روز در روز پنجشنبه داد : روزه داران کابل قربانی ناکارآمدی ائتلاف قطب نمای انقلاب اجازه! باز هم ؟ دوباره تورم دورقمی؟! سرخی من از تو! شرق پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه شرق در روز پنجشنبه داد : شروع پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه شروع در روز پنجشنبه داد : شهروند پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه شهروند در روز پنجشنبه داد : کابل درآتش و خون سعی کنیم تعقل را در جامعه بالا ببریم استراتژی آبی ترکیه علیه ایران حماسه اردیبهشت امتداد و داد عوارض ویرانگر تحقیر دخانیات هر سال جان هزار ایرانی را می گیرد آگهی عصر ایرانیان پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه عصر ایرانیان در روز پنجشنبه داد : فرهیختگان پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه فرهیختگان در روز پنجشنبه داد : فرصت امروز پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه فرصت امروز در روز پنجشنبه داد : فناوران اطلاعات پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه فناوران اطلاعات در روز پنجشنبه داد : تعداد قربانیان wanna cry در ایران به 4000 رایانه افزایش یافت باج خواهی یک میلیون و دویست هزار دلاری معاون سازمان فضایی ایران: پروژه اعزام انسان به فضا متوقف شد سامانه شناسه کالا برای جلوگیری از قاچاق معرفی شد سازمان it مسوول ایجاد اپراتورهای تولید محتوا شد قانون پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه قانون در روز پنجشنبه داد : قدس پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه قدس در روز پنجشنبه داد : ب و کار پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه ب و کار در روز پنجشنبه داد : کلید پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه کلید در روز پنجشنبه داد : کیهان پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه کیهان در روز پنجشنبه داد : گسترش صمت پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه گسترش صمت در روز پنجشنبه داد : عناوین اخبار رو مه مردم سالاری در روز پنجشنبه داد : نو آوران پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه نو آوران در روز پنجشنبه داد : وطن امروز پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه وطن امروز در روز پنجشنبه داد : رئیسی: می پذیرم از fatf تا 2030 یونسکو امتیاز می د هیم! اسناد پایان نامه تقلبی به مجلس رسید به ترکیه گاز مجانی می د هند اد عا هم د ارند خط یعنی خط قانون آغاز برخورد با متخلفان انتخاباتی اعتراض بد ون آشوب هم می شد عناوین اخبار رو مه وقایع اتفاقیه در روز پنجشنبه داد : عناوین اخبار رو مه هدف و اقتصاد در روز پنجشنبه داد : همدلی پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه همدلی در روز پنجشنبه داد : عناوین اخبار رو مه ابرار ورزشى در روز پنجشنبه داد : ایران ورزشی پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه ایران ورزشی در روز پنجشنبه داد : افتخاری: اگر تیم قوی نبندم از استقلال می روم برگزاری جلسه منصوریان و افتخاری برای فهرست ورود و وج بازرسان ای اف سی مردادماه به ایران می آیند تبریک کی روش به پرسپولیسی ها 23 باشگاه در فیفا پرونده دارند تیم های لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند امید ی سرمربی جدید ذوب آهن کاریکاتور بازیکن سازی در فصل تعطیلی مدارس ایران ورزشی آنلاین شماره بعدی رو مه ایران ورزشی 16 داد ماه منتشر می شود پیروزی پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه پیروزی در روز پنجشنبه داد : شوت پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه شوت در روز پنجشنبه داد : گل پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه گل در روز پنجشنبه داد : هدف پنجشنبه داد عناوین اخبار رو مه هدف در روز پنجشنبه داد : انتهای پیام/200
باران کوثری برخلاف دیگر بازیگران هم نسلش مثل ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی نتوانست با نخستین نقش آفرینی مهمش – در زیر پوست شهر – نظرها را به خود جلب کند. او در نُه سالگی برای نخستین بار جلوی دوربین رفته بود و تا هنگام بازی در «زیر پوست شهر» یکی، دو بار دیگر هم جلوی دوربین رخشان بنی اعتماد بازی کرده بود اما در «زیر پوست شهر» باران کوثری نقشی مکمل را ایفا می کرد که طبعا زیر سایه درخشش محمدرضا فروتن استار نوظهور آن روزهای سینمای ایران، شانس چندانی برای دیده شدن نداشت. سال ها باید می گذشت تا باران کوثری در شاه نقش سارا در «خون بازی» حق خودش را از سینمای ایران بگیرد. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته
اما باران کوثریِ بازیگر چهره دیگری هم داشت، این چهره انگار داشت در همان سکانس های ملتهب از مستند «روزگار ما» بر ما عیان می شد؛ در همان سکانس هایی که دوربین بی قرار رخشان بنی اعتماد، باران و هم نسلانش را در کمپین انتخاباتی محمد خاتمی در دومین دور نامزدی اش برای ریاست جمهوری دنبال می کرد.
چهره دیگر باران کوثری چهره یک فعال – اجتماعی است که معتقد است در فضای – اجتماعی ایران بر هر هنرمندی واجب است به عنوان شهروند در بزنگاه های موضع روشن بگیرد؛ چه موضع نگرفتن در این بزنگاه ها، خود نوعی موضع گیری است. چنین موضع گیری هایی در این سال ها باعث شده باران کوثری حواشی مختلفی را پشت سر بگذارد؛ از ممنوعیت از کار تا درگیر شدن در بحث های پردامنه. با این همه سیمای واقعی باران کوثری چیزی نیست جز همین سیمای دووجهی بازیگری که خود را گزیده کار نمی داند و در عین حال توانسته معتبرترین جوایز بازیگری را در سینمای ایران در این دو دهه به دست بیاورد و در ملتهب ترین آثار سینمای – اجتماعی این سال ها نقش آفرینی کند.یکی از این آثار بحث برانگیز «عصبانی نیستم» است که پس از چند سال ممنوعیت در این روزها بالا ه مجوز اکران گرفت اما مشکلات اکران این همچنان باقی است. رفع توقیف «عصبانی نیستم» بهانه ای شد تا در گفتگویی که پیش رو دارید کارنامه بازیگری باران کوثری در این دو دهه را با او مرور کنیم.خانم کوثری! شما متعلق به نسلی از بازیگران سینمای ایران هستید که در اوایل دهه هفتاد قدم به عرصه سینما گذاشت و مهم ترین چهره های این نسل به جز شما، ترانه علیدوستی، گلشیفته فراهانی، نگار جواهریان و پگاه آهنگرانی هستند. اما شما در مقایسه با این چهار نفر تنوع بیشتری را در انتخاب نقش های تان رعایت کرده اید و بیش از این چهار نفر بازی کرده اید. در حالی که مثلا انتخاب های ترانه علیدوستی نشان می دهد که او می خواهد پرسونای تثبیت شده ای در بازیگری برای خودش بسازد ولی نوع نقش شما در بعدی تان معمولا قابل پیش بینی نیست. این بالا بودن تعداد و تنوع نقش ها هم ممکن است به حرفه ای گری شما تعبیر شود و هم به گزیده کاری دیگر بازیگران هم نسل تان؛ نظر خودتان چیست؟- من حتی به معنای عام کلمه بازیگر گزیده کاری نیستم؛ من بازیگر سختگیری نیستم. من می پذیرم در یک متوسط رو به بالا جذاب بازی کنم به شرط این که آن با آرمان ها و اصولم منافاتی نداشته باشد. گزیده کاری اگر من بازیگر را تبدیل کند به موجودی محافظه کار که فقط در موقعیت هایی قرار دهد که می دانم در آنها می درخشم، به نظر من گزیده کاری نیست، بلکه خودخواهی است.من تصمیم می گیرم بخشی از یک باشم، حتی اگر نقش من در آن دیده نشود. مهم این است که نقش برایم جذاب باشد و به آن گروه هم اعتقاد داشته باشم. من این توصیف از روند کاری ام را به حساب لطف شما می گذارم و خوشحال می شوم که این قضاوت را در مورد کارم بشنوم چون من در بازیگری به دنبال همین بوده ام که تماشاگر نداند در بعدی چه جور نقشی را بازی خواهم . من متنفرم از این که تماشاگر بتواند حرکت بعدی من را پیش بینی کند. حتی اگر نقشی تکراری را بازی می کنم، مثلا اگر نقش یک معتاد را برای بار دوم بازی می کنم، دلم می خواهد برای تماشاگر این سوال پیش بیاید که این بار باران می خواهد از کدام جهت به این نقش تکراری حمله کند. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته
من اصلا گزیده کار نیستم ولی برای تمام هایی که بازی کرده ام دلایل موجهی دارم. وقتی می گویم دلیل موجه وما منظورم دلیل مالی نیست، یا دلایل شخصی و اعتقادی داشته ام یا به دنبال جریانی بوده ام که توی آن دنبال می شده. باز هم تاکید می کنم که برای من نفس بازیگری و ش تن شمایل هایی که تا پیش از این در بازیگری از خودم ساخته ام، جذاب است.ولی در عوض شما در تئاتر خیلی گزیده کار بوده اید، از سال 1372 تا امروز شما در بیش از پنجاه بازی کرده اید ولی کمتر از ده تئاتر در این مدت در کارنامه دارید، انگار عرصه گزیده کاری برای شما بیشتر تئاتر است تا سینما.- تنها چیزی که می توانم بگویم این است که در تئاتر من خیلی خوش شانس بوده ام. توی سینما من مجبور بودم مراحلی را پله پله طی کنم برای این که بتوانم هویت مستقل خودم را به عنوان یک بازیگر جدا از خانواده ام ثابت کنم. بعد هم من در اوایل کارم در سینما هیچ وقت این موقعیت را نداشتم که با یک ناگهان دیده شوم. من چندین بازی تا به نقش «خون بازی» رسیدم که برای من یک نقطه عطف بود ولی حتی نقشم در «خون بازی» هم تا حدودی زیر سایه مادرم می رفت که البته من خیلی مشکلی با آن ندارم. در سینما مرحله تثبیت برای من خیلی طول کشید ولی در تئاتر این شانس را داشتم که در همان اوایل کارم با رضا کوهستانی کار کنم و در موقعیت خیلی خوبی قرار بگیرم که بتوانم در تئاتر دیده شوم.قرار گرفتن زیر سایه مادر و خانواده قطعا کار شما را در اثبات بازیگری تان سخت می کرده ولی بزرگ شدن در خانواده ای سینمایی قطعا مزایایی هم داشته است.- قطعا! اصلا همه اش مزیت بوده است. اصلا بیشتر بازیگرانی که در نسل من شروع به کار بازیگری د از خانواده های سینمایی بودند. مهم ترین مزیت زندگی در خانواده ای سینمایی برای من این بوده که اگر مادر من به عنوان یکی از پنج کارگردان مهم سینما نقشی در ش داشته باشد که به سن و جنس بازیگری من بخورد، انتخاب اولش قطعا من هستم چون با من راحت تر کار می کند اما من واقعا در مورد بازیگری نسل خودم مدعی هستم و فکر می کنم نسل من توانسته در بازیگری جریان سازی کند. دلیلش این که ما در سینما هیجان زده نبودیم و نگاه جدی به سینما داشتیم. اگر هیجان جایزه گرفتن بخواهد تبدیل به هدف بازیگر شود، لذت بازیگر از فعل بازیگری کمتر می شود. من نمی گویم جایزه گرفتن یا فکر به جایزه بد است ولی نباید تبدیل به هدف بشود. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته

انگیزه شخصی خود شما در آغاز کار چه بود؛ مثلا در پانزده سالگی که در زیر پوست شهر بازی کردید، گرفتن جایزه و تایید دیگران برای تان مهم نبود؟- قطعا مهم بوده و هنوز هم برایم مهم است. نمی توانم دروغ بگویم. ولی راستش را بگویم هیچ وقت گرفتن جایزه و تایید دیگران در بازیگری برای من هدف نبوده است. من در دوازده سالگی در اولین تئاترم به کارگردانی آزیتا حاجیان بازی که شش ماه برای تمرین آن هر روز به سالن می رفتم یا در پانزده سالگی در «زیر پوست شهر» بازی و سه ماه تمرینات فشرده ای را با گلاب آدینه پشت سر گذاشتم. پس حتی در همان سن هم می دانستم وارد چه عرصه جدی شده ام. شانس من این بود که ورودم به سینما را در محیط های بسیار مناسبی تجربه . چیزی که در بازیگری برای من جذاب است، لذت همین تمرین ها و بعد دیدن نتیجه نهایی است. این لذت منحصر به فرد را در هیچ حرفه دیگری نمی توان تجربه کرد.در اوایل کارتان گفته بودید دل تان می خواهد در ی از مهرجویی بازی کنید ولی این موقعیت هرگز برای تان پیش نیامد. یکی از ویژگی های نسل شما این بود که زمانی کارش را آغاز کرد که دوره اوج کارگردان هایی مثل کیمیایی و مهرجویی گذشته بود، در حالی که مثلا لیلا حاتمی و هدیه تهرانی از نسل قبلی این شانس را داشتند که کارشان را با های مهمی از مهرجویی و کیمیایی آغاز کنند. از این بابت متاسف اید؟- راستش را بخواهید نه! چون من این شانس را داشتم که با بهترین کارگردان های نسل جدید کار کنم. خیلی ها را می توانم نام ببرم مثل رضا درمیشیان، عبدالرضا کاهانی یا دو کارگردانی که امسال با ایشان همکاری ، مجید مصطفوی و سهیل بیرقی. من فکر می کنم لذتی که از کار با این کارگردان ها بردم احتمالا شبیه به مان لذتی است که از کار با داریوش مهرجویی نصیب من می شد. البته هستند کارگردان های جوانی که به واسطه پیشرفت تکنولوژی و ساده شدن سازی با تکنولوژی دیجیتال اسم خودشان را می گذارند کارگردان اما به جز تسلط تکنیکی چیزی در چنته ندارند و مؤلف نیستند و تفکری در های شان نمی بینیم.هنوز دوست دارید در ی از مهرجویی بازی کنید؟- ترجیح می دهم به این سوال پاسخ ندهم.معمولا در آغاز کار بازیگری همیشه بازیگرانی هستند که برای بازیگر تازه کار، الگو و الهام بخش اند. این بازیگران برای شما چه انی بودند؟- واقعا نمی خواهم تظاهر کنم ولی هیچ وقت دلم نخواسته جای بازیگر دیگری باشم یا شبیه بازیگر دیگری بشوم. از همان اول کارم در پانزده شانزده سالگی می خواستم مسیر منحصر به فردی را طی کنم. اگر چه جنس کار یا نگاه برخی ها به بازیگری برایم هیجان انگیز بود. مثلا گلاب آدینه یا مهدی هاشمی، یا عزت الله انتظامی، یا علی نصریان، دیرتر به بازی فرهاد اصلانی هم علاقه مند شدم.در سینمای جهان چطور؟- من هم مثل خیلی های دیگر تحت تاثیر مریل استریپ هستم. بازی و کاراکتر اَنِت بنینگ را خیلی دوست دارم و همچنین بازی کوین اسپیسی را. همیشه فکر کرده ام که «زیبایی یی» از نظر بازیگری ی بی نقص است. در نسل جوان تر ناتالی پورتمن و جنیفر لارنس را هم خیلی دوست دارم. این جنس بازیگری گرم را و بازیگرانی را که سعی می کنند در هر تصویر قبلی شان را بشکنند، می پسندم. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته
«بهترین بابای دنیا» (داریوش فرهنگ - 1370)

زمانی که شما وارد سینما شدید بسیاری از بازیگران و سازان مهم سینما را از روی معا های خانوادگی می شناختید. در آن سال های آغازین چه چیزهایی در زندگی بازیگران قدیمی تر می دید که دل تان نمی خواست برای تان اتفاق بیفتد؟- این که درگیر حاشیه های بازیگری نشوم. منظورم البته اصلا فعالیت های – اجتماعی بازیگران نیست. اتفاقا در کشوری مثل ایران با اتفاقاتی که می افتد شما به عنوان یک آدم مشهور وظیفه داری که موضع بگیری، چون موضع نگرفتن گاهی در واقع نوعی موضع گرفتن است. من اسم این موضع گیری ها را حواشی بازیگری نمی گذارم. منظورم از حواشی، حواشی بازیگری است. این ابتدال مثل قارچ می تواند کنار هر چهره معروفی و به خصوص بازیگرها پیدا شود. منظورم از درگیر شدن در حواشی شرکت در بعضی مراسم یا مهمانی هاست که مثلا برای یک کمپانی برگزار می شود. آدم ها در این جور مراسم درگیر این می شوند که کی چی پوشیده و دغدغه های سخیفی را دنبال می کنند. می دانم همه جای دنیا این اتفاق می افتد ولی این دلیلی بر حقانیت این اتفاق ها نزد من نیست. من طرف بازیگری هستم مثل مریل استریپ که این همه سال ک دای اسکار بوده ولی یک بار لباسش بهترین لباس مراسم اسکار نشده. من طرف بازیگری هستم مثل انت بنینگ که با کت دامن می رود روی رد کا ت اسکار. من ترجیح می دهم آن آدمی باشم که ترجیح می دهد موضع داشتن اش نسبت به این قواعدِ از پیش تعیین شده کمی معلوم باشد و توی ذوق بزند! اولین تجربه جدی شما در بازیگری، بازی در «روسری آبی» بود. در مصاحبه ای گفته بودید این را دوست ندارید چون «هندی است». چرا فکر می کنید «روسری آبی» هندی است. ظاهر داستان پیرمردی را روایت می کند که به دلیل انحراف از معیارهای صُلب اجتماع توسط عزیزانش طرد می شود و زیر فشار اجتماعی فرجامی تراژیک می یابد. نگاهی جامعه شناختی به شخصیت رسول رحمانی دارد. چرا فکر می کنید این به قول خودتان هندی است؟- [با خنده] واقعا این حرف را زده ام؟ احتمالا این حرف را در میان حرف هایی دیگر گفته ام. ولی راستش را بخواهید بین های مادرم، «روسری آبی» محبوب من نیست. شاید «روسری آبی» با معیارهای من زیادی عاشقانه بوده است. من «نرگس» را دیوانه وار دوست داشتم. البته الان که سن ام بالاتر رفته «روسری آبی» را بیشتر از قبل دوست دارم ولی هنوز محبوب ترین رخشان بنی اعتماد برای من «نرگس» است.در «روسری آبی» خیلی کم سن و سال بودید که با عزت الله انتظامی هم بازی شدید. آن موقع متوجه بودید که چه بازیگری در مقابل تان است؟- من موقع بازی در «روسری آبی» نه ساله بودم و خیلی چیزها را می فهمیدم. عزت الله انتظامی برای من یک غول بازیگری بود و می دیدم که چقدر رها از اعتبار و شهرتی که داشت به تمرین تن می داد. فاطمه معتمد آریا هم همین طور بود. من با این که فقط چند سکانس کوتاه بازی داشتم باید مدام می رفتم سر تمرین و آقای انتظامی و مادرم و دیگران آن قدر جدی با من برخورد می د که برای خود من هم این کار جدی می شد. مهم ترین چیزی که از آقای انتظامی آموختم این بود که چقدر بازیگری امری جدی است. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته
«کوچه بی نام» (هاتف علیمردانی - 1393)

از «روسری آبی» تا «خون بازی» روند تمرینات شما چه تغییری پیدا کرد؟- به نظرم بازیگری امری شخصی نیست. همه اتفاقات در گفتگو و در بحث و بده بستان بین شما با بازیگران دیگر و کارگردان در تمرین ها به دست می آید. در «خونبازی» به دلیل بیشتر شدن تجربه من در بازیگری، مادرم کمتر از تجربیات شخصی و مشترک مان برای هدایت من استفاده می کرد اما در «زیر پوست شهر» مشخصا مرا به خاطرات و تجربیات شخصی و خانوادگی مان ارجاع می داد. مثلا در سکانسی که من و گلاب آدینه در مینی بوس داریم از زندان بر می گردیم، مادرم آمد و در گوشم خاطره ای گفت که مربوط به موقع برداری «شهرک فاطمیه» بود و آن خاطره حس صحنه را برایم روشن کرد. من را در موقعیتی قرار می داد که با توجه به تجربیات شخصی ام بتوانم حس صحنه را بگیرم. از این گذشته در ی ری از رفتارهایی که برای شخصیت محبوبه ساختیم، مثل راه رفتن و حرف زدن و ... واقعا نمی توانم نقش گلاب آدینه را نادیده بگیرم. منی که آن موقع تجربه کمی داشتم و تکنیک بازیگری را به اندازه امروز نمی شناختم با کمک خانم آدینه توانستم ابعاد جدیدی از توانایی های بازیگری خودم را کشف کنم.شما معمولا از مدت ها قبل از برداری در جریان پروژه های رخشان بنی اعتماد هستید. با توجه به این موضوع نوع هدایت شما توسط رخشان بنی اعتماد چه تفاوتی با هدایت دیگر بازیگران دارد؟- مادرم کمی بیشتر از دیگران نسبت به من سختگیری دارد اما هر چه بیشتر جلو آمده ایم، بده بستانی که سر صحنه داریم کمتر شده چون بازدهی بحث ها و تمرین های مان در پیش تولید بیشتر شده. دیگر سر صحنه، دیالوگ کمتری بین ما برقرار می شود چون دقیقا می دانیم که هر طرف از طرف مقابل چه می خواهد. موقع برداری «خون بازی» در آن صحنه ای که من توی مرداب دارم دنبال می گردم، مادرم پشت دوربین گریه می کرد و آقای عبدالوهاب من را هدایت می کرد. مادر جلو نمی آمد چون نمی خواست حس مادرانه اش روی بازی من تاثیر بگذارد.نوع و مدت زمان تمرین در پیش تولید های رخشان بنی اعتماد معمولا سنگین و زیاد است، این تجربه را با کارگردان های دیگر هم داشته اید؟- این تجربه با اصغر فرهادی تکرار شد. با رضا درمیشیان تکرار شد. با سهیل بیرقی هم تکرار شد و همین طور با عبدالرضا کاهانی و هاتف علیمردانی. جالب این که تجربه تمرین مستمر با کارگردان های جوان تکرار شد اما بارها پیش آمد که سر صحنه کارگردان های باتجربه تر حداقل تمرین و آماده سازی قبل از اجرا هم رعایت نمی شد که من را شگفت زده می کرد. من در کارم خیلی وابسته به تمرین هستم. نامه های های من مثل دفتر مشق است چون خیلی کنار نامه یادداشت می نویسم ولی وقتی برداری شروع می شود می توانم بدون نامه بروم سر صحنه. وقتی تمرین و دورخوانی کم باشد یا اساسا وجود نداشته باشد اعتماد به نفسم کمی می شود و تاثیرش روی کارم هم دیده می شود. بیشتر این کارگردان ها از این نداشتن تمرین به عنوان یک امتیاز مثبت کارشان حرف می زدند و می گفتند تمرینی در کار نیست و «می خواهیم برویم و در لحظه قرار بگیریم». حرفی که من اصلا نمی فهمم. مثل این است که یک ورزشکار حرفه ای بدون گرم وارد مسابقه شود. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته«زیر پوست شهر» (رخشان بنی اعتماد - 1379)

یکی از تجربیات منحصر به فردی که در «زیر پوست شهر» داشتید هم بازی شدن با محمدرضا فروتن بود که در آن زمان تازه در «مرسدس» و «قرمز» بازی کرده بود و استاری تمام عیار بود. محمدرضا فروتنی که پشت صحنه «زیر پوست شهر» شناختید چقدر با تصویری که از قبل از او در ذهن داشتید همخوانی داشت؟- بله. محمدرضا فروتن آن موقع واقعا یک استار بود و در دو زن هم بازی کرده بود. من با پدرم سر صحنه «دو زن» زیاد می رفتم. برای همین قبل از این که «زیر پوست شهر» آغاز شود آقای فروتن را پشت صحنه دیده بودم. کمی استرس و هیجان داشتم از این که قرار است در مقابلش بازی کنم ولی این استرس و هیجان، موقع تمرینات طولانی قبل از ، کاملا از بین رفت. از این گذشته هیچ ستاره ای توی خانواده ما آن قدرها ستاره به نظر نمی رسد و برای همین هم من خیلی این هیجان ها را حتی تجربه ن . من خیلی به این که کنار او بازی می ف می فروختم. بعدها ندیدم که بازیگری محبوبیتی را به دست بیاورد که محمدرضا فروتن در آن دوره به دست آورده بود.یک روز یکی از همکلاسی هایم را که از طرفداران محمدرضا فروتن بود آوردم خانه مان چون می دانستم فروتن آن روز خانه ماست و به این دوستم هم نگفتم که قرار است محمدرضا فروتن را ببیند. شاید باورتان نشود، این دوستم همین که وارد خانه شد و فروتن را دید، درجا توی بغل من غش کرد! اما من موقع کار پشت صحنه «زیر پوست شهر» وجه ستاره وار فروتن را اصلا نمی دیدم چون فروتن خودش را مثل بقیه اعضای گروه س بود به تمرینات و اصلا به واسطه حضور مادرم و گلاب آدینه تمام گروه همین طور یکدست شده بود. هیچ نت خارج نمی زد و همه هم کوک بودند.پس هیچ وقت چنان هیجانی نداشتید؟- اولین باری که هیجان دیدن یک بازیگر را تجربه وقتی بود که با مادرم در ونیز رفتیم با انت بنینگ چایی بخوریم. از ذوق داشتم غش می ولی این حس را بعدا هرگز تجربه ن .
باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته«بغض» (رضا درمیشیان - 1390)

بعد از بازی در «زیر پوست شهر» به فاصله کوتاهی در « در غبار» و «گیلانه» بازی کردید که در آنها هم نقش دختری روستایی یا از طبقات محروم را داشتید. نمی ترسیدید در آغاز کار با این چند انتخاب در این نوع نقش ها کلیشه شوید؟ - آن موقع برای من نفس بازی مهمتر از این بود که نقش هایم شبیه به هم نباشند. می خواستم خودم را به عنوان بازیگر سینما ثابت کنم و فقط برایم مهم بود که ی که در آن نقشی به عهده می گیرم قابل دفاعی باشد. البته من کمی در به کار بردن کلمه کلیشه خسیس هستم و معتقدم که به سختی می شود گفت فلان نقش کلیشه شده است. من بعد از «خون بازی» در «بغض» هم نقش یک معتاد را بازی ولی معتادی که در «بغض» نقشش را بازی متفاوت بود با معتاد «خون بازی». این که دو نقش در یک طبقه باشند نمی تواند معیاری باشد برای این که این دو نقش شبیه به هم بوده اند.پس بگذارید بپرسم که بازی شما در «جامه دران» یا «حیران» که حتی ضعیف تر از نمونه های قبلی همین نقش در کارنامه شما مثل بازی در « در غبار» یا «گیلانه» بوده، چه دستاوردی در کارنامه باران کوثری است؟ - من این قضاوت را نمی پذیرم. من بازی در «جامعه دران» را اساسا به خاطر سکانسی پذیرفتم که بچه های گوهر را از او می گیرند. گوهر زنی روستایی است که همه انگیزه اش در زندگی، بچه هایش هستند. کمتر بازیگر باهوشی بازی در این لحظه را صرفا به خاطر این که بازی در نقش های دیگری از این طبقه اجتماعی را تجربه کرده، رد می کند. برای منی که اصلا نمی خواهم در این سینما بازیگر کم کاری باشم و اصلا به کم کاری اعتقادی ندارم مگر چند نقش متفاوت نوشته می شود که بخواهم به راحتی به نقش هایی مثل گوهر در «جامه دران» نه بگویم و منتظر بمانم تا نقش هایی بازی کنم که از زمین تا آسمان با هم متفاوت باشند.
این که می گویید نمی خواهم کم کار باشم نگاهی مالی پشتش است یا نگاهی حرفه ای؟- نه! نگاهم مالی نیست، نگاهم حرفه ای است. من آن قدر برای یک خوب پول می گیرم که با سالی یک یا دو سالی یک اموراتم بگذرد ولی به نظرم این جرزنی است که من سه سال بروم خودم را قایم کنم و همه منتظر دیدنم باشند و بعد بیایم یک نقش بازی کنم و دیده شوم و همه نگاه ها را به سمت خودم برگردانم. الگوی من مریل استریپ است که سالی دوتا بازی می کند و هنوز می تواند شمای تماشاگر را شگفت زده کند. نمی گویم من مریل استریپ هستم، می گویم الگویم مریل استریپ است. دلم می خواهد در عین پر کاری جنس بازی ام را تر و تازه نگه دارم. مثل نجاری که زیاد میز و صندلی می سازد ولی خوب می سازد. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته«عصبانی نیستم» (رضا درمیشیان - 1392)

برگردیم به ادامه مسیر بازیگری شما، بعد از «زیر پوست شهر» مهم ترین تجربه شما بازی در « در غبار» اولین سینمایی اصغر فرهادی بود. گفتید که روش فرهادی در تمرین به روش مادرتان نزدیک بود.- بله. روش کار اصغر فرهادی خیلی نزدیک به مادرم بود. به خصوص در نزدیک بازیگر به نقش، روش هایی شبیه به هم به کار می گرفتند. من فقط چند سکانس در فقیلم آقای فرهادی بازی داشتم ولی حدود دو ماه مدام توی دفتر تمرین می کردیم، بعد می رفتیم توی شهر قدم می زدیم، بعد می رفتیم لباس می یدیم، و دوباره ... خیلی برایم جالب بود که باید برای نقش لباس می یدیم. وقتی شما برای نقش ید می کنید اصلا از جنبه ای دیگر به آن نگاه می کنید.فکر می کنید این نوع کارها مثل لباس یدن برای نقش بیشتر بوی آماتوریسم می دهد یا حرفه ای گر؟ امروز آیا اصغر فرهادی می تواند از بازیگران بین المللی اش بخواهد که مثلا توی خیابان های مادرید با او همراه شوند و لباس های نقش را خودشان ب ند؟- نشانه نوعی حرفه ای گری بود چون من آن موقع بازیگری حرفه ای نبودم و شاید به همین دلیل آقای فرهادی می خواست من این تجربه ها را داشته باشم. از این گذشته حتی اگر دیگر فرهادی تمرین هایی مثل لباس یدن را با بازیگر انجام ندهد اما اعتقادش به تمرین زیاد سر جایش است. توی مطبوعات خواندم که ماریون یار به خاطر این که نمی توانست در پروسه تمرین طولانی شرکت کند نتوانست در گذشته بازی کند. شاید امروز اگر فرهادی با من کار کند، با تجربه ای که من در این سال ها ب کرده ام دیگر من را نفرستد برای ید لباس ولی بگذارید یک راز را اینجا فاش کنم. تجربه ای که در آن سر ید لباس برای نقش ریحانه داشتم آن قدر به من در رسیدن به نقش کمک کرد و آن قدر حال و هوای عجیبی به من داد که هنوز هم که هنوز است، من این کار را برای نقش های دیگرم می کنم. البته با طراح لباس حتما م می کنم ولی در نهایت ماسک آن شخصیت را به چهره ام می زنم و برایش لباس می م.تفاوت های کار فرهادی با رخشان بنی اعتماد چه بود؟ چه چیز منحصر به فردی در اصغر فرهادی دیدید که بعضا در ساز دیگری ندیدید؟- جدیت! آن موقع آقای فرهادی فقط یک سریال ساخته بود و نتوانسته بود برای اولش سرمایه عجیبی حذف کند. من هم به این دلیل بازی در را پذیرفتم که هم خودم و هم مادرم از طرفداران آن سریال بودیم. مادرم می گفت فرهادی جوان خوش فکری است ولی با این حال ی به نتیجه کار مطمئن نبود و آقای فرهادی با اعتماد به نفس و جدیتی که من قبلا ندیده بودم انگار یک قدم جلوتر از همه گروه راه می رفت.
باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته«قصه ها» (رخشان بنی اعتماد - 1390)

فرامرز قریبیان هم بازیگری بود که در « در غبار» بعد از سال ها دوباره بازی در نقش متفاوتی را تجربه می کرد. او از گذشته ای پر شکوه آمده بود و هایی مثل « ن ها» و «خاک» را در کارنامه داشت.- چیزی که در فرامرز قریبیان می دیدم نوعی پرنسیپ کاری بود که در نسل های بعدی کمیاب است. در نسل ما اگر آدم این جور پرنسیپ ها را رعایت کند متهم می شود به ادا در آوردن.
