دیوار حسرت دیوار بزرگ جهان که به دست یک دیوانه ساخته شد تصاویر

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، بعدازظهر یکشنبه در کنار گ ار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد. دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از ی شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که ش در فلوریدای را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.
تصاویر این کنگره در زیر آمده است:
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر ع : میرامین سبحانی- سید روح الله احمدی منبع:راک نیوز انتهای پیام
خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مونا محمدقاسمی: «سد اسکندر»، «مار سرخ» یا «دیوار گرگان»؛ این ها نام دومین دیوار دفاعی دنیا بعد از دیوار چین ازنظر طول است. گرچه بخش زیادی از این سازه ۲۰۰ کیلومتری که در شمال استان گلستان قرار گرفته و شرق استان را به غرب آن متصل کرده زیرخاک پنهان است، اما همچنان بقایای این اثر تاریخی نمایانگر هنر ایرانیان باستان است.به گفته پژوهشگران، دیوار تاریخی یا دیوار دفاعی گرگان، در دوره ساسانیان یا به روایت برخی در دوره اشکانیان ساخته شده است. در منابع تاریخی این اثر به نام های دیگر مانند «سد پیروز»، «سد اسکندر»، «سد انوشیروان»، «قزل آلان» و مار سرخ (به دلیل رنگ آجرهای آن) هم شناخته می شود.دیوار تاریخی گرگان از شرق دریای خزر شروع شده و پس از عبور از ضلع شمالی «گرگان رود» و دشت های وسیع شهرستان های بندر ترکمن، آق قلا، گنبدکاووس و کلاله به کوه های «پیشکمر» در شرق استان گلستان ختم می شود.همچنین این دیوار پس از عبور از روستاهای «چترکروک»، «سیاقلیق»، «عزیزآبادپایین»، «قره یسر»، «ص ه های گرگز»، «گرگاندوز»، «زاوپایین» و دره ای به همین نام به ص ه های «بیلی کوه» و محدوده پارک ملی گلستان می رسد.این دیوار تاریخی با طول ۲۰۰ کیلومتر بعد از دیوار چین دومین دیوار بلند آسیا لقب گرفته و با توجه به اهمیت این دیوار در تابستان سال ۱۳۷۸ با شماره «۲۳۴۵» به ثبت رسیده است.مطالعات باستان شناسی که در دریای خزر انجام شده نشان می دهد بخشی از دیوار در زیرآب واقع شده و بخشی دیگر آن در منطقه بیابانی و کوهستانی قرارگرفته است. بر اساس همین مطالعات حتی تا ارتفاعات کوه های «پیشکمر» کلاله رگه هایی از دیوار دیده شده است.مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/mp4در کنار این دیوار تاریخی مناطق صنعتی، مس ی و کشاورزی قرارگرفته که هرکدام از آن ها به نوعی باعث آسیب رساندن به این دیوار تاریخی می شود و این دیوار به طور دائم در معرض ت یب عوامل انسانی و طبیعی قرار دارد.در سفر ریاست سابق سازمان میراث فرهنگی به گلستان، وقتی آیت الله نورمفیدی خواستار تسریع در روند احیای این دیوار می شود، سلطانی فر از وجود آن اظهار بی اطلاعی می کنداین اثر تاریخی که در دنیا بی نظیر است اکنون در حالی به کانون توجه فعالان گردشگری تبدیل شده که سال های طولانی مهجور مانده است. بی توجهی به این اثر حدود دو هزار ساله آنجا تشدید می شود که در سفر ریاست سابق سازمان میراث فرهنگی به گلستان، وقتی آیت الله نورمفیدی خواستار تسریع در روند احیای این دیوار می شود، سلطانی فر از وجود آن اظهار بی اطلاعی می کند.احیای دیوار دفاعی گرگان به عنوان یک اثر تاریخی بین المللی بارها در محافل مختلف به خصوص خطبه های مورد تأکید قرار گرفته است. به گفته گرگان در شرایطی که کشاورزی گلستان پاسخگوی نیاز اقتصادی استان نیست، با کمک گردشگری می توان تحول ایجاد کرد و این اثر، یعنی دیوار تاریخی گرگان یکی از ظرفیت هایی است که نه تنها برای استان بلکه در سطح ملی مؤثر خواهد بود.به عنوان نمونه مشابه این اثر می توان دیوار چین را مثال زد. دیوار چین با برنامه ریزی مدیران این کشور به یکی از قطب های مهم درآمدزایی تبدیل شده و سالانه میلیون ها نفر برای بازدید از آن به چین سفر می کنند.با نگاه به دیوار چین و نحوه درآمدزایی از این دیوار بزرگ می توان به این نکته پی برد که هزینه برای احیای شاخص ترین اثر تاریخی استان یا حتی کشور، سرمایه گذاری عظیم برای درآمدزایی است. بااین حال همچنان شاهدیم، جز تلی از خاک چیزی برای نمایش دیوار تاریخی گرگان وجود ندارد.حداقل یک کیلومتر از دیوار گرگان احیاء شود گرگان در جلسه با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان که چندی پیش برگزار شد، به اهمیت دیوار تاریخی گرگان به عنوان یکی از آثار مهم گلستان و کشور اشاره و تأکید کرد که اگر این دیوار احیاء شود در گردشگری کشور و گلستان بسیار مؤثر خواهد بود، حتی اگر امکانش باشد باید یک کیلومتر از آن را احیاء کرد تا گردشگران بیایند و ببینند زیرا جاذبه گردشگری خاص خود را دارد.علی رغم همه تأکیدها مشکلات فراوانی پیش روی احیاء و ثبت جهانی دومین دیوار طولانی دنیا در گلستان قرار دارد.گلستان پیش ازاین تجربه ثبت اثر در میراث جهانی را داشته است و در سال ۹۱ برج گنبد به عنوان بلندترین برج آجری جهان در یونسکو ثبت شد؛ اتفاقی که بسیاری پس ازآن انتظار داشتند شاهد تغییرات چشمگیر در حوزه گردشگری باشند، ولی این اتفاق رخ نداد.لذا کارشناسان می گویند با وضعیت مدیریت موجود و زیرساخت های فعلی، ثبت جهانی دیوار گرگان هم تأثیری در گردشگری ما نخواهد داشت.گلستان نیازمند طرح جامع گردشگری استبه سراغ مهدی سقایی، کارشناس گردشگری رفتیم تا از ظرفیت هایی که ثبت جهانی و احیای این دیوار تاریخی می تواند در استان گلستان ایجاد کند مطلع شویم.سقایی ب ان اینکه دیوار تاریخی به لحاظ گردشگری به تنهایی قابلیت عرضه ندارد، اظهار کرد: برفرض اگر دیوار دفاعی گرگان مانند دیوار چین ساخته شده هم بود بازهم قابلیت عرضه نداشت چراکه برای جذب گردشگر تنها نیاز به جاذبه گردشگری نداریم و عوامل زیادی در این زمینه دخیل هستند.وی ادامه داد: وجود دیوار تاریخی گرگان و نامش شاید جذب کننده باشد اما برای اینکه این اثر تاریخی از جذ ت کافی برخوردار باشد نیازمند چند عنصر مختلف هستیم.سقایی با اشاره به عناصر لازم برای جذب گردشگر در دیوار تاریخی گرگان گفت: زیرساخت ها در محل این دیوار باید به گونه ای فراهم شود که دسترسی به آن آسان باشد و علاوه بر دسترسی آسان باید خدمات لازم برای جذب گردشگر در این دیوار ارائه شود، به عنوان مثال در شعاع مشخصی از دیوار خدمات مهمان نوازی مانند اقامت، پذیرایی، تجارت و ... ارائه شود.این کارشناس گردشگری گفت: عنصر دیگر این است که نهادها و سازمان هایی در کنار هم فعالیت و تلاش کنند دیوار تاریخی گرگان به عنوان جاذبه و محصول گردشگری قابلیت عرضه پیدا کند.سقایی ادامه داد: اگر این چند عنصر را باهم ترکیب کنیم و در کنار جاذبه خود دیوار قرار دهیم دیوار دفاعی گرگان می تواند قابلیت جذب گردشگر را به لحاظ فنی دارا باشد.تنها بخشی از دیوار بازسازی شدوی اظهار کرد: ما باید بدانیم و درک کنیم که دیوار گرگان هنوز به عنوان یک مسیر مشخص شده و به عنوان یک اثر تاریخی دارای جاذبه نیست چراکه تنها بخش هایی از دیوار بازسازی شده است.ما باید به دیوار گرگان عینیت دهیم چراکه نمی توانیم گردشگر را به محل دیوار تاریخی ببریم و بگوییم در این مسیر زمانی دیوار گرگان وجود داشته استسقایی ب ان اینکه مهم ترین گام در جذب گردشگر ایجاد عینیت است، تصریح کرد: ما باید به دیوار گرگان عینیت دهیم چراکه نمی توانیم گردشگر را به محل دیوار تاریخی ببریم و بگوییم در این مسیر زمانی دیوار گرگان وجود داشته است بلکه باید کاری کنیم این دیوار برای گردشگر قابل لمس باشد.وی با بیان اینکه این عینیت دادن باید توسط کارشناسان میراث فرهنگی بررسی شود، اظهار کرد: ثبت جهانی یک اثر گام بسیار مهمی برای ایجاد جذ ت در یک اثر میراث فرهنگی است اما ما برج قابوس را ثبت جهانی کرده ایم و باید از خود بپرسیم آیا از زمانی که ثبت جهانی شده است توانسته ایم به اندازه ای که باید از گردشگر خارجی بهره مند شویم یا نه که متأسفانه پاسخش خیر است.