فهرست نهایی انگلیس برای جام جهانی

خبرگزاری رویترز نوشت ایران تلاش های بی ثمری برای دسترسی به بانکداری انگلیس و ایجاد حساب های موقت در بانک های انگلیس داشته است.به گزارش پایداری ملی منابع مالی در اروپا می گویند ایران از بانک انگلیس خواسته تا حساب های موقت ویژه ای را برای بانک هایش ایجاد کند اما تا کنون اقداماتش برای رفع موانعی که آن را از سیستم بانکی اروپا جدا نگه داشته علی رغم برداشته شدن تحریم ها از یک سال قبل بی ثمر مانده است.خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع بانکی در ایران و غرب و همچنین منابع آشنا به موضوع نوشت تهران با درخواست حساب های موقت بصورت مستقیما از بانک مرکزی انگلیس به سمت سیستم بانکداری انگلیس حرکت کرد.چنین حساب هایی به بانک مرکزی ایران یا زیرمجموعه های بانک های ایران در انگلیس اجازه می دهد دریافت ها و پرداخت های خود را به واحد پول استرلینگ انجام دهند.یکی از منابع غربی می گوید: «چنین امری پیام بزرگی به بازار می فرستد. کدام بانک بازرگانی دریافت های بانکداری انگلیس را متوقف می کند؟ هیچکدام. البته بنظر بانکداری انگلیس تمایلی به حل مشکل در حال حاضر ندارد. بانکداری انگلیس در برابر هرگونه دخ مثبت برای کمک به تجارت میان ایران و بریتانیا مقاومت کرده است.»یک مقام ارشد در سیستم بانک...
صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنگزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید... گزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید...
توضیح؛ برخی از تصاویر از اینستاگرام و سایر رسانه های مجازی جمع آوری شده است. صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎‹›
60. سالواتوره اسکیلاچی (ایتالیا)سالواتوره اسکیلاچیسالواتوره اسکیلاچی مهاجم تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 1990 بود و طی 7 بازی در این رقابت ها آمار فوق العاده 6 برد و 1 تساوی را به ثبت رسانید و 6 بار نیز دروازه حریفان را گشود. اسکیلاچی که یک مهاجم سریع و با اعتماد به نفس بالا بود، از شم گ نی خوبی برخوردار بود و بسیار فرصت طلب نشان می داد. اوج درخشش فوتبال وی به جام جهانی 1990 باز می گردد. او از همان ابتدای تورنمنت درخشش خود را آغاز نمود. در دیدار اول مقابل اتریش، سه دقیقه پس از ورودش به زمین زننده تک گل پیروزی بخش آت بود. در دیدار مقابل نیز به عنوان یار جانشین به زمین رفت، اما از بازی مقابل چ لواکی فرصت یافت جانشین آندره آ کارنواله در ترکیب فی تیمش شود و باز هم برای ایتالیا گ نی کرد. در مرحله یک هشتم نهایی یکی از دو گل پیروزی بخش ایتالیا مقابل اروگوئه را به ثمر رساند و زننده تک گل تیمش در مقابل جمهوری ایرلند در مرحله یک چهارم نهایی بود تا ایتالیا بار دیگر فرصت حضور در جمع چهار تیم برتر مسابقات را ب نماید. با وجود اینکه در مرحله نیمه نهایی دروازه آرژانتین را نیز گشود، اما گل کانیجیا موجب شد بازی به وقت اضافی و ضربات پن ی بکشد و وی و تیمش با وجود شایستگی از حضور در فینال باز بمانند. در دیدار رده بندی زننده گل پیروزی بخش ایتالیا مقابل انگلیس از روی نقطه پن ی شد، تا اسکیلاچی نقش بسزایی در عملکرد درخشان ایتالیا در این دوره داشته باشد و به تنها بازیکن تاریخ جام جهانی بدل شود که علی رغم اینکه تیمش قهرمان نشد، اما هم کفش طلا و هم توپ طلای مسابقات را ب نماید. وی در تیم منتخب جام جهانی 1990 نیز جای گرفت.بازی برجسته اسکیلاچی در جام جهانی: اسکیلاچی نیز یکی از معدود بازیکنانی است که در همه بازی هایش در جام جهانی درخشیده، بنابراین انتخاب یک بازی برای وی نیز دشوار است. شاید بتوان بازی مقابل جمهوری ایرلند در مرحله یک چهارم نهایی را که سند صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی را امضا کرد، بهترین بازی وی در جام جهانی دانست.59. یورگن کلینزمن (آلمان)یورگن کلینزمنیورگن کلینزمن مهاجم تیم ملی آلمان در 3 جام جهانی 1990، 1994 و 1998 بود و در 17 حضورش در این مسابقات 11 پیروزی، 4 تساوی و 2 ش ت ب نمود و 11 بار نیز دروازه حریفان را گشود. کلینزمن که در دوران خودش از محبوبیت بالایی برخوردار بود، یک مهاجم دوپا و بسیار فرصت طلب بود. کلینزمن در تمامی دیدارهای آلمان غربی در جام جهانی 1990 به میدان رفت و به این تیم کمک کرد تا برای سومین بار قهرمان جهان شود. کلینزمن در اولین بازی اش در جام جهانی موفق شد دروازه یوگوسلاوی را بگشاید. وی سپس در مقابل امارات نیز گ نی کرد، اما گل وی در مقابل هلند یکی از مهمترین گل هایش برای ژرمن ها بود. کلینزمن 3 گل در جام جهانی 90 زد و به همراه آلمان قهرمان این مسابقات شد و در تیم منتخب جام جهانی قرار گرفت. کلینزمن در هر پنج بازی آلمان در جام جهانی 1994 نیز به میدان رفت و گ ن اول تیمش در این رقابت ها بود. کلینزمن در دیدار اول آلمان مقابل بولیوی، زننده تک گل پیروزی بخش تیمش بود. در تساوی 1-1 مقابل اسپانیا نیز برای آلمان گ نی کرد و در پیروزی 3-2 مقابل کره جنوبی بریس کرد، تا در هر سه دیدار مرحله گروهی دروازه حریفان را بگشاید. کلینزمن در جریان برد 3-2 آلمان مقابل بلژیک باز هم گ نی کرد تا تیمش به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کند، اما ش ت 2-1 مقابل بلغارستان مانع پیشروی بیشترشان شد. کلینزمن به صورت مشترک کفش نقره بهترین گ ن جام جهانی 1994 با پنج گل زده را ب کرد. در جام جهانی 1998 باز هم کلینزمن مهاجم اول ژرمن ها بود. وی در دو دیدار مرحله گروهی مقابل و ایران گ نی کرد و در مرحله یک هشتم نهایی گلی سرنوشت ساز مقابل مکزیک به ثمر رساند. اما ش ت 3-0 مقابل کرواسی پایانی بر افسانه کلینزمن در تیم ملی آلمان بود. کلینزمن ششمین گ ن برتر تاریخ جام جهانی و سومین گ ن برتر آلمان در تاریخ این مسابقات است. همچنین وی به اولین بازیکنی بدل شد که در سه جام جهانی حداقل سه گل به ثمر می رساند، اتفاقی که بعدها توسط رونالدو و میروسلاو کلوزه تکرار شد.بازی برجسته کلینزمن در جام جهانی: بازی در مقابل هلند در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی 1990 که وی زننده یکی از گل های تیمش بود و به عقیده بسیاری بهترین بازی یورگن کلینزمن در سطح ملی در این بازی رخ داد.58. زیزینیو (برزیل)زیزینیوزیزینیو هافبک هجومی تیم ملی برزیل در جام جهانی 1950 بود و طی چهار حضور در این رقابت ها سه برد و یک ش ت ب نمود و 2 بار نیز گ نی کرد. از او به عنوان یکی از کاملترین بازیکنان تاریخ فوتبال نام برده می شود که دارای مجموعه ای کامل از توانایی های هجومی مختلف شامل تکنیک فوق العاده، توانایی شوتزنی با هر دو پا، قدرت دید بالا، قدرت سرزنی و ارسال و همچنین حداکثر استفاده از توپ های مرده بود. وی در مرحله گروهی جام جهانی 1950 فقط یک بار مقابل یوگوسلاوی بازی کرد که موفق به گ نی نیز شد، اما حضور وی همواره موجب می شد خط هجوم برزیل غیر قابل مهار به نظر رسد. در دو برد 7-1 مقابل سوئد و 6-1 مقابل اسپانیا بدون شک شاهد یک ستاره فوق العاده بودیم که بارها موقعیت گ نی خلق کرد. در دیدار مقابل اسپانیا زننده یکی از گل های تیمش بود. برزیل در یوم ماراکانا فقط به یک مساوی از دیدار مقابل اروگوئه نیاز داشت، تا به اولین قهرمانی خود در جام جهانی دست یابد، اما ش ت ناباورانه مقابل اروگوئه، یک ملت را با چشمانی اشکبار به سوی خانه هایشان روانه کرد. برزیل نایب قهرمان شد و زیزینیو در پایان این مسابقات با عملکرد درخشانش ضمن حضور در تیم منتخب، توپ طلای بهترین بازیکن جام جهانی 1950 را ب نمود.بازی برجسته زیزینیو در جام جهانی: زیزینیو در دو دیدار مقابل سوئد و اسپانیا در مرحله گروهی فینال جام جهانی 1950 بسیار خوش درخشید و به همین دلیل توپ طلای بهترین بازیکن جام را ب نمود.57. ژرسون (برزیل)ژرسونژرسون هافبک تیم ملی برزیل در دو جام جهانی 1966 و 1970 بود و طی 5 بازی در این رقابت ها، 4 برد و 1 ش ت ب نمود و 1 بار نیز موفق به گ نی شد. وی که به دلیل پای چپ فوق العاده و هوش وافرش به "چپ پای طلایی" و "مغز" ملقب بود، یکی از بهترین های تاریخ فوتبال بود، که قادر بود از فاصله چهل متری توپ را به راحتی به مقصد رساند. هرچند وی در جام جهانی 1966 عملکرد خوبی نداشت و فقط در یک بازی به میدان رفت و به همراه برزیل با نتیجه 3-1 مغلوب مجارستان شد، اما در جام جهانی 1970 جبران کرد و یک جام جهانی رویایی را سپری کرد. وی در دیدار اول مرحله گروهی که طی آن برزیل موفق شد با نتیجه 4-1 چ لواکی را ش ت دهد، در ترکیب تیمش قرار داشت، اما در دو مسابقه جایی در ترکیب نداشت. ون در هر سه دیدار برزیل در مراحل یک چهارم نهایی مقابل پرو، نیمه نهایی مقابل اروگوئه و فینال مقابل ایتالیا به میدان رفت و عملکرد خوبی داشت. به ثمر رسیدن 15 گل در چهار دیدار سلسائو به همراه ون، نشان از عملکرد تحسین برانگیز وی داشت. وی به دلیل همین عملکرد خوبش به عنوان یکی از بهترین های تاریخ جام جهانی شناخته می شود. ژرسون در دیدار فینال مقابل ایتالیا زننده گل دوم و برتری تیمش بود و با عملکرد فوق العاده اش به عنوان بهترین بازیکن این دیدار لقب گرفت. وی در پایان مسابقات نیز ضمن حضور در تیم منتخب، جایزه توپ نقره ای دومین بازیکن برتر جام جهانی 1970 را ب نمود، تا همواره از وی به نیکی یاد شود.بازی برجسته ژرسون در جام جهانی: بی شک همگان ژرسون را با یک عملکرد فوق العاده و بی نقص در فینال جام جهانی 1970 که با پیروزی 4-1 برزیل مقابل ایتالیا همراه بود، به یاد می آورند. بازیکنی که در آن دیدار یک گل به ثمر رساند و عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود نمود.56. سیلویو پیولا (ایتالیا)سیلویو پیولاسیلویو پیولا مهاجم تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 1938 بود و طی چهار حضورش در این مسابقات، چهار برد به دست آورد و 5 بار نیز دروازه حریفان را گشود. پیولا را که اغلب به عنوان بهترین گ ن تاریخ سری آ می شناسند، در سطح ملی نیز مهره ای تاثیرگذار بود. پیولا یک مهاجم گ ن تمام عیار بود و از ویژگی های فیزیکی، هوش و کنترل توپ های فوق العاده با بازگشت به سمت دروازه حریف برخوردار بود و با پاس های ماهرانه برای هم تیمی هایش موقعیت های خوبی فراهم می نمود. توانایی های فنی و تکنیکی پیولا و تاکتیک پذیری بالایش وجه تمایز وی با سایر مهاجمان هم دوره اش بود. وی در اولین بازی اش در جام جهانی در مقابل نروژ و در اوقات اضافی بازی موفق شد گل دوم و برتری آت را به ثمر رساند. سپس در دیدار مقابل فرانسه و در حالیکه بازی با نتیجه 1-1 مساوی پیش می رفت، دو گل وارد دروازه میزبان مسابقات نمود تا ایتالیا به مرحله نیمه نهایی راه یابد. ایتالیا در دیدار مقابل برزیل موفق شد به سختی از سد حریف سرسخت خود عبور کند، تا برای دومین بار متوالی راه فینال مسابقات شود. در دیدار نهایی ایتالیا موفق شد با نتیجه 4-2 از سد مجارستان عبور کند، تا به اولین تیمی بدل شود که از عنوان قهرمانی خود در این مسابقات دفاع می کند. پیولا باز هم درخشید و دو گل وارد دروازه مجارستان کرد، تا مرد اول ایتالیا در راه ب عنوان قهرمانی باشد. وی با به ثمر رساندن 5 گل به صورت مشترک به عنوان دومین گ ن برتر مسابقات برگزیده شد و کفش نقره ای را از آن خود نمود. از سویی ضمن حضور در تیم منتخب مسابقات، به عنوان دومین بازیکن برتر موفق به دریافت توپ نقره ای دومین بازیکن برتر جام جهانی 1938 شد.بازی برجسته پیولا در جام جهانی: پیولا در سه بازی جام جهانی با گل هایش ایتالیا را به پیروزی رساند، اما دو گلی که وی در فینال به ثمر رساند، از اهمیت بالایی برخوردار بود و بی شک دلیل اصلی قهرمانی آت در آن جام وی بود.55. لئونیداس داسیلوا (برزیل)لئونیداس داسیلوالئونیداس داسیلوا مهاجم تیم ملی برزیل در دو جام جهانی 1934 و 1938 بود و طی 5 بازی در این رقابت ها 3 پیروزی، 1 تساوی و 1 ش ت به دست آورد و 8 بار نیز گ نی کرد. او که به مروارید سیاه ملقب بود، به دلیل انعطاف پذیری و چابکی اش به مرد لاستیکی نیز مشهور بود. لئونیداس از تکنیک و شم گ نی بالایی برخوردار بود و بسیاری وی را خالق ضربه برگردان می دانند. لئونیداس در تمامی 5 دیداری که در جام جهانی به میدان رفت موفق به گ نی شد. در جام جهانی 1934 برزیل در دور اول با نتیجه 3-1 مغلوب اسپانیا شد و از دور مسابقات حذف گردید. لئونیداس زننده تک گل تیمش در آن مسابقات بود. در جام جهانی 1938، برزیل در دور اول در یک دیدار جذاب و دیدنی موفق شد با نتیجه 6-5 از سد لهستان عبور کرد. لئونیداس در این دیدار هت تریک کرد و نقش بسزایی در برد تیمش ایفا کرد. در دیدار مقابل چ لواکی در مرحله یک چهارم نهایی، لئونیداس زننده تک گل برزیل بود و بازی در پایان با نتیجه 1-1 مساوی خاتمه یافت، تا بازی تکراری سرنوشت تیم صعود کننده به نیمه نهایی را روشن کند. در دیدار تکراری باز هم لئونیداس گ نی کرد تا برزیل با نتیجه 2-1 چ لواکی را ش ت دهد. لئونیداس دیدار بعدی برزیل در مقابل ایتالیا در مرحله نیمه نهایی را از دست داد تا ایتالیا موفق شود با برد 2-1 راهی فینال شود، علی رغم اینکه علت غیبت وی مصدومیت اعلام شد، هواداران به انتقاد از مربی پرداختند که به وی برای فینال مسابقات استراحت داده بوده است. لئونیداس در دیدار رده بندی مقابل سوئد به میدان رفت و دو گل به ثمر رساند تا سلسائو با نتیجه 4-2 پیروز شود و به مقام سوم مسابقات دست یابد. لئونیداس با به ثمر رساندن 7 گل زده آقای گل جام جهانی 1938 شد و ضمن حضور در تیم منتخب مسابقات، توپ طلای بهترین بازیکن جام را نیز ب نمود، تا اولین و یکی از تنها شش بازیکنی باشد که هم سابقه بهترین بازیکنی و هم سابقه آقای گلی در جام جهانی را داشته باشد.