دادگاه ملی پوش کشورمان چی شد

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، بعدازظهر یکشنبه در کنار گ ار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد. دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از ی شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که ش در فلوریدای را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.
تصاویر این کنگره در زیر آمده است:
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر ع : میرامین سبحانی- سید روح الله احمدی منبع:راک نیوز انتهای پیام
نتایج محاسبات نشان می دهد در صورتی که رشد اقتصادی 8 درصدی هدف برنامه ششم در سال های آتی محقق شود و درآمد ملی نیز به همین میزان رشد داشته باشد در سال 1399 درآمد ملی کشور از درآمد ملی سال 1390 عبور خواهد کرد.بررسی کارشناسان نشان می دهد که نمودار درآمد ملی کشور پس از آنکه از سال 1390 نزولی شده بود از سال 1395 صعودی می شود.به گزارش بورس نیوز طبق بررسی و محاسبات انجام شده از سوی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای ی نمودار درآمد ملی که از حاصل جمع درآمدهای مربوط به عامل کار و درآمدهای حاصل از مالکیت که در تولید کالاها و خدمات مشارکت داشته اند به دست می آید برای سال 1395 صعودی خواهد شد.طبق نمودار ذیل مشاهده می شود که درآمد ملی به قیمت ثابت در سال 1390 به اوج خود رسیده است با این حال با منفی شدن رشد اقتصادی در سال های 1391 به بعد درآمد ملی نیز کاهش چشمگیری یافته و در پایان سال 1393 درآمد ملی به حدود 79 درصد درآمد ملی سال 1390 رسیده است. متأسفانه آمار درآمد ملی از سال 1393 به بعد در نماگرهای بانک مرکزی منتشر نشده و این شاخص مهم اقتصاد کلان برای سال های 1393 تا 1395 این آمار تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته است.نمودار فوق نشان می دهد که درآمد ملی از سال 1390 به طور مستمر روند نزولی داشته است و به نظر می رسد در سال 1...
آیریس آپفل iris apfel، خانمی 93 ساله است که یکی از بزرگترین طراحان لباس در دنیای مد بوده و هست و بیشتر تاثیر خود را از کوکو شنل coco chanel گرفته است. در این مقاله مدل لباس ههای برتر این مادربزرگ شیک پوش دنیای مد را گردآوری کرده ایم. این خانم 93 ساله قبلا طراح دکوراسیون بود که سپس به طراحی مدل‎های لباس پرداخت و با ابتکار و روی آوردن به سبکی غیرسنتی توانست به شهرت برسد و همه او را با تنوع گرایی، جسور بودن و بی همتا بودن سبک طراحی‎هایش می‎شناسند. اگر می خواهید بیشتر بدانید : با ایریس آپفل، طراح لباس و مادربزرگ دنیای مد آشنا شوید!! مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 1 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 1 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 2 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 2 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 3 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 3 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 4مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 4مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 5مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 5مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 6مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 6مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 7مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 7مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 8مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 8مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 9مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 9مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 10مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 10مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 11مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 11مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 12مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 12مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 13مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 13مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 14مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 14تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغloading...loading...
سیف اله ابوتر گفت: مردم بدانند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نیازی به داشتن کارت ملی یا کارت هوشمند ملی نیست. وی افزود: فقط همراه داشتن شماره کارت ملی و اصل شناسنامه ا امی است. سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: زمان صدور کارت ملی هوشمند را به حداقل یک ماه رسانده ایم اما باز هم با این وجود صدور کارت ملی هوشمند را به بعد از برگزاری انتخابات موکول کرده ایم. ابوتر افزود: درخواست صدور کارت ملی هوشمند از سوی دفاتر گرفته می شود ولی صدور آن بعد از انتخابات خواهد بود. وی افزود: سازمان ثبت احوال و ادارات تابعه آن حتی در روز برگزاری انتخابات آماده ارائه شماره ملی به افرادی است که تا کنون این شماره را دریافت نکرده اند. ابوتر گفت: ساعت کاری مراکز ثبت احوال تغییری نکرده و این مراکز روزهای پنج شنبه هم فعال است و ستاد ویژه ای در ثبت احوال برای رفع مشکلات شناسنامه ها در هزار و 37 نقطه کشور تشکیل شده است و دفاتر پیشخوان و پست هم در این زمینه با ما همکاری می کنند و در آماده باش هستند. وی گفت: این افراد می توانند به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و در روز برگزاری انتخابات نیز در شهرستان ها و مراکز استان ها از طریق تلفن افراد فاقد شماره ملی می توانند این شماره را دریافت کنند تا همه افراد واجد
به گزارش گروه دفاتر خارجی خبرگزاری تسنیم، با توجه به سکوت مرگبار جهانیان و مدعیان دروغین دفاع از در قبال نقض گسترده حقوق مسلمانان میانمار، اولین دادگاه بین المللی مردمی برای محاکمه عاملان نقض حقوق مسلمانان مظلوم میانمار که جنایات هولناکی علیه آنها مرتکب شده اند، در یک تجربه متفاوت در ایران برگزار شد.این دادگاه به همت مرکز بین الملل فضای مجازی سراج با همکاری دانشکده حقوق و معارف ی صادق(ع) و دانشکده حقوق و علوم علامه طباطبایی برگزار شد.دست اندرکاران ب ایی این دادگاه مردمی اعلام د تلاش کرده اند یک کار جدی و گروهی را با کمک قضات و اعضای علمی ها و دانشجویان انجام دهند و در این میان رسانه ها به ویژه رسانه های فعال در عرصه بین المللی نقش تاثیرگذاری دارند.تشکیل دبیرخانه دائمی دادگاه مردمی برای دفاع از انسانیت تاثیرگذاری بر افکار عمومی و حساس افکارعمومی یا نهادهای ی تی یا غیر تی جهان به مسئله آوارگان روهینگیا از جمله مهمترین هدف بانیان این دادگاه اعلام شده است.دلاوری از دست اندرکاران ب ایی این دادگاه پیش از آغاز جلسه دادگاه تاکید کرد با توجه به اوضاع بحرانی و آشفته مسلمانان میانمار، دیگر کار از بیانیه و محکومیت گذشته است و به همین سبب ما مقدمات برگزاری دادگاه میانمار را فراهم کردیم. یکی از اقدامات مهمی که در این زمینه انجام شده، ایجاد دبیرخانه دائمی دادگاه مردمی برای دفاع از انسانیت است.جزئیات و روند برگزاری جلسه دادگاه به شرح زیر است :نمایش مستند تکان دهنده «رویای روهینگیا»پیش از آغاز رسمی جلسه دادگاه، از مستندی با عنوان «رویای روهینگیا» رونمایی شد که این مستند به گوشه ای از زندگی رقت بار آوارگان روهینگیا در سایه شرایط بسیار سخت و دشوار در کمپ آوارگان پرداخته است که احساسات حاضران در دادگاه را جریحه دار کرد، راوی این مستند در حقیقت یک کودک آواره روهینگیایی است که قصه پر رنج و درد آوارگی خود و خانواده و دیگر مسلمانان بی دفاع و زندگی طاقت فرسا در کمپ آوارگان را روایت می کند، او در این مستند از آرزوهای ک نه اش حرف می زند، و آرزوی بزرگش این است که مرد شجاعی بیاید و بو ها به عنوان عامل اصل مصایب و مشکلات مردم مسلمان روهینگیا را ش ت و به رنج و آوارگی آنها پایان دهد و آنها را به سرزمین اصلی شان که از آنجا رانده اند، یعنی میانمار برگرداند.