فاز نخست ت همراه رونمایی شد

آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیآیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملیتصاویر آیین بدرقه تیم ملی فوتبال ایران و رونمایی از سرود تیم ملی-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4301894/آیین-بدرقه-تیم-ملی-فوتبال-ایران-و-رونمایی-از-سرود-تیم-ملی
گروه: مذهبیساعت: 23:18منتشر شده در مورخ: 1397/02/10شناسه خبر: 1348230پرچم جدید گنبد حرم حضرت فاطمه معصومه(س) ظهر امروز با حضور جمعی از مسئولان و مدیران و خادمان حرم کریمه اهل بیت(س) بر فراز گنبد این آستان مقدس به اهتزاز در آمد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س) رونمایی و اهتزاز پرچم جدید حرم حضرت معصومه (س)http://dana.ir/1348230اخبار مرتبط
خبرگزاری ایسنا: فهرست ۲۵ موزه برتر جهان در سال ۲۰۱۷ را trip advisor - یکی از محبوب ترین سایت های کاربرمحور سفر ـ به انتخاب مخاطبان اش برگزیده و بازدید از آن ها را پیشنهاد داده است.پربازدید بودن شاید تنها شاخصِ انتخاب این موزه ها نبوده، برخلاف رسم رایج در ایران که موزه های پربازدید را برتر نیز تلقی می کنند، آن هم موزه هایی که در چند سال اخیر تنها سیاست متمرکزی که جدی پیش گرفته اند، افزایش نرخ ورودیه ها بوده، بی آنکه در امکانات و پذیرش بازدیدکنندگان شان تغییرات اساسی ایجاد کرده باشند.براساس نظر کاربرانی که در تهیه فهرست گنجینه ها و موزه های برتر جهان دخیل بودند، این ۲۵ موزه با وجود تعدد آثار و سالن های بازدید که گاه یک روز کامل هم برای دیدن شان کم است، بیشتر به خاطر وجود امکاناتی چون راهنماهای مسلط به زبان های مختلف، دستگاه های صوتی که اجازه تردد آزادانه در تمام بخش های موزه را می دهد، تورها و بلیت های رایگان، کتابخانه ای در دسترس که حاوی اسناد و اطلاعاتی مرتبط با تاریخ و محتوای موزه است، نمایش آثاری شاخص که گویای واقعیت های تمدن و هنر یک سرزمین است، نوع نو ردازی و کیفیت نگهداری آثار که روی هم رفته زمینه ی بازدید لذت بخش، دور از اوقات بار را فراهم کرده اند، بالاترین امتیاز را گرفته اند.۱. «موزه متروپولیتن» نیویورک که در بین تمام موزه های دنیا بیشترین ستاره ها را از آنِ خود کرده و بالاترین امتیاز تریپ ادوایزر را برای سال ۲۰۱۷ بدست آورده، سالانه حدود ۴ میلیون بازدیدکننده دارد که ساختمان آن در سال ۱۸۷۲ میلادی راه اندازی شد و هم اکنون نیز در مشهورترین پارک های (سنترال پارک) نیویورک واقع شده که آن را در دسترس بیشتر قرار داده است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا این موزه بیش از ۲ میلیون شی قدیمی دارد که در عین حال، حاوی مجموعه بی نظیری از ایران باستان و تاریخ است. اطلاعات متروپولیتن توسط یک راهنمای صوتی به ۱۰ زبان معرفی می شود و موزه تقریبا هفت روز هفته باز است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۲. «موزه ملی جنگ جهانی دوم» در نیواورلئن که به انتخاب کاربران در جایگاه دوم این فهرست قرار گرفته، در سال ۲۰۰۰ میلادی به انگیزه ی نشان دادن بحران جنگ جهانی دوم به نسل جدید، انتقال تجربیات و یادگاری های آن، بنا شد که دارای بخش هایی چون تئاتر چهار بعدی، ماکت های جنگنده ، پوسترها و تاریخ شفاهی جنگ جهانی دوم از زبان بیش از ۷ هزار سرباز است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیااین موزه از طریق نامه ها، پوسترها، سلاح ها و های مختلف به نوعی روایت گر داستان دخ در جنگ جهانی دوم است.۳. وقتی سخن از موزه ی برتر فرانسه می شود، شاید تصور بر این باشد که اکنون نوبت تعریف و تمجید از لوور رسیده، درحالی که این موزه ی «اورسی» است که بیشترین امتیاز مخاطبان را در مقایسه با لوور از آن خود کرده است. اورسی در شهر پاریس واقع شده و از مهم ترین موزه های نقاشی و مجسمه سازی جهان به شمار می آید. این مکان محل نگهداری آثار هنری فرانسه و اروپا در فاصله سال های ۱۸۴۸ تا ۱۹۱۷ میلادی است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاساختمان اورسی در اصل یک ایستگاه بازسازی شده ی قطار است که از سال ۱۹۸۶ تا به امروز، مجموعه ای از آثار امپرسیونیست و پست امپرسیونیست فرانسه را به نمایش گذاشته است. این موزه که یکی از پربازدیدکننده ترین مکان های پاریس معرفی شده، مشوق های جذ برای جلب بازدیدکنندگان درنظر گفته، مثلا ساعت بازدیدهای تخفیف داری درنظر گرفته و یا در ازای ید یک بیلت کامل، تخیف چند یورویی را روی کل قیمت یک بلیت لحاظ کرده است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیااورسی یک روز در هفته تعطیل است و در ساعت مشخص روز، راهنمای انگلیسی زبانی دارد که به بازدیدکنندگان کمک می کند تا اطلاعات مربوط به آثار این موزه که اغلب به زبان فرانسه نوشته شده را بهتر دریافت کنند.۴. «موسسه هنری شیکاگو»، یکی از قدیمی ترین و بزرگترین موزه های هنر در ایالات متحده است که در سال ۱۸۷۹ میلادی راه اندازی شد و سالانه میزبان حدود یک و نیم میلیون بازدیدکننده است که ظاهرا به خاطر نوع فعالیت های پویایی که در زمینه هنر دارد، میزان محبوبیت اش هر سال درحال افزایش است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاموسسه هنری شیکاگو با ۳۰۰ هزار اثر، بعد از متروپولیتن دومین موزه هنری ای متحده به شمار می آید.۵. «موزه هنری هرمیتاژ (ارمیتاژ) و کاخ زمستانه» در سن پترزبورگ روسیه با ۳ میلیون اثر هنری پنجمین موزه محبوب سال ۲۰۱۷ شناخته شده که بین گالری ها و موزه های جهان، لقب بزرگترین نگارخانه و موزه ی هنری را یدک می کشد.
رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاتابلوی فتحعلی شاه در ارمیتاژپیدایش این موزه به سال ۱۷۶۴ میلادی زمانی که کاترین کبیر بیش از ۲۰۰ اثر نقاشی را از اروپا جمع آوری و یداری کرد، برمی گردد. این موزه در زمان انقلاب روسیه و حکومت شوروی با نگاه انحطاط گرایانه ای روبرو بود تا جایی که برخی از مهمترین آثارش فروخته شد. بخش هایی از این موزه هم در بمباران جنگ جهانی دوم از بین رفت و بخشی از آن ها هم توسط سرخ آلمان تصرف شد، اما اکنون این موزه دوران دیگری را سپری می کند و در لاس وگاس، لندن و آمستردام دارای شعبه شده است.پازیریک قالی قدیمی ایران نیز در این موزه نگهداری می شود.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۶. «میدان یادبود ۱۱ سپتامبر» در نیویورک که شاید بیشتر یک انتخاب احساسی به شمار آید، موزه ای نوپا به شمار می آید که باراک اوباما در سال ۲۰۱۴ آن را افتتاح کرد. این موزه در واقع دو حفره ی بزرگ در محل فوندانسیون برج های دو قلو است که در حمله ۱۱ سپتامبر منفجر شد و اکنون اسامی ۲۹۸۳ نفر از کشته شدگان آن در ۷۹ صفحه برنزی این دو است آبی به یادگار حک شده است. این موزه در واقع اثری احساسی به شمار می آید که حتی پیش از بهربرداری نیز بسیار مورد توجه بود.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۷. «موزه انسان شناسی مکزی یتی» از اصلی ترین جاذبه های گردشگری مکزیک و یکی از پربازدیدترین موزه های این کشور به شمار می آید که آثار باستان شناسی و مردم شناختی از تاریخ مکزیک و گنجینه های آن را به نمایش گذاشته که مهترین آن ها فرهنگ «آزتک » است، تمدنی در ی مرکزی که دارای پرستش گاه ها و برج هایی سنگی بودند و در دوران خود در رشته نجوم، گیاه پروری و حتی گفته شده حقوق و حکومت سرآمد بوده اند.
رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاتقویم سنگی آزتک ها در موزه مکزیکقربانی انسان یکی از جنبه های تاریخی آزتک ها بوده که کشف رازهایی درباره ی آن از طریق این موزه، برای گردشگران همواره جذاب بوده است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۸. «موزه آکروپلیس» یونان، یکی از مهمترین موزه های جهان در ارتباط با تمدن یونان باستان به شمار می آید که بخش بزرگی از گنجینه مربوط به آکروپلیس را در خود جای داده است. ساختمان این موزه رسما در سال ۲۰۰۹ میلادی افتتاح شد، درحالیکه پایه گذاری آن به سال ۲۰۰۳ میلادی برمی گردد، هرچند که موزه قدیمی آکروپلیس در سال ۱۸۷۴ تکمیل شده بود، اما بعد از کاوش های جدید و یافتن آثار جدیدتر، ظرفیت آن پاسخگو نبود و ت یونان بنای جدیدی در ساختمان قدیمی ساخت.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاصرف نظر از این، ت یونان سال هاست تلاش دارد بخشی از مجسمه های معبد پارتنون که توسط سفیر بریتانیا در زمان امپراتوری عثمانی از این کشور خارج شد را دوباره به یونان برگرداند که این از اصلی ترین انگیزه های ساخت موزه ی جدید آکروپلیس بوده است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۹. «موزه ملی دل پرادو» در واقع یک گالری هنری بزرگ در قلب اسپانیا است که برجسته ترین آثار هنری اروپا در فاصله ی قرن ۱۲ تا اوایل قرن ۲۰ میلادی را به نمایش گذاشته است. انگیزه بنا چنین موزه ای در سال ۱۸۱۹ میلادی، نگهداری آثار نقاشی و مجمسه بود که در حال حاضر دارای ۸۲۰۰ طرح، ۷۶۰۰ نقاشی، ۴۸۰۰ اثر چاپی، ۱۰۰۰ مجسمه و تعدادی اسناد تاریخی است که از این مجموعه تنها ۱۳۰۰ اثر نمایش داده می شود.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیادل پرادو در شه گسترده تر فضا است که اعلام شده تا سال ۲۰۱۹ میلادی این اتفاق خواهد افتاد.۱۰. «موزه ویکتوریا و آلبرت» لندن با ۴ میلیون عتیقه از بزرگترین موزه های هنرهای تزئیینی و طراحی جهان به شمار می آید که در سال ۱۸۵۲ میلادی تاسیس شد. قدمت مجموعه ی هنری نگهداری شده ی این موزه به ۵۰۰۰ سال می رسد.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیااین موزه دارای بزرگترین مجموعه مجسمه های پس از کلاسیک در جهان، اقلام رنسانس ایتالیایی. ، آثاری از جنوب و شرق آسیا، چین، ژاپن، کره و جهان است.