نتیجه زنده الوصل امارات صفر

اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع : ماه صفر و اربعین | ماه صفر شروع شده است، با آغاز ماه صفر، استقبال از اربعین رنگی دیگر می گیرد. ماه صفر، ماه رحلت رسول خدا، حسن مجتبی و علی بن موسی الرضا ست، و ماه اربعین حسینی. بسیاری از کاربران در تلگرام، اینستاگرام و... ع پروفایل ماه صفر و اربعین را برای خود برگزیده اند. در ادامه مجموعه ع پروفایل اربعین و چند ع پروفایل درباره ماه صفر را مشاهده می کنید. ببینید: ع پروفایل اربعین.

ببینید: ع اربعین 96 برای پروفایل

ببینید: ع : «اربعین» 96
اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ‹›
به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، نتایج کامل لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس را می توانید به تفکیک هر هفته در ذیل مشاهده کنید.ج رده بندی لیگ برتر؛هغته 30
7 اردیبهشت
صنعت نفت آبادان 3 – استقلال خوزستان 3
پیکان یک – سایپا 2
نفت تهران صفر – ذوب آهن یک
گسترش فولاد صفر – پدیده صفر
فولاد صفر – تراکتورسازی یک
ان صفر – استقلال یک
سیاه جامگان صفر – پارس جنوبی جم یک
پرسپولیس 3 – سپیدرود صفرهفته 29
یکشنبه 2 اردیبهشت
پدیده 2 – سیاه جامگان یک
ذوب آهن 2 – پرسپولیس یک
استقلال خوزستان 3 – ان 2
سپیدرود صفر – فولاد صفر
تراکتورسازی یک – صنعت نفت آبادان یک
سایپا صفر – گسترش فولاد صفر
استقلال 3 – پیکان 2
پارس جنوبی جم 3 – نفت تهران صفرهفته 28
چهارشنبه 22 فروردین
گسترش فولاد 1 – استقلال 1
پرسپولیس 1 – پارس جنوبی جم 1
پنج شنبه 23 فروردین
فولاد 1 – ذوب آهن 1
24 فروردین
نفت تهران 0 – پدیده 1
سپیدرود 1 – تراکتورسازی 0
پیکان 0 – استقلال خوزستان 0
سیاه جامگان 0 – سایپا 3
ان 1 – صنعت نفت آبادان 1هفته 27
پنج شنبه 16 فروردین
صنعت نفت آبادان یک – پیکان 0
17 فروردین
استقلال خوزستان یک – گسترش فولاد 2
سایپا 4 – نفت تهران 2
استقلال 4 – سیاه جامگان یک
پارس جنوبی جم صفر – فولاد صفر
شنبه 18 فروردین
پدیده صفر – پرسپولیس یک
ذوب آهن 3 – سپیدرود صفر
تراکتورسازی یگ – ان یکهفته 26
پنج شنبه 9 فروردین 97
نفت تهران 1 – استقلال 2
گسترش فولاد 0 – صنعت نفت آبادان 0
پرسپولیس 1 – سایپا 2
10 فروردین 97
سیاه جامگان 0 – استقلال خوزستان 1
سپیدرود 1 – پارس جنوبی جم 0
ذوب آهن 3 – تراکتورسازی 0
شنبه 11 فروردین 97
پیکان 1 – ان 0
فولاد 1 - پدیده 0هفته 25
پنج شنبه 10 اسفند
پارس جنوبی جم 0 – ذوب آهن 0
تراکتورسازی 0 – پیکان 1
استقلال 1 – پرسپولیس 0
11 اسفند
پدیده یک – سپیدرود صفر
سایپا 2 – فولاد صفر
ان یک – گسترش فولاد صفر
صنعت نفت آبادان 4 – سیاه جامگان یک
شنبه 12 اسفند
استقلال خوزستان یک – نفت تهران صفرهفته 24
4 اسفند
سیاه جامگان صفر – ان 5
گسترش فولاد صفر – پیکان 3
نفت تهران یک – صنعت نفت آبادان یک
سپیدرود رشت 2 – سایپا صفر
شنبه 5 اسفند
پارس جنوبی جم 1 – تراکتورسازی 1
ذوب آهن 2 – پدیده 1
فولاد 1 – استقلال 4
پرسپولیس 1 – استقلال خوزستان 0هفته 23
چهارشنبه 18 بهمن
تراکتورسازی 2 – گسترش فولاد 1
صنعت نفت آبادان صفر – پرسپولیس 3
پنج شنبه 19 بهمن
سایپا 4 – ذوب آهن 2
استقلال 3 – سپیدرود 0
20 بهمن
پدیده یک – پارس جنوبی جم 2
پیکان 2 – سیاه جامگان یک
استقلال خوزستان صفر – فولاد صفر
ان صفر – نفت تهران صفرهفته 22
پنج شنبه 12 بهمن
گسترش فولاد 0 – سیاه جامگان 0
نفت تهران 1 – پیکان 1
13 بهمن
سپیدرود یک – استقلال خوزستان یک
پدیده صفر – تراکتورسازی 3
پرسپولیس 2 – ان صفر
پارس جنوبی جم صفر – سایپا صفر
شنبه 14 بهمن
فولاد یک – صنعت نفت آبادان یک
یکشنبه 15 بهمن
ذوب آهن 2 – استقلال 1هفته 21
چهارشنبه 4 بهمن
استقلال خوزستان صفر – ذوب آهن 2
پنج شنبه 5 بهمن
گسترش فولاد یک – نفت تهران یک
استقلال 4 – پارس جنوبی جم صفر
سایپا یک – پدیده صفر
صنعت نفت آبادان 3 – سپیدرود صفر
6 بهمن
سیاه جامگان صفر – تراکتورسازی صفر
ان صفر – فولاد یک
پیکان یک – پرسپولیس 3هفته بیستم
پنج شنبه 28 دی
تراکتورسازی یک – سایپا 2
ذوب آهن 2 – صنعت نفت آبادان یک
پارس جنوبی جم یک – استقلال خوزستان یک
پرسپولیس یک – گسترش فولاد یک
29 دی
پدیده صفر – استقلال صفر
نفت تهران 4 – سیاه جامگان یک
سپیدرود 2 – ان یک
پنج شنبه 26 بهمن
فولاد یک – پیکان 2هفته نوزدهم
پنج شنبه 21 دی
پیکان صفر – سپیدرود صفر
نفت تهران 2 – تراکتورسازی صفر
استقلال خوزستان یک – پدیده صفر
22 دی
گسترش فولاد یک – فولاد یک
سیاه جامگان صفر – پرسپولیس یک
ان یک – ذوب آهن 2
استقلال یک – سایپا یک
صنعت نفت آبادان یک – پارس جنوبی جم یکهفته هجدهم
پنج شنبه 14 دی
فولاد یک – سیاه جامگان یک
پارس جنوبی جم صفر – ان صفر
15 دی
تراکتورسازی صفر – استقلال صفر
پدیده یک – صنعت نفت آبادان صفر
ذوب آهن 2 – پیکان یک
سپیدرود یک – گسترش فولاد 2
سایپا 3 – استقلال خوزستان 2
پرسپولیس صفر – نفت تهران صفرهفته هفدهم
پنج شنبه 7 دی
استقلال خوزستان صفر – استقلال 3
8 دی
سیاه جامگان 2 – سپیدرود صفر
پرسپولیس 2 – تراکتورسازی صفر
گسترش فولاد صفر – ذوب آهن یک
پیکان یک – پارس جنوبی جم یک
نفت تهران یک – فولاد 2
ان 4 – پدیده صفر
صنعت نفت آبادان 3 – سایپا صفرهفته شانزدهم
1 دی
پدیده یک – پیکان یک
ذوب آهن صفر – سیاه جامگان صفر
سپیدرود 3 – نفت تهران یک
سایپا یک – ان یک
یکشنبه 3 دی
فولاد یک – پرسپولیس یک
تراکتورسازی 3 – استقلال خوزستان صفر
استقلال 4 – صنعت نفت آبادان صفر
پارس جنوبی جم صفر – گسترش فولاد 2هفته پانزدهم
14 آذر
استقلال خوزستان صفر – صنعت نفت آبادان یک
سایپا یک – پیکان صفر
پارس جنوبی جم یک – سیاه جامگان صفر
چهارشنبه 15 آذر
تراکتورسازی یک – فولاد یک
پدیده صفر – گسترش فولاد 2
سپیدرود صفر – پرسپولیس یک
ذوب آهن 2 – نفت تهران صفر
استقلال 3 – ان صفرهفته چهاردهم
پنج شنبه 9 آذر
گسترش فولاد 3 – سایپا یک
پیکان صفر – استقلال صفر
فولاد 2 – سپیدرود یک
ان یک – استقلال خوزستان یک
10 آذر
سیاه جامگان صفر – پدیده 2
پرسپولیس 4 – ذوب آهن صفر
نفت تهران صفر – پارس جنوبی جم صفر
صنعت نفت آبادان یک – تراکتورسازی یک هفته سیزدهم
3 آذر
پدیده 3 – نفت تهران یک
صنعت نفت آبادان 3 – ان 2
استقلال خوزستان یک – پیکان صفر
شنبه 4 آذر
تراکتورسازی 2 – سپیدرود یک
ذوب آهن صفر – فولاد یک
پارس جنوبی جم صفر – پرسپولیس یک
سایپا یک – سیاه جامگان صفر
استقلال 2 – گسترش فولاد صفرهفته دوازدهم
چهارشنبه 24 آبان
گسترش فولاد 2 – استقلال خوزستان یک
پیکان یک – صنعت نفت آبادان یک
دوشنبه 29 آبان
سپیدرود یک – ذوب آهن 2
ان 3 – تراکتورسازی صفر
سیاه جامگان صفر – استقلال صفر
نفت تهران صفر – سایپا یک
فولاد یک – پارس جنوبی جم صفر
پرسپولیس صفر – پدیده صفرهفته یازدهم
9 آبان
پدیده 2 – فولاد 2
سایپا صفر – پرسپولیس 2
تراکتورسازی صفر – ذوب آهن صفر
ان صفر – پیکان یک
استقلال 2 – نفت تهران صفر
پنج شنبه 11 آبان
پارس جنوبی جم 3 – سپیدرود یک
استقلال خوزستان 2 – سیاه جامگان یک
12 آبان
صنعت نفت آبادان صفر – گسترش فولاد یک هفته دهم
25 مهر
نفت تهران یک – استقلال خوزستان صفر
پنج شنبه 27 مهر
گسترش فولاد صفر – ان صفر
پیکان 2 – تراکتورسازی یک
سپیدرود رشت 2 – پدیده یک
سیاه جامگان صفر – صنعت نفت آبادان یک
فولاد یک – سایپا یک
28 مهر
ذوب آهن صفر – پارس جنوبی جم 3
پنج شنبه 4 آبان
پرسپولیس یک – استقلال صفرهفته نهم
پنج شنبه 20 مهر
پیکان یک – گسترش فولاد صفر
استقلال خوزستان یک – پرسپولیس 3
21 مهر
ان 2 – سیاه جامگان صفر
تراکتورسازی یک – پارس جنوبی جم یک
پدیده 2 – ذوب آهن 2
سایپا یک – سپیدرود رشت یک
استقلال صفر – فولاد صفر
صنعت نفت آبادان یک – نفت تهران صفرهفته هشتم
4 مهر
سپیدرود یک – استقلال 2
ذوب آهن یک – سایپا یک
فولاد یک – استقلال خوزستان یک
نفت تهران یک – ان صفر
پنج شنبه 6 مهر
گسترش فولاد یک – تراکتورسازی 2
سیاه جامگان صفر – پیکان 2
پارس جنوبی جم یک – پدیده یک
دوشنبه 20 آذر
پرسپولیس 2- صنعت نفت آبادان صفرهفته هفتم
چهارشنبه 29 شهریور
استقلال یک – ذوب آهن یک
پنج شنبه 30 شهریور
سیاه جامگان صفر – گسترش فولاد یک
استقلال خوزستان صفر – سپیدرود رشت صفر
ان 2 – پرسپولیس 2
31 شهریور
تراکتورسازی یک – پدیده 2
