قاتل فراری نزاع خانوادگی در م آباد دستگیر شد

آتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناخبرگزاری صدا و سیما گزارش تصویری کاملی از خانواده ی داغدار آتنا اصلانی منتشر کرد. خانواده آتنا اصلانی این روزها در داغ فرزند خود می سوزند. آ ین ع ها از پدر، مادر و خواهر اتنا را در گزارش تصویری زیر ببینید...آتنا اصلانیآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتناآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قتل دختر پارس آبادی, اردبیل, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, جنایت در پارس آباد, قتل در پارس آباد, دختر پارس آبادی, قاتل آتنا , حکم قاتل آتنا, سنگسار قاتل آتنا, خانواده آتنا, خانواده آتنا اصلانی, قاتل آتنا اصلانی, سنگسار اسماعیل قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, جزئیات قتل آتنا, پدر و مادر آتنا, مادر آتنا, آ ین اخبار آتنا‹›
وب سایت گجت نیوز - کیا علیپور: با وجود اینکه امروزه دنیای ابرخودروها از اتومبیل هایی شگفت انگیز با ابعاد، ظرفیت ها و شکل های مختلف پر شده است، بسیاری هنوز تجربه استفاده از یک خودرو فراری را با تمام ابهتش، به محصولات سایر کمپانی ها ترجیح می دهند. از زمانی که انزو فراری (enzo ferrari) این شرکت را تاسیس کرد، اتومبیل های ساخت فراری شهرت سازندگان را از سطح یک تیم ماشین های مسابقه ای به یکی از قابل احترام ترین بازیگران صنعت ساخت خودروها تبدیل کرده اند. در طول سال ها معروفیت کمپانی فراری به حدی رسیده است که لیست انتظار بلند بالای متقاضیان محصولات جدید شرکت، نیاز به تبلیغات ماشین های اسپرت فراری را از بین برده اند.به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد این غول خودروسازی، تعدادی از بهترین فراری های دنیا که بدون هیچ ترتیب خاصی فهرست بندی شده اند را با هم بررسی می کنیم: معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
مورد اول در لیست مشهورترین فراری های جهان، فراری 166 اینتر (ferrari 166 inter) است که به عنوان اولین خودرو بین المللی موفق این کمپانی، در بین سال های 1948 تا 1950 میلادی ساخته شد؛ این خودرو شگفت انگیز بر اساس ماشین های مسابقه ای سری 166 فراری تولید شده بود. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
از مشخصات فراری 166 اینتر می توان به موتور v12 با ظرفیت 2 لیتری و 90 اسب بخار اشاره کرد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
شماره دوم لیست، فراری 250 تی آر تستاروسا (250 tr testarossa)، یکی از اولین محصولات این کمپانی بود که نام «تستاروسا» یا همان «سر قرمز» را به عنوان نمادی از رنگ سرخ خودرو، یدک کشید. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
250 تی آر با موتور خورجینی 12 سیلندر و 3 لیتری خود مخصوص شیفتگان مسابقات جاده ای ساخته شده بود و 300 اسب بخار قدرت داشت. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
فراری تستاروسا که بین سال های 1984 تا 1996 فروخته شد، به عنوان اولین خودرویی شناخته می شود که نام تستاروسا را بر سر زبان ها انداخت. این اتومبیل شگفت انگیز یکی از ستاره های سریال تلویزیونی معروف "miami vice” در دهه 80 میلادی به حساب می آمد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
در زمان معرفی تستاروسا، موتور تخت 12 سیلندر آن با توان 390 اسب بخار و 4.9 لیتر ظرفیت در میان ابر خودروهای جهان همتا نداشت. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
در تولد چهل سالگی فراری، خودروی به نام اف 40 (f40) معرفی شد؛ این ماشین اسپرت آ ین محصولی بود که مهر تایید انزو فراری را قبل از مرگ بنیان گذار این کمپانی به همراه داشت. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
فراری اف 40 بین سال های 1987 تا 1992 فروخته شد و به عنوان یک ماشین مسابقه غیر لاکچری شناخته می شود؛ اما با وجود 478 اسب بخار قدرت و یک موتور دو توربینه v8 که سقف سرعت خودرو را به 323 کیلومتر بر ساعت می رساند، زرق وبرق دیگر اهمیتی نخواهد داشت! معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
مدل انزو فراری بین سال های 2002 تا 2004 ساخته شد و وظیفه سنگین زنده نگه داشتن یاد موسس کمپانی فراری را بر عهده داشت. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
با وجود اینکه خودرو انزو فراری کمی بحث برانگیز بود، توان 660 اسب بخاری و سقف سرعت 350 کیلومتر بر ساعت آن به خوبی وظیفه محول شده را انجام می داد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
مورد بعدی از لیست بهترین فراری های جهان به خودرویی بدون نشان رسمی فراری، به نام دینو 246 جی تی (dino 246 gt) مربوط می شود که به افتخار یکی از فرزندان انزو فراری نام گذاری شد. این ماشین اسپرت بین سال های 1969 تا 1974 ساخته شد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
در مقایسه با سایر خودروهای این لیست، دینو تجهیزات سبک تری دارد؛ مشخصات رسمی اعلام شده این اتومبیل شگفت انگیز شامل موتور v6 با ظرفیت 2.4 لیتر و قدرت 195 اسب بخار می شوند. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
یکی دیگر از ستاره های تلویزیونی موجود در میان مشهورترین فراری های جهان 308 جی تی اس (308 gts) نام دارد که در سال 1977 در یکی از گردهمایی های طرفداران خودروهای اسپرت معرفی شد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
308 جی تی اس در سریالی از دهه 80 میلادی به نام "magnum pi” مورداستفاده قرار گرفت. این اتومبیل موتوری 8 سیلندر از نوع خورجینی، با توان 255 اسب بخار و 2.9 ظرفیت دارد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
کمپانی فراری با معرفی خودرو هیبریدی و اسپرت لافراری (laferrari) با قیمت یک میلیون دلار، توجه زیادی را در میان بازیگران اصلی خودروسازی در قرن بیست و یکم، به خود جلب کرد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
لافراری در کنار موتوری از نوع v12 با توان 789 اسب بخار و ظرفیت 6.3 لیتر، یک موتور برقی با قدرت 161 اسب بخار دارد. این خودرو شگفت انگیز سرعت صفر تا صد کیلومتر بر ساعت را در مدت زمانی کمتر از 3 ثانیه طی می کند و سقف سرعت آن 350 کیلومتر بر ساعت است. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
بسیاری معتقدند که محبوب ترین محصول کمپانی فراری، خودرو 365 دیتونا (365 daytona) است که در دو مدل اسپایدر (spider) کروکی و مدل برلینتا (berlinetta) معمولی، بین سال های 1968 تا 1973 عرضه شد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
از مشخصات 365 دیتونا می توان به موتور v12 با قدرت 352 اسب بخار و ظرفیت 4.4 لیتر آن اشاره کرد. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
مورد دهم از لیست بهترین فراری های جهان، خودرو 250 جی تی او (250 gto) نام داشته که با موتور 12 سیلندر خورجینی خود، شهرتی بی همتا در دنیا دارد؛ مطمئنا دلیل این شهرت در تصویر بالا به خوبی مشخص است. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
با قیمتی معادل 38 میلیون دلار، 250 جی تی او رکورددار گران قیمت ترین خودرو فروخته شده در یک حراجی است. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
250 جی تی کالیفرنیا اسپایدر (250 gt california spider) مورد آ لیست یازده مورد از بهترین فراری های دنیا است که به عنوان یکی از گران قیمت ترین و مشهورترین فراری های ساخته شده شناخته می شود. شهرت این خودرو شگفت انگیز به میزان قابل توجهی با استفاده از آن در "ferris bueller’s day off” در سال 1986 افزایش یافت. قیمت کالیفرنیا اسپایدر در حراجی ها بیش از 15 میلیون دلار است. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
کالیفرنیا اسپایدر در بین سال 1958 تا 1962 به منظور هدف قرار دادن بازار ، ساخته شد. موتور این اتومبیل از نوع 12 سیلندر خورجینی با توان 240 اسب بخار و ظرفیت 3 لیتر است. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
با وجود معرفی یازده اتومبیل شگفت انگیزی که تاکنون از طرف کمپانی فراری عرضه شده اند، خودرو 458 ایتالیا (458 italia) آنقدر جالب توجه و معرف است که به عنوان موردی اضافه بر لیست تهیه شده، بررسی شود؛ این خودرو ترکیبی از سبک مدرن اتومبیل سازی با ویژگی های منحصر به فرد محصولات فراری است. معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری
موتور این اسپرت که به عنوان یکی از بهترین خودروهای بدون توربوشارژر فراری محسوب می شود، از نوع v8 معمولی با قدرت 570 اسب بخار و ظرفیت 4.5 لیتر است.
فراری 812 فست در حال حاضر یکی از بهترین و قدرتمندترین محصولات کمپانی فراری به شمار می آید که در این مطلب ما قصد داریم به بررسی فنی آن بپردازیم. در ادامه با میهن پست همراه شوید.
فراری 812 فست یک خودرو کوپه قدرتمند است که با موتوری 12 سیلندری و 800 اسب بخار قدرت، سرعت و شتاب چشمگیری دارد. فراری 812 فست برای رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت، ۲.۸ ثانیه و برای رسیدن به سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت، ۷.۹ ثانیه زمان لازم دارد. بیشینه سرعت این فراری ۳۴۰ کیلومتر بر ساعت است. اما داستان فراری 812 محدود به اعداد و ارقام خام نیست و این اتومبیل ممکن است پسندیده ترین خودروی جاده ای موتورجلوی فراری بعد از دیتونا باشد. فراری 812 فست بر اساس مدل تحسین شده f12 برلینتا بازسازی شده است.از آنجا که ان فراری از پلت فرم برلینتا استفاده کرده اند، بیشتر وقت خود را صرف جزئیات فنی از قبیل موتور، تقویت شاسی و آیرودینامیک خودرو کرده اند تا اتومبیلی با ویژگی های برتر از برلینتا به وجود بیاورند که در عین حال توانایی های f12 tdf را هم داشته باشد. در واقع ویژگی های ظاهری و روزمره برلینتا با چابکی و ذکاوت عملکرد باطنی خودروی f12 tdf ترکیب شده اند تا فراری 812 متولد شود.موتور تنفس طبیعی ۶۵ درجه f12 با ۰.۳ لیتر افزایش حجم، از ۶.۲ به ۶.۵ لیتر تغییر کرده و فضای حرکت پیستون ها در سیلندر را افزایش داده است. برای افزایش توانمندی حول بلبرینگ های اصلی، مواد اولیه بلوک ارتقاء یافته است و از پیستون، میله های متصل و میل لنگ جدید استفاده کرده اند؛ ولی به گفته آندریا ناپولیتانو، پیشرانه، بیشتر توجه آن ها به بازدهی تنفس، بهینه سازی احتراق و کاهش اصطکاک موتور معطوف بوده است. سرسیلندرهای بازسازی شده، قطر ورودی، دریچه های اگزوز بزرگ تر و رانرهایی با طراحی جدید دارند؛ همچنین طراحی تازه میله های متصل به چرخ دنده، دریچه های ورودی محفظه احتراق را به سمت داخل فشار می دهد و باعث می شود مدت زمان بیشتری باز باشند.در کنار ترفندهای یادشده، سیستم سوخت رسانی فشارقوی (ه به گفته فراری اولین بار است در یک خودروی تولیدی استفاده می شود توانایی عمل در فشاری حدود ۳۴۵ اتمسفر را دارد و با تغییر مسیر سوخت ورودی به محفظه احتراق، باعث ایجاد تعادل بین کارایی و سطح آلایندگی موتور می شود. فراری با تکیه بر تجربیات خود در زمینه ساخت موتور خودروی فرمول ۱، یک سیستم ورودی رانر با کنترل الکتریکی و تغییر مداوم برای این خودرو طراحی کرده است که از فشار روغن موتور برای تغییر طول ورودی های رانر و در نهایت بهینه سازی نیرو و گشتاور استفاده می کند.ناپولیتانو در خصوص موتور فراری 812 فست می گوید:ما یک موتور با حداکثر کارایی و تحرک بیشتر می خواستیم.دور موتور این خودروی ۸۰۰ اسب بخاری تا ۸۵۰۰ دور بر دقیقه می رسد؛ جایی که ۴۰۰ واحد فراتر از آن محدودگر موتور فعال می شود. بیشینه گشتاور ۷۱۸ نیوتون متر در دور ۷۰۰۰ موتور تولید می شود؛ در حالی در دور ۳۵۰۰ به ۵۷۵ نیوتون متر می رسد. ولی فقط این اعداد نیستند که جلب توجه می کنند، بلکه نحوه عملکرد موتور در رسیدن به این توان است که خودنمایی می کند.سرجیو مارکیونه، مدیرعامل فعلی فیات، گفته است که هیچ وقت برای یک فراری ۱۲ سیلندر از توربوشارژر استفاده نخواهد کرد. موتور تنفس طبیعی v12 در هر دوره ای جایگاه خود را حفظ می کند. برای بهره برداری بیشتر از نیروی افزایش یافته و ع العمل ارتقاءیافته فراری 812، سیستم تعویض دنده دوئل کلاچ دنده هایی با نسبت کوتاه تر دارد (۶ درصد کوتاه تر از میانگین) و زمان لازم برای کاهش و افزایش دنده هر کدام به اندازه ۳۰ درصد کمتر شده است. هنگام ترمز سنگین با نگه داشتن پدال دستی سمت چپ فرمان، این خودرو در مدت زمانی که فراری f12 برلینتا فقط یک دنده کم می کند، قادر است دو دنده کم کند.812 فست اولین خودروی جاده ای فراری است که به سیستم فرمان الکتریکی مجهز شده است و تیم دینامیک خودرو به س رستی استفانو واریسکو، تأکید کرده اند که این سیستم چیزی فراتر از یک جایگزین برای سیستم هیدرولیک است. تیم واریسکو قبلا از سیستم فرمان الکتریکی برای تطبیق یا بهبود تنظیمات سیستم هیدرولیک استفاده کرده اند و پس از آن به دنبال راه هایی برای استفاده از عملکرد بهبودیافته آن در نسخه نسل پنجم سیستم فوق پیچیده کنترل لغزش خود ssc5.0 بوده اند؛ نتیجه به دست آمده، یک سیستم هدایتی است که با تغییر سطوح گشتاور به راننده در لمس کم فرمانی و کنترل بیش فرمانی کمک می کند. نکته کلیدی در مورد این قابلیت، طراحی آن در شبکه دیجیتال پیوسته ssc5.0 و به صورت بومی است؛ هیچ شرکتی به صورت مجزا برای طراحی سیستم با فراری همکاری نکرده است. این سیستم به صورت لحظه ای با دیفرانسیل الکترونیکی فراری 812، سیستم های چسبندگی و کنترل ثبات، سیستم هدایت چرخ های عقب و لاستیک های جلوی عریض تر با سطح مقطع ۲۷۵ میلی متر که از فراری f12 tdf قرض گرفته شده اند، سروکار دارد. آیا ممکن است اینجا خبری از خودرانی باشد؟ مسلما رویکرد فراری برای هدایت خودروی جدید متفاوت بوده است و فراری 812 فست فرمانی آرام و محکم تر از خودروهای اخیر این شرکت دارد؛ ولی هرگونه تغییر در گشتاور و شناسایی آن از طریق لبه فرمان دشوار بوده است.واریسکو درباره فراری 812 فست می گوید:این عمل به معنی پشتیبانی از راننده است و ارتباطی به عملکرد خودران ندارد؛ اگر راننده مانور درستی صورت دهد، هیچ پیشنهادی از سوی سیستم هدایتگر ارائه نمی شود.فراری برای تأکید بر ذکاوت و چابکی خودروی 812 فست، آزمایش خودرو را به کارشناسان جاده های کوهستانی خطرناک، باریک و پر پیچ وتاب اطراف مارانلو محول کرده است. با اینکه این خودرو یک کوپه بزرگ و عریض است، به لطف گریپ بهبودیافته از لاستیک های عریض شده جلو و سیستم هدایت چهارچرخ، در پیچ ها بسیار تندوتیز و به چابکی خودرو های رالی عمل می کند. اگرچه این فراری در قسمت های خشن جاده به خوبی فراری ۴۸۸ عمل نمی کند؛ ولی درجه بندی استاندارد کمک فنر ها و تعدیلگر برای خنثی ضربات باعث شده است به خوبی از پس فراز و نشیب های جاده بربیاید و عملکرد قابل قبولی ارائه کند. این خودرو در همه موارد ردی درستی دارد و تنظیمات نرم تری هم برای جاده های خشن با فشردن یک دکمه در دسترس دارد.ماتئو بیانکالانا، س رست آیرودینامیک خودرو در مورد فراری 812 فست می گوید:این خودرو برای تولید نیروی عمودی برابر با f12 tdf و با کمی افزایش در درگ یا کشش برنامه ریزی شده است. هدف اصلی ما بالا آوردن قسمت زیرین خودرو برای تولید نیروی عمودی و در کنار آن استفاده از بدنه خودرو برای کاهش کشش و کمک به قسمت زیرین برای تولید نیروی عمودی بود.فراری 812 فست زیباترین فراری موتورجلوی ساخته شده نیست؛ ولی کارآمدترین سیستم آیرودینامیک یک فراری اسپرت با موتور v12 را به همراه دارد. ترفند های کارآمدی برای مهار هوا و افزایش نیروی عمودی در زیر و همین طور کاهش کشش و کندی خودرو به کار برده شده است؛ جایی که فراری از تجربه خود در ساخت خودروهای فرمول 1 استفاده کرده است و به کمک توزیع کننده ها و هدایتگر های هوا، فست در سرعت های بالا به سمت پایین کشیده می شود و به خوبی به جاده می چسبد.در قسمت های مختلف بدنه خودرو، دریچه های واکنش پذیر برای کنترل هوا وجود دارند. از ترفندهای جالب فراری، استفاده از شکاف هایی در جلوی خودرو است که بر اثر فشار هوا در سرعت ۲۰۰ کیلومتر بر ساعت باز و با توقف توزیع کننده هوای جلو، باعث کاهش کشش می شوند؛ سه دریچه هم که با انرژی الکتریکی کار می کنند، در پشت خودرو قرار دارند و همین عمل را روی توزیع کننده هوای عقب انجام می دهند.تمام خمیدگی و شکاف های عجیب بدنه 812 فست کاربردی هستند. بریدگی هایی که در بالای گلگیرها تعبیه شده اند، هوای داغ رادیاتورها را به جریان می اندازند و شکاف هایی که در پشت چرخ های جلو قرار دارند؛ هوا را به سمت فرورفتگی های کناری خودرو هدایت می کنند. هوایی که وارد گودی های تکیه گاه ستون c می شود، به کمک روزنه های بالای گلگیرهای عقب تخلیه می شود تا جریان هوایی قوی در طول سطح گلگیرها ایجاد و از بالا آمدن خودرو جلوگیری شود. اسپویلر عقب فست ۱.۸ اینچ بالاتر از خودروی f12 برلینتا قرار دارد و در کنار یک فست بک دو جعبه ای مشابه خودروی دیتونا قرار می گیرد. لبه پایینی شیشه عقب به جزئی شبیه به طاقچه مجهز است که باعث می شود جریان هوا خودرو را رو قسمت اسپویلر در آغوش بگیرد و نیروی عمودی افزایش پیدا کند.فراری اشاره کرده است که خودروی اسپرت فست قابلیت های gt هم دارد و بازتاب این عملکرد دوگانه در فضای داخلی خودرو بارز است؛ جایی که ویژگی های اتاقک فراری ۴۸۸ و ک ن مجلل خودروی gtc4 لوسو با هم ترکیب شده اند. در این مدل خبری از نمایشگر اطلاع رسانی بزرگی در وسط داشبورد شبیه به خودروی gtc4 نیست و به جای آن از یک نمایشگر کوچک و باریک در سمت شاگرد استفاده شده است که از ویژگی های یک فراری لو به حساب می آید. در صفحه پشت فرمان، دورسنج بزرگی قرار دارد که توسط نمایشگر های قابل تنظیم احاطه شده است؛ این نمایشگرها، اطلاع رسانی امدادی و امکانات ناوبری، تلفنی و صوتی را در اختیار راننده قرار می دهند.سایر ابزار کنترل از قبیل ابزار نمادین منیتینو انتخاب حالات مختلف رانندگی خودرو روی فرمان در دسترس هستند. ابرخودروی فراری فست به همان اندازه که قابلیت های هیجان انگیزی دارد، برای استفاده خانگی و رانندگی روزمره هم مناسب است؛ سر و صدای موتور و تایرها کمتر شده اند و امکانات پخش موسیقی، تماس تلفنی و ناوبری آن همگی در مقابل انگشتان راننده قرار دارند. در مواقعی که راننده علاقه مند هیجان است، کافی است از طریق ابزار منیتینو خودرو را در ح مسابقه قرار دهد تا سیستم چسبندگی آن غیر فعال و تمام توان موتور v12 فراری آزاد شود. این فراری در عین حال که می تواند به راننده آرامش دهد، توانایی به تپش انداختن قلب او را هم دارد؛ درست شبیه به خودروی کلاسیک دیتونا.باهم در میهن پست تصاویری از فراری 812 فست را تماشا خواهیم کرد.فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فست
فراری 812 فستمنبعferrari