در نسل خودتان کدام بازیگران را سراغ دارید که این پرنسیپ ها را رعایت می کند؟- در نگار جواهریان این پرنسیپ ها را دیده ام. فکر می کنم نتیجه کار ترانه علیدوستی نشان می دهد که او هم این پرنسیپ ها را دارد.کمی بعد از « در غبار» در «نسل جادویی» از ایرج کریمی بازی کردید. کریمی منتقدی مشهور بود و رو به سازی آورده بود و قبل تر هم خوبی مثل «از کنار هم می گذریم» را ساخته بود ولی این به دلیل فضای فانتزی اش دیده نشد. تجربه همکاری با منتقدی که ساز شده بود و هم بازی شدن با هدیه تهرانی چه تفاوتی با تجربه های قبلی تان داشت؟- همکاری با هدیه تهرانی خیلی دلپذیر بود. او در این طراح صحنه و لباس هم بود و دائم پشت صحنه حضور داشت و فضا را برای کار امن می کرد اما ایرج کریمی وجه تئوریکش خیلی بارزتر از وجه عملی اش بود. خیلی چیزها برای ما به عنوان بازیگر مبهم بود، چه در شخصیت پردازی، چه در ایده های نامه و چه حتی در طراحی لباس، و وقتی در موردشان از ایرج کریمی سوال می کردیم او توضیح تئوریکی می داد و ما قانع می شدیم که این عناصر باید در نامه به همین شکل باشد، ولی بدون این توضیحات ابهامات سر جای خودش باقی می ماند. نمی دانم این طور سینما که این قدر نیاز به رمزگشایی دارد چقدر مورد علاقه من است. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته«خون بازی» (رخشان بنی اعتماد - 1385)

پس چرا بازی در آن را پذیرفتید؟- خب خیلی ها در کارنامه من هست که به عنوان تماشاگر ممکن است برایم جذاب نباشد ولی به عنوان بازیگر بازی در آن برایم جذ ت ها و چالش هایی داشته است که بازی در آن را پذیرفته ام اما ممکن است اگر خودم حق انتخاب داشته باشم آن را برای سینما رفتن انتخاب نکنم.می شود چندتا از این ها را نام ببرید؟- بله، مثلا «روز سوم».«توفیق اجباری» چطور؟- در «توفیق اجباری» کمی در بستن قرارداد عجله چون کار با گروهی که قبلا هم با هم کار کرده بودیم خیلی به من اعتماد به نفس می داد. از طرفی هم همکاری قبلی من با آقای لطیفی نتیجه داده بود. نمی خواهم توجیه کنم. من می دانستم که دارم توی یک «بفروش» بازی می کنم ولی واقعا قرارهای دیگری هم قبل از برداری داشتیم که موقع کار عملی نشد. من عجله و آن موقع به شدت دنبال این بودم که در یک کمدی بازی کنم اما اگر می دانستم چند ماه بعدش «دایره زنگی» به من پیشنهاد می شود در «توفیق اجباری» بازی نمی .

با این که خودتان «روز سوم» را چندان دوست ندارید ولی این در بین مخاطبان عام بازخورد خوبی داشت و زوج شدن شما با حامد بهداد هم در همین شکل گرفت که بعدها هم در های دیگری تا «سدمعبر» تکرار شد.- حامد از قبل دوست من بود و من پیشنهاد دادم که حامد آن نقش را بازی کند. اول آقای لطیفی حامد را با یک بازیگر تلویزیونی اشتباه گرفته بود و زیر بار نمی رفت ولی بعد که فهمید دارم از کی حرف می زنم پذیرفت. آن موقع حامد در «بوتیک» و «این زن» حرف نمی زند بازی کرده بود. خوشبختانه حامد سریع پذیرفت و با کلی ایده آمد سر صحنه. اصولا من همیشه می گویم که حامد با انگیزه همچنان یکی از بهترین بازیگران سینماست. میزان انرژی و انگیزه ای که حامد با خودش پشت صحنه می آورد و حمایت و دلسوزی اش برای بازیگر مقابلش هم در «روز سوم» و هم در «دندون طلا» و «هفت ماهگی» و «سدمعبر» برای من آموزنده بود. حامد به عنوان شریک در بازی بسیار مهربان است. شاید به خاطر رفاقت مان این ح را فقط با من داشته است ولی او در همکاری مشترک بسیار دلسوز است. روزهای زیادی بود که او بازی هم نداشت اما پشت صحنه می ماند. حامد یک روز سر بازی در «سدمعبر» آن قدر برای پلان من انرژی گذاشت که دیگر برای پلان خودش انرژی نداشت و مجبور شدیم پلان او را فردایش بگیریم. حامد هم مثل من این شانس را نداشته که یک دفعه با یک نقش گل کند و بدون این که پاس گلی دریافت کند، به مرور خودش را ثابت کرده است. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته«توفیق اجباری» (محمد حسین لطیفی - 1386)

گفتید حامد بهدادِ «باانگیزه» هنوز هم یکی از بهترین بازیگران این سینماست. حامد بهداد هم مثل خسرو شکیبایی یک پرسونای بازیگری منحصر به فرد را با آمدنش به سینمای ایران اضافه کرد ولی برخی انتخاب های اخیر او این نگرانی را دامن می زند که او هم مثل خسرو شکیبایی در نهایت به مسیری بیفتد که گذشته قابل دفاعش را زیر سوال ببرد. ظاهرا شما هم این نگرانی را در مورد او دارید.- من فکر می کنم همه بازیگرهایی که موقعیت ستاره بودن را تجربه می کنند، دچار این بی انگیزگی می شوند. مهم این است که به سلامت از این مرحله بیرون بیایی. حامد با بازی در سدمعبر به سلامت از این بحران می گذرد و حالا سر کار دیگری نمی رود تا دوباره کاری در همان سطح به او پیشنهاد شود. انگیزه ای که من در سدمعبر از حامد دیدم سال ها بود ندیده بودم. حامد بهداد تمام نشده است. یکی از دلایل بی انگیزگی بازیگران در سینمای ایران این است که بازیگر ایرانی در چشم انداز کاری اش آینده بین المللی روشنی نمی بیند و خود سینما هم فرصت تجربه های متنوع زیادی را به بازیگر نمی دهد. این است که بعد از دو، سه جایزه ممکن است هر بازیگری دلسرد شود. مسیری که منتقدها برای بازیگران در نوشته های شان ترسیم می کنند هم عامل دیگری است در بی انگیزه شدن بازیگرها. انگار منتقدها مسیر کلیشه شدن را به بازیگرها نشان می دهند. با دو جایزه ای که لیلا حاتمی به خاطر بازی در «من» و حامد بهداد به خاطر بازی در «سدمعبر» گرفت، من کمی امیدوارم شدم که این عرف ها در نقد سینماییِ ما دارد پوست می اندازد.بهترین نقدی که بر کار خود خوانده اید کدام بوده؟- نمی توانم از یک نقد نام ببرم ولی انی هستند که نقدهای شان برایم مهم است و وما هم طرفدار بازی من نیستند. مثل مهرزاد دانش یا کیوان کثیریان. ولی نقشی که مفیدترین بازخوردها را از آن گرفتم، نقشم در «خون بازی» بود.
سه فراز در کارنامه شما، بازی در این سه است: «خون بازی»، «اسب حیوان نجیبی است» و «قصه ها». در این سه باران کوثری شمایل شکنی می کند و چهره هایی جدید از خودش ترسیم می کند. نظرتان در مورد این سه نقش چیست؟- قبول دارم که در این سه عملکرد متفاوتی داشته ام و چقدر خوشحالم که از «اسب حیوان نجیبی» است نام بردید چون بازی من در «اسب حیوان نجیبی» است به خاطر حواشی اش دیده نشد. کم پیش می آید که از کار خودم راضی باشم و اصولا سخت گیرترین منتقد خودم، خودم هستم. ولی بازی ام در اسب حیوان نجیبی است یکی از آن بازی هایی است که تا حد زیادی رضایت خودم را جلب می ند. من به این سه «جامه دران» و «حیران» و «کوچه بی نام» را هم اضافه می کنم. پلان سکانس مشترک من و پیمان معادی در «قصه ها» نتیجه ماه ها تمرین بود. ما آن شب سکانس را چند بار اجرا کردیم و هر بار عینا اجرای مان مثل دفعه قبل بود. من معجزه تمرین و کارگردانی را در آن صحنه دیدم.
باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته« در غبار» (اصغر فرهادی - 1381)

برای نوشتن نامه «خون بازی»، رخشان بنی اعتماد مستندی از زندگی یک معتاد واقعی ساخته و روزها با او در خانه شان زندگی کرده بود. شما هم این مستند را دیده بودید و در مورد اعتیاد تحقیق کرده بودید ولی جایی گفته اید سعی نکردید هیچ معتاد خاصی را در بازی تان بازسازی کنید، چون به تعداد معتادان ح های مختلف نشئگی و خماری وجود دارد. این مرز ظریف میان تاثیر گرفتن از واقعیت و ساختن واقعیتی جدید را چطور در بازی تان می سازید؟- این فرآیند چند مرحله دارد. مرحله اول تحلیل نقش است. در این مرحله به این فکر می کنم که کارگردان برای چه می خواهد این را بسازد. بعد از مرحله تحلیل که در آن ذهن شما از شخصیت انباشته می شود و شخصیت را می سازید، مرحله فیزیکی شروع می شود. من خیلی از شخصیت ها را از روی راه رفتن شان پیدا می کنم. در «جامه دران» با آن حرکت خاراندن پشت دست شخصیت یا آن حرکتی که موهایم را زیر روسری می کنم، شخصیت را برای خودم ساختم. در مورد سارای «خون بازی» من تحقیقات زیادی . مثلا در مورد این که موقع خماری برای جسم آدم چه اتفاقی می افتد. عوارض خماری چیزهایی است مثل درد، خارش، عطسه، سنگین شدن پلک، فین فین و رفتارهایی از این قبیل. وقتی این رفتارهای ظاهری را پیدا ، نشستم با خودم فکر که اگر منِ باران بخواهم این رفتارها را بازی کنم چه شکلی می شود. بعد با توجه به رفتارهای فیزیکی خودم، سعی این حرکات را برای خودم درونی کنم. می خواهم بگویم برای من نقطه سخت و در عین حال نقطه جذاب بازیگری آن جایی است که باید این تحلیل ها را بالفعل کنم؛ یعنی جایی که فیزیک و جسم بازیگر وارد عمل می شود. در مصاحبه ای گفته بودید از یکی، دو سال قبل از «خون بازی»، بازیگری را جدی گرفتم. در این دو سال چه اتفاقاتی افتاد که بازیگری برای تان جدی شد؟- دلیلش به طور مشخص بازی در « در غبار» بود که باعث شد بفهمم در کار با کارگردانی به جز مادرم هم می توانم موفق باشم و در ضمن بازی در «خوابگاه دختران» که در گیشه موفقی از آب در آمد و کمی به من در آغاز راه بازیگری قوت قلب داد، چون در آن ، من نقش اول را بازی می .بعد از بازی در خون بازی گفته بودید از این به بعد سعی می کنم حرمت نقش «سارا» را نگه دارم. در این سال ها در این مورد موفق بوده اید؟- اگر این حرف را این طور سفت و سخت زده ام باید اذعان کنم که این حرف نتیجه هیجان زدگی ام در آن برهه و جوّی بوده که بعد از «خون بازی» به وجود آمده بود چون اصلا سینما این شرایط را برای بازیگر فراهم نمی کند که یک نقش را بازی کنی و بعد پای آن نقش بمانی. بالا ه یک جایی گیر می افتی، توی چاله ای که فکرش را هم نمی کردی. یک بازیگر حرفه ای از همه موفقیت ها و جایزه ها و تاییدها باید انرژی بگیردت و این انرژی باید تبدیل به یک بنزینی شود که مسیرش را ادامه دهد. بعد از سارا خیلی نقش ها بوده که بازی کرده ام. در «حیران» و «جامه دران» و «هیچ» و «قصه ها» و «بغض» و «عصبانی نیستم» و «عرق سرد» که به نظرم نقش های قابل دفاعی در هایی مهم بوده اند. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته
«خوابگاه دختران» (محمد حسین لطیفی - 1383)

شما در سه «تقاطع» و «گیلانه» و «خون بازی» با رادان هم بازی بودید اما هرگز مقابل هم بازی نکردید.- خیلی جالب است! من خودم هم واقعا فکر می چون در سه با بهرام هم بازی بوده ام، در مقابل هم بازی داشته ایم ولی الان که شما می گویید می بینم درست است. ما هرگز مقابل هم بازی نکرده ایم. بهرام از دوستان قدیمی من است که موفقیت های مدلِ خودش را دارد و اصرار دارد نقش های مختلف بازی کند. در «تقاطع» قرار نبود نقش منفی را او بازی کند بلکه بازیگر مقابلش قرار بود آن نقش را بازی کند ولی بهرام با اصرار آن نقش را گرفت چون می گفت می خواهم یک نقش بدمن را تجربه کنم. بهرام وسوسه بازی نقش های مختلف و متنوع را دارد.
