شباهت عجیب سرنوشت تراکتور با رئال مادرید سدی به نام خسیف ع

مسابقات, مطالب ویژه, فوتبال, لالیگا اسپانیااین آرشیو ارزشمند به مرور از آ ین بازیهای الکلاسیکو تکمیل خواهد شد .استفاده از مسابقات با ذکر منبع (اسپورت ) مجاز خواهد بود.فصلتاریخمیزبان/مهمانتورنمنتمرحلهلینک ۱۹۶۷-۱۹۶۸july 11, 1968رئال مادرید-بارسلوناکوپا دل ریفینال۱۹۶۸-۱۹۶۹november 16, 1968رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۹۱۹۶۹-۱۹۷۰september 14, 1969رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۱۱۹۷۳-۱۹۷۴february 17, 1974رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۲۲۱۹۸۰-۱۹۸۱november 30, 1980بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۳۱۹۸۱-۱۹۸۲december 20, 1981بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۶۱۹۸۲-۱۹۸۳november 27, 1982رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۱۳۱۹۸۲-۱۹۸۳march 26, 1983بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۳۰۱۹۸۲-۱۹۸۳june 04, 1983بارسلونا-رئال مادریدکوپا دل ریفینال۱۹۸۳-۱۹۸۴february 25, 1984رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۲۵۱۹۸۴-۱۹۸۵december 30, 1984بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۸۱۹۸۵-۱۹۸۶november 09, 1985بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۱۱۹۸۵-۱۹۸۶march 08, 1986رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۲۸۱۹۸۶-۱۹۸۷january 31, 1987بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۲۵۱۹۸۶-۱۹۸۷may 23, 1987بارسلونا-رئال مادریدلالیگاپلی آف, هفته ۶۱۹۸۷-۱۹۸۸january 02, 1988رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۱۶۱۹۸۷-۱۹۸۸april 30, 1988بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۳۵۱۹۸۹-۱۹۹۰october 07, 1989بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۶۱۹۸۹-۱۹۹۰february 15, 1990رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۲۵۱۹۸۹-۱۹۹۰april 05, 1990رئال مادرید-بارسلوناکوپا دل ریفینال۱۹۹۰december 12, 1990رئال مادرید-بارسلونا کاپفینال, برگشت۱۹۹۰-۱۹۹۱january 19, 1991بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۹۱۹۹۱-۱۹۹۲october 19, 1991رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۶۱۹۹۲-۱۹۹۳september 05, 1992بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۱۹۹۲-۱۹۹۳june 09, 1993رئال مادرید-بارسلوناکوپا دل رینیمه نهایی, رفت۱۹۹۲-۱۹۹۳june 16, 1993بارسلونا-رئال مادریدکوپا دل رینیمه نهایی, برگشت۱۹۹۳-۱۹۹۴january 08, 1994بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۸۱۹۹۳-۱۹۹۴may 07, 1994رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۷۱۹۹۴-۱۹۹۵january 07, 1995رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته۱۶۱۹۹۴-۱۹۹۵may 27, 1995بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۳۵۱۹۹۵-۱۹۹۶september 30, 1995رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۵۱۹۹۵-۱۹۹۶february 10, 1996بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۲۶۱۹۹۶-۱۹۹۷december 07, 1996رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۱۶۱۹۹۶-۱۹۹۷january 30, 1997بارسلونا-رئال مادریدکوپا دل ریoctavos, رفت۱۹۹۶-۱۹۹۷may 10, 1997بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۳۷۱۹۹۷august 20, 1997بارسلونا-رئال مادرید کاپفینال, رفت۱۹۹۷august 23, 1997رئال مادرید-بارسلونا کاپفینال, برگشت۱۹۹۷-۱۹۹۸november 01, 1997رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۹۱۹۹۷-۱۹۹۸march 07, 1998بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۲۸۱۹۹۸-۱۹۹۹september 19, 1998رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۱۹۹۸-۱۹۹۹february 14, 1999بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۲۲۱۹۹۹-۲۰۰۰october 13, 1999بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۷۱۹۹۹-۲۰۰۰february 26, 2000رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۲۶۲۰۰۰-۲۰۰۱october 21, 2000بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۶۲۰۰۰-۲۰۰۱march 03, 2001رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۲۵۲۰۰۱-۲۰۰۲march 16, 2002بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۳۰۲۰۰۱-۲۰۰۲april 23, 2002بارسلونا-رئال مادریدچمپیونزلیگنیمه نهایی, ۱st leg۲۰۰۱-۲۰۰۲may 01, 2002رئال مادرید-بارسلوناچمپیونزلیگنیمه نهایی, ۲nd leg۲۰۰۲-۲۰۰۳april 19, 2003رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۰۲۰۰۳-۲۰۰۴december 06, 2003بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۵۲۰۰۳-۲۰۰۴april 25, 2004رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۴۲۰۰۴-۲۰۰۵november 20, 2004بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۲۲۰۰۴-۲۰۰۵april 10, 2005رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۱۲۰۰۵-۲۰۰۶november 19, 2005رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۱۲۲۰۰۶-۲۰۰۷october 22, 2006رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۷۲۰۰۶-۲۰۰۷march 10, 2007بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۲۶۲۰۰۷-۲۰۰۸december 23, 2007بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۷۲۰۰۷-۲۰۰۸may 07, 2008رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۶۲۰۰۸-۲۰۰۹december 13, 2008بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۵۲۰۰۸-۲۰۰۹may 02, 2009رئال مادرید ۲-۶ بارسلونالالیگاهفته ۳۴ لینک ۲۰۰۹-۲۰۱۰november 29, 2009بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۱۲۲۰۰۹-۲۰۱۰april 10, 2010رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۱۲۰۱۰-۲۰۱۱november 29, 2010بارسلونا ۵-۰ رئال مادریدلالیگاهفته ۱۳ لینک ۲۰۱۰-۲۰۱۱april 16, 2011رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۳۲۲۰۱۰-۲۰۱۱april 20, 2011بارسلونا-رئال مادریدکوپا دل ریفینال۲۰۱۰-۲۰۱۱april 27, 2011رئال مادرید-بارسلوناچمپیونزلیگنیمه نهایی, ۱st leg۲۰۱۰-۲۰۱۱may 03, 2011بارسلونا-رئال مادریدچمپیونزلیگنیمه نهایی, ۲nd leg۲۰۱۱august 17, 2011بارسلونا-رئال مادرید کاپفینال, برگشت۲۰۱۱-۲۰۱۲december 10, 2011رئال مادرید-بارسلونالالیگاهفته ۱۶۲۰۱۱-۲۰۱۲january 18, 2012رئال مادرید-بارسلوناکوپا دل ری رفت۲۰۱۱-۲۰۱۲april 21, 2012بارسلونا-رئال مادریدلالیگاهفته ۳۵ لینک ۲۰۱۲august 23, 2012بارسلونا ۱-۲ رئال مادرید کاپفینال, برگشت لینک ۲۰۱۲-۲۰۱۳october 07, 2012بارسلونا ۲-۲ رئال مادریدلالیگاهفته ۷ لینک ۲۰۱۲-۲۰۱۳february 26, 2013بارسلونا ۱-۳ رئال مادریدکوپا دل رینیمه نهایی, برگشت لینک ۲۰۱۲-۲۰۱۳march 02, 2013رئال مادرید ۲-۱ بارسلونالالیگاهفته ۲۶ لینک ۲۰۱۳-۲۰۱۴october 26, 2013بارسلونا ۲-۱ رئال مادریدلالیگاهفته ۱۰ لینک ۲۰۱۳-۲۰۱۴march 23, 2014رئال مادرید ۳-۴ بارسلونالالیگاهفته ۲۹ لینک ۲۰۱۳-۲۰۱۴april 16, 2014بارسلونا ۱-۲ رئال مادریدکوپا دل ریفینال لینک ۲۰۱۴-۲۰۱۵october 25, 2014رئال مادرید ۳-۱ بارسلونالالیگاهفته ۹ لینک ۲۰۱۴-۲۰۱۵march 22, 2015بارسلونا ۲-۱ رئال مادریدلالیگاهفته ۲۸ لینک ۲۰۱۵-۲۰۱۶november 21, 2015رئال مادرید ۰-۴ بارسلونالالیگاهفته ۱۲ لینک ۲۰۱۵-۲۰۱۶april 02, 2016بارسلونا ۱-۲ رئال مادریدلالیگاهفته ۳۱ لینک بازی بارسا رئال بازی رئال مادرید بارسلونا بازی بارسلونا رئال مادرید بازی بارسلونا رئال مادرید مسابقات ال کلاسیکو بازیهای بارسلونا رئال مادرید بازیهای قدیمی ال کلاسیکوتاریخچه بازیهای ال کلاسیکوفول مچ بارسلونا رئال مادریدآرشیو بازیهای ال کلاسیکوآرشیو ال کلاسیکوآرشیو ال کلاسیکوآرشیو بازیهای ال کلاسیکو آرشیو بازیهای ال کلاسیکو فول مچ بازی ال کلاسیکو تمام بازیهای ال کلاسیکوفول مچ بازی رئال مادرید بارسلونا بازیهای رئال مادرید بارسلونا بازی الکلاسیکو 2016 بازی 5-0 بارسلونا رئال مادرید بازی 6-2 بارسلونا رئال ماد سابقات قدیمی ال کلاسیکو۱۳۹۶-۱۰-۰۲ادمین سایت
شباهت عجیب سرنوشت تراکتور با رئال مادرید/ سدی به نام خسیف(ع ) دروزاه بان الجزیره مرد اول بازی با تراکتورسازی بود. به گزارش ایلنا، تراکتورسازی تبریز در چارچوب هفته چهارم مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در خانه مقابل الجزیره امارات به تساوی 1-1 رسید.مرد اول این میدان ی نبود جز علی خسیف. دروازه بان 31 ساله و ملی پوش الجزیره به خوبی مقابل حملات پرشورها ایستاد و توانست بارها و بارها توپ های بازیکنان تراکتور را بگیرد و با هشت سیو جدی، رکوردی فوق العاده را به ثبت برساند و به تنهایی در برابر حملات تیم ساغلام ایستادگی کند.6f573a5014e78dfa9a8ad11daf1cc891699696-al-jazira-v-real-madrid-cf-fifa-club-world-cup-uae-2017.jpgخسیف مدتی پیش در رقابت های جام باشگاه های جهان چنین نمایش فوق العاده ای را برابر رئال مادرید هم داشت اما خوش شانسی تیم زیدان به این خاطر بود که خسیف مصدوم شد و با وجش از زمین شرایط برد رئال فراهم شد. در آن مسابقه بازی یک بر صفر دنبال می شد که خسیف در دقیقه 51 جای خود را به خالد سنانی داد و همین کافی بود تا الجزیره دو دقیقه بعد گل تساوی بخش و سپس گل دوم را دریافت کند و در نهایت ش ت بخورد.نکته جالب آن است که در آن مسابقه هم رومارینیو برای الجزیره گل زده بود و جالب تر اینکه رومارینیو آن گل را مانند بازی با تراکتور در اوا نیمه نخست و در دقیقه 44 زده بود.42111
رشد غیر طبیعی برخی از اندام ها در تعداد معدودی از انسان ها آنها را تبدیل به عجیب ترین انسان های کره زمین کرده است. در این مطلب قصد داریم تعدادی از این انسان های عجیب را به شما کاربران عزیز معرفی کنیم . با میهن پست همراه شوید .انسان های عجیب و غیر طبیعی که در این مطلب با آنها آشنا خواهید شد، در بسیاری از نقاط دنیا کاملا معروف هستند چراکه توانسته اند به دلیل داشتن اندام های نامتعارف نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به ثبت برسانند .بزرگ ترین چشم های جهان : چشم های «کیم گودمن» به اندازه ۱۲ میلی متر از حدقه بیرون زده اند. وی ن شیکاگوست و نخستین بار زمانی متوجه شد که می تواند تا این اندازه چشم های خود را بیرون بیاورد که یک نقاب هاکی به سرش ضربه وارد کرد. پس از این واقعه، او هر بار اراده کند می تواند چشم هایش را از حدقه بیرون بیاورد.انسان های عجیب
انسان های عجیببلندترین زبان ن : لوئیس ۱۸ ساله که در لیست انسان های عجیب قرار دارد ، برای داشتن زبان ۱۰ سانتی متری در کتاب گینس نامش ثبت شده است.انسان های عجیببلندترین ناخن های جهان : لی ردموند از انسان های عجیب کره زمین زنی از ای یوتا از سال ۱۹۷۹ میلادی ناخن هایش را کوتاه نکرده بود تا اینکه در سال ۲۰۰۹ در اثر حادثه رانندگی، آن ها را از دست داد. ناخن های وی مجموعا ۸٫۶۵ متر طول داشتند. نام وی در کتاب گینس برای داشتن بلندترین ناخن ثبت شده است.انسان های عجیب
انسان های عجیببلندترین ریش نه: ویویان ویلر، با ریش ۲۷٫۹ سانتی متری خود، رکورد دار بلندترین ریش در میان ن است و یکی از انسان های عجیب روز زمین . این خانم اهل ای ایلینویز ست و پدرش از سن ۷ سالگی وی را مجبور کرده تا صورتش را تیغ بزند و همین مساله موجب رشد زیاد ریش های او شده است.انسان های عجیببلندترین موی ابرو در جهان : فرانک آمس در سال ۲۰۱۳ توانست با موهای ۹٫۶ سانتی متری ابروهای خود، نامش را در گینس ثبت کند.انسان های عجیببلندترین موی گوش : رادهاکانت بایجپای یک فروشنده هندی و از انسان های عجیب است و هدفش در زندگی بلند موهای گوشش است. وی در سال ۲۰۰۳ توانست با موهایی به طول ۱۳٫۲ سانتی متر، نام خود را در کتاب گینس به ثبت برساند. اما این پایان راه وی نبود و همچنان به این کار مبادرت ورزیده و در حال حاضر موهای گوش های وی بیش از ۲۵ سانتی متر، بلندی دارند.انسان های عجیببزرگ ترین گوش دنیا: داریل بلمارس، متولد ۱۰ جولای ۱۹۵۶ بزرگ ترین لاله گوش را در جهان دارد. گوش وی ۱۴ سانتی متر است.انسان های عجیب
انسان های عجیببزرگ ترین دست جهان : لوئی هیوآ از بیماری نادری موسوم به macrodactyly رنج می برد که به موجب آن، یک بخش از بدن در اندازه ای غیر معمول رشد کرده و عدم تناسبی محسوس را ایجاد می کند. آقای هیوآ به همین خاطر، در تابستان ۲۰۰۷ در یکی از بیمارستان های شانگهای بستری شد. انگشت شست دست چپ وی ۲۶ سانتی متر و انگشت اشاره اش نزدیک به ۳۰٫۴ سانتی متر بود. در سال ۲۰۰۷ پس از یک جراحی ۷ ساعته، حدود ۵ کیلوگرم گوشت از دستان او برداشته و دستش به ح طبیعی خود بازگشت.انسان های عجیببیشترین تعداد انگشت در دست و پا : پرانامیا مناریا و «دوندرا هارنه» دو فردی هستند که به دلیل داشتن ۲۵ انگشت در دست و پاهای خود (۱۲ انگشت دست و ۱۳ انگشت پا) نامشان در کتاب گینس ثبت شده. دلیل این امر نوعی بیماری به نام «پرانگشتی» است.انسان های عجیببزرگ ترین سر در جهان : ساین ممتاز یک مرد پا تانی است که از کودکی از سندروم پروتئوس رنج می برده که باعث شده تا صورتی دفرمه و جمجمه ای بزرگ تر از حد معمول داشته باشد.انسان های عجیب
انسان های عجیب