در ادامه قصد داریم تا 11 مورد از بهترین فراری های جهان که از آغاز فعالیت حرفه ای شرکت فراری (ferrari)، از سال 1947 تولید شده اند را بررسی کنیم.با وجود اینکه امروزه دنیای ابرخودروها از اتومبیل هایی شگفت انگیز با ابعاد، ظرفیت ها و شکل های مختلف پر شده است، بسیاری هنوز تجربه استفاده از یک خودرو فراری را با تمام ابهتش، به محصولات سایر کمپانی ها ترجیح می دهند. از زمانی که انزو فراری (enzo ferrari) این شرکت را تاسیس کرد، اتومبیل های ساخت فراری شهرت سازندگان را از سطح یک تیم ماشین های مسابقه ای به یکی از قابل احترام ترین بازیگران صنعت ساخت خودروها تبدیل کرده اند.در طول سال ها معروفیت کمپانی فراری به حدی رسیده است که لیست انتظار بلند بالای متقاضیان محصولات جدید شرکت، نیاز به تبلیغات ماشین های اسپرت فراری را از بین برده اند.به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد این غول خودروسازی، تعدادی از بهترین فراری های دنیا که بدون هیچ ترتیب خاصی فهرست بندی شده اند را با هم بررسی می کنیم:معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریمورد اول در لیست مشهورترین فراری های جهان، فراری 166 اینتر (ferrari 166 inter) است که به عنوان اولین خودرو بین المللی موفق این کمپانی، در بین سال های 1948 تا 1950 میلادی ساخته شد؛ این خودرو شگفت انگیز بر اساس ماشین های مسابقه ای سری 166 فراری تولید شده بود.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریاز مشخصات فراری 166 اینتر می توان به موتور v12 با ظرفیت 2 لیتری و 90 اسب بخار اشاره کرد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریشماره دوم لیست، فراری 250 تی آر تستاروسا (250 tr testarossa)، یکی از اولین محصولات این کمپانی بود که نام «تستاروسا» یا همان «سر قرمز» را به عنوان نمادی از رنگ سرخ خودرو، یدک کشید.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری250 تی آر با موتور خورجینی 12 سیلندر و 3 لیتری خود مخصوص شیفتگان مسابقات جاده ای ساخته شده بود و 300 اسب بخار قدرت داشت.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریفراری تستاروسا که بین سال های 1984 تا 1996 فروخته شد، به عنوان اولین خودرویی شناخته می شود که نام تستاروسا را بر سر زبان ها انداخت. این اتومبیل شگفت انگیز یکی از ستاره های سریال تلویزیونی معروف “miami vice” در دهه 80 میلادی به حساب می آمد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریدر زمان معرفی تستاروسا، موتور تخت 12 سیلندر آن با توان 390 اسب بخار و 4.9 لیتر ظرفیت در میان ابر خودروهای جهان همتا نداشت.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریدر تولد چهل سالگی فراری، خودروی به نام اف 40 (f40) معرفی شد؛ این ماشین اسپرت آ ین محصولی بود که مهر تایید انزو فراری را قبل از مرگ بنیان گذار این کمپانی به همراه داشت.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریفراری اف 40 بین سال های 1987 تا 1992 فروخته شد و به عنوان یک ماشین مسابقه غیر لاکچری شناخته می شود؛ اما با وجود 478 اسب بخار قدرت و یک موتور دو توربینه v8 که سقف سرعت خودرو را به 323 کیلومتر بر ساعت می رساند، زرق وبرق دیگر اهمیتی نخواهد داشت!معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریمدل انزو فراری بین سال های 2002 تا 2004 ساخته شد و وظیفه سنگین زنده نگه داشتن یاد موسس کمپانی فراری را بر عهده داشت.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریبا وجود اینکه خودرو انزو فراری کمی بحث برانگیز بود، توان 660 اسب بخاری و سقف سرعت 350 کیلومتر بر ساعت آن به خوبی وظیفه محول شده را انجام می داد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریمورد بعدی از لیست بهترین فراری های جهان به خودرویی بدون نشان رسمی فراری، به نام دینو 246 جی تی (dino 246 gt) مربوط می شود که به افتخار یکی از فرزندان انزو فراری نام گذاری شد. این ماشین اسپرت بین سال های 1969 تا 1974 ساخته شد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریدر مقایسه با سایر خودروهای این لیست، دینو تجهیزات سبک تری دارد؛ مشخصات رسمی اعلام شده این اتومبیل شگفت انگیز شامل موتور v6 با ظرفیت 2.4 لیتر و قدرت 195 اسب بخار می شوند.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فرارییکی دیگر از ستاره های تلویزیونی موجود در میان مشهورترین فراری های جهان 308 جی تی اس (308 gts) نام دارد که در سال 1977 در یکی از گردهمایی های طرفداران خودروهای اسپرت معرفی شد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری308 جی تی اس در سریالی از دهه 80 میلادی به نام “magnum pi” مورداستفاده قرار گرفت. این اتومبیل موتوری 8 سیلندر از نوع خورجینی، با توان 255 اسب بخار و 2.9 ظرفیت دارد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریکمپانی فراری با معرفی خودرو هیبریدی و اسپرت لافراری (laferrari) با قیمت یک میلیون دلار، توجه زیادی را در میان بازیگران اصلی خودروسازی در قرن بیست و یکم، به خود جلب کرد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریلافراری در کنار موتوری از نوع v12 با توان 789 اسب بخار و ظرفیت 6.3 لیتر، یک موتور برقی با قدرت 161 اسب بخار دارد. این خودرو شگفت انگیز سرعت صفر تا صد کیلومتر بر ساعت را در مدت زمانی کمتر از 3 ثانیه طی می کند و سقف سرعت آن 350 کیلومتر بر ساعت است.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریبسیاری معتقدند که محبوب ترین محصول کمپانی فراری، خودرو 365 دیتونا (365 daytona) است که در دو مدل اسپایدر (spider) کروکی و مدل برلینتا (berlinetta) معمولی، بین سال های 1968 تا 1973 عرضه شد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریاز مشخصات 365 دیتونا می توان به موتور v12 با قدرت 352 اسب بخار و ظرفیت 4.4 لیتر آن اشاره کرد.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریمورد دهم از لیست بهترین فراری های جهان، خودرو 250 جی تی او (250 gto) نام داشته که با موتور 12 سیلندر خورجینی خود، شهرتی بی همتا در دنیا دارد؛ مطمئنا دلیل این شهرت در تصویر بالا به خوبی مشخص است.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریبا قیمتی معادل 38 میلیون دلار، 250 جی تی او رکورددار گران قیمت ترین خودرو فروخته شده در یک حراجی است.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراری250 جی تی کالیفرنیا اسپایدر (250 gt california spider) مورد آ لیست یازده مورد از بهترین فراری های دنیا است که به عنوان یکی از گران قیمت ترین و مشهورترین فراری های ساخته شده شناخته می شود. شهرت این خودرو شگفت انگیز به میزان قابل توجهی با استفاده از آن در “ferris bueller’s day off” در سال 1986 افزایش یافت. قیمت کالیفرنیا اسپایدر در حراجی ها بیش از 15 میلیون دلار است.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریکالیفرنیا اسپایدر در بین سال 1958 تا 1962 به منظور هدف قرار دادن بازار ، ساخته شد. موتور این اتومبیل از نوع 12 سیلندر خورجینی با توان 240 اسب بخار و ظرفیت 3 لیتر است.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریبا وجود معرفی یازده اتومبیل شگفت انگیزی که تاکنون از طرف کمپانی فراری عرضه شده اند، خودرو 458 ایتالیا (458 italia) آنقدر جالب توجه و معرف است که به عنوان موردی اضافه بر لیست تهیه شده، بررسی شود؛ این خودرو ترکیبی از سبک مدرن اتومبیل سازی با ویژگی های منحصر به فرد محصولات فراری است.معرفی 11 مورد از بهترین فراری های تولیدشده در طول فعالیت کمپانی معروف فراریموتور این اسپرت که به عنوان یکی از بهترین خودروهای بدون توربوشارژر فراری محسوب می شود، از نوع v8 معمولی با قدرت 570 اسب بخار و ظرفیت 4.5 لیتر است. همچنین بخوانید:باارزش ترین برندهای خودروسازی جهان در سال 2017 اعلام شدند منبع :businessinsider
انزو فراری پیش از اینکه قدم در حرفه ی ساخت اتومبیل های اسپرت بگذارد و مسابقات فراری را پایه گذاری کند، یک راننده ی مسابقه ای موفق بود.انزو آنسلمو فراری، در تاریخ ۱۸ فوریه سال ۱۸۹۸ در مودنا ایتالیا متولد شد. او فرزند دوم آدالیزا و آلفردو فراری بود و دو برادر کوچک تر داشت. آلفردو فراری، فرزند یک کشاورز بود که بعدها به ساخت قطعات ف ی روی آورد و یک کارگاه کوچک برای خود تأسیس کرد. انزو که علاقه ی زیادی به مدرسه نداشت، تحصیلات رسمی خود را پس از مدتی رها کرد.انزو ده سال داشت که پدرش، او و برادر بزرگش را برای تماشای مسابقات اتومبیل رانی امیلیا به شهر بولونیا برد. مشاهده ی پیروزی فلیس نازارو در این مسابقات، او را به شدت به هیجان آورد و برای نخستین بار، علاقه ی او را به مسابقات اتومبیل رانی برانگیخت.بااین حال انزو دوست داشت خواننده ی اپرا شود. پس ازاینکه پدر و یکی از برادرانش در سال ۱۹۱۶ بر اثر بیماری آنفولانرا جان خود را از دست دادند، او به کارگاه آتش نشانی مودنا رفت تا مربی نوآموزان شود. یک سال بعد، انزو به ایتالیا که درگیر جنگ جهانی اول بود پیوست؛ اما پس از دو عملیات موفق، او هم به آنفولانزا مبتلا شد و درنتیجه او را از خدمت معاف کرد.enzo ferrari youngحرفه ی رانندگی و مدیریت تیموقتی انزو از جنگ بازگشت، خانواده اش از هم فرو پاشیده و حرفه ی پدری اش نابود شده بود. او درصدد برآمد تا شغلی در کارخانه های خودروسازی پیدا کند و به همین منظور به شهر تورین رفت؛ اما تلاش هایش برای استخدام در شرکت فیات به نتیجه ای نرسید و برای مدتی در یک شرکت کوچک خودرو، به عنوان راننده مشغول به کار شد.انزو در سال ۱۹۱۹، در پی یک فرصت شغلی در c.m.n به میلان رفت و ابتدا به عنوان یک راننده ی آزمایشی و پس از مدتی به عنوان راننده ی مسابقات در این شرکت استخدام شد. در همین سال او توانست برای اولین بار در مسابقات اتومبیلرانی شرکت کند و در رقابت های parma-poggio di berceto، مقام چهارم را به دست بیاورد. ۲۳ نوامبر همان سال، او در مسابقات تارگو فلوریو شرکت کرد؛ اما باک ماشین آتش گرفت و او مجبور شد از رقابت خارج شود.
enzo ferrariدهه ی ۲۰ میلادی: از راننده تا کارآفرینانزو فراری پس از یک سال c.m.n را ترک کرد تا به آلفا رومئو بپیوندد. آلفا رومئو با س رستی جورجیو ریمینی، خودروها را تغییر می داد و با این اتومبیل های اصلاح شده، در مسابقات شرکت می کرد. انزو در یک سال اول حضور خود در آلفا رومئو، وظیفه داشت اتومبیل های اصلاح شده را در مسابقات محلی مورد آزمایش قرار دهد. این مسابقات برای او به عنوان یک راننده ی نسبتاً تازه کار، نتایج قابل قبولی در پی داشت. او با ب مقام دوم در رقابت های تارگا فلوریو (با یک تیپوی ۶ لیتری ۴ سیلندر)، توانست اعتماد س رستان خود را جلب کند؛ اعتمادی که به تداوم بیست سال فعالیت انزو در آلفا رومئو منجر شد. در این مدت انزو از انجام هیچ کاری برای شرکت خود امتناع نکرد؛ از رانندگی در مسابقات و آزمایش انواع خودروهای اصلاح شده تا خدمت در بخش فروش و تلاش در متقاعد مشتریان. همین تلاش او را به مقام ریاست بخش مسابقات alfa corse رساند؛ سمتی که تا سپتامبر ۱۹۳۹ به عهده داشت.ferrari تصادف سهمگینسال ۱۹۲۱، درست زمانی که انزو حس می کرد با ب مقام های پنجم «تارگا فلوریو» و دوم «موجلو» روی دور موفقیت و خوش شانسی است، حادثه سختی برای او رخ داد. در ماه سپتامبر و در آستانه ی جشن های گرند پری ایتالیا در شهر برشا، او در مسیر مسابقه با هایی مواجه شد که مسیر را مسدود کرده بودند. انزو برای اجتناب از برخورد با آن ها، به ناچار از جاده خارج شد و یکی از بزرگ ترین حوادث رانندگی خود را تجربه کرد. دو سال بعد، انزو دوباره خود را پیدا کرده بود. او پس از ب مقام اول در مسابقات ساویو با کنت باراکا، پدر فرانچسکو باراکا، خلبان جنگ جهانی اول ملاقات کرد. کنت باراکا که شیفته ی جسارت فراری جوان شده بود، برای تقدیر از انزو یک ع امضاشده ی پسرش را به همراه قطعه ای از هواپیمای او که یک نشان «prancing horse» بود به او اهدا کرد و از او خواست که این نشان را به عنوان طلسم پیروزی، در اتومبیل های خود قرار دهد. این نماد، اسبی مغرور بود که روی دوپای خود برخاسته و بعدها به نشان قدرت و اعتبار برند فراری تبدیل شد. کمی بعد، ت ایتالیا هم اولین لقب رسمی افتخاری (نشان شوالیه) را به پاس دستاوردها و موفقیت های وزرشی، به او اعطا کرد. ازدواج انزو فراری با لورا دومینیکا گارلو، شادی او را در این سال تکمیل کرد.ferrari در سال ۱۹۲۴، موفقیت انزو فراری در مسابقات کوپا آچربو که بزرگ ترین قهرمانی او تا آن زمان به شمار می رفت، آلفا رومئو را بر آن داشت که به او شانس شرکت در مسابقات معتبر و مهم تری بدهد. به این ترتیب انزو پا به مسابقات کشوری گذاشت و با مدال های پی د ی، آلفا رومئو را از انتخاب خود مطمئن کرد.در سال ۱۹۲۹، انزو تیمی از رانندگان و ان را دور هم جمع کرد و مسابقات اسکودریا فراری را بنا نهاد؛ مسابقاتی که با این هدف آغاز شد که به مالکان خودرو فرصتی بدهد تا خود را به طور مستقل بیازمایند. اسکودریا خیلی زود به مسابقه ی رسمی خودروسازان تبدیل شد و درنهایت مسابقات موتورسواری را هم به زیرمجموعه های خود اضافه کرد.انزوفراری، در آگوست سال ۱۹۳۱ در آ ین مسابقه ی خود شرکت کرد و یک سال بعد، پسرش دینو به دنیا آمد. آلفا رومئو تا سال ۱۹۳۳ به فعالیت عادی خود ادامه داد و انزو ساخت خودروهای این شرکت را مدیریت می کرد؛ ولی در این زمان مشکلات اقتصادی آلفا رومئو را مجبور کرد گامی به عقب بنشیند. باوجود اینکه یکی از اتومبیل های انزو در سال ۱۹۳۵ به قهرمانی رقابت های گرند پری آلمان رسید، او مجبور شد اسکودریا را ترک کند؛ چراکه آلفا رومئو بیش از این قادر به هدایت این دپارتمان مسابقه ای نبود. در آن زمان، تیم های مرسدس و یونین، پیشتازان رقابت های اتومبیل رانی بودند. آلفا رومئو با سیاست هایی که مدیرانش در پیش گرفته بودند، قادر نبود مقابل آن ها جلوه نمایی کند. در سال ۱۹۳۷، مدیران مقام انزو فراری را به س رستی تیم اسپرت تنزل دادند و همین امر باعث شد او دو سال بعد، شرکت آلفا رومئو را برای همیشه ترک کند؛ البته با این ضمانت که تا ۴ سال از نام فراری برای هیچ اتومبیل یا مسابقه ای استفاده نمی کند.ferrari فراری در اوجانزو فراری پس از ترک آلفا رومئو، کارخانه ی auto avio costruzioni را در مودنا تأسیس کرد. او در حال ساخت اتومبیل های مسابقه ای خود بود که جنگ جهانی دوم شروع شد و ت کار آن ها را متوقف کرد. پیش ازاین، آن ها دو نسخه از کار خود را - که انزو آن ها را ۸۱۵ نامیده بود (۸ سیلندر، ۱۵۰۰ سی سی) - ساخته بودند که درخشش زیادی نداشتند. انزو کارخانه ی خود را به مارانلو منتقل کرد؛ جایی که بعدها به بخشی از کارخانه ی فراری تبدیل شد. او برای مدتی به تولید قطعات هواپیما پرداخت و مدتی هم به ساخت ماشین هایی که از نمونه های آلمانی کپی برداری شده بودند، مشغول شد. کارخانه ی آن ها در اوا سال ۱۹۴۴ و اوایل سال ۱۹۴۵، دو بار هدف بمباران قرار گرفت؛ اما آن ها توانستند به سرعت آن را بازسازی کنند.در سال ۱۹۴۶، انزو فراری برای ب سود بیشتر، خط تولید خودروهای اسپرت غیر مسابقه ای خود را راه اندازی کرد. او سعی داشت با طراحی زیبای خود، مشتریان ثروتمند و مشکل پسند را راضی نگه دارد. در ادامه ی این روند، او سال های بعد استودیوهای طراحی نظیر bertone ،scaglietti ،vignale ،tovring را به همکاری دعوت کرد. logo ferrariانزو فراری در پایان جنگ از اتومبیل مسابقه ای خود رونمایی کرد و در مارس ۱۹۴۷، نخستین اتومبیل رسمی فراری (125 s) را برای رانندگی آزمایشی به جاده برد. او در همین سال، اولین پیروزی خود را در مسابقات بزرگ رم به دست آورد و به شهرتی جهانی رسید. دو سال بعد برای او با پیروزی های متوالی همراه بود: میلی میا در سال ۱۹۴۸ و لمانز در سال ۱۹۴۹.فراری از سال ۱۹۵۰ برای موفقیت در مسابقات فرمول ۱ تلاش کرد؛ اما پیروزی های بزرگ در سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ منتظر او بودند: سرانجام راننده ی او، آلبرتو اسکری، توانست قهرمان مسابقات جهانی شود.انزو فراری که به هدف خود رسیده بود، تلاش خود را بر پروژه ی جدیدی متمرکز کرد: ساخت و تولید ماشین هایی که مخصوص رقابت در جاده ها باشند.enzo ferrariآشفتگی ها و مشکلات: انزو فراری، متهم به قتلاگرچه انزو فراری دهه ی ۵۰ میلادی را با موفقیت های حرفه ای شروع کرده بود، اما در زندگی شخصی اش با حوادث ناگواری روبرو شد. در سال ۱۹۵۶، پسرش دینو را که از دیستروفی عضلانی رنج می برد، از دست داد. این ماجرا حادثه ای ویرانگر بود که او را به فردی منزوی و افسرده تبدیل کرد. به علاوه در طول یک دهه (سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶)، شش راننده ی او در حوادث رانندگی کشته شدند.اما بزرگ ترین فاجعه در سال ۱۹۵۷ رخ داد. سرعت زیاد ماشین ها، جاده های ضعیف و عدم وجود محافظ در اطراف جاده برای تماشاچیان، به فاجعه ای ختم شد که نه تنها تأثربرانگیز بود، بلکه دامن گیر خود انزو فراری هم شد.در سال ۱۹۵۷، در مسابقات میلی میا که در د ده ی گویدیتزولو برگزار می شد، اتومبیل فراری 335s 4 با رانندگی آلفونسو دی پورتاگو، با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود که لاستیکش ترکید. اتومبیل به سمت تماشاچیان منحرف شد و راننده، کمک راننده و ۹ تن از تماشاچیان جان خود را از دست دادند. پنج نفر از قربانیان این سانحه، کودک بودند.همان طور که انتظار می رفت، واکنش ها به این رخداد بسیار شدید بود و عاقبت انزو فراری و انگلبرت، تولیدکننده ی لاستیک های ماشین، به جرم قتل متهم و سپس محکوم شدند و مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند؛ این حکم در سال ۱۹۶۱ لغو شد. در آن سال مشخص شد علت این حادثه، تصمیم تیم مبنی بر عدم توقف پورتاگو برای تعویض لاستیک و ادامه ی یک دور اضافه مسابقه بوده است. اثرات اجتماعی و روحی این تصادف به حدی زیاد بود که برخی از شرکت کنندگان حاضر (ازجمله مازراتی) برای همیشه از رقابت دست کشیدند.بسیاری از پیروزی های فراری در مسابقات لمانز به دست آمد. تیم فراری در این مسابقات ۱۴ بار به قهرمانی رسید که ۶ بار آن به طور متوالی در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ ب شد. رانندگان فراری در این سال ها عبارت بودند از: جوان مانوئل مانجیو (۱۹۵۶)، مایک هاترن (۱۹۵۸)، فیل هیل ( ۱۹۶۱) و جان سرتیس (۱۹۶۴).enzo ferrariسال های پایانیدر اوا دهه ی ۶۰، به دلیل مشکلات مالی و برخی مشکلات مسابقه ای و همچنین نیاز به ایمنی بیشتر، توجه به هوای پاک و توسعه ی خودروهای جاده ای، انزو فراری درصدد برآمد شریکی برای خود بیابد. در سال ۱۹۶۹ انزو ۵۰ درصد از سهام کارخانه ی خود را به فیات فروخت و تا سال ۱۹۸۸، سهام فیات به ۹۰ درصد افزایش یافته بود.در سال ۱۹۷۱ و در پی توافق با فیات، انزو فراری از ریاست شرکت کناره گیری کرد و در مقام مدیر اجرایی بخش اتومبیل های جاده ای به کار خود ادامه داد. سه سال بعدفراری، لوکا کوردرو دی مونتزمولو را به سمت بخش مسابقه ای فرمول یک منصوب کرد. مونتزمولو در سال ۱۹۹۲ مدیرعامل شرکت فراری شد و تا سال ۲۰۱۴ در این مقام باقی ماند.dino ferrariدر سال ۱۹۸۱ انزو فراری تلاش کرد با روی آوردن به موتورهای توربو، شانس تیمش را دوباره احیا کند. او به 126c2، دومین خودرو فراری با موتور توربو، امید زیادی داشت؛ اما ژیل وینوو، راننده ی این خودرو، طی مسابقات کشته شد. یک ماه بعد، هم تیمی او، دیدیر پیرونی (که هدایت تیم فراری را به عهده داشت و حاضر نشده بود جایگزین وینوو شود) در رقابتی خشونت آمیز، با خودرو رنو f1 تصادف کرد.آ ین مسابقاتی که انزو فراری شاهد آن بود، فینال سال ۱۹۸۷، رقابت های فصل آ استرالیا بود که تیم فراری با رانندگی گرهارد برگر و میشل آلبرتو به قهرمانی رسید.enzo ferrariسبک مدیریتیانزو فراری مدیری مستبد بود. او هرگز نه با رانندگانش و نه با زیردستانش رابطه ی صمیمانه و نداشت. او رانندگان را به این امید که عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند علیه هم تحریک می کرد. برخی منتقدان می گویند انزو فراری به عمد فشار روانی زیادی به رانندگانش وارد می کرد تا رقابت درون گروهی ایجاد کند و آن ها را برای رسیدن به جایگاه برترین راننده ی تیم، تحریک کند. در یک مصاحبه، تونی بر ، یکی از رانندگان او گفت:انزو فکر می کرد فشار روانی بر رانندگان نتیجه ی خوبی برای تیم خواهد داشت. او از رانندگانش می خواست فراتر از محدودیت های معقول پیش بروند و با حداکثر توانایی و قابلیت خود رانندگی کنند. اما این موضوع زمانی مس ه به نظر می رسید که حتی حداکثر توانایی شما، چیزی نبود که او می خواست. در آن زمان حتی بدون رد محدودیت ها، به اندازه ی کافی خطر وجود داشت.در اوا دهه ی ۵۰ و ۶۰ میلادی، هفت تن از رانندگان او کشته شدند. اگرچه آن زمان مسابقات اتومبیلرانی همیشه پرحادثه بودند، ولی رو مه رسمی واتیکان، انزو فراری را به خدای ساترن تشبیه کرد که پسران خود را یک به یک قربانی می کند. در دفاع از فراری، استرلینگ ماس، راننده مسابقات گفته بود که ماشین های فراری، حتی یک تصادف را به علت مشکلات مکانیکی تجربه نکرده اند. ferrariپایان راهلورا دومینیکا همسر انزو فراری در سال ۱۹۸۷ فوت کرد و انزو فراری هم در ۱۴ اگوست سال ۱۹۸۸، مدت کوتاهی پس ازآنکه مودنا به او مدرک افتخاری فیزیک اهدا کرد، درگذشت. اگرچه او از بیماری کلیوی رنج می برد؛ ولی علت واقعی مرگ او مشخص نشد. در طول دوران حیاتش، اتومبیل های او در بیش از ۴ هزار مسابقه برنده شدند و ۱۳ مقام قهرمانی جهانی به ثبت رساندند. در سال ۱۹۹۴، نام انزو فراری به پاس دستاوردهایش به سالن افتخاری جهانی خودرو افزوده شد.اتومبیل های فراری همچنان به عنوان محصولات برتر مسابقات اتومبیلرانی و خودروی لو ثروتمندان شناخته می شوند. داستان زندگی انزو فراری در سال ۲۰۰۳ در «فراری» به تصویر کشیده شد. در سال جاری، مایکل مان دیگری با نام «انزو فراری» با بازی هیو جکمن در دست تولید دارد. ferrari enzo ferrariنکات خواندنی از فراریانزو فراری مردی منزوی بود که به مصاحبه و حضور در جمع علاقه ای نداشت. او به کارش معتاد بود.فراری اولین خودرو توریسموی خود را در سال ۱۹۴۹ وارد بازار کرد. خودروهای توریسمو دوسرنشینه هستند.در دهه ی شصت میلادی، قوی ترین رقیب فراری شرکتفورد بود. فراری مدل های dino و gto را برای رقابت با شرکت فورد تولید کرد.400gt نخستین اتومبیل دنده اتوماتیک بود که فراری تولید کرد.پرفروش ترین مدل اتومبیل های فراری، مودنا ۳۶۰ است که تاکنون بیش از ۱۷۵۰۰ دستگاه از آن به فروش رفته است.لافراری، قدرتمندترین اتومبیل جاده ای فراری با شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر ۲.۵ ثانیه است.در سال ۲۰۰۲، اتومبیل انزو فراری در نمایشگاه پاریس معرفی شد. این اتومبیل که پرنس ایتالیا لقب دارد، نام افتخاری خود را از مؤسس این شرکت گرفته است.نقل قول های مشهوراگررؤیایی در سر دارید، حتماً می توانید راه خود را به سمت آن باز کنید.مسابقه، ی است که قربانی هایش را بدون هیچ تردیدی انتخاب می کند.مردم هرگز به خاطر نمی آورند چه ی در جایگاه دوم ایستاده بود و من هم نمی خواهم دوم باشم.مسابقات اتومبیلرانی نه زشت هستند و نه زیبا. آن ها فقط زمانی جلوه پیدا می کنند که شما برنده شوید.آنچه پشت سر گذاشته اید، گذشته است و دیگر هیچ اهمیتی ندارد.من ماشین نمی فروشم. من موتورهایی را که ساخته ام می فروشم. ماشین ها، پوشش رایگانی است که همراه موتورها عرضه می کنم.جیپ تنها ماشین اسپرت واقعی است.هیچ پیروزی و هیچ افتخاری ارزش یک اینچ از پوست آدمی را ندارد.عصر رانندگان مسابقه ی جنتلمن، به پایان رسیده است.
