صعود ژاپن به جمع 8 تیم پایانی هالک دبل کرد ولی شانگهای حذف شد

صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنگزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید... گزارش تصویری| جشن صعود تیم ملی به جام جهانی 2018 روسیه از نیمه شب تا بامداد امروز در خیابان های تهران ادامه داشت. تصاویر و ع های شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت را در ادامه ببینید...
توضیح؛ برخی از تصاویر از اینستاگرام و سایر رسانه های مجازی جمع آوری شده است. صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎صعود ایران به جام جهانی 2018 روسیه, صعود ایران به جام جهانی, صعود تیم ملی به جام جهانی روسیه, جشن صعود, جشن صعود ایران, جشن صعود تیم ملی به جام جهانی, ع , گزارش تصویری, گزارش تصویری جشن صعود, ع جشن صعود, گزارش تصویری جشن صعود ایران, ع جشن صعود ایران به جام جهانی, گزارش تصویری جشن صعود تهران, ع ب تهران, ع دختر, ب تهران ع , جشن صعود تهران ع , گزارش تصویری جشن صعود تیم ملی در تهران, جشن صعود تیم ملی تهران ع , جشن صعود نیمه شب تهران, ب خیابان های تهران, ع زنع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎شادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎ع جشن صعود به جام جهانیشادی شبانه ن و دختران تهرانی در خیابان های پایتخت‎‹›
در این مطلب به معرفی 15 شخصیت از دنیای مارول می پردازیم که از هالک قوی تر هستند.مطلب مرتبطهالک معمولا به عنوان قوی ترین شخصیت دنیای مارول معرفی می شود و خودش نیز جمله «هالک قوی ترین است» را به زبان می آورد. علی رغم اینکه در برخی کمیک ها محدودیت ها و ضعف های شخصیت hulk به نمایش در آمده است، طرفداران این شخصیت باور دارند این عضو گروه اونجرز که توانایی هایش را مدیون پرتوهای گاما است، قدرت نامحدودی دارد. با این حال شخصیت های دیگری نیز در این دنیا وجود دارند که از لحاظ قدرت در رتبه بالاتری نسبت به هالک قرار می گیرند. با معرفی این شخصیت ها همراه باشید.گالاکتوس / galactusgalactus (گالاکتوس)برای انکه نشان دهیم هالک قوی ترین شخصیت کمپانی marvel نیست، لازم است که شخصیت هایی را وارد لیست کنیم که شکی در قدرت و توانایی های آن ها وجود نداشته باشد. گالاکتوس یکی از این دست شخصیت ها است. او که با صفت نابودگر جهان ها نیز شناخته می شود، موجودی ک شانی است که در برابر نان زمین با قالب انسانی ظاهر می شود. این شخصیت برای ادامه حیات از راه سیاره ها تغذیه می کند.در کنار طیف گسترده ای از قدرت های پیچیده، گالاکتوس حجم بزرگی از قدرت های بی نظیر را به نمایش گذاشته که فراتر از قدرت های هالک است. او به حدی قوی است که سیاره ها حکم توپ های کوچک را برای او دارند. گالاکتوس پیش از این هالک را در دست گرفته بود و هیولای سبز مارول هیچ راه فراری نداشت. تنها یک حرکت دست گالاکتوس کافی است تا شخصیت هایی نظیر ثور و موج سوار نقره ای به مایل ها آن طرف تر پرتاب شوند. همچنین دست زدن او چنان شوک عظیمی ایجاد می کند که شخصیت های بتا ری بیل و استارداست از هوش رفته اند. هالک به هیچ عنوان قابل مقایسه با گالاکتوس نیست.تایرانت / tyranttyrant (تایرانت)تایرانت میلیارد ها سال قبل توسط گالاکتوس خلق شد. این شخصیت قدرت هایی در حد و اندازه های گالاکتوس دارد و به منظور نبرد در کنار او خلق شده است. نهایتا تایرانت بر ضد گالاکتوس قیام کرده و از انجایی که برابری قدرت هایش با خالق ثابت شده، عملا تهدید بزرگی برای او محسوب می شود. تایرانت نه تنها از مبارزه فیزیکی با گالاکتوس جان سالم بدر برده است، بلکه با یک مشت شخصیت های ترا ، بتا ری بیل، گلادیاتور و جینیس - ول ملقب به لگسی را ش ت داده است. بدون شک هالک از پس انجام چنین کار هایی بر نمی آید.اودین / odinodin (اودین)برای اینکه متوجه شوید اودین تا چه اندازه از هالک قوی تر است، لازم است حقایق واضحی را بررسی کنیم. هالک معمولا در مواجهه با ثور از روش های مستقیم و فیزیکی استفاده می کند. اما پدر ثور یعنی اودین از هر نظر از فرزندش قوی تر است. اودین یک اسکای فادر است، این بدان معنا است که او بر جمع کثیری از خدایان ی می کند و به راحتی می تواند هالک را از بین ببرد.علاوه بر داشتن قدرت های مرموز و مبهم، اودین از نظر قدرت فیزیکی بسیار با هالک تفاوت دارد و سابقا با سر چنان ضربه ای به گالاکتوس زده که به بیهوش شدن هر دو منجر شده است. اودین می تواند با یک ضربه شمشیرش کوه ها را دو نیم تقسیم کند. نبرد او با ست به نابودی برخی از ک شان ها منجر شده است. اودین قدرت مند ترین اسکای فادر کمپانی مارول است، در نتیجه هالک عملا شانسی در برابر او ندارد.زئوس / zeuszeus (زئوس)به مانند اودین، زئوس نیز یک اسکای فادر است. با این وجود که زئوس سطح مشابهی از قدرت و توانایی را در مقایسه با اودین به نمایش نگذاشته است، اما معمولا هم رده با او معرفی می شود که در این صورت بر تری زئوس نسبت به هالک به اثبات می رسد. یکی از دیگر از مدارک قدرت بیشتر زئوس در مقایسه با هالک، ش ت غول سبز در نبردی با خدای یونانی است. در سال ۲۰۱۱ و در شماره ششصد و بیست و دوم مجموعه کمیک the incredible hulks نبرد بین هالک و زئوس به نمایش گذاشته شد. زئوس با دو ضربه چنان صدمه سنگینی به هالک وارد کرد که درمان صدمه ناشی از آن ها سه روز به طول انجامید. از دیگر نشانه های قدرت زئوس می توان به پرتاب کوه اتنا و ش ت دادن نامور و هرکول اشاره کرد.
سنتری / ووید / sentry / the voidsentry / the void (سنتری / ووید)سنتری و ووید در واقع یک شخصیت هستند. ووید نیمه تاریک سنتری است که به واسطه عدم کنترل قدرت عظیم وی آزاد می شود. هالک با هر دوی آن ها مبارزه کرده و ووید تقریبا او را نابود کرده است. تعداد مبارزات هالک با سنتری تقریبا برابر با ووید است. به دلیل مشکلات متعدد در نگارش کمیک ها، این تصور به وجود آمده که ش ت دادن سنتری بسیار آسان تر از ووید است. با این حال در تاریخ مارول تعداد پیروزی های سنتری بیشتر از هالک بوده است.یکی از بد نام ترین مبارزات بی نتیجه سنتری و هالک در کمیک world war hulk محصول سال ۲۰۰۷ به نمایش گذاشته می شود. در این مبارزه نه تنها سنتری قدرت های بی شماری را که با استفاده از آن ها می تواند به سرعت هالک را ش ت دهد، فراموش می کند، بلکه توسط نویسندگان قدرت او بسیار کاهش پیدا کرده است. سنتری می تواند با یک دست جلوی تبر ترا را بگیرد، آرس، خدای جنگ را به دو نیم تقسیم کند و با گالاکتوس مبارزه کند. تمامی این موارد نشان دهنده قدرت بیشتر او نسبت به هالک هستند. همچنین در سومین شماره از سری دوم مجموعه کمیک های sentry محصول سال ۲۰۰۶، ووید در نبرد با هالک تمامی استخوان های او را ش ته است.فیوری / the furythe fury (فیوری)علی رغم مبهم بودن و حضور انگشت شمار در کمیک های کمپانی مارول، فیوری توانسته است خود را به عنوان یکی از قوی ترین شخصیت ها به اثبات برساند. فیوری در واقع یک اندروید است که توسط آلن مور و آلن دیویس خلق و برای اولین بار در سیصد و هشتاد و هفتمین شماره مجموعه کمیک marvel super-heroes، منتشر شده در سال ۱۹۸۲، معرفی شد. او در دنیای موازی earth-238 توسط جیم جسپر، از ضد قهرمانان دنیای مارول که توانایی تغییر واقعیت را دارد، با هدف از بین بردن تمامی قهرمانان ساخته شد. فیوری توانست در طی دو سال به این هدف دست یابد که این بدان معنا است که وی توانسته هالک حاضر در دنیای earth-238 را با موفقیت ش ت دهد.فیوری چنان بر نامه ریزی شده است که از تمامی ابر قهرمانان قوی تر و وفق پذیر تر باشد. مشت های او بی نهایت قدر تمند و سهمگین هستند. در یکی از کمیک ها او مشتی به کاپیتان بریتانیا می زند که باعث می شود در طول یک صفحه و نیم از کتاب پرواز او به نمایش در بیاید (فاصله میان محل ضربه و سقوط کاپیتان بریتانیا بسیار زیاد است). فیوری تقریبا در برابر هر گونه حمله از جمله انحراف واقعیت ایمن است و می تواند به راحتی هالک را نابود کند. زمانی که خالق او یکی از قوی ترین شخصیت های مارول است، وجود چنین ویژگی های دور از انتظار نیست.تانوس / thanosthanos (تانوس)تانوس یکی از مشهور ترین و بر ترین شخصیت های منفی جهان مارول است که این روز ها به واسطه حضور در جهان سینمایی مارول ( های the avengers ،guardians of the galaxy ،avengers: age of ultron و avengers: infinity war) مخاطبین بیشتری با او آشنا هستند. تانوس قدرت های بی شماری از جمله تلپاتی، تلکینسیس و سفر در زمان دارد که از آن ها در کنار دانشش در زمینه های مختلف و ایتم هایی مانند دستکش بی نهایت، قلب جهان و مکعب های ک شانی استفاده می کند. اگر تمام این موارد را کنار بگذاریم، باز هم تانوس از نظر فیزیکی چنان قدر تمند است که هالک شانس مقاومت در برابر او را ندارد.تانوس در طی حضورش در کمیک ها تلاش می کند که از مقابله با هالک دوری کند، به این دلیل که به اعتقاد وی هالک چیزی جز یک مزاحم نیست. هر زمان که نبردی بین این دو رخ می دهد، تانوس به راحتی هالک را ش ت می دهد. یکی از ضربه های محبوب تانوس سیلی زدن است که هالک نیز تجربه آن را داشته است. تانوس با چند ضربه موج سوار نقره ای را ش ت داده، در تمام طول مسیر زحل تا زمین به captain mar-vell مشت زده، تمام اعضای اونجرز را نابوده کرده، شخصیت هایی مانند thing را با یک ضربه ش ت داده و تایرانت را به راحتی از بین برده است.سرتور / surtursurtur (سرتور)سرتور ی از جهانی در بعد اضافی به نام موسپل هایم است. این جهان که یکی از دنیا های نه گانه بوده، به قلمرو آتش معروف است و سرتور بر آن حکمرانی می کند. او در اغلب موارد از نبرد فیزیکی دوری می کند، به همین دلیل موقعیت هایی که قدرت او به نمایش در می آید کم تعداد هستند. اما در نبرد های انگشت شمارش چنان قدرتی از خود نشان داده است که با اطمینان می توان گفت هالک هیچ شانسی در برابر او ندارد.سر تور با خانواده اودین تاریخچه دیرینه ای دارد و حتی با اودین وارد جنگ شده است. با یک ضربه شمشیر او پل رنگین کمان نابود شده، اهرام را به عنوان سلاح پرتاب کرده، با یک ضربه شخصیت هایی مانند ثور را ش ت داده و با یک حرکت دم توانسته است ساختمان بزرگی را که هرکول و لیر به سمت او پرتاب کرده بودند، نابود کند. علاقه مندان می توانند در thor: ragnarok شاهد اولین تجربه لایو اکشن سرتور باشند. اگر این به کمیک ها وفا دار باشد مطمئنا نبرد سرتور و هالک به ش ت هالک منجر خواهد شد.دیسترویر / destroyerdestroyer (دیسترویر)دیسترویر زرهی جادویی است که توسط استن لی و جک کربی خلق شده و دشمنی دیرینه ای با ثور دارد. معرفی این شخصیت به سال ۱۹۶۵ و شماره صد و هجدهم مجموعه کمیک journey into mystery باز می گردد. دیسترویر به وسیله جادو و جذب حیات دیگران، زنده می شود. او در اغلب کمیک ها قدرتی را به نمایش می گذارد که فر اتر از هالک است. دیسترویر از ف تقویت شده ای ساخته شده که مقاومت بیشتری نسبت به اورو (ف ی که چکش ثور یعنی میولنیر با استفاده از آن ساخته شده است) دارد. این زره دارای بخشی از قدرت تمامی اسکای فادر ها است که نتیجه این امر قدرت بی نهایت او است.دیسترویر می تواند با یک دستش میولنیر را بلند کند و حتی با استفاده از آن ثور را ش ت دهد. در یکی از کمیک ها او چنان ضربه ای به ثور می زند که تمام شهر نیو یورک تکان می خورد. حتی شخصیت هایی مانند هرکول و هیمدال نیز تهدیدی برای او نیستند. در یک نبرد رو در رو با هالک، دیسترویر به راحتی او را ش ت داده و دنده هایش را د می کند.منگوگ / mangogmangog (منگوگ)منگوگ مجموع نفرت میلیار د ها میلیارد تن از نژادی فضایی است که پس از یورش آن ها به ازگارد توسط اودین، حکمران ازگارد خنثی شد. پس از ش ت و نابودی تمامی این موجودات، مگنوگ که فوق العاده قدر تمند است، به عنوان آ ین عضو باقی مانده، تنفر آن ها از ازگارد را به ارث می برد. نه تنها صدمه زدن به منگوگ تقریبا غیر ممکن بوده، بلکه قدرت او غیر قابل تصور است.معمولا منگوگ از نظر قدرت مشابه اولیک ترسیم می شود. اما زمانی که اولیک بدون توجه به اخطار ها منگوگ را از زندان فراری می دهد، اولیک به راحتی از او ش ت می خورد. در کار نامه منگوگ ش ت شخصیت های قدر تمندی از جمله موج سوار نقره ای، اعضای گروه اونجرز و ثور مشاهده می شود. چرخاندن میولنیر و از بین بردن سربازان ازگارد برای او مثل آب خوردن هستند. نفرت و خشم، محرک های اصلی منگوگ هستند که قدرت بی نظیری به او اعطا می کنند. قدرتی که فراتر از خشم هالک است. اگر نبردی بین منگوگ و هالک انجام شود، بدون شک بخت با هالک یار نخواهد بود.آپوکالیپس / apocalypseapocalypse (آپوکالیپس)ان صباح نور ملقب به آپوکالیپس یکی از نخستین جهش یافته ها در جهان مارول است. او دارای طیف گسترده ای از قدرت ها چه ذهنی و چه فیزیکی است. آپوکالیپس دارای توانا یی های فراانسانی بوده که با تکنولوژی آسمانی آن ها را بهبود بخشیده است. او به عنوان یک نا میرا کنترل کاملی روی مولکول های بدنش دارد و می تواند فرم خود را تغییر دهد. این شخصیت در زمینه هایی از جمله فیزیک، بیولوژی و ی مهارت داشته و دارای توانایی هایی مانند زود درمانی و واسط مغز و رایانه است.در نبرد آپوکالیپس با هالک، بدون شک پیروز میدان جهش یافته مصری خواهد بود. طرز رفتار آپوکالیپس با هالک به مانند ک ن است و به او می گوید که دست از مقاومت بر دارد زیرا هیچ شانسی برای پیروزی ندارد. اگر کلام در هالک افاقه نکرد، آپوکالیپس او را به زانو در می آورد. هالک تنها دشمن آپوکالیپس نبوده و شخصیت های مختلفی تجربه ضربات سهمگین او را داشته اند. در دو موقعیت او چنان ضربه هایی به ثور وارد می کند که در یکی قاعدتا باید سر از تنش جدا می شد و در دیگری به مایل ها دور تر پرتاب می شود. با استفاده از تکنولوژی آسمانی، آپوکالیپس می تواند قدرت های فیزیکی اش را افزایش دهد که مسلما با توجه به قدرت ذاتی او خبر خوشی برای ابر قهرمانان نیست.موج سوار نقره ای / silver surfersilver surfer (موج سوار نقره ای)موج سوار نقره ای شخصیتی فوق العاده قدر تمند است که نیرویش را از قدرت کیهانی متعلق به گالاکتوس گرفته و علاوه بر قدرت فیزیکی ،دارای طیف گسترده ای از توانایی های عجیب و غریب از جمله حرکت با سرعت نور و سفر در زمان است. به دلیل اندازه کوچک او در مقایسه با دیگر شخصیت ها، بسیاری قدرت فیزیکی بر تر او نسبت به هالک را باور ندارند که مطمئنا اشتباه است.موج سوار نقره ای بار ها با هالک وارد نبرد شده است که در اغلب آن ها موج سوار نقره ای به دلیل توانایی در استفاده از انرژی پیروز میدان بوده است. او می تواند با استفاده از انرژی اش سیاره ها را از بین ببرد یا سیاه چاله را ایجاد کند. در نبرد هایی که تنها روی قدرت فیزیکی تمرکز دارد، باز هم موج سوار نقره ای برنده است. هالک قدرتش را از خشم و تشعشعات گاما به دست می آورد، اما در مقابل موج سوار نقره ای از نیروی کیهانی استفاده می کند که بسیار قوی تر از نیروی هالک است. همچنین به واسطه سرعت بسیار زیاد، هالک عملا نمی تواند صدمه ای به موج سوار نقره ای وارد کند.گلادیاتور / gladiatorgladiator (گلادیاتور)گلادیاتور عضوی از نژاد استرونیا و رئیس گارد سلطنتی امپراطوری shi'ar بوده است. گلادیاتور تمامی قدرت های من را در اختیار دارد با این تفاوت که توا نایی های او بالاتر از ابر قهرمان کمپانی دی سی بوده و به روش های خشن تری از آن ها بهره می برد. شباهت بین گلادیاتور و من تنها به قدرت ها ختم نمی شود زیرا نام گلادیاتور در واقع کالارک بوده که بسیار به کال - ال و کلارک کنت شبیه است. با توجه به قدرت های گلادیاتور می توان چنین نتیجه گرفت که او از هالک بر تر است.واندر من ضربات مهلکی را از گلادیاتور دریافت کرده است؛ ضربه او نزدیک بود سر واندر من را جدا کند و در نبردی دیگر با یک مشت او را از سطح یک سیاره به هسته رسانده بود. با این وجود که گلادیاتور لایق در دست گرفتن مولینیر نیست، اما قادر به استفاده از آن است. به واسطه سرعت فوق العاده بالای گلادیاتور، ضربات او چندین برابر نیروی بیشتر وارد می کند و با استفاده از دیگر قدرت هایش می تواند به راحتی هالک را ش ت دهد. علی رغم پتانسیل بالای این شخصیت، تا کنون در هیچ ی استفاده نشده که دلیل آن قدرت فوق العاده گلادیاتور است.کاپیتان یونیورس / captain universecaptain universe (کاپیتان یونیورس)کاپیتان یونیورس در واقع یک شخص واحد نیست، بله او نمود فیزیکی نیرویی در بعد اضافی به نام uni-power است که در موقعیت های خطر ناک بدن یک شخص را تسخیر و او را به کاپیتان یونیورس تبدیل می کند. به منظور محافظت از اترنیتی و تعادل ک شان، شخص تسخیر شده قدرت بسیاری در یافت کرده و در کنار پرواز توانایی های متعددی از جمله uni-vision (دید میکروسکوپی، اشعه ای و تلسکوپی) و تلکینسیس به دست می آورد. اگر uni-power ابر قهرمانی را تخسیر کند، قدرت ها و توانایی هایش چندین برابر می شود.در طول تاریخ uni-power با افراد مختلفی ترکیب شده و قدرت بسیاری به آن ها اعطا کرده است. زمانی که این نیرو مرد عنکبوتی را تسخیر کرده بود، او با یک مشت هالک را به سمت ماه فرستاده و بار ها در نبرد با وی پیروز شده است. شخصیت گلادیاتور در نبرد از سو استورم تسخیر شده ش ت خورده است. این در حالی است که گلادیاتور می تواند از انفجاری که نیمی از منظومه شمسی را نابود می کند، جان سالم به در ببرد.برای اثبات عدم وم ابر قهرمان بودن میزبان uni-power می توان به زمانی اشاره کنیم که او یک فرد عادی را تسخیر کرد. در یکی از کمیک ها، این نیرو شخصی به نام ویلیام نوین را که به دلیل حمله جوگرنات به ساختمان محل کارش، شغلش را از دست داده بود، به عنوان میزبان بر گزید. ویلیام نوین توانست جوگرنات را در حالی ش ت دهد که او معمولا از چنین حملاتی آسیب ندیده و ضربات هالک برای او بی اثر بوده اند.رد هالک / red hulkٰred hulk (رد هالک)در سال ۲۰۰۸ نسخه ای قرمز رنگ از هالک به نام رد هالک معرفی شد. هیچ از هویت واقعی این شخصیت اطلاعی نداشت تا اینکه بعد ها مشخص شد که وی در واقع ژنرال تاندربولت راس است. هدف او از تبدیل خودش به رد هالک کمک به a.i.m و intelligencia در جهت نابودی هالک است. در حالی که با افزایش خشم قدرت هالک بیشتر می شود، با خشمگین شدن رد هالک دمای او افزایش می یابد. بدون تصور می کنید که این توانایی چگونه می تواند به پیروزی رد هالک ختم شود. پاسخ این سوال در جای دیگری نهفته است. رد هالک در کنار قدرت بیشتر نسبت به هالک، دارای توانایی است که به ش ت ناپذیر بودن او ختم می شود.رد هالک می تواند انواع مختلفی از انرژی ها را جذب کند که نتیجه آن قوی تر شدن خودش و تضعیف دشمنانش است. یکی از انرژی هایی که او قادر به جذب آن است، پر تو های گاما است. رد هالک می تواند در نبرد با هالک او را عصبانی کند تا بتواند انرژی بیشتری از هالک جذب کرده و نتیجتا او ضعیف تر شود. به دلیل داستان نویسی ضعیف و عدم توجه نویسندگان، تا کنون این شرایط در کمیک ها به نمایش در نیامده است. رد هالک لیست بلندی از دستاورد ها دارد که از بین آن ها می توان نابودی یک ستاره دنباله دار، مقاومت در برابر سیاه چاله، ضربه سهمگین به a-bomb و ایجاد ز له، صدمه زدن به شخصیت های قدر تمند uatu و omegex و ش ت تیمی از مردان ای با حضور افرادی از جمله مگنیتو، فینی فورس را بر شمرد.آیا شخصیت های دیگری را که قدرتی به مراتب بیشتر از هالک دارند، می شناسید؟ نظرات خود را با ما در زومجی در میان بگذارید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ،برگزاری هجدهمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای با حضور رئیس ایران در "چینگ دایو" چین فرصت مناسبی را برای اعضای این سازمان بخصوص چین و روسیه فراهم کرد تا در مورد مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی ضمن اعلام دیدگاههای خود ،موضع مشترکی را اتخاذ کنند. مبارزه با تروریسم ،مبارزه با و جرایم سازمان یافته ،همکاری برای مقابله با تجزیه طلبی و افراط گرایی از مهمترین موضوعات بحث سران سازمان همکاری شانگهای در "چینگ دایو" اعلام شده است .