انسان های عجیببزرگ ترین دهان دنیا: فرانسیسکو دومینگو جوآکوئیم بزرگ ترین و گشادترین دهان را در جهان دارد. دهان وی تا ۱۷ سانتی متر باز می شود.انسان های عجیب
انسان های عجیب
انسان های عجیببلندترین بینی جهان : مهمت اوزیورک در سال ۱۹۴۹ در ترکیه به دنیا آمده است و در سال ۲۰۰۷ رکود دار بلندترین بینی در جهان به شمار می رفت. بینی وی ۸٫۸ سانتی متر بود. اما مرد پا تانی تبار دیگری به نام «فایضن آقا» توانست با بینی ۱۲٫۱۹ سانتی متری خود، رکود وی را ش ته و نام خود را در کتاب گینس ثبت کند.انسان های عجیب
انسان های عجیب
مجلس ت احزاب و تشکل ها دفاعی امنیتی تحولات منطقه سیاست خارجی برنامه های ویژه خبری سایر حوزه ها عناوین کل اخبار بین الملل ایران خاورمیانه اروپا و اقتصاد بین الملل کافه بین الملل عناوین کل اخبار بین الملل شهری حوادث و انتظامی رفاه و تعاون باشگاه شبانه دنیای ارتباطات محیط زیست حقوقی قضایی ازدواج و خانواده نظام وظیفه جوانکـده عناوین کل اخبار اجتماعی اقتصادی ورزشی فرهنگی علمی پزشکی اجتماعی مستند بین الملل عناوین کل اخبار ع منابع خارجی/ ۰۵ / ۰۵ / ۱۳۹۶/دیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیدیدار تیم های فوتبال رئال مادرید و منچسترسیتیگزارش های تصویری مرتبطعضویت در کانال تلگرام ع پربیننده ترین هاعضویت در کانال تلگرام ع کلیه حقوق این سایت متعلق به باشگاه خبرنگاران بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلا مانع است. طراحی و تولید: ایران سامانه
خسیف خاطره دیدار با رئال مادرید را مقابل تراکتورسازی زنده کرد1396/12/2219:51 کد خبر: 991831396/12/2219:51 کد خبر: 99183 تمجید afc از دروازه بان الجزیره؛ خسیف خاطره دیدار با رئال مادرید را مقابل تراکتورسازی زنده کرد دروازه بان تیم فوتبال الجزیره امارات خاطره عملکرد خوبش مقابل رئال مادرید را در دیدار برابر تراکتورسازی زنده کرد.به گزارش آناج به نقل از تسنیم، علی خسیف، دروازه بان تیم فوتبال الجزیره امارات در دیدار مقابل تراکتورسازی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد که این اتفاق واکنش جالب afc را هم به دنبال داشت.توئیتر afc در این خصوص نوشت: علی خسیف، دروازه بان الجزیره هشت بار در طول این بازی سیو داشت. او دقیقاً همان اتفاقی که یک بار مقابل رئال مادرید، حریف اسپانیایی رقم زده بود را این بار مقابل حریف ایرانی تکرار کرد.دیدار تراکتورسازی و الجزیره امارات در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا با تساوی یک - یک خاتمه یافت.

مادریدمکان های دیدنی و زیبای شهر مادرید madridمادرید یکی از کلان ای اسپانیا است که این شهر تقریبا شبیه به کشوری کوچک است و نمونه کوچک شده اسپانیا است؛ بدین معنا که از تمام سنت ها و جذ ت هایی که در این کشور جذاب وجود دارد، یک نمونه از آن در مادرید پیدا می شود.مادرید پایتخت و بزرگ ترین شهر اسپانیا و شهری سرشار از شور و نشاط، تاریخ، موسیقی و فوتبال است که از دیدنی ها چیزی کم ندارد. مادرید نه تنها یک کلان شهر بلکه کشوری کوچک یا به عبارتی نمونه کوچکی از کشور اسپانیا است؛ بدین معنا که از تمام سنت ها و جذ ت هایی که در این کشور جذاب وجود دارد، یک نمونه از آن در مادرید پیدا می شود. از کل یون های هنری معروفش گرفته تا میدان های شلوغش و بناهای تاریخی اش، همه چشمگیر و خیره کننده هستند. در اینجا شما را به این پایتخت جذاب می بریم تا شما را با دیدنی های آن بیشتر آشنا کنیم.همچنین : مکان های دیدنی مادرید و مناطق گردشگری مادرید اسپانیامیدان پلازا مایور (plaza mayor)مادریدمیدان پلازا مایور میدانی مستطیل شکل و معروف در مادرید است که دور تا دور آن را آثار تاریخی و ساختمان هایی با آجرهای قرمز رنگ احاطه کرده اند. مجسمه شاه فیلیپ، رستوران ها، کافه ها و مغازه های سنتی، دلیل محبوبیت این میدان هستند و از جاذبه های آن محسوب می شوند.کاخ سلطنتی (palacio real)کاخ سلطنتی مادرید همچون جعبه جواهری در قلب شهر مادرید می درخشد. این کاخ سلطنتی نسخه اسپانیایی کاخ ورسای فرانسه به شمار می رود. نقاشی های دیواری، مجسمه ها و تابلوهای نقاشی که در این کاخ وجود دارند، همه از هنرمندان معروف اسپانیا نظیر رافائل، گویا و کاراواجو هستند. در حال حاضر این کاخ، به کاخ موزه تبدیل شده و تنها برای مراسم تشریفاتی ت از آن استفاده می شود.گران ویا (gran via)مادریدگران ویا، خیابانی قدیمی و شلوغ است که شاهراه شرق به غرب مادرید به محسوب می شود. این خیابان به طور حتم یکی از جذاب ترین خیابان های مادرید است که در آن می توانید تئاترهای بسیار و فروشگاه های معروف فراوان پیدا کنید. اگر به مادرید سفر کردید، حتما زمانی را برای بازدید از این خیابان بزرگ و دیدنی اختصاص دهید.دروازه آلکالا (puerta de alcala)دروازه آلکالا یا طاق پیروزی یکی از نمادهای شهر مادرید است. این بنای نئوکلاسیک معروف نزدیک به ۳۰۰ سال پیش توسط معماری ایتالیایی به نام «فرانچسکو ساباتینی» ساخته شده است. هر گردشگری که به مادرید سفر می کند بازدید از این دروازه را در اولویت قرار می دهد.پارک رتیرو (retiro park)مادریدپارک رتیرو یکی از بزرگ ترین پارک های مادرید است که در مرکز شهر قرار گرفته و زمانی پارک خصوصی پادشاهان مادرید بوده است. این پارک اکنون به محلی برای پیاده روی های صبحگاهی، قدم زدن، هواخوری و مکانی سرگرم کننده برای گردشگران تبدیل شده است. زمین های بازی برای ک ن، وسایل ورزشی، دریاچه برای قایق سواری، باغچه های رنگارنگ، مجسمه ها و نمایشگاه ها از جمله جذ ت هایی هستند که در این پارک می توانید پیدا کنید. اگر خیلی خوش شانس باشید می توانید از دیدن کنسرت های رایگانی که هر از چندگاهی در این پارک اجرا می شوند، لذت ببرید.موزه پرادو (prado museum)مادریدموزه پرادو یک موزه واقعی و یکی از بزرگترین کل یون های هنری اروپا است که مجموعه ای بیش از ۵۰۰۰ نقاشی، ۲۰۰۰ تصویر چاپی، ۱۰۰۰ عدد سکه و نزدیک به ۲۰۰۰ عدد آثار زینتی تاریخی را در خود جای داده است. این موزه از جمله جاذبه هایی در مادرید است که هر جایی نمی توانید نمونه آن را پیدا کنید.بازار سن میگل (mercado de san miguel)مادریدلذت سفر به هر شهری با گشتن در بازارهای آن و لمس زندگی محلی ها کامل می شود. برای یک بازارگردی هیجان انگیز می توانید به بازار سن میگل بروید. بازار سن میگل بازاری س وشیده است که نزدیک به ۱۰۰ سال قدمت دارد.معبد دیباد (debod)مادریددر پارک مونتانیا می توانید یکی از منحصر به فردترین جاذبه های دیدنی مادرید را ببینید. تماشای معبد مصری در کشور اسپانیا که دارای فرهنگ و تاریخ متفاوتی است، می تواند قطعا تجربه جالبی برای شما باشد. این معبد مصری که در قرن دوم پیش از میلاد ساخته شده است، در سال ۱۹۶۸ به عنوان هدیه ای از مصر به صورت سنگ به سنگ و تکه به تکه به مادرید اسپانیا آورده شد.