ع جراحی موفقیت آمیز دست ها و صورت مریم درمان مراقبت

مریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,سرطان مریم میرزاخانی | درگذشت مریم میرزاخانی ریاضی دان ایرانی صفحه اول رو مه ها و نشریات ایران را دگرگون کرد. ع مریم میرزاخانی به صفحه اول رو مه های چپ و راست آمده است. ای کاش زودتر از اینها قدر او را می دانستیم. به جای دیدن ع مریم میرزاخانی در رو مه ها پس از مرگش، کاش ع هایش را پس از افتخارآفرینی هایش می دیدیم...بیشتر بخوانید: درگذشت مریم میرزاخانی ریاضی دان ایرانی
بیشتر بخوانید: مریم میرزاخانی سرطان داشت؟
بیشتر بخوانید: مریم میراخانی کیست ؟
بیشتر بخوانید: واکنش استنفود به درگذشت مریم میرزاخانی .مریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه شرقمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه آفتاب یزدمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه هفت صبحمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه قانونمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه اسرارمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه همشهریمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه آرمانمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه شهروندمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه ایرانمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه دنیای اقتصادمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه وقایع اتفاقیهمریم میرزاخانی, ریاضیدان ایرانی, ع مریم میرزاخانی, ع های مریم سرطان مریم میرزاخانی, سرطان, مریم میرزاخانی استنفورد, مریم میرزاخانی ریاضی, مریم میرزاخانی کیست, زندگینامه مریم میرزاخانی, آ ین اخبار مریم میرزاخانی, مرگ مریم میرزاخانی, درگذشت مریم میرزاخانی, واکنش به مرگ مریم میرزاخانی, سرطان مریم میرزاخانی, تسلیت مریم میرزاخانی, ع های مریم میرزاخانی, تصاویر میرم میرزاخانی, گزارش تصویری مریم میرزاخانی, همسر مریم میرزاخانی, همسر و دختر مریم میرزاخانی, ع همسر مریم میرزاخانی, رو مه,ع مریم میرزاخانی | رو مه اعتمادع مریم میرزاخانی | رو مه شرقع مریم میرزاخانی | رو مه آفتاب یزدع مریم میرزاخانی | رو مه هفت صبحع مریم میرزاخانی | رو مه قانونع مریم میرزاخانی | رو مه اسرارع مریم میرزاخانی | رو مه همشهریع مریم میرزاخانی | رو مه آرمانع مریم میرزاخانی | رو مه شهروندع مریم میرزاخانی | رو مه ایرانع مریم میرزاخانی | رو مه دنیای اقتصادع مریم میرزاخانی | رو مه وقایع اتفاقیهع مریم میرزاخانی | رو مه اعتماد‹›
سایت خبری ملکانه :سلبریتی ها معمولاً مبالغ زیاد و باورن ی را برای ماشین های لو ، خانه ها و لباس های صرف می کنند اما این هزینه ها در مقایسه با هزینه هایی که برای اطمینان از جوان ماندن ظاهرشان متحمل می شوند مانند انعام به یک گارسن به نظر می رسد. صدها هزار دلار از طرف این افراد به مربیان ورزشی، متخصصان تغذیه خصوصی و طراحان و آرایشگرانی داده می شود که کمک کنند ظاهرشان بی نقص به نظر برسد. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و هزینه های سرسام آوری را می پردازند و زیر تیغ جراحی می روند تا با تیک تاک ساعت گذر عمر خود مبارزه کنند. در ادامه ی این متن می خواهیم شما را با سلبریتی هایی آشنا کنیم که ده ها و برخی صدها هزار دلار برای بهتر شدن ظاهرشان هزینه کرده اند.۱-لیل کیمlil kim 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندلیل کیم، خواننده و مدل مشهور یی، آن قدر روی صورت خود جراحی زیبایی انجام داده است که گری برسلو که برای بسیاری از چهره های مشهور جراحی زیبایی انجام داده می گوید احتمالاً او به جراحی زیبایی معتاد شده است. وی که گفته هیچ جراحی برای کیم انجام نداده در این باره چنین گفته است:”شخصاً بر این باورم که او باید از یک متخصص کمک بگیرد. اگر به همین سبک ادامه دهد مطمئناً صورتش را نابود خواهد کرد. با توجه به مقدار کاری که به نظر می رسد روی صورتش انجام داده است و با توجه به سرعت تغییراتی که در صورتش ایجاد می کند، فکر می کنم که او مشکل داشته و باید از یک متخصص کمک بگیرد”. همچنین وی می گوید که نشانه هایی از اعتیاد به جراحی زیبایی مانند ” انجام تعداد فزاینده ای جراحی زیبایی در نقاط مشخصی از بدن همراه با عدم رضایت در مورد چیزی که دیگران به عنوان یک نتیجه ی خوب می بینند” در او دیده می شود.به ادعای برسلو او چیزی بین ۲۰٫۰۰۰ تا ۲۵٫۰۰۰ دلار برای گونه گذاری، ایمپلنت چانه، جراحی بینی، بزرگ لب ها و روشن پوستش هزینه کرده است. با این وجود وی تاکنون تنها به دو عمل جراحی در بینی خود اعتراف کرده و گفته که این جراحی ها را به خاطر ش تگی بینی در نتیجه ی ضربه ی مشت نامزد سابقش انجام داده است.۲- جوسلین وایلدنستینjocelyn wildenstein 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندجوسلین وایلدنستین به خاطر جراحی های زیبایی متعددی که روی صورتش انجام داده به «زن گربه ای» مشهور شده است. در واقع این جراحی های متعدد باعث شده که وی ظاهری شبیه گربه داشته باشد. به گزارش میرور وی تایید کرده که تاکنون ۶٫۷ میلیون دلار برای انجام جراحی های زیبایی صورتش هزینه کرده است و برای انجام جراحی های بیشتر نیز مشکلی ندارد. وی در این باره می گوید:” من به خودم گفته ام که برای ده سال آینده ادامه خواهم داد و بعد شاید از این کار دست بردارم. این به دلیل اعتیاد به جراحی نیست اما مخالفتی با جراحی های بیشتر ندارم. اگر حس کنم که لازم است با کمال میل این کار را ادامه خواهم داد. چرا که نه؟ اگر به سن نود سالگی برسم، چه ی می داند؟ شاید یک روزی مسن ترین شخص روی کره ی زمین باشم که جراحی زیبایی انجام می دهد”.۳- ویویکا اَی فا vivica a fox 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندویویکا ای فا تایید کرده که جراحی زیبایی انجام داده و تا حدودی از این موضوع پیشمان است. وی در مصاحبه ای گفته است:” دیگر این جراحی زیبایی مس ه را انجام نخواهم داد. من اولین نفر یا تنها نفر نیستم اما احمقی هستم که به این موضوع اعتراف می کنم”. با این وجود تنها جراحی هایی که فا انجام آن ها را تایید کرده ایمپلینت های ای و تزریق بوتا بوده است هر چند به نظر می رسد که وی جراحی زیبایی بینی نیز داشته اما تاکنون این موضوع را نه تایید و نه رد کرده است.۴- هایدی مونتاگheidi montag 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندهایدی مونتاگ و شوهرش اسپنسر پرَت ۱۰ میلیونی را که از سریال «تپه ها» (the hills) بدست آورده اند به باد داده که بخش اعظم آن صرف انجام جراحی های متعدد زیبایی روی بدن مونتاژ شده است. در سال ۲۰۱۰ وی دو بار جراحی زیبایی ، لیفت ابرو، جراحی بینی، گیره انداختن در گوش، صاف چانه، برجسته گونه، لیپو شن و گود کمر انجام داده است. بعد از آن وی بار دیگر به خاطر احساس درد و ناراحت بودن تصمیم گرفت که جراحی زیبایی انجام دهد. همچنین وی گفته که در ناحیه گردن احساس درد داشته، به عضلات و ستون فقراتش آسیب وارد شده و یکی از دیسک های گردنش ترک برداشته است. وی بعدها اعلام کرد که بسیاری از این جراحی ها بدون رضایت او انجام شده است و پزشکی که به او معرفی کرده اند گفته که این جراحی ها برای او لازم بوده و او در واقع چیزی در این مورد نمی دانسته است.۵-کیم کارداشیانkim kardashian 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندکیم کارداشیان سوگند یاد کرده که به غیر از چندین مورد بوتا هیچ گونه جراحی زیباییی انجام نداده است اما کارشناسان با این ادعا مخالفند و بر این باورند که از سال ۲۰۱۱ او دستکم یک جراحی بینی انجام داده است و همچنین یک صاف چانه، رینوپلاستی غیرتهاجمی با پر کننده و البته جراحی فک. همچنین وی در ناحیه تهیگاه خود نیز تزریق چربی داشته که هزینه ای بین ۶٫۷۰۰ تا ۷٫۵۰۰ دلار بابت آن هزینه کرده است. به نظر می رسد که وی بعد از بدنیا آمدن دخترش مقداری از چربی های کمر خود را به لب و تهیگاهش تزریق کرده که آن نیز ۲۰٫۰۰۰ دلار هزینه داشته است. لیزر خط رویش مو که ان را تایید کرده نیز بین ۳۵۰ تا ۱٫۰۰۰ دلار هزینه در بر داشته است. هزینه ی پر کننده های صورت او نیز بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار برآورد شده و دستکم سالی یکبار باید از نو ترمیم شوند.۶- شارون آزبورنsharon osbourne 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندشارون آزبورن هزینه های سرسام آوری برای انجام جراحی های زیبایی انجام داده و خود نیز این موضوع را تایید کرده است. وی این کار را با جراحی کوچک معده شروع کرد که با کاهش وزن و شل شدن پوستش همراه شد و به همین دلیل شارون در صدد رفع این مشکلات برآمد. وی در این باره چنین گفته است:” من روی گردنم لیپو شن انجام داده ام و روی آن لیفت نیز انجام داده ام. لیفت نیز داشته ام.بازوهایم را تزریق چربی کرده و شکمم را نیز بالا کشیده ام. هزینه ی انجام این جراحی ها ۱۶۰٫۰۰۰ دلار بوده و ارز هر پنی ان را نیز داشته است”. آزبورن در سال ۲۰۱۲ مجبور شد که مازکتومی انجام داده و ایمپلنت های ایش را بردارد. بعد از این ماجراها وی سوگند یاد کرد که دیگر جراحی زیبایی انجام نخواهد داد اما یک سال بعد اعلام کرد که بار دیگر جراحی زیبایی داشته است.۷- دمی مورdemi moore w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندبر اساس گزارش رسانه ها دمی مور جراحی زیبایی ای داشته و جراحی های دیگری از قبلی لیپو شن، پر صورت و حتی جراحی لیزری بر روی پوست زانوهایش داشته است که هزینه ی تمامی آن ها روی هم رفته بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ دلار بوده است. وی در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که انجام جراحی های زیبایی روی برخی از قسمت های بدنش را تایید می کند اما هیچ گاه روی صورتش جراحی زیبایی انجام نداده است.۸- رومر ویلیسthings about dwts rumer willis you never knew w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده انددختر دمی مور، رومر ویلیس، نیز به نظر می رسد که دستکم در زمینه ی جراحی زیبایی پا جای پای مادرش گذاشته است. گفته شده که وی با جراح زیبایی مادرش ملاقات داشته و از آن جایی که هر بار متوجه مشکلات جدیدی در صورت و بدنش می شود بار دیگر به او مراجعه می کند. تاکنون وی بین اش را باریک کره و بر حجم لب هایش افزوده است. همچنین وی پیشانی اش را بوتا کرده و دندان هایش را مرتب کرده است به نحوی که ظاهرش نسبت به چند سال قبل بسیار متفاوت بنظر می رسد.۹- نینی لی nene leakes 1506310807 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندنینی لی از صحبت در مورد جراحی های زیباییی که انجام داده ابایی ندارد. وی در سال ۲۰۱۰ در مصاحبه ای تایید کرد که جراحی زیبایی بینی انجام داده و جراحی و لیپو شن در ناحیه کمر نیز داشته است. وی در سال ۲۰۱۶ برای بار دوم جراحی بینی انجام داده و اعلام کرده که این بار به خاطر مشکل پزشکی دست به این کار زده است. بر اساس برآوردها هزینه ی جراحی زیبایی بینی برای بار دوم تنها بین ۹٫۰۰۰ تا ۱۲٫۰۰۰ برای وی هزینه در بر داشته است.۱۰-کریس جنرkris jenner 1506310807 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندکریس جنر در سخن گفتن در مورد جراحی های زیباییی که انجام داده هیچ گاه احساس خج نکرده است. اما کارن جنر، خواهر او گفته که کریس بسیار بیشتر از آن که در رسانه ها اعلام کرده روی بدن خود جراحی زیبایی انجام داده است، از جراخی گرفته تا هزینه های دیگری در جراحی های متعدد زیبایی که بیش از ۱ میلیون دلار برای وی هزینه در بر داشته است.۱۱-سر تام جونزsir tom jones 1506310807 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندتام جونز تایید کرده که برای خوش قیافه نگه داشتن خود جراحی های زیبایی متعددی روی صورت خود انجام داده است تا جایی که پزشک شخصی تام به او اخطار کرده که از این کار دست بردارد. جونز در این باره گفته است:” او به من توصیه کرد که دیگر دست به این کار نزنم. من نزد یک جراح زیبایی در بورلی هی رفتم و او به من گفت که باید در مورد قسمت پایین چشم هایم بسیار مراقب باشم. او به من گفت که چشم هایم به شدت بیرون خواهند زد. او گفت که باید تا جایی که می توانم ظاهر طبیعی صورتم را حفظ کنم. من قبلاً چندین کشیدگی و لیفت داشته ام”. بر اساس برآوردها وی نزدیک به ۴۶٫۰۰۰ دلار برای جراحی هایی مانند جراحی زیبایی بینی، لیفت صورت و بوتا هزینه کرده است.۱۲- بلک چیناblac chyna 1506310807 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندبعد از ج از راب کارداشیان، وی اعلام کرد که نامزد سابقش به جراحی زیبایی علاقه ی زیادی دارد. کارداشیان در حساب اینستاگرامی خود عنوان کرد که به عنوان هدیه سالگرد ازدواجشان برای همسرش ۱۰۰٫۰۰۰ دلار هزینه ی جراحی زیبایی کرده که این هزینه ی هنگفت صرف کاهش چربی تهیگاه، لیپو شن و جراحی شده است.۱۳- مایکل ج ونmichael jackson 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندمایکل ج ون آ ین بار اعلام کرد که تنها دو جراحی زیبایی بینی برای راحت تر شدن نفس کشیدن و توانایی ادای نُت های بالاتر انجام داده اما هیچ جراحی خاصی روی صورتش انجام نداده است. اما به گفته ی برخی از نزدیکانش ج ون جراحی های بسیاری برای بهتر شدن ظاهرش انجام داده بود از جمله اضافه یک شکاف در چانه، سفید پوست برای از بین بردن نشانه های پیسی، تتو ابرو، رنگ دائمی لب، تزریقات پر کننده صورت و جراحی روی چشم هایش برای پهن آن ها. پاملا لیپکین که در زمینه جراحی زیبایی بینی تخصص دارد گفته که ج ون چنان روی بینی خود جراحی زیبایی انجام داده بود که بینی او در شرایطی قرار گرفته بود که هیچ راه اصلاح و بازگشتی به ح قبلی برای آن وجود نداشت.۱۴- دیوید گستdavid gest 1506310807 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده انددیوید گست در اظهار نظرهایی عجیب مایکل ج ون را به خاطر وسواس خود در انجام جراحی های زیبایی مورد سرزنش قرار داده است. وی در مصاحبه ای در این باره گفته است:” من وقتی که بسیار جوان بودم اولین جراحی زیبایی خودم را انجام دادم و این احمقانه ترین کاری بود که تاکنون انجام داده ام. مایکل ج ون دائماً به من می گفت که باید جراحی پلاستیک انجام بدهی. روی بینی ام جراحی انجام دادم و او گفت: بیشتر، بیشتر. احمقانه بود. اگر راهی داشتم حتماً به بینی بزرگ اولیه خودم باز می گشتم با یک مقدار کجی در آن. ظاهر بی نظیری داشت.اگر چه اعتماد به نفس بسیار بالایی داشتم اما همیشه فکر می که خوش قیافه نیستم- از این رو جراحی زیبایی بینی انجام دادم، ایمپلنت استخوان گونه، جراحی زیبایی بینی، ایمپلنت بزرگتر گونه و بعد از آن برداشتن آن ایمپلنت های گونه وقتی که دیدم شبیه موش ما شده ام. بعد از هر بار جراحی پلاستیک، مایکل به آپارتمان من در بورلی هی می آمد و از من مراقبت می کرد. برای من موسیقی اجرا می کرد، ساندویچ کره بادام زمینی و ژله برایم درست می کرد”.۱۵-ژانت ج ونjanet jackson 1506310807 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندژانت ج ون همواره زندگی شخصی اش را به دور از جنجال رسانه ها حفظ کرده است به همین دلیل ی دقیقاً نمی داند که او در طول زمان چه جراحی هایی انجام داده یا نداده است. اما به گفته ی کارشناسان این حوزه وی دستکم یک جراحی زیبایی بینی، ایمپلنت گونه و جراحی زیبایی پلک برای پهن شدن نگاه خیره اش انجام داده است.۱۶- لا تویا ج ونla toya jackson 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندلا تویا ج ون شباهت بسیار زیادی به برادرش مایکل ج ون دارد که البته ربطی به زن های مشترکشان ندارد. به گفته ی برخی رسانه های معتبر، بینی لا تویا نیز مانند بینی برادرش در اثر انجام جراحی های متعدد نابود شده است. اما وی همواره نابود چهره وبدن زیبایش را رد کرده است. وی قبلاً مشکلاتی در زمینه ی نفس کشیدن داشته اما همواره جراحی هایش را به داشتن آلرژی و یا بی کیفیت بودن هوا نسبت داده است. همچنین به ادعای کارشناسان وی روی چانه اش نیز جراحی زیبایی انجام داده است.۱۷- جوآن ریورزjoan rivers facebook w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندشاید باور ی نباشد اما به گفته ی ملیسا ریورز،دختر جوآن ریورز، مادرش در طول زندگی اش ۳۴۸ جراحی زیبایی انجام داده است. اولین جراحی او بالا کشیدن پلک در سن ۳۲ سالگی بود که بعد از آن نیز دو جراحی لیفت صورت، یک جراحی زیبایی بینی و چندین مورد بوتا داشت.۱۸- توری اسپلینگtori spelling 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندتوری اسپلینگ تایید کرده که در دوران جوانی جراحی زیبایی بینی انجام داده اما در مورد ادامه ی جراحی های ترمیمی اش چیز زیادی نگفته است. به نظر می رسد که وی لایه برداری شیمیایی انجام داده و روی پوستش نیز جراحی لیزر انجام داده است که خود گفته از این کار پشیمان است. همچنین وی گفته که از انجام جراحی زیبایی پشیمان زیرا این جراحی ها شیردهی را برای او سخت کرده است.۱۹- جنیس دیکینسونjanice dickinson 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندجنیس دیکینسون که خود را اولین مدل در می داند تصدیق کرده که چندین بار جراحی پلاستیک انجام داده است از جمله ایمپلنت ، لیفت صورت، بالا کشیدن شکم، بالا کشیدن پوست گردن و لیپو شن. اما به ادعای یکی از جراحان پلاستیک به نام آنتونی یئون وی چنان جراحی پلاستیک انجام داده که شاید هزینه ی ید خانه ی جراح پلاستیکش را یک تنه بر عهده گرفته باشد.۲۰- میکی رورکmickey rourke 1506310807 w700 1 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندمیکی رورک به گفته ی خودش برای ترمیم صدماتی که در دوران فعالیتش به عنوان بو ور به صورت او وارد شده جراحی های زیبایی زیادی انجام داده است اما نزدیکان او گفته اند که علت جراحی های او چیزهایی فراتر از صدمات بو بوده است. یکی از این منابع در مورد وی چنین گفته است:” او به جراحی اعتیاد دارد. او صبح از خواب بیدار می شود و بعد از نگاه در آینه می بیند که از چیزی که می بیند خوشش نمی آید. او از تهیگاهش مقداری استخوان برداشته تا به سقف دهانش پیوند بزند تا بتواند ایمپلنت های دندانی جدیدی داشته باشد. همچنین پزشکان می خواهند از یکی از دنده های او استخوان برداشته و ازآن برای بازسازی بینی اش استفاده کنند”. به گفته ی این منبع خبری، رورک جراحی های بسیاری در برنامه دارد.۲۱- فرح آبراهامfarrah abraham 1506309483 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندفرح آبراهام اولین جراحی زیبایی خود را در سن ۱۹ سالگی با کاشت ایمپلنت ای آغاز کرد که هزینه ای ۵٫۰۰۰ دلاری برای وی در پی داشت. در سال ۲۰۱۲ وی جراحی زیبایی بینی و ایمپلنت چانه انجام داد که ۲۱٫۰۰۰ دلار برایش هزینه کرد. وی یک سال بعد ایمپلنت چانه اش را برداشته و دومین جراحی زیبایی اش را انجام داد و بلافاصله تزریق ژل به لب را نیز پشت سر گذاشت. در سال ۲۰۱۵ وی سومین جراحی زیبایی را انجام داده تا مشکلاتی که در دومین جراحی پیش آمده بود را اصلاح کند.۲۲- فایلیس دیلرphyllis diller 1506310807 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندفایلیس دیلردر سال ۱۹۹۲ در مصاحبه ای گفت که وی جراحی زیبایی ، بالا کشیدن شکم، ایمپلنت دندانی، دو جراحی زیبایی بینی، ایمپلنت گونه، لبفت ابرو، بالا کشیدن زیر چشم و دو لیفت صورت همراه با لایه برداری شیمیایی و پر کننده صورت داشته است. هزینه های تمامی این جراحی ها ۵۰٫۰۰۰ دلار برآورد شده است. وی گفته که با این جراحی ها از جوانی زشت به پیری زیبارو تبدیل شده است.۲۳-پیت برنزpete burns w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندبر اساس گزارش ها این خواننده ی سابق بیش از ۳۰۰ جراحی زیبایی در طول زندگی اش انجام داده است. اولین آن ها رینوپلاستی و برای ترمیم بینی ش ته اش بود. بعدها وی به لب هایش ژل تزریق کرد که با پخش شدن این ژل ها در صورت شرایط برای او بسیار دشوار شد. بدین ترتیب با سرایت این پر کننده ها به نواحی دیگر صورت مانند گونه و چشم، برنز مجبور شد که ۲۰۰ جراحی کوچک و بزرگ زیبایی برای رفع این مشکلات انجام دهد.وی ادعا کرده بود که حتی مجبور شده این مواد پر کننده را از کلیه ها و کبدش خارج کند. بر اساس ادعای رسانه ها این همه جراحی زیبایی او را در مرز ورش تگی قرار داد هر چند که توانست به خاطر صدمات وارد شده به لب هایش در حین جراحی، ۶۱۱٫۰۰۰ دلار غرامت دریافت کند. همچنین این جراحی های متعدد به ه شدن خون در رگ ها و انسداد ریوی او منجر شد که باعث گردید وی ۱۰ روز در بیمارستان بستری شده و چیزی نمانده بود باعث مرگش شود. تنها چند هفته بعد از این ماجرا وی در اکتبر ۲۰۱۶ به علت حمله قلبی در سن ۵۷ سالگی درگذشت.۲۴- شِرcher 1506310608 w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندشِر همواره در مورد جراحی های زیبایی که انجام داده صادق بوده و به ادعای خودش اولین مورد را بعد از دیدن «ماسک» در سال ۱۹۸۵ انجام داده است. وی بعد از دیدن این با خود فکر کرد که می تواند ظاهر بهتری داشته باشد به همین دلیل جراحی های متعددی از جمله جراحی بینی، جراحی دندان، جراحی و بعدها نیز چندین مورد بالا کشیدن صورت انجام داد که هزینه ی آن ها بیش از ۷۵۰٫۰۰۰ دلار محاسبه شده است. اما گفته که از این کار پشیمان بوده و اگر می توانست به شرایط اولش باز می گشت.۲۵- ایگی آزالیاiggy azalea halsey w700 - سلبریتی هایی که بخش زیادی از ثروت خود را صرف جراحی زیبایی کرده اندایگی آزالیا با بینی جدیدش و به خصوص جراحی زیبایی ای که انجام داده بود در سال ۲۰۱۴ ظاهر بسیار جدیدی پیدا کرد و جراحش، اشکان قوامی، نیز در مورد جراحی هایی که منتج به این ظاهر جدید شده بود به تفسیر سخن گفت. قوامی گفته که وی در مورد جراحی ی آزالیا کار بسیار سختی در پیش داشته است. همچنین وی در مورد جراحی زیبایی بین او چنین می گوید:”بینی اش ظاهر بسیار عجیبی داشت. نوک آن بسیار کج بوده و پهن و بزرگ بود. بنابراین کار بسیار زیادی روی باریک و شکل دادن مجدد به آن انجام دادم تا طبیعی بنظر برسد. روی بینی اش قوز بسیار کوچکی داشت که آن را نیز کم . همچنین بینی اش انحراف داشته و نفس کشیدن را سخت می کرد بنابراین ما تصمیم گرفتیم که با یک تیر چند نشان بزنیم”.