پیکان 3 – نفت تهران یک
سایپا یک – پارس جنوبی جم یک
صنعت نفت آبادان صفر – فولاد یک هفته ششم
پنج شنبه 23 شهریور
سپیدرود رشت 2 – صنعت نفت آبادان صفر
نفت تهران صفر – گسترش فولاد صفر
فولاد 2 – ان صفر
24 شهریور
پدیده 3 – سایپا صفر
تراکتورسازی یک – سیاه جامگان یک
ذوب آهن 6 – استقلال خوزستان صفر
پارس جنوبی جم 2 – استقلال صفر
یکشنبه 26 شهریور
پرسپولیس صفر – پیکان یک هفته پنجم
31 مرداد
استقلال صفر – پدیده 2
ان صفر – سپیدرود رشت صفر
سایپا صفر – تراکتورسازی 2
صنعت نفت آبادان 2 – ذوب آهن 2
پنج شنبه 2 شهریور
سیاه جامگان یک – نفت تهران یک
پیکان یک – فولاد صفر
استقلال خوزستان صفر – پارس جنوبی جم یک
پنج شنبه 16 شهریور
گسترش فولاد صفر – پرسپولیس 3هفته چهارم
چهارشنبه 25 مرداد
پرسپولیس یک – سیاه جامگان یک
پنج شنبه 26 مرداد
تراکتورسازی 2 – نفت تهران یک
ذوب آهن صفر – ان 2
پارس جنوبی جم 2 – صنعت نفت آبادان یک
سایپا یک – استقلال صفر
27 مرداد
پدیده 2 – استقلال خوزستان 2
سپیدرود رشت یک – پیکان صفر
فولاد 2 – گسترش فولاد یک هفته سوم
پنج شنبه 19 مرداد
گسترش فولاد یک – سپیدرود رشت صفر
استقلال خوزستان یک – سایپا 2
نفت تهران صفر – پرسپولیس 3
20 مرداد
سیاه جامگان یک – فولاد 2
ان یک – پارس جنوبی جم یک
پیکان صفر – ذوب آهن صفر
استقلال یک – تراکتورسازی صفر
صنعت نفت آبادان 2 – پدیده صفرهفته دوم
پنج شنبه 12 مرداد
تراکتورسازی یک – پرسپولیس 2
سایپا 3 – صنعت نفت آبادان 2
فولاد یک – نفت تهران یک
سپیدرود رشت یک – سیاه جامگان 2
13 مرداد
پدیده 4 – ان صفر
ذوب آهن 3 – گسترش فولاد صفر
استقلال صفر – استقلال خوزستان صفر
پارس جنوبی جم 3 – پیکان 2هفته اول
پنج شنبه 5 مرداد
سیاه جامگان 2 - ذوب آهن 2
استقلال خوزستان یک - تراکتورسازی صفر
نفت تهران 2 – سپیدرود رشت یک
پرسپولیس 2 – فولاد صفر
6 مرداد
گسترش فولاد یک - پارس جنوبی جم یک
ان یک – سایپا یک
پیکان یک – پدیده یک
هغته 30 7 اردیبهشت صنعت نفت آبادان 3 – استقلال خوزستان 3پیکان یک – سایپا 2نفت تهران صفر – ذوب آهن یکگسترش فولاد صفر – پدیده صفرفولاد صفر – تراکتورسازی ی پاهان صفر – استقلال ی یاه جامگان صفر – پارس جنوبی جم یکپرسپولیس 3 – سپیدرود صفرهفته 29
یکشنبه 2 اردیبهشت
پدیده 2 – سیاه جامگان یک
ذوب آهن 2 – پرسپولیس یک
استقلال خوزستان 3 – ان 2
سپیدرود صفر – فولاد صفر
تراکتورسازی یک – صنعت نفت آبادان یک
سایپا صفر – گسترش فولاد صفر
استقلال 3 – پیکان 2
پارس جنوبی جم 3 – نفت تهران صفرهفته 28
چهارشنبه 22 فروردین
گسترش فولاد 1 – استقلال 1
پرسپولیس 1 – پارس جنوبی جم 1
پنج شنبه 23 فروردین
فولاد 1 – ذوب آهن 1
24 فروردین
نفت تهران 0 – پدیده 1
سپیدرود 1 – تراکتورسازی 0
پیکان 0 – استقلال خوزستان 0
سیاه جامگان 0 – سایپا 3
ان 1 – صنعت نفت آبادان 1هفته 27
پنج شنبه 16 فروردین
صنعت نفت آبادان یک – پیکان 0
17 فروردین
استقلال خوزستان یک – گسترش فولاد 2
سایپا 4 – نفت تهران 2
استقلال 4 – سیاه جامگان یک
پارس جنوبی جم صفر – فولاد صفر
شنبه 18 فروردین
پدیده صفر – پرسپولیس یک
ذوب آهن 3 – سپیدرود صفر
تراکتورسازی یگ – ان یکهفته 26
پنج شنبه 9 فروردین 97
نفت تهران 1 – استقلال 2
گسترش فولاد 0 – صنعت نفت آبادان 0
پرسپولیس 1 – سایپا 2
10 فروردین 97
سیاه جامگان 0 – استقلال خوزستان 1
سپیدرود 1 – پارس جنوبی جم 0
ذوب آهن 3 – تراکتورسازی 0
شنبه 11 فروردین 97
پیکان 1 – ان 0
فولاد 1 - پدیده 0هفته 25
پنج شنبه 10 اسفند
پارس جنوبی جم 0 – ذوب آهن 0
تراکتورسازی 0 – پیکان 1
استقلال 1 – پرسپولیس 0
11 اسفند
پدیده یک – سپیدرود صفر
سایپا 2 – فولاد صفر
ان یک – گسترش فولاد صفر
صنعت نفت آبادان 4 – سیاه جامگان یک
شنبه 12 اسفند
استقلال خوزستان یک – نفت تهران صفرهفته 24
4 اسفند
سیاه جامگان صفر – ان 5
گسترش فولاد صفر – پیکان 3
نفت تهران یک – صنعت نفت آبادان یک
سپیدرود رشت 2 – سایپا صفر
شنبه 5 اسفند
پارس جنوبی جم 1 – تراکتورسازی 1
ذوب آهن 2 – پدیده 1
فولاد 1 – استقلال 4
پرسپولیس 1 – استقلال خوزستان 0هفته 23
چهارشنبه 18 بهمن
تراکتورسازی 2 – گسترش فولاد 1
صنعت نفت آبادان صفر – پرسپولیس 3
پنج شنبه 19 بهمن
سایپا 4 – ذوب آهن 2
استقلال 3 – سپیدرود 0
20 بهمن
پدیده یک – پارس جنوبی جم 2
پیکان 2 – سیاه جامگان یک
استقلال خوزستان صفر – فولاد صفر
ان صفر – نفت تهران صفرهفته 22
پنج شنبه 12 بهمن
گسترش فولاد 0 – سیاه جامگان 0
نفت تهران 1 – پیکان 1
13 بهمن
سپیدرود یک – استقلال خوزستان یک
پدیده صفر – تراکتورسازی 3
پرسپولیس 2 – ان صفر
پارس جنوبی جم صفر – سایپا صفر
شنبه 14 بهمن
فولاد یک – صنعت نفت آبادان یک
یکشنبه 15 بهمن
ذوب آهن 2 – استقلال 1هفته 21
چهارشنبه 4 بهمن
استقلال خوزستان صفر – ذوب آهن 2
پنج شنبه 5 بهمن
گسترش فولاد یک – نفت تهران یک
استقلال 4 – پارس جنوبی جم صفر
سایپا یک – پدیده صفر
صنعت نفت آبادان 3 – سپیدرود صفر
6 بهمن
سیاه جامگان صفر – تراکتورسازی صفر
ان صفر – فولاد یک
پیکان یک – پرسپولیس 3هفته بیستم
پنج شنبه 28 دی
تراکتورسازی یک – سایپا 2
ذوب آهن 2 – صنعت نفت آبادان یک
پارس جنوبی جم یک – استقلال خوزستان یک
پرسپولیس یک – گسترش فولاد یک
29 دی
پدیده صفر – استقلال صفر
نفت تهران 4 – سیاه جامگان یک
سپیدرود 2 – ان یک
پنج شنبه 26 بهمن
فولاد یک – پیکان 2هفته نوزدهم
پنج شنبه 21 دی
پیکان صفر – سپیدرود صفر
نفت تهران 2 – تراکتورسازی صفر
استقلال خوزستان یک – پدیده صفر
22 دی
گسترش فولاد یک – فولاد یک
سیاه جامگان صفر – پرسپولیس یک
ان یک – ذوب آهن 2
استقلال یک – سایپا یک
صنعت نفت آبادان یک – پارس جنوبی جم یکهفته هجدهم
پنج شنبه 14 دی
فولاد یک – سیاه جامگان یک
پارس جنوبی جم صفر – ان صفر
15 دی
تراکتورسازی صفر – استقلال صفر
پدیده یک – صنعت نفت آبادان صفر
ذوب آهن 2 – پیکان یک
سپیدرود یک – گسترش فولاد 2
سایپا 3 – استقلال خوزستان 2
پرسپولیس صفر – نفت تهران صفرهفته هفدهم
پنج شنبه 7 دی
استقلال خوزستان صفر – استقلال 3
8 دی
سیاه جامگان 2 – سپیدرود صفر
پرسپولیس 2 – تراکتورسازی صفر
گسترش فولاد صفر – ذوب آهن یک
پیکان یک – پارس جنوبی جم یک
نفت تهران یک – فولاد 2
ان 4 – پدیده صفر
صنعت نفت آبادان 3 – سایپا صفرهفته شانزدهم
1 دی
پدیده یک – پیکان یک
ذوب آهن صفر – سیاه جامگان صفر
سپیدرود 3 – نفت تهران یک
سایپا یک – ان یک
یکشنبه 3 دی
فولاد یک – پرسپولیس یک
تراکتورسازی 3 – استقلال خوزستان صفر
استقلال 4 – صنعت نفت آبادان صفر
پارس جنوبی جم صفر – گسترش فولاد 2هفته پانزدهم
14 آذر
استقلال خوزستان صفر – صنعت نفت آبادان یک
سایپا یک – پیکان صفر
پارس جنوبی جم یک – سیاه جامگان صفر
چهارشنبه 15 آذر
تراکتورسازی یک – فولاد یک
پدیده صفر – گسترش فولاد 2
سپیدرود صفر – پرسپولیس یک
ذوب آهن 2 – نفت تهران صفر
استقلال 3 – ان صفرهفته چهاردهم
پنج شنبه 9 آذر
گسترش فولاد 3 – سایپا یک
پیکان صفر – استقلال صفر
فولاد 2 – سپیدرود یک
ان یک – استقلال خوزستان یک
10 آذر
سیاه جامگان صفر – پدیده 2
پرسپولیس 4 – ذوب آهن صفر
نفت تهران صفر – پارس جنوبی جم صفر
صنعت نفت آبادان یک – تراکتورسازی یک هفته سیزدهم
3 آذر
پدیده 3 – نفت تهران یک
صنعت نفت آبادان 3 – ان 2
استقلال خوزستان یک – پیکان صفر
شنبه 4 آذر
تراکتورسازی 2 – سپیدرود یک
ذوب آهن صفر – فولاد یک
پارس جنوبی جم صفر – پرسپولیس یک
سایپا یک – سیاه جامگان صفر
استقلال 2 – گسترش فولاد صفرهفته دوازدهم
چهارشنبه 24 آبان
گسترش فولاد 2 – استقلال خوزستان یک
پیکان یک – صنعت نفت آبادان یک
دوشنبه 29 آبان
سپیدرود یک – ذوب آهن 2
ان 3 – تراکتورسازی صفر
سیاه جامگان صفر – استقلال صفر
نفت تهران صفر – سایپا یک
فولاد یک – پارس جنوبی جم صفر
پرسپولیس صفر – پدیده صفرهفته یازدهم
9 آبان
پدیده 2 – فولاد 2
سایپا صفر – پرسپولیس 2
تراکتورسازی صفر – ذوب آهن صفر
ان صفر – پیکان یک
استقلال 2 – نفت تهران صفر
پنج شنبه 11 آبان
پارس جنوبی جم 3 – سپیدرود یک
استقلال خوزستان 2 – سیاه جامگان یک
12 آبان
صنعت نفت آبادان صفر – گسترش فولاد یک هفته دهم
25 مهر
نفت تهران یک – استقلال خوزستان صفر
پنج شنبه 27 مهر
گسترش فولاد صفر – ان صفر
پیکان 2 – تراکتورسازی یک
سپیدرود رشت 2 – پدیده یک
