ورود وزارت کشور و دادستانی به حادثه اتوبوس دانش آموزان

اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,وداع با قربانیان تصادف اتوبوس هرمزگان +ع | هرمزگان از داغ دخترانش سوخت و خلیج فارس هم نتوانست کاری برایش د. جنازه دختران دانش آموز هرمزگانی، قربانیان تصادف وحشتناک اتوبوس، تشییع شد. هر کدام از دختران حالا در شهر خودش است، جزیره هرمز، میناب، رودان و... هرمزگان، عزایش عمومی است.بیشتر ببینید: : تصادف اتوبوس هرمزگان .

بیشتر بخوانید: جزئیات تصادف اتوبوس هرمزگان .
بیشتر بخوانید: ادعای راننده اتوبوس دانش آموزان .اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»‹›
سایت خبری ملکانه :واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در جاده داراب مطابق آمار پزشکی قانونی ۹ کشته و ۳۴ مصدوم برجای گذاشت؛ به دنبال این حادثه رئیس جمهور دستور پیگیری داد.خبرگزاری مهر- گروه استان ها: واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی در حوالی داراب مقارن با ساعت سه و ۵۸ دقیقه صبح امروز رخ داد. این دانش آموزان دختر در مقطع راهنمایی و دبیرستان مشغول به تحصیل و از رودان و میناب برای شرکت در مسابقات نخبگان و فرزانگان در حال حرکت به سمت شیراز بودند.جزئیات اخبار این حادثه را در این گزارش می خوانید.۰۲:۰۱حرکت شبانه اتوبوس برابر دستورالعمل اجرایی اردوها ممنوع نیست دانش هاشمی پور مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان در جمع خبرنگاران گفت : حرکت شبانه در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می شود بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس که کنترل آن برعهده دستگاه های ذیربط است.۰۱:۱۰مهلت سه روزه برای گزارش آموزش و پرورش در گفتگو با صدا و سیما گفت: ۷ نفر از دانش آموزان، یک نفر از همکارانم در آموزش و پرورش و کمک راننده فوت شده اند و ۳۴ نفر زخمی هستند. دانش آموزانی که در داراب بودند عمومأ حالشان خوب بود به جز دو دانش آموز که در آی سی یو بودند و منتظر عمل جراحی بودند، حال عمومی بقیه نسبتاً خوب بود همچنین ۵ دانش آموز با بالگرد به شیراز منتقل شدند که ۳ نفر از نظر وضعیت جسمی خوب نبودند. بطحایی درباره علل بروز این حادثه نیزگفت: مواردی نیاز به بررسی بیشتر داشت که از عوامل مربوط خواستیم ظرف سه روز آینده گزارش کارشناسی دقیقی را در این خصوص ارائه دهند که چرا در این وقت شب اتوبوس را حرکت دادند در حالی که شاید این اتفاق می توانست در روز بیفتد و دیگر نیازی به حرکت در نیمه شب نبود. دوم آنکه باید بررسی شود که آیا اتوبوس حامل دانش آموزان از ایمنی لازم و کافی برخوردار بوده است یا خیر که قرار شد همه این موارد تا سه روز آینده به صورت مکتوب به بنده ارائه شود.۲۳:۵۱ دانش آموزان بازمانده ازحادثه داراب به آغوش خانواده بازگشتندمعاون امنیتی فرمانداری شهرستان میناب از بازگشت سه دانش آموز مین کاروان ۲۴ نفره که از حادثه داراب به سلامت ماندن به آغوش خانواده های خود خبرداد.۲۳:۴۱ اصلاح فرایند اردوها حوادث را کاهش می دهد آموزش و پرورش گفت: با اصلاح در فرایند اردوها امکان کاهش حوادث نظیر اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی وجود دارد.۲۱:۲۳ انتقال پیکر دانش آموزان هرمزگانی به بندر عباسمهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: پیکر ۷ دانش آموز حادثه واژگونی اتوبوس هرمزگان در داراب به بندر عباس منتقل شد.۲۰:۵۰ مراسم تشییع دانش آموزان متوفی مین یکشنبه برگزار می شودفرماندار شهرستان میناب گفت: مراسم تشییع دانش آموزان متوفی در حادثه داراب با حضور مسئولان، مردم و خانواده های دانش آموزان متوفی یکشنبه از مسجد جامع تا چهار راه بسیج واز آنجا تا بهشت زهرا برگزار می شود.۱۹:۲۰ مصدومان واژگونی اتوبوس به غیر از یک نفر وضعیت پایداری دارندقائم مقام بهداشت گفت: به دلیل رسیدگی های انجام شده، خارج از صحنه تصادف هیچگونه مورد فوتی نداشتیم و یه غیر از یک نفر مابقی در شرایط پایداری قرار دارند.ایرج حریرچی گفت: یکی از مجروحان قطع اندام فوقانی و تحتانی، یکی دیگر از دانش آموزان قطع اندام فوقانی دارد، دو مجروح آسیب در مهره کمر دارند و یکی دیگر از آنها آسیب جدی از ناحیه صورت دیده است.۱۹:۱۴ ت در جریان حادثه اتوبوس دانش آموزان از هیچ قصوری نمی گذردسید محمد بطحایی آموزش و پرورش در حاشیه عیادت از دانش آموزان حادثه دیده واژگونی اتوبوس در جمع خبرنگاران بیان کرد: سوالات متعددی پیرامون این حادثه وجود دارد.وی ادامه داد: سوالهای ما این است که چرا اتوبوس شب حرکت کرده و اینکه اتوبوس استانداردهای ایمنی لازم را دارد و یا راننده گواهی لازم را داشته و از سرعت مطمئنه برخوردار بوده است یا نه که باید مورد بررسی قرار گیرد.وی گفت: چه حادثه دیدگان و چه افرادی که جانشان را از دست دادن مثل فرزند ما هستند و نه وزارت آموزش و پرورش و نه ت از هیچ قصوری نخواهد گذشت. آموزش و پرورش گفت: در این راستا اگر کوتاهی صورت گرفته باشد باید با شدت برخورد صورت گیرد.وی همچنین گفت: رییس جمهور محترم در ابتدای صبح در تماس تلفنی خواستار پیگیری جدی موضوع شدند و طی هماهنگی های انجام شده با وزارت بهداشت موضوع پیگیری شد.۱۹:۱۱ یادداشت بهداشتدر بخشی از یادداشت سیدحسن هاشمی آمده است: امیدوارم تکرار حوادث تلخی از این دست، آنها را به اموری عادی تبدیل نکند و ایمن سازی مسیرهای شهری و بین شهری، استفاده از وسایل نقلیه ایمن و پیشگیری از خطاهای انسانی، هرچه سریع تر در دستور کار دستگاه های ذی ربط قرار گیرد و برای اجرای این مهم، بر اساس برنامه ای مدون، اقدامی سنجیده آغاز و تا انجام، پیگیری شود.۱۹:۰۰ علت واژگونی اتوبوس دانش آموزان اعلام شدسرهنگ احمد احمدی رییس پلیس راه استان فارس گفت: علت واژگونی اتوبوس بی احتیاطی و عدم توجه کافی به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی از جانب راننده اتوبوس که در مسیرهرمزگان به شیراز در حرکت بود تشخیص داده شد.۱۸:۳۷ آ ین وضعیت درمان حادثه دیدگانقائم مقام معاون درمان از انجام ۳۰ مورد سی تی اسکن، ۷۲ مورد xray ، پنج مورد mri و ۱۶مورد سونوگرافی برای مصدومان این حادثه خبر داد و گفت: همچنین برای همه بیماران، آزمایش های پاراکلینیکال پانل تروما، انجام شده است.عبدالخالق کشاورزی ادامه داد: ۱۴ دانش آموز نیز تا ساعاتی دیگر و پس از تکمیل دوره تحت نظر و انجام آزمایش های لازم ترخیص می شوند و ۶ عمل جراحی انجام شده و پنج عمل دیگر نیز در برنامه انجام تا ساعاتی دیگر است.۱۸:۰۴ آموزش و پرورش از دانش آموزان مصدوم هرمزگانی عیادت کرددر پی واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی که قصد عزیمت به شیراز را داشتند که منجر به مرگ ۹ نفر و مصدومیت تعدادی دیگر شد، آموزش و پرورش امروز با حضور در بیمارستان داراب از مصدومان حادثه عیادت و دلجویی کرد.2561874 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۷:۵۱ ویدئو اظهارات پدر یکی از دانش آموزان مجروح حادثهپدر یکی از دانش آموزان اتوبوس واژگون شده می گوید که چرا اتوبوس دانش آموزان ساعت ۲۳ به سمت فارس حرکت کرده است.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۷:۴۳ پیام تسلیت ولی فقیه آیت الله نعیم آبادی ، ولی فقیه در هرمزگان و بندرعباس در پیامی، جان باختن تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس را تسلیت گفت.۱۷:۳۷ جهانگیری دستور بررسی حادثه را صادر کرددر پی جانباختن تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی در سانحه واژگونی اتوبوس، معاون اول رییس جمهور در پیامی ضمن تسلیت به ملت ایران و خانواده های آنان، از مسولان ذیربط خواست تا ضمن بررسی علت بروز این حادثه ناگوار به وضعیت آسیب دیدگان و مصدومان سریعا رسیدگی شود. متن کامل پیام جهانگیری به شرح ذیل است: حادثه تلخ و غم انگیز واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی در شهرستان داراب که منجر به جانباختن و مصدوم شدن تعدادی از دانش آموزان عزیزمان شد، موجب تأثر و تألم فراوان شد. این مصیبت غمبار را به ملت ایران، مردم شریف استان هرمزگان و به ویژه خانواده های این عزیزان صمیمانه تسلیت می گویم و از مسئولان ذی ربط به خصوص وزرای محترم آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می خواهم ضمن رسیدگی فوری به وضعیت آسیب دیدگان و مصدومان با بررسی دقیق علت بروز این حادثه ناگوار، در اسرع وقت نتیجه را به اطلاع مردم بزرگوار ایران برسانند.۱۶:۴۷ تصاویر روند خدمات رسانی به دانش آموزان خدمات رسانی به دانش آموزان حادثه واژگونی اتوبوس در بیمارستان ی شیراز در حال انجام است.2561839 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست2561834 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستبرای مشاهده سایر تصاویر اینجا کلیک کنید.۱۶:۱۸ دانش آموزان هرمزگانی شنبه تشییع می شوند/ اعلام عزای عمومیاستاندار هرمزگان از تشییع دانش آموزان هرمزگانی در روز شنبه خبر داد.1948208 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستجاسم جادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفت دانش آموز هرمزگان به همراه مربیشان شنبه عصر در بندرعباس تشییع خواهند شد.وی بیان کرد: بعد از مراسم تشییع، هر دانش آموز به شهر خودش منتقل خواهد شد.استاندار هرمزگان بیان کرد: روز شنبه عزای عمومی اعلام شده است.۱۵:۴۲ دو دانش آموز مصدوم قطع عضو و یک نفر آسیب نخاعیسخنگوی علوم پزشکی شیراز گفت: ۲ دانش آموز مصدوم در بیمارستان داراب قطع عضو شدند. احمد رضا زاده در گفت و گو با مهر، افزود: طبق آ ین اطلاعات جمع شده در خصوص وضعیت دانش آموزان حادثه دیده در شهرستان داراب، تاکنون ۲ دانش آموز با قطع عضو مواجه شدند.وی ادامه داد: یک دست و یک پا از این ۲ مصدوم قطع شد و یک نفر دیگر نیز دچار آسیب نخاعی شده است.۱۵:۴۰ آموزش و پرورش وارد شیراز شد آموزش و پرورش به منظور عیادت و سرکشی از دانش آموزان هرمزگانی مصدوم شده در حادثه واژگونی اتوبوس وارد شیراز شد.2561824 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستهمچنین مردم شهرستان داراب نیز از صبح امروز برای کمک به مصدومان حادثه، در حال اهدای خون هستند.۱۵:۳۷ کنسرت رضا صادقی در بندرعباس لغو شددر متن پیام رضا صادقی آمده است: «عادت ندارم بر خلاف نگاه قلبم ببینم، با تمام احترام و باور قلبی و اجازه مردم نازنین شهـرم کنسرت امشب رو موکول می کنیم به زمانی دیگر به احترام و هـمدردی با خانواده داغ دیده های حادثه دختران معصوم هـرمزگانی ام. ممنونم از تهیه کنندگان و دست اندرکاران کنسرت امشب که همراه این باور و تصمیم بودن … تمام قلبم برای این دختران پاک و معصوم مچاله شد.»۱۴:۲۵ دادگستری فارس برای حادثه واژگونی اتوبوس پرونده تشکیل می دهد در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.2561785 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستعلی القاصی با بیان اینکه ۵ نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به شیراز اعزام شده اند از عیادت و بررسی آ ین وضعیت مصدومان حادثه در بیمارستان توسط مسئولان قضایی شهرستان خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع حادثه دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت ، بررسی علل فوت و تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.وی همچنین از بازداشت راننده اتوبوس به دستور دادستان شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: دستور انجام تست مرفین والکل صادر شده است.۱۴:۱۷ کمیسیون عمران مجلس پیگیر حادثه تصادف دانش آموزانرئیس کمیسیون عمران مجلس از ورود این کمیسیون برای رسیدگی به عوامل واژگونی اتوبوس دانش آموزان خبر داد و گفت: نیروهای امدادی بدون وقفه به کمک مصدومان بپردازند.2270768 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستمحمدرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس با ورود به این حادثه دل اش علل آن را بررسی و ضمن برخورد با عامل یا عاملان گزارشی به مجلس ارائه می کند.۱۴:۰۹ آمار قطعی فوتی ها ۹ نفر است مدیر کل بحران استانداری فارس از روند درمان مناسب و گسترده دانش آموزان هرمزگانی خبر داد.حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این حادثه ۵ نفر با بالگرد به بیمارستان های شیراز منتقل شدند.وی بیان کرد: بقیه مصدومانی که نیاز به دریافت خدمات درمانی داشتند به بیمارستان های داراب و جنت شهر انتقال یافتند.مدیر کل بحران استانداری فارس آمار قطعی تا این لحظه از کشته شدگان را ۹ نفر اعلام کرد و گفت: روند درمانی به خوبی و با کیفیت مناسب در حال انجام است و تمام ارگان های مربوطه نیز پای کار هستند.۱۴:۰۲ معاون : با مقصران حادثه برخورد می کنیممعاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: با آموزش و پرورش عازم داراب هستیم تا متوجه شویم که آیا سازمان دانش آموزی از آیین نامه تخطی کرده یا کوتاهی از راننده بوده است.۱۴:۰۱ استاندار هرمزگان عازم داراب شد استاندار هرمزگان جهت رسیدگی به وضعیت دانش آموزان هرمزگانی حادثه دیده در سانحه واژگونی اتوبوس، عازم شهرستان داراب در استان فارس شد.۱۳:۲۰ آموزش و پرورش عازم داراب شد آموزش و پرورش، رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت برای پیگیری وضعیت دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانی عازم داراب شدند.۱۳:۱۷ جزئیات حادثه به روایت قائم مقام سازمان دانش آموزیقائم مقام سازمان دانش آموزی به تشریح جزئیات حادثه ناگوار برای دانش آموزان هرمزگانی در ا ین اردوی امسال این سازمان پرداخت.2561738 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستمحمد علیگو قائم مقام سازمان دانش آموزی با اظهار تاسف از سانحه تصادف اتوبوس دانش آموزی اظهار داشت: قرار بود اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه با جمعیت ۱۰۰۰ نفری از امروز در شیراز برگزار شود که سهم استان هرمزگان حدود ۱۲۰ دانش آموز بوده است.وی درخصوص زمان سانحه تصریح کرد: مقارن ساعت ۴ بامداد یکی از سه اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، دچار سانحه شد و در همان ساعات اولیه، مسئولین سازمان دانش آموزی و آموزش و پرورش استان در محل حادثه حضور پیدا د و جلسه هماهنگی انتقال مصدومین و چگونگی رسیدگی به وضعیت دانش آموزان را بررسی د.علیگو افزود: متأسفانه در این سانحه دل اش۱۰دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت می کنند و ۳۲ دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار گرفتند.وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.۱۳:۰۸ ویدئو انتقال ۴ تن از مصدومان حادثهمرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4۱۲:۵۴ پیام تسلیت رئیس مجمع نمایندگان هرمزگانحسین هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در پیامی جان باختن دانش آموزان هرمزگانی در مسیر بندرعباس به شیراز را تسلیت گفت.۱۲:۴۸ اعلام سرعت اتوبوس در زمان حادثهرییس پلیس راه راهور ناجا جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان در شیراز را اعلام کرد و گفت: اتوبوس حادثه دیده مجهز به سامانه سپهتن بود. محمد حسین حمیدی با اشاره به این که اتوبوس حادثه دیده دارای سامانه سپهتن (سامانه نظارت و پایش تردد ناوگان حمل و نقل عمومی) بوده است گفت: برابر اطلاعات این سامانه سرعت اتوبوس در لحظه تصادف ۸۶ کیلومتر بر ساعت و مجاز بوده است.وی افزود: همچنین راننده متوفی این حادثه حدود یک ساعت و نیم رانندگی خود را با اتوبوس آغاز کرده بود ولی به نظر می رسد پیش از حادثه استراحت لازم را نداشته است.وی تصریح کرد: برابر اطلاعات سامانه سپهتن راننده و خودرو مذکور پیش از این تخلف نداشته اند اما برابر اطلاعات دریافتی اتوبوس به دلیل خستگی و خواب آلودگی راننده به پایه پل برخورد و پس از آن به یک طرف واژگون شده است که همین شدت برخورد موجب مرگ ۱۰ تن و مجروحیت ۳۵ تن شده است.۱۲:۴۳ بهداشت عازم شیراز شدمعاون کل وزارت بهداشت، برای پیگیری وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی، عازم شیراز شد.با دستور بهداشت، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به وضعیت مصدومین سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عازم شیراز شد.۱۲:۴۰ همه ظرفیت ها برای رسیدگی به وضعیت مجروحان حادثه بسیج شدمدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: همه ظرفیت ها برای رسیدگی به وضعیت مجروحان حادثه دل اش تصادف دانش آموزان هرمزگانی که صبح به وقوع پیوست، بسیج شده است.