انزو فراری پیش از اینکه قدم در حرفه ی ساخت اتومبیل های اسپرت بگذارد و مسابقات فراری را پایه گذاری کند، یک راننده ی مسابقه ای موفق بود. ۵۵آنلاین :انزو آنسلمو فراری، در تاریخ ۱۸ فوریه سال ۱۸۹۸ در مودنا ایتالیا متولد شد. او فرزند دوم آدالیزا و آلفردو فراری بود و دو برادر کوچک تر داشت. آلفردو فراری، فرزند یک کشاورز بود که بعدها به ساخت قطعات ف ی روی آورد و یک کارگاه کوچک برای خود تأسیس کرد. انزو که علاقه ی زیادی به مدرسه نداشت، تحصیلات رسمی خود را پس از مدتی رها کرد.انزو ده سال داشت که پدرش، او و برادر بزرگش را برای تماشای مسابقات اتومبیل رانی امیلیا به شهر بولونیا برد. مشاهده ی پیروزی فلیس نازارو در این مسابقات، او را به شدت به هیجان آورد و برای نخستین بار، علاقه ی او را به مسابقات اتومبیل رانی برانگیخت.بااین حال انزو دوست داشت خواننده ی اپرا شود. پس ازاینکه پدر و یکی از برادرانش در سال ۱۹۱۶ بر اثر بیماری آنفولانرا جان خود را از دست دادند، او به کارگاه آتش نشانی مودنا رفت تا مربی نوآموزان شود. یک سال بعد، انزو به ایتالیا که درگیر جنگ جهانی اول بود پیوست؛ اما پس از دو عملیات موفق، او هم به آنفولانزا مبتلا شد و درنتیجه او را از خدمت معاف کرد.حرفه ی رانندگی و مدیریت تیموقتی انزو از جنگ بازگشت، خانواده اش از هم فرو پاشیده و حرفه ی پدری اش نابود شده بود. او درصدد برآمد تا شغلی در کارخانه های خودروسازی پیدا کند و به همین منظور به شهر تورین رفت؛ اما تلاش هایش برای استخدام در شرکت فیات به نتیجه ای نرسید و برای مدتی در یک شرکت کوچک خودرو، به عنوان راننده مشغول به کار شد.انزو در سال ۱۹۱۹، در پی یک فرصت شغلی در c.m.n به میلان رفت و ابتدا به عنوان یک راننده ی آزمایشی و پس از مدتی به عنوان راننده ی مسابقات در این شرکت استخدام شد. در همین سال او توانست برای اولین بار در مسابقات اتومبیلرانی شرکت کند و در رقابت های parma-poggio di berceto، مقام چهارم را به دست بیاورد. ۲۳ نوامبر همان سال، او در مسابقات تارگو فلوریو شرکت کرد؛ اما باک ماشین آتش گرفت و او مجبور شد از رقابت خارج شود.دهه ی ۲۰ میلادی: از راننده تا کارآفرینانزو فراری پس از یک سال c.m.n را ترک کرد تا به آلفا رومئو بپیوندد. آلفا رومئو با س رستی جورجیو ریمینی، خودروها را تغییر می داد و با این اتومبیل های اصلاح شده، در مسابقات شرکت می کرد. انزو در یک سال اول حضور خود در آلفا رومئو، وظیفه داشت اتومبیل های اصلاح شده را در مسابقات محلی مورد آزمایش قرار دهد. این مسابقات برای او به عنوان یک راننده ی نسبتاً تازه کار، نتایج قابل قبولی در پی داشت. او با ب مقام دوم در رقابت های تارگا فلوریو (با یک تیپوی ۶ لیتری ۴ سیلندر)، توانست اعتماد س رستان خود را جلب کند؛ اعتمادی که به تداوم بیست سال فعالیت انزو در آلفا رومئو منجر شد. در این مدت انزو از انجام هیچ کاری برای شرکت خود امتناع نکرد؛ از رانندگی در مسابقات و آزمایش انواع خودروهای اصلاح شده تا خدمت در بخش فروش و تلاش در متقاعد مشتریان. همین تلاش او را به مقام ریاست بخش مسابقات alfa corse رساند؛ سمتی که تا سپتامبر ۱۹۳۹ به عهده داشت.تصادف سهمگینسال ۱۹۲۱، درست زمانی که انزو حس می کرد با ب مقام های پنجم «تارگا فلوریو» و دوم «موجلو» روی دور موفقیت و خوش شانسی است، حادثه سختی برای او رخ داد. در ماه سپتامبر و در آستانه ی جشن های گرند پری ایتالیا در شهر برشا، او در مسیر مسابقه با هایی مواجه شد که مسیر را مسدود کرده بودند. انزو برای اجتناب از برخورد با آن ها، به ناچار از جاده خارج شد و یکی از بزرگ ترین حوادث رانندگی خود را تجربه کرد. دو سال بعد، انزو دوباره خود را پیدا کرده بود. او پس از ب مقام اول در مسابقات ساویو با کنت باراکا، پدر فرانچسکو باراکا، خلبان جنگ جهانی اول ملاقات کرد. کنت باراکا که شیفته ی جسارت فراری جوان شده بود، برای تقدیر از انزو یک ع امضاشده ی پسرش را به همراه قطعه ای از هواپیمای او که یک نشان «prancing horse» بود به او اهدا کرد و از او خواست که این نشان را به عنوان طلسم پیروزی، در اتومبیل های خود قرار دهد. این نماد، اسبی مغرور بود که روی دوپای خود برخاسته و بعدها به نشان قدرت و اعتبار برند فراری تبدیل شد. کمی بعد، ت ایتالیا هم اولین لقب رسمی افتخاری (نشان شوالیه) را به پاس دستاوردها و موفقیت های وزرشی، به او اعطا کرد. ازدواج انزو فراری با لورا دومینیکا گارلو، شادی او را در این سال تکمیل کرد.در سال ۱۹۲۴، موفقیت انزو فراری در مسابقات کوپا آچربو که بزرگ ترین قهرمانی او تا آن زمان به شمار می رفت، آلفا رومئو را بر آن داشت که به او شانس شرکت در مسابقات معتبر و مهم تری بدهد. به این ترتیب انزو پا به مسابقات کشوری گذاشت و با مدال های پی د ی، آلفا رومئو را از انتخاب خود مطمئن کرد.در سال ۱۹۲۹، انزو تیمی از رانندگان و ان را دور هم جمع کرد و مسابقات اسکودریا فراری را بنا نهاد؛ مسابقاتی که با این هدف آغاز شد که به مالکان خودرو فرصتی بدهد تا خود را به طور مستقل بیازمایند. اسکودریا خیلی زود به مسابقه ی رسمی خودروسازان تبدیل شد و درنهایت مسابقات موتورسواری را هم به زیرمجموعه های خود اضافه کرد.انزوفراری، در آگوست سال ۱۹۳۱ در آ ین مسابقه ی خود شرکت کرد و یک سال بعد، پسرش دینو به دنیا آمد. آلفا رومئو تا سال ۱۹۳۳ به فعالیت عادی خود ادامه داد و انزو ساخت خودروهای این شرکت را مدیریت می کرد؛ ولی در این زمان مشکلات اقتصادی آلفا رومئو را مجبور کرد گامی به عقب بنشیند. باوجود اینکه یکی از اتومبیل های انزو در سال ۱۹۳۵ به قهرمانی رقابت های گرند پری آلمان رسید، او مجبور شد اسکودریا را ترک کند؛ چراکه آلفا رومئو بیش از این قادر به هدایت این دپارتمان مسابقه ای نبود. در آن زمان، تیم های مرسدس و یونین، پیشتازان رقابت های اتومبیل رانی بودند. آلفا رومئو با سیاست هایی که مدیرانش در پیش گرفته بودند، قادر نبود مقابل آن ها جلوه نمایی کند. در سال ۱۹۳۷، مدیران مقام انزو فراری را به س رستی تیم اسپرت تنزل دادند و همین امر باعث شد او دو سال بعد، شرکت آلفا رومئو را برای همیشه ترک کند؛ البته با این ضمانت که تا ۴ سال از نام فراری برای هیچ اتومبیل یا مسابقه ای استفاده نمی کند.فراری در اوجانزو فراری پس از ترک آلفا رومئو، کارخانه ی auto avio costruzioni را در مودنا تأسیس کرد. او در حال ساخت اتومبیل های مسابقه ای خود بود که جنگ جهانی دوم شروع شد و ت کار آن ها را متوقف کرد. پیش ازاین، آن ها دو نسخه از کار خود را - که انزو آن ها را ۸۱۵ نامیده بود (۸ سیلندر، ۱۵۰۰ سی سی) - ساخته بودند که درخشش زیادی نداشتند. انزو کارخانه ی خود را به مارانلو منتقل کرد؛ جایی که بعدها به بخشی از کارخانه ی فراری تبدیل شد. او برای مدتی به تولید قطعات هواپیما پرداخت و مدتی هم به ساخت ماشین هایی که از نمونه های آلمانی کپی برداری شده بودند، مشغول شد. کارخانه ی آن ها در اوا سال ۱۹۴۴ و اوایل سال ۱۹۴۵، دو بار هدف بمباران قرار گرفت؛ اما آن ها توانستند به سرعت آن را بازسازی کنند.در سال ۱۹۴۶، انزو فراری برای ب سود بیشتر، خط تولید خودروهای اسپرت غیر مسابقه ای خود را راه اندازی کرد. او سعی داشت با طراحی زیبای خود، مشتریان ثروتمند و مشکل پسند را راضی نگه دارد. در ادامه ی این روند، او سال های بعد استودیوهای طراحی نظیر bertone ،scaglietti ،vignale ،tovring را به همکاری دعوت کرد.انزو فراری در پایان جنگ از اتومبیل مسابقه ای خود رونمایی کرد و در مارس ۱۹۴۷، نخستین اتومبیل رسمی فراری (125 s) را برای رانندگی آزمایشی به جاده برد. او در همین سال، اولین پیروزی خود را در مسابقات بزرگ رم به دست آورد و به شهرتی جهانی رسید. دو سال بعد برای او با پیروزی های متوالی همراه بود: میلی میا در سال ۱۹۴۸ و لمانز در سال ۱۹۴۹.فراری از سال ۱۹۵۰ برای موفقیت در مسابقات فرمول ۱ تلاش کرد؛ اما پیروزی های بزرگ در سال های ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ منتظر او بودند: سرانجام راننده ی او، آلبرتو اسکری، توانست قهرمان مسابقات جهانی شود.انزو فراری که به هدف خود رسیده بود، تلاش خود را بر پروژه ی جدیدی متمرکز کرد: ساخت و تولید ماشین هایی که مخصوص رقابت در جاده ها باشند.آشفتگی ها و مشکلات: انزو فراری، متهم به قتلاگرچه انزو فراری دهه ی ۵۰ میلادی را با موفقیت های حرفه ای شروع کرده بود، اما در زندگی شخصی اش با حوادث ناگواری روبرو شد. در سال ۱۹۵۶، پسرش دینو را که از دیستروفی عضلانی رنج می برد، از دست داد. این ماجرا حادثه ای ویرانگر بود که او را به فردی منزوی و افسرده تبدیل کرد. به علاوه در طول یک دهه (سال های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۶)، شش راننده ی او در حوادث رانندگی کشته شدند.اما بزرگ ترین فاجعه در سال ۱۹۵۷ رخ داد. سرعت زیاد ماشین ها، جاده های ضعیف و عدم وجود محافظ در اطراف جاده برای تماشاچیان، به فاجعه ای ختم شد که نه تنها تأثربرانگیز بود، بلکه دامن گیر خود انزو فراری هم شد.در سال ۱۹۵۷، در مسابقات میلی میا که در د ده ی گویدیتزولو برگزار می شد، اتومبیل فراری 335s 4 با رانندگی آلفونسو دی پورتاگو، با سرعت ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت بود که لاستیکش ترکید. اتومبیل به سمت تماشاچیان منحرف شد و راننده، کمک راننده و ۹ تن از تماشاچیان جان خود را از دست دادند. پنج نفر از قربانیان این سانحه، کودک بودند.همان طور که انتظار می رفت، واکنش ها به این رخداد بسیار شدید بود و عاقبت انزو فراری و انگلبرت، تولیدکننده ی لاستیک های ماشین، به جرم قتل متهم و سپس محکوم شدند و مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند؛ این حکم در سال ۱۹۶۱ لغو شد. در آن سال مشخص شد علت این حادثه، تصمیم تیم مبنی بر عدم توقف پورتاگو برای تعویض لاستیک و ادامه ی یک دور اضافه مسابقه بوده است. اثرات اجتماعی و روحی این تصادف به حدی زیاد بود که برخی از شرکت کنندگان حاضر (ازجمله مازراتی) برای همیشه از رقابت دست کشیدند.بسیاری از پیروزی های فراری در مسابقات لمانز به دست آمد. تیم فراری در این مسابقات ۱۴ بار به قهرمانی رسید که ۶ بار آن به طور متوالی در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵ ب شد. رانندگان فراری در این سال ها عبارت بودند از: جوان مانوئل مانجیو (۱۹۵۶)، مایک هاترن(۱۹۵۸)، فیل هیل ( ۱۹۶۱) و جان سرتیس (۱۹۶۴).سال های پایانیدر اوا دهه ی ۶۰، به دلیل مشکلات مالی و برخی مشکلات مسابقه ای و همچنین نیاز به ایمنی بیشتر، توجه به هوای پاک و توسعه ی خودروهای جاده ای، انزو فراری درصدد برآمد شریکی برای خود بیابد. در سال ۱۹۶۹ انزو ۵۰ درصد از سهام کارخانه ی خود را به فیاتفروخت و تا سال ۱۹۸۸، سهام فیات به ۹۰ درصد افزایش یافته بود.در سال ۱۹۷۱ و در پی توافق با فیات، انزو فراری از ریاست شرکت کناره گیری کرد و در مقام مدیر اجرایی بخش اتومبیل های جاده ای به کار خود ادامه داد. سه سال بعدفراری، لوکا کوردرو دی مونتزمولو را به سمت بخش مسابقه ای فرمول یک منصوب کرد. مونتزمولو در سال ۱۹۹۲ مدیرعامل شرکت فراری شد و تا سال ۲۰۱۴ در این مقام باقی ماند.در سال ۱۹۸۱ انزو فراری تلاش کرد با روی آوردن به موتورهای توربو، شانس تیمش را دوباره احیا کند. او به 126c2، دومین خودرو فراری با موتور توربو، امید زیادی داشت؛ اما ژیل وینوو، راننده ی این خودرو، طی مسابقات کشته شد. یک ماه بعد، هم تیمی او، دیدیر پیرونی (که هدایت تیم فراری را به عهده داشت و حاضر نشده بود جایگزین وینوو شود) در رقابتی خشونت آمیز، با خودرو رنو f1 تصادف کرد.آ ین مسابقاتی که انزو فراری شاهد آن بود، فینال سال ۱۹۸۷، رقابت های فصل آ استرالیا بود که تیم فراری با رانندگی گرهارد برگر و میشل آلبرتو به قهرمانی رسید.سبک مدیریتیانزو فراری مدیری مستبد بود. او هرگز نه با رانندگانش و نه با زیردستانش رابطه ی صمیمانه و نداشت. او رانندگان را به این امید که عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارند علیه هم تحریک می کرد. برخی منتقدان می گویند انزو فراری به عمد فشار روانی زیادی به رانندگانش وارد می کرد تا رقابت درون گروهی ایجاد کند و آن ها را برای رسیدن به جایگاه برترین راننده ی تیم، تحریک کند. در یک مصاحبه، تونی بر ، یکی از رانندگان او گفت:انزو فکر می کرد فشار روانی بر رانندگان نتیجه ی خوبی برای تیم خواهد داشت. او از رانندگانش می خواست فراتر از محدودیت های معقول پیش بروند و با حداکثر توانایی و قابلیت خود رانندگی کنند. اما این موضوع زمانی مس ه به نظر می رسید که حتی حداکثر توانایی شما، چیزی نبود که او می خواست. در آن زمان حتی بدون رد محدودیت ها، به اندازه ی کافی خطر وجود داشت.در اوا دهه ی ۵۰ و ۶۰ میلادی، هفت تن از رانندگان او کشته شدند. اگرچه آن زمان مسابقات اتومبیلرانی همیشه پرحادثه بودند، ولی رو مه رسمی واتیکان، انزو فراری را به خدای ساترن تشبیه کرد که پسران خود را یک به یک قربانی می کند. در دفاع از فراری، استرلینگ ماس، راننده مسابقات گفته بود که ماشین های فراری، حتی یک تصادف را به علت مشکلات مکانیکی تجربه نکرده اند.پایان راهلورا دومینیکا همسر انزو فراری در سال ۱۹۸۷ فوت کرد و انزو فراری هم در ۱۴ اگوست سال ۱۹۸۸، مدت کوتاهی پس ازآنکه مودنا به او مدرک افتخاری فیزیک اهدا کرد، درگذشت. اگرچه او از بیماری کلیوی رنج می برد؛ ولی علت واقعی مرگ او مشخص نشد. در طول دوران حیاتش، اتومبیل های او در بیش از ۴ هزار مسابقه برنده شدند و ۱۳ مقام قهرمانی جهانی به ثبت رساندند. در سال ۱۹۹۴، نام انزو فراری به پاس دستاوردهایش به سالن افتخاری جهانی خودرو افزوده شد.اتومبیل های فراری همچنان به عنوان محصولات برتر مسابقات اتومبیلرانی و خودروی لو ثروتمندان شناخته می شوند. داستان زندگی انزو فراری در سال ۲۰۰۳ در «فراری» به تصویر کشیده شد. در سال جاری، مایکل مان دیگری با نام «انزو فراری» با بازی هیو جکمن در دست تولید دارد.نکات خواندنی از فراریانزو فراری مردی منزوی بود که به مصاحبه و حضور در جمع علاقه ای نداشت. او به کارش معتاد بود.فراری اولین خودرو توریسموی خود را در سال ۱۹۴۹ وارد بازار کرد. خودروهای توریسمو دوسرنشینه هستند.در دهه ی شصت میلادی، قوی ترین رقیب فراری شرکت فورد بود. فراری مدل هایdino و gto را برای رقابت با شرکت فورد تولید کرد.400gt نخستین اتومبیل دنده اتوماتیک بود که فراری تولید کرد.پرفروش ترین مدل اتومبیل های فراری، مودنا ۳۶۰ است که تاکنون بیش از ۱۷۵۰۰ دستگاه از آن به فروش رفته است.لافراری، قدرتمندترین اتومبیل جاده ای فراری با شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر ۲.۵ ثانیه است.در سال ۲۰۰۲، اتومبیل انزو فراری در نمایشگاه پاریس معرفی شد. این اتومبیل که پرنس ایتالیا لقب دارد، نام افتخاری خود را از مؤسس این شرکت گرفته است.نقل قول های مشهوراگررؤیایی در سر دارید، حتماً می توانید راه خود را به سمت آن باز کنید.مسابقه، ی است که قربانی هایش را بدون هیچ تردیدی انتخاب می کند.مردم هرگز به خاطر نمی آورند چه ی در جایگاه دوم ایستاده بود و من هم نمی خواهم دوم باشم.مسابقات اتومبیلرانی نه زشت هستند و نه زیبا. آن ها فقط زمانی جلوه پیدا می کنند که شما برنده شوید.آنچه پشت سر گذاشته اید، گذشته است و دیگر هیچ اهمیتی ندارد.من ماشین نمی فروشم. من موتورهایی را که ساخته ام می فروشم. ماشین ها، پوشش رایگانی است که همراه موتورها عرضه می کنم.جیپ تنها ماشین اسپرت واقعی است.هیچ پیروزی و هیچ افتخاری ارزش یک اینچ از پوست آدمی را ندارد.عصر رانندگان مسابقه ی جنتلمن، به پایان رسیده است.