کلیسای جامع آلمودنا (almudena cathedral)کلیسای جامع آلمودنا مکانی پرطرفدار میان گردشگران است، جایی که تاریخ، هنر مذهب یکجا کنار هم جمع شده اند. این کلیسا ساختمانی مرمری با یک گنبد و دو برج است که نمای بیرونی آن به سبک نئوکلاسیک و نمای داخلی آن به سبک های نئوگوتیک و رومی نو ساخته شده است.موزه هنرهای تجسمی تیسن بورنه میسا (thyssen-bornemisza museum)مادریدموزه تیسن بورنه میسا بزرگ ترین کل یون آثار گرانبهای هنری دنیا از قرون وسطی تا عصر مدرن و معاصر را در خود گنجانده است. آثار اساتید مشهور بسیاری مانند پیکاسو، مونه، گویا، دگا، رنوار، ون گوگ، روبنس و تیتیان را می توانید در این موزه تماشا کنید.موزه ی ملی باستان شناسیمادریدموزه ملی باستان شناسی مادرید از مجموعه ای باستانی و ارزشمند تشکیل شده است و بعد از موزه پرادو مهم ترین موزه شهر محسوب می شود. در این موزه می توانید آثاری از تمدن های اسپانیا و همچنین یافته هایی از تمدن های قدیمی چون مصر و بین النهرین را تماشا کنید.باغ ساباتینی (sabatini)مادریدباغ ساباتینی باغی دوست داشتی و آرام است که میان مادریدی ها بسیار محبوب است. فواره ها، مجسمه ها، پرچین ها، گل های رنگارنگ و کاخ سلطنتی در پس زمینه، مکانی فوق العاده از این باغ ساخته است. می توانید ساعت ها بر روی نیمکت ها یا چمن های باغ بنشینید و از مناظر اطراف لذت ببرید.میدان پوئرتا دل سل (puerta del sol)مادریدمیدان پوئرتا دل سل یا میدان دروازه خورشید در قلب شهر مادرید قرار گرفته است. در این میدان یکی از جشن های مهم سال یعنی جشن سال نو برگزار می شود. ناقوس برج ساعت میدان پوئرتا دل سل، هر سال در شب سال نو به صدا در می آید. از دیگر دیدنی های این میدان می توان به مجسمه چار سوم سوار بر اسب و مجسمه یک س و یک درخت اشاره کرد. در اطراف و میدان نیز رستوران ها و کافه های زیادی برای رفاه حال گردشگران فراهم شده تا هم بتوانند خستگی را از تن بیرون کنند و هم غذایی نوش جان کنند. معمولا بعد از هر بازی باشگاه رئال مادرید که با پیروزی به پایان می رسد، طرفداران این تیم نیز در این میدان می کنند و به شادی و هیاهو می پردازند. شرکت در این جشنبرای هر گردشگری می تواند هیجان انگیز و جذاب باشد.موزه هنری رینا سوفیا (centro de arte de reina sofía)مادریدسالانه گردشگران زیادی برای دیدن مرکز هنری رینا سوفیا به مادرید سفر می کنند. این موزه مجموعه بی نظیری از هنرمندانی نظیر پابلو پیکاسو، سالوادور دالی، خوان میرو، خوان گریس و خوان گونزالس را در خود جای داده است. یکی از اصلی ترین دلایل بازدید گردشگران از این موزه، نقاشی گوئرنیکای پیکاسو است. یوم سنتیاگوبرنابِئو (santiago bernabéu)مادریداگر دوست دار فوتبال و طرفدار باشگاه رئال مادرید هستید، پیشنهاد می کنیم که حتما از یوم سانتیاگو برنبائو که محل برگزاری مسابقات خانگی این تیم است، دیدن کنید. این یوم در منطقه چامارتین مادرید واقع شده است.همچنین
صفحه اصلی/تصاویر ورزشی/تصاویر زیبای بازی رئال مادرید – یوونتوس فینال لیگ قهرمانان اروپاتصاویر ورزشی real madrid beat juventus 4-1 to win champions league. / afp p o / javier soriano (p o credit should read javier soriano/afp/getty images) تصاویر بازی رئال مادرید - یوونتوس۱۳۹۶-۰۳-۱۴مصطفیبرچسب هاتصاویر بازی رئال مادرید - یوونتوس
ورزش سه: رئال مادرید در دیداری که موقعیت های فراوانی را از دست داد و سنگربان های الجزیره بارها منجی دروازه خود شدند، با نتیجه 1-2 الجزیره را مغلوب کرد تا حریف گرمیو در فینال جام باشگاه های جهان شود.اولین موقعیت رئال مادرید در همان دقیقه 5 ایجاد شد اما ضربه رونالدو روی پاس ایسکو با فاصله کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.صعود رئال مادرید به فینال جام باشگاه های جهانیک دقیقه بعد باز هم رونالدو در محوطه صاحب فرصت شد اما این بار ضربه او با واکنش خسیف همراه بود و در ریباند هم ضربه بنزما به کرنر رفت.اما درخشش خسیف ادامه یافت و در دقیقه 12 و روی ریباند موقعیت بنزما، این بار رونالدو بخت مناسبی برای گ نی داشت اما این بار هم ضربه او توسط خسیف مهار شد.صعود رئال مادرید به فینال جام باشگاه های جهاندر دقیقه 16 باز هم ک شانی ها صاحب فرصت فوق العاده ای شدند اما این بار ضربه مهاجم فرانسوی رئال با واکنش سنگربان الجزیره همراه بود.یک دقیقه بعد بنزما فرصت فوق العاده دیگری برای گ نی داشت اما ضربه سر او از فاصله نزدیک راهی به دروازه نیافت تا یک موقعیت دیگر هم از دست برود.در ادامه ک شانی ها 2 بار موفق به گ نی شدند که یک بار خطای رونالدو اعلام شد و دیگری با تکنولوژی خط دروازه مردود شد تا هیچ کدام از گل ها مورد قبول قرار نگیرد.صعود رئال مادرید به فینال جام باشگاه های جهاناما در دقیقه 40 این الجزیره بود که بر خلاف جریان بازی به گل رسید. روی یک ضد حمله سریع، بوسافا با پاسی دقیق خود رومارینیو را درون محوطه صاحب فرصت کرد تا او با ضربه ای زیبا گل اول را به ثمر برساند و الجزیره در عین ناباوری با یک گل برتری به رختکن برود.اما با شروع نیمه دوم الجزیره نیز به گل رسید که گل آنها نیز با فناوری var مردود اعلام شد. دقایقی بعد خسیف گلر آماده الجزیره به علت آسیب دیدگی تعویض شد تا ک شانی ها خیلی زود و در دقیقه 52 به گل برسند.روی پس عمقی مودریچ، رونالدو در گوشه محوطه صاحب فرصت شد تا با ضربه ای دقیق به گوشه دروازه گل تساوی را به ثمر برساند.صعود رئال مادرید به فینال جام باشگاه های جهانلحظاتی بعد بنزما با ضربه فنی خود می توانست زننده گل دوم باشد اما سنگربان جدید الجزیره واکنش خوبی نشان داد. در دقیقه 63 مهاجم فرانسوی رئال مادرید با دروازه حریف تک به تک شد اما ضربه او توسط الثنانی گلر الجزیره به زیبایی مهار شد.تنها 4 دقیقه بعد باز هم این بنزما بود که در مقابل دروازه صاحب فرصت شد اما ضربه او به دیرک دروازه برخورد کرد تا بدشانسی های او تکمیل شود.باور ی نبود اما در دقیقه 68 و این بار روی ارسال مودریچ، باز هم ضربه بنزما به دیرک برخورد کرد تا بازی همچنان با نتیجه تساوی دنبال شود.صعود رئال مادرید به فینال جام باشگاه های جهاناما در دقیقه 80 گرت بیل به جای بنزما وارد میدان شد و تنها یک دقیقه بعد و روی پاس به عقب وازکز موفق شد با ضربه ای دقیق از درون محوطه گل دوم تیمش را به ثمر برساند.در دقیقه 86 ستاره و ی این بار با یک قیچی برگردان زیبا دروازه الجزیره را تهدید کرد که سنگربان حریف را به واکنش واداشت تا نهایتا با همان نتیجه 1-2 حریف را مغلوب کند.
