شناسایی هویت پیکر مطهر برادر نقدی با آزمایش dna

گروه اجتماعی: مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) از اصفهان، مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس روز گذشته پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.مراسم تشییع پیکر مطهر 20 شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس امروز پنجشنبه 29 تیرماه و در سالروز شهادت صادق علیه السلام، با حضور گسترده و پرشور مردم شهید پرور اصفهان برگزار شد. مردم اصفهان پیکر مطهر این ی گرانقدر را از میدان احمد آباد تا گلستان ی این شهر تشییع د و سپس پیکر مطهر این به خاک س شد.
داده ها، داده ها و باز هم داده ها. کافی است به اطراف خود بنگرید تا دستگاه های ریز و درشتی را پیدا کنید که پیوسته در حال تولید اطلاعات هستند. اگر چند سال قبل به شما می گفتیم دستگاه های اینترنت اشیای مرسوم حجم عظیمی از داده ها تولید می کنند، اکنون به شما می گوییم دستگاه های اینترنت اشیای صنعتی نیز به جمع تولیدکنندگان داده ها پیوسته اند. امروزه حتی یک کاربر خانگی نیز قادر است در کمتر از یک سال یک هارددیسک 2 ترابایتی را پر کند. حال تصور کنید سازمان های بزرگی همچون بانک ها و مؤسسات بیمه گر و درنهایت مراکز داده ها با چه حجم وحشتناکی از داده ها روبه رو هستند. شتاب روزافزون تولید داده ها شرکت های بزرگ عرصه فناوری و پژوهشگران را به فکر انداخته است که تا چه اندازه می توانند روی رسانه های ذخیره ساز معمول حساب باز کنند؟ بدون شک رسانه های ذخیره ساز فعلی در چند سال آینده با محدودیت فضای ذخیره سازی مواجه خواهند شد. همین موضوع باعث شده است تا پژوهشگران به سراغ ایده های ورای تصور بروند. ایده هایی که بر پایه زیست شناسی قادرند مشکل ذخیره سازی داده ها را حل کنند. همین موضوع شرکت های بزرگ عرصه فناوری را به فکر انداخته است تا به طور جدی روی این موضوع سرمایه گذاری های کلانی انجام دهند. ازجمله شرکت های بزرگی که به این حوزه وارد شده اند و سعی دارند پیشتاز دستی به چنین فناوری قدرتمندی باشند مایکروسافت است. این شرکت به دنبال آن است تا رسانه های ذخیره ساز مبتنی بر dna را به زیرساخت های ابری خود وارد کند. اما این شرکت چگونه و چه زمانی به این مهم دست پیدا خواهد کرد. این پرسشی است که در این مقاله به آن پاسخ خواهیم داد.مطلب پیشنهادیاطلاعات چگونه روی dna ذخیره سازی می شوند؟کنکاشی در یک ایده مافوق تصورتحقیقات پژوهشگران شرکت مایکروسافت در ارتباط با ذخیره سازی ها و اسناد روی dna نشان می دهد این شرکت موفقیت های چشم گیری در این زمینه به دست آورده است. این شرکت موفق به طراحی و توسعه دستگاهی شده است که با اتکا بر زیست شناسی این توانایی را به دست آورده تا به جای درایوهای ذخیره ساز مورد استفاده قرار گیرد. ان و معماران ارشد علوم کامپیوتر در بخش تحقیقات مایکروسافت در قالب یک برنامه ریزی کاملاً دقیق به دنبال آن هستند تا پایان همین دهه یک سیستم ذخیره ساز کاملاً ایمن مبتنی بر dna را طراحی و عملیاتی کنند. سیستمی که قرار است در مرحله اول در یکی از مراکز داده های این شرکت به طور آزمایشی مورد استفاده قرار گیرد. داگ کارمین معمار ارشد بخش پژوهش های مایکروسافت می گوید: «هدف ما این است که در 3 سال آینده یک برند تجاری موفق را به ثبت برسانیم. برندی که قادر باشد dna را به عنوان ذخیره ساز اطلاعات به کار ببرد و مهم تر از آن از این برند به صورت آزمایشی و در مقیاس تجاری حداقل در یکی از مراکز داده های مایکروسافت استفاده کنیم. این حداقل کارکردی است که برای این سیستم متصور شده ایم. دستگاهی که ما در حال طراحی آن هستیم، ابعادی در اندازه یک دستگاه زیرا مدل 70 دارد.» در یک دهه گذشته پژوهشگران به طور جدی روی dna متمرکز شده و به این حقیقت مهم اشراف پیدا کرده اند که dna به شکلی کاملاً ایمن و مهم تر از آن بسیار کارآمد این پتانسیل را دارند تا به منظور ذخیره سازی اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند. 6 سال پیش (2011 میلادی) جورج چرچ پژوهشگر هاروارد برای نخستین بار ایده به کارگیری dna در قالب یک رسانه ذخیره ساز را مطرح کرد. او موفق شد کتاب خود که مشتمل بر چند تصویر و یک برنامه جاوااسکریپت بود روی مولکول های dna کدگذاری کند. مطلب پیشنهادیهوش در حال ساخت داروهایی برای درمان بیماری ها است تعامل هوش با داروسازانتجربه قبلی مایکروسافت در زمینه به کارگیری dna موفقیت آمیز بوده است
سال گذشته میلادی گروهی از پژوهشگران مایکروسافت با همکاری واشنگتن موفق شدند در زمینه ثبت اطلاعات روی dna رکورد جدیدی را به ثبت برسانند. آن ها موفق شدند 200 مگابایت داده را روی dna ذخیره سازی کنند (شکل 1).شکل 1 - 200 مگابایت داده‎های ذخیره شده روی dna فضایی کمتر از نوک یک مداد را کرده‎اند.مطلب پیشنهادی۲۱۵ پتابایت اطلاعات روی یک گرم dna ذخیره شد! امسال نیز پژوهشگران این شرکت موفق شدند یک کلاسیک فرانسوی (1895)، یک ویروس کامپیوتری و یک کارت هدیه50 دلاری آمازون را با موفقیت روی dna ذخیره سازی کنند. پژوهشگران بر این باورند که dna ایده ال ترین را ار به منظور ذخیره سازی حجم عظیمی از اطلاعات است. به واسطه آنکه مولکول فوق دقیقاً برای همین منظور ساخته شده است. dna این توانایی را دارد تا همه اطلاعات مربوط به یک انسان را در فضایی بسیار کوچک در خود نگهداری کند. در حالی که شیوه ثبت و حفظ اطلاعات روی dna مشابه با رویکردی است که ما امروزه در ارتباط با سخت افزارهای خود از آن استفاده می کنیم، با این حال تفاوتی وجود دارد. پژوهشگران به جای سر و کار داشتن با صفرها و یک ها، با چهار وضعیت a/g/c/t سر و کار دارند. در حالی که پژوهش های اولیه در این زمینه امیدبخش بوده اند، هنوز هم چالش هایی در ارتباط با به کارگیری عمومی این فناوری وجود دارد. در شرایطی که به لحاظ هزینه تعیین توالی dna نسبت به سال های قبل ارزان تر شده است، اما هنوز هم مقرون به صرفه نیست. در نتیجه این امکان وجود ندارد تا در مقطع فعلی از این فناوری به منظور جایگزینی برای حافظه های فلش استفاده کنیم. برای دستی به قیمتی قابل قبول، شرکت های بزرگ باید گام های سازنده ای در این زمینه بردارند. در همین ارتباط شرکت ایلومینا اعلام کرده است که در کمتر از 10 سال دیگر هزینه تعیین توالی کلی ژنوم انسان را به قیمتی کمتر از 100 دلار تقلیل خواهد داد. هرچه تعاملات شرکت ها با یکدیگر بیشتر باشد و تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود، به همان نسبت شانس ما در دستی به ذخیره سازهای مبتنی بر dna در آینده نزدیک بیشتر خواهد بود. مطلب پیشنهادیکامپیوترهای مبتنی بر dna ساخته می شوندزیست کامپیوترهامایکروسافت تمایل دارد یکه تاز این میدان باشد
مایکروسافت درباره ایده ها و فناوری های خاص خود رویکردی کاملاً بلندپروازانه و تاحدی جسورانه دارد. این شرکت به دنبال آن است تا جایگزینی برای نوارگردان ها (drive tape) پیدا کند. نوارگردان ها یکی از رایج ترین فرمت هایی هستند که به منظور آرشیو اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند. کارمن در این ارتباط گفته است: «امیدواریم برندی تجاری تحت عنوان your storage with dna را طراحی کنیم.» این رویکرد مایکروسافت نشان می دهد، غول های بزرگ دنیای فناوری کاملاً مصمم هستند تا ایده ذخیره سازی ویدئو، ع و دیگر اطلاعات ارزشمند روی مولکول هایی که سازنده ژن های ما هستند را به سرانجام برسانند. چالش های مختلف ذخیره سازهای مبتنی بر dna
ویکتور ژیرنف دانشمند ارشد شرکت semiconductor research corporation در این ارتباط می گوید: «شرکت های عرصه فناوری و صنایع فعال در عرضه صنایع الکترونیکی در سراسر جهان به دنبال آن هستند تا ابعاد و اندازه کامپیوترها را به مراتب کوچک تر از آن چیزی که امروزه در حال استفاده از آن ها هستیم تبدیل کنند. با وجود این شرکت ها در زمینه کوچک حافظه های فعلی به لحاظ فیزیکی با چالش هایی روبه رو هستند. در مقطع فعلی این امکان وجود ندارد تا ابعاد فیزیکی حافظه ها را کوچک تر از آن چیزی کرد که اکنون ساخته می شوند. اما dna این پتانسیل را دارد تا حجم بسیار عظیمی از داده ها را در فضایی بسیار ناچیز ذخیره سازی کند. اگر در نظر داشته باشیم تمام هایی که تا به امروز ساخته شده اند روی dna ذخیره سازی کنیم، به فضایی کمی بزرگ تر از یک حبه قند نیاز داریم. بله درست شنیده اید. dna این پتانسیل را دارد تا داده ها را در یک تراکم باورن ی ذخیره سازی کند. dna چگالی ترین ماده ای است که در تمام جهان هستی وجود داشته و این توانایی را دارد تا تمام اطلاعات جهان ما را در خود جای دهد.مطلب پیشنهادیسیستم ذخیره سازی اطلاعات مبتنی بر دی اِن اِی با قابلیت نگه داری هزاران سالدنیای دوربین شماره ۱۸۰این فرضیه درست منطبق با قوانین فیزیک است. اکنون که آگاه شدید dna در زمینه ذخیره سازی اطلاعات چه توانایی هایی دارد، به خوبی عطش مفرط شرکت های بزرگ در زمینه دستی به چنین فناوری پیشرفته ای را درک می کنید. با توجه به حجم و گسترد گی اطلاعاتی که امروزه تولید می شوند و این رشد نمایی داده ها در چند سال آینده بیشتر نیز خواهد شد، در نتیجه کاملاً منطقی به نظر می رسد که شرکت ها به دنبال ذخیره سازهای مبتنی بر dna باشند.» مایکروسافت در ماه جولای سال گذشته میلادی به طور عمومی اعلام کرد که با موفقیت توانسته است 200 مگابایت داده های صوتی و ویدئویی را در یک رشته dna ذخیره سازی کند. به دنبال آن مقاله ای از سوی کارت اشتراوس از پژوهشگران ارشد مایکروسافت و لوئیس چزه از پژوهشگران علوم کامپیوتر واشینگتن در این ارتباط منتشر شد. مهم ترین مشکلی که در مقطع فعلی غول های فناوری با آن روبه رو هستند، طراحی حافظه های کاربردی مبتنی بر dna است که به شکلی مؤثر و مهم تر از آن پایدار این توانایی را داشته باشند تا اطلاعات را در خود جای دهند و مهم تر از آن اطلاعات را از روی آن ها بخوانند. مشکل دوم به هزینه بر بودن این فناوری بازمی گردد. شما برای آنکه بتوانید کدهای دیجیتالی دودویی را به یک رشته dna که از زنجیره ای از چهار نوع نوکلئونید a/b/c/d تشکیل شده تبدیل کنید، باید هزینه زیادی را صرف کنید. به واسطه آنکه سلسله فرآیندهای پیچیده شیمیایی که در سنتز dna مورد استفاده قرار می گیرند کاملاً هزینه بر هستند. در آزمایشی که مایکروسافت در این ارتباط با موفقیت آن را به سرانجام رساند، از 13.448.372 رشته dna منحصر به فرد استفاده کرد. برآورد شده است که مایکروسافت به منظور کامل این پروژه و ید مواد مورد نیاز آن از بازار آزاد چیزی در حدود 800 هزار دلار هزینه کرده است. مهم‎ترین و شاخص‎ترین ویژگی dna در ارتباط با چگالی آن است. یک میلی‎متر مکعب dna قادر است 1,000,000,000,000,000,000 بایت اطلاعات را در خود جای دهدیانیو ارلیخ کلمبیا که به تازگی مقاله ای در ارتباط با را ار نوین ذخیره سازی داده ها روی dna منتشر کرده در این ارتباط گفته است: «بزرگ ترین مشکلی که پیش روی ذخیره سازی اطلاعات روی dna وجود دارد به قیمت تمام شده آن بازمی گردد که در حال حاضر مقرون به صرفه نیست. در نتیجه ما به این پرسش مهم می رسیم که آیا مایکروسافت در این زمینه موفق بوده و از چه را اری برای کاهش هزینه های این فرآیند استفاده کرده است؟ مایکروسافت تاکنون به این موضوع هیچ گونه اشاره ای نکرده است، اما به نظر می رسد این شرکت به راه حل قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کرده است. شرکت ها عمدتاً در زمینه این راه حل ها تمایلی ندارند جزئیات را منتشر کنند، به واسطه آنکه همیشه پای مباحثی همچون جاسوسی صنعتی و مالکیت فکری در میان است.» مایکروسافت پیش تر اعلام کرده بود برای آنکه بتواند حافظه های مبتنی بر dna را به لحاظ تجاری تولید کند، مجبور است قیمت نهایی آن را تا حد بسیار زیادی پایین آورده تا امکان ید آن توجیه پذیر شود. بسیاری از کارشناسان گفته اند این صحبت های مایکروسافت هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نخواهد دید. اما این شرکت امیدوار است به چنین رویکردی در این زمینه نائل شود. مسئله دیگری که در ارتباط با dna وجود دارد به نحوه نوشتن داده های دیجیتال در قالب dna بازمی گردد. کارمین در این ارتباط می گوید: «با توجه به آزمایشی که مایکروسافت به تازگی انجام داده و حجم داده هایی که موفق شده است با موفقیت روی dna ذخیره سازی کند، حدس می زنم سرعت نوشتن نباید چیزی فراتر از 400 بایت در ثانیه باشد. حتی خود مایکروسافت نیز به این حقیقت اذعان دارد تا رسیدن به سرعتی قابل قبول همچون 100 مگابایت بر ثانیه راه درازی در پیش دارد.» در حالی که نوشتن چالش های خاص خود را دارد، اما در مقابل خواندن اطلاعات ذخیره شده روی dna فرآیند ساده تری است(شکل 2). شکل 2- داده‎های dna روی صفحه‎ نمایش یک کامپیوتر شخصیمطلب پیشنهادیساخت کوچک ترین دیود دنیا با مولکول dnaپیشرفتی که تجهیزات الکترونیک و دستگاه‎ها را به سمت ابعاد نانو سوق خواهد دادبرای خواندن اطلاعات از روی dna به یک دستگاه سریع توالی یاب dna نیاز است تا قادر باشد اطلاعات را درست مشابه با فرآیند خواندن اطلاعات از روی هارددیسک بخواند(شکل 3).
