دنیای اقتصاد

هفته نامه کرگدن - نصرالله پورجوادی: هزار و یک شب برای من با کتاب های دیگر فرق دارد، این کتاب برای من مهم تر از کتاب های دیگر است به خاطر این که مرا بیش از کتاب های دیگر به یاد دنیای کهن می اندازد؛ دنیایی که پیش از قرون وسطی بود.بعضی ها صحبت از پرخوری فکری و گرفتن سوءهاضمه ذهنی بر اثر مطالعه زیاد می کنند؛ من نه. این روزها یا بهتر است بگویم این سال ها مطالعه ام کم شده و سال به سال و بلکه ماه به ماه کمتر هم می شود. نشانه آن کتاب های فراوانی است که در گوشه و کنار، روی میز کامپیوتر، میز ناهارخوری، کنار تختخواب و ده جای دیگر، روی هم چیده ام تا روزی آنها را بخوانم و آن روز نمی آید و شاید هم هیچ وقت نیاید.چند روزی است ترجمه جدید کتاب هزار و یک شب به قلم محمدرضا مرعشی پور را گذاشته ام کنار دستم که از سر تا ته بخوانم، ولی هر بار که آن را برداشته ام کار دیگری پیش آمده و می ترسم این کتاب هم به سرنوشت کتاب های دیگری که کنار دستم گذاشته ام و نخوانده ام، دچار شوم. ولی هزار و یک شب برای من با کتاب های دیگر فرق دارد. این کتاب برای من مهم تر از کتاب های دیگر است. به خاطر این که مرا بیش از کتاب های دیگر به یاد دنیای کهن می اندازد؛ دنیایی که پیش از قرون وسطا بود.
بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
کتاب های دیگری هم هست که ما را با دنیای کهن آشنا می کند، مثل ارداویرافنامه و درخت آسوریک یا تا حدود زیادی شاهنامه فردوسی و البته آثار یونانی مثل ایلیاد و ادیسه، ولی هزار و یک شب به نظرم با روحیه من و خاطرات کودکی و جوانی من سازگاری بیشتری دارد و دنیای کهن را به گونه ای معرفی می کند که من با آن احساس بیگانگی نمی کنم. من گمان می کنم برای همه ما ایرانیان هزار و یک شب بهترین کتاب برای یادآوری دنیای کهن است؛ یادآوری جهان بینی قدیم، جهانی که مرز میان خیال و واقعیت در آن زیاد مشخص نیست، درست معلوم نیست حادثه ای که یکی برای دیگری گزارش می دهد در خواب است یا بیداری، در دنیای واقعی است یا خیالی.دنیای هزار و یک شب دنیای انیمیستی یا زنده انگاری است؛ عالمی است که نه فقط حیوانات در آن با هم حرف می زنند، بلکه موجودات دیگر، از درخت و گیاه گرفته تا سنگ و ریگ هم زنده اند و حرف می زنند. حتی فلاسفه در این دنیا طبیعت را دارای نظم و نوعی درک و دریافت ذهنی می دانند. دنیای هزار و یک شب جهانی است که جن و پری سایه به سایه انسان ها زندگی می کنند، دنیای هزار و یک شب دنیای کهن ماست، دنیایی که در آن ان مبعوث می شوند و برای اثبات مدعای خود معجزه می کنند و ابدال و اولیاء خدا دست به کرامات می زنند.دنیای هزار و یک شب دنیای قهرمانان عطار در تذکره الاولیاء و در مثنوی های مصیبت نامه و منطق الطیر است. در این دنیاست که خدا هنگام خلقت آدم با فرشتگان سخن می گوید و سپس با دست خود گل آدم را به صورت آدم در می آورد و در او می دمد. با همین دم است که انسان زنده می شود و وقتی این دم از او گرفته شد، می میرد و باز با همین دم دوباره زنده می شود.مرگ در دنیای کهن انتقال است، رفتن از یک سرا به سرای دیگر است. سرای دیگر که زندگی پس از مرگ است، در واقع به نوعی ادامه همین زندگی دنیاست. خوشی ها و دردهای آن، خوشی ها و دردهای دنیاست منتهی با شدت بیشتر. زندگی در دنیای کهن با مرگ خاتمه نمی یابد؛ زندگی با مرگ متحول می شود و به همین دلیل تصور معاد در دنیای کهن معمول نیست. در دنیای کهن انسان از یک عنصر و یک گل ساخته شده و هنوز معنای روح مجرد در فکر و ذهنش جا نیفتاده است. به همین دلیل مسئله معاد برایش مطرح نیست. معاد یک معاد است. دنیا و آ ت هم یک جاست، نه دو جا. آ ت امتداد این دنیاست؛ به قول فرنگی ها ا تنشن این جهان است.بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
جهان کهن جایی است که عصای موسی اژدها می شود و درخت با او سخن می گوید. جایی است که ابراهیم خورشید و ماه و ستارگان را می بیند و خیال می کند خدا را دیده است. در اوا دوران کهن است که انسان مردد می شود که آیا در این دنیا هم خدا را خواهد دید یا نه. در آ ت خواهد دید، ولی در دنیا معلوم نیست. دیدن خدا هم فقط یک نوع است؛ چه در دنیا و چه در آ ت.خدا در دنیای کهن نه فقط دیده می شود، بلکه شنیده هم می شود. آهزار و یک شب ظاهرا در دربار خلفای عباسی، در نیمه دوم قرن دوم اتفاق می افتد، ولی در حقیقت این کتاب کل دنیای کهن را، با علم و معرفت و جهان بینی و هنر و ارزش های آن برای ما مجسم می سازد. همان طور که دنیا و جهان بینی آن را می توان دنیا و جهان بینی هزار و یک شب نامید، هنر آن و علم و ارزش های آن را هم می توان هنر و علم و ارزش های هزار و یک شب نامید. مفهوم علم و مفهوم هنر در دنیای هزار و یک شب با مفهوم علم و هنر در دنیای جدید و حتی در دنیای قرون وسطا یکی نیست. ارزش آنها هم یکی نیست. در دنیای هزار و یک شب، انسان «علم» را (با همان تصور خاصی که از علم دارد) بیشتر برای این می خواهد که حال او را خوش تر کند. اصلا در دنیای هزار و یک شب حال مهم تر و ارزشمندتر از علم است. همه چیز در آن دنیا برای این است که انسان حالش خوش شود؛ دین هم همین طور. دین در دنیای کهن در وهله اول برای پیدا معرفت نیست، بلکه برای رسیدن به حال است، برای یافت حال، یا یافت «وقت». در دنیای کهن انسان باید به دنبال علمی باشد که او را به دریافت وقت یا حال، چه در این دنیا و چه در جهان پس از مرگ، برساند. در دنیای کهن بشر عبادت می کند برای این که حالش خوش یا خوش تر شود. می خواند و روزه می گیرد بیشتر برای این که حالش خوش تر شود؛ هم در دنیا و هم در عقبی.برای شناخت دنیای کهن می توان هم آن را با دنیای جدید مقایسه کرد وهم با دنیای قرون وسطی. آفتاب این دنیا از اوایل دوران خلافت عباسی شروع به افول می کند و یکی، دو قرن بعد غروب می کند؛ البته نه به کلی. ما در قرن سوم از این دنیای کهن آهسته آهسته بیرون می آییم. این بیرون آمدن مرحله برزخی است. برزخ مرحله ای است که ما یک پایمان در دنیای کهن است و پای دیگرمان در قرون وسطاست. این مرحله برزخی را رنسانس هم می نامند. در این مرحله است که مرز میان خیال با واقعیت معلوم می شود و با مشخص شدن واقعیت علم جدیدی هم تاسیس می شود.بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