دانش هاشمی پور که در لحظات اولیه وقوع حادثه عازم منطقه شد، افزود: به دنبال اعلام خبر دل اش واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان عضو گروه فرزانگان استان هرمزگان که به منظور شرکت در اردوی ملی فرزانگان عازم شیراز بودند، بلافاصله معاونان و کارشناسان اداره کل اموزش و پرورش به محل حادثه اعزام شدند و روند رسیدگی فوری به حادثه دیدگان را دنبال د.۱۲:۳۰ جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوودر تصویری که از سوی پلیس راهور ناجا منتشر شده است جزئیات لحظه واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان در شیراز با سامانه سپهتن مشخص شد.2561645 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۲:۱۸ پیام تسلیت استاندار هرمزگان در پی جان باختن دانش آموزان هرمزگانی استاندار هرمزگان با صدور پیامی جان باختن جمعی از دانش آموزان هرمزگانی در حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان داراب را تسلیت گفت.دستورات لازم برای بررسی دلایل و همچنین رسیدگی فوری به مصدومان این حادثه صادر شده و این موضوع به طور جدی از سوی مسئولان استان پیگیری خواهد شد.۱۱:۳۰ واکنش آموزش و پرورش آموزش و پرورش در پیامی توئیتری ضمن تاکید بر پیگیری سریع وضعیت دانش آموزان هرمزگانی از سفر به داراب خبر داد.2561644 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۱:۰۳ جزئیات واژگونی اتوبوس ولوو حامل دانش آموزان در شیرازرییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: در پی واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولوو حامل ٤٥ دانش آموز در شمال استان فارس ۱۱ تن جان باختند.سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حوالی ساعت ٤:٢٦ بامداد یک دستگاه اتوبوس ولوو با ٤٥ سرنشین حامل دانش آموزان دختر شهرستان های رودان و میناب که از بندرعباس به سمت شیراز در حال تردد بود، در محور داراب – بندرعباس واژگون شد.وی افزود: متاسفانه در این حادثه ١٠ تن کشته و ٣٥ تن مجروح شدند که ٢٢ تن از مجروحان س ایی و ١٣ تن بستری شدند که ٣ تن از مجروحان بستری قطع عضو شده اند.رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: برابر گزارشات اولیه ان پلیس راه استان خستگی و خواب آلودگی راننده علت این حادثه ناگوار بوده است.۱۱:۰۰ تصاویری از حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی2561643 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیست۱۱:۴۰ اسامی مجروحان حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی اعلام شدحمیدرضا شعبانی گفت:مهرنوش ناصری، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی، شیدا امانی، شیوا مبینی، فاطمه صادقی نسب و زهرا زرنگار دانش آموزان جان باخته این حادثه تلخ هستند.شعبانی گفت: این حادثه تعداد ۳۴ مصدوم داشت که تعداد ۳ نفر آنها با اورژانس هوایی به شیراز و دو نفر نیز به فسا اعزام شدند.2561735 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیسترئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس اسامی مصدومان این حادثه رابدین شرح اعلام کرد: خانم ها محدثه ذاکری ( اعزام به شیراز)،زینب شبانی – صدیقه صادقی ( اعزام به شیراز)-معصومه کرمی زاده (اعزام به فسا)-محدثه شب راه رجایی( اعزام به شیراز)-فائزه ذاکری -سیده فاطمه وحدانی -لیلا زبردست -زهرا ذاکری -معصومه خادمی پور -صدیقه سولقانی (اعزام به فسا)-آرزو دیدار -ملیکا سالاری -زینب رحیمی -زینب جعفری -فرنگیس خورستان -نیلوفر قائدی -ریحانه بلالی -معصومه محمودی زاده -اسما حسین زاده -زهرا ارجمند -رفیعه سلطانی -طاهره تیما -سارا خادمی -مرضیه -فاطمه عباس زاده -نازنین روستایی -ساجده ذاکری نژاد -انسیه گ اری -راضیه علیزاده – فاطمه داوری -فرخنده محمدی نسب -زینب کریمی -فاطمه .۱۱:۲۷ اورژانس در کمتر از ۶ دقیقه در محل حاضر شدسخنگوی علوم پزشکی شیراز گفت: خودروهای اورژانس در مدت زمان کمتر از ۶ دقیقه در محل حادثه حاضر شدند. احمد رضازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر یادآور شد: حال ۱۳ نفر از مصدومین مناسب نیست و ۴ نفر از دانش آموزان نیر توسط ۳ بالگرد به شیراز منتقل شدند.۱۱:۰۸ پزشکی قانونی داراب هویت ۹ کشته شده واژگونی اتوبوس را اعلام کرد پزشکی قانونی داراب هویت ۹ کشته شده واژگونی اتوبوس دختران دانش آموز هرمزگانی را تائید و اعلام کرد.اسامی به این شرح زیر است: مهرنوش ناصری ، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی ، شیدا امانی ، شیوا مبینی ، فاطمه صادقی نسب، زهرا زرنگار، خانم فرهی به عنوان س رست ، حمیدرضا محبت بخش راننده خودرو که در هنگام واژگونی راننده نبوده است.راننده دیگر این حادثه هم اکنون در بازداشت به سر می برد.۱۱:۰۵ محل اسکان خانواده دانش آموزان حادثه دیده هرمزگان فراهم است سخنگوی آموزش و پرورش فارس گفت: محل های اسکان در داراب و شیراز برای خانواده دانش آموزان حادثه دیده هرمزگان فراهم شده است.حمید شعبانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: شورای بحران در آموزش و پرورش فارس تشکیل شده و در اولین اقدام محل اسکان برای خانواده های دانش آموزان حادثه دیده هرمزگانی در شیراز و داراب فراهم شده است.وی ادامه داد: ۴ دانش آموز حادثه دیده به بیمارستان ی و رجایی شیراز منتقل شدند.سخنگوی آموزش و پرورش فارس یادآور شد: گروه های مشاورین به محل حادثه و بیمارستان ها اعزام شدند تا در خدمت خانواده های حادثه دیده باشند.۱۰:۳۹خواب آلودگی علت وقوع حادثه است/ احتمال قطع نخاع برخی مصدومانمدیرکل بحران استانداری فارس گفت: طبق بررسی های به عمل آمده خواب آلودگی راننده علت بروز حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی بوده است.حسن فیاض پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حزئیات این حادثه گفت: این اتوبوس حامل ۴۵ نفر از دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان مناطق رودان و منیاب استان هرمزگان بوده که برای شرکت در مسابقات فرزانگان و نخبگان عازم شیراز بوده اند.وی بیان کرد: این اتوبوس در جنت شهر داراب واژگون شد که منجر به مرگ ۱۱ تن و مصدومیت مابقی سرنشیان شد.مدیر کل بحران استانداری فارس با اشاره به اینکه ۲۲ نفر به صوت س ایی درمان شدند، افزود: ۱۳ نفر بستری هستند و چهار نفر که حال نامناسبی دارند با بالگرد های جهرم، لار و شیراز به مراکز درمانی شیراز اعزام شدند.2561459 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستوی گفت: چهار نفر از این مصدومان ممکن است قطع نخاع شده باشند.وی با اشاره به اینکه تعدادی از مسئولان برای رسیدگی به وضعیت دانش آموان به داراب سفر کرده اند، افزود: آموزش و پرورش نیز احتمالا برای سرکشی از دانش آموزان به داراب می آید ضمن اینکه معاون درمان علوم پزشکی نیز در این شهرستان حاضر شده و بنده نیز برای رسیدگی به وضعیت دانش آموزان به داراب رفته ام.۱۰:۱۱ تعداد کشته های واژگونی اتوبوس دختران هرمزگانی به ١١ نفر رسیدمدیر مرکز اورژانس فارس تعداد کشته های واژگونی اتوبوس دختران هرمزگانی را ١١ نفر اعلام کرد.محمد رضا عالی منش افزود: بلافاصله ١٠ دستگاه آمبولانس اورژانس ١١٥ و پنج دستگاه آمبولانس هلال احمر و آتش نشانی به محل اعزام شدند.اولین آمبولانس در مدت زمان ٩دقیقه به محل رسید.۰۵:۴۸ سانحه برای اتوبوس دانش آموزان مین رئیس اورژانس داراب به خبرنگار مهر گفت: این تصادف ساعاتی پیش در حوالی جاده فتح آباد داراب رخ داده است.2561732 - اعلام آ ین وضعیت مصدومان/حرکت شبانه برای اردوها ممنوع نیستهادی کشاورز بیان کرد: دانش آموزان أهل میناب و حدودا ١٤ ساله بودند.تعداد ۱۰ دستگاه خودروی امدادی اورژانس، سه دستگاه از هلال احمر و ۲ دستگاه آتش نشانی به منطقه اعزام شدند.
واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب بیش از 44 کشته و زخمی برجای گذاشت.به گزارش ایسنا، این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد.دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع به پرونده تصادف دانش آموزان15:45 در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری فارس دقایقی پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب ضمن تسلیت به خانواده درگذشتگان حادثه تلخ تصادف اتوبوس دانش آموزان دستوراتی در راستای تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات با قید فوریت در خصوص علل این حادثه صادر و تأکید کرد: دو اتوبوس دیگر حامل دانش آموزان با هماهنگی مسئولین حوزه های قضایی همجوار و با مشایعت پلیس راه به استان هرمزگان بازگردند.علی القاصی با بیان این که «5 نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به شیراز اعزام شده اند» از عیادت و بررسی آ ین وضعیت مصدومان حادثه در بیمارستان توسط مسئولان قضایی شهرستان خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع حادثه دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت ، بررسی علل فوت و تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.وی همچنین از بازداشت راننده اتوبوس به دستور دادستان شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: دستور انجام تست مرفین والکل صادر شده است.وی با تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و شناسایی مقصر یا مقصرین و علل وقوع این حادثه دستور بررسی وضعیت بیمه خودرو و دانش آموزان را نیزصادر کرد.رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به این که «صدور مجوز حرکت در شب از سوی مسئولین اقدام اشتباهی بوده است»، گفت : پس از کارشناسی میزان تقصیر مقصران حادثه به صورت دقیق انجام و اطلاع رسانی خواهد شدقطع عضو و نخاع 4 نفر از مصدومان حادثه اتوبوس دانش آموزان15:31 معاون سازمان اورژانس کشور از قطع عضو و قطع نخاع 4 تن از مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس داراب خبر داد.حسن نوری در گفت وگو با ایسنا، درباره آ ین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان در داراب اظهار کرد: متاسفانه دو نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان داراب دچار قطع عضو شدند و همچنین براساس آ ین گزارش ها دو نفر دیگر از دانش آموزان مصدوم نیز دچار قطع نخاع شدند.به گفته وی، در حال حاضر پنج نفر دیگر از مصدومان در اتاق عمل تحت عمل جراحی هستند.نوری در مورد اختلاف اعداد اعلامی از قربانیان حادثه توسط دستگاه های مختلف گفت: با توجه به اینکه اجساد برخی از افراد به شدت آسیب دیده بود امکان شناسایی نداشت اما براساس آ ین گزارش ها، پزشکی قانونی تاکنون مرگ 9 نفر را تایید کرده است.پیام تسلیت آموزش و پرورش 14:51 آموزش و پرورش در پی درگذشت تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی، پیام تسلیتی صادر کرد.به گزراش ایسنا، درمتن پیام سید محمد بطحایی آمده است:« حادثه غمبار درگذشت تعدادی از فرزندان عزیزم، دانش آموزان هرمزگانی عضو سازمان دانش آموزی به همراه س رستان خدومشان که در اولین ساعات بامداد امروز درسانحه رانندگی به وقوع پیوست، موجب اندوه وتالم فراوان اینجانب گردید.اینجانب،ضمن ابراز همدردی وعرض تسلیت به ملت شریف ایران، جامعه فرهنگیان کشور به ویژه خانواده های داغدار این عزیزان برای آنان صبرو اجر و برای مجروحان حادثه شفای عاجل مس دارم.»گفتنی است، سیدمحمد بطحایی، آموزش و پرورش درراس هیأتی ویژه برای بررسی دقیق موضوع عازم محل حادثه شده است.سفر استاندار و مسئولان هرمزگان به داراب 14:50 استاندار هرمزگانجهت بررسی وضعیت مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگان در استان فارس وارد داراب شد تا از نزدیک روند درمانی مصدومان واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را بررسی کند.همچنین احمد مرادی، مردم هرمزگان در خانه ملت نیز برای عیادت از مصدومین حادثه راهی شیراز شده است.دانش هاشمی پور، مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان برای بررسی حادثه دانش آموزان در بیمارستان داراب حضور یافت.همچنین در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.پیش ازاین برای رسیدگی به وضعیت سانحه اتوبوس دانش آموزان، آموزش وپرورش به همراه رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم محل حادثه در شهرستان داراب شده بودند.تعداد فوتی ها همان 9 نفر است14:47رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس گفت: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته است.حمیدرضا شعبانی در گفت و گو با ایسنا گفت: قرار است تاساعتی دیگر آموزش و پرورش از طریق فرودگاه شهید دستغیب به شیراز سفر و با بالگرد به داراب عزیمت کند.وی تصریح کرد: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته؛ هفت نفر از فوت شدگان دانش آموز، یک نفر معلم و یک نفر هم راننده بوده اند.به گفته رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، سه دانش آموز مصدوم به دلیل نیازی که به دریافت خدمات فوق تخصصی وجود داشت، با بالگرد به شیراز اعزام شده اند.شعبانی با بیان اینکه تااین لحظه هیچ یک از دانش آموزان مصدوم، دچار قطع عضو نشده اند، گفت: دلیل اعزام سه دانش آموز مصدوم به شیراز، وخامت حال آنان بود و هر سه مصدوم در بیمارستان های ی و رجایی شیراز بستری هستند.وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در ساعات اولیه وقوع حادثه دستور فوری پیگیری مسائل دانش آموزان مصدوم را صادر کرده است.جزئیات حادثه اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه14:42 حمیدی رئیس پلیس راه کشور علل احتمالی حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب را تشریح کرد.وی گفت: بررسی ها اولیه نشان داد که سرعت اتوبوس کاملا مجاز بوده و بیش از سرعت مجاز منطقه تردد نکرده است و از آنجایی که راننده یک ساعت و نیم ساعت قبل پشت فرمان قرار گرفته بود؛ برهمین اساس قاعدتا باید با آمادگی کامل رانندگی می کرده است.وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که راننده در صحنه ورود به حادثه و در آن لحظه بنا به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست توجه کافی به جلو نداشته است، افزود: بررسی اولیه نشان می دهد ممکن است راننده خواب بوده باشد.وی افزود: متاسفانه اتوبوس با قرنیز پل برخورده کرده و از جاده خارج می شود در حالیکه جاده کفی است و قاعدتا نباید این چنین حادثه ای رخ می داد اما بررسی ها نشان داد که کشیدگی خودرو در حاشیه راه که به بغل خو ده بوده منجر به افزایش فوت و مجروحان سرنشینان شده است.پیگیری برای شناسایی و برخورد با مقصرین حادثه/حرکت شبانه اتوبوس دانش آموزان ممنوع نیست14:09 مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به انتقادات و ابهامات پیرامون حادثه داراب پاسخ داد و گفت: عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند، همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.فیض در گفت وگو با ایسنا، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب و همچنین آرزوی بهبودی هرچه سریعتر مصدومین اظهار کرد: اکنون به همراه آموزش و پرورش در حال عزیمت به محل وقوع حادثه هستیم.وی در پاسخ به برخی انتقادات از جمله نبودن آیین نامه ای محکم و متقن برای اردوهای دانش آموزی گفت: آیین نامه اردوهای دانش آموزی از قدمتی بالا برخوردار است و در این سال ها نیز بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. آیین نامه فعلی آیین نامه پخته ای است که بسیاری از موارد اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی، امنیتی و حوادث غیرمنتظره در آن دیده شده است.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با باین اینکه هر آیین نامه ای توسط عده ای اجرا می شود گفت: ممکن است آیین نامه کامل باشد، اما اجرا ناقص باشد یا ممکن است آیین نامه کامل و اجرا هم بی نقص باشد اما همه چیز قابل پیش بینی و کنترل نباشد. در هر صورت بی انصافی است که بگوییم آیین نامه دقیق نیست زیرا چند بار بازنگری شده و آنچه اکنون در حال اجراست حاصل سال ها کار مطالعاتی و کارشناسی است و از پختگی لازم برخوردار است.فیض در پاسخ به اینکه آیا حرکت شبانه اتوبوس حامل دانش آموزان منع قانونی داشته است گفت: حرکت در شب در یک دوره ای تخلف بوده، اما در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می شود حرکت در شب هم بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس چون چراغ و امکانات لازم که جوانب آن بر عهده دستگاه های ذیربط است. بررسی مسائل فنی وسیله حمل و نقل بر عهده دستگاه های ذیربط است.وی ادامه داد: آنچه بر عهده ماست این است که با شرکت های مجاز جاده ای طرف قرارداد شویم. مسائل فنی و کارشناسی و همچنین رعایت ضوابط بر عهده سایر دستگاه ها و شرکت هاست.