به گزارش ایران خبر، فاجعه مرگ دوست داشتنی پارس آبادی چنان شوک و غمی بر جامعه ایران وارد کرد که اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از کشف پیکر پاک آتنا، هنوز این موضوع در صدر اخبار است. حداقل در پارس آباد مغان، مطالبه قصاص جنایتکاری که این دختر را ربود و به قتل رساند، همچنان داغ داغ است. به داغی غمی که چنان بر مادر آتنا سنگینی می کند که او همچنان در بستر بیماری است و هر روزش را با گریه و زاری و غم فراغ دلبندش سپری می کند.اما فارغ از موضوع قصاص، جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، وظیفه ای است که همه مردم کشورمان از صاحبان قدرت و تریبون تا رو مه نگاران و دیگر اصناف و اقشار جامعه، باید به جد به فکر آن باشند و از خانواده ها تا متون آموزشی، قانونگذاری و سطوح کلان تر، دغدغه کاهش آسیب های جسمی، روحی و صد البته به ک ن را داشته باشند.شکوه های آفتاببا فرونشستن نسبی موج احساسات، درصدد برآمد با تهیه گزارش و مصاحبه هایی، روایتی صحیح و دقیق از این فاجعه ملی را ارائه دهد تا شاید در آسیب شناسی این واقعه تلخ، مفید واقع شود. از این رو من عازم شهر اردبیل شدم تا در پیچ و خم های مسیر 220 کیلومتری اردبیل_ مغان، خود را به شهرستان پارس آباد مغان برسانم. در یکی از روزهای گرم مرداد ماه، به سمت شهری می روم که به خاطر جلگه ای بودنش ، بسیار بسیار گرم تر از اردبیل است. آفتاب چنان بر تن آدم شلاق می زند که گویا او نیز از آنچه انسانی در حق کودکی معصوم به جای آورده است، شکوه ها دارد.دخمه در میانه ظهر به مرکز پارس آباد مغان می رسم . جایی به نام چهارراه. جایی که با مغازه اسماعیل قاتل آتنا، فاصله چندانی ندارد. مغازه قاتل آتنا، همان جایی است که مردم شهر، بعد از پی بردن به حقیقت مرگ آتنا با در مقابل آن، بی شرف بی شرف گویان ، آنجا را سنگ باران د. دخمه ای در ابتدای خیابان پزشکان پارس آباد. جایی که با محل همیشگی بساط دستفروشی پدر آتنا، کمتر از 10 متر فاصله دارد. بهنام پدر آتنا اگر می دانست آنجا دخمه است، حتما دخترش را همراه روزهای سخت کار و کاسبی اش نمی کرد...استتار سوابق قاتلاو خود ناگزیر از بساط گستری بود. بیکاری و مخارج زندگی خانواده چهار نفره، دستفروشی را تنها راه ب درآمد حلال برای او قرار داده بود. اما صد افسوس که نگذاشته بودند بهنام و امثال بهنام بدانند که ن دخمه خیابان پزشکان، یک خلافکار متهم به قتل و آزار ک ن است. شهر کوچک مرزی پارس آباد، آن قدرها جای خوبی برای مخفی نگه داشتن سوابق خلافکارها نیست. اما اسماعیل پنهان شده بود. انگار که هاله ای نامریی، سوابق او را مخفی نگه داشته است. اهالی اتهاماتی را به برخی اقوام قاتل که سمت هایی داشته اند، وارد می کنند و می گویند که آن ها از او حمایت می د. با این حال نمی شود با جدیت این فرضیه را تایید کرد. ما فعلا به این بسنده می کنیم که قاتل دارای هوش سیاه بالایی بوده و اینچنین خود را از معرض اتهام عمومی مبرا می کرده است.نرو دخترم ، نرو !بهنام، همسر و دو دخترش در کوچه مجاور مسجد جامع شهر، جایی در دخمه نامریی زندگی می د. جایی که بعد از کشف راز گم شدن آتنا، سوت و کور شده است. دیگر ی آنجا زندگی نمی کند. مادر آتنا می گوید که آتنا از گوشه گوشه خانه، از کناره درها و دیوارهای آن فریاد می زند . مادرش را می خواهد. گاهی لبخند می زند. گاهی گریه می کند. گاهی خواهرش آسنا را صدا می کند و آن وقت که به پدر می گوید با هم برویم سرکارت، مادر فریاد می کشد. نه ! دخترم. نه! نرو. آنجا دخمه نامریی است. این کابوس ها مادر را از پا درآورده است و تنها راهی که برای بهنام مانده، این است که همه خانواده را به خانه مادرزنش ببرد.زیرنهر ترابجایی در فقیرترین محله شهر، زیرنهر تراب،کوچه ای که مادربزرگ آتنا در آنجا زندگی می کند به رود ارس منتهی می شود. مرز ایران و جمهوری آذربایجان. آن ها در کناره مرز زندگی می کنند، اما صدای غم و اندوه شان را کوچه پس کوچه های سراسر ایران شنید. همان گونه که وقتی من پای به خانه مادر بزرگ گذاشتم، گروهی از اهالی تبریز هم برای ابراز همدردی وارد منزل شدند. افرادی که هیچ نسبت و آشنایی با خانواده اصلانی نداشتند و فقط و فقط برای ابراز همدردی آمده بودند.این دو دخترجلوی در کوچه، کودکی را دیدم که در عالم کودکی اش به مردم نگاه می کرد و هیچ نمی گفت. گفتند او آسناست. وقتی که با بهنام مصاحبه ام را آغاز ، آسنا روی پای پدرش دراز کشید و به سرعت خوابش گرفت. خدا می داند که چند بار آتنا هم این گونه در آغوش یا روی پای پدر به خواب رفته است. ساعتی بعد از این صحنه، دختری را می بینم که در انتظار خبری از پدرش است. پدری که الان دیگر همه او را می نامند. محدثه 13 ساله که به همراه مادر و برادرش در خانه مادری اسماعیل ( قاتل آتنا) زندگی می کند، آرام و بی سروصدا نزد مادربزرگش می نشیند و به فارسی پرسش هایم را پاسخ می گوید. اما این سوال و جواب دیری نمی پاید تا بغضش بترکد و به گریه بیفتد. می گویم نزد مادرش در اتاق مجاور برگردد. شاید خیلی ها بگویند که او دختر قاتل است و از همان خون در رگش هست، ولی من نمی توانم چنین قضاوتی داشته باشم. این بچه، چه گناهی کرده است که باید این گونه منزوی و افسرده شود. چنان وضعی پیدا کند که حتی مشاوران و روانشناسان وزارت بهداشت نیز سراغی از او نگیرند!؟ماجرای نقش برادران قاتل در انتقال جنازه!البته شاید ریشه این بی اعتنایی ها در شایعاتی است که در منطقه رواج یافته است. در پارس آباد عده ای مدعی اند که برخی از برادران قاتل می خواسته اند جنازه آتنا را مخفیانه از پارکینگ خارج کنند. آن ها برای این ادعای خود داستانی هم دارند. در همسایگی قاتل صفت، منزلی قرار دارد که دارای دو دوربین مداربسته است. آن طور که یکی از اهالی شهر مدعی بود، یک روز قبل از اینکه یافتن جنازه گزارش شود، برق منطقه می رود و یکی از برادران اسماعیل سعی می کند تا همسایه را برای قرار دادن وانت خود در مقابل دوربین ها مجاب کند، تا این گونه بتواند جنازه را از پارکینگ خارج کند. این اتهام خیلی جدی تر از چیزی بود که بتوانم بی اعتنا به آن از پارس آباد خارج شوم. به همین دلیل به محل زندگی اسماعیل رفتم و زنگ همسایه ها را زدم تا بتوانم درستی یا نادرستی این ادعا را کشف کنم. در پرس وجوهای من ی ماجرای وانت را تایید نکرد. هیچ از همسایه ها، ماجرای انتقال وانت را ندیده و نشنیده بود. اما سه تن از آن ها قطع برق را تایید د. حتی یکی از همسایه ها مدعی شد که کابل های تیر برق مقابل منزل اسماعیل قاتل، بریده شده بود. با همه این ها چیزی که احتمال تلاش برادران قاتل در جابه جایی جنازه را تا حدودی دور از ذهن می کند، این بود که دوربین های مداربسته در همسایگی منزل قاتل حتی در زمان قطع برق نیز می توانستند از محل برداری کند. بنابراین شاید بتوان این ماجرا را غیر واقعی دانست. البته بررسی صحت و سقم آن، مسئولیت ان آگاهی است، چنانچه توانایی این کار را داشته باشند.ضعف آگاهی پارس آباد در ردگیری پروندهاگر بتوان در سخنان خانواده آتنا و همچنین خانواده قاتل یک اشتراک نظر یافت، آن هم اتفاق دیدگاه هر دو خانواده در ضعف آگاهی منطقه است. یکی از برادران قاتل می گوید که ان آگاهی چهار بار منزل قاتل را گشته اند ولی نتوانستند جنازه ای پیدا کنند!؟ این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل یافتن جنازه آتنا را محصول تلاش ان زبده آگاهی می داند. او البته نمی گوید چطور و چرا در همان روزهای نخست مفقود شدن آتنا، ان آگاهی به سراغ قاتل نمی روند. مگر آن ها نمی دانستند که وی دارای پرونده کودک آزاری و حتی قتل است. به هر حال ضعف عملکرد ان انتظامی شهرستان و حتی شاید استان اردبیل چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. به قول یکی از برادران قاتل، چه بسا اگر آگاهی همان چهار سال پیش در ماجرای مفقود شدن یک زن می توانست اسماعیل را به دام بیندازد، شاید آتنا اینچنین مظلومانه به قتل نمی رسید.گفت وگوهایی با هر دو طرف ماجرابرای یافتن پرسش مناسب به سوالاتی که داشتم ، در ابتدای ورود به شهر با یکی از اهالی پارس آباد، قرار گذاشتم تا من را نزد خانواده هر دو طرف ماجرا ببرد. طبق وعده در مرکز شهر (چهارراه) به سراغم آمد و بعد از آن منزل اسماعیل ( قاتل آتنا)، محل کار وی ، منزل مادری قاتل، محل کار دو تن از برادران قاتل، منزلی که خانواده آتنا در آنجا زندگی می د و منزل مادربزرگ آتنا( که اکنون خانواده آتنا در آنجا زندگی می کنند) را به من نشان داد. این دوست پارس آبادی، من را در محله تراب که در واقع فقیرترین محله پارس آباد است، پیاده کرده و می رودتا به منزل محقر ولی باصفا و صد البته غم زده مادربزرگ آتنا بروم و گفت وگوهایی بگیرم که با خواندن آن ها شاید نکاتی جدید درباره این واقعه جانگداز به دست آید.در راه بازگشت به اردبیل ترانه ای به زبان ترکی که از ضبط ماشین پخش می شود، بسیار با حال و هوای خانواده آتنا و ماجرایی که من دیدم و خیلی از مردم ایران زمین شنیدند، همخوانی دارد. گویا ترانه سرا این ترانه را برای همین ماجرا خوانده است.داغلارا چم دوشندهبولبوله غم دوشنده !روحیــــم بدنده اویناریادیما سن دوشنده !( زمانی که به کوه ها ، مه می افتدو دل بلبل غمگین می شود !روحم در بدنم به در می آیدوقتی که تو به یادم می آیی ! )جالب اینکه موقع سفر به پارس آباد نیز ترانه ای مشهور از احمد کایا، خواننده فقید ترک همین حال و هوا را در ذهنم متبادر کرده بود.ترانه «بوقالا داشلی قالا…» و آنجایی که می گوید:قیزیل گول اؤلمایایدیسارالیب سؤلمایایدی !بیر آیریلیـــق بیر اؤلوم !هئچ بیـری اؤلمایایدی !( کاش گل سرخ وجود نداشتزردی و پژمردگی نبود !ج و مرگ !هیچ کدوم نبودن ! )مادر قاتل آتنا: اسماعیل کل خانواده و طایفه را بدبخت کردوقتی وارد خانه مادر اسماعیل می شوم، دو تن از پسرانش را هم آنجا می بینم. یکی دیگر هم که مرا همراهی می کرد. مادرشان هم گوشه ای از پذیرایی نشسته است. چادری مشکی در سر دارد و چشمانی گریان. بعد از سلام و علیک با اشاره به نان تازه ای که یکی از پسرانش یده، تعارف می کند تا از آن نان میل کنم و سپس بدون هر مقدمه و طرح سوالی، شروع به حرف زدن می کند.من چند روز پیش برای ید نان به نانوایی رفتم. با خودم گفتم که تا کی باید دیگران برایم نان بگیرند؟ تا کی باید در خانه مخفی بشوم و بیرون نروم. با خودم گفتم خدایا من چرا این طور شدم. ناخودآگاه گریه ام گرفت. من به چنین عذ دچار شدم. در حالی که همان موقع که آتنا گم شده بود، من هم مثل بقیه مردم به خانه آن ها می رفتم و قرآن می خواندم تا آتنا پیدا شود. دستم را بالا می بردم و می گفتم خدایا کمک کن هر شخص، بچه را برده است برگرداند و مادر آن بچه خوشحال شود؛ نگو که قرار بوده خودم بدبخت شوم. من مخفیانه گریه می کنم ولی مادر آتنا راحت گریه می کند. البته من هم همیشه اول برای آتنا گریه می کنم ، بعد از آن هم برای سرنوشت خودم و به خاطر گناه بچه خودم. این مشکل و وضع فعلی من است.مادر! شما چطور از موضوع اطلاع پیدا کردید؟عروس من گفت که پیش اسماعیل می روم . من هم گفتم که اگر ملاقات هست من را هم ببرید. بعد که برگشتند به من گفتند که جنازه را پیدا کرده اند و به ت اطلاع داده اند. بالا ه اسماعیل بچه ام هست و اگر بگویم برای او گریه نمی کنم دروغ گفته ام، ولی باید دنبال یک ابه و جای دور افتاده و به دور از چشم مردم باشم تا بتوانم برای بچه ام گریه کنم. نمی دانم او چرا این کار فجیع را کرد.در این مدتی که شما اسماعیل را بزرگ کردید و بعد از آنکه او به سرخانه و زندگی خود رفت، با شما چطور رفتار می کرد؟خدا شاهد است یک بار به من بی احترامی نکرده است. یک بار به من زهر مار نگفته است. روی حرف من حرف نزده است. من به خدا می گویم: خدایا کاش به من بدی می کرد، کاش به من داده بود ولی این کار را نکرده بود.سه تا هم بچه دارد و مانده ام که اگر فردا شود این بچه هایش یتیم می شوند. نمی دانم مریض است، چیست که چنین کرده است؟نمی دانم چه بلایی است که به ما وارد شده است.(برای آرام مادر قاتل می گویم) حاج خانم معمولا فرزندان بزرگ دردسرساز می شوند. من هم بچه بزرگ خانواده ام و دردسرم برای مادرم بیشتر از بقیه برادرانم است.نه اسماعیل دردسری برای من نداشت. دردسرش همین ماجرا شد که ما را بدبخت کرد. وگرنه یک بار به من حرف بدی نزد.اما الان طوری شدم که حتی می ترسم گریه کنم. خانواده آتنا و همه من را می شناسند. خیلی به من احترام می گذاشتند. ولی بعد از این ماجرا دیگر می ترسم به آن ها سربزنم. وقتی که خبر گم شدن بچه، همه جا پخش شد، من هم مثل بقیه رفتم ولی الان دیگر می ترسم نزدیک خانه ایشان بروم. الان با خودم می گویم که نکند خانواده آتنا بگویند من چیزی می دانستم و برای جمع اطلاعات به منزل آن ها می رفتم. خدایا این چه بلایی بود سرمن آمد.حاج خانم ،شما مادر هستید. قاعدتا باید ته قلب تان این باشد که بچه تان از رهایی یابد؟ درست است؟به خاطر بچه هایش وگرنه خب گناه کرده است. من که نمی توانم از گناهش چشم پوشی کنم. ولی به من هیچ بدی نکرده و این بچه ها هم مدام جلوی چشم هایم هستند و فکر آینده این ها هستم. خانمش و این سه بچه ای که دارند. الان گاهی پسرانم می آیند و می گویند مادر مردم به ما به چشم بد نگاه می کنند و من دلم کباب می شود. درست است که گاهی اسماعیل درگیری هایی داشت و به زندان و بازداشت می رفت ولی من مدام به بچه هایم می گفتم از او بد نگویید و احترامش را نگه دارید، ولی الان می بینم که خب بچه کشته است. کاری کرده که اصلا هیچ دفاعی ندارد. نمی دانم عقل نداشته یا این بدبختی رو پیشونی اش نوشته شده بود. نمی دانم. ببینید این قدر بدبخت و سیاه بخته که هم بچه را کشته و هم برده جنازه را در خانه خودش گذاشته است. من دیگر چه می توانم بگویم به این کار؟ نه خودش و بلکه کل خانواده و طایفه را بدبخت کرده است. من را پیش همه مردم خج زده کرده است. گاهی می گویم، شاید این امتحان الهی است. شاید خدا می خواهد من را با این بدبختی امتحان کند.من به زن و بچه های او امید می دهم که عیب ندارد، نگران نباشید، زندگی ادامه دارد، ولی واقعیتش این است که در تنهایی خودم مدام اشک می ریزم. گاهی با خودم می گویم خدا عقل پسرم را گرفته است . بعد گلایه می کنم از خدا و می گویم ، کاش به جای اینکه عقل او را می گرفت، جانش را گرفته بود، تا این بلا را سر آن بچه نیاورده بود. کاش می مرد و نمی توانست به بچه آسیبی برساند.دختر اسماعیل قاتل آتنا: بابام می گفت دعا کن آتنا پیدا بشه!محدثه 13 ساله، آن قدر ظاهری زیبا، معصوم ومتین دارد که آدم دلش نمی آید او را با عنوان دختر قاتل خطاب کند. با اصرار من و صحبت عمویش، سرانجام از اتاق بیرون می آید و کنار مادر بزرگش می نشیند و بخش هایی از مصاحبه من با مادر بزرگ و یکی دیگر از عموهایش را می شنود. صدایش می لرزد ولی ظاهرش آرام نشان می دهد. تا سوال هایم را از او می پرسم، می بینم اشک از چشمانش جاری می شود.به سرعت چشمان آن به سرخی می گراید. احساس می کنم با سوالاتم او را آزار می دهم و از خیر ادامه مصاحبه می گذرم و می گویم: برو محدثه. برو پیش مادرت و او بر می خیزد و به اتاق تاریکی که گویا مادرش نیز آنجاست بر می گردد. اما چند سوال من از او اینچنین بود:سلام محدثه، خوبی؟ممنونشما فارسی صحبت می کنی؟بله می دونم.کلاس چندمی؟هفتمبعد از تابستان هشتم می روی؟بلهچند روز است که اینجا هستید؟ما اینجا نبودیم. شهرستان بودیم. تازه اومدیم.شما خیاطی می کردیی؟من نه ! مامانم.آدم های زیادی به منزل تان می آمد؟نه فقط همسایه ها. آن هایی که اعتماد می د. روزانه یکی دو نفر خانم می آمدند و می رفتند.باورت می شد که پدرت چنین آدمی باشد؟نه اصلا باورم نمی شد.در این مورد پدرت چیزی هم به شما گفته بود؟بلهچی گفته بود؟می گفت تو ت دعا کن تا آتنا پیدا بشه ( و در این لحظه محدثه اشک می ریزد و گریه می کند و من از او می خواهم به اتاقش برگردد).یکی دیگر از برادران قاتل مطرح کرد/ ماجرای ج همسر اول اسماعیلاین برادر، همان برادری است که اجاره نشین اسماعیل بوده و جنازه آتنا را پیدا کرده است. از او سوالات زیادی نمی پرسم، ولی یکی از مهم ترین سوالات را می پرسم که او نیز جواب می دهد. سوالی درباره ماجرایی که 17 سال پیش رخ داده است.گویا شما با رو مه ای مصاحبه کرده اید؟بله من بودم.هدف تان از مصاحبه چه بود؟آن موقع ما آواره شده و بیرون از شهر بودیم.می خواستم به مردم بگویم که ما جنازه را پیدا کرده و به مسئولان خبر داده ایم.شما خانواده آتنا را می شناسید؟بله آن ها از طایفه قره داغی هستند. خانواده بسیار محترمی هستند. تاکنون هم نه توهینی به ما کرده اند و نه حرف بدی زده اند. من خودم را جای آن ها می گذارم می بینم که بسیار بسیار سخت است. من معتقدم یک انسان نمی تواند فاجعه ای مانند قتل آتنا را مرتکب شود. برادر ما کاری کرد که همه ما سرافکنده شدیم. همه ما شرمنده شدیم. آن شب هم که من جنازه را پیدا ، وقتی با برادرنم موضوع را مطرح ، همه گفتند که نمی شود از خون این بچه گذشت. او معصوم و مظلوم بود. به همین دلیل هم فردایش مساله را اطلاع دادیم. این یک حرکت حیوانی است که متاسفانه برادر ما مرتکب آن شده است. اسماعیل با این کارش مانند بمبی عمل کرد که در خانواده و طایفه ما منفجر شد و همه ما را متلاشی کرد. با اینکه مادرم سید است و مدام در خانه آتنا دعای توسل می خواند ولی الان حتی از خانه هم نمی تواند بیرون برود.همسر اول اسماعیل چرا از او جدا شد؟در زندگی مشکلاتی پیش می آید.من می خواهم روراست باشیم. مردم می گویند آن موقع هم مشکلاتی وجود داشته است؟نه این طور نیست. یک دختری بود در همسایگی که برای او فرش می بافتند. دختر به خانه اسماعیل می آید تا برای مادرش ابریشم بگیرد و در فرش استفاده کنند. آنجا اسماعیل چیزی گفته یا نگفته، ما که ندیدیم. ولی در مجموع دختر به خانه ایشان بر می گردد و گریه می کند و برادرانش می آیند و با اسماعیل درگیر می شوند. بعد از این ماجرا خانم اول اسماعیل گفت که دیگر نمی تواند با او زندگی کند.البته همسرش گفت که من چیزی نمی دانم ولی همین که اسماعیل را صدا د و بردند و زدند، برای اینکه نخواهم با او زندگی کنم اکتفا می کند و به همین دلیل هم جدا شد و رفت.گفت وگو با یکی از برادران قاتل آتناهیچ روانشناس و مشاوری/ برای دیدن فرزندان برادرم نیامدندجوانی است با ظاهری آرام و دوست داشتنی. اصلا نمی شود باور کرد که او برادر یک قاتل است. گاهی با خود می گویم: «ظاهر قاتل هم آرام و عادی بود و همسایه هایش هم نه تنها از او بد نگفتند، بلکه وی را آدمی آرام و بی دردسر معرفی د». بلافاصله به دیده شک به برادرش می نگرم، ولی فوری سعی می کنم، نظرم را تغییر دهم و از قضاوت پرهیز کنم. در هر صورت، اکنون که متن مصاحبه را تنظیم می کنم، هیچ قضاوتی درباره مصاحبه شونده ندارم. این مصاحبه درنهایت منجر به آن شد که به همراه همین برادر به منزل پدری قاتل بروم و دو تن دیگر از برادران و پدر اسماعیل(قاتل) را ببینم و با مادر و یکی دیگر از برادران او و همچنین دختر قاتل آتنا نیز صحبت کنم. نشانی مغازه برادر قاتل را دو تن از اهالی شهر دادند. همین امر نشان می دهد که پارس آباد شهری کوچک است و بعد از این اتفاق زندگی برای این خانواده سخت و دشوار خواهد شد. بعد از اینکه به مغازه برادر قاتل آتنا رسیدم، این گونه باب سخن را باز :سلام ، من با برادر اسماعیل آقا کار دارم.بله، خودم هستم.من خبرنگار هستم و از تهران آمده ام. می توانم سوالاتی را با شما مطرح کنم ؟خبرنگاران قبلا با برادران من مصاحبه کرده اند. من حرف جدیدی ندارم.ببینیند من می خواهم روایتی منصفانه از وقایع داشته باشم. در شهر اتهامات زیادی به خانواده شما وارد شده است. حتی بسیاری می گویند خانواده شما در سال های گذشته مدام اسماعیل را حمایت می کرده اند. می خواهم خودتان جواب بدهید تا روایتی نزدیک به واقعیت را منتشر کنم.باشد بیایید جای من بنشینید ( خود بر می خیزد و روبه روی من می ایستد) و سوالات تان را بپرسید. فقط نمی خواهم اسمم را بیاورید و راضی نیستم فایل صوتی مصاحبه را پخش کنید؟بسیار خب. پیش از هر چیز، می خواهم از وضعیت دختر اسماعیل خبردار شوم. گویا حال و روز خوبی ندارد؟درست است.محدثه خیلی منزوی و ناراحت شده است.از این بابت واقعا متاسفم چون او گناهی ندارد.او دختری محجبه، مومن و مظلوم است و به نظرم به خاطر این دچار ح روحی پریشانی شده که خود را در این ماجرا مقصر می داند.چرا؟ مگر محدثه چکار کرده است؟من وقتی جلوی دادگاه بودم به محدثه زنگ زدم و گفتم:« محدثه اجازه می دهی پدرت را معرفی کنیم؟» محدثه هم گفت بروید و معرفی کنید و از این بابت الان بسیار ناراحت است و خودش را مقصر می داند.چرا شما به محدثه زنگ زدید؟ مگر مادرش همراه شما نبود؟اول مادرش زنگ زد. ولی کارش به گریه و زاری افتاد و نتوانست نظر مساعد محدثه را جلب کند. به همین دلیل من گوشی را گرفتم و گفتم محدثه، پدرت کار بدی کرده است. کارش بیشتر از ناجوانمردی است. هیچ اسمی نمی توان روی آن گذاشت. به همین دلیل ما مجبوریم که این ماجرا را به ت گزارش دهیم و از این رو اجازه خواستم. محدثه بعد از حرف های من ، هیچ دم نزد و گفت باشد.این روانشناسانی که به پارس آباد آمده اند، با محدثه و همچنین برادرانش هم دیدار داشته اند؟نه، هیچ روانشناس و مشاوری برای دیدن این بچه و همچنین برادران وی نیامده است. البته ناگفته نماند که این ها چند مدتی بود که اصلا پارس آباد نبودند و به تازگی به شهر برگشته اند.یعنی شما در شهر بودید؟بعد از آن ماجرا، همه برادران به همراه خانواده های شان و همچنین پدر و مادرم به روستای مان در اطراف پارس آباد رفتیم. بعد از حدود یک هفته، به شهر برگشتیم ولی همسر و فرزندان برادرم دیرتر آمدند.مگر مسئولان محلی نگفتند که خانواده جنازه را پیدا کرده است؟ من چنین خبری را خوانده ام.نه! نگفتند. بروید و اخبار منتشره را دقیق ببینید. آن ها ابتدا گفتند که جنازه را آگاهی پیدا کرده است. بعدا که ما خودمان با یکی از رو مه ها مصاحبه کردیم و واقعیت را گفتیم، آن ها مجبور شدند حرف ما را تا حدودی تایید کنند. یعنی گفتند که بعد از شک خانواده، آگاهی جنازه را پیدا کرده است. شما حتما آن ی را که مردم مغازه اسماعیل را با سنگ می زنند، دیده اید. در آن زمان ما خیلی تحت فشار بودیم و انتظار کمک از سوی مقامات قضایی و انتظامی داشتیم. ولی آن ها اصلا نگفتند که خانواده اسماعیل در کشف جنازه نقش داشته است.دقیقا اسماعیل چند روز بازداشت بود؟28 داد آتنا گم شد و یک هفته بعد برادر ما بازداشت شد و مجموعا بعد از 22 یا 23 روز بعد از گم شدن آتنا جنازه پیدا شد. آن هم از طرف ما پیدا شد. یعنی عملا آگاهی در این مورد خیلی ضعیف عمل کرد. آن ها حتی نتوانسته بودند از اسماعیل اعتراف بگیرند.بدتر از آن اینکه خودشان به من گفتند که اسماعیل مظلوم واقع شده است و به بازپرس گفتند که نظرشان بر اسماعیل به قید وثیقه است.یکی دیگر از موضوعاتی که در شهر، بر سر زبان ها افتاده است، ماجرای قتل زنی است که می گویند یکی از بستگان شما موجب شده تا اسماعیل از زندان آزاد شود و در این مورد مجازات نشود؟احتمالا منظورتان از بستگان ما، آقای ... است که پسر من است و رییس قبلی دادگستری پارس آباد بود. نه او هیچ وقت، هیچ کمکی به ما نکرده است.یعنی اسماعیل هیچ پرونده ای که در آن به قتل متهم شده باشد، نداشته است؟چرا ! چنین پرونده ای داشت و کمتر از سه ماه هم بر سر آن بازداشت بود. اگر اشتباه نکنم، حدود چهار یا پنج سال پیش بود که گفتند یک خانمی گم شده است. مساله قتل نبود. مساله مفقود شدن آن خانم بود. موضوع دقیقا مانند قضیه آتنا بود. یعنی بعد از اینکه خبر مفقود شدن آن زن مطرح شد، اسماعیل را بردند، ولی نتوانستند از او اعتراف بگیرند. حتی رییس آگاهی وقت، آمد و گفت همه قراین و شواهد علیه اسماعیل است ولی چون نمی توانیم اعتراف بگیریم او را رها می کنیم. من می خواهم بگویم، آن موقع هم آگاهی ضعیف عمل کرد. اگر همان موقع می توانستند اسماعیل را به دام بیندازند، چه بسا الان آتنا زنده بود.اسماعیل چند سال دارد؟اسماعیل متولد 1356 است. یعنی الان دقیقا 40 سال دارد. ولی در رسانه ها به اشتباه 42 ساله نوشته اند.اسماعیل چند بار بازداشت بوده است؟زیاد. دقیق نمی دانم.برای چه بازداشت می شد؟موضوعات مختلف. از دعوای حق حساب بگیر تا موضوعاتی مانند مفقود شدن آن زن.شما هفت برادر و یک خواهر هستید. به جز اسماعیل آیا بقیه شما نیز پرونده یا بازداشتی داشته اید.ما 6 برادرو یک خواهر یک، جنس هستیم و اسماعیل هم یک جور دیگر. هیچ کدام ما نه پرونده ای داریم و نه اینکه بازداشت شده ایم. تازه سه تن از برادران من در کشت و صنعت مغان کار می کنند. آن برادری که است، رییس اداره حقوقی کشت و صنعت مغان است. همه ما آدم حس هستیم و آبرو برای ما موضوع مهمی است.( البته او در این مورد راست می گوید. حداقل در مورد خود وی، این موضوع صدق می کند، چرا که قبل از اینکه با او مصاحبه کنم، درباره اش از چند نفر پرس و جو . از همکلاسی های دوران دبیرستان تا همسایه هایش و هیچ کدام از وی بد نگفتند).اما این یکی زمین تا آسمان با ما فرق می کند. گاهی من فکر می کنم شاید او برادر ناتنی ماست. چون اصلا اخلاق و مشی و سبک زندگی وی با ما جور نبود.ببین مثلا ما چیزی به اسم عذاب وجدان را کاملا درک می کنیم و در مراوده با مردم هر جا کوتاهی کردیم، بلافاصله دچار عذاب وجدان شدیم. ولی اسماعیل با وجود اینکه می گویم خیلی هم اهل دعوا و درگیری بود، بسیار خونسرد بود. اصلا چیزی به اسم عذاب وجدان در رفتار و منش وی دیده نمی شد. اسماعیل برادر بزرگ تر ماست ولی متاسفانه به جای اینکه او ما را راهنمایی کند و برای ما به عنوان برادر بزرگ تر راهنما و الگو باشد، ما مدام او را نصیحت می کردیم و مدام می گفتیم چنین و چنان نکن.واقعا در حساب برادرتان 800 میلیون تومان پول بود؟حالا دقیق نمی توانم این را تایید کنم ولی وضع مالی اش خوب است.از رنگرزی که نمی شود نزدیک به 800 میلیون پول نقد و مغازه در مرکز شهر و خانه دو طبقه و ماشین و این ها را جمع کرد؟ او از کجا بیش از یک میلیارد ثروت منقول و غیر منقول برای خود دست و پا کرده است؟به جز رنگرزی از کارهای ناشایست هم پول در می آورد. البته اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگویم در پول درآوردن آدم زرنگی بود. مدام ید و فروش می کرد. ماشین، خانه و خلاصه هر کاری که فکر می کرد به پول منتهی می شود، انجام می داد.شما برای برادرتان گرفته اید؟نه، ما نگرفته ایم.اما من شنیده ام که وکلای وی قرار است ادعای ابتلای وی به سندروم پدوفیلی (میل به ک ن) را مطرح کنند، تا از رها شود؟یعنی بگویند مریض است؟من اطلاعی ندارم. باید در این مورد با همان برادرم که است، صحبت کنید. شاید او اطلاع داشته باشد. البته تا جایی که می دانم آن برادرمان هم این قدر از دست اسماعیل ناراحت است که به خاطر آبروی خانواده هم که شده باشد، چنین کاری را نمی کند. باز با او تماس بگیرید و بپرسید.آقای خبرنگار، من عاجزانه خواهش می کنم این بخش از مصاحبه را منع کنید. مردم می گویند که آقای اسدپور (رییس سابق دادگستری پارس آباد) و برادرم که است ، به اسماعیل کمک کرده اند. یعنی می گویند که کار برادر من آدم کشی بوده و قاضی او را حمایت و از مجازات رها می کرده است.این حرف ها صحت ندارد. من به خدا سوگند می خورم، این طور نیست. اگر این حرف ها صحت داشت، ما چرا باید یافتن جسد در پارکینگ خانه اسماعیل را اطلاع می دادیم. آن روز قرار بود اسماعیل با وثیقه آزاد شود. اگر ما از او حمایت می کردیم، دلیلی نداشت اطلاع بدهیم .بهنام اصلانی، پدر آتنا: قاتل فردی خطرناک با هوش سیاه بودپدر آتنا را در منزل مادرزنش می بینم. آن ها در منزل خودشان زندگی نمی کنند. زندگی در آنجا برای شان سخت و جانکاه است. به همین دلیل به منزل مادربزرگ آتنا آمده اند. مادر آتنا در اتاق خواب، در حال استراحت است. گویا بعد از ماجرای قتل دخترش در بستر بیماری گرفتار شده است. با اینکه نزدیک 40 روز از ماجرای آتنا می گذرد ولی هنوز افراد بسیاری به منزل رفت و آمد می کنند. پدر آتنا ساده تر از آن است که فکرش را می . وقتی که از او می خواهم درباره نحوه آشنایی با مادر آتنا بگوید، از پدرو مادر مرحوم و برادر زن مرحومش نیز می گوید...از ازدواج تان و نحوه به دنیا آمدن آتنا برایم بگویید؟من در منزل با پدرم می ماندم. مادرم سرطان کبد داشت.درمان فایده ای نداشت و مادرم سرانجام فوت کرد. من و پدرم با هم در منزل می م م. پدرم هم پیر بود. من باید از او هم مراقبت می . همان ایام همسر برادم، پیشقدم شد برای اینکه برای من زن بگیرند. همسر من فامیل زن داداشم بود. خلاصه رفتیم و آشنا شدیم و قرار ازدواج گذاشتیم. متاسفانه دو ماه بعد از این ماجرا ، زن داداشم که برایم زن پیدا کرده بود، فوت کرد. این بود که ما دیگر عروسی نگرفتیم و من بدون عروسی، زنم را به منزل آوردم. البته علاوه بر مساله فوت زن داداشم، مریضی پدرم هم بود و من می ترسیدم که پدرم هم فوت کند و این ازدواج به سرانجام نرسد. به همین دلیل ما بدون عروسی به خانه پدری من رفتیم. آن موقع من خودم بیکار بودم و هر سه ما ، یعنی من، پدرم و همسرم با حقوق بازنشستگی پدرم که 200 هزار تومان بود ، روزگار می گذر م.این ماجرا چه سالی بود؟سال 1384یا 1385 بود. دقیقا یادم نیست. در هر صورت یکی دو سال بعد از اینکه با پدرم بودیم ، او هم فوت کرد و بعد از مدتی هم حقوق بازنشستگی پدرم قطع شد و من از آن به بعد به دستفروشی پرداختم. یعنی تقریبا هشت سال می شود که دستفروشی می کنم.با این اوصاف شما دیر بچه دار شدید؟ما اساسا بچه دار نمی شدیم. نزدیک هفت سال بود که بچه دار نمی شدیم. سپس بدون اینکه دارویی بخوریم یا نزد برویم، به یکباره خدا به ما آتنا را داد و ما اولین بچه مان به دنیا آمد. یکی دو سال بعد هم آسنا متولد شد و ما زندگی مان رنگ و بوی تازه و خوبی پیدا کرد.آتنا چند سال داشت؟آتنا دقیقا 6 سال و نیم سن داشت.شما در منزل خودتان زندگی نمی کنید؟نه اصلا. منزل خودمان که آتنا هم آنجا بود، سقف و دیوارهایش، چنان رنج و غمی بر ما مستولی می کند که ما دیگر نمی توانیم آنجا زندگی کنیم. در حقیقت ما منزل مان را ترک کردیم . در حالی که شایعه است که خانواده قاتل شهر را ترک کرده است. ما از روزی که محرز شده است، چنین اتفاقی افتاده دیگر در خانه خود زندگی نمی کنیم.مادر آتنا هم بیمار هستند؟بله از آن روز که این اتفاق افتاد، تا الان، مادر آتنا بیمار شد و زیر سرم و دوا و درمان قرار دارد و شرایط اسفناک روحی را پشت سر می گذارد. عموما طوری نیست که بتواند س ا بایستد.مسئولان وزارت بهداشت گفته بودند که تیم مشاوره به پارس آباد فرستادند . آیا آن ها به منزل شما آمده اند؟بله آمده اند. حدود پنج بار آمدند و با همسرم صحبت د و خیلی هم صحبت های شان مفید بود. دست شان درد نکند.آقا بهنام، ارتباط شما با این قاتل چطور بود؟ لابد آشنایی و ارتباط خوبی داشتید که آتنا به او اعتماد کرده است؟ببینید من کنار مغازه ایشان بساط می . در این منطقه اگر دشمن من هم بود ، هم بود یه سلام علیک طبیعی بود. به هر حال ، سلام و علیک توصیه خداست. این سلام علیک ، تنها ارتباط من با او بود.شما اصلا خودت به مغازه اسماعیل رفته بودی؟خیلی قبل تر از این ها، حدود 6 یا هفت سال پیش، یک بار پیراهنم را در آن مغازه رنگ . فقط همین. مضاف بر این او طوری برخورد می کرد که ی فکر نمی کرد که فرد مشکل داری باشد.آیا در شهر نمی دانستند که او پرونده دارد؟نه . خیلی ها نمی دانستند. اقوام و برادرانش، چنان از او حمایت می د که غیبت ها و دستگیری هایش هیچ وقت علنی نشد. طوری نشد که ما متوجه بشویم وی تاکنون چندین بار دستگیر شده و پرونده دارد. همه این ها را بعد از ماجرای آتنا متوجه شدیم. بعد از اینکه آتنا گم شد ، یک بار یکی از وکلای شهر به من زنگ زد که فلانی این همسایه شما دو تا پرونده قتل و دارد که ما هم پیگیری نکردیم.ما همه جا را گشتیم ولی این مغازه و منزل وی را نگشتیم. یعنی این حرف را جدی نگرفتیم.چرا آنجاها را نگشتید؟خب من می ترسیدم. می ترسیدم چیزی پیدا نشود و به مردم تهمت الکی زده باشم.چرا می ترسیدید؟ اینکه تهمت نبود.شما دنبال دخترتان بودید و طبیعی بود که بخواهید همه جا را بگردید؟ما گرچه ریز مسائل او را نمی دانستیم ولی حسی به من می گفت که از این آدم باید دوری کنم. نباید با او درگیر بشوم. این حسم هم درست از آب در آمد و معلوم شد قاتل فردی خطرناک و بسیار باهوش بوده است. او علاوه بر برخورداری از هوش سیاه، حامیان بزرگی هم در شهر داشت. او همان ی است که از میوه فروش ی می کند و بعد از آن با خودزنی از میوه فروش دیه می گیرد. هر چند که حکم صادره در پارس آباد علیه میوه فروش بعدا در تجدیدنظر می شکند ولی خب چنین آدمی بوده است. با چنین آدمی در افتادن سخت است. آن هم از سوی ی مثل من. افرادی مثل من، همیشه مظلوم واقع می شوند. چون نه حامی دارند و نه پول.ماجرای میوه فروش را شما به طور موثق می دانید؟بله من به نقل از میوه فروش، موضوع را برای تان تعریف می کنم. آن طور که می گوید به مدت هفت ماه، میوه فروش با کمبود میوه در بساط خود مواجه بوده است. تا اینکه برای پی بردن به راز این ماجرا، در گوشه ای از مغازه خود دوربین مخفی کار می گذارد و سرانجام از طریق همین دوربین متوجه می شود که میوه ها چه ی است. این دوربین، همان دوربینی است که آن در اینترنت پخش شد و همه فکر د که ی قاتل موجب آبروریزی وی شده است. در حالی که اصلا این طور نبود. او کاری کرد میوه فروش به دنبال رضایت گرفتن از او بیفتد.چطور این اتفاق می افتد؟خیلی ساده. میوه فروش را به او نشان می دهد و می گوید می خواهم از تو شکایت کنم. او هم به میوه فروش می گوید بیا بالا( مغازه رنگرزی اش) تا با پرداخت مبغلی رضایت تو را جلب کنم. وقتی میوه فروش به بالا می رود ، اسماعیل خودزنی می کند و با شکایت، حکم پرداخت دیه را می گیرد.شما از اعترافات قاتل خبری دارید؟ما زیاد اطلاع نداریم. فقط چیزی که اخیرا به ما گفتند این بود که قاتل اعتراف کرده که نفر بعدی، مهدی پسر برادرزنم ( پسر آتنا) بوده است.مهدی چند ساله است؟10 ساله. اما قدش کوچک بود. مثل خود آتنا کوچک جثه بود. به ع هایش نگاه نکنید، رشدش کم بود.مهدی هم به مغازه او رفت و آمد می کرد؟بله متاسفانه و به او می گفت که به من کمک کن تا من هم شلوار تو را مفتی رنگ کنم.آسنا چند سال دارد؟چهار سال دارد.آسنا صحبت می کند؟بلهموضوع را می داند؟بله خبر دارد ولی چیزی نمی گوید. به او گفته ایم که خواهرت به تهران رفته و بر می گردد. گاهی وقت ها به ع آتنا نگاه می کند و می گوید آبجی با من قهر کرده ای ؟ به من می گوید، بابا نگذار من گریه کنم. نمی خواهد ی ناراحت شود. به مادرش می گوید فدای تو بشوم، گریه نکن. مادرش می گوید چرا این طوری می گویی دخترم؟ من به خاطر آتنا گریه نمی کنم. آتنا به تهران رفته و بر می گردد. بعد آسنا می گوید که نه خودم دیدم آتنا را گذاشتید زیر خاک و تو و بابا برایش گریه کردید.اگر ی به ما می گفت این قاتل است ، ما اصلا باورمان نمی شد. من الان می گویم که برخی نزدیکان قاتل از او هم بدترند.مگر هفت برادر نیستند؟بله، من چهار برادر دیگر را نمی شناسم. دو برادر قاتل را می شناسم. آن ها از او هم بدتر هستند. اینکه خانواده قاتل می گویند ما جنازه را پیدا کردیم ، دروغ محض است. اگر شما پیداکردید، چرا بعد از 28 روز این کار را کردید. قبل از آن آیا به پارکینگ نمی رفتید؟ آیا بویی احساس نمی کردید؟ این حرف ها ساختگی است تا مردم پارس آباد چیزی به آن ها نگویند. یا سنگسار؟ کدام را می خواهید؟من اصلا نگفتم . در همه مصاحبه ها با رو مه ها و همچنین در مستندی که از تلویزیون پخش شد، فقط روی سنگسار تاکید . این مطالبه من و مردم پارس آباد است. می خواهم طوری با این فرد برخورد شود تا برای دیگران درس عبرتی شود و دیگر هیچ ای در معرض اذیت و آزار ی قرار نگیرد.مردم چقدر با شما ابراز همدردی کرده اند، برای پرداخت دیه یا موارد دیگر؟مردم مغان که همه با هم پشت ما هستند. علاوه بر آن از مشهر، کارخانه داری زنگ زده و گفته هر کمکی از دستم بر می آید، بگویید تا انجام بدهم. از شیراز یک بازاری زنگ زده است. از اهواز اینجا آمده بودند. از طایفه بختیاری اینجا آمدند. از قائمشهر ، آستارا ، اصفهان و همه جا آمدند.امین جباری حقوقی خانواده اصلانی: مردم پارس آباد تفاضل دیه را می دهندجوان خوش ذوق و تحصیلکرده ای است که الان دیگر معتمد خانواده آتناست. خودش می گوید از وقتی که آتنا گم شد، دغدغه اش این دختر بوده است. آن قدر برای پیدا شدن آتنا و مسائل بعد از قتل وی ، انرژی گذاشته است که دیگر خانواده آتنا به او اعتماد کامل پیدا کرده اند. البته قرائن حکایت از آن دارد که او درست می گوید؛ پدر آتنا بیشتر سخنانش را با امین جباری هماهنگ می کند و موقع خداحافظی از منزل نیز مادر بزرگ آتنا، خطاب به او می گوید:«بگذار این آقای خبرنگار برود من با تو کار دارم». من سعی در گفت وگو با وی بیشتر مسائل حقوقی را از حقوقی خانواده آتنا بپرسم.اینکه می گویند قاتل از سندروم پدوفیلی رنج می برد، چقدر صحت دارد؟تقریبا چند روز پیش، در منزل مادربزرگی مادر آتنا، مراسم سوگواری برای آتنای عزیز برقرار بود که بسیاری از مسئولان شهر در هیاتی بالغ بر 50 نفر در آن حضور داشتند. از محترم مردم شریف پارس آباد و محترم شهر تا فرماندهی محترم پارس آباد، جناب سرهنگ بهمنی و برخی اعضای شورای شهر و معتمدان بازار، همه حضور داشتند.در آن جمع شهر آقای شکور پورحسین ، سپس شهر و نهایتا فرماندهی نیروی انتظامی شهر سخنانی را بیان د. نکته جالب توجه این بود که هم شهر در مجلس به طور اجمالی و هم فرماندهی نیروی انتظامی به طور صریح، درمورد سلامت روانی قاتل صحبت هایی داشتند. فرماندهی نیروی انتظامی پارس آباد در همان جمع درباره سلامت روانی قاتل فرمودند، گزارش پزشکی قانونی آمده و در آن تصریح کرده که قاتل حتی از خود شما هم سالم تر است. یعنی قاتل هم در زمان ارتکاب جرم و هم اینک، از سلامت روانی کامل برخوردار بوده است. بنابراین جرم را عامدانه و عالمانه انجام داده است.جناب آقای پورحسین نیز خطاب به خانواده آتنا گفتند که جای هیچ نگرانی نیست و اینکه بخواهند به بهانه روانی بودن قاتل روند رسیدگی به پرونده را طولانی کنند، شایعه است و نگران چیزی نباشید چون این مسائل وارد نیست.آن گونه که می گویند مسئولان استان دستور داده اند به پدرآتنا شغل و همچنین منزل مناسبی داده شود تا شاید مقداری از درد و عذاب این خانواده کاسته شود و بهتر بتوانند تنها دختر خود را تربیت کنند. آیا این موضوع صحت دارد؟همان گونه که می دانید بعد از این فاجعه جانگداز، آقای ، رییس جمهوری به خانواده آتنا تسلیت گفتند و دستور رسیدگی به وضعیت این خانواده را صادر د. پیرو این ماجرا، آقای استاندار و همچنین فرماندار شهر پارس آباد پیگیر این بودند که در بنگاه اقتصادی کشت و صنعت پارس شغلی به پدر آتنا داده شود. البته این ها تاکنون در حد حرف بوده و هنوز خبری نیست.در مورد منزل نیز همین طور است. هنوز هیچ حرف جدی به میان نیامده است. البته همان طور که از پدر آتنا شنیدید، وی هم تمایلی به این ندارد که قبل از قصاص قاتل، به این مسائل ورود کند.آن طور که بهنام پدر آتنا و برخی همسایه های قاتل می گویند، آن ها از سوابق او اطلاعی نداشتند. چطور می شود در شهر کوچکی مثل پارس آباد، ی از پرونده آقای اسماعیل اطلاعی نداشته باشد؟مساله این است که برخی می دانستند. ولی یا از ترس شان نمی گفتند یا اینکه خودشان هم از حامیان وی بودند.ماجرای نصف دیه چیست ؟ اگر به عنف ثابت نشود، باید خانواده دیه قاتل را بپردازد؟مساله حقوقی این ماجرا این است که اگر یک مرد، یک زنی را بکشد، چون دیه یک زن نصف دیه مرد است ، خانواده مقتول باید نصف دیه را پرداخت کنند تا قصاص صورت گیرد.در مورد پرونده تلخ آتنا موضوع متفاوت تر است. چون احتمالا ، قاتل به خاطر ی به عنف و به عنف محکوم به می شود. وقتی محکوم به شود دیگر بحث قصاص نیست که نیاز به نصف دیه داشته باشد.اما اگر این عنوان مجرمانه را در پرونده نگذارند و به خاطر قتل، به قصاص محکوم شود، ماده 428 قانون مجازات ی مصوب 1392 اذعان می کند: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه ، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود».مساله سوم این است که حتی اگر از این ماده هم استفاده نکنیم و مساله دیه پیش بیاید، ملت شریف مغان ، چندین برابر دیه را پرداخت خواهند کرد تا هر چه سریع تر این ابلیس آدم رویی که دختر این ملت را کشت ، قصاص شود. هم از مردم مغان اعلام آمادگی د، هم از هنرمندان و ورزشکاران و هم اینکه خودمان هستیم و نمی گذاریم موضوع به رییس قوه قضاییه و این ها بکشد.بله من هم وقتی از اردبیل می آمدم، راننده تا ی می گفت من درآمد روزانه ام را می دهم؟به هر حال خواست عمومی است و مردم همکاری می کنند.یک موضوع دیگر این است که گویا شما ابراز علاقه کرده بودید، نزد رییس جمهوری بروید؟نه چنین نبود. اصل ماجرا این طور بود که در خبرها آمد، ظاهرا ریاست محترم جمهوری خواستار دیدار با خانواده آتنا شده است. ما از صحت و سقم این ماجرا خبردار نبودیم ولی استقبال کردیم. یعنی طرح دیدار خانواده آتنا با رییس جمهوری، استقبال از آن خبر بود. اگر هم برویم یک خواسته بیشتر نداریم و آن نیز طرح یک موضوع عام المنفعه است که راه اندازی بنیاد آتناست تا در این بنیاد به موضوعاتی مانند کودک آزاری پرداخته و از تکرار موارد مشابه جلوگیری شود. این گونه هم روح آتنا شاد می شود و هم نام او ماندگار می ماند و به سهم خودمان ، این فلاکت ها و فاجعه ها را کم می کنیم. این یکی از مطالبات خانواده آتناست. از همه فعالان اجتماعی و هنرمندان و ورزشکاران هم می خواهیم این موضوع را پیگیری کنند.«ناصر فکوهی» انسان شناسی با اشاره به ماجرای قتل آتنا: هردو خانواده درون کابوس هستندگلاره کلانتریهنگامی که در موتور جست وجوگر گوگل درباره ابراز همدری پارس آبادی ها با خانواده اسماعیل را جست وجو غیر از یک مصاحبه با مادر و برادر قاتل به موردی برخورد ن ! درست است که اسماعیل قاتل دختر 7 ساله ای است که اکنون آمال هایش برای همیشه ناتمام مانده، اما آیا خانواده قاتل نباید مورد همدردی اهالی قرار می گرفتند تا بتوانند این ضایعه را راحت تر به فراموشی بسپارند؟! در واقع حکایت به گونه ای دیگر رقم خورد.آتنا دیگر زنده نیست و همه آرزوهای این دختر 7 ساله برای همیشه ناتمام مانده و دختر بعد از تعرض به طرز فجیعی به قتل رسیده است.در این شرایط خبر به خانواده آتنا رسید و خشم اهالی پارس آباد را برانگیخت و گویی ماجرا به تازگی شروع می شود و این اتفاق را به یک شوک برای اهالی پارس آباد و بلکه مردم ایران، تبدیل کرد، به طوری که زن و مرد و پیر و جوان نمی شناسد. آن ها جلوی مغازه این مرد د و مغازه او را سنگ باران د و اگر نبودند ان انتظامی، چه بسا آن لانه به آتش کشیده می شد.بعد از این، اتفاقات بلافاصله اهالی برای ابراز همدلی، با شدت هر چه تمام تر آغاز می شود، جمع زیادی از پارس آبادی ها با ابراز همدردی به سراغ خانواده آتنا می روند و اعلام می کنند که در کنار آن ها خواهند ایستاد. ماجرا به دور از شبکه های اجتماعی و فضاهای غیرواقعی این چنین است؛ ن و مردان اهالی پارس آباد می گویند حاضریم تفاضل دیه را برای تامین کنیم تا اسماعیل به مجازات برسد، در غیر این صورت خودمان اقدام می کنیم.اما نکته ای که به فراموشی س شده خانواده اسماعیل است؛خانواده مظنون، مورد دلجویی اهالی قرار نگرفت و در برخی گزارش ?
