مراسم ازدواج بهاره رهنما با حضور پدر و مادرش

بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,«ازدواج بهاره رهنما» | خسرو عباسی و بهاره رهنما چهارم شهریور امسال زندگی مشترک خود را جشن گرفتند. از زمانی که نخستین ع مراسم عروسی بهاره رهنما و خسرو عباسی منتشر شد، کاربران فضای مجازی همچنان دنبال ع های این مراسم می گردند. ع های جدید ازدواج بهاره رهنما را در ادامه ببینید!بیشتر ببینید: ع : عروسی بهاره رهنما +جزئیات

بیشتر ببینید: تشریفات ازدواج بهاره رهنما +ع
بیشتر بخوانید: خسرو عباسی کیست؟

بیشتر ببینید: متن و ع عاشقانه بهاره رهنما .
بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,ع ازدواج بهاره رهنمابهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,ع ازدواج بهاره رهنمابهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,ع ازدواج بهاره رهنمابهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,ع ازدواج بهاره رهنمابهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,«ازدواج بهاره رهنما» بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,«ازدواج بهاره رهنما» بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,«ازدواج بهاره رهنما» بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, جزئیات عروسی بهاره رهنما, ع جدید بهاره رهنما, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسر جدیدش, ازدواج بهاره رهنما, ع های ازدواج بهاره رهنما, ع جدید ازدواج بهاره رهنما, ازدواج,«ازدواج بهاره رهنما» ع ازدواج بهاره رهنماع ازدواج بهاره رهنماع ازدواج بهاره رهنماع ازدواج بهاره رهنما«ازدواج بهاره رهنما» «ازدواج بهاره رهنما» «ازدواج بهاره رهنما» «ازدواج بهاره رهنما» ‹›
بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمع : ازدواج مجدد بهاره رهنما | مراسم عروسی بهاره رهنما بازیگر زن مشهور ایرانی با خسرو عباسی شب گذشته برگزار شد. مراسم ازدواج مجدد بهاره رهنما جزئیات جالبی داشت. ماشین عروس بهاره رهنما بی ام و شاسی بلند ای 3 بود! روی کارت عروسی بهاره رهنما، شعری از نوشته شده بود، با غلط البته!!بیشتر ببینید: ع ازدواج دوم بهاره رهنما .
بیشتر ببینید: تبریک بازیگر زن به بهاره رهنما .بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمآرایش بهاره رهنمابهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمعروسی بهاره رهنما بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمکارت عروسی بهاره رهنما | «چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی» | به اشتباه نوشته اند «جز خزانها»!بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمبهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمبهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمماشین عروس بهاره رهنمابهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, ع خسرو عباسی, ماشین عروس بهاره رهنما, آرایش عروس بهاره رهنما, تصاویر عروسی بهاره رهنما, تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع دیده نشده ازدواج بهاره رهنما, جزئیات ازدواج مجدد بهاره رهنما, مراسمازدواج مجدد بهاره رهنما آرایش بهاره رهنماعروسی بهاره رهنما کارت عروسی بهاره رهنما | «چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی» | به اشتباه نوشته اند «جز خزانها»!ماشین عروس بهاره رهنماازدواج مجدد بهاره رهنما ‹›
ازدواج مجدد بهاره رهنماع های ازدواج مجددبهاره رهنما و همسر جدیدش خسرو عباسی
بهاره رهنما پس از ج از پیمان قاسم خانی، بازیگر سینما و تلویزیون ، ب با خسرو عباسی مالک برند بهداشتی هاینس و آرایشی ژا ی ازدواج کرد بهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنمابهاره رهنما بازیگر زن سینما و تلویزیون و همسر او پیمان قاسم خانی نویسنده سینما بود. این زوج دختری به نام پریا قاسم خانی دارند بهاره رهنما بازیگر زن سینما و تلویزیون متولد ۱۰ آذر ماه ۱۳۵۲ در شهر اراک می باشد.(۴۳ سال) تحصیلات : لیسانس ادبیات فارسی، لیسانس حقوق قضایی و فوق لیسانس ادبیات نمایشی است بهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنما
وی در مرکز ی آموزش سازی دوره های بازیگری و نامه نویسی را گذراند و در سال ۱۳۷۰ با بازی در «افعی» به سینما راه یافت. او در همان سال با پیمان قاسم خانی آشنا شد و در سال ۱۳۷۵ با او ازدواج کرد. رهنما علاوه بر بازیگری در سینما و تلویزیون به داستان نویسی نیز مشغول است. بهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنما ازدواج مجدد بهاره رهنما و همسر جدیدش خسرو عباسی
بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان روز گذشته مراسم ازدواج مجددش با خسرو عباسی را برگزار کرد . خسرو عباسی مالک یک برند آرایشی بهداشتی است که مدتی است بهاره رهنما کارهای تبلیغاتی را برای او انجام میدهد بهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنما با خسرو عباسی بیشتر آشنا شوید خسرو عباسی مالک برند بهداشتی هاینس و آرایشی ژا ی است که بهاره رهنما مدتی پیش تبلیغات این محصولات آرایشی را انجام می داد بهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنمابهاره رهنما در کنار همسرش خسرو عباسیبهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنما خسرو عباسی همسر بهاره رهنما بهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنمامراسم ازدواج بهاره رهنما با خسرو عباسی بهاره رهنما همسر سابق پیمان قاسم خانی است و دختری به نام پریا دارد. بهاره رهنما بعد از ج از پیمان قاسمخانی در یکی از مصاحبه هایش گفته بود :پیمان قاسمخانی قدیمی ترین دوست زندگی من است و ما ۲۴، ۲۵ سال است که با هم دوستیم و ادامه پیدا ن زندگی مشترکمان دلیل نمی شود که دوستی مان لطمه ببیند.جدا از این من فَنِ پیمان قاسمخانی هستم. او رفیق خوبی برایم است و امیدوارم این فرهنگ خصوصا در میان انی که بچه دارند جا بیفتد. چون بچه ها حتی اگر ۵۰ یا ۶۰ سالشان هم شود باز هم پدر و مادرشان را در کنار هم می بینند و در کنار هم می خواهند. بهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنماماشین عروس بهاره رهنما و همسرش خسرو عباسیبهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنماکمند سلیمانی در مراسم ازدواج بهاره رهنما با خسرو عباسیبهاره رهنما،ازدواج دوم بهاره رهنماع های ازدواج مجدد بهاره رهنما و همسر جدیدش خسرو عباسی
فرناز رهنمابیوگرافی فرناز رهنم وگرافی و ع های خانوادگی فرناز رهنمافرناز رهنما (زاده مهر ۱۳۶۰، اصفهان) بازیگر زن سینما و تلویزیون ایرانی است.از کارهای معروف او می توان به بازی در سریال ساختمان پزشکان وهمچنین بعد از ظهر سگی بازی کرده است. او در هنر و معماری در رشته نمایش مشغول تحصیل بوده است.فرناز رهنما شناسی فرناز رهنماسینماییبعد از ظهر سگی (۱۳۸۸)اقلیما (۱۳۸۵)چیزهایی هست که نمی دانی(۱۳۸۹)تلویزیونیهشت و نیم دقیقه (١٣٩٥)یادداشت های یک زن خانه دار (۱٣٩۴ مسعود کرامتی)هفت سنگ (رمضان ۱۳۹۳ علیرضا بذرافشان)ساختمان پزشکان (۱۳۸۹ سروش صحت)مأمور بدرقه (رمضان ۱۳۸۷ سعید سلطانی)زیر زمین (رمضان ۱۳۸۵ علیرضا افخمی)تله فرناز رهنما فرناز رهنماع های جذاب فرناز رهنما بازیگر زنفرناز رهنمابیوگرافی فرناز رهنما فرناز رهنمافرناز رهنماجدیدترین ع های فرناز رهنما اینستاگرام این بازیگرفرناز رهنماتصاویر و زندگینامه فرناز رهنما فرناز رهنمافرناز رهنمافرناز رهنمافرناز رهنمافرناز رهنما
چهارم شهریورماه ۹۶ بود که اولین بار ع ی از بهاره رهنما در کنار مردی که مالک یک برند آرایشی بهداشتی بود دیده شد. با دیدن اولین تصاویر خیلی ها گمان د که این حقیقت ندارد و خیلی ها گریم دانست و خیلی ها نظرات دیگری داشتند اما کم کم و با انتشار تصاویری دیگر از مراسم ازدواج مجدد بهاره رهنما با خسرو عباسی ماجرا برای همه رنگ حقیقت گرفت و همه جا صحبت از ازدواج دوم بهاره رهنما بود.بهاره رهنماخیلی ها به او ده گرفتند و خیلی ها او را تحسین د اما بهاره رهنما همسر سابق پیمان قاسم خانی بعد از یک هفته جنجال به همراه همسرش در یک گفتگو حاضر شد از ماجرای آشنایی تا ازدواجش با خسرو عباسی گفت.بهاره رهنما و ازدواج مجددش با خسرو عباسیشهریورماه ۹۶ بود که خبری با عنوان ازدواج مجدد بهاره رهنما منتشر شد و خبرگزاری های رسمی این خبر را تایید د و این خبر بازتاب های زیادی داشت. بهاره رهنما برای اولین بار در یک گفتگو به همراه همسرش خسرو عباسی از زندگی مشترکشان گفتند.