مرز خسروی امسال به روی زائران اربعین حسینی باز می شود

اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,اربعین پس از عاشورا از مهم ترین ایام مذهبی شیعیان به شمار می رود و پس از گذر از ماه محرم و فرا رسیدن صفر، اهمیت این روز هر چه بیشتر خودنمایی می کند. نقش حضرت زینب (ع) در ماندگاری واقعه ی عاشورا و مظلومیت حسین (ع) در کربلا با نزدیک شدن به این روز در اذهان طنین می اندازد. به روز ع پروفایل تلگرام و اینستاگرام برای اربعین و ع نوشته برای اربعین از نیازهای روز کاربران شیعه و مومنان سراسر جهان است. در ادامه ع پروفایل اربعین و ع نوشته برای اربعین را ملاحظه نمایید. ببینید: ع پروفایل اربعین.ببینید: ع اربعین 96 برای پروفایلاربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96‹›
اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین 96 | کمتر از یک هفته مانده است تا اربعین حسینی، عاشقان اباعبدالله به سمت کربلا پیش می روند. موکب ها به صورت 24 ساعته از زوار الحسین در حال پذیرایی هستند. برخی از زائران که روزهای پیش به سمت عتبات عالیات حرکت کرده اند، حالا به نجف رسیده اند و از نجف به کربلا در اند. ع های پیاده روی اربعین زائران کربلای معلی از مسیر نجف به کربلا را در ادامه می بینید.بیشتر ببینید: ع نوشته اربعین .
بیشتر ببینید: ع پروفایل اربعین .
بیشتر ببینید: ع اربعین برای پروفایل .
بیشتر بخوانید: فلسفه پیاده روی اربعین .اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفپیاده روی اربعین اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلااربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفپیاده روی اربعین اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلااربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفپیاده روی اربعین اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلااربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلااربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلااربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلااربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفپیاده روی اربعین اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلااربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع کربلا جدید, پیاده روی اربعین, ع پیاده روی اربعین, ع پیاده روی کربلا, مسیر پیاده روی اربعین, پیاده روی اربعین کربلا, نجف تا کربلا, نجفع پیاده روی اربعین کربلاپیاده روی اربعین ع پیاده روی اربعین 96 ع پیاده روی اربعین کربلاپیاده روی اربعین ع پیاده روی اربعین 96 ع پیاده روی اربعین کربلاع پیاده روی اربعین 96 پیاده روی اربعین ع پیاده روی اربعین 96 ع پیاده روی اربعین کربلاع پیاده روی اربعین کربلاع پیاده روی اربعین کربلاع پیاده روی اربعین کربلاپیاده روی اربعین ع پیاده روی اربعین کربلاع پیاده روی اربعین کربلا‹›
اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع : ماه صفر و اربعین | ماه صفر شروع شده است، با آغاز ماه صفر، استقبال از اربعین رنگی دیگر می گیرد. ماه صفر، ماه رحلت رسول خدا، حسن مجتبی و علی بن موسی الرضا ست، و ماه اربعین حسینی. بسیاری از کاربران در تلگرام، اینستاگرام و... ع پروفایل ماه صفر و اربعین را برای خود برگزیده اند. در ادامه مجموعه ع پروفایل اربعین و چند ع پروفایل درباره ماه صفر را مشاهده می کنید. ببینید: ع پروفایل اربعین.

ببینید: ع اربعین 96 برای پروفایل

ببینید: ع : «اربعین» 96
اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 اربعین, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ماه صفر, ع ماه صفر, اول صفر, پروفایل صفر, پروفایل ماه صفر, آغاز ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, ع پروفایل ماه صفر, صفر, ع صفر,ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ع پروفایل اربعینع نوشته و تصویر برای پروفایل اربعین 96 ‹›
اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,اربعین 96 به تاریخ 18 آبان آرام آرام فرامی رسد و کاروان عزاداران حسینی با دلی سوخته و چشمی دوخته پیاده یا با یاد حرم سفر معنوی خویش به کربلا را از سر می گیرند. در این ایام آغازین ماه صفر و هنگام استقبال از اربعین و روزهای رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت حسن (ع) و شهادت رضا (ع) ع نوشته اربعین حسینی و ع پروفایل کربلا برای اربعین مطلوب کاربران مومن ایران و سراسر جهان است. ببینید: ع پروفایل ماه صفر و استقبال از اریعینببینید: ع پروفایل اربعین 96ببینید: ع اربعین 96 برای پروفایل*** بخوانید: قیمت بلیت هواپیما برای اربعین 96
اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع های اربعیناربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,اربعین حسینیع برای اربعین حسین (ع)اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع اربعین کربلاع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع نوشته اربعیناربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع های اربعیناربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,اربعین حسینیع نوشته اربعیناربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع اربعین کربلاع برای اربعین حسین (ع)اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعینع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع های اربعیناربعین حسینیع برای اربعین حسین (ع)ع اربعین کربلاع پروفایل اربعین 96ع پروفایل اربعینع نوشته اربعینع نوشته اربعینع های اربعیناربعین حسینیع نوشته اربعینع اربعین کربلاع برای اربعین حسین (ع)ع پروفایل اربعینع پروفایل اربعین 96‹›
اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع پروفایل اربعین | اربعین 96 چند روز دیگر از راه می رسد زائران کربلا، برای پیاده روی اربعین آماده می شوند و رهروان حسین (ع) بار دیگر رخت عزا به تن می کنند. اربعین حسینی نزدیک است و بوی اربعین از همین حالا شنیدنی. ع های اربعین در پروفایل کاربران فضای مجازی دیده می شود. در زیر، چند ع پروفایل اربعین (برای استقبال از اربعین 96) قابل مشاهده است...بیشتر ببینید: ع اربعین برای پروفایل
بیشتر بیننید: «ع : محرم» .

بیشتر ببینید: «پروفایل محرم» .اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,پوستر اربعین 96ع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا,ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96پوستر اربعین 96ع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96ع نوشته اربعینع پروفایل اربعین 96‹›
اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,«اربعین»؛ ع | ع پروفایل اربعین 96 | با نزدیک شدن به اربعین 96 و آغاز حرکت برخی کاروان های پیاده روی به سمت کربلا و سایر عتبات عالیات، شور حسینی بار دیگر در کشور جاری شده است. بسیاری از کاربران در فضای مجازی، با ع پروفایل اربعین 96، به استقبال اربعین رفته اند. مجموعه ع اربعین را در ادامه ببینید...بخوانید: «ع : محرم» .
ببینید: «پروفایل محرم» .

اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,ع : اربعیناربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,ع پروفایل اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,ع اربعین 96اربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,اربعین 96 | ع پروفایلاربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,ع : اربعین حسینیاربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,ع : اربعیناربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,ع اربعین حسینیاربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,اربعین 96 | ع پروفایلاربعین, پرواز اربعین, بلیت اربعین, بلیت هواپیما اربعین, بلیط اربعین, قیمت بلیت اربعین, اربعین 96, بلیت اربعین 96, ع اربعین, اربعین ع , استقبال از اربعین, پیشواز اربعین, ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, ع پروفایل استقبال از اربعین, پیاده روی اربعین, زیارت اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, حسین, کربلا,استقبال از اربعینع : اربعینع پروفایل اربعین 96ع اربعین 96اربعین 96 | ع پروفایلع : اربعین حسینیع : اربعینع اربعین حسینیاربعین 96 | ع پروفایلاستقبال از اربعین‹›
اربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینع اربعین برای پروفایل | تنها یک هفته به روز اربعین حسینی باقی مانده است. برخی از مشتاقان زیارت کربلا، از همین حالا به جاده زده اند و پیاده روی اربعین را آغاز کرده اند. برخی دیگر که امکان رفتن به کربلا در اربعین حسینی را ندارند، شور حسینی را به نحوی دیگر به پا کرده اند. این روزها کاربران فضای مجازی، ع اربعین را برای پروفایل خود برمی گزینند. مجموعه ع نوشته و ع پروفایل اربعین را در ادامه مشاهده کنید.بیشتر ببینید: ع نوشته اربعین .
