همه روایت ها از یک سقوط

به گزارش مشرق، با پایان ماه مبارک رمضان مسلمانان کشورهای مختلف در سراسر جهان عید را اقامه کرده و جشن های ویژه این روز را ب ا د.عید سعید فطر یکی از دو عید بزرگ جهان است که با پایان ماه مبارک رمضان و در روز اول ماه شوال برگزار می شود؛ با اینکه تمام مسلمانان جهان در کشورهای مختلف به صورت کلی در ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، اعمال مشابهی انجام می دهند، اما نحوه برگزاری عید فطر و شیوه شادمانی مردم در این روز مانند هر پدیده انسانی دیگر متأثر از فرهنگ و رسم و رسوم های هر ملتی است. عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر
مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4254419/مهمترین-رویداد-های-خبری-سال-۹۶-به-روایت-عکاسان-خبرگزاری-مهر-۱
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان،مسلمانان کشورهای مختلف جهان با حضور گسترده خود در مراسم روز جهانی قدس بار دیگر اقدامات ضد بشری رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم د.روز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز قدس در لندنروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرحضور مردم بحرین در تظاهرات روز قدس با وجود خشونت نیروهای رژیم آل خلیفهروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویر روز قدس در آلمانروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویریهودیانی که در لندن پرچم حزب الله لبنان را دردست دارندروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویر روز جهانی قدس در اندونزیروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرحضور مردم مسلمان نیجریه در راهپیمای روز قدسروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویر روز قدس در هندروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرحضور مردم پا تان در روز قدسروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرروز جهانی قدس در کشورهای مختلف به روایت تصویرانتهای پیام/
به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، انقلاب ی و رخدادهای اوایل آن از برهه های حساس و تأثیرگذار کشور است و افرادی در مقاطع مختلف جریان ساز شدند اما کمتر به آن ها پرداخته شده است. یکی از دلایل عدم توجه به افراد و جریان ها، نگرش حاکم بر مستندسازی رسانه ای بود اما با گذشت سه دهه اکنون می توان سراغ آن دوران رفت.بسیاری از مستندسازان از واگویی تاریخ معاصر پرهیز می کنند اما گروه جوان سازندگان مستند «قائم مقام» سراغ زندگی آیت الله منتظری رفتند که روزگاری قائم مقام انقلاب بود اما توسط حضرت (ره) عزل شد. علی صدری نیا و امین فرج اللهی از سختی های پژوهش درباره این شخصیت تاریخ کشورمان، شبهات و عدم همکاری افراد در به ثمر نشستن مستند سخن گفتند. این یکی از آثار پر مخاطب این روزهای اکران ی و جشنواره سینما حقیقت به شمار می آید. ضرورت نمایش بخشی از تاریخ مغفول مانده انقلاب * نیاز به روایت تاریخ انقلاب و تاریخ شفاهی که شما بدان پرداختید، در مقطع زمانی فعلی احساس می شد که سوژه سختی مثل آیت الله منتظری را مورد نظر قرار دهید. معمولا سازان چه در سینمای حرفه ای و چه در سینمای بلند سعی می کنند از ارائه تاریخ معاصر پرهیز کنند....صدری نیا: آن چیزی که ما احساس می کردیم و دغدغه مان بود، حدود دو، سه سال پیش که بحث این مستند مطرح شد و قبل تر از آن که حتی دغدغه ابت اش را داشتیم و هنوز تولیدش شروع نشده بود، این بود که ی ری مقاطع در تاریخ انقلاب هستند که مغفول مانده اند و به هر دلیلی گفته نشده اند. یا از لحاظ جامعه آن زمان نیاز نبوده و گفته نشده و یا با نگاه های خط قرمزی به مسایل نگاه شده و خط قرمز تشخیص داده شده است.*خط قرمزی که از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده یا خود افراد تعیین کرده اند؟صدری نیا: فکر می کنم فضایی که صاحبان رسانه آن را هدایت می کنند، به این خط قرمز ها قائل بودند و مستندسازها هم عموما به این قائل شدند که به سمت این موضوعات نروند.درباره مسایل انقلاب قائل به خط قرمز نیستیم*یعنی شما از خط قرمز عبور کردید؟صدری نیا: نه، ما اصلا قائل به این خط قرمز نیستیم. این خط قرمز را خودساخته می دانیم و به نظرم چند سالی است که مستندسازها آمده اند و از صاحبان رسانه عبور کرده اند. خود این قضیه باعث شده که رسانه ها هم کم کم با این فضا خودشان را تطبیق می دهند. چون این خط قرمزها، خودساخته است و خط قرمزهایی نیست که با شرایط واقعی تطابق داشته باشد. تصور عمومی این بوده که اگر در مورد این موضوع گفته شود، دوباره ممکن است به ی ری اتفاقات دامن بزنند. البته این در موضوعات مختلف وجود دارد و نه فقط صرفا موضوع مستند.این نگاه باعث شده که ی ری مسائل در تاریخ انقلاب مغفول مانده و همین طور ابهامات بیشتر شده و دائما در مرور زمان شک، شبهه و شایعه هم از اطراف و اکناف بدان اضافه شده و این ماجرا مبهم تر هم شده است به طوری که الان ی ری موضوعات را در تاریخ انقلاب نگاه می کنید که اصلا نسل جوان ما در موردشان چیزی نمی دانند که تازه در بهترین ح اینطور است و بدتر اینکه تمام شبهات تلنبار شده و طرف با ذهنیت منفی به موضوع نگاه می کند که اگر همه این اتفاقات درست هدایت شده بود، ما می توانستیم یک روایت درست و صحیحی را ببینیم. ما معتقدیم که در تاریخ انقلاب روایت و برهه ای نیست که نتوان روایت واقعی اش را به مردم و نسل جوان ارائه کرد و این روایت، روایتی نباشد که بتوان با مستندات آن را ارائه کرد و این مخاطب را قانع کرد. به همین دلیل یکی از این برهه ها زندگی آیت الله منتظری بود.قضاوت درباره آیت الله منتظری برعهده مخاطب است* حسی که الان با دیدن اثر نسبت به زندگی آیت الله منتظری به وجود می آید در مخاطبین با نگاه های مختلف متفاوت است. آیا کار سفارشی بود؟صدری نیا: نه، این دغدغه مطرح بود که طی چند سال اخیر شاید بعد از درگذشت آیت الله منتظری کمی در ذهن نسل جوان که اصلا در آن اتفاقات دهه 60 و 70 دخیل نبودند و چیز زیادی از آن نشنیده بودند، یکباره تصویرسازی دیگری از زندگی آیت الله منتظری شد که مخدوش بود.در واقع روایت جامعی ارائه نشد و روایت مقطعی ارائه می شد. حالا چه رسانه های این طرف و چه رسانه های آن طرف مثلا صداوسیما روایت های پنج دقیقه ای کوتاه که می خواست در پنج دقیقه کل ماجرا را با چند خط بگوید، چه مستندهای که اصلا جامع نبود و در واقع چند برهه را از زندگی آیت الله منتظری برش می زد و نشان می داد.به همین دلیل به ذهنمان رسید و الان این نیاز را بیشتر احساس کردیم که خیلی سوال ایجاد شده و کاملا می طلبد که یکبار جامع و کامل و درست روایت شود. یکبار از صفر تا صد آن جلوی مخاطب گذاشته شود تا خود مخاطب قضاوت کند. این دغدغه ای بود که شاید استارت ابت مستند قائم مقام را زد.*آقای فرج اللهی درباره فضایی که در مقاطع مختلف ایجاد شد و شکل گیری ی ری شایعات کار پژوهشگر را به مراتب سخت و درآوردن حقیقت را از میان کتابها و رسانه ها و فضای مورد تحقیق تان مشکل می کند. چگونه پژوهش کار را به نحوی که حقیقت را از میان شایعات بیرون کشیدید؟فرج اللهی: مستند «قائم مقام» البته نسبت به برخی سوژه های تاریخی دیگر کار خیلی سخت تر بود به این دلیل که برخی شخصیت ها در یک مقطعی تمام شده (مثل قطب زاده)و بعد از آن هم بر سرش خیلی جنگ روایت ها صورت نگرفته که ی بخواهد از یک زاویه ای روایتش کند یا ادعایی را اثبات کند یا رد کند. پرداختن به آن یک مقدار راحت تر است اما موضوعی که هنوز زنده است مثل آقای منتظری، هنوز موافقان و مخالفان ایشان محکم صحبت می کنند و با هم مقابله می کنند، رسیدن به آن کنه واقعیت تاریخی خیلی سخت تر است.گام اول طبیعتا این است که شما باید همه منابع آشکار را بخوانید و بتوانید با همه افراد دخیل در این روایت ها صحبت کنید و یک چیزی که کمتر در نقدهایی که به مستند پرداختند به چشم می آید، این است که جمع بین روایت های محرمانه و علنی است. جمع بین ساحت علنی و ساحت محرمانه موضوع آقای منتظری است. مثلا شما کتاب آقای ری شهری را ببینید یا خاطرات آیت الله منتظری و کتابهای دیگر را ببینید، یک روایت خطی را ارائه می دهد ولی چیزی که به نظرم «قائم مقام» در آن موفق بود و سعی کرد به مخاطب نشان دهد تفاوت این دو فضاست. مثلا نامه 6/1 و 7/1 و8/1 نوشته می شود، این اتفاقات و هاب درونی سران نظام در این چند روز رخ داده ولی مردم از این اتفاقات اطلاعی ندارند. مردم وقتی می فهمند که یا تیتر رو مه را می خوانند یا به یکباره صبح بلند می شوند و می بینند ع آقای منتظری از روی دیوار های ا پاک شده است.موثق ترین روایت ها را جمع آوری کردیمنکته بعدی هم که دقت کار را بیشتر می کرد این بود که ما سعی کردیم موثق ترین روایت ها را جمع کنیم. یعنی مصاحبه های واقعا خاک گرفته بعضی بزرگان نظام که مثلا با سایت یا رو مه یا ویژه نامه ای مصاحبه کرده اند را مطالعه کنیم . به نظرم موفقیتی که در کار داشتیم، همین بود که الان اغلب بزرگوارانی که مستند را چه در اکران های خصوصی و چه در اکران های عمومی می بینند خط تحلیلی مستند را تائید می کنند. یعنی ممکن است ایراد جزئی افراد به مستند داشته باشند که کاش به فلان قضیه می پرداختید ولی خط تحلیلی مستند و خط توصیف وقایع مستند خطی است که شاید انی بگویند روایتش کامل غلط است یا انی که بگویند خیلی عالی است. بگویند که ما ی ری نقدها داشتیم ولی خط واقع مستند درست است، این اتفاقات افتاده و این توالی درست است و تحلیلی هم که روی آن هست تا حد زیادی معقول همه است.سراغ تحلیگر در مستند نرفتیم*آیا تحلیل را خودتان ارائه دادید یا آقای صدری نیا گفتار متن را به نتیجه رساندند؟فرج اللهی: شاید مستند خیلی تحلیل نداشته باشد و به قول معروف پرتره است و سعی کرده آقای منتظری را آنطور که بوده روایت کند. اگر در اوج بوده، و مقام قائم مقامی داشته در وجود دارد، فقیه عالی قدر بوده همه جامعه و مردم دلبسته اش بوده اند را در مستند می بینیم و اگر قائم مقام معزول بوده و برخی مردم نسبت به ایشان زاویه داشتند و دیگر خیلی مقبول جامعه نبوده را هم سعی کردیم واقعی روایت کنیم. یعنی نه سعی کرده دهه 60 ایشان را به خاطر دهه های 80 و 90 ایشان کوچک نمایی کند و نه برع آن.صدری نیا: اصلا یکی از سختی های مستند قائم مقام این بود . که از روز اول ما با همدیگر این توافق را داشتیم که سراغ تحلیلگر نرویم. استفاده از تحلیلگر در کارهای تاریخ انقلاب راحت ترین کاراست. اما ما سراغ تحلیلگر نرفتیم، تحلیلگر در پژوهش بتواند به ما کمک کند و ایرادات کار ما را بگیرد.نگاه عطریانفر به مستند مثبت است*ولی من نامشان را در تیتراژ کار ندیدم!صدری نیا: مثلا فرض کنید ما مشاوران پروژه ای مثل آقای روزی طلب و آقای کائینی داشتیم و بعد از کار افراد مختلفی از ون و شخصیت های تاریخی. مثل آقای عطریانفر به عنوان یکی از چهره های که شاید خودشان خیلی از حوادث را از نزدیک هم دیدند و برخی از نکات را گفتند داشتیم.فرج اللهی: جالب است که نگاه آقای عطریانفر به مستند خیلی مثبت است و اینکه شاید تصور شود ایشان به خاطر موضع شان این روایت را خیلی درست ندانند اما برخلاف این تصور آقای عطریانفر نسبت به مستند خیلی موضع مثبتی داشتند.صدری نیا: طیف دیگر از جمله آقای سلیمی نمین و مسعود رضایی هر کدام از بزرگواران مستند را دیدند و نکات و نظراتشان را گفته اند. دوباره ما بررسی مجدد کرده ایم.*بررسی مجددتان در روایت تصویری بود یا قبل از اینکه تصویرها را تدوین کنید.