حسین علی پناهیدوشنبه، ۲۹ آبانسلبریتی ها معمولاً مبالغ زیاد و باورن ی را برای ماشین های لو ، خانه ها و لباس های صرف می کنند اما این هزینه ها در مقایسه با هزینه هایی که برای اطمینان از جوان ماندن ظاهرشان متحمل می شوند مانند انعام به یک گارسن به نظر می رسد. صدها هزار دلار از طرف این افراد به مربیان ورزشی، متخصصان تغذیه خصوصی و طراحان و آرایشگرانی داده می شود که کمک کنند ظاهرشان بی نقص به نظر برسد. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و هزینه های سرسام آوری را می پردازند و زیر تیغ جراحی می روند تا با تیک تاک ساعت گذر عمر خود مبارزه کنند. در ادامه ی این متن می خواهیم شما را با سلبریتی هایی آشنا کنیم که ده ها و برخی صدها هزار دلار برای بهتر شدن ظاهرشان هزینه کرده اند.۱-لیل کیملیل کیم، خواننده و مدل مشهور یی، آن قدر روی صورت خود جراحی زیبایی انجام داده است که گری برسلو که برای بسیاری از چهره های مشهور جراحی زیبایی انجام داده می گوید احتمالاً او به جراحی زیبایی معتاد شده است. وی که گفته هیچ جراحی برای کیم انجام نداده در این باره چنین گفته است:”شخصاً بر این باورم که او باید از یک متخصص کمک بگیرد. اگر به همین سبک ادامه دهد مطمئناً صورتش را نابود خواهد کرد. با توجه به مقدار کاری که به نظر می رسد روی صورتش انجام داده است و با توجه به سرعت تغییراتی که در صورتش ایجاد می کند، فکر می کنم که او مشکل داشته و باید از یک متخصص کمک بگیرد”. همچنین وی می گوید که نشانه هایی از اعتیاد به جراحی زیبایی مانند ” انجام تعداد فزاینده ای جراحی زیبایی در نقاط مشخصی از بدن همراه با عدم رضایت در مورد چیزی که دیگران به عنوان یک نتیجه ی خوب می بینند” در او دیده می شود.به ادعای برسلو او چیزی بین ۲۰٫۰۰۰ تا ۲۵٫۰۰۰ دلار برای گونه گذاری، ایمپلنت چانه، جراحی بینی، بزرگ لب ها و روشن پوستش هزینه کرده است. با این وجود وی تاکنون تنها به دو عمل جراحی در بینی خود اعتراف کرده و گفته که این جراحی ها را به خاطر ش تگی بینی در نتیجه ی ضربه ی مشت نامزد سابقش انجام داده است.۲- جوسلین وایلدنستینجوسلین وایلدنستین به خاطر جراحی های زیبایی متعددی که روی صورتش انجام داده به «زن گربه ای» مشهور شده است. در واقع این جراحی های متعدد باعث شده که وی ظاهری شبیه گربه داشته باشد. به گزارش میرور وی تایید کرده که تاکنون ۶٫۷ میلیون دلار برای انجام جراحی های زیبایی صورتش هزینه کرده است و برای انجام جراحی های بیشتر نیز مشکلی ندارد. وی در این باره می گوید:” من به خودم گفته ام که برای ده سال آینده ادامه خواهم داد و بعد شاید از این کار دست بردارم. این به دلیل اعتیاد به جراحی نیست اما مخالفتی با جراحی های بیشتر ندارم. اگر حس کنم که لازم است با کمال میل این کار را ادامه خواهم داد. چرا که نه؟ اگر به سن نود سالگی برسم، چه ی می داند؟ شاید یک روزی مسن ترین شخص روی کره ی زمین باشم که جراحی زیبایی انجام می دهد”.۳- ویویکا اَی فا ویویکا ای فا تایید کرده که جراحی زیبایی انجام داده و تا حدودی از این موضوع پیشمان است. وی در مصاحبه ای گفته است:” دیگر این جراحی زیبایی مس ه را انجام نخواهم داد. من اولین نفر یا تنها نفر نیستم اما احمقی هستم که به این موضوع اعتراف می کنم”. با این وجود تنها جراحی هایی که فا انجام آن ها را تایید کرده ایمپلینت های ای و تزریق بوتا بوده است هر چند به نظر می رسد که وی جراحی زیبایی بینی نیز داشته اما تاکنون این موضوع را نه تایید و نه رد کرده است.۴- هایدی مونتاگهایدی مونتاگ و شوهرش اسپنسر پرَت ۱۰ میلیونی را که از سریال «تپه ها» (the hills) بدست آورده اند به باد داده که بخش اعظم آن صرف انجام جراحی های متعدد زیبایی روی بدن مونتاژ شده است. در سال ۲۰۱۰ وی دو بار جراحی زیبایی ، لیفت ابرو، جراحی بینی، گیره انداختن در گوش، صاف چانه، برجسته گونه، لیپو شن و گود کمر انجام داده است. بعد از آن وی بار دیگر به خاطر احساس درد و ناراحت بودن تصمیم گرفت که جراحی زیبایی انجام دهد. همچنین وی گفته که در ناحیه گردن احساس درد داشته، به عضلات و ستون فقراتش آسیب وارد شده و یکی از دیسک های گردنش ترک برداشته است. وی بعدها اعلام کرد که بسیاری از این جراحی ها بدون رضایت او انجام شده است و پزشکی که به او معرفی کرده اند گفته که این جراحی ها برای او لازم بوده و او در واقع چیزی در این مورد نمی دانسته است.۵-کیم کارداشیانکیم کارداشیان سوگند یاد کرده که به غیر از چندین مورد بوتا هیچ گونه جراحی زیباییی انجام نداده است اما کارشناسان با این ادعا مخالفند و بر این باورند که از سال ۲۰۱۱ او دستکم یک جراحی بینی انجام داده است و همچنین یک صاف چانه، رینوپلاستی غیرتهاجمی با پر کننده و البته جراحی فک. همچنین وی در ناحیه تهیگاه خود نیز تزریق چربی داشته که هزینه ای بین ۶٫۷۰۰ تا ۷٫۵۰۰ دلار بابت آن هزینه کرده است. به نظر می رسد که وی بعد از بدنیا آمدن دخترش مقداری از چربی های کمر خود را به لب و تهیگاهش تزریق کرده که آن نیز ۲۰٫۰۰۰ دلار هزینه داشته است. لیزر خط رویش مو که ان را تایید کرده نیز بین ۳۵۰ تا ۱٫۰۰۰ دلار هزینه در بر داشته است. هزینه ی پر کننده های صورت او نیز بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ دلار برآورد شده و دستکم سالی یکبار باید از نو ترمیم شوند.۶- شارون آزبورنشارون آزبورن هزینه های سرسام آوری برای انجام جراحی های زیبایی انجام داده و خود نیز این موضوع را تایید کرده است. وی این کار را با جراحی کوچک معده شروع کرد که با کاهش وزن و شل شدن پوستش همراه شد و به همین دلیل شارون در صدد رفع این مشکلات برآمد. وی در این باره چنین گفته است:” من روی گردنم لیپو شن انجام داده ام و روی آن لیفت نیز انجام داده ام. لیفت نیز داشته ام.بازوهایم را تزریق چربی کرده و شکمم را نیز بالا کشیده ام. هزینه ی انجام این جراحی ها ۱۶۰٫۰۰۰ دلار بوده و ارز هر پنی ان را نیز داشته است”. آزبورن در سال ۲۰۱۲ مجبور شد که مازکتومی انجام داده و ایمپلنت های ایش را بردارد. بعد از این ماجراها وی سوگند یاد کرد که دیگر جراحی زیبایی انجام نخواهد داد اما یک سال بعد اعلام کرد که بار دیگر جراحی زیبایی داشته است.۷- دمی موربر اساس گزارش رسانه ها دمی مور جراحی زیبایی ای داشته و جراحی های دیگری از قبلی لیپو شن، پر صورت و حتی جراحی لیزری بر روی پوست زانوهایش داشته است که هزینه ی تمامی آن ها روی هم رفته بیش از ۴۰۰٫۰۰۰ دلار بوده است. وی در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که انجام جراحی های زیبایی روی برخی از قسمت های بدنش را تایید می کند اما هیچ گاه روی صورتش جراحی زیبایی انجام نداده است.۸- رومر ویلیسدختر دمی مور، رومر ویلیس، نیز به نظر می رسد که دستکم در زمینه ی جراحی زیبایی پا جای پای مادرش گذاشته است. گفته شده که وی با جراح زیبایی مادرش ملاقات داشته و از آن جایی که هر بار متوجه مشکلات جدیدی در صورت و بدنش می شود بار دیگر به او مراجعه می کند. تاکنون وی بین اش را باریک کره و بر حجم لب هایش افزوده است. همچنین وی پیشانی اش را بوتا کرده و دندان هایش را مرتب کرده است به نحوی که ظاهرش نسبت به چند سال قبل بسیار متفاوت بنظر می رسد.۹- نینی لی نینی لی از صحبت در مورد جراحی های زیباییی که انجام داده ابایی ندارد. وی در سال ۲۰۱۰ در مصاحبه ای تایید کرد که جراحی زیبایی بینی انجام داده و جراحی و لیپو شن در ناحیه کمر نیز داشته است. وی در سال ۲۰۱۶ برای بار دوم جراحی بینی انجام داده و اعلام کرده که این بار به خاطر مشکل پزشکی دست به این کار زده است. بر اساس برآوردها هزینه ی جراحی زیبایی بینی برای بار دوم تنها بین ۹٫۰۰۰ تا ۱۲٫۰۰۰ برای وی هزینه در بر داشته است.۱۰-کریس جنرکریس جنر در سخن گفتن در مورد جراحی های زیباییی که انجام داده هیچ گاه احساس خج نکرده است. اما کارن جنر، خواهر او گفته که کریس بسیار بیشتر از آن که در رسانه ها اعلام کرده روی بدن خود جراحی زیبایی انجام داده است، از جراخی گرفته تا هزینه های دیگری در جراحی های متعدد زیبایی که بیش از ۱ میلیون دلار برای وی هزینه در بر داشته است.۱۱-سر تام جونزتام جونز تایید کرده که برای خوش قیافه نگه داشتن خود جراحی های زیبایی متعددی روی صورت خود انجام داده است تا جایی که پزشک شخصی تام به او اخطار کرده که از این کار دست بردارد. جونز در این باره گفته است:” او به من توصیه کرد که دیگر دست به این کار نزنم. من نزد یک جراح زیبایی در بورلی هی رفتم و او به من گفت که باید در مورد قسمت پایین چشم هایم بسیار مراقب باشم. او به من گفت که چشم هایم به شدت بیرون خواهند زد. او گفت که باید تا جایی که می توانم ظاهر طبیعی صورتم را حفظ کنم. من قبلاً چندین کشیدگی و لیفت داشته ام”. بر اساس برآوردها وی نزدیک به ۴۶٫۰۰۰ دلار برای جراحی هایی مانند جراحی زیبایی بینی، لیفت صورت و بوتا هزینه کرده است.۱۲- بلک چینابعد از ج از راب کارداشیان، وی اعلام کرد که نامزد سابقش به جراحی زیبایی علاقه ی زیادی دارد. کارداشیان در حساب اینستاگرامی خود عنوان کرد که به عنوان هدیه سالگرد ازدواجشان برای همسرش ۱۰۰٫۰۰۰ دلار هزینه ی جراحی زیبایی کرده که این هزینه ی هنگفت صرف کاهش چربی تهیگاه، لیپو شن و جراحی شده است.۱۳- مایکل ج ونمایکل ج ون آ ین بار اعلام کرد که تنها دو جراحی زیبایی بینی برای راحت تر شدن نفس کشیدن و توانایی ادای نُت های بالاتر انجام داده اما هیچ جراحی خاصی روی صورتش انجام نداده است. اما به گفته ی برخی از نزدیکانش ج ون جراحی های بسیاری برای بهتر شدن ظاهرش انجام داده بود از جمله اضافه یک شکاف در چانه، سفید پوست برای از بین بردن نشانه های پیسی، تتو ابرو، رنگ دائمی لب، تزریقات پر کننده صورت و جراحی روی چشم هایش برای پهن آن ها. پاملا لیپکین که در زمینه جراحی زیبایی بینی تخصص دارد گفته که ج ون چنان روی بینی خود جراحی زیبایی انجام داده بود که بینی او در شرایطی قرار گرفته بود که هیچ راه اصلاح و بازگشتی به ح قبلی برای آن وجود نداشت.۱۴- دیوید گستدیوید گست در اظهار نظرهایی عجیب مایکل ج ون را به خاطر وسواس خود در انجام جراحی های زیبایی مورد سرزنش قرار داده است. وی در مصاحبه ای در این باره گفته است:” من وقتی که بسیار جوان بودم اولین جراحی زیبایی خودم را انجام دادم و این احمقانه ترین کاری بود که تاکنون انجام داده ام. مایکل ج ون دائماً به من می گفت که باید جراحی پلاستیک انجام بدهی. روی بینی ام جراحی انجام دادم و او گفت: بیشتر، بیشتر. احمقانه بود. اگر راهی داشتم حتماً به بینی بزرگ اولیه خودم باز می گشتم با یک مقدار کجی در آن. ظاهر بی نظیری داشت.اگر چه اعتماد به نفس بسیار بالایی داشتم اما همیشه فکر می که خوش قیافه نیستم- از این رو جراحی زیبایی بینی انجام دادم، ایمپلنت استخوان گونه، جراحی زیبایی بینی، ایمپلنت بزرگتر گونه و بعد از آن برداشتن آن ایمپلنت های گونه وقتی که دیدم شبیه موش ما شده ام. بعد از هر بار جراحی پلاستیک، مایکل به آپارتمان من در بورلی هی می آمد و از من مراقبت می کرد. برای من موسیقی اجرا می کرد، ساندویچ کره بادام زمینی و ژله برایم درست می کرد”.۱۵-ژانت ج ونژانت ج ون همواره زندگی شخصی اش را به دور از جنجال رسانه ها حفظ کرده است به همین دلیل ی دقیقاً نمی داند که او در طول زمان چه جراحی هایی انجام داده یا نداده است. اما به گفته ی کارشناسان این حوزه وی دستکم یک جراحی زیبایی بینی، ایمپلنت گونه و جراحی زیبایی پلک برای پهن شدن نگاه خیره اش انجام داده است.۱۶- لا تویا ج ونلا تویا ج ون شباهت بسیار زیادی به برادرش مایکل ج ون دارد که البته ربطی به زن های مشترکشان ندارد. به گفته ی برخی رسانه های معتبر، بینی لا تویا نیز مانند بینی برادرش در اثر انجام جراحی های متعدد نابود شده است. اما وی همواره نابود چهره وبدن زیبایش را رد کرده است. وی قبلاً مشکلاتی در زمینه ی نفس کشیدن داشته اما همواره جراحی هایش را به داشتن آلرژی و یا بی کیفیت بودن هوا نسبت داده است. همچنین به ادعای کارشناسان وی روی چانه اش نیز جراحی زیبایی انجام داده است.۱۷- جوآن ریورزشاید باور ی نباشد اما به گفته ی ملیسا ریورز،دختر جوآن ریورز، مادرش در طول زندگی اش ۳۴۸ جراحی زیبایی انجام داده است. اولین جراحی او بالا کشیدن پلک در سن ۳۲ سالگی بود که بعد از آن نیز دو جراحی لیفت صورت، یک جراحی زیبایی بینی و چندین مورد بوتا داشت.۱۸- توری اسپلینگتوری اسپلینگ تایید کرده که در دوران جوانی جراحی زیبایی بینی انجام داده اما در مورد ادامه ی جراحی های ترمیمی اش چیز زیادی نگفته است. به نظر می رسد که وی لایه برداری شیمیایی انجام داده و روی پوستش نیز جراحی لیزر انجام داده است که خود گفته از این کار پشیمان است. همچنین وی گفته که از انجام جراحی زیبایی پشیمان زیرا این جراحی ها شیردهی را برای او سخت کرده است.۱۹- جنیس دیکینسونجنیس دیکینسون که خود را اولین مدل در می داند تصدیق کرده که چندین بار جراحی پلاستیک انجام داده است از جمله ایمپلنت ، لیفت صورت، بالا کشیدن شکم، بالا کشیدن پوست گردن و لیپو شن. اما به ادعای یکی از جراحان پلاستیک به نام آنتونی یئون وی چنان جراحی پلاستیک انجام داده که شاید هزینه ی ید خانه ی جراح پلاستیکش را یک تنه بر عهده گرفته باشد.۲۰- میکی رورکمیکی رورک به گفته ی خودش برای ترمیم صدماتی که در دوران فعالیتش به عنوان بو ور به صورت او وارد شده جراحی های زیبایی زیادی انجام داده است اما نزدیکان او گفته اند که علت جراحی های او چیزهایی فراتر از صدمات بو بوده است. یکی از این منابع در مورد وی چنین گفته است:” او به جراحی اعتیاد دارد. او صبح از خواب بیدار می شود و بعد از نگاه در آینه می بیند که از چیزی که می بیند خوشش نمی آید. او از تهیگاهش مقداری استخوان برداشته تا به سقف دهانش پیوند بزند تا بتواند ایمپلنت های دندانی جدیدی داشته باشد. همچنین پزشکان می خواهند از یکی از دنده های او استخوان برداشته و ازآن برای بازسازی بینی اش استفاده کنند”. به گفته ی این منبع خبری، رورک جراحی های بسیاری در برنامه دارد.۲۱- فرح آبراهامفرح آبراهام اولین جراحی زیبایی خود را در سن ۱۹ سالگی با کاشت ایمپلنت ای آغاز کرد که هزینه ای ۵٫۰۰۰ دلاری برای وی در پی داشت. در سال ۲۰۱۲ وی جراحی زیبایی بینی و ایمپلنت چانه انجام داد که ۲۱٫۰۰۰ دلار برایش هزینه کرد. وی یک سال بعد ایمپلنت چانه اش را برداشته و دومین جراحی زیبایی اش را انجام داد و بلافاصله تزریق ژل به لب را نیز پشت سر گذاشت. در سال ۲۰۱۵ وی سومین جراحی زیبایی را انجام داده تا مشکلاتی که در دومین جراحی پیش آمده بود را اصلاح کند.۲۲- فایلیس دیلرفایلیس دیلردر سال ۱۹۹۲ در مصاحبه ای گفت که وی جراحی زیبایی ، بالا کشیدن شکم، ایمپلنت دندانی، دو جراحی زیبایی بینی، ایمپلنت گونه، لبفت ابرو، بالا کشیدن زیر چشم و دو لیفت صورت همراه با لایه برداری شیمیایی و پر کننده صورت داشته است. هزینه های تمامی این جراحی ها ۵۰٫۰۰۰ دلار برآورد شده است. وی گفته که با این جراحی ها از جوانی زشت به پیری زیبارو تبدیل شده است.۲۳-پیت برنزبر اساس گزارش ها این خواننده ی سابق بیش از ۳۰۰ جراحی زیبایی در طول زندگی اش انجام داده است. اولین آن ها رینوپلاستی و برای ترمیم بینی ش ته اش بود. بعدها وی به لب هایش ژل تزریق کرد که با پخش شدن این ژل ها در صورت شرایط برای او بسیار دشوار شد. بدین ترتیب با سرایت این پر کننده ها به نواحی دیگر صورت مانند گونه و چشم، برنز مجبور شد که ۲۰۰ جراحی کوچک و بزرگ زیبایی برای رفع این مشکلات انجام دهد.وی ادعا کرده بود که حتی مجبور شده این مواد پر کننده را از کلیه ها و کبدش خارج کند. بر اساس ادعای رسانه ها این همه جراحی زیبایی او را در مرز ورش تگی قرار داد هر چند که توانست به خاطر صدمات وارد شده به لب هایش در حین جراحی، ۶۱۱٫۰۰۰ دلار غرامت دریافت کند. همچنین این جراحی های متعدد به ه شدن خون در رگ ها و انسداد ریوی او منجر شد که باعث گردید وی ۱۰ روز در بیمارستان بستری شده و چیزی نمانده بود باعث مرگش شود. تنها چند هفته بعد از این ماجرا وی در اکتبر ۲۰۱۶ به علت حمله قلبی در سن ۵۷ سالگی درگذشت.۲۴- شِرشِر همواره در مورد جراحی های زیبایی که انجام داده صادق بوده و به ادعای خودش اولین مورد را بعد از دیدن «ماسک» در سال ۱۹۸۵ انجام داده است. وی بعد از دیدن این با خود فکر کرد که می تواند ظاهر بهتری داشته باشد به همین دلیل جراحی های متعددی از جمله جراحی بینی، جراحی دندان، جراحی و بعدها نیز چندین مورد بالا کشیدن صورت انجام داد که هزینه ی آن ها بیش از ۷۵۰٫۰۰۰ دلار محاسبه شده است. اما گفته که از این کار پشیمان بوده و اگر می توانست به شرایط اولش باز می گشت.۲۵- ایگی آزالیاایگی آزالیا با بینی جدیدش و به خصوص جراحی زیبایی ای که انجام داده بود در سال ۲۰۱۴ ظاهر بسیار جدیدی پیدا کرد و جراحش، اشکان قوامی، نیز در مورد جراحی هایی که منتج به این ظاهر جدید شده بود به تفسیر سخن گفت. قوامی گفته که وی در مورد جراحی ی آزالیا کار بسیار سختی در پیش داشته است. همچنین وی در مورد جراحی زیبایی بین او چنین می گوید:”بینی اش ظاهر بسیار عجیبی داشت. نوک آن بسیار کج بوده و پهن و بزرگ بود. بنابراین کار بسیار زیادی روی باریک و شکل دادن مجدد به آن انجام دادم تا طبیعی بنظر برسد. روی بینی اش قوز بسیار کوچکی داشت که آن را نیز کم . همچنین بینی اش انحراف داشته و نفس کشیدن را سخت می کرد بنابراین ما تصمیم گرفتیم که با یک تیر چند نشان بزنیم”.برچسب هابازیگران هالیوودی, جراحی بینی, جراحی پلاستیک, جراحی زیبایی, جراحی , چهره های مشهور, سلبریتی ها, لیپو شن