سیاه جامگان صفر – صنعت نفت آبادان یک
فولاد یک – سایپا یک
28 مهر
ذوب آهن صفر – پارس جنوبی جم 3
پنج شنبه 4 آبان
پرسپولیس یک – استقلال صفرهفته نهم
پنج شنبه 20 مهر
پیکان یک – گسترش فولاد صفر
استقلال خوزستان یک – پرسپولیس 3
21 مهر
ان 2 – سیاه جامگان صفر
تراکتورسازی یک – پارس جنوبی جم یک
پدیده 2 – ذوب آهن 2
سایپا یک – سپیدرود رشت یک
استقلال صفر – فولاد صفر
صنعت نفت آبادان یک – نفت تهران صفرهفته هشتم
4 مهر
سپیدرود یک – استقلال 2
ذوب آهن یک – سایپا یک
فولاد یک – استقلال خوزستان یک
نفت تهران یک – ان صفر
پنج شنبه 6 مهر
گسترش فولاد یک – تراکتورسازی 2
سیاه جامگان صفر – پیکان 2
پارس جنوبی جم یک – پدیده یک
دوشنبه 20 آذر
پرسپولیس 2- صنعت نفت آبادان صفرهفته هفتم
چهارشنبه 29 شهریور
استقلال یک – ذوب آهن یک
پنج شنبه 30 شهریور
سیاه جامگان صفر – گسترش فولاد یک
استقلال خوزستان صفر – سپیدرود رشت صفر
ان 2 – پرسپولیس 2
31 شهریور
تراکتورسازی یک – پدیده 2
پیکان 3 – نفت تهران یک
سایپا یک – پارس جنوبی جم یک
صنعت نفت آبادان صفر – فولاد یک هفته ششم
پنج شنبه 23 شهریور
سپیدرود رشت 2 – صنعت نفت آبادان صفر
نفت تهران صفر – گسترش فولاد صفر
فولاد 2 – ان صفر
24 شهریور
پدیده 3 – سایپا صفر
تراکتورسازی یک – سیاه جامگان یک
ذوب آهن 6 – استقلال خوزستان صفر
پارس جنوبی جم 2 – استقلال صفر
یکشنبه 26 شهریور
پرسپولیس صفر – پیکان یک هفته پنجم
31 مرداد
استقلال صفر – پدیده 2
ان صفر – سپیدرود رشت صفر
سایپا صفر – تراکتورسازی 2
صنعت نفت آبادان 2 – ذوب آهن 2
پنج شنبه 2 شهریور
سیاه جامگان یک – نفت تهران یک
پیکان یک – فولاد صفر
استقلال خوزستان صفر – پارس جنوبی جم یک
پنج شنبه 16 شهریور
گسترش فولاد صفر – پرسپولیس 3هفته چهارم
چهارشنبه 25 مرداد
پرسپولیس یک – سیاه جامگان یک
پنج شنبه 26 مرداد
تراکتورسازی 2 – نفت تهران یک
ذوب آهن صفر – ان 2
پارس جنوبی جم 2 – صنعت نفت آبادان یک
سایپا یک – استقلال صفر
27 مرداد
پدیده 2 – استقلال خوزستان 2
سپیدرود رشت یک – پیکان صفر
فولاد 2 – گسترش فولاد یک هفته سوم
پنج شنبه 19 مرداد
گسترش فولاد یک – سپیدرود رشت صفر
استقلال خوزستان یک – سایپا 2
نفت تهران صفر – پرسپولیس 3
20 مرداد
سیاه جامگان یک – فولاد 2
ان یک – پارس جنوبی جم یک
پیکان صفر – ذوب آهن صفر
استقلال یک – تراکتورسازی صفر
صنعت نفت آبادان 2 – پدیده صفرهفته دوم
پنج شنبه 12 مرداد
تراکتورسازی یک – پرسپولیس 2
سایپا 3 – صنعت نفت آبادان 2
فولاد یک – نفت تهران یک
سپیدرود رشت یک – سیاه جامگان 2
13 مرداد
پدیده 4 – ان صفر
ذوب آهن 3 – گسترش فولاد صفر
استقلال صفر – استقلال خوزستان صفر
پارس جنوبی جم 3 – پیکان 2هفته اول
پنج شنبه 5 مرداد
سیاه جامگان 2 - ذوب آهن 2
استقلال خوزستان یک - تراکتورسازی صفر
نفت تهران 2 – سپیدرود رشت یک
پرسپولیس 2 – فولاد صفر
6 مرداد
گسترش فولاد یک - پارس جنوبی جم یک
ان یک – سایپا یک
پیکان یک – پدیده یک
دیدار تیم های پرسپولیس و الوصل در چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با برتری یک بر صفر شاگردان برانکو به پایان رسید. به گزارش صدخبردر چارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا تیم های پرسپولیس و الوصل امروز « » از ساعت ۱۸:۴۵ به مصاف هم رفتند. ترکیب پرسپولیس:علیرضا بیرانوند، جلال حسینی، شجاع خلیل زاده، صادق محرمی، محمد انصاری، حسین ماهینی، کمال کامی نیا، فرشاد احمدزاده، وحید ی، علی علیپور، سیامک نعمتیترکیب الوصل امارات:یوسف ا ع ، عبدالله الجنیبی، عبدالله جاسم، سالم ، علی البلوشی، کاسرس، عبدالله النقبی، هزاع سالم، علی العمرو، لیما و مندزالوصل امارات صفر - پرسپولیس ۱ / سه امتیاز شیرین برای پرسپولیس در امارات**دقایق حساس و حاشیه ها:*میک درمورت مربی اسبق تیم ملی که سابقه حضور در تیم استقلال را هم به عنوان مربی دارد برای تماشای بازی پرسپولیس و الوصل وارد ورزشگاه شد.*دقیقه 4 : حرکت خطرناک بازیکنان الوصل در محوطه جریمه پرسپولیس انجام شد که در نهایت شوت مندز را بیرانوند مهار کرد.*دقیقه 6 : حرکت علی صالح از چپ و ارسال وی با بی دقتی لیما از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.*دقیقه 16 : عبدالله النقبی پس از خطا روی خلیل زاده کارت زرد دریافت کرد.*دقیقه 21 : داور به خاطر خطای هند یوسف عبدالله دروازه بان الوصل بیرون از محوطه جریمه به او کارت زرد داد.*دقیقه 22 : ضربه ایستگاهی چسبیده به محوطه جریمه الوصل روی اشتباه دروازه بان این تیم به دست آمد که سیامک نعمتی نتوانست از این موقعیت استفاده کند. *دقیقه 37: کمال کامی نیا توانست با ضربه دیدنی سر خود ، نخستین گل را برای پرسپولیس به ثمر برساند.نیمه نخست این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان برانکو به پایان رسید.دقیقه 50: اشتباه صادق محرمی نزدیک بود به گل تساوی الوصل بیانجامد که این موقعیت تبدیل به گل نشد.دقیقه 52 : شوت منشا با اختلاف کمی از کنار دروازه الوصل به بیرون رفت.دقیقه 54 : شوت خطرناک مهاجم الوصل را بیرانوند به خوبی توانست دفع کند.دقیقه 62 : ضربه علیپور روی خط دروازه الوصل مهار شد.دقیقه 74 : ضربه سر فرشاد احمدزاده با فاصله کمی از کنار دروازه الوصل به بیرون رفت.این دیدار با تک گل کامی نیا به پایان رسید.آمار کلی دیدار پرسپولیس و الوصل: الوصل امارات صفر - پرسپولیس ۱ / سه امتیاز شیرین برای پرسپولیس در اماراتفرشاد احمدزاده در پایان دیدار پرسپولیس مقابل الوصل به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.نکته ها:شجاع خلیل زاده در دیدار امروز مقابل الوصل امارات 2 اخطاره شد و دیدار آینده تیمش در لیگ قهرمانان آسیا مقابل نسف قارشی را از دست داد.با پیروزی در دیدار امشب برابر الوصل، پرسپولیس به رکورد ب 100 امتیاز در طول یک سال شمسی رسید.انتهای پیام/
به گزارش خبرگزاری فارس، تیم فوتبال پرسپولیس در چهارمین دیدار در گروه c لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 18:45 در شهر دوبی به مصاف تیم الوصل امارات رفت که بازی با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.در گروه c تیم السد 9 امتیازی شد و به صدر ج رسید و پرسپولیس هم با این برد با 9 امتیاز به رده دوم ج سقوط کرد .تیم الوصل امارات هم بدون امتیاز دیگر شانسی برای صعود از این گروه ندارد. نسف قارشی هم با 6 امتیاز در رده سوم ج است. پرسپولیس با این برد اقتصادی سال 96 را به پایان رساند.داور:ما نینگ( از چین)کمک داوران:کاو یی، شی ژانگ(از چین)کارت زرد: عبدالله نقبی ،یوسف عبدالله، عبدالله صالح ( الوصل)، شجاع خلیل زاده(پرسپولیس)کارت قرمز:-گل:کمال کامی نیا( 37)ترکیب الوصل امارات:یوسف ا ع ، عبدالله الجنیبی، عبدالله جاسم، سالم ، علی البلوشی، کاسرس، عبدالله النقبی( از دقیقه 70 خیمس خلیل)، هزاع سالم، علی العمرو، ف و لیما و مندز.سرمربی: رودورفو آروآبارناترکیب پرسپولیس:علیرضا بیرانوند، صادق محرمی، شجاع خلیل زاده، سید جلال حسینی، فرشاد احمدزاده، کمال کامی نیا، حسین ماهینی، محمد انصاری، وحید ی( از دقیقه 37 منشا)، علیرضا علیپور( از دقیقه 87 شایان مصلح) و سیامک نعمتی( از دقیقه 60 احمد نورالهی)سرمربی: برانکو ایوانکوویچشرح بازی:دقیقه 4 علی صالح پاس زمینی به نقبی در محوطه جریمه پرسپولیس داد که شوت این بازیکن را بیرانوند مهار کرد. دقیقه 6 علی صالح یک ارسال دیگر روی دروازه پرسپولیس انجام داد که توپ به ف و لیما رسید و شوت این بازیکن با اختلاف کمی از کنار دروازه پرسپولیس به اوت رفت.دقیقه 10 کمال کامی نیا به دلیل برخورد با یکی از بازیکنان الوصل دچار مصدومیت از ناحیه قفسه شد.دقیقه 15 ی ضربه کاشته پرسپولیس را روی دروازه الوصل ارسال کرد که م عان توپ را برگشت دادند.دقیقه 17 خطای نقبی روی شجاع خلیل زاده باعث درگیری لفظی م ع پرسپولیس با بازیکن الوصل شد.دقیقه 21 دروازه بان الوصل بیرون از محوطه جریمه توپ را با دست گرفت تا پرسپولیس صاحب یک ضربه کاشته شود و این ضربه چسبیده به محوطه جریمه را سیامک نعمتی زد که توپ با اختلاف کمی از بالای دروازه الوصل به بیرون رفت.دقیقه 24 هواداران پرسپولیس در امارات یادو خاطره هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس را که با شماره 24 بازی می کرد را گرامی داشتند.