بیشتر ببینید: ع پروفایل اربعین .
بیشتر ببینید: ع اربعین برای پروفایل .
بیشتر بخوانید: فلسفه پیاده روی اربعین .
اربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینع اربعین برای پروفایل اربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینع نوشته اربعین حسینی 96اربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعیناربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینع اربعین برای پروفایل اربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینع نوشته اربعین حسینی 96اربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینع اربعیناربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینعاربعین, ع اربعین, اربعین ع , ع پروفایل اربعین, پروفایل اربعین, ع اربعین 96, ع پروفایل اربعین 96, پروفایل, ع پروفایل, پروفایل اربعین 96, تصاویر اربعین, اربعین حسینی, اربعین حسینی 96, ع اربعین حسینی, ع پروفایل اربعین حسینی, ع اربعین 96, ع های اربعین, اربعین کربلا, ع جدید اربعین, پروفایل اربعین 96, ع کربلا, ع کربلا اربعین, ع کربلا 96, کربلا ع , ع کربلا پروفایل, پروفایل کربلا, پروفایل کربلا 96, ع پروفایل کربلا, ع اربعین برای پروفایل, ع پروفایل برای اربعینع اربعین برای پروفایل ع نوشته اربعین حسینی 96ع اربعین برای پروفایل ع نوشته اربعین حسینی 96ع اربعینع‹›
به گزارش«شیعه نیوز»، فرماندار قصرشرین در رابطه با چگونگی ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در مرز خسروی توضیحاتی را ارائه کرد.زائر فرامرز اکبری گفت: در سال جاری مقرر شده مرز خسروی نیز برای تردد زائران آماده تا زائران اربعین حسینی بتوانند در کنار مرز های شلمچه، چذابه و مهران از مرز خسروی نیز برای عبور و مرور در ایام اربعین حسینی استفاده کنند.وی افزود: زائران می توانند از روز ۵ دی ماه، برای تردد از مرز خسروی استفاده کنند و پیش از آن نیز امکان تردد از سایر مرز ها فراهم است.آ ین فرصت دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات در مرز خسرویفرماندار قصرشیرین با اشاره به آ ین فرصت دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خود در مرز خسروی اظهارکرد: نخستین روز آبان ماه، آ ین فرصت برای انجام وظایف دستگاه های اجرایی در مرز خسروی است و تاکید شده که تا آن زمان همه دستگاه ها باید به وظایف خود عمل کنند.اکبری تاکید کرد: فعالیت های خدماتی در مرز خسروی شبانه روزی است و در تلاش هستیم بهترین خدمات را به زائران اربعین حسینی ارائه دهیم.وی با بیان اینکه " خدمات استان های معین در مرز خسروی مطلوب نیست" اذعان کرد: استان های معین کرمانشاه، خدمات مطلوبی در مرز خسروی ارائه نمی کنند و همین موضوع نیز مشکل ساز شده است.فرماندار قصرشیرین افزود: مجبور هستیم برای ارائه خدمات به زائران، از پتانسیل های موجود در استان استفاده کنیم و در این شرایط از توانایی های سایر استان های معین محروم هستیم.پارکینگ های مرز خسروی ظرفیت استقرار ۶۰ هزار خودرو را دارندوی در خصوص ظرفیت در نظر گرفته شده برای پارکینگ ها در مرز خسروی تصریح کرد: در مرز خسروی ظرفیت پارکینگ خودرو های شخصی ۵۰ تا ۶۰ هزار خودرو است و زائران می توانند از این پارکینگ ها استفاده کنند.فرماندار قصر شیرین ادامه داد: برای اتوبوس ها نیز که اقدام به جا به جایی زائران اربعین می کنند پارکینگ اختصاصی در نظر گرفته شده و پارکینگ ها در مرز خسروی ظرفیت پارک ۳ هزار اتوبوس را دارند.اکبری با با تاکید بر اینکه بهتر است زائران از اتوبوس برای عزیمت به مرز ها استفاده کنند اذعان کرد: توصیه ما این است که زائران اربعین حسینی برای اعزام به شهر های مرزی از اتوبوس استفاده کرده و کمتر با خودرو شخصی اقدام به سفر کنند.تعیین ۶ استان معین برای کرمانشاهوی با اشاره به تعیین ۶ استان معین برای ارائه خدمات در قصر شیرین خاطرنشان کرد: ۶ استان معین مسئولیت ارائه خدمات در مرز خسروی را برعهده دارند، اما متاسفانه آنطور که باید خدمات مطلوبی تاکنون از سوی استان های معین در قصرشیرین ارائه نشده است.فرماندار قصرشیرین در خصوص خدمات ارائه شده از سوی شهرداری تهران در مرز خسروی بیان کرد: شهرداری منطقه ۱۴، در مرز خسروی مسئولیت ارائه خدمات را برعهده گرفته و تاکنون خدمات خوبی از سوی این شهرداری در مرز ارائه شده است.تردد شبانه زائران از مرز خسروی ممنوع استاکبری از ممنوعیت تردد شبانه زائران از مرز خسروی خبرداد و تصریح کرد: تردد شبانه از مرز خسروی ممنوع اعلام شده و زائران حد اکثر می توانند تا ساعت ۱۴ یا ۱۵ از این مرز تردد داشته باشند.وی ادامه داد: به دلیل مسیر دشوار مرز خسروی، تصمیم گرفته شده که تردد شبانه از این مرز ممکن نباشد، اما در سایر مرز ها امکان اعزام شبانه زائران وجود دارد.فرماندار قصر شیرین با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته شده به منظور ارائه وعده های غذایی به زائران اربعین حسینی خاطرنشان کرد: به گونه ای برنامه ریزی شده که در هر وعده ۱۰۰ هزار پرس غذا به زائران اربعین حسینی ارائه شود و زائران در رابطه با تغذیه در پشت مرز با مشکل مواجه نخواهند شد.اکبری از استقرار موکب های شخصی در مسیر مرز خسروی خبرداد و گفت: تعداد قابل توجهی موکب های شخصی در مسیر مرز خسروی استقرار یافته و با اتکا به ظرفیت این موکب ها، امیدوار هستیم که در ایام اربعین حسینی با مشکل کمبود امکانات مواجه نشویم.پیش بینی تردد ۵۰۰ هزار زائر از مرز خسرویوی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی می شود چه تعداد زائر امسال از مرز خسروی تردد داشته باشند؟، اظهارکرد: پیش بینی اولیه ما این است که بیش از ۵۰۰ هزار زائر از مرز خسروی برای رسیدن به کشور عراق استفاده کنند، اما این تنها پیش بینی اولیه ما است.فرماندار قصر شیرین با تاکید بر فراهم بودن تمام امکانات برای تردد زائران از مرز خسروی تصریح کرد: بستر لازم اکنون در مرز خسروی فراهم بوده و شهروندانی که امسال از این مرز برای حضور در کشور عراق استفاده می کنند بدون شک متوجه تفاوت این مرز با سایر مرز های کشور خواهند شد.اکبری افزود: به لحاظ مسافت، مرز خسروی بهترین گزینه برای اعزام زائران به کشور عراق است، اما باید به این موضوع توجه شود که ظرفیت این مرز نیز محدود است.امنیت مرز خسروی کاملا تامین استوی در خصوص امنیت مرز خسروی بیان کرد: در مرز خسروی با مشکل امنیت مواجه نیستیم و زائران می توانند با خیال راحت از این مرز تردد داشته باشند.