هزار و یک

بر اساس آمارهای کنکور ۹۶، ظرفیت پذیرش در گروه های ریاضی و فنی و علوم انسانی از میزان داوطلبان آنها پیشی گرفته است و در نهایت ۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر در ها پذیرفته می شوند.به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۹۶ به منظور پذیرش دانشجو برای دوره های روزانه، شبانه (نوبت دوم)، نیمه حضوری، مجازی و پردیس خودگردان ها و موسسات آموزش عالی، پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، پردیس های فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی و کدرشته های تحصیلی با آزمون آزاد برگزار شده است.برای شرکت در آزمون سراسری سال ۹۶ تعداد ۹۳۰ هزار و ۴۸۲ داوطلب ثبت نام د که از این تعداد ۵۴۸ هزار و ۵۷۱ نفر معادل ۵۸.۹۶ درصد زن و ۳۸۱ هزار و ۹۱۱ نفر معادل ۴۱.۰۴ درصد مرد هستند.
آمار داوطلبان ثبت نام کننده در آزمون سراسری سال ۹۶گروه آزمایشیجمعزندرصد زنمرددرصد مردعلوم ریاضی و فنی۱۴۸ هزار و ۲۹۷ نفر۵۲ هزار و ۲۳۵ نفر۳۵.۳۰۹۵ هزار و ۹۴۶ نفر۶۴.۷۰علوم تجربی۵۸۰ هزار و ۸۵۵ نفر۳۶۷ هزار و ۹۶۵ نفر۶۳.۳۵۲۱۲ هزار و ۸۹۰ نفر۳۶.۶۵علوم انسانی۱۸۴ هزار و ۴۴۵ نفر۱۱۵ هزار و ۶۳۹ نفر۶۲.۷۰۶۸ هزار و ۸۰۶ نفر۳۷.۳۰هنر۱۰ هزار و ۶۴۵ نفر۸ هزار و ۳۸ نفر۷۵.۵۱۲ هزار و ۶۰۷ نفر۲۴.۴۹زبان های خارجی۶ هزار و ۲۴۰ نفر۴ هزار و ۵۷۸ نفر۷۳.۳۷۱ هزار و ۶۶۲ نفر۲۶.۶۳جمع۹۳۰ هزار و ۴۸۲ نفر۵۴۸ هزار و ۵۷۱ نفر۵۸.۹۶۳۸۱ هزار و ۹۱۱ نفر۴۱.۰۴ آمار داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۶ نسبت به آمار داوطلبان سال گذشته تعداد ۷۰ هزار و ۴۵ نفر معادل ۷.۵ درصد بیشتر است. با توجه به آمار علاقمندان گروه های آزمایشی دیگر به شرکت در گروه های هنر و زبان های خارجی در نهایت تعداد یک میلیون و ۹۴ هزار و ۲۲۳ کارت آزمون سراسری سال ۹۶ صادر شد. از این تعداد ۶۵۸ هزار و ۱۷۱ کارت برای ن و ۴۳۶ هزار و ۵۲ کارت برای مردان صادر شد. آزمون برای تمام گروه های آزمایشی در یک مرحله در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۹۶ در ۳۷۲ شهرستان و ۴۷۸ حوزه امتحانی، ۲۳ کشور خارجی و ۲۷ شهر خارجی برگزار شد.
آمار داوطلبان حاضرین و غایبین در جلسه آزمون سراسری سال ۹۶گروه آزمایشیجمع حاضرینحاضرین زندرصد زنحاضرین مرددرصد مردجمع غایبینغایبین زنغایبین مردعلوم ریاضی و فنی۱۳۷ هزار و ۷۸۸ نفر۴۸ هزار و ۹۱۵ نفر۳۵.۵۰۸۸ هزار و ۸۳۷ نفر۶۴.۵۰۱۰ هزار و ۵۰۹ نفر۳ هزار و ۴۳۶ نفر۷ هزار و ۷۳ نفرعلوم تجربی۵۱۸ هزار و ۳۳۱ نفر۳۳۰ هزار و ۸۹۰ نفر۶۳.۸۴۱۸۷ هزار و ۴۴۱ نفر۳۶.۱۶۶۲ هزار و ۵۲۴ نفر۳۷ هزار و ۷۵ نفر۲۵ هزار و ۴۴۹ نفرعلوم انسانی۱۶۷ هزار و ۸۰ نفر۱۰۵ هزار و ۸۸۱ نفر۶۳.۳۷۶۱ هزار و ۱۹۹ نفر۳۶.۶۳۱۷ هزار و ۳۶۵ نفر۹ هزار و ۷۵۸ نفر۷ هزار و ۶۰۷ نفرهنر۹ هزار و ۶۴۸ نفر۷ هزار و ۳۳۸ نفر۷۶.۰۶۲ هزار و ۳۱۰ نفر۲۳.۹۴۹۹۷ نفر۷۰۰ نفر۲۹۷ نفرزبان های خارجی۶ هزار و ۱۲۵ نفر۴ هزار و ۵۰۰ نفر۷۳.۴۷۱ هزار و ۶۲۵ نفر۲۶.۵۳۱۱۵ نفر۷۸ نفر۳۷ نفرجمع۸۳۸ هزار و ۹۷۲ نفر۴۹۷ هزار و ۵۲۴ نفر۵۹.۳۰۳۴۱ هزار و ۴۴۸ نفر۴۰.۷۰۹۱ هزار و ۵۱۰ نفر۵۱ هزار و ۴۷ نفر۴۰ هزار و ۴۶۳ نفر پس از محاسبه نمرات آزمون داوطلبان از تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۷۲ داوطلب حاضر در جلسه آزمون سراسری ۹۶ تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده اند و تنها ۴۳ داوطلب مجاز به انتخاب نیستند. از تعداد ۸۳۸ هزار و ۹۲۹ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شده تعداد ۴۹۷ هزار و ۵۰۴ نفر معادل ۵۹.۳۰ درصد زن و ۳۴۱ هزار و ۴۲۵ نفر معادل ۴۰.۷۰ درصد مرد هستند.
آمار داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۹۶گروه آزمایشیجمعزندرصد زنمرددرصد مردعلوم ریاضی و فنی۱۳۷ هزار و ۷۸۳ نفر۴۸ هزار و ۹۱۵ نفر۳۵.۵۰۸۸ هزار و ۸۶۸ نفر۶۴.۵۰علوم تجربی۵۱۸ هزار و ۲۹۴ نفر۳۳۰ هزار و ۸۷۱ نفر۶۳.۸۴۱۸۷ هزار و ۴۲۳ نفر۳۶.۱۶علوم انسانی۱۶۷ هزار و ۷۹ نفر۱۰۵ هزار و ۸۸۰ نفر۶۳.۳۷۶۱ هزار و ۱۹۹ نفر۳۶.۶۳هنر۹ هزار و ۶۴۸ نفر۷ هزار و ۳۳۸ نفر۷۶.۰۶۲ هزار و ۳۱۰ نفر۲۳.۹۴زبان های خارجی۶ هزار و ۱۲۵ نفر۴ هزار و ۵۰۰ نفر۷۳.۴۷۱ هزار و ۶۲۵ نفر۲۶.۵۳جمع۸۳۸ هزار و ۹۲۹ نفر۴۹۷ هزار و ۵۰۴ نفر۵۹.۳۰۳۴۱ هزار و ۴۲۵ نفر۴۰.۷۰ ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلی گروه های آزمایشی پنج گانه بدون احتساب ظرفیت پذیرش آزاد ی، ۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر است. این ظرفیت در دوره روزانه ۱۳۱ هزار و ۹۴۴ نفر، در دوره شبانه ۲۶ هزار و ۸۵۷ نفر، پردیس خودگردان ۳ هزار و ۱۲ نفر، مجازی تی یک هزار و ۴۶۰ نفر، غیرانتفاعی ها ۱۸۰ هزار و ۸۰۸ نفر، پیام نور ۳۸۵ هزار و ۱۷۰ نفر، فرهنگیان (تربیت معلم) ۱۰ هزار و ۳۳۱ نفر، مناطق محروم یک هزار و ۷۰۲ نفر و مشترک با خارج از کشور ۵۰ نفر است.
ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک گروه آزمایشی برای پذیرش در رشته های تحصیلی با آزمون و بدون آزمون در کنکور سال ۹۶گروه آزمایشیجمعبا آزموندرصد پذیرش با آزمونبدون آزموندرصد پذیرش بدون آزمونعلوم ریاضی و فنی۲۳۵ هزار و ۷۱۳ نفر۶۶ هزار و ۴۲۹ نفر۲۸.۱۸۱۶۹ هزار و ۲۸۴ نفر۷۱.۸۲علوم تجربی۱۵۴ هزار و ۸۸۰ نفر۵۸ هزار و ۱۰۳ نفر۳۷.۵۱۹۶ هزار و ۷۷۷ نفر۶۲.۴۹علوم انسانی۳۱۰ هزار و ۸۶۴ نفر۵۴ هزار و ۴۰۷ نفر۱۷.۵۰۲۵۶ هزار و ۴۵۷ نفر۸۲.۵۰هنر۱۹ هزار و ۳۶۵ نفر۴ هزار و ۶۰۳ نفر۲۳.۷۷۱۴ هزار و ۷۶۲ نفر۷۶.۲۳زبان های خارجی۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر۴ هزار و ۱۸۹ نفر۱۷.۷۵۱۹ هزار و ۴۰۷ نفر۸۲.۲۵جمع۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر۱۸۷ هزار و ۷۳۱ نفر۲۵.۲۲۵۵۶ هزار و ۶۸۷ نفر۷۴.۷۸ظرفیت پذیرش دانشجو به تفکیک متمرکز و یا نیمه متمرکز در هر گروه آزمایشی در کنکور سال ۹۶گروه آزمایشیجمعمتمرکزدرصد زننیمه متمرکزدرصد مردعلوم ریاضی و فنی۲۳۵ هزار و ۷۱۳ نفر۲۳۵ هزار و ۲۰۶ نفر۹۹.۷۸۵۰۷ نفر۰.۲۲علوم تجربی۱۵۴ هزار و ۸۸۰ نفر۱۵۱ هزار و ۷۶۹ نفر۹۷.۹۹۳ هزار و ۱۱۱ نفر۲.۰۱علوم انسانی۳۱۰ هزار و ۸۶۴ نفر۳۰۸ هزار و ۳۳۲ نفر۹۹.۱۹۲ هزار و ۵۳۲ نفر۰.۸۱هنر۱۹ هزار و ۳۶۵ نفر۱۹ هزار و ۳۵۳ نفر۹۹.۹۴۱۲ نفر۰.۰۶زبان های خارجی۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر۲۳ هزار و ۵۹۶ نفر۱۰۰..جمع۷۴۴ هزار و ۴۱۸ نفر۷۳۸ هزار و ۲۵۶ نفر۹۹.۱۷۶ هزار و ۱۶۲ نفر۰.۸۳ فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال ۹۶ در نیمه دوم شهریورماه ۹۶ اعلام می شود و کارنامه نهایی تمامی انتخاب رشته کنندگان در دهه سوم شهریورماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، در بسته اخبار تلگرامی امشب اخبار متنوعی از جمله اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش، ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!، مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه و اژدهای چینی ۱۰۰ متری می خوانیم.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریشستشوی فرش در آستانه نوروز، چشمه علی شهر ری، سال 1351اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریاینگونه درخت بکاریماولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریایستگاه هفتم توچالاولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریاین کودک مجارستانی با مو های کاملا سفید متولد شده است! سفیدی مو در نوزادان پدیده ای بسیار نادر است. به این کودک لقب شاهزاده جذاب داده اند.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریپینوکیوی واقعیکودک انگلیسی که رشد غیرطبیعی در بینی اش دارد، تا الان یک بار جراحی شده و قرار است باز هم عمل شود تا چهره طبیعی پیدا کند.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!این ساندویچ زیبایی خاصی دارد و در آن از تخم ماهی و خاویار استفاده شده و جالب اینکه با وجود گران بودن آن مردم برای این ساندویچ صف می کشند!اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریمقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیهاولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریکالیفرنیا|طوفان زمستانی جان ۵ نفر را گرفت، برق دو میلیون مشترک را قطع و بیش از پنج هزار پرواز را لغو کرداولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متری۴ تصور غلط درباره رویارویی ورزشی ایران و رژیم صهیونیستیاولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریافرادی که کد رهگیری تکمیل اطلاعات سامانه حج را ندارند چه کنند؟با دفتر حج استان خود تماس بگیرید تا کاربر استان با دسترسی به اطلاعات ثبت شده شما را راهنمایی کند.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریجهانگیری: همه دهه شصتی ها را مثل فرزندانم که دهه شصتی هستند دوست دارماولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریتقدیر جشنواره بریستول انگلستان از عکاسان ایرانیع ‎eyes برنده مدال برنز فیاپاولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریدارایی مجاز یک مسئول چقدر می تواند باشداولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریخانه «حاج آقا علی» در رفسنجان و « گنجعلیخان» در کرماناولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریآبشار تنگ تامرادی واقع در یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمداولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریبررسی برخی کدنویسی های جدید در اینستاگرام نشان می دهد که احتمالا امکاناتی مانند تماس صوتی و ویدیویی در آینده نزدیک به این شبکه اجتماعی افزوده می شود.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریزندگی مردم شهر ثلاث باباجانی، پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از ز لهاولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریاژدهای چینی ۱۰۰ متریهنرمندان چینی با استفاده از ظروف تولید داخلی خود مجسمه اژدهای ۱۰۰ متری ساختند.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریتنگه هایقر، از مهم ترین ژرف دره های کشورمان در دل رشته کوه زاگرساین تنگه بین دو کوه فاصله انداخته تا بستری باشد برای رودخانه قره آقاج که از میانش می گذرد.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متری‏با نصب پنل های خورشیدی بر روی کانال کشاورزی گجرات هند، ضمن تولید یک م ات برق در کیلومتر مربع، از تبخیر ۱۰ میلیون لیتر آب در سال جلوگیری می شود.اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریچه تعداد بمب هسته ای در جهان وجود دارد؟اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریآلمان با تایید بانک مرکزی اروپا اسکناس های صفر یورویی منتشر کرد! برای اینکه توسط توریست ها یادگاری برده شوند،اما اسکناس به 2.5 یورو فروخته می شود!اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریهویج و صدها فاید اهش بیماری های قلبیکاهش ابتلا به سرطانمفید برای مغزپیشگیری از دیابتتقویت سیستم ایمنیاولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریاولین پروتزسه هزار سال پیش اولین انگشت چوبی با یک مومیایی به خاک س شد. این پروتز متعلق به زنی بوده که احتمالا بین سال های ۹۵۰ و ۷۱۰ قبل از میلاد زندگی می کرده استاولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ مترینوشته عجیب در یک ایستگاه اتوبوس بی ارتیبه علت عدم پرداخت حقوق توسط شهرداری لطفا نقدی پرداخت کنید!اولین پروتز برای 3 هزار سال پیش/ ساندویچ لاکچری ۲۵۰ هزار تومانی در تهران!/ مقایسه مصرف بنزین ایران و ترکیه/ اژدهای چینی ۱۰۰ متریپست اینستاگرامی رییس جمهور پس از دیدار با اینفانتینو رییس فیفاانتهای پیام/