جراحی های زیبایی در کشورمان روبه افزایش است و حالا به تبی همه گیر بدل شده است. تبی که گویا عقب ماندن از آن به منزله عقب ماندن از قافله روشنفکری و به روز بودن است.به گزارش شفاف، جراحی های زیبایی در کشورمان روبه افزایش است و حالا به تبی همه گیر بدل شده است. تبی که گویا عقب ماندن از آن به منزله عقب ماندن از قافله روشنفکری و به روز بودن است. عمل های جراحی زیبایی دیگر سن و سال نمی شناسد و به گفته منابع رسمی کشور سن عمل های جراحی زیبایی در ایران به 15 سال هم رسیده است. تا چند سال پیش علاقه جوانان به زیبا بودن علت افزایش این عمل های پرخطر اعلام شده بود اما حالا گفته می شود فشارهای اجتماعی گاهی اوقات افراد را به سوی تیغ جراحان زیبایی سوق می دهد. این روزها گفته می شود افرادی که خواهان جراحی های پیاپی زیبایی هستند از یک اختلال شخصیتی رنج می برند اما عده ای از کارشناسان نظر مخالفی دارند و می گویند جراحی های زیبایی در جامعه به یک مد تبدیل شده است. اما آنچه ضروری به نظر می رسد کمک و همفکری متخصصان روان شناسی، علوم رفتاری، جامعه شناسان و مسئولان بهداشتی و درمانی برای رسیدگی به اوضاع جوانان و نوجوانانی است که در تب همه گیر جراحی های زیبایی قرار گرفته اند. «نیلوفر» دختر 25 ساله ای است که دو سال قبل بینی اش را جراحی کرده است. او می گوید برخلاف عده ای که برای پنهان ماندن انگیزه شان از جراحی زیبایی ادعا می کنند فقط به خاطر برطرف مشکل انحراف بینی یا مشکلات تنفسی جراحی کرده اند، از مطرح انگیزه جراحی زیبایی هراسی ندارد.وی می گوید: «چون بینی ام بزرگ بود، برای زیباتر شدن چهره ام بینی ام را جراحی . گرچه این عمل هم مانند سایر جراحی ها خطرات و مشکلات خاص خودش را داشت اما دانسته راهی اتاق عمل شدم و حالا هم از این عمل راضی هستم. چند ماه است نامزد کرده ام و حالا به پیشنهاد نامزدم آمده ام تا پلک چشمم را هم جراحی کنم. با این عمل چشمانم درشت تر و خوش ح تر خواهند شد.چون قرار است چند ماه دیگر جشن عروسی مان را برگزار کنیم همسرم اصرار داشت تا زودتر عمل جراحی را انجام دهم. او می گوید می خواهد من زیباترین عروس سال باشم. هزینه جراحی پلکم را هم قرار است خودش بپردازد و قبل از برگزاری جشن عروسی به گونه و لب هایم هم ژل تزریق کنم.»نیلوفر ادامه داد: «جراحی های امروزه به یک مد تبدیل شده و دلیلی ندارد که افراد از مطرح انگیزه شان برای جراحی های زیبایی ترس داشته باشند. زیبایی یکی از ارکان زندگی امروزی است.» «فرزانه» دختر 34 ساله ای است که به مطب یک جراح زیبایی آمده تا بینی اش را جراحی کند.او که فوق لیسانس تربیت بدنی دارد، می گوید: «خودم علاقه ای به جراحی زیبایی نداشتم اما به اصرار دوستانم برای جراحی مجاب شدم. آنقدر دوستان و آشنایان از بینی ام ایراد گرفتند تا راضی به جراحی شدم. ابتدا حرف های دیگران برایم اهمیتی نداشت اما حالا که 34 ساله شده ام و هنوز مجرد هستم، تصمیم گرفتم بینی ام را جراحی کنم. به نظرم حتی جراحی های زیبایی امروز به یکی از معیارهای ازدواج تبدیل شده و بسیاری از پسران جوان دوست دارند همسرشان جراحی زیبایی انجام داده باشد.»زن 55 ساله ای نیز که برای جوان سازی پوست به کلینیک زیبایی آمده است، می گوید: «وقتی علم پزشکی در این حد پیشرفت کرده که می تواند تا حدی پیری را به تعویق بیندازد و آثار چین و چروک روی پوست را کمرنگ می کند، چه دلیلی دارد که از آن استفاده نکنیم. جلسه ای 300 هزار تومان می پردازم تا آثار چروک دور چشمم کمرنگ تر شود. از این بابت راضی هستم و آن را به دوستانم هم پیشنهاد داده ام.»کمی آن طرف تر یک زن 45 ساله نشسته است. می گوید به کلینیک جراحی آمده تا برای سومین بار بینی اش را جراحی کند. او می گوید 15سال قبل برای اولین بار جراحی زیبایی را روی بینی اش انجام داد. اما حالا مد تغییر کرده و خبری از بینی های عروسکی نیست. می گوید دو سال قبل بینی اش را بار دیگر به یک جراح زیبایی سپرد تا عمل مجددی روی آن انجام شود و بینی اش شکلی طبیعی تر داشته باشد. اما پیوند غضروف روی بینی اش جواب نداده و حالا قرار است برای سومین بار بینی اش را عمل کند.مشکل کجاست؟مشکل وقتی ایجاد می شود که عمل جراحی زیبایی اوضاع را بهتر نمی کند. براساس آمارها درصدی از افراد پس از جراحی زیبایی، از عمل صورت گرفته راضی نیستند و عده ای نیز ناچار هستند بار دیگر تحت عمل جراحی پرخطر قرار بگیرند. در این بین کم نیستند افرادی که حتی چهره آنها پس از عمل جراحی بدتر از قبل شده است یا بعد از جراحی افزایش قد برای همیشه دچار معلولیت شده اند.ناکافی بودن مهارت برخی پزشکان یا تخصص نداشتن آنها باعث ایجاد عوارضی شده که گاه بیمار را تا مدت ها درگیر کرده است. به گفته پزشکان تزریق ژل و بوتا که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است، از اعمال پرریسک محسوب می شود. اگر چه در این عمل، فرد خودش را به تیغ جراح نمی سپارد اما ممکن است حساسیت به مواد تزریقی یا مهارت نداشتن پزشک هنگام تزریق، مشکلات غیرقابل جبرانی از جمله فلج شدن عضلات صورت یا افتادگی پلک را به همراه داشته باشد. محسن بهمنی کشکولی مسئول گروه های تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم در بیست و هفتمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران که قرار است از 13 تا 16 آذر ماه امسال برگزار شود، در این باره می گوید: «در این کنگره سخنرانی های مهمی در زمینه جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم انجام می شود.بسیاری از مراجعه کنندگان نمی دانند هر گونه عمل جراحی و غیرجراحی در نواحی میانی و فوقانی صورت، روی چشم و ارگان های چشم دخ دارد. جراحی های زیبایی در ناحیه پلک، ابرو، گونه و پیشانی می تواند بینایی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. خشکی چشم، اشک ریزش، تغییر غیرطبیعی محل پلک ها، باز ماندن پلک، تغییر در ح مژه ها، دوبینی، کاهش دید و... از جمله عوارض ناشی از جراحی های زیبایی پلک و تزریق ژل یا بوتا در این نواحی است.»وی ادامه داد: «تزریق بوتا می تواند عوارضی را روی چشم و بینایی فرد ایجاد کند که این عوارض با از بین رفتن اثر بوتا و پس از مدتی رفع می شود اما عوارض ژل های غیراستانداردی که گاها شاهد استفاده از آنها توسط برخی پزشکان نامتخصص هستیم، ماندگار است و می تواند مشکلات غیرقابل جبرانی را برای فرد ایجاد کند.»آمارها چه می گوید؟براساس یک پژوهش انجام شده در سال های اخیر در کشورمان، نظرسنجی ها نشان داده بیشترین انگیزه ن برای جراحی زیبایی، ب زیبایی بیشتر، جلب توجه دیگران، ب موفقیت های اجتماعی، رضایت دوستان و سایر موارد بوده است.براساس آمارها، میزان عمل جراحی زیبایی در ایران از سال 84 سیری صعودی یافته و در سال های اخیر، سن افرادی که خود را برای جراحی های زیبایی به تیغ جراحی می سپارند، به 15 سال رسیده است. این در حالی است که بسیاری از پزشکان معتقدند عمل جراحی زیبایی زیر 18سال ممنوع است چراکه این افراد هنوز به بلوغ جسمی و فکری نرسیده اند و علاوه بر اینکه رشد اسکلت صورت آنها پایان نیافته، ممکن است تصمیمات عجولانه و دور از منطقی بگیرند. آمارهای جهانی نشان می دهد در صدر جراحی های زیبایی قرار دارد و بعد از آن کشور کره بیشترین جراحی زیبایی پلک را به خود اختصاص داده است به طوری که از هر پنج زن یک نفر زیر تیغ جراحی رفته است.براساس برخی آمار غیررسمی، تعداد جراحی های زیبایی در ایران هفت برابر اروپاست. برخی آمار غیررسمی دیگر نیز ایران را در ردیف دوم یا سوم از نظر جراحی های زیبایی معرفی می کند اما آنچه اهمیت دارد این است که هیچ آمار رسمی در این زمینه در کشور ما وجود ندارد.بررسی که در کشورهای اروپایی و صورت گرفته است، نشان می دهد حدود 20 درصد افرادی که جراحی زیبایی بینی انجام می دهند، مبتلا به اضطراب، وسواس و افسردگی و حدود 70 درصد دارای شخصیت خودشیفته و فقط 10 درصد آنها نیازمند عمل جراحی زیبایی هستند.در ایران متاسفانه هنوز تحقیق درستی در این باره انجام نشده است اما بیشترین آمار جراحی زیبایی مختص جراحی زیبایی بینی است. این جراحی در میان تحصیلکرده ها و افراد مرفه فراوان تر است اما چند سالی است که طبقات اجتماعی متوسط و پایین هم با وجود هزینه بالای این گونه جراحی ها برای این کار اقدام می کنند و این موضوع نشان دهنده فشار اجتماعی یا مدگرایی است که در جامعه ما ایجاد شده است. آمار دقیقی نیز از تعداد فوت شدگان عمل زیبایی در ایران وجود ندارد و مسئولان بهداشت و پزشکی قانونی با توجه به حساسیت های موجود، کمتر در این خصوص اظهارنظر می کنند اما آمار غیررسمی گویای آن است که سالانه نزدیک به 120 نفر قربانی عمل های جراحی زیبایی می شوند.چند می گیری خوشگلم کنی؟!گفته می شود هزینه عمل های جراحی در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است، به همین خاطر آمار این جراحی ها در ایران بالاست. چند سالی است که توریسم درمانی در زمینه جراحی های پلاستیک در ایران باب شده است. بررسی هزینه جراحی های زیبایی در برخی کشورهای اروپایی، یی و عربی نشان می دهد هزینه این جراحی ها در ایران بسیار پایین تر از این کشورهاست اما نگاهی اجمالی به هزینه برخی از این جراحی ها در ایران تایید می کند این جراحی ها نسبت به درآمد کلی افراد هزینه کمی هم ندارد؛ هزینه کشیدن پوست صورت تا 30 میلیون تومان می رسد، جراحی پلک از دو تا چهار میلیون تومان است، هزینه برجسته لب از یک تا سه میلیون تومان، جراحی بینی از سه به بالاست که حتی به 14 میلیون تومان نیز می رسد. هزینه کوتاه استخوان چانه یا پروتز آن از پنج تا 10میلیون تومان و هزینه بوتا و تزریق ژل از 200 هزار تومان تا یک میلیون تومان است. لیپوماتیک و پیکرتراشی نیز جراحی پرهزینه ای است که گاهی تا 30 میلیون تومان ج به دنبال دارد.جراحی هایی تحت فشار جامعهحسین دهقان، جامعه شناس و پژوهشگر امور اجتماعی در رابطه با افزایش جراحی های زیبایی در کشور به «فرهیختگان» گفت: «اگرچه شاید قبلا تعداد زیادی از افرادی که به خواست خودشان تحت عمل جراحی زیبایی قرار می گرفتند زیاد بود اما امروزه شاهد هستیم بیشتر افرادی که تحت عمل جراحی های زیبایی قرار می گیرند، تحت تاثیر فشار جامعه هستند و تحت این تاثیر خود را به تیغ جراحان زیبایی س اند. منظور از جامعه حتی می تواند یک نفر غیر از خود فرد محسوب شود.»وی گفت: «در ایران عمل های جراحی زیبایی به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده و این فشار هنجاری بسیاری از افراد را به سمت جراحی های زیبایی سوق می دهد. امروز بسیاری از افراد فکر می کنند اگر عمل جراحی انجام ندهند از نرم جامعه خارج شده اند و به گونه ای عقب مانده اند. به نظر می رسد جراحی های زیبایی در جامعه از کارکرد زیبایی خود خارج شده و حالا به سمت یک هنجار اجتماعی پیش رفته است که لازم است فکری برای آن شیده شود چراکه برخی از این افراد نه به خواست خود بلکه به خواست دوستان، اعضای خانواده یا همسران شان تحت عمل های جراحی قرار می گیرند.»این جامعه شناس اظهار داشت: «گاهی شاهد هستیم افراد بعد از عمل جراحی زیبایی به رضایتی که خواهان آن بودند نمی رسند چراکه می خواستند به تصویری رویایی از خود برسند که هیچ گاه واقعیت نداشته است و آنجاست که افسرده یا پرخاشگر می شوند و به سمت عمل های جراحی بعدی می روند.»متقاضیان جراحی های زیبایی اختلال شخصیت دارند؟فرید براتی، روانشناس درباره علت افزایش جراحی های زیبایی در جامعه، گفت: «در بررسی های صورت گرفته در کشور، به نظر می رسد ادعای مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اینکه افرادی که به سمت جراحی های زیبایی می روند، دچار اختلال شخصیت هستند، ادعایی ناصحیح و غیرعلمی است. وما افرادی که عمل جراحی زیبایی انجام می دهند دچار اختلال روانی نیستند. برخی روانشناسان مسائلی از قبیل عقده حقارت یا اختلالات روانی را در این زمینه موثر می دانند که به نظر ادعایی صحیح نیست.»وی با اشاره به اینکه علت آنکه افراد زیادی در کشورمان متقاضی عمل های جراحی زیبایی هستند، پاسخی ساده دارد، اظهار داشت: «در بحث روانشناسی و در بررسی های صورت گرفته روشن است که ن علاقه مند به خودنمایی هستند. آنان دوست دارند جلوه گری کنند و خود را به دیگران نشان دهند.مردان نیز تمایل به دیدن ن دارند و این موضوع ریشه در ذات حیات دارد. عمل های جراحی زیبایی موضوعی عجیب و خاص کشور ایران نیست، بالا بودن تعداد عمل های جراحی زیبایی در بسیاری از کشورها به این بحث مربوط می شود.»این روانشناس ادامه داد: «دومین عاملی که در افزایش عمل های جراحی زیبایی در کشور ما مطرح است، مدگرایی است و جراحی های زیبایی امروزه به یک مد تبدیل شده است. این مد از گروه و اقشاری خاص شروع شده و به سایر اقشار تسری یافته و حالا همه گیر شده است.به نظر می رسد دو موضوع ذات نه و علاقه به جلوه گری و مد دو موضوع توجیه کننده افزایش عمل های جراحی زیبایی در کشور ما باشد تا این توجیه که افرادی که به سمت عمل های جراحی زیبایی می روند، دچار اختلال شخصیت هستند.»براتی گفت: «هر چند ممکن است افرادی نیز دچار اختلال روانی تحت عنوان اختلال احساس بدشکلی بدن داشته باشند و به خاطر این اختلال رو به عمل های زیبایی پی در پی ببرند و بارها و بارها خود را به دست جراحان بسپارند اما این افراد تعداد کمی از جامعه را تشکیل می دهند.»وی تاکید کرد: «شرایط اجتماعی و تبلیغات رسانه ها نیز در افزایش جراحی های زیبایی بی تاثیر نیستند. همیشه و در همه جوامع بازیگران، هنرمندان و ورزشکاران مورد تقلید تعداد زیادی از افراد جامعه قرار می گیرند و کم نیستند افرادی که آنها و رفتارشان را پیگیری می کنند.وقتی اکثر بازیگران و حتی ورزشکاران داخلی یا خارجی تحت عمل های جراحی زیبایی قرار گرفته اند، نباید توقع داشته باشیم طرفداران آنها خواستار عمل های جراحی زیبایی برای شبیه شدن به آنها نباشند. البته نباید فراموش کنیم در بخش تبلیغات انی که در این زمینه منفعت می برند، به شدت تاثیرگذار هستند.»منبع:رو مه فرهیختگان
به گزارش پارس نیوز، جراحی های زیبایی در کشورمان روبه افزایش است و حالا به تبی همه گیر بدل شده است. تبی که گویا عقب ماندن از آن به منزله عقب ماندن از قافله روشنفکری و به روز بودن است. عمل های جراحی زیبایی دیگر سن و سال نمی شناسد و به گفته منابع رسمی کشور سن عمل های جراحی زیبایی در ایران به 15 سال هم رسیده است. تا چند سال پیش علاقه جوانان به زیبا بودن علت افزایش این عمل های پرخطر اعلام شده بود اما حالا گفته می شود فشارهای اجتماعی گاهی اوقات افراد را به سوی تیغ جراحان زیبایی سوق می دهد. این روزها گفته می شود افرادی که خواهان جراحی های پیاپی زیبایی هستند از یک اختلال شخصیتی رنج می برند اما عده ای از کارشناسان نظر مخالفی دارند و می گویند جراحی های زیبایی در جامعه به یک مد تبدیل شده است. اما آنچه ضروری به نظر می رسد کمک و همفکری متخصصان روان شناسی، علوم رفتاری، جامعه شناسان و مسئولان بهداشتی و درمانی برای رسیدگی به اوضاع جوانان و نوجوانانی است که در تب همه گیر جراحی های زیبایی قرار گرفته اند.«نیلوفر» دختر 25 ساله ای است که دو سال قبل بینی اش را جراحی کرده است. او می گوید برخلاف عده ای که برای پنهان ماندن انگیزه شان از جراحی زیبایی ادعا می کنند فقط به خاطر برطرف مشکل انحراف بینی یا مشکلات تنفسی جراحی کرده اند، از مطرح انگیزه جراحی زیبایی هراسی ندارد.وی می گوید: «چون بینی ام بزرگ بود، برای زیباتر شدن چهره ام بینی ام را جراحی . گرچه این عمل هم مانند سایر جراحی ها خطرات و مشکلات خاص خودش را داشت اما دانسته راهی اتاق عمل شدم و حالا هم از این عمل راضی هستم. چند ماه است نامزد کرده ام و حالا به پیشنهاد نامزدم آمده ام تا پلک چشمم را هم جراحی کنم. با این عمل چشمانم درشت تر و خوش ح تر خواهند شد.چون قرار است چند ماه دیگر جشن عروسی مان را برگزار کنیم همسرم اصرار داشت تا زودتر عمل جراحی را انجام دهم. او می گوید می خواهد من زیباترین عروس سال باشم. هزینه جراحی پلکم را هم قرار است خودش بپردازد و قبل از برگزاری جشن عروسی به گونه و لب هایم هم ژل تزریق کنم.»نیلوفر ادامه داد: «جراحی های امروزه به یک مد تبدیل شده و دلیلی ندارد که افراد از مطرح انگیزه شان برای جراحی های زیبایی ترس داشته باشند. زیبایی یکی از ارکان زندگی امروزی است.» «فرزانه» دختر 34 ساله ای است که به مطب یک جراح زیبایی آمده تا بینی اش را جراحی کند.او که فوق لیسانس تربیت بدنی دارد، می گوید: «خودم علاقه ای به جراحی زیبایی نداشتم اما به اصرار دوستانم برای جراحی مجاب شدم. آنقدر دوستان و آشنایان از بینی ام ایراد گرفتند تا راضی به جراحی شدم. ابتدا حرف های دیگران برایم اهمیتی نداشت اما حالا که 34 ساله شده ام و هنوز مجرد هستم، تصمیم گرفتم بینی ام را جراحی کنم. به نظرم حتی جراحی های زیبایی امروز به یکی از معیارهای ازدواج تبدیل شده و بسیاری از پسران جوان دوست دارند همسرشان جراحی زیبایی انجام داده باشد.»زن 55 ساله ای نیز که برای جوان سازی پوست به کلینیک زیبایی آمده است، می گوید: «وقتی علم پزشکی در این حد پیشرفت کرده که می تواند تا حدی پیری را به تعویق بیندازد و آثار چین و چروک روی پوست را کمرنگ می کند، چه دلیلی دارد که از آن استفاده نکنیم. جلسه ای 300 هزار تومان می پردازم تا آثار چروک دور چشمم کمرنگ تر شود. از این بابت راضی هستم و آن را به دوستانم هم پیشنهاد داده ام.»کمی آن طرف تر یک زن 45 ساله نشسته است. می گوید به کلینیک جراحی آمده تا برای سومین بار بینی اش را جراحی کند. او می گوید 15سال قبل برای اولین بار جراحی زیبایی را روی بینی اش انجام داد. اما حالا مد تغییر کرده و خبری از بینی های عروسکی نیست. می گوید دو سال قبل بینی اش را بار دیگر به یک جراح زیبایی سپرد تا عمل مجددی روی آن انجام شود و بینی اش شکلی طبیعی تر داشته باشد. اما پیوند غضروف روی بینی اش جواب نداده و حالا قرار است برای سومین بار بینی اش را عمل کند.مشکل کجاست؟مشکل وقتی ایجاد می شود که عمل جراحی زیبایی اوضاع را بهتر نمی کند. براساس آمارها درصدی از افراد پس از جراحی زیبایی، از عمل صورت گرفته راضی نیستند و عده ای نیز ناچار هستند بار دیگر تحت عمل جراحی پرخطر قرار بگیرند. در این بین کم نیستند افرادی که حتی چهره آنها پس از عمل جراحی بدتر از قبل شده است یا بعد از جراحی افزایش قد برای همیشه دچار معلولیت شده اند.ناکافی بودن مهارت برخی پزشکان یا تخصص نداشتن آنها باعث ایجاد عوارضی شده که گاه بیمار را تا مدت ها درگیر کرده است. به گفته پزشکان تزریق ژل و بوتا که این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است، از اعمال پرریسک محسوب می شود. اگر چه در این عمل، فرد خودش را به تیغ جراح نمی سپارد اما ممکن است حساسیت به مواد تزریقی یا مهارت نداشتن پزشک هنگام تزریق، مشکلات غیرقابل جبرانی از جمله فلج شدن عضلات صورت یا افتادگی پلک را به همراه داشته باشد. محسن بهمنی کشکولی مسئول گروه های تخصصی جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم در بیست و هفتمین کنگره سالیانه چشم پزشکی ایران که قرار است از 13 تا 16 آذر ماه امسال برگزار شود، در این باره می گوید: «در این کنگره سخنرانی های مهمی در زمینه جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم انجام می شود.