فرماندار قصر شیرین ادامه داد: زائرانی که در ایام اربعین حسینی قصد حضور در کشور عراق را دارند باید بدانند که مرز خسروی یکی از امن ترین مرز های کشور است و بدون هیچ گونه مشکل می توانند از این مرز تردد داشته باشند.اکبری با اشاره به تعدد شهر ها در مسیر مرز خسروی اظهارکرد: از شهر کرمانشاه تا مرز خسروی در هر ۲۰ کیلومتر یک شهر واقع شده و زائران می توانند از امکانات این شهر ها نیز استفاده کنند.وی افزود: زائران می توانند از خدمات ارائه شده در شهر ها بهره برده و حتی در این شهر ها نیز اسکان داشته باشند.فرماندار قصرشیرین ساماندهی تردد زائران در هنگام برگشت از مراسم اربعین حسینی را یک ا ام دانست و خاطرنشان کرد: بدون شک زمان اعزام زائران به کشور عراق و برای تردد آن ها از مسیر مرز خسروی با مشکل مواجه نیستیم، اما در برگشت دیده شده که به یکباره حجم قابل توجهی زائر قصد حضور در کشور را دارند و این موضوع مشکلاتی را به همراه دارد.استقرار اتوبوس در مرز خسروی برای بازگشت زائراناکبری از توافقات صورت گرفته با معاونت حمل و نقل و پایانه های کشور به منظور فراهم اتوبوس در مرز ها خبرداد و گفت: به گونه ای برنامه ریزی شده که تعداد قابل توجهی اتوبوس زمان بازگشت زائران فراهم شود تا افراد بتوانند بدون مشکل خود را به ایشان برسانند.وی با اشاره به فراهم شدن امکانات بهداشتی در مرز های کشور اذعان کرد: به گونه ای برنامه ریزی شده که امکانات بهداشتی لازم در مرز های کشور فراهم شود تا در صورت نیاز، زائران از خدمات بهداشتی نیز بهره مند شوند.آ ین وضعیت سرویس های بهداشتی در مرز خسرویفرماندار قصرشیرین در خصوص وضعیت سرویس های بهداشتی در مرز خسروی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مرز خسروی امسال برای نخستین بار است که برای تردد زائران اربعین حسینی آماده شده است، تاکنون برای استقرار ۷۰۰ چشمه سرویس بهداشتی برنامه ریزی شده است.اکبری ادامه داد: تعدادی از این سرویس های بهداشتی سیار، اما مابقی آن ها سرویس های بهداشتی دائم خواهند بود.وی در رابطه با سهم هر یک از نهاد ها در راه اندازی سرویس بهداشتی در مرز خسروی اظهارکرد: شهرداری تهران اقدام به راه اندازی ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی کرده، ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی سیار را به مرز خسروی آورده است، سازمان حمل و نقل و راهداری ۱۲۰ چشمه سرویس بهداشتی را متعهد شده و استان کرمانشاه نیز ۱۰۰ چشمه سرویس بهداشتی در مرز دایر خواهد کرد.فرماندار قصر شیرین افزود: در پایانه مرزی نیز حدود ۲۰۰ چشمه سرویس بهداشتی موجود است که شهروندان می توانند از این سرویس های بهداشتی نیز استفاده کنند.اکبری در خصوص خدمات ارائه شده به زائران در مرز های شلمچه، چذابه و مهران اظهارکرد: طی سال های اخیر زیر ساخت های لازم در مرز های شلمچه، چذابه و مهران فراهم شده و ما نیز امیدوار هستیم که با همکاری تمام دستگاه ها، زیرساخت ها در مرز خسروی نیز فراهم شود.چرایی اعزام زائران از مرز خسروی از ۵ آبان ماهوی در رابطه با چرایی اعزام زائران اربعین حسینی از ۵ آبان ماه از مرز خسروی گفت: طبق توافقات صورت گرفته، زائران از ۵ مهرماه قادر به تردد از مرز خسروی خواهند بود و ما نقشی در این تصمیم گیری نداریم.فرماندار قصرشیرین با اشاره به تردد مسافران خارجی از مرز خسروی اذعان کرد: در طول سال، تعداد قابل توجهی مسافر خارجی از مرز خسروی تردد دارند و اگر ما بتوانیم زیرساخت های لازم را در مرز خسروی فراهم کنیم، مسافران در سایر ایام سال نیز می توانند از خدمات بهره مند شوند.اکبری در رابطه با چرایی بسته شدن مرز خسروی خاطرنشان کرد: در یک بازه زمانی و پس از وقوع یک حادثه تروریستی در دادماه سال ۹۲ در مرز خسروی، تردد از این مرز ممنوع اعلام شد.وی ادامه داد: آن زمان و در این حادثه تروریستی، ۱۴ زائر ایرانی به شهادت رسیدند و بسته شدن مرز به منظور جلوگیری از سایر حوادث احتمالی بود.فرماندار قصرشیرین در خصوص فاصله مرز خسروی تا کشور عراق اذعان کرد: فاصله مرز خسروی تا کشور عراق ۱۹۰ کیلومتر است و این فاصله در مقایسه با سایر مسیرها، اندک تر است.تعیین ۲۹ گیت در مرز خسروی برای تردد زائراناکبری در پاسخ به این پرسش که در مرز خسروی چه تعداد گیت برای تردد زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده است؟، بیان کرد: ۲۹ گیت در مرز خسروی برای تردد زائران در نظر گرفته شده است.وی افزود: قرار است ۵۸ تن کار نظارت بر مدارک هویتی زائران را برعهده داشته باشند و نظارت ها به طور دقیق صورت می گیرد.فرماندار قصرشیرین با تاکید بر اینکه هیچ زائری نمی تواند بدون مدارک هویتی از مرز خسروی خارج شود خاطرنشان کرد: داشتن گذرنامه شرط اصلی وج زائران از مرز خسروی است و افراد باید بدانند که به هیچ وجه بدون پاسپورت قادر به وج از مرز خسروی نخواهند بود.اکبری از آمادگی مدارس قصرشیرین به منظور اسکان زائران اربعین حسینی خبرداد و تصریح کرد: مدارس قصر شیرین در حال حاضر در آماده باش کامل قرار دارند و اگر نیاز باشد، مدارس نیز آماده ارائه خدمات اسکان به زائران اربعین حسینی خواهند بود.وی افزود: تعداد قابل توجهی موکب برای اسکان زائران اربعین حسینی در نظر گرفته شده و تنها در شرایطی که شاهد رسوب زائران باشیم، از خدمات مدارس بهره برده می شود.استقرار پد هلی کوپتر در مرز خسرویفرماندار قصرشیرین در رابطه با خدمات امدادی در نظر گرفته شده در مرز خسروی اظهارکرد: بیمارستان شهر قصرشیرین اکنون تجهیز شده و نیرو های درمانی در این شهر، آماده ارائه هرگونه خدمات به شهروندان هستند.اکبری ادامه داد: در مرز خسروی نیز یک درمانگاه استقرار داشته و خدمات درمانی مورد نیاز زوار، در این درمانگاه نیز به آن ها ارائه می شود.وی از فراهم بودن شرایط به منظور استقرار پد هلی کوپتر در بیمارستان قصرشیرین و مرز خسروی خبرداد و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، شرایط برای استقرار پد هلی کوپتر در مرز خسروی و بیمارستان قصر شیرین نیز فراهم است و با این کار، مشکلی در امدادرسانی و ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی نخواهیم داشت.اتباع بیگانه برای حضور در عراق به مرز خسروی نیایندفرماندار قصرشیرین در مورد تردد اتباع خارجی از این مرز خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، اتباع کشور های دیگر تنها از مرز شلمچه امکان ورود به کشور عراق را دارند و هیچ یک از اتباع بیگانه نمی توانند از مرز خسروی عبور کنند.