فهرست پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 منتشر شد و بر این اساس خودروهای تویوتا کرولا، فورد سری اف و فول واگن گلف باز هم در رده های بالایی دیده می شوند.طبق گزارشی که از وضعیت فروش خودروها در سراسر جهان طی ده ماه نخست سال 2017 منتشر شده، بازار جهانی خودرو در سال جاری از نظر میزان فروش با رشد حدود 4 درصدی مواجه شده است. در میان سگمنت های مختلف نیز بیشترین رشد به کلاس suv یا همان شاسی بلندها اختصاص داشته است.با نگاهی با 100 خودروی پرفروش و محبوب سال 2017 می بینیم که خودروسازان ژاپنی همچنان به اقتدار خود در زمینه فروش خودرو در سراسر جهان ادامه می دهند. تویوتا کرولا (toyota corolla) با فروش بیش از 1 میلیون و 14 هزار دستگاه، با وجود افت 5.8 درصدی میزان فروش، همچنان در صدر این فهرست قرار گرفته است.پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017تویوتا کرولاپیکاپ فورد سری اف (ford f-series) نیز با رشد 10.2 درصدی در سال جدید، 886 هزار دستگاه فروش داشته و ضمن معرفی به عنوان پرفروش ترین پیکاپ سال 2017، در رتبه دوم پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 قرار گرفت. این احتمال وجود دارد که فورد سری اف در دو ماه آ سال بتواند از رکورد فروش 1 میلیون دستگاه در سال عبور کند. در صورت رخ دادن ان اتفاق، این پیکاپ وانت محبوب پس از تویوتا کرولا، فورد فو و فول واگن گلف به چهارمین خودرو در تاریخ تبدیل می شود که بیش از یک میلیون دستگاه در سال فروش داشته است.پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017فورد سری fفول واگن گلف (vw golf) با وجود افت 4.1 درصدی میزان فروش، باز هم در میان محبوب ترین خودروهای جهان دیده می شود و با فروش بیش از 795 هزار دستگاه در 10 ماه ابت سال جاری میلادی در رتبه سوم پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 قرار گرفته است.پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017فول واگن گلفهوندا سیویک (honda civic) به لطف عرضه گسترده در بازار اروپا و خاورمیانه، جهش 5 پله ای داشته و با پشت سر گذاشتن تویوتا راو 4 و هوندا cr-v به رده چهارم پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 رسیده است. شاسی بلند فول واگن تیگوان (vw tiguan) برای اولین بار در میان ده رتبه اول جای گرفته و با رشد 10 پله ای و فروش بیش از 579 هزار دستگاه به رده هفتم این فهرست رسیده تا جای فورد فو و فول واگن پولو را بگیرد.تویوتا کمری هم که به عنوان کلاس سدان های میدسایز یا اندازه متوسط شناخته می شود با فروش بیش از 538 هزار دستگاه و البته افت 1.8 درصدی نسبت به سال قبل در جایگاه دهم فهرست پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 دیده می شود.پراید ؛ هشتاد و سومین خودروی پرفروش جهان!از نکات جالب ج پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 قرارگیری نام سایپا پراید در رتبه هشتاد و سوم این فهرست است. همچنین خودروهای چینی هاوال اچ 6، بائوجون 510، بائوجون 730و چانگان سی اس 75 در رده های 21، 49، 81 و 95 پرفروش ترین های جهان جای گرفته اند. در ادامه، لیست کامل و صدتایی پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017 را مشاهده می کنید:فهرست کامل پرفروش ترین خودروهای جهان در سال 2017رتبهخودرورتبه سال گذشتهمیزان فروش (دستگاه در سال)تغییر میزان فروش نسبت به سال گذشته1تویوتا کرولا11 میلیون و 14 هزار و 920کاهش 5.8 درصدی2فورد سری f2886 هزار و 584افزایش 10.2 درصدی3فول واگن گلف3795 هزار و 680کاهش 4.1 درصدی4هوندا سیویک9687 هزار و 963افزایش 24.3 درصدی5تویوتا راو 47676 هزار و 58افزایش 13.7 درصدی6هوندا cr-v5609 هزار و 149کاهش 2.2 درصدی7فول واگن تیگوان22579 هزار و 632افزایش 41.1 درصدی8فورد فو 6556 هزار و 623کاهش 9.2 درصدی9فول واگن پولو8551 هزار و 698کاهش 6.5 درصدی10تویوتا کمری10538 هزار و 974کاهش 1.8 درصدی11شورولت سیلورادو11536 هزار و 61افزایش 1.3 درصدی12ram پیکاپ15507 هزار و 6افزایش 5.5 درصدی13هیوندای توسان12500 هزار و 20کاهش 5.2 درصدی14هیوندای النترا4471 هزار و 294کاهش 24.7 درصدی15فول واگن جتا13462 هزار و 163کاهش 10.1 درصدی16هوندا آکورد17447 هزار و 324افزایش 0.8 درصدی17نیسان قشقایی25416 هزار و 938افزایش 12.8 درصدی18فول واگن لاویدا16415 هزار و 196کاهش 9.3 درصدی19وولینگ هونگ گوانگ14412 هزار و 556کاهش 17.4 درصدی20تویوتا هایلو 18405 هزار و 823کاهش 7.1 درصدی21هاوال اچ 619397 هزار و 354کاهش 7.6 درصدی22فول واگن پاسات21379 هزار و 396کاهش 9.1 درصدی23نیسان روگ37366 هزار و 283افزایش 22.5 درصدی24کیا اسپورتیج20355 هزار و 201کاهش 17.3 درصدی25نیسان ای تریل28349 هزار و 195افزایش 2.5 درصدی26بیوک ا ل219342 هزار و 366افزایش 245.7 درصدی27اشکودا اوکتاویا26341 هزار و 692کاهش 6.8 درصدی28فورد فیستا23340 هزار و 547کاهش 12.5 درصدی29مزدا cx-536335 هزار و 438افزایش 11.9 درصدی30رنو کلیو29333 هزار و 521افزایش 0.3 درصدی31مزدا 327327 هزار و 668کاهش 7.8 درصدی32نیسان sylphy40325 هزار و 527افزایش 13.7 درصدی33تویوتا یاریس30315 هزار و 296کاهش 1.6 درصدی34فورد اسکیپ32314 هزار و 863افزایش 1.3 درصدی35شورولت equinox71304 هزار و 407افزایش 38.3 درصدی36مرسدس c کلاس39304 هزار و 193افزایش 3.7 درصدی37gac ترامپچی gs448291 هزار و 51افزایش 6.5 درصدی38شورولت مالیبو38288 هزار و 163کاهش 2.1 درصدی39شورولت کروز24283 هزار و 318کاهش 24.8 درصدی40هوندا hr-v50281 هزار و 602افزایش 5.6 درصدی41تویوتا هایلندر59281 هزار و 318افزایش 18.4 درصدی42فول واگن ساگیتار42267 هزار و 979کاهش 5.8 درصدی43فورد ترانزیت46264 هزار و 27کاهش 5.5 درصدی44نیسان سنترا49262 هزار و 100کاهش 1.8 درصدی45پژو 20851260 هزار و 120کاهش 2.5 درصدی46آئودی a343258 هزار و 976کاهش 8.7 درصدی47جیپ گرند چروکی64258 هزار و 758افزایش 11.8 درصدی48فورد ا پلورر54258 هزار و 427افزایش 1.8 درصدی49بائوجون 510–254 هزار و 961–50هوندا فیت45251 هزار و 141کاهش 10.6 درصدی51مرسدس جی ال سی167247 هزار و 545افزایش 100.6 درصدی52تویوتا پریوس35244 هزار و 577کاهش 19.1 درصدی53فورد اج61242 هزار و 407افزایش 2.6 درصدی54فول واگن سانتانا53241 هزار و 131کاهش 5.4 درصدی55هیوندای سوناتا31238 هزار و 45کاهش 24.9 درصدی56هیوندای سانتافه44237 هزار و 20کاهش 16.4 درصدی57نیسان یما41236 هزار و 205کاهش 17 درصدی58کیا ریو66235 هزار و 947افزایش 2.6 درصدی59جیپ رنگید65235 هزار و 359افزایش 2.3 درصدی60هیوندای آی 2075233 هزار و 703افزایش 7.3 درصدی61gmc سیرا63233 هزار و 544افزایش 0.8 درصدی62تویوتا c-hr–230 هزار و 792–63ایسوزو دی م 55230 هزار و 207کاهش 7 درصدی64جیپ چروکی33229 هزار و 606کاهش 24.6 درصدی65جیپ کامپس177229 هزار و 526افزایش 93.9 درصدی66سوبارو فارستر74228 هزار و 422افزایش 4.8 درصدی67بیوک انویژن68228 هزار و 138افزایش 2.7 درصدی68فورتون لایت تراک78227 هزار و 341افزایش 11.7 درصدی69هوندا سیتی73225 هزار و 430افزایش 3.2 درصدی70جیلی boyue309224 هزار و 74افزایش 218.7 درصدی71مرسدس e کلاس89223 هزار و 248افزایش 19 درصدی72فورد اسکورت62220 هزار و 622کاهش 6.1 درصدی73ماروتی و77219 هزار و 398افزایش 4.2 درصدی74فورد کوگا69218 هزار و 610کاهش 1.3 درصدی75اوپل آسترا58215 هزار و 746کاهش 9.2 درصدی76کیا سورنتو67215 هزار و 139کاهش 5.7 درصدی77اوپل کورسا57214 هزار و 916کاهش 10.5 درصدی78وولینگ مینی تراک87213 هزار و 223افزایش 10.9 درصدی79رنو کپچر86212 هزار و 43افزایش 9.8 درصدی80بی ام و سری 356211 هزار و 977کاهش 13.4 درصدی81بائوجون 73047210 هزار و 833کاهش 23.5 درصدی82فورد رنجر85210 هزار و 483افزایش 8.2 درصدی83سایپا پراید سری 10081207 هزار و 828افزایش 5.5 درصدی84جیلی امگرند ec792206 هزار و 863افزایش 13.7 درصدی85فول واگن بورا96205 هزار و 157افزایش 17.3 درصدی86فورد اکواسپورت76204 هزار و 936کاهش 3.8 درصدی87نیسان ورسا72200 هزار و 665کاهش 8.2 درصدی88سیتروئن سی 3125198 هزار و 180افزایش 39.9 درصدی89داچیا ساندرو97197 هزار و 852افزایش 14.4 درصدی90جیپ رانگلر80197 هزار و 32کاهش 1.8 درصدی91سوبارو اوت بک91195 هزار و 328افزایش 7.1 درصدی92سوبارو ایمپرزا161193 هزار و 522افزایش 55.8 درصدی93فورد فوسیون60192 هزار و 543کاهش 18.9 درصدی94roewe rx5444192 هزار و 268افزایش 337.9 درصدی95چانگان سی اس 75104191 هزار و 876افزایش 22 درصدی96میتسوبیشی اوتلندر174191 هزار و 776افزایش 60.8 درصدی97هیوندای کرتا203191 هزار و 126افزایش 75.9 درصدی98پژو 200884189 هزار و 304کاهش 3.2 درصدی99شورولت اونی 130187 هزار و 573افزایش 35.3 درصدی100آئودی a479184 هزار و 426کاهش 8.5 درصدیمنبع :focus2move
به گزارش جام نیوز، برای حفظ و استحکام دوستی سفارشات مهمی دارد. اگر دوستان خوبی دارید که مایلید آنها را برای همیشه کنار خود نگه دارید، این نکات بسیار مهم را رعایت کنید.