دقیقه 25 داور چینی به کاپیتان دو تیم تذکر جدی داد که آرام تر بازی را دنبال کنند.دقیقه 28 شوت از راه دور علیپور را دروازه بان الوصل یوسف عبدالله مهار کرد.دقیقه 30 خطای عبدالله صالح روی سیامک نعمتی یک ضربه کاشته نصیب پرسپولیس کرد که این ضربه را وحید ی بی دقت زد و برای جبران این ضربه روی بازیکن الوصل تکل زد که کفش بازیکن الوصل به صورت ناخواسته به صورت ی برخورد کرد و باعث مصدومیت شدید ی از ناحیه دهان شد.دقیقه 36 البلوشی یک خطای شدید روی علیپور انجام داد که باعث اعتراض مهاجم پرسپولیس به بازیکن الوصل شد و بازیکنان پرسپولیس معتقد بودند که داور باید این بازیکن را ا اج کند.دقیقه 37 حسین ماهینی ضربه کاشته پرسپولیس را روی دروازه ارسال کرد و توپ به کمال کامی نیا رسید و ضربه سر این بازیکن گل اول پرسپولیس را ثبت کرد.دقیقه 43 فرشاد احمدزاده در محوطه جریمه الوصل سرنگون شد اما داور اعتقادی به پن ی نداشت.دقیقه 45 الوصل صاحب یک موقعیت گ نی شد که لیز خوردن لیما باعث شد که او نتواند گ نی کند.دقیقه2+45 خطای شجاع خلیل زاده روی لیما مرتکب خطا شد. ضربه کاشته الوصل را لیما به دیواره دفاعی پرسپولیس زد.نیمه دوم:دیدار نیمه دوم را هم پرسپولیس هجومی آغاز کرد و ضربه کرنر پرسپولیس در دقیقه 48 با ضربه سر خلیل زاده همراه شد و م عان توپ را از روی خط دروازه برگشت دادند.دقیقه 51 صادق محرمی مرتکب اشتباه شد و علی صالح بازیکن الوصل توپ را از او ربود و شوت این بازیکن با اختلاف کمی از بالای دروازه پرسپولیس به اوت رفت.دقیقه 55 بازیکن الوصل پا به توپ وارد محوطه جریمه پرسپولیس شد و ضربه او را بیرانوند به صورت ناقص دفع کرد.دقیقه 57شوت بی دقت مندز از بالای دروازه پرسپولیس به اوت رفت. شاگردان برانکو در این دقایق بی نظم بازی د و حریف اماراتی چندین حمله روی دروازه پرسپولیس انجام داد.دقیقه 59 فرشاد احمدزاده در محوطه جریمه الوصل صاحب توپ شد که شوت او را دروازه بان مهار کرد.دقیقه 61 ارسال نورالهی در محوطه جریمه به علیپور رسید و ضربه سر این بازیکن را دروازه بان الوصل مهار کرد.دقیقه 65 پاس توی در منشا به علیپور در محوطه جریمه این بازیکن را در موقعیت گ نی قرار داد و شوت کم جان او را دروازه بان الوصل مهار کرده است.دقیقه 66 شوت مندز را بیرانوند مهار کرد وتوپ را خیلی سریع برای منشا ارسال کرد که م عان توپ را به کرنر زدند.دقیقه 70 صادق محرمی بعد از عبور از بازیکن مستقیم یک ارسال بی نقص روی دروازه انجام داد که توپ به احمدزاده رسید و شوت این بازیکن بعد از برخورد به م عان راهی کرنر شد.دقیقه 74 صادق محرمی باردیگر از جناح راست نفوذ کرد و ارسال زیبایی روی دروازه انجام داد تا فرشاد احمدزاده را صاحب توپ کند اما احمدزاده قدر این توپ را ندانست و ضربه سر شیرجه ای او از کنار دروازه به اوت رفت. این دومین فرصت ایده آل گ نی بود که احمدزاده در کمتر از 5 دقیقه از دست داد.دقیقه 76 ارسال سالم به مندز رسید که ضربه این بازیکن الوصل با اختلاف کمی از کنار دروازه پرسپولیس به اوت رفت.دقیقه 80 در حالیکه بازیکنان الوصل انتظار داشتند تا منشا برای رسیدگی به وضعیت بازیکن مصدوم شان توپ را به بیرون بزند اما او توپ را برای علیپور فرستاد!دیدار دو تیم نسف قارشی و السد قطر هم تا دقیقه 86با نتیجه 4 بر صفر به سود السد قطر در جریان است.انتهای پیام/
طرفداری- تیم های پرسپولیس ایران و الوصل امارات در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر رفتند.هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا
پرسپولیس-الوصل امارات
دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 17:15
تهران-ورزشگاه
تیم داوری: علی صباح- عامر داوود-حیدر عبدالحسن-زیاد محمد
گ نان: فرشاد احمدزاده (دقیقه 35-پرسپولیس)-علی علیپور(دقیقه 39-پرسپولیس)
کارت زرد: علیرضا بیرانوند(پرسپولیس)ترکیب دو تیمپرسپولیس: علیرضا بیرانوند، جلال حسینی، شجاع خلیل زاده، صادق محرمی، محمد انصاری، حسین ماهینی، کمال کامی نیا، فرشاد احمدزاده، وحید ی، علی علیپور، سیامک نعمتیالوصل: یوسف عبدالله، عبدالله صالح، عبدالله جاسم، آنتونی کاسرس، فاریس خلیل، حمد محمد، علی عبدالله الانصاری، احمد عیسی، خلیل خمیس، حمید عبدالله، علی صالحنیمه اولدر دقایق ابت نیمه اول توپ و میدان در اختیار پرسپولیس بود و سرخپوشان روی دروازه الوصل فشار ایجاد می د، اما در ایجاد موقعیت خطرناک موفق نبودند. دقیقه 10 کرنر ارسالی بازیکن الوصل را علیرضا بیرانوند بالاتر از همه بازیکنانان با مشت توپ دفع کرد تا بازیکنان الوصل نتوانند از موقعیت استفاده کنند. در 15 دقیقه ابت بازی هیچ موقعیت خطرناکی رخ نداد و با شدید بازیکنان الوصل در میانه میدان، سرخپوشان که توپ و میدان را در اختیار داشتند در ایجاد موقعیت ناتوان بودند. دقیقه 17 ارسال بازیکن پرسپولیس از جناح چپ در مقابل دروازه الوصل به علی علیپور رسید که ضربه سر محکم و خطرناک این بازیکن را یوسف عبدالله در آغوش گرفت. دقیقه 19 پرسپولیسی ها با همکاری خوب خود را به پشت محوطه جریمه رساندند، اما احمدزاده با شوتی عجولانه و بی دقت فرصت خوب سرخپوشان را از دست داد.کمال کامی نیا-فرشاد احمدزادهبا گذاشتن نیمی از نیمه اول دیدار، بازیکنان الوصل به خوبی دفاع می د و حملات پرسپولیسی ها را دفع می د. دقیقه 30 ضربه ایستگاهی پرسپولیس با ارسال وحید ی در دهانه دروازه، موقعیت خطرناکی را ایجاد کرد اما خلیل زاده در هنگام زدن ضربه سر روی دروازه بان الوصل خطا کرد. سرانجام حملات بازیکنان پرسپولیس جواب داد و دروازه الوصل را باز د. دقیقه 35 پرتاب اوت بلند حسین ماهینی در محوطه جریمه الوصل به جلال حسینی رسید که با ضربه سر او توپ در مقابل دروازه به فرشاد احمدزاده رسید که این بازیکن با شوتی محکم توپ را درون دروازه قرار داد. این پایان کار نبود و سرخپوشان باز هم به دنبال گ نی بودند، دقیقه 39 خطای دروازه بان الوصل روی علی علیپور در محوطه جریمه را داور پن ی اعلام کرد و خود علیپور با شوتی محکم توپ را درون دروازه قرار داد. در ادامه نیمه اول بازیکنان پرسپولیسی ها به خوبی بازی را کنترل د تا با همان 2 گل حریف خود را در پایان نیمه ش ت دهند.بازیکن پرسپولیسنیمه دومپرسپولیس نیمه دوم را هم هجومی آغاز کرد و در همان ثانیه های ابت روی پاس در عمق فرشاد احمدزاده، سیامک نعمتی با دروازه بان الوصل تک به تک شد که شوت محکم این بازیکن را یوسف عبدالله با واکنشی خوب دفع کرد. دقیقه 47 پرسپولیسی ها در یک ضد حمله خوب باز هم فرصت گ نی داشتند، اما پاس بی دقت ی در دستان دروازه بان الوصل قرار گرفت تا علیپور نتواند دروازه را باز کند. دقیقه 49 پاس سیامک نعتی روی خط محوطه جریمه الوصل به علیپور رسید که این بازیکن با یک چرخش شوت محکم راهی دروازه الوصل کرد، اما توپ با اختلاف از بالای دروازه عبور کرد. دقیقه 54 توپ ارسالی محمد انصاری از جناح چپ به فرشاد احمدزاده رسید که توپ با ضربه سر این بازیکن به شکل خطرناکی از کنار دروازه عبور کرد.علی علیپورپرسپولیسی ها در نیمه دوم به خوبی روی دروازه الوصل فشار ایجاد می د، دقیقه 58 پاس احمدزاده از جناح راست در دهانه دروازه الوصل به سیامک نعمتی رسید تا او فرصت بسیار خوبی برای گ نی داشته باشد، اما وی نتوانست به توپ ضربه بزند تا موقعیت بسیار خوب سرخپوشان از دست برود. دقیقه 70 صادق محرمی از راه دور اقدام به شوتزنی کرد که شوت محکم و زمینی این بازیکن در آغوش یوسف عبدالله قرار گرفت. پرسپولیسی ها از تب و تاب خود کم د و با در اختیار داشتن توپ و میدان از پیروزی خود محافظت می د تا بازی به دقایق پایانی نزدیک شود. دقیقه 81 احمد نوراللهی در محوطه جریمه با پاسی خوب توپ را در مقابل دروازه الوصل به گادوین منشا سپرد، اما این بازیکن قدر موقعیت را ندانست و با بی دقتی توپ را بیرون زد. دقیقه 83 علی علیپور با حرکتی پا به توپ خود را به محوطه جریمه الوصل رساند، اما شوت این بازیکن در دستان یوسف عبدالله قرار گرفت. دقیقه 87 ضربه ایستگاهی برای الوصل پشت محوطه جریمه به دست آمد که شوت کاسرس را بیرانوند با واکنشی زیبا دفع کرد. دقیقه 89 شوت محکم منشا را دروازه بان الوصل دفع کرد.
