پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک آغاز احداث شعبه روانسر بانک مهر اقتصاد در کرمانشاه

ز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,«ز له زدگان» | ع های ز له زدگان کرمانشاه | ز له 7.3 ریشتری غرب کشور به نام «ز له کرمانشاه» معروف شده است، ویرانی های بسیاری به جا گذاشت. ز له زدگان در س ل ذهاب، قصرشیرین، آباد و روستاهای نزدک به مرکز لرزه، در کنار مرگ عزیزانشان با ویرانی بسیاری ز له مواجهند. در ادامه مجموعه ع ز له زدگان کرمانشاه را مشاهده می کنید... بیشتر بخوانید: آ ین اخبار ز له کرمانشاه .
بیشتر ببینید: ع ز له کرمانشاه و...
بیشتر ببینید: ز له کرمانشاه .
بیشتر ببینید: : ز له در کربلا .
بیشتر ببینید: اجساد سربازان س ل ذهاب + .
بیشتر ببینید: : خسارات ز له کرمانشاه .ز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهز له, ز له کرمانشاه, ع ز له کرمانشاه, ع ز له, ز له زدگان, ز له زدگان کرمانشاه, ع ز له زدگان کرمانشاه, تصاویر ز له زدگان کرمانشاه, ع های ز له کرمانشاه, ع های ز له زدگان, ع های ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان کرمانشاه, کمک به ز له زدگان, کرمانشاه, ع کرمانشاه, س ل ذهاب, ع س ل ذهاب, ع ز له س ل ذهاب, ع قصرشیرین, ع ز له زدگان قصرشیرین,ع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاهع : ز له زدگان کرمانشاه‹›
براساس گزارش ها این ز له یکشنبه شب (21 آبان) رخ داد و تاکنون در استان کرمانشاه 436 کشته و10 هزار و 179 زخمی داشته و درنتیجه آن 31 هزار واحد مس ی به صورت کلی و جزئی ت یب شده است.
معظم انقلاب پس از این حادثه همه دستگاه های لشکری و کشوری را با همه توان و امکانات خود و سرعت عمل در کمک رسانی به آسیب دیدگان فرا خواندند.
رئیس جمهوری نیزاز لحظات اولیه وقوع زمین لرزه در تماس تلفنی با کشور و استاندارکرمانشاه دستورات لازم برای امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان را صادرو معاون اول خود را رسیدگی به وضعیت حادثه دیدگان کرد و به برخی از وزرا برای حضور در منطقه حادثه دیده دستور داد و روز هفته گذشته برای همدردی با آسیب دیدگان و بررسی مسائل، مشکلات و نیازهای مناطق ز له زده به استان کرمانشاه رفت.اخبار این رویداد از ساعت 9صبح روز دوشنبه تا این لحظه به شرح ذیل است:یکشنبه 28 آبان
21:30**
سرلشکر جعفری فرمانده کل پاسداران: به خادمی ملت افتخار می کنیم و به عهدمان در کمک به ز له زدگان پایبندیم. اسکان موقت روستاییان به زودی آغاز می شود
20:45**
کرمانشاه: مبلغ تصویب شده برای احداث مسکن در مناطق ز له زده باید افزایش یابد
19:20**
استاندار کرمانشاه: برای اسکان موقت ز له زدگان نیازمند مساعدت بیشتری هستیم
19:05**
رییس بنیاد مسکن انقلاب ی: تشکیل پرونده برای ارائه خدمات به ز له زدگان
18:30 **
نیرو : تامین سلامت ز له زدگان در اولویت است/مشکلی در تامین آب و برق نداریم
18:29 **
تهیه 30 دستگاه کان از محل حراج اسب های ترکمن برای ز له زدگان
18:7 **
امور اقتصادی و دارایی گفت: 7 بانک برای پرداخت تسهیلات به ز له زدگان استان کرمانشاه مشخص و سهمیه آنها نیز تعیین شده که از فردا(29 آبان) روند پرداخت تسهیلات در این بانک ها آغاز می شود.
17:58 **
لاریجانی:ملت ایران همگرایی ملی به نمایش گذاشتند/ به ز له زدگان به صورت ویژه توجه می شود
17:45 **
یگان های ی نیروی زمینی در روستاهای ز له زده کرمانشاه و سرویس بهداشتی سیار نصب می کنند
17:17 **
آمادگی مردم پاوه برای اسکان ز له زدگان درمنازل خود
16:26 **
نیرو اعلام کرد: استفاده از برق برای گرمایش چادرهای ز له زدگان
15:42 **
50 تریلی کان و سرویس های بهداشتی به کرمانشاه ارسال کرد
15:29 **
سلطانی فر: وزارت ورزش 50 کان برای اسکان ز له زدگان استان کرمانشاه ارسال می کند
14:44 **
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، از ارسال 70 کان به مناطق ز له زده استان کرمانشاه برای ادامه تحصیل دانش آموزان خبر داد.
13:08 **
رئیس اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی گفت: تامین داروهای کمیاب بیماران خاص در مناطق ز له زده را برعهده گرفته و این اقلام دارویی را در سریعترین زمان ممکن برای این دسته از افراد فراهم می کند.
12:54 **
آغاز کار بازسازی مناطق ز له زده شهرستان گیلانغرب
12:43 **
رییس مجلس شورای ی در سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه گفت: مساله اصلی مردم ز له زده غرب استان کرمانشاه در مرحله اول اسکان موقت و سپس بازسازی ساختمان ها است.
12:40 **
سلطانی فر در بدو ورود به کرمانشاه از آمادگی کامل وزارت ورزش و جوانان برای ادامه امداد رسانی ها به افراد حادثه دیده خبر داد.
12:36 **
تیم های پرستاری برای مراقبت از ز له زدگان به صورت هفتگی به مناطق ز له زده اعزام می شوند
12:31 **
ارسال 80 هزار لیتر سوخت رایگان برای ز له زدگان
11:51 **
نیرو پس از بازدید از مناطق ز له زده استان کرمانشاه گفت: با تلاش شبانه روزی سازمان های مستقر در کرمانشاه و استان های معین شرایط آب و برق منطقه به وضعیت مناسبی رسیده و تاکنون 4 هزار چادر در نقاط مختلف مناطق ز له زده برق دار شده است.
11:46 **
هم اکنون 65 اکیپ دامپزشکی متشکل از نیروهای استان کرمانشاه و اکیپ های اعزامی از استان های معین با توان حداکثری در مناطق ز له زده مستقر شده و در حال پا ازی هستند.
11:39 **
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه، از وقوع 647 پس لرزه تا ساعت 11 ظهر امروز (یکشنبه 28 آبان) در مناطق ز له زده استان خبر داد.
11:38 **
نوبخت در دیدار با آیت الله مکارم ،
واریز281 میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض برای جبران خسارات مناطق ز له به حساب بنیاد مسکن
10:56 **
اعضای تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان با سفر به استان کرمانشاه در میان ز له زدگان حضور یافته و از آن ها دلجویی د.
10:42 **
آیت الله ناصر مکارم از مراجع عظام تقلید در دیدار محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ؛ ز له کرمانشاه را مهمترین مسائل روز کشور دانست و گفت: تصور من این است حضور و کمک رسانی ت و مردم در ز له کرمانشاه سریعتر ، بهتر و جامع تر از سال های گذشته بود که جای تشکر دارد.
10:42 **
رئیس مجلس شورای ی روز یکشنبه در جریان سفر به مناطق ز له زده غرب استان کرمانشاه و دیدار با مردم شهر ازگله(کانون ز له) از توابع شهرستان ثلاث باباجانی، از بنیاد مسکن انقلاب ی خواست هرچه سریعتر نسبت به بازسازی خانه های ویران شده مردم اقدام کند.
10:22 **
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی که صبح امروز - یکشنبه - وارد استان کرمانشاه شد برای بازدید از مناطق ز له زده غرب این استان به شهر ازگله(کانون ز له) از توابع شهرستان ثلاث باباجانی رفت و از نزدیک با مردم ز له زده این شهر دیدار و گفت وگو کرد.
8:59**
رئیس مجلس شورای ی روز یکشنبه در بدو ورود به کرمانشاه گفت: اگر نیاز باشد، مجلس هم مصوباتی برای کمک به ز له زدگان غرب کشور خواهد داشت.شنبه 27 آبان
0:57**
'عبدالرضا رحمانی فضلی' کشور از ساخت م ن موقت برای ز له زدگان استان کرمانشاه خبر داد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب ی ظرف یک ماه آینده ساخت م ن دائمی را نیز شروع می کند.
21:53**
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از پایان عملیات آتش نشانان پایتخت در مناطق ز له زده غرب کشور خبر داد.
19:35**
بانک مرکزی ایران هفت بانک را به عنوان عامل پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی از ز له استان کرمانشاه تعیین کرد.
19:32**
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان بهزیستی کل کشور د اسخ به اینکه چگونه می توان ک ن بازمانده از ز له را به س رستی و فرزندخواندگی گرفت، گفت: پس از شناسایی ک ن از آنان در بهزیستی نگهداری خواهد شد.
19:18**
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه و عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای ی در جریان بازدید از مناطق ز له زده استان کرمانشاه گفت: مشکلات و مطالبات مردم ز له زده این مناطق را در مجلس پیگیری می کنم.
19:10**
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی با تشریح پنج پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به مناطق ز له زده گفت: تاکنون نزدیک به هفت هزار و 950 میلیارد ریال (795 میلیارد تومان) خسارت به بخش کشاورزی استان کرمانشاه برآورد شده است.
19:3**
نان ای محاصره شده فوعه و کفریا در استان ادلب برای جانباختگان ز له استان کرمانشاه مجلس یادبود برگزار د.
18:59**
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران ی، با بیان ضرورت انسجام و همدلی در یاری رسانی به ز له زدگان گفت: همه باید منجسم و یکپارچه به فکر ز له زدگان باشیم که نیازمند کمک و دلداری مردم هستند.
18:53**
تنها دارایی پیرزن ن روستای 'گلم کبود علیا' از توابع شهرستان ز له زده س ل ذهاب، 2 راس گوساله بود که یکی در حادثه ز له شامگاه یکشنبه تلف شد اما آن دیگری توسط اکیپ دامپزشکی مستقر در منطقه زنده از زیر آوارها بیرون آورده شد.
18:48**
معاون انتظامی فرمانداری تهران، ضمن قدردانی از کمک های انسان دوستانه شهروندان تهرانی به ز له زدگان غرب کشور اعلام کرد: ازدحام خودروهای شخصی، امداد رسانی را مختل کرده است.
18:46**
معاون توسعه مدیریت و منابع آزاد ی همدان گفت: تاکنون اسکان رایگان 20 نفر از همراهان آسیب دیده ز له استان کرمانشاه در خوابگاه و سوئیت های اقامتی مهمانسرای فدک این انجام شده است.
18:41**
رئیس شورای شهر تهران در گزارش بازدید یک روزه خود از مناطق ز له زده کرمانشاه، گفت : 600 تن از نیروهای شهرداری تهران در مناطق ز له زده در حال امدادرسانی هستند.
18:39**
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت خسارت به ایثارگران ز له زده پس از انجام فرایند کارشناسی تا سقف 35 میلیون تومان توسط شرکت بیمه گر خبر داد.
18:33**
نادر قرایی پیش وت ورزش همدان و دارنده مدال های جهانی شوتوکان کاراته، مدال برنز جهانی 2017 توکیو را به نفع ز له زدگان غرب کشور به حراج گذاشت.
18:26**
مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع توانیر (شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران) اعلام کرد برق رسانی به مناطق ز له زده کامل شده و تاکنون چهار هزار چادر نیز از نعمت برق برخوردار شده است.
18:19**
مدیر نظارت بر دارو، فرآورده های بیولوژیک و علوم پزشکی همدان گفت: با توجه به نیاز دارویی آسیب دیدگان کرمانشاه، داروهای کمیاب در اختیار آنان قرار گرفت.
18:2**
معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با بیان اینکه کنترل آب شرب و رفع کدورت آن، کنترل غذا و دفع پسماند و فاضلاب در راس کار بهداشت محیط است، گفت: تیم اضطرار بهداشت محیط تا عادی شدن شرایط در منطقه به کار خود ادامه می دهد.
17:09 **
معاون علوم پزشکی کرمانشاه: کمبود دارو در مناطق ز له زده وجود ندارد
16:57 **
اعلام آمادگی اصناف برای ارائه خدمات فنی، تخصصی به ز له زدگان
16:39 **
اهل سنت کرمانشاه از ابراز همدردی و ارسال کمک های مردم ایران ی به ز له زدگان استان کرمانشاه قدردانی کرد و از مسئولان نیز خواست زمینه بازسازی مناطق ت یب شده را سریعتر فراهم کنند.
16:29 **
قائم مقام راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر: در پی مذاکرات وزارت راه با بانک مسکن مقرر شد نان مسکن مهر در مناطق ز له زده از پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات فروش اقساطی به مدت 2سال معاف شوند.
16:29 **
معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: صندوق عشایر مکلف شد پس از حادثه ز له بلافاصله مستمری بیمه شدگان متوفی را برقرار کند و بیمه بیکاری افراد نیز تا پایان سال پرداخت شود.
16:20 **
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه از توزیع بیش از 95 هزار تخته چادر و پتو میان ز له زدگان غرب استان خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از 74 هزار تخته آن چادر بوده است.
16:28 **
فرمانده نیروی زمینی گفت: گروه های ی نیروی زمینی برای امداد رسانی به ز له زدگان از مناطق شمال غرب اعزام و در منطقه مستقرشدند.
16:26 **
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان از ارایه سوخت رایگان به خودروهای حامل کمک به مردم ز له زده کرمانشاه خبر داد.
16:20 **
رئیس انجمن زرتشتیان یزد از کمک رسانی هموطنان زرتشتی این استان به مناطق ز له زده غرب کشور خبر داد و گفت: این کمکها امروز (شنبه) با 2 دستگاه کامیون به کرمانشاه ارسال شد
16:20 **
نوشهر، چالوس و کلاردشت از مسایل و مشکلات کشور از جمله ز له کرمانشاه و صندوق ذخیره فرهنگیان گلایه کرد و ان را به ضرر مردم دانست.
16:17 **
استاندار کرمانشاه گفت: از زمان وقوع ز له تاکنون 73 هزار تخته چادر در مناطق ز له زده این استان توزیع شده است.
16:15 **
ترخیص 2هزار و 176مصدوم ز له کرمانشاه از بیمارستان ها/ 358مصدوم ز له بستری هستند
15:53 **
اختصاص یک روز حقوق کارکنان کمیته امداد استان تهران به ز له زدگان
15:52 **
فرماندار دالاهو: طبق برآورد اولیه 36 مدرسه و چهار هزار و 700 واحد مس ی در این شهرستان در اثر ز له 21 آبان ت یب و یا آسیب جدی دیده است.15:28 **
سمنان هفت روستای ز له زده را یاری رسانی می کند
15:38**
جمعی از شاعران برای همدردی با مردم ز له زده کرمانشاه دلنوشته های خود را در اختیار خانه شعر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران قرار دادند.
15:30 **
9 موکب(مرکز پذیرایی) اربعین حسینی استان خوزستان برای یاری رسانی به هموطنان آسیب دیده ، روز شنبه از اهواز راهی مناطق ز له زده غرب کشور شدند.
15:14 **
درخواست مردم ز له زده س ل ذهاب برای بخشش سود و تنفس در بازپرداخت تسهیلات بانکی
15:07 **
فرمانده ناحیه سجاد(ع) قزوین: بازسازی 470 واحد مس ی روستایی در 2 روستای سر پل ذهاب به این ناحیه س شده که باید تا 45 روز آینده کار اجرایی آنها انجام شود.
15:05 **
ابرازهمدردی مقامات افغانستان با ز له زدگان ایران و عراق
14:57 **
خیرین مدرسه ساز تهرانی ساخت 7 مدرسه در کرمانشاه را تقبل د
14:50 **
اهدای چهار پروژکتور خورشیدی تامین برق به مناطق ز له زده س ل ذهاب
14:27 **
ولی فقیه در استان و کرمانشاه، نحوه مدیریت در روند ارائه خدمات و امداد رسانی به ز له زدگان مناطق غربی این استان به خصوص شهرستان قصرشیرین را بسیار مطلوب ارزی کرد
14:24**
مدیرکل بهزیستی ایلام: مجموعه این اداره کل در حال خدمت رسانی به 32 روستای ز له زده شهرستان سر پل ذهاب استان کرمانشاه است.
14:22**
معاون اداره کل هواشناسی کرمانشاه، از آغاز بارش باران در مناطق ز له زده استان از روز دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: این بارش ها تا روز چهارشنبه ادامه پیدا می کند
14:17 **
رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اعمال ممنوعیت تردد در مناطق ز له زده غرب استان کرمانشاه گفت: در مسیرهای منتهی به شهرستان های س ل ذهاب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی این ممنوعیت ها برای تردد خودروهای شخصی بدون مجوز و افراد غیربومی از امروز - شنبه - اعمال شده است.
14:14 **
پزشکی قانونی در آ ین آمار از جانباختگان ز له غرب کشور اعلام کرد تا ساعت 13:30امروز(شنبه)436 در این ز له جان باختند که 2تن از آنان مجهول الهویه هستند.
13:42 **
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه مناطق ز له زده به وسایل گرمایشی نفت سوز نیاز دارند، گفت: به دلیل ترافیک شدید در مسیرهای منتهی به این مناطق، نفتکش های حامل سوخت در مسیر 20 دقیقه، بیش از پنج ساعت معطل می شوند.
13:41 **
پیکر' ابوبکر معروفی'، امدادگر بوکانی که در حال انتقال کمک های مردمی به مناطق ز له زده کرمانشاه دچار حادثه رانندگی شده و جان باخته بود، امروز /شنبه/ در بوکان تشییع شد.
13:27 **
فرماندار شهرستان دلفان در استان لرستان :در اثر وقوع ز له های اخیر بیش از 30 میلیارد ریال خسارت به این شهرستان وارد شده است.
13:26 **
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه، از فعالیت 15 اکیپ در روستاهای مناطق ز له زده استان کرمانشاه برای تعمیر ش تگی خطوط و شبکه آب و فاضلاب این مناطق خبر داد.
13:25 **
رئیس بسیج سازندگی البرز گفت که سازندگی، بازسازی و خدمات و امدادرسانی به 10 روستای مناطق ز له زده استان کرمانشاه به استان البرز واگذار شد.
13:16 **
فرماندار شهرستان س ل ذهاب با قدردانی از همراهی و امدادرسانی گسترده و چشمگیر هموطنان با آسیب دیدگان مناطق ز له زده استان کرمانشاه، گفت: خشکبار ، برنج و روغن نباتی از جمله نیازهای خوراکی اصلی مردم ز له زده در کنار نایلون و وسایل گرمایشی است.
13:08
مسئول روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، از راه اندازی یکصد صحرایی در 6 نقطه س ل ذهاب خبر داد و گفت: 50 روز گذشته راه اندازی شد و 50 دیگر نیز تا پایان وقت امروز راه اندازی می شود.
13:07 **
بخشدار خلجستان استان قم گفت: اهالی روستای کندرود این بخش، چندین تن کالا به ارزش یک میلیارد ریال به ز له زدگان استان کرمانشاه اهدا د.
13:07 **
گروه موسیقی « سیمر» با هدف حمایت از مردم ز له زده غرب کشور، به ی آلش اسموتنی، 29 آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران به صحنه خواهد رفت.
12:58 **
س رست دفتر مشارکت های سازمان حفاظت محیط زیست گفت: شبکه سازمان های غیر تی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از همان ساعات نخست وقوع ز له در استان های غربی کشور اقدام به برنامه ریزی، ساماندهی و اطلاع رسانی گسترده در میان تمام شبکه های استانی کرده است.
12:54 **
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی همدان: 53 مورد عمل جراحی بر روی مصدومان ز له زده اعزامی از کرمانشاه به استان همدان انجام شده است.
12:47 **
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر: مرحله دوم توزیع اقلام زیستی - امدادی میان آسیب دیدگان در روزهای آتی شروع می شود و گزارش عملیات و نحوه هزینه کمک های مردمی به صورت شفاف به اطلاع هموطنان می رسد.
12:41 **
مسئول روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه: گاز تمامی مناطق ز له زده شهری و روستایی غرب استان پس از نشت ی و رفع ایرادات، وصل شده است.
11:52 **
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه اعلام کرد: هم اکنون آب، برق و تلفن همه شهرستان های ز له زده وصل است و شرایط عادی به منطقه برگشته اس
11:40 **
مدیرکل کمیته امداد (ره) سیستان و بلوچستان: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد این نهاد با همکاری خیران استان 70 واحد مس ی برای ز له زدگان غرب کشور بسازد.
11:30 **
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر:پایان اسکان اضطراری ز له زدگان /تاکنون 72هزار تخته چادر بین خانوارهای ز له زده توزیع شده است/تهیه دفترچه های امدادی برای خانوارهای ز له زده
11:29 **
فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه: ترافیک روان در تمام محورهای منتهی به مناطق ز له زده /جلوگیری از کند شدن امداد در مناطق ز له زده/ افراد به صورت شخصی مراجعه نکنند/ کمک های به هلال احمر کرمانشاه و سایر استانها تحویل داده شود .
11:18**
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه از ثبت 559 پس لرزه پس از زمین لرزه 7.3 ریشتری یکشنبه شب (21 آبان) تا ساعت 10:30 دقیقه امروز - شنبه - در سطح این استان خبر داد.
11:09 **
مرکز لرزه نگاری کشوری ایستگاه لرزه نگاری موقت قصرشیرین را پنجشنبه (25 آبان) برای پوشش مناسب تر های زمین در غرب استان کرمانشاه راه اندازی کرد
11:03 **
کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران با اختصاص دادن یک روز از حقوق خود به ز له زدگان استان کرمانشاه بصورت داوطلبانه به یاری این هموطنان شتافتند
10:55 **
رئیس مرکز هدایت عملیات بحران علوم پزشکی قزوین: یک هزار و 486 نفر از ز له زدگان استان کرمانشاه از خدمات درمانی بیمارستان صحرایی قزوین مستقر در منطقه منطقه ثلاث باباخانی بهره مند شدند.
10:43 **
معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان از اعزام تیم ساماندهی حمایت روانی بازماندگان (سحر) این جمعیت به مناطق آسیب دیده از ز له استان کرمانشاه خبر داد.
10:42 **
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه: درحال تلاش برای بازگشایی مدارس مناطق ز له از روز دوشنبه هفته جاری (29 آبان) هستیم.
10:38 **
قائم مقام مدیرعامل بنیادکودک از کمک رسانی این موسسه به دانش آموزان ز له زده استان کرمانشاه خبر داد.
10:33 **
فرماندار س ل ذهاب گفت: با پایان آواربرداری واحدهای مس ی ت یب شده در ز له برای یافتن اجساد و مصدومان، اکنون زمینه برای ساخت وساز خانه ها در این شهرستان فراهم شده است.
10:28 **
رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی: حدود 90 هزار نفر در ز له کرمانشاه آسیب دیدند و حدود 9 هزار نفر از این افراد دچار شوک، وحشت زدگی، ترس، اضطراب و پرخاشگری پس از بحران هستند و به خدمات اورژانس روانی نیاز دارند.
10:23 **
پیام تسلیت 'رائول کاسترو روس' رئیس جمهوری کوبا با آسیب دیدگان ز له
10:22 **
مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه: پا ازی، دفن و امحای بهداشتی لاشه دام های تلف شده در روستاهای ز له زده استان با استفاده از توان حداکثری 52 اکیپ دامپزشکی از استانهای کرمانشاه، ایلام، کردستان، همدان و لرستان درحال انجام است.
10:21 **
مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد: افزون بر هفت تن انواع اقلام و کمکهای مردمی شهروندان اسانی تاکنون از طریق این فرودگاه به مناطق ز له زده در استان کرمانشاه رسال شده است.
10:14 **
قمر بنی هاشم علیه السلام چهارمحال و بختیاری نقش پررنگی در امدادرسانی به ز له زدگان کرمانشاهی ایفا کرده و بازسازی 6 روستا را در این مناطق برعهده گرفته است.
9:55 **
اعزام 35 تیم سیار بهداشت و درمان به روستاهای ز له زده غرب کرمانشاه
9:52 **
رییس سازمان بسیج سازندگی قزوین: صاحب الامر(عج) استان مسئولیت ساخت و بازسازی 2 روستای ز له زده در س ل ذهاب کرمانشاه را بر عهده گرفته است.
9:51 **
فدراسیون کشتی با ارسال نامه ای ضمن ابراز همدردی با ز له زدگان استان کرمانشاه،نوشت: این یک حادثه دردناک بوده و قلب ما در این زمان که غم و اندوه دارید، با شما است
9:46 **
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم: وظیفه اسکان افراد و بازسازی 14 روستای دهستان سرقلعه در شهرستان ثلاث باباجانی که در ز له اخیر ت یب شد برعهده استان قم قرار گرفت.
9:33 **
فرماندار بندر آستارا مجموع کمک های نقدی و غیرنقدی مردم این شهرستان به ز له زدگان غرب کشور را یک میلیارد و 376 میلیون و 925 هزار ریال اعلام کرد.
9:23 **
معاون روابط عمومی و تبلیغات نینوا گلستان :کار بازسازی هفت روستای ز له زده شهرستان س ل ذهاب استان کرمانشاه به نینوای این استان واگذار شد.
9:13 **
مدیرکل دفتربازسازی بنیاد مسکن با اشاره به امضای تفاهم نامه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفت: با آواربرداری و تامین مصالح ساختمانی توسط قرارگاه، ساخت س ناه موقت در مناطق ز له زده استان کرمانشاه آغاز شده است.
9:09 **
کشور پا تان محموله ای از کمک های بشردوستانه خود را شامگاه گذشته - - برای کمک به ز له زدگان کرمانشاه تحویل مقامات ایرانی داد.
8:55 **
ورزشکاران البرزی مدال های خود را به حراج گذاشتند
8:40 **
آغاز فعالیت اداره ها و بانک ها در مناطق ز له زده
4:9**
ایرانیان مقیم سنگاپور ضمن اعلام شماره حساب برای جمع آوری وجوه نقدی، در زمینه جمع آوری کمک به ز له زدگان غرب کشور مشارکت د.** 26آبان
21:38**
استاندار کرمانشاه گفت: از روز شنبه باید تمام کارکنان ادارات تی و بانکها در مناطق ز له زده در محل کار خود حاضر باشند، در صورتی که ساختمان اداره ای ت یب شده باشد، ارائه خدمات در زیر چادر یا کان انجام شود.
21:15**
فرمانده نیروی زمینی گفت: در ششمین شب از حادثه ز له، امدادرسانی با توزیع اقلام ضروری در روستاها و تامین امنیت منطقه ادامه خواهد یافت .
20:27**
فرماندار دالاهو از اسکان تمام ز له زدگان این شهرستان خبر داد و گفت: امدادرسانی و ارائه خدمات به تمام روستاهای ز له زده این شهرستان بخوبی انجام شده است.**زمین لرزه ای به بزرگی 4.7 ریشتر امروز ساعت 16:57:34 به مرکزیت شهر برده در جمهوری آذربایجان و نزدیک مرز ایران رخ داد و ای شمالی استان اردبیل را هم لرزاند.
20:4**
معاون سازمان مدیریت بحران کشور از انتخاب استان قزوین برای بازسازی واحدهای مس ی گیلانغرب در جریان زمین لرزه آبان 96 خبر داد.
19:43**
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران از وصل شدن گاز 1300 واحد مس ی در شهرستان های ثلاث باباجانی و س ل ذهاب خبر داد.
19:24**
کرمانشاه- ایرنا- چهار نفر از اعضای تیم انجمن مردمی کمک های اضطراری جمهوری خلق چین عصر روز برای امداد رسانی به ز له زدگان وارد س ل ذهاب شد.
19:5**
سنندج گفت: کمک رسانی و حس نوع دوستی مردم این استان به ز له زدگان کرمانشاه بی نظیر بود و این وحدت مسلمانان را نشان می داد.
18:12**
مردم کرمانشاه در مجلس شورای ی با تقدیر از حضور پررنگ مردم و مسئولان در مناطق ز له زده استان گفت: قدردان عظمت شکوه کمک های هموطنان عزیز به مناطق ز له زده کرمانشاه هستیم.
18:9**
س رست بیمارستان ی س ل ذهاب گفت: پس از وقوع زمین لرزه و ت یب بخش هایی از این بیمارستان، با 40 تخت موقت و ب ایی چادر در محوطه بیمارستان خدمات درمانی و تخصصی به مجروحان این حادثه ارایه می شود.
18:4**
معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه در جریان ز له اخیر 2 بیمارستان س ل ذهاب و آبادغرب و بیش از 100 خانه و مرکز بهداشت ت یب شده از مردم و خیران خواست، علوم پزشکی را برای بازسازی این مراکز کمک کنند.17:49**
جون ( jonko ozawa) و فومی fumiaki nakamura زوج ژاپنی هستند که هنگام سفر گردشگری خود در روستای پالنگان کردستان زمین لرزه را احساس د و پس از آن به مناطق آسیب دیده آمده اند تا امداد رسانی کنند.17:33**
استاندار کرمانشاه گفت: اسکان موقت ز له زدگان استان از روز دوشنبه یا هفته آینده به طور همزمان در مناطق شهری و روستایی آغاز می شود.17:23**
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از ترافیک سنگین در جاده آباد غرب - س ل ذهاب، به علت تردد خودروهای شخصی حامل کمک خبر داد و گفت: هموطنان خیرخواه امروز از تردد در این مسیر خودداری و کمک های خود را به زمان دیگری موکول کنند.17:18**
فرمانده بهداشت، درمان وامداد گفت: پس ازاتمام فاز درمانی و اضطرار، خدمت رسانی به ز له زدگان وارد مرحله ارائه خدمات بهداشتی و مبارزه با بیماری در مناطق ز له زده شد.
17:12**
تفاهم نامه همکاری بنیادمسکن انقلاب ی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) برای بازسازی مناطق ز له زده استان کرمانشاه به امضای رییس بنیاد مسکن و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) رسید.
17:12**
مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه با اشاره به کمک های مناسب مردم کشور به ز له زدگان استان اعلام کرد: چادر، آب و مواد غذایی بیش از اندازه نیاز در مناطق ز له زده وجود دارد.16:55**
رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان س ل ذهاب گفت: تسریع در جمع آوری زباله های عفونی و غیرعفونی سطح شهر برای پیشگیری از بروز بیماریها و تهدید سلامت ز له زدگان باید به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار بگیرد.**16:50
استاندار کرمانشاه گفت: از روز دوشنبه یا هفته آینده اسکان موقت ز له زدگان استان همزمان در مناطق شهری و روستایی آغاز می شود.16:43**
س رست بیمارستان ی س ل ذهاب گفت: پس از وقوع ز له و ت یب بخش هایی از این بیمارستان، با 40 تخت موقت و ب ایی چادر در محوطه بیمارستان مشغول خدمات درمانی و تخصصی به مصدومان حادثه ز له هستیم.16:33**
مسئول آزمایشگاه بیمارستان سیار 50 تختخو علوم پزشکی کردستان مستقر در س ل ذهاب با بیان اینکه این بیمارستان در 2 بخش آزمایشگاه و رادیولوژی خدمات ارائه می دهد، گفت: از زمان وقوع ز له تاکنون، برای 260 بیمار، 850 مورد آزمایش انجام شده است.**16:6
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به کمک های بسیار خوبی که از سوی مردم کشورمان به ز له زدگان استان صورت گرفت، گفت: چادر، آب و موادغذایی بیش از اندازه نیاز در مناطق ز له زده وجود دارد.15:31**
تربت حیدریه گفت: ز له اخیر در کرمانشاه آزمون الهی برای مصیبت دیدگان این حادثه است که صبر و شکیبایی پیشه کنند و آزمونی برای مسوولان و مردم کشور که تمام توان خود را صرف خدمت رسانی به ز له زدگان کنند.
15:17**
استاندار کرمانشاه گفت: خبر منتشر شده در باره تماس من با معاون اول رئیس جمهوری در شب وقوع ز له کرمانشاه به طور مطلق صحت ندارد.
15:17**
جاسک با اشاره به حادثه دل اش ز له کرمانشاه و غرب کشورگفت: امروز در حادثه ز له همه مردم پای کار آمده و سنگ تمام گذاشتند.
15:00 **
رئیس علوم پزشکی کرمانشاه در تشریح آ ین وضعیت درمانی مصدومین ز له اخیر گفت: در مجموع تا ظهر امروز 10هزار و 203 نفر پذیرش داشتیم که بیشترین آمار مربوط به س ل ذهاب با سه هزار و 700 نفر و آباد غرب با 974 نفر بوده است
14:10 **
مسئول دایره خبر نیروی زمینی از جان باختن یکی از پرسنل بیمارستان حین ارائه خدمت به ز له زدگان کرمانشاه خبر داد.
این دومین جان باخته در جریان خدمت رسانی به ز له زدگان است.
14:04 **
روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه مطلب منتشر شده در برخی از شبکه های اجتماعی به نقل از استاندار کرمانشاه را تکذیب کرد.
13:50 **
تسلیت امورخارجه سنگاپور و دبیرکل سازمان امنیت و همکاری اروپا
13:40 **
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام بیش از 500 پرواز فوق العاده به مناطق ز له زده غرب کشور، انتقال 278 نفر مصدوم و 878 تن بار از روز دوشنبه گذشته تاکنون خبرداد.
13:37 **
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی پاسداران: نیروی زمینی ست های پیش ساخته و سرویس بهداشتی را برای ز له زدگان از امروز در روستاها مستقر خواهد کرد.
12:59 **
مشکلات هنرمندان و صنعتگرانی که در زمین لرزه استان کرمانشاه دچار خسارت و یا آسیب هایی شده بوند با حضور معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از نزدیک بررسی شد.
12:57 **
مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، از وصل شدن مجدد آب شهرستان قصرشیرین که روز گذشته به علت پس لرزه های مکرر قطع شده بود، خبر داد.
12:41 **
مسئول بخش اعصاب و روان بیمارستان صحرایی س ل ذهاب با بیان اینکه پس از وقوع ز له انتظار می رفت مردم دچار مشکل عصبی شدیدی شوند، اظهار کرد: خوشبختانه اینگونه نبود و مردم آسیب دیده در زمین لرزه این شهرستان از آرامش نسبی برخوردار هستند.
12:27 **
همانند روزهای قبل مسیرهای منتهی به س ل ذهاب شاهد ترافیک شدید خودروهای کمک رسان از نقاط مختلف کشور به طرف مناطق ز له زده کرمانشاه است.
12:20**
معاون درمان بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: تعداد کل مصدومان ز له کرمانشاه که تحت درمان قرار گرفتند به 10هزار و 179 نفر رسید و از این تعداد 878 نفر هنوز در بیمارستان بستری هستند.
11:11 **
فروش آثار هنرمندان برجسته انقلاب به نفع ز له زدگان
11:10 **
ارائه گزارش معاون استاندار کرمانشاه ازمناطق ز له زده/ با تلاش شبانه روزی مسئولان وهمت مردم نوعدوست کم کم آرامش به مناطق ز له زده بازمی گردد.
11:00 **
مجلس: متاسفانه در مسئله ز له استان کرمانشاه برخی از افراد اظهار نظر هایی می کنند که در حیطه اختیارات آنها نیست؛ بنابراین به نظر می رسد برخی در بحث ز له به دنبال کاسبی هستند.
10:40 **
رئیس سازمان جوانان هلال احمر کشور از تشکیل ستاد حمایت های روانی هلال احمر (سحر) در 8 منطقه ز له زده غرب کرمانشاه خبر داد.
10:40 **
کارشناس بهداشت محیط معاونت بهداشتی علوم پزشکی کرمانشاه: مردم مناطق ز له زده که در چادرها زندگی می کنند برای در امان ماندن از خفگی حتما گوشه ای از چادر را برای ورود جریان هوا باز بگذارند.
10:45 **
افتتاح دفتر یادبود ز له غرب کشوردر سرکنسولگری ایران در قازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه
9:00
استاندارکرمانشاه در دیدار با اعضای شورای شهر تهران : خانه هایی که توسط مردم ساخته شده بودند، بیشتر از ساختمانهای تی ساز در مقابل ز له مقاوم بود/ در 20 ساعت 6 هزار مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند/ احداث صحرایی و موقت مهمترین کارهایی است که باید برای کمک به حادثه دیدگان انجام دهیم./
8:05 **
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه : هموطنان آسیب دیده از ز له چنانچه پیکر جانباختگان خود را بدون جواز دفن د، برای طی مراحل قانونی و کارشناسی به پزشکی قانونی این استان مراجعه کنند.
8:00 **
استاندار کرمانشاه: تمام دستگاه ها و بانک های س ل ذهاب باید صبح شنبه باز و به مردم ارائه خدمت کنند/ مدیران کل موظف به تامین نیازهای دستگاه های اجرایی و مردم هستند.
2:01 **
وزارت خزانه داری مانعی برای ارسال کمک مالی به ز له زدگان ایران
و یک وبگاه جمع آوری کمک مالی، بیش از 200 هزار دلار را که دو ایرانی مقیم برای کمک به ز له زدگان غرب ایران جمع آوری کرده بودند، با استناد به مقررات وزارت خزانه داری توقیف کرد.
1:19
یک منبع مطلع از سفارت ایران در لندن، از ارسال 8.5 تن محموله کمک های مردمی از انگلیس به ز له زدگان غرب ایران خبر داد.
01:00**
استاندار کرمانشاه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان س ل ذهاب: حدود 55 هزار تخته چادر در مناطق ز له زده توزیع شده که این آمار قریب به 2 برابر خانه های ت یب شده است.**پنجشنبه 25 آبان
23:00**
جانشین هوانیروز پاسداران انقلاب ی گفت: طی 2 روز گذشته بیش از 100 تن بار و اقلام کمکی از طریق پنج فروند بالگرد با 50 سورتی پرواز به مناطق ز له زده ثلاث باباجانی و بخش ازگله ارسال شده است.
22:30**
سعیدی سخنگو و معاون ستاد مدیریت بحران کشور: اسکان تمام ز له زدگان استان کرمانشاه پنجشنبه شب پایان یافت به طوریکه امکانات لازم در اختیار هموطنان کرمانشاهی قرار گرفته است.
20:58**
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه برآورد اولیه خسارت بخش کشاورزی استان را در مناطق ز له زده بیش از هشت هزار میلیارد ریال اعلام کرد.