.در این شرایط این سازمان به عنوان یک تشکل بین تی منطقه ای می تواند برای نظم بخشی و حمایت از ناهنجارهای بین المللی وارد عمل شود .چین و روسیه به عنوان دو عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل مهمترین کشورهای عضو سازمان شانگهای هستند که بدون تردید موضع گیری آنها در مورد مسایل مرتبط با تحولات منطقه ای و جهانی کارساز خواهد بود .
سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 با حضور کشورهای روسیه ،چین ،قزاقستان ،قرقیزستان ،تاجی تان و ازب تان با هدف توسعه همه جانبه روابط امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی تشکیل شد .اما حمله به افغانستان و این کشور به همراه توسعه نفوذ سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو تا مرزهای روسیه و چین باعث شد تا سازمان همکاری شانگهای ،همکاری های امنیتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد .برخی از محافل این ذهنیت را که ممکن است روسیه وچین به دنبال تشکیل ی واحد همچون سازمان ناتو در درون سازمان شانگهای باشند رد نمی کنند.هر چند در این مقطع روسیه و چین تمایلی برای برانگیختن واکنش و کشورهای اروپایی در مورد جبهه گیری های نظامی ندارند.را ارهای تقویت پیمان شانگهای
با این حال ،سازمان همکاری شانگهای گسترش حوزه جغرافیایی این سازمان را دنبال می کند و در اولین مرحله هند و پا تان به عنوان دو عضو رسمی پذیرفته شدند و ایران ،افغانستان ،مغولستان و بلاروس هم به عنوان اعضای ناظر سازمان شانگهای محسوب می شوند .این سازمان با توجه به اینکه چهل درصد جمعیت جهان ،یک سوم تولید ناخالص داخلی جهانی و هشتاد درصد از منطقه قلمرو اورآسیا را در اختیار دارد بالقوه از از ظرفیت بلایی برای تبدیل شدن به سازمانی مهم و موثر در تحولات بین المللی برخوردار است .
از دیدگاه ناظران ،سازمان شانگهای زمانی می تواند این خواسته خود را محقق کند که موجودیت خود را از طرق زیر به عنوان یک گروه تاثیر گذار به اثبات برساند :1-کشورهای مهم و تاثیر گذار شانگهای یعنی چین و روسیه محافظه کاری را کنار گذاشته و در جهت حمایت از قوانین و پادمانهای بین المللی وارد عرصه شوند.
مسکو و پکن به خوبی می دانند که ت به راحتی قوانین بین المللی را نقض می کند و موجب بروز ناهنجاری های بین المللی می شود .
از اینرو چین و روسیه می توانند با اتخاذ موضعی هماهنگ و همراه داشتن حمایت سازمان همکاری شانگهای مانع از زیاده خواهی های شوند 2-چین و روسیه به رغم اینکه از اعضای مهم و موثر سازمان همکاری شانگهای هستند اما در مورد نحوه برخورد با غرب بخصوص اختلاف نظر دارند و باید با نزدیک دیدگاههای خود به هم موضعی محکم در برابر امریکا بگیرند .3-اگر چه روسیه وچین با قرار دادن موضوع حمایت از مرتبط با بحث هسته ای ایران تلاش کرده اند که نشان دهند سازمان همکاری شانگهای به عنوان تشکل غیر غربی از حمایت می کند اما برخی محافل در پکن و مسکو آنرا حرکتی نمادین می دانند .این بدان معنا است که مسکو و پکن باید برای دفاع از سند بین المللی که خود نیز پای آنرا امضا کرده اند اقدامات قاطع تری را انجام دهند .4-در شرایطی که به دلیل سیاستهای یک جانبه گرایانه دونالد ترامپ رئیس جمهوری میان این کشور و اتحادیه اروپا به گونه ی فاصله ایجاد شده است چین و روسیه می توانند با اتکا به سازمان همکاری شانگهای موقعیت خود را در صحنه بین المللی تقویت نمایند .تحقق این امر نیز نیازمند موضع محکم و قاطع چین و روسیه در برابر زیادی خواهی های و همراه هند و سایر اعضای سازمان شانگهای با این موضع خود است5-البته با توجه به تحریمهای کشورهای غربی بر ضد روسیه پس از مسایل مرتبط با اوکران و کریمه مسکو بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای سازمان همکاری شانگهای از موضع مسکو دلخوش کرده است تابتواند ضمن بی اثر تحریمهای غرب ،موقعیت خود را در برابر قوی و تثبیت شده نشان دهد .6- چنانچه روسیه بخواهد از سازمان همکاری شانگهای به عنوان تشکلی قدرتمند و تاثیر گذار استفاده کند نیازمند ایفای نقشی مهم و موثر به عنوان عضو دایم شورای امنیت در حمایت از خواسته ها و نیازهای اعضای شانگهای نیز است .7-از اینرو بسیاری از محافل براین اعتقادند که مرتبط با مساله هسته ای ایران آزمون مهمی برای چین و روسیه است که تا چه میزان می توانند از امضای خود در پای این سند بین المللی حمایت نمایند .اگر چه دونالد ترامپ رئیس جمهوری وج این کشور از را اعلام کرد اما چند کشور دیگر عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل آنرا امضا کرده اند که تبدیل به یک سند مهم معتبر بین المللی شده است .بنابراین صرف حمایتهای نمادین از نمی تواند به سازمان همکاری شانگهای و موضع چین و روسیه اعتباربخشی کند .بلکه نیازمند همکاری و حمایت جدی و همه جانبه مسکو و پکن از است .
این موضع از آن جهت مهم است که موضع چین همواره انعطاف در برابر حتی در ارتباط با مسایل خود است و تا رسیدن به موقعیتی که چین را به یک قدرت مهم بین المللی تبدیل کند ت پکن هیچ تمایلی برای رویارو شدن با و کشورهای اروپایی را ندارد .همین موضوع به عنوان نقطه ضعف سازمان همکاری شانگهای محسوب می شود .8-اکنون یکی از نگرانیهای مهم چین و روسیه، ترانزیت تروریسم و افراط گرایی از افغانستان به سمت آسیای مرکزی و تا مرزهای چین است .پکن و مسکو ادامه حضور نظامی و ناتو در افغانستان را دردسر آفرین می دانند و براین اعتقادند که با مدیریت بحران و کشاندن بحران به مناطق شمالی افغانستان درصدد ترانزیت تروریسم و خشونت گرایی به فراسوی مرزهای افغانستان و تا آسیای مرکزی و قفقاز است .بنابراین کشوری همچون تاجی تان که نگران گسیل تروریستهای از مرز افغانستان به سمت آن کشور و سازماندهی در دره فرغانه است انتظار دارد سازمان همکاری شانگهای برای تامین امنیت مرزهای مشترک با افغانستان و جلوگیری از نفوذ هر گونه ترورسم و خشونت گرایی به حوزه کشورهای آسیای مرکزی به طور جدی اقدام کند .9- تردیدی نیست عضویت دایم هند و پا تان در سازمان همکاری شانگهای تاثیر مهمی دراثر بخشی این سازمان در مسایل مهم منطقه ای و بین المللی دارد .هر چند دو کشور در مورد مسایل مختلف از جمله مالکیت کشمیر اختلاف دارند اما به هر حال در سازمان شانگهای باید در چارچوب قوانین و انتظارات این سازمان عمل کنند که در این صورت پهنه وسیعی از جغرافیای و اقتصادی و ژئو استراتژیک را این سازمان شامل می شود که در اثر بخشی بین المللی آن بسیار موثر است .10- ایران از ده سال پیش به عنوان عضو ناظر درسازمان همکاری شانگهای حضور دارد و این در حالی است که به دلیل موقعیت راهبردی ایران در منطقه و در اختیار داشتن منابع انرژی ،عضویت دایم ایران در این سازمان می تواند بیش از پیش به تقویت جایگاه منطقه ای و بین المللی سازمان همکاری شانگهای کمک کند .11- در حال حاضر افغانستان و مسایل امنیتی مرتبط با آن همچون تولید و قاچاق آن به بازارهای منطقه از جمله روسیه و فعالیت گروههای تروریستی مختلف که به گفته مقامات افغانستان بالغ بر بیست گروه هستند مهمترین چالش مشترک اعضای شانگهای محسوب می شود. از سوی دیگر حضور آباد در آن سازمان فرصت مناسبی است تا با همکاری با کابل گام مهمی را برای مهار و تروریسم در افغانستان بردارند .12-در بخش اقتصادی نیز سازمان همکاری شانگهای با بیش از سه میلیارد نفر جمعیت بزرگترین تشکل جهانی محسوب میشود .به عنوان مثال چین و هندوستان با حدود دو نیم میلیارد نفر جمعیت بازار بسیار جذ برای اعضای سازمان همکاری شانگهای محسوب می شود . اما موفقیت در مورد همکاری های اقتصادی این سازمان نیز نیازمند سرمایه گذاری های همه جانبه کشورهای مهم اقتصادی شانگهای است .چین از این ظرفیت برخورداراست که بتواند در بخش تجاری و سرمایه گذاری نیز ورود کند .این در حالی است که چنین وضعیتی قابل تصور نیست .
با این حال چین با ارائه طرح یک کمربند –یک جاده یا همان جاده ابریشم نوین درصد پیوند تجاری و ترانزیتی میان کشورهای مختلف بخصوص در مسیر این جاده است .موضوعی که با توجه به طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری چین در منطقه می تواند چنین روندی را تسیهل کند .
در هر حال ،بروز اختلافات میان و کشورهای اروپایی فرصت مناسبی را برای سازمان همکاری شانگهای فراهم کرده است تا با تقویت همکاری ها میان اعضا، موقعیت خود را در صحنه جهانی بیش از پیش تقویت کند.
حضور اصلی و دایمی کشورهایی که از موقعیت راهبردی و ژئواستراتژیک در منطقه برخوردارند بیش از پیش می تواند به اهمیت سازمان شانگهای بیافزاید .
======================================
نویسنده : مجید وقاری - کارشناس سیاست در آسیا.
.
به گزارش ایرنا، 'نورسلطان نظربایف' رئیس جمهوری قزاقستان به عنوان کشور میزبان، امروز در سخنرانی افتتاحیه اجلاس یاد شده، ورود پا تان و هند را به جمع اعضای اصلی سازمان همکاری شانگهای تبریک و خوش آمد گفت.
'محمد نواز شریف' نخست پا تان ضمن حضور در اجلاس آستانه، به دنبال تلاش برای تثبت جایگاه جدید کشورش به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای است.
پا تان از سال 2005 تا امروز عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای بود.
همزمان با پذیرفته شدن پا تان به عنوان عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای، هند نیز از عضو ناظر به عضو اصلی ارتقا یافت و همزمان شدن ارتقای هند و پا تان از جایگاه عضو ناظر به عضو اصلی این سازمان، باعث خواهد شد دو کشور همسایه اما ناسازگار، تلاش های فراوانی برای پیشی گرفتن از یکدیگر در عرصه فعالیت های سازمان همکاری شانگهای انجام دهند هرچند رقابت با هند به عنوان یکی از قدرت ها و اقتصادهای مطرح جهان، کار آسانی برای پا تان نخواهد بود.
پا تان در تیرماه سال گذشته در شانزدهمین اجلاس سران شانگهای که در درتاشکند پایتخت ازب تان برگزار شد، با امضای تعهدنامه ای، روند نهایی شدن عضویت خود در سازمان همکاری شانگهای را به عنوان یکی از اعضای اصلی این سازمان قدرتمند امنیتی واقتصادی آغاز کرد و از این پس از امتیازهای عضویت دائم در این سازمان بهره مند خواهد بود.** پا تان و فرصت های 'بالقوه' عضویت در سازمان همکاری شانگهای
جدا از امتیازهای اقتصادی وامنیتی، عضویت دائم پا تان در سازمان همکاری شانگهای در شرایط کنونی که برخی قدرتمندترین رقبای منطقه ای این کشور تلاش می کنند آن را درانزوای دیپلماتیک قرار دهند، از اهمیتی فوق العاده حیاتی برای پا تان برخوردار است و می تواند راهی برای رهایی آباد از این شرایط سخت باشد.
عضویت دائم پا تان در سازمانی که قدرت های بزرگی نظیر روسیه و چین در آن حضور دارند، بطور بالقوه می تواند باعث شود تا خلاء ناشی از شکاف عمیق ایجاد شده در روابط پا تان و تا حدودی جبران شود اما به فعل تبدیل شدن این امکان بالقوه، به هنر تمردان و سیاستمداران پا تان برای بهره برداری از این شرایط جدید بستگی دارد.
ناظران و تحلیل گران پا تانی و حتی عالی ترین مقام های دیپلماتیک این کشور اذعان دارند که روابط آباد-واشنگتن به ویژه در سال های پایانی ت باراک اوباما بنا به دلایل مختلف و به خصوص به دلیل نزدیک شدن به هند، دچار تنش و فاصله شده است.
پا تان هرچند تلاش می کند به رغم تمام تنش ها و فاصله های ایجاد شدن در روابطش با ، این روابط راهبردی را از گرداب تنش های اخیر نجات دهد، همزمان با این تلاش ها، می کوشد تا روابط خود را با ابرقدرت های شرق تقویت کند و جایی برای تکیه در روزهای سخت داشته باشد.
