ماجرای نامه به انقلاب در زمان تحریم ها

آتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا دختر پارس آبادی دل تمام ایران را به درد آورد. هنرمندان و بازیگران نیز به ماجرای قتل آتنا، واکنش نشان دادند. بهنوش بختیاری، تهمینه میلانی، سلطانی، پرویز پرستویی، محسن تنابنده، نوید محمدزاده، تینا پاکروان و... در واکنش به قتل آتنا، با ع ها و نوشته هایی درباره او در اینستاگرام خود را به روز د.بیشتر بخوانید: آزار و قتل آتنا اصلانی .
بیشتر بخوانید: جزئیات قتل دختر پارس آبادی +ع
بیشتر بخوانید: واکنش به مرگ آتنا؛ اگر حجاب داشت... +ع آتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - پرویز پرستوییآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - پژمان بازغیآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - آناهیتا همتیآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - صابر ابرآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - بهنوش بختیاریآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - تینا پاکروانآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - تهمینه میلانیآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - سلطانیآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - نوید محمدزادهآتنا اصلانی, آتنا اصلانی دختر پارس آبادی, دختر پارس آبادی, جنایت در پارس آباد, قتل آتنا در پارس آباد, دختر پارس آباد, ماجرای قتل دختر پارس آبادی, ماجرای قتل آتنا, ماجرای آتنا, آتنا پارس آباد, آتنا, قتل آتنا, ماجرای آتنا, قاتل آتنا, مرگ آتنا, جزئیات ماجرای آتنا, ماجرای قتل آتنا, آتنا, قاتل آتنا, پدر آتنا, مرگ آتنا اصلانی, واکنش به قتل آتنا, مرگ آتنا, واکنش هنرمندان به مرگ آتنا, بهنوش بختیاری, تهمینه میلانی, سلطانی, پرویز پرستویی, محسن تنابنده, نوید محمدزاده, تینا پاکروان,قتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - محسن تنابندهقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - پرویز پرستوییقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - پژمان بازغیقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - آناهیتا همتیقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - صابر ابرقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - بهنوش بختیاریقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - تینا پاکروانقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - تهمینه میلانیقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - سلطانیقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - نوید محمدزادهقتل آتنا | واکنش هنرمندان به جنایت در پارس آباد - محسن تنابنده‹›
درست در شرایطی که ناکارامدی سیاست های غرب آشکار گردیده بود، فتنه سال 88 با ایجاد یک انقلاب رنگی منجر به کاهش اقتدار نظام گردید. تحریم های اقتصادی نیز اساساً پس از فتنه و در راستای ایجاد فشار بیشتر به کشور و احیای جریان فتنه در دستور کار قرار گرفت.به گزارش پایداری ملی، انقلاب ی به مثابه یک گفتمان، در طول سه دهه تجربه خود صورت بندی جدیدی را تعریف کرده و با پایبندی به آن مسیر 30 ساله را پیموده است. این گفتمان بر مبنای جهان نگری ی و براساس عناصر ایج و سلبی خود دارای دگر می باشد که این دگر، نظام سلطه غرب با محوریت و صهیونیسم جهانی است. معظم انقلاب این مسئله را به خوبی تبیین کرده اند. «مسئله این است که یک «نفی» با خود دارد و یک «اثبات». نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله ی قدرتهای دنیا، نفی وابستگی ، نفی نفوذ و دخ قدرت های مسلط دنیا درکشور، نفی سکولاریزم اخلاقی؛ اباحی گری. این ها را قاطع نفی می کند. یک چیزهایی را هم اثبات می کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای ی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا به قله های دانش؛ نه فقط دنباله روی درمسئله دانش، و فتح قله های دانش؛ این ها جزو چیزهایی است که بر آنها پافشاری می کند. این نفی و این اثبات؛ این ها دلیل دشمنی و دشمنی شبکه ی صهیونیستی دنیاست.» (بیانات در علم و صنعت، 24/9/1387). انقلاب ی از آغاز با تاکید بر روابط ناعادلانه بین المللی و نوید یک طرح جدید مطابق فطرت برای زندگی و اداره حیات اجتماعی انسانها با این جبهه معارض جهانی روبرو بوده است. بنابراین از همان ابتدا، دو رویکرد از سوی غرب و در رأس آن ایالات متحده برای واپایش، مهار و نهایتاً براندازی نظام ایران شکل گرفت. رویکرد نخست مبتنی بر بکارگیری قدرت سخت بود و در اشکال اعمال تحریم اقتصادی و بعدها با تحمیل جنگ عراق علیه ایران پیگیری شد. رویکرد دوم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص پس از 11 سپتامبر 2001 با جدیت بیشتری دنبال شد، به استفاده از قدرت نرم و توسل به شیوه های" براندازی نرم" باز می گردد. لذا در این مقاله تلاش می گردد تا ابعاد و روند واپایش اقتصادی توسط نظام سلطه مورد بررسی قرار گیرد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می رسد، فتنه 88 به لحاظ دامنه عملیاتی، جامعه مخاطب، گستردگی، و سطح هماهنگی واجد ابعادی عمیق بوده است که نشانگر ارتقای تفکر راهبردی نظام سلطه در برخورد با نظام دارد.سطوح گوناگون طراحی فتنه که در آن ساختار رسمی و دیپلماتیک غرب در کنار نظام رسانه ای و شبکه های اجتماعی فعالیت نمودند و در این میان از میان نخبگان و نیروهای انقل یارکشی شده و از ظرفیت سرویس های اطلاعاتی و گروههای تروریستی برای پروژه موسوم به کشته سازی نیز استفاده گردید، با اعتراضات خیابانی، همگی نشانگر یک سناریوی کلان و پیچیده برای به چالش کشیدن مشروعیت نظام دارد. درست به همین جهت اهمیت و عظمت صبر و بصیرت ملی و ی دمند نظام که در 9 دی ماه تجلی یافت، آشکار می گردد. اما علیرغم نمایش اقتدار ملی در این روز و برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که مهر تائیدی بر امانت داری نظام و دروغ پردازی ها درباره تقلب بود، بایستی همچنان نسبت به طراحی های نظام سلطه هوشیار بود. در واقع امروز گذاری از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم را شاهد هستیم، که می تواند مستمراً در برخورد با ایران مورد استفاده قرار گیرد. و مادامی که بر آرمان ها و اه خود پافشاری داشته باشد، همواره باید مراقب سناریوهای براندازی باشد. چرا که تعریف امنیت ملی ، مبتنی بر باورهای هستی شناختی مردم قرار دارد، بنابراین درست در مواضع اقتدار آمیز خود، در برابر حملاتی که باورها و اعتقادات مردم را هدف می گیرد، آسیب پذیر خواهد بود.در این مقاله تلاش می گردد در عین بررسی آثار و نتایج عملکردی فتنه بر سیاست خارجی کشور به این پرسش پرداخته شود که؛ نظام سلطه چگونه از موضوع فتنه برای واپایش بهره گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش و بر اساس مقدمه پیشین دو مفروض حائز اهمیت است: اولاً اینکه؛ وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تلاشی از سوی نظام سلطه برای واپایش، بازدارندگی و تغیر رفتار بوده است.ثانیاً؛ سیاست های خصمانه امریکا علیه منافع و امنیت ملی تداوم داشته و همچنان نظام سلطه به دنبال بحران سازی و فتنه انگیزی در برابر انقلاب ی است. بر همین اساس تلاش می گردد تا ضمن تشریح ابعاد فتنه 88 در واپایش توسط نظام سلطه و اثرات آن بر حوزه سیاست خارجی، الگویی از واپایش -اقتصادی با محوریت موضوعی تحریم و فتنه ارائه گردد.1. نظام سلطه و مهار ایالات متحده امریکا از ابتدای پیروزی انقلاب ی در ایران برای مقابله با شه انقلاب و تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه و گسترش هژمونی لیبرالی غرب وارد عمل گردید. هرچند امریکایی ها از الگوهای گوناگونی برای محدود اه سیاست خارجی ایران بهره گرفته اند، اما واقعیت آنست که فشارها بر ایران به شکل تصادی افزایش یافته است. کنت پولاک در زمینه پارادایم اصلی حاکم بر سیاست امریکا در قبال ایران اینچنین توضیح می دهد طی سی سال گذشته سیاست غالب نسبت به ایران مهار بوده است و اگر در مواردی تعامل یا برع درگیری نظامی وجود داشته است صرفاً یک استثنا به حساب می آید. مثال ریگان لبنان و مک فارلین اما اکنون با آشکار شدن تأسیسات هسته ای ایران در سال 2002 امریکا نگران این شد که پیشرفت هسته ی ایران و در نهایت منجر به ش ت سیاست مهار و حتی به درگیری انجامد.این امر بیان گر استراتژی جنگ علیه ایران می باشد[1] این استراتژی از نمادهای ، اقتصادی، نظامی، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتی وحقوقی برخوردار بوده است. البته گروه ها و جناح های مختلفی در روند برنامه ریزی استراتژیک امریکا نقش داشته اند. هر یک از این مجموعه ها بر اجرای رویکردهای خاصی تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایی، جلوه هایی از اختلاف نظر درارتباط با الگوهای رفتاری آن کشور در برخورد با ایران به وجود آمده است. هر گروه بر استراتژی و رویکرد خاصی تاکید داشته است و آن را مؤثرترین راه برای تأمین حداکثر منافع ملی امریکا تلقی می کند (متقی، 1388)الف) برخورد سخت و مهار نظامیاولین تحریم های ایران به دلیل ماجرای لانه جاسوسی در ایران تصویب گردید. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های ت ایران در را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و را ممنوع کرد. همچنین ت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به را ممنوع د و ید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجودی که این تحریم ها پس از آزاد سازی گروگان های یی در 30 دی 1359، به ظاهر لغو و ت های اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله ن در امور داخلی ایران، با مسدود گسترده دارایی های ایران به بهانه مطالبات شرکت های یی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی یداری شده ایران، هم چنان به اعمال تحریم ها علیه در مقیاسی گسترده تر ادامه داد. اما اقدام امریکا در جهت حمایت از گروههای تجزیه طلب و عوامل کودتا و نیز تشویق عراق برای حمله نظامی به ایران از جایگاه مؤثری در اعمال فشار به ایران برخوردار بود. در طول جنگ، ت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. به هر روی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بزرگترین واکنش ایالات متحده در قبال انقلاب اسلای ایران بود، علی رغم حمایت های بی شائبه غرب و در صدر آن از رژیم بعثی عراق، در اه از پیش تعیین شده ی خود ناکام ماند. در این شرایط حضور در خلیج فارس و تقابل مستقیم با نیز اوج سیاست های تقابل با ایران را آشکار ساخت. لذا با پایان جنگ ایران و عراق، امریکا و متحدین غربی آن کشور پذیرش قطعنامه را نوعی پیروزی برای خود و نشان دهنده کارآمدی سیاست های ضد ایرانی خود محسوب می د، چرا که امریکایی ها توانسته بودند با ایجاد ائتلاف ضد ایرانی در خیلج فارس، ایران را در انجام روندهای جدید رفتار منطقه ای متقاعد نمایند. اما واقعیت این بود که طی هشت سال جنگ تحمیلی به ملت ایران، ناکارآمدی راه کارهای نظامی در تقابل با انقلاب ی آشکار گردیده بود. بنابراین با اتمام جنگ و عدم نتیجه گیری ایالات متحده از آن، سیاست های نوینی جهت تقابل با ایران طرح ریزی شد.بی تردید از دهه دوم انقلاب، با معطوف به موضوعاتی مانند حمایت ایران از تروریسم، مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه، نقض و تلاش برای دستی به تسلیحات کشتار جمعی، به مرور طراحی راهبردهای امنیتی تقابل با به عنوان یک واقعیت موجود جهانی که البته نظم جهانی موجود را انکار می کند، در دستور کار مراکز مطالعات استراتژیک، وزارتخانه های خارجی و سازمان های اطلاعاتی غربی قرار گرفت. که همگی تغییر رفتار ایران و انزاوای بین المللی آن را دنبال می د.ب) مهار دوگانه و انزوای دیپلماتیکدر دوران بعد از جنگ ایران و عراق، سطح تضادهای ناشی از رفتار و ادراک ایدئولوژیک ایران نسبت به ایالات متحده تاحدی کاهش یافت. اما در شرایط جدید نیزالگوهای مربوط به تحریم علیه ایران تداوم پیدا کرد. علت این مساله را باید در بقا و تداوم آرمان های ایران دانست. متعاقب آن و پس از ش ت عراق در جنگ 1991 (حمله به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، ت با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تنگ حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.این آغاز سیاست جدیدی بود که آنتونی لیک و مارتین ایندایک در آغاز دوره ریاست جمهوری کلینتون و در 1993 ارائه گردید. آنان موفق گردیدند تا استراتژی جدید امریکا در برخورد با ایران را بر اساس مؤلفه های اعمال سیاست مهار تنظیم نمایند. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ج.ا.ا و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می رفت کارساز نبوده، از طرف دیگر با روی کار آمدن ت سازندگی در ، آقای هاشمی رفسنجانی تلاش نموده بود تا شرایط لازم برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقه ای و بازیگران بین المللی فراهم آورند. لذا در عرصه بین المللی ادغام مجدد ایران در نظام اقتصاد جهانی از رهگذر پذیرش رهنمون های صندوق بین المللی پول صورت گرفت (دهشیری، 1380: 383). لذا علیرغم تاکید بر سیاست مهار، مراودات اقتصادی ایران و افزایش چشمگیری یافت به گونه ای که میزان واردات ایران از تا سقف یک میلیارد دلار در سال افزایش یافته و یدار یک سوم نفت تولیدی ایران شد (mearsheimer & walt، 2008: 285). بر همین اساس ایران در اقدامی مبتنی بر بهبود روابط، شرکت نفتی امریکایی کنکو را به عنوان برنده مزایده میدان نفتی سیری اعلام نمود. بسیاری بر این باور بودند که ایران به عمد شرکت یی را بر رقیب فرانسوی ترجیح داده است که خود را آماده برقراری روابط نشان دهد (سیک، 1377: 89). لذا در حالی که می رفت سیاست مهار در همین ابتدای کار به ش ت بیانجامد و رویکرد مذاکره جایگزین شود، اسحاق ر ن در تل آویو بر این ادعا بود که؛ عدم موفقیت سیاست مهار دوجانبه به دلیل عدم برخورداری این سیاست از ابزارهای تحریم های اقتصادی بوده است که می تواند در تکمیل سیاست مهار، ایران را متوقف کند. لذا «بیل کلینتون» رییس جمهوری وقت در سال 1374 (مارس 1995 میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می نامید، هرگونه مشارکت شرکت های یی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا.ا را تحریم نمود. از سوی دیگر برنامه ای که رسماً در «ل آیپک» تحت عنوان «برنامه عمل تحریم های همه جانبه ایالات متحده علیه ایران» ارائه شده بود را برای تصویب در کنگره به سناتور جمهوری خواه «آلفونی داماتو» ارسال می گردد، تحریم هایی که بعدها به تحریم های داماتو علیه ایران معروف شد. بنابراین سیاست مهار دوگانه ایندیاک با قانون داماتو تکمیل می شود و علاوه بر آن تحریم های دیگری نیز درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران وضع شد.از همه تعجب آورتر اینکه علیرغم سیاست تنش ز ایران، خصمانه ترین موضع در قبال ایران توسط وارن کریستوفر خارجه در همین مقطع اتخاذ شد. کریستوفر که به میانه روی و دقت در کاربرد کلمات مشهور بود، در مورد ایران حدی را رعایت نمی کرد؛ او اولین بار از واژه یاغی برای ایران استفاده کرد (سیک، 1377: 90). در این هنگام طرح ادعاهایی نظیر تلاش جهت دستی به سلاح های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم بین المللی، نقض و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، جهت مهار و سد نفوذ انقلاب های ی و منزوی ایران در عرصه ی بین المللی و منطقه ای تدوین شد. در واقع روند مخاصمات ایران و امریکا از ابتدای انقلاب تا پایان ت سازندگی در ایران و ت کلینتون در امریکا بر رویکرد مهار و نیز فشارهای اقتصادی، روانی و برای تغییر رفتار استوار بود.ج) تهدید به حمله نظامیپس از یازدهم سپتامبر استراتژی ایالات متحده بر اساس رویکرد نظری و عملی نومحافظه کاران بر مبانی امحای استراتژیک آسیب پذیری های ایالات متحده و تحقق "امنیت مطلق” برای بازتولید شد. در امنیت مطلق تضمین بقای مطلق یک طرف در امحاء مطلق طرف مقابل جستجو می شود. در دورة اول ت بوش برای تغییر وضعیت در منطقه خاورمیانه طرح های عراق و افغانستان در صدر اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده دنبال شد. لذا در دوره بوش صحبت از جنگ عنصر اصلی در شکل دادن به سیاست وی در مورد ایران بود. سیاست سخن از جنگ در سال 2002 با آشکار سازی اینکه ایران بسمت توانمندی هسته ای پیش می رود فوریت بیشتری پیدا کرد حتی معماران جنگ در عراق نیز جنگ علیه صدام را مقدمه ای برای حمله به ایران برای تغییر رژیم عنوان ساختند که این همزمان با نفوذ فزاینده ایران در منطقه بود. برخی دیگر از جنگ طلبان در امریکا پس از یازدهم سپتامبر حتی جنگ علیه ایران را مقدم بر جنگ علیه صدام می دانستند. با این همهآنچه واضح بود اینکه نسبت به سیاست جنگ در دوره بوش اجماع نظر وجود داشت. و اه جنگ فرضی علیه ایران مشتمل بود بر: فرونشاندن برنامه هسته ای ایران و برقراری ثبات در عراق براساس دیدگاه گزینه جنگ نظامی، افرادی نظیر جوزف لیبرمن (سناتور یهودی دموکرات)، جیمز ولسی (رئیس سابق سیا)، مارک پالمر (سفیر سابق در مجارستان)، دیوید فروم ( شمند نومحافظه کار) جان بولتن (رئیس بانک جهانی)، دونالد رامسفلد ( سابق دفاع) و ریچارد پرل و پل ولفوویتز (معاونان دفاع) و پایگاههای اصلی مطالعاتی نومحافظه کاران یعنی "موسسه سیاست خارجی جان هاپکینز" و "موسسه آمریکن اینت رایز"، معتقد بودند که؛ باید ایران را به انزوا کشاند و برای ایجاد تصویر یک بازیگر مخل از آن در سطح جهانی، فعالیت نمود زیرا تنها در این صورت است که امکان تحریک افکار عمومی بین المللی برای اعمال فشارهای هرچه بیشتر بر آن ت مهیا خواهد شد. و در ادامه این مسیر با یک تهاجم نظامی می توان به تغییر رژیم در ایران شند. این گروه بر ضرورت تسریع در تغییر رژیم ایران با حمله ی نظامی گسترده ی پیش دستانه، همانند الگوی عراق تأکید می ورزند و حضور نیروهای نظامی در عراق و افغانستان به همراه تکرار زمامداری جرج بوش را فرصتی طلایی برای براندازی حکومت ایران تلقی می د (پورسعید، 1387: 59). رویه بسیار متداول در ین جنگ طلبانه بوش، مقایسه حمله نظامی به تأسیات هسته ای ایران با حمله به تاسیسات هسته ای در سپتامبر سال 2007 و حمله رژیم صهیونیستی به نیروگاه اوسیراک عراق در سال 1981 بود.البته در همین دوران ایران برای اثبات همکاری خود با آژانس پروتکل الحاقی به npt و همچنین تعلیق غنی سازی اورانیوم را امضاء کرد. ایران همچنین همکاری هایی را با ایالات متحده جهت سرنگونی در افغانستان انجام داد و در جریان عملیات ائتلاف علیه ، شرکت در اجلاس امنیتی بن 2001 و تشکیل ت موقت افغانستان نقش موثری ایفا کرد که مورد توجه قرار گرفت (شفیعی فر، 1381). اما به رغم تمامی همکاری های بین المللی و ارسال پیام های مثبت به جهان غرب، ایران از سوی کاخ سفید در فهرست "محور شرارت" به همراه عراق و کره شمالی قرار گرفت. ایران در لیست کشورهای محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش نیز ادامه یافت اما به مرور که جنگ طلبان نومحافظه کار در عراق و افغانستان زمین گیر شدند و دریافتند که مقابله به از مسیر نظامی امکان ندارد. این دیدگاه در میان سیاستمداران یی رایج گردید که؛ انجام عملیات گسترده نظامی برای تغییر رژیم ایران، مؤثر و معطوف به نتیجه نخواهد بود، چرا که بمباران مراکز هسته ای ایران حداکثر می تواند این کشور را دو سال از رسیدن به بمب دور نماید. و از سوی دیگر نیز نمی توان به خاطر پرهیز از رویارویی نظامی با ایران، نظام را به حال خود رها ساخت. بنابراین در اوا حکومت نومحافظه کاران و در یک چرخش راهبردی، الگوی مهار مبتنی بر تهدید و حمله نظامی، جای خود را به الگوی برخورد نرم با داد. در واقع تا پیش از این عمده روند تقابل غرب با ایران در قالب الگوهای سنتی مهار نظامی و اقتصادی قرار داشت اما روند تحولات منطقه ای و قدرت ی باعث گردید دیدگاه مبتنی بر روش های سخت، در اقلیت قرار گرفته و دیدگاه مبتنی بر استفاده از قدرت نرم و اتخاذ شیوه براندازی نرم توجه بیشتری را به خود معطوف می کرد. رایس خارجه سابق به همین موضوع اشاره می کرد: ما توانستیم با یک براندازی نرم از لهستان و با همبستگی تا پشت مرزهای روسیه، انقلاب های رنگین را سامان دهیم و رژیم های حاکم را ساقط و رژیم های دمکراتیک مورد نظر را به قدرت برسانیم. تنها راه برای تغییر نظام در ایران، استفاده از همین تجربه است مطابق با این دیدگاه که با اتکاء بر راهبرد "فشار از بیرون و تغییر از درون" و همچنین "منازعات غیرخشونت آمیز" سامان یافته، حمایت از حرکت های داخلی در ایران برای تغییرات آرام، مدنظر ایالات متحده قرار گرفته است. در این راستا همچنین موسسه یی اینت رایز در همایشی در سال 2005، برای اولین بار به طرح راهبرد انقلاب رنگی در ایران پرداخت. در این همایش، برخی از سناتورهای یی از طرحی با عنوان "دموکراسی برای ایران" در راستای انقلاب آرام در ایران برداشتند (قهرمان پور، 1385) ت نیز از سال 2005، به صورت علنی شروع به اختصاص بودجه های کلانی جهت براندازی نظام ایران نمود. در سال 2005، 3 میلیون دلار تحت عنوان "حمایت از دموکراسی در ایران" و در سال 2007 نیز حدود 66 میلیون دلار در راستای "توسعه دموکراسی در ایران"، بودجه اختصاص یافت که بخش اعظمی از این مبالغ در بخش برنامه های رادیوتلویزیونی و ارائه خدمات اینترنتی به زبان فارسی مصرف شد. درست در همین بحبوحه انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری امریکا برگزار گردید، انتخاباتی که از آن انتظار می رفت تا استراتژی مشخص امریکا در برخورد با ایران را روشن سازد 2. فتنه و براندازی از درونبا آشکار شدن رویکرد تهدید محور و جنگ طلبانه نومحافظه کاران، الگوی جنگ نرم در برخورد با بر اساس مکانیزم انقلاب رنگی به عرصه عملیاتی تقابل با اضافه گردید. البته لازم به ذکر است الگوی تقابل نرم با اساساً به این جهت انتخاب گردید که ناتوانی و استیصال غرب در قبال انقلاب ی به اوج خود رسیده بود. شواهد این امر را در مواضع انتخاباتی باراک اوباما می توان جستجو نمود. به گونه ای که او اعلام کرد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند. مواضع و دیپلماتیک اوباما و به ویژه نامه نگاری های او با ی انقلاب ی نشان می داد که ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته است که ناتوان از حربه های نظامی و اقتصادی، بسوی تعامل با واقعیت انکارناپذیر ایران حرکت می کند. در واقع اتاق های فکر و شمندان حزب دموکرات به این نتیجه رسیده بودند که، ایران یک قدرت منطقه ای است که تلاش برای تقابل با آن، منافع ملی را تأمین نمی کند. به عنوان مثال در سال 2004 شورای روابط خارجی کت را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان "ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید" منتشر نمود. در این اثر الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست را با انتقاد موجه ساخت (gates & brezezinski، 2004). الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مؤلفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت (متقی، 1388: 61-86).یک نظریه غالب در روابط بین الملل این است که اگر را ار نظامی کنار گذارده شود باید بین دیپلماسی و مهار یکی انتخاب شود (زهرانی، 1389: 68) و به نظر می رسد اوباما به دلیل اقتدار ، راهی جز انتخاب دیپلماسی نداشت.بی تردید سیاست های اعلانی اوباما مبنی بر تعامل با تهران نتیجه ایستادگی ملی بر سر موضوع هسته ای و دست برتر ایران در منطقه خاورمیانه بود آنهم در شرایطی که؛ عدم موفقیت در عراق، منجر به تقویت قدرت منطقه ای ایران و شکل گیری یک ت شیعی هوادار ایران در بغداد گردید بود و تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی با توجه به پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ سی و سه روزه سال 2006 و نیز پیروزی مقاومت در غزه در سال 2008، به اوج خود رسیده بود. به واقع تعامل با ایران و تثبیت منافع از راه مذاکره با ایران تنها راه مقابل اوباما در نخستین سال ریاست جمهوری اش بود.اما آنچه به یکباره واقعیت فوق را دگرگون ساخت، قرار گرفتن در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود. چنانچه پیشتر اشاره گردید محافل صهوینیستی و شکده های یی با گرایش نومحافظه کاری از مدتها پیش استفاده از تجربه انقلاب های رنگی در ایران را پیشنهاد نموده بودند. این نگرش و روش جدید مبتنی بر به کارگیری قدرت نرم، اول بار در جوامع پسا کمونیستی در اروپای شرقی رخ داد. اثبات توانمندی این روش در تغییر نظام های مخالف سیاست های ، و مزایایی درونی این حرکت باعث گردید؛ ایجاد انقلاب رنگی در ایران از طریق نافرمانی مدنی، بخشی از پازل راهبردی برای تغییر ساختار ایران از درون قرار گیرد. انقل که از فرصت انتخابات و دموکراسی استفاده نموده و با عقبه عظیم رسانه ای و تبلیغاتی و با ی نخبگان سابقاً خودی، موسوم به پرندگان گردن چرخان، برای ب قدرت قوه مجریه گام بر می دارد و نهایتاً با طرح انگاره تقلب گسترده در انتخاباتف مردم را به نافرمانی مدنی و نظام را به قبول خواسته های غیرقانونی خود مجبور می کنند. انقلاب های مخملی یا رنگی از شیوه های براندازی نرم به شمار می رفتند که نوعی سرنگون حاکمیت و جابه جایی قدرت است و که با تکیه بر سرمایه اجتماعی، از ابزار نافرمانی مدنی با قرار دادن سمبل ها و یا رنگ هایی خاصی به عنوان نماد مخالفان، بهره می گیرد. بر این اساس غرب درصدد است انقلاب های رنگی را به عنوان مدلی برای گذار به دموکراسی معرفی نماید به عنوان مثال کمیته خطر جاری با حضور گروهی از سناتورهای یی، مسولان ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسته علوم ، گروهی از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون به انتشار گزارشی با عنوان؛ ایران و ، رهیافتی جدید دست زدند. کمیته خطر جاری در گزارش خود با توجه به استحکام نظام و ش ت دهها استراتژی در مقابل ملت ایران در طول سال های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانسته و خواستار توجه بیشتر ت ایالات متحده به پروژه نرم افزاری "براندازی از درون" می شود. آن ها تاکید می کنند: واشنگتن اکنون به رویکرد جدیدی نیاز دارد. باید همه نیروها برای این استراتژی بسیج شوند. باید درس های گذشته مورد بازبینی قرار گیرد، درس هایی که از فروپاشی بلوک شرق به یادگار مانده است ... متحدان حول استراتژی تهاجمی علیه ( ) ی ایران منسجم گردند.... توصیه این کمیته، اتخاذ استراتژی جنگ نرم برای مشارکت طلبیدن مردم ایران در براندازی حکومت است (مرادی، 1390: 172).مرکز" سابان" که در قالب مؤسسه بروکینگز فعالیت می کند، در ژوئن سال میلادی 2009 و گرماگرم رقابت های انتخاباتی در ایران، طی گزارشی 160 صفحه ای تحت عنوان "کدامین راه به سوی ایران؟" ده سناریو و گزینه را برای برخورد واشنگتن با تهران بررسی و نهایتاً به عنوان یکی از مهمترین گزینه راهبردی پیش روی رئیس جمهور اوباما را، تغییر رژیم و سرنگونی ایران از طریق کودتای مخملی و حمایت از قیام عمومی را معرفی می کند: ساختار واقتصادی ایران، به میزانی دچار فرسایش گردیده که منجر به افزایش اعتراض های مردمی و شکاف های فرهنگی، قومی و شده است. بسیاری از ایرانیان نسبت به وضعیت فعلی بدبین هستند. در این شرایط، نیازمند آن است که دموکراتیک جدید را طراحی کند. این امر گزینه های مختلفی را برای تغییر رژیم از طریق « ی امنیتی» ایجاد می کند (کدامین راه به سوی ایران، 1388)در این میان متاسفانه وجود گروههای برانداز داخلی با سابقه انقل عامل اصلی داخلی برای کلید خوردن پروژه انقلاب رنگی در ایران به شمار می آید. اصلاح طلبان افراطی که علناً می گفتند: " انقلاب ی متأثر از الگوی حکومت شوروی سابق است و سرانجام آنها نیز ی ان است." به نقطه امیدی برای غرب بدل گشته بودند. در واقع این چرخش یکی از اساسی ترین ویژگی های انقلابهای رنگی محسوب می گردد. مطالعه موارد انقلابات رنگی نیز این مقوله را آشکار می کند که ان این انقلابات عمدتاً از مسئولین سابق همان نظام ها بودند و در ایران نیز آقایان میرحسین و مهدی نامزدهای انتخابات 1388، که بعدها با اصطلاح ی اعتراضات را بر عهده گرفتند، سال ها در چارچوب نظام در پست های نخست ی، ریاست مجلس و ... فعالیت کرده بودند و اینک با اعمال تغییر در مواضع خود نقش اصلی پرنده گردن چرخان را به اجرا گذاشتند تا بتواند زمینه به ظاهر مناسب اعتراضات را ی کند. در واقع این امر از اولین و روشن ترین ویژگی های انقلابهای رنگی است امری که ی با شناخت روند برنامه ریزی های نظام سلطه، بیان داشتند؛ تنها امید دشمنان این است که انقلاب به دست انی به ش ت برسد که خود در انقلاب نقش داشتند این حرکات عناصر افراطی جریان اصلاحات شرایط را به گونه ای رقم زد که سرویس های اطلاعاتی بیگانه با بهره گیری از آنان یا به شکل خواسته و یا ناخواسته براساس یک سناریوی از قبل طراحی شده، درصدد برآمدند تا از فرصت انتخابات دهم ریاست جمهوری برای رسیدن به اه خود استفاده نمایند. بر اساس اشتراک منافع شکل گرفته میان جریانات فتنه گر داخلی و نیز حمایت رسانه ای، دیپلماتیک، و ... نظام سلطه، انتخابات شکوهمند سال 1388 به صحنه نافرمانی مدنی و اردوکشی خیابانی بدل گردید و یکی از تلخ ترین وقایع پس از انقلاب ی را به وجود آورد. همچنان که در مصاحبه با تایمز لندن می گوید: زمانی که آیت الله هم تظاهرات خیابانی را ببیند، قطعاً عقب نشینی خواهد کرد (به نقل از: مرادی، 1390: 181). متاسفانه فتنه گران آگاهانه و یا نااگاهانه در مسیر خواست دشمن قرار گرفتند و با بی توجهی به رهنمودهای ی، اقتدار خدشه دار توهمات خود نمودند.3. تحریم ها در دوران پسا فتنهنظام سلطه با توجه به شرایط داخلی کشور متأثر از فتنه، تلاش خود را متمرکز بر ت یب وجه بین المللی ایران نمود. لذا هنگامی که اردوکشی های خیابانی فتنه گران کمرنگ تر شد، فشار جهانی بر ایران رو به افزایش گذاشت تا بلکه بخشی از این فشار برای مردم ایران در داخل ترجمه شده و تغیرات درونی شدت یابد. در گذشته فشارهای دیپلماتیک در حوزه سیاستگذاری خارجی متمرکز بود تا به تغییر رفتار تمردان یک کشور بیانجامد ولی اینک خود منابع دیپلماتیک به مانند رسانه ها، هم در پی تغییر در افکار عمومی داخلی هستند و هم در پی فشار برای نخبگان . بر همین اساس گزینه تحریم آنگونه که برای جامعه داخلی ایران ملموس و مؤثر باشد، مجدداً در چارچوب سیاست مهار احیا گردید. به بیان دیگر تصویرسازی منفی از در اذهان جهانی، شرایط را برای همراهی کشورهای مطرح جهان و بهانه جویی علیه مساعد نمود. به گونه ای که سیاست چماق و هویج، که در ابتدای دوره اوباما بیشتر در قالب تعامل (هویج) خود را نشان می داد، ایک به واسطه وضعیت پریشان داخلی ناشی از فتنه 88، چماق خد را پررنگ تر ساخته بود. لذا در حالی که عناصر سیاست مهار ایران نظیر؛ آمادگی نظامی، برقراری چتر امنیتی منطقه ای برای کشورهای عربی منطقه و نهایتاً افزایش قدرت بازدارندگی در حال اجرا بود، سیاست جدید مهار واجد ابعادی برای مهار از درون بود. مهم ترین بعد این مهار، را مسئله تحریم ها تشکیل می داد. هر چند غرب در موضوع تحریم، به مسئله هسته ای ایران استناد می کرد، اما شواهد نشان می داد تحریم ها اساساً نتیجه فتنه داخلی کشور و ابزاری برای تداوم فتنه یا همان سیاست مهار جدید بوده است. از طرفی بین تحریم و جنگ رابطه ای مع برقرار است، بدان معنا که هر اندازه بر شدت تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیری می شود. لذا با اجرای تحریم ها، از موضوع جنگ که به شدت از آن احتراز می کرد نیز خلاصی می یافت. ولیکن آنچه بیش از همه اهمیت داشت: استفاده از حربه تحریمهای اقتصادی با هدف ایجاد بی ثباتی کشور بود تا ایران را وادار به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در برابر نماید. چرا که تحلیل ایالات متحده این بود که؛ حکومت ایران برای ایجاد و برقراری ثبات در نظام خود و رها شدن از فشار تحریم از تاکتیک هایی مشهور به تاکتیک های بقاء استفاده می کند که در آن قالب به سرکوب مردمی می پردازد که از فشار اقتصادی به تنگ آمده اند. این تاکتیک ها نه تنها خطر بی ثباتی نظام را خنثی نمی نمایند؛ بلکه منجر به افزایش و انسجام مخالف داخلی می شوند در حالی که تهدیدات خارجی نیز نظام را تحت فشار قرار داده اند. لذا بر این اساس نتیجه منطقی تحریم ها، تقویت جریان فتنه در داخل و تغیر رژیم است، هدفی که پیشتر جریان فتنه نتوانسته بود در صحنه انتخابات و اردوکشی های پس از انتخابات آنرا محقق نماید.بر همین مبنا گری سیک، مشاور عالی سابق شورای عالی امنیت ملی معتقد بود: مهم ترین را ار موءثر برای مهار فعالیت های هسته ای ایران و توقف فرایند غنی سازی، ایجاد ن یتی عمومی در داخل از طریق تصویب تحریم های درازمدت، مرحله ای و پلکانی است. تحریم هایی که می تواند باعث ناکارآمدی ت، کاهش مشروعیت و محبوبیت پایگاه مردمی آن گردد. کنث پولاک هم را ار تحریم را به این جهت مؤثر می دانست که «پاشنه آشیل» و نقطه ضعف ایران را در اقتصاد نهفته می دید، لذا اولین اثر اقتصادی بر توده مردم این است که می تواند به شورش های داخلی منجر شود.درحالی که در بیش از 4 سال مذاکرات مداوم و علیرغم پیشرفت های مکرر هسته ای کشورمان، نتوانسته بود اجماعی علیه کشور ایجاد نماید، اما بروز مشکلات داخلی کشور و مسئله فتنه 88، باعث گردید جبهه ضد ایرانی بسرعت تشکیل شود. اولین و اساسی ترین گام تحریمی نیز که در بحبوحه فتنه به آن پرداخته شد، قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که در 25 داد 1389 صادر شد. این قطعنامه تحریمی از آن جهت اهمیت دارد که تمامی تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های مؤثر علیه ایران از آنها یاد می شود (تحریم های انرژی و مالی) در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. قطعنامه 1929 که دقیقاً در سالگرد فتنه 88 تصویب شد، محصول تأمل راهبردی امریکا و بقیه متحدینش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران -که رو به افول نهاده بود- و یکی از وجی های بازنگری استراتژیک امریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است.تحریم های ایران را از نظر تحریم کنندگان می توان به 4 دستهٔ کلی تقسیم بندی کرد: تحریم های چندجانبه هم چون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیهٔ اروپا، تحریم های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم های کنگره . از جمله تاثیرگذارترین این تحریم ها می توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران در سال 2011 اشاره کرد که اقتصاد ایران و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته است. لذا اساساً روند گسترش تحریم های فلج کننده علیه ایران، ضمن اینکه به قطعنامه 1929 شورای امنیت مستند بود، از ی ال پس از فتنه 1388 آغاز گردید. ، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که ت آنها به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یکجانبه ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم های علیه ایران یکی از وسیع ترین تحریم های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. لذا بی جهت نبوده است که؛ مقام های ت تحریم های اعمال شده علیه ایران را سخت ترین وفلج کننده ترین تحریم ها در طول تاریخ دنیا نامیده اند.4. آثار راهبردی فتنه در حوزه سیاست خارجیبراساس آنچه آمد، هدف از تحریم تغییر رفتار ایران است. برای اینکه این تغییر رفتار انجام گیرد، امیدوار است فشارهای اقتصادی را بر ایران افزایش داده و ایران را به سمت انزوای بیشتر در روابط خارجی سوق دهد و در نتیجه فشارهای مضاعف بین المللی و اقتصادی و ن یتی را در داخل افزایش دهد. لذا با توجه به این هدف، آنچه در تحریم ها علیه ایران مضوعیت اصلی را دارد این بود که تحریم ها دقیقاً زندگی و رفاه جامعه ایرانی را هدف بگیرد، نه برنامه هسته ای یا موشکی کشور را. به بیان دیگر تحریم ها به این جهت وضع شد که با افزایش های فشارهای اقتصادی و رشد منفی شاخص های رفاه، جریان فتنه تقویت شود و از درون با بحران فزاینده مشروعیت مواجه گردد. به عنوان مثال تحریم بنزین، دارو، و ... کاملاً در این چارچوب قابل درک است. سیاست مهار در دوران پسا فتنه واجد ابعادی متعددی می باشد:الف) اخلال در محاسبات و ادراک نظام تصمیم گیری ساماندهی مبارزه راهبردی مبتنی بر جنگ هوشمند علیه از جمله دستور کارهای نظام سلطه بوده است. بر همین اساس ایالات متحده و حامیان آن از تمامی ظرفیت سخت و نرم خود برای تقابل با ایران ی بهره گرفتند. یکی از ابعاد این سیاست هوشمند، بکارگیری همزمان گزینه های نرم و سخت و نیز استفاده بهینه از سیاست چماق و هویج بوده است، به گونه ای که نظام تصمیم گیری را دچار سرگشتگی نمایند. لذا تحریم های اقتصادی درچارچوب راهبرد تغییر محاسبات با استفاده از ترکیب گزینه های فشار معنا دار می شود. در این الگوی مهار گسترش اعتراضات داخلی باعث می گردید نظام خود را در داخل کشور محصور احساس نماید درحالیکه در موضوع هسته ای نیز در گیر است. از طرف دیگر تداوم مذاکرات هسته ای نیز با ایران از جمله سیاست های ت اوباما به شمار می رفت. همه اینها برای وج نظام تصمیم سازی تهران از تعادل طراحی گردیده بود. ب) همراه سازی قدرت های جهانی و گسترش تحریم های چندجانبهیکی از ابعاد مهم سیاست مهار در دوران پسا فتنه و در واقع یکی از نتایج مهمی که فتنه داخلی کشور در عرصه خارجی به بار آورد؛ همراهی قدرتهای جهانی با در موضوع برخورد با ایران بود. پیش از فتنه و حتی در سالهای اوج جنگ طلبان نومحافظه کار، از ضعف خود در اعمال فشار به ایران و نیز عدم توانایی برای جذب همکاری های بین المللی به ویژه روسیه و چین علیه ایران آگاه بود. هماهنگونه که جفری کمپ شمند امریکایی اشاره می کند: مطلوب ترین ابزار مهار ایران هسته ای را اتخاذ تحریم چند جانبه با حضور چهار بازیگر روسیه، اتحادیه اروپا، و چین بود زیرا به سرشکن شدن هزینه های مادی و معنوی واشنگتن منجر می شود (به نقل از: دلاو ور اقدم، 1388:26). متاسفانه فتنه 88 با کاهش اقتدار نظام و ایجاد چالشی ملی، این فرصت را برای غرب فراهم نمود تا قدرت های جهانی را علیه ایران بسیج نماید. نتیجه عملی این امر همانگونه که بدان اشاره شد قطعنامه 1929 شورای امنیت بود.ج) تقویت اپوزوسیون فتنه گر برای تغییر در داخلتحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متأثر می سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد تحریم ها سبب بروز تنگناهایی در ید و واردات کالا از خارج برای ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها، کاهش ارزش ریال، افزایش بیکاری، رشد تورم و ... را سبب شده است. البته در این میان ساختار ناکارامد و رانتی اقتصاد کشور اثر تحریم ها را دو برابر نمود. چنانچه اشاره شد هدف گیری اقتصادی کشور در واقع برای ایجاد ن یتی داخلی طراحی شده بود. به ویژه پس از خیزش مردمی 9 دی اثبات گردید که جریان فتنه سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. داستان نیز دقیقاً از همین نقطه، یعنی جایی آغاز می شود که امریکایی ها به این ارزی می رسند که «پتانسیل های داخلی» فتنه 88 پایان یافته و فتنه نیازمند تنفس از بیرون است. در نتیجه امریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که وارد فشار اقتصادی بسیار شدید و بی سابقه تنها روشی است که می تواند مردم را مجدداً به خیابان ها کشانده و سبد خالی شدن سرمایه اجتماعی فتنه را پر کند. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها از تحریم های عدم اشاعه به سمت تحریم های اقتصادی، دقیقاً ناشی از این تحلیل بود که جریان فتنه در ایران به رنج کشیدن اقتصادی مردم نیاز دارد.د) تضعیف توان مذاکراتی نظام در پرونده هسته ایاز مهمترین نتایج فتنه 88 تضعیف موضع مذاکراتی کشور در پرونده هسته ای بود. چرا که اقتدار کشور دستخوش مشکلات داخلی گردیده و مذاکره کنندگان ایرانی با این امر مواجه بودند که مواضع هسته ای کشور در میان مردم ایران از حمایت لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر این ادراک نیز در طرف مقابل به وجود آمد که موازنه برقرار شده در مذاکرات هسته ای که در آن غرب نمی توانست نظرات خود را به ایران تحمیل نماید، بهم خورده است و اینک می توان اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود بگذارد. ارزی امریکا در ابتدای سال 1389 این بود که تحولات سال 88 روابط مردم و نظام را به شدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هسته ای در میان مردم وجود ندارد. کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر امریکا به این معنا بود که توان مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت. 5. فتنه و تحریم در الگوی نوین مهار مهم ترین دستاورد فتنه 88 برای نظام سلطه، تنوع بخشی به ابزارهای مهار ایران بود. اولاً اینکه؛ تقابل و ایالات متحده تخاصم استراتژیک بدل شده است. با این حال به نظر می رسد چهارچوب اصلی برخورد با ایران همچنان بر مبنای مهار و بازدارندگی استوار باشد. و ثانیاً؛ سیاست مهار نه تنها مجدداً جای خود را در رویکرد سیاست خارجی در قبال ایران باز یافته است، بلکه ابزارهای مهار بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. عناصر استراتژی مهار ایران نیز عبارت است از: تلاش دیپلماتیک برای منزوی ایران و گسترش کشورها در پیوستن به علیه ایران؛ تحریم علیه ایران به منظور جلوگیری از توانمند شدن آن از حیث اقتصادی و نظامی اقدامات پنهانی برای حمایت از گروه های داخل ایران که به صورت و یا نظامی با آن مقابله کرده اند.اما واقعیت آنست که تحریم به عنوان یک ابزار مهار از توانمندی لازم و کافی برخوردار نیست. چرا که اساساً تحریم جایگزین راه حل نظامی و جنگ است و از طرف دیگر ایران هم نسبت به نبود راه حل نظامی آگاه است. ضعف تحریم هم دقیقاً در همین نکته است؛ چون ایران می داند اگر موفق شود تحریم ها را پشت سر گذارد، جامعه بین المللی نمی تواند اقدامی علیه آنان صورت دهد (george perkowich، 2010) لذا واضح است که تحریم به تنهایی نمی تواند در قبال مؤثر باشد. در عرصه عملی نیز تحریم ها، تأثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت.لذا تحریم صرفاً در ح ی مؤثر است که در تعامل با سایر ابزارهای مهار قرار داشته باشد. به ویژه تحریم که مولود فتنه 88 است، صرفاً زمانی می تواند مؤثر باشد که با عامل موجده خود یعنی فتنه در تعامل باشد. لذا همانگونه که فتنه 88 بر گستاخی و توان غرب جهت اعمال تحریم ها افزود، باید انتظار داشت که تحریم ها نیز در راستای مدیریت فضای داخل کشور و حفظ جریان فتنه بکار گرفته شود.در واقع تحریم زمانی موفقیت آمیز به شمار می رود که به تغیری در داخل بیانجامد. افزایش ن یتی عمومی در ایران و تغیر الگوی رأی دهی مردم در انتخابات و حتی فراتر از آن مشارکت در طراح های براندازی می تواند نشان دهنده موفقیت تحریم ها باشد. البته بی تردید خلق حماسه هایی چون 9 دی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و رأی دوباره به امانت داری نظام نشان داد تحریم های غرب نتوانسته است ثمردهی لازم را برای نظام سلطه داشته باشد. ولیکن نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که؛ تحریم به می تواند به عنوان ابزاری فشار به مردم بکار رود تا این تلقی نهادینه گردد که؛ امتیاز دادن در موضوع هسته ای، و مسائل منطقه ای ت?