20:12**
استاندار کرمانشاه از اختصاص 658 میلیارد تومان تسهیلات و 281 میلیارد تومان کمک بلاعوض در جریان سفر اخیر رییس جمهوری به آسیب دیدگان ز له در استان کرمانشاه خبرداد.
19:58 **
مرحله اول کمک های غیر نقدی آیت الله ناصر مکارم از مراجع عظام تقلید، شامل پتو، چادر و آب معدنی به سمت مناطق ز له زده ارسال شد /مجموع کمک های تهیه شده تاکنون شامل 300 عدد چادر، 1000 تخته پتو و 5 تریلی آب معدنی است
19:28**
بیمه ایران در نخستین روز ارزی و پرداخت خسارت واحدهای تحت پوشش بیمه، حدود یک میلیارد تومان خسارت در وجه بیمه گذاران پرداخت کرد.
19:00**
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: خانه های 4 هزار و 500 مددجوی بهزیستی در ز له غرب کشور ت یب شد و این افراد علاوه بر رسیدگی مادی به کمک های اجتماعی و مشاوره ای احتیاج شدید دارند.
18:30**
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: 3 جسد مجهول الهویه از 436 جان باخته ز له کرمانشاه، مربوط به مصدومان س ل ذهاب است.
17:00 **
آ ین آمار تلفات ز له استان کرمانشاه 436 نفر (3 نفر مجهول الهویه)
پزشکی قانونی استان کرمانشاه آ ین آمار جانباختگان ز له این استان را 436 نفر اعلام کرد. تعداد افراد متوفی در ای مختلف به شرح زیر است:س ل ذهاب: 317 / آباد غرب: 23 /کرند:14 /قصر شیرین: 28 /جوانرود: 3 /ثلاث: 15
معاینه شده توسط پزشکی قانونی کرمانشاه: 33 صحنه: 3
از جانباختگان مجهول الهویه نمونه dna برای آزمایش ژنتیک برداشته شده است.
شایان ذکر است تعداد جان باختگان شهر کرمانشاه، تنها یک نفر بوده است و سایر جانباختگانی که به عنوان معاینه شده در کرمانشاه اعلام می شوند از شهر ازگله و س ل ذهاب به کرمانشاه منتقل شده اند
16:45 **
سازمان پزشکی قانونی کشور اسامی 424 نفر از 433 جانباخته ز له کرمانشاه را منتشر کرد
16:40 **
مسئول شبکه لرزه نگاری استان کرمانشاه از وقوع 436 پس لرزه در استان طی چهار روز اخیر از زمان وقوع ز له 7.3 ریشتری در غرب این استان خبر داد.
16:30 **
حیواناتی که بر اثر ز له یکشنبه شب در زیر وارها آوار مانده اند تهدیدی برای سلامت و بهداشت عمومی مردم هستند که بیرون کشیدن و معدوم این لاشه ها باید در دستور کار نیروهای امداد و نجات قرار بگیرد.
16:30 **
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمانشاه: 40 تن اقلام دارویی سازمان بهداشت جهانی در فرودگاه کرمانشاه تخلیه و برای مناطق ز له زده غرب این استان بارگیری شد.
16:28 **
مسئول روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری کرمانشاه گفت: آب شرب شهرستان قصرشیرین از شب گذشته به علت وقوع پس لرزه های متعدد از مدار و شبکه اصلی خارج شدو تا ظهر مشکل برطرف می شود.
16:20 **
مدیرکل دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت: متخصصان حوزه سلامت روان قبل از اعزام به منطقه ز له زده لازم است آموزش های لازم را گذرانده باشند.16:10 **
یک تیم 6 نفره پزشکی و امدادی از انجمن مردم نهاد آلمان «humedica» به منظور کمک رسانی به ز له زدگان وارد شهرستان س ل ذهاب شدند.
16:09 **
مسئول روابط عمومی شرکت پالایش نفت کرمانشاه: 30 هزار لیتر نفت سفید از طریق این پالایشگاه به صورت رایگان در میان مردم ز له زده غرب استان کرمانشاه توزیع شد.
16:05 **
مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه با اشاره به وصل برق 90 درصد روستاهای ز له زده گفت: تنها برق 10 درصد روستاها همچنان قطع است که تا امشب(پنجشنبه شب) وصل خواهد شد.
از 213 روستای ز له زده استان کرمانشاه، برق 190 روستا وصل شده است.
14:30 **
جانشین پاسداران:بسیج و تا خانه دار شدن تمام ز له زدگان کنار آنها ایستاده است
14:20**
شرایط بازگشت هوایی مصدومان ترخیصی به کرمانشاه مهیا شد
معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: شرایط بازگشت هوایی مصدومان ترخیص شده ز له از بیمارستان های تهران به کرمانشاه طبق هماهنگی اداره کل خیرین و مؤسسات خیریه سلامت با اداره مددکاری وزارت بهداشت، مهیا شد.
14:00 **
سخنگو و معاون سازمان مدیریت بحران کشور: 30 هزار و 600 تخته چادر تاکنون در مناطق ز له زده غرب استان کرمانشاه توزیع شده و امروز نیز 10 هزار تخته چادر دیگر دراین مناطق توزیع می شود.
13:10 **
بیمارستان صحرایی کردستان تا پایان سال در مناطق ز له زده مستقر خواهد بود
13:05 **
فرمانده بیت المقدس کردستان گفت: آواربرداری، امداد و بازسازی 6 روستای ز له زده دشت ذهاب در استان کرمانشاه به بیت المقدس کردستان س شده است.
13:00 **
مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی ایلام گفت: 18 نفر کارشناس اداره کل دامپزشکی ایلام در قالب 6 گروه با حضور در مناطق روستایی ز له زده کرمانشاه از امروز اقدام به جمع آوری و دفن بهداشتی لاشه احشام تلف شده روستاییان کرده اند.
12:49
برآورد خسارت 3.8 هزار میلیارد ریالی ز له به خانه های مس ی شهرستان گیلانغرب
12:45 **
پزشکی قانونی اعلام کرد:تعداد جانباختگان ز له استان کرمانشاه تا ساعت 12:45 امروز (پنجشنبه) 433 تن و شمار مصدومان به 9388 نفر رسید.
تعداد افراد متوفی در ای مختلف به شرح زیر است:
س ل ذهاب: 317 / آباد غرب: 23 /کرند: 14 /قصر شیرین: 28 /جوانرود: 3 /ثلاث: 15 معاینه شده توسط پزشکی قانونی کرمانشاه: 30 /صحنه 3
تعداد جان باختگان شهر کرمانشاه، تنها یک نفر بوده است و سایر جان باختگانی که به عنوان معاینه شده در کرمانشاه اعلام می شوند از شهر ازگله و س ل ذهاب به کرمانشاه منتقل شده اند
12:45 **
جانشین ستاد بحران استانداری کرمانشاه :تا اوا امروز(پنجشنبه) خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز مردم مناطق ز له زده وصل می شود/ دستگاه های خدمات رسان به صورت شبانه روزی فعال هستند
12:28 **
بنیاد مسکن کردستان سه هزار واحد مس ی خسارت دیده در ز له کرمانشاه را بازسازی می کند
12:20 **
بهداشت:اقدامات درمانی مصدومان ز له بعداز ترخیص ادامه خواهد داشت
12:19 **
نیرو: از 473 روستای آسیب دیده در ز له غرب کشور، حدود 20 روستای بدون برق باقی مانده اند که امروز برق این روستاها هم وصل خواهد شد.
12:09 **
تلف شدن 200 هزار راس دام عشایر در ز له استان کرمانشاه/ اختصاص 50 میلیارد ریال تسهیلات جبران خسارت وارده به عشایر استان
11:20 **
تخصصی ترین بیمارستان صحرایی کشور توسط بهداری نیروی زمینی پاسداران انقلاب ی با ظرفیت 64 تخت بیمارستانی در منطقه س ل ذهاب راه اندازی و فعالیت خود برای ارایه خدمات درمانی به آسیب دیدگان ز له غرب استان کرمانشاه را آغاز کرد.
11:30
مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه اعلام کرد: یکی از نیروهای پایگاه هوانیروز کرمانشاه در حین امداد رسانی به ز له زدگان به علت ایست قلبی درگذشت.
11:00
رییس دبیرخانه مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی، از تامین وسایل توانبخشی به عنوان یکی از ضروریات مناطق حادثه دیده استان کرمانشاه یاد کرد.
10:00
رییس سازمان بسیج مستضعفین: نیروهای بسیج و در خدمت رسانی به ز له زدگان غرب استان کرمانشاه از زمان وقوع حادثه تاکنون تلاشی شبانه روزی و مستمر داسته اند.
9:10 **
کار آواربرداری در مناطق مختلف س ل ذهاب ادامه دارد و امدادرسانی به مناطق مختلف شهر و روستاها به صورت سازمان یافته تر و با سرعت بیشتری در حال انجام است.
9:00 **
جانشین اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی گفت: یک هزار و 600 مصدوم در مناطق ز له زده س ل ذهاب در 2 بیمارستان صحرایی درمان شدند و بیش از 10 مورد نیز عمل های جراحی تخصصی در این بیمارستان ها صورت گرفته است.
جزئیات تامین گاز مناطق ز له زده غرب کشور؛
9:05
معاون نفت: اکنون مشکل گازرسانی در مناطق قصرشیرین، جوانرود و ثلاث باباجانی پایان یافته است
چهارشنبه 24 آبان
23:45**
سفارت ایران در جمهوری بلاروس همزمان با اعلام عزای عمومی در کشور روز 23 آبان 1396 پرچم سفارت را به ح نیمه برافراشته درآورد.
23:29**
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، از برطرف شدن مشکل برق روستاهای ز له زده تا قبل از ظهر فردا (پنجشنبه) خبر داد.
23:20**
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: اصلی ترین محدودیت دامپزشکی استان در ز له اخیر، نبود امکانات لجستیک مناسب برای معدوم سازی لاشه دامهاست.
23:2**
'ایوان کورچوک' معاون امور خارجه اسلواکی با ارسال پیامی برای امور خارجه کشورمان مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده های قربانیان ز له غرب ایران اعلام کرد.
20:51**
استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان در س ل ذهاب گفت: تا فردا هیچ حادثه دیده ای نباید بدون چادر و س ناه موقت باشد.
20:1**
رییس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از توزیع 43 هزار دستگاه چادر امدادی در مناطق ز له زده استان کرمانشاه خبر داد.
19:52**
اولین محموله کمک های مردمی از جزیره کیش، توسط یک فروند هواپیمای بویینگ کیش ایر عصر امروز به مقصد کرمانشاه ارسال شد.
19:25**
مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه با بیان اینکه این اداره کل با تمام توان آماده خدمت رسانی به ز له زدگان است، گفت: روزانه 30 هزار پرس غذای گرم بین افراد حادثه دیده توزیع می کند.
19:14**
مشاور رئیس و مسئول امور استان های سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به اینکه تیم های منطقه ای به مناطق ز له زده استان کرمانشاه اعزام شده اند، گفت: کار مکان ی احداث پایگاه های امداد و نجات دامپزشکی توسط تیم های ارزیاب نیز در این مناطق انجام گرفته است.
18:57**
معاون نیرو در امور برق و انرژی از تامین 90درصد روشنایی شهر س ل ذهاب خبر داد و گفت: بیش از 80 درصد شبکه های فشار ضعیف روستایی برق دار شد.
18:55**
آیت الله ' حسین مظاهری ' از مراجع تقلید و رئیس حوزه علمیه اصفهان اجازه داد که یک سوم سهم (ع) برای کمک به آسیب دیدگان ز له غرب کشور هزینه شود.
18:24**
مادر یک
به گزارش شفاف، ز له امشب در همدان، اراک، زنجان، اهواز، ایلام، سنندج، کرمانشاه، تبریز، ارومیه، اردبیل و چند شهر دیگر نیز احساس شده است.برخی خبرها همچنین از وقوع ز له در استان های مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر و خوزستان حکایت دارد.در پی وقوع زمین لرزه بسیار شدید در قصرشیرین برق این شهرستان مرزی قطع شد و مردم در خیابان ها سرگردان هستند.اخبار لحظه به لحظه از زمین لرزه شدید غرب کشور را در ادامه می خوانید:سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور: تعداد جان باختگان ز له به 328 نفر رسیدبراساس آ ین آمار اعلام شده تعداد جانباختگان ز له به تفکیک مناطق مختلف درگیر به شرح ذیل است:کرمانشاه 10
جوان رود 3
د دلاهو 14
س ل ذهاب 236
ثلاث بابا جانی 15
آباد غرب 22
قصرشیرین 28
در مجموع 328 نفر تا این لحظه جان خود را از دست داده اند کشور به استان کرمانشاه سفر می کند کشور برای بازدید میدانی از وضعیت مناطق ز له زده کرمانشاه ظهر امروز به این استان سفر می کند. از کرمانشاه عبدالرضا رحمانی فضلی کشور به همراه قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت برای بازدید میدانی از وضعیت مناطق ز له زده کرمانشاه ظهر امروز به این استان سفر می کند.به گزارش تسنیم بیمارستان صحرایی در س ل ذهاب ب ا شده است و به مصدومان حادثه ز له خدمات درمانی ارائه می کند و تاکنون نیز 250 نیروی امدادی در شهر س ل ذهاب برای امدادرسانی حاضر شده اند.براساس تصمیمات ستاد مدیریت بحران شهرستان س ل ذهاب نیز 7 هزار تخته چادر در این شهرستان مستقر خواهد شد و تا ظهر امروز نیز بسته های غذایی و آب از طریق استانهای مجاور به این منطقه ارسال می شود.اعلام اسامی جان باختگان ز له کرمانشاهپزشکی قانونی استان کرمانشاه اسامی جانباختگان ز له شب گذشته در ثلاث باباجانی را اعلام کرد. اسامی 9 نفر از جانباختگان ز له شب گذشته در ثلاث باباجانی به شرح زیر است؛1. خورشید احمدی-فررزند محمود2. خاتون فیضی-فرزند فرج3. مهیار بدری-فرزند غریب4. پوریا ملکی-فرزند بهرام5. تارا رضایی-فرزند عابد6. فلاح میری-7. خاصیه مرادی- فرزندد رحیم8. عزیز مریدی- فرزند مصطفی9. حسن ی-س ل ذهاب1. زینب فرضی -2. مانیسا ویسی- فرزند منصور3. فریدون سلطانی-فرزند یدالله4. ابراهیم رمضانی میراحمدی-فرزند محمد رشید5. حدیث کرمی6. میثم کرمیدر حال بروزرسانی...پیش بینی استاندار کرمانشاه از افزایش تلفات ز له غرب کشور به 300 نفراستاندار کرمانشاه در تماس تلفنی با رئیس جمهور گفت: برآورد می شود تلفات ز له کرمانشاه به حدود 300 نفر برسد. هوشنگ بازوند در تماس تلفنی با اظهار داشت: برآورد می شود تلفات ز له کرمانشاه به حدود 300 نفر برسد.وی افزود: بیشترین تلفات ز له در س ل ذهاب رخ داده است. امنیت کامل در مناطق ز له زده استان کرمانشاه حاکم استفرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: امنیت کامل در نقاط ز له زده استان کرمانشاه حکم فرما است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. منوچهر امان اللهی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به وقوع زمین لرزه شب گذشته با تسلیت به خانواده جانباختگان این حادثه و آرزوی بهبودی برای مصدومان آن اظهار داشت: نیروی انتظامی استان کرمانشاه بلافاصله پس از وقوع این زمین لرزه با تمهیدات ویژه امنیت کامل را در نقاط حادثه دیده برقرار کرد و نیروهای کمکی خود را به مناطق ز له دیده شده اعزام کرد.وی افزود: همه محورهای اصلی مناطق ز له زده شده در استان کرمانشاه باز است و ترافیک در آنها جریان دارد.امان اللهی با دعوت از مردم برای رعایت خونسردی گفت: پلیس نیز در کنار دیگر ارگانهای امداد رسان با آمادگی صد در صد در حال خدمت رسانی به مردم است.هرگونه اسباب کشی در استان کرمانشاه ممنوع استفرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: به دنبال وقوع ز له در استان کرمانشاه هرگونه اسباب کشی در این استان ممنوع است. منوچهر امان اللهی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: هر گونه اسباب کشی ممنوع بوده و در صورت نیاز می بایست از کلانتری محل مجوز ب شود.وی عنوان کرد: مردم در صورت نیاز به خدمات پلیس با شماره تلفن 110 تماس بگیرند.تغییر چهره شهر س ل ذهاب بر اثر وقوع ز له / تداوم قطعی برقگزارش خبرنگار تسنیم از س ل ذهاب حکایت از خسارت شدید ز له به این شهر حکایت دارد. ز له یکشنبه شب چهره این شهر را تغییر داده است به طوری که می توان گفت نیمی از سازه های این شهر پس از گذشت شبی سخت اکنون وجود دارد.به گزارش خبرنگار تسنیم از سطح شهر س ل ذهاب همچنان برق در این شهر قطع است و در سراسر شهر صدای آمبولانسها به گوش می رسد که در حال انتقال مصدومان هستند.مردم س ل به عنوان نخستین امدادگران به یاری همشهریان خود شتافته اند ولی عمق فاجعه سبب شده که کاری از پیش نبرند و امدادرسانی نیازمند تجهیزات باشد.در حال حاضر امدادرسانی از طریق سگهای زنده یاب هلال احمر در میان ساختمانهای فروریخته این شهر آغاز شده است ولی ترافیک شدید در سطح شهر مشکلاتی را برای امدادرسانی ایجاد کرده است.مسکن مهر س ل ذهاب بر اثر ز له به شدت آسیب دیده است و افراد بسیاری را در زیر آوارها گیر انداخته که از دقایق ابت امروز کار آواربرداری در مناطق مختلف شهر س ل ذهاب آغاز شده است.با وجود اینکه کار امدادرسانی به مردم شهر س ل ذهاب در مراحل ابت قرار دارد ولی خبری از روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده وجود ندارد و هنوز از سرنوشت روستاییان این شهرستان خبری در دست نیست.به گزارش تسنیم ساختمانهای باقیمانده از جمله فرمانداری شهرستان به مکانی موقت برای اسکان مردم تبدیل شده اند و مکان س ل به ستاد مدیریت بحران اختصاص یافته است.فرماندار س ل ذهاب از آغاز به کار یک بیمارستان صحرایی در این شهرستان خبرداد و افزود که با توجه به ت یب بیمارستان شهر این بیمارستان صحرایی کار رسیدگی و مداوای مصدومان را انجام می دهد ولی مصدومان به ای دیگر منتقل می شوند.مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه: تاکنون 211 نفر براثر ز له جان باخته اندرضا محمودی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه افزود: تاکنون 211 نفر براثر ز له ازگله جان باخته اند و 2504 نفر نیز زخمی شده اند.تیم های امداد و نجات هلال احمر زنجان به کرمانشاه اعزام شدندمدیرعامل هلال احمر استان زنجان با اعلام آمادگی این ارگان برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ز له شب گذشته گفت: تیم های واکنش سریع، اسکان، و آنست از استان زنجان به کرمانشاه اعزام شدند.شهرام میرزایی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به ز له شب گذشته در برخی از مناطق کشور اظهار داشت: هلال احمر استان زنجان ب بعد از حادثه آمادگی خود را به سازمان امداد و نجات کشور برای خدمترسانی به استان های حادثه دیده اعلام کرد.وی افزود: 30 نفر از اعضای تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان و شعب در قالب تیم آواربردای به استان کرمانشاه اعزام شده اند.مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان نیز از اعزام تیم اسکان با تیم آنست به استان کرمانشاه خبر داد و افزود: شش دستگاه خودرو کمکدار و تجهیزات زنده یاب و تجهیزات آواربرداری به استان کرمانشاه ارسال شده است.وی گفت: اتفاق افتادن این حوادث طبیعی است و بعد از وقوع آن حادثه باید با حفظ خونسردی اقدامات لازم را انجام دهیم.میرزایی با بیان اینکه کمک به یکدیگر سابقه دیرینه در فرهنگ ایرانی و ی ما دارد، ابراز کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و به یکدیگر کمک کنیم.وی با تاکید بر اینکه شعار هلال احمر" هر خانواده یک امدادگر" است، گفت: اگر در هر خانواده یک نفر به مسائل امدادرسانی آگاه باشد و آموزش دیده باشد در مواقع اضطراری می تواند یاری رسان خانواده خود و دیگران باشد.آمار جان باختگان ز له کرمانشاه به 207 نفر رسیدبنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، در پی وقوع ز له 7.2 ریشتری شب گذشته در مرز ایران و عراق، تاکنون 207 جسد توسط پزشکی قانونی استان کرمانشاه معاینه و برای آنان جواز دفن صادر شده است. آرتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: تیم های پزشکی قانونی در شهرستان های استان کرمانشاه مسقر و در حال معاینه اجساد ز له هستند که تا این لحظه تعداد اجساد معاینه شده به 207 تن رسیده است.وی با اشاره به تعداد اجساد معاینه شده در هر یک از شهرستان های استان خاطرنشان کرد: تا این لحظه تعداد اجساد معاینه شده در شهرستان س ل ذهاب 142، آباد غرب 22، ثلاث باباجانی 15، کرند غرب 14 و قصر شیرین نیز 14 نفر بوده است که در مجموع به 207 تن می رسد.3 تیم فوریت های پزشکی همدان به کرمانشاه اعزام شدندمدیریت بحران حوادث و فوریت های پزشکی همدان با بیان اینکه سه تیم فوریت های پزشکی برای کمک به نیروهای های استان کرمانشاه به این استان اعزام شدند، گفت: بیمارستان های همدان آماده خدمت رسانی به مصدومان و مجروحان ز له کرمانشاه هستند.حبیب معصومی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: پس از ز له 7.2 مرز بین عراق و ایران که قسمت های وسیعی از کشور را به لرزه در آورد و خساراتی به استان کرمانشاه وارد کرده است، اظهار داشت:در استان همدان هیچگونه تماس با مراکز اورژانس انجام نشده و همدان شاهد خسارات نبوده است.وی در خصوص وضعیت بیمارستان ها، اورژانس و نیروهای امدادی استان همدان به عنوان پشتیبان کرمانشاه، افزود:بیمارستان های و نیروهای امدادی استان در حال آماده باش کامل برایی کمک رسانی در صورت نیاز هستند.معصومی با تأکید بر اینکه سه تیم فوریت های پزشکی استان به کرمانشاه اعزام شده اند، تصریح کرد:این سه تیم در قالب 7 نفر نیروی انسانی، یک اتوبوس و دو آمبولانس با ظرفیت پذیرش دو مصدوم است.مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان در خصوص درخواست کرمانشاه برای اعزام پزشک به این استان ابراز کرد:6 پزشک برای کم رسانی در اقدامات درمانی به کرمانشاه اعزام می شوند.معصومی با بیان اینکه احتمال اعزام مصدومان از استان کرمانشاه به بیمارستان های استان وجود دارد، تأکید کرد:بیمارستان های های استان در حال حاضر بیماران عادی را پذیرش نمی کنند تا در صورت نیاز بتوانن مصدومان و مجروحان ز له از استان کرمانشاه را بپذیرند.بیمارستان صحرایی قزوین به مناطق ز له زده کرمانشاه اعزام شددر پی دستور بهداشت بیمارستان صحرایی استان قزوین به مناطق ز له زده اعزام شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، با دستور بهداشت به های علوم پزشکی کشور مبنی بر اعزام کادر درمانی متخصص و تجهیزات و امکانات پزشکی به مراکز درمانی مناطق ز له زده، بیمارستان صحرایی 50 تختخو قزوین همراه با 20 نفر پرسنل فنی و ب ایی جهت امداد رسانی به مناطق ز له زده کرمانشاه اعزام شد.شامگاه یکشنبه زمین لرزه ای به بزرگی 7.3 ریشتر مناطق مرزی ایران و عراق رخ داد که استان های غربی کشور این ز له را احساس د.این زمین لرزه در استان قزوین نیز احساس شد و خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت.سعیدی: 164 کشته و 1686 نفر تاکنون مصدوم شده اندمعاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: پس از وثوع ز له در ازگله کرمانشاه تاکنون 1684 نفر مصدوم شده اند. وی گفت: بالگردهای امداد و نجات با روشن شدن هوا به پرواز آمدند و در کار امدادرسانی به ما کمک می کنند.اسامی مصدومان بستری در بیمارستان قصرشیرین اسامی مصدومان ز له 7.3 ریشتری شب گذشته بستری در بیمارستان قصرشیرین اعلام شد1. والیه
2. فاطمه خانی
3. امید افشار
4. شمسی ویسی
5. فرانک ویسی
6. پروین خ
7. مریم رضایی
8. بغرین صفری
9. عبدالکریم حیدری
10. فرزاد خیری
11. میلاد
12. محمد رضا ابراهیمی
13. سیاووش حیدری
14. کریم حیدری
15. محمد محمدی
16. علی تاری
17. فتاحی
18. شراره راد
19. سیما یارمرادی
20. طلیه نظری
21. متین ی
22. پریناز رستمی
23. حبیب حسینی
24. حمید حافر
25. والیه سلیمی
26. شمس الله حسین نیا
27. اقبال نوروز آبادی
28. محمد نورایی
29. مصطفی احمدی
30. آمنه دلدی
31. سوگل یارمرادی
32. مریم جمالی
33. آنتا سجادی
34. سمیه مرادی
35. مریم مالکی
36. یار حسن پرواره
37. شایان پیشیار
38. توران مرادی
39. آرمیتا برمخ
40. عبدالحمید تر خواه
41. محمد رضا فرامرزی
42. سیما عزیزی
43. گل بانو موسیان
44. پیمان محمدی
45. سلطان مراد محمدی
46. عباس رئوف
47. امید رئوف
48. نرگس حبیبی
49. سیامک یازی
50. هستی بایسته
51. دیگ وار مازودی
52. ارسان یار
53. فاطمه فتاحی
54. معصومه عبدالملکی
55. فتانه مرادی
56. پیمان مرادی
57. آیدین مرادی
58. سهیلا رستمی
59. شاهین ی
60. علی نودهی
61. اوالفضل بامشاد
62. هادی نادری
63. نسرین پارسه
64. شیرین نوروزی
65. زهرا نعیمی
66. رحمان درون پرور
67. عزن گلرخ
68. مولود محمدی
69. اسد همتی
70. ملک میرزایی
71. حبیب الله حسینی
72. گوهر
73. سمیرا جلیلی
74. کیانوش وسیع پیام
75. قباد آلی نژاد
76. زهرا کرندی
77. عبدالله فرخی
78. پرستو رستمی
79. لیدا الیس پور
80. فرید هاشمی
81. شراره راغ
82. فاطمه خانی
83. مرضیه رجبی
84. علیجان نظری
85. جگرلو
86. روح الله عزیزی
87. مژگان
88. سهراب موسیوند
89. علی محمد منصوری
90. سلمان قنبری
91. لیلا حسینی
92. پروین حسینی
93. محیا حسینی
94. فرشته صیادی
95. منظر صیادی
96. جمیله دهقانمنش
97. سهراب تر
98. نقی گودرزی
99. زهرا محبی
100. سمیه مرادی
101. احمد اولاد
102. شهاب شرقی
103. غزال پرنو
104. علیشاه رحمانی
105. آرمان عزیزی
106. فرزانه سالمی
107. فوزیه بازداران
108. میلاد پایبرجا
109. آرش فرامرزی
110. فاطمه نعمتی جگرلویی
111. مرضیه الهی
112. شریف نوروزی
113. میثم هاشمی
114. احسان هاشمی
115. حبیب الله حسینی
116. حسین پارس
117. گودرز رضایی
118. حسن مرادی
119. غمرناز نوروزی
120. فرامرز حبیبی
وضعیت نابسامان بیمارستان آباد غرببیمارستان آباد غرب در پی ز له شب گذشته و به دلیل مراجعه مصدومان وضعیت نابسامانی دارد.در پی وقوع ز له هفت ریشتری یکشنبه شب در استان کرمانشاه شماری از نان آباد غرب کشته شده یا مصدوم شدند که مصدومان به روشهای مختلف به بیمارستان این شهرستان منتقل شدند.از سوی دیگر به دلیل ت یب بیمارستان س ل ذهاب بخشی از مصدومان این شهر و مصدوم و مج از شهرستانهای دالاهو و ثلاث باباجانی نیز به این بیمارستان منتقل شدند تا این بیمارستان با حجم بسیاری از مصدومان روبه رو شود.اما بیمارستان تازه تاسیس شهر آباد غرب که در ز له شب گذشته نیز آسیب دیده توانایی پاسخگویی به تعداد زیاد مصدومان را ندارد و با تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان، بسیاری از مصدومان حادثه ز له در حیاط بیمارستان تحت درمان هستند.اکنون بسیاری از بخش های بیمارستان شاهد حضور مصدومان ز له است؛ به طوری که عبور و مرور نیز در فضای بیمارستان سخت شده و کمبود امکانات و کادر درمانی نیز به مشکلات این بیمارستان افزوده است.به گزارش خبرنگار تسنیم با تداوم وضعیت فعلی این بیمارستان توانایی برای مداوای مصدومان ندارد و تنها اعزام مصدومان به مرکز استان از افزایش تلفات ز له جلوگیری خواهد کرد که این اعزام نیز به حضور آمبولانسها نیاز دارد.استاندار کرمانشاه در بازدیدی که دقایقی پیش از بیمارستان آباد غرب داشت دستور اعزام آمبولانسها را انتقال مصدومان به مرکز استان را داد و بسیاری از خانواده های مصدومان نیز تقاضایی به جز این مورد ندارند.برخی از همراهان بیماران در گفت و گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشتند که در صورت حضور آمبولانسها امکان انتقال مصدومان حتی به صورت چند نفر در یک آمبولانس وجود دارد تا کار درمان حادثه دیدگان ز له انجام شوددستور ویژه فرمانده برای امدادرسانی به ز له زدگان غرب کشورسخنگوی گفت: با دستور ویژه فرمانده کل مجموعه یگان های در استان کرمانشاه و ایلام به سرعت برای امداد رسانی به ز له زدگان اقدام د. رمضان شریف در گفت وگو با شبکه خبر اظهار داشت: با دستور ویژه فرمانده کل پس از وقوع ز له شدید در ازگله کرمانشاه مجموعه یگان های در استان کرمانشاه و ایلام به سرعت به کمک برای امداد رسانی ز له زدگان شتافتند.وی افزود: بیمارستان های صحرایی عملیاتی می شود و دستور لازم برای همکاری های استان های مجاور صادر شده است .سخنگوی از در اختیارقرار دادن تجهیزات راهسازی برای کمک به وزارت راه خبر داد و گفت: آمادگی خود را برای کمک در بخش های مختلف اعلام کرد.مدارس "سنندج، سقز، بانه، مریوان، سروآباد و بیجار" تعطیل شد مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: تمامی مدارس شهر و روستای شهرستان سنندج، سقز، بانه، مریوان، سروآباد و بیجار دوشنبه 22 آبان ماه تعطیل شدند.علی رضا منتشلو در گفت گو با خبرنگار تسنیم در سنندج، با اشاره به وقوع ز له یکشنبه شب اظهار داشت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و تایید فرمانداران، تمامی مدارس شهر و روستای شهرستان سنندج، سقز، بانه، مریوان و سروآباد دوشنبه 22 آبان ماه تعطیل شدند.مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان تصریح کرد: همچنین با تصمیم ستاد بحران شهرستان بیجار و تایید فرماندار تمامی مدارس شهر و روستای این شهرستان در نوبت صبح دوشنبه تعطیل شدند.دستور فرمانده کل برای کمک فوری به ز له زدگان سخنگوی گفت: تجهیزات و نفرات مستقر در غرب کشور با دستور فرمانده کل در اختیار ز له زدگان قرار گرفت. سرتیپ دوم شاهین تقی خانی در گفت و گو با شبکه خبر اظهار داشت: تجهیزات و نفرات مستقر در غرب کشور با دستور فرمانده کل در اختیار ز له زدگان قرار گرفت.وی با بیان اینکه پادگان های الله اکبر و ابوذر و بالگردهای هوانیروز در اختیار مردم و ستاد مدیرست بحران قرار دارد، تصریح کرد: اورژانس های در منطقه و دو بیمارستان صحرایی نیز در اختیار مردم قرار گرفته است.کمبود آمبولانس مهمترین مشکل امداد رسانی به مجروحان ز له غرب کشوراستاندار کرمانشاه گفت: متاسفانه برای انتقال صدمه دیدگان از حادثه ز له با کمبود آمبولانس مواجه بودیم.هوشنگ بازوند در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: با روشن شدن هوا می توان از بالگرد استفاده کنیم زیرا تاکنون از نظر انتقال مجروحان به بیمارستان مشکلات زیادی داشتیم.وی ادامه داد: متاسفانه برای انتقال صدمه دیدگان از حادثه ز له با کمبود آمبولانس مواجه بودیم.استاندار کرمانشاه ادامه داد چالش انتقال مجروح مهمترین مسئله بعد از وقوع ز له بود که با روشن شده هوا و استفاده از بالگرد این مسئله یرطر می شود.وی خاطر نشان کرد: در بحث تامین مواد غذایی مشکل خاصی وجود ندارد و شهرستان س ل مهمترین جایی است که امداد رسانی و تامین مواد غذایی در آن باید با قدرت و سرعت بیشتری پیگیری شود که با پخش کنسرو در مرحله نخست و تامین غذای گرم در مراحل بعدی این مشکل برطرف می شود.به گزارش تسنیم، به دنبال وقوع ز له 7.3 ریشتری در ازگله کرمانشاه، برخی از استان های غربی کشورمان لرزیدند که در پی آن تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شده اند.میزان خسارت در مناطق ز له زده از طریق هوایی ارزی می شودرئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: میزان خسارت در مناطق ز له زده از طریق هوایی ارزی می شود.مرتضی سلیمی هلال احمر در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به کمبود برخی امکانات از جمله آمبولانس در مناطق ز له زده اظهار داشت: در تلاشیم تا سریعا مشکل برطرف شده و امبولانس به تعداد کافی به منطقه اعزام شود.وی با بیان اینکه برای بررسی میزان خسارت ز له عازم س ل ذهاب هستم، تصریح کرد: میزان خسارت در مناطق ز له زده از طریق هوایی ارزی می شود.منطقه ای که ب با قدرت 7.3 ریشتر لرزیدازگله کجاست؟اَزْگَله یکی از ای تابعه شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه در غرب ایران است. شهر ازگله در غرب استان کرمانشاه قرار دارد و یکی از ای تابعه شهرستان ثلاث باباجانی به حساب می آید.فاصله شهر ازگله تا مرکز استان کرمانشاه حدود 200 کیلومتر است. طبق آ ین سرشماری در سال 95 جمعیت این شهرستان 1502 نفر است.به دنبال وقوع ز له 7.3 ریشتری در روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه سال 1396 در شهر ازگله کرمانشاه، برخی از استان های غربی کشورمان لرزیدند که در پی آن تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شده اند.فقط به تعدادی چادر در قصر شیرین نیاز داریمفرماندار قصرشیرین با بیان اینکه بر اوضاع مسلط شدیم، گفت: فقط به تعدادی چادر در قصر شیرین نیاز داریم.فرامز اکبری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قصرشیرینبا بیان اینکه با ت یب مرکز درمانی س ل ذهاب، بیمارستان قصرشیرین بار مضاعفی دارد، اظهار داشت: حجم کار بالاست اما تقریباً پاسخگوی نیازها هستیم.وی با بیان اینکه اسکان ز له زدگان تقریباً انجام شده و کمبود چادر رفع شده است، تصریح کرد: غیر از یکی دو روستا مشکل خاصی نداشتیم.اکبری با بیان اینکه مشکل آب حل شده و آب بسته بندی شده هم توزیع شده است، افزود: فقط به تعدادی چادر نیاز داریم که هلال احمر به زودی تأمین می کند.فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه بر اوضاع مسلط شدیم، خاطرنشان کرد: فردا در روشنی هوا میزان خسارت را جمع بندی می کنیم .ب ایی 2 بیمارستان صحرایی در مناطق ز له زده/بسیج تمام امکانات برای امدادرسانی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: برای تسریع در درمان مصدومان ز له قرار است دو بیمارستان صحرایی ساخته شود.مجتبی نیک کردار در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با بیان اینکه تمام دستگاه ها موظف شدند تمام تجهیزات شان را برای امدادرسانی به میدان بیاورند، اظهار داشت: برای تسریع در درمان مصدومان ز له قرار است دو بیمارستان صحرایی ساخته شود.معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برق س ل ذهاب تا ساعت 10 صبح وصل می شود، افزود: آب رسانی سیار از صبح امروز شروع می شود.نیک کردار با بیان اینکه 200 سایت تلفن همراه قطع شده بود که 100 سایت آن وصل شد، ادامه داد: مقرر شده تمام راه های روستایی تا ساعت 9 صبح باز شود.وی با بیان اینکه نجار رئیس مدیریت بحران کشور هم برای مدیریت میدانی بحران وارد کرمانشاه شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا دو ساعت آینده امدادرسانی به مصدومان به اتمام برسد.جان باختن بیش از 155 نفر و زخمی شدن 1500 نفر در 3 شهرستان استان کرمانشاه مردم قصرشیرین، س ل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای ی گفت: بیش از 155 نفر از مردم قصرشیرین، س ل ذهاب و ثلاث باباجانی به دلیل وقوع ز له کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند.فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: بیش از 1500 نفر از مردم شهرستانهای قصرشیرین، س ل ذهاب و ثلاث باباجانی بر اثر ز له شب گذشته مصدوم و بیش از 155 نفر از مردم این سه شهرستان کشته شدند. مردم قصرشیرین، س ل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای ی افزود: با توجه به شدت وقوع ز له در س ل ذهاب تاکنون فوت 100 نفر در این شهرستان گزارش شده است.وی با اشاره به آسیب ز له به بیمارستان س ل ذهاب گفت: با توجه به ریزش سقف و نمای بیمارستان س ل ذهاب که تا حدودی فضای داخلی بیمارستان ت یب شده است مصدومان ز له در محوطه بیرون بیمارستان در حال مداوا هستند.تجری با بیان اینکه هیچ فردی از مصدومان، بیماران یا پرسنل پزشکی بیمارستان در زیر آوار نیستند افزود: مصدومانی که نیازمند اقدامات تخصصی باشند به مرکز استان کرمانشاه اعزام می شوند.سعیدی: 141 نفر تاکنون جان باخته اند/ 866 نفر مصدوم شده اند معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: براساس آ ین آمارها تاکنون 141 نفر جان باخته اندو بیش از 866 نفر نیز مصدوم شده اند. سعیدی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با تشریح آ ین تلفات ز له 7.3 ریشتری کرمانشاه اظهار داشت: براساس آ ین آمارها تاکنون 141 نفر جان باخته اندو بیش از 866 نفر نیز مصدو م شده اند.معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه استان های همجوار کانون ز له در آماده باش کامل قرار دارند، افزود: از همان زمان وقوع ز له نیروهای و به کمک ز له زدگان شتافتند و بحمدالله خدمت رسانی به مصدومان با تمام قدرت در حال انجام است.سعیدی عملیات امداد و نجات در سراسر استان کرمانشاه شروع شده است، تصریح کرد: تمام تلاش خود را در سازمان مدیریت بحران کشور به کار گرفته ایم تا در سریع ترین زمان اجساد از زیر آوار خارج شود. وی با بیان اینکه بیرون آوردن مجروحان در حال حاضر نخست امدادگران است، خاطرشان کرد: بالگردهای امداد و نجات با روشن شدن هوا به پرواز در خواهند آمد تا در امداد رسانی به ما کمک کنند.71 نفر از مردم س ل ذهاب در ز له جان باختند/ 400 نفر مصدوم شدندفرماندار س ل ذهاب گفت: بر اثر ز له شب گذشته 71 نفر از مردم شهرستان س ل ذهاب کشته و بیش از 400 نفر مصدوم شدند.اکبر سنج در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در س ل ذهاب، با اشاره به اینکه بیشترین خسارت احتمالی در این شهرستان رخ داده است گفت: تاکنون به دلیل شدت خسارت وارده برق این شهرستان قطع است.وی با بیان اینکه بیمارستان س ل ذهاب ت یب شده و دیگر قابل استفاده نیست، بیان کرد: اقدام به ب ایی بیمارستان صحرایی در پادگان ابوذر کردیم و در محوطه بیرونی بیمارستان خدمات امدادی ارائه می شود.فرماندار س ل ذهاب با بیان اینکه گروه های امدادی و آواربردار مشغول انجام عملیات هستند بیان کرد: امیدواریم هر چه نیروهای امدادی بیشتری از سوی مرکز و سایر استانها به این شهرستان اعزام شوند.سنج از اسکان بخشی از جمعیت این شهرستان در پادگان ابوذر خبرداد و افزود: به طور تقریبی شاید بتوان گفت حدود 15 درصد از شهرستان ت یب شدید شده است.فرماندار س ل ذهاب گفت: بخشی از محور مواصلاتی س ل ذهاب از گردنه پاطاق به دلیل ریزش کوه مسدود شده بود.فرودگاه کرمانشاه در شرایط عادی قرار گرفتمدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: به دنبال وقوع ز له شرایط در فرودگاه کرمانشاه نرمال بوده و این فرودگاه در آمادگی کامل است.مجتبی بیاتی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به وقوع ز له 7.3 ریشتری در کرمانشاه اظهار داشت: به دنبال وقوع ز له شرایط در فرودگاه کرمانشاه نرمال بوده و این فرودگاه در آمادگی کامل است. وی تصریح کرد: به دنبال وقوع ز له در استان کرمانشاه مسؤلان فرودگاه کرمانشاه ضمن بازدید از سطوح پروازی, ابنیه های فرودگاهی , سیستم های کمک ناوبری و زیر ساخت های فرودگاه, شرایط را نرمال ارزی کرده و این فرودگاه در آمادگی کامل به سر می برد.برق س ل ذهاب تا فردا وصل می شود/ کدر بودن آب در س ل ذهاب و هرسینمعاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: شبکه برق شهر س ل ذهاب ت یب شده است ولی برق این شهر تا فردا وصل می شود.مجتبی نیک کردار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: بیمارستانهای روانسر، گیلانغرب، قصرشیرین و آباد غرب مجروحان را مداوا می کنند اما اگر مج نیازمند متخصص باشند بلافاصله به کرمانشاه منتقل می شوند.وی با بیان اینکه برق تمام ا وصل شده است عنوان کرد: تنها برق شهر س ل ذهاب به دلیل ت یب شدید قطع و پست فوق توزیع در این شهر به طور کامل از کار افتاده است و سیمهای توزیع در تمام خیابانها شده و باید جمع آوری شوند و تا فردا برق س ل ذهاب وصل می شود.نیک کردار گفت: آب آشامیدنی ای س ل ذهاب و هرسین با توجه به اینکه از سراب تأمین می شوند به دلیل تکانه های شدید کدر شده و آب بسته بندی در این ا توزیع می شود.وی افزود: هلال احمر علاوه بر ب ایی چادر و اسکان های اضطراری به دلیل سردی هوا در حال توزیع پتو بین مردم است.نیک کردار گفت: به محض روشن شدن هوا 20 دستگاه بالگرد به استان اعزام می شود و کار انتقال و نجات مصدومان را به عهده می گیرد و راههای استان به طور کامل باز است و رفت وآمد جریان دارد. وی با اشاره به اینکه کمک هایی از طرف استانهای معین از نظر آب و تغذیه و ماشین آلات آواربرداری در راه است گفت: تقاطع غیرهم سطح در شهر کرمانشاه دچار خسارت نشده اند و خسارت قطار شهری کرمانشاه شایعه است.