بعد از «خون بازی» یکی از مهم ترین تجربه های شما بازی در «هیچ» و «اسب حیوان نجیبی است» به کارگردانی عبدالرضا کاهلی تجربه متفاوتی بود؟- روش کاهانی هم مبتنی بر تمرین فراوان بود؛ ما دو ماه قبل از برداری دورخوانی داشتیم و بخش زیادی از نامه بر اساس این تمرین ها و بداهه های بازیگران نوشته می شد. موقع برداری هم روز به روز چیزهایی در نامه تغییر می کرد. یعنی سبک کاهانی نسبت به رخشان بنی اعتماد یا فرهادی کمی بداهه و متکی به بازیگری بود. منتها بداهه ها قبل از اجرا روتوش می شد و مقابل دوربین ی بداهه پردازی نمی کرد. من با تمام علاقه ای که به بازی ام در «اسب حیوان نجیبی است» دارم، از بازی ام در «هیچ» راضی نیستم. بعد از «خون بازی» می خواستم از آن طبقه اجتماعی دور شوم و بازی در «هیچ» را برای همین پذیرفتم که یک شاه نقش دیگر مثل «خون بازی» از آب در بیاید ولی به دلایلی که نمی دانم، این نقش در نیامد.
شخصت های «اسب حیوان نجیبی است» یک عده آدم مشنگ و گیج و گنگ اند که معلوم نیست از کجا افتاده اند وسط داستان این . این در سال 1389 درست در اوج وقایع بعد از انتخابات ساخته شده در حالی که جامعه هم در گیجی و سردرگمی به سر می برد. شرایط بیرونی چقدر روی ساخت این تاثیر گذاشت.- نمی دانم. این را ترجیح می دهم خود کاهانی توضیح دهد. ولی در مورد خودمان باید بگویم که ما طبیعتا از شرایط بیرون متاثر بودیم. همه بحث های پشت صحنه در نهایت منجر می شد به وقایع روز. جالب است! حالا که این سوال را پرسیدید و بر می گردم به عقب نگاه می کنم می بینم این پیشنهاد من بود که نسترن توی این دختری باشد که همه اش دروغ می گوید. پس انگار شرایط بیرون به شکل ناخودآگاه بر من اثر کرده بود. آن روزها دغدغه دائمی من «دروغ» بود. نسترن دختری بود که با وقاحت توی چشم هر ی نگاه می کرد و دروغ می گفت و نه تنها طرد نمی شد بلکه همه آدم های دور و بر و حتی تماشاگران هم به عنوان دختری شیرین و بامزه دوستش داشتند. کل آن جمع مشنگی که به آن اشاره کردید، همه دروغگو هستند و هیچ کدام آن تخصصی را که می گویند ندارند. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته«اسب حیوان نجیبی است» (عبدالرضا کاهانی - 1389)

ظرفیت بازی طنز در شما با «اسب حیوان نجیبی است» نمایان شد و در تئاتر هم در «خش الی و دروغ» توانایی تان در این زمینه را نشان دادید. خودتان به توانایی تان در بازی طنز اشراف داشتید؟- اشراف و اعتماد به نفس نداشتم ولی خیلی علاقه داشتم نقش طنز بازی کنم. کمی در «توفیق اجباری» این موقعیت برایم فراهم شد و کمی هم در «دایره زنگی» ولی در «اسب حیوان نجیبی است» بهتر این وجه از بازی خودم را شناختم. هنوز هم دوست دارم کمدی بازی کنم ولی یک کمدی خیلی خوب؛ تا آن موقع صبر خواهم کرد.شما بعد از «خش الی و دروغ» با جدیت بیشتری کار در تئاتر را ادامه دادید. مهم ترین کارگردانانی که در تئاتر با آنها کار کردید، رضا کوهستانی و محمدرضا راد بوده اند که خیلی با هم متفاوت اند. رضایی راد دستیار بیضایی بوده و علاقه مند به فضاهای کلاسیک در تئاتر و نمایش است و کوهستانی به طور خاص نسبت به بیضایی و آثارش موضع انتقادی دارد.- بله! واقعا همان طوری است که می گویید. این دو کارگردان خیلی با هم متفاوت اند ولی برای من در مقام بازیگر کار با هر دو لذت بخش بوده است.
چه چیزی بازیگری در تئاتر را برای تان جذاب می کند؟- نظم و دیسیپلینی که در بازیگری تئاتر لازم است برای من جذاب است. حتی در نمایشنامه های رضا کوهستانی که به نظر می رسد برای بازیگر چارچوب خاصی تعیین نشده این چارچوب ها جدی است. بازی در درون این خطوط از قبل ترسیم شده، چه در کار با رضایی راد و چه در کار با کوهستانی، برای من جذاب است. کوهستانی کمی بازیگر را آزادتر می گذارد ولی لحن کار را در همان نمایشنامه می سازد و شما به جز درست خواندن نمایشنامه، لازم نیست کار بیشتری روی صحنه انجام دهید. تفاوت دیگر رضا کوهستانی این است که او معمولا غلظت حسی بازی شما را به مرور کم و کمتر می کند.و این برای شما که به بازی های حسی پر رنگ مثل آن نوع بازی در «کوچه بی نام»، علاقه مندید سخت نیست؟- دقیقا همین طور است ولی این باعث می شود که من مجبور شوم یک بخش وحشی از بازیگر درونم را که مدام می خواهد بیرون بزند کنترل کنم. همین چالش بازی در کارهای کوهستانی را برایم جذاب می کند. در «کوارتت نود دقیقه» نشسته بودیم و مونولوگ می گفتیم، این قدر خودم را کنترل می که وقتی نمایش تمام می شد خیس عرق بر می گشتم پشت صحنه. اما از این تجربه که بگذرم، محمد رضایی راد در زندگی من آدم تعیین کننده ای است. برای من بازیگری به دو دوره تقسیم می شود؛ قبل از آشنایی با رضایی راد و شکل گیری گروه «خانه» و بعد از آشنایی با رضایی راد. باران کوثری: مثل مریل استریپ هستم که اسکار نگرفته «لانتوری» (رضا درمیشیان - 1394)

من قبل از بازی در «بر اساس دوشس ملفی» به کارگردانی رضایی راد، گمان می برایم سخت است بازی در آن نقش. آن نقش ژست محور بود و من تجربه بازی در چنین نقشی را نداشتم. تک تک حرکات روی صحنه از قبل تعیین شده بود و نوعی نظم ریاضی وار داشت. هیچ حرکتی را نمی شد با حرکتی دیگر جایگزین کرد. چهار ساعت روی صحنه بودیم و بازی در عین این که کاملا کنترل شده بود در جاهایی خیلی حسی می شد. حفظ این نظم در طول چهار ساعت سنگین بود. من خوشم می آید که وقتی از صحنه بیرون می آیم، مثل یک کارگر خیس عرق باشم و این بازی هم چنین بود.
با وجود تردیدهای جدی که در بازی در «بر اساس دوشس ملفی» داشتید، ریسک کردید و حالا از نتیجه کار راضی هستید. جایی هم بوده که این ریسک به ?
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس به نقل ازسفیر دنا ؛ دلم لک می زند برای روزهای قشنگ سفید برفی؛ دلم تنگ شده برای شنیدن صدای باران، دلم تنگ شده برای خیس شدن در روزهای بارانی و بدون چتر؛ دلم تنگ شده برای همه ی این زیبایی ها، ولی افسوس که خبری دیگر از این روزها نیست، انگار نه انگار اینجا سرزمین برف و آفتاب است، سرزمینی که روزی سفیدی برف در آن تا ماهها و حتی سالها هویدا بود، اما چه افسوس! براستی کجا رفتند آن روزهای زیبای با برکت و همراه با رحمت الهی؟ امروز دیگر به گفته پیران و میانسالان و حتی با الهام گرفتن از قصه ها قدیمی باید بگوییم هم پیرزن با ما قهر است و هم برف دیگر بر روی کوههای سیاه چهره دنا نمی بارد، براستی چرا برف با ما قهر کرده است! روزگاری دنا سرزمینی به نام بهشت کوهنوردان بود،آن هم بخاطر داشتن برف های زیبا و سفید بر قله های سترگی به نام دنای همیشه استوار، اما چرخ فلک روزگار امروز باعث شده که کوه دنا هم دیگر از رخسار زیبای برف بی نصیب باشد و عروس قد کشیده زاگرس بجای پوشاندن رخت سفید برف بر تنش، امروز در غم این رحمت الهی در سوگ بنشیند.دیگر از روزهای برفی خبری نیست یادش بخیر، یکی از روزهای سرد زمستان بود، برف می بارید، فردایش امتحان داشتیم؛ بارش برف تا شب ادامه داشت؛ من هم خدا خدا می که آن قدر برف ببارد که فردا صبح مدارس تعطیل شود و دیگر از امتحان خبری نباشد؛ تا وقتی که می خواستم بخوابم، دائم از شیشه ی پنجره به حیاط خانه نگاه می ؛ برف همچنان می بارید، خدا را شکر، اگر همین جوری ببارد فردا مدارس را تعطیل می کنند و از امتحان خبری نیست؛ صبح که از خواب بیدار شدم؛ سریع سراغ پنجره رفتم، وای خدای من برف حدود نیم متر باریده! پس ممکن است امروز مدارس تعطیل شود؛آری این رویای کودکی ما بود. امروز باید بگوییم دیگر از آن روزهای قشنگ برفی خبری نیست و خش الی همه جا را فرا گرفته، در حال حاضر خیلی وقت ها در مساجد، مراسم های روضه و رسانه ها می شنویم که بیاییم برای بارش باران رحمت الهی دعا کنیم؛ دل آسمان سنگ شده که مانع باران رحمت الهی بر زمین می گردد؟ چرا دل آسمان به رحم نمی آید و نمی بارد، چرا؟ ایرادی از آسمان نیست، پس ایراد از کجاست؟!باران برای ما یک خاطره شد یادش به خیر، بهار آن سال ها، چقدر زیبا بود! عید نوروز که به دشت و دامن در می رفیتیم و با دیدن جویبارهای دنا از چشمه وشان میشی، تا آبسردون و حتی در دشتک به قله های زیبا دنا با آن رخصار زیبای برف بر تن خودش و درختان نگاه می کردی، در این حسرت بودی که آیا می شود یکبار دیگر این صحنه های زیبا را در ذهنت خطور کنی. تا چشم کار می کرد بر قله ی کوه ها همچنان برف بود و با درخشش نور خورشید بر روی کوه ها، آبشارها و رودخانه های پر آب و زیبایی را خلق می کرد، تصویر رویایی رودخانه ها از سان تا پل کلو و حتی بشاروحتی آبشارهای خیلی قشنگ از آبشار نول و دره ناری را هنوز به خاطر داریم. صدای طنین انداز سیلاب ها، رودخانه ها و آبشارها را فراموش نخواهیم کرد، صدای بوم گردی پدر بزرگ بر روی خانه کاه گلی که می گفت خدا رو شکر باران به دشت ما هم رسید و مانند دم اسب می بار ، پس بیاید سقف خانه را بوم گردی کنیم تا بر روی ما آوار نشوند، همه و همه این خاطرات برای ما یک داستان شده است.براستی چرا برف نمی بارد یادش به خیر، در فصل بهار زمین های کشاورزی همه جا را سبزتر و زیباتر نشان می داد؛ گل های قرمز رنگ، لاله و گل های سفید و زرد بابونه، گل های اشک منظره ای بسیار زیبا و شگفت انگیز را به وجود می آورد؛ ارتفاع خوشه های گندم گاهی به اندازه یک متر می رسید ،اما امروز در حسرت این روزهای خوب،حسرت آن همه زیبایی های از دست رفته را می خوریم!براستی چرا باران نمی بارد. امروزدلمان برای این روزها تنگ شده ، ولی افسوس که خبری از آن نیست؛ کجا رفتند آن روزهای زیبای با برکت و رحمت الهی؟ به یاد آیه 16 سوره ی جن می افتیم که خداوند کائنات می فرماید "و اگر بر طریقه پایدار بودند آب فراوان نصیبشان می گردانیدیم؟!براستی چرا برف نمی بارد!راستی بعد از پاییز ،بهار امد؟ اگر اهل استان کهگیلویه وبویراحمد سرزمین چهار فصل همسایه چهارمحال و بختیاری همیشه پربرف و اصفهان همیشه پر آب هستید، حتما میدانید که درچند سال گذشته نه دیگر پاییز رنگ و بویی از باران و رگبار و رعد و برق داشته و نه زمستانش، که کم کم می رود جای خود را به بهار دهد.