فاجعه مرگ دوست داشتنی پارس آبادی چنان شوک و غمی بر جامعه ایران وارد کرد که اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از کشف پیکر پاک آتنا، هنوز این موضوع در صدر اخبار است.رو مه قانون: فاجعه دوست داشتنی پارس آبادی چنان شوک و غمی بر جامعه ایران وارد کرد که اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از کشف پیکر پاک آتنا، هنوز این موضوع در صدر اخبار است. حداقل در پارس آباد مغان، مطالبه قصاص جنایتکاری که این دختر را ربود و به قتل رساند، همچنان داغ داغ است. به داغی غمی که چنان بر مادر آتنا سنگینی می کند که او همچنان در بستر بیماری است و هر روزش را با گریه و زاری و غم فراغ دلبندش سپری می کند. اما فارغ از موضوع قصاص، جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، وظیفه ای است که همه مردم کشورمان از صاحبان قدرت و تریبون تا رو مه نگاران و دیگر اصناف و اقشار جامعه، باید به جد به فکر آن باشند و از خانواده ها تا متون آموزشی، قانونگذاری و سطوح کلان تر، دغدغه کاهش آسیب های جسمی، روحی و صد البته به ک ن را داشته باشند.شکوه های آفتاببا فرونشستن نسبی موج احساسات، درصدد برآمد با تهیه گزارش و مصاحبه هایی، روایتی صحیح و دقیق از این فاجعه ملی را ارائه دهد تا شاید در آسیب شناسی این واقعه تلخ، مفید واقع شود. از این رو من عازم شهر اردبیل شدم تا در پیچ و خم های مسیر 220 کیلومتری اردبیل_ مغان، خود را به شهرستان پارس آباد مغان برسانم. در یکی از روزهای گرم مرداد ماه، به سمت شهری می روم که به خاطر جلگه ای بودنش ، بسیار بسیار گرم تر از اردبیل است. آفتاب چنان بر تن آدم شلاق می زند که گویا او نیز از آنچه انسانی در حق کودکی معصوم به جای آورده است، شکوه ها دارد.دخمه در میانه ظهر به مرکز پارس آباد مغان می رسم . جایی به نام چهارراه. جایی که با مغازه اسماعیل قاتل آتنا، فاصله چندانی ندارد. مغازه قاتل آتنا، همان جایی است که مردم شهر، بعد از پی بردن به حقیقت مرگ آتنا با در مقابل آن، بی شرف بی شرف گویان ، آنجا را سنگ باران د. دخمه ای در ابتدای خیابان پزشکان پارس آباد. جایی که با محل همیشگی بساط دستفروشی پدر آتنا، کمتر از 10 متر فاصله دارد. بهنام پدر آتنا اگر می دانست آنجا دخمه است، حتما دخترش را همراه روزهای سخت کار و کاسبی اش نمی کرد...استتار سوابق قاتلاو خود ناگزیر از بساط گستری بود. بیکاری و مخارج زندگی خانواده چهار نفره، دستفروشی را تنها راه ب درآمد حلال برای او قرار داده بود. اما صد افسوس که نگذاشته بودند بهنام و امثال بهنام بدانند که ن دخمه خیابان پزشکان، یک خلافکار متهم به قتل و آزار ک ن است. شهر کوچک مرزی پارس آباد، آن قدرها جای خوبی برای مخفی نگه داشتن سوابق خلافکارها نیست. اما اسماعیل پنهان شده بود. انگار که هاله ای نامریی، سوابق او را مخفی نگه داشته است. اهالی اتهاماتی را به برخی اقوام قاتل که سمت هایی داشته اند، وارد می کنند و می گویند که آن ها از او حمایت می د. با این حال نمی شود با جدیت این فرضیه را تایید کرد. ما فعلا به این بسنده می کنیم که قاتل دارای هوش سیاه بالایی بوده و اینچنین خود را از معرض اتهام عمومی مبرا می کرده است.نرو دخترم ، نرو !بهنام، همسر و دو دخترش در کوچه مجاور مسجد جامع شهر، جایی در دخمه نامریی زندگی می د. جایی که بعد از کشف راز گم شدن آتنا، سوت و کور شده است. دیگر ی آنجا زندگی نمی کند. مادر آتنا می گوید که آتنا از گوشه گوشه خانه، از کناره درها و دیوارهای آن فریاد می زند . مادرش را می خواهد. گاهی لبخند می زند. گاهی گریه می کند. گاهی خواهرش آسنا را صدا می کند و آن وقت که به پدر می گوید با هم برویم سرکارت، مادر فریاد می کشد. نه ! دخترم. نه! نرو. آنجا دخمه نامریی است. این کابوس ها مادر را از پا درآورده است و تنها راهی که برای بهنام مانده، این است که همه خانواده را به خانه مادرزنش ببرد.زیرنهر ترابجایی در فقیرترین محله شهر، زیرنهر تراب،کوچه ای که مادربزرگ آتنا در آنجا زندگی می کند به رود ارس منتهی می شود. مرز ایران و جمهوری آذربایجان. آن ها در کناره مرز زندگی می کنند، اما صدای غم و اندوه شان را کوچه پس کوچه های سراسر ایران شنید. همان گونه که وقتی من پای به خانه مادر بزرگ گذاشتم، گروهی از اهالی تبریز هم برای ابراز همدردی وارد منزل شدند. افرادی که هیچ نسبت و آشنایی با خانواده اصلانی نداشتند و فقط و فقط برای ابراز همدردی آمده بودند.این دو دخترجلوی در کوچه، کودکی را دیدم که در عالم کودکی اش به مردم نگاه می کرد و هیچ نمی گفت. گفتند او آسناست. وقتی که با بهنام مصاحبه ام را آغاز ، آسنا روی پای پدرش دراز کشید و به سرعت خوابش گرفت. خدا می داند که چند بار آتنا هم این گونه در آغوش یا روی پای پدر به خواب رفته است. ساعتی بعد از این صحنه، دختری را می بینم که در انتظار خبری از پدرش است. پدری که الان دیگر همه او را می نامند. محدثه 13 ساله که به همراه مادر و برادرش در خانه مادری اسماعیل ( قاتل آتنا) زندگی می کند، آرام و بی سروصدا نزد مادربزرگش می نشیند و به فارسی پرسش هایم را پاسخ می گوید. اما این سوال و جواب دیری نمی پاید تا بغضش بترکد و به گریه بیفتد. می گویم نزد مادرش در اتاق مجاور برگردد. شاید خیلی ها بگویند که او دختر قاتل است و از همان خون در رگش هست، ولی من نمی توانم چنین قضاوتی داشته باشم. این بچه، چه گناهی کرده است که باید این گونه منزوی و افسرده شود. چنان وضعی پیدا کند که حتی مشاوران و روانشناسان وزارت بهداشت نیز سراغی از او نگیرند!؟ماجرای نقش برادران قاتل در انتقال جنازه!البته شاید ریشه این بی اعتنایی ها در شایعاتی است که در منطقه رواج یافته است. در پارس آباد عده ای مدعی اند که برخی از برادران قاتل می خواسته اند جنازه آتنا را مخفیانه از پارکینگ خارج کنند. آن ها برای این ادعای خود داستانی هم دارند. در همسایگی قاتل صفت، منزلی قرار دارد که دارای دو دوربین مداربسته است. آن طور که یکی از اهالی شهر مدعی بود، یک روز قبل از اینکه یافتن جنازه گزارش شود، برق منطقه می رود و یکی از برادران اسماعیل سعی می کند تا همسایه را برای قرار دادن وانت خود در مقابل دوربین ها مجاب کند، تا این گونه بتواند جنازه را از پارکینگ خارج کند. این اتهام خیلی جدی تر از چیزی بود که بتوانم بی اعتنا به آن از پارس آباد خارج شوم. به همین دلیل به محل زندگی اسماعیل رفتم و زنگ همسایه ها را زدم تا بتوانم درستی یا نادرستی این ادعا را کشف کنم. در پرس وجوهای من ی ماجرای وانت را تایید نکرد. هیچ از همسایه ها، ماجرای انتقال وانت را ندیده و نشنیده بود. اما سه تن از آن ها قطع برق را تایید د. حتی یکی از همسایه ها مدعی شد که کابل های تیر برق مقابل منزل اسماعیل قاتل، بریده شده بود. با همه این ها چیزی که احتمال تلاش برادران قاتل در جابه جایی جنازه را تا حدودی دور از ذهن می کند، این بود که دوربین های مداربسته در همسایگی منزل قاتل حتی در زمان قطع برق نیز می توانستند از محل برداری کند. بنابراین شاید بتوان این ماجرا را غیر واقعی دانست. البته بررسی صحت و سقم آن، مسئولیت ان آگاهی است، چنانچه توانایی این کار را داشته باشند.ضعف آگاهی پارس آباد در ردگیری پروندهاگر بتوان در سخنان خانواده آتنا و همچنین خانواده قاتل یک اشتراک نظر یافت، آن هم اتفاق دیدگاه هر دو خانواده در ضعف آگاهی منطقه است. یکی از برادران قاتل می گوید که ان آگاهی چهار بار منزل قاتل را گشته اند ولی نتوانستند جنازه ای پیدا کنند!؟ این در حالی است که فرمانده نیروی انتظامی استان اردبیل یافتن جنازه آتنا را محصول تلاش ان زبده آگاهی می داند. او البته نمی گوید چطور و چرا در همان روزهای نخست مفقود شدن آتنا، ان آگاهی به سراغ قاتل نمی روند. مگر آن ها نمی دانستند که وی دارای پرونده کودک آزاری و حتی قتل است. به هر حال ضعف عملکرد ان انتظامی شهرستان و حتی شاید استان اردبیل چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. به قول یکی از برادران قاتل، چه بسا اگر آگاهی همان چهار سال پیش در ماجرای مفقود شدن یک زن می توانست اسماعیل را به دام بیندازد، شاید آتنا اینچنین مظلومانه به قتل نمی رسید.گفت وگوهایی با هر دو طرف ماجرابرای یافتن پرسش مناسب به سوالاتی که داشتم ، در ابتدای ورود به شهر با یکی از اهالی پارس آباد، قرار گذاشتم تا من را نزد خانواده هر دو طرف ماجرا ببرد. طبق وعده در مرکز شهر (چهارراه) به سراغم آمد و بعد از آن منزل اسماعیل ( قاتل آتنا)، محل کار وی ، منزل مادری قاتل، محل کار دو تن از برادران قاتل، منزلی که خانواده آتنا در آنجا زندگی می د و منزل مادربزرگ آتنا( که اکنون خانواده آتنا در آنجا زندگی می کنند) را به من نشان داد. این دوست پارس آبادی، من را در محله تراب که در واقع فقیرترین محله پارس آباد است، پیاده کرده و می رودتا به منزل محقر ولی باصفا و صد البته غم زده مادربزرگ آتنا بروم و گفت وگوهایی بگیرم که با خواندن آن ها شاید نکاتی جدید درباره این واقعه جانگداز به دست آید.در راه بازگشت به اردبیل ترانه ای به زبان ترکی که از ضبط ماشین پخش می شود، بسیار با حال و هوای خانواده آتنا و ماجرایی که من دیدم و خیلی از مردم ایران زمین شنیدند، همخوانی دارد. گویا ترانه سرا این ترانه را برای همین ماجرا خوانده است.داغلارا چم دوشندهبولبوله غم دوشنده !روحیــــم بدنده اویناریادیما سن دوشنده !( زمانی که به کوه ها ، مه می افتدو دل بلبل غمگین می شود !روحم در بدنم به در می آیدوقتی که تو به یادم می آیی ! )جالب اینکه موقع سفر به پارس آباد نیز ترانه ای مشهور از احمد کایا، خواننده فقید ترک همین حال و هوا را در ذهنم متبادر کرده بود.ترانه «بوقالا داشلی قالا…» و آنجایی که می گوید:قیزیل گول اؤلمایایدیسارالیب سؤلمایایدی !بیر آیریلیـــق بیر اؤلوم !هئچ بیـری اؤلمایایدی !( کاش گل سرخ وجود نداشتزردی و پژمردگی نبود !ج و مرگ !هیچ کدوم نبودن ! )مادر قاتل آتنا: اسماعیل کل خانواده و طایفه را بدبخت کردوقتی وارد خانه مادر اسماعیل می شوم، دو تن از پسرانش را هم آنجا می بینم. یکی دیگر هم که مرا همراهی می کرد. مادرشان هم گوشه ای از پذیرایی نشسته است. چادری مشکی در سر دارد و چشمانی گریان. بعد از سلام و علیک با اشاره به نان تازه ای که یکی از پسرانش یده، تعارف می کند تا از آن نان میل کنم و سپس بدون هر مقدمه و طرح سوالی، شروع به حرف زدن می کند.من چند روز پیش برای ید نان به نانوایی رفتم. با خودم گفتم که تا کی باید دیگران برایم نان بگیرند؟ تا کی باید در خانه مخفی بشوم و بیرون نروم. با خودم گفتم خدایا من چرا این طور شدم. ناخودآگاه گریه ام گرفت. من به چنین عذ دچار شدم. در حالی که همان موقع که آتنا گم شده بود، من هم مثل بقیه مردم به خانه آن ها می رفتم و قرآن می خواندم تا آتنا پیدا شود. دستم را بالا می بردم و می گفتم خدایا کمک کن هر شخص، بچه را برده است برگرداند و مادر آن بچه خوشحال شود؛ نگو که قرار بوده خودم بدبخت شوم. من مخفیانه گریه می کنم ولی مادر آتنا راحت گریه می کند. البته من هم همیشه اول برای آتنا گریه می کنم ، بعد از آن هم برای سرنوشت خودم و به خاطر گناه بچه خودم. این مشکل و وضع فعلی من است.مادر! شما چطور از موضوع اطلاع پیدا کردید؟عروس من گفت که پیش اسماعیل می روم . من هم گفتم که اگر ملاقات هست من را هم ببرید. بعد که برگشتند به من گفتند که جنازه را پیدا کرده اند و به ت اطلاع داده اند. بالا ه اسماعیل بچه ام هست و اگر بگویم برای او گریه نمی کنم دروغ گفته ام، ولی باید دنبال یک ابه و جای دور افتاده و به دور از چشم مردم باشم تا بتوانم برای بچه ام گریه کنم. نمی دانم او چرا این کار فجیع را کرد.در این مدتی که شما اسماعیل را بزرگ کردید و بعد از آنکه او به سرخانه و زندگی خود رفت، با شما چطور رفتار می کرد؟خدا شاهد است یک بار به من بی احترامی نکرده است. یک بار به من زهر مار نگفته است. روی حرف من حرف نزده است. من به خدا می گویم: خدایا کاش به من بدی می کرد، کاش به من داده بود ولی این کار را نکرده بود.سه تا هم بچه دارد و مانده ام که اگر فردا شود این بچه هایش یتیم می شوند. نمی دانم مریض است، چیست که چنین کرده است؟نمی دانم چه بلایی است که به ما وارد شده است.(برای آرام مادر قاتل می گویم) حاج خانم معمولا فرزندان بزرگ دردسرساز می شوند. من هم بچه بزرگ خانواده ام و دردسرم برای مادرم بیشتر از بقیه برادرانم است.نه اسماعیل دردسری برای من نداشت. دردسرش همین ماجرا شد که ما را بدبخت کرد. وگرنه یک بار به من حرف بدی نزد.اما الان طوری شدم که حتی می ترسم گریه کنم. خانواده آتنا و همه من را می شناسند. خیلی به من احترام می گذاشتند. ولی بعد از این ماجرا دیگر می ترسم به آن ها سربزنم. وقتی که خبر گم شدن بچه، همه جا پخش شد، من هم مثل بقیه رفتم ولی الان دیگر می ترسم نزدیک خانه ایشان بروم. الان با خودم می گویم که نکند خانواده آتنا بگویند من چیزی می دانستم و برای جمع اطلاعات به منزل آن ها می رفتم. خدایا این چه بلایی بود سرمن آمد.حاج خانم ،شما مادر هستید. قاعدتا باید ته قلب تان این باشد که بچه تان از رهایی یابد؟ درست است؟به خاطر بچه هایش وگرنه خب گناه کرده است. من که نمی توانم از گناهش چشم پوشی کنم. ولی به من هیچ بدی نکرده و این بچه ها هم مدام جلوی چشم هایم هستند و فکر آینده این ها هستم. خانمش و این سه بچه ای که دارند. الان گاهی پسرانم می آیند و می گویند مادر مردم به ما به چشم بد نگاه می کنند و من دلم کباب می شود. درست است که گاهی اسماعیل درگیری هایی داشت و به زندان و بازداشت می رفت ولی من مدام به بچه هایم می گفتم از او بد نگویید و احترامش را نگه دارید، ولی الان می بینم که خب بچه کشته است. کاری کرده که اصلا هیچ دفاعی ندارد. نمی دانم عقل نداشته یا این بدبختی رو پیشونی اش نوشته شده بود. نمی دانم. ببینید این قدر بدبخت و سیاه بخته که هم بچه را کشته و هم برده جنازه را در خانه خودش گذاشته است. من دیگر چه می توانم بگویم به این کار؟ نه خودش و بلکه کل خانواده و طایفه را بدبخت کرده است. من را پیش همه مردم خج زده کرده است. گاهی می گویم، شاید این امتحان الهی است. شاید خدا می خواهد من را با این بدبختی امتحان کند.من به زن و بچه های او امید می دهم که عیب ندارد، نگران نباشید، زندگی ادامه دارد، ولی واقعیتش این است که در تنهایی خودم مدام اشک می ریزم. گاهی با خودم می گویم خدا عقل پسرم را گرفته است . بعد گلایه می کنم از خدا و می گویم ، کاش به جای اینکه عقل او را می گرفت، جانش را گرفته بود، تا این بلا را سر آن بچه نیاورده بود. کاش می مرد و نمی توانست به بچه آسیبی برساند.دختر اسماعیل قاتل آتنا: بابام می گفت دعا کن آتنا پیدا بشه!محدثه 13 ساله، آن قدر ظاهری زیبا، معصوم ومتین دارد که آدم دلش نمی آید او را با عنوان دختر قاتل خطاب کند. با اصرار من و صحبت عمویش، سرانجام از اتاق بیرون می آید و کنار مادر بزرگش می نشیند و بخش هایی از مصاحبه من با مادر بزرگ و یکی دیگر از عموهایش را می شنود. صدایش می لرزد ولی ظاهرش آرام نشان می دهد. تا سوال هایم را از او می پرسم، می بینم اشک از چشمانش جاری می شود.به سرعت چشمان آن به سرخی می گراید. احساس می کنم با سوالاتم او را آزار می دهم و از خیر ادامه مصاحبه می گذرم و می گویم: برو محدثه. برو پیش مادرت و او بر می خیزد و به اتاق تاریکی که گویا مادرش نیز آنجاست بر می گردد. اما چند سوال من از او اینچنین بود:سلام محدثه، خوبی؟ممنونشما فارسی صحبت می کنی؟بله می دونم.کلاس چندمی؟هفتمبعد از تابستان هشتم می روی؟بلهچند روز است که اینجا هستید؟ما اینجا نبودیم. شهرستان بودیم. تازه اومدیم.شما خیاطی می کردیی؟من نه ! مامانم.آدم های زیادی به منزل تان می آمد؟نه فقط همسایه ها. آن هایی که اعتماد می د. روزانه یکی دو نفر خانم می آمدند و می رفتند.باورت می شد که پدرت چنین آدمی باشد؟نه اصلا باورم نمی شد.در این مورد پدرت چیزی هم به شما گفته بود؟بلهچی گفته بود؟می گفت تو ت دعا کن تا آتنا پیدا بشه ( و در این لحظه محدثه اشک می ریزد و گریه می کند و من از او می خواهم به اتاقش برگردد).یکی دیگر از برادران قاتل مطرح کرد/ ماجرای ج همسر اول اسماعیلاین برادر، همان برادری است که اجاره نشین اسماعیل بوده و جنازه آتنا را پیدا کرده است. از او سوالات زیادی نمی پرسم، ولی یکی از مهم ترین سوالات را می پرسم که او نیز جواب می دهد. سوالی درباره ماجرایی که 17 سال پیش رخ داده است.گویا شما با رو مه ای مصاحبه کرده اید؟بله من بودم.هدف تان از مصاحبه چه بود؟آن موقع ما آواره شده و بیرون از شهر بودیم.می خواستم به مردم بگویم که ما جنازه را پیدا کرده و به مسئولان خبر داده ایم.شما خانواده آتنا را می شناسید؟بله آن ها از طایفه قره داغی هستند. خانواده بسیار محترمی هستند. تاکنون هم نه توهینی به ما کرده اند و نه حرف بدی زده اند. من خودم را جای آن ها می گذارم می بینم که بسیار بسیار سخت است. من معتقدم یک انسان نمی تواند فاجعه ای مانند قتل آتنا را مرتکب شود. برادر ما کاری کرد که همه ما سرافکنده شدیم. همه ما شرمنده شدیم. آن شب هم که من جنازه را پیدا ، وقتی با برادرنم موضوع را مطرح ، همه گفتند که نمی شود از خون این بچه گذشت. او معصوم و مظلوم بود. به همین دلیل هم فردایش مساله را اطلاع دادیم. این یک حرکت حیوانی است که متاسفانه برادر ما مرتکب آن شده است. اسماعیل با این کارش مانند بمبی عمل کرد که در خانواده و طایفه ما منفجر شد و همه ما را متلاشی کرد. با اینکه مادرم سید است و مدام در خانه آتنا دعای توسل می خواند ولی الان حتی از خانه هم نمی تواند بیرون برود.همسر اول اسماعیل چرا از او جدا شد؟در زندگی مشکلاتی پیش می آید.من می خواهم روراست باشیم. مردم می گویند آن موقع هم مشکلاتی وجود داشته است؟