معاون امنیتی استانداری تهران با جشن چهارشنبه آ سال مخالف نیستیم

صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنگزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید... گزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید...
توضیح؛ برخی از تصاویر از اینستاگرام و سایر رسانه های مجازی جمع آوری شده است. صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎‹›
خانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع : جشن خانه سینما 96 | نوزدهمین جشن خانه سینما شب گذشته با حضور کارگردانان، بازیگران و عوامل پشت صحنه سینمای ایران برگزار شد. فروشنده و رگ خواب، دو ی بودند که بیشترین جوایز جشن خانه سینما 96 را بردند. تصاویر جشن خانه سینما در ادامه آمده است؛ ع های نوزدهمین جشن خانه سینمای ایران را ببینید!
به گزارش آفتاب، جوایز نوزدهمین جشن خانه سینما به شرح زیر است:
????بهترین انیمیشن: فرنوش عادی برای «پیش خدمت»
????بهترین کوتاه: بهمن و بهرام ارک برای ساخت کوتاه «حیوان»
????بهترین کارگردانی مستند: مهدی قنواتی برای «هم جا»
????بهترین مستند: محسن علی برای « نگی»
????بهترین جلوه های ویژه میدانی: ایمان کرمیان برای «ویلایی ها»
????بهترین جلوه های ویژه بصری: سینا قویدل برای «رگ خواب»
????بهترین چهره پردازی: عبدالله اسکندری و مهرداد میرکیانی برای «لانتوری»
????بهترین طراحی لباس: عباس ی برای «یتیم خانه ایران»
????بهترین طراحی صحنه : به کیوان مقدم برای «فروشنده»
????بهترین بازیگر نقش اول مرد: شهاب حسینی برای «فروشنده»
????بهترین بازیگر نقش اول زن: لیلا حاتمی برای «رگ خواب»
????بهترین بازیگر نقش مکمل مرد: فرید سجادی حسینی برای «فروشنده»
????بهترین بازیگر نقش مکمل زن: پانته آ پناهی ها برای «لاک قرمز»
????بهترین : «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی
????بهترین کارگردانی: اصغر فرهادی برای «فروشنده»
????بهترین نامه: اصغر فرهادی برای «فروشنده»
????بهترین برداری "فرشاد محمدی" برای «رگ خواب»
????بهترین موسیقی متن: کارن همایونفر برای «اروند»
????بهترین تدوین: صفی یاری برای «فروشنده» خانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,جشن خانه سینماخانه سینما, جشن خانه سینما, جشن خانه سینما 96, نوزدهمین جشن خانه سینما, ع جشن خانه سینما, ع های جشن خانه سینما, جزئیات جشن خانه سینما, گزارش تصویری جشن خانه سینما, بازیگر جشن خانه سینما, ع بازیگران در جشن خانه سینما, جشن خانه سینما ب,ع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینماجشن خانه سینماع جشن خانه سینما‹›
+-http://fna.ir/d8wf3z96/04/25 :: 16:03گزارش فارس از جشن اولین سالگرد فعالیت «فارس پلاس»تقدیر از فعالان فضای مجازی در جشن اولین سالگرد فعالیت «فارس پلاس»/ ضرغامی: مشتری پروپا قرص فارس پلاس هستم/ بهنوش بختیاری: از حمایت های مجازی «فارس پلاس» تشکر می کنم/تقدیر از همسر و فرزند شهید بلباسیخبرگزاری فارس: تقدیر از فعالان فضای مجازی در جشن اولین سالگرد فعالیت «فارس پلاس»/ ضرغامی: مشتری پروپا قرص فارس پلاس هستم/ بهنوش بختیاری: از حمایت های مجازی «فارس پلاس» تشکر می کنم/تقدیر از همسر و فرزند شهید بلباسیجشن اولین سالگرد راه اندازی فعالیت «فارس پلاس» با حضور برخی مسئولان و شخصیت های فرهنگی، نمایندگان مجلس و خبرنگاران و اصحاب رسانه در تالار شه حوزه هنری تهران آغاز شد.به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، جشن اولین سالگرد «فارس پلاس» از ساعت 15:30 با قراِِِئت آیاتی چند از کلام الله مجید و حضور جمعی از شخصیت های فرهنگی و اجتماعی در تالار شه حوزه هنری آغاز شد.در ابتدای مراسم و پس از پخش سرود ایران، کلیپی از چهره های محبوب و معروف فضای مجازی در سالن پخش شد.پس از پخش این کلیپ، حامد طالبی -مدیر فارس پلاس- به روی سن آمد و ضمن خوشامدگویی به حاضران در سالن، گزارشی از فعالیت یک ساله فارس پلاس ارائه داد.حامد طالبی: تلاش «فارس پلاس» بر تمرکز اه نیروهای فعال انقل در فضای مجازی استمدیر فارس پلاس گفت: با پشت هم ایستادن ها و حمایت های نیروهای انقل که در عرصه فضای مجازی فعال هستند، تلاش داریم با وجود اختلاف سلیقه، به کمک یکدیگر بیاییم و به همین جهت می کوشیم تا این افراد را برای جلوگیری از اه مجزا، منسجم کرده و فقط اه مشترک را جست وجو و آن را به دست بیاوریم. حامد طالبی تصریح کرد: در فارس پلاس به دنبال افراد مشهور و انتشار مطالب نیستیم، اما می کوشیم تا حرف های خوب را از افرادی منتشر کنیم و تمرکز خود را برای به دست آوردن آن به کار ببندیم که مطالب آنها بیشتر دیده شود و در حقیقت به آنها ضریب بیشتری دهیم. لحظه به لحظه به جمعیت حاضران افزوده می شود. نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بهنوش بختیاری، حسین مقصودلو ( ) و سجاد رضایی دانش آموز مشهور اصفهانی در میهمانی جشن یک سالگی فارس پلاس حضور دارند.عزت الله ضرغامی -رییس اسبق صداوسیما-، حجت ال رسایی و همسر و فرزند شهید بلباسی هم به مراسم جشن سالگرد فارس پلاس آمدند.در ادامه این مراسم، عزت الله ضرغامی که خود نیز در حال حاضر از فعالان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی است، برای لحظاتی به روی سن آمد و درباره «فارس پلاس» گفت.ضرغامی: مشتری پروپا قرص فارس پلاس هستم/ فضای مجازی شبیه قهوه خانه استرئیس پیشین سازمان صداوسیما گفت: امروز فارس پلاس شتاب دهنده ظرفیت های نیروهای خودی و سالم انقل در فضای مجازی است که کار کمی نیست.در این مراسم سید عزت الله ضرغامی در سخنانی گفت: تبریک می گویم ی الگی کانال خوب فارس پلاس را. من از مشتری های این کانال خوب هستم و با اینکه در کنار کانال رسمی فارس قرار گرفته دارای هویت مستقل شده و تعداد اعضاء آن نشان از توجه مخاطبان به این کانال است که موفقیت ارزشمندی است.وی افزود: فارس پلاس با عملکردی که داشته و متفاوت از سایر کانال ها جایش در بین کانال های این چنینی خالی بود چرا که فارس پلاس تلاش می کند که حرف ها و تصاویر خوب را از بین کانال های دیگر درست انتخاب کند و حدالمقدور لینک آن کانال هم بگذارد و یک کیمیاست. من که 3 سال است در فضای مجازی فعالیت میکنم میدانم که کار بسیار خوبی است.ضرغامی همچنین در میان سخنانش به حضور بهنوش بختیاری اشاره کرد و درباره حضورش در فضای مجازی گفت: ایشان تواضع بسیاری دارند و من روزی میخواستم سوار هواپیما بشوم و در آنجا آقای مقصودلو را دیدم و یاد دیدار و تقاطع آقای رئیسی افتادم که در این باره توضیح داد. همچنین خانم بختیاری روحیه ای شبیه به فارس پلاس دارند.بهنوش بختیاری که از او به عنوان یکی از پر مخاطب ترین افراد فضای مجازی نام برده می شود برای لحظاتی به روی سن آمد.بهنوش بختیاری: همیشه پشتیبان کشورم هستم/ وقتی مورد هجمه قرار گرفتم هیچ هنرمندی از من دفاع نکردبهنوش بختیاری گفت: ما از بیان حرف میزنیم ولی خدا نیاورد روزی که حرفی بزنیم به مذاق ی خوش نیاید.در این مراسم بهنوش بختیاری در سخنانی گفت: در عمرم چنین جایی حضور نداشتم و به این شکل از من تقدیر نشده بود. خیلی ممنون و تشکر میکنم از فارس پلاس و حمایت هایی که به صورت مجازی داشتید.گاهی به خدا میگفتم که میبینی من چه میکشم و همه اینها به خاطر نیت من بوده است.وی عنوان داشت: من با خیلی وقت است که آشتی کرده ام و خوشحالم که او هم فردی است که عقایدش را بیان می کند. سال گذشته رو مه آفتاب یزد توهین های وحشتناکی به من کرد اما من نتوانستم جواب توهینهایشان را بدهم در این میان از خبرگزاری فارس تشکر می کنم که در این زمینه حمایت کرد آن هم در حالی که هیچکدام از هنرمندان از من دفاع ن د.حضور امروز من در اینجا به منزله این است که بگویم ما اهل یک خانواده هستیم.در ادامه مراسم خانواده شهید بلباسی به روی سن آمدند و از خانواده این شهید م ع حرم تقدیر شد. حجت ال ذوالنور هم به جشن سالگرد فارس پلاس آمده است. این مراسم با مشارکت فروشگاه اینترنتی 5040 برگزار می شود.وحید ایمانی، مجری برنامه متن و حاشیه که به خاطر برخی نقدها به ت با مشکلاتی مواجه شده بود، از حاضران در حوزه هنری است. او در جملاتی کوتاهی گفت: امیدوارم روزی انی در رسانه ملی روبروی رئیس جمهور بنشینند و با او مصاحبه کنند و فقط لبخند بزنند و به به بگویند.بخش دیگر این مراسم به تجلیل و قدردانی از محسن مقصودی مجری برنامه تلویزیونی ثریا اختصاص داشت که پس از دریافت هدیه خود در سخنانی گفت: فارس پلاس نقش مهمی در تجمیع نیروهای انقل داشت و همواره در فراز و فرودهای برنامه ثریا با ما همراه بود.مقصودی: فارس پلاس نقش مهمی در تجمیع نیروهای انقل داشت/ ایمانی: امیدوارم روزی برسد که مصاحبه کنندگان با رئیس جمهور فقط لبخند نزنندمقصودی گفت: صداوسیما برای بهبود فضای نقد باید از خودش شروع کند و ها و سریال ها در خود صداوسیما نقد شفاف بشود که در دوره آقای ضرغامی هم این اتفاق کمتر افتاد.امیدوارم یه جای آوردن مسئولان در برنامه ها خودمان خودمان را نقد کنیم.در ادامه برنامه از سکینه خدابنده لو، مربی تیم ملی تیراندازی که در کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با حجاب خود در پیشانی کاروان درخشید، تقدیر شد.تقدیر از حسام نواب صفوی، بازیگر نام آشنای سینما که مورد هجمه مدعیان بیان قرار گرفت و تقدیر از سرکرده، کارشناس هواشناسی که در آنتن زنده تلویزیون گفته بود علاوه بر آب و هوا به هم نمی شود اعتماد کرد، از دیگر برنامه های جشن یک سالگی فارس پلاس بود.