در ابتدای گفتگو خسرو عباسی گفت:از زمانی که این ازدواج شکل گرفت و ما صبح که از خواب بیدار شدیم دیدیم کلی تماس داریم و ظاهرا ساعت ۲ و ۳ نیمه شب ع هایمان پخش شد و بعد از آن خود ما تصمیم گرفتیم که خودمان دوتا ع بگذاریم و به شایعات خاتمه بدهیم. بهاره رهنما ادامه داد :قرار نبود ع های ما پخش نشود اما ما با این حجم گسترده پخش شدن ع ها خودمان هم شوکه شدیم و واقعا باورمان نمیشد وقتی این ع ها را دیدیم . من بیشتر حال خوبم را با مردم سهیم میشوم و واقعا آن پست هایی را که درباره سن زنها گذاشته بودم واقعا قبول داشتم .مجری برنامه درباره پولدار بودن خسرو عباسی پرسید که بهاره رهنما گفت:در یکی از کامنت ها نوشته بودند حلقه ۲۰۰ میلیونی بهاره رهنما اما واقعا این چیزها نبود و آن چیزهایی را که مردم نوشته بودن واقعا حقیقت نداشت. قطعا در انتخاب همسر یکی از ملاک های من موقعیت مالی همسرم بود اما چیزهای افسانه ای که میگویند صحت ندارد یا لااقل من ندیده ام ، مگر اینکه حاجی پنهان کرده باشد. بهاره رهنما بهاره رهنما و خسرو عباسی در مشهدمجری برنامه درباره وجود تعداد زیادی اسپانسر در مراسم ازدواجشان پرسید که گفت:این یک امر خیلی طبیعی بود و با خنده ادامه داد البته من پول تمام آنها را از داماد گرفتم.بهاره رهنما مراسم عقد بهاره رهنما و خسرو عباسی در مشهدبهاره رهنما در ادامه گفتگویش گفت:بعد از سفر ما در مشهد ما سفری به گرجستان داشتیم. ما در حرم رضا (ع) عقد کردیم و رضا باعث رسیدن ما به هم شد. من تقریبا ۸ سال است مدل صورت هستم و آقای عباسی سه سال پیش برای مدل شدن با من تماس گرفتند و اما من گویا روی خوش نشان ندادم و بعد از مدتی و درحالی که من ۳۵ کیلو از وزنم را کم در مشهد با آقای عباسی در مشهد به طور اتفاقی همدیگر را در فرودگاه دیدم و با هم صحبت کردیم و درباره تبلیغات برای این شرکت صحبت کردیم.تنها شرط ازدواج بهاره رهنما با خسرو عباسیما در روز تولد رضا و در بین مردم مراسم عقدمان را برگزار کردیم و من همه این اتفاقات را خواست رضا میدانم و خسرو عباسی واقعا محب اهل بیت است و تنها شرط ازدواجش با من اول وقت بود و به من گفت تو اگه کنار خیابون گردو هم میفروختی من از تو خواستگاری می و کمتر از یک هفته جواب خواستگاری داده شد و این ازدواج با مراسم سنتی برگزار شد و من با یک م با خانواده ام این تصمیم را گرفتم و من بعد از رفتن پریا خیلی احساس تنهایی می و واقعا نیاز به ازدواج داشتم و بغض اجازه صحبت به او را نداد.همچنین بخوانید : همه ی مطالب و حاشیه های بهاره رهنما خسرو عباسی ادامه داد تنها دلیلی که من را مسر به ازدواج میکرد خوش قلبی بهاره رهنما بود و من از رضا میخواستم که ی که هم کف من است را سر راهم بگذارد و درباره حجاب واقعی آدم ها صحبت کرد.بهاره رهنما در ادامه صحبت هایش به تبریک هایی که از سمت خانواده همسرش داشت صحبت کرد و گفت:شقایق دهقان و آقای قاسم خانی خودشان با ما تماس گرفتند و تبریک گفتند و خانواده آقای قاسم خانی هم به من تبریک گفتند و مورد ما واقعا خاص بود و ما مثل یک دوست از هم جدا شدیم و خیلی از خانواده قاسم خانی تعریف کرد . بهاره رهنما مراسم عقد بهاره رهنما و خسرو عباسی در مشهدبهاره رهنما از شرطی که برای همسرش گذاشته بود گفت و ادامه داد :من به خسرو گفته ام که چون خوش قیافه هستی حق نداریبازیگر شوی .مهریه بهاره رهنما چقدر بودبهاره رهنما درباره مهریه اش گفت:من مهریه ای ندارم اما یک توافق بین ما بود اما همسر من واقعا انسان شریفی است اما حق طلاق , مسکن ، حضانت فرزند و … را به من دادند و ما فقط قصد زندگی در آرامش داریم. من تمام چیزهایی را که دلم میخواست در وجود خسرو عباسی بود و خدا خسرو را سر راهم قرار داد.همسر بهاره رهنما درباره کامنت هایی که در صفحه اش قرار میدادند صحبت کرد و از خنده دار بودن برخی از آنها صحبت کرد. در تکمیل این صحبت ها بهاره رهنما درباره خیلی از کامنت هایی که دلش را ش ت صحبت کرد .مجری برنامه از ماجرای آشنایی اش با بهاره رهنما از خسرو عباسی پرسید و گفت:من ابتدا با ام صحبت و بعد ایشون با مادرم صحبت و وقتی به خواهر بزرگم گفتم عروس بهاره رهنما است خیلی شوکه شدند.بهاره رهنما درباره ماجرای همکاری در کارهای تبلیغاتی با خسرو عباسی گفت و همسرش در ادامه این گفتگو گفت:یکی از علت هایی که من سراغ بهاره رفتم تجربه ای بود که بهاره داشت و من هم این هزینه را برای این تجربه داده بودم و این برای من خیلی مهم بود.