اعلام 3 روز عزای عمومی در استان کرمانشاهاستاندار کرمانشاه گفت: به دلیل تلفات ز له 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه به مدت 3 روز عزای عمومی در استان کرمانشاه اعلام شد. هوشنگ بازوند در جلسه مدیریت بحران استان کرمانشاه که در فرمانداری برگزار می شود اظهار داشت: به دلیل تلفات ز له 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه به مدت 3 روز عزای عمومی در استان کرمانشاه اعلام شد.تعداد جانباختگان ز له 7.3 ریشتری غرب کشور به 129 نفر رسیدمعاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: بر اثر ز له 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه تاکنون 129 نفر جان باخته اند.مجتبی نیک کردار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به وقوع ز له در منطقه ازگله استان کرمانشاه اظهار داشت: طبق اعلام پزشکی قانونی متاسفانه تا کنون 129 نفر جان باخته اند.معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیش از 300 نفر مصدوم شده اند افزود: با طلوع آفتاب 20 بالگرد به منطقه اعزام می شوند.وی ادامه داد: تاکنون 5 هزار پتو توزیع شده، ارتباطات رادیویی و موبایلی برقرار شد است و آواربرداری بعد از امداد و نجات آغاز می شود.نیک کردار خاطر نشان کرد: راه های اصلی باز هستند و راه های روستایی تا صبح باز می شوند.احتمال اتمام سوخت دیزل اضطراری بیمارستان س ل ذهابمدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: بنابر گزارش علوم پزشکی احتمال اتمام سوخت دیزل اضطراری برق بیمارستان س ل ذهاب وجود دارد.علیمراد مرادی مجد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: از ابتدای حادثه ز له با خاموشی برق در س ل ذهاب، ثلاث باباجانی، گیلان غرب و قصرشیرین و بخش هایی از کرمانشاه و آبادغرب مواجه شدیم و همکاران بعد از وقوع ز له بلافاصله اقدام د.وی افزود: بعد از دو ساعت از حادثه برق بیشتر شهرستان ها وصل شد اما برق شهرستان س ل ذهاب و بخش های اطراف وصل نشده است و هم اکنون گروههای اجرایی در حال رفع مشکلات هستند.مرادی مجد با اشاره به اینکه نگرانی کنونی ما برق شهرستان س ل ذهاب است و امید داریم که تا قبل از طلوع آفتاب بخش عمده ای از شهرستان برق دار شود عنوان کرد: شهرستان س ل ذهاب به طور کامل خاموش است اما بیمارستان با دیزل اضطراری تأمین برق شد و احتمال اتمام سوخت وجود دارد و دیزل اضطراری برای جایگزینی اعزام شده و احتمالا دو ساعت دیگر برسد. 80 نفر از مردم جوانرود مصدوم و 3 نفر جان باختند مردم اورامانات در مجلس گفت: بیش از 80 نفر از مردم شهرستان های جوانرود و ثلاث باباجانی بر اثر ز له مصدومیت و سه نفر نیز فوت شدند.شهاب نادری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به وقوع ز له در استان کرمانشاه، اظهار داشت: بیش از 80 نفر از مردم شهرستان های جوانرود و ثلاث باباجانی بر اثر ز له مصدوم و اکنون در بیمارستان جوانرود بستری و سه نفر نیز فوت شدند. مردم اورامانات در مجلس شورای ی گفت: در شرایط کنونی گروه ارزی را به مناطق مختلف استان اعزام کردیم اما خسارت های احتمالی در این مناطق بسیار زیاد است.محورهای ارتباطی در مناطق ز له زده کرمانشاه بازگشایی شد/ آماده سازی اردوگاه اسکان هلال احمر مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه گفت: تمامی راه های ارتباطی استان برای امدادرسانی به مناطق ز له زده بازگشایی شده است.محمدرضا یان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به اعزام تیم های ارزی هلال احمر به مناطق آسیب دیده است، اظهار داشت: تمامی راه های ارتباطی در مناطق ز له زده استان کرمانشاه بازگشایی و کار امدادرسانی در حال انجام است.مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از ب ایی اردوگاه اسکان در شهرستان قصرشیرین خبر داد و گفت: نیروهای هلال احمر در حال حاضر در منطقه در حال آماده سازی این اردوگاه هستند و تا صبح این محل آماده اسکان خواهد بود. یان با اشاره به اعزام تیم های ارزی به مناطق روستایی، بیان کرد: در صورت نیاز چادرهای هلال احمر به روستائیان اهدا خواهد شد تا در محدوده منازل خود به ب ایی آن اقدام کنند.مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با بیان اینکه در شهرستان س ل ذهاب نیز اردوگاه اسکان اضطراری ب ا می شود، عنوان کرد: در مجموع بیش از سه هزار نفر در این اردوگاه های اضطراری اسکان داده می شوند. یان اظهار کرد: امکانات مورد نیاز مردم در مناطق آسیب دیده مانند مواد غذایی، وسایل گرمایشی مانند پتو و چادر در اختیار این عزیزان قرار می گیرد.ت یب بیمارستان س ل ذهاب / آماده باش 20 فروند بالگرد اورژانس رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه گفت: بیمارستان س ل ذهاب دچار آسیب دیدگی و ت یب شده است.صائب مدرسی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه تا این لحظه آمار دقیقی از تلفات زمین لرزه شب گذشته در دست نیست، اظهار داشت: بیشترین خسارت زمین لرزه نیز در ای ثلاث باباجانی و س ل ذهاب به بار آمده است.رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه به علت کوهستانی بودن منطقه کار امدادرسانی با مشکلاتی روبه رو ست، گفت: تاکنون هیچ گونه آمار دقیقی از میزان خسارت و تعداد تلفات زمین لرزه در دست نیست.مدرسی از اعزام 30 دستگاه آمبولانس به مناطق حادثه دیده خبر داد و افزود: 20 فروند بالگرد نیز در صورت نیاز از سوی مرکز اورژانس کشور به منطقه اعزام می شود.وی با اشاره به اینکه نیروهای امدادی از استان های ایلام و همدان نیز به منطقه اعزام شده اند، بیان کرد: به علت صعب العبور و کوهستانی بودن منطقه امدادرسانی چند روز به طول می انجامد.رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه مردم جای امنی را برای ب ایی چادر انتخاب کنند، گفت: در صورت امکان از وسایل گرمایشی به علت انتشاز گاز مونو ید کربن در داخل چادر استفاده نکنند.مدرسی با اشاره به اینکه بیمارستان س ل ذهاب نیز دچار آسیب دیدگی و ت یب شده است، عنوان کرد: به این دلیل کار امدادرسانی در این شهرستان با مشکل روبرو است.وی با درخواست از مردم برای پرهیز از انتشار شایعات، اظهار کرد: مردم عزیز برای امدادرسانی به مردم حادثه دیده همکاری های لازم را با نیروهای امدادی و انتظامی داشته باشند.مشکل کمبود دارو در کرمانشاه نداریم/حضور اورژانس با تمام امکانات در منطقه معاون عذا و داروی علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه مشکل کمبود دارو در کرمانشاه نداریم، گفت: اورژانس با تمام امکانات در منطقه حضور دارد.امید عبدی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با خدمات درمانی به مصدومان ز له کرمانشاه با تمام توان در حال انجام است، اظهار داشت: کلیه داروها و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان های شهرستان های جوانرود،ثلاث باباجانی، آبادغرب، قصرشیرین و دالاهو تامین و در حال انتقال است.وی با بیان اینکه مشکل کمبود دارو در کرمانشاه نداریم، تصریح کرد: اورژانس با تمام امکانات در منطقه حضور دارد.28 بالگرد آماده اعزام به مناطق ز له زده/ آغاز آواربرداری در ا و روستاهای کرمانشاهاستاندار کرمانشاه از آمادگی 28 بالگرد برای اعزام به مناطق ز له خبر داد و افزود: با روشن شدن آسمان بالگردها برای کمک به روند امداد رسانی راهی ای غربی استان کرمانشاه می شوند.هوشنگ بازوند در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: ز له در وسعت بسیار زیادی اتفاق افتاده و 6 شهر استان کرمانشاه را در برگرفته است.استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ارتباط جاده های بین شهری برقرار است گفت: برق بخشی از شهر س ل ذهاب و چند روستا قطع است.وی ادامه داد: گروه های امدادی ، ، هلال احمر و بسیج در حال امدادرسانی هستند و آوار برداری نیز از یک ساعت پیش آغاز شده است.بازوند با بیان اینکه مشکل آب شرب ای غربی کرمانشاه برطرف شده است گفت: مشکل اصلی تامین برق و پتو است.استاندار کرمانشاه از آمادگی 28 بالگرد برای اعزام به مناطق ز له خبر داد و افزود: با روشن شدن آسمان بالگردها برای کمک به روند امداد رسانی راهی ای غربی استان کرمانشاه می شوند.وی در ادامه از مردم خواست که در محورهای استان کرمانشاه ترافیک ایجاد نکنند تا ترافیک مانع امداد رسانی نشود.تعداد کشته های ز له کرمانشاه به بیش از 100 نفر رسیدمعاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: تعداد کشته های ز له استان کرمانشاه تاکنون به 100 نفر رسیده است.مجتبی نیک کردار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: تاکنون تعداد کشته های این ز له بیش از 100 نفر و تعداد مصدومان به بیش از 200 نفر رسیده است.وی با بیان اینکه تمامی بیمارستان ها در آماده باش کامل هستند عنوان کرد: بیمارستان های س ل ذهاب، گیلان غرب و قصرشیرین در حال رسیدگی به مجروحان هستند اما در صورت نیاز به متخصص به بیمارستان های کرمانشاه اعزام می شوند.واحد های خون از همدان، ایلام و کردستان به کرمانشاه ارسال شدسخنگوی سازمان انتقال خون کشور گفت: مشکل و نگرانی از بابت تامین خون نداریم و واحد های خون از همدان، ایلام و کردستان به کرمانشاه ارسال شد.بشیر حاجی بیگی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: مشکل و نگرانی از بابت تامین خون نداریم و واحد های خون از همدان، ایلام و کردستان به کرمانشاه ارسال شد.به گزارش تسنیم، به دنبال وقوع ز له 7.3 ریشتری در ازگیل کرمانشاه، برخی از استان های غربی کشورمان لرزیدند که در پی آن تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شده اند.درمان مصدومان ز له در قصرشیرین با سرعت در حال انجام استفرماندار قصرشیرین گفت: درمان مصدومان ز له در قصرشیرین با سرعت در حال انجام است.فرامز اکبری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قصرشیرین با بیان اینکه شرایط درمان مصدومان ز له 7.3 ریشتری با سرعت و تمام امکانات در حال انجام است، اظهار داشت: در حال حاضر دارو و امکانات برای درمان بیماران به تعداد فراوان داریم و مشکلی از این نظر نیست.وی با بیان اینکه ایران برای درمان بیماران در بیمارستان در قصرشیرین اعلام آمادگی کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر چادر در بین مردم توزیع شده تا اسکان اضطراری مردم انجام شود.اکبری با بیان اینکه نیروهای نظامی امنیت شهر را تحت کنترل دارند، افزود: برق شهر وصل شده و همه نیروهای امدادی در حال ارائه خدمات به ز له زدگان هستند.آب مناطق ز له زده قابل شرب نیست/ پتو برای مردم فرستاده شدمعاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه آب مناطق ز له زده قابل شرب نیست، گفت: پتو برای مردم فرستاده شد.مجتبی نیک کردار در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با بیان اینکه متأسفانه بر اثر ز له آب شرب کدر شده است، اظهار داشت: شرکت آب منطقه ای در حال توزیع آب در بین مردم است.وی با بیان اینکه مجروحان در بیمارستان های قصرشیرین مداودا شده اند، افزود: مج که به داروهای تخصصی دارند به کرمانشاه اعزام شده ا ند.نیک کردار با بیان اینکه اسکان اضطراری مردم در مناطق ز له زده شروع شده است، تصریح کرد: هلال احمر بلافاصله در شهر قصرشیرین و س ل اردوگاه های اسکان را راه اندازی کرده و پتو و لوازم خواب برای مردم فرستاده شده است.دستور دفاع برای کمک رسانی فوری به مناطق ز له زده مردم اورامانات در مجلس از دستور دفاع برای کمک رسانی فوری به مناطق ز له زده خبر داد.شهاب نادری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: پس از وقوع ز له 7.3 ریشتری در کرمانشاه و با توجه به امکان تلفات و خسارات بالا ی این ز له، در تماسی تلفنی با حاتمی دفاع از وی درخواست فوری کمک رسانی به مناطق ز له زده را داشتم.وی با بیان اینکه حاتمی در این تماس تلفنی ضمن ابراز همدردی با جانباختگان این زمین لرزه تاکید کرد دستور فروی کمک رسانی به مناطق ز له زده را خواهم داد، تصریح کرد: حاتمی تاکید کرد وزارت دفاع با تمام توان آماده کمک رسانی به مناطق ز له زده است.درخواست اعزام پزشک به مناطق ز له زده/ بیمارستان صحرایی در قصرشیرین ب ا شدرئیس مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه گفت: درخواست اعزام پزشک به مناطق ز له زده استان کرمانشاه از سازمان نظام پزشکی ارسال شده است.صائب مدرسی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به تشکیل کمیته بحران در علوم پزشکی کرمانشاه، اظهار داشت: به تمامی نیروهای بخش درمان استان فراخوان داده شده و بیمارستان ها نیز در آماده باش به سر می برند.رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان کرمانشاه با بیان اینکه 10 فروند بالگرد و تعدادی اتوبوس آمبولانس از استانهای دیگر به کرمانشاه اعزام شده اند، افزود: بیمارستان صحرایی استان قزوین که برای ایام اربعین در قصرشیرین مستقر بود دوباره راه اندازی می شود.وی با اشاره به اینکه تعدادی آمبولانس به شهرستانهای درگیر ز له در استان کرمانشاه اعزام شده است، اظهار کرد: از استان های معین نیز درخواست کمک شده و بیمارستان های این استانها نیز در آماده باش هستند.هیچ گونه خسارتی از ز له در آذربایجان غربی رخ نداده استرئیس سازمان آتش نشانی آذربایجان غربی گفت: در آذربایجان غربی هیچ گونه حادثه ناگواری رخ نداده و آوار و فروریختگی ساختمان وجود نداشته و فقط در 2 نقطه از سطح شهر ترک خوردگی جزئی مشاهده می شد.ابراهیم شاد قوشچی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به جزئیات حوادث زمین لرزه اخیر که در آذربایجان غربی نیز احساس شد اظهار داشت: در حادثه ز له اخیر که در عراق رخ داد مردم در آذربایجان غربی نیز این ز له را احساس کرده و کمی ترسیدند.وی در ارتباط با جزئیات خسارت این ز له در آذربایجان غربی افزود: در آذربایجان غربی هیچ گونه حادثه ناگواری رخ نداده و آوار و فروریختگی ساختمان وجود نداشته و فقط در 2 نقطه از سطح شهر ترک خوردگی جزئی مشاهده می شد.شاد قوشچی گفت: تمامی نیروهای آتش نشانی در آماده باش کامل هستند و در این راستا 10 ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر و یک تیم به صورت سیار در سطح شهر آماده خدمات رسانی هستند.تلفات جانی و مجروحان زمین لرزه کرمانشاه بالاست/واحدهای مس ی و تجاری بسیاری ت یب شده اندمعاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه تلفات جانی و مجروحان زمین لرزه کرمانشاه بالاست، گفت: واحدهای مس ی و تجاری بسیاری ت یب شده اند.بهنام سعیدی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با تشریح آ ین جزئیات ز له 7.3 ریشتری کرمانشاه اظهار داشت: متأسفانه تلفات جانی و مجروحان این زمین لرزه بسیار بالاست.وی با بیان اینکه در این زمین لرزه واحدهای مس ی و تجاری بسیاری ت یب شده است، افزو د: به مناطق ز له زده عوامل امداد و نجات اعزام شده اند.سعیدی با بیان اینکه شورای هماهنگی مدیریت بحران تمام استان های همجوار آماده کمک رسانی هستند، تصریح کرد: براساس آ ین تاکنون در سر پل ذهاب 10 نفر، ثلاث باباجانی 5 نفر، در دالاهو 9 نفر و در قصیر شیرین 9 نفر جان خود را از دست داده ا
۳۹۵ کشته و ۶۶۵۰ زخمی تاکنون/ ت یب ۱۰۰ درصدی روستاهای دالاهو/ انتقال مجروحان به تهران با ۳ فروند هواپیمای به گزارش تهران پرس، ز له امشب در همدان، اراک، زنجان، اهواز، ایلام، سنندج، کرمانشاه، تبریز، ارومیه، اردبیل و چند شهر دیگر نیز احساس شده است. برخی خبرها همچنین از وقوع ز له در استان های مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، بوشهر و خوزستان حکایت دارد. در پی وقوع زمین لرزه بسیار شدید در قصرشیرین برق این شهرستان مرزی قطع شد و مردم در خیابان ها سرگردان هستند.تعداد کشته شدگان ز له غرب کشور به 395 نفر رسید به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، تعداد کشته شدگان ز له غرب کشور به 395 نفر رسید.دعوت از تمامی دارندگان گروه خونی o- سازمان انتقال خون ایران از تمامی دارندگان گروه خونیo - (او منفی) دعوت کرد برای اهدای خون به مراکز انتقال خون مراجعه کنند. اشتری: اهتمام ناجا در ارائه خدمات به نقاط ز له زده کرمانشاه فرمانده ناجا گفت: ناجا تمام تلاش خود را در ارائه خدمت به مناطق ز له زده استان کرمانشاه به کار می گیرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حسین اشتری امروز در جمع خبرنگاران در س ل ذهاب ضمن تسلیت جان باختن و مجروحیت جمعی از مردم استان کرمانشاه در ز له شب گذشته اظهار داشت: نیروی انتظامی از ساعت اولیه وقوع این زمین لرزه در نقاط حادثه دیده مستقر شد. وی افزود: برقراری نظم و امنیت و همچنین روان سازی جریان ترافیک در محورهای مواصلاتی نقاط ز له زده به عنوان اولویت مهم پلیس در دستور کار همکاران قرار گرفت. فرمانده ناجا با اشاره به اینکه از شب گذشته نیروهای کمکی ناجا به کرمانشاه اعزام شدند، خاطرنشان کرد: علاوه بر این اقدامات، نیروی انتظامی از ظرفیت و توان خود در حوزه های بهداری، هواناجا و دیگر امکانات لازم استفاده کرد تا بتواند گوشه ای از آلام مردم حادثه دیده را بکاهد. اشتری امروز به همراه تعدادی از روسای پلیس های تخصصی پس از ورود به کرمانشاه عازم س ل ذهاب شد تا از نزدیک در جریان روند امداد رسانی به آسیب دیدگان ز له شب گذشته در استان کرمانشاه قرار گیرد.بیش از 13000 هزار بطری آب معدنی به مناطق ز له زده در استان کرمانشاه ارسال شد مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی کرمانشاه گفت: دقایقی قبل کمک های غذایی علوم پزشکی از جمله 13 هزار و 340 بطری آب معدنی به مناطق ز له زده استان کرمانشاه ارسال شد. شهریار مستوفی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به ارسال کمکهای غذایی به مناطق ز له زده، اظهار داشت: مقدار قابل توجهی کمکهای غیرنقدی در قالب مواد خوراکی از سوی شرکت های تولیدی مواد خوراکی با هماهنگی معاونت غذا و دارو به مناطق ز له زده ارسال شد. مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این کمکها شامل 13 هزار و 340 بطری آب معدنی، 1300 کنسرو، 630 کیلوگرم بیسکوئیت خشک، 4000 عدد کیک، 3000 هزار کیلو گرم ما و 320 عدد نوشیدنی بدون گاز بود که به این مناطق ارسال شد. مستوفی با بیان اینکه این کمکها از سوی شرکت های تولی مواد خوراکی و آشامیدنی و با هماهنگی این معاونت به مناطق آسیب دیده ارسال شده است، اظهار کرد: این کمک ها همچنان در حال افزایش است که در اسرع وقت به مناطق ز له زده ارسال خواهد شد.10 هزار لیتر آب شرب از چهارمحال و بختیاری به مناطق ز له زده ارسال می شود مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری گفت: یک محموله آب 10 هزار لیتری از استان در حال آماده سازی و بسته بندی برای ارسال به مناطق ز له زده غرب کشور است. قدرت الله بیگلری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شهرکرد اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب شهری استان آمادگی لازم برای اعزام تیم های تخصصی و امدادی به استان کرمانشاه به منظور خدمت رسانی به ز له زدگان غرب کشور در حوزه آب رسانی را دارد. وی افزود: 2 تیم تخصصی 10 نفره و 5 تیم 4 نفره امدادی شرکت آب و فاضلاب شهری استان آمادگی اعزام به مناطق ز له زده کرمانشاه را دارند. مدیرعامل شرکت آبفا چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر نیاز مهم و اصلی ز له زدگان آب آشامیدنی سالم و مواد غذایی است که باید در این راستا تد ر لازم شیده شود.تعداد کشته شدگان ز له غرب کشور به 372 نفر رسید به گزراش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، تعداد کشته شدگان ز له غرب کشور به 372 نفر رسید.دستور حجت ال رئیسی به بخش های متولی امر امداد در آستان قدس برای کمک به ز له زدگان به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حجت ال والمسلمین سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در پی حادثه تأسف بار ز له و کشته و مجروح شدن صدها تن از هموطنان پیام تسلیتی صادر کرد. در این پیام آمده است: کشته و مجروح شدن صدها تن از هموطنان عزیز در اثر حادثه خسارت بار ز له، موجب تأسف و تأثر عمیق گردید.تلاش برای نجات جان افرادی که در زیر آوار مانده اند و رسیدگی به حال مجروحان، مهمترین و اساسی ترین اقدام لازم در این ساعات سرنوشت ساز است. ایران، سراسر سوگوار این مصیبت است و در این لحظات حساس، هموطنان ما همچون حوادث دیگر یکپارچه و هم نفس در کنار مردمی که با ایثار و مقاومت در هشت سال جنگ تحمیلی برگ درخشانی در تاریخ انقلاب رقم زدند، با هر امکانی که در اختیار دارند تلاش خواهند کرد مرهمی بر زخم عمیق مصیبت زدگان باشند. اینجانب با استعانت از پروردگار متعال و استمداد از عنایات خاصه الرئوف حضرت رضا علیه السلام ضمن دعا برای نجات جان افراد نیازمند کمک، به بخشهای مسئول و متولی امر امداد در آستان قدس رضوی تأکید می کنم فوراً و با ظرفیت کامل با همکاری ت و امدادگران به یاری آسیب دیدگان این حادثه بشتابند و لحظات را برای خدمت به مردم نیازمند کمک از دست ندهند. رحمت و غفران خداوند را برای درگذشتگان این حادثه و صبر و سکینه الهی را برای بازماندگان مسألت می کنم.مردم س ل ذهاب در گذر از دقایق سخت/ آب آشامیدنی نیاز اصلی مردم ز له زده به گزارش خبرگزاری تسنیم از س ل ذهاب، در تمامی شهر آثار ز له مهیب شب گذشته نمایان است و بسیاری از منازل مردم و ساختمان های اداری بر اثر حادثه ز له آسیب های بسیاری دیده اند که حتی برخی از منازل تا 100درصد ت یب شده اند. پس از وقوع ز له آب شهر قطع شد و برق نیز به دلیل ت یب پست برق و شبکه توزیع قطع شده است تا مشکلات مردمی بیش از پیش شود ولی مردم قطعی آب را مهمترین مشکل خود بیان کرده و خواستار توزیع آب آشامیدنی هستند. با وجود اینکه از صبح امروز بسته های آب آشامیدنی در میان مردم توزیع شده است ولی به هیچ وجه جوابگو نبوده و آب و غذا به درخواست اصلی مردم تبدیل شده که در گفت وگو با خبرنگار تسنیم خواستار برقراری شبکه آب هستند. وزارت نیرو پیگیر وصل شدن آب و برق س ل ذهاب است ولی تاکنون در این رابطه به توفیقی دست نیافته و مردم س ل ذهاب از نبود آب و برق گلایه دارند و مشکل اصلی خود را نبود آب آشامیدنی و برق برای انجام کارها می دانند. با نزدیک شدن به شب و سرمای هوا مشکلی دیگری بر مشکلات مردم این منطقه افزوده خواهد شد و مکان اسکان مردمی هنوز تکمیل نشده است و تنها در بخشهایی از شهر چادرهای اسکان موقت هلال احمر ب ا شده است. به گزارش تسنیم تا عصر امروز هزار چادر به این شهر خواهد رسید و با ب ایی آنها بخشی از مشکل اسکان مردم حل می شود ولی آواربرداری با توجه به تعدد ساختمانهای فروریخته نیز چالش دیگر این منطقه است. سگهای زنده یاب هلال احمر که از ظهر امروز به س ل ذهاب رسیده اند در حال جستجو برای یافتن افراد گرفتار در زیر آوار هستند ولی به دلیل وسعت منطقه خسارت دیده کار امدادرسانی ادامه دارد. بالگردهای متعدد هوانیروز و هلال احمر از صبح امروز تجهیزات مورد نیاز را به شهر س ل ذهاب رسانده اند و در مسیر بازگشت نیز مصدومان را به بیمارستانهای مرکز استان انتقال داده اند که همچنان انتقال مصدومان ادامه دارد. روستاهای شهرستان س ل ذهاب بخش دیگر امدادرسانی را نیاز دارند که کار امدادرسانی به این روستاها را برعهده گرفته است و نیز که در شهر س ل ذهاب حضور دارد و امدادرسانی را عهده دار شده است. براساس گفته های مسئولان نان شهرستان س ل ذهاب امیدوارند تا پیش از غروب آفتاب وضعیت این منطقه به ثبات نسبی برسد.تنها دیواره های بیرونی مسکن مهر کرمانشاه در ز له شب گذشته ت یب شد مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه گفت: در ز له شب گذشته در استان کرمانشاه تنها دیواره های بیرونی مسکن مهر ت یب شده اند. مسعود شریفی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: تنها دیواره های بیرونی مسکن مهر ت یب شده است و براساس ع های موجود بیشترین خسارت ها مربوط به منازل ساخت خود مردم بوده است. وی عنوان کرد: اکنون خسارت های مالی برآورد نمی شود و تنها براورد خسارت های جانی بررسی می شود.مردم نگران کمبود پتو و چادر در مناطق ز له زده استان کرمانشاه نباشند رئیس سازمان هلال احمر استان کرمانشاه گفت: تا پایان امروز تمامی اقلام مورد نیاز مردم به دست آنها می‎رسد. محمدرضا یان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه اقلام امدادی و مورد نیاز مردم تا پایان امروز به دست مردم می‎رسد، اظهار داشت: مردم نگران کمبود پتو و چادر در مناطق ز له زده نباشند. رئیس سازمان هلال احمر استان کرمانشاه با اشاره به اینکه نیروهای امدادی در مناطق ز له‎زده حضور دارند، گفت: در ای ثلاث باباجانی و س ل ذهاب تمامی اقدامات لازم در حال انجام است. یان از ترس و نگرانی مردم در ارتباط با تأمین اقلام مورد نیاز در مناطق حادثه دیده خبر داد و افزود: مردم استان کرمانشاه با حفظ آرامش روحی و روانی خود اطمینان داشته باشند نیروهای امدادی و هلال‎احمر تمام تلاش خود را برای اقلام مورد نیاز این عزیزان خواهند داشت. وی اظهار کرد: تمامی راه های ارتباطی در مناطق ز له زده استان کرمانشاه بازگشایی و کار امدادرسانی در حال انجام است.مرگ تلخ 6 دانش آموز کرمانشاهی در ز له ب/ آمار تلفات جانی دانش آموزان س ل ذهاب مشخص نیست رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه از مرگ تلخ 6 دانش آموز کرمانشاهی در ز له ب خبر داد و گفت: آمار تلفات جانی دانش آموزان س ل ذهاب مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حسین پارساپور با اعلام این خبر اظهار داشت: تاکنون براساس آماری که به ما رسیده، در روستای «ده جامی» از توابع دالاهو 5 دانش آموز و در روستای «زرده» هم که از توابع دالاهو است، یک دانش آموز جان باخته است. وی با بیان اینکه از تلفات جانی دانش آموزان در شهرستان س ل ذهاب فعلاً خبری نداریم، افزود: دیوار 2 مدرسه در آباد غرب ت یب شده و هیچ مدرسه ای ت یب کامل نشده، ها به صورت بخشی، بوده است.اعزام 59 روانشناس به مناطق ز له زده کرمانشاه مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه گفت: 50 روانشناس جهت حمایت روانی از آسیب دیدگان به مناطق ز له زده استان اعزام شده است.انتقال مجروحان با 3 فروند هواپیمای حمل مجروح به تهران معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: 1200 تخت بیمارستانی در تهران آماده پذیرش مجروحان ز له شب گذشته استان کرمانشاه شده است. مجتبی نیک کردار در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به اینکه 1200 تخت بیمارستانی در تهران آماده پذیرش مجروحان ز له شب گذشته استان کرمانشاه شده است اظهار داشت: کمک های استانهای معین در حال ارسال است و شهرداری تهران نیز کمک های مناسبی ارسال کرده است. وی با بیان اینکه تمامی راه ها بازگشایی شده است عنوان کرد: کشور و معاون عمرانی به منظور بازدید از مناطق ز له زده وارد استان کرمانشاه شدند و فرودگاه برای پروازهای کمک رسانی به ز له زدگان هماهنگ شده است. نیک کردار با اشاره به اینکه 33 فروند بالگرد هوانیروز در حال تردد در مسیر فرودگاه تا مناطق ز له زده هستند گفت: سه هواپیمای مخصوص حمل مجروح پاسداران مشغول انتقال مجروحان از فرودگاه به تهران هستند. وی با بیان اینکه تاکنون 4000 مجروح از زیر آوار خارج شده اند و 340 نفر نیز جان باختند افزود: عملیات امداد و نجات ادامه دارد و اکنون کار تسریع یافته است و امید داریم تا آ وقت امروز کار آواربرداری به پایان برسد.مادر و کودک کرمانشاهی از زیرآوار زنده بیرون آمدند/ حضور 41 تیم آواربرداری در منطقه رئیس سازمان امداد و نجات کشور گفت: مادر و دختر در استان کرمانشاه با کمک سگ زنده یاب زنده از زیر آوار بیرون آمدند. مرتضی سلیمی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با بیان اینکه 31 تیم سگ های زنده یاب به مناطق ز له زده در استان کرمانشاه اعزام شده اند، اظهار داشت: با کمک سگهای زنده‎یاب مادر و دختر از زیر آوار ز له زنده بیرون آمدند. رئیس سازمان امداد و نجات کشور با بیان اینکه 16 تیم واکنش سریع نیز به منطقه اعزام شده‎اند، گفت: تمهیدات لازم برای اسکان اضطراری مردم در مناطق ز له‎زده شیده شده است. سلیمی با بیان اینکه 41 تیم آواربرداری نیز برای تسریع در آواربرداری در منطقه حضور دارند، عنوان کرد: 9 تیم درمان اضطراری نیز در مناطق ز له زده حضور داشته و اقدامات مورد نیاز پزشکی را در اختیار حادثه دیدگان قرار خواهند داد. وی از انجام هماهنگی های لازم برای انتقال مصدومان به مراکز درمانی خبر داد و افزود: 40 دستگاه آمبولانس برای انتقال مجروحان و مصدومان حادثه از سوی سازمان هلال احمر تدارک دیده شده است. رئیس سازمان امداد و نجات کشور اظهار کرد: 22 هزار تخته چادر، 56 هزار پتو و اقلام امدادی و غذایی مورد نیاز حادثه دیگان نیز تهیه و در حال ارسال به منطقه است.پیش بینی استاندار کرمانشاه از افزایش تلفات ز له غرب کشور به 300 نفر استاندار کرمانشاه در تماس تلفنی با رئیس جمهور گفت: برآورد می شود تلفات ز له کرمانشاه به حدود 300 نفر برسد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هوشنگ بازوند در تماس تلفنی با اظهار داشت: برآورد می شود تلفات ز له کرمانشاه به حدود 300 نفر برسد. وی افزود: بیشترین تلفات ز له در س ل ذهاب رخ داده است. امنیت کامل در مناطق ز له زده استان کرمانشاه حاکم است فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: امنیت کامل در نقاط ز له زده استان کرمانشاه حکم فرما است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. منوچهر امان اللهی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به وقوع زمین لرزه شب گذشته با تسلیت به خانواده جانباختگان این حادثه و آرزوی بهبودی برای مصدومان آن اظهار داشت: نیروی انتظامی استان کرمانشاه بلافاصله پس از وقوع این زمین لرزه با تمهیدات ویژه امنیت کامل را در نقاط حادثه دیده برقرار کرد و نیروهای کمکی خود را به مناطق ز له دیده شده اعزام کرد. وی افزود: همه محورهای اصلی مناطق ز له زده شده در استان کرمانشاه باز است و ترافیک در آنها جریان دارد. امان اللهی با دعوت از مردم برای رعایت خونسردی گفت: پلیس نیز در کنار دیگر ارگانهای امداد رسان با آمادگی صد در صد در حال خدمت رسانی به مردم است.تغییر چهره شهر س ل ذهاب بر اثر وقوع ز له / تداوم قطعی برق گزارش خبرنگار تسنیم از س ل ذهاب حکایت از خسارت شدید ز له به این شهر حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از س ل ذهاب، ز له یکشنبه شب چهره این شهر را تغییر داده است به طوری که می توان گفت نیمی از سازه های این شهر پس از گذشت شبی سخت اکنون وجود دارد. به گزارش خبرنگار تسنیم از سطح شهر س ل ذهاب همچنان برق در این شهر قطع است و در سراسر شهر صدای آمبولانسها به گوش می رسد که در حال انتقال مصدومان هستند. مردم س ل به عنوان نخستین امدادگران به یاری همشهریان خود شتافته اند ولی عمق فاجعه سبب شده که کاری از پیش نبرند و امدادرسانی نیازمند تجهیزات باشد. در حال حاضر امدادرسانی از طریق سگهای زنده یاب هلال احمر در میان ساختمانهای فروریخته این شهر آغاز شده است ولی ترافیک شدید در سطح شهر مشکلاتی را برای امدادرسانی ایجاد کرده است. مسکن مهر س ل ذهاب بر اثر ز له به شدت آسیب دیده است و افراد بسیاری را در زیر آوارها گیر انداخته که از دقایق ابت امروز کار آواربرداری در مناطق مختلف شهر س ل ذهاب آغاز شده است. با وجود اینکه کار امدادرسانی به مردم شهر س ل ذهاب در مراحل ابت قرار دارد ولی خبری از روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده وجود ندارد و هنوز از سرنوشت روستاییان این شهرستان خبری در دست نیست. به گزارش تسنیم ساختمانهای باقیمانده از جمله فرمانداری شهرستان به مکانی موقت برای اسکان مردم تبدیل شده اند و مکان س ل به ستاد مدیریت بحران اختصاص یافته است. فرماندار س ل ذهاب از آغاز به کار یک بیمارستان صحرایی در این شهرستان خبرداد و افزود که با توجه به ت یب بیمارستان شهر این بیمارستان صحرایی کار رسیدگی و مداوای مصدومان را انجام می دهد ولی مصدومان به ای دیگر منتقل می شوند.مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه: تاکنون 211 نفر براثر ز له جان باخته اند رضا محمودی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه افزود: تاکنون 211 نفر براثر ز له ازگله جان باخته اند و 2504 نفر نیز زخمی شده اند.تیم های امداد و نجات هلال احمر زنجان به کرمانشاه اعزام شدند مدیرعامل هلال احمر استان زنجان با اعلام آمادگی این ارگان برای امدادرسانی به حادثه دیدگان ز له شب گذشته گفت: تیم های واکنش سریع، اسکان، و آنست از استان زنجان به کرمانشاه اعزام شدند. شهرام میرزایی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان با اشاره به ز له شب گذشته در برخی از مناطق کشور اظهار داشت: هلال احمر استان زنجان ب بعد از حادثه آمادگی خود را به سازمان امداد و نجات کشور برای خدمترسانی به استان های حادثه دیده اعلام کرد. وی افزود: 30 نفر از اعضای تیم واکنش سریع جمعیت هلال احمر استان و شعب در قالب تیم آواربردای به استان کرمانشاه اعزام شده اند. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان نیز از اعزام تیم اسکان با تیم آنست به استان کرمانشاه خبر داد و افزود: شش دستگاه خودرو کمکدار و تجهیزات زنده یاب و تجهیزات آواربرداری به استان کرمانشاه ارسال شده است. وی گفت: اتفاق افتادن این حوادث طبیعی است و بعد از وقوع آن حادثه باید با حفظ خونسردی اقدامات لازم را انجام دهیم. میرزایی با بیان اینکه کمک به یکدیگر سابقه دیرینه در فرهنگ ایرانی و ی ما دارد، ابراز کرد: همه باید دست به دست هم دهیم و به یکدیگر کمک کنیم. وی با تاکید بر اینکه شعار هلال احمر" هر خانواده یک امدادگر" است، گفت: اگر در هر خانواده یک نفر به مسائل امدادرسانی آگاه باشد و آموزش دیده باشد در مواقع اضطراری می تواند یاری رسان خانواده خود و دیگران باشد.آمار جان باختگان ز له کرمانشاه به 207 نفر رسید بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، در پی وقوع ز له 7.2 ریشتری شب گذشته در مرز ایران و عراق، تاکنون 207 جسد توسط پزشکی قانونی استان کرمانشاه معاینه و برای آنان جواز دفن صادر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، آرتین کمالی مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه با اعلام این خبر افزود: تیم های پزشکی قانونی در شهرستان های استان کرمانشاه مسقر و در حال معاینه اجساد ز له هستند که تا این لحظه تعداد اجساد معاینه شده به 207 تن رسیده است. وی با اشاره به تعداد اجساد معاینه شده در هر یک از شهرستان های استان خاطرنشان کرد: تا این لحظه تعداد اجساد معاینه شده در شهرستان س ل ذهاب 142، آباد غرب 22، ثلاث باباجانی 15، کرند غرب 14 و قصر شیرین نیز 14 نفر بوده است که در مجموع به 207 تن می رسد.3 تیم فوریت های پزشکی همدان به کرمانشاه اعزام شدند مدیریت بحران حوادث و فوریت های پزشکی همدان با بیان اینکه سه تیم فوریت های پزشکی برای کمک به نیروهای های استان کرمانشاه به این استان اعزام شدند، گفت: بیمارستان های همدان آماده خدمت رسانی به مصدومان و مجروحان ز له کرمانشاه هستند. حبیب معصومی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: پس از ز له 7.2 مرز بین عراق و ایران که قسمت های وسیعی از کشور را به لرزه در آورد و خساراتی به استان کرمانشاه وارد کرده است، اظهار داشت:در استان همدان هیچگونه تماس با مراکز اورژانس انجام نشده و همدان شاهد خسارات نبوده است. وی در خصوص وضعیت بیمارستان ها، اورژانس و نیروهای امدادی استان همدان به عنوان پشتیبان کرمانشاه، افزود:بیمارستان های و نیروهای امدادی استان در حال آماده باش کامل برایی کمک رسانی در صورت نیاز هستند. معصومی با تأکید بر اینکه سه تیم فوریت های پزشکی استان به کرمانشاه اعزام شده اند، تصریح کرد:این سه تیم در قالب 7 نفر نیروی انسانی، یک اتوبوس و دو آمبولانس با ظرفیت پذیرش دو مصدوم است. مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان در خصوص درخواست کرمانشاه برای اعزام پزشک به این استان ابراز کرد:6 پزشک برای کم رسانی در اقدامات درمانی به کرمانشاه اعزام می شوند. معصومی با بیان اینکه احتمال اعزام مصدومان از استان کرمانشاه به بیمارستان های استان وجود دارد، تأکید کرد:بیمارستان های های استان در حال حاضر بیماران عادی را پذیرش نمی کنند تا در صورت نیاز بتوانن مصدومان و مجروحان ز له از استان کرمانشاه را بپذیرند.بیمارستان صحرایی قزوین به مناطق ز له زده کرمانشاه اعزام شد در پی دستور بهداشت بیمارستان صحرایی استان قزوین به مناطق ز له زده اعزام شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، با دستور بهداشت به های علوم پزشکی کشور مبنی بر اعزام کادر درمانی متخصص و تجهیزات و امکانات پزشکی به مراکز درمانی مناطق ز له زده، بیمارستان صحرایی 50 تختخو قزوین همراه با 20 نفر پرسنل فنی و ب ایی جهت امداد رسانی به مناطق ز له زده کرمانشاه اعزام شد. شامگاه یکشنبه زمین لرزه ای به بزرگی 7.3 ریشتر مناطق مرزی ایران و عراق رخ داد که استان های غربی کشور این ز له را احساس د. این زمین لرزه در استان قزوین نیز احساس شد و خوشبختانه تلفاتی در پی نداشت.سعیدی: 164 کشته و 1686 نفر تاکنون مصدوم شده اند معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: پس از وثوع ز له در ازگله کرمانشاه تاکنون 1684 نفر مصدوم شده اند. وی گفت: بالگردهای امداد و نجات با روشن شدن هوا به پرواز آمدند و در کار امدادرسانی به ما کمک می کنند.اسامی مصدومان بستری در بیمارستان قصرشیرین به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، اسامی مصدومان ز له 7.3 ریشتری شب گذشته بستری در بیمارستان قصرشیرین اعلام شد1. والیه
2. فاطمه خانی
3. امید افشار
4. شمسی ویسی
5. فرانک ویسی
6. پروین خ
7. مریم رضایی
8. بغرین صفری
9. عبدالکریم حیدری
10. فرزاد خیری
11. میلاد
12. محمد رضا ابراهیمی
13. سیاووش حیدری
14. کریم حیدری
15. محمد محمدی
16. علی تاری
17. فتاحی
18. شراره راد
19. سیما یارمرادی
20. طلیه نظری
21. متین ی
22. پریناز رستمی
23. حبیب حسینی
24. حمید حافر
25. والیه سلیمی