بسیاری از مراجعه کنندگان نمی دانند هر گونه عمل جراحی و غیرجراحی در نواحی میانی و فوقانی صورت، روی چشم و ارگان های چشم دخ دارد. جراحی های زیبایی در ناحیه پلک، ابرو، گونه و پیشانی می تواند بینایی فرد را تحت تاثیر قرار دهد. خشکی چشم، اشک ریزش، تغییر غیرطبیعی محل پلک ها، باز ماندن پلک، تغییر در ح مژه ها، دوبینی، کاهش دید و... از جمله عوارض ناشی از جراحی های زیبایی پلک و تزریق ژل یا بوتا در این نواحی است.»وی ادامه داد: «تزریق بوتا می تواند عوارضی را روی چشم و بینایی فرد ایجاد کند که این عوارض با از بین رفتن اثر بوتا و پس از مدتی رفع می شود اما عوارض ژل های غیراستانداردی که گاها شاهد استفاده از آنها توسط برخی پزشکان نامتخصص هستیم، ماندگار است و می تواند مشکلات غیرقابل جبرانی را برای فرد ایجاد کند.»آمارها چه می گوید؟براساس یک پژوهش انجام شده در سال های اخیر در کشورمان، نظرسنجی ها نشان داده بیشترین انگیزه ن برای جراحی زیبایی، ب زیبایی بیشتر، جلب توجه دیگران، ب موفقیت های اجتماعی، رضایت دوستان و سایر موارد بوده است.براساس آمارها، میزان عمل جراحی زیبایی در ایران از سال 84 سیری صعودی یافته و در سال های اخیر، سن افرادی که خود را برای جراحی های زیبایی به تیغ جراحی می سپارند، به 15 سال رسیده است. این در حالی است که بسیاری از پزشکان معتقدند عمل جراحی زیبایی زیر 18سال ممنوع است چراکه این افراد هنوز به بلوغ جسمی و فکری نرسیده اند و علاوه بر اینکه رشد اسکلت صورت آنها پایان نیافته، ممکن است تصمیمات عجولانه و دور از منطقی بگیرند. آمارهای جهانی نشان می دهد در صدر جراحی های زیبایی قرار دارد و بعد از آن کشور کره بیشترین جراحی زیبایی پلک را به خود اختصاص داده است به طوری که از هر پنج زن یک نفر زیر تیغ جراحی رفته است.براساس برخی آمار غیررسمی، تعداد جراحی های زیبایی در ایران هفت برابر اروپاست. برخی آمار غیررسمی دیگر نیز ایران را در ردیف دوم یا سوم از نظر جراحی های زیبایی معرفی می کند اما آنچه اهمیت دارد این است که هیچ آمار رسمی در این زمینه در کشور ما وجود ندارد.بررسی که در کشورهای اروپایی و صورت گرفته است، نشان می دهد حدود 20 درصد افرادی که جراحی زیبایی بینی انجام می دهند، مبتلا به اضطراب، وسواس و افسردگی و حدود 70 درصد دارای شخصیت خودشیفته و فقط 10 درصد آنها نیازمند عمل جراحی زیبایی هستند.در ایران متاسفانه هنوز تحقیق درستی در این باره انجام نشده است اما بیشترین آمار جراحی زیبایی مختص جراحی زیبایی بینی است. این جراحی در میان تحصیلکرده ها و افراد مرفه فراوان تر است اما چند سالی است که طبقات اجتماعی متوسط و پایین هم با وجود هزینه بالای این گونه جراحی ها برای این کار اقدام می کنند و این موضوع نشان دهنده فشار اجتماعی یا مدگرایی است که در جامعه ما ایجاد شده است. آمار دقیقی نیز از تعداد فوت شدگان عمل زیبایی در ایران وجود ندارد و مسئولان بهداشت و پزشکی قانونی با توجه به حساسیت های موجود، کمتر در این خصوص اظهارنظر می کنند اما آمار غیررسمی گویای آن است که سالانه نزدیک به 120 نفر قربانی عمل های جراحی زیبایی می شوند.چند می گیری خوشگلم کنی؟!گفته می شود هزینه عمل های جراحی در ایران به نسبت سایر کشورها بسیار پایین است، به همین خاطر آمار این جراحی ها در ایران بالاست. چند سالی است که توریسم درمانی در زمینه جراحی های پلاستیک در ایران باب شده است. بررسی هزینه جراحی های زیبایی در برخی کشورهای اروپایی، یی و عربی نشان می دهد هزینه این جراحی ها در ایران بسیار پایین تر از این کشورهاست اما نگاهی اجمالی به هزینه برخی از این جراحی ها در ایران تایید می کند این جراحی ها نسبت به درآمد کلی افراد هزینه کمی هم ندارد؛ هزینه کشیدن پوست صورت تا 30 میلیون تومان می رسد، جراحی پلک از دو تا چهار میلیون تومان است، هزینه برجسته لب از یک تا سه میلیون تومان، جراحی بینی از سه به بالاست که حتی به 14 میلیون تومان نیز می رسد. هزینه کوتاه استخوان چانه یا پروتز آن از پنج تا 10میلیون تومان و هزینه بوتا و تزریق ژل از 200 هزار تومان تا یک میلیون تومان است. لیپوماتیک و پیکرتراشی نیز جراحی پرهزینه ای است که گاهی تا 30 میلیون تومان ج به دنبال دارد.جراحی هایی تحت فشار جامعهحسین دهقان، جامعه شناس و پژوهشگر امور اجتماعی در رابطه با افزایش جراحی های زیبایی در کشور به «فرهیختگان» گفت: «اگرچه شاید قبلا تعداد زیادی از افرادی که به خواست خودشان تحت عمل جراحی زیبایی قرار می گرفتند زیاد بود اما امروزه شاهد هستیم بیشتر افرادی که تحت عمل جراحی های زیبایی قرار می گیرند، تحت تاثیر فشار جامعه هستند و تحت این تاثیر خود را به تیغ جراحان زیبایی س اند. منظور از جامعه حتی می تواند یک نفر غیر از خود فرد محسوب شود.»وی گفت: «در ایران عمل های جراحی زیبایی به یک هنجار اجتماعی تبدیل شده و این فشار هنجاری بسیاری از افراد را به سمت جراحی های زیبایی سوق می دهد. امروز بسیاری از افراد فکر می کنند اگر عمل جراحی انجام ندهند از نرم جامعه خارج شده اند و به گونه ای عقب مانده اند. به نظر می رسد جراحی های زیبایی در جامعه از کارکرد زیبایی خود خارج شده و حالا به سمت یک هنجار اجتماعی پیش رفته است که لازم است فکری برای آن شیده شود چراکه برخی از این افراد نه به خواست خود بلکه به خواست دوستان، اعضای خانواده یا همسران شان تحت عمل های جراحی قرار می گیرند.»این جامعه شناس اظهار داشت: «گاهی شاهد هستیم افراد بعد از عمل جراحی زیبایی به رضایتی که خواهان آن بودند نمی رسند چراکه می خواستند به تصویری رویایی از خود برسند که هیچ گاه واقعیت نداشته است و آنجاست که افسرده یا پرخاشگر می شوند و به سمت عمل های جراحی بعدی می روند.»متقاضیان جراحی های زیبایی اختلال شخصیت دارند؟فرید براتی، روانشناس درباره علت افزایش جراحی های زیبایی در جامعه، گفت: «در بررسی های صورت گرفته در کشور، به نظر می رسد ادعای مطرح شده از سوی برخی کارشناسان مبنی بر اینکه افرادی که به سمت جراحی های زیبایی می روند، دچار اختلال شخصیت هستند، ادعایی ناصحیح و غیرعلمی است. وما افرادی که عمل جراحی زیبایی انجام می دهند دچار اختلال روانی نیستند. برخی روانشناسان مسائلی از قبیل عقده حقارت یا اختلالات روانی را در این زمینه موثر می دانند که به نظر ادعایی صحیح نیست.»وی با اشاره به اینکه علت آنکه افراد زیادی در کشورمان متقاضی عمل های جراحی زیبایی هستند، پاسخی ساده دارد، اظهار داشت: «در بحث روانشناسی و در بررسی های صورت گرفته روشن است که ن علاقه مند به خودنمایی هستند. آنان دوست دارند جلوه گری کنند و خود را به دیگران نشان دهند.مردان نیز تمایل به دیدن ن دارند و این موضوع ریشه در ذات حیات دارد. عمل های جراحی زیبایی موضوعی عجیب و خاص کشور ایران نیست، بالا بودن تعداد عمل های جراحی زیبایی در بسیاری از کشورها به این بحث مربوط می شود.»این روانشناس ادامه داد: «دومین عاملی که در افزایش عمل های جراحی زیبایی در کشور ما مطرح است، مدگرایی است و جراحی های زیبایی امروزه به یک مد تبدیل شده است. این مد از گروه و اقشاری خاص شروع شده و به سایر اقشار تسری یافته و حالا همه گیر شده است.به نظر می رسد دو موضوع ذات نه و علاقه به جلوه گری و مد دو موضوع توجیه کننده افزایش عمل های جراحی زیبایی در کشور ما باشد تا این توجیه که افرادی که به سمت عمل های جراحی زیبایی می روند، دچار اختلال شخصیت هستند.»براتی گفت: «هر چند ممکن است افرادی نیز دچار اختلال روانی تحت عنوان اختلال احساس بدشکلی بدن داشته باشند و به خاطر این اختلال رو به عمل های زیبایی پی در پی ببرند و بارها و بارها خود را به دست جراحان بسپارند اما این افراد تعداد کمی از جامعه را تشکیل می دهند.»وی تاکید کرد: «شرایط اجتماعی و تبلیغات رسانه ها نیز در افزایش جراحی های زیبایی بی تاثیر نیستند. همیشه و در همه جوامع بازیگران، هنرمندان و ورزشکاران مورد تقلید تعداد زیادی از افراد جامعه قرار می گیرند و کم نیستند افرادی که آنها و رفتارشان را پیگیری می کنند.وقتی اکثر بازیگران و حتی ورزشکاران داخلی یا خارجی تحت عمل های جراحی زیبایی قرار گرفته اند، نباید توقع داشته باشیم طرفداران آنها خواستار عمل های جراحی زیبایی برای شبیه شدن به آنها نباشند. البته نباید فراموش کنیم در بخش تبلیغات انی که در این زمینه منفعت می برند، به شدت تاثیرگذار هستند.»
گیاه مریم گلیگیاه مریم گلی چیست خواص گیاه مریم گلی برای مو خواص گیاه مریم گلی برای لاغری خواص گیاه مریم گلی برای دیابت گیاه مریم گلی خشک شده “مریم گلی” گیاه دارویی است و در کتب طب سنتی به نام «مریمی» نام برده شده است و در زبان عربی «مریمیه» و «شالبیه» و «مریمیه صغیره» نام برده می شود. این گیاه در تمام مناطق معتدله رشد می کند و دارای گل های زیبایی است و جزء گیاهان معطر و خوشبو است که طعم بسیار تلخی دارد. گیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونت درباره گیاه مریم گلی بدانید مریم گلی معمولی (نام علمی: salvia officinalis) گیاهی است چند ساله و علفی، ریشه راست و دارای انشعابات فراوان ساقه راست و ارتفاع آن بین ۸۰–۵۰ سانتی متر می باشد. ساقه های جوان به رنگ سبز تیره وپوشیده از کرکهای انبوه و خا تری رنگ است. با افزایش عمر گیاه، ساقه چوبی ور نگ آن قهوه ای می شود. برگها بلند ونیزه ای شکل می باشند. برگهای پایینی دارای دمبرگ بلند هستند در حالی که برگهای قسمت فوقانی ساقه، دمبرگ کوتاهی دارند. سطح فوقانی و تحتانی برگها پوشیده از کرکهای ظریف می باشد. گلها به رنگ بنفش متمایل به آبی، صورتی یا سفید و به صورت مجتمع در قسمت فوقانی ساقه ها روی چرخه های مخصوصی مشاهده می شوند. روی هرچرخه ۸–۵ گل وجود دارد میوه فندقه و به رنگ قهوه ای روشن یا تیره است. قطر تاج گیاه حدود ۵۵ سانتی متر است. وزن هزار دانه ۶۱/۵۵ گرم و طول دوره جوانه زنی ۱۲ روز می باشد. این گیاه از راسته لب گلی ها (lamiales) و تیره نعنائیان (lamiaceae) است. مریم گلی راازبرگ های خشک شده ی گیاهی به نام سالویا افیسینالیس ازتیره ی نعناع به دست می آورند. مریم گلی گیاهی است علفی , پرشاخه , به ارتفاع ۳۰ تا ۸۰ سانتی متر, خودرو ودرنواحی آسیا , مدیترانه وشمال آفریقایافت می شود. گیاه دارویی مریم گلی را به علت گل زیبایی که دارد به عنوان گیاه زینتی نیزبه کارمی برند. مریم گلی دارای برگ های متقابل وبه رنگ سبزخا تری می باشد. محل رویش گیاه دارویی مریم گلی درایران درتبریز و آذربایجان است. گیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونت خواص گیاه مریم گلی برای مقابله با نفخ معده مریم گلی خاصیت ضد اسپاسم دارد و همین خاصیت را در دستگاه گوارش نیز به جا می گذارد. در واقع این گیاه پرخاصیت باعث تسکین کرامپ ها یا گرفتگی عضلانی معده می شود، دردهای مربوط به عادت ماهانه را تسکین می دهد و نقش موثری در حفظ دستگاه گوارش دارد. به خصوص اینکه از سوزش معده جلوگیری می کند. از همه مهم تر اینکه مریم گلی یکی از گیاهان فوق العاده موثر برای مقابله با نفخ و گاز معده نیز محسوب می شود. اگر شما هم از چنین مشکلاتی رنج می برید می توانید با م با داروساز و یا عطار شروع به مصرف گیاه مریم گلی ید. گیاه مریم گلی برای تقویت حافظه ی شما مریم گلی حافظه ی شما را از نابودی نجات می دهد. به خاطر اینکه می تواند از ا ایش مواد چرب در سیستم عصبی پیشگیری کرده و روند ت یب سلول های عصبی را به تعویق می اندازد. در نتیجه باعث بهبود و تقویت حافظه می شود. بر اساس نتایج بررسی های متعدد، مریم گلی برای مقابله با آ ایمر موثر است. بیماری آ ایمر در نتیجه ی کاهش سطح یکی از انتقال دهنده های عصبی بروز می کند که مریم گلی این روند را کاهش می دهد. به خاطر اینکه قادر است از ترشح آنزیم مسئول این ت یب جلوگیری کند. گیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونتگیاه مریم گلی برای نرم گلو مریم گلی به دلیل دارا بودن خواص ضدعفونی کنندگی، می تواند مانع گسترش عوامل عفونت زا شود. خواص آنتی ا یدانی این گیاه نیز باعث کاهش عوامل هاب زا خواهد شد. علاوه بر این ها مریم گلی خواص قابضی دارد و به همین دلیل نیز می تواند روان شدن ناشی از هاب ها در مجاری تنفسی را کاهش دهد. مریم گلی با افزایش موضعی تولید گلبول های سفید باعث تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود. اکنون که فصل سرما فرارسیده و مشکل سرماخوردگی کم کم دامن خیلی ها را گرفته است می توانید به این گیاه اعتماد کنید. می توانید از اسپری های مخصوص این گیاه استفاده کنید و یا اینکه با دم کرده ی آن قرقره کنید. حتما بخوانید : درمان دیابت با استفاده از گیاهان داروییگیاه مریم گلی برای درمان بیماری های عفونی مریم گلی به دلیل دارا بودن خواص ضدعفونی کنندگی، می تواند مانع گسترش عوامل عفونت زا شود. خواص آنتی ا یدانی این گیاه نیز باعث کاهش عوامل هاب زا خواهد شد. علاوه بر این ها مریم گلی خواص قابضی دارد و به همین دلیل نیز می تواند روان شدن ناشی از هاب ها در مجاری تنفسی را کاهش دهد. مریم گلی با افزایش موضعی تولید گلبول های سفید باعث تقویت سیستم ایمنی بدن نیز می شود. اکنون که فصل سرما فرارسیده و مشکل سرماخوردگی کم کم دامن خیلی ها را گرفته است می توانید به این گیاه اعتماد کنید. می توانید از اسپری های مخصوص این گیاه استفاده کنید و یا اینکه با دم کرده ی آن قرقره کنید. تسکین دردهای قاعدگی با گیاه مریم گلی این گیاه می تواند سطح هورمون در بدن را حفظ کند که باعث کاهش علائم pms می شود. مریم گلی نفخ, تغییرات رفتاری ,گرفتگی عضلات و میل به غذا را کاهش می دهد. عصاره ی این گیاه یک ضد انقباض طبیعی است که می تواند اسپاسم ها و انقباضات که علت درد های قاعدگی است را کاهش دهد. گیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونت جلوگیری از عفونت با گیاه مریم گلی طبق تحقیقاتی که در سال ۲۰۱۵انجام شد, محققین دریافتند که مریم گلی می تواند به عنوان درمان موضعی برای بهبود عفونت پوست و زخم ها مورد استفاده قرار گیرد زیرا این گیاه دارای خواص ضد عفونی کننده و ضد میکروب است. مطالعات نشان داده است که این گیاه قادر است با باکتری ها مبارزه کرده و عفونت را سرکوب کند. گیاه مریم گلی برای بهبود جای زخم مریم گلی گیاهی با خواص ضدعفونی کنندگی است. در نتیجه برای تسکین و درمان جراحات سطحی پوست نیز کارساز و برای ارتقای سلامت و بهداشت دهان و دندان مفید است. این گیاه پرخاصیت از تکثیر باکتری های تشکیل دهنده ی جرم های دندانی و ت یب لثه ها جلوگیری می کند. این گیاه به صورت کپسول، برگ خشک، روغن گیاهی و یا در ترکیب برخی از خمیردندان ها وجود دارد. می توانید با م با پزشک داروساز از کپسول های آن برای افزایش سلامت پوست و دهان و دندانتان استفاده کنید. استفاده از خمیردندان های حاوی این گیاه نیز مفید است. گیاه مریم گلی در طب سنتی استفاده از خمیردندان های حاوی این گیاه برای سلامتی دهان و دندان بسیار مفید است. شست و شوی موها با عصاره ی آن(چه دم ی و چه جوشانده) ، شوره سر را از بین می برد . مریم گلی ضدسرطان، ضدآ ایمر، ضدمیکروب، ضدتعریق، آنتی ا یدان، کاهش دهنده شیر در ن باردار، و کاهش دهنده میل ، کاهنده قند خون، قاعده آور و پرفشاری خون است همچنین محرک سیستم ایمنی بدن و تا حدی آرام بخش است. میتوان از قرص و قطره ی این گیاه در درمان این بیماری ها استفاده کرد. در آنژیم و انواع گلو درد بیشتر از جوشانده غلیظ این گیاه استفاده می شود. ولی اگر جوشانده ی مریم گلی با آب مخلوط شود برای دردهای مفصلی، روماتیسم و حتی راشیتیسم ک ن بسیار مفید و مؤثر است. کمپرس و بخور مریم گلی به تنهایی یا مخلوط با گیاه بابونه ترمیم کننده پوست های متمایل به جوشی شدن است. گیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونتگیاه مریم گلی در بارداری , گیاه مریم گلی برای چی خوبهگیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونتگیاه مریم گلی در بارداری , گیاه مریم گلی برای چی خوبهگیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونتگیاه مریم گلی در بارداری , گیاه مریم گلی برای چی خوبهگیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونتگیاه مریم گلی در بارداری , گیاه مریم گلی برای چی خوبهگیاه مریم گلی در بارداری،گیاه مریم گلی برای چی خوبه،خواص گیاه مریم گلی برای عفونت
عمل جراحی بزرگ با استفاده از ایمپلنتهای یا تزریق چربی به منظور افزایش سایز و یا بازگرداندن حجم از دست رفته طی کاهش وزن به خصوص پس از زایمان انجام می شود. بزرگ بالینی، ماموپلاستی تقویتی نیز نامیده می شود. افزایش سایز می تواند به افزایش اعتماد به نفس فرد و احساس رضایت بیشتر او از اندام خود کمک کند. پروتز ممکن است برای بازسازی پس از ماستکتومی یا آسیب بافتی نیز استفاده شود. بزرگ ها ممکن است تا حدی منجر به افتادگی آن شود که در این صورت نیاز به جراحی دیگری برای بالا بردن ها نیاز خواهد داشت. جراحی لازم همزمان یا پس از مدتی از جراحی اول به شکل جداگانه انجام خواهد شد. جراح پلاستیک به تصمیم گیری درباره ی وم انجام عمل جراحی دیگر بر روی کمک خواهد کرد. جراحی بزرگ دارای سابقه طولانی است و جزء اعمال جراحی مؤفق در ب رضایت ن محسوب می شود تا به تناسب و زیبایی اندام خود بازگردند.به طور متوسط هزینه ی عمل جراحی بزرگ می تواند در افراد مختلف با توجه به شرایط بدن آن ها و نوع عمل و ایمپلنتی که در نظر گرفته اند متفاوت باشد. متوسط هزینه ی جراحی بسته به هزینه ی انجام بی هوشی، تجهیزات اتاق عمل و تسهیلات مرکز مربوطه، هزینه ی آزمایش ها، لباس مخصوص بعد از عمل، نسخه های دارویی و هزینه ی دستمزد جراح متغیر خواهد بود. با این حال باید در نظر داشت که در جراحی زیبایی علی رغم هزینه هایی که وجود دارد، نباید به سبب هزینه کمتر از کیفیت کار با انتخاب جراحان کم تجربه و کم مهارت کاست. تبحر پزشک در عمل جراحی مهم ترین نکته ای است که در این اعمال جراحی باید به آن دقت کرد. با توجه به محسوب شدن پروتز در دسته جراحی های زیبایی احتمالاً هر بیمه ای هزینه های آن را پوشش نخواهد داد. بهتر است قبل از احتساب بیمه برای پرداخت هزینه های آن با بیمه ی درمانی خود م کنید.