گروه بین الملل شکده برهان/ عبدالله مرادی؛ انقلاب ی به مثابه یک گفتمان، در طول سه دهه تجربه خود صورت بندی جدیدی را تعریف کرده و با پایبندی به آن مسیر 30 ساله را پیموده است. این گفتمان بر مبنای جهان نگری ی و براساس عناصر ایج و سلبی خود دارای دگر می باشد که این دگر، نظام سلطه غرب با محوریت و صهیونیسم جهانی است. معظم انقلاب این مسئله را به خوبی تبیین کرده اند. «مسئله این است که یک «نفی» با خود دارد و یک «اثبات». نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله ی قدرتهای دنیا، نفی وابستگی ، نفی نفوذ و دخ قدرت های مسلط دنیا درکشور، نفی سکولاریزم اخلاقی؛ اباحی گری. این ها را قاطع نفی می کند. یک چیزهایی را هم اثبات می کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای ی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا به قله های دانش؛ نه فقط دنباله روی درمسئله دانش، و فتح قله های دانش؛ این ها جزو چیزهایی است که بر آنها پافشاری می کند. این نفی و این اثبات؛ این ها دلیل دشمنی و دشمنی شبکه ی صهیونیستی دنیاست.» (بیانات در علم و صنعت، 24/9/1387).
انقلاب ی از آغاز با تاکید بر روابط ناعادلانه بین المللی و نوید یک طرح جدید مطابق فطرت برای زندگی و اداره حیات اجتماعی انسانها با این جبهه معارض جهانی روبرو بوده است. بنابراین از همان ابتدا، دو رویکرد از سوی غرب و در رأس آن ایالات متحده برای واپایش، مهار و نهایتاً براندازی نظام ایران شکل گرفت. رویکرد نخست مبتنی بر بکارگیری قدرت سخت بود و در اشکال اعمال تحریم اقتصادی و بعدها با تحمیل جنگ عراق علیه ایران پیگیری شد. رویکرد دوم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص پس از 11 سپتامبر 2001 با جدیت بیشتری دنبال شد، به استفاده از قدرت نرم و توسل به شیوه های" براندازی نرم" باز می گردد. لذا در این مقاله تلاش می گردد تا ابعاد و روند واپایش اقتصادی توسط نظام سلطه مورد بررسی قرار گیرد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می رسد، فتنه 88 به لحاظ دامنه عملیاتی، جامعه مخاطب، گستردگی، و سطح هماهنگی واجد ابعادی عمیق بوده است که نشانگر ارتقای تفکر راهبردی نظام سلطه در برخورد با نظام دارد. سطوح گوناگون طراحی فتنه که در آن ساختار رسمی و دیپلماتیک غرب در کنار نظام رسانه ای و شبکه های اجتماعی فعالیت نمودند و در این میان از میان نخبگان و نیروهای انقل یارکشی شده و از ظرفیت سرویس های اطلاعاتی و گروههای تروریستی برای پروژه موسوم به کشته سازی نیز استفاده گردید، با اعتراضات خیابانی، همگی نشانگر یک سناریوی کلان و پیچیده برای به چالش کشیدن مشروعیت نظام دارد. درست به همین جهت اهمیت و عظمت صبر و بصیرت ملی و ی دمند نظام که در 9 دی ماه تجلی یافت، آشکار می گردد. اما علیرغم نمایش اقتدار ملی در این روز و برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که مهر تائیدی بر امانت داری نظام و دروغ پردازی ها درباره تقلب بود، بایستی همچنان نسبت به طراحی های نظام سلطه هوشیار بود. در واقع امروز گذاری از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم را شاهد هستیم، که می تواند مستمراً در برخورد با ایران مورد استفاده قرار گیرد. و مادامی که بر آرمان ها و اه خود پافشاری داشته باشد، همواره باید مراقب سناریوهای براندازی باشد. چرا که تعریف امنیت ملی ، مبتنی بر باورهای هستی شناختی مردم قرار دارد، بنابراین درست در مواضع اقتدار آمیز خود، در برابر حملاتی که باورها و اعتقادات مردم را هدف می گیرد، آسیب پذیر خواهد بود.
در این مقاله تلاش می گردد در عین بررسی آثار و نتایج عملکردی فتنه بر سیاست خارجی کشور به این پرسش پرداخته شود که؛ نظام سلطه چگونه از موضوع فتنه برای واپایش بهره گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش و بر اساس مقدمه پیشین دو مفروض حائز اهمیت است: اولاً اینکه؛ وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تلاشی از سوی نظام سلطه برای واپایش، بازدارندگی و تغیر رفتار بوده است. ثانیاً؛ سیاست هایخصمانهامریکاعلیهمنافعوامنیتملی تداوم داشته و همچنان نظام سلطه به دنبال بحران سازی و فتنه انگیزی در برابر انقلاب ی است. بر همین اساس تلاش می گردد تا ضمن تشریح ابعاد فتنه 88 در واپایش توسط نظام سلطه و اثرات آن بر حوزه سیاست خارجی، الگویی از واپایش -اقتصادی با محوریت موضوعی تحریم و فتنه ارائه گردد.1. نظام سلطه و مهار ایالات متحده امریکا از ابتدای پیروزی انقلاب ی در ایران برای مقابله با شه انقلاب و تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه و گسترشهژمونیلیبرالیغرب وارد عمل گردید. هرچندامریکایی ها ازالگوهایگوناگونیبرایمحدود اه سیاستخارجیجمهوری یایرانبهرهگرفته اند، اما واقعیت آنست که فشارها بر ایران به شکل تصادی افزایش یافته است. کنتپولاکدرزمینه پارادایماصلیحاکمبرسیاست امریکادرقبال ایران اینچنین توضیح می دهد طیسیسالگذشتهسیاستغالبنسبتبه ایران مهاربودهاستواگردرمواردیتعاملیابرع درگیرینظامیوجودداشته است صرفاً یکاستثنابهحسابمی آید. مثال ریگان لبنان و مک فارلین امااکنونباآشکار شدن تأسیساتهسته ایایراندرسال 2002 امریکا نگراناینشدکهپیشرفت هسته ی ایران و درنهایتمنجربهش تسیاستمهاروحتیبهدرگیریانجامد.اینامربیانگر استراتژیجنگعلیهایران می باشد ایناستراتژیازنمادهای ،اقتصادی،نظامی،عملیاتپنهان،جنگتبلیغاتیوحقوقی برخورداربودهاست. البتهگروه هاوجناح هایمختلفیدرروندبرنامهریزیاستراتژیکامریکانقش داشته اند. هریکازاینمجموعه هابراجرایرویکردهایخاصیتاکیددارند.بنابراین،درمیان نخبگانامریکایی،جلوه هاییازاختلافنظردرارتباطباالگوهایرفتاریآنکشوردربرخوردبا جمهوری یایرانبهوجودآمدهاست. هرگروهبراستراتژیورویکردخاصیتاکید داشتهاستوآنرامؤثرترینراهبرایتأمینحداکثرمنافعملیامریکاتلقیمی کند(متقی، 1388) .

الف) برخورد سخت و مهار نظامیاولین تحریم های ایران به دلیل ماجرای لانه جاسوسی در ایران تصویب گردید. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های ت ایران در را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و را ممنوع کرد. همچنین ت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به را ممنوع د و ید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجودی که این تحریم ها پس از آزاد سازی گروگان های یی در 30 دی 1359، به ظاهر لغو و ت های اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله ن در امور داخلی ایران، با مسدود گسترده دارایی های ایران به بهانه مطالبات شرکت های یی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی یداری شده ایران، هم چنان به اعمال تحریم ها علیه در مقیاسی گسترده تر ادامه داد. اما اقدام امریکا در جهت حمایت از گروههای تجزیه طلب و عوامل کودتا و نیز تشویق عراق برای حمله نظامی به ایران از جایگاه مؤثری در اعمال فشار به ایران برخوردار بود. در طول جنگ، ت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. به هر روی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بزرگترین واکنش ایالات متحده در قبال انقلاب اسلای ایران بود، علی رغم حمایت های بی شائبه غرب و در صدر آن از رژیم بعثی عراق، در اه از پیش تعیین شده ی خود ناکام ماند. در این شرایط حضور در خلیج فارس و تقابل مستقیم با نیز اوج سیاست های تقابل با ایران را آشکار ساخت. لذا با پایان جنگ ایران و عراق، امریکا و متحدین غربی آن کشور پذیرش قطعنامه را نوعی پیروزی برای خود و نشان دهنده کارآمدی سیاست های ضد ایرانی خود محسوب می د، چرا که امریکایی ها توانسته بودند با ایجاد ائتلاف ضد ایرانی در خیلج فارس، ایران را در انجام روندهای جدید رفتار منطقه ای متقاعد نمایند. اما واقعیت این بود که طی هشت سال جنگ تحمیلی به ملت ایران، ناکارآمدی راه کارهای نظامی در تقابل با انقلاب ی آشکار گردیده بود. بنابراین با اتمام جنگ و عدم نتیجه گیری ایالات متحده از آن، سیاست های نوینی جهت تقابل با ایران طرح ریزی شد.
بی تردید از دهه دوم انقلاب، با معطوف به موضوعاتی مانند حمایت ایران از تروریسم، مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه، نقض و تلاش برای دستی به تسلیحات کشتار جمعی، به مرور طراحی راهبردهای امنیتی تقابل با به عنوان یک واقعیت موجود جهانی که البته نظم جهانی موجود را انکار می کند، در دستور کار مراکز مطالعات استراتژیک، وزارتخانه های خارجی و سازمان های اطلاعاتی غربی قرار گرفت. که همگی تغییر رفتار ایران و انزاوای بین المللی آن را دنبال می د.ب) مهار دوگانه و انزوای دیپلماتیکدردورانبعدازجن رانوعراق،سطحتضادهایناشیازرفتاروادراکایدئولوژیکایران نسبتبهایالاتمتحده تاحدی کاهشیافت.امادرشرایطجدیدنیزالگوهایمربوطبهتحریمعلیه ایرانتداومپیداکرد.علتاینمسالهرابایددربقا وتداومآرمان هایجمهوری یایران دانست. متعاقب آن و پس از ش ت عراق در جنگ 1991 (حمله به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، ت با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تنگ حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.
این آغاز سیاست جدیدی بود که آنتونی لیک و مارتین ایندایک در آغاز دوره ریاست جمهوری کلینتون و در 1993 ارائه گردید. آنان موفق گردیدند تا استراتژی جدید امریکا در برخورد با ایران را بر اساس مؤلفه های اعمال سیاست مهار تنظیم نمایند. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ج.ا.ا و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می رفت کارساز نبوده، از طرف دیگر با روی کار آمدن ت سازندگی در ، آقای هاشمی رفسنجانی تلاش نموده بود تا شرایط لازم برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقه ای و بازیگران بین المللی فراهم آورند. لذا در عرصه بین المللی ادغام مجدد ایران در نظام اقتصاد جهانی از رهگذر پذیرش رهنمون های صندوق بین المللی پول صورت گرفت (دهشیری، 1380: 383). لذا علیرغم تاکید بر سیاست مهار، مراودات اقتصادی ایران و افزایش چشمگیری یافت به گونه ای که میزان واردات ایران از تا سقف یک میلیارد دلار در سال افزایش یافته و یدار یک سوم نفت تولیدی ایران شد (mearsheimer & walt، 2008: 285). بر همین اساس ایران در اقدامی مبتنی بر بهبود روابط، شرکت نفتی امریکایی کنکو را به عنوان برنده مزایده میدان نفتی سیری اعلام نمود. بسیاری بر این باور بودند که ایران به عمد شرکت یی را بر رقیب فرانسوی ترجیح داده است که خود را آماده برقراری روابط نشان دهد (سیک، 1377: 89). لذا در حالی که می رفت سیاست مهار در همین ابتدای کار به ش ت بیانجامد و رویکرد مذاکره جایگزین شود، اسحاق ر ن در تل آویو بر این ادعا بود که؛ عدم موفقیت سیاست مهار دوجانبه به دلیل عدم برخورداری این سیاست از ابزارهای تحریم های اقتصادی بوده است که می تواند در تکمیل سیاست مهار، ایران را متوقف کند. لذا «بیل کلینتون» رییس جمهوری وقت در سال 1374 (مارس 1995 میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می نامید، هرگونه مشارکت شرکت های یی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا.ا را تحریم نمود. از سوی دیگر برنامه ای که رسماً در «ل آیپک» تحت عنوان «برنامه عمل تحریم های همه جانبه ایالات متحده علیه ایران» ارائه شده بود را برای تصویب در کنگره به سناتور جمهوری خواه «آلفونی داماتو» ارسال می گردد، تحریم هایی که بعدها به تحریم های داماتو علیه ایران معروف شد. بنابراین سیاست مهار دوگانه ایندیاک با قانون داماتو تکمیل می شود و علاوه بر آن تحریم های دیگری نیز درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران وضع شد.از همه تعجب آورتر اینکه علیرغم سیاست تنش ز ایران، خصمانه ترین موضع در قبال ایران توسط وارن کریستوفر خارجه در همین مقطع اتخاذ شد. کریستوفر که به میانه روی و دقت در کاربرد کلمات مشهور بود، در مورد ایران حدی را رعایت نمی کرد؛ او اولین بار از واژه یاغی برای ایران استفاده کرد (سیک، 1377: 90). در این هنگام طرح ادعاهایی نظیرتلاش جهت دستی به سلاح های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم بین المللی، نقض و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، جهت مهار و سد نفوذ انقلاب های ی و منزوی ایران در عرصه ی بین المللی و منطقه ای تدوین شد. در واقع روند مخاصمات ایران و امریکا از ابتدای انقلاب تا پایان ت سازندگی در ایران و ت کلینتون در امریکا بر رویکرد مهار و نیز فشارهای اقتصادی، روانی و برای تغییر رفتار استوار بود.

ج) تهدید به حمله نظامیپس از یازدهم سپتامبر استراتژی ایالات متحده بر اساس رویکرد نظری و عملی نومحافظه کاران بر مبانی امحای استراتژیک آسیب پذیری های ایالات متحده و تحقق “امنیت مطلق”برای بازتولید شد. در امنیت مطلق تضمین بقای مطلق یک طرف در امحاء مطلق طرف مقابل جستجو می شود. در دورة اول ت بوش برای تغییر وضعیت در منطقه خاورمیانه طرح های عراق و افغانستان در صدر اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده دنبال شد. لذا دردورهبوش صحبتازجنگ عنصراصلیدرشکلدادنبهسیاستوی در مورد ایران بود. سیاستسخنازجنگدرسال 2002 با آشکارسازیاینکه ایران بسمت توانمندی هسته ای پیش می رود فوریت بیشتری پیدا کرد حتی معمارانجنگدرعراقنیزجنگعلیهصدامرامقدمه ای برایحملهبهایرانبرای تغییررژیمعنوانساختندکه این همزمانبانفوذفزایندهایراندرمنطقهبود. برخیدیگر از جنگ طلباندر امریکاپساز یازدهمسپتامبرحتیجنگعلیهایرانرامقدمبرجنگعلیهصدام می دانستند. بااین همهآنچه واضح بود اینکهنسبتبهسیاستجنگ دردورهبوشاجماع نظر وجودداشت. واه جنگفرضیعلیهایرانمشتملبودبر: فرونشاندنبرنامه هسته ای ایران و برقراریثباتدرعراق (زهرانی، 1389: 54).براساس دیدگاه گزینه جنگ نظامی، افرادی نظیر جوزف لیبرمن (سناتور یهودی دموکرات)، جیمز ولسی (رئیس سابق سیا)، مارک پالمر (سفیر سابق در مجارستان)، دیوید فروم ( شمند نومحافظه کار) جان بولتن (رئیس بانک جهانی)، دونالد رامسفلد ( سابق دفاع) و ریچارد پرل و پل ولفوویتز (معاونان دفاع) و پایگاههای اصلی مطالعاتی نومحافظه کاران یعنی "موسسه سیاست خارجی جان هاپکینز" و "موسسه آمریکن اینت رایز"، معتقد بودند که؛ باید ایران را به انزوا کشاند و برای ایجاد تصویر یک بازیگر مخل از آن در سطح جهانی، فعالیت نمود زیرا تنها در این صورت است که امکان تحریک افکار عمومی بین المللی برای اعمال فشارهای هرچه بیشتر بر آن ت مهیا خواهد شد. و در ادامه این مسیر با یک تهاجم نظامی می توان به تغییر رژیم در ایران شند. این گروه بر ضرورت تسریع در تغییر رژیم ایران با حمله ی نظامی گسترده ی پیش دستانه، همانند الگوی عراق تأکید می ورزند و حضور نیروهای نظامی در عراق و افغانستان به همراه تکرار زمامداری جرج بوش را فرصتی طلایی برای براندازی حکومت ایران تلقی می د (پورسعید، 1387: 59). رویهبسیارمتداولدر ین جنگ طلبانه بوش، مقایسه حملهنظامیبه تأسیاتهسته ای ایرانباحمله به تاسیسات هسته ای درسپتامبرسال 2007 وحملهرژیم صهیونیستیبه نیروگاه اوسیراک عراقدرسال 1981بود.البته در همین دوران ایران برای اثبات همکاری خود با آژانس پروتکل الحاقی به npt و همچنین تعلیق غنی سازی اورانیوم را امضاء کرد. ایران همچنین همکاری هایی را با ایالات متحده جهت سرنگونی در افغانستان انجام داد و در جریان عملیات ائتلاف علیه ، شرکت در اجلاس امنیتی بن 2001 و تشکیل ت موقت افغانستان نقش موثری ایفا کرد که مورد توجه قرار گرفت (شفیعی فر، 1381). اما به رغم تمامی همکاری های بین المللی و ارسال پیام های مثبت به جهان غرب، ایران از سوی کاخ سفید در فهرست "محور شرارت" به همراه عراق و کره شمالی قرار گرفت. ایران در لیست کشورهای محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش نیز ادامه یافت (pollac and other، 2009: 4).اما به مرور که جنگ طلبان نومحافظه کار در عراق و افغانستان زمین گیر شدند و دریافتند که مقابله به از مسیر نظامی امکان ندارد. این دیدگاه در میان سیاستمداران یی رایج گردید که؛ انجام عملیات گسترده نظامی برای تغییر رژیم ایران، مؤثر و معطوف به نتیجه نخواهد بود، چرا که بمبارانمراکزهسته ایایران حداکثر می توانداینکشور رادوسالازرسیدنبهبمبدورنماید. و از سوی دیگر نیز نمی توان به خاطر پرهیز از رویارویی نظامی با ایران، نظام را به حال خود رها ساخت. بنابراین در اوا حکومت نومحافظه کاران و در یک چرخش راهبردی، الگوی مهار مبتنی بر تهدید و حمله نظامی، جای خود را به الگوی برخورد نرم با داد. در واقع تا پیش از این عمده روند تقابل غرب با ایران در قالب الگوهای سنتی مهار نظامی و اقتصادی قرار داشت اما روند تحولات منطقه ای و قدرت ی باعث گردید دیدگاه مبتنی بر روش های سخت، در اقلیت قرار گرفته و دیدگاه مبتنی بر استفاده از قدرت نرم و اتخاذ شیوه براندازی نرم توجه بیشتری را به خود معطوف می کرد. رایس خارجه سابق به همین موضوع اشاره می کرد: ما توانستیم با یک براندازی نرم از لهستان و با همبستگی تا پشت مرزهای روسیه، انقلاب های رنگین را سامان دهیم و رژیم های حاکم را ساقط و رژیم های دمکراتیک مورد نظر را به قدرت برسانیم. تنها راه برای تغییر نظام در ایران، استفاده از همین تجربه است (به نقل از مرادی، 1390: 121).مطابق با این دیدگاه که با اتکاء بر راهبرد "فشار از بیرون و تغییر از درون" و همچنین "منازعات غیرخشونت آمیز" سامان یافته، حمایت از حرکت های داخلی در ایران برای تغییرات آرام، مدنظر ایالات متحده قرار گرفته است. در این راستا همچنین موسسه یی اینت رایز در همایشی در سال 2005، برای اولین بار به طرح راهبرد انقلاب رنگی در ایران پرداخت. در این همایش، برخی از سناتورهای یی از طرحی با عنوان "دموکراسی برای ایران" در راستای انقلاب آرام در ایران برداشتند (قهرمان پور، 1385) ت نیز از سال 2005، به صورت علنی شروع به اختصاص بودجه های کلانی جهت براندازی نظام ایران نمود. در سال 2005، 3 میلیون دلار تحت عنوان "حمایت از دموکراسی در ایران" و در سال 2007 نیز حدود 66 میلیون دلار در راستای "توسعه دموکراسی در ایران"، بودجه اختصاص یافت که بخش اعظمی از این مبالغ در بخش برنامه های رادیوتلویزیونی و ارائه خدمات اینترنتی به زبان فارسی مصرف شد. درست در همین بحبوحه انتخاباتسال 2008 ریاست جمهوری امریکا برگزار گردید،انتخاباتی که از آن انتظارمی رفت تااستراتژی مشخص امریکا دربرخوردباایرانراروشنسازد (zakheim، 2010).2. فتنه و براندازی از درونبا آشکار شدن رویکرد تهدید محور و جنگ طلبانه نومحافظه کاران، الگوی جنگ نرم در برخورد با بر اساس مکانیزم انقلاب رنگی به عرصه عملیاتی تقابل با اضافه گردید. البته لازم به ذکر است الگوی تقابل نرم با اساساً به این جهت انتخاب گردید که ناتوانی و استیصال غرب در قبال انقلاب ی به اوج خود رسیده بود. شواهد این امر را در مواضع انتخاباتی باراک اوباما می توان جستجو نمود. به گونه ای که او اعلام کرد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند. مواضع و دیپلماتیک اوباما و به ویژه نامه نگاری های او با ی انقلاب ی نشان می داد که ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته است که ناتوان از حربه های نظامی و اقتصادی، بسوی تعامل با واقعیت انکارناپذیر ایران حرکت می کند. در واقع اتاق های فکر و شمندان حزب دموکرات به این نتیجه رسیده بودند که، ایران یک قدرت منطقه ای است که تلاش برای تقابل با آن، منافع ملی را تأمین نمی کند. به عنوان مثال در سال 2004 شورای روابط خارجی کت را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان "ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید" منتشر نمود. در این اثر الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست را با انتقاد موجه ساخت (gates & brezezinski، 2004). الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مؤلفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت (متقی، 1388: 61-86).یکنظریهغالب در روابط بین الملل ایناستکهاگررا ارنظامی کنارگذاردهشودبایدبیندیپلماسیو مهاریکیانتخابشود (زهرانی، 1389: 68) و به نظر می رسد اوباما به دلیل اقتدار ، راهی جز انتخاب دیپلماسی نداشت.بی تردید سیاست های اعلانی اوباما مبنی بر تعامل با تهران نتیجه ایستادگی ملی بر سر موضوع هسته ای و دست برتر ایران در منطقه خاورمیانه بود آنهم در شرایطی که؛ عدم موفقیت در عراق، منجر به تقویت قدرت منطقه ای ایران و شکل گیری یک ت شیعی هوادار ایران در بغداد گردید بود و تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی با توجه به پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ سی و سه روزه سال 2006 و نیز پیروزی مقاومت در غزه در سال 2008، به اوج خود رسیده بود. به واقع تعامل با ایران و تثبیت منافع از راه مذاکره با ایران تنها راه مقابل اوباما در نخستین سال ریاست جمهوری اش بود.
اما آنچه به یکباره واقعیت فوق را دگرگون ساخت، قرار گرفتن در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود. چنانچه پیشتر اشاره گردید محافل صهوینیستی و شکده های یی با گرایش نومحافظه کاری از مدتها پیش استفاده از تجربه انقلاب های رنگی در ایران را پیشنهاد نموده بودند. این نگرش و روش جدید مبتنی بر به کارگیری قدرت نرم، اول بار در جوامع پسا کمونیستی در اروپای شرقی رخ داد. اثبات توانمندی این روش در تغییر نظام های مخالف سیاست های ، و مزایایی درونی این حرکت باعث گردید؛ ایجاد انقلاب رنگی در ایران از طریق نافرمانی مدنی، بخشی از پازل راهبردی برای تغییر ساختار ایران از درون قرار گیرد. انقل که از فرصت انتخابات و دموکراسی استفاده نموده و با عقبه عظیم رسانه ای و تبلیغاتی و با ی نخبگان سابقاً خودی، موسوم به پرندگان گردن چرخان، برای ب قدرت قوه مجریه گام بر می دارد و نهایتاً با طرح انگاره تقلب گسترده در انتخاباتف مردم را به نافرمانی مدنی و نظام را به قبول خواسته های غیرقانونی خود مجبور می کنند. انقلاب های مخملی یا رنگی از شیوه های براندازی نرم به شمار می رفتند که نوعی سرنگون حاکمیت و جابه جایی قدرت است و که با تکیه بر سرمایه اجتماعی، از ابزار نافرمانی مدنی با قرار دادن سمبل ها و یا رنگ هایی خاصی به عنوان نماد مخالفان، بهره می گیرد. بر این اساس غرب درصدد است انقلاب های رنگی را به عنوان مدلی برای گذار به دموکراسی معرفی نماید (baker، 1995: 608) به عنوان مثال کمیته خطر جاری با حضور گروهی از سناتورهای یی، مسولان ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسته علوم ، گروهی از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون به انتشار گزارشی با عنوان؛ ایران و ، رهیافتی جدید دست زدند. کمیته خطر جاری در گزارش خود با توجه به استحکام نظام و ش ت دهها استراتژی در مقابل ملت ایران در طول سال های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانسته و خواستار توجه بیشتر ت ایالات متحده به پروژه نرم افزاری "براندازی از درون" می شود. آن ها تاکید می کنند: واشنگتن اکنون به رویکرد جدیدی نیاز دارد. باید همه نیروها برای این استراتژی بسیج شوند. باید درس های گذشته مورد بازبینی قرار گیرد، درس هایی که از فروپاشی بلوک شرق به یادگار مانده است ... متحدان حول استراتژی تهاجمی علیه ( ) ی ایران منسجم گردند.... توصیه این کمیته، اتخاذ استراتژی جنگ نرم برای مشارکت طلبیدن مردم ایران در براندازی حکومت است (مرادی، 1390: 172).
