روایتی از دیدارهای ی با خانواده های

گروه حماسه و جهاد دفاع پرس: حرکت مردم حلبچه، با وجود مخالفت و ممانعت سرسخت رژیم بعثی، با تظاهرات وسیعی، شکل گرفت. آن روز صبح بلندگو های مسجد های پاشا، جمهوری و جامع لحظه ای آرام نداشتند و آنچه را که ان می گفتند، در شهر پخش می د. طلاب یک مدرسه دینی، واقع در قسمت جنوبی محله کانی عاشقان، وارد خیابان شدند و پس از پیوستن مردم شهر به آن ها، به طرف محله سرا حرکت د. مقامات استان سلیمانیه از قبل پی به این تظاهرات برده و برای جلوگیری از این حرکت، نهایت سعی و کوشش خود را به کار بردند.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکدر سال های استیلای حزب بعث بر این کشور که ظلم و جور علیه مردم مداوما رو به فزونی داشت، ابعاد این مبارزات نیز روز به روز گسترش می یافت. رژیم بعثی حاکم بر عراق برای جلوگیری از این حرکت مردمی کوشش های بسیار کرد که از جمله می توان از طرح های از هم پاشیدن پیوستگی مردم نام برد. یکی از این طرح ها تخلیه روستا ها و شهر های شین و انتقال افراد بومی به مناطق عرب نشین و جایگزین اعراب در این مناطق بود. اصرار صدام در اجرای این طرح موجب شد تا تعدادی از معتمدین کردستان عراق از شهر های موصل، اربیل، حاج عمران، حلبچه و سلمانیه، مردم را نسبت به این طرح پلید حزب بعث آگاه کنند و مانع اجرای طرح شوند.از آن پس قیام هایی در حلبچه شکل گرفت که در راس این قیام ها ان مبارز منطقه به چشم می خوردند. به همین دلیل، فشار رژیم عراق نسبت به ان مجب شد که آن ها مبارزات علنی خود را به طور مخفیانه ادامه دهند و تابع ظلم و جور آن ها نشوند.آن روز جمعیت هر لحظه بیشتر می شد و شعار تظاهرکنندگان با صدای بلندتری در فضای شهر می پیچید. حضور چند در جلوی صف سبب قوت قلب مردم شده بود و آن ها با اطمینان بیشتری به جمع تظاهرکنندگان می پیوستند. اهالی محله کانی عاشقان یک پارچه وارد معرکه شده بودند و مرد و زنشان با فریادی رسا و مشتی گره کرده به طرف محله سرا می رفتند. این محله که مرکز ادارات تی است به خاطر مردم به ح تعطیل درآمده بود. بیشترین توجه تظاهرکنندگان معطوف به ساختمان استخبارات (سازمان امنیت) بود.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکچند نظامی مسلح جلوی ساختمان ایستاده و آماده دستور بودند. هجوم آن ها رئیس استخبارات را به وحشت انداخت و به همین سبب دستور شلیک داد. صدای رگبار در میان فریاد مرگ بر صدام پیچید و لحظه ای بعد جمعیت روی زمین دراز کشیدند.شیون ن با دیدن چند نفر که در خون می غلطیدند بلند شد. آن ها که جلوی صف قرار داشتند با رگبار نظامیان سازمان امنیت نقش زمین شدند و چهار نفر در لحظه اول به شهادت رسیدند. از آن پس، خشم مردم دو چندان شد و با شدت بیشتری مرگ بر صدام می گفتند. به طوری که لرزه بر اندام شهر می انداخت. روی دست تظاهرکنندگان قرار گرفتند و تظاهرات ادامه یافت.چند نظامی بومی که به آن ها «جاش» می گفتند و جلوی ساختمان شرطه (شهربانی) ایستاده بودند، با دیدن جنازه ها به خود آمدند و در یک لحظه همراه با گفتن الله اکبر به جمع تظاهرکنندگان پیوستند. مردم همراه با گل و صلوات آن ها را در آغوش گرفتند و سپس به خود ادامه دادند. تعداد اندکی نظامی که جلوی ساختمان استخبارات مستقر بودند، از آن جا که نمی توانستند مردم را کنترل کنند، به داخل ساختمان پناه بردند.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکمردم شهر یک پارچه علیه صدام بسیج شده، و هر چه فریاد داشتند بر سر حزب بعث می کشیدند. چند سال ظلم و ستم صدام در منطقه همه را از پا درآورده بود؛ و آن روز مردم حلبچه می رفتند که تکلیف خود را با صدام ی ره کنند. تمام وجودشان آکنده از کینه چندین ساله نسبت به حزب بعث بود و حالا برای رهایی از ظلم خود را مهیا می د.از زمان اجرای سلسله عملیات فتح و ظفر از جانب رزمندگان تحت امر قرارگاه رمضان، که عمدتا از مجاهدان کرد و عرب بودند، رعب و وحشت ناشی از حضور عراق در بین مردم از میان رفته بود و حضور نیرو های مسلح قراگاه رمضان به صورت نامنظم در مناطق حساس عراق، صدام را به اجرای برنامه دیگری برای سرکوبی مردم عراق واداشته بود.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکدامن زدن به اختلافات میان کرد و عرب از جمله توطئه های حزب بعث در این راستا بود. حضور حزب بعث عراق از لحاظ موضع عربیت در مناطق شین، از جمله عوامل دیگری بود که صدام بدین وسیله اعراب را به جنگ علیه کرد ها تشویق می کرد. به طوری که علی حسن مجید پسرعموی صدام به عنوان مسئول هیات شوون شمال عراق در یک سخنرانی در شهر اربیل اظهار داشت: «یا ما لباس عربی به تن کرد خواهیم کرد و یا آن ها لباس کردی به تن ما».ت یب مناطق شین و انتل گروهی از مردم به اردوگاه های جداگانه در بیابان های جنوب (حوالی مرز اردن و عربستان)، همراه با ایجاد جوی خفقان آور، موجب آوارگی مردم مرزنشین شد. صدام به منظور متمرکز مرزنشینان در شهر های بزرگ از جمله سلیمانیه، کرکوک، موصل و حلبچه، و همچنین جهت کنترل اکراد توسط حزب بعثش، روستا های کردستان عراق را ت یب کرد و مردم را به زور در جنوب عراق و یا در این شهر ها اسکان داد. از آن پس، جمعیت حلبچه افزایش یافت و تعداد زیادی از اهالی روستا های همجوار اجبارا به این شهر روی آوردند.این نوع کنترل حزب بعث بر مردم، نه تنها آن ها را از مبارزه دور نکرد، بلکه اکراد در شهر هایی همچون حلبچه تشکل بیشتری پیدا د و به اعتراض خود علیه رژیم صدام ادامه دادند که اعتراض علنی آن روزشان نیز در همان روستا بود.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکسکوتی مشکوک شهر را فرا گرفت. مردم را تا قبرستان تشییع د و مجددا در نقاط اصلی شهر مستقر شدند. پرواز یک هلیکوپتر بر فراز شهر همه را متوجه خود کرد. هلیکوپتر یک دور در اطراف شهر چرخید و سپس ناپدید شد. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که دوباره آن هلی کوپتر به همراه چند هلی کوپتر دیگر بازگشت.با شلیک اولین رگبار به روی محله کانی عاشقان، تعدادی از مردم نقش زمین شدند. مردم در پشت ساختمان ها پناه گرفته بودند و صدای رگبار مسلسل ها را می شنیدند که آن ها را تهدید به مرگ می کرد. آ ین هلیکوپتر راکتی به طرف ساختمان های مس ی پرتاب کرد و انفجاری مهیب همراه با شعله های آتش چند خانه را در خود بلعید.محله کانی عاشقان مرکز این درگیری شده بود، مردمش به منظور دفاع از خود پشت دیوار ها پناه گرفتند. وجود مسجد جامع و جمهوری در قسمت شمالی این محله و مدرسه علوم دینی در بخش جنوبی آن، حساسیت رژیم را نسبت به این محله بیشتر کرده بود. تا اینکه بالا ه موجب شروع درگیری در آنجا شد و تا شب ادامه یافت.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکشب که شد، در حالی که همه در نگرانی بسر می بردند، سکوتی همه جا را فراگرفت. های صبح صدای تعداد زیادی تانک و سپس کامیون های پر از سرباز در اطراف شهر نگرانی شان را بیشتر کرد. صدام لشکر 43 را شبانه از سلیمانیه به حلبچه رسانده بود و تانک ها دور تا دور شهر را به محاصره درآورده بودند. با روشن شدن هوا هلی کوپتر ها مجددا چند راکت به طرف مردم شلیک د و به دنبال آن چند تانک از سه طرف وارد شهر شدند. لشکر چهل و سه بار تمام توان و با خشونت بسیار، محاصره شهر را تنگ تر و تنگ تر می کرد.شلیک تانک ها رعب و وحشت بیشتری به صحنه بخشید و متعاقبا تعداد زیادی سرباز در خیابان های شهر پراکنده شدند. صدای رگبار هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. ی ها هر ی را که جلوی خود می دیدند به رگبار می بستند و پیش می رفتند. هلی کوپتر ها همچنان محله کانی عاشقان را با راکت به آتش می کشیدند و مردم را قتل عام می د.وحشت تمام شهر را فرل گرفته بود؛ مردم گریه کنان به کوه ها پناه می بردند. هر چه تعداد نظامیان در شهر بیشتر می شد، مهاجرت مردم به طرف کوه های اطراف شهر افزایش می یافت. لشکر ۴۳ عراق با تمام توان وارد شهر می شد و بهسرکوب مردم ادامه می داد. دختری ۱۴ ساله آ ین لحظات عمرش را می گذراند. ضربات وارده بر او، امانش را گرفته بود. او در حالی که در خون خود می غلطید، دهانش خشک شده بود. پیرزنی یک لیوان آب برایش آورد. دختر نفسی کشید و آب را پس زد و گفت: «می خواهم با دهان روزه و تشنه شهید شوم». اشک در چشمان نی که در اطراف جمع شده بودند حلقه زد و ندای آن دختر در میان صدای رگبار مسلسل ها، جان دوباره ای به آن ها داد.مردم انتظار چنان لشکرکشی را از طرف صدام نداشتند. در نتیجه برای نجات خود صحنه را ترک د. مقاومتی که در ساعات اول ورود از خود نشان داده بودند منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از آن ها شد و رگبار مسلسل های هلیکوپتر ها از هوا و شلیک تانک و مسلسل از زمین آن ها را غافلگیر کرد.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکحلقه محاصره به طرف مسجد جامع و محله کانی عاشقان تنگ تر می شد. آن ها که مجروح شده بودند موفق به فرار نشدند و توسط سربازان دستگیر شدند. ی ها نه تنها توجهی به جراحتشان نمی د، بلکه با ضرب و شتم آن ها را به پشت کامیونی می ریختند و به پادگان شهر انتقال می دادند. صدای ضجه و ناله در پادگان بلند بود و ی به فریادشان نمی رسید. افسران لشکر ۴۳ با خشونت هر چه تمام تر آن ها را در گوشه ای جمع د. تعدادی در این فاصله به شهادت رسیدند و تعدادی هنوز زنده بودند. همگی را در پشت کامیونی سوار د و به نقطه ای دیگر انتقال دادند؛ تعدادشان به ۱۵۰ نفر می رسید، نیمی زنده و نیمی مرده. این حرکت، دلهره و نگرانی را در آن ها که زنده بودند بیشتر کرد. چند نفر از مردم شهر که ناظر بر صحنه بودند، کامیون ها را تعقیب د تا به بیرون شهر رسیدند. در آنجا یک گودال بزرگ کنده شده بود و چند نفر نظامی در انتظار کامیون ها بودند. به محض رسیدن، ۱۵۰ نفر را، چه زنده و چه مرده، در داخل گودال انداختند و خاک به رویشان ریختند. آن ها که زنده بودند فریادشان از لابلای خاک بیرون می آمد و کمک می طلبیدند. صدام نه تنها بر زخمشان مرهمی نگذاشت، بلکه به آن صورت فجیع آن ها را زنده به گور کرد و صدا هایی را که فریادرسی می طلبیدند، به همراه اجساد در دل خاک خاموش کرد. آن زنده به گور ها در آ ین لحظاتی که به رویشان خاک می ریختند، همان شعاری را می خواندند، که در خیابان «سرا» سر داده بودند و سپس جان به جان آفرین تقدیم د.آن شب تعدادی دیگر از مردان را دستگیر و ۵۰ نفرشان را روانه زندان موصل د و حدود ۲۸ نفر را نیز در پادگان شهر د. از آن روز به بعد ۱۸۰ نفر برای همیشه ناپدید گشتند و اثری از آن ها دیده نشد.آن ها که در شهر مانده و از دور شاهد تیرباران مردم بودند، اجساد را شبانه در گورستان دفن د، ولی هر چه سعی د جسد ۱۵۰ نفر که تعدادی از آن ها نیز زنده به گور شده بودند، را از میان آن گودال بیرون بیاورند، موفق نشدند. به مدت چند روز در محل گودال نگهبان گذاشته بود و ی جرات نزدیک شدن به آن گودال را نداشت. مردم شب ها با دیده ای غمبار به آن گودال نگاه می د و اشکشان ناخودآگاه جاری می شد، تا اینکه نیمه شبی در دل تاریکی مخفیانه به گودال نزدیک شدند و تعدادی از عزیزانشان را از خاک بیرون آوردند و به قبرستان منتقل د. عراق دست به هولناک ترین جنایت عصر خود زده بود. شهر یک پارچه عزادار بود و غم از همه وجودش می بارید. آن ها که در شهر مانده بودند جرات کوچک ترین ع العملی در برابر این جنایت نداشتند و از نزدیک شاهد آن اعمال وحشیانه بودند. از سرکوب مردم که مطمئن شد، یک بار دیگر وارد محله کانی عاشقان شد و به افراد باقی مانده در خانه ها اخطار کرد که هر چه سریع تر آنجا را ترک کنند.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکحضور تعدادی افسر اردنی در میان لشکر ۴۳ عراق، مردم را به تعجب واداشته بود. بیشترین قتل و جنایت توسط آن ها انجام می شد. چشم های بی حیا و دریده آن افسران نشان می‎ داد که فقط برای انسان کشی تربیت شده اند و جز این کاری از دستشان برنمی آید.اولین خانه با انفجار دینامیت به هوا رفت و سپس یکی از افسران با صدای بلند گفت: «هر خانواده فقط نیم ساعت فرصت دارد از خانه خارج شود. در غیر این صورت خانه و نین آن با هم به هوا خواهند رفت.» از آن پس هر نیم ساعت یک خانه منفجر می شد و با خاک ی ان می گشت. ت یب خانه های محله کانی عاشقان لحظه ای قطع نمی شد و به فاصله نیم ساعت به نیم ساعت، یک انفجار محله را می لرزاند و خانواده ای بی خانمان می شد. بعث تصمیم گرفته بود حتی یک خانه از آن محله را سالم نگذارد، تا مردم آن منطقه را برای همیشه خاموش کند.اکثریت خانواده های آن محله شب گذشته آواره کوه ها شده بودند و از دور صدای انفجار محل زندگی خود را می شنیدند. چند خانواده در تخلیه خانه شان مقاومت د و حاضر به ترک منزل خود نشدند. آنان که دینامیت کار می گذاشتند مانده بودند چه کنند. پیرزنی وسط حیاط نشسته و به نظامی ها می گفت: «یا خانه ام سالم می ماند یا خودم هم به همراه خانه ام به هوا پرتاب می شوم.»نامش قدحه بود. اکثر اهالی محله او را می شناختند و می دانستند روی حرفش خواهد ماند. پیرزن چند بار مورد تهدید نظامیان قرار گرفت، ولی ع العملی از خود نشان نداد و همچنان در خانه نشست. افسری بلند قد و چهار شانه، وارد خانه شد. نگاهی غضبناک به او انداخت و سپس از آنجا دور شد، لحظه ای بعد پیرزن در میان دود و آجر های خانه اش به هوا پرتاب شد و سپس زیرآوارخانه دفن شد. مردم با چنان خشمی به این منظره خیره شده بودند که تا چند دقیقه هیچ حرکتی ن د. بعث عراق همچنان به فاصله نیم ساعت به نیم ساعت خانه ای را منفجر می کرد و پیش می رفت. محله کانی عاشقان بیشتر از هزار خانه داشت و آن انفجار ها چند روزی به طول انجامید. پیرمردی به نام حاج احمد در ادامه حرکت آن پیرزن حاضر به ترک خانه نشد و او هم به شهادت رسید. در طول ت یب هزار خانه چندین بار این عمل تکرار شد و همراه با ت یب کامل آن محله، تعدادی از افراد کانی عاشقان زیر آوار دفن شدند و خانه هایشان به گورستان مبدل شد و آنگاه که تمام محله با خاک ی ان شد، آن جا را ترک کرد و غمی سنگین بر آن فضا سایه افکند.شهر چند روز عزادار بود. مردم کم کم از کوه ها سرازیر گشتند و وارد شهر شدند. حاکمیت اجازه نمی داد کوچک ترین حرکتی از خود نشان دهند. ولی منظره محله کانی عاشقان آن جنایت را برای همیشه در دفتر تاریخ مبارزات مردم کرد مسلمان به ثبت رساند. آنچه در آن فضای مظلوم خودنمایی می کرد، اراده مردم در تداوم مبارزاتشان علیه صدام بود. شهر با آن همه ماجرا و حوادث هولناک، ش ت را نمی پذیرفت. چهره هایشان نشان می داد که به دنبال راه حل دیگری برای ادامه مبارزه هستند. آن ها که سال هاست به مبارزه علیه صدام برخاسته اند، در آن چند روز سخت ترین روز ها را به خود دیدند، و پس از آن همه ت یب و انفجار خانه و کاشانه خود، در فکر افرادی بودند که زنده به گور شدند و زیر خاک از نفس افتادند. هجرت بیش از هشت هزار نفر از مردم به ایران، همراه با استقبال گرم ت از آن ها، موجب شد که پس از تحمل آن همه مصائب به دور از دیار خود اسکان یابند.روایتی از خاموش شدن صدای مردم حلبچه در دل خاکماجرای بعث عراق و مردم آن دیار برای ۱۰ ماه مسکوت ماند تا اینکه عملیات والفجر ۱۰ مطرح شد و مردم متوجه شدند که رزمندگان درصدد هستند شهر را آزاد کنند. یک هفته قبل از آزاد شدن شهر، همه مهیای روبرو شدن با این عملیات بودند و انتظار دیدار با رزمندگان و رهایی از ظلم صدام را می کشیدند.این بار هم لشکر ۴۳ عراق برای سرکوبی مردم حلبچه وارد منطقه شد، ولی قبل از رسیدن به شهر توسط رزمندگان تار و مار شد. تعدادی از آن ها کنار دریاچه دربندی خان به اسارت درآمده و تعداد دیگری در حاشیه جاده سید صادق حلبچه به همراه تمام تجهیزاتشان نابود شدند.رزمندگان پس از ش ت این لشکر، که ۱۰ ماه قبل چنان جنایتی را در حلبچه مرتکب شده بود، به شهر حلبچه رسیدند و با مردمی روبرو شدند که چشم دیدن بعث عراق را نداشتند.بعضی از نظامیان عراق که به شهر پناهنده شده بودند، توسط مردم شناسایی شدند و تحویل رزمندگان شدند. مردم شهر اجازه ندادند که این ها در پناهشان نجات یابند. هایی که توسط مردم به مناسبت ورود مجاهدان عراقی قربانی می شد، لحظه دیداری عاشقانه را مجسم می کرد و نشان می داد که آن ها ماه ها از یکدیگر دور بوده اند. مجاهدان عراقی که پس از ماه ها جنگ در کوهستان ها، چشمشان به مردم عراق افتاده بود، اشک شوق از دیدگانشان جاری شد.انتهای پیام/ 131
تصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجهتصاویر دیدارهای امروز محمدجواد ظریف امورخارجه+ 0- 0sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp
سایت خبری ملکانه :همه ساله با فرا رسیدن تابستان و تغییر رنگ آب دریاچه ارومیه به قرمز بازار اظهارنظرهای مختلف علمی و غیرعلمی و نیز حرف وحدیث های فراوان حول این موضوع داغ می شود.خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- سکینه اسمی: تابستان سال ۸۹ اوج بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه در پی افزایش تبخیر و بالا رفتن میزان غلظت نمک بود سالی که برای اولین بار دریاچه تغییر رنگ داد و از همان سال با سرخ شدن این تالاب اظهارنظرهای مختلفی شکل گرفت و به سرعت در رسانه ها منتشر شد.هرچند کارشناسان محیط زیست بلافاصله با بررسی های دقیق اعلام د این تغییر رنگ در پی تولید رنگ دانه های قرمزرنگ جلبک ها و باکتری های شور پسند است اما اعلام نظرهایی مبنی بر «کشند قرمز» و مواد سمی ناشی از فاضلاب های ریخته شده به دریاچه موجی از نگرانی ها را ایجاد کرد.نکته قابل تأمل اینکه بر اساس اعلام مسئولان ستاد احیای دریاچه ارومیه در حال حاضر دریاچه دوران تثبیت را طی کرده و مراحل احیای آن آغاز شده است اما این ادعا نوک حملات منتقدان را بیش از پیش به سوی این ستاد نشانه گرفته است.برخی از صاحب نظران اعتقاد دارند سرخ شدن دریاچه ارومیه گویای کاهش آب و افزایش شوری است و اگر دوران تثبیت تمام و دوران احیا آغاز شده چرا دریاچه ارومیه قرمزرنگ تر از هر سال است؟سرخ شدن دریاچه ارومیه پدیده ای کاملاً طبیعی استمجری و دبیر کارگروه ملی طرح نجات دریاچه ارومیه در پاسخ به این سؤال منتقدان در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تغییر رنگ دریاچه ارومیه همه ساله در تابستان به دلیل افزایش تبخیر و بالا رفتن میزان غلظت نمک روی می دهد و پدیده ای کاملاً طبیعی است.عیسی کلانتری با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه همچنان بحرانی است می افزاید: اینکه اعلام می شود دریاچه ارومیه در دوره تثبیت قرار دارد حرف درستی است چرا که امسال در مقایسه با سال های گذشته که هر سال ۴۰ سانتیمتر آب آن کاهش می یافت وضعیت تثبیت شده است.وی با اشاره به اینکه تغییر رنگ دریاچه ارومیه به قرمز یک پدیده طبیعی و زیست محیطی ناشی از افزایش غلظت نمک است ادامه می دهد: هم اکنون اقدامات احیای دریاچه ارومیه ادامه دارد و اگر این روند با موفقیت طی شود دیگر در سال های آتی با احیای دریاچه ارومیه شاهد تغییر رنگ دریاچه نخواهیم بود.این تناقض گویی و حرف و حدیث های هرساله موجب شد موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و مرکز تحقیقات آرتمیای کشور سال گذشته نتایج تحقیقات علمی خود را حول تغییر رنگ دریاچه ارومیه منتشر کند اما ماجرا به اینجا ختم نشد و امسال نیز با سرخ شدن دریاچه ارومیه دوباره همان حرف وحدیث ها قوت گرفت.2195298 - روایتی از واقعیت تا شایعه؛ خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشستباکتری های شور پسند عامل اصلی سرخ شدن دریاچه ارومیه هستندبر اساس اعلام گروه کارشناسی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، رنگ قرمز مایل به صورتی تا زرشکی آب دریاچه ارومیه به سبب باکتری های شور پسند پروکاریوت ایجاد شده است.نتایج این تحقیقات نشان می دهد: رنگ آب در همه دریاچه ها و منابع آبی بزرگ و عمیق تحت تأثیر رنگ مواد محلول یا جوامع میکروارگانیسم های موجود در آن ها متغیر است. تغییر شرایط اقلیمی و اکولوژیکی در دریاچه ارومیه باعث ایجاد تغییر در جمع میکروارگانیسم های آن شده است و این امر به نوبه خود تغییر رنگ آب این دریاچه را در پی دارد.به گفته این مرکز، دریاچه ارومیه دریاچه ای بسته با شوری بالاتر از اشباع است که در شرایط دمایی بالا در وضعیت فعلی و کمبود ا یژن، باکتری هایی نمک دوست از جنس های هالوباکتریوم و هولوکو و آرکوباکترها به شدت تکثیر پیدا کرده، به طوری که تراکم آن ها در این شرایط به حدود ۱۰۳ تا ۱۰۵ عدد در میلی لیتر آب دریا رسیده است.بر اساس اعلام گروه کارشناسی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، رنگ قرمز مایل به صورتی تا زرشکی آب دریاچه ارومیه به سبب باکتری های شو سند پروکاریوت ایجاد شده استاین باکتری ها پروکاریوت هستند که رنگیزه های داخل سلول آن ها به صورت پراکنده در سیتوپلاسم و بدون غشاء محافظ قرارگرفته است، بنابراین به راحتی نور خورشید را جذب و آن را منع می کنند که این امر باعث ایجاد رنگ قرمز مایل به صورتی تا زرشکی آب دریاچه ارومیه می شود.در کنار اعلام نتایج این تحقیقات علمی همان سال یعنی سال ۹۵ سازمان ملی هوانوردی و فضایی (ناسا) نیز با انتشار تصویر جدیدی از دریاچه ارومیه نسبت به تغییر رنگ دریاچه ارومیه واکنش نشان داد.ناسا در توضیح دلیل این تغییر رنگ از سبز به قرمز اعلام کرده است: همانند دریاچه آرال (ازب تان) دریاچه شور ارومیه در ایران نیز در طی دهه های گذشته رو به تحلیل رفته است. هر چه این دریاچه کوچک تر شود، شوری آب آن نیز بیشتر خواهد شد و هر چه ر شود بر اثر فعالیت موجودات میکروسکوپی داخل آن، رنگ این دریاچه به طور متناوب به رنگ های قرمز و نارنجی تغییر می یابد.2504154 - روایتی از واقعیت تا شایعه؛ خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشستغلظت نمک دریاچه ارومیه به فوق اشباع رسیدمدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز معتقد است سرخ رنگ شدن دریاچه ارومیه ح ی کاملاً طبیعی است و نتیجه فعل و انفعالات تالاب در پی گرم شدن شدید هوا، افزایش تبخیر و غلظت نمک موجود است.پرویز آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دریاچه ارومیه وضعیت طبیعی ندارد و در حال سپری روزهای بحرانی است می گوید: هرسال با فرارسیدن فصل تابستان در پی بالا رفتن میزان تبخیر و غلطت نمک دریاچه ارومیه ا یژن آب کاهش یافته و جلبک های زنده این تالاب بین المللی برای ادامه حیات رنگیزه های قرمزرنگ تولید کرده و در نتیجه شاهد سرخ شدن دریاچه ارومیه می شویم.وی می افزاید: در سال های اخیر بررسی و تحقیقات علمی زیادی در خصوص قرمزرنگ شدن دریاچه ارومیه انجام شده و نتایج این تحقیقات نشان می دهد جلبک شو سند به نام «دونالیلا سالینا» که بومی دریاچه است در شرایط نرمال که شوری دریاچه به میزان ۱۵۰ گرم در لیتر بوده و ا یژن کافی وجود دارد رنگیزه سبز رنگ تولید می کند اما با افزایش تبخیر و بالا رفتن میزان نمک، ا یژن آب کاهش داشته و این جلبک برای ادامه حیات و مقاومت در برابر شوری بیش ازحد رنگیزه قرمز رنگ تولید می کند.2497240 - روایتی از واقعیت تا شایعه؛ خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشستقرمز رنگ بودن دریاچه ارومیه برای مردم و شناگران مضر نیستمدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه سرخ رنگ شدن دریاچه ارومیه برای مردم و شناگران هیچ ضرری ندارد اما می گوید: در پی بالا رفتن غلظت بیش ازحد نمک بهتر است افراد مسن و افرادی که فشارخون بالا و نیز بیماران قلبی از شنا و یا حضور زیاد در آب دریاچه ارومیه خودداری کنند.آراسته با رد تمامی شایعات در خصوص تغییر رنگ دریاچه ارومیه ادامه می دهد: با رخ دادن پدیده قرمز رنگ شدن دریاچه ارومیه بازار شایعاتی چون ورود فاضلاب ها، مواد مضر و اینکه «کشند قرمز» موجب این پدیده شده نیز گرم می شود که محیط زیست استان تمام این شایعات را رد کرده و عنوان می کند این تغییرات کاملاً طبیعی و زیست محیطی است.وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر هیچ فاضل به دریاچه ارومیه سرازیر نمی شود می افزاید: بر اساس مصوبه ستاد احیای دریاچه ارومیه و با نظارت کامل محیط زیست استان هم اکنون پساب های تصفیه شده از تصفیه خانه های استان در راستای احیای دریاچه وارد این تالاب می شود که در این خصوص نیز کارشناسان محیط زیست نظارت کامل دارند.آراسته در پاسخ به اینکه هم اکنون دریاچه ارومیه در چه وضعیتی قرار دارد؟ تأکید کرد: بر اساس آ ین بررسی های صورت گرفته در ۹ تیرماه سال جاری سطح تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۷۲ بوده و هر سال با گرم شدن هوا تبخیر آب نیز افزایش می یابد اما در سال های اخیر با اقدامات ستاد احیای شاهد تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه هستیم.2504156 - روایتی از واقعیت تا شایعه؛ خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشستتکثیر جلبک و باکتری های دریاچه ارومیه عامل سرخ رنگ شدن هستندرئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ارومیه نگاهی تحقیقی و علمی به پدیده قرمز رنگ شدن دریاچه ارومیه دارد و می گوید: در سال های اخیر با قرمز رنگ شدن دریاچه ارومیه شاهد اظهارنظرهای متفاوت و گاه بی پایه و اساس در خصوص این پدیده کاملاً طبیعی هستیم. ناصر آق در گفتگو با خبرنگار مهر می افزاید: قرمز رنگ شدن دریاچه ارومیه پدیده ای کاملاً طبیعی و زیست محیطی است و نمونه مشابه آن در سایر دریاچه های شور دنیا نیز رخ داده و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.وی با بیان اینکه جلبک و باکتری های موجود دریاچه ارومیه در کنار آرتمیا تنها موجود زنده دریاچه عوامل اصلی قرمزرنگ شدن این تالاب به شمار می روند ادامه می دهد: در دریاچه ارومیه جلبک تک سلولی دونالیلا سالینا و انواع باکتری های هالوفیل شو سند وجود دارند که با تغییر شرایط دریاچه در فصل تابستان اقدام به تولید رنگیزه های قرمز رنگ می کنند.رئیس انجمن آبزی پروی کشور درعین حال می افزاید: این جلبک و باکتری های دریاچه ارومیه که در آب های شور تمامی دریاچه های دنیا وجود دارند هم زمان با گرم شدن هوا، افزایش تبخیر و شوری آب واکنش نشان داده و برای مقاومت با شرایط موجود رنگیزه های قرمز رنگ تولید می کنند که همین امر موجب قرمز رنگ شدن آب دریاچه ارومیه می شود.2504155 - روایتی از واقعیت تا شایعه؛ خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشستسرخ رنگ شدن دریاچه ارومیه پدیده ای طبیعی و زیست محیطی است آق می گوید: از نظر علمی در خصوص این فعل وانفعالات و تغییر رنگ دریاچه ارومیه می توان گفت زمانی که شاهد ورود آب های شیرین به دریاچه ارومیه هستیم با ورود این آب ها مواد مغذی رودخانه نیز وارد دریاچه می شود که در این راستا جلبک و باکتری های با تغذیه این مواد مغذی شروع به تکثیر می کنند اما در این شرایط رنگیزه های تولیدی آن سبز رنگ است.قرمز رنگ شدن دریاچه ارومیه پدیده ای کاملاً طبیعی و زیست محیطی است و نمونه مشابه آن در سایر دریاچه های شور دنیا نیز رخ داده و جای هیچ نگرانی وجود نداردوی افزاید: اما با قطع میزان آب های ورودی فرارسیدن تابستان، افزایش دمای هوا و بالا رفتن میزان شوری آب و رسیدن آن به ح فوق اشباع این باکتری و جلبک ها برای مقاومت و ادامه حیات رنگدانه های کاروتنوئیدی قرمز رنگ به نام بتا کاروتن و باکتریورودوپسین و همچنین مای پورین تولید می کنند تولید می کنند که در نتیجه رنگ دریاچه ارومیه نیز قرمز رنگ می شود.رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ارومیه با تاکید بر اینکه این امر کاملاً پدیده طبیعی و زیست محیطی است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد می گوید: قرمز رنگ شدن دریاچه ارومیه هیچ ضرری برای مردم و شناگران ندارد اما این فعل و انفعالات موجب افزایش میزان تبخیر آب و کاهش سطح تراز دریاچه می شود که امیدواریم با احیای مجدد هر سال شاهد این تغییرات نباشیم. آق در پاسخ به این سؤال که آرتمیا ارومیانا چه میزان در تغییر رنگ دریاچه ارومیه مؤثر است پاسخ می دهد: آرتمیا تنها موجود زنده دریاچه ارومیه نیز قرمز رنگ است در کنار باکتری و جلبک های شو سند.2195302 - روایتی از واقعیت تا شایعه؛ خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشستدریاچه ارومیه و استقبال بی نظیر گردشگران تابستانهدر کنار تمام حرف وحدیث های علمی و غیرعلمی در خصوص پدیده سرخ رنگ شدن دریاچه ارومیه این تغییرات زیست محیطی یکی از عوامل استقبال بی نظیر گردشگران تابستانه به شمار می رود، با فرارسیدن فصل تابستان موج جدیدی از مسافران برای بازدید از دریاچه آغازشده است.مجتبی رحمانی که به همراه خانواده اش از تهران به ارومیه سفر کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: دریاچه ارومیه یکی از جاذبه های بی نظیر گردشگری است و دیدن این تالاب که عنوان دومین دریاچه شور دنیا را یدک می کشد در کنار تغییر رنگ آن از مهم ترین دلایل سفر ما هست.وی با بیان اینکه قرمز رنگ شدن دریاچه ارومیه برای فرزندانش خیلی جالب و دیدنی بوده است، می افزاید: بی توجه به اینکه چه عواملی موجب تغییر رنگ این دریاچه شده دیدن آن از نزدیک برای من و فرزندانم بسیار جالب بود و دوست داشتیم از نزدیک این جاذبه را تماشا کنیم.سالیان متمادی است دریاچه ارومیه همچنان یکی از جاذبه های بی نظیر برای گردشگران به خصوص مسافران تابستانه استرحمانی با ابراز ناراحتی از شرایط بحرانی به وجود آمده برای دریاچه ارومیه ادامه می دهد: در خصوص مزایای بی شمار گردشگری، خاصیت درمانی و زیست محیطی دریاچه ارومیه سخن های زیادی شنیده بودیم که در مدت دو روز حضورمان بخشی از آن را به عینه دیدم امیدواریم این دریاچه روزهای بهبود را به سرعت طی کند.صبا خلیلی از البرز و خانواده صادقی از اصفهان از دیگر مسافران تابستانه این روزهای دریاچه ارومیه هستند مسافرانی که حین صحبت از دلایل حضورشان و نیز تماشای نزدیک دریاچه و پدیده قرمز رنگ بودن آن شور و شعف خاصی در چهره شان نمایان است.اما حال وروز گردشگری و مسافران تابستانه این روزهای ارومیه همانند نگین فیروزه ای رنگش خوب نیست و روزهای بحرانی را سپری می کند.2195289 - روایتی از واقعیت تا شایعه؛ خونِ دلِ دریاچه ارومیه به رخسار نشستدریاچه ارومیه همچنان یکی از جاذبه های گردشگری ارومیه به شمار می رودمعاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در خصوص استقبال مسافران نوروزی از دریاچه ارومیه به خبرنگار مهر می گوید: دریاچه ارومیه همچنان یکی از جاذبه های بی نظیر برای گردشگران به خصوص مسافران تابستانه است.حسین ی می افزاید: در سال هایی که هنوز دریاچه ارومیه به شرایط بحرانی درنیامده بود به خاطر خیل عظیم مسافران و مدیریت گردشگران ستاد بحران ویژه ای تشکیل می شد هرچند امروز تعداد گردشگران و مسافران به مانند آن سال ها قابل توجه نیست اما دریاچه ارومیه همچنان یکی از مقاصد اول گردشگران و مسافران استان و ارومیه به شمار می رود.وی تغییر رنگ دریاچه ارومیه به قرمز را از دیگر عوامل و جاذبه های دیدنی مسافران تابستانه ارومیه عنوان می کند و می گوید: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته در سال های اخیر تغییر رنگ دریاچه ارومیه یکی از عوامل سفر گردشگران و مسافران تابستانه است که دوست دارند از نزدیک این تغییر و تحولات دریاچه را مشاهده کنند.حال وروز و تغییر رنگ دریاچه ارومیه هر چقدرم هم ازنظر زیست محیطی و علمی طبیعی باشد نشان دهنده شرایط بحرانی و ح فوق اشباع نمک موجود در آن، افزایش تبخیر و کم شدن مساحت آن است شرایطی که همچنان منبعی برای نگرانی و بازار داغ شایعات شده است.