دست زدن به جراحی پروتز برای افزایش سایز یک انتخاب کاملاً شخصی است که هر فردی فقط خود به تنهایی می تواند درباره ی آن تصمیم بگیرد. احتمالاً با داشتن های بزرگ تر جوان تر و خوش اندام تر به نظر می رسید و با جراحی بزرگ برای طولانی مدت می توانید این اعتماد به نفس را حفظ کنید. ولی این جراحی به دلیل نیاز به پیگیری و احتمال جابه جایی یا نیاز به تعویض می تواند کمی پردردسر باشد.
با این حال این جراحی نیز همانند اعمال جراحی دیگر نیازمند شرایط اولیه ای است که در آن صورت می توان ک د مناسبی برای آن شد. شرایط لازم عبارت است از:فرد باید از سلامت جسمی برخوردار باشد؛
از نتایج جراحی خود انتظارات واقع بینانه ای داشته باشد؛
دلیل فرد برای تن دادن به جراحی باید منطقی بوده و واقعاً از کوچکی های خود ناراضی باشد؛
از تغییر شکل ظاهری بعد از زایمان یا تغییر حجم آن پس از کاهش وزن یا افزایش سن ناراضی و نگران باشد؛
ها نامتقارن و توخالی داشته باشد.
بهترین ک دهای عمل جراحی بزرگ نی هستند که از لحاظ جسمی و روانی سالم و از نتایج عمل خود انتظارات واقع بینانه دارند. به طور معمول در جراحی ایمپلنت یک یا هر دو به صورت ی ان و قرینه تغییر سایز می دهند. برای تصمیم گیری بهتر برخی پزشکان با طراحی نرم افزاریِ پس از عمل، فرد را با واقعیت بعد از عمل خود بیشتر آشنا می کنند تا راحت تر انتظارات خود را با نتایج احتمالی بسنجند.ایمپلنت
در زمان انتخاب نوع پروتز باید به جنس و کیفیت مطلوب و حداکثر طول عمر آن دقت کرد. زیرا پروتز لباس نیست که به راحتی بتوان آن را تعویض نمود. بنابراین بیشترین طول عمر یک گزینه ی مهم در انتخاب پروتز است. با این حال و با وجود رعایت تمام نکات ایمنی ممکن است ایمپلنت نیاز به تعویض پیدا کند. در هر صورت مراجعه به پزشک جراح برای انجام معاینات پیگیری سالانه به سبب بررسی جایگاه پروتز و سلامت یک امر ضروری است. با گذشت زمان و با توجه به پیری، نوسانات وزن و عوامل هورمونی این این احتمال وجود دارد تا جراحی شده نیز دچار افت یا تغییر شکل شود. اگر پس از گذشت یک دوره یک ساله از عمل از تغییرات صورت گرفته بر روی خود ناراضی شدید، می توانید با نظر پزشک خود با انجام یک عمل لیفت یا جراحی ترمیمی به زیبایی اندام قبلی خود بازگردید.انواع ایمپلنت های بزرگ کننده
ایمپلنت ها انواع مختلفی دارند که هریک نسبت به دیگری معایب و مزایای خود را دارد. بیشتر ایمپلنت های مصرفی در جراحی بزرگ عبارت است از:
کاشت شور
در کاشت شور با کمک آب نمک استریل را برجسته و بزرگ می کنند. با نشت و پارگی پوسته ی ایمپلنت، ماده ی سالین خارج خواهد شد و ماده ی شور جذب بدن می شود و به طور طبیعی از بدن خارج می گردد. کاشت شور دارای شکل یکنواخت و با ثبات و استحکام است که برای بزرگ در ن 18 سال یا مسن تر مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.
کاشت سیلی ی
در کاشت سیلی پروتز مورد نظر حاوی ژل سیلی ی است. ژل می تواند در فرد احساسی شبیه به بافت طبیعی ایجاد کند. در صورت نشت و پارگی پروتز سیلی ی، ژل ممکن است در داخل پوسته ایمپلنت باقی بماند یا درون بافت پخش شود. معمولاً ایمپلنت های حاوی ژل سیلی افت نمی کنند. در صورت انتخاب پروتز سیلی ی نیاز به ویزیت های منظم و بازدید جراح پلاستیک از کارکرد صحیح ایمپلنت وجود دارد. پزشک می تواند با سونوگرافی یا mri وضعیت ایمپلنت های را ارزی کند. کاشت سیلی ی برای بزرگ در ن 22 سال یا بیشتر مورد تأیید سازمان غذا و دارو است. هیچ ارتباطی بین ایمپلنت ژل سیلی ی و بیماری های بافت همبند، سرطان یا مشکلات باروری پیدا نشده است.
کاشت چسبنده
ایمپلنت فرم پایدار و چسبنده در صورت نشت و پارگی نیز شکل ظاهری خود را حفظ می کنند. قوام ژل سیلی در داخل این ایمپلنت ضخیم تر از ژل ایمپلنت سیلی ی سنتی است. این ایمپلنت ها محکم تر از ایمپلنت های سنتی هستند و تصور می شود که کمتر احتمال دارد دچار پارگی شوند. این ایمپلنت ها به صورت م وطی رو به بالا هستند و به همین دلیل در صورت جا به جایی و چرخش منجر به ظاهر غیر متعارفی در خواهند شد. برای قرار دادن ایمپلنت چسبنده نیاز به یک برش اضافی دیگر در پوست هست.
کاشت گرد
کاشت گرد یک فرم با ثبات از ایمپلنت هاست که شکل ی ان آن در تمام نقاط منجر به ایجاد یک ویژگی عالی در آن شده است بدین صورت که چرخش تغییر و نگرانی ای در ظاهر ایجاد نخواهد کرد.
کاشت صاف
ایمپلنت صاف بسیار نرم است و می تواند به صورت جیبی در کار گذاشته شود. این ایمپلنت صاف ممکن است برخی از ناهمواری قابل لمس و یا قابل مشاهده ایجاد کند.
ایمپلنت های بافت
ایمپلنت های بافت با احتمال کمتری دچار حرکت و چرخش در و بافت اطراف آن خواهند شد و یکی از مزیت های آن بر انواع دیگر ایمپلنت ها، خطر کمتر ایجاد بافت اضافه در محل برش است.
گاهی اوقات تولید کنندگان ایمپلنت سبک های جدیدی از انواع ایمپلنت های را معرفی می کنند که می تواند خارج از دسته های نام برده شده قرار گیرند. با این حال کیفیت مهم ترین گزینه انتخاب ایمپلینت است.مشاوره قبل از جراحی بزرگ
پزشک جراح قبل از اقدام به جراحی زیبایی بزرگ سطح انتظارات فرد را در کنار گرفتن اطلاعاتی از سبک زندگی و سوابق پزشکی او با پرسیدن سؤالاتی از این قبیل می سنجد:چرا می خواهید عمل بزرگی انجام دهید و نتیجه ی مورد انتظار شما چیست؟
آیا شرایط جسمی خاص، سوابق آلرژی و درمان های پزشکی قبلی دارید یا داشتید؟
آیا در حال حاضر دارو، ویتامین ، مکمل گیاهی، الکل یا دخانیات مصرف می کنید؟
آیا سابقه فردی یا خانوادگی از سرطان دارید؟ نتایج حاصل از ماموگرافی و یا نمونه برداری قبلی خود را ارائه دهید.
جراح پلاستیک همچنین با درخواست آزمایش ها و انجام معایناتی وضعیت جسمی و دادن مشاوره آمادگی فرد را برای جراحی بدین صورت بررسی می کند:ارزی وضعیت سلامت عمومی فرد و عوامل خطر از پیش موجود؛
اندازه گیری دقیق و بررسی شکل ظاهری، کیفیت پوست، و محل نوک ؛
پشنهاد گزینه های درمانی خود بر اساس وضعیت فرد؛
بحث در مورد نتایج احتمالی جراحی بزرگ و هر گونه خطر و عارضه بالقوه آن؛
آزمایش خون کنترلی قبل از عمل؛
ماموگرافی پایه قبل از عمل جراحی؛
تجویز برخی از داروها قبل از عمل و یا تنظیم یا تعویض داروهای مصرفی فعلی؛
منع استعمال سیگار حداقل از شش هفته قبل از عمل جراحی؛
هیدراتاسیون قبل و بعد از عمل جراحی؛
اجتناب از مصرف آسپرین و داروهای ضد ه خاص افزایش دهنده خونریزی.
عمل جراحی بزرگ ممکن است در یک مرکز معتبر جراحی س ایی یا بیمارستان انجام شود. اگر عمل جراحی خود را به صورت س ایی انجام می دهید، حتماً از ی بخواهید شما را در این روند حداقل تا حداقل شب اول بعد از عمل جراحی همراهی کند.
در صورتی که قصد بارداری در آینده را دارید حتماً پزشک جراح خود را از این مسئله مطلع کنید زیرا بارداری می تواند بر ظاهر اثر بگذارد. هیچ مدرکی وجود ندارد تا نشان دهد ایمپلنت بارداری و توانایی شیردهی را تحت تأثیر قرار خواهد. اما باید سؤالات خود را در این زمینه با پزشک خود مطرح کنید.
داشتن اضطراب از عمل و نتایج آن به دلیل اینکه بحث زیبایی جای حساسی چون مطرح است، کاملاً طبیعی خواهد بود. اما درک تمام جنبه های جراحی بزرگ بسیار مهم است که با پرسیدن سؤالاتی که لیستی از آن را برای شما تهیه کردیم میسر خواهد شد. این سؤالات عبارت اند از:
آیا پزشک دوره های جراحی پلاستیک را گذرانده است؟
جراحی پلاستیک شما چند سال سابقه کار در این زمینه دارند؟
بیمارستان یا مرکز جراحی چه تسهیلاتی دارد؟
آیا من ک د خوبی برای جراحی بزرگ هستم؟
نتایج قابل انتظار جراحی چیست؟
عمل جراحی بزرگ کجا و چگونه است؟
چه شکل و سایز، محل برش و نوع ایمپلنتی برای من توصیه می شود؟
مدت لازم برای بهبودی چه قدر است و چه کارهایی به بهبود سریع تر بعد از عمل کمک می کند؟
خطرات و عوارض مرتبط با روش انتخ من چیست؟
احتمال نیاز به تکرار اعمال جراحی ایمپلنت اضافی در طول عمر من چه قدر است؟
آیا پروتز توانایی شیردهی من را تحت تأثیر قرار می دهد؟
پس از زایمان و پس از دوران شیردهی پروتز دچار چه تغییراتی خواهد شد؟
در صورت عدم رضایت از نتیجه عمل خود چه راه درمانی دارم؟
آیا امکان برداشت و حذف ایمپلنت در آینده وجود دارد؟روش جراحی پروتز
یکی از روش های بزرگ با کمک پروتز است که یک الی دو ساعت بسته به همراه بودن یا نبودن با اعمال جراحی هم زمان دیگر طول می کشد. برای ایمنی بیمار در طول عمل جراحی، از مانیتور های مختلف برای بررسی ضربان قلب، فشار خون، نبض و میزان ا یژن موجود در خون استفاده می شود. مراحل جراحی بزرگ عبارت است از:
مرحله اول ـ بی هوشی
داروهای بی حسی، بی هوشی و کاهنده ی درد برای راحتی فرد طی عمل جراحی تجویز می شود. این داروها بیشتر شامل آرام بخش داخل وریدی و بی هوشی عمومی است که پزشک متخصص بی هوشی با توجه به شرایط جسمی هر فرد مراجعه کننده، بهترین گزینه را انتخاب می کند.
مرحله دوم ـ برش
به منظور کاهش دید زخم ناشی از برش در محل حساس که از نقاط زیبایی ن محسوب می شود، کم دیدترین ناحیه ی برای برش انتخاب خواهد شد. برش را می توان در زیر ، اطراف هاله و زیر بغل ایجاد کرد. البته قبل از جراحی می توانید با پزشک جراح خود در مورد محل برش گفت وگو کنید و با کمک او بهترین و مناسب ترین منطقه را انتخاب کنید. هر چند نوع ایمپلنت و پروتز انتخ ، درجه ی بزرگی مورد نظر و آناتومی بدن فرد نیز می تواند بر انتخاب محل برش اثر گذارد.
مرحله سوم ـ قرار دادن پروتز
از محل برش ایجاد شده، پروتز را به صورت جیبی درون محل جایگذاری می کنند. بسته به شرایطی پروتز در زیر ماهیچه های ، زیر عضله ی ای یا به طور مستقیم در پشت بافت و در طول عضله ی قرار می گیرد. ایمپلنت زیر عضله ی کمتر در شیردهی دخ می کند. روش جاگذاری و موقعیت پروتز های به نوع ایمپلنت، درجه بزرگی مورد نظر، آناتومی بدن فرد و توصیه ی جراح بستگی دارد.
مرحله چهارم ـ بستن برش
برش ایجاد شده بر روی با بخیه ی لایه لایه در بافت های ، چسباندن پوست یا نوار جراحی بسته می شود. با گذشت زمان تا حدودی خطوط بر جای مانده از برش محو خواهد شد.اقدامات مراقبتی پس از جراحی بزرگ
پس از انجام جراحی فرد به شرطی به بهترین نتیجه از جراحی خود دست پیدا خواهد کرد که مراقبت های لازم پس از عمل را تحت نظارت پزشک خود و به دقت انجام دهد. های جراحی شده با گاز استریل پانسمان شده و با یک بند کشسان به منظور به حداقل رساندن تورم و یام سریع تر زخم ناشی از جراحی حمایت می شوند. شما باید قادر به راه رفتن بدون کمک بلافاصله پس از عمل بزرگ باشید. راه رفتن چند دقیقه ای هر چند ساعت یک بار به منظور کاهش خطر تشکیل ه خون در پاها بسیار مهم است.
معمولاً در صورت جراحی س ایی فرد طی چند ساعت تحت نظر بودن ترخیص خواهد شد و مجاز به بازگشت به خانه است. قبل از ترک بیمارستان یا مرکز جراحی زیبایی دستورالعمل خاصی برای چگونگی مراقبت از بعد از عمل جراحی، نسخه ی داروهای تجویزی مورد نیاز برای بهبود زخم و کاهش خطر ابتلا به عفونت و موعد مراجعه به جراح پلاستیک برای پیگیری روند بهبودی ارائه خواهد شد.
بسته به نظر پزشک، ممکن است فرد به پوشیدن بند حمایتی به صورت 24 ساعته در طول هفته اول یا دو پس از عمل توصیه شود. تعویض به موقع و شست وشوی صحیح محل برش و مصرف پمادهای تجویزی از هر اقدام مراقبتی دیگری مهم تر است. هرچند فرد موظف است تمام دستورالعمل های توصیه شده را با دقت اجرا کند. پس از طی دوره ی نقاهت بعد از جراحی در همان 24 الی 48 ساعت ابت فرد می تواند کم کم فعالیت روزمره خود را از سر گیرد و احتمالاً طی چند هفته ی بعدی جزء درد و ورم محدود ناراحتی دیگری را احساس نخواهد کرد. کمپرس یخ و استفاده از مسکن ضد درد به کاهش و کنترل درد کمک می کند. های ممکن است به لمس حساس شود و فرد احساس گرما یا خارش در سطح پوست کند. تغییر رنگ، قرمزی و کبودی بافت به سرعت ناپدید می شود.
برای دو تا پنج روز ممکن است احساس سفتی و درد در منطقه قفسه وجود داشته باشید. پس از یک الی هفت روز بعد از عمل جراحی اجازه دوش داده می شود. در صورت داشتن بخیه پس از یک هفته کشیده خواهد شد. فرد باید از بلند ، کشیدن یا هل دادن هر چیزی که باعث درد می شود، دوری کند و با محدودیت فعالیت شدید به خصوص در چرخاندن قسمت بالای بدن اصول ایمنی را رعایت کند. در واقع باید فعالیت فیزیکی بیش از حد را برای حداقل دو هفته اول بعد از عمل جراحی به حداقل برساند. برای زمان از سرگیری و آغاز ورزش و فعالیت های طبیعی انسانی بهتر است با جراح پلاستیک خود م شود.نتایج جراحی بزرگ
نتایج حاصل از جراحی بزرگ بلافاصله پس از اتمام جراحی قابل مشاهده خواهد بود. با گذشت زمان، تورم پس از جراحی فروکش می کند و خطوط برش محو خواهد شد. داشتن ع هایی قبل از عمل برای مقایسه با تصاویر جدید پس از عمل می تواند نقش به سزایی در تشخیص میزان تغییرات صورت گرفته داشته باشد. رعایت اصولی دستورالعمل پس از عمل جراحی و انجام به موقع ویزیت های پیگیری در دستی به نتایج مطلوب عمل بسیار حائز اهمیت است.خطرات جراحی بزرگ
تصمیم گیری درباره ی انجام عمل جراحی پلاستیک که یک روش سریع بزرگ محسوب می شود بسیار شخصی است و فرد وقتی باید آن را به عنوان راه حل مشکل خود انتخاب کند که منافع حاصل از آن ارزش خطرات و عوارض بالقوه احتمالی را داشته باشد. قبل از این عمل جراحی یک رضایت نامه کتبی برای اطمینان از اقدام آگاهانه فرد برای جراحی با درک کامل و روشن از خطرات و عارضه های احتمالی و پذیرفتن آن تنظیم خواهد شد. خطرات ناشی از عمل جراحی بزرگ عبارتند از:
خطرات بی هوشی؛
خونریزی؛
عفونت؛
تغییراتی در نوک ؛
زخم پوست ؛
قرارگیری نادرست ایمپلنت؛
نشت یا پارگی ایمپلنت؛
تشکیل بافت اضافه در اطراف ایمپلنت؛
مایع و خون در زیر پوست؛
ایجاد چین و چروک بر روی پوست ناحیه ایمپلنت؛
ع العمل های آلرژیتیک؛
درد مداوم .