مرکز" سابان" که در قالب مؤسسه بروکینگز فعالیت می کند، در ژوئن سال میلادی 2009 و گرماگرم رقابت های انتخاباتی در ایران، طی گزارشی 160 صفحه ای تحت عنوان "کدامین راه به سوی ایران؟" ده سناریو و گزینه را برای برخورد واشنگتن با تهران بررسی و نهایتاً به عنوان یکی از مهمترین گزینه راهبردی پیش روی رئیس جمهور اوباما را، تغییر رژیم و سرنگونی ایران از طریق کودتای مخملی و حمایت از قیام عمومی را معرفی می کند: ساختار واقتصادی ایران، به میزانی دچار فرسایش گردیده که منجر به افزایش اعتراض های مردمی و شکاف های فرهنگی، قومی و شده است. بسیاری از ایرانیان نسبت به وضعیت فعلی بدبین هستند. در این شرایط، نیازمند آن است که دموکراتیک جدید را طراحی کند. این امر گزینه های مختلفی را برای تغییر رژیم از طریق « ی امنیتی» ایجاد می کند (کدامین راه به سوی ایران، 1388)در این میان متاسفانه وجود گروههای برانداز داخلی با سابقه انقل عامل اصلی داخلی برای کلید خوردن پروژه انقلاب رنگی در ایران به شمار می آید. اصلاح طلبان افراطی که علناً می گفتند: " انقلاب ی متأثر از الگوی حکومت شوروی سابق است و سرانجام آنها نیز ی ان است." به نقطه امیدی برای غرب بدل گشته بودند. در واقع این چرخش یکی از اساسی ترین ویژگی های انقلابهای رنگی محسوب می گردد. مطالعه موارد انقلابات رنگی نیز این مقوله را آشکار می کند که ان این انقلابات عمدتاً از مسئولین سابق همان نظام ها بودند و در ایران نیز آقایان میرحسین و مهدی نامزدهای انتخابات 1388، که بعدها با اصطلاح ی اعتراضات را بر عهده گرفتند، سال ها در چارچوب نظام در پست های نخست ی، ریاست مجلس و ... فعالیت کرده بودند و اینک با اعمال تغییر در مواضع خود نقش اصلی پرنده گردن چرخان را به اجرا گذاشتند تا بتواند زمینه به ظاهر مناسب اعتراضات را ی کند. در واقع این امر از اولین و روشن ترین ویژگی های انقلابهای رنگی است امری که ی با شناخت روند برنامه ریزی های نظام سلطه، بیان داشتند؛ تنها امید دشمنان این است که انقلاب به دست انی به ش ت برسد که خود در انقلاب نقش داشتند (بیانات در علم و صنعت، 24/9/1387).
این حرکات عناصر افراطی جریان اصلاحات شرایط را به گونه ای رقم زد که سرویس های اطلاعاتی بیگانه با بهره گیری از آنان یا به شکل خواسته و یا ناخواسته براساس یک سناریوی از قبل طراحی شده، درصدد برآمدند تا از فرصت انتخابات دهم ریاست جمهوری برای رسیدن به اه خود استفاده نمایند. بر اساس اشتراک منافع شکل گرفته میان جریانات فتنه گر داخلی و نیز حمایت رسانه ای، دیپلماتیک، و ... نظام سلطه، انتخابات شکوهمند سال 1388 به صحنه نافرمانی مدنی و اردوکشی خیابانی بدل گردید و یکی از تلخ ترین وقایع پس از انقلاب ی را به وجود آورد. همچنان که در مصاحبه با تایمز لندن می گوید: زمانی که آیت الله هم تظاهرات خیابانی را ببیند، قطعاً عقب نشینی خواهد کرد (به نقل از: مرادی، 1390: 181). متاسفانه فتنه گران آگاهانه و یا نااگاهانه در مسیر خواست دشمن قرار گرفتند و با بی توجهی به رهنمودهای ی، اقتدار خدشه دار توهمات خود نمودند.3. تحریم ها در دوران پسا فتنهنظام سلطه با توجه به شرایط داخلی کشور متأثر از فتنه، تلاش خود را متمرکز بر ت یب وجه بین المللی ایران نمود. لذا هنگامی که اردوکشی های خیابانی فتنه گران کمرنگ تر شد، فشار جهانی بر ایران رو به افزایش گذاشت تا بلکه بخشی از این فشار برای مردم ایران در داخل ترجمه شده و تغیرات درونی شدت یابد. در گذشته فشارهای دیپلماتیک در حوزه سیاستگذاری خارجی متمرکز بود تا به تغییر رفتار تمردان یک کشور بیانجامد ولی اینک خود منابع دیپلماتیک به مانند رسانه ها، هم در پی تغییر در افکار عمومی داخلی هستند و هم در پی فشار برای نخبگان . بر همین اساس گزینه تحریم آنگونه که برای جامعه داخلی ایران ملموس و مؤثر باشد، مجدداً در چارچوب سیاست مهار احیا گردید. به بیان دیگر تصویرسازی منفی از در اذهان جهانی، شرایط را برای همراهی کشورهای مطرح جهان و بهانه جویی علیه مساعد نمود. به گونه ای که سیاست چماق و هویج، که در ابتدای دوره اوباما بیشتر در قالب تعامل (هویج) خود را نشان می داد، ایک به واسطه وضعیت پریشان داخلی ناشی از فتنه 88، چماق خد را پررنگ تر ساخته بود. لذا در حالی که عناصر سیاست مهار ایران نظیر؛ آمادگینظامی، برقراریچترامنیتیمنطقه ایبرای کشورهایعربی منطقه و نهایتاً افزایشقدرتبازدارندگی در حال اجرا بود، سیاست جدید مهار واجد ابعادی برای مهار از درون بود. مهم ترین بعد این مهار، را مسئله تحریم ها تشکیل می داد. هر چند غرب در موضوع تحریم، به مسئله هسته ای ایران استناد می کرد، اما شواهد نشان می داد تحریم ها اساساً نتیجه فتنه داخلی کشور و ابزاری برای تداوم فتنه یا همان سیاست مهار جدید بوده است. از طرفی بین تحریم و جنگ رابطه ای مع برقرار است، بدان معنا که هر اندازه بر شدت تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیری می شود. لذا با اجرای تحریم ها، از موضوع جنگ که به شدت از آن احتراز می کرد نیز خلاصی می یافت. ولیکن آنچه بیش از همه اهمیت داشت: استفاده از حربه تحریمهای اقتصادی با هدف ایجاد بی ثباتی کشور بود تا ایران را وادار به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در برابر نماید. چرا که تحلیل ایالات متحده این بود که؛ حکومت ایران برای ایجاد و برقراری ثبات در نظام خود و رها شدن از فشار تحریم از تاکتیک هایی مشهور به تاکتیک های بقاء استفاده می کند که در آن قالب به سرکوب مردمی می پردازد که از فشار اقتصادی به تنگ آمده اند. این تاکتیک ها نه تنها خطر بی ثباتی نظام را خنثی نمی نمایند؛ بلکه منجر به افزایش و انسجام مخالف داخلی می شوند در حالی که تهدیدات خارجی نیز نظام را تحت فشار قرار داده اند. لذا بر این اساس نتیجه منطقی تحریم ها، تقویت جریان فتنه در داخل و تغیر رژیم است، هدفی که پیشتر جریان فتنه نتوانسته بود در صحنه انتخابات و اردوکشی های پس از انتخابات آنرا محقق نماید.
بر همین مبنا گری سیک، مشاور عالی سابق شورای عالی امنیت ملی معتقد بود: مهم ترین را ار موءثر برای مهار فعالیت های هسته ای ایران و توقف فرایند غنی سازی، ایجاد ن یتی عمومی در داخل از طریق تصویب تحریم های درازمدت، مرحله ای و پلکانی است. تحریم هایی که می تواند باعث ناکارآمدی ت، کاهش مشروعیت و محبوبیت پایگاه مردمی آن گردد. کنث پولاک هم را ار تحریم را به این جهت مؤثر می دانست که «پاشنه آشیل» و نقطه ضعف ایران را در اقتصاد نهفته می دید، لذا اولین اثر اقتصادی بر توده مردم این است که می تواند به شورش های داخلی منجر شود (به نقل از: دلاور پور اقدم، 1388:26).درحالی که در بیش از 4 سال مذاکرات مداوم و علیرغم پیشرفت های مکرر هسته ای کشورمان، نتوانسته بود اجماعی علیه کشور ایجاد نماید، اما بروز مشکلات داخلی کشور و مسئله فتنه 88، باعث گردید جبهه ضد ایرانی بسرعت تشکیل شود. اولین و اساسی ترین گام تحریمی نیز که در بحبوحه فتنه به آن پرداخته شد، قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که در 25 داد 1389 صادر شد. این قطعنامه تحریمی از آن جهت اهمیت دارد که تمامی تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های مؤثر علیه ایران از آنها یاد می شود (تحریم های انرژی و مالی) در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. قطعنامه 1929 که دقیقاً در سالگرد فتنه 88 تصویب شد، محصول تأمل راهبردی امریکا و بقیه متحدینش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران -که رو به افول نهاده بود- و یکی از وجی های بازنگری استراتژیک امریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است (محمدی، 1393: منابع اینترنتی)
تحریم های ایران را از نظر تحریم کنندگان می توان به 4 دستهٔ کلی تقسیم بندی کرد: تحریم های چندجانبه هم چون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیهٔ اروپا، تحریم های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم های کنگره . از جمله تاثیرگذارترین این تحریم ها می توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران در سال 2011 اشاره کرد که اقتصاد ایران و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته است. لذا اساساً روند گسترش تحریم های فلج کننده علیه ایران، ضمن اینکه به قطعنامه 1929 شورای امنیت مستند بود، از ی ال پس از فتنه 1388 آغاز گردید. ، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که ت آنها به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یکجانبه ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم های علیه ایران یکی از وسیع ترین تحریم های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. لذا بی جهت نبوده است که؛ مقام های ت تحریم های اعمال شده علیه ایران را سخت ترین وفلج کننده ترین تحریم ها در طول تاریخ دنیا نامیده اند.4. آثار راهبردی فتنه در حوزه سیاست خارجیبراساس آنچه آمد، هدف از تحریم تغییر رفتار ایران است. برای اینکه این تغییر رفتار انجام گیرد، امیدوار است فشارهای اقتصادی را بر ایران افزایش داده و ایران را به سمت انزوای بیشتر در روابط خارجی سوق دهد و در نتیجه فشارهای مضاعف بین المللی و اقتصادی و ن یتی را در داخل افزایش دهد. لذا با توجه به این هدف، آنچه در تحریم ها علیه ایران مضوعیت اصلی را دارد این بود که تحریم ها دقیقاً زندگی و رفاه جامعه ایرانی را هدف بگیرد، نه برنامه هسته ای یا موشکی کشور را. به بیان دیگر تحریم ها به این جهت وضع شد که با افزایش های فشارهای اقتصادی و رشد منفی شاخص های رفاه، جریان فتنه تقویت شود و از درون با بحران فزاینده مشروعیت مواجه گردد. به عنوان مثال تحریم بنزین، دارو، و ... کاملاً در این چارچوب قابل درک است. سیاست مهار در دوران پسا فتنه واجد ابعادی متعددی می باشد:
الف) اخلال در محاسبات و ادراک نظام تصمیم گیری ساماندهی مبارزه راهبردی مبتنی بر جنگ هوشمند علیه از جمله دستور کارهای نظام سلطه بوده است. بر همین اساس ایالات متحده و حامیان آن از تمامی ظرفیت سخت و نرم خود برای تقابل با ایران ی بهره گرفتند. یکی از ابعاد این سیاست هوشمند، بکارگیری همزمان گزینه های نرم و سخت و نیز استفاده بهینه از سیاست چماق و هویج بوده است، به گونه ای که نظام تصمیم گیری را دچار سرگشتگی نمایند. لذا تحریم های اقتصادی درچارچوب راهبرد تغییر محاسبات با استفاده از ترکیب گزینه های فشار معنا دار می شود. در این الگوی مهار گسترش اعتراضات داخلی باعث می گردید نظام خود را در داخل کشور محصور احساس نماید درحالیکه در موضوع هسته ای نیز در گیر است. از طرف دیگر تداوم مذاکرات هسته ای نیز با ایران از جمله سیاست های ت اوباما به شمار می رفت. همه اینها برای وج نظام تصمیم سازی تهران از تعادل طراحی گردیده بود.
ب) همراه سازی قدرت های جهانی و گسترش تحریم های چندجانبهیکی از ابعاد مهم سیاست مهار در دوران پسا فتنه و در واقع یکی از نتایج مهمی که فتنه داخلی کشور در عرصه خارجی به بار آورد؛ همراهی قدرتهای جهانی با در موضوع برخورد با ایران بود. پیش از فتنه و حتی در سالهای اوج جنگ طلبان نومحافظه کار، از ضعف خود در اعمال فشار به ایران و نیز عدم توانایی برای جذب همکاری های بین المللی به ویژه روسیه و چین علیه ایران آگاه بود. هماهنگونه که جفری کمپ شمند امریکایی اشاره می کند: مطلوب ترین ابزار مهار ایران هسته ای را اتخاذ تحریم چند جانبه با حضور چهار بازیگر روسیه، اتحادیه اروپا، و چین بود زیرا به سرشکن شدن هزینه های مادی و معنوی واشنگتن منجر می شود (به نقل از: دلاو ور اقدم، 1388:26). متاسفانه فتنه 88 با کاهش اقتدار نظام و ایجاد چالشی ملی، این فرصت را برای غرب فراهم نمود تا قدرت های جهانی را علیه ایران بسیج نماید. نتیجه عملی این امر همانگونه که بدان اشاره شد قطعنامه 1929 شورای امنیت بود.
ج) تقویت اپوزوسیون فتنه گر برای تغییر در داخلتحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متأثر می سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد تحریم ها سبب بروز تنگناهایی در ید و واردات کالا از خارج برای ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها، کاهش ارزش ریال، افزایش بیکاری، رشد تورم و ... را سبب شده است. البته در این میان ساختار ناکارامد و رانتی اقتصاد کشور اثر تحریم ها را دو برابر نمود. چنانچه اشاره شد هدف گیری اقتصادی کشور در واقع برای ایجاد ن یتی داخلی طراحی شده بود. به ویژه پس از خیزش مردمی 9 دی اثبات گردید که جریان فتنه سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. داستان نیز دقیقاً از همین نقطه، یعنی جایی آغاز می شود که امریکایی ها به این ارزی می رسند که «پتانسیل های داخلی» فتنه 88 پایان یافته و فتنه نیازمند تنفس از بیرون است. در نتیجه امریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که وارد فشار اقتصادی بسیار شدید و بی سابقه تنها روشی است که می تواند مردم را مجدداً به خیابان ها کشانده و سبد خالی شدن سرمایه اجتماعی فتنه را پر کند. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها از تحریم های عدم اشاعه به سمت تحریم های اقتصادی، دقیقاً ناشی از این تحلیل بود که جریان فتنه در ایران به رنج کشیدن اقتصادی مردم نیاز دارد (محمدی، 1393: منابع اینترنتی).
د) تضعیف توان مذاکراتی نظام در پرونده هسته ایاز مهمترین نتایج فتنه 88 تضعیف موضع مذاکراتی کشور در پرونده هسته ای بود. چرا که اقتدار کشور دستخوش مشکلات داخلی گردیده و مذاکره کنندگان ایرانی با این امر مواجه بودند که مواضع هسته ای کشور در میان مردم ایران از حمایت لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر این ادراک نیز در طرف مقابل به وجود آمد که موازنه برقرار شده در مذاکرات هسته ای که در آن غرب نمی توانست نظرات خود را به ایران تحمیل نماید، بهم خورده است و اینک می توان اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود بگذارد. ارزی امریکا در ابتدای سال 1389 این بود که تحولات سال 88 روابط مردم و نظام را به شدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هسته ای در میان مردم وجود ندارد. کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر امریکا به این معنا بود که توان مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت.5. فتنه و تحریم در الگوی نوین مهار مهم ترین دستاورد فتنه 88 برای نظام سلطه، تنوع بخشی به ابزارهای مهار ایران بود. اولاً اینکه؛ تقابل و ایالات متحده تخاصم استراتژیک بدل شده است. با این حال به نظر می رسد چهارچوب اصلی برخورد با ایران همچنان بر مبنای مهار و بازدارندگی استوار باشد. و ثانیاً؛ سیاست مهار نه تنها مجدداً جای خود را در رویکرد سیاست خارجی در قبال ایران باز یافته است، بلکه ابزارهای مهار بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. عناصر استراتژی مهار ایران نیز عبارت است از: تلاش دیپلماتیک برای منزوی ایران و گسترش کشورها در پیوستن به علیه ایران؛ تحریم علیه ایران به منظور جلوگیری از توانمند شدن آن از حیث اقتصادی و نظامی اقدامات پنهانی برای حمایت از گروه های داخل ایران که به صورت و یا نظامی با آن مقابله کرده اند.اما واقعیت آنست که تحریم به عنوان یک ابزار مهار از توانمندی لازم و کافی برخوردار نیست. چرا که اساساً تحریم جایگزین راه حل نظامی و جنگ است و از طرف دیگر ایران هم نسبت به نبود راه حل نظامی آگاه است. ضعف تحریم هم دقیقاً در همین نکته است؛ چون ایران می داند اگر موفق شود تحریم ها را پشت سر گذارد، جامعه بین المللی نمی تواند اقدامی علیه آنان صورت دهد (george perkowich، 2010) لذا واضح است که تحریم به تنهایی نمی تواند در قبال مؤثر باشد. در عرصه عملی نیز تحریم ها، تأثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت.لذا تحریم صرفاً در ح ی مؤثر است که در تعامل با سایر ابزارهای مهار قرار داشته باشد. به ویژه تحریم که مولود فتنه 88 است، صرفاً زمانی می تواند مؤثر باشد که با عامل موجده خود یعنی فتنه در تعامل باشد. لذا همانگونه که فتنه 88 بر گستاخی و توان غرب جهت اعمال تحریم ها افزود، باید انتظار داشت که تحریم ها نیز در راستای مدیریت فضای داخل کشور و حفظ جریان فتنه بکار گرفته شود.در واقع تحریم زمانی موفقیت آمیز به شمار می رود که به تغیری در داخل بیانجامد. افزایش ن یتی عمومی در ایران و تغیر الگوی رأی دهی مردم در انتخابات و حتی فراتر از آن مشارکت در طراح های براندازی می تواند نشان دهنده موفقیت تحریم ها باشد. البته بی تردید خلق حماسه هایی چون 9 دی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و رأی دوباره به امانت داری نظام نشان داد تحریم های غرب نتوانسته است ثمردهی لازم را برای نظام سلطه داشته باشد. ولیکن نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که؛ تحریم به می تواند به عنوان ابزاری فشار به مردم بکار رود تا این تلقی نهادینه گردد که؛ امتیاز دادن در موضوع هسته ای، و مسائل منطقه ای تنها راه کاهش تحریم هاست و این به معنای احیای جریان فتنه و سازشکاری در سیاست خارجی است. در واقع هر آینه این امکان وجود دارد که از تحریم به عنوان حربه ای برای فتنه های ?
فتنه و تحریم دو لبه الگوی مقراضی مهارانقلاب ی به مثابه یک گفتمان، در طول سه دهه تجربه خود صورت بندی جدیدی را تعریف کرده و با پایبندی به آن مسیر 30 ساله را پیموده است. این گفتمان بر مبنای جهان نگری ی و براساس عناصر ایج و سلبی خود دارای دگر می باشد که این دگر، نظام سلطه غرب با محوریت و صهیونیسم جهانی است. معظم انقلاب این مسئله را به خوبی تبیین کرده اند. «مسئله این است که یک «نفی» با خود دارد و یک «اثبات». نفی استثمار، نفی سلطه پذیری، نفی تحقیر ملت به وسیله ی قدرتهای دنیا، نفی وابستگی ، نفی نفوذ و دخ قدرت های مسلط دنیا درکشور، نفی سکولاریزم اخلاقی؛ اباحی گری. این ها را قاطع نفی می کند. یک چیزهایی را هم اثبات می کند: اثبات هویت ملی، هویت ایرانی، اثبات ارزشهای ی، دفاع از مظلومان جهان، تلاش برای دست پیدا به قله های دانش؛ نه فقط دنباله روی درمسئله دانش، و فتح قله های دانش؛ این ها جزو چیزهایی است که بر آنها پافشاری می کند. این نفی و این اثبات؛ این ها دلیل دشمنی و دشمنی شبکه ی صهیونیستی دنیاست.» (بیانات در علم و صنعت، 24/9/1387). انقلاب ی از آغاز با تاکید بر روابط ناعادلانه بین المللی و نوید یک طرح جدید مطابق فطرت برای زندگی و اداره حیات اجتماعی انسانها با این جبهه معارض جهانی روبرو بوده است. بنابراین از همان ابتدا، دو رویکرد از سوی غرب و در رأس آن ایالات متحده برای واپایش، مهار و نهایتاً براندازی نظام ایران شکل گرفت. رویکرد نخست مبتنی بر بکارگیری قدرت سخت بود و در اشکال اعمال تحریم اقتصادی و بعدها با تحمیل جنگ عراق علیه ایران پیگیری شد. رویکرد دوم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به خصوص پس از 11 سپتامبر 2001 با جدیت بیشتری دنبال شد، به استفاده از قدرت نرم و توسل به شیوه های" براندازی نرم" باز می گردد. لذا در این مقاله تلاش می گردد تا ابعاد و روند واپایش اقتصادی توسط نظام سلطه مورد بررسی قرار گیرد. این امر از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می رسد، فتنه 88 به لحاظ دامنه عملیاتی، جامعه مخاطب، گستردگی، و سطح هماهنگی واجد ابعادی عمیق بوده است که نشانگر ارتقای تفکر راهبردی نظام سلطه در برخورد با نظام دارد.سطوح گوناگون طراحی فتنه که در آن ساختار رسمی و دیپلماتیک غرب در کنار نظام رسانه ای و شبکه های اجتماعی فعالیت نمودند و در این میان از میان نخبگان و نیروهای انقل یارکشی شده و از ظرفیت سرویس های اطلاعاتی و گروههای تروریستی برای پروژه موسوم به کشته سازی نیز استفاده گردید، با اعتراضات خیابانی، همگی نشانگر یک سناریوی کلان و پیچیده برای به چالش کشیدن مشروعیت نظام دارد. درست به همین جهت اهمیت و عظمت صبر و بصیرت ملی و ی دمند نظام که در 9 دی ماه تجلی یافت، آشکار می گردد. اما علیرغم نمایش اقتدار ملی در این روز و برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که مهر تائیدی بر امانت داری نظام و دروغ پردازی ها درباره تقلب بود، بایستی همچنان نسبت به طراحی های نظام سلطه هوشیار بود. در واقع امروز گذاری از تهدیدات سخت به تهدیدات نرم را شاهد هستیم، که می تواند مستمراً در برخورد با ایران مورد استفاده قرار گیرد. و مادامی که بر آرمان ها و اه خود پافشاری داشته باشد، همواره باید مراقب سناریوهای براندازی باشد. چرا که تعریف امنیت ملی ، مبتنی بر باورهای هستی شناختی مردم قرار دارد، بنابراین درست در مواضع اقتدار آمیز خود، در برابر حملاتی که باورها و اعتقادات مردم را هدف می گیرد، آسیب پذیر خواهد بود.در این مقاله تلاش می گردد در عین بررسی آثار و نتایج عملکردی فتنه بر سیاست خارجی کشور به این پرسش پرداخته شود که؛ نظام سلطه چگونه از موضوع فتنه برای واپایش بهره گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش و بر اساس مقدمه پیشین دو مفروض حائز اهمیت است: اولاً اینکه؛ وقایع پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری تلاشی از سوی نظام سلطه برای واپایش، بازدارندگی و تغیر رفتار بوده است.ثانیاً؛ سیاست های خصمانه امریکا علیه منافع و امنیت ملی تداوم داشته و همچنان نظام سلطه به دنبال بحران سازی و فتنه انگیزی در برابر انقلاب ی است. بر همین اساس تلاش می گردد تا ضمن تشریح ابعاد فتنه 88 در واپایش توسط نظام سلطه و اثرات آن بر حوزه سیاست خارجی، الگویی از واپایش -اقتصادی با محوریت موضوعی تحریم و فتنه ارائه گردد.
1. نظام سلطه و مهار ایالات متحده امریکا از ابتدای پیروزی انقلاب ی در ایران برای مقابله با شه انقلاب و تحول در نظم منطقه ای خاورمیانه و گسترش هژمونی لیبرالی غرب وارد عمل گردید. هرچند امریکایی ها از الگوهای گوناگونی برای محدود اه سیاست خارجی ایران بهره گرفته اند، اما واقعیت آنست که فشارها بر ایران به شکل تصادی افزایش یافته است. کنت پولاک در زمینه پارادایم اصلی حاکم بر سیاست امریکا در قبال ایران اینچنین توضیح می دهد طی سی سال گذشته سیاست غالب نسبت به ایران مهار بوده است و اگر در مواردی تعامل یا برع درگیری نظامی وجود داشته است صرفاً یک استثنا به حساب می آید. مثال ریگان لبنان و مک فارلین اما اکنون با آشکار شدن تأسیسات هسته ای ایران در سال 2002 امریکا نگران این شد که پیشرفت هسته ی ایران و در نهایت منجر به ش ت سیاست مهار و حتی به درگیری انجامد.
این امر بیان گر استراتژی جنگ علیه ایران می باشد[1] این استراتژی از نمادهای ، اقتصادی، نظامی، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتی وحقوقی برخوردار بوده است. البته گروه ها و جناح های مختلفی در روند برنامه ریزی استراتژیک امریکا نقش داشته اند. هر یک از این مجموعه ها بر اجرای رویکردهای خاصی تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایی، جلوه هایی از اختلاف نظر درارتباط با الگوهای رفتاری آن کشور در برخورد با ایران به وجود آمده است. هر گروه بر استراتژی و رویکرد خاصی تاکید داشته است و آن را مؤثرترین راه برای تأمین حداکثر منافع ملی امریکا تلقی می کند (متقی، 1388)
الف) برخورد سخت و مهار نظامیاولین تحریم های ایران به دلیل ماجرای لانه جاسوسی در ایران تصویب گردید. این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمدرضا پهلوی به امضا رسیده بود، لغو و فروش تجهیزات نظامی به ج.ا.ا را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های ت ایران در را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و را ممنوع کرد. همچنین ت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با ایران را قطع نمود. متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به را ممنوع د و ید نفت از ایران را متوقف ساختند. با وجودی که این تحریم ها پس از آزاد سازی گروگان های یی در 30 دی 1359، به ظاهر لغو و ت های اروپایی از ادامه تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه های الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله ن در امور داخلی ایران، با مسدود گسترده دارایی های ایران به بهانه مطالبات شرکت های یی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی یداری شده ایران، هم چنان به اعمال تحریم ها علیه در مقیاسی گسترده تر ادامه داد. اما اقدام امریکا در جهت حمایت از گروههای تجزیه طلب و عوامل کودتا و نیز تشویق عراق برای حمله نظامی به ایران از جایگاه مؤثری در اعمال فشار به ایران برخوردار بود. در طول جنگ، ت ریگان حرکت بین المللی گسترده ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. به هر روی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران که بزرگترین واکنش ایالات متحده در قبال انقلاب اسلای ایران بود، علی رغم حمایت های بی شائبه غرب و در صدر آن از رژیم بعثی عراق، در اه از پیش تعیین شده ی خود ناکام ماند. در این شرایط حضور در خلیج فارس و تقابل مستقیم با نیز اوج سیاست های تقابل با ایران را آشکار ساخت. لذا با پایان جنگ ایران و عراق، امریکا و متحدین غربی آن کشور پذیرش قطعنامه را نوعی پیروزی برای خود و نشان دهنده کارآمدی سیاست های ضد ایرانی خود محسوب می د، چرا که امریکایی ها توانسته بودند با ایجاد ائتلاف ضد ایرانی در خیلج فارس، ایران را در انجام روندهای جدید رفتار منطقه ای متقاعد نمایند. اما واقعیت این بود که طی هشت سال جنگ تحمیلی به ملت ایران، ناکارآمدی راه کارهای نظامی در تقابل با انقلاب ی آشکار گردیده بود. بنابراین با اتمام جنگ و عدم نتیجه گیری ایالات متحده از آن، سیاست های نوینی جهت تقابل با ایران طرح ریزی شد.بی تردید از دهه دوم انقلاب، با معطوف به موضوعاتی مانند حمایت ایران از تروریسم، مخالفت ایران با روند صلح خاورمیانه، نقض و تلاش برای دستی به تسلیحات کشتار جمعی، به مرور طراحی راهبردهای امنیتی تقابل با به عنوان یک واقعیت موجود جهانی که البته نظم جهانی موجود را انکار می کند، در دستور کار مراکز مطالعات استراتژیک، وزارتخانه های خارجی و سازمان های اطلاعاتی غربی قرار گرفت. که همگی تغییر رفتار ایران و انزاوای بین المللی آن را دنبال می د.
ب) مهار دوگانه و انزوای دیپلماتیکدر دوران بعد از جنگ ایران و عراق، سطح تضادهای ناشی از رفتار و ادراک ایدئولوژیک ایران نسبت به ایالات متحده تاحدی کاهش یافت. اما در شرایط جدید نیزالگوهای مربوط به تحریم علیه ایران تداوم پیدا کرد. علت این مساله را باید در بقا و تداوم آرمان های ایران دانست. متعاقب آن و پس از ش ت عراق در جنگ 1991 (حمله به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ج.ا.ا بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، ت با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجدداً اقدام به تنگ حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.این آغاز سیاست جدیدی بود که آنتونی لیک و مارتین ایندایک در آغاز دوره ریاست جمهوری کلینتون و در 1993 ارائه گردید. آنان موفق گردیدند تا استراتژی جدید امریکا در برخورد با ایران را بر اساس مؤلفه های اعمال سیاست مهار تنظیم نمایند. هدف سیاست مهار دو جانبه که دور جدیدی از تحریم های گسترده علیه ایران را آغاز کرد، عمدتاً مهار اقتصادی و نظامی ج.ا.ا و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود؛ زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.
حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، برداشت بیشتر هیأت حاکمه این بود که سیاست مهار ایران آن چنان که در ابتدا انتظار می رفت کارساز نبوده، از طرف دیگر با روی کار آمدن ت سازندگی در ، آقای هاشمی رفسنجانی تلاش نموده بود تا شرایط لازم برای عادی سازی روابط با بازیگران منطقه ای و بازیگران بین المللی فراهم آورند. لذا در عرصه بین المللی ادغام مجدد ایران در نظام اقتصاد جهانی از رهگذر پذیرش رهنمون های صندوق بین المللی پول صورت گرفت (دهشیری، 1380: 383). لذا علیرغم تاکید بر سیاست مهار، مراودات اقتصادی ایران و افزایش چشمگیری یافت به گونه ای که میزان واردات ایران از تا سقف یک میلیارد دلار در سال افزایش یافته و یدار یک سوم نفت تولیدی ایران شد (mearsheimer & walt، 2008: 285). بر همین اساس ایران در اقدامی مبتنی بر بهبود روابط، شرکت نفتی امریکایی کنکو را به عنوان برنده مزایده میدان نفتی سیری اعلام نمود. بسیاری بر این باور بودند که ایران به عمد شرکت یی را بر رقیب فرانسوی ترجیح داده است که خود را آماده برقراری روابط نشان دهد (سیک، 1377: 89). لذا در حالی که می رفت سیاست مهار در همین ابتدای کار به ش ت بیانجامد و رویکرد مذاکره جایگزین شود، اسحاق ر ن در تل آویو بر این ادعا بود که؛ عدم موفقیت سیاست مهار دوجانبه به دلیل عدم برخورداری این سیاست از ابزارهای تحریم های اقتصادی بوده است که می تواند در تکمیل سیاست مهار، ایران را متوقف کند. لذا «بیل کلینتون» رییس جمهوری وقت در سال 1374 (مارس 1995 میلادی)، به دلیل آنچه که حمایت ج.ا.ا از تروریسم بین المللی و مخالفت با صلح خاورمیانه می نامید، هرگونه مشارکت شرکت های یی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در مه 1996 کلیه مبادلات اقتصادی با ج.ا.ا را تحریم نمود. از سوی دیگر برنامه ای که رسماً در «ل آیپک» تحت عنوان «برنامه عمل تحریم های همه جانبه ایالات متحده علیه ایران» ارائه شده بود را برای تصویب در کنگره به سناتور جمهوری خواه «آلفونی داماتو» ارسال می گردد، تحریم هایی که بعدها به تحریم های داماتو علیه ایران معروف شد. بنابراین سیاست مهار دوگانه ایندیاک با قانون داماتو تکمیل می شود و علاوه بر آن تحریم های دیگری نیز درباره سرمایه گذاری خارجی در ایران وضع شد.
از همه تعجب آورتر اینکه علیرغم سیاست تنش ز ایران، خصمانه ترین موضع در قبال ایران توسط وارن کریستوفر خارجه در همین مقطع اتخاذ شد. کریستوفر که به میانه روی و دقت در کاربرد کلمات مشهور بود، در مورد ایران حدی را رعایت نمی کرد؛ او اولین بار از واژه یاغی برای ایران استفاده کرد (سیک، 1377: 90). در این هنگام طرح ادعاهایی نظیر تلاش جهت دستی به سلاح های کشتار جمعی، حمایت از تروریسم بین المللی، نقض و مخالفت با روند صلح خاورمیانه، جهت مهار و سد نفوذ انقلاب های ی و منزوی ایران در عرصه ی بین المللی و منطقه ای تدوین شد. در واقع روند مخاصمات ایران و امریکا از ابتدای انقلاب تا پایان ت سازندگی در ایران و ت کلینتون در امریکا بر رویکرد مهار و نیز فشارهای اقتصادی، روانی و برای تغییر رفتار استوار بود.