وی تصریح کرد: پس ثبت جهانی به تنهایی در جذب گردشگر تأثیری ندارد بلکه برنامه ریزی مبتنی بر آن است که می تواند سبب جذب گردشگر شود.این کارشناس گردشگری با بیان اینکه اهمیت دیوار گرگان بر هیچ پوشیده نیست، گفت: ما در وهله نخست باید یک کلیات از برنامه گردشگری استان تعریف و در این کلیات دیوار دفاعی را به عنوان یک جاذبه مناسب مطرح کنیم و تا زمانی که کلیات گردشگری استان شکل نگیرد نمی توانیم تک تک جاذبه های استان را معرفی کنیم. وم به روزرسانی برنامه احیای دیوار دفاعی گرگانهمان طور که تأکید شد، دیوار گرگان نه تنها شناخته شده نیست، بلکه به دلیل دفن شدن در زمین شرایط بازدید گردشگران را هم ندارد. بااین حال به همت میراث فرهنگی گلستان فعالیت هایی در راستای احیاء و اکتشاف بخش های مختلف دیوار گرگان انجام شده است.«حمید عمرانی» مدیر پروژه دیوار تاریخی گرگان است. البته این پروژه پیش از این مدیرانی همچون «جبرئیل نوکنده» را هم تجربه کرده است. لذا به سراغ عمرانی رفتیم تا در رابطه با برنامه های انجام شده برای احیای دیوار تاریخی گرگان گفتگو کنیم.وی اظهار کرد: طی سال های ۸۳ و ۸۴ یک برنامه با چشم انداز ۲۰ ساله برای دیوار گرگان آماده شده است که نیازمند مطالعات بیشتر و تغییر بوده و باید به روزرسانی شود.وی افزود: احیای دیوار کرگان بخشی از روند کاری ماست اما در حال حاضر طرح و برنامه ای برای آن نداریم.عمرانی گفت: اگر قرار باشد اتفاقی در زمینه این دیوار رخ دهد باید ابتدا کاوش گسترده ای بر روی آن انجام شود، به عنوان مثال این دیوار ۳۶ قلعه داشته که باید حفاری آن ها انجام شود و بعد از کاوش و تحقیقات لازم برای احیای دیوار برنامه ریزی کنیم. وی با بیان اینکه روند ثبت جهانی این اثر در تهران و دفتر پایگاه میراث جهانی در حال پیگیری است، اظهار کرد: اطلاعات اولیه و فهرستی از کارهایی که تا این زمان بر روی دیوار انجام شده است را به دفتر ثبت جهانی در تهران ارسال کرده ایم.عمرانی اظهار کرد: در حال حاضر تأمین منابع مالی بزرگ ترین چالش پیش روی ماست چراکه حفاری گسترده نیازمند منابع مالی و زمان بیشتری است و ما منتظریم تأمین اعتبار انجام شود تا این کار را آغاز کنیم.امتداد دیوار تاریخی گرگان در گرجستان هم دیده شده استوی گفت: دیوار تاریخی گرگان کل پهنه استان گلستان و بخشی از استان های هم جوار را در برمی گیرد و بررسی ها نشان می دهد این پهنه گسترده باید به سمت دیوار قفقاز در آذربایجان و در کشورهایی همچون گرجستان و... کشیده شود.دیوار تاریخی گرگان دارای ۳۶ قلعه نظامی بوده است و تا زمانی که این قلعه ها حفاری، معرفی و اولویت بندی نشود، نمی توانیم به راحتی برای احیای آن طرح دهیموی ادامه داد: هیئت باستان شناسی که در گلستان کار می کرد در گرجستان هم به کاوش و بررسی مشغول بود و مشخص شد قلعه های موجود در کشورهای ارمنستان، گرجستان و حتی قلعه ورامین در تهران زنجیره ای از پروژه ساسانیان در نواحی شمالی ایران بوده و حالا باید با حفاری و اکتشاف این زنجیره به هم متصل شوند.عمرانی با بیان اینکه در بحث دیوار تاریخی گرگان هنوز به شرایط ایده آل و مطلوب که تمام حوزه های آن را در برگیرد، نرسیده ایم، اظهار کرد: دیوار تاریخی گرگان دارای ۳۶ قلعه نظامی بوده است و تا زمانی که این قلعه ها حفاری، معرفی و اولویت بندی نشود ما نمی توانیم به راحتی برای احیای آن طرح دهیم.وی گفت: زمانی که اکتشافات کامل شود نوشتن طرح آن برای احیا مدت زمان کمی لازم دارد چراکه بخش اعظم مسیر طی شده و مسیر را می شناسیم و فقط باید روی کاغذ چیده شود که کار سختی نیست.مدیر پروژه دیوار تاریخی گرگان اظهار کرد: برای احیای دیوار تاریخی گرگان نیازمند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت هستیم تا به شکل مرحله به مرحله جلو رفته و در این مراحل حریم دیوار گرگان را مصوب و طرح مدیریت و چشم انداز دیوار گرگان را کامل کنیم.عمرانی بزرگ ترین چالش پیش روی دیوار تاریخی گرگان را بحث تأمین اعتبار عنوان کرد و گفت: با استفاده از تجهیزات ژئوفیزیک می توان روند حفاری ها را تسریع کرد اما بحث مالی ما را در این زمینه به چالش می کشاند.وی در رابطه با برنامه های اجرا شده در مسیر معرفی این دیوار به عنوان جاذبه گردشگری اظهار کرد: اکثر مردم گرگان اسم این دیوار تاریخی را شنیده اند و زمانی که برای بازدید می آیند و زمین صافی را می بینند که چندین آجر در آن وجود دارد تعجب می کنند. تصوری که مردم از دیوار گرگان دارند تصوری شبیه به دیوار چین بوده است اما از دید دوستداران میراث فرهنگی همان تکه آجرها هم مهم است اما از دید عامه مردم چیز بی ارزشی است.عمرانی گفت: دیوار چون وجود خارجی ندارد و بخش اعظم آن زیرخاک دفن شده روند جذب گردشگر را سخت کرده است، اما ما تلاش کرده ایم از طریق رسانه ها و تهیه برنامه های مستند و مصاحبه ها این دیوار و اهمیت آن را به مردم معرفی کنیم و در همین راستا تاکنون چندین مستند دو زبانه تهیه شده است.وی افزود: تعدادی از شبکه های خارجی تمایل داشتند برای تهیه مستند اقدام کنند اما با توجه به شرایطی که داشتیم اجازه چنین کاری ندادیم.عمرانی اظهار کرد: قرار بر این شده تا با تعدادی از کارگردانان خوب کشور مذاکراتی انجام و سناریوی خوبی در رابطه با دیوار گرگان نوشته شود تا با تهیه این ها و پخش آن در شبکه های داخلی و خارجی روی فرآیند ثبت جهانی آن تأثیر بگذاریم.وی ب ان اینکه حرکت و برنامه هایمان در رابطه با دیوار تاریخی گرگان کند است، ابراز امیدواری کرد که گام به گام به اه تعیین شده دست پیدا کنیم و علاوه بر بحث گردشگری در بحث اشتغال زایی و ب درامد مردم منطقه هم تأثیرگذار باشیم.احیای دیوار تاریخی گرگان اولویت پروژه های عمرانی گلستان استمدیرکل میراث فرهنگی گلستان در رابطه با اقدامات انجام شده پیرامون ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان اظهار کرد: این اثر جزو ۴۰ اثری قرارگرفته بود که برای ثبت جهانی شدن به یونسکو ارسال شود اما در جلسه ای که اخیراً با طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی و استاندار وقت گلستان داشتیم، مطرح شد که دیوار گرگان جزو ۱۰ اولویت اصلی کشور برای ثبت جهانی در نظر گرفته شده و به زودی مدارک آن ارسال می شود.ابراهیم کریمی با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده برای دیوار تاریخی گرگان گفت: برنامه های ما در رابطه با دیوار تاریخی گرگان شامل دو بخش است که یک بخش ثبت جهانی دیوار و بخش دیگر مربوط به احیا و بهره برداری بخشی از دیوار است.وی تصریح کرد: اراده اصلی استان بر این است که بتوانیم بخشی از دیوار را در گلستان احیا کنیم و به همین دلیل در سال جاری جزو اولویت های نخست استان در بحث پروژه های عمرانی قرارگرفته است.کریمی گفت: در جلسه اقتصاد مقاومتی استان و جلسات مختلفی که در این رابطه بحث شده است خوشبختانه این اولویت بندی به تصویب رسیده و همچنین پنج میلیارد تومان هم از اعتبارات استانی و ملی برای آن پیش بینی شده است که امیدواریم این اعتبار تأمین شود تا هم درزمینهٔ ثبت جهانی و هم احیا و بهره برداری به نتیجه برسیم.بنابراین گزارش «سد اسکندر» تشنه اعتبارات تی برای احیاء است. سازه ای که بیش از هزار و ۵۰۰ سال پیش ساخته شد تا کشور را نجات دهد اما امروز زیر خاک پنهان است و اختصاص قطره چکانی اعتبار هم نمی تواند یاری رسان آن باشد. بااین حال مردم گلستان و دوست داران میراث فرهنگی و تاریخ کشور امید دارند با احیاء و ثبت جهانی آن در یونسکو هم تمدن ایرانی به جهانیان معرفی شود و هم کمکی باشد برای توسعه اقتصاد بیمار گلستان.