سرویس ورزش مشرق- با ثبت رکورد خیره کننده رئال مادرید به عنوان تنها تیم تاریخ که توانسته از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان اروپا دفاع کند، زین الدین زیدان در صدر موضوعات فوتبال روز جهان قرار گرفت. تنها رکورد در فرمت جدید، مربوط به آ ث میلان است که توانست در سال 1990 از عنوان قهرمانی خود در لیگ قهرمانان دفاع کند. گزارش حاضر، تفسیر «هنری یانگ» به عنوان یکی از بزرگ ترین مفسرین حال حاضر فوتبال است. وی، رئال مادرید کنونی زیدان را با رئال مادرید 5 ستاره ها، آژا رینوس میش ، لیو ول باب پیزلی، میلان آریگو ساچی، و بارسلونای پپ گوآردیولا در یک تراز و جایگاه قرار داده است.«هنری یانگ» مفسر برجسته بین المللی فوتبال در تحلیل اخیر خود نوشت: زین الدین زیدان اسطوره فوتبال جهان که انتصاب او در ژانویه 2016 به سمت مربی گری رئال مادرید با بدبینی هایی روبرو بود، توانست سفیدهای مادرید را از پس از 1958 -که تیم تاریخی «پوشکاش» و «دی استفانو» یکی از بهترین دوران های رئال مادرید رقم زد- به یک دابل تاریخی برساند: فتح لالیگا و لیگ قهرمانان اروپا در یک زمان. اکنون پس از یک فصل با 40 بازی بدون ش ت، دیگر جای شک نیست که با یکی از بزرگ ترین تیم های همه ادوار تاریخ فوتبال روبرو هستیم. تیمی در اوج کمال فوتبال.من معتقدم که در حق رئال خیلی اجحاف می شود. تیمی با این شایستگی و ستاره ای چون کریستیانو رونالدو که یکی از پرافتخارترین بازیکنان تاریخ فوتبال است، چگونه از سوی بعضی مغرضان مورد هجمه قرار می گیرد؟ اگر مسئولان و هواداران تیم های بزرگ دنیا به رئال مادرید حسادت بورزند و با آن دشمنی کنند جای تعجب نیست اما در گاهی از خودی است. آیا این نهایت بی انصافی نیست که «برخی» هواداران رئال مادرید در ورزشگاه برنابئو علیه رونالدو که تیمشان بسیاری از افتخارات را مدیون اوست، سوت می زنند و هو می کنند؟ یک بار رونالدو گفت: «من این را دوست ندارم که بعضی ها در ورزشگاه خانگی من، علیه ام سوت می زنند. در منچستر یونایتد این قضایا نبود. تفکر در آنجا متفاوت بود».آری ... تاریخ به یادش می ماند که رئال مادرید در 3 ژوئن 2016 با یوونتوس در ورزشگاه کاردیف چه کرد؟ نتیجه ای افتخارآمیز در اوج قدرت. اما چگونه تاریخ این رئال مادرید بی نظیر زیدان را به خاطر خواهد سپرد را اینگونه شرح می دهم:رئال مادرید 60-1955با بررسی 5 تیم باشگاهی بزرگ تاریخ فوتبال پیش می رویم. ابتدا به سراغ رئال مادرید سال های 60-1956 می رویم. در سال 1956 اولین دور لیگ قهرمانان اروپا برگزار شد اما تا 1960 نامی که بر روی جام تورنمنت حک شد نامی نبود جز نام «رئال مادرید». روش 5-2-3 خاص رئال مادرید جایی اعجاب انگیز می شد که پوشکاش، ریموند کوپا، و دی استفانو به همراه فرانسیسکو جنتو و تور ریال «کمان ک شانی ها» را تشکیل دادند. شاید رئال بین سال های 1955 تا 1960 از مربیان خوبی چون خوزه ویلایونگا، لوئیز کارنیگلیا، میگوئل مونیوز، و مانوئل فلِیتاس برخوردار بود اما تحلیلگران معتقدند که این حلقه بازیکنانی که تصویرشان در زیر می بیند بود که موجب ب آن قهرمانی های طلایی شد.از چپ به راست: ریموند کوپا، تور ریال، آلفردو دی استفانو، فرانتس پوشکاش، و فرانسیسکو جنتودرست روز 18 می 1960 بود که جمعیت 127 هزار و 621 نفره حاضر در فینال، شاهد ش ت 7 بر 3 آینتراخت فرانکفورت در مقابل رئال مادرید بودند. آن روز در ورزشگاه گلاسکوی اسکاتلند باد تقریبا شدیدی می وزید و «هیو مک لوانی» گزارش بازی را بر عهده داشت. اما گزارش او طوفانی بود. آلمانی ها موفق شده بودند که در مرحله نیمه نهایی گلاسکو رنجرز اسکاتلند با نتیجه قابل توجه 12 بر 4 به زمین بزنند اما در فینال گرفتار قدرت اعجاب انگیز پوشکاش و دی استفانو شدند که هر 7 گل رئال را این دو به ثمر رساندند.آلفردو دی استفانو نابغه ای بود که در 5 فینال متوالی که رئال مادرید به قهرمانی رسید، موفق به گ نی شد و از این حیث رکوردار است. اما رکورد گ نی وی در تاریخ باشگاه های اروپایی در سال 2007 توسط رائول گونزالس یکی دیگر از اسطوره های رئال مادرید ش ته شد.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4رئال مادرید 1960«جیمی گریوز» دومین گ ن تاریخ باشگاه های اروپا یک بار در مورد رئال مادرید طلایی آن عصر گفت: «انگاری که از یک سیاره دیگر آمده باشند. باور کنید با دهان باز فوتبالشان را تماشا می کردیم. فراسیسکو جنتو خود نیز گفت: «من با رئال مادرید در 8 فینال حضور داشتم که 6 مورد آن را فتح کردیم. برای سال ها، قوی ترین تیم باشگاهی جهان بودیم و افتخار این را دارم که در کنار بازیکنانی جادویی توپ زدم». جنتو، از حیث فتح جام اروپایی هنوز هم رکوردار است.به هر حال آن چیزی که از رئال مادرید باقی مانده، رکورد بی نظیر فتح 12 جام لیگ قهرمانان اروپاست.آژا میشل (1973-1965)آژا این دوره، نمونه واضح «توتال فوتبال» بود. فوتبالی که بر اساس تطبیق پذیری موقعیتی و پرس شدید بنا شده بود. ابداع شده توسط «رینوس میشل» و اجرا شده توسط «یوهان کرایف». آژا اولین تیمی بود که توانست پس از رئال مادرید دهه 1950، سه بار بطور متوالی قهرمانی لیگ قهرمانان را به دست آورد. قطعا 25 آوریل 1973 را می توان یکی از روزهای باشکوه برای این تیم هلندی دانست. آژا موفق شد که رئال مادرید قدرتمند را با نتیجه یک بر صفر ش ت دهد و سومین قهرمانی متوالی خود در لیگ قهرمانان را بدست آورد.نمایش خیره کننده آژا ی ها و بالاخص کرایف که در آن زمان یک تازه جوان بود، باعث شد تا «دیوید میلر» رو مه نگار و تحلیلگر رو مه تایمز، لقب «فیثاغورث فوتبال» را به او بدهد. به قول «دیوید وینر» یکی دیگر از تحلیلگران برجسته فوتبال، انقل ادراکی در فوتبال بوجود آورد بدین معنا که اندازه زمین فوتبال مهم نیست. چرا قدرت و توانایی یک تیم است که اندازه زمین را تعریف می کند. «گری موهرن» هافبک اسطوره ای آژا آن سال ها یک بار در اظهارنظر کمی اغراق آمیز گفت: «اگر بازنشسته نمی شدیم، با همین آژا می توانستیم تا سالیان سال بر قله لیگ قهرمانان حکمفرمایی کنیم».مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4آژا 1973همین شه کرایفی به رگ و ریشه مکتب لاماسیا (بارسلونا) انتقال یافت و موجب خلق مکتب تیکی تاکا شد. یک بار ژاوی گفت: «ما فرزندان همان سیستم هستیم». پپ گوآردیولا نیز گفت: «اگر مردم فکر کنند که من دنباله راه کرایف را می روم، این افتخار بزرگی برای من است و بزرگ ترین پاداشی که می توانم داشته باشم».لیو ول پیزلی (1983-1976)باب پیزلی به عنوان یک کهنه سرباز جنگ جهانی دوم، در سال 1976 جایگزین «بیل شنکلی» مربی اسطوره ای لیو ول شد. اما در شرایطی که باید قایق کوچک لیو ول را در دریای ناآرام حوادث هدایت می کرد. همان ی که رسانه ها او را «نابغه بی میل» خطاب د، در 9 فصل حضورش در میان سرخ ها، 20 جام قهرمانی برای آنها به ارمغان آورد. روش 2-4-4 بی نظیر او دو بال کناری را به عنوان تغذیه کننده اصلی مهاجمان طراز اولی چون «ایان راش» و «کوین کیگان» معین کرد و در زمین طوفان به راه انداخت. یک بار خود پیزلی گفت: «اتفاقا من در بدترین شرایط ممکن به لیو ول آمدم. اگر شرایط مهیا بود که فصلی دیگر از افتخارات را رقم می زدم».فینال لیگ 1978 در ورزشگاه ویمبلی / «باب پِیزلی» در حال ورود به زمین با لیو ول طلایی آن سال ها؛ در سمت چپ نیز «برایان کلوگ» مربی تیم ناتینگهام فارست با بازیکنانش مشخص استروز 25 می سال 1977 را می توان یک روز بی نظیر در تاریخ باشگاه لیو ول دانست. سرخ ها، به لطف پیزلی با در هم کوبیدن «بروسیا مونشن گلادباخ» در یوم المپیکو رم، اولین جام لیگ قهرمانان را بدست آوردند. در همان تابستان، «کوین کیگان» مهاجم تراز اول لیو ول به تیم هامبورگ پیوست اما پیزلی اقدام به ید «آلن هانسن» و «کنی دالگلیش» کرد. سال بعد، دوباره این سرخ ها بودند که در بازی فینال در ورزشگاه ویمبلی توانست تیم «بروگ» حریف بلژیکی خود را ش ت داده و قهرمان اروپا شوند.اگر در محوطه جریمه بودید و نمی دانستید که با توپ چه کنید، کافی است که فقط توپ را به تور دروازه بکوبید؛ بعدا در مورد گزینه های آن لحظه صحبت خواهیم کرددالگلیش اسکاتلندی که معروف به «سلطان کنی» بود، برای پیزلی نه تنها یک ستاره گ ن بود که موقعیت های بسیاری را هم برای سایر هم تیمی هایش ایجاد می کرد. این بازیکن بزرگ، به همراه لیو ول به 6 جام مختلف داخلی و خارجی دست پیدا کرد. یک بار «گرام سوئنس» هافبک درجه یک لیو ول در مورد باب پیزلی بزرگ گفت: «وقتی از باب پیزلی تحسین و تشویق می شنیدیم انگار طوفان خنک برف در صحرای وجودمان می آمد. شاید او در نظر هواداران همچون یک پدر مهربان بود اما برای ما ضمن احترامی و مهربانی که داشت، همچون یک ترکه آهنی بود که هر آینه می ترسیدیم که بر ما فرود آید. او براستی هیمنه خاصی داشت».مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4لیو ول 1978آ ث میلان ساچی (1991-1988) تیم میلان 1988 تا 1991 را می توان یکی از بی نظیرترین تیم های تاریخ فوتبال دانست. در خط دفاع دو ابرم ع به نام های پائولو مالدینی و فرانکو باره سی حضور داشتند که گذر از آنها بسیار مشکل بود. «سیلویو برلوس ی» مالک باشگاه با یدهای خود مثلثی از سه هلندی به نام های رود گولیت، فرانک ریکارد، و مارکو فان باستن به وجود آورده بود که غوغا به پا کرده بودند. حالا دیگر لیو ول پریزلی جای خود را به تیمی نوظهور در عرصه قهرمانی داده بود که موفق شد دو جام 89 و 90 را بدست آورد.اما مغز متفکر این تیم ی نبود جز «آریگو ساچی» شاگرد مکتب والای «کوورچیانو»ی ایتالیا. ساچی، تیمی متشکل از بهترین ها تشکیل داده بود که پایداری در مقابل آن حتی از دست غول های فوتبال آن روزهای اروپا هم برنمی آمد. انتخاب ستاره تیم در میان آن همه ستاره میلان سخت است اما می توان گفت که مرد درخشان آن سال های میلان، فرانکو باره سی بود. تیم ساچی آنقدر بالنده و عالی کار می کرد که توانست در فینال 1989 توانست استوبخارست رومانی را با نتیجه 4 بر صفر مغلوب سازد. سال بعد، روسونری توانست تیم قدرتمند بنفیکا به ی «اسوِن گوران اری ون» را ش ت دهد و از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.آث میلان طلایی آن سال ها با 4 تفنگدار از چپ به راست: کارلو آنچ ، فرانک ریکارد، مارکو فان باستن، و رود گولیت«روبرتو دونادونی» اسطوره باشگاه میلان و فوتبال ایتالیا در مورد آریگو ساچی گفت: ساچی انقل را در سطح روانی و تاکتیکی فوتبال ایتالیا ایجاد کرد. ما در آن زمان دارای سکب خاص خود شده بودیم و بازی و برتری خود را به رقبا دیکته می کردیم.کارلو آنچ کبیر نیز یک بار گفت: «آریگو بطور کامل فوتبال ایتالیایی را دچار تحول کرد. فلسفه، روش های تمرین، آمادگی جسمانی، و تاکتیک ها همه و همه تحت تاثیر ساچی دگرگون شد. نوع دفاع ایتالیایی شکل دیگری به خود گرفت. ما حمله کردیم ... پرس کردیم تا دفاع را از جلو آغاز کنیم».ژاوی هرناندز اسطوره باشگاه بارسلونا نیز در مورد میلان ساچی گفته است: «اگر بارسای ما را با میلان ساچی مقایسه می کنند، این باعث افتخار ماست که با چنین تیم بزرگی در یک تراز قرار بگیریم».مردی که لقب «آقای مثل هیچ » را به او دادند، شاگردانی را تربیت کرد که امروز بزرگ ترین مربیان حال حاضر جهان هستند: از «تاسوتی» تا «آنچ ».مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4میلان 1990بارسلونای گوآردیولا (2012-2008)گوآردیولا توانست در سه فصل، 2 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را برای بارسلونا به ارمغان آورد. یکی از خلف ترین شاگردان مکتب لاماسیا توانست بارسلونا را به بهترین دوران وجودش در فوتبال برساند. یکی از درخشان ترین لحظات آن بارسلونای طلایی را باید ش ت 5 بر صفر یکی از قدرتمندترین تیم های آن زمان اروپا یعنی رئال مادرید در ورزشگاه خانگی اش دانست. 29 نوامبر 2010 بود که شاگردان گواردیولا موفق شدند تیم مورینیو را ش ت دهند و یکی از ماندگارترین پیروزی های تاریخ باشگاه بارسلونا را رقم بزنند. پپ به شاگردانش گفته بود که «طوری بازی کنید که گویی فوتبال، توپی از آتش است».