عواملی که به انتقال از دنیای کهن به دنیای قرون وسطی کمک کرد، متعدد است. قرون وسطی دوره مطرح شدن تعریف جدیدی از علم است و غلبه آن در تمدن ی؛ همان چیزی که فرانتز روزنتال درباره اش کتاب نوشته (knowledge triumphant). برای مقایسه مفهوم علم در قرون وسطی با مفهوم علم در دنیای هزار و یک شب یک راه میانبر وجود دارد و آن مقایسه اقسام علم در کتاب هایی چون احصاءالعلوم فار یا مفاتیح العلوم خوارزمی با اقسام علم نزد ذالنون مصری است که در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری آمده است.در قرون وسطی علوم شرعی و غیر شرعی (ریاضیات و طبیعیات) هر دو ارزشمند است، در حالی که در دنیای کهن علوم غیر شرعی، علوم غیر نافع و زائد است؛ آپ س است. گاهی باید آن را کند و انداخت دور. مفهوم علم و اقسام آن قبل از دوران خلافت عباسی هم توسط متفکران عنوان شده بود؛ ولی جزوی از جهان فکری ما مسلمانان نشده بود. مفهوم علم و اقسام علوم قرون وسطایی از قرن سوم به بعد به تدریج جایگزین مفهوم علم در دنیای کهن شد.اگر عباسیان به جای امویان حکومت و خلافت را به دست نگرفته بودند، معلوم نیست علم قرون وسطایی می توانست این جایگاه را پیدا کند. اگر دربار خلیفه از دمشق، که زمانی جزو سرزمین امپراتوری روم بود، به بغداد که شهری در اصل ایرانی بود، منتقل نشده بود، اگر کتاب های ایرانی و یونانی از زبان های پهلوی و سریانی و یونانی به عربی ترجمه نشده بود، اگر زبان عربی زبان همگانی (لینگوا فرانکا) نشده و علومی که رنسان ی و دوران قرون وسطی را پدید آوردند، تدوین و تحریر نشده بود، اگر فرهنگ کاملا شفاهی دنیای کهن یک قدم در راه کتبی شدن پیش نرفته بود، اگر کاغذ در ابتدای عصر عباسیان به جهان تازه تاسیس ی نیامده و هیچ علمی و شناختی و معارفی انتشار نیافته بود، تحول از دنیای هزار و یک شب به دنیای قرون وسطی هم صورت نمی گرفت. قرون وسطی را نه فقط عصر تاسیس و تدوین و تبویب علوم، بلکه همچنین دوران انتشار علوم و انتشار عناصر فرهنگی نیز باید دانست.انتقال از دنیای کهن به دنیای قرون وسطی دفعتا صورت نگرفت. همان طور که گفته شد دوران برزخ دویست، سیصد سال طول کشید و تازه بعد از این مدت هم نگاه قدیم ما به جهان به کلی تغییر نکرد. اهمیت حال و محو بودن مرز میان واقعیت و خیال، متوسل شدن به کرامات برای تحکیم ایمان، شنیدن سخن جانوران و همچنین هاتف و خلاصه زیستن در دنیای هزار و یک شب حتی امروز هم به کلی دست از سر بعضی از ما بر نداشته است. اکثر عوام الناس در دوران قرون وسطی همچنان در دنیای کهن زندگی می د و نفس می کشیدند. بعضی از آنها امروز هم همان طورند. فقط خواص مردم که عالم و دانشمند و حکیم و فیلسوف بودند، از دنیای کهن بیرون آمدند و سعی د علومی تاسیس کنند (علم با همان مفهوم قرون وسطایی آن)؛ علومی چون علم حدیث، علم فقه و اصول آن، علم تفسیر، علم رجال، علم کلام، علم تصوف، ریاضیات و نجوم، علم طب، فلسفه و روانشناسی، علم اخلاق و ده ها علم دیگر که بسیاری از آنها را ما امروزه علم نمی دانیم.بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
با مفهوم قرون وسطایی علم و تقسیم قرون وسطایی علوم بود که ما از دنیای کهن به دوران قرون وسطی و تمدن جدید ی قدم گذاشتیم. بعضی ها مقاومت می د. بسیاری از صوفیان ترجیح می دادند در دنیای کهن بمانند؛ در همان دنیایی که عمر خطاب بالای منبر فریاد فرمانده اش را در جبهه جنگ می شنید و در همان دنیایی که ستون حنانه می نالید و از دوری پیغمبر (ص) شکایت می کرد. مولانا وقتی به منکران حنانه می دهد، در واقع به انی می دهد که از دنیای کهن به قرون وسطی قدم گذاشته اند. در قرون وسطی آواز حنانه مانند آواز هاتف متافور است. عالم خیال در قرون وسطی خیال شاعرانه است.تقسیم عوالم از لحاظ تاریخی را برخی متاثر از تفکر اروپایی می دانند، در حالی که این تقسیم دقیقا با عوالم ما هم انطباق پیدا می کند. انتقال از دنیای کهن که من آن را دنیای هزار و یک شب نامیدم، در جهان رخ داد. با پیدایش تمدن ی بود که ما از دنیای کهن به جهان قرون وسطی آمدیم. گاهی آدم فکر می کند و از خود می پرسد که اگر این دوران انتقال از دنیای کهن به قرون وسطی با تمدن ی رخ نداده بود، آیا انتقال از دنیای قرون وسطی به دوران جدید هم در اروپا رخ می داد؟ والله اعلم.انتقال از عالم قرون وسطی به عالم جدید در اروپا صورت گرفت و سپس به جاهای دیگر نیز سرایت کرد. این انتقال اگر در میان ما شرقی ها هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، نگران نباید بود، چون در خود اروپا هم هنوز همه جا به طور کامل صورت نگرفته است. انتقال از یک دنیا به دنیای دیگر، از یک جهان بینی به جهان بینی دیگر، از تغییر دین هم برای انسان مشکل تر است. به هر حال کار یک شب و دو شب نیست، به خصوص که بعضی ها اصلا نمی خواهند از دنیای قرون وسطی یا حتی از دنیای هزار و یک شب بیرون بیایند. همانجا جا خوش کرده اند. خود من هم وقتی دوست دارم هزار و یک شب بخوانم، مگر غیر از این است که دلم برای آن دنیا تنگ است و به قول بچه ها احساس «نوستالژی» پیدا کرده ام؟
کلمات کلیدی: lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی دنیای لگو: بسته هیولا , دنیای لگو: بسته هیولا برای windows , نسخه windows بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای windows , نسخه windows بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای pc , نسخه pc بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای pc , نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, , lego worlds: monster pack for windows, lego worlds: monster pack for pc, lego worlds: monster pack game for windows, lego worlds: monster pack full dlc, lego worlds: monster pack free, lego worlds: monster pack cracked, lego worlds: monster pack direct link, lego worlds: monster pack crack, lego worlds: monster pack keygen, lego worlds: monster pack patch, lego worlds: monster pack serial, lego worlds: monster pack license, lego worlds: monster pack , nhkg,n fhcd lego worlds: monster pack, lego worlds: monster pack, داونلود lego worlds: monster pack, دانلد lego worlds: monster pack, بازی lego worlds: monster pack, گیم lego worlds: monster pack, کرک lego worlds: monster pack, شماره سریال lego worlds: monster pack, کیجن lego worlds: monster pack, لایسنس رایگان lego worlds: monster pack, لایسنس lego worlds: monster pack, بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, بازی lego worlds: monster pack برای pc, گیم lego worlds: monster pack, رایگان بازی lego worlds: monster pack, بازی lego worlds: monster pack با , رایگان بازی lego worlds: monster pack با , داونلود بازی lego worlds: monster pack, دانلد بازی