دیوار های سنگی ایرلند، معماری عجیب نین محلی این کشور است که جاذبه گردشگری متفاوت و دیدنی نیز به شمار می رود که همواره مورد توجه خاص جهانگردان قرار دارد که هزاران مایل در سرتاسر ایرلند امتداد یافته است. این دیوارها بدون ملات روی هم قرار گرفتند تا مرز زمین ها را از هم مشخص کنند و این امکان را به ایرلندی ها بدهد تا بتوانند تکنیک بی نظیرشان برای کشاورزی در این زمین های سخت و ص ه ای را اجرا کنند. در ادامه با میهن پست همراه باشید.دیوار های سنگی ایرلند جاذبه ای ساخته شده توسط انسان است که با حرکت از غرب به شرق بخش های روستایی ایرلند تعجب بسیاری از گردشگرانی را که اولین بار به ایرلند سفر می کنند، برمی انگیزد، دیوارهای پر پیچ و خم سنگی است که زمین های کشاورزی را از هم جدا کرده و در همه جهات گسترده شده و تا جایی که چشم کار می کند امتداد یافته است. این دیوار های سنگی برای ایرلندی ها عجیب و غیر معمولی نیست، ولی گردشگران سؤالات زیادی در مورد آن ها می پرسند.دیوار های سنگی ایرلند اگر چه ایرلند چشم انداز سبزی دارد، ولی فقط کافی است کمی زیر این لایه سبز و شاداب را حفر کنید تا به یک لایه ضخیم و سخت سنگ آ آبی برسید. این لایه معروف سنگ آ آبی در همه جای ایرلند پیدا می شود و در زیر نیمی از جزیره نهفته است.ایرلند جزیره ای ص ه ای است که حدود ۳۷۰ میلیون سال پیش با سنگ آ ذغال دار ترکیب شده و شکل گرفته است. در آن زمان ایرلند بخشی از یک دریای کم عمق بوده و بین دو توده زمین نزدیک خط استوا قرار داشته. جا به جایی قاره ها بخشی از بستر دریا را بالا برد تا جایی که از سطح دریا بالاتر رفت و بعدا زمین ایرلند نام گرفت، صد ها میلیون سال بعد گل بستر دریا سفت شد و سنگ آ آبی دقیقا زیر آن قرار گرفت. این ص ه ها که از زمین است اج می شوند به رایج ترین ماده برای ساخت ساختمان در ایرلند تبدیل شده است. از مقبره های عصر حجر در بارن (burren) گرفته تا قلعه های عصر آهنی در اینشمور (inishmore) تا قصر ها و صومعه های قرون وسطا این سنگ ها در همه جا حضور دارند، به ویژه در دیوار های سنگی که به صورت در تمام کشور امتداد یافته است.سنگ این دیوار ها معمولا از خود این زمین ها جمع آوری می شود، در این زمین ها سنگ ها باید از زمین خارج شوند تا بتوان در آن کشاورزی کرد و از آنجایی که حمل این سنگ ها به خارج از زمین کار دشواری است، کشاورزان از این مصالح برای بنای دیوار های کوتاه سنگی استفاده و با این کار مرز زمین های خود را هم مشخص می کنند.این دیوارها چیزی جز تخته سنگ های روی هم انباشته شده نیستند که بدون هیچ ملاتی رو هم قرار گرفته اند. دیوار ها معمولا بسیار کوتاه هستند و خیلی هم پایدار نیستند که باعث می شود همیشه برای حفظ و نگه داری آن ها تلاش کرد. ناپایداری این دیوار ها تبدیل به نکته مثبت آن ها شده و مانع خوبی جلوی دام هایی هستند که در این منطقه پرورش می یابند. حیواناتی که در این منطقه زندگی می کنند بر اساس تجربه متوجه شده اند که این دیوار ها به راحتی فرو می ریزند و خود را از آن ها دور نگه می دارند.در این میان یکی از زیباترین مکان هایی که می توان یک شبکه گسترده از این دیوار های سنگی را دید جزایر آران است. جزایر آران مجموع سه جزیره است که در دهانه خلیج گال وی (galway) در ساحل غربی ایرلند قرار دارند. بزرگ ترین جزیره، جزیره اینشمور (inishmore) است که به نام آرانمور (aranmore) هم شناخته شده است. دومین جزیره بزرگ اینشمان (inishmaan) است و کوچک ترین جزیره در شرقی ترین قسمت اینشیر (inisheer) نام دارد. هنگامی که مجموعه ای از ص ه های لم یزرع در لبه اقیانوس اطلس ظاهر شدند، هزاران سال نان آن کار د تا در مکانی که قبل ازان هیچ چیزی وجود نداشت، حیات را جاری کنند و با ایجاد یک روش بی نظیر کشاورزی خاک ناشی از ترک ص ه ها را با خزه های موجود ترکیب و کودی بسیار عالی برای کشاورزی ایجاد د که گیاهان را در ص ه های سخت و خشن رشد می دهد. امروزه جزایر آران به طور غیرقابل باوری سبز هستند و روی آن ها دیوار های کوتاه سنگی قرار دارند که زمین های کشاورزی را از هم جدا، دام ها را از هم تفکیک و از جابه جایی لایه نازک خاک توسط باد جلوگیری می کنند.با هم در میهن پست تصاویری از دیوار های سنگی ایرلند را تماشا می کنیم.دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
divar sangi دیوار سنگی ایرلند (۱۲)
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلند
دیوار سنگی ایرلندمنبع خانه ع
تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶سال ۱۳۹۶ در حالی به پایان خود نزدیک می‎شود که در آن فراز و فرودهای بسیار همراه با تلخی‎ها و شیرینی‎ها رو به پایان است. از مشارکت با شکوه مردم ایران در انتخابات، راهی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی تا ز له تلخ کرمانشاه و دیگرا حوادث و اتفاقات، همه در کنار یکدیگر رویدادهای ، تحولات اجتماعی، ورزشی و فرهنگی ایران را در سال۱۳۹۶ رقم زدند.ع : آرشیو فارس1396/12/27 - 23:11 دریافت کل گزارش تصویریhttp://fna.ir/a4j3pqپوستر تصاویر منتخب عکاسان خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶مراسم تحلیف ریاست جمهوری ۹۶ ی در ساعات اولیه آغاز رای گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی شهر رای خود را به صندوق رای می اندازند تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶محمدباقر قالیباف پس از انصراف از ک داتوری خود در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شرکت در همایش حامیان حجت ال سیدابراهیم رئیسی در مصلی تهران دستان وی را به نشانه ی اعلام حمایت بالا برد  هواداران حجت ال ک دای ریاست جمهوری دوازدهم در اطراف تالار تئاتر شهر محمود رئیس جمهور اسبق ایران حمید بقایی را در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم همراهی می کند سفر انتخاباتی حجت ال سید ابراهیم رئیسی به استان کردستان نخستین جلسه هیئت ت دوازدهم عصر امروز یکشنبه بیست و نهم مردادماه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. جمعی از وزرای ت پس از پایان جلسه با حجت ال ع یادگاری انداختندع یادگاری حاشیه ساز برخی از نمایندگان مجلس شورای ی با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه مراسم تحلیف حجت ال به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور کشورحجت ال والمسلمین محمد معرفت نمونه ای از ده ها فعال در عرصه تبلیغ و زندگی اجتماعی است. او قبل از تحصیل دروس حوزوی وارد شده است. ای که در کنار شغل ی ساختمان به مشاوره و پاسخگویی در مراکز مشاوره مشغول استپیکر شهید م ع حرم محسن حججی که مردادماه در حمله تروریست های تکفیری به منطقه تنف در مرز عراق و به اسارت آنها در آمد و دو روز بعد به شهادت رسید، شامگاه دوشنبه سوم مهرماه در میان استقبال مردم، مسئولان، فرماندهان و خانواده ایشان وارد تهران شدکاروان ورزشی ایران با پرچمداری 'مه لقا جام بزرگ' بانوی تیرانداز کشورمان در آیین افتتاحیه چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای ی در ورزشگاه المپیک باکو رژه رفتندقهرمانی تیم تنیس روی میز در بازی های کشورهای ی2017/باکوحجت ال سیدحسن و ی در مراسم ارتحال (ره) تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶حمله تروریستی به ساختمان مجلس شورای ی در ۱۷ داد ۹۶ که در نتیجهٔ آن ۲۲ نفر کشته و ۵۲ نفر زخمی شدند. این حملات حدود ساعت ۱۰:۳۰ با حمله به ساختمان مجلس آغاز شد. نیروهای امنیتی سعی در کمک رسانی به عماد، کودک بیماری که بعدا معروف شد را دارند.تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶پس از بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش سنگین برف، صبح دوشنبه هشتم بهمن با کاهش نسبی بارش ها و برف روبی از باند پروازهای این فرودگاه به طور کامل انجام شدتصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶
تصاویر بسکتبال, تصاویر ورزشی oakland, ca – june 12: david west #3 of the golden state warriors shoots the ball during the game against the cleveland cavaliers in game five of the 2017 nba finals on june 12, 2017 at oracle arena in oakland, california. note to user: user expressly acknowledges and agrees that, by ing and or using this p og h, user is consenting to the terms and conditions of getty images license agreement. mandatory copyright notice: copyright 2017 nbae (p o by jesse d. garrabrant/nbae via getty images) کلیولند کاوالیرزتصاویر nbaگلدن استیت وریرزگلدن استیت وریرز - کلیولند کاوالیرزتصاویر فینال nba۱۳۹۶-۰۳-۲۳مصطفی
دیوار آینه ایجدیدترین و شیک ترین طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزل انواع مجموعه مدل دکوراسیون شیک و جدیدپیشنهاد مدل دکوراسیون های جدید و شیک برای سال 2018 و 97 می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیمدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 آینه های هنری
یک آینه مجلل می تواند نقطه کانونی یک اتاق باشد. طراح andreas charalambous از آینه های فوق العاده بزرگ برای انعکاس نور از زیر بالکن استفاده می کند. او می گوید: “آینه ها همانند آثار هنری هستند. حتی یک آینه بر روی دیواری بزرگ اگر به درستی استفاده شود می تواند به سادگی زیبایی را به ارمغان آورد.” دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دو برابر فضا