مایکروسافت بر این باور است که اگر سرعت خواندن داده ها را به دوبرابر افزایش دهد، می توان به منظور کاربردهای تجاری از آن استفاده کرد. با توجه به آنکه فرآیند بازنویسی داده‎ها در قالب dna به کندی انجام می شود، در نتیجه کارشناسان بر این باورند در ح اولیه این فناوری در شرایط خاص مورد استفاده قرار می‎گیرد. به‎ طور مثال، اطلاعاتی که به لحاظ قانونی و حقوقی باید ذخیره‎سازی شوند و هیچ‎گاه نباید تغییری در آن‎ها رخ دهد و مهم‎تر از آن پاک شوند، ازجمله این موقعیت‎های خاص هستند. همچنین، اطلاعات ضبط شده از سوی دوربین‎های امنیتی و سوابق پزشکی نیز از اطلاعاتی هستند که نباید هیچ‎گاه از دست بروند. مایکروسافت در زمینه کار روی dna با شرکت توئیست بیوسانیس که در سان فرانسیسکو مستقر است، قرارداد همکاری منعقد کرده است. اما توئیست بیوسانیس تنها شرکتی نیست که در زمینه dna به‎طور جدی به فعالیت اشتغال دارد. از دیگر استارت آپ‎های شاخص و فعال در این زمینه می‎توان به dnascript، nuclera nucleics، evonetix، molecular emblies، catalog dna، helixworks و genome foundry اشاره کرد. استارت آپ‎هایی که به آن‎ها اشاره شد، به دنبال آن هستند تا رویکرد ساخت dna را دستخوش تغییر سازند. به عبارت دیگر، بتوانند از طریق آنزیم‎ها dna را به شکلی متفاوت از آن چیزی که بدن ما تولید می‎کند ایجاد کنند. جین بولوت س رست تیم تحقیقاتی شرکت تکنی کالر در این ارتباط می‎گوید: « هاروارد روی پژوهشی که ما در حال انجام آن هستیم سرمایه‎گذاری کرده است. حتی جورج چرچ کارشناس ژنومیک این نیز در این زمینه به نتایح امیدبخشی دست پیدا کرده است. بدون شک تا قبل از پایان سال 2017 به موفقیت‎هایی در این زمینه نائل خواهیم شد.» در همین ارتباط شرکت تکنی کالر با استودیوهای بزرگ ‎سازی در حال مذاکره است. شکل 3- ردیفی از دستگاه‎های تعیین توالی dna متأسفانه حجم قابل توجهی از ‎های تولید شده از سوی این استودیوها که تاریخ ساخت آن‎ها به قبل از 1951 بازمی‎گردد و روی نوارهای سلولوئیدی ذخیره شده بودند، به‎ طور کامل از میان رفته‎اند. همچنین، فرآیند نگهداری از آرشیو حلقه ‎های موجود نیز کاملاً هزینه‎بر بوده و مهم‎تر از آن به مکان بزرگی برای نگهداری آن‎ها نیاز است. اما برای آنکه بتوان بر دو مشکل فوق چیره شد، باید از فرآیند ذخیره‎سازی اطلاعات روی dna استفاده شود. این تکنیک برای استودیوها دو مزیت بزرگ دارد. اول آنکه dna از عمر بالایی برخوردار است و دوم آنکه فضای کمی می‎کند. شرکت ژیرنف نیز از سال 2013 میلادی فرآیند پژوهش روی تجاری‎سازی مفهوم ذخیره‎سازی اطلاعات را روی بستر dna آغاز کرد. شرکتی که امروزه نام‎آوران بزرگ عرضه فناوری همچون مایکروسافت، اینتل و... از مشتریان بالقوه این شرکت هستند.مطلب پیشنهادیچه اتفاقی می افتد اگر شبکه‎های اجتماعی به اطلاعات ژنتیکی ما دست یابند؟آزمایش دی‎ان‎ای، تهدید جدیدی برای حفظ حریم خصوصیویکتور ژیرنف بنیان‎گذار این شرکت در این ارتباط گفته است: «زمانی که روی این فناوری متمرکز شدیم، کارشناسان تجهیزات ذخیره‎ساز اطلاعات که عمدتاً با مواد نیمه رسانا همچون سیلی کار می‎کنند، بر این باور بودند که dna به مانند بافت بدن ممکن است دستخوش تغییر و شود. در نتیجه یک گزینه به شدت ناپایدار برای ذخیره‎سازی اطلاعات به شمار می‎رود. در حالی که واقعیت این است که dna از عمری هزار مرتبه بیشتر از دستگاه‎های سیلی ی برخوردار است. این مولکول به شدت پایدار است. برای اثبات این حرف فرآیند بازی مولکول ها از استخوان های ماموت‎هایی را مشاهده کنید که هزاران سال پیش مرده‎اند. اما مهم‎ترین و شاخص‎ترین ویژگی dna در ارتباط با چگالی آن است. یک میلی‎متر مکعب dna قادر است 1,000,000,000,000,000,000 بایت اطلاعات را در خود جای دهد.
ما در عصری زندگی می‎کنیم که همه چیز به سمت کوچک‎تر شدن سوق پیدا کرده است. اگر یک فلاپی‎دیسک قدیمی در اختیار دارید و اکنون در نظر داشته باشید محتوای آن ‎را مشاهده کنید، درست به همان اندازه‎ای که در خواندن دست‎نوشته‎های باستانی هیروگلیف با مشکل روبه رو خواهید شد، در خواندن فلاپی‎دیسک‎ خود نیز مشکل خواهید داشت. این در حالی است که برای بازی و خواندن دومرتبه اطلاعاتی که روی dna قرار دارند نه تنها در آینده نزدیک، بلکه در آینده دور نیز هیچ‎گاه با چنین مشکلی روبه رو نخواهید شد.»
تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریزتصاویر تشییع پیکر مطهر شهید م ع حرم «وحید فرهنگی والا» در تبریز-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4141942/تشییع-پیکر-مطهر-شهید-م ع-حرم-وحید-فرهنگی-والا-در-تبریز
پیکر مطهر ۱۸شهید گمنام و ۶شهید تازه تفحص و شناسایی شده دوران دفاع مقدس صبح شنبه بیست وهشتم بهمن ماه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان نظامی از طریق فرودگاه آیت الله دستغیب وارد شیراز شد. مراسم تشییع و تدفین پیکرهای مطهر، همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا(س) در نقاط مختلف استان فارس برگزار خواهد شد.تصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیرازتصاویر ورود پیکر مطهر ۲۴شهید به شیراز-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
وداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییآ ین وداع با پیکر شهید م ع حرم "حمیدرضا ضیایی" + ع و آ ین وداع با پیکر شهید م ع حرم "حمیدرضا ضیایی" + ع و وداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیاییوداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم حمیدرضا ضیایی
به روز شده در: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۵۰ روزشمار دفاع مقدس (2 آبان) • شهادت شهید بیژن یانی (1359 ه.ش) • شهادت شهید محمدعلی سلطان محمدی (1362 ه.ش) •شهادت شهید م ع حرم منصور مسلمی سواری (1392 ه.ش) •شهادت شهید م ع حرم روح الله مهر (1393 ه.ش) •شهادت شهید م ع حرم وحید نومی گ ار (1394 ه.ش) •شهادت شهید م ع حرم علی هیودی (1394 ه.ش) ع >> ع ع : منصوره عظیمیکد خبر: ۲۶۳۳۰۵تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۲ - 24october 2017وداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لووداع با پیکر مطهر شهید م ع حرم مصطفی نبی لو
برچسب ها: شهید ، شهید م ع حرم ، معراج 0گزارش خطالینک کوتاه: http://dnws.ir/263305 نظر شماپربیننده هاآ ین اخبارکلیه حقوق محفوظ است ، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلا مانع است.طراحی و تولید : "ایران سامانه"
گروه فرهنگی و اجتماعی شکده برهان/ محمدرضا عرب بافرانی؛ هویت ملت ها عبارت است از مشخصه هاى فرهنگى آن ها و مزیت هاى فرهنگى آن ها. این هویت فرهنگى یک ملت را تشکیل می دهد. این هویت فرهنگى، اصل است. اگر چنانچه این از یک ملتى گرفته بشود، این ملت هضم خواهد شد؛ یعنى در واقع به معناى حقیقى کلمه، نابود خواهد شد. حالا در یک مشخصه ى جغرافیایى قرار می گیرد، اما چیزى نیست. هست، اما بودن او مثل نبودن است. هویت فرهنگى، همه ى حیات یک مجموعه و یک ملت است. ( ی) ی در بیانات فوق، تلاش نموده اند اهمیت موضوع هویت فرهنگی را نمایان کرده و حتی آن را با همه ی حیات یک مجموعه و ملت مرتبط سازند. در این نوشتار کوتاه در تلاش هستیم پرسش های ذیل را در خصوص هویت فرهنگی بررسی کنیم:- هویت فرهنگی چیست؟- هویت فرهنگی چه مؤلفه هایی دارد؟- فرآیند شکل گیری و تحول هویت فرهنگی چگونه است؟- نقش و نسبت عنصر انقلاب ی با هویت فرهنگی ایرانی چیست؟- چالش های پیش روی هویت فرهنگی جامعه ما کدام اند؟اولین مسئله آن است که هویت فرهنگی چیست؟ متأسفانه از آنجا که هم هویت و هم فرهنگ، دو مفهوم پیچیده و با تعاریف متنوع هستند، لذا هویت فرهنگی نیز از نظر تعریف پیچیده بوده و برای آن تعاریف متعددی ذکر شده است. با این حال، در یک تعریف توصیفی، می توان چنین گفت:هویت عنصر شخصیت دهنده به فرد یا جامعه است. این هویت می تواند تمایز و تشابه فرد را با سایر عناصر اجتماع مشخص نماید. فرهنگ نیز درون مایه ی ارتباطات اجتماعی و همچون سیمان چسباننده ی اجتماع فرض می شود. در نتیجه، هویت فرهنگی را می توان مجموعه ی مؤلفه های فرهنگی دانست که به فرد یا گروه شخصیت داده و او را از سایر افراد متمایز می کنند. این مؤلفه ها شامل نمادهای آشکار و پنهانی است که جامعه با حفظ آن ها، خود را از سایر جوامع بازمی شناساند.در نهایت، هویت فرهنگی را می توان احساس هویت یک گروه و یا فرد دانست که تحت نفوذ یک فرهنگ بوده و به آن تعلق پیدا می کند. در واقع هویت و تعلق می تواند منشأهای مختلفی داشته باشد که اگر این منشأها از جنس فرهنگ باشند، هویت فرهنگی منتج می گردد. ی در خصوص چیستی هویت فرهنگی می فرمایند: هویتفرهنگیهمان «عقلانیتمعنوی» و « د جمعی» است کهاصلومنشأحیاتوامتیازاتیکملت است. (21 تیر 93)با مشخص شدن تعریف هویت فرهنگی، کارکرد و اهمیت آن نیز نمایان می شود. هویت فرهنگی از یک سو عامل وحدت بخش و عصاره ی ملت ساز یک جامعه است. این هویت فرهنگی است که باعث می شود یک گروه از انسان ها احساس یک ملت بودن، یک جامعه بودن و یک فرهنگ داشتن بنمایند. از سوی دیگر، عامل تمایزبخش بین جامعه و دیگر جوامع بوده و زمینه ی ایجاد مرزهای جامعه با سایر جوامع و حفظ کیان اجتماع را فراهم می کند. هویت فرهنگی ریشه ی بسیاری از رفتارها، نمادها، ظهور و بروزها، افعال و کنش و واکنش های درون جامعه یا بین یک جامعه و سایر جوامع است. بسیاری از اسطوره ها، مفاهیم درونی، تعلقات تاریخی، سنت ها، اعتقادات و آرمان ها از گذرگاه این هویت فرهنگی خود را به کنش تبدیل می کنند.هویت فرهنگی را می توان احساس هویت یک گروه و یا فرد دانست که تحت نفوذ یک فرهنگ بوده و به آن تعلق پیدا می کند. در واقع هویت و تعلق می تواند منشأهای مختلفی داشته باشد که اگر این منشأها از جنس فرهنگ باشند، هویت فرهنگی منتج می گردد.در بیان برخی مؤلفه ها و ابعاد هویت فرهنگی، می توان از عواملی چون زبان (زبان نوشتاری و گفتاری)، دیانت (دین و مذهب)، جغرافیای فرهنگی، تاریخ و حافظه ی فرهنگی (میراث مادی و معنوی)، نظام اجتماعی (نظام آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، ، حقوقی و خانواده) و... نام برد. با مرور این عوامل، می توان گستردگی و اهمیت هویت فرهنگی را ملاحظه نمود. در واقع یک انسان در جامعه، در هویت فرهنگی خود زیست می کند، نفس می کشد و کنش و واکنش نشان می دهد. ی در بیان مؤلفه های هویت فرهنگی، دو حوزه ی اصلی را برمی شمرند: «مشخصه های فرهنگی» و «مزیت های فرهنگی» هویت فرهنگی یک ملت راتشکیل می دهند. ( 21 تیر 93)فرآیند شکل گیری و تحول یک هویت فرهنگی چگونه است؟ اولین نکته در پاسخ به این پرسش آن است که هویت فرهنگی در یک برهه ی کوتاه شکل نمی گیرد. با نگاهی به مفهوم این هویت، می توان دریافت هنگامی هویت فرهنگی شکل می گیرد که گزاره هایی توسط جامعه درونی و پذیرفته شود. لذا هویت فرهنگی در یک فرآیند بلندمدت، طی نسل های گوناگون شکل می گیرد.دومین نکته آن است که در شکل گیری هویت فرهنگی، شرط پذیرش اختیاری وجود دارد. در حقیقت نمی توان هویت فرهنگی را به اجبار ایجاد کرد یا اصلاح کرد، بلکه می بایست فرآیندی اقناعی، توجیهی و با پذیرش مختارانه ی جمعی شکل بگیرد. اجبار در هویت فرهنگی همان چیزی است که رضاشاه و محمدرضا پهلوی برای آن تلاش د، ولی به نتیجه ای نرسیدند. جامعه در مقابل چنین اجباری مقاومت خواهد کرد.با این توصیفات، می توان گفت هویت فرهنگی هنگامی شکل می گیرد که یک گزاره بتواند در روح و جان جامعه پذیرفته شود و از آن ظهور و بروزهای بیرونی و عناصر درونی تعلق بخش استحصال گردد. برای پذیرش یک گزاره درون جامعه نیز سه شکل متصور می شویم:- یا آن گزاره در گذر ایام و روزگار و نسل به نسل آرام آرام درون جامعه پذیرفته شود. به عنوان مثال، می توان به شکل گیری زبان از این گذرگاه اشاره نمود. بسیاری از گزاره های منتج از فرهنگ ایرانی در جامعه ی ایران از این جنس هستند.- و یا آنکه گزاره ای با فطرت درونی انسانی منطبق باشد و لذا جامعه به راحتی آن را پذیرا باشد که نمونه ی آن را می توان گزاره های مرتبط با فرهنگ ی دانست.- و به عنوان سومین دسته، گزاره های فرهنگی از طریق مسیرهای منتج از شار ارزشی به جامعه منتقل می شوند. به عنوان مثال، بسیاری از نمادهای غربی فرهنگ جامعه، از طریق شار ارزشی انتقالی از غرب به ایران و با فشار جریان شاهنشاهی شکل گرفته اند.نقطه ی مشترک هر سه شکل فوق آن است که شکل گیری هویت، نیازمند یک برنامه ریزی و جریان فرهنگی بوده و فرآیند بلندمدت تربیتی می طلبد. به عنوان مثال، از طریق نظام آموزش وپرورش، سازوکارهای جامعه پذیر ، فرآیند تربیتی جامعه، رسانه ها و... می توان به شکل گیری و اصلاح هویت فرهنگی کمک کرد. انقلاب نیز بارها بر اهمیت این فرآیندهای فرهنگی تأکید داشته اند. به عنوان مثال، در خصوص رسانه ها می فرمایند: امروز رسانه ها در دنیا،فکر،فرهنگ،رفتارودرحقیقت،هویت فرهنگی انسان ها را القا می کنندوتعیین کننده هستند... می توانندملت هایی راازهویت انسانی خودشان وهویت ملی شان تهی کنندومی تواننداحساست بعیض رادرانسان ها زنده کنند. (26 اردیبهشت 85)در ایران نیز همانند هر جامعه ی دیگری، هویت فرهنگی ویژه و منحصربه فرد وجود دارد. محققان گوناگون این هویت فرهنگی را شامل سه مؤلفه می دانند که عبارت است از: مؤلفه های ایرانی، ی و مدرن.