این امکان نیز وجود دارد که حضور ایمپلنت مانع تشخیص زود هنگام سرطان شود یا آن را به تأخیر اندازد. بهتر است قبل از امضای رضایت نامه ی جراحی به طور کامل در مورد تک تک این خطرات با پزشک خود بحث و گفت وگو کنید و تمام سؤالات خود را به طور مستقیم از جراح پلاستیک بپرسید. با این وجود ایمپلنت سلامت را مختل نمی کند. تا به امروز بررسی های دقیق انجام شده در تحقیقات علمی هیچ ارتباطی بین و اختلال خود ایمنی یا سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده است. با این حال ایمپلنت یک جراحی تضمین شده تا آ عمر نیست و ممکن است در آینده یک یا هر دو ایمپلنت نیاز به جراحی مجدد تعویضی یا ترمیمی پیدا کند. بارداری، کاهش وزن و ممکن است در طول دوره های زندگی فرد ظاهر ی جراحی شده را تحت تأثیر قرار دهد. افرادی که تحت جراحی افزایش سایز قرار گرفتند به آزمایش های منظم سلامت و ارزی شرایط ایمپلنت های خود نیاز دارند.روش بزرگ با تزریق چربی
انتقال چربی یکی از روش های بزرگ است که اساساً با استفاده از لیپو شن چربی را از دیگر قسمت های بدن مانند ران، شکم و برداشته و پس از یک روند آماده سازی و پالایش، سلول های چربی را به تزریق می کنند. این گزینه برای نی که به دنبال افزایش نسبتاً کوچکی در اندازه هستند و نتایج طبیعی را ترجیح می دهند، بهتر از سایر روش هاست. بافت های چربی از پیش گسترش یافته اجازه می دهد تا انتقال چربی مؤفقیت آمیزتر باشد. انتقال چربی توانسته یک روش جایگزین مناسب برای پروتز شود. در تکنیک های جدید حتی امکان دست ی به سایز دو برابر اندازه وجود دارد. البته این روش هنوز به اندازه ایمپلنت مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. علاوه بر اقدامات لازم دیگر جراحی برای بزرگ با استفاده از انتقال چربی ممکن است برای ایجاد آمادگی پوست و بافت به پوشیدن بند توصیه شوید. تزریق چربی نیز با خطرات جراحی مخصوص به خود همراه است که شامل ایجاد کیست ی، عفونت، نکروز (مرگ) سلول های چربی و حتی پخش چربی انتقالی در گردش خون و بدن خواهد بود. این روش به طولانی اثری روش های ایمپلنت نیست زیرا بعد از مدتی چربی می تواند جذب بدن شود و به ح قبلی بازگردد.
عمل جراحی بزرگ با استفاده از ایمپلنتهای یا تزریق چربی به منظور افزایش سایز و یا بازگرداندن حجم از دست رفته طی کاهش وزن به خصوص پس از زایمان انجام می شود. بزرگ بالینی، ماموپلاستی تقویتی نیز نامیده می شود. افزایش سایز می تواند به افزایش اعتماد به نفس فرد و احساس رضایت بیشتر او از اندام خود کمک کند. پروتز ممکن است برای بازسازی پس از ماستکتومی یا آسیب بافتی نیز استفاده شود. بزرگ ها ممکن است تا حدی منجر به افتادگی آن شود که در این صورت نیاز به جراحی دیگری برای بالا بردن ها نیاز خواهد داشت. جراحی لازم همزمان یا پس از مدتی از جراحی اول به شکل جداگانه انجام خواهد شد. جراح پلاستیک به تصمیم گیری درباره ی وم انجام عمل جراحی دیگر بر روی کمک خواهد کرد. جراحی بزرگ دارای سابقه طولانی است و جزء اعمال جراحی مؤفق در ب رضایت ن محسوب می شود تا به تناسب و زیبایی اندام خود بازگردند.به طور متوسط هزینه ی عمل جراحی بزرگ می تواند در افراد مختلف با توجه به شرایط بدن آن ها و نوع عمل و ایمپلنتی که در نظر گرفته اند متفاوت باشد. متوسط هزینه ی جراحی بسته به هزینه ی انجام بی هوشی، تجهیزات اتاق عمل و تسهیلات مرکز مربوطه، هزینه ی آزمایش ها، لباس مخصوص بعد از عمل، نسخه های دارویی و هزینه ی دستمزد جراح متغیر خواهد بود. با این حال باید در نظر داشت که در جراحی زیبایی علی رغم هزینه هایی که وجود دارد، نباید به سبب هزینه کمتر از کیفیت کار با انتخاب جراحان کم تجربه و کم مهارت کاست. تبحر پزشک در عمل جراحی مهم ترین نکته ای است که در این اعمال جراحی باید به آن دقت کرد. با توجه به محسوب شدن پروتز در دسته جراحی های زیبایی احتمالاً هر بیمه ای هزینه های آن را پوشش نخواهد داد. بهتر است قبل از احتساب بیمه برای پرداخت هزینه های آن با بیمه ی درمانی خود م کنید.
دست زدن به جراحی پروتز برای افزایش سایز یک انتخاب کاملاً شخصی است که هر فردی فقط خود به تنهایی می تواند درباره ی آن تصمیم بگیرد. احتمالاً با داشتن های بزرگ تر جوان تر و خوش اندام تر به نظر می رسید و با جراحی بزرگ برای طولانی مدت می توانید این اعتماد به نفس را حفظ کنید. ولی این جراحی به دلیل نیاز به پیگیری و احتمال جابه جایی یا نیاز به تعویض می تواند کمی پردردسر باشد.
با این حال این جراحی نیز همانند اعمال جراحی دیگر نیازمند شرایط اولیه ای است که در آن صورت می توان ک د مناسبی برای آن شد. شرایط لازم عبارت است از:فرد باید از سلامت جسمی برخوردار باشد؛
از نتایج جراحی خود انتظارات واقع بینانه ای داشته باشد؛
دلیل فرد برای تن دادن به جراحی باید منطقی بوده و واقعاً از کوچکی های خود ناراضی باشد؛
از تغییر شکل ظاهری بعد از زایمان یا تغییر حجم آن پس از کاهش وزن یا افزایش سن ناراضی و نگران باشد؛
ها نامتقارن و توخالی داشته باشد.
بهترین ک دهای عمل جراحی بزرگ نی هستند که از لحاظ جسمی و روانی سالم و از نتایج عمل خود انتظارات واقع بینانه دارند. به طور معمول در جراحی ایمپلنت یک یا هر دو به صورت ی ان و قرینه تغییر سایز می دهند. برای تصمیم گیری بهتر برخی پزشکان با طراحی نرم افزاریِ پس از عمل، فرد را با واقعیت بعد از عمل خود بیشتر آشنا می کنند تا راحت تر انتظارات خود را با نتایج احتمالی بسنجند.ایمپلنت
در زمان انتخاب نوع پروتز باید به جنس و کیفیت مطلوب و حداکثر طول عمر آن دقت کرد. زیرا پروتز لباس نیست که به راحتی بتوان آن را تعویض نمود. بنابراین بیشترین طول عمر یک گزینه ی مهم در انتخاب پروتز است. با این حال و با وجود رعایت تمام نکات ایمنی ممکن است ایمپلنت نیاز به تعویض پیدا کند. در هر صورت مراجعه به پزشک جراح برای انجام معاینات پیگیری سالانه به سبب بررسی جایگاه پروتز و سلامت یک امر ضروری است. با گذشت زمان و با توجه به پیری، نوسانات وزن و عوامل هورمونی این این احتمال وجود دارد تا جراحی شده نیز دچار افت یا تغییر شکل شود. اگر پس از گذشت یک دوره یک ساله از عمل از تغییرات صورت گرفته بر روی خود ناراضی شدید، می توانید با نظر پزشک خود با انجام یک عمل لیفت یا جراحی ترمیمی به زیبایی اندام قبلی خود بازگردید.انواع ایمپلنت های بزرگ کننده
ایمپلنت ها انواع مختلفی دارند که هریک نسبت به دیگری معایب و مزایای خود را دارد. بیشتر ایمپلنت های مصرفی در جراحی بزرگ عبارت است از:
کاشت شور
در کاشت شور با کمک آب نمک استریل را برجسته و بزرگ می کنند. با نشت و پارگی پوسته ی ایمپلنت، ماده ی سالین خارج خواهد شد و ماده ی شور جذب بدن می شود و به طور طبیعی از بدن خارج می گردد. کاشت شور دارای شکل یکنواخت و با ثبات و استحکام است که برای بزرگ در ن 18 سال یا مسن تر مورد تأیید سازمان غذا و دارو قرار گرفته است.
کاشت سیلی ی
در کاشت سیلی پروتز مورد نظر حاوی ژل سیلی ی است. ژل می تواند در فرد احساسی شبیه به بافت طبیعی ایجاد کند. در صورت نشت و پارگی پروتز سیلی ی، ژل ممکن است در داخل پوسته ایمپلنت باقی بماند یا درون بافت پخش شود. معمولاً ایمپلنت های حاوی ژل سیلی افت نمی کنند. در صورت انتخاب پروتز سیلی ی نیاز به ویزیت های منظم و بازدید جراح پلاستیک از کارکرد صحیح ایمپلنت وجود دارد. پزشک می تواند با سونوگرافی یا mri وضعیت ایمپلنت های را ارزی کند. کاشت سیلی ی برای بزرگ در ن 22 سال یا بیشتر مورد تأیید سازمان غذا و دارو است. هیچ ارتباطی بین ایمپلنت ژل سیلی ی و بیماری های بافت همبند، سرطان یا مشکلات باروری پیدا نشده است.
کاشت چسبنده
ایمپلنت فرم پایدار و چسبنده در صورت نشت و پارگی نیز شکل ظاهری خود را حفظ می کنند. قوام ژل سیلی در داخل این ایمپلنت ضخیم تر از ژل ایمپلنت سیلی ی سنتی است. این ایمپلنت ها محکم تر از ایمپلنت های سنتی هستند و تصور می شود که کمتر احتمال دارد دچار پارگی شوند. این ایمپلنت ها به صورت م وطی رو به بالا هستند و به همین دلیل در صورت جا به جایی و چرخش منجر به ظاهر غیر متعارفی در خواهند شد. برای قرار دادن ایمپلنت چسبنده نیاز به یک برش اضافی دیگر در پوست هست.
کاشت گرد
کاشت گرد یک فرم با ثبات از ایمپلنت هاست که شکل ی ان آن در تمام نقاط منجر به ایجاد یک ویژگی عالی در آن شده است بدین صورت که چرخش تغییر و نگرانی ای در ظاهر ایجاد نخواهد کرد.
کاشت صاف
ایمپلنت صاف بسیار نرم است و می تواند به صورت جیبی در کار گذاشته شود. این ایمپلنت صاف ممکن است برخی از ناهمواری قابل لمس و یا قابل مشاهده ایجاد کند.
ایمپلنت های بافت
ایمپلنت های بافت با احتمال کمتری دچار حرکت و چرخش در و بافت اطراف آن خواهند شد و یکی از مزیت های آن بر انواع دیگر ایمپلنت ها، خطر کمتر ایجاد بافت اضافه در محل برش است.
گاهی اوقات تولید کنندگان ایمپلنت سبک های جدیدی از انواع ایمپلنت های را معرفی می کنند که می تواند خارج از دسته های نام برده شده قرار گیرند. با این حال کیفیت مهم ترین گزینه انتخاب ایمپلینت است.مشاوره قبل از جراحی بزرگ
پزشک جراح قبل از اقدام به جراحی زیبایی بزرگ سطح انتظارات فرد را در کنار گرفتن اطلاعاتی از سبک زندگی و سوابق پزشکی او با پرسیدن سؤالاتی از این قبیل می سنجد:چرا می خواهید عمل بزرگی انجام دهید و نتیجه ی مورد انتظار شما چیست؟
آیا شرایط جسمی خاص، سوابق آلرژی و درمان های پزشکی قبلی دارید یا داشتید؟
آیا در حال حاضر دارو، ویتامین ، مکمل گیاهی، الکل یا دخانیات مصرف می کنید؟
آیا سابقه فردی یا خانوادگی از سرطان دارید؟ نتایج حاصل از ماموگرافی و یا نمونه برداری قبلی خود را ارائه دهید.
جراح پلاستیک همچنین با درخواست آزمایش ها و انجام معایناتی وضعیت جسمی و دادن مشاوره آمادگی فرد را برای جراحی بدین صورت بررسی می کند:ارزی وضعیت سلامت عمومی فرد و عوامل خطر از پیش موجود؛
اندازه گیری دقیق و بررسی شکل ظاهری، کیفیت پوست، و محل نوک ؛
پشنهاد گزینه های درمانی خود بر اساس وضعیت فرد؛
بحث در مورد نتایج احتمالی جراحی بزرگ و هر گونه خطر و عارضه بالقوه آن؛
آزمایش خون کنترلی قبل از عمل؛
ماموگرافی پایه قبل از عمل جراحی؛
تجویز برخی از داروها قبل از عمل و یا تنظیم یا تعویض داروهای مصرفی فعلی؛
منع استعمال سیگار حداقل از شش هفته قبل از عمل جراحی؛
هیدراتاسیون قبل و بعد از عمل جراحی؛
اجتناب از مصرف آسپرین و داروهای ضد ه خاص افزایش دهنده خونریزی.
عمل جراحی بزرگ ممکن است در یک مرکز معتبر جراحی س ایی یا بیمارستان انجام شود. اگر عمل جراحی خود را به صورت س ایی انجام می دهید، حتماً از ی بخواهید شما را در این روند حداقل تا حداقل شب اول بعد از عمل جراحی همراهی کند.
در صورتی که قصد بارداری در آینده را دارید حتماً پزشک جراح خود را از این مسئله مطلع کنید زیرا بارداری می تواند بر ظاهر اثر بگذارد. هیچ مدرکی وجود ندارد تا نشان دهد ایمپلنت بارداری و توانایی شیردهی را تحت تأثیر قرار خواهد. اما باید سؤالات خود را در این زمینه با پزشک خود مطرح کنید.
داشتن اضطراب از عمل و نتایج آن به دلیل اینکه بحث زیبایی جای حساسی چون مطرح است، کاملاً طبیعی خواهد بود. اما درک تمام جنبه های جراحی بزرگ بسیار مهم است که با پرسیدن سؤالاتی که لیستی از آن را برای شما تهیه کردیم میسر خواهد شد. این سؤالات عبارت اند از:
آیا پزشک دوره های جراحی پلاستیک را گذرانده است؟
جراحی پلاستیک شما چند سال سابقه کار در این زمینه دارند؟
بیمارستان یا مرکز جراحی چه تسهیلاتی دارد؟
آیا من ک د خوبی برای جراحی بزرگ هستم؟
نتایج قابل انتظار جراحی چیست؟
عمل جراحی بزرگ کجا و چگونه است؟
چه شکل و سایز، محل برش و نوع ایمپلنتی برای من توصیه می شود؟
مدت لازم برای بهبودی چه قدر است و چه کارهایی به بهبود سریع تر بعد از عمل کمک می کند؟
خطرات و عوارض مرتبط با روش انتخ من چیست؟
احتمال نیاز به تکرار اعمال جراحی ایمپلنت اضافی در طول عمر من چه قدر است؟
آیا پروتز توانایی شیردهی من را تحت تأثیر قرار می دهد؟
پس از زایمان و پس از دوران شیردهی پروتز دچار چه تغییراتی خواهد شد؟
در صورت عدم رضایت از نتیجه عمل خود چه راه درمانی دارم؟
آیا امکان برداشت و حذف ایمپلنت در آینده وجود دارد؟روش جراحی پروتز
یکی از روش های بزرگ با کمک پروتز است که یک الی دو ساعت بسته به همراه بودن یا نبودن با اعمال جراحی هم زمان دیگر طول می کشد. برای ایمنی بیمار در طول عمل جراحی، از مانیتور های مختلف برای بررسی ضربان قلب، فشار خون، نبض و میزان ا یژن موجود در خون استفاده می شود. مراحل جراحی بزرگ عبارت است از:
مرحله اول ـ بی هوشی
داروهای بی حسی، بی هوشی و کاهنده ی درد برای راحتی فرد طی عمل جراحی تجویز می شود. این داروها بیشتر شامل آرام بخش داخل وریدی و بی هوشی عمومی است که پزشک متخصص بی هوشی با توجه به شرایط جسمی هر فرد مراجعه کننده، بهترین گزینه را انتخاب می کند.
مرحله دوم ـ برش
به منظور کاهش دید زخم ناشی از برش در محل حساس که از نقاط زیبایی ن محسوب می شود، کم دیدترین ناحیه ی برای برش انتخاب خواهد شد. برش را می توان در زیر ، اطراف هاله و زیر بغل ایجاد کرد. البته قبل از جراحی می توانید با پزشک جراح خود در مورد محل برش گفت وگو کنید و با کمک او بهترین و مناسب ترین منطقه را انتخاب کنید. هر چند نوع ایمپلنت و پروتز انتخ ، درجه ی بزرگی مورد نظر و آناتومی بدن فرد نیز می تواند بر انتخاب محل برش اثر گذارد.
مرحله سوم ـ قرار دادن پروتز
از محل برش ایجاد شده، پروتز را به صورت جیبی درون محل جایگذاری می کنند. بسته به شرایطی پروتز در زیر ماهیچه های ، زیر عضله ی ای یا به طور مستقیم در پشت بافت و در طول عضله ی قرار می گیرد. ایمپلنت زیر عضله ی کمتر در شیردهی دخ می کند. روش جاگذاری و موقعیت پروتز های به نوع ایمپلنت، درجه بزرگی مورد نظر، آناتومی بدن فرد و توصیه ی جراح بستگی دارد.
مرحله چهارم ـ بستن برش
برش ایجاد شده بر روی با بخیه ی لایه لایه در بافت های ، چسباندن پوست یا نوار جراحی بسته می شود. با گذشت زمان تا حدودی خطوط بر جای مانده از برش محو خواهد شد.اقدامات مراقبتی پس از جراحی بزرگ
پس از انجام جراحی فرد به شرطی به بهترین نتیجه از جراحی خود دست پیدا خواهد کرد که مراقبت های لازم پس از عمل را تحت نظارت پزشک خود و به دقت انجام دهد. های جراحی شده با گاز استریل پانسمان شده و با یک بند کشسان به منظور به حداقل رساندن تورم و یام سریع تر زخم ناشی از جراحی حمایت می شوند. شما باید قادر به راه رفتن بدون کمک بلافاصله پس از عمل بزرگ باشید. راه رفتن چند دقیقه ای هر چند ساعت یک بار به منظور کاهش خطر تشکیل ه خون در پاها بسیار مهم است.
معمولاً در صورت جراحی س ایی فرد طی چند ساعت تحت نظر بودن ترخیص خواهد شد و مجاز به بازگشت به خانه است. قبل از ترک بیمارستان یا مرکز جراحی زیبایی دستورالعمل خاصی برای چگونگی مراقبت از بعد از عمل جراحی، نسخه ی داروهای تجویزی مورد نیاز برای بهبود زخم و کاهش خطر ابتلا به عفونت و موعد مراجعه به جراح پلاستیک برای پیگیری روند بهبودی ارائه خواهد شد.
بسته به نظر پزشک، ممکن است فرد به پوشیدن بند حمایتی به صورت 24 ساعته در طول هفته اول یا دو پس از عمل توصیه شود. تعویض به موقع و شست وشوی صحیح محل برش و مصرف پمادهای تجویزی از هر اقدام مراقبتی دیگری مهم تر است. هرچند فرد موظف است تمام دستورالعمل های توصیه شده را با دقت اجرا کند. پس از طی دوره ی نقاهت بعد از جراحی در همان 24 الی 48 ساعت ابت فرد می تواند کم کم فعالیت روزمره خود را از سر گیرد و احتمالاً طی چند هفته ی بعدی جزء درد و ورم محدود ناراحتی دیگری را احساس نخواهد کرد. کمپرس یخ و استفاده از مسکن ضد درد به کاهش و کنترل درد کمک می کند. های ممکن است به لمس حساس شود و فرد احساس گرما یا خارش در سطح پوست کند. تغییر رنگ، قرمزی و کبودی بافت به سرعت ناپدید می شود.