هفته دوم
پنج شنبه 12 مرداد
تراکتورسازی یک – پرسپولیس 2
سایپا 3 – صنعت نفت آبادان 2
فولاد یک – نفت تهران یک
سپیدرود رشت یک – سیاه جامگان 2
13 مرداد
پدیده 4 – ان صفر
ذوب آهن 3 – گسترش فولاد صفر
استقلال صفر – استقلال خوزستان صفر
پارس جنوبی جم 3 – پیکان 2هفته سوم
پنج شنبه 19 مرداد
گسترش فولاد یک – سپیدرود رشت صفر
استقلال خوزستان یک – سایپا 2
نفت تهران صفر – پرسپولیس 3
20 مرداد
سیاه جامگان یک – فولاد 2
ان یک – پارس جنوبی جم یک
پیکان صفر – ذوب آهن صفر
استقلال یک – تراکتورسازی صفر
صنعت نفت آبادان 2 – پدیده صفرهفته چهارم
چهارشنبه 25 مرداد
پرسپولیس یک – سیاه جامگان یک
پنج شنبه 26 مرداد
تراکتورسازی 2 – نفت تهران یک
ذوب آهن صفر – ان 2
پارس جنوبی جم 2 – صنعت نفت آبادان یک
سایپا یک – استقلال صفر
27 مرداد
پدیده 2 – استقلال خوزستان 2
سپیدرود رشت یک – پیکان صفر
فولاد 2 – گسترش فولاد یک هفته پنجم
31 مرداد
استقلال صفر – پدیده 2
ان صفر – سپیدرود رشت صفر
سایپا صفر – تراکتورسازی 2
صنعت نفت آبادان 2 – ذوب آهن 2
پنج شنبه 2 شهریور
سیاه جامگان یک – نفت تهران یک
پیکان یک – فولاد صفر
استقلال خوزستان صفر – پارس جنوبی جم یک
پنج شنبه 16 شهریور
گسترش فولاد صفر – پرسپولیس 3هفته ششم
پنج شنبه 23 شهریور
سپیدرود رشت 2 – صنعت نفت آبادان صفر
نفت تهران صفر – گسترش فولاد صفر
فولاد 2 – ان صفر
24 شهریور
پدیده 3 – سایپا صفر
تراکتورسازی یک – سیاه جامگان یک
ذوب آهن 6 – استقلال خوزستان صفر
پارس جنوبی جم 2 – استقلال صفر
یکشنبه 26 شهریور
پرسپولیس صفر – پیکان یک هفته هفتم
چهارشنبه 29 شهریور
استقلال یک – ذوب آهن یک
پنج شنبه 30 شهریور
سیاه جامگان صفر – گسترش فولاد یک
استقلال خوزستان صفر – سپیدرود رشت صفر
ان 2 – پرسپولیس 2
31 شهریور
تراکتورسازی یک – پدیده 2
پیکان 3 – نفت تهران یک
سایپا یک – پارس جنوبی جم یک
صنعت نفت آبادان صفر – فولاد یک هفته هشتم
4 مهر
سپیدرود یک – استقلال 2
ذوب آهن یک – سایپا یک
فولاد یک – استقلال خوزستان یک
نفت تهران یک – ان صفر
پنج شنبه 6 مهر
گسترش فولاد یک – تراکتورسازی 2
سیاه جامگان صفر – پیکان 2
پارس جنوبی جم یک – پدیده یک
دوشنبه 20 آذر
پرسپولیس 2- صنعت نفت آبادان صفرهفته نهم
پنج شنبه 20 مهر
پیکان یک – گسترش فولاد صفر
استقلال خوزستان یک – پرسپولیس 3
21 مهر
ان 2 – سیاه جامگان صفر
تراکتورسازی یک – پارس جنوبی جم یک
پدیده 2 – ذوب آهن 2
سایپا یک – سپیدرود رشت یک
استقلال صفر – فولاد صفر
صنعت نفت آبادان یک – نفت تهران صفرهفته دهم
25 مهر
نفت تهران یک – استقلال خوزستان صفر
پنج شنبه 27 مهر
گسترش فولاد صفر – ان صفر
پیکان 2 – تراکتورسازی یک
سپیدرود رشت 2 – پدیده یک
سیاه جامگان صفر – صنعت نفت آبادان یک
فولاد یک – سایپا یک
28 مهر
ذوب آهن صفر – پارس جنوبی جم 3
پنج شنبه 4 آبان
پرسپولیس یک – استقلال صفر
هفته یازدهم
9 آبان پدیده 2 – فولاد 2سایپا صفر – پرسپولیس 2تراکتورسازی صفر – ذوب آهن صفر ان صفر – پیکان یک استقلال 2 – نفت تهران صف نج شنبه 11 آبان پارس جنوبی جم 3 – سپیدرود یک استقلال خوزستان 2 – سیاه جامگان یک 12 آبان صنعت نفت آبادان صفر – گسترش فولاد یک هفته دوازدهم
چهارشنبه 24 آبان
گسترش فولاد 2 – استقلال خوزستان یک
پیکان یک – صنعت نفت آبادان یک
دوشنبه 29 آبان
سپیدرود یک – ذوب آهن 2
ان 3 – تراکتورسازی صفر
سیاه جامگان صفر – استقلال صفر
نفت تهران صفر – سایپا یک
فولاد یک – پارس جنوبی جم صفر
پرسپولیس صفر – پدیده صفرهفته سیزدهم
3 آذر
پدیده 3 – نفت تهران یک
صنعت نفت آبادان 3 – ان 2
استقلال خوزستان یک – پیکان صفر
شنبه 4 آذر
تراکتورسازی 2 – سپیدرود یک
ذوب آهن صفر – فولاد یک
پارس جنوبی جم صفر – پرسپولیس یک
سایپا یک – سیاه جامگان صفر
استقلال 2 – گسترش فولاد صفرهفته چهاردهم
پنج شنبه 9 آذر
گسترش فولاد 3 – سایپا یک
پیکان صفر – استقلال صفر
فولاد 2 – سپیدرود یک
ان یک – استقلال خوزستان یک
10 آذر
سیاه جامگان صفر – پدیده 2
پرسپولیس 4 – ذوب آهن صفر
نفت تهران صفر – پارس جنوبی جم صفر
صنعت نفت آبادان یک – تراکتورسازی یک هفته پانزدهم
14 آذر
استقلال خوزستان صفر – صنعت نفت آبادان یک
سایپا یک – پیکان صفر
پارس جنوبی جم یک – سیاه جامگان صفر
چهارشنبه 15 آذر
تراکتورسازی یک – فولاد یک
پدیده صفر – گسترش فولاد 2
سپیدرود صفر – پرسپولیس یک
ذوب آهن 2 – نفت تهران صفر
استقلال 3 – ان صفرهفته شانزدهم
1 دی
پدیده یک – پیکان یک
ذوب آهن صفر – سیاه جامگان صفر
سپیدرود 3 – نفت تهران یک
سایپا یک – ان یک
یکشنبه 3 دی
فولاد یک – پرسپولیس یک
تراکتورسازی 3 – استقلال خوزستان صفر
استقلال 4 – صنعت نفت آبادان صفر
پارس جنوبی جم صفر – گسترش فولاد 2هفته هفدهم
پنج شنبه 7 دی
استقلال خوزستان صفر – استقلال 3
8 دی
سیاه جامگان 2 – سپیدرود صفر
پرسپولیس 2 – تراکتورسازی صفر
گسترش فولاد صفر – ذوب آهن یک
پیکان یک – پارس جنوبی جم یک
نفت تهران یک – فولاد 2
ان 4 – پدیده صفر
صنعت نفت آبادان 3 – سایپا صفرهفته هجدهم
پنج شنبه 14 دی
فولاد یک – سیاه جامگان یک
پارس جنوبی جم صفر – ان صفر
15 دی
تراکتورسازی صفر – استقلال صفر
پدیده یک – صنعت نفت آبادان صفر
ذوب آهن 2 – پیکان یک
سپیدرود یک – گسترش فولاد 2
سایپا 3 – استقلال خوزستان 2
پرسپولیس صفر – نفت تهران صفرهفته نوزدهم
پنج شنبه 21 دی
پیکان صفر – سپیدرود صفر
نفت تهران 2 – تراکتورسازی صفر
استقلال خوزستان یک – پدیده صفر
22 دی
گسترش فولاد یک – فولاد یک
سیاه جامگان صفر – پرسپولیس یک
ان یک – ذوب آهن 2
استقلال یک – سایپا یک
صنعت نفت آبادان یک – پارس جنوبی جم یکهفته بیستم
پنج شنبه 28 دی
تراکتورسازی یک – سایپا 2
ذوب آهن 2 – صنعت نفت آبادان یک
پارس جنوبی جم یک – استقلال خوزستان یک
پرسپولیس یک – گسترش فولاد یک
29 دی
پدیده صفر – استقلال صفر
نفت تهران 4 – سیاه جامگان یک
سپیدرود 2 – ان یک
پنج شنبه 26 بهمن
فولاد یک – پیکان 2هفته 21
چهارشنبه 4 بهمن
استقلال خوزستان صفر – ذوب آهن 2
پنج شنبه 5 بهمن
گسترش فولاد یک – نفت تهران یک
استقلال 4 – پارس جنوبی جم صفر
سایپا یک – پدیده صفر
صنعت نفت آبادان 3 – سپیدرود صفر
6 بهمن
سیاه جامگان صفر – تراکتورسازی صفر
ان صفر – فولاد یک
پیکان یک – پرسپولیس 3هفته 22
پنج شنبه 12 بهمن
گسترش فولاد 0 – سیاه جامگان 0
نفت تهران 1 – پیکان 1
13 بهمن
سپیدرود یک – استقلال خوزستان یک
پدیده صفر – تراکتورسازی 3
پرسپولیس 2 – ان صفر
پارس جنوبی جم صفر – سایپا صفر
شنبه 14 بهمن
فولاد یک – صنعت نفت آبادان یک
یکشنبه 15 بهمن
ذوب آهن 2 – استقلال 1هفته 23
چهارشنبه 18 بهمن
تراکتورسازی 2 – گسترش فولاد 1
صنعت نفت آبادان صفر – پرسپولیس 3
پنج شنبه 19 بهمن
سایپا 4 – ذوب آهن 2
استقلال 3 – سپیدرود 0
20 بهمن
پدیده یک – پارس جنوبی جم 2
پیکان 2 – سیاه جامگان یک
استقلال خوزستان صفر – فولاد صفر
ان صفر – نفت تهران صفرهفته 24
4 اسفند
سیاه جامگان صفر – ان 5
گسترش فولاد صفر – پیکان 3
نفت تهران یک – صنعت نفت آبادان یک
سپیدرود رشت 2 – سایپا صفر
شنبه 5 اسفند
پارس جنوبی جم 1 – تراکتورسازی 1
ذوب آهن 2 – پدیده 1
فولاد 1 – استقلال 4
پرسپولیس 1 – استقلال خوزستان 0هفته 25
پنج شنبه 10 اسفند
پارس جنوبی جم 0 – ذوب آهن 0
تراکتورسازی 0 – پیکان 1
استقلال 1 – پرسپولیس 0
11 اسفند
پدیده – سپیدرود 15:00
سایپا – فولاد 15:30
ان – گسترش فولاد 17:30
صنعت نفت آبادان – سیاه جامگان 17:40
شنبه 12 اسفند
استقلال خوزستان – نفت تهران 15:30هفته 26
پنج شنبه 9 فروردین 97
نفت تهران – استقلال 16:00
گسترش فولاد – صنعت نفت آبادان 17:00
پرسپولیس – سایپا 18:45
10 فروردین 97
سیاه جامگان – استقلال خوزستان 17:00
سپیدرود – پارس جنوبی جم 17:00
ذوب آهن – تراکتورسازی 17:30
شنبه 11 فروردین 97
پیکان – ان 17:30
فولاد پدیده 19:00هفته 27
پنج شنبه 16 فروردین
صنعت نفت آبادان – پیکان 19:00
17 فروردین
استقلال خوزستان – گسترش فولاد 17:00
سایپا – نفت تهران 17:00
استقلال – سیاه جامگان 18:55
پارس جنوبی جم – فولاد 19:00
شنبه 18 فروردین
پدیده – پرسپولیس 17:00
ذوب آهن – سپیدرود 17:00
تراکتورسازی – ان 18:00هفته 28
چهارشنبه 22 فروردین
گسترش فولاد – استقلال 17:00
پرسپولیس – پارس جنوبی جم 19:00
پنج شنبه 23 فروردین
نفت تهران – پدیده 17:00
سپیدرود – تراکتورسازی 17:00