ج) تهدید به حمله نظامیپس از یازدهم سپتامبر استراتژی ایالات متحده بر اساس رویکرد نظری و عملی نومحافظه کاران بر مبانی امحای استراتژیک آسیب پذیری های ایالات متحده و تحقق “امنیت مطلق” برای بازتولید شد. در امنیت مطلق تضمین بقای مطلق یک طرف در امحاء مطلق طرف مقابل جستجو می شود. در دورة اول ت بوش برای تغییر وضعیت در منطقه خاورمیانه طرح های عراق و افغانستان در صدر اولویت های سیاست خارجی ایالات متحده دنبال شد. لذا در دوره بوش صحبت از جنگ عنصر اصلی در شکل دادن به سیاست وی در مورد ایران بود. سیاست سخن از جنگ در سال 2002 با آشکار سازی اینکه ایران بسمت توانمندی هسته ای پیش می رود فوریت بیشتری پیدا کرد حتی معماران جنگ در عراق نیز جنگ علیه صدام را مقدمه ای برای حمله به ایران برای تغییر رژیم عنوان ساختند که این همزمان با نفوذ فزاینده ایران در منطقه بود. برخی دیگر از جنگ طلبان در امریکا پس از یازدهم سپتامبر حتی جنگ علیه ایران را مقدم بر جنگ علیه صدام می دانستند. با این همهآنچه واضح بود اینکه نسبت به سیاست جنگ در دوره بوش اجماع نظر وجود داشت. و اه جنگ فرضی علیه ایران مشتمل بود بر: فرونشاندن برنامه هسته ای ایران و برقراری ثبات در عراق (زهرانی، 1389: 54).براساس دیدگاه گزینه جنگ نظامی، افرادی نظیر جوزف لیبرمن (سناتور یهودی دموکرات)، جیمز ولسی (رئیس سابق سیا)، مارک پالمر (سفیر سابق در مجارستان)، دیوید فروم ( شمند نومحافظه کار) جان بولتن (رئیس بانک جهانی)، دونالد رامسفلد ( سابق دفاع) و ریچارد پرل و پل ولفوویتز (معاونان دفاع) و پایگاههای اصلی مطالعاتی نومحافظه کاران یعنی "موسسه سیاست خارجی جان هاپکینز" و "موسسه آمریکن اینت رایز"، معتقد بودند که؛ باید ایران را به انزوا کشاند و برای ایجاد تصویر یک بازیگر مخل از آن در سطح جهانی، فعالیت نمود زیرا تنها در این صورت است که امکان تحریک افکار عمومی بین المللی برای اعمال فشارهای هرچه بیشتر بر آن ت مهیا خواهد شد. و در ادامه این مسیر با یک تهاجم نظامی می توان به تغییر رژیم در ایران شند. این گروه بر ضرورت تسریع در تغییر رژیم ایران با حمله ی نظامی گسترده ی پیش دستانه، همانند الگوی عراق تأکید می ورزند و حضور نیروهای نظامی در عراق و افغانستان به همراه تکرار زمامداری جرج بوش را فرصتی طلایی برای براندازی حکومت ایران تلقی می د (پورسعید، 1387: 59). رویه بسیار متداول در ین جنگ طلبانه بوش، مقایسه حمله نظامی به تأسیات هسته ای ایران با حمله به تاسیسات هسته ای در سپتامبر سال 2007 و حمله رژیم صهیونیستی به نیروگاه اوسیراک عراق در سال 1981 بود.البته در همین دوران ایران برای اثبات همکاری خود با آژانس پروتکل الحاقی به npt و همچنین تعلیق غنی سازی اورانیوم را امضاء کرد. ایران همچنین همکاری هایی را با ایالات متحده جهت سرنگونی در افغانستان انجام داد و در جریان عملیات ائتلاف علیه ، شرکت در اجلاس امنیتی بن 2001 و تشکیل ت موقت افغانستان نقش موثری ایفا کرد که مورد توجه قرار گرفت (شفیعی فر، 1381). اما به رغم تمامی همکاری های بین المللی و ارسال پیام های مثبت به جهان غرب، ایران از سوی کاخ سفید در فهرست "محور شرارت" به همراه عراق و کره شمالی قرار گرفت. ایران در لیست کشورهای محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش نیز ادامه یافت (pollac and other، 2009: 4).اما به مرور که جنگ طلبان نومحافظه کار در عراق و افغانستان زمین گیر شدند و دریافتند که مقابله به از مسیر نظامی امکان ندارد. این دیدگاه در میان سیاستمداران یی رایج گردید که؛ انجام عملیات گسترده نظامی برای تغییر رژیم ایران، مؤثر و معطوف به نتیجه نخواهد بود، چرا که بمباران مراکز هسته ای ایران حداکثر می تواند این کشور را دو سال از رسیدن به بمب دور نماید. و از سوی دیگر نیز نمی توان به خاطر پرهیز از رویارویی نظامی با ایران، نظام را به حال خود رها ساخت. بنابراین در اوا حکومت نومحافظه کاران و در یک چرخش راهبردی، الگوی مهار مبتنی بر تهدید و حمله نظامی، جای خود را به الگوی برخورد نرم با داد. در واقع تا پیش از این عمده روند تقابل غرب با ایران در قالب الگوهای سنتی مهار نظامی و اقتصادی قرار داشت اما روند تحولات منطقه ای و قدرت ی باعث گردید دیدگاه مبتنی بر روش های سخت، در اقلیت قرار گرفته و دیدگاه مبتنی بر استفاده از قدرت نرم و اتخاذ شیوه براندازی نرم توجه بیشتری را به خود معطوف می کرد. رایس خارجه سابق به همین موضوع اشاره می کرد: ما توانستیم با یک براندازی نرم از لهستان و با همبستگی تا پشت مرزهای روسیه، انقلاب های رنگین را سامان دهیم و رژیم های حاکم را ساقط و رژیم های دمکراتیک مورد نظر را به قدرت برسانیم. تنها راه برای تغییر نظام در ایران، استفاده از همین تجربه است (به نقل از مرادی، 1390: 121).مطابق با این دیدگاه که با اتکاء بر راهبرد "فشار از بیرون و تغییر از درون" و همچنین "منازعات غیرخشونت آمیز" سامان یافته، حمایت از حرکت های داخلی در ایران برای تغییرات آرام، مدنظر ایالات متحده قرار گرفته است. در این راستا همچنین موسسه یی اینت رایز در همایشی در سال 2005، برای اولین بار به طرح راهبرد انقلاب رنگی در ایران پرداخت. در این همایش، برخی از سناتورهای یی از طرحی با عنوان "دموکراسی برای ایران" در راستای انقلاب آرام در ایران برداشتند (قهرمان پور، 1385) ت نیز از سال 2005، به صورت علنی شروع به اختصاص بودجه های کلانی جهت براندازی نظام ایران نمود. در سال 2005، 3 میلیون دلار تحت عنوان "حمایت از دموکراسی در ایران" و در سال 2007 نیز حدود 66 میلیون دلار در راستای "توسعه دموکراسی در ایران"، بودجه اختصاص یافت که بخش اعظمی از این مبالغ در بخش برنامه های رادیوتلویزیونی و ارائه خدمات اینترنتی به زبان فارسی مصرف شد. درست در همین بحبوحه انتخابات سال 2008 ریاست جمهوری امریکا برگزار گردید، انتخاباتی که از آن انتظار می رفت تا استراتژی مشخص امریکا در برخورد با ایران را روشن سازد (zakheim، 2010).
2. فتنه و براندازی از درونبا آشکار شدن رویکرد تهدید محور و جنگ طلبانه نومحافظه کاران، الگوی جنگ نرم در برخورد با بر اساس مکانیزم انقلاب رنگی به عرصه عملیاتی تقابل با اضافه گردید. البته لازم به ذکر است الگوی تقابل نرم با اساساً به این جهت انتخاب گردید که ناتوانی و استیصال غرب در قبال انقلاب ی به اوج خود رسیده بود. شواهد این امر را در مواضع انتخاباتی باراک اوباما می توان جستجو نمود. به گونه ای که او اعلام کرد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند. مواضع و دیپلماتیک اوباما و به ویژه نامه نگاری های او با ی انقلاب ی نشان می داد که ایالات متحده در شرایطی قرار گرفته است که ناتوان از حربه های نظامی و اقتصادی، بسوی تعامل با واقعیت انکارناپذیر ایران حرکت می کند. در واقع اتاق های فکر و شمندان حزب دموکرات به این نتیجه رسیده بودند که، ایران یک قدرت منطقه ای است که تلاش برای تقابل با آن، منافع ملی را تأمین نمی کند. به عنوان مثال در سال 2004 شورای روابط خارجی کت را با مشارکت زبیگنیو برژنسیکی و رابرت گیتس با عنوان "ایران: زمانی برای ارائه رهیافت جدید" منتشر نمود. در این اثر الگوی تهاجمی در رفتار سیاست خارجی به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که کارگزاران جدید سیاست خارجی این کشور نسبت به ضرورت های تعامل با ایران رویکرد همکاری جویانه ای را اتخاذ نکرده اند. این امر ناشی از فقدان ابتکار عمل تلقی گردیده و سیاست را با انتقاد موجه ساخت (gates & brezezinski، 2004). الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مؤلفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت (متقی، 1388: 61-86).یک نظریه غالب در روابط بین الملل این است که اگر را ار نظامی کنار گذارده شود باید بین دیپلماسی و مهار یکی انتخاب شود (زهرانی، 1389: 68) و به نظر می رسد اوباما به دلیل اقتدار ، راهی جز انتخاب دیپلماسی نداشت.
بی تردید سیاست های اعلانی اوباما مبنی بر تعامل با تهران نتیجه ایستادگی ملی بر سر موضوع هسته ای و دست برتر ایران در منطقه خاورمیانه بود آنهم در شرایطی که؛ عدم موفقیت در عراق، منجر به تقویت قدرت منطقه ای ایران و شکل گیری یک ت شیعی هوادار ایران در بغداد گردید بود و تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی با توجه به پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ سی و سه روزه سال 2006 و نیز پیروزی مقاومت در غزه در سال 2008، به اوج خود رسیده بود. به واقع تعامل با ایران و تثبیت منافع از راه مذاکره با ایران تنها راه مقابل اوباما در نخستین سال ریاست جمهوری اش بود.اما آنچه به یکباره واقعیت فوق را دگرگون ساخت، قرار گرفتن در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بود. چنانچه پیشتر اشاره گردید محافل صهوینیستی و شکده های یی با گرایش نومحافظه کاری از مدتها پیش استفاده از تجربه انقلاب های رنگی در ایران را پیشنهاد نموده بودند. این نگرش و روش جدید مبتنی بر به کارگیری قدرت نرم، اول بار در جوامع پسا کمونیستی در اروپای شرقی رخ داد. اثبات توانمندی این روش در تغییر نظام های مخالف سیاست های ، و مزایایی درونی این حرکت باعث گردید؛ ایجاد انقلاب رنگی در ایران از طریق نافرمانی مدنی، بخشی از پازل راهبردی برای تغییر ساختار ایران از درون قرار گیرد. انقل که از فرصت انتخابات و دموکراسی استفاده نموده و با عقبه عظیم رسانه ای و تبلیغاتی و با ی نخبگان سابقاً خودی، موسوم به پرندگان گردن چرخان، برای ب قدرت قوه مجریه گام بر می دارد و نهایتاً با طرح انگاره تقلب گسترده در انتخاباتف مردم را به نافرمانی مدنی و نظام را به قبول خواسته های غیرقانونی خود مجبور می کنند. انقلاب های مخملی یا رنگی از شیوه های براندازی نرم به شمار می رفتند که نوعی سرنگون حاکمیت و جابه جایی قدرت است و که با تکیه بر سرمایه اجتماعی، از ابزار نافرمانی مدنی با قرار دادن سمبل ها و یا رنگ هایی خاصی به عنوان نماد مخالفان، بهره می گیرد. بر این اساس غرب درصدد است انقلاب های رنگی را به عنوان مدلی برای گذار به دموکراسی معرفی نماید (baker، 1995: 608)
به عنوان مثال کمیته خطر جاری با حضور گروهی از سناتورهای یی، مسولان ارشد وزارت خارجه، اساتید برجسته علوم ، گروهی از مدیران باسابقه سیا و پنتاگون به انتشار گزارشی با عنوان؛ ایران و ، رهیافتی جدید دست زدند. کمیته خطر جاری در گزارش خود با توجه به استحکام نظام و ش ت دهها استراتژی در مقابل ملت ایران در طول سال های گذشته، جنگ سخت را بی فایده دانسته و خواستار توجه بیشتر ت ایالات متحده به پروژه نرم افزاری "براندازی از درون" می شود. آن ها تاکید می کنند: واشنگتن اکنون به رویکرد جدیدی نیاز دارد. باید همه نیروها برای این استراتژی بسیج شوند. باید درس های گذشته مورد بازبینی قرار گیرد، درس هایی که از فروپاشی بلوک شرق به یادگار مانده است ... متحدان حول استراتژی تهاجمی علیه ( ) ی ایران منسجم گردند.... توصیه این کمیته، اتخاذ استراتژی جنگ نرم برای مشارکت طلبیدن مردم ایران در براندازی حکومت است (مرادی، 1390: 172).مرکز" سابان" که در قالب مؤسسه بروکینگز فعالیت می کند، در ژوئن سال میلادی 2009 و گرماگرم رقابت های انتخاباتی در ایران، طی گزارشی 160 صفحه ای تحت عنوان "کدامین راه به سوی ایران؟" ده سناریو و گزینه را برای برخورد واشنگتن با تهران بررسی و نهایتاً به عنوان یکی از مهمترین گزینه راهبردی پیش روی رئیس جمهور اوباما را، تغییر رژیم و سرنگونی ایران از طریق کودتای مخملی و حمایت از قیام عمومی را معرفی می کند: ساختار واقتصادی ایران، به میزانی دچار فرسایش گردیده که منجر به افزایش اعتراض های مردمی و شکاف های فرهنگی، قومی و شده است. بسیاری از ایرانیان نسبت به وضعیت فعلی بدبین هستند. در این شرایط، نیازمند آن است که دموکراتیک جدید را طراحی کند. این امر گزینه های مختلفی را برای تغییر رژیم از طریق « ی امنیتی» ایجاد می کند (کدامین راه به سوی ایران، 1388)در این میان متاسفانه وجود گروههای برانداز داخلی با سابقه انقل عامل اصلی داخلی برای کلید خوردن پروژه انقلاب رنگی در ایران به شمار می آید. اصلاح طلبان افراطی که علناً می گفتند: " انقلاب ی متأثر از الگوی حکومت شوروی سابق است و سرانجام آنها نیز ی ان است." به نقطه امیدی برای غرب بدل گشته بودند. در واقع این چرخش یکی از اساسی ترین ویژگی های انقلابهای رنگی محسوب می گردد. مطالعه موارد انقلابات رنگی نیز این مقوله را آشکار می کند که ان این انقلابات عمدتاً از مسئولین سابق همان نظام ها بودند و در ایران نیز آقایان میرحسین و مهدی نامزدهای انتخابات 1388، که بعدها با اصطلاح ی اعتراضات را بر عهده گرفتند، سال ها در چارچوب نظام در پست های نخست ی، ریاست مجلس و ... فعالیت کرده بودند و اینک با اعمال تغییر در مواضع خود نقش اصلی پرنده گردن چرخان را به اجرا گذاشتند تا بتواند زمینه به ظاهر مناسب اعتراضات را ی کند. در واقع این امر از اولین و روشن ترین ویژگی های انقلابهای رنگی است امری که ی با شناخت روند برنامه ریزی های نظام سلطه، بیان داشتند؛ تنها امید دشمنان این است که انقلاب به دست انی به ش ت برسد که خود در انقلاب نقش داشتند (بیانات در علم و صنعت، 24/9/1387).این حرکات عناصر افراطی جریان اصلاحات شرایط را به گونه ای رقم زد که سرویس های اطلاعاتی بیگانه با بهره گیری از آنان یا به شکل خواسته و یا ناخواسته براساس یک سناریوی از قبل طراحی شده، درصدد برآمدند تا از فرصت انتخابات دهم ریاست جمهوری برای رسیدن به اه خود استفاده نمایند. بر اساس اشتراک منافع شکل گرفته میان جریانات فتنه گر داخلی و نیز حمایت رسانه ای، دیپلماتیک، و ... نظام سلطه، انتخابات شکوهمند سال 1388 به صحنه نافرمانی مدنی و اردوکشی خیابانی بدل گردید و یکی از تلخ ترین وقایع پس از انقلاب ی را به وجود آورد. همچنان که در مصاحبه با تایمز لندن می گوید: زمانی که آیت الله هم تظاهرات خیابانی را ببیند، قطعاً عقب نشینی خواهد کرد (به نقل از: مرادی، 1390: 181). متاسفانه فتنه گران آگاهانه و یا نااگاهانه در مسیر خواست دشمن قرار گرفتند و با بی توجهی به رهنمودهای ی، اقتدار خدشه دار توهمات خود نمودند.
3. تحریم ها در دوران پسا فتنهنظام سلطه با توجه به شرایط داخلی کشور متأثر از فتنه، تلاش خود را متمرکز بر ت یب وجه بین المللی ایران نمود. لذا هنگامی که اردوکشی های خیابانی فتنه گران کمرنگ تر شد، فشار جهانی بر ایران رو به افزایش گذاشت تا بلکه بخشی از این فشار برای مردم ایران در داخل ترجمه شده و تغیرات درونی شدت یابد. در گذشته فشارهای دیپلماتیک در حوزه سیاستگذاری خارجی متمرکز بود تا به تغییر رفتار تمردان یک کشور بیانجامد ولی اینک خود منابع دیپلماتیک به مانند رسانه ها، هم در پی تغییر در افکار عمومی داخلی هستند و هم در پی فشار برای نخبگان . بر همین اساس گزینه تحریم آنگونه که برای جامعه داخلی ایران ملموس و مؤثر باشد، مجدداً در چارچوب سیاست مهار احیا گردید. به بیان دیگر تصویرسازی منفی از در اذهان جهانی، شرایط را برای همراهی کشورهای مطرح جهان و بهانه جویی علیه مساعد نمود. به گونه ای که سیاست چماق و هویج، که در ابتدای دوره اوباما بیشتر در قالب تعامل (هویج) خود را نشان می داد، ایک به واسطه وضعیت پریشان داخلی ناشی از فتنه 88، چماق خد را پررنگ تر ساخته بود. لذا در حالی که عناصر سیاست مهار ایران نظیر؛ آمادگی نظامی، برقراری چتر امنیتی منطقه ای برای کشورهای عربی منطقه و نهایتاً افزایش قدرت بازدارندگی در حال اجرا بود، سیاست جدید مهار واجد ابعادی برای مهار از درون بود. مهم ترین بعد این مهار، را مسئله تحریم ها تشکیل می داد. هر چند غرب در موضوع تحریم، به مسئله هسته ای ایران استناد می کرد، اما شواهد نشان می داد تحریم ها اساساً نتیجه فتنه داخلی کشور و ابزاری برای تداوم فتنه یا همان سیاست مهار جدید بوده است. از طرفی بین تحریم و جنگ رابطه ای مع برقرار است، بدان معنا که هر اندازه بر شدت تحریم افزوده شود، به همان میزان از امکان جنگ جلوگیری می شود. لذا با اجرای تحریم ها، از موضوع جنگ که به شدت از آن احتراز می کرد نیز خلاصی می یافت. ولیکن آنچه بیش از همه اهمیت داشت: استفاده از حربه تحریمهای اقتصادی با هدف ایجاد بی ثباتی کشور بود تا ایران را وادار به کنار گذاشتن سیاست های ناخوشایند در برابر نماید. چرا که تحلیل ایالات متحده این بود که؛ حکومت ایران برای ایجاد و برقراری ثبات در نظام خود و رها شدن از فشار تحریم از تاکتیک هایی مشهور به تاکتیک های بقاء استفاده می کند که در آن قالب به سرکوب مردمی می پردازد که از فشار اقتصادی به تنگ آمده اند. این تاکتیک ها نه تنها خطر بی ثباتی نظام را خنثی نمی نمایند؛ بلکه منجر به افزایش و انسجام مخالف داخلی می شوند در حالی که تهدیدات خارجی نیز نظام را تحت فشار قرار داده اند. لذا بر این اساس نتیجه منطقی تحریم ها، تقویت جریان فتنه در داخل و تغیر رژیم است، هدفی که پیشتر جریان فتنه نتوانسته بود در صحنه انتخابات و اردوکشی های پس از انتخابات آنرا محقق نماید.بر همین مبنا گری سیک، مشاور عالی سابق شورای عالی امنیت ملی معتقد بود: مهم ترین را ار موءثر برای مهار فعالیت های هسته ای ایران و توقف فرایند غنی سازی، ایجاد ن یتی عمومی در داخل از طریق تصویب تحریم های درازمدت، مرحله ای و پلکانی است. تحریم هایی که می تواند باعث ناکارآمدی ت، کاهش مشروعیت و محبوبیت پایگاه مردمی آن گردد. کنث پولاک هم را ار تحریم را به این جهت مؤثر می دانست که «پاشنه آشیل» و نقطه ضعف ایران را در اقتصاد نهفته می دید، لذا اولین اثر اقتصادی بر توده مردم این است که می تواند به شورش های داخلی منجر شود (به نقل از: دلاور پور اقدم، 1388:26).درحالی که در بیش از 4 سال مذاکرات مداوم و علیرغم پیشرفت های مکرر هسته ای کشورمان، نتوانسته بود اجماعی علیه کشور ایجاد نماید، اما بروز مشکلات داخلی کشور و مسئله فتنه 88، باعث گردید جبهه ضد ایرانی بسرعت تشکیل شود. اولین و اساسی ترین گام تحریمی نیز که در بحبوحه فتنه به آن پرداخته شد، قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که در 25 داد 1389 صادر شد. این قطعنامه تحریمی از آن جهت اهمیت دارد که تمامی تحریم های یک جانبه ای که اکنون به عنوان تحریم های مؤثر علیه ایران از آنها یاد می شود (تحریم های انرژی و مالی) در واقع بر اساس زیرساخت حقوقی که در این قطعنامه ایجاد شد، اعمال شده است. قطعنامه 1929 که دقیقاً در سالگرد فتنه 88 تصویب شد، محصول تأمل راهبردی امریکا و بقیه متحدینش درباره نحوه کمک به فتنه 88 در ایران -که رو به افول نهاده بود- و یکی از وجی های بازنگری استراتژیک امریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه 88 است (محمدی، 1393: منابع اینترنتی)تحریم های ایران را از نظر تحریم کنندگان می توان به 4 دستهٔ کلی تقسیم بندی کرد: تحریم های چندجانبه هم چون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های اتحادیهٔ اروپا، تحریم های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده و تحریم های کنگره . از جمله تاثیرگذارترین این تحریم ها می توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران در سال 2011 اشاره کرد که اقتصاد ایران و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان را هدف گرفته است. لذا اساساً روند گسترش تحریم های فلج کننده علیه ایران، ضمن اینکه به قطعنامه 1929 شورای امنیت مستند بود، از ی ال پس از فتنه 1388 آغاز گردید. ، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که ت آنها به پیروی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم های یکجانبه ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده اند. از حیث تنوع و گستردگی، تحریم های علیه ایران یکی از وسیع ترین تحریم های تصویب شده یک جانبه علیه یک کشور است. لذا بی جهت نبوده است که؛ مقام های ت تحریم های اعمال شده علیه ایران را سخت ترین وفلج کننده ترین تحریم ها در طول تاریخ دنیا نامیده اند.
4. آثار راهبردی فتنه در حوزه سیاست خارجیبراساس آنچه آمد، هدف از تحریم تغییر رفتار ایران است. برای اینکه این تغییر رفتار انجام گیرد، امیدوار است فشارهای اقتصادی را بر ایران افزایش داده و ایران را به سمت انزوای بیشتر در روابط خارجی سوق دهد و در نتیجه فشارهای مضاعف بین المللی و اقتصادی و ن یتی را در داخل افزایش دهد. لذا با توجه به این هدف، آنچه در تحریم ها علیه ایران مضوعیت اصلی را دارد این بود که تحریم ها دقیقاً زندگی و رفاه جامعه ایرانی را هدف بگیرد، نه برنامه هسته ای یا موشکی کشور را. به بیان دیگر تحریم ها به این جهت وضع شد که با افزایش های فشارهای اقتصادی و رشد منفی شاخص های رفاه، جریان فتنه تقویت شود و از درون با بحران فزاینده مشروعیت مواجه گردد. به عنوان مثال تحریم بنزین، دارو، و ... کاملاً در این چارچوب قابل درک است. سیاست مهار در دوران پسا فتنه واجد ابعادی متعددی می باشد:
الف) اخلال در محاسبات و ادراک نظام تصمیم گیری ساماندهی مبارزه راهبردی مبتنی بر جنگ هوشمند علیه از جمله دستور کارهای نظام سلطه بوده است. بر همین اساس ایالات متحده و حامیان آن از تمامی ظرفیت سخت و نرم خود برای تقابل با ایران ی بهره گرفتند. یکی از ابعاد این سیاست هوشمند، بکارگیری همزمان گزینه های نرم و سخت و نیز استفاده بهینه از سیاست چماق و هویج بوده است، به گونه ای که نظام تصمیم گیری را دچار سرگشتگی نمایند. لذا تحریم های اقتصادی درچارچوب راهبرد تغییر محاسبات با استفاده از ترکیب گزینه های فشار معنا دار می شود. در این الگوی مهار گسترش اعتراضات داخلی باعث می گردید نظام خود را در داخل کشور محصور احساس نماید درحالیکه در موضوع هسته ای نیز در گیر است. از طرف دیگر تداوم مذاکرات هسته ای نیز با ایران از جمله سیاست های ت اوباما به شمار می رفت. همه اینها برای وج نظام تصمیم سازی تهران از تعادل طراحی گردیده بود.
ب) همراه سازی قدرت های جهانی و گسترش تحریم های چندجانبهیکی از ابعاد مهم سیاست مهار در دوران پسا فتنه و در واقع یکی از نتایج مهمی که فتنه داخلی کشور در عرصه خارجی به بار آورد؛ همراهی قدرتهای جهانی با در موضوع برخورد با ایران بود. پیش از فتنه و حتی در سالهای اوج جنگ طلبان نومحافظه کار، از ضعف خود در اعمال فشار به ایران و نیز عدم توانایی برای جذب همکاری های بین المللی به ویژه روسیه و چین علیه ایران آگاه بود. هماهنگونه که جفری کمپ شمند امریکایی اشاره می کند: مطلوب ترین ابزار مهار ایران هسته ای را اتخاذ تحریم چند جانبه با حضور چهار بازیگر روسیه، اتحادیه اروپا، و چین بود زیرا به سرشکن شدن هزینه های مادی و معنوی واشنگتن منجر می شود (به نقل از: دلاو ور اقدم، 1388:26). متاسفانه فتنه 88 با کاهش اقتدار نظام و ایجاد چالشی ملی، این فرصت را برای غرب فراهم نمود تا قدرت های جهانی را علیه ایران بسیج نماید. نتیجه عملی این امر همانگونه که بدان اشاره شد قطعنامه 1929 شورای امنیت بود.
ج) تقویت اپوزوسیون فتنه گر برای تغییر در داخلتحریم های اقتصادی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای را از نظر کمی و کیفی متأثر می سازند که به دنبال خود کاهش کمی، کاهش تولید و بیکاری را به همراه دارد. بررسی های انجام گرفته نشان می دهد تحریم ها سبب بروز تنگناهایی در ید و واردات کالا از خارج برای ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها، کاهش ارزش ریال، افزایش بیکاری، رشد تورم و ... را سبب شده است. البته در این میان ساختار ناکارامد و رانتی اقتصاد کشور اثر تحریم ها را دو برابر نمود. چنانچه اشاره شد هدف گیری اقتصادی کشور در واقع برای ایجاد ن یتی داخلی طراحی شده بود. به ویژه پس از خیزش مردمی 9 دی اثبات گردید که جریان فتنه سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. داستان نیز دقیقاً از همین نقطه، یعنی جایی آغاز می شود که امریکایی ها به این ارزی می رسند که «پتانسیل های داخلی» فتنه 88 پایان یافته و فتنه نیازمند تنفس از بیرون است. در نتیجه امریکایی ها به این جمع بندی رسیدند که وارد فشار اقتصادی بسیار شدید و بی سابقه تنها روشی است که می تواند مردم را مجدداً به خیابان ها کشانده و سبد خالی شدن سرمایه اجتماعی فتنه را پر کند. تغییر ماهیت رژیم تحریم ها از تحریم های عدم اشاعه به سمت تحریم های اقتصادی، دقیقاً ناشی از این تحلیل بود که جریان فتنه در ایران به رنج کشیدن اقتصادی مردم نیاز دارد (محمدی، 1393: منابع اینترنتی).
د) تضعیف توان مذاکراتی نظام در پرونده هسته ایاز مهمترین نتایج فتنه 88 تضعیف موضع مذاکراتی کشور در پرونده هسته ای بود. چرا که اقتدار کشور دستخوش مشکلات داخلی گردیده و مذاکره کنندگان ایرانی با این امر مواجه بودند که مواضع هسته ای کشور در میان مردم ایران از حمایت لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر این ادراک نیز در طرف مقابل به وجود آمد که موازنه برقرار شده در مذاکرات هسته ای که در آن غرب نمی توانست نظرات خود را به ایران تحمیل نماید، بهم خورده است و اینک می توان اعمال تحریم های فلج کننده اقتصادی علیه ایران را در دستور کار خود بگذارد. ارزی امریکا در ابتدای سال 1389 این بود که تحولات سال 88 روابط مردم و نظام را به شدت بحرانی کرده و در نتیجه دیگر حمایت سابق از برنامه هسته ای در میان مردم وجود ندارد. کاهش حمایت مردم از تصمیمات نظام در حوزه های امنیت ملی بویژه موضوع هسته ای از نظر امریکا به این معنا بود که توان مقاومت ایران در مقابل فشارها هم افت کرده و در نتیجه اگر فشارها تشدید شود می توان امتیازهای بسیار بزرگی از ایران گرفت.