رجب ماه خودسازی و توشه گرفتن است. هفتمین ماه از سال هجری قمری رجب نام دارد که نباید فضیلت آن را فراموش کرد زیرا در میان ماههای دوازده ‏گانه تنها و بدون ائتلاف با ماه های دیگر از حرمت و قداست ‏برخوردار است، در واقع چهار ماه در قرآن کریم با تعبیر «حرم‏» یعنی برخوردار از حرمت ‏یاد شده است که یکی از آنها فرد است که رجب نام دارد و در آن قتال و کشتار حرام است. رسول اکرم (ص) فرموده اند: «رجب ماه بزرگ خداست و هیچ ماهی در حرمت و فضیلت به پایه آن نمی رسد و قتال با کافران در این ماه حرام است، آگاه باشید که رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است و اگر ی در ماه رجب حتی یک روز روزه بدارد خدا را از خود خشنود ساخته و خشم الهی از او دور می گردد.» هفتم (ع) فرموده اند: رجب نام نهری است در بهشت که از شیر، سفیدتر و از عسل، شیرین تر است؛ هر یک روز از آن را روزه بدارد خداوند از آن نهر به او بیاشامد.
به گزارش ایسنا، مشروح تقویم و اعمال ماه رجب بنا بر منابع دینی به شرح زیر است:روز اول: مطابق بعضی از روایات، روز ولادت محمد باقر (ع) در سال ۵۷ هجری.روز سوم: روز شهادت علی النقی (ع) در سال ۲۵۴ هجری.روز دهم: روز ولادت محمد تقی (ع) طبق بعضی از روایات.روز سیزدهم: روز ولادت مومنان علی بن طالب (ع) در داخل کعبه؛ ۱۲ سال قبل از بعثت رسول خدا (ص).روز پانزدهم: مطابق برخی از نقل ها، روز وفات حضرت زینب کبری (س) در سال ۶۳ هجری.روز هجدهم: روز وفات جناب ابراهیم، فرزند رسول خدا (ص).روز بیست و پنجم: روز شهادت موسی بن جعفر (ع) در سال ۱۸۳ هجری.روز بیست و ششم: مطابق روایتی، روز وفات حضرت ابوطالب (ع).روز بیست و هفتم: بعثت گرامی (ص).ماه رجب و ماه های شعبان و رمضان، از ماه های بسیار پرفضیلت هستند و از تعبیرات بعضی از روایات این گونه برمی آید که ماه رجب در میان این سه ماه، امتیاز خاصی دارد؛ تا آنجا که ماه رجب «ماه خدا» نامیده شده و ماه شعبان «ماه » و ماه مبارک رمضان «ماه امت».اعمال مشترک این ماهاین اعمال که مخصوص روز معینی نیست بلکه در تمام ماه انجام می شود، بسیار است؛ از جمله:در تمام ماه رجب، این دعا را بخواند: یا مَنْ یَمْلِکُ حَوآئِجَ السّآئِلینَ، ویَعْلَمُ ضَمیرَ الصّامِتینَ، لِکُلِّ مَسْئَلَة؛ ای که مالک حاجات خواستارانی و ای که نهاد خاموشان دانی برای هر خواسته ای، مِنْکَ سَمْعٌ حاضِرٌ وَجَوابٌ عَتیدٌ. اللّهُمَّ وَمَواعیدُکَ الصّادِقَةُ واَیادیکَ الفاضِلَةُ؛ از جانب تو گوشی شنوا و پاسخی آماده است خدایا به حق وعده های راستت و نعمت های بسیار، وَ رَحْمَتُکَ الواسِعَةُ فَاَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ محمد؛ و رحمت وسیعت از تو خواهم که درود فرستی بر محمّد و آل محمد، واَنْ تَقْضِیَ حَوائِجی لِلدُّنْیا وَالاْخِرَةِ، اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدیرٌ؛ و حوایج دنیا و آ تم را برآوری که به راستی تو بر هر چیز توانایی.همچنین رسول خدا (ص) فرموده اند: هر در ماه رجب ۱۰۰ مرتبه بگوید «أَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذِی لا إلهَ إِلاّ هُوَ، وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ» و در پایان صدقه ای بدهد، خداوند کارش را به رحمت و مغفرت پایان دهد و هر ۴۰۰ مرتبه آن را بگوید فضیلت شهیدان را دارد.همچنین ایشان فرمودند: ی که در ماه رجب هزار مرتبه «لا اِلهَ اِلاَّ اللّه» بگوید، خداوند برای او حسنات فراوانی می نویسد.در روایتی آمده است: «هر در ماه رجب، در وقت صبح، ۷۰ مرتبه و شبانگاه نیز ۷۰ مرتبه بگوید اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ اِلَیْهِ و پس از آن، دست ها را بلند کند و بگوید أَللّهُمَّ اغْفِرْ لی وَ تُبْ عَلَیَّ اگر در همان ماه رجب بمیرد، خداوند از او راضی خواهد بود...».در طول این ماه هزار مرتبه بگوید «اَسْتَغْفِرُ اللّهَ ذَاالْجَلالِ وَ الاْکْرامِ مِنْ جَمیعِ الذُّنُوبِ وَالاْثامِ» تا خداوند رحمان وی را بیامرزد.«سیّد بن طاووس» در «اقبال» فضیلت فراوانی برای خواندن سوره «قل هو الله احد» در ماه رجب نقل کرده است. از جمله از رسول خدا (ص) روایت کرده است که هر با نیت پاک در ماه رجب، ۱۰ هزار مرتبه سوره «قل هو الله احد» را بخواند، وارد عرصه قیامت شود در حالی که از گناه پاک باشد مانند روزی که از مادر متولد شده است و ۷۰ فرشته به استقبال او می آیند و به وی بشارت بهشت را می دهند.همچنین آن حضرت برای هزار بار خواندن سوره «قل هو الله احد» در این ماه و حتی ۱۰۰ بار نیز پاداش زیادی ذکر کرد.در روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده است که آن حضرت فرمود: «هر یک روز از ماه رجب را روزه بدارد و چهار رکعت بگزارد (هر دو رکعت با یک سلام) و در رکعت اول ۱۰۰ مرتبه «آیة الکرسی» بخواند و در رکعت دوم ۲۰۰ مرتبه «قل هو الله احد»، پیش از مردن جای خود را در بهشت می بیند و یا دیگری جای او را ببیند (و برای او توصیف کند)».لیلة الرّغائباولین شب ماه رجب را «لیلة الرّغائب» گویند. رسول خدا (ص) در روایتی که فضیلت ماه رجب را بیان می کرد، فرمودند: «از اولین شب ماه رجب غافل نشوید که فرشتگان آن را «لیلة الرغائب» نامیدند.»آنگاه رسول خدا (ص) اعمالی را برای آن شب به این کیفیت بیان فرمود: «روز پنج شنبه اول ماه را روزه می گیری. چون شب فرا رسید، میان مغرب و عشا ۱۲ رکعت می گزاری (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت از آن، یک مرتبه سوره «حمد» و سه مرتبه «إنا انزلناه» و ۱۲ مرتبه «قل هو الله احد» را می خوانی. پس از اتمام ۷۰ مرتبه می گویی: أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد النَّبِیِّ الاُْمِّیِّ وَ عَلی آلِهِ آنگاه به سجده می روی و ۷۰ بار می گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» سپس سر از سجده برمی داری و ۷۰ بار می گویی: «رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ، إِنَّکَ أنْتَ العَلِیُّ الاْعْظَمُ» بار دیگر نیز به سجده می روی و ۷۰ مرتبه می گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» آنگاه حاجت خود را می طلبی که ان شاءالله برآورده خواهد شد.رسول خدا(ص) در فضیلت این اعمال فرمود: « ی که چنین ی را بخواند، خداوند همه گناهانش را بیامرزد...»عمره رجبیهانجام «عمره»، در ماه رجب فضیلت فراوان دارد. طبق روایات اهل بیت (ع) «عمره» در ماه رجب فضیلتی هم ردیف حج (تمتع) دارد.در روایتی از صادق (ع) آمده است: «اَفْضَلُ الْعُمْرَةِ، عُمْرَةُ رَجَب؛ با فضیلت ترین عمره، عمره در ماه رجب است».شب اوّل ماهانجام اعمالی در این شب با ارزش، مورد سفارش است.اول: از رسول خدا (ص) نقل شده است که به هنگام رویت هلال ماه رجب، این دعا را می خواند: اَللّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَیْنا بِالاَْمْنِ وَ الاْیمانِ، وَ السَّلامَةِ وَ الاِْسْلامِ، رَبّی وَ رَبُّکَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ؛ خدایا این ماه را بر ما نو کن به امنیت و ایمان و سلامت و دین پروردگار من و پروردگار تو (ای ماه) خدای عزوجل است.و همچنین از آن حضرت نقل شده است که وقتی هلال ماه رجب را می دید، می فرمودند: اَللّهُمَّ بارِکْ لَنا فی رَجَب وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ اَعِنّا عَلَی الصِّیامِ وَ الْقِیامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظَّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ؛ خدایا برکت ده بر ما در ماه رجب و شعبان و ما را به ماه رمضان برسان و کمکمان ده برای گرفتن روزه و شب زنده داری و نگهداری زبان و پوشیدن چشم و بهره ما را از آن ماه تنها گرسنگی و تشنگی قرار مده.دوم: غسل مرحوم «سیّد بن طاووس» می گوید در کتب «عبادات» روایتی از رسول خدا (ص) یافتم که آن حضرت فرمود: «هر درک کند ماه رجب را و در اول، وسط و آ آن، غسل کند همانند روزی که از مادر متولد شده، از گناهان خارج گردد (و پاک شود).»سوم: زیارت حسین (ع) در این شب فضیلت بسیار دارد.چهارم: بعد از مغرب، ۲۰ رکعت بخواند (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت یک بار سوره «حمد» و یک بار سوره «توحید» بخواند. رسول خدا (ص) در پاداش این عمل فرمود: هر چنین کند، به خدا سوگند خودش، خانواده اش، و فرزندانش محفوظ بمانند و از عذاب قبر پناه داده شود... و در قیامت به سرعت از صراط بگذرد.پنجم: بعد از عشا، دو رکعت به جا آورد، در رکعت اول «حمد» و «الم نشرح» را یک مرتبه و سوره «قل هو الله احد» را سه مرتبه بخواند و در رکعت دوم، سوره های «حمد»، «اَلَم نشرح»، «قل هو الله احد» و «معوّذتین» (سوره های ناس و فلق) را یک بار بخواند و پس از سلام ۳۰ مرتبه بگوید: «لا اله الاّ الله» و ۳۰ مرتبه «صلوات» بفرستد.رسول خدا (ص) فرمود: ی که این عمل را انجام دهد، خداوند گناهانش را می آمرزد و از گناه پاک می شود.ششم: ۳۰ رکعت بخواند، (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت یک مرتبه «حمد» و یک مرتبه «قل یا ایّها الکافرون» و سه مرتبه «قل هو الله احد» را بخواند. در روایتی رسول خدا (ص) فرمود: هر مرد و زن مومنی چنین کند، خداوند تمام گناهان کوچک و بزرگ وی را می آمرزد و تا سال بعد، خداوند نامش را در فهرست « گزاران» می نویسد و از نفاق پاک می شود.هفتم: احیای شب اول ماه: «شیخ طوسی» در «مصباح المتهجّد» از صادق (ع) از جدش از مؤمنان علی (ع) نقل کرده است که آن حضرت دوست داشت که در چهار شب از سال، فارغ از هر چیز، به عبادت بپردازد شب اوّل ماه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان.در حدیثی دیگر، از صادق (ع) نقل شده است که: «تا می توانی بر احیای عید فطر، عید قربان و... شب اول رجب مراقبت کن».هشتم: خواندن دعایی که از جواد (ع) نقل شده است که فرمود: مستحب است انسان، در شب اول رجب، با این کلمات، دعا کند: اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ مَلیکٌ، وَاَنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء مُقْتَدِرٌ، وَاَنَّکَ ما تَشآءُ مِنْ أَمْر یَکُونَ، خدایا از تو خواهم بواسطه آن که تو فرمانروایی و تو بر هر چیز توانایی و تو هر کاری را بخواهی می شود.اَللّهُمَّ اِنّی اَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّد نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، خدایا من بسویت رو کنم بوسیله ت محمّد رحمت درود تو بر او و آلشیا مُحَمَّدُ یا رَسُولَ اللهِ، اِنّی اَتَوَجَّهُ بِکَ اِلَی اللهِ رَبِّکَ وَرَبِّی لِیُنْجِحَ بِکَ طَلِبَتی، ای محمّد ای رسول خدا براستی من به تو رو آورده ام برای رفتن به درگاه خدا پروردگار تا بلکه بوسیله تو حاجت روا گردم...شب سیزدهم صادق (ع) فرمود: «خداوند به این امت سه ماه ارزشمند عطا کرد که به امت های قبل نداده بود و آن ماه ها، رجب، شعبان و ماه رمضان است و سه شب نیز به این امت عنایت کرد که به امت های پیشین نداده بود و آن سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه است و همچنین سه سوره (بافضیلت و پرمحتوا) به این امت عطا کرد که به امّت های سابق نداده بود و آن سوره های «یس»، «مُلک» و «توحید» است، از این رو هر که میان این سه فضیلت جمع کند، میان بهترین عطاهای این امّت جمع کرده است».از (ع) سوال شد: «چگونه می توان میان آنها جمع کرد؟»فرمود: «در لیالی بیض (سه شب مزبور) در این سه ماه بخواند. به این نحو که «در شب سیزدهم، دو رکعت بگزارد و در هر رکعتی پس از سوره «حمد» این سه سوره (یس، ملک و توحید) را بخواند، و در شب چهاردهم، چهار رکعت بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعتی «حمد» و «یس» و «ملک» و «توحید» را بخواند و در شب پانزدهم، شش رکعت بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و همان سوره ها را در هر رکعت بخواند». (ع) در فضیلت این ها فرمود: «هر چنین کند فضیلت این سه ماه را به دست آورده و خداوند همه گناهانش را جز شرک می آمرزد».روز سیزدهم ماهروز سیزدهم ماه رجب مصادف با ولادت المؤمنین علی (ع) است و اولین روز از ایام البیض است. روزه گرفتن در این روز، و دو روز بعد، ثواب فراوانی دارد و هر که بخواهد عمل «امّ داوود» را بجا آورد باید این روز را روزه بگیرد.روز چهاردهم ماهروزه گرفتن در این روز پاداش فراوانی دارد. در روایتی از رسول خدا(ص) می خوانیم: «هر که روز چهاردهم ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند پاداشی به وی عنایت کند که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلبی خطور کرده باشد ...»شب نیمه ماهاین شب، شب ارزشمندی است که چند عمل در آن وارد شده است.اوّل: غسل.دوم: احیای آن شب به عبادت که فضیلت بسیار دارد.سوم: زیارت حسین (ع) که زیارت آن حضرت در شب و روز نیمه رجب مورد تأکید قرار گرفته است.چهارم: شش رکعت بگزارد (هر دو رکعت با یک سلام) و در هر رکعتی «حمد» و «یس» و «ملک» و «توحید» را بخواند.پنجم: بجا آوردن ۳۰ رکعت ، که در هر رکعت یک مرتبه «حمد» و ۱۰ مرتبه سوره «توحید» را بخواند، در روایتی از رسول خدا (ص) پاداش فراوانی برای این ذکر شده است.ششم: ۱۲ رکعت (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت یک بار «حمد» و یک بار «سوره» را می خوانی و پس از پایان ها هر یک از سوره های «حمد»، «فلق»، «ناس»، «توحید» و «آیة الکرسی» و همچنین سوره «قدر» را چهار مرتبه می خوانی و پس از آن، چهار مرتبه می گویی: سُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ اِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَکْبَر، سپس می گویی: أللّهُ أللّهُ رَبِّی، لا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً، ما شاءَ اللهُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ.روز نیمه رجبروز مبارکی که در آن چند عمل وارد شده است:۱ غسل .۲ زیارت حسین (ع)؛ در روایتی از محمد بن نصر نقل شده است که از رضا (ع) سوال : «در چه ماهی زیارت حسین (ع) بهتر است؟» فرمود: «در نیمه رجب و نیمه شعبان».۳ بجا آوردن جناب سلمان (همان گونه که در اعمال روز اوّل ماه رجب گذشت).اعمال امّ داووداز مهم ترین اعمال روز نیمه رجب، عمل «امّ داوود» است که به گفته علاّمه مجلسی: «شیخ صدوق»، «شیخ طوسی» و «سیّد بن طاووس» (ره) به سندهای معتبر آن را نقل کرده اند. این عمل برای برآمدن حاجات و رفع اندوه و غم، حلّ مشکلات و دفع ظلم ستمگران بسیار مؤثر است. (و به گفته «علامه مجلسی»، در کتاب «زاد المعاد»، بارها تجربه شده است.)شب بیست و هفتم ماه رجب (شب مبعث)شب مبعث از مهمّ سال و بسیار ارزشمند است و اعمالی برای این شب نقل شده است:اوّل: غسل در این شب مستحب است.دوم: «شیخ طوسی» در کتاب «مصباح المتهجّد» روایتی را از جواد (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «در ماه رجب، شبی است که از تمام آنچه که خورشید بر آن می تابد بهتر است و آن شب، شب «بیست و هفتم» ماه رجب است که در صبح این شب، رسول خدا(ص) به رس مبعوث گردید و از شیعیان ما هر در آن شب عملی را انجام دهد، پاداش آن به اندازه عمل ۶۰ سال خواهد بود.»