قطعا لیونل مسی را باید درخشان ترین بازیکن آن سال های بارسلونا دانستو نمایش خیره کننده او در بازی های مهم هر تحلیلگری را مجبور به اعتراف به بی نظیر بودن کاتالان ها می کرد. مکتب لاماسیا و تفکر تیکی تاکا کار خود را کرده بود.«رونالد کومان» یکی از بازیکنان تیم رویایی سال 1992 بارسلونا، که در دوران بارسلونای گوآردیولا مربیگری اورتون را بر عهده داشت، یک بار گفت: «من بازیکنان بسیار خوبی در تیمم دارم. اما بارسلونا چیزی دیگری است. تیمی بسیار بهتر از تیم ما».«سر ال فرگوسن» نیر گفت: «آنها بازیکنان تیم روبرو را هیپنوتیزم می کنند. طوری توپ را از نظر غیب می کنند که من تا به حال نظیر آن را ندیده ام».«دنی آلوز» بال راست سابق بارسلونا نیز اینگونه تیم آن زمان را وصف می کند: «غیر قابل باور بود. من شاهد یک نبوغ واقعی بودم».«رامون بسا» یکی از ورزشی نویسان اسپانیا در آن زمان گفت: «بی نظیر است. گل ها مثل برگ های پاییزی بر دروازه حریفان فرود می آیند».مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4بارسلونای 2008مردان گوآردیولا از 19 جام ممکن در تمامی فصول حضور او، موفق به ب 14 جام شدند که این در نوع خود یک رکورد محسوب می گردد.حرف آ رئال مادرید زیدان از دیدگاه غالب تحلیلگران -خاصه یانگ- به عنوان یکی از برجسته ترین تیم های هزاره سوم و یکی از ماندگارترین تیم های تاریخ فوتبال شناخته شده است که فوتبالی کامل را همچون تیم هایی که در این گزارش به آن ها اشاره شد، ارائه می دهد. زیدان فصلی نو از تحول و تاکتیک را به رئال مادرید آورده است و ثابت کرد که شایسته دریافت جایزه بهترین مربی سال 2017 می باشد. اکنون، رئال مادرید در نوک قله فوتبال جهان قرار دارد و به جرات می توان این تیم را امپراتور کنونی ورزش فوتبال خواند. تیمی که هنوز راه قابل توجهی با زین الدین زیدان بزرگ دارد و افتخارات دیگر همچنان در راه است.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4رئال مادرید 17-2016منابع:http://edition.cnn.com/2017/06/02/sport/greatest-teams-ever-champions-league-final-real-madrid-ajax-ac-milan-liverpool-puskas-di-stefano-ronaldo-cruyff-juventus-ucl-final/index http://footballsgreatest.weebly.com/club-teams
به گزارش افکارنیوز، خاویر پووزگومس در مصاحبه اختصاصی خاطرنشان کرد: فوتبال ایران پتانسیل بالایی دارد و می تواند در 10 سال گذشته به اوج برسد و به یک قطب بزرگ تبدیل شود.مدیر برنامه های ایرانی و دوست صمیمی خاویر، البته حامل مدارکی بود که ثابت می کرد، نمایندگی رسمی باشگاه رئال مادرید برای برگزاری کمپ تمرین و آکادمی تابستانی را در اختیار دارد.نخست با طرف ایرانی که رابطه بسیار خوبی با سفرای ایران و اسپانیا در دو کشور دارد و مقامات باشگاه رئال مادرید و فدراسیون فوتبال اسپانیا را به خوبی می شناسد، صحبت می کنیم و از او می خواهیم درباره فعالیت ها و علت حضورش در ایران بگوید:«با رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا رابطه بسیار خوبی دارم و این حاصل سال ها تلاش و مطالعه و بررسی شرایط بوده که توانسته ام، مجوز فعالیت از سوی باشگاه رئال مادرید را دریافت کنم و برای کشورم چنین امتیازی را به ارمغان بیاورم. وقتی رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بازداشت شد، البته اتهامش هرگز به اثبات نرسید و فقط می خواستند او را ت یب کنند، من هم خودم تصمیم گرفتم تمام مدارک خود را به دادگاه شماره 3 مادرید ببرم و آنها از صداقت و شفافیت کارهای من متعجب شده بودند. همه کارهای من روی نظم و دقت بالا است و همین مساله باعث شده در کارم موفق باشم. »وی ادامه داد: «سال گذشته نمایندگی باشگاه رئال مادرید را برای کمپ تابستانی دریافت و همزمان برای لیسانس برگزاری آکادمی رئال مادرید و تربیت بازیکن و مربی اقدام و در این عرصه نیز موفق شدم این مجوز مهم را دریافت کنم. تلاش من از ابتدا این بود که تمامی کارها قانونی و شفاف صورت بگیرد. اکنون خاویر گومس به عنوان یک بازیکن فعال و ی که کلاسهای مهم مربیگری را تجربه کرده در مادرید مدارس حرفه ای فوتبال دارد و به من در این زمینه کمک می کند، در این آکادمی اکنون دو جوان ایرانی به نام های شایان عطاریان و علیرضا در خط حمله بازی می کنند و این اتفاق ها برای فوتبال ایران بسیار سودمند است، د ر فصل تابستان این کمپ ها برقرار است و اکنون در ایران این پروژه خوب را کلید خواهیم زد. استعدادی ، ارتقای زیرساخت ها، استاندارد فوتبال در مقاطع سنی مختلف در دستور کار ما خواهد بود.ستاره های جوان ایرانی نیز وقتی به مادرید می آیند، غذای حلال، اتاق خواب و مسکن خوب، دعوت نامه و ویزا، لباس مناسب، پزشک و یک خط تلفن موبایل وارد آکادمی می شوند. خدمات خوبی به آنها ارایه می شود و البته فارغ حصیل شدن در این آکادمی ساده نیست. »خاویر در حرم رضوی رسمی رئال مادرید در ایران افزود: «در ایران چند سفر مهم داشتیم چرا که خاویر علاقه داشت تا ایران را نیز مشاهده کند و از این کشور زیبا لذت ببرد، البته که همه ایرانیان میهمان نواز هستند اما در مشهد واقعا از میهمان نوازی آقای خداداد عزیزی شگفت زده شدیم، ایشان لطف زیادی به ما و میهمان خارجی ما داشتند و خاطره خوبی از زیارت حرم رضوی داریم. آقای عزیزی واقعا به ما لطف داشت.»وی در پایان خاطرنشان کرد: « هدف محوری و اصلی ما این است که به کشور خود، سرمایه وارد کنیم، تاسیس آکادمی رئال مادرید در ایران به سود فوتبال کشورمان است و تلاش می کنیم بهترین اتفاقها در این عرصه رخ بدهد. زیرساختهای فوتبال پایه کشورمان باید اصلاح شود و مربیان بزرگ آکادمی های رئال مادرید باید به ایران سفر کنند، در عین حال ایران را بیش از پیش به دنیا معرفی خواهیم کرد و هر یک از این میهمان ها سفیر خوبی برای ایران خواهند بود.»خاویر گومس در مصاحبه ای صمیمانه با خبرنگار خبرگزاری فارس به سوالاتی در خصوص همگروه شدن ایران با اسپانیا و همچنین نظرش درباره ایران و فوتبال این کشور پاسخ گفت.