5. فتنه و تحریم در الگوی نوین مهار مهم ترین دستاورد فتنه 88 برای نظام سلطه، تنوع بخشی به ابزارهای مهار ایران بود. اولاً اینکه؛ تقابل و ایالات متحده تخاصم استراتژیک بدل شده است. با این حال به نظر می رسد چهارچوب اصلی برخورد با ایران همچنان بر مبنای مهار و بازدارندگی استوار باشد. و ثانیاً؛ سیاست مهار نه تنها مجدداً جای خود را در رویکرد سیاست خارجی در قبال ایران باز یافته است، بلکه ابزارهای مهار بیشتری مورد استفاده قرار گرفته است. عناصر استراتژی مهار ایران نیز عبارت است از: تلاش دیپلماتیک برای منزوی ایران و گسترش کشورها در پیوستن به علیه ایران؛ تحریم علیه ایران به منظور جلوگیری از توانمند شدن آن از حیث اقتصادی و نظامی اقدامات پنهانی برای حمایت از گروه های داخل ایران که به صورت و یا نظامی با آن مقابله کرده اند.اما واقعیت آنست که تحریم به عنوان یک ابزار مهار از توانمندی لازم و کافی برخوردار نیست. چرا که اساساً تحریم جایگزین راه حل نظامی و جنگ است و از طرف دیگر ایران هم نسبت به نبود راه حل نظامی آگاه است. ضعف تحریم هم دقیقاً در همین نکته است؛ چون ایران می داند اگر موفق شود تحریم ها را پشت سر گذارد، جامعه بین المللی نمی تواند اقدامی علیه آنان صورت دهد (george perkowich، 2010) لذا واضح است که تحریم به تنهایی نمی تواند در قبال مؤثر باشد. در عرصه عملی نیز تحریم ها، تأثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت.لذا تحریم صرفاً در ح ی مؤثر است که در تعامل با سایر ابزارهای مهار قرار داشته باشد. به ویژه تحریم که مولود فتنه 88 است، صرفاً زمانی می تواند مؤثر باشد که با عامل موجده خود یعنی فتنه در تعامل باشد. لذا همانگونه که فتنه 88 بر گستاخی و توان غرب جهت اعمال تحریم ها افزود، باید انتظار داشت که تحریم ها نیز در راستای مدیریت فضای داخل کشور و حفظ جریان فتنه بکار گرفته شود.در واقع تحریم زمانی موفقیت آمیز به شمار می رود که به تغیری در داخل بیانجامد. افزایش ن یتی عمومی در ایران و تغیر الگوی رأی دهی مردم در انتخابات و حتی فراتر از آن مشارکت در طراح های براندازی می تواند نشان دهنده موفقیت تحریم ها باشد. البته بی تردید خلق حماسه هایی چون 9 دی و مشارکت گسترده مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و رأی دوباره به امانت داری نظام نشان داد تحریم های غرب نتوانسته است ثمردهی لازم را برای نظام سلطه داشته باشد. ولیکن نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که؛ تحریم به می تواند به عنوان ابزاری فشار به مردم بکار رود تا این تلقی ن
خطیبان در شهرستانهای استان مرکزی تصویب تحریم های جدید علیه ایران را از سوی نقض کامل و نشانه اراده خصمانه علیه ایران برشمردند و خواستار اقدام قاطعانه تمردان و دستگاه دیپلماسی به این اقدامات شدند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ خطیبان در شهرستانهای استان مرکزی تصویب تحریم های جدید علیه ایران را از سوی نقض کامل و نشانه اراده خصمانه علیه ایران برشمردند و خواستار اقدام قاطعانه تمردان و دستگاه دیپلماسی به این اقدامات شدند. همچنین خطیبان شهرستان های استان مرکزی فلسطین را مسئله اول جهان دانستند و از ملت مظلوم فلسطین حمایت د. در ادامه مشروح بیانات خطیبان در شهرستانهای استان مرکزی را می خوانید. موقت اراک: خوش بینی به ، ساده لوحی برخی مسئولان را نشان می دهد/ قرارگاه فرهنگی، مطالبه گری و روشنگری به گزارش دیار آفتاب؛ حجت ال سید علی حسینی پور موقت اراک در خطبه های این هفته اراک با اشاره به جایگاه کرامت در سطح جامعه یادآور شد: انسان در هر مقطعی از عمر باید همواره خود را ارزی کند و در مسیر رسیدن به قله های عزت و کرامت برنامه ریزی داشته باشد. وی افزود: انسانی که پیشگاه و راهنمای او هوای نفس باشد، زندگی با کرامتی نخواهد داشت و این انسان جایگاه مناسبی را در دنیا و آ ت ب نخواهد کرد.حج کنگره بزرگ عالم است موقت اراک با اشاره به در پیش بودن کنگره عظیم و جهانی حج اظهار کرد: کم لطفی برخی از افراد جامعه برای وادار مردم برای نرفتن به حج به هیچ وجه قابل قبول نیست چراکه ما در حج می توانیم اصول اساسی خود را به کل دنیای و عالم بشریت بفهمانیم. وی با یادآوری حدیثی از رضا(ع) پیرامون حج گفت: فواید حج فقط برای حج گزاران نیست. و برای همه انسان هایی که در شرق و غرب زندگی می کنند، حج موثر است. حسینی پور افزود: بنا به روایت و احادیث اگر محل حج خالی بماند، حاکم ی باید عده ای را حاضر کند تا این عمل را به جا بیاورند و این مکان خالی نماند. وی با اشاره به فشارهای کشورهای مستکبر علیه جهان گفت: امروز در سراسر جهان، دشمنان شمشیر را از رو برای مقابله با بسته اند و تمام قدرت خود را برای تضعیف به کار برده اند. موقت شهر اراک با اشاره به محاصره مسجد الاقصی توسط گران رژیم صهیونیستی اظهار کرد: رزمندگان جبهه مقاومت با نثار جان خود در حال نبرد هستند و به خواست خداوند پیروزی های بزرگ برای جهان نزدیک است. قرارگاه فرهنگی، مطالبه گری و روشنگری حسینی پور با اشاره به 5 مرداد، سالگرد اولین کشور گفت: در سراسر کشور بیش از 900 میعادگاه در ای مختلف برقرار است و قرارگاه فرهنگی ایمان و روشنگری محسوب می شود. وی با بیان اینکه محل مبارزه با فتنه و فساد است، اظهار کرد: دشمنان ما نسبت به کینه ورزی می کنند و اگر این دارای اهمیت نبود هیچگاه دشمنان ما 5 نفر از عالمان را در محراب و تریبون به شهادت نمی رساندند.تحریم های جدید علیه ایران بزرگترین و گسترده ترین تحریم ها در طول تاریخ موقت شهر اراک با اشاره به تحریم های جدید علیه ایران گفت:خود یی ها صراحتاً اظهار کرده اند که تحریم های جدیدی که با اکثریت آرا تصویب شد، بزرگترین و گسترده ترین تحریم ها در طول تاریخ به شمار می رود. حسینی پور با ابراز تاسف از ساده لوحی برخی مسئولان داخلی گفت: جای تاسف دارد که هنوز هم برخی از مسئولان در داخل کشور اعتقاد دارند که ما باید به سراغ برویم و مذاکره کنیم. وی در ادامه افزود: چرا با این حجم جنایت و بدعهدی در حق ملت ایرا ، هنوز هم برخی مسئولان به خوشبین هستند؟ در صورتی که هدفی جز براندازی نظام مقدس ایران ندارد. موقت شهر اراک با بیان اینکه از مسئولین می خواهیم با قدرت، شجاعت و بصیرت در مقابل یی ها ایستادگی کنند، گفت: این حجم ظلم در عدم اجرای صورت گرفته و مسئولان باید قاطعانه در برابر از خود مقاومت نشان بدهند. حسینی پور در پایان خاطرنشان کرد: با دلی مطمئن از ایمان و یاد خدا و با بصیرتی کامل در مسیر حرکت خواهیم کرد و پیروزی نهایی به خواست خداوند نزدیک است. شهر جاورسیان:اقتصاد مقاومتی، تنها راه مقابله با تحریم ها/تحریم های اخیر نقض کامل است به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری نسیم خنداب، حجت ال احمدی، شهر جاورسیان در خطبه های عبادی این هفته با اشاره به ماه پرفضیلت ذی القعده این ماه را فرصت مناسبی برای عبادت، بندگی و مناجات دانست و گفت: براساس روایات این ماه شریف زمان اجابت دعاها خصوصا دعای مظلوم بر علیه ظالم است. احمدی با اشاره به فضائل روز یکشنبه ماه ذی القعده، بیان کرد: آمرزش گناهان، مرگ راحت، رضایت خُصّماء و طلبکاران در روز قیامت، وسعت و نورانیت قبر، وسعت رزق و روزی از جمله برکات این است، همچنین روزه در سه روز پنجشنبه، و شنبه هر یک از ماه های حرام نیز معادل یک سال عبادت است.برگزاری در 900 نقطه از کشور جاورسیان با اشاره به سالروز اقامه اولین در نظام مقدس ، گفت: اولین مردادماه را به برکت همین روز به نام «روز » نامیده اند و در حال حاضر به پشتوانه نظامِ مبتنی بر بیش از 900 منطقه در گوشه و کنار مملکت، از برکات بهره مند هستند، این آمار تنها مربوط به شیعیان است و اهل سنت نیز در ب ایی این آیین مذهبی نهایت اهتمام و توجه را دارند.تحریم های جدید؛ گسترده ترین تحریم های علیه ایران است/تحریم های اخیر نقض کامل است احمدی در ارتباط با تحریم های جدید علیه ایران، بیان کرد: این تحریم ها که در صورت تصویب و اجرا، گسترده ترین تحریم علیه کشور ایران خواهد بود، شامل تحریم موشک های بالستیک، تحریم به بهانه حمایت از تروریسم، تحریم های تسلیحاتی و تحریم های ی است. وی در ادامه افزود: در داخل افراد و محافلی هستند که وضع تحریم های جدید علیه ایران را ناقض دانسته و با آن مخالفند و نسبت به تصویب آن هشدار می دهند. جاورسیان با اشاره به اه از وضع این تحریم های بی سابقه و ظالمانه گفت: هدف راهبردی از وضع تحریم ها مقابله با ایران و ایجاد مانع در برابر انتفاع ایران از منافع است. احمدی اظهار کرد: این گمان نسبت به اینکه تحریم بهترین شیوه مبارزه با ایران است غلط است چراکه آن ها تصور می کنند ایران توان مقابله با این تحریم ها را نخواهد داشت. وی افزود: پیروزی های اخیر مقاومت در عراق و ، گسترش حوزه نفوذ ایران در منطقه و ناکامی عربستان در یمن نشان از تصمیمات ناب دانه دارد.تضعیف مولفه های قدرت ایران از اه تحریم های اخیر علیه ایران جاورسیان با اشاره به اه میدانی در وضع تحریم های جدید عنوان کرد: تشدید دوقطبی کاذب داخلی، گسترش ن یتی های اجتماعی و تضعیف مولفه های قدرت ایران از جمله ، از اه میدانی این تحریم ها است.ناکامی دشمن با تحقق اقتصادمقاومتی وی درخصوص را ار مقابله با موج تحریم ها گفت: حمایت همه جانبه از خط مقاومت ی در منطقه، تکیه بر استعداد و توان داخلی در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی می تواند همچون گذشته، دشمن را در رسیدن به اه شوم ناکام بگذارد. احمدی با اشاره به دیدار اخیر جمعی از فرماندهان پاسداران با رئیس جمهور، بیان کرد: این دیدار نقطه عطفی در راستای تقویت وحدت و انسجام حول محور ولایت و محکمات نظام به منظور مقاومت و مبارزه با سیاست های ضد ایرانی کاخ سفید است.حفظ دستاوردهای انقلاب ی دغدغه وی خاطرنشان کرد: آنچه سران را به انجام این دیدار و مذاکرات صریح و رو دررو با رئیس ت واداشت، دغدغه آن ها نسبت به دستاوردهای انقلاب و وم حفظ و صیانت از آنها بود نه مسائلی از قبیل پروژه های و ک نه آینده که اصولا نسبت به چینش ک نه دخ ی ندارد و نگران پروژه های اقتصادی خود نیست؛ زیرا این پروژه ها علاوه بر اینکه به دعوت خود ت بوده، در بخش هایی است که بخش خصوصی توان یا انگیزه ای برای سرمایه گذاری در آنها را ندارد. فرمهین: تمردان و دستگاه دیپلماسی پاسخ دندان شکنی به اقدامات دهند به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از فراهان خبر؛ حجت ال محمدمهدی فیض کرمیان، شهر فرمهین در خطبه های این هفته این شهرستان با اشاره به سالروز اقامه اولین نظام مقدس ایران گفت: از بزرگترین عنایت نظام و قرارگاه ایمان، بصیرت و اخلاق است. پایگاه هدایتگری/ میعادگاه امور فرهنگی هر شهرستان وی افزود: قرارگاه ایمان و تقوا و عامل وحدت بین آحاد مردم است. بایستی در صدای وحدت شنیده شود و آحاد امت با هر سلیقه ای در این پایگاه هدایت حضور به هم رسانند. فیض کرمیان اظهار کرد: قلب فرهنگی و مرکز فرهنگی هر شهری است و مکانی محسوب می شود که در آنجا هدایتگری انجام می گیرد. این هدایتگری تنها نیست بلکه هدایتگری فرهنگی را نیز شامل می شود. حامی رژیم صهیونیستی فرمهین ادامه داد: پس از پایان تاریخ مصرف ، استکبار با پروژه جدید آل سعود به دنبال اه خود در منطقه خاورمیانه است. وی با تاکید بر محکوم بودن ضرب و شتم مسلمانان در بیت المقدس، گفت: ادعای رئیس جمهور برای انتقال سفارت از تل آیو به بیت المقدس نتیجه نشست ل صهیونیستی در است و نشان می دهد که در کنار است. فیض کرمیان گفت: ملت ایران از مردم مظلوم فلسطین حمایت می کند و بر اساس آموزه های دینی همواره یاور مظلومان است. تمردان و دستگاه دیپلماسی پاسخ دندان شکنی به اقدامات دهند فرمهین درباره تصویب تحریم های جدید علیه ایران در کنگره گفت: پیش بینی ها در مورد بدعهدی رنگ واقعیت به خود گرفت، این تحریم های جدید فراتر از است و نوعی اعلان جنگ علیه نظام است. وی گفت: ملت همیشه در صحنه ایران ی در مقابل این اقدامات ایستادگی خود را نشان داده است و امروز می طلبد تمردان و دیپلماسی ایران پاسخ دندان شکنی به اقدامات اخیر بدهند. فیض کرمیان افزود: دیگر دیپلماسی خنده جوابگو نیست، حسن نیت هم اندازه دارد، قرآن هم می فرماید؛ «در مقابل کفر بجنگیم و مقابله به مثل کنیم». فرمهین تصریح کرد: برخی ها گمان می کنند برای اقدام در مقابل اقدامات باید از اجازه بگیرند، همه مسئولان از ت و مجلس باید بنشینند فکر کنند و جواب این اقدامات را بدهند. وی خاطرنشان کرد: باید بداند که زمان قلدری و یکه تازی او به سر آمده است، اکنون نوبت ایران است که پاسخ این رفتار بی شرمانه را بدهد، اقدام عملی انجام داده و مسئولان صرفا به محکوم اکتفا نکنند. شازند:تحریم های جدید، نشانه اراده خصمانه علیه ایران/کشور ما احتیاجی به قراردادهایی همچون توتال ندارد به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری شازند ما، حجت ال شازند در خطبه های این هفته این شهر به اهمیت سبک زندگی ی اشاره کرد و گفت: سبک زندگی ی را ار مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است و خانواده ها در عملیاتی این سبک زندگی وظایف سنگینی بر عهده دارند. وی افزود: در سیره و زندگی انبیا و ان تا ظریف ترین مسائل می توان سبک زندگی جامع و کاملی را احصا کرده و با بهره گیری از آن سعادت دنیوی و ا وی را ب کرد. شازند در ادامه به تحریم های علیه ایران اشاره و بیان کرد: ت با وضع تحریم های جدید در عمل را زیر پا گذاشت. ت قصد دارد با فلج اقتصاد ایران، فشارهای اقتصادی را بر ملت ایران تحمیل کند. با بیان اینکه تحریم های جدید نشان می دهد هیچ توجهی به تعهداتش ندارد و کاملا اراده خصمانه اش علیه ایران را هم نشان داده است، تصریح کرد: خود یکی از بزرگترین ناقضان بوده و هیچ گاه آن را رعایت نکرده و حتی بویی از نبرده است.مترادف دانستن با ذکر خدا، نشانه اهمیت این فریضه است وی در ادامه با اشاره به اهمیت و جایگاه و با بیان اینکه در کتاب آسمانی مسلمانان تصریح شده که مومنان هنگام شنیدن صدای اذان باید به سوی ذکر خدا بشتابند، اظهار کرد: مترادف دانستن با ذکر خدا، نشانه اهمیت این فریضه است. اما برخی برای شرکت ن در کار و مسائل روزمره را بهانه می کنند که با توجه به روشنگری و اشاره مستقیم قرآن کریم و روایات به این موضوع، هیچ بهانه ای پذیرفتنی نیست. شازند به مسئله فلسطین و اهمیت آن اشاره و تاکید کرد: تمام تلاش رژیم غاصب این است که با ایجاد توطئه های مختلف ذهن جهانیان را از مساله فلسطین منحرف کند و از سوی دیگر کشورهای عربی به جای دفاع از حقانیت مردم فلسطین اعلام می کنند که پس از 70 سال، به حتم این سرزمین از آن رژیم صهیونیستی است و باید این رژیم را به رسمیت شناخت.مسئولان با همت و تلاش اقتصاد کشور را فعال و پویا سازند همچنین به موضوع قرارداد توتال اشاره و یادآور شد: کشور ما احتیاجی به قراردادهایی همچون توتال ندارد و این خود مسئولان هستند که باید همت کرده و با وحدت و تلاش، اقتصاد کشور را فعال و پویا کنند. شهرستان کمیجان:تحریم های جدید نتیجه سیاست های تسلیم طلبانه ت/هدف رفع تحریم ها بود به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از سلام کمیجان؛ حجت ال مقدسی پور کمیجان در خطبه های این هفته کمیجان با اشاره به فلسفه ساده زیستی در سبک زندگی ی گفت: از نظر ساده زیستی، یک ارزش معنوی است. ساده زیستی در تحمل محرومیت بی منطق نیست، بلکه باید براساس حکم عقل و نقل صورت گیرد. وی بیان کرد: فلسفه ساده زیستی، همدردی و شرکت عملی در غم مستمندان است. اگر افراد جامعه به خصوص مدیران و مسئولین جامعه زندگی ساده ای را برگزینند؛ هم درد و رنج محرومان را لمس کرده هم با آنان همدردی کرده اند. دیدار فرماندهان با رئیس جمهوری حرکتی وحدت آفرین کمیجان با اشاره به دیدار فرماندهان با رئیس جمهور گفت: دیدار رئیس جمهور با فرماندهان عالی رتبه ، نشانگر ضرورت وحدت و همکاری همه جانبه نیروها و نهادها برای پیشبرد اه عالیه کشور است. وی در ادامه افزود: بی شک وحدت و وفاق ملی یکی از ضرورت های مهم و اصلی برای هر کشور به شمار می رود و هر جامعه ای برای رویارویی با تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی، ناگزیر از حرکت به سوی انسجام و وحدت است. حجت ال مقدسی پور تصریح کرد: برخلاف ادعای برخی رسانه ها، دو بحث پروژه های اقتصادی و دیگری بحث های مرتبط با شکل گیری ک نه جدید در این دیدار از سوی فرماندهان مطرح نشده است چراکه پاسداران ورود در این حوزه را مسئولیت خویش نمی داند و آن را بخشی از حوزه صلاحیت ها و اختیارات رئیس جمهور میداند.هدف رفع تحریم ها بود کمیجان با اشاره به تحریم های جدید علیه ملت ایران گفت: بالا بردن ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران، اعمال محدودیت های بیشتر علیه اقتصاد ایران، نشانه رفتن بخش دفاعی کشور، و.. از مهم ترین اه تحریم های جدید علیه ایران است. وی در ادامه اظهار کرد: هدف اصلی ایران از ورود به مذاکرات هسته ای و پذیرش توافقی به نام که در برخی موارد برای ایران دلچسب نبوده است، کاهش تحریم هایی بود که مشکلات اقتصادی را برای کشور ایجاد کرده بود. کمیجان بیان کرد: امروز پس از گذشت دوسال پس از امضای قرارداد این قرارداد به هدف اصلی خودش که لغو تحریم های هسته ای بود به هیچ وجه دست پیدا نکرده است. حجت ال مقدسی پور گفت: در حال حاضر سیاست انفعالی حفظ به هر قیمت در مقابل نقض مکرر از سوی طرف مقابل موجب شده است تا فشار علیه ایران و افزایش تحریم ها و تهدید منافع ملی وارد فاز گسترده تری شود. خطیب کمیجان خاطرنشان کرد: با گذشت دوسال از امضای نه تنها یی ها پایبند تعهداتشان نبودند و مکررا هم جسم و روح را به گفته مسئول امور خارجه کشورمان نقض د، بلکه استراتژی تغییر و سرنگونی را کنار نگذاشته اند. پایگاه حمایت از نظام و ی است وی با اشاره به 5 مردادماه اقامه اولین در کشور گفت: در واقع کانون عبودیت الله، بصیرت افزایی عمومی، تجلی گاه اخوت، مهربانی، همدردی و تبادل نظر در بین آحاد مردم است.فلسطین درسی از مقاومت انقل /قدس خط قرمز جهان حجت ال مقدسی پور با اشاره به عملیات استشهادی جوانان فلسطینی در روزهای اخیر گفت: عملیات استشهادی این جوانان نشان داد که رژیم صهیونیستی نفوذ پذیرتر از آن چیزی است که این رژیم تبلیغ می کند. همچنین نشان داد که «قدس» خط قرمز ملت فلسطین و جهان است و گروه های مبارز فلسطینی اجازه تعدی به این مکان و تغییر بافت و جمعیتی آن را نخواهند داد.وزارت ارشاد دغدغه رفع مسائل فرهنگی را ندارد کمیجان از نبود امکانات فرهنگی در شهرستان گلایه کرد و افزود: یکی از گلایه هایی که هنرمندان شهرستان بارها اظهار داشته اند نداشتن سالن نمایش برای هنرمندان شهرستانی است. مجتمع فرهنگی نیمه کاره به ارث رسیده از ت دهم را امید داشتیم که در ت یازدهم تکمیل و به بهره برداری برسد اما متاسفانه همچنان نیمه کار مانده و در این ت هم اقدامی برای تکمیل آن صورت نگرفت. وی در ادامه اظهار کرد: مدیران اداه کل ارشاد استان در طول این چهارسال هیچ عنایتی به این شهرستان نداشته اند حتی یکبار هم به این شهرستان سفر نکرده اند. جای تاسف دارد که وزارت ارشاد دغدغه برگزاری کنسرت های مختلط با وضعیت بسیار زشت و زننده را دارد اما دغدغه مسائل فرهنگی جوانان را نداشته باشد. حجت ال مقدسی پور از فرماندار و مسئولین شهرستان خواست تا هرچه سریعتر موضوع بهسازی و تکمیل پروژه بلوار شهید عبدالنبی وفسی را پیگیری کنند. خمین: مسئولان پاسخ قاطعی به تحریم های اخیر بدهند به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری خمین نیوز؛ حجت ال سید علی حسینی شهرستان خمین با اشاره به تحریم های اخیر علیه ایران گفت: همانطور که ی در سال های گذشته در مورد رفتار تذکر داده بودند و امروزه مسئولین به آن پی برده اند پایبند به وعده های خود نیست. وی اظهار کرد: تحریم های نشان بدعهدی آنها است، با توجه به این موضوع همه باید دست به دست هم بدهند و مقابل این تحریم ها بایستند و مسئولین نیز تصمیم قاطع بگیرند و عقب ننشینند.قوانین مالیاتی مهم ترین چالش واحدهای تولیدی حسینی در ادامه با اشاره به قوانین مالیاتی کشور گفت: متاسفانه قوانین اداره دارایی درست نیست و باعث ناراحتی و ن یتی مردم شده است، این قوانین باید اصلاح شوند چراکه تولیدکنندگان به دلیل مالیات زیاد و ورود کالا به کشور و عدم تسهیلات بانکی ضرر دیده اند و برخی از آنها تعطیل شده اند. وم برخورد قاطعانه مسئولان قضایی و نیروی انتظامی با هنجارشکنان وی در خطبه های با اشاره به برخی از هنجارشکنی ها گفت: دیده می شود برخی به صورت علنی با سگ ها به خیابان می آیند یا در درگیری ها از قمه استفاده می کنند یا اینکه به صورت علنی می فروشند که باید دادستان و نیروی انتظامی با این افراد قاطعانه برخورد کنند و مردم نیز باید با چنین مسائلی برخورد کنند. حسینی با اشاره به روز جهانی شیر مادر گفت: متاسفانه برخی از خانواده ها به فرزندآوری توجهی ندارند و این باعث شده تا ایران در کاهش جمعیت و در مقابل در افزایش جمعیت رکوردار شود که باید بیشتر به این مسئله پرداخته و بررسی شود. وی همچنین با اشاره به پیروزی های حزب الله مقابل جبهه النصره گفت: پیروزی های حزب الله باعث شده تا 90 درصد از سرزمین ها را پس بگیرند و آنها را مجبور کنند تا به خواست های حزب‎ الله تن دهند. خطیب خمین در ادامه به اقامه اولین به ت آیت الله طالقانی، روز بزرگداشت شیخ اشراق سهروردی و سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری اشاره کرد. دلیجان: بعد از بیشترین تحریم ها را بر علیه ایران تصویب کرد گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پیام دلیجان؛ حجت ال محمدتقی کرامتی دلیجان در خطبه های این هفته دلیجان با اشاره به سالروز ارتحال آیت الله مشکینی در 8 مرداد 1386 گفت: این عالم فقید آئینه اخلاق دینی بود و فقیهی مجاهد در عرصه انقلاب و فرهنگ و اخلاق به شمار می رفت. کرامتی با اشاره به ویژگی های اخلاقی آیت الله مشکینی اظهار کرد: آیت الله مشکینی همچون معلمی اخلاق، چنین جایگاه مهمی را برای مد نظر داشت. وی ادامه داد: این عالم ربانی مسؤلیت های بسیار مهمی چون ریاست مجلس خبرگان ی و قم را بر عهده داشت و نزدیک به ۵۸ اثر علمی از وی به یادگار مانده است. زادگان ظرفیتی در جهت تقویت فرهنگ دینی دلیجان با اشاره به نامگذاری روز ۵ ذی القعده روز بزرگداشت زادگان، گفت: وجود قبور مطهر زادگان در کشور، فرصت مناسبی برای آشناسازی مردم با قرآن و فرهنگ اهل بیت(ع) خواهد بود که باید از این ظرفیت ها به خوبی بهره بگیریم. وی به وجود زادگاه در شهرستان دلیجان هم اشاره ای کرد و گفت: از آنجایی که زادگان دلیجان در کنار جاده ترانزیتی قرار دارند باید با توجه به زیرساخت های این زادگاه جایگاه فرهنگی خوبی را برای مسافران فراهم کنیم. بیشترین تحریم ها را بعد از تصویب کرد کرامتی با اشاره به تحریم های جدید علیه ایران گفت: به هر حال همان طور که انتظار می رفت و ی بارها تذکر داده بودند یی ها بارها را نقض د. وی ادامه داد: همان طور که شاهد بودیم بعد از بیشترین تحریم ها را بر علیه کشور تصویب کرد که این موضوع بیانگر این است که هیچگاه به پیمان های خود پایبند نیست. دلیجان با تاکید بر اینکه مسئولین بدون توجه به تذکرات مطرح شده پیرامون مذاکرات با را امضا د خاطرنشان کرد: تمام ضرر این اقدامات بر دوش مردم است. ساوه تاکید کرد وم مبارزه انقل با فساد برای حفظ نظام ی/تحریم های جدید یعنی ادامه دشمنی در پسا به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از نارخبر، حجت ال سید ابراهیم حسینی ساوه در خطبه این شهر گفت: بهترین کار انقل این است که پارتی بازی و فساد را از ادارات جمع کنیم تا بیش از پیش مردم جذب انقلاب و حکومت ی شوند. وی افزود: تضعیف نظام ی حرام و بدترین منکر است، اما چرا با اعمالی نظیر سرگردانی مردم در ادارات و پرداخت ن حقوق کارگران کم درآمد مردم را به ت و نظام بدبین می کنیم.مشکل با ایران هسته ای نیست بلکه حکومت ی است حسینی بیان کرد: با نقض چندین باره و شلیک به قایق های در خلیج فارس و تحریک کشورهای منطقه بر ضد ایران به دنبال شیطنت است. وی افزود: تصویب طرح جامع تحریم های ایران در مجالس نشان داد که مشکل توان هسته ای ایران نیست و هر روز بهانه جدید مانند موشکی، و غیره را مطرح می کنند. با مذاکرات به دنبال راهی برای نفوذ بود ساوه اظهار کرد: آنها حتی مذاکره با ما را به قصد نفوذ و براندازی می خواستند، شورای روابط خارجی در نشریه خود چاپ کرد: «حتی ترور آیت الله هم نمی تواند به اندازه مذاکره با ایران، تغییر حکومت در ایران را نزدیک کند». وی تصریح کرد: تصویب این تحریم ها در کنگره، 4 سال مذاکره را به باد داد، اما باید این سختی ها را تحمل کنیم تا بعضی مسئولین به حقانیت حرف انقلاب برسند که اعتماد به کدخدا اشتباه است.تحریم های جدید حکایت از اعتماد زیادی به دشمن/ در برابر نقض سکوت نمی کنیم وی ادامه داد: آقایان در زمان انتخابات می گفتند اگر به رقیب ما رأی دهید تحریم ها افزایش می یابد حالا که آقایان رای آوردند پس چرا تحریم های جدید اضافه شد، معلوم می شود دشمن را نشناختند و به هشدارهای ی توجه ن د. حسینی گفت: ترامپ در مصاحبه اخیر خود اشاره کرده است که احتمالا عدم پایبندی ایران و وج از را اعلام کند. ملت ایران بداند ما را نقض نمی کنیم، اما حاضر نیستیم برای همیشه در برابر نقض آنها سکوت کنیم.مسئولان قاطعانه اقدامات ت را پاسخ دهند ساوه توصیه کرد: مسئولین باید از دیپلماسی انفعال خارج شوند و قاطعانه و به رسم احترام متقابل سخن بگویند. وی ادامه داد: تجربه نشان داد ما در هیچ مساله ای به اعتماد نکنیم و از حکیم و فرزانه انقلاب پیروی کنیم و از خطوط قرمز نگذریم. حسینی تصریح کرد: ی تذکر دادند که تعهد و تضمین رسمی بگیرید ولی آنها قول جان کری را تضمین دانستند. و حالا نامردی را شاهدیم. وم حفظ اتحاد حول محور ولایت وی بیان کرد: الان وقت این است که که بیشتر متحد شویم، هفته گذشته فرماندهان ارشد با رییس جمهور دیدار صمیمی داشتندکه مبارک است. وی افزود: به ت کمک کند و هم ت قدر را بداند و آن را مورد هجمه قرار ندهد، الان زمان اتحاد همه حول ولایت و ی معظم انقلاب است. ساوه اظهار کرد: بنده به سهم خودم دست برادری به سوی همه مسئولین و احزاب دراز می کنم، دستگاه محترم قضایی، فرماندار محترم و محترم بیایید همه با هم به مردم خدمت کنیم. با تفرقه کارها پیش نمی رود و خلاف مصلحت است.ضرورت احیای امربه معروف و نهی از منکر در جامعه خطیب ساوه گفت: یکی از شاخصه های تقوی، غیرت دینی و وجدان اجتماعی در امر به معروف و نهی از منکر ظاهر می شود. خداوند متعال دلیل برتری امت ی را امر به معروف و نهی از منکر می داند. حسینی شرح داد: یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر، گفتن و تذکر دادن زبانی است که وظیفه همگانی است و نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. بدون ت خیانت است/هشدار نسبت به حذف سخنرانی ت از مجالس مذهبی ساوه با اشاره به سالگرد شهادت آیت الله شیخ فضل الله نوری گفت: استعمارگران و مزدوران با هدف نابودی و استثمار کشور با ت ستیز می کنند و به شیوه های گوناگون با رسانه های مختلف مکتوب و مجازی قصد منزوی آنها را دارند. و متاسفانه عده ای نمای بی سواد یا دنیاطلب با بی بصیرتی، بهانه به دست آنها می دهند. حسینی تصریح کرد: شیخ فضل الله توسط یک نما به جرم تلاش برای ی مشروطه به محکوم شد، همه هوشیار باشند که ایده منهای ت یعنی نه به . راحل می فرمود:« بدون ت خیانت است». وی ادامه داد: دشمنان می خواهند را از بین ببرند بنابراین برای رسیدن به این هدف خود ابتدا جایگاه ت را تضعیف می کنند، مساجد و تکایای مذهبی مراقب باشند، برنامه ریزی هایی برای حذف سخنرانی ت از مجالس شده است تا مراسم صرف زنی و سخنرانی یک غیر شود.حج فریضه بزرگ الهی است ساوه اظهار کرد: شرکت در حج امسال این فریضه بزرگ الهی با وجود همه کارشکنی های قبلی و احتمالا بعدی آل سعود، تصمیم نظام است ولی مسئولین باید مراقبت کامل از امنیت حجاج کنند تا همه مراسم باشکوه، و ابراهیمی برگزار شود. وی افزود: حجاج به جای ید سوغات از بازار عربستان از بازار داخلی ید کنند و در ایام حج با اول وقت به جماعت با برادران اهل سنت مبلغ مکتب صادق(ع) شوند و نقشه وه ها را خنثی کنند.قدس شریف، مساله اول جهان است حسینی با اشاره به جنایات جدید رژیم صهیونیستی گفت: دنیای باید متحد باشند، رژیم گر صهیونیستی طرح سیطره کامل بر مسجد الاقصی را دارد و عده ای را شهید و زخمی کرد. اما فلسطینیان با مقاومت خود توانستند آنها را از تصمیم ظالمانه وادار به عقب نشینی کنند. ساوه تصریح کرد: هتک حرمت مسجد الاقصی اعلان جنگ علیه جهان است و قدس شریف همچنان مساله اول جهان است. وی خاطرنشان کرد: راه نجات خاورمیانه و کشورهای ی این است که همه با هم متحد شده و اسراییل غاصب را از صحنه روزگار محو کنیم. آشتیان: ت و مجلس و ملت باید جلوی زورگویی بایستند/روابط با مشکلات را حل نمی کند به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از سفیر آشتیان؛ حجت ال غلامرضا نیشابوری آشتیان در خطبه های این هفته ضمن محکوم هتک حرمت مسجد الاقصی و جنایات علیه مردم مسلمان میانمار گفت: این جنایت صهیونیست ها و حرمت شکنی مسجدالاقصی اعلام جنگ علیه جهان است و مسلمانان در برابر این اقدام ت نخواهند نشست.هدف اصلی صهیونیست یهودی سازی قدس شریف است وی با اشاره به اه صهیونیت ها از این اقدام گفت: هدف اصلی صهیونیست ها یهودی سازی قدس شریف است و قلوب مسلمانان جهان نسبت به این جنایات آنان جریحه دار شده است. نیشابوری اظهار کرد: بر تمام مسلمانان و علما و نخبگان جهان واجب است که از خود واکنش نشان دهند و اعلام انزجار کنند. آشتیان اظهار کرد: مسئله قدس مسئله اول جهان بوده و باید باقی بماند، مسلمانان جهان از غصب قدس شریف ناراحت اند. وی بیان کرد: گرفتار شدن منطقه به درد و تکفیر و جنگ های نیابتی نباید باعث فراموشی قدس شود، قدس محل معراج است و خط قرمز مسلمانان جهان است.حج یک واجب و فریضه الهی نیشابوری با اشاره اعزام حجاج به حج گفت: متاسفانه در یک ماه گذشته موج ت یبی زیادی در فضای مجازی نسبت به اعزام حج صورت گرفته است. آشتیان افزود: اعزام زائران به حج، تصمیم مسئولین نظام است که صلاح دیدند و این اعزام با عزت و حرمت باید انجام شود، حج یک واجب و فریضه الهی است. وی بیان کرد: چرا برخی ها ب ان مسایل بیکاری و ازدواج جوانان بیان می کنند که حج در اولویت نیست، چرا این ها این حساسیت را به میلیون ها نفر که در سال برای تفریح به ترکیه تایلند و کانادا می روند، نمی گویند ولی برای 80 هزار نفر که برای انجام وظیفه دینی به خانه خدا می روند حساسیت نشان می دهند. نیشابوری تصریح کرد: وزارت گردشگری ترکیه اعلام کرد در 5 ماهه امسال 774 هزار نفر از ایران به ترکیه سفر کرده اند، براساس آمار سالانه ایرانی ها تا 10 میلیارد دلار صرف سفرهای خارجی می کنند، چرا به این ها نمی گویند به این سفرها نروید و پول آن را ج فقرا و ازدواج جوان ها کنید؟!تحریم های جدید نقض روح و جسم است/ به دنبال تحمیل خواسته های نامشروع خود بر ایران آشتیان درخصوص تحریم های جدید گفت: متاسفانه جز خسارت برای ملت ایران چیزی به همراه نداشت، قرار بود با امضای تحریم ها برداشته شود اما نه تنها تحریم ها برداشته نشد بلکه تحریم های جدید و شدیدتری وضع د که از آنها به مادر تحریم ها تعبیر می کنند. وی تصریح کرد: تحریم های جدید هم نقض روح است و هم جسم آن، پیش بینی ی و دلسوزان نظام در مورد محقق شد. نیشابوری افزود: ت و مجلس و ملت باید جلوی زورگویی بایستند و سکوت نکنند، ت باید اشتباهات گذشته خود را جبران کند. باید بداند توافق دوجانبه نیست بلکه یک توافق بین المللی است. آشتیان ادامه داد: ت به هیچ وجه نباید زیر بار مذاکره مجدد برود، چون ئی ها می خواهند قدم به قدم جلو بیایند و خواسته های نامشروع دیگری را مطرح کنند. وی تصریح کرد: یی ها به تمام خواسته های خود رسیده اند ولی ما به هیچ یک از خواسته های خود نرسیده ایم، تحریم ها ثابت کرد که قابل اعتماد نیست و روابط با آن ها مشکلات ما را حل نخواهد کرد.هیات نظارت بر باید فعال تر عمل کند نیشابوری بیان کرد: هیات نظارت بر باید فعال تر عمل کرده و پاسخ قاطع به بدهد، هیات نظارت بر باید تصمیمات قوی بگیرد زیرا تصمیمات ضعیف را پرروتر می کند. آشتیان گفت: برای حفظ ابرقدرتی خود در عرصه بین المللی عربده کشی می کند، در گذشته و حال ثابت شده است که هرگز تسلیم یی ها نمی شود.خطیب محلات:تحریم های جدید ثمره دلبستن به فرهنگ غرب/مقاومت؛ تنها راه مقابله با صهیونیست ها به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از پایگاه خبری صبح محلات، حجت ال مهدی ربانی محلات، در خطبه های این هفته شهر محلات با اشاره به 5 مرداد سالروز اقامه اولین جمع شور پس از انقلاب ی و ضمن تاکید بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی محراب گفت: به عنوان مهمترین پایگاه بصیرت افزایی و روشنگری در مقابل اعمال و افکار منافقین در دهه 60 مورد هجمه سنگین منافقین قرار گرفت، و متاسفانه در انتخابات گذشته عده ای تلاش د از اعمال همین منافقان قبح ز کنند.وظیفه خطیب هشدار در خصوص انحرافات است وی ادامه داد: وظیفه و رس خطیب ، هشدار درخصوص انحرافات و کم کاری مسئولین برای اصلاح امور است و به فرموده ی، قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و اخلاق و قلب فرهنگی هر شهر است.کاروان های سفیران رضوی حرکتی در جهت گسترش فرهنگ رضوی ربانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز دهه کرامت بیان کرد: در دهه کرامت مردم باید توجه خاصی به اهل بیت(ع) داشته باشند چراکه اهل بیت(ع) جلوه های کرامت انسانی هستند. خطیب محلات همچنین ضمن تشکر از حضور کاروان سفیران در شهرستان محلات گفت: راه اندازی کاروان های سفیران رضوی که با حضور خدام حرم رضوی ب ا می شود حرکتی مهم است که در چند سال اخیر ایجاد شده و تاثیر بسزایی در گسترش فرهنگ رضوی در سطح کشور خواهد داشت چراکه اعضای این کاروان پیام آوران معنویت از حرم رضوی هستند.مراکز آموزش فنی و حرفه ای، ایجاد فرصتی برای مهارت آموزی و اشتغال محلات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قرارگیری در هفته مهارت و اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای اظهار کرد: گاها فارغ حصیلان با وجود سواد نظری مناسب از بُعد فنی دارای هیچ تخصصی نیستند و عموما نیز توقع دارند شغلی اداری و پشت میزنشینی برای آنها فراهم شود که در حال حاضر میسر نیست. وی ادامه داد: مراکز آموزش فنی و حرفه ای فرصتی مناسب برای جونان جویای کار است تا بتوانند با دریافت آموزش های رایگان گامی در راستای اشتغال خود و دیگران بردارند.مقاومت؛ تنها راه مقابله با صهیونیست ها/سکوت کشورهای مرتجع عربی خیانت به مردم فلسطین ربانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات خبیصانه رژیم صهیونیستی در ممانعت از ورود مردم فلسطین به مسجد القصی گفت: مقاومت مردم فلسطین در مقابل اقدامات نژادپرستانه صهیونیست ها برای جلوگیری از ورود به مسجد القصی موج عظیم اعتراضات مردم جهان را در پی داشت ولی متاسفانه کشورهای مرتجع عربی هیچ واکنشی نشان ندادند. خطیب محلات افزود: مقاومت مردم فلسطین در نهایت باعث کوتاه آمدن صهیونیستی از مواضعشان شد و این موضوع نشان داد تنها راه مقابله با صهیونیست ها مقاومت و مبارزه است.تحریم های جدید علیه ایران با هدف تضعیف جبهه مقاومت تصویب شد وی همچنین با اشاره به اجرای عملیات عرسال بیان کرد: این عملیات نشان داد محور مقاومت در حال مقابله مستقیم با ترورست های تکفیری است. ربانی تاکید کرد: عملیات عرسال نقشه های دشمنان در مقابله با محور مقاومت را نقش برآب کرد و نیز با علم به پشتیبانی ایران از محور مقاومت، برای مقابله با ایران، مجدد تحریم های جدیدی را در مجلس نمایندگان تصویب د و تحریم ها جدید نشان داد در بین احزاب و روسای جمهور در برخورد با ایران هیچ تفاوتی وجود ندارد. محلات همچنین تصریح کرد: به اعتراف خود مقامات چنین تحریم هایی تاکنون سابقه نداشته و به قول خود آنها تحریم های جدید مادر تحریم هاست و طبق آن هر شخصی که وزارت امور خارجه وی را ناقض بداند در لیست سیاه قرار خواهد گرفت. و این یعنی بی توجهی به مجامع جهانی و تصمیم گیری تنها از طرف خود و آزاد بودن برای تحریم های جدید. وی افزود: بر اساس تحریم های جدید هر شخص حقیقی و حقوقی که کوچک ترین ارتباطی با داشته باشد در لیست تحریم ها قرار خواهد گرفت.تحریم های جدید نقض آشکار است/تحریم های جدید ثمره دلبستن به فرهنگ غرب است خطیب محلات بیان کرد: برخی ها را مورد تایید ی و غیرقابل نقد می دانند و این در حالیست که ی بارها در سخنان خود به بی توجهی به شروط تاکید شده در جریان مذاکرات انتقاد کرده اند. ربانی را ار اصلی مقابله با تحریم های جدید را اجماع مسئولین دانست و تاکید کرد: تحریم های جدید ناقض آشکار است و همه مسئولین در سطوح مختلف کشور باید برای مقابله با آن اجماع کنند حال آنکه عده ای می گویند مصوبه جدید مجلس نمایندگان تحریم جدیدی نیست بلکه تنها تجمیع تحریم های غیر هسته ای گذشته است و این با واقعیت منطبق نیست. وی علت اصلی تحریم های علیه ایران را ایستادگی ملت ایران برای رسیدن به عزت و آقایی دانست و گفت: در حالیکه ملت و مسئولین ایران از ابتدای انقلاب تاکنون برای رسیدن به عزت و آقایی خود به هیچ ملتی تعدی و نکرده اند از اولین روزهای انقلاب مورد تحریم بوده اند و هدف نهایی از تحریم ها سیطره بر ایران است. محلات خاطرنشان کرد: تحریم های جدید ثمره دلبستن به فرهنگ غرب است و برخورد ظالمان با مظلومان جزو جدانشدنی فرهنگ غربی است و همه باید در مقابل عده ای که به دنبال ایجاد و پیاده این فرهنگ در کشور هستند، ایستادگی کنیم. انتهای پیام/