پا تان اگرچه توانسته امتیاز عضویت در سازمان همکاری شانگهای را بدست آورد، ولی مادامی که این کشور نتواند انبوه اختلافات خود با همسایگانی چون هند و افغانستان را حل کند و فضای اعتماد متقابل باهمسایگان برقرار کند، عملا نخواهد توانست بهره کافی را امکانات امنیتی و اقتصادی شانگهای ببرد به ویژه اینکه هند به عنوان قدرت بزرگ منطقه ای و سرسخت ترین رقیب پا تان، پا به پای آباد در مسیر عضویت دائم سازمان همکای شانگهای گام برداشته است.** دستاوردهای عضویت در سازمان همکاری شانگهای برای پا تان
بطور کلی، می توان عضویت دائم پا تان در سازمان یادشده را فراهم کننده پنج امتیاز برای این کشور دانست.
نخست اینکه، عضویت دائم در این سازمان، سکوی پرتاب پا تان به سمت روابط نزدیک با روسیه، چین و دیگر اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.
دوم، این عضویت باعث می شود تا پا تان گام های بیشتری به سمت توسعه، صلح و ثبات بردارد و احتمالا زمینه های خوبی برای مبارزه با ناهنجاری هایی نظیر تروریسم، فرقه گرایی و افراط گرایی در این کشور ایجاد شود.
سوم، عضویت دائم پا تان در سازمان همکاری شانگهای، دروازه ای برای همکاری ها و روابط اقتصادی پا تان با کشورهای آسیای میانه به ویژه در حوزه انرژی و حمل ونقل باز می کند.
چهام، عضویت دائم پا تان در سازمان همکاری شانگهای این امکان را فراهم می کند که این کشور به مزایا و تسهیلات بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای دسترسی پیدا کند و دست این کشور برای بهره برداری های آینده از طرح راهروی اقتصادی چین-پا تان بازتر شود.
پنجم، عضویت در سازماه همکاری شانگهای باعث می شود تا قدرت چانه زنی پا تان به ویژه در خصوص مسائل منطقه ای افزایش یابد.
اما اینکه پا تان تا چه حد می تواند هنر استفاده حداکثری از این امتیاز ها را داشته باشد، این موضوع به هنر استفاده از فرصت ها، هنر دیپلماسی و چانه زنی تمردان آباد بستگی دارد؛ هنری که در چهار سال اخیر ت نواز شریف و در شرایط مختلف در بوته آزمایش قرار گرفته و تاکنون نمره چندان قابل قبولی نگرفته است.
اما به رغم تمام این مزایا، به نظر می رسد پا تان با عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای هم نتواند با خیالی آسوده از این مزایا بهره مند شود زیرا همزمان با پا تان، اصلی ترین رقیب این کشور یعند هند نیز همزمان عضویت دائم این سازمان را دریافت کرده است و فضای رقابتی شدید بین دو کشور در سازمان شانگهای ایجاد خواهد شد.
آباد که همواره هند را به تلاش برای ضربه زدن به پا تان از راه های گوناگون متهم می کند، با این ذهنیت به سمت تکیه زدن برکرسی اعضای دائم سازمان همکاری شانگهای قدم برمی دارد که حتی در شرایط جدی هم باید نگران موضوعی باشد که آباد آن را ل های ضدپا تانی هند می نامد.
اکنون عضویت دائم سازمان همکاری شانگهای با فرصت ها و امتیاز های بالقوه برابر برای پا تان و هند فراهم شده و اگرچه هر دو کشور اکنون عضو یک سازمان هستند و بطور طبیعی باید مسیر تعامل را برای محقق اه سازمان و جمعی تمام کشورهای عضو طی کنند، اما بدون تردید فضای رقابتی و نه چندان رفاقتی این دو کشور در خارج از مجموعه سازمان همکاری شانگهای، نحوه تعامل آن ها در این سازمان را نیز تحت الشعاع قرار خواهد و پا تان و هند را باید 'اعضای متفاوت' در سازمان همکاری شانگهای دانست.
سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان تی است که برای همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال 2001 توسط ان چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجی تان و ازب تان پایه گذاری شد. نقش اصلی و تعیین کننده در سازمان شانگهای را دو کشور چین و روسیه تشکیل می دهند.
سازمان همکاری شانگهای در حقیقت ترکیب جدید 'سازمان شانگهای 5' است که در سال 1996 تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازب تان به 'سازمان همکاری شانگهای' تغییر داده شد.
هم اکنون کشورهای چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجی تان، پا تان و هند ازب تان اعضای اصلی این سازمان هستند.
کشورهای ایران، مغولستان و افغانستان هم از اعضای ناظر هستند.
آساق**1723- انتشار دهنده: محمدرضا منافی
انتهای پیام /*
ارتباط با سردبیر: [email protected]
تماس بی واسطه با مسئولین
توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران از دیرباز مدنظر سیاست گذاران بوده و آ ین خبرها حاکی از آن است که لایحه ایجاد هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید در اردیبهشت ماه برای تصویب در صحن علنی مجلس شورای ی مطرح می شود. چهاردهم تیرماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس جمهوری، لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی را طی تشریفات قانونی به مجلس شورای ی برد. ۵۵آنلاین :پس از آن نیز ت یک لایحه جدید درباره ایجاد منطقه آزاد قصر شیرین را به مجلس شورای ی برد تا ایجاد این هشت منطقه آزاد جدید در دستور کار مجلس شورای ی قرار بگیرد. براساس این لایحه به ت اجازه داده می شود در استان های گلستان (اینچه برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه، مریوان)، هرمزگان (جاسک) و بوشهر (بوشهر)، منطقه آزاد تجاری، صنعتی را در محدوده هایی که به تصویب هیات ان می رسد، ایجاد کند. در این گزارش که از سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد تهیه شده، تجربه چین در جذب سرمایه در مناطق آزاد بیان شده است. تجربه ای که نشان می دهد چینی ها توانسته اند با تکیه بر اصلاح تامین مالی، آزادسازی سرمایه گذاری، تعیین حد اختیار و نفوذ ت و آزادسازی تجارت در منطقه آزاد شانگهای رزومه قابل قبولی را تا به امروز به ثبت برسانند.مناطق آزاد تجاری از اولین زمانی که مورد پذیرش قرار گرفتند تا آ ین تعریف ارائه شده در مورد آنها، همواره به عنوان ابزار ابتکاری برای کشف روش های دستی به آزادسازی بیشتر بازار به کار گرفته شده اند. همچنان که این مناطق به رشد خود ادامه می دهند، به عنوان ابزار توسعه اقتصادی وظایف مختلف را به عهده گرفته و خصوصیات آنها از آزادسازی ساده تجاری به ابعاد چندگانه تکامل می یابد. دامنه محدود آزادسازی تجاری اولین مرحله از مزیت آنها است، به طوری که به ت اجازه می دهد سیاست های اقتصادی را بدون آنکه نیاز باشد تا خطر به کارگیری این سیاست ها را در کل اقتصاد بپذیرد، تجربه کند. به همین دلیل یک منطقه آزاد تجاری می تواند به عنوان آزمایشگاه اقتصادی ایفای نقش کرده و ت را قادر سازد تا این نکته را فراگیرد که در بلندمدت چه سیاستی می تواند بیشترین منفعت را برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.براساس این گزارش، تاسیس منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین(شانگهای)، تصمیم استراتژیکی است که ت مرکزی اتخاذ کرده و اقدام مهمی برای تقویت و رونق اصلاحات چین و باز اقتصاد این کشور تحت شرایط جدید است. منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین(شانگهای) به طور قابل توجهی هدفمند بوده و هدف آن تسریع در تحول عملکرد ت، یافتن نوآوری اداری، تحریک تجارت و تسهیل سرمایه گذاری و تجمیع تجربیات در رابطه با دستی به اقتصاد بازتر چین است. این منطقه در سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی تاسیس شد و شامل چهار منطقه آزاد قبلی (منطقه آزاد تجاری وای گائو چیائو، پارک لجستیکی معاف از مالیات وای گائو چیائو، بندر معاف از مالیات یانگ شان و مرکز لجستیکی معاف از مالیات فرودگاه پودونگ) است. هرچند ایجاد منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگهای به واسطه تجمیع این چهار منطقه معاف از مالیات محقق شد اما تشکیل این منطقه با هدف گشودن راهی به سوی انجام اصلاحات جدید و تکرار آن در سایر ای چین صورت گرفته است. به عبارت دیگر منطقه آزاد تجاری آزمایشی جدید چین به این دلیل راه اندازی شد که به جای آنکه به طور ساده رشد اقتصادی را در یک دوره زمانی کوتاه مدت سرعت بخشد، تلاش برای گسترش و تعمیق اصلاحات در چین را تجربه کند. ت مرکزی چین، سه جنبه اصلی در رابطه با طرح جامع منطقه آزاد تجاری چین را ارائه کرده که در آن اه کلی، یت های اصلی، محیط مقرراتی و مالیاتی را مد نظر قرار داده است. اه کلی که استخوان بندی اصلی پروژه آزمایشی را تشکیل می دهند، بیانگر آن است که اقتصاد چین درحال ورود به مرحله جدیدی است که در آن از ت انتظار می رود از روش پیگیری فعالانه به روش های جدید مدیریتی نوآورانه روی بیاورد. یت اصلی به همراه اصلاحات بسیار زیاد به خوبی در چارچوب ارائه شده ازسوی شورای تی چین همراه با طرحی برای نشان دادن اینکه چگونه ب وکار، به ویژه در بخش خدمات، می تواند در منطقه آزاد تجاری چین(شانگهای) صورت گیرد، تعریف شده است. برای سرمایه گذاری ها، به جز در بخش های بانکداری و مخابراتی، محدودیت های مورد نیاز برای ثبت شرکت ها، درصد مالکیت و حوزه مندرج در مجوز فعالیت به ح تعلیق درآمده یا حذف شده است. در ضمن ت محلی شانگهای در تلاش است برای ساده سازی مراحل پیوستن سرمایه گذاری های خارجی در منطقه، از رهیافت فهرست منفی به همراه یک سری مقررات اداری جدید مانند جایگزینی نظام تصویب با نظام تشکیل پرونده متناسب با مفهوم مقررات ز برای ورود و در عین حال تقویت نظارت بر فرآیندها و نتایج حاصل از ب وکار خارجی استفاده کند. اساسا مقامات محلی سعی می کنند پس از ثبت شرکت ها، برآن نظارت کنند تا موانع ورود در مرحله اول را کاهش دهند.اه کلیدی که شورای تی مایل است به واسطه عملیاتی منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین (شانگهای) به دست آورد عبارتند از: ارتقای چین به عنوان اقتصاد خدمات محور، بین المللی شدن یوآن، ایجاد نرخ های مالیاتی رقابتی تر و غیرمعقول تر، کاهش پیچیدگی برای تاسیس و تصویب سرمایه خارجی، ساده سازی و ایجاد امنیت برای جریان سرمایه خارجی و در نهایت، ارتقای شانگهای به عنوان مرکزی برای تجارت، تامین مالی، حمل ونقل و لجستیک بین المللی.زمینه های مداخلهمنطقه آزاد تجاری آزمایشی چین باید به طور فعالانه گشایش بخش خدمات را توسعه داده و اصلاحات در نظام اداری سرمایه گذاری را ترویج دهد، تحول و ارتقای تجارت را سرعت بخشد، گشایش بخش تامین مالی را تشدید کند، در الگوی خدمات نظارتی نوآوری ایجاد کند و محیط ب وکار بین المللی را ترویج دهد، به طوری که نقش فعالانه ای را در زمینه هدایت و ارائه خدمات در سطح ملی ایفا کند. در نقشه اصلی منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین، مشخص شد که ت قصد دارد به منظور اصلاح نظام تامین مالی، آزادسازی تجاری، ساده سازی نظام های اداری و آزادسازی سرمایه گذاری را انجام دهد. ت چین روی ارتقای شانگهای به عنوان مرکزی برای تجارت بین المللی، حمل ونقل و لجستیک تمرکز دارد. ساده سازی و کاهش ا امات اخذ تاییدیه برای سرمایه گذاران خارجی، ایجاد نظام مالیاتی آسان گیرانه، ارتقا و تقویت منطقه به عنوان مرکز تامین مالی و در نتیجه تعدیلات قوانین مرتبط با محدوده های منطقه، مسیرهای عملیاتی هستند که سیاست گذاران برای ایجاد محیط مورد نیاز برای بازار به دنبال آن هستند.از میان تمام اصلاحاتی که صورت می گیرد، اصلاحات مالی جذاب ترین موضوع است. در این باره، نوآوری ها اساسا در دو بخش ترویج یافته اند. اول، بخش بانکداری در منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگهای به جذب بیشتر سرمایه خارجی و خصوصی تزریق شده در هر سال تمایل دارد، چراکه ممنوعیت ورود بانک های خارجی در پنجمین سال پیوستن به سازمان تجارت جهانی برداشته شده است. دوم؛ نوآوری ها در بخش تامین مالی، به عنوان ا ام برای تقویت شانگهای برای اینکه مرکز جدید تامین کالای جهانی شود، در چهار جنبه مورد تشویق قرار گرفته است که عبارتند از استفاده از یوآن برای پرداخت برون مرزی، اصلاحات مبتنی بر بازار در رابطه با نرخ های بهره، قابلیت تبدیل حساب سرمایه یوآن و مدیریت ارز خارجی. تمامی این چهار عامل نیز برای آزادسازی بازار مالی مورد نیاز هستند. نکته قابل توجه دیگر اینکه در تایید عزم و اراده ت مرکزی چین، مجاز شرکت های خارجی برای مشارکت در تجارت کالاهای آتی است. شانگهای در نظر دارد تا مزیت هایی را برای شرکت های خارجی و داخلی فراهم کند. شرکت های خارجی به تدریج به روش مستقیم و ارزان تری برای دسترسی به مشتریان چینی دست خواهند یافت. امکانی برای بهره مندی از فرصت های ارائه شده از سوی بازار چین با شرایط ب وکار بهتر در محیط اقتصادی فراهم خواهد شد. همچنین قوانین سازگار با ب وکار و بازار محور جایگزین مقررات دقیق فعلی خواهد شد. از سویی مالیات ها باید زمانی پرداخت شوند که براساس روش مستقیم به نسبت، کالاها از منطقه آزاد تجاری خارج شوند. از سوی دیگر شرکت های محلی می توانند به طور مستقیم به کالاهای وارداتی دسترسی داشته باشند. همیشه مالیات بر واردات وجود دارد؛ اما در حال حاضر محاسبه به جای آنکه براساس قیمت تمام شده صورت گیرد، براساس قیمت ید صورت می گیرد. مشتریان باید مالیات ها را زمانی پرداخت کنند که کالاها در منطقه آزاد تجاری جا به جا می شوند.بخش هایی که از منطقه آزاد تجاری شانگهای منتفع می شوند عبارتند از خدمات مالی، فرآوری و تولیدات کارخانه ای، خدمات حمل ونقل و لجستیک، مراکز بهداشتی و درمانی و تجارت الکترونیک. براساس این فهرست، چینی ها اساسا به دنبال گشودن صنایع خدماتی هستند؛ چراکه این بخش ها، مزیت بیشتری برای همکاری با شرکای خارجی دارند و مشتریان و دانش فنی جدیدی را به همراه خواهند آورد.ساده سازی و انجام اصلاحات در نظام اداریساده سازی و انجام اصلاحات در نظام اداری نیز از دیگر مواردی است که چین به واسطه ایجاد منطقه آزاد تجاری جدید به دنبال آن است. معمولا سرمایه گذاران خارجی، چین را با نظام اداری پیچیده همراه با تعداد زیادی از فرم های ثبت و مجوزهای مورد نیاز می شناسند. شانگهای، اولین تلاش چین برای تبدیل به نسخه ساده شده نظام جاری است. در این خصوص، بسیاری از نوآوری ها به طور ساده به کاهش مراحل تشریفات زائد مربوط می شوند. با توجه به اینکه تغییرات اجرایی در نظام اداری امری ضروری است، مسوولان این کار را با ساده سازی نظام اداری و اعطای قدرت و تفویض اختیار به سطح پایین، ایجاد هماهنگی بین تفویض اختیار و نظارت، نظام اطلاع رسانی و تعهد و ایجاد نظام مدیریت اداری در منطقه آزاد تجاری چین با تقسیم منطقی و کارآمد قدرت، مدیریت یکپارچه و عملیات باز و شفاف شروع د. برای دستی به این نتایج، شهرداری ت شانگهای با یکپارچه کمیته های اداری سابق مناطق معاف از مالیات نام برده، اقدام به تاسیس کمیته اداری منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین کرد. این کمیته، مسوول ارائه پیشنهاد، توسعه و ترویج فرصت های اصلاحی در منطقه آزاد تجاری آزمایشی بوده و مدیریت و هماهنگی مربوط به مسائل اداری منطقه آزاد تجاری آزمایشی را بر عهده دارد. کمیته اداری موظف است تا به طور دوره ای، سیاست ها، مقررات، رویه ها و قوانینی را که تنظیم یا اتخاذ می شوند، به همراه مقامات مربوطه به اطلاع مردم برسانند. اطلاعات باید به طور عمومی و شفاف اعلام شده و به سادگی در دسترس شرکت ها قرار گیرند. وظیفه بزرگ دیگری که مقامات می خواهند در منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین ترویج کنند، ایجاد شفافیت اجرایی نهادها است. در این صورت سازوکار افشای اطلاعات که منع کننده مشارکت سرمایه گذاران و در راستای استانداردهای بین المللی است، ایجاد می شود. همچنین به منظور دفاع از منافع سرمایه گذاران، اصلاحات اداری مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند تا رقابت عادلانه را افزایش داده و به سرمایه گذاران خارجی واجد شرایط اجازه دهد تا عواید سرمایه گذاری را با مسوولیت خود حواله یا ارسال کنند. هدف کلی این است که محیطی فراهم شود که در آن سرمایه گذاران خارجی همان خدماتی را دریافت کنند که شرایط داخلی آنها از آن برخوردارند. از طرف دیگر منطقه آزاد تجاری شانگهای برای تشویق شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور نیز ایجاد شده است. در این شرایط به جای آنکه شرکت های محلی مستقر در منطقه آزاد تجاری شانگهای مجبور باشند فرآیند وقت گیر مربوط به اخذ مجوز از مقامات تی مربوطه را طی کنند، تنها لازم است تا سندی را در رابطه با پروژه سرمایه گذاری که تماما در خارج از کشور صورت می گیرد، ارائه دهند. البته ساده سازی به معنای کنترل و نظارت کمتر نیست.اصلاحات نظام تامین مالیبانک های تجاری ملی چینی، بانک های تی و سایر بانک ها در شانگهای تشویق می شوند تا شعب جدید یا موسسات تخصصی و ویژه خود را به منطقه آزاد تجاری شانگهای منتقل کنند. نمایندگی های بانک موجود در منطقه آزاد تجاری شانگهای اجازه دارند تا به سطح شعبه یا زیر شعبه ارتقا یابند. ایجاد شعب جدید در منطقه آزاد تجاری و ارتقای نمایندگی های موجود در منطقه آزاد تجاری به شعب/ زیرشعبه، محدود به برنامه سالیانه بانک برای ایجاد شعبه نخواهد بود. راه اندازی شرکت های مالی غیربانکی در منطقه آزاد شانگهای نیز مورد حمایت قرار می گیرد. گروه شرکت های بزرگ واجد شرایط در منطقه آزاد تجاری شانگهای برای تاسیس گروه بنگاه های تامین مالی تشویق می شوند. سرمایه گذاران واجد شرایط برای تاسیس شرکت های تامین مالی خودرو و شرکت های تامین مالی مصرف کننده در منطقه آزاد تجاری شانگهای حمایت می شوند. به شرکت های امانی در شانگهای اجازه داده می شود تا به منطقه آزاد تجاری شانگهای نقل مکان کنند. از شرکت های مدیریت دارایی مالی ملی برای تاسیس شعب در منطقه آزاد تجاری شانگهای هم حمایت می شود. به شرکت های اجاره به شرط تملیک تامین کننده مالی نیز اجازه داده می شود تا شرکت های تخصصی تابعه خود را به منطقه آزاد تجاری شانگهای منتقل کنند. نکته جالب تر از نظر جهانی این است که بانک ها با سرمایه خارجی نیز برای انجام ب وکار در منطقه آزاد تجاری آزمایشی چین مورد حمایت قرار می گیرند. از سوی دیگر به سرمایه های بخش خصوصی نیز اجازه داده می شود تا وارد صنعت بانکداری این منطقه شوند.نوآوری در بخش تامین مالی نیز یکی از موارد قابل توجه در منطقه آزاد شانگهای است. اصلاحات تامین مالی به طور ماهرانه ای با همکاری بین بانک مردمی چین، اداره تی ارز خارجی و سیاست گذاران در نظام بانکی، بیمه ای و بخش اوراق بهادار صورت گرفته است. این نهادها دستورالعمل ها و پیشنهادهای لازم برای اجرایی شدن پروژه های تعریف شده در طرح جامع را به طور دقیق با جزئیات شرح می دهند. علاوه بر این، به منظور ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری و تجارت در حد استانداردهای جهانی، الگوی نظارت نوآورانه ای نیاز است تا تحت نظام اداری شفاف، تسهیل کننده معاملات روان برای تمامی کالاها و خدمات باشد و باز بخش خدمات را ترویج کرده و توسعه بیشتری را در تجارت کالا به وجود آورد. در همین حال و تحت هر شرایطی، برای نگه داشتن بنیان و اساس نظام جاری مالیاتی به صورت منصفانه، سازگار و استاندارد، سیاست گذاران چینی مشغول کار روی توسعه عملکرد مالی نظارت گمرکی هستند تا از رویه های اضافی جلوگیری کرده و روی مشوق های مالیاتی در رابطه با تجارت در داخل منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگهای کار کنند تا بخش ب وکار را تشویق کنند.آزادسازی سرمایه گذاری از طریق رهیافت فهرست منفیقبل از ایجاد منطقه آزاد تجاری آزمایشی شانگهای، مقامات چینی «فهرست منفی» همراه با جزئیات را منتشر د که در آن مشخص شده که نهادهای خارجی در کدام صنایع حتی اگر در منطقه آزاد تجاری شانگهای تاسیس شده باشند، اجازه سرمایه گذاری یا انجام ب وکار را ندارند. اگر موردی در فهرست منفی ذکر نشده باشد به این معنی است که شرکت خارجی مانند شرکت داخلی با حقوق و ا امات ی انی در بخش مربوطه مواجه است.