۱۱. «گالری ملی لندن» با مجموعه ای متشکل از ۲۳۰۰ اثر نقاشی باقی مانده از قرن ۱۳ تا ۱۹ میلادی، در سال ۱۸۲۴ تاسیس شد که به قدیمی ترین گالری پرتره جهان معروف است. این موزه به لحاظ ارزش هنری در جایگاهی پس از لوور، بریتانیا، متروپولیتن قرار دارد و بازدید از آن مثل بیشتر موزه های انگلستان، رایگان است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۱۲. «موزه واسا»، یک موزه دریایی در جزیره ی یوگوردن استکهلم سوئد است که در اصل کشتی بازمانده از قرن ۱۷ میلادی است که با صدها مجسمه ی کنده کاری شده تزئین شده و تا کنون بیش از ۹۵ درصد از قطعات اصلی آن، بازسازی و حفظ شده است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاواسا قرار بود یکی از بهترین کشتی های نیروی دریایی سوئد باشد که غرق شد، اما اکنون یکی از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری دریایی جهان به شمار می آید. بازدید از این کشتی یا موزه برای دانشجوها با ارائه کارت شناسایی رایگان است.۱۳. «موزه لوور» بزرگترین موزه هنری جهان شناخته می شود که در سال ۲۰۱۶ میلادی با ۷ میلیون بازدیدکننده یکی از پرطرفدارترین موزه های جهان شخناخته شد. طبق آمارِ این موزه، نزدیک به ۶۵ درصد بازدیدکنندگان لوور، گردشگر خارجی هستند.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیالوور در اصل قلعه ای بود که در اوا قرن ۱۲ میلادی و در زمان فیلیپ دوم ساخته شد که در سال ۱۵۴۶ میلادی به محل زندگی پادشاهان فرانسه تغییر کاربری داد، در سال ۱۶۸۲ میلادی پس از آن که "لوئیس" یکی از شاهان این کشور، قصر ورسای را برای محل زندگی خود برگزید، لوور به مجموعه ای برای نمایش آثار هنری تبدیل شد که هم اکنون دارای ۳۸۰ هزار آثر از تمدن باستانی مصر، یونان، قرون وسطی، روم، هنرهای ی، ایران باستان است.مونالیزا اثر لئوناردو داووینچی یکی از محبوب ترین و پربازدیدگننده ترین آثار لوور به شمار می آید.۱۴. «موزه مصر» در تورین ایتالیا متشکل از ۳۰ هزار شی تاریخی و عتیقه از تمدن باستان مصر یکی از بزرگترین مجموعه های مصرشناسی دنیا به شمار می آید. این موزه در سال ۲۰۱۵ نزدیک به ۸۰۰ هزار بازدیدکننده داشت.موزه مصر تورین در سال ۱۸۲۴ میلادی راه اندازی شد که بخشی زیادی از غنایم ناپلئون بناپارت از حمله به مصر را به نمایش گذاشته است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۱۵. «موزه ملی هلند» (rijksmuseum) در آمستردام هلند واقع شده و تاریخ و هنر این سرزمین را به نمایش گذاشته است. این موزه نخست سال ۱۸۰۰ در لاهه راه اندازی و سپس به یک کاخ سلطنتی در آمستردام منتقل شد. این مکان یک دوره تعمیرات طولانی را پشت سر گذاشته و سرانجام موفق شد در سال ۲۰۱۴ با ثبت نزدیک به دو و نیم میلیون بازدیدکننده در شمار جاذبه های پربازدید هلند و البته در فهرست پربازدیدکننده ترین موزه های جهان قرار بگیرد.این موزه علاوه بر آن که آثار هنرمندانی چون رامبراند، فرانس هالس و یوهانس ورمیر را به نمایش گذاشته یک بخش کوچک آسیایی هم دارد.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۱۶. یک گالری در فلورانس ایتالیا که هنر دوره ی رنسانس را به نمایش گذاشته و از مهم ترین موزه های این کشور به شمار می آید و بیشترین بازدیدهای این شهر را به خود اختصاص داده، در جایگاه شانزدهم این فهرست قرار گرفته است، «اوفیزی» با دو میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۱۶ یکی از محبوبترین جاذبه های گردشگری فلورانس شناخته شد که زمان انتظار برای دیدن آن به ۵ ساعت هم رسیده است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیادرهای این گالری در سال ۱۷۶۵ میلادی به روی مردم باز شد، ولی از سال ۱۸۶۵ بود که به عنوان موزه کار خود را رسما شروع کرد.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۱۷. «موزه ون گوگ» در آمستردام هلند، همان طور که از اسم اش برمی آید مجموعه ای مختص آثار ون گوگ و هنرمندان معاصرش است که در سال ۱۹۷۳ میلادی افتتاح شد و بزرگترین مجموعه ی ونسان ون گوگ را در خود جای داده که در سال ۲۰۱۵ میلادی با نزدیک به دو میلیون بازدیدکننده، دومین موزه پربازدید هلند و ۳۱ موزه هنری پربازید جهان شناخته شد.