lego worlds: monster pack, دریافت lego worlds: monster pack, دنیای لگو: بسته هیولا, crack دنیای لگو: بسته هیولا, keygen دنیای لگو: بسته هیولا, patch دنیای لگو: بسته هیولا, serial دنیای لگو: بسته هیولا, دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, کرک دنیای لگو: بسته هیولا, دنیای لگو: بسته هیولا فول لایسنس, شماره سریال دنیای لگو: بسته هیولا, کیجن دنیای لگو: بسته هیولا, دریافت لایسنس رایگان دنیای لگو: بسته هیولا, لایسنس دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا, داونلود دنیای لگو: بسته هیولا, دانلد دنیای لگو: بسته هیولا, گیم دنیای لگو: بسته هیولا, رایگان بازی دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا با , رایگان بازی دنیای لگو: بسته هیولا با , داونلود بازی دنیای لگو: بسته هیولا, دانلد بازی دنیای لگو: بسته هیولا, دریافت دنیای لگو: بسته هیولا, بازی های tt games , tt games full game collection بازی های warner bros. interactive entertainment, warner bros. interactive entertainment full game collection lego worlds: monster pack بازی دنیای لگو: بسته هیولا, دنیای لگو یک بازی ویدئویی در سبک ماجراجویی است که توسط شرکت tt games توسعه یافته و به وسیله warner bros با همکاری interactive entertainment در اکتبر 2017 برای سیستم عامل مایکروسافت ویندوز منتشر شده است., بازی lego worlds: monster pack, p30 , رایگان lego worlds: monster pack, با , دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی دنیای لگو: بسته هیولا , دنیای لگو: بسته هیولا برای windows , نسخه windows بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای windows , نسخه windows بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای pc , نسخه pc بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای pc , نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, , http://p30 .com/fa/entry/78773/
برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 1مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4106046/برندگان-مسابقه-عکاسی-دنیای-کوچک-نی
برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎موافقم+ 0مخالفم- 0sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp
یکی از کارهایی که مارول به خوبی توانسته از پس آن بربیاید، بزرگ تر هر چه بیشتر جهان سینمایی است. نه تنها بزرگ تر بلکه آنها به نحوی توانسته اند این جهان را منسجم نگه دارند؛ کاری که با این تعداد از نویسنده و کارگردان، چندان ساده نبوده است. با وجود این همه شخصیت و و سریال که به هم مربوط هستند، این ارتباط روز به روز بیشتر هم می شود. چنین ارتباطی باعث شده است طرفداران های سینمایی به سمت سریال های این شرکت کشیده شوند و برع ؛ چیزی که برای هر دو طرف برد – برد است.
فاز یک سینمای مارول

2008 / مرد آهنی (iron man)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 14 آوریل 2008
* میزان فروش: 5.5 میلیون دلار
* داستان: بعد از استرات «تونی استارک»، او برای تروریست ها یک زره آهنی درست می کند و بعد از فرار از آنجا، تصمیم می گیرد این زره را ارتقا بخشد. با این رسما جهان سینمایی مارول آغاز شد. «مرد آهنی» با فروش خوبی که داشت و ب نظر مساعد از طرف منتقدین، قدم محکمی در راستای آغاز این جهان سینمایی بود. پس از تیتراژ نهایی، شخصیت «نیک فیوری» (nick fury) را می بینیم که از «تونی استارک» دعوت می کند به گروه انتقام جویان ملحق شود.

2008 / هالک شگفت انگیز (the incredible hulk)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 13 ژوئن 2008* میزان فروش: 263 میلیون دلار* داستان: «بروس بنر» (bruce banner) تحت تاثیر اشعه گاما در پروژه ای برای تولید ابرانسان به «هالک» تبدیل می شود. او بعد از این اتفاق فرار می کند.فروش این نسبت به دیگر های مارول پایین تر بود. بعد از این ش ت، مارول به دنبال ساخت مستقلی درباره هالک نرفت و ترجیح داد از این شخصیت در های دیگر استفاده بشود. در آ این تونی استارک را می بینیم که می گوید تیم اونجرز در حال تشکیل شدن است.2010 / مرد آهنی 2 (iron man 2)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 7 می 2010* میزان فروش: 624 میلیون دلار* داستان: بعد از این که تونی استارک اعلام می کند مرد آهنی است، ت از او می خواهد که این تکنولوژی را تحویل دهد.بلافاصله بعد از موفقیت مرد آهنی، تصمیم گرفته شد ادامه آن ساخته شود. در این شخصیت های نیک فیوری و بیوه سیاه (black widow) به عنوان اعضای سازمان «شیلد» (s.h.i.e.l.d) معرفی می شوند. در آ این چکش معروف «ثور» (thor) را می بینیم.
2011 / ثور (thor)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 6 می 2011* میزان فروش: 450 میلیون دلار* داستان: «ثور» نام جنگجوی مغرور و قدرتمند سرزمین آسگارد» (asgard) است. ثور با قدرت خارق العاده خود برای زندگی در میان انسان ها به سیاره زمین فرستاده می شود.در این برای اولین بار شخصیت «شاهین چشم» (hawkeye) دیده می شود. در صحنه های پایانی نیک فیوری با «سلویگ» (selvig) ملاقات می کند و به او پیشنهاد می دهد تا روی «تسراکت» (tesseract) تحقیق کند اما همزمان دیده می شود که سلویگ تحت کنترل «لوکی» (luki) قرار گرفته است.
2011 / کاپیتان : نخستین انتقام جو (captain america)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 22 جولای 2011* میزان فروش: 370 میلیون دلار* داستان: در جنگ جهانی دوم «استیو راجرز» (steve rogers) داوطلب برنامه ای برای ایجاد ابرسرباز می شود.آ ین قبل از ساخت «انتقام جویان» بود که با ساخت آن، معرفی اعضای گروه به اتمام رسید. در صحنه آ ، «راجرز» که بعد از چندین سال در بیمارستان از خواب بیدار شده به بیرون می رود و نیک فوری به او می گوید در 70 سال گذشته خواب بوده است و تشکیل تیم انتقام جویان را با او مطرح می کند.2012 / انتقام جویان (the avengers)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 4 می 20123
* میزان فروش: یک میلیارد و 520 میلیون دلار
* داستان: نیک فیوری گروهی از ابرقهرمان ها شامل «مرد آهنی»، «هالک»، «کاپیتان »، «ثور»، «بیوه سیاه» و «شاهین چشم» را کنار یکدیگر جمع می کند تا با «لوکی» مبارزه کنند. این با فروش فوق العاده اش تبدیل به سومین پرفروش در تاریخ سینما شد. با اکران این فاز اول های مارول به اتمام رسید و فاز دوم آغاز شد. درصحنه آ گروه انتقام جویان در یک رستوران شام می خورند.