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند و ما پیگیر موضوع هستیم عنوان کرد: اگر مقصر دستگاه یا فردی باشد باید با وی برخورد قانونی صورت گیرد. ما به نمایندگی از خانواده های محترم پیگیر هستیم و آن را به سرانجام می رسانیم. همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.اسامی مجروحان حادثه ۱۳:۵۶وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه داراب را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی را اعلام کرد:با وجود آنکه رئیس هلال احمر داراب شمار قربانیان این حادثه را 12 تن اعلام کرده بود، معاون عملیات اوژانس کشور در ساعت 12 و 50 دقیقه با عدم تایید این آمارها، شمار قربانیان را تاکنون 9 نفر اعلام کرد و درباره این اختلاف آمارها نیز گفت: در صحنه حادثه به دلیل شرایطی که وجود داشته شمار کشته ها را 11 نفر اعلام کرده بودند، ولی آنچه که تاکنون پزشکی قانونی تایید کرده 9 کشته است.وی با رد ادعای فوت راننده اتوبوس، اعلام کرد: راننده این اتوبوس زنده است، کمک راننده و یکی از مربیان جان خود را از دست داده اند.معاون عملیات اوژانس کشور با اشاره به بدخیم بودن حال 3 تن از مصدومان تصریح کرد: مصدومان حادثه از همان ساعت اولیه به بیمارستان منتقل شدند و ۳ مصدوم بدحال نیز به شیراز منتقل شدند و دو مصدوم دیگر نیز به شیراز منتقل خواهند شد.براساس گزارش وبدا، از مجموع 34 مصدوم اعزامی به بیمارستان حسن (ع) داراب پنج مصدوم توسط اورژانس هوایی به شیراز انتقال یافته اند و پنج مصدوم نیز در اتاق عمل و تحت عمل جراحی می باشند. همچنین یک مصدوم (معصومه محمودی زاده 14 ساله) درمان و ترخیص شد و سایر مصدومین در بیمارستان داراب تحت نظر می باشند.معاون کل وزارت بهداشت عازم شیراز شد12:30 با دستور بهداشت، حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به وضعیت مصدومین سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عازم شیراز شد.براساس گزارش وبدا، در این سانحه متاسفانه ۱۱ نفر از دانش آموزان و سرنشینان اتوبوس کشته و ۳۴ نفر مصدوم شدند که حال تعدادی از مصدومین وخیم گزارش شده است همچنین ۴ نفر از مصدومین بدحال با بالگرد اورژانس به شیراز منتقل شدند و بقیه مصدومین در بیمارستان داراب بستری هستند«خواب آلودگی راننده» علت حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان۱۱:۵۷رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا علت اولیه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان را خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کرد.سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا،با اشاره به حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان هرمزگان گفت: ساعت 4:26 بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس در محور داراب به بندرعباس که حامل دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان شهرستان های رودبار و میناب بود و از بندرعباس به مقصد شیراز در حرکت بود، واژگون شد.رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تا این لحظه 12 نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند و 33 تن مجروح شدند گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد علت وقوع این حادثه، خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس بوده است.آموزش و پرورش شمار قربانیان حادثه داراب را 9 نفر اعلام کرد۱۱:۴۸از سوی دیگر علیگو قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی شمار قربانیان این حادثه را 9 تن اعلام و اظهار کرد: متاسفانه امروز حادثه تلخ واژگونی اتوبوس برای دانش آموزان فرزانه ما که بسیار هم برایمان عزیز بودند رخ داد. از لحظات اولیه دو تن از معاونان سازمان دانش آموزی در محل حادثه حضور یافتند و جلسه ای با حضور دادستان داراب، نیروی انتظامی راهنمایی رانندگی و مسئولین اورژانس و بیمارستان تشکیل و وضعیت رسیدگی مصدومین تعیین تکلیف شد.وی افزود: بر اساس آ ین آمارها حدود 9 تن از مربیان و دانش آموزان خود را که در حال اعزام به اردوی فرزانگان بودند را از دست دادیم که اسامی آنها متعاقبا اعلام می شود.قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه وضعیت مابقی دانش آموزان مصدوم در بیمارستان در حال رسیدگی است گفت: چهار نفر که وضعیت حادتری داشتند و امکان انتقال میسر بوده برای ادامه درمان با هلی کوپتر از داراب به شیراز منتقل شدند.وی اعلام کرد: آموزش وپرورش به همراه معاون فرهنگی، رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم شهرستان داراب شده اند.علیگو بااشاره به اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی در شیراز با جمعیت 1000 نفری گفت: سهم استان هرمزگان حدود 120 دانش آموز بود.وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد، و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.قائم مقام سازمان دانش آموزی خاطر نشان کرد: از ابتدای تابستان حدود1000سفر اتوبوسی برای اردوهای مختلف آموزش و پرورش استفاده شده و حدود 20 هزار نفر جابه جایی دانش آموز داشته ایم و این سانحه اولین اتفاق تلخ برای اردوهای آموزش و پرورش بوده است.وی ادامه داد: در حال حاضر14هزار دانش آموز در اردوهای تشکیلاتی سازمان دانش آموزی شرکت کرده اند و اردوی شیراز نیز آ ین اردوی امسال محسوب می شود.بطحایی به داراب می رود۱۱:۳۲ در پی این حادثه آموزش و پرورش در پیامی توییتری از سفر خود به داراب خبر داد.در این پیام آمده است: « پدرانه با خانواده های داغدار همدردم. همان ساعات اولیه دستورات لازم برای بررسی و پیگیری سریع وضعیت دانش آموزان هرمزگان را دادم و به داراب می روم.»اسامی قربانیان۱۱:۲۳صادقی دادستان شهرستان داراب در گفت و گو با ایسنا افزود: در حادثه واژگونی اتوبوس که سحرگاه امروز به وقوع پیوست، تعداد 34 نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح و 9 تن کشته شده اند.وی گفت: در میان کشته شدگان خانم فرهی س رست گروه و 7 تن از دانش آموزان به نام های مهرنوش ناصری، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی، شیدا امانی، شیوا مبینی، فاطمه صادقی نسب و زهرا زرنگار، شناسایی شده اند.به گزارش ایسنا، نام حمید محبت بخش، راننده اتوبوس نیز در میان فهرست قربانیان این حادثه دیده می شود.صادقی با تصریح اینکه 4 دانش آموز مصدوم به سایر بیمارستان های استان منجمله شیراز اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون پلیس راه رسما علت حادثه را اعلام نکرده است.انتقال 3 مصدوم با اورژانس هوایی به شیراز10:57 بنا بر اعلام سازمان اورژانس کشور، سه مصدوم بد حال حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی توسط اورژانس هوایی به شیراز منتقل شدند.افزایش شمار جان باختگان واژگونی اتوبوس دانش اموزان به 12 نفر۱۰:۵۵ تعداد کشته شدگان و مصدومان حادثه واژگونی دانش آموزان دختر اهل استان هرمزگان در حوالی قلعه بیابان بخش رستاق داراب فارس به 12 و 33 مصدوم رسید.به گزارش ایسنا، براساس اعلام محمود حیدری، رئیس هلال احمر داراب تعداد کشته های حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی به ۱۲ نفر افزایش یافته است. حسن اسدی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان هرمزگان هم ضمن ابراز تأسف از بروز این حادثه پیرو ارتباط و هماهنگی با فوریت های پزشکی استان هرمزگان آمادگی خود را برای رسیدگی به مصدومان و ارسال آمبولانس هوایی اعلام کرد.براساس پیگیری های خبرنگار ایسنا کل دانش آموزان اعزامی از استان هرمزگان 126 نفر بوده اند که اتوبوس واژگون شده حامل دانش آموزان میناب و رودان بوده است.پلیس داراب نیز اعلام کرد که علت این حادثه در دست بررسی است . این اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عضو تشکیلات سازمان دانش آموزی بود که باهدف شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند.حادثه داراب 10 کشته و 22 مصدوم داشتدر ساعت ۰۹:۵۵حسن فیاض پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: اتوبوس حامل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان استان هرمزگان حوالی ساعت 4 صبح امروز در حوالی جنت شهر در روستای قلعه رستاق داراب واژگون شده است.فیاض پور گفت: سه فروند بالگرد از ای شیراز، جهرم و لار به داراب اعزام و سه مصدوم بدحال به بیمارستان های شیراز منتقل شده اند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با یادآوری اینکه دانش آموزان حادثه دیده برای حضور در اردوی فرزانگان قرار بود به شهرستان داراب عزیمت کنند، گفت: این دانش آموزان از ای رودان و میناب استان هرمزگان به سمت داراب در حرکت بودند.فیاض پور علت واژگونی را خواب آلودگی راننده اعلام و تاکید کرد که معاون درمان علوم پزشکی شیراز به همراه مسئولان آموزش و پرورش به داراب عزیمت کرده اند تا مسائل مرتبط با دانش آموزان حادثه دیده را پیگیری کنند.این مقام مسئول اضافه کرد: به خانواده دانش آموزان حادثه دیده اطلاع داده شده است.مرگ 11 تن در حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان9:35 معاون عملیات سازمان اورژانس کشور از واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی در داراب با ۴۴ کشته و زخمی خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۳۳ نفر از سرنشینان اتوبوس شد.براساس گزارش وبدا، مصدومان این حادثه به بیمارستان حسن (ع) داراب منتقل شدند و حال ۱۳ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است و متاسفانه احتمال افزایش فوتی ها وجود دارداین خبر تکمیل می شود
واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب بیش از 44 کشته و زخمی برجای گذاشت.اقتصادگردان- این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد. دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع به پرونده تصادف دانش آموزان15:45 در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.به گزارش ایسنا، رئیس کل دادگستری فارس دقایقی پس از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان فرزانه در داراب ضمن تسلیت به خانواده درگذشتگان حادثه تلخ تصادف اتوبوس دانش آموزان دستوراتی در راستای تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات با قید فوریت در خصوص علل این حادثه صادر و تأکید کرد: دو اتوبوس دیگر حامل دانش آموزان با هماهنگی مسئولین حوزه های قضایی همجوار و با مشایعت پلیس راه به استان هرمزگان بازگردند.علی القاصی با بیان این که «5 نفر از مصدومان با اورژانس هوایی به شیراز اعزام شده اند» از عیادت و بررسی آ ین وضعیت مصدومان حادثه در بیمارستان توسط مسئولان قضایی شهرستان خبر داد و ضمن تأکید بر درمان سریع حادثه دیدگان افزود: در خصوص متوفیان حادثه نیز تأکیدات لازم در راستای تسریع اقدامات قانونی، احراز هویت ، بررسی علل فوت و تحویل به خانواده ها به پزشکی قانونی استان ابلاغ شده است.وی همچنین از بازداشت راننده اتوبوس به دستور دادستان شهرستان داراب خبر داد و تصریح کرد: دستور انجام تست مرفین والکل صادر شده است.وی با تأکید بر رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و شناسایی مقصر یا مقصرین و علل وقوع این حادثه دستور بررسی وضعیت بیمه خودرو و دانش آموزان را نیزصادر کرد.رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به این که «صدور مجوز حرکت در شب از سوی مسئولین اقدام اشتباهی بوده است»، گفت : پس از کارشناسی میزان تقصیر مقصران حادثه به صورت دقیق انجام و اطلاع رسانی خواهد شدقطع عضو و نخاع 4 نفر از مصدومان حادثه اتوبوس دانش آموزان15:31 معاون سازمان اورژانس کشور از قطع عضو و قطع نخاع 4 تن از مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس داراب خبر داد.حسن نوری در گفت وگو با ایسنا، درباره آ ین وضعیت مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان در داراب اظهار کرد: متاسفانه دو نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان داراب دچار قطع عضو شدند و همچنین براساس آ ین گزارش ها دو نفر دیگر از دانش آموزان مصدوم نیز دچار قطع نخاع شدند.به گفته وی، در حال حاضر پنج نفر دیگر از مصدومان در اتاق عمل تحت عمل جراحی هستند.نوری در مورد اختلاف اعداد اعلامی از قربانیان حادثه توسط دستگاه های مختلف گفت: با توجه به اینکه اجساد برخی از افراد به شدت آسیب دیده بود امکان شناسایی نداشت اما براساس آ ین گزارش ها، پزشکی قانونی تاکنون مرگ 9 نفر را تایید کرده است.پیام تسلیت آموزش و پرورش 14:51 آموزش و پرورش در پی درگذشت تعدادی از دانش آموزان هرمزگانی، پیام تسلیتی صادر کرد.به گزراش ایسنا، درمتن پیام سید محمد بطحایی آمده است:« حادثه غمبار درگذشت تعدادی از فرزندان عزیزم، دانش آموزان هرمزگانی عضو سازمان دانش آموزی به همراه س رستان خدومشان که در اولین ساعات بامداد امروز درسانحه رانندگی به وقوع پیوست، موجب اندوه وتالم فراوان اینجانب گردید.اینجانب،ضمن ابراز همدردی وعرض تسلیت به ملت شریف ایران، جامعه فرهنگیان کشور به ویژه خانواده های داغدار این عزیزان برای آنان صبرو اجر و برای مجروحان حادثه شفای عاجل مس دارم.»گفتنی است، سیدمحمد بطحایی، آموزش و پرورش درراس هیأتی ویژه برای بررسی دقیق موضوع عازم محل حادثه شده است.سفر استاندار و مسئولان هرمزگان به داراب 14:50 استاندار هرمزگانجهت بررسی وضعیت مصدومین حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگان در استان فارس وارد داراب شد تا از نزدیک روند درمانی مصدومان واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را بررسی کند.همچنین احمد مرادی، مردم هرمزگان در خانه ملت نیز برای عیادت از مصدومین حادثه راهی شیراز شده است.دانش هاشمی پور، مدیرکل آموزش وپرورش هرمزگان برای بررسی حادثه دانش آموزان در بیمارستان داراب حضور یافت.همچنین در پی وقوع حادثه تصادف اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در شهرستان داراب رئیس کل دادگستری استان فارس دستور تشکیل پرونده و رسیدگی سریع و انجام اقدامات قانونی در این خصوص را صادر کرد.پیش ازاین برای رسیدگی به وضعیت سانحه اتوبوس دانش آموزان، آموزش وپرورش به همراه رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم محل حادثه در شهرستان داراب شده بودند.تعداد فوتی ها همان 9 نفر است14:47رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس گفت: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته است.حمیدرضا شعبانی در گفت و گو با ایسنا گفت: قرار است تاساعتی دیگر آموزش و پرورش از طریق فرودگاه شهید دستغیب به شیراز سفر و با بالگرد به داراب عزیمت کند.وی تصریح کرد: تعداد فوت شدگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 9 نفر است و هیچ افزایشی نداشته؛ هفت نفر از فوت شدگان دانش آموز، یک نفر معلم و یک نفر هم راننده بوده اند.به گفته رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش فارس ، سه دانش آموز مصدوم به دلیل نیازی که به دریافت خدمات فوق تخصصی وجود داشت، با بالگرد به شیراز اعزام شده اند.شعبانی با بیان اینکه تااین لحظه هیچ یک از دانش آموزان مصدوم، دچار قطع عضو نشده اند، گفت: دلیل اعزام سه دانش آموز مصدوم به شیراز، وخامت حال آنان بود و هر سه مصدوم در بیمارستان های ی و رجایی شیراز بستری هستند.وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش در ساعات اولیه وقوع حادثه دستور فوری پیگیری مسائل دانش آموزان مصدوم را صادر کرده است.جزئیات حادثه اتوبوس دانش آموزان به روایت رییس پلیس راه14:42 حمیدی رئیس پلیس راه کشور علل احتمالی حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب را تشریح کرد.وی گفت: بررسی ها اولیه نشان داد که سرعت اتوبوس کاملا مجاز بوده و بیش از سرعت مجاز منطقه تردد نکرده است و از آنجایی که راننده یک ساعت و نیم ساعت قبل پشت فرمان قرار گرفته بود؛ برهمین اساس قاعدتا باید با آمادگی کامل رانندگی می کرده است.وی با بیان اینکه بررسی ها نشان داد که راننده در صحنه ورود به حادثه و در آن لحظه بنا به دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست توجه کافی به جلو نداشته است، افزود: بررسی اولیه نشان می دهد ممکن است راننده خواب بوده باشد.وی افزود: متاسفانه اتوبوس با قرنیز پل برخورده کرده و از جاده خارج می شود در حالیکه جاده کفی است و قاعدتا نباید این چنین حادثه ای رخ می داد اما بررسی ها نشان داد که کشیدگی خودرو در حاشیه راه که به بغل خو ده بوده منجر به افزایش فوت و مجروحان سرنشینان شده است.