بازی برجسته لئونیداس در جام جهانی: دیدار اول برزیل در مقابل لهستان در جام جهانی 1938 که طی آن لئونیداس موفق به هت تریک شد. در آن دیدار که با برد 6-5 برزیل خاتمه یافت، لئونیداس گل برتری تیمش را زد، تا برزیل راهی مرحله بعدی شود.54. گزگوژ لاتو (لهستان)گزگوژ لاتوگزگوژ لاتو وینگر تیم ملی لهستان در سه جام جهانی 1974، 1978 و 1982 بود و طی 20 بازی در این رقابت ها 12 پیروزی، 4 تساوی و 4 ش ت ب نمود و 10 بار نیز دروازه حریفان را گشود. لاتو وینگری سریع بود که بسیار باثبات و کامل بود. او که قابلیت بازی در خط حمله را نیز داشت، از تمام کنندگی خوبی نیز برخوردار بود. اغلب وی را به دلیل درخشش در جام جهانی 1974 به خاطر می آورند. لاتو در همان اولین حضورش دو گل وارد دروازه آرژانتین کرد تا لهستان با نتیجه 3-2 پیروز شود. سپس دو بار دروازه هائیتی را گشود تا لهستان حریفش را با هفت گل از پیش رو بردارد. لهستان در گروهی که آرژانتین و ایتالیا در آن حضور داشتند به عنوان تیم اول راهی مرحله دوم گروهی شد. لاتو در مرحله بعدی زننده تک گل پیروزی بخش مقابل سوئد و گل پیروزی تیمش در مقابل یوگوسلاوی بود، تا لهستان در یک قدمی فینال قرار گیرد، اما ش ت در مقابل آلمان غربی، این تیم را راهی دیدار رده بندی کرد. لاتو در دیدار رده بندی نیز زننده تک گل پیروزی بخش لهستان مقابل برزیل بود، تا لهستان به اولین عنوان خود در جام جهانی دست یابد. وی با به ثمر رساندن 7 گل، آقای گل جام جهانی 1974 شد و کفش طلای مسابقات را ب نمود و همچنین در تیم منتخب جام جهانی 1974 قرار گرفت. در جام جهانی 1978 باز هم لاتو در ترکیب ثابت لهستان به میدان رفت و در مرحله اول گروهی زننده تک گل ارزشمند تیمش مقابل تونس بود، تا لهستان بالاتر از آلمان غربی به عنوان تیم اول راهی مرحله دوم گروهی شود. در مرحله دوم گروهی با اینکه یک گل در مقابل برزیل نیز به ثمر رساند، اما در گروهی که آرژانتین و برزیل مدعی در آن حاضر بودند، نتوانست راهی به جمع چهار تیم برتر مسابقات پیدا کند و حذف شدند. لاتو برای سومین دوره متوالی در جام جهانی به میدان رفت و باز هم یکی از بازیکنان اصلی تیمش بود. در برد 5-1 لهستان مقابل پرو در مرحله اول گروهی، زننده یکی از گل های تیمش بود تا در سه جام جهانی متوالی گ نی کرده باشد و لهستان بالاتر از ایتالیا به عنوان تیم اول راهی مرحله بعدی شود. سپس به لهستان کمک کرد تا در گروهی که شوروی و بلژیک در آن حضور دارند، به عنوان تیم اول صعود کند، اما ش ت 2-0 مقابل ایتالیا موجب شد باز هم لهستان از حضور در فینال جام جهانی منع شود. در دیدار رده بندی لهستان موفق شد با نتیجه 3-2 فرانسه قدرتمند را ش ت دهد تا برای دومین بار به عنوان سومی جام جهانی دست یابد. لاتو با به ثمر رساندن 10 گل رکورددار گ نی و با انجام 20 بازی، رکورددار بازی برای لهستان در تاریخ جام جهانی است و در هر دو عنوان تیمش در این مسابقات نقش داشته است.بازی برجسته لاتو در جام جهانی: لاتو در اکثر بازی هایی که در جام جهانی به میدان رفت عملکرد درخشانی داشت و گل های پیروزی بخش زیادی برای تیمش به ثمر رساند، اما دو گلی که در مقابل آرژانتین در مرحله اول گروهی جام جهانی 1974 و گلی که در مقابل برزیل در دیدار رده بندی همان جام به ثمر رساند، از ارزش زیادی برخوردار بود.53. کافو (برزیل)مار کافومار کافو م ع راست تیم ملی برزیل در چهار جام جهانی 1994، 1998، 2002 و 2006 بود که طی 20 حضورش در این رقابت ها 16 برد، 1 تساوی و 3 ش ت ب نمود. کافو یک بازیکن سریع، سختکوش و با ذهنیتی تهاجمی بود و بارها خط طولی زمین را می پیمود و به حملات تیمش اضافه می شد. وی که از توانایی تکنیکی و تاکتیکی بالایی برخوردار بود، سانترهای خوبی نیز ارسال می نمود و در بعد ی نیز بازیکن بزرگی بود. کافو در دیدار مقابل و هلند در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جام جهانی 1994 به عنوان یار جانشین به میدان رفت و در دیدار فینال مقابل ایتالیا، پس از مصدومیت جورجینیو از دقیقه 21 وارد زمین شد. این دیدار با نتیجه مساوی بدون گل خاتمه یافت و برزیل در ضربات پن ی پیروز میدان شد، تا کافو به اولین قهرمانی اش در جام جهانی دست یابد. در جام جهانی 1998 کافو به مهره ثابت برزیل در سمت راست خط دفاعی بدل شد و پس از صعود از مرحله گروهی، به برزیل کمک کرد با نتیجه 4-1 شیلی را از پیش رو بردارد. پیروزی سخت و شیرین 3-2 مقابل دانمارک با محرومیت کافو از حضور در نیمه نهایی همراه شد. برزیل موفق به ش ت هلند در نیمه نهایی شد تا راهی فینال شود، اما در دیدار فینال، برزیل نتوانست از پس میزبان قدرتمند مسابقات برآید و با نتیجه 3-0 ش ت خورد و به نایب قهرمانی رضایت داد. در جام جهانی 2002، با مصدومیت امرسون، کافو این بار به عنوان کاپیتان پیش از سایر بازیکنان برزیل به میدان رفت. وی به برزیل کمک کرد تا در هفت دیدار متوالی از سد حریفان عبور کند و برای پنجمین بار بر بام فوتبال جهان بایستد. کافو در این مسابقات عملکرد تحسین برانگیزی داشت و بارها با نفوذهای خود به خط حمله سلسائو اضافه شد، تا برزیل تیمی غیر قابل مهار باشد. کافو تنها بازیکن تاریخ فوتبال است که در سه فینال جام جهانی به میدان رفته و از این جهت رکوردی جاودانه به نام خود ثبت کرده است. در جام جهانی 2006 نیز کافو به عنوان کاپیتان به همراه برزیل حضور داشت و هرچند این تیم موفق شد با پیروزی 3-0 مقابل غنا به جمع هشت تیم برتر مسابقات صعود کند، اما ش ت در مقابل هلند پایانی بر کارنامه فوق العاده کافو در تاریخ جام جهانی بود. کافو با سه بردی که در این جام به همراه برزیل ب نمود به رکورد 15 برد در تاریخ جام جهانی دست یافت و تا سال 2014 رکورددار برد در جام جهانی بود، که این رکورد وی توسط میروسلاو کلوزه ش ته شد. کافو با وجود تمامی این آمار هیچگاه در تیم منتخب جام جهانی قرار نگرفت.بازی برجسته کافو در جام جهانی: حضور در سه فینال جام جهانی، نشان از یک بازیکن بزرگ می دهد و پیروزی در مقابل آلمان در فینال جام جهانی 2002 با ی مار کافو، بدون شک شیرین ترین و بهترین لحظه حضور وی در جام جهانی است. کافو در این دیدار عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد.52. یوهان نیسکنز (هلند)یوهان نیسکنزیوهان نیسکنز هافبک تیم ملی هلند در دو جام جهانی 1974 و 1978 بود و طی 12 بازی در این رقابت ها، 7 پیروزی، 2 تساوی و 3 ش ت ب نمود و 5 بار نیز دروازه حریفان را گشود. نیسکنز یک هافبک بسیار سختکوش و خستگی ناپذیر بود که از تکنیک بسیار خوبی نیز برخوردار بود و نقش غیر قابل انکاری در درخشش یوهان کرایف داشت. زمانی که صحبت از هافبک با تو با می شود (هافبک هایی که در هر دو زمینه دفاعی و هجومی از توانایی بالایی برخوردارند) نیسکنز یکی از اولین نام هایی است که به ذهن خطور می کند. نی نز در تمامی هفت دیدار هلند در جام جهانی 1974 در ترکیب ثابت به میدان رفت و به همراه یوهان کرایف ستاره نارنجی پوشان بود. پیروزی های متوالی و ارزشمند هلند در مقابل تیم هایی همچون اروگوئه، بلغارستان، آلمان شرقی، آرژانتین و برزیل موجب شد این تیم برای اولین بار راهی فینال جام جهانی شود. نیسکنز در دیدار مقابل بلغارستان در مرحله اول گروهی دو بار از روی نقطه پن ی گ نی کرد و در مرحله دوم گروهی دروازه آلمان شرقی و برزیل را باز کرد. در دیدار فینال، هلند با وجود اینکه بر روی کاغذ شانس بیشتری برای قهرمانی داشت و حتی با گل دقیقه 2 نیسکنز از روی نقطه پن ی پیش افتاد، اما این ژرمن ها بودند که با ی فرانتس باوئر به عنوان قهرمانی دست یافتند. یوهان نیسکنز با به ثمر رساندن 5 گل برنده کفش نقره بهترین گ ن مسابقات شد و در تیم منتخب جام جهانی 1974 قرار گرفت. در جام جهانی 1978 و در غیاب یوهان کرایف بار ی هلند در میانه میدان بر دوش نیسکنز افتاد و وی به هلند کمک کرد تا از مرحله گروهی صعود کند، هر چند در جریان ش ت مقابل اسکاتلند دچار مصدومیت شد و نتوانست در دو دیدار آتی هلند به میدان رود. در مقابل ایتالیا به میادین بازگشت و برد مقابل آت موجب دومین صعود متوالی به فینال شد، هرچند هلندی ها در فینال باز هم مغلوب میزبان مسابقات شدند و از قهرمانی بازماندند.بازی برجسته نیسکنز در جام جهانی: در مرحله دوم گروهی جام جهانی 1974 در حالی که برنده دیدار هلند و برزیل راهی فینال می شد، زوج نیسکنز-کرایف باز هم درخشید و هر کدام یک بار دروازه م ع عنوان قهرمانی را باز د، تا هلند به فینال مسابقات راه یابد.51. دینو زوف (ایتالیا)دینو زوفدینو زوف دروازه بان تیم ملی ایتالیا در چهار جام جهانی 1970، 1974، 1978 و 1982 بود و طی 17 مسابقه، 9 برد، 5 تساوی و 3 ش ت به همراه آت ب نمود و پنج بار موفق به کلین شیت شد. زوف که بدون شک یکی از بهترین دروازه بانان تاریخ فوتبال بود، بارها با واکنش های استثنایی اش دروازه تیمش را نجات داد. ثبات، خونسردی، قدرت ی بالا و واکنش های سریع از جمله خصوصیات بارز وی در طول دوران فوتبالش بود. در جام جهانی 1970، زوف ذخیره انریکو آلبرتوسی بود و به عنوان یک بازیکن ذخیره شاهد نایب قهرمانی تیمش در پایان مسابقات بود. در جام جهانی 1974 به ترکیب ثابت ایتالیا بازگشت، هرچند عملکرد ناامیدکننده آت در مرحله گروهی، موجب شد این تیم پایینتر از لهستان و آرژانتین از راهی به مرحله بعدی بازماند. در دو جام جهانی 1978 و 1982 اوضاع متفاوت بود و ایتالیا با خط دفاعی قدرتمندتری راهی میادین شد. در جام جهانی 1978 ایتالیا در گروه بسیار دشواری با حضور فرانسه، مجارستان و آرژانتین با ب سه برد متوالی راهی مرحله بعدی شد. تساوی مقابل آلمان غربی و ش ت تلخ مقابل هلند مانع راهی ایتالیا به فینال مسابقات شد و در دیدار رده بندی نیز ایتالیا با نتیجه 2-1 مغلوب برزیل شد تا با ب عنوان چهارمی از جام وداع کند. اما جام جهانی 1982 اوج درخشش دینو زوف بود. وی برای دومین دوره متوالی با بازوبند کاپیتانی آت به میدان رفت. ایتالیا جام را بسیار ناامیدکننده آغاز کرد و با ب سه تساوی متوالی مقابل لهستان، کامرون و پرو، فقط به دلیل گل زده بیشتر نسبت به کامرون راهی مرحله دوم گروهی و گروه مرگ شامل آرژانتین و برزیل شد. ایتالیا هر دو مدعی ی جنوبی را از پیش رو برداشت، تا راهی مرحله نیمه نهایی با حضور چهار تیم اروپایی شود. پیروزی 2-0 مقابل لهستان در نیمه نهایی و 3-1 مقابل آلمان غربی در فینال موجب شد، ایتالیا به اولین عنوان قهرمانی خود پس از جنگ جهانی دوم دست یابد. زوف با 40 سال و 133 روز سن به مسن ترین بازیکن فاتح تاریخ جام جهانی بدل شد و با ب دستکش طلایی مسابقات در تیم منتخب جام جهانی 1982 جای گرفت.بازی برجسته زوف در جام جهانی: زوف در هر دو دیدار نیمه نهایی و فینال جام جهانی 1982 عملکرد بسیار خوب و کم نقصی داشت و به عنوان کاپیتان ایتالیا موفق به ب عنوان قهرمانی مسابقات شد.100 بازیکن برتر تاریخ جام جهانی (بخش اول)100 بازیکن برتر تاریخ جام جهانی (بخش دوم)100 بازیکن برتر تاریخ جام جهانی (بخش سوم)100 بازیکن برتر تاریخ جام جهانی (بخش چهارم)