فاز دو سیمای مارول
2013 / مرد آهنی 3 (iron man 3)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 30 می 2013
* میزان فروش: یک میلیارد و 200 میلیون دلار
* داستان: در دوران بعد از اتفاقات انتقام جویان، یکی از دشمنان «تونی استارک» به هر نحو که شده می خواهد او را نابود کند. این با فروش خیلی خوبی که داشت، هم اکنون در رتبه ششم در بین های پرفروش تاریخ سینما قرار دارد. با چنین فروشی، مارول فاز دوم هایش را با قدرت بیشتری نسبت به گذشته آغاز کرد. در صحنه آ ، تونی استارک در حال صحبت با بروس بنر است.

2013 / ثور، دنیای تاریم (thor: the dark world)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 8 نوامبر 2013
* میزان فروش: 645 میلیون دلار
* داستان: بعد از این که «جین فاستر» (jane foster) مورد تهدید نان دنیای تاریک، سارتالفیم (svartalfheim) قرار می گیرد، ثور آماده می شود تا به زمین بازگردد و به هر قیمتی از جان او محافظت کند. داستان این یک سال بعد از حوادث انتقام جویان روایت می شود. در صحنه پایانی، جین و ثور با یکدیگر در لندن دیدار می کنند، در حالی که در صحنه ای دیگر از زمین یک هیولا در وسط درگیری به طور اتفاقی به کره زمین منتقل می شود.

2013 / کاپیتان : سرباز زمستان (captain america: the winter soldier)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 4 آوریل 2014* میزان فروش: 714 میلیون دلار* داستان: استیو راجرز که حالا در استخدام شیلد است، با همکاری بیوه سیاه تلاش می کنند توطئه ای را کشف و خنثی کنند.این به دلیل صحنه های اکشن خوبی که داشت مورد ستایش زیادی از جانب بینندگان و منتقدان قرار گرفت. بیوه سیاه نقش مهمی در روند حوادث این دارد. در صحنه های پس از تیتراژ ، سرباز زمستان از یادبود «باکی بارنز» (buckyh barnes) دیدن می کند.2014 / نگهبانان ک شان (guardians of the galaxy)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: اول آگوست 2014
* میزان فروش: 773 میلیون دلار
* داستان: فردی به نام «پیتر یل» به همراه گروهی عجیب و غریب شامل «کامورا»، «راکت»، «درا » و «گروت» علیه تهدیدی مشترک مبارزه می کنند. شرکت مارول با ساخت این ، دست به ریسک بزرگی زد اما با فروش زیاد جواب داد. طبق گفته های کارگردان، این با نهایی «انتقام جویان» در ارتباط است. در صحنه های پس از تیتراژ ، شخصیت «تیوان» را می بینیم که در میان آرشیو نابود شده اش نشسته است.

2015 / انتقام جویان عصر اولتران (avengers age of ultron)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: یکم می 2015* میزان فروش: یک میلیارد و 400 میلیون دلار* داستان: گروه انتقام جویان بار دیگر متحد می شوند تا دشمنان شان یعنی «اولتران» (ultron) را نابود کنند. در این برای اولین بار با دوقلوهای قدرتمند «پیترو» (pietro) و «واندا ما یمف» (wanda maximoft) آشنا می شویم. در سکانس های میان تیتراژ، «تانوس» (thanos) از ش ت زیردستش ابراز ن یتی می کند و اعلام می کند خودش سنگ ها را خواهد یافت.
2015 / مرد مورچه ای (ant-man)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 17 جولای 2015
* میزان فروش: 519 میلیون دلار
* داستان: مردی به نام اسکات لنگ (scott lang) به همراه دانشمندی به تکنولوژی مرد مورچه ای دست پیدا می کند.
این در ابتدا قرار بود اولین از فاز سوم باشد ولی بعدا اعلام شد که آ ین از فاز دوم خواهد بود. در داستان این «فال » (falcon) نقش مهمی ایفا می کند. در صحنه های پس از تیتراژ نهایی، تصاویری از بعدی، یعنی «کاپیتان : جنگ داخلی» را می بینیم.
فاز سه سینمای مارول

2016 / کاپیتان : جنگ داخلی (captain america: civil war)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 6 می 2016
* میزان فروش: یک میلیارد و 153 میلیون دلار
* داستان: گروه انتقام جویان حالا به دو دسته تقسیم شده اند، گروهی به ی کاپیتان و گروهی به ی «مرد آهنی».
به این انتقام جویان در مقیاس کوچک تر گفته شد، به دلیل حضور تعداد زیادی از ابرقهرمان ها که پیش از این جز در انتقام جویان سابقه نداشته است. در این برای اولین بار با «مرد عنکبوتی» جدید و «پلنگ سیاه» (blak panther) آشنا می شویم. در سکانس میان تیتراژ مشخص می شود که راجرز و «بارنز» (barnes) به «واکاندا» (vakanda) رفته اند و بارنز تا زمانی که درمانش پیدا شود، به خواب می رود. در سکانس بعد از تیتراژ هم «پیتر پارکر» (peter parker) گجت جدیدی از «استارک» (stark) دریافت می کند.

2016 / استرنج doctor stranger)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 4 نوامبر 2016
* میزان فروش: 677 میلیون دلار
* داستان: «استیون استرنج» (stephen strange) به دلیل تصادف، آسیب جدی می بیند و برای درمان به نپال می رود و در آنجا راه و رسم ب انواع قدرت را یاد می گیرد.
با این شخصیت « استرنج» به جهان سینمایی مارول معرفی شد. در سکانس میان تیتراژ، ثور را می بینیم که با استرنج دیدار می کند، دیداری به عنوان پیش زمینه برای آینده ثور.

2017 / نگهبانان ک شان: بخش 2 (guardians of the galaxy vol. 2)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 5 می 2017
* میزان فروش: 862 میلیون دلار
* داستان: در ادامه قبل، نگهبانان ک شان به سراسر ک شان سفر می کنند و ضمن مبارزه به «پیتر» کمک می کنند که هویت پدر و مادرش را پیدا کند.
بعد از موفقیت گسترده اول، دستور ساخت قسمت دوم صادر شد. این به دلیل داستان عجیب و لحن طنزآمیز توانسته طرفداران زیادی ب کند که پس از تیتراژ نهایی، شخصیت « بزرگ» (grandmaster) را می بینیم که در بعدی ثور نقش مهمی دارد.

2017 / مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (spider-man: homecoming)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 7 جولای 2017
* داستان: پیتر پارکر جوانی است که تلاش می کند میان زندگی ابرقهرمانی اش با زندگی اش به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی با کمک تونی استارک تعادل ایجاد کند.
بعد از سال ها مذاکره بالا ه شرکت مارول توانست حق استفاده از شخصیت مرد عنکبوتی را از شرکت «سونی» به دست آورد. «تام هالند» (tom holland) سومین بازیگری است که نقش «مرد عنکبوتی» را بازی می کند و پیش از این در «کاپیتان : جنگ داخلی» این نقش را ایفا کرده است. لحن این مطابق انتظارات، نوجوانانه خواهد بود چون همیشه این شخصیت در کمیک هایش با همین مضمون به شهرت رسیده است.