پخش سرودی درباره مسلمانان روهینگیادر ادامه و پیش از آغاز رسمی جلسه دادگاه، سرودی درباره مسلمانان مظلوم روهینگیا پخش شد که در این سرود به رنج و مصایب این اقلیت بی دفاع و سکوت مدعیان دفاع از در قبال نقض گسترده حقوق آنها پرداخته است که یکی از عبارت های جالب به کار رفته در این شعر این بود : صلح جهانی یه خیال خامه، جایزه صلح نوبل ظاهرا جواز قتل عامه که به اعطای جایزه صلح نوبل به آنگ سان سوچی حزب حاکم میانمار به عنوان مشاور ت و خارجه اشاره دارد که از متهمان اصلی نقض حقوق مسلمانان روهینگیا معرفی شده است.رسمیت یافتن جلسه دادگاه با دستور رئیس دادگاه قاسم زمانی به عنوان رئیس دادگاه ،رسما آغاز جلسه دادگاه بین المللی مردمی برای میانمار را اعلام کرد.معرفی ارکان دادگاه :رئیس دادگاه : قاسم زمانی( عضو هیئت علمی علامه طباطبایی) هاله حسینی اکبرنژاد ( ای حقوق) توکل حبیب زاده( عضو هیئت علمی صادق علیه السلام) میمول احسن خان (عضو هیئت علمی داکا بنگلادش) کارلو کور بوچی( ای حقوق از لاساپینزای رم و برجسته ایتالیایی) سمانه خیاطیان(مدرس و پایه یک دادگستری)تیم دادستانی دادستان : هیبت اله نژندی منشمعاون دادستان: وحید بزارمشاور دادستان: خانم نقی پور
وکلای ت میانمار:1: محسن مرادی
2: علی رودباری
3 : محمد ی
سَمَن ها: سمن مرکز بین المللی فر بهتر (حامی حقوق ن): خانم وفایی سمن امید ک ن (حامی حقوق ک ن): خانم گچیلو شهود:آقای امجد حسین از بنگلادشآقای رضوی، مستندساز و سمن امت واحدهسخنان رئیس دادگاه در آغاز جلسه : زمانی رئیس دادگاه پس از اعلام رسمی آغاز دادگاه بین المللی مردمی برای میانمار گفت جنایاتی که علیه مسلمانان روهینگیا صورت می گیرد، برگزاری چنین دادگاه بین المللی مردمی برای میانمار را اجتناب ناپذیر کرده است، که با چنین دادگاه مردمی می توان از طریق تجهیز رسانه ها و بسیج افکارعمومی، قدری با این جنایات مقابله کرد.متهمان دادگاه :رئیس دادگاه در ادامه گفت دو متهم در این دادگاه محاکمه می شوند : خانم داو آنگ سان سو چی و مین آنگ هلینگ(فرمانده میانمار)رئیس دادگاه : ابتدا، دادستان، کیفرخواست را علیه متهم قرائت کند.قرائت متن کیفرخواست علیه سوچی از سوی دادستان :آنگ سان سو چی، فرزند آنگ سان، در نوزدهم ژوئن 1945 در شهر یانگون میانمار(برمه سابق) به دنیا آمد، پدرش پنجمین نخست برمه بریتانیایی بود که در سال 1947 ترور شد، مادرش در سال 1960 به عنوان سفر در هندوستان منصوب شد.سوچی تحصیلات ابتدای خود را در هندوستان گذراند و در آ فورد در سال 1967 در رشته فلسفه، سیاست و اقتصاد، کارشناسی خود را اخذ کرد. در همین زمان با میکائیل آریس کارشناس بریتانیایی مطالعات مردم بوتان آشنا شد که در سال 1972 با هم ازدواج د. آنها دو فرزند داشتند و زندگی خود را در دهه های 1970 و 1980 در انگلیس، و هند سپری د.در سال 1988، هنگامی که سوچی از خارج به برمه(میانمار) بازگشت، اوج قتل عام معترضان دیکتاتور برمه و حکومت مشت آهنین وی بود، ولی علنا علیه این دیکتاتور و در حمایت از دموکراسی و سخن می گفت. در جولای 1989، ت نظامی برمه- که به اتحادیه میانمار تغییر نام داده بود- سوچی را در حصر خانگی قرار داد و هر گونه ارتباط وی را با دنیای خارج قطع کرد. در سال 1990، انتخابات برگزار شد و حزبی که سوچی به آن وابسته بود-لیگ ملی دموکراسی- برنده بیش از 80 درصد کرسی های پارلمان شد. با این حال ت نتیجه انتخابات را نپذیرفت. سوچی در سال 1995 آزاد شد، اما پس از آن مجددا در سال 2000 در حصر خانگی قرار گرفت. در سال 2009 سوچی محاکمه شد و به سه سال حبس محکوم شد. متعاقبا این حبس به 18 ماه کاهش یافت و به وی اجازه داد تا این مدت را در حصر خانگی بگذراند. در سال 2010 سوچی آزاد شد. در انتخابات سال 2015، حزب لیگ ملی دموکراسی که سوچی از افراد کلیدی آن بود، توانست 378 کرسی پارلمان را به دست آورد.در سال 1991 ، جایزه صلح نوبل به سوچی داده شد. همچنین وی جوایز دیگری را دریافت کرد از جمله می توان به جایزه رافتو( در سال 1990)، جایزه سیمون بولیوار(در سال 1992) و جایزه جواهر لعل نهرو در سال 1993 اشاره کرد. همچنین در سال 2007، مجلس نمایندگان با 400 رای موافق تصویب کرد تا مدال طلایی کنگره را به سوچی بدهد.در می 2008 جرج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت ، این رای را به قانون تبدیل کرد و در نتیجه سوچی نخستین فرد در تاریخ ست که این جایزه را دریافت کرد در حالی که در زندان بود.در اوایل مارس 2016، این حزب توانست رئیس جمهور کشور را انتخاب کند که نامش هتین کیاو است. نامبرده سال ها مشاور سوچی بود، هر چند سوچی بر اساس قانون اساسی نمی توانست رئیس جمهور شود، اما در آوریل 2016 پست مشاور ت(معادل نخست ی) ایجاد شد تا این امکان فراهم شود که سوچی بتواند نقش بالاتری در امور کشور داشته باشد. همچنین وی به عنوان خارجه اتحادیه میانمار است. سوچی علنا گفته است قصد دارد تا بررسی تغییرات جدی درباره قانون اساسی، «بالاتر از رئیس جمور» عمل کند.تقریبا در اوا 2017 ، شهر بریتانیایی آ فود - که سوچی در آن تحصیل کرده بود- با اتفاق آرا تصمیم گرفت تا به دلیل امتناع سوچی از محکوم نقض در ای راخاین علیه مردم روهینگیا، جایزه شهر آ فورد را که در سال 1997 به وی داده شد، پس بگیرد.ادعاهای کلی :تمام فعل ها و ترک فعل های ادعا شده در این کیفرخواست در فاصله زمانی 2012 تا 2017 در قلمرو ت میانمار و یا کشور بنگلادش اتفاق افتاده است.داو آنگ سان سو چی از آوریل 2016 تا کنون م م به رعایت قوانین داخلی میانمار و همچنین مقررات ذیربط حقوق بین المللی عرفی و معاهده ا ام آور برای میانمار(از جمله اعلامیه جهانی در سال 1948)، کنوانسیون ملل متحد درباره پیشگیری و مجازات نسل ز (1948)، کنوانسیون حقوق کودک(1989) بودند. سان سوچی به عنوان مشاور ت و خارجه اتحادیه میانمار به خاطر ارائه مشاوره و سکوت در قبال اقدامات مقامات ارشد، نیروهای ، نیروهای امنیتی و نیروهای پلیس که سبب تسهیل ارتکاب جنایات شد، به موجب ماده 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مسئولیت دارد. همچنین نامبرده در دوره زمانی مذکور در جایگاهی معادل نخست بود که به طور طبیعی اولا در جریان انجام اقدامات قرار داشت و در ثانی بعد از آگاه شدن از این اقدامات مجرمانه با سکوت خود، مرتکبین را جسورتر و گستاخ تر کرد.مسئولیت کیفری فردی مسئولیت کیفری سوچی مبتنی بر مقررات ذیربط مواد 25 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به شرح زیر است :بند 1 ماده 25 اساسنامه : دیوان نسبت به اشخاص حقیقی به موجب این اساسنامه صلاحیت دارد.بند 2 ماده 25 اساسنامه : هر شخصی که مرتکب جنایت یا جنایات تحت دیوان شود به طور فردی مسئولیت دارد و مستحق مجازات به موجب این اساسنامه است.بند 3 ماده 25 اساسنامه : بر طبق این اساسنامه، شخص از نظر کیفری مسئولیت دارد و مستحق مجازات در قبال جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان است در صورتی که آن شخص :-ارتکاب چنین جنایتی را که عملا اتفاق افتاده یا شروع شده، مشاوره دهد یا تحریک کند.- به منظور تسهیل ارتکاب چنین جنایتی، ارتکاب آن را یا شروع یا به آن کمک کند یا به نحو دیگری مساعدت کند از جمله از طریق تامین ابزار ارتکاب جنایت؛- به روش های دیگر در ارتکاب چنین جنایتی یا شروع آن به وسیله گروهی از اشخاص که با یک هدف مشترک عمل می کنند، نقش داشته باشد، چنین نقشی باید عمدی باشد و باید یا : با هدف پیشبرد فعالیت مجرمانه یا هدف مجرمانه گروه صورت گیرد در صورتی که چنین عمل یا هدفی متضمن ارتکاب جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان باشد؛ یا با علم به قصد گروه مبنی بر ارتکاب جنایت انجام شده باشد.بنابراین سوچی به عنوان خارجه اتحادیه میانمار و مشاور ت از طریق ارائه مشاوره یا عدم یادآوری مجرمانه بودن اقدامات صورت گرفته در ای راخین در پیشبرد فعالیت مجرمانه یا اه مجرمانه این فعالیت نقش داشته است و از نظر کیفری شخصا مسئول است .