فولاد – ذوب آهن 19:00
24 فروردین
پیکان – استقلال خوزستان 17:00
سیاه جامگان – سایپا 17:00
ان – صنعت نفت آبادان 19:00
هفته 29
یکشنبه 2 اردیبهشت
پدیده – سیاه جامگان 18:00
ذوب آهن – پرسپولیس 18:00
استقلال خوزستان – ان 18:00
سپیدرود – فولاد 18:00
تراکتورسازی – صنعت نفت آبادان 18:00
سایپا – گسترش فولاد 18:00
استقلال – پیکان 18:00
پارس جنوبی جم – نفت تهران 18:00هغته 30
7 اردیبهشت
صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان 18:00
پیکان – سایپا 18:00
نفت تهران – ذوب آهن 18:00
گسترش فولاد – پدیده 18:00
فولاد – تراکتورسازی 18:00
ان – استقلال 18:00
سیاه جامگان – پارس جنوبی جم 18:00
پرسپولیس – سپیدرود
به گزارش فوتبال آنلاینهفته سوم لیگ قهرمانان آسیا فردا آغاز می شود و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان آسیایی خود می روند.پرسپولیس-الوصل امارات/ ورزشگاه ؛ ساعت 17:15سرخپوشان پایتخت در آ ین بازی رفت خود در لیگ قهرمانان آسیا فردا در ورزشگاه پذیرای تیم الوصل امارات هستند.
شاگردان برانکو چند روز قبل در دربی 86 برابر استقلال رقیب سنتی خود ش ت خوردند و جشن قهرمانی شان به سال بعد موکول شد.کارشناسان فوتبال معتقدند که پرسپولیس به خاطر مهره چینی نامناسب برانکو و اشتباهات م عان خود در دربی پایتخت ش ت خورد. آنها بیان د برانکو باید تغییر تاکتیک بدهد تا تیمش برابر الوصل امارات به برتری دست یابد.سرخپوشان پایتخت در لیگ برتر فقط به یک امتیاز نیاز دارند تا قهرمانی خود را قطعی کنند اما در لیگ قهرمانان آسیا نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و با یک برد و یک ش ت و ب 3 امتیاز در رتبه دوم قرار دارند.به هر حال پرسپولیسی ها قصد دارند با حمایت هواداران پرشور خود از سد الوصل امارات عبور کنند تا ش ت هفته اول لیگ قهرمانان آسیا و دربی 86 را جبران کنند.البته برانکو باید به شاگردانش روحیه لازم را بدهد تا آنها با انگیزه بالا به مصاف حریف اماراتی خود بروند.در آن سوی میدان، تیم فوتبال الوصل امارات ضعیف ترین تیم گروه c لیگ قهرمانان آسیا است. این تیم اماراتی هفته قبل برابر نسف قارشی ازب تان با نتیجه 1 بر صفر ش ت خورد و بدون امتیاز در انتهای ج گروه c قرار دارد.البته تیم الوصل امارات نتایج خوبی در لیگ امارات گرفته است و با 32 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارد.تیم الوصل امارات قصد دارد 2 ش ت متوالی خود در لیگ قهرمانان آسیا را جبران کند اما کار سختی برابر قهرمان لیگ ایران در ورزشگاه دارد.رو فو آروابارنای آرژانتینی هدایت این تیم اماراتی را برعهده دارد. آنتونی کاسرس استرالیایی که سابقه بازی در منچستر سیتی دارد و ف ولیمای برزیلی و مندز بازیکنان شاخص این تیم اماراتی هستند.ف ولیما، کایو، حسن محمد، عبدالرحمن علی و وحید اسماعیل بازیکنان الوصل امارات مصدومیت شدیدی دارند و به احتمال زیاد به بازی با پرسپولیس نمی رسند. کایو بازیکن برزیلی الوصل امارات در 15 بازی برای این تیم 12 گل زده و 4 پاس گل هم داده است. گفته می شود او به علت مصدومیت به همراه کاروان الوصل به ایران نمی آید.شایان مصلح بازیکن پرسپولیس هم دچار مصدومیت است و به احتمال زیاد او نمی تواند تیمش را در این بازی همراهی کند. البته مابقی بازیکنان پرسپولیس مشکلی برای بازی با الوصل امارات ندارند.به هر حال هر 2 تیم به 3 امتیاز این بازی نیاز مبرم دارند و همین موضوع باعث جذ ت این بازی می شود.الجزیره امارات-تراکتورسازی/ ورزشگاه محمد بن زاید؛ ساعت 18:30
تیم تراکتورسازی در سومین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا فردا به مصاف الجزیره امارات می رود. شاگردان ساغلام در لیگ قهرمانان آسیا تاکنون نتایج خوبی ب ن د و بدون امتیاز در انتهای ج گروه a این رقابت ها قرار دارند.آنها هفته پیش برابر تیم الغرافه قطر با نتیجه 3 بر صفر ش ت خوردند و مهدی طارمی بازیکن ایرانی الغرافه در این بازی 2 گل زد و یک پن ی را از دست داد.تیم تراکتورسازی برای جبران 2 ش ت قبلی خود در لیگ قهرمانان آسیا کار سختی پیش رو دارد و باید برابر الجزیره امارات به برتری دست یابد تا همچنان امیدوار به صعود به مرحله بعد این رقابت ها باشد.امید عالیشاه به علت حضور برنامه تلویزیونی ویژه دربی 86 از تیم تراکتورسازی ا اج شد و او اکنون به دنبال کارت پایان خدمتش است تا از فروردین ماه در تمرینات پرسپولیس حضور یابد.در آن سوی میدان، تیم الجزیره امارات در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برابر الاهلی عربستان با نتیجه 2 بر یک ش ت خورد و با 3 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.«هنک تن کاته» هدایت تیم الجزیره امارات را برعهده دارد و رومارینهو وینگر و مهاجم 27 ساله اهل برزیل ، رشیدوف وینگر اهل ازب تان و علی مبخوت مهاجم اهل امارات بازیکنان شاخص این تیم اماراتی هستند.به هر حال تیم الجزیره امارات قصد دارد از میزبانی خود برابر تراکتورسازی استفاده کند و با پیروزی در این بازی شانس خود را برای صعود به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا افزایش بدهد.ذوب آهن-الوحده امارات/ ورزشگاه فولاد شهر اصفهان؛ ساعت 16تیم فوتبال ذوب آهن روز 15 اسفند 96 در هفته سوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان الوحده امارات است. ذوبی ها با توجه به پیروزی 2 بر صفر در بازی گذشته مقابل لوکوموتیو ازب تان با 3 امتیاز (هم امتیاز با لوکوموتیو) در رده دوم گروه b قرار دارند.شاگردان قلعه نویی که از لحاظ جمع آوری امتیازات در نیم فصل دوم صدرنشین لیگ محسوب می شوند و به دنبال ب سهمیه آسیا برای فصل بعد هستند، در فصل جاری جام باشگاه های آسیا امید زیادی به صعود از گروهشان دارند.پیروزی در بازی خانگی برابر الوحده می تواند تا حدودی خیال ذوبی ها را از بابت صعود از گروه راحت کند. ذوب آهن در آ ین بازی خود در هفته بیست و پنجم لیگ برتر برابر پارس جنوبی جم با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد و با 42 امتیاز در همان رده دوم باقی ماند.رشید مظاهری دروازه بان ملی پوش ذوبی ها در بازی با پارس جنوبی برای نهمین بار در لیگ هفدهم کلین شیت کرد. ذوب آهن در بازی با الوحده مهران درخشان مهر را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهد داشت.از سوی دیگر الوحده با وجود نتایج خوبی که در لیگ داخلی امارات ب کرده تاکنون در لیگ قهرمانان آسیا ناکام بوده است.الوحده هفته گذشته برابر تیم صدرنشین العین ش ت سختی را متحمل شد و با نتیجه 6 بر 2 بازی را واگذار کرد اما همچنان با 37 امتیاز و 4 امتیاز کمتر نسبت به العین در رده دوم لیگ امارات قرار دارد. این تیم در 18 بازی قبلی خود 11 برد به دست آورده، 3 بار به تساوی رضایت داده و در 4 بازی نیز نتیجه را واگذار کرده است.الوحده در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا با 5 گل مغلوب لوکوموتیو ازب تان شد و در هفته دوم نیز برابر الدحیل قطر با نتیجه 3 بر 2 تن به ش ت داد. لارنسیو رگکامپ سرمربی رومانیایی الوحده اخیرا اعلام کرده که تیمش برای لیگ قهرمانان آسیا برنامه خاصی ندارد و اولویت اصلی اش نتیجه گرفتن در لیگ داخلی است.در دیگر بازی این گروه، از ساعت 18:30 روز (به وقت ایران) تیم الدحیل قطر به مصاف لوکوموتیو ازب تان می رود. الدحیل هم در لیگ قهرمانان آسیا و هم در لیگ ستارگان قطر صدرنشین است و در صورت پیروزی در این دیدار صعودش تقریبا قطعی می شود. لوکوموتیو نیز هفته پیش در نخستین بازی فصل 2018 لیگ برتر ازب تان مقابل کیزیلکوم قرار گرفت و با 3 گل حریفش را ش ت داد تا با روحیه ای مناسب گام به بازی آسیایی اش بگذارد.استقلال - العین امارات/ ورزشگاه هزاع بن زائد؛ ساعت 18:50تیم فوتبال استقلال ایران روز 15 اسفند 96 در هفته سوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم العین امارات می رود.استقلالی ها با توجه به پیروزی 1 بر صفر در بازی گذشته مقابل الهلال عربستان با 4 امتیاز در رده اول گروه d قرار دارند. شاگردان شفر با توجه به نتایج خوبی که در رقابت های لیگ برتر بدست آورده اند به دنبال این هستند تا در این فصل سهیمه آسیایی ب و در رقابت های جام حذفی نیز فاتح جام باشند و از طرفی آنها در فصل جاری جام باشگاه های آسیا امید زیادی به صعود از گروهشان دارند.