2017 / ثور: راگناروک (thor: ragnarok)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 3 نوامبر 2017
* داستان: پس از رخدادهای «انتقام جویان: عصر اولتران»، ثور بدون چکش خود در دنیای دیگر زندانی شده است و در آنجا برای بازگشت به موقع به «آسگارد» باید در یک مبارزه به سبک گلادیاتورها در مقابل دوست قدیمی اش هالک قرار گیرد.
تنها شخصیت های اصلی که در کاپیتان : جنگ داخلی، حضور داشتند، ثور و هالک بودند که خوشبختانه در این نقش مهمی دارند. اطلاعات زیادی از به بیرون درز نکرده است جز این که استرنج هم در این حضور دارد.

2018 / پلنگ سیاه (black panther)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 16 فوریه 2018
* داستان: پلنگ سیاه داستان «تی چالا» (t challa) را پس از اتفاقات «کاپیتان : جنگ داخلی» روایت می کند. او به خانه باز می گردد. به کشور جدا شده و دارای فناوری های پیشرفته آفریقایی «واکاندا» تا جایگاهش به عنوان پادشاه را پس بگیرد.
این شخصیت اولین ابرقهرمان آفریقایی است. به دلیل این که به تازگی برداری تمام شده، جزییات چندانی از به بیرون درز نکرده است.

2018 / انتقام جویان: جنگ ابدیت (avengers infinity war)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 4 می 2018
* داستان: انتقام جویان که پس از رویدادهای «کاپیتان : جنگ داخلی» از هم گسسته اند، با هم به نیروهای نگهبان ک شان می پیوندند تا با تانوس که به دنبال تصاحب همه «سنگ های ابدیت» (infinity stones) و حکمرانی بر فضا، زمان و واقعیت است، مقابله کنند.
این آن قدر عظیم است که در دو قسمت اکران می شود. بینندگان مارول از «انتقام جویان» با شخصیت تانوس آشنا شده اند. طبق گفته ها قرار است تمام شخصیت های «جهان سینمایی مارول» در این حضور داشته باشند. در هر صورت انتظارات از این فوق العاده است و باید تا سال دیگر منتظر بمانیم و نتیجه آن را ببینیم.

2018 / مرد مورچه ای و زنبور (ant-man and the wasp)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 6 جولای 2018
* داستان: هنوز چیزی اعلام نشده است.شرکت مارول، برای مدت ها از خود علاقه ای به ساخت ادامه مرد مورچه ای نشان نمی داد اما این بی علاقگی، مقطعی بود و در سال آینده قرار است یک دیگر از این شخصیت را ببینیم. برداری این هنوز آغاز نشده است.2019 / انتقام جویان جنگ ابدیت – قسمت دوم (avengers infinity war-part two)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 3 می 2019
* داستان: هنوز چیزی اعلام نشده است.
این عظیم که قسمت دوم «انتقام جویان: جنگ ابدیت» بوده قرار است پایانی بر فاز سوم جهان سینمایی مارول باشد. طبق گفته ها، مارول می خواهد بعد از این دست به تغییر و تحول گسترده ای از نظر داستان و بازیگران بزند.
سنگ های ابدیت«سنگ های ابدیت» (infinity stones) در دنیای کمیک بوک های «مارول» و «جهان سینمایی مارول» حضور دارند. در سه فاز اول این جهان سینمایی، این سنگ ها اهمیت بسیار زیادی دارند. همانطور که در «نگهبانان ک شان» توضیح داده شد، قبل از «انفجار بزرگ» (big bang» شش بخش نیرومند از جهان تبدیل به سنگ شدند. هر کدام از این سنگ ها قدرت فوق العاده ای در خود دارند و ی که هر شش سنگ را داشته باشد، قادر مطلق در جهان هستی خواهد بود. شخصیت «تانوس» (thanos) که پیش از این در های مختلف او را دیده ایم، می خواهد به تمام این سنگ ها دست پیدا کند و در «انتقام جویان: جنگ ابدیت»، شاهد مبارزه ابرقهرمان ها با تانوس خواهیم بود.سنگ فضا (space stone)این سنگ برای اولین بار در «کاپیتان : اولین انتقام جو» رونمایی شد. این سنگ به شخص استفاده کننده قابلیت جابجایی در هر مکانی از فضا را می دهد. بعد از اتفاقات «انتقام جویان»، از این سنگ در «آسگارد» نگهداری می شود.سنگ ذهن (mind stone)در «کاپیتان : سرباز زمستان» دیدیم که این سنگ به دست «هایدرا» (hydra) افتاده و او از این سنگ برای آزمایش روی انسان ها استفاده می کند. در «انتقام جویان: عصر اولتران»، این سنگ به دست «ویژن» رسید. دارنده این سنگ می تواند افکار و اجسام را با ذهنش کنترل کند.سنگ واقعیت (reality stone)سنگ واقعیت در «ثور: دنیای تاریک» معرفی شد. گفته می شود این سنگ می تواند جهان هستی را به وضعیت پیش از «انفجار بزرگ» برگرداند. آسگاردی ها که نمی خواستند سنگ ها نزدیک به هم باشند، آن را به دست «کل یونر» (collector) سپردند.سنگ قدرت (power stone)این سنگ در «نگهبانان ک شان» دیده شد. این سنگ به شخص استفاده کننده قدرت زیادی می دهد و او می تواند تمدن ها را نابود کند. این سنگ در دستان «گروه نوا» (nova corps) نگهداری می شود.سنگ زمان (time stone)این سنگ در « استرنج» دیده شد. «سنگ زمان» به شخص استفاده کننده قابلیت تغییر در زمان را می دهد. « استرنج» با استفاده از این سنگ، کره زمین را از نابودی نجات داد و هم اکنون در محلی مخفی در «نپال» از این سنگ مراقبت می شود.سنگ روح (soul stone)این سنگ هنوز معرفی نشده است. در دنیای کمیک، «سنگ روح» به شخص استفاده کننده اجازه تسخیر و تغییر تمام ارواح موجودات مرده و زنده را می دهد.
یکشنبه خبری تلخ و غیر قابل باور از جلسه غیر علنی شورای ی شهر تهران به بیرون درز کرد و بلافاصله نقل همه محافل شد. درگیری علیرضا دبیر قهرمان سابق جهان و المپیک و عباس جدیدی قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک در جلسه شورای شهر تهران! دو چهره ای که بردن نام شان به واسطه افتخارآفرینی های فراوان و افراشتن پرچم سه رنگ ایران در میادین جهانی چیزی جز برانگیختن حس غرور و عرق ملی برای ایرانیان در سراسر جهان به دنبال نداشت این بار رودرروی هم به جان هم افتادند و حس از خج یکدیگر درآمدند. علیرضا دبیر قهرمان محجوب جنوب تهران پس از وداعی شاید زود هنگام با دنیای قهرمانی ادامه تحصیل در و حضور در دنیای سیاست را به مربیگری در کشتی یا حضور در عرصه مدیریت ورزش کشور ترجیح داد. عباس جدیدی نیز از خزانه در جنوبی ترین نقطه تهران پا به دنیای کشتی گذاشت و نامی برای خود در دنیای کشتی دست و پا کرد. او نیز پس از وداع با دنیای قهرمانی و درست زمانی که تب و تاب حضور ورزشکاران نامی ایران در شورای شهر را دید نخواست از این قافله عقب بماند.جدیدی نیز مانند هم کیشان خود تنها و تنها بواسطه سال ها افتخارآفرینی در ورزش با رای اعتماد پایتخت نشینان به عضویت شورای شهر تهران درآمد تا مردم اینگونه قدردانی خود را از چهره...