اتهامات : شماره 1 :نسل ز یا ژنوسید امروزه یک جنایت بین المللی است که هم در زمان صلح و هم در زمان مخاصمه مسلحانه می تواند ارتکاب یابد. متهم به عنوان مشاور ت از طریق مشاوره و یا دست کم سکوت و عدم گوشزد به مسئولین ارشد در برنامه ریزی، تحریک، مساعدت و معاونت در برنامه ریزی، تدارک و اجرای نابودی کامل یا جزئی گروه قومی روهینگیا در ای راخین)از جمله روستای توال تولی( در ارتکاب نسل ز همدستی داشت. نابودی این گروه از طریق اعمال زیر صورت می گرفت: الف : کشتن مردم روهینگیایی. در برخی از موارد حتی معلمان، مالها و افراد سرشناس روهینگیایی به صورت گزینشی کشته می شدند. دست کم 1111 نفر کشته شدند.ب : ایراد صدمات شدید جسمانی و روحی علیه مردان، ن و ک ن روهینگیایی به گونه ای که همواره از این صدمات رنج می برند. ج : قراردادن مردن روهینگیایی در روستای نمونه و یا آواره آنها . این امر باعث شد تا افراد یا در اثر کار زیاد، کمبود غذا، شرایط نامناسب بهداشتی و نبود خدمات پزشکی و همچنین در راه فرار به سمت بنگالدش و یا در کمپ های پناهندگی جان خود را از دست بدهند. -متهم به خاطر اعمال فوق: در ارتکاب نسل ز ، به عنوان همدست، از نظر کیفری مسئول است. در تبانی برای ارتکاب نسل ز ، از نظر کیفری مسئول است.شماره 2 :آزار و اذیت (persecutions( 19 -متهم از مارس 2111 تا کنون سمت مشاور ت در میانمار را بر عهده دارد که به اذعان خود تا زمان تغییرات جدی در قانون اساسی بالاتر از رئیس جمهور عمل می کند. نامبرده با ارائه مشاوره یا عدم گوشزد مجرمانه دادگاه مردمی میانمار بودن اقدامات ت در طراحی و تحریک و همدستی در طراحی، تدارک یا اجرای آزار و اذیت علیه مردم روهینگیا نقش داشته است.نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح میانمار به روستاها و مناطق مردم روهینگیا از جمله ای راخین حمله د. در مناطق تحت کنترل نیروهای مزبور رژیم آزار و اذیت را با هدف از بین بردن و بیرون راندن مردم روهینگیا ایجاد می د.این آزار و اذیت ها بنا بر دلیل قومی و مذهبی انجام می شدند و شامل موارد زیر می شدند: الف : قلع و قمع یا قتل چندین صد نفر از مردم روهینگیا از جمله ن، ک ن و سالخوردگان. ب: منع رفت و آمد مردم روهینگیایی؛ شکنجه، ضرب و شتم، و خشونت . ج : کار اجباری، محرومیت از حقوق بنیادین اساسی، عدم دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، محرومیت از حق مالکیت . د : رفتار بی رحمانه و غیر انسانی از قبیل خشونت ، شکنجه، سوء استفاده جسمانی و روحی و وادار آنها به زیستن در شرایط غیر انسانی. ه : ضرب و شتم و ربودن مردم روهینگیا و انتقال اجباری و تبعید مردم روهینگیا از سرزمین های خودشان به اردوگاه های آوارگان داخلی و در نهایت وادار آنها به ترک میانمارز: تصاحب و غارت خانه ها و مزارع مردم روهینگیا، سوزاندن و ت یب عمدی و غیر قانونی خانه ها، مزارع و محصو مردم روهینگیا ، ط: ممنوعیت دسترسی به کمک های بین المللی، خدمات بهداشتی و مواد غذایی، ی : ممنوعیت طرح موضوع روهینگیا با سازمان ها و هیئت های بین المللی،ک : بدفتاری، ضرب و شتم و رفتار غیر انسانی با نان اردوگاه های آوارگان داخلیبنا بر موارد فوق، متهم در برنامه ریزی، تحریک و تسهیل ارتکاب جنایت آزار و اذیت به مثابه جنایت علیه بشریت علیه مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد.شماره 3 :ریشه کن سازی(extermination ) و قتل متهم از مارس 2111 در سمت مشاور ت عمل می کرد. دست کم از اکتبر 2111 به بعد سربازان و شبه نظامیان برای از بین بردن روستاهای روهینگیا و کشتن مردم روهینگا اقدام د. در آگوست 2111 موج گسترده ای از خشونت های خون بار علیه مردم روهینگیا صورت گرفت که، از جمله، به روش های زیر به نابودسازی و قتل مردم روهینگیا منجر شد:الف : کشتن مردم روهینگیا در خانه هایشان، در مزارع شان، در روستاهایشان و همچنین در نتیجه آواره شدن شان در داخل کشور یا خارج از مرزهای میانمار . ب : کشتن مردم به صورت دسته جمعی مثال در روستای توال تولیبنا بر دلیل فوق، متهم در برنامه ریزی، تدارک و تسهیل نابودی و قتل مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد.شماره 4 :شکنجه-بنا بر اظهارات شهود، قربانیان و گزارش های سازمان های ملی و بین المللی غیر تی نیروهای امنیتی و مسلح میانمار مردم روهینگیا، حتی ک ن، را مورد شکنجه قرار دادند. این شکنجه برای گرفتن اطلاعات در مورد نزدیکان قربانی یا افراد سرشناس بوده است. روش های متعددی برای اعمال شکنجه جسمانی و روحی به کار گرفته شده است. بر این اساس، متهم به خاطر مشاوره در برنامه ریزی، تدارک، تشویق و تسهیل ارتکاب شکنجه علیه مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد. دست کم متهم با سکوت خود به عنوان مشاور ت، باعث گستاخ تر شدن نیروهای امنیتی و مسلح در اقدامات مجرمانه آنها شد.شماره 5 : -چند ماه بعد از این که متهم به عنوان مشاور ت شروع به فعالیت کرد ن و حتی ک ن روهینگیایی در موارد متعددی مورد قرار گرفتند. این ات در خانه، در ملاء عام، در مساجد، خیابان، مزارع و هر جای دیگری توسط یک نفر یا به صورت گروهی انجام می شد.بنا بر موارد فوق، متهم به خاطر ارائه مشاوره در برنامه ریزی، تدارک و تسهیل ارتکاب جنایت از نظر کیفری مسئولیت دارد.شماره 6 :انتقال اجباری و ا اج -نیروهای تی به همراه نیروهای مردمی حامی ت به طور مشخص شبیه نظامیان بو عملیات پا ازی را انجام دادند که دست کم 6700 نفر کشته شدند و تقریبا 430 هزار نفر مجبور شدند از محل زندگی خود فرار کنند. بر همین اساس بود که یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در حوزه درباره رفتار ت میانمار با مردم 2 روهینگیا هشدار داد. در واقع، مرتکبین فضایی از خشونت فیزیکی، ترس، رعب و وحشت ایجاد د که در نتیجه آن بخش عمده ای از مردم کشته شدند و برخی دیگر چاره ای جز ترک خانه و کاشانه خود نداشتند. نیروهای تی خانه های مردم روهینگیا را آتش زدند. همچنین ن مورد قرار گرفتند. مرتکبین بدون دلیل مجاز به موجب حقوق بین المللی، این افراد را به ت یا محل دیگر، از طریق ا اج یا دیگر اقدامات زورمدارانه، ا اج یا به زور انتقال داده اند. بدیهی است که اجبار محدود به زور فیزیکی نیست بلکه می تواند تهدید به استفاده از زور یا اجبار را نیز شامل شود. همچنین، بر اساس مدارک، ادله و قراین قربانیان به طور قانونی در محلی که از آن ا اج شدند یا انتقال داده شدند، س ت داشتند.شماره 7 :پا ازی قومیاگر چه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پا ازی قومی به عنوان یک جنایت تعریف نشده است، اما در رویه دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی به ویژه دادگاه یوگسلاوی سابق ( پا ازی قومی )حسب مورد( به عنوان جنایت علیه بشریت یا نسل ز توصیف شده است. پا ازی قومی عبارت است از تلاش خشونت آمیز برای یکدست سازی و همگن سازی یک منطقه یا بخش هایی از یک کشور از حیث قومی، نژادی یا مذهبی صورت می گیرد. معمولا این اقدام از طریق ارتکاب جنایاتی از قبیل کشتار، شکنجه، ، ا اج و انتقال اجباری صورت می گیرد. در ای راخین نیروهای ، امنیتی و پلیس از طریق ارتکاب جنایات متعددی به از بین بردن و ا اج مردم روهینگیا اقدام د. در حقیقت، این اقدام بخشی از یک برنامه قدیمی و سازمان یافته ت برای حذف مردم روهینگیا از میانمار و مشخصا ای راخین است. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در حوزه رفتار ت میانمار با مردم روهینگیا را مصداق پا ازی قومی دانست. مفروضات حقوق کلی درباره صلاحیت دیوان فرض بر این است که به یکی از روش های پیش بینی شده در اساسنامه ت میانمار صلاحیت دادگاه را پذیرفته است.جنایات موضوع این کیفرخواست- که در قالب اتهام مطرح شده است- مبتنی بر حقوق بین المللی عرفی است، بنابراین اصل قانونی بودن جنایات و مجازات و همچنین اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر گرفته شده است.اگرچه غالبا فعل ها و ترک فعل های اصلی ادعا شده در این کیفرخواست در قلمرو میانمار(برمه) ارتکاب یافته است، اما آثار برخی از این جنایات در خارج از قلمرو میانمار(اردوگاه های آوارگان در بنگلادش) محقق شده است.