نه این طور نیست. یک دختری بود در همسایگی که برای او فرش می بافتند. دختر به خانه اسماعیل می آید تا برای مادرش ابریشم بگیرد و در فرش استفاده کنند. آنجا اسماعیل چیزی گفته یا نگفته، ما که ندیدیم. ولی در مجموع دختر به خانه ایشان بر می گردد و گریه می کند و برادرانش می آیند و با اسماعیل درگیر می شوند. بعد از این ماجرا خانم اول اسماعیل گفت که دیگر نمی تواند با او زندگی کند.البته همسرش گفت که من چیزی نمی دانم ولی همین که اسماعیل را صدا د و بردند و زدند، برای اینکه نخواهم با او زندگی کنم اکتفا می کند و به همین دلیل هم جدا شد و رفت.گفت وگو با یکی از برادران قاتل آتناهیچ روانشناس و مشاوری/ برای دیدن فرزندان برادرم نیامدندجوانی است با ظاهری آرام و دوست داشتنی. اصلا نمی شود باور کرد که او برادر یک قاتل است. گاهی با خود می گویم: «ظاهر قاتل هم آرام و عادی بود و همسایه هایش هم نه تنها از او بد نگفتند، بلکه وی را آدمی آرام و بی دردسر معرفی د». بلافاصله به دیده شک به برادرش می نگرم، ولی فوری سعی می کنم، نظرم را تغییر دهم و از قضاوت پرهیز کنم. در هر صورت، اکنون که متن مصاحبه را تنظیم می کنم، هیچ قضاوتی درباره مصاحبه شونده ندارم. این مصاحبه درنهایت منجر به آن شد که به همراه همین برادر به منزل پدری قاتل بروم و دو تن دیگر از برادران و پدر اسماعیل(قاتل) را ببینم و با مادر و یکی دیگر از برادران او و همچنین دختر قاتل آتنا نیز صحبت کنم. نشانی مغازه برادر قاتل را دو تن از اهالی شهر دادند. همین امر نشان می دهد که پارس آباد شهری کوچک است و بعد از این اتفاق زندگی برای این خانواده سخت و دشوار خواهد شد. بعد از اینکه به مغازه برادر قاتل آتنا رسیدم، این گونه باب سخن را باز :سلام ، من با برادر اسماعیل آقا کار دارم.بله، خودم هستم.من خبرنگار هستم و از تهران آمده ام. می توانم سوالاتی را با شما مطرح کنم ؟خبرنگاران قبلا با برادران من مصاحبه کرده اند. من حرف جدیدی ندارم.ببینیند من می خواهم روایتی منصفانه از وقایع داشته باشم. در شهر اتهامات زیادی به خانواده شما وارد شده است. حتی بسیاری می گویند خانواده شما در سال های گذشته مدام اسماعیل را حمایت می کرده اند. می خواهم خودتان جواب بدهید تا روایتی نزدیک به واقعیت را منتشر کنم.باشد بیایید جای من بنشینید ( خود بر می خیزد و روبه روی من می ایستد) و سوالات تان را بپرسید. فقط نمی خواهم اسمم را بیاورید و راضی نیستم فایل صوتی مصاحبه را پخش کنید؟بسیار خب. پیش از هر چیز، می خواهم از وضعیت دختر اسماعیل خبردار شوم. گویا حال و روز خوبی ندارد؟درست است.محدثه خیلی منزوی و ناراحت شده است.از این بابت واقعا متاسفم چون او گناهی ندارد.او دختری محجبه، مومن و مظلوم است و به نظرم به خاطر این دچار ح روحی پریشانی شده که خود را در این ماجرا مقصر می داند.چرا؟ مگر محدثه چکار کرده است؟من وقتی جلوی دادگاه بودم به محدثه زنگ زدم و گفتم:« محدثه اجازه می دهی پدرت را معرفی کنیم؟» محدثه هم گفت بروید و معرفی کنید و از این بابت الان بسیار ناراحت است و خودش را مقصر می داند.چرا شما به محدثه زنگ زدید؟ مگر مادرش همراه شما نبود؟اول مادرش زنگ زد. ولی کارش به گریه و زاری افتاد و نتوانست نظر مساعد محدثه را جلب کند. به همین دلیل من گوشی را گرفتم و گفتم محدثه، پدرت کار بدی کرده است. کارش بیشتر از ناجوانمردی است. هیچ اسمی نمی توان روی آن گذاشت. به همین دلیل ما مجبوریم که این ماجرا را به ت گزارش دهیم و از این رو اجازه خواستم. محدثه بعد از حرف های من ، هیچ دم نزد و گفت باشد.این روانشناسانی که به پارس آباد آمده اند، با محدثه و همچنین برادرانش هم دیدار داشته اند؟نه، هیچ روانشناس و مشاوری برای دیدن این بچه و همچنین برادران وی نیامده است. البته ناگفته نماند که این ها چند مدتی بود که اصلا پارس آباد نبودند و به تازگی به شهر برگشته اند.یعنی شما در شهر بودید؟بعد از آن ماجرا، همه برادران به همراه خانواده های شان و همچنین پدر و مادرم به روستای مان در اطراف پارس آباد رفتیم. بعد از حدود یک هفته، به شهر برگشتیم ولی همسر و فرزندان برادرم دیرتر آمدند.مگر مسئولان محلی نگفتند که خانواده جنازه را پیدا کرده است؟ من چنین خبری را خوانده ام.نه! نگفتند. بروید و اخبار منتشره را دقیق ببینید. آن ها ابتدا گفتند که جنازه را آگاهی پیدا کرده است. بعدا که ما خودمان با یکی از رو مه ها مصاحبه کردیم و واقعیت را گفتیم، آن ها مجبور شدند حرف ما را تا حدودی تایید کنند. یعنی گفتند که بعد از شک خانواده، آگاهی جنازه را پیدا کرده است. شما حتما آن ی را که مردم مغازه اسماعیل را با سنگ می زنند، دیده اید. در آن زمان ما خیلی تحت فشار بودیم و انتظار کمک از سوی مقامات قضایی و انتظامی داشتیم. ولی آن ها اصلا نگفتند که خانواده اسماعیل در کشف جنازه نقش داشته است.دقیقا اسماعیل چند روز بازداشت بود؟28 داد آتنا گم شد و یک هفته بعد برادر ما بازداشت شد و مجموعا بعد از 22 یا 23 روز بعد از گم شدن آتنا جنازه پیدا شد. آن هم از طرف ما پیدا شد. یعنی عملا آگاهی در این مورد خیلی ضعیف عمل کرد. آن ها حتی نتوانسته بودند از اسماعیل اعتراف بگیرند.بدتر از آن اینکه خودشان به من گفتند که اسماعیل مظلوم واقع شده است و به بازپرس گفتند که نظرشان بر اسماعیل به قید وثیقه است.یکی دیگر از موضوعاتی که در شهر، بر سر زبان ها افتاده است، ماجرای قتل زنی است که می گویند یکی از بستگان شما موجب شده تا اسماعیل از زندان آزاد شود و در این مورد مجازات نشود؟احتمالا منظورتان از بستگان ما، آقای ... است که پسر من است و رییس قبلی دادگستری پارس آباد بود. نه او هیچ وقت، هیچ کمکی به ما نکرده است.یعنی اسماعیل هیچ پرونده ای که در آن به قتل متهم شده باشد، نداشته است؟چرا ! چنین پرونده ای داشت و کمتر از سه ماه هم بر سر آن بازداشت بود. اگر اشتباه نکنم، حدود چهار یا پنج سال پیش بود که گفتند یک خانمی گم شده است. مساله قتل نبود. مساله مفقود شدن آن خانم بود. موضوع دقیقا مانند قضیه آتنا بود. یعنی بعد از اینکه خبر مفقود شدن آن زن مطرح شد، اسماعیل را بردند، ولی نتوانستند از او اعتراف بگیرند. حتی رییس آگاهی وقت، آمد و گفت همه قراین و شواهد علیه اسماعیل است ولی چون نمی توانیم اعتراف بگیریم او را رها می کنیم. من می خواهم بگویم، آن موقع هم آگاهی ضعیف عمل کرد. اگر همان موقع می توانستند اسماعیل را به دام بیندازند، چه بسا الان آتنا زنده بود.اسماعیل چند سال دارد؟اسماعیل متولد 1356 است. یعنی الان دقیقا 40 سال دارد. ولی در رسانه ها به اشتباه 42 ساله نوشته اند.اسماعیل چند بار بازداشت بوده است؟زیاد. دقیق نمی دانم.برای چه بازداشت می شد؟موضوعات مختلف. از دعوای حق حساب بگیر تا موضوعاتی مانند مفقود شدن آن زن.شما هفت برادر و یک خواهر هستید. به جز اسماعیل آیا بقیه شما نیز پرونده یا بازداشتی داشته اید.ما 6 برادرو یک خواهر یک، جنس هستیم و اسماعیل هم یک جور دیگر. هیچ کدام ما نه پرونده ای داریم و نه اینکه بازداشت شده ایم. تازه سه تن از برادران من در کشت و صنعت مغان کار می کنند. آن برادری که است، رییس اداره حقوقی کشت و صنعت مغان است. همه ما آدم حس هستیم و آبرو برای ما موضوع مهمی است.( البته او در این مورد راست می گوید. حداقل در مورد خود وی، این موضوع صدق می کند، چرا که قبل از اینکه با او مصاحبه کنم، درباره اش از چند نفر پرس و جو . از همکلاسی های دوران دبیرستان تا همسایه هایش و هیچ کدام از وی بد نگفتند).اما این یکی زمین تا آسمان با ما فرق می کند. گاهی من فکر می کنم شاید او برادر ناتنی ماست. چون اصلا اخلاق و مشی و سبک زندگی وی با ما جور نبود.ببین مثلا ما چیزی به اسم عذاب وجدان را کاملا درک می کنیم و در مراوده با مردم هر جا کوتاهی کردیم، بلافاصله دچار عذاب وجدان شدیم. ولی اسماعیل با وجود اینکه می گویم خیلی هم اهل دعوا و درگیری بود، بسیار خونسرد بود. اصلا چیزی به اسم عذاب وجدان در رفتار و منش وی دیده نمی شد. اسماعیل برادر بزرگ تر ماست ولی متاسفانه به جای اینکه او ما را راهنمایی کند و برای ما به عنوان برادر بزرگ تر راهنما و الگو باشد، ما مدام او را نصیحت می کردیم و مدام می گفتیم چنین و چنان نکن.واقعا در حساب برادرتان 800 میلیون تومان پول بود؟حالا دقیق نمی توانم این را تایید کنم ولی وضع مالی اش خوب است.از رنگرزی که نمی شود نزدیک به 800 میلیون پول نقد و مغازه در مرکز شهر و خانه دو طبقه و ماشین و این ها را جمع کرد؟ او از کجا بیش از یک میلیارد ثروت منقول و غیر منقول برای خود دست و پا کرده است؟به جز رنگرزی از کارهای ناشایست هم پول در می آورد. البته اگر بخواهیم منصف باشیم باید بگویم در پول درآوردن آدم زرنگی بود. مدام ید و فروش می کرد. ماشین، خانه و خلاصه هر کاری که فکر می کرد به پول منتهی می شود، انجام می داد.شما برای برادرتان گرفته اید؟نه، ما نگرفته ایم.اما من شنیده ام که وکلای وی قرار است ادعای ابتلای وی به سندروم پدوفیلی (میل به ک ن) را مطرح کنند، تا از رها شود؟یعنی بگویند مریض است؟من اطلاعی ندارم. باید در این مورد با همان برادرم که است، صحبت کنید. شاید او اطلاع داشته باشد. البته تا جایی که می دانم آن برادرمان هم این قدر از دست اسماعیل ناراحت است که به خاطر آبروی خانواده هم که شده باشد، چنین کاری را نمی کند. باز با او تماس بگیرید و بپرسید.آقای خبرنگار، من عاجزانه خواهش می کنم این بخش از مصاحبه را منع کنید. مردم می گویند که آقای اسدپور (رییس سابق دادگستری پارس آباد) و برادرم که است ، به اسماعیل کمک کرده اند. یعنی می گویند که کار برادر من آدم کشی بوده و قاضی او را حمایت و از مجازات رها می کرده است.این حرف ها صحت ندارد. من به خدا سوگند می خورم، این طور نیست. اگر این حرف ها صحت داشت، ما چرا باید یافتن جسد در پارکینگ خانه اسماعیل را اطلاع می دادیم. آن روز قرار بود اسماعیل با وثیقه آزاد شود. اگر ما از او حمایت می کردیم، دلیلی نداشت اطلاع بدهیم .بهنام اصلانی، پدر آتنا: قاتل فردی خطرناک با هوش سیاه بودپدر آتنا را در منزل مادرزنش می بینم. آن ها در منزل خودشان زندگی نمی کنند. زندگی در آنجا برای شان سخت و جانکاه است. به همین دلیل به منزل مادربزرگ آتنا آمده اند. مادر آتنا در اتاق خواب، در حال استراحت است. گویا بعد از ماجرای قتل دخترش در بستر بیماری گرفتار شده است. با اینکه نزدیک 40 روز از ماجرای آتنا می گذرد ولی هنوز افراد بسیاری به منزل رفت و آمد می کنند. پدر آتنا ساده تر از آن است که فکرش را می . وقتی که از او می خواهم درباره نحوه آشنایی با مادر آتنا بگوید، از پدرو مادر مرحوم و برادر زن مرحومش نیز می گوید...از ازدواج تان و نحوه به دنیا آمدن آتنا برایم بگویید؟من در منزل با پدرم می ماندم. مادرم سرطان کبد داشت.درمان فایده ای نداشت و مادرم سرانجام فوت کرد. من و پدرم با هم در منزل می م م. پدرم هم پیر بود. من باید از او هم مراقبت می . همان ایام همسر برادم، پیشقدم شد برای اینکه برای من زن بگیرند. همسر من فامیل زن داداشم بود. خلاصه رفتیم و آشنا شدیم و قرار ازدواج گذاشتیم. متاسفانه دو ماه بعد از این ماجرا ، زن داداشم که برایم زن پیدا کرده بود، فوت کرد. این بود که ما دیگر عروسی نگرفتیم و من بدون عروسی، زنم را به منزل آوردم. البته علاوه بر مساله فوت زن داداشم، مریضی پدرم هم بود و من می ترسیدم که پدرم هم فوت کند و این ازدواج به سرانجام نرسد. به همین دلیل ما بدون عروسی به خانه پدری من رفتیم. آن موقع من خودم بیکار بودم و هر سه ما ، یعنی من، پدرم و همسرم با حقوق بازنشستگی پدرم که 200 هزار تومان بود ، روزگار می گذر م.این ماجرا چه سالی بود؟سال 1384یا 1385 بود. دقیقا یادم نیست. در هر صورت یکی دو سال بعد از اینکه با پدرم بودیم ، او هم فوت کرد و بعد از مدتی هم حقوق بازنشستگی پدرم قطع شد و من از آن به بعد به دستفروشی پرداختم. یعنی تقریبا هشت سال می شود که دستفروشی می کنم.با این اوصاف شما دیر بچه دار شدید؟ما اساسا بچه دار نمی شدیم. نزدیک هفت سال بود که بچه دار نمی شدیم. سپس بدون اینکه دارویی بخوریم یا نزد برویم، به یکباره خدا به ما آتنا را داد و ما اولین بچه مان به دنیا آمد. یکی دو سال بعد هم آسنا متولد شد و ما زندگی مان رنگ و بوی تازه و خوبی پیدا کرد.آتنا چند سال داشت؟آتنا دقیقا 6 سال و نیم سن داشت.شما در منزل خودتان زندگی نمی کنید؟نه اصلا. منزل خودمان که آتنا هم آنجا بود، سقف و دیوارهایش، چنان رنج و غمی بر ما مستولی می کند که ما دیگر نمی توانیم آنجا زندگی کنیم. در حقیقت ما منزل مان را ترک کردیم . در حالی که شایعه است که خانواده قاتل شهر را ترک کرده است. ما از روزی که محرز شده است، چنین اتفاقی افتاده دیگر در خانه خود زندگی نمی کنیم.مادر آتنا هم بیمار هستند؟بله از آن روز که این اتفاق افتاد، تا الان، مادر آتنا بیمار شد و زیر سرم و دوا و درمان قرار دارد و شرایط اسفناک روحی را پشت سر می گذارد. عموما طوری نیست که بتواند س ا بایستد.مسئولان وزارت بهداشت گفته بودند که تیم مشاوره به پارس آباد فرستادند . آیا آن ها به منزل شما آمده اند؟بله آمده اند. حدود پنج بار آمدند و با همسرم صحبت د و خیلی هم صحبت های شان مفید بود. دست شان درد نکند.آقا بهنام، ارتباط شما با این قاتل چطور بود؟ لابد آشنایی و ارتباط خوبی داشتید که آتنا به او اعتماد کرده است؟ببینید من کنار مغازه ایشان بساط می . در این منطقه اگر دشمن من هم بود ، هم بود یه سلام علیک طبیعی بود. به هر حال ، سلام و علیک توصیه خداست. این سلام علیک ، تنها ارتباط من با او بود.شما اصلا خودت به مغازه اسماعیل رفته بودی؟خیلی قبل تر از این ها، حدود 6 یا هفت سال پیش، یک بار پیراهنم را در آن مغازه رنگ . فقط همین. مضاف بر این او طوری برخورد می کرد که ی فکر نمی کرد که فرد مشکل داری باشد.آیا در شهر نمی دانستند که او پرونده دارد؟نه . خیلی ها نمی دانستند. اقوام و برادرانش، چنان از او حمایت می د که غیبت ها و دستگیری هایش هیچ وقت علنی نشد. طوری نشد که ما متوجه بشویم وی تاکنون چندین بار دستگیر شده و پرونده دارد. همه این ها را بعد از ماجرای آتنا متوجه شدیم. بعد از اینکه آتنا گم شد ، یک بار یکی از وکلای شهر به من زنگ زد که فلانی این همسایه شما دو تا پرونده قتل و دارد که ما هم پیگیری نکردیم.ما همه جا را گشتیم ولی این مغازه و منزل وی را نگشتیم. یعنی این حرف را جدی نگرفتیم.چرا آنجاها را نگشتید؟خب من می ترسیدم. می ترسیدم چیزی پیدا نشود و به مردم تهمت الکی زده باشم.چرا می ترسیدید؟ اینکه تهمت نبود.شما دنبال دخترتان بودید و طبیعی بود که بخواهید همه جا را بگردید؟ما گرچه ریز مسائل او را نمی دانستیم ولی حسی به من می گفت که از این آدم باید دوری کنم. نباید با او درگیر بشوم. این حسم هم درست از آب در آمد و معلوم شد قاتل فردی خطرناک و بسیار باهوش بوده است. او علاوه بر برخورداری از هوش سیاه، حامیان بزرگی هم در شهر داشت. او همان ی است که از میوه فروش ی می کند و بعد از آن با خودزنی از میوه فروش دیه می گیرد. هر چند که حکم صادره در پارس آباد علیه میوه فروش بعدا در تجدیدنظر می شکند ولی خب چنین آدمی بوده است. با چنین آدمی در افتادن سخت است. آن هم از سوی ی مثل من. افرادی مثل من، همیشه مظلوم واقع می شوند. چون نه حامی دارند و نه پول.ماجرای میوه فروش را شما به طور موثق می دانید؟بله من به نقل از میوه فروش، موضوع را برای تان تعریف می کنم. آن طور که می گوید به مدت هفت ماه، میوه فروش با کمبود میوه در بساط خود مواجه بوده است. تا اینکه برای پی بردن به راز این ماجرا، در گوشه ای از مغازه خود دوربین مخفی کار می گذارد و سرانجام از طریق همین دوربین متوجه می شود که میوه ها چه ی است. این دوربین، همان دوربینی است که آن در اینترنت پخش شد و همه فکر د که ی قاتل موجب آبروریزی وی شده است. در حالی که اصلا این طور نبود. او کاری کرد میوه فروش به دنبال رضایت گرفتن از او بیفتد.چطور این اتفاق می افتد؟خیلی ساده. میوه فروش را به او نشان می دهد و می گوید می خواهم از تو شکایت کنم. او هم به میوه فروش می گوید بیا بالا( مغازه رنگرزی اش) تا با پرداخت مبغلی رضایت تو را جلب کنم. وقتی میوه فروش به بالا می رود ، اسماعیل خودزنی می کند و با شکایت، حکم پرداخت دیه را می گیرد.شما از اعترافات قاتل خبری دارید؟ما زیاد اطلاع نداریم. فقط چیزی که اخیرا به ما گفتند این بود که قاتل اعتراف کرده که نفر بعدی، مهدی پسر برادرزنم ( پسر آتنا) بوده است.مهدی چند ساله است؟10 ساله. اما قدش کوچک بود. مثل خود آتنا کوچک جثه بود. به ع هایش نگاه نکنید، رشدش کم بود.مهدی هم به مغازه او رفت و آمد می کرد؟بله متاسفانه و به او می گفت که به من کمک کن تا من هم شلوار تو را مفتی رنگ کنم.آسنا چند سال دارد؟چهار سال دارد.آسنا صحبت می کند؟بلهموضوع را می داند؟بله خبر دارد ولی چیزی نمی گوید. به او گفته ایم که خواهرت به تهران رفته و بر می گردد. گاهی وقت ها به ع آتنا نگاه می کند و می گوید آبجی با من قهر کرده ای ؟ به من می گوید، بابا نگذار من گریه کنم. نمی خواهد ی ناراحت شود. به مادرش می گوید فدای تو بشوم، گریه نکن. مادرش می گوید چرا این طوری می گویی دخترم؟ من به خاطر آتنا گریه نمی کنم. آتنا به تهران رفته و بر می گردد. بعد آسنا می گوید که نه خودم دیدم آتنا را گذاشتید زیر خاک و تو و بابا برایش گریه کردید.اگر ی به ما می گفت این قاتل است ، ما اصلا باورمان نمی شد. من الان می گویم که برخی نزدیکان قاتل از او هم بدترند.مگر هفت برادر نیستند؟بله، من چهار برادر دیگر را نمی شناسم. دو برادر قاتل را می شناسم. آن ها از او هم بدتر هستند. اینکه خانواده قاتل می گویند ما جنازه را پیدا کردیم ، دروغ محض است. اگر شما پیداکردید، چرا بعد از 28 روز این کار را کردید. قبل از آن آیا به پارکینگ نمی رفتید؟ آیا بویی احساس نمی کردید؟ این حرف ها ساختگی است تا مردم پارس آباد چیزی به آن ها نگویند. یا سنگسار؟ کدام را می خواهید؟