26. شمس الله حسین نیا
27. اقبال نوروز آبادی
28. محمد نورایی
29. مصطفی احمدی
30. آمنه دلدی
31. سوگل یارمرادی
32. مریم جمالی
33. آنتا سجادی
34. سمیه مرادی
35. مریم مالکی
36. یار حسن پرواره
37. شایان پیشیار
38. توران مرادی
39. آرمیتا برمخ
40. عبدالحمید تر خواه
41. محمد رضا فرامرزی
42. سیما عزیزی
43. گل بانو موسیان
44. پیمان محمدی
45. سلطان مراد محمدی
46. عباس رئوف
47. امید رئوف
48. نرگس حبیبی
49. سیامک یازی
50. هستی بایسته
51. دیگ وار مازودی
52. ارسان یار
53. فاطمه فتاحی
54. معصومه عبدالملکی
55. فتانه مرادی
56. پیمان مرادی
57. آیدین مرادی
58. سهیلا رستمی
59. شاهین ی
60. علی نودهی
61. اوالفضل بامشاد
62. هادی نادری
63. نسرین پارسه
64. شیرین نوروزی
65. زهرا نعیمی
66. رحمان درون پرور
67. عزن گلرخ
68. مولود محمدی
69. اسد همتی
70. ملک میرزایی
71. حبیب الله حسینی
72. گوهر
73. سمیرا جلیلی
74. کیانوش وسیع پیام
75. قباد آلی نژاد
76. زهرا کرندی
77. عبدالله فرخی
78. پرستو رستمی
79. لیدا الیس پور
80. فرید هاشمی
81. شراره راغ
82. فاطمه خانی
83. مرضیه رجبی
84. علیجان نظری
85. جگرلو
86. روح الله عزیزی
87. مژگان
88. سهراب موسیوند
89. علی محمد منصوری
90. سلمان قنبری
91. لیلا حسینی
92. پروین حسینی
93. محیا حسینی
94. فرشته صیادی
95. منظر صیادی
96. جمیله دهقانمنش
97. سهراب تر
98. نقی گودرزی
99. زهرا محبی
100. سمیه مرادی
101. احمد اولاد
102. شهاب شرقی
103. غزال پرنو
104. علیشاه رحمانی
105. آرمان عزیزی
106. فرزانه سالمی
107. فوزیه بازداران
108. میلاد پایبرجا
109. آرش فرامرزی
110. فاطمه نعمتی جگرلویی
111. مرضیه الهی
112. شریف نوروزی
113. میثم هاشمی
114. احسان هاشمی
115. حبیب الله حسینی
116. حسین پارس
117. گودرز رضایی
118. حسن مرادی
119. غمرناز نوروزی
120. فرامرز حبیبی
وضعیت نابسامان بیمارستان آباد غرب بیمارستان آباد غرب در پی ز له شب گذشته و به دلیل مراجعه مصدومان وضعیت نابسامانی دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از آباد غربدر پی وقوع ز له هفت ریشتری یکشنبه شب در استان کرمانشاه شماری از نان آباد غرب کشته شده یا مصدوم شدند که مصدومان به روشهای مختلف به بیمارستان این شهرستان منتقل شدند. از سوی دیگر به دلیل ت یب بیمارستان س ل ذهاب بخشی از مصدومان این شهر و مصدوم و مج از شهرستانهای دالاهو و ثلاث باباجانی نیز به این بیمارستان منتقل شدند تا این بیمارستان با حجم بسیاری از مصدومان روبه رو شود. اما بیمارستان تازه تاسیس شهر آباد غرب که در ز له شب گذشته نیز آسیب دیده توانایی پاسخگویی به تعداد زیاد مصدومان را ندارد و با تکمیل شدن ظرفیت بیمارستان، بسیاری از مصدومان حادثه ز له در حیاط بیمارستان تحت درمان هستند. اکنون بسیاری از بخش های بیمارستان شاهد حضور مصدومان ز له است؛ به طوری که عبور و مرور نیز در فضای بیمارستان سخت شده و کمبود امکانات و کادر درمانی نیز به مشکلات این بیمارستان افزوده است. به گزارش خبرنگار تسنیم با تداوم وضعیت فعلی این بیمارستان توانایی برای مداوای مصدومان ندارد و تنها اعزام مصدومان به مرکز استان از افزایش تلفات ز له جلوگیری خواهد کرد که این اعزام نیز به حضور آمبولانسها نیاز دارد. استاندار کرمانشاه در بازدیدی که دقایقی پیش از بیمارستان آباد غرب داشت دستور اعزام آمبولانسها را انتقال مصدومان به مرکز استان را داد و بسیاری از خانواده های مصدومان نیز تقاضایی به جز این مورد ندارند. برخی از همراهان بیماران در گفت و گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشتند که در صورت حضور آمبولانسها امکان انتقال مصدومان حتی به صورت چند نفر در یک آمبولانس وجود دارد تا کار درمان حادثه دیدگان ز له انجام شوددستور ویژه فرمانده برای امدادرسانی به ز له زدگان غرب کشور سخنگوی گفت: با دستور ویژه فرمانده کل مجموعه یگان های در استان کرمانشاه و ایلام به سرعت برای امداد رسانی به ز له زدگان اقدام د. رمضان شریف در گفت وگو با شبکه خبر اظهار داشت: با دستور ویژه فرمانده کل پس از وقوع ز له شدید در ازگله کرمانشاه مجموعه یگان های در استان کرمانشاه و ایلام به سرعت به کمک برای امداد رسانی ز له زدگان شتافتند. وی افزود: بیمارستان های صحرایی عملیاتی می شود و دستور لازم برای همکاری های استان های مجاور صادر شده است . سخنگوی از در اختیارقرار دادن تجهیزات راهسازی برای کمک به وزارت راه خبر داد و گفت: آمادگی خود را برای کمک در بخش های مختلف اعلام کرد.مدارس "سنندج، سقز، بانه، مریوان، سروآباد و بیجار" تعطیل شد مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان گفت: تمامی مدارس شهر و روستای شهرستان سنندج، سقز، بانه، مریوان، سروآباد و بیجار دوشنبه 22 آبان ماه تعطیل شدند. علی رضا منتشلو در گفت گو با خبرنگار تسنیم در سنندج، با اشاره به وقوع ز له یکشنبه شب اظهار داشت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران و تایید فرمانداران، تمامی مدارس شهر و روستای شهرستان سنندج، سقز، بانه، مریوان و سروآباد دوشنبه 22 آبان ماه تعطیل شدند. مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان تصریح کرد: همچنین با تصمیم ستاد بحران شهرستان بیجار و تایید فرماندار تمامی مدارس شهر و روستای این شهرستان در نوبت صبح دوشنبه تعطیل شدند.دستور فرمانده کل برای کمک فوری به ز له زدگان سخنگوی گفت: تجهیزات و نفرات مستقر در غرب کشور با دستور فرمانده کل در اختیار ز له زدگان قرار گرفت. سرتیپ دوم شاهین تقی خانی در گفت و گو با شبکه خبر اظهار داشت: تجهیزات و نفرات مستقر در غرب کشور با دستور فرمانده کل در اختیار ز له زدگان قرار گرفت. وی با بیان اینکه پادگان های الله اکبر و ابوذر و بالگردهای هوانیروز در اختیار مردم و ستاد مدیرست بحران قرار دارد، تصریح کرد: اورژانس های در منطقه و دو بیمارستان صحرایی نیز در اختیار مردم قرار گرفته است.کمبود آمبولانس مهمترین مشکل امداد رسانی به مجروحان ز له غرب کشور استاندار کرمانشاه گفت: متاسفانه برای انتقال صدمه دیدگان از حادثه ز له با کمبود آمبولانس مواجه بودیم. هوشنگ بازوند در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: با روشن شدن هوا می توان از بالگرد استفاده کنیم زیرا تاکنون از نظر انتقال مجروحان به بیمارستان مشکلات زیادی داشتیم. وی ادامه داد: متاسفانه برای انتقال صدمه دیدگان از حادثه ز له با کمبود آمبولانس مواجه بودیم. استاندار کرمانشاه ادامه داد چالش انتقال مجروح مهمترین مسئله بعد از وقوع ز له بود که با روشن شده هوا و استفاده از بالگرد این مسئله یرطر می شود. وی خاطر نشان کرد: در بحث تامین مواد غذایی مشکل خاصی وجود ندارد و شهرستان س ل مهمترین جایی است که امداد رسانی و تامین مواد غذایی در آن باید با قدرت و سرعت بیشتری پیگیری شود که با پخش کنسرو در مرحله نخست و تامین غذای گرم در مراحل بعدی این مشکل برطرف می شود. به گزارش تسنیم، به دنبال وقوع ز له 7.3 ریشتری در ازگله کرمانشاه، برخی از استان های غربی کشورمان لرزیدند که در پی آن تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شده اند.میزان خسارت در مناطق ز له زده از طریق هوایی ارزی می شود رئیس امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: میزان خسارت در مناطق ز له زده از طریق هوایی ارزی می شود. مرتضی سلیمی هلال احمر در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به کمبود برخی امکانات از جمله آمبولانس در مناطق ز له زده اظهار داشت: در تلاشیم تا سریعا مشکل برطرف شده و امبولانس به تعداد کافی به منطقه اعزام شود. وی با بیان اینکه برای بررسی میزان خسارت ز له عازم س ل ذهاب هستم، تصریح کرد: میزان خسارت در مناطق ز له زده از طریق هوایی ارزی می شود.منطقه ای که ب با قدرت 7.3 ریشتر لرزیدازگله کجاست؟ اَزْگَله یکی از ای تابعه شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه در غرب ایران است. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، شهر ازگله در غرب استان کرمانشاه قرار دارد و یکی از ای تابعه شهرستان ثلاث باباجانی به حساب می آید. فاصله شهر ازگله تا مرکز استان کرمانشاه حدود 200 کیلومتر است. طبق آ ین سرشماری در سال 95 جمعیت این شهرستان 1502 نفر است. به دنبال وقوع ز له 7.3 ریشتری در روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه سال 1396 در شهر ازگله کرمانشاه، برخی از استان های غربی کشورمان لرزیدند که در پی آن تعدادی از هموطنانمان جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز زخمی شده اند.فقط به تعدادی چادر در قصر شیرین نیاز داریم فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه بر اوضاع مسلط شدیم، گفت: فقط به تعدادی چادر در قصر شیرین نیاز داریم. فرامز اکبری در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در قصرشیرینبا بیان اینکه با ت یب مرکز درمانی س ل ذهاب، بیمارستان قصرشیرین بار مضاعفی دارد، اظهار داشت: حجم کار بالاست اما تقریباً پاسخگوی نیازها هستیم. وی با بیان اینکه اسکان ز له زدگان تقریباً انجام شده و کمبود چادر رفع شده است، تصریح کرد: غیر از یکی دو روستا مشکل خاصی نداشتیم. اکبری با بیان اینکه مشکل آب حل شده و آب بسته بندی شده هم توزیع شده است، افزود: فقط به تعدادی چادر نیاز داریم که هلال احمر به زودی تأمین می کند. فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه بر اوضاع مسلط شدیم، خاطرنشان کرد: فردا در روشنی هوا میزان خسارت را جمع بندی می کنیم .ب ایی 2 بیمارستان صحرایی در مناطق ز له زده/بسیج تمام امکانات برای امدادرسانی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: برای تسریع در درمان مصدومان ز له قرار است دو بیمارستان صحرایی ساخته شود. مجتبی نیک کردار در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با بیان اینکه تمام دستگاه ها موظف شدند تمام تجهیزات شان را برای امدادرسانی به میدان بیاورند، اظهار داشت: برای تسریع در درمان مصدومان ز له قرار است دو بیمارستان صحرایی ساخته شود. معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برق س ل ذهاب تا ساعت 10 صبح وصل می شود، افزود: آب رسانی سیار از صبح امروز شروع می شود. نیک کردار با بیان اینکه 200 سایت تلفن همراه قطع شده بود که 100 سایت آن وصل شد، ادامه داد: مقرر شده تمام راه های روستایی تا ساعت 9 صبح باز شود. وی با بیان اینکه نجار رئیس مدیریت بحران کشور هم برای مدیریت میدانی بحران وارد کرمانشاه شد، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا دو ساعت آینده امدادرسانی به مصدومان به اتمام برسد.جان باختن بیش از 155 نفر و زخمی شدن 1500 نفر در 3 شهرستان استان کرمانشاه مردم قصرشیرین، س ل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای ی گفت: بیش از 155 نفر از مردم قصرشیرین، س ل ذهاب و ثلاث باباجانی به دلیل وقوع ز له کشته و بیش از 1500 نفر زخمی شدند. فرهاد تجری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: بیش از 1500 نفر از مردم شهرستانهای قصرشیرین، س ل ذهاب و ثلاث باباجانی بر اثر ز له شب گذشته مصدوم و بیش از 155 نفر از مردم این سه شهرستان کشته شدند. مردم قصرشیرین، س ل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای ی افزود: با توجه به شدت وقوع ز له در س ل ذهاب تاکنون فوت 100 نفر در این شهرستان گزارش شده است. وی با اشاره به آسیب ز له به بیمارستان س ل ذهاب گفت: با توجه به ریزش سقف و نمای بیمارستان س ل ذهاب که تا حدودی فضای داخلی بیمارستان ت یب شده است مصدومان ز له در محوطه بیرون بیمارستان در حال مداوا هستند. تجری با بیان اینکه هیچ فردی از مصدومان، بیماران یا پرسنل پزشکی بیمارستان در زیر آوار نیستند افزود: مصدومانی که نیازمند اقدامات تخصصی باشند به مرکز استان کرمانشاه اعزام می شوند.سعیدی: 141 نفر تاکنون جان باخته اند/ 866 نفر مصدوم شده اند معاون سازمان مدیریت بحران کشور گفت: براساس آ ین آمارها تاکنون 141 نفر جان باخته اندو بیش از 866 نفر نیز مصدوم شده اند. سعیدی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با تشریح آ ین تلفات ز له 7.3 ریشتری کرمانشاه اظهار داشت: براساس آ ین آمارها تاکنون 141 نفر جان باخته اندو بیش از 866 نفر نیز مصدو م شده اند. معاون سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه استان های همجوار کانون ز له در آماده باش کامل قرار دارند، افزود: از همان زمان وقوع ز له نیروهای و به کمک ز له زدگان شتافتند و بحمدالله خدمت رسانی به مصدومان با تمام قدرت در حال انجام است. سعیدی عملیات امداد و نجات در سراسر استان کرمانشاه شروع شده است، تصریح کرد: تمام تلاش خود را در سازمان مدیریت بحران کشور به کار گرفته ایم تا در سریع ترین زمان اجساد از زیر آوار خارج شود. وی با بیان اینکه بیرون آوردن مجروحان در حال حاضر نخست امدادگران است، خاطرشان کرد: بالگردهای امداد و نجات با روشن شدن هوا به پرواز در خواهند آمد تا در امداد رسانی به ما کمک کنند.71 نفر از مردم س ل ذهاب در ز له جان باختند/ 400 نفر مصدوم شدند فرماندار س ل ذهاب گفت: بر اثر ز له شب گذشته 71 نفر از مردم شهرستان س ل ذهاب کشته و بیش از 400 نفر مصدوم شدند. اکبر سنج در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در س ل ذهاب، با اشاره به اینکه بیشترین خسارت احتمالی در این شهرستان رخ داده است گفت: تاکنون به دلیل شدت خسارت وارده برق این شهرستان قطع است. وی با بیان اینکه بیمارستان س ل ذهاب ت یب شده و دیگر قابل استفاده نیست، بیان کرد: اقدام به ب ایی بیمارستان صحرایی در پادگان ابوذر کردیم و در محوطه بیرونی بیمارستان خدمات امدادی ارائه می شود. فرماندار س ل ذهاب با بیان اینکه گروه های امدادی و آواربردار مشغول انجام عملیات هستند بیان کرد: امیدواریم هر چه نیروهای امدادی بیشتری از سوی مرکز و سایر استانها به این شهرستان اعزام شوند. سنج از اسکان بخشی از جمعیت این شهرستان در پادگان ابوذر خبرداد و افزود: به طور تقریبی شاید بتوان گفت حدود 15 درصد از شهرستان ت یب شدید شده است. فرماندار س ل ذهاب گفت: بخشی از محور مواصلاتی س ل ذهاب از گردنه پاطاق به دلیل ریزش کوه مسدود شده بود.فرودگاه کرمانشاه در شرایط عادی قرار گرفت مدیرکل فرودگاه کرمانشاه گفت: به دنبال وقوع ز له شرایط در فرودگاه کرمانشاه نرمال بوده و این فرودگاه در آمادگی کامل است. مجتبی بیاتی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به وقوع ز له 7.3 ریشتری در کرمانشاه اظهار داشت: به دنبال وقوع ز له شرایط در فرودگاه کرمانشاه نرمال بوده و این فرودگاه در آمادگی کامل است. وی تصریح کرد: به دنبال وقوع ز له در استان کرمانشاه مسؤلان فرودگاه کرمانشاه ضمن بازدید از سطوح پروازی, ابنیه های فرودگاهی , سیستم های کمک ناوبری و زیر ساخت های فرودگاه, شرایط را نرمال ارزی کرده و این فرودگاه در آمادگی کامل به سر می برد.برق س ل ذهاب تا فردا وصل می شود/ کدر بودن آب در س ل ذهاب و هرسین معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: شبکه برق شهر س ل ذهاب ت یب شده است ولی برق این شهر تا فردا وصل می شود. مجتبی نیک کردار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: بیمارستانهای روانسر، گیلانغرب، قصرشیرین و آباد غرب مجروحان را مداوا می کنند اما اگر مج نیازمند متخصص باشند بلافاصله به کرمانشاه منتقل می شوند. وی با بیان اینکه برق تمام ا وصل شده است عنوان کرد: تنها برق شهر س ل ذهاب به دلیل ت یب شدید قطع و پست فوق توزیع در این شهر به طور کامل از کار افتاده است و سیمهای توزیع در تمام خیابانها شده و باید جمع آوری شوند و تا فردا برق س ل ذهاب وصل می شود. نیک کردار گفت: آب آشامیدنی ای س ل ذهاب و هرسین با توجه به اینکه از سراب تأمین می شوند به دلیل تکانه های شدید کدر شده و آب بسته بندی در این ا توزیع می شود. وی افزود: هلال احمر علاوه بر ب ایی چادر و اسکان های اضطراری به دلیل سردی هوا در حال توزیع پتو بین مردم است. نیک کردار گفت: به محض روشن شدن هوا 20 دستگاه بالگرد به استان اعزام می شود و کار انتقال و نجات مصدومان را به عهده می گیرد و راههای استان به طور کامل باز است و رفت وآمد جریان دارد. وی با اشاره به اینکه کمک هایی از طرف استانهای معین از نظر آب و تغذیه و ماشین آلات آواربرداری در راه است گفت: تقاطع غیرهم سطح در شهر کرمانشاه دچار خسارت نشده اند و خسارت قطار شهری کرمانشاه شایعه است.اعلام 3 روز عزای عمومی در استان کرمانشاه استاندار کرمانشاه گفت: به دلیل تلفات ز له 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه به مدت 3 روز عزای عمومی در استان کرمانشاه اعلام شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، هوشنگ بازوند در جلسه مدیریت بحران استان کرمانشاه که در فرمانداری برگزار می شود اظهار داشت: به دلیل تلفات ز له 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه به مدت 3 روز عزای عمومی در استان کرمانشاه اعلام شد.تعداد جانباختگان ز له 7.3 ریشتری غرب کشور به 129 نفر رسید معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: بر اثر ز له 7.3 ریشتری ازگله کرمانشاه تاکنون 129 نفر جان باخته اند. مجتبی نیک کردار در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به وقوع ز له در منطقه ازگله استان کرمانشاه اظهار داشت: طبق اعلام پزشکی قانونی متاسفانه تا کنون 129 نفر جان باخته اند. معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیش از 300 نفر مصدوم شده اند افزود: با طلوع آفتاب 20 بالگرد به منطقه اعزام می شوند. وی ادامه داد: تاکنون 5 هزار پتو توزیع شده، ارتباطات رادیویی و موبایلی برقرار شد است و آواربرداری بعد از امداد و نجات آغاز می شود. نیک کردار خاطر نشان کرد: راه های اصلی باز هستند و راه های روستایی تا صبح باز می شوند.احتمال اتمام سوخت دیزل اضطراری بیمارستان س ل ذهاب مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: بنابر گزارش علوم پزشکی احتمال اتمام سوخت دیزل اضطراری برق بیمارستان س ل ذهاب وجود دارد. علیمراد مرادی مجد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه اظهار داشت: از ابتدای حادثه ز له با خاموشی برق در س ل ذهاب، ثلاث باباجانی، گیلان غرب و قصرشیرین و بخش هایی از کرمانشاه و آبادغرب مواجه شدیم و همکاران بعد از وقوع ز له بلافاصله اقدام د. وی افزود: بعد از دو ساعت از حادثه برق بیشتر شهرستان ها وصل شد اما برق شهرستان س ل ذهاب و بخش های اطراف وصل نشده است و هم اکنون گروههای اجرایی در حال رفع مشکلات هستند. مرادی مجد با اشاره به اینکه نگرانی کنونی ما برق شهرستان س ل ذهاب است و امید داریم که تا قبل از طلوع آفتاب بخش عمده ای از شهرستان برق دار شود عنوان کرد: شهرستان س ل ذهاب به طور کامل خاموش است اما بیمارستان با دیزل اضطراری تأمین برق شد و احتمال اتمام سوخت وجود دارد و دیزل اضطراری برای جایگزینی اعزام شده و احتمالا دو ساعت دیگر برسد. 80 نفر از مردم جوانرود مصدوم و 3 نفر جان باختند مردم اورامانات در مجلس گفت: بیش از 80 نفر از مردم شهرستان های جوانرود و ثلاث باباجانی بر اثر ز له مصدومیت و سه نفر نیز فوت شدند. شهاب نادری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، با اشاره به وقوع ز له در استان کرمانشاه، اظهار داشت: بیش از 80 نفر از مردم شهرستان های جوانرود و ثلاث باباجانی بر اثر ز له مصدوم و اکنون در بیمارستان جوانرود بستری و سه نفر نیز فوت شدند. مردم اورامانات در مجلس شورای ی گفت: در شرایط کنونی گروه ارزی را به مناطق مختلف استان اعزام کردیم اما خسارت های احتمالی در این مناطق بسیار زیاد است.محورهای ارتباطی در مناطق ز له زده کرمانشاه بازگشایی شد/ آماده سازی اردوگاه اسکان هلال احمر مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه گفت: تمامی راه های ارتباطی استان برای امدادرسانی به مناطق ز له زده بازگشایی شده است. محمدرضا یان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به اعزام تیم های ارزی هلال احمر به مناطق آسیب دیده است، اظهار داشت: تمامی راه های ارتباطی در مناطق ز له زده استان کرمانشاه بازگشایی و کار امدادرسانی در حال انجام است. مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از ب ایی اردوگاه اسکان در شهرستان قصرشیرین خبر داد و گفت: نیروهای هلال احمر در حال حاضر در منطقه در حال آماده سازی این اردوگاه هستند و تا صبح این محل آماده اسکان خواهد بود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی ه ن بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی ن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام ت که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود ، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در ت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل را در نظر بگیریم. در شرایط ت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه ت وارد کرد. ت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی ت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در ت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به ری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی ت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز ت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و ت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های تی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های تی شد و ت و شرکت های تی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا د. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، ت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات ت بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخ مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی د که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در ح رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود د.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران ت دهم آقای به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران ت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به ت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورش تگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام ان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در ت رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری ی، بانک ها س گذار هستند و باید سعی کنند برای س گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی س گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری ی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای س گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برع ی که در بانک س دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست ت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بد ار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بد ار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های تی چون که سرمایه آنها متعلق به ت است و ت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه تی مطالبات از ت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از ت و شرکت های تی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا ت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران ت دهم آغاز شد و به ت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ س سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ س هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورش تگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها تی نبودند یا از طریق ت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورش ته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای ی استقراض ت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین ت و شرکت های تی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. ت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که ت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که ت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر ید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت ید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی ت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را یداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان ) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی تی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی ت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و این مسئله به نوبه خود می توانست در کاهش نرخ سود س تأثیرگذار باشد.اگر بانک مرکزی این سیاست (دخ برای کاهش نرخ بهره بین بانکی) را ادامه می داد، باید منابع بیشتری به بانک ها تزریق می کرد. راه حل دیگری که می توان پیشنهاد کرد این است که بانک مرکزی دارایی های «مسموم» بانک ها را از آنها ب د تا برخی از مشکلات آنها حل شود اما به هرحال همیشه نگرانی درباره تورم وجود دارد که در صورت افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می توان جلوی آن را گرفت. ایده ایجاد یک بانک بد برای قبول دارایی های مسموم و یک بانک خوب بدون مطالبات در کشورهای اروپایی طرفداران زیادی دارد. پس چرا بانک مرکزی آنها را نمی د؟این کار را در بحران اقتصادی ٢٠٠٧ در قبال بانک های خود انجام داد. همین طور اروپا. در این روند مؤسسه ای ایجاد می شود و این دارایی های مسموم بانک ها را می ند تا مشکلشان حل شود. بعد از اینکه شرایط اقتصادی خوب شد، این دارایی ها را می توانند به خود بانک ها یا به دیگران بفروشند. به این صورت بخشی از معضل نقدینگی بانک ها حل می شود و جلوی بحران گرفته می شود.این را از بانک مرکزی باید پرسید که چرا این کار را انجام نمی دهد. چندین بار این پیشنهاد را در مصاحبه هایم به بانک مرکزی داده ام و حتی رئیس کل بانک مرکزی این مسئله را در مصاحبه های خود نیز مطرح کرده است ولی هنوز سازوکار مشخصی برای آن تعریف نشده است. فکر می کنید دلیل تعلل بانک مرکزی چه باشد؟بانک مرکزی شاید شدت بحران را هنوز درست درک نکرده است. چون این مشکلات چند سال پیش به بانک مرکزی منتقل شد؛ اما بانک مرکزی فکر نمی کرد که بانک ها به شدت دچار این مشکل شده باشند. گاهی اوقات برخی مسائل و تصمیمات از سوی بانک مرکزی جنبه دارد. برخی فشارها ممکن است بانک مرکزی را به تصمیماتی وادار کند که از نظر اقتصادی توجیه ندارد؛ برای همین است که در کشورهای دنیا همیشه بر استقلال بانک مرکزی تأکید می شود. منشأ این فشارها از سوی چه انی است؟درحال حاضر به طور مشخص یکی از منابع تصمیم گیری در مسائل اقتصادی تصمیمات مجلس شورای ی است که این فشارها را بر تصمیمات بانک مرکزی وارد می کند. مجلس برخی مصوبات را دارد که اثر تورمی از خود بر جای می گذارد و با سیاست های بانک مرکزی همخوانی ندارد.این طرح هایی که مجلس ارائه می کند طرح هایی مثل پرداخت وام ازدواج به صورت قرض الحسنه یا بخشش سود وام های معوق زیر صد میلیون تومان هستند و می خواهند این گونه عده ای را خوشحال کنند. اینها می گویند ما به فکر مردم هستیم. در صورتی که «به فکر مردم بودن» این گونه نیست و اثرات سوء آن در جایی دیگر مثل تورم نمایان می شود و آثار م ب تری بر اقتصاد می گذارد. قرار بر این بوده که بانک ها علاوه بر سود علی الحساب، در پایان سال، سود واقعی را محاسبه و مابه فاوت را به س گذار بپردازند. آیا این مسئله با توجه به اوضاع بانک ها عملیاتی شده؟این میزان سودی که اکنون به س ها تعلق می گیرد، حداقل مبلغ تضمین شده است. بانک ها گفته اند که مثلا سالانه ١٨ درصد سود را به س گذار تضمین می کنند و اگر بانک سود بیشتری عایدش شد، در پایان سال آن سود اضافی را به مشتری پرداخت می کند. در برخی سال ها بانک ها این کار را انجام می دادند اما اکنون دیگر نمی توانند این کار را انجام دهند؛ چراکه زیان ده هستند و از منابع خودشان باید پرداخت کنند. کاهش نرخ سود بانکی از اه نظام اقتصادی کشور بوده و هست. به نظر شما عملیاتی شدن این تصمیم چه منافعی را می تواند برای سیستم اقتصادی کشور داشته باشد؟ آیا شما موافق این امر هستید یا خیر؟به نظر من تورم باید کاهش پیدا کند؛ زیرا در فعالیت های اقتصادی در حقیقت باید گردش جریان پول عوض شود. انی که منابع س گذاری دارند به جای اینکه به سمت س گذاری در بانک ها بروند، مثلا به سمت بورس و اوراق بهادار حرکت کنند که البته ریسک بالاتری دارد اما در آنجا سودهای بالاتری را نیز ب می کنند. بانک های اروپایی و یی، سود زیادی را به س ها پرداخت نمی کنند. حتی در برخی از کشورها کارمزد از آنها دریافت می شود. به عنوان مثال در سوئیس و آلمان از س ای بانکی ١,٥ درصد کارمزد اخذ می کنند. اگر سود س پایین بیاید، نرخ تسهیلات هم کم می شود و این به نوبه خود می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی شود. شیوه بانکداری نیز جزئی دیگر از مسئله است که در تعیین نرخ سود می تواند تأثیرگذار باشد. درحال حاضر شیوه بانکداری در ایران به شکل سنتی و شعبه محور است. این شیوه بانکداری سنتی هزینه بر است و در نهایت می تواند بر نرخ سود تأثیرگذار باشد. نظر شما چیست؟درحال حاضر بسیاری از بانک ها شعب خود را کاهش داده اند یا برای کاهش برنامه ریزی کرده اند؛ زیرا بانکداری الکترونیکی توسعه درخورتوجهی یافته است و نیازی به شعب زیادی نیست. این مسئله باعث شده که حتی ارزش تجاری مغازه های اجاره ای نیز کاهش پیدا کند. مثلا بانک ملی بیش از صد شعبه زیان ده خود را کاهش داده است تا هزینه ها را کاهش دهد. از شنیده ها مشخص است که کاهش نرخ سود بانکی جدی است. شرایط سه گانه ای از سوی بانک ها مطرح شده که این مسئله صورت بگیرد. این شرایط اصلی عبارت اند از (تعدیل نرخ اندوخته قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و همچنین فعالیت مؤثر بانک مرکزی در بازار بین بانکی). رعایت این شروط اصلی آیا راهگشا خواهد بود؟درباره نرخ س قانونی، قانونی وجود دارد که مصوب سال ١٣٥١ است. در این قانون مشخص شده که نرخ س قانونی بین ١٠ تا ٣٠ درصد باشد؛ درحالی که در بسیاری از کشورها این میزان اکنون به صفر هم رسیده است. بانک مرکزی اکنون تلاش دارد این نرخ را کاهش دهد و اکنون نرخ س قانونی تا حدود ١٢ درصد کاهش یافته است. این تصمیم بر نرخ سود تسهیلات هم می تواند تأثیر داشته باشد. زیرا یک نوع مالیات بر بانک ها محسوب می شود. این پیشنهادات مدت ها قبل به بانک مرکزی ارائه شده. این پیشنهادات را به آقای سیف و دوستان دیگر در بانک مرکزی مطرح . اما آنها نگران تورم هستند. البته اگر مقداری هم تورم ایجاد شود تا رشد اقتصادی صورت بگیرد، به نظر من ایرادی ندارد. در ادامه می توان سیاست های انقباضی پولی را پیش بگیریم و تورم را کنترل کنیم. شما با توجه به عملکرد بانک مرکزی فکر می کنید چالش نرخ سود تا چه سالی دوام داشته باشد؟به نظر من بانک مرکزی شاید خیلی زود ناچار شود که تغییراتی در سیاست هایش اعمال کند. مشکلات بانک ها به هر صورت ممکن است تبدیل به مسئله عمومی شود. برخی از سیاست های سختگیرانه بانک مرکزی باید تعدیل شود. راه حل آن هم موجود است. شاید این مسئله منجر به افزایش نرخ تورم چنددرصدی شود. اما به هر صورت لازمه اش این است که بانک مرکزی از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا این کار را انجام دهد. پیشنهادی که ما ارائه کردیم این بود که چند بانک را که دچار مشکل بودند و با ورود به بازار نرخ ها را زیر پا گذاشته بودند درصورت امکان اصلاح یا حتی در صورت ممکن نبودن اصلاح، تنبیه و مجارات کنند. این بانک ها باید از چرخه فعالیت های غیرمتعارف بانکی خارج شوند و مقررات را رعایت کنند. این بانک هایی که مشکل دارند وابسته به کجا هستند؟برخی وابسته هستند و برخی نیز وابسته غیررسمی هستند. این بانک ها قانون شکنی می کنند. بانک مرکزی آنها را خوب می شناسد و احتیاجی نیست نام آنها را ببرم. فعالیت این بانک ها باید از سوی بانک مرکزی محدود شود و در نهایت از بازار خارج شوند. اینها بازار پول ایران را اب د. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات س قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی س قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی س قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی د؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به س افراد را از طریق سرمایه و س های جدید س گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورش تی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در ت آقای رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد ت از بانک مرکزی استقراض نکند و ری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب س ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به س گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورش ت خواهد شد. بانک های ایران با بانک های خیلی فرق دارند. در بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورش ت شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر م ب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را ت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از س ها، باید صد درصد سود به س گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار س ها، سود س بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند س ا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی ب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به ب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار ب سود از سوی بانک مرکزی، مسئله عمده نگرانی از افزایش تورم و فشارهای نیز مطرح است که بانک مرکزی نمی خواهد این مسئله رخ دهد. مگر تأثیرش بر تورم چه مقدار است که بانک مرکزی مدام بر این سیاست ها تأکید می کند؟ البته یک طرف دیگر ماجرا سود برای نظام بانکی کشور است. حین مقایسه این دو موضوع به نظر شما کدام یک را باید بانک مرکزی در ارجحیت قرار دهد؟اگر میزان کارمزدها افزایش پیدا کند به نظرم اثر تورمی زیادی ندارد. از سال ٨٧ تاکنون که حدود ١٠ سال می شود، بانک مرکزی یکی، دو بار نرخ کارمزد ها را تعدیل کرده که اگر نرخ کارمزد ها را با نرخ تورم تعدیل می کرد، نرخ ها باید خیلی بیشتر افزایش پیدا می یافت. نکته دوم این است که بانک ها در سال های قبل از تحریم درآمد درخور توجهی از محل فعالیت های بین المللی داشته اند. این تحریم ها باعث شد فعالیت های بین المللی بانک ها کاهش چشمگیری داشته باشد؛ اکنون آن درآمد ها کاهش پیدا کرده است. مشکل دیگر به این موضوع بازمی گردد که بخشی از فعالیت های بین المللی بانک ها اکنون به وسیله صرافی ها انجام می شود. تحریم باعث شد که بانک های خارجی با ایران کار نکنند و وظیفه بانک ها را صرافی ها برای انتقال ارز به صورت حواله انجام دهند. یک مسئله مهم دیگر در نظام بانکی کشور، به نرخ جریمه ٣٤درصدی برای انضباط مالی بانک ها بازمی گردد که ازسوی بانک مرکزی اجرائی می شود. درباره این مسئله توضیح می دهید؟ آیا در نهایت این میزان جریمه بر تعیین نرخ سود تأثیر داشته یا خیر؟فعالیت های اقتصادی نیاز شدیدی به نقدینگی دارند. افزایش سه برابری نرخ ارز و تورم گذشته باعث شده که این نیاز افزایش شدید پیدا کند. رشد نقدینگی ما در چند سال گذشته بین ٢٠ تا ٣٠ درصد افزایش داشته است که این مقدار کافی نبوده و این امر به کمبود منابع مورد نیاز بنگاه ها و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر شده است اما این جوابگوی تقاضای بنگاه های اقتصادی در ظرفیت کامل نیست. بنگاه های اقتصادی درحال حاضر نمی توانند پرداخت سود بسیار بالا را تحمل کنند. اما راه حل این مشکل این نیست که به بانک ها برای کاهش نرخ تسهیلات فشار آوریم. ما باید کاری کنیم که نرخ تمام شده یا هزینه پول برای بانک ها کاهش پیدا کند تا بانک ها بتوانند نرخ های پایین تر ارائه کنند. نرخ بهره بین بانکی، نرخی است که بانک ها به همدیگر یک شبه قرض می دهند. معمولا آ روز، مثلا بانک ملت صد میلیارد تومان به بانک مرکزی بد ار می شود. اینجا بانک ملت از بانک دیگری قرض می کند و مثلا سراغ بانک سامان می رود، زیرا اگر این بدهی به بانک مرکزی باقی بماند، باید ٣٤ درصد به بانک مرکزی جریمه پرداخت کند. پس برای بانک صرف می کند که از بانک های دیگر وام با نرخ کمتر بگیرد. وقتی نقدینگی کم باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می کند. بانک مرکزی سال گذشته با تصمیماتی که انجام داد، این نرخ را کاهش داد و باعث شد که نرخ سود بانک ها نیز به تدریج کاهش پیدا کند اما امسال آن دخ را در بازار بین بانکی انجام نداد و بنابراین نرخ ها افزایش پیدا کرد. بانک ها ترجیح می دهند به جای پرداخت ٣٤ درصد جریمه به بانک مرکزی ٢٠ درصد سود به بانک دیگر بپردازند که باز هم به نفعشان است. نرخ بهره بین بانکی تا حدود ١٦ درصد هم کاهش پیدا کرده بود؛ زیرا بانک مرکزی دخ کرد و منابعی را در اختیار بانک ها قرار داد و بنابراین بانک ها شروع د نرخ های پرداختی به س گذاران خود را کاهش دهند و این گونه زیانشان کم می شد. اما اکنون باز هم این نرخ ها بالا رفته و به حدود ٢٢ درصد رسیده است. «کانون بانک های خصوصی» اکنون از بانک مرکزی درخواست کرده که بازهم دخ کند تا این نرخ کاهش پیدا کند. اگر این نرخ کاهش یابد در نهایت نرخ سود س بانک ها و تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. چرا بانک مرکزی از دخ برای کاهش نرخ سود بین بانکی دست برداشت؟نگران تورم بود؛ زیرا رشد نقدینگی افزایش یافت و تورم در سال ٩٦ مجددا دو رقمی شد. بحث این است سیاست های دیگری هم هستند که اگر بانک مرکزی و ت بیشتر به آن توجه کنند، تأثیر بیشتری بر کاهش تورم خواهد داشت. همچنین درباره همین کاهش دخ های بانک مرکزی در سود بین بانکی که به آن اشاره داشتید، اگر بانک مرکزی این سیاست خود را ادامه می داد در نهایت باعث کاهش بهره بین بانکی می شد و ای?