دادستان کاملا بر این امر واقف است که دادرسی منصفانه اقتضا می کند که متهم بایستی در محضر دادگاه حضور داشته باشد با این حال به دلیل مردمی بودن و نمادین بودن دادگاه و اینکه نتیجه این رسیدگی بر حقوق بنیادین متهم از جمله های وی تاثیری نخواهد داشت، لذا از دادگاه محترم درخواست می شود که حضور متهم را نادیده بگیرد.متهم به عنوان مشاور ت در مورد اکثر مسائل کشور اظهارنظر می کند، اما درباره اتفاقات صورت گرفته علیه مردم روهینگیا سکوت کرد. حتی در برخی از موارد شرط پذیرش اشخص عالی رتبه بین المللی این بود که از روهینگیا صحبتی نشود.در سیاق وضعیت روهینگیا جنایات متعددی ارتکاب یافته است . در کیفرخواست حاضر- که به صورت نمادین تنظیم شده است- صرفا برخی از آنها که واجد معیار شدت بوده، ذکر شده اند.اشخاص دیگر غیر از متهم مذکور در این کیفرخواست نیز می توانند از نظر کیفری قرار بگیرند.نپذیرفتن مسئولیت کیفری برای ت و سازمان های بین المللی سبب شده است تا ارتکاب جنایات بین المللی به راحتی صورت بگیرد و مرتکبین همچنان از بی کیفرمانی بهره مند باشند.سکوت و انفعال ت ها و سازمان های بین المللی ذیربط زمینه ارتکاب جنایت علیه انسان و مرگ انسانیت را تسهیل می کند.متن کیفرخواست علیه «مین آنگ هلینگ»(فرمانده میانمار)مین آنگ هلینگ، فرزند او تانگ هلینگ، متولد سوم جولای 1956 در ای تاووی، بخش تناسریم است. وی در هنرها و علم رانگون در رشته حقوق درس خواند. نامبرده در سال 1974 به آکادمی خدمات دفاعی ملحق شد. مین آنگ هلینگ بعد از فارغ حصیلی دنبال مناصب فرماندهی در ای مون بود و در سال 2002 وی به فرماندهی (triangle regional commnd) ارتقا یافت و از جمله شخصیت های مهمی بود که با دو گروه شورشی مذاکره د.در ژوئن 2010 وی به عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای زمینی، دریایی و هوایی جایگزین (shwe mann) شد. هلینگ از 30 مارس 2011 به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح میانمار منصوب شد. در 27 مارس 2012 وی از نقش مستمر در سیاست های ملی دفاع کرد.ادعاهای کلی :تمام فعل ها و ترک فعل های ادعا شده در این کیفرخواست در فاصله زمانی 2012 تا 2017 در قلمرو ت میانمار و یا کشور بنگلادش اتفاق افتاده است.در تمام دوره مورد نظر این کیفرخواست، مین آنگ هلینگ م م به رعایت قوانین داخلی میانمار و همچنین مقررات ذیربط حقوق بین المللی عرفی و معاهده ا ام آور برای میانمار(از جمله اعلامیه جهانی در سال 1948)، کنوانسیون ملل متحد درباره پیشگیری و مجازات نسل ز (1948)، کنوانسیون حقوق کودک(1989) بودند. مین آنگ هلینگ که فرمانده کل نیروهای مسلح میانمار است، به خاطر اقدامات زیردستان خود به موجب ماده 28 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری- به شرح مذکور در این کیفرخواست- از نظر کیفری مسئول است. همچنین نامبرده در دوره زمانی مذکور از تمام اقتدارات و اختیارات قانونی و عملی برای اطلاع از اقدامات زیردستان خود و همچنین اتخاذ اقدامات ضروری برخوردار بود.مسئولیت کیفری فردیمسئولیت کیفری فردی هلینگ مبتنی بر مقررات ذیربط مواد 25 و 28 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به شرح زیر است :بند 1 ماده 25 اساسنامه : دیوان نسبت به اشخاص حقیقی به موجب این اساسنامه صلاحیت دارد.بند 2 ماده 25 اساسنامه : هر شخصی که مرتکب جنایت یا جنایات تحت دیوان شود به طور فردی مسئولیت دارد و مستحق مجازات به موجب این اساسنامه است.بند 3 ماده 25 اساسنامه : بر طبق این اساسنامه، شخص از نظر کیفری مسئولیت دارد و مستحق مجازات در قبال جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان است در صورتی که آن شخص :-ارتکاب چنین جنایتی را که عملا اتفاق افتاده یا شروع شده، مشاوره دهد یا تحریک کند.- به منظور تسهیل ارتکاب چنین جنایتی، ارتکاب آن را یا شروع یا به آن کمک کند یا به نحو دیگری مساعدت کند از جمله از طریق تامین ابزار ارتکاب جنایت؛- به روش های دیگر در ارتکاب چنین جنایتی یا شروع آن به وسیله گروهی از اشخاص که با یک هدف مشترک عمل می کنند، نقش داشته باشد، چنین نقشی باید عمدی باشد و باید یا : با هدف پیشبرد فعالیت مجرمانه یا هدف مجرمانه گروه صورت گیرد در صورتی که چنین عمل یا هدفی متضمن ارتکاب جنایت یا جنایات تحت صلاحیت دیوان باشد؛ یا با علم به قصد گروه مبنی بر ارتکاب جنایت انجام شده باشد.ماده 28 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری علاوه بر دیگر اشکال مسئولیت به موجب این اساسنامه در قبال جنایات تحت صلاحیت دیوان : فرمانده نظامی یا شخصی که به طور موثر به عنوان فرمانده نظامی عمل می کند از نظر کیفری در قبال جنایات تحت صلاحیت دیوان که توسط نیروهای تحت فرماندهی و کنترل موثرش ارتکاب یافته یا اقتدار و کنترل موثری حسب مورد دارد در نتیجه عدم اعمال کنترلش به درستی بر چنین نیروهایی از نظر کیفری مسئولیت دارد. در جایی که فرمانده نظامی یا آن شخص می دانست یا به واسطه اوضاع و احوال زمان ارتکاب جنایت بایستی می دانست که این نیروها در حال یا در شُرُف ارتکاب چنین جنایاتی بودندآن فرمانده نظامی یا شخص تمام اقدامات ضروری و معقول تحت اختیارات خود را به منظور پیشگیری یا سرکوب ارتکاب جنایت یا ارجاع امر به مقامات صلاحیت دار برای تحقیق و تعقیب انجام نداده باشد.بنابراین، هلینگ هم به خاطر همدستی در ارتکاب جنایات مورد اتهام دارای مسئولیت کیفری فردی است و هم به عنوان فرمانده، دارای مسئولیت کیفری مافوق است.اتهامات شماره 1 :نسل ز نسل ز یا ژنوسید، امروزه یک جنایت بین المللی است که هم در زمان صلح و در زمان مخاصمه مسلحانه می تواند ارتکاب یابد.متهم در زمان تصدی فرماندهی کل میانمار برنامه ریزی، تحریک، دستور یا مساعدت و معاونت در برنامه ریزی، تدارک و اجرای نابودی کامل یا جزئی گروه قومی روهینگیا را در ای راخین از جمله روستای توال تولی مرتکب شد.نابودی این گروه از طریق اعمال زیر صورت می گرفت: الف : کشتن مردم روهینگیایی. روهینگیا یک گروه قومی مسلمان است. قبل از آگوست 2019 ،حدود یک میلیون روهینگیایی در ای راخین س ت داشتند. این مردم از حیث قومی، زبانی و مذهبی از گروه های دیگری که در میانمار هستند، از جمله بو ان متمایز و متفاوت هستند.در برخی از موارد حتی معلمان و افراد سرشناس روهینگیایی به صورت گزینشی کشته می شدند. دست کم 3900 نفر کشته شدند. این افراد یا در اثر تیراندازی کشته شدند یا سوازنده شدند یا در اثر ضرب و شتم جان خود را از دست دادند. بر اساس برخی گزارش ها، در برخی موارد تمام اعضای خانواده ها در خانه هایشان حبس می شدند و سپس خانه بر سر آنها اب می شد یا آتش زده می شد. اسفناک ترین موارد کشتار و خشونت در روستای توال تولی در شهر مونگداو صورت گرفت. میانمار در یکی از حملات خود به این روستا که سه طرف آن با آب محصور و تنها یک طرف آن خشکی است مردم را در کنار آب جمع کرده و اغلب آنها را به ضرب گلوله کشته و بعضی را نیز در آب غرق د.ب : ایراد صدمات شدید جسمانی و روحی علیه مردان، ن و ک ن روهینگیایی به گونه ای که همواره از این صدمات رنج می برند.ج : قراردادن مردن روهینگیایی در کمپ های آوارگان، اما در عمل بازداشتگاه و یا آواره آنها . این امر سبب شد تا افراد یا در اثر کار زیاد، کمبود غذا، شرایط نامناسب بهداشتی و نبود خدمات پزشکی و همچنین در راه فرار به سمت بنگلادش و یا در کمپ های پناهندگی جان خود را از دست بدهند.متهم به خاطر اعمال فوق: در ارتکاب نسل ز ، به عنوان همدست، از نظر کیفری مسئول است. در تبانی برای ارتکاب نسل ز ، از نظر کیفری مسئول است.شماره 2 :آزار و اذیت -متهم از سال 2011 تا کنون فرماندهی کل میانمار را بر عهده دارد. بر طبق قانون اساسی تمام نیروهای دفاعی و امنیتی تحت نظر و اقتدار فرمانده کل قرار دارند. نامبرده در طراحی، تحریک، دستور و همدستی در طراحی، تدارک یا اجرای آزار و اذیت علیه مردم روهینگیا نقش داشته است.