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۱۸. «موسسه هنری ریکاردو برناند» که توسط بازرگانی به همین نام در سال ۲۰۰۲ میلادی در شهر رسیف برزیل راه اندازی شد که مجموعه ای از آثار هنری در ارتباط با قرون وسطی تا بیستم ی جنوبی را شامل می شود و بیشترین تاکید اسناد و آثار هنری آن بر دوران استعمارگری در برزیل است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیادر ریکاردو برناند یکی از بزرگترین مجموعه های اسلحه در جهان با ۳ هزار قطعه نیز به نمایش گذاشته شده که بیشتر آن ها به قرن های ۱۴ تا ۱۹ میلادی در اروپا و آسیا مربوط می شود.در این موسسه، کتابخانه ای هم با ۶۲ هزار جلد وجود دارد که آن ها هم آثاری از قرن ۱۶ تا بیستم هستند.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۱۹. «موزه ملی نیوزلند (te papa tongarewa)» در شهر ولینگتون نیوزیلند واقع شده که در زبان عامی به محل گنجینه های این سرزمین تعبیر می شود و به نوعی گالری ملی و هنری این کشور به شمار می آید. تاسیس این موزه به سال ۱۸۶۵ میلادی برمی گردد که سالانه نزدیک به یک میلیون بازدیدکننده دارد.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۲۰. «پینکوتکا» یکی از مهمترین موزه های هنر در برزیل است که قدیمی ترین موزه سائوپولو نیز به شمار می آید که در سال ۱۹۰۵ میلادی افتتاح شد و از پویاترین موزه ها در برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای فرهنگی به شمار می آید که در کنار آن مجموعه ای از آثار هنری، کتاب ها وصنایع دستی قرن نوزدهم را در ارتباط با این کشور به نمایش گذاشته است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۲۱. «موزه باقی مانده ی جنگ» ویتنام که در هوشی مین مستقر است، سرگذشت این کشور در دوران استعمار فرانسه و جنگ را روایت می کند، در واقع انگیزه ی اصلی راه اندازی چنین موزه ای به تصویر کشیدن گوشه ای از جنایات جنگی است که به مردم این کشور روا داشته شد.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاقبلا در کنار نام اصلی این موزه، عباراتی چون «جنایات جنگی» و « » بکار برده شده بود که بعدها با عادی سازی روابط ویتنام با ت ایلات متحده ، این واژه ها از نام اصلی موزه حذف شد.«موزه باقی مانده جنگ ویتنام» اکنون یکی از پربازدیدکننده ترین جاذبه های گردشگری این کشور است.۲۲. «موزه لارکو» در اصل عمارتی متعلق به قرن ۱۸ میلادی است که در لیمای پرو بنا شده و بعدها به موزه ای شخصی تبدیل شد که عتیقه ها و آثاری تاریخی از قرن هفتم میلادی به بعد را نمایش می دهد که مروری بر تاریخ پرو دارد. بیشترِ این آثار در حفاری های غیرمجاز کشف شده و بعدها توسط میراث داران اصلی این موزه، یداری و در این مکان به نمایش گذاشته شده اند.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۲۳. «موزه طلا»، بوگوتا در کلمبیا یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری این کشور است که سالانه نیم میلیون بازدیدکننده دارد. این مکان انواع جواهرات ساخته شده با آلیاژ طلا و دیگر ف های بومی این منطقه را به نمایش گذاشته است که گنج شهر و یک کرجی یافته شده از گمشده ی الدورادو از جذ ت های اصلی این موزه به شمار می آید.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۲۴. «موزه تاراکوتا» در چین نمایشگاهی از اسب های وحشی و سرخ اولین امپراطور این کشور است که در فاصله سال های۲۱۰ تا ۲۰۹ قبل از میلاد با هدف حفاظت از امپراطور در زندگی پس از مرگ، دفن شدند. این مجموعه که در سال ۱۹۷۴ توسط کشاورزان یافته شد، دارای ۸۰۰۰ سرباز، ۱۳۰ ارابه با ۵۲۰ اسب و ۱۵۰ اسب سواری است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیا۲۵. «موزه سلطنت تون اسلنگ» که بیشتر از آن با عنوان موزه نسل کشی یاد می شود، در شهر پنوم پن کامبوج بنا شده، روایت گر تاریخی سیاه از این کشور است که آ ین رتبه ی این فهرست را به خود اختصاص داده است.رونمایی از ۲۵ گنجینه فا دنیاساختمان این موزه قبلا یک دبیرستان بود که به شکل یک زندان امنیتی درآمد. نام آن در زبان محلی به معنی «تپه ای از درختان سمی» است که قتلگاه نزدیک به ۲۰ هزار زندانی بود. تون اسلنگ یکی از ۱۵۰ مرکز در کامبوج بوده که اکنون یکی از مقاصد اصلی گردشگری سیاه در جهان به شمار می آید.
آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانآئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایرانتصاویر آئین رونمایی از تندیس جشن مستقل سینمای مستند ایران-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4073435/آئین-رونمایی-از-تندیس-جشن-مستقل-سینمای-مستند-ایران
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، در بسته اخبار تلگرامی امشب اخبار متنوعی از جمله خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر، ی با 5 شاخ، عبور خط استوا از وسط این میدان، رونمایی از تا ی هوایی در ایران می خوانیم.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانگاز پیک نیکی، ان را کباب کرد!آتش سوزی در روستایی در میانه به علت گرم تراکتور با گاز پیک نیکخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایران ی در شهر ریجاب از توابع شهرستان دالاهو با پنج شاخخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانیک قاضی کوهدشتی در حکمی نوجوان ۱۶ ساله ای را که در حوادث دی ماه دستگیر شده بود ، محکوم به مطالعه ۳ کتاب درباره ریشه ها و دستاوردهای انقلاب ی کردخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانع روز نشنال جئوگرافیکخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانقیمت ۵۴ قلم میوه و صیفی شب عید اعلام شدخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانحرکت عجیب مسی در تمرینات، غیرعادی بودنش را اثبات کرد!این ع مسی را هنگام ارسال یک پاس و در ح ی نشان می دهد که پای چپش چرخشی غیرعادی داردخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانشهرک «النش ه» در غوطه شرقی دمشق پس از پا ازی از تروریست های جبهه النصرهخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراناتوبوس مطالبه گری در کرمان به راه افتادشهردار کرمان اولین میهمان «اتوبوس مطالبه گری» با شعار پرسش از رسانه، پاسخ از مسئولان شد.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانباشگاه یوونتوس در پیامی توییتری درگذشت داویده آستوری کاپیتان فیورنتینا را به مجموعه این تیم و خانواده آستوری تسلیت گفت.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانرکورد افزایش صادرات به ایران در 9 ماه اول امسال دست کشورهای نیجریه، پاراگوئه، اروگوئه و اتیوپی استخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراننگاهی کوتاه به بیماری "دیابت"خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراندرگذشت کاپیتان ۳۱ ساله فیورنتیناداوید آستوری کاپیتان تیم فوتبال فیورنتینا که ابتدای هفته قراردادش را تمدید کرد، در سن ۳۱ سالگی درگذشت و جسدش یکشنبه (امروز) در هتلی شناسایی شد.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانساخت تانک های چرخدار در روسیهدر آینده ای نزدیک در روسیه تانک های چرخ دار « بومرنگ» تولید می شوند.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراناسب عصاری، ثبت ملی شدمسئول میراث فرهنگی جرگلانِ اسان شمالی: اسب عصاری بخش جرگلان در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانیک شرکت اسلحه سازی روسی لیزری ساخته که روی هواپیما سوار می شود و می تواند های دشمن در مدار زمین را منهدم کند.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانغذاهایی برای مبارزه با ح های بد مااسترس: شکلات تلخسردرگمی: غذاهای سرشار از فولاتعصبانیت: چای سب راحتی: شیر کم چربخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراندر فروشگاه آشان کنار قیمت میوه ها، پرچم کشور تولید کننده درج شده است. . کیوی ایرانی به قیمت ۹۴ روبل یعنی تقریبا کیلویی هفت هزار تومان عرضه شده استخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانبارش ها در ۲۷ استان کشور منفی شدخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانمظهر وحدت یخلاصه ای از آنچه انقلاب در سفرشان به استان سیستان و بلوچستان در اسفند۸۱ گفتندخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانبردن صندوق های رای سیار انتخابات ریاست جمهوری روسیه به مناطق دورافتاده و برفی این کشور در کرسنویارسک برای اخذ زودهنگام آرای مردمخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانفرجود مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در همایش تهران هوشمند: سامانه جامع شهروندی تحت عنوان سرویس "تهران من" تا پایان سال رونمایی می شودخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانخط استوا از وسط این میدان در اکوادور رد می شود. یعنی یه طرف میدان نیمکره شمالی و طرف دیگر نمیکره جنوبی زمین است!خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانرونمایی از نخستین ایرتا ی های ایران در فرودگاه بجنورد که تعداد آن ها دو فروند هستندایرتا ی همان تا ی هوایی است که هواپیماهای آن نسبتا کوچک و برای فواصل کوتاه از آن ها استفاده می شودخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراناسکناس های آرژانتین با طرح های حیواناتآرژانتین از معدود کشورهایی است که بجای استفاده از ع مشاهیر از تصویر حیوانات روی اسکناس استفاده می کند.خاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایران13 اسفند 1365 - سیل در تهرانع های تاریخی ایرنا از این اتفاق را در لینک زیر ببینیدخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانبازیکنانی که با کمترین بازی به رکورد ۳۰۰ گل زده در لالیگا رسیدندکریستیانو رونالدو ۲۸۶ بازی، لیونل مسی ۳۳۴ بازیخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایرانخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیرخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراناردوگاه رضا (ع) طی ی ال گذشته پذیرای بیش از ٢٠هزار جوان و نوجوان از سراسر کشور بودخاصیت چاق و لاغر کنندگی پنیر/ ی با 5 شاخ/ عبور خط استوا از وسط این میدان/ رونمایی از تا ی هوایی در ایراننیش صدها زنبور موجب مرگ یک مرد 45 ساله در مشک شد.یک دستگاه خودرو نیمه سنگین حامل کندوی عسل امروز در دوکوهه واژگون شد راننده این خودرو که دچار جراحت شده بود مورد حمله صدها زنبور قرار گرفت که بر اثر جراحات وارده جانش را از دست داد.انتهای پیام/
به گزارش ایکنا از لرستان، در مراسم رونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» که عصر امروز پنج شنبه، 30 فروردین در محل تالار شهید آوینی مجتمع فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد ی م آباد برگزار شد، شعرا و ادیبان شرکت کننده ازجمله رضا حسنوند ملقب به شوریده لرستانی، عزیز بیرانوند، داوود داوودی، مرتضی خدایگان وعبدالعلی میرزانیا به نقد و بررسی کتاب رومان اسپان دشت نیسایه نوشته فرزاد عزیزی کدخ پرداختند.