وی تاکید کرد: به تمامی اتباع سایر کشور ها توصیه می کنیم به مرز خسروی نیایند چرا که امکان تردد از این مرز را نخواهند داشت.اکبری با بیان اینکه امکان دارد در صورت افزایش تردد ها از مرز خسروی، با ایجاد حوضچه های انسانی چند ساعتی زائران را متوقف کنیم گفت: در صورت نیاز، حوضچه های انسانی را تشکیل خواهیم داد تا پس از تخلیه مرز، بار دیگر کار اعزام زائران در دستور کار قرار گیرد.زائران اربعین کپی روادید خود را به همراه داشته باشندفرماندار قصرشیرین از زائران خواست که حتما علاوه بر داشتن گذرنامه و روادید معتبر، از هر کدام از آن ها دو کپی گرفته و همراه خود داشته باشند چرا که در صورت مفقود شدن روادید در عراق، کپی این مدارک به کمک آن ها می آید.اکبری با اشاره به بازگشت زائران از مرز خسروی تصریح کرد: همان طور که در مسیر رفت به زائران اقلام ممنوعه اعلام می شود، از آن ها می خواهیم که در مسیر بازگشت نیز از آوردن اقلام ممنوعه خود داری کنند. همچنین با توجه به اینکه در سال های گذشته مشکلاتی در ورود عروسک و اسباب بازی های کنترلی دارای باطری وجود داشت، بهتر است زائران از آوردن این اقلام به عنوان سوغاتی خودداری کنند و در ید سوقاتی ها نیز دقت لازم را داشته باشند.وی از آمادگی ناوگان حمل و نقل شهرستان قصرشیرین و شهر های همجوار خبرداد و خاطرنشان کرد: جاده مرزی قصر شیرین را بهسازی کرده ایم و زائران در مسیر بازگشت با مشکل مواجه نخواهند شد.فرماندار قصرشیرین تاکید کرد: بهتر است زائرانی که با اتوبوس های حمل و نقل عمومی به مرز می آیند با برنامه ریزی بلیت برگشت خود را تهیه کنند تا برای رسیدن به مقصد دچار مشکل نشوند.
مرز خسروی در اربعین امسال چشم انتظار کاروان های زائران است و بر اساس وعده مسئولان این مرز بازگشایی می شود. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل مرصاد، مرز رسمی «خسروی»، نامی است که این روزها بیشتر شنیده می شود و شمارش مع برای تردد زائران اباعبدالله الحسین(ع) از این مرز آغاز شده است. مرز خسروی از بزرگ ترین پایانه مرزی و بین المللی خاورمیانه برخوردار است و مزیّتی فوق العاده برای مردم استان به ویژه قصر شیرین محسوب می شود. این مرز اما از سال ۹۲ به دنبال حادثه تروریستی در مسیر تردد زوار ایرانی در آن سوی مرز که به شهادت و مجروح شدن تعدادی از زائران ایرانی انجامید، مسدود شد و طی چند سال اخیر های بازگشایی این مرز هرچند به صورت محدود برای ایام اربعین به گوش می رسد که امسال با اعلام مقامات رسمی، بازگشایی مرز خسروی قطعیت یافته است.باوجوداینکه داشتن مرز مشترک و قرار گرفتن در نوار مرزی مزیتی فوق العاده برای رونق اقتصادی و تجاری و اشتغال محسوب می شود اما قصر شیرین همچنان در محرومیت استباوجوداینکه داشتن مرز مشترک و قرار گرفتن در نوار مرزی مزیتی فوق العاده برای رونق اقتصادی و تجاری و اشتغال محسوب می شود اما قصر شیرین همچنان در محرومیت است و باوجود برخورداری از واحدهای اقامتی مهم شامل هتل و مهمان پذیر درجه یک تا سه اما بهره ای از مهمانان، زوا، توریسم و... نبرده است. هتل داران قصرشیرینی چند سالی است که از وضعیت بغرنج رکود اظهار ن یتی می کنند و از رکود در هتل ها و نبود مسافر می گویند. هتل دارانی که با تسهیلات میلیاردی با هزار امید و آرزو اقدام به ساخت هتل و مکان اقامتی در قصرشیرین د اما یکی پس از دیگری ورش ته شدند و عطای هتل داری را به لقایش بخشیدند. مرز خسروی تا بغداد ۱۹۰ کیلومتر، تا نجف ۳۸۰، کربلا ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و تا سامرا ۳۲۶ کیلومتر فاصله دارد و به رغم داشتن مرز مشترک با عراق به عنوان مزیتی مهم برای رونق و تجارت در این شهرستان، اما شاهد رکود اقتصادی و بیکاری در این شهر مرزی هستیم. امسال اما قرار است این مرز به مرز اول در ترانزیت مسافران اربعین حسینی تبدیل شود اما عبور زائرین از مرز خسروی از دوماه قبل از اربعین حسینی (ع) آغاز می شود. مرز خسروی اولین مرز رسمی ایران با عراق اعلام قطعی بازگشایی مرز خسروی برای ایام اربعین امسال، باوجوداینکه سبب خوشحالی و جلب رضایت در استان به ویژه مردم شهرستان قصرشیرین شده است اما مطالبه مردم تأمین امنیت آن سوی مرز و بازگشایی دائمی مرز خسروی است تا شاید رونق به این شهر محروم بازگردد و نقطه عطفی برای شروع تحول و رونق در قصرشیرین و حتی استان باشد. فرماندار خانقین طی سفری که چندی پیش به استان کرمانشاه داشت تأکید کرد که باید از ظرفیت های مرز خسروی و منظریه برای بهبود مناسبات ایران و عراق استفاده شود چراکه در گذشته با وجود تردد زائران از مرز خسروی، زوار از خانقین ترددی نداشتند و مستقیم راهی بغداد می شدند. کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرز خسروی قدیمی ترین مرز ایران با کشور عراق است و شاید اولین مرز رسمی و بین المللی ایران با عراق باشد. کاشفی بیان کرد: در چند سال اخیر با اتفاقاتی که در استان دیالی عراق وجود داشت متأسفانه آن رونق مورد انتظار را نداشتیم و از سوی دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این مرز انجام شد و جایگاه های مختلفی ساخته شد. وی گفت: امسال پیش بینی شده تا مرز خسروی زودتر از اربعین بازگشایی شود و با تد ر اتخاذ شده این کار انجام شدنی است.با بازگشایی مرز خسروی، تمام شهرستان های استان و نه فقط قصرشیرین به لحاظ اقتصادی ویژگی خاص و ممتازی را پیدا خواهند کردکاشفی افزود: با بازگشایی مرز خسروی، تمام شهرستان های استان و نه فقط قصرشیرین به لحاظ اقتصادی ویژگی خاص و ممتازی را پیدا خواهند کرد و انتظار می رود تدبیری برای بازگشایی دائمی این مرز اتخاذ شود. وی افزود: در صورت بازگشایی مرز خسروی، اولین اولویت در تردد ایران با عتبات عالیات، این مرز خواهد بود و سرریز مسافران به جای مهران و شلمچه، به خسروی انجام می شود و لذا باید بخش خصوصی، گردشگری و زیارتی در قصر شیرین فعال شود. این مسئول تبدیل شدن قصرشیرین به منطقه آزاد را موقعیتی ویژه و ممتاز برای استان دانست و گفت: برخورداری از امتیاز منطقه آزاد و بازگشایی دائمی مرز خسروی تحولی شگرف در استان به لحاظ رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد. برقراری امنیت کامل فرامرز اکبری، فرماندار قصرشیرین هم از