لرزیدن تعداد زیادی از استان های کشور طی شامگاه یکشنبه موجب وحشت عمومی و حضور مردم در خیابان ها شد. در این گزارش علاوه بر آ ین وضعیت خسارات ز له در غرب کشور، اخبار برخی از استان هایی که در جریان این زمین لرزه تکان خوردند آمده است.مطابق اطلاعات اولیه منشأ لرزش استان های مختلف کشورمان وقوع ز له در مرز کرمانشاه با کشور عراق بوده است. این زمین لرزه در منطقه «ازگله» استان کرمانشاه ثبت شده است.جزئیات اخبار مربوط به این زمین لرزه را در زیر می خوانید.
۱۵:۴۶ تلاش وزارت نیرو برای رفع مشکلات مناطق ز له کرمانشاهرئیس ستاد مدیریت بحران کشور از تلاش وزارت نیرو برای رفع مشکلات مناطق ز له دیده نظیر س ل ذهاب و قصرشیرین خبر داد.اسماعیل نجار اظهار داشت: به دلیل گستردگی ابعاد حادثه مشکلاتی شامل تامین آب آشامیدنی،غذا و چادر برای اسکان موقت وجود دارد که همه درصدد رفع آنان هستند.وی افزود: وزارت نیرو نیز در زمینه تامین آب و برق ای حادثه دیده اقداماتی اساسی را انجام داده است.نجار خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تا سه چهار ساعت دیگر ۸۰تا ۹۰ درصد آب شهر س ل ذهاب تامین می شود و اکنون ۸۵ تا ۹۰ درصد برق این شهرستان نیز برقرار است.وی افزود: برقراری آب شهرستانهای دیگر نظیر قصرشیرین به یک تا یک و نیم روز زمان نیاز دارد.
۱۵:۴۰ چشمه های تامین آب س ل ذهاب و قصرشیرین گل آلود شده اندمدیر آموزش همگانی و روابط عمومی آبفای استان کرمانشاه گفت: به دلیل فعل و انفعالات زمین چشمه های تامین آب س ل ذهاب و قصرشیرین گل آلود شده اند.حسین علی مرادی با اشاره به ز له شب گذشته در این استان گفت: در س ل ذهاب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی مشکل تامین آب داریم.وی افزود: به دلیل فعل و انفعالات زمین، چشمه های تامین آب گل آلود شدند و مجبور شدیم از مدار خارج کنیم.مدیر آموزش همگانی و روابط عمومی آبفای استان کرمانشاه گفت: لوله های انتقال آب به قصرشیرین هم به دلیل قطع برق از مدار خارج شدند.
۱۵:۲۵ اعلام شماره حساب برای کمک به ز له زدگان غرب کشوردر پی تشکیل کمیته بحران به منظور کمک به ز له زدگان استان کرمانشاه در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور ، امروز تیم کمیته بحران به مدیریت رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد عازم استان کرمانشاه شدند.معاون و رئیس سازمان بهزیستی کشور در پی وقوع ز له استان کرمانشاه ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه و ملت شریف ایران از کلیه معاونین و مدیران ستادی و استانی خواست با قید فوریت ، از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود برای کمک به آحاد ز له زدگان استان کرمانشاه استفاده و از هیچ خدمتی دریغ نکنند.سازمان بهزیستی شماره حساب ۹۰۱۹۰ بانک ملت؛ شماره مشارکهای مردمی بهزیستی کشور را ویژه کمک به ز له زدگان غرب کشور اعلام کرد.
۱۵:۱۳ فعالیت مجموعه های پروازی ناجا در امدادرسانی به ز له کرمانشاه اشتری امروز دوشنبه در بازدید از مناطق ز لهزده کرمانشاه اظهار داشت: از ساعات اولیه دستگاه های امداد رسان حضور پیدا د، نیروی انتظامی از دقایق اول حضور پیدا کرد، نیروهای کمکی از شب گذشته به استان و ای ز له زده اعزام شده اند.وی بیان کرد: امیدوارم باز هم بتوانیم کمک های بیشتری را در این زمینه داشته باشیم. اشتری گفت: بحث امنیت و نظمی که باید ایجاد شود در مناطق ز له زده یکی از اولویت های نیری انتظامی است، مشکل خاصی در راه هایی که منتهی می شود به ای ز له زده نداشته باشیم و همکاران ما مستقر هستند.
۱۵:۱۲ مشکلی درشبکه دیتاوتلفن ثابت کرمانشاه نیست/افزایش کانال های ارتباطمدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه با بیان اینکه مشکلی در شبکه دیتا و تلفن ثابت وجود ندارد و ارتباطات ثابت و سیار نرمال است، از افزیش کانالهای ارتباطی در استان خبر داد.مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شبکه ارتباطی تلفن ثابت و همراه و همچنین دیتای استان پس از ز له شب گذشته استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در ارتباطات تلفن ثابت، همراه و دیتا دراستان کرمانشاه وجود ندارد.وی تاکید کرد: هم اکنون تمام ارتباطات ثابت و همراه استان نرمال بوده و تنها در لحظات اولیه وقوع ز له، بطور طبیعی ترافیک تماس ها افزایش یافت که منجر به لحظه ای کانالهای ارتباطی شد. مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه تصریح کرد: در این حادثه تعدادی از سایت های تلفن همراه بطور پراکنده به علت قطع شبکه برق، قطع شدند که تاثیر چندانی در امر ارتباطات هم استانی های عزیز نداشته و بلافاصله بعد از وصل برق مجدداٌ ارتباط برقرار شد.
۱۵:۰۸ اغلب منازل در س ل ذهاب دچار آسیب شده انداغلب منازل شهرستان س ل ذهاب بعد از ز له ۷.۳ ریشتری شب گذشته دچار آسیب های جدی شده اند.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۱۴:۵۲ نظم و امنیت اولویت اول نیروی انتظامی برای مناطق ز له زده استمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4فرمانده نیروی انتظامی گفت: نظم و امنیت اولویت اول نیروی انتظامی برای مناطق ز له زده است. اشتری در جریان سفر به شهرستان ز له زده س ل زهاب گفت: تامین نظم و امنیت اولویت اول نیروی انتظامی برای مناطق ز له زده است.
۱۴:۳۶ ز له ۴.۴ ریشتری حوالی سرمست در استان کرمانشاه را لرزاندبه گزارش موسسه ژئو فیزیک تهران ز له ای به بزرگی ۴.۴ ریشتری حوالی سرمست در استان کرمانشاه را دقایقی پیش لرزاند.این ز له در ۱۱ کیلومتری سرمست (کرمانشاه)، ۱۹ کیلومتری زرنه (ایلام) و ۲۰ کیلومتری کرند (کرمانشاه) رخ داد.
۱۴:۳۲ آ ین وضعیت شبکه توزیع برق مناطق ز له زده استان کرمانشاهمدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه آ ین وضعیت شبکه برق مناطق ز له زده استان را تشریح کرد.علیمراد مرادی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت شبکه توزیع برق مناطق ز له زده استان و اقدامات این شرکت در راستای بهبود وضعیت موجود گفت: ز له شب گذشته موجب خاموشی های گسترده ای در سطح استان شد و خوشبختانه اکثر خاموشی ها تا پایان شب در شهر کرمانشاه، شهرستان های شرقی اعم از صحنه، کن ر و سنقر برطرف شده است.وی افزود: در شهرستان ثلاث و شهر ازگله به دلیل ت یب های ساختمانی و مسدود شدن مسیرها، امداد رسانی و اصلاح و ترمیم شبکه های برق با کندی صورت گرفت.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: تلاش ها و پی گیری ها ادامه دارد و امیدواریم تا ساعتی دیگر برق س لذهاب نیز روشن شود.
۱۴:۱۴ کمبودها و نیازهای ز له زدگان باید به سرعت تامین شودعبدالرضا رحمانی فضلی، کشور و هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه هم اکنون در حال بازدید میدانی از شهرستان ز له زده سر پل ذهاب و روستاهای تابعه هستند.وی خطاب به نیروهای ستاد بحران استان و کشور تاکید کرد: کمبودها و نیازهای ز له زده گان باید به سرعت تامین شود.
۱۴:۱۱ ناچار شدیم برق مسکن مهر را قطع کنیم/تأمین روشنایی معابر اصلیمدیر کل بحران و پ ند غیرعامل شرکت توانیر گفت: مجبور شدیم برای برق رسانی به سایر بخش های س ل ذهاب، برق مسکن مهر را به طور کامل قطع کنیم.محمد ابراهیم نژاد مدیرکل بحران و پ ند غیرعامل شرکت توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه بزرگترین مشکل ما در برق رسانی به مناطق ز له زده در شهر س ل ذهاب است گفت: در ساعات ابت وقوع ز له در کرمانشاه و ای اطراف، با ارسال گروه های مختلف و قراردادن پست سیار ۶۳ کیلوولتی، مشکل قطعی در نیروگاه بیستون را که در زمینه فوق توزیع بود را حل کردیم.وی افزود: مشکلات موجود در شهر س ل ذهاب ناشی از در هم تنیدگی شبکه برقی است البته بخش عمده مشکلات مربوط به مسکن مهر این شهر است چرا که به دلیل طراحی نامناسب، سیستم توزیع و تأمین برق آن آسیب جدی دیده و مجبور شدیم برای برق رسانی به سایر بخش های شهر، برق مسکن مهر را به طور کامل قطع کنیم.
۱۴:۰۴ بسیج امکانات پاسداران درخدمات دهی/اتمام آواربرداری طی امروزسرلشکر محمد علی جعفری برای کمک و بازدید میدانی در مناطق ز له زده س ل ذهاب حضور پیدا کرد و گفت: نیروهای با تمام توان در حال امداد رسانی بوده و امکانات برای کمک به مردم بسیج شده است.وی افزود: مردم به وسایل گرمایشی، پتو چادر نیاز زیادی دارند و از استان های معین و دیگر کشور نیز امکانات در حال گسیل به این مناطق است.
۱۴:۰۳ کاهش دمای هوا در کرمانشاه/ مردم با کمبود چادر مواجه هستندامدادرسانی به مناطق ز له زده همچنان ادامه دارد و آوار برداری و جستجو نیز در روستاهای دور افتاده در حال انجام است اما طبق اعلام مردم کمبود مواد غذایی، پتو، چادر و آب در آستانه سرمای شبانگاهی به نگرانی مردم تبدیل شده است.بنا به اعلام ستاد بحران کشور به زودی توزیع چادر در شهرستانهای مختلف استان کرمانشاه آغاز می شود. همچنان از مردم خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و در عین حال از حضور در سازه های نا ایمن جدا خودداری کنند. هواشناسی نیز پیش بینی کرده دمای هوا در منطقه در طول شب به صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.
۱۳:۵۲ افزیش شمار کشته شدگان ز له کرمانشاه به ۳۴۸ نفر/۴۰۵۰ زخمیمدیرکل بحران استانداری کرمانشاه، آمار کشته شدگان ز له استان تاکنون را ۳۴۸ نفر اعلام کرد.رضا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، آمار کشته شدگان ز له استان کرمانشاه تاکنون را ۳۴۸ نفر اعلام کرد.وی افزود: آمار زخمی های این حادثه دل اش نیز تاکنون به ۴۰۵۰ نفر رسیده است.مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه از افزایش احتمالی آمار کشته شدگان و مصدومین خبر داد.عملیات آوار برداری و امداد رسانی به مناطق ز له زده ادامه دارد.
۱۳:۳۲ کرمانشاه تا ۳ ماه می لرزد/کارشناسان مرکزتحقیقات درمناطق ز له زدهرئیس بخش ز له مرکز تحقیقات مسکن گفت:ز له هایی مثل ز له کرمانشاه ، پس لرزه های زیادی را به دنبال دارد و انتظار داریم که این پس لرزه ها تا ۲ یا ۳ ماه آینده نیز در منطقه ادامه داشته باشد.علی بیت اللهی رئیس بخش ز له شناسی ی و خط ذیری مرکز تحقیقات با بیان این مطلب، گفت: به دنبال وقوع ز له شب گذشته در منطقه مرزی ایران و عراق که سبب خسارات فراوان جانی و مالی در کرمانشاه و ای س ل ذهاب و قصر شیرین شده است، صبح امروز جلسه اضطراری در بخش ز له شناسی ی و خط ذیری این مرکز با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط از دیگر بخش ها برگزار شد و بر این اساس امروز تیمی متشکل از ۹ نفر به منطقه اعزام خواهیم شد.
۱۳:۲۸ فردا تمام مدارس استان کرمانشاه تعطیل اره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای از تعطیلی مدارس استان طی فردا ۲۳ آبان خبر داد.اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعلام کرد: به دلیل خطرات ناشی از وقوع ز له، فردا مورخ ۲۳ آبان ماه تمامی مدارس دوره های تحصیلی سطح استان در گروه صبح و ظهر تعطیل است.
۱۳:۲۴ تعداد کشته شده ها به ۳۳۶ نفر رسیدمدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه آمار کشته شدگان ز له استان کرمانشاه را تاکنون ۳۳۶ نفر اعلام کرد.آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از معاینه ۳۳۶ جسد در پی ز له کرمانشاه توسط پزشکی قانونی استان کرمانشاه خبر داد.وی افزود: بیشترین کشته مربوط به شهرستان س ل ذهاب است.
۱۳:۱۴ برق ۷۰درصد منطقه ز له زده وصل شد/ حضور مسئولان لشکری و کشوری در کرمانشاهدر حالیکه جعفری به منطقه حادثه دیده سفر کرده است هواپیمای کشور و بهداشت نیز دقایقی قبل در کرمانشاه به زمین نشست. نیرو هم اعلام کرده است که برق ۷۰ درصد از مناطق ز له زده وصل شد اما قطعی برق و آب همچنان یکی از مشکلات اصلی مردم است. گفته می شود رئیس جمهور هم به زودی به این استان سفر می کند.
۱۳:۲۰ پس لرزه ای نسبتا شدید دقایقی پیش حوالی س ل ذهاب را لرزاندپس لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش حوالی س ل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاندبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ژئوفیزیک تهران پس لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش حوالی س ل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.
۱۲:۵۲ امنیت در مناطق ز له زده برقرار است/تمهیدات ترافیکی ادامه داردسخنگوی ناجا گفت: در حال حاضر امنیت در مناطق ز له زده برقرار است وعملیات جستجو و امدادرسانی به ز له زدگان ادامه دارد. سعید منتظر المهدی با ابراز تأثر و همدردی با حادثه دیدگان ز له اخیر، از آمادگی کامل پلیس برای ارائه هر گونه خدمات امنیتی، انتظامی و ترافیکی به هموطنان خبر داد و افزود: در همان ساعات اولیه پس از وقوع ز له عوامل انتظامی استان بلافاصله در محل های حادثه دیده حاضر شدند.وی با اشاره به تدبیر فرمانده ناجا و اقدام معاونت عملیات ناجا افزود: ساز و کارهای لازم برای خدمت رسانی بیشتر به ز له زدگان در معاونت عملیات نیروی انتظامی شیده شده و با تدبیر و دستور فرمانده نیروی انتظامی دو گردان نیرو مشتمل از تیم های پلیس تخصصی و همچنین چند فروند بالگرد به همراه تجهیزات و امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند.
۱۲:۴۳ مردم گیلانغرب از ز له شب گذشته و وضعیت کنونی شهر می گویندمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۱۲:۴۳ ۲۰ بالگرد و ۳ هواپیما مسئولیت حمل مصدومان ز له را بر عهده دارند بهداشت در بازدید از مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت(eoc)، اولویت بر درمان مصدومان ز له شب گذشته در محل حادثه را مورد تاکید قرار داد. سید حسن هاشمی، گفت: تجهیزات پزشکی، بانک خون، دارو و خدمات بهداشتی به صورت کامل تامین شده است.وی با اشاره به اعزام ۱۵۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس و آمبولانس به محل حادثه، افزود: ۴۰۰ نفر در بیمارستان های استان کرمانشاه بستری هستند.
۱۲:۳۶ حضور ۴۱ تیم تخصصی آواربرداری در مناطق ز له زدهمعاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از حضور ۴۱ تیم تخصصی آواربرداری در مناطق ز له زده غرب کشور خبر داد.شاهین فتحی درباره آ ین وضعیت امدادرسانی به ز له زدگان گفت: با توجه به وقوع ز له شدید در استان های غربی، تیم های عملیاتی و ارزیاب هلال احمر به این مناطق اعزام شدند.وی افزود: گزارش های اولیه حاکی از تاثی ذیری استان کرمانشاه بود که تیم های عملیاتی به این مناطق اعزام شدند.فتحی ادامه داد: از ب عملیات جست وجو و نجات در دستور کار قرار گرفت که با توجه به سرمای هوا تلاش کردیم عملیات اسکان و تغذیه را نیز همراه با عملیات جستجو و نجات انجام دهیم.
۱۲:۲۹ تعداد زخمی های زمین لرزه به ۳۹۵۰ نفر رسیدبهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور آ ین آمار زخمی های زمین لرزه امروز را سه هزار و ۹۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۱۰ بالگرد کار امداد هوایی را برعهده دارند که مصدومان را به سرعت به بیمارستان ها منتقل می کنند.
۱۲:۲۷ توزیع سوخت سیار در مناطق ز له زده/ ارسال سوخت هوایی به منطقهسید محمدرضا ، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: آماده باش به مناطق معین شرکت، ارسال سوخت هوایی به مناطق ز له زده، ایجاد سه جایگاه سیار ۱۸ هزار لیتری و ارسال نفتکش های بنزین و نفت سفید با امکان توزیع سوخت سیار، از جمله اقدام های این شرکت از شب یکشنبه تاکنون بوده است.وی با بیان این که از دقایق اولیه (شامگاه یکشنبه، ۲۱ آبان ماه) وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور، ستاد بحران در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تشکیل شد، گفت: مناطق معین شرکت شامل منطقه همدان، لرستان و آذربایجان غربی از ب در حال آماده باش به سر می برند.
۱۱:۴۲ تعداد کشته های ز له کرمانشاه به ۳۲۸ نفر رسیدمدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از معاینه ۳۲۸ جسد در پی ز له کرمانشاه توسط پزشکی قانونی استان خبر داد.آرتین کمالی افزود: بیشترین کشته مربوط به شهرستان س ل ذهاب با ۲۳۶ نفر و کمترین مربوط به جوانرود با ۳ کشته است.
۱۱:۳۲ دستورویژه آملی لاریجانی برای تامین امنیت استان های ز له زدهرئیس قوه قضائیه بر وم تسریع در رسیدگی به مصدومان و مجروحان تاکید کرد و گفت: به روسای کل دادگستری استانهای غربی برای تامین امنیت مناطق ز له زده دستور اکید داده شده است.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئولان کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای کمک رسانی به مجروحان و درمان حادثه دیدگان استفاده کنند، افزود: مساله اصلی در کمک رسانی به مصدومان، توجه به مج است که احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است که ت محترم به این مساله رسیدگی خواهد کرد.
۱۱:۲۹ ۱۶۰ کشته و ۶۰۰ زخمی در س ل ذهاب/ ت یب صد درصدی بیمارستانفرماندار س ل ذهاب تعداد کشته های ز له شب گذشته در این شهرستان را ۱۶۰ نفر و تعداد زخمی ها در این شهرستان را ۶۰۰ نفر اعلام کرد.اکبر سنج ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد: و پای کار هستند و پادگان ها و بیمارستان های صحرایی به مراکز درمان تبدیل شده اند.وی ادامه داد: بیمارستان س ل ت یب شده و قابل استفاده نیست.
۱۱:۱۹ پزشکی قانونی کرمانشاه خواستار توقف دفن خودسرانه اجساد شداداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرد؛ مشاهده شده که برخی از مردم به صورت سرخود اقدام به دفن اجساد عزیزانشان می کنند.این اداره کل اعلام کرده است؛ این اقدام قانونی نیست و باید پس از صدور گواهی فوت و تائید پزشکی قانونی اجساد دفن شوند.
۱۱:۱۲ رئیس جمهور دستورات لازم برای امدادرسانی به ز له زدگان راصادر کردحجت ال طی تماسی تلفنی با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در جریان تازه ترین گزارش وضعیت امدادرسانی و رسیدگی به ز له زدگان این استان قرار گرفت.رئیس جمهور در این تماس تلفنی دستورات لازم برای تسریع درروند امدادرسانی را صادر کرد.
۱۱:۰۸ تعداد پس لرزه ها به ۱۰۴ مورد رسید/ احتمال افزایش فوتی ها تا ۳۰۰ نفر۱۰۴ پس لرزه در کرمانشاه روی داده است که از این تعداد ۳۰ زمین لرزه بالای سه ریشتر بوده است این در حالی ست که استاندار کرمانشاه اعلام کرده که احتمال دارد تعداد کشته ها به ۳۰۰ نفر برسد. وی گفته است هم کنون در ثلاث باباجانی و قصر شیرین فردی زیر آوار نیست.
۱۱:۰۲ تعداد کشته های زمین لرزه به ۲۲۰ نفر رسیدبراساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کرمانشاه تعداد کشته های زمین لرزه کرمانشاه به ۲۲۰ نفر رسید.از این تعداد س ل ذهاب ۱۵۴ نفر، آباد غرب ۲۲ نفر، ثلالث باباجانی ۱۵ نفر، کرند غرب ۱۴ نفر، قصر شیرین ۱۴ نفر کشته را به خود اختصاص داده اند.
۱۰:۲۶ حضور تیم های امدادی یگان ویژه در مناطق ز له زدهفرمانده یگان های ویژه ناجا از حضور کارکنان این یگان به منظور تامین امنیت و اقدامات امدادی و مردم یاری به مردم ز له زده در استان کرمانشاه خبر داد. حسن کرمی با اشاره به وقوع ز له در استان کرمانشاه در شب گذشته، اظهارداشت: در اولین ساعات وقوع ز له در استان و ای همجوار، بلافاصله کارکنان یگان ویژه برای امداد رسانی و تامین امنیت به منطقه اعزام شدند.
۱۰:۰۹ اختلال شبکه تلفن همراه در منطقه ز له زده ادامه داردمدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات کرمانشاه گفت: اختلال در تلفن همراه به دلیل قطع برق روی داده است و تلاش برای رفع مشکل مذکور ادامه دارد، قطعی برق موجب شده برخی از سایتها از مدار خارج شود. برق رسانی موقت در حال انجام است.
۱۰:۰۳ نیاز مبرم به پتو ، مواد غذایی و گروه خون o منفی در کرمانشاهمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه خواستار تامین کالاهای ضروری ز له زدگان از جمله پتو، مواد غذایی و گروه خون o منفی شد.وی از استقرار ۷ هزار تخت بیمارستانی در استان خبر داد.
۱۰:۰۵ آب شرب شهر و روستا در گیلانغرب قطع استس رست فرمانداری گیلانغرب با اشاره به قطع بودن آب شرب شهر و روستا در گیلانغرب، گفت:تاکنون ۱۰۹ مصدوم در گیلانغرب شناسایی شده که ۱۵ نفر به مرکز استان اعزام شده اند.
۱۰:۰۳آمار مصدومان ز له غرب کشور به ۲۵۰۴ نفر رسیدآمار مصدمین ز له شب گذشته در غرب کشور، تا این لحظه ۲۵۰۴ نفر اعلام شده است. همچنین ۱۳۶ دستگاه آمبولانس، ۲۰ واحد اتوبوس آمبولانس، ۳ فروند هواپیما، ۲۰۰ تخت برای اعزام مصدومین به استان های همجوار، به کارگرفته شده و ۴ باب بیمارستان صحرایی احداث شده است.
۰۹:۵۸ گروه های خونی منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنندسخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت: افراد دارای گروه های خونی منفی به ویژه o منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.
۰۹:۳۴ آمار کشته شدگان ز له کرمانشاه به تفکیک شهرستان/س لذهاب در صدرمدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: تا این لحظه تعداد اجساد معاینه شده در شهرستان س ل ذهاب ۱۴۲، آباد غرب ۲۲، ثلاث باباجانی ۱۵، کرند غرب ۱۴ و قصر شیرین نیز ۱۴ نفر بوده است که در مجموع به ۲۰۷ تن می رسد.
۰۹:۲۶ تعداد تلفات انسانی زمین لرزه به ۲۰۷ نفر رسیدبهنام سعیدی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور از افزایش تعداد کشته شدگان زمین لرزه غرب کشور به ۲۰۷ نفر خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۷۰۰ نفر زخمی شده اند.
۰۸:۴۳وضعیت سر پل ذهاب چند ساعت پس از وقوع ز لهمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۰۸:۳۵مردم از تردد بی مورد در مکان های ز له زده خودداری کنندرئیس پلیس راه استان کرمانشاه از اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای منتهی به مناطق ز له زده استان در راستای تسهیل و سرعت در خدمات رسانی به آن ها خبر داد و گفت: از مردم می خواهیم از تردد بی مورد در مناطق ز له زده و ایجاد ترافیک خودداری کنند.
۰۸:۳۰ شمار کشته شدگان ز له شب گذشته به ۲۰۰ نفر رسیدمدیرکل بحران استانداری کرمانشاه آ ین آمار کشته شدگان زمین لرزه شب گذشته را در کشور ۲۰۰ نفر بیان کرد و گفت: ۱۶۴ نفر از این تعداد در استان کرمانشاه فوت کرده اند، وی همچنین آ ین آمار زخمی ها را ۱۶۸۶ نفر در مجموع استان های درگیر با زمین لرزه اعلام کرد.
۰۷:۳۰ افزایش تعداد مجروحانبهنام سعیدی معاون پیش بینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور آمار مجروحان ز له را ۱۶۸۴ نفر اعلام کرد.
۰۷:۲۰ پیام معظم انقلاب برای کمک به آسیب دیدگان ز لهمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۰۶:۵۹ بالگردها پرواز د سرتیپ حیدری فرمانده نیروی زمینی با اشاره به پرواز بالگردها به سمت مناطق ز له زده کرمانشاه گفت: پادگان ابوذر س ل ذهاب بیمارستان شد.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۰۶:۲۲ کمک رسانی قرارگاه خاتم الانبیاء در آواربرداری مناطق ز له زدهفرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از اعزام نیرو و ماشین آلات به مناطق ز له زده خبر داد.
۰۶:۱۱ نیاز به چادر برای اسکان اضطراریفرماندار قصرشیرین گفت: فوری ترین نیاز ما در قصر شیرین تعدادی چادر برای اتمام عملیات اسکان اضطراری است.
۰۵:۵۲ محورهای مواصلاتی روستایی کرمانشاه تا ۱۰صبح باز می شوندمعاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: محورهای مواصلاتی روستایی کرمانشاه تا ۱۰صبح باز می شوند.
۰۵:۲۱ تعداد کشته ها به ۱۴۱ نفر رسیدبهنام سعیدی معاون پیش بینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور آمار کشته ها را ۱۴۱ و مجروحان را ۸۶۶ نفر اعلام کرد.
۰۵:۰۰ ۳ روز عزای عمومی در کرمانشاه اعلام شداستاندار کرمانشاه سه روز عزای عمومی در استان کرمانشاه اعلام کرد.
۰۴:۴۹ فعالیت ۷۳۰ نیرو در مناطق ز له زده/عمده کار نجات و جستجو انجام شدرئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به فعالیت ۷۳۷ نیروی امدادی در مناطق ز له زده گفت: عمده کار جستجو و نجات ز له زدگان انجام شده است. مرتضی سلیمی در سخنانی با اشاره به اینکه ۲۹ تیم جستجو و نجات در مناطق ز له زده فعال هستند، اظهار داشت: علاوه بر این ۳۳ تیم امدادی دیگر در منطقه حضور دارند.وی با بیان اینکه نیروهای ۴ استان همدان، لرستان، کردستان و مرکزی وارد مناطق ز له شده اند، تصریح کرد: بخش عمده ای از کار جستجو و نجات ز له زدگان انجام شده است و امیدواریم تا قبل از طلوع آفتاب کار جستجو و نجات افراد پایان یابد.رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه ۲۵ درصد مردم ز له زده اسکان اضطراری یافته اند، افزود: ۹ تیم درمان اضطراری نیز در مناطق ز له زده حضور دارند. اقلام چادر و پتو نیز قبل از ساعت ۸ تا ۹ صبح از سوی استان های مختلف به مناطق ز له زده می رسند.
۴:۳۸ تعداد کشته ها به ۱۲۹ نفر رسیدمعاون استاندار کرمانشاه تعداد کشته های ز له در استان کرمانشاه را ۱۲۹ نفر و تعداد مصدومان را بیش از ۳۰۰ نفر اعلام کرد.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۰۴:۳۵ آغاز عملیات آواربرداری در کرمانشاههوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه که ساعت ۴ بامداد امروز آغاز شده و در حال برگزاری است، اظهار کرد: آواربرداری ها در مناطق ز له زده استان کرمانشاه آغازشده است.
۴:۲۳ تعداد جان باختگان تا ساعت ۴ بامداد ۱۱۷ نفر کشور تعداد جان باختگان ز له را تا ساعت چهار بامداد دوشنبه ۱۱۷ نفر اعلام کرد.بنابه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است: کار امداد و نجات همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی چادرهای اضطراری به صاحبان خانه هایی که منزلشان آسیب دیده است توزیع می کنند.