در ادامه این مراسم نیز فرزاد عزیزی کدخ نویسنده کتاب اسپان دشت نیسایه به چگونگی نوشتن رمان و نوع نگاهش به ادبیات لکی اشاره و نقاط قوت کتاب را ذکرکرد.
در بخشی از این مراسم نیز شیرزاد بسطامی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ وارشاد ی لرستان به تکریم ادبیات لری و لکی و ویژگی های برجسته ادبیات لرستان و همچنین وحدت فکری و کلامی قوم لر با واژگان ویژه و کمک به تمامیت ارضی و فرهنگ ملی پرداخت.
وی پیوند لک و لر را بدیهی و انکارناپذیر دانست و افزود: زبان لکی و زبان لری که تاریخ ها و حماسه های زیادی ساخته اند، ظرفیت هایی برای معرفی ایران زمین و حفظ انسجام نظام ایران هستند.
بسطامی با بیان این که زبان موجودی زنده است و تغییر می کند، پس باید با کاربرد واژگان اصیل فارسی آن ها را زنده کنیم، ادامه داد: همان گونه که چهل سرود آمیخته ای از زبان لکی و لری است پس تاریخ و فرهنگ ما نیز شامل هر دو ظرفیت است که ج ناپذیرند و می طلبد با تالیف و معرفی آثار مختلف ضمن پرهیز از تفکیک نژادی به دنبال انسجام بیشتر ایران زمین باشیم.رونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آبادرونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آباد + ع رونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آباد + ع رونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آباد + ع رونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آباد + ع رونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آباد + ع رونمایی از کتاب «اسپان دشت نیسایه» در م آباد + ع
دو گوشی موبایل موتو جی ۵ اس (moto g5s) و موتو جی ۵ اس پلاس (moto g5s plus) رونمایی شدند. اکنون بیشتر با ویژگی ها و مشخصات فنی آن ها آشنا می شویم.دو محصول میان رده جدید موتورولا بعد از مدتی کوتاه گمانه زنی پیرامون آن ها به صورت رسمی معرفی شدند. این دو گوشی موبایل را باید جانشینان مستقیم موتو جی ۵ و موتو جی ۵ پلاس بدانیم که مدت زمان زیادی از معرفی آن ها نگذشته و در نمایشگاه mwc 2017 در ماه فوریه (اسفند)، شاهد رونمایی آن ها بودیم. مهمترین ویژگی دو گوشی جدید موتورولا در مقایسه با نسخه های پیشین، مجهز شدن به دوربین هایی بهتر است.موتو جی 5 اس و موتو جی 5 اس پلاس رونمایی شدندموتو جی ۵ اس و موتو جی ۵ اس پلاس رونمایی شدندموتو جی ۵ اس :مدل کوچکتر دارای یک صفحه نمایش ۵٫۲ اینچی با رزولوشن فول اچ دی است. در زیر صفحه نمایش شاهد دکمه فیزیکی هوم هستیم که حسگر اثر انگشت را نیز در خود جای می دهد. موتو جی ۵ اس از نظر تراشه، تفاوتی با نسخه پیشین خود نداشته و همانند آن، از یک چیپست اسنپدراگون ۴۳۰ قدرت گرفته است که یک پردازنده هشت هسته ای را شامل می شود. میزان حافظه رم و ظرفیت داخلی آن نیز به ترتیب ۳ گیگابایت و ۳۲ گیگابایت در نظر گرفته شده اند.اسلات دوم سیم کارت هیبریدی است، پس می توان با زدن قید استفاده از سیم کارت دوم، یک کارت حافظه جانبی تا سقف ۱۲۸ گیگابایت در دستگاه قرار داد. به عنوان دیگر مشخصات موتو جی ۵ اس باید به مجهز شدن به اندروید ۷٫۱ نوقا به صورت پیش فرض و استفاده از یک باتری ۳ هزار میلی آمپر ساعتی اشاره کرد؛ ظرفیت باتری موتو جی ۵ برابر ۲ هزار و هشتصد میلی آمپر ساعت بود.موتو جی 5 اس و موتو جی 5 اس پلاس رونمایی شدندموتو جی ۵ اس و موتو جی ۵ اس پلاس رونمایی شدندمهمترین تفاوت موتو جی ۵ اس در مقایسه با نسخه قبلی دوربین اصلی ۱۶ مگاپی لی دستگاه است. گشودگی دریچه دیافراگم سنسور آن f/2.0 در نظر گرفته شده است. در پایین دوربین و بر روی برآمدگی دایره ای شکل پنل پشتی، شاهد یک فلاش led تک گانه هستیم. از آنجایی که اسنپدراگون ۴۳۰ توانایی پردازش ویدیوهای ۴k را ندارد، رزولوشن برداری دوربین نسخه جدید نیز همچنان محدود به فول اچ دی است.