۱- به دوستان قدیمی بیشتر وفا کنید. اگر هر چیزی نو و جدید آن نیکو باشد، دوست، تنها چیزی است که کهنه تر و قدیمی تر آن بهتر است. خداوند تداوم دوستی های قدیمی را دوست دارد.
اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: إنّ اللَّه تعالى یحبّ المداومه على الإخاء القدیم فداوموا؛ خداوند ادامه دوستى دیرینه را دوست دارد، بنابراین دوستى دیرینه را ادامه دهید. (نهج الفصاحه، ص۳۰۶)
دوستی وقتی دیرینه شد از خویشاوندی حساب می شود و چنین دوستی ای مورد اعتمادتر است.
محمد باقر (علیه السلام) فرمودند: رفاقت بیست ساله ، خویشاوندى است . (تحف العقول ، ص ۳۰۲)
علی (علیه السلام) فرمودند: اَلإنسانُ عَبدُ الإحسانِ ؛ انسان، بنده احسان است. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۲۶۳)
اما اگر ی را دوست دارید که او شما را دوست ندارد بلکه به شما بی رغبت است ،او را رها کنید و به جایش ی را برگزینید که مایل به دوستی با شماست .
۲- جدل به طرز عجیبی محبت زداست . ما حتی برای اثبات وجود خداوند هم حق جدل نداریم. ی که اهل جدل است نمی تواند دوستی هایش را تداوم بخشد. در دوستی همواره به مسئله حفظ دوستی توجه داشته باشید و به فکر سلطه جویی و به کرسی نشاندن مقصود خودتان نباشید.
هادى علیه ‏السلام: المِراءُ یُفسِدُ الصَّداقَةَ القَدیمَةَ ، ویَحلُلُ العُقدَةَ الوَثیقَةَ ، وأقلُّ ما فیهِ أن تَ َ فیهِ المُغالَبةُ ، والمُغالَبةُ اُسُّ أسبابِ القَطیعَةِ: مـجادله کـردن، دوسـتـى دیرین را از بـین مى ‏برد و پیوند استوار را از هم مى ‏گسلد و کمترین چیزى کـه در آن هست، سلطه ‏جویى است و سلطه جویى، خود عامل اصلى قطع رابطه مى‏باشد. (أعلام الدین : ۳۱۱ منتخب میزان الحکمة : ۵۱۲)
همچنین از ایشان روایت شده است: ستیزه جویی و جدال لفظی، دوستی دیرین را تباه می سازد.(بحارالانوار/۷۸/۳۷۰)
اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: إذا أحببت رجلا فلا تماره و لا تجاره و لا تشارّه و لا تسئل عنه أحدا فعسى أن توافی له عدوّا فیخبرک بما لیس فیه فیفرّق ما بینک و بینه؛ وقتى با ى دوست شدى با او مجادله و رقابت مکن و بر او برترى مجو و از هیچ درباره او چیزى مپرس چون ممکن است به یکى از دشمنان او برخورى و درباره وى سخن به خطا گوید و میان شما را تفرقه اندازد. (نهج الفصاحه، ص ۱۸۰)
۳- دوستی نیاز به سخاوت و بخشندگی دارد. هیچگاه در هزینه به خاطر دوستی دچار تردید نشوید. (البته هزینه برای خودنمایی را هزینه دوستی ندانید.) یکی از مهمترین چیزهایی که دوستی ها را ازبین می برد و از خالص شدن آن جلوگیری می کند، خساست است. خساست نمی گذارد محبت از دلها عبور کند.
علی (علیه السلام) فرمودند: اَلسَّخاءُ یَزرَعُ المَحَبَّةَ ؛ بخشش، بذر دوستى مى ‏افشاند. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۳۰۶)
نیز از ایشان روایت شده؛ لَیسَ لِبَخیلٍ حَبیبٌ: بخیل هیچ دوستی ندارد. (میزان الحکمه ،با ترجمه فارسی، ج ۱،ص۴۲۲، ح ۱۵۸۳.)
۴- محبت را از دوستتان گ نکنید به جای این کار، به او احسان کنید. اگر خواهان آن هستید که دوستی شما محکم شود بدون چشمداشت احسان کنید. احسان ،تلاشی است که نتیجه ی قطعی دارد.
علی (علیه السلام) فرمودند: اَلإنسانُ عَبدُ الإحسانِ ؛ انسان، بنده احسان است. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۲۶۳)
اما اگر ی را دوست دارید که او شما را دوست ندارد بلکه به شما بی رغبت است ،او را رها کنید و به جایش ی را برگزینید که مایل به دوستی با شماست .
علی(علیه السلام) فرمودند: رَغبَتُکَ فِى زاهِدٍ فیِکَ ذُلٌّ ؛ میل تو به ى که از تو دورى م ى‏کند ، خوارى است. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۵۳۸۳)
اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: أبد المَوَدَّهَ لِمَن وادَّکَ فَإنَّها أثبَتَ؛ آن که با تو در دوستى مى زند با وى ره دوستى گیر که این گونه دوستى پایدارتر است. (نهج الفصاحه، ص۱۵۷)
۵- اگر به جد قصد دارید دوستیتان را با ی محکم کنید همه ی اسرارتان را به او نگویید زیرا این کار، شما را از چشم می اندازد و از ابهت و بزرگی شما می کاهد. بازگو ریز و درشت زندگی برای دوستان ،به هیچ وجه نشانه ی صمیمیت نیست از ضعف فکری است. ی که همه ی اسرارش را فاش می کند چه بسا روزی که آرزوی از بین رفتن دوستی اش را د.
علی (علیه السلام) فرمودند: اُبذُل لِصَدیقِکَ کُلَّ المَوَدَّةِ وَ لا تَبذُل لَهُ کُلَّ الطُّمَأنینَةِ وَأعطِهِ مِن نَفسِکَ کُلَّ المُواساةِ وَ لا تَقُصَّ إلَیهِ بِکُلّا أسرارِکَ ؛ تمام دوستى را نثار دوستت کن ، امّا به او ی ره اطمینان مکن ، و با او، به کمال ، یکْ‏دل باش، امّا همه اسرارت را با او بازگو مکن. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۲۴۶۳)
قال ال الصادق – علیه السلام – : لا تَثِقَنَّ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ، فَإِنَّ صُرعَةَ الاِستِرسَالِ لا تُستَقَالُ: صادق – ‏علیه السلام – فرمودند: به برادرت اعتماد کامل و تمام مکن؛ زیرا زمین خوردن ناشی از اطمینان قابل عفو نیست. (تحف العقول، ص ۳۵۷)
محبتتان را برای دوستانتان خالص کنید که خداوند اخلاص برای یکدیگر را دوست دارد. اما توقع نداشته باشید دوستانتان برای شما سنگ تمام بگذارند توقعات زیاد از دوستان موجب دلخوری و کینه ورزی می شود. در روایت از حضرت علی علیه السلام است که ی نمی تواند صددرصد خودش را برای دوستش خالص کند.
۶- محبتتان را ابراز کنید. اگر از ابراز محبت زبانی اکراه دارید در برخورد آن را نشان دهید. یکی از این راه ها خوشرویی در برخورد است.
علی (علیه السلام) فرمودند: حُسنُ اللِّقاءِ یَزیِدُ فِی تَأَکُّدِ الإخاءِ ؛برخورد خوب بر استحکام برادرى مى ‏افزاید. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۴۸۲۷)
اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: ثلاث یصفین لک ودّ أخیک تسلّم علیه إذا لقیته و توسّع له فی المجلس و تدعوه بأحبّ أسمائه إلیه؛ سه چیز محبت دوست را خالص می کند: سلامش کنى وقتى او را دیدى در مجلس جاى او را باز کنى و او را به بهترین نام هایش بخوانى. (نهج الفصاحه، ۴۲۶)
محبتتان را برای دوستانتان خالص کنید که خداوند اخلاص برای یکدیگر را دوست دارد. اما توقع نداشته باشید دوستانتان برای شما سنگ تمام بگذارند توقعات زیاد از دوستان موجب دلخوری و کینه ورزی می شود. در روایت از حضرت علی علیه السلام است که ی نمی تواند صددرصد خودش را برای دوستش خالص کند.
مَنْ لَکَ یَوْماً بِأَخِیکَ کُلِّهِ‏ وَ أَیُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ‏: کیست که روزى صد در صد برادر و دوست تو باشد و کدام مرد است که کاملا آراسته و درست باشد. (بحار الانوار ،ج‏۱، ص ۱۱۲) ایکنا
شیعه نیوز: برای حفظ و استحکام دوستی سفارشات مهمی دارد. اگر دوستان خوبی دارید که مایلید آنها را برای همیشه کنار خود نگه دارید، این نکات بسیار مهم را رعایت کنید.۱- به دوستان قدیمی بیشتر وفا کنید. اگر هر چیزی نو و جدید آن نیکو باشد، دوست، تنها چیزی است که کهنه تر و قدیمی تر آن بهتر است. خداوند تداوم دوستی های قدیمی را دوست دارد.
اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: إنّ اللَّه تعالى یحبّ المداومه على الإخاء القدیم فداوموا؛ خداوند ادامه دوستى دیرینه را دوست دارد، بنابراین دوستى دیرینه را ادامه دهید. (نهج الفصاحه، ص۳۰۶)
دوستی وقتی دیرینه شد از خویشاوندی حساب می شود و چنین دوستی ای مورد اعتمادتر است.
محمد باقر (علیه السلام) فرمودند: رفاقت بیست ساله ، خویشاوندى است . (تحف العقول ، ص ۳۰۲)
علی (علیه السلام) فرمودند: اَلإنسانُ عَبدُ الإحسانِ ؛ انسان، بنده احسان است. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۲۶۳)
اما اگر ی را دوست دارید که او شما را دوست ندارد بلکه به شما بی رغبت است ،او را رها کنید و به جایش ی را برگزینید که مایل به دوستی با شماست .
۲- جدل به طرز عجیبی محبت زداست . ما حتی برای اثبات وجود خداوند هم حق جدل نداریم. ی که اهل جدل است نمی تواند دوستی هایش را تداوم بخشد. در دوستی همواره به مسئله حفظ دوستی توجه داشته باشید و به فکر سلطه جویی و به کرسی نشاندن مقصود خودتان نباشید.
هادى علیه ‏السلام: المِراءُ یُفسِدُ الصَّداقَةَ القَدیمَةَ ، ویَحلُلُ العُقدَةَ الوَثیقَةَ ، وأقلُّ ما فیهِ أن تَ َ فیهِ المُغالَبةُ ، والمُغالَبةُ اُسُّ أسبابِ القَطیعَةِ: مـجادله کـردن، دوسـتـى دیرین را از بـین مى ‏برد و پیوند استوار را از هم مى ‏گسلد و کمترین چیزى کـه در آن هست، سلطه ‏جویى است و سلطه جویى، خود عامل اصلى قطع رابطه مى‏باشد. (أعلام الدین : ۳۱۱ منتخب میزان الحکمة : ۵۱۲)
همچنین از ایشان روایت شده است: ستیزه جویی و جدال لفظی، دوستی دیرین را تباه می سازد.(بحارالانوار/۷۸/۳۷۰)
اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: إذا أحببت رجلا فلا تماره و لا تجاره و لا تشارّه و لا تسئل عنه أحدا فعسى أن توافی له عدوّا فیخبرک بما لیس فیه فیفرّق ما بینک و بینه؛ وقتى با ى دوست شدى با او مجادله و رقابت مکن و بر او برترى مجو و از هیچ درباره او چیزى مپرس چون ممکن است به یکى از دشمنان او برخورى و درباره وى سخن به خطا گوید و میان شما را تفرقه اندازد. (نهج الفصاحه، ص ۱۸۰)۳- دوستی نیاز به سخاوت و بخشندگی دارد. هیچگاه در هزینه به خاطر دوستی دچار تردید نشوید. (البته هزینه برای خودنمایی را هزینه دوستی ندانید.) یکی از مهمترین چیزهایی که دوستی ها را ازبین می برد و از خالص شدن آن جلوگیری می کند، خساست است. خساست نمی گذارد محبت از دلها عبور کند.
علی (علیه السلام) فرمودند: اَلسَّخاءُ یَزرَعُ المَحَبَّةَ ؛ بخشش، بذر دوستى مى ‏افشاند. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۳۰۶)
نیز از ایشان روایت شده؛ لَیسَ لِبَخیلٍ حَبیبٌ: بخیل هیچ دوستی ندارد. (میزان الحکمه ،با ترجمه فارسی، ج ۱،ص۴۲۲، ح ۱۵۸۳.)
۴- محبت را از دوستتان گ نکنید به جای این کار، به او احسان کنید. اگر خواهان آن هستید که دوستی شما محکم شود بدون چشمداشت احسان کنید. احسان ،تلاشی است که نتیجه ی قطعی دارد.
علی (علیه السلام) فرمودند: اَلإنسانُ عَبدُ الإحسانِ ؛ انسان، بنده احسان است. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۲۶۳)
اما اگر ی را دوست دارید که او شما را دوست ندارد بلکه به شما بی رغبت است ،او را رها کنید و به جایش ی را برگزینید که مایل به دوستی با شماست .
علی(علیه السلام) فرمودند: رَغبَتُکَ فِى زاهِدٍ فیِکَ ذُلٌّ ؛ میل تو به ى که از تو دورى م ى‏کند ، خوارى است. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۵۳۸۳)
اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: أبد المَوَدَّهَ لِمَن وادَّکَ فَإنَّها أثبَتَ؛ آن که با تو در دوستى مى زند با وى ره دوستى گیر که این گونه دوستى پایدارتر است. (نهج الفصاحه، ص۱۵۷)
۵- اگر به جد قصد دارید دوستیتان را با ی محکم کنید همه ی اسرارتان را به او نگویید زیرا این کار، شما را از چشم می اندازد و از ابهت و بزرگی شما می کاهد. بازگو ریز و درشت زندگی برای دوستان ،به هیچ وجه نشانه ی صمیمیت نیست از ضعف فکری است. ی که همه ی اسرارش را فاش می کند چه بسا روزی که آرزوی از بین رفتن دوستی اش را د.
علی (علیه السلام) فرمودند: اُبذُل لِصَدیقِکَ کُلَّ المَوَدَّةِ وَ لا تَبذُل لَهُ کُلَّ الطُّمَأنینَةِ وَأعطِهِ مِن نَفسِکَ کُلَّ المُواساةِ وَ لا تَقُصَّ إلَیهِ بِکُلّا أسرارِکَ ؛ تمام دوستى را نثار دوستت کن ، امّا به او ی ره اطمینان مکن ، و با او، به کمال ، یکْ‏دل باش، امّا همه اسرارت را با او بازگو مکن. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۲۴۶۳)
قال ال الصادق – علیه السلام – : لا تَثِقَنَّ بِأَخِیکَ کُلَّ الثِّقَةِ، فَإِنَّ صُرعَةَ الاِستِرسَالِ لا تُستَقَالُ: صادق – ‏علیه السلام – فرمودند: به برادرت اعتماد کامل و تمام مکن؛ زیرا زمین خوردن ناشی از اطمینان قابل عفو نیست. (تحف العقول، ص ۳۵۷)
محبتتان را برای دوستانتان خالص کنید که خداوند اخلاص برای یکدیگر را دوست دارد. اما توقع نداشته باشید دوستانتان برای شما سنگ تمام بگذارند توقعات زیاد از دوستان موجب دلخوری و کینه ورزی می شود. در روایت از حضرت علی علیه السلام است که ی نمی تواند صددرصد خودش را برای دوستش خالص کند.
۶- محبتتان را ابراز کنید. اگر از ابراز محبت زبانی اکراه دارید در برخورد آن را نشان دهید. یکی از این راه ها خوشرویی در برخورد است.
علی (علیه السلام) فرمودند: حُسنُ اللِّقاءِ یَزیِدُ فِی تَأَکُّدِ الإخاءِ ؛برخورد خوب بر استحکام برادرى مى ‏افزاید. (غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۴۸۲۷)
اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: ثلاث یصفین لک ودّ أخیک تسلّم علیه إذا لقیته و توسّع له فی المجلس و تدعوه بأحبّ أسمائه إلیه؛ سه چیز محبت دوست را خالص می کند: سلامش کنى وقتى او را دیدى در مجلس جاى او را باز کنى و او را به بهترین نام هایش بخوانى. (نهج الفصاحه، ۴۲۶)
محبتتان را برای دوستانتان خالص کنید که خداوند اخلاص برای یکدیگر را دوست دارد. اما توقع نداشته باشید دوستانتان برای شما سنگ تمام بگذارند توقعات زیاد از دوستان موجب دلخوری و کینه ورزی می شود. در روایت از حضرت علی علیه السلام است که ی نمی تواند صددرصد خودش را برای دوستش خالص کند.