برقراری امنیت کامل بر مرزهای این شهرستان خبر می دهد. وی قصرشیرین را ویترین کشور و محل تردد مسافران خارجی دانست و گفت: همه دستگاه ها باید بسیج شوند تا ضمن وجود امکانات و ظرفیت های کنونی، شاهد ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و دیگر امکانات لازم برای راه اندازی تردد زائران اربعین از مرز خسروی باشیم. اکبری وجود اماکن اقامتی و هتل هایی با درجه کیفیت مناسب را از ظرفیت های شهر قصرشیرین دانست و گفت: ۹۰ تار معبر خاکی برای ایجاد توقف گاه مشخص شده و ایجاد این محل کمکی به قصرشیرین است و امیدواریم شاهد توسعه شهرستان و رسیدن قصرشیرین به جایگاه واقعی اش باشیم. پیش بینی تردد ۵۰۰ هزار زائر فرماندار قصرشیرین مرز خسروی را محل تردد زوار عتبات عالیات در تاریخ مذهب شیعه دانست و گفت: اربعین مانور بزرگ جهان در مقابل استکبار جهانی و یک نمایش عظیم است. اکبری پیش بینی کرده است که امسال در ایام اربعین ۵۰۰ هزار زائر از مرز خسروی به عتبات عالیات مشرف شوند. وی بر وم تقویت و ساماندهی ۶۰ گیت ورود و وج مسافران در محل پایانه بین المللی خسروی در زمان حجم ترافیک زائران، تأمین آب در مسیر مرز و محل توقف زائران و تجهیز بیمارستان های صحرایی تأکید کرد. اکبری بیان کرد: پارکینگ هایی در چهار نقطه از مسیر خسروی در حال احداث است و امیدوارم تا پایان شهریور امسال، کار احداث این پارکینگ ها به اتمام برسد و در بحث آب، برق، ایجاد توقف گاه ها، تأمین روشنایی مسیر، بهسازی راه و جاده های منتهی به مرز رسمی خسروی، امکانات اسکان و خدمات رسانی، ایجاد گیت های گذرنامه و سرویس های بهداشتی، کارها به سرعت در دست اقدام است. وی امکانات موجود در مرز خسروی را مطلوب ارزی کرد و افزود: سرمایه گذاری های خوبی در رابطه با ایجاد امکانات اقامتی و ساخت هتل ها برای خدمات رسانی به زائران در شهرستان مرزی قصرشیرین و از جمله خسروی صورت گرفته است.پیش بینی می شود امسال سه میلیون زائر اربعین حسینی از سراسر کشور عازم عتبات عالیات شوند که ۱۳ درصد از این تعداد زائران، از مرز خسروی تردد خواهند کردوی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال سه میلیون زائر اربعین حسینی از سراسر کشور عازم عتبات عالیات شوند که ۱۳ درصد از این تعداد زائران، از مرز خسروی تردد خواهند کرد. استاندار کرمانشاه نیز با اعلام قطعیت موضوع عبور زوار اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین از طریق مرز خسروی، گفت: دستگاه های اجرایی استان باید در فرصت باقی مانده تا اربعین، برای ایجاد زیرساخت های لازم در مرز خسروی جهت تردد زائرین تلاش کنند. رازانی افزود: ت ایران و عراق تصمیم گرفته اند که امنیت لازم در استان دیالی عراق برای تردد زائرین اربعین از مرز خسروی ایجاد شود و از طرفی شهرستان قصرشیرین دارای امکانات و مراکز اقامتی و راه های دسترسی مناسبی است وی ادامه داد: همچنین مرز خسروی با توجه به داشتن امکانات و گمرک از موقعیت خوبی برای تردد زوار برخوردار است که ازاین جهت امکانات قصرشیرین حتی از مهران هم بیشتر است. رازانی افزود: خدمات استان کرمانشاه در مرز خسروی از مهران و شلمچه کمتر نیست اما باید با آمادگی کامل، امکانات مورد نیاز در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی ایجاد شود و هیچ گونه مشکلی برای تردد زائرین وجود نداشته باشد. تد ر لازم شیده شد رازانی تأکید کرده است که بار تجاری مرزهای مهران، شلمچه و چزابه در ایام اربعین به بازارچه سومار به عنوان تنها مرز تجاری کشور با عراق منتقل شود تا در راستای توسعه بازارچه سومار و گمرک استان خبر خوبی باشد. مشاور عالی و جانشین استاندار کرمانشاه در ستاد اربعین نیز با اشاره به تد ر لازم برای ایجاد زیرساخت ها در مرز گفت: رفع نقاط حادثه خیز، تأمین پارکینگ خودرو و آب شرب سالم، نصب دوربین ها به منظور کنترل ترافیک از اولویت برنامه های زیرساختی در طول این مسیر است. جعفر همتی گفت: سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از طریق استان کرمانشاه راهی مهران شدند که این آمار در بازگشت بیشتر بود. همتی به فراهم شدن زمینه اسکان ۲۰ هزار زائر در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی اشاره کرد و افزود: سال گذشته استان کرمانشاه ۴۰ هزار ویزا برای زوار صادر کرد که پیش بینی می شود امسال به ۷۰ هزار ویزا برسد. ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی نیز بر قطعیت موضوع عدم امکان وج از مرز از سوی زائرینِ فاقد گذرنامه و روادید عراق تأکید و اعلام کرده است که اگر اتباع کشورهای ثالث، بدون مجوزهای قانونی هویتی و اسناد مسافرتی به مرزها مراجعه کنند، توسط دستگاه های ذی ربط به اردوگاه ها منتقل و به کشور خود عودت شوند. آسف مجدد مسیر قصرشیرین - خسروی ولی فقیه در استان و کرمانشاه فعالیت های ستاد اربعین استان را خوب و مؤثر ارزی و تأکید کرد: إن شاءلله در اربعین امسال، همچون سال گذشته میزبانی درخشانی از زائران اربعین حسینی در استان داشته باشیم. جعفر همتی، رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه از انجام اقداماتی شامل آسف مجدد مسیر قصرشیرین - خسروی، احداث و تجهیز ۵ پارکینگ برای زائرین، تقویت اماکن خدماتی و زیرساخت های موبایل برای میزبانی از زائران اربعین ۹۶ خبر داد. همچنین مشاور نیرو در بازدیدی که چندی پیش از مرز خسروی به عمل آورد، از تقویت زیرساخت های مرز خسروی خبر داد و گفت: زیرساخت های موجود در مرز رسمی خسروی در بخش آب و برق برای تسهیل در امر خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی تقویت می شود. سید یعقوب محمد مرادی گفته است: به واسطه خدماتی که قبلاً در بحث تردد زائران از مرز خسروی داشته ایم، زیرساخت ها هم اکنون آماده است و مدیران ارشد آب و برق استان کرمانشاه در جلسات فشرده، مشکلات را رفع خواهند کرد. مرادی بیان کرد: امیدواریم تا قبل از اربعین حسینی امسال، زیرساخت های مرز خسروی کاملاً تقویت و آماده شود تا بتوانیم شاهد خدماتی بهینه و مطلوب به زائرانی باشیم که از مرز رسمی خسروی عازم عتبات عالیات شوند. مرز خسروی به مرزهای اصلی زمینی اضافه می شود اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز چندی پیش در بازدید از مرز خسروی اعلام کرد که با توجه به تعداد بالای مشتاقان زیارت کربلای معلی در ایام اربعین، تصمیم گرفته شد مرز خسروی نیز به سه مرز اصلی زمینی ایران برای تردد به کشور عراق اضافه شود. مجید عبدالهی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: امکانات و ظرفیت های بسیار خوبی در قصرشیرین برای تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی وجود دارد. عبداللهی در بازدید از خسروی و پایانه بین المللی این مرز رسمی افزود: پایانه بین المللی خسروی ظرفیت های مناسبی برای تردد زائران به لحاظ امکانات رفاهی، توقفگاه، گیت های ورود و وج دارد و مجموعه این عوامل، شرایط مطلوبی را برای این مهم فراهم کرده است.