برای دو تا پنج روز ممکن است احساس سفتی و درد در منطقه قفسه وجود داشته باشید. پس از یک الی هفت روز بعد از عمل جراحی اجازه دوش داده می شود. در صورت داشتن بخیه پس از یک هفته کشیده خواهد شد. فرد باید از بلند ، کشیدن یا هل دادن هر چیزی که باعث درد می شود، دوری کند و با محدودیت فعالیت شدید به خصوص در چرخاندن قسمت بالای بدن اصول ایمنی را رعایت کند. در واقع باید فعالیت فیزیکی بیش از حد را برای حداقل دو هفته اول بعد از عمل جراحی به حداقل برساند. برای زمان از سرگیری و آغاز ورزش و فعالیت های طبیعی انسانی بهتر است با جراح پلاستیک خود م شود.نتایج جراحی بزرگ
نتایج حاصل از جراحی بزرگ بلافاصله پس از اتمام جراحی قابل مشاهده خواهد بود. با گذشت زمان، تورم پس از جراحی فروکش می کند و خطوط برش محو خواهد شد. داشتن ع هایی قبل از عمل برای مقایسه با تصاویر جدید پس از عمل می تواند نقش به سزایی در تشخیص میزان تغییرات صورت گرفته داشته باشد. رعایت اصولی دستورالعمل پس از عمل جراحی و انجام به موقع ویزیت های پیگیری در دستی به نتایج مطلوب عمل بسیار حائز اهمیت است.خطرات جراحی بزرگ
تصمیم گیری درباره ی انجام عمل جراحی پلاستیک که یک روش سریع بزرگ محسوب می شود بسیار شخصی است و فرد وقتی باید آن را به عنوان راه حل مشکل خود انتخاب کند که منافع حاصل از آن ارزش خطرات و عوارض بالقوه احتمالی را داشته باشد. قبل از این عمل جراحی یک رضایت نامه کتبی برای اطمینان از اقدام آگاهانه فرد برای جراحی با درک کامل و روشن از خطرات و عارضه های احتمالی و پذیرفتن آن تنظیم خواهد شد. خطرات ناشی از عمل جراحی بزرگ عبارتند از:
خطرات بی هوشی؛
خونریزی؛
عفونت؛
تغییراتی در نوک ؛
زخم پوست ؛
قرارگیری نادرست ایمپلنت؛
نشت یا پارگی ایمپلنت؛
تشکیل بافت اضافه در اطراف ایمپلنت؛
مایع و خون در زیر پوست؛
ایجاد چین و چروک بر روی پوست ناحیه ایمپلنت؛
ع العمل های آلرژیتیک؛
درد مداوم .
این امکان نیز وجود دارد که حضور ایمپلنت مانع تشخیص زود هنگام سرطان شود یا آن را به تأخیر اندازد. بهتر است قبل از امضای رضایت نامه ی جراحی به طور کامل در مورد تک تک این خطرات با پزشک خود بحث و گفت وگو کنید و تمام سؤالات خود را به طور مستقیم از جراح پلاستیک بپرسید. با این وجود ایمپلنت سلامت را مختل نمی کند. تا به امروز بررسی های دقیق انجام شده در تحقیقات علمی هیچ ارتباطی بین و اختلال خود ایمنی یا سایر بیماری های سیستمیک پیدا نکرده است. با این حال ایمپلنت یک جراحی تضمین شده تا آ عمر نیست و ممکن است در آینده یک یا هر دو ایمپلنت نیاز به جراحی مجدد تعویضی یا ترمیمی پیدا کند. بارداری، کاهش وزن و ممکن است در طول دوره های زندگی فرد ظاهر ی جراحی شده را تحت تأثیر قرار دهد. افرادی که تحت جراحی افزایش سایز قرار گرفتند به آزمایش های منظم سلامت و ارزی شرایط ایمپلنت های خود نیاز دارند.روش بزرگ با تزریق چربی
انتقال چربی یکی از روش های بزرگ است که اساساً با استفاده از لیپو شن چربی را از دیگر قسمت های بدن مانند ران، شکم و برداشته و پس از یک روند آماده سازی و پالایش، سلول های چربی را به تزریق می کنند. این گزینه برای نی که به دنبال افزایش نسبتاً کوچکی در اندازه هستند و نتایج طبیعی را ترجیح می دهند، بهتر از سایر روش هاست. بافت های چربی از پیش گسترش یافته اجازه می دهد تا انتقال چربی مؤفقیت آمیزتر باشد. انتقال چربی توانسته یک روش جایگزین مناسب برای پروتز شود. در تکنیک های جدید حتی امکان دست ی به سایز دو برابر اندازه وجود دارد. البته این روش هنوز به اندازه ایمپلنت مورد بررسی و مطالعه قرار نگرفته است. علاوه بر اقدامات لازم دیگر جراحی برای بزرگ با استفاده از انتقال چربی ممکن است برای ایجاد آمادگی پوست و بافت به پوشیدن بند توصیه شوید. تزریق چربی نیز با خطرات جراحی مخصوص به خود همراه است که شامل ایجاد کیست ی، عفونت، نکروز (مرگ) سلول های چربی و حتی پخش چربی انتقالی در گردش خون و بدن خواهد بود. این روش به طولانی اثری روش های ایمپلنت نیست زیرا بعد از مدتی چربی می تواند جذب بدن شود و به ح قبلی بازگردد.
تعداد بیمارانی که جراحی قلب باز می شوند در کل دنیا رو به کاهش است ولی همین تعدادی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار می گیرند، نسبت به گذشته دچار عوارض بیشتری می شوند. با وجود معرفی روش های پیشرفته باز عروق قلب مانند آنژیوپلاستی، بیماران بدحال تر و مبتلایان به بیماری عروقی پیشرفته، افراد دیابتی و بیماران دچار اختلال عملکرد کلیه امروزه بیشتر از سابق جراحی قلب می شوند. بنابراین احتمال ایجاد عوارض حین جراحی و بعد از آن نیز زیادتر شده است. معمولا افرادی که جراحی قلب باز می شوند بیمارانی هستند که درمان آنژیوپلاستی برای آنها مفید نبوده است. هر چه بیماری قلبی پیشرفته تر باشد، امکان عوارض ناشی از جراحی قلبی باز بیشتر خواهد بود.عوارض جراحی قلب چند نوع هستند؛ بعضی از آنها حین عمل و بعضی از آنها بعد از عمل اتفاق می افتند. البته ممکن است عوارض دیررس هم دیده شود، یعنی وقتی که بیمار برای دوران نقاهت در منزل به سر می برد ولی هر چه بیشتر از روز عمل جراحی فاصله می گیریم، خطرهای تهدیدکننده سلامت بیمارانی که جراحی شده اند نیز کمتر می شود.سکته قلبی هنگام عمل جراحی3 درصد از بیماران حین عمل جراحی دچار سکته قلبی می شوند. بالا رفتن بعضی از آنزیم های خاص نشان دهنده بروز سته قلبی در بیمار، حین عمل جراحی است. در افرادی که دچار درد شدید قفسه صدری قبل از عمل جراحی هستند، رگ اصلی یا 3 رگ قلبی درگیر است و بیماران خانم بیشتر مستعد سکته قلبی حین عمل جراحی هستند.سکته مغزی هنگام عمل جراحیهنگام عمل جراحی، روی شریان یا رگ آئورت دستکاری هایی انجام می گیرد. به همین دلیل ممکن است ذراتی از آترواسکلروز حرکت کند و به مغز برسد. حرکت این ذرات داخل مغز ممکن است باعث آمبولی شود که منجر به سکته مغزی خواهد شد. گاهی علت این عارضه، پایین آمدن فشار خون بیمار در طول عمل جراحی است، به خصوص افرادی که قبل از عمل جراحی فشار خون بالا داشته اند.ممکن است چنین بیمارانی به کما بروند و هرگز از کما خارج نشوند. گاهی هم اختلالات در تمرکز و حافظه دیده می شود که به مرور زمان قابل برگشت است. حدود 2 درصد از چنین بیمارانی عوارض شدیدی پیدا می کنند و دچار اختلال عملکرد بعد از جراحی می شوند.فیبریلاسیون دهلیزیتقریبا 40 درصد از بیمارانی که بعد از جراحی قلب باز دچار فیبریلاسیون دهلیزی در روز دوم تا سوم می شوند، این آریتمی شایع را تجربه می کنند. دهلیزها برای ایجاد ضربان قلب باید با هم منقبض شوند و خون داخل حفره ها را به فضای بطنی منتقل کنند. گاهی در اثر اختلال عملکرد و اختلال در هدایت الکتریکی، در اصطلاح ح ی مانند پ ر زدن اتفاق می افتد که به آن «فیبریلاسیون» گفته می شود. در واقع، همه قسمت های دهلیز با هم منقبض نمی شوند و این مسئله باعث می شود خون کافی وارد بطن ها نشود و فیبریلاسیون رخ دهد که فرد را مستعد ایجاد ه داخل دهلیز می کند. اگر ه جدا شود ممکن است به سوی مغز و اندام های دیگر حرکت کند و به صورت سکته مغزی یا ایسکمی (کاهش خونرسانی) کلیه و سایر اندام ها بروز کند.عوامل خطری که باعث ایجاد فیبریلاسیون دهلیزی می شوند، فشار خون بالا و نارسایی قلبی قبل از عمل جراحی قلب باز هستند. البته جراح برای کاهش احتمال فیبریلاسیون دهلیزی از داروهایی استفاده می کند. 80 درصد از بیمارانی که بعد از عمل جراحی قلب باز دچار فیبریلاسیون دهلیزی می شوند، خود به خود و طی 24 ساعت به شرایط عادی بر می گردند.
عوارض جراحی قلب باز
نارسایی کلیهعارضه بعدی در بیمارانی که تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته اند، نارسایی کلیه است. گاهی نارسایی کلیه شدید است و بیمار به دیالیز نیاز دارد. احتمال مرگ و میر در این گروه از افراد بسیار بالاست و عامل خطر در چنین بیمارانی سن بالا، ابتلا به دیابت، اختلال در سطح کراتینین قبل از عمل جراحی و نارسایی قلبی است.خونریزی بعد از عمل جراحیهنگام عمل جراحی درن هایی در ناحیه جراحی قرار داده می شود تا ترشحات را خارج کند. اگر ترشحات از یک مقداری بیشتر باشد نشان دهنده این است که از خلال پیوندها نشت خون وجود دارد؛ یعنی پیوند به خوبی انجام نگرفته است. چنین بیمارانی نیاز به عمل جراحی دوباره دارند و این کار احتمال مرگ و میر و عفونت جناغ را افزایش می دهد. زمان استفاده از لوله گذاری داخل ریه نیز طولانی تر خواهد بود.مشکلات بعد از ترخیصاحتمال این که بیماران بعد از ترخیص از بیمارستان دچار مشکل شوند وجود دارد ولی این احتمال با گذشت زمان کمتر می شود. بیماران و خانواده ها باید به اصول مراقبتی و توصیه ها دقت کنند.سرفهیکی از عوارض شایع که ممکن است مدت زیادی طول بکشد، سرفه است. حین جراحی ریه ها روی هم می خوابد و عمل تبادل هوا با دستگاه انجام می شود. برای این که ریه ها بتوانند عملکرد دوباره خود را از سر گیرند، دستگاه هایی برای بهبود تنفس به بیماران داده می شود تا بتوانند عمل دم را با آن انجام دهند. این کار کمک می کند ریه ها باز شوند. علت عمده سرفه های مکرر بیمار باز نشدن ریه هاست. استفاده از دستگاه باید در خانه نیز ادامه یابد. اگر سرفه ها کمتر نشوند و به خصوص هنگامی که بیمار دراز می کشد، شدت یابند ممکن است به علت مایع داخل ریه باشد. در این مواقع حتما باید بیمار را به پزشک متخصص ارجاع داد. مایع داخل ریهطی جراحی قلب باز، قلب را برای مدتی از حرکت نگه می دارند. بعد از اتمام جراحی ممکن است بطن چپ دچار کاهش کارکرد شود. این عمل باعث می شود خون داخل ریه کند و از فضای ریه بیرون بزند. چنین مکانیسمی باعث جمع شدن و روی هم خو دن ریه ها می شود. مایع داخل ریه را می توان با دارو و گاهی هم با کشیدن مایع برطرف کرد.سرفه ناشی از ریفلا بعضی از بیماران بعد از عمل جراحی دچار ریفلا می شوند. علت آن تجویز داروهای متعدد و جدیدی است که بیمار باید بعد از عمل جراحی مصرف کند. ریفلا باعث سرفه می شود و گاهی این سرفه ها با سرفه های ناشی از عوارض قلبی و جراحی اشتباه گرفته می شود. البته این موارد از سوی پزشک قابل شناسایی است.درد جناغ و ستون فقراتدر جراحی قلب باز ابزاری استفاده می شود تا بتوان جناغ را حدود 15-10 سانتی متر باز کرد. این روند یعنی فشار روی جناغ برای باز شدن، علاوه بر استخوان جناغ به ستون فقرات بیمار هم فشار وارد می کند. بهت همین دلیل بسیاری از بیماران بعد از عمل علاوه بر درد جناغ از درد ستون فقرات نیز شکایت می کنند.درد قفسه شاید برای بیمار نگران کننده باشد. گرچه بیمارانی که جراحی قلب باز می شوند با دردهای قلبی آشنایی دارند ولی باز هم باید به آنها اطمینان داد که احتمال دوباره گرفتگی عروق کم است و این درد عمدتا عضلانی و استخوانی است و با تجویز داروهای مسکن برطرف می شود. ممکن است درد تا 2-1 سال بعد از عمل جراحی ادامه پیدا کند. اغلب با استفاده از داروهای ضد درد تا حدودی بهبود حاصل می شود. گاهی گرم محل درد و استفاده از فیزیوتراپی و لیزرهایی ه در فیزیوتراپی استفاده می شود کمک زیادی به کاهش درد بیمار می کند.تورم پاعروق وریدی از پای بیمار برداشته می شود. این وریدها قبل از عمل جراحی، وظیفه تخلیه خون از پا را بر عهده داشتند. البته با برداشتن وریدها، وریدهای جایگزین وجود دارد ولی تا شکل گیری دوباره و قوی تر شدن آنها برای اینکه بتوانند خون را به خوبی منتقل کنند، ممکن است در همان پا تورم ایجاد شود. برای برطرف یا کاهش دادن این مشکل بیماران، جوراب هایی تجویز می شود که فشار مثبت ایجاد کند و از خون وریدی داخل پا جلوگیری شود تا وریدهای جدید شکل بگیرند و قطورتر شوند و بتوانند خون را بدون مشکل منتقل کنند. هشدار1. موارد گفته شده خطرناک نیستند ولی در صورتی که بیمار بعد از ترخیص از بیمارستان دچار تنگی نفس ناگهانی شود احتمال بروز یک مشکل جدی مانند آمبولی ریوی وجود دارد. تنگی نفس تدریجی هم نیازمند بررسی است و بیمار در هر دو صورت باید به بیمارستان و پزشک خود مراجعه کند.2. همان طور که گفته شد، دردهای مربوط به قلب را بیماران می شناسند. دردهایی که با حرکت تشدید می شوند و دردهایی که با قرص های زیرزبانی و استراحت بهبود پیدا می کنند اما در صورتی که درد قفسه همراه با تعریق سرد و تنگی نفس باشد، بیمار باید هر چه سریع تر به مراکز درمانی تخصص ارجاع داده شود.
عوارض جراحی قلب باز
کنار آمدن با افسردگی پس از جراحی قلب باز حامد محمدی کنگرانی – عضو کمیته رساله انجمن روانپزشکان ایراندر اختلال اضطراب و افسردگی به دلایل مختلفی ایجاد می شوند. ممکن است به صورت ژنتیکی یا تحت تاثیر محیط و ... باشند، ولی این دو اختلال را عمدتا در افرادی که دچار بیماری های مزمن و طول کشیده هستند، بیشتر مشاهده می کنیم. مثلا فردی که دچار سرطان است.نام ترسناک سرطان که بسیاری از مردم هنوز آن را مصادف با مرگ و پایان زندگی می دانند، طولانی بودن روند درمان، هزینه بالای درمان بیماری، غیرقابل پیش بینی بودن نتیجه درمان و ... انسان را متاثر می کند و روال زندگی عادی را به هم می زند.طبیعی است که فشارهای روانی ناشی از بار بیماری باعث شود دو اختلال اضطراب و افسردگی نیز بیشتر بروز کند. بیماری قلبی مزمن نیز چنین وضعیتی را در بیمار ایجاد می کند. این بیماری نیز محدود کننده است و فرد مدت زیادی را باید با بیماری درگیر باشد و دردهای ناشی از بیماری قلبی به شدت فرد را ناامید و مستاصل می کند. در این شرایط اختلالات اضطراب و افسردگی احتمال بروز بیشتری پیدا می کنند.البته این نکته را هم باید مد نظر قرار داد که ثابت شده افراد مبتلا به بیماری های قلبی، قبل از بیمار شدن بیشتر از جمعیت عادی از این دو اختلال روانپزشکی رنج می برند. بیماری های قلبی هم مانند سرطان و سایر بیماری های مزمن باعث محدودیت فرد، تحمل درد، از دست دادن شغل، خانه نشین شدن، کاهش روابط اجتماعی، هزینه ناشی از بیماری، رفت و آمد در بیمارستان و بستری شدن های مکرر می شود و فکر و خیال ناشی از بیماری قلبی است که باعث تشدید یا بروز اضطراب و افسردگی می شود.البته علائمی مانند بدخلقی و پرخاشگری در بیماران را هم باید به این دو اختلال افزود. تقریبا همه افراد قبل از عمل جراحی از نتیجه آن نگران هستند. هر چقدر عمل جراحی بزرگ تر و حیاتی تر باشد،نگرانی و اضطراب آن بیشتر خواهد بود. گاهی هم نتیجه جراحی آن طور که انتظار می رود، پیش نمی رود. مثلا بعد از جراحی عوارضی دیده می شود که خطرناک هستند و این روند، شرایط متلاطم روانی را در فرد دو چندان می کند.بسیاری از بیمارانی که جراحی قلب باز می شوند حتی بعد از برطرف شدن مشکل همچنان در همان حال و هوای روزهای پر استرس و پر اضطراب باقی می مانند. علت این است که شاید برگشت به وضعیت قبل از بیماری مدت طولانی حتی تا چند سال طول بکشد و تا آن موقع باید تحت نظر باشند.البته بعضی از داروهای قلبی که بیماران باید استفاده کنند هم ممکن است باعث اضطراب و افسردگی شوند.بهتر است بیمارانی که قرار است تحت عمل جراحی قلب باز قرار گیرند از همان ابتدا یعنی قبل از جراحی یا بعد از جراحی به روانپزشک معرفی شوند تا اضطراب و افسردگی به خوبی کنترل شود. درمان های روانپزشکی باعث می شود علاوه بر کنترل این دو اختلال، فرد برای زندگی جدید بعد از جراحی هم آماده شود.البته در مواقعی 8که بعد از جراحی قلب بیمار دچار عوارض می شود قطعا اختلالات روانپزشکی نمود شدیدتری پیدا می کنند. برای کنترل اختلالات روانپزشکی نیاز به تجویز دارو است.جراحی قلب باز از بیل کلینتون تا آرنولد شوارتزنگر1. بیل کلینتون: رئیس جمهور اسبق در سال 2002 میلادی و در سن 58 سالگی دچار تنگی نفس و درد شدید قفسه شد. او همچنین قند خون و فشار خون بالایی داشت که چند روز قبل از عمل باید تنظیم می شد. عمل او موفقیت آمیز بود و بعد از 5-4 روز بیمارستان را ترک کرد.2. بوریس یلتسین: رئیس جمهور سابقه روسیه بعد از حمله شدید قلبی وی، پزشکان گفتند که او از عمل جراحی قلب جان به در نخواهد برد. مایکل دوبیکی یی، جراح مشهور قلب به کرملین فرا خوانده شد. او بعد از این که شرایط جسمانی یلتسین را از نظر کم خ0ونی و کم کاری تیروئید اصلاح کرد، نظارت بر تیم جراحی را بر عهده گرفت. دوبیکی نتیجه عمل را موفقیت آمیز دانست و گفت بیمارش تا 15-10 سال مشکلی نخواهد داشت. بوریس یلتسین 10 سال بعد از جراحی قلب و در سن 76 سالگی درگذشت.3. رضا ناجی: هن یشه پرآوازه کشورمان در سال 1394 تحت عمل جراحی باز قرار گرفت. او استرس و آلودگی هوا را دو عامل مهم تاثیرگذار بیماری اش می داند. رضا ناجی گفت از قبل هیچ مشکلی نداشته ولی کم کم دچار ناراحتی تنفسی و درد قفسه شده که طی آزمایش هایی پزشکان گفتند باید خیلی زود تحت عمل جراحی باز قرار گیرد.4. ر ن ویلیامز: کمدین معرف های یی اوایل سال 2009 دچار تنگی نفس غیرطبیعی شد. بعد از این که به متخصص قلب مراجعه کرد معلوم شد باید عمل تعویض دریچه انجام دهد. او نیز عمل جراحی را با موفقیت پشت سر گذاشت.5. آرنولد شوارتزنگر: هن یشه اتریشی – یی در سال 1997 تحت عمل جراحی قرار گرفت. او ابتدا می خواست این موضوع را از همسرش پنهان کند ولی پزشکان به او گفتند بعد از جراحی جوشگاه یا محل برش بزرگی روی او باقی خواهد ماند و بهتر است در مورد این موضوع با خانواده اش صحبت کند.
عوارض جراحی قلب باز
13 توصیه طلایی پس از جراحی قلب بازتوصیه هایی معمولا تحت عنوان مراقبت های بعد از حراجی قلب باز عنوان می شود، موقت هستند و با بهبود کامل، بیمار می تواند زندگی عادی خود را از سر گیرد... و اما توصیه های طلایی:1. ناحیه جراحی را خشک و تمیز نگه دارید: از زدن هرگونه لوسیون یا کرم خودداری کنید، مگر این که پزشک آن را تجویز کرده باشد.2. به پشت بخو د: خو دن به پهلو و یا روی شکم ممکن است به جناغ فشار وارد کند.3. استراحت کافی داشته باشید: کارهای سبک انجام دهید. از بالا و پایین رفتن زیاد پله ها خودداری کنید. اشیای بیش از 2 کیلوگرم را بلند نکنید. از بغل ک ن در ح ایستاده اجتناب کنید.4. فعالیت تان باید به اندازه کافی باشد: حتما در مورد زمان و نوع فعالیت با پزشک تان م کنید. حین فعالیت، زمانی را به استراحت اختصاص دهید. فعالیت شما نباید ممتد و خسته کننده باشد.5. به هیچ وجه وارد شرایط استرس زا نشوید: اگر خبر یا برنامه ای باعث ناراحتی شما می شود، از دیدن و شنیدن آن دوری کنید.6. کمتر بیرون بروید: در هوای آلوده و بیش از حد گرم و سرد از خانه خارج نشوید.7. اصول است را رعایت کنید: تقریبا 10-7 روز بعد از عمل جراحی و در صورتی که محل جراحی مشکلی ندارد، می توانید است کنید. است باید کوتاه باشد. بهتر است حین است روی صندلی بنشینید و فردی نیز به عنوان مراقب در حضور داشته باشد. رفتن داخل وان توصیه نمی شود و دوش گرفتن بهتر است.8. روی صندلی بخوانید: از خم و راست شدن خودداری کنید.9. فعلا سفر نروید: زمان مسافرت و نحوه رفتن به مسافرت را با پزشک خود مطرح کنید. در صورتی که پزشک اجازه داد، می توانید به سفر بروید.10. سیگار نکشید: مصرف سیگار، الکل، فست فودها، غذاهای تند و ادویه جات و غذاهای چرب و روغنی ممنوع است.11. مصرف داروها را فراموش نکنید: اگر در مصرف دارو دقیق نیستید، از فردی بخواهید تا این مسئولیت را بر عهده گیرد.12. نگران ظاهر ناخوشایند محل برش جراحی نباشید: معمولا ظرف مدت 6 ماه تا حدود زیادی ناحیه کمرنگ تر می شود و دیگر با ظاهر ناخوشایند زخم مواجه نخواهید بود.13. رانندگی نکنید: حدود یک ماه بعد از جراحی می توانید مسیرهای کوتاه را با ماشین طی کنید ولی رانندگی طولانی اصلا توصیه نمی شود. همچنین بهتر است تا 6 ماه از دوچرخه سواری و موتورسواری اجتناب کنید.