80. جاچینتو فاکتی (ایتالیا)جاچینتو فاکتیجاچینتو فاکتی م ع چپ تیم ملی ایتالیا در سه جام جهانی 1966، 1970 و 1974 بود و طی 12 بازی در این مسابقات، 5 پیروزی، 3 تساوی و 4 ش ت را تجربه کرد. سرعت، استقامت، فیزیک فوق العاده و ویژگی های تکنیکی به وی اجازه می داد که به عنوان یک وینگ بک فوق العاده در یادها بماند. وی هم شوت های فوق العاده ای به سمت چهارچوب شلیک می کرد و هم سانترهای بسیار خوبی ارسال می نمود. فاکتی به همراه ایتالیا راهی جام جهانی 1966 شد و در هر سه بازی این تیم به میدان رفت، اما ش ت تلخ در بازی پایانی گروه مقابل کره شمالی مانع راهی ایتالیا به دور بعدی شد. وی در جام جهانی 1970 کاپیتان ایتالیا بود و نقش بسزایی در سه کلین شیت متوالی در مرحله گروهی داشت. ایتالیا در مرحله یک چهارم نهایی موفق شد با نتیجه 4-1 از سد مکزیک عبور نماید و سپس در بازی قرن به سختی و با نتیجه 4-3 آلمان غربی را از پیش رو برداشت، تا راهی فینال شود. اما ش ت تلخ 4-1 مقابل برزیل، دست آت را از رسیدن به جام کوتاه کرد. فاکتی در پایان مسابقات به عنوان تنها بازیکن ایتالیایی در تیم منتخب جام جهانی 1970 قرار گرفت. وی در جام جهانی 1974 نیز کاپیتان ایتالیا بود، اما این بار ایتالیا خیلی زود و پس از ش ت مقابل لهستان در مرحله گروهی از دور مسابقات کنار رفت.بازی برجسته فاکتی در جام جهانی: مسابقه نیمه نهایی جام جهانی 1970 که به بازی قرن مشهور شد، روز درخشش بسیار از بازیکنان آت بود و جاچینتو فاکتی همچون لوییجی ریوا و جیانی ریورا بهترین عملکرد خود را در این مسابقه به نمایش گذاشت. فاکتی بارها با نفوذهای خود در این دیدار ژرمن ها را اذیت کرد و در پایان به تیمش کمک کرد تا پس از 32 سال راهی فینال جام جهانی شود.79. زیکو (برزیل)زیکوآرتور آنتونس کویمبرا ملقب به زیکو، هافبک هجومی برزیل در سه جام جهانی 1978، 1982 و 1986 بود و طی 14 حضور در این رقابت ها 9 برد، 4 تساوی و 1 ش ت ب نمود و 5 بار نیز دروازه حریفان را گشود. زیکو که یکی از تکنیکی ترین بازیکنان تاریخ فوتبال بود، یک بازیساز ماهر با دیدی عالی و یک تمام کننده فوق العاده بود که به "پله سفید" ملقب بود. زیکو در تمامی دیدارهای برزیل در جام جهانی 1978 به میدان رفت و البته در آن جام زیر سایه عملکرد فوق العاده جیرسئو قرار گرفت. زیکو در اولین حضورش در جام جهانی در جریان تساوی 1-1 برزیل مقابل سوئد در اولین بازی مرحله گروهی موفق به گ نی شد که به شکل مضحکی توسط داور مردود اعلام شد. زیکو کرنر ارسالی توسط نلینیو در دقیقه 90 را با ضربه ای سر به گل تبدیل کرد، اما زمانی که توپ روی هوا بود داور سوت پایان بازی را به صدا درآورد، تا بازی با همان نتیجه مساوی خاتمه یابد. برزیل به دلیل گل زده کمتر نسبت به اسپانیا به عنوان تیم دوم گروه، راهی مرحله دوم گروهی شد و در گروهی قرار گرفت که آرژانتین میزبان حضور داشت. زیکو در اولین دیدار مرحله دوم گروهی از روی نقطه پن ی دروازه پرو را گشود. برزیل این بار به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به آرژانتین به عنوان تیم دوم گروه از صعود به فینال بازماند و در دیدار رده بندی موفق شد از سد ایتالیا عبور کند و عنوان سومی را ب نماید. در جام جهانی 1982 زیکو بخشی از یک ترکیب فوق العاده بود و در کنار فالکائو، سوکراتس، ادر، تونینیو و جونیور به عنوان بهترین تیمی که قهرمان جام جهانی نشدند، شناخته می شوند. برزیل جام را بسیار خوب آغاز کرد و در مرحله اول گروهی از سد شوروی، اسکاتلند و نیوزلند مقتدرانه عبور کرد. زیکو در مقابل اسکاتلند یک گل و در مقابل نیوزلند دو گل به ثمر رساند، تا توانایی تمام کنندگی اش را به رخ بکشد. اما سلسائو بدشانس بود دو تیم مدعی ایتالیا و آرژانتین به عنوان تیم دوم از گروهشان صعود د و همگی تشکیل دهنده سخت ترین گروه تاریخ جام جهانی شدند. زیکو زننده یکی از گل های تیمش در مقابل آرژانتین بود تا برزیل چهارمین برد متوالی اش را ب کند، اما در روزی که پائولو روسی بسیار آماده به نظر می رسید، برزیل با نتیجه 3-2 مغلوب ایتالیا شد و در کمال شایستگی از گردونه مسابقات حذف شد. زیکو با به ثمر رساندن 4 گل برنده کفش برنز جام جهانی 1982 جای گرفت و در تیم منتخب آن مسابقات نیز حضور یافت. برزیل در جام جهانی 1986 بار دیگر با سبک ژوگو بونیتوی تله سانتانا (به معنای بازی زیبا) قدم به میادین گذاشت. زیکو به دلیل مصدومیت از بازی سوم مرحله گروهی مقابل ایرلند شمالی آن هم به عنوان یار جانشین به ترکیب برزیل اضافه شد و در هر سه حضورش در این جام به عنوان بازیکن نیمکت نشین وارد زمین شد. برزیل موفق شد با نتیجه 4-0 از سد لهستان عبور کند، اما در مرحله یک چهارم نهایی اسیر قدرت فرانسه شد. بازی دو تیم با نتیجه مساوی 1-1 خاتمه یافت، در حالی که زیکو یک پن ی در جریان بازی از دست داد. در ضیافت پن ی ها زیکو پن ی اش را به گل تبدیل کرد، اما سوکراتس و ژولیو سزار پن ی شان را از دست دادند، تا برزیل در کمال ناباوری باز هم از گردونه مسابقات حذف شود.بازی برجسته زیکو در جام جهانی:زیکو عملکرد فوق العاده ای در تمامی دیدارهای برزیل در جام جهانی 1982 داشت، اما شاید بازی مقابل آرژانتین در مرحله دوم گروهی جام جهانی 1982 که وی زننده یکی از گل های تیمش بود و برزیل را در یک قدمی حضور در نیمه نهایی قرار داد، بتوان برجسته تر از سایر بازی هایش دانست.78. آرین روبن (هلند)آرین روبنآرین روبن وینگر تیم ملی هلند در سه جام جهانی 2006، 2010 و 2014 بود که طی 15 حضور در این رقابت ها، 11 برد، 2 تساوی و 2 باخت ب نمود و 6 بار نیز دروازه حریفان را گشود. آرین روبن را عموماً به دلیل تکنیک فوق العاده، سرعت بالا و بالاخص پای چپ جادویی اش می شناسند که شوت های مهارنشدنی به سمت دروازه حریفان شلیک می کند. روبن در جام جهانی 2006 یکی از مهره های ثابت نارنجی پوشان هلند بود و در اولین حضورش در این مسابقات تک گل پیروزی بخش هلند مقابل صربستان و مونته نگرو را به ثمر رساند. اما ش ت در مقابل پرتغال در مرحله یک هشتم نهایی، مانع راهی هلند به مراحل بالاتر شد. مصدومیتی که قبل از جام جهانی 2010 گریبانگیر روبن شد، موجب شد وی دو دیدار ابت هلند را از دست بدهد و در دیدار سوم نیز به عنوان یار تعویضی به بازی رود. روبن در مرحله یک هشتم نهایی مقابل اسلواکی گل اول تیمش را به ثمر رساند تا هلند با نتیجه 2-1 پیروز میدان شود و وی نیز عنوان بهترین بازیکن زمین را ب نماید. ستاره تیم ملی هلند در جریان برد مقابل برزیل نیز در زمین حاضر بود و در مرحله نیمه نهایی نیز زننده یکی از گل های تیمش مقابل اروگوئه بود. هلند با نتیجه 3-2 از سد اروگوئه عبور کرد تا پس از 32 سال راهی فینال جام جهانی شود. اما روبن یکی از تلخ ترین خاطرات فوتبالی اش را در فینال تجربه کرد و یک موقعیت فوق العاده را در دقیقه 62 در مقابل کاسیاس از دست داد، تا گل اینیستا وی و تیمش را از قهرمانی محروم کند. روبن یکی از نامزدهای ب عنوان توپ طلای جام جهانی 2010 بود، هرچند در پایان نه جزو سه بازیکن برتر مسابقات لقب گرفت و نه در تیم منتخب جایی داشت. در جام جهانی 2014 شاهد بهترین عملکرد روبن بودیم. یک برد 5-1 دلچسب مقابل اسپانیا م ع عنوان قهرمانی در همان دیدار نخست مرحله گروهی که با دو گل آرین روبن همراه بود، نوید یک جام درخشان را برای هلند می داد. هلند در دیدار دومش نیز با نتیجه 3-2 از سد استرالیا عبور کرد و روبن یک گل زد و بهترین بازیکن زمین شد. هلند بدون دردسر از مرحله گروهی صعود کرد، اما کار این تیم در مرحله یک هشتم نهایی گره خورد و بازی 1-0 باخته در مقابل مکزیک با دو گل دقایق پایانی به سود هلند خاتمه یافت. کار هلند در دو بازی بعدی اش طی 120 دقیقه با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید، اما با وجود پیروزی در مرحله یک چهارم نهایی مقابل کاستاریکا، در مرحله نیمه نهایی مغلوب آرژانتین شد تا راهی دیدار رده بندی شود. برد 3-0 مقابل برزیل در دیدار رده بندی، در روزی که روبن باز هم بهترین بازیکن زمین شد، موجب شد هلند به عنوان سومی مسابقات برسد. آرین روبن در پایان مسابقات در تیم منتخب جام جای گرفت و توپ برنز سومین بازیکن برتر مسابقات را از آن خود نمود.بازی برجسته روبن در جام جهانی:روبن در چندین و چند بازی جام جهانی درخشید و بهترین بازیکن زمین شد، اما درخشش وی در برد 5-1 مقابل اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی 2014 که با بریس وی نیز همراه بود، همیشه در یادها خواهد ماند. وی یکی از بهترین بازی های ملی اش را در این دیدار به نمایش گذاشت و به نوعی خاطرات جام جهانی قبل را فراموش کرد.77. میشاییل بالاک (آلمان)میشاییل بالاکمیشاییل بالاک هافبک تیم ملی آلمان در دو جام جهانی 2002 و 2006 بود و طی 11 بازی در این رقابت ها 8 پیروزی، 2 تساوی و 1 ش ت ب نمود. وی را که از تکنیک خوبی برخوردار بود و شوت های بسیار محکمی با هر دو پا به سمت دروازه حریفان شلیک می کرد، بیشتر به دلیل قدرت ی بالا، پاس های فوق العاده و فیزیک مناسب به خاطر داریم. بالاک نقش بسزایی در رساندن آلمان به فینال جام جهانی 2002 ایفا کرد و زننده دو گل سرنوشت ساز آلمان در مقابل در مرحله یک چهارم نهایی و کره جنوبی در مرحله نیمه نهایی بود، هر چند محرومیت از حضور در فینال، کام وی و ژرمن ها را تلخ کرد و ش ت 2-0 مقابل برزیل، آن ها را در راه رسیدن به جام ناکام گذاشت. بالاک در پایان مسابقات در تیم منتخب جام جهانی 2002 جای گرفت. در جام جهانی 2006 میشاییل بالاک به عنوان کاپیتان آلمان در پی ب عنوان قهرمانی بود و باز هم بازی های درخشانی در ترکیب آلمان به نمایش گذاشت. او در دو دیدار آلمان مقابل اکوادور و آرژانتین به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد، تا آلمان راهی مرحله نیمه نهایی شود. اما ش ت مقابل ایتالیا، موجب شد آلمان نتواند برای دومین دوره متوالی به فینال راه یابد. پیروزی 3-1 مقابل پرتغال در دیدار رده بندی موجب شد، آلمان به عنوان سوم دست یابد و بالاک نیز برای دومین بار در تیم منتخب مسابقات قرار بگیرد.بازی برجسته بالاک در جام جهانی: انتخاب یک بازی برای بازیکنی که دو گل سرنوشت ساز داشته و دو بار نیز به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده، کار دشواری است. اما شاید بتوان عملکرد وی در دیدار مقابل آرژانتین در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی که به تیمش کمک کرد راهی مرحله نیمه نهایی شود، را یکی از بهترین بازی های وی دانست. 76. فرانکو بارسی (ایتالیا)فرانکو بارسیفرانکو بارسی م ع تیم ملی ایتالیا در سه جام جهانی 1982، 1990 و 1994 بود. وی در 10 حضورش در این رقابت ها 7 برد، 2 تساوی و فقط 1 ش ت را تجربه کرد. بارسی یک م ع کامل، مستحکم، با ثبات، سریع و با قدرت فراوان بود. فرانکو با وجود اینکه جزو اعضای آت در جام جهانی 1982 بود، اما هرگز به میدان نرفت. وی به همراه ایتالیا در آن جام موفق به ب عنوان قهرمانی شد. در جام جهانی 1990 بارسی درخشید، جاییکه ایتالیا فقط دو گل دریافت کرد و رکورد ماندگار 518 دقیقه کلین شیت را نیز از خود به جای گذاشت. بارسی در تمامی 7 دیدار ایتالیا در آن جام به میدان رفت و نقش بسزایی در 5 کلین شیت متوالی مقابل اتریش، ، چ لواکی، اروگوئه و جمهوری ایرلند داشت، هر چند روی اشتباه و ر زنگا، سرانجام کلودیو کانیجیا دروازه ایتالیا را باز کرد. دیدار آرژانتین و ایتالیا در مرحله نیمه نهایی به ضیافت پن ی ها رسید، بارسی پن ی اول ایتالیا را تبدیل به گل کرد، اما با درخشش سرجیو گوئه گوچه آ و مهار دو پن ی، ایتالیا در خانه ش ت خورد و نتوانست راهی فینال شود. در دیدار رده بندی ایتالیا با نتیجه 2-1 از سد انگلیس عبور کرد تا به عنوان سومی مسابقات برسد. فرانکو بارسی در تیم منتخب جام جهانی 90 قرار گرفت. در جام جهانی 1994، بارسی کاپیتان ایتالیا بود. در دیدار اول ایتالیا با نتیجه 1-0 مغلوب جمهوری ایرلند شد و در دیدار دوم با نتیجه ای مشابه از سد نروژ عبور کرد، اما بارسی مقابل نروژ مصدوم شد و آت از وجودش در تیم بی بهره بود. بارسی به دیدار نهایی رسید و به ایتالیا کمک کرد 120 دقیقه مقابل برزیل کلین شیت کند، هر چند وی اولین پن ی تیمش در این مسابقه را از دست داد و ایتالیا مغلوب سلسائو شد و به نایب قهرمانی رضایت داد. بارسی تنها بازیکن غیر آلمانی است که موفق به ب هر سه عنوان قهرمانی، نایب قهرمانی و سومی جام جهانی شده است.