جانشین فرماندهی قرارگاه غرب آمادگی کامل این قرارگاه برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی در مرز خسروی را اعلام کرد سرتیپ جواد ملایی، جانشین فرماندهی قرارگاه غرب آمادگی کامل این قرارگاه برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی در مرز خسروی را اعلام کرد. فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه نیز معتقد است: در سایه روابط بسیار خوب بین مرزبانان، اکنون امنیت بسیار مطلوبی در مرزهای جغرافیایی استان کرمانشاه با عراق حاکم است که این امر مرهون تلاش مقامات دو طرف است. سرتیپ لطفعلی پاکباز افزود: با توجه به تردد زائران در اربعین امسال از مرز رسمی و بین المللی خسروی در شهرستان قصرشیرین، مرزبانان کشور عراق در زمینه تأمین امنیت جانی زائران باید در این منطقه اقدام های موردنیاز را انجام دهند. سرتیپ علی حسین عباس فرمانده مرزبانی دیالی نیز اعلام کرده که برای تبادل اطلاعاتی در راستای برقراری امنیت بیشتر، باید همکاری ها در نوار مرزی افزایش یابد. اجرای طرح ترافیک ویژه اربعین رئیس پلیس راهوار ناجا اما از اجرای طرح ترافیک ویژه اربعین در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: زیرساخت ها برای این کار در حال انجام است و آمادگی کامل برای تردد زوار در اربعین امسال از مرز خسروی را داریم که مسیر اجرای این طرح از مسیر کرمانشاه به قصرشیرین و از قصرشیرین به خسروی است. تقی مهری گفت: اقدامات خوبی برای حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس ها و افرادی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی سفر کنند، انجام شده و برای این مهم پارکینگ هایی در حال احداث است. معاون کشور نیز در بازدید از پایانه بین المللی خسروی اعلام کرد که مردم کرمانشاه بی صبرانه منتظر تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی هستند. هوشنگ خندان اظهار داشت: با تشکیل کمیته های مختلف در کشور و ازجمله استان کرمانشاه، تامین امکانات و نیازسنجی های لازم برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی صورت گرفته است.به لحاظ امکانات هیچ گونه کمبودی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی نباید وجود داشته باشدخندان تأکید کرد: به لحاظ امکانات هیچ گونه کمبودی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی نباید وجود داشته باشد. فرهاد تجری، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز با اشاره به قطعی شدن بازگشایی مرز خسروی برای زائران اربعین گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرائی برای اعزام زائران اربعین حسینی از مرز خسروی که مرز قدیمی، رسمی و تعریف شده ایران با عراق در کنوانسیون های بین المللی است، به عمل آید. مردم قصرشیرین، گیلانغرب و س ل ذهاب در مجلس شورای ی خاطر نشان کرد: مرز خسروی، آسان ترین مرز بوده و قابل دسترس است و امیدواریم بتوانیم با توجه به زیرساخت های خوبی که دارد؛ ازجمله پایانه های مسافربری استاندارد، کاری کنیم که هم شأن زائران اربعین حفظ و هم امنیت آن ها تأمین شود تا وظیفه خود را نسبت به این عظیم در جهان انجام داده باشیم. تجری تصریح کرد: چند سالی بود که به دلیل ناامنی های ایجاد شده از سوی گرو های تکفیری در عراق، از برکت وجود زوار محروم بودیم که امیدواریم امسال با توجه به برقراری امنیت در عراق با موصل و پیچیده شدن نسخه تروریست ها، این مهم محقق شود. وی گفت: هم امنیت در آن سوی مرز برقرار است و هم در مرز خسروی زیرساخت ها، جاده ها، ترمینال ها و سرویس های رفاهی برای خدمات دهی به زائران فراهم است.
مرز خسروی در اربعین امسال چشم انتظار کاروان های زائران است و بر اساس وعده مسئولان این مرز بازگشایی می شود.خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فاطمه محمدی: مرز رسمی «خسروی»، نامی است که این روزها بیشتر شنیده می شود و شمارش مع برای تردد زائران اباعبدالله الحسین(ع) از این مرز آغاز شده است. مرز خسروی از بزرگ ترین پایانه مرزی و بین المللی خاورمیانه برخوردار است و مزیّتی فوق العاده برای مردم استان به ویژه قصر شیرین محسوب می شود.این مرز اما از سال ۹۲ به دنبال حادثه تروریستی در مسیر تردد زوار ایرانی در آن سوی مرز که به شهادت و مجروح شدن تعدادی از زائران ایرانی انجامید، مسدود شد و طی چند سال اخیر های بازگشایی این مرز هرچند به صورت محدود برای ایام اربعین به گوش می رسد که امسال با اعلام مقامات رسمی، بازگشایی مرز خسروی قطعیت یافته است. باوجوداینکه داشتن مرز مشترک و قرار گرفتن در نوار مرزی مزیتی فوق العاده برای رونق اقتصادی و تجاری و اشتغال محسوب می شود اما قصر شیرین همچنان در محرومیت استباوجوداینکه داشتن مرز مشترک و قرار گرفتن در نوار مرزی مزیتی فوق العاده برای رونق اقتصادی و تجاری و اشتغال محسوب می شود اما قصر شیرین همچنان در محرومیت است و باوجود برخورداری از واحدهای اقامتی مهم شامل هتل و مهمان پذیر درجه یک تا سه اما بهره ای از مهمانان، زوا، توریسم و... نبرده است.هتل داران قصرشیرینی چند سالی است که از وضعیت بغرنج رکود اظهار ن یتی می کنند و از رکود در هتل ها و نبود مسافر می گویند. هتل دارانی که با تسهیلات میلیاردی با هزار امید و آرزو اقدام به ساخت هتل و مکان اقامتی در قصرشیرین د اما یکی پس از دیگری ورش ته شدند و عطای هتل داری را به لقایش بخشیدند.مرز خسروی تا بغداد ۱۹۰ کیلومتر، تا نجف ۳۸۰، کربلا ۳۰۰، کاظمین ۲۰۳ و تا سامرا ۳۲۶ کیلومتر فاصله دارد و به رغم داشتن مرز مشترک با عراق به عنوان مزیتی مهم برای رونق و تجارت در این شهرستان، اما شاهد رکود اقتصادی و بیکاری در این شهر مرزی هستیم.امسال اما قرار است این مرز به مرز اول در ترانزیت مسافران اربعین حسینی تبدیل شود اما عبور زائرین از مرز خسروی از دوماه قبل از اربعین حسینی (ع) آغاز می شود.