آیریس آپفل iris apfel، خانمی 93 ساله است که یکی از بزرگترین طراحان لباس در دنیای مد بوده و هست و بیشتر تاثیر خود را از کوکو شنل coco chanel گرفته است. در این مقاله مدل لباس ههای برتر این مادربزرگ شیک پوش دنیای مد را گردآوری کرده ایم. این خانم 93 ساله قبلا طراح دکوراسیون بود که سپس به طراحی مدل‎های لباس پرداخت و با ابتکار و روی آوردن به سبکی غیرسنتی توانست به شهرت برسد و همه او را با تنوع گرایی، جسور بودن و بی همتا بودن سبک طراحی‎هایش می‎شناسند. اگر می خواهید بیشتر بدانید : با ایریس آپفل، طراح لباس و مادربزرگ دنیای مد آشنا شوید!! مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 1 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 1 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 2 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 2 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 3 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 3 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 4مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 4مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 5مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 5مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 6مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 6مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 7مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 7مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 8مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 8مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 9مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 9مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 10مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 10مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 11مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 11مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 12مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 12مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 13مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 13مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 14مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 14تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغloading...loading...
روز دوشنبه مراسم جشن پانزدهمین سال انتشار رو مه «دنیای اقتصاد» برگزار شد. در این مراسم که با حضور مدیران این مجموعه و برخی از سیاست گذاران، تصمیم سازان، صاحب نظران و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، مدیران گروه رسانه ای دنیای اقتصاد به ارائه گزارش ۱۵ ساله فعالیت این رسانه و شرح یت های آتی این رو مه پرداختند.در بخش دیگری از این مراسم نیز صاحب نظران حوزه اقتصاد با اشاره به محیط پرچالش فعالیت این رسانه خصوصی در چارچوب شکل گرفته در فضای رسانه ای کشور به ارزی عملکرد این رو مه پرداختند. به عقیده صاحب نظران اقتصادی، ۱۵ سالگی یک رسانه خصوصی قدرتمند در فضایی که عمدتا تحت تاثیر رسانه های تی است، اتفاق بزرگی بوده که نمونه آن در کشور به چشم نمی خورد.شکوفایی یک نهالدر بخش نخست این گردهمایی، «علیرضا بختیاری»، مدیرمسوول رو مه «دنیای اقتصاد» به عنوان میزبان این نشست ضمن خوشامدگویی به حاضران به تشریح روند شکل گیری و تثبیت این رو مه در فضای رسانه ای کشور پرداخت. بر مبنای اظهارات این فعال رسانه ای رو مه «دنیای اقتصاد» ۱۵ سال پیش در فضایی شکل گرفت که در آن عدم اتصال به گروه های ، چشم انداز روشنی را برای یک رسانه متصور نمی کرد، اما رو مه دنیای اقتصاد با تلاش بر نداشتن تعلق و حفظ امانت در تحلیل و انتشار رویدادهای اقتصادی توانست ضمن جلب اعتماد مخاطبان به جایگاه کنونی دست پیدا کند. مدیر مسوول گروه رسانه ای «دنیای اقتصاد» از پژوهشگران، تصمیم سازان و فعالان اقتصادی به عنوان سه گروه هدف اصلی رو مه «دنیای اقتصاد» یاد کرد و همراهی مخاطبان را یکی از دلایل تبدیل نهال «دنیای اقتصاد» به درخت تنومند کنونی دانست. این گروه رسانه ای با درک نیاز به رسانه تحلیلی اقتصادی و نیاز فعالان خارجی به رسانه اقتصادی اقدام به انتشار هفته نامه «تجارت فردا» و رو مه «فایننشال تریبیون» به عنوان نخستین رو مه تخصصی انگلیسی زبان در کشور کرد. مدیر مسوول دنیای اقتصاد، در پایان سخنان خود ضمن تشکر از همراهان همیشگی «دنیای اقتصاد»، ابراز امیدواری کرد که این رسانه خصوصی در فضای پر تنش رسانه ای ایران همچنان استوار به فعالیت خود ادامه دهد.در بخش بعدی این مراسم نیز «علی میرزاخانی» سردبیر رو مه «دنیای اقتصاد»، با اشاره به کار سخت یک رسانه برای اتخاذ رویکرد مستقل در فضای رسانه ای کشور، این راه سخت اما درست را انتخاب مجموعه «دنیای اقتصاد» از همان آغاز فعالیت عنوان کرد. این رو مه نگار با سابقه با اشاره به تجمیع مجموعه متخصصان، کارشناسان و خبرگان رسانه ای در بخش تولید محتوای این گروه رسانه ای، از شکل دهی و ایجاد یک جریان طالب اصلاحات اقتصادی مستقل به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای رو مه دنیای اقتصاد یاد کرد. سردبیر رو مه «دنیای اقتصاد» ایجاد یک فضای شفاف و خواستار اصلاح را به عنوان یت آتی این گروه رسانه ای برشمرد. یتی که تحقق آن به همراهی کارشناسان، متخصصان و مخاطبان این رو مه احتیاج دارد.«محمد طاهری»، سردبیر هفته نامه «تجارت فردا» نیز در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به تنومند شدن جوانه تجارت فردا بر پیکره دنیای اقتصاد و تبدیل این هفته نامه به یکی از قطب های تحلیل در فضای اقتصادی کشور، این موفقیت را حاصل همراهی متخصصان و کارشناسان اقتصادی در گستره جغرافیایی به وسعت دنیا دانست.پلی میان اقتصاد و زندگیبخش بعدی این سخنرانی نیز به اظهارات یکی از برجسته ترین و باسابقه ترین اقتصاددانان کشور اختصاص داده شده بود. موسی غنی نژاد که از موثرترین مشاوران رو مه دنیای اقتصاد نیز هست، با اشاره به فضای رسانه ای کشور که عمدتا تحت سیطره رسانه های وابسته به ت قرار دارد، تداوم حضور ۱۵ ساله رو مه «دنیای اقتصاد» را به عنوان یک رسانه غیر و غیروابسته به منابع تی اتفاق مبارک و امیدوارکننده ای دانست. مسعود نیلی نیز در بخش دیگری از این مراسم با اشاره به جایگاه ویژه رو مه دنیای اقتصاد در بین رسانه های حوزه اقتصادی کشور، از پل زدن بین علم پیچیده اقتصاد و زندگی روزمره شهروندان با استفاده از زبانی قابل فهم به عنوان یکی از مشکل ترین کارها در فضای رسانه های تخصصی در حوزه اقتصاد یاد کرد. وظیفه ای که از نگاه این اقتصاددان برجسته کشور، با نمره قابل قبولی در کارنامه دنیای اقتصاد به ثبت رسیده است. به عقیده این عضو شورای پول و اعتبار یکی از مهم ترین تاثیرات شکل گیری و تداوم حضور دنیای اقتصاد در فضای رسانه ای کشور، کمک به گسترش فرهنگ نقد بوده است. دانشکده اقتصاد شریف در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد این گروه رسانه ای در جامه عمل پوشاندن به نقد منصفانه، دوستانه و بدون غرض همانند بقیه نقاط روشن کارنامه «دنیای اقتصاد»، توفیق پیدا کند.