بازی برجسته بارسی در جام جهانی: دیدار فینال جام جهانی 1994 مقابل برزیل، بارسی با وجود اینکه با مصدومیت دست و پنجه نرم می کرد، به دلیل عشقش و زندگی اش به میدان رفت. 120 دقیقه مانع گ نی برزیلی ها شد، هر چند پن ی اش را در نهایت از دست داد.75. آلچیدس گیجا (اروگوئه)آلچیدس گیجاشاید این نام برای بسیاری ناشناخته باشد، اما آلچیدس گیجا را بی شک برزیلی ها به خوبی می شناسند. آلچیدس گیجا وینگر راست تیم ملی اروگوئه در جام جهانی 1950 بود و طی 4 حضورش در این رقابت ها موفق به ب 3 برد، 1 تساوی و ثبت 4 گل زده شد. گیجا بازیکن گ نی نبود، اما در جام جهانی درخشید و در هر چهار حضورش در این مسابقات موفق به گشودن دروازه حریفان شد. وی ابتدا در اولین بازی مرحله گروهی موفق شد یکی از هشت گل تیمش مقابل بولیوی را به ثمر رساند. با وج فرانسه از رقابت ها، اروگوئه به راحتی راهی دور نهایی شد. مسابقات نهایی با حضور چهار تیم اروگوئه، برزیل، سوئد و اسپانیا به صورت گروهی برگزار شد. گیجا در جریان تساوی 2-2 اروگوئه مقابل اسپانیا زننده گل اول تیمش بود. سپس یکی از گل های تیمش در جریان برد 3-2 مقابل سوئد را به ثمر رساند و در نهایت زننده گل دوم و قهرمانی تیمش در جریان دیدار مقابل برزیل بود، تا یوم ماراکانا را خاموش کند. گیجا علاوه بر ب عنوان قهرمانی در تیم منتخب جام جهانی 1950 نیز جای گرفت.بازی برجسته گیجا در جام جهانی: آلچیدس خود می گوید: "فقط سه نفر موفق شدند یوم ماراکانا را ت کنند: فرانک سیناترا، پاپ و من." یک شوت پای چپ در دقیقه 79 دیدار نهایی مقابل برزیل در حالی که میزبان مسابقات در یک قدمی قهرمانی قرار داشت، رویای 199854 تماشاگر حاضر در ورزشگاه را به باد داد، تا گیجا برای همیشه در یادها بماند. نکته جالب اینکه وی در تاریخ 16 جولای 1950 دروازه برزیل را باز کرد و دقیقاً 65 سال بعد یعنی در تاریخ 16 جولای 2015 درگذشت.74. آدمیر مار ده منزس (برزیل)آدمیرآدمیر مهاجم تیم ملی برزیل در جام جهانی 1950 بود و طی 6 بازی در این رقابت ها 4 پیروزی، 1 تساوی و 1 ش ت ب نمود و 8 بار دروازه حریفان را گشود. یک مهاجم قدرتمند و سریع، که با هر دو پا شوت های غیرقابل مهاری به سمت دروازه حریفان شلیک می کرد. وی که از قدرت تمام کنندگی بالایی برخوردار بود به چشم هواداران همچون یک جادوگر بود، که با تغییر سرعت و جهت خود همواره م عان حریف را فریب می داد. آدمیر از همان دیدار ابت اش در جام جهانی 1950 قدرت تمام کنندگی اش را به رخ کشید و در برد 4-0 مقابل مکزیک دو گل وارد دروازه حریف نمود. وی در بازی آ مرحله گروهی نیز یکی از دو گل برزیل مقابل یوگوسلاوی را به ثمر رساند. اما اوج درخشش آدمیر در دور فینال بود. مسابقات فینال آن دوره در یک گروه چهار تیمی برگزار می شد که هر چهار تیم با یکدیگر مسابقه می دادند و تیمی که بیشترین امتیاز را ب کرده بود به قهرمانی دست می یافت. آدمیر در دیدار اول دور فینال چهار بار دروازه سوئد را گشود، تا برزیل با نتیجه 7-1 پیروز میدان لقب گیرد. وی سپس یک گل از 6 گل تیمش به اسپانیا را به ثمر رساند. برزیل در بازی آ ش با نتیجه 2-1 مغلوب اروگوئه شد، تا در کمال ناباوری نایب قهرمان شود. آدمیر با به ثمر رساندن 8 گل، آقای گل و برنده کفش طلای جام جهانی 1950 شد. وی همچنین توپ برنز سومین بازیکن برتر مسابقات را نیز ب نمود و در تیم منتخب جام جهانی 1950 قرار گرفت.بازی برجسته آدمیر در جام جهانی: بازی در مقابل سوئد در دور نهایی جام جهانی 1950 که وی موفق شد به تنهایی چهار گل در یک مسابقه به ثمر رساند. فقط اولگ سالنکو از روسیه موفق شده تعداد گل های بیشتری (5 گل) در یک مسابقه جام جهانی نسبت به آدمیر به ثمر رساند.73. خوزه آندراده (اروگوئه)خوزه آندرادهآندراده هافبک دفاعی تیم ملی اروگوئه در جام جهانی 1930 بود و در هر چهار دیداری که در این دوره از مسابقات به میدان رفت موفق به ب برد شد تا به همراه اروگوئه فاتح اولین دوره جام جهانی شود. آندراده یک بازیکن باهوش و در عین حال جوانمرد بود، که هیچگاه پس از گ نی به شادی پس از گل نپرداخت. او جنب و جوش فراوانی داشت و سرعت و توانایی های تکنیکی اش موجب شده بود که زمین بازی را تحت سلطه خود قرار دهد. عملکرد درخشان وی در آن دوره از مسابقات همواره مورد تحسین قرار می گیرد، به طوری که از نگاه مجله فرانس فوتبال در سال 1994، به عنوان دهمین بازیکن برتر تاریخ جام جهانی معرفی شد. وی به اروگوئه کمک کرد تا در هر چهار دیدارش مقابل رومانی و پرو در مرحله گروهی، یوگوسلاوی در مرحله نیمه نهایی و آرژانتین در مرحله فینال پیروز شود. آندراده در آن دوره از مسابقات به عنوان سومین بازیکن برتر مسابقات لقب گرفت و توپ برنز را ب نمود و در تیم منتخب جام جهانی جای گرفت.بازی برجسته آندراده در جام جهانی: بازی فینال مقابل آرژانتین در جام جهانی 1930. آندراده که به اعجوبه سیاه ملقب بود در برد 4-2 اروگوئه مقابل آرژانتین، نقش بسزایی در گرفتن میانه زمین از حریف و برتری تیمش ایفا نمود.72. تیری آنری (فرانسه)تیری آنریتیری آنری مهاجم تیم ملی فرانسه در چهار جام جهانی 1998، 2002، 2006 و 2010 بود و طی 17 بازی در این مسابقات 9 پیروزی، 6 تساوی و 2 ش ت ب نمود و 6 بار نیز دروازه حریفان را گشود. مهاجمی سریع، تکنیکی و چهارچوب شناس که از هوش بسیار بالایی برخوردار بود. برای حضور در جام جهانی 1998، ایمه ژاکه او و داوید ترزگه جوان را به حضور بازیکن باتجربه ای همچون ژان پیر پاپن ترجیح داد. آنری به مهاجم ثابت فرانسه تبدیل شد و در همان دیدار اول دروازه آفریقای جنوبی را گشود و سپس دو بار دروازه عربستان را باز کرد تا جواب اعتماد ژاکه را به بهترین شکل ممکن بدهد. در ادامه مسابقات و پس از پیروزی 1-0 فرانسه مقابل پاراگوئه، آنری کم کم به نیمکت منتقل شد و در بازی های بعدی در مقابل ایتالیا و کرواسی از روی نیمکت ذخیره ها به کمک فرانسه آمد. در دیدار فینال مقابل برزیل به میدان نرفت، اما فرانسه با ب یک پیروزی دلچسب اولین و تنها قهرمانی خود در تاریخ جام جهانی را جشن گرفت. زمانی که بازی 3-0 شد، قرار بود آنری به میدان برود، اما ا اج مارسل دسایی موجب شد که شانس با وی یار نباشد. آنری با وجود دقایق اندکی که در این جام به میدان رفت، بهترین گ ن فرانسه لقب گرفت. اما در جام جهانی 2002 اوضاع به هیچ عنوان مساعد نبود. فرانسه در همان دیدار اول با یک گل مغلوب سنگال شد و در دیدار دوم با ا اج تیری آنری در دقیقه 25 مسابقه، موفق نشد اروگوئه را ش ت دهد، تا ش ت 2-0 مقابل دانمارک، پایانی تلخ برای م ع قهرمانی در همان مرحله گروهی داشته باشد. اما در جام جهانی 2006 آنری و فرانسه در صدد جبران ناکامی خود در جام جهانی قبل برآمدند. دو تساوی مقابل سوئیس و کره جنوبی، فرانسه را در آستانه حذف از مرحله گروهی قرار داد، اما برد مقابل توگو موجب شد موتور آن ها روشن شود. آنری تک گل تیمش مقابل کره جنوبی را به ثمر رساند و زننده یکی از گل های تیمش به توگو بود. پس از برد 3-1 مقابل اسپانیا در مرحله یک هشتم نهایی، فرانسه موفق شد با تک گل زیبای آنری از سد برزیل عبور کند و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. در مرحله نیمه نهایی و در یک جدال سخت فرانسه موفق به غلبه بر پرتغال شد، تا به فینال راه یابد. در دیدار فینال، ایتالیا موفق شد در ضیافت پن ی ها، فرانسه را ش ت دهد، تا مانع قهرمانی آنری و یارانش شود. بسیاری تعویض او در دقیقه 107 را دلیل ش ت فرانسه عنوان د، هرچند مشخص شد که وی به دلیل آسیب دیدگی قادر به ادامه بازی نبوده است. آنری یکی از ده نامزد دریافت عنوان بهترین بازیکن جام جهانی 2006 بود، که در نهایت این عنوان به زیدان رسید. وی در تیم منتخب این جام قرار گرفت. در جام جهانی 2010 آنری به عنوان یک بازیکن ذخیره مورد استفاده قرار گرفت و در دو حضورش به عنوان یار جانشین نتوانست کمکی به فرانسه که درگیر اختلافات داخلی زیادی در تیم بود، کند و بار دیگر فرانسه در همان مرحله گروهی حذف شد.بازی برجسته آنری در جام جهانی: در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2006، فرانسه به مصاف برزیل رفت و در حالی که بسیاری معتقد بودند ستارگان برزیل شانس بیشتری برای صعود دارند، آنری به کمک زیدان موفق به غلبه بر سلسائو شدند. ارسال زیبای زیرو از روی ضربه آزاد را تیری آنری با یک بغل پای دیدنی به سقف دروازه برزیل دوخت.71. آندریاس برمه (آلمان)آندریاس برمهآندریاس برمه م ع چپ تیم ملی آلمان در سه جام جهانی 1986، 1990 و 1994 بود و طی 16 بازی در این رقابت ها، 9 پیروزی، 4 تساوی و 3 ش ت ب کرد. برمه را بیشتر به دلیل ارسال های خوب، شوت های فوق العاده و ضربات آزاد و پن ی دقیقش به یاد می آوریم. آندریاس برمه به همراه آلمان غربی موفق شد تا فینال جام جهانی 1986 راه یابد، اما ش ت در مقابل آرژانتین مانع دستی وی به عنوان قهرمانی شد. وی در دیدار نیمه نهایی، بر روی یک ضربه آزاد زیبا از گوشه راست محوطه جریمه با شوتی قدرتمند و اشتباه ژول باتس، دروازه فرانسه را گشود و به ژرمن ها کمک کرد راهی فینال جام جهانی شوند. جام جهانی 1990 اوج مهارت برمه بود. برمه در این مسابقات سه گل بسیار حساس وارد دروازه رقبا کرد. گل دوم در مرحله یک هشتم نهایی مقابل هلند موجب شد پن ی رونالد کومان در دقایق پایانی بی ثمر باقی بماند. برمه زننده تک گل آلمان در مقابل انگلیس در مرحله نیمه نهایی بود که باز هم از روی یک ضربه ایستگاهی بود. تفاوت ضربات آزاد وی با دیگر بازیکنان مطرح در این بود که وی ضربات را به صورت مستقیم نمی زد، بلکه پس از اینکه یک بازیکن با یک پاس توپ را برای وی آماده می کرد، وی با یک شوت پای چپ محکم دروازه رقبا را فرو می ریخت. اما گ نی در دیدار نهایی مقابل آرژانتین موجب شد تا آلمان غربی پس از 16 سال بار دیگر فاتح جام جهانی شود. برمه در تیم منتخب جام جهانی 1990 جای گرفت. برمه در جام جهانی 1994 نیز عضو آلمان بود، اما ش ت در مقابل بلغارستان در مرحله یک چهارم نهایی، وی و تیمش را از حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات ناکام گذاشت.بازی برجسته برمه در جام جهانی: برمه در بازی های زیادی در جام جهانی درخشید، اما گ نی در فینال جام جهانی 1990 که منجر به قهرمانی آلمان در مقابل آرژانتین شد، موجب می شود که وی همیشه در یادها باقی بماند.100 بازیکن برتر تاریخ جام جهانی (بخش اول)100 بازیکن برتر تاریخ جام جهانی (بخش دوم)
کلمات کلیدی: gmail gmail for android google mail android جی میل جیمیل ایمیل گوگل جیمیل برای اندروید آندروید اندروید gmail جیمیل gmail gmail for android gmail for android gmail gmail برای اندروید gmail برای اندروید نرم افزار gmail برای اندروید جیمیل نرم افزار جیمیل نرم افزار gmail برای htc نرم افزار gmail برای samsung نرم افزار gmail برای motorola نرم افزار gmail برای سامسونگ نرم افزار gmail برای اچ تی سی نرم افزار gmail برای موتورولا نرم افزار جیمیل برای htc نرم افزار جیمیل برای samsung نرم افزار جیمیل برای motorola نرم افزار جیمیل برای سامسونگ نرم افزار جیمیل برای اچ تی سی نرم افزار جیمیل برای موتورولا نرم افزار جیمیل برای htc نرم افزار جیمیل برای samsung نرم افزار جیمیل برای motorola نرم افزار جیمیل برای سامسونگ نرم افزار جیمیل برای اچ تی سی نرم افزار جیمیل برای موتورولا gmail جی میل gmail gmail for ios gmail for ios gmail جی میل gmail for iphone gmail for iphone gmail for ipad gmail for ipad gmail for ipod gmail for ipod جی میل جی میل for ios جی میل for ios جی میل جی میل for iphone جی میل for iphone جی میل for ipad جی میل for ipad جی میل for ipod جی میل for ipod gmail برای iphone gmail برای iphone gmail برای ipad gmail برای ipad gmail برای ipod gmail برای ipod جی میل جی ...
کلمات کلیدی: google maps نقشه گوگل google maps google maps for ios google maps for ios google maps نقشه گوگل google maps for iphone google maps for iphone google maps for ipad google maps for ipad google maps for ipod google maps for ipod نقشه گوگل نقشه گوگل for ios نقشه گوگل for ios نقشه گوگل نقشه گوگل for iphone نقشه گوگل for iphone نقشه گوگل for ipad نقشه گوگل for ipad نقشه گوگل for ipod نقشه گوگل for ipod google maps برای iphone google maps برای iphone google maps برای ipad google maps برای ipad google maps برای ipod google maps برای ipod نقشه گوگل نقشه گوگل برای ios نقشه گوگل برای ios نقشه گوگل نقشه گوگل برای iphone نقشه گوگل برای iphone نقشه گوگل برای ipad نقشه گوگل برای ipad نقشه گوگل برای ipod نقشه گوگل برای ipod نقشه گوگل نقشه گوگل برای آی او اس نقشه گوگل برای آی او اس نقشه گوگل نقشه گوگل برای آیفون نقشه گوگل برای آیفون نقشه گوگل برای آی پد نقشه گوگل برای آی پد نقشه گوگل برای آی پاد نقشه گوگل برای آی پاد google maps نقشه گوگل google maps google maps for android google maps for android google maps google maps برای اندروید google maps برای اندروید نرم افزار google maps برای اندروید نقشه گوگل نرم افزار نقشه گوگل نرم افزار google maps برای ht...