مرز خسروی اولین مرز رسمی ایران با عراقاعلام قطعی بازگشایی مرز خسروی برای ایام اربعین امسال، باوجوداینکه سبب خوشحالی و جلب رضایت در استان به ویژه مردم شهرستان قصرشیرین شده است اما مطالبه مردم تأمین امنیت آن سوی مرز و بازگشایی دائمی مرز خسروی است تا شاید رونق به این شهر محروم بازگردد و نقطه عطفی برای شروع تحول و رونق در قصرشیرین و حتی استان باشد.فرماندار خانقین طی سفری که چندی پیش به استان کرمانشاه داشت تأکید کرد که باید از ظرفیت های مرز خسروی و منظریه برای بهبود مناسبات ایران و عراق استفاده شود چراکه در گذشته با وجود تردد زائران از مرز خسروی، زوار از خانقین ترددی نداشتند و مستقیم راهی بغداد می شدند.کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرز خسروی قدیمی ترین مرز ایران با کشور عراق است و شاید اولین مرز رسمی و بین المللی ایران با عراق باشد.کاشفی بیان کرد: در چند سال اخیر با اتفاقاتی که در استان دیالی عراق وجود داشت متأسفانه آن رونق مورد انتظار را نداشتیم و از سوی دیگر هم سرمایه گذاری زیادی در این مرز انجام شد و جایگاه های مختلفی ساخته شد.وی گفت: امسال پیش بینی شده تا مرز خسروی زودتر از اربعین بازگشایی شود و با تد ر اتخاذ شده این کار انجام شدنی است. [cite]با بازگشایی مرز خسروی، تمام شهرستان های استان و نه فقط قصرشیرین به لحاظ اقتصادی ویژگی خاص و ممتازی را پیدا خواهند کردکاشفی افزود: با بازگشایی مرز خسروی، تمام شهرستان های استان و نه فقط قصرشیرین به لحاظ اقتصادی ویژگی خاص و ممتازی را پیدا خواهند کرد و انتظار می رود تدبیری برای بازگشایی دائمی این مرز اتخاذ شود.وی افزود: در صورت بازگشایی مرز خسروی، اولین اولویت در تردد ایران با عتبات عالیات، این مرز خواهد بود و سرریز مسافران به جای مهران و شلمچه، به خسروی انجام می شود و لذا باید بخش خصوصی، گردشگری و زیارتی در قصر شیرین فعال شود.این مسئول تبدیل شدن قصرشیرین به منطقه آزاد را موقعیتی ویژه و ممتاز برای استان دانست و گفت: برخورداری از امتیاز منطقه آزاد و بازگشایی دائمی مرز خسروی تحولی شگرف در استان به لحاظ رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد.برقراری امنیت کاملفرامرز اکبری، فرماندار قصرشیرین هم از برقراری امنیت کامل بر مرزهای این شهرستان خبر می دهد.وی قصرشیرین را ویترین کشور و محل تردد مسافران خارجی دانست و گفت: همه دستگاه ها باید بسیج شوند تا ضمن وجود امکانات و ظرفیت های کنونی، شاهد ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و دیگر امکانات لازم برای راه اندازی تردد زائران اربعین از مرز خسروی باشیم.اکبری وجود اماکن اقامتی و هتل هایی با درجه کیفیت مناسب را از ظرفیت های شهر قصرشیرین دانست و گفت: ۹۰ تار معبر خاکی برای ایجاد توقف گاه مشخص شده و ایجاد این محل کمکی به قصرشیرین است و امیدواریم شاهد توسعه شهرستان و رسیدن قصرشیرین به جایگاه واقعی اش باشیم.پیش بینی تردد ۵۰۰ هزار زائرفرماندار قصرشیرین مرز خسروی را محل تردد زوار عتبات عالیات در تاریخ مذهب شیعه دانست و گفت: اربعین مانور بزرگ جهان در مقابل استکبار جهانی و یک نمایش عظیم است.اکبری پیش بینی کرده است که امسال در ایام اربعین ۵۰۰ هزار زائر از مرز خسروی به عتبات عالیات مشرف شوند.وی بر وم تقویت و ساماندهی ۶۰ گیت ورود و وج مسافران در محل پایانه بین المللی خسروی در زمان حجم ترافیک زائران، تأمین آب در مسیر مرز و محل توقف زائران و تجهیز بیمارستان های صحرایی تأکید کرد.اکبری بیان کرد: پارکینگ هایی در چهار نقطه از مسیر خسروی در حال احداث است و امیدوارم تا پایان شهریور امسال، کار احداث این پارکینگ ها به اتمام برسد و در بحث آب، برق، ایجاد توقف گاه ها، تأمین روشنایی مسیر، بهسازی راه و جاده های منتهی به مرز رسمی خسروی، امکانات اسکان و خدمات رسانی، ایجاد گیت های گذرنامه و سرویس های بهداشتی، کارها به سرعت در دست اقدام است.وی امکانات موجود در مرز خسروی را مطلوب ارزی کرد و افزود: سرمایه گذاری های خوبی در رابطه با ایجاد امکانات اقامتی و ساخت هتل ها برای خدمات رسانی به زائران در شهرستان مرزی قصرشیرین و از جمله خسروی صورت گرفته است. پیش بینی می شود امسال سه میلیون زائر اربعین حسینی از سراسر کشور عازم عتبات عالیات شوند که ۱۳ درصد از این تعداد زائران، از مرز خسروی تردد خواهند کردوی بیان کرد: پیش بینی می شود امسال سه میلیون زائر اربعین حسینی از سراسر کشور عازم عتبات عالیات شوند که ۱۳ درصد از این تعداد زائران، از مرز خسروی تردد خواهند کرد.استاندار کرمانشاه نیز با اعلام قطعیت موضوع عبور زوار اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین از طریق مرز خسروی، گفت: دستگاه های اجرایی استان باید در فرصت باقی مانده تا اربعین، برای ایجاد زیرساخت های لازم در مرز خسروی جهت تردد زائرین تلاش کنند.رازانی افزود: ت ایران و عراق تصمیم گرفته اند که امنیت لازم در استان دیالی عراق برای تردد زائرین اربعین از مرز خسروی ایجاد شود و از طرفی شهرستان قصرشیرین دارای امکانات و مراکز اقامتی و راه های دسترسی مناسبی استوی ادامه داد: همچنین مرز خسروی با توجه به داشتن امکانات و گمرک از موقعیت خوبی برای تردد زوار برخوردار است که ازاین جهت امکانات قصرشیرین حتی از مهران هم بیشتر است.رازانی افزود: خدمات استان کرمانشاه در مرز خسروی از مهران و شلمچه کمتر نیست اما باید با آمادگی کامل، امکانات مورد نیاز در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی ایجاد شود و هیچ گونه مشکلی برای تردد زائرین وجود نداشته باشد.تد ر لازم شیده شدرازانی تأکید کرده است که بار تجاری مرزهای مهران، شلمچه و چزابه در ایام اربعین به بازارچه سومار به عنوان تنها مرز تجاری کشور با عراق منتقل شود تا در راستای توسعه بازارچه سومار و گمرک استان خبر خوبی باشد.مشاور عالی و جانشین استاندار کرمانشاه در ستاد اربعین نیز با اشاره به تد ر لازم برای ایجاد زیرساخت ها در مرز گفت: رفع نقاط حادثه خیز، تأمین پارکینگ خودرو و آب شرب سالم، نصب دوربین ها به منظور کنترل ترافیک از اولویت برنامه های زیرساختی در طول این مسیر است.جعفر همتی گفت: سال گذشته نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از طریق استان کرمانشاه راهی مهران شدند که این آمار در بازگشت بیشتر بود.همتی به فراهم شدن زمینه اسکان ۲۰ هزار زائر در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی اشاره کرد و افزود: سال گذشته استان کرمانشاه ۴۰ هزار ویزا برای زوار صادر کرد که پیش بینی می شود امسال به ۷۰ هزار ویزا برسد.ذوالفقاری، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی نیز بر قطعیت موضوع عدم امکان وج از مرز از سوی زائرینِ فاقد گذرنامه و روادید عراق تأکید و اعلام کرده است که اگر اتباع کشورهای ثالث، بدون مجوزهای قانونی هویتی و اسناد مسافرتی به مرزها مراجعه کنند، توسط دستگاه های ذی ربط به اردوگاه ها منتقل و به کشور خود عودت شوند.آسف مجدد مسیر قصرشیرین - خسروی ولی فقیه در استان و کرمانشاه فعالیت های ستاد اربعین استان را خوب و مؤثر ارزی و تأکید کرد: إن شاءلله در اربعین امسال، همچون سال گذشته میزبانی درخشانی از زائران اربعین حسینی در استان داشته باشیم.جعفر همتی، رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه از انجام اقداماتی شامل آسف مجدد مسیر قصرشیرین - خسروی، احداث و تجهیز ۵ پارکینگ برای زائرین، تقویت اماکن خدماتی و زیرساخت های موبایل برای میزبانی از زائران اربعین ۹۶ خبر داد.همچنین مشاور نیرو در بازدیدی که چندی پیش از مرز خسروی به عمل آورد، از تقویت زیرساخت های مرز خسروی خبر داد و گفت: زیرساخت های موجود در مرز رسمی خسروی در بخش آب و برق برای تسهیل در امر خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی تقویت می شود.سید یعقوب محمد مرادی گفته است: به واسطه خدماتی که قبلاً در بحث تردد زائران از مرز خسروی داشته ایم، زیرساخت ها هم اکنون آماده است و مدیران ارشد آب و برق استان کرمانشاه در جلسات فشرده، مشکلات را رفع خواهند کرد.مرادی بیان کرد: امیدواریم تا قبل از اربعین حسینی امسال، زیرساخت های مرز خسروی کاملاً تقویت و آماده شود تا بتوانیم شاهد خدماتی بهینه و مطلوب به زائرانی باشیم که از مرز رسمی خسروی عازم عتبات عالیات شوند.مرز خسروی به مرزهای اصلی زمینی اضافه می شود اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور نیز چندی پیش در بازدید از مرز خسروی اعلام کرد که با توجه به تعداد بالای مشتاقان زیارت کربلای معلی در ایام اربعین، تصمیم گرفته شد مرز خسروی نیز به سه مرز اصلی زمینی ایران برای تردد به کشور عراق اضافه شود.مجید عبدالهی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: امکانات و ظرفیت های بسیار خوبی در قصرشیرین برای تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی وجود دارد.عبداللهی در بازدید از خسروی و پایانه بین المللی این مرز رسمی افزود: پایانه بین المللی خسروی ظرفیت های مناسبی برای تردد زائران به لحاظ امکانات رفاهی، توقفگاه، گیت های ورود و وج دارد و مجموعه این عوامل، شرایط مطلوبی را برای این مهم فراهم کرده است. جانشین فرماندهی قرارگاه غرب آمادگی کامل این قرارگاه برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی در مرز خسروی را اعلام کرد سرتیپ جواد ملایی، جانشین فرماندهی قرارگاه غرب آمادگی کامل این قرارگاه برای پذیرایی از زوار اربعین حسینی در مرز خسروی را اعلام کرد.فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه نیز معتقد است: در سایه روابط بسیار خوب بین مرزبانان، اکنون امنیت بسیار مطلوبی در مرزهای جغرافیایی استان کرمانشاه با عراق حاکم است که این امر مرهون تلاش مقامات دو طرف است. سرتیپ لطفعلی پاکباز افزود: با توجه به تردد زائران در اربعین امسال از مرز رسمی و بین المللی خسروی در شهرستان قصرشیرین، مرزبانان کشور عراق در زمینه تأمین امنیت جانی زائران باید در این منطقه اقدام های موردنیاز را انجام دهند.سرتیپ علی حسین عباس فرمانده مرزبانی دیالی نیز اعلام کرده که برای تبادل اطلاعاتی در راستای برقراری امنیت بیشتر، باید همکاری ها در نوار مرزی افزایش یابد.اجرای طرح ترافیک ویژه اربعینرئیس پلیس راهوار ناجا اما از اجرای طرح ترافیک ویژه اربعین در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: زیرساخت ها برای این کار در حال انجام است و آمادگی کامل برای تردد زوار در اربعین امسال از مرز خسروی را داریم که مسیر اجرای این طرح از مسیر کرمانشاه به قصرشیرین و از قصرشیرین به خسروی است. تقی مهری گفت: اقدامات خوبی برای حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس ها و افرادی که قصد دارند با وسیله نقلیه شخصی سفر کنند، انجام شده و برای این مهم پارکینگ هایی در حال احداث است.معاون کشور نیز در بازدید از پایانه بین المللی خسروی اعلام کرد که مردم کرمانشاه بی صبرانه منتظر تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی هستند.هوشنگ خندان اظهار داشت: با تشکیل کمیته های مختلف در کشور و ازجمله استان کرمانشاه، تامین امکانات و نیازسنجی های لازم برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی از مرز خسروی صورت گرفته است. به لحاظ امکانات هیچ گونه کمبودی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی نباید وجود داشته باشدخندان تأکید کرد: به لحاظ امکانات هیچ گونه کمبودی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی در مرز خسروی نباید وجود داشته باشد.فرهاد تجری، عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه نیز با اشاره به قطعی شدن بازگشایی مرز خسروی برای زائران اربعین گفت: همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرائی برای اعزام زائران اربعین حسینی از مرز خسروی که مرز قدیمی، رسمی و تعریف شده ایران با عراق در کنوانسیون های بین المللی است، به عمل آید. مردم قصرشیرین، گیلانغرب و س ل ذهاب در مجلس شورای ی خاطر نشان کرد: مرز خسروی، آسان ترین مرز بوده و قابل دسترس است و امیدواریم بتوانیم با توجه به زیرساخت های خوبی که دارد؛ ازجمله پایانه های مسافربری استاندارد، کاری کنیم که هم شأن زائران اربعین حفظ و هم امنیت آن ها تأمین شود تا وظیفه خود را نسبت به این عظیم در جهان انجام داده باشیم.تجری تصریح کرد: چند سالی بود که به دلیل ناامنی های ایجاد شده از سوی گرو های تکفیری در عراق، از برکت وجود زوار محروم بودیم که امیدواریم امسال با توجه به برقراری امنیت در عراق با موصل و پیچیده شدن نسخه تروریست ها، این مهم محقق شود.وی گفت: هم امنیت در آن سوی مرز برقرار است و هم در مرز خسروی زیرساخت ها، جاده ها، ترمینال ها و سرویس های رفاهی برای خدمات دهی به زائران فراهم است.