بهاره رهنما در اظهارات عجیبی که به زبان آورد گفت که مدت ها است از همسرش پیمان قاسم خانی جدا شده است ولی به دلیل دوستی چندین ساله همچنان با وی زندگی می کند. بهاره رهنما بازیگر زن ایرانی زاده 10 ابان سال 1352 در شهر اراک است.ع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیبهاره رهنما در حاشیه نمایش “دیگری” از این اتفاق برداشت و گفت ما ۲۵ سال با هم زندگی کردیم و از یکدیگر جدا شدیم اما با یکدیگر دوست هستیمو این ج لطمه ای به دوستی ما وارد نمی کند!ع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیبهاره رهنما ج اش از همسرش را تایید کردع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیع های بهاره رهنما و همسرش پس از ج بهاره رهنما در نشست نمایش «دیگری» با حضور شیوا اردویی ومهیار طهماسبی در پاسخ به سوال یکی از کاربران که پرسیده بود:«من یک حسن در رفتار خانم رهنما دیده ام که بعد از ج از همسر سابق شان از ایشان به خوبی یاد کرده اند.از جمله شبی که من نمایش «دیگری» را دیدیم ایشان از مردان خوبی که در زندگی شان بوده اند یاد د از جمله پدر و برادر و همسر سابق شان. این رفتار شایسته را همه ی ما باید انجام دهیم.»ع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانی
طلاق بهاره رهنما و همسرش
ع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیبهاره رهنما گفت: «این نیز یکی از مصادیق عدم اعمال خشونت نسبت به یکدیگر هست. پیمان قاسمخانی قدیمی ترین دوست زندگی من هست و ما ۲۴، ۲۵ سال هست که با هم دوستیم و ادامه پیدا ن زندگی مشترکمان علت نمی شود که دوستی مان لطمه ببیند. «با لبخند» جدا از این من فَنِ پیمان قاسمخانی هستم. او رفیق خوبی برایم هستو انشاالله این فرهنگ خصوصا در بین انی که بچه دارند جا بیفتد. چون بچه ها حتی اگر ۵۰ یا ۶۰ سالشان هم شود باز هم پدر و مادرشان را در کنار هم میبینند و در کنار هم می خواهند.»نمایش «دیگری» با بازی بهاره رهنما در نقش مدو و شیوا اردویی در نقش لی لا و مهیار طهماسبی بعنوان طراح موسیقی تا ۲۲ داد هر شب ساعت ۲۱:۴۵۵ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه خواهد بود.ع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیج بهاره رهنما،طلاق گرفتن بهاره رهنما در زندگی مشترکع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیطلاق بهاره رهنما،ج و طلاق بهاره رهنما از همسرش، ع دختر بهاره رهنماع بهاره رهنما و همسرش پیمان قاسم خانیجدا شدن بهاره رهنما از شوهرش و ع های خانوادگی بهاره رهنما
بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, ع همسر دوم بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, شوهر اول بهاره رهنما, خانواده بهاره رهنما, پدر و مادر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, پروین قائم مقامی, مادر بهاره رهنما,خانواده بهاره رهنما در مراسم عروسی +ع | در میان میهمانان شناخته شده مراسم ازدواج بهاره رهنما، خانواده این بازیگر زن نیز حضور داشتند. پدر و مادر بهاره رهنما مهمترین میهمانان بهاره رهنما در عروسی اش بودند. مادر بهاره رهنما، پروین قائم مقامی، بازیگر تلویزیون است...بیشتر ببینید: ع : عروسی بهاره رهنما +جزئیات
بیشتر ببینید: مراسم ازدواج بهاره رهنما +تصاویر
بیشتر بخوانید: خسرو عباسی کیست؟
بیشتر بخوانید: بهاره رهنما: پیمان قاسم خانی بهترین دوستم است!هنوز زمان زیادی از رسانه ای شدن خبر ازدواج مجدد بهاره رهنما بازیگر سینما و تلویزیون نگذشته است که ع هایی از این مراسم در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد.پروین قائم مقامی مادر بهاره رهنما هم یکی از بازیگران سینما و تلویزیون است که در سریال هایی مانند در حاشیه، ساختمان پزشکان، مرد هزار چهره و ... ایفای نقش کرده است.
بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, شوهر اول بهاره رهنما, بهاره رهنما پیمان قاسم خانی, پیمان قاسم خانی, قاسم خانی, دختر بهاره رهنما, طلاق بهاره رهنما, علت طلاق بهاره رهنما, بهاره رهنما خیانت, طلاق بهاره رهنما از پیمان قاسم خانی, پیمان قاسمخانی,سیل تند واکنش ها به ازدواج مجدد بهاره رهنما یک بار دیگر شوری آش فضای مجازی را آشکار کرد. برخی از کاربران پس از انتشار خبر عروسی بهاره رهنما با خسرو عباسی، واکنش های توهین آمیزی به این موضوع داشتند. عده ای، علت طلاق بهاره رهنما از پیمان قاسم خانی را خیانت عنوان د و باعث ناراحتی این دو چهره شدند. بهاره رهنما با انتشار پستی به این اتهامات پاسخ داد.بیشتر بخوانید: بهاره رهنما نباید ازدواج می کرد؟!

بیشتر بخوانید: بهاره رهنما درباره پیمان قاسم خانی چه گفت؟!
بیشتر ببینید: توهین به بهاره رهنما به خاطر پوشش اش در عروسی.به گزارش آفتاب، بهاره رهنما با انتشار پستی در صفحه تلگرام خود، به واکنش های توهین آمیز درباره ازدواج مجددش پاسخ داد. او یک بار دیگر پیمان قاسم خانی همسر سابق خود را یکی از «مهمترین و عزیزترین» افراد زندگی خود عنوان کرد.متن یادداشت کوتاه بهاره رهنما بدین شرح است:«دوستای عزیزم اقای پیمان قاسم خانی از مهمترین و عزیزترین ادم های عمر من و پدر فرزند خوبم پریاست، قسمتون میدم به ابروی حضرت زهرا که ما رو قضاوت نکنید، نه خیانتی در کار بوده نه مسئله ای از این دست ،اگر دو نفر باهم تفاهم ندارند و میخوان سالم و واقعی زندگی کنن دلیل نداره ی به هیچکدومشون تهمت بزنه!»
بیشتر ببینید: ازدواج بهاره رهنما +ع های جدید
بیشتر بخوانید: خسرو عباسی کیست؟
بهاره رهنما, عروسی بهاره رهنما, ازدواج بهاره رهنما, ازدواج مجدد بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, همسر دوم بهاره رهنما, خسرو عباسی, ع بهاره رهنما, ع ازدواج مجدد بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع عروسی بهاره رهنما, ع ازدواج بهاره رهنما, ع شوهر بهاره رهنما, همسر بهاره رهنما, شوهر بهاره رهنما, ع های عروسی بهاره رهنما, ماه عسل بهاره رهنما, ع ماه عسل بهاره رهنما, بهاره رهنما ماه عسل کجا رفت, ع بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما و همسرش, بهاره رهنما در شیراز, بهاره رهنما در حافظیهماه عسل بهاره رهنما +ع | عروسی بهاره رهنما و خسرو عباسی چند روز پیش برگزار شد و حس سروصدا به پا کرد. حالا آ ین خبر از این زوج تازه، ماه عسلشان است! بهاره رهنما و خسرو عباسی در اولین سفر مشترکشان بعد از ازدواج به شیراز رفتند. در ادامه، ع ماه عسل بهاره رهنما و خسرو عباسی را که در حافظیه شیراز گرفته شده، می بینید!بیشتر ببینید: ع جدید بهاره رهنما و همسرش
بیشتر ببینید: ازدواج بهاره رهنما +ع
بیشتر ببینید: تشریفات عروسی بهاره رهنما +ع
به گزارش آفتاب، بهاره رهنما با انتشار ع زیر در صفحه تلگرامش نوشت:«در فاصله پیشانی تو تا سایه ات،جنگل سبزی است که پرنده های من آنجا جا می گیرند...»گفتنی است، او در توضیح ع نیز نوشته است: شهریور 96، اولین روزهایمان، در جوار خواجه حافظ ...
۱۷ مرداد، روز درگذشت فریدون رهنما شاعر و سینماگر شمند ایرانی است. رهنما در دوم داد ۱۳۰۹ در تهران متولد شد و در ۱۷ مرداد ۱۳۵۴ در سن ۴۵ سالگی بر اثر بیماری مغزی در پاریس درگذشت.
ساختن ۳ کوتاه و انتشار پنج دفتر شعر به زبان فرانسه و یک دفتر شعر به فارسی و نگارش ده ها مقاله در نقد سینما و ادبیات، حاصل عمر کوتاه فریدون رهنما در این جهان بود. سینماگر، ادیب و هنرشناسی که م ع حرکت های مدرن و آوانگارد در حوزه ادبیات، سینما و تئاتر بود و به اعتراف برخی شاعران و سینماگران، تاثیر غیرقابل انکاری در معرفی شعر و شه های مدرن در ایران دهه سی و چهل داشت.