کلمات کلیدی: chrome گوگل کروم chrome chrome for android chrome for android chrome chrome برای اندروید chrome برای اندروید نرم افزار chrome برای اندروید گوگل کروم نرم افزار گوگل کروم نرم افزار chrome برای htc نرم افزار chrome برای samsung نرم افزار chrome برای motorola نرم افزار chrome برای سامسونگ نرم افزار chrome برای اچ تی سی نرم افزار chrome برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گوگل کروم برای samsung نرم افزار گوگل کروم برای motorola نرم افزار گوگل کروم برای سامسونگ نرم افزار گوگل کروم برای اچ تی سی نرم افزار گوگل کروم برای موتورولا نرم افزار گوگل کروم برای htc نرم افزار گوگل کروم برای samsung نرم افزار گوگل کروم برای motorola نرم افزار گوگل کروم برای سامسونگ نرم افزار گوگل کروم برای اچ تی سی نرم افزار گوگل کروم برای موتورولا chrome گوگل کروم chrome chrome for ios chrome for ios chrome گوگل کروم chrome for iphone chrome for iphone chrome for ipad chrome for ipad chrome for ipod chrome for ipod گوگل کروم گوگل کروم for ios گوگل کروم for ios گوگل کروم گوگل کروم for iphone گوگل کروم for iphone گوگل کروم for ipad گوگل کروم for ipad گوگل کروم for ipod گوگل کروم for ipod chrome برای iphone chrome برای iphone chrome برای ipad chrome برای ipad chrome برای ipod chrome
خانمانسوزترین جنگ تاریخجنگ جهانی دوم در واقع بسامد فوران آتشفشان کینه مردم آلمان و عقده گشایی آنان از جهان بود و موجب زایش جهان جدیدی شد که امروز درآنیم. باز دو گروه متحد ( محور) و متفق شکل گرفت. مهم ترین متحدان آلمان، ایتالیا و ژاپن و مهم ترین متفقین انگلیس، فرانسه و بودند. شوروی هم ابتدا جزء محور و بعد جزء متفقین شد. ایتالیا و ژاپن هم برخلاف جنگ اول اینبار در ردیف محور قرارگرفتند، چون انتظاراتی که آنها به خاطرش در برهه جنگ اول، جزء متفقین بودند و گمان می د ت های پیروزی به آن جامه عمل بپوشانند، برآورده نشده بود، لذا در این جنگ در کنار محور قرارگرفتند. مجارستان، رومانی و بلغارستان هم جزء متحدان آلمان و کشورهای اسپانیا، پرتغال، ترکیه، ایرلند، سوئد و سوئیس هم در اروپا بی طرف بودند. سوئد و سوئیس تنها کشورهای اروپایی بودند که بی طرفی شان محترم تر از سایرین شمرده شد. آلمان هم به آنها کاری نداشت، چون سنگ آهن خود را از سوئد و بهترین ابزارها را هم از سوئیس وارد می کرد. جنگ جهانی دوم در ۳ دریا و اقیانوس (مدیترانه، اطلس و آرام) و ۴ خشکی (شوروی، شمال آفریقا، اروپا و خاور دور) واقع شد. علی رغم اتحاد ظاهری در واقع نه اتحاد رسمی بین محور بود و نه متفقین. حتی نتوانستند یک اسم مشترک برای این اتحاد پیدا کنند. برخلاف جنگ اول که تنها جنگ توده ها بود، جنگ دوم؛ علاوه بر آن جنگ عقاید، ایدئولوژی ها و ایسم ها هم بود. هرچه جنگ اول آشفته و بی برنامه بود جنگ دوم منسجم و با برنامه های دقیق نظامی همراه شد. در واقع جنگ دوم، بزرگ ترین کل یون و ویترین آمادگی نظامی کشورها و غایت هنر نبرد، همچنین رویارویی ان بزرگ تاریخ نظیر «هیتلر»، «چرچیل»، «استالین»، «موسولینی» و «روزولت» یا قدرت نمایی «رومل» ها، «مونتکمری» ها و «ژکوف» ها بود.علل شروع جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم، نبردی بود که نطفه اش در جنگ اول بسته شده بود. اما شاید نخستین و اصلی ترین دلیلش عهدنامه ظالمانه «ورسای» بود که بعد از ش ت آلمان در جنگ اول بر علیه اش تنظیم و بر مردمش تحمیل شده و آلمانی ها را به قعر حضیض نشانده و باعث رشد عقده حقارت و همزمان قوت گرفتن روحیه انتقام در این مردم گشته بود. البته این کینه بیش از همه از فرانسوی ها بود (چون سردمدار تحریم های ظالمانه ورسای بودند) تورم ویرانگر آلمان تازه آن هم قبل از رکود جهانی ۱۹۲۹ که در نهایت به رقم باورن ی ۴ تریلیون مارک مقابل تنها یک دلار در ۱۹۲۳ رسید! به طوری که آلمانی ها به خاطر سقوط فاجعه بار ارزش مارک، مجبور شدند از اسکناس هایشان برای گرم و روشنی منازل استفاده کنند! یا مثلاً رسیدن قیمت سه بطری مشروب به اندازه قیمت چند سال قبل یک هتل ۵ ستاره بزرگ در برلین.
علت دوم جنگ، سستی و حتی مماشات ابرقدرت هایی نظیر فرانسه و انگلیس در اول کار با آلمانی بود که هنوز آنقدر قدرت نگرفته و به راحتی قابل کنترل بود. شاید علت مماشات اولیه آنها با «هیتلر» این بود که هم در بلندمدت ظالمانه بودن این پروتکل به خودشان نیز ثابت شده بود و تا حدی به مردم آلمان حق می دادند و هم اینکه مثل تمام اروپا از جنگ خسته و منزجر بودند (چون جنگ اول و نتایج و تبعات آن را به خوبی درک کرده بودند) و هم وجود «هیتلر» و یک آلمان قوی را سدی برای نفوذ بُلشویسم می دانستند و هم اینکه می ترسیدند آلمان به فکر به خاک خودشان بیفتد، لذا سعی د از بازگذاشتن دست آلمان در توسعه طلبی و دادن امتیازاتی، به مثابه یک سوپاپ اطمینان استفاده کرده، مقداری از این فشارها و تشنج های حاصل از حالات فوق العاده ای که هر سال «هیتلر» در جهان به وجود می آورد، بکاهند. تا اینکه بالا ه با طرح حمله آلمان به لهستان فهمیدند «هیتلر» دست بردار نیست و بی شک بعد از لهستان، نوبت خود آنهاست؛ لذا با او به مقابله برخاستند. ضمن اینکه خود آلمان هم با وجود لهستان، اتریش و چک واسلواکی بسیار وسیع گشته و وجودش درآینده می توانست بسیار خطرناک باشد. در واقع این بالن ماجراجو بیش از حد بزرگ شده بود و هر آن ممکن بود از زمین برخیزد و دیگر گرفتن و کنترلش امری محال بود. تنها شوروی و از همان ابتدا به مقاومت دسته جمعی در مقابل آلمان رای دادند.
علت سوم، باز مشکل کمبود منابع به علت نداشتن مستعمرات کافی (یا به گفته «هیتلر» فضای حیاتی) که حتی با جنگ اول هم برای آلمان مرتفع نشده بود و جنگ دیگری می طلبید. ضمناً باز همان جریان قدیمی رقابت های امپریالیستی و اصطکاک منافع بین ابرقدرت ها وجود داشت.
دلیل چهارم، افراط در احساسات ناسیونالیستی مردم آلمان که باز همان عقده حقارت حاصل از ورسای موجبش شده بود. در واقع «هیتلر» و مردم آلمان دچار نوعی «شووینیسم» (میهن پرستی افراطی) شده بودند.
علت پنجم شروع جنگ کاملاً فلسفی، ایدئولوژیکی و باز همان رقابت «ایسم» ها (ایزم ها: مرام های ، عقیدتی و اجتماعی) بود، در عصر امپراتوری ایسم ها. یعنی رقابت و در نهایت جنگ «فاشیسم» و «نازیسم» با «کمونیسم»، «بُلشویسم»، «مار یسم»، «لیبرالیسم» و دموکراسی غربی.
دلیل ششم، رکود جهانی ۱۹۲۹ بود که آلمان و ژاپن بیشترین آسیب را دیدند. ژاپن برای حل مشکل به توسعه جغرافیایی پرداخت و تا منچوری و چین پیش رفت. آلمان هم این مشکل را با وج از جامعه ملل و رفتن به انزوا و توسعه نظامی و جغرافیایی حل کرد.
دلیل هفتم، کمرنگ شدن نقش «جامه ملل» به عنوان یک نهاد نظارتی و بازدارنده جهانی در سال های منتهی به جنگ بود. ژاپن در ۱۹۳۱ با حمله به منچوری و ایتالیا در ۱۹۳۵ و حمله به حبشه و آلمان هم در همین سال با ابطال ورسای، همگی قوانین بین المللی را نقض د و جامعه ملل به نهایت بی اعتباری خود رسید.قدرت گرفتن آلمان و نقض ورسای
در فوریه ۱۹۳۵ اجازه مسلح شدن دوباره آلمان از سوی فرانسه و انگلیس به خاطر امتیاز اینکه دیگر آلمان بر مناطق ذغال سنگش که مورد مناقشه بود ادعایی ندارد، داده شد و این بزرگ ترین اشتباه این دو ابرقدرت وقت اروپا بود، همچنین شروع تزویرهای بین المللی «هیتلر». ولی پیمان «لرکارنو» به سرعت از سوی آلمان در ۲ مارس ۱۹۳۶ نقض شد، چون آلمان منطقه «رایلند» خود که تحت فرانسه بود را تصرف و این نقض پیمان، شاید اولین گام در راه جنگ جهانی دوم بود. (این شد شروع تصرفات «هیتلر») جالب آنکه آلمان آنجا را تنها با ۳ گردان گرفت حال آنکه اگر ۱۳ لشکر فرانسوی که در همان مستقر بودند، این ۳گردان را نابود می د، با توجه به سطح مخالفت ژنرال های آلمانی در آن زمان با تفکرات «هیتلر» شاید خطر او برای همیشه برطرف می شد.
«هیتلر» با دستور تجهیز سه برابری در سال ۱۹۳۶، حال دیگر به طور آشکار و با خیال راحت شروع به تقویت ی کرد که در مدتی کوتاه جهان را به لرزه درآورد. این آنقدر بزرگ شد که علناً پیمان ورسای نقض شد. البته این کار با اعتراض دیرهنگام فرانسه، انگلیس و ایتالیا مواجه شد؛ ولی «هیتلر» ادعا کرد آلمان اصلاً در فکر جنگ نیست. سخن از صلح گفتن و به شه نبرد بودن از این پس شد سیاست کلی او. سپس باز با فریب «نویل چمبرلین» (نخست میانه رو بریتانیا) به سرعت به بزرگ نیروی دریایی پرداخت. این کار انگلیس و متعاقب با آن حمله «موسولینی» به حبشه، به اتحاد فرانسه، انگلیس و ایتالیا بر علیه آلمان پایان داد.
«هیتلر» در صحنه بین المللی شروع به مکر و عوام فریبی کرد و ۱۲ ژوئیه ۱۹۳۶ با اتریش پیمان عدم و سپس با «موسولینی» پیمان اتحاد امضا کرد و اتحاد قدیم روم – برلین برقرار شد و در ۲۵ نوامبر ۱۹۳۶ با ژاپن پیمان اتحاد بر علیه شوروی بست. در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۷ صراحتاً اعلام کرد که پیمان ورسا باطل است. ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۷ «دوچه» ( ؛ لقب موسولینی) که برای دیدار «فئوهرر» (پیشوا؛ لقب هیتلر) آمده بود، سخت تحت تاثیر قدرت نظامی آلمان قرار گرفت و از حمایت اتریش دست برداشت.
در ۵ نوامبر ۱۹۳۷ «هیتلر» نقشه کلی جنگ فراگیرش را به ۵ تن از عالی رتبه ترین فرماندهان نشان داد و در ۴ فوریه ۱۹۳۸ شخصاً فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت، اما قبل از جنگ دریاسالار «رایدر» به «هیتلر» گفته بود برای رویارویی با انگلیس حداقل به ۳۰۰ زیردریایی نیاز دارند، ولی در زمان جنگ دوم تنها ۲۳زیردریایی داشتند. کلا به «هیتلر» گوشزد شد که برای رسیدن قدرت نیروی دریایی به سطح بین المللی تا سال ۱۹۴۵ باید صبر کند. درحالیکه این جهانگشای عجول نه تنها صبر نکرد بلکه جنگی که به راه انداخت علناً تا ۱۹۴۵ تمام شده بود.نخستین قربانیان؛ اتریش و چک و اسلواکی
آنشلوس اتریش به رایش
در ۲۵ ژانویه ۱۹۳۸ نقشه کودتای نازی ها علیه حکومت اتریش برملا و مشخص شد آلمان در حال دخ در امور اتریش و اجرای «طرح زرد» (اسم رمز عملیات حمله به اتریش) است. «شوشینگ» صدراعظم اتریش برای اعتراض به آلمان آمد. «هیتلر» در استراحتگاه زمستانی خود او را با ح تحقیرآمیز پذیرفت (حتی به او اجازه سیگارکشیدن که جزء لاینفک شوشینگ بود را نداد) و بعد از نثار رگباری از اهانت ها، گستاخانه با پیش کشیدن طرح «آنشلوس» (الحاق) اتریش به رایش (حکومت آلمان) گفت باید حداکثر ظرف مدت ۴ روز حکومت اتریش را به نازی ها تحویل دهد وگرنه به اتریش حمله می کند. «شوشینگ» به ناچار تسلیم نامه را امضا و زادگاه پیشوا، تسلیم او شد و پرچم آلمان در اتریش به اهتزاز درآمد. به علت عدم حمایت ایتالیا از اتریش که هم پیمانش بود و سکوت سایر کشورها، در ۱۱ مارس ۱۹۳۸ سربازان نازی از مرزهای اتریش گذشتند و «شوشینگ» با گریه خبر از دست رفتن کشورش را به وسیله یک پیام رادیویی به گوش جهانیان رساند. (ستم به شوشینگ آنقدر بالا گرفت که بعدها از سوی افسران نازی، به نظافت سرویس های بهداشتی شان گمارده شد)
با تصرف اتریش، «فرانکلین روزولت» (رئیس جمهور ) پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از توسعه طلبی های «هیتلر»، همه ابرقدرت ها علیه او اقدام عملی کنند، ولی متأسفانه فرانسه و انگلیس به این پیشنهاد حیاتی وقعی نگذاردند و اینها موجب انزوای و جولان آلمان شد.چک و اسلواکی و قضیه سبز
پس از تسخیر اتریش وقتی پیشوا دید انگلیس از حمایت چک واسلواکی در صورت حمله احتمالی به آن کشور دست کشیده، خواست با کنترل ارتفاعات «بوهم»، چک واسلواکی را به لغو اتحاد با فرانسه و شوروی وادارد. در همان زمان ژنرال «لودویک بِک» سرفرماندهی آلمان که مردی شریف و مصلح بود، ی مخالفان با «قضیه سبز» (حمله به چک واسلواکی) را برعهده گرفت و حتی گزارشاتی نوشت حاوی پیش بینی های دقیق آینده آلمان که اتفاقاً بعدها همه کاملاً درست از آب درآمد. او گفته بود: «جنگ ما به جنگ جهانی مبدل می شود. ابتدا انگلیس و فرانسه و بعد وارد می شوند و زاغه مهمات مخالفان ما خواهد شد و ش ت ما حتمی است.» او نتوانست ژنرال های مخالف را وادار به استعفای گروهی کند و حتی گزارشات و نامه هایش را هم ی جرات نکرد به «هیتلر» بدهد، لذا او در ۱۸ اوت ۱۹۲۸ استعفا کرد، ولی به دستور «هیتلر» استعفای او مخفی نگه داشته شد. (ژنرال «بک» بعدها هم به علت مشارکت در کودتا بر علیه «هیتلر» کشته شد)
هیتلر خواستار پیوند ۳ میلیون آلمانی نژاد چک واسلواکی به رایش بود، لذا به این بهانه باز مصمم به اجرای «آنشلوس» بود. ۱۱ می ۱۹۳۸، دوازده لشکر آلمان به مرز چک واسلواکی رسیدند و چک ها آماده نبرد شدند. اینبار باز سکوت بریتانیا راه را برای هیتلر گشود. هیتلر ابتدا با اخذ امتیاز الحاق منطقه آلمانی نشین «سودت» (که تمام استحکامات چک واسلواکی در آن قرار داشت) موافقت کرد از حمله چشم بپوشد. در نهایت انگلیس و فرانسه موافقت د و چک واسلواکی هم ناچار به توافق شد؛ ولی هیتلر که هدفش کل چک واسلواکی بود و «سودت» بهانه ای بیش نبود، وقتی «چمبرلین» در ۲۲ سپتامبر ۱۹۳۸ نزد او رفت برای انجام قرارداد الحاق، با ح شدید عصبی به او گفت که دیگر برای الحاق «سوت» دیر شده و او خواستار کل چک واسلواکی و ا اج نژاد غیرآلمانی از آنجاست. این درخواست از سوی رئیس جمهور چک واسلواکی رد و او حمایت انگلیس و فرانسه را در صورت حمله آلمان خواستار شد؛ ولی آمدن «چمبرلین» برای صلح و تردید ژنرال های آلمانی برای کودتا علیه «هیتلر»، همه چیز را اب کرد و دنیا را در کام مرگ فرو برد. سرانجام در پایان روز اولتیماتوم «هیتلر» با میانجیگری «موسولینی» به طور موقت از حمله منصرف و قرار شد با نمایندگان انگلیس، فرانسه و ایتالیا بر سر مسئله چک تصمیم بگیرد. کنفرانس صلح مونیخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۸ با حضور «هیتلر»، «موسولینی»، «چمبرلین» و «دلادیه» (بدون چک به خاطر مخالفت هیتلر) تشکیل و در نهایت همه تسلیم «هیتلر» شدند. (حتی وعده دادن مستعمرات نتوانست «پیشوا» را اغوا کند) چون موسولینی مسلط به هر سه زبان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی بود، کنفرانس را با طرحی که قبلاً هیتلر مخفیانه به او دیکته کرده بود ی و قرار شد تمام غیرآلمانی های «سودت» طی ۱۰ روز بدون بردن اموالشان، آنجا را تخلیه کنند. این تصمیم توسط چمبرلین به اطلاع نمایندگان منتظر چک واسلواکی در هتل محل اقامت او رسید و آنها را به گریستن واداشت. ضمناً در همان کنفرانس بود که هیتلر به طور خصوصی به موسولینی گفت: «روزی فرامی رسد که دوش به دوش با این کرم های خاکی (انگلیس و فرانسه) بجنگیم.» چمبرلین که بسیار سند از جلوگیری از هیتلر و شروع یک جنگ جهانی بود به مثابه یک قهرمان، مورد استقبال گرم مردمش قرار گرفت و فقط با نظر منفی وینستون چرچیل روبه رو شد که گفت: «با این کار ش تی کامل و تخفیف ناپذیر برای خود فراهم آوردیم و این تازه شروع کارست.»