از آن حضرت سوال شد: چه عملی در آن شب بهتر است؟فرمود: پس از «عشا» وقتی که خو دی، پیش از نیمه شب، یا پس از نیمه آن از خواب برمی خیزی و ۱۲ رکعت می خوانی، در هر رکعتی، سوره «حمد» و یک سوره از سوره های کوچک مفصّل را می خوانی. آنگاه در هر دو رکعتی که سلام را دادی، می نشینی و هفت مرتبه سوره «حمد» و هفت مرتبه «معوّذتین» (سوره فلق و ناس) و سوره های «توحید» و «کافرون» و سوره «قدر» و «آیة الکرسی» را هر کدام هفت مرتبه می خوانی. آنگاه هر حاجتی که داری از خداوند طلب کن.سوم: ۱۲ رکعت است که نحوه آن در اعمال شب نیمه رجب، بیان شد.چهارم: زیارت حضرت مؤمنان علی (ع) در این شب، از افضل اعمال است. برای آن حضرت، در این شب سه زیارت نقل شده است.روز بیست و هفتم ماهبیست و هفتم رجب، روز مبعث است که روز بسیار شریف و با ارزشی است.در روایتی از صادق (ع) روز مبعث به عنوان شریف ترین اعیاد یاد شده است. در هر حال بزرگان برای این روز، اعمالی ذکر کرده اند:اوّل: غسل در این روز مستحب است.دوم: روزه. این روز در میان روزهای سال یکی از چهار روزی است که روزه گرفتن آن فضیلت بسیار دارد و پاداش فراوانی برای آن نقل شده است.در روایتی از صادق (ع) می خوانیم: «هر در روز بیست و هفتم رجب روزه بگیرد، خداوند برای او پاداش روزه ۷۰ سال را می نویسد».سوم: زیاد صلوات فرستادن.در روایتی از صادق (ع) نقل شده است که: «در این روز روزه می گیری و بر محمد و آلش زیاد صلوات می فرستی.»چهارم: زیارت رسول خدا و مؤمنان (علیهما السلام) است.پنجم: ۱۲ رکعت است.از «ریّان بن صلت» نقل شده است که هنگامی که محمّد تقی (ع) در بغداد بود، روز نیمه رجب و روز بیست و هفتم رجب را روزه می گرفت و همه ملازمان و یاران آن حضرت نیز روزه گرفتند. آنگاه به ما فرمودند، ۱۲ رکعت بجا آوریم (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت، «حمد» و «سوره ای» بخوانیم و هنگامی که ها به پایان رسید، هر یک از سوره های حمد، توحید و معوّذتین (فلق و ناس) را چهار مرتبه بخوانیم، آنگاه چهار مرتبه گفته شود: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَکْبَرُ، وَسُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ، وَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ؛ و چهار مرتبه: اَللهُ اَللهُ رَبِّی لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً و چهار مرتبه: لا اُشْرِکُ بِرَبّی اَحَداً.ششم: ۱۲ رکعت دیگر: «شیخ طوسی»، از حسین بن روح (رحمه الله) روایت کرده است که در این روز ۱۲ رکعت بجا می آوری و در هر رکعت حمد و هر سوره ای که خواستی می خوانی و پس از هر دو رکعت و سلام ، می خوانی: اَلْحَمْدُ للهِِ الَّذی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فی الْمُلْکِ، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَکَبِّرْهُ تَکْبیراً، یا عُدَّتی فی مُدَّتی یا وَلیّی فی نِعْمَتی، یا غِیاثی فی رَغْبَتی، یا نَجاحی فی حاجَتی یاحافِظی فی غَیْبَتی، یاکافِیَّ (کافِیَ) فی وَحْدَتی، یااُنْسی فی وَحْشَتی اَنْتَ السّاتِرُ عَوْرَتی فَلَکَ الْحَمْدُ، وَ اَنْتَ الْمُقیلُ عَثْرَتی فَلَکَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ الْمُنْعِشُ صَرْعَتی فَلَکَ الْحَمْدُ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاسْتُرْ عَوْرَتی، وَ آمِنْ رَوْعَتی، وَ اَقِلْنی عَثْرَتی، وَ اصْفَحْ عَنْ جُرْمی، وَتَجاوَزْ عَنْ سَیِّئاتی فی اَصْحابِ الْجَنَّةِ، وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذی کانُوا یُوعَدُونَ.وقتی که و دعا پایان یافت، هر یک از سوره های حمد، اخلاص، معوّذتین، کافرون، انّاانزلناه و آیة الکرسی را هفت مرتبه می خوانی. سپس هفت بار می گویی: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَکْبَرُ، وَسُبْحانَ اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ و آنگاه هفت مرتبه می گویی: اَللهُ اَللهُ رَبِّی لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً. پس از آن، هرچه از خدا می خواهی طلب نما.هفتم: دعایی است که وقتی موسی بن جعفر (ع) را در روز ۲۷ رجب سال ۱۷۹ هجری از مدینه به سوی بغداد حرکت دادند، آن را خواند: یا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ وَ َّجاوُزِ، وَضَمَّنَ نَفْسَهُ الْعَفْوَ وَ َّجاوُزَ، یا مَنْ عَفی وَتَجاوَزَ، اُعْفُ عَنّی وَتَجاوَزْ یا کَریمُ، اَللّهُمَّ وَقَدْ اَکْدَی الطَّلَبُ، وَاَعْیَتِ الْحیلَةُ وَالْمَذْهَبُ، وَدَرَسَتِ الاْمالُ، وَانْقَطَعَ الرَّجآءُ اِلاَّ مِنْکَ، وَحْدَکَ لا شَریکَ لَکَ ...روز آ ماهدر این روز، جناب سلمان را بجا می آوری. همچنین روزه نیز در این روز پاداش فراوان دارد، رضا (ع) فرمود: «هر روز آ ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند گناهانش را می آمرزد».اما در فضیلت این ماهماه رجب یکی از ماه های حرام است که آغاز و ادامه جنگ در آن با دشمنان حرام است (مگر جنگ دفاعی) و جنایات نیز در این ماه ها (ماه های حرام) دیه سنگین تری دارد.پیغمبر اکرم (ص) ماه رجب را «ماه أصَبّ» نامیده اند زیرا رحمت خدا در این ماه بر امت فرو می ریزد.از روایات متعددی که درباره روزه های ماه رجب حتی یک روز از آن وارد شده است، اهمیت فوق العاده این ماه و عبادت و خودسازی در آن کاملا روشن می شود که در اینجا به گوشه ای از آن اشاره می شود:۱- مرحوم «شیخ صدوق» به سند معتبر از صادق (ع) نقل می کند که یکی از یاران آن حضرت در اوا ماه رجب خدمتشان رسید. چون نظر مبارک (ع) به او افتاد، فرمودند: آیا در این ماه روزه گرفته ای؟ عرض کرد: نه. فرمودند: آن قدر ثواب از تو فوت شده است که اندازه آن را ی جز خدا نمی داند. این ماه، ماهی است که خداوند آن را بر سایر ماه ها برتری بخشیده و احترام آن را عظیم شمرده و برای روزه داشتن آن، پاداش های مهمی قرار داده است. آن مرد عرض کرد: آیا اگر در بقیه این ماه روزه بدارم، به بخشی از ثواب می رسم؟ (ع) فرمودند: آری. سپس ثواب های مهمی برای ی که فقط روز آ ماه یا دو روز آ ماه یا سه روز آ ماه را روزه بدارد، بیان فرمودند؛ مانند نجات از سکرات مرگ، عذاب قبر و لغزش بر صراط و شداید قیامت و نایل شدن به برائت و رهایی از آتش دوزخ.۲ - در حدیث دیگری آمده است: «رجب» نام نهری است در بهشت، از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر. هر یک روز از این ماه را روزه بدارد، از آن می نوشد.۳- در حدیث دیگری از رسول خدا (ص) می خوانیم که هر یک روز از این ماه را روزه بگیرد، خشنودی عظیم خدا را به دست آورده است، خشم الهی از او دور می شود و درهای جهنم به روی او بسته خواهد شد.۴- هر سه روز از این ماه را که پنج شنبه و و شنبه باشد روزه بگیرد، فضیلت بسیار دارد و همچنین در سایر ماه های حرام. در روایتی از رسول خدا (ص) آمده است: هرگاه ی نتواند در این ماه روزه بگیرد، هر روز ۱۰۰ مرتبه این تسبیحات را بخواند، تا ثواب روزه آن را دریابد: «سُبْحانَ اللهِ الْجَلیلِ، سُبْحانَ مَنْ لا یَنْبَغِی َّسْبیحُ اِلاَّ لَهُ، سُبْحانَ الاَْعَزِّ الاَْکْرَمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّةَ وَهُوَ لَهُ اَهْلٌ منزه است خدای بزرگ، منزه است آن که تنزیه و تسبیح جز برای او شایسته نیست، منزه است خدای برتر و کریم تر، منزه است آنکه لباس عزت در بر دارد و شایسته آن است.»از مجموع احادیث بالا و دیگر احادیث به خوبی روشن می شود که این ماه، ماه تهذیب نفوس و خودسازی و آغاز یک دوره جدید سیر و سلوک الی الله است که از ماه رجب آغاز و به ماه مبارک رمضان منتهی می شود. خوشا به حال آنان که قدر و منزلت این سه ماه را بدانند و از آن بهره کافی ببرند.
رسول اکرم (ص) فرموده اند: «رجب ماه بزرگ خداست و هیچ ماهی در حرمت و فضیلت به پایه آن نمی رسد و قتال با کافران در این ماه حرام است، آگاه باشید که رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است و اگر ی در ماه رجب حتی یک روز روزه بدارد خدا را از خود خشنود ساخته و خشم الهی از او دور می گردد.»
هفتم (ع) فرموده اند: رجب نام نهری است در بهشت که از شیر، سفیدتر و از عسل، شیرین تر است؛ هر یک روز از آن را روزه بدارد خداوند از آن نهر به او بیاشامد. به گزارش ایسنا، مشروح تقویم و اعمال ماه رجب بنا بر منابع دینی به شرح زیر است:روز اول: مطابق بعضی از روایات، روز ولادت محمد باقر (ع) در سال ۵۷ هجری.روز سوم: روز شهادت علی النقی (ع) در سال ۲۵۴ هجری.روز دهم: روز ولادت محمد تقی (ع) طبق بعضی از روایات.روز سیزدهم: روز ولادت مومنان علی بن طالب (ع) در داخل کعبه؛ ۱۲ سال قبل از بعثت رسول خدا (ص).روز پانزدهم: مطابق برخی از نقل ها، روز وفات حضرت زینب کبری (س) در سال ۶۳ هجری.روز هجدهم: روز وفات جناب ابراهیم، فرزند رسول خدا (ص).روز بیست و پنجم: روز شهادت موسی بن جعفر (ع) در سال ۱۸۳ هجری.روز بیست و ششم: مطابق روایتی، روز وفات حضرت ابوطالب (ع).روز بیست و هفتم: بعثت گرامی (ص).ماه رجب و ماه های شعبان و رمضان، از ماه های بسیار پرفضیلت هستند و از تعبیرات بعضی از روایات این گونه برمی آید که ماه رجب در میان این سه ماه، امتیاز خاصی دارد؛ تا آنجا که ماه رجب «ماه خدا» نامیده شده و ماه شعبان «ماه » و ماه مبارک رمضان «ماه امت».اعمال مشترک این ماهاین اعمال که مخصوص روز معینی نیست بلکه در تمام ماه انجام می شود، بسیار است؛ از جمله:در تمام ماه رجب، این دعا را بخواند: یا مَنْ یَمْلِکُ حَوآئِجَ السّآئِلینَ، ویَعْلَمُ ضَمیرَ الصّامِتینَ، لِکُلِّ مَسْئَلَة؛ ای که مالک حاجات خواستارانی و ای که نهاد خاموشان دانی برای هر خواسته ای، مِنْکَ سَمْعٌ حاضِرٌ وَجَوابٌ عَتیدٌ. اللّهُمَّ وَمَواعیدُکَ الصّادِقَةُ واَیادیکَ الفاضِلَةُ؛ از جانب تو گوشی شنوا و پاسخی آماده است خدایا به حق وعده های راستت و نعمت های بسیار، وَ رَحْمَتُکَ الواسِعَةُ فَاَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ محمد؛ و رحمت وسیعت از تو خواهم که درود فرستی بر محمّد و آل محمد، واَنْ تَقْضِیَ حَوائِجی لِلدُّنْیا وَالاْخِرَةِ، اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدیرٌ؛ و حوایج دنیا و آ تم را برآوری که به راستی تو بر هر چیز توانایی.همچنین رسول خدا (ص) فرموده اند: هر در ماه رجب ۱۰۰ مرتبه بگوید «أَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذِی لا إلهَ إِلاّ هُوَ، وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ» و در پایان صدقه ای بدهد، خداوند کارش را به رحمت و مغفرت پایان دهد و هر ۴۰۰ مرتبه آن را بگوید فضیلت شهیدان را دارد.همچنین ایشان فرمودند: ی که در ماه رجب هزار مرتبه «لا اِلهَ اِلاَّ اللّه» بگوید، خداوند برای او حسنات فراوانی می نویسد.در روایتی آمده است: «هر در ماه رجب، در وقت صبح، ۷۰ مرتبه و شبانگاه نیز ۷۰ مرتبه بگوید اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ اِلَیْهِ و پس از آن، دست ها را بلند کند و بگوید أَللّهُمَّ اغْفِرْ لی وَ تُبْ عَلَیَّ اگر در همان ماه رجب بمیرد، خداوند از او راضی خواهد بود...».در طول این ماه هزار مرتبه بگوید «اَسْتَغْفِرُ اللّهَ ذَاالْجَلالِ وَ الاْکْرامِ مِنْ جَمیعِ الذُّنُوبِ وَالاْثامِ» تا خداوند رحمان وی را بیامرزد.«سیّد بن طاووس» در «اقبال» فضیلت فراوانی برای خواندن سوره «قل هو الله احد» در ماه رجب نقل کرده است. از جمله از رسول خدا (ص) روایت کرده است که هر با نیت پاک در ماه رجب، ۱۰ هزار مرتبه سوره «قل هو الله احد» را بخواند، وارد عرصه قیامت شود در حالی که از گناه پاک باشد مانند روزی که از مادر متولد شده است و ۷۰ فرشته به استقبال او می آیند و به وی بشارت بهشت را می دهند.همچنین آن حضرت برای هزار بار خواندن سوره «قل هو الله احد» در این ماه و حتی ۱۰۰ بار نیز پاداش زیادی ذکر کرد.در روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده است که آن حضرت فرمود: «هر یک روز از ماه رجب را روزه بدارد و چهار رکعت بگزارد (هر دو رکعت با یک سلام) و در رکعت اول ۱۰۰ مرتبه «آیة الکرسی» بخواند و در رکعت دوم ۲۰۰ مرتبه «قل هو الله احد»، پیش از مردن جای خود را در بهشت می بیند و یا دیگری جای او را ببیند (و برای او توصیف کند)».لیلة الرّغائباولین شب ماه رجب را «لیلة الرّغائب» گویند. رسول خدا (ص) در روایتی که فضیلت ماه رجب را بیان می کرد، فرمودند: «از اولین شب ماه رجب غافل نشوید که فرشتگان آن را «لیلة الرغائب» نامیدند.»آنگاه رسول خدا (ص) اعمالی را برای آن شب به این کیفیت بیان فرمود: «روز پنج شنبه اول ماه را روزه می گیری. چون شب فرا رسید، میان مغرب و عشا ۱۲ رکعت می گزاری (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت از آن، یک مرتبه سوره «حمد» و سه مرتبه «إنا انزلناه» و ۱۲ مرتبه «قل هو الله احد» را می خوانی. پس از اتمام ۷۰ مرتبه می گویی: أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد النَّبِیِّ الاُْمِّیِّ وَ عَلی آلِهِ آنگاه به سجده می روی و ۷۰ بار می گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» سپس سر از سجده برمی داری و ۷۰ بار می گویی: «رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ، إِنَّکَ أنْتَ العَلِیُّ الاْعْظَمُ» بار دیگر نیز به سجده می روی و ۷۰ مرتبه می گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» آنگاه حاجت خود را می طلبی که ان شاءالله برآورده خواهد شد.رسول خدا(ص) در فضیلت این اعمال فرمود: « ی که چنین ی را بخواند، خداوند همه گناهانش را بیامرزد...»عمره رجبیهانجام «عمره»، در ماه رجب فضیلت فراوان دارد. طبق روایات اهل بیت (ع) «عمره» در ماه رجب فضیلتی هم ردیف حج (تمتع) دارد.در روایتی از صادق (ع) آمده است: «اَفْضَلُ الْعُمْرَةِ، عُمْرَةُ رَجَب؛ با فضیلت ترین عمره، عمره در ماه رجب است».شب اوّل ماهانجام اعمالی در این شب با ارزش، مورد سفارش است.اول: از رسول خدا (ص) نقل شده است که به هنگام رویت هلال ماه رجب، این دعا را می خواند: اَللّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَیْنا بِالاَْمْنِ وَ الاْیمانِ، وَ السَّلامَةِ وَ الاِْسْلامِ، رَبّی وَ رَبُّکَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ؛ خدایا این ماه را بر ما نو کن به امنیت و ایمان و سلامت و دین پروردگار من و پروردگار تو (ای ماه) خدای عزوجل است.و همچنین از آن حضرت نقل شده است که وقتی هلال ماه رجب را می دید، می فرمودند: اَللّهُمَّ بارِکْ لَنا فی رَجَب وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ اَعِنّا عَلَی الصِّیامِ وَ الْقِیامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظَّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ؛ خدایا برکت ده بر ما در ماه رجب و شعبان و ما را به ماه رمضان برسان و کمکمان ده برای گرفتن روزه و شب زنده داری و نگهداری زبان و پوشیدن چشم و بهره ما را از آن ماه تنها گرسنگی و تشنگی قرار مده.