تقدیر از 11 فعال برتر فضای مجازی در سالگرد فارس پلاسدر مراسم جشن اولین سالگرد فعالیت فارس پلاس، از بهنوش بختیاری به پاس فعالیت های مؤثر در فضای مجازی و آتش به اختیار بودنش و همچنین حسین مقصودلو ( ) به دلیل ظرفیت بالایش در تحمل ت یب، حامد مدرسی تلویزیون به پاس تقدیر از اقدام اخیر موشکی اخیر پاسداران در هدف قرار دادن مقر ، احمد بحری از محیط بانان کشور به پاس تلاشش در انعکاس نگرانی درخصوص انقراض طبیعت، وحید ایمانی مجری تلویزیون به دلیل سوالات صریح از مسئولان و مدیران کشور، محسن مقصودی تهیه کننده و مجری ثریا برای پیگیری مطالبات مردم و تحمل هجمه های مختلف، حسام نواب صفوی بازیگر سینما و تلویزیون برای پیگیری حقوقی و مطالبه حق ملت ایران، زهرا خوشاب مجری باشگاه خبرنگاران جوان به دلیل تحمل واکنش منفی مسکن عباس ی، سرکرده کارشناسان هواشناسی به دلیل صراحت کلامش، سیکنه خدابنده لو پرچم دار تیم ورزشی ایران در المپیک ریو به پاس داشتن حجاب برتر، سید عزت الله ضرغامی به پاس ایستادگی در مقابل انتقادات و سجاد رضایی دانش آموز اصفهانی به پاس صداقت در کلام تقدیر به عمل آمد.انتهای پیام/http://fna.ir/d8wf3zاخبار مرتبطپخش زنده جشن اولین سالگرد آغاز به کار «فارس پلاس»96/04/25 - 14:00آلبوم مرتبطجشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد راه اندازی فعالیت «فارس پلاس» بعداز ظهر یکشنبه بیست و پنجم تیر با حضور برخی مسئولان و شخصیت های فرهنگی، نمایندگان مجلس و خبرنگاران و اصحاب رسانه در تالار شه حوزه هنری تهران در حال برگزاری است.جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»جشن اولین سالگرد «فارس پلاس»نظرات
رئال مادریددو هفته بعد از جشن قهرمانی رئال مادرید در لالیگا، رئالی ها بار دیگر به میدان سیبلس برگشتند تا این بار قهرمانی در چمپیونزلیگ را جشن بگیرند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : دو هفته بعد از جشن قهرمانی رئال مادرید در لالیگا، رئالی ها بار دیگر به میدان سیبلس برگشتند تا این بار قهرمانی در چمپیونزلیگ را جشن بگیرند. شاگردان زین الدین زیدان که توانستند به حسرت ۵ ساله رئال برای قهرمانی در لالیگا پایان بدهند، شنبه شب دست به کار بزرگی زدند و موفق شدند با پیروزی ۴-۱ مقابل یوونتوس، از عنوان قهرمانی شان در چمپیونزلیگ دفاع کنند تا این جام برای دومین سال پیاپی در میدان سیبلس در دستان ستاره های رئال مادرید دیده شود.همانطور که انتظار می رفت هزاران هوادار رئال در این جشن شرکت د و بازیکنان رئال هم مثل همیشه در یک اتوبوس رو باز به احساسات آنها پاسخ می دهند. + 0 - 0
کلمات کلیدی: rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه مک بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه مک بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای windows , نسخه windows بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای windows , نسخه windows بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای pc , نسخه pc بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای pc , نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, , rise of the tomb raider: 20 year celebration for windows, rise of the tomb raider: 20 year celebration for pc, rise of the tomb raider: 20 year celebration game for windows, rise of the tomb raider: 20 year celebration full dlc, rise of the tomb raider: 20 year celebration free, rise of the tomb raider: 20 year celebration cracked, rise of the tomb raider: 20 year celebration direct link, rise of the tomb raider: 20 year celebration crack, rise of the tomb raider: 20 year celebration keygen, rise of the tomb raider: 20 year celebration patch, rise of the tomb raider: 20 year celebration serial, rise of the tomb raider: 20 year celebration license, rise of the tomb raider: 20 year celebration , nhkg, n fhcd rise of the tomb raider: 20 year celebration, rise of the tomb raider: 20 year celebration, داونلود rise of the tomb raider: 20 year celebration, دانلد rise of the tomb raider: 20 year celebration, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, گیم rise of the tomb raider: 20 year celebration, کرک rise of the tomb raider: 20 year celebration, شماره سریال rise of the tomb raider: 20 year celebration, کیجن rise of the tomb raider: 20 year celebration, لایسنس رایگان rise of the tomb raider: 20 year celebration, لایسنس rise of the tomb raider: 20 year celebration, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای pc, گیم rise of the tomb raider: 20 year celebration, رایگان بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration با , رایگان بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration با , داونلود بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, دانلد بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, دریافت rise of the tomb raider: 20 year celebration, ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, crack ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, keygen ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, patch ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, serial ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, کرک ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله فول لایسنس, شماره سریال ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, کیجن ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دریافت لایسنس رایگان ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, لایسنس ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, داونلود ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دانلد ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, گیم ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, رایگان بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله با , رایگان بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله با , داونلود بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دانلد بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دریافت ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی های crystal dynamics , crystal dynamics full game collection بازی های square enix, square enix full game collection rise of the tomb raider: 20 year celebration بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration یک بازی ویدئویی در سبک اکشن، ماجرایی و به صورت دید سوم شخص است که توسط شرکت crystal dynamics توسعه یافته و به وسیلهٔ square enix در اکتبر 2016 برای سیستم عامل مایکروسافت مک منتشر شده است., بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, p30 , رایگان rise of the tomb raider: 20 year celebration, با , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه مک بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه مک بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای windows , نسخه windows بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای windows , نسخه windows بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای pc , نسخه pc بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای pc , نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, , , مکینتاش, رایگان برای مک, مکینتاش, رایگان مستقیم مکینتاش, داونلود مکینتاش, دانلد, nhkg,n l;dkjha, rise of the tomb raider: 20 year celebration, crack rise of the tomb raider: 20 year celebration, keygen rise of the tomb raider: 20 year celebration, patch rise of the tomb raider: 20 year celebration, serial rise of the tomb raider: 20 year celebration, rise of the tomb raider: 20 year celebration, نرم افزار rise of the tomb raider: 20 year celebration, سافت ور rise of the tomb raider: 20 year celebration, کرک rise of the tomb raider: 20 year celebration, شماره سریال rise of the tomb raider: 20 year celebration, کیجن rise of the tomb raider: 20 year celebration, rise of the tomb raider: 20 year celebration, محصولات کریستال داینامیکز rise of the tomb raider: 20 year celebration for macintosh, full version for mac, full licensed for macosx, free license for macintosh, free for macintosh, cracked for macintosh, crack rise of the tomb raider: 20 year celebration for mac, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv rise of the tomb raider: 20 year celebration, rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نرم افزار rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مکینتاش, آ ین نسخه نرم افزار rise of the tomb raider: 20 year celebration, نسخه نهایی نرم افزار, نسخه جدید نرم افزار, ورژن نهایی نرم افزار, سافت ور برای