به یاد فریدون رهنما، سینماگر و شمند ایرانیدر حقیقت فریدون رهنما را باید در کنار ابراهیم گلستان و فرخ از پیشگامان سینمای مدرن و روشنفکری در ایران به حساب آورد. او با اینکه سه بیشتر نساخت اما با نوآوری ها و جسارت های فرمی و بیانی خود، نقش مهمی در ارتقا زبان و فرهنگ سینما در ایران داشت و الهام بخش سینماگران بعد از خود شد. مستند تخت جمشید (۱۳۳۹) و های داستانی تجربی و غیرمتعارف سیاوش در تخت جمشید (۱۳۴۳) و پسر ایران از مادرش بی خبر است (۱۳۴۸) سه ی است که از فریدون رهنما باقی مانده است.هر سه او بیانگر یک شه واحدند: هویت گمشده ایرانی، ناسازگاری تاریخی و رابطه بین انسان امروزی و گذشته تاریخی و اسطوره ای اش.پس زمینه خانوادگی و حرفه ای رهنمافریدون رهنما در یک خانواده سرشناس و متمول ایرانی به دنیا آمد. مادرش، زکیه حائری، نوه شیخ عبدالله مازندرانی (رحمت علیشاه) بود و پدرش نیز زین العابدین رهنما، سیاستمدار، مجلس، نویسنده، مفسر و مترجم قرآن بود.فریدون رهنما در ۴ سالگی به دنبال تبعید پدرش به لبنان (بعد از اختلاف با رضاشاه در سال ۱۳۱۳)، به همراه خانواده به بیروت رفت و بعد از هفت سال به تهران بازگشت و در دبیرستان فیروز بهرام درس خواند.در سال ۱۳۲۳ به فرانسه رفت و به تحصیل در رشته ادبیات در سوربن پرداخت. در سال ۱۳۲۶ نخستین دفتر شعرش را به زبان فارسی با عنوان "هیچ" با نام مستعار "کوچه" منتشر کرد."منظومه برای ایران" نام نخستین دفتر شعر رهنما به زبان فرانسه بود که با نام کاوه طبرستانی توسط انتشارات پی یرسگرس در پاریس در سال ۱۹۵۰ منتشر شد.رهنما در سال ۱۹۵۹ مجموعه اشعار "سرودهای کهنه" (poems anciens) را با مقدمه ای از پل الوار شاعر سورئالیست فرانسوی در پاریس منتشر کرد. "آوازهای رهایی" نیز نام آ ین دفتر شعر او به زبان فرانسه بود که در سال ۱۹۶۸ منتشر شد.رهنما در سال ۱۳۳۶ پس از پایان تحصیلات ی خود در دانشکده ادبیات سوربن و فارغ حصیلی از مدرسه سازی پاریس به ایران بازگشت و در کتابخانه مجلس شورای ملی مشغول به کار شد.کتاب واقعیت گرایی ، پایان نامه تحصیلات سینمایی اوست که در سال ۱۳۵۱ به وسیله انتشارت بوف در ایران منتشر شد.رهنما با اینکه عشق ساختن داشت اما کار در فضای فارسی برای او قابل تحمل نبود. خود در گفتگویی در این باره گفته است: "با آنکه به من پیشنهادهایی برای ساختن شد، ترجیح دادم بروم و در یک کتابخانه کتابدار شوم."با این حال رهنما موفق می شود در سال ۱۳۳۹ نخستین خود یعنی مستند "تخت جمشید" را با سرمایه شخصی اش بسازد. در این رهنما با نگاه شاعرانه ای در دل ویرانه های تخت جمشید، به دنبال سازندگی و شناخت هویت تاریخی ایرانی است.به یاد فریدون رهنما، سینماگر و شمند ایرانی
رویکرد فریدون رهنما به ویرانه های تخت جمشید، رویکردی توریستی و کارت پستالی نیست بلکه او در دل ویرانه ها در جستجوی پاسخی برای پرسش های فلسفی و تاریخی خود است.استفاده رهنما از گفتار شاعرانه و بیان سنگین فلسفی در این ، بیانگر تاثی ذیری او از سینمای مستند ابراهیم گلستان در این دوره است؛ اگرچه گفتار رهنما نسبت به گفتار گلستان، بسیار ساده تر و یک بعدی تر است و نیز استحکام فنی و بیانی های مستند گلستان را ندارد.فریدون رهنما درباره این گفته است:" اینکه به تخت جمشید توجه به این دلیل بود که محیط تخت جمشید و ویرانه های آن به من فرصت می داد که شه هایی را که درباره زندگی و هنر داشتم بیان کنم... این ویرتنه ها چه بودند؟ آنچه امروز می بینیم تا چه اندازه واقعیت دارد؟ و واقعیت کدام است؟"واقع گرایی از دید رهنمافریدون رهنما پیش از ساختن تخت جمشید، در رساله ی خود با عنوان واقعیت گرایی ، کوشیده بود که درک و برداشت خود از مفهوم واقعیت در سینما را تشریح کند و ضمن ترسیم رابطه سینما با هنرهای دیگر از جمله شعر، نقاشی و موسیقی، تعریفی از ماهیت سینما و امکانات آن ارائه دهد.به گمان رهنما، اندازه رخنه "نامن" در "من" یا خویشتن هر ، بهترین پایه سنجش هر واقعیت گرایی بود.