مینی اسپیکر al می:آنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شد
– دسترسی به ۳۵ میلیون کتاب و آهنگ
– دستیار شیوه زندگی با کنترل صوتی هوشمند
– یکپارچه سازی خانه هوشمندلپ تاپ mi gaming:آنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شد
– پانل ۱۵٫۶ اینچ با محدوده رنگی وسیع و حاشیه های فوق العاده باریک
– nvidia geoforce gtx 1060
– پردازنده نسل هفتم اینتل core i7
– ۲۵۶gb ssd + 1tb hdd
– صفحه کلید بازی حرفه ایآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدگوشی mi mix 2s با شارژر بی سیم جدید mi که از دستگاه های مختلفی پشتیبانی می کند و تنها ۹۹ دلار (۱۵ دلار) است، سازگار می باشد.آنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شداین گوشی با داشتن چیپست اسنپدراگون کوالکام ۸۴۵ از سرعت فوق العاده ای برخوردار است.آنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدبه لطف همکاری استراتژیک شیائومی با گوگل، mi mix 2s تکنولوژی arcore را فرا می گیرد که تجربه ar موبایل باور ن ی ای را به ارمغان می آورد!آنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شددوربین mi mix 2s فوق العاده است. این دوربین دارای نمره ۱۰۱ dxo بوده و یکی از بهترین ها در جهان می باشد!آنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شدآنچه در رویداد امروز شیائومی در شانگهای رونمایی شد
اختصاصی طرفداری - در سی و دومین و آ ین قسمت از سفر به کشورهای حاضر در جام جهانی 2018 در طرفداری، به کشور ژاپن و قاره آسیا می رسیم.تیم فوتبال ژاپن با چهار قهرمانی در جام ملت های آسیا در سال های 1992، 2000، 2004 و 2011 رکوردار آسیاست. ژاپن درکارنامه خود 6 دوره صعود به جام جهانی و دو بار رسیدن به مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی در سال های 2002 و 2010 را می بیند. ضمن اینکه این تیم در المپیک 1968 مکزی یتی به مدال برنز رسیده و در سال 2001 نیز به مقام نایب قهرمانی در جام کنفدراسیون ها دست پیدا کرده است.معرفی کشور ژاپنژاپن یک کشور امپراتوریست و حکومت در آن به صورت سیستم پارلمانی، مشابه با بریتانیا اداره می شود که در حقیقت نخست ، این کشور را اداره می کند. ژاپن با جمعیتی در حدود 127 میلیون نفر، یازدهمین کشور پرجمعیت جهان محسوب می شود. فرهنگ منحصر به فرد، غذاهای عالی و پیشرفت تکنولوژی این کشور، بسیاری از کشورهای دنیا را شگفت زده کرده است. پایتخت این کشور شهر توکیو است که بر اساس گزارش economist intelligence unit امن ترین کلان شهر دنیا لقب گرفته است. جمعیت خود شهر توکیو نزدیک به 14 میلیون نفر است که با احتساب ا و مناطق همجوارش با 37 میلیون نفر جمعیت، پرجمعیت ترین منطقه شهری در جهان محسوب می گردد. توکیو پس از نیویورک و لندن به عنوان بزرگ ترین پایتخت صنعتی دنیا شناخته می شود و بزرگترین اقتصاد شهری جهان را نیز دارا است. از 500 شرکت برتر دنیا، 10 درصد آن یعنی 50 شرکت فقط در این شهر قرار داشته که از این نظر نیز در دنیا رتبه اول را به خود اختصاص داده است. ژاپن کشوری کاملا محصور شده در آب است که مرزهای آبی با کشورهای چین، کره جنوبی، کره شمالی و روسیه دارد. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم، تمامی متصرفات فراسوی دریایی خود، از جمله کشور کره را که در آن زمان 4.5 درصد کل این کشور را تشکیل می داد، از دست داد. وسعت کنونی ژاپن 387 هزار کیلومتر مربع است، که کمی کوچکتر از کالیفرنیا در ایالات متحده ست.ژاپنی ها کشورشان را «نیپون کوکو» خطاب می کنند که به معنی خاستگاه خورشید است. مطالعات باستان شناسی سابقه س ت انسان در این کشور را از دوران پارینه سنگی (10 هزار سال قبل از میلاد) می داند. ژاپن کشوری کوهستانی است و بیشتر جزایر آن آتشفشانی و به شدت ز له خیز است، آمار نشان می دهد که سالانه حدود 1500 زمین لرزه در ژاپن روی می دهد. کشور ژاپن با تولید ناخالص داخلی خود به ارزش 4.884 تریلیون دلار در سال 2017، عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان پس از و چین را ب کرد. این کشور دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکاری های ت و برنامه ریزی بسیار دقیق در بخش صنعت و نیز سرمایه گذاری گسترده در فناوری های پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شده است. نرخ بیکاری در این کشور صنعتی کمتر از 4 درصد بوده و صادرات بخش عمده ای از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل می دهد. شریکان تجاری مهم این کشور ، چین، اتحادیه اروپا و کره جنوبی هستند. این کشور دارای تعداد زیادی شرکت بین المللی با نام های تجاری معتبری همچون تویوتا، میتسوبیشی، هوندا، سونی، نیسان، نینتندو، پاناسونیک، سونی و شرکت کانن است. کشور ژاپن عضو سازمان ملل متحد، جی8 و apec (سازمان همکاری های اقتصادی آسیا–پاسفیک) بوده و با بودجه 60 میلیارد دلاری در بخش نظامی، پنجمین قدرت برتر نظامی جهان شمرده می شود. این کشور همچنین چهارمین صادر کننده برتر و ششمین وارد کننده بزرگ دنیا نیز می باشد. در جنگ جهانی اول، ژاپن از متفقین بود و در جنگ جهانی دوم با متفقین می جنگید. آن ها با حمله به بندر پرل هاربر در دسامبر 1941 باعث ورود ایالات متحده به جنگ و تغییر کلی مسیر جنگ جهانی دوم شدند. پایان جنگ جهانی دوم برای ژاپن بسیار تلخ بود، آن ها پس از جنگی دراز مدت در اقیانوس آرام، سرانجام پس از بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، بدون قید و شرط تسلیم شدند. حاصل این جنگ خانمان سوز برای ژاپنی ها به اندازه ای وحشتناک بود، که بسیاری از تحلیلگران در توصیف آن، عبارت «به کلی ویران شده» را به کار بردند. جنگ جهانی دوم فقط دو میلیون قربانی از ژاپنی ها گرفت و 40 درصد از ای ژاپن به کلی با خاک ی ان شد. ژاپن پس از توسط ، با یک برنامه پیگیر و دقیق در بخش صنعتی، به رشد اقتصادی چشمگیری دست یافت و به یکی از بزرگ ترین اقتصادهای دنیا و همچنین دومین قدرت صنعتی جهان بدل شد. این کشور همچنین از بزرگترین هم پیمانان و شرکای تجاری در قاره آسیا است. زبان مردم ژاپن «ژاپنی» است و برخلاف اعتقاد عموم، زبان ژاپنی از ریشه زبان چینی نبوده و کاملا متفاوت هستند. زبان ژاپنی، زبانی از شاخه ژاپنیک و از خانواده زبان های ایی است. شاید تنها زبان نزدیک به ژاپنی ها، فقط زبان کره ای باشد.زبان این کشور یکی از مشکل ترین زبان های دنیا برای خارجی ها به شمار می رود. نرخ سواد در این کشور آسیایی در حدود 100 درصد بوده و میانگین عمر ژاپنی ها هم 83.5 سال است. این میانگین عمر تا 4 سال طولانی تر از یی هاست. جالب است بدانید در فرهنگ ژاپنی مردان به عنوان معذرت خواهی سرخود را می تراشند. این ریشه در فرهنگ و آیین ساموراییِ ژاپنی ها دارد که در گذشته آن ها برای از دست دادن شرافت خانوادگی خود حتی دست به خودکشی نیز می زدند. ژاپن دومین کشور دنیا از لحاظ کمترین نرخ قتل در دنیا محسوب می شود، هر چند نرخ خودکشی همچنان در بین ژاپنی ها بالاست. ژاپنی ها مردمانی بسیار باهوش در سطح دنیا شناخته می شوند و تاکنون توانسته اند 15 جایزه نوبل در علوم شیمی، پزشکی و فیزیک ب کنند. آن ها همچنین جوایز زیادی در ریاضیات به خصوص مدال های فیلدز ب کرده اند. این کشور بیش از 6800 جزیره دارد و بیش از 60 درصد برنامه های انیمیشنی دنیا را نیز تولید می کند. درآ یکی از سرشناس ترین کارگردانان تاریخ، ملیتی ژاپنی دارد و آن هم ی جز «آ ا کوروساوا» کارگردان فقید ژاپنی نیست. وی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین سازان تاریخ سینما شناخته می شود. کوروساو در طول زندگی حرفه ای 57 ساله اش، 30 ساخت. او با «راشومون» به سینمای دنیا معرفی شد و با هفت سامورایی در سال 1954 به شهرت جهانی رسید. نمایی زیبا از کوه فیجی، بلندترین کوه ژاپناگر قصد سفر به ژاپن را دارید:طبیعت خاص و زیبا به همراه ترکیبی دل نشین از سنت و مدرنیته، باعث شده ژاپن یکی از کشورهای گردش پذیر در آسیا و دنیا باشد. ژاپن پس از کشورهای چین، تایلند و ما ی، رتبه چهارم از نظر میزان گردشگر در قاره آسیا را دارد. این کشور جزیره ای همه آن چیزی که برای جذب گردشگر به آن نیاز است، از سنت های فرهنگی عمیقا ریشه دار، زیارتگاه و معابد باستانی، باغ های دوست داشتنی، مناظر کوهستانی زیبا، گیشاها و مراسمات چای و اقامت در مسافرخانه های سنتی تا هتل های لو فوق مدرن را در خود جای داده است. از چشمه های آب گرم آنسن (onsen) گرفته تا کوه های سربه فلک کشیده و زیبای فیجی و آساهی، از آبشار زیبای شیرایتو فوجی سان تا جزایر کِراما در اُکیناوا،سرزمین آفتاب تابان به خوبی طبیعت زیبای خود را به رخ هر گردشگر خارجی می کشاند. از طبیعت خارق العاده ژاپن دل تازه نوبت به قصرها و معابد جادویی این کشور می رسد که هزاران سال سابقه تاریخی این کشور را در خود جای داده اند. قصرهای ژاپنی با معماری خاص خود و معابد زیبا که در دل جنگل ها و کوه های ژاپن بنا شده، دل از هر گردشگری می رباید.از معروف ترین قصرها و معابد ژاپن از دید طرفداری می توان به کاخ امپراتوری توکیو که نمادی از حفظ سنت ها در ژاپن است، معبد کیومیزو-درا (kiyomizu-dera) در کیوتو که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، معبد دایگو-جی (daigo-ji) و باغ سنگی ریوآنجی (ryoanji) در شهر کیوتو، هوریو- جی (horyu-ji) و قصر زیبای معبد طلایی باز هم در شهر کیوتو، اشاره کرد. مجسمه بودای کاماکورا در توکیو و ایی نظیر تاکایاما، اوزاکا و شهر تاریخی نارا که اولین پایتخت ژاپن محسوب می شود، از ای قدیمی و دیدنی این کشور به شمار می آیند. در آ اگر گذرتان به سرزمین آفتاب تابان افتاد، سفر به شهر «ها ه» را به هیچ وجه از دست ندهید. این شهر مملو از دیدنی های طبیعی و تاریخی است که از جمله آن ها می توان از آب گرم ها ه، دریاچه آشینوکو، مسافرخانه قدیمی ریوکان ها ه و قصر سلطنتی ها ه نام برد. از اوا ماه مارس (فروردین ماه) تا اواسط ماه می (اردیبهشت ماه) یا از اوایل ماه اکتبر (مهر ماه) تا نیمه دوم ماه نوامبر (اوا آبان ماه) برای سفر به ژاپن به خصوص توکیو و اوزاکا بهترین زمان ممکن است. همچنین شکوفه های گیلاس در ماه آوریل (فروردین ماه) گردشگران بسیاری را برای بازدید جذب می کند. معبد دایگو-جی (daigo-ji) در شهر کیوتوبا طرفداری در آ ین سفر به کشورهای جام جهانی همراه باشید تا 10 حقیقت جالب، شنیدنی و عجیب که شاید کمتر در مورد این کشور شنیده باشید، را برایتان بازگو کنیم.1. توکیو امن ترین کلان شهر دنیاواحد اطلاعات اقتصادی ا ومیست در گزارش سالانه خود در سال 2017 فهرستی از امن ترین ای جهان را منتشر کرد که پایتخت ژاپن برای دومین سال متوالی در صدر این فهرست قرار گرفته است. بعد از توکیو، به ترتیب سنگاپور، او ا در ژاپن، تورنتو در کانادا و ملبورن در استرالیا، امن ترین ای جهان نام گرفته اند. در این گزارش 60 شهر مختلف جهان بر مبنای چهار معیار امنیتی «دیجیتال، زیرساخت ها، بهداشتی و شخصی» رتبه بندی شده اند. پایتخت ژاپن در حالی در صدر این فهرست جای گرفته که به لحاظ جمعیتی و جغرافیایی، شهری به شدت متراکم است. جمعیت این شهر تا سال 2016، بیش از 14 میلیون نفر برآورد شده است. توکیو از نظر امنیت دیجیتالی و مقابله با رها، نرخ پایین جرم و ی که آن را می توان در فرهنگ بالای ژاپنی ها جست و جو کرد؛ توجه به ایمنی و رفاه ن و همچنین خدمات درمانی عالی در سطح این کلان شهر، باعث شده تا توکیو دو سال پیاپی در صدر این فهرست قرار بگیرد.جالب است بدانید که از کشور فقط سه شهر سان فرانسیسکو، لس آنجس و شیکاگو در 20 رتبه نخست جای گرفته اند. تهران، پایتخت ایران در این گزارش رتبه پنجاه و دوم را به خود اختصاص داده است. در انتهای این لیست ایی در مناطقی نظیر جنوب و جنوب شرقی آسیا، خاورمیانه و آفریقا قرار گرفته اند. ای کراچی در پا تان، رانگون (یانگون) در میانمار و داکا در بنگلادش بر همین اساس کمترین استاندارد ها را در میان این شصت شهر بر اساس رتبه بندی ا ومیست به خود اختصاص داده اند و در انتهای لیست قرار گرفته اند. توکیو پایتخت کشور ژاپن2. ورا ورا نامی است که مردم ژاپن، به درختان گیلاس داده و آن ها را با این نام می خوانند. همچنین به شکوفه درخت گیلاس نیز به اختصار ورا گفته می شود. ورا در فرهنگ و اشعار ژاپنی ها نقش مهمی دارد و آثار تاریخی نشان می دهد که در طول تاریخ کشور ژاپن، همواره به ورا اهمیت داده می شده است. ژاپنی ها از دیرباز به شکوفه گیلاس و تماشای آن اهمیت خاصی می دادند و آن را گل سرسبد تمامی گل ها می دانند. به طور سنتی شکوفه ورا گل ملی کشور ژاپن به شمار می آید و در شعر و ادبیات این کشور جایگاه خاصی دارد. ژاپن از نظر تعداد و تنوع درخت های گیلاس غنی ترین کشور دنیاست. امروزه در این کشور مجموع تعداد گونه، رقم و نژادهای ورا به حدود 600 نوع رسیده است. بسیاری منشا اصلی وراها را دامنه های رشته کوه های هیمالیا می دانند و این شکوفه ها در مناطق خشک و کم آب به خوبی رشد نمی کنند.