مک بوک, کرک, شماره سریال, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, نرم افزار rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک او اس ای , سافت ور برای کامپیوتر مک, برای مک بوک ایر, برای مک مینی, برای سیستم عامل اپل, رایگان نرم افزار مکینتاش rise of the tomb raider: 20 year celebration, نرم افزار میکنتاش با , رایگان نرم افزار میکنتاش با , داونلود نرم افزار میکنتاش, دانلد نرم افزار مک, دریافت, رایز آف توم رایدر for macintosh, crack, keygen, patch, serial, رایز آف توم رایدر برای مک, نرم افزار رایز آف توم رایدر برای مکینتاش, کرک, رایز آف توم رایدر فول لایسنس برای مک, شماره سریال رایز آف توم رایدر برای مک, کیجن رایز آف توم رایدر برای مک, دریافت لایسنس رایگان رایز آف توم رایدر برای مک, لایسنس رایز آف توم رایدر برای مک, نرم افزار رایز آف توم رایدر برای مک, سافت ور رایز آف توم رایدر برای مک, crystal dynamics full collection, نرم افزار های کریستال داینامیکز, یک بازی ویدئویی در سبک اکشن، ماجرایی و به صورت دید سوم شخص است که توسط شرکت crystal dynamics توسعه یافته و به وسیلهٔ square enix در اکتبر 2016 منتشر شده است., rise of the tomb raider: 20 year celebration includes the base game and season p featuring all-new content. , rise of the tomb raider: 20 year celebration macosx بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, rise of the tomb raider: 20 year celebration macosx - بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, مکینتاش rise of the tomb raider: 20 year celebration, p30 , رایگان rise of the tomb raider: 20 year celebration, با , رایز آف توم رایدر, مکینتاش رایز آف توم رایدر, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه مک بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه مک بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای windows , نسخه windows بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای windows , نسخه windows بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای pc , نسخه pc بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای pc , نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, , rise of the tomb raider: 20 year celebration for windows, rise of the tomb raider: 20 year celebration for pc, rise of the tomb raider: 20 year celebration game for windows, rise of the tomb raider: 20 year celebration full dlc, rise of the tomb raider: 20 year celebration free, rise of the tomb raider: 20 year celebration cracked, rise of the tomb raider: 20 year celebration direct link, rise of the tomb raider: 20 year celebration crack, rise of the tomb raider: 20 year celebration keygen, rise of the tomb raider: 20 year celebration patch, rise of the tomb raider: 20 year celebration serial, rise of the tomb raider: 20 year celebration license, rise of the tomb raider: 20 year celebration , nhkg, n fhcd rise of the tomb raider: 20 year celebration, rise of the tomb raider: 20 year celebration, داونلود rise of the tomb raider: 20 year celebration, دانلد rise of the tomb raider: 20 year celebration, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, گیم rise of the tomb raider: 20 year celebration, کرک rise of the tomb raider: 20 year celebration, شماره سریال rise of the tomb raider: 20 year celebration, کیجن rise of the tomb raider: 20 year celebration, لایسنس رایگان rise of the tomb raider: 20 year celebration, لایسنس rise of the tomb raider: 20 year celebration, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای pc, گیم rise of the tomb raider: 20 year celebration, رایگان بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration با , رایگان بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration با , داونلود بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, دانلد بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, دریافت rise of the tomb raider: 20 year celebration, ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, crack ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, keygen ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, patch ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, serial ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, کرک ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله فول لایسنس, شماره سریال ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, کیجن ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دریافت لایسنس رایگان ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, لایسنس ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, داونلود ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دانلد ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, گیم ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, رایگان بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله با , رایگان بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله با , داونلود بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دانلد بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, دریافت ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی های crystal dynamics , crystal dynamics full game collection بازی های square enix, square enix full game collection rise of the tomb raider: 20 year celebration بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration یک بازی ویدئویی در سبک اکشن، ماجرایی و به صورت دید سوم شخص است که توسط شرکت crystal dynamics توسعه یافته و به وسیلهٔ square enix در اکتبر 2016 برای سیستم عامل مایکروسافت مک منتشر شده است., بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration, p30 , رایگان rise of the tomb raider: 20 year celebration, با , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه مک بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه مک بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای windows , نسخه windows بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای windows , نسخه windows بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration , ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای pc , نسخه pc بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله , rise of the tomb raider: 20 year celebration برای pc , نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کرک شده بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کرک شده بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای مک, نسخه کم حجم بازی rise of the tomb raider: 20 year celebration برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای مک, نسخه کم حجم بازی ظهور توم ریدر: جشن 20 ساله برای کامپیوتر, , , http://p30 .com/fa/entry/79411/
ماهنامه شه پویا: از فعالان ملی – مذهبی و از موسسان «کانون نشر حقایق ی» در مشهد بود و از دوستان محمد تقی شریعتی و فرزندش علی. در سال های پیش از انقلاب به واسطه فعالیت های و حضورش در نهضت مقاومت ملی، چند بار بازداشت و روانه زندان شد. پسران او مسعود و مجید از پایه گذاران و اعضای چریک های ف بودند که هر دو تا پیش از انقلاب شدند. طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شد
پس از انقلاب سمت استانداری اسان را عهده دار بود و با استعفای ت موقت، او نیز از سمت خود کناره گرفت. با درگذشت آیت الله طالقانی، او که در مواضع و اقتصادی بسیار به ایشان نزدیک بود، سخنرانی کرد که به نوعی هم جهت با موضع گروه های چپ مذهبی همچون مسلمانان مبارز و جاما بود. در این سخنرانی گفت: « تنهاست، اما چگونه تنهاست در حالی که هست و خلق هست. توده مستضعف هست. پس چگونه تنهاست.» که چندان با مواضع سوسیالیستی افرادی چون آیت الله طالقانی، احمدزاده و کاظم سامی همسویی نداشت، در یک سخنرانی پاسخی داد و اشاره کرد که تنها نیست... طاهر احمدزاده که در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 از حوزه اسان نامزد شده بود، مورد حمایت ائتلاف گروه های چپ مذهبی از جمله سازمان مجاهدین خلق و جاما نیز قرار گرفت اما موفق به ورود به مجلس نشد.او که انقل بود و پس از انقلاب به یک انقلاب دوباره اعتقاد داشت، خیلی زود از فعالیت های انقل کنار گذاشته شد. به جلسات مذهبی – روی آورد و تفسیر قرآن و سخنرانی در خانه ها؛ به همان محافلی که از دهه بیست با آنها خو گرفته بودم. نهم آذر ماه امسال او در 96 سالگی درگذشت. طاهر احمدزاده در گفتگویی که یک دهه پیش با او انجام شده و بخشی از آن را در ادامه می خوانید، تصویری از زندگی خود، تاسیس کانون نشر حقایق ی، آشنایی اش با شریعتی و حضورش در استانداری اسان پس از انقلاب ی به دست می دهد.