۰۳:۵۸ نیاز ز له زدگان به پتو/ مشکل سوخت در کرمانشاه نداریماستاندار کرمانشاه از نیاز ز له زدگان به پتو خبر داد و گفت: در جایگاه های سوخت خودرو کرمانشاه، مشکل سوخت نداریم. هوشنگ بازوند با بیان اینکه الان جاده های ارتباطی برقرار است، تصریح کرد: هنوز برخی روستاها و بخش ها برق شان وصل نشده که فکر میکنم تا یک ساعت دیگر برق این مناطق وصل شود.
۰۳:۵۰ افزایش تعداد کشته ها به ۹۳ نفررئیس اورژانس کشور از افزایش تعداد کشته های ز له در استان کرمانشاه به ۹۳ نفر خبر داد. این امار را شبکه خبر به نقل از پیرحسین کولیوند تایید کرده است.
۰۳:۴۴ برق «س ل ذهاب» قطع است/ کمبود پزشک متخصص در شهرستان هامعاون عمرانی استانداری کرمانشاه از قطعی برق در منطقه «س ل ذهاب» و کمبود پزشک متخصص خبر داد.
۰۳:۲۷ افزایش تعداد بالگردهای امدادی اعزامی به مناطق ز له زده به ۱۰ فروندرئیس سازمان امداد و نجات از افزایش تعداد بالگردهای امدادی اعزامی به مناطق ز له زده، به ۱۰ فروند خبر داد.
۰۳:۱۹ سرما در مناطق ز له زده کرمانشاه/ مردم در خیابان ها آتش افروختند در پی ز له در استان کرمانشاه ده ها هزار نفر از مردم شب را در هوای سرد در خیابان های سپری می کنند. به دلیل روشن ماندن تعداد زیادی از خودرو ها و افروختن آتش در کنار خیابان توسط مردم دود و فضای مه آلودی سطح شهر کرمانشاه را فرا گرفته است.
۰۳:۰۴ احتمال افزایش کشته ها تا ۱۰۰ نفرمنابع غیررسمی از کشته شدن ۶۰ نفر در س ل ذهاب و بیش از ۴۰ نفر در ثلاث باباجانی و قصر شیرین خبر می دهند.
۳:۰۰ عملیات آواربرداری هر چه زودتر در مناطق ز له زده انجام شود کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران گفت: امکانات و تجهیزات مورد نیاز هر چه سریعتر از استانهای مجاور به مناطق ز له زده منتقل شود. رحمانی فضلی از نیروهای و خواست تا هر چه سریعتر نسبت به ایجاد بیمارستان صحرایی و آواربرداری در مناطق ز له زده اقدام کنند.
۰۲:۳۶ پیش بینی اسکان اضطراری ۷۰ هزار نفررئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: پیش بینی اسکان اضطراری ۷۰ هزار نفر در مناطق ز له زده استان کرمانشاه شده است.
۰۲:۲۱ تصاویر حضور مردم کرمانشاه در سطح شهر پس از وقوع ز لهبرای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.
۰۲:۱۵ ادارات استان کرمانشاه فردا تعطیل نیست ادارات استان کرمانشاه فردا تعطیل نیست و فقط مدارس استان تعطیل است.
۰۲:۱۴ بسیج امکانات / ایجاد بیمارستان های صحرایی در ایلام و کرمانشاهمسئول روابط عمومی پاسداران انقلاب ی از ایجاد بیمارستان های صحرایی در استان های کرمانشاه و ایلام برای امدادرسانی به ز له زدگان خبر داد.
۰۲:۱۱ ی از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان کرمانشاهمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۲:۰۴ دستور بهداشتبا دستور بهداشت های علوم پزشکی کشور موظف شدند نسبت به اعزام کادر درمانی متخصص، تجهیزات پزشکی، آمبولانس و تامین خون مورد نیاز برای مراکز درمانی مناطق ز له زده استان کرمانشاه در سریعترین زمان ممکن اقدام کنند.
۰۲:۰۳ آمار کشته ها به ۶۱ نفر رسیدرئیس اورژانس کشور تعداد کشته های ز له در س ل ذهاب استان کرمانشاه را ۶۱ و تعداد مجروحان را ۳۰۰ نفر اعلام کرد.کولیوند با اشاره به اینکه با هماهنگی با عزیزان و فرمانده پ ند غیرعامل و فرمانده نیروی زمینی ، ۲۰ فروند بالگرد آماده شده است، افزود: یک هواپیما هم برای انتقال مصدومین به تهران آماده است.
۰۱:۴۸ اسکان اضطراری ز له زدگان ۳ شهر استان کرمانشاهرئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از اسکان اضطراری ز له زدگان در ۳ شهر استان کرمانشاه خبر داد.
۰۱:۴۵ تماس تلفنی کشور با بخشدارمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۰۱:۲۷ آمار کشته ها به ۳۰ نفر رسیدمعاون عمرانی استانداری کرمانشاه از مجروح شدن ۲۰۰ نفر و کشته شدن ۳۰ نفر در استان کرمانشاه براثر وقوع ز له خبر داد.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۰۱:۰۱ تصاویر جدید از خسارات ز لهبرای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.
۰۰:۵۹ ستاد بحران وزارت کشور تشکیل جلسه داد/ ز له در مرز رخ داده استرئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تشکیل جلسه ستاد بحران وزارت کشور در پی وقوع ز له خبر داد و گفت: آمار مجروحان و فوتی ها ضدونقیض است.اسماعیل نجار در سخنانی با اشاره به اینکه ستاد بحران وزارت کشور در پی وقوع ز له در استان کرمانشاه تشکیل جلسه داده است، اظهار داشت: ز له ۷.۳ ریشتری در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه در مرز استان کرمانشاه و عراق داشتیم، نزدیک ترین محل به کانون ز له در کرمانشاه، منطقه «ازگله» است و با ای عراق فاصله دارد.وی با بیان اینکه در طول تاریخ هم وقوع چنین زمین لرزه ای در آن منطقه نداشته ایم، تصریح کرد: منطقه ازگله ۵ کیلومتر با کانون ز له فاصله دارد؛ این ز له استان های همجوار را تحت تاثیر قرار داده است.رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تاکید بر اینکه ز له در قصرشیرین و س ل ذهاب و روستاهای منطقه شمال غرب کرمانشاه بیشترین تاثیر را داشته است، افزود: آمار مجروحان و فوت شدگان حادثه یک مقدار ضد و نقیض است و به محض جمع بندی؛ آمار صحیح ارائه می شود.
۰۰:۴۶ ریزش کوه باعث انسداد برخی محورهای استان کرمانشاه شدبهمن خسروانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در محورهای ثلاث باباجانی- جوانرود، پاتاق- س ل ذهاب و محور باینگان به پاوه، ریزش کوه باعث انسداد محورها شده است.
۰۰:۴۵ آ ین وضعیت زوار در عراقمجید آقابابایی مدیرکل مرزی وزارت کشور اعلام کرد که به رغم حادثه ز له ساعاتی قبل در عراق ، ایران و نوار مرزی دو کشور زائران ایرانی در امنیت و آرامش در حال ورود به کشور هستند.
۰۰:۴۳ ثبت ۱۲ پس لرزهپس از وقوع زمین لرزه ۷.۲ ریشتری در استان کرمانشاه ۱۲ پس لرزه تا کنون ثبت شده است.
۰۰:۴۲ تمام فرودگاه های غرب کشور فعال هستندشرکت فرودگاه ها اعلام کرد: با وجود ز له به وقوع پیوسته در غرب ایران، تمام فرودگاه های این منطقه فعال هستند.طبق اعلام این شرکت، فرودگاههای ایلام، همدان، سنندج، ارومیه و کرمانشاه هیچ اشکالی در فعالیت ندارند و برای پشتیبانی از هرگونه عملیات امدادرسانی احتمالی در آمادگی کامل به سر می برند.
۰۰:۴۰ آمار جدید از امدادرسانیس رست اورژانس کشور اعلام کرد تا کنون ۶۰ مصدوم به بیمارستان قصرشیرین منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند.پیرحسین کولیوند در سخنانی اظهار داشت: تاکنون دو نفر براثر ز له فوت شده اند.
۰۰:۳۹ دستور رئیس جمهوریرییس جمهوری دستورات لازم را برای امدادرسانی و رسیدگی به مردم مناطق ز له زده غرب کشور صادر کرد.در پی وقوع ز له در بخشهایی از استانهای غربی و مرکزی کشور ، رییس جمهوری شامگاه یکشنبه در تماس تلفنی با کشور در جریان روند امداد رسانی به ز له زدگان و رسیدگی به وضعیت منطقه قرار گرفت و دستورات لازم را در این خصوص صادر کرد.
۰۰:۳۷ ۲۰ فروند بالگرد آماده پرواز هستندرئیس اورژانس کشور از امدادرسانی به ۶۰ مصدوم ز له زده در بیمارستان قصر شیرین خبر داد و گفت: ۲۰ فروند بالگرد آماده پرواز هستند.
۰۰:۰۲ وم آماده باش استان های معین/۶ نفر در قصر شیرین جان باختندمدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه بر وم آماده باش استان های معین کرمانشاه تاکید کرد و گفت: تاکنون شش نفر در قصر شیرین بر اثر زمین لرزه جان باخته اند.
تصاویری از حضور مردم در خیابانبرای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.
۰۰:۰۲ ۵ شهرستان کرمانشاه خسارت دیدندرئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وارد شدن خسارت به ۵ شهرستان در استان کرمانشاه براثر ز له خبر داد.مرتضی سلیمی در سخنانی با اشاره به اینکه ۵ شهرستان س ل ذهاب، قصر شیرین، جوانرود، ثَلاثِ باباجانی و گیلانغرب درگیر حادثه ز له شده اند و بیشترین خسارت را دیده اند، اظهار داشت: سگ های جستجو گر به منطقه اعزام شده و اقلام امدادی نیز به مناطق ارسال شده اند.وی یادآور شد: تیم های ما کار اسکان اضطراری و جستجوی مجروحان را در دستور کار دارند.رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه گزارش های اولیه حاکی از این است که خسارات در ا کمتر و در روستاها بیشتر است، افزود: تاکنون ۲۵ نفر خدمات امداد رسانی دریافت کرده و به مراکز درمانی منتقل شده اند.سلیمی با بیان اینکه امیدواریم تا قبل از طلوع آفتاب کار نجات و رهاسازی مجروحان را به اتمام برسانیم، تصریح کرد: ۴ فروند بالگرد اول صبح از استان ایلام به کرمانشاه اعزام می شوند، یک فروند بالگرد نیز در کرمانشاه مستقر است.وی یادآور شد: ساعت ۶:۳۰ صبح بالگردها پرواز می کنند.
۰۰:۰۰ وضعیت ۴ سد بزرگ غرب کشور نرمال استمیثم جعفرزاده، مدیرکل مدیریت بحران و پ ند غیرعامل وزارت نیرو گفت: با توجه به بزرگی ز له و مطابق دستورالعمل ها لازم ، بازرسی از سدهای در بازه ۱۲۵ کیلومتر از مرکز ز له که شامل سدهای داریان، زیویه، گیلانغرب و دایک گیلانغرب انجام شده است و شرایط نرمال گزارش شده است.
۲۳:۵۸ اطلاعیه وزارت آموزش و پرورشدر پی وقوع ز له در استانهای غربی کشور و احتمال ایجاد خسارت در ساختمان مدارس ، مسئولان آموزش و پرورش و مدیران مدارس خصوصا در استانهای ایلام ، کرمانشاه و لرستان حتما قبل از حضور دانش آموزان در مدرسه ، نسبت به کنترل وضعیت بنای مدرسه اقدام نمایند و از عدم احتمال ریزش سقف و دیوار و ... اطمینان حاصل نمایند. بدیهی است مدارس خشتی و فرسوده در این میان از اولویت برخوردارند. بدون شک تعطیلی احتمالی مدارس در برخی استانها نافی ضرورت این امر در روزهای بعد از تعطیلی نخواهد بود.
حضور مردم استان های مختلف کشور در خیابان ها و پارک هامرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۲۳:۴۷ اعزام اتوبوس آمبولانس به کرمانشاه/بالگردها فردا صبح پرواز می کنندرئیس اورژانس کشور با اشاره به وقوع ز له در کرمانشاه و اعزام اتوبوس آمبولانس به مناطق ز له زده، گفت: بالگردهای امدادی نیز فردا صبح به سمت این استان پرواز می کنند.محسن کولیوند در سخنانی با اشاره به وقوع ز له در کرمانشاه گفت: این ز له خساراتی را در قصر شیرین به وجود آورده و تعدادی آمبولانس و اتوبوس آمبولانس به مناطق ز له زده اعزام شده اند.وی با بیان اینکه در حال حاضر به سمت استان کرمانشاه عازم هستم، تصریح کرد: بالگردهای امدادی را آماده کرده ایم تا اول صبح پرواز کنند و خدمات با کیفیت بهتری را به مردم ارائه دهند.رئیس اورژانس کشور با تاکید بر اینکه شهر قصر شیرین خسارت زیادی را متحمل شده است، افزود: آمار کشته های ز له دو نفر است.کولیوند با بیان اینکه در سایر استان های غربی وضعیت آرام است و احتمالی در خصوص کشته و زخمی شدن مردم وجود ندارد، یادآور شد: در حال حاضر تیم های واکنش سریع در تمام مناطق مرزی کار خود را انجام می دهند.
۲۳:۴۱ تعداد مجروحان ز له بیشتر از حد انتظار استمعاون فرماندار قصر شیرین از آغاز عملیات امدادرسانی به مردم ز له زده قصر شیرین خبر داد و گفت: تعداد مجروحان زمین لرزه بیشتر از حد انتظار است.نعمت الله نازپروده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آ ین وضعیت شهرستان ز له زده قصر شیرین اظهار کرد: در پی وقوع زمین لرزه برق این شهرستان قطع شد.
۲۳:۳۴ واکنش ارتباطات
۲۳:۳۳ تمامی مدارس کرمانشاه فردا تعطیل است آموزش و پرورش استان کرمانشاه با توجه به خطرات احتمالی ناشی از وقوع زمین لرزه تمامی مقاطع تحصیلی این استان در روز دوشنبه را تعطیل اعلام کرد.
۲۳:۳۱ پس لرزه ها تا چند ماه ادامه خواهد داشتعلی مرادی رئیس شبکه لرزه نگاری کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ز له در سیستم گسلی زاگرس مرتفع رخ داده است، گفت : انتظار پس لرزه را تا چندین ماه دیگر در منطقه مرزی و استان کرمانشاه خواهیم داشت.
۲۳:۲۹ میزان ت یب در ای ثلاث باباجانی و قصرشیرین بالا است گزارش های رسیده از خبرنگاران مهر در شهرستانهای مختلف استان کرمانشاه حاکی از ت یب های بالا به ویژه در ای ثلاث باباجانی و قصرشیرین است.
۲۳:۲۷ اعزام ۳۵ تیم امدادی به «قصر شیرین» و «گیلانغرب»رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به مجروح شدن ۱۵ نفر در کرمانشاه براثر ز له گفت: ۳۵ تیم امدادی به این استان اعزام شد.مرتضی سلیمی با اشاره به اینکه ز له ای با قدرت ۷.۶ تا ۷.۲ به مرکزیت حلبچه ثبت شده است، اظهار داشت: امیواریم در سریع ترین زمان ممکن بتوانیم به مناطق ز له زده خدمات رسانی کنیم.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4وی به اعزام ۳۵ تیم امدادی به ای قصر شیرین و گیلانغرب و روستاها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵ نفر مصدوم و دو نفر فوت شده اند.رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تاکید بر اینکه قطع برق در روستاها را داریم، افزود: نیروهای ما در استان های ایلام، کردستان و همدان آماده باش هستند تا در صورت نیاز به منطقه اعزام شوند.سلیمی یادآور شد: استان های معین در آماده باش کامل هستند و تجهیزات امدادی و امکانات اسکان اضطراری به منطقه ز له زده ارسال می شود.
۲۳:۲۵ آمار اولیه مجروحانس رست سازمان اورژانس کشور گفت: تعداد مصدومان ز له اخیر غرب کشور به ۱۹ نفر رسید. ۷ نفر در سردشت، ۱۰ نفر در سنندج، یک نفر در ایلام و یک نفر در شوش مصدوم شده اند.
۲۳:۲۳ جای نگرانی برای سلامت زائران ایرانی حاضر در عراق وجود نداردرئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از سلامت کامل زائران ایرانی در ا و اماکن مقدسه عراق خبر داد. سیدعلی مرعشی گفت:ز له ۷.۲ ریشتری در سلیمانیه عراق هیچ خطری برای زائران ایرانی که پس از اربعین در این شهر مانده اند نداشته است.
۲۳:۲۰ وضعیت آب و برقمیثم جعفرزاده، مدیرکل مدیریت بحران و پ ند غیرعامل وزارت نیرو گفت: ز له باعث قطع برق در برخی شهرستان ها و روستاهای کرمانشاه شده ولی وضعیت آب و برق در ایلام عادی است. شرکت های آب و برق در استان های کردستان، ایلام، کرمانشاه و استان های معین در وضعیت آماده باش هستند.
۲۳:۱۸ منازل غیرمستحکم در «قصر شیرین» ت یب شدندفرماندار قصر شیرین با اشاره به وقوع زمین لرزه در کرمانشاه گفت: در شهر قصر شیرین منازل غیرم است حکم ت یب و ۲ نفر نیز فوت شدند.فرامرز اکبری با اشاره به وقوع ز له در منطقه «ازگله» استان کرمانشاه گفت: این ز له خساراتی را وارد کرده و منازلی که استحکام نداشته اند ت یب شده اند.وی یادآور شد: باتوجه به اینکه در حال حاضر برق قطع است، نمی توان بررسی دقیق از میزان خسارات داشت.فرماندار قصرشیرین با اشاره به اینکه تعدادی مجروح شده اند و یک تا دو نیز فوت شده اند، افزود: باتوجه به اینکه شیشه منازل ش ته شده و افراد زخم برداشته اند و در حال حاضر مشغول خدمات رسانی به این افراد هستیم.
۲۳:۱۲ آمار اولیه فوتی ها فرماندار قصر شیرین از فوت دو نفر در قصر شیرین خبر داد و گفت: این دو نفر زیر آوار ز له مانده اند.فرامرز اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان مرزی قصرشیرین به علت شدت ز له دو نفر فوت شده اند.وی بیان کرد: تعداد زخمی های شهر زیاد است اما آمار دقیقی از آنها در دست نیست.اکبری عنوان کرد: شدت ها در قصر شیرین زیاد است اما به دلیل قطعی برق، برآورد دقیقی از خسارتها نداریم.۲۲:۵۵

زمین لرزه اصلی تمام شده است/ پس لرزه ها ادامه داردرئیس مرکز پیش بینی ز له پژوهشگاه بین المللی ز له شناسی و ی ز له گفت: زمین لرزه اصلی تمام شده است و احتمالا پس لرزه ها ادامه داشته باشد. محمد مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ز له ای که رخ داده با بیان اینکه محل وقوع ز له کرمانشاه بوده است، گفت: این ز له ۵کیلومتری ازگله، ۲۵ میلومتری تازه آباد، ۳۷ کیلومتری باینگان رخ داده است.مختاری خاطر نشان کرد: این ز له ۲۱۰ کیلومتر از بغداد، ۱۰۰ کیلومتر از سلیمانیه، ۳۲ کیلومتر از س ل ذهاب فاصله داشته است.وی با بیان اینکه نزدیک ترین استانهای ز له سنندج و کرمانشاه هستند، خاطر نشان کرد: لرزه اصلی به اصفهان، رشت، تهران رسیده است.رئیس مرکز پیش بینی ز له پژوهشگاه بین المللی ز له شناسی و ی ز له با بیان اینکه زمین لرزه اصلی تمام شده است و احتمالا پس لرزه ها ادامه داشته باشد، گفت: پس لرزه ها حوالی محل وقوع یعنی کرمانشاه رخ خواهد داد که باید اهالی این استان به جای امن بروند و نکات ایمنی هنگام وقوع ز له را رعایت کنند.به گفته مختاری، در حال حاضر نیز پس لرزه هایی در کرمانشاه رخ می دهد که عمق آن کم است؛ ز له های عمق کم خطرناک است.وی تاکید کرد: باید توجه داشت که نمی توان ز له را پیش بینی کرد ولی به احتمال زیاد لرزه اصلی اتفاق افتاده است.
ز له در برخی استان های کشورمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4
۲۲:۴۵ تعدادی مجروح در «قصرشیرین» زیرآوار هستندرئیس سازم
جمعیت کشور در حال حاضر به حدود ۸۰ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر رسیده است. بر این اساس سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی از تعداد کل شعب بانک های کشور معادل یک شعبه است. یعنی به ازای هر 100 هزار نفر 28.5 شعبه در ایران داریم که این رقم در فرانسه ۳۷.۵ شعبه در عربستان ۸.۸، سنگاپور ۱۰ و ترکیه ۱۹.۸ است و سرانه شعب بانکی در ایران بالاتر از کشورهای منطقه استاقتصاد گردان - آ ین آمار بانک مرکزی نشان می دهد که با کاهش ۱۵۵ شعبه در نظام بانکی، تعداد کل شعب 42 بانک و موسسه اعتباری کشور به 23 هزار و 75 شعبه رسیده و به ازای ۳۵۰۰ ایرانی یک شعبه در کشور وجود دارد. آ ین آمار بانک مرکزی حکایت از کاهش ۱۵۵ شعبه در نظام بانکی و رسیدن به رقم ۲۳ هزار و ۷۵ شعبه در راستای کاهش سیاست تعداد شعب بانکی دارد، این در حالی است که تعداد شعب بانکی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۶ معادل ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور بوده است.تعداد شعب بانکی در تیر ماه بر اساس آمارهای بانک مرکزی تعداد شعب بانکی در تیر ماه سال جاری به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۳ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۴ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۰۵ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت ۲هزار و ۱۴۴ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۱ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار و ۸۲۰ شعبه، سرمایه ۱۱۹ شعبه، سینا ۲۴۹ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۳ هزار و ۱۶ شعبه، صنعت ومعدن ۶۲ شعبه، قرض الحسنه رس ۲۱۱، قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵ شعبه، قوامین ۷۵۶ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳شعبه، گردشگری ۸۷ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۷۷ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۴۸ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون ی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۸۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است. بر همین اساس بانک های ملی با ۳۳۴۸ شعبه، صادرات ۳۰۱۶ شعبه، تجارت ۲۱۴۴ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳ شعبه، سپه ۱۸۲۰ شعبه، ملت ۱۵۷۷ شعبه، مسکن ۱۲۷۲ شعبه و رفاه کارگران ۱۰۶۱ شعبه رتبه های اول تا هشتم را در تعداد شعب ب کرده اند.بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تعداد شعب بانک ها در بهمن ماه 96 به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۰ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۱ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۳۳ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت دو هزا رو ۱۰۱ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۲ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار و۸۱۸ شعبه، سرمایه ۱۲۰ شعبه، سینا ۲۶۸ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۲هزار و ۸۸۲ شعبه، صنعت ومعدن ۶۱ شعبه، قرض الحسنه رس ۲۱۴، قرض الحسنه مهر ایران ۵۸۱ شعبه، قوامین ۷۳۵ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۶۶ شعبه، گردشگری ۸۸ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۳۶ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۱۵ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون ی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۱۲۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است که بر همین اساس بانک صادرات رکورد دار کاهش شعب طی شش ماه گذشته بوده است.البته کارشناسان تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت هایی مواجه باشند.بر اساس آ ین سرشماری مرکز آمار، جمعیت ایران در سال ۹۵ معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است اما براساس آمار ثبت احوال در سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۳۰ هزار نفر به جمعیت ایران اضافه شده و جمعیت کشور در حال حاضر به حدود ۸۰ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر رسیده است. بر این اساس سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی از تعداد کل شعب بانک های کشور معادل یک شعبه است.کارشناسان می گویند، با وجود انتقادی که نسبت به تعداد بالای شعب در کشور مطرح می شود مقایسه با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است. چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب بانکی فعال دارند؛ به طوریکه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فرانسه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۷.۵ شعبه بانکی وجود دارد. از سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه این تعداد نسبت به ایران کمتر است، به گونه ای که در عربستان برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۸، سنگاپور ۱۰ و یا ترکیه ۱۹.۸ شعبه وجود دارد.وضعیت تعداد شعب بانک ها و موسساتنام بانک ها / موسساتتعداد شعب تیر ماه تعداد شعب بهمن ماهملی ایران۳۳۴۸۳۳۱۵صادرات۳۰۱۶۲۸۸۲تجارت۲۱۴۴۲۱۰۱کشاورزی۱۹۷۳۱۹۶۶سپه۱۸۲۰۱۸۱۸ملت۱۵۷۷۱۵۳۶مسکن۱۲۷۲۱۲۷۱رفاه کارگران۱۰۶۱۱۰۶۱قوامین۷۵۶۷۳۵انصار۶۳۴۶۳۱قرض الحسنه مهر ایران۵۴۵۵۸۱توسعه تعاون۴۳۴۴۳۴پست بانک۴۲۲۴۲۲کوثر۳۵۱۳۵۲شهر۳۴۷۳۴۷ایران زمین۳۳۹۳۳۹نور۳۳۶۳۳۶پاسارگاد۳۳۰۳۳۰ملل۳۲۰۳۲۰پارسیان۳۰۵۳۳۳اقتصاد نوین۲۸۳۲۸۰سینا۲۴۹۲۶۸رس ۲۱۱۲۱۴حکمت ایرانیان۲۰۵۴۲آینده۱۶۵۱۶۵سامان۱۳۹۱۳۹سرمایه۱۱۹۱۲۰کارآفرین۱۰۸۱۰۸گردشگری۸۷۸۸دی۸۰۸۰کاسپین۸۰۱۲۰صنعت ومعدن۶۲۶۱توسعه۴۹۴۹توسعه صادرات ایران۴۱۴۲خاورمیانه۱۶۱۶ایران و اروپا۲۲ایران ونزوئلا۱۱استاندارد چارتر۱۱تعاون ی۱۱فیوچر بانک۱۱
۱۵۵ شعبه بانکی جمع شد/ سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی، یک شعبه آ ین آمار بانک مرکزی حکایت از کاهش ۱۵۵ شعبه در نظام بانکی و رسیدن به رقم ۲۳ هزار و ۷۵ شعبه در راستای کاهش سیاست تعداد شعب بانکی دارد، این در حالی است که تعداد شعب بانکی در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۹۶ معادل ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور بوده است. به گزارش ایلنا؛ آ ین آمار بانک مرکزی حکایت از کاهش ۱۵۵ شعبه در نظام بانکی دارد.تعداد شعب بانکی در تیر ماه ۹۶بر اساس آمارهای بانک مرکزی تعداد شعب بانکی در تیر ماه سال جاری به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۳ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۴ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۰۵ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت ۲هزار و ۱۴۴ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۱ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار و ۸۲۰ شعبه، سرمایه ۱۱۹ شعبه، سینا ۲۴۹ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۳ هزار و ۱۶ شعبه، صنعت ومعدن ۶۲ شعبه، قرض الحسنه رس ۲۱۱، قرض الحسنه مهر ایران ۵۴۵ شعبه، قوامین ۷۵۶ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳شعبه، گردشگری ۸۷ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۷۷ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۴۸ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون ی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۸۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است. بر همین اساس بانک های ملی با ۳۳۴۸ شعبه، صادرات ۳۰۱۶ شعبه، تجارت ۲۱۴۴ شعبه، کشاورزی ۱۹۷۳ شعبه، سپه ۱۸۲۰ شعبه، ملت ۱۵۷۷ شعبه، مسکن ۱۲۷۲ شعبه و رفاه کارگران ۱۰۶۱ شعبه رتبه های اول تا هشتم را در تعداد شعب ب کرده اند.تعداد شعب بانکی در بهمن ۹۶بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، تعداد شعب بانک ها در بهمن ماه سال جاری به این شرح است: اقتصاد نوین ۲۸۰ شعبه، استاندارد چارتر یک شعبه، انصار ۶۳۱ شعبه، ایران زمین ۳۳۹ شعبه، آینده ۱۶۵ شعبه، پارسیان ۳۳۳ شعبه، پاسارگاد ۳۳۰ شعبه، تجارت دو هزا رو ۱۰۱ شعبه، ایران و اروپا دو شعبه، توسعه تعاون ۴۳۴ شعبه، توسعه صادرات ۴۲ شعبه، بانک حکمت ایرانیان ۲۰۵ شعبه، خاورمیانه ۱۶ شعبه، دی ۸۰ شعبه، رفاه کارگران هزار و ۶۱، سامان ۱۳۹ شعبه، سپه هزار و۸۱۸ شعبه، سرمایه ۱۲۰ شعبه، سینا ۲۶۸ شعبه، شهر ۳۴۷ شعبه، صادرات ۲هزار و ۸۸۲ شعبه، صنعت ومعدن ۶۱ شعبه، قرض الحسنه رس ۲۱۴، قرض الحسنه مهر ایران ۵۸۱ شعبه، قوامین ۷۳۵ شعبه، کارآفرین ۱۰۸ شعبه، کشاورزی ۱۹۶۶ شعبه، گردشگری ۸۸ شعبه، مسکن هزار و ۲۷۲ شعبه، ایران و ونزوئلا یک شعبه، ملت هزار و ۵۳۶ شعبه، ملی ۳هزار و ۳۱۵ شعبه، پست بانک ۴۲۲شعبه، تعاون ی یک شعبه و فیوچر بانک نیز دارای یک شعبه است.همچنین در بخش موسسات نیز موسسه اعتباری توسعه دارای ۴۹ شعبه، کاسپین دارای ۱۲۰ شعبه، کوثر دارای ۳۵۲ شعبه، ملل دارای ۳۲۰ شعبه و نور نیز دارای ۳۳۶ شعبه است که بر همین اساس بانک صادرات رکورد دار کاهش شعب طی شش ماه گذشته بوده است.البته کارشناسان تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت هایی مواجه باشند.سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی از تعداد کل شعب بانک های کشور معادل یک شعبهبر اساس آ ین سرشماری مرکز آمار، جمعیت ایران در سال ۹۵ معادل ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر بوده است اما براساس آمار ثبت احوال در سال ۹۶ حدود یک میلیون و ۳۰ هزار نفر به جمعیت ایران اضافه شده و جمعیت کشور در حال حاضر به حدود ۸۰ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر رسیده است. بر این اساس سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی از تعداد کل شعب بانک های کشور معادل یک شعبه است.کارشناسان می گویند، با وجود انتقادی که نسبت به تعداد بالای شعب در کشور مطرح می شود مقایسه با سایر کشورها حاکی از آن است که ایران از وضعیت نسبتا متعادلی برخوردار است. چرا که در برخی کشورهای توسعه یافته به طور نسبی تعداد بیشتری شعب بانکی فعال دارند؛ به طوریکه آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد در فرانسه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۳۷.۵ شعبه بانکی وجود دارد. از سویی دیگر در برخی کشورهای منطقه این تعداد نسبت به ایران کمتر است، به گونه ای که در عربستان برای هر ۱۰۰ هزار نفر ۸.۸، سنگاپور ۱۰ و یا ترکیه ۱۹.۸ شعبه وجود دارد.وضعیت تعداد شعب بانک ها و موسسات نام بانک ها / موسساتتعداد شعب تیر ماه تعداد شعب بهمن ماهملی ایران۳۳۴۸۳۳۱۵صادرات۳۰۱۶۲۸۸۲تجارت۲۱۴۴۲۱۰۱کشاورزی۱۹۷۳۱۹۶۶سپه۱۸۲۰۱۸۱۸ملت۱۵۷۷۱۵۳۶مسکن۱۲۷۲۱۲۷۱رفاه کارگران۱۰۶۱۱۰۶۱قوامین۷۵۶۷۳۵انصار۶۳۴۶۳۱قرض الحسنه مهر ایران۵۴۵۵۸۱توسعه تعاون۴۳۴۴۳۴پست بانک۴۲۲۴۲۲کوثر۳۵۱۳۵۲شهر۳۴۷۳۴۷ایران زمین۳۳۹۳۳۹نور۳۳۶۳۳۶پاسارگاد۳۳۰۳۳۰ملل۳۲۰۳۲۰پارسیان۳۰۵۳۳۳اقتصاد نوین۲۸۳۲۸۰سینا۲۴۹۲۶۸رس ۲۱۱۲۱۴حکمت ایرانیان۲۰۵۴۲آینده۱۶۵۱۶۵سامان۱۳۹۱۳۹سرمایه۱۱۹۱۲۰کارآفرین۱۰۸۱۰۸گردشگری۸۷۸۸دی۸۰۸۰کاسپین۸۰۱۲۰صنعت ومعدن۶۲۶۱توسعه۴۹۴۹توسعه صادرات ایران۴۱۴۲خاورمیانه۱۶۱۶ایران و اروپا۲۲ایران ونزوئلا۱۱استاندارد چارتر۱۱تعاون ی۱۱فیوچر بانک۱۱
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه شامگاه یکشنبه ز له ای بسیار شدید «ازگله» در استان کرمانشاه را تکان داد، زمین لرزه ای که بسیاری از استان های غربی و حتی جنوبی و مرکزی کشور نیز آن را احساس د.روند امدادرسانی از شب گذشته شروع شده ولی عمق خسارت بسیار زیاد گزارش شده است. روستاهایی که پس از ز له کرمانشاه هنوز فرصتی برای امدادرسانی به آن ها نبوده زیاد هستند. امدادگران می گویند بعید نیست آمار کشته ها بیشتر از آمار موجود شود و عمق فاجعه با منظم تر شدن امدادرسانی ها بیش ازپیش روشن می شود.در حالی تاکنون آمار رسمی کشته ها بیش از ۴۰۰ نفر اعلام شده است که به نظر می رسد بسیاری از اجساد بدون گزارش به پزشکی قانونی دفن شده و در آمار تلفات نیستند.ازگله که کانون ز له ۷.۳ ریشتری بوده است به دلیل قطعی اینترنت و سخت بودن انتقال وضعیت موجود، کمترین اخبار واصله را داشته است. تا ساعت ۱۷ امروز دوشنبه بیش از ۱۵۰ پس لرزه استان کرمانشاه را تکان داده است.شهرستان س ل ذهاب هم اکنون دچار مشکلات متعددی ازجمله اسکان، تغذیه و کمبود امکانات درمانی و رفاهی است. در شهرستان گیلان غرب نیز با توجه به حجم خسارت مردم در انتظار خدمات رسانی و امدادرسانی هستند، در روستاهای اطراف وضعیت از شهرستان ها بدتر است.۰۰:۵۰ تشنگی بیداد می کندروستائیان ز له زده در استان کرمانشاه از تشنگی شدید رنج می برند.۰۰:۳۲ت یب صد درصدی ۱۲ هزار خانهمعاون بنیاد مسکن کشور از ت یب صد درصدی ۱۲ هزار واحد مس ی شهری و روستایی در استان کرمانشاه خبر داد.۰۰:۳۰ ز له ۴.۱ریشتری در قصر شیرینز له ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۲۶ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد امروز ( ) باز هم قصر شیرین کرمانشاه را لرزاند. این ز له در عمق ۸ کیلومتری زمین بوقوع پیوست. ۰۰:۰۴اعزام ۲۲۵ پزشک و پرستارقائم مقام بهداشت اعلام کرد که حدود ۱۲۰ نفر پزشک و پرستار از تهران، ۵۰ نفر از اصفهان، ۵۵ نفر از استانهای مجاور به کرمانشاه اعزام شده اند.۲۳:۰۶ارسال محموله به کرمانشاه و انتقال مصدومان به پایتختدر ساعات پایانی روز دوشنبه محموله امدادی سازمان هلال احمر با یک فروند هواپیمای c۱۳۰ به کرمانشاه اعزام شد. تعدادی از مصدومان حادثه ز له نیز برای پیگیری مراحل درمانی خود با این هواپیما به تهران اعزام شدند.
۲۳:۰۴ همه راه های ایلام باز استسرهنگ رضا همتی زاده رئیس پلیس راه ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از ز له ای که در استان ایلام و استان های همجوار به وقوع پیوست در تعدادی از قسمت های مواصلاتی از چمله محور سرابله به سمت تقاطع کارزان ریزش کوه وجود داشت، پس از این که این نقاط مسدود شد توسط همکاران در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین پلیس راه انتظامی آن نقاط پا ازی شد در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در محورهای مواصلاتی در این راستا نداریم.
همچنین علی بیرانوند مدیرکل آموزش و پرورش ایلام امشب در گفتگو با رسانه ها گفت: مدارس استان ایلام فردا دایر است.
۲۲:۵۱ خسارت زمین لرزه به آثار و ابنیه تاریخی استان ایلامعبدالمالک شنبه زاده مدیرکل میراث فرهنگی ایلام با بیان اینکه دیوارهای اصلی موزه شهر تاریخی دره شهر به عنوان یکی از شاخص ترین آثار تاریخی ایلام دچار ترک خوردگی های عمیق شده است، افزود: محوطه این شهر تاریخی نیز رانش داشته و قسمت هایی از گچبری های دیواری نفیس آن فروریخته است. وی از خسارت و آسیب به قلعه های تاریخی والی کهره در چرداول، میرغلام هاشمی دره شهر، کنجانچم مهران و قلعه والی شهر ایلام خبرداد. شنبه زاده با بیان اینکه قلعه والی شهر ایلام نیز دچار آسیب جدی در قسمت طاق های گهواره ای شده است، گفت : بیشتر این آثار در ز له و سیل سال های گذشته نیز آسیب دیده بودند.