به هر فضایی که می خواهید آن را از لحاظ بصری گسترش دهید، آینه اضافه کنید. طراح celia berliner می گوید:” مکان و نحوه قرار گیری دو نکته مهم در استفاده از آینه هستند؛ باید اطمینان حاصل کنید که بازتاب آنها تصویر نامطلوب ایجاد نمی کند و از آینه ای با حداکثر کیفیت موجود استفاده شود. آینه های بزرگ مانند آنچه در این اتاق نهارخوری می بینید موجب روشن شدن اتاق، درخشندگی مضاعف و افزودن بعد به فضا می شود. دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 اثر دراماتیک
آینه ای که تا پایین دیوار برسد اثر چشمگیری در یک فضای کوچک دارد. طراح celia berline می گوید:” استفاده از آینه قدی قاب شده که بر روی زمین و در ح تکیه به دیوار استفاده شود، کالایی باور ن ی در بسیاری از مکان ها از جمله اتاق خواب، اتاق پذیرایی و حتی در انتهای راهرو خواهد بود. دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 آینه هنری
طراح jennifer duneier معتقد است شما هرگز به اندازه کافی آینه در منزل ندارید. چیز جدیدی را امتحان کنید؛ بر روی دیوار آینه های متعدد آویزان کنید. طراح amy bubier می گوید:” اگر از آینه ها در کنار هم بر روی دیوار استفاده کنید، در واقع همانند آثار هنری آنها را از نظر بصری گروه بندی می کنید. اندازه آینه ها باید با هم و با دیوار متناسب باشد. از نصب آینه کوچک بر روی دیوار بزرگ اجتناب کنید. دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 هنر طراحی
آینه ها می توانند فضای قابل لمس بیشتری به فضا دهند. طراح amy bubier می گوید:” چیدمان آینه ها بطوریکه با دیگر لوازم خانه منطبق باشند یک کار هنری است. آنها بخش ج ناپذیر سبک طراحی هستند. وی معتقد است، آینه ای که در جای مناسب قرار داده شود و قاب جذ داشته باشد می تواند موجب افزایش فضای داخلی شده و زیبایی را منع کند. دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 نقطه کامل
آینه ها می توانند در هر اتاقی از خانه نصب شوند اما نقطه مورد علاقه طراحان دکوراسیون داخلی، ورودی ساختمان است. طراح amy bubier می گوید:” ورودی ها، اتاق هایی که فاقد نور طبیعی هستند و محل نهار خوری از جمله مکان های عالی برای نصب آینه می باشند زیرا آینه ها با بازتاب زیبای خود فرصت لازم را برای ایجاد نور پردازی خلاقانه با شمع ها، فضای موجود، خلاقیت و هنر می آفرینند.jennifer duneier طراحی است که علاقمند به استفاده از آینه در ورودی ساختمان است زیرا وی معتقد است افراد می تواند قبل از ترک خانه چک نهایی را انجام دهند دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 نمایش باغ
این آینه هم قد دیوار منطقه نهار خوری مدرن را در یک طرح کف باز تعریف می کند. طراح andreas charalambous آینه را در این کنج به گونه ای طراحی کرده است که زیبایی بیش از اندازه در مقابل دیوار به دلیل انعکاس نور طبیعی و منظره باغ مجاور را بازتاب کند؛ همینطور اندازه کوچک آپارتمان به صورت بصری افزایش چشمگیری داشته است. دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 بازتاب اتاق خواب
در یک اتاق خواب فوق مدرن فضای پر انرژی ایجاد شده است. طراح celia berliner می گوید:” آینه داری که تا روی زمین بیاید برای دیوار اتاق خواب بسیار مناسب است. دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 بازتاب نور
اتاق های نهار خوری مکانی ایده آل برای آینه ها هستند بویژه زمانیکه یک خانه کامل وجود دارد. طراح david scott ترجیح می دهد از آینه در اتاق های فاقد نور طبیعی استفاده کند چون در آنها می تواند تاثیر بیشتری ایجاد کند. او می گوید:” من عاشق استفاده از آینه در اتاق نهار خوری و انعکاس نور شمع که یک محیط گرم و شاعرانه ایجاد می کند هستم. او با استفاده از آینه های دیواری بزرگ، ابعاد بصری بیشتر و فضایی زیبا و آرامش بخش می سازد. دیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دیوار آینه ای + طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزلدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دیوار آینه ای + طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزلدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دیوار آینه ای + طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزلدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دیوار آینه ای + طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزلدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دیوار آینه ای + طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزلدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دیوار آینه ای + طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزلدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018 دیوار آینه ای + طراحی مدل های دیوار آینه ای در منزلدیوار آینه ای،مدل دیوار آینه ای، دیوار آینه ای 2018
هیچ رسانه ای مانند نمی تواند شما را به یک سفر روان پریش کننده ببرد، باعث شود که ماهیت همه چیز را زیر سوال برده و یا شما را با آن چه که در درون یک مغز بیمار رخ می دهد آشنا سازد.مجله اینترنتی کمونه (kamooneh.com) : هیچ رسانه ای مانند نمی تواند شما را به یک سفر روان پریش کننده ببرد، باعث شود که ماهیت همه چیز را زیر سوال برده و یا شما را با آن چه که در درون یک مغز بیمار رخ می دهد آشنا سازد. انی که به تماشای چنین هایی علاقه دارند باید بدانند که در سال 2018 نمونه های متعددی از این دسته ها ساخته خواهند شد که در مغزهای بسیار شکننده را د خواهند کرد. گاهی اوقات برای خندیدن به سینما می رویم،گاهی اوقات نیز برای گریه و البته برخی اوقات نیز برای این که مغزمان را به چالش بکشیم دست به این کار می زنیم. هیچ رسانه ای مانند نمی تواند شما را به یک سفر روان پریش کننده ببرد، باعث شود که ماهیت همه چیز را زیر سوال برده و یا شما را با آن چه که در درون یک مغز بیمار رخ می دهد آشنا سازد. انی که به تماشای چنین هایی علاقه دارند باید بدانند که در سال 2018 نمونه های متعددی از این دسته ها ساخته خواهند شد که در مغزهای بسیار شکننده را د خواهند کرد.1-نابودی (23 فوریه)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ رمان «نابودی» (annihilation) نوشته جف وندرمیر در سال 2014 به یک رمان پرفروش تبدیل شد و البته داستانی که خواننده را به چالش کشیده و به مرز دیوانگی می کشاند. داستان یک یت را روایت می کند که همانند یت قبلی با تراژدی های متعددی به پایان می رسد. مقصد مکانی به نام «منطقه ای » است، بخشی از زمین که در آن جا اتفاقات غیرطبیعی رخ داده و تمامی قوانین فیزیک در آن جا کارآیی ندارند. به نظر می رسد اقتباس سینمایی این داستان به اندازه ی خوانشی که از رمان آن شده ترسناک و موثر باشد و ویدیو کوتاهی که اخیراً از این منتشر شده نشان می دهد که اقتباس سینمایی داستان وندرمیر به دست های مطمئنی س شده است.ال گارلند که نویسندگی نامه هایی مانند «فراماشین» (ex machina) و «درِد» (dredd) را در کارنامه دارد، نویسندگی و کارگردانی این را بر عهده داشته است. در «نابودی» بازیگران با استعداد و قابل اعتمادی مانند جنیفر جیسون لی و ناتالی پورتمن حضور دارند و ویدیوی منتشر شده از آن نشان می دهد که باید منتظر یک تصویر سازی ترسناک و مهیج باشیم که نشانه هایی از دیوانگی در شخصیت های آن دیده می شود.2- سقط (31 می)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ «سقط» (abruptio) که عنوان آن به معنای ج جنین از دیواره رحم است توسط ایوان مارلو نوشته شده و کارگردانی شده است و در واقع یک تریلر مهیج با داستانی خوفناک در مورد مردی است که یک روز صبح پس از بلند شدن در می یابد که یک بمب در گردن او کار گذاشته شده است. برای جلوگیری از منفجر شدن بمب او باید کارهایی د، کارهایی وحشتناک و همزمان با انجام این کارها وی باید تلاش کند مسئول این کار و دلیل او برای چنین شکنجه ای را دریابد.داستان به اندازه ی کافی ترسناک است اما باید بدانید که تمامی شخصیت های توسط عروسک هایی ساخته شده از لات و در سایز یک انسان واقعی به نمایش درخواهند آمد. صداپیشگی شخصیت های اصلی این را جیمز مارسترز را در کنار سید هیگ و رابرت انگلاند و البته جوردن پیلی، ستارگان دنیای های ترسناک بر عهده خواهند داشت. انتخاب عروسک برای نقل داستانی ترسناک در مورد مردی که دست به کارهای وحشتناکی می زند بسیار هوشمندانه است که بدون شک تماشاگران حساس بسیاری را جیغ ن به سمت ل سینماها روانه خواهد کرد.3- موتورهای فانی (14 دسامبر)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ «موتورهای فانی» (mortal engines) که از مجموعه کتاب هایی نوشته فیلیپ ریو اقتباس شده است سال آینده به روی سینما خواهد رفت. داستان این رمان ها در آینده ای بسیار دور و در دنیایی پساآ ا مانی رخ می دهد که در آن ایی بزرگ باعث به پایان رسیدن منابع طبیعی زمین ویران شده خواهند شد و هر یک برای دست ی به منابع اندک بازمانده به جنگ ای دیگر خواهد رفت.