آقای احمدزاده شما در سال 1300 در مشهد به دنیا آمده اید، کمی از خانواده و کودکی تان بگویید.- پدر من تاجر بود، تاجری با اصلیت افغانی و متولد افغانستان. بعدها پدر ما به مشهد آمد و در اینجا ازدواج کرد. ما سه برادر بودیم و دو خواهر و من فرزند ارشد خانواده بودم. خانه ما در محله چهارباغ مشهد بود. در زمان رضاشاه، امان الله خان، پادشاه افغانستان به فرانسه رفت و از طریق شوروی به ایران و مشهد آمد. پدر ما در آن زمان هنوز شناسنامه افغانی داشت و چون در ایران چهره ای محوری در میان افغانی های مقیم ایران بود، یادم هست که پادشاه افغانستان را به خانه مان دعوت کرد. پدر ما بسیار کارگشا بود و به مردم بسیار کمک و کارگشایی می کرد. پدرم در یک تصادف رانندگی فوت کرد و من هم در آن تصادف بودم که زنده ماندم. مقبره ای هم در صحن حرم رضا (ع) داشت که آنجا دفن شده بود اما آن مقبره بر اثر تغییراتی در صحن حرم، ت یب شد.بعد از فوت پدر، مسئولیت اداره خانه با شما بود؟- من همیشه شاگرد اول دبیرستان بودم و درسم را تا دیپلم ادامه دادم. سال 1313 بود که دوره متوسطه را در مدرسه فردوسی تمام و چون باید در نبود پدر عهده دار مسئولیت اداره خانواده می شدم، از ادامه تحصیل باز ماندم و به نرفتم. ما در غیاب پدر مشکلات زیادی داشتیم. مادر ما بعد از فوت، روی پشت بام می رفت و رو به حضرت رضا دعا می خواند و گریه می کرد و می گفت که خدایا من بچه هایم را به تو می سپارم. ما با دعا و نظارت مادرمان درس خو م و تربیت پیدا کردیم.از چه سالی و با چه زمینه ای وارد فعالیت و فرهنگی شدید؟- پدر ما تا زنده بود، روی حیاط خانه چادر می کشید و مرتب مراسم روضه در خانه برگزار می کرد و همه وعاظ را برای سخنرانی دعوت می کرد. بعد از شهریور بیست در همین نشست های مذهبی با مرحوم محمد تقی شریعتی آشنا شدم. جریان هم این بود که برادرانم که دانش آموز دبیرستان بودند گفتند که ما از یکی از معلمان مان به نام شریعتی خواسته ایم تا جلساتی برای ما دانش آموزان دبیرستان بگذارد و حالا این هفته جلسه باید در خانه ما برگزار شود. من هم موافقت و آن روز خودم هم در جلسه شرکت . سخنان آقای شریعتی، با آن کلاه شاپو و کراوات، برای من بسیار تازگی داشت و جالب بود. در جلسات روضه خوانی خانه ما که پدرم برگزار می کرد، خیلی حرف ها زده می شد که برای من غیر قابل قبول بود اما صحبت های شریعتی خیلی متفاوت بود. وقتی آن جلسه تمام شد، من از ایشان اجازه گرفتم که در جلسات آینده در خانه های دیگران هم شرکت کنم. شریعتی خیلی متعجب شد از این توجه من و قبول کرد.طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شد آشنایی و رابطه شما با آقای محمد تقی شریعتی از چه زمانی خاص تر شد؟- چند بار در مجلس آقای شریعتی شرکت تا این که این برنامه ها مصادف شد با محرم. سال 1321 بود. زمستان بسیار سختی هم بود و سرخ، شمال ایران را کرده بود. پیشنهاد که در دهه محرم، جلسات سیار نباشد و یک جا برگزار شود. با این پیشنهاد و موافقت شریعتی، جلسات دهه محرم در منزل ما در چهارباغ برگزار شد. اطلاعیه ای پخش کردیم تا برنامه به اطلاع مردم برسد؛ اینکه در این جلسات شریعتی تفسیری از قرآن و سپس تحلیلی از تاریخ عاشورا ارائه می کنند. همچنین در اطلاعیه آمده بود که جلسات با تلاوت آیات قرآن و سپس ترجمه آن آغاز می شود. شاید باور نکنید اما در آن زمان برای اولین بار در ایران بود که یک جلسه مذهبی با تلاوت و ترجمه آن آیات آغاز می شد. این جلسات ساختار نو و جدیدی داشت و انعکاس وسیعی پیدا کرد و افراد و اقشار مختلف در آن دهه محرم به خانه ما می آمدند. جالب است که بدانید از جمله افرادی که هر شب در جلسات خانه ما شرکت می د، ان حزب توده در مشهد بودند. چرا می آمدند؟- چون از جلسات استقبال شده بود می خواستند ببینند که چه حرف هایی گفته می شود.از توده ای ها چه انی می آمدند؟- مثلا برادر خلیل ملکی که از رجال حزب توده در مشهد بود به آن جلسات می آمد. بعد از آن که جلسه تمام می شد و مردم می رفتند هم آنها شروع به بحث ایدئولوژیک با شریعتی می د. زمستان بود و از ساعت یازده شب نه تا ی پیدا می شد و نه درشکه. این بحث های حاشیه ای تا ساعت یازده شب طول می کشید و آقای شریعتی مجبور می شد در خانه ما بخوابد. صبح که صبحانه را می خورد به دبیرستان می رفت. بعد از دهه محرم رو مه ارگان حزب توده در مشهد به شدت به این جلسات حمله کرد و نوشت که انگلیسی ها از طریق افغانستان پول می فرستند تا این جلسات دایر شود و جلوی آگاهی توده ها را بگیرند.واکنش نیروهای سنتی در مشهد به این جلسات چگونه بود؟- برخی روضه خوان های سنتی هم در مجالس خود به شدت به این جلسات حمله می د و می گفتند یک ی پیدا شده کلاه شاپو سرش می گذارد و کراوات می زند. می گفتند در دهه عاشورا که باید زنی و عزاداری صورت بگیرد او می آید و تفسیر قرآن می گوید.همین جلسات بود که به تشکیل «کانون نشر حقایق ی» در مشهد انجامید؟- آن جلسات طرفداران زیادی در میان اصناف گوناگون پیدا کرد. نمایندگان اصناف نزد آقای شریعتی آمدند و گفتند حاضریم هزینه لازم را بدهیم تا یک محل ثابتی تدارک دیده شود و مردم هم غیر از دانش آموزان در این جلسات شرکت کنند.این نمایندگان اصناف چه انی بودند؟- آقای قاضی، آقای صیرفی و حاج آقای مرشد که از تجار معروف و صاحب نام مشهد بود. طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شدطاهر احمدزاده درکنار علامه سید محمدحسین طباطبایی، آیت الله سید محمود طالقانی و تنی چند از اعضای انجمن ی ین در حال صرف نهار (درکه تهران - 1338)
همان حاج آقای مرشد که بعدا کارخانه کوکاکولا را در ایران راه اندازی د؟- بله، ایشان بودند که این افراد در همان کوچه چهارباغ ساختمانی را که قبلا کارخانه سیگار بود و به آستان قدس تعلق داشت اجاره د و آقای شریعتی در آنجا تفسیر قرآن و شنبه سخنرانی داشت. به مرور افرادی در آنجا عضو شدند و ماهانه حق عضویت پرداخت می د. در این مرحله بود که آقای شریعتی عنوان «کانون نشر حقایق ی» را برای آن جلسات انتخاب کرد و هیات مدیره ای هم برای کانون مشخص شدند.هیات مدیره کانون چه انی بودند؟- آقای شریعتی، آقای ممکن، مرحوم حاجی مرشد، آقای قاضی، آقای صیرفی، حاجی عامل زاده، مرحوم آسایش، آقای حکیمی و بنده از اعضای هیات مدیره و هیات امنای کانون بودند.گویا آقای بروجردی هم توجه خاصی به شریعتی داشتند؛ درست است؟- بله! در سال 1326 آیت الله بروجردی به مشهد آمدند. من و مرحوم شریعتی به اتفاق به دیدن ایشان رفتیم. همه ان حوزه علمیه و علما در محضر ایشان جمع بودند. در خیابان چهارباغ خانه ای بود متعلق به آقای کوزه کنانی از تجار معروف مشهد که آقای بروجردی هم در آنجا س ت گزیده بودند. ما به دیدن آقای بروجردی رفتیم و در آن مجلس، حاج شیخ کاظم دامغانی که آقای شریعتی در حوزه هم بود، آقای شریعتی را به آقای بروجردی معرفی و از خدمات ایشان تجلیل کرد. ایشان به آقای بروجردی گفت که ایشان با همین لباس و همین هیات بهتر از ما می تواند جوانان را ارشاد کند.آیا در کانون نشر حقایق ی غیر از تفسیر قرآنِ شب برنامه دیگری هم برگزار می شد؟- شریعتی شنبه شب ها هم یک سخنرانی داشتند. گاهی شخصیت هایی از تهران می آمدند و آنجا صحبت می د که البته این به سال های بعد بر می گردد. یادم می آید که در دوران نهضت ملی و ملی شدن نفت علاقه مندان به کانون آرمی را به می زدند که از تهران فرستاده شده بود و نشانه ای برای ملی شدن نفت بود. در این دوره در سخنرانی های مذهبی کانون هم اشاراتی به مسائل اجتماعی و روز جامعه می شد.آیا به شاه و دستگاه هم در سخنرانی ها نقدی وارد می شد؟- اوایل نه. در اساسنامه کانون آمده بود که دین از سیاست جدا نیست اما این به معنای آن نبود که آقای شریعتی مسئولیت بپذیرد بلکه به معنی آن بود که مردم در جامعه مسئولیت اجتماعی خود را باور کنند و این گونه نباشد که افراد دیندار مطابق رسم آن زمان اصلا به سراغ سیاست نروند. در اساسنامه آمده بود که افراد کانون در کانون در چارچوب نظام نامه کانون باید عمل کنند ولی در خارج از کانون می توانند عضویت در احزاب داشته باشند. برای همین مثلا کاظم سامی هم عضو جاما بود و هم عضو کانون نشر حقایق ی. بدین ترتیب کانون به یک پایگاه مهم برای نهضت ملی تبدیل شد و پس از کودتا هم نقش عمده ای در نهضت مقاومت ملی ایفا کرد به طوری که وقتی اعضای نهضت مقاومت ملی را بازداشت د، بیشتر بازداشت شده ها از مشهد و کانون نشر حقایق ی بودند؛ که شریعتی و شریعتی و من هم از جمله بازداشت شدگان بودیم.
طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شد
از راست: آیت الله سید علی ، آیت الله سید کاظم اخوان مرعشی و طاهر احمدزاده در صف نخست یکی از های انقلاب (مشهد - 1357)
آقای کاشانی هم گویا بعد از انتخاب به نمایندگی مجلس، سفری به مشهد داشتند و شما و شریعتی در آن زمان دیداری هم با آقای کاشانی داشتید، می خواستم شرح آن دیدار را بدانم.- بله! آقای کاشانی به مشهد آمد و به منزل آیت الله اردبیلی وارد شد. خانه آیت الله اردبیلی در بازارچه «حاج آقاجان» بود. من و مرحوم شریعنی به دیدن ایشان رفتیم. به هر حال کاشانی از زعمای نهضت ملی بود. بعد از آن ایشان برای پس دادن بازدید ما، به کانون آمد. آقای شمس قنات آبادی هم در آن جلسه بود. شریعتی در آنجا سخنرانی کرد و بعد از ایشان هم شمس قنات آبادی سخنرانی کرد. آن زمان شبهه ای نسبت به آقای قنات آبادی وجود نداشت اما حوزه علمیه مشهد و حاج میرزا احمد کفایی پسر مرحوم آیت الله کفایی که حوزه علمیه را اداره می کرد، به شدت علیه کاشانی بودند. همان طور که بعدها، پس از شهریور بیست، مرحوم آقای راشد را هم، چون روشنگری دینی می کرد، به بهایی گری متهم د. او مثلا می گفت که دختران باید باسواد باشند و از زاویه به مشکلات روز مردم می پرداخت ولی برخی از علما دیدگاه های ایشان را بدعت آمیز تلقی می د. می گفتند چرا او با زنش به حرم می رود یا با زنش در کالسکه می نشیند. حال آن که آقای راشد آن قدر مورد توجه مردم بود که در انتخابات مجلس هفدهم در زمان مصدق، توسط مردم تهران انتخاب شد و به مجلس رفت.کاظم سامی در کانون چگونه فعالیتی داشت؟- او هم جزو مستمعین کانون بود که وقتی برای دوره ا به تهران رفت، همانجا ماندنی شد.آشنایی شما با علی شریعتی چگونه آغاز شد؟- وقتی ما با مرحوم شریعتی آشنا شدیم، علی شریعتی تقریبا نه ساله بود. گاهی که به خانه شریعتی می رفتیم، علی برای ما چایی می آورد. به ظاهر خیلی هم خج ی بود. او با دوستانش به تمام جلسات کانون می آمد و اولین فعالیت او هم در سی تیر بود که با دوستانش به بازار رفت تا مردم را به دعوت فرا یون نهضت ملی مجلس برای تعطیلی عمومی بازار، تشویق کند. در آنجا او با یکی از بازاری های دربار درگیر شده و به دادسرا رفته بود. دادسرا هم یک قرار منع تعقیب برای او صادر کرد و بازداشت نشد. اما در سال 1336 به همراه پدر و جمعی از هیئت مدیره کانون، از جمله من، بازداشت شد. تجربه بعدی زندان او هم در سال 1343 بود که از اروپا بازگشت، در مرز ایران بازداشت و به تهران آورده شد که بعد از مدتی آزاد شد و به مشهد آمد و معلم مدرسه ای در طرق شد.بعد از کودتای بیست و هشتم مرداد فعالیت های کانون متوقف نشد؟- نه اما در چارچوب نهضت مقاومت به فعالیت مان ادامه دادیم و اعلامیه های مخفی پخش می کردیم که در نهایت در سال 1336 به صورت دسته جمعی بازداشت شدیم. سال 1336 جزوه ای را نهضت ملی مقاومت درباره ملی نفت آماده کرده بود و برای افراد مختلف می فرستاد، برای شاه هم فرستاده بودند. بختیار در آن زمان رئیس ساواک و فرماندار نظامی بود. شاه بختیار را احضار می کند و می گوید کار به جایی رسیده که این جزوه افشاگرانه را برای من هم فرستاده اند و تو چگونه مسئولیت ریاست ساواک را بر عهده داری؟ این گونه بود که بختیار تصمیم به دستگیری اعضای نهضت مقاومت در ای مختلف گرفت. یادم هست آقای افصح المتکلمین که یک حامی آیت الله کاشانی بود و تحت فشار مجبور به همکاری با ساواک شده بود هم همراه ما بازداشت و به تهران فرستاده شد. او در بازجویی ها گفته بود که در یکی از جلسات خانه احمدزاده، علی شریعتی به شاه توهین کرده و گفته است که این گلدان را به فلان جای شاه حقنه باید کرد. شریعتی در بازجویی ها گفته بود اگر من می خواستم توهین م هم این تعبیر در ادبیات من نیست. من از شاه انتقاد اما سخن معقول گفته ام.