استفاده غرب از ابزار تحریم علیه ایران، تاریخ نسبتاً طولانی دارد. نمونه های اولین تحریم ها، به دهه ۳۰ بازمی گردد، زمانی که انگلستان در تلافی ملی صنعت نفت، برای یداران نفت ایران تعقیب قضایی در نظر گرفت و درنتیجه ی این سیاست، بسیاری از کشورها تمایلی به ید نفت ایران از خود نشان نمی دادند.[۱] بعد از انقلاب ی نیز به غیراز بازه زمانی پیروزی انقلاب تا ۱۳آبان ۱۳۵۸ این حربه تا به امروز مکرراً علیه ایران مورداستفاده قرارگرفته است. در یک تقسیم بندی کلی و اولیه تحریم هایی که بعد از انقلاب ی علیه ایران اعمال شده اند را می توان به تحریم های یک جانبه و تحریم های چندجانبه تقسیم کرد. تحریم های یک جانبه، تحریم هایی هستند که عموماً از جانب ایالات متحده و به دلیل سیاست خصمانه این کشور علیه ایران اعمال شده اند. تحریم های چندجانبه به تحریم هایی گفته می شود که بعد از سال ۱۳۸۵ و طرح موضوع هسته ای ایران در شورای امنیت، به موجب قطعنامه های این شورا علیه ایران طراحی و اعمال شده اند. درحالی که تحریم های چندجانبه با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو شدند ولی ایالات متحده مشی خود را در حفظ و افزایش تحریم های یک جانبه حفظ کرده است. مسئله ای که به نظر می رسد با قواعد بین المللی انطباقی نداشته و نامشروع باشد. در این پژوهش ضمن بررسی مشروعیت تحریم های یک جانبه علیه ایران طبق موازین حقوق بین الملل، به اسنادی که با توسل به آن ها می توان علیه این تحریم ها اقامه دعوی کرد، پرداخته خواهد شد.۱-تحریم های یک جانبه علیه ایرانهمان گونه که گفته شد، تحریم های یک جانبه تحریم هایی هستند که از سوی یک کشور به صورت منفرد علیه ایران اعمال شده اند. انگلستان و ایالات متحده سابقه اعمال بیشترین تحریم های یکجانبه را علیه ایران دارند. سایر تحریم ها یا به موجب قطعنامه های شورای امنیت مانند قطعنامه ۱۹۲۹ و یا توسط نهادهایی مانند اتحادیه اروپا اعمال شده اند. به هرروی در این نوشتار، تحریم های یک جانبه به تحریم هایی اطلاق می شود که از سوی یک کشور و به صورت مشخص ایالات متحده علیه ایران اعمال شده اند. در بررسی تحریم های یک جانبه علیه ایران باید به دو مشخصه «علت» و «اثر» تحریم ها توجه نمود. با توجه به این دو مشخصه، تحریم های یک جانبه علیه ایران از ویژگی هایی برخوردار است ازجمله:۱-علت و اثر تحریم های یک جانبه علیه ایران ا اماً از یک جنس نیستند. به عبارتی دیگر ممکن است علت تحریم نظامی اما دارای اثر تجاری و مالی باشد. مانند تحریم هایی که در حوزه تجاری و سرمایه گذاری به علت وارد نام ایران در لیست کشورهای حامی تروریسم به موجب دستور اجرایی رونالد ریگان اعمال شده اند.۲-تحریم های یک جانبه علیه ایران متصلب و تک بعدی نیستند. یک تحریم می تواند به علل گوناگون وضع شده باشد و درعین حال دارای اثرات گوناگون باشد. مانند تحریم هایی که بیل کلینتون در سال ۱۳۷۳ به علت آنچه تلاش ایران برای ساخت سلاح های کشتارجمعی و حمایت از تروریسم اعمال کرد که اثر آن، ممنوعیت مطلق تجارت و سرمایه گذاری یی ها با ایران بود. به عبارتی دیگر علل و اثرات تحریم ها از یک نوع درهم تنیدگی برخوردارند.۳-سومین ویژگی تحریم های یک جانبه علیه ایران این است که نسخ علت تحریم ا اماً موجب نسخ اثر آن نمی شود؛ این به دلیل ویژگی های پیش گفته تحریم ها است. چراکه یک تحریم با یک اثر مشخص می تواند علل گوناگون داشته باشد، در این ح طبیعی است که از بین رفتن یک علت، به دلیل باقی ماندن سایر علل نمی تواند اثر یا اثرات تحریم ها را نیز از بین ببرد.۱-۱-تحریم های یک جانبه تجاری-صنعتیسرآغاز این تحریم ها به دستور جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده برمی گردد که طی دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ در ۲۳آبان۱۳۵۸ اموال و دارایی های ایران در را مصادره کرد. رونالد ریگان و بیل کلینتون نیز هرکدام تحریم هایی را علیه ایران وضع کرده اند که دارای اثرات م ب تجاری و صنعتی است. بر اساس این تحریم ها، فروش هواپیماهای مسافربری و قطعات آن ها برای شرکت ها و نهادهایی که به طرق مستقیم یا غیرمستقیم به ایران ارتباط پیدا می کنند، ممنوع شد.۲-۱-تحریم های -دیپلماتیکفاز اول تحریم های -دیپلماتیک با رویه ی ت در ممنوع صدور روادید برای اتباع و مسئولین ایرانی مربوط می شود. نمونه ی اخیر این تحریم ها، عدم صدور ویزا برای سفیر و دائم تعیین شده ایران نزد سازمان ملل متحد در فروردین ۱۳۹۳ است. تحریم های -دیپلماتیک علیه ایران با حمله حزب الله لبنان به پایگاه یی ها در بیروت و کشته شدن ۲۴۱نفر از نیروهای یی به دستور رونالد ریگان تشدید شد. ریگان ایران را وارد لیست ت های حامی تروریسم ]ازنظر ایالات متحده[ کرد. این اقدام موجد تحریم های دیگری در حوزه های تجاری-صنعتی و -دیپلماتیک ازجمله محدودیت هایی در حوزه سرمایه گذاری، یدوفروش شرکت های یی با ایران شد. علاوه بر این موارد ت در محافل دیپلماتیک بین المللی مانند مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شورای ، شورای امنیت و… به اتخاذ سیاست تهاجمی و خصمانه علیه ایران مبادرت می کند.۳-۱-تحریم های نظامی-دفاعیاتهام تلاش ایران برای ساخت سلاح های کشتارجمعی و حمایت از تروریسم، بهانه ای شد تا بیل کلینتون در سال ۱۳۷۳ به صورت مطلق تجارت و سرمایه گذاری یی ها با ایران را در قالب دستورات اجرایی ۱۲۹۵۷ و ۱۲۹۵۹ ممنوع اعلام کند.[۲] در چارچوب تحریم های نظامی-دفاعی، مهم ترین بخش که موردتوجه قرارگرفته است برنامه موشکی دفاعی ایران بوده است.۲-دلایل عدم مشروعیت تحریم های یک جانبه علیه ایراناسناد متعدد بین المللی وجود دارند که می توان با استناد به آن ها عدم مشروعیت تحریم های یک جانبه علیه ایران را نشان داد. این اسناد می توانند در دودسته اسناد چندجانبه و اسناد دوجانبه بین المللی طبق بندی شوند.۱-۲-اسناد چندجانبه بین المللیاسناد چندجانبه ی بین المللی، حاوی تعهداتی هستند که کشورها به صورت جمعی وارد آن ها می شوند. برخی از این اسناد، از چنان ارزش و اعتباری برخوردار هستند که زمره ی قواعد آمره بین المللی قرارگرفته و تعهدات ناشی از آن ها حتی بر کشورهای غیر عضو نیز بار می شود. کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ راجع به حقوق دیپلماتیک و کنسولی و منشور ملل متحد، ازجمله این اسناد محسوب می شوند. تحریم های یک جانبه علیه ایران با استناد به برخی از این اسناد ثابت می شوند، ازجمله این اسناد منشور ملل متحد، برنامه جامع اقدام مشترک به همراه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است.۱-۱-۲-منشور ملل متحدمنشور ملل متحد مهم ترین سند چندجانبه بین المللی است که عدم مشروعیت تحریم های را نشان می دهد. این منشور در بین اسناد بین المللی از اعتبار بالایی برخوردار است تا جایی که در برخی متون از این تحت عناوینی مانند «قانون اساسی جامعه جهانی» یاد شده است.[۳] گذشته از آن منشور ملل متحد به دلیل فراگیری و جایگاه خاص جهانی در زمره اسناد و قواعد آمره بین المللی قرار می گیرند. به این اعتبار قواعد و مقررات آن حتی بر کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد نیز بار شده و لازم الاجرا است.بند دو ماده یک منشور ملل متحد اعضای این سازمان –و البته کشورهای غیرعضوی- را به توسعه روابط دوستانه بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل مکلف کرده است. ایالات متحده با اتخاذ سیاستی خصمانه علیه ایران و با اعمال تحریم های متعدد در حوزه های مختلف، احترام به اصل تساوی حقوق به ویژه حقوق مسلم ایران را نادیده گرفته است. همچنین اقدام ت این کشور در اعمال تحریم های یک جانبه، در تغایر صریح با بند هفت از ماده دو منشور قرار دارد که اعضا را از دخ در اموری که ذاتاً در صلاحیت داخلی ت ها هستند منع می کند. مواردی متعددی از دخ مستقیم و غیرمستقیم یی ها در ایران وجود دارد که اتفاقاً توسط منابع غربی نوشته شده است،[۴] علاوه بر این دلیلی که برای بسیاری از تحریم های یک جانبه علیه ایران اعلام کرده است، دخ مستقیم در اموری محسوب می شود که ذاتاً در صلاحیت ت ایران قرار دارد. مانند برنامه ایران برای توسعه صنعت و استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای و گسترش برنامه موشکی دفاعی خود[۵]، ایالات متحده با دخ آشکار در مواردی که به صورت معمول و طبیعی جزو برنامه های هر کشوری محسوب شود، در راستای سیاست خصمانه خود علیه ایران اقدام به وضع و اعمال تحریم کرده است. ضمن اینکه منشور ملل متحد با پیش بینی حق دفاع مشروع در ماده ۵۱ خود، مبتنی بر قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن نیز است»، به صورت غیرمستقیم به اعضای خود اجازه می دهد تا لوازم دفاع مشروع که توسعه توان موشکی دفاعی از مصادیق آن است را در برنامه های کلان خود داشته باشند. با توجه به این مسئله که منشور ملل متحد یک سند عام الشمول بین المللی و هر دو ت ایران و ایالات متحده متعهد به آن هستند، تحریم علیه ایران هم ازنظر دلیل تحریم و اجرا، با بندهای صریح منشور در تعارض و تضاد است.۲-۱-۲-اسناد پایه یاسناد پایه ی شامل اعلامیه جهانی و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و ، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شوند که می توانند برای اثبات عدم مشروعیت تحریم های یک جانبه علیه ایران مورد استناد قرار گیرند.مهم ترین این اسناد، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که حق بر داشتن روابط اقتصادی را جزو حقوق بنیادین بشری دانسته است.[۶] طبق میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات یک جانبه در تحریم افراد و شرکت های ایرانی[۷] و ممانعت از داشتن روابط اقتصادی آزاد، مخالف اصول اساسی بوده و ضمن غیر مشروع بودن در محاکم ی بین المللی قابلیت اقامه دعوی دارند.۳-۱-۲-برنامه جامع اقدام مشترک ( )، به همراه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت دیگر اسناد چندجانبه مهم بین المللی هستند که تحریم های یک جانبه به استناد آن ها محکوم است. در ماده۲۹ مقرر شده است، «اتحادیه اروپایی و ت های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست باهدف خاص تأثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز خودداری خواهند کرد»، همچنین در مقدمه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که ضمیمه آن شده است، تعهد کشورهای ۱+۵ به تغییر اساسی روابط خود با ایران در جهت مثبت اشاره و بر ایجاد یک روابط جدید حسنه تأکید می کند.[۸]تحریم های یک جانبه ایالات متحده علیه ایران که به صورت ویژه محدودسازی هرچه بیشتر ایران را مورد تمرکز قرار داده اند، با و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در تعارض بوده و اقدامی خلاف تعهد بین المللی محسوب می شود.۲-۲-اسناد دوجانبه بین المللیغیر از اسناد چندجانبه بین المللی، اسناد دیگری نیز وجود دارند که دربردارنده توافق بین ایران و ایالات متحده هستند که در ادامه مشروعیت تحریم های ایالات متحده ازنظر مهم ترین این اسناد بررسی و مطالعه می شوند.۱-۲-۲-عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و که مشتمل بر یک مقدمه و بیست وسه ماده است و در تاریخ بیست و سوم مردادماه ۱۳۳۴مطابق با پانزدهم اوت ۱۹۹۵ در تهران به امضاء رسیده است.[۹] در سال ۱۹۸۰ به هنگام طرح دعوای ایران علیه در مورد سکوهای نفتی، دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرده است «هرچند در حال حاضر بنا به تصمیم مبنی بر قطع روابط دیپلماتیک، راه اجرای مؤثر عهدنامه (عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ) بسته شده ولی مقررات آن، همچنان بخشی از حقوق حاکم بر روابط ایران و ست».[10]بند دوم ماده هشت عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ، اعمال هرگونه محدودیت و ممانعت بر تجارت کالاهای تولیدی طرفین را ممنوع اعلام کرده است،[۱۱] درنتیجه با توجه به نظر دیوان بین المللی دادگستری در مورد اعتبار این عهدنامه، غیر مشروع بودن اقدامات در اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی ثابت می شود.۲-۲-۲-بیانیه الجزایربیانیه الجزایر آ ین نقطه از مذاکرات دوجانبه ایران و ایالات متحده است که بعد از تسخیر سفارت در تهران و انتشار اسناد مربوط به جاسوسی دیپلمات های این کشور صورت گرفت. در آن مقطع زمانی ایران با چهار شرط؛ آزاد شدن و رفع انسداد از دارایی ها و اموال داخلی ایران؛ ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف ها علیه ایران؛ برگرداندن اموال شاه و خانواده او؛ عدم دخ در امور ایران، در مذاکراتی که با میانجی گری ت الجزایر برگزار شده بود، شرکت کرد.[۱۲] این مذاکرات نزدیک به دو ماه طول کشید و در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ منجر به صدور بیانیه الجزایر در قالب دو سند اصلی و یک سند تعهدات شد.[۱۳] ت ایالات متحده که بر اساس حقوق بین الملل، موظف و متعهد به اجرای تعهداتش بر اساس بیانیه الجزایر است، در موارد متعددی اقدام به نقض این تعهد بین المللی کرده است که وضع و اعمال تحریم های یک جانبه نمونه ای از این اقدامات محسوب می شود. طبق ماده یک بیانیه الجزایر ت متعهد به عدم دخ در امور داخلی ایران بوده است، این تعهد مشابه تعهدی است که منشور ملل متحد در بند هفت از ماده دوم خود پیش بینی کرده است. لذا ت ایالات متحده با وضع تحریم هایی مانند تحریم موشکی که ذاتاً در صلاحیت داخلی ت ایران قرار دارد، هم ماده دوم منشور و هم ماده اول توافق الجزایر را نقض کرده است.طبق بند ۱۰ توافق الجزایر که اعلام می کند «ایالات متحده در قبال ایران متعهد شده است که کلیه تحریم هایی را که از نوامبر ۱۹۷۹ علیه ایران تحمیل کرده است الغا نماید»، هرچند این کشور اکثر تحریم ها را موقتاً لغو کرد، اما غالب تحریم های اثرگذار از سال ۱۹۸۳ مجدداً علیه ایران اعمال شدند.[۱۴]۳-جمع بندی و نتیجه گیریایالات متحده از سال های آغازین انقلاب ی ایران، اقدام به وضع تحریم های اقتصادی، ، نظامی و… به صورت یک جانبه علیه ایران کرده است تا راهبرد خصمانه خود مبنی بر تضعیف و تسلیم ایران را دنبال کند. این تحریم های یک جانبه به استناد بسیاری از اسناد چندجانبه و دوجانبه ی بین المللی غیرمشروع بوده و قابلیت پیگیری در محاکم بین المللی را دارند. منشور ملل متحد، برنامه جامع اقدام مشترک ( ) به همراه قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد و اسناد پایه ی مهم ترین اسناد چندجانبه بین المللی هستند. همچنین عهدنامه مودت بین ایران و و نیز توافق الجزایر عمده ترین تعهدات دوجانبه محسوب می شوند که می توانند برای اثبات عدم مشروعیت تحریم های یک جانبه مورداستفاده و استناد قرار گیرند. اسناد پیش گفته این زمینه را فراهم می کنند که ایران در محاکم بین المللی علیه ت به دلیل اقدامات خلاف تعهداتش اقامه دعوی کند. به عنوان نمونه با توجه به اینکه هر دو کشور عضو سازمان ملل متحد بوده و صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته اند، این نهاد می توان برای اقامه دعوی علیه ت مورداستفاده قرار گیرد. این یادداشت پژوهشی باهدف نگاهی اجمالی و کلی به مبانی نامشروع بودن تحریم های یک جانبه علیه ایران نگاشته شده است، بدیهی است سازوکار و ملاحظات مربوط به اقدام حقوقی علیه ت در محاکم بین المللی و ملاحظات پیرامون آن بحث دیگری است که می تواند موضوع پژوهش های بعدی قرار گیرد. پی نوشت ها و ارجاعات:[۱] نامدار ون سالار، طرح تحریم های مجدد کنگره علیه پاسداران؛ پیامدهای منطقه ای و بین المللی، ۱۹/۱۱/۱۳۹۵، شکده راهبردی تبیین، قابل بازی در آدرس زیر: http://tabyincenter.ir/17052[2] us treasury department, an overview of o.f.a.c. regulations involving sanctions against iran, available at:https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/programs/documents/iran.txt[3] مریم، منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست و ششم، شماره سه، پائیز ۱۳۹۱[۴] به عنوان نمونه می توان به مطلبی که در لوبلاگ منتشرشده است اشاره کرد، قابل بازی در آدرس زیر:lobelog, new revelations of the us in iran, available at: http://lobelog.com/new-revelations-of-the-us-in-iran[5] هیاهوی یی ها در مورد برنامه های دفاعی موشکی ایران در حالی است که مقامات ایرانی بارها بر دفاعی بودن توان موشکی تأکید کرده و بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی داشته است. به عنوان نمونه می توان به مقاله ای اشاره کرد که توسط رویترز منتشرشده است:reuters, iran will not use ballistic missiles to attack any country: foreign minister, available at: https://www.reuters.com/article[6] international covenant on economic, social and cultural rights, available at:https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=iv-3&chapter=4&clang=_en[7] وزارت خزانه داری با تهیه یک لیست، مجموعه ای از افراد و شرکت های ایرانی را در آن قرار می دهد. تجارت و برقراری روابط اقتصادی با افراد و شرکت هایی که در این لیست قرار دارند با تنبیه اقتصادی ت مواجه می شود. این لیست در آدرس زیر قابل بازی است:https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx[8] قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۲۰ جولای ۲۰۱۵، قابل بازی در آدرس زیر:http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=s/res/2231(2015)[9] مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، قانون مربوط به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و متحده ، قابل بازی در آدرس زیر:http://rc.majlis.ir/fa/law/show/94974[10] international court of justice, reports of judgments advisory opinions and orders: case concerning oil platforms (islamic republic of iran v. united states of america), available at: www.icj-cij.org/files/case…/90/090-19961212-jud-01-00-en.pdf[11] مرکز پژوهش های مجلس شورای ی، پیشین[۱۲] محبی محسن، بیانیه های الجزایر، نشر خیام، تهران ۷۸، ص ۲۵ و ۲۶[۱۳]تسخیر (سایت دانشجویان مسلمان پیرو خط (ره))، مفاد قرارداد الجزایر بین ایران و ، قابل بازی در آدرس زیر:http://revolution.shirazu.ac.ir/?p=12965[14] هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، تهران: انتشارات وزارت خارجه، چاپ اول، سال۱۳۷۳، ص ۱۳۶پایگاه تبیینانتهای متن/
گرچه موضع رئیس جمهوری درباره تایید پایبندی ایران به هنوز مشخص نشده است، اما اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که رئیس جمهوری قصد دارد به بهانه نقض روح ، پایبندی ایران به توافق هسته ای را تایید نکند و تصمیم گیری در مورد وج از و بازگشت تحریم های هسته ای را به کنگره واگذار کند.به گزارش شفاف، در این صورت دو سناریو برای آینده محتمل خواهد بود؛ بازگشت تحریم های هسته ای با وج از و تصمیم کنگره مبنی بر حفظ توافق هسته ای. اگرچه تحلیلگران در میان دو سناریوی احتمالی موجود، تصمیم کنگره مبنی بر عدم وج از را محتمل تر می دانند، اما در صورت تحقق سناریوی وج از ، پیامدهای این تصمیم در دو دسته پیامدهای و پیامدهای اقتصادی قابل تحلیل خواهد بود.در این بین عده ای به سبب اطلاعات نامتقارن تصور می کنند بازگشت احتمالی تحریم ها به معنای بازگشت دوران تنگنای تحریمی طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ است. این در حالی است که عده ای از کارشناسان عقیده دارند برخی از دلایل وضعیت ناگوار اقتصادی کشور طی سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به عوامل داخلی از جمله واکنش مبتنی بر احساس و سیاست های نادرست اقتصادی در دوره یادشده مربوط می شده است. بنابراین حتی در صورت تحقق سناریوی بازگشت تحریم ها نیز احتمالات ممکن با تصویر در ذهن مانده از این دوره متفاوت خواهد بود.افزون بر این سیاست گذاران ایرانی در صورت اتخاذ سیاست های صحیح چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی می توانند اثرات سوء بازگشت تحریم های بین المللی را به حداقل برسانند. از سوی دیگر در صورت تصمیم کنگره به تداوم حضور در ، نیز مختصات وضعیت فعلی تغییر چندانی نخواهد کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به تجربه داخلی و جهانی مقابله با تحریم، پیامدهای اقتصادی وج از را در سه حوزه بررسی کرده است.پاتک به تحریمدر صورت تصمیم ترامپ مبنی بر عدم تایید پایبندی ایران به توافق هسته ای، آینده در دو سناریوی احتمالی رقم خواهد خورد. در صورت تصمیم کنگره مبنی بر عدم وج از این توافق چندجانبه و استمرار حضور ایران در ، می توان انتظار داشت روند حاکم در مراودات و مبادلات بین المللی حفظ شود. با وجود انتظار تحلیلگران از وج تصمیمی به جز بازگشت تحریم های هسته ای علیه ایران در کنگره، نمی توان احتمال بازگشت تحریم ها را صفر در نظر گرفت.با وجود فراخوانی تصویری نامطلوب به ذهن با شنیدن لغت تحریم، تحریم اقتصادی و یکی از پرکاربردترین ابزارها برای دستی به مقاصد کشورهای مختلف بوده است. این تحریم ها اگرچه در بسیاری از موارد «ناموفق» بوده اند، اما شیوه تعامل کشورهای مقصد با تحریم، نقش زیادی در اثرگذاری تحریم بر کشورهای مختلف داشته است. سابقه تحریم تجاری به حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد و تصمیم سیاستمداران آتن مبنی بر قطع همکاری با مناطق همجوار باز می گردد.بررسی تاریخچه تحریم ها در قرن اخیر نیز نشان می دهد که در یک قرن گذشته تنها بیش از ۱۵۰ تحریم مختلف علیه کشورهای مختلفی چون ایران، لیبی، عراق، ژاپن، ایتالیا، مکزیک، کاستاریکا و کوبا اعمال کرده است. تحریم هایی که با توجه به پاسخ اقتصادی و دیپلماتیک کشورهای مختلف به تحریم، عمر متفاوت و شدت اثرگذاری متفاوتی بر فضای اقتصادی و روابط بین الملل کشورهای تحت تحریم داشته است. در این بین برخی از کشورها با اتخاذ سیاست های اقتصادی و دیپلماسی ضد تحریم، اثر و دوره تحریم را کوتاه کرده اند، این در حالی است که برخی دیگر از کشورها با استمرار سیاست های نادرست بازی باخت-باخت تحریم را در قالبی تشدیدیافته استمرار داده اند.پس از تحریم ۵ میلیارد دلاری صنایع خودرو ژاپن از سوی ، سیاست گذاران ژاپنی تصمیم گرفتند بخشی از سهم در تجارت با این کشور را به چین واگذار کنند؛ سیاستی که به واسطه واهمه از قدرت هرچه بیشتر اقتصاد چین باعث لغو این تحریم ها از سوی شد. برخی از کشورها نیز مانند مکزیک از نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی به عنوان ابزاری برای حل مساله تحریم استفاده کرده اند. اثرگذاری شیوه برخورد سیاست گذاران در تحریم را می توان در مقایسه وضعیت اقتصاد هندوستان و چین در دوره تحریم هسته ای در سال ۱۹۹۸ احساس کرد.روابط بین المللی سیاست گذاران هندی باعث شد تا پس از تحریم هسته ای هندوستان در سال ۱۹۹۸، به رغم تهدید مبنی بر کاهش کمک مالی به صندوق بین المللی پول به میزان وام های تخصیص یافته به هندوستان، این کشور کماکان از کمک های این نهاد بین المللی در دوره تحریم که با سال های اصلاح اقتصادی در این کشور نیز همزمان شده بود، استفاده کند. فضای بهبود یافته اقتصاد این کشور نیز باعث شد تا اقتصاد هندوستان در شرایط تحریم نیز رشد اقتصادی ۶ درصدی در سال ۱۹۹۸ را به ثبت برساند. این در حالی است که همسایه غربی هندوستان که همزمان با هندوستان به بهانه آزمایش هسته ای تحریم شده بود، در سال ۱۹۹۸ رشد اقتصادی منفی ۵/ ۱ درصد را تجربه کرد.تاریخچه تحریم ایرانروابط ایران و طی چهل سال گذشته بسیار پر نوسان بوده است. در این بین اولین تحریم اقتصادی پس از انقلاب به سال ۱۹۸۰ در واکنش به گروگان گیری سفارت در ایران انجام گرفت. این تحریم ها ضمن لغو قراردادهای تجاری پیشین با ایران، روابط اقتصادی و با ایران را به طور کامل قطع کرد. تحریم هایی که با پیوستن کشورهای اروپایی و ژاپن به دامنه دار شد، اما پس از آزادسازی گروگان های یی این کشورها روابط اقتصادی خود با ایران را مجددا برقرار د.دومین مرحله از تحریم های گسترده علیه ایران نیز به سال ۱۹۸۳ بازمی گردد، یعنی جایی که کنگره با ادعای دخ ایران در انفجار پایگاه نظامی در بیروت هرگونه مبادله تجاری با ایران را برای شرکت های یی ممنوع کرد. در سال های پس از جنگ نیز شماری از شدیدترین تحریم ها علیه ایران را در آغاز سال ۱۳۷۴ علیه ایران اعمال کرد. تحریمی که باعث شد روابط تجاری در حال رشد ایران و پس از جنگ تحمیلی به یکباره به صفر کاهش یابد.در همین سال کنگره با وضع تحریمی جدید، از محدود شدن روابط تجاری با کشورهایی که در ایران سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلاری انجام دهند، خبر داد. تحریم هایی که در دوره اصلاحات لغو آن از سوی کنگره به گوش می رسید، اما در نهایت جورج دبلیو بوش تمدید این تحریم ها را امضا کرد. با وج ایران از توافق چهارجانبه تعلیق غنی سازی اورانیوم و گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم پایبندی ایران به این توافق، دور جدیدی از تحریم ها علیه ایران آغاز شد. تحریم هایی که چه به واسطه احساس اثر و چه به واسطه اجماع جهانی صورت گرفت روی تحریم ایران شدید و بی سابقه بود. به این ترتیب در سال ۲۰۰۶ دوره جدیدی از تحریم علیه ایران آغاز شد تا اینکه توافقات صورت گرفته در قالب موجب توقف روند تحریم های مجدد و برداشته شدن تحریم های هسته ای علیه ایران شد.تشدید اثر تحریم با دیاپازون داخلیاگرچه تحریم های اعمال شده بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ از لحاظ اجماع جهانی و شدت اثر بی سابقه بود، اما به نظر می رسد نحوه تعامل با مساله تحریم ها طی این بازه زمانی یکی از مهم ترین عوامل تشدید فشارهای و اقتصادی واردشده بر کشور بوده است چراکه با وجود مزمن بودن تحریم های علیه ایران، شدت اثر این تحریم ها پس از سال ۲۰۱۰ به طرز معناداری افزایش یافت. می توان گفت طی این دوره از تحریم ها، سیاست خارجی تهاجمی و مبتنی بر احساس اتخاذ شده از سوی سیاست مداران وقت، نقش غیرقابل انکاری در اجماع قدرت های جهانی بر تحریم ایران داشت. از سوی دیگر سیاست های اقتصادی کشور در محدوده بازه زمانی تحریم ها، به گونه ای بوده است که عملا شکنندگی اقتصاد ایران را در مقابل تحریم های بین المللی افزایش داده بود. سیاست های سرکوب گرایانه ارزی طی سال های تحریم و پیش از آن از یک سو در عمل ایران را به کشوری متکی بر واردات تبدیل کرده و از سوی دیگر احتمال بحران ارزی در اثر تکانه های را افزایش داده بود.سیاست های انبساطی اتخاذ شده طی این دوره اقتصاد کشور را شدیدا مستعد حضور نرخ بالای تورم کرده بود. تعدد طرح های متکی بر منابع بانک مرکزی طی این دوره بانک مرکزی را عملا به چاپخانه اسکناس ت تبدیل کرده بود. مجموعه ای از سیاست های نامناسب اقتصادی ضمن اثر نامطلوب بر وضعیت اقتصادی کشور، آثار نیروی خارجی تحریم ها بر اقتصاد ایران را نیز به میزان زیادی افزایش داد. بررسی های کارشناسان نشان می دهد اگرچه نزول شدید اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ محصول تشدید تحریم های بین المللی بود، اما در خلا تحریم های بین المللی نیز اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاست های نامناسب اقتصادی ت وقت احتمالا در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد منفی را تجربه می کرد.کیفیت واکنش سیاست گذاران به تحریم ها همانطور که می تواند موجب تشدید اثرات تحریم های بین المللی شود، می تواند ترسیم کننده سپر ت عی در مقابل تحریم های بین المللی باشد. در شرایط فعلی و در حضور احتمال وج یک جانبه ترامپ از توافق چندجانبه ، اتخاذ سیاست خارجی درست در قالب ادامه همکاری با کشورهای شرق آسیا و کشورهای اروپایی که تقریبا همگی بر وم استمرار تاکید دارند، می تواند ضمن اثبات حسن نیت ایران، چهره غیرقابل اعتماد را عیان کند. از سوی دیگر با اتخاذ سیاست های داخلی درست نیز می توان احتمال بروز تکانه ها و نوسانات اقتصادی شدید را به حداقل رساند. به این ترتیب و بانگاه به آغاز بسیاری از تجربیات اصلاح اقتصادی در شرایط تنگنا، تصمیم تاجر ن کاخ سفید می تواند به منزله فرصتی برای رفع تهدیدهای این چنینی تلقی شود.اثر تصمیم ترامپ در سه حوزهاثر وج احتمالی از را می توان در سه حوزه بررسی کرد؛ اداری و ، تجاری و بانکی.از آنجا که دستورات صادر شده از سوی رئیس جمهوری نیازمند طی مکانیزم خاصی برای اجرا در و خارج از ست، اتخاذ سیاست خارجی به دور از احساس و منطقی در چنین شرایطی می تواند مشروعیت دستور احتمالی ترامپ را تا حدود زیادی کاهش دهد. بررسی ها نشان می دهد که طی ادوار گذشته نیز برخی از تحریم ها و محدودیت های اعمال شده از طرف نظام بوروکراسی و نظام اداری سایر کشورها در موارد تحریم ثانویه، به اجرا گذاشته نشده است. نمونه ای از این گلوگاه اداری علیه ترامپ را می توان در دستور مهاجرتی چهل و پنجمین رئیس جمهوری ، مبنی بر ممنوعیت مهاجرت شهروندان برخی از کشورهای مسلمان مشاهده کرد. در حوزه تجارت نیز باید توجه داشت که در دوران پسا نیز بسیاری از کشورها برای همکاری تجاری با ایران نیم نگاهی به نظر در این زمینه داشتند.با وج از ، اگرچه پایه های توافق هسته ای تا حدودی سست خواهد شد، اما دغدغه جلب نظر برای همکاری تجاری با ایران برای بسیاری از کشورها رفع خواهد شد. در نتیجه جذاب سازی تصویر فضای اقتصادی ایران در چنین شرایطی می تواند موجب جلب نظر برخی از شرکت های بزرگ برای همکاری تجاری با ایران شود. این احتمال با توجه به حمایت کشورهای اروپایی و آسیای شرقی از تداوم ، در رابطه با همکاری تجاری شرکت های فعال در این کشورها با ایران با ضریب اطمینان بیشتری به واقعیت نزدیک خواهد شد. چراکه این شرکت ها برخلاف دوران تحریمی اخیر، در همکاری تجاری با ایران از حمایت های ت های خود برخوردار خواهند بود. نمونه ای از این نوع همکاری را می توان در دوره نخست همکاری تجاری شرکت توتال با ایران جست وجو کرد. این شرکت تحت حمایت ت وقت فرانسه، در سال ۱۹۹۷ و در بحبوحه تحریم های اقتصادی مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلاری در ایران، به عنوان «صف شکن» تحریم عمل کرده بود و با سهم ۴۰ درصدی وارد پروسه توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی شده بود.اثر بانکیدر حوزه بانکی نیز اگرچه ممکن است وج احتمالی از ، موجب کاهش انگیزه و تمایل بانک های بزرگ به همکاری با ایران شود، اما کماکان امکان همکاری با بانک ‎های کوچک و متوسط برای ایران فراهم خواهد بود. اگرچه دریافت خدمات از برندهای بزرگ بانکی اهمیت خواهد داشت، اما مساله اصلی در حوزه ارتباط بانکی هزینه و اعتبار خواهد بود. می توان انتظار داشت بانک های کوچک ومتوسط برای ایران به عنوان مشتری شرایط ویژه و کم هزینه ای در نظر داشته باشند. افزون بر این در شرایط فعلی و در دوران پسا نیز به دلیل وجود برخی ضعف های فنی، بانک های بزرگ با ایران وارد همکاری نشده اند و مراودات بانکی ایران به بانک های کوچک و متوسط خارجی محدود شده است، بنابراین در صورت عدم تمایل بانک های بزرگ به همکاری اقتصادی با ایران نیز امکان حفظ و گسترش سطح همکاری با بانک های بزرگ نیز کماکان فراهم خواهد بود.باید توجه داشت که در تحریم های پیشین، با توجه به اجماع جهانی شکل گرفته علیه ایران، بانک ها و شرکت های بزرگ هیچ گونه حمایت از سوی ت های خود در زمینه همکاری با ایران احساس نمی د. آن هم در شرایطی که این پشتوانه به میزان قابل توجهی بر ریسک همکاری با ایران اثرگذار بود. در موارد تحریم های بانکی صورت گرفته در سال های گذشته نیز جریمه همکاری بانکی با ایران عموما بر بانک هایی اعمال شد که ت های شان در اعمال تحریم علیه ایران با هم سو بودند. این در حالی است که برخی از بانک های روسی و بانک « لون» چین نیز به رغم نقض تحریم های بانکی در سال های گذشته، به علت حمایت ت و عدم در دسترس بودن، با جریمه نقدی روبه رو نشدند. افزون بر این به نظر می رسد درنگ بسیاری از بانک های بزرگ برای همکاری تجاری ایران به محدودیت ناشی از به روز نبودن مقررات و استانداردهای بانکی در ایران باز می گردد. محدودیتی که در صورت رفع می تواند جذ ت تصویر ایران در همکاری بانکی را به شدت افزایش دهد. بنابراین می توان گفت شدت اثرگذاری وج از در سه حوزه یادشده، تا حدود زیادی به همراهی سایر کشورها مربوط خواهد شد و در شرایط تک ص برای اعمال تحریم علیه ایران، تحریم های اعمال شده چندان نافذ و اثرگذار نخواهد بود. در صورت وج از و بازگشت تحریم های هسته ای، دو راه پیش روی سیاست گذاران خواهد بود. راه حل نخست همان راه حل مساله زایی است که اتخاذ آن در سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵، اثرات جبران ناپذیری بر اقتصاد داشت. راه حل دوم نیز استفاده از دیپلماسی و سیاست های اقتصادی است که می تواند تحریم ها را به فرصتی برای وا ینه شدن اقتصاد بدل کند.