در مؤلفه ی ایرانی، عواملی چون زبان، اسطوره های تاریخی، سنن، جشن ها و... در فرهنگ وجود دارند. در مؤلفه ی ی، عواملی چون باورها، اعتقادات، یگانه پرستی و بسیاری از سنت های ی و مراسم را در بر می گیرد. بسیاری از عناصر احساسی، هیجانی و عقلانی از این بُعد هویت نشئت می گیرند. مؤلفه ی مدرن هویت نیز حاصل برخورد و مواجهه ی تمدن ایرانی- ی کهن ما با تمدن مدرن است. به دلایل مختلفی در این مواجهه، برخی از مؤلفه های هویت مدرن به درون فرهنگ و هویت فرهنگی ایرانی وارد شده اند. در مجموع، این سه بُعد، شکل دهنده ی هویت فرهنگی جامعه ی ایرانی بوده و از ارتباط، تعامل و بعضاً تضاد آن ها ظهور و بروزهای گوناگون جامعه ایجاد می شوند.بار دیگر تأکید می شود این هویت در بسیاری از موارد، ناخودآگاه یا ناخواسته، شکل گرفته و بعضاً ممکن است حتی آفت ها یا آسیب هایی نیز در دل خود داشته باشد و در اینجاست که اهمیت توجه به آن، برنامه ریزی برای آن، نگهداشت و بازنگری آن، هویدا خواهد شد.حال که جایگاه و ارتباط ابعاد مختلف هویتی را شناختیم، می بایست ارتباط انقلاب ی ایران با هویت فرهنگی جامعه بررسی شود. البته پاسخ به این سؤال، مفصل، گوناگون و ذوابعاد است؛ چراکه بیان اینکه انقلاب چیست و از منظر هویتی انقلاب ی چه بوده است، خود مطلب مفصلی می طلبد، ولیکن در یک پاسخ کوتاه، می توان این گونه گفت:در دوران پهلوی، فشار حکومت به منظور کم رنگ هویت ی و تأکید بر هویت ایرانی به منظور زمینه سازی برای ورود هویت غربی به شکل فزاینده ای گسترش یافت. در دوره ی رضاشاه مجموعه اقداماتی برای ورود هویت غربی (همچون کشف حجاب، جریانات ادبیات و...) انجام شد. در دوره ی محمدرضا نیز مجموعه اقداماتی برای تأکید بر هویت ایرانی انجام شد (همانند جشن 2500ساله و...) و این هر دو رفتار منجر به سرکوب هویت ی جامعه شد. از آنجا که این بُعد هویت فرهنگی با فطرت جامعه بسیار همخوانی داشت، لذا بدون شک مقاومت بسیار زیادی نسبت به آن شکل گرفت و جریانات اجتماعی با هدایت و ت، ایجاد شدند و این حرکت ها منجر به پیروزی انقلاب ی در بهمن 57 شد. از این منظر، می توان گفت شکل گیری و پیروزی انقلاب ی کاملاً متأثر از ابعاد هویتی و فرهنگی جامعه بوده است.و اما امروز و پس از پیروزی انقلاب، نسبت آن با هویت فرهنگی چگونه است؟ در پاسخ، به چند نکته اشاره می شود. اول آنکه ریشه فرهنگی جریان انقلاب ی، مبتنی بر هویت ی می باشد. نظام ارزشها، نظام تعلقات و ساختار جهان بینی این جریان بر محوریت هویت ی می باشد. با این حال از آنجا که بافت جامعه ایران هویت ایرانی را نیز در خود دارد، لذا این جریان ی اصیل، در زمینه و بافت جامعه شکل ایرانی ی به خود گرفته است. لذا می توان محوریت این جریان را هویت ی دانست که با توجه به زمینه های زمانی و مکانی، شکل ایرانی به خود گرفته و هویت ی ایرانی را تشکیل داده است، بدان معنا که بخشهایی از هویت ایرانی که در تضاد با ارزشها یا هویت فرهنگی ی نبوده پذیرفته شده و حتی مورد تاکید قرار گرفته است و در کنار آن، بخشهایی که در تضاد با هویت فرهنگی ی(یعنی در تضاد با فطرت انسانی) بوده است پالایش گردیده است.اما نسبت این جریان با هویت غربی چیست؟ در اینجا سه گونه موضع گیری می تواند وجود داشته باشد، اول موضع حمایتی کامل یا رویکرد انفعالی که در آن هرآنچه از هویت غربی در کشور وارد شده بپذیریم و آن را قبله آمال خویش بدانیم. دوم رویکرد تقابلی مطلق که هرچه از هویت و فرهنگ مدرن باشد را نفی کرده و رد نماییم و صرف مدرن بودن را مطلقا منفی بدانیم. سوم آنکه رویکرد مواجهه فعالانه با این هویت فرهنگی داشته، آن را به نظام ارزشی ی عرضه کنیم، در مواردی که نظام ارزشی آن را تایید می نماید ما نیز آن را پذیرا بوده و از نتایج و دستاوردهای فرهنگ آن استفاده کنیم و در مواردی نیز که و نظام ارزشهای ی، مولفه های هویتی غربی را نفی می کند آن را کنار گذاشته و رد کنیم.به نظر می رسد رویکرد جریان انقلاب به موضع سوم نزدیک تر است، یعنی ابتدا به ن هیچ گونه مواجهه مثبت یا منفی مطلق با جریان مدرن ( یا هر جریان فرهنگی) دیگر ندارد، بلکه هر فرهنگ و جریان فرهنگی را به نظام ارزشهای ی خود عرضه داشته و سپس نسبت به آن ارزشگذاری می نماید. مهمترین خصیصه این رویکرد و نتیجه اصلی آن، حفظ نظام ارزشهای ی، استقلال ملی، عزت نفس جامعه و پرهیز از خودباختگی در مقابل جریانهای فرهنگی بیگانه است.داعیه انقلاب ی آن است که می بایست تمامی ابعاد هویت و تمامی فرهنگ ها را با ارزشهای انسانی و ی سنجید و ابعاد مثبت فرهنگهای گوناگون که با فطرت انسانی همخوان است را پذیرفت. ولیکن خودباختگی و عدم استقلال مسئله ای است که انقلاب ی به شدت با آن مخالف است. (ره) در این خصوص، بیاناتی دارند که بدان اشاره می گردد:«ما آن چیزی را که داشتیم کنار گذاشتیم، آن چیزی هم که آن ها داشتند نتوانستیم پیدا کنیم. چیزی از کار درآمدیم که نه شرقی، نه غربی، نه ی، نه اروپایی، نه هیچی. بله، شرقی هستیم به معنای همان شرقی استعماری، غربی هم هستیم به معنای همان غربی استعماری، باید از این ح بیرون بیاییم. مادامی که این مرض را ما داریم، این فرض نمی گذارد یک حال صحتی برای ما پیدا شود. از این مرض باید بیرون بیاییم.» (کلام ، جلد 9: 160)لذا می توان گفت جریان انقلاب ی، که داعیه دار دستی به تمدن ی-ایرانی است، نه تنها ابعاد ایرانی جامعه را نفی نمی کند (که به بیان انقلاب بستر ایجاد تمدن آینده است)، بلکه حاصل ارتباط آن با هویت ی، زمینه ساز شکل گیری پیشرفت ی-ایرانی و دستی به تمدن آینده خواهد بود.شکل گیری هویت نیازمند یک برنامه ریزی و جریان فرهنگی است و فرآیند بلندمدت تربیتی می طلبد. به عنوان مثال، از طریق نظام آموزش وپرورش، سازوکارهای جامعه پذیر ، فرآیند تربیتی جامعه، رسانه ها و... می توان به شکل گیری و اصلاح هویت فرهنگی کمک کرد. انقلاب نیز بارها بر اهمیت این فرآیندهای فرهنگی تأکید داشته اند.و اما پاسخ به آ ین پرسش، که ماحصل این مقاله است: چالش ها و نقاط آسیب پذیر پیش روی هویت فرهنگی در ایران چیست؟ در پاسخ به این پرسش، عناوین برخی چالش ها به صورت فهرست وار بیان می گردد:1. ازخودبیگانگی و خودباختگی فرهنگی2. عدم برنامه ریزی برای ساختار تربیتی جامعه و نظام های آموزشی و تربیتی ناکارآمد3. گسست فرهنگی4. تضاد نسل ها5. تحولات فزاینده که می تواند زمینه ساز بیگانگی فرهنگی باشد.6. فقدان تمامیت و مغفول ماندن برخی از ابعاد فرهنگی7. فناوری های ارتباطی جدید ( ها، اینترنت و رسانه های جدید) در صورتی که برای آن ها آماده نباشیم، زمینه ساز درهم ریختگی هویتی خواهد بود.8. مهاجرت وسیع که منجر به کم رنگ شدن هویت سابق و عدم شکل گیری هویت جدید می شود.9. ای بزرگ که توان القای فرهنگ و هویت جدید را ندارند.در خصوص برنامه هایی که باید برای آینده طراحی نمود نیز می توان گزینه های گوناگونی بیان کرد که محوریت آن ها برنامه های تربیتی، آموزشی، رسانه ای، هنری و ادبی است. در حقیقت می توان در یک جمله چنین گفت که فرهنگ و هنر اصلی ترین ابزار برای نگهداشت و بازتولید هویت فرهنگی و در حقیقت نگهداشت روح وحدت جمعی جامعه است.*منابع:- زهرا کریمیان، علی محمد احمدوند، جامعه ی اطلاعاتی، هویت فرهنگی و رس ها، فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی، دوره ی پنجم، شماره ی 3، پاییز 1391.- خواجه سروی، غلامرضا، انقلاب ی و هویت فرهنگی، نامه ی پژوهش فرهنگی، پاییز و زمستان 1380.- عبایی کوپایی، محمود، تحلیل هویت فرهنگی ایران معاصر؛ مدلی برای تبیین گذشته و نگاهی به آینده، رویدادها و تحلیل ها، مرداد 1390، شماره ی 258.- فوزی، یحیی، ، هویت فرهنگی و آینده ی انقلاب ی ایران، نامه ی پژوهش فرهنگی، پاییز و زمستان 1380.- شعبانی ساروبی، رمضان، قدرت نرم و هویت فرهنگی در ایران، مطالعات قدرت نرم، پاییز و زمستان 1392.- شرفی، محمدرضا، بحران هویت فرهنگی در ایران و پیامدهای آن، روان شناسی و علوم تربیتی، پاییز و زمستان 1385.- حسام الدین آشنا و دیگران، هویت فرهنگی ایرانیان از رویکردهای نظری تا مؤلفه های بنیادی، فصلنامه ی تحقیقات فرهنگی، زمستان 1389.- ناصر فکوهی، هویت فرهنگی، سایت انسان شناسی فرهنگ.*گروه فرهنگی اجتماعی شکده برهان/ انتهای متن| کد مطلب: 10433 | تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ساعت: ۸ : ۱
تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎تصاویر تشییع پیکر مطهر شهید «محمدحسن جلی» در شهرضا‎-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4232358/تشییع-پیکر-مطهر-شهید-محمدحسن-جلی-در-شهرضا
اشارهپیشرفت درون زا عزم راسخی را از سوی عموم جامعه می طلبد؛ یعنی جدا از نخبگان، مردم یک کشور نیز لازم است تا دریابند که می بایست از درون به باروی اقتصادی و اجتماعی دست یابند. این عزم عمومی، یک شبه رخ نمی دهد، بلکه قطعاً اراده ای این چنین آهنین پای در فرهنگ جامعه دارد. بنابراین می توان مدعی شد می بایست به گونه ای میان پیشرفت و هویت ارتباط برقرار کرد. گفت وگوی چالشی ما با حسین کچویان می تواند نسبت این دو مفهوم را روشن کند. کچویان عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی تهران و همچنین عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. از وی آثاری درخور تأمل با دغدغه های هویتی منتشر شده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به «تطورات گفتمان های هویتی ایران: ایران در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد»، «تجدد و غرب شناسی: حقیقت های متضاد» و «انقلاب ی ایران انفتاح تاریخ: بیداری ی در بهار عربی» اشاره کرد. گروه فرهنگی-اجتماعی شکده برهان؛ بحث اول قیاس بین دو انقل است که در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده است. در تاریخ ایران همواره در میانۀ پیشرفت و هویت، یکی از این دو برجسته بوده است. در ماجرای مشروطه، دغدغۀ پیشرفت نمود داشته و انقلاب مشروطه، انقل پیشرفت خواه بوده است، درحالی که در جریان انقلاب ی هویت اهمیت داشته و انقلاب ی انقل هویتی است. این موضوع را به عنوان شبهه خدمت شما مطرح می کنم. به تصور بنده، دغدغۀ انقلاب مشروطه تا حد زیادی پیشرفت بوده است. در این مورد به روشن فکران و ون اشاره می کنم. مصداق بسیار مهم این است که حتی چهار یا پنج روشن فکر مطرح این دوره، که بهترین آن ها از نظر به علما افرادی مثل مستشارال ه و طالبوف هستند، دغدغۀ تغییر خط فارسی را دارند. بدان معنا که دغدغۀ هویت ندارند. به نظر بنده، تغییر خط فارسی را می توان مصداقی برای هویت فرض کرد. از ونی که معمولاً بالذاته با سنت گره خورده اند، می توان به مرحوم نائینی اشاره کرد. ایشان کتاب معروف خود را با این موضوع شروع می کنند که غرب پیش رفته است و ما عقب مانده ایم. بعد نیز طرح بحث می کنند و به آن پاسخ می دهند. در واقع مسئلۀ طرح شدۀ ایشان نیز پیشرفت است. بنابراین همان طور که به نظر می رسد، روشن فکران ما به قیمت ب پیشرفت، هویت را حذف می کنند. مصادیقی از این دست را در میان ون نیز می توان پیدا کرد. در نقطۀ مقابل، انقلاب ی است که گفته می شود هویت خواه است. در این باره آقای رسول جعفریان در کتاب حجیم خود که بحث دربارۀ جریان های مذهبی در ایران است، می نویسد زادۀ چند مسئله است. یکی از این مسائل، اوج گرفتن بهاییت است. قطعاً بهاییت دغدغۀ هویتی ماست. نکتۀ دومی که به آن اشاره می کند، مسئلۀ حجاب است که به نظر بنده، این موضوع نیز می تواند مصداقی برای هویت ما باشد. به گفتۀ ایشان، این ها دلیل ایجاد و قدرت بخشی به بوده اند. از طرفی نیز می توان مشاهده کرد که دلیل نوشتن کتاب «کشف الاسرار» حضرت (ره) دغدغه های هویتی بوده است. روشن فکرانی چون شریعتی آن چنان با پیشرفت و همچنین پیشرفت محمدرضاشاه مخالف هستند که وقتی در آثار خود از مدرنیزاسیون بحث می کنند، آن را ناشی از دو چیز می دانند: یکی اینکه پول داشته باشید و دوم اینکه احمق باشید. به نظر بنده، شریعتی به قدری که در آثار خود از هویت دفاع می کند، از پیشرفت دفاع نمی کند. ولو اینکه از این هویت با مفاهیم غربی دفاع کند. جلال آل احمد نیز همین طور است.شما می فرمایید در مقاطع مختلف تاریخ ایران، در مقطعی پیشرفت برجسته بوده است و در مقطع دیگر هویت. در واقع مشروطه دغدغۀ پیشرفت و انقلاب ی، دغدغۀ هویت داشته است. در پاسخ به این اشارات تاریخی، پرسش بنده این است که در قضیۀ رژی، تنباکو و رویتر و امتیازات این چنینی که مطرح شده است و علمایی امثال میرزای در آن مداخله کرده اند، هویت مطرح بوده است یا پیشرفت؟شاید مسئلۀ هویت مطرح بوده باشد، اما در کل این دوران، در نهایت پیشرفت خواهی پیروز شده است.در واقع تفکیک این دو موضوع به این شکل مسئله دار است. از جانب روشن فکران، شاید این گونه بوده باشد، اما از جانب علما خیر. این موضوع به این بستگی دارد که نیروهای اصلی را چه در نظر بگیرید. روشن فکران نیروی اصلی نبوده اند و علی رغم این موضوع، برای آن ها نیز هویت مطرح بوده است. هویت مطرح برای آن ها هویتی باستانی بوده است. اصلاً در این دوره، شاهد طرح نظریه های هویتی و بازسازی هویت هستیم؛ نظریه های هویتی مطرح در این دوره مثل هویت باستانی مطرح شده از سوی روشن فکران به ما چه می گویند. روشن است که در اینجا مسئلۀ شکل گیری هویتی جدید مطرح است. اساساً بحث محوری آن ها این است که این هویتی که داریم، هویت به دردنخوری است. یعنی تفاوت این است که برای روشن فکران هویت موجود مسئله ساز است، اما برای علما، هویت غربی که در حال بسط و توسعه است، مسئله ساز می شود. به استناد شواهد تاریخی، دو مسئلۀ هویت و پیشرفت از هم تفکیک پذیر نیست. از این جهت می توان گفت که برای علما، با توجه به هجوم غرب، مسئلۀ هویت دینی محوریت پیدا می کند، اما روشن فکران که فریفتۀ غرب و هویت غربی شده بودند، با تمرکز بر روی مسئلۀ انحطاط و پیشرفت، به هویت دینی به عنوان عامل عقب ماندگی حمله می د.