صدری نیا: در مقاطع مختلف بود. یعنی این مشاوره، همراه پروژه و قبل از پروژه و بعد از آن ادامه داشت. اما در ادامه بحث قبل باید بگویم که برای ما مهم بود که سراغ تحلیلگر نرویم. بلکه سراغ شاهدان عینی برویم و انعکاس این قضیه در در تیتراژ هم آمده است.روایت افراد از آیت الله منتظری ملاک بود*جزء معدود مستندهایی است که علاوه بر تشکر، گلایه مندی هم در تیتراژ دیدیم.صدری نیا: برای اولین بار با درایت این کار را کردیم که از این به بعد باب شود. ولی همین که سراغ افراد مختلف برای مصاحبه ها می رفتیم، کار سختمان این بود که تلاش می شد آن فرد را از فضای تحلیل های امروزی اش جدا کنیم و در مقطع همان سال ها ببریم و از او بخواهیم آنچه در آن زمان فکر می کرده را روایت کند.بالای 90 تا 95 درصد مستند افراد هر چیزی که می گویند تحلیل نیست بلکه روایت است. آقای باقی روایت خود را از ماجرای ارسال به می گوید. یا روایت خودش را از رفت و آمدهای در بیت آیت الله منتظری و مراسم تشییع آیت الله منتظری می گوید. یعنی تلاش کردیم که همه افراد خاطرات و روایت هایشان را بگویند.سختی «قائم مقام» دوری از تحلیل و نزدیک شدن به روایت مستند*انتقادات بیشتر به این سمت و سو است که مصاحبه طولانی بوده اما بخشی از آن گزینش شده است.در این نقدها دو نکته مهم وجود دارد. یکی دور بودن این افراد منتقد از فضای مستند و مستندسازی است و نکته دیگر اینکه مثلا ما دو سه ساعت مصاحبه گرفته ایم ولی در مستند سعی کرده ایم بخش هایی که به روایت نزدیکتر بوده را بگذاریم. یعنی کاملا در این سه ساعت افراد از یک مقاطع دیگر هم روایت می کنند که خودشان آنجا شاهد عینی نبودند. ما در مستند ی که به حادثه نزدیک بوده را سند قرار دادیم. مثلا اگر می خواستیم واکنش آیت الله منتظری بعد از مصاحبه سیدمهدی هاشمی را بگذاریم هیچ شایسته تر از آقای احمد منتظری نبوده. همین طور روایت اتفاقات داخل زندان و اعترافات ایشان را هم که می خواستیم بگیریم هیچ ی شایسته تر از آقای ری شهری نبود. به همین دلیل باید به این ظرایف دقت کنیم و شاید سخت ترین کار ما را در این روایت این بود که بتوانیم به این روایت نزدیک شویم و از تحلیل دور شویم.* مستند را فصل بندی کرده اید که فاصله گذاری بسیار خوبی است و در نوع روایت کمک شایانی می کند چگونه این فاصله بندی ها را شکل دادید؟صدری نیا: یکی از سخت ترین کارهایی که با آقای فرج اللهی چند ماه درگیر بودیم، بخصوص که دیگر مقطع مصاحبه ها هم تمام شده بود و باید نگارش و تدوین نهایی کار را آغاز می کردیم که ما با یک موضوعی روبرو بودیم که شاخ و برگ بسیار زیاد داشت. یعنی ما ریز موضوعات بسیار زیادی داشتیم که شاید تخته های دفتر کار ما پر از این موضوعات به صورت ج بندی شده بود و نوشته بودیم که دقیقا با چه موضوعاتی روبرو هستیم و حالا باید انتخاب می کردیم که اولا خط اصلی روایت از کجا می گذرد و بعد الاهم و فی الاهم که کدام یک اولویت بیشتری دارد که در این دقایق محدودی که مستند ما دارد بتواند بیاید.*و روایت زمانی هم درست دربیاید...صدری نیا: بله، یکی از بخشهایی که شاید سر آن خیلی چکش کاری شد و بحث کردیم اینجا بود تا این موضوعات مهم درآمد. اولین بار که نامه کار نوشته و نگارش شد، روایت ما یک روایت خطی بود. یعنی از قبل انقلاب شروع می شد، جلو می آمد و تا پایان. آنجا دیدیم که این مستند جذ ت های فرمی را ندارد و شاید مخاطب باید نیم ساعت تا 40 دقیقه بنشیند تا با اولین چالش و گره مستند روبه رو شود. تصمیم گرفتیم که دوباره بازنویسی کنیم. روایت غیرخطی شد و اینجا دیگر تلاش شد که این فصل بندی اتفاق بیفتد و فصلها دقیق و شفاف شود و رفت و آمدهای زمانی برایش طراحی شد.یعنی روایت غیرخطی که از یک مقطع شروع می شود و ی ری سوال مطرح می کند. به عقب برمی گردیم، پاسخ می دهیم و جلو می آییم. این روایت طراحی شد که این عملا کار خیلی سختی بود. ما دوباره در اکران های خصوصی مستند تلاش می کردیم تا ببینیم افراد مختلف چقدر می توانند این بحث زمانی و رفت و برگشتها را بپذیرند. آیا مخاطب حواسش هست و آیا اذیت نمی شود؟ اما با بازخوردهایی که گرفتیم کمی با فضای فرمی و گرافیکی و افکتی کار تلاش کردیم که به مخاطب کمک کنیم که این رفت و برگشت ها را خوب فهم کند و سعی کردیم همه این دسته بندی ها هم به مخاطب کمک کند که مخاطب سردرگم نشود.ثانیه های مستند زیر ذره بین استیک نکته بسیار مهم اینکه ما از روز اول می دانستیم که دست روی یک موضوع بسیار حساس و چالش برانگیز گذاشته ایم. بعضی از مستندهای تاریخ انقلاب است که ساخته و پخش می شود و ممکن است ایراد هم داشته باشد ولی به جایی برنمی خورد و مناقشه برانگیز نمی شود. ولی ما می دانستیم که با اتمام این مستند خیلی ها با ذره بین ثانیه به ثانیه این مستند را نگاه خواهند کرد و این کار ما را خیلی سخت می کرد و باعث می شد که تا می توانیم این فضاها را از فضاهای بازسازی و حتی در متن هم کلمه به کلمه را با این نگاه که بعدا در موردش حرف زده و قضاوت خواهد شد دقیق روایت کنیم.*بسیاری معتقدند که گفتار متن تحلیل سازندگان اثر است. نظر شما چیست؟فرج اللهی: نه، ما تلاش کردیم تا می توانیم گفتار متن را کوتاه کنیم. نسخه اولیه ما 200 دقیقه بود و وقتی به 100 دقیقه تبدیل شد ما سعی کردیم با های آرشیوی و با مصاحبه هایمان این را کوتاه کنیم و تحلیل هایش را بگیریم و اگر قرار است ی تحلیلی کند هم مصاحبه شونده ها باشند. چون الان فریم به فریم مستند در ذهنم هست، نریشن اغلب فقط یک حلقه وصل بین روایت افراد مختلف است.فضای که عوض می شود، برخی خاطراتشان کم و زیاد می شود!*فصل اول، دوم و سوم گفتگوهای زیادی دارید ولی یکباره میزان گفتگوهایمان خیلی کم می شود. یک جایی هست که فقط دیگر تصاویر صحبت می کند. می دانم که امکانش وجود نداشته و گلایه های شما از نیامدن افراد پای کار بوده ولی این دلیل خیلی خوبی برای مخاطبی که قرار است چنین اثری را ببیند نیست.صدری نیا: در بعضی فصلها به خاطر اینکه اتفاقات رقم می خورد و بعضی جاها هم اتفاقات جلوی صحنه و کف جامعه است، ممکن است افراد زیادی از آن روایت داشته باشند. ولی بعضی جاها اتفاقات رقم می خورد. مثلا شما در این مقطع می بینید که و آقای منتظری صحبت علنی ندارند و با هم نامه نگاری های زیادی دارند. یا در پیام های کتبی شان خیلی از مسائل را می گویند. لذا اینجا باعث می شود که ما هم به این پیام ها و متن ها ارجاع دهیم. اما نکته درستی را گفتید. یعنی یک بخشی از با گلایه مندی هایی که در تیتراژ زدیم به خاطر همین است که بسیاری از بخش های مستند را شاید افراد مختلف می توانستند با روایت های دست اولشان از ماجرا کامل کنند و این افراد به هر دلیلی یا صلاح نمی دانند که در این مقطع راجع به این موضوع صحبت کنند، عنوان می کنند که دیگر زمان این موضوع گذشته و صحبت نکنیم. یا اینکه وقتی فضای عوض می شود برخی افراد هم خاطراتشان کم و زیاد یا سانسور می شود. شاید به خاطر این دلایل بعضی از این حرفها گفته نشود.ما با خیلی از افرادی که در ماجرا دخیل بودند و می توانستند به روایت مستند کمک کنند بارها و بارها صحبت کردیم و تلاش کردیم که بیایند و صحبت کنند اما نپذیرفتند. این موضوع از سختی های مستندسازی تاریخ انقلاب است. یعنی کلا انی که می روند مستند تاریخ انقلاب را می سازند بعد از آن یک احساس خستگی دارند که می خواهند تا دو، سه سال دیگر سراغ موضوعات تاریخ انقلاب نروند چون اولا جور مصاحبه ها و قانع افراد برای مصاحبه کار بسیار سختی است. ثانیا، بخش های آرشیوی کار و بدست آوردن آرشیو کار سختی است و همه اینها دست به دست هم می دهد که در آ کار تیم خسته شود.موسسه حفظ و نشر آثار صلاح ندیدند همکاری کنند*از خانواده حاضر به مصاحبه نبودند؟صدری نیا: با چند نفر از افراد موسسه حفظ و نشر آثار که در آن مقطع بودند، نامه نگاری و صحبت شد ولی جزء افرادی بودند که صلاح ندیدند صحبت کنند.جریانی در کشور آیت الله منتظری را سانسور می کند*عنوان بدون سانسور یک حس عجیبی برای مستند دارد. این عنوان شائبه هایی را هم بر مستند ایجاب می کند.فرج اللهی: ی ری فقط روایت های خودشان را از چهره های انقلاب ارائه داده اند. یعنی در طول این سالها بخصوص هفت، هشت سال تلاش شده که یک روایت مطلوب خودشان از جریان آقای منتظری را ارائه دهند یا جریان های دیگر. از طرف مقابل هم روایتی که از آقای منتظری ارائه می شد، یک روایت خاصی بود. یک روایت این است که ایشان ای بودند که نقاط ضعف متعددی داشتند و از ابتدا هم ساده لوح بودند در مورد ایشان کوچک نمایی می شود. یک روایت دیگر این است که آقای منتظری از ابتدا یک جایگاه بسیار رفیعی داشتند و در اوج سیاست، بصیرت و قله های مختلف بودند که این روایت هم بزرگ نمایی شده است.ما معتقدیم این چهره هایی که از آقای منتظری روایت می شود، چهره های سانسور شده است یعنی چهره غیرواقعی است. اگر بخواهیم آقای منتظری را روایت کنیم باید او را واقعی روایت کنیم. یکی از مواردی که قائم مقام سر آن اذیت می شود و بقیه علیه قائم مقام هجمه می کنند این است که مرزهای روایی را ش ته است. مستندسازها یا تاریخ نگارها در دام این روایت هایی که الان جلوی ذهن شان چیده شده، قرار می گیرند. اتفاقی که در قائم مقام افتاده این است که در روایت های پسینی 30 سال بعد گیر نکرده. نه در روایت های گیر کرده و نه در روایت کتاب خاطرات آقای منتظری گیر کرده و نه در روایت واقعیت ها و قضاوتها که یک جزوه مفصل ابهام ایشان است و نه در روایت سنجه انصاف و رنج نامه گیر کرده.منظور از بدون سانسور این است که آقایِ منتظری نه آقای منتظری کوچک نمایی شده است و نه آقایِ منتظری بزرگ نمایی شده است. سعی کرده ایم روایت افراد قلب نشود. یعنی نگاه آقای باقی به آقای منتظری به و به مواجهه و آقای منتظری با هم حفظ شده. مخاطبی هم که اصلا اطلاعی از این قضایا ندارد متوجه می شود که نگاه آقای باقی و احمد آقای منتظری این است و نگاه آقای ری شهری و اژه ای هم یک نگاه دیگر است.صدری نیا: مخاطب در کار می بیند که آقای احمد منتظری نظرش در مورد حاج احمد نظر انتقادی است و به صراحت نظرش بیان می شود. از طرف دیگر روایت و انتقادش از پدر خودش و جریان سیدمهدی هاشمی را هم می شنود. یعنی تلاش شده که همه حرفها در مستند گفته و بیان شود. نه اینکه یک بخشی را فقط نگه داریم و یک بخشی را بزنیم. در مورد آقای باقی هم تلاش شده که روایتهای بیان شده حفظ شود و درست جا بیفتد.درهای آرشیو بیت آیت الله منتظری را باز کنید! برای ما محل سوال است و برای مخاطبان هم باید محل سوال باشد در طول این پروژه با وجودی که ما بیت آیت الله منتظری درخواست دادیم ولی هیچ منبع آرشیوی در اختیار ما قرار داده نشد. ع های منتشرشده بر روی سایت آیت الله در اختیار ما قرار گرفت هیچ منبعی از بین ها و این همه منابع آرشیوی که از ایشان موجود است در اختیار تیم قائم مقام قرار نگرفت. این یعنی سانسور. یعنی اینکه منابع آرشیوی در اختیار یک جریان باشد و آن جریان تلاش کند که به صورت گزینشی، خودش بعضی از بخشها و بعضی از ابعاد زندگی آیت الله منتظری را پررنگ کند و بعضی چیزها را منتشر نکند، جریانی به اسم آیت الله منتظری ایشان را سانسور کرده و از ایشان گزینشی مطالبی را منتشر کرده. به نظرم امروز تاریخ پژوهان و مستندنویسان باید این درخواست را داشته باشند که درهای آرشیو بیت آیت الله منتظری باز شود تا خیلی از منابع آرشیوی به مخاطبان کمک کند که شخصیت آیت الله منتظری را با همه ابعادش به صورت کامل بشناسند.*پس همچنان آیت الله منتظری با سانسور به مخاطب روایت می شود؟!صدری نیا: جریان حامی آیت الله منتظری تلاش می کند که فقط بعضی از ابعاد زندگی آیت الله منتظری را نشان دهد و بعضی از ابعاد را احساس می کند که امروز به صلاح نیست که به مخاطب نشان دهد.