سرمقاله های رو مه های ۸ مرداد ارتباطات > رسانه و رو مه نگاری - همشهری آنلاین:
تحریم جدید ، مخالفت با تلگرام، مطالبات بخش خصوصی از ت و... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از رو مه های یکشنبه-۸ مرداد- جای گرفتند. رو مه کیهان در ستون سرمقاله اش با تیتر«سنای و آن دو سناتور باقی مانده» نوشت:رو مه کیهان، ۸ مردادتحریم های رنگارنگ با بهانه های گوناگون از راه می رسند و روح و متن « » را توأمان، نقض می کنند و ت محترم با کمی حملات دیپلماتیک و توییتری، طوری که دشمن تصور نکند، مشی صلح طلب! آن دچار خلل شده، علیه آن موضعی می گیرد و از کنار آن به راحتی می گذرد. گویی تحریم ها «حد یقف» ندارند و هر قدر هم که اضافه شوند، «تازه» نیستند! همان تحریم های کهنه اند که فقط، پیاز داغشان زیاد شده!قرار بود با ، کن فی کنند! رونق را به اقتصاد آورده و کلک تحریم ها را از ریشه ند اما، نه از شکوفایی اقتصادی خبری شد، نه تحریم ها فرو ریخت و نه چرخ سانتریفیوژها چرخید. در مقابل اما روز خبر رسید «مادر تحریم ها» از سوی 98 سناتور از 100 سناتور مجلس سنای علیه ایران و از سوی همان کدخدا، تصویب شده است. 2 سناتوری که به این طرح رای منفی داده اند می گویند، به دلیل نگرانی از وج ایران از توافق هسته ای، با این تحریم ها مخالفت کرده اند. این «تحریم های بی سابقه» که به بهانه های ی و با هدف تضعیف توانمندی های موشکی کشورمان تهیه و تنظیم شده، هر شخص، کشور، یا شرکتی را که با ایران در حوزه های مشخص شده وارد معامله شوند، به شکل مصادره اموال، محرومیت از تجارت با و اعمال تحریم و ... تحت فشار قرار می دهد.به جزئیات «مادر تحریم ها» اگر دقت کنیم، «بی سابقه بودن» و«تازه بودن» در آنها موج می زند. تحریم ها 4 بخش را هدف گرفته اند. «برنامه موشک های بالستیک» نخستین بخش این تحریم هاست. در این بخش «همه» فعالیت های مرتبط با موشک های بالستیک ایران تحریم شده که امری بی سابقه است. تا پیش از این، تنها دو نهاد وزارت دفاع و پاسداران انقلاب ی ایران متهم به توسعه سلاح های کشتار جمعی شده و ذیل دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ شناسایی شده و تحت تحریم قرار گرفته بودند. اما این بار تمامی فعالیت های کشورمان در زمینه موشک های بالستیک، تحریم شده و هر فردی که با این برنامه ارتباط داشته باشد نیز تحریم و در sdn list قرار می گیرد.« پاسداران انقلاب ی» مورد بعدی است. در این بخش دونالد ترامپ از سوی کنگره موظف شده تا ، دفاتر، افراد و نهادهای وابسته به این نهاد را مشمول تحریم های دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ که مربوط به گروه ها و سازمان های تروریستی است! کند. در این بخش حتی اشاره شده که تا پیش از این، ذیل دستور اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده و در قانون جامع تحریم ایران (سیسادا ۲۰۱۰) نیز مشمول تحریم های ثانویه بانکی قرار گرفته است. همچنین اشاره شده که قدس به عنوان گروه حامی تروریسم مرتبط با دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ تحریم شده است. به عبارتی، آنچه در این دور از تحریم های بی سابقه است، دایره وسیع افراد مرتبط با این نهاد است که «حامی آنها»( ) تلقی شده اند. در دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ آمده «هر فردی به هر نحوی همکاری با نهاد تحریم شده داشته باشد تحریم خواهد شد» که این مسئله تاکنون سابقه نداشته است. مَخلص کلام اینکه، افراد و مسئولین در کشور خودمان را هم اگر بخواهند با در تعامل باشند، هدف قرار می دهد!شاید عجیب ترین بخش این تحریم ها، بخش مربوط به « » آن باشد. در این دور از تحریم ها، به خود اجازه داده از هر جانوری که نام «م ع » را به یدک می کشد حمایت و ایران را به خاطر ممانعت از فعالیت های آن، تحریم کند! این نخستین بار است که یی ها از ابزار تحریم برای حمایت از مخالفان ایران (بخوانید براندازان) استفاده می کند.بخش آ اما، مربوط به «سلاح های متعارف» است که این بخش نیز با توجه به اینکه، طیف وسیع و نامحدودی از افراد را دربر می گیرد، در نوع خود بی سابقه است. در این بخش، «هرگونه» ارتباط با فعالیت های مربوط به ساخت سلاح های متعارف ایران، سبب تحریم شدن آن فرد، شرکت، کشور و... خواهد شد.«طرح جامع تحریم های ایران» حدود یک هفته پیش در قالب «طرح واحد» و باز هم با اکثریت قاطع در مجلس نمایندگان به تصویب رسیده بود (419 رای موافق در برابر 3 رای مخالف). پیش از این، هم آقای و هم آقای ظریف نسبت به تبعات تصویب چنین طرحی به هشدار داده بودند و حتی خارجه محترم، از روی میز بودن گزینه وج از گفته بود. اما موضع گیری های تازه این دو بزرگوار نشان می دهد، آن تهدیدها یا «تعارفات » بوده اند یا «دلخوشکنک های خالی از محتوا»! اکنون این طرح به تصویب سنا هم رسیده و فقط یک گام کوچک برای اجرایی شدن در پیش دارد، یعنی امضای ترامپ؛ که سخنگوی کاخ سفید از تصمیم «قطعی» رئیس جمهور برای امضای آن خبر داده است.عقل سلیم می گوید، باید واکنش مناسبی به این همه بدعهدی و دشمنی نشان داد. مثل روسیه که وقتی، درکنار ایران، از سوی کنگره تحریم شد گفت، پاسخ شایسته و محکمی به یی ها خواهد داد. کرملین این را هم گفت که، بسیاری از دیپلمات های یی را ا اج و اجازه استفاده از برخی اماکن و اموال یی ها را در روسیه به دیپلمات های این کشور نخواهد داد. تحریم شخصیت های یی یکی دیگر از گزینه های روی میز پوتین اعلام شد. اما دریغ از یک موضع قاطع و باو ذیر از سوی تمردان ما. «این تحریم ها جدید نیست و هم هنوز نقض نشده است» خلاصه تمام موضع گیری های ما در برابر بدعهدی های ناتمام آنها بوده است! ، «همه» داشته ت یازدهم بود. فراموش نمی کنیم که، «تمام» ت یازدهم، خلاصه شده بود در سیاست خارجی و سیاست خارجی هم خلاصه شده بود در آقای ظریف و مذاکرات هسته ای و مذاکرات هسته ای هم گره زده شده بود به اقتصاد و معیشت مردم! بنابر این شاید دلیل اصرار عجیب ت بر «رویین تن بودن » و «مرگ نداشتن» آن، همین نکته باشد. تایید مرگ از سوی ت یعنی، تایید ش ت کامل تمام استراتژی و سیاست ت یازدهم. پذیرش این حقیقت، حقیقتا سخت است و چرایی مقاومت ت در برابر خودی ها، و انفعالش برابر دشمن، کمی قابل درک است.نگاه از زاویه دید ت به موضوع، فهمِ علت اصرار عجیب ت، رسانه ها و شخصیت های نزدیک به آن برای القای زنده بودن را کمی راحت تر می کند. ت چاره ای ندارد جز اینکه بگوید، نقض ناشدنی است یا اعلام کند این تحریم ها- که در آینده تاثیرات آن را خواهیم دید- حداکثر، با روح در تضاد است!وقتی بدون اینکه اجازه دهیم نمایندگان مخالف در مجلس، نظراتشان را درباره چرایی خطرناک بودن بگویند و را با راه هایی که بلدیم!-و نه راه های مشخص شده در قانون- ظرف 20 دقیقه به تصویب می رسانیم، وقتی به گریه های منتقدان آگاه در صحن مجلس می خندیم، نتیجه اش همین می شود که در برابر مادر تحریم ها و شدن از سوی بگوییم «تحریم ها تازه نبود، همان تحریم های قبلی بود... قدس قبلا هم تحریم بود... صدا و سیما و رسانه ها نباید اضطراب ایجاد کنند.»واکنش های ما به تحریم ها، از سوی تحریم کنندگان رصد می شود. وقتی واکنش ما جدی نباشد، آن دو سناتوری هم که از ترس بر هم خوردن از سوی ایران، به آن رای منفی داده اند، در تحریم بعدی با 98 سناتور دیگر همراه خواهند شد. ارسال پیام ضعف، آن هم وقتی دشمن قداره کشان در حال حمله است حتما، نتیجه ع می دهد. با این روش، دشمن گستاخ تر و تحریم ها سنگین تر و بیشتر خواهد شد. اینکه آسوشیتدپرس و گزارش داده اند، یی ها قصد دارند به هر نقطه ای از کشورمان که دلشان خواست سرک بکشند(حتی مراکز نظامی و حساس کشور) تا از اجرایی شدن از سوی کشورمان مطمئن شوند، نتیجه انتقاد توییتری ما و ارسال پیام محبت! به حریف در وسط میدان جنگ است. گستاخی از این بالاتر که، از یک طرف، را کند و از طرف دیگر بگوید، می خواهد با سرکشی به مراکز نظامی ما، از متعهد بودن ایران به اجرای مطمئن شود؟!از قدیم گفته اند، سگ زرد برادر شغال است. انگلیس، فرانسه و آلمان لااقل در مواجهه با ایران، هیچ اختلافی با ندارند. محکومیت فوری پرتاب موشک بر ایرانی به فضا از سوی این کشورها آن هم وقتی هنوز موشک از زمین کنده نشده! یک نشانه کوچک از برادری این سگ های زرد و شغال است. در دنیای سیاست، کشورها روابط خود را بر اساس مرام و معرفت و عهد و پیمان تنظیم نمی کنند، بر اساس منافع و اقتصادی و... است که روابط بین کشورها تنظیم می گردد. اینکه می گویند، این سه کشور به خاطر و ایران را منزوی خواهند کرد، طنزی است که مرغ پخته را هم می خنداند.شاید هنوز دیر نشده باشد. آقایان دیگر باید فهمیده باشند که نه یک راه حل، که یک تله بود. به جای بزک تحریم ها و و که پیام «باز هم ما را تحریم کنید» را به مخابره می کند، راهی برای وج از این تله پیدا کنند. اگر نمی توانند، پس از یک عذرخواهی از مردم، پرونده هسته ای را به انی بسپارند که سیاست را بلدند.مطالبات بخش خصوصی از ت دوازدهمعلاءالدین میرمحمد صادقی عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران در ستون سرمقاله رو مه ایران نوشت:رو مه ایران،۸ مردادنشست شورای ملی گفت وگوی ت و بخش خصوصی با حضور معاون اول رئیس جمهوری در حالی برگزار شد که طی چند دهه گذشته بارها بر وم مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد کشور تأکید شده و حتی با وجود ابلاغ اصل 44 قانون اساسیو تأکید بر اسناد بالادستی اقتصادی و اظهارنظر صریح مسئولان کشور مبنی بر اینکه یکی از اشکالات ساختاری و تفکری اقتصاد ایران تی بودن بیش از اندازه است، همچنان سایه حضور ت بر بیش از 80 درصد اقتصاد ما پررنگ و سنگین است. اصلی ترین انتظار ما هم از ت، همین کلامی است که بارها تکرار کرده ایم؛ ت از بنگاهداری دست بردارد و اجازه دهد اقتصاد با مدیریت بخش خصوصی، نفسی تازه کند. در حال حاضر نیز خوشبختانه تی بر سرکار است که رئیس جمهوری و معاون اول، بارها به وم کاهش تصدیگری ت و وم نقش آفرینی بخش خصوصی تأکید کرده اند و می دانیم که به دنبال تحقق این مسأله مهم هستند، اما به هر حال بدنه سنگین و بوروکراتیک ت موانعی بر سر راه میدانداری جدی بخش خصوصی است. یکی از انتظارات بخش خصوصی این است که ک نه جوان و روح خلاقیت و جسارت به آن تزریق شود. همچنین ت باید در انتخاب ان اقتصادی ک نه و سپس مدیران میانی توجه داشته باشد که افرادی همراه با بخش خصوصی برگزیند. دستورات بالادستی، به سپردن امور به بخش خصوصی تأکید دارند اما اگر مدیران میانی و اجرایی همراستا با این دستورات چیده نشوند، حرکت ایران روی مدار توسعه براحتی پیش نخواهد رفت.اما بجز این مؤلفه های کلی برای انتخاب مدیران اقتصادی، بخش خصوصی انتظار دارد که تصمیم گیری های سریع و مدبرانه برای برخی مسائل کشور اتفاق افتد. نظام بانکی، در رأس آنهاست. معضلاتی مانند بنگاهداری و نرخ سود بانکی، نه تنها وضعیت نظام بانکی بلکه کل اقتصاد ما را به چالش کشیده است. ت دوازدهم باید از ابتدای روی کار آمدن، بسرعت به دنبال م با صاحب نظران بانکداری و اقتصادی بخش خصوصی و اقتصاددانان برجسته، برای اصلاح این نظام باشد. مورد دیگر، مربوط به اصلاح نرخ ارز است که به ترجیع بندی برای حرف های تمام فعالان بخش خصوصی تبدیل شده است. در حال حاضر، نرخ ارز واقعی نیست و همین مسأله باعث می شود اوضاع علیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما باشد. از طرف دیگر، تک نرخی ارز هم از خواسته های اصلی و ضدفساد است که در ت یازدهم محقق نشد و در ت دوازدهم، باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. اصلی ترین دستاورد ت آقای در دوره اول، بود. یعنی سندی که فضا را برای اقتصاد ایران به سوی آرامش و امنیت برد. حالا همه می دانیم که بجز جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اقتصاد ما نمی تواند نیازهایش را برطرف کند و جذب سرمایه ها نیز بجز بهبود فضای ب و کار و حذف قوانین و مقررات زائد، امکانپذیر نخواهد بود. اتاق های بازرگانی نیز آمادگی کامل برای یاری رساندن به ت در زمینه های مختلف دارند. در نهایت باید گفت ت اکنون سرمایه اجتماعی و ارزشمندی در کنار خود دارد که حفظ این سرمایه، از به دست آوردن آن مهم تر و مشکل تر است. ت با گام های جسورانه، باید اعتماد این سرمایه ها را محکم تر کند.چند بار از این سوراخ گزیده می شویم؟رو مه اعتماد در ستون سرمقاله اش نوشت:رو مه اعتماد، ۸ مردادمی گویند که مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود. ولی به نظر می رسد که کار ما از یک بار و دوبار گزیدن گذشته است و بارها و بارها از یک سوراخ گزیده شده ایم و همچنان در آن دست می کنیم! قضیه از این قرار است که در روزهای اخیر معاون قضایی دادستان کل که دبیر کارگروه مصادیق مجرمانه شبکه های مجازی است، حملات دنباله داری را علیه تلگرام آغاز کرده و اظهار داشته است: «کانال مربوط به گرو تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بارز از کانال های مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است؛ ولی مسدود نشده اند. آیا آقای با فعالیت مجرمانه کانال گرو تروریستی منافقین در کشور موافق اند؟چرا ارتباطات مدیر تلگرام را م م به اجرای دستور کانال منافقین و امثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام تلگرام درباره ن این کانال ها دفاع می کند؟ متاسفانه هر زمان ی مصاحبه ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می دهد، فورا جو سازی می کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می گویند اینها می خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم، نه با اصل فضای مجازی!برای هیچ ایرانی پذیرفتنی نیست که عملیات تروریستی خود در مجلس شورای ی را در حین عملیات به صورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و ی نتواند از نظر فنی جلوی این اقدام را بگیرد. همچنین برای هیچ ایرانی پذیرفتنی نیست که تیم های تروریستی تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای ی را از طریق تلگرام انجام دهند و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ کنترل ناپذیربودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند. اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت، مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعدد خود مسوولان وزارت ارتباطات را تحقیر نمی کرد. تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه ها مانند تولید انرژی هسته ای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خودکفاست و اعجاب دنیا را برانگیخته است، استحقاق بهترین شبکه های اجتماعی بومی را دارد.» همچنین رییس پلیس فتای کشور هم اظهار داشته است که: «هماهنگی های عملیات تروریستی در تهران تماما در تلگرام رخ داد. بستر عملیات های تروریستی دردرجه اول توییتر و در درجه دوم تلگرام است.»به نظر می رسد که طرح درست مساله به دقت تصمیم گیری ما کمک می کند. در اینجا سعی می شود که استدلال مخالفان ماجرا شکافته شود.۱ـ گفته شده که بسیاری از اقدامات ضدامنیتی از طریق تلگرام هماهنگ و سازماندهی شده است از جمله عملیات علیه مجلس از این طریق بوده. فرض کنیم که این گزاره درست است، چه نتیجه ای باید گرفت؟ آیا باید تلگرام را کرد؟ خوب این کار چه کمکی می کند؟ مگر قرار گذاشتن در شبکه تلگرام شده با استفاده از یک شکن کار سختی است؟ از آب خوردن ساده تر است. به علاوه فرض کنیم شکن نداشته باشند!!، این کار را از طریق واتس آپ یا هر شبکه دیگری انجام می دهند. مگر ی جلوی آنان را می گیرد؟ اگر از طریق ایمیل انجام دهند، چگونه می توانیم مانع آنان شویم؟ به علاوه مگر نه اینکه به گفته رییس پلیس فتا این کار از طریق توییتر هم انجام می شود، توییتر که در ایران است، پس مانعی در اجرای این کار نیست.۲- فرض کنیم که از تلگرام استفاده های مجرمانه می شود که به طور قطع هم می شود. آیا این امر دلیل مناسبی برای آن می شود. بسیاری از قتل ها با چاقو رخ می دهد، آیا تولید و عرضه چاقو را برای اجتناب از قتل محدود می کنند؟ ممنوع داشتن چاقو، بیش از آنکه مانع قتل شود، مانع از کاربردهای مفید چاقو خواهد شد. استفاده کنندگان مجرمانه از تلگرام با ، کارشان از رونق نمی افتد، بلکه این مردم عادی هستند که برای انجام امور جاری و مفید خود دچار مشکل می شوند. چون مجرمان به سادگی از شکن استفاده می کنند ولی مردم عادی خیر.۳- استفاده مجرمانه از تلگرام بخش بسیار کوچکی از کاربردهای آن را تشکیل می دهند. کافی است یک مطالعه صورت گیرد و صفحه تلگرام مردم بررسی شود تا معلوم شود بخش اعظم استفاده مردم از تلگرام به امور روزمره و جاری و فعالیت های عادی و حتی ب و کار آنان مربوط می شود. به علاوه هر امکان جدیدی که پیش می آید، امکانی را برای ارتکاب جرم فراهم می کند. الان بسیاری از جرایم با استفاده از خودرو، اسلحه، تلفن همراه و... انجام می شود ولی همین فناوری ها امکان پیدا مجرمان را نیز افزایش داده است. پیگیری خطوط اینترنت، دوربین های خیابانی و... همه اینها شرایط را برای دستگیری مجرمان فراهم کرده است. در مورد شبکه های مجازی و اجتماعی نیز باید قدرت رهگیری مجرمان را افزایش داد و نه اعمال محدودیت های غیرمفید را. مگر در عدم استفاده از موفقیتی حاصل شده است که الان می خواهند با تلگرام مبارزه کنند؟ به علاوه چرا با تلگرام مبارزه می شود؟ آیا بهتر نیست که کل اینترنت بسته شود تا امکان هیچ خلافی از این طریق به وجود نیاید؟!۴- درخصوص ایجاد شبکه های اجتماعی داخلی آقای ارتباطات پاسخ داده است که: «اینکه مردم به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسوولان دارد؛ ایشان مطمئن باشند اینگونه اظهارنظرها نه تنها اعتماد عمومی به شبکه های اجتماعی داخلی را افزایش نمی دهد؛ بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد.» تا هنگامی که نگاه دست اندرکاران کشور کنترلی و حذفی است، به طور طبیعی هیچ حاضر نمی شود تلگرام را ترک و شبکه اجتماعی را بپذیرد که تحت کنترل شدید است. اتفاقا باید ناراحت باشیم که نتوانسته ایم اعتماد را به اینترنت ملی و شبکه های ایرانی جلب کنیم و بیشتر مردم شبکه های غیرایرانی را ترجیح می دهند و همانطور که آقای به درستی گفته اند علت این بی اعتمادی همین نوع اظهارنظرات است.هرچه بیشتر خود را درگیر اینترنت کنید ذهن خود را متوجه مبارزه با پدیده ای می کنید که به ناچار و از روی ضرورت در حال گسترش است و هیچ نمی تواند مانع آن شود، فرصت استفاده درست از آن را از دست می دهیم و در نهایت به صورت بدی در برابر این فضای نظارت ناپذیر، وادادگی را پیشه خواهیم کرد. اگر در گذشته یک مورد (فقط یک مورد کافی است) از موفقیت این سیاست های مبتنی بر ینگ، نفی و ممنوعیت سراغ دارید، آن را بیان کنید و سپس این راه را ادامه دهید ولی اگر هیچ موردی وجود ندارد، پس لطفا برای بار چندم انگشت خود را در این سوراخ نکنید.سود و زیان تحریم جدید نعمت احمدی . عضو هیئت علمی در ستون سرمقاله شرق نوشت:رو مه شرق، ۸ مردادروز هفته گذشته - ٢٥ ژوئن - طرح تحریم های جدید علیه ایران، روسیه و کره شمالی در کنگره به تصویب رسید و سپس مورد تأیید قریب به اتفاق اعضای سنا هم قرار گرفت. اینکه تحریم سه کشور در یک طرح گنجانده شود، نشانه عزم نمایندگان کنگره بر اجرائی شدن طرح است. الف، روسیه: جو داخلی علیه روسیه تشدید شده است. مردم بر این باورند که روسیه در انتخابات ٢٠١٦ دخ داشته است. سابقه تحریم روسیه برمی گردد به سال ٢٠١٤ و الحاق شبه جزیره کریمه در رفراندمی که هواداران روسیه در این منطقه آن را پیش بردند و اوکراین و اتحادیه اروپا با آن مخالف بودند. اما پوتین با موج سواری تاریخی و اینکه شبه جزیره کریمه در سال ١٩٥٦ در زمان وشچف در تصمیمی داخلی به جمهوری اوکراین در تقسیمات داخلی افزوده شد، این بخش را جزء خاک اصلی روسیه دانست. از سال ٢٠١٤ تحریم های مشترکی را با اتحادیه اروپا علیه روسیه تصویب کرد اما تحریم های جدید بهانه مردم پسندی در دارد؛ دخ روسیه در انتخابات سال ٢٠١٦! موضوعی که باعث شد هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان به تحریم روسیه بپیوندند.ب، کره شمالی: تحریم کره شمالی هم مورد علاقه مردم به دلیل ادامه برنامه موشکی و هسته ای این کشور است.ج، ایران: اما تحریم ایران آن هم در یک لایحه به همراه تحریم روسیه و کره شمالی، جای بحث حقوقی جدی دارد. تحریم ایران به بهانه مقابله با آنچه تهدیدهای علیه امنیت و ثبات کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، توسعه برنامه موشک بالستیک و نیز فعالیت های مرتبط با تروریسم خوانده شده، طراحی و تصویب شده است. در گذشته نیروی قدس پاسدارانبه وسیله تحریم شد. در طرح حاضر، کل پاسداران به بهانه «اقدامات بی ثبات ساز و تروریستی در منطقه» تحریم شده است. چند روز پیش ت ترامپ برای مدت سه ماه با تکیه بر گزارش های آژانس انرژی اتمی، پایبندی ایران به اجرای را امضا و تأیید کرد. این تضاد یعنی تأیید و تأکید بر پایبندی ایران به اجرای و تصویب طرح تحریم پاسداران ایران به بهانه های سه گانه بالا نشانه ای است که احتمالا در ٩٠ روز آینده ت ترامپ از امضای پایبندی ایران به اجرای خودداری خواهد کرد و شرایط ویژه ای بر روابط ایران و و وضع پیش آمده در منطقه خاورمیانه حاکم خواهد شد. تصویب طرح تحریم پاسداران به عنوان نیروی نظامی کشور، می تواند پیش مقدمه وج یک طرفه از تعهد به اجرای باشد. بعد از جنگ جهانی دوم یکی از حربه هایی که ت نسبت به کشورهای مستقل اعمال و اجرا می کند، تحریم است و به همین اعتبار قوانین تحریم بسیار گسترده است و شامل شهروندان و شرکت های یی هم می شود که ارتباط تجاری و مالی با افراد، شرکت ها و ت هایی که مورد تحریم واقع شده اند، دارند. علاوه بر آن قوانین مربوط به تحریم در دامنه گسترده ای دارد که علاوه بر شهروندان و شرکت های یی به شهروندان و شرکت ها و کشورهای ثالث هم گسترش می یابد. به دیگر سخن، به بهانه تصویب تحریم علیه ایران، خود را محق می داند افراد حقیقی و حقوقی و شرکت ها و ت هایی غیر از را شامل این تحریم بداند تا کشور تحریم شده در انزوای کامل قرار گیرد.حال پرسش این است؛ در شرایط موجود و با توجه به امضای به وسیله کشورهای مهم جهان معروف به گروه ١+٥ و نیز قطع نامه شورای امنیت سازمان ملل، آیا به تنهایی می تواند از قطع نامه شماره ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل که شش قطع نامه قبلی این شورا را ملغی کرد، خارج شود و اعتبار معاهدات بین المللی را از بین ببرد؟ با روی کارآمدن ت و شروع مذاکره با گروه ١+٥ که سرانجام بعد از ٢٠ ماه به معاهده منتهی شد، اجماع جهانی علیه ایران از بین رفت. حالا با وضع تحریم های جدید ، شکاف عمیقی بین اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل با در پیش خواهد بود. به یقین اتحادیه اروپا خصوصا کشورهای مهم امضاکننده ، آلمان، فرانسه و نیز روسیه و چین دنباله روی نخواهند بود.شرایط ت انگلیس با توجه به وج از اتحادیه معلوم نیست هرچند دلیلی نداریم که انگلیس از اقدامات ت ترامپ حمایت کند. ت ترامپ و اعضای کنگره می دانند که نمی توانند شرایط را همانند قبل از امضای برای ایران سخت کنند. شورای امنیت سازمان ملل، آژانس، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها در این شرایط همراه نخواهند بود. پس چه دلیلی دارد که هم حزب دموکرات و هم حزب جمهوری خواه و هم کاخ سفید در اجماعی چنین قوی تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرده اند؟ به نظر می رسد باید سفر ترامپ به منطقه خصوصا عربستان را دلیل این ج از دیگر هم پیمانان خود دانست. ترامپ در سفر خاورمیانه ای خود علاوه بر قرارداد ١١٠میلیارددلاری نقدی، قرارداد ٣٣٠میلیارددلاری دیگری با عربستان منعقد کرد.در همین سفر معامله ای ٥/١٥میلیارددلاری با قطر انجام داد و کویت هم ٥/٣٣ میلیارد دلار اوراق مشارکت از یداری کرد. جو ضدایرانی حاکم بر عربستان با حضور محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد و تفویض عن قریب قدرت از ملک سلمان به پسرش محمد بن سلمان شرایطی را در منطقه به وجود آورده است که ترجیح می دهد در جبهه ضدایرانی اعراب قرار گیرد و از منافع مالی آنی سود ببرد. نگاه سوداگرایانه ترامپ به ت ها و استقلال ذاتی ایران و عدم النفعی که در بازار ایران نصیب این تاج یشه می شود، او را بر آن داشته که با وضع تحریم های جدید خود را حامی اعراب معرفی کند و منافع زودرس و آنی را فدای منافع درازمدت این کشور در منطقه کند. ایران هم به درستی از هرگونه تنش در منطقه دوری می کند تا نسخه تجاری ترامپ را خنثی کند. ترامپ و ذهنیت آشفته او که سود را در جنگ می بیند و خامی ولیعهد جدید عربستان که عن قریب ردای سلطانی بر تن خواهد کرد، وم مدیریت مقتدرانه فضا و گسترش رایزنی های بین المللی را دوچندان می کند.