پیتر ج ون مشهور همراه با دوست و همکارانش فران والش و فیلیپا بوینز که در نوشتن نامه ی «ارباب حلقه ها» به او کمک د نویسندگی نامه این را بر عهده خواهند داشت و کارگردانی آن نیز بر عهده کریستین ریورز خواهد بود که اولین کارگردانی او در زمینه ی های بزرگ به شمار می آید. رابرت شیهان ایرلندی نقش اول این را بر عهده داشته و بازیگران دیگری مانند کالین سالمون، پاتریک مالاهاید و هوگو ویوینگ، بازیگر مورد علاقه ی ج ون نیز دیگر نقش ها را ایفا خواهند کرد. 4- خانه ای که جک ساخت (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ هیچ کارگردانی به اندازه ی لارس وون تریه پروژه هایش را از لحاظ خلاقیت تصویری تحریک کننده و تاثیر گذار نمی سازد، از این رو بدون شک هر پروژه ی جدید از او شامل داستان و تصویری سازی هایی خواهد بود که مغز شما را به چالش می کشد. با این وجود به نظر می رسد جدیدترین ساخته ی او با عنوان «خانه ای که جک ساخت» (the house that jack built) داستانی بسیار آَشفته کننده و پیچیده دارد. نگاهی روانشناختی به حرفه ی یک قاتل سریالی دارد که بیش از یک دهه فعال بوده و به هر یک از قتل های خود به چشم یک اثر هنری نگاه می کند. چنین داستان هولناکی در دستان وون تریه نوید یک عمیق، تاریک و با کشش روانشناسانه ای جذاب را می دهد.مت دیلون کهنه کار نقش اصلی این را بر عهده داشته و برونو گانز و اما تورمن نیز در میان بازیگران ساخته ی جدید وون تریه خواهند بود. نکته جالب تر در مورد این این است که وون تریه ابتدا گفته بود قصد دارد پروژه بعدی اش را در قالب یک مینی سریال کوتاه بسازد اما بعدها نظرش را تغییر داد.5- بازیکن آماده شماره یک (30 مارس)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ ارنست کلاین نویسنده ی رمان «بازیکن آماده شماره یک» (ready player one) زمانی که ش تازه وارد کتاب فروشی ها شده بود نیز قرارداد فروش داستانش برای ساخت یک از روی آن را به امضا رسانده بود و بدین ترتیب به نظر می رسد که دنیای هالیوود این رمان را به چشم گنجینه ای بسیار قیمتی دیده است. این رمان داستان یک بازیکن واقعیت مجازی در آینده ای پادآرمانشهری را روایت می کند که باید در یک بازی بسیار عجیب و غریب حضور داشته باشد. علی رغم این که این رمان داستان ناآشنا و غریبی دارد اما استیون اسپیلبرگ کارگردانی آن را پذیرفته و بدین ترتیب موفقیت آن را تا حدود زیادی تضمین کرده است. همچنین تریلری که اخیراً از این پخش شده نشان می دهد که دعواهای حقوقی بر سر این به پایان رسیده است.اگر چه واکنش ها به این تریلر متفاوت بوده اما تماشای ی که شخصیت های سرشناس زیادی از های کلاسیک را در خود دارد مغز شما را به سفری چالش برانگیز خواهد برد. «بازیکن آماده شماره یک» قرار بود در تعطیلات سال میلادی اکران شود اما برای تداخل پیدا ن با اکران «جنگ ستارگان: آ ین جدای»، سازندگان در تصمیمی هوشمندانه اکران آن را به تاخیر انداختند.6- مامان و بابا (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ «مامان و بابا» (mom and dad) یک ترسناک در مورد گروهی در حاشیه شهر است که پس از شیوع یک بیماری خوفناک که بزرگسالان را درگیر خود می کند، ک ن را در برابر والدینشان قرار می دهد. نیکلاس کیج و سلما بلر نقش والدین اصلی این را بر عهده داشته و گفته شده که کیج یکی از بهترین بازی هایش را در این به نمایش گذاشته است. نیکلاس کیج در فستیوال تورنتو در مورد این گفته که باید شاهد یک دیوانه کننده باشید و با توجه به شناختی که از برایان تیلور به عنوان کارگردان داریم نباید انتظار داشت این تفاوتی با دیگر های او در زمینه ی تصویرسازی های خیره کننده داشته و باید منتظر تماشای ی تامل برانگیز و البته ترسناک بود.7- کشور اسیر (17 آگوست)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ تریلر علمی تخیلی «کشور اسیر» (captive state) داستانی در مورد اسارت دارد: اگر محله شما توسط یک نیروی متخاصم تحت بود بعد از یک دهه چه شکلی داشت؟ اگر این قدرت خبیث از دیگر نقاط ک شان آمده بود چه؟ این داستان روابط بین همسایگان مخالف از یک طرف و افراد خائن از طرف دیگر را به تصویر می کشد. این سعی دارد خطرات تجسس ها و نظارت های مدرن و خطراتی که های عمومی را تهدید می کند و همچنین نقش گروهی ناراضی و مخالف در درون یک گروه تمامیت خواه را در قالب یک داستان علمی تخیلی به تصویر بکشد.روپرت ویات کارگردانی این را بر عهده داشته و بازیگرانی مانند جان گودمن، دی بی سوینی، ورا فارمیگا و اشتون ساندرز نیز نقش های اصلی آن را بر عهده خواهند گرفت. با توجه به دعواهایی که برای بدست آوردن حق ساخت این درگرفت به نظر می رسد که باید شاهد اکران ی پر سر و صدا و موفق در آگوست سال آینده باشیم.8- چین و چروکی در زمان (9 مارس)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ رمان «چین و چروکی در زمان» (a wrinkle in time) نوشته ی مادلین لنگل در سال 1962 برای دهه های طولانی ذهن نسل های زیادی را به چالش کشیده است. این رمان داستان دختری باهوش را روایت می کند که باید تلاش کند به کمک موجوداتی از جهان های دیگر برادر کوچکتر روانی خود را از عاقبتی که از مرگ بدتر خواهد بود نجات دهد. جنبه های بسیار سوررئال رمان باعث شده بود که تاکنون از روی داستان آن ی لایو اکشن ساخته نشود.اما کمپانی و دیزنی با بودجه ای 100 میلیون دلاری و بازیگرانی سرشناس قصد دارد اقتباس خود را از این رمان مشهور بسازد. آوا دوورنای کارگردانی این را بر عهده داشته و به اولین کارگردان زن رنگین پوستی تبدیل خواهد شد که یک لایو اکشن را کارگردانی خواهد کرد. جنیفر لی که نویسندگی نامه «منجمد» (frozen ) را نوشته بود نیز در مقام نامه نویس این ظاهر خواهد شد و بازیگران شاخصی مانند ریس ویثرسپون، کریس پاین، زک گالیفیاناکیس، مایکل پنیا و استورم رید نیز در کنار اپرا وینفری در آن بازی خواهند کرد.9- آلیتا: فرشته جنگ (20 جولای)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ از سال 2010 قرار است اقتباسی لایو اکشن دیگر از مانگا و انیمه پساآ لازمانی «آلیتا فرشته جنگ» (battle angel alita) ساخته شود و اولین بار گیرمو دل تورو ساخت این را به دوست تهیه کننده اش جیمز کامرون پیشنهاد داد. اگر چه کامرون از همان ابتدا شیفته ی این پروژه شد اما در آن زمان تنها با یکی از کتاب های این مجموعه مانگا آشنایی داشت. تا این که الئتا کالوگریدیس در مقام نویسنده نامه وارد صحنه شده و کامرون را با تمامی داستان و عمق آن آشنا کرد. بدین ترتیب قرار شد این حتی قبل از پروژه «آواتار» ساخته شود اما برای این که نامه ی بسیار بهتری نوشته شود این پروژه به تعویق افتاد.در ابتدا قرار بود که کامرون خود کارگردانی این را بر عهده گیرد اما از آن جای که وی به شدت مشغول کار بر روی دنباله های «آواتار» است، ساخت این را به دستان مطمئن دیگری س است: رابرت رودریگز. از بازیگران مشهور این می توان به جنیفر کانلی، جکی ارل هالی، ماهرشالا علی و کریستوفر و ز اشاره کرد. از آن جایی که کامرون اسم پروژه هایش را تنها با حروف «t» یا «a» آغاز می کند اسم این پروژه نیز ببا جابجایی کلمات به «alita: battle angel» تغییر داده شد.10- بی پایان (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ جاستین بنسون و آرون مورهد به عنوان کارگردانانی که عاشق فستیوال تریبکا هستند شناخته می شوند و آ ین پروژه ی آن ها با نام «بی پایان» (the endless) نیز که در این فستیوال به نمایش درآمده با استقبال منتقدان روبرو شده است. داستان این که کارگردانان خود نقش هایی را نیز در آن بر عهده دارند، بر روی طرز فکر و رفتار دو برادر که از یک گروه مذهبی جدا شده اند را روایت می کند که سال ها بعد و از طریق یک نوار ارسالی از طریق پست به بازگشت دعوت می شوند.ع های اولیه ای که از این منتشر شده نشان می دهند که باید منتظر یک شا ار بصری روانشناسانه باشیم و داستان نیز بر این نکته تاکید دارد که عقاید دیوانه مانند این فرقه مذهبی نیز چندان غیرمعقول و متعلق به جهانی دیگر به نظر نمی رسند. پروژه ی جدید این دو کارگردان جاه طلب بدون شک ارزش دیدن خواهد داشت.11- ببخشید که مزاحم شدم (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ «ببخشید که مزاحم شدم» (sorry to bother you) داستان یک بازاریاب تلفنی سیاه پوست را روایت می کند که شانس از او رویگردان شده است و کلیدی جادویی را پیدا می کند که با شبیه صدایش به یک بازیگر مشهور سفید پوست باعث می شود به موفقیت دست پیدا کند. با پیشرفت روز افزونش وی به واقعیاتی باورن ی در مورد روسای حرفه ی خود دست می یابد. این اولین تجربه کارگردانی بووتس رایلی از اوکلند، خواننده افسانه ای موسیق است که در طول دو دهه فعالیت خود آهنگ های آشوب طلبانه و ضد سرمایه داری فراوانی ساخته است. حضور او در مقام کارگردان و داستان گمراه کننده نوید ی دیوانه کننده و تحریک آمیز را می دهد. از بازیگران این در حال تولید می توان به پتون اسو ، دیوید کراس و دنی گلاور اشاره کرد.12- شب در کوهستان بالد (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ موفقیت خیره کننده لایو اکشن «دیو و دلبر» (beauty and the beast) در سال 2017 باعث شده که کمپانی دیزنی به سمت استفاده از داستان های مشابه برای ساخت لایو اکشن هایی که بتوان از آن ها درآمد هنگفتی ب کرد سوق داده شود. در حالی که منتظر اکران نسخه ی ریچی از انیمیشن «علاءالدین» (aladdin) و نسخه ی تیم برتون از انیمیشن «دامبو» (dumbo) و بازسازی های بسیار دیگری در استودیو دیزنی هستیم، یک