چک واسلواکی هم مثل اتریش ضمن اظهار تاسف برای ضعف ابرقدرت های اروپایی یعنی انگلیس و فرانسه در مقابل آلمان و عهدشکنی شان در مقابل خود، تنها ماندن خود را طی یک اعلامیه تند رادیویی به گوش جهانیان فریاد زد و مختارش به تمس ی تلخ به همتایان فرانسوی و انگلیسی خود گفت: «امروز نوبت ماست و فردا نوبت شما.»
علاوه بر آلمان، مجارستان و لهستان هم بخشی از خاک چک واسلواکی را ربودند و آن کشور بیشتر منابع اقتصادی خود را از دست داد. در حالیکه اگر بین چک واسلواکی و آلمان در آن زمان جنگی واقع می شد و انگلیس و فرانسه با پشتیبانی چک واسلواکی با آلمان وارد جنگ می شدند، می توانستند حتی بدون کمک شوروی، خطر هیتلر را برای همیشه در نطفه خفه و جهان را از شر وجود او برهانند.
تنها ۱۰ روز بعد از کنفرانس مونیخ، تخلیه سودت و آن، تکه شدن کشور چک واسلواکی آغاز و اسلواکی از چک جدا و مستقل شد. این در حالی بود که پیشوا نقشه فتح کامل چک را طرح و با این کار برای اولین بار به تصرف یک کشور غیرآلمانی دست می زد و معلوم می شد که درد او، نژاد آریایی نیست بلکه توسعه طلبی خودش است. کما اینکه این خلاف تمام شعارهای خالص ماندن نژاد او بود. ج اسلواکی، موجب آمدن امیل هاشا که بعد از فرار ژنرال بنش، رئیس جمهور جدید چک واسلواکی بود نزد هیتلر شد. هاشا که تا ساعت یک شب برای دیدن هیتلر منتظر مانده بود، بعد از شنیدن تصمیم پیشوا مبنی بر الحاق کامل، از شدت ناراحتی دو بار غش نمود و سرانجام با چشمانی گریان تسلیم نامه را امضا و ساعت ۶ صبح همان روز سربازان نازی به خاکش و کشوری که بعد از جنگ اول به وجود آمده بود، قبل از جنگ دوم رسماً از نقشه جهان حذف شد. در این میان باز انگلیس و فرانسه با وجود ش ته شدن قرارداد مونیخ، سکوت د. همچنین ۲ سپتامبر ۱۹۳۸ آلمان با فرانسه قرارداد صلح و عدم امضا کرد.واکنش های جهانی به حمله احتمالی به لهستان
چمبرلین که دیگر با افکار هیتلر آشنا شده بود، بعد از امحای چک واسلواکی، به او هشدار داد اگر قصد دست اندازی به لهستان را داشته باشد، با واکنش سخت بریتانیا روبه رو خواهد شد. هیتلر باز با دروغ و ظاهرسازی خاطر او را آسوده ساخت.
طرح قضیه سفید (حمله به لهستان) در ۲۱ اکتبر ۱۹۳۸ با منطقه آلمانی نشین دانتزیگ (دانتسیگ) لهستان آغاز شد. هیتلر خواستار آن منطقه و احداث راه برای ارتباط آلمان با پروس شرقی شد، چون دانتزیگ و دالانش بین آلمان و پروس شرقی بود که توسط لهستان بعد از جنگ جهانی اول بلعیده شده بود و آلمان را ۲ تکه کرده بود.
انگلیس که به علت عدم اطمینان به شوروی، مخالف شرکت شوروی در اتحادیه اروپایی فرانسه، انگلیس، رومانی، لهستان و ترکیه بود، مانع از تشکیل این اتحادیه شد. به همین دلیل دگربار دست هیتلر برای تعرض باز گذاشته شد. در همین حال منطقه «مِمِل» لیتوانی به خاطر آلمانی نشین بودن، بدون خونریزی از سوی آلمان به خاک رایش سوم الحاق شد. هیتلر اکنون خواستار دانتزیگ بود و لهستان حال خود را در همان دامی که به آلمان کمک کرد چک واسلواکی را شکارکند، گرفتار می دید، لذا فوراً معاهده اتحاد با فرانسه و انگلیس امضا کرد. در۳۱ مارس ۱۹۳۹ چمبرلین طی نطقی اعلام کرد اگر لهستان مورد قرار گیرد انگلیس و فرانسه از او حمایت نظامی می کنند. این اولین اعلام خطر به پیشوا بود، کاری که بعد از سکوت در مورد اتریش و همکاری با آلمان در مورد چک واسلواکی، بسیار دیر انجام پذیرفته بود. در همین زمان اشتهای جهانخواری موسولینی فوران کرده و بعد از حبشه، بلافاصله آلبانی را تسخیر و خواستار رومانی و یونان شد و این میل با واکنش سخت فرانسه و انگلیس روبه رو شد. همه اینها موجب بیشتر ایتالیا و آلمان به هم شد. چیزی که هیتلر همیشه منتظرش بود.
در این میان ناگهان نیز واکنش نشان داد و روزولت طی نامه ای به هیتلر و موسولینی با تقبیح کارهایشان، با طرح یک سؤال چالشی با ذکر نام ۳۱کشور از آنها پرسید: آیا قصد حمله به آن کشورها را هم دارند؟ اگر ندارند یک تعهدنامه عدم (حداقل ۱۰ساله) امضا کنند. این سؤال با برخورد تند هیتلر مواجه و موجب شد در ۲۸ آوریل ۱۹۳۹ او به طولانی ترین و یکی از زیباترین سخنرانی های عمر خود در رایشتاک (مجلس آلمان) در حضور عموم مردم دست بزند. این نطق که علیه روزولت بود به طور زنده برای تمام جهان پخش شد که با مظلوم نمایی آلمان بعد از جنگ اول آغاز و بعد به بیان تفصیلی خدمات هیتلر رسید. سپس پیشوا قرارداد دریایی با انگلیس را باطل اعلام و با خط و نشان کشیدن برای لهستان گفت: «اگر منطقه دانتزیگ به آلمان ملحق نشود امنیت اروپا به خطر می افتد.» آنگاه با تمس شروع به خواندن نامه روزولت نمود و سوالات او را با طرح ۲سوال پاسخ داد: اولا چه ی اختیار طرح چنین سؤالی را به روزولت داده؟ در این میان بلژیک، یوگسلاوی، دانمارک، نروژ و لوگزامبورگ (دقیقا همان هایی که یکی، دو سال بعد ط هیتلر شدند) با «هیتلر» هم آوا شدند. دوما اینکه آیا آن ۳۱کشور خودشان هم چنین نگرانی دارند؟ ولی بسیار هوشمندانه نام لهستان را عمداً جا انداخت.اتحاد ایتالیا و شوروی با آلمان
بعد از جواب منفی لهستان، هیتلر به فکر اتحاد با شوروی بر ضد اتحاد لهستان و اروپا افتاد و این شاید محکم ترین میخی بود که بر تابوت صلح جهانی کوبیده شد. حمله لفظی «ژوزف استالین» ( شوروی) در ۱۰ مارس ۱۹۳۹ به انگلیس باز قدمی دیگر برای او و هیتلر بود. موسولینی هم از این استقبال کرد. اما باز استالین که همچنان از هیتلر واهمه داشت در ۱۶ آوریل بار دیگر پیشنهاد اتحاد سه گانه اتحاد انگلیس، شوروی و فرانسه بر علیه «هیتلر» به لهستان را مطرح کرد، ولی انگلیس که از ا اج شوروی از اتحادیه اروپا به قدر کافی راضی نبود، به علت ترس از نفوذ بلشویسم باز مخالفت کرد. از هدررفتن این فرصت طلایی که بی شک جلو هیتلر به لهستان و شاید از بروز جنگ جهانی دوم هم جلوگیری می کرد که باز تاسف «چرچیل» را به همراه داشت.
در همین وقت ناگهان موسولینی با پیشنهاد اتحاد نظامی آلمان و ایتالیا کاری کرد که هیتلر مدت ها انتظارش را می کشید. این پیمان که به پیمان پولادین شهرت یافت در ۲۲ می ۱۹۳۹ بسته شد. هرچند که دوچه باز از پیشوا ۳ سال فرصت می خواست برای شرکت در جنگ. هیتلر روز بعد به پشتوانه این قرارداد طرح کلی حمله به لهستان را در میان سران مطرح کرد.
چمبرلین سرانجام تسلیم مجلس شد و طرح اتحاد شوروی، فرانسه و بریتانیا را پذیرفت، ولی دیگر دیر شده بود. چون آلمان سخت در تدارک حمله گسترده بود. ۷میلیون نفر به سربازی فراخوانده شدند و از اسرای جنگی نیز استفاده شد.
آلمان برای آنکه گرفتار گل و لای بر اثر بارندگی های لهستان نشود، باید حداکثر تا پایان اوت حمله را شروع می کرد، لذا هیتلر از ترس اروپا به شوروی و هم برای راحتی خیالش از شوروی در حمله به لهستان، خود پیشقدم برای بستن اتحادنامه شد و قبل از حمله به لهستان در ۲۴ اوت ۱۹۳۹ سرانجام قرارداد عدم شوروی و آلمان به امضای «مولوتوف» و «ریبنتروپ» (وزرای خارجه شوروی و آلمان) در کاخ کرملین بسته و فرصت همیشگی را از غرب گرفته و موقعیتی شد برای دست اندازی «استالین» بر ب یک.حمله به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم
در آستانه جنگ جهانی دوم، هیتلر آلمان را به قوی ترین قدرت نظامی جهان با تکیه بر بزرگترین مبدل کرده بود. نیروی زمینی بالغ بر ۰۰۰/۷۰۰/۳ نفر بود که نیمی از آنها مسلح به ۳۱۹۵ تانک، ۲۶ هزار توپ خم انداز، همچنین ۴۰۰ هزار نفر نیروی دریایی مجهز به ۱۴ هزار هواپیما، ۱۶۰ هزار نفر نیروی دریایی با ۱۰۷ ناو جنگی بودند. او با این سترگ توانست جهان را زیر و رو کند.
قبل از یورش به لهستان با یک حمله ساختگی توسط آلمانی ها در خاک لهستان به تجهیزات رادیویی آلمان، طوری وانمود شد که گمان شود کار لهستانی ها بوده و این شد بهانه کاذب هیتلر برای حمله به لهستان.
۱ سپتامبر ۱۹۳۹ یورشی که به حمله رعدآسا شهرت یافت، صورت پذیرفت. این حمله به دستور هیتلر آنقدر برق آسا بود که سربازان لهستانی علی رغم شجاعت عملاً نتوانستند کاری کنند و بیشتر یگان هوایی شان بر باند فرودگاه نابود و زمینگیر شد. ایتالیا لحظه آ به علت عدم آمادگی، آلمان را جاگذاشت، ولی این چیزی نبود که در تصمیم هیتلر، خللی ایجاد کند. ضمناً در روز حمله به لهستان یک زیردریایی انگلیسی توسط آلمان غرق شد که ۱۱۲ نفر انگلیسی و ۲۸ نفر یی بودند و این شد جرقه ورود این دو کشور به جنگ.
سوم سپتامبر ۱۹۳۹ انگلیس و سپس فرانسه به آلمان اعلام جنگ دادند و جنگ جهانی دوم رسماً آغاز شد. شرق لهستان سهم شوروی شد و غرب آن سهم آلمان. شوروی نه تنها نصف لهستان (به بهانه مضحک حفظ جان نان روس تبارش) که استونی، لتونی و لیتوانی را هم گرفت. مناطق فتح شده لهستان توسط شوروی بسیار استراتژیک بود، چون موجب شد هر وقت بخواهد راه عبور گندم اوکراین و نفت رومانی را بر آلمانی که حال تحت تحریم های اقتصادی قرار داشت، ببندد. ۳۰ نوامبر شوروی به فنلاند حمله کرد و هیتلر با ن یتی کامل نظاره کرد. لهستان بعد از ۱۷ روز کاملاً سقوط کرد و شرکت عملی بریتانیا و فرانسه در جنگ با آلمان زمانی انجام شد که لهستان تقریباً نابود شده بود. نازی ها در لهستان جنایات عظیم و نسل کشی وسیع خود را با کشتار یهودیان، کشیش ها، نوابغ و بزرگان آغاز د.
پیشنهاد صلح ۲۰ سپتامبر هیتلر به انگلیس و فرانسه در حالیکه مخفیانه مشغول طرح ریزی حمله به اروپا بود، رد شد.حمله به دانمارک و نروژ، دو برادر اروپایی
پیروزی های فراگیر آلمان و نقشه های دقیق جنگی هیتلر و پیش بینی های – نظامی اش موجب شد که همه جهان او را به عنوان یک نابغه نظامی بشناسند. این نابغه حال به تصرف بلژیک و هلند می شید چون مطمئن بود آنها سرانجام مجبورند که به نفع فرانسه و انگلیس با آلمان وارد مخاصمه شده و فرانسه از طریق آنها موفق به محاصره آلمان شود و باز این نابغه به فکر حمله به دانمارک و نروژ هم بود، چون سنگ آهن ارسالی از سوئد در زمستان باید از ساحل نروژ می گذشت و حال انگلیس می توانست از طریق نروژ مانع شود. (اتفاقا مانع هم شد و این بهانه حمله پیشوا به بنادر نروژ شد) لذا از لحاظ لجستیک و استراتژیک این ۴ کشور، مناطق بسیار سوق الجیشی و مهمی بودند.
قبل از حمله به نروژ و دانمارک، و سفیر در مارس ۱۹۴۰به منظور توقف بحران، ابتدا با موسولینی و سپس با هیتلر دیدار کرد. پیشوا گفت چون جنگ بر او تحمیل شده(!) و قصد دشمنانش نابودی آلمان است، او تا صلح نهایی خواهد جنگید. انسداد راه ارسال ذغال سنگ آلمان به ایتالیا توسط انگلیس، موجب اعتراض موسولینی و سرانجام قبول درخواست شرکت در جنگ از سوی هیتلر شد.
آلمان از راه دریا به دانمارک حمله کرد. البته همزمان سواحل نروژ به دستور چرچیل مین گذاری شده بود. ضمناً به سفرای دانمارک و نروژ هم همزمان اعلام شد که این تسخیر به منظور محافظت از این دو کشور مقابل فرانسه و بریتانیا است! لذا باید تسلیم شوند. دانمارک با اعتراض تسلیم شد و پادشاه پیرش، با دستی لرزان و حالی پریشان قرارداد تسلیم را امضا و کشورش تا پایان جنگ تحت الحمایه آلمان شد، لذا آلمان بدون شلیک حتی یک تیر توانست در بامداد اول آوریل ۱۹۴۰ به دانمارک و قبل از برآمدن خورشید تصرفش کند؛ ولی با نروژ به علت زیر بار نرفتن شاهش، مجبور شد وارد نبرد شود. جنگ از دریا با مقاومت سخت ناوگان دریایی نروژ آغاز و سپس به خشکی و نبرد شهر به شهر رسید. اما به علت عدم هماهنگی میان نیروهای نروژ و کمی تعدادشان، ای نروژ یکی بعد از دیگری تصرف شد و پادشاه نروژ بویر هاکن هفتم که انسانی بسیار شریف و شجاع بود، در۱۰ آوریل۱۹۴۰ ننگ تسلیم را نپذیرفت و استعفا داد و کشور ۳میلیونی نروژ بعد از یک نبرد کوتاه جزء خاک آلمان شد. کمک انگلیس زمانی رسید که این کشور بندری سقوط کرده بود. جالب آنکه شاه نروژ و دانمارک برادر بودند.