بازیکنان تیم فوتبال استقلال در دیدار آسیایی خود توانستند در اول هفته برابر الریان قطر به تساوی 2 بر 2 دست پیدا کنند و این تیم همچنین در هفته دوم تیم الهلال را با نتیجه یک بر صفر ش ت داده است.بدون شک شاگردان شفر با نتایج خوبی که تا به اینجا در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ب کرده اند و برد شیرینی که در رقابت های لیگ برتر در هفته بیست و پنجم برابر پرسپولیس بدست آوردند به دنبال بردی دیگری برابر العین هستند تا به این ترتیب صعود خود را از این گروه حتمی کنند.استقلال روز در ورزشگاه بن زاید مهمان العین در روز سوم لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود و شاگردان شفر در این دیدار انگیزه انتقام دارند و می خواهند تیم اماراتی را برابر هواداران این تیم ش ت دهند تا انتقام ش ت تلخ پارسال را بگیرند.از طرفی تیم العین در لیگ برتر امارات در رده اول قرار دارد و این تیم در آ ین بازی خود برابر الوحده نزدیک ترین رقیب خود در لیگ حرفه ای امارت جشنواره گل به راه انداخته است. العین با از دست دادن جام حذفی در لیگ امارات توانسته در آ ین بازی خود حریفش را با نتیجه 6 بر 2 ش ت دهد و بدون شک شاگردان مامیچ به دنبال بردی زیبا برابر شاگردان شفر هستند تا به این ترتیب شرایط خود را در گروه d آسیایی بهتر کنند و بتوانند از این مرحله صعود کنند.العینی ها و استقلالی ها بدون شک به برد در بازی آ لیگ های خود احتیاج داشتند تا بتوانند شرای بهتری در آسیا داشته باشند.شاگردان مامیچ با 2 امتیاز از 2 بازی در رده سوم گروه قرار دارند.تیم فوتبال العین امارات شب گذشته تمریناتش را به صورت فشرده برای آمادگی در دیدار مقابل استقلال در لیگ قهرمانان آسیا انجام داد و همچنین شاگردان شفر نیز در دو نوبت تمرینات بدنسازی و تاکتیکی را پیگری د تا آماده نبرد برابر العینی ها باشند.تیم فوتبال استقلال روز در ورزشگاه هزاع بن زاید سومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل العین امارات برگزار خواهد کرد.مصدومان استقلال برابر العینمیلاد زکی پور که مدتی به دلیل مصدومیت دور از تمرینات استقلال بود، پیش از دربی به شرایط حضور در تمرینات کامل این تیم رسید اما شفر ترجیح داد برای دربی نام او را از لیست 18 نفره این تیم خارج کند.زکی پور روز گذشته در تمرین نوبت عصر استقلال در العین به طور کامل در تمرین حضور داشت تا مشخص شود مشکلی برای حضور در این بازی ندارد.با این شریط زکی پور تا روز بازی با العین برای قرارگرفتن در ترکیب اصلی در پست دفاع چپ با امید نورافکن رقابت خواهد کرد.بهنام برزای مدتی است که مصدوم شده است و در بازی با فولاد و پرسپولیس هم نتوانست برای استقلال به میدان برود.به جز برزای، پادوانی و مهدی قائدی دیگر بازیکنانی هستند که نمی توانند برابر العین بازی کنند که البته این 2 بازیکن به دلیل مصدومیت های شدید به احتمال فراوان تا پایان فصل شرایط حضور در میادین را نخواهند داشت.بویان که به تازگی دوران آسیب دیدگی خود را پشت سر گذاشته است شب گذشته به اردوی استقلال اضافه شد و او این شانس را دارد که دقایقی بتواند برابر العین بازی کند.بن یعقوب داور اول این دیدار خواهد بود و بن محمد، زین العابدین و محمد بن نور کمک های اول و دوم و داورهای چهارم دیدار استقلال والعین هستند.عبدالهائف فرخاد از کشور ازب تان ناظر داوری این مسابقه خواهد بود و دیلان روکناتا از کشور سریلانکا ناظر این مسابقه خواهد بود.دیدار استقلال با العین ساعت ۱۸:۵۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین امارات برگزار می شود.انتهای پیام/
لیگ قهرمانان آسیا: پرسپولیس 2 - 0 الوصل سرخپوشان تهرانی با دو گل فرشاد احمدزاده و علی علیپور نیمه دوم دیدار برابر امارات را پیگیری می کنند. به گزارش ایلنا، بازی های هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برای های ایرانی با تقابل امروز پرسپولیس برابر الوصل امارات آغاز شد. سرخپوشان بازی گذشته برابر السد قطر را با ش ت پشت سر گذاشته اند و الوصل هم حریف نسف قارشی ازب تان نشد.پرسپولیس برای صدرنشینی در گروهش به پیروزی در این بازی حساس نیازمند و زمان دارد تا در ورزشگاه با استفاده از امتیاز میزبانی سه امتیاز را در خانه حفظ کند. برانکو تغییراتی را هم در ترکیب تیمش ایجاد کرده تا امید هواداران برای ب نتیجه موفق تر را زنده نگه دارد.گزارش زنده این بازی را در ادامه مشاهده کنید: ورزشگاه: ساعت: 17:15 تماشاگر: حدود 35 هزار نفرداور: علی صباح ؛ کمک داور: عامر داوود و حیدر عبدالحسن ؛ داور چهارم: زیاد محمد ؛ ناظر داوری: دکاستا آنتونی از هنداخطار:پرسپولیس:علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، جلال حسینی، صادق محرمی، محمد انصاری، حسین ماهینی(گادوین منشا، دقیقه 76)، کمال کامی نیا، وحید ی، فرشاد احمدزاده(احمد نوراللهی، دقیقه 79)، علی علیپور و سیامک نعمتی(محسن مسلمان، دقیقه 68)dxhpoo5wsaazfwfالوصل:یوسف ا ، احمد عیسی، عبدالله جاسم، عبدالله صالح، فاریس خلیل(هزا سالم، دقیقه58)، علی عبدالله، حمید عباس، البلوشی، آنتونی کاسرس، علی صالح و خلیل خمیس( سزار، دقیقه 72)شرح گل:پرسپولیس 1 - 0 الوصل؛ فرشاد احمدزاده، دقیقه36: ضربه ایستگاهی برای پرسپولیس روی دروازه حریف ارسال شد تا سیدجلال حسینی با ضربه سر جایی که م عان الوصل حضور نداشتند فرشاد احمدزاده با ضربه ای محکم یوسف ا را غافلگیر کند.پرسپولیس 2 - 0 الوصل؛ علی علیپور، 41: ضربه پن ی برای صدرنشین گ نان ایران کافی بود تا با ضربه ای دقیق و مطمئن برای دومین بار در این بازی دروازه الوصل را باز کند.دقایق حساس:دقیقه 5: پرسپولیس در دقایق ابت بازی توپ و میدان را در اختیار دارد و چند حمله ناقص هم روی دروازه الوصل داشت اما در گ نی موفق نبود.دقیقه 7: به دلیل مصدومیت م ع الوصل بازی برای دقایقی متوقف شد.دقیقه 10: ارسال کرنر از سمت چپ دروازه پرسپولیس با واکنش بیرانوند به پرتاب دستی برای الوصل تبدیل شد.دقیقه 15: علیپور با ارسال پشت محوطه جریمه الوصل صاحب موقعیت شوتزنی شد و ضربه پرقدرتش به بیرون رفت.دقیقه 19: فرار محمد انصاری از کناره ها و سانتر او علیپور ضربه سری را به سمت دروازه الوصل روانه کرد که در آغوش دروازه بان قرار گرفت.دقیقه 20: فرشاد احمدزاده موقعیت مناسب برای گ نی را با خودخواهی و شوتزنی از پشت محوطه الوصل اب کرد.دقیقه 23: وحید ی با ارسال از سمت راست دروازه الوصل روی دروازه حریف خطرساز شد؛ روی دفع بازیکنان فرشاد احمدزاده این بار با ضربه آکروباتیک قصد داشت گ نی کند که توپش راهی اوت شد.دقیقه 31: با موقعیت مناسب در محوطه جریمه الوصل، شجاع خلیل زاده قصد داشت با ضربه سر گ نی کند که برخورد کوچک او با ا موجب تا داور مسابقه سوتش را به صدا در بیاورد.دقیقه 41: خطای دروازه بان الوحده روی علی علیپور ضربه پن ی را ایجاد کرد.دقیقه 44: با گ نی علیپور فشار حملات پرسپولیس بیشتر شده و این بار سیامک نعمتی با شوتزنی شانس گ نی اش را امتحان کرد.dxicliovqaeyxxfآمار عملکرد دو تیم در نیمه اول و برتری مقتدرانه شاگردان بران یمه دوم:دقیقه 46: با پاس صادق محرمی، سیامک نعمتی در موقعیت تک به تک با دروازه بان قرار گرفت و ضربه اش پس از برخورد به یوسف ا به ضربه کرنر منجر شد.دقیقه 50: پا به توپ هوشمندانه نعمتی تا درون محوطه جریمه الوصل پیش رفت و ضربه ناقص او به علیپور رسید اما ضربه بی دقت مهاجم پرسپولیس به اوت رفت.دقیقه 55: فرشاد احمدزاده با ضربه سر دروازه الوصل را تهدید کرد.دقیقه 59: نعمتی در چند قدمی دروازه الوصل در گ نی ناکام بود و سایه توپ را هدف گرفت.دقیقه 61: حملات پرسپولیس پی در پی تکرار می شود و این بار فرشاد احمدزاده با پاس در محوطه جریمه قصد داشت برای علیپور موقعیت گ نی ایجاد کند که توپ راهی کرنر شد.دقیقه 81: گادوین منشا موقعیت مسلم گ نی را با ضربه ای بی دقت راهی اوت کرد.حواشی:* دقیقه 24 بهانه ای بود تا هواداران حاضر در ورزشگاه کاپیتان نوروزی را فریاد بزنند و یاد بازیکن سابق تیم پایتخت زنده بماند.* علی پروین، پیش وت پرسپولیس با حضور در ورزشگاه تماشاگر بازی شاگردان برانکو است.* اوسیانو کروز به عنوان دستیار کارلوس کی روش با حضور در جایگاه ویژه این بازی را نظاره می کند.