۲۲:۲۹ افزایش تعداد مجروحانبهنام سعیدی سخنگوی سازمان امداد و نجات از افزایش تعداد مجروحان به ۷۳۷۰ نفر خبر داد.۲۲:۱۵ اسکان اضطراری ز له زدگان تا فردا ظهر پایان می یابدمرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: کار اسکان اضطراری ز له زدگان کرمانشاه تا فردا ظهر پایان می یابد.۲۲:۰۷ اطلاعیه مرکز لرزه نگاریمرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک تهران طی اطلاعیه ای اعلام کرد، به دلیل عدم امکان پیش بینی ز له، هرگونه شایعه ای درخصوص وقوع زمین لرزه در نقاط مختلف کشور کذب محض است.به هم وطنان توصیه می شود از توجه به این شایعات و انتشار آنها در فضای مجازی خودداری کنند.۲۲:۰۵ پایان اقدامات اولیه درمانی طی فردا عصر در نقاط ز له زده کرمانشاه بهداشت در جلسه ستاد مدیریت بحران کرمانشاه از پایان اقدامات اولیه بهداشت و درمان در نقاط ز له زده استان طی فردا بعد از ظهر خبر داد.۲۲:۰۵ گزارشی از نا امنی بعد از وقوع ز له نداشتیممعاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در جلسه ستاد مدیریت بحران کرمانشاه گفت: گزارشی از ناامنی در رابطه با پس از وقوع ز له نداشته ایم.۲۲:۰۱ کشور از خسارت به ۱۹۰۰ روستا و ۷ شهرستان در جریان ز له خبر داد۲۱:۵۹ از سوی هیئت ت فردا در سراسر کشور عزای عمومی اعلام شد۲۱:۳۸ مشکل تأسیسات آب در ۱۵۰ روستامدیرعامل شرکت ی آب و فاضلاب کشور از مشکل جدی تأسیسات آب در ۱۵۰ روستای ز له زده کرمانشاه خبر داد و گفت: با ۳۰ دستگاه تانکر به این روستاها آب رسانی می شود.۲۱:۳۰ ۲۶۳ روستا برق ندارندمدیر عامل برق و توانیر استان کرمانشاه هم در ستاد بحران کرمانشاه گفت: ۲۶۳ روستای استان کرمانشاه قطعی برق دارند.۲۱:۲۰ / خسارت شدید به منازل مس ی مردم س ل ذهابمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۲۱:۲۴ هزار میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای خسارت دیده نیاز استدبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هزار میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای خسارت دیده از ز له نیاز است.رضائی گفت: این رقم برای ۳۰هزار واحد مس ی خسارت دیده نیاز است.۲۱:۱۷ افزایش تعداد جانباختگانپزشکی قانونی استان کرمانشاه از افزایش تعداد جانباختگان ز له به ۴۱۳ نفر خبر داد.۲۱:۱۷ آمادگی بسیج و برای ایجاد اسکان اضطراری در مناطق ز له زده فضلی جانشین بسیج مستضعفین از آمادگی بسیج و برای ایجاد اسکان اضراری در مناطق ز له زده خبر داد.۲۱:۱۴ تامین خون مورد نیاز برای مصدومان ز لهسخنگوی سازمان انتقال خون ایران، از ذخیره خونی مورد نیاز برای مصدومان حادثه ز له در غرب کشور خبر داد و گفت: اهداکنندگان از صبح فردا به صورت عادی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.۲۱:۰۱ جزئیات جلسه ستاد مدیریت بحران کرمانشاهس رست اورژانس کشور گفت: بیمارستان های سیار تا زمان بازسازی فعالیت خواهند کرد. کولیوند در ادامه بیان کرد: هماهنگی بسیار خوبی میان ، هلال احمر، و اورژانس هوایی ما بود.رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت: تاکنون ۱۴۰۰ چادر امدادی، ۲۲۰۰ پتو در ثلاث باباجانی، در قصرشیرین ۸۰۰ چادر و ۲۰۰۰ پتو توزیع شده و در س ل ذهاب ۲۹۳۵ چادر توزیع شد و ۲۰۰۰ چادر نیز عصر به دست برادران و برای توزیع در شهر و روستا رسید. حدود ۵۰۰ هزار پتو نیز صبح توزیع شده بود و ۲۰۰۰ پتو هم عصر رسید که توزیع شود.۲۰:۵۷ تماس تلفنی نخست ترکیه با جهانگیرینخست ترکیه در تماس تلفنی با معاون اول رییس جمهور،ضمن تسلیت درگذشت شماری از هموطنانمان درجریان وقوع ز له وابراز همدردی بامردم ایران، ازخداوند برای مجروحین این حادثه شفای عاجل مس کرد.۲۰:۳۸ ارسال نخستین محموله امدادی فرمانده نیروی هوایی گفت: نخستین محموله امدادی ، با هواپیماهای ترابری نیروی هوایی به منطقه س ل ذهاب ارسال شد.۲۰:۴۳ نفت به مناطق ز له زده غرب کشور می رود نفت فردا به همراه رئیس جمهور، برای بازدید از مناطق ز له به مناطق غرب کشور سفر می کند.۲۰:۳۴ محسن رضایی در جلسه ستاد بحران کرمانشاه شرکت کرددبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ستاد بحران کرمانشاه شرکت کرد.۲۰:۲۹ پیام تسلیت اقتصاد به بازماندگان ز له/دستور ویژه کرباسیان اقتصاد ضمن صدور پیامی برای تسلیت حادثه غمبار وقوع زمین لرزه در استان های غربی کشور، در نامه هایی جداگانه، دستورات ویژه ای برای رسیدگی به وضعیت این ز له زدگان غرب کشور صادر کرد.۲۰:۲۸ آسیب شناسی ت یب سازه های جدید در ز له کرمانشاهاستاندار کرمانشاه خواستار آسیب شناسی ت یب سازه های جدید در ز له این استان شد.هوشنگ بازوند شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی آ ین وضعیت ز له استان کرمانشاه اظهار داشت: متأسفانه این ز له بی نظیری بود که در غرب کشور رخ داد اگرچه با هوشمندی که مردم به ج دادند منجر به این شد که الحمدلله تلفات جانی تا حدودی کاسته شد، و در عین حال خسارات مالی بسیار فراوان به نحوی که حدود هفت شهرستان را در برگرفت، حدود ۱۹۳۰ روستا را نیز در برگرفت.۲۰:۲۷ تمدید اعزام مشمولان آماده به خدمت استان های کرمانشاه و ایلامجانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار داشت: ضمن عرض تسلیت به مردم صبور استان های کرمانشاه و ایلام و ابراز همدردی با خانواده های آسیب دیده مناطق ز له زده، تاریخ اعزام مشمولان دارای برگ آماده به خدمت آبان ماه در استان های یادشده ، حداکثر به مدت ۳ ماه تمدید میگردد.۲۰:۱۶ اجازه مصرف یک سوم سهم برای کمک به ز له زدگان غرب کشور دفتر آیت الله العظمی وحید اسانی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد این مرجع تقلید شیعیان اجازه مصرف یک سوم سهم (ع) برای کمک به ز له زدگان غرب کشور را داده است.۲۰:۱۴ افزایش مجروحانبهنام سعیدی سخنگوی سازمان امداد و نجات از افزایش تعداد مجروحان به ۷۱۵۶ نفر خبر داد.۲۰:۱۲ گلایه مردم س ل ذهاب از نبود امکاناتمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۹:۳۵ ۷۰ درصد برق و آب شهرستان س ل ذهاب وصل شدبعد از وقوع ز له آب و برق برخی از مناطق کرمانشاه مانند سر پل ذهاب قطع شده بود که اکنون خبر رسیده ۷۰ درصد برق و آب مردم این منطقه وصل شده است. همچنین آب منطقه قصر شیرین نیز وصل شده است.۱۹:۲۵ اسکان عمده ترین مشکل ز له زدگان «قصر شیرین» استفرماندار قصر شیرین گفت: در حال حاضر عمده ترین مشکل ز له زدگان در این شهرستان، مسئله اسکان است.۱۹:۱۷ ۳۸ هزار دستگاه چادر و ۵۲هزار تخته پتو به مناطق ز له زده ارسال شدسخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور از ارسال ۳۸ هزار دستگاه چادر و ۵۲ هزار تخته پتو به مناطق ز له زده استان کرمانشاه خبر داد.۱۹:۰۸ ۱۵۰ مصدوم ز له کرمانشاه در بیمارستان های تهران بستری هستندمعاون درمان وزارت بهداشت و درمان گفت: در یک مرحله ۱۲۰ نفر و در مرحله دیگری ۳۰ نفر از مصدومان به بیمارستان های تهران اعزام شده اند.۱۹:۰۴ نیاز ز له زدگان به آبرسانیتصاویر ارسالی خبرنگار مهر حاکی از استقرار تانکرهای آبرسان و صفوف مردم برای گرفتن آب است. شلوغی صفهای آب نسبت به ساعاتی پیش کاهش پیدا کرده اما همچنان مردم نیاز اولیه خود را، آب و اسکان می دانند.۱۹:۰۴ پست اینستاگرامی رئیس جمهور۱۹:۰۲ بالگردها و یگان عملیات ویژه نداجا آماده اعزام به مناطق ز له زده۱۹:۰۱ عدم واریزکمک نقدی برای ز له زدگان به حساب های شخصی درفضای مجازیرئیس پلیس فتای استان کرمانشاه برمواظبت درمورد افراد سودجو تاکید کرد و گفت: به هیچ عنوان به شماره حساب های شخصی که در فضای مجازی اعلام می شود، کمک نقدی برای ز له زدگان واریزنکنند.۱۹:۰۰ پیام تسلیت و همدردی قاهره با مردم ایران و عراقوزارت خارجه مصر با صدور بیانیه ای کشته شدن شماری از شهروندان ایرانی و عراقی در ز له اخیر کرمانشاه را به خانواد های قربانیان تسلیت گفت.۱۸:۵۰ درخواست جمعی از نمایندگان غرب کشور از تعدادی از نمایندگان غرب کشور در مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور کشورمان خواستار بسیج تمام امکانات در جهت عملیات امدادرسانی به مجروحین حادثه ز له و عادی نمودن اوضاع شدند.۱۸:۵۰ اعزام۵۰ روانشناس به مناطق ز له زدهمدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه از اعزام ۵۰ روانشناس جهت حمایت روانی از آسیب دیدگان به مناطق ز له زده استان خبر داد.۱۸:۵۱ وقوع ۱۵۴ پس لرزه در کرمانشاه/ نفس های آ ز له در غرب کشورخبر وقوع ز له ۷.۳ ریشتری در ساعت ۲۱ ب در حالی مردم کرمانشاه را وحشت زده کرد که این استان هنوز هم بر مدار لرزش قرار دارد و استرس و فشار حاصل از این پس لرزه ها، آرامش را از مردم گرفته است.اغلب پس لرزه ها در ازگله به عنوان کانون اصلی ز له رخ داده اما شهرستان های س ل ذهاب، ثلاث باباجانی، قصرشیرین و مناطقی نظیر تازه آباد و ... نیز پس لرزه های بسیاری داشته و شهرستان های همجوار را نیز لرزانده است.۱۸:۳۱ تولد یک نوزاد در مناطق ز له زده۱۸:۳۰ کشور در ثلاث باباجانی کشور خطاب به مردم ثلاث باباجانی گفت: همه امکانات کشور برای کرمانشاه بسیج شده و با صبوری و بردباری مشکلات حل می شود.۱۸:۱۷ پیام آیت الله جنتی: مسئولان با تمام امکانات به کمک مردم آسیب دیده بشتابند۱۸:۱۶ وضعیت درمانی در مناطق ز له زده کرمانشاه ثابت شد/ بستری ۱۰۰۰ مجروحمحمودرضا مرادی رئیس علوم پزشکی کرمانشاه در سخنانی با اشاره به اینکه به طور کلی حدود ۶۷۰۰ نفر مصدوم در مراکز درمانی پذیرش داشته ایم، اظهار داشت: از این تعداد هزار نفر بستری و بقیه مجروحان س ایی درمان شدند یا به ای دیگر اعزام شدند. شرایط درمانی در مناطق ز له زده استیبل شده و ح اورژانسی کمتر شده است.۱۸:۱۵ نفت از وضعیت شبکه گاز مناطق ز له زده می گویدمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۸:۰۳ ارزی اولیه تیم های امدادی در ۹۹ درصد روستاهای ز له زده/پایان عملیات طی امشبمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از انجام ارزی اولیه تیم های امداد و نجات در سطح ۹۹ درصد روستاهای ز له زده کرمانشاه خبر داد.۱۸:۰۲ اعلام اسامی مصدومان ز له کرمانشاه بستری در بیمارستان بعثت همدان۱۷:۴۰ کاروان کمک های آستان قدس رضوی برای ز له زدگانقرارگاه خدمت رسانی بنیاد کرامت رضا(ع) برای کمک به ز له زدگان تشکیل شد.۱۷:۳۰ شش نفر از دانش آموزان شهرستان دالاهو در میان جان باختگان ز لهمرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، د ی وقوع ز له ۷.۳ ریشتری غرب کشوری خسارات شدیدی به برخی از فضاهای آموزشی در شهرستان های س ل ذهاب، دالاهو و آباد غرب وارد شد به طوریکه در شهرستان س ل ذهاب برخی مدارس تا ۱۰۰ درصد ، و تعدادی ۵۰ درصد و برخی هم تا ۲۰ درصد ت یب شده است.براساس این گزارش، طبق آ ین آمار تا این لحظه ۶ نفر از دانش آموزان در این حادثه جان باختند.۱۷:۴۷ افزایش تعداد کشته ها و مجروحانمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4بهنام سعیدی سخنگوی سازمان امداد و نجات از افزایش تعداد کشته ها به ۴۰۷ و مجروحان به ۶۷۰۰ خبر داد.۱۷:۳۳ ۴تیپ مأمور آواربرداری «س ل ذهاب» هستندفرمانده ایران با اشاره به اینکه ۴ تیپ مأمور آواربرداری در شهر ز له «س ل ذهاب» هستند، گفت: ۶۰۰ مصدوم نیز با بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند. سید عبدالرحیم در سخنانی با اشاره به اینکه عمق فاجعه ز له کرمانشاه زیاد است، گفت: از ب بلافاصله بعد از ز له یگان های ما در منطقه بودند و امداد رسانی را شروع د؛ امروز نیز با روشن شدن هوا یک پل هوایی را بین کرمانشاه و س ل ذهاب ایجاد کردیم.فرمانده ایران با تاکید بر اینکه ۲۵۰ سورتی پرواز داشته این و بیش از ۶۰۰ مجروح با توان بالگردی منتقل شده است، افزود: ۴ تیپ را آواربرداری کرده ایم و شهر س ل ذهاب را ۴ قسمت شده و هر تیپ یک قسمت را آواربرداری می کند. با اشاره به اینکه نیاز فراوانی به چادر، غذا، کنسرو و آب و نان وجود دارد، افزود: از تهران هزار تخته چادر و م ومات غذایی به مناطق ز له زده ارسال شده است.وی یادآور شد: تعدادی از نیروهای ما در مرزها نیز بر اثر ت یب اماکن و در داخل پادگان های س ل ذهاب، شهید شدند.۱۷:۲۲ انتقال ۲ هزار مصدوم با اتوبوس آمبولانسپیرحسین کولیوند در سخنانی با اشاره به انتقال دو هزار مصدوم ز له زده با اتوبوس آمبولانس اظهار داشت: همچنین ۶۰۰ نفر هم توسط اورژانس هوایی انتقال یافته اند.وی با بیان اینکه هر ۵ دقیقه یک بالگرد پرواز می کند، تصریح کرد: یک بیمارستان سیار در منطقه ثلاث باباجانی و یک بیمارستان سیار درس ل ذهاب نیز احداث شده است.۱۷:۰۱ ترافیک روان درمحورهای مناطق ز له زده/ اعمال محدودیت های جدیدرئیس پلیس راه کشور بااشاره به اعمال محدودیت های تردد در کرمانشاه گفت: ترافیک در محورهای منتهی به مناطق ز له زده، روان و در حال انجام است. حمیدی ، به اعمال محدودیت پلیس برای ورود افراد غیرمجاز به مناطق ز له زده اشاره و تصریح کرد: پلیس از تردد افراد غیر مجاز که حضور آنها در این مناطق توجیهی ندارد، جلوگیری می کند، بنابراین به شهروندان توصیه می کنیم به مناطق ز له زده مراجعه نکرده و اجازه دهند امدادگران در فضای مناسب تری ، یت های خود را انجام دهند.۱۶:۵۹ ز له ۴.۷ ریشتری حوالی س ل ذهاب را لرزاندز له ۴.۷ ریشتری حوالی س ل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.۱۶:۴۹ شمار تلفات ز له به ۳۸۷ نفر و تعداد مصدومین به ۶۶۵۰ نفر رسیداداره پزشکی قانونی استان کرمانشاه شمار تلفات ز له ۷.۳ ریشتری شب گذشته در استان کرمانشاه به ۳۸۷ نفر و تعداد مصدومین هم به ۶۶۵۰ نفر رسید.بنابر این گزارش تعداد افراد متوفی در ای مختلف به شرح زیر است: س ل ذهاب: ۲۸۰، کرمانشاه: ۲۵، سلام آباد غرب: ۲۲، کرند: ۱۴، قصر شیرین: ۲۸، جوانرود: ۳ و ثلاث: ۱۵۱۶:۴۳ تصاویر جدید از خسارت های ز له در س ل ذهابادامه تصاویر را اینجا ببنید.۱۶:۳۶ استان های معین کمبود داروی کرمانشاه را تامین د۱۶:۳۳ صدور جواز دفن ۳۴۵ جسد در استان کرمانشاه /اسامی جان باختگانپزشکی قانونی استان کرمانشاه با اعلام صدور ۳۴۵ جواز دفن تا این لحظه (ساعت ۱۴:۴۰ دقیقه) برای جان باختن ز له شب گذشته، تعداد جان باختگان شهرستان ها را به تفکیک زیر اعلام کرد:ـ معاینه شده در کرمانشاه ۲۲ نفر
ـ فوتی های آباد ۲۲ نفر
ـ فوتی های کرند ۱۴ نفر
ـ فوتی های س ل ذهاب ۲۴۱ نفر
ـ فوتی های قصر شیرین ۲۸ نفر
ـ فوتی های ثلاث ۱۵ نفر
ـ فوتی های جوانرود ۳ نفرتعداد جان باختگان شهر کرمانشاه، تنها یک نفر بوده است و سایر جان باختگانی که به عنوان معاینه شده در کرمانشاه اعلام می شوند از شهر ازگله و س ل ذهاب به کرمانشاه منتقل شده اند. پزشکی قانونی استان کرمانشاه همچنین اسامی ۵۳ نفر از جانباختگان ز له شب گذشته در ثلاث باباجانی، س ل ذهاب، ازگله، شهر کرمانشاه و آباد غرب را به شرح زیر اعلام کرد:- شهر ثلاث باباجانی۱. خورشید احمدی فررزند محمود
۲. خاتون فیضی فرزند فرج
۳. مهیار بدری فرزند غریب
۴. پوریا ملکی فرزند بهرام
۵. تارا رضایی فرزند عابد
۶. فلاح میری
۷. خاصیه مرادی فرزندد رحیم
۸. عزیز مریدی فرزند مصطفی
۹. حسن ی- شهر س ل ذهاب۱. زینب فرضی —
۲. مانیسا ویسی — فرزند منصور
۳. فریدون سلطانی — فرزند یدالله
۴. ابراهیم رمضانی میراحمدی — فرزند محمد رشید
۵. حدیث کرمی
۶. میثم کرمی
۷. سید توران البتکین — فرزند سید سیفور
۸. پرنیا البتکین — فرزند سیاوش
۹. پیمان شکری —
۱۰. هما رضایی— فرزند رضا
۱۱. اکبر دامن خورشید ف حیدر
۱۲. فریده اسماعیلی ف امان اله
۱۳. اکرم سنج — فرزند حسین
۱۴. جبرئیل جامع — فرزند عبداله
۱۵. انور یوسفی — فرزند محمد
۱۶. محمدمتین رحمتی نظرآبادی — فرزند حسین
۱۷. آیلین مرادیان ف مسلم
۱۸.ظفر عطایی ف عبداله- ازگله۱. خداکرم ده بالایی — فرزند محمدباقر
۲. رشید صوفی
۳. مانی صوفی — فرزند رشید
۴. عطیه رسولیان
۵. یوسفی
۶. عبداله محمودی — فرزند فتاح- کرمانشاه
۱. مینا زارع فرزند قدرت اله - شهر کرمانشاه- آباد غرب۱- خاور ویسی
۲- سمیرا پورمحمدی — فرزند اسد
۳- سید قاسم ساداتی — فرزند سید صفر
۴- منظر یاری قره بلاغی — فرزند رستم
۵- والیه مرادی — فرزند طاهر
۶- معصومه فتاحی — فرزند خسرو
۷- گلاویژ حسین — قادری فرزند حاتم
۸- بهزاد صادقی ده ابراهیمی — فرزند حبیب
۹- مبینا رضایی — فرزند علی میت
۱۰- ثریا محمدی — فرزند
۱۱- بردیا باقری — فرزند مجتبی
۱۲- انا میرزایی — فرزند داود بخش
۱۳- فاضل غلامی — فرزند محمد
۱۴- سید سپهر حسینی — فرزند سید گودرز
۱۵- سیده کوثر حسینی — فرزند سی گودرز
۱۶- نرگس زارع — فرزند عبداله
۱۷- الهی کرمی
۱۸- صدیقه قنبری-قصر شیرین
شریف نوروزی -فرزند محمدخان۱۶:۱۸ بشار اسد: به توان ملت ایران در عبور از این محنت اطمینان داریمرئیس جمهور با ارسال پیام تسلیت به مناسبت وقوع ز له در ایران ضمن ابراز همبستگی اعلام کرد: ما به توان ملت ایران برای عبور از این محنت و بلا اطمینان داریم.۱۵:۴۶ تلاش وزارت نیرو برای رفع مشکلات مناطق ز له کرمانشاهرئیس ستاد مدیریت بحران کشور از تلاش وزارت نیرو برای رفع مشکلات مناطق ز له دیده نظیر س ل ذهاب و قصرشیرین خبر داد. اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت:به دلیل گستردگی ابعاد حادثه مشکلاتی شامل تامین آب آشامیدنی،غذا و چادر برای اسکان موقت وجود دارد که همه درصدد رفع آنان هستند.وی افزود: وزارت نیرو نیز در زمینه تامین آب و برق ای حادثه دیده اقداماتی اساسی را انجام داده است.نجار خاطر نشان کرد: به نظر می رسد تا سه چهار ساعت دیگر ۸۰تا ۹۰ درصد آب شهر س ل ذهاب تامین می شود و اکنون ۸۵ تا ۹۰ درصد برق این شهرستان نیز برقرار است.وی افزود: برقراری آب شهرستانهای دیگر نظیر قصرشیرین به یک تا یک و نیم روز زمان نیاز دارد.۱۵:۴۰ چشمه های تامین آب س ل ذهاب و قصرشیرین گل آلود شده اندمدیر آموزش همگانی و روابط عمومی آبفای استان کرمانشاه گفت: به دلیل فعل و انفعالات زمین چشمه های تامین آب س ل ذهاب و قصرشیرین گل آلود شده اند. حسین علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ز له شب گذشته در این استان گفت: در س ل ذهاب، قصرشیرین و ثلاث باباجانی مشکل تامین آب داریم.۱۵:۳۲ نشست ستاد بحران در س ل ذهاب برگزار شد نشست ستاد بحران با حضور وزرای کشور و بهداشت، استاندار کرمانشاه و معاونین نیرو در س ل ذهاب برگزار شد.۱۵:۲۵ اعلام شماره حساب برای کمک به ز له زدگان غرب کشوردر پی تشکیل کمیته بحران به منظور کمک به ز له زدگان استان کرمانشاه در ستاد مرکزی سازمان بهزیستی کشور، امروز تیم کمیته بحران به مدیریت رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد عازم استان کرمانشاه شدند.معاون و رئیس سازمان بهزیستی کشور در پی وقوع ز له استان کرمانشاه ضمن تسلیت به بازماندگان حادثه و ملت شریف ایران از کلیه معاونین و مدیران ستادی و استانی خواست با قید فوریت ، از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود برای کمک به آحاد ز له زدگان استان کرمانشاه استفاده و از هیچ خدمتی دریغ نکنند.سازمان بهزیستی شماره حساب ۹۰۱۹۰ بانک ملت؛ شماره مشارکهای مردمی بهزیستی کشور را ویژه کمک به ز له زدگان غرب کشور اعلام کرد.۱۵:۱۸ استقرار بالگردهای ناجافرمانده هوا ناجا از به کار گیری امکانات وظرفیت حداکثری این پلیس درراستای امدادرسانی به آسیب دیدگان ز له کرمانشاه خبر دادوگفت:استقرار بالگردهای ناجادر منطقه به روند امداد رسانی سرعت داده است.۱۵:۱۲ مشکلی درشبکه دیتاوتلفن ثابت کرمانشاه نیستمدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه با بیان اینکه مشکلی در شبکه دیتا و تلفن ثابت وجود ندارد و ارتباطات ثابت و سیار نرمال است، از افزیش کانالهای ارتباطی در استان خبر داد.۱۵:۰۸ / اغلب منازل در س ل ذهاب دچار آسیب شده اندمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۴:۵۲ سفر اشتری به س ل ذهابفرمانده نیروی انتظامی گفت: نظم و امنیت اولویت اول نیروی انتظامی برای مناطق ز له زده است. اشتری در جریان سفر به شهرستان ز له زده س ل زهاب گفت: تامین نظم و امنیت اولویت اول نیروی انتظامی برای مناطق ز له زده است.۱۴:۳۶ ز له ۴.۴ ریشتری حوالی سرمست در استان کرمانشاه را لرزاندبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ژئو فیزیک تهران ز له ای به بزرگی ۴.۴ ریشتری حوالی سرمست در استان کرمانشاه را دقایقی پیش لرزاند.این ز له در ۱۱ کیلومتری سرمست (کرمانشاه)، ۱۹ کیلومتری زرنه (ایلام) و ۲۰ کیلومتری کرند (کرمانشاه) رخ داد.۱۴:۳۲ آ ین وضعیت شبکه توزیع برق مناطق ز له زده استان کرمانشاهمدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه آ ین وضعیت شبکه برق مناطق ز له زده استان را تشریح کرد.علیمراد مرادی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت شبکه توزیع برق مناطق ز له زده استان و اقدامات این شرکت در راستای بهبود وضعیت موجود گفت: ز له شب گذشته موجب خاموشی های گسترده ای در سطح استان شد و خوشبختانه اکثر خاموشی ها تا پایان شب در شهر کرمانشاه، شهرستان های شرقی اعم از صحنه، کن ر و سنقر برطرف شده است.وی افزود: در شهرستان ثلاث و شهر ازگله به دلیل ت یب های ساختمانی و مسدود شدن مسیرها، امداد رسانی و اصلاح و ترمیم شبکه های برق با کندی صورت گرفت.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: تلاش ها و پی گیری ها ادامه دارد و امیدواریم تا ساعتی دیگر برق س لذهاب نیز روشن شود.۱۴:۳۲ ابراز همدردی «جانسون» با مردم ایران و عراق«بوریس جانسون» خارجه انگلیس در این پیام که در صفحه شخصی وی در توئیتر منتشر شده آورده است: همدردی عمیق با مردم ایران و عراق بواسطه ز له مرگبار شب گذشته. انگلیس آماده کمک به قربانیان این حادثه و امداد رسانی است.۱۴:۱۹ تامین نیازهای دارویی مناطق ز له زده در اسرع وقترئیس سازمان غذا و دارو به مدیران خود دستور داد بدون فوت وقت نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی مناطق ز له زده در غرب کشور را تامین کنند.۱۴:۱۶ اهدای خون به ز له زدگان کرمانشاهبرای دیدن ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.۱۴:۱۴ کمبودها و نیازهای ز له زدگان باید به سرعت تامین شودعبدالرضا رحمانی فضلی، کشور و هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه هم اکنون در حال بازدید میدانی از شهرستان ز له زده سر پل ذهاب و روستاهای تابعه هستند.وی خطاب به نیروهای ستاد بحران استان و کشور تاکید کرد: کمبودها و نیازهای ز له زده گان باید به سرعت تامین شود.۱۴:۱۱ «ظریف» با خانواده های مصیبت دیده ابراز همدردی کرد امور خارجه کشورمان با صدور پیامی ضمن ابراز تاسف از وقوع زمین لرزه در غرب کشور، با خانوداه های مصیبت دیده در این مناطق ابراز همدردی کرد.۱۴:۰۹ وزارت خارجه پا تان به مردم و تهای ایران و عراق تسلیت گفت۱۴:۰۴ بسیج امکانات پاسداران درخدمات دهی/اتمام آواربرداری طی امروزسرلشکر محمد علی جعفری برای کمک و بازدید میدانی در مناطق ز له زده س ل ذهاب حضور پیدا کرد و گفت: نیروهای با تمام توان در حال امداد رسانی بوده و امکانات برای کمک به مردم بسیج شده است.وی افزود: مردم به وسایل گرمایشی، پتو چادر نیاز زیادی دارند و از استان های معین و دیگر کشور نیز امکانات در حال گسیل به این مناطق است.۱۴:۰۳ کاهش دمای هوا در کرمانشاه/ مردم با کمبود چادر مواجه هستندامدادرسانی به مناطق ز له زده همچنان ادامه دارد و آوار برداری و جستجو نیز در روستاهای دور افتاده در حال انجام است اما طبق اعلام مردم کمبود مواد غذایی، پتو، چادر و آب در آستانه سرمای شبانگاهی به نگرانی مردم تبدیل شده است.بنا به اعلام ستاد بحران کشور به زودی توزیع چادر در شهرستانهای مختلف استان کرمانشاه آغاز می شود. همچنان از مردم خواسته شده است به شایعات توجه نکنند و در عین حال از حضور در سازه های نا ایمن جدا خودداری کنند. هواشناسی نیز پیش بینی کرده دمای هوا در منطقه در طول شب به صفر درجه سانتیگراد خواهد رسید.۱۳:۵۶ واکنش کاربران فضای مجازی به ز له غرب کشوربررسی موج ایجاد شده از حادثه ز له غرب کشور در شبکه های اجتماعی تلگرام و توئیتر حاکی از آن است که کاربران فضای مجازی در ۱۲ ساعت، بیش از ۷۵ هزار پست در این شبکه ها به اشتراک گذاشتند.۱۳:۵۲ افزیش شمار کشته شدگان ز له کرمانشاه به ۳۴۸ نفر/۴۰۵۰ زخمیمدیرکل بحران استانداری کرمانشاه، آمار کشته شدگان ز له استان تاکنون را ۳۴۸ نفر اعلام کرد.رضا محمودیان در گفتگو با خبرنگار مهر، آمار کشته شدگان ز له استان کرمانشاه تاکنون را ۳۴۸ نفر اعلام کرد.وی افزود: آمار زخمی های این حادثه دل اش نیز تاکنون به ۴۰۵۰ نفر رسیده است.مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه از افزایش احتمالی آمار کشته شدگان و مصدومین خبر داد.عملیات آوار برداری و امداد رسانی به مناطق ز له زده ادامه دارد.۱۳:۴۰ کویت حادثه ز له در ایران را به تسلیت گفت۱۳:۳۵ اظهار همدردی« اشرف غنی» با مردم ایران و عراق۱۳:۳۲ کرمانشاه تا ۳ ماه می لرزدرئیس بخش ز له مرکز تحقیقات مسکن گفت: ز له هایی مثل ز له کرمانشاه ، پس لرزه های زیادی را به دنبال دارد و انتظار داریم که این پس لرزه ها تا ۲ یا ۳ ماه آینده نیز در منطقه ادامه داشته باشد.۱۳:۲۸ فردا تمام مدارس استان کرمانشاه تعطیل اره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه طی اطلاعیه ای از تعطیلی مدارس استان طی فردا ۲۳ آبان خبر داد.اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعلام کرد: به دلیل خطرات ناشی از وقوع ز له، فردا مورخ ۲۳ آبان ماه تمامی مدارس دوره های تحصیلی سطح استان در گروه صبح و ظهر تعطیل است.۱۳:۲۴ تعداد کشته شده ها به ۳۳۶ نفر رسیدمدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه آمار کشته شدگان ز له استان کرمانشاه را تاکنون ۳۳۶ نفر اعلام کرد.آرتین کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از معاینه ۳۳۶ جسد در پی ز له کرمانشاه توسط پزشکی قانونی استان کرمانشاه خبر داد.وی افزود: بیشترین کشته مربوط به شهرستان س ل ذهاب است.۱۳:۲۷ ارسال ۴۰ هزار پتو و ۳ کانتینر مواد غذایی به سر پل ذهابمعاون خدمات شهری شهرداری تهران از ارسال ۴۰ هزار پتو و ۳ کانتینر مواد غذایی به سر پل ذهاب توسط شهرداری تهران خبر داد.۱۳:۱۹ تصاویر امداد رسانی به آسیب دیدگان ز له در بیمارستان س ل ذهاببرای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.۱۳:۱۴ پوتین به رؤسای جمهوری ایران و عراق تسلیت گفت۱۳:۱۴ برق ۷۰درصد منطقه ز له زده وصل شد/ حضور مسئولان لشکری و کشوری در کرمانشاهدر حالیکه جعفری به منطقه حادثه دیده سفر کرده است هواپیمای کشور و بهداشت نیز دقایقی قبل در کرمانشاه به زمین نشست. نیرو هم اعلام کرده است که برق ۷۰ درصد از مناطق ز له زده وصل شد اما قطعی برق و آب همچنان یکی از مشکلات اصلی مردم است. گفته می شود رئیس جمهور هم به زودی به این استان سفر می کند.۱۳:۲۰ پس لرزه ای نسبتا شدید دقایقی پیش حوالی س ل ذهاب را لرزاندپس لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش حوالی س ل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاندبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه ژئوفیزیک تهران پس لرزه ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر دقایقی پیش حوالی س ل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.۱۳:۰۰ خسارت های ز له در س ل ذهاببرای دیدن تصاویر بیشتر اینجا کلیک کنید.۱۲:۵۶ اشتری عازم کرمانشاه شدفرمانده نیروی انتظامی برای بازدید میدانی و سرکشی از مناطق ز له زده غرب کشور و بررسی نحوه امداد رسانی و ارزی وضعیت امنیتی این مناطق عازم کرمانشاه شد.۱۲:۵۲ امنیت در مناطق ز له زده برقرار است/تمهیدات ترافیکی ادامه داردسخنگوی ناجا گفت: در حال حاضر امنیت در مناطق ز له زده برقرار است وعملیات جستجو و امدادرسانی به ز له زدگان ادامه دارد. سعید منتظر المهدی با ابراز تأثر و همدردی با حادثه دیدگان ز له اخیر، از آمادگی کامل پلیس برای ارائه هر گونه خدمات امنیتی، انتظامی و ترافیکی به هموطنان خبر داد و افزود: در همان ساعات اولیه پس از وقوع ز له عوامل انتظامی استان بلافاصله در محل های حادثه دیده حاضر شدند.وی با اشاره به تدبیر فرمانده ناجا و اقدام معاونت عملیات ناجا افزود: ساز و کارهای لازم برای خدمت رسانی بیشتر به ز له زدگان در معاونت عملیات نیروی انتظامی شیده شده و با تدبیر و دستور فرمانده نیروی انتظامی دو گردان نیرو مشتمل از تیم های پلیس تخصصی و همچنین چند فروند بالگرد به همراه تجهیزات و امکانات لازم به محل حادثه اعزام شدند.۱۲:۵۱ ابراز همدردی وزارت خارجه آلمان با ز له زدگان ایران و عراق۱۲:۴۴ رئیس جمهور به مناطق ز له زده سفر می کندمعاون اول رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور به مناطق ز له زده غرب کشور سفر می کند.۱۲:۴۳ مردم گیلانغرب از ز له شب گذشته و وضعیت کنونی شهر می گویندمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۲:۴۳ ۲۰ بالگرد و ۳ هواپیما مسئولیت حمل مصدومان ز له را بر عهده دارند بهداشت در بازدید از مرکز مدیریت عملیات بحران وزارت بهداشت(eoc)، اولویت بر درمان مصدومان ز له شب گذشته در محل حادثه را مورد تاکید قرار داد. سید حسن هاشمی، گفت: تجهیزات پزشکی، بانک خون، دارو و خدمات بهداشتی به صورت کامل تامین شده است.وی با اشاره به اعزام ۱۵۰ دستگاه اتوبوس آمبولانس و آمبولانس به محل حادثه، افزود: ۴۰۰ نفر در بیمارستان های استان کرمانشاه بستری هستند.۱۲:۳۶ حضور ۴۱ تیم تخصصی آواربرداری در مناطق ز له زدهمعاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از حضور ۴۱ تیم تخصصی آواربرداری در مناطق ز له زده غرب کشور خبر داد.شاهین فتحی درباره آ ین وضعیت امدادرسانی به ز له زدگان گفت: با توجه به وقوع ز له شدید در استان های غربی، تیم های عملیاتی و ارزیاب هلال احمر به این مناطق اعزام شدند.وی افزود: گزارش های اولیه حاکی از تاثی ذیری استان کرمانشاه بود که تیم های عملیاتی به این مناطق اعزام شدند.فتحی ادامه داد: از ب عملیات جست وجو و نجات در دستور کار قرار گرفت که با توجه به سرمای هوا تلاش کردیم عملیات اسکان و تغذیه را نیز همراه با عملیات جستجو و نجات انجام دهیم.۱۲:۳۵ های غرب کشور به یاری همه جانبه آسیب دیدگان بشتابند علوم در پیام تسلیت به مصیبت دیدگان ز له شب گذشته اعلام کرد: های غرب کشور به یاری همه جانبه آسیب دیدگان بشتابند.۱۲:۳۲ کرمانشاه امشب به صفر درجه می رسدسازمان هواشناسی اعلام کرد: دمای هوا در برخی مناطق ز له زده کرمانشاه امشب به صفر درجه می رسد. بیشینه و کمینه دمای هوا در منطقه ز له زده کرمانشاه امشب به ۱۹ و صفر درجه سانتیگراد می رسد. همچنین در شهر سر پل ذهاب که بیشترین خسارات و تلفات را از ز له شب گذشته داشته است، در روز آینده هوا ابری خواهد بود و بیشینه و کمینه دما بین ۲۵ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود.۱۲:۲۹ تعداد زخمی های زمین لرزه به ۳۹۵۰ نفر رسیدبهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور آ ین آمار زخمی های زمین لرزه امروز را سه هزار و ۹۵۰ نفر اعلام کرد و گفت: ۱۰ بالگرد کار امداد هوایی را برعهده دارند که مصدومان را به سرعت به بیمارستان ها منتقل می کنند.۱۲:۱۹ ابراز همدردی موگرینی با ز له زدگان ایران و عراق/ دبیرکل سازمان ملل ز له ایران و عراق را تسلیت گفت۱۱:۵۶ باتری ذخیره سایتهای موبایل در مناطق ز له زده رو به اتمام است ارتباطات گفت: به دلیل قطعی برق، باتری ذخیره سایتهای موبایل در مناطق ز له زده در حال اتمام است. آذری جهرمی افزود: همکاران در حال ارسال مولد برق اضطراری برای سایتهای مذکور هستند.۱۱:۴۲ تعداد کشته های ز له کرمانشاه به ۳۲۸ نفر رسیدمدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از معاینه ۳۲۸ جسد در پی ز له کرمانشاه توسط پزشکی قانونی استان خبر داد.آرتین کمالی افزود: بیشترین کشته مربوط به شهرستان س ل ذهاب با ۲۳۶ نفر و کمترین مربوط به جوانرود با ۳ کشته است.۱۱:۳۲ دستورویژه آملی لاریجانی برای تامین امنیت استان های ز له زدهرئیس قوه قضائیه بر وم تسریع در رسیدگی به مصدومان و مجروحان تاکید کرد و گفت: به روسای کل دادگستری استانهای غربی برای تامین امنیت مناطق ز له زده دستور اکید داده شده است.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مسئولان کشوری و استانی باید از تمام توان خود برای کمک رسانی به مجروحان و درمان حادثه دیدگان استفاده کنند، افزود: مساله اصلی در کمک رسانی به مصدومان، توجه به مج است که احتمال زنده بودن آنها در زیر آوار وجود دارد و جبران خسارت مالی در مرحله بعدی اهمیت است که ت محترم به این مساله رسیدگی خواهد کرد.۱۱:۲۹ ۱۶۰ کشته و ۶۰۰ زخمی در س ل ذهاب/ ت یب صد درصدی بیمارستانفرماندار س ل ذهاب تعداد کشته های ز له شب گذشته در این شهرستان را ۱۶۰ نفر و تعداد زخمی ها در این شهرستان را ۶۰۰ نفر اعلام کرد.اکبر سنج ضمن اعلام خبر فوق تصریح کرد: و پای کار هستند و پادگان ها و بیمارستان های صحرایی به مراکز درمان تبدیل شده اند.وی ادامه داد: بیمارستان س ل ت یب شده و قابل استفاده نیست.۱۱:۲۴ افزایش قیمت بلیت پرواز کرمانشاه راتکذیب می کنم/برخورد با سودجویانمعاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری با تکذیب هر گونه افزایش قیمت بلیت پروزا تهران ـ کرمانشاه گفت: با سوءاستفاده کنندگان در فضای مجازی برخورد می شود.۱۱:۱۹ پزشکی قانونی کرمانشاه خواستار توقف دفن خودسرانه اجساد شداداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه اعلام کرد؛ مشاهده شده که برخی از مردم به صورت سرخود اقدام به دفن اجساد عزیزانشان می کنند.این اداره کل اعلام کرده است؛ این اقدام قانونی نیست و باید پس از صدور گواهی فوت و تائید پزشکی قانونی اجساد دفن شوند.۱۱:۱۲ رئیس جمهور دستورات لازم برای امدادرسانی به ز له زدگان راصادر کردحجت ال طی تماسی تلفنی با هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در جریان تازه ترین گزارش وضعیت امدادرسانی و رسیدگی به ز له زدگان این استان قرار گرفت.رئیس جمهور در این تماس تلفنی دستورات لازم برای تسریع درروند امدادرسانی را صادر کرد.۱۱:۰۸ تعداد پس لرزه ها به ۱۰۴ مورد رسید/ احتمال افزایش فوتی ها تا ۳۰۰ نفر۱۰۴ پس لرزه در کرمانشاه روی داده است که از این تعداد ۳۰ زمین لرزه بالای سه ریشتر بوده است این در حالی ست که استاندار کرمانشاه اعلام کرده که احتمال دارد تعداد کشته ها به ۳۰۰ نفر برسد. وی گفته است هم کنون در ثلاث باباجانی و قصر شیرین فردی زیر آوار نیست.۱۱:۰۲ تعداد کشته های زمین لرزه به ۲۲۰ نفر رسیدبراساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کرمانشاه تعداد کشته های زمین لرزه کرمانشاه به ۲۲۰ نفر رسید.از این تعداد س ل ذهاب ۱۵۴ نفر، آباد غرب ۲۲ نفر، ثلالث باباجانی ۱۵ نفر، کرند غرب ۱۴ نفر، قصر شیرین ۱۴ نفر کشته را به خود اختصاص داده اند.۱۰:۲۶ حضور تیم های امدادی یگان ویژه در مناطق ز له زدهفرمانده یگان های ویژه ناجا از حضور کارکنان این یگان به منظور تامین امنیت و اقدامات امدادی و مردم یاری به مردم ز له زده در استان کرمانشاه خبر داد. حسن کرمی با اشاره به وقوع ز له در استان کرمانشاه در شب گذشته، اظهارداشت: در اولین ساعات وقوع ز له در استان و ای همجوار، بلافاصله کارکنان یگان ویژه برای امداد رسانی و تامین امنیت به منطقه اعزام شدند.۱۰:۰۹ اختلال شبکه تلفن همراه در منطقه ز له زده ادامه داردمدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات کرمانشاه گفت: اختلال در تلفن همراه به دلیل قطع برق روی داده است و تلاش برای رفع مشکل مذکور ادامه دارد، قطعی برق موجب شده برخی از سایتها از مدار خارج شود. برق رسانی موقت در حال انجام است.۱۰:۰۳ نیاز مبرم به پتو ، مواد غذایی و گروه خون o منفی در کرمانشاهمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه خواستار تامین کالاهای ضروری ز له زدگان از جمله پتو، مواد غذایی و گروه خون o منفی شد.وی از استقرار ۷ هزار تخت بیمارستانی در استان خبر داد.۱۰:۰۵ آب شرب شهر و روستا در گیلانغرب قطع استس رست فرمانداری گیلانغرب با اشاره به قطع بودن آب شرب شهر و روستا در گیلانغرب، گفت:تاکنون ۱۰۹ مصدوم در گیلانغرب شناسایی شده که ۱۵ نفر به مرکز استان اعزام شده اند.۱۰:۰۳ آمار مصدومان ز له غرب کشور به ۲۵۰۴ نفر رسیدآمار مصدمین ز له شب گذشته در غرب کشور، تا این لحظه ۲۵۰۴ نفر اعلام شده است. همچنین ۱۳۶ دستگاه آمبولانس، ۲۰ واحد اتوبوس آمبولانس، ۳ فروند هواپیما، ۲۰۰ تخت برای اعزام مصدومین به استان های همجوار، به کارگرفته شده و ۴ باب بیمارستان صحرایی احداث شده است.۰۹:۵۸ گروه های خونی منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنندسخنگوی سازمان انتقال خون ایران گفت: افراد دارای گروه های خونی منفی به ویژه o منفی به مراکز انتقال خون مراجعه کنند.۰۹:۳۴ آمار کشته شدگان ز له کرمانشاه به تفکیک شهرستان/س لذهاب در صدرمدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه گفت: تا این لحظه تعداد اجساد معاینه شده در شهرستان س ل ذهاب ۱۴۲، آباد غرب ۲۲، ثلاث باباجانی ۱۵، کرند غرب ۱۴ و قصر شیرین نیز ۱۴ نفر بوده است که در مجموع به ۲۰۷ تن می رسد.۰۹:۲۶ تعداد تلفات انسانی زمین لرزه به ۲۰۷ نفر رسیدبهنام سعیدی، سخنگوی ستاد مدیریت بحران کشور از افزایش تعداد کشته شدگان زمین لرزه غرب کشور به ۲۰۷ نفر خبر داد و گفت: در این حادثه ۱۷۰۰ نفر زخمی شده اند.۰۸:۴۳ وضعیت سر پل ذهاب چند ساعت پس از وقوع ز لهمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۰۸:۳۵ مردم از تردد بی مورد در مکان های ز له زده خودداری کنندرئیس پلیس راه استان کرمانشاه از اعمال محدودیت های ترافیکی در محورهای منتهی به مناطق ز له زده استان در راستای تسهیل و سرعت در خدمات رسانی به آن ها خبر داد و گفت: از مردم می خواهیم از تردد بی مورد در مناطق ز له زده و ایجاد ترافیک خودداری کنند.۰۸:۳۰ شمار کشته شدگان ز له شب گذشته به ۲۰۰ نفر رسیدمدیرکل بحران استانداری کرمانشاه آ ین آمار کشته شدگان زمین لرزه شب گذشته را در کشور ۲۰۰ نفر بیان کرد و گفت: ۱۶۴ نفر از این تعداد در استان کرمانشاه فوت کرده اند، وی همچنین آ ین آمار زخمی ها را ۱۶۸۶ نفر در مجموع استان های درگیر با زمین لرزه اعلام کرد.۰۷:۳۰ افزایش تعداد مجروحانبهنام سعیدی معاون پیش بینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور آمار مجروحان ز له را ۱۶۸۴ نفر اعلام کرد.۰۷:۲۰ پیام معظم انقلاب برای کمک به آسیب دیدگان ز لهمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۰۶:۵۹ بالگردها پرواز د سرتیپ حیدری فرمانده