فقط دو روشن فکر مثل زاده و کرمانی چنین بحثی می کنند، درحالی که مستشارال ه و طالبوف این گونه فکر نمی کند. بله، مستشارال ه بحث جمع می کند، بحث نفی هویت نمی کند. عرض بنده این است که در این دوره نیز بحث هویت مطرح است، اما نوع دیگری از هویت؛ یعنی در جایی که روشن فکران مطرح هستند، می گویند هویت دیگری وجود دارد یا بایستی ایجاد شود. بنابراین بحث هویت منتفی نیست و در کانون و مرکز است. مستشارال ه می گوید پیشرفت های مدرن با یا هویت مدرن با هویت جمع می شود. در واقع آن دو را متضاد یکدیگر نمی داند و بحث هویت کاملاً در اینجا وجود دارد، اما هویتی را مطرح می کند که در تضاد با هویت ی نبوده یا نباشد. بااین حال در کل، بحث هویت مطرح بوده است. اصلاً می توان گفت چالش این دویست سال یا چالش تاریخ معاصر، چالش هویت بوده است. در عین حال که در ایران چالش پیشرفت نیز وجود داشته است. هم زمان در این میان، عقب ماندگی یا انحطاط نیز در مسئلۀ هویت انعکاس داشته است. برای مثال، وقتی عباس میرزا می پرسد که قضیه چیست؟ آیا آفتاب شما جور دیگری است؟ یا شما جور دیگری هستید؟ در واقع از هویت سؤال می کند؛ یعنی ما چه هستیم و شما چه هستید؟ اما در عین حال برای او پیشرفت نیز مطرح بوده است، چون اساساً مسئلۀ هویتی برای او به دلیلمواجهه با عقب ماندگی طرح می شود؛ یعنی هویت و پیشرفت هر دو هم زمان مطرح بوده اند.احساس می شود هویت برای روشن فکران ابزار بوده، زیرا برای آن ها همه چیز در پیشرفت خلاصه می شده است. آن ها با توجه به غرب قیاس می کرده اند. نه، چرا تصور می کنید که مسئلۀ هویت برای آن ها جنبۀ ابزاریداشته است؟ برع ، مسئلۀ هویت برای آن ها به جد مطرح و در کانون است. همان طوری که گفتم، فرق آن ها این است که روشن فکران هویت غربی می خواسته اند، هویت ی نمی خواسته اند. اشتباه در این تحلیل از تاریخ، این است که فقدان تمایل به هویت ی را به معنای نبود هویت می دانید، درحالی که مسئلۀ اول تجددخواهان، هویت غربی بوده است. در واقع مشکل آن ها این بوده است که می خواسته اند ایران غربی شود. اصلاً این بیانی که افراد مختلف از تقی زاده یا دیگران نقل کرده اند که از فرق سر تا ناخن پا غربی شویم، کلام بنیادین این دوره یا دال نمادین این دوره و گفتمان روشن فکری است که به معنی هویت است. درست است که به یک معنا مشکل اصلی، عقب ماندگی و پیشرفت است، اما بلافاصله وقتی در مقام تبیین علل عقب ماندگی برمی آیند و از جهت دیگر به دنبال چاره جویی و یافتن راهی برای وج از عقب ماندگی می روند، مسئلۀ هویت با برجستگی تمام ظاهر می شود. پاسخ آن ها این است که هویت دینی علتعدم پیشرفت است و راه حل مسئلۀ عقب ماندگی و وج از آن نیز نفی هویت دینی و ایجاد هویت تازه است.حال در این میان، جمعی از جهت ایج می گویند باید به هویت باستانی برگردیم، اما دیگران مثل تقی زاده می گویند برای پیشرفت و حل مشکل عقب ماندگی، باید هویت غربی را به طور کامل بپذیریم و بعضی نظیر مستشارال ه فکر می کنند هویت غربی و دینی باهم سازگار است و لازم نیست برای دستی به زندگی غربی (یعنی پیشرفت و هویت غربی)، از دین دست بکشیم.آقای ، در اولین مواجهۀ ایران با غرب مدرن، شاهد این هستیم که دغدغۀ نیروهای مذهبی هم پیشرفت است. برای مثال، شیخ فضل الله نوری به میرزای نامه می نویسد و استفتا می کند که می خواهند قند روسی وارد کنند، در برابر این خطر باید ایستاد و بعد حکمی از میرزای می رسد که چون این کار باعث دین و ت می شود، باید جلوی آن گرفته شود.اتفاقاً با این مثال نیز خودتان به این موضوع اشاره کردید؛ یعنی حتی بحث شیخ فضل الله نوری نیز بر سر این موضوع است که دارند و کشور را از بین می برند. این موضوع بحث پیشرفت نیست. در واقع برای آن ها مسئله این بوده است که برای کفار، ید تسلط بر ایران حاصل نشود. بحث ایشان این است که غربی ها می خواهند بازار مسلمانان را بگیرند. بنابراین از اول، بحث هویتی بوده و تا آ نیز هویتی باقی مانده است. البته از جهت دیگر، وقتی علما ندای عد خواهی و مبارزه با فساد و استبداد سر می دهند، روشن است که برای آن ها نیز مسئلۀ انحطاط و عقب ماندگی مطرح است.
بخش دغدغه ها و خواسته ها و پیشرفت هایی که ما در قبل مشروطه و خود مشروطه داریم، مثل همین موضوع رژی که گفتید و ایستادگی میرزای در برابر این موضوع، اتفاقی اقتصادی است، زیرا قرارداد اقتصادی است، اما شما می فرمایید نگاه به این موضوع از طرف علما از منظر ید تسلط و نگاهی هویتی به این موضوع است. اصولاً به استناد شواهد تاریخی و دیدگاه های مطرح در مشروطه، این دو مسئله از هم تفکیک پذیر نیست، بلکهبسته به موقعیت های مختلف خصوصاً در نزد گروه های اجتماعی، اولویت و تقدم وتأ آن ها تفاوت پیدا می کند. از این جهت می توان گفت که برای علما با توجه به هجوم غرب و نظریاتی که روشن فکران علیه و هویت دینی مطرح می د، مسئلۀ هویت دینی محوریت پیدا می کند، اما روشن فکران که فریفتۀ غرب و هویت غربی شده و خود را باخته بودند، دغدغۀ هویت دینی نداشتند، بلکه با تمرکز بر روی مسئلۀ انحطاط و پیشرفت، به هویت دینی به عنوان عامل عقب ماندگی حمله می د و شوقشان به هویت غربی و غرب طلبی شان را با مطرح ساختن مسئلۀ عقب ماندگی توجیه می د. همان طوری که هویت نهضت نشان می دهد، علما نیز دغدغۀ پیشرفت و انحطاط داشتند؛ کمااینکه روشن فکران نیز مسئلۀ هویت برایشان مطرح بود. تفاوت در این بود که برای علما، هویت موجود ی-انقل در خطر دیده می شد، اما برای روشن فکران مسئلۀ ب هویت تجدد مطرح بود. هر دو نیز مسئلۀ هویت خود را مرتبط با مسئلۀ پیشرفت و انحطاط می دانستند. از نظر علما، از بین رفتن هویت ی مساوی بود با تسلطکفار، استعمار و عقب ماندگیِ همیشگی، اما برای روشن فکران هویت دینی مایۀ عقب ماندگی بود و خواهان هویت غربی برای حل مسئلۀ انحطاط و دستی به پیشرفت بودند.در جایی خوانده ام که از طرف جاسوسان و مخبران به مظفرالدین شاه مخابره می شد که مردم از چیزهای جدید صحبت می کنند. شاید مردم خواسته ها و شعارهایشان را بر روی پرچم و پارچه نمی گرفتند، اما مثلاً خواستار ایجاد مجلس بوده اند. مجلس را می توان مصداقی برای پیشرفت از نوع در نظر گرفت. بنابراین چنین خواسته هایی در بین مردم رواج داشته است. به این معنا، شاید مشروطه را بتوان انقل پیشرفت خواه دانست، درصورتی که دغدغه های مردم قبل از دورۀ انقلاب ی، دغدغه های اقتصادی نبوده است. درست است که رژیم مشکل اقتصادی داشته، ولی دغدغۀ مردم اقتصادی نبوده است. بحث اینکه این ها دغدغۀ اقتصادی هستند یا نیستند، با بحث پیشرفت دو مطلب متفاوت اند. بحثی که بین نظریه پردازان انقلاب ی مطرح است، این است که مشکلات اقتصادی چقدر در خیزش مردم مدخلیت داشته است؟ زیرا همان طور که می دانید، سال های پنجاه به بعد، به واسطۀ افزایش قیمت نفت، نوعی گشایش اقتصادی به وجود می آید. این مسئله به معنای این نیست که مسئلۀ پیشرفت و انحطاط مطرح نبود. برای مثال، وقتی مردم می گویند بوروکراسی نمی خواهیم، حاکمیت سالم و غیرفاسد می خواهیم و تبعیض و نابرابری نمی خواهیم، در واقع خواهان پیشرفت هستند. اگر به خواسته های کارگران نفت توجه کنید، متوجه می شوید که بحث کار و نان را مطرح می کنند؛ در واقع چیزهایی که به طور مشخص و ملموس مربوط به بحث پیشرفت است، در قالب خواست حل وفصل مشکلات کشور و ارتقای وضع جامعه مطرح بوده است. در کل، هر دو موضوع از ابتدا مسئلۀ همۀ جهانیان غیرمدرن بوده است؛ یعنی این موضوعی است که دو چهره دارد. یک چهره ، هویت و تلاش برای حفظ هویت است. دیگری نیز در حین تلاش برای حفظ هویت، تلاش برای پیشرفت است. این دو موضوع به یکدیگر همبسته هستند؛ یعنی اگر پیشرفت نکنند، به هویت دست نخواهند یافت و اگر هویت نداشته باشند، نمی توانند پیشرفت کنند. بنابراین هر دو موضوع از ابتدا بوده است و تا آ نیز خواهد بود.به نظر بنده، مشکل این سؤال نیز به همین دلیل است، زیرا بنده این دو موضوع را قابل تفکیک از یکدیگر نمی دانم. جنابعالی جلال و شریعتی را مثال می زنید، درحالی که کاملاً واضح است که جلال بحث دستی به کنترل ماشین و تسلط بر ماشین را مطرح می کند. مرحوم شریعتی نیز همین طور است؛ یعنی درست است که می گوید مدرنیسم کذاست، ولی پیشرفت برای او موضوعیت دارد؛ یعنی با شکلی از توسعه و پیشرفت مخالف می کند و با شکلی از آن موافق است. کل طرح ایشان این است که می توان براساس دیانت ، جهان یا سازمانی متناسب با جهان مدرن داشت و با آن هماوردی کرد و در مقابلش ایستاد. برای مثال، نواب صفوی و همۀ افرادی که بحث حکومت ی می کنند، در واقع از پیشرفت هم بحث می کنند؛ یعنی بحث حکومت ی برای آن ها صرفاً این نیست که هویت ما از دست رفته است و باید این هویت را احیا ، بلکه برای آن ها حکومت ی دقیقاً همان حکومتی است که مشکلات مادی و دنیایی مردم را نیز حل وفصل می کند، اقتصاد و بوروکراسی را درست می کند و فساد را از بین می برد. انی مثل جلال و شریعتی در مقطعی که رژیم در حال مدرنیزاسیون بود و به شدت نیز سعی می کرد با نمادهای هویت ی مقابله کند، بیش از آنکه سعی کنند راه حلی ارائه بدهند، سعی می د به مبارزۀ سلبی با آن بپردازند. در واقع بیشتر از صحبت می د؛ از آن حیث که اهمیت دارد و باید از دست نرود، نه از آن حیث که راه حلی برای آینده ارائه بدهد. این طور نبوده است. این ها می گفتند اگر می خواهید پیشرفت کنید، با این هویت می توانید پیشرفت کنید. بحث شریعتی، حضرت (ره) و کلاً علما این بوده که چه ی گفته با پیشرفت مخالف است؟ اتفاقاً اگر می خواهید پیشرفت کنید، باید با این هویت پیشرفت کنید. برای چه عقب افتاده ایم؟ برای اینکه و دین را از دست ما گرفته اند. اگر می خواهید پیشرفت کنید، دین را داشته باشید، خدا را داشته باشید، را داشته باشید. راه پیشرفت این است. اینکه می گوییم ما به قرآن عمل نکرده ایم و آن ها عمل کرده اند و پیشرفت کرده اند، به چه معناست؟ یعنی این دو همبسته هستند، تفکیک شده نیستند. از سید جمال تا حضرت (ره) و تا زمان حاضر، مشکلِ این کشور، مشکل اداره و تمشیت نادرست جامعه بوده است.در آمارهای جهانی، وقتی صحبت از توسعۀ انسانی می شود، معمولاً رتبۀ ایران از نظر جهانی در نیمۀ اول کشورهای جهان است. وقتی همین آمارها جنبۀ تولید به خود می گیرند، رقم فاجعه باری دیده می شود. به نظر بنده، ویژگی خاصی که در قیاس با پهلوی دارد، این است که اگر حکومت پهلوی یک یوم درست می کرد، سعی می کند پنج ورزشگاه کوچک درست کند، اما یک ورزشگاه صدوبیست هزارنفری درست نکند. اگر پهلوی چهار می ساخت و با آن ها ف می فروخت، امروز در هرجایی یک هرچند کوچک تر ساخته است. تقریباً سه هزار در کشور وجود دارد. عده ای معتقد هستند اگر پهلوی نیز بود، همین اتفاق می افتاد، اما به نظر بنده چنین اتفاقی نمی افتاد، زیرا پهلوی همان روند خود را ادامه می داد. شاید اگر پهلوی بود، فقط شش هفت شهر کشور بزرگ و برجسته می شدند. از این موضوع می خواستم به این برسیم که سیاست ، توزیع محور است. مشکل این سیاست توزیع محور اینجاست که تولید را در کنار توزیع ندارد. به هرحال بودجۀ ثابتی داریم و می خواهیم آن را با توجه به اولویت های خود مصرف کنیم. اولویت های مبتنی بر توزیع و شاخص های انسانی است که در کوتاه مدت به نفع همۀ افراد است، اما در بلندمدت و برای نسل آینده ا اماً این گونه نیست. در واقع تولید که می تواند معنی اقتصادی هم افزایی و انباشت داشته باشد، خیلی مواقع نادیده گرفته می شود. اینکه بعد از پنج سال که از شعارهای اقتصادی ی می گذرد، هنوز وضع کشور به گونه ای است که رشد منفی اقتصادی داشته ایم، نشان می دهد که نتوانسته ایم از این جنبه خود را جمع وجور کنیم. بنده با استناد به نظر برخی از نظریه پردازان نهادگرا، عرض می کنم که لحظۀ حرکت بسیار مهم است. لحظۀ حرکت ایران زمانی بود که انقلاب شد. در واقع در این زمان ما بنیان های کار خود را تأسیس کرده ایم و نهادهایمان را ساخته ایم، اما ظاهراً این نهادها به شدت استضعاف محور و توزیع محور بوده اند که چنین وضعیتی را برای کشور رقم زده اند. آنچه در این میان برای بنده سؤال ایجاد کرده، این است که آیا دلیل اینکه مسئولان نمی توانند بعد از این همه سال به صحبت های ی توجه کنند، به این برمی گردد که دغدغه های ما در جهت بازتوزیع بوده است و نه بازتولید؟ آیا به نظر حضرتعالی مشکل همین است؟باید عرض کنم با اینکه دلیل این وضعیت کشور صرفاً این موضوع نبوده است، اما نمی توان اهمیت تأثیر آن را نیز بر این موضوع انکار کرد. نه اینکه این حرف درست نباشد، اما ممکن است فهم متفاوتی از مسئله برای ما ایجاد کند که بهتر است اندکی در بیان آن دقت کنیم. به طور کلی، همۀ کشورهای غیرغربی در مصیبتی مشترک هستند، حال بعضی ها کمتر و بعضی ها بیشتر، اما آن مصیبت این است که تمام کشورهایی که به سمت انقلاب سوق می یابند، در سیستم جهانی در حاشیه قرار گرفته اند و سرکوب شده ا ند و در موقعیت بدی قرار دارند، قاعدتاً به میزانی دچار فقر، نابرابری و فساد می شوند که محرک این مجموعه کشورها برای وج از این سیستم، انقلاب است؛ یعنی انقلاب در همۀ این کشورها، مجبور بوده است بر این مقولات تأکید کند. در حقیقت، هیچ نمی آید برای مثال، برای اینکه بگوید می خواهیم فلان چیز را بسازیم، جانش را بدهد. البته توسعه و پیشرفت و موقعیتِ خوب داشتن می تواند محرک مردم برای رهایی از وابستگی باشد، اما به طور کلی و از جهتی خاص، همۀ انقلاب ها مجبور به تأکید بر این مقولات شده اند. چون رفع فساد و تبعیض یا نابرابری ارزش هایی هستند که محرک انسان ها برای مبارزه و ایثار می شوند.