«قانـون مقـابله با دشمنـان آمریکـا از طریـق تحـریم» یـا (countering american adversaries trough sanctions act) که به اختصار به آن «کاتسا» نیز گفته می شود، مدتی است علیه ۳ کشور ایران، روسیه و کره شمالی تصویب شده است. پس از تصویب این قانون، اشخاصی با عنوان «کارشناس تحریم» یا «متخصص تحریم» ادعایی را درباره با مفاد آن مطرح د که به اختصار می توان نام آن را «انتقال ویروسی تحریم ها» گذاشت. ۵۵آنلاین :محتوای این ادعا به طور مختصر این است که از این پس، هر شخص یا نهاد ایرانی که با پاسدارانانقلاب ی همکاری و تعامل داشته باشد، به طور خود به خود، مشمول تحریم قرار خواهد گرفت و قانون مزبور، باعث خواهد شد دایره اشخاص مشمول تحریم ، به طور سریع و بی سابقه ای افزایش یابد. نکته جالب اینجاست که نه تنها اشخاصی که چنین ادعایی را مطرح می کنند، هیچ مستند و مبنایی برای این ادعای خود مطرح نکرده اند و در متن قانون یاد شده (و همچنین سایر متون تحریمی علیه ایران) هیچ عبارتی وجود ندارد که این ادعا را تایید کند، بلکه در متن قانون، عباراتی وجود دارد که خلاف این برداشت را تایید می کند. از اینها گذشته، نگاهی به ساختار تحریم های علیه ایران بیانگر غیر عملیاتی بودن هر گونه تسری ویروسی یا خود به خودی تحریم هاست.بر این اساس، طرح چنین ادعایی اگر مصداق راهنمایی دشمن برای وضع تحریم های جدید علیه ایران یا افزایش ایران هراسی در بازارهای بین المللی نباشد، حداقل نمونه ای از خطای محاسباتی درخصوص قدرت ایالات متحده برای وضع تحریم و اعمال فشار علیه ایران و ایجاد توهم خودتحریمی است. ترویج این ادعا جز اینکه هراس بی مورد در داخل ایران ایجاد کند و بانک ها، موسسات مالی و شرکت ها را نسبت به تعامل با پاسداران انقلاب ی دچار تردید کند، حاصلی ندارد و با موضع اصولی ایران مبنی بر اینکه همه اشخاص ایرانی، حق دارند هر نوع تعامل و مبادله را با یکدیگر داشته باشند و هیچ شخص ایرانی را نمی توان به دلیل برقراری روابط تجاری و بازرگانی با شخص ایرانی دیگر مشمول تحریم قرار داد، در تعارض است. در ادامه این نوشته، دلایل نادرست بودن ادعای «انتقال ویروسی تحریم ها» به تفصیل شرح داده شده است.نگاهی به متن کاتسا نشانگر آن است که این تحریم نیز همچون تحریم های دیگر، مبتنی بر فهرست هایی است که در آنها نام اشخاص مشمول تحریم باید مشخصا درج شود. رویه ایالات متحده در مدت کوتاهی که از اجرای این قانون می گذرد نیز همین برداشت را تایید می کند. ایالات متحده اشخاص مشخصی را بر اساس این قانون، در فهرست تحریم ها قرار داده است. اگر قرار بر این بود که هر ی که با مرتبط است، به طور خود به خود و بدون اینکه نیاز به درج نام آن در فهرست ها وجود داشته باشد، مشمول تحریم قرار گیرد، دیگر نیازی نبود که اشخاصی را در فهرست مرتبط با این تحریم قرار دهد. نفس انتشار فهرست اخیر نشان دهنده این است که همان مکانیزم قبلی، یعنی درج نام اشخاص در فهرست ها و سپس، اعمال تحریم در اینجا نیز اعمال می شود.بنابراین ادعای تسری ویروسی صحت ندارد. علاوه بر این، موادی از کاتسا وجود دارند که درست نبودن ادعای انتقال ویروسی را تقویت می کنند. به عنوان مثال، در ماده ۱۰۴ بند (ب) از کاتسا قید شده است که تحریم ها علیه انی اعمال می شوند که رئیس جمهور آنها را به عنوان ناقض این قانون تعیین کند. عبارت تعیین در این مورد، به این معناست که تحریم های موضوع این قانون، علیه انی اعمال می شود که رئیس جمهور (یا اشخاص مجاز از جانب او) رسما آنها را به عنوان اشخاص تحریم شده مشخص کند. از این عبارت، می توان نتیجه گرفت که آنچه تحت عنوان انتقال ویروسی تحریم ها یا تسری خود به خودی تحریم ها از آن نام برده می شود، بر خلاف متن صریح قانون است. نمونه دیگر، قسمت (۱) از بند (ب) ماده ۱۰۴ کاتسا است که در آن قید شده است که «تحریم ها شامل انی می شود که با علم و آگاهی، فعالیت هایی را انجام دهند که به صورت جدی به فعالیت های ت ایران در رابطه با برنامه موشکی بالستیک آن یا اینکه به برنامه های مربوط به سلاح کشتار جمعی ایران کمک کنند.»این عبارت، چند شرط برای اینکه شخصی مشمول تحریم های موضوع کاتسا شود در نظر گرفته است. (۱) باید عالما به برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران کمک کرده باشد و (۲) این کمک جدی باشد؛ بنابراین صرف ارتباط داشتن با پاسداران انقلاب ی نمی تواند بر اساس این بند مشمول تحریم قرار گیرد. تنها قسمتی از متن قانون که در آن قید شده است که اگر انی متن تحریم را رعایت نکنند، ممکن است خودشان هم مشمول تنبیه و مجازات قرار گیرند، بند (د) از ماده ۱۰۴ است. اما بررسی دقیق آن نشان می دهد که صرفا شامل قسمت (۱) از بند (ج) می شود و نگاهی به آن قسمت نشان می دهد که صرفا شامل یی هایی است که از ضبط و توقیف دارایی ایرانیانی که در برنامه موشکی و تسلیحاتی ایران مشارکت داشته اند خودداری کرده اند. ملاحظه می شود که این بند، صرفا شامل یی هایی است که تکلیف قانونی خود را بر اساس قوانین انجام نداده اند و شامل ایرانیانی که با پاسداران انقلاب ی همکاری داشته اند، نمی شود.علاوه بر مستندات فوق که در متن کاتسا علیه ادعای انتقال ویروسی تحریم ها قابل مشاهده است، نگاهی مختصر به متن نیز می تواند نادرست بودن این ادعا را نشان دهد. در متن (به طور مشخص، پاورقی شماره ۱۶ از ضمیمه ۲) قید شده است که بانک ها و موسسات مالی غیر یی (تاکید می شود غیر یی) به دلیل ارتباط داشتن با اشخاص ایرانی خارج شده از تحریم ها، مشمول تحریم نخواهند شد، ولو اینکه آن اشخاص و نهادها، ارتباط خود با اشخاص باقی مانده در فهرست تحریم ها را حفظ کرده باشند؛ بنابراین حتی با فرض اینکه برخی اشخاص ایرانی مشمول تحریم ها باقی بمانند، سایر اشخاص ایرانی حق دارند که با آن اشخاص ارتباط داشته باشند و هیچ چیزی نمی تواند مانع از تعامل و ارتباط اشخاص ایرانی با یکدیگر شود. تنها موضوعی که ممکن است آن را به عنوان مستند تحریم اشخاص و شرکت ها به ادعای ارتباط با مورد استناد قرار دهد این است که شخص یا نهادی، عالما و عامدا کمک جدی به پاسداران انقلاب ی در راستای پیشبرد برنامه موشکی و تسلیحاتی کشور کند که البته این هم از نظر ایران کاملا نادرست و غیر مشروع است؛ اما با ادعای طرفداران نظریه انتقال ویروسی مبنی بر اینکه هر شخصی که هر تعامل و ارتباطی با پاسداران انقلاب ی داشته باشد مشمول تحریم قرار خواهد گرفت، زمین تا آسمان فاصله دارد.اما چه چیز باعث شده است تا عده ای به این نتیجه برسند که کاتسا منجر به انتقال ویروسی تحریم ها می شود؟ اگر فرضیه هایی همچون تلاش در جهت اعمال فشار بر ت یا افزایش ایران هراسی در فضای بین المللی برای برقرار نشدن روابط بانکی بین المللی ایران و ترساندن بانک های خارجی در این باره یا ترساندن اشخاص و شرکت های ایرانی در جهت تعامل با ایران را کنار بگذاریم و بررسی آنها را به ت و نهادهای ذی ربط واگذار کنیم، تنها مساله ای که باقی می ماند، استدلال ضعیفی است که در برخی متون منتشر شده ازسوی طرفداران این دیدگاه به نحو گذرا مطرح شده است و آن هم به مفهوم برچسب یا tag تحریم مرتبط است.طرفداران نظریه تحریم ویروسی، نتوانسته اند این نکته را برای خود هضم کنند که پاسداران انقلاب ی با اینکه قبلا مشمول تحریم های متعدد بوده است و به طور خاص، دستورات اجرایی ۱۳۳۸۲، ۱۳۵۵۳ و ۱۳۶۰۶ شامل آن بوده اند، چرا مجددا مشمول تحریم قرار گرفته است. آنها این ابهام را این گونه حل کرده اند که برچسب کاتسا و برچسب های مرتبط با آن، چیزی علاوه بر برچسب sdn هستند و از آنجا که گمان می کرده اند، شخص sdn شخصی است که اگر با آن همکاری داشته باشید، ممکن است در فهرست تحریم ها قرار بگیرد، برای خود این مفهوم را ایجاد کرده اند که شخص مشمول برچسب کاتسا، شخصی است که وضعیت آن یک مرحله بدتر است و آن مرحله بدتر را نیز برای خود ساخته اند که چیزی نیست جز شخص مشمول انتقال ویروسی تحریم ها! این استدلال که در برخی متون طرفداران این ادعا مطرح شده است، نشان از عدم آشنایی عمیق با مفاهیم اولیه تحریمی دارد و نشان می دهد «کارشناسان» تحریم مزبور، نه مفهوم برچسب های تحریمی را درست متوجه شده اند و نه مفهوم sdn را.مفهوم sdn که خلاصه عبارت specially designated nationals است، اشاره به اشخاصی دارد که ایالات متحده ، آنها را به دلیل اعمالی که انجام داده اند، مشخصا مشمول تحریم قرار داده است. اشخاص مشمول این عنوان، به دو دسته قابل تقسیم هستند؛ اشخاصی که مشمول رژیم تحریم های کشوری هستند (یعنی آنهایی که کشور متبوع آنها مشمول تحریم است) مثل اشخاص ایرانی و اشخاصی که تابعیت کره شمالی را دارند و اشخاصی که مشمول تحریم های کشوری نیستند، اما به دلیل اعمال خاصی که ادعا می شود انجام داده اند و با آن اعمال مخالف است، مشمول تحریم قرار گرفته اند. مثلا انی که به دلیل قاچاق یا پولشویی مشمول تحریم قرار گرفته اند. بنابراین برچسب sdn نشانگر این است که شخص، به دلیل اعمال خود و نه صرفا به دلیل ارتباط با شخص دیگری، مشمول تحریم قرار گرفته است. در مقابل sdn فهرست دیگری تحت عنوان non-sdn وجود دارد که نشانگر این است که شخص، نه به دلیل کارهایی که خود انجام داده است، بلکه به دلیل اینکه به اشخاص دیگری کمک کرده است که از تحریم ها فرار کنند (یا تحریم ها را دور بزنند) مشمول تحریم قرار گرفته است.به عنوان مثال، بانک لون در چین، نه به دلیل مشارکت در برنامه های موشکی، هسته ای و... بلکه به این ادعا که با اشخاص ایرانی موجود در فهرست sdn همکاری داشته است، مشمول تحریم قرار گرفت و یک شخص تحریمی non-sdn است. فایده این تفکیک چیست؟ روشن است که اشخاص و نهادهایی که مشمول تحریم نیستند، باید در تعامل با اشخاص sdn دقت بیشتری داشته باشند و همکاری با اشخاص non-sdn تنها در صورتی منتهی به قرار گرفتن در فهرست تحریم ها می شود که به طور غیر مستقیم موجب آن شده باشد که شخص، به اشخاص sdn کمک کرده باشد. دو برچسب فوق، مهم ترین برچسب های تحریمی هستند که می توان آنها را برچسب های فرابرنامه ای تحریم های نامید. این برچسب ها نسبت به برنامه تحریمی خاصی حساسیت ندارند و به طور مساوی قابل اعمال بر برنامه های مختلف تحریمی هستند؛ اما ایالات متحده ، یک سری برچسب های برنامه ای نیز دارد که شامل موارد متعددی از جمله sdgt, irgc, isa, npwmd و... می شود و تعداد آنها به ده ها عدد می رسد.این برچسب های برنامه ای، همان طور که نام آنها گویاست شامل امور گوناگونی همچون تحریم های تروریستی، تسلیحاتی، کشوری و... می شوند و علت وضع این برچسب ها این است که (۱) طراحان تحریم ها بدانند که هر شخص و نهادی به چه دلایلی و تحت چه برنامه ای مشمول تحریم قرار گرفته است و (۲) محتوای تحریم دقیقا چیست و در کدام قانون یا دستور اجرایی قید شده است و مثلا فقط شامل توقیف دارایی ها می شود یا اینکه منع صدور ویزا و بستن حساب ها در نیز مشمول آن می شوند یا خیر و (۳) رفع تحریم های مزبور به چه شکل و با مذاکره درخصوص چه موضوعاتی امکان پذیر خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک شخص، صرفا بر اساس یک برچسب مشمول تحریم قرار گرفته باشد و آن برچسب، مربوط به تروریسم باشد، با مذاکره درخصوص این موضوع و توافق بر سر رفع تحریم های تروریستی، آن تحریم رفع خواهد شد. اما اگر علاوه بر برچسب تروریسم، برچسب تسلیحاتی نیز داشته باشد، باید هر دو برچسب برداشته شوند تا شخص مزبور از تحریم خارج شود. اشتباه طرفداران نظریه تحریم ویروسی این بوده که برچسب های برنامه ای و فرابرنامه ای را در عرض یکدیگر در نظر گرفته اند نه در طول یکدیگر به همین دلیل قادر به درک نسبت میان آنها با یکدیگر نبوده اند.با توجه به آنچه گفته شد، ادعای تسری ویروسی تحریم ها، ادعایی نادرست است و کاتسا از جهت تسری تحریم ها تفاوتی با سایر تحریم های غیر قانونی و غیر مشروع ایالات متحده علیه ایران ندارد. منبع : دنیای اقتصاد
در این مطلب به بررسی سرگذشتِ تحریم های فناوری ارتباطیِ کاربران ایرانی و وضعیت کنونیِ آن از زوایای مختلف می پردازیم. تحریم های فناوری و مخصوصا تحریم های صنعت کامپیوتر در ایران قدمتی به بلندای چندین دهه دارد و به اندکی پس از آغازِ عصر کامپیوترهای شخصی (pc) بازمی گردد. زمانی که اپل و ibm اولین کامپیوترهای شخصی به معنای امروزیِ آن را تولید کرده بودند و دنیا در آستانه ی تحولی بزرگ بود. همان سال ها هم نشانه های محدودیت در دسترسی به فناوری های روز در ایران وقتی آشکارتر شد که شرکتی مانند اینترنشنال بیزینس مَشینز یا همان ibm که برای همه ی فعالان این صنعت در ایران کاملا شناخته شده و پرخاطره بود و مین فریم های آن در بانک ها و سازمان های تی مشهور و پراستفاده بود، عزمِ خداحافظی را جزم کرد و پس از دو دهه فعالیت به طور رسمی از ایران خارج شد.ibm mainframe system 370 145نمونه ای از مین فریم ibm system 370 /145 که در بانک مرکزی ایران استفاده می شدالبته وجِ ibm از ایران نه به دلیل تحریم و نه مشکلات مالی، بلکه به علت تنش ها و فشارهای در آن دوران اتفاق افتاد و چاره ای به جز ترک ایران برای مدیرانِ این شرکت باقی نگذاشت. آن ها پس از مذاکره با ایرانی ها حاضر شدند شرکت را با همه ی دارایی های باقیمانده ترک کنند و در عوض درخواستِ ۳ میلیون دلار د، به علاوه ی اینکه شرکتِ برجای مانده هم از برندِ ibm استفاده نکند. به این ترتیب بود که شرکتِ تی داده پردازی ایران (dpi) تأسیس شد. سال ها بعد گفته شد که آن سه میلیون دلار در ایران بلوکه شده و به دست ibm نرسیده است. یکی از مدیرانِ سابقِ انفورماتیک بانک مرکزی هم اظهار کرد که شنیده است ibm همان ۳ میلیون دلاری را که خواسته بود به ت ایران پس داده تا جِ چاپ کتاب های درسی برای دانش آموزان شود. در سال های بعد بیشتر متخصصینِ ایرانی تربیت شده در این شرکت به خارج مهاجرت د. شرکت ibm اکنون یکی از برترین شرکت های فناوری با مدیریت بی رقیب در دنیا است که ب و کار خود را به حوز ه های جدید و آینده نگرانه گسترش داده است.تاریخچه ی تحریم هاوضع تحریم های و اقتصادی در برابرِ ایران از سابقه ای طولانی برخوردار است و به سال ۱۹۸۰ میلادی بازمی گردد. تحریم های عمده بعد از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ شمسی و قطع رابطه ی دیپلماتیک ایران و ایالات متحده برای اولین بار توسط جیمی کارتر، رئیس جمهور وقتِ ، تصویب و اعلام شد. تحریم ها در سال های بعد هم به تدریج از طرف ت و کنگره ی این کشور در مقاطع متعددی تصویب شد. اما تحریم های اساسی پس از پایان جنگ تحمیلی و در سال های دهه ی ۷۰ شمسی آغاز شد. برخی از مشهورترینِ این قوانین ابتدا در سال ۱۹۹۲ (توسط بیل کلینتون) و سپس در آگوست سال ۱۹۹۵ میلادی (قانون داماتو در کنگره) بر ضدِ ایران وضع شد.jimmy carter sanctions against iranاولین بار در اینجا جیمی کارتر تحریم ها بر ضد ایران را اعلام وج بعدی تحریم ها پس از واقعه ی سپتامبر ۲۰۰۱ پایه گذاری شد و سپس به فعالیت های هسته ای ایران تسری پیدا کرد و به قطعنامه های متعددی در شورای امنیتِ سازمان ملل در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ ( ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ شمسی) منجر شد و به مرور کشورهای اروپایی هم به جمع تحریم کنندگان پیوستند. در همین سال ها بود که تحریم های مرتبط با کالاها و خدماتِ علمی و فناوری نمودِ جدیدی پیدا کرد و برخی شرکت های بزرگ فناوری مثل یاهو و مایکروسافت حتی از ارائه ی برخی خدمات عمومی و رایگان به کاربران ایرانی امتناع ورزیدند و موجی از مسدودسازیِ آدرس اینترنتی یا ip کاربران ایرانی در سایت ها و سامانه ی شرکت های بزرگِ نرم افزاری و اینترنتی شکل گرفت. استنادِ این محدودسازی ها هم قانون ممنوعیت صدور هر گونه خدمات و تجهیزات از جانب اشخاص یا شرکت های یی به ایران یا حکومت ایران بود که تقریبا به تمام زمینه ها گسترش یافته بود.در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹، وزارت خارجه ی صدورِ به اصطلاح برخی خدمات و نرم افزارهای ضروری برای ارتباطات یا اشتراک گذاری اطلاعات در اینترنت را که عمومی و غیر پولی باشند، برای شهروندان ایرانی مجاز کرد.در تاریخِ ۱۰ مارس ۲۰۱۰، دفتر کنترلِ دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (ofac) فهرستی از تحریم های وضع شده در مورد ایران را منتشر کرد که در بخشی از آن یادآوری شده بود:section 560.204 of the the iranian transactions regulations, itr provides that the exportation, reexportation, sale, or supply, directly or indirectly, from the united states or by a u.s. person, wherever located, of any goods, technology, or services to iran or the government of iran is prohibited.با ترجمه ی: « قسمت ۵۶۰.۲۰۴ از مقرراتِ معاملات ایران (itr) تصریح می کند که صدور، بازصدور، فروش یا عرضه، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، از ایالات متحده یا شهروند یی در هر کجا که باشد، از هر کالا، فناوری یا خدماتی که باشد به ایران یا تِ ایران ممنوع است.»این مورد در واقع عطف به قانون تصویب شده در ۷ ماه می سالِ ۱۹۹۵ بود که البته در این سند جدیدِ منتشرشده توسط دفتر کنترل دارایی های خارجیِ وزارت خزانه داری، صدور برخی خدمات و نرم افزارهای خاص مورد استفاده در تبادل اطلاعات شخصی روی اینترنت مجاز شده بود.مقاله مرتبطاما در اوجِ تحریم ها و سخت گیری در معامله با شهروندان ایرانی و مقابله با ارائه ی خدمات مالی به آن ها، در آستانه ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در تاریخ ۳۰ می (۹ داد ۱۳۹۲) وندى شرمن، معاون امور خارجه ی از لغو تحریم ِ فروش تلفن همراه و کامپیوتر به ایران خبر داد. هر چند در همان زمان هم به نظر نمی رسید که این رفع تحریم ها حتی در صورت اجرایی شدن تأثیر چندانی بر مبادلات تجاری ایران در زمینه ی قطعات رایانه ای و موبایل یا دسترسی به نرم افزارهای مربوط به آن داشته باشد.در ۲۸ دی ماه ۱۳۹۴ هم رسانه های داخلی پس از بازگشتِ نام ایران به سایت های گوگل، یاهو و مایکروسافت خبر از رفع تحریم های نرم افزاری دادند که البته در آن روزها موعدِ رسمی اجرای فرا رسیده بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که این اقدام فراتر از مواردِ ذکرشده نرفته است و در واقع رفع تحریم های نرم افزاری به معنای عام نبود و تنها به عنوانِ حرکتی مقطعی و محدود بایگانی شد.با عبور از تمام این فراز و فرودها، فصل جدیدی در زمینه ی رویکردِ تحریم ها در سال ۱۳۹۲ شمسی و با روی کار آمدن ت جدید در ایران رقم خورد. و مفاد مرتبط با نرم افزاربا انتخاب در ایران، ت یازدهم مصمم بود که از طریق مذاکره بر سر برنامه ی هسته ای، تحریم های بین المللی و سنگینِ ایران را رفع کند. این مهم طی ماه های متمادی و در چند مرحله از طریق مذاکره با اروپا و ایالات متحده تحت نام کشورهای ۱+۵ پیگیری شد تا ابتدا به یک توافق موقت و سپس توافقی نهایی در تیرماه ۱۳۹۴ (جولای ۲۰۱۵) تحتِ نامِ سند برنامه ی جامع اقدام مشترک ( ) منجر شد. مدتی قبل و پس از اعلام این توافق، بارها از سوی مسئولان ایرانی اعلام شد که تمام تحریم ها لغو و محدودیت ها برداشته خواهد شد و این شرایط، امید به رفع محدودیت های نرم افزاری و سخت افزاری را هم در بین کاربرانِ ایرانی بالا برده بود.john cerry javad zarif 5+1 nuclear program negotiationsاین سند در شکل نهایی از یک متن اصلی و ۵ ضمیمه تشکیل شده است و مجموعا ۱۵۹ صفحه را در بر می گیرد. از عبارت «نرم افزار» در این سند بارها استفاده شده که در تمامِ موارد وما به معنی نرم افزارهای کاربردی رایج در بین کاربران و اینترنت نیست و در برخی موارد به نرم افزارهای خاصِ صنعتی دل دارد. اما در مواردی (از بخش منتشرشده ی این سند) که به معنای عامِ کلمه و به صورت کلی استفاده شده است، شامل موارد زیر می شود:تحریم های اتحادیه اروپا:بند ۱.۷: نرم افزار۱.۷.۱. تحریم های مرتبط با نرم افزار۱.۷.۲. تحریم ها در زمینه خدمات تبعی.لغو تحریم های اتحادیه اروپا:بند ۳.۷. نرم افزار (مراجعه کنید به بخش های ۱.۷.۱ تا ۱.۷.۲)۳.۷.۱. فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیر مستقیم هرگونه نرم افزار از جمله به روزرسانی، به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران در رابطه با عملیات و فعالیت های منطبق با این .مقاله مرتبطدر بخش تحریم های ایالات متحده در بند ۴.۶ و ۷.۶، بخشی با نام «ف ات و نرم افزار» وجود دارد که تنها به رفع تحریم ِ نرم افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی و تأمین نرم افزارها و کدهای محاسباتی و شبیه سازیِ هسته ای اشاره می کند و به جز این موارد در جای دیگر به نرم افزارهای کاربردی و مورد استفاده در اینترنت ارجاعی ندارد.با توجه به اینکه تقریبا تمامِ نرم افزارهای تحریمی و خدمات ممنوع شده ی کاربران ایرانی را شرکت های یی عرضه می کنند، سؤال بزرگی ایجاد می شود که چرا بحث رفع تحریم های نرم افزاری و اینترنتی از سوی ایالات متحده در پیش بینی نشده است. یا اگر این مورد جزئی از بوده، در چه بندها یا قوانینی ذکر شده است که احیانا به صورت عمومی هم منتشر نشده است. اگر هم جزئی از نبوده، آیا سازوکارِ رسمی لغوِ کامل و نه موردیِ این گونه تحریم ها پس از توافق هسته ای از طرف پذیرفته شده است یا اینکه کلا این موارد فقط مختص به اتحادیه اروپا بوده و به لغو تحریم های نرم افزاری متعهد نشده است؟فهرستی فزاینده از شرکت های تحریم کنندهاز آغاز روند تصویب قانون تحریم های ایران تا اجرایی شدن آن توسط شرکت های بزرگ فناوریِ اطلاعات در دنیا به طور خاص، فاصله ی زمانی زیادی وجود دارد. در زمانی که قانون تحریم ها در دهه ی ۹۰ میلادی تصویب شد، نه خدمات اینترنتی مانند اکنون بود و نه شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها تا این حد کاربردی و فراگیر بودند و نه شرکت های فناوری تا این حد بزرگ و ارزشمند. اما روندِ پیشرفت در این حوزه در دهه ی اول قرن ۲۱ شتابِ دوچندانی داشت و شرایط را در عرض یک دهه در دنیای فناوری های ارتباطی و رایانه ای به کلی دگرگون کرد. برخی شرکت ها از میدان رقابت خارج شدند و برخی نیز به غول های صنعت فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تبدیل شدند.big it companies restricted iranبرخی از غول های فناوری و آی تی دنیا که ایران را تحریم کرده انددر چنین وضعیتی بود که تخطی از قوانین حقوقی و ابلاغ شده توسط ت فدرال و ت های محلی در ریسک بزرگ تری نسبت به گذشته در بر داشت و این شرکت ها توسط وکلای حقوقی باید به طور متناوب قوانین وضع شده را در سرویس ها، محصولات و خدمات خود لحاظ می د. سهل انگاری در رعایت این قوانین هم طبعا می توانست پیامدهایی در بر داشته باشد. یک نمونه از این قضیه، انتشارِ اخباری مبنی بر احتمال جریمه شدنِ شرکت آمازون تنها به علت فروشِ برخی از اقلام به اشخاصِ حاضر در فهرست تحریم ها بود که البته در مردادماه ۱۳۹۶ رسانه ای شد و سرنوشت آن تاکنون مشخص نشده است.اولین نشانه ها از تحریم های نرم افزاری و سرویس های اینترنتی ایرانیان ابتدا در ماه نوامبر سال ۲۰۰۷ (آبان ۱۳۸۶ شمسی) با حذفِ نام ایران از سرویس ایمیل شرکت یاهو پدیدار شد و با فاصله ی کوتاهی شرکت ِ مایکروسافت هم نام ایران را از فهرست کشورهای قابل انتخاب در ساخت حساب کاربری خود در سرویس mail حذف کرد.یک سخنگوی شرکت یاهو در این مورد چنین اظهار کرده بود:یاهو به طور پیوسته فعالیت های تجاریِ خود را مورد بازنگری قرار می دهد تا از میزان مطابقت آن ها با محدودیت های اعمال شده مطمئن شود. در راستای این سیاست ما اجازه نداریم به اتباع کشورهای در معرضِ این محدودیت ها امکان ثبت نام بدهیم. بنابراین شما نمی توانید ایران را به عنوان یک گزینه – در سرویس های ثبت نام ایمیل – انتخاب کنید؛ چرا که ما از انجام فعالیت های تجاری در آنجا معذور هستیم.در همین حال مایکروسافت هم اعلام کرد: قادر به توضیح درباره این مسئله نیست. گوگل هم نام ایران را از فهرست gmail حذف نکرد؛ اما بسیاری از سرویس های تخصصی دیگر این شرکت قبل از آن روی آدرس های اینترنتی ایران بسته شده بودند؛ سرویس های کاربردی و سودمندی که عدم دسترسی به آن ها کاربران ایرانی را عقب تر از شهروندانِ دیگر در دسترسی به خدمات و سرویس های مدرن نگه می داشت و زحمتِ تهیه و استفاده از برنامه های گذر از تحریم را هم به مشقاتِ گوناگونِ کابران ایرانی می افزود. در این حال حتی ِ مرورگر کروم و افزونه های آن و دسترسی به گوگل استور نیز برای کاربران ایرانی مسدود شده بود.eric schmidt mwc 2012اریک اشمیت با پرسشِ غیر منتظره ی یک وبلاگ نویس ایرانی مواجه شددر کنگره جهانی موبایل یا mwc 2012 در بارسلون (اسفندماه ۱۳۹۰) بود که مدیرعامل سابق گوگل و رئیس هیئت مدیره سخنرانی کرد و در بخشی از سخنانش هم به گردش اطلاعات در دنیا پرداخت. در انتهای جلسه و در زمانِ پرسش و پاسخ، یکی از وبلاگ نویسان ایرانیِ حاضر در جلسه در مورد علت عدم دسترسی کاربران ایرانی به مرورگر کروم و اندروید مارکت سؤالی مطرح کرد. اریک اشمیت پس از م با حقوقی شرکت گوگل، اظهار داشت:هر چند من با شما موافق هستم؛ اما این محدودیت ها از طرف ت تعیین می شوند و ما نقشی در این تصمیم گیری نداریم.او مسئول این تصمیم را ت دانست و گفت گوگل قادر نیست به نحو دیگری عمل کند و از این بابت عذرخواهی کرد. مدتی بعد گوگل با انتشار مطلبی در وبلاگ فارسیِ خود اعلام کرد که محدودیت های این شرکت جهت برنامه های افزودنی مرورگر کروم را برای ایران آزاد کرده است.مقاله مرتبطبه هر حال در طی همین سال ها بود که تعداد قابل توجهی از شرکت های دیگر هم به جمع تحریم کنندگان کاربران ایرانی پیوستند و شرکت های فناوری معروف مثل oracle ، adobe، cisco ،cpanel ،nvidia، intel، amd، dell ،hp و ناشران بزرگِ بازی مثل شرکت ea و epic games، شرکت های امنیتی مثل symantec و mcafee، فروشگاه های اینترنتی مثل ebay و amazon هم در این فهرست قرار گرفتند. برخی فروشندگانِ بزرگِ خدماتِ میزبانی و دامنه های اینترنتی هم ایران را تحریم کرده اند. فروشگاه سامسونگ نیز در بهار سال ۱۳۹۲ تحت فشارهای بین المللی برای مدتی در ایران مسدود شده بود. حتی در همین اوا شرکت teamviewer اجازه ی و استفاده از نرم افزار بسیار کارآمد مدیریت از راه دورِ خود را به روی کاربران ایرانی بست و ما را به اجبار با تعدادی از گزینه های جایگزین و شاید ضعیف تر از نرم افزارهای مشابه مواجه ساخت.team viewer restriction iran مقاله مرتبطبا اینکه تصور می شد آثار رفع تحریم ها پس از تصویبِ در حوزه ی نرم افزار و آی تی هم به تدریج برای ایرانیان مشهود شود، شرکت های اپل و گوگل به تازگی و مجددا کاربران و برنامه سازانِ ایرانی را مورد هدف قرار دادند و اپلیکیشن های معروف و به زبان فارسی را از فروشگاه های اختصاصی خود به بهانه ی نقض قوانینِ فروشگاه حذف د.چیزی که در مجموع استنتاج می شود این است که با وجود وعده های قبلی هنوز بسیاری از نرم افزارها، خدمات و سرویس های اینترنتی برای کاربران ایرانی قابلِ استفاده نیستند و اگر قرار بود این محدودیت ها به واسطه ی توافقِ یا یکی از پیامدهای کاهش تحریم ها برداشته شود، تاکنون و پس از گذشت دو سال از اجرایی شدنِ این توافق، عملا باید شاهد حذف تمام این شرکت ها از فهرستِ تحریم کنندگان بودیم، درحالی که این اتفاق رخ نداده است و بالع ، هنوز به فهرست بلندبالای مذکور اضافه می شود.هنوز بخش عمده ی تحریم های نرم افزاری و سخت افزاری بر ضد ایران پا برجا است و غول های آی تی هم امکان فعالیتِ رسمی در کشور ندارنداینکه علت ایجاد این شرایط، ملغی نشدنِ قوانین تحریم مربوط به نرم افزار است یا لغوِ تحریم های نرم افزار از طرف شرکت های یی جزئی از نیست یا به قوانین کنگره ی این کشور استناد دارد یا خیر، چیزی است که هیچگاه به درستی و به طور شفاف از طرف وزارتِ ارتباطاتِ ایران اعلام نشده و بنابراین پیگیری آن هم بدون دستی به عوامل ایجادکننده ی آن بسیار دشوار می نماید. بنا به شواهدِ موجود هنوز بخش عمده ی تحریم های نرم افزاری و سخت افزاری بر ضد ایرانیان پا برجا است و غول های آی تی هم امکان فعالیتِ رسمی در کشور ندارند. شرکت های دیگری که مشمولِ قوانین نیستند و به ورود و سرمایه گذاری در ایران تمایل دارند، ممکن است ریسکِ این کار را نسبت به منافعی که عایدشان می شود متقبل نشوند.تحریم های داخلی، مکملی برای تحریم های خارجیمدتی پس از پا گرفتن سیستم ینگ در ایران، دست اندرکاران سعی د کارکردِ این سیستم را به چیزی فراتر از مسدودسازی محتوای غیر اخلاقی که در ابتدا برایش تعریف شده بود توسعه دهند. از این رو بود که فعالیت آن به سایت ها و سرویس های مختلف و متعددی که در حوزه های تجاری، ، اجتماعی، علمی و فرهنگی هم فعال بودند، گسترده شد و همزمان با افزایش تحریم های نرم افزاری از سمتِ خارج، مسدودسازی و شدن از سمت داخل نیز افزایش پیدا کرد. این قضیه تا آنجا پیش رفت که برخی از رایج ترین شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها مانند توییتر و و پرکاربردترین سایت اشتراک محتوای ویدیویی مثل یوتیوب، بدون اطلاع قبلی یا ذکر دلیلی از طرف مسئولان مسدود شد و انتقاد شدید کاربران در آن زمان هم راه به جایی نبرد و به حساب ومِ اولویت قرار دادنِ فعالیت های امنیتی گذاشته شد. به این ترتیب ایران پس از ت چین یکی از بزرگ ترین کشورهای محدودکننده ی اینترنت در دنیا لقب گرفت. بعدها با تغییر ت ها و تغییر رویکرد هم مسئولان با این توجیه که این مسدودسازی ها در زمان تصدیِ مسندِ کار توسط اشخاص دیگری انجام شده است، از رسیدگی یا پیگیری آن ها خودداری د.مقاله مرتبطنتیجه اینکه اکنون بسیاری از خدمات، شبکه های اجتماعی و سایت های علمی، فرهنگی و تفریحی به عناوین مختلف در شبکه ی داخلیِ کشور مسدود هستند و تنها گزینه های انگشت شماری مثل پیام رسان تلگرام پس از مناقشات فراوان بین نهادهای قضایی و تی هنوز نشده و در دسترسِ کاربران است و البته هنوز سرانجام کار آن مشخص نیست.چشم اندازِ حال و آیندهبیشترِ توجه ت یازدهم معطوف به پیشبرد مذاکرات هسته ای و حاصل شدن بود که بعد از روی کار آمدن ت دوازدهم و استقرار وزرای جدید، تمام انتظارات بر فراهم شدنِ زمینه های مناسب برای رفع مشکلات ناشی از تحریم ها در سالیانِ گذشته و ایجاد شرایط عادی در ب و کارها و استفاده از موقعیت های جدید متمرکز شده است.از طرفی وضعیت حقوقی تحریم های نرم افزاری و سخت افزاری با وجود تمام امیدها و اظهار نظرهای گذشته ی تمردان مبنی بر رفعِ کامل تحریم ها هنوز در هاله ای از ابهام است و مشخص نیست که آیا این شرکت های آی تی و فناوری هستند که بنا به محدودیت های قانونی ایالات متحده و پرهیز از تشکیلِ دعاوی حقوقی از آزاد سازی دسترسی به خدمات نرم افزاری توسط ایرانیان اجتناب می کنند یا اصولا لغو تحریم های نرم افزاری در دستور کارِ مذاکره کنندگان نبوده و بنابراین تحریم ها در این قسمت هنوز لغو نشده است. ت هم مثلِ گذشته روی جذب سرمایه گذاریِ خارجی در میادینِ زیر زمینیِ نفت و گاز حساب باز کرده و رایزنی یا برنامه ی عمده ای برای جذبِ سرمایه در حوزه ی it مشاهده نمی شود.حتما به خاطر دارید که در نتیجه ی توافق وزارت خزانه داری طی اطلاعیه های جداگانه ای، دستور لغو برخی از قوانین گذشته در مورد تجارت با ایران را صادر کرد و برای نمونه، اجازه ی ید هواپیما را با جزئیات اعلام کرد که اصولا بخشی از تحریم های مرتبط با مناقشه ی هسته ای ایران هم نبود. اگر قرار به حذف تحریم های نرم افزاری و فناوری ارتباطی بود، انتظار می رفت که مذاکره کنندگان ایرانی در مورد صدور یک دستور مشخص و کامل برای رفع تمامی موانع نرم افزاری و سخت افزاری در مورد ایران از سوی وزارتِ خزانه داری و ofac رایزنی های لازم را با طرف یی انجام دهند تا تکلیف شیوه ی تعامل با کاربرانی ایرانی از ابهامِ موجود خارج شود و تمامی شرکت ها م م به رعایت آن باشند و اگر هم شرکتی تحریم ها را لغو نکرد، بتوان از طریق حقوقی آن را پیگیری نمود.azari jahromi appleمقاله مرتبطواکنش محمد جواد آذری جهرمی سکاندارِ جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور، نمودی واقعی از انتظارِ کاربران برای پیگیری حقوقی و کاملا جدی برای رفع تحریم های نرم افزاری است و فرصتی است که در صورت به نتیجه رسیدن، می تواند پس از سال ها یک بار برای همیشه به این قائله خاتمه دهد.اما موضوع مهم دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، ایجادِ تسهیلات برای ورود و فعالیت غول های فناوریِ چندملیتیِ دنیا (نه فقط خودروسازانِ پول ساز) در ایران است که نه تنها انتقال فناوری و بومی سازی صنعت آی تی را تسریع خواهد کرد، بلکه استفاده از نیروهای متخصص و توانمندِ داخلی و پرورش استعدادهای جدید را افزایش خواهد داد و موقعیتِ بالقوه ی ایران در منطقه برای تبدیل شدن به هابِ منطقه ای صنعت آی تی ارتقاء پیدا خواهد کرد. این شیوه سال ها در کشورهای جنوب شرق آسیا در جریان بوده و پیشرفت های خیره کننده ای به دنبال داشته است و متأسفانه در همین مدت ایران هم از دورِ رقابت در این حوزه خارج بوده است و چندین نسل از جامعه ی علمی و یِ تحصیل کرده در رشته های مرتبط، از رسیدن به موقعیت های شغلی و رفاهیِ همتراز با کشورهای پیشرو در این زمینه بازمانده اند. پرواضح است که اولین قدم برای مهیا شدنِ حضور غول های فناوری در ایران رفع تحریم ها است و بدون آن چشم اندازی برای فعالیت این شرکت ها وجود نخواهد داشت و باز هم از قافله عقب خواهیم ماند.رفع تحریم ها یکی از پیش شرط های جذبِ سرمایه های ِ کلان و ارتقاء جایگاه ایران برای تبدیل شدن به هابِ منطقه ای صنعت آی تی استاما قطعا در این راه موانعی هم وجود دارد. روی کار آمدن یک چهره ی جنجالی به نام ترامپ در و تلاش او برای کم تأثیرات برای ایران یا حتی ملغی این توافق می تواند چالشی جدی برای رفع تحریم ها قلمداد شود. تحریم هایی که تازه در گرماگرم بازبینی و منتظرِ برچیده شدن بودند و کاربران ایرانی را هنوز در فضای مجازی در احاطه ی خود دارند. با این اوصاف و نگاه به تجربه های گذشته، بعید به نظر می رسد که بدون تغییرِ رویکردِ اساسی در رابطه ی تهران – واشنگتن و تنها با اتکا به نهادهای بین المللی و میانجیگری آن ها در آینده ی نزدیک یا میان مدت، شاهد تغییری در وضعیت تحریم ها باشیم و حتی با افزایش فشارها از سوی تِ جدید این احتمال وجود دارد که تحریم های فعلی با توجیهات گوناگون تنگ تر و گسترده تر شوند، رویکردی که با ایرادِ اتهامِ تخطی از توافق دنبال شده است و از سوی هر دو طرف با عنوان نقضِ روح یاد می شود و می تواند فرصت های پیش بینی شده پس از توافق را با چالش جدی مواجه کند.