مَنْ لَکَ یَوْماً بِأَخِیکَ کُلِّهِ‏ وَ أَیُّ الرِّجَالِ الْمُهَذَّبُ‏: کیست که روزى صد در صد برادر و دوست تو باشد و کدام مرد است که کاملا آراسته و درست باشد. (بحار الانوار ،ج‏۱، ص ۱۱۲)
آیت الله شبیری زنجانی گفت: اینها مصیبت هایی است که اگر چه سخت است اما باید قبول کرد. ۵۵آنلاین :آیت الله شبیری زنجانی کم شدن محبوبیت طلبه ها در جامعه را «نگران کننده» دانست و گفت: نوع طلبه ها محبوبیت سابق را ندارند، در گذشته این صنف محبوب و مورد احترام بود. اکنون ممکن است شخصی به خاطر رفتارش در جایی مورد احترام باشد اما این موضوع درباره نوع طلبه ها نیست. ▪️الان اگر اختلافی بین طلبه و غیر طلبه در جامعه رخ دهد، چرا خیلی ها حداقل قسمتی از مشکل را از جانب طلبه می دانند؟ چون محبوبیت طلبه ها کم شده است.▪️ «ورود طلاب به فعالیت های » یکی از عوامل مهم کم شدن محبوبیت آنان است. بسیاری از افراد تخصص لازم را ندارند. جدای از اینکه برخی رفتارها شأن و احترام طلبه را پایین می آورد، مخصوصا اینکه طلبه پرچم به دوش بکشد و بگوید «زید» را شما انتخاب کنید و «عمرو» را انتخاب نکنید. این رفتارها شأن و احترام طلبه را پایین می آورد. ▪️یک بازاری محترم این کار را نمی کند که یک طلبه انجام می دهد. طلبه هم اگر بخواهد در این زمینه فعال باشد باید در این مسیر یک سری ارشادات کلی داشته باشد اما وارد شدن طلبه ها به این وادی صلاح حوزه و طلبه نیست.▪️ الان خیلی از چیزها شعار است اما شعار جای واقعیت را نمی گیرد. خیلی ها در اوّلیات فقه مانده اند اما از آنها به عنوان مجتهد یاد می شود. قم از نظر معلومات آن طور که باید باشد، نیست. مرحوم والد ما همه موارد علم را با استنادات حاضر داشت. الان من به جای او نشسته ام اما برخی از مسائل را نمی دانم. گاهی انسان به چیزی نیاز دارد باید از ی بپرسد اما ی نیست که اگر مشکل فقهی پیش آمد از او بپرسیم.▪️یکی از مسائلی که الان با سابق فرق کرده است مسأله اخلاق و تقوای طلبه هاست. ▪️طلبه باید تلاش کند با مردم فاصله نداشته باشد. گاهی مواردی پیش می آید که خواسته ما با خواسته مردم متفاوت است، ما باید در کنار مردم قرار بگیریم چرا که با همین مردم می خواهیم دین خدا را اجرا کنیم.▪️اگر فقه در امور اجتماعی دارای نواقصی است نه به این علت است که فقه ناکارآمد است بلکه به این دلیل است که ما روی آن کار نکرده ایم. چرا که موقعیت آن پیش نیامده بود/شفقنا
@fararunews
دو عضو شورای شهر و پیمانکار یک پروژه عمرانی به دلیل دعوا و زد و خورد بازداشت شدند. ۵۵آنلاین :
▪️دو عضو شورای شهر و پیمانکار یک پروژه عمرانی به دلیل دعوا و زد و خورد بازداشت شدند. زمان بر شدن یک طرح عمرانی در قوچان موجب بروز برخی ن یتی ها در میان اهالی محدوده طرح شده. ▪️چند تن از اعضای شورای ی شهر قوچان به محل اجرای پروژه رفته اند و با ان و مجری طرح درگیر شدند. ▪️یک و یک کارگر شاغل در پروژه مجروح شده اند. جراحات حاد نیست، اما با شکایت متقابل طرف های درگیری، دو عضو شورای شهر و پیمانکار پروژه بازداشت شدند و احتمال بازداشت دو تن دیگر از اعضای شورای شهر هم وجود دارد. منبع : ایران آنلاین
به جرأت می توان گفت که هیچ موجود زنده ای از مرگ استقبال نمی کند. بیشتر مرگ ومیرها به خاطر وقایع یا وضعیت هایی در دنیای طبیعی پیش می آیند، اما طبیعت بی رحم است و هرازگاهی، وحشت انگیز هم می شود. ۵۵آنلاین :در ادامه شما را با چند روش ترسناک و دل اش برای رفتن به آن سوی ی مرگ و دانش مربوط به آن ها آشنا کنیم1️⃣مرگ با جریان گدازه های آتش فشانی◽️مرگ در اثر خفگی با گازهای آتش فشانی اصلا راه دل پذیری برای مردن نیست، جریان های مواد مذاب آتش فشانی می توانند تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت، سرعت داشته باشند. ◽️سرعت حرکت و انتشار گازهای سمی آتش فشانی هم به مراتب از این میزان بیشتر است. ترکیب گازهای داغ با جریان گدازه ای می تواند به حرارتی با دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد برسد و تقریبا هر چیزی را سر راه خود نابود می کند.◽️جمجمه های بسیاری از قربانیان که در «هرکولانیوم» و «اوپلانتیس» (oplontis) یافت شده اند، ترک هایی در خود دارند یا متلاشی شده اند. دلیل آن هم این است که در اثر گرمای بسیار زیاد، مایعات داخل جمجمه به دمای جوش می رسند و در عرض چند ثانیه، منجر به ترکیدن سر افراد می شوند.2️⃣ زنگ (ناقوس) غواصی◽️«دلفین بایفورد» (the byford dolphin) یک دکل حفاری بود که روز ۵ نوامبر ۱۹۸۳ (۱۴ آبان ۱۳۶۲) مثل همیشه کار خود را آغاز کرد. غواصان بسیاری با کمک کلا ی ناقوس مانند به نام «زنگ غواصی» در «میدان گازی فریگ» (frigg) مشغول کار شدند.◽️زنگ غواصی، اتاقکی صلب و پر از هواست که برای کمک به غواصان و بردن آنان به اعماق خطرناک طراحی شده است. این زنگ ها با ورود به اعماق زیاد آب، با فشار بسیار زیادی روبه رو می شوند.◽️زنگ غواصی مجموعه دلفین بایفورد در آن روز، از اعماق آب به بالا کشیده شد و فرایندهای کاری به طور معمول در حال انجام بودند. غواصان از زنگ خارج شده بودند و به دالانی منتقل شده بودند که قرار بود آن ها را به اتاقک فشار پایین برساند. ◽️زنگ غواصی که فشار درونش تقریبا ۹ برابر فشار اتاقک بود، به دلیل یک نقص فنی جزئی، مانند بمبی عظیم منفجر شد و در اثر این انفجار، چهار غواص درون اتاقک بلافاصله جان سپردند. ◽️بقایای غواص مانند مغز و ریه ها در ۴ کیسه پلاستیکی برای محققان فرستاده شدند. کبد او هم روی عرشه دکل پیدا شد؛ گویی جسد او به طور کامل کالبدشکافی شده و اعضایش از هم جداشده بودند.3️⃣ رعدوبرق در داخل ساختمان◽️احتمال مرگ در اثر برخورد صاعقه بسیار کم است. در ایالات متحده، این اتفاق هرسال برای یک نفر از ۱٬۰۸۳٬۰۰۰ نفر می افتد. جالب است بدانید که احتمال مرگ در اثر سقوط از پله، بیشتر از احتمال مرگ با صاعقه است؛ پس اگر از صاعقه می ترسید، بهتر است بیشتر نگران جاذبه باشید، چون جاذبه خطرناک تر است.◽️یک فرد در زمان طوفان، کنار ستونی ف ی و بین دو نیمکت ف ی قرار داشت. صاعقه از طریق ستون ف ی ابتدا به پای او اصابت کرد و سپس با گذشتن از قلب، از طریق انگشت شست دستش از بدنش او خارج شده بود. 4️⃣حل شدن در چشمه آب گرم آتش فشانی◽️«پارک ملی یلوستون» (yellowstone) احتمالا روی یکی از مشهورترین ابرآتش فشان های جهان قرار گرفته است. این آتش فشان امروزه فعال نیست، اما در این منطقه، چشمه های آب گرم زیادی را می توانیم پیدا کنیم. این است های آب گرم معمولا یا قلیایی هستند یا به شدت اسیدی و همیشه هم داغند.◽️مدتی پیش، جوانی به درون یکی از این است ها یعنی «حوضچه نوریس گیزر» (norris geyser basin) افتاد. آب داغ این حوضچه که به شدت اسیدی است، در عرض مدت کوتاهی، پوست او را دچار سوختگی درجه ۳ کرد.چربی های زیر پوست او هم جوشید، حل شد و از بین رفت.