مطالبی در ارتباط با ورا در دو کتاب «کوجیکی و نیهون شوکی» که مهم ترین و قدیمی ترین کتاب های ملی و مذهبی ژاپن هستند، وجود دارد. همچنین در «مان یوشو» قدیمی ترین کتاب شعر ژاپن نیز اشعاری در وصف ورا به چشم می خورد. در حال حاضر در درجات شغلی اداره پلیس و همچنین نیروی دفاعی ژاپن از تصویر ورا به عنوان نمادی از ایثار این افراد جهت حفظ مال و جان مردم استفاده می شود. در واقع نقش ورا بر روی درجات شغلی پلیس و نظامیان ژاپن برابر با ستاره در کشورهای دیگر است. این شکوفه های گیلاس در باور ژاپنی ها یادآور اصل ناپایداری امور دنیوی در آیین بوداست. جالب است بدانید ورا نامی دخترانه در کشور ژاپن بوده واسامی بیشتر دختران ژاپنی نیز وراست. جاده ای رویایی از شکوفه های گیلاس ( ورا) در ژاپن3. معبد طلایی کیوتویکی از معروف ترین ساختمان ها و معابد در کشور ژاپن، در شهر کیوتو قرار داشته که به معبد طلایی کیوتو معروف است. این معبد در اصل یک ویلای تفریحی برای «آشیکاگا یوشیمیتسو» بود، که در اوا قرن چهاردهم میلادی ساخته شد. هرچند که در سال 1950 یک راهب افراطی آن را به آتش کشید. پنج سال بعد، معبد مجددا بازسازی شد و هم اکنون معبد طلایی کیوتو به عنوان میراث جهانی یونسکو شناخته می شود. کینکاکوجی یا معبد طلایی، یک معبد در شمال کیوتو بوده که تمام نمای دو طبقه بالایی آن با ورقه های طلا پوشیده شده است و در هنگام تابش نور خورشید به آن درخشش و جلای خاصی پیدا می کند. معبد طلایی برای بازتاب فرهنگ عجیب کیتایاما (kitayama) که در حلقه های اشرافی و ثروتمند کیوتو در زمان یوشیمیتسو شکل گرفته بودند ساخته شد. هر طبقه این معبد یک سبک معماری متفاوت را به نمایش می گذارد. تندیس هایی از بودا و یوشیمیتسو در طبقه اول این معبد نگهداری می شوند. اگر چه ورود به معبد امکان پذیر نخواهد بود، تندیس های مذکور اگر به دقت به آن نگاه کنید، از آن طرف تالاب قابل مشاهده هستند؛ زیرا پنجره های طبقه اول معمولا باز نگه داشته می شوند. اما چیزی که هم اندازه خود معبد خودنمایی می کند، باغ و تالاب رویایی این مکان است. تندیس هایی در باغ وجود دارند که به اعتقاد مردم، پرتاب سکه به سمت آن ها باعث خوش یمنی می شود. معبد طلایی کیوتو در کشور ژاپن4. کیمونو، لباس سنتی ژاپنی هاکیمونو لباس سنتی ژاپنی ها و نماد فرهنگی این کشور در دنیا محسوب می شود. کیمونو، جامه ای سرتاسری دارای آستین های بلند و گشاداست و تا ساق پا را می پوشاند. پوشیدن کیمونو در ژاپن بیشتر در مراسم خاص، عروسی ها و مراسم چای ژاپنی (سادو) به چشم می خورد. شکل کلی کیمونوی مردانه و نه در طی سالیان دراز بدون تغییری عمده باقی مانده و اص خود را حفظ کرده است. کیمونو در زبان ژاپنی از دو بخش کی (فعل پوشیدن) و مونو (چیز) تشکیل شده است که به صورت عامیانه به معنی چیزِ پوشیدنی است. تاریخ کیمونو به سده پنجم میلادی برمی گردد که از کشور چین وارد فرهنگ ژاپنی ها شد. کیمونو نزدیک به 1500 سال نسل به نسل در خانواده های ژاپنی چه فقیر و چه ثروتمند انتقال یافته و پیشرفت سرسام آور تکنولوژی در ژاپن نیز باعث نشده تا مردم ژاپن دست از سنت های خود و پوشیدن کیمونو بکشند. رسم ژاپنی ها به این گونه است که کیمونوی ن مجرد، چنان بلند است که بر زمین کشیده می شود و آستین های بسیار بلندی دارد. جلوی کیمونو باز است و معمولا از چپ به راست دور بدن را می پوشاند. به بیان دیگر، قسمت چپ آن روی قسمت راست قرار می گیرد.البته گاهی به خصوص در هنگام مراسم تدفین، این لباس از راست به چپ به تن می شود. روی کیمونو شالی هم به دور بدن بسته می شود تا کیمونو محکم نگه داشته شود که به این شال اُبی (obi) می گویند. کیمونوها به دلایل زیادی در این کشور محبوبیت دارند که از اصلی ترین آن ها می توان به قابلیت انطباق پذیری بالا اشاره کرد. به عنوان نمونه می توان بسته به فصل، زیر آن ها لایه های دیگری اضافه کرد و تفاوت هایی ایجاد نمود. کیمونوهای سنگین ابریشمی مناسب پائیز و زمستان هستند؛ در حالی که کیمونوهای سبک وزن نخی که با نام «یوکاتا» شناخته می شوند، مناسب فصل های گرم مانند تابستان هستند. یوکاتاها همچنین در فستیوال های تابستانه و مراسم آتش بازی به نام «می » پوشیده می شوند. می توان گفت امروزه کیمونو به عنوان یادگاری از ماهیت اصیل ژاپنی در دوران اوج جهانی شدن است. این روزها، کیمونوهای قدیمی و سنتی با وجود طرح ها و الگوهای جدید دوباره زنده شده و خود را با سبک و مد روز تطبیق داده است. در حقیقت، الان شرایط عوض شده است و کیمونو و طرح های روی آن راه خود را به غرب پیدا کرده و توانسته است تا خود را به عنوان یک نماد ژاپنی به جهانیان معرفی کند. کیمونو لباس سنتی و نماد فرهنگی ژاپنی ها5. جنگل خودکشی آئوکیگاهاراآئوکیگاهارا جنگلی واقع در شمال غربی کوه فوجی در ژاپن است که با عنوان های جنگل خودکشی، دریای درختان و بهترین مکان برای مُردن شناخته می شود. این جنگل با مساحت تقریبی معادل 35 کیلومتر مربع در 160 کیلومتری غرب توکیو قرار دارد. این جنگل دارای تاریخچه ای مرتبط با شیاطین در اساطیر ژاپن است و به مکانی به شدت متداول برای خودکشی مبدل شده است، از این رو آئوکیگاهارا به عنوان مکانی محبوب در دنیا برای خودکشی به شمار می رود. از سال 1950، بسیاری از تاجران ژاپنی وارد این جنگل شده اند و حداقل 500 نفر از آن ها بازنگشته اند و این آمار هر سال بین 10 تا 20 نفر در حال افزایش است. تحقیقات پلیس نشان داده است که در ماه مارس، یعنی در پایان سال مالی در ژاپن، خودکشی ها افزایش می یابد. برخی از گردشگران می گویند، فضای جنگل خودکشی گویی پر از ارواح ناآرامی است که در کنار درختان بلند جنگل به چرخش درآمده اند. برای نمونه، روی یکی از آنها نوشته شده است: «به دنبال من نگردید». پلیس ژاپن برای جلوگیری از خودکشی های گسترده در این جنگل، تابلوهایی را بر روی درختان نصب کرده است که روی آن ها این نوشته ها به چشم میخورد.«زندگی ات هدیه گرانبهایی به تو از سوی پدر و مادر توست.» و یا «امید است پیش از اینکه تصمیم به مُردن بگیرید، برای حل مشکل به پلیس مراجعه کنید». از سال 2011، شایع ترین نوع خودکشی در این جنگل، دار زدن یا مصرف بیش از حد دارو بوده است. افراد زیادی از تمام اقشار جامعه در این جنگل خودکشی می کنند و خود را از درختان دار می زنند. تحقیقات نشان می دهد که افراد محلی هرگز برای خودکشی به این جنگل نمی آیند. آئوکیگاهارا همچنین به دلیل داشتن دو غار، به نام های غار یخی و غار بادی، توسط بسیاری از گردشگران مورد بازدید قرار می گیرد. این جنگل به دلیل تراکم بسیار بالای درختانش به نام دریای درختان شهرت دارد. آئوکیگاهارا از بسیاری جهات منحصر به فرد است، در این جنگل به ندرت حیات وحش وجود دارد و به همین علت این جنگل بسیار ت است. انبوه درختان نزدیک به هم، مانع رسیدن نور خورشید و باد می شود و باعث به وجود آمدن فضایی تاریک، بسیار ت و آرام در این جنگل می شود. همچنین قطب نما در این منطقه به درستی کار نمی کند. صدای پرندگان و دیگر حیوانات که انتظار شنیدن آن ها را دارید، وجود ندارد یا به وفور دیده نمی شود. جنگل خودکشی آئوکیگاهارا در کشور ژاپن6. آکی هیتو، پیرترین امپراتور جهانآکی هیتو با 84 سال سن، امپراتور کنونی ژاپن و صدوبیست وپنجمین امپراتور این کشور از دودمان یاماتو است. او در سال 1989 به تخت نشست و نوزدهمین فرمانروا یا دارای دوره حکومت بلند است. او تنها حاکم کنونی جهان است که عنوانش به انگلیسی امپراتور (emperor) ترجمه می شود. دربار ژاپن در اول دسامبر 2017 اعلام کرد آکی هیتو در 30 آوریل 2019 کناره گیری می کند و پس از او پسرش، ناروهیتو 59 ساله، بر تخت امپراتوری می نشیند. آکی هیتو از آن دسته از امپراتورانی است که دارای سرگذشت جالب توجهی در نوع خود است. پس با قسمت ششم از حقایق جالب ژاپن با طرفداری همراه باشید. خانواده امپراتور آکی هیتو، طولانی ترین نظام سلطنتی در تاریخ جهان را بنیان گذاشته اند. سیستم سلطنتی از 2700 سال پیش در ژاپن برقرار است و قدرت در همین خاندان دست به دست می چرخد، البته درباره تمام امپراتورهای ژاپن اطلاعات دقیقی وجود ندارد. خانواده سلطنتی ژاپن در سال های دور چنان با مردم فاصله داشت که وقتی هیروهیتو، امپراتور وقت، در سال 1945 تسلیم شدن این کشور در جنگ جهانی دوم را اعلام کرد، تنها شنیده شدن صدایش کافی بود تا ژاپنی ها را بهت زده کند. یکی از جنجالی ترین قسمت های زندگی امپراتوری فعلی ژاپن، ازدواج اوست.آکی هیتو که در آن زمان ولیعهد بود در سال 1959 با دختری از طبقه عوام ازدواج کرد و با این کار به سنتی هزار و پانصد ساله پایان داد. آشنایی آن ها در حین بازی تنیس باعث شد تا رابطه عاطفی آن ها به «عشق در زمین تنیس» ملقب شود. او و میچیکو، همسرش، سه بچه و چهار نوه دارند. به طور سنتی در ژاپن و خیلی کشورهای دیگر که نظام سلطنتی دارند، شاه یا فرمانروا در حد یک الهه یا خدا جدی گرفته می شود؛ به طوری که س یچی از فرمان او بدترین مجازات ها را به دنبال دارد. با همین نگاه، ازدواج امپراتور با یک شهروند عادی خارج از سیستم سلطنتی غیرممکن دانسته می شود، چون کمترین بدی اش این است که «خون امپراتور» را کثیف می کند، با همه این حرف ها، آقای آکی هیتو تنها امپراتور تاریخ ژاپن بود که به حرف دلش گوش داد. امپراتور ژاپن عاشق برنج کاری و کارگری است. او دست کم در ظاهر خودش را عاشق کارگری نشان می دهد تا به مردمش بگوید، کار عار نیست. عده زیادی از مردم ژاپن به عشق او شغل های سخت را انتخاب می کنند. آکی هیتو علاقه خاصی به زیست شناسی دریایی دارد و متخصص ماهیان است. یک نمونه از این ماهی ها به افتخار او ا یریاس آکی هیتو نام گذاری شده. او تا به حال چندین مقاله برای مجله آبزی شناسی ژاپن و دیگر نشریات نوشته است. آکی هیتو امپراتور ژاپن به همراه همسر خود میچیکو7. صنعت انیمیشن ژاپن های انیمیشن و برنامه های کارتونی ژاپنی بیش از 60 درصد از برنامه های انیمیشنی دنیا را تشکیل می دهند. صنعت انیمیشن در ژاپن آن قدر موفق است که بیش از 1300 مدرسه صداپیشگی وگویندگی در این کشور وجود دارد. انجمن انیمیشن های ژاپن (aja) در بازبینی سالانه خود از این صنعت اعلام کرد که بازار انیمیشن این کشور از 1.82 تریلیون ین (16.63 میلیارد دلار) در سال 2015 با رشدی تقریبا 10 درصدی به 2 تریلیون ین (17.7 میلیارد دلار) در سال 2016 رسید. انیمه شکلی از هنر است که تمامی ژانرهای سینما را شامل می شود، اما به اشتباه آن را به عنوان یک ژانر طبقه بندی می کنند. در ژاپن اصطلاح انیمه به تمامی اشکال انیمیشن در سراسر دنیا اطلاق می شود. در انگلیسی، انیمه بیشتر به یا برنامه هایی با سبک ژاپنی یا سبک انیمیشن سازی ژاپن گفته می شود. تاریخ انیمه از اوایل دهه 1920 آغاز می شود که سازان ژاپنی با واژه انیمیشن که در آن زمان در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، ایالات متحده و روسیه استفاده می شد، آشنا شدند. تنها رقیبی که برای صنعت انیمشن سازی ژاپن در دنیا می توان متصور بود، فقط ایالات متحده است که رقابت تنگاتنگی با این کشور دارد.اما کیست که نداند ژاپن نوستالژی ترین آثارانیمیشن در سطح جهان را ساخته است. آثار فا ی که هر یک از ما ایرانی ها نیز خاطرات شیرینی با آن ها داریم. برخی انیمه های مهم پخش شده این کشور در ایران می توان از «کاپیتان سوباسا» ساخته شده در سال 1981 و به کارگردانی یوئیچی تاکاهاشی، «چوبین» که در 26 قسمت و در سال 1974 میلادی توسط شیگیوکی هایاشی معروف به رینتارو ساخته شد، «بابا لنگ دراز» ساخته شده در سال 1990 توسط کازویوشی یوکوتا و «آنشرلی با موهای قرمز» ساخته شده در سال 1979 توسط ایسائو تاکاهاتا، نام برد. یکی از معروف ترین کارگردانان انیمیشن در ژاپن و حتی دنیا ی جز «هایائو میازاکی» نیست. وی علاوه بر کارگردانی، طراح، گرافیست، نامه نویس و تهیه کننده های پویانمایی است. او در پروسه ای که بیش از پنجاه سال به طول انجامید، تحسین بین المللی را به عنوان آفریننده های انیمیشن بدست آورد و به همراه ایسائو تاکاهاتا، استودیوی پویانمایی جیبلی را بنا نهاد. میازاکی سازنده انیمیشن شهر ارواح در سال 2001 است که بسیاری این انیمیشن را در کنار frozen برترین انیمیشن های طول تاریخ می دانند. انیمیشن محبوب فوتبالیست ها ساخته شده در سال 19818. غذاهای ژاپنی غذاهای ژاپنی تا همین چند سال پیش در سوشی، سوکیاکی و تمپورا خلاصه می شد؛ اما امروزه آشپزی ژاپنی در سراسر دنیا برای خود اسم و رسمی دارد. این غذاها به طرز غیر قابل تصوری لذیذ و خوش طعم است. این مزه خوب و عالی تا حدی است که خود مردم ژاپن عمیقا غرق و مجذوب آشپزی شان هستند. غذاهای ژاپنی عطرهای بسیار مختلفی دارند و برای انتخاب، گزینه های بسیار زیادی دارید. بخش خوب غذا در ژاپن آن است که تقریبا می توانید در هر جایی از آن لذت ببرید. چه در یک رستوران مجلل باشید یا تنها یک بسته ناهار از یک فروشگاه ب ید و آن را در ساحل صرف کنید. در کل می توانید از یک چیز مطمئن باشید: شما یک تجربه هیجان انگیز در رابطه با غذا خواهید داشت. در هشتمین بخش حقایق کشورها که به آشپزی آن ها اختصاص دارد، طرفداری شما را با چند غذای خوشمزه و سنتی ژاپنی ها آشنا می سازد. مطمئنا تمامی ما اسم غذای معروف کشور ژاپن که همان سوشی است را شنیده ایم. سوشی ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند: ماکیزوشی (makizushi) که رول های ماهی پیچیده شده در جلبک دریایی هستند و ساشیمی (sashimi) که ماهی برش داده شده روی برنج است. هر دوی آن ها به یک اندازه خوش طعم و لذیذ هستند. اما شاید خوشمزه ترین آن ها برای ژاپنی ها ساشیمی اونانی (unagi)، یا مارماهی آب شیرین باشد.اگرچه این غذا به صورت خام سرو نمی شود اما در میان انواع سوشی لذیذ ترین طعم را دارد. نودل اودُن که از آرد گندم تهیه می شود، غذای مهم دیگر ژاپنی ها شناخته می شود. این نوع نودل در در آبگوشتی، تهیه شده از سس سویا، میرین و سس ماهی برای سرو آماده می شود. معمولاروی این غذا، گوشت، تخم مرغ خام یا تِمپورا (غذای دریایی سرخ شده و له شده یا سبزیجات) ریخته می شود. یکی از خوشمزه ترین انواع آن، اودن با تمپورای میگو، با تضادی دلپذیر بین میگوی ترد سرخ شده و نودل نرم است. گیودون یک غذای محبوب دیگر ژاپنی بوده که تهیه شده از برنج است. گوشت گوساله و پیاز در سسی تشکیل شده از سس سویا و میرین به آهستگی می جوشد، سپس برنج دم شده با مخلوطی از مواد مذکور در بالایش آماده خوردن می شود. نتیجه نهایی بسیار لذیذ و خوشایند خواهد بود! این غذا به حدی در ژاپن پرطرفدار است که رستوران های زنجیره ای زیادی وجود دارند که تنها گیودون ارائه می کنند. از غذاهای معروف دیگر این کشور به اختصار می توان از او ومیاکی که نوعی پنکیک است، یاکیتوری که کباب مرغ گریل شده روی آتش ذغال است و در نهایت تِمپورا که غذایی است که در آن غذاهای دریایی، سبزیجات تاره و سایر مواد به آرد و خمیر تخم مرغ آغشته شده و سپس سرخ می شوند، نام برد. نودل اودُن یکی از غذاهای محبوب ژاپنی ها9. حمله به پرل هاربرجنگ جهانی دوم در تاریخ هفتم دسامبر 1941 وارد مرحله جدیدی می شود. حملات جنگنده های ژاپنی به پایگاه پرل هاربر ، واقع در جزیره «اوآهو» در ای هاوایی، موجب شد ایالات متحده وارد جنگ شده و سرنوشت جنگ جهانی دوم به کلی تغییر کند. ژاپن صبح روز یکشنبه را برای این حمله انتخاب کرد تا بیش ترین غافلگیری را به نیروهای یی وارد سازد. ت روز بعد به ژاپن اعلان جنگ داد و همزمان، ت های بریتانیا، آلمان و ایتالیا نیز در این رویارویی صف آرایی د. تهاجم ژاپن بر حوزه های نفوذ و اروپاییان در خاور دور چنان گسترده و قدرتمند بود که برای حریفان مقابل،جز عقب نشینی و ش ت چیز دیگری در برنداشت. نتیجه این حمله برای نیروی دریایی یک فاجعه کامل بود. 360 هواپیمای ژاپنی توانستند پنج نبردناو بزرگ یی را به همراه سه کشتی کوچک تر غرق کنند. سه نبردناو دیگر به گونه ای آسیب دیدند که توان عملیاتی خود را از دست دادند. علاوه بر آن، 188 هواپیمای یی بر روی زمین نابود شده و 155 هواپیمای دیگر آسیب دیدند. در پایان آن روز بیش از 2400 کشته و 1240 مجروح نیز بر دست نیروی دریایی مانده بود. فرانکلین روزولت، رییس جمهوری وقت ایالات متحده، ضمن نامیدن هفتم دسامبر سال 1941 به عنوان «روز رسوایی» گفت: «ایالات متحده به صورت ناگهانی و عمدی توسط نیروی دریایی و هوایی امپراتوری ژاپن مورد حمله قرار گرفت. به عنوان فرمانده کل و نیروی دریایی دستور دادم، تمامی تد ر لازم دفاعی اجرا شود». این حمله ناگهانی و برق آسای ژاپنی ها باعث شد تا ناوگان ایالات متحده در اقیانوس آرام به طور موقت از کار بیفتد. سنگاپور توسط ژاپن فتح شد و شصت هزار نفر به اسارت درآمدند. ژاپنی ها به سرعت اندونزی (هندِ هلند) را تصرف و سرانجام، ایالات متحده را در فیلیپین وادار به تسلیم د.