شاید به قول برخی دیگر دیدن صحنه بارش برف زمستانی که روی زمین می نشیند و رفت و آمد عابران و خودروها را با سختی مواجه کند به خاطره ای تبدیل شده و به همین دلیل است که گاهی با بارش چند قطره باران شهروندان را حس سر ذوق می آورد.
سرمای استخوان سوز با بارش برف سنگین که گاهی موجب تعطیلی مدارس می شد، تبدیل به زمستانی با هوای آفت و تقریبا گرم شده و بقول برخی بعد از پاییز بهار آمد را به شوخی به هم دیگر می گویند. این را نه فقط از کمبود نزولات آسمانی در فصل زمستان و هوای گرم و آفت ماه های بهمن و اسفند بلکه از نوع لباس پوشیدن شهروندان نیز می توان حس کرد؛ پ وهای زخیم، کلاه، دستکش و شال گردن برخی روزهازمستان جای خود را به لباس های نه چندان زخیم بهاره و حتی تابستانی داده اند.
گرچه این روزها خش الی دل مردم را خالی کرده و همه از اینکه امسال بارانی نیاید نگرانند اما بد نیست به چنین روزهایی در سال گذشته نگاهی بیاندازیم که آسمان بارش های خود را از 15 دی ماه به مردم ،هدیه می کرد.
کاهش بارندگی ها در پاییز و زمستان امسال این نگرانی را در مسئولان و مردم به وجود آورده که مبادا این وضعیت، تابستانی گرم همراه با خش الی و بحران کم آبی را برای استان های کشورمان رقم بزند.هوای که دیگر برایمان غبار آلود شده است
با وجود عبور از پانزدهم دی ماه، هنوز این مهمان سپید رنگ، هوای با ندارد و در هوای غبارآلود و دودگرفته ای بزرگ، خیلی ها با حسرت فراوان چشم انتظار بارش حتی چند قطره باران هستند. سرزمین زیبای دنا از شهر سی سخت تا کوههای سر به فلک کشیده دنا و حتی باران موسمی در گرمسیر استان چهار فصل کهگیلویه وبویراحمد امروز غمگین با حتی چند قطره باران هستند. دنا، این سنبل زیبای زاگرس جنوبی در همسایگی زرد کوه بختیاری که روزی ارتفاع برف حتی از 10متر درآن به بالاتر میرفت و عشایر ماهها برای رسیدن به ییلاق باید این مسیرها می گذشتند امروز در حسرت این رحمت الهی هستند، و شاید نبا این رحمت باعث شده که ما کمی به خودمان بیاییم تا لااقل نوجوانان و ک نمان هم رنگ برف را ببینند.آدم برفی، مردی غریبه در بین ک ن شهر افسانه ها شاید امروز اسم آدم برفی برای نوجوان امروزی یک اسم غریبه است و نام آن را دیگر فراموش کرده اند، آدمی سفید پوش که دررویا های ما و در کنار ما همیشه می نشست و ما با دیدن آن روی با صفا و ساده اشان روزگاری زیبا داشتیم. باید گفت در این تلاطم روزهای مجازی و این دنیای رو به پیشرفت و مدرنیته و حقوق های نجومی و نادیده گرفتن درد مردم، و گرانی، شاید دیگر این آدم بی آلایش و ساده هم با ما قهر است و می گوید شما که دلتان سنگ است ، پس چرا من دیگر مهمانتان شوم.کاهش ۸۰ درصدی بارندگی در خطه جنوب غربی ایران زمین
بر اساس نظر کارشناسان، در سالجاری در خطه جنوبی فلات ایران شاهد کاهش 80 تا 90 درصدی بارندگی هستیم، موضوعی که باید آن را به عنوان فاجعه یاد کرد، یعنی پر آب ترین سرزمین های فلات ایران دیگر آب ندارند. براساس نظر مسئولان آب و منطقه ای کشور منابع برفی هم رو به افول رفته و به قول برخی دیگر برفی در کوههای زاگرس نیست که بتوان با آن کام های تشنه را در بهار و تابستان سوزان سیراب کرد و به قول برخی جنگ آب علیه بشریت شروع به لشکر کشی خود کرده است. نبا باران پاییزه و حتی نبودن بارشهای خوب در زمستان باعث شده که حتی مسئولان هم از این موضوع دلنگران باشد، ایرانی که روزگاری بارش باران و برف باعث سیلاب های بزرگ در آن می شد، امروز دیگر کامش از نبا باران خشکیده است و بام دنای سرافراز هم از نبا برف این رحمت بی کران الهی دل نگران است.مرگ تدریجی مادر کارون اگر وضعیت کم بارشی در زمستان امسال این استان همچنان ادامه داشته باشد، خش الی در این استان تشدید می یابد؛ بارش برف در کهگیلویه وبویراحمد بسیار حائز اهمیت است چرا که در طول سال با آب شدن برف ها، آب این رودخانه ها تامین می شود و باعث می شود که مادر کارون با الحاق به رودخانه های سان و هندیجان و زهره، کارون را تشکیل دهد و نبا برفی یعنی مرگ تدریجی مادر کارون و حتی فقر و تنگ دستی همسایه های بشار و سان. البته شاید خش الی و نیامدن باران در ظاهر و از نظر ما بلا باشد با نگاهی عمیق تر به بطن ماجرا نشان می دهد که نبا باران ممکن است برای برخی نعمت باشد، برای برخی یک فرصت باشد، برای برخی امتحان باشد...کمی هم به خود بیاییم شاید این شبها همه محو در سریال یوسف ساخته کارگران نامی ایران زنده یاد سلحشور باشیم، سریالی که خیلی از چیزها را به ما نشان داد، پندها اندرزها و حتی توبه ها را،آن خش الی بلا نبود، برای بعضی ها نعمت بود چراکه از فرو دستی به بالادستی آمدند و یا بالع ، پس باید به خود بیاییم و بدانیم که چاره کار کجاست.
امروز همه طلب باران از خداوند کائنات می کنیم، اما باید بدانیم که این طلب باران نیازمند به خود آمدن است، نیازمند این است که درد همدیگر را بدانیم واز کارهای گذشته پند بگیریم که نبا باران هم بی سئوال و جواب نیست. انتهای پیام/ر/200
خبرگزاری فارس ؛ رضا ی _ معمای سه مجهولی کنتور سازی ایران، اتاق اصناف و صندوق های فروشگاهی از زمستان سال 1394 تا کنون در حالی نتوانسته به جو روشن دست یابد که هنوز هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات مطرح در این پرونده برگزار نشده است. این معطلی باعث شده تا از یک طرف مطالبات کارگری و بی پولی، کارخانه و دارایی های این شرکت را در مرز تاراج طلبکاران تی و خصوصی قرار دهد و از سوی دیگر صدها سهامدار حقیقی و حقوقی را به تبع توقف نمادمعاملاتی با خسارت های فراوانی مواجه سازد.ماجرای کنتورسازی ایران با سپری شدن 8 ماه از بازداشت مدیر عامل این شرکت به دلیل عدم تامین قرار 500 میلیارد تومانی همچنان به کلافی سردرگم تبدیل شده که با گذشت هر روز بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده می شود.در این رابطه علی عاملی ، مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران که سازمان بورس از وی به اتهام کلاهبرداری به قوه قضاییه شکایت برده در گفتگویی تلفنی از زندان اوین با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس برای نخستین بار درباره ماجرای صندوق های فروشگاهی و اتفاقات رخ داده از اتاق اصناف تا سازمان بورس سخن گفته است. گفتنی است این تماس برای اولین بار از سوی خود عاملی برقرار شده است.گفتنی است انتشار این مطالب در خبرگزاری فارس صرفا در راستای رس اطلاع رسانی خبرگزاری فارس و انتقال دیدگاه طرف های مختلف درگیر در این پرونده انجام می شود و مسئولیت ادعاهای اشاره شده بر عهده مصاحبه شونده است.خبرگزاری فارس در این باره با دیگر طرف های این پرونده یعنی سازمان بورس و رئیس اتاق اصناف نیز گفت وگوهای مفصلی انجام داده است که در روزهای آینده منتشر خواهد شد.فارس: به عنوان نخستین پرسش خودتان را معرفی کنید.عاملی: من علی عاملی مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) هستم که از حدود 8 ماه قبل تا به امروز به دلیل عدم تهیه و تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی از سوی بازپرس در بازداشت به سر می برم.فارس: برخی مدیران ارشد اتاق اصناف به تازگی در مصاحبه ای اذعان می کنند که ماجرای صندوق های فروشگاهی از ابتدا دستاویزی برای شما به منظور دور زدن قانون و سوء استفاده از فرصت برای بالابردن قیمت سهام بوده است. این مصاحبه ها را خوانده اید؟عاملی: بله. همه اتفاق ها را مرور می کنم. در روز 21 مرداد 96 مطالبی از طرف حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف در یکی از رو مه های اقتصادی منتشر شد که همگی مصداق نشر اکاذیب و دروغ پراکنی و تهمت هایی علیه من و مدیران کنتور سازی بود.پیش از این بنای بنده در این ماجرا همواره تداوم سکوت بود و حتی پس از مصاحبه های جنجالی رییس هیات مدیره شرکت هوشمند سامانه باران که اینجانب را مورد هجوم تهمت ها و مطالب غیر واقع و ناروا کرده بود به توصیه آقای هاشمی، معاون حقوقی و سید منصور حسینی، معاون امور اجتماعی اتاق اصناف ایران سکوت اختیار . به امید که روزی شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) به حقوق حقه خود رسیده و مشکل بوجود آمده برای سهامداران این شرکت حل و فصل شود.اما پس از گذشت 8 ماه انتظار در زندان اوین و قول ها و وعده های رییس اتاق اصناف ایران و معاون حقوقی اتاق اصناف، انتشار اخبار اخیر باعث شد تا تصمیم بگیرم حقایق پنهان و ماجراهای این ماجرا را افشا کنم.از این رو صحبت های خود را در دوبخش و با مستندات ارایه می نمایم که امید می رود سهامداران کنتورسازی و عموم مردم پی به حقیقت ماجرا پس از انتشار این مطالب ببرند.فارس: چرا تا کنون این موارد را افشا نکردید؟عاملی: برخی از مطالبی که در مورد شرکت هوشمند سامانه باران و مدیران اتاق اصناف ایران بیان می کنم را پس از بوجود آوردن مشکلات برای کنتور سازی و اطلاع از لغو یت شرکت باران از طریق سازمان بورس در مهرماه و آبان ماه 95 کشف کرده ام که بیان می کنم.