* بیشتر روایت پسر آیت الله منتظری و آقای باقی از آیت الله منتظری باعث انتقاد به این مستند و این افراد شد.فرج اللهی: بله بعضی نقدها به طور غیررسمی و غیرمستقیم متوجه احمد آقای منتظری و آقای باقی می شود. چون احمد آقای منتظری گفته اند که به نظرم پدرم این نقطه ضعف را داشته و من خودم آن موقع این قضیه را زیر سوال می بردم. یا مثلا نگاهی که می گویند بیت آقای منتظری با لیبرال ها یک رابطه مثبتی داشته اند. این را ی روایت می کند که خودش دلبسته و از مورخان جریان آقای منتظری است. اگر این حرف غلط باشد که برخی معتقدند غلط است این حرف را آقایان منتظری و باقی می زنند و متوجه مستند نمی شود.برخی از بازگویی نقطه ضعف آیت الله منتظری توسط فرزندش ناراحتندچه جریان و طیفی از مستند «قائم مقام» ناراحت است؟صدری نیا: مخاطب عام وقتی کار را می بیند منصفانه و بدون سانسور می بیند. الان آن جریانی از مستند قائم مقام و روایت بدون سانسور این مستند ناراحت است که ذهن خودش را با یک روایت کلیشه ای و قالبی شکل داده و نمی تواند باور کند که آقای احمد منتظری در مورد پدر خودش اینطور صحبت می کند. بله، بعد از 30 سال آقای احمد منتظری آمده و صریحا می گوید که نقطه ضعف پدر من سیدمهدی هاشمی بود. این مخاطبی که شاید ذهن خودش را دلبسته یک تحلیل کرده و نمی خواهد باور خودش را بشکند در مقابل مستند گارد می گیرد.الان دو، سه هفته است که اعلام کرده ایم و در کانال مستند تندترین نقدها حتی فحاشی را هم منتشر می کنیم. یعنی گفته ایم هر نقدی که منتشر بشود را در کانال خودمان قرار می دهیم و دو، سه هفته است که اعلام کرده ایم که آمادگی داریم نقدهایی که به استنادهای کار است را دریافت و اگر لازم است پاسخ دهیم. ولی در این مدت بجز نقد سازندگان مستند و برچسب زدن های به مستند هنوز چیزی ندیدیم.*در ساخت و نگارش اثر حسرتی باقی مانده و ای کاشی که امروز پس از نمایش به آن برسید؟صدری نیا: امروز وقتی از دل شاخ و برگهای زیاد موضوع کنار زده ایم و به روایت 100 دقیقه ای رسیدیم که دیگر دسته بندی و فصل بندی شده و مشخص است شاید در اکران ها بعضی مقاطع به ذهنمان می رسد که کاش فلان موضوع هم اضافه می شد آنهم درجه اهمیت داشت. ولی وقتی خودمان را به عقب برمی گردانیم و در شرایط تولید مستند قرار می دهیم، می بینیم که آن سختی که شاید در زمان تولید داشت کمی باعث شده بود که مجبور شویم بعضی از این روایتها را کم کنیم. ساخت سریال «قائم مقام» خواست مخاطبان و تأمل جدیصدری نیا: در اکران های ی می گویند که کاش سریال این مستند را بسازید. در واقع یک نسخه مفصل تر که حالا دیگر دست تان باز است که بعضی از جزئیات را باز کنید را بسازید.*آیا برایتان این امکان وجود دارد؟صدری نیا: برایمان واقعا محل تامل جدی ایجاد کرده.فرج اللهی: شاید یک حسرتی که آدم می خورد این است که الان یک نسخه 100 دقیقه ای مورد اقبال قرار گرفته و منتشر شده همه قائم مقام را به این 100 دقیقه می شناسند. شاید بیشترین حسرت این است که آنها که نیامدند و مصاحبه ن د ایکاش بودند. یعنی در مورد آنها که خلاء روایت داریم اگر بودند مستند خیلی کامل تر بود و غنی تر می شد. گفت وگو : زهرا قزیلیانتهای پیام/
14 داد ماه امسال 28 سال از ارتحال جانگداز (ره) بنیانگذار می گذرد اما خاطرات ایشان برای شیفتگانش همچنان زنده و ماندنی است.به گزارش عصرهامون به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ 14 دادماه امسال 28 سال از ارتحال جانگداز (ره) بنیان گذار ایران می گذرد اما خاطرات ایشان برای شیفتگانش همچنان زنده و ماندنی است. به مناسبت سالگرد درگذشت (ره) نگاهی گذرا می اندازیم به تصاویر و ع های خاطره انگیز به جا مانده از ایشان؛ این ع ها مربوط یه دوران کودکی، نوجوانی، مبارزه و تبعید، انقلاب ی و رحلت ایشان است. (ره) در دوران کودکی نفر سمت راست از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر
(ره) در دوران نوجوانی نفر سمت چپاز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر (ره) در دوران نوجوانی نفر دوم سمت راست از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر (ره) در دوران جوانی از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بنیان گذار در دوران جوانی نشسته از راست نفر اولاز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر (ره) داد42 از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر (ره) در میانسالی از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر سخنرانی (ره) در 13 داد 1342 که منجر به دستگیری ایشان توسط ین رژیم پهلوی و قیام خونین 15 داد شداز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر (ره) در حلقه شاگردانش، انقلاب در پشت سر ایشان از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر (ره) به هنگام تبعید در کشور ترکیه؛ تحت کنترل ان اطلاعات آن کشوراز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بنیان گذار ایران به هنگام تبعید در عراق از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویراز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر
(ره) قبل از تبعید در کشور عراق. شهر نجف از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر (ره) در ایام هجرت به پاریس در د ده نوفل لوشاتو از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویربازگشت (ره) به کشور پس از 14 سال دوری از وطناز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویراز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر سخنرانی تاریخی بنیان گذار در بهشت زهرا پس از بازگشت به کشور از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویراز کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر دیدار همافران با (ره)بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر دیدار اسقف ارامنه آرداک مانوکیان با (ره) در این تصویر آیت الله طالقانی نیز حضور دارد بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر دیدار بنیان گذار با اقشار مختلف مردمبمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویربنیان گذار در بیمارستان بستری شد بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر
بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر روح خدا به خدا پیوست بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر بمانددد// بخشی///از کودکی تا رحلت روح الله به روایت تصویر انتهای پیام/
۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۱۳ عکاس : معصومه سبحانیتاریخ : ۲۳ : ۰۴ - ۱۳۹۶ / ۰۷ /۲۷ اختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویراختتامیه هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی به روایت تصویر برچسب ها: اختتامیه ، نمایشگاه بین المللی ، صنایع مخابراتنظر شما تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به جمهوریت می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید: "ایران سامانه"
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز ؛ پرواز ساعت ۸ صبح تهران به یاسوج شرکت هواپیمایی آسمان صبح امروز از رادار محو شد. پرواز تهران به یاسوج و بالع هر روز انجام می شود و مدل این هواپیما atr است. در پی این اخبار ابتدا مدیرکل روابط عمومی هواپیمایی آسمان در این باره اظهار داشت: فعلاً آ ین اخبار این است که این هواپیما از رادار خارج شده و در حال پیگیری موضوع هستیم.براساس اخبار تکمیلی، این هواپیمای atr، پنجاه دقیقه پس از پرواز، از صفحه رادار محو شده و تاکنون اثری از هواپیما نیست. این هواپیما حامل ۶۰ مسافر، دو مهماندار، دو نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است.* سومین روز عملیات جستجوی لاشه هواپیمای atr۱۷:۰۴/ عملیات تجسس و انتقال پیکرهای جان باختگان هواپیما در حالی انجام می شود که ابرهای بارشی بر فراز دنا نمایان شده اند و این مساله شرایط انتقال پیکرها را سخت می کند.۱۷:۰۰/ توضیحات جدید سرتیم عملیات هلال احمر که برای اولین بار به لاشه هواپیما رسید؛ شرایط برای امدادگران سخت است.توضیحات تکمیلی این امدادگر را در زیر ببینید:۱۶:۴۵/ کوهنوردان حاضر در محل: پیکرهای ۳۰ تن از سرنشینان هواپیمای مسافربری قابل مشاهده است. پیکر۱۵ تن از جانباختگان قابل شناسایی است.۱۶:۳۶/ مؤمنی مدیرعامل هلال احمر استان اصفهان گفت: چندین گروه به محل حادثه اعزام شدند اما یک گروه ۴ نفره به لاشه هواپیما دسترسی پیدا کرده است، در حال هماهنگی بالگرد بعدی هستیم تا در نقطه ایمن فرود بیاید و پیکرها را برگرداند.۱۶:۲۸/ لاشه هواپیما چند تکه و متلاشی شده است، امدادگران به پیکر جان باختگان و لاشه هواپیما رسیده اند، بخشی از اجساد قابل شناسایی است و بخشی دیگر قابل شناسایی نیست، تعدادی از اجساد و بخش هایی از هواپیما زیر برف هستند.۱۶:۱۵/ رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت: گروه های امدادی به پیکر جان باختگان هواپیما رسیدند، تلاش می کنیم تا قبل از غروب آفتاب تعدادی از اجساد را منتقل کنیم.۱۵:۵۸/ ی از عملیات امدادی بالگردهای هلال احمر و تلاش نجاتگران متخصص کوهستان۱۵:۵۸/ فدا جانشین فرمانده صاحب ا مان(عج) اصفهان گفت: با توجه به وضعیت آب و هوایی، برف سنگین در ارتفاعات و صعب العبور بودن منطقه عملیات انتقال پیکرها چند روز زمان می برد، لاشه هواپیما به صورت کامل نیست.۱۵:۱۲/ مسؤول کمیته بررسی سانحه atr گفت: هواپیمای atr شش سال در شیراز زمین گیر بود و پس از توانست قطعات لازم را تهیه کند و تجهیز شد، هواپیمای سانحه دیده تهران – یاسوج یک عدد elt داشت و این سیستم تا سال ۲۰۲۱ اعتبار داشته است.۱۵:۰۳/ به گزارش خبرنگار فارس، بارش بیش از دو متری برف در منطقه سقوط هواپیما در کنار شیب زیاد کار را برای امدادگران سخت کرده است، ۲۰۰ نفر از نیروهای هلال احمر و ۸۰ کوهنورد در حال امدادرسانی هستند، خطر ریزش بهمن به دلیل صدا و باد بالگردها وجود دارد و به همین دلیل هلی برن مشکل به نظر می رسد و بهترین راه انتقال زمینی است.۱۴:۳۴/ تصویری از لاشه هواپیمای آسمان منتشر شد.۱۴:۲۸/ مؤمنی مدیرعامل هلال احمر استان اصفهان گفت: نیروهای هلال احمر نزدیک لاشه هواپیما هستند، هواپیما به دیواره کوه برخورد کرده و دسترسی به آن بسیار مشکل است، در حال ارزی هستیم که اگر بالگرد امکان فرود نداشته باشد در نزدیک ترین مکان ممکن کمپ بزنیم، این کمپ در جایی ایجاد می شود تا اسکان نسبی باشد و تردد به آسانی صورت بگیرد.۱۳:۵۶/ پزشکی قانونی اصفهان اعلام کرد: اجساد به احتمال قوی برای شناسایی به استان کهگیلویه و بویر احمد انتقال پیدا می کنند.۱۳:۴۵/ مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر این که ادامه عملیات باید بدون بروز حادثه جدیدی پیگیری شود، گفت: در حال حاضر شرایط هوا خوب و آفت بوده و شرایط مهیاست و کارها پیش می رود، بر اساس پیش بینی های هواشناسی و با تغییرات جوی که پیش بینی می شود سناریوهای ما تغییر می کند و در دفتر فرماندهی عملیات را دنبال می کنیم.۱۳:۳۸/ هلی برن نیروهای امدادی هلال احمر در محل سقوط هواپیما انجام شد.۱۲:۵۸/ مهرعلیزاده استاندار اصفهان گفت: با توجه به مساعد نبودن شرایط جوی در محل سقوط هواپیما، امکان فرود بالگردها در منطقه سقوط نیست و نیروها به صورت زمینی در آن جا حضور پیدا می کنند که به دلیل شدت برف و کولاک در ساعات آینده کار بسیار مشکل خواهد بود، از امروز تا بعد از ظهر فردا با مشکل نامساعد بودن شرایط جوی مواجه هستیم.۱۲:۵۴/ اولین گروه تکاوران تیپ ۶۵ نیروی مخصوص برای تخلیه هواپیما اعزام شدند، شرفی معاون عملیات نیروی زمینی در این باره گفت: کمبود نیرو نداریم و تعداد نیرویی که لازم است را اعزام خواهیم کرد.