من اصلا نگفتم . در همه مصاحبه ها با رو مه ها و همچنین در مستندی که از تلویزیون پخش شد، فقط روی سنگسار تاکید . این مطالبه من و مردم پارس آباد است. می خواهم طوری با این فرد برخورد شود تا برای دیگران درس عبرتی شود و دیگر هیچ ای در معرض اذیت و آزار ی قرار نگیرد.مردم چقدر با شما ابراز همدردی کرده اند، برای پرداخت دیه یا موارد دیگر؟مردم مغان که همه با هم پشت ما هستند. علاوه بر آن از مشهر، کارخانه داری زنگ زده و گفته هر کمکی از دستم بر می آید، بگویید تا انجام بدهم. از شیراز یک بازاری زنگ زده است. از اهواز اینجا آمده بودند. از طایفه بختیاری اینجا آمدند. از قائمشهر ، آستارا ، اصفهان و همه جا آمدند.امین جباری حقوقی خانواده اصلانی: مردم پارس آباد تفاضل دیه را می دهندجوان خوش ذوق و تحصیلکرده ای است که الان دیگر معتمد خانواده آتناست. خودش می گوید از وقتی که آتنا گم شد، دغدغه اش این دختر بوده است. آن قدر برای پیدا شدن آتنا و مسائل بعد از قتل وی ، انرژی گذاشته است که دیگر خانواده آتنا به او اعتماد کامل پیدا کرده اند. البته قرائن حکایت از آن دارد که او درست می گوید؛ پدر آتنا بیشتر سخنانش را با امین جباری هماهنگ می کند و موقع خداحافظی از منزل نیز مادر بزرگ آتنا، خطاب به او می گوید:«بگذار این آقای خبرنگار برود من با تو کار دارم». من سعی در گفت وگو با وی بیشتر مسائل حقوقی را از حقوقی خانواده آتنا بپرسم.اینکه می گویند قاتل از سندروم پدوفیلی رنج می برد، چقدر صحت دارد؟تقریبا چند روز پیش، در منزل مادربزرگی مادر آتنا، مراسم سوگواری برای آتنای عزیز برقرار بود که بسیاری از مسئولان شهر در هیاتی بالغ بر 50 نفر در آن حضور داشتند. از محترم مردم شریف پارس آباد و محترم شهر تا فرماندهی محترم پارس آباد، جناب سرهنگ بهمنی و برخی اعضای شورای شهر و معتمدان بازار، همه حضور داشتند.در آن جمع شهر آقای شکور پورحسین ، سپس شهر و نهایتا فرماندهی نیروی انتظامی شهر سخنانی را بیان د. نکته جالب توجه این بود که هم شهر در مجلس به طور اجمالی و هم فرماندهی نیروی انتظامی به طور صریح، درمورد سلامت روانی قاتل صحبت هایی داشتند. فرماندهی نیروی انتظامی پارس آباد در همان جمع درباره سلامت روانی قاتل فرمودند، گزارش پزشکی قانونی آمده و در آن تصریح کرده که قاتل حتی از خود شما هم سالم تر است. یعنی قاتل هم در زمان ارتکاب جرم و هم اینک، از سلامت روانی کامل برخوردار بوده است. بنابراین جرم را عامدانه و عالمانه انجام داده است.جناب آقای پورحسین نیز خطاب به خانواده آتنا گفتند که جای هیچ نگرانی نیست و اینکه بخواهند به بهانه روانی بودن قاتل روند رسیدگی به پرونده را طولانی کنند، شایعه است و نگران چیزی نباشید چون این مسائل وارد نیست.آن گونه که می گویند مسئولان استان دستور داده اند به پدرآتنا شغل و همچنین منزل مناسبی داده شود تا شاید مقداری از درد و عذاب این خانواده کاسته شود و بهتر بتوانند تنها دختر خود را تربیت کنند. آیا این موضوع صحت دارد؟همان گونه که می دانید بعد از این فاجعه جانگداز، آقای ، رییس جمهوری به خانواده آتنا تسلیت گفتند و دستور رسیدگی به وضعیت این خانواده را صادر د. پیرو این ماجرا، آقای استاندار و همچنین فرماندار شهر پارس آباد پیگیر این بودند که در بنگاه اقتصادی کشت و صنعت پارس شغلی به پدر آتنا داده شود. البته این ها تاکنون در حد حرف بوده و هنوز خبری نیست.در مورد منزل نیز همین طور است. هنوز هیچ حرف جدی به میان نیامده است. البته همان طور که از پدر آتنا شنیدید، وی هم تمایلی به این ندارد که قبل از قصاص قاتل، به این مسائل ورود کند.آن طور که بهنام پدر آتنا و برخی همسایه های قاتل می گویند، آن ها از سوابق او اطلاعی نداشتند. چطور می شود در شهر کوچکی مثل پارس آباد، ی از پرونده آقای اسماعیل اطلاعی نداشته باشد؟مساله این است که برخی می دانستند. ولی یا از ترس شان نمی گفتند یا اینکه خودشان هم از حامیان وی بودند.ماجرای نصف دیه چیست ؟ اگر به عنف ثابت نشود، باید خانواده دیه قاتل را بپردازد؟مساله حقوقی این ماجرا این است که اگر یک مرد، یک زنی را بکشد، چون دیه یک زن نصف دیه مرد است ، خانواده مقتول باید نصف دیه را پرداخت کنند تا قصاص صورت گیرد.در مورد پرونده تلخ آتنا موضوع متفاوت تر است. چون احتمالا ، قاتل به خاطر ی به عنف و به عنف محکوم به می شود. وقتی محکوم به شود دیگر بحث قصاص نیست که نیاز به نصف دیه داشته باشد.اما اگر این عنوان مجرمانه را در پرونده نگذارند و به خاطر قتل، به قصاص محکوم شود، ماده 428 قانون مجازات ی مصوب 1392 اذعان می کند: «در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه ، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود».مساله سوم این است که حتی اگر از این ماده هم استفاده نکنیم و مساله دیه پیش بیاید، ملت شریف مغان ، چندین برابر دیه را پرداخت خواهند کرد تا هر چه سریع تر این ابلیس آدم رویی که دختر این ملت را کشت ، قصاص شود. هم از مردم مغان اعلام آمادگی د، هم از هنرمندان و ورزشکاران و هم اینکه خودمان هستیم و نمی گذاریم موضوع به رییس قوه قضاییه و این ها بکشد.بله من هم وقتی از اردبیل می آمدم، راننده تا ی می گفت من درآمد روزانه ام را می دهم؟به هر حال خواست عمومی است و مردم همکاری می کنند.یک موضوع دیگر این است که گویا شما ابراز علاقه کرده بودید، نزد رییس جمهوری بروید؟نه چنین نبود. اصل ماجرا این طور بود که در خبرها آمد، ظاهرا ریاست محترم جمهوری خواستار دیدار با خانواده آتنا شده است. ما از صحت و سقم این ماجرا خبردار نبودیم ولی استقبال کردیم. یعنی طرح دیدار خانواده آتنا با رییس جمهوری، استقبال از آن خبر بود. اگر هم برویم یک خواسته بیشتر نداریم و آن نیز طرح یک موضوع عام المنفعه است که راه اندازی بنیاد آتناست تا در این بنیاد به موضوعاتی مانند کودک آزاری پرداخته و از تکرار موارد مشابه جلوگیری شود. این گونه هم روح آتنا شاد می شود و هم نام او ماندگار می ماند و به سهم خودمان ، این فلاکت ها و فاجعه ها را کم می کنیم. این یکی از مطالبات خانواده آتناست. از همه فعالان اجتماعی و هنرمندان و ورزشکاران هم می خواهیم این موضوع را پیگیری کنند.«ناصر فکوهی» انسان شناسی با اشاره به ماجرای قتل آتنا: هردو خانواده درون کابوس هستندگلاره کلانتریهنگامی که در موتور جست وجوگر گوگل درباره ابراز همدری پارس آبادی ها با خانواده اسماعیل را جست وجو غیر از یک مصاحبه با مادر و برادر قاتل به موردی برخورد ن ! درست است که اسماعیل قاتل دختر 7 ساله ای است که اکنون آمال هایش برای همیشه ناتمام مانده، اما آیا خانواده قاتل نباید مورد همدردی اهالی قرار می گرفتند تا بتوانند این ضایعه را راحت تر به فراموشی بسپارند؟! در واقع حکایت به گونه ای دیگر رقم خورد.آتنا دیگر زنده نیست و همه آرزوهای این دختر 7 ساله برای همیشه ناتمام مانده و دختر بعد از تعرض به طرز فجیعی به قتل رسیده است.در این شرایط خبر به خانواده آتنا رسید و خشم اهالی پارس آباد را برانگیخت و گویی ماجرا به تازگی شروع می شود و این اتفاق را به یک شوک برای اهالی پارس آباد و بلکه مردم ایران، تبدیل کرد، به طوری که زن و مرد و پیر و جوان نمی شناسد. آن ها جلوی مغازه این مرد ک
فراری چنان در روند فوق العاده خود استمرار داشته که به گزارش موسسه برند فایننس که در زمینه ارزی برندها فعالیت می کند، امروز قدرتمندترین برند در جهان به شمار می رود.اگر ادعا کنیم هیچ برند خودروسازی نیست که بتواند با فراری رقابت کند، اشتباه نکرده ایم. این برند مظهر شیوه منحصربه فرد ایتالیایی و ی اروپایی است.به گزارش « اخبار خودرو » ، فراری در سال ۱۹۳۹ توسط انزو فراری تاسیس شد و نخستین خودروی خود را در سال ۱۹۴۰ تولید کرد. از آن زمان به بعد، این برند اسب نشان همواره پیشتاز عرضه خودروهای شگفت انگیز بوده است.فراری چنان در روند فوق العاده خود استمرار داشته که به گزارش موسسه برند فایننس که در زمینه ارزی برندها فعالیت می کند، امروز قدرتمندترین برند در جهان به شمار می رود.در ماه مه ۲۰۱۲ یک خودروی فراری ۲۵۰ gto مدل ۱۹۶۳ به گران ترین خودرو در تاریخ خودروسازی بدل شد و با قیمت ۳۸٫۱ میلیون دلار به فروش رسید. علاوه بر این ها فراری در مسابقات فرمول ۱ نیز حضور پررنگی داشته، به عنوان قدرتمند ترین تیم شناخته شده و دارای بیشترین عنوان قهرمانی است.فراری ۲۸۸ gtoبه باور بسیاری بهترین مدل فراری که در دهه ۱۹۸۰ میلادی تولید شد، ۲۸۸ gto بود که نخستین «ابرخودروی» فراری به شمار می رفت و این نکته در آن زمان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود.فراری 288 gtoفراری ۲۸۸ gtogto با طراحی زیبای خود از مواد ترکیبی در بدنه کشیده و خو ده اش بهره می برد. چراغ های چهارگوش بزرگ، گلگیرهای برجسته و دریچه های هوای آن شباهت زیادی به جد کبیر این ماشین یعنی ۲۵۰ gto داشت.فراری تنها ۲۰۰نسخه از این خودرو را تولید کرد که همگی پیش از شروع تولید آن به فروش رسیدند.دینو ۲۰۶ gtاین طور که پیداست با گذشت زمان فراری دینو ۲۰۶ gt از محبوبیت بیشتری برخوردار می شود. با این که بازار دینو در ابتدای عرضه آن در سال ۱۹۶۷ چندان داغ نبود، اما به مرور توانست قابلیت های درخشان در رانندگی و طراحی منحصربه فرد خود را اثبات کند.دینو ۲۰۶ gtدینو ۲۰۶ gtدینو نخستین خودروی اسپرت کوچک فراری بود که برای فروش انبوه ساخته می شد. بسیاری آن زمان به سایز کوچک این ماشین می خندیدند، اما وقتی پشت فرمان آن می نشستند، نظری کاملا متفاوت پیدا می د.فراری ۳۶۵ دایتونا gtb/4دان جانسن بازیگر مجموعه تلویزیونی «پلیس میامی» به داشتن سلیقه ای عالی در خودرو مشهور است. دایتونای سیاه رنگی که او در این مجموعه تلویزیونی می راند، هر ماشین دیگری را از سکه می انداخت و این نکته گویای همه چیز درباره این خودرو است.فراری ۳۶۵ دایتونا gtb/4فراری ۳۶۵ دایتونا gtb/4طراحی منحصربه فرد ۳۶۵ gtb/4 عملا فاقد هر زاویه ای است و قسمت جلوی آن تاحدی منحنی است و از چراغ های راهنمای بزرگ بهره می برد. زیر کاپوت کشیده و بزرگ این ماشین که ظاهری شیک و خاص به آن می دهد، یک موتور قوی ۴٫۴لیتری v12 قرار دارد.۲۵۰ gt کالیفرنیا اسپایدر lwbاین مدل اسپایدر (کروکی دوسرنشین) فراری موردپسند تمام مجموعه داران خودروی جهان است. عنوان کالیفرنیا در نام این خودرو نشان دهنده آن است که عملا برای ثروتمندان یی طراحی و ساخته شده است.250 gt کالیفرنیا اسپایدر lwb250 gt کالیفرنیا اسپایدر lwbاسکاگلیتی، نابغه شهیر عالم خودروسازی کالیفرنیا، اسپایدر را به عنوان نسخه بدون سقف مدل مشهور ۲۵۰ gt طراحی کرد و این خودرو را با استفاده از آلومینیوم در کاپوت، درها و صندوق عقب تا حد ممکن سبک ساخت.فاصله زیاد محورها و کاپوت کشیده این ماشین، که تنها ۵۰نسخه از آن ساخته شد، ظاهری شیک و جذاب به آن بخشیده است.فراری ۲۵۰ gt0این مدل فراری یک ماشین مسابقه ای نادر است و شاید به همین خاطر است که چند سال پیش با قیمتی حدود ۴۰میلیون دلار به فروش رسید و رکوردی بی سابقه را در تاریخ خودروسازی به نام خود ثبت کرد.فراری 250 gt0فراری ۲۵۰ gt0اکثر مجموعه داران خودرویی بر این باورند که فراری ۲۵۰ gto با موتور v12 300اسب بخاری خود ارزش این قیمت بالا را دارد. موتور قوی این ماشین در کنار ظاهر بی نظیر و آرمانی آن به بدل شدن این ماشین به خودرویی شاخص کمک کرده است. تنها ۳۶نسخه از این مدل بین سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۴ تولید شد.فراری ۵۱۲ bbهرگز نباید فریب جثه کوچک فراری ۵۱۲ bb را خورد. این خودروی موتور میانی، یک برلینتا با ر تمام عیار است که نیروی خود را از یک موتور ۵لیتری ۱۲سیلندر با دو ردیف سیلندر های افقی متقابل، تامین می کند.فراری 512 bbفراری ۵۱۲ bbاین مدل فراری با ظاهر جدید خود در سال ۱۹۷۶ جانشین مدل ۳۶۵ gt4/bb شد. نام ۵۱۲ اشاره به موتور ۵لیتری ۱۲سیلندر آن دارد. نیروی موتور این ماشین اندکی کمتر از ۳۶۰اسب بخار بود و همان طور که در تصویر قابل مشاهده است، رینگ های عقب آن اندکی پهن تر از رینگ های جلویی آن هستند.فراری ۲۵۰ تستا روسابسیاری می گویند فراری ۲۵۰ تستا روسا زیباترین خودرویی است که فراری تاکنون طراحی کرده است. غیر از ظاهر آن، این خودرو در دوران خود رقیبی سرسخت برای اتومبیل های دیگر بود و به معنی واقعی کلمه هر چیزی را که در پیست سر راهش قرار می گرفت، کنار می زد.فراری 250 تستا روسافراری ۲۵۰ تستا روسادر سال های ۱۹۵۸، ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ این فراری ۲۵۰ تستا روسا بود که برنده مسابقات ۲۴ساعته لمان شد و آ ین خودروی موتور عقبی بود که در این مسابقات پیروز شد. این ماشین نیز توسط اسکاگلیتی طراحی و ساخته شد.۲۵۰ gt لوسو برلینتادوستداران فراری که با ۲۵۰ gt لوسو آشنایی دارند، آن را «برلینتا لوسو» می نامند. برخلاف بسیاری دیگر از مدل های فراری که در دهه ۱۹۶۰ ساخته شده اند، لوسو برای شرکت در مسابقات طراحی نشده و برای فروش در بازار لو ساخته شده بود.250 gt لوسو برلینتا250 gt لوسو برلینتادر مقایسه با ۲۵۰ gt برلینتا این ماشین دارای شکوه و زیبایی بیشتر، فضای ک ن بیشتر و همچنین جزئیات تجملاتی تر و یکی از ماشین های موردعلاقه استیو مک کوئین بازیگر مشهور هالیوودی بود. این نخستین بار بود که فراری توجهی ویژه را به راحتی و لو بودن ک ن ماشینش اختصاص می داد.فراری ۲۷۵ gtb/4 برلینتاسالیان سال است که خودروهای فراری با رنگ قرمز شناخته می شوند، نه با رنگ زرد. اما ۲۷۵ gtb/4 با رنگ زردش واقعا شایسته برند فراری است.فراری 275 gtb/4 برلینتافراری ۲۷۵ gtb/4 برلینتااین ماشین که در نمایشگاه پاریس ۱۹۶۶ به نمایش درآمد، خودرویی بسیار خارق العاده و شگفت انگیز به نظر می رسید که با گذشت ۵۰سال هنوز هم زیبا و جذاب به نظر می رسد. این ماشین که جانشین مدل ۲۵۰ و نخستین خودروی تولید انبوه فراری است، با موتور ۳٫۳لیتری v12 خود قادر به تولید ۳۰۰اسب بخار نیرو است.فراری ۴۰۰ کوپه اسپیشالفراری ۴۰۰ کوپه اسپیشال همان طور که از نامش پیداست، خودرویی خاص است. ظاهرا رئیس فیات در سال ۱۹۵۹ خودرویی کاملا متفاوت می خواسته و به همین خاطر این فراری جعبه ای شکل به طور خاص برای رئیس کمپانی فیات، جیانی آنی یلی ساخته شده است که از یک موتور ۳۴۰اسب بخاری با موتور v12 بهره می گیرد.فراری 400 کوپه اسپیشالفراری ۴۰۰ کوپه اسپیشالگرچه طراحی این ماشین به اصطلاح جعبه ای است اما ظاهر آن به قدری متفاوت و زیباست که بسیاری از مدل های فراری به گرد پایش هم نمی رسند.نویسنده : علی منصوریعلی منصوری نویسنده : علی منصوریمشاهده تمام مطالب علی منصوری علی منصوری 44 نوشته در اخبار خودرو دارد. درباره نویسنده :

جهت دریافت آ ین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی اخبار خودرو بپیوندید
آتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل رنگرز قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, قاتل آتنا , قتل اتنا, قاتل اتنا, آتنا, قاتل آتنا شد, اسماعیل رنگرز, اسماعیل جعفرزاده, قبر قاتل آتنا, قبر اسماعیل جعفرزاده, قبر اسماعیل رنگرز, قبر قاتل آتنا اصلانی, جنازه قاتل آتنا, جنازه اسماعیل رنگرز, محل دفن قاتل آتنا, دفن قاتل آتنا, تدفین قاتل آتنا, جنازه اسماعیل جعفرزاده, قره آغاج,قبر قاتل آتنا کجاست؟ | جنازه اسماعیل جعفرزاده (رنگرز) قاتل آتتا که چهارشنبه 29 شهریور در پارس آباد شد، قرار بود در روستای پدری اش (روستای قره آغاج) دفن شود. اما مخالفت شدید مردم قره آغاج با دفن جنازه قاتل آتنا در این روستا، مسئولان را مجبور کرد در جستجوی گورستانی که جسد قاتل آتنا را بپذیرد، به قبرستان ی ها در تبریز بروند... : آتنای ایران 1
بیشتر ببینید: آتنای ایران 2
بیشتر ببینید: مستند آتنا فرشته مغان
بیشتر ببینید: قاتل آتنا .اهالی روستای قره آغاج از پذیرش جنازه قاتل آتنا، امتناع کرده و با مخالفت شدید مانع دفن ایشان درخاک آبا واجدادی خویش شدند.محل دفن قاتل آتنابه گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شنیده ها از محل دفن اسماعیل رنگرز، قاتل آتنا اصلان حاکی از آن است که اهالی روستای قره آغاج از پذیرش جنازه قاتل آتنا، امتناع کرده و با مخالفت شدید مانع دفن ایشان درخاک آبا واجدادی خویش شدند.از قرار معلوم جنازه در تبریز در گورستان مخصوص یها که در مکانی برهوت است دفن خواهد گردید.آتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل رنگرز قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, قاتل آتنا , قتل اتنا, قاتل اتنا, آتنا, قاتل آتنا شد, اسماعیل رنگرز, اسماعیل جعفرزاده, قبر قاتل آتنا, قبر اسماعیل جعفرزاده, قبر اسماعیل رنگرز, قبر قاتل آتنا اصلانی, جنازه قاتل آتنا, جنازه اسماعیل رنگرز, محل دفن قاتل آتنا, دفن قاتل آتنا, تدفین قاتل آتنا, جنازه اسماعیل جعفرزاده, قره آغاج,ع : جنازه قاتل آتنا بر دار مجازاتآتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل رنگرز قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, قاتل آتنا , قتل اتنا, قاتل اتنا, آتنا, قاتل آتنا شد, اسماعیل رنگرز, اسماعیل جعفرزاده, قبر قاتل آتنا, قبر اسماعیل جعفرزاده, قبر اسماعیل رنگرز, قبر قاتل آتنا اصلانی, جنازه قاتل آتنا, جنازه اسماعیل رنگرز, محل دفن قاتل آتنا, دفن قاتل آتنا, تدفین قاتل آتنا, جنازه اسماعیل جعفرزاده, قره آغاج,آتنا, آتنا اصلانی, قتل آتنا, مرگ آتنا, ماجرای آتنا, قتل اتنا, قاتل آتنا, قاتل آتنا اصلانی, قاتل آتنا, اسماعیل رنگرز, اسماعیل رنگرز قاتل آتنا, اسماعیل جعفرزاده, قاتل آتنا , قتل اتنا, قاتل اتنا, آتنا, قاتل آتنا شد, اسماعیل رنگرز, اسماعیل جعفرزاده, قبر قاتل آتنا, قبر اسماعیل جعفرزاده, قبر اسماعیل رنگرز, قبر قاتل آتنا اصلانی, جنازه قاتل آتنا, جنازه اسماعیل رنگرز, محل دفن قاتل آتنا, دفن قاتل آتنا, تدفین قاتل آتنا, جنازه اسماعیل جعفرزاده, قره آغاج,ع : جنازه قاتل آتنا بر دار مجازات‹›