او درباره زندگی و بیوگرافی خود گفت: یک پسر اسپانیایی بودم که شانس ورود به دنیای فوتبال اسپانیایی را داشتم. نخست راهی اتلتیکومادرید شدم و بعد از آن در رایووایکانو نیز بازی ، رشد آکادمیک برای من اهمیت داشت و به خوبی در مقطع سنی نوجوانان و جوانان با فوتبال آشنا شدم.وی ادامه داد: در اسپورتینگ خیخون رسما وارد دنیای فوتبال حرفه ای در مقطع بزرگسالان شدم و فوتبال را شناختم.دو قطبی مادرید و بارسلوناخاویر درباره دو قطبی مادرید و بارسلونا گفت: به نظر من مادرید به بارسلونا نیاز دارد و بارسلونا هم به رئال مادرید نیازمند است. این دو تیم از هم سرشناس تر هستند و هواداران بسیار زیادی دارند. آنها حتی کشور اسپانیا هستند. مخصوصا چون مادریدی هستم و دوستانم نیز در رئال مادرید هستند، هوادار جدی رئال مادرید هستم. از کودکی آرزو داشتم در رئال مادرید بازی کنم، این شاید آرزوی بیشتر ک ن مادریدی باشد. البته این شانس را نداشتم و تنها در سطح آکادمیک با رئال مادرید رابطه داشتم. باید در سطح جهانی باشی تا راهی رئال مادرید شوی و در سطح اسپانیا بودن، کافی نیست.عاشق ایران هستمپووز گومس درباره ایران و احساسش درباره کشورمان گفت: حس بسیار خوبی درباره ایران دارم و از وقتی وارد ایران شدم متوجه زیبایی ها و مردم خوبش بودم، حس عجیبی است و توصیف ساده نیست اما باید بگویم که عاشق ایران هستم. کار در فوتبال ایران برای من یک افتخار است، دوست ایرانی من باعث شد از 5 سال پیش وارد ایران بشوم، سفرهای زیادی در ایران داشته ام و ایران مرا به خود جذب کرد. اکنون می خواهم با جدیت بیشتر و با کمال میل در ایران و فوتبال بزرگ این کشور کار کنم.ایران، رقیب سرسخت اسپانیا استخاویر درباره بازی های تیم ملی ایران و حضور ایران در جام جهانی 2018 گفت: ایران همیشه شگفتی ساز بوده و البته باید به سطحی برسد که دیگر حضور در جام جهانی برایش شگفت انگیز نباشد و در خود جام جهانی به نتیجه مطلوب برسد. این شایستگی در فوتبال ایران وجود دارد. وقتی قرعه کشی انجام شد به این فکر می که ایران می تواند همه را شگفت زده کند، واقعا این را به خاطر حضورم در ایران نمی گویم و مطمئن هستم که ایران یکی از سخت ترین رقبای اسپانیا خواهد بود.سیستم رئال مادرید برای کی روش دردسرساز شدستاره اسپورتینگ خیخون درباره نقش کی روش نیز گفت: من فکر می کنم که کی روش یک مربی بسیار خوب است و در فوتبال ایران بسیار خوب عمل کرده و کارنامه بسیار خوبی دارد. او تیمی در اختیار دارد که می تواند برای مردم کشورش تلاش کند و بجنگد و به نتیجه برسد. کار کی روش در رئال مادرید هم خوب بود ولی رئال مادرید همیشه منتظر پیروزی است و کی روش در مادرید فرصت درخشش نداشت و سیستم رئال مادرید برای او در آن دوران دردسرساز شد. مثل حالا، زیدان هم با این همه درخشش و افتخار اکنون که تیمش دچار بحران شده در حال ا اج است.زیدان همان زیدان استوی درباره حضور زیدان در رئال مادرید نیز گفت: در رئال مادرید همه دنبال پیروزی هستند و به مربی اجازه ش ت نمی دهند، هر ش ت، یک قدم به سمت ا اج است و مربی رئال مادرید همیشه کوهی از استرس است. زیدان همان زیدان است و بازیکنان همان بازیکنان هستند. به نظر من باید به زیدان اعتماد کنند و اجازه بدهند او و تیمش روی لیگ قهرمانان اروپا متمرکز باشند. زیدان هنوز یک فشنگ در هفت تیر خود دارد و باید اجازه بدهند به کارش ادامه بدهد.مسی و رونالدو؛ سیر و پیازخاویر پووز در مقایسه لیونل مسی و رونالدو اظهار داشت: همیشه وقتی پای مقایسه می رسد می گویم که مقایسه این دو مثل کنار هم قرار دادن سیر و پیاز است، هر کدام ویژگی های خودشان را دارند و نمی شود این دو را با هم مقایسه کرد، باید سالها و سالها بگذرد تا دوباره مثل مسی یا رونالدو وارد دنیای فوتبال حرفه ای شوند. رونالدو را باید در فضای کلی تحلیل کرد و نمی شود به خاطر افت اخیرش، او را متهم به کم کاری کرد، در مجموع رونالدو خیلی به رئال مادرید کمک کرده است.آلمان و اسپانیا در فینالوی درباره جام جهانی و قهرمان ان نیز گفت: به عقیده من فوتبال آلمان در این جام جهانی کاملا مدعی است و حق دارد برای خود رقیب پیدا نکند. آلمان همیشه یکی از بهترین های دنیای فوتبال بوده است، البته اسپانیا هم امسال اماده اسا و شاید بشود آلمان و اسپانیا را در فینال ببینیم. به نظر من ایران واقعا می تواند گفتی ساز باشد. ایران شاید تا یک چهارم هم صعود کند. می دانم بسیار سخت است اما فکر می کنم که ایران توان خلق شگفتی را دارد.پرتغال و مراکش صعود نمی کنند باشگاه رئال مادرید و مربی آکادمی های جنوب شهر مادرید درباره ایران و گروه سخت و پیچیده اش نیز گفت: این گروه واقعا پیچیده است. من فکر می کنم که پرتغال و مراکش صعود نمی کنند و ایران و اسپانیا راهی مرحله بعدی خواهند شد. جام جهانی یک اتفاق بسیار رویایی است اما پرتغال مثل ایران، جام جهانی را حس نمی کند و غیرت بازیکنان ایرانی که من دیده ام برگ برنده تیم کی روش است. بازیکنان ایرانی بازیکنان بزرگی هستند و نباید این تیم را دست کم بگیرید. از بازیکنان قدیمی و بزرگ فوتبال ایران خداد عزیزی را می شناسم و البته مسعود شجاعی و جواد ن ام را به خوبی می شناسم، اینها بازیکنان خوبی هستند. وقتی شجاعی در اوساسونا بود روبروی او بازی و این تجربه جالبی برای من بود.مهدی قائدی فوق العاده استخاویر درباره کیفیت فوتبال ایران گفت: اولین چیزی که مرا بسیار شگفت زده کرد این بود که سطح فوتبال بالا است و شماره 16 استقلال خیلی توجه مرا جلب کرد. او عالی بازی می کرد و فوق العاده بود. نکته بسیار مهم سن پایین بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران است. شنیده ام که در ایران او را با نیمار مقایسه می کنند. به نظر من حق دارند این مقایسه را داشته باشند، او حرکات بسیار سریعی دارد و به اطرافیانم گفتم که او بی نظیر است.کی روش آدم باهوشی استخاویر درباره شه های ت عی کی روش خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که ایران برابر اسپانیا نیز ت عی بازی کند اما این فوتبال حرفه ای است و سیستم دفاعی خودش یک هنر است. کی روش آدم باهوشی بوده و تصمیم گرفته که در کار دفاعی تیمش را تقویت کند. او به نتیجه فکر می کند، و این طبیعی و خوب است.