نیروهای امنیتی و نیروهای مسلح میانمار به روستاها و مناطق مردم روهینگیا از جمله ای راخاین حمله د. در مناطق تحت کنترل نیروهای مزبور رژیم آزار و اذیت را با هدف از بین بردن و بیرون راندن مردم روهینگیا ایجاد می د. این آزار و اذیت ها بنا بر دلایل قومی و مذهبی انجام می شد و شامل موارد زیر می شد: الف : قلع و قمع یا قتل چندین صد نفر از مردم روهینگیا از جمله ن، ک ن و سالخوردگان. ب : منع رفت و آمد مردم روهینگیایی؛ شکنجه، ضرب و شتم، و خشونت ، ج: کار اجباری، محرومیت از حقوق بنیادین اساسی، عدم دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، محرومیت از حق مالکیت. د : رفتار بی رحمانه و غیر انسانی از قبیل خشونت ، شکنجه، سوء استفاده جسمانی و روحی و وادار آنها به زیستن در شرایط غیر انسانی. ه : ضرب و شتم و ربودن مردم روهینگیا، و :انتقال اجباری و تبعید مردم روهینگیا از سرزمین های خودشان به اردوگاه های آوارگان داخلی و در نهایت وادار آنها به ترک میانمار، ز: تصاحب و غارت خانه ها و مزارع مردم روهینگیا، ح: سوزاندن و ت یب عمدی و غیر قانونی خانه ها، مزارع و محصولات مردم روهینگیا،ط: جلوگیری از دسترسی به کمک های بین المللی، خدمات بهداشتی و مواد غذایی، ی : ممنوعیت از طرح موضوع روهینگیا با سازمان ها و هیئت های بین المللی، ک : بدفتاری، ضرب و شتم و رفتار غیر انسانی با نان اردوگاه های آوارگان داخلیبنا بر موارد فوق، متهم در برنامه ریزی، تحریک، دستور و تسهیل ارتکاب جنایت آزار و اذیت به مثابه جنایت علیه بشریت علیه مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد.شماره 3 :ریشه کن سازیمتهم، در دوره ای که فرماندهی کل نیروهای مسلح را بر عهده داشت، در برنامه ریزی، دستور، تحریک، مساعدت و تسهیل قتل و نابودسازی مردم روهینگیا دست داشت.شیوه های نابودسازی و قتل مردم :نابودسازی و قتل مردم روهینگیا از جمله به شیوه های زیر انجام شده است: الف : کشتن مردم روهینگیا در خانه هایشان، در مزارعشان ، در روستاهایشان و همچنین در نتیجه آواره شدن آنها در داخل کشور یا خارج از مرزهای میانمار، ب: کشتن مردم به صورت دسته جمعی مثال در روستای توال تولی، بنابر دلایل فوق، متهم در برنامه ریزی، تدارک، دستور و تسهیل نابودی و قتل مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد.شماره 4 :شکنجه بنا بر اظهارات شهود، قربانیان و گزارش های سازمان های ملی و بین المللی غیر تی نیروهای امنیتی و مسلح میانمار مردم روهینگیا، حتی ک ن، را مورد شکنجه قرار دادند. این شکنجه برای گرفتن اطلاعات در مورد نزدیکان قربانی یا افراد سرشناس بوده است. روش های متعددی برای اعمال شکنجه جسمانی و روحی بکار گرفته شده است. بر این اساس، متهم به خاطر مشارکت و همدستی در برنامه ریزی، تدارک، دستور، تشویق و تسهیل ارتکاب شکنجه علیه مردم روهینگیا از نظر کیفری مسئولیت دارد.شماره 5 : در دوره مورد بحث، متهم که فرماندهی کل را بر عهده داشت ن و حتی ک ن روهینگیایی در موارد متعددی مورد قرار گرفتند. این ها در خانه، در ملاء عام، در مساجد، خیابان، مزارع و هر جای دیگری توسط یک نفر یا به صورت گروهی انجام می شد. بنا بر موارد فوق، متهم به خاطر برنامه ریزی، تدارک، دستور و تسهیل ارتکاب جنایت از نظر کیفری مسئولیت دارد.شماره 6 :انتقال اجباری و ا اج نیروهای تی به همراه نیروهای مردمی حامی ت به طور مشخص شبیه نظامیان بو عملیات پا ازی را انجام دادند که دست کم 3900 نفر کشته شدند و تقریبا 160000 نفر مبجور شدند از محل زندگی خود فرار کنند. بر همین اساس بود که یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در حوزه درباره رفتار ت میانمار با مردم 6 روهینگیا هشدار داد. در واقع، مرتکبین فضایی از خشونت فیزیکی، ترس، رعب و وحشت ایجاد د که در نتیجه آن بخش عمده ای از مردم کشته شدند و برخی دیگر چاره ای جز ترک خانه و کاشانه خود نداشتند. نیروهای تی خانه های مردم روهینگیا را آتش زدند. همچنین ن مورد قرار گرفتند. مرتکبین بدون دلیل مجاز به موجب حقوق بین المللی، این افراد را به ت یا محل دیگر، از طریق ا اج یا دیگر اقدامات زورمدارانه، ا اج یا به زور انتقال داده اند.بدیهی است که اجبار محدود به زور فیزیکی نیست بلکه می تواند تهدید به استفاده از زور یا اجبار را نیز شامل شود. همچنین، بر اساس مدارک، ادله و قراین قربانیان به طور قانونی در محلی که از آن ا اج شدند یا انتقال داده شدند، س ت داشتند.شماره 7 :پا ازی قومی اگر چه در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پا ازی قومی به عنوان یک جنایت تعریف نشده است، اما در رویه دادگاه های بین المللی کیفری اختصاصی به ویژه دادگاه یوگسلاوی ، پا ازی قومی حسب مورد به عنوان جنایت علیه بشریت یا نسل ز توصیف شده است.پا ازی قومی عبارت است از تلاش خشونت آمیز برای یکدست سازی و همگن سازی یک منطقه یا بخش هایی از یک کشور از حیث قومی، نژادی یا مذهبی صورت می گیرد. معمولا این اقدام از طریق ارتکاب جنایاتی از قبیل کشتار، شکنجه، ، ا اج و انتقال اجباری صورت می گیرد.در ای راخین نیروهای ، امنیتی و پلیس از طریق ارتکاب جنایات متعددی به از بین بردن و ا اج مردم روهینگیا اقدام د. در حقیقت، این اقدام بخشی از یک برنامه قدیمی و سازمان یافته ت برای حذف مردم روهینگیا از میانمار و مشخصا ای راخین است. یک مقام عالی رتبه سازمان ملل متحد در حوزه رفتار ت میانمار با مردم روهینگیا را مصداق پا ازی قومی دانست. سایر ملاحظات درباره صلاحیت دیوان فرض بر این است که به یکی از روش های پیش بینی شده در اساسنامه ت میانمار صلاحیت دادگاه را پذیرفته است.جنایات موضوع این کیفرخواست- که در قالب اتهام مطرح شده است- مبتنی بر حقوق بین المللی عرفی است، بنابراین اصل قانونی بودن جنایات و مجازات و همچنین اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری در نظر گرفته شده است.اگرچه غالبا فعل ها و ترک فعل های اصلی ادعا شده در این کیفرخواست در قلمرو میانمار(برمه) ارتکاب یافته است، اما آثار برخی از این جنایات در خارج از قلمرو میانمار(اردوگاه های آوارگان در بنگلادش) محقق شده است.دادستان کاملا بر این امر واقف است که دادرسی منصفانه اقتضا می کند که متهم بایستی در محضر دادگاه حضور داشته باشد با این حال به دلیل مردمی بودن و نمادین بودن دادگاه و اینکه نتیجه این رسیدگی بر حقوق بنیادین متهم از جمله های وی تاثیری نخواهد داشت، لذا از دادگاه محترم درخواست می شود که حضور متهم را نادیده بگیرد.متهم به عنوان مشاور ت در مورد اکثر مسائل کشور اظهارنظر می کند، اما درباره اتفاقات صورت گرفته علیه مردم روهینگیا سکوت کرد. حتی در برخی از موارد شرط پذیرش اشخص عالی رتبه بین المللی این بود که از روهینگیا صحبتی نشود.در سیاق وضعیت روهینگیا جنایات متعددی ارتکاب یافته است . در کیفرخواست حاضر- که به صورت نمادین تنظیم شده است- صرفا برخی از آنها که واجد معیار شدت بوده، ذکر شده اند.اشخاص دیگر غیر از متهم مذکور در این کیفرخواست نیز می توانند از نظر کیفری قرار بگیرند. از جمله می توان از کیاو سو کشور اتحادیه میانمار، نیتت لوین امور اقوام، یی آنگ امور مرزی، زاور وین رئیس ملی مونک آشین ویراتو نهضت 969 که در حال حاضر ما با تا(کمیته حمایت از ملیت و مذهب) است،نام برد.نپذیرفتن مسئولیت کیفری برای ت و سازمان های بین المللی سبب شده است تا ارتکاب جنایات بین المللی به راحتی صورت بگیرد و مرتکبین همچنان از بی کیفرمانی بهره مند باشند.سکوت و انفعال ت ها و سازمان های بین المللی ذیربط زمینه ارتکاب جنایت علیه انسان و مرگ انسانیت را تسهیل می کند.دادستان : دو متهم اصلی به صورت نمادین بوده و دو نوع مسئولیت کیفری مجزا برای آنها وجود دارد. فرمانده کل میانمار به عنوان مسئول مافوق در قبال اقدامات زیردستان خود مسئول است. خانم سوچی هم به عنوان ی که مشاوره داده و تحریک کرده و فعالیت مشترک کیفری به ارتکاب جنایات کمک کرده، مسئول است. دادستان معتقد است متهم از آرمان های مقدس بشری سوء استفاده کرده است. زمانی که در زندان بود توانست حمایت بین المللی را به دست آورد، اما زمانی که به قدرت رسید تمام آرمان ها را زیر پا گذاشت و با وجود مشاهده جنایات علیه مردم روهینگیا، هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداد.دسترسی به ادله علیه متهم بنا به دلایل امنیتی و بسیار دشوار است، اما با توجه به منابع موثق و گزارش های سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل و و مصاحبه ها با قربانیان و آوارگان در بنگلادش موید این مسئله است که اقدامات میانمار نمی توانسته بدون اطلاع خانم سوچی به عنوان مشاور ت صورت گرفته باشد، زمانی که روستاها سوزانده می شود، خانم سوچی سکوت می کند، اما پس از پایان عملیات سوزاندن روستاها، وی به صورت غیرمنتظره از این مناطق بازدید می کند، از سوی دیگر برای گزارش کوفی عنان(دبیرکل اسبق سازمان ملل) شرط گذاشته بود که هیچ اشاره ای در گزارش خود به نام روهینگیا نکند و عنان هم در گزارش 65 صفحه ای خود تنها یک بار واژه روهینگیا را ذکر کرده است. ت میانمار از سال 1974 و به ویژه از سال 1982 تا کنون به دنبال محو و نابود یک گروه قومی به نام روهینگیا بوده است . خیاطیان(از اعضای هیئت ژوری) خطاب به دادستان : آیا خانم سوچی با توجه به سمتی که دارد یعنی مشاور ت، دستوری برای ارتکاب این جنایات صادر کرده است؟دادستان : متهمان شخصا مرتکب جنایتی نشده اند، اما خانم سوچی به موجب ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از طریق مشاوره، تحریک و داشتن نقش موثر در اعمال کیفری مسئولیت دارد و ژنرال هلینگ هم به عنوان مافوق نظامی در قبال اقدامات سربازان زیردست خود مسئول است.دعوت رئیس دادگاه از م ع سوچیاظهارات م ع متهم(خانم سوچی) : لازم است درباره اتهاماتی که دادستان محترم علیه خانم سوچی مطرح کرده است، نکاتی را اعلام کنم. ما تمام اتهاماتی را که بعد از 2016 بوده ، پاسخ خواهیم داد. خانم سوچی بر اساس قانون اساسی میانمار، مشاور ت است. تا زمانی که دادستان محترم مدرک و ادله ای ارائه نکند، خانم سوچی را از اتهامات وارده مبری می دانیم. نه مدرکی علیه خانم سوچی وجود دارد و نه سکوت او می تواند مبنای محکومیت وی باشد، زیرا سکوت او به سبب نداشتن قدرت است...ادامه دارد...
به گزارش پارس نیوز، نهم دی ماه سال 92 حجت ال و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در گفت وگو با ایسنا خبر از بازداشت بابک زنجانی داد، اما از عناوین اتهامی او چیزی نگفت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بودن پرونده را علت این امر دانست. سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه مهر ماه سال 94 اعلام کرد: دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی، 11 مهر ماه سال 94 به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار می شود .در اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای این پرونده آغاز شد. جلسه دوم دادگاه 12 مهر 94 و جلسه سوم که در تاریخ 13 مهر سال 94 برگزار شد، به قرائت کیفرخواست سه متهم این پرونده اختصاص یافت. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب های بانکی، جعل حواله های ارزی، جعل دستور انتقال بین بانک ها.بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد نفتی، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری بوده و اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی عنوان شد.دفاعیات 200 صفحه ای بابک زنجانی، جلسات چهارم تا سیزدهم را به خود اختصاص داد. پس از پایان یافتن دفاعیات بابک زنجانی در جلسه سیزدهم، رسول کوهپایه زاده م ع وی تا جلسه هفدهم دفاعیات خود را مطرح کرد. در جلسات هجدهم، نوزدهم و بیستم «مهدی شمس» متهم ردیف دوم دفاعیات خود را ارایه داد. در جلسه بیست و یکم دفاعیات متهم ردیف دوم و م ع وی به پایان رسید و متهم ردیف سوم پرونده به دفاع از خود پرداخت. جلسه بیست و دوم به صورت غیرعلنی و بدون حضور رسانه ها برگزار شد و در جلسه بیست و سوم که به صورت علنی برگزار شد، دفاعیات متهم ردیف سوم به پایان رسید و م ع وی به دفاع از موکلش پرداخت.در جلسه بیست و چهارم در 29 آذر سال 94 قاضی صلواتی پیرو تقاضای م ع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، گفت که دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می کند و امیدواریم ظرف این مدت بدهی های متهم با شرکت hk و شرکت نفت تسویه شود .پس از حدود دو ماه مهلت قانونی به بابک زنجانی بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی همانند جلسات گذشته به صورت علنی در 20 بهمن ماه سال 94 و بیست و ششمین جلسه نیز 21 بهمن سال 94 برگزار شد و در جلسه بیست و ششم قاضی صلواتی از ختم جلسات رسیدگی خبر داد و گفت که به زودی حکم پرونده صادر خواهد شد .سرانجام پس از برگزاری 26 جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت ال و المسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نود و سومین نشست خبری خود در 16 اسفند سال 94 اعلام کرد: حکم بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که در دادگاه بدوی محاکمه شدند، صادر شد.دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به محکوم کرده است. دادگاه علاوه بر ، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.13 آذر ماه سال 95 غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت وگو با ایسنا از تایید حکم «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: حکم دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی - مهدی شمس و حمید فلاح هروی - نقض شده و به شعبه هم عرض ارسال می شود.پس از نقض حکم دو متهم دیگر پرونده موسوم به فساد نفتی از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه 28 دادگاه انقلاب، 15 جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه مذکور و به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.به گزارش ایسنا، در اولین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 17 تیر سال 96 ، دادستان کیفرخواست صادره برای متهم ردیف دوم را قرائت کرد و پس از قرائت کیفرخواست مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به بیان دفاعیات خود پرداخت.مشروح اولین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی بدین شرح است.در دومین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 18 تیر سال 96 قاضی مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب از مهدی شمس متهم ردیف دوم این پرونده خواست که در جایگاه قرار گیرد و به ادامه دفاعیات خود بپردازد.مهدی شمس نیز با حضور در جایگاه مدعی شد: عوامل صیانت از بیت المال را رها کرده اند و افراد نگون بخت را محکوم کرده اند.قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: به ما بگویید افراد اصلی چه انی هستند، برای نظام که تفاوتی ندارد، هر که به بیت المال دست درازی کند دستش قطع می شود، علیه نظام سخن نگویید، دادگاه را قانع کنید.مشروح دومین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را با هم بخوانیم.در سومین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 25 تیر سال 96 مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ادامه دفاعیات خود پرداخت و م ع وی گفت: موکلین ما بچه های نظام اند که قاضی مقیسه نسبت به این اظهارات بیان کرد: قرار نیست شعار دهید.مشروح سومین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را بخوانید.در چهارمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 27 تیر سال جاری به ادامه دفاعیات مهدی شمس متهم ردیف دوم این پرونده پرداخته شد و مهدی شمس در بخشی از دفاعیات خود گفت که محموله های نفت به صورت امانی در دست من بود و این امانی بودن به معنی فروش نفت نیست و غصه بسیار خوردم که قاضی مقیسه پاسخ داد: غصه خوردن برای نان درآوردن بود. مشروح چهارمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را بدین شرح است.پنجمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی دوم مرداد ماه سال جاری برگزار شد. در این جلسه که به ادامه دفاعیات مهدی شمس متهم ردیف دوم این پرونده پرداخته شد، وی گفت: اگر عقلم می رسید به ایران برنمی گشتم که دادستان پاسخ داد: عوام فریبی نکنید.در ششمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی در سوم مرداد ماه سال جاری مهدی شمس در ادامه دفاعیات خود خواهان برگزاری غیرعلنی دادگاه شد و افشار م ع وی نیز گفت: تمامی اشخاصی که بر این قضیه نظارت داشتند، وقتی بابک زنجانی برگشت وی را قرار ندادند که قاضی مقیسه پاسخ داد: در اینکه برخی مسئولان کوتاهی د، شکی نیست.مشروح ششمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را بخوانید.در هفتمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 7 مردادماه سال جاری افشار م ع مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده در جایگاه قرار گرفت و به ادامه دفاعیات موکلش پرداخت. در این جلسه شرکت نفت گفت که برای روشن شدن مسائل آقایانی که نامشان مطرح می شود به دادگاه بیایند. قاضی مقیسه در ادامه خطاب به متهم ردیف دوم پرونده گفت: اینجا زمین فوتبال نیست که فریاد می زنید سند دست شماست، سند دست ماست. شما که هیچ چیزی را قبول ندارید. به گمان شما هیچ چیزی وجود ندارد. اگر مدرکی غیر شعار دادن دارید ارائه دهید. اینجا جای شعار دادن نیست. درباره پرونده صحبت کنید. وقتی صحبت می کنید نفس هم نمی کشید.در هشتمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 9 مردادماه سال جاری که در شعبه 28 دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد، پیش از آغاز دفاعیات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده، وکلای شکات شکایت خود را قرائت د.حمید فلاح هروی با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: گوشت و پوست من برای نظام است که قاضی خطاب به وی پاسخ داد: دادگاه جای رجزخوانی نیست.مشروح هشتمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی را بخوانید.در نهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 16 مرداد ماه سال جاری حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده به ادامه دفاعیات خود پرداخت و قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: شما پولی را به غارت بردید که اکنون انی محتاج یارانه هستند و امید آنها تأمین اجتماعی است تا هزینه درمانشان تأمین شود. جزء به جزء هزینه های زندگی شما توسط زنجانی از پول بیت المال پرداخت شده است.مشروح نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی بدین شرح است.در دهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 17 مردادماه سال جاری به ادامه دفاعیات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده پرداخته شد و در ادامه جلسه قاضی مقیسه خطاب به متهم گفت: اگر بدهی ها را پرداخت نکنید روزی می رسد که در ملاءعام محاکمه شوید.در یازدهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 23 مردادماه سال جاری حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده به ادامه دفاعیات از خود پرداخت و گفت: حاضر نیستم یک ریال مال حرام وارد زندگی ام شود.قاضی مقیسه در پاسخ به این اظهارات بیان کرد: بابک زنجانی یک قدم بدون تو برنمی داشت.مشروح یازدهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی را با هم بخوانیم.در دوازدهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 24 مردادماه سال جاری حمید فلاح هروی ادامه دفاعیات خود را ارایه داد و قاضی مقیسه خطاب به وی گفت: شما یاور همیشگی بابک زنجانی بودید.مشروح دوازدهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی بدین شرح است.سیزدهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 13 شهریور ماه سال جاری حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده در ادامه دفاعیاتش گفت: من مجددا تاکید می کنم که به هیچ عنوان در موضوعات نفتی دخ نداشته ام، نه در جلسه ای حضور داشته ام و نه ریالی پول به حساب من واریز شده، اگر در این رابطه سندی وجود دارد ارایه دهید.قاضی مقیسه خطاب به وی پاسخ داد: این کلاهی که سر شرکت نفت رفته به خاطر اعتماد مسولان به شما بوده، چون شما زنجانی را معرفی کردید، عامل اصلی کلاهبرداری و شخص شما هستید و شما سایه به سایه با «بابک زنجانی» بودید.در چهاردهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 27 شهریورماه سال جاری، بابک زنجانی به عنوان مطلع برای حضور در این جلسه از زندان به دادگاه انقلاب منتقل شد.در این جلسه چگونگی مشارکت زنجانی با دو متهم دیگر بیان شد. همچنین در این جلسه مهدوی شرکت نفت خطاب به قاضی مقیسه گفت: ده ها جلسه هم برگزار شود از آقای زنجانی یک کلمه حقیقت هم نمی شنوید که بابک زنجانی به این گفته مهدوی معترض شد و این اتفاق منجر به مشاجره لفظی شد و در نهایت قاضی مقیسه برای حفظ نظم جلسه دادگاه، زنجانی را از جلسه ا اج کرد.مشروح چهاردهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی را با هم بخوانیم.در پانزدهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در 24 مهرماه سال جاری قاضی مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه انقلاب با اشاره به لایحه دفاعیه متهم ردیف دوم پرونده گفت: با توجه به برگزاری 14 جلسه علنی که دادگاه وقت به اندازه کافی به متهمان داد، اما با کمال تعجب در لایحه تقدیمی یکی از وکلای متهمان اعلام شده که دادگاه فرصت کافی در اختیار وکلا قرار نداده است. اینگونه صحبت ها سزاوار نظام نیست. هر چیزی را بیان نکنید و این سخنان واهی در شأن وکلا نیست.همچنین در پانزدهمین جلسه دادگاه، حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده و وکلای وی(میرسجاد سعیدمهر، مهرشاد و فلاحتی) به ارایه دفاعیات پرداختند و گفتند که موکلشان از بسیاری از اتهامات مندرج در کیفرخواست مبراست. سعیدمهر یکی از وکلای متهم ردیف سوم خطاب به قاضی مقیسه گفت: گلایه ما از دادگاه این است که صد صفحه لایحه دفاعیه آیا نیاز به یک صفحه پاسخ نداشت که قاضی مقیسه گفت: قضات دیوان عالی رای صادره درباره این پرونده را با دقت بررسی و حکم را تایید کرده اند، اما حالا سه آقای حمید فلاح هروی حرف هایی می زنید که واقعیت ندارد. شما باید در دادگاه نظام ی درست صحبت کنی د.بر اساس این گزارش، پس از پایان پانزدهمین جلسه دادگاه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی قاضی مقیسه در جمع خبرنگاران گفت: امروز پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی بود و وکلا لایحه های خود را ارائه دادند و اگر مطلب و توضیحاتی نداشته باشند، مطابق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور حکم خواهد شد و پس از اعلام ختم رسیدگی به پرونده و م با قضات پرونده، ظرف یک هفته مطابق قانون حکم صادر می شود و حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی است.مقیسه بیان کرد: در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی صریحا اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمی دهم و این سخن ضبط شده است که حکم برای وی صادر شده و اجرای حکم به دست مسولان است.وی یادآور شد: اگر توضیحاتی را وکلا داشته باشند به شعبه 28 ارایه می دهند و سپس ختم رسیدگی به پرونده را اعلام می کنیم.براساس این گزارش، باید منتظر ماند و دید که حکم صادره از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب در مورد دو متهم پرونده فساد نفتی چه خواهد بود و سرنوشت پرونده متهمان نفتی از پل محاکم قضایی به کجا می رسد؟زهرا میرزایی- خبرنگار حقوقی ایسنا