۱۲:۲۹/ بر اساس گزارش میدانی خبرنگار فارس از محل عملیات جست وجوی هواپیما، نیروهای امدادی و مردم منتظر شروع عملیات انتقال اجساد هستند.۱۲:۰۴/ کریمی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر اصفهان گفت: موقعیت سقوط بسیار صعب العبور است و نیروهای هلال احمر به وسیله بالگرد در نزدیک ترین محل به موقعیت سقوط پیاده شده و برای صعود به موقعیت آماده می شوند.پروسه پیدا اجساد طولانی و زمان بر است و نیروهای عملیاتی باید به صورت زمینی اجساد را منتقل کنند که ۱۰۰ درصد با برف و کولاک مواجه می شوند.۱۱:۵۴/ تصویر زیر به عنوان محل احتمالی سقوط هواپیمای atr آسمان در کوه دنا منتشر شده است.۱۱:۱۹/ خلبان بالگردی که این هواپیما را مشاهده کرد، دقایقی پیش گفت: امروز و در سومین روز از جست وجو برای پیدا هواپیما، لاشه آن پیدا شده و آرم آن نیز مشاهده شد.۱۱:۱۵/ فدا ، جانشین فرمانده استان اصفهان گفت: با پرواز مجدد بالگردهای هوا فضای ، نوک قله کوه پازن پیر در منطقه عمومی پادنای سمیرم استان اصفهان به عنوان محل اصابت شناسایی شد.۱۱:۰۷/ مؤمنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان به خبرنگار فارس گفت: به دلیل پراکندگی اجساد هواپیما، همه شعاع نقطه مورد نظر توسط نیروهای عملیاتی هلال احمر به صورت دقیق جست وجو می شود، کارشناسان شرکت هواپیمایی آسمان برای پیدا جعبه سیاه به نقطه مورد نظر اعزام خواهند شد.۱۰:۴۴| معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پیداشدن لاشه هواپیمای تهران-یاسوج در قله نغل از منطقه پازن پیر خبر داد.۱۰:۳۴| پاسداران انقلاب ی، مختصات دقیق جغرافیایی محل سقوط را به خبرنگار تسنیم اعلام کرد. لاشه این هواپیما در کوه دنا و در مختصات جغرافیایی nc-4208 و e-514293 قرار دارد.۱۰:۳۲| با یافتن لاشه هواپیمای تهران- یاسوج همه مسئولان ارشد نظامی، انتظامی و امدادی راهی منطقه سقوط هواپیما شدند. تیم های امدادی در حال آماده باش برای اعزام به منطقه سقوط هستند.نیروهای و کوهنوردانی که در ارتفاعات قرار دارند اکنون با تغییر مسیر به سمت محل سقوط در حرکت هستند.۱۰:۰۰/ رمضان شریف سخنگوی پاسداران انقلاب ی با اشاره به عملیات جستجوی بالگردهای گفت: بالگردهای نیروی هوافضایی صبح امروز لاشه هواپیمای آسمان را ارتفاعات کوه دنا پیدا د.۰۹:۳۰/ سخنگوس اورژانس اعلام کرد: با توجه به کاهش توده های ابر در ارتفاعات و افزایش میزان دید، امروز احتمال یافتن لاشه هواپیما وجود دارد.۰۹:۰۰/ محمدسعید شرفی مدیرکل دفتر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری از اعزام کماندوهای به محل سقوط هواپیمای atr آسمان در سمیرم خبر داد و با اشاره به استقرار یک سری تجهیزات از سوی گفت:امیدواریم تا قبل از ظهر امروز لاشه هواپیما را پیدا کنیم.وی اظهار کرد: بالگردهای خیلی مجهز و هواپیماهای نقشه برداری در حال ورود به منطقه است. همچنین سازمان ارتباطات رادیویی هم یک سری تجهیزات پیدا و شناسایی به منطقه ارسال کرده و اگر قرار باشد لاشه هواپیما پیدا نشود فقط به خاطر بدی آب و هواست.۰۸:۵۷/ ارتباطات در مطلبی به توضیح درباره ادعای دو تماس شهروندی از یاسوج به یکی از مسافرین پرداخت و گفت: بنا بر اطلاعات تماس ثبت شده، این ادعا صحیح است اما ادعای خبرنگار مذکور مبنی بر ساعت ناپدید شدن صحت ندارد .همکاران ما با استفاده از تحلیلهای ی و جهت ی تلفن همراه مسافرین مورد اشاره، مطابق ع های اول و دوم و سوم، منطقه احتمالی سقوط هواپیما را حدس زده اند. در ع چهارم تصاویر دقیق ای امروز این منطقه که از سازمان فضایی ایران در تعامل با فرانسوی ها دریافت شده است را مشاهده می کنید، متاسفانه بدلیل ابری بودن منطقه شناسایی میسر نگشته است.– با توجه به اینکه امکان عبور امواج از کوه وجود ندارد، تحلیلهای فنی، منطقه قله پازن پیر را به عنوان منطقه احتمالی سقوط تشخیص داده است.– تیم های پایش ی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور جهت ی های رادیویی احتمالی، به منطقه اعزام شده اند.تیم های فنی و امدادی درگیر با تمام توان و پرتلاش در حال کار برای دستی به نشانه هایی از هواپیما هستند و البته شرایط محیطی سخت بوده و امکان جستجوی سریع را مشکل کرده است. امیدوارم تلاش همه تیمهای درگیر در صحنه سریع تر به نتیجه برسد.* دومین روز عملیات جستجوی لاشه هواپیمای atr۱۴:۵۷/ بالگردها همچنان در حال گشت زنی بر فراز منطقه احتمالی سقوط هستند ولی هنوز لاشه یا محل سقوط هواپیما مشاهده نشده است؛ برخی از امدادگران از احتمال پوشیده شدن محل سقوط به دلیل بارش برف خبر دادند.۱۴:۳۶/ بنا بر اعلام معاون نظارت و بازرسی رئیس کل دادگستری استان اصفهان، تیمی از دادگستری اصفهان در پادنا مستقر شده است، به گفته محمدحسین آقایی با تشکیل پرونده قضایی این حادثه تحقیقات مقدماتی از شاهدان عینی محلی، هواپیمایی ، کارشناس حوادث هوایی و شرکت هواپیمایی آسمان توسط بازپرس ویژه انجام شده است.۱۴:۰۷/ محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان به همراه حسن رحیمی دادستان اصفهان، در جلسه ستاد مدیریت بحران منطقه در حال بررسی اقدامات انجام شده هستند.۱۴:۰۶/ بر اساس اعلام شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در منطقه عملیات ریزش کوه صورت نگرفته و بالگردها نیز در حال فعالیت در منطقه هستند.۱۳:۵۹/ در خصوص ریزش بهمن به نیروهای امدادی حاضر در ارتفاعات هشدار داده شده اما تاکنون حادثه ای مبنی بر ریزش بهمن رخ نداده است.۱۳:۴۰/ شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان در گفت وگو با فارس گفت: در حال بررسی اخبار منتشر شده درباره پیدا شدن لاشه هواپیما هستیم فعلاً نمی توانم این خبر را تأیید کنم.۱۳:۳۷/ کریمی معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان و فرمانده میدان حادثه سقوط هواپیما گفت: بالگرد به منطقه ای که ادعا شده لاشه وجود دارد، اعزام شد.۱۳:۳۶/ مؤمنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در گفت وگو با فارس اظهار کرد: اخبار منتشر شده درباره پیدا شدن لاشه هواپیما در محدوده نقل و دنگزلوی پادنا صرفاً مشاهدات یک نفر بوده و قطعی نیست.۱۲:۳۲/ جعفر گوهرگانی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به افزایش پروازها، پیش بینی ۱۰ هزار لیتر سوخت بالگرد در محل را داشتیم و آن هایی که از یاسوج پرواز می کنند نیز در همان فرودگاه سوخت گیری می کنند، مواد خوراکی و آب آشامیدنی مورد نیاز برای همه تیم های امدادی را داشتیم که باید از مردم منطقه به دلیل مهمان نوازی و همکاری با نیروهای امدادی تشکر کرد.۱۲:۲۵/ محمدسعید شرفی مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی در جسه اضطراری اظهار داشت: ۵۰۰ ع توسط پهپادها گرفته شده که در آنها هیچ اثری از لاشه احتمالی هواپیما نیست؛ تا کنون ۱۴ سورتی پرواز انجام شده است.۱۲:۲۵/ مرتضی سلیمی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در جلسه اضطراری برای یافتن هواپیما از پا ازی ۷۰ درصد دنای شمالی خبر داد و بیان داشت: در تجسس ها از دو خلبان باتجربه استفاده شده اما تاکنون هیچ خبری از لاشه هواپیما پیدا نکردیم.۱۲:۱۴/ استاندار اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس با بیان اینکه امکان تصویربرداری پهپادها از محل سقوط هواپیما وجود ندارد، گفت: پهپادهای متعددی نیز در حال تصویربرداری از محدوده های مورد نظر هستند که البته به دلیل مه آلودی هوا امکان تصویربرداری پهپادها از محل سقوط هواپیما وجود ندارد.۱۲:۰۴/ محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان به منطقه پادنای سمیرم به منظور بررسی اقدامات انجام شده و هماهنگی بیشتر نیروهای عمل کننده می رود.۱۲:۰۱/ گزارش خبرنگاران اعزامی به منطقه حادثه سقوط هواپیما: وضعیت جوی نامناسب است.۱۱:۵۰/ عباس ی لحظاتی پیش وارد منطقه پادنا محل سقوط هواپیمای تهران یاسوج شد.۱۱:۴۳/ جواد فصیحی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سمیرم با اشاره به اینکه از دقایقی پیش شرایط جوی منطقه دنا مساعدتر شده و بالگردها به حرکت درآمدند، گفت: نیروهای و بسیج در قالب ۵ یگان در محدوده احتمالی سقوط هواپیمای تهران-یاسوج در حال جست وجو هستند.۱۱:۳۰/ خواهران منصوریان ووشوکاران کشورمان نیز در منطقه سقوط هواپیما حاضر شده اند.۱۱:۲۹/ مدیرکل دفتر نظارت بر عملیات هوانوردی سازمان هواپیمایی گفت: در حال حاضر ۲۰۰ کوهنورد روی کوه ها، ۱۰ پهپاد و ۳ هلی کوپتر نیز از آسمان در حال رصد منطقه وقوع سانحه atr هستند و اگر یک ماه هم جست وجو زمان ببرد، تا لاشه هواپیما یافت نشود در منطقه می مانیم.۱۱:۲۳/ مدیرعامل آتش نشانی یاسوج گفت: پس از جست و جوی ۴ ساعته در سرما و باد شدید منطقه هیچ گونه اثری از لاشه هواپیما مشاهده نشد که تا حصول نتیجه در منطقه باقی خواهیم ماند.۱۱:۲۰/ عباس ی که برای بررسی حادثه سقوط هواپیما به یاسوج سفر کرده در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: تا این لحظه وضعیت سقوط هواپیمای تهران- یاسوج در ابهام کامل است؛ منتظر گزارش ستاد بررسی سوانح هستیم.۱۱:۱۳/ بر اساس اعلام حاضران در صحنه، لاشه هواپیما در مناطق احتمالی سقوط پیدا نشده، نیروهای امدادی همه جا را گشته اند و احتمال می رود هواپیما اصلاً در این مناطق سقوط نکرده باشد، نیروهای امدادی در حال عزیمت به منطقه ای معروف به «بازندپیر» هستند.۱۰:۵۸/ راه و شهرسازی به همراه رحمت اله مه آبادی مدیرعامل شرکت فرودگاه ها از طریق بالگرد به سمت محدوده سقوط هواپیما حرکت کرد، خبرنگاران اعزام شده نیز از راه میان بر در حال نزدیک شدن به محدوده سقوط هواپیما هستند، و مردم سمیرم در مجلس نیز در منطقه حضور دارند.۱۰:۵۷/ ۲ فروند بالگرد هوانیروز از استان های فارس و بوشهر وارد محدوده سقوط هواپیمای تهران-یاسوج شد.۱۰:۳۶/ محمد زارعی بویراحمد و دنا در مجلس شورای ی که از روز گذشته در منطقه پادنای سمیرم حضور دارد دقایقی پیش وارد منطقه کنگزلی از توابع بخش پادنا شد و گفت: امیدوارم هر چه زودتر با کمک نیروهای امدادی بتوانیم برای تسلای بازماندگان خبری جدید داشته باشیم.۱۰:۳۲/ بر اساس گزارش خبرنگار اعزامی فارس به محل حادثه تجسس تا ارتفاعات زیر ۳ هزار متر صورت گرفته و احتمال پیدا شدن لاشه هواپیما در ارتفاعات بالای ۳ هزار متر دامنه کوه دنا وجود دارد.۱۰:۲۸/ مردم در مقابل بخشداری دناکوه کرده و در انتظار دریافت خبری از هواپیما هستند.۱۰:۲۳/ عملیات تیم امدادی هلال احمر در هلیکوپتر اعزامی به منطقه حادثه۱۰:۲۱/ مدیرعامل هلال احمر استان اصفهان گفت: قرار بوده از هلال احمر دو بالگرد بیاید، بالگرد اول مستقر شده اما بالگرد دوم در حالی که به منطقه نزدیک شده بود به دلیل شرایط نامساعد جوی مجبور به بازگشت شد، با بهتر شدن وضعیت هوا این بالگرد نیز به عملیات جست وجو اضافه می شود.۱۰:۲۱/ نیروهای مستقر در کمپ اولیه در دامنه کوه دنا در حال پشتیبانی نیروهای عملیاتی و مدیریت تردد خانواده های داغ دار مسافران پرواز تهران- یاسوج هستند.پرواز بالگردهای سازمان اورژانس کشور بر فراز رشته کوه دناسازمان اورژانس کشور در رشته کوه دنا به دنبال یافتن اثری از هواپیمای سقوط کرده یاسوج – تهران هستند.انجام آزمایشات ژنتیک از خانواده مسافران پرواز تهران _ یاسوجامینی مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد از خانواده جانباختگان سقوط هواپیما پرواز ۳۷۰۴ خواست برای انجام آزمایشات ژنتیک به این سازمان مراجعه کنند.عملیات تجسس به کندی صورت می گیرد/هنوز اثری از لاشه هواپیما نیستسخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: عملیات تجسس برای یافتن لاشه هواپیما به کُندی صورت می گیرد.