اگرچه هیتلر نروژ را علی رغم مقاومتش تنها ظرف مدت ۲ روز درهم ش ت، ولی صدمات وارده به ناوهای او در این حمله، موجب شد تا شاید این صدمات یکی از دلایلی باشد که هرگز نتوانست بر انگلیس فائق آید و این درسی بزرگ بود که مردم نروژ به جهانیان دادند و آن هم اینکه نباید به خاطر کوچک بودن و قدرت اندک، تسلیم شد حتی اگر ش ت حتمی باشد. نروژ اگرچه خود سقوط کرد، ولی مقاومتش موجب جلوگیری از سقوط کل اروپا شد، چون اگر هیتلر، انگلیس را می گرفت، سقوط کل اروپا حتمی بود.ماشین جنگی هیتلر به سوی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ
همچون قبل به بلژیک، هلند و لوکزامبورگ هم اخطار داده و ۱۰ می ۱۹۴۰ نازی ها به بهانه حفظ بی طرفی وارد این کشورها شده، درخواست عدم مقاومت د. لوکزامبورگ ۱ روز، هلند ۵ روز و بلژیک ۱۷روز مقاومت کرد. حمله به هلند با واحدهای هوابرد انجام و ملکه اش همچون شاه نروژ به انگلیس گریخت.
۱۴ می ۱۹۴۰، هلند با ش ت سخت نیروهای هلندی و فرانسوی سقوط کرد.
همچنین نیروی زمینی آلمان به بلژیک حمله ور و تانک های بلژیکی و فرانسوی را منهدم د. لئوپولد سوم پادشاه بلژیک در ۲۸ می ۱۹۴۰ برخلاف میل مجلس و ک نه، تسلیم شد و بدین ترتیب بلژیک هم در دامن آلمان افتاد.
استعفای چمبرلین، نخست بریتانیا و انتخاب فرمانده نیروی دریایی اش به جای او در ۱۱ می ۱۹۴۰ موجب تحولی بنیادین در روند آینده جنگ شد. این شخص ی نبود جز وینستون چرچیل، مرد پولادین انگلیس. او با این سخن معروفش که «من جز خون، مشقت، اشک و عرق چیزی ندارم که تقدیم کنم… ولی ایمان به این پیروزی نهایی دارم» ک نه جنگ را تشکیل داد. هرچند در آن زمان هیتلر در اوج قدرت و سرمست از فتوحات بود، ولی بسیاری از کارشناسان، ش ت هیتلر را دقیقاً از زمانی دانسته اند که چرچیل سرکار آمد. او دقیقاً نقطه مقابل و از لحاظ قابلیت، فردی در حد خود هیتلر بود. (تقابل پیر و جوان که در نهایت به پیروزی پیر انجامید) اما این انتصاب خدشه ای در کار هیتلر ایجاد نکرد، چون طرح حمله به اروپا کلید خورده و ۱۳۶ لشکر آلمانی با ۱۳۵ لشکر بلژیکی، هلندی، فرانسوی و انگلیسی در حال تقابل بودند. چگونگی حمله به تمام کشورهای فتح شده توسط آلمان، در نهایت به وسیله شخص پیشوا تعیین و نوع و میزان حملات از لحاظ زمینی، هوایی و دریایی بنا به موقعیت جغرافیایی و آرایش نظامی آن کشور، توسط هیتلر تشخیص و ابلاغ می شد و اینها موجب شد که نبوغ جنگی این خداوند جنگ بر دوست و دشمن هویدا شود.فرانسه، زیر پای پیشوا
هیتلر بعد از بلژیک، متوجه غرب اروپا و دو ابرقدرت فرانسه و انگلیس شد. ابتدا به فرانسه پرداخت و ۱۳می ۱۹۴۰ از طریق بلژیک به فرانسه حمله کرد. ابتدا متفقین را به سمت بلژیک کشاند سپس با تمام قوا از سمتی دیگر از مانش نفوذ و به فرانسه تاخت.
فرانسه ای که عامل اصلی بدبختی مردم آلمان بعد از جنگ جهانی اول بود. فرانسه ای که تسلیم نامه ورسای در آن تنظیم و به آلمان تحمیل شد. فرانسه ای که بیشترین نقش را در تنظیم مفاد اصلی این قرارداد دارا بود. ۱۴۳ لشکر نازی به رویارویی ۶۵ لشکر ضعیف فرانسوی رفتند. از انگلیس تنها یک لشکر کمکی توانست تجهیز شود.
بعد از جنگ جهانی اول از سوی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه علاوه بر عهدنامه ورسای، یک بزرگ در فرانسه تدارک دیده شد این بزرگ از سوی یک لشکر ۴۰۰ هزار نفری انگلیسی مستقر در خاک فرانسه تقویت می شد تا در صورت سربرآوردن مجدد آلمان و ایجاد خطر، فرانسه فوری وارد میدان شود. همچنین یک خط دفاعی بسیار پیشرفته و مستحکم به صورت دیوارهای بتنی، تونل های عمیق و طویل زیرزمینی که در آن پیشرفته ترین تجهیزات نظامی اعم از توپ، تانک و نفرات تعلیم یافته برقرار بود به نام ماژینو لاین که توسط آندره ماژینو، دفاع فرانسه از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴ در مرزهای شرقی فرانسه از سوئیس تا بلژیک به طول ۳۲۱ کیلومتر تأسیس شد تا عامل بازدارنده دیگری برای خطرات احتمالی آلمان باشد. ترس از خطر آلمان بعد از جنگ جهانی اول به حدی بود که رئیس جمهور فرانسه بعد از جنگ اول گفته بود: «بعد از مرگ، مرا عمودی به خاک بسپارید چون همیشه نگران مرزهای آلمان هستم.»
البته «هیتلر» در مقابل «ماژینولاین» دیوار «زیگفرید» و «آتلانتیک» را ساخت که استحکاماتی از فولاد، آهن و همچنین انبار مهمات عظیم و مقر نیروهای زبده آلمانی بود که از مرزهای غربی آلمان از نروژ تا اسپانیا طول داشت و یک خط دفاعی پیشرفته خاکی و آبی بود.
اما چنین فرانسه ای با این همه تعاریف تنها ۲ هفته مقابل آلمان و کلا ۶ هفته در جنگ جهانی دوم دوام آورد و آلمانی ها با دورزدن ماژینولاین توانستند از رودهای سوم، ازن و مارن بگذرند. فرانسوی ها فرار د و آلمان ها به سرعت به سمت جنوب پیش رفته و بالا ه توانستند طلسم جنگ جهانی اول را بشکنند و در روز ۱۴ ژوئن ۱۹۴۰، پاریس زیباترین شهر جهان بدون شلیک حتی یک گلوله (چون مسئول ارشد آلمانی فتح پاریس به مقامات این شهر گفت که دلش نمی آید زیباترین شهر جهان را اب کند، پس بهتر است که تسلیم شوند. آنها هم چنین د)، زیر چکمه سربازان بی شمار نازی به لرزه درآمد و پرچم صلیب ش ته از فراز ایفل مهتزز و نازی ها از میدان شانزه لیزه پاریس رژه رفتند. ضمناً در ۱۰ ژوئن ۱۹۳۹ موسولینی با اعلام جنگ به فرانسه و انگلیس، ایتالیا را وارد جنگ جهانی دوم کرده بود.
در حمله به فرانسه، پوشش زرهی متفقین بیشتر از آلمان بود، ولی این نیروها در سراسر فرانسه پخش شده بودند در حالیکه آلمان ها نقاط حساس مرزی را در تصرف داشتند و در هوا هم برتری با آلمان بود. اما آنچه برگ برنده آلمان چه در این نبرد چه در کل جنگ دوم شد، سرعت بالای آنها بود. مثلاً پیش روی آنها تا «موز» فرانسه را متفقین ۹ روز تخمین زدند، ولی آنها ۲روزه رسیدند. پل رنو، نخست فرانسه در سپیده دم ۱۵ می ۱۹۴۰ به چرچیل که در خواب بود زنگ زد و با بغض گفت: ما ش ت خوردیم، ما جنگ را باختیم. در ۱۶ ژوئن رنو، استعفا داد و مارشال پتن ۸۴ ساله جای او را گرفت و فوراً تقاضای تسلیم داد. هیتلر موافقت کرد، چون می ترسید ت فرانسه به انگلیس برود و از آنجا جنگ را ادامه دهد، لذا یک ت نوکر و پر و بال کنده ضعیف و خنثی در خود فرانسه و در زیر دست خود را به یک ت فراری و گریخته از چنگ خود و رفته به اردوی دشمن ترجیح داد. او با این صلح و ت خنثی «پتن» توانست از خطر افتادن ناوگان نظامی فرانسه در دامن بریتانیا جلوگیری کند. (البته بخش بزرگ نیروی دریایی فرانسه در الجزایر بود که از ترس افتاد در دست آلمان ها و توسط بریتانیا نابود شد) اما در همین فرانسه بود که هیتلر به یکی از نخستین اشتباهات بزرگ نظامی خود دست زد. موضوع از این قرار بود که با تصرف بندر بولونی حدود ۳۳۵ هزار نفر از نیروهای فرانسه و انگلیس در ۲۴ می ۱۹۴۰ در مانش در محاصره آلمان ها قرار گرفتند، ولی هیتلر دستور توقف پیش روی زمینی در آن منطقه را صادر و به پیشنهاد گورینگ تنها به بمباران هوایی بسنده کرد (به گمان اینکه می تواند از هوا کار را تمام کند و برای اولین بار با مقاومت شدید هوایی روبه رو شد). علت دقیق صدور این دستور هرگز معلوم نشد. تنها راه نجات متفقین گذر از دریا و منطقه دونکرک بود. در این زمان چرچیل فرصت یافت یکی از بزرگ ترین کارهایش در جنگ جهانی را در سایه اشتباه آلمان انجام دهد و آن هم اجرای عملیات وج و نجات این نیروها طی مدت تنها ۱۰ روز. حادثه دونکرک از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن اینکه بعد از همین واقعه شروع به دادن تسلیحات به انگلیس کرد، چون در ۱۹۴۱ منابع انگلیس ته کشید و مجبور شد از طریق وام و اجاره تسلیحات از به جنگ ادامه دهد.
برخورد هیتلر با فرانسویان را باید اوج عقده گشایی او از دشمنانش دانست. او که بی اندازه از تصرف فرانسه ذوق زده شده بود و این ذوق زدگی را با ارتقای درجه فرماندهان زیادی به مارشالی و فیلدمارشالی نشان داد، دقیقاً کاری که فرانسویان با آنها بعد از تسلیم آلمان کرده بودند، با شدت چند برابر جز به جز انجام داد. در این بین حتی در انتخاب مکان و زمان هم نهایت دقت را اعمال کرد. پیشوا مکان مذاکره با فرانسویان را عمداً جنگل کمپین (جایی که در ۱۹۱۸ آلمان تسلیم فرانسه شد) انتخاب کرد. حتی در همان قطار و همان واگن. حتی بر همان صندلی نشست که ژنرال فوش مقام ارشد فرانسه در مذاکرات ۱۹۱۸ روزی در مقام فاتح بر آن نشسته بود و کل این وسایل تا آن روز به عنوان سند افتخار توسط فرانسویان حفظ شده بود. فرانسه تکه شد. شمال فرانسه مال آلمان شد و تنها یک قسمت آزاد در جنوب و جنوب شرقی به نام ویشی باقی گذاشت تا ت منفعل فرانسه بتواند آنجا حکومت کند. قسمتی از خاک فرانسه که توسط ایتالیا شده بود، همچنین تونس، هم به ایتالیا تعلق گرفت. حال آلمان بیشتر اروپا را در اختیار داشت و تنها انگلیس و چرچیل را پیش رو داشت. پیروزی هیتلر در اروپا در کل تاریخ نظیری نداشت.غرق شدن شیر دریایی آلمان در آب های انگلیس
در سال ۱۹۴۰ درست مانند ۱۸۰۷ باز بریتانیا بود که در جنگ با فاتح اروپا تنها مانده بود. انگلیس و تمام مستعمراتش نظیر کانادا، آفریقای جنوبی، نیوزلند و استرالیا در جای جای جهان علیه آلمان و متحدانش در حال جنگ بودند. تنها فرقش این بود که آن زمان فاتح فرانسه، ناپلئون بود و حال آلمان و هیتلر. اما اینبار آلمان می خواست تا سرحد امکان با انگلیس به صلح برسد. یکی از دلایلش این بود که نمی خواست مستعمرات انگلیس، دست یا ژاپن بیفتد یا به خاطر انگلیس وارد معرکه شود. هم بقای انگلیس به عنوان حافظ امنیتش در آب های اطلس و آرام را ضروری می دانست. انگلیس شده بود وطن تمام ت های فراری اروپا نظیر هلند، بلژیک، لهستان، نروژ، چک واسلواکی (و فرانسه آزاد به ریاست ژنرال دوگل).
ضمناً هیتلر معتقد بود در نظم نوین جهان تازه هیتلری، امپراتوری بریتانیای کبیر با آن پیشینه فرهنگی و تاریخی باید حضور داشته باشد. کما اینکه توان دریایی و هوایی بریتانیا با بودن فردی مثل چرچیل در راسش، برای هیتلر بسیار ترسناک بود. حتی کلی پول در ج شد که وارد جنگ نشود و انگلیس به علت تنها ماندن در جنگ، مجبور به صلح شود. حتی هیتلر از روزولت که همیشه از او متنفر بود خواست میانجیگری کند. اما باز چرچیل سرسخت مقاومت می کرد.
اینها باعث شد که پیشوا به عملیات «شیر دریایی» که طرح حمله به بریتانیا بود دست بزند. عملیاتی مملو از ترس و تردید او و ژنرال هایش.
حمله به انگلیس از طریق بمباران هوایی به کمک ۶۲۵ بمب افکن و حملات دریایی در ۷ سپتامبر ۱۹۴۰ شروع شد که بزرگ ترین بمباران جهان تا آن تاریخ بود، اما انگلیس، آقای آب های آزاد جهان، با پاتک های دریایی که در آن مجرب ترین بود و تا چندی پیش چرچیل آهنین بر آن فرمان می راند، همچنین حملات هوایی توانست جلو تعرض آلمان ها را در کانال مانش و سایر نقاط بگیرد.
در اینجا بدی هوا نیز به کمک انگلیس آمد. از طرفی هم به قول خود هیتلر نیروهای انگلیسی هر روز جان تازه ای می گرفتند و نیروهایی هوایی و دریایی انگلیسی توانستند لطمات زیادی به ناوهای آلمان وارد کنند و ناوهای آلمانی که قبلاً هم در نروژ آسیب دیده بودند، تقریباً زمینگیر شدند و این اولین ش ت هیتلر بود و موجب شد که حمله مجدد را به بهار ۱۹۴۱ موکول کند. علت این عقب نشینی برتری دریایی و هوایی نیروهای انگلیسی و توجه مجدد پیشوا به شرق بود. در واقع هیتلر هرگز نتوانست از کانال مانش بگذرد و وارد انگلیس شود و این موجب شد که افسون باز نشدن دروازه آرمانی امپراتوری بریتانیای کبیر برای دومین جنگ جهانی، همچنان به صورت یک افسانه اسرارآمیز باقی بماند.