دوم: غسل مرحوم «سیّد بن طاووس» می گوید در کتب «عبادات» روایتی از رسول خدا (ص) یافتم که آن حضرت فرمود: «هر درک کند ماه رجب را و در اول، وسط و آ آن، غسل کند همانند روزی که از مادر متولد شده، از گناهان خارج گردد (و پاک شود).»سوم: زیارت حسین (ع) در این شب فضیلت بسیار دارد.چهارم: بعد از مغرب، ۲۰ رکعت بخواند (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت یک بار سوره «حمد» و یک بار سوره «توحید» بخواند. رسول خدا (ص) در پاداش این عمل فرمود: هر چنین کند، به خدا سوگند خودش، خانواده اش، و فرزندانش محفوظ بمانند و از عذاب قبر پناه داده شود... و در قیامت به سرعت از صراط بگذرد.پنجم: بعد از عشا، دو رکعت به جا آورد، در رکعت اول «حمد» و «الم نشرح» را یک مرتبه و سوره «قل هو الله احد» را سه مرتبه بخواند و در رکعت دوم، سوره های «حمد»، «اَلَم نشرح»، «قل هو الله احد» و «معوّذتین» (سوره های ناس و فلق) را یک بار بخواند و پس از سلام ۳۰ مرتبه بگوید: «لا اله الاّ الله» و ۳۰ مرتبه «صلوات» بفرستد.رسول خدا (ص) فرمود: ی که این عمل را انجام دهد، خداوند گناهانش را می آمرزد و از گناه پاک می شود.ششم: ۳۰ رکعت بخواند، (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت یک مرتبه «حمد» و یک مرتبه «قل یا ایّها الکافرون» و سه مرتبه «قل هو الله احد» را بخواند. در روایتی رسول خدا (ص) فرمود: هر مرد و زن مومنی چنین کند، خداوند تمام گناهان کوچک و بزرگ وی را می آمرزد و تا سال بعد، خداوند نامش را در فهرست « گزاران» می نویسد و از نفاق پاک می شود.هفتم: احیای شب اول ماه: «شیخ طوسی» در «مصباح المتهجّد» از صادق (ع) از جدش از مؤمنان علی (ع) نقل کرده است که آن حضرت دوست داشت که در چهار شب از سال، فارغ از هر چیز، به عبادت بپردازد شب اوّل ماه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان.در حدیثی دیگر، از صادق (ع) نقل شده است که: «تا می توانی بر احیای عید فطر، عید قربان و... شب اول رجب مراقبت کن».هشتم: خواندن دعایی که از جواد (ع) نقل شده است که فرمود: مستحب است انسان، در شب اول رجب، با این کلمات، دعا کند: اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ مَلیکٌ، وَاَنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء مُقْتَدِرٌ، وَاَنَّکَ ما تَشآءُ مِنْ أَمْر یَکُونَ، خدایا از تو خواهم بواسطه آن که تو فرمانروایی و تو بر هر چیز توانایی و تو هر کاری را بخواهی می شود.اَللّهُمَّ اِنّی اَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّد نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، خدایا من بسویت رو کنم بوسیله ت محمّد رحمت درود تو بر او و آلشیا مُحَمَّدُ یا رَسُولَ اللهِ، اِنّی اَتَوَجَّهُ بِکَ اِلَی اللهِ رَبِّکَ وَرَبِّی لِیُنْجِحَ بِکَ طَلِبَتی، ای محمّد ای رسول خدا براستی من به تو رو آورده ام برای رفتن به درگاه خدا پروردگار تا بلکه بوسیله تو حاجت روا گردم...شب سیزدهم صادق (ع) فرمود: «خداوند به این امت سه ماه ارزشمند عطا کرد که به امت های قبل نداده بود و آن ماه ها، رجب، شعبان و ماه رمضان است و سه شب نیز به این امت عنایت کرد که به امت های پیشین نداده بود و آن سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه است و همچنین سه سوره (بافضیلت و پرمحتوا) به این امت عطا کرد که به امّت های سابق نداده بود و آن سوره های «یس»، «مُلک» و «توحید» است، از این رو هر که میان این سه فضیلت جمع کند، میان بهترین عطاهای این امّت جمع کرده است».از (ع) سوال شد: «چگونه می توان میان آنها جمع کرد؟»فرمود: «در لیالی بیض (سه شب مزبور) در این سه ماه بخواند. به این نحو که «در شب سیزدهم، دو رکعت بگزارد و در هر رکعتی پس از سوره «حمد» این سه سوره (یس، ملک و توحید) را بخواند، و در شب چهاردهم، چهار رکعت بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعتی «حمد» و «یس» و «ملک» و «توحید» را بخواند و در شب پانزدهم، شش رکعت بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و همان سوره ها را در هر رکعت بخواند». (ع) در فضیلت این ها فرمود: «هر چنین کند فضیلت این سه ماه را به دست آورده و خداوند همه گناهانش را جز شرک می آمرزد».روز سیزدهم ماهروز سیزدهم ماه رجب مصادف با ولادت المؤمنین علی (ع) است و اولین روز از ایام البیض است. روزه گرفتن در این روز، و دو روز بعد، ثواب فراوانی دارد و هر که بخواهد عمل «امّ داوود» را بجا آورد باید این روز را روزه بگیرد.روز چهاردهم ماهروزه گرفتن در این روز پاداش فراوانی دارد. در روایتی از رسول خدا(ص) می خوانیم: «هر که روز چهاردهم ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند پاداشی به وی عنایت کند که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلبی خطور کرده باشد ...»شب نیمه ماهاین شب، شب ارزشمندی است که چند عمل در آن وارد شده است.اوّل: غسل.دوم: احیای آن شب به عبادت که فضیلت بسیار دارد.سوم: زیارت حسین (ع) که زیارت آن حضرت در شب و روز نیمه رجب مورد تأکید قرار گرفته است.چهارم: شش رکعت بگزارد (هر دو رکعت با یک سلام) و در هر رکعتی «حمد» و «یس» و «ملک» و «توحید» را بخواند.پنجم: بجا آوردن ۳۰ رکعت ، که در هر رکعت یک مرتبه «حمد» و ۱۰ مرتبه سوره «توحید» را بخواند، در روایتی از رسول خدا (ص) پاداش فراوانی برای این ذکر شده است.ششم: ۱۲ رکعت (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت یک بار «حمد» و یک بار «سوره» را می خوانی و پس از پایان ها هر یک از سوره های «حمد»، «فلق»، «ناس»، «توحید» و «آیة الکرسی» و همچنین سوره «قدر» را چهار مرتبه می خوانی و پس از آن، چهار مرتبه می گویی: سُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ اِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَکْبَر، سپس می گویی: أللّهُ أللّهُ رَبِّی، لا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً، ما شاءَ اللهُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ.روز نیمه رجبروز مبارکی که در آن چند عمل وارد شده است:۱ غسل .۲ زیارت حسین (ع)؛ در روایتی از محمد بن نصر نقل شده است که از رضا (ع) سوال : «در چه ماهی زیارت حسین (ع) بهتر است؟» فرمود: «در نیمه رجب و نیمه شعبان».۳ بجا آوردن جناب سلمان (همان گونه که در اعمال روز اوّل ماه رجب گذشت).اعمال امّ داووداز مهم ترین اعمال روز نیمه رجب، عمل «امّ داوود» است که به گفته علاّمه مجلسی: «شیخ صدوق»، «شیخ طوسی» و «سیّد بن طاووس» (ره) به سندهای معتبر آن را نقل کرده اند. این عمل برای برآمدن حاجات و رفع اندوه و غم، حلّ مشکلات و دفع ظلم ستمگران بسیار مؤثر است. (و به گفته «علامه مجلسی»، در کتاب «زاد المعاد»، بارها تجربه شده است.)شب بیست و هفتم ماه رجب (شب مبعث)شب مبعث از مهمّ سال و بسیار ارزشمند است و اعمالی برای این شب نقل شده است:اوّل: غسل در این شب مستحب است.دوم: «شیخ طوسی» در کتاب «مصباح المتهجّد» روایتی را از جواد (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «در ماه رجب، شبی است که از تمام آنچه که خورشید بر آن می تابد بهتر است و آن شب، شب «بیست و هفتم» ماه رجب است که در صبح این شب، رسول خدا(ص) به رس مبعوث گردید و از شیعیان ما هر در آن شب عملی را انجام دهد، پاداش آن به اندازه عمل ۶۰ سال خواهد بود.»از آن حضرت سوال شد: چه عملی در آن شب بهتر است؟فرمود: پس از «عشا» وقتی که خو دی، پیش از نیمه شب، یا پس از نیمه آن از خواب برمی خیزی و ۱۲ رکعت می خوانی، در هر رکعتی، سوره «حمد» و یک سوره از سوره های کوچک مفصّل را می خوانی. آنگاه در هر دو رکعتی که سلام را دادی، می نشینی و هفت مرتبه سوره «حمد» و هفت مرتبه «معوّذتین» (سوره فلق و ناس) و سوره های «توحید» و «کافرون» و سوره «قدر» و «آیة الکرسی» را هر کدام هفت مرتبه می خوانی. آنگاه هر حاجتی که داری از خداوند طلب کن.سوم: ۱۲ رکعت است که نحوه آن در اعمال شب نیمه رجب، بیان شد.چهارم: زیارت حضرت مؤمنان علی (ع) در این شب، از افضل اعمال است. برای آن حضرت، در این شب سه زیارت نقل شده است.روز بیست و هفتم ماهبیست و هفتم رجب، روز مبعث است که روز بسیار شریف و با ارزشی است.در روایتی از صادق (ع) روز مبعث به عنوان شریف ترین اعیاد یاد شده است. در هر حال بزرگان برای این روز، اعمالی ذکر کرده اند:اوّل: غسل در این روز مستحب است.دوم: روزه. این روز در میان روزهای سال یکی از چهار روزی است که روزه گرفتن آن فضیلت بسیار دارد و پاداش فراوانی برای آن نقل شده است.در روایتی از صادق (ع) می خوانیم: «هر در روز بیست و هفتم رجب روزه بگیرد، خداوند برای او پاداش روزه ۷۰ سال را می نویسد».سوم: زیاد صلوات فرستادن.در روایتی از صادق (ع) نقل شده است که: «در این روز روزه می گیری و بر محمد و آلش زیاد صلوات می فرستی.»چهارم: زیارت رسول خدا و مؤمنان (علیهما السلام) است.پنجم: ۱۲ رکعت است.از «ریّان بن صلت» نقل شده است که هنگامی که محمّد تقی (ع) در بغداد بود، روز نیمه رجب و روز بیست و هفتم رجب را روزه می گرفت و همه ملازمان و یاران آن حضرت نیز روزه گرفتند. آنگاه به ما فرمودند، ۱۲ رکعت بجا آوریم (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت، «حمد» و «سوره ای» بخوانیم و هنگامی که ها به پایان رسید، هر یک از سوره های حمد، توحید و معوّذتین (فلق و ناس) را چهار مرتبه بخوانیم، آنگاه چهار مرتبه گفته شود: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَکْبَرُ، وَسُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ، وَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ؛ و چهار مرتبه: اَللهُ اَللهُ رَبِّی لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً و چهار مرتبه: لا اُشْرِکُ بِرَبّی اَحَداً.ششم: ۱۲ رکعت دیگر: «شیخ طوسی»، از حسین بن روح (رحمه الله) روایت کرده است که در این روز ۱۲ رکعت بجا می آوری و در هر رکعت حمد و هر سوره ای که خواستی می خوانی و پس از هر دو رکعت و سلام ، می خوانی: اَلْحَمْدُ للهِِ الَّذی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فی الْمُلْکِ، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَکَبِّرْهُ تَکْبیراً، یا عُدَّتی فی مُدَّتی یا وَلیّی فی نِعْمَتی، یا غِیاثی فی رَغْبَتی، یا نَجاحی فی حاجَتی یاحافِظی فی غَیْبَتی، یاکافِیَّ (کافِیَ) فی وَحْدَتی، یااُنْسی فی وَحْشَتی اَنْتَ السّاتِرُ عَوْرَتی فَلَکَ الْحَمْدُ، وَ اَنْتَ الْمُقیلُ عَثْرَتی فَلَکَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ الْمُنْعِشُ صَرْعَتی فَلَکَ الْحَمْدُ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاسْتُرْ عَوْرَتی، وَ آمِنْ رَوْعَتی، وَ اَقِلْنی عَثْرَتی، وَ اصْفَحْ عَنْ جُرْمی، وَتَجاوَزْ عَنْ سَیِّئاتی فی اَصْحابِ الْجَنَّةِ، وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذی کانُوا یُوعَدُونَ.وقتی که و دعا پایان یافت، هر یک از سوره های حمد، اخلاص، معوّذتین، کافرون، انّاانزلناه و آیة الکرسی را هفت مرتبه می خوانی. سپس هفت بار می گویی: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَکْبَرُ، وَسُبْحانَ اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ و آنگاه هفت مرتبه می گویی: اَللهُ اَللهُ رَبِّی لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً. پس از آن، هرچه از خدا می خواهی طلب نما.هفتم: دعایی است که وقتی موسی بن جعفر (ع) را در روز ۲۷ رجب سال ۱۷۹ هجری از مدینه به سوی بغداد حرکت دادند، آن را خواند: یا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ وَ َّجاوُزِ، وَضَمَّنَ نَفْسَهُ الْعَفْوَ وَ َّجاوُزَ، یا مَنْ عَفی وَتَجاوَزَ، اُعْفُ عَنّی وَتَجاوَزْ یا کَریمُ، اَللّهُمَّ وَقَدْ اَکْدَی الطَّلَبُ، وَاَعْیَتِ الْحیلَةُ وَالْمَذْهَبُ، وَدَرَسَتِ الاْمالُ، وَانْقَطَعَ الرَّجآءُ اِلاَّ مِنْکَ، وَحْدَکَ لا شَریکَ لَکَ ...روز آ ماهدر این روز، جناب سلمان را بجا می آوری. همچنین روزه نیز در این روز پاداش فراوان دارد، رضا (ع) فرمود: «هر روز آ ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند گناهانش را می آمرزد».اما در فضیلت این ماهماه رجب یکی از ماه های حرام است که آغاز و ادامه جنگ در آن با دشمنان حرام است (مگر جنگ دفاعی) و جنایات نیز در این ماه ها (ماه های حرام) دیه سنگین تری دارد.پیغمبر اکرم (ص) ماه رجب را «ماه أصَبّ» نامیده اند زیرا رحمت خدا در این ماه بر امت فرو می ریزد.از روایات متعددی که درباره روزه های ماه رجب حتی یک روز از آن وارد شده است، اهمیت فوق العاده این ماه و عبادت و خودسازی در آن کاملا روشن می شود که در اینجا به گوشه ای از آن اشاره می شود:۱- مرحوم «شیخ صدوق» به سند معتبر از صادق (ع) نقل می کند که یکی از یاران آن حضرت در اوا ماه رجب خدمتشان رسید. چون نظر مبارک (ع) به او افتاد، فرمودند: آیا در این ماه روزه گرفته ای؟ عرض کرد: نه. فرمودند: آن قدر ثواب از تو فوت شده است که اندازه آن را ی جز خدا نمی داند. این ماه، ماهی است که خداوند آن را بر سایر ماه ها برتری بخشیده و احترام آن را عظیم شمرده و برای روزه داشتن آن، پاداش های مهمی قرار داده است. آن مرد عرض کرد: آیا اگر در بقیه این ماه روزه بدارم، به بخشی از ثواب می رسم؟ (ع) فرمودند: آری. سپس ثواب های مهمی برای ی که فقط روز آ ماه یا دو روز آ ماه یا سه روز آ ماه را روزه بدارد، بیان فرمودند؛ مانند نجات از سکرات مرگ، عذاب قبر و لغزش بر صراط و شداید قیامت و نایل شدن به برائت و رهایی از آتش دوزخ.۲ - در حدیث دیگری آمده است: «رجب» نام نهری است در بهشت، از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر. هر یک روز از این ماه را روزه بدارد، از آن می نوشد.۳- در حدیث دیگری از رسول خدا (ص) می خوانیم که هر یک روز از این ماه را روزه بگیرد، خشنودی عظیم خدا را به دست آورده است، خشم الهی از او دور می شود و درهای جهنم به روی او بسته خواهد شد.۴- هر سه روز از این ماه را که پنج شنبه و و شنبه باشد روزه بگیرد، فضیلت بسیار دارد و همچنین در سایر ماه های حرام. در روایتی از رسول خدا (ص) آمده است: هرگاه ی نتواند در این ماه روزه بگیرد، هر روز ۱۰۰ مرتبه این تسبیحات را بخواند، تا ثواب روزه آن را دریابد: «سُبْحانَ اللهِ الْجَلیلِ، سُبْحانَ مَنْ لا یَنْبَغِی َّسْبیحُ اِلاَّ لَهُ، سُبْحانَ الاَْعَزِّ الاَْکْرَمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّةَ وَهُوَ لَهُ اَهْلٌ منزه است خدای بزرگ، منزه است آن که تنزیه و تسبیح جز برای او شایسته نیست، منزه است خدای برتر و کریم تر، منزه است آنکه لباس عزت در بر دارد و شایسته آن است.»از مجموع احادیث بالا و دیگر احادیث به خوبی روشن می شود که این ماه، ماه تهذیب نفوس و خودسازی و آغاز یک دوره جدید سیر و سلوک الی الله است که از ماه رجب آغاز و به ماه مبارک رمضان منتهی می شود. خوشا به حال آنان که قدر و منزلت این سه ماه را بدانند و از آن بهره کافی ببرند.