آن ها همچنین جزایر یی و بریتانیایی را در غرب اقیانوس آرام تصرف و جای پایی در جزایر آلوئتی و گینه نو به دست آوردند؛ جایی که ژاپن، در واقع، می توانست استرالیا را مورد تهدید جدی قرار دهد. بدین سان، ژاپن همانند آلمان، در نخستین ماه های نبرد، به عنوان یک فاتح تمام عیار، جلوه کرد و اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی در دست آن ها قرار گرفت. ژاپنی ها سرمست از قدرت به مانند هیتلر، خود را فاتح جهان می نامیدند، اما دریغ که سرنوشت جور دیگری با ژاپنی ها بازی کرد و آن ها تاوان بسیار سختی را برای این حمله پرداخت د. حمله به پرل هابر باعث شد تا ایالات متحده با تمام نیروی خود وارد جنگ گردد. نتایج جنگ در اروپا به ضرر متحدین تمام شد و با ش ت آلمان نازی در سال 1945 پیشرفت پرشتاب نظامی ژاپن در سرتاسر شمال شرق آسیا و اقیانوس آرام متوقف شد و «هیروهیتو» امپراتور ژاپن برای حفظ تاج و تخت خود و دفاع از جزیره ژاپن دستور عقب نشینی از شرق و جنوب شرقی آسیا را صادر کرد. ایالات متحده بارها از ژاپن خواست تسلیم شود ولی هیروهیتو و مقامات نظامی ژاپن نپذیرفتند. سرانجام ایالات متحده با توافق شوروی دو بمب اتمی به فاصله 3 روز در ای هیروشیما و ناکازاکی پرتاب کرد. بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی توسط باعث ویرانی و کشتار گسترده شهروندان این دو شهر گردید. حدود 220 هزار نفر در اثر این دو بمباران جان باختند که بیشتر آن ها را شهروندان غیر نظامی تشکیل می دادند و باعث شد ضربه سختی بر پیکره امپراتوری ژاپن وارد شود. سرانجام در ماه آگوست 1945 هیروهیتو شرایط ایالات متحده را پذیرفت و ژاپن تسلیم شد. عده ای از تاریخ دانان بر این باورند که اگر ژاپن وارد جنگ با نمی شد، شاید این متحدین بودند که فاتح جنگ جهانی دوم می شدند. حمله جنگنده های ژاپنی در سال 1941 به بندر پرل هاربر 10. یاکوزامافیای یاکوزا مجموعه ای از گروه های تب ار مافیایی مستقر در ژاپن است که در کشورهای مختلف جهان به فعالیت های غیرقانونی مثل تولید و قاچاق ، ا و ید و فروش اسلحه و همچنین فعالیت های اقتصادی مشروع و قانونی مثل ساخت و ساز، مشاوره املاک، تبادل ارز، تامین نیروی کار و صنعت سرگرمی و... اشتغال دارند. تعداد شناخته شده آن ها در دنیا بیش از یکصد هزار نفر تخمین زده می شود. پیشینه یاکوزا به قرن هفدهم میلادی بر می گردد. پس از پایان یافتن جنگ داخلی و اتحاد ژاپن توسط شوگون «توکو ا ایاسو» در سال 1603 برنامه های او موجب پیدایش این گروه شد. در این سال سیاست بیرون خارجی ها، حذف یت و ممنوعیت سفر به خارج (با مجازات مرگ) اجرا شد. در نتیجه این سیاست، حدود نیم میلیون نفر از سامورایی ها که به عنوان جنگجو در حال کار در زمین های زمینداران فئودال بودند بیکار شدند و برخی از آن ها طبقه محروم رونین (سامورایی های افراطی) را شکل دادند. در واقع رونین ها سنگ بنای اصلی تشکیل یاکوزاها در این سرزمین قلمداد می شوند. معمولا وقتی نام یاکوزا به میان می آید، بدن های خالکوبی شده و انگشت های قطع شده در ذهن ها تداعی می شود. بیشتر نسل قدیمی یاکوزاها به خالکوبی علاقه زیادی داشتند؛ چون در قدیم خالکوبی سه مشخصه اصلی داشت، درد به نشانه شجاعت، پول به خاطر گرانی خالکوبی و طرد شدن از جامعه به دلیل این که خالکوبی چنین مفهومی را در جامعه آن روز ژاپن می رساند.فلسفه ب انگشت در این گروه هم برمی گردد به آن جا که اگر یکی از اعضای یاکوزا در انجام وظایف محوله کوتاهی کند یا از عهده انجام مسئولیتش برنیاید و یا قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد، برای عذرخواهی از مافوق یا طلبکار، یک بند از انگشت کوچک دست چپ خود را قطع می کند و بند بریده شده را به او تقدیم می کند. گروه های یاکوزا ساختار سازمانی پیچیده ای دارند و در مرام خود از ارزش های سنتی سلحشوران ژاپنی نظیر رعایت دقیق سلسله مراتب و وفاداری کامل به گروه و احترام به مافوق پیروی می کنند. براساس آ ین گزارش های پلیس ژاپن، در حال حاضر 21 گروه فعال یاکوزا در سراسر ژاپن فعالیت دارند که هر یک به نوبه خود به دسته های کوچک تری تقسیم می شوند. همچنین از نظر آن ها، کم حرفی و حفظ اسرار از شرایط مهم عضویت در این گروه است که بیشتر در مردان دیده می شود. وظیفه زن ها از دید یاکوزاها، خانه داری و رسیدگی به همسر و فرزندان است. تنها نی که در تشکیلات یاکوزا حضور دارند، همسران سردسته های یاکوزا هستند که نزد اعضا از احترام بسیار بالایی برخوردارند و اعضا، آنها را «خواهر بزرگ» خطاب می کنند. به رغم این احترام، خواهران بزرگ فقط همسر رییس هستند و معمولا نقش دیگری در دسته های یاکوزا ندارند. kenichi shinoda نفر وسط یکی از ان اصلی یاکوزا در ژاپنمعرفی اجمالی ژاپن
جشنواره شانگهای در حالی بیستمین دوره خود را برگزار می کند که در درجه بندی جهانی در ردیف الف قرار دارد و در صنعت سینمای جهان نیز جای خود را پیدا کرده است.به گزارش بولتن نیوز، کمتر از ۴ روز دیگر یعنی از ۱۷ ژوئن برابر با ۲۷ داد جشنواره بین المللی شانگهای چین به مدت ۱۰ روز آغاز می شود؛ جشنواره ای که بیستمین سالگرد خود را جشن می گیرد و با وجود جوانی به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی قاره کهن بدل شده است. به همین بهانه مروری بر تاریخچه شکل گیری آن در این شهر از کشور چین می پردازیم.با جشنواره شانگهای آشنا شویدشانگهای پرجمعیت ترین شهر جهان و بزرگترین شهر چین، خود از اساس نقشی بی بدیل در پا گرفتن هنر هفتم در این سرزمین دارد. سال ۱۹۸۶ و با اکران اولین تصاویر متحرک برادران لومیر در شانگهای، چینی ها یکی از اولین آسیایی هایی بودند که این پدیده نوظهور را از نزدیک می دیدند. سال های اول هنر سینما در چین تنها محدود به ضبط نمایش های اپرایی کوتاه بود. نقطه شروع اما در ۱۹۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که برای اولین بار دو ِ مستقل «زوج پردردسر» و «یتیمی که پدربزرگش را نجات داد» در شانگهای ساخته شد. اهمیت و تاثیر این ها چنان بود که شانگهای را برای دهه ها به مرکز و جریان اصلی سازی در سرزمین پهناور چین بدل کرد.سال ۱۹۳۰ اوج شکوفایی صنعت سینما در شانگهای بود و ستاره های چینی نام های آشنایی در کشور بودند؛ هنرمندانی چون «hu die» که در دنیا به نام پروانه وو شناخته می شود، «zhou xuan» با لقب حنجره طلا و یا «ruan lingyu» ستاره طلایی های صامت که خودکشی مرموزش در سن ۲۴ سالگی او را به یکی از نمادهای سینمای چین تبدیل کرد.اما شاید معروفترین هنرمندی که شانگهای به صنعت سینما معرفی کرد جیانگ چینگ «jiang qing» باشد که با عضویت در حزب کمونیست کارگری و پیمودن پله های ترقی تا مقام بانوی اولی و همسری مائو تسه خلق چین پیش رفت و دوره ای طولانی خوراک فرهنگی خلق چین و مدیریت صنعت سازی حکومتی و پروپاگاندای حزب حاکم را در دست داشت.بندر شانگهای به واسطه موقعیت استراتژیک خود در کرانه رود یانگ تسه و ارتباط گسترده با جهان خارج نه فقط در فرهنگ که در حوزه های دیگر نیز پیشرو بود و خاستگاه جریان هایی چون طبقه پرولتاریا و پیدایش حزب کمونیست چین به شمار می رود؛ مشخصه ای که در طول تاریخ در شانگهای حفظ شد و هم اکنون نیز نطفه بسیاری از عقاید و حرکت های ناهمگون و در تقابل با حکومت مرکزی از این شهر نشات می گیرد.صنعت سینما در شانگهای اما با شروع درگیری های جنگ جهانی دوم و حمله ژاپن به چین رو به افول نهاد و بعدتر با پاگرفتن نظام کمونیستی و انقلاب فرهنگی چین به طور کلی سمت و سوی دیگری گرفت. بسیاری از هنرمندان و سازان مستقل به هنگ کنگ کوچ د و اساسا صنعت سینمای هنگ کنگ ب ایه نمادهای فرهنگی مهاجران شانگهایی شکل گرفت. فرهنگی که برش هایی از آن را می توان در در حال هوای عشق (۲۰۰۰) به کارگردانی وونگ کار وای شانگهایی الاصل جستجو کرد.این مقدمه نسبتا طولانی پیش نیازی بود برای معرفی جشنواره ای که در شانگهای با این پیشینه پر اوج و فرود پا گرفت. در واقع از آغاز دهه ۹۰ میلادی و چرخش سیاست بسته کمونیستی چین به سوی اقتصاد آزاد و تعامل با دنیا، وم ب ایی رویدادهای فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و چه شهری بهتر از شانگهای که در طول تاریخ چین همواره سرآمد حرکت های روشنفکرانه بوده است.جشنواره بین المللی شانگهای از سال ۱۹۹۳ آغاز به کار کرد. فستیوالی که در آغاز به صورت دوسالانه برگزار می شد، اما با پر رنگ شدن و پا گرفتن مجدد صنعت سینما در چین پس از ۵ دوره به صورت سالانه در آمد تا در همه این سال ها - به جز سال ۲۰۰۳ که به علت بحران بیماری سارس برگزار نشد - در کنار جشنواره توکیو یکی از بزرگترین رویدادهای سینمایی قاره آسیا باشد.جشنواره شانگهای بر مبنای امتیاز «فدراسیون بین المللی انجمن تهیه کنندگان» در کنار فستیوال توکیوی ژاپن و گوای هند درجه الف و سطح یک داردجشنواره شانگهای بر مبنای امتیاز «فدراسیون بین المللی انجمن تهیه کنندگان» در کنار فستیوال توکیوی ژاپن و گوای هند درجه الف و سطح یک دارد. این فدراسیون که مقر آن در پاریس است گروهی بین المللی متشکل از ۳۷ عضو از صاحب نام ترین انجمن ها و موسسات سینمایی در بیش از ۳۰ کشور جهان است که در کنار دیگر فعالیت های فرهنگی خود، جشنواره های سینمایی و تلویزیونی را درجه بندی می کند. این رتبه بندی بر اساس شاخص هایی است که مهمترین آن ها در چهار دسته خلاصه می شوند: سطح اکران، سطح رقابت، جلسات هم شی و گردهمایی ها و بازار .جشنواره شانگهای در طول این سال ها از لحاظ کمی رشد حیرت انگیزی داشته است. رشدی که می توان آن را همسو با رشد زیرساخت های کشور توجیه کرد. در واقع سال گذشته چین با عبور از رکورد ۴۵ هزار سالن سینما، را نیز پشت سر گذاشت. گرچه بسیاری از این سالن ها به واسطه رشد سرسام آور مراکز تجاری و پاساژهای غول آسا ایجاد شده اند و صندلی های خالی فراوانی دارند اما به هر حال ج فروش ۶.۷ میلیارد دلاری در مقایسه با فروش ۱۱ میلیارد دلاری صنعت سینما در ایالات متحده نشان از ظرفیت بالقوه فراوان این کشور یک میلیارد و سیصد میلیون نفری در این حوزه دارد.سال گذشته جکی چان چهره بین المللی سینمای در یکی از نشست های همین جشنواره با اشاره به این ظرفیت، اکران وارکرفت (۲۰۱۶) را گواه حرف خود گرفت. ی که در افتتاحیه آ هفته خود در ی شمالی تنها ۱۰ میلیون دلار فروش کرده بود در چین تنها در عرض ۴ روز بیش از ۱۴۴ میلیون دلار فروش کرد و نگاه بسیاری از استودیوها و تهیه کنندگان خارجی را به خود جلب کرد. جکی چان با اشاره به این ماجرا روی به سازان چینی افزود: «اگر شما ی بسازید که یک و نیم میلیارد دلار فروش کند، آن وقت مطمئن باشید سازان به جای انگلیسی، زبان چینی را فرا خواهند گرفت. این شما هستید که می توانید چین را قدرتمند کنید.»این تعریف گرچه ممکن است در حال حاضر بلندپروازانه به نظر بیاید اما نشان از نگاهی دارد که چینی ها به قدرت نفوذ سینما دارند. نگاهی که تجلی آن را در جشنواره شانگهای به راحتی می توان دنبال کرد.دیر زمانی نبود که مسئولان چینی جشنواره دردسرهای زیادی برای جمع آوری و اکران های خارجی داشتند. در سال های ابت مهمانان خارجی و مسئولان ید بنگاه های و تلویزیون کمتر رغبتی برای حضور در این جشنواره و یا شرکت در بازار داشتند، چرا که طبق سیاست های کلان فرهنگی حکومت چین و به علت مقابله با سیطره فرهنگ غرب و به خصوص هالیوود سالانه تنها کمتر از ۴۰ خارجی اجازه اکران در این کشور دارند و این یکی از بزرگترین موانع جذب های خارجی به بازار چین است و به تبع آن راه ورود های چینی به بازارهای جهانی را سخت تر می کند. فارغ از این ماجرا، مشکل دیگری نیز وجود داشت و آن این بود که بسیاری از ستارگان سینما چندان افتخاری به حضور و حتی بردن جایزه از جشنواره ای تی در کشوری بسته مانند چین نمی د.چین کشوری است که سال هاست بزرگترین نماد سانسور و حذف صداهای مخالف در دنیا محسوب می شود و شاید دانستن این موضوع جالب باشد که چین جزو معدود کشورهای جهان است که سینمای آن رده بندی سنی ندارد چراکه تمام ها آن قدر جرح و تعدیل می شوند تا مناسب همه سنین باشند و از این رو است که مثلا دیدن بچه های دسال در راهروهای سالن پخش پر از خون و خشونتی چون لوگان (۲۰۱۷) - از سری مجموعه x-men - چندان عجیب نیست!واقعیت اما این است که جشنواره شانگهای در طول این ۲۰ دوره از بسیاری از این مشکلات گذر کرده و هر سال بر شکوه خود و جلب توجه بین المللی افزوده است. مسئولان جشنواره حتی توانسته اند با جلب اعتماد حکومت مرکزی گستره وسیعتری از ها را بدون سانسور به اکران درآورند. تنها موردی که سال های اخیر در رسانه های جهان سر و صدا کرد لغو اکران انیمه ژاپنی حمله به تایتان attack on titan(۲۰۱۴) از جشنواره بود. انیمیشنی که پیشتر صلاحیت آن تایید شده بود اما در دقایق آ به علت خشونت و زی ا گذاشتن اخلاق عمومی به لیست سیاه وارد شد. گرچه بسیاری معتقد بودند این ممنوعیت به خاطر محتوای شبه آن پیش آمده است.