به طور کلی، انقلاب های نوع جدید از فرانسه شروع شده و حول وحوش مسائل اجتماعی شکل گرفته است. در این انقلاب ها، مشکلات اقتصادی-اجتماعی مبنا و محرک بسیج مردم قرار گرفته است؛ یعنی اوضاع واحوالشان اب بوده است و گفته اند انقلاب می کنیم که آن را درست کنیم. اینکه چه میزان مورد تأکید قرار می گیرد، تفاوت دارد، اما در همۀ این انقلاب ها، اصل مشترک است. اما برای اینکه مردم برای حل مشکلات و ها بسیج شوند، در انقلاب ارزش هایی که به مسئلۀ نابرابری و فساد یا تبعیض مربوط می شود، مورد تأکید قرار می گیرد.
ما هرروزه شاهد رشد آژانس های توریستی برای سفر به خارج و هزینه کرد فوق العادۀ سرمایۀ کشور در سفرهای خارجی هستیم. آن وقت ت ها به اینکه آمار سفر به خارج زیاد است، افتخار می کنند و آن را دستاورد خود تلقی می کنند و ارز بی زبان کشور را در اختیار این گروه های رفاه طلب بی خاصیت و مفسد قرار می دهند.چیزی که از جهتی بیشتر از انقلاب فرانسه روی این مسئله اثرگذار شده است، مسئلۀ اثر کمونیسم است. گرچه برای مار یسم نیز انقلاب فرانسه الگو بود، اما مار یسم ابعادی از انقلاب فرانسه را تشدید کرد که در نتیجۀ آن، جریان های انقل تحت تأثیر کمونیسم بعد از مار و مار یسم ایجاد شده بود. چون در مار یسم مسئلۀ اقتصاد، نابرابری و استضعاف، مسئله های اصلی برای حرکت مردم تلقی می شد. به همین دلیل، جریان های انقل خواه چپ و خواه ملی یا ضداستعماری، کم وبیش روی این مقولات تأکید می د. تبعاتی که این مسئله دارد این است که چون مردم را با تأکید بر این مقولات بسیج کرده اید، بعد از انقلاب، مردم مطالباتی خواهند داشت. در واقع بعد از انقلاب، مجموعه ای از مطالبات پاسخ داده نشده وجود خواهد داشت که سیستم های مختلف را هر ی که باشد یا هرجایی که باشد، به سمت انجام کار توزیعی سوق می دهد؛ یعنی زمین ها، کارخانه ها و امکانات موجود را توزیع می کند؛ در حدی که به این نیازها پاسخ داده بشود. این گونه به نحوی به مسئلۀ عد ، که مسئله ای محوری است، پاسخ داده می شود. نکتۀ دیگر به نظر می رسد که اختصاصاً در مورد ایران اتفاق افتاده است یا اتفاق می افتد. می دانید که از درودیوار هندوستان فقر می ریزد، اما برای این کشور، وجود فقر و داشتن فقیر مسئله ای نیست. این کشور انتخاب کرده است ناو و موشک یا و بمب اتم داشته باشد و این ها را خودش بسازد، ولو اینکه در خیابان های دهلی یا بمبئی، مردم از فقر و نداری و بی آبی در رنج و عذاب باشند. چرا این کشور توانسته است چنین کاری انجام دهد و ما نتوانسته ایم یا نمی توانیم؟ دقیقاً بخشی از آن به فرهنگ این کشور برمی گردد و بخشی دیگر نیز به فرایندی که از طریق آن هندوستان وارد فضای مدرن شده است. هندوستان به این معنا، انقلاب نکرده است. اگر انقل نیز کرده باشد، از نوع انقلاب های معمول نبوده است. در واقع در هندوستان نوعی دست به دست شدن حکومت یا حرکت های ضداستعماری اتفاق افتاده که چندان حاد نیز نبوده است و ازآنجاکه در شرایط اجتماعی و فرهنگی این کشور، همیشه فقر وجود داشته است، این امکان برای مقامات کشور، یعنی انی که پس از وج انگلیس این کشور را اداره می کرده اند، وجود داشته است که به دنبال پاسخ گویی به این مطالبات یا به قول شما توزیع نباشند. در نتیجه، برنامه ای برای خود تعیین کرده اند تا براساس آن به دنبال خواسته های خود بروند که اساساً متوجه ارتقای کلی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی-اجتماعی یا به قول شما، تولید است.
در کشورهای مار یستی مثل چین و شوروی نیز به این دلیل برنامه ریزی و فهم اقتصادی واضح و مشخصی داشته اند که مار یسم به آن ها اجازۀ این شکل زندگی را نمی داده است، زیرا اصلاً این شکل زندگی و این نوع رفتار را که دائم مردم بخورند و دنبال استفاده باشند، درست نمی دانسته است. چون این نوع زندگی را بورژوازی و اشرافی گری می دانستند. در نتیجه، در عین توجه آن ها به مسئلۀ عد و انجام اقداماتی نظیر انقلاب ارضی و ملی صنایع که در واقع از قسم سیاست های توزیعی است، آن ها در مسیر پاسخ گویی فوری به همۀ نیازهای مردم قرار نگرفته اند، بلکه به اشکال مختلف اقناع یا اجبار، مردم را با این سیاست ها همراه کرده اند که نیازهای خود را به بعد از ساخت اقتصاد و به طور کلی کشور، به تأخیر بیندازند.ایران به دلایلی که گفته شد و دلایل دیگری که به آن ها اشاره خواهد شد، گرفتار این چرخۀ عجیب وغریب شده است. به نظر بنده، دلایل بعدی بسیار مهم هستند، زیرا ماهیتی اند. بنده به بعضی از این دلایل اصلی اشاره می کنم. یکی از آن ها دموکراسی است. اگر دموکراسی مهار نشود، مصیبت بارترین عامل برای جوامع خواهد بود. این موضوع را نه اینکه فقط بنده بگویم، که در بحث تئوری دموکراسی، به اشکال مختلف مطرح است. دموکراسی مستعد هوچی گری و غوغاسالاری است، زیرا به دست آوردن رأی مردم برای حکومت و دستی به قدرت است. برای اهل سیاست مهم این است که فقط در راستای به دست آوردن آرا، به خواست مردم پاسخ بدهند. از این حیث، در اینجا صرفاً مسئلۀ توزیع مطرح نیست، بلکه مسئلۀ جلب آرا مردم از طریق پاسخ به خواسته های آن ها نیز مطرح است. در این نوع ساختار ، دموکراسی علیه نیازهای واقعی کشور عمل می کند. نمی توان رأی مردم را از این طریق به دست آورد که بگوییم باید ریاضت بکشید یا قبول سختی کنید. شما اگر به مسائل مختلفی که در گذشته یا حال، کشور درگیر آن ها بوده است، توجه کنید، این مسئله را می بینید. مثلاً به همین قضیۀ هسته ای توجه کنید. اساساً آقای چگونه توانست به ریاست جمهوری برسد و چرا طرف مقابل، مثلاً آقای جلیلی نتوانست؟ وقتی یک طرف به مردم می گوید باید مقاومت و قبول سختی کرد تا کشور به نیازهای پایه ای و راهبردی دست یابد و در مقابل، ی می گوید آمده ام تا فشارها بر مردم را کم کنم و رفاه بیاورم، قطعاً دومی پیروز می شود، مگر در موارد استثنایی.انقلاب به خیلی چیزها نیاز دارد، اما نمی تواند به سمتش برود. دقیقاً به دلیل اینکه با داشتن دموکراسی، مسئلۀ به دست آوردن آرا مطرح است و ی که می خواهد آرا را به دست بیاورد، باید نظر مردم را جلب کند، با خواسته های عموم مردم همراه شود و خلاصه اینکه دل مردم را به دست بیاورد. سیاست مداران در چنین سیستمی نمی توانند از مردم بخواهند که ریاضت بکشند و سختی تحمل کنند. در سیستم های غربی، طبقۀ حاکمه مثل لنگرِ سیستم عمل می کند؛ قبلاً ارتباطات، تعاملات و پیوندها به گونه ای شکل گرفته است که امکان هوچی گری و فریب مردم علیه مصالح سیستمی، در این بستر بسیار اندک است. درحالی که در دموکراسی هایی که بنیادهای فرهنگی و اجتماعی عمیق و ریشه داری ندارند، همان طور که می بینید، همه چیز امکان پذیر است، زیرا به لحاظ ساختاری و نهادی، مانعیتی وجود ندارد.بنابراین در زمینۀ بحث سؤال شما، بخشی از مشکلات و عدم توجه به نیازهای ساختاری یا عدم امکان سرمایه گذاری در این زمینه ها، به نظام کشور و مشخصاً دموکراسی مربوط می شود. عامل دیگر، ساختار حاکمیتی کشور است. منظور از ساختار حاکمیتی کشور، نیروهای هدایت کننده ای هستند که امر حکومت را در دست دارند و به نحوی در موقعیت برتری هستند. این افراد ایده ها، رفتارها و دیدگاه های خاصی دارند و نوع خاصی تربیت شده اند. در دهۀ اول انقلاب، از این حیث مشکل چندانی نداشتیم، چون ان و نیروهای در فضایی رشد می د که در آن تفکر مرحوم شریعتی تفکری غالب بوده است. این نوع نگاه و تربیت با تفکر حضرت (ره) در زمینه های بسیاری چون زهد، کم خوری، کم پوشی و ساده زیستی سازگاری داشت و در آن فضا هیچ نمی توانست تجملات یا امکانات تجملی و چیزهایی را که دارد، عرضه و استفاده کند، چه برسد به اینکه دنبال ب آن ها نیز باشد. در نتیجه، مردم و جامعه درگیر مسابقه ای برای بهره بری بیشتر از دنیا و مصرف گرایی و تجمل نمی شد. حال وقتی فردی در این حکومت روز اول که می آید می گوید مانور تجمل بدهیم و با سیاست های خود، مردم و دیگران را به سمت دنیاخواهی و یا به حساب خودش توسعه سوق می دهد و مردم را بسیج می کند تا در چارچوب طرح او، برای توسعه به دنبال دنیاطلبی بروند، نتیجه چه می شود؟ این موضوع بسیار مهمی است. شخص ساده زیستی در این حکومت وجود دارد که حکومت است. از طرفی فردی نیز وجود دارد که با اینکه بعد از جنگ بر سر کار آمده است و می داند که جامعه چقدر بدبخت و نیازمند دارد، به جای اینکه به مردم بگوید که بعد از جنگ مثل آلمان، ژاپن و بسیاری از کشورهای دیگر، کمر همت ببندید، می گوید بیایید مانور تجمل بدهید. تبعات این وضع که بعد از دوران جنگ به وجود آمد، این شد که حکومت ها دائماً مجبور شدند به مطالبات انباشتۀ مردم یا مطالباتی که به آن دامن می زدند، پاسخ دهند.انقلاب مست م شهادت، ایثار و ازخودگذشتگی است. بعد از انقلاب نیز ایثار و ازخودگذشتگی نیاز بوده است تا بنیان های حکومت شکل بگیرد و به سطح خوبی از کارایی و توانمندی در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی برسد، اما اگر سیاست مدارانی که بعد از انقلاب حاکم می شوند، درک درستی از این مسئله نداشته باشند، نتیجه آن چیزی می شود که دیدیم. با اینکه آقای هاشمی روی سازندگی تأکید داشت، چون به لوازم این کار توجه نداشت و می خواست توسعه را از طریق تحریک امیال دنیایی به دست آورد، در سال سوم حکومت خود با شورش هایی مواجه شد که البته مسئلۀ اصلی آن مطالبات، فساد و نابرابری بود که پاسخ داده نشده بود. این در حالی است که در همه جا سازندگی کشور سختی و ریاضت می طلبد.مردم شوروی در دوران استالین برای اینکه کشورشان صنعتی بشود، بسیار زحمت کشیدند. نخوردند، نبردند، حتی با بدبختی زندگی د که عمدتاً ناشی از سیاست های توسعه ای استالین بود. اروپا نیز در دوران توسعۀ قرن هجده و نوزده، همین وضعیت را تجربه کرد و شاید حتی بتوان گفت وضعیت بدتری داشت. برخلاف فهم کوتاه شان و افراد غیرمطلع، در هیچ جا از جمله خود اروپا، توسعه از طریق دامن زدن به خواسته های دنیایی محقق نشده، بلکه کار و سختی آن را محقق ساخته است.
متأسفانه در کشور ما از دورۀ سازندگی به بعد، عده ای در حاکمیت فهم این را نداشته اند که اقتضائات ساخت کشور چیست. بنابراین مسئله این است که در واقع سیستم و افرادی هستند که این مسائل را انتخاب می کنند و اولویت ها را مشخص می کنند. همان طور که امروز مردم را بر سر دوراهی انتخاب بین اقتدار کشور یا شکم می گذارد.اما علت یا دلیل مشکلی که شما گفتید، بعضاً تاریخی است. نوع زندگی ایرانی ها تا قبل از دورۀ دوم حکومت پهلوی کاملاً شکل طبیعی خود را داشت. مردم چشم شان به ت نبود. خودشان منابع درآمد داشتند و کارهای خود را انجام می دادند. اما بعد از رضاخان و تهاجم غرب از طریق حکومت و شبه مدرنیزاسیون، تدریجاً این وضعیت تغییر کرد. البته تغییر اصلی بعد از بالا رفتن قیمت نفت اتفاق افتاد. درهرحال، در نتیجۀ نفوذ غرب و تجدد، صورت زندگی صحیح به هم خورد و از آن پس مردمی به وجود آمدند که چشم شان به دست ت بود و خصلت های خوب مثل قناعت و قبول سختی، کار و تلاش برای معاش را از دست دادند. هرچه پیش آمدیم، این وضع بدتر شد؛ تا جایی که انقلاب شد. انقلاب فرصتی بود که روحیه و فرهنگ مردم به وضع قبل از نفوذ غرب، یعنی فرهنگ ی-ملی بازگردانده شود. در دورۀ اول و زمان جنگ نیز تاحدی در این مسیر حرکت کردیم، اما بلافاصله بعد از جنگ تحمیلی، آقای هاشمی به واسطۀ افکار خاص خود در مورد توسعه، فرایند اصلاح فرهنگی را به تمامی ویران کرد و دوباره برگشتیم به مردمی که همه چیزشان را از ت می خواهند و کار را عار می دانند و به دلیل این دسته از عوامل تاریخی که معلول حکومت وابسته و معلول نفت است، کشور به این وضعیت کنونی دچار شده است. الآن ما از این حیث در وضعیت فاجعه باری هستیم. کشوری که نیازمند تلاش و ریاضت است، مواجه با رشد طبقه ای بی ریشه و اشرافیت طلبی بی حدوحصر انی است که برایشان فرقی نمی کند از چه طریق منافع به دست می آورند و چگونه مصرف می کنند. وقتی چنین وضعی در جامعه است و مردم به طور مثال می بینند که این طبقات برای مصرف و تفریح چه می کنند، چگونه می توانند قبول سختی و ریاضت کنند؟ وضع حکومت های ما نیز در این خصوص جالب است. ما هرروزه شاهد رشد آژانس های توریستی برای سفر به خارج و هزینه کرد فوق العادۀ سرمایۀ کشور در سفرهای خارجی هستیم. آن وقت ت ها به اینکه آمار سفر به خارج زیاد است، افتخار می کنند و آن را دستاورد خود می دانند و ارز بی زبان کشور را در اختیار این گروه های رفاه طلب بی خاصیت و مفسد قرار می دهند. اولین نمونۀ جالب آن در زمان آقای هاشمی و آقای نوربخش بود که میلیاردها دلار کشور را به قیمتی ارزان به هدر دادند.طبیعی است با افرادی که شکل خوب و درست حکومت را در چنین اوضاعی می دانند و مردمی که این گونه پرورش پیدا کرده اند، کشور چنین وضعیتی داشته باشد که شاهد آن هستیم. این گونه است که وقتی قرار است یارانه بدهند، یارانۀ توزیع دائماً پرداخت می شود، اما یارانۀ تولید پرداخت نمی شود. این می شود که در زمان مشکلات، مثل امروز، دائماً ج های جاری را می دهند، اما از ج های عمرانی می کاهند.