شرکت کنتورسازی به پشتوانه نیروهای متخصص و متعهد خود و نیز سرمایه گذاری های انجام شده از قبیل سخت افزاری، خطوط ماشین آلات smd و پرس های متنوع، تزریق پلاستیک و ماشین آلات تراش قطعات ف ی و خطوط آبکاری قطعات ف ی و نرم افزاری در مهر ماه 1390 پروانه بهره برداری خود را مبنی بر ظرفیت تولید یک میلیون و یکصد هزار دستگاه صندوق فروشگاهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده است. این تاریخ یعنی 4 سال قبل از تاریخ عقد قرارداد تامین صندوق های فروشگاهی برای شرکت باران که عامل نصب صندوق ها برای اتاق اصناف بوده است.قرارداد منعقده مذکور که شرح خواهم داد قرارداد 5 ساله به میزان سال اول 201 هزار دستگاه و 4 سال آتی هر سال به میزان 500 هزار دستگاه بوده که در صورت اجرای کامل قرارداد مذکور کمتر از 50 درصد ظرفیت تولیدی سالیانه این شرکت را می کرده است.فارس: نقش شرکت هوشمند سامانه باران در این قرارداد چه بود؟عاملی: اگر از طریق جستجو در فضای مجازی در خصوص میزان تولید این محصول در سطح جهان تحقیقی به عمل آید خواهید دید که کل نیاز اصناف کشور ایران یک دهم تولید شرکت های فعال و بزرگ این صنعت در اروپا و چین است.این شرکت هیچ گاه قبل از عقد قرارداد با شرکت هوشمند سامانه باران جلسه ای با هیات رییسه اتاق اصناف نداشته و تنها نسبت به اخذ تاییدیه آن هم به طور شفاهی در خصوص یت اعطایی اتاق اصناف به شرکت باران و از طریق فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران اقدام نموده است.بنابراین کنتور سازی هیچ گاه تا زمانی که از طریق سازمان بورس و بعد از گذشت 11 ماه از تاریخ عقد قرارداد از لغو یت شرکت باران توسط اتاق اصناف اطلاع یافت پیشنهادی به اتاق اصناف نداده بود.این ادعا وجود دارد که قبل از انعقاد این قرارداد شرکت کنتور سازی با اتاق اصناف ل کرده و سپس هاشمی، معاون حقوقی این اتاق گفته که شرکت باران وجود نداشته است. در حالی که چنین چیزی نیست و وقتی باران یت خود را نشان داد من به فاضلی رییس اتاق اصناف زنگ زدم و وی آن را تایید کرد. مضافاً اینکه من و رفیعی عضو هیات مدیره کنتور سازی به اتفاق نزد فاضلی رفتیم و به ما گفت این قرارداد درست و صحیح است.فارس: عنوان می شود که کنتورسازی با این قرارداد قصد داشته تا از سقوط قیمت سهام خود که در وثیقه دو بانک بوده جلوگیری کند.عاملی: سهام شرکت کنتورسازی ایران سقوط نکرده بود و حتی در سال های 87 تا 94 بارها افزایش قیمت ناشی از رشد فعالیت های تولیدی شرکت و قراردادهای آن را تجربه کرده بود که نمودارهای آن قابل ارایه است.تولید کنتور سازی در سال 87 به حدود سه برابر حجم تی رسید و قیمت سهام کنتور یک مرتبه 4 برابر شد. پس از آن که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد این رشدها را تجربه کرد و هیچ بازی در کار نبود.پس از برگزاری مناقصه توسط هوشمند سامانه باران در 14 و 15 آذر ماه 94 و درج در رو مه های اطلاعات و رس و پس از برنده شدن این شرکت در تاریخ 10 بهمن ماه 94 این شرکت نسبت به انعقاد قرار داد 5 ساله با شرکت هوشمند سامانه باران اقدام کرد و در روز 12 دی ماه 94 نماد معاملاتی آکنتور توسط سازمان بورس متوقف شد.بعد از گذشت 75 روز از توقف نماد معاملاتی "آکنتور"، جهت ارایه مدارک درخواستی و اخذ استعلام توسط سازمان بورس بعد از پاسخ اتاق اصناف ایران و برگزاری جلسه با هیات مدیره هوشمند سامانه باران در هفته آ اسفند ماه به درخواست سازمان بوس، نماد معاملاتی این شرکت در 26 اسفند ماه 94 و در آ ین روز معاملاتی 94 بازگشایی شد و قیمت سهام افزایش یافت.نماد معاملاتی این شرکت پس از این تاریخ، افزایش قیمت سهام را به خود دید و این در حالی است که از خلف وعده شرکت کنتورسازی در عدم رونمایی از هزار صندوق فروشگاهی در دهه فجر 94 و به تبع آن نگرانی مدیران اتاق اصناف ایران از اطلاعات و گزارش های واصله از بورس و حذف این شرکت از طرح تجهیز اصناف مطالبی بیان شده که باید گفت شرکت کنتور سازی ایران در قرارداد خود با شرکت هوشمند سامانه باران متعهد به ارایه 201 هزار دستگاه تا پایان اسفندماه 94 به یدار بود که متعاقب تعهد داده شده در اوا بهمن ماه سال 94 و طی ارسال نامه ای خطاب به یدار آدرس محل انبار آن شرکت را جویا شده بودیم . یدار پس از گذشت یک ماه و در اوا اسفند 94 در پاسخ به سوال کنتورسازی از عدم تصویب آیین نامه اجرایی در هیات ت تا آن تاریخ و به تبع آن تاخیر در نصب صندوق های مذکور سخن به میان آورده بود.همچنین این ناشر جهت رونمایی از خطوط تولید خود در دهه فجر از مدیران اتاق اصناف ایران، صنعت و مدیران ارشد کشور دعوت به عمل آورد که به دلیل کثرت مشغله مدیران بازدید از شرکت میسر نشد. این در حالی بود که"آکنتور" هیچ گاه تعهدی مبنی بر تحویل دستگاه صندوق فروشگاهی در دهه فجر 94 نداشته است که قرارداد مذکور تایید کننده این ادعا است.من در ادامه مطالبی از واقعیت های ماجرای اتاق اصناف و صندوق های فروشگاهی را بیان می کنم و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.شرکت کنتورسازی ایران در مهر ماه 1390 موفق به اخذ پروانه بهره برداری در خصوص تولید صندوق های فروشگاهی با ظرفیت یک میلیون و یکصد هزار دستگاه در سال از وزرات صنعت شد.اتاق اصناف عطف به نامه شماره 420/21 مورخ 2 شهریور ماه 94 صادره از سوی شرکت باران و مصوبه مورخ 15 شهریور 94 هیات رییسه اتاق اصناف ایران در 21 شهریور ماه 94 طی نامه شماره 7 / 123989 یت تجهیز فوری سخت افزاری و نرم افزاری کلیه اصناف کشور را به هوشمند سامانه باران اعطا نمود.مسئولان کنتور سازی و هوشمند سامانه باران در شهریور ماه 94 طی مذاکرات متعدد نسبت به عقد قرارداد 5 ساله با موضوع بازاری و فروش صندوق های فروشگاهی و تعهد بازار ی حداقل به میزان 200 هزار دستگاه در سال توسط باران برای فروش صندوق های فروشگاهی با مشخصات ضمیمه قرارداد برای کنتور سازی در 26 شهریور ماه 94 به استناد یت اعطایی توسط اتاق اصناف اقدام نمودند.فارس: برگزاری مناقصه تامین صندوق های فروشگاهی چه زمانی بود؟عاملی: هوشمند سامانه باران در تاریخ 14 و 15 آذر ماه 94 نسبت به برگزاری مناقصه از طریق انتشار آگهی در رو مه های رس و اطلاعات جهت ید صندوق های فروشگاهی اقدام کرد که طی آن فروشنده متعهد می گردید صندوق های فروشگاهی با مشخصات فنی مورد نظر با اقساط 24 ماهه و گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش 5 ساله ارایه نماید.پس از برنده شدن شرکت کنتور سازی ایران در مناقصه مذکور به استناد یت اعطایی اتاق اصناف ایران به شرکت هوشمند سامانه باران ، قرارداد 5 ساله جهت تامین دو میلیون و 200 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی با مشخصات فنی مندرج ،قرارداد مذکور در تاریخ 10 دی ماه 94 منعقد شد.به تبع این موضوع نماد معاملاتی شرکت کنتور سازی ایران پس از ارسال نامه شماره 1394/12622 مورخ 10 دی ماه 94 به انضمام قرارداد مذکور توسط سازمان بورس در تاریخ 12 دی ماه 94 متوقف شد.ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس نیز طی نامه 122/2844 مورخ 12 دی ماه 94 از دبیر کل اتاق اصناف ایران در خصوص صحت قرارداد مذکور و یت یاد شده استعلام به عمل آورد.دبیر کل اتاق اصناف ایران در نامه 7/12/7114 مورخ 16 دی ماه 94 ضمن تایید مطالب یاد شده پاسخ نامه فوق الذکر را با رونوشتی جهت کنتورسازی ایران ارسال کرد.پس از ارسال مدارک درخواستی سازمان بورس و پس از برگزاری جلسه با من و رییس هیات مدیره شرکت هوشمند سامانه باران و مدیران سازمان بورس در تایخ 23 اسفند ماه 94 و تایید قرارداد مذکور و روند اجرایی آن توسط هیات مدیره باران در جلسه مذکور نماد معاملاتی کنتور سازی در آ ین روز معاملاتی به تاریخ 26 اسفند ماه 94 بازگشایی شد.فارس: نماد معاملاتی "آکنتور" چرا در آن برهه بازگشایی شد؟عاملی: خاطرم هست در دی ماه که نماد شرکت متوقف شد هجمه ای ایجاد شد مبنی بر اینکه این قرارداد رانت بوده و قرارداد کنتور سازی بدون تشریفات ارایه شده است. سازمان بورس استعلام های خود را انجام داد و بعدا این استعلام ها منتشر شد. سازمان بورس هفته آ اسفند عنوان کرد رییس هیات مدیره باران را به سازمان بورس بیاورید و پس از انکه از پاسخ های ارایه شده قانع شدند اقدام به بازگشایی نماد معاملاتی د. در جلسه ای در سازمان بورس آقای ی به این نکته اشاره کرد.در مورد انجام قرارداد طبق قراردادی که داشتیم نزدیک 700 میلیون تومان پول به باران دادیم بابت علی الحساب بازاری ، چون باید 10 درصد از فروش کالا را به آنها می دادیم به اضافه هزینه تبلیغات و همچنین اجاره دفتری در قائم مقام فراهانی که غیر از ج دستگاه ها بوده است. یدار یعنی آقای خلوش یا همان شرکت زرین کابل کوروش در پاسخ به نامه شرکت کنتور سازی مبنی بر اعلام آدرس جهت اجرای تعهدات و تحویل صندوق های فروشگاهی در بهمن ماه 94 ارسال شده بود نامه ای را به کنتور سازی داد مبنی بر اینکه به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی صندوق های فروشگاهی تا تایخ نگارش آیین نامه توسط هیات ت نصب صندوق ها به تعویل افتاده و درخواست کردکه چک های این شرکت به مدت شش ماه استمهال شود. این نامه در اوا اسفند ماه 94 اتفاق افتاد و نماد کنتور سازی نیز در 13 شهریور ماه 95 متوقف شد.