یکی از علل بازداشت ما هم به کارت تبریکی باز می گشت که اول سال 1336 برای افراد فرستاده بودیم و در آن اشاراتی به مصدق و جمال عبدالناصر شده بود. این کارت را در اتاق حاج عامل زاده که از اعضای هیات مدیره کانون بود پیدا کرده بودند. در زندان، علی شریعتی در سلول مقابل من بود. ماجرا به او گفتم و از او خواستم که توجیهی اگر می تواند برای من بسازد. علی شریعتی به شعری از قرن سوم اشاره کرد که چنین بود؛ فردا چو کاوه آهنگر ب ا کند بساط بهاران را/ از تخت ظلم و جور فرود آرد ضحاک مار دوش زمستان را. شریعتی گفت این شعر را برای بازجوها بخوان و به این وسیله نوشته های ظاهرا آن کارت تبریک را توجیه کن؛ چون در آن کارت تبریک واژه هایی مثل «ناصر و پیروان محمد» آمده بود که به مصدق و حامیانش باز می گشت. من در بازجویی آن شعر را خوانم و گفتم ما نباید هر تحلیلی که می خواهیم روی یک جمله بگذاریم و اگر در آن کارت تبریک من این بیت شعر شاعر چند قرن پیش را که به مناسبت بهار سروده بود آورده بودم باز هم شما می گفتید که منظور از کاوه، مصدق است و منظور از ضحاک هم اعلاحضرت هستند. آن بازجو هم به من گفت که برادرم، من که می فهمم تو چه کار می کنی، نکن این کارها را!طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شد استقبال از طاهر احمدزاده پس از از زندان و ورود به مشهد. در تصویر شهید حجت ال والمسلمین سید عبدالکریم هاشمی ن ژاد و آیت الله شیخ ابوالحسن دیده می شوند. (مشهد - 1357)
چه زمانی از زندان آزاد شدید؟- ما در شهریور 1336 بازداشت شده بودیم و در چهارم آبان ماه بعد از حدود چهل روز مرحوم شریعتی و شریعتی را آزاد د. ما در بازداشت م م و مدت ها بعد آزاد شدیم.پس از شما فعالیت کانون از سر گرفته شد؟- نه! کانون بسته بود تا سال 1339 و روی کار آمدن کندی در که فضای در ایران هم بازتر شد و ما رفتیم و کانون را مجددا بازگشایی کردیم و جلسات خود را ادامه دادیم.در این مدت که کانون تعطیل بود چه می کردید؟- جلسات مان را در خانه های دوستان کانونی ادامه می دادیم. آیت الله میلانی در سال 1333 از نجف به مشهد آمد. ایشان در نجف سمپات نهضت ملی بودند. وقتی به مشهد آمدند ما به ایشان نزدیک شدیم و ایشان هم به جلسات کانونی ها می آمد و ما را تشویق می کرد که ادامه دهیم.چطور شد که آیت الله میلانی بعدها منتقد جدی شریعتی شد؟- عده ای نزد ایشان می رفتند و جمله ای را می خواندند و می گفتند که ی اگر این جمله را گفته باشد آیا با جور در می آید یا نه و به این طریق به مقابله ایشان و شریعتی دامن زده شد ولی همین آقای میلانی از ابتدا طرفدار نهضت ملی بودند. حتی در سال 1333 که بازرگان را در تهران بازداشت د، ما نزد آیت الله میلانی رفتیم و ایشان نامه ای به نخست وقت نوشتند که چنین مردی با این خدمات را چرا بازداشت کرده اید. من در این زمان به نوعی مشاور آیت الله میلانی بودم. وقتی به خانه ایشان می رفتم، به خلوت می رفتیم و در اندرونی صحبت می کردیم و حتی پسر ایشان هم وارد اتاق نمی شد.شما غیر از آن تجربه بازداشت دسته جمعی، چند بار دیگر بازداشت شدید؟- در سال های 1340، 1341 و 1342 سه بار بازداشت شدم. یک بار به خاطر قصد برگزاری عید فطر، شب فطر بازداشت شدم و امکاناتی را که برای برگزاری تدارک دیده بودیم بردند. یک بار دیگر هم به خاطر جزوه ای بود که منتشر با عنوان «بیایید فرصت ها را غنیمت شماریم». یک بار هم به خاطر عاشورا در مشهد بازداشت شدم و به زندان رفتم. و پس از از زندان گویا شما قصد سفر به پاریس و دیدار با هم داشتید که عملی نشد. در ست است؟ چرا در نهایت به پاریس نرفتید؟- بله! مرحوم طالقانی در جریان تصمیم من بود و به من گفت که لازم است بروی و صحبت کنی و نظرات خودت را منتقل کنی. من تدارک سفر دیدم و به مشهد آمدم تا خانم را همراه خودم ببرم اما وقتی وارد مشهد شدم، دیدم شهر سوت و کور است. تعجب و به خانه آمدم و از یکی از دوستان پرسیدم چه خبر است؟ گفتند که در نهم و دهم دی، میان مردم و نیروهای نظامی درگیری صورت گرفته و چند نفر کشته شده اند و شرایط غیرطبیعی در شهر حاکم است.سراغ آقای هاشمی نژاد و طبسی و دیگر دوستان را گرفتم که گفتند آنها هم مخفی شده اند. به مخفیگاه آنها در خانه ای در خیابان خواجه ربیع رفتم تا قبل از رفتن به پاریس با آنها م کنم و در سفر به پاریس حامل نظرات آنها هم باشم. آقایان طبسی و هاشمی نژاد، چشم شان که به من افتاد تعجب د و گفتند کجا بودی؟ گفتم که تهران بودم و می خواستم به پاریس بروم که برای همراه همسرم به مشهد آمدم و با این صحنه مواجه شدم. به آنها گفتم که می خواستم قبل از رفتن به پاریس شما را هم ببینم تا اگر شما هم پیامی دارید، منتقل کنم و با بصیرت بیشتری از اوضاع اسان به ملاقات بروم. یکی از دوستان به من گفت که تو الان نباید به پاریس بروی، باید بمانی و این مشکلاتی را که پیش آمده حل کنی. ما هم اگر تماسی با پاریس داشتیم می گوییم که آقای احمدزاده می خواست بیاید ولی ما از او خواستیم که بماند و مشکلات را حل کند. من هم پذیرفتم و از مسافرت صرف نظر . گفتم حالا مشکلات چیست که من باید حل شان کنم. گفتند که اولا با این وضعی که پیش آمده اصلا ی به نمی آید. باید کاری کنیم که دوباره مردم به صحنه بیایند. دوم این که عده ای از نیروهای روز بازداشت شده اند که باید آزاد شوند. سوم این که زندانیان عادی شورش کرده و زندان آباد را آتش زده اند و زندانیان را هم به گروگان گرفته اند که باید این مشکل هم حل شود. من گفتم که چطور می توانم این مشکلات را حل کنم، گفتند که از دیروز بختیار از اعضای جبهه ملی نخست شده و شما بنا بر ارتباط تان، از فرصت می توانید استفاده کنید و این مشکلات را حل کنید.طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شد گفت وگوی طاهر احمدزاده با آیت الله العظمی سید عبدالله پس از جماعت ایشان در آستان قدس رضوی (ع) (مشهد - 1358)شما در قدم اول چه کاری کردید؟- با بختیار تماس گرفتم و او هم برع ، گفت که از دیروز دنبال تو می گشته ام. برای او توضیح دادم که در مشهد چه اتفاقی افتاده. او هم گفت که من سریع دستور می دهم تا کمیسیون امنیت در مشهد تشکیل شود و شما را هم به کمیسیون امنیت دعوت کنند تا در آنجا مطابق تصمیم شما عمل شود. سر شب، زنگ خانه ما به صدا درآمد و همسرم در را باز کرد. گفت که یک جیپ و یک آمده اند تا شما را ببرند. فکر کرد که می خواهند ما را بازداشت کنند. وقتی دم در رفتم متوجه شدم آنها برای جلسه امنیت استان به دنبال من آمده اند. من سوار جیپ شدم و به پادگان رفتم و ماشین جلوی دفتر فرماندهی لشکر ایستاد. در کمیسیون امنیت، مسئولان استان بودند و در آنجا دادستان به من گفت که من الان خج می کشم مقابل شما نشسته ام چون سال 1350 که شما بازداشت شدید، من بودم که برای شما قرار توقیف صادر . من هم گفتم که شما به تکلیف آن روزتان عمل کردید ولی ما امروز به دنبال نجات کشور از یوغ استبداد و استعمار بیگانه هستیم و مهم نیست که آن روز شما چه کرده اید.فرمانده لشکر از من پرسید نظر شما درباره بحران جاری و راه حل آن چیست؟ گفتم که من سه پیشنهاد دارم. اول آن که آنهایی را که روز درگیری بازداشت شدند آزاد کنید. دوم آن که باید زندانیان از گروگان زندانیان عادی خارج شوند و فعلا به جای دیگری منتقل شوند. سوم هم آن که مردم بدون حضور و پلیس در خیابان انجام شود.