اوج گیری در تداوم مسیردو عضو دیگر شورای پول و اعتبار نیز در این مراسم به ارزی عملکرد رو مه «دنیای اقتصاد» پرداختند. ولی الله سیف با اشاره به جایگاه ویژه این رو مه اقتصادی، میدان دادن به افکار مختلف اقتصادی را یکی از مهم ترین ویژگی های بارز رو مه دنیای اقتصاد برشمرد. به عقیده رئیس کل بانک مرکزی با وجود جایگاه ویژه این گروه رسانه ای، جایگاه فعلی را نمی توان نقطه اوج دنیای اقتصاد دانست، چراکه نقطه اوج این گروه رسانه ای در تداوم مسیر کنونی «دنیای اقتصاد» رقم خواهد خورد. محمد نهاوندیان نیز در اظهارات خود پیرامون عملکرد رو مه «دنیای اقتصاد»، با اشاره به مسیر دشوار مدیریت یک رسانه خصوصی، عملکرد مجموعه «دنیای اقتصاد» در این زمینه را چشم گیر ارزی کرد. معاون امور اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به انتخاب رویکرد اقتصادی صحیح اتخاذ شده از سوی این رو مه، از این رو مه بابت شرح گفتمان حاوی عد ، کرامت و رفاه اقتصادی تشکر کرد. به گفته نهاوندیان، دنیای اقتصاد با وجود داشتن اصول مشخص و پافشاری بر این اصول هرگز بر رعایت یک نگرش خاص پافشاری نکرده است. رویکردی که در کنار پرداختن به مسائل حوزه سیاست خارجی و بین الملل که تاثیر مستقیمی بر وضعیت اقتصاد نیز دارند به عنوان نقاط تمایز این گروه رسانه ای از زبان معاون اقتصادی رئیس جمهور عنوان شد. در بخش دیگری از این مراسم نیز محسن جلال پور، با اشاره به بلوغ یافتن مجموعه رسانه ای «دنیای اقتصاد»، پیگیری مدل های منطقی اقتصاد و دفاع از انتخاب درست در دو قطبی تصمیم گیری منطقی برای سیاست گذار و تصمیم گیری بر پایه مطلوبیت، محبوبیت و مقبولیت را تصمیم سختی دانست که دنیای اقتصاد از عهده آن بر آمده و دیگر رسانه ها را نیز به این مسیر متمایل کرده است.جشن 15 سالگی «دنیای اقتصاد»جشن 15 سالگی «دنیای اقتصاد»
وب سایت روزیاتو: تعجبی ندارد که تیلور سوییفت با داشتن ۱۰ جایزه ی گرمی در کارنامه ی هنری اش، یکی از پردرآمدترین چهره های دنیای هنر است. در فهرست ثروتمندترین هنرمندان زن امریکایی سال ۲۰۱۷ در سایت فوربس، سوییفت ۲۸ ساله با دارایی خالص ۲۸۰ میلیون دلار رتبه ی نهم را از آن خود کرد. در این فهرست او جوان ترین فرد محسوب می شود و در جایگاهی بالاتر از خوانندگانی همچون لیدی گاگا، کیتی پری و حتی خانواده ی پر سر و صدای کارداشیان قرار گرفته است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیدر طی سال میلادی گذشته آلبوم ها و تک آهنگ های تیلور سوییفت همواره در صدر فهرست های مختلف قرار داشت و به این ترتیب او به یکی از ثروتمندترین خوانندگان سال ۲۰۱۷ تبدیل شد. در سال ۲۰۱۵ سوییفت در فهرست قدرتمندترین ن دنیا در سایت فروبس، با قرارگیری در جایگاه شصت و چهارم جوان ترین زن این فهرست بود. همچنین طبق گزارش سایت فوربس، در سال ۲۰۱۶ سوییفت با ۱۷۰ میلیون دلار درآمد، عنوان پردرآمدترین چهره ی مشهور دنیا را از آن خود کرد.سوییفت در حال حاضر مالک ۶ خانه در نقاط مختلف امریکا است. در ادامه نگاهی می اندازیم به خانه های این ستاره ی جوان و محبوب امریکایی.۱- شهر نشویل، ای تنسیاین ملک اولین خانه ای است که سوییفت در سال ۲۰۰۹ یداری کرد. او در زمان ید این خانه تنها ۲۰ سال داشت. این پنت هاوس با مساحتی در حدود ۳۰۱ متر مربع در قلب شهر نشویل واقع شده و به قیمت ۱/۹۹ میلیون یداری شده است. سوییفت خود کار طراحی داخلی آن را انجام داده است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۲- شهر بورلی هی ، ای کالیفورنیاسوییفت در سال ۲۰۱۱ در شهر بورلی هی خانه ای ییلاقی را به قیمت ۳/۵۵ میلیون دلار یداری کرد. این ملک با مساحتی در حدود ۲۷۹ متر مربع، دارای ۳ اتاق خواب و ۴ و دستشویی است. همچنین یک زمین تنیس در محوطه ی ملک وجود دارد. این خانه در سال ۱۹۴۱ ساخته شده است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۳- شهر نشویل، ای تنسیتیلور سوییفت در سال ۲۰۱۱ خانه ی دیگری در شهر نشویل و این بار در یکی از محله های آرام آن، به قیمت ۲/۵ میلیون دلار یداری کرد. این خانه با مساحتی در حدود ۵۲۰ متر مربع، ۴ اتاق خواب و ۴ و دستشویی دارد. همچنین یک خانه ی مهمان در حدود ۱۸۵ متر مربع و است ی زیبا در محوطه ی ملک وجود دارد. ساخت این خانه به دهه ی ۱۹۳۰ باز می گردد.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۴- شهر واچ هیل، ای رود آیلنددر سال ۲۰۱۳ سوییفت عمارتی در حدود ۱۰۲۲ متر مربع به قیمت ۱۷/۷۵ میلیون دلار در شهر واچ هیل یداری کرد. این خانه ۷ اتاق خواب، ۹ و دستشویی و یک است دارد. این ملک مشرف به مناظر زیبای جزیره و دریا است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۵- شهر نیویورک، ای نیویور وییفت در سال ۲۰۱۴ در یکی از محله های شهر نیویورک پنت هاوسی را از پیتر ج ون کارگردان «ارباب حلقه ها» به قیمت ۲۰ میلیون دلار یداری کرد. این آپارتمان در حقیقت دو پنت هاوس است که با یکدیگر ترکیب شده اند و با مساحتی در حدود ۷۷۲ متر مربع، ۱۰ اتاق خواب و ۱۰ و دستشویی دارد.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۶- شهر بورلی هی ، ای کالیفورنیااین عمارت آ ین خانه ای است که سوییفت در سال ۲۰۱۵ به قیمت ۲۵ میلیون دلار یداری کرده است. ساخت خانه به سال ۱۹۳۴ بر می گردد. این ملک با مساحتی در حدود ۱۰۲۰ متر مربع، ۷ اتاق خواب و ۱۰ و دستشویی دارد. خانه ی مهمان، زمین تنیس، اتاق تماشای و است ، دیگر امکانات این ملک هستند.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی
هنر فضایی (space art) شاخه ای شگفت انگیز از هنر مفهومی است که برای به تصویر کشیدن دانش فضایی ستاره شناسان استفاده می شود.سال هاست که آثار هنر فضایی یا همان هنر نجومی توسط سازمان هایی مانند ناسا (nasa) یداری شده و توسعه آن ها حمایت می شود؛ هدف از این اقدام هم نشان دادن مفاهیم مختلف علم ستاره شناسی و شگفتی های ک شان به علاقه مندان است. تصاویری که در این مطلب به مرور آن ها خواهیم پرداخت، در طول سال های گذشته توجه زیادی با به خود جلب کرده و در نوع خود بهترین بوده اند.در مورد تاریخچه هنر فضایی می توان به یکی از بزرگان این رشته، یعنی چسلی بونستل (chesley bonestell) اشاره کرد که با خلق نقاشی هایی شگفت انگیز و در عین حال پایبند به حقایق علمی در اوایل قرن بیستم، نام خود را به عنوان پدربزرگ این حوزه به ثبت رساند.اصول زیباشناختی نشئت گرفته از آثار بونسل امروزه با نام «رئالیسم توصیفی» (descriptive realism) شناخته می شوند که یکی از قواعد اصلی برای خلق آثار هنر فضایی در چهارچوب آن ها، رعایت جزییات به نحوی است که تصویر خلق شده پایه و اساس علمی داشته باشد؛ به عنوان مثال، هنرمند برای خلق اثری از فضای اطراف یک سیاره فراخورشیدی باید توجه داشته باشد که آسمان این سیاره به چه رنگ خواهد بود.