رو مه تماشاگران امروز - هادی علیزاده: صافکاری بدون رنگ، صافکاری مَکِشی، شاسی کشی و پولیش کاری برخی از کلمات تخصصی و اصطلاحات راجی بین صافکاران و نقاشان هستند. این کلمات را می توان بر سر در صافکاری ها دید. خودروهای گران قمیت یا کمیاب را هر ی صافکاری نمی کند. در ضمن به خاطر استفاده از ماده اولیه خاص مانند فایبرگلاس و فناری هایی مانند سنسورهای مختلف دیجیتال در خودروهای روز دنیا، هزینه صافکاری و نقاشی برخی از خودروها چون پورشه، مازراتی، فراری و حتی بنز و بی ام و، بسیار گران تر از خودروهای پرتیراژ و ارزان تر است.صافکاری سپر عقب یا جلو
یکی از بیش ترین انواع صافکاری است. این صافکاری بیشتر برای خودروهایی که سپرشان از جنس فایبرگلاس یا پلاستیک خاص است صرفه بیش تری دارد، زیرا قیمت سپر خودروهای دیگر مانند پراید 18 تا 40 هزار تومان است و تعویض آنها به صرفه تر است. حداقل هزینه صافکاری پژو 405 و تیبا 180 هزار تومان، سمند و پژو پارس 200 هزار تومان، انواع 206 و تندر 250 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 300 هزار تومان، مگان و سراتو 400 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومانِ برندهای هیونداری، کیا، رنو و تویوتا 450 هزار تومان هزینه در بر دارد. حداقل هزینه سپر این خودروها نیز همین مبلغ است. صافکاری سپر عقب نیز در خودروهایی که سنسور پارک دارند، 50 تا 100 هزار تومان هزینه بیشتر داردراهنمای کامل برای ناشی ها

خودروهای خاص: هزینه صافکاری سپر جلو یا عقب اتومبیل های شرکت بنز و بی ام وی نیز بستگی به مدل خودرو و سال تولید از 600 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان است. مالکان برخی تولیدات تویوتا لندکروز نیز برای صافکاری سپر عقب یا جلو باید حداقل 800 هزار تومان هزینه کنند. هزینه صافکاری سپر خودروهای مازراتی و پورشه و همچنین خودروهای خاص بنز و بی ام و نیز حداقل 2 میلیون تومان است.صافکاری در جلو یا عقب
تصادف خودرو از کنار می تواند یکی از عوامل ت یب یا آسیب در خودرو شود. عامل دیگر نیز باز نابهنگام در خودرو زمان پیاده شدن از آن است. هر چند که کشیدن اجسام زبر و خشن روی در نیز یکی از بیش ترین آسیب های وارده به در خودرو است اما صافکاری در برای این بخش های ناچیز کاربرد ندارد. در این ح باید صافکاری بدون رنگ یا بدون ریختن رنگ درها حساسیت بالایی دارند. حداقل هزینه صافکاری در جلو یا عقب پراید 200 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 240 هزار تومان، سمند و پژو پارس 280 هزار تومان، انواع 206 و تندر 320 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 350 هزار تومان، مگان و سراتو 460 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 500 هزار تومان است. البته هزینه صافکاری در عقب برخی از خودروها کمتر است.خودروهای خاص: هزینه تعمیر در خودروهای شاسی بلند در برخی از صافکاری ها براساس قاعده و قانون خاصی نیست و تعمیرکار هر هزینه ای که زورش برسد می گیرد. هزینه صافکاری در خودرو برندهای آلمانی بی ام و و بنز بیش از 800 هزار تومان است. هزینه صافکاری و نقاشی در خودروهای گران قیمت پورشه و مازراتی نیز کمتر از 2 میلیون تومان نیست.صافکاری گلگیر
صافکاری و نقاشی گلگیر خودروهایی چون پژو 206 بسیار رایج است. دلیل اصلی آن هم طراحی محدب گلگیر است که بیشتر از دیگر گلگیرها آسیب می بیند. در خودروهای دیگر نیز نیاز به تعمیر گلگیر از ستون، کاپوت، صندوق عقب و سقف بسیار بیشتر است. هزینه صافکاری گلگیر عقب حدودا دو برابر گلگیر جلو است.
حداقل هزینه صافکاری گلگیر جلوی پراید 160 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 200 هزار تومان، سمند و پژو پارس 240 هزار تومان، انواع 206 و تندر 280 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 320 هزار تومان، مگان و سراتو 360 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 400 هزار تومان است.
حداقل هزینه صافکاری عقب جلوی پراید 300 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 450 هزار تومان، سمند و پژو پارس 500 هزار تومان، انواع 206 و تندر 600 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 550 هزار تومان، مگان و سراتو 700 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 750 هزار تومان است. راهنمای کامل برای ناشی ها

خودروهای خاص: هزینه تعمیر گلگیر جلوی خودروهای خاص حداقل 700 هزار تومان و گلگیر عقب نیز حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان است. هزینه صافکاری گلگیر شاسی بلندهای گران قیمت نیز از یک میلیون تومان شروع می شود.صافکاری در کاپوت یا صندوق عقب
ت یب در کاپوت یا صندوق عقب براساس سقوط اجسام روی آنها یا تصادفات سنگین رخ می دهد. حداقل هزینه صافکاری در موتور یا صندوق عقب پراید 230 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 270 هزار تومان، سمند و پژو پارس 320 هزار تومان، انواع 206 و تندر 370 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 380 هزار تومان، مگان و سراتو 520 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 600 هزار تومان است.

خودروهای خاص: هزینه صافکاری در ک ن عقب خودروهای شاسی بلند بیش از 800 هزار تومان است. در کاپوت و صندوق عقب خودروهای گران قیمت اروپایی و یی حداقل یک میلیون تومان است و برخی مواقع به بیش از 5 میلیون تومان نیز می رسد.

صافکاری سقفیکی از تعمیرات نادر در اتومبیل ها صافکاری سقف خودرو است. حداقل هزینه صافکاری سقف پراید 450 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 500 هزار تومان، سمند و پژو پارس 550 هزار تومان، انواع 206 و تندر 600 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 600 هزار تومان، مگان و سراتو 750 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 800 هزار تومان است. خودروهای خاص: صافکاری سقف خودروهای شاسی بلند گران قیمت از یک میلیون و 200 هزار تومان آغاز می شود. مالکان خودروهای بنز، پورشه، بی ام و و مازراتی باید برای صافکاری سقف از 5 تا 20 میلیون تومان پول کنار بگذارند.ستون ها
تعمیر بدون رنگ ستون های خودرو کمی دقت و ظرافت نیاز دارد. باید برای سپردن صافکاری این خودروها به تعمیرکار کمی دقت کرد. حداقل هزینه برای صافکاری ستون عقب یا جلوی پراید 150 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 180 هزار تومان، سمند و پژو پارس 300 هزار تومان، انواع 206 و تندر 250 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 300 هزار تومان، مگان و سراتو 400 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 450 هزار تومان است. راهنمای کامل برای ناشی ها

خودروهای خاص: تعمیر ستون برندهای لو از 800 هزار تومان شروع می شود. صافکاری ستون عقب شاسی بلندهای زیر 100 میلیون تومان حداقل 500 هزار تومان، بین 100 تا 200 میلیون تومان حداقل 800 هزار تومان و بالای 200 میلیون تومان حداقل یک میلیون تومان است.نقاشی درهزینه نقاشی کامل یک لنگه در خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 300 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 400 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 600 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 850 هزار تومان است.نقاشی گلگیرهزینه نقاشی کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 220 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 300 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون تومان حداقل 450 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 650 هزار تومان است.نقاشی سپر
هزینه نقاشی کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 170 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 240 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 360 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 500 هزار تومان است.

نقاشی سقف
هزینه نقاشی کامل سقف خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 350 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 500 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 750هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل یک میلیون تومان است.

لکه گیری
هزینه لکه گیری کامل یک لنگه در خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 170 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 200 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 300 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 500 هزار تومان است.

لکه گیری گلگیر
هزینه لکه گیری کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 100 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 140 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 250 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 450 هزار تومان است.راهنمای کامل برای ناشی ها

لکه گیری سپر
هزینه لکه گیری کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 90 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 120 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 220 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 300 هزار تومان.

لکه گیری سقفهزینه لکه گیری کامل سقف خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 150 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 240 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 400 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 600 هزار تومان است.هزینه های جزیی
برخی از هزینه ها در صافکاری و نقاشی ها جزیی است. هزینه نصب شلگیر و گلگیر 5 تا 20 هزار تومان است و رگلاژ هر در خودرو 30 تا 100 هزار تومان هزینه در بر دارد. تعمیر جای قاب هر چراغ نیز 10 تا 50 هزار تومان می شود. رنگ هر آینه بغل نیز 20 تا 100 هزار تومان هزینه خواهدداشت. تنظیم رکاب هر درب نیز از 30 هزار تومان آغاز می شود.

ید قطعات یدکی
ید قطعات یدکی در صافکاری و نقاشی ها توسط راننده انجام می شود مگر اینکه راننده ید توسط تعمیرکار را بپذیرد. توصیه می شود که قطعات را خودتان ب ید و سعی کنید بهترین کیفیت را انتخاب کنید.