پرسپولیسی ها موفق شدند با پیروزی در دیدار برگشت برابر الوصل خود را 9 امتیازی کنند و تنها به دنبال 1 امتیاز برای صعود از این گروه باشند.به گزارش "ورزش سه"، شاگردان برانکو که پیش از این دیدار توانسته بودند به 6 امتیاز دست پیدا کنند با برتری در دیدار برگشت مقابل الوصل موفق شدند جمع امتیازات خود را به عدد 9 برسانند تا در یک قدمی صعود به مرحله یک هشتم نهایی قرار بگیرند. تنها گل پرسپولیسی ها در این دیدار توسط کمال کامی نیا به ثمر رسید.با گزارش زنده این بازی همراه "ورزش سه" باشید:هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا 2018، 22/12/96، ساعت 18:45، ورزشگاه زعبیل
داور: ما نینگ (چین) کمک ها: کاو یی، شی ژانگ (چین)الوصل امارات:یوسف ا ع
عبدالله الجنیبی
عبدالله جاسم
سالم جمعة
علی البلوشی
کاسیرس
عبدالله النقبی(69-سالم)
هزاع سالم
علی العمرو
ف و لیما
رونالدو مندزسرمربی: آروابارناترکیب پرسپولیس:علیرضا بیرانوند
سیدجلال حسینی
شجاع خلیل زاده
حسین ماهینی
محمد انصاری
صادق محرمی
کمال کامی نیا
وحید ی(37- گادوین منشا)
فرشاد احمدزاده
سیامک نعمتی(60-احمد نوراللهی)
علی علیپور(87-شایان مصلح)
سرمربی: برانکو ایوانکوویچ اخطار:عبدالله النقبی(17)
یوسف ا ع (21)
عبدالله الجنیبی(31)
شجاع خلیل زاده(40+2)شرح گل:الوصل 0 پرسپولیس 1(دقیقه 37، کمال کامی نیا): ثانیه هایی پس از حرکت خطرناک کاپیتان الوصل روی ی، ارسال دقیق حسین ماهینی بین بازیکنان دو تیم در محوطه جریمه حریف روی سر کامی نیا فرود آمد و او نیز با ضربه سری تماشایی اولین گل این دیدار را به سود سرخ پوشان به ثمر رساند.شرح بازی:پرسپولیسی ها در دیداری که می دانستند سه امتیاز آن برای آنها اهمیت ویژه ای دارد توانستند با یک گل بر حریف خود غلبه کنند تا تنها به یک امتیاز برای صعود از این گروه نیاز داشته باشند.بازی با حملات زردپوشان آغاز شد و بازیکنان الوصل از همان دقایق ابت توانستند یکی دو بار خود را به محوطه جریمه پرسپولیس برسانند تا نشان دهند به قصد گ نی و باز دروازه حریف بازی را آغاز د. اما این اتفاق نیفتاد تا پس از گذشت بیست دقیقه بازی به ح نرمال دربیاید و شاگردان برانکو نیز آرام آرام به پیش آمدند و علاوه بر خنثی حملات حریف، خود را به دروازه الوصل رساندند و چند بار تا فروپاشی آن پیش رفتند تا اینکه پیش از پایان نیمه اول و از روی استفاده مناسب از یک ضربه ایستگاهی توانستند دروازه حریف را باز کنند و گل برتری خود را به ثمر برسانند.اما در نیمه دوم بازی به مرتب پرموقعیت تری از نیمه اول را شاهد بودیم و دو تیم بارها روی دروازه یکدیگر خطرساز شدند. هر چند در این میان فرصت های پرسپولیس برای پرگل پیروزی خود به مراتب بهتر و بیشتر از حریف بود اما الوصلی ها نیز چند موقعیت خوب داشتند که با هوشیاری م عان و دروازه بان سرخ پوشان از بین رفت. مهاجمان و هافبک های پرسپولیسیدر صورتی که کمی بادقت تر عمل می د و البته کمی شانس داشتند در این نیمه می توانستند یکی دو بار دیگر دروازه حریف را باز کنند اما هر بار توسط یکی از بازیکنان تیم میزبان فرصت های پرسپولیسی ها روی خط دروازه مهار می شد تا در نهایت شاگردان برانکو با تنها یک گل از سد حریف خود بگذرند.پرسپولیسی ها با این پیروزی توانستند خود را 9 امتیازی کنند تا به همراه السد قطر مدعیان اصلی صعود از این گروه لقب بگیرند.دقایق حساس:دقیقه 5 – ارسال زمینی از سمت راست با اشتباه خط دفاعی پرسپولیس موقعیت خطرناکی روی دروازه پرسپولیس شکل داد که ضربه بازیکن اماراتی با واکنش به موقع بیرانوند مهار شد.
دقیقه 6 – دومین حمله خطرناک تیم میزبان در این دقیقه شکل گرفت اما ضربه خطرناک لیما با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت. دقیقه 23 – یک ضربه ایستگاهی در موقعیتی فوق العاده نصیب پرسپولیسی ها و سیامک نعمتی آن را به سمت دروازه الوصل شلیک کرد اما این توپ با اختلاف کمی از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه 28 – ارسال به موقع ی، فرصت مناسبی برای علیپور به وجود آورد اما شوت این بازیکن در اختیار گلر الوصل قرار گرفت.
دقیقه 31 – سرخ پوشان نتوانستند از موقعیت به دست آمده استفاده کنند و ارسال انصاری درون محوطه جریمه توسط گلر حریف مهار شد.
دقیقه 36 – خطای سفت و سخت کاپیتان الوصل روی ی، باعث مصدومیت ملی پوش پرسپولیسی ها شد برانکو مجبور به تعویض این بازیکن شد.
دقیقه 46 – اولین حمله نیمه دوم توسط پرسپولیسی ها شکل گرفت اما ضربه منشا از کنار دروازه به بیرون رفت.
دقیقه 49 – حمله دیگری از سوی پرسپولیسی ها چیزی نمانده بود تا دروازه الوصل را برای دومین بار فرو بریزد اما م عان و گلر این تیم از روی خط دروازه توپ را برگشت دادند.
دقیقه 52 – شوت منشا با اختلاف کمی از کنار دروازه الوصل به بیرون رفت.
دقیقه 54 – حرکت خطرناک الوصلی ها با شوت خطرناک مهاجم این تیم از زاویه بسته ادامه یافت اما بیرانوند به خوبی توانست این توپ را دفع کند.
دقیقه 62 – حرکت سریع پرسپولیسی ها با ضربه علیپور دروازه الوصل را به خطر انداخت اما این توپ روی خط دروازه مهار شد.
دقیقه 66 – پاس منشا، علی علیپور را در موقعیت خوبی قرار داد اما شوت خطرناک این بازیکن یک کرنر برای پرسپولیسی ها به همراه داشت.
دقیقه 67 – حرکت رونالدو مندس فرصت مناسبی برای الوصلی ها به وجود آورد اما شانس یار پرسپولیسی ها بود که این توپ راهی به دروازه این تیم نیافت.
دقیقه 70 – حرکت زیبای محرمی با ارسال او فرصت فوق العاده ای برای احمدزاده ایجاد کرد اما ضربه فرشاد با اختلاف کمی از کنار دروازه الوصل به بیرون رفت.
دقیقه 74 – یک بار دیگر زوج محرمی و احمدزاده برای پرسپولیسی ها موقعیت ساز شد اما این بار هم احمدزاده نتوانست پاس خوب محرمی را به گل تبدیل کند.
دقیقه 84 – نفوذ خطرناک الوصلی ها از کناره راست فرصت مناسبی برای آنها به وجود آورد اما دفاع فوق العاده سیدجلال این موقعیت را تبدیل به کرنر کرد.
دقیقه 3+90 – گادوین منشا با فرار از بین م عان الوصل فرصت مناسبی برای خود به وجود آورد اما شوت این بازیکن توسط گلر اماراتی مهار شد.بهترین بازیکن:در روزی که پرسپولیسی ها در زعبیل شباهت زیادی به میزبان برابر الوصل داشتند، آنها با تک گل کامی نیا به برتری دست یافتند. در این بین نقش فرشاد احمدزاده با حرکات تکنیکی خود بارها در موقعیت ایجاد فرصت قرار گرفت. شماره 10 فعال پرسپولیس با ایجاد زوج مناسب با صادق محرمی و در غالب اوقات با علی علیپور روز سختی برای م عان الوصل شکل داد.
کامی نیا نیز با تک گل خود سه امتیاز پایانی فصل را به نام پرسپولیس کرد تا آنها یک برد شیرین خارج از خانه به نام خود کنند.
ماهینی نیز در خط میانی با نمایش موفق خود توانست روز خوبی را به خود اختصاص دهد و در پایان شاگردان برانکو یک برد خارج از خانه را دشت د.اتفاق ویژه:در هفته ای که نمایندگان ایرانی نتوانستند به برد دست یابند و دو تساوی و یک ش ت تا پیش از جدال الوصل و پرسپولیس به نمایندگان ایرانی اختصاص یافته بود، در نهایت شاگردان برانکو با به ثمر رساندن یک گل در ورزشگاه زعبیل و حفظ آن با تلاش زیاد، تنها تیم برنده در هفته چهارم لقب گرفتند تا سال ملی فوتبال ایران با پیروزی به پایان برسد.
اتفاق ویژه دیگر این بازی حضور جالب توجه هواداران پرسپولیس در یوم خانگی الوصل بود. بیش از 4 هزار ایرانی با حضور در ورزشگاه زعبیل آن را بی شباهت به ن د تا شاگردان برانکو با فراغ بال لازم و حمایت پرشور آنها به برتری مقابل حریف اماراتی دست یابند.