پیگیری برای شناسایی و برخورد با مقصرین حادثه/حرکت شبانه اتوبوس دانش آموزان ممنوع نیست14:09 مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش به انتقادات و ابهامات پیرامون حادثه داراب پاسخ داد و گفت: عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند، همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.فیض در گفت وگو با ایسنا، ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان فرزانه در داراب و همچنین آرزوی بهبودی هرچه سریعتر مصدومین اظهار کرد: اکنون به همراه آموزش و پرورش در حال عزیمت به محل وقوع حادثه هستیم.وی در پاسخ به برخی انتقادات از جمله نبودن آیین نامه ای محکم و متقن برای اردوهای دانش آموزی گفت: آیین نامه اردوهای دانش آموزی از قدمتی بالا برخوردار است و در این سال ها نیز بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. آیین نامه فعلی آیین نامه پخته ای است که بسیاری از موارد اعم از مسائل بهداشتی، ایمنی، امنیتی و حوادث غیرمنتظره در آن دیده شده است.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با باین اینکه هر آیین نامه ای توسط عده ای اجرا می شود گفت: ممکن است آیین نامه کامل باشد، اما اجرا ناقص باشد یا ممکن است آیین نامه کامل و اجرا هم بی نقص باشد اما همه چیز قابل پیش بینی و کنترل نباشد. در هر صورت بی انصافی است که بگوییم آیین نامه دقیق نیست زیرا چند بار بازنگری شده و آنچه اکنون در حال اجراست حاصل سال ها کار مطالعاتی و کارشناسی است و از پختگی لازم برخوردار است.فیض در پاسخ به اینکه آیا حرکت شبانه اتوبوس حامل دانش آموزان منع قانونی داشته است گفت: حرکت در شب در یک دوره ای تخلف بوده، اما در آیین نامه جدید که حدود پنج سالی است اجرا می شود حرکت در شب هم بلامانع اعلام شده، منتها با رعایت ضوابطی چون تعداد رانندگان و مسائل فنی اتوبوس چون چراغ و امکانات لازم که جوانب آن بر عهده دستگاه های ذیربط است. بررسی مسائل فنی وسیله حمل و نقل بر عهده دستگاه های ذیربط است.وی ادامه داد: آنچه بر عهده ماست این است که با شرکت های مجاز جاده ای طرف قرارداد شویم. مسائل فنی و کارشناسی و همچنین رعایت ضوابط بر عهده سایر دستگاه ها و شرکت هاست.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه عزیزان جان باخته و مصدومان حادثه همانند فرزندان ما هستند و ما پیگیر موضوع هستیم عنوان کرد: اگر مقصر دستگاه یا فردی باشد باید با وی برخورد قانونی صورت گیرد. ما به نمایندگی از خانواده های محترم پیگیر هستیم و آن را به سرانجام می رسانیم. همکاران ما در آموزش و پرورش و مقام عالی وزارت به نمایندگی از خانواده های جان باختگان تا آ ین مراحل پیگیر خواهند بود تا مقصر شناسایی شود.اسامی مجروحان حادثه ۱۳:۵۶وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه داراب را اعلام کرد.به گزارش ایسنا، وزارت بهداشت اسامی مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر هرمزگانی را اعلام کرد:با وجود آنکه رئیس هلال احمر داراب شمار قربانیان این حادثه را 12 تن اعلام کرده بود، معاون عملیات اوژانس کشور در ساعت 12 و 50 دقیقه با عدم تایید این آمارها، شمار قربانیان را تاکنون 9 نفر اعلام کرد و درباره این اختلاف آمارها نیز گفت: در صحنه حادثه به دلیل شرایطی که وجود داشته شمار کشته ها را 11 نفر اعلام کرده بودند، ولی آنچه که تاکنون پزشکی قانونی تایید کرده 9 کشته است.وی با رد ادعای فوت راننده اتوبوس، اعلام کرد: راننده این اتوبوس زنده است، کمک راننده و یکی از مربیان جان خود را از دست داده اند.معاون عملیات اوژانس کشور با اشاره به بدخیم بودن حال 3 تن از مصدومان تصریح کرد: مصدومان حادثه از همان ساعت اولیه به بیمارستان منتقل شدند و ۳ مصدوم بدحال نیز به شیراز منتقل شدند و دو مصدوم دیگر نیز به شیراز منتقل خواهند شد.براساس گزارش وبدا، از مجموع 34 مصدوم اعزامی به بیمارستان حسن (ع) داراب پنج مصدوم توسط اورژانس هوایی به شیراز انتقال یافته اند و پنج مصدوم نیز در اتاق عمل و تحت عمل جراحی می باشند. همچنین یک مصدوم (معصومه محمودی زاده 14 ساله) درمان و ترخیص شد و سایر مصدومین در بیمارستان داراب تحت نظر می باشند.معاون کل وزارت بهداشت عازم شیراز شد12:30 با دستور بهداشت، حریرچی معاون کل وزارت بهداشت به منظور رسیدگی به وضعیت مصدومین سانحه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عازم شیراز شد.براساس گزارش وبدا، در این سانحه متاسفانه ۱۱ نفر از دانش آموزان و سرنشینان اتوبوس کشته و ۳۴ نفر مصدوم شدند که حال تعدادی از مصدومین وخیم گزارش شده است همچنین ۴ نفر از مصدومین بدحال با بالگرد اورژانس به شیراز منتقل شدند و بقیه مصدومین در بیمارستان داراب بستری هستند«خواب آلودگی راننده» علت حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان۱۱:۵۷رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا علت اولیه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان را خستگی و خواب آلودگی راننده اعلام کرد.سرهنگ نادر رحمانی در گفت وگو با ایسنا،با اشاره به حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در استان هرمزگان گفت: ساعت 4:26 بامداد امروز یک دستگاه اتوبوس در محور داراب به بندرعباس که حامل دانش آموزان دختر راهنمایی و دبیرستان شهرستان های رودبار و میناب بود و از بندرعباس به مقصد شیراز در حرکت بود، واژگون شد.رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه تا این لحظه 12 نفر جان خود را در این حادثه از دست دادند و 33 تن مجروح شدند گفت: بررسی های اولیه نشان می دهد علت وقوع این حادثه، خستگی و خواب آلودگی راننده اتوبوس بوده است.آموزش و پرورش شمار قربانیان حادثه داراب را 9 نفر اعلام کرد۱۱:۴۸از سوی دیگر علیگو قائم مقام رئیس سازمان دانش آموزی شمار قربانیان این حادثه را 9 تن اعلام و اظهار کرد: متاسفانه امروز حادثه تلخ واژگونی اتوبوس برای دانش آموزان فرزانه ما که بسیار هم برایمان عزیز بودند رخ داد. از لحظات اولیه دو تن از معاونان سازمان دانش آموزی در محل حادثه حضور یافتند و جلسه ای با حضور دادستان داراب، نیروی انتظامی راهنمایی رانندگی و مسئولین اورژانس و بیمارستان تشکیل و وضعیت رسیدگی مصدومین تعیین تکلیف شد.وی افزود: بر اساس آ ین آمارها حدود 9 تن از مربیان و دانش آموزان خود را که در حال اعزام به اردوی فرزانگان بودند را از دست دادیم که اسامی آنها متعاقبا اعلام می شود.قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه وضعیت مابقی دانش آموزان مصدوم در بیمارستان در حال رسیدگی است گفت: چهار نفر که وضعیت حادتری داشتند و امکان انتقال میسر بوده برای ادامه درمان با هلی کوپتر از داراب به شیراز منتقل شدند.وی اعلام کرد: آموزش وپرورش به همراه معاون فرهنگی، رئیس سازمان دانش آموزی و قائم مقام بهداشت، عازم شهرستان داراب شده اند.علیگو بااشاره به اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی در شیراز با جمعیت 1000 نفری گفت: سهم استان هرمزگان حدود 120 دانش آموز بود.وی با بیان اینکه اتوبوس حامل دانش آموزان از مجموعه مورد تایید سازمان حمل و نقل جاده ای تهیه شده است، ادامه داد: قبل از هرگونه سفری اتوبوس از لحاظ فنی و راننده از جهت سلامت مورد تایید راهنمایی و رانندگی قرار می گیرد، و وزارت آموزش و پرورش بدون بررسی این شرایط تایید مراکز قانونی، به هیچ عنوان از این اتوبوس ها استفاده نخواهد کرد.قائم مقام سازمان دانش آموزی خاطر نشان کرد: از ابتدای تابستان حدود1000سفر اتوبوسی برای اردوهای مختلف آموزش و پرورش استفاده شده و حدود 20 هزار نفر جابه جایی دانش آموز داشته ایم و این سانحه اولین اتفاق تلخ برای اردوهای آموزش و پرورش بوده است.وی ادامه داد: در حال حاضر14هزار دانش آموز در اردوهای تشکیلاتی سازمان دانش آموزی شرکت کرده اند و اردوی شیراز نیز آ ین اردوی امسال محسوب می شود.بطحایی به داراب می رود۱۱:۳۲ در پی این حادثه آموزش و پرورش در پیامی توییتری از سفر خود به داراب خبر داد.در این پیام آمده است: « پدرانه با خانواده های داغدار همدردم. همان ساعات اولیه دستورات لازم برای بررسی و پیگیری سریع وضعیت دانش آموزان هرمزگان را دادم و به داراب می روم.»اسامی قربانیان۱۱:۲۳صادقی دادستان شهرستان داراب در گفت و گو با ایسنا افزود: در حادثه واژگونی اتوبوس که سحرگاه امروز به وقوع پیوست، تعداد 34 نفر از سرنشینان اتوبوس مجروح و 9 تن کشته شده اند.وی گفت: در میان کشته شدگان خانم فرهی س رست گروه و 7 تن از دانش آموزان به نام های مهرنوش ناصری، مطهره دلاوری، مینا جمشیدی، شیدا امانی، شیوا مبینی، فاطمه صادقی نسب و زهرا زرنگار، شناسایی شده اند.به گزارش ایسنا، نام حمید محبت بخش، راننده اتوبوس نیز در میان فهرست قربانیان این حادثه دیده می شود.صادقی با تصریح اینکه 4 دانش آموز مصدوم به سایر بیمارستان های استان منجمله شیراز اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: تاکنون پلیس راه رسما علت حادثه را اعلام نکرده است.انتقال 3 مصدوم با اورژانس هوایی به شیراز10:57 بنا بر اعلام سازمان اورژانس کشور، سه مصدوم بد حال حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی توسط اورژانس هوایی به شیراز منتقل شدند.افزایش شمار جان باختگان واژگونی اتوبوس دانش اموزان به 12 نفر۱۰:۵۵ تعداد کشته شدگان و مصدومان حادثه واژگونی دانش آموزان دختر اهل استان هرمزگان در حوالی قلعه بیابان بخش رستاق داراب فارس به 12 و 33 مصدوم رسید.به گزارش ایسنا، براساس اعلام محمود حیدری، رئیس هلال احمر داراب تعداد کشته های حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی به ۱۲ نفر افزایش یافته است. حسن اسدی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان هرمزگان هم ضمن ابراز تأسف از بروز این حادثه پیرو ارتباط و هماهنگی با فوریت های پزشکی استان هرمزگان آمادگی خود را برای رسیدگی به مصدومان و ارسال آمبولانس هوایی اعلام کرد.براساس پیگیری های خبرنگار ایسنا کل دانش آموزان اعزامی از استان هرمزگان 126 نفر بوده اند که اتوبوس واژگون شده حامل دانش آموزان میناب و رودان بوده است.پلیس داراب نیز اعلام کرد که علت این حادثه در دست بررسی است . این اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی عضو تشکیلات سازمان دانش آموزی بود که باهدف شرکت در اردوی ملی فرزانگان راهی شیراز شده بودند.حادثه داراب 10 کشته و 22 مصدوم داشتدر ساعت ۰۹:۵۵حسن فیاض پور مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس نیز در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: اتوبوس حامل دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و دبیرستان استان هرمزگان حوالی ساعت 4 صبح امروز در حوالی جنت شهر در روستای قلعه رستاق داراب واژگون شده است.فیاض پور گفت: سه فروند بالگرد از ای شیراز، جهرم و لار به داراب اعزام و سه مصدوم بدحال به بیمارستان های شیراز منتقل شده اند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس با یادآوری اینکه دانش آموزان حادثه دیده برای حضور در اردوی فرزانگان قرار بود به شهرستان داراب عزیمت کنند، گفت: این دانش آموزان از ای رودان و میناب استان هرمزگان به سمت داراب در حرکت بودند.فیاض پور علت واژگونی را خواب آلودگی راننده اعلام و تاکید کرد که معاون درمان علوم پزشکی شیراز به همراه مسئولان آموزش و پرورش به داراب عزیمت کرده اند تا مسائل مرتبط با دانش آموزان حادثه دیده را پیگیری کنند.این مقام مسئول اضافه کرد: به خانواده دانش آموزان حادثه دیده اطلاع داده شده است.مرگ 11 تن در حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان9:35 معاون عملیات سازمان اورژانس کشور از واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی در داراب با ۴۴ کشته و زخمی خبر داد و گفت: این حادثه در ساعت 03:58 بامداد در محور داراب - بندرعباس- قبل از روستای قلعه بیابان اتفاق افتاد و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۳۳ نفر از سرنشینان اتوبوس شد.براساس گزارش وبدا، مصدومان این حادثه به بیمارستان حسن (ع) داراب منتقل شدند و حال ۱۳ نفر از مصدومان وخیم گزارش شده است و متاسفانه احتمال افزایش فوتی ها وجود دارد
به گزارش شفاف، دانش آموزان و دانشجویان از ساعاتی پیش از آغاز رسمی مراسم 22 بهمن در خیابان ها حضور پیدا کرده اند تا حماسه ای دیگر را در سی ونهمین جشن پیروزی انقلاب ی ایران رقم بزنند.12:27- نسل سوم و چهارم انقلاب، پای انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:23- لبیک یا حضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:17- تریبون آزاد بسیج دانشجویی کبیر و تهرانحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:15- سرسنگی: ملت امروز به نشان داد که نمی توان با اتحاد ایرانیان مقابله کرد مجید سرسنگی معاون فرهنگی تهران در حاشیه ۲۲بهمن گفت: ما آمده ایم تا ثابت کنیم که به پای آرمان های انقلاب و ایستاده ایم. امروز جشن پیروزی انقلاب ی ایران و هرساله به میدان گاهی برای تجلی حضور و عظمت اراده ایرانیان تبدیل می شود تا پایبندی به انقلاب و نظام را جهانیان ببینند.وی افزود: امروز ملت ایران به خیابان ها آمده اند تا بار دیگر حضوری پرشور و حماسی در 22 بهمن را در تاریخ ثبت کنند.معاون فرهنگی تهران بیان کرد: ملت ایران با حضور امروز خود به نشان داد که این کشور نمی تواند با اتحاد و انسجام ایرانی ها مقابله کند.12:11- غرفه بسیج دانشجویی شریف در شریفحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:09- غرفه اتحادیه انجمن های ی دانشجویان مستقل در ۲۲بهمن تهرانحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:06 سلفی نسل چهارم انقلاب با انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:04- پرچم انقلاب بردستان نوجوانان انقلابحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر12:00- در میان جمعیت چشمم به کودکی افتاد که بر صورتش پرچم ایران نقش بسته بود؛ مادرش می گفت از همین روزها باید یاد بگیرد که پرچم ایران مقدس است و برای اقتدارش خون ها ریخته شده است.حضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر11:55- ک نی که را به سطل زباله خواهند انداختحضور پرشور دانش ‎آموزان و دانشجویان در 22 بهمن + تصاویر11:51- غلامی: خواسته و ی، شنیده شدن صدای مردم از بطن جامعه استمنصور غلامی علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگویی با اشاره به فرمایش انقلاب مبنی بر اینکه مسئولان باید صدای واقعی مردم را بشنوند، اظهار کرد: اینکه صدای مردم از بطن جامعه شنیده شود، مسئله ای است که از ابتدای انقلاب ی، راحل و پس از آن ی به آن تاکید داشتند.وی ادامه داد: این مسئله حاکی از آن است که اکثریت مسئولان بین مردم زندگی می کنند؛ البته شاید مشغله های کاری مدت زمان زیادی را از آنان بگیرد اما آنان هم خانواده و فامیل دارند و می دانند در جامعه چه می گذرد. علوم تصریح کرد: امیدواریم که مسئولان پیام هایی را که از مردم دریافت می کنند، بیش از پیش به کار ببندند.غلامی درباره مطالبات واقعی مردم، گفت: ما باید به صورت شفاف و صریح با مردم صحبت کنیم چرا که آنان باید در جریان مسائل اجرایی کشور قرار گیرند و بدانند چه مسائلی باعث شده که برخی از خدمات به کندی صورت گیرد.وی خاطرنشان کرد: لذا این امر با سرعت انتشار خبر میسر است، دقت کنیم که گروه های مختلف که با انقلاب رابطه خوبی ندارند از مسائل کشور سوء استفاده نکنند.11:46- کودکی دو ساله، شاید تا به حال جمعیتی به این فراوانی ندیده باشد؛ یک تفنگ در دست دارد، همراه با پدر و مادرش به جشن چله انقلاب آمده است، می پرسم چرا تفنگ، می گوید می خواهم به شلیک کنم.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:38- حضور فعال اتحادیه های دانشجویی در 22 بهمن در خیابان انقلاب تهرانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:35-غرفه بسیج دانشجویی آزاد ی واحد علوم و تحقیقاتحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:32- دانشجویان: مسئولین ذوق نکنند به عشق آمدیمحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:23- فرزندان روح آللهحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:14- تست قندخون و فشارخون رایگان در غرفه بسیج دانشجویی علوم پزشکی تهرانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:11- گفت و گوی غلامی علوم با یک جانباز در حاشیه 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:09- نسل چهارم انقلاب در کنار انقل های قدیمی در جشن پیروزی انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن11:04- پلاکاردهای جالب دختران انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:48- کوچولوی انقل حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:41- حضور منصور غلامی علوم تحقیقات و فناوری در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:37- رئیس تهران: مردم با وجود همه مشکلات به انقلاب خود اعتماد دارندمحمود نیلی احمدآبادی رئیس تهران در گفت وگویی در حاشیه جشن انقلاب در خصوص حضور مردم در 22 بهمن گفت: امروز روز همبستگی مردم و روز ملت ایران است که در همین ساعات اولیه به وضوح قابل مشاهده است.