در ۱۵ اوت «رایش مارشال گورینگ» فرمانده نیروی هوایی آلمان «عملیات عقاب» را برای نابودی ناوگان هوایی بریتانیا آغاز کرد، اما رادارهای انگلیسی موجب کشف موقعیت جنگنده های نازی و انهدام تعداد زیادی از آنها شد، اما زمانی که می رفت تکلیف جنگ هوایی به نفع آلمان ی ره شود، بر اثر اشتباه گورینگ، باز یکی از مهلک ترین اشتباهات نظامی آلمان رخ داد؛ جریان از این قرار بود که تعداد زیادی هواپیمای جنگی نازی، در شب ۲۴ اوت، به جای تأسیسات و کارنجات نظامی اطراف لندن، به علت تاریکی و ابری بودن هوا به اشتباه خود لندن را بمباران د و این سبب ایجاد ترس در انگلیس شد. این وحشت موجب رضایت گورینگ و بمباران لندن در آتی و برگشتن برگی دیگر از کتاب جنگ به ضرر آلمان شد. چون در این میان هم تأسیسات نظامی اطراف لندن سالم ماند، هم جنگنده هایش فرصت فرار یافتند و جنگ هوا به هوا که مدنظر پیشوا بود، علناً خنثی و نتیجه نبرد هوایی ۲ به ۱ به نفع انگلیس شد. اما مورد بدتر این بود که آنها تلافی کرده، برای اولین بار در دوران رایش سوم، در حریم هوایی اش رخنه و خود برلین بمباران شد. این باعث ت یب وجهه صلابت رایش و بر همه مردم من جمله خود آلمانی ها ثابت شد که آلمان هم می تواند عرصه تاخت و تاز باشد.تیرگی روابط آلمان و شوروی
۳، ۵ و ۶ اوت ۱۹۴۰ سه کشور لیتوانی، لتونی و استونی را استالین ضمیمه خاک شوروی کرد. سپس به بهانه منطقه مورد مناقشه بسار وبوکووین با ت رومانی وارد مذاکره شد. آلمان تنها از ادعای شوروی راجع به بسار حمایت کرد، چون بوکووین کلا مال اتریش بود نه شوروی، اما نگرانی اصلی هیتلر در این بود که این دو منطقه، بهانه بود و هدف اصلی استالین، خود رومانی بود به خاطر مناطق نفت خیزش و هیتلر بر سر نفت همین مناطق حساب ویژه باز کرده بود و در صورت نبود آن، سوخت تانک هایش در شرق به مشکل جدی برمی خورد. ضمن اینکه او از اشتهای سیری ناپذیر استالین که هیتلر او را «باجگیر قهار» می نامید، مطلع بود و می دانست هدفش باز نه تنها رومانی که کل بالکان است و او هم مثل خودش تا زمانی به عهدنامه ها مقید است که سودمند باشند و دیر یا زود به آلمان پشت خواهد کرد و کلا شوروی و آ سر به او ضربه خواهند زد؛ لذا هیتلر حمله به شوروی را در دستورکار داشت منتهی بعد از تسخیر اروپا. حتی در ۳۰ ژوئیه ۱۹۴۰ تاریخ حمله به شوروی را بهار ۱۹۴۱ معین کرده بود. کما اینکه او وقتی دید حریف چرچیل نمی شود تصمیم گرفت با نابودی شوروی، موجب شود انگلیس تنها امیدش، باشد و با این شرایط ناچار به صلح خواهد شد.
هیتلر بلافاصله مناطق نفتی رومانی را تصرف و دستور حرکت چندین لشکر به جنوب شرقی لهستان را صادر کرد. از طرفی مجارستان و بلغارستان هم سهم خواهی د و هیتلر بعضی مناطق غیرنفتی رومانی را به آنها داد. این کارها موجب تیرگی روابط شوروی با آلمان شد. امضای قرارداد اتحاد نظامی «مثلث محور» یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن، بدون اطلاع و شرکت شوروی موجب رنجش دیگر روس ها شد. عبور نیروهای نازی از خاک فنلاند هم مزید بر علت شد.
در ۱۲ اوت ۱۹۴۰ مولوتوف برای اعتراض به برلین آمد و این بلشویک سرسخت با آن ظاهر معلم مآبش، اولین ی بود که جرات کرد پیشوا را با دُرشتگویی، نوعاً استنطاق کند. پیشوا سعی کرد او را تهییج کند تا شوروی در پیمانی که برضد «بین الملل سوم» (کمینترن، کمونیست بین المللی) بود، شرکت کند. این پیمان از جهان ۴ سهم به شرکت کنندگان می داد. (اروپا مال آلمان، مدیترانه سهم ایتالیا، خاوردور مال ژاپن و از شوروی تا انتهای هند هم سهم شوروی) تا به این وسیله هم آنها را مشغول کرده باشد و هم با نابودی مستعمرات انگلیس به دست آنها، چرچیل را برای صلح تحت فشار بگذارد؛ ولی مولوتوف زیر بار نرفت. چرچیل که از این سفر سِری مطلع بود، دستور داد در شب دوم حضور او، برلین را بمباران کنند. هیتلر مدام لاف می زد که بریتانیا ش ت خورده و فقط فرصت لازم است تا اقرار کند، مولوتوف بعد از بمباران، به تمس به «ریبنتروپ» گفت: «اگر واقعاً ش ت خورده پس این همه بمب را چه ی بر سرتان می ریزد؟!»تکاپوی هیتلر برای جلب حمایت متحدان
نتیجه مذاکرات با مولوتوف، باج خواهی سنگین روس ها بود که موجب شد هیتلر قبل از حل مسئله بریتانیا، دستور آماده باش برای حمله به شوروی را صادر کند. هیتلر برای ش ت انگلیس، حمله به شوروی و کلا گشودن جبهه دوم، به کمک جدی متحدانش نیازمند بود.
مذاکره با فرانکوُ دیکتاتور اسپانیایی برای شرکت در جنگ آنقدر برای هیتلر عذاب آور بود که ضمن بی نتیجه بودن مذاکرات، گفته بود: «ترجیح می دهم ۳ الی ۴ دندانم را یکجا بکشم ولی دیگر با فرانکو صحبت نکنم.»
مذاکره با مارشال پتن، رئیس جمهور دست نشانده آلمان در فرانسه، بهتر بود و او قول حمایت از آلمان در جنگ با بریتانیا را داد. (قولی که بعدها موجب محاکمه اش شد)
در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۰ هم با بزرگترین متحدش یعنی موسولینی در فلورانس دیدار کرد. دقیقاً هم در روزی که دوچه (که نمی خواست از او در میدان تسخیر جهانی جا بماند)، بدون اطلاع پیشوا دستور حمله به یونان و آلبانی را صادر کرده بود. دستوری که پیامدش باتلاقی برای دوچه شد که باز هیتلر مجبور شد برای حفظ وجاهت فاشیستی خود، برای نجاتش در اوج کارزار با روس ها، نیروی کمکی بفرستد، لذا هیتلر فهمید در این شرایط از ایتالیا هم طبق معمول نمی تواند توقع کمک زیادی داشته باشد. هیتلر می خواست بعد از تصرف شوروی، از طریق ایران به هند حمله و با تصرف بزرگ ترین مستعمره بریتانیا، چرچیل را به زانو در بیاورد. چرچیل متناوباً از روزولت می خواست برای حفاظت از دنیای قدیم (اروپا)، دنیای جدید ( ) وارد عمل شود.حمله به یوگسلاوی، اولین دلیل ش ت در شوروی
۲۹ فوریه ۱۹۴۱ آلمان ها از رومانی گذشتند و با رضایت بلغارستان وارد مناطق سوق الجیشی آن شدند. بعد از بلغارستان، یوگسلاوی هم به پیمان اتحاد محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) پیوست. در واقع هیتلر داشت تمام کشورهای همسایه و نزدیک شوروی را با خود همراه می کرد. در این میان ایتالیا که نمی خواست در مسابقه فتح جهان از آلمان عقب بماند، در شرف حمله آلمان به شوروی، خود به یونان حمله ور شد، ولی با وجود اینکه یونان نصف توان ایتالیا را هم نداشت، ایتالیا بعد از پیش روی به سختی ش ت خورد و به آلبانی عقب نشینی کرد. هیتلر سعی کرد با پیمان اتحاد با یوگسلاوی آن کشور را ترغیب به کمک به ایتالیا در حمله مجدد به یونان کرد. اما کودتای ناگهانی در یوگسلاوی و روی کار آمدن کمونیست ها و ش تن پیمان اتحاد با آلمان، برای پیشوا که یکه تاز شرق و غرب بود، بسیارگران آمد؛ لذا او علی رغم ک?
به گزارش گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه امروز از ساعت ۱۸:۳۰ در کاخ کرملین برگزار شد.*توییت مهدی بن عطیه، ستاره تیم ملی مراکش پس از همگروه شدن کشورش با اسپانیا، پرتغال و ایران: «شما را در روسیه می بینم»سخت ترین قرعه ممکن در جام جهانی رقم خورد/ایران رودرروی کریس رونالدو و ستاره های اسپانیا+ و تصاویر*پست ى کارلوس کى روش بعد از مشخص شدن گروه ایران در جام جهانى: «انجام شد»سخت ترین قرعه ممکن در جام جهانی رقم خورد/ایران رودرروی کریس رونالدو و ستاره های اسپانیا+ و تصاویر*لوپتگی سرمربی تیم ملی اسپانیا: ایران با کی روش مدعی شده است/ تیمی که ش ت نخورده خطرناک است سخت ترین قرعه ممکن در جام جهانی رقم خورد/ایران رودرروی کریس رونالدو و ستاره های اسپانیا+ و تصاویر*کارلوس پویول و گری لینه کر در مراسم قرعه کشی جام جهانی روسیه، گروه ایران را گروه مرگ دانستند.لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویرگروه بندی جام جهانی 2018 روسیه به شرح زیر است:گروه اولروسیه، اروگوئه، مصر، عربستان سعودی
گروه دومپرتغال، اسپانیا، ایران، مراکش
گروه سومفرانسه، پرو، دانمارک، استرالیا
گروه چهارمآرژانتین، کرواسی، ایسلند، نیجریه
گروه پنجمبرزیل، سوئیس، کاستاریکا، صربستان
گروه ششمآلمان، مکزیک، سوئد، کره جنوبی
گروه هفتمبلژیک، انگلستان، تونس، پاناما
گروه هشتملهستان، کلمبیا، سنگال، ژاپن*شروع مراسم قرعه کشی جام جهانی/ کاناوارو، پویول و .. آمدندلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*سید بندی تیم ها برای قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیهلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*مارادونا: امیدوارم که این جام برای مسی باشد. نمی دانم که این آ ین جام جهانی مسی باشد، چون همه چیز به عملکردش در سن و سالش بستگی خواهد داشتلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*میروسلاو کلوزه کاپ جام جهانی را به نمایندگی از تیم ملی آلمان بر روی استیج آوردلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*ع یادگاری و مهدوی کیا پیش از شروع مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*پکیجی که براى نوشتن برنامه بازى ها در اختیار سرمربی تیم های ملی قرار گرفته است.لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*در ابتدای مراسم ولادیمیر پوتین،رئیس جمهور روسیه و جیانی اینفانتیو، رئیس fifa برای حضار سخنرانی د.ولادیمیر پوتین:به رئیس فیفا و میهمان گرامی خوش آمد می گویم. اینجا ۳۲ تیم جهان حضور دارند و ما خوشحالیم که میزبان این رقابت ها هستیمتماشاگرانی که با فرهنگ های مختلف به اینجا می آیند با فرهنگ ما هم آشنا می شوند، با سفر به شهر های مختلف با کشور ما آشنا می شوند و ما هم از آن ها میهمان نوازی می کنیم. همه انی که به اینجا می آیند میهمان ما خواهند بود.ستاره هایی که امروز میهمان ما هستند باعث شدند فوتبال به محبوبترین ورزش دنیا تبدیل شوند. هدف ما این است که خانواده فوتبال اینجا کنار هم جمع شوند و زیبایی ورزش را به جهان نشان دهند.لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*نمای هوایی از حضور مهمانان در سالن مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*لحظه رسیدن علی به مراسم در تلویزیون فا اسپورتلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*گوى هاى قرعه کشى و شباهت آن به توپ بازی های این دورهلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*لحظه ورود کی روش به سالن برگزاری مراسملحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*ع یادگاری ستاره های فوتبال با پلهلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*سیدبندی که از طریق رنکینگ فیفا مشخص شده به شرح زیر است:سید یکروسیه (میزبان)، آلمان، برزیل، پرتغال، آرژانتین، بلژیک، لهستان، فرانسهسید دواسپانیا، پرو، سوئیس، انگلستان، کلمبیا، مکزیک، اروگوئه، کرواسیسید سهایران، دانمارک، ایسلند، کاستاریکا، سوئد، تونس، مصر، سنگالسید چهارصربستان، نیجریه، استرالیا، ژاپن، مراکش، پاناما، کره جنوبی، عربستان*کارلوس پویول و دیگو مارادونا پیش از ورود به سالن برگزاری مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*رونالدو لیما و تیتهسرمربی برزیل پیش از شروع مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*اسامی تیم ها برای مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ و تصاویر*دیه گو مارادونا با وجود اعلام غیبت در مراسم قرعه کشی جام جهانی در سالن اجرای مراسم حضور یافت.لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*سالن برگزاری قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه در کاخ کرملینلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*حضور ستارگان سابق دنیای فوتبال در محل برگزاری مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*۱۵۰۰ خبرنگار در کاخ کرملین برای انعکاس قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*مهدی تاج، علی و مهدی مهدوی کیا دقایقی قبل از شروع مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*رونالدینیو، کلارنس سیدورف و جی جی اوکوچا پیش از ورود به به محل برگزاری قرعه کشی جام جهانیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*حضور ساموئل اتوئو در کاخ کرملینلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*پست اینستاگرامی علیرضا جهانبخش در آستانه قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*فرناندو هیرو و کلودیو رانیری پیش از ورود به سالن برگزاری مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*حضور گرت ساوگیت، سرمربی تیم ملی انگلیس در کاخ کرملین، محل برگزاری قرعه کشی جام جهانیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*لحظه ورود رونالدینیو به محل برگزاری مراسم قرعه کشی جام جهانیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*ورود یواخیم لوو، سرمربی تیم ملی آلمان به محل برگزاری مراسم قرعه کشیلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*گرنوت روهر، سرمربی آلمانی تیم ملی نیجریهلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*کارلوس کی روش در انتظار ورود به سالن اصلی و شروع مراسملحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*گوی های قرعه کشی وارد گلدان شدندلحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*گوى هاى قرعه کشى هم از همین حالا آوردن روى صحنه تا زمان شروع مراسم ولرم بشن و سوتفاهمى بوجود نیاید.لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*کریستیانو رونالدو در گفتگو با تلویزیون fifa: مطمئن هستم پرتغال، جام جهانی خوبی خواهد داشت.لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه ۲۰۱۸+ تصاویر*ساعت برگزاری مراسم قرعه کشی جام جهانی در نقاط مختلف دنیالحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه 20 تصاویر*میدان سیبلس مادرید، میدان خورخه سامورای بارسلونا و بسیاری از میادین اصلی شهر های بزرگ این مراسم را از طریق اسکوربورد های غول پیکر پخش می کنند که به مردم اسپانیا این امکان را می دهد که با نزدیک به ۱۵ ثانیه تاخیر برای رعایت کپی رایت، مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را تماشا کنند.لحظه به لحظه با قرعه کشی جام جهانی روسیه 20 تصاویر*طبق اعلام سایت فیفا، ۱۵۰۰ خبرنگار از نقاط مختلف جهان به پایتخت روسیه برای انعکاس لحظه به لحظه این مراسم سفر کرده اند.* ۲۱۰ نفر در برگزاری مطلوب این مراسم با حضور ۱۰ اسطوره فوتبال جهان که در امر قرعه کشی شرکت می کنند، سهم خواهند داشت.انتهای پیام/
کلمات کلیدی: true skate اسکیت سواری true skate true skate for android true skate for android true skate true skate برای اندروید true skate برای اندروید بازی true skate برای اندروید اسکیت سواری بازی اسکیت سواری بازی true skate برای htc بازی true skate برای samsung بازی true skate برای motorola بازی true skate برای سامسونگ بازی true skate برای اچ تی سی بازی true skate برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا بازی اسکیت سواری برای htc بازی اسکیت سواری برای samsung بازی اسکیت سواری برای motorola بازی اسکیت سواری برای سامسونگ بازی اسکیت سواری برای اچ تی سی بازی اسکیت سواری برای موتورولا true skate اسکیت سواری true skate true skate for ios true skate for ios true skate اسکیت سواری true skate for iphone true skate for iphone true skate for ipad true skate for ipad true skate for ipod true skate for ipod اسکیت سواری اسکیت سواری for ios اسکیت سواری for ios اسکیت سواری اسکیت سواری for iphone اسکیت سواری for iphone اسکیت سواری for ipad اسکیت سواری for ipad اسکیت سواری for ipod اسکیت سواری for ipod true skate برای iphone true skate برای iphone true skate برای ipad true skate برای ipa...