موتو جی 5 اس و موتو جی 5 اس پلاس رونمایی شدندموتو جی 5 اس و موتو جی 5 اس پلاس رونمایی شدندرزولوشن سنسور دارای زاویه باز دوربین سلفی ۵ مگاپی ل بوده و به لطف داشتن گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 تصاویر خوبی در شرایط نوری نامناسب ثبت می کند. این دوربین نیز به یک فلاش led مجهز شده است. تنها گزینه های رنگ موجود خا تری و طلایی هستند. قیمت موتو جی ۵ اس ۲۴۹ یورو (۲۹۵ دلار) است.موتو جی ۵ اس پلاس :صفحه نمایش ۵٫۵ اینچی موتو جی ۵ اس پلاس از نظر وضوح تصویر با مدل کوچکتر تفاوتی نداشته و نمایشگر فول اچ دی آن، تنها ۰٫۳ اینچی از موتو جی ۵ اس بزرگتر است. چیپست این مدل نیز در مقایسه با نسل پیشین تفاوتی نکرده و همچنان از تراشه اسنپدراگون ۶۲۵ متشکل از یک پردازنده هشت هسته ای دارای سرعت ۲٫۰ گیگاهرتز در آن استفاده شده است. باتری ۳ هزار میلی آمپر ساعتی آن نیز در مقایسه با موتو جی ۵ پلاس معرفی شده در نمایشگاه mwc ارتقا پیدا نکرده است.موتو جی 5 اس و موتو جی 5 اس پلاس رونمایی شدندموتو جی ۵ اس و موتو جی ۵ اس پلاس رونمایی شدنداما دوربین موتو جی ۵ اس پلاس مهمترین ویژگی آن محسوب می شود. دو سنسور ۱۳ مگاپی لی به صورت افقی بر روی برآمدگی دایره ای شکل پنل پشتی دستگاه کنار یکدیگر قرار گرفته اند. گشودگی دریچه دیافراگم هر دو سنسور f/2.0 است. بهبود پردازش تصویر و وجود قابلیت های ویژه همچون ح عکاسی پرتره از مزایای این دوربین دوگانه است. با موتو جی ۵ اس پلاس می توانید در رزولوشن ۴k به برداری بپردازید.موتو جی 5 اس و موتو جی 5 اس پلاس رونمایی شدندموتو جی ۵ اس و موتو جی ۵ اس پلاس رونمایی شدندسنسور دوربین سلفی ۸ مگاپی لی دستگاه دارای گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 است. همانند مدل کوچکتر، در کنار دوربین سلفی این مدل نیز یک فلاش led به چشم می خورد.از نظر گزینه های رنگ تفاوتی میان موتو جی ۵ اس و موتو جی ۵ اس پلاس وجود نداشته و مدل بزرگتر نیز در رنگ های خا تری و طلایی عرضه می شود. قیمت مدل دارای دوربین دوگانه ۲۹۹ یورو (۳۵۵ دلار) بوده و عرضه آن از هجدهم آگوست (بیست و هفتم مرداد) آغاز خواهد شد.بروز ترین اخبار دنیای تکنولوژی را در کانال رسمی برسام دنبال کنید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب چهلم که تصاویر هنری ای است از پیاده روی اربعین حسین (ع) به قلم محمدتقی اختیاری و با تصاویری از 14 عکاس ایرانی روز 31 شهریورماه در موزه علی (ع) رونمایی شد. در ابتدای این مراسم، مجید مجیدی (کارگردان) گفت: واقعیت این است که درخصوص اربعین در این سال ها، خیلی کار چندانی صورت نگرفته است. هر که روز اربعین در کربلا حضور داشته باشد، تمام جلوه های معرفت و ایثار و از خودگذشتگی را در این روز می بیند. با م ی که با دوستان داشتیم، قرار شد که موضوع کتاب عکاسی سال آینده، و از خودگذشتگی باشد.سپس محمدتقی اختیاری (نگارنده این کتاب) گفت: من سعی کرده ام در این کتاب، کاری که عکاس ها کرده اند را با قلم خود، شاید دیدنی تر کنم. برای هر تصویر این کتاب مدت ها وقت گذاشته شده، و فکر شده تا کلمه ای درباره ی آن نوشته شده است.سپس سیدعباس صحفی (مدیر مؤسسه شیعا و مسئول پروژه کتاب چهلم) با اشاره به مسئولیت های مؤسسه ی شیعا گفت: مسئولیت این مؤسسه، توجه به میراث شیعه (مثل نمادها، نشانه ها، سنن، و آیین مختلف) از منظر هنری است.او با اشاره به اینکه ع های این کتاب، در محدوده ی سال های 1388 تا 1395 گرفته شده است، گفت: از سال 1391، 10 نفر از عکاسان خوب کشور، به عراق اعزام شدند و تا سال 1395 به عکاسی ادامه دادند. بعداً عده ای از دوستان، ع هایی از سال های 88، 89 و 90 هم به این مجموعه افزودند.وی در پایان گفت: ما از همین الان، از تمام عکاسان سراسر کشور دعوت می کنیم که در پروژه ی سال آینده، ما را همراهی کنند.این مراسم با حضورِ محمود فرشچیان، مجید مجیدی، احمد مسجدجامعی، محمود دعایی، محمدتقی اختیاری، سیدعلی احمدی، حمید خویی و عکاسان این کتاب انجام شد.آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب آیین رونمایی از کتاب