وی در خصوص پیام مردم ایران به جهانیان گفت: پیام مردم در روز 22 بهمن پشتیبانی از انقلاب و نظام است و حضور ایرانیان در صحنه به منزله اتحاد و یکپارچگی آنها در مقابل دشمنان است.نیلی تصریح کرد: مردم با وجود کمبودها و چالش های اقتصادی همچنان به انقلاب خود اعتماد دارند و از آن حمایت می کنند.وی در باره علت دشمنی و کشورهای دیگر با کشورمان اظهار کرد: ایران رقابتی جدی با دارد و تاکنون در این رقابت موفق ظاهر شده است، به همین دلیل نفوذ را در منطقه کاهش داده است و این عملکرد عامل دشمنی با ایران شده است.10:22- حضور یکی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس در 22 بهمن همراه با فرزندانشحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:11- نوجوانان دهه هشتادی در خط مقدم دفاع از انقلاب یحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:10- ما را زیر پا می گذاریمحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:08- می گویم ارتباط سفالگری و انقلاب چیست؟ می گوید می خواهم بگویم سرنوشت ایران، دست خود ماست و هیچ مستکبری نمی تواند برای کشورم تصمیم بگیرد.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:07- سلفی دانشجویان با انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:06- و نسل چهارم انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:05- دانش آموزان و ت در جشن انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:04- حضور ابراهیم کلانتری معاون فرهنگی آزاد ی در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:03- پرچم ایران در دست نسل چهار انقلابحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:01- دانشجویان: تا فجر مستضعفین نهضت ادامه دارد؛ ف کارهایان بر فقر کوخ ها استوار استحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن10:0- دانشجویان: مردم گله مندند اما آمدند...؛ گرونی و فتنه امروز ماستحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:52- مرگ بر ؛ شعار دانش آموزانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:51- دانشجویان چینی در ۲۲ بهمن: انقلاب ی ایران تبولر و در بین مردم دنیا است.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:49- همه در غرفه بسیجحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:47- ع شهید ابراهیم هادی در دستان یکی از نوجوانان؛ پیوند نسل چهارم انقلاب با ی جنگ تحمیلیحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:45- نوجوانان با پرچم های لبیک یا زینب (س) در 22 بهمن شرکت د.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:32- من یک انقل ام؛ از بزرگی شنیدم که می گفت انقلاب بودن سن و سال ندارد، همین که در مسیر گام بگذاری، انقل هستی؛ پسرک هم انقل است.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:31- کوچکترها هم در شرکت کرده اند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:30- سلفی دانش آموزان با نظامیانحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:24- دهه هشتادی ها پرچم ایران ی را به دست گرفتند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمنحضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:18- دانشجویان بسیج دانشجویی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی در غرفه خود در خیابان انقلاب نرسیده به چهار راه نواب به مردم خدمات درمانی ارائه می کنند.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن9:00- نیلی احمدآبادی رئیس تهران از مقابل این به جمع راهپیمایان پیوست.حضور دانش آموزان و دانشجویان در 22 بهمن
قبل از توضیح در مورد تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی توسط یک زوج واشنگتنی باید گفت که تا به حال افراد زیادی در سراسر دنیا پیدا می شوند که در خودرو و گاهی نیز در ک ن های هواپیما زندگی می کنند. موضوعی که چندان هم عجب به نظر نمی رسد . با این حال سال ها پیش بوده که برایان و استرلا تصمیم گرفته بودند که یک اتوبوس مدرسه از کار افتاده را برای زندگی تزئین کنند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.همان طور که گفته شده تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی برای این زوج جوان دقیقا سه سال قبل رقم خورد ، زنمانی که برایان و استرلا در یک آپارتمان اجاره ای در واشنگتن زندگی می د ، می بایست ماهانه هزار و ۵۰۰ دلار به صاحب خانه شان اجاره می پرداختند. اما شرایط برای آن ها و سه فرزندشان به شکلی پیش رفت که دیگر توانایی پرداخت این هزینه ها را نداشتند و از همین رو تصمیم گرفتند یک اتوبوس قدیمی مدرسه را ب ند و برای زندگی خودشان بازسازی کنند.تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی این گونه کلید خورد که برایان این اتوبوس از رده خارج شده که تصویرش را مشاهده می کنیدبا قیمتی معادل ۲ هزار و ۶۰۰ دلار ید و البته برای تکمیل آن نیز چیزی معادل ۳۰ هزار دلار هم برای آن هزینه کرد تا حالا از خانه ای جمع و جور و مهمتر از همه ، خانه ای نزدیک به محل کار خود داشته باشد ، چون پیش از این برایان برای اینکه بتواند هزینه های زندگی را بپردازد، مجبور بود ساعت های طولانی کار کند و با در نظر گرفتن اینکه سه ساعتی هم در مسیر خانه تا محل کار بود، اصلا فرصت اینکه نزدیک خانواده اش باشد را نداشت، اما حالا اتوبوس را جایی نزدیک به محل کار پارک کرده اند و خانواده فرصت بیشتری برای در کنار هم بودن دارد.ایده این کار را از یک ویدئو در شبکه های اجتماعی بدست آوردند، در آن جا پر از افرادی است که محل های کوچک و دور از تصور را به محلی مناسب برای زندگی بدل می کنند و برایان ۲۹ ساله نیز از آن ها یاد گرفت که هرمکانی را می توانند برای اینکه مانند خانه از آن استفاده کنند، بازسازی کنند که در این مورد آن ها یک اتوبوس مدرسه را انتخاب د.آن ها حالا اتوبوسی دارند که برای خودشان است و در آن مکان مناسبی برای زندگی ساخته اند، تا جایی که استرلا می گوید اصلا تصور اینکه بخواهند خانه ای به شکل کلاسیک و سنتی داشته باشند را در ذهن ندارد و فکر می کند تا زمانی که سه فرزندش بزرگ شوند و به سراغ زندگی خودشان بروند در همین اتوبوس زندگی می کنند.البته آن ها با مشکلاتی هم دست و پنجه نرم می کنند که به گفته مادر خانواده اوایل خیلی بیشتر بوده، سال اول نمی دانستند برای گرم اتوبوس چه وسیله ای بهتر است و استفاده از بخاری برقی وقتی برق قطع می شد، اصلا ایده خوبی نبود و ابزار جایگزین نیاز داشت. با این حال بعد از سه سال این پنج نفر به شرایط زندگی در اتوبوس کاملا عادت کرده اند.تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگیمنبع treehugger
جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی با حضور آموزش و پرورش برای بررسی واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی برگزار شد.به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری آنا به نقل از خانه ملت، در پی سانحه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی جلسه اضطراری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی به منظور بررسی علت بروز سانحه و ابعاد این مهم با حضور نمایندگان مجلس، آموزش و پرورش و سایر مسئولان دستگاه های مرتبط امروز ( ، 14 شهریور) در محل کمیسیون برگزار شد.زاهدی: مشخص شود آیا ضوابط برگزاری در اردوی دانش آموزان هرمزگان به طور کامل اجرایی شده است یا خیردر این جلسه محمدمهدی زاهدی با اشاره به اینکه باید نگاه کارشناسی به بروز علت این حادثه داشت، گفت: در این بین باید با مقصرین نیز برخورد شود تا در آینده شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.وی خطاب به آموزش و پرورش افزود: باید مشخص شود که آیا ضوابط برگزاری اردوها در اردوی دانش آموزان هرمزگان به طور کامل اجرایی شده است یا خیر. مردم کرمان و راور در مجلس تصریح کرد: در این بین باید مشخص شود چرا دانش آموزان هرمزگانی ساعت 11 شب به سمت شیراز حرکت کرده اند.بطحایی: تیم کارشناسی به منظور بررسی رعایت مفاد مقررات و آئین نامه در اردوی دانش آموزان هرمزگانی تشکیل شده استدر ادامه این جلسه سید محمد بطحایی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 7 دانش آموز و یک مربی در این حادثه جان خود را از دست داده و 34 نفر مجروح شدند، گفت: بر اثر شدت جراحات 5 نفر از مجروحین به بیمارستان شیراز منتقل شدند.وی با اشاره به اینکه در ساعات اولیه حادثه طبق هماهنگی با بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلاش شد تا امور درمانی دانش آموزان به طور جد پیگیری شود، تصریح کرد: خوشبختانه با سرعت عمل نیروهای امدادی که کمتر از 10دقیقه در محل حادثه حضور داشتند از فوت شدن افراد پس از وقوع حادثه جلوگیری شد. آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گزارشات اولیه عامل انسانی و خواب آلودگی دلیل بروز سانحه ذکر شده است، اضافه کرد: طبق گزارش راه و شهرسازی و بررسی های صورت گرفته پیشینه راننده اتوبوس مشکلی نداشته و وی دچار تخلف نشده است؛ در این بین دانش آموزان نیز از کمربند استفاده نکرده بودند.بطحایی با اشاره به اینکه تیم کارشناسی به منظور بررسی رعایت مفاد مقررات و آئین نامه اردوها در این اردو تشکیل شده است تا به صورت میدانی موضوع را بررسی کند، اظهار داشت: متأسفانه چنین حوادثی بعد از مدتی به فراموشی س می شود و مسئولین متولی نیز بروز چنین حوادثی را از یاد می برند لذا امکان رخداد مجدد آن در آینده به وجود می آید از این رو چنین تیم کارشناسی تشکیل شد تا با بررسی ضوابط و مقررات برگزاری اردوها و تجدیدنظر در این امر را ارهایی برای افزایش سطح امنیت سفر دانش آموزان تبیین شود تا شاهد چنین مسائلی نباشیم.ضوابط برگزاری اردوهای دانش آموزی تا شهریور ماه نهایی خواهد شد آموزش و پرورش ضمن بیان اینکه گزارش نهایی در خصوص ضوابط برگزاری اردوهای دانش آموزی تا شهریور ماه نهایی خواهد شد و به منظور تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح می شود، افزود: در حال حاضر به همه استان ها ابلاغ شده اردوهای دانش آموزی که تردد وسایل به شب منتهی می شود متوقف شود.وی با اشاره به اینکه برگزاری اردو سبب تقویت مهارت های زندگی دانش آموزان می شود لذا با ضرورت برگزاری چنین اردوهایی مواجه هستیم، گفت: در مقابل با مشکلاتی مانند بروز سوانح نیز روبرو هستیم بنابراین باید تلاش شود تا بروز خطرات کاهش یابد.دو ابهام در گزارش اولیه سقوط اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی وجود داردبطحایی با اشاره به اینکه در گزارشات اولیه به دست آمده ضوابط برگزاری اردو رعایت شده اما دو ابهام وجود دارد؛ بر این اساس گزارش را برگشت داده تا ابهامات آن برطرف شود، افزود: به عنوان مثال باید مشخص شود که دانش آموزان با رضایت در اردو شرکت کرده اند یا خیر. آموزش و پرورش در خصوص زمان حرکت دانش آموزان هرمزگانی به سمت شیراز نیز توضیح داد: با توجه به اینکه مسیر بندرعباس به شیراز دارای هوای گرمی است اتوبوس ها در روز تردد نمی کنند و طی مسیر به شب موکول می شود اما اینکه چرا ساعت 11 شب برای حرکت این اردو انتخاب شده جای ابهام است که باید در تیم کارشناسی مشخص شده بررسی شود.آیین نامه کنونی برگزاری اردوها تردد در شب را با رعایت نکات ایمنی مجاز دانسته استوی یادآور شد: بر اساس آیین نامه کنونی برگزاری اردوها با رعایت نکات ایمنی می توان در شب نیز تردد داشت تا اردو برگزار شود.فیض: انجام 90 هزار اردوی دانش آموزان با اتوبوس و وجود دو حادثههمچنین مهدی فیض با اشاره به اینکه ضوابط مربوط به برگزاری اردوهای دانش آموزی مربوط به سال 89 است، گفت: بر این اساس برگزاری اردو در شب مجاز بوده و مشکلی ندارد و در این بین عنوان شده باید از وسایل نقلیه شرکت های مسافربری معتبر استفاده شود.معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی 95- 96 اردوهای بیشماری برگزار شده است، تصریح کرد: مجموعا سه میلیون و 800 هزار دانش آموز در قالب 90 هزار سفر از طریق اتوبوس در این سال تحصیلی در اردوها شرکت داشته اند که در این بین متأسفانه دو حادثه رخ داده که یکی از آنها مربوط به اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی است.تذکر چندین باره مربی همراه دانش آموزان هرمزگانی به راننده در خصوص خواب آلودگی ویوی با اشاره به اینکه قطب بندی هایی برای برگزاری اردو در کشور صورت گرفته تا رفت و آمد دانش آموزان از طریق وسایل نقله کاهش یابد، افزود: درباره اردوی دانش آموزان هرمزگانی باید اذعان کرد که مربی همراه این دانش آموزان چندین بار به راننده در خصوص خواب آلودگی تذکر داده است.حمیدی: خودرو سالم و ایمن بود؛ سرنشینان نکات ایمنی را رعایت ن ددر ادامه این جلسه سرهنگ محمدحسین حمیدی با اشاره به اینکه ناوگان حمل و نقل عمومی کشورمان علیرغم توسعه ای که داشته عملکرد بهتری نسبت به گذشته داشته است اما باید تلاش شود تا بروز خطاها کاهش یابد، گفت: در برگزاری اردوها فقط آموزش و پرورش دخیل نیست و نیاز به همراهی دستگاه های مختلف است.رئیس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به اینکه حادثه دانش آموزان هرمزگانی در 54 کیلومتری داراب رخ داده و نیروهای اورژانس کمتر از 10دقیقه به محل حادثه رسیده اند، افزود: خودروی حامل دانش آموزان سالم و ایمن بوده است لذا اگر سرنشینان نکات ایمنی را رعایت می د با چنین تلفاتی مواجه نمی شدیم.سرعت حرکت اتوبوس مجاز بوده استوی با اشاره به اینکه رانندگان اتوبوس در طول 24 ساعت مجاز به 9 ساعت رانندگی هستند و راننده مذکور نیز طبق بررسی ها 6 ساعت و 31 دقیقه حرکت کرده و برای ادامه مسیر مشکلی نداشته است، توضیح داد: از نظر فنی این حادثه نباید تلفات جانی بر جای می گذاشت زیرا سرعت حرکت اتوبوس نیز مجاز بوده است.حمیدی با بیان اینکه جاده و خودرو ایمن بوده و راننده نیز پرخطر نبوده لذا زمان حرکت اشتباه بوده است، گفت: متولیان آموزش و پرورش نیز راننده و شرکت مناسبی را برای برگزاری اردو به کار گرفته بودند اما علت اصلی بروز این حادثه عدم توجه راننده به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است.اعزام کاروان ها در اردوهای دانش آموزی ضابطه مند شوندرئیس پلیس راه راهور ناجا با اشاره به اینکه مربی همراه دانش آموزان موضوع خواب آلودگی راننده را چند بار تذکر داده و بعد از عدم توجه این موضوع را به مسئول مربوطه در استان انتقال داده است در حالی که باید به پلیس موضوع را گزارش می داد، افزود: پیشنهاد می شود برای برگزاری هر چه بهتر اردوهای دانش آموزی اعزام کاروان ها ضابطه مند شده، برنامه آموزشی ویژه ایمنی سفر کاروان ها تدوین شود، حضور یک نفر دستگاه یا سازمان اعزام کننده ا امی شود، بر آموزش مقررات ترافیکی با نگاه ایمنی نیز در مدارس تأکید و الگوهای رفتاری ایمن و قانونمند در برنامه های مختلف سازمان صدا و سیما ، متون کتب درسی و ... نیز ترویج شود.کشاورزیان: کارگروه ویژه برای نحوه اعزام اردوهای دانش آموزی تشکیل شود/ گزارش نهایی در حال تدوین استدر ادامه داوود کشاورزیان با اشاره به اینکه گزارش نهایی مربوط به سانحه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی در سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در حال تدوین است، گفت: ماهیت سفر عموماً حرکت از شیراز به سمت بندرعباس در روز است و بالع این سفر در شب اتفاق می افتد.رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه باید کارگروه ویژه برای نحوه اعزام اردوهای دانش آموزی تشکیل شود، گفت: پیشنهاد می شود برای برگزاری اردوهای دانش آموزی از طریق شرکت معتبر و مخصوصی انجام شود که در این راستا حتی خودروهایی متناسب با نیاز دانش آموزان و ماهیت اردوهای دانش آموزی تعبیه شود.کوچکی نژاد: در مناطقی که حمل و نقل ریلی وجود دارد باید از قطار برای جابه جایی دانش آموزان استفاده شودجبار کوچکی نژاد نیز با یادآوری اینکه در گذشته نیز شاهد بروز چنین حوادث ناگواری بوده ایم، گفت: بر این اساس جلسات متعددی در زمان بروز حوادث برگزار شد و دستگاه های متولی تعهداتی را بر عهده گرفتند از این رو باید بررسی شود که این دستگاه ها به وظایفشان عمل کرده اند یا خیر. مردم رشت در مجلس با اشاره به اینکه در سال گذشته 4 هزار دانش آموز در سلسله اردوهایی در تهران حاضر شده اند، تصریح کرد: آیا امکان اینکه این اردوها در منطقه زندگی دانش آموزان برگزار شود، وجود نداشت؟عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی با بیان اینکه حدود 500هزار دانش آموز برای شرکت در اردوها بین استان ها جابه جا شده اند، گفت: آیا برای جابه جایی این دانش آموزان امکانات مناسب فراهم بوده است؟ در این بین باید تأکید کرد در مناطقی که حمل و نقل ریلی وجود دارد باید از قطار برای جابه جایی دانش آموزان استفاده شود.دهمرده: وزارت آموزش و پرورش و مجلس کارگروهی برای کاهش خطاهای اردوها تشکیل دهنددر ادامه این جلسه حبیب اله دهمرده ضمن تأکید بر اینکه نمی توان برگزاری اردوهای دانش آموزی را به طور کامل لغو کرد لذا باید خطاهای بروز حوادث در اردوها را کاهش دهیم، گفت: باید از حوادث گذشته در اردوهای دانش آموزی درس گرفته شود؛ از این رو پیشنهاد می شود وزارت آموزش و پرورش را تشکیل کارگروهی به همراهی مجلس شورای ی جلسات متناوبی را برای ارائه را ار در راستای کاهش خطاها تشکیل دهد. مردم زابل، ز و هیرمند در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه به نظر می رسد مربی همراه دانش آموزان هرمزگانی از آموزش لازم برای برگزاری اردو برخوردار نبوده است، تصریح کرد: اگر این مربی از اقتدار و آموزش لازم برخوردار بود علاوه بر اینکه خواب آلودگی راننده را به پلیس راهنمایی و رانندگی گزارش می کرد دانش آموزان را نیز به منظور بستن کمربند ایمنی راهنمایی می کرد.قمی: کاهش خطرات و سوانح در اردوها نیازمند همفکری دستگاه های مختلف استمحمد قمی با اشاره به اینکه باید قوانین و مقررات برگزاری اردوهای دانش آموزی مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: برای کاهش خطرات و سوانح در اردوها باید از همفکری دستگاه های مختلف استفاده کرد زیرا در برگزاری اردوها مجموعه ای از نهادها نقش دارند.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی تغییر در محتوای کتب درسی و ارائه آموزش های لازم را از جمله را ارهای کاهش خطاها در اردوهای دانش آموزی دانست و افزود: پیشنهاد می شود از تمرکزگرایی در برگزاری اردوها دوری شود و بر این اساس برخی اردوها به صورت استانی برگزار شود.اعتراض تختی نژاد به رضایتنامه نداشتن برخی دانش آموزان هرمزگانیهمچنین حسین هاشمی تختی نژاد ضمن تأکید براینکه باید پس از بررسی کارشناسی با مقصر اصلی بروز حادثه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی برخورد شود، گفت: افرادی که مسئولیت دارند باید بدانند که در قبال مردم باید پاسخگو باشند؛ به نظر می رسد آموزش و پرورش به دلیل اینکه به تازگی در این سمت منصوب شده اند مقصر نیست اما باید با جدیت تمام این موضوع را بررسی کند. مردم بندرعباس در مجلس شورای ی تصریح کرد: در انتخاب زمان حرکت اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی سهل انگاری شده است و به نظر می رسد در این بین برخی از دانش آموزان رضایت نامه به همراه نداشته اند.صادقی: کارگروه ویژه ای متشکل از کمیسیون آموزش و عمران مجلس موضوع را به طور دقیق بررسی کنددر ادامه محمود صادقی نیز با اشاره به اینکه رخداد اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی نشان دهنده ضعف عواملی مانند آموزش و پرورش، پلیس، راهداری و ... است، گفت: ایران دارای رتبه چهارم ضریب مرگ و میر تصادفات جاده ای است لذا پلیس باید نظارت دقیق تری برای بستن کمربند سرنشینان خودروها به ج دهد.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی خاطر نشان کرد: باید کارگروه ویژه ای متشکل از کمیسیون آموزش و تحقیقات و عمران مجلس این موضوع را به طور دقیق بررسی کند.میرزاده: برگزاری اردوی دانش آموزی سرفصل دروس آموزشی محسوب می شودسید حمایت میرزاده با اشاره به اینکه برگزاری اردوی دانش آموزی سرفصل دروس آموزشی محسوب می شود لذا نباید در خصوص عدم برگزاری اردوها اظهارنظر نادرست کرد، گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از استان ها امکان استفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی وجود ندارد، لذا باید خطاهای حمل و نقل جاده ای را در برگزاری اردوهای دانش آموزی به حداقل رساند.محمدی: در برگزاری اردوهای دانش آموزی مدیریت صحیح اعمال شودداوود محمدی نیز با تأکید بر اینکه باید هماهنگی بیشتری بین دستگاه های مختلف به وجود بیاید تا آمار تصادفات جاده ای کاهش یابد، گفت: هم اکنون آمارهای تصادفات جاده ای نگران کننده است از این رو باید آسیب شناسی دقیق صورت گیرد.نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی خاطر نشان کرد: باید در برگزاری اردوهای دانش آموزی مدیریت صحیح اعمال شود.اولادقباد: در برگزاری اردوهای دانش آموزی شرایط جوی و جغرافیایی استان ها در نظر گرفته شودهمچنین فاطمه اولادقباد ضمن تأکید بر اینکه نمی توان اردوها را محدود و ممنوع کرد زیرا دانش آموزان در این اردوها مهارت های اساسی زندگی را می آموزند، گفت: پیشنهاد می شود در برگزاری اردوهای دانش آموزی شرایط جوی و جغرافیایی استان ها در نظر گرفته شود و در ادامه دریافت رضایتنامه کتبی اولیاء نیز از سوی مسئولان مورد تأکید باشد.عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی با اشاره به اینکه مربی همراه دانش آموزان امور فرهنگی را بر عهده دارد، اظهار کرد: باید یک راهنما که اشراف کاملی به نحوه برگزاری اردو، مقررات، سلامت جاده و ... دارد همراه کاروان های دانش آموزی باشد.زاهدی: خواب آلودگی راننده باید به پلیس انتقال داده می شدمحمدمهدی زاهدی در ادامه با اشاره به اینکه در آیین نامه برگزاری اردوهای دانش آموزی که مربوط به سال 1389 است نظارت مدیرکل در برگزاری اردوها مورد تأکید قرار گرفته لذا باید نحوه نظارت بر این حادثه بررسی شود، گفت: طبق قانون برگزاری اردوها خواب آلودگی راننده باید به پلیس انتقال داده می شد لذا باید مربی همراه دانش آموزان هرمزگانی به درستی و دقیق آیین نامه را مطالعه می کرد.شغل اصلی راننده اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی، آهنگری بودرئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی سامانه "سپهتن" باید خواب آلودگی راننده را هشدار می داد، تصریح کرد: طبق اطلاعات دریافتی شغل اصلی راننده آهنگری بود و وی راننده تخصصی نبوده است از این رو باید پاسخ داده شود که چرا این فرد کارت هوشمند دریافت کرده است.وی با اشاره به اینکه پایانه بندرعباس آسایشگاهی ندارد که راننده مذکور در آن استراحت کرده باشد، تصریح کرد: بر این اساس برخی شواهد نشان می دهد هایی وجود دارد که پلیس یا مسئولان مربوطه از آن بی خبر هستند یا در صورت اطلاع قاطعیت لازم برای برخورد را ندارند.بطحایی: مربیان حاضر در اردوها باید دارای گواهینامه مخصوص باشندمحمد بطحایی نیز در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی تصریح کرد: باید از این پس شرایطی فراهم شود تا مربیانی که در اردوها حضور می یابند دارای گواهینامه مخصوص برای برگزاری اردو باشد. آموزش و پرورش با اشاره به اینکه راننده اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی باید به دانش آموزان تذکر می داد که باید کمربند را ببندند در حالی که طبق اظهارات افراد عنوان کرده که این مهم نیاز نیست و در زمان به پلیس راه دانش آموزان باید کمربندهایشان را ببندند، اظهار کرد: باید را ارهایی پیش بینی شود تا از بروز چنین حوادثی در آینده جلوگیری شود.حمیدی: سامانه دقیقی برای تشخیص خواب آلودگی رانندگان تبیین نشده استمحمدحسین حمیدی در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی تصریح کرد: اطلاعات سامانه سپهتن از سامانه راهداری دریافت می شود و بخش عمده این سامانه به کمک شرکت های دانش بنیان تولید شده است.رئیس پلیس راه راهور ناجا افزود: سامانه مذکور برای برخی تخلفات مانند سرعت غیرمجاز می تواند به راننده هشدار دهد اما برای برخی موارد مانند خواب آلودگی رانندگان هنوز سامانه دقیقی تبیین نشده است.کشاورزیان: منعی برای اشتغال راننده اتوبوس در مشاغل دیگر وجود نداردهمچنین داوود کشاورزیان نیز در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی تصریح کرد: منعی برای اینکه راننده اتوبوس شغل دیگری داشته باشد وجود ندارد و وی دارای گواهینامه، کارت سلامت و کارت هوشمند بوده است.
در سال های اخیر گرایش از رشته ریاضی و انسانی به سمت رشته تجربی در حال افزایش است به همین دلیل آموزش وپرورش در تلاش است که هر چه زودتر این مهاجرت رشته ای را متوقف کند اما حذف علاقه و استعداد در هدایت تحصیلی به ضرر دانش آموزان است.خبرگزاری تسنیم: انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برای ورود به پایه دهم در سال تحصیلی 96-97 از 18 تیر ماه آغاز شده است.ماجراهای هدایت تحصیلی سال گذشته هنوز در خاطر دانش آموزان و مشاوران مدارس باقی است، تابستان گذشته انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان با مشکلات بسیاری همراه شد و دانش آموزان نسبت به اجبار برای رفتن به رشته ای خاص معترض بودند اما مسئولان آموزش وپرورش با رد هرگونه اجبار در انتخاب رشته از توسعه متوازن سخن می گفتند، سیاستی که به موجب آن باید توازنی میان رشته های مختلف تحصیلی برگزار شود تا از گسترش بیش از حد رشته تجربی جلوگیری به عمل آید.حواشی ایجاد شده در تابستان گذشته و معترض بودن دانش آموزان به اجبار در انتخاب رشته تحصیلی، موجب شد تا رئیس جمهور به این ماجرا ورود کند و پرونده اجبار در هدایت تحصیلی دانش آموزان با ورود وی و اعلام اینکه نباید دانش آموزان را در موضوع انتخاب رشته اجبار کنیم بلکه باید آنها را هدایت کنیم، بسته شد.پس از حواشی ایجادشده در سال تحصیلی گذشته، وزارت آموزش وپرورش امسال نسبت به اعمال تغییراتی در شیوه نامه هدایت تحصیلی اقدام کرده است، در همین رابطه وجه تمایز جدی هدایت تحصیلی امسال با سال گذشته جنبه توصیه ای بودن آن است و دانش آموزان برای ورود به رشته تحصیلی اجبار نمی شوند.عباس فرجی کارشناس مشاوره در آموزش وپرورش در رابطه با هدایت تحصیلی دانش آموزان یادداشتی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است.مشروح این یادداشت بدین شرح است:هدایت تحصیلی یکی از مهمترین بخش های زندگی هر انسانی است، این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که دانش آموز قرار است با تصمیم مهمی که می گیرد مسیر زندگی خودش را بسازد. این مسیر نقش های مهم زندگی فردی و اجتماعی او را شکل می دهد و همین طور قرار است در توسعه و آبادانی کشور نیز تاثیرگذار باشد بنابراین اشتباه در انتخاب این مسیر هم به ضرر فرد خواهد بود و هم به ضرر جامعه از این رو حساسیت در انتخاب رشته در چنین مقطعی بسیار بالا می رود.به گمانم به همین دلیل است که در اسناد بالادستی که در سال 1394 به تصویب شورای عالی آموزش پرورش رسیده است هدف از هدایت تحصیلی دانش آموزان چنین بیان شده است، شناسایی و شناساندن استعداد، علاقه و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان، کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و کمک به هدایت متوزان دانش آموزان به شاخه و رشته های تحصیلی بر اساس سیاست های توسعه کشور . چنانچه در آیین نامه هدایت تحصیلی جدید ملاحظه می شود تاکید بر شناسایی و شناساندن علائق و استعدادهای دانش آموزان بوده است و بعد از آن کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و در نهایت متوزان سازی شاخه ها و رشته های تحصیلی مدنظر است. به نظر قانون گذاران امر به خوبی واقف هستند، چنانچه علائق و استعداد دانش آموزان به خوبی شناسایی نشود نمی توان به دو مهم دیگر دست یافت به تعبیری تا علائق فردی مشخص نشود نمی توان انتخاب آگاهانه ای داشت و اگر انتخاب آگاهانه نباشد حتی اگر توازنی در رشته ایجاد شود ارزشمند نخواهد بود. چنین توازنی بدون در نظر گرفتن علائق و استعداد دانش آموزان اثرات اقتصادی و روانی زیادی بر روی دوش کشور خواهد گذاشت، به همین خاطر در نقشه جامع علمی کشور نیز تاکید زیادی بر روی این دو مقوله شده است. اینکه دانش آموزی علائق خود را نشناخته باشد و در مسیر استعداد خود حرکت نکند مثل آن است که ما در مسیری حرکت کنیم که ندانیم آذوقه و توان کافی برای رسیدن به مقصد داریم یا نه. قطعاً دانش آموزی که به اجبار وارد رشته ای می شود و در آن انگیزه ای ندارد نمی تواند از توان حداکثری خود بهره ببرد به همین جهت است که ما شاهد آن هستیم دانش آموزان زیادی علی رغم اینکه در رشته ای فارغ حصیل می شوند ولی موفقیت چندانی ب نمی کنند. شخصاً ترجیح می دهم بین ب نمره و اخذ مدرک تحصیلی در یک رشته و موفقیت در آن تمایز قائل شوم. در چنین شرایطی آنچه پیش روی دانش آموزان است سرخوردگی و آنچه پیش روی جامعه و کشور است هزینه های هنگفت است.شما ملاحظه بفرمایید دو سال گذشته دانشجویی در رشته برق شریف انصراف می دهد و دوباره در کنکور شرکت می کند تا وارد رشته پزشکی شود این یعنی اتلاف زمان و هزینه که هم به فرد تحمیل شده و هم به جامعه تازه این در بهترین شرایط است حال اگر دانش آموزان دیگری چنین توانمندی را نداشته باشند مجبور هستند برخلاف میلشان در رشته ای ادامه تحصیل بدهند که علاقه ای به آن ندارند یعنی با فردی در جامعه مواجه هستیم که از رشته خود رضایت ندارد طبیعی است از شغل خود نیز ناراضی خواهد بود و این یعنی هزینه زیادی که به فرد و جامعه تحمیل شده است.حالا همه اینها را کنار بگذاریم و فرض کنیم تمام دانش آموزانی که برخلاف میلشان انتخاب رشته کرده اند فارغ حصیل شده اند چه سرنوشتی پیش رویشان خواهد بود؟ من شاگردی داشتم که به رشته فلسفه علاقه زیادی داشت ولی به اصرار خانواده مبنی بر اینکه چون همه خانواده پزشک هستند تو هم باید پزشک شوی در این رشته ادامه تحصیل داد. فراموش نمی کنم که بارها با من تماس گرفت و از وضعیت خود ابراز ن یتی می کرد و می گفت من از خون می ترسم و هر وقت به اتاق تشریح می روم حالم بد می شود در نهایت اتفاقی که افتاد پس از اخذ مدرک ی حرفه ای خود دوباره سراغ فلسفه رفت و در آن رشته ادامه تحصیل داد.از این موارد فراوان داریم دانش آموزانی که بد هدایت تحصیلی می شوند و وارد رشته ای شده اند که علاقه ای در آن ندارند نتیجه می شود پزشکی که خواننده می شود، ی که تجارت می کند، ی که ساخت و ساز می کند و....مقصود من از این مقدمه آن است که بگویم هدایت تحصیلی که در دو سال گذشته پیش رویمان قرار گرفته است چنین سرانجامی را برایمان نمایش می دهد آن از هدایت تحصیلی سال 95-94 و این از هدایت تحصیلی امسال. سال گذشته آنقدر اوضاع بهم ریخت که پای سازمان بازرسی کشور وسط آمد و در نهایت رئیس جمهور دستور داد که اجبار از هدایت تحصیلی برداشته شود این هم از هدایت تحصیلی امسال که همه را گیج کرده به طوری که بسیاری از مشاوران و دانش آموزان را کلافه کرده است. مدعای کلام من گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای ی است که نشان می دهد عملکرد تیم هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش چندان مناسب نبوده در این گزارش چنین آمده است «از همان پایان داد ماه که هدایت تحصیلی به دست دانش آموزان و اولیای دانش آموزان داده شد هدایت تحصیلی با چالش های جدی روبه رو بوده است این چالش ها در قالب اعتراض توسط دانش آموزان و اولیای آنها به ادارات و بعد ازآن سازمان بازرسی کل کشور کشیده شد و در نهایت با دستور ریاست جمهوری اجبار دانش آموزان در هدایت تحصیلی برداشته شد» و در ادامه همین گزارش تاکید شده است « وزارت آموزش و پرورش نه تنها نتوانسته وضعیت توازون رشته ای را بر قرار کند بلکه با روش هدایت تحصیلی جدید در سال 96-95 اوضاع وخیم تر نیز شده است و شکاف بین رشته ها عمیقتر نیز به نظر می رسد همین طور تاکید شده است هزینه ای که برای هدایت تحصیلی به وزارت آموزش و پرورش و خانواده تحمیل شده سنگین بوده است.» با مقدمه ای که در بالا ارائه شده تمایل دارم نگاهی اجمالی به تاریخچه هدایت تحصیلی در ادوار گذشته بیاندازم تا بدانیم داستان هدایت تحصیلی در کشور از چه زمانی آغاز شده و دلیل این همه اهمیت چه بوده است؟ آنچه ما می دانیم اولین تلاش برای ایجاد توازن رشته ای به سال 1336 باز می گردد که در آن سال برای دبیران تهران به مدت یک سال کلاس هدایت حرفه ای تشکیل داده شد و بعد از آن اقدام به آموزش دانش آموزان و دانشجویان برای هدایت حرفه ای صورت پذیرفت. در سال 1344 برای اولین بار اداره راهنمایی تحصیلی در اداره کل وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد و در سال 1350 وزارت آموزش و پرورش از فارغ حصیلان رشته های علوم تربیتی و مشاوره در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نیرو جذب کرد تا پس از برگزاری دوره های آموزشی آنها را در سمت مشاور و راهنمایی به کار گیرد. پس از انقلاب ی در سال 1364 هسته مشاوره در اداره کل امور تربیتی کشور شکل گرفت و ازسال 1371 عملاً مشاوران درگیر هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزشی شده اند در آن زمان به دلیل بحران جمعیتی که در مقطع متوسطه وجود داشت نظام آموزشی تغییر یافت و نظام جدید آموزشی (ترمی واحدی) جای نظام آموزشی قبلی قرار گرفت. بدین شکل هدایت تحصیلی با شکل و شمایل متفاوتی وارد آموزش و پرورش شد، تا قبل از آن تاکید بر نمره دانش آموزان بود و آنها بر اساس عملکرد تحصیلی خود به رشته ای هدایت می شدند از آن زمان به بعد دو آزمون هوش و رغبت از دانش آموزان گرفته می شد و پس از گرفتن نظر اولیا، دانش آموزان و معلمان نمره ای نیز به عنوان امتیاز مشاوره ای در برگه های هدایت تحصیلی دانش آموزان درج می شد این روند تا سال 1395-1394 ادامه داشت تا اینکه نظام آموزشی 3-3-6 اولین گروه از دانش آموزان را وارد پایه نهم کرد که بایستی برایشان هدایت تحصیلی صورت می گرفت در این سال هم چندان شاهد تغییرات عمده ای در شیوه هدایت تحصیلی نیستیم جز دو تستی که از دانش آموزان گرفته شد که با تغییراتی مواجه بوده است.تا اینکه در سال جاری اتفاقی جدید رخ داد و آموزش و پرورش در بازگشتی 20 ساله ملاک هدایت تحصیلی را صرفاً سوابق تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفت و این در حالی بود که قبلا در دفترچه هایی که در اختیار دانش آموزان قرار گرفته بود اعلام شد ملاک هدایت تحصیلی عبارتند از امتیازات مشاوره ای با سهم 65 درصدی و عملکرد تحصیلی با سهم 35 درصدی.این خلاصه آنچه در طی سال ها بر هدایت دانش آموزان رخ داده است، حال اگر نگاهی به نتایج تاثیرگذاری اقدامات انجام شده در متوازن سازی رشته ای در مدارس بیافکنیم متوجه می شویم که این اقدامات تا چه اندازه موثر بوده است. در زیر آمار توزیع دانش آموزان متوسطه دوم در طی ادوار گذشته بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای ی را مشاهده می کنیم.با نگاه اجمالی به آمار ارائه شده به نظر می رسد طی سالهای اخیر گرایش از رشته های ریاضی و علوم انسانی به سمت رشته تجربی سال به سال در حال افزایش بوده است و آموزش و پرورش به همین دلیل در تلاش است که هر چه زودتر این مهاجرت رشته ای را متوقف کند. اما را ار آموزش و پرورش هر چه بوده نتوانسته جلوی این مهاجرت رشته ای را بگیرد و ما شاهد افزایش دانش آموزان رشته تجربی هستیم.اتفاقی که در سال جدید شاهد هستیم این است که آموزش و پرورش در اقدامی عجیب مخالف اسناد بالادستی عمل کرده همانطور که پیشتر هم اشاره داشتم در اسناد بالادستی تاکید بر آن است که دانش آموزان نخست باید استعداد و علائق خود را بشناسند و در مرحله دوم باید به دانش آموزان کمک شود که انتخاب آگاهانه ای داشته باشند و در نوبت سوم بر اساس این شاخصه ها آموزش و پرورش در متوازن سازی رشته ای اقدام داشته باشد.در یک نگاه اجمالی می توان دریافت که ملاک هدایت تحصیلی در سال تحصیلی 96-95 جز عملکرد تحصیلی هیچ چیز دیگری نیست یعنی آموزش و پرورش فقط تمرکزش را بر متوازن سازی رشته ها گذاشته و علائق و استعداد دانش آموزان را نادیده گرفته است. این موضوع زمانی بیشتر جای سوال قرار می گیرد که از اسفند 95 آموزش و پرورش تمام دانش آموزان و مدارس را مجبور کرد که در سامانه همگام نظر خود در خصوص رشته تحصیلی ثبت کنند و همین طور از دانش آموزان خواسته شد که دو آزمون که از نظر مشاوران غیر استاندار بود را پاسخ دهند.در حقیقت این اقدام آموزش و پرورش در راستای بندهای 1 و 2 اسناد بالادستی صورت گرفت اما وزارت آموزش و پرورش هنگام صدور برگه های هدایت تحصیلی هر دو شاخصه 1و2 اسناد بالادستی را کنار گذاشت و برای متوازن سازی فقط روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاکید کرد.گرچه همین اقدام هم برای بسیاری از دانش آموزان جای سوال است به عنوان مثال دانش آموزان و اولیای آنها معترض هستند که چرا قریب به اتفاق دانش آموزان برای ورود به رشته تجربی اولویت اولشان تجربی نبوده و مکانیزم این اولویت بندی به چه صورتی است که آنها نتوانسته اند رشته تجربی را انتخاب کنند با علم به اینکه از نظر نمره ای دانش آموز آنها نمرات بهتری برای رشته تجربی داشته است.به هر دلیلی که آموزش و پرروش چنین شیوه ای را اتخاذ کرده باشد یک چیز مشخص است و آن این است که بخش زیادی از دانش آموزان به وضع موجود معترض هستند چرا که آنها مدعی هستند که در آزمون ها و اظهار نظری که در خصوص رشته از آنها گرفته شده است به وضوح رشته تجربی را انتخاب کرده اند در عین حال عملکرد تحصیلی آنها برای ورود به رشته تجربی به مراتب بهتر از ریاضی است ولی آموزش و پرروش عملا خلف وعده کرده و نظر آنها را نادیده گرفته است.حال باید پرسید نادیده گرفتن علائق و استعداد دانش آموزان و اولیای آنها چه تبعاتی می تواند داشته باشد و آیا این شیوه بار کج آموزش و پرورش را در خصوص متوازن سازی بین رشته ها به منزل خواهد رساند؟از نظر من این مهم ممکن نخواهد شد و ما در آینده ای نه چندان دور با افت تحصیلی و کاهش انگیزه در دانش آموزان مواجه خواهیم شد. چرا که دانش آموزان گمان می کنند آنها را در مسیری قرار داده اند که مطلوبشان نیست و این عدم رضایت حتی با فرض به اینکه این دانش آموزان مدارج تحصیلی را طی کنند به موفقیت نمی انجامد چرا که من به مقصد رسیدن را با موفق شدن متمایز می دانم .لذا وزارت آموزش وپرورش از نظر من راه را به اشتباه می رود چرا که این مسیر شاید مطلوب وزارت آموزش و پرورش باشد ولی مطلوب جامعه و دانش آموزان نیست.مدعی کلام من هم این است افرادی که که اسناد بالادستی را تنظیم کرده اند می دانستند که وقتی علاقه در میان نباشد موفقیت نیز ممکن نخواهد بود لذا با این شیوه ما دانش آموزان را در رشته هایی وارد خواهیم کرد که هیچ کششی در آن ندارند همین موضوع در بازار کار هم مشکل ساز خواهد شد و در دراز مدت می تواند کل جامعه را با ن یتی همراه سازد.به گمان من آموزش و پرورش باید از اقدامات غیر کارشناسانه دست بردارد و در شیوه هدایت تحصیلی خود بازنگری و مطابق اسناد بالادستی حرکت کند به جایی اینکه به اجبار گزینه ها را دستکاری کند تا دانش آموزان نتوانند رشته دلخواه خود را انتخاب کنند به آنها آگاهی لازم را بدهند تا آنها با اطلاع از وضعیت موجود در بازار کار و علائق و توانمندی های خود دست به انتخاب رشته بزنند.از نظر من شیوه ای که آموزش و پرورش اتخاذ کرده است شاید بار رشته تجربی را کم کند ولی این بار را به رشته ای دیگری همچون انسانی خواهد انداخت و از هم اکنون هم شاهد هستیم که کلاس های رشته انسانی در حال پر شدن است.جای سوال است که دو سال پیش آموزش و پرورش به قدری در رشته انسانی دچار بحران بود که تصمیم داشت رشته انسانی را فقط در دبیرستان های فرهنگ محدود کند حالا چطور شده که تصمیم می گیرد برای کاهش فشار رشته تجربی دانش آموزان را به سمت انسانی هدایت کند؟این عملکرد آموزش و پرورش یک معنا دارد و آن این است که مسئولین یک سیستم متمرکز برای هدایت تحصیلی ندارند و فقط از طریق آزمون و خطا در حال متوازن سازی هستند. شخصا پیشنهادم این است که آموزش و پرورش مشاوران مدارس را از کاغذ بازی های اداری فارغ کند و اجازه دهد مشاوران بیشتر در بخش آگاهی بخشی به دانش آموزان متمرکز شوند و در عین حال تمام اهتمام آموزش و پرورش به توانمندسازی هنرستان های فنی وحرفه ای باشد.شما نمی توانید همه مسیرها را به روی دانش آموز ببندید و فقط یک راه برایش باقی بگذارید و بعد بگویید انتخاب رشته صورت گرفته است این عملا یک اجبار است منتهی خیلی اداری این کار صورت گرفته است و همانطور که گفتم این مطلوب وزارت آموزش و پرورش است نه دانش آموزان و اولیای آنها.در این میان باید بگویم تمام سعی آموزش و پرورش بایست بر توانمند سازی هنرستان های فنی و حرفه ای باشد متاسفانه مدارس فنی و حرفه ای ضعیف هستند و در این مدت که آموزش و پرورش در حال آزمون و خطاست و هزینه های هنگفتی هم بر روی دوش اولیای و مدارس گذاشته شده کاش توجه ویژه ای به هنرستان های فنی می شد.از نظر من تنها راهی که باید آموزش و پرورش انجام دهد تقویت هنرستان هاست تا با ایجاد انگیزه توسط مشاوران مدارس دانش آموزان به سمت هنرستان ها گرایش داشته باشند. مشاوران مدارس وضعیت موجود را بهتر از هر ی می دانند در این راه هم در دو سال گذشته تلاش های فراوانی داشته اند اما اینکه امسال حتی مشاوران هم از وضعیت موجود ناراضی هستند نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش تا چه حدی راه را به خطا رفته است. در پایان باید عرض کنم به زور می توان دانش آموزان را وارد رشته ای کرد اما در آن رشته نمی توان نگه داشت و این یعنی بازی باختی که آموزش و پرورش پیش روی دانش آموزان و اولیای آنها قرار داده است .عباس فرجی کارشناس مشاوره
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه نهم برای ورود به پایه دهم در سال تحصیلی 96-97 از 18 تیر ماه آغاز شده است.ماجراهای هدایت تحصیلی سال گذشته هنوز در خاطر دانش آموزان و مشاوران مدارس باقی است، تابستان گذشته انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان با مشکلات بسیاری همراه شد و دانش آموزان نسبت به اجبار برای رفتن به رشته ای خاص معترض بودند اما مسئولان آموزش وپرورش با رد هرگونه اجبار در انتخاب رشته از توسعه متوازن سخن می گفتند، سیاستی که به موجب آن باید توازنی میان رشته های مختلف تحصیلی برگزار شود تا از گسترش بیش از حد رشته تجربی جلوگیری به عمل آید.حواشی ایجاد شده در تابستان گذشته و معترض بودن دانش آموزان به اجبار در انتخاب رشته تحصیلی، موجب شد تا رئیس جمهور به این ماجرا ورود کند و پرونده اجبار در هدایت تحصیلی دانش آموزان با ورود وی و اعلام اینکه نباید دانش آموزان را در موضوع انتخاب رشته اجبار کنیم بلکه باید آنها را هدایت کنیم، بسته شد.پس از حواشی ایجادشده در سال تحصیلی گذشته، وزارت آموزش وپرورش امسال نسبت به اعمال تغییراتی در شیوه نامه هدایت تحصیلی اقدام کرده است، در همین رابطه وجه تمایز جدی هدایت تحصیلی امسال با سال گذشته جنبه توصیه ای بودن آن است و دانش آموزان برای ورود به رشته تحصیلی اجبار نمی شوند.عباس فرجی کارشناس مشاوره در آموزش وپرورش در رابطه با هدایت تحصیلی دانش آموزان یادداشتی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است.مشروح این یادداشت بدین شرح است:هدایت تحصیلی یکی از مهمترین بخش های زندگی هر انسانی است، این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که دانش آموز قرار است با تصمیم مهمی که می گیرد مسیر زندگی خودش را بسازد. این مسیر نقش های مهم زندگی فردی و اجتماعی او را شکل می دهد و همین طور قرار است در توسعه و آبادانی کشور نیز تاثیرگذار باشد بنابراین اشتباه در انتخاب این مسیر هم به ضرر فرد خواهد بود و هم به ضرر جامعه از این رو حساسیت در انتخاب رشته در چنین مقطعی بسیار بالا می رود.به گمانم به همین دلیل است که در اسناد بالادستی که در سال 1394 به تصویب شورای عالی آموزش پرورش رسیده است هدف از هدایت تحصیلی دانش آموزان چنین بیان شده است، شناسایی و شناساندن استعداد، علاقه و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان، کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و کمک به هدایت متوزان دانش آموزان به شاخه و رشته های تحصیلی بر اساس سیاست های توسعه کشور . چنانچه در آیین نامه هدایت تحصیلی جدید ملاحظه می شود تاکید بر شناسایی و شناساندن علائق و استعدادهای دانش آموزان بوده است و بعد از آن کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و در نهایت متوزان سازی شاخه ها و رشته های تحصیلی مدنظر است. به نظر قانون گذاران امر به خوبی واقف هستند، چنانچه علائق و استعداد دانش آموزان به خوبی شناسایی نشود نمی توان به دو مهم دیگر دست یافت به تعبیری تا علائق فردی مشخص نشود نمی توان انتخاب آگاهانه ای داشت و اگر انتخاب آگاهانه نباشد حتی اگر توازنی در رشته ایجاد شود ارزشمند نخواهد بود. چنین توازنی بدون در نظر گرفتن علائق و استعداد دانش آموزان اثرات اقتصادی و روانی زیادی بر روی دوش کشور خواهد گذاشت، به همین خاطر در نقشه جامع علمی کشور نیز تاکید زیادی بر روی این دو مقوله شده است. اینکه دانش آموزی علائق خود را نشناخته باشد و در مسیر استعداد خود حرکت نکند مثل آن است که ما در مسیری حرکت کنیم که ندانیم آذوقه و توان کافی برای رسیدن به مقصد داریم یا نه. قطعاً دانش آموزی که به اجبار وارد رشته ای می شود و در آن انگیزه ای ندارد نمی تواند از توان حداکثری خود بهره ببرد به همین جهت است که ما شاهد آن هستیم دانش آموزان زیادی علی رغم اینکه در رشته ای فارغ حصیل می شوند ولی موفقیت چندانی ب نمی کنند. شخصاً ترجیح می دهم بین ب نمره و اخذ مدرک تحصیلی در یک رشته و موفقیت در آن تمایز قائل شوم. در چنین شرایطی آنچه پیش روی دانش آموزان است سرخوردگی و آنچه پیش روی جامعه و کشور است هزینه های هنگفت است.شما ملاحظه بفرمایید دو سال گذشته دانشجویی در رشته برق شریف انصراف می دهد و دوباره در کنکور شرکت می کند تا وارد رشته پزشکی شود این یعنی اتلاف زمان و هزینه که هم به فرد تحمیل شده و هم به جامعه تازه این در بهترین شرایط است حال اگر دانش آموزان دیگری چنین توانمندی را نداشته باشند مجبور هستند برخلاف میلشان در رشته ای ادامه تحصیل بدهند که علاقه ای به آن ندارند یعنی با فردی در جامعه مواجه هستیم که از رشته خود رضایت ندارد طبیعی است از شغل خود نیز ناراضی خواهد بود و این یعنی هزینه زیادی که به فرد و جامعه تحمیل شده است.حالا همه اینها را کنار بگذاریم و فرض کنیم تمام دانش آموزانی که برخلاف میلشان انتخاب رشته کرده اند فارغ حصیل شده اند چه سرنوشتی پیش رویشان خواهد بود؟ من شاگردی داشتم که به رشته فلسفه علاقه زیادی داشت ولی به اصرار خانواده مبنی بر اینکه چون همه خانواده پزشک هستند تو هم باید پزشک شوی در این رشته ادامه تحصیل داد. فراموش نمی کنم که بارها با من تماس گرفت و از وضعیت خود ابراز ن یتی می کرد و می گفت من از خون می ترسم و هر وقت به اتاق تشریح می روم حالم بد می شود در نهایت اتفاقی که افتاد پس از اخذ مدرک ی حرفه ای خود دوباره سراغ فلسفه رفت و در آن رشته ادامه تحصیل داد.از این موارد فراوان داریم دانش آموزانی که بد هدایت تحصیلی می شوند و وارد رشته ای شده اند که علاقه ای در آن ندارند نتیجه می شود پزشکی که خواننده می شود، ی که تجارت می کند، ی که ساخت و ساز می کند و....مقصود من از این مقدمه آن است که بگویم هدایت تحصیلی که در دو سال گذشته پیش رویمان قرار گرفته است چنین سرانجامی را برایمان نمایش می دهد آن از هدایت تحصیلی سال 95-94 و این از هدایت تحصیلی امسال. سال گذشته آنقدر اوضاع بهم ریخت که پای سازمان بازرسی کشور وسط آمد و در نهایت رئیس جمهور دستور داد که اجبار از هدایت تحصیلی برداشته شود این هم از هدایت تحصیلی امسال که همه را گیج کرده به طوری که بسیاری از مشاوران و دانش آموزان را کلافه کرده است. مدعای کلام من گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای ی است که نشان می دهد عملکرد تیم هدایت تحصیلی وزارت آموزش و پرورش چندان مناسب نبوده در این گزارش چنین آمده است «از همان پایان داد ماه که هدایت تحصیلی به دست دانش آموزان و اولیای دانش آموزان داده شد هدایت تحصیلی با چالش های جدی روبه رو بوده است این چالش ها در قالب اعتراض توسط دانش آموزان و اولیای آنها به ادارات و بعد ازآن سازمان بازرسی کل کشور کشیده شد و در نهایت با دستور ریاست جمهوری اجبار دانش آموزان در هدایت تحصیلی برداشته شد» و در ادامه همین گزارش تاکید شده است « وزارت آموزش و پرورش نه تنها نتوانسته وضعیت توازون رشته ای را بر قرار کند بلکه با روش هدایت تحصیلی جدید در سال 96-95 اوضاع وخیم تر نیز شده است و شکاف بین رشته ها عمیقتر نیز به نظر می رسد همین طور تاکید شده است هزینه ای که برای هدایت تحصیلی به وزارت آموزش و پرورش و خانواده تحمیل شده سنگین بوده است.» با مقدمه ای که در بالا ارائه شده تمایل دارم نگاهی اجمالی به تاریخچه هدایت تحصیلی در ادوار گذشته بیاندازم تا بدانیم داستان هدایت تحصیلی در کشور از چه زمانی آغاز شده و دلیل این همه اهمیت چه بوده است؟ آنچه ما می دانیم اولین تلاش برای ایجاد توازن رشته ای به سال 1336 باز می گردد که در آن سال برای دبیران تهران به مدت یک سال کلاس هدایت حرفه ای تشکیل داده شد و بعد از آن اقدام به آموزش دانش آموزان و دانشجویان برای هدایت حرفه ای صورت پذیرفت. در سال 1344 برای اولین بار اداره راهنمایی تحصیلی در اداره کل وزارت آموزش و پرورش تشکیل شد و در سال 1350 وزارت آموزش و پرورش از فارغ حصیلان رشته های علوم تربیتی و مشاوره در مقطع لیسانس و فوق لیسانس نیرو جذب کرد تا پس از برگزاری دوره های آموزشی آنها را در سمت مشاور و راهنمایی به کار گیرد. پس از انقلاب ی در سال 1364 هسته مشاوره در اداره کل امور تربیتی کشور شکل گرفت و ازسال 1371 عملاً مشاوران درگیر هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزشی شده اند در آن زمان به دلیل بحران جمعیتی که در مقطع متوسطه وجود داشت نظام آموزشی تغییر یافت و نظام جدید آموزشی (ترمی واحدی) جای نظام آموزشی قبلی قرار گرفت. بدین شکل هدایت تحصیلی با شکل و شمایل متفاوتی وارد آموزش و پرورش شد، تا قبل از آن تاکید بر نمره دانش آموزان بود و آنها بر اساس عملکرد تحصیلی خود به رشته ای هدایت می شدند از آن زمان به بعد دو آزمون هوش و رغبت از دانش آموزان گرفته می شد و پس از گرفتن نظر اولیا، دانش آموزان و معلمان نمره ای نیز به عنوان امتیاز مشاوره ای در برگه های هدایت تحصیلی دانش آموزان درج می شد این روند تا سال 1395-1394 ادامه داشت تا اینکه نظام آموزشی 3-3-6 اولین گروه از دانش آموزان را وارد پایه نهم کرد که بایستی برایشان هدایت تحصیلی صورت می گرفت در این سال هم چندان شاهد تغییرات عمده ای در شیوه هدایت تحصیلی نیستیم جز دو تستی که از دانش آموزان گرفته شد که با تغییراتی مواجه بوده است.تا اینکه در سال جاری اتفاقی جدید رخ داد و آموزش و پرورش در بازگشتی 20 ساله ملاک هدایت تحصیلی را صرفاً سوابق تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفت و این در حالی بود که قبلا در دفترچه هایی که در اختیار دانش آموزان قرار گرفته بود اعلام شد ملاک هدایت تحصیلی عبارتند از امتیازات مشاوره ای با سهم 65 درصدی و عملکرد تحصیلی با سهم 35 درصدی.این خلاصه آنچه در طی سال ها بر هدایت دانش آموزان رخ داده است، حال اگر نگاهی به نتایج تاثیرگذاری اقدامات انجام شده در متوازن سازی رشته ای در مدارس بیافکنیم متوجه می شویم که این اقدامات تا چه اندازه موثر بوده است. در زیر آمار توزیع دانش آموزان متوسطه دوم در طی ادوار گذشته بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای ی را مشاهده می کنیم.با نگاه اجمالی به آمار ارائه شده به نظر می رسد طی سالهای اخیر گرایش از رشته های ریاضی و علوم انسانی به سمت رشته تجربی سال به سال در حال افزایش بوده است و آموزش و پرورش به همین دلیل در تلاش است که هر چه زودتر این مهاجرت رشته ای را متوقف کند. اما را ار آموزش و پرورش هر چه بوده نتوانسته جلوی این مهاجرت رشته ای را بگیرد و ما شاهد افزایش دانش آموزان رشته تجربی هستیم.اتفاقی که در سال جدید شاهد هستیم این است که آموزش و پرورش در اقدامی عجیب مخالف اسناد بالادستی عمل کرده همانطور که پیشتر هم اشاره داشتم در اسناد بالادستی تاکید بر آن است که دانش آموزان نخست باید استعداد و علائق خود را بشناسند و در مرحله دوم باید به دانش آموزان کمک شود که انتخاب آگاهانه ای داشته باشند و در نوبت سوم بر اساس این شاخصه ها آموزش و پرورش در متوازن سازی رشته ای اقدام داشته باشد.در یک نگاه اجمالی می توان دریافت که ملاک هدایت تحصیلی در سال تحصیلی 96-95 جز عملکرد تحصیلی هیچ چیز دیگری نیست یعنی آموزش و پرورش فقط تمرکزش را بر متوازن سازی رشته ها گذاشته و علائق و استعداد دانش آموزان را نادیده گرفته است. این موضوع زمانی بیشتر جای سوال قرار می گیرد که از اسفند 95 آموزش و پرورش تمام دانش آموزان و مدارس را مجبور کرد که در سامانه همگام نظر خود در خصوص رشته تحصیلی ثبت کنند و همین طور از دانش آموزان خواسته شد که دو آزمون که از نظر مشاوران غیر استاندار بود را پاسخ دهند.در حقیقت این اقدام آموزش و پرورش در راستای بندهای 1 و 2 اسناد بالادستی صورت گرفت اما وزارت آموزش و پرورش هنگام صدور برگه های هدایت تحصیلی هر دو شاخصه 1و2 اسناد بالادستی را کنار گذاشت و برای متوازن سازی فقط روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاکید کرد.گرچه همین اقدام هم برای بسیاری از دانش آموزان جای سوال است به عنوان مثال دانش آموزان و اولیای آنها معترض هستند که چرا قریب به اتفاق دانش آموزان برای ورود به رشته تجربی اولویت اولشان تجربی نبوده و مکانیزم این اولویت بندی به چه صورتی است که آنها نتوانسته اند رشته تجربی را انتخاب کنند با علم به اینکه از نظر نمره ای دانش آموز آنها نمرات بهتری برای رشته تجربی داشته است.به هر دلیلی که آموزش و پرروش چنین شیوه ای را اتخاذ کرده باشد یک چیز مشخص است و آن این است که بخش زیادی از دانش آموزان به وضع موجود معترض هستند چرا که آنها مدعی هستند که در آزمون ها و اظهار نظری که در خصوص رشته از آنها گرفته شده است به وضوح رشته تجربی را انتخاب کرده اند در عین حال عملکرد تحصیلی آنها برای ورود به رشته تجربی به مراتب بهتر از ریاضی است ولی آموزش و پرروش عملا خلف وعده کرده و نظر آنها را نادیده گرفته است.حال باید پرسید نادیده گرفتن علائق و استعداد دانش آموزان و اولیای آنها چه تبعاتی می تواند داشته باشد و آیا این شیوه بار کج آموزش و پرورش را در خصوص متوازن سازی بین رشته ها به منزل خواهد رساند؟از نظر من این مهم ممکن نخواهد شد و ما در آینده ای نه چندان دور با افت تحصیلی و کاهش انگیزه در دانش آموزان مواجه خواهیم شد. چرا که دانش آموزان گمان می کنند آنها را در مسیری قرار داده اند که مطلوبشان نیست و این عدم رضایت حتی با فرض به اینکه این دانش آموزان مدارج تحصیلی را طی کنند به موفقیت نمی انجامد چرا که من به مقصد رسیدن را با موفق شدن متمایز می دانم .لذا وزارت آموزش وپرورش از نظر من راه را به اشتباه می رود چرا که این مسیر شاید مطلوب وزارت آموزش و پرورش باشد ولی مطلوب جامعه و دانش آموزان نیست.مدعی کلام من هم این است افرادی که که اسناد بالادستی را تنظیم کرده اند می دانستند که وقتی علاقه در میان نباشد موفقیت نیز ممکن نخواهد بود لذا با این شیوه ما دانش آموزان را در رشته هایی وارد خواهیم کرد که هیچ کششی در آن ندارند همین موضوع در بازار کار هم مشکل ساز خواهد شد و در دراز مدت می تواند کل جامعه را با ن یتی همراه سازد.به گمان من آموزش و پرورش باید از اقدامات غیر کارشناسانه دست بردارد و در شیوه هدایت تحصیلی خود بازنگری و مطابق اسناد بالادستی حرکت کند به جایی اینکه به اجبار گزینه ها را دستکاری کند تا دانش آموزان نتوانند رشته دلخواه خود را انتخاب کنند به آنها آگاهی لازم را بدهند تا آنها با اطلاع از وضعیت موجود در بازار کار و علائق و توانمندی های خود دست به انتخاب رشته بزنند.از نظر من شیوه ای که آموزش و پرورش اتخاذ کرده است شاید بار رشته تجربی را کم کند ولی این بار را به رشته ای دیگری همچون انسانی خواهد انداخت و از هم اکنون هم شاهد هستیم که کلاس های رشته انسانی در حال پر شدن است.جای سوال است که دو سال پیش آموزش و پرورش به قدری در رشته انسانی دچار بحران بود که تصمیم داشت رشته انسانی را فقط در دبیرستان های فرهنگ محدود کند حالا چطور شده که تصمیم می گیرد برای کاهش فشار رشته تجربی دانش آموزان را به سمت انسانی هدایت کند؟این عملکرد آموزش و پرورش یک معنا دارد و آن این است که مسئولین یک سیستم متمرکز برای هدایت تحصیلی ندارند و فقط از طریق آزمون و خطا در حال متوازن سازی هستند. شخصا پیشنهادم این است که آموزش و پرورش مشاوران مدارس را از کاغذ بازی های اداری فارغ کند و اجازه دهد مشاوران بیشتر در بخش آگاهی بخشی به دانش آموزان متمرکز شوند و در عین حال تمام اهتمام آموزش و پرورش به توانمندسازی هنرستان های فنی وحرفه ای باشد.شما نمی توانید همه مسیرها را به روی دانش آموز ببندید و فقط یک راه برایش باقی بگذارید و بعد بگویید انتخاب رشته صورت گرفته است این عملا یک اجبار است منتهی خیلی اداری این کار صورت گرفته است و همانطور که گفتم این مطلوب وزارت آموزش و پرورش است نه دانش آموزان و اولیای آنها.در این میان باید بگویم تمام سعی آموزش و پرورش بایست بر توانمند سازی هنرستان های فنی و حرفه ای باشد متاسفانه مدارس فنی و حرفه ای ضعیف هستند و در این مدت که آموزش و پرورش در حال آزمون و خطاست و هزینه های هنگفتی هم بر روی دوش اولیای و مدارس گذاشته شده کاش توجه ویژه ای به هنرستان های فنی می شد.از نظر من تنها راهی که باید آموزش و پرورش انجام دهد تقویت هنرستان هاست تا با ایجاد انگیزه توسط مشاوران مدارس دانش آموزان به سمت هنرستان ها گرایش داشته باشند. مشاوران مدارس وضعیت موجود را بهتر از هر ی می دانند در این راه هم در دو سال گذشته تلاش های فراوانی داشته اند اما اینکه امسال حتی مشاوران هم از وضعیت موجود ناراضی هستند نشان می دهد که وزارت آموزش و پرورش تا چه حدی راه را به خطا رفته است. در پایان باید عرض کنم به زور می توان دانش آموزان را وارد رشته ای کرد اما در آن رشته نمی توان نگه داشت و این یعنی بازی باختی که آموزش و پرورش پیش روی دانش آموزان و اولیای آنها قرار داده است .عباس فرجی کارشناس مشاورهانتهای پیام/
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، در بسته اخبار تلگرامی امشب مطالب متنوعی از کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش و شکوفه درختان انبه در جنوب شرق تا گوشت قاچاق در کف اتوبوس و گریم عجیب بازیگر معروف میخوانیم. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفجسد هن یشه یی در اطراف منزلش پیدا شد پلیس کالیفرنیا می گوید احتمالا «مارک سالینگ» بازیگر سریال «glee» خودکشی کرده است این هن یشه به دلیل رسوایی ، در انتظار اجرای حکم حبس بود کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفحرم حضرت رقیه(س)، امروز کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروف زیبا و زمستانی سارها در آسمان شهر قم کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفبروز پدیده نادر ابرماه سرخ آبیامشب چهارشنبه 11 بهمن 96ماه کامل در شرایطی طلوع می کند که نه تنها یک ابر ماه خواهد بود بلکه ماه آبی و نیز یک ماه سرخ یا خونین نیز خواهد بود. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفع هوایی بسیار زیبا از شهرستان مهاباد کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروف۱۱ بهمن ۵۷تصویر رو مه کیهان صبح فردا در تهران است : من یک طلبه ام، تشریفات را کم کنید کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفسایت رسمی ناتینگهام از توافق نهایی اشکان دژاگه با باشگاه ناتینگهام فارست خبر داد و نوشت: با وجود توافق قطعی هنوز قرارداد امضا نشده است. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفقدردانی محمد ا بیر، مشاور پادشاه عمان از سالار عقیلیاجرای گروه رازونیاز به س رستی عقیلی در افتتاحیه جشنواره موسیقی عرفانی مسقط، با استقبال پرشور شرکت کنندگان مواجه شد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفایستگاه جدید متروی سن پترزبورگ یکی از ای میزبان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مورد بهره برداری آزمایشی قرار می گیرد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفرضا علیپور سریع ترین سنگ نورد جهان از ایران کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفپست اینستاگرامی مهدى طارمى براى قائدى و تسلیت به خانواده احمدرضا شاکر کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفنمایی متفاوت از تهران برفی/ امروز کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفافزایش قیمت بلیت مترو لایحه شهرداری تهران برای قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ در کمیسیون حمل ونقل شورا بررسی شد و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید فرمانداری اعمال خواهد شد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو تهران: خودروهای نو(صفر کیلومتر) برای بهره مندی از تخفیف 20 درصدی عوارض طرح جدید ترافیک، نیازمند اخذ برگه معاینه فنی برتر هستند کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمحمد فنایی داور بین المللی فوتبال مدال داوری خود را که از فینال بازیهای جام جهانی ۱۹۹۴ گرفته بود به منتظرالمهدی مدیرعامل صندوق بازنشستگی شهرداری ،بپاس خدماتش اهدا کرد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاکرم عفیف، بازیکن قطری باشگاه ویارئال اسپانیا به صورت قرضی تا پایان فصل به السد رقیب تیم #پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا پیوست کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفکشف گوشت و جگر یخ زده قاچاق از کف اتوبوس ورودی توسط ان گمرک کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمشهد نخستین استانی است که ماه گرفتگی را رصد می کند کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفآتشفشان «مایون » در فیلیپین همچنان فعال است کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمیزان رضایت مردم از برخی از تولیدات ایران خودرو و سایپا در نیمه اول امسال کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفتصویری جالب از نصب دکل های بزرگ برق کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفگریم متفاوت بازیگر زن در نقش یک معتاد؛ اولین ع از گریم سارا بهرامی در سینمایی «دارکوب» سومین ساخته بهروز شعیبی در آستانه برگزاری جشنواره فجر منتشر شد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفچهارشنبه های سفید مزار ی قزوینع : میثم ملکی کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفسلفی ی ها با ابه های یک خانه فلسطینی!گروهی از کارمندان شهرداری قدس، طی اب خانه های فلسطینیان واقع در قدس شرقی در مقابل چشمان صاحبان این منازل ع سلفی گرفتند! کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروف4 گروه منطقه شرق آسیا و 4 گروه منطقه غرب آسیا در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاینفوگرافیک؛ سرمربیان تیم های حاضر در جام جهانی فوتبال 2018 چقدر حقوق می گیرند؟کی روش هفتمین سرمربی گران جام جهانی! کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفع روز نشنال جئوگرافیک تصویر چادر کوهنوردان در نوک قله کوه «اما دابلام» در هیمالیا کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفبا اعلام مرگ مغزی «احمد رضا شاکر» نوجوان فوتبالیست عضو تیم جوانان استقلال توسط پزشکان متخصص، خانواده این بیمار به اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند پیوند رضایت دادند کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفرکورد شمسایی بالا ه ش ته شد|فالکائو بازیکن تیم ملی فوتسال برزیل با گ نی مقابل اروگوئه، آقای گلی فوتسال جهان را از آن خود کرد کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفبرای دیدن چنین لحظه هاییبه سفر به کشورهای شرق آسیا هم فکر کنید.اینجا شالیزارهای ویتنام است. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاینجا کارتاگنا است، پنجمین شهر بزرگ کشور کلمبیا.گردشگران کارتاگنا را با ساحل آبی و خانه های رنگارنگ آن می شناسند. یکی از بهترین تفریحات در اینجا، فقط قدم زدن در کوچه پس کوچه های شهر است. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفآرایش منظم برف روبی ناوگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاوضاع خیابان های منطقه نازی آباد بعد از چند روز از بارش برف کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفهیثم ابونعیم، نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی طی درگیری هایی در شمال رام الله هدف گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفسیاهپوش شدن بارگاه مطهر حضرت عباس (ع) در عزای فاطمه ا هرا (س) کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفدر حالیکه برف و سرما بیشتر نقاط کشور را دربرگرفته است درختان انبه در جنوب سیستان و بلوچستان شکوفه دادند! کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفکاسبی ۲۳۱ هزار دلاری « علی نژاد» با « های یواشکی» +سندیک فعال رسانه ای ضد انقلاب چند قرارداد به ارزش بیش از ۲۳۱ هزار دلار با ت منعقد کرده است.اسنادِ موجود در وب سایتی که به انتشار اطلاعات درباره ت اختصاص دارد حاکی است « علی نژاد»، فعال رسانه ای ضدانقلاب چند قرارداد به ارزش بیش از ۲۳۱ هزار دلار با ت منعقد کرده است.اعتصاب 24 ساعته کارکنان بخش صنعتی آلمانکارکنان بخش صنعتی آلمان در اعتراض به حقوق و ساعات کاری خود اعتص 24 ساعته را شروع د که شرکت های فعال در بخش های مختلف صنعتی از قبیل تامین قطعات خودروها را تحت تاثیر قرار می دهد. انتهای پیام/