چالش این دویست سال یا چالش تاریخ معاصر، چالش هویت بوده است. در عین حال که در ایران چالش پیشرفت نیز وجود داشته است. هم زمان در این میان، عقب ماندگی یا انحطاط نیز در مسئلۀ هویت انعکاس داشته است.اگر درست متوجه شده باشم، شما مشکل پیشرفت را که امروز کشور به آن دچار است، مشکل هویتی بودن انقلاب ی نمی دانید، بلکه مشکل را نیروها و نخبگانی می دانید که تبلیغ مصرف می کنند و دلایلی تاریخی نیز در این زمینه ذکر کردید. بفرمایید چگونه می شود مردم و نخبگانی که در انقلاب ی و جنگ، زیست ایثارگرانه ای را تجربه کرده بودند، به ناگاه سراغ مانور تجمل می روند؟بنده توضیح دادم که در دورۀ اول انقلاب ، سنتی بود که محصول دوران ایثارگری بود؛ یعنی ی نمی توانست هیچ فکر دیگری را جز ایثار و مبارزه با شاه، توزیع و ترویج کند. عرض که این فکر در جریان انقلاب اصلاح و دوباره احیا شد. عرض بنده این است ی که مانور تجمل می دهد، فقط همین یک حرف را ترویج نکرده است. این شعار منع کنندۀ دید و سیاستی بود که پس از جنگ تحمیلی بر کشور حاکم شد و سخن گفتن از ایثار و ریاضت کشی برای اقتدار کشور را ناممکن ساخت.امروز و در شرایط حاضر، شاهد هویت های متضادی در جامعه هستیم که نزاع بین آن ها جامعه را از پیشرفت بازمی دارد. تجویز عمومی برای این مشکل این است که دغدغۀ هویت را کنار بگذاریم و عمل گرایی پیشه کنیم تا این گونه پیشرفت حاصل شود. تجویز شما برای حصول پیشرفت، در این شرایطی که نزاع هویتی و هویت های متضاد در جامعه وجود دارد، چیست؟اصولاً عمل گرایی به معنای درست خود، از نظر اجتماعی و ناممکن است. اگر ممکن باشد، به عنوان جریانی فرعی در درون سیستم اجتماعی کاملاً تثبیت شده براساس هویتِ مشخص ممکن است؛ یعنی نمی توان سیستمی اجتماعی براساس عمل گرایی داشت. به این دلیل که این هویت ها بنیان جامعه ها هستند و امکان تعامل به ما می دهند؛ یعنی بنده و شما امروز می توانیم حرف بزنیم، برای اینکه به نحوی در نزد یکدیگر حضور داریم. اگر می توانیم در جمعی مثل مجلس و ت بنشینیم و تصمیم بگیریم، به دلیل این وحدت هویتی است. اگر این وحدت هویتی، مبانی مشترک و اصول و روش هایی هم جهت نداشته باشیم، چطور می توانیم حرف بزنیم یا تصمیم بگیریم؟ یک جامعه خصوصاً در مقطعی که جامعۀ ما در آن قرار دارد، امکان عمل گرایی ندارد. جوامع در بدو امر خود صرفاً مجموعه ای از اصول هستند. به عبارت دیگر، فقط مجموعه ای از شه ها، افکار، آرمان ها و ایده آل ها هستند، اما به تدریج پس از شکل گیری حکومت و استمرار آن، به مجموعه ای از نهادهای عینی بدل می شوند که وجهۀ فرهنگی در آن ها به قول هگل، تجسم بیرونی پیدا می کند؛ یعنی وقتی جامعه جلوتر می رود، به جنبه های مختلف ایده آل ها و ارزش ها به صورت نهادهای مختلف عینیت می بخشد. در آن مقطع که نهادها هستند، امکان دارد شما پراگماتیسم باشید، اما در این مقطع بدوی، یعنی موقعیتی مثل ما که هنوز نهادها یا شکل نگرفته اند یا در مرحلۀ جنینی هستند، پراگماتیست بودن یعنی از هم پاشیدن شیرازۀ این جامعه. در نتیجه، امکان پراگماتیسم بودن برای چنین جامعه ای وجود ندارد.برای برطرف چنین نزاع هایی چه باید کرد؟ وجود نزاع های هویتی در جوامع طبیعی است. در حال حاضر، در غرب نیز هویت های متعدد و متکثر در تعارض با یکدیگر وجود دارند. این نزاع ها در غرب به دلایل مختلف امنیتی مهار شده اند. آن ها از نظر نهادی و ساختاری قوی هستند. در جامعۀ ایرانی، در واقع مشکل اصلی همین فضای تثبیت نهادی و ساختاری است. در حقیقت در جوامع بحث هویت و این مقولات به معنای اشتراک همۀ این جهات در نزد همۀ مردم جامعه نیست. برای مثال، ی را در نظر بگیرید. ی نیز ما در تمامی جهات، همه با هم اشتراکات نداشتیم. آن موقع نیز از نظر امنیتی، سیستم جامعه را حفظ می کرد. زمانی که جامعه بخواهد که آزاد باشد و تحت نظر دیکتاتوری نباشد و براساس وجوه درونی و غیراجباری خود حرکت و عمل کند، لازم نیست که از هیچ جهت اختلافی وجود نداشته باشد. اینکه در کلیت نیز با یکدیگر اشتراکاتی داشته باشیم، کفایت می کند. امروز مشکل کشور این است که گروه های و در نزاع های خود، با دامن زدن بر اصلاحات هویتی، مسئله ایجاد می کنند. اگر مسائل هویتی از حوزۀ سیاست بیرون گذاشته شود، کشور از این حیث مشکلی نخواهد داشت. دو جریان دائماً در ایران نزاع هویتی ایجاد می کنند و مشکل هویتی به وجود می آورند: یکی نیروهای داخلی غرب طلب و دیگر خود غربی ها از بیرون. در حال حاضر، بیگانگان و بعضی از نیروهای داخلی این نیازها و مسائلشان را به مسائل هویتی پیوند می زنند و ایجاد مشکل هویتی می کنند یا بعضی از تفاوت ها را بدل به مشکلات هویتی می کنند. در واقع اینجاست که به مشکل برمی خوریم. بنابراین براساس این سطح از اشتراکاتی که داریم، مشکل هویتی نداریم. مشکل ما اکنون در سطح ، میان گروه ها و ان است و در این زمینه و میان این ها، ما اجماع لازم داریم که بتوانیم حکومت و جامعه را ادامه دهیم و تداوم ببخشیم. چنین چیزی قابل حصول است؛ کمااینکه بقای حکومت در این سی وچند سال، دل بر آن دارد. فقط باید سعی کنیم نزاع بر سر این گونه مسائل را در سطح گروه های حل وفصل کنیم و آن را به مشکل اجتماعی بدل نکنیم و به سطح جامعه نکشانیم. مشکل در سطح است؛ یعنی این اختلاف هایی که در سطح وجود دارد، شکل هویتی پیدا می کند، درصورتی که اصیل نیز نیست. اگر سازوکاری پیدا کنیم که این مقولات و نزاع های وارد مسیرهای این چنینی نشود، این نزاع ها مشکلی ایجاد نخواهد کرد. البته حل بخشی از مسئله در سطح نیز مست م زمان است و با طی فرایندهای تاریخی زمان بر، حل خواهد شد. مثلاً تا قبل از سال 88 عده ای که اسم خود را اصلاح طلب یا دوم دادی گذاشته اند، در مقولۀ برای فهمی از که حضرت (ره) آورده بود، به خصوص مسئلۀ ، دائماً اشکال ایجاد می د، اما بعد از فروکش هابات سال 88 اکنون می بینیم که تلاش می کنند خود را معتقد به این ارزش ها و اصول نشان دهند. در نتیجه، با تحولات تاریخی و تعاملات میان نیروهای که بعضاً ممکن است خشونت آمیز نیز باشد، تدریجاً این نیروهای می فهمند که کجا می توانند بازی کنند و کجا نمی توانند. در نتیجه، این نزاع ها کاهش پیدا می کند. با نهادینه شدن سیاست و کنش های ، تدریجاً گروه های توان این را که اختلافات هویتی را بدل به مشکل هویتی کنند و موضوع نزاع های سازند، از دست می دهند. از وجهی در واقع خودشان نیز تقید به قواعد بازی پیدا می کنند و سراغ این گونه مسائل نمی روند؛ گرچه آن چنان که از بعضی رفتارها در مورد اقلیت های قومی مشاهده می شود، مثل آنچه بعضاً از آقای یونسی و بعضی دیگر از اصلاح طلب ها می شنویم، هنوز در این زمینه به پایان خط نرسیده ایم و بعضی همچنان روی خط بهره برداری از مسائل هویتی هستند.*گروه فرهنگی-اجتماعی شکده برهان/ انتهای متن| کد مطلب: 10207 | تاریخ: ۱۳۹۶/۹/۲۶ | ساعت: ۱۲ : ۲۳
چکیدهجهانى شدن در منطقه خاورمیانه با به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک (حاکم) و تک گفتار، نیاز به هویت و معنا را تشدید کرده است. بنیادگرایى، یکى از پاسخ هایى است که به این نیاز داده شده است. آن ها با گزینش معنا و انحصارى آن، انرژى خود را صرف به کار بستن معانى و ویژگى هاى برگزیده مى کنند.بازسازى معنا توسط گروه های بنیادگرا، با تکیه بر مفاهیم جمعى همچون مذهب، جهاد، شریعت، خانواده و اجتماع صورت مى پذیرد. این جماعت ها، هویت هایى را مى سازند که کارکردشان ایجاد انسجام و حمایت از افراد در برابر دنیاى به ظاهر خصمانه بیرونى است. بر این پایه به نظر مى رسد بتوان گسترش هویت بنیادگرا در خاورمیانه به خصوص عربستان، عراق و و در دنیاى نوین را برآیند شتابان جهانى شدن دانست.کلیدواژگانکلیدواژه: جهانى شدن، بحران معنا، هویت بنیادگرا، خاورمیانهمقدمهجهانى شدن منجر به تغییراتى بنیادین، در دنیاى امروز شده و همین امر متفکران را بر آن داشت تا از ظهور دنیایى نوین سخن به میان آورند. فناورى هاى نوین ارتباطى نحوه سازمان دهی، قشربندى هاى اجتماعى و ارزش ها و هنجارها را دگرگون ساخته است. با ظهور فزاینده امکاناتى همچون رایانه ها، های ارتباطى و اینترنت؛ تغییرات بنیادینی شکل گرفت که دسترسى گسترده به اطلاعات و حضور مستمر رسانه ها از ی و و شالوده شکنى و فروپاشى معیارهاى کلى از سوى دیگر، نمود چنین تغییراتى است.جهانى شدن با تقویت فردگرایی، هویت های جمعی را با بحران مواجه کرده است. گستردگى این بحران با به چالش کشیدن ثبات و امنیت دنیاى گذشته، موجب ظهور هویت های مقاومى شده که در برابر روند سلطه جویانه جهانى شدن، دست به مقاومت مى زنند. نهضت هاى بنیادگرا، امروزه یکى از مهم ترین هویت های مقاومى است که با آفرینش معنا، ایجاد هویت جمعى و استفاده مؤثر از تکنولوژى اطلاعاتى، وعده ایجاد دنیایى آرمانى را به اعضاى خود مى دهند و آن ها را در برابر بحران هاى هویت و معنا یارى مى کنند.بر این پایه، سؤالی که در این مقاله با آن مواجهیم این است که: «جهانى شدن چه تأثیرى در ظهور هویت های بنیادگرا در منطقه خاورمیانه داشته است»؟ فرضیه اى که در این نوشتار، در پى آزمون آن هستیم این است که: «جهانى شدن با تشدید بحران معنا، منجر به تقویت هویت های بنیادگرا در منطقه خاورمیانه داشته شده است». بنابراین هدف اصلى مقاله این است که نشان داده شود، جهانى شدن فرد را وادار نموده تا با عضویت در گروه های بنیادگرا، به جستجوى امنیت و غلبه بر بحران هویت و معنا برآید. البته از جنبه های دیگر نیز ممکن است پدیده بنیادگرایى در دنیاى نوین تحلیل شود، لیکن این مقاله صرفاً به چگونگى رابطه جهانى شدن و بحران معنا و تأثیر آن بر شکل گیرى هویت های بنیادگرا در خاورمیانه مى پردازد.چهارچوب نظرى«جهانى شدن» (globalization) پدیده اى است که در چند دهه اخیر اذهان مردم جهان را به خود مشغول ساخته است. ظهور تکنولوژی های جدید ارتباطى و انقلاب در عرصه ارتباطات، سبب شده تا عرصه جهانى به مثابه د ده اى کوچک جلوه نماید. جهانى شدن شرایطى متفاوتى از گذشته را پیشاروى انسان ها و جوامع بشرى قرار داده است که در آن مکان و زمان اهمیت پیشین خود را از دست داده اند. (بهروزلک، ص ۴۰) براى ارائه یک تصویر نسبتاً روشن از این پدیده، در درجه اول لازم است تا مفهوم جهانى شدن تبیین شود. لیکن به دلیل تنوع و ابعاد گوناگون این پدیده و نیز به این علت که مفهوم جهانى شدن میان سطوح گوناگون تحلیل مانند اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژى ارتباط برقرار مى کند، نمى توان تعریف کاملى از این پدیده ارائه کرد. (قزلسفلى، ص ۱۵۰). با این وجود، تعاریف بسیارى از این اصطلاح شده است که به برخى از آن ها اشاره مى شود.جهانى شدن از نظر برخى، فرآیندى اجتماعى است که قید و بندهاى جغرافیایى حاکم بر روابط اجتماعى و فرهنگى، از بین مى رود و مردم به طور فزاینده اى از کاهش این قید و بندها آگاه مى شوند.(واترز، ۱۳۷۹) عده اى دیگر آن را فرآیندى مى دانند که بر پایه آن همه نان کره زمین در جامعه اى واحد و فراگیر به هم مى پیوندند. (macluhan,1994) در این دو تعریف، سه نکته کاهش نقش مرزهاى جغرافیایى، در هم تنیده شدن منافع فرد و کشور در منافع مردمان جهان و تبدیل واژه ملّى به مفهومى بین المللى نهفته است.