فرمانده گفت که در روز درگیری تعدادی از اسلحه های ما به دست مردم افتاده و آنها این تسلیحات را به خانه آقای قمی برده اند که ما گفته ایم در ازای پس دادن تسلیحات، ما هم بازداشت شده ها را آزاد می کنیم. علاوه بر این ما زندان را صرفا محاصره کرده ایم تا ی فرار نکند وگرنه در آنجا کاری از دست ما ساخته نیست. در مورد هم گفت که باز در آنجا شعارهایی داده می شود که منجر به درگیری می شود. من در پاسخ گفتم که اگر شما به من قول دهید که زندانیان عادی را که جرایم کوچکی دارند آزاد کنید، شخصا می روم و در زندان با آنها صحبت می کنم و گروگان ها را بیرون می آورم. در مورد اسلحه ها هم گفتم که من در واقعه نهم و دهم دی در مشهد نبودم و نمی دانم اسلحه های شما کجاست و بهتر است شما بدون قید و شرط بازداشت شده ها را آزاد کنید.در مورد هم تضمین دادم که اگر و پلیس در مردم دخ نکند، خونی از دماغ هیچ نخواهد ریخت. گفتم اگر این پیشنهادهای من را می پذیرد که تشکر می کنم وگرنه با بختیار از همین جا تماس بگیرم و بگویم که من آنچه از دستم بر می آمد می خواستم انجام دهم که مخالفت شد. به این ترتیب آنها پیشنهادهای مرا پذیرفتند و بازداشت شده ها را آزاد د و من هم برای مذاکره با زندانیان رفتم و با آنها صحبت و مسئله گروگانگیری در زندان حل شد. به دوستان هم پیغام دادم که اعلام کنند و عظیمی بدون دخ پلیس انجام شد.آیا بعد از این که این کارها را انجام دادید دوباره به فکر سفر به پاریس نیفتادید؟- چرا، به دوستان هم گفتم که جلسه ای بگذاریم تا نظرات آنها را جویا شوم. جلسه ای در مسجد کرامت مشهد گذاشتیم و دوستان بودند. گفتم که من می خواهم به پاریس بروم و شما هم اگر می خواهید نظرات تان را مکتوب کنید تا من ببرم و بگویم که اینها، نظرات ت مبارز مشهد است و صحبت های خودم را هم مستقلا ارائه کنم اما این نظر من با سکوت مواجه شد و من متوجه شدم که نباید خودم را آن دوستان معرفی می اما در آنجا آقای هاشمی نژاد گفت که سوءتفاهم شده است و قبل از شما از زندان در چهارم آبان 1357 صحبت هایی می شد ولی روزی که شما وارد مشهد شدید و ما به استقبال شما در راه آهن آمدیم تا شما لب به سخن گشودید، فهمیدیم که احمدزاده ما همان احمدزاده ای است که قبلا می شناختیم. ما نگران بودیم که شما با شعار مجاهدین صحبت تان را آغاز کنید، یعنی «به نام خدا و به نام خلق مسلمان ایران» اما برخلاف شایعات، شما گفتید «به نام الله، این پر جاذبه ترین و پرمحتواترین واژه فرهنگ بشریت» و ما فهمیدیم شما عضو مجاهدین نشده اید.آیت الله طبسی هم چنین صحبتی د، آیت الله هم گفتند که من شخصا اگر دوستان هم نخواهند، نظرام را می نویسم تا شما به پاریس ببرید. به هر حال، من خانم را برداشتم و به تهران آمدم تا به پاریس برویم. شبی که وارد تهران شدم، رادیو گفت که تصمیم به مراجعت گرفته اند. من به مرحوم بهشتی تلفن زدم و پرسیدم که آیا خبر صحت دارد. ایشان خبر را تایید د و گفتند شما هم به پاریس نروید و بمانید تا بیایند. اوا دی ماه 1357 بود. ما هم به پاریس نرفتیم. من دیدم تنها کاری که می توانم م این است که پیامی برای بفرستم. تحقیق و فهمیدم پیام های تلفنی را ضبط می کنند و آنها را برای پخش می کنند. من آن زمان در دفتر مرحوم طالقانی بودم و آن پیام را برای مخابره نوشتم و به آقای طالقانی دادم که بخوانند. ایشان خواندند و در حق من دعا د و گفتند که خدا به تو خیر بدهد که در این شرایط حساس به فکر چنین مسائل ظریفی هستی. من از دفتر آقای طالقانی دفتر نوفل لوشاتو را گرفتم و پیام را خواندم. من این پیام را نه یک بار که چهار بار مخابره تا در هر شرایطی این پیام به برسد. در یکی از این تماس ها هم آقای طالقانی گوشی را از من گرفت و به ضبط کننده پیام گفت که سلام من را به برسان و بگو که پیام احمدزاده مورد تایید من است.طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شد تصویری از استقبال طاهر احمدزاده از مهدی بازرگان در دوران استانداری اسان (مشهد - 1386)

شما بعد از انقلاب عهده دار استانداری اسان شدید. چه شد که این سمت به شما پیشنهاد شد؟- بعد از انقلاب، در تهران بودم و می خواستم برای ملاقات با خواهرم که در زمان انقلاب و دوران زندان ما زحمت زیادی کشیده بود، به افغانستان بروم. یک دفعه پیشنهاد استانداری اسان از طرف مرحوم بازرگان و کشور به من شد. نپذیرفتم چون می خواستم به سفر بروم و آن سفر برای من یک تکلیف بود و علاوه بر آن، چون تجربه کار اداری نداشتم. اما آقای ابوالحسن به تهران آمد و گفت که چرا استانداری را نمی پذیری؟ من هم از دلایل شخصی خودم درباره مشغولیت هایم و تصمیم به سفر خارج گفتم. آقای با آن ریش سفیدش شروع به گریه کرد و اشک از ریش های او سرازیر شد و گفت که اگر تو نپذیری، من هم نپذیرم، پس چه ی باید این مسئولیت ها را عهده دار شود. این صحنه من را منقلب کرد و استانداری را پذیرفتم. اما فردای آن روز تولیت آستان قدس رضوی را به آقای طبسی دادند. خوشحال شدم، با آیت الله تماس گرفتم و گفتم که مصلحت مردم استان در این است که این دو سمت را یک نفر عهده دار شود و تجربه پنجاه سال گذشته این را اثبات کرده است. گفتم که چون تولیت را به آقای طبسی واگذار کرده اند و بازرگان هم استانداری را به من س ، از طرف من به سلام برسانید و بفرمایید که از آقای طبسی بخواهند استانداری را هم قبول کنند. ایت الله هم صحبت من را تایید د و با صحبت د. هم به احمد آقا گفته بودند که به آقای طبسی تلفن بزند و ایشان استانداری را هم بپذیرند اما آقای طبسی قبول ن د. من به مشهد آمدم و به آقای طبسی گفتم که به مصلحت مردم و استان بود که هر دو سمت را می پذیرفتید. ایشان گفتند که به هر حال نپذیرفتم. من هم گفتم که بنابراین خوب است که ما با هم به صورت هفتگی یک جلسه خصوصی داشته باشیم و در آنجا مشکلات شهر را با م همدیگر به نفع انقلاب و مردم پیش ببریم. آقای طبسی صلاح ندانستند و گفتند که در این صورت نتیجه کار هر یک از ما را به پای دیگری می نویسند. من آنجا چیزی نگفتم و در ملاقاتی با این مسئله را در میان گذاشتم. به من گفتند که این پیشنهاد خوبی بوده و قرار شد مسئله را پیگیری کنند، به مشهد آمدم و دو روز بعد مرحوم بهشتی تماس گرفت و گفت که در رابطه با آن شورای م ی گفته اند که احمدزاده و طبسی به تهران بیایند و با وساطت شما این شورا تشکیل شود. قرار شد که ما و آقای طبسی به تهران بیاییم و شب را در خانه آیت الله بمانیم و صبح آقای بهشتی بیایند تا در آن باره صحبت شود. ما و آقای طبسی به اتفاق با هواپیما به تهران آمدیم و شب را در خانه آیت الله خو دیم و صبح اول وقت آقای بهشتی این بحث را مطرح کرد و گفت که پیشنهاد می کنم این شورا پنج نفره باشد. سه نفر را اسم برندند که من و آقای طبسی و آقای هاشمی نژاد دبیر وقت حزب جمهوری در مشهود بودیم. انتخاب دو نفر دیگر را به من واگذار د و من گفتم که همین سه نفر کافی است. غرض م است و خدمت بهتر به مردم. آقای بهشتی هم گفتند که این سه نفر کافی است. ما به مشهد آمدیم ولی متاسفانه آن شورای سه نفره هم تشکیل نشد.علت خاصی داشت؟- نه! چیزی نمی گفتند.طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شد طاهر احمد زاده (چپ)، مهدی بازرگان (وسط)، ابراهیم یزدی (راست) و جمعی دیگر از اعضای «نهضت »