آنچه فریدون رهنما در رساله "واقعیت گرایی " کوشید بیان کند، در واقع نوعی پیش درآمد نظری و فلسفی بر هایی بود که بعدها در بازگشت به ایران ساخت.وی در مقدمه این رساله می نویسد: "این رساله، نظریه ای است بسیار شخصی درباره سینما و هنر. آنها که دو مرا دیده اند بی گمان شاهد به کارگیری این نظریه نیز بوده اند و اگر حوصله کرده اند شاید دریافته اند که 'واقعیت جویی' چگونه مرا به واقعیت کاوش های فکری و هنری این سرزمین کشانده است."سیاوش در تخت جمشیدرهنما یکی از معدود کارگردان های ایرانی است که با نگاه و رویکردی مدرن به سراغ تاریخ و متن های کلاسیک ایرانی به ویژه شاهنامه رفته است. دریافت او از شاهنامه و قهرمانان اساطیری ایران مثل سیاوش در سیاوش در تخت جمشید در زمان او بسیار جسورانه و نوآورانه بود.این که در سال ۱۳۴۶ ساخته شد با واکنش های غالبا منفی منتقدان سینمایی ایرانی آن روزگار مواجه شد و به عنوان اثری "روشنفکرانه" و "فضل فروشانه" به آن حمله شد. منتقدان، رهنما را پر از عیب و بدون خلاقیت و تخیل ارزی کرده و آن را "هذیان ها" و "کابوس" های سازی دانستند که نه شناختی از شاهنامه فردوسی داشت و نه قهرمانان آن را درست می شناخت. بیژن سند، منتقد، درباره آن نوشت: "سراسر این نشان می دهد که کارگردان چیزی از تکنیک نمی داند."ضعف های تکنیکی به ویژه در برداری و بازیگری آشکار بود اما بیگانگی رهنما با شاهنامه را نمی توان پذیرفت چرا که رهنما در این ، با انتخاب قالب " در " و قراردادن شخصیت های شاهنامه در دنیای امروز، دریافت ویژه خود از این اثر حماسی را ارائه داد. اما برخلاف نظر سند و دیگر منتقدان ایرانی، سیاوش در تخت جمشید، مورد تحسین برخی صاحب نظران غربی از جمله هانری لانگلوا شناس برجسته فرانسوی و مدیر سینما تک پاریس و هانری کوربن فیلسوف و ایران شناس مشهور فرانسوی قرار گرفت و توانست جایزه ژان اپستاین برای پیشبرد زبان سینما را از جشنواره لوکارنو در سال ۱۹۶۶ دریافت کند. هانری لانگلوا هنگام نمایش درباره آن گفت: " برای انی که عادت به مکتب ناتورالیسم دارند این شگفت آور خواهد بود و نشان می دهد که سینما سخت مدیون تئاتر است."به یاد فریدون رهنما، سینماگر و شمند ایرانی
ضعف های تکنیکی به ویژه در برداری و بازیگری آشکار بود اما بیگانگی رهنما با شاهنامه را نمی توان پذیرفت چرا که رهنما در این ، با انتخاب قالب " در " و قراردادن شخصیت های شاهنامه در دنیای امروز، دریافت ویژه خود از این اثر حماسی را ارائه داددرواقع سینما برای فریدون رهنما، به منزله شعر و نمایش بود و او همانند پازولینی و ژان ماری اشتراب بین این سه پیوندی ناگسستنی قائل بود.پسر ایران از مادرش بی خبر است "پسر ایران از مادرش بی خبر است"، سومین و آ ین رهنماست که اندکی پیش از مرگ ساخت و برخی آن را وصیت نامه هنری رهنما می دانند. برداری "پسر ایران از مادرش بی خبر است" در سال ۱۳۴۸ آغاز شد اما نزدیک به پنج سال طول کشید تا در سا ل ۱۳۵۳ آماده نمایش شود. اولین نمایش این در داد ۱۳۵۴ در سینماتک پاریس بود که هانری لانگلوا، مدیر سینما تک و شناس برجسته فرانسوی آن را معرفی کرد و پس از آن در تیرماه همان سال، برای نخستین بار در جشنواره توس در ایران به نمایش درآمد."پسر ایران از مادرش بی خبر است"، داستان نمایشنامه نویس و کارگردان جوانی است که دلبسته گذشته و تاریخ ایران باستان است و قصد دارد نمایشی مربوط به ایران باستان و نبرد اشکانیان و یونانی ها را به روی صحنه بیاورد اما در این راه با موانع و مشکلات بسیاری مواجه می شود. این اثری نیمه اتوبیوگرافیکال است که رهنما آن را بر اساس تجربه های شخصی دردناکش از کار در سینمای ایران ساخته است. ی است که از نظر فرم و سبک روایت، نه تنها تا آن زمان در سینمای ایران نمونه ای نداشت بلکه هنوز هم یک اثر آوانگارد و تجربی به حساب می آید.به یاد فریدون رهنما، سینماگر و شمند ایرانی
سینما برای فریدون رهنما، به منزله شعر و نمایش بود و او همانند پازولینی و ژان ماری اشتراب بین این سه پیوندی ناگسستنی قائل بوداین داستان ناکامی های تاریخی یک ملت و روشنفکران اوست. فریدون رهنما در این با احضار تاریخ و از طریق مکالمه با تاریخ، به بررسی رابطه انسان امروزی با هویت و گذشته تاریخی اش می پردازد. او در این ، دنیای تئاتر و زندگی را ی ان می گیرد همان سان که در "سیاوش در تخت جمشید"، دنیای و زندگی را یکی گرفته بود. رهنما از شعر، موسیقی، عکاسی، تئاتر و سینما بهره می گیرد تا شه ها و دغدغه های فلسفی اش را به نمایش بگذارد اگرچه برخی ضعف های تکنیکی به ویژه در بازیگری و دیالوگ نویسی، مانع از انتقال درست این شه ها شده است.با این حال "پسر ایران از مادرش بی خبر است" را می توان مقاله ای به سبک مقاله های دهه هفتاد گدار و کریس مارکر دانست که با رویکرد باستان گرایانه رهنما ساخته شده است. اما باستان گرایی فریدون رهنما، همانند برخی از نویسندگان ایرانی عصر او، رویکردی ارتجاعی و شوونیستی نبود بلکه کاملا نقادانه و رادیکال بود.او به سان برخی از ناسیونالیست های افراطی زمان خود، در حسرت امپراتوری و تمدن باشکوه باستانی ایران، اشک نمی ریزد و ضجه نمی زند بلکه با گذشته به مکالمه می پردازد و با نگاهی امروزی با آن مواجه می شود. در صحنه ای از "پسر ایران از مادرش بی خبر است"، یونانی خطاب به اشک، پارتی می گوید: " آیین این سرزمین، همیشه خ مگی بوده و هست و همین بود که ک را به نابودی کشاند و فراموش مکن.در دورانی که غرب ستیزی و بومی گرایی (در قالب شه های ناسیونالیستی افراطی و یا رادیکال)، گفتمان اصلی روشنفکران ایرانی در دهه سی و چهل بود، بومی گرایی رهنما، ضمن ارجاع به هویت تاریخی باستانی، نه غرب ستیز است و نه خصلتی ارتجاعی دارد بلکه هشداری است بر یک غفلت تاریخی و دعوتی است به بازخوانی تاریخ از منظری مدرن. رهنما خواهان ایجاد پلی بین شه ایرانی و شه مدرن غربی بود و ساختار ترکیبی هایش و احضار گذشته در امروز، بیانگر این نگاه پست مدرن او به جامعه، تاریخ و سینما بود.دستاوردهای رهنما با تاسیس تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۶، فریدون رهنما بخش مستند سازی و پژوهش در مورد ایران زمین را راه انداخت. به کوشش او بود که سینماگرانی چون محمدرضا اصلانی، ناصر تقوایی، منوچهر طیاب، هژیر داریوش و پرویز کیمیاوی توانستند نخستین های مستند خود را بسازندفریدون رهنما در شکل گیری بخش پژوهش و مستند تلویزیون ملی ایران، جریان سینمای آزاد و تاسیس مدرسه عالی تلویزیون و سینما نقش مهمی داشت. او به همراه فرخ از مدرسان مدرسه عالی تلویزیون و سینما بود.با تاسیس تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۶، فریدون رهنما نیز جذب تلویزیون شد و بخش مستند سازی و پژوهش در مورد ایران زمین را راه انداخت. به کوشش او در همین بخش بود که سینماگرانی چون محمدرضا اصلانی، ناصر تقوایی، منوچهر طیاب، هژیر داریوش و پرویز کیمیاوی توانستند نخستین های مستند خود را بسازند. هایی چون "جام حسنلو"، "بادجن"، "یا ضامن آهو"، "تپه های قیطریه" و "چه هراسی دارد ظلمت روح" محصول همین دوره است و زیر نظر فریدون رهنما ساخته شده اند. نوآوری های زبانی رهنما حتی در ترجمه واژگان سینمایی نیز دیده می شود. او نخستین ی بود که واژه های سینمایی فارسی را به جای واژه های انگلیسی و فرانسوی پیشنهاد کرد. نما به جای پلان یا شات، نمای درشت به جای کلوزآپ، نمای دور به جای لانگ شات و راه دوربین به جای تراولینگ شات ، از ابداعات رهنما در این زمینه است.رهنما با نوآوری ها و جسارت های بیانی خود، نقش مهمی در ارتقاء زبان و فرهنگ سینما در ایران داشت. شاید امروز زبان سینمایی او اندکی الکن به نظر برسد اما جسارت رهنما در به کارگیری زبانی غیرمتعارف و پرهیز عمدی و آگاهانه او از فرم های مسلط و پذیرفته شده سینمایی، مهم ترین ویژگی کارهای سینمایی او بود.