جعفرزاده افزود اثری از لاشه هواپیما هنوز یافت نشده است.شرایط برای ادامه فعالیت بالگردهای اورژانس دشوار استروابط عمومی سازمان اورژانس کشور اعلام کرد: لحظه به لحظه بر توده های پرفشار ارتفاعات دنا افزوده می شود و به همین دلیل شرایط برای ادامه فعالیت بالگردهای اورژانس دشوار است.اعزام ۲۶ تیم با پشتیبانی ۳ بالگرد به نقاط سقوط احتمالیرئیس ستاد مدیریت بحران استان اصفهان گفت: از ساعات اولیه صبح ۲۶ تیم با پشتیبانی ۳ بالگرد به منطقه اعزام شدند.شیشه فروش اظهار کرد: جلسه مدیریت بحران صبح امروز در بخشداری دنا برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد. راه و شهرسازی عازم یاسوج شدعباس ی، راه و شهرسازی صبح امروز جهت بررسی آ ین وضعیت سانحه هواپیمای شرکت آسمان عازم یاسوج شد.اعزام بالگرد هلال احمر به منطقه پادنا/ تمرکز جست وجوها حوالی روستای «نقل»مؤمنی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: از ساعت ۵:۳۰ صبح امروز ۷۵ نفر از نیروهای نجاتگر و تیم کوهستان در قالب ۱۵ گروه به منطقه اعزام شدند.وی افزود: بالگرد به منطقه اعزام شده تا امکان انتقال نیروها به وجود بیاید، در برخی مناطق همچنان به دلیل شرایط نامساعد جوی امکان پرواز نیست اما برخی مناطق این امکان وجود دارد.مؤمنی ادامه داد: عملیات جست وجو از منطقه بیده شروع شده و روستای کهنگان را نیز کامل گشت زنی د.مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه کارشناسان احتمال سقوط هواپیما را در این منطقه بیشتر می دانند،به همین دلیل در حال حاضر نیروها فعلا بیشتر اطراف روستای نقل در حال جست وجو هستند .* اولین روز عملیات جستجوی لاشه هواپیمای atrلاشه هواپیما دقایقی پیش دیده شد، در منطقه پادنا، هم اکنون برف شدید در این منطقه در حال بارش است.اطلاعات پرواز ۳۷۰۴ تهران – یاسوج هواپیمایی آسمانبراساس اخبار تکمیلی، این هواپیمای atr72، پنجاه دقیقه پس از پرواز، از صفحه رادار محو شده وتاکنون اثری از هواپیما نیست. این هواپیما حامل ۶۰ مسافر، دو مهماندار، دو نفر امنیت پرواز و دو نفر خلبان و کمک خلبان بوده است.ستاد بحران در فرودگاه یاسوجبر همین اساس در حال حاضر ستاد بحران در فرودگاه یاسوج تشکیل شده در حال بررسی ماجراست.هواپیما atr72 هواپیمایی آسمان«هواپیمایی آسمان در مسیرهای پروازی کوتاه داخلی به صورت ویژه از ۶ فروند هواپیمای atr-72 استفاده می کند. هواپیمایatr-72 یک هواپیمای ملخی دو موتوره از خانواده ی هواپیماهای منطقه ای با گنجایش کم است که توسط شرکت ایتالیایی فرانسوی atr تولید شده است.»۱۱:۰۱| سخنگوی اورژانس کشور در خبری اعلام کرد: در حال حاضر یک فروند بالگرد اورژانس به منطقه اعزام شده است؛ با توجه به کوهستانی بودن منطقه امکان اعزام آمبولانس وجود ندارد.۱۱:۰۹| غفور راستین، مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان در این مورد اظهار داشت: این هواپیما در کوه های اطراف سمیرم سقوط کرده است و هنوز از جزییات آن چیزی نمی دانیم.۱۱:۱۱| براساس این گزارش، معاون امداد و نجات هلال احمر اصفهان نیز از اعزام تیم پادنا، شهرضا و دهاقان به محل حادثه سقوط هواپیمای تهران – یاسوج خبر داده است.۱۱:۱۳| همچنین فرماندار بویراحمد در خبری ضمن تایید سقوط هواپیمای مسافربری تهران – یاسوج در کوه های پادنا اظهار کرده است: به دلیل مه آلود بودن هوا، اورژانس هوایی استان قادر به فرود نشد و هم اکنون با خودرو درحال اعزام به محل هستند.۱۱:۱۷| اصغر سلیمی سمیرم در مجلس نیز با بیان اینکه در حال حاضر تیم های ویژه و نیروها در حال بررسی دقیق محل سقوط هستند، افزود: طبق اعلام اولیه منطقه کلی دناکوه سمیرم است، تیم ها در حال اعزام به منطقه هستند تا شرایط از نزدیک بررسی شود.۱۱:۱۸| معاون امنیتی-انتظامی استاندار تهران با اشاره به وضعیت پرواز تهران به یاسوج گفت: رادار نیروی هوایی برای یک لحظه این هواپیما را رصد کرده است.۱۱:۳۶| انصاری مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه این هواپیما در منطقه بیده سمیرم سقوط کرده است، حدود ۱۵ دقیقه قبل این اتفاق به ما اعلام شد که بلافاصله نیروهای ما در حال آماده باش قرار گرفتند، اظهار داشت: تیم های ما از ۴ شهرستان نزدیک به محل حادثه یعنی دهاقان، شهرضا، سمیرم و همچنین یک تیم از اصفهان به منطقه اعزام شدند.وی همچنین با بیان اینکه نزدیک ترین پایگاه ما پایگاه پادنای سمیرم است که بلافاصله نیروهای این پایگاه به منطقه اعزام شدند، اظهار داشت: تیم امداد هوایی جمعیت هلال احمر به سمت منطقه پرواز کرده است، ما منتظر هستیم تا اخبار تکمیلی به دست ما برسد و اطلاع رسانی کنیم.۱۱:۳۵| مدیر روابط عمومی هواپیمایی آسمان ضمن بیان اینکه متاسفانه تمام مسافران و خدمه این پرواز کشته شدند، اعلام کرد: هواپیمای atr ساعت ۸ صبح امروز از فرودگاه مهرآباد تیک اف کرد و حدود ۵۰ دقیقه بعد به دلیل شرایط جوی به کوه دنا برخورد کرد.اسامی تعدادی از مسافران هواپیمای ای تی آر پرواز تهران – یاسوج متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان به شرح زیر است:۱- مژگان نظری
۲- جلال امیدی پور
۳- حسین رستمی
۴- مریم عابدی
۵- احمد نظری
۶- محمد برزگری
۷- رویا داخته
۸- مجید ی
۹- مهدی قرعلی
۱۰- غلامعلی احمدی
۱۱- میلاد علی پور
۱۲- افشین انصاری
۱۳- سید ایلیا دانشی
۱۴- سیدطاها دانشی
۱۵- محمد عیدی نیا
۱۶- علی فرزانه
۱۷- حمید هداوندخانی
۱۸- عزت الله حق شناس
۱۹- ابراهیم جعفریان سی سخت
۲۰- نرگس خوبانی
۲۱- ژیلا قلی پور
۲۲- ایمانی مهر
۲۳- عبدالرضا کردی
۲۴- محمد نجات۲۵- نشاطی فر
۲۶- محمد نوری
۲۷- علی زارع
۲۸- محسن تقی پور
۲۹- مصطفی رضایی
۳۰- خلیل آهنگران
۳۱- شاپور یاری پور
۳۲- شهبد یاری پور
۳۳- احمد چرمیان
۳۴- سیدرضا فاطمی طلب
۳۵- پریسا سوهانی
۳۶- علیرضا جامنی
۳۷- سکینه کاظمی انوار
۳۸- اردشیر راد
۳۹- بهروز شریف کاظمی
۴۰- سید بهزاد سیادتی
۴۱- حامد ی
۴۲- محمد فهیمی
۴۳- رحمت صالحی پرور
۴۴- محمد فهیمی هنزایی
۴۵- ابوالقاسم فرهمندی
۴۶- مهدی جاوید پور
۴۷- عبدالاحد مرادی
۴۸- سلمان آذری
۴۹- پورشاه آبادی
۵۰- فاطمه دالوند
۵۱- کوثر هردانی
۵۲- محمد کبیریان
۵۳- علیرضا کلهر
۵۴- حامد مهدویاسامی کرو پروازی این پرواز به شرح ذیل است:کاپیتان حجت الله فولادخلبان دوم کاوه خلیلیسرمهماندار محمد حسین فرش سنگیمهماندار بهنام رضایی نیارکیاسامی تیم امنیت پرواز ٣٧٠۴ هواپیمایی آسمان:
١-محمود بهشتی
٢-فرهاد معصومی۱۱:۴۵| سخنگوی اورژانس کشور در خبری با تاکید براینکه ۵ بالگرد اورژانس در حال جستجوی لاشه هواپیمای تهران-یاسوج هستند، گفت: امکان اعزام امبولانس به دلیل صعب العبور بودن منطقه کوهستانی وجود ندارد.۱۱:۵۱| سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور از تشکیل جلسه کمیته بحران در سازمان هواپیمایی برای بررسی جزئیات سقوط هواپیمای آسمان خبر داد.۱۱:۵۳| رئیس پیش بینی اداره کل هوا شناسی استان اصفهان با بیان اینکه شرایط امداد رسانی در سمیرم با توجه به وزش باد دشوار است، گفت: امواج کوهستان بالگرد ها را به سمت پایین می کشد و این شرایط را دشوارتر می کند. همچنین ابر های موجود در هوای سمیرم ضخیم است، اما سبب برخورد بالگردها با کوه نمی شوند.۱۱:۵۹| در پی سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در منطقه سمیرم واقع در جنوب استان اصفهان که صبح امروز اتفاق افتاد، تیم های بحران مراکز پزشکی قانونی استان های اصفهان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و تهران به ح آماده باش درآمدند.۱۲:۰۲| جلال پوران فرد رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۱۰ امدادگر به محل حادثه خبر داد و گفت: برآورد ارزی صحنه حادثه در کمترین زمان صورت می گیرد.۱۲:۰۴| مسئول تیم اورژانس اعزامی به محل سقوط هواپیما در خبری با اعلام اینکه زمینی به سمت محل سقوط هواپیمای آسمان حرکت می کنیم، اظهار داشت: نیروهای اورژانس هنوز چیزی را رؤیت نکرده اند و تا نیم ساعت دیگر به روستای بیده می رسیم. نیروها امدادی با بالگرد به محل احتمالی حادثه که ۱۴ مایلی یاسوج اعلام شده اعزام شدند اما هلیکوپتر به دلیل برف و بوران قادر به ادامه مسیر نبود.۱۲:۱۲| مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با بیان اینکه تیم های تخصصی کوهستان به محل سقوط هواپیمای تهران- یاسوج اعزام شدند، محل احتمالی سقوط این هواپیما را منطقه بیده از شهرستان سمیرم عنوان کرد.۱۲:۱۳| مدیر روابط عمومی آسمان در پاسخ به اینکه آیا هواپیمای سقوط کرده آسمان سابقه نقص فنی داشته است یا خیر، در گفت وگو با تسنیم اعلام کرد: این گونه نیست و هواپیمایی آسمان به شدت این مسئله را تکذیب می کند. سازمان هواپیمایی کشوری برای تمام هواپیماهای آسمان صلاحیت پرواز صادر می کند و این گونه نیست که ایرلاین ها هرچه دلشان بخواهد انجام دهند.سیدمحمدتقی طباطبایی با تاکید براینکه ایمنی پرواز هواپیماها به طور دائم تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری قرار دارد، به شرایط جوی منطقه ای که هواپیمای سقوط کرده اشاره کرد و گفت: شرایط جوی به شدت نامساعد است، عوامل اورژانس در حال عزیمت به این منطقه هستند. احتمالا بارش شدید برف امدادرسانی را با مشکل مواجه خواهد کرد.۱۲:۱۵| محمدحسین نصرتی فرماندار سمیرم در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه درحال حاضر تمام گروه های مدیریت بحران شامل هلال احمر، نیروهای بسیج و ، نیرو انتظامی و اورژانس به محل حادثه اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: به دلیل صعب العبور بودن مسیر و بارندگی امروز در منطقه هنوز نیروهای اعزامی به محل حادثه نرسیده اند.۱۲:۲۱| اورنگ ایلامی رئیس علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۱۱ آمبولانس ویژه با توانایی حرکت در مسیرهای کوهستانی خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جوی امکان اعزام بالگرد و اتوبوس آمبولانس وجود نداشت و با اصفهان برای همکار هماهنگی های لازم انجام شد. هم اکنونتیم مرکز بهداشتی روستای پادنا با همکاری تیم محلی در حال جست و جو برای پیدا سرنشین های هواپیما هستند.۱۲:۲۹|علی وفایی مقدم مدیرکل بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۲ تیم امداد و نجات هیئت کوهنوردی و دستگاه های خدمات رسان به منطقه اعزام شدند و با توجه به سخت گذر بودن و بارش برف و باران تا کنون به محل حادثه نرسیدند.۱۲:۳۸| رئیس جمهور دستور تشکیل ستاد بررسی سانحه سقوط هواپیما را بر اساس قانون سازمان هواپیمایی کشوری صادر کرد. بر اساس این دستور، عباس ی راه و شهرسازی یت یافت با حضور و تشکیل ستاد بررسی سانحه در سازمان هواپیمایی کشور، ضمن مدیریت، پیگیری و انجام هماهنگی های لازم جهت خدمات امدادی، علل حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان را سریعا گزارش کند.جلسه اضطراری سازمان هواپیمایی با حضور راه و شهرسازی برای بررسی حادثه سقوط پرواز تهران-یاسوج۱۲:۴۲| منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از تشکیل جلسه مدیریت بحران با حضور مسئولان استان اصفهان پیرامون حادثه سقوط هواپیمای تهران- یاسوج در منطقه سمیرم خبر داد و گفت: تیم های امداد و نجات به منطقه اعزام شده اند اما با توجه به بارندگی شدید و وضعیت جوی منطقه به محل حادثه هنوز نرسیده اند.۱۲:۴۹| داریوش کریمی معاون جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: به دلیل آن که محل سقوط مناطق کوهستانی است، جست و جو بسیار سخت است و عملیات جست و جو نجات به صورت نقطه به نقطه انجام می شود؛ هم در ارتفاع قرار دارد و هم اینکه به دلیل بارش برف و باران جست و جو بسیار سخت و است وتیم های جست و جو به صورت پیاده حرکت می کنند تا محل سقوط را پیدا کنند.