جهانى شدن به معنای عصر دانایى نیز تعریف شده است؛ زیرا نه تنها کالا، خدمات و سرمایه بین ملّت های گوناگون جهان مبادله مى شود، بلکه افکار و دانش بشرى نیز آسان تر از گذشته در اختیار ملت ها قرار مى گیرد. (تافلر، ۱۳۸۸) جهانى شدن هم چنین با تأکید بر افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابل، از نظم نوین جهانى حکایت مى کند که از طریق آن تصمیمات و اقدامات یک بخش از جهان بتواند نتایج پراهمیتی براى افراد و جوامع در بخش های دور کره زمین داشته باشد. (مارک، ۱۳۷۹) جهانى شدن موجبات فشردگى زمان و فضا را نیز فراهم کرد که به واسطه آن مردم به صورتی نسبتاً آگاهانه در جامعه جهانى واحد ادغام مى شوند. (گل محمدى، ص ۲۰) تحولى که «مک لوهان» در حدود سی سال پیش آن را پیش بینی کرده بود و بر اساس آن، جهان به سان سلسله اعصاب مرکزی انسان، کوچک، متمرکز و حساس مى شود؛ تحولى که منادى ارزش های همگن در د ده جهانى است. (کیانى، ص ۹۴) از این منظر، جهانى شدن معطوف به فرآیندى است که در جریان آن فرد و جامعه در گستره اى جهانى با یکدیگر پیوند مى خورند. بر این اساس، جهانى شدن به «فشردگى جهان» و «تشدید آگاهى جهانى» به صورت یک کل اشاره دارد (رابرتسون، ص ۸) از جنبه اى دیگر جهانى شدن را مى توان نتیجه دینامیسم مدرنیته تلقى کرد، بدین معنا که در عصر مدرنیته، زمان و فضا تهى شده و پدیده هاى اجتماعى متأثر از تحولات فرامنطقه مى شوند. افراد در این عصر از سنت دورى گزیده و در «سیاست زندگی شان» (life politics) به عقل خود متکى هستند. (giddens,65) به طور کلى شاخصه هاى اصلى دنیاى نوین را مى توان چنین بر شمرد:– کم رنگ قید و بندهاى جغرافیایى و ایدئولوژیکى حاکم بر روابط فرهنگى و سیاسى؛ از بین بردن تقدم و تأ تاریخى؛ درهم تنیدن زمان و مکان؛ تبدیل جامعه به زنجیره هایى از شبکه هاى اجتماعى- فضایى همپوش و متقاطع؛ سامان دهی کنش ها و واکنش ها، به عرصه مناسبات و روابط جهانى؛ فرسایش و نفوذپذیر مرزهاى ملى و رها ساختن امر اجتماعى از سیطره ت؛ به مسئله دار معنا و بحرانى شدن آن از طریق: تضعیف و ت یب عوامل و منابع سنتى هویت، تأکید بر فرهنگ شخصى و متنوع سبک هاى زندگى، کاهش نفوذ کلیت هاى سیاسى و ایدئولوژیک بر هویت سازى هاى فردى، حاکم شدن نگرش اومانیستى بر روابط انسان ها و فروپاشى تمامى حوزه هاى انحصارى و ممنوعه منجر شده است. (تاجیک، ص ۸۷)جهانى شدن، افول هویت های ایدئولوژیک و بحران معناقرن بیستم به عنوان عصر ایدئولوژى ها و هویت سازی های جهان شمول معرفى شده که هر یک مى کوشیدند با ایجاد چهارچوب هاى تازه، به کردارها و زندگى سیاسى-اجتماعى افراد، معنا و شکل ببخشند.(نظرى، ص ۱۸-۱۹) معنادار بودن رابطه میان ایدئولوژى و هویت، حکایت از آن داشت که میان آن ها رابطه تنگاتنگ وجود دارد. معنایى که در قالب مفهوم هویت ایدئولوژیک و حاکم خلاصه مى شود. این هویت، ی ان ساز است و ضمن تقبیح فردگرایی، تلاش دارد تا با توسل به توجیهات ایدئولوژیک، معنایى جمعى و انحصارى براى پیروان ارائه کند.بنابراین در چهارچوب این نوع هویت، مسئله اى موسوم به بحران معنا، کمتر اجازه ظهور و بروز پیدا مى کرد. چالش هویت های ایدئولوژیک یکى از بنیادى ترین تحولات در این عصر محسوب مى شود. تا پیش از ورود به چنین روندى، بسیارى از شمندان حوزه روابط بین الملل، جنگ سرد را به مثابه بنیادى ترین صورت بندی قرن بیستم به حساب آوردند. در این جنگ، قدرت و معنا به وسیله ابرقدرت ها شکل مى یافت و هویت سیمایى جهان شمول به خود گرفت که فضاى ایدئولوژیک موجد آن بود. لیکن پایان یافتن جنگ سرد و به دنبال آن ظهور هاى شالوده شکن و تجدد ستیز در قرن بیستم، به معنای افول معنا در همه اشکال و اسطوره هاى آن محسوب مى شود. (هانتیگتون، ص ۱۷۵)با پیدایش شبکه هاى جهانى اطلاعات و گسترش فزاینده امکاناتى همچون رایانه ها، های ارتباطى و اینترنت، دنیاى نوینى ظهور یافت که در آن تمامى ابعاد زندگى بشر، از این انقلاب تکنولوژیک تأثیر پذیرفته است. این پدیده دگرگونى گسترده و دامنه داری را در شکل گیرى هویت و معانى وابسته به آن ایجاد کرد. (هاگت، ص ۳۶) جهانى شدن با فراهم ساختن ارتباط افراد در اقصى نقاط جهان و گسترش ارتباطات گروه ها و نهادهاى مختلف سیاسى-اجتماعى با یکدیگر، محدودیت هاى مرزهاى ملى را در نوردیده و در نتیجه الگوى زندگى در ت-ملت ها را دگرگون ساخت. (سعید، ص ۲۷) رسانه ها به رشد فرهنگ شخصى، کاهش نفوذ کلیت هاى سیاسى و شکل گیرى منابع جدید هویتى منجر شدند. با افزایش میزان تفاوت ها در اثر رشد استفاده عمومى از این امکانات، جهان بینی افراد واگراتر و گروه ها و هویت های مختلف، به برداشت های گوناگونى از جهان مى رسند. (معینی علمداری، ص ۱۳۷) در دنیاى امروز نه تنها آهنگ تحولات اجتماعى سریع تر از هر جامعه ماقبل مدرنى است، بلکه میدان عمل و ژرفاى تأثیرات آن بر کارکردها و شیوه هاى رفتارى جوامع پیشین نیز بى سابقه است. (گیدنز، ص ۳۱-۴۵) از این منظر جهانى شدن همانند تجدد، نتیجه بر هم خوردن نظم و نسبت سنتى میان مکان، فضا و زمان است. جهانى شدن در این معنا معطوف به فرآیندى است که در جریان آن فرد و جامعه در گستره اى جهانى با یکدیگر پیوند مى خورند. (نظرى، ص ۱۸)بافت اصلى جامعه نوین را اطلاعات و نظام ارتباطات الکترونیک تشکیل مى دهد و شبکه ارتباطى در چنین جوامعی یک حوزه عمومى مجازى پدید مى آورد. (loader, 35-65) بنابراین در چنین فضاى به شدت مرکزیت زدایى شده، نباید انتظار قابلیت بالاى هویت سازى در چارچوب نگرش کلان و جهان شمول ایدئولوژیک را داشت. جهانى شدن در این چهره، هویت سازى هاى سنتى را دشوار و فضایى فراسوی مدرنیته گشوده است. وحدت، سوژه را مخدوش و تردید و عدم قطعیت را به تمامى حوزه ها رسوخ داده؛ قلمرو روابط زندگى اجتماعى را گسترش و دنیای اجتماعی افراد را بسیار بزرگ تر از گذشته جلوه گر نموده است. اصحاب، هویت های شفاف و مواضع مستحکم را با هویت های کدر، موزاییکی و مواضع اختلاطى و پیوندى روبه رو و در فرایند هویت سازى، فرد را جایگزین ت کرده است. اهل حریم هاى جاودانه و قدسى را با فروپاشى حریم ها، فراگفتمان هاى جهان شمول را با ده گفتمان هاى محلى و مطلق گرایان را با بحران اص ها و انگاره ها مواجه ساخته و با مسئله دار معنا، به بحرانى شدن آن و زوال هویت های مشترک منجر شده است. (تاجیک، ص ۱۱۹-۱۲۰)مسئله معنا و ظهور هویت های بنیادگراجهانى شدن، هویت های ایدئولوژیک و تک گفتار در منطقه خاورمیانه را دچار مشکلات فراوانى کرده که به سختی قادر هستند یک نظام معنایى و هویتى مشترک را براى اعضاى خود تعریف نمایند. با این وجود، امروزه شاهد پیدایش هویت های مقاوم و بنیادگرایى در منطقه خاورمیانه هستیم که در برابر امواج جهانى شدن و فردگرایی رادیکال ایستادگى مى کنند. این دوگانگى، ناشى از تأثیرات هویتى این پدیده است. تا پیش از ورود به چنین روندى غالباً، هویت و معنا توسط ایدئولوژى هاى رایج سیاسى، تعیین و شکل مى یافت. لیکن با تشدید جهانى شدن، این مکانیسم رو به افول نهاد و پیروان را در برابر امواج سهمگین ناشى از بحران هاى هویت و معنا تنها گذاشت. گروه های بنیادگرا، نهضت هاى مقاومى هستند که با ایجاد هویت های جمعى و معانى انحصارى، اعضاء را در برابر این بحران ها یاری می کنند. آن ها جمعیت هاى خود را حول ارزش های سنتى، مذهب، شریعت، ملت و خانواده مى سازند. نهضت هایى که مانند و جبهه النصره سرسختانه خواهان خودمختاری در محدوده مقاومت خود هستند تا قدرت کافى برای تدارک دیدن هجوم به نهادهاى به زعم خودشان ستم پیشه را بیابند. این گروه های بنیادگراى ى، بر اساس اصول به غایت متمایزى شکل گرفته اند و از آنجا که منطق جماعتى کلید بقاى آن ها است، از هویت های فردی استقبال نمی کنند. بر این اساس از ی و افراد ن در فضاى جریان ها، بیشتر شامل افراد بى هویت مى شود و از سوى دیگر مردمى که در برابر این بحران ها مقاومت مى کنند، بیشتر جذب هویت های جمعى مى شوند. (کاست ، ج ۲، ص ۴۲۶-۴۲۷) امروزه با آغاز هزاره سوم، هویت بنیادگرایى ى چون و جبهه النصره به گونه اى اعجاب انگیز، نیرومند و اثرگذار شده و خود را به مثابه یکى از مهم ترین منابع هویت ساز جلوه گر مى کند. به طور کلى، مى توان تأثیرات جهانى شدن را بر هویت های بنیادگراى ى در عراق و و خاورمیانه، ذیل عناوینى چند مورد بررسى قرار داد:الف) هویت های متکثربسیارى، گسترش پدیده بنیادگرایى را در دنیاى نوین، برآیند شتابان جهانى شدن ارزی می کنند. این پدیده، به هویت های متکثر و سیال منجر شده است، اما در برخى موارد، تکثر هویت و تعدد معنا، امرى غیر قابل تحمل خواهد بود. این در حالى است که بنیادگراهاى ى امروزه در خاورمیانه با گزینش معنا و انحصارى آن، انرژى خود را صرف به کار بستن معانى و ویژگى هاى برگزیده مى کنند و به هویت خویش قوام مى بخشند. (marty and appleby,46) آن ها از ی و، واکنشى به تنوع هویتى و تعدد معانى است؛ لیکن از دیگر سو، هویت و معانى آن ها در رابطه با سایر گروه های بنیادگرا بسیار متنوع است. مصداق بارز آن را مى توان به وضوح در مصر یا پا تان مشاهده کرد. گروه های بنیادگراى متنوعى که در این دسته از کشورهاى خاورمیانه، نزج و گسترش یافته اند، هر کدام بر معناى انحصارى خویش تأکید دارند. به عنوان مثال گروه هایی مانند و جبهه النصره و جمعیت علماى (گروه فضل الرحمن)، جمعیت علماى (گروه سمیع الحق)، صحابه، لشگر جنگوى، لشکر محمد و…، با وجود برخوردارى از ویژگى هاى مشترکى همچون سنی گری، ضدیت با شیعیان و حمایت از صحابه و خلفاى راشدین، هر یک بر هویت ویژه خود تأکید مى کنند.اعضای گروه های بنیادگراى ى، از ی و بر هویت و معناى متمایز گروه خود اصرار دارند و از سوى دیگر، با طیفى از گروه های بنیادگرا مواجه اند که هویت و معنایى متفاوت با آن ها دارند. تکثر هویتى، معانى متعدد و عدم پذیرش تفاسیر متفاوت یکدیگر، ویژگى رایج گروه های بنیادگرا در عصر جهانى شدن است. (bauman,55-78)ب) غربى شدنبرخى تحلیل ها نیز، جهانى شدن را متضمن صدور مدل فردگرایانه و عرفى از تجربه غرب مى دانند و ظهور یا گسترش بنیادگرایى ى در خاورمیانه کنونى را به عنوان واکنشى به این پدیده ارزیابى مى کنند. (ترنر، ص ۳۷۶) از این منظر، بنیادگرایى به روشنى واکنش گروه های ناراضى به فرایندهاى سکولار، شهرى شدن و سنت زدایى است که برخى از آن به «جهان-لاتینى شدن» (globalatinization)یاد کرده اند. (derrida,13) بنیادگرایى دینى- ى مهم ترین منبع هویت ساز در جامعه شبکه اى است. آن ها با رجوع به گذشته و تأکید بر معنایى انحصارى از دین ، مى کوشند سلطه آن را در امور قضایى، اقتصادى و حکومت بازگردانند. افغانستان و گروه های بنیادگرایى همچون ، مثال بارز این تأثیر است.بنیادگرایان افراطى این کشور با داعیه اى دینى، خواستار تشکیل حکومت ى بر پایه تفاسیر مذهبى خاص خویش اند. آن ها انرژى مبارزاتى خود را از پنداشت هایى همچون تهدید یا نابودى دین و سنت در عصر جدید مى گیرند. (هاشمى، ص ۶۲) از این منظر عمده ویژگى بینش ، روح تعبدگرایى و قداست بخشى نسبت به دستاوردهاى کلامى و فقهى پیشینیان مى باشد. آن ها دوران صدر و میانه را دوره طلایى و مصون از هر نوع خطا تلقى نموده و راجع به تفاسیر و تأویل های دینى این دوره، اعتقاد جزم گرایانه دارد. اجتهاد و استنباط نوین، در این مکتب جایگاهى ندارد و مردم عموماً موظف به پیروى از کلمات و گفتار علماى سلف مى باشند. برداشت صرفاً تقلیدگرایانه آن ها از دین، سبب بدبینى و دشمنى آنان با زندگى غربى و عرفى شدن دین است. مخالفت با مفاسد فرهنگ و تمدن غربى در کل، یکى از شعارهاى اساسى تمامى گروه های بنیادگرا است؛ اما آنچه بنیادگرایى افراطى از نوع را از بقیه گروه های ی جدا مى سازد، نفى مطلق مدنیت غربى به وسیله آن هاست. مخالفت با تلویزیون، وسایل تصویربردارى، لباس فرنگى، سینما و امثال آن، نشانه آشکارى بر روحیه ستیزه جویی آنان با مظاهر تمدن غربى است. (عارفى، ص ۲۰۴)ج) آشفتگى روابطجهانى شدن، با دگرگون روابط تولید، قدرت و تجربه، روابط سنتى میان دین، هویت و ت را با چالش روبه رو ساخته و موجبات ناامنى، رهاشدگى، تنهایى فرد و در پى آن، خواسته هایى همچون نیاز به معنا و هویت را به وجود آورده است. (کچویان، ص ۷۳-۷۴) در تحلیل این وضعیت باید افزود، جامعه شبکه اى صورتى نوین از روابط را ارائه کرده که مبناى آن در بهره گیرى فزاینده از مؤلفه هاى اطلاعات و ارتباطات است. کامپیوتر به جاى موتور، نماد چنین جامعه اى در مقایسه با مراحل صنعتى پیشین است.اقتصاد این جامعه، بر شبکه سازى استوار است. نقاطى که اهمیتى براى جامعه شبکه اى ندارند، نادیده گرفته مى شوند؛ مانند آنچه در بسیارى از کشورهاى آفریقایی روى داده است. قدرت این جامعه بر بهره گیرى هرچه بهتر از امکانات و توانمندى هاى اطلاعاتى و ارتباطى قرار دارد. به عنوان مثال، و جبهه النصره با درک این موضوع و بهره گیرى از آن، قدرتی انکارناپذیر در فضاى شبکه اى به خود اختصاص دادند. دگرگونى روابط تجربه، یکى دیگر از تغییرات بنیادین جامعه شبکه اى است. آن ها در خاورمیانه مصداق بارز این تحول اند.