رسول اکرم (ص) فرموده اند: «رجب ماه بزرگ خداست و هیچ ماهی در حرمت و فضیلت به پایه آن نمی رسد و قتال با کافران در این ماه حرام است، آگاه باشید که رجب ماه پروردگار است و شعبان ماه من و ماه رمضان ماه امت من است و اگر ی در ماه رجب حتی یک روز روزه بدارد خدا را از خود خشنود ساخته و خشم الهی از او دور می گردد.»
هفتم (ع) فرموده اند: رجب نام نهری است در بهشت که از شیر، سفیدتر و از عسل، شیرین تر است؛ هر یک روز از آن را روزه بدارد خداوند از آن نهر به او بیاشامد.
به گزارش ایسنا، مشروح تقویم و اعمال ماه رجب بنا بر منابع دینی به شرح زیر است:روز اول: مطابق بعضی از روایات، روز ولادت محمد باقر (ع) در سال ۵۷ هجری.روز سوم: روز شهادت علی النقی (ع) در سال ۲۵۴ هجری.روز دهم: روز ولادت محمد تقی (ع) طبق بعضی از روایات.روز سیزدهم: روز ولادت مومنان علی بن طالب (ع) در داخل کعبه؛ ۱۲ سال قبل از بعثت رسول خدا (ص).روز پانزدهم: مطابق برخی از نقل ها، روز وفات حضرت زینب کبری (س) در سال ۶۳ هجری.روز هجدهم: روز وفات جناب ابراهیم، فرزند رسول خدا (ص).روز بیست و پنجم: روز شهادت موسی بن جعفر (ع) در سال ۱۸۳ هجری.روز بیست و ششم: مطابق روایتی، روز وفات حضرت ابوطالب (ع).روز بیست و هفتم: بعثت گرامی (ص).ماه رجب و ماه های شعبان و رمضان، از ماه های بسیار پرفضیلت هستند و از تعبیرات بعضی از روایات این گونه برمی آید که ماه رجب در میان این سه ماه، امتیاز خاصی دارد؛ تا آنجا که ماه رجب «ماه خدا» نامیده شده و ماه شعبان «ماه » و ماه مبارک رمضان «ماه امت».اعمال مشترک این ماهاین اعمال که مخصوص روز معینی نیست بلکه در تمام ماه انجام می شود، بسیار است؛ از جمله:در تمام ماه رجب، این دعا را بخواند: یا مَنْ یَمْلِکُ حَوآئِجَ السّآئِلینَ، ویَعْلَمُ ضَمیرَ الصّامِتینَ، لِکُلِّ مَسْئَلَة؛ ای که مالک حاجات خواستارانی و ای که نهاد خاموشان دانی برای هر خواسته ای، مِنْکَ سَمْعٌ حاضِرٌ وَجَوابٌ عَتیدٌ. اللّهُمَّ وَمَواعیدُکَ الصّادِقَةُ واَیادیکَ الفاضِلَةُ؛ از جانب تو گوشی شنوا و پاسخی آماده است خدایا به حق وعده های راستت و نعمت های بسیار، وَ رَحْمَتُکَ الواسِعَةُ فَاَسْئَلُکَ اَنْ تُصَلِّیَ عَلی مُحَمَّد وَآلِ محمد؛ و رحمت وسیعت از تو خواهم که درود فرستی بر محمّد و آل محمد، واَنْ تَقْضِیَ حَوائِجی لِلدُّنْیا وَالاْخِرَةِ، اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء قَدیرٌ؛ و حوایج دنیا و آ تم را برآوری که به راستی تو بر هر چیز توانایی.همچنین رسول خدا (ص) فرموده اند: هر در ماه رجب ۱۰۰ مرتبه بگوید «أَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذِی لا إلهَ إِلاّ هُوَ، وَحْدَهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ» و در پایان صدقه ای بدهد، خداوند کارش را به رحمت و مغفرت پایان دهد و هر ۴۰۰ مرتبه آن را بگوید فضیلت شهیدان را دارد.همچنین ایشان فرمودند: ی که در ماه رجب هزار مرتبه «لا اِلهَ اِلاَّ اللّه» بگوید، خداوند برای او حسنات فراوانی می نویسد.در روایتی آمده است: «هر در ماه رجب، در وقت صبح، ۷۰ مرتبه و شبانگاه نیز ۷۰ مرتبه بگوید اَسْتَغْفِرُ اللّهَ وَ أَتُوبُ اِلَیْهِ و پس از آن، دست ها را بلند کند و بگوید أَللّهُمَّ اغْفِرْ لی وَ تُبْ عَلَیَّ اگر در همان ماه رجب بمیرد، خداوند از او راضی خواهد بود...».در طول این ماه هزار مرتبه بگوید «اَسْتَغْفِرُ اللّهَ ذَاالْجَلالِ وَ الاْکْرامِ مِنْ جَمیعِ الذُّنُوبِ وَالاْثامِ» تا خداوند رحمان وی را بیامرزد.«سیّد بن طاووس» در «اقبال» فضیلت فراوانی برای خواندن سوره «قل هو الله احد» در ماه رجب نقل کرده است. از جمله از رسول خدا (ص) روایت کرده است که هر با نیت پاک در ماه رجب، ۱۰ هزار مرتبه سوره «قل هو الله احد» را بخواند، وارد عرصه قیامت شود در حالی که از گناه پاک باشد مانند روزی که از مادر متولد شده است و ۷۰ فرشته به استقبال او می آیند و به وی بشارت بهشت را می دهند.همچنین آن حضرت برای هزار بار خواندن سوره «قل هو الله احد» در این ماه و حتی ۱۰۰ بار نیز پاداش زیادی ذکر کرد.در روایتی از رسول خدا (ص) نقل شده است که آن حضرت فرمود: «هر یک روز از ماه رجب را روزه بدارد و چهار رکعت بگزارد (هر دو رکعت با یک سلام) و در رکعت اول ۱۰۰ مرتبه «آیة الکرسی» بخواند و در رکعت دوم ۲۰۰ مرتبه «قل هو الله احد»، پیش از مردن جای خود را در بهشت می بیند و یا دیگری جای او را ببیند (و برای او توصیف کند)».لیلة الرّغائباولین شب ماه رجب را «لیلة الرّغائب» گویند. رسول خدا (ص) در روایتی که فضیلت ماه رجب را بیان می کرد، فرمودند: «از اولین شب ماه رجب غافل نشوید که فرشتگان آن را «لیلة الرغائب» نامیدند.»آنگاه رسول خدا (ص) اعمالی را برای آن شب به این کیفیت بیان فرمود: «روز پنج شنبه اول ماه را روزه می گیری. چون شب فرا رسید، میان مغرب و عشا ۱۲ رکعت می گزاری (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت از آن، یک مرتبه سوره «حمد» و سه مرتبه «إنا انزلناه» و ۱۲ مرتبه «قل هو الله احد» را می خوانی. پس از اتمام ۷۰ مرتبه می گویی: أللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد النَّبِیِّ الاُْمِّیِّ وَ عَلی آلِهِ آنگاه به سجده می روی و ۷۰ بار می گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» سپس سر از سجده برمی داری و ۷۰ بار می گویی: «رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجاوَزْ عَمّا تَعْلَمُ، إِنَّکَ أنْتَ العَلِیُّ الاْعْظَمُ» بار دیگر نیز به سجده می روی و ۷۰ مرتبه می گویی: «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائِکَةِ وَ الرُّوحِ» آنگاه حاجت خود را می طلبی که ان شاءالله برآورده خواهد شد.رسول خدا(ص) در فضیلت این اعمال فرمود: « ی که چنین ی را بخواند، خداوند همه گناهانش را بیامرزد...»عمره رجبیهانجام «عمره»، در ماه رجب فضیلت فراوان دارد. طبق روایات اهل بیت (ع) «عمره» در ماه رجب فضیلتی هم ردیف حج (تمتع) دارد.در روایتی از صادق (ع) آمده است: «اَفْضَلُ الْعُمْرَةِ، عُمْرَةُ رَجَب؛ با فضیلت ترین عمره، عمره در ماه رجب است».شب اوّل ماهانجام اعمالی در این شب با ارزش، مورد سفارش است.اول: از رسول خدا (ص) نقل شده است که به هنگام رویت هلال ماه رجب، این دعا را می خواند: اَللّهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَیْنا بِالاَْمْنِ وَ الاْیمانِ، وَ السَّلامَةِ وَ الاِْسْلامِ، رَبّی وَ رَبُّکَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ؛ خدایا این ماه را بر ما نو کن به امنیت و ایمان و سلامت و دین پروردگار من و پروردگار تو (ای ماه) خدای عزوجل است.و همچنین از آن حضرت نقل شده است که وقتی هلال ماه رجب را می دید، می فرمودند: اَللّهُمَّ بارِکْ لَنا فی رَجَب وَ شَعْبانَ، وَ بَلِّغْنا شَهْرَ رَمَضانَ، وَ اَعِنّا عَلَی الصِّیامِ وَ الْقِیامِ، وَ حِفْظِ اللِّسانِ، وَ غَضِّ الْبَصَرِ، وَ لا تَجْعَلْ حَظَّنا مِنْهُ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ؛ خدایا برکت ده بر ما در ماه رجب و شعبان و ما را به ماه رمضان برسان و کمکمان ده برای گرفتن روزه و شب زنده داری و نگهداری زبان و پوشیدن چشم و بهره ما را از آن ماه تنها گرسنگی و تشنگی قرار مده.دوم: غسل مرحوم «سیّد بن طاووس» می گوید در کتب «عبادات» روایتی از رسول خدا (ص) یافتم که آن حضرت فرمود: «هر درک کند ماه رجب را و در اول، وسط و آ آن، غسل کند همانند روزی که از مادر متولد شده، از گناهان خارج گردد (و پاک شود).»سوم: زیارت حسین (ع) در این شب فضیلت بسیار دارد.چهارم: بعد از مغرب، ۲۰ رکعت بخواند (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت یک بار سوره «حمد» و یک بار سوره «توحید» بخواند. رسول خدا (ص) در پاداش این عمل فرمود: هر چنین کند، به خدا سوگند خودش، خانواده اش، و فرزندانش محفوظ بمانند و از عذاب قبر پناه داده شود... و در قیامت به سرعت از صراط بگذرد.پنجم: بعد از عشا، دو رکعت به جا آورد، در رکعت اول «حمد» و «الم نشرح» را یک مرتبه و سوره «قل هو الله احد» را سه مرتبه بخواند و در رکعت دوم، سوره های «حمد»، «اَلَم نشرح»، «قل هو الله احد» و «معوّذتین» (سوره های ناس و فلق) را یک بار بخواند و پس از سلام ۳۰ مرتبه بگوید: «لا اله الاّ الله» و ۳۰ مرتبه «صلوات» بفرستد.رسول خدا (ص) فرمود: ی که این عمل را انجام دهد، خداوند گناهانش را می آمرزد و از گناه پاک می شود.ششم: ۳۰ رکعت بخواند، (هر دو رکعت به یک سلام) در هر رکعت یک مرتبه «حمد» و یک مرتبه «قل یا ایّها الکافرون» و سه مرتبه «قل هو الله احد» را بخواند. در روایتی رسول خدا (ص) فرمود: هر مرد و زن مومنی چنین کند، خداوند تمام گناهان کوچک و بزرگ وی را می آمرزد و تا سال بعد، خداوند نامش را در فهرست « گزاران» می نویسد و از نفاق پاک می شود.هفتم: احیای شب اول ماه: «شیخ طوسی» در «مصباح المتهجّد» از صادق (ع) از جدش از مؤمنان علی (ع) نقل کرده است که آن حضرت دوست داشت که در چهار شب از سال، فارغ از هر چیز، به عبادت بپردازد شب اوّل ماه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید فطر و شب عید قربان.در حدیثی دیگر، از صادق (ع) نقل شده است که: «تا می توانی بر احیای عید فطر، عید قربان و... شب اول رجب مراقبت کن».هشتم: خواندن دعایی که از جواد (ع) نقل شده است که فرمود: مستحب است انسان، در شب اول رجب، با این کلمات، دعا کند: اَللّهُمَّ اِنّی اَسْئَلُکَ بِاَنَّکَ مَلیکٌ، وَاَنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْء مُقْتَدِرٌ، وَاَنَّکَ ما تَشآءُ مِنْ أَمْر یَکُونَ، خدایا از تو خواهم بواسطه آن که تو فرمانروایی و تو بر هر چیز توانایی و تو هر کاری را بخواهی می شود.اَللّهُمَّ اِنّی اَتَوَجَّهُ اِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّد نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ، خدایا من بسویت رو کنم بوسیله ت محمّد رحمت درود تو بر او و آلشیا مُحَمَّدُ یا رَسُولَ اللهِ، اِنّی اَتَوَجَّهُ بِکَ اِلَی اللهِ رَبِّکَ وَرَبِّی لِیُنْجِحَ بِکَ طَلِبَتی، ای محمّد ای رسول خدا براستی من به تو رو آورده ام برای رفتن به درگاه خدا پروردگار تا بلکه بوسیله تو حاجت روا گردم...شب سیزدهم صادق (ع) فرمود: «خداوند به این امت سه ماه ارزشمند عطا کرد که به امت های قبل نداده بود و آن ماه ها، رجب، شعبان و ماه رمضان است و سه شب نیز به این امت عنایت کرد که به امت های پیشین نداده بود و آن سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه است و همچنین سه سوره (بافضیلت و پرمحتوا) به این امت عطا کرد که به امّت های سابق نداده بود و آن سوره های «یس»، «مُلک» و «توحید» است، از این رو هر که میان این سه فضیلت جمع کند، میان بهترین عطاهای این امّت جمع کرده است».از (ع) سوال شد: «چگونه می توان میان آنها جمع کرد؟»فرمود: «در لیالی بیض (سه شب مزبور) در این سه ماه بخواند. به این نحو که «در شب سیزدهم، دو رکعت بگزارد و در هر رکعتی پس از سوره «حمد» این سه سوره (یس، ملک و توحید) را بخواند، و در شب چهاردهم، چهار رکعت بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعتی «حمد» و «یس» و «ملک» و «توحید» را بخواند و در شب پانزدهم، شش رکعت بگزارد (هر دو رکعت به یک سلام) و همان سوره ها را در هر رکعت بخواند». (ع) در فضیلت این ها فرمود: «هر چنین کند فضیلت این سه ماه را به دست آورده و خداوند همه گناهانش را جز شرک می آمرزد».روز سیزدهم ماهروز سیزدهم ماه رجب مصادف با ولادت المؤمنین علی (ع) است و اولین روز از ایام البیض است. روزه گرفتن در این روز، و دو روز بعد، ثواب فراوانی دارد و هر که بخواهد عمل «امّ داوود» را بجا آورد باید این روز را روزه بگیرد.روز چهاردهم ماهروزه گرفتن در این روز پاداش فراوانی دارد. در روایتی از رسول خدا(ص) می خوانیم: «هر که روز چهاردهم ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند پاداشی به وی عنایت کند که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلبی خطور کرده باشد ...»شب نیمه ماهاین شب، شب ارزشمندی است که چند عمل در آن وارد شده است.اوّل: غسل.دوم: احیای آن شب به عبادت که فضیلت بسیار دارد.سوم: زیارت حسین (ع) که زیارت آن حضرت در شب و روز نیمه رجب مورد تأکید قرار گرفته است.چهارم: شش رکعت بگزارد (هر دو رکعت با یک سلام) و در هر رکعتی «حمد» و «یس» و «ملک» و «توحید» را بخواند.پنجم: بجا آوردن ۳۰ رکعت ، که در هر رکعت یک مرتبه «حمد» و ۱۰ مرتبه سوره «توحید» را بخواند، در روایتی از رسول خدا (ص) پاداش فراوانی برای این ذکر شده است.ششم: ۱۲ رکعت (هر دو رکعت به یک سلام) و در هر رکعت یک بار «حمد» و یک بار «سوره» را می خوانی و پس از پایان ها هر یک از سوره های «حمد»، «فلق»، «ناس»، «توحید» و «آیة الکرسی» و همچنین سوره «قدر» را چهار مرتبه می خوانی و پس از آن، چهار مرتبه می گویی: سُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ وَ لاَ اِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَکْبَر، سپس می گویی: أللّهُ أللّهُ رَبِّی، لا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً، ما شاءَ اللهُ وَ لا حَوْلَ وَ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظیمِ.روز نیمه رجبروز مبارکی که در آن چند عمل وارد شده است:۱ غسل .۲ زیارت حسین (ع)؛ در روایتی از محمد بن نصر نقل شده است که از رضا (ع) سوال : «در چه ماهی زیارت حسین (ع) بهتر است؟» فرمود: «در نیمه رجب و نیمه شعبان».۳ بجا آوردن جناب سلمان (همان گونه که در اعمال روز اوّل ماه رجب گذشت).اعمال امّ داووداز مهم ترین اعمال روز نیمه رجب، عمل «امّ داوود» است که به گفته علاّمه مجلسی: «شیخ صدوق»، «شیخ طوسی» و «سیّد بن طاووس» (ره) به سندهای معتبر آن را نقل کرده اند. این عمل برای برآمدن حاجات و رفع اندوه و غم، حلّ مشکلات و دفع ظلم ستمگران بسیار مؤثر است. (و به گفته «علامه مجلسی»، در کتاب «زاد المعاد»، بارها تجربه شده است.)شب بیست و هفتم ماه رجب (شب مبعث)شب مبعث از مهمّ سال و بسیار ارزشمند است و اعمالی برای این شب نقل شده است:اوّل: غسل در این شب مستحب است.دوم: «شیخ طوسی» در کتاب «مصباح المتهجّد» روایتی را از جواد (ع) نقل کرده است که آن حضرت فرمود: «در ماه رجب، شبی است که از تمام آنچه که خورشید بر آن می تابد بهتر است و آن شب، شب «بیست و هفتم» ماه رجب است که در صبح این شب، رسول خدا(ص) به رس مبعوث گردید و از شیعیان ما هر در آن شب عملی را انجام دهد، پاداش آن به اندازه عمل ۶۰ سال خواهد بود.»از آن حضرت سوال شد: چه عملی در آن شب بهتر است؟فرمود: پس از «عشا» وقتی که خو دی، پیش از نیمه شب، یا پس از نیمه آن از خواب برمی خیزی و ۱۲ رکعت می خوانی، در هر رکعتی، سوره «حمد» و یک سوره از سوره های کوچک مفصّل را می خوانی. آنگاه در هر دو رکعتی که سلام را دادی، می نشینی و هفت مرتبه سوره «حمد» و هفت مرتبه «معوّذتین» (سوره فلق و ناس) و سوره های «توحید» و «کافرون» و سوره «قدر» و «آیة الکرسی» را هر کدام هفت مرتبه می خوانی. آنگاه هر حاجتی که داری از خداوند طلب کن.سوم: ۱۲ رکعت است که نحوه آن در اعمال شب نیمه رجب، بیان شد.چهارم: زیارت حضرت مؤمنان علی (ع) در این شب، از افضل اعمال است. برای آن حضرت، در این شب سه زیارت نقل شده است.روز بیست و هفتم ماهبیست و هفتم رجب، روز مبعث است که روز بسیار شریف و با ارزشی است.در روایتی از صادق (ع) روز مبعث به عنوان شریف ترین اعیاد یاد شده است. در هر حال بزرگان برای این روز، اعمالی ذکر کرده اند:اوّل: غسل در این روز مستحب است.دوم: روزه. این روز در میان روزهای سال یکی از چهار روزی است که روزه گرفتن آن فضیلت بسیار دارد و پاداش فراوانی برای آن نقل شده است.در روایتی از صادق (ع) می خوانیم: «هر در روز بیست و هفتم رجب روزه بگیرد، خداوند برای او پاداش روزه ۷۰ سال را می نویسد».