جشنواره شانگهای در این سال ها به نوعی به رویدادی آزاد و حتی در تقابل با جشنواره کاملا تی بیجینگ به جریانی در تضاد با گفتمان رایج حکومت تبدیل شده استبا این وجود جشنواره شانگهای در این سال ها به نوعی به رویدادی آزاد و حتی در تقابل با جشنواره کاملا تی بیجینگ به جریانی در تضاد با گفتمان رایج حکومت تبدیل شده است. اوج این مدارا و سیاست زیرکانه را می توان در آ ین دوره این مراسم دید. در جشنواره نوزدهم دو de lan و روح در ریسمان soul on string از منطقه حساس و مناقشه برانگیز تبت حضور داشتند. تا پیش از این تبت در سینمای چین تنها در قالب پروپاگانداهای سوسیالیتی و نمایش وحدت ملی و یا به عنوان محلی اسرارآمیز برای شفا و درمان به تصویر کشیده شده بود. این حساسیت ها بعد از قیام تبتی ها در سال ۲۰۰۸ و موج خودسوزی آنان در اعتراض به این منطقه و تبعید خودخواسته معنوی آنان - دالایی لاما - به اوج خود رسید، اما اکران این ها دریچه جدیدی به امید بازترشدن فضا گشود؛ هایی که برای اجتناب از گرفتار شدن به تیغ سانسور روی خط باریکی حرکت می کنند و با پرهیز از نگاه و تاریخی، زندگی معمولی و هر روزه تبتی ها را به نمایش می گذارند. از طرفی دیگر همانطور که در بالا ذکر شد چین با رشد فزاینده اقتصادی در چند سال اخیر و بالا رفتن سرانه درآمد مردم به بازاری بسیار جذاب برای استودیوهای سینمایی تبدیل شده و در واقع گیشه این کشور اکنون بعد از ایالات متحده بزرگترین منبع درآمدی هالیوود است. مجموع این شرایط باعث شده است تا جشنواره شانگهای به محل فرود ستاره های سینمای جهان تبدیل شود. لیست بلندی از هنرمندان تراز اول این صنعت در سال های اخیر در هیات داوران یا روی فرش قرمز این فستیوال حضور داشته اند. از نام هایی چون بردلی کوپر، سر ایان مک کلن، ناتالی پورتمن و نیکول کیدمن تا کارگردانانی چون آنگ لی افسانه ای، کاستاریکای صربستانی و برنده دو نخل طلا، بری لوینسن خالق مرد بارانی(۱۹۸۸) و تام هوپری که دارنده اسکار کارگردانی برای سخنرانی پادشاه(۲۰۱۰) است.اهمیت جشنواره شانگهای تا آن جا بالا رفته است که کم کم آغاز اکران جهانی های روز دنیا همچون تبدیل شوندگان: عصر انقراض(۲۰۱۴)، چپ دست(۲۰۱۵) درام تحسین شده آنتونی فوکوآ از این فستیوال به رویه ای عادی تبدیل می شود.همین اعتماد به نفس است که مسئولان این جشنواره تنها هایی را به بخش اصلی مسابقه و جایزه «جام طلایی» خود راه می دهند که در لیست رقابت هیچ جشنواره دیگری نباشد و این شامل فستیوال های بزرگی چون ونیز، کن و برلین هم می شود.ایرانی ها نیز همواره سهم به سزایی در این جشنواره داشتند. در سال های اخیر هایی چون «خشم و هیاهو» و «سیزده» از هومن سیدی، «برف» از مهدی رحمانی، «رسم عاشق کشی» و « س» از خسرو معصومی، «سویوق» نخستین ساخته بهرام و بهمن ارک، «لانتوری» و «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان، «من دیه گو مارادونا هستم» ساخته بهرام توکلی، «مردی که اسب شد» به کارگردانی حسین ثقفی، «فرشته ها با هم می آیند» اولین ساخته حامد محمدی، «برف روی کاج ها» پیمان معادی، «حوض نقاشی» ساخته مازیار میری، «قصه ها» ساخته رخشان بنی اعتماد، «ملبورن» ساخته نیما جاویدی، «در دنیای تو ساعت چنده؟» ساخته صفی یزدانیان و «پ از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی همگی در سال های اخیر در بخش های مختلف جشنواره اعم از پانوراما، استعدادهای جوان و بخش رقابتی روی های سینما رفته اند. گرچه افتخار جام طلایی جشنواره آن هم دو بار تا کنون تنها در اختیار خسرو معصومی بوده است.امسال نیز «مالاریا» از پرویز شهبازی در بخش غیر رقابتی و «زرد» به کارگردانی مصطفی تقی زاده به عنوان تنها ایرانی بخش رقابتی در جشنواره به نمایش در خواهند آمد.در سال ۲۰۱۷ از میان ۲۵۰۰ ارسالی از بیش از ۱۰۹ کشور جهان ۱۸۹ عنوان انتخاب شده اند. این ها در کنار نزدیک به ۵۰ داخلی در بخش های گوناگون جشنواره به نمایش درمی آیند.جشنواره شانگهای نمونه ای از سخت کوشی و برنامه ریزی های بلندمدت چینی ها و نوع نگاه آنان به رابطه با دنیاست و بی شک می تواند الگو و سرمشقی برای رویدادهای فرهنگی کشور باشد که هر از چند گاهی و با رفت و آمد و مدیران ارشد کشور از پایه دچار تحول می شوند؛ تغییراتی که به هر سو می روند جز در مسیر اعتلای بین المللی نام آن.
خبرگزاری مهر-گروه هنر-اشکان مزیدی: کمتر از ۴ روز دیگر یعنی از ۱۷ ژوئن برابر با ۲۷ داد جشنواره بین المللی شانگهای چین به مدت ۱۰ روز آغاز می شود؛ جشنواره ای که بیستمین سالگرد خود را جشن می گیرد و با وجود جوانی به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی قاره کهن بدل شده است. به همین بهانه مروری بر تاریخچه شکل گیری آن در این شهر از کشور چین می پردازیم.شانگهای پرجمعیت ترین شهر جهان و بزرگترین شهر چین، خود از اساس نقشی بی بدیل در پا گرفتن هنر هفتم در این سرزمین دارد. سال ۱۹۸۶ و با اکران اولین تصاویر متحرک برادران لومیر در شانگهای، چینی ها یکی از اولین آسیایی هایی بودند که این پدیده نوظهور را از نزدیک می دیدند. سال های اول هنر سینما در چین تنها محدود به ضبط نمایش های اپرایی کوتاه بود. نقطه شروع اما در ۱۹۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که برای اولین بار دو ِ مستقل «زوج پردردسر» و «یتیمی که پدربزرگش را نجات داد» در شانگهای ساخته شد. اهمیت و تاثیر این ها چنان بود که شانگهای را برای دهه ها به مرکز و جریان اصلی سازی در سرزمین پهناور چین بدل کرد.سال ۱۹۳۰ اوج شکوفایی صنعت سینما در شانگهای بود و ستاره های چینی نام های آشنایی در کشور بودند؛ هنرمندانی چون «hu die» که در دنیا به نام پروانه وو شناخته می شود، «zhou xuan» با لقب حنجره طلا و یا «ruan lingyu» ستاره طلایی های صامت که خودکشی مرموزش در سن ۲۴ سالگی او را به یکی از نمادهای سینمای چین تبدیل کرد.اما شاید معروفترین هنرمندی که شانگهای به صنعت سینما معرفی کرد جیانگ چینگ «jiang qing» باشد که با عضویت در حزب کمونیست کارگری و پیمودن پله های ترقی تا مقام بانوی اولی و همسری مائو تسه خلق چین پیش رفت و دوره ای طولانی خوراک فرهنگی خلق چین و مدیریت صنعت سازی حکومتی و پروپاگاندای حزب حاکم را در دست داشت.بندر شانگهای به واسطه موقعیت استراتژیک خود در کرانه رود یانگ تسه و ارتباط گسترده با جهان خارج نه فقط در فرهنگ که در حوزه های دیگر نیز پیشرو بود و خاستگاه جریان هایی چون طبقه پرولتاریا و پیدایش حزب کمونیست چین به شمار می رود؛ مشخصه ای که در طول تاریخ در شانگهای حفظ شد و هم اکنون نیز نطفه بسیاری از عقاید و حرکت های ناهمگون و در تقابل با حکومت مرکزی از این شهر نشات می گیرد.صنعت سینما در شانگهای اما با شروع درگیری های جنگ جهانی دوم و حمله ژاپن به چین رو به افول نهاد و بعدتر با پاگرفتن نظام کمونیستی و انقلاب فرهنگی چین به طور کلی سمت و سوی دیگری گرفت. بسیاری از هنرمندان و سازان مستقل به هنگ کنگ کوچ د و اساسا صنعت سینمای هنگ کنگ ب ایه نمادهای فرهنگی مهاجران شانگهایی شکل گرفت. فرهنگی که برش هایی از آن را می توان در در حال هوای عشق (۲۰۰۰) به کارگردانی وونگ کار وای شانگهایی الاصل جستجو کرد.این مقدمه نسبتا طولانی پیش نیازی بود برای معرفی جشنواره ای که در شانگهای با این پیشینه پر اوج و فرود پا گرفت. در واقع از آغاز دهه ۹۰ میلادی و چرخش سیاست بسته کمونیستی چین به سوی اقتصاد آزاد و تعامل با دنیا، وم ب ایی رویدادهای فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و چه شهری بهتر از شانگهای که در طول تاریخ چین همواره سرآمد حرکت های روشنفکرانه بوده است.جشنواره بین المللی شانگهای از سال ۱۹۹۳ آغاز به کار کرد. فستیوالی که در آغاز به صورت دوسالانه برگزار می شد، اما با پر رنگ شدن و پا گرفتن مجدد صنعت سینما در چین پس از ۵ دوره به صورت سالانه در آمد تا در همه این سال ها - به جز سال ۲۰۰۳ که به علت بحران بیماری سارس برگزار نشد - در کنار جشنواره توکیو یکی از بزرگترین رویدادهای سینمایی قاره آسیا باشد.جشنواره شانگهای بر مبنای امتیاز «فدراسیون بین المللی انجمن تهیه کنندگان» در کنار فستیوال توکیوی ژاپن و گوای هند درجه الف و سطح یک داردجشنواره شانگهای بر مبنای امتیاز «فدراسیون بین المللی انجمن تهیه کنندگان» در کنار فستیوال توکیوی ژاپن و گوای هند درجه الف و سطح یک دارد. این فدراسیون که مقر آن در پاریس است گروهی بین المللی متشکل از ۳۷ عضو از صاحب نام ترین انجمن ها و موسسات سینمایی در بیش از ۳۰ کشور جهان است که در کنار دیگر فعالیت های فرهنگی خود، جشنواره های سینمایی و تلویزیونی را درجه بندی می کند. این رتبه بندی بر اساس شاخص هایی است که مهمترین آن ها در چهار دسته خلاصه می شوند: سطح اکران، سطح رقابت، جلسات هم شی و گردهمایی ها و بازار .جشنواره شانگهای در طول این سال ها از لحاظ کمی رشد حیرت انگیزی داشته است. رشدی که می توان آن را همسو با رشد زیرساخت های کشور توجیه کرد. در واقع سال گذشته چین با عبور از رکورد ۴۵ هزار سالن سینما، را نیز پشت سر گذاشت. گرچه بسیاری از این سالن ها به واسطه رشد سرسام آور مراکز تجاری و پاساژهای غول آسا ایجاد شده اند و صندلی های خالی فراوانی دارند اما به هر حال ج فروش ۶.۷ میلیارد دلاری در مقایسه با فروش ۱۱ میلیارد دلاری صنعت سینما در ایالات متحده نشان از ظرفیت بالقوه فراوان این کشور یک میلیارد و سیصد میلیون نفری در این حوزه دارد.سال گذشته جکی چان چهره بین المللی سینمای در یکی از نشست های همین جشنواره با اشاره به این ظرفیت، اکران وارکرفت (۲۰۱۶) را گواه حرف خود گرفت. ی که در افتتاحیه آ هفته خود در ی شمالی تنها ۱۰ میلیون دلار فروش کرده بود در چین تنها در عرض ۴ روز بیش از ۱۴۴ میلیون دلار فروش کرد و نگاه بسیاری از استودیوها و تهیه کنندگان خارجی را به خود جلب کرد. جکی چان با اشاره به این ماجرا روی به سازان چینی افزود: «اگر شما ی بسازید که یک و نیم میلیارد دلار فروش کند، آن وقت مطمئن باشید سازان به جای انگلیسی، زبان چینی را فرا خواهند گرفت. این شما هستید که می توانید چین را قدرتمند کنید.»این تعریف گرچه ممکن است در حال حاضر بلندپروازانه به نظر بیاید اما نشان از نگاهی دارد که چینی ها به قدرت نفوذ سینما دارند. نگاهی که تجلی آن را در جشنواره شانگهای به راحتی می توان دنبال کرد.دیر زمانی نبود که مسئولان چینی جشنواره دردسرهای زیادی برای جمع آوری و اکران های خارجی داشتند. در سال های ابت مهمانان خارجی و مسئولان ید بنگاه های و تلویزیون کمتر رغبتی برای حضور در این جشنواره و یا شرکت در بازار داشتند، چرا که طبق سیاست های کلان فرهنگی حکومت چین و به علت مقابله با سیطره فرهنگ غرب و به خصوص هالیوود سالانه تنها کمتر از ۴۰ خارجی اجازه اکران در این کشور دارند و این یکی از بزرگترین موانع جذب های خارجی به بازار چین است و به تبع آن راه ورود های چینی به بازارهای جهانی را سخت تر می کند. فارغ از این ماجرا، مشکل دیگری نیز وجود داشت و آن این بود که بسیاری از ستارگان سینما چندان افتخاری به حضور و حتی بردن جایزه از جشنواره ای تی در کشوری بسته مانند چین نمی د.چین کشوری است که سال هاست بزرگترین نماد سانسور و حذف صداهای مخالف در دنیا محسوب می شود و شاید دانستن این موضوع جالب باشد که چین جزو معدود کشورهای جهان است که سینمای آن رده بندی سنی ندارد چراکه تمام ها آن قدر جرح و تعدیل می شوند تا مناسب همه سنین باشند و از این رو است که مثلا دیدن بچه های دسال در راهروهای سالن پخش پر از خون و خشونتی چون لوگان (۲۰۱۷) - از سری مجموعه x-men - چندان عجیب نیست!واقعیت اما این است که جشنواره شانگهای در طول این ۲۰ دوره از بسیاری از این مشکلات گذر کرده و هر سال بر شکوه خود و جلب توجه بین المللی افزوده است. مسئولان جشنواره حتی توانسته اند با جلب اعتماد حکومت مرکزی گستره وسیعتری از ها را بدون سانسور به اکران درآورند. تنها موردی که سال های اخیر در رسانه های جهان سر و صدا کرد لغو اکران انیمه ژاپنی حمله به تایتان attack on titan(۲۰۱۴) از جشنواره بود. انیمیشنی که پیشتر صلاحیت آن تایید شده بود اما در دقایق آ به علت خشونت و زی ا گذاشتن اخلاق عمومی به لیست سیاه وارد شد. گرچه بسیاری معتقد بودند این ممنوعیت به خاطر محتوای شبه آن پیش آمده است.جشنواره شانگهای در این سال ها به نوعی به رویدادی آزاد و حتی در تقابل با جشنواره کاملا تی بیجینگ به جریانی در تضاد با گفتمان رایج حکومت تبدیل شده استبا این وجود جشنواره شانگهای در این سال ها به نوعی به رویدادی آزاد و حتی در تقابل با جشنواره کاملا تی بیجینگ به جریانی در تضاد با گفتمان رایج حکومت تبدیل شده است. اوج این مدارا و سیاست زیرکانه را می توان در آ ین دوره این مراسم دید. در جشنواره نوزدهم دو de lan و روح در ریسمان soul on string از منطقه حساس و مناقشه برانگیز تبت حضور داشتند. تا پیش از این تبت در سینمای چین تنها در قالب پروپاگانداهای سوسیالیتی و نمایش وحدت ملی و یا به عنوان محلی اسرارآمیز برای شفا و درمان به تصویر کشیده شده بود. این حساسیت ها بعد از قیام تبتی ها در سال ۲۰۰۸ و موج خودسوزی آنان در اعتراض به این منطقه و تبعید خودخواسته معنوی آنان - دالایی لاما - به اوج خود رسید، اما اکران این ها دریچه جدیدی به امید بازترشدن فضا گشود؛ هایی که برای اجتناب از گرفتار شدن به تیغ سانسور روی خط باریکی حرکت می کنند و با پرهیز از نگاه و تاریخی، زندگی معمولی و هر روزه تبتی ها را به نمایش می گذارند. از طرفی دیگر همانطور که در بالا ذکر شد چین با رشد فزاینده اقتصادی در چند سال اخیر و بالا رفتن سرانه درآمد مردم به بازاری بسیار جذاب برای استودیوهای سینمایی تبدیل شده و در واقع گیشه این کشور اکنون بعد از ایالات متحده بزرگترین منبع درآمدی هالیوود است. مجموع این شرایط باعث شده است تا جشنواره شانگهای به محل فرود ستاره های سینمای جهان تبدیل شود. لیست بلندی از هنرمندان تراز اول این صنعت در سال های اخیر در هیات داوران یا روی فرش قرمز این فستیوال حضور داشته اند. از نام هایی چون بردلی کوپر، سر ایان مک کلن، ناتالی پورتمن و نیکول کیدمن تا کارگردانانی چون آنگ لی افسانه ای، کاستاریکای صربستانی و برنده دو نخل طلا، بری لوینسن خالق مرد بارانی(۱۹۸۸) و تام هوپری که دارنده اسکار کارگردانی برای سخنرانی پادشاه(۲۰۱۰) است.اهمیت جشنواره شانگهای تا آن جا بالا رفته است که کم کم آغاز اکران جهانی های روز دنیا همچون تبدیل شوندگان: عصر انقراض(۲۰۱۴)، چپ دست(۲۰۱۵) درام تحسین شده آنتونی فوکوآ از این فستیوال به رویه ای عادی تبدیل می شود.همین اعتماد به نفس است که مسئولان این جشنواره تنها هایی را به بخش اصلی مسابقه و جایزه «جام طلایی» خود راه می دهند که در لیست رقابت هیچ جشنواره دیگری نباشد و این شامل فستیوال های بزرگی چون ونیز، کن و برلین هم می شود.ایرانی ها نیز همواره سهم به سزایی در این جشنواره داشتند. در سال های اخیر هایی چون «خشم و هیاهو» و «سیزده» از هومن سیدی، «برف» از مهدی رحمانی، «رسم عاشق کشی» و « س» از خسرو معصومی، «سویوق» نخستین ساخته بهرام و بهمن ارک، «لانتوری» و «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان، «من دیه گو مارادونا هستم» ساخته بهرام توکلی، «مردی که اسب شد» به کارگردانی حسین ثقفی، «فرشته ها با هم می آیند» اولین ساخته حامد محمدی، «برف روی کاج ها» پیمان معادی، «حوض نقاشی» ساخته مازیار میری، «قصه ها» ساخته رخشان بنی اعتماد، «ملبورن» ساخته نیما جاویدی، «در دنیای تو ساعت چنده؟» ساخته صفی یزدانیان و «پ از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی همگی در سال های اخیر در بخش های مختلف جشنواره اعم از پانوراما، استعدادهای جوان و بخش رقابتی روی های سینما رفته اند. گرچه افتخار جام طلایی جشنواره آن هم دو بار تا کنون تنها در اختیار خسرو معصومی بوده است.امسال نیز «مالاریا» از پرویز شهبازی در بخش غیر رقابتی، «رفتن» ساخته نوید محمودی در بخش پانوراما و «زرد» به کارگردانی مصطفی تقی زاده در بخش رقابتی در جشنواره به نمایش در خواهند آمد.در سال ۲۰۱۷ از میان ۲۵۰۰ ارسالی از بیش از ۱۰۹ کشور جهان ۱۸۹ عنوان انتخاب شده اند. این ها در کنار نزدیک به ۵۰ داخلی در بخش های گوناگون جشنواره به نمایش درمی آیند.جشنواره شانگهای نمونه ای از سخت کوشی و برنامه ریزی های بلندمدت چینی ها و نوع نگاه آنان به رابطه با دنیاست و بی شک می تواند الگو و سرمشقی برای رویدادهای فرهنگی کشور باشد که هر از چند گاهی و با رفت و آمد و مدیران ارشد کشور از پایه دچار تحول می شوند؛ تغییراتی که به هر سو می روند جز در مسیر اعتلای بین المللی نام آن[email protected]