پروژه در سال های اخیر بدون جلب توجه فراوان در دست توسعه بوده است. اقتباس لایو اکشن «شب در کوهستان بالد» (night on bald mountain) اقتباسی ترسناک و دیوانه کننده از «خیال» (fantasia) ساخته سال 1940 است. این یک موجود بالدار ی عظیم الجثه را به تصویر می کشد که چرنابوگ نام داشته که بر ارواح ناآرام حکومت می کند.13- خانه ای با ساعتی در درون دیوارهایش (21 سپتامبر)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ «خانه ای با ساعتی در درون دیوارهایش» (the house with a clock in its walls) که بر اساس یک رمان ترسناک نوشته ی جان بلرز ساخته خواهد شد داستان لوییس بارنو را روایت می کند که یتیمی است که برای ادامه ی زندگی نزد عمویش جاناتان می رود اما خیلی زود متوجه می شود که عموی او و همسایه اش برای پیدا ساعتی که صدای ترسناک آن در دیوار خانه ی جاناتان به گوش می رسد دست به کار شده اند. در این بازیگران سرشناسی مانند جک بلک، کیت بلانشت و کایل مک لاچلان نقش های اصلی را بر عهده خواهند داشت و یک بازیگر جوان و تازه کار به نام اوون واکارو نیز نقش لوییس را ایفا خواهد کرد. این اولین تجربه کارگردانی الی روث در این ژانر خواهد بود که با تهیه کنندگی استیون اسپیلبرگ سبک ترسناک ویژه خود را در این پیاده خواهد کرد.14- مردی که دون کیشوت را کشت (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸ شاید هیچ ی به اندازه «مردی که دون کیشوت را کشت» (the man who killed don quixote) به کارگردانی تری گیلیام، چنین مسیر پرفراز و نشیبی را برای ساخت نداشته است. این که گیلیان از سال 2002 برای ساخت آن تلاش کرده و بارها با بدشانسی ها و فاجعه هایی باورن ی مواجه شده بود بالا ه سال آینده اکران خواهد شد زیرا برداری های آن به پایان رسیده است و بدون شک بعد از این همه سال ارزش دیدن را خواهد داشت.داستان بر روی شخصیتی پیر تمرکز دارد که فکر می کند همان دون کیشوت افسانه ای است و یک مدیر تبلیغاتی را با همراه وفادارش اشتباه گرفته و در سفری زمانی این مرد را با خود همراه می سازد، ی با ترکیبی باورن ی از واقعیت و توهم که ذهن شما را درگیر خود خواهد کرد.15- وارونگی (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸در تریلر علمی تخیلی «وارونگی» (inversion) ساموئل ال ج ون نقش یک بررسی امنیت ملی را ایفا می کند که در تعقیب یک خلافکار شناخته شده یی و یک دانشمند چینی است که به باور او مسئول وقوع موج جدیدی از فجایع طبیعی هستند از جمله از بین رفتن ناگهانی و غیرطبیعی جاذبه زمین. این با بودجه ای 130 میلیون دلاری ساخته شده و یک کمپانی هنگ کنگی برای اولین بار تهیه کنندگی آن را بر عهده خواهد داشت که قصد دارد آن را برای بازارهای و چین تهیه نماید. علاوه بر ساموئل ال ج ون و تراویس فیمل، ییفی لیو، بازیگر جوان چینی نیز با بازی در این ، اولین حضور خود در هالیوود را جشن خواهد گرفت. کارگردانی این را نیز پل هاگیس و پیتر سیگال به صورت مشترک بر عهده خواهند داشت.16- اثر ماندلایی (تاریخ اکران نامشخص)اخبار,اخبار فرهنگی,دیوانه کننده ترین های سال ۲۰۱۸در سال 2010، یک وبلاگ نویس عبارت «اثر ماندلایی» (the mandela effect) را ابداع کرد تا شرایطی را توضیح دهد که در آن افراد یک داستان واحد را به اشکالی متفاوت و گاهی کاملاً متضاد و مخالف به یاد می آورند. این عبارت از آن جایی اسم ماندلا را با خود دارد که بسیاری از افراد گفه بودند که در دهه ی 1980 شاهد مرگ نلسون ماندلا در زندان بوده اند در حالی که ماندلا در واقعیت تا چند سال پیش زنده بود. از آن جا که حافظه اصلاً قابل اطمینان نیست، تاثیر ماندلایی تاثیری است که هر ی را می تواند درگیر خود سازد و اگر می خواهید در مورد آن بدانید باید بگوییم که از آن چه که فکر می کنید بسیار بیشتر و عمیق تر شما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.دیوید لوی نسخه ی سینمایی این ح را با بازی چارلی هافهایمر در نقش مردی که تمامی جزییات دنیای اطرافش به شدت تغییر می کند به تصویر خواهد کشید. این تغییرات چنان مداوم و شدید است که در نهایت شخصیت اصلی داستان واقعیت دنیا را به چالش می کشد. برداری این هنوز به پایان نرسیده و سال آینده اکران خواهد شد.برترین ها - ترجمه از حسین علی پناهی
تزیین دیوار پذیراییجدیدترین و شیک ترین تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک ۲۰۱۷انواع مجموعه مدل شیک و جدیدپیشنهاد مدل دکوراسیون های جدید و شیک برای سال ۲۰۱۷ و ۹۶ می باشدهمراه با مدل های جدید مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم  تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر دیوار قسمت های مختلف خانه را چگونه تزیین کنیم؟
ایده‎های تزئینی برای هر اتاق از خانه با استفاده از چیزهایی که دارید، کم و بیش ۱۰ دقیقه بیشتر زمان نمی‎برد. با استفاده از چیزهایی که شما در خانه دارید، می توانید دیوار هر قسمت از خانه تان را به گونه ای زیبا و متفاوت تزیین کنید.  تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر
تزیین دیوار اتاق نشیمن با ایجاد یک تصویر رسمی
در اتاق نشیمن خود، مسائل مورد علاقه‎ قابل جمع آوری خود را برای نمایش روی یک میز قهوه خوری، میز کنار مبل یا طاقچه‎ی بالای شومینه گرد هم آورید. این وسایل می توانند شامل ظروف رنگی کریستالی، چند نقاشی زیبا،چند ظرف دکوری و یک جفت شمعدان ساده باشید. از تمام این موارد برای تزیین دیوار اتاق نشیمن تان استفاده کنید.
 تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر
تزیین دیوار اتاق نشیمن با تلویزیون
اگر اتاق نشیمن شما بیشتر محلی برای صحیت و جمع های خانوادگی است و ح ی صمیمانه دارد به شما پیشنهاد می کنیم برای تزیین دیوار از تلویزیون های ال سی دی استفاده کنید.
 تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر
یک تصویر ورودی خوش آیند ایجاد کنید
دیوار راهرو ورودی یکی از مهم ترین قسمت ها در خانه است و می توانید آن را با یک ترفند زیبا تزیین کنید. برای تزیین آن می توانید از یک ساعت بزرگ، یک میز باریک که روی آن را آباژور و یک تابلو زیبا پر شده باشد تزیین کنید. همچنین حتما یک صندلی تکی را در کنار این میز قرار دهید. اگر تمایل داشته باشید می توانید در زیر این میز چند سبد بزرگ قرار داده و یک سری از لوازم اضافی تان را داخل آن قرار دهید.
 تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر
دیوار اتاق خواب تان را دقیقا طبق سلیقه خودتان تزیین کنید
این فضا یکی از اولین و آ ین فضاهایی است که هر روز به آن نگاه می‎کنید، بنابراین اجازه دهید طبق سلیقه و میل شما جذاب باشد. پیشنهاد می کنیم دیوار اتاق خواب تان را ساده حفظ کنید. یک میز کنار تخت شلوغ به معنای یک خواب شبانه‎ی آرامش بخش نمی‎تواند باشد. تنها چیزهایی را آنجا قرار دهید که در طول شب ممکن است به آن نیاز پیدا کنید.
 تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر
دیوار اتاق کارتان را مانند اتاق خواب تان ساده تزیین کنید
دفتر کار خانگی شما باید آیتم‎های خاصی را در خود داشته باشد و باید فضای جذ باشد که که هر روز بخواهید زمانی را در آن سپری کنید. اگر همه چیز سر جای خود باشد تمرکز داشتن بر کاری که می‎کنید ساده تر است. چیزهایی که در کار استفاده می‎شوند هم زمان می‎توانند دم دست و هم مرتب باشند. از یک لیوان بزرگ برای قراردادن مداد‎ها و یک کاسه‎ی دکوری برای قرار دادن گیره‎های کاغذ استفاده کنید. بهترین رنگ برای دیوارهای اتاق کار رنگ های تیره و مات است. برای تزیین دیوار هم فقط از یک قفسه کتاب استفاده کنید.
 تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر
دیوار را با یک قفسه ساده تزیین کنید
بهترین رنگ برای دیوارهای و سرویس بهداشتی همان رنگ سفید قابل شستشو است. برای تزیین دیوار می توانید از کاشی های مات سفید یا پوشش های مخصوص که طرحدار هستند استفاده کنید. همچنین یک قفسه بزرگ عمودی روی دیوار نصب کرده و تمام لوازم بهداشتی تان را داخل آن قرار دهید.  تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر تصاویر تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر تصاویر تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر تصاویر تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر تصاویر تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر تصاویر تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر تصاویر تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر تصاویر تزیین دیوار پذیرایی مدرن و شیک تزیین دیوار پذیرایی، تزیین دیوار پذیرایی 2017، تزیین دیوار با استیکر
در سال های اخیر بیشتر از پنجاه درصد از بازیگران جوانی که تبدیل به ستاره شده اند الگویشان مارلون براندو بوده. حتی اگر در حرف هایشان مستقیم به این ماجرا اشاره نکرده باشند از شیوه بازی شان می توانید این نکته را متوجه شوید. نمونه هالیوودی اش تام هاردی است. حتی در ی مثل «لاک» که نباید بازی برون گرایانه ای داشته باشد. در این تلاشی که برای بازی خوب دارد (و البته واقعا هم خوب است) کاملا نظر مخاطب را جلب می کند. در میان بازیگران اروپایی هم ماتیاس خونِراتس بهترین مثال است که اصلا لقبش مارلون براندوی بلژیک است. و البته وقتی صحبت از این گروه می شود نمی توان رایان گاسلینگ را از قلم انداخت.