وی در پاسخ به این سئوال که چه زمانی می توان هواپیمای سقوط کرده را پیدا کرد؟، گفت: نمی توان پیش بینی کرد که چه ساعتی به محل سقوط هواپما دست می ی م و علاوه بر جست و جوی تیم های امدادی از نیروهای محلی باید کمک بگیریم و نمی توان گفت دقیقا چه زمانی می توان به محل حادثه دسترسی پیدا کرد.۱۳:۰۵| براساس مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از سمیرم جنب و جوش خاصی در شهرستان سمیرم حاکم است؛ تردد به فرمانداری و جاده منتهی به کهنگان رو به افزایش است و مردم با حساسیت زیادی پیگیر خبرها هستند.برخی گروه های تخصصی کوهنوردی و افراد آگاه از موقعیت منطقه اعلام آمادگی کرده اند برای حضور در منطقه اقدام کنندبرخی اهالی سمیرم با توجه به شناخت از حدود اعلام شده سقوط هواپیما معتقدند امکان کمک رسانی از منطقه “سی سخت” یاسوج به دلیلی تا کهنگان نیز فراهم است اما بارندگی های شدید مانع تردد تیم های امدادی است.۱۳:۰۶| سید یونس سرتیم گروه کوهنوردی اعزامی به دناکوه سمیرم با بیان اینکه در حال حاضرهمراه با ۴۰ نفر از کوهنوردان در منطقه دنا قرار داریم، بارندگی بسیار شدید شروع شده و کوهنوردان در حال گشت زنی در قله هستند، گفت: با توجه به اینکه منطقه وسیع و کوه دنا برف گیر است هنور سرنخی از لاشه هواپیما پیدا نکرده ایم.وی با بیان اینکه در حال حاضر در نیم قله قرار داریم و باران و برف شدیدی را شاهد هستیم، ادامه داد: با نقطه به نقطه این منطقه آشنا هستیم، علاوه بر این مردم روستاهای اطراف نیز به کمک ما آمده اند، با توجه به بارندگی دید خیلی کمی داریم اما امیدواریم با تلاش کوهنوردان هرچه زودتر به لاشه هواپیما دست پیدا کنیم.نگرانی و خانواده سرنشینان هواپیمای ۳۷۰۴ آسمان در فرودگاه یاسوج۱۳:۱۵| در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران- یاسوج و جان باختن ۶۶ نفر اعم از مسافر و خدمه در سانحه هواپیمایی، جمعی از بستگان جان باختگان و اقشار مختلف مردم در ورودی فرودگام یاسوج ازدحام کرده اند.۱۳:۱۷| رئیس کل دادگستری استان اصفهان دستور بررسی حادثه سقوط هواپیمای آسمان را صادر کرد و گفت: در این باره پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.۱۳:۱۸| جلال پوران فر رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دقایقی پیش به محل حادثه به روستای بیده رسیدیم اما هیچ راه دسترسی با خودرو به محل حادثه نداریم، تاکید کرد: هم اکنون شاهد برف و بوران شدید و مه غلیظهستیم و محل برخورد وسط کوه دنا است.۱۳:۲۱| رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در خبری با بیان اینکه هواپیمای مسافربری تا ۱۴ مایلی با مرکز کنترل در ارتباط بوده است، اعلام کرد: تا زمانی که جعبه سیاه هواپیما کشف نشود، نمی توان علت دقیق حادثه را مشخص کرد.علی عابد زاده همچنین با تاکید براینکه هواپیمای ای تی آر سقوط کرده آسمان تولید سال ۱۹۹۳ میلادی بوده است، اظهار کرد: دستگاه های ناوبری این هواپیما مدرن بوده است.۱۳:۲۲| با دستور سلطانی فر، ورزش و جوانان ۲ اکیپ کامل امداد کوهستان از یاسوج و سمیرم با تجهیزات کامل و با هماهنگی فدراسیون کوهنوردی عازم محل سقوط هواپیما ی آسمان شدند.تیم های امداد و نجات و مردم محلی در جست وجوی لاشه هواپیما در اطراف محل احتمالی سقوط۱۳:۳۱| منطقه پادنای سیمرم در فاصله ۱۲۰ کیلومتری جنوب سمیرم و ۳۰۰ کیلومتری استان اصفهان است و رشته کوه دنا در آن واقع شده است.در این منطقه هوا ابری و مه آلود است و بارندگی نیز بسیار است. گروه های امداد و نجات چند روستا را جستجو د، کوه ها را گشتند اما هنوز چیزی پیدا نکرده اند.در حال حاضر نیروهای امداد جنوب روستای بیده و روستای کنگهان را جستجو می کنند. احتمال اینکه هواپیما به ارتفاعات دنا برخورد کرده باشد بسیار است چرا که مردم محلی صدای انفجار و برخورد را شنیدند اما هنوز خود هواپیما مشاهده نشده است.۱۳:۳۳| مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان با بیان اینکه بارندگی و وزش باد در ارتفاعات، مانع یافتن لاشه هواپیما شده است، گفت: به علت شرایط جوی حاکم بر سمیرم، هیچ بالگردی نمی تواند در آنجا پرواز کند. هیچ وسیله ای به جزء بالگرد، توان شناسایی مکان سقوط هواپیما را ندارد و متأسفانه شرایط جوی حاکم بر شهرستان سمیرم این امکان را سلب کرده است.۱۳:۳۸| مسئول تیم اعزامی هلال احمر به منطقه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، از اعزام پهپاد به این منطقه خبر داد.۱۳:۳۹| مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام تیم ۱۰ نفره یخ نوردی و برف نوردی به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج خبر داد و گفت: این سومین تیم امدادی است که از طرف ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد به محل حادثه اعزام می شود.اعزام تیم کوهنوردی یاسوج به محل سقوط هواپیما۱۳:۴۸| سخنگوی اورژانس کشور در خبری اعلام کرد: با گذشت چند ساعت از حادثه سقوط هواپیمای تهران یاسوج تا کنون هیچ تیمی موفق نشده خود را به لاشه هواپیما برساند.۱۴:۰۵| رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان تیم های اضطراری بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان به منظور امدادرسانی به سانحه سقوط هواپیما در سمیرم در ح آماده باش قرار گرفتند.۱۴:۰۷| رئیس جمهور در پیامی سانحه بسیار تلخ سقوط هواپیمای مسافربری شرکت آسمان در مسیر تهران – یاسوج را که منجر به جان باختن عده ای از هموطنان عزیز شد، تسلیت گفت.۱۴:۰۹| جلال پوران فر رئیس اورژانس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هنوز لاشه هواپیما یا پیکر اجساد یافت نشده است، افزود: دقایقی پیش ستاد بحران شهرستان سمیرم در روستای “بیده” به منظور تقسیم کار جهت عملیات جست و جو برگزار شد و به زودی عملیات جست و جو آغاز می شود.۱۴:۱۴| ستاد بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای با تاکید براینکه هیچ کوهنوردی و گروه کوهنوردی چه به صورت انفرادی و چه گروهی بدون هماهنگی با مدیریت بحران به محل سقوط هواپیما اعزام نشوند، آورده است: انی که می خواهند در این زمینه به گروه های امدادی را کمک کنند، بدون هماهنگی این ستاد به منطقه سقوط هواپیما نروند.۱۴:۱۴|در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران-یاسوج و جان باختن تعدادی از هم وطنانمان در این حادثه، حضرت آیت الله پیام تسلیتی صادر د.متن پیام به شرح زیر است:بسمه تعالیسانحه ی مصیبت بار سقوط هواپیمای مسافربری که به جان باختن چندین نفر از هم میهنان عزیزمان انجامید دل ها را لبریز از اندوه و تأسف کرد. اینجانب مراتب تأثّر عمیق و همدردی صمیمانه ی خود را با خانواده های داغدار آنان ابراز میدارم و صبر جمیل و اجر جزیل برای آنان و رحمت و مغفرت الهی برای جان باختگان از خداوند متعال مسألت می کنم. مسئولان ذیربط لازم است همه ی تلاش و همکاری خود را برای اقدام های لازم در این مورد بکار برند و امکان تکریم و تشییع پیکرهای آنان را فراهم سازند.سیدعلی ۲۹بهمن۱۳۹۶۱۴:۱۷| عزیز فیلی معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هنوز محل دقیق حادثه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج مشخص نشده، گفت: به علت سخت گذر بودن مسیر، مه و کولاک شدید و بارش برف، بالگردهای اعزام شده به منطقه قادر به شناسایی دقیق و فرود در محل حادثه نیستند.۱۴:۲۸| سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور در خبری تاکید کرد: در حال حاضر نمی توان در مورد چرایی موضوع سقوط هواپیمای آسمان اظهارنظر کرد.۱۴:۴۶| سرهنگ نادر رحمانی رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به تمهیدات ترافیکی برای امدادرسانان به هواپیمای سقوط کرده تهران – یاسوج اظهار داشت: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده مقرر شدمسیر یاسوج به سمیرم و اصفهان به سمیرم در هر دو مسیر رفت و برگشت مسدود شود تا جلوی ترددهای غیرضروری به منطقه مورد نظر گرفته شود و خودروهای تیم های امدادی راحت تر بتوانند در مسیر مذکور تردد داشته باشند.۱۴:۵۰| مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: به علت مه، برف و باران شدید در منطقه سقوط هواپیمای تهران-یاسوج، یافتن لاشه هواپیما یا بخشی از آن دشوار است.۱۵:۱۰| علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۹ بهمن) پارلمان ضمن ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان سقوط هواپیما در محور تهران-یاسوج، با بیان اینکه این حادثه، دردناک بود و نمایندگان مجلس هم به شدت از این موضوع متأثر هستند؛ هرچند که ما موضوع بررسی بودجه ۹۷ را در مجلس داریم اما نمایندگان مجلس مکررا تماس داشتند و پیگیر علت این حادثه بوده اند، افزود: لازم است کمیسیون عمران مجلس این حادثه سقوط هواپیما در سمیرم را به طور جدی ریشه ی کرده و مشخص کند که ریشه این حوادث چیست.۱۵:۲۵| آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در پی سقوط هواپیمای مسافربری تهران به یاسوج و درگذشت جمعی از هموطنان ضمن تسلیت به بازماندگان، از دادستان کل کشور خواست با تشکیل کمیته ای علت وقوع حادثه را بررسی و نسبت به برخورد قانونی با مقصرین اقدام کند.حضور نیروهای اورژانس در محل حادثه۱۵:۲۵| خبرنگار اعزامی تسنیم به شهرستان سمیرم از آ ین تلاش های نیروهای جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای سقوط کرده در منطقه پادنا خبر داد.روستای خفر یکی از مناطقی است که گفته می شود احتمال سقوط هواپیما در آن منطقه وجود دارد.مسیرهای منتهی به روستا لغزنده و باران در حال با است. منطقه نیز در پوششی از مه قرار دارد. براساس اعلام نیروهای امدادی ۴ روستا در این منطقه برای ادامه عملیات جستجو مدنظر قرار دارد.بر اساس این گزارش به علت عدم امکان حضور نیروهای امدادی با خودرو، این نیروها بعد از رسیدن به روستای خفر باید مسیر را در ادامه به صورت پیاده طی کنند.۱۵:۳۵| مسعود ی معاون هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: بنا به گفته برخی از افراد محلی دودی در محدوده “دنگزلی پس دنا” بین روستاهای “نقل” و “خفر” در محدوده پادنا مشاهده شده که با این خبر تیم های تخصصی به این محدوده اعزام شدند.۱۵:۴۰| سیدیونس سرتیم گروه کوهنوردی اعزامی به دناکوه با بیان اینکه خبر اعلام شده مبنی بر یافتن لاشه هواپیما صحت ندارد، گفت: با تمامی گروه های کوهنوردی مستقر در منطقه که در حال جستجوی لاشه هستند، در ارتباط هستیم و تا این لحظه خبری مبنی بر یافتن لاشه به اطلاع ما نرسیده است.۱۵:۵۳| عبدالحسین افتخاری مدیرکل مخابرات کهگیلویه و بویر احمد گفت: تلفن همراه یکی از مسافران پرواز زنگ می خورد و با توجه به این مسئله و ردی انجام شده، احتمالاً هواپیما در محدوده کوه سیاه سمیرم سقوط کرده است.۱۵:۵۷| سخنگوی سازمان هواپیمایی در خبری اعلام کرد: جستجوها ادامه دارد و خبر کشف لاشه هواپیمای مسافربری تکذیب می شود.۱۶:۱۹| حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه های کشور با بیان اینکه هواپیما atr هواپیمایی آسمان از ناوگان جدید یداری شده نیست، اظهار داشت: سیاست سازمان هواپیمایی کشوری ایمن بودن پروازهاست و تا امنیت پرواز حاصل نشود اجازه پرواز داده نمی شود و هیچ نگرانی در مورد دیگر پروازها نیست.۱۶:۳۰| مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ضمن تشریح آ ین وضعیت آب و هوایی مناطق احتمالی سقوط هواپیما در سمیرم گفت: از اوایل امشب با پدیده مه گرفتگی در سمیرم و دنا مواجه خواهیم شد.