در همان جلسه تهران نزد آقای بهشتی، آقای طبسی مخالفتی با شورا نداشتند؟- نه! در آنجا سکوت د. به هر حال تشکیل شورا دستور بود.تجربه استانداری چطور بود؟- الان که به آن زمان فکر می کنم واقعا خدا را شاکرم. گویا سرنوشت این بود که من استانداری را بپذیرم و در بوته امتحان قرار بگیرم. وقتی به استانداری رفتم تمام مدیران را دعوت و گفتم که تجربه کار اداری ندارم و سخت محتاج م شما هستم. گفتم که این مردم انقلاب کرده اند و اکنون ما باید پاداش فداکاری های این مردم را بپردازیم و پاسخگوی فداکاری های آنها باشیم. سعی می که کارها بدون پاسکاری سریع انجام شود. مثلا کارخانه های قند در مشهد مشکل مالی داشتند، از آنها خواستم تنخواهی را که لازم دارند بگویند. صورت دادند و جمعش در آن زمان حدود 160 میلیون تومان شد. من هم بلافاصله در حضور آن کارخانه ها با رئیس بانک ملی استان تماس گرفتم و گفتم که اینها به این مبلغ به عنوان تنخواه احتیاج دارند و شما یک حساب با امضای من به نام استانداری باز کنید و من چک می کشم و شما این حساب را بد ار کنید و پول به آنها بدهید و پول شکر که آمد به این حساب واریز می شود.رئیس بانک ملی استان اجازه خواست تا به رئیس کل بانک ملی هم این مسئله را اطلاع بدهد. 10 دقیقه بعد تماس گرفت و گفت که رئیس گفته است در مورد فلانی، تعلل لازم نیست. پول آمد و رؤسای کارخانه ها بهت زده شدند که آیا می شود در عرض نیم ساعت، 160 میلیون پول به آنها داده شود؟خاطره ای دیگر از دوران استانداری برای تان بگویم. رئیس بانک ملی با من تماس گرفت و گفت که ساختمان های ششصد دستگاه مشهد متعلق به بانک ملی است اما همه این خانه ها پس از انقلاب تصاحب شده و عده ای در آنجا س ت گزیده اند. گفت که چه کار کنیم؟ گفتم باید با آنها صحبت کرد تا خانه ها را تخلیه کنند. به نان پیغام دادم که چند نفر را به نمایندگی به استانداری بفرستند. آمدند و با آنها صحبت و گفتم این ساختمان متعلق به بانک ملی است و بانک ملی هم سرمایه خود شما مردم است و شما هم در این انقلاب سهم داشته اید و من هم در پی همین انقلاب در این مسئولیت نشسته ام تا به شما خدمت کنم. گفتم شما هم اگر به آنجا رفته اید نیاز داشته اید و مسکن نداشته اید اما تقاضای من این است که آنجا را تخلیه کنید تا بعد راجع به س ت شما تصمیم بگیریم. آنها هم گفتند که هفته آینده در فلان روز ساختمان را تخلیه می کنیم. به رئیس بانک ملی ماجرا را گفتم و او باور نکرد. گفت آنها در موعد مقرر خالی نمی کنند اما هفته بعد آنها ساختمان را تحویل گرفتند. گفتند این اتفاق شبیه به معجزه بود اما من گفتم وقتی با انسان مثل انسان برخورد شود و منزلت انسانی او را باور داشته باشید، او هم انسانی برخورد خواهد کرد.گویا در دوران استانداری با دوچرخه سر کار می رفتید، درست است؟- روز سیزدهم فروردین سال 1358، صدا و سیما از مردم دعوت کرد تا در بهشت رضا بر سر مزار ی انقلاب جمع شوند. قرار بود من هم در این مراسم سخنرانی کنم. با ماشین استانداری راه افتادم تا ساعت 10 آنجا باشم. از شهر که خارج شدیم متوجه شدیم اداره راهنمایی و رانندگی هم جاده را تا بهشت رضا یکطرفه کرده. گویی تمام جمعیت برای آمدن به بهشت رضا بسیج شده بودند و جاده بسیار شلوغ بود. دیدم که تا عصر هم به آنجا نمی رسم. از ماشین پیاده شدم و سوار موتوری شدم که به سمت بهشت رضا می رفت. دست تکان دادم و ایستاد و از او خواستم که مرا سوار کند و تا بهشت رضا ببرد. در مسیر که می رفتیم دیدم که ترافیک چه مصیبتی است و فکر این که با دوچرخه به محل کار بروم، از همانجا در ذهنم نقش بست و همین نکته را در سخنرانی ام در بهشت رضا هم گفتم. گفتم که ما سازنده ماشین نیستیم و حداکثر موتتاژگر هستیم. گفتم چرا ما باید سرمایه مان را به یک جنس وارداتی بند کنیم و رد نهایت محیط را هم با دود ماشین آلوده کنیم و ترافیک تولید کنیم. پیشنهاد که مردم پیاده یا با دوچرخه به محل کار خود بروند و گفتم که خودم از فردا با دوچرخه به استانداری می روم. این صحبت را و از فردا با دوچرخه به استانداری می رفتم مگر آن که ضرورتی پیش می آمد که با ماشین بروم. کار من البته یک کار سمبولیک بود و گاهی هم با تا ی یا اتوبوس به استانداری می رفتم و در راه با راننده تا ی و مسافران درباره مشکلات شان صحبت می کردیم. طاهر احمدزاده؛ استانداری که سوار دوچرخه می شدمراسم سالگرد شریعتی (1385)

آیا این عملکرد شما بازتاب های منفی هم داشت؟- بله! مثلا نشریه ای به مس ه نوشته بود که او دوچرخه سوار می شود و دو بنز آ ین سیستم از عقب و جلو او را اسکورت می کنند ولی برای من مهم نبود چون این حرف ها و کنایه ها همیشه هست. بعدها در اوایل دوران اصلاحات هم یک بار آقای قرائتی در صحبت هایش گفته بود که اوایل انقلاب، استانداری بود که برای عوام فریبی دوچرخه سوار می شد. من اتفاقا این صحبت را از تلویزیون شنیدم. ناراحت شدم که چرا موضوعی را که نسبت به آن اطمینان پیدا نکرده بود، اعلام می کرد. دوستان به من گفتند که جواب بده ولی من گفتم اهمیتی نمی دهم. آقای دعایی از تهران با من تماس گرفت و گفت ما می دانیم چنین صحبتی درست نیست و شما جو بنویس تا ما در رو مه منع کنیم. من از آقای دعایی تشکر و گفتم ما بدتر از اینها را هم شنیده ایم و دیده ایم و حالا صحبت این یک نفر، مهم نیست.چه مدت استاندار اسان بودید؟- حدود یازده ماه. کمی بعد از استعفای بازرگان، ما هم که از سفر حج بازگشتیم، کنار رفتیم و به این ترتیب فعالیت تی من پایان یافت.
به گزارش مشرق، شب گذشته جشن سالروز ولادت حضرت محمد ( ص) در میدان ال از در منطقه « صنعا قدیم» در پایتخت یمن برگزار شد؛ مدیحه سرایی، مولودی خوانی و نمایش بخشی از زندگی خاتم از جمله برنامه های این جشن بود.پنج شنبه هفته گذشته هم مراسم دیگری در میدان سبعین صنعا با سخنرانی «عبدالملک الحوثی»، جبهه مقاومت انصارالله برگزار شد؛ در ذیل تصاویر اختصاصی مشرق را از برگزاری دو مراسم مشاهده می کنید:جشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیمجشن میلاد در صنعای قدیم
به گزارش مشرق نوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیان شامگاه دیروز با حضور حجت ال منتظری دادستان کل کشور جهانگیر ریاست کل زندان های کشور حجت ال صادقی معاونت فرهنگی قوه قضائیه حجت السلام صدیقی موقت تهران و جمعی از خیرین در تالار آبگینه برگزار شد.نوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیاننوزدهمین جشن حمایت از خانواده های زندانیان
گروه معارف: مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت الله مظاهری از مراجع تقلید برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، همزمان با شب عید سعید غدیر خم، مراسم معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان به دست آیت الله مظاهری از مراجع تقلید در مدرسه علمیه صدر برگزار شد.در این مراسم آیت الله طباطبایی نژاد، نماینه ولی فقیه در استان و اصفهان و رسول زرگ ور، استاندار اصفهان نیز حضور داشتند.امسال 300 نفر از طلاب حوزه علمیه اصفهان، معمم شدند. جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
جشن معمم شدن طلاب حوزه علمیه اصفهان در شب عید غدیر خم به دست آیت الله مظاهری و با حضور آیت الله طباطبایی و استاندار محترم در مدرسه صدر برگزار شد.
عصر امروز پنجشنبه سوم اسفندماه، افتتاحیه دهمین کاروان ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» با سخنرانی آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و صالحی ارشاد در حرم مطهر رضا (علیه السلام) برگزار شد.جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)جشن ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» در حرم رضا (ع)