سوم: زیاد صلوات فرستادن.در روایتی از صادق (ع) نقل شده است که: «در این روز روزه می گیری و بر محمد و آلش زیاد صلوات می فرستی.»چهارم: زیارت رسول خدا و مؤمنان (علیهما السلام) است.پنجم: ۱۲ رکعت است.از «ریّان بن صلت» نقل شده است که هنگامی که محمّد تقی (ع) در بغداد بود، روز نیمه رجب و روز بیست و هفتم رجب را روزه می گرفت و همه ملازمان و یاران آن حضرت نیز روزه گرفتند. آنگاه به ما فرمودند، ۱۲ رکعت بجا آوریم (هر دو رکعت به یک سلام) که در هر رکعت، «حمد» و «سوره ای» بخوانیم و هنگامی که ها به پایان رسید، هر یک از سوره های حمد، توحید و معوّذتین (فلق و ناس) را چهار مرتبه بخوانیم، آنگاه چهار مرتبه گفته شود: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَکْبَرُ، وَسُبْحانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّهِ، وَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ؛ و چهار مرتبه: اَللهُ اَللهُ رَبِّی لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً و چهار مرتبه: لا اُشْرِکُ بِرَبّی اَحَداً.ششم: ۱۲ رکعت دیگر: «شیخ طوسی»، از حسین بن روح (رحمه الله) روایت کرده است که در این روز ۱۲ رکعت بجا می آوری و در هر رکعت حمد و هر سوره ای که خواستی می خوانی و پس از هر دو رکعت و سلام ، می خوانی: اَلْحَمْدُ للهِِ الَّذی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَریکٌ فی الْمُلْکِ، وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَکَبِّرْهُ تَکْبیراً، یا عُدَّتی فی مُدَّتی یا وَلیّی فی نِعْمَتی، یا غِیاثی فی رَغْبَتی، یا نَجاحی فی حاجَتی یاحافِظی فی غَیْبَتی، یاکافِیَّ (کافِیَ) فی وَحْدَتی، یااُنْسی فی وَحْشَتی اَنْتَ السّاتِرُ عَوْرَتی فَلَکَ الْحَمْدُ، وَ اَنْتَ الْمُقیلُ عَثْرَتی فَلَکَ الْحَمْدُ وَاَنْتَ الْمُنْعِشُ صَرْعَتی فَلَکَ الْحَمْدُ، صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد، وَاسْتُرْ عَوْرَتی، وَ آمِنْ رَوْعَتی، وَ اَقِلْنی عَثْرَتی، وَ اصْفَحْ عَنْ جُرْمی، وَتَجاوَزْ عَنْ سَیِّئاتی فی اَصْحابِ الْجَنَّةِ، وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذی کانُوا یُوعَدُونَ.وقتی که و دعا پایان یافت، هر یک از سوره های حمد، اخلاص، معوّذتین، کافرون، انّاانزلناه و آیة الکرسی را هفت مرتبه می خوانی. سپس هفت بار می گویی: لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَکْبَرُ، وَسُبْحانَ اللهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ و آنگاه هفت مرتبه می گویی: اَللهُ اَللهُ رَبِّی لا اُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً. پس از آن، هرچه از خدا می خواهی طلب نما.هفتم: دعایی است که وقتی موسی بن جعفر (ع) را در روز ۲۷ رجب سال ۱۷۹ هجری از مدینه به سوی بغداد حرکت دادند، آن را خواند: یا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ وَ َّجاوُزِ، وَضَمَّنَ نَفْسَهُ الْعَفْوَ وَ َّجاوُزَ، یا مَنْ عَفی وَتَجاوَزَ، اُعْفُ عَنّی وَتَجاوَزْ یا کَریمُ، اَللّهُمَّ وَقَدْ اَکْدَی الطَّلَبُ، وَاَعْیَتِ الْحیلَةُ وَالْمَذْهَبُ، وَدَرَسَتِ الاْمالُ، وَانْقَطَعَ الرَّجآءُ اِلاَّ مِنْکَ، وَحْدَکَ لا شَریکَ لَکَ ...روز آ ماهدر این روز، جناب سلمان را بجا می آوری. همچنین روزه نیز در این روز پاداش فراوان دارد، رضا (ع) فرمود: «هر روز آ ماه رجب را روزه بگیرد، خداوند گناهانش را می آمرزد».اما در فضیلت این ماهماه رجب یکی از ماه های حرام است که آغاز و ادامه جنگ در آن با دشمنان حرام است (مگر جنگ دفاعی) و جنایات نیز در این ماه ها (ماه های حرام) دیه سنگین تری دارد.پیغمبر اکرم (ص) ماه رجب را «ماه أصَبّ» نامیده اند زیرا رحمت خدا در این ماه بر امت فرو می ریزد.از روایات متعددی که درباره روزه های ماه رجب حتی یک روز از آن وارد شده است، اهمیت فوق العاده این ماه و عبادت و خودسازی در آن کاملا روشن می شود که در اینجا به گوشه ای از آن اشاره می شود:۱- مرحوم «شیخ صدوق» به سند معتبر از صادق (ع) نقل می کند که یکی از یاران آن حضرت در اوا ماه رجب خدمتشان رسید. چون نظر مبارک (ع) به او افتاد، فرمودند: آیا در این ماه روزه گرفته ای؟ عرض کرد: نه. فرمودند: آن قدر ثواب از تو فوت شده است که اندازه آن را ی جز خدا نمی داند. این ماه، ماهی است که خداوند آن را بر سایر ماه ها برتری بخشیده و احترام آن را عظیم شمرده و برای روزه داشتن آن، پاداش های مهمی قرار داده است. آن مرد عرض کرد: آیا اگر در بقیه این ماه روزه بدارم، به بخشی از ثواب می رسم؟ (ع) فرمودند: آری. سپس ثواب های مهمی برای ی که فقط روز آ ماه یا دو روز آ ماه یا سه روز آ ماه را روزه بدارد، بیان فرمودند؛ مانند نجات از سکرات مرگ، عذاب قبر و لغزش بر صراط و شداید قیامت و نایل شدن به برائت و رهایی از آتش دوزخ.۲ - در حدیث دیگری آمده است: «رجب» نام نهری است در بهشت، از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر. هر یک روز از این ماه را روزه بدارد، از آن می نوشد.۳- در حدیث دیگری از رسول خدا (ص) می خوانیم که هر یک روز از این ماه را روزه بگیرد، خشنودی عظیم خدا را به دست آورده است، خشم الهی از او دور می شود و درهای جهنم به روی او بسته خواهد شد.۴- هر سه روز از این ماه را که پنج شنبه و و شنبه باشد روزه بگیرد، فضیلت بسیار دارد و همچنین در سایر ماه های حرام. در روایتی از رسول خدا (ص) آمده است: هرگاه ی نتواند در این ماه روزه بگیرد، هر روز ۱۰۰ مرتبه این تسبیحات را بخواند، تا ثواب روزه آن را دریابد: «سُبْحانَ اللهِ الْجَلیلِ، سُبْحانَ مَنْ لا یَنْبَغِی َّسْبیحُ اِلاَّ لَهُ، سُبْحانَ الاَْعَزِّ الاَْکْرَمِ، سُبْحانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّةَ وَهُوَ لَهُ اَهْلٌ منزه است خدای بزرگ، منزه است آن که تنزیه و تسبیح جز برای او شایسته نیست، منزه است خدای برتر و کریم تر، منزه است آنکه لباس عزت در بر دارد و شایسته آن است.»از مجموع احادیث بالا و دیگر احادیث به خوبی روشن می شود که این ماه، ماه تهذیب نفوس و خودسازی و آغاز یک دوره جدید سیر و سلوک الی الله است که از ماه رجب آغاز و به ماه مبارک رمضان منتهی می شود. خوشا به حال آنان که قدر و منزلت این سه ماه را بدانند و از آن بهره کافی ببرند.انتهای پیام
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تاریخ نبردهای هوایی در سرتاسر جهان همواره با شگفتی های بسیاری همراه بوده ولی گاهی این شگفتی ها توام با تاریخ سازی می شود و رخداد ١٣ تیرماه ١٣٦٥ از آن جمله است. شاید بتوان گفت در این روز به نوعی شاهد عجیب ترین شکار در جریان جنگ هشت ساله ایران باشیم؛ شکاری که شاید بتوان به راحتی آن را در میان عجیب ترین پیروزی های هوایی در تاریخ رزم های هوایی قلمداد کرد.چرا شکاری عجیب ؟جهت درک موضوعی که در پایان ذکر خواهد شد باید گفت که جنگنده میگ ٢٥ فا بت (خفاش روباهی ) ساخت شوروی یک هواپیمای رهگیر و شناسایی با توانایی پرواز در ارتفاع بسیار بالا (هشتاد هزار پا) و با سرعتی سه برابر صوت است که از مانور پذیری پایینی برخوردار بوده اما به لطف همان دو مقوله ذکر شده بارها و بارها حریم هوایی کشورمان را پیش از انقلاب ش ت تا آنکه برای مقابله با آن جنگنده اف ١٤ تامکت و موشک های فینی از ایالات متحده یداری و به این اقدامات شوروی پایان داده شد. فا بت در ابتدا قبل از شروع جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسراییل در مصر مستقر شدند و آسمان فلسطین ی بارها شاهد پرواز این خفاش بلند پرواز بود. فانتوم های اسراییلی هر چه تلاش د نتوانستند از پس این مهاجم پر سرعت و بلند پرواز بربیایند. روایتی دسته اول از شکار خفاش عراقی توسط خلبان ایرانی پس از ۳۰ سال +ع یکی از خلبانان میگ ۲۵ عراقی در کنار هواپیمای خود و معلم اهل شوروی سابق روایتی دسته اول از شکار خفاش عراقی توسط خلبان ایرانی پس از ۳۰ سال +ع سرنوشت نهایی میگ های ۲۵ عراقیفا بت در خدمت سوری ها در برابر اف ۱۵ های اسراییلی آنچنان خوش شانس نبود و در نبرد سال ۱۹۸۲ چند فروند از آنها در برابر جنگنده های جدید اسراییلی ساقط شدند. در جریان عملیات طوفان صحرا و حتی تا قبل از عراق نیز فا بت های بعثی همچنان پرنده ای مشکل ساز برای یی ها در نزدیک منطقه پرواز ممنوع بودند و در نهایت با دفن شدن زیر شن های سوزان سرزمین عراق، پرونده آنها برای همیشه در سرزمین علی بابا بسته شد. روایتی دسته اول از شکار خفاش عراقی توسط خلبان ایرانی پس از ۳۰ سال +ع جنگنده f-۵e نهاجا ملقب به ببردر طی جنگ نیز عراق با بهره گیری از این هواپیما علاوه بر یت های ذاتی مثل شناسایی و دفاع هوایی اقدام به بمباران کور ا جهت افزایش فشار روانی جامعه می کرد که به گواه اسناد از گردان پروازی کوچک این هواپیما در اختیار عراق ، ٤ فروند از آنها به ترتیب ٢ فروند توسط تامکت ، یک فروند توسط تایگر و یک فروند توسط سایت پ ند موشکی اچ کیو ٢ طی جنگ تحمیلی سرنگون شد که هر مورد با توجه به ماهیت خاص فا بت و دشواری های بسیار در هدف گیری آن یک پیروزی بزرگ محسوب می شد.خفاش عراقی در چنگال ببر ایرانیدر خصوص تصاویری که در ادامه توسط مشرق (با کمک مجله صنایع هوایی) منتشر می شود باید گفت که در تاریخ ۱۳ تیرماه ١٣٦٥ دو فروند جنگنده اف ٥ تایگر که جهت مقابله با حمله هوایی به منطقه شمال غرب کشور از پایگاه دوم شکاری تبریز اقدام به پرواز سریع (اسکرامبل) تحت هدایت رادار منطقه کرده بودند، حوالی دریاچه ارومیه با رهگیری هدف متوجه حضور میگ ٢٥ عراقی شده که به دلایل نامعلوم در ارتفاعی پایین تر در پرواز بود. روایتی دسته اول از شکار خفاش عراقی توسط خلبان ایرانی پس از ۳۰ سال +ع سرتیپ خلبان محمد رضا زارع نژاد - شکارچی فا بت عراقیخلبان تاریخ ساز هواپیمای (درگیر شونده) "محمدرضا زارع نژاد" و خلبان هواپیمای پوشش دهنده "مجید شعبانی" بودند که بلافاصله پس از به هدف، زارع نژاد اقدام به آماده سازی جنگنده جهت شلیک موشک های هدایت حرارتی سایدوایندر می کند که هیچ یک از دو موشک به دلیل ایراد فنی رها نمی شود. وی به عنوان آ ین اقدام، سایت هدف گیری مسلسل جنگنده خود را بر روی فا بت عراقی تنظیم و علیرغم تلاش هواپیمای دشمن جهت فرار، ٤٠٠ گلوله به آن شلیک می کند که موجب آتش گرفتن موتور و نهایت سقوط هواپیما در خاک عراق می شود. روایتی دسته اول از شکار خفاش عراقی توسط خلبان ایرانی پس از ۳۰ سال +ع روایتی دسته اول از شکار خفاش عراقی توسط خلبان ایرانی پس از ۳۰ سال +ع روایتی دسته اول از شکار خفاش عراقی توسط خلبان ایرانی پس از ۳۰ سال +ع تصاویر دوربین توپ جنگنده اف ۵ ایرانی در زمان شلیک و اصابت به فا بت عراقیتصاویری که در بالا مشاهده می کنید مربوط به گان کمرا (دوربین توپ جنگنده) اف ۵ ایرانی به خلبانی زارع نژاد است که برای اولین بار توسط مشرق در فضای مجازی منتشر می شود. درباره مکانیزم عملکرد سامانه گان کمرا باید گفت زمانی که خلبان جنگنده مسلسل یا توپ خود را فعال می کند دوربینی که در هواپیما نصب شده، فعال شده و اقدام به ثبت تصاویر مورد نظر می کند.این درگیری شاید ساده به نظر برسد اما از آنجا قابل توجه است که جنگنده اف ٥ تایگر یک هواپیمای کوچک با سقف پرواز نهایی ٥٥ هزار پا و سرعت ١.٧ صوت محسوب می شود و تنها به مسلسل و دو تیر موشک های هدایت حرارتی جهت دفاع هوایی مجهز می باشد. در حقیقت تا به امروز پرنده هایی که موفق به شکار این پرنده بلند پرواز روسی شده اند اف ۱۴ ، اف ۱۵ و اف ۱۶ هستند و اف ۵ که به نوعی می توان آن را یک جنگنده نسل سوم ارزان قیمت برای دفاع هوایی نقطه ای نام برد، به هیچ عنوان برای این گونه از رزم توسعه نیافته است اما خلبانان ایرانی تاریخ ساز شده و توانست این مهم را به انجام برساند. منبع: مشرقانتهای پیام/
گروه: ساعت: 17:36منتشر شده در مورخ: 1396/12/19شناسه خبر: 1327710سفیران زیمبابوه و ویتنام در پایان مدت یت خود در کشورمان با حضور در وزارت خارجه با محمد جواد ظریف خداحافظی د. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ادامه روسای جدید دفاتر unido و unodc معرفینامه ی خود را تقدیم خارجه د و سفیر جدید لبنان در تهران با تقدیم رونوشت استوارنامه ی خود با محمد جواد ظریف دیدار کرد.محمد جواد ظریف پیش از آغاز دیدارهایش در وزارت امور خارجه محمد جواد ظریف پیش از آغاز دیدارهایش در وزارت امور خارجهمحمد جواد ظریف پیش از آغاز دیدارهایش در وزارت امور خارجه محمد جواد ظریف پیش از آغاز دیدارهایش در وزارت امور خارجهمحمد جواد ظریف پیش از آغاز دیدارهایش در وزارت امور خارجه محمد جواد ظریف پیش از آغاز دیدارهایش در وزارت امور خارجهدرحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجه درحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجهملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریفملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریفملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریفملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریفملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر زیمبابوه با محمد جواد ظریفدرحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجه درحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجهدرحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجه درحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجهدرحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجه درحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجهملاقات خداحافظی سفیر ویتنام با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر ویتنام با محمد جواد ظریفملاقات خداحافظی سفیر ویتنام با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر ویتنام با محمد جواد ظریفملاقات خداحافظی سفیر ویتنام با محمد جواد ظریف ملاقات خداحافظی سفیر ویتنام با محمد جواد ظریفتقدیم معرفینامه رییس جدید دفتر unido در تهران تقدیم معرفینامه رییس جدید دفتر unido در تهرانتقدیم معرفینامه رییس جدید دفتر unido در تهران تقدیم معرفینامه رییس جدید دفتر unido در تهراندرحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجه درحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجهدرحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجه درحاشیه ی دیدارهای محمدجواد ظریف در وزارت خارجهتقدیم معرفینامه رییس جدید دفتر unodc در تهران تقدیم معرفینامه رییس جدید دفتر unodc در تهراندیدار رییس جدید دفتر unodc در تهران با محمدجواد ظریف دیدار رییس جدید دفتر unodc در تهران با محمدجواد ظریفتقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید لبنان در ایران تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید لبنان در ایرانتقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید لبنان در ایران تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید لبنان در ایراندیدار سفیر جدید لبنان در ایران با محمدجواد ظریف دیدار سفیر جدید لبنان در ایران با محمدجواد ظریفhttp://dana.ir/1327710اخبار مرتبط
رحمتی به تنهایی رکورددار شدشماره خبر : 138360 تا قبل از دیدارهای روز سوم لیگ قهرمانان آسیا مهدی رحمتی به همراه تسترون دروازه بان لوکوموتیو ازب تان و چنگ ژنگ دروازه بان گوانگژو چین هر سه با ثبت شانزده کلین شیت بهترین دروازه بان های تاریخ این جام بودند رحمتی به تنهایی رکورددار شدتا قبل از دیدارهای روز سوم لیگ قهرمانان آسیا مهدی رحمتی به همراه تسترون دروازه بان لوکوموتیو ازب تان و چنگ ژنگ دروازه بان گوانگژو چین هر سه با ثبت شانزده کلین شیت بهترین دروازه بان های تاریخ این جام بودند که از این حیث رکوردار بودند. در پایان دیدارهای این سه تیم گ...