صافکاری بدون رنگ، صافکاری مَکِشی، شاسی کشی و پولیش کاری برخی از کلمات تخصصی و اصطلاحات راجی بین صافکاران و نقاشان ...تماشاگران امروز- صافکاری بدون رنگ، صافکاری مَکِشی، شاسی کشی و پولیش کاری برخی از کلمات تخصصی و اصطلاحات راجی بین صافکاران و نقاشان هستند. این کلمات را می توان بر سر در صافکاری ها دید. خودروهای گران قمیت یا کمیاب را هر ی صافکاری نمی کند. در ضمن به خاطر استفاده از ماده اولیه خاص مانند فایبرگلاس و فناری هایی مانند سنسورهای مختلف دیجیتال در خودروهای روز دنیا، هزینه صافکاری و نقاشی برخی از خودروها چون پورشه، مازراتی، فراری و حتی بنز و بی ام و، بسیار گران تر از خودروهای پرتیراژ و ارزان تر است.صافکاری سپر عقب یا جلویکی از بیش ترین انواع صافکاری است. این صافکاری بیشتر برای خودروهایی که سپرشان از جنس فایبرگلاس یا پلاستیک خاص است صرفه بیش تری دارد، زیرا قیمت سپر خودروهای دیگر مانند پراید 18 تا 40 هزار تومان است و تعویض آنها به صرفه تر است. حداقل هزینه صافکاری پژو 405 و تیبا 180 هزار تومان، سمند و پژو پارس 200 هزار تومان، انواع 206 و تندر 250 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 300 هزار تومان، مگان و سراتو 400 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومانِ برندهای هیونداری، کیا، رنو و تویوتا 450 هزار تومان هزینه در بر دارد. حداقل هزینه سپر این خودروها نیز همین مبلغ است. صافکاری سپر عقب نیز در خودروهایی که سنسور پارک دارند، 50 تا 100 هزار تومان هزینه بیشتر دارد
خودروهای خاص: هزینه صافکاری سپر جلو یا عقب اتومبیل های شرکت بنز و بی ام وی نیز بستگی به مدل خودرو و سال تولید از 600 هزار تا یک میلیون و 500 هزار تومان است. مالکان برخی تولیدات تویوتا لندکروز نیز برای صافکاری سپر عقب یا جلو باید حداقل 800 هزار تومان هزینه کنند. هزینه صافکاری سپر خودروهای مازراتی و پورشه و همچنین خودروهای خاص بنز و بی ام و نیز حداقل 2 میلیون تومان است.صافکاری در جلو یا عقبتصادف خودرو از کنار می تواند یکی از عوامل ت یب یا آسیب در خودرو شود. عامل دیگر نیز باز نابهنگام در خودرو زمان پیاده شدن از آن است. هر چند که کشیدن اجسام زبر و خشن روی در نیز یکی از بیش ترین آسیب های وارده به در خودرو است اما صافکاری در برای این بخش های ناچیز کاربرد ندارد. در این ح باید صافکاری بدون رنگ یا بدون ریختن رنگ درها حساسیت بالایی دارند.حداقل هزینه صافکاری در جلو یا عقب پراید 200 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 240 هزار تومان، سمند و پژو پارس 280 هزار تومان، انواع 206 و تندر 320 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 350 هزار تومان، مگان و سراتو 460 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 500 هزار تومان است. البته هزینه صافکاری در عقب برخی از خودروها کمتر است.خودروهای خاص: هزینه تعمیر در خودروهای شاسی بلند در برخی از صافکاری ها براساس قاعده و قانون خاصی نیست و تعمیرکار هر هزینه ای که زورش برسد می گیرد. هزینه صافکاری در خودرو برندهای آلمانی بی ام و و بنز بیش از 800 هزار تومان است. هزینه صافکاری و نقاشی در خودروهای گران قیمت پورشه و مازراتی نیز کمتر از 2 میلیون تومان نیست.صافکاری گلگیرصافکاری و نقاشی گلگیر خودروهایی چون پژو 206 بسیار رایج است. دلیل اصلی آن هم طراحی محدب گلگیر است که بیشتر از دیگر گلگیرها آسیب می بیند. در خودروهای دیگر نیز نیاز به تعمیر گلگیر از ستون، کاپوت، صندوق عقب و سقف بسیار بیشتر است. هزینه صافکاری گلگیر عقب حدودا دو برابر گلگیر جلو است.حداقل هزینه صافکاری گلگیر جلوی پراید 160 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 200 هزار تومان، سمند و پژو پارس 240 هزار تومان، انواع 206 و تندر 280 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 320 هزار تومان، مگان و سراتو 360 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 400 هزار تومان است.حداقل هزینه صافکاری عقب جلوی پراید 300 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 450 هزار تومان، سمند و پژو پارس 500 هزار تومان، انواع 206 و تندر 600 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 550 هزار تومان، مگان و سراتو 700 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 750 هزار تومان است.
خودروهای خاص: هزینه تعمیر گلگیر جلوی خودروهای خاص حداقل 700 هزار تومان و گلگیر عقب نیز حداقل یک میلیون و 200 هزار تومان است. هزینه صافکاری گلگیر شاسی بلندهای گران قیمت نیز از یک میلیون تومان شروع می شود.صافکاری در کاپوت یا صندوق عقبت یب در کاپوت یا صندوق عقب براساس سقوط اجسام روی آنها یا تصادفات سنگین رخ می دهد. حداقل هزینه صافکاری در موتور یا صندوق عقب پراید 230 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 270 هزار تومان، سمند و پژو پارس 320 هزار تومان، انواع 206 و تندر 370 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 380 هزار تومان، مگان و سراتو 520 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 600 هزار تومان است. خودروهای خاص: هزینه صافکاری در ک ن عقب خودروهای شاسی بلند بیش از 800 هزار تومان است. در کاپوت و صندوق عقب خودروهای گران قیمت اروپایی و یی حداقل یک میلیون تومان است و برخی مواقع به بیش از 5 میلیون تومان نیز می رسد.صافکاری سقفیکی از تعمیرات نادر در اتومبیل ها صافکاری سقف خودرو است. حداقل هزینه صافکاری سقف پراید 450 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 500 هزار تومان، سمند و پژو پارس 550 هزار تومان، انواع 206 و تندر 600 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 600 هزار تومان، مگان و سراتو 750 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 800 هزار تومان است. خودروهای خاص: صافکاری سقف خودروهای شاسی بلند گران قیمت از یک میلیون و 200 هزار تومان آغاز می شود. مالکان خودروهای بنز، پورشه، بی ام و و مازراتی باید برای صافکاری سقف از 5 تا 20 میلیون تومان پول کنار بگذارند.v8kf5ryp8q41r2do7nr8.jpgستون هاتعمیر بدون رنگ ستون های خودرو کمی دقت و ظرافت نیاز دارد. باید برای سپردن صافکاری این خودروها به تعمیرکار کمی دقت کرد. حداقل هزینه برای صافکاری ستون عقب یا جلوی پراید 150 هزار تومان، پژو 405 و تیبا 180 هزار تومان، سمند و پژو پارس 300 هزار تومان، انواع 206 و تندر 250 هزار تومان، لیفان و ام وی ام 300 هزار تومان، مگان و سراتو 400 هزار تومان و خودروهای گران تر از 100 میلیون تومان برندهای هیوندای، کیا، رنو و تویوتا 450 هزار تومان است.
خودروهای خاص: تعمیر ستون برندهای لو از 800 هزار تومان شروع می شود. صافکاری ستون عقب شاسی بلندهای زیر 100 میلیون تومان حداقل 500 هزار تومان، بین 100 تا 200 میلیون تومان حداقل 800 هزار تومان و بالای 200 میلیون تومان حداقل یک میلیون تومان است.نقاشی درهزینه نقاشی کامل یک لنگه در خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 300 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 400 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 600 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 850 هزار تومان است.نقاشی گلگیرهزینه نقاشی کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 220 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 300 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون تومان حداقل 450 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 650 هزار تومان است.نقاشی سپرهزینه نقاشی کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 170 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 240 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 360 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 500 هزار تومان است.نقاشی سقفهزینه نقاشی کامل سقف خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 350 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 500 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 750هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل یک میلیون تومان است.لکه گیریهزینه لکه گیری کامل یک لنگه در خودروهای زیر 30 میلیون تومان حداقل 170 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 200 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 300 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 500 هزار تومان است.لکه گیری گلگیرهزینه لکه گیری کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 100 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 140 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 250 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 450 هزار تومان است.
لکه گیری سپرهزینه لکه گیری کامل گلگیر خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 90 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 120 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 220 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 300 هزار تومان.لکه گیری سقفهزینه لکه گیری کامل سقف خودروهای زیر 30 میلیون حداقل 150 هزار تومان، خودروهای 30 تا 70 میلیون حداقل 240 هزار تومان، 70 تا 200 میلیون حداقل 400 هزار تومان و 200 میلیون به بالا حداقل 600 هزار تومان است.هزینه های جزییبرخی از هزینه ها در صافکاری و نقاشی ها جزیی است. هزینه نصب شلگیر و گلگیر 5 تا 20 هزار تومان است و رگلاژ هر در خودرو 30 تا 100 هزار تومان هزینه در بر دارد. تعمیر جای قاب هر چراغ نیز 10 تا 50 هزار تومان می شود. رنگ هر آینه بغل نیز 20 تا 100 هزار تومان هزینه خواهدداشت. تنظیم رکاب هر درب نیز از 30 هزار تومان آغاز می شود. ید قطعات یدکی ید قطعات یدکی در صافکاری و نقاشی ها توسط راننده انجام می شود مگر اینکه راننده ید توسط تعمیرکار را بپذیرد. توصیه می شود که قطعات را خودتان ب ید و سعی کنید بهترین کیفیت را انتخاب کنید.