به گزارش ایران ا ومیست؛ کمتر از ۴ روز دیگر یعنی از ۱۷ ژوئن برابر با ۲۷ داد جشنواره بین المللی شانگهای چین به مدت ۱۰ روز آغاز می شود؛ جشنواره ای که بیستمین سالگرد خود را جشن می گیرد و با وجود جوانی به یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی قاره کهن بدل شده است. به همین بهانه مروری بر تاریخچه شکل گیری آن در این شهر از کشور چین می پردازیم.شانگهای پرجمعیت ترین شهر جهان و بزرگترین شهر چین، خود از اساس نقشی بی بدیل در پا گرفتن هنر هفتم در این سرزمین دارد. سال ۱۹۸۶ و با اکران اولین تصاویر متحرک برادران لومیر در شانگهای، چینی ها یکی از اولین آسیایی هایی بودند که این پدیده نوظهور را از نزدیک می دیدند. سال های اول هنر سینما در چین تنها محدود به ضبط نمایش های اپرایی کوتاه بود. نقطه شروع اما در ۱۹۱۳ اتفاق افتاد، زمانی که برای اولین بار دو ِ مستقل «زوج پردردسر» و «یتیمی که پدربزرگش را نجات داد» در شانگهای ساخته شد. اهمیت و تاثیر این ها چنان بود که شانگهای را برای دهه ها به مرکز و جریان اصلی سازی در سرزمین پهناور چین بدل کرد.سال ۱۹۳۰ اوج شکوفایی صنعت سینما در شانگهای بود و ستاره های چینی نام های آشنایی در کشور بودند؛ هنرمندانی چون «hu die» که در دنیا به نام پروانه وو شناخته می شود، «zhou xuan» با لقب حنجره طلا و یا «ruan lingyu» ستاره طلایی های صامت که خودکشی مرموزش در سن ۲۴ سالگی او را به یکی از نمادهای سینمای چین تبدیل کرد.اما شاید معروفترین هنرمندی که شانگهای به صنعت سینما معرفی کرد جیانگ چینگ «jiang qing» باشد که با عضویت در حزب کمونیست کارگری و پیمودن پله های ترقی تا مقام بانوی اولی و همسری مائو تسه خلق چین پیش رفت و دوره ای طولانی خوراک فرهنگی خلق چین و مدیریت صنعت سازی حکومتی و پروپاگاندای حزب حاکم را در دست داشت.بندر شانگهای به واسطه موقعیت استراتژیک خود در کرانه رود یانگ تسه و ارتباط گسترده با جهان خارج نه فقط در فرهنگ که در حوزه های دیگر نیز پیشرو بود و خاستگاه جریان هایی چون طبقه پرولتاریا و پیدایش حزب کمونیست چین به شمار می رود؛ مشخصه ای که در طول تاریخ در شانگهای حفظ شد و هم اکنون نیز نطفه بسیاری از عقاید و حرکت های ناهمگون و در تقابل با حکومت مرکزی از این شهر نشات می گیرد.صنعت سینما در شانگهای اما با شروع درگیری های جنگ جهانی دوم و حمله ژاپن به چین رو به افول نهاد و بعدتر با پاگرفتن نظام کمونیستی و انقلاب فرهنگی چین به طور کلی سمت و سوی دیگری گرفت. بسیاری از هنرمندان و سازان مستقل به هنگ کنگ کوچ د و اساسا صنعت سینمای هنگ کنگ ب ایه نمادهای فرهنگی مهاجران شانگهایی شکل گرفت. فرهنگی که برش هایی از آن را می توان در در حال هوای عشق (۲۰۰۰) به کارگردانی وونگ کار وای شانگهایی الاصل جستجو کرد.این مقدمه نسبتا طولانی پیش نیازی بود برای معرفی جشنواره ای که در شانگهای با این پیشینه پر اوج و فرود پا گرفت. در واقع از آغاز دهه ۹۰ میلادی و چرخش سیاست بسته کمونیستی چین به سوی اقتصاد آزاد و تعامل با دنیا، وم ب ایی رویدادهای فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و چه شهری بهتر از شانگهای که در طول تاریخ چین همواره سرآمد حرکت های روشنفکرانه بوده است.جشنواره بین المللی شانگهای از سال ۱۹۹۳ آغاز به کار کرد. فستیوالی که در آغاز به صورت دوسالانه برگزار می شد، اما با پر رنگ شدن و پا گرفتن مجدد صنعت سینما در چین پس از ۵ دوره به صورت سالانه در آمد تا در همه این سال ها - به جز سال ۲۰۰۳ که به علت بحران بیماری سارس برگزار نشد - در کنار جشنواره توکیو یکی از بزرگترین رویدادهای سینمایی قاره آسیا باشد.جشنواره شانگهای بر مبنای امتیاز «فدراسیون بین المللی انجمن تهیه کنندگان» در کنار فستیوال توکیوی ژاپن و گوای هند درجه الف و سطح یک دارد
جشنواره شانگهای بر مبنای امتیاز «فدراسیون بین المللی انجمن تهیه کنندگان» در کنار فستیوال توکیوی ژاپن و گوای هند درجه الف و سطح یک دارد. این فدراسیون که مقر آن در پاریس است گروهی بین المللی متشکل از ۳۷ عضو از صاحب نام ترین انجمن ها و موسسات سینمایی در بیش از ۳۰ کشور جهان است که در کنار دیگر فعالیت های فرهنگی خود، جشنواره های سینمایی و تلویزیونی را درجه بندی می کند. این رتبه بندی بر اساس شاخص هایی است که مهمترین آن ها در چهار دسته خلاصه می شوند: سطح اکران، سطح رقابت، جلسات هم شی و گردهمایی ها و بازار .جشنواره شانگهای در طول این سال ها از لحاظ کمی رشد حیرت انگیزی داشته است. رشدی که می توان آن را همسو با رشد زیرساخت های کشور توجیه کرد. در واقع سال گذشته چین با عبور از رکورد ۴۵ هزار سالن سینما، را نیز پشت سر گذاشت. گرچه بسیاری از این سالن ها به واسطه رشد سرسام آور مراکز تجاری و پاساژهای غول آسا ایجاد شده اند و صندلی های خالی فراوانی دارند اما به هر حال ج فروش ۶.۷ میلیارد دلاری در مقایسه با فروش ۱۱ میلیارد دلاری صنعت سینما در ایالات متحده نشان از ظرفیت بالقوه فراوان این کشور یک میلیارد و سیصد میلیون نفری در این حوزه دارد.سال گذشته جکی چان چهره بین المللی سینمای در یکی از نشست های همین جشنواره با اشاره به این ظرفیت، اکران وارکرفت (۲۰۱۶) را گواه حرف خود گرفت. ی که در افتتاحیه آ هفته خود در ی شمالی تنها ۱۰ میلیون دلار فروش کرده بود در چین تنها در عرض ۴ روز بیش از ۱۴۴ میلیون دلار فروش کرد و نگاه بسیاری از استودیوها و تهیه کنندگان خارجی را به خود جلب کرد. جکی چان با اشاره به این ماجرا روی به سازان چینی افزود: «اگر شما ی بسازید که یک و نیم میلیارد دلار فروش کند، آن وقت مطمئن باشید سازان به جای انگلیسی، زبان چینی را فرا خواهند گرفت. این شما هستید که می توانید چین را قدرتمند کنید.»این تعریف گرچه ممکن است در حال حاضر بلندپروازانه به نظر بیاید اما نشان از نگاهی دارد که چینی ها به قدرت نفوذ سینما دارند. نگاهی که تجلی آن را در جشنواره شانگهای به راحتی می توان دنبال کرد.دیر زمانی نبود که مسئولان چینی جشنواره دردسرهای زیادی برای جمع آوری و اکران های خارجی داشتند. در سال های ابت مهمانان خارجی و مسئولان ید بنگاه های و تلویزیون کمتر رغبتی برای حضور در این جشنواره و یا شرکت در بازار داشتند، چرا که طبق سیاست های کلان فرهنگی حکومت چین و به علت مقابله با سیطره فرهنگ غرب و به خصوص هالیوود سالانه تنها کمتر از ۴۰ خارجی اجازه اکران در این کشور دارند و این یکی از بزرگترین موانع جذب های خارجی به بازار چین است و به تبع آن راه ورود های چینی به بازارهای جهانی را سخت تر می کند. فارغ از این ماجرا، مشکل دیگری نیز وجود داشت و آن این بود که بسیاری از ستارگان سینما چندان افتخاری به حضور و حتی بردن جایزه از جشنواره ای تی در کشوری بسته مانند چین نمی د.چین کشوری است که سال هاست بزرگترین نماد سانسور و حذف صداهای مخالف در دنیا محسوب می شود و شاید دانستن این موضوع جالب باشد که چین جزو معدود کشورهای جهان است که سینمای آن رده بندی سنی ندارد چراکه تمام ها آن قدر جرح و تعدیل می شوند تا مناسب همه سنین باشند و از این رو است که مثلا دیدن بچه های دسال در راهروهای سالن پخش پر از خون و خشونتی چون لوگان (۲۰۱۷) - از سری مجموعه x-men - چندان عجیب نیست!واقعیت اما این است که جشنواره شانگهای در طول این ۲۰ دوره از بسیاری از این مشکلات گذر کرده و هر سال بر شکوه خود و جلب توجه بین المللی افزوده است. مسئولان جشنواره حتی توانسته اند با جلب اعتماد حکومت مرکزی گستره وسیعتری از ها را بدون سانسور به اکران درآورند. تنها موردی که سال های اخیر در رسانه های جهان سر و صدا کرد لغو اکران انیمه ژاپنی حمله به تایتان attack on titan(۲۰۱۴) از جشنواره بود. انیمیشنی که پیشتر صلاحیت آن تایید شده بود اما در دقایق آ به علت خشونت و زی ا گذاشتن اخلاق عمومی به لیست سیاه وارد شد. گرچه بسیاری معتقد بودند این ممنوعیت به خاطر محتوای شبه آن پیش آمده است.جشنواره شانگهای در این سال ها به نوعی به رویدادی آزاد و حتی در تقابل با جشنواره کاملا تی بیجینگ به جریانی در تضاد با گفتمان رایج حکومت تبدیل شده است
با این وجود جشنواره شانگهای در این سال ها به نوعی به رویدادی آزاد و حتی در تقابل با جشنواره کاملا تی بیجینگ به جریانی در تضاد با گفتمان رایج حکومت تبدیل شده است. اوج این مدارا و سیاست زیرکانه را می توان در آ ین دوره این مراسم دید. در جشنواره نوزدهم دو de lan و روح در ریسمان soul on string از منطقه حساس و مناقشه برانگیز تبت حضور داشتند. تا پیش از این تبت در سینمای چین تنها در قالب پروپاگانداهای سوسیالیتی و نمایش وحدت ملی و یا به عنوان محلی اسرارآمیز برای شفا و درمان به تصویر کشیده شده بود. این حساسیت ها بعد از قیام تبتی ها در سال ۲۰۰۸ و موج خودسوزی آنان در اعتراض به این منطقه و تبعید خودخواسته معنوی آنان - دالایی لاما - به اوج خود رسید، اما اکران این ها دریچه جدیدی به امید بازترشدن فضا گشود؛ هایی که برای اجتناب از گرفتار شدن به تیغ سانسور روی خط باریکی حرکت می کنند و با پرهیز از نگاه و تاریخی، زندگی معمولی و هر روزه تبتی ها را به نمایش می گذارند. از طرفی دیگر همانطور که در بالا ذکر شد چین با رشد فزاینده اقتصادی در چند سال اخیر و بالا رفتن سرانه درآمد مردم به بازاری بسیار جذاب برای استودیوهای سینمایی تبدیل شده و در واقع گیشه این کشور اکنون بعد از ایالات متحده بزرگترین منبع درآمدی هالیوود است. مجموع این شرایط باعث شده است تا جشنواره شانگهای به محل فرود ستاره های سینمای جهان تبدیل شود. لیست بلندی از هنرمندان تراز اول این صنعت در سال های اخیر در هیات داوران یا روی فرش قرمز این فستیوال حضور داشته اند. از نام هایی چون بردلی کوپر، سر ایان مک کلن، ناتالی پورتمن و نیکول کیدمن تا کارگردانانی چون آنگ لی افسانه ای، کاستاریکای صربستانی و برنده دو نخل طلا، بری لوینسن خالق مرد بارانی(۱۹۸۸) و تام هوپری که دارنده اسکار کارگردانی برای سخنرانی پادشاه(۲۰۱۰) است.اهمیت جشنواره شانگهای تا آن جا بالا رفته است که کم کم آغاز اکران جهانی های روز دنیا همچون تبدیل شوندگان: عصر انقراض(۲۰۱۴)، چپ دست(۲۰۱۵) درام تحسین شده آنتونی فوکوآ از این فستیوال به رویه ای عادی تبدیل می شود.همین اعتماد به نفس است که مسئولان این جشنواره تنها هایی را به بخش اصلی مسابقه و جایزه «جام طلایی» خود راه می دهند که در لیست رقابت هیچ جشنواره دیگری نباشد و این شامل فستیوال های بزرگی چون ونیز، کن و برلین هم می شود.ایرانی ها نیز همواره سهم به سزایی در این جشنواره داشتند. در سال های اخیر هایی چون «خشم و هیاهو» و «سیزده» از هومن سیدی، «برف» از مهدی رحمانی، «رسم عاشق کشی» و « س» از خسرو معصومی، «سویوق» نخستین ساخته بهرام و بهمن ارک، «لانتوری» و «عصبانی نیستم» رضا درمیشیان، «من دیه گو مارادونا هستم» ساخته بهرام توکلی، «مردی که اسب شد» به کارگردانی حسین ثقفی، «فرشته ها با هم می آیند» اولین ساخته حامد محمدی، «برف روی کاج ها» پیمان معادی، «حوض نقاشی» ساخته مازیار میری، «قصه ها» ساخته رخشان بنی اعتماد، «ملبورن» ساخته نیما جاویدی، «در دنیای تو ساعت چنده؟» ساخته صفی یزدانیان و «پ از ارتفاع کم» ساخته حامد رجبی همگی در سال های اخیر در بخش های مختلف جشنواره اعم از پانوراما، استعدادهای جوان و بخش رقابتی روی های سینما رفته اند. گرچه افتخار جام طلایی جشنواره آن هم دو بار تا کنون تنها در اختیار خسرو معصومی بوده است.امسال نیز «مالاریا» از پرویز شهبازی در بخش غیر رقابتی و «زرد» به کارگردانی مصطفی تقی زاده به عنوان تنها ایرانی بخش رقابتی در جشنواره به نمایش در خواهند آمد.در سال ۲۰۱۷ از میان ۲۵۰۰ ارسالی از بیش از ۱۰۹ کشور جهان ۱۸۹ عنوان انتخاب شده اند. این ها در کنار نزدیک به ۵۰ داخلی در بخش های گوناگون جشنواره به نمایش درمی آیند.جشنواره شانگهای نمونه ای از سخت کوشی و برنامه ریزی های بلندمدت چینی ها و نوع نگاه آنان به رابطه با دنیاست و بی شک می تواند الگو و سرمشقی برای رویدادهای فرهنگی کشور باشد که هر از چند گاهی و با رفت و آمد و مدیران ارشد کشور از پایه دچار تحول می شوند؛ تغییراتی که به هر سو می روند جز در مسیر اعتلای بین المللی نام آن.