سرویس فردا؛ دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله نوشت: به تازگی در فضای مجازی بخش هایی از جلسه رای گیری مجلس خبرگان در تاریخ 14 داد 1368 منتشر شده است. ممکن است این سوال هایی در ذهن شما به وجود آورده باشد؛ در متن زیر تلاش می کنیم، با روایتی کامل از وقایع مربوط به انتخاب آیت الله به عنوان انقلاب، به این سوالات پاسخ دهیم.شرایط سخت....
پس از رحلت (ره) در 14 داد 1368، مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب انقلاب را بر عهده داشت، بلافاصله تشکیل جلسه داد تا این وظیفه بسیار سخت و مهم را به انجام رساند. کشور در اوضاع دشواری بود؛ هر لحظه ممکن بود، مرزها با تهدید جدیدی مواجه شود (خصوصا آنکه خبرهایی شایع شده بود که نیروهای صدام پس از رحلت در حال پیش روی به سمت مرزها هستند) و یا دشمن برای کشور نقشه ای جدید تدارک ببیند تا از شرایط روزهای بدون بزرگوار سوء استفاده کنند. آیت الله چند روز بعد از فوت ، این نگرانی ها را این گونه روایت کرده اند: « دشمنان ما فرض کرده بودند که جامعه [بعد از فوت ] از هم گسسته شود و میان مردم حیرت به وجود آید و در بین مسؤولان اختلاف کلمه بروز کند و انقلاب از حمایت مردمی و حصار دفاع عمومی محروم شود. آنها به این فرض امید بسته، و برای آن لحظه سرمایه گذاری کرده بودند.»روایتی از انتخاب آیت الله به عنوان انقلابقانون اساسی در مورد انتخاب چه می گفت؟
طبق اصل صد و هفتم قانون اساسی کشور که در سال 58 با رای مردم اجرایی شد، در این شرایط باید خبرگان ملت، فردی واجد صلاحیت مرجعیت را که دارای بینش و توانمندی در اداره کشور باشد به ی برمی گزیدند و در صورتی که فردی را شایسته این مقام نمی یافتند، در قانون این امکان وجود داشت که خبرگان گروهی از مراجع واجد صلاحیت (3 تا 5 نفر) را به عنوان شورای ی انتخاب کنند تا با هم اداره کشور را به عهده بگیرند. لازم است گفته شود که دانستن تفاوت اجتهاد و مرجعیت برای فهم تمام این مطلب ضروری است. مجتهد ی است که توانایی استنباط و فهم احکام دین از منابع فقهی را دارد و می تواند حکم دین را در موارد مختلف تشخیص دهد؛ اما مرجع تقلید ی است که نظریات فقهی خود را در کت که معمولا توضیح المسائل نامیده میش ود منتشر کرده باشد و در یک کلام علاوه بر اجتهاد، مقلدانی داشته باشد که از او تقلید می کنند و وجوهات شرعی خود را در اختیار او قرار می دهند.باید یک مرجع تقلید واجد صلاحیت ی به عنوان بعدی انقلاب با رای نمایندگان مجلس خبرگان انتخاب می شدروایتی از انتخاب آیت الله به عنوان انقلابچرا شورای ی انتخاب نشد؟مجلس خبرگان ی در اولین تصمیم گیری خود باید بین دو گزینه ی یک فرد دارای صلاحیت و یا شورای ی انتخاب می کرد. آیت الله در این رای گیری، از موافقان ی شورایی بودند ولی اکثریت اعضای خبرگان با قاطعیت با ی شورایی مخالفت د؛ سه بار تعداد مخالفان ی شورایی شمرده شد و هر سه بار اکثریت خبرگان مخالف ی شورایی بودند. قانونا و شرعاً تنها راه ممکن، انتخاب یک فرد به عنوان بود.اکثریت اعضاء خبرگان با قاطعیت با ی شورایی مخالفت دچرا از میان مراجع تقلید آن زمان، انتخاب نشد؟با اینکه لیست های مختلفی از ح های مختلف ی شورایی نوشته شده بود ولی وقتی این گزینه در خبرگان رای نیاورد، تنها راه، رای گیری برای ی افرادی بود که گمان می رفت صلاحیت این منصب را داشته باشند. قانوناً انتخاب به دو سوم آرای نمایندگان خبرگان نیاز دارد. گزینه های مختلفی در مجلس خبرگان مطرح شد ولی اکثر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند، هیچکدام از آن بزرگواران را هر چند که مرجع تقلید بودند، دارای صلاحیت ی نمی دانستند؛ حتی در مجلس خبرگان برای ی یکی از مراجع بزرگوار آن زمان، یعنی آیت الله گلپایگانی رای گیری شد ولی ایشان تنها 14 رای موافق داشتند 61 رای مخالف داشتند. طبق قانون وقتی ی شورایی رای نیاورده و باید فردی به عنوان انتخاب شود، باید قانوناً آن فرد علاوه بر مرجعیت، صلاحیت ی هم داشته باشند اما طبق نظر خبرگان هیچکدام از مراجع زنده زمان صلاحیت ی را نداشتند.... کار، گره خورده بود... قانون اساسی موجود برای انتخاب بعدی کافی نیست و شیدن چاره ای برای این وضعیت بیشتر از هر نهادی، بر عهده مجتهدان منتخب مردم در مجلس خبرگان بود.اکثر اعضای مجلس خبرگان که همگی مجتهد هستند، هیچکدام از مراجع تقلید آن زمان را دارای صلاحیت ی ندانستندماجرای بازنگری در قانون اساسی چه بود؟در همین زمان نظر خبرگان به نامه ای که تقریبا چهل روز پیش از این نوشته بودند جلب می شود تا شاید نظر و تیزبینی شان بتواند بار دیگر مسائل پیش روی انقلاب را حل کند. مسئله این بار این بود که قانون اساسی نمی توانست راهگشا باشد؛ چون فقط دو راه (شورای ی یا انتخاب از میان مراجع تقلید) در قانون پیش بینی شده بود که هیچکدام در مجلس خبرگان رای نیاورد. راحل حدودا چهل روز قبل از ارتحالشان، این واقعه را به نحوی پیش بینی کرده و برای آن چاره شیده بود. در 4 اردیبهشت 68، گروهی بیست نفره را برای اصلاح و بازنگری قانون اساسی تعیین د. مجلس هم طبق فرمان 5 نفر را به این گروه بیست نفره اضافه کرد. ، ریاست این مجمع را بر عهده آیت الله گذاشته بودند و به این گروه فقط دو ماه فرصت داده بودند تا بخشی هایی از قانون اساسی را اصلاح کرده و قانون اساسی جدید را برای تایید به رای مردم بگذارند؛ در این حکم، اهمیت این کار را این گونه متذکر شدند: «رفع نقایص آن (قانون اساسی) یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه ی و انقل ماست و چه بسا تاخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود از مدتها قبل در فکر حل آن بوده ام.» مجمع بازنگری و اصلاح قانون اساسی، از همان زمان برای بررسی مواردی که در فرمان به اصلاح نیاز داشت جلسه تشکیل داد تا پس از اصلاح، قانون اساسی جدید به رای مردم گذاشته شود. حدودا چهل روز قبل از فوتشان، این واقعه را به نحوی پیش بینی کرده بودند و برای آن چاره شیدند باید مرجع تقلید هم باشد یا اجتهاد کافی است؟پس از آنکه کارشناسان مواردی از ناکارآمدی یا گره هایی اجرایی و مدیریتی در اولین قانون اساسی را پس از یک دهه تجربه عملی حکومت داری تشخیص دادند، آیت الله مشکینی به نامه ای می نویسد و نظر را درباره اصلاح قانون اساسی جویا می شود؛ تصمیم گیری را درباره همه موارد به اعضاء گروه بازنگری می سپارند و فقط نظرشان را در مورد یک نکته خاص بیان می کنند تا در ادامه راه انقلاب مشکلی باقی نماند؛ مسئله شرط مرجعیت برای ی نظام. پاسخی که 35 روز بعد، گره قانون اساسی را بعد از رحلت باز می کند. پاسخ تاریخی به آیت الله مشکینی درباره کافی بودن شرط اجتهاد برای ی و لازم نبودن مرجعیت را با هم بخوانیم:حضرت حجت ال والمسلمین جناب آقای حاج شیخ علی مشکینی - دامت افاضاته
پس از عرض سلام، خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخ ی نمی کنم. فقط در مورد ی، ما که نمی توانیم نظام ی مان را بدون س رست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت ی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای ی حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین د تا ی را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل قانون اساسی من این را می گفتم، ولی دوستان در شرط «مرجعیت» پافشاری د، من هم قبول . من در آن هنگام می دانستم که این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست. توفیق آقایان را از درگاه خداوند متعال خواستارموالسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
روح الله ال ال
68/2/9 روایتی از انتخاب آیت الله به عنوان انقلابمن از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط «مرجعیت» لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می کندماجرای رفراندوم و تعیین موقت ی چه بود؟آیت الله امینی متن نامه خطاب به آیت الله مشکینی را از تریبون مجلس خبرگان قرائت می کند، کار آسان می شود. یکی از شروط قانون اساسی سال 58 طبق نظر ، از شروط انتخاب ی برداشته می شود. حالا می توان از میان مجتهدین حاضر، فردی را به عنوان انتخاب کرد و دیگر لازم نیست که او علاوه بر اجتهاد، مرجع تقلید هم باشد. خبرگان تصمیم مهمی می گیرند. تصویب نظر و حذف شرط مرجعیت برای ی نیازمند آن است که این اصلاح در متن قانون اساسی جدید اعمال شود و قانون اساسی مجددا به رفراندوم یا همه پرسی گذاشته شود تا مردم هم قانون اساسی را تایید کنند. ولی خبرگان نمی توانستند تا چند ماه دیگر و تا زمان رای مردم به قانون اساسی جدید کشور را در این وضعیت بحرانی بدون بگذارند؛ بحرانی که از یک طرف به پیشروی نیروهای صدام به سمت مرزهای ایران، و از طرف دیگر به دلشوره و نگرانی مردم از وضعیت انقلاب بعد از فوت و نقشه های احتمالی دشمنان برای آسیب به کشور مربوط می شد. با توجه به همه این نکات، خبرگان تصمیم می گیرند از میان مجتهدین، فردی را موقتا به عنوان انتخاب کنند و پس از رای گیری درباره قانون اساسی، مجددا رای گیری دیگری برای نهایی شدن انتخاب برگزار کنند. روایتی از انتخاب آیت الله به عنوان انقلابخبرگان تصمیم گرفتند از میان مجتهدین موجود، موقتا برای دفع خطرات فردی را انتخاب کنند و بعد از آنکه قانون اساسی به رای مردم گذاشته شد، دوباره برای انتخاب نهایی تصمیم بگیرندچرا آیت الله با انتخاب خودشان مخالفت د؟حال، اعضای خبرگان باید تا روز رای گیری قانون اساسی جدید، مجتهدی را به صورت موقت به عنوان انتخاب می د؛ با توجه به نظر اکثریت اعضا و شناختی که اغلب حاضران از توانایی های آیت الله در دو دوره ریاست جمهوری و سوابق مدیریتی دیگر داشتند، ایشان را به عنوان گزینه موقت ی مطرح د. از طرف دیگر اجتهاد آیت الله هم به جهت عضویت در مجلس خبرگان و هم به جهت تایید اساتید حوزه های علمیه آن زمان و برخی از مراجع عصر حاضر که در آن زمان عضو مجلس خبرگان بودند، امری مشخص بود. علاوه بر این صلاحیت های شخصی، نقل خاطره برخی اعضا از اشاره مکرر به صلاحیت آقای برای ی در جلسات خصوصی نیز، در این انتخاب بی تاثیر نبود. البته چند نفر با انتخاب آیت الله مخالف بودند و برخی از آنها پای تریبون رفتند تا با انتخاب ایشان مخالفت کنند؛ یکی از آن مخالفان از همه سرسخت تر بود و در جلسه به شدت با انتخاب آیت الله مخالف کرد و آن فرد ی نبود جز خود آیت الله . ایشان با انتخاب خودشان مخالفت د. مخالفتی که هم نشانه ای بر بزرگواری و تواضع آیت الله بود و هم حاکی از اینکه ایشان تمام تلاش خود را د تا این وظیفه بسیار دشوار که سختی های زیادی در آن است، بر عهده فرد دیگری گذاشته شود اما در نهایت با رای قاطع مجتهدان مجلس خبرگان، پذیرش این مسئولیت برای ایشان تکلیف و وظیفه شرعی شد. آقا چند روز بعد با حفظ این تواضع کم نظیر در این باره می فرمایند: «روز شنبه، قبل از تشکیل مجلس خبرگان، با تضرع و توجه و ماس، به خدای متعال عرض : پروردگارا ! تو که مدبر و مقدر امور هستی، چون ممکن است به عنوان عضوی از مجموعه ی شورای ی، این مسؤولیت متوجه من شود، خواهش میکنم اگر این کار ممکن است اندکی برای دین و آ ت من زیان داشته باشد، طوری ترتیب کار را بده که چنین وضعیتی پیش نیاید. واقعاً از ته دل میخواستم که این مسؤولیت متوجه من نشود.... در مجلس خبرگان بحث هایی پیش آمد و حرفهایی زده شد که نهایتاً به این انتخاب منتهی شد. در همان مجلس، کوشش و تلاش و استدلال و بحث ، تا این کار انجام نگیرد؛ ولی انجام گرفت و این مرحله گذشت. من همین الان خودم را یک طلبه ی معمولی و بدون برجستگی و امتیازی خاص میدانم...اما حالا که این بار را روی دوش من گذاشتند، با قوّت خواهم گرفت؛ آن چنان که خدای متعال به انش توصیه فرمود: «خذها بقوّة» [اعراف: 145]» روایتی از انتخاب آیت الله به عنوان انقلابدر همان مجلس، کوشش و تلاش و استدلال و بحث ، تا این کار انجام نگیرد؛ ولی انجام گرفت و این مرحله گذشتآقا چقدر رای آوردند؟رای گیری برای انتخاب موقت آیت الله به عنوان انجام شد. نتیجه رای گیری بسیار جالب توجه است. از 74 نفر حاضر در مجلس خبرگان، 60 مجتهد با اجتهاد و واجد صلاحیت ی بودن ایشان موافقت د و این یعنی بیش از 80 درصد مجتهدان منتخب مردم ایشان را به عنوان موقت انقلاب تا رأی گیری برای قانون اساسی انتخاب د.بیش از 80 درصد مجتهدان منتخب مردم ایشان را به عنوان موقت انقلاب تا رای گیری برای قانون اساسی انتخاب دبعد از گذشتن دوره موقت و برگزاری رفراندوم، دوباره رای گیری شد؟بله؛ از روز 14 داد 68 تا روز همه پرسی قانون اساسی که در آن شرط مرجعیت برای ی حذف شده بود و اجتهاد و عد و سایر صلاحیت ها برای انتخاب ی کافی بود، آیت الله با بیش از 80 درصد درصد رای خبرگان، موقتاً انقلاب ی بودند. قانون اساسی جدید در 6 مرداد ماه 1368 با رأی مثبت 97 درصد افراد رای دهنده به تصویب رسید. پس از برگزاری رفراندوم قانون اساسی و رأی مثبت مردم به آن، خبرگان قانون اساسی جلسه ای دیگر برای انتخاب ی تشکیل دادند و در این جلسه برای انتخاب آیت الله مجددا رای گیری شد که در این رأی گیری، آیت الله با اکثریت مطلق آراء، به عنوان انقلاب ی برگزیده شدند و این مسئولیت خطیر بر عهده ایشان گذاشته شد. روایتی از انتخاب آیت الله به عنوان انقلابآیت الله با آراء مثبت ِ بیشتری نسبت به رای گیری 14 داد، به عنوان برگزیده شدندپاورقی: تمامی نقل قول های مستقیم از آیت الله مربوط به سخنرانی ایشان در تاریخ 12 تیرماه 1368 است.