به گزارش خبرنگار بی باک، برنامه کتابخانه های عمومی کشور در هفته اول مهرماه توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور اعلام شد.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه هایی چون نشست هایی با محوریت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ش ت حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه(ع)، روز آتش نشانی و ایمنی و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای و نشست های ادبی فعالیت دارند.معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه مهر نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته نخست مهرماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.برنامه های کتابخانه های عمومی کشور به ترتیب استان های کشور، در این هفته به ترتیب زیر است:آذربایجان شرقیکتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، نشست جمع خوانی کتاب «پایی که جا ماند» + نشست کتاب خوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، نشست قصه گویی برای اعضای کودک، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، نشست جمع خوانی کتاب «پایی که جا ماند» ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، برگزاری مراسم عزاداری و نوحه خوانی توسط تعدادی از اعضاء در کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه جعفری تبریز، مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس و م عان حرم، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی خاقانی خدا آفرین، نشست قصه گویی + بازدید جمعی از دانش آموزان مقطع ابت از کتابخانه، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب مرند، نشست جمع خوانی کتاب های مرتبط با موضوع دفاع مقدس و زندگانی حسین(ع) ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب مرند، نشست خاطره گویی از کتاب های مرتبط با خاطرات زرمندگان دوران دفاع مقدس ویژه نوجوانان، ۴ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شیخ اسماعیل تائب بناب مرند، کلاس آموزش قرآن کریم ویژه ک ن، از ۱ الی ۷ مهرکتابخانه عمومی منوچهر مرتضوی هرزند جدید، نشست جمع خوانی و شعرخوانی با موضوع دفاع مقدس، ۱۰ مهر ساعت ۱۲.۳۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی مرند، نشست جمع خوانی با موضوع دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) گلین قیه، کارگاه تهیه رو مه دیواری با موضوع آغاز مدارس و جشن شکوفه ها، ۱ مهر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) گلین قیه، کارگاه نقاشی با عنوان «نهضت حسینی» ، ۲ مهر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی قائم آل محمد(عج) گلین قیه، نشست جمع خوانی با عنوان «دفاع مقدس»، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی زنوز، نشست قصه گویی ویژه اعضای کودک، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حکیم مدرس زنوزی زنوز، نشست کتاب خوان، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حسین به کش رای، نشست جمع خوانی کتاب های مرتبط با موضوع دفاع مقدس و ماه محرم ، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حسین به کش رای، نشست قصه گویی از کتاب های مرتبط با دفاع مقدس و ماه محرم ، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی المومنین(ع) ورزقان، نشست قصه گویی و نقاشی کودک به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی المومنین(ع) ورزقان، برگزاری جشنواره شعر «پلاک عاشقی» با موضوع دفاع مقدس و م عان حرم (با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد ی و کانون بسیج هنرمندان و ناحیه ورزقان)، ۵ مهر ساعت ۹آذربایجان غربیکتابخانه مرکزی ارومیه، نشست شب شعر و خاطره گویی از ی دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه مرکزی ارومیه، کلاس آموزش فلسفه برای کودک (در غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در نمایشگاه کتاب استانی)، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه مرکزی ارومیه، کلاس آموزش قصه گویی برای مادران (در غرفه اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان غربی در نمایشگاه کتاب استانی)، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه مرکزی ارومیه، نشست کتاب¬خوانِ دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ملت شهرستان تکاب، نشست کتاب¬خوان با موضوع هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله خامنه¬ای چالدران، نشست کتاب خوانِ کودک با عنوان «کتاب و زندگی»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست جمع¬خوانی دیوان شهریار ویژه ک ن و نوجوانان، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست کتاب¬خوانِ «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست «کتابخانه، کودک، تفکر»، ۶ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن، ۶ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو، نشست مثنوی خوانی، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان، نشست قصه گویی، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری نقده، نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری نقده، نشست معرفی کتاب «لالایی برای دختر مرده»، ۴ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی اعظم(ص) نقده، نشست معرفی و جمع¬خوانی کتاب، ۵ مهر ساعت ۱۰اصفهانکتابخانه عمومی آیت الله کبیر خوانساری خوانسار، مسابقه کتابخوانی ویژه نوجوانان از کتاب «شهید کلاهدوز»، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله میرکبیر خوانساری خوانسار، مسابقه کتابخوانی «یک غنچه، صد زخم» ، ا الی ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله میرکبیر خوانساری خوانسار، مسابقه رنگ آمیزی دفاع مقدس، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله میرکبیر خوانساری خوانسار، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله ویست، کانون قرآن و نهج البلاغه، ۱ الی ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله ویست، کلاس تفسیر قرآن کریم، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آیت الله ویست، مسابقه کتابخوانی «یک غنچه، صد زخم» ، ا الی ۵ مهرکتابخانه عمومی آیت الله ویست، مسابقه رنگ آمیزی دفاع مقدس، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی هادی(ع) رحمت آباد، مسابقه کتابخوانی «یک غنچه، صد زخم» ، ا الی ۵ مهرکتابخانه عمومی هادی(ع) رحمت آباد خوانسار، مسابقه رنگ آمیزی ، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی هادی(ع) رحمت آباد خوانسار، کانون قرآن کریم، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ونک، برگزاری نمایش عروسکی در کتابخانه، ۴ مهرکتابخانه عمومی ونک، نشست جمع خوانی کتاب ویژه هفته دفاع مقدس، ۶ مهرکتابخانه عمومی کاوه آهنگر روستای مشهد کاوه، نشست کتاب خوان دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کاوه آهنگر روستای مشهد کاوه، کلاس آموزش قرآن کریم واحکام، ۴ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه، نشست قصه گویی با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه، بازدید جمعی از دانش آموزان از کتابخانه، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سید محمد صدر چادگان، مسابقه نقاشی ک ن عاشورایی به مناسبت دهه اول ماه محرم، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی سید محمد صدر چادگان، مسابقه کتابخوانی «شور و شعور» به مناسبت ایام محرم، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، نشست کتاب خوان دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، مسابقه کتابخوانی ویژه دفاع مقدس، ۴ مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی شهرضا، مسابقه نقاشی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهرکتابخانه عمومی صدر اسفرجان، کلاس رنگ آمیزی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید بهشتی اصفهان، نشست کتاب خوان ویژه محرم و عاشورا، ۲ مهرکتابخانه عمومی آیت ‎الله هاشمی قمبوان، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی آیت ‎الله هاشمی قمبوان، نشست جمع خوانی ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله د دهاقان، کلاس قصه گویی و داستان نویسی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی صادق(ع) دهاقان، کلاس نقاشی و کاردستی به مناسبت ماه محرم، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس آواورزی ویژه دسالان، ۱ و ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس «ارزش های زندگی» ویژه دسالان، ۴ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس قصه گویی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس شاهنامه خوانی ویژه نوجوان، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی الغدیر شهر، کلاس جمع خوانی ویژه دفاع مقدس برای نوجوان، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر، نشست قصه گویی + کلاس آموزش کاردستی، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی دانش درچه، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش درچه، کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش درچه، نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، نشست روخوانی قرآن کریم، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، نشست «صبح دل انگیز با کتاب» با محوریت محرم، ۶ مهر ساعت ۸:۱۵کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، نشست قصه گویی، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، کارگاه پرورش خلاقیت، ۱ و ۳ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) دستگرد شهر، کانون ادبینشست ، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی سجادیه شهر، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی سجادیه شهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شاهد درچه، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد درچه، کارگاه پرورش خلاقیت، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست کانون ادبی کهندژ، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست «با من بخوان» ویژه کودک و نوجوان، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر، نشست «با من بخوان» ویژه کودک و نوجوان ویژه دسال، ۶ مهر ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر، کلاس نمایش و نویسندگی، ۳ و۵ مهرماه ساعت ۱۷کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر، نشست قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، کلاس حفظ قرآن کریم ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، کلاس حفظ قرآن کریم ویژه بزرگسالان، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، مسابقه نقاشی ویژه ایام محرم، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، کلاس اوریگامی، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، نشست قصه گویی ویژه دسالان، ۶ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر، نشست کتاب خوان، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری درچه، نشست قصه گویی از داستان های شاهنامه، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید مطهری درچه، نشست قصه گویی ویژه دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید مطهری درچه، نشست نمایشنامه خوانی، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی هاشمیه شهر، نشست قصه گویی ویژه دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۹اردبیلکتابخانه عمومی شهریار کوثر، نشست جمع خوانی کتاب «تاریخ مستطاب »، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی کبیر کوثر ، ایستگاه نقاشی با محوریت دفاع مقدس ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز کوثر، نشست کتاب خوان با محوریت دفاع مقدس ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور روستای زرج آباد کوثر، نشست خاطره گویی با حضور یکی از جانبازان دفاع مقدس ویژه نوجوانان، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی علامه محمدتقی جعفری بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوار، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های شنیدنی از بچه های خوب»، ۳ مهر ساعت ۱۲کتابخانه روستایی بابک شهرستان بیله سوار، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ویژه نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعین، نشست کتاب خوان با موضوع محرم، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج) سرعین، نشست قصه خوانی با موضوع محرم در بخش کودک، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حبیب الله ی نمین، نشست خلاصه نویسی کتاب «پوتین های مریم» + مسابقه نقاشی با موضوع ماه محرم، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرهنگ نمین، مسابقه نقاشی با موضوع ماه محرم در بخش کودک ، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی وحدت عنبران نمین، مسابقه نقاشی با موضوع ماه محرم در بخش کودک ، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی آبی بیگلو نمین، نشست جمع خوانی کتاب «حماسه حسینی»، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ملاکندی شهرستان پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «قصه های شنیدنی از بچه های خوب»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهیدرجایی شهرستان پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده»، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد، مسابقه نقاشی در بخش کودک، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اصلاندوز شهرستان پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم»، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند پارس آباد، نشست جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها»، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق پارس آباد، مسابقه نقاشی در بخش کودک، ۱مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر، نشست کتاب خوان با حضور جمعی از اعضای دانش آموز، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی میرزاقاسم پریخانی مشکین شهر، نشست کتاب خوان، ۲ مهر ساعت ۱۱البرزکتابخانه عمومی آیت الله طالقانی کرج، نشست کتاب خوان، ۷ مهر ساعت ۱۳کتابخانه عمومی معین کرج، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم، ۳ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی معین کرج، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی معین کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران کرج، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد، نشست کانون ادبی، ۱ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد، نشست کانون ادبی شعر، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد، کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خواهران، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس نقاشی ویژه دسالان، ۱ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس آموزش خوشنویسی، ۲ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، کلاس آموزش نقاشی ویژه نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی معین کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فجر ماهدشت، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای غدیر محمدشهر کرج، نشست کتاب خوان، ۵ مهر ساعت۱۲کتابخانه عمومی کبیر کرج، کلاس احکام مخصوص روشندلان، ۲ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی کبیر کرج، نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کبیر کرج، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۱ مهر ساعت ۱۴ایلامکتابخانه عمومی شهید چمران آسمان آباد، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های مولوی»، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس شباب، نشست قصه گویی از کتاب «قصه های گل بهار»، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی زیر تنگ بیجنوند، کلاس روخوانی قرآن کریم، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی فردوسی هلیلان، نشست جمع خوانی از کتاب «داستان هایی از زندگی ۱۴معصوم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) دره شهر، نشست جمع خوانی با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) دره شهر، نشست کتابخوان با حضور اعضای بسیجِ هنرمندان، ۵ مهر ساعت ۱۰بوشهرکتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه دسالان، ۱مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش خوشنویسی با خ ر، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه دسالان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کلاس آموزش خوشنویسی با خ ر، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کارگاه قصه گویی به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کارگاه کاردستی با موضوع دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، کارگاه رنگ آمیزی موزائیکی با موضوع دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر بوشهر، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید چا وتاه، نشست قصه گویی، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بوشهر، نشست «مشاوره کتاب»، ۳ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، نشست ویژه دفاع مقدس، ۸ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، نشست روایتگری دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید جاودان کره بند بوشهر، مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی ولایت بندر گناوه، نشست جمع خوانی ک، ۱مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ولایت بندر گناوه، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت بندر گناوه، نشست «مادران قصه گو»، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی محراب محمدصالحی، نشست «قصه گویی» ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید پولاد بندرریگ گناوه، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی محسنی شهر انارستان، کارگاه آموزش ساخت کاردستی، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محسنی شهر انارستان، نشست جمع خوانی ، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک، کارگاه آموزش اریگامی، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی عارفی شهر ریز، نشست کتاب خوان، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی محسنی شهر انارستان، نشست جمع خوانی ، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شبانکاره دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شبانکاره دشتستان، نشست روایتگری خاطرات زمان جنگ تحمیلی، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شبانکاره دشتستان، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید عبدالحمید نیکنام تنگ ارم دشتستان، نشست جمع خوانی، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید عبدالحمید نیکنام تنگ ارم دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی ۱۲ دی سعدآباد دشتستان، نشست کتاب خوان ویژه موضوع دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان دشتستان، نشست کتابخوان با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان دشتستان، کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران، ۲ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رودفاریاب دشتستان، کلاس آموزش ریاضی ویژه ک نِ پسر، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت دشتستان، نشست جمع خوانی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت دشتستان، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی بنه گز، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گز، نشست روایتگری خاطرات دورانِ دفاع مقدس ، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی بنه گز، مسابقه نقاشی + نشست جمع خوانی، ۵ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی ی بنه گز، قرائت زیارت عاشورادر کتابخانه، ۶ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی دانش بوشهر، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی، نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد»، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک، نشست جمع خوانی کتاب «بابا نظر»، ۴ مهر ساعت ۹تهرانکتابخانه عمومی شقایق تهران، نشست «قصه های قرآنی»، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شقایق تهران، کارگاه آموزشی«مهارت های زندگی» ، ۲ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی فلسطین تهران، نشست قصه گویی ، ۱ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۱ مهر ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران ، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران ، کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران ، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوهسار تهران، نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوهسار تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی معراج تهران، نشست قصه گویی ، ۴ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشجو تهران، نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی، ۳ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی شقایق تهران، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی زاده زید تهران، نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ء تهران، نشست قصه گویی، ۱ مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی (ص) تهران، نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه کودک و نوجوان، ۵ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، کارگاه آموزش فلسفه ویژه نوجوانان ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، نشست حافظ خوانی ویژه بانوان، ۱ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران، نشست داستان نویسی خلاق، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی گلسار تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق + کلاس آموزش اوریگامی، ۱ مهر ساعت۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران، نشست شاهنامه خوانی ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران، نشست قصه گویی + کلاس آموزش قرآن کریم، ۴ مهر ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی آیت تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه کودک و نوجوان، ۴ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی رس تهران، نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان، ۵ مهر ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهران، نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق، ۵ مهر ساعت۱۵کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست حمع خوانی آثار «جلال آل احمد»، ۳و ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست همینگوی خوانی، ۳و ۵ مهر ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران، نشست با هم خوانی ، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا، نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان، ۲ مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا، اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ، ۳ مهر ساعت۱۷کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا، نشست کتاب خوان ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا، نشست قصه گویی به مناسبت ماه محرم، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست جمع خوانی ویژه دختران، ۴ مهر ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست جمع خوانی ویژه پسران، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت۱۱کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، مسابقه مکتوب کتابخوانی ویژه هفته دفاع مقدس، ۱ الی ۷ مهرکتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست معرفی کتاب « حسین(ع) از دیدگاه شرق شناسان»، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مرکزی شهرستان قدس، نشست شعر خوانی، ۵ مهر ساعت۱۲کتابخانه عمومی جوادالائمه(ع) شهرستان قدس، نشست جمع خوانی کتاب «و این صدای جنگ»، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مصطفی شهرستان شهر، نشست آموزشی «مشاوره و روان درمانی» ویژه کم بینایان، ۳و ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مصطفی شهرستان شهر، نشست کتاب خوان ، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی المومنین(ع) شهر، نشست کتاب خوان ، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید صارمی شهر، مسابقه نقاشی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت ۱۴کتابخانه عمومی ی واوان شهر، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اباصالح(عج) شهر، نشست کتاب خوان ، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید اول چهار دانگه شهرستان شهر، نشست کتاب خوان ، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی نظام آباد شهر، نشست قصه گویی ویژه ک ن، ۵ مهر ساعت۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر، نشست شعرخوانی ویژه ک ن، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مطهری شهر، نشست کتاب خوان ، ۶ مهر ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی زنده یاد محمدی رباط کریم، بازدید جمعی از دانش آموزان از کتابخانه ، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جاویدالاثر کاظم اخوان رباط کریم، بازدید جمعی از ان پایگاه حربن ریاحی از کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوثر شهرستان دماوند، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۷:۳۰کتابخانه عمومی کوثر شهرستان دماوند، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس و ماه محرم ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غدیر شهرستان دماوند، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی بعثت شهرستان دماوند، مراسم اختتامیه کلاس های کمکهای اولیه، ۲ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی بعثت شهرستان دماوند، کلاس آموزش خوشنویسی، ۴ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی بعثت شهرستان دماوند، نشست کتاب خوان ویژه دفاع مقدس و ماه محرم، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان، نشست قصه خوانی + نشست خاطره گویی ویژه دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۱ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید چمران بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس ، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس ، ۵ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی گلستان بهارستان، نشست خاطره گویی ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان، نشست «کند و کاوِ فلسفی»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان، نشست روایتگری دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان، نشست جمع خوانی ویژه هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) ری، نشست کتاب خوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) ری، نشست روایتگری دفاع مقدس + نشست جمع خوانی ویژه نوجوانان ، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی (ره) ری، مسابقه نقاشی ویژه ک ن ، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید مطهری ری، نشست معرفی و جمع خوانی، ۱ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری، نشست خاطرات جهبه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهرستان ری، نشست جمع خوانی ، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهرستان ری، نشست کتاب خوان با محوریت زندگینامه ی دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهرستان ری، مسابقه نقاشی با محوریت دفاع مقدس و شهادت ، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی هدف شهرستان ری، نشست کتاب خوان ، ۳ مهر ساعت ۱۲کتابخانه عمومی کوثر شهرستان ری، نشست کتابخوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر شهرستان ری، نشست قصه خوانی ویژه هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر شهرستان ری، نشست شعر خوانی با محوریت ایثار و شهادت، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی جدا شهرستان ری، مسابقه «نامه به شهید دفاع مقدس»، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی جدا شهرستان ری، مسابقه نقاشی با موضوع دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ابن سینا شهرستان ری، نشست جمع خوانی کتاب «دا»، ۵ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا شهرستان ری، مراسم تقدیر از خانواده ء، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ کلینی شهرستان ری، مراسم تقدیر از خانواده ء، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شیخ کلینی شهرستان ری، نشست جمع خوانی کتاب «آن روز بود»، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی رازی شهرستان ری، نشست جمع خوانی کتاب «فرزندان ایرانیم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید شهریاری ملارد، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ، ۳ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید شهریاری ملارد، نشست قصه گویی، ۲ مهر ساعت ۱۱چهارمحال و بختیاریکتابخانه عمومی علامه طباطبایی سفید دشت بروجن، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ، ۱ مهرکتابخانه عمومی فجر ن نایان بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب آسمان چهارم» ، ۱ مهرکتابخانه عمومی (ره) بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم» ، ۱ مهرکتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، حضور مسئول کتابخانه در مدرسه ابت پسرانه و معرفی کتاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، ۱ مهرکتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان، مراسم خاطره گویی و روایتگری دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان، نشست انجمن شعر، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید قدوسی شلمزار کیار، کلاس قصه گویی با موضوع دفاع مقدس ویژه ک ن، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان فارسان، کارگاه آموزش ساختکاردستی ویژه ک ن ، ۲ مهرکتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، نشست کتاب خوان مدرسه ای به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۲ مهرکتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان بن، مسابقه نقاشی با موضوع «آغاز مهر با بوی محرم»، ۲ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی (ره) گندمان بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «آسمان چهارم» ، ۲ مهرکتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد، کلاس آموزش نقاشی، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد، نشست جمع خوانی کتاب «مردی که سایه نداشت» به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل شهرستان اردل، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مهدیه شهر نقنه شهرستان بروجن ، نشست نقد و بررسی کتاب «پوتین های مریم» ، ۳ مهرکتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ، ۳ مهرکتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن، تجلیل از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی در مدرسه ابت پسرانه شهید اشرفی، ۳ مهر ساعت ۷:۳۰کتابخانه عمومی ء بن، نشست جمع خوانی کتاب «حماسه جویبار: خاطرات سالهای دفاع مقدس» ، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان بن، نشست قصه گویی از کتاب «لبخند انار»، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان فارسان ، نشست جمع خوانی کتاب «شهید کلاهدوز»، ۳ مهرکتابخانه عمومی شهید قدوسی شلمزار کیار، نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان نرجس شلمزار با موضوع دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان، نشست جمع خوانی کتاب «آسمان چهارم»، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان، کلاس آموزش نقاشی در بخش کودکِ کتابخانه، ۴ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان، نشست انجمن شعر به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز کیار، کلاس آموزش ساخت کاردستی با حضور دانش آموزان دختر، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی میرزاملال دزک کیار، نشست جمع خوانی از کتاب «شهید کلاهدوز» ویژه گروه سنی ۱۲ تا ۱۶سال، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان، نشست جمع خوانی زیارت عاشورا، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان، نشست جمع خوانی کتاب «پوتین های مریم»، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن، تجلیل از برگزیدگان جشنواره کتابخوانی رضوی در مدرسه ابت دخترانه صبر، ۴ مهر ساعت۷:۳۰کتابخانه عمومی شهید صدوقی فرادنبه بروجن، نشست شاهنامه خوانی، ۴ مهرکتابخانه عمومی شهید منتظری شهر بروجن ، نشست جمع خوانی کتاب «آسمان چهارم» ، ۴ مهرکتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک اردل، نشست شعرخوانی آیینی، ۴ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد ، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۴ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد، نشست انجمن داستان نویسی ، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل، نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی (ره) گندمان بروجن، نشست کتاب خوان، ۵ مهرکتابخانه عمومی محمدیه شهر بروجن، نشست عصر شعر، ۵ مهرکتابخانه عمومی ء بن، نشست معرفی کتاب «شهید کلاهدوز» ویژه نوجوانان، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ء بن، نشست کتاب خوان با محوریت بزرگداشت ی دفاع مقدس و عاشورا، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان، نشست کتاب¬خوانِ کودک به مناسبت ایام محرم و هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۱ کتابخانه عمومی شهید آیت جونقان فارسان، نشست کتاب¬خوانِ کودک به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید قدوسی شلمزار کیار، نشست جمع خوانی از کتاب «بچه های حاج قاسم» به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز کیار، مسابقه مکتوب کتابخوانی از کتاب «نقطه رهایی» به مناسبت هفته دفاع مقدس ویژه دانش آموزان دخترِ عضو کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله سیداسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، مسابقه نقاشی به مناسبت هفته دفاع مقدس، ۶ مهرکتابخانه عمومی آیت الله سیداسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن، نشست کتاب خوان به مناسبت هفته دفاع مقدس و ماه محرم، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی المومنین(ع) روستای دهنو شهرستان بروجن، کلاس تفسیر قرآن کریم با همکاری کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان، ۶ مهر ساعت ۸:۳۰کتابخانه عمومی بقیه الله(عج) شهر بلداجی بروجن، نشست قصه گویی، ۶ مهرکتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد، نشست قصه گویی ، ۶ مهر ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان، نشست قصه گویی از کتاب «مهمان کوچک: قصه¬های از زندگی حسین(ع)»، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان، کلاس نقاشی در بخش کودکِ کتابخانه، ۶ مهر ساعت ۱۰ اسان جنوبیکتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی بشرویه، نشست کتاب خوان دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی بشرویه، نشست جمع خوانی کتاب «ابو وصال» شهید م ع حرم، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) اِرِسک بشرویه، نشست کتاب خوان ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) اِرِسک بشرویه، نشست جمع خوانی از کتاب های مرتبط با دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «دختر شینا»، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «من روز تولد هستم»، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان، نشست قصه گویی، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «جوان ترین : زندگینامه شهید نواب صفوی»، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه امینی قهستان درمیان، کلاس آموزش خوشنویسی، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک درمیان، نشست قصه گویی، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حسین(ع) روستای بورنگ درمیان، نشست جمع خوانی کتاب «واقعه عاشورا»، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، نشست کتاب خوان با محوریت زندگینامه ی دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، مسابقه نقاشی، ۵ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی المؤمنین(ع) مود سربیشه، نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «شهید جهان آرا»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست قصه گویی از زندگی حسین(ع)، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست کتاب خوان ویژه هفته دفاع مقدس، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست خاطره گویی و روایتگری دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی بصیرت درح سربیشه، نشست معرفی کتاب زندگینامه «شهید جهان آرا»، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، نشست کتاب خوان ویژه ماه محرم، ۱ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، نشست جمع خوانی خاطرات ی دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، مسابقه مکتوب عاشورایی، ۳ مهر ساعت ۱۵کتابخانه عمومی عبدالحسین فرزین سربیشه، مسابقه نقاشی با محوریت عاشورا، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس، نشست جمع خوانی، ۲ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس، نشست کتاب خوان با موضوع دفاع مقدس و عاشورا، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس، مسابقه خلاصه نویسی در حلقه های صالحین، ۱ الی ۶ مهرکتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس، مسابقه خلاصه نویسی از کتاب های دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس، نشست کتاب خوان ویژه پسران، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان، نشست شعرخوانی، ۱ مهرکتابخانه عمومی برکت روستای د نهبندان، نشست کتاب خوان، ۵ مهرکتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، نشست کتاب خوان با محوریت دفاع مقدس، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، نشست کتاب خوان با محوریت محرم، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، برگزاری نمایشگاه آثار نقاشی و رنگ آمیزی، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، کارگاه رنگ آمیزی، ۶ مهر ساعت ۷:۳۰کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، کارگاه قصه گویی، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند، کلاس آموزش ساخت کاردستی، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، نشست شعرخوانی، ۱ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، نشست شب شعر عاشورایی، ۳ مهر ساعت ۲۰کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، نشست جمع خوانی کتاب «مهارت های مطالعه»، ۷ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حضرت خدیجه کبری(س) بیرجند، مراسم اختتامیه کلاس های تابستانی، ۷ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست جمع خوانی کتاب «آب هرگز نمی میرد»، ۳ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست معرفی کشور«نیجریه» به مناسبت روز جهانی جهانگردی، ۵ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست تخصصی کتاب خوان با موضوع «هشت سال دفاع مقدس»، ۵ مهر ساعت ۱۸:۳۰کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، نشست گرامیداشت هفته دفاع مقدس با خاطره گویی و وصیت خوانی ء، ۶ مهر ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند، پخش با موضوع دفاع مقدس، ۶ مهر ساعت ۱۱کتابخانه عمومی سعیدی بیرجند، نشست معرفی کتاب «پوتین های مریم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند، نشست معرفی کتاب «آبادان کوچه های مهربانی»، ۵ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند، کارگاه نقاشی و رنگ آمیزی، ۶ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی (ره) سرایان، نشست معرفی کتاب با موضوع دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید علی انصاری شهر آیسک سرایان، مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی، ۱ مهر ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ثامن الائمه(ع) شهر سه قلعه سرایان، نشست قصه گویی از مجموعه «قصه های دفاع مقدس»، ۳ مهر ساعت ۱۰ اسان رضویکتابخانه عمومی شهید غفرانی مه ولات، نشست کتاب خوان ، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید بهشتی تربت حیدریه، شب شعر ویژه هفته دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شیخ هادی کدکنی تربت حیدریه، مسابقه کتابخوانی مجازی از کتاب «رمز عاشورا» ویژه دهه محرم، از ۱ الی ۷ مهرکتابخانه عمومی خطیب زاده نسر تربت حیدریه، نشست جمع خوانی ویژه محرم، ۴ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی تربت حیدریه، نشست جمع خوانی ویژه محرم، ۵ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید باهنر گناباد، نشست جمع خوانی زیارت عاشورا، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید باهنر گناباد، مسابقه نقاشی با موضوع محرم، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حاج عبداللهی نوقاب گناباد، اجرای مراسم نوحه خوانی ویژه ک ن، ۶ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی حاج عبداللهی نوقاب گناباد، ایستگاه نقاشی و رنگ آمیزی ، ۶ مهر ساعت ۸کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گناباد، نشست کتاب خوان، ۳مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گناباد، کارگاه نقاشی با موضوع عاشورا، ۴ مهر ساعت ۹کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) گناباد، نشست قصه گویی با موضوع محرم، ۶ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید ابدی شهری گناباد، نشست روایتگری ویژه هفته دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شریعتی نیشابور، نشست مثنوی خوانی ، ۵ مهر ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شریعتی نیشابور، نشست انجمن کتاب سیمرغ ، ۲ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مرحوم علی آبادی نیشابور، نشست برررسی کتاب با موضوع بافتنی ، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مشارکتی عبدل آباد ریواده جغتای، نشست جمع خوانی ویژه دفاع مقدس، ۲ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مشارکتی عبدل آباد ریواده جغتای، قرائت زیارت عاشورا، ۳ مهر ساعت ۱۰کتابخانه مشارکتی عبدل آباد ریواده جغتای، اجرای تعزیه در کتابخانه، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی جغتای، نشست کتاب خوان، ۳ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی جغتای، نشست جمع خوانی، ۴ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی جغتای، نشست روایتگری ویژه دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی سلطان آباد خوشاب، مسابقه کتابخوانی از کتاب «پوتین های مریم»، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سلطان آباد خوشاب، نشست کتابخوان تخصصی دفاع مقدس، ۵ مهر ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سلطان آباد خوشاب، نمایشگاه «ملیله کاغذی» از آثار هنری اعضای کتابخانه، ۱ الی ۶ مهرکتا