این گروه ها با شخصى دین، سیاسى هویت یا ت خود و فروپاشى حوزه هاى ممنوعه، الگوهاى جدیدى از روابط تجربه را شکل دادند. سرعت و شدت تغییرات، خلائی را موجب شده که ظهور و گسترش بنیادگرایى ى، در واقع پاسخى به زعم خود منطقى به آن محسوب مى شود. کنشگرانى که از فردى شدن هویت و تکثر معانى حاصل از جهانى شدن احتراز مى کنند، هویت های بنیادگرا را مأمنى امن براى هجوم به دنیاى خصمانه بیرونى مى یابند.آن ها ماهیتى انفعالى دارند و ع العملی در پاسخ به شرایط منفى روزگار خویش اند. از این منظر ظهور پدیده بنیادگرایى به مثابه «هویتى مقاوم»، در برابر تحریم هاى اجتماعى حاصل از جهانى شدن ارزیابى مى شود. (هال، ص ۳۲۷) علاوه بر خاورمیانه در دیگر نقاط آسیا نیز مى توان مثال هایی را در این زمینه یادآور شد. به عنوان مثال، بنیادگرایان فرقه آئوم در ژاپن، نمونه آشکار این تأثیرند. اعضاى این گروه، علیرغم این که اکثراً فارغ حصیل هاى برتر ژاپن و از دانشمندان برجسته این کشور بودند لیکن با عضویت در این گروه و ب هویت بنیادگرا، بر بحران هاى هویت و تعدد معنا فائق آمدند.برای درک بهتر این جاذبه، باید به بیگانگى جوانان ژاپنى پس از ناکامى نهضت هاى اجتماعى نیرومند ژاپن در دهه ۱۹۶۰ توجه کرد. آرزوى بسیارى از این جوانان، زندگى در جهان متفاوتى بود که در آن استفاده از علم و تکنولوژى به جسم آن ها کمک مى کرد تا از قید و بندهاى طبیعى و اجتماعى درگذرند. همین جاست که روش شناسى آئوم برای رستگاری و ایجاد هویت جمعى، بر اساس معنویت و خودسازى از طریق مراقبه و ممارست آشکار مى گردد. این فرقه با برداشتى آ ا مانى، از نبردى قریب الوقوع سخن به میان مى آورند که نتیجه اجتناب ناپذیر رقابت شرکت های ژاپنی و براى ایجاد نظم نوین جهانى است. آماده بودن براى چنین جنگى، علاوه بر بازسازی هویت جمعى مطابق با آموزه هاى بنیادگرایان آئوم، مست م مهارت در کاربرد تکنولوژى سلاح هاى پیشرفته، به خصوص اسلحه هاى شیمیایى، میکروبى و موشک هاى هدایت شونده است. (توسلى و قاسمى، ص ۱۵)د) فروپاشى و بازسازى معناجهانى شدن، ضمن به چالش کشیدن هویت های ایدئولوژیک و معانی انحصاری، موجب ظهور هویت های بنیادگرایى شده است که مقاومت خود را بر بازسازى معنا و غلبه بر بحران هاى هویت استوار ساخته اند. از این منظر، نهضت هاى بنیادگرا به هیچ روى سنت گرا نیستند. آن ها براى مقاومت اجتماعى و قیام سیاسى همواره به بازسازى هویت فرهنگى متوسل شده اند که در واقع پدیده اى فرامدرن است. در تبیین این وضعیت، می توان از تحلیل فوکو بهره گرفت. وى انقلاب ایران را، نخستین انقلاب پسامدرن معرفى مى کند که در آن هویت سیاسى شیعه، بازسازى شده است. از آنجا که فرایندهاى سلطه جدیدى که مردم در برابر آن ها واکنش نشان مى دهند در جریان اطلاعات تجسم مى یابند، بازسازى معنا به ناچار بر جریان های مع اطلاعات صورت مى پذیرد. مذهب، ملت، خانواده و اجتماع، قوانینى به دست مى دهند که تجلى ارزش های سرمدى اند و هرگز در گرداب جریان های اطلاعاتى مضمحل نمى شوند. (کاست ، ج ۲، ص ۸۸) مصداق عینى این بازسازی را مى توان در گروه های بنیادگرایى همچون و جبهه النصره، به وضوح مشاهده کرد. آن ها با ارائه درک نوینى از دین، بر پایه هویت های بازسازى شده خلافت، الگوهاى تازه اى از معنا را به وجود آوردند. مفاهیمى همچون جهاد نکاح، جهاد، شهادت و…، نمادهاى فرهنگى جدیدى هستند که از درون مواد و مصالح سنتى ساخته شدند. (سعد غریب، ص ۶۴)هـ) رسانهامروزه با تقویت تکنولوژى هاى ارتباطى و اطلاعاتى، شاهد پیدایش شکلى نوین، موسوم به جهانى شدن اطلاعات هستیم. این چهره از جهانى شدن، با فراهم آوردن امکانات و بسترهاى مناسب اطلاعاتى، تغییرات شگرفی را ایجاد کرده که به موجب آن، هویت های جمعى با بهره گیرى از آن، به دنبال شناسایى هویت و معانی برگزیده خود از جانب دیگران هستند. تأثیر نیرومند گروه های بنیادگرا تا حدود زیادى ناشى از حضور رسانه ها و استفاده مؤثر از تکنولوژى اطلاعاتى است. در واقع زیربنای سازمانى آن ها همین تکنولوژى است.بدون وجود اینترنت و رسانه جایگزین، نهضت هاى بنیادگرا نمى توانستند شبکه هاى پر نفوذى باشند و تنها مجموعه اى از واکنش هاى پراکنده و فاقد قدرت بودند. جلب توجه رسانه ها از طریق اقدام به کارهاى نمایشى که جاذبه قوى داشته باشند، حتى از طریق قربانى دادن انجام مى پذیرد. به همین دلیل است که در تمامى نهضت هاى بنیادگرا، استفاده از تسلیحات نه به عنوان هدف، بلکه به عنوان علامت آزادى و هم چنین ابزارهایى که مى تواند توجه رسانه ها را به خود جلب کند، نقشى حیاتى دارند. به نظر مى رسد نهضت هاى اعتراضى بنیادگراى جدید، پیام ها و ادعاهاى خود را به شکل سیاست هاى نمادین (قدرت تصویر) منتشر مى کنند که ویژگى جامعه اطلاعاتى است.مهارت های رسانه ای آن ها ابزارهاى بنیادین براى جنگیدن است و در عین حال عملیات و تسلیحات را براى خلق رویدادى به کار مى برند که ارزش گزارش شدن را داشته باشد. جلب نظر رسانه ها توجه مردم را به داعیه هاى رسانه جلب مى کند. (کاست ، ج ۲، ص ۴۲۸) این تأثیر، عمده ویژگى مشترک تمامى گروه های بنیادگرا در جامعه شبکه ای است. از این منظر مصداق هاى فراوانى مى توان ذکر نمود؛ لیکن جدیدترین مصادیق آن را مى توان در عملیات هاى القاعده و جستجو کرد.تا پیش از نابودى برج هاى دوقلو در ، بنیادگرایان القاعده براى جهانیان ناشناخته بودند، لیکن با فروپاشى این برج ها، توجه اذهان عمومى به داعیه هاى این گروه جلب شد. (خبیرى، ص ۲۰) نبرد و جبهه النصره با ت های عراق و نمونه دیگرى است که مورد توجه قرار مى گیرد. انتشار تصاویر مربوط به نابودى همزمان اردوگاه هاى نظامى ت های عراق و و یا تصاویر مربوط به کشتار مردم و نظامیان، تأییدى بر فرض مذکور است.نتیجه گیرىدر این مقاله سعى بر آن بود تا تأثیرات جهانى شدن، در ظهور و گسترش هویت های بنیادگرا در دنیاى نوین مورد پردازش قرار گیرد. ازاین رو نخست تحت عنوان چهارچوب نظرى، از اجماع بسیارى از شمندان مبنى بر ظهور دنیاى نوین سخن به میان آمد. در ادامه با تحلیل جهان نوین، بر زوال هویت ایدئولوژیک و مسئله دار شدن معنا و بحرانى شدن آن تأکید شد و در نهایت ذیل عنوان مسئله معنا و ظهور هویت بنیادگرا، تأثیرات جهانى شدن بر ظهور هویت بنیادگرا مورد پردازش قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که: جهانى شدن، با زوال هویت های ایدئولوژیک و معانى انحصارى در خاورمیانه از ی و و تکثر هویت، تعدد معنا و فروپاشى حوزه هاى ممنوعه از سوى دیگر، موجبات اضطراب و تنهایى فرد را فراهم مى آورد و وى را به جست وجوی منابع هویتى جدید، بر پایه بازسازی هویت های کهن سوق مى دهد. نهضت هاى بنیادگرا، با ایجاد هویت هایى جمعى و معانى انحصارى، مى کوشند تا بر بحران هاى هویت و معنا فائق آیند. در این نهضت ها، یک هویت جدید ساخته مى شود اما نه با بازگشت به سنت بلکه با معنا بخشیدن به مواد و مصالح سنتى، به منظور تحقق بخشیدن به دنیایى آرمانى و برادرانه که در آن به زعم آن ها توده هاى محروم و روشنفکران ناراضى به معنایى جدید دست مى یابند.بنابراین افراد با پناه بردن به هویت های بنیادگرا، حافظه تاریخى خود را به یارى مى طلبند و در برابر امواج جهانى شدن و بحران معناى حاصل از آن به دنیاى آرمانى و مطلوب خود می شند. بدین سان عضویت در گروه ها و نهضت هاى بنیادگرا -هر چند به طور موقت- بدیلى به ظاهر کارآمد براى نظم جهانى طرد کننده محسوب مى شود.مراجعمنابع:۱- اکرم عارفى، محمد (۱۳۷۸). «مبانى مذهبى و قومى »، فصلنامه علوم سیاسى، شماره ۴.۲- بهروزلک، غلامرضا (۱۳۸۵). «جهانى شدن و سرانجام نزاع گفتمان ها»، فصلنامه علوم سیاسى، شماره ۳۶.۳- تاجیک، محمدرضا (۱۳۷۷). «قدرت و امنیت در عصر پارادایم»، مجله گفتمان، شماره ۱.۴- تاجیک، محمدرضا (۱۳۸۱). «جهانى شدن و هویت» نقل شده در: رهیافت هاى سیاسى- بین المللى، شماره ۳.۵- ترنر، برایان (۱۳۸۳). «فضیلت جهان شمول: در باب دین در عصر جهانى»، ترجمه هاله لاجوردى، فصلنامه ارغنون، شماره ۲۴.۶- توسلى، غلام عباس. قاسمى، یار محمد (۱۳۸۳). «هویت جمعى و جهانى شدن»، مجله نامه علوم اجتماعى، شماره ۲۴.۷- خبیرى، کابک (۱۳۸۸). تروریسم و امنیت بین الملل ۳، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.۸- رابرتسون، رونالد (۱۳۸۰). جهانى شدن: تئورى هاى اجتماعى و فرهنگ جهانى، ترجمه کمال پولادى، تهران: مرکز بین المللى گفتگوى تمدنها.۹- سعد غریب، امل (۱۳۸۵). دین و سیاست در حزب ا…، ترجمه غلامرضا تهامى، تهران: شه سازان نور.۱۰- سعید، ادوارد (۱۳۷۱). شرق شناسى، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ ى.۱۱- سعید، بابى (۱۳۷۹). هراس بنیادین، ترجمه غلامرضا جمشیدى ها و موسى عنبرى، تهران: انتشارات تهران.۱۲- قوام، عبدالعلى (۱۳۸۶). جهانى شدن و جهان سوم: روند جهانى شدن و موقعیت جوامع در حال توسعه در نظام بین الملل، تهران: دفتر مطالعات سیاسى و بین الملل.۱۳- قزلسفلى، محمدتقی (۱۳۷۹) «جهانى شدن، رویارویى یا همزیستى»، ماهنامه اطلاعات سیاسى- اقتصادى، شماره ۱۱- ۱۲.۱۴- کچویان، حسین (۱۳۸۵). نظریه هاى جهانى شدن و دین، تهران: نشر نى.۱۵- کاست ، مانوئل (۱۳۸۰). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: انتشارات طرح نو.۱۶- گیدنز، آنتونى (۱۳۷۸). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفیان، تهران: نشر نى.۱۷- گل محمدى، احمد (۱۳۸۱). جهانى شدن، فرهنگ، هویت، تهران: نشر نی.۱۸- کیانى، داود (۱۳۸۰). «فرهنگ جهانى، اسطوره یا واقعیت»، فصلنامه مطالعات ملى، سال سوم. شماره ۱۰.۱۹- مارک، ویلیامز (۱۳۷۹). «باز شی در مفهوم حاکمیت: تأثیر جهانى شدن بر حاکمیت ت»، مجله اطلاعات سیاسى- اقتصادى، شماره ۱۵۵- ۱۵۶.۲۰- معینى علمدارى، جهانگیر (۱۳۸۴). «هویت و مجاز: تأثیر هویتى اینترنت»، مجله مطالعات ملى، شماره ۲۴.۲۱- نش، کیت (۱۳۸۰). جامعه شناسى سیاسى معاصر (جهانى شدن، سیاست، قدرت)؛ ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: انتشارات کویر.۲۲- نظرى، علی اشرف (۱۳۸۳). «جهانى شدن و بحران معنا»، مجله کتاب ماه علوم اجتماعى، شماره ۸۸.۲۳- نورانى، محمدرضا (۱۳۷۹). «جهانى شدن، کشورهاى در حال توسعه و ایران»، ماهنامه اطلاعات سیاسى- اقتصادى، شماره ۱۵۵- ۱۵۶.۲۴- وبستر، فرانگ (۱۳۸۰). نظریه جامعه اطلاعاتى، ترجمه اسماعیل فصیحى، تهران: قصیده سرا.۲۵- هاشمى، محمود (۱۳۸۰). تفکر دینى ، قم: مؤسسه فرهنگى ثقلین.۲۶- هانتیگتون، ساموئل (۱۳۸۰). تمدن و بازسازى نظام جهانى، ترجمه مینو احمد سرتیب، تهران: انتشارات کتابه سرا.۲۷- هال، استوارت (۱۳۸۳). «بومى و جهانى؛ جهانى شدن و قومیت»، ترجمه: بهزاد برکت، مجله ارغنون، شماره ۲۴.۲۸- هاگت، پیتر (۱۳۷۳). جغرافیای ترکیبی نو، ترجمه شاپور گودرزى نژاد، تهران: انتشارات سمت.۲۹-loader, b.d (1998). routledge.the cyberspacedivided, london:30 – bauman, z (1998). post modern religion in heel, paul (ed)، religion, modernity and postmodernity, oxford, blachwell.31- derrida,j (1998). reazon alone, in j derrida and g.vattimofaith and knowledge,: the two sources ofreligion. bridge: polity press"religion" at thelimits of32- eliade (1995). electronic edition produced byencyclopedia of religion, macmillanpublishinginfobases, inc., provo, utah.company, a division of macmillan, inc.33-luhan, m (1994). h. lapham, mit press?: bridge.understanding media: the extensions of man?, introduction by lewis34- giddens, a (2000). reshapingour lives, new york: routledge.?runaway world: how globalizationis35-marty,m.appleby,s (1991). university of chicago press.fundamentalisms observed, chicago:نویسندگان:محمدجواد خلیلى محسن شفیعى سیف آبادی: دانشجوى ى علوم سیاسى، دانشکده علوم انسانى، یاسوجفصلنامه حبل المتین شماره ۱۲انتهای متن/