در مهر یا آبان ماه 95 مدیران کنتور سازی به درخواست سازمان بورس جلسه ای برگزار شد که ی معاون اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس عنوان کرد که آیا یادتان هست که با آقای سعدالله اینجا جلسه آمدید؟ گفتم تاریخش را نمی دانم. گفت 23 اسفند ماه 94 بوده است. گفتم آمدیم اینجا و سعدالله از طرح دفاع کرد و گفت قرارداد دارد اجرا می شود و کنتور سازی قوی ترین است و غیره ... ی یکباره گفت آیا می دانید یت باران لغو شده است؟ در مقابل همه اعضای هیات مدیره گفتم نه. گفت طی نامه شماره 7/058129 مورخ 27 بهمن ماه 94 یعنی حدود 40 روز پس از قراردادی که باران و کنتور سازی قرارداد بست، اتاق اصناف بدون اطلاع کنتور سازی و سازمان بورس یت باران را لغو می کند. به عبارتی بعد از 11 ماه از این اقدام شرکت کنتور سازی از لغو این یت باخبر می شود.فارس: پس چرا در سازمان بورس پیش از این تایید شده بود؟عاملی: سوال اینجاست که در 27 بهمن ماه 94 اگر این یت لغو شده چرا آقای سعدالله به عنوان اتاق اصناف در 23 اسفند ماه 94 به سازمان بورس آمد و به کارشناس های این سازمان که علیزاده و بیگ زاده بودند گفت قرارداد جاری است و کنتور سازی در حال فعالیت است. کما اینکه این موضوع امروز محل تعجب مدیران سازمان بورس است.پس از اطلاع از لغو یت باران ، اعتراض شدید خود را به مدیران اتاق اصناف اعلام که چرا و به چه دلیل بدون اطلاع کنتور سازی و سازمان بورس با توجه به رونوشتی که به شرکت زده بودند یت باران لغو شده و تذکر این موضوع که در صورت اطلاع رسانی از سوی اتاق اصناف هیچ گاه مشکلات امروز برای شرکت و سهامداران کنتورسازی بوجود نمی آمد و نماد "آکنتور" هم بازگشایی نمی شد زیرا اساسا بخاطر اطلاعاتی که آنها به سازمان بورس دادند بازگشایی شد.فارس: در این شرایط راه حلی هم برای حل این مشکل وجود داشت؟عاملی: برای برون رفت از مشکلات بوجود آمده و ارایه راه حل جلسات مختلفی برگزار شد.راه حل ارایه شده توسط هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف مبنی بر تحویل مستقیم صندوق ها به اتاق اصناف بود که کنتورسازی بی درنگ از این موضوع استقبال کرد و بنا بر توصیه وی متن نامه ای که تهیه کرده بود دوباره پاکنویس شد و به توصیه وی یک برگه چک به ضمیمه آن به مبلغ 30 میلیارد تومان در وجه اتاق اصناف بابت حسن انجام تعهد تحویل 325 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی جهت انجام اقدام های بعدی به رییس اتاق اصناف فرستادیم زیرا به گفته هاشمی قبلاً با رییس اتاق اصناف صحبت کرده بود من این نامه را در مهر یا آبان ماه 95 نوشتم و گفتم گند کار درآمده و سهامداران بیچاره می شوند ولی گفت نگران نباش و متنی را به عنوان پیش نویس در مدح آقای فاضلی به ما ارایه کرد مبنی بر اینکه ما تولید کننده هستیم و می خواهیم مستقیم صندوق ها را به اتاق اصناف بدهیم و 30 میلیارد تومان چک تضمین بانک پاسارگاد را بدون تاریخ به آنها دادیم.با ارسال نامه مذکور در آبان ماه 95 و قول مساعد معاون حقوقی اتاق اصناف مبنی بر عقد قرارداد مستقیم جهت جبران مشکلات بوجود آمده، هر روز به اتاق اصناف مراجعه می که هر روز بهانه ای مبنی بر نبود رییس گرفته تا انتظار برای تایید نهایی هیات رییسه و یا استعلام از نهادهای نظارتی عنوان می شد.پس از هفته ها پیگیری معاون حقوقی اتاق اصناف عنوان کرد: « من شرمنده شما هستم و کاری از دست من بر نمی آید و با اینکه وزارتخانه نیز تایید کرده این دستگاه ها باید از شما تحویل گرفته شود اما باید صنعت به رییس اتاق اصناف دستور بدهد».من به اتفاق رییس هیات مدیره در آذر ماه 95 به نزد نعمت زاده، صنعت رفتم و چند جلسه برگزار شد با حضور وی و معاون امور صنایع ، مدیر کل صنایع الکترونیک، مدیر کل حراست و فاضلی رییس اتاق اصناف برگزار شد که البته در جلسه اول آقای سعد الله نیز حضور داشت. در نهایت نعمت زاده عنوان کرد که ابتدا ظرفیت سنجی کنند که در کشور چقدر صندوق های فروشگاهی امکان تولید دارد.دوم اینکه آیین نامه اجرایی صندوق های فروشگاهی پیگیری شود. جالب اینکه فاضلی از روز اول بهانه آورد که علی رغم تمایل برای انجام کار آیین نامه اجرایی نداریم.نعمت زاده نیز در مقابل این بهانه گیری ها عنوان کرد « نمی دانم چه باید به ایشان گفت؛ وقتی یت به باران می داد آن زمان آیین نامه بود که حالا بهانه عدم وجود آیین نامه را آورده است؟»فارس: ولی آقای نعمت زاده مصوبه ای را در این زمینه به نفع کنتور سازی صادر کرد...عاملی: حتی با دستور نعمت زاده بسیاری از نمونه های دستگاه های صندوق های فروشگاهی دردفتر ایشان رونمایی شد و در نهایت مدیر کل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنایع طی نامه 60/204476 مورخ 21 آذر ماه 95 نامه ای به نعمت زاده داد مبنی بر اینکه 8 تولید کننده صندوق فروشگاهی در کشور با ظرفیت یک میلیون و 780 هزار دستگاه در سال وجود دارد که یک میلیون و یکصد هزار دستگاه از این رقم توسط کنتور سازی در سال معادل 70 درصد کل تولید کشور می تواند تامین شود.از سوی دیگر رییس اتاق اصناف در کلیه جلسات وزارت صنعت هر گونه عقد قرارداد را موکول به تصویب و ابلاغ آین نامه اجرایی صندوق فروشگاهی توسط هیات ت می کرد.پیرو آ ین جلسه با نعمت زاده با حضور فاضلی رییس اتاق اصناف، صالحی نیا معاون در امور صنایع، مدیر کل صنایع برق والکترونیک، دبیر جلسه و مدیر حراست وزارت صنعت در 25 بهمن ماه 95، اتاق اصناف مکلف شد نسبت به عقد قرارداد با کنتور سازی در زمینه صندوق های فروشگاهی پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی اقدام کند.در ضمن صنعت در خصوص تسریع آیین نامه اجرایی مکاتباتی با دفتر ت انجام داد و نامه ای به اقتصاد نوشت مبنی بر اینکه با توجه به سپری شدن ی ال این آیین نامه در هیات ت عنوان و تصویب شود.جالب اینکه طیب نیا نامه ای به نعمت زاده با این مضمون می فرستد مبنی بر اینکه مشخصات فنی صندوق ها در 26 اسفند 94 به اتاق اصناف ابلاغ شده است. یعنی 6 ماه پس از یت شرکت باران و یک ماه پس از لغو قرارداد باران با اتاق اصناف.حال سوال اینجاست وقتی مشخصات فنی هنوز به آنها ابلاغ نشده چگونه به شرکت باران یت دادند؟ اینها مسایل ای است که هیچ به آنها نپرداخته است.فارس: اما بالا ه این آیین نامه در هیئت ت تصویب شدعاملی: در 18 تیرماه 96 یعنی 6 ماه پس از صورت جلسه فوق الذکر آیین نامه اجرایی توسط ت تصویب شد یعنی پس از دو سال از یت اعطایی به باران.در تاریخ 15 تیرماه 96 هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف با پدر بنده تماس می گیرد و به اتفاق برخی مشاوران و وکلا نزد وی می روند و این مقام مسئول عنوان می کند که این قرارداد را می خواهیم انجام بدهیم و چند روز دیگر آیین نامه ابلاغ می شود. براین اساس شما بر اساس پیش نویسی که می دهم اعلام آمادگی کنید.من در نامه به اتفاق ها و خسارات ایجاد شده اشاره ولی قبول نکرد و گفت غیر از آنچه که می گویم ننویسید. با رد این درخواست وی برآشفته شد و عنوان کرد که شما کار خودتان را کردید.در این چند ماهی که در بازداشت به سرمی برم چهره واقعی این افراد مشخص شد. شاید شما به عنوان خبرنگار بتوانید در راستای افزایش شفافیت چرایی این موضوعات را بدست آورید.فارس: از شرکت هوشمند سامانه باران بگویید. آیا نمی دانستید این شرکت کاغذی است؟عاملی: اشتباه . برابر اطلاعات واصله شرکت هوشمند سامانه باران در تاریخ 27 مرداد ماه 94 با سرمایه یک میلیون تومان ثبت می شود. موسسین آن خانم ها نسیم علوی لواسانی، شهلا بهرامی آشتیانی و محبوبه عباسی فشمی هستند. بنابر قرار واصله یکی از موسسین آن همسر منصور حسینی، معاون اجتماعی و دو تن دیگر نیز از پرسنل قبلی اتاق اصناف ایران بوده اند.شرکت هوشمندسامانه باران در تاریخ شهوریور 94 در نامه 420/21 یعنی 5 روز پس از تاسیس شرکت پیشنهاد خود را به اتاق اصناف می دهد.پیشنهاد هوشمند سامانه باران با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان و با تاریخ تاسیس و سابقه 5 روزه در جلسه مورخه 15 شهریور ماه 94 هیات رییسه اتاق اصناف تاسیس می شود. یت تجهیز همه اصناف بالغ بر سه میلیون صنف توسط اتاق اصناف در تاریخ 21 شهریور ماه 94 یعنی کمتر از یک ماه از این یت را به شرکت می دهند.حالا بدبختی به نام کنتور سازی که 4 سال از پروانه آن می گذرد را هیچ وارد این بازی نمی کند.پایان بخش اولادامه دارد...گفت وگو از رضا یانتهای پیام/-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.
درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.به گزارش بولتن نیوز، درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آنها به این منطقه سفر کنند؛ این درّ ه های زیبا دارای تعدد رنگ و لایه های بسیاری هستند.شکل عجیب این درّه ها حتی بیش از رنگ های آن جلب توجه می کند و سوژه عکاسان دنیا شده است. شانشی در شرق کشور چین قرار گرفته و مرکز آن شهر تائی یوان است؛ ضمن اینکه بخش وسیعی از دیوار بزرگ چین در شمال این استان قرار دارد.در زیر تصاویری از این درّه ها را مشاهده می کنید: