متن و جملات خواندنی در مورد برادر و شعرها عاشقانه برای برادر مهربان و عاشق

در این قسمت ع های پروفایل از سخنان آموزنده بزرگان را مشاهده می کنید. جملاتی بسیار زیبا و آموزنده که در قالب ع مشاهده می کنید و می توانید برای ع پروفایل مورد استفاده قرار دهید.سخنان بزرگان در قالب ع نوشتهجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دارجملات تصویری از سخنان آموزنده بزرگان و ع پروفایل از جملات زیبا و معنی دار
ع نوشتهجدیدترین ع نوشته های احساسی و ع عاشقانه
جملات عاشقانه جملات عاشقانه انگلیسی ع نوشته احساسی زیبا جملات عاشقانه ناب جملات عاشقانه برای همسر جملات عاشقانه غمگین مجموعه زیباترین و خاص ترین جملات عاشقانه ناب و غمگین من…! مرا که میشنـاسی؟! خودمم ی شبیه هیچ ! کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر اگر نوشته هایم را بی ، منم همان حوالی ام!! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم تورا نه عاشقانه نه عاقلانه و نه حتی عاجزانه که تو را عادلانه در آغوش میکشم عدل مگر نه آن است که هر چیز سر جای خودش باشد؟؟! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم چند وقتیست هر چه می گردم هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم نگاهم اما گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد و من همیشه به دنبال ی می گردم که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید…
جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم دارم فکر می کنم چقدر خوب می شد … نزدیک صورتم نفس می کشیدی می دانی ؟ من رک تر از آنم که نبوسمت ! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم خدا " تو " را که می آفرید حواسش پرت آرزو های من بود ! شدی همان آرزوی من …! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم می توانم تو را " مال خودم " صدا کنم ؟ آن وقت من اسمم را فراموش میکنم و تو هم می توانی مرا " مال خودم " صدا کنی ! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای … که دیگر حتی نمیتوانم مضمون تازه ای پیدا کنم حالا حق میدهی در شعرهایم به همین سادگی بگویم " دوستت دارم " ؟ جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم نمی دانم شب ها من شاعر می شوم و تو را غزل باران می کنم یا تو بهانه می شوی و من غزل غزل می بارم ؟! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم در باران … همه تندتر راه می روند ! تنها منم که ایستاده ام و با چشمانم به تو فکر می کنم ! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم کدام ابر … از سر تو گذشته که من مست بارانم !؟؟ خی مثل چرت صبحگاهی ست ! همه اش با خودم می گویم … فقط پنج دقیقه دیگر ! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم کاش باران بودم ! دقیقاً می گذاشتم روزی که چترت را جا گذاشتی می با …! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم بهانه هم اگر می گیری … بهانه ی مرا بگیر ! من تمام خواستن را وجب کرده ام هیچ
هیچ به اندازه من عاشق تو و بهانه هایت نیست ! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم دستت را بیاور مردانه و نه اش را بی خیال دست بدهیم به رسم کودکی
قرار است هوای هم را / بی اجازه داشته باشیم …! جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم کار خاصی ندارم این روز ها…
در پی پاک ذره های باقی مانده
از نبود تو هستم؛
می روم و یکی یکی جمع می کنم
آن هارا…
تو بعد از رفتنت هم،
مرا سخت به زحمت انداختی؛ جدیدترین استاتوس ها و ع نوشته های عاشقانه و رمانتیک 96،جمله های عاشقانه برای همسر،ناب ترین جملات عاشقانه جهان،جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص،کلمات عاشقانه کوتاه،استاتوس عاشقانه کوتاه برای واتساپ،جمله عاشقانه انگلیسی،استاتوس رمانتیک،جملات عاشقانه برای عشقم ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻣﻦ ….. ﮐﺴﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﯼ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺖ !!…. ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻣﺜﻞ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﭘﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﺭﺩ!!…… ﺍﺯ ﺭﺯ ﻫﻠﻨﺪﯼ ﻫﻢ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ …… ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ …. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﺭﻭﺑﺮﺕ ….. ﻣﻌﺸﻮﻗﺖ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻮﺳﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ… * * * ع نوشته * * * نمی دانم چشمانت با من چه میکند فقط وقتی که نگاهم میکنی چنان دلم از شیطنت نگاهت می لرزد که حس میکنم چقدر زیباست فدا شدن برای چشمهایی که تمام دنیاست * * * ع نوشته * * * ریـخـتم عـوض شده ؛
از وقـتـی تــو را ریخـــتـه ام تـوی خـودم ..!!! حـالـا همـریـخـت توام…! * * * ع نوشته * * * تــــقـصـیـر ِ خــودم بـود
کــه عـــــــــــاشــقـت شــدم
وگـــرنـه
هـیـــچ آدم ِ عــاقـلـی
دل بــــه فــــرشــــتــــه نـــمـی بـنـدد… * * * ع نوشته * * * به پایان رسیده ام اما نقطه نمی گذارم …
یک ویرگول میگذارم ،
این هم امیدیست ، شاید که برگردی …
جدیدترین ع نوشته های احساسی و ع عاشقانه
ع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع لب و بوسه عاشقانه دختر و پسرع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های رمانتیک و عاشقانه زن و شوهریع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاتصاویر زیبای عاشقانه دختر و پسر کنار همع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های آغوش عاشقانه دختر و پسر کنار دریاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاعاشقانه ترین و رمانتیک ترین ع های پسر و دخترع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های پروفایل عاشقانه واتس اپ تلگرام لاین اینستاگرامع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاتصاویر رمانتیک و عاشقانه پروفایل اینستاگرامع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالاع های عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با کیفیت بالا
متن و جملات خواندنی در مورد برادر و شعرها عاشقانه برای برادر مهربان و عاشقع پروفایل برادردر این قسمت شعرهای عاشقانه و جملات کوتاه در وصف برادر را می خوانید.داداش که داشته باشی…یکی هست که وقتی ناراحتی تنها امیدت اینه که اون باورت داره و منتظر شندن حرفاته
داداش که داشته باشی… یکی هست که با وجود اینکه حرفات تکرارین و همش غر زدنن انکار میکنه و میگه بگو
داداش که داشته باشی… یکی هست خطاهاتو که براش میگی عصبی میشه و رگ غیرتش به جوش میاد
داداش که داشته باشی…یکی هست که اعصاب خوردت رو سر اون خالی میکنی و اون آرومت میکنه
داداش که داشته باشی…یکی هست که لب و لوچه آویزونت رو به لبخند تبدیل میکنه با حرفاش
داداش که داشته باشی…یکی هست وقتی یهو یچی بگه اونم بگه :کیه برم خط خطیش کنم؟؟!!
داداش که داشته باشی… یکی هست بگه رفتارت خوبن ولی گاهی زود قضاوت میکنی
داداش که داشته باشی…یکی هست که همیشه نگرانش باشی نگران خوب بودنش دیر ش غیبتش
داداش که داشته باشی…یکی هست که حواسش به تک تک حرفات باشه و تو هم سرتا پا به گوش باشی
داداش که داشته باشی… یکی هست بگه غلط کردی ناراحتی بیخود میکنی ناراحتی ملتففففت؟؟!
توام بگی اره… اونم بگه دِ نشد : مللللتتفففت؟؟ توام جیییغ بزنی بگی اررررهㄟ(ツ)ㄏ
♥♥♥خلاااصه داداش که داشت باشی انگار دنیاااا رو داری♥♥♥***اگر خاطرات کودکی ام روی آسمان شب پخش می شد
تو ستاره درخشان آن بودی
برای همه چیز ممنونم برادر عزیزم***متن کوتاه برای داداشبرادر مثل هر پسری که نزدیک توست، نیست
برادر بهترین دوست است
ممکن است از تو بزرگ تر یا کوچک تر باشد
اما اهمیتی ندارد، او بهترین دوست توست***ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یــــکی هس که آخـــــر شبـا با این کـه خسـتس ببرتت بــــــیرون یــــه هـوایی بخـــــوری…ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﮔﻪ یه ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺷﻤﻨﺖ ﺑﺎﺷﻦ ﺩﺍﺩﺍﺷﺖ ﺭﻓﯿﻘﺘﻪ…ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یعنی یه ﭘﻨﺎهگاه ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺩﺍﺭﯼ…ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یـــــکی هس بیـــاد دسـتاتو گــــره بزنــه بـــــه هم تو بغــــلش و از این که نمیتونی جم بخوری لــــــذت ببــره…
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یـــــکی هس بگــــه خـــــوبه لاکات قشنگن، ولــــــــی زیادی جــــیغن…
ﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یکی هس بـــــگه جـــــوری بـــرو بـــــیرون که ـــی به آبجی خوشـــگلم چـــــپ نیگــــا نکـــنه ملتفتتت؟…
تــــوام بـــــگی آره! بگــــه د نشد ملتفتتتتتتتت؟ تو هم جیغ بزنی بـــــــگی آرررره…
خــــــــلاصه داداش که داشته باشـــــی انگار همه دنیا رو داری… یکی هس اشکاتو از رو صورتت پاکـ کنه…
خوش به حــــــــــال اونایی که همه دنیــــــارو دارن! قدرشو بدونین!***شعر نو برادر دوستت دارمتو همیشه برای من اینجا بوده ای
اما اکنون من را ترک می کنی
می دانم با هم بحث هایی داشته ایم
اما با تمام وجودم دوستت دارم***تک بیتی درباره برادریبرادرم پدرم اصل و فصل من عشقست
که خویش عشق بماند نه خویشی نسب
مولانا***ع برای برادرمتن و جملات خواندنی در مورد برادر و شعرها عاشقانه برای برادر مهربان و عاشق
برادر عزیزم
در زندگی ام آدم های زیادی آمدند و رفتند اما
تو همیشه همه جا بودی
در میان همه جاده های انحرافی زندگی ام
آغوش تو پناهگاه آسمانی من بوده
دوستت دارم***برادر عزیزم
دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …***دوست داشتن و دوست نداشتن
اما اغلب دوست داشتن چیره می شدعشق و تنفر
اما اغلب عشق غالب بودمن این گونه رابطه خواهر برادری مان را توصیف می کنم
عاشقتم داداش گلم***نوشته های زیبا در وصف بردارهر صبح که از خواب بیدار می شوم به تو فکر می کنم
به عنوان قهرمانی که به زندگی ام وارد شد
هنگامی که در نزاع و کشمکش بودم بیشتر و بیشتر برایم ظاهر شدی
می ترسم از اینکه نتوانم بدون تو زندگی کنم …***♥ برادر ♥ که داشته باشی یعنی بعد بابا یه کوه کوچکی برا تکیه داری
♥ برادر ♥ که داشته باشی یعنی میتونی هر گِله ای که از اطرافت داری براش بگی
♥ برادر ♥ که داشته باشی میتونی رو صورتت اشک های پاک شده رو ببینی
♥ برادر ♥ که داشته باشی یعنی میتونی اَداهای خودتو یه بارم خودت ببینی
♥ برادر ♥ که داشته باشی میتونی همه سرکاری ها رو تجربه کنی
♥ برادر ♥ که داشته باشی میتونی باهاش همه جا بری
♥ برادر ♥ که داشته باشی میدونی بعد خدا ، مامان و بابا یکی مراقبته
♥ برادر ♥ که داشته باشی غم دنیا هم سراغت بیاد؛ باز دلت قرصه و پشتت به برادرت گرمه!
♥ برادر ♥ که داشته باشی همه چیز خلاصه میشه تو کودکی و بازی های بچگانتون
♥ برادر ♥ که داشته باشی حتی اگه خودتون هم پدر مادر بشین بازم تو سر و کله زدن خواهری برادریتون کم نمیشه! اون دعوا ها و بگو مگو های سر لج***جملات خواندنی برادرتو چیزهای زیادی به من نشان دادی
و من چیزهایی که نمی دانستم را از تو یاد گرفتم
اما یادت رفت آ ین چیز را به من یاد بدهی
چطور اجازه بدهم که بروی؟
می دانم بعضی وقت ها حق انتخاب نداریم
دلم برای زمانی که خواهر کوچک تو بودم تنگ شده
وقی نام خودم را با صدای تو می شنیدم
آرزو دارم به تو بگویم که “دوستت دارم”
می دانم حقیقت دارد که همه می گویند
“خداوند فقط بهترین ها را می گیرد…!”***آنقدر ناگهانی رفتی
که ما نتوانستیم خداحافظی کنیم
اما برادرها هیچ وقت از هم جدا نمی شوند
خاطرات ارزشمند هرگز نمی میرند***شعر عاشقانه برای برادرمتن و جملات خواندنی در مورد برادر و شعرها عاشقانه برای برادر مهربان و عاشقیک برادر دارم از جان خوب تر
هر چه محبوب است از آن محبوب تر
فریدون مشیری***خاطرات کودکی ام را برای همیشه جایی نزدیک قلبم حفظ خواهم کرد
زیرا برادری داشتم که از ابتدا من را حمایت کرد
ممنونم برادر!***نباید یه مو از سرت کم بشه !
حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی !
اجازه ناراحت شدن نداری !
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی ؟
حق مریض شدن نداری !
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم!***جملات کوتاه داداشیاین یکی یاری بخواهد آن یکی سر می رسد
جز برادر کی به فریاد برادر می رسد؟
علی فردوسی***دوست داشتن برادرانه
عاشقانه نیست اما از عشق قدرتمندتر است
همیشه دوستانه نیست اما بیشتر از رابطه دوستی حمایت گر است***خواهر کوچک تو بودن به من این حق را می دهد که آزارت دهم و لحظه به لحظه سرت نق بزنم!
و برادر بزرگ بودن من، تو را مسئول می کند که من را تحمل کنی بدون توجه به هرچیز دیگر
دوستت دارم برادر***پیام زیبا برای برادر جانمبرادر عزیز … وقتی بهترین دوستانم خیانت د
تو برای نجات آمدی
آن زمان بود که فهمیدم
بهترین دوست واقعی من تو هستی***آیا عجیب نیست که برادرها می توانند همزمان شیرین ترین دوستان و تلخ ترین رقبا باشند؟
دوستت دارم داداش!***داداش گلماگه آفتاب میسوزونه بی خیال
آخه تو سایه بونیاگه آدم ها وفا ندارند بی خیال
آخه تو مهربونیاگه من واست می میرم بی خیال
آخه تو لایق تر از اونی که می دونی***the p o frame of my childhood wouldn’t have been perfect
if it didn’t have a my life biggest strength in it
my brotherقاب ع دوران کودکی ام کامل نبود
اگر بزرگ ترین نیروی زندگی ام در آن حضور نداشت
برادرم***متن و جملات خواندنی در مورد برادر و شعرها عاشقانه برای برادر مهربان و عاشقeven the biggest of boulders, cannot knock down
two brothers standing shoulder to shoulder
i love youحتی بزرگ ترین تخته سنگ ها هم نمی توانند
دو برادر که شانه به شانه هم ایستاده اند را در هم بکوبند
دوستت دارم***تو را در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
تو را در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم***ای برادر ای تمام هستی ام
ای برادر ای نگارمستی امای برادر ای که هم مادر بدی و هم پدر
ای که در عمرت بدی خونین جگراز چه گویم از دلت یا از سرت
یا که از درد تمام پیکرتپیکرت ریش ریش شد ریش ریش شد
جان مولا جان من آتیش شدای برادر با رفتنت پشتم ش ت
روح از تنت رفت و جانم ز تن برفتای برادر رفتی و تنها گذاشتی ما را
جان مولا این چه کاری بود ما رااین چه رسمی بود کرد با ما روزگار
پدر رفت و برادر هم برفتپدر گر رفت برادر بود جایش
برادر رفت ولی هیچ نیست جایشمحمد احمدپور دارنجانی***متن و جملات خواندنی در مورد برادر و شعرها عاشقانه برای برادر مهربان و عاشقﺩﺍﺩﺍﺵ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ یکی هس بگه خوبه لاکات قشنگن، ولی زیادی جیغن …***پشت حرف های یک برادر
پشت نوازش ها
سر زنش ها
پشت تمام نگاه های معنی دارش
پشت سکوتش
پشت لبخند های پراز رازش
عشقی است پنهان تر از تمام محبت های دنیا***نباید یه مو از سرت کم بشه
حق نداری اخم کنی
همیشه باید بخندی
اجازه ناراحت شدن نداری
باید خیلی مواظب خودت باشی فهمیدی؟
حق مریض شدن نداری
باشه؟
چون من دوستت دارم داداش خوبم***جمله احساسی برای برادربرادر خوب و مهربانم دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست . . .***اس ام اس برای برادربرادر عزیزم
دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه میکند
حتی این روزها گاهی پرواز می کنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم***نه اینکه نخواما.....ولی واقعا در توانم نیست بعضیارو به چشم برادری نگاه کنم ????***متن و جملات خواندنی در مورد برادر و شعرها عاشقانه برای برادر مهربان و عاشقدوبیتی های دلتنگی زیبا برای برادربرادر جان نبودت شد عذابم
به خواب آمد خی در سرابمنمی دانی چه آشی پخته تقدیر
تو لالایی بگو تا من بخوابم***برادر جان نبودت درد و زارم
بدان خسته شدم سنگینه بارمزمان و هجر تو کوبیده قلبم
پناهی نیست جز پروردگارمجاسم ثعلبی***بعضی ها را هر چقدر هم که بخواهی تمام نمی شوند
حضورشان گرم است
سکوتشان خالی می کند دل آدم را
آرامش صدایشان را کم می آوری
هر دم… هر لحظه… کم می آوریشان
و اینجا من چقدر کم دارمت بهترین برادر دنیا …***تمام جهان به کنار …!
بازی هایی که در بچگی با داداشم کنار…!
ی که از اون بچگی مراقب آبجیش هست
نمیذاره ی به آبجیش زور بگه
غیرت داره رو آبجیش ولی تعصبی نیست
داداش یادش بخیر شوخی های بچگی
دعواهای بچه گونه،آرامش بچگی
یادش بخیر تو مسافرت همیشه سرت رو پاهای آبجیت بود…
یادش بخیر شیطونی هات تو مدرسه و اومدن منو مامان به مدرست
هیچی مثه این مزه نمیده که یه داداش داشته باشی که پشتته، حامیته
هیچی مثه گفتن داداشی و آجی تو یه خونه لذت بخش نیست…!
داداش تو خودت یه دنیایی واسه من
حتی اگه من دوست داشتنت رو به زبون نیاوردم
ولی بدون که واقعا دوستت دارم داداشی***دختری از برادرش پرسید عشق یعنی چی؟
برادرش گفت : عشق یعنی تو هر روز شکلات مرا از کیفم بر میداری
و من هر روز باز هم شکلاتم رو همونجا میزارم
متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقممتن عاشقانه متن عاشقانه جدید متن عاشقانه کوتاه برای همسر متن عاشقانه کوتاه و جذاب متن عاشقانه دوستت دارم متن عاشقانه شاد متن عاشقانه برای عشقم متن عاشقانه زیبا و کوتاه متن عاشقانه بلند, جملات عاشقانه ناب جملات عاشقانه کوتاه جمله عاشقانه زیبا جمله عاشقانه به همسر جملات ناب عاشقانه و احساسی جملات عاشقانه زیبا برای مخاطب خاص جملات احساسی متن عاشقانه جدید, ع عاشقانه دونفره بدون متن ع عاشقانه متن دار ع پروفایل عاشقانه دونفره ع پروفایل عاشقانه جدید ع عاشقانه خفن ع خاص و زیبا ع خاص هنری ع عاشقانه جدیدحقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنندبه اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارمتولدت مبارک عزیزمامروز برایت زیبا ترین گل های دنیا را خواهم آورد،هرچند تو مهربان تر از همه آن هایی.امروز تولد تو تولد همه خوبی هاستسبز ترین خاطرات از آن انیست که
در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم
تولدت مبارکتارهای گیتارم را به لرزش در می آورم
تا بارها و بارها به تو بگویم دوستت دارم
بارها این تارها به صدا درمی آیند و می گویم : تولدت مبارک بهترینمتبریک تولد عاشقانهعاشقانه در انتظار تو هستیم
کم طاقت دیدار تو هستیم
با آمدنت جمال ما روشن شد
حالا که آمدی گرفتار تو هستیم !
تولدت مبارک عزیزم !پرستوی خیال من
تاریخ میلادتو بهاران من است
وبهترین بهانه برای بودنم
پیشاپیش جشن میلادت مبارکعزیزم ، زیباترین لحظه زندگیم را صرف با تو بودن میکنمو شکفتن زیبایت را در (…) مهر ، تبریک میگویماز طرف دوست دار همیشگیت (…)می گویند هر ی نیمه ای گمشده داردتو اما مرد منتمام گمشده ی منیو من یک هیچ ناتمام که باتو هست می شوماین هیچ ناتمام،عاشقانه تورا دوست داردای مرد دوست داشتنی دنیای نه امتولدت مبارک آقایی منمتن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقملذت دنیا
داشتن ی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . . .متن عاشقانهیه وقتایی فراموش بعضیامثل فراموش نفس کشیدنه، درست مثل فراموش توجمله زیبا و خاص عاشقانهعاشقم باش و کنارم بمانبگذار آوازه ی عشقمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوندآنها که بر سر ج مان شرط بسته اندجملات احساسی و عاشقانه دوستت دارمعشق منﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯی ﺑﺮﺍی ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪنی ﻧﯿﺴﺖﺧﻮﺍستنی ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮی ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭ نمی ﺷﻮی ، ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡجملات کوتاه در مورد دوست داشتنمن از عهد آدم تو را دوست دارم
از آغاز عالم تو را دوست دارمچه شب ها من و آسمان تا دم صبح
سرودیم نم نم، تو را دوست دارمنه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی
من ای حس مبهم تو را دوست دارمسلامی صمیمی تر از غم ندیدم
به اندازه ی غم تو را دوست دارمبیا تا صدا از دل سنگ خیزد
بگوییم با هم: تو را دوست دارمجهان یک دهان شد هم آواز با ما
تو را دوست دارم، تو را دوست دارممتن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقمعشق
همین خنده های ساده توست
وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی
تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم . . .دلم در حلقه غم ها نشسته
زبانم بسته سازم ش ته
وجودم پر از شعر عاشقانست
تو را خواهم این حرفا بهانست !چرا می گویند “ها” نشانه جمع است ؟!
اما وقتی با “تن” جمع ببندی
“تنها”خودت می مانی و خودت!هیچوقت
آﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﮑﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
ﺑﯽ ﺧﻮﺩﺕ !اس ام اس عاشقانه غمگیندلی به وسعت دریای کدر نمی خواهم،
برای من دلی به شفافیت یک لیوان اب ،کافیست . . .متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقمحرام باد دوست داشتن ی که عاشقی سرگرمی اوست . . .جغرافیای کوچک من
همین چشم های مشکی توست
که هیچ چیز جایش را نمی گیرد . . .چشمان مرا به چشمهایش گره زد
بر زندگیم رنگ غم و خاطره زد
او رفت ولی نه طبق قانون وداع
یکبار فقط به شیشه ی پنجره زد . . .دل من را تو بردی با نگاهتاسیرم کرده ای با روی ماهتتو را با بی گناهی می شناسن یکن هست زیبایی گناهت ! متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقممتن عاشقانه برای همسرم*** متن های عاشقانه زیبا و جدید ***عشق یعنی:
وقتی نیستش به یادشی و می خوای باهاش باشی
وقتی باهاشی همش می خوای نگاش کنی
وقتی نگاش میکنی دوست داری از ته قلب شاد باشه
و وقتی داری نگاش میکنی و میفهمی از ته قلب خوشحاله عاشق تر شی…*** متن های عاشقانه جدید ***تو مرا می فهمی
من تورا می خواهم
و همین ساده ترین قصه یک انسان است
تو مرا می خوانی
من تو را ناب ترین شعر زمان می دانم
و تو هم می دانی
تا ابد در دل من می مانی…کاریکلماتور جدید*** متن عاشقانه و متن های عاشقانه کوتاه و زیبا و جدید ***آدمهایى هستنند که وجودشان در زندگیت نور امید است…به راستى شا ار خلقت خدا هستند…وجودشان تنت را گرم و ته دلت را قرص مى کند…گاهى زبان هم در برابر تعریف تمجیدشان قاصر مى شود…انگارى که الهه ى عشق هستند و واژه ى فرشته هم براى آنها اندک است…آدمهایى که براى آفرینششان باید دست به آسمان برد و خدا را شکر کرد…اگه یه زن
تو رو اونقدر دوس داشته باشه که
از آرزوهاش بخاطرت بگذره،
از خدا یه عمر تازه بخواه!
یه عمر واسه خوشبخت ش خیلی کمه!متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقمغیرت یعنی نزاری از دیگران آزاری به طرفت برسه
نه اینکه اونو آزار بدی به خاطر دیگران
وقتى به یکى زیادى تو زندگیت اهمیت بدى
اهمیتتو تو زندگیش ازدست میدى
به همین راحتىزندگی شبیه شعریستقافیه هایش با من ، ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مردماه در اوج غرورش به زمین خواهد خوردچون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردندبرق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد . . .انسانهای خوب همانند گلهای قالی اندنه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن ، دائمی اند !زیباترین جمله های عاشقانهدیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــدنه ـــمـاس هـــایم راو نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـیدرخـتـی از غــــرور کـاشـتم… متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقمدلی که ش تی را گچ چاره نکرد ، گل گرفتمش . . .با یاد تو این ستاره ها رنگی بوداین دفتر خاطرات من سنگی بوداز درس کلاس عاشقی سهمم بازیک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .دیگری جز تو مرا این همه آزار نکردآنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .لعنت به همه ی قانون های دنیا که در آن ش تن دل پیگرد قانونی ندارد . . .تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بوداز امروز ، هرچه بنویسم صادقانه استعاشقانه دوستت دارم . . .یه رابطه از اونجایی اب میشه کهتو ناراحتش کنی و یکی دیگه آرومش . . .سرد بودنم را بگذار به حساب گرم بودنت با دیگران . . . متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقمبهانه میتراشی و مرا عذاب میدهیبه روح بی قرار من تو اضطراب میدهیدلم پر از گلایه ها ، تنم اسیر درد و خونولی تو قهر با دلم برای لحظه ی مکن . . .متن عاشقانه غمگین*** متن های عاشقانه کوتاه و زیبا ***ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ…
ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ…
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺫﻫﻦ ﺭﻭﯼ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮﯾﺪ …
ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﻟﺬﺕ ﺩﺍﺭﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ …
ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﻛﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺯﻥ ” ﺑﻮﺩﻥ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ …
ﻣﺮﺩ ﻫﻢ “ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ” ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻱ ﺭﻭﯼ ﺑﯽ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺯﻥ ﺭﻓﺖ …
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺪﺍﯼ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺷﺪ …
ﻫﻤﺎﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻃﺎﻗﺖ ﺁﻭﺭﺩ …
ﻛﻼﻓﮕﻲ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ …
ﺧﻼﺻﻪ ” ﻣﺮﺩ” ﻭ “ﺯﻥ” ﻧﺪﺍﺭﺩ …
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻱ ” ﻣــﺎ ” ﺷﺪﻥ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﯼ …
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺵ ﺑﺮﺍﻳﺶ …
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺣﺲ ﻛﻨﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺗﻮ ﺩﺭﻛﺶ ﻧﻤﻴﻜﻨد*** متن عاشقانه کوتاه و زیبا و جدید ***کم سرمایه ای نیست .. !داشتن آدمهایی که ح رابپرسند …!ولـــــی . . .از آن بهتر داشتن آدمهاییست که وقتی ح را میپرسندبتوانـــی بگویی: خـــــوب نیستم ..*** متن های عاشقانه برای عشقم ***تبسم را نه می توانیم ب یم، نه می توانیم قرض کنیم…
فقط مى توانیم هدیه بدهیم
میســــپارمت به لبخند ها…
در مسیر باد بمان تا بوى مهربانیت تسخیر کند این شهر را…
لبخندبزن دوست من
تنور دلت گرم…متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقم*** متن های عاشقانه برای عشقم ***ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ؛
ﻳﮏ ﺭﻭﺯ …
ﻳﮏ ﻣﺎﻩ …
ﻳﮏ ﺳﺎﻝ …
“ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ”
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ
ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ،
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند
ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ….
ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ!
ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ
ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ
ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ…….*** متن های عاشقانه برای عشقم ***میتوان زیبا زیست
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیرشویم
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بدوخوب
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پرازفکروامید
عشق باشیم وسراسرخورشید
زندگی همهمه مبهمی از ردشدن خاطره هاست
هرکجاخندیدیم هرکجاخند م
زندگانی آنجاست
بی خیال همه تلخیها*** متن های عاشقانه برای همسرم ***اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺷﺎﺩﯼ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﻬﺸﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ ..
ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ
ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ . . .
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯﯾﺪ . . .
ﺍﮔﺮﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ، ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﺑﺎﺷﯿﺪ . . .
ﺍﮔﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯿﺪ،
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ . . .
ﺩﻧﯿﺎﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ” ﭘﮋﻭﺍﮎ ” ﻧﯿﺴﺖ . .متن عاشقانه | زیباترین جملات عشقولانه و متن های عاشقانه کوتاه برای عشقم*** متن های عاشقانه برای همسرم ***این موهبت الهی است که صبحگاه چشم بگشاییم و یادمان بیاید دوستانی داریم
“آبی تر از آسمان”
“روشن تر از صبح”
زلال تر از شبنم……..
دوستانی که خود خورشیدند……..
و سپاس پروردگار را به خاطر این نعمتش…….
روزتان نیکو ، جسم و روحتان پرنشاط، بخت و اقب ان زیباامیدواریم از این متن های عاشقانه در این بخش از پارسی وان لذت برده باشید. شما میتوانید چند وقت یکبار یکی از این متن ها را برای عشقتان بفرستید.
در این قسمت تاپ ناز ع پروفایل روز پدر و روز مرد و همچنین جملات عاشقانه تبریک روز پدر را مشاهده می کنید. امیدواریم از دیدن این ع های پروفایل و جملات روز پدر لذت ببرید.ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرجملات تبریک روز پدربهترین رفیق و شریک زندگی تو اونیه که…این حس رو به تو بده که تو می تونی تو هر زمینه ای از زندگی بهترین باشی…همسر عزیزم من با تو بهترینم… روزت مبارک *******به مردی که زبانِ سکوت زنش را بفهمدباید گفت: خدا قوت!روزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرتوی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “
به همراه یک آسمان عشق و تمنا
تقدیم به تو همسر عزیزم ، روزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرشنیدن صـــــــدای قلب ی که دوستــــــش داریزیبــــــــــاترین موسیقی دنیـــــاست…شوهر عزیزم دوستت دارم ، روزت مبارک اس ام اس روز پد در بشنو این حرف فرزند خویشعزیزو گرامی و دلبند خویشتویی مایه ی بود و پیدایشمکنا رت به ناز و به آسایشمپدر تکیه گاه وجود منیتو سرمایه ی هست و بود منیپدرم روزت مبارک بادع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرع پروفایل تبریک روز پدر و رروز مردبهترین رفیق و شریک زندگی تو اونیه که…این حس رو به تو بده که تو میتونی تو هر زمینه ای از زندگی بهترین باشی…همسر عزیزم من با تو بهترینم . . . روزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرتبریک روز مرد و روز پدرگاهی وقتا چقدر مرد بودن سخته،
نش تن غرور سخته،
نترکیدن بغض سخته،
چقد سخته دلت گریه بخواد اما نتونی
تو تنهاییت باخودت بخاطر غرورت راحت باشی،
کوه آهنین روزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرع روز پدربــگذار یـک بــار دیـگر بـگویـم :که مـرد هـمـیـشـه مــحبـوب مـنچــقدر “دوســتــت دارم”در تــنـگـــاتـنـگ آغـــوش امــن “تو”چـــه لـــذتی از زن بـــودنم می برم !ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرتکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست . . . اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند و با وجود همه مشکلات ، به تو لبخند زد تا تو دلگرم شوی . . . که اگر بدانی چه ی کشتی زندگی را از میان موج های سهمگین روزگار ، به ساحل آرام رویاهایت رسانده است ؛ ” پدرت “را می پرستیدی . . .ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرمتن تبریک روز پدرمهمسرم روزت را تبریک گفته و هزاران هزار شاخه ی رز صورتی را به همراه تمام عشق که
موجودیم است تقدیمت می کنم قربونت برم بدون که همیشه دوست داشتم ،دارم و
خواهم داشت . . .ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرزیباترین ع های پروفایل برای روز پدربه دنبال قشنگ ترین واژه ها و کلمات میگردم اما هیچ کلمه و واژه ای نمیتواند عظمت حضور تو را در زندگی من وصف کند فقط میگویم ” دوستت دارم پدر ” روزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرظـاهـــرش جـــدیست ..
امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اشبـه وسعـت یک اقــیـانــوس است !
بــد قـول نــیـست ..امـــا گرفتار است با او راه بیا
خــستـه کـه بــاشـد،تــنهـایش بــگــذار، تودار است
اما صبر کن خودش بعد حرفهایش رامی گوید !
او تمام دنیای من است …پدر روزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرهدیه روز پدربــگذار یـک بــار دیـگر بـگویـم:که مـرد هـمـیـشـه مــحبـوب مـنچــقدر دوســتــت دارمدر تــنـگـــاتـنـگ آغـــوش امــن توچـــه لـــذتی از زن بـــودنم می برم !ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرکارت پستال روز پدرتوی این روز عزیز، توی این لحظه های قشنگزیباترین کلمه ای که میشه گفت یک دوستت دارمبه همراه یک آسمان عشق و تمناتقدیم به پدر عزیزمروزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدربهترین ع پروفایل روز مردمیلاد با سعادت
مولود کعبه مولی الموحدین ، المومنین، علی (ع)
محضر عصر و ا مان، الانس و الجان حجت ابن الحسن العسکری حضرت مهدی عجل الله تعالی
فرج و تمام عاشقان حضرت تبریک وتهنیت باد.ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرپدر روزت مبارکبرخیز که قدسیان جوابت بدهند
وز کوثر معرفت ت بدهند
چون ماه رجب باشدو اعیاد علی
کعبه مانند صدف در دل خود گوهر داشت
گوهری زینت هستی چونان حیدر داشت
یک پیاله ز می اش مست کند عــــالم را
آنکــه اندر قدحش باده ای از کوثر داشتع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرروز پدرمیلاد با سعادت مولود کعبه مولی الموحدین ، المومنین، علی (ع) محضر عصر و ا مان، الانس و الجان حجت ابن الحسن العسکری حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و تمام عاشقان حضرت تبریک وتهنیت باد.ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرپدر ای که از تو جاریخون زندگی تو رگهامای که از نور دو چشمتنور زندگی به چشمامپدرم روزت مبارکع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرهمسر عزیزماز زمانی که خانه عشقت پناهگاه خستگی من شد ، شیدم که الهه عشق بهترین ِ بهترین ها را نصیب من کرده است…روزت مبارک همسر عزیزمع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرببخش که گاهی آنقدر هستی که نمی بینمت ، ببخش تمام نادانیها و نفهمی ها و کج فهمی هایم را، اعتراض ها و درشتیهایم را ، و هر آنچه را که آزارت داد .
دستانت را می بوسم و پیشانیت را ، که چراغ راه زندگیم بودی و هستی و خواهی بود ، خاک پایت هستم تا هست و نیست هست . به حرمت شرافتت می ایستم و تعظیم می کنم .ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرهمیشه مادر را به مداد تشبیه می که با هر بار تراشیده شدن کوچک و کوچک تر می شود ولی پدر یک خ ر شکیل و زیباست که در ظاهر ابهتش را همیشه حفظ می کند، خم به ابرو نمی آورد و خیلی سخت تر از این حرفهاست؛ فقط هیچ نمی بیند و نمی داند که چقدر دیگر می تواند بنویسد بیایید قدردان باشیمبه سلامتی پدر و مادرهاع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدر“پدر”
شور عشقت هست در قلبم ای پدر
گرمی لبخندهایت هست در ذهنم ای پدر
مهربانی هایت همواره در من جاری است
ساز آوای صدایت هم همیشه با من است
از تو از عشق تو لبریز هستم ای پدر
من برای دیدنت با سر دوانم ای پدر
زندگی یعنی پرواز در آغوش تو
مرگ یعنی من بدون عطر تو
حرف آ را برایت مینویسم ای پدر
با تو بودن را دوست دارم ای پدرع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدروقتی پشت سر پدرت از پله ها میای پایین و میبینی چقدر آهسته میره ، میفهمی پیر شده ! وقتی داره صورتش رو اصلاح میکنه و دستش میلرزه ، میفهمی پیر شده ! وقتی بعد غذا یه مشت دارو میخوره ، میفهمی چقدر درد داره اما هیچ چی نمیگه… و وقتی میفهمی نصف موهای سفیدش به خاطر غصه های تو هستش ، دلت میخواد بمیریع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرپدر جان ، با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم و پیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم که فرزند انسان بزرگ و وارسته ای چون شما هستم. پدر جان عاشقانه دوستت دارم و دستانت را میبوسم.ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدرپدرم گفته است از جانت دست بردار، از زخمت اما نهزیرا اگر زخمی نباشد دردی نیست و اگر دردی نباشد در پی نوشدارو نخواهی بودو اگر در پی نوشدارو نباشی عاشق نخواهی شدو عاشق اگر نباشی خ نخواهی داشت ع پروفایل روز پدر و روز مرد و جملات عاشقانه برای تبریک روز پدر
جملات ناب تاثیرگذارترین و امید بخش ترین جملات ناب عاشقانه 97
جملات ناب عاشقانه ، همراه با زیباترین جملات ناب جملات ناب انگلیسی جملات ناب عاشقانه جملات ناب فلسفی جملات ناب خ و جملات ناب بزرگان را برای شما عزیزان در این مجموعه از سایت روزگار قرار میدهیم. جملات ناب، جملات ناب عاشقانه عشق
تنها ارثیه ایست
که از من به تو می رسد؛
مرا ببخش اگر
با دست های خالی
دوست داشتمت! لحظه ها
تنها پرندگان مهاجری هستند
ک هرگز
ب آشیانه باز نخواهند گشت . . .
دری م لحظه لحظه زندگی را ایمان بیاوریم به پرواز یک پرنده
به گرمای یک دست
به حضور یک دوست
ایمان بیاوریم به عشق
و به خ که همیشه با ماست . . . جملات ناب، جملات ناب عاشقانه هر لحظه را زندگی کن
عاشق هر روز باش
زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…
یک لبخند بسیار ساده است اما واقعا می تواند روز ی را تغییر بدهد ! زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان زندگی تمامش خطای دید است
من تو را می بینم تو مرا نمی بینی
تو مرا می بینی من تو را نمی بینم
یک خطای ساده ی بی انتها… جملات ناب، جملات ناب عاشقانه آدم های خوب نه خاطره اند نه تاریخ بلکه حقیقت روزگارند درست مثل خودت جملات زببا و عاشقانه برای مخاطب خاص می ترسم ی جایم را در قلبت بگیرد بوی تنت را بگیرد آغوشت را از من بگیرد چه احساس مبهمی است حسادت ! جملات ناب کوتاه آغشته به تو میشود روحم ، نفسم ، بند بند وجودم وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . . جملات ناب، جملات ناب عاشقانه خوشبخت
ی است که
از دیگران عبرت گیرد و بدبخت
ی است که
مایه عبرت دیگران گردد بی کلام اینجا باش بودنت با دل من ، بی صدا هم زیباست ! هر طرف،
آیاتی از خوشحــالــی ست!
زیــن میــان جــای تــو،
تنهــا،
خــالــی ســت…! جملات ناب، جملات ناب عاشقانه جملات پر احساس و عاشقانه ناب دیـگـر هـیـچ مـزه ای دلـچـسـب نـخـواهـد بـود . . مـن تـمـامِ حـسِ چــِشـایـی ام را . . رویِ لـبـانـت . . جـا گـذاشـتـه ام . . پیامک عاشقانه جدید بـــوی نــارنـــج مــی دهــی عـشــق مــن… بــهــار مــی آیـــی یــا پــایـیـــز مــی رســی؟ جملات عاشقانه برای مخاطب خاص جملات عاشقانه ناب و زیبا هی تو کمی نزدیکتر بیا اما چیزی نگو بگذار فقط بگذار چشم هایمان این همه دوست داشتن ها را زیرنویس کنـــد جملات ناب، جملات ناب عاشقانه جملات عاشقانه زیبا هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند ! عشق
همین خنده های ساده توست
وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی
تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم جملات رمانتیک و عاشقانه جدید بدون گذرنامه از خیالم عبور خواهی کرد مهربانیت را مرزی نیست جملات ناب، جملات ناب عاشقانه متن کوتاه عاشقانه و احساسی باران می بارد ! به حرمت کداممان ؟ نمی دانم همین اندازه می دانم که صدای پای خداست شاید دلی در این حوالی گفته باشد دوستت دارم جملات عاشقانه برای مخاطب خاص وقتی تو با منی ترافیک می تونه بهترین مکث عالم باشه جملات عاشقانه و ناب سوگند میخورم به جز حضور تو حتما بخوانید : ع های عاشقانه و متن های عاشقانه و فاز سنگین هیچ چیز این جهان را جدی نگرفته ام حتی عشق را جملات ناب، جملات ناب عاشقانه گــاهـے
از عشـق هـم
باشڪوه تـر استـ
بودن با ڪسے
ڪه خوب بلد استـ
زخـم هایتـ را ببـوسـد..! اعتیاد هم دلیل زیبایی است برای مردن وقتی که تزریق هوای تو باشد … جملات زیبا و احساسی متن کوتاه عاطفی و زیبا حس بودنت قشنگترین حس دنیاست توکه باشی هرروز را نه هرثانیه راعشق است جملات ناب، جملات ناب عاشقانه سکوت وصبوریم را
پای ضعف وبی یم نگذار!
دلم به چیزهایی پایبنداست
که تویادت نمیاد . . . جملات ناب عاشقانه معشوقه ای پیدا کرده ام به نام روزگار این روزها مرا در آغوش خویش سخت به بازی گرفته است اس ام اس های عاشقانه زیبا و جدید تنهایی همین است تکرار نامنظم من بی تو بی آنکه بدانی برای تو نفس می کشم جملات ناب، جملات ناب عاشقانه این عطر را
که به تنت می زنی
موسیقی آرامی است
با امضای خاص تو …
که جعل اش محال است…! جملات ناب زندگی
گاهی برای چشیدن خوشبختی واقعی باید به دنبال دلتان بروید
و اهمیت ندهید دیگران ممکن است چه فکری کنند زندگی تکرار فرداهای ماست
میرسد روزی که فردا نیستیم
آنچه میماند فقط نقش ن ت
نقش ها می ماند و ما نیستیم … جملات ناب، جملات ناب عاشقانه امروزت را دریاب …
به دنبالِ اتفاقاتِ جدید باش
تو می توانی امروزت را
به شا اری بی نظیر تبدیل کنی . . گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد. زندگی هدیه ایه که نباید حروم بشه
شما نمیدونید برگه بعدی زندگیه چیه
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی… جملات ناب و زیبا درباره زندگی
ز زندگی خود لذت ببرید و قدر ثانیه های خود را بدانید.
زمان ارزشمند است و ما یکبار بیشتر زندگی نخواهیم کرد جملات ناب، جملات ناب عاشقانه همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود ﻟﺤﻈـﻪ ﻫــﺎ ﻧﻪ ﺩﯾــﺮ ﻣﯽ ﺁﯾﻨـــﺪ ﻭ ﻧـﻪ ﺯﻭﺩ
ﺁﻥ ﻫــﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﺳــﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯽ ﺁﯾـﻨـــﺪ
ﺍﯾﻦ ﻣـــﺎ ﺁﺩﻡ ﻫــﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺩﯾــﺮ ﯾــﺎ ﺯﻭﺩ ، ﻣﯽ ﺭﺳﯿـــﻢ ! آرامش را باید
در وجود خودمان جست و جو کنیم
نه اینکه منتظر باشیم
دیگران برایمان به ارمغان بیاورند “قوی”
ی است که نه منتظر می ماند
“خوشبختش”
کنند و نه اجازه می دهد
“بدبختش” کنند جملات ناب، جملات ناب عاشقانه متن های کوتاه و جملات ناب زندگی
نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم امروز را بی قضاوت تنها شاهد باش
هر رفتاری از دیگران قصه ای دارد شاید پر غصه
نا آگاهی را ده مگیر
تو مهــــــــربان باش در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست … زندگی تمامش خطای دید است
من تو را می بینم تو مرا نمی بینی
تو مرا می بینی من تو را نمی بینم
یک خطای ساده ی بی انتها… برای زندگــــــــــــی شاد
کافیست چشمانتان را ببندید
و آن منظره ک برایتان خوش آیند است تصور کنید
به همین سادگی خوشحال شدید
دلنوشته های عاشقانه و جمله های احساسی رمانتیک زیبازیباترین دلنوشته های عاشقانه و رمانتیک در تاپ نازدر این بخش سری جدید دلنوشته ها و جملات عاشقانه و ناب را می خوانید.هر سیگار اشکی ست
کمی غلیظ تر
کمی کشنده تر
کمی بی صداتر
کمی….دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانهشده تا حالا که حس کنی داری دروغ میشنوی ؟؟
شده جای رو دست اون ادم دروغگو یا جای اینکه با نیشخند نگاهش کنی با یه تشنگی زیاد دنبال کلمه به کلمه حرفاش بری؟؟
شده دروغای ی شیرین ترین حرفهای زندگیت بشه؟
شده شیرین ترین حرفها رو از غریبه ترین آشنای زندگیت بشنوی؟؟
شده تا سر حد مرگ همون ادم دروغگوی شیرین زبون رو بخوای؟
شده حاضر باشی با همون دروغاش بمونه؟؟؟
اگه آره
باید برات دل سوزوند…
چون از بی ی حاضر به بودن با هر ی شدی….دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه جدیدمن هنوز هم باور دارم…
عاشــق که باشے…
میتوانے صدا را بغل کنے…
ببــوسے…
و نـــوازش کنے…
عاشــق که باشے
صدایش میشـود مرحمے
بر زخــم جــاده ها..دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه با ع بی اجازه دوستت دارم
چشم از تو
اشک از من
دل از تو
درد از من
قلب از تو
طپش از من
نفس از تو
مرگ اگر باشد آن هم از من!!!دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه غمگینچه رازی در این جمله است
دوستت دارم
که هرکه می گوید
عاشق تر میشود
و هرکه می شنود
بی تفاوت تر………..!
مگر جز این میتوان گفت……دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه و زیباعصرها گل های نیلوفر باغچه هم
مانند من بی قرار لب هایت می شوند
تا دوستت دارم هایت را
تکرار کنیدلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانهحالم عجیب است
ب خواب دیدم ی تو را به اسم کوچک صدا زد
و تو خندیدی !!
خواب دیدم به گُلِ سرت زل زده !
دیدم …
نه دیگر ندیدم
در خواب مُردم !
در خواب دق !!دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه و جذابعشق، تقویم بی انتهایی است
برگ هایش
رنگ قرمز ندارد
عشق، هر روز، شنبه ست
هرگز ندارد…دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه زیب ا بامڹ پابرهنہ!
نفس بہ نفس
گام بہ گامـــــ
شانہ بہ شانہ
دور از هیاهوےشهر شلوغ،
در آغوش ساحڸ بدویمـــــ
زندگے…
همیڹ درڪ امروز است…دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه دوست داشتنکوچه ای بی عبورم ،شبی بی مهتاب…
درد چون هواست و به ناچار میکشم نفس….
قورت داده ام زمستان را
یخ بسته دلم…
گیر کرده ام در خلوت ِ خاموش و جا مانده ام در فصلی که عشق
راهش از من جدا گشت…
دیگر مرا
نمیشناسد آن آشنای دور…
آفتاب آرزوهایم را
ربوده فلک
دیگر
تابشی نیست
این دلِ یخ بسته
بهارش را خاک کرده اند….دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه جدیدبعضی وقتا قهر نمیکنی که بری …….
قهر میکنی تا ببینی چقدر واسه طرفت ارزش داری !…
تا وقتی میاد و از دلت در میاره……
علاقت بهش دو برابر بشه ……..
اگه همه اینو میفهمیدن……
شبا هیچ باغصه نمیخو د …….
اما حیف…
اینجـــــــــا زمین است،قیمت یک عــــــــــــــشق تا عــــــــــــشق دیگر…
یـــــــــــک قهر ساده است……….!
همیـــن….دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه وجذابگاهے دلــم مےخواهد
عاشقانہ ننویــسم
عاشقانہ زندگے نکنم
عاشقانہ راه نـــروم
عاشقانہ فکـر نکنم اما تا یــاد تــو مے افتم
مےبینم ڪہ نمےشود.دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه دوست داشتنکه تا چشم باز و بسته میشه
وقت رفتنت از راه میرسه
همیشه وقت برای بودنت کمه
برای به آغوش کشیدن و غرق شدن تو امنیت تنت
برای غرق شدن تو خنده ها و سحر سرانگشتای مهرت
تو از خانواده ی شوقی هستی
که لحظه ی اول را به گرمی سرذوق میاری و با سردی دل رو آواره می کنی
بعد از تو، روزگار اشک می شه ویادی که زرد میشه و خاطره ای که شومینه ی دل …
و روحی که بدون تو سرد تر و سرد تر میشود…
اصلا کاشدلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانه زیباباید یاد بگیرم
مادامی که از عشق ی
مطمئن نشده ام، با او خاطره ای نسازم
چرا که تاوان خاطرات
جنون است
و بس..!دلنوشته های عاشقانه, دلنوشته های عاشقانه جدیددلنوشته های عاشقانهبعضیها وقتى برایت مینویسند
خوبى؟؟
آدم، لبخند مهربانشان را بین حروف میبیند!
قدرشان را بدانید!
آنها مهربانى را اعتبارى دوباره میدهند…دلنوشته های ناب عاشقانه و رمانتیک
 عاشقانه10 عاشقانهارسال شده توسط: چنگیز قیاسی 12 فروردین 97 ساعت 10:09 عاشقانه همواره از آن دسته از هایی است که کمتر ی پیدا می شود که دیدنش را پس بزند. بنابراین در روزهای باقی مانده تعطیلات نوروزی پیشنهاد میهن پست این است که اگر علاقه و وقت دیدن را دارید و مهمتر از همه بدتان نمی آید که برای دیدن عاشقانه ی کمدی وقت بزارید ، حتما در بین این 10 عاشقانه ی کمدی که به شما معرفی خواهیم کرد ، حداقل یکی را انتخاب کرده و با آرامش خاطر به دیدن آن بنشینید. با ما همراه شوید.عشق حقیقی love actually : این عاشقانه ی کمدی ، یک اثر کمدی رمانتیک بریتانیایی به نویسندگی و کارگردانی ریچارد کرتیس در سال 2003 که در بریتانیا با استقبال مواجه شد. طبق گزارش روتن تومیتوز 63% منتقدان بر اساس 191 بررسی امتیاز مثبت به آن اهدا د. موضوع کریسمس بوده و به همین دلیل باید تماشا کرد. عاشقانه عاشقانه عشق حقیقی love actuallyسرزمین ماجراجویی adventureland : این هم که در لیست 10 عاشقانه ی کمدی ما قرار دارد ، یک یی به نویسندگی و کارگردانی گرگ ماتولا در سال 2009 و با بازی ستارگانی چون جسی آیزنبرگ و کریستن استوارت که جیمز برنان را نشان می دهد که در تابستان سال 1987 فارغ حصیل شده و تور اروپا را آغاز می کند و در عین حال در حرفه رو مه نگاری به دنبال کار است. مشکلات مالی باعث می شود که در فصل تابستان به دنبال کار باشد. به همین دلیل به سرزمین ماجراجویی در غرب پنسیلوانیا رفته و با امیلی لوین یک گزارش تهیه می کند. این در هفته اول 5.7 میلیون دلار فروش داشت و رتبه 6 را دریافت کرد. عاشقانه عاشقانه سرزمین ماجراجویی adventurelandفراموش سارا مارشال forgetting sarah marshall :این هم با داستان جالبی که دارد از دیگر پیشنهادات ما برای دیدن عاشقانه ی کمدی است . ی به کارگردانی نیکولاس استالر در سال 2008 که سگل نویسندگی آن را بر عهده داشته و در استودیوی یونیورسال اکران شده است. درباره یک نویسنده تلویزیونی به نام پتر برتر است که به هاوایی سفر می کند تا عشق سابق خود سارا مارشال را فراموش کند. این در هفته اول و در 2،798 سینما در ایالات متحده و کانادا 17,7 میلیون دلار فروش داشت. عاشقانه عاشقانه فراموش سارا مارشال forgetting sarah marshallسلستا و جسی برای همیشه celeste and jesse forever : کارگردانی این عاشقانه ی کمدی را لی تولاند کریگر در سال 2012 به عهده داشته و توسط جونز و ویل مک کورمک، که در نقش آفرینی نیز داشتند، نوشته شد. این اثر با تحسین منتقدین مواجه شد. روتن تومیتوز بر اساس 130 بررسی امتیاز 70% را به آن اهدا کرد. نقش آفرینی بازیگران در این بسیار چشمگیر بوده و رشیدا جونز هم استعداد خود را در این اثر نشان داد. عاشقانه عاشقانه سلستا و جسی برای همیشه celeste and jesse foreverخواستگاری the proposal : این یی هم در سیتکای آلاسکا که در سال 2009 توسط آن فلتچر کارگردانی و به وسیله پتر شیارلی نوشته شده است.. داستان این عاشقانه ی کمدی درباره یک زن کانا به نام مارگارت تیت که به دلیل تمام شدن ویزایش با مشکل مواجه شد و دستیارش اندرو پا تون را ترغیب می کند تا برای راضی رئیسش نقش نامزد او را ایفا کند. این در روز اول و با نمایش در 3،056 12,7 میلیون دلار فروش داشت. این در بین تمام های ساندرا بولاک بهترین فروش را در هفته اول داشت. در اکتبر 2011 این در ایالات متحده و کانادا بیش از 164 میلیون دلار فروش داشت. عاشقانه عاشقانه خواستگاری the proposal500 روز سامر 500 days of summer : یک یی به نویسندگی اسکات نویشتاتر و مایکل اچ وبر و کارگردانی مارک وب، و محصول سال 2009 است. این عاشقانه ی کمدی داستان زندگی قهرمان و خاطرات رابطه گذشته او را نشان می دهد. در سال 2009 در فستیوال هالیوود جایزه بهترین ، جایزه بهترین نویسندگی و جایزه بهترین اثر منتقدین را دریافت نمود. عاشقانه عاشقانه 500 روز سامر 500 days of summerامیلی amelie : یک درباره یک شخصیت رمانتیک رویایی به نام امیلی که در آپارتمان خود یک جعبه اسرار را یافته و تصمیم می گیرد از خانه بیرون رفته و به دیگران کمک کند تا به رؤیاهای خود دست پیدا کنند. با تحسین مواجه شد و بر اساس گزارش روتن تومیتوز 88% منتقدان به این واکنش مثبت نشان دادند و از 10 امتیاز 8.1 را دریافت نمود. آلن ماریسون از امپایر آنلاین این را بهترین اثر سال می دانست. عاشقانه عاشقانه امیلی amelieبوسیدن جسیکا آستین kissing jessica stein : یک اثر کمدی رمانتیک به نویسندگی ستارگان ، جنیفر وست فلت و هتر جورگنسن که تولیدکنندگان هم هستند. چار هرمن ورمفلد این اثر را در سال 2001 کارگردانی کرد. درباره مجموعه ای از قرارهای بی نتیجه است که پس از آن جسیکا آستین، یک ویرایشگر نسخه بردار نیویورکی ، مطالب محرمانه نوشته و با نقل قول از نویسنده مورد علاقه اش ریلکه، با هلن قرار می گذارد. عاشقانه عاشقانه بوسیدن جسیکا آستین kissing jessica steinرفتن از 13 به 30 ، 13 going on 30 : این هم محصول کشور در سال 2004 به نویسندگی جاش گلداسمیت و کتی یوسپا است که گری وینیک کارگردانی آن را بر عهده داشته است. داستان این عاشقانه ی کمدی در خصوص یک دختر 13 ساله است که همیشه رؤیای تحسین شدن را دارد. او در طی تولدش در بازی هفت دقیقه در بهشت شرکت کرده و می تواند پنج روز از تولد سی سالگی اش را تجربه کند که البته خودش از این اتفاق متعجب است. این در هفته اول 22 میلیون دلار فروش داشت و در هفته دوم 10 میلیون دلار . عاشقانه عاشقانه رفتن از 13 به 30 ، 13 going on 30پیش خدمت waitress : یک اثر یی به نویسندگی و کارگردانی آدرین شلی در سال 2007 که داستان یک پیش خدمت باردار به نام جنا را نشان می دهد که برای فرار از دست همسر خوش بینش ارل در یک مسابقه پختن پای شرکت کرده و در آنجا با فیزیکدان جذاب جدید شهر رابطه جدیدی را آغاز می کند. عاشقانه عاشقانه پیش خدمت waitressمنبع topteny
جملات عاشقانه کوتاهجملات عاشقانه کوتاه ، همراه با جملات عاشقانه کوتاه و زیبا جملات کوتاه جدید جملات عاشقانه کوتاه غمگین و جملات عاشقانه کوتاه برای همسر که این جملات بسیار پرطرفدار هستند را برای شما در این مجموعه از سایت روزگار قرار میدهیم جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه چشمان مرا به چشمهایش گره زد
بر زندگیم رنگ غم و خاطره زد
او رفت ولی نه طبق قانون وداع
یکبار فقط به شیشه ی پنجره زد . . . تو پرسیده بودی مرا بیشتر دوست داری، یا ماندن در بهشت را ؟ یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود / روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود
دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست / به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود . . . زندگی با تو برایم بوی ریحان میدهد / بی تو اما بوی ریحان ، بوی زندان میدهد . . . جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه هر ی برای خودش خیابانی دارد، کوچه ای، کافی شاپی و شاید عطری
که بعد از سال ها خاطراتش گلویش را چنگ می زند . . . عشق
همین خنده های ساده توست
وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی
تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم . . . دلم در حلقه غم ها نشسته
زبانم بسته سازم ش ته
وجودم پر از شعر عاشقانست
تو را خواهم این حرفا بهانست ! چرا می گویند “ها” نشانه جمع است ؟!
اما وقتی با “تن” جمع ببندی
“تنها”خودت می مانی و خودت! جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه هیچوقت
آﺭﺯﻭﯼ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﻧﮑﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
ﺑﯽ ﺧﻮﺩﺕ ! دلی به وسعت دریای کدر نمی خواهم،
برای من دلی به شفافیت یک لیوان اب ،کافیست . . . حرام باد دوست داشتن ی که عاشقی سرگرمی اوست . . . جغرافیای کوچک من
همین چشم های مشکی توست
که هیچ چیز جایش را نمی گیرد . . . جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه تو تنها دعای قشنگ منی مبادا ی از خدا بی خبر برای خودش آرزویت کند دستم را روی قلبم می گذارم خوشحال میشوم که قدمهایت را احساس میکنم عجب تفاهمی دارند صدای قدمهایت با صدای قلبم گفته بودی که چرا محو تماشای منی آنچنان مات که حتی مژه بر هم نزنی مژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه حتی اگر حرفی نبود شماره ام را بگیر و فقط بخند وقتی می خندی زمان می ایستد و در زیر پوستم انگار پرنده ایست که برای رهایی پ ر می زند میچکد عشق از بند بند انگشتانم
وقتی ریتم ناموزون زندگی را با تو خوش می نوازم مهم نیست که آ ین ز له زندگی ات چند ریشتر بود
مهم نیست که در آن ز له چه چیزهایی از دست دادی
مهم این است که دوباره از نو بسازی :
جهانت را
زندگی ات را
باورت را
مهم شروع دوباره است جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه بهترین دوست ها، از لحظات سخت زندگی برات آلبومی از خاطره های رنگی می سازند آلبومی که هرگاه ورقش بزنی، خنده هایت تلخی رو توی خودشون حل کرده باشند از دور تو را دوست دارم
بی هیچ عطری
آغوشی
نوازشی
و یا حتی بوسه ای
تنها دوستت دارم از دور حتما بخوانید : سری چهارم ع عاشقانه و متن عاشقانه 2015 زن ها از عادی شدن
از تکراری شدن
از مثل روز اول نبودن می ترسند!
گاهی زن ها را مثل روز اول دوست بدارید جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه یک بار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد پس نگو … نگو که رویای دور از دسترس، خوش نیست قبول ندارم گرچه به ظاهر جسم خسته است ولی دل دریایست تاب و توانش بیش از اینهاست دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد گاهی برای از تو نوشتن کم می آورم باور کن تمامی این شعرها بهانه است تنها میخواستم بگویم : دلم برایت تنگ شده دست های تو تمام دنیای من است و من همین حالا تمام دنیا را توی دست هایم دارم من دیگر هرگز دلتنگ اشک هایم نخواهم شد تو مثل باد تمام قاصدک هایم را که به شاخه درخت گیر کرده بود رها کردی جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنم چون تو پاک هستی می توانم تو را خط خطی کنم که آن وقت در زندان خط هایم برای همیشه ماندگار میشوی و وقتی که نیستی بی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم فقط در شرایط بحرانی زندگی ات متوجه می شوی
چه ی کنار توست و چه ی مقابل توست
ی که کنار تو می ماند
حتی اگر از خونت نباشد، همخون توست ! آسمان را مرخص می کنم دیگر به هوا هم نیازی ندارم تو خودت را مثل هوا مثل نور، مثل آسمان پهن کرده ای روی تمام لحظه هایم جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه در سرم تویی در چشمم تویی در قلبم تو من ع دسته جمعی تو ام برای زیستن دو قلب لازم است
قلبی که دوست بدارد و قلبی که دوست داشته شود
قلبی که هدیه کند و قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید و قلبی که جواب دهد
قلبی برای من و قلبی برای تنها نازنینم این روزها دوستت دارم دیگر قلب ی را به تپش وا نمی دارد و گونه ی ی را سرخ نمی کند! مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تکرار است دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم درد دل خواهم کرد بی هیچ کلامی در آغوشت قرار خواهم گرفت بی هیچ کلامی در آغوشت خواهم ماند بی هیچ کلامی عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشم تو باش تا در دنیای بزرگ تنهاییم تنها ترین باشی جملات عاشقانه کوتاه، جملات عاشقانه رفتار عاشقانه ی زن را بایــد از دلتنگـیش فهمید
از شـــوق و بی ت ـش برای دیدار
از حس ک نه اش برای آغــــــــوش
از خج ش برای بوسـه گرفتن
زن بـی دلیل بهانه نمیگیرد
شاید بهانه ی دستانِ گرمـت را دارد
که دستانش را بگیری تـــو برمی گردی و زندگی را از جایی که شده دوباره به هم می دوزیم در صندوقِ خاطره ها هنوز نخ برای بخیه زدن هست