*متخصص قلب و فلوشیپ آنژیوپلاستی قلب – عضو هیات علمی آزاد ی تهران
جمهوریت؛زهرا گویا. آموزش ریاضی شهید بهشتیچند وقت پیش در جمع خانواده، مثل تمام چند ماهی که گذشته، راجع به مریم میرزاخانی و ویژگی های منحصربه فردش صحبت می کردیم. عزیزی که اگر هم بخواهی فراموشش کنی، تاریخ اجازه نمی دهد! قبلا شنیده بودم که چه سان، مریم «آرش وار، جان عزیزش را در چله کمان وجود نابغه اش گذاشت، درد استخوان سوز را به جان ید و ریاضیات ن تولید کرد که در حقیقت، می تواند رنسانس دیگری را در جهان ریاضی باعث شود» و در همان گفت وگو شنیدم که او، به گفته یکی از دوستان نزدیکش، تا واپسین روزهای عمر، از مصرف داروی مسکن و مورفین خودداری کرد و می گفت «خیلی کارها را باید به سرانجام برسانم و این داروها، روی مغزم تأثیر می گذارند و فرصت را از دست می دهم»! و همان شب که این روایت را شنیدم، در دم دمای صبح، خواب دیدم که مریم را در آغوش کشیده ام! هنوز صدای نفس هایش در گوشم طنین انداز است! با تعجب نگاهش می که مگر می شود مریم برگشته باشد؟ با همان وقار و آرامش! مریم نگاهم می کرد! نگاهی که سراسر حرف بود. مریم آمده بود که باطل کند باز هم افسانه دیگری را! بشکند طلسم کهن را که «آن را که خبر شد، خبری باز نیامد»! مریم از دنیای ماورا، بدون کلام خبر آورد که جایش خوب است، ولی برای چند کار تمام نشده، برگشته است تا به اتمام برساندشان! این خواب عجیب، رؤیای صادق صبح سحر بود که خواب را از چشمانم ربود! به این سبب تصمیم گرفتم برداشت خودم را از مسئولیتی که فکر می کنم بر دوش جامعه علمی است، بیان کنم.مریم: نماد چهره انسانی ریاضی!ریاضی به دلیل ماهیت ویژه ای که دارد، برای بسیاری از مردم جهان، دست نیافتنی به نظر می رسد. این اقبال ناچیز نسبت به ریاضی و ترس از آن، به آموزش عمومی لطمه زده و بسیاری را از موقعیت های شغلی مناسب، محروم کرده است. به این سبب سازمان فرهنگی-هنری ملل متحد: یونسکو، در نیمه دهه ٩٠ میلادی، به قصد توسعه عد آموزشی و اختصاص دادن یک دهه برای تحقق بیانیه «آموزش برای همه» که در سال ١٩٩٠ در جامپتین صادر شد، سال ٢٠٠٠ را «سال جهانی ریاضی- ٢٠٠٠» نام گذاری و برای آن، سه هدف تبیین کرد. این هدف ها شامل «عمومی» یا «مردمی ریاضی»، «ریاضیات، راه توسعه» و «تغییر تصور عمومی نسبت به ریاضی» بود. شعار آ ، به شهادت جامعه جهانی، توسط مریم میرزاخانی، محقق شد! زیرا بیش از هر چیز، چهره انسانی ریاضی را جلوه گر کرد. به نظرم، یکی از دلیل های اصلی تحیر و تأسف جامعه علمی/ جامعه ریاضی از شنیدن خبر فوت ناباورانه مریم میرزاخانی، خدمات اثرگذار بدون چشمداشتش بود که همگی آن را «ضایعه بار» خواندند.رس مریم: ش تن طلسم های ناروادر سانحه فراموش نشدنی واژگونی اتوبوس دانشجویان ریاضی شریف که از مسابقه و سمینار ریاضی دانشجویی در اهواز بازمی گشتند، مریم میرزاخانی، تقریبا هیچ آسیبی ندید. انگار که رس ی بر دوش مریم بود که باید در آن حادثه حفظ می شد! پس بر ماست که با شناختن و شناساندن ابعاد متنوع انسانی و علمی او، نسل های آینده را از برکت وجودش بهره مند کنیم. مریم زنده ماند تا تاریخ نوینی را برای ریاضی در ایران و جهان، رقم بزند. او ماند تا طلسم نابرابری تی ن را با مردان در ریاضی و به تبع آن در سایر علوم بشکند و چه زیبا آن را ش ت بدون آنکه خود بشکند! این نابغه بی نظیر جهان ریاضی و ی که طلسم ناتوانی ن را در صعود به بالاترین قله های ریاضی باطل کرد، مریم میرزاخانی بود، نه کم و نه بیش! همان شیشه عطری که به قول شفیعی کدکنی، «سربسته ش ت، همگان بو بردند که چه چیزی را، دادند از دست»! مریم میرزاخانی با قَدَرترین های عرصه ریاضی در جهان، مصاف داد و پیروز میدان شد و راه را برای سایر ریاضی دان های زن باز کرد. در حقیقت، مریم نباید تنها به عنوان ریاضی دان زن، در ذهن های ایرانیان زنده بماند، در حالی که به حق، الگوی ن ایران و جهان در ریاضی و علوم است.مریم ریاضی دانبعد از اهدای جایزه فیلدز به مریم میرزاخانی در سال ٢٠١٤، استنفورد گزارشی از کارهای وی منتشر کرد. در این گزارش آمده بود که «در مجموع، بهترین توصیف کارهای مریم میرزاخانی، ریاضیات محض است، به این معنا که وی، مفاهیم کاملا انتزاعی طبیعت را مطالعه می کند که ممکن است کاربرد بلافاصله آشکاری نداشته باشند». به قول «رالف کوهن»، ریاضی و معاون دانشکده علوم و علوم انسانی استنفورد در آن موقع، «البته، اغلب اوقات، تحقیق در این حوزه ها، کاربردهای غیرمنتظره دارد، اما انگیزه ریاضی دان هایی مانند مریم برای تحقیق، این چیزها نیست. در عوض، انگیزه آنها، درک هرچه عمیق تر این ساختارهای پایه ای ریاضی است». وی در ادامه، توضیح داد که «کارهای مریم، حقیقتا یک مثال برجسته از تحقیق مبتنی بر کنجکاوی است». به گفته کوهن، «با وجود وسعت کاربردهای تحقیقات میرزاخانی، وی اظهار کرده است که از ریاضیات محض، به خاطر ظرافت و دی ایی سؤال هایی که در جست وجوی آنهاست، لذت می برد». نکته جالب دیگری که در این گزارش آمده بود، نظر میرزاخانی در مورد «اثبات» بود. او در پاسخ به این سؤال که رویکردش به تولید اثبات های جدید چیست، گفته بود «من یک دستورالعمل خاص ندارم و این دلیلی است که چرا تحقیق، هم چالش برانگیز و هم جذاب است. مثل اینکه در جنگلی گم شده باشید و تلاش کنید از هر دانشی که دارید، استفاده کنید تا ترفندهای جدیدی بی د. آن وقت با کمی شانس، ممکن است راهی برای وج بی د». از طرف دیگر، پروفسور «ایمی ویلکنسون»، ریاضی نورت وسترن، پس از درگذشت زودهنگام مریم، در مقاله ای که در ٧ آگوست ٢٠١٧ در نیویورک تایمز با عنوان «برف دانه ها و تک شاخ ها، مارینا راتنِر و مریم میرزاخانی، جهانی را در حرکت، کشف د»، به تشابه کارهای آنان و تفاوت شخصیتی شان پرداخت. وی پس از نشان دادن اشتراک کارهای ریاضی این دو ریاضی دان شهیر، یکی ٧٠ساله و دیگری ٤٠ساله، اشاره کرد که وقتی ماریا راتنر فوت کرد، برکلی حتی خبر فوت او را اعلام نکرد. در صورتی که بلافاصله پس از اعلام رسمی فوت مریم میرزاخانی، اکثر رسانه های پرمخاطب جهان، صدر اخبار خود را به آن اختصاص دادند. ویلکنسون، علت اصلی این اتفاق را، شخصیت چندبعدی مریم میرزاخانی و روحیه مشارکتی و انسانی وی دانسته است. او با بیان خاطره اولین برخورد خود با مریم، راز بودن او را در جامعه علمی جهانی، بیان کرده است. به گفته پروفسور ویلکنسون، وقتی در سال ٢٠٠٤، برای اولین بار مریم را در کنفرانسی ملاقات کرد، او با چاپ رساله اش، به اندازه کافی مشهور شده بود و دیگران کنجکاو بودند که او را ببینند و با وی هم صحبت شوند. «انتظار داشتم با یک جنگنده بی پروا با ذهنیتی متمرکز و تک بعدی، ملاقات کنم. ولی کاملا خلعِ سلاح شدم! زیرا وقتی مریم من را دید، من فرزند دومم را باردار بودم. او به طرفم آمد، دستش را دراز کرد و با صمیمیت گفت که چگونه می توانم از عهده هر دو کار برآیم؟» و این برخورد غیرمنتظره، برای ایمی ویلکنسون ناباورانه بود! زیرا تمرکز گفت وگوی آنها، بر این شده بود که هر دو، هم ریاضی دان و هم مادر بودند و تجربه های مادربودن و ریاضی دان حرفه ای بودن خود را، با هم به اشتراک گذاشتند. این رفتار، در تقابل با کلیشه هایی است که عامدانه یا ناب دانه، از ن حرفه ای در رسانه ها نشان می دهند؛ به این معنا که ن نمی توانند هم زمان، همسر و مادر شایسته باشند و ریاضی و علوم ناب نیز تولید کنند. مریم میرزاخانی، از شهودی خارق العاده و انتزاعی پیچیده برخوردار بود که همراه با هوش سرشار، تخیل و تجسم قوی، دانش وسیع راجع به حوزه های مختلف ریاضی و شوق و علاقه وافر به یافتن ناشناخته ها، از وی پدیده ای یگانه در جهان ریاضی آفرید و او را یکی از جاودانه های ریاضی جهان کرد. در انواع مراسمی که برای بزرگداشت مریم میرزاخانی برگزار شد و در سخنرانی ها و نوشته های افراد صاحب نظر، از وی با صفاتی مانند «بی باکی»، «خلاقیت»، «قدرتمندی علمی»، «تواضع»، «فروتنی»، «لطافت» و از همه مهم تر، «انسانیت»، یاد و برای هرکدام، مصداق های روشنی ارائه شد. به گفته یکی از ریاضی دان های معروف، «اکثر ریاضی دان ها، تنها ذره ای (پرتوی) از آنچه را مریم دید، توانستند ببینند».مریم از زبان شپروفسور «کورتیس مک مولن» راهنمای مریم میرزاخانی، که خود ریاضی دانی برجسته و برنده جایزه فیلدز است، در مراسم های متعددی که برای بزرگداشت یاد و خاطره مریم در ای مختلف برگزار شد، تمرکزش را بر بیان وجوه برجسته شخصیت علمی و انسانی وی گذاشت. مک مولن در یکی از این مراسم ها، گفت «وقتی مریم یک موضوع جدید ریاضی را برایم توضیح می داد، طوری با حرارت و شعف صحبت می کرد که گویی، من آنها را می فهمم»! وی توضیح داد که مریم از کودکی، رؤیایش نویسنده شدن و هیجان انگیزترین سرگرمی اش خواندن رمان بود. او هرچه پیدا می کرد، می خواند و هرگز گمان نمی کرد که ریاضی دان شود. به نظر مک مولن، همین علاقه به داستان و تجربه عمیقی که مریم به دست آورده بود، باعث شده بود که در ذهنش، اشیای ریاضی مانند شخصیت های یک داستان باشند که همگی، برایش زنده و محسوس بودند و انگار که برای ریاضیاتش، سناریو می نوشت! مک مولن، مریم را بازیگر اصلی صحنه ریاضی معرفی کرد که قدرت مرتبط تمام شاخه های ریاضی و علوم را به یکدیگر داشت و از قدرت بصری منحصربه فردی برخوردار بود. مک مولن معتقد است که همین ها، به مریم کمک کرد تا بتواند الگوی جامع (عمومی) را در سیستم های دینامیکی آشکار و نظریه ز له ها را تبیین کند.مریم از زبان همسرشهمسر مریم در مراسمی که برای وی در استنفورد برگزار شد، حرف هایی زد که شنیدنشان، ابهت وجه انسانی وی را، بیشتر نمایان کرد و بر زوایای پنهان زندگی ت و بی صدای او، نور خیره کننده ای تاباند. به گفته وی، وقتی مریم خبر بیماری اش را شنید، گفت «زندگی منصفانه نیست! همان طور که وقتی من در یک خانواده دوست داشتنی به دنیا آمدم، بسیاری از مردم، چنان شانسی نداشتند»! داشتن چنین نگاه ژرفی، حیرت آور است و نشان می دهد که واقعا، مریم ی بود که مثل هیچ نبود! همسرش در ادامه، تأکید کرد که «مریم، هیچ وقت دوست نداشت به عنوان قربانی دیده شود» و به این سبب بود که تا آ ین ماه های عمر پربارش نگذاشت ی، راجع به بیماری اش چیزی بداند. همسر مریم، از او به عنوان «عاشق داستان های زندگی سایر مردم» یاد کرد که ناشی از علاقه کودکی وی به داستان و داستان نویسی و تجلی بعد انسانی شخصیت وی بود. همسر مریم نیز مانند پدرش، میرزاخانی، معتقد بود که وی، دوست نداشت اسطوره شود و دوست داشت الگو باشد! اما نه الگویی که از وی تبعیت شود، بلکه الگویی که نشان دهد هر باید راه خود را بیابد و به این دلیل، علاقه داشت به دیگران کمک کند تا راه خود را بیابند. در پایان، همسرش بیان کرد که در هر موردی، اگر ابهامی پیش می آمد، مریم در رفع آن می کوشید و در ایجاد ارتباط، توانا بود و در هیچ موردی، شکایتی از وضع پیش آمده نداشت.آناهیتا در آغوش مادربه گفته نزدیکانش، مریم مادری وارسته و بانشاط بود و همیشه، آناهیتای نازنینش در اولویت کارهایش قرار داشت، به طوری که تا قبل از روی صحنه رفتن برای دریافت مدال فیلدز، دخترش در بغلش بود و از روی صحنه نیز، با چشمان دریایی اش، دخترش را که در آغوش پدرش بود، می نگریست. او با حوصله، برای فرزندش وقت می گذاشت، اغلب بعدازظهرها، آناهیتا را به پارک یا جای دیگری در طبیعت می برد و زمان زیادی را صرف بازی با وی می کرد و در همان حال در ذهنش، در دنیای ریاضی سیر می کرد و جست وجوگرانه، دنبال ناشناخته ها بود! وقتی هم روی مسائل ریاضی کار می کرد، فرزندش یا در آغوشش بود یا کنارش پرسه می زد و با کنجکاوی، به «نقاشی های مامان» می نگریست!دیدگاه مریم درباره یادگیری ریاضیمریم میرزاخانی گفته بود که «از دید من، بسیار جالب است که بتوانید یک مسئله را از زاویه های مختلف ببینید و با استفاده از روش های متفاوت، برای حل آن اقدام کنید». البته از نظر او، ارزشمندترین بخش کار، لحظه «آها» است! ذوق کشف و لذت فهمیدن چیزی جدید، احساس ایستادن بر فراز یک بلندی و رسیدن به دیدی شفاف و واضح است. وی سپس به دو نکته اشاره کرده بود که یکی، جسارت ورود به دنیای ریاضی برای «یک پیاده روی طولانی، بی هیچ مسیر مشخص یا پایانی قابل تصور است». دوم اهمیت مشارکت فکری و انجام «مباحثات ریاضی با همکارانی است که زمینه های کاری متفاوتی دارند» که این، «یکی از پربارترین راه های پیشرفت است». مریم، خود را ریاضی دانی «کُند» توصیف کرده بود که برای درک عمیق موضوعی که روی آن کار می کند، نیاز به وقت کافی برای فکر دارد تا به وضوح کاملی از ایده هایش برای ادامه کار، دست یابد. به این سبب، از اینکه مجبور نبود در پرینستون، کارهایش را شتاب زده بنویسد و آماده کند، سپاسگزار بود. وی در پاسخ به این سؤال که «چه توصیه ای برای افراد غیرمتخصصی دارید که می خواهند درباره ریاضی بیشتر بدانند؟ اینکه ریاضی چیست و نقش آن در جامعه کدام است؟ چه چیزی باید بخوانند؟ چه مسیری را باید طی کنند؟ و نظایر آن»، گفته بود که «سؤال سختی است. فکر نمی کنم همه باید ریاضی دان شوند. اما باور دارم بسیاری از دانش آموزان (دانشجویان)، فرصتی را که باید، به ریاضی نمی دهند. در دوران تحصیل در مدرسه، چندسالی ریاضی من ضعیف بود. در آن دوران، فکر به ریاضی را دوست نداشتم. من به چشم خود دیدم که ریاضی، بدون اشتیاق و علاقه، سرد و بی هدف به نظر می رسد. زیبایی ریاضی، خود را تنها به شاگردان صبور نشان می دهد».مریم تابوشکن!مریم میرزاخانی؛ دانش آموز ظریف و لطیف مدرسه فرزانگان تهران، به گفته خودش، بیش از هر چیز علاقه مند به خواندن کتاب و داستان بود. مریم با همین روح لطیف و خیال پرداز، تحصیلات خود را در آن مدرسه به پایان رساند و در همان جا بود که دو بار برای دختران جهان و جامعه ایرانی، افتخار ب کرد. فروتنی، تواضع و رفتار بی پیرایه و شخصیت چندبعدی مریم در دانشکده ریاضی صنعتی شریف، باعث شد تا برای بسیاری، دوستی باارزش شود و همین ویژگی ها، به ش تن تابوهایی که درباره ریاضی دان و ریاضی خوان رایج است، کمک کرد. مریم به گفته دوستانش، همیشه انسانی چندبعدی بود؛ اهل شعر، داستان، ورزش، تحقیق، تدریس، مسافرت و مادری! وقتی مریم از آن سانحه جانسوز، به خواست خدا جان سالم به در برد، ی نمی دانست که چه آینده ای در انتظار اوست. مریم ماند تا به سربلندی ن ایران و جهان و باطل سحر مرتبه دوم بودن ن در ریاضی نسبت به مردان، کمک کند.کلام آ : تجربه شخصیزمانی که برای شرکت در یک همایش با خانم شیوا زمانی و خانم مریم میرزاخانی به زنجان می رفتیم، برای اولین بار در قطار دیدمش. مریم آرام و بی تظاهر، کتاب داستان می خواند و زمانی که در سال ١٣٧٦ از او دعوت تا رمز موفقیتش را برای «شکوفه های ریاضی» که از مدارس تهران به شهید بهشتی آمده بودند، بازگو کند، او پذیرفت و یکی از تجربه های خود را چنین بیان کرد: «تنها در گیرودار حل مسئله است که به ریاضی علاقه مند می شویم و حتی در صورت نرسیدن به جواب مسئله، به تازه های دیگری می رسیم. تا زمانی که درگیر حل مسئله نشویم، به ریاضی نزدیک نمی شویم و آن را از خود دور می بینیم». به شهادت همه منابع موثق و ان و همکاران مریم در ایران و جهان، وی ذهنی بسیار خلاق، مسئله یاب و تلفیقی داشت و همین ها، دیدی عمیق به او داد تا بتواند در مرز شاخه های متنوع ریاضی، نقش های ماندگار بیافریند. مریم میرزاخانی به طور حتم، به ارتقای چهره ایران در جهان معاصر، کمک شایانی کرد. میرزاخانی، هم پیش داوری های عوامانه ولی رایج جهانی را نسبت به زن و ریاضی تغییر داد و هم، چهره زن ایرانی را به برجستگی در خاطره جهانیان به تصویر کشید. به این سبب مریم، نه تنها اولین زن برنده جایزه فیلدز از زمان تأسیس این جایزه از سال ١٩٣٦ در جهان بود، بلکه به دنیا ثابت کرد که زن ایرانی، کلیشه ای نیست که به دلیل کم اطلاعی، بسیاری از مردم جهان، تصور می کنند. از همه مهم تر اینکه مریم میرزاخانی، دختر عزیز ایران زمین بوده و خواهد بود و همیشه، مایه سرافرازی ن ریاضی دان در جهان است.پی نوشت:١ . ignotofsky, rachel. (٢٠١٦). women in science: ٥٠ fearless pioneers who changed the worldسالنامه شرق