حسن خدابخش اظهار داشت: همچنین در بعضی مناطق کولاک وجود دارد که مشکلات عدیده ای را در راه امدادرسانی به سانحه هواپیمایی به وجود خواهد آورد.۱۶:۳۹| محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان گفت: تاکنون ۲ مرتبه به منطقه، هلیکوپتر اعزام شده اما نتوانستند جلو بروند و به عقب برگشتند و اکنون در منطقه حضور دارند تا در صورت بهبود وضعیت جوی مجدداً پرواز کنند.۱۷:۰۷| فردین میرزایی عضو شورای ی روستا بیده با بیان اینکه اگر هوا خوب بود هواپیما در نیمی از روز پیدا می شد اما به دلیل وضعیت نامناسب جوی امکان جستجوی سریع برای یافتن لاشه هواپیما وجود ندارد، به خبرنگار تسنیم می گوید: باد شدید، برف و باران و مه آلودگی، اجازه ورود به کوه را نمی دهد، گروه های محلی در حال کمک به امدادگران هستند اما تا الان هیچ سرنخی پیدا نشده است.۱۷:۱۸| منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه با توجه به کولاک، برف، کاهش دید، مه آلودگی و صعب العبور بودن منطقه دسترسی به محل دشوار است، گفت: بیش از ۷۰ نفر کوهنورد متخصص و ۳۸۰ نفر از عوامل متخصص امدادی به منطقه اعزام شدند.۱۷:۳۸| جلال پوران فرد رئیس اورژانس کهگلویه و بویراحمد گفت: امکان عملیات جست و جو دیگر وجود ندارد، هنوز محل دقیق سقوط هواپیما مشخص نیست و تمامی محل های اعلام شده در حد شایعه بوده است.وی گفت: به دلیل بارش شدید برف و وقوع بوران، امکان حضور در ارتفاعات وجود ندارد و باید منتظر بمانیم در صورتی که فردا هوا مساعد شد با کمک بالگرد امدادی عملیات جست و جو را آغاز کنیم.۱۷:۵۷ | عملیات جستجو در منطقه پادنا و اطراف روستای کهنگان در پادنا علیا ادامه دارد. ۳۰ تیم جستجو در این عملیات حضور دارند که با توجه شرایط جوی آب و هوایی ازجمله کولاک و برف این عملیات به دشواری انجام می شود. تا کنون هیچ اطلاعی از محل سقوط هواپیما در دست نیست، منطقه بیژن تا آ ین نقطه و تا کوه بروکلی جستجو شده در دامنه ها اثری از لاشه هواپیما پیدا نشده و احتمال سقوط در ارتفاعات قوت گرفته است.۱۸:۱۵ |منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به نمایندگی از استاندار اصفهان به منطقه پادنا رفت. شیشه فروش در گفت وگو با خبرنگار تسنیم خبر از برگزاری جلسه هماهنگی و امداد نجات را امشب در این منطقه خبر داد و اعلام کرد پس از ب ایی این جلسه اطلاعات در اختیار عموم قرار می گیرد.۱۸:۳۳| با توجه به وضعیت نامساعد جوی تاکنون تلاش های تیم های جستجو برای یافتن اثری از هواپیما بی نتیجه مانده است اما تلاش ها همچنان ادامه دارد.۱۸:۴۵| صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسل?
سارا احمدی :گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست
در نیمه نخست دهه 80، هنوز خیابان های ایران مملو از خودروهای قدیمی و کلاسیک مربوط به دهه 40 و 50 بود که در میان آن ها بسیاری نمونه های سالم و اصطلاحا تمیز نیز به چشم می خورد.اما اجرای ناگهانی و مطالعه نشده طرح تعویض خودروهای فرسوده باعث شد که به شکل نه چندان صحیحی، بسیاری از این خودروها راهی مراکز اسقاط شوند و در واقع سرمایه عظیم و ارزشمندی از خودروهای کلاسیکی که در سطح جهان از قیمت بالایی برخوردارند به این شکل از خیابان های کشورمان راهی کوره های ذوب آهن شدند.برای اینکه بیشتر به عمق این فاجعه در دنیای ماشین بازی پی ببرید، کافیست بگوییم خودروهایی مانند فول واگن بیتل، یا ب ام و 2002 که در تعداد بسیار بالا به ایران وارد شده بودند، این روزها در در بازار کشورهای غربی بیش از 20 هزار دلار قیمت دارند و از ارزش مادی و معنوی قابل توجه و فزاینده ای برخوردارند.ghadim4 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستجالب آنکه در بسیاری از کشورهای دیگر به بازسازی و نگهداری از خودروهای کلاسیک به عنوان یک مهارت جذاب و پر سود اقتصادی نگاه می شود و افراد و موسسات زیادی در این زمینه مشغول بکارند. در این زمینه مروری بر یکی از مطالب تازه مجله رود اند تراک در مورد وضعیت خودروهای کلاسیک مجارستان می تواند حاکی از نکات جالبی باشد.ghadim3 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستنویسنده مجارستانی مجله یی کار اند درایور می نویسد؛ از آنجا که من در شهر بوداپست زندگی می ، اصولا بسیاری از خبرنگاران امریکایی در مورد خودروهای محلی کلاسیک از من سوال می پرسند.خودروهای کمیاب زیادی در گاراژها مجارستان یافت می شود. از بیوک قدیمی ای که یک ت کمونیست از آن استفاده می کرد تا یک وانت ایسوزو که از کالیفرنیا آمده و با نام شِوی نامگذاری شده است در این گاراژ وجود دارد.زلسات کیتا یکی از افراد سرشناسی در این است که یک گاراژ خودرو داشته و مدل های قدیمی را در این گاراژ نگه داری می کند. درست زمانی که من در دبیرستان تحصیل می او با خودروی وا ل ویوا خود در شهر گشت می زد.ghadim5 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستاو جزئ معدود افرادی بود که توانایی ید خودروی خانواده وا ل ویوا را داشت. علاقه به خودروی اوپل مانتا و مجله امریکن ایرون از دیگر نقاطی بود که کیتا را در مرکز توجه قرار می داد.33843214626 aab722c43e o 1509978579 e1510345549970 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستدر سال 2004 من موفق شدم که برای اولین بار یک فیات 131 فرسوده که به موتور توئین کم 1.6مجهز است را یداری کرده و به گاراژ او سر بزنم. چند رو بعد پلیس و کیتا به دلیل نداشتن مجوز و پلاک لازم برای یک پونتیاک فایر برد نسل سوم دچار مشکل شدند.چندی بعد من از مجارستان مهاجرت ، سال ها گذشت و من از طریقی فهمیدم که کیتا آ ین پروژه مربوط به گاراژ خود را به اتمام رسانده است. همین موضوع بهانه ای شد که من امسال سفر دیگری به مجارستان داشت و علاوه بر دیدار با والدین خود، از گاراژ او نیز خبری تهیه کنم.گاراژ او پر از خودروهای کلاسیک های مختلف و فریبنده بود.اتومبیل هایی دیده می شد که به سختی س ا بوده و یا حتی خودروهایی نیز از بساط دوره گردها و ضایعاتی ها جمع آوری شده بودند.اجازه دهید جزئیات خودروهای گاراژ را یک خودروی دوج شروع کنیم.33754573861 0d13307298 o 1509985934 e1510345656654 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستاین خودرو که متعلق به سال 1968 بود، از دوست کیتا یداری شده بود. مالک قبلی، دوج را در ازای دو خودرو به این کل یونر دار واگذار کرده بود چرا که دیگر از پس هزینه ها و های خودرو بر نمی آمد. تقریبا تمامی مالک های این خودرو آسیب جبران ناپذیری را به آن وارد کرده اند.ghadim6 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستخبر خوب این است که این خودرو تقریبا س ا شده و برای هر تست رانندگی که بر روی آن انجام می شود دیگر به احتیاجی به خبر یدک کش نیست.با این حال، موتور و گیرب این داج قرار است که در آینده ای نزدیک تعویض شوند چرا که قطعات نا معلومی در آن ها دچار شده است. رینگ فرمان، ترمز ، یاتاقان ها نیز باید تعویض شوند. کیتا می گوید که حتی سیم کشی خودرو را نیز باید مجددا انجام دهد چرا که اکثر مواقع خودرو آتش می گیرد!شورلت کامارو 1976این خودروی فوق العاده از دهه هفتاد در مجارستان بوده است. زمانی را تصور کنید خودروهای کمپانی هایی مثل لادا (آوتوواز)، وارتبورگ، ترابانت حتی خودروهای محور عقب کمپانی اسکودس در مجارستان به وفور دیده شده است.در این میان خودرویی مثل شورلت کامارو می تواند بسیار جذاب و دلربا باشد.جای تعجب نیست که چرا مردم این کشور دهه 1980 از لحاظ جریانی به نام کمونیسم نرم را ترجیح می دادند.33843198996 e28f341f56 o 1509986506 e1510345847629 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1976 chevrolet aroهرچند که این کامارو در سال 1976 تولید شده و نسبتا عمر زیادی ندارد اما آثار تصادف و اش به فور بر روی بدنه آن دیده می شود. از آنجا که در دهه هشتاد صنعت خودروسازی به خصوص در مجارستان با مشکل کمبود قطعات روبرو شده بود قطعات قسمت پشتی و جلویی خودرو به وسیله قطعات جایگزینی که به کامارو های متفاوت تعلق داشته اند، تعمیر شده اند.این موضوع در مورد موتور خودرو نیز تکرار شده و نیروی خودرو توسط موتور یک کامیون جی ام سی متولد سال 1988 تامین می شود.33884319455 982aa6e747 o 1509986503 e1510946633349 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1976 chevrolet aroکیتا می گوید: زمانی که این خودرو وارد گاراژ من شد در وضعیت وحشتناکی به سر می برد. بدنه خودرو پوسیده شده و حداقل از چهار رنگ متفاوت در زیر رنگ رویی استفاده شده بود.5 سال به طول انجامید تا من این خودرو را س ا کرده و آن را به ح عادی برگردانم. البته این کامارو هنوز هم به توجه و تعمیر بیشتری دارد تا بتواند به صورت کامل سالم و درست شود.اوپل مانتا 1976این خودرو یک ماشین قدیمی بوده که با گذر زمان و انجام تعمیرات فراوان با ح امروزی خود تبدیل شده و دیگر از حفره های متعددی که بر روی بدنه خود داشت خبری نیست.33040333114 ce21be860f o 1509987103 e1510345979905 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1976 opel mantaپس از انجام بازسازی کامل، موتور خودرو از مدل اوپل 2.4 امگا و صندلی ها از کمپانی ریکاری کارکت قرض گرفته شده اند. خیلی از تجهیزات و امکانات خودرو مثل ترمزها، سپر، شیشه ، چراغ و حتی درزگیرهای بدنه همگی جدید هستند.همگی این اتفاقات این مانتا را در مقایسه با مانتا های معمولی دیگر ارزشمندتر کرده است، اما همچنان این خودرو در مقایسه با یک بی ام و قیمت کمتری دارد.33727374382 eb8cc4828f o 1509987099 e1510946544756 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1976 opel mantaدر مورد مانتای نقره ای که در تصاویر می بینید، تکنولوژی تزریق سوخت اِل جترونیک 35 ساله آن را به همراه گیرب استوک 5 سرعته اش را آزمایش کردیم. تنها دیفرانسیل lsd خودرو تعویض شده و یک نمونه قوی تر جایگزین شده است. کیتا میگوید که با این خودرو بدون هیچ مشکلی به شهر کی یف مسافرت کرده است.33842960786 7393af9f8d o 1509987451 e1510346089319 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستبرای پیمودن این مسافت 2 هزار کیلومتری راننده با سرعت 112 کیلومتر در ساعت در هر 100 کیلومتر در حدود 8 لیتر بنزین مصرف کرده است. با گذشت 35 سال اما همچنان خودرو به درستی کار کرده و طی طریق می کند. تنها نکته ای که باید رعایت شود ید مدام لاستیک های مناسب است.این خودرو در ابتدا یک ماشین مسابقه ای سفید بود که من با هزینه ای 300 دلاری، هزینه جایجایی آن را به کمک تریلر پرداخت . بعدها و در طول دوره زمانی بازسازی قطعات زیادی به خودرو اضافه شده که در نهایت این وسیله نقلیه را به یک ماشین فوق العاده تبدیل کرد.33842919326 d1014a5be9 o 1509988108 e1510946506396 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستmantasبیوک اسپیشیال 1952کیتا در مورد این ماشین توضیح داد که ت مجارستان در ابتدا این سدان چهار درب را در اختیار داشته و سپس مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است. یدار قبلی این خودرو را به یکی از دوستان من فروخته و من با پس از دیدن آن تصمیم گرفتم که این سدان را به یک کوپه تبدیل کنم.33727536252 f58946c69f o 1509988815 e1510346236748 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1952 buick specialاز سال 2000 میلادی ما قطعات مختلف این خودرو را جداسازی کرده و هر قسمت را به صورت اختصاصی رنگ آمیزی می کنیم. یک موتور 8 سیلندر خطی نیز در زیر کاپوت این خودروی امریکایی قرار دارد.33843114606 1777734638 o 1509988817 e1510946438286 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1952 buick specialghadim7 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستسیتروئن امی6 196133727351292 cbb2fec7f9 o 1509989337 e1510346414485 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1961 citroën ami 6ما این خودرو را از شهر لیون واقع در فرانسه وارد مجارستان کردیم. با گذشت زمان به قیمت نسل های مختلف خودروی امی افزوده شده و اصلاح و بازنگری آن ها به خصوص با توجه به در دسترس بودن تمامی قطعات و ساختار ابتدایشان ایده مناسبی به نظر می رسد. همانطور که می دانید شاسی مورد استفاده در این خودروها با مدل محبوب و کاربردی 2سی وی (مدل پایه ژیان) ی ان است.ghadim9 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست33754813681 df7b4a8e4e o 1509989331 e1510946378458 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1961 citroën ami 6رلیئِنت 1974آیا شما می دانستید که کمپانی سازنده رلیئِنت، فرمان وسایل نقلیه خود را تنها برای استفاده اختصاصی بازار اتریش در سمت چپ قرار می داد؟ من زمانی متوجه این موضوع شدم که یک جفت از محصولات این کمپانی را از نزدیک مشاهده .33040552674 8c4dd87db3 o 1509989865 e1510346471239 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1974 reliantsدفترچه راهنمای اتریشی، فرمان سمت چپ و موتور 750 سی سی 4 سیلندر مستقیم از مشخصات این خودروها هستند.بسیاری از افراد به خصوص اعضای باشگاه انگلیسی طرفداران رلیئِنت معتقد اند که عملکرد این خودروها افتضاح است، اما من میخواهم آن را مورد استفاده شخصی قرار دهم.33727336242 21fbba597f o 1509989868 1 e1510946302127 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1974 reliantsفورد تاندربرد 1963سرنوشت این خودرو به صورتی تعیین شده است که اقبال آن در آینده بوده و باید مدت های طولانی را پارک شده منتظر بماند.احتیاجی به گفتن نیست که این خودرو به یک موتور 8 سیلندر مجهز بوده و دنده اتوماتیک است. عملکرد کلی خودرو خوب است اما وضعیت کلی خودرو خوب نبوده و احتیاج به بازسازی دارد.33727213442 cd7561b65e o 1509990720 e1510346524219 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1963 ford thunderbirdمن آدم عجولی نیستم و منتظرم تا پس از مطالعات مختلف بررسی کنم که آیا این خودرو ارزش بازنگری و تعمیر مجدد را دارد یا نه؟ به احتمال زیاد پس از تعمیر و روبه راه کامل خودرو من سود کمی را بدست خواهم آورد بنابراین به نظر می رسد که این خودرو همچنان باید به انتظاری که می کشد ادامه دهد.اوپل المپیا 1951استایل این خودرو متعلق به دهه 1950 بوده و تکنولوژی آن متعلق به دهه 1970 است. بنا به گفته های مالک این گاراژ هدف از ید این خودرو تغییر ماهیت آن و تبدیل به خودروی دیگری بوده است. کیتا می گوید که کار بر روی بدنه خودرو تمام شده و بدنه باید برای رنگ آمیزی به محل مناسب منتقل شود.33499348870 349b60da0c o 1509990870 e1510346564299 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1951 opel olympiaمن این خودرو را با هدف حفظ مشخصات اصلی آن بازسازی نمی کنم، بلکه هدف من استفاده مفید از آن و نصب ترمزها و موتور سی کَدِک اوپل بوده است. همچنین سیستم روشنایی خودرو نیز بیشتر شبیه به مدل های امریکایی خواهد شد.شورلت اِل یو وی 1977این شورلت جالب ترین اتومبیلی بود گه کیتا در گاراژ خود داشت و من علاقه داشتم که یک عدد مانتا را در پشت آن گذاشته و هر دو را با خود ببرم!33040180744 00791b3687 o 1509991842 e1510346612435 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1977 chevrolet luvاین خودرو فوق العاده بوده و موتور 1.8 لیتری و گازسوز آن توانایی حمل بیش از یک تن بار را دارد. وی همچنین توضیح داد که من پکیجی از قطعات مختلف این خودرو را از کشور اندونزی و تایلند سفارش داده و در باشگاه طرفداران این خودرو در نیز عضو شدم.شخصی که قطعات این اِل یو وی را به من فروخت توضیح داد که دو عدد سفارش مختلف قطعات این خودرو را از مجارستان دریافت کرده و تاکنون هیچ قطعه ای را به اروپا ارسال نکرده است. بنابراین به نظر می رسد که قطعات این خودرو در حال کمیاب شدن بوده و بهتر است که این خودرو بارکش را زودتر س ا کنم.ghadim10 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستاین بدین معنی است که شما احتمالا برای تعمیر باید یک رادیاتور مخصوص دست ساز و یک اگزوز اصلاح شده را سفارش دهید. این خودرو در گذشته به عنوان یک کمپر و وسیله نقلیه مسافرتی نیز استفاده می شده است که این موضوع را می توان از آینه های بزرگ آن دریافت.یک سرباز آلمانی این خودرو را در سال 1977 در کالیفرنیا یداری کرده است و تا سال 1992 از آن در مکزیک استفاده کرده است. سپس خودرو به کشور آلمان فرستاده شده و در اختیار یک مالک مجارستانی قرار گرفته است. مالک مجارستانی تا سال 1996 خودرو را مورد استفاده قرار داده و سپس کمپر آن را جداسازی کرده و دیگر از آن استفاده نکرده است.33883985595 ca23b59a25 o 1509992174 e1510946163605 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپست1977 chevrolet luvبعد از گذشت 21 سال من این خودرو را وارد گاراژ خود . انتظار می رود که پس از گذشت 21 سال از آ ین زمان سرویس خودرو چیزی از آن کار نکند اما این شورلت اِل یو وی به خوبی کار می کرد و بنابراین من تست mot را بر روی آن انجام داده و علاوه بر تعیین میزان ایمنی آن، گواهی حضور آن را در جاده های مختلف مجارستان بدست آوردم. از آن زمان تاکنون من از این خودرو استفاده می کنیم.در مدت زمانی که من از خودروهای دیدنی کیتا بازدید او یک اوپل رکورد سری سی را که در سال 1967 تولید شده و از یک اسقاطی نجات پیدا کرده بود را وارد گاراژ خود کرد.ghadim11 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستبا چیزهایی که من در میان این خودروها دیدم وقتی او به من گفت قرار دادن یک موتور 2.2 انژکتوری می خواهد آن را تبدیل به یک شا ار دیدنی خواهد کند.یکی دیگر از یدهای او یک سه چرخه با نام پوچ مایستر کی6 ک نین رولر بود. به نظر می رسد که او به بازار خودروهای کلاسیک و کل یونی اشراف پیدا کرده است و حالا می تواند با ید و بازسازی این خودروهای عجیب و غریب سود خوبی بدست آورد.22711752 10212103992852442 561615025 o 1509992681 e1510346667721 - گنجینه مجارستان؛ روایت خودروهای کلاسیک پنهان شده در گاراژهای بوداپستpuch meister k6 kabinenrollerدیجیاتو
کامیون های هندی با نقش و نگار و رنگ و لع که دارند همچون موزه های سیاری از هنر مردمی هند در جاده ها نمایان می شوند. به گزارش شفاف، سالانه ۱۳ میلیون نفر در هند وارد بازار کار می شوند و تعداد کمی از این افراد موفق می شوند در حرفه مورد علاقه خود به فعالیت مشغئل شوند. ت موفقیت چندانی در کار آفرینی نداشته است اما در این میان رانندگی کامیون توانسته است بیش از یک میلیون نفر را در سال از بیکاری نجات دهد. رانندگی کامیون در هند کمی بیش از یک مهارت است و با هنر مردمی پیوند خورده است. کامیون های هندی با نقش و نگار و رنگ و لع که دارند همچون موزه های سیاری از هنر مردمی هند در جاده ها نمایان می شوند. در ادامه تصاویری از رانندگان و کامیون های هند را می بینید.کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر کامیون ها و کامیون داران هندی به روایت تصاویر
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، در بسته اخبار تلگرامی امشب مطالب متنوعی از آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا، فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸، چهره ها دست بوس پدر ومادر و فروش میوه های عجیب و غریب در قشم می خوانیم.آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمباشگاه استقلال با ارسال نامه رسمی خواستار عذرخواهی کمیته داوری afc شدآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشم قطر و پدرش حمد، تماشاگران ویژه دیدار پاریسن ژرمن و رئال مادرید در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریسآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشممادربزرگ ۹۰ساله اهوازی درمقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا با وجود کهولت سن و پیرچشمی به کمک ذره بین در حال ادامه تحصیل است.آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمفهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸ منتشر شد۸ نفر از ۲۰ رتبه اول در حوزه آی تی فعالیت دارندجف بزوس با دارایی ۱۱۲ میلیارد دلاری در رتبه اول قرار گرفت.آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمپیست اسکی دربندسرآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمچهره ها دست بوس پدر ومادر ...با پویش مردمی تکریم والدین همراه باشیدآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمنقشه جهانی سهم جمعیت با تحصیلات یآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمکاریکاتور الجزیره از دیدار ولی عهد عربستان و رئیس جمهور مصر؛ استقبال السیسی از بن سلمان!آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمگونه های کمیاب جانوری در طبیعت طبس جولان می دهند؛ از خزندگانی چون سوسمار پولک درشت ایرانی تا چرندگانی مانند قوچ و جبیر، درندگانی نظیر یوزپلنگ و پرندگانی مثل بلبل ما و کبکآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمعلیرضا بیرانوند در کنار رشید مظاهری و دو دروازه بان دیگر با دو کلین شیت در صدر ج بسته نگه داشتن دروازه دور رفت لیگ قهرمانانآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمبزرگترین یداران بین المللی کالاهای ایرانآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمپرچم ایران در د ده بازی های پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ برافراشته شد|در این مراسم محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک نیز حضور داشتآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمکارمندان دوچرخه سوار روزانه ۵ دلار پاداش می گیرندیک شرکت نیوزیلندی به کارمندانی که با دوچرخه در محل کار خود حاضر شوند پنج دلار در روز پرداخت می کند.آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمپست های اینستاگرامی علیرضا منصوریان؛ شیر همیشه شیره...!آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشممجید حسینی، م ع استقلال دیدار برگشت مقابل العین امارات را در لیگ قهرمانان آسیا به خاطر مصدومیت از دست دادآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمعاملین شکار غیرمجاز ٢ عدد کبک در دماوند دستگیر و پس از واریز ٤/٠٠٠/٠٠٠ ریال جریمه بابت ضرروزیان وارده به محیط زیست جهت محاکمه از جنبه کیفرى جرم به مراجع قضایى معرفى شدندآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمفروش میوه های عجیب و غریب در قشمآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمواکنش ترامپ به استعفای گری کوهن:به زودی درباره انتصاب یک مشاور اقتصادی جدید تصمیم گیری می کنم. خیلی ها خواهان این شغل هستند [اما این بار] عاقلانه انتخاب می کنم!آمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمتپه ای که معبد باتو ما ی روی آن بنا شده مکان مقدس و مشهوری است که از ویژگی های آن وجود مجموعه ای از معابد پراکنده در غار های این تپه استآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپا/ فهرست میلیاردرهای ۲۰۱۸/ چهره ها دست بوس پدر ومادر/ فروش میوه های عجیب و غریب در قشمآمار تا ی آنلاین ها به روایت ایسپاانتهای پیام/