برای مردم می سازم اما به سلیقه خودمنشست خبری آلبوم مه زده اثر مهراد حاجی بابایی که به تهیه کنندگی همین خواننده تولید شده است عصر آ ین آدینه تیرماه با حضور مهراد حاجی بابایی و اعضای ار تر مهراد بند و جمعی از خبرنگاران و هنرمندان برگزار شد.مهراد که در سابقه حرفه ای خود خوانندگی اپرا را بصورت کنسرت هایی در بنیاد رودکی دارد با پیشرفت هایش در موسیقی و گذران رخدادهایی که در مسیر کار حرفه ای او رخ داده است ، خوانندگی با سبکی اعتراضی را نیاز ادامه راه حرفه ای خود دانست و سبکی بهتر از موسیقی راک برای این کار نیافت و به اجبار برای نیل به اه خود موسیقی کلاسیک را به حاشیه رانده و از سال 92 تلاش برای تهیه آلبوم را در پیش گرفت .در این نشست خبری مهراد حاجی بابایی در رابطه با رویکرد خود با موسیقی راک و فاصله آن با مارکتینگ امروزه موسیقی ایران گفت این اثر با این سبک و لهجه بی سابقه است و موسیقی خوب بالا ه جای خود را در جامعه پیدا خواهد کرد و برای رسیدن به مقصد از ارزش هایم ع نمی کنم ولی با این حال موسیقی با سلیقه و روزگار مردم بسازم که در آلبوم های بعد منحصر به فرد بودن این آثار بیشتر مشخص می شود.شعر های بسیاری از شاعران مختلف برای این آلبوم توسط مهراد حاجی بابایی مورد بررسی قرار گرفت ، بدین معنا که این آلبوم با ترانه های اختصاصی تهیه نشده و ترانه ها آرشیوی است ، که ماحصل این ریزبینی و گزینش گری ترانه هایی از ترانه سرایان خوبی چون عبدالجبار کاکایی ، احسان رعیت ، هومن حسن پور و سها سپانلو شد که به گفته مهراد ، سیر منطقی ای در این ترانه ها موجود است تا با ترانه هایی غمگین اما حاوی امید ، به « مه زده » برسد ، که این هدفمنده همچون فتح قله ای از مفهوم ، موجب افتخار این خواننده است.موسیقی این آثار در بخش نوازندگان توسط مازیار احمدپور با ساز گیتار ، در ساز بیس الکتریک بابک ریاحی پور و مجید برومند و آرش سعیدی ، تک نوازی ویلن سل با کریم قربانی و بهروز پایگان در پشت ساز پیانو نواخته شده است و اما در بخش ار ترال ار تر فیلارمونیک نادیژا ( ورونژ – روسیه ) به ی ار تر ویتالی ماچالوف عهده دار نواختن این قطعات بوده است.این آلبوم شامل هشت قطعه می شود که سال 1394 آماده شده است و بالا ه در سال 1396 با ب مجوز پخش آلبوم با چاپ و پخش فروشگاهی این آلبوم را به دست مخاطبان می رساند ؛ این اثر شامل قطعات فلش بک ، کارگر ، کافه های خواب ، موزه درد ، آواره ، کهریزک ، مه زده و دوره گرد است که شایان ذکر است دو قطعه از آن که ریتم شادتری داشته است حذف شده است که در درجه اول امید است این دوقطعه نیز به بازار موسیقی برسد و در درجه دوم همه مخاطبان و هنردوستان برای حمایت از هنر و هنرمند این اثر را بصورت اورجینال از فروشگاه های معتبر تهیه کنند.در ادامه ع های این نشست خبری را از دید « مریم رمضانلو » ببینید :برای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودمبرای مردم می سازم اما به سلیقه خودم
تست ارتعاشی فاز 3 خط یک متروی اصفهان با همکاری علم و صنعت پیش از ظهر پنج شنبه پنجم مردادماه از بحرانی ترین نقطه مسیر مترو با حضور شهردار اصفهان و مدیرکل سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان انجام شد تا نسبت به عملکرد خطوط مترو و میزان تاثیر آن بر اماکن تاریخی اطیمنان حاصل شود.تصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانآزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهانتصاویر آزمایش فاز 3 خط یک متروی اصفهان-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0