با وجود پیشرفت های اخیر در حوزه ستاره شناسی، هنر فضایی با استواری بر پایه ادغام مفاهیم هنر و علم، به میزان زیادی گسترش یافته است. آثار هنر نجومی که توسط دانش پژوهشگران هدایت شده و به کمک خلاقیت و مهارت هنرمندان به وجود می آیند، تصور ما از جهان اطراف را به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهند. در ادامه شما را به دیدن تعدادی از بهتری تصاویر این هنر دعوت می کنیم:هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیندر این تصویر خیالی، نمایی از بازتاب نور خورشید سیستم تراپیست 1 (t pist-1) بر روی سطح سنگی یکی از سیاره های میانی این سیستم نشان داده شده است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینطرحی خیالی از هنر فضایی برای نشان دادن پیامدهای نزدیک شدن سیاره زمین به یک سیاه چالههنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصویری برای مقایسه ابعاد یک ستاره نوترونی (neutron star) با شهر مونیخ آلمانهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصوری از ک شانی در دور دست ها به نام “sxdf-nb1006-2”هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیننمایش باران سرد بین ک شانی به کمک هنر فضاییهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصوری از یک کرم چاله که حفره ای در فضا و زمان ایجاد کرده است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمین هسته های یخی در کمربند کویپر (kuiper belt)هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصویری خیالی از تابش نور ستاره کوتوله سامانه تراپیست 1 به سطح یکی از سیاره های سیستمهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصویری دیگر از ستاره کوتوله سامانه تراپیست 1 در یکی از سیاره هاهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیننمایی از درخشش ک شانی به نام “w2246-0526” در نور مادون قرمز که به میزان 350 تریلیون برابر خورشید منظومه ما قدرت دارد!هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینبه تصویر کشیدن مریخ در چهار میلیارد سال پیشهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصویری دیگر از گذشته سیاره مریخهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیننمایش گرد و غبار و گازهایی که در اطراف سیستم دو ستاره ای “gg tauri-a” قرار گرفته اند، به کمک هنر فضاییهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینایستادن بر روی سطح سیاره فراخورشیدی “gliese 667cd” که از ستاره میزبانش نور گرفته است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینحلقه ی گازی و گرد و غبار کیهانی در اطراف یک ستاره جوان به نام “hd 142527”هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیننمایی از سطح یک سیاره کوتوله به نام «میک میک» (makemake)هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصویری خیالی از سیاره کوتوله دوری به نام «اریس» (eris) که در قمرش دیسمونیا (dysmonia) قرار گرفته است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینبه نمایش گذاشتن لحظه برخورد یک سیارک غول پیکر با قمر اروپا (europa)، یکی از ماه های مشتریهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینبه تصویر کشیدن آتشفشان های فعال در دو طرف سیاره ای فراخورشیدی به نام “kepler-20e”هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیننمایی از یک سیاره فرضی که درخشش مادون قرمز زمان تولدش را باز پس گرفته است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینشرایط احتمالی سطح یکی از سیاره های سامانه تراپیست 1 به نام “t pist-1f”هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیناستفاده از تکنیک های هنر فضایی برای نمایش یک سیاه چاله فوق قدرتمندهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیندر این تصویر ستاره “gj176-525px” نشان داده شده است؛ این ستاره شباهت زیادی با خورشید ما داشته، اما در حدود یک میلیارد سال از خورشید بیشتر عمر دارد.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیننمایش یکی از سناریوهای احتمالی در مورد شرایط سیاره فراخورشیدی “55 cancri e” که ابعادی دو برابر زمین دارد.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتصویری خیالی از چرخش یک سیاره فراخورشیدی فرضی به دور ستاره ای کوتوله و سرخ رنگهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیناستفاده از سبک هنر فضایی برای نمایش جریانی درخشان از جرم یک ستاره که به درون سیاه چاله ای عظیم بلعیده می شود.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیننمایی خیالی از متلاشی شدن یک سیارک در اطراف یک ستاره کولوته سفیدهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینبه تصویر کشیدن منظومه خورشیدی ما در اوایل پیدایش آنهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینیکی از مجموعه پوسترهای طراحی شده از طرف ناسا برای جشن گرفتن اکتشافات فضاییهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیندر هر کدام از این پوسترها، یکی از اصلی ترین ویژگی های سوژه موردنظر آژانس فضایی به گونه ای توصیف شده است که تصور تبلیغ تور گردشگری مکانی توریستی را در بیننده ایجاد می کند.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینبه عنوان مثال در این اثر هنر فضایی یکی از ویژگی قابل توجه قمر زحل، انسلادوس (enceladus)، به عنوان عنصر اصلی طراحی استفاده شده است؛ فوران های عظیم در قطب جنوب انسلادوس مشخصه این قمر است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینقمر اروپاهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینشفق قطبی چشم نواز مشتری الهام بخش این اثر هنر نجومی بوده است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیناولین پوستر طراحی شده توسط تیم ناسا که منجر به توسعه دیگر آثار مشابه شد.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیندر این پوستر تاثیرات تابش نور از طرف ستاره ای که طیفی متفاوت از نورها را می تاباند، بر روی یک سیاره نشان داده شده است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیناین اثر در مورد سیاره ای بدون خورشید با تاریکی بی پایان است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینتبلیغ پرش از ارتفاع در سیاره ای با گرانشی فوق العاده قویهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیندریاهای طلایی قمر تایتان (titan)هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمیندر سامانه تراپیست 1 به دلیل نزدیک بودن سیاره ها به هم، سفرهای بین سیاره ای همانند سر زدن به جزیره هایی در کنار هم است.هنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینگذراندن تعطیلات در ابرهای سیاره ونوسهنر فضایی ؛ مجموعه از زیباترین تصاویر خیالی ک شان و دنیای خارج از جو زمینیکی از شناخته شده ترین آثار هنر فضایی چسلی بونستل مربوط به سال 1331منبع :newatlas