گاسلینگ که بعد از نامزدی اسکار برای «لالاند» بیشتر در مرکز توجه قرار گرفته است برخلاف بقیه هم نسلانش چیزی از جنس بازیگران کلاسیک هالیوود در خودش دارد. در عین حال که نقش های متفاوت بازی می کند و توانایی اش را در ژانرهای مختلف به رخ می کشد، شبیه ستاره های قدیمی یک جور راحتی و روانی در بازی اش دارد که تماشاگر را مجذوب می کند. بازی اش گرم است، حتی وقتی در سردی مثل «رانندگی» نقش آفرینی می کند. در یکی- دو دهه اخیر احتمالا می شود از تام کروز به عنوان ستاره ای نام برد که این ویژگی را در بازی اش دارد. چه در « یت: غیرممکن» باشد و چه در «چشمان تمام بسته» جوری جلوی دوربین می رود که انگار آسان ترین کار جهان را انجام می دهد. گاسلینگ هم به خصوص در های عاشقانه و کمدی رمانتیک ها بیشتر این ویژگی اش را نشان می دهد. دیوانه، احمق، عاشق
به عقب تر که برگردیم گاسلینگ همیشه رویای بازیگری داشته. خودش در یکی از گفت و گوهایش گفته بود که همیشه دلش می خواسته آدم سرگرم کننده ای باشد. همین باعث می شود به سوی بازیگری سوق پیدا کند. آن قدر که در دوازده سالگی آزمونی برای شرکت در یکی از برنامه های تلویزیونی دیزنی بدهد و اتفاقا در آزمون هم قبول شود. تمام نوجوانی اش به حضور جلوی دوربین برنامه های سرگرم کننده می گذرد. و نوزده ساله که می شود تصمیم می گیرد بازیگری را جدی تر دنبال کند. اما گاسلینگ بازیگر قرن بیست و یکم است. به همین دلیل اولین نقش اصلی اش را در دومین ش «مومن» بازی می کند. نقشی که به خاطر پیشینه مذهبی مورمون خانواده اش به او پیشنهاد می شود. از شانس خوب یا هوشمندی گاسلینگ در انتخاب است که «مومن» جایزه بزرگ هیئت داوران را از جشنواره ساندنس می گیرد و بازی گاسلینگ به چشم منتقدان می آید. بازی اش در این شاید خیلی پخته نباشد اما به وضوح پتانسیل های او را نشان می دهد. رایان گاسلینگ این شبیه بمبی آماده انفجار است. گرچه انتخاب های بعدی اش به خوبی «مومن» از کار درنیامدند اما همان طور که لیزا شوارتزبام، منتقد اینترتینمنت ویکلی درباره این دوره از بازی اش نوشته بود: «او یک پدیده مستعد است که در هر سطح پایینی هم می تواند خودش را نشان بدهد».
گاسلینگ حتی در های متوسطش هم کاراکتر کاریزماتیک و حضور گرمی داشته. بازی اش در «دفترچه خاطرات» ساخته نیک کاساوتیس که برای طرفداران سینما یک ک عاشقانه شد و گاسلینگ را به چهره ای آشنا برای مردم عادی تبدیل کرد. شاید از همین نوع باشد. این حضور، به خصوص از آن جهت شگفت انگیز بود که صحنه های دونفره او وریچل مک آدامز در کم اند و در بیشتر سکانس ها گاسلینگ باید به تنهایی چهره یک جوان عاشق را به تصویر بکشد.
بعد از این گاسلینگ طرفداران خودش را به خصوص میان نسل جوانتر پیدا کرد. «لارس و دختر گم شده» یکی از بهترین بازی های اوست. می شود گفت اولین بار در این است که این بازیگر درک عمیق روان شناختی اش را از کاراکتری که بازی می کند به رخ می کشد. گرچه بازی اش را با مارلون براندو مقایسه د اما خودش گفت که از جیمز استوارت «هاروی» الهام گرفته و واقعا هم شیوه بازی اش به استوارت نزدیک تر بود. همان سادگی را روی داشت که مخاطب را مجذوب می کرد اما اولین بار که واقعا از او در ی ستایش شد سال 2010 بود. وقتی که درک سیانفرانس درام عاشقانه « غم انگیز» را با بازی او و میشل ویلیامز ساخت. این جمع و جور که معلوم بود با بودجه کمی هم ساخته شده بیش از هر عنصر دیگری بر بازی و ترکیب دو بازیگر اصلی اش استوار بود. دیوانه، احمق، عاشق
گاسلینگ در نقش مرد جوانی که در زندگی اش ش ت خورده و در رابطه عاطفی اش هم به بن بست رسیده اما هنوز عاشق همسرش است، درخشان ظاهر می شود. آن روحیه شکننده و آسیب پذیر را آن قدر خوب تصویر می کند که بعد از تمام شدن ، مخاطب آرزو می کند کاش ادامه پیدا می کرد و سرانجام خوشی برای مرد جوانی می دیدیم که با سر زمین می خورد اما به خاطر زنی که دوستش دارد حاضر است از عشقش هم عبور کند. آن صحنه محبوب خوره های را که گاسلینگ برای دختر جوان گیتار می زند و حال خوشی دارد کنار آن سکانس نهایی بگذارید که ناامید و خسته و متلاشی از خانواده اش دور می شود. گاسلینگ در این پروسه که با فلاش بک روایت می شود، و همین کارش را سخت تر می کرده، دشدن تدریجی کاراکترش را تصویر می کند. آن قدر باو ذیر و ملموس و احساس برانگیز که اشک مخاطب را درمی آورد؛ بدون آن که روی دست و پا بزند یا حرکت اضافی انجام بدهد. همه چیز در اوج آرامش فیزیکی (حتی در سکانس دعوا در بیمارستان) و در چهره اش اتفاق می افتد؛ صورتی که از عشق ویران می شود. و این ناامیدی آنقدر خوب در صورتش نقش می بندد که تماشاگر با هر آنچه بر او گذشته همراه می شود و اندوهش را باور می کند.
گاسلینگ با « غم انگیز» توانست جایگاهش را در نقش جوان عاشق پیشه ش ت خورده غمگین تثبیت کند. در محبوب نیکلاس ویندینگ رفن، «رانندگی»، به نوعی همان نقش اما این بار به شکلی درونی تر تکرار می شود. بسیاری از مخاطبان جدی سینما «رانندگی» را بهترین نقش آفرینی گاسلینگ می دانند. به خصوص در ایران بازی در نقش مردهای مرموز ت تب ار که البته یک پاشنه آشیل احساساتی هم دارند از زمان «حرفه ای: لئون» به این طرف و حتی قبل تر طرفدار دارد. نقشی که گاسلینگ در «رانندگی» دارد نشان می دهد او از پس نقش های غیراحساسی و خشک و خشن هم بر می آید و می تواند به صورتش که معمولا ساده و دوست داشتنی و گرم است خشونت و سردی هم بدهد و با این حال درک و دریافت رمانتیکی در بازی اش نمایان باشد. دیوانه، احمق، عاشق
البته انی هم هستند که بازی شوخ و شنگ او را در کمدی «عشق دیوانه وار احمقانه» ترجیح می دهند. گاسلینگ زمانی گفته بود: «بیشتر نقش هایی را بازی می کنم که به خودم نزدیک اند چون هنوز آن قدر بازیگر خوبی نشده ام». حس شوخ طبعی و گرمای کاراکتر «عشق دیوانه وار احمقانه» به گاسلینگ نزدیک است. ی که سویه دیگری از توانایی های آقای بازیگر را نشانمان می دهد. بازیگری که اگر بخواهد می تواند از کاریزمایش شوخ طبعانه استفاده کند.
و بیراه نیست اگر بگوییم همه این ویژگی ها در «لالالند» دمی ین شزل به بهترین شکل بروز پیدا کرده اند. این بهترین بازی فقط مربوط به صحنه های و آواز نیست که اگر نگوییم در حد سلطان موزیکال های کلاسیک، فرد آستر است، از بسیاری ستارگان آن دوره کم ندارد. اما ویژگی بارزتری که باعث می شود بازی اش تحسین برانگیز بشود، از پیچیدگی کاراکتر سباستین می آید که گاسلینگ کاملا آن را درک کرده. سباستین هم حزن دارد، هم شادی، هم رویا، هم ناامیدی، و گاسلینگ همه اینها را که چکیده کارنامه بازیگری اش در طول این سال بوده توانست در یک تمام و کمال به نمایش بگذارد. حضورش به وضوح حتی روی بازی اما استون هم سایه می اندازد. از آن بازی هایی است که کاراکتر را برایمان آشنا و دوست داشتنی می کند.حالا با اطمینان بیشتری می توان گفت که به بازیگران درجه یک سینما یک نفر دیگر هم اضافه شده؛ بازیگری که گستره توانایی اش از درام خانوادگی تا گنگستری و موزیکال را در بر می گیرد و در همه آنها آن قدر باو ذیر است که می توانیم دوستش داشته باشیم، با او همذات پنداری کنیم و لحظه به لحظه احساساتش را باور کنیم.the notebook; 2004
دفترچه خاطرات دیوانه، احمق، عاشق
در «دفترچه خاطرات» رایان گاسلینگ 24 ساله بود. بعد از شش سال تجربه بازی در سریال های تلویزیونی و چهار سال کار در سینما و هم بازی شدن با بازیگرانی مانند دنزل واشنگتن، حالا وقت آن بود که سینماگران او را به عنوان یک بازیگر حرفه ای بشناسند. این اتفاق برای گاسلینگ در «دفترچه خاطرات» افتاد. ی به کارگردانی نیک کاساوتیس که اقتباسی از یکی از رمان های عاشقانه و پرفروش عامه پسند در بود. گاسلینگ در این پسر عاشق پیشه ای بود که تماشاگران را حس مجذوب خودش کرد. نقشی که او را به شهرت رساند و تا دریافت مجسمه اسکار برد.

half nelson; 2006
نیمه نلسون دیوانه، احمق، عاشق
گاسلینگ در اولین بند رایان فلک در نقش معلمی مرموز با زندگی پنهانی خوش درخشید. او در نقش «دن وان» هیچ وقت توضیح نمی دهد به چه دلیل مشخصی این حجم عظیم درد و رنج خودخواسته را برای زندگی پنهانش انتخاب کرده است و در طول تماشای شاید بیننده هم از خودش درباره این چرایی نپرسد. یکی از دلایلش هم می تواند بازی خوب گاسلینگ در باو ذیر اتفاق ها باشد. گاسلینگ ابعادی به شخصیت وان داده که او را برای بیننده بسیار ملموس می کند. گاسلینگ برای «نیمه نلسون» نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد در چندین جایزه و جشنواره مهم از جمله اسکار شد.

lars & the real ; 2007
لارس و دختر واقعی دیوانه، احمق، عاشق
ده سال قبل وقتی کریگ گیلسپی «لارس و دختر واقعی» را می ساخت، کمتر ی فکر می کرد روزی برسد که ایده او و دوستی پسری با یک دختر مجازی باو ذیر باشد. به همین دلیل ایده رابطه پسری با یک عروسک بزرگ را به یک کمدی رمانتیک تبدیل کرد. بازی گاسلینگ در «لارس و دختر واقعی» این قدر طرفدار داشت که او را برای اولین بار نامزد دریافت جایزه بهترین نقش اول مرد گلدن گلوب کرد. اما رقابت را به جانی دپ به خاطر بازی در «سویینی تاد: آرایشگر صفت خیابان فلیت» باخت.

blue valentine; 2010
غم انگیز دیوانه، احمق، عاشق
« غم انگیز» رایان گاسلینگ را در نقش مرد عاشق پیشه هالیوود تثبیت کرد. او در « غم انگیز» عاشق غم زده ای بود که همه تلاشش را کرد تا یک ازدواج رو به پایان را نجات دهد. اما از آنجایی که ظاهرا در همه دنیا هیچ راه نجاتی برای ازدواج های روبه پایان وجود ندارد، کاری از دستش بر نمی آید. گاسلینگ برای بازی در این شانزده بار نامزد دریافت جایزه، از جمله گلدن گلوب، شد.

crazy, stupid, love; 2011
عشق دیوانه وار احمقانه دیوانه، احمق، عاشق
رایان گاسلینگ «عشق دیوانه وار احمقانه» را یک سال بعد از « غم انگیز» بازی کرد. درون مایه این هم مانند « غم انگیز» درباره رابطه زوج ها بعد از ازدواج، البته با حال و هوای کمدی است. گاسلینگ دقیقا سیری شبیه نام تحت اللفظی یعنی «دیوانه»، «احمق» و بعد «عشق» را طی می کند. مردی که راه و روش معا با آدم ها را خوب می داند ولی چندان به عشاق شدن اعتقادی ندارد. اما بعد از ملاقات با هانا «اما استون» همه معادلات زندگی اش تغییر می کند. رایان گاسلینگ برای بازی در این هم نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد، اما در نهایت این جایزه را به رقیبش جرج کلونی واگذارکرد.

drive; 2011
رانندگی دیوانه، احمق، عاشق
گاسلینگ در «رانندگی» کم دیالوگ ترین کارنامه اش را بازی کرده است. او در نقش راننده ای افسرده حال فقط در صورت وم حرف می زند. راننده ای که صبح ها به عنوان بدل کار سر صحنه می رود و شب ها به راننده تا ی ای در کوچه پس کوچه های تبدیل می شود. «رانندگی» هشتمین بلند نیکلاس ویندینگ رفن دانمارکی است. رفن خودش می گوید این را برای ادای دین به «راننده تا ی» اسکورسیزی ساخته. با این که گاسلینگ در این از نقش هایی که تا آن زمان بازی کرده بود، فاصله زیادی داشت، اما منتقدان بیشتر تحت تاثیر خود قرار گرفتند تا بازی متفاوت گاسلینگ.

the ides of march; 2011
نیمه ماه مارس دیوانه، احمق، عاشق
جرج کلونی برای نقش استفان میرز در چهارمین بلندش سراغ رایان گاسلینگ رفت. گاسلینگ در «نیمه ماه مارس» مانند «رانندگی» شخصیت متفاوتی را بازی می کند. او حالا جوان سیاستمداری است که از زد و بندهای سر در می آورد، می داند از چه انی برای روز مبادا سند و مدکر جمع کند و قبل از این که دخلش بیاید، چطور فاتحه آدم های ناخوشایند دور و برش را بخواند. «نیمه ماه مارس» در چندین رشته اصلی مانند بهترین نامه و کارگردانی نامزد اسکار شد و گاسلینگ هم برای سومین بار نامزد گلدن گلوب، که در نهایت در صاحب همه این جایزه ها ناکام ماند.

the big short; 2015
رکود بزرگ دیوانه، احمق، عاشق
«رکود بزرگ» اقتباسی از یکی از کتاب های پرفروش غیرداستانی درباره بحران مالی امریکا در سال 2008 است. آدم مک کی برای نشان دادن این بحران اقتصادی مانند اسکورسیزی در «گرگ وال استری» قصه اش را با کمدی پیوند زده است. گاسلینگ در نقش جرد ونت، سرمایه گذار تازه کاری است که حاضر است برای منافعش آدم هم بکشد. «رکود بزرگ» اسکار بهترین نامه اقتباسی را از آن خود کرد.

the nice guys; 2016
مردان خوب دیوانه، احمق، عاشق
می شود این طور گفت که کندی «مردان خوب» هجویه ای بر «محرمانه » است. راسل کرو در این ، کارآگاهی خصوصی است که در طول پیگیری پرونده قتل یک بازیگر زن به یک کارآگاه دست و پا چلفتی (رایان گاسلینگ» بر می ود. آنها برای حل این پرونده مجبور می شوند یک تیم دونفره تشکیل دهند و با هم در موقعیت های مختلف قرار بگیرند.
«مردان خوب» در ابتدا قرار بود یک سریال تلویزیونی باشد، اما در نهایت به یک کمدی جمع و جور تبدیل شد که چندان در گیشه موفق نبود.

lala land; 2016
لالالند دیوانه، احمق، عاشق
هیچ انتظارش را نداشت موزیکالی به سبک و سیاق کلاسیک این قدر اقبال تماشاگران و منتقدان را داشته باشد. همه جایزه های مهم سال را درو کند و احتمالا تا سال ها بعد به یکی از پدیده ای تاریخ سینمای جهان تبدیل شود. گاسلینگ در نقش مردی آوازخوان نامزد جایزه اسکار شد و بالا ه بعد از سه بار نامزدی جایزه گلدن گلوب این جایزه را به خانه برد. گاسلینگ که تجربه خوانندگی دارد و به سازهای پیانو و گیتار مسلط است، در «لالالند» به مرد عاشق پیشه سال های قبلش بر می گردد. مردی که موسیقی و آواز زندگی اش را از این رو به آن رو می کند.
وب سایت بیوتی هوم: دکوراسیون فضای مربوط به تلویزیون یکی از دکوراسیون های خاص در طراحی منزل است. سبک طراحی این دکوراسیون در محیط منزل اگر چه بسیار اندک است اما نمود بسیار زیادی دارد. رنگ دیوار پشت تلویزیون نیز جزئی از همین دکوراسیون می باشد.رنگ دیوار پشت تلویزیون را از چه رنگ هایی انتخاب کنیم؟انتخاب رنگ و نمای مناسب برای زمینه پشت تلویزیون اهمیت زیادی دارد. تلویزیون معمولاً در اتاق پذیرایی قرار می گیرد و محیطی که به خود اختصاص می دهد به عنوان مرکز خانه شناخته می شود.معمولاً بعد از ورود به فضای منزل اولین چیزی که جلب توجه می کند، فضای اختصاص یافته به تلویزیون و دکور آن است. برای طراحی دیوار پشت تلویزیون الگوهای زیادی پیشنهاد می شود.ایده های برجسته سازی دیوار پشت تلویزیونکاغذ دیواری: از جمله الگوهایی است که افراد علاقه زیادی به استفاده از آن دارند. طرح های زیبایی می توان برای کاغذ دیواری پشت تلویزیون در نظر گرفت.رنگ آمیزی: گاهی ترجیح داده می شود به جای استفاده از الگوهای کاغذ دیواری، از رنگ خاص و جذ استفاده شود. رنگ دیوار پشت تلویزیون از نظر سبک طراحی و … با بقیه نقاط خانه متفاوت است. علت این تمایز نیز کاملاً مشخص است.استفاده از تزیین و دکوری: برای تمایز این محیط از وسایل تزیینی و نو ردازی خاص، طرح های جذاب و شیک استفاده می شود.رنگ دیوار پشت تلویزیون به برجسته شدن این محدوده کمک می کند. به همین خاطر در این محدوده سعی می شود از رنگ های جذاب و گرم استفاده شود.برای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمچرا در محدوده فضای مربوط به تلویزیون برجسته سازی انجام می شود؟این محدوده در اتاق پذیرایی قرار دارد و در تیر رس دید همگان قرار می گیرد. محیط مربوط به تلویزیون یک محیط هدایتگر برای چشم محسوب می شود و ما در طی شبانه روز، به این محدوده توجه بسیار می کنیم.این محدوده به منزله یک نقطه کانونی محسوب می شود و بهتر است این محل را به شکل زیبایی تزیین کنیم. برای انتخاب رنگ دیوار پشت تلویزیون می توانید مختارانه عمل کنید و بهتر است در این انتخاب از رنگ های شاد استفاده کنید تا محدوده ال سی دی به صورت برجسته و متمایز نمایان گردد. رنگ های متضاد با تلویزیون نیز گزینه مناسبی برای رنگ دیوار پشت میز تلویزیون می باشند. چون بیشتر تلویزیون ها مشکی رنگ می باشند، بنابراین در هر رنگی به جز رنگ های بسیار تیره به خوبی نمایان می شوند.برای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمدکور شیک پشت تلویزیوندکوراسیون تلویزیون ال سی دی، فضای لازم را برای طراحی پشت تلویزیون ایجاد می کند. چون بیشتر این ال سی دی ها در محدوده بالای دیوار قرار می گیرند. از این جهت فضای کافی برای یک چیدمان فوق العاده را دارند و محدوده دیوار را بیشتر نمایان می کنند. با این توصیف دیوار پشت ال سی دی نصب شده خواسته یا ناخواسته مورد توجه و ارزی قرار می گیرد.برای برجسته سازی این قسمت، رنگ متفاوت با سایر دکوراسیون منزل یا رنگی ست با مبلمان انتخاب کنید. هر چند که نمونه تک رنگ دیوار بسیار جذاب تر است.برای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیمبرای رنگ دیوار پشت تلویزیون از چه رنگ هایی استفاده کنیماستفاده از رنگ های براق نیز گزینه قابل توجهی برای رنگ آمیزی می باشد. می توانید زمینه مشکی را برای دیوار پشت تلویزیون انتخاب و رگه های سفیدی را بر روی دیوار رنگ آمیزی شده نقاشی کنید. به این ترتیب این تیرگی متعادل می شود و ترکیب زیبایی را با تلویزیون ایجاد می کند.