تقویم قضایی در سال 96 پربار بود، در سال گذشته پرونده های متعددی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه قضایی مطرح شد که برخی از این پرونده ها در همان سال تشکیل شده بود و برخی دیگر برای سال های قبل بود که رسیدگی یا مرحله اجرای حکم آن به سال 96 رسید، البته در این میان پرونده هایی نیز پس از اجرای حکم، مختومه شد.جمهوریت؛ از جمله پرونده های مطرح سال 96 می توان به پرونده هایی موسوم به «مهدی جهانگیری»، «حمید بقایی»، «محمودرضا خاوری»، «حسین فریدون»، «محمود »، «حمید صفت»، «عباس کیارستمی»، «پزشک تبریزی»، «بنیتا»، «آتنا»، «ستایش»، «اهورا»، «سعید مرتضوی»، «املاک نجومی»، «حقوق های نجومی»، «فساد نفتی»، «سانچی»، «دکل نفتی»، «حادثه قطار تبریز - مشهد» و «صندوق ذخیره فرهنگیان» اشاره کرد که آ ین وضعیت این پرونده ها در دستگاه قضایی در پی می آید. «بنیتا» یکی از پرونده های دردناکی که در تیر ماه سال 96 مطرح شد، گم شدن کودک هشت ماهه ای به نام بنیتا بود که در فضای مجازی صدای لرزان مادرش برای تقاضا از مردم نیز منتشر و دست به دست شد. هشت روز از گم شدن این کودک گذشت، در حالی که تلاش های پدر و مادر، پلیس و دستگاه قضایی برای پیدا بنیتا ادامه داشت، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه در رسانه ها پیچید. در جریان تحقیقات، ان پلیس آگاهی تهران متوجه رد پای دو حرفه ای لوازم داخل خودرو شدند که در نهایت این دو دستگیر و در بازجویی ها اعتراف د که پس از سرقت خودرو از مشیریه به همراه کودک، خودرو را همان روز در یکی از خیابان های پاکدشت پس از بالا کشیدن شیشه ها، رها د. پس از حضور ان به محل رها خودرو، با جسد بنیتای هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبرو شدند. با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دو جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به بنیتا در روزهای 20 و 22 شهریور ماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد. متهم ردیف اول، دارای دو سه عنوان اتهامی بود که یکی از عناوین اتهامی قتل عمد بود. بر اساس حکم صادره، این فرد به قصاص نفس، حبس، شلاق و تبعید محکوم شد که حکم نیز در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد تایید واقع شد. جعفر کوشا م ع اولیای دم بنیتا دوم بهمن ماه سال 96 گفت که پرونده متهم ردیف اول در اجرای احکام است و باید مراحل استیذان را طی کند و پرونده متهم ردیف دوم به دلیل اشکالی که در تعیین مجازات داشت، برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد. حجت ال والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 15 بهمن ماه سال 96 در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اجرای حکم متهم ردیف اول پرونده بنیتا گفت: زمان را نمی دانم، اما حکم تایید شده و باید به اجرای احکام برود. در آ ین اظهارنظر جعفر کوشا م ع اولیای دم بنیتا، پرونده برای استیذان نزد رییس قوه قضاییه ارسال شده تا حکم به مرحله اجرا درآید. «اهورا» از دیگر پرونده هایی که باز هم قربانی یک کودک بود می توان به پرونده قتل پسربچه دو و نیم ساله ای به نام اهورا اشاره کرد که توسط ناپدری اش مورد آزار قرار گرفته بود و همسایه ها بدن بی جان پسربچه را در حالی که و خونین روی زمین افتاده بود، پیدا د. جلسه رسیدگی به این پرونده 8 آذر ماه سال 96 به طور غیرعلنی در دادگاه کیفری رشت برگزار شد. با تصمیم قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و بر اساس شواهد و مدارک، متهم به جرم قتل عمد به قصاص نفس، به جرم کودک آزاری به 6 ماه حبس و پرداخت ارش، به جرم شرب خمر به 80 ضربه شلاق و به جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرم ه) به 100 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم و از اتهام لواط م ه به عنف تبرئه شد. احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان 17 بهمن ماه سال 96 درباره آ ین وضعیت پرونده اهورا گفت که پرونده در شعبه 47 دیوان عالی کشور به صورت فوق العاده رسیدگی شد و در نهایت رای صادره در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده که پس از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. پرونده اهورا همانند پرونده بنیتا یک قدم تا اجرای حکم و مختومه شدن، فاصله دارد. «آتنا» از دیگر پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی در سال 96، پرونده آتنا اصلانی دختربچه هفت ساله ایرانی اهل پارس آباد بود که در 28 داد ماه سال 96 با نقشه از پیش تعیین شده قاتل به داخل مغازه وی کشیده شد و قاتل پس از عملی نقشه شومش، او را به قتل رساند. پس از رسیدگی به این پرونده به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، متهم این پرونده به و قصاص نفس محکوم شد. «اسماعیل رنگرز» متهم این پرونده صبحگاه 29 شهریور ماه سال 96 به جرم به عنف و قتل دختر هفت ساله در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد و اینگونه پرونده مختومه شد. «محمودرضا خاوری» رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از دیگر پرونده های مهم سال 96 بود. پس از شش سال از وج نابهنگام خاوری از کشور پرونده وی در تاریخ 30 آبان ماه سال 96 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به صورت غی رسیدگی شد. نامبرده بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و همچنین پرداخت 3 میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 24 دی ماه سال 96 در پاسخ به سوالی در مورد آ ین وضعیت پرونده خاوری و رایزنی ها برای بازگشت وی و یا اعتراضی از سوی او به حکم دادگاه، گفت: پیش از این رایزنی هایی صورت گرفته و ما بارها از کانال های مختلف اقدام کرده ایم تا وی را دستگیر کنند. از پلیس اینت ل خواسته ایم کمک کند. به دنبال این هستیم که خاوری به کشور برگردد ولی هنوز نیامدهو هنوز هم به رای دادگاه اعتراض نکرده است. به دلیل این که در خارج از کشور است، فرصت اعتراض 20 روزه نیست بلکه دو ماه است. محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا نام خاوری از لیست اینت ل خارج شده است؟ گفت: اگر خارج شود قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تلاش خود را می کنند. هنوز اموال هم شناسایی نشده است و تا امروز که اسم خاوری در لیست اینت ل بود، کشور کانادا برای استرداد این فرد کاری انجام نداده است. «مهدی جهانگیری» مهرماه سال 96، خبر بازداشت مهدی جهانگیری در کرمان در برخی رسانه ها منتشر شد. اتهام وی که نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهور است، مسائل مالی عنوان شد. پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی ها به تهران منتقل شد. سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران اعلام کرد که متهم همچنان در بازداشت بسر می برد و قرار صادره هنوز فک نشده است. دادستان تهران، 20 اسفند ماه سال 96 اعلام کرد که تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده است. «حادثه گلستان هفتم منطقه پاسداران» ۳۰ بهمن ماه سال 96 شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم پاسداران منجر به درگیری با پلیس شد و در نهایت به خشونت کشیده شد. طبق اعلام پلیس در این درگیری یک راننده منتسب به معترضین با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، به سوی گروهی از مأموران آمد و سه نفر از ان نیروی انتظامی توسط اتوبوس مذکور و یک هم توسط یک ماشین سمند زیر گرفته و کشته شدند، یک دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شد و ۳۰ نیز زخمی شدند. معاون اول قوه قضاییه یکم اسفند ماه درباره این حادثه چنین توضیح داد که در جریان اقدامات جنایتکارانه عده ای در خیابان پاسداران، مردم و بسیاری از مسئولان درخواست داشتند تا قوه قضائیه هرچه سریع تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد کند، خوشبختانه این کار نیز با قدرت و سرعت جلو رفت و افرادی که شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد کافی قاضی و بازپرس به این امر اختصاص پیدا کرده است. کیفرخواست پرونده یکی از این افرادی که اقداماتش کاملا واضح بود صادر شده و پرونده اش به دادگاه ارجاع و محاکمه او به زودی انجام خواهد شد. 13 اسفند ماه سال 96، دادستان تهران درباره علت درگیری معترضان در منطقه پاسداران با پلیس گفت که یکی از این افراد توسط پلیس دستگیر شده بود و همین موضوع بهانه ای برای آنان در منطقه و ارتکاب برخی جرایم و جنایات از جمله شهادت سه نیروی انتظامی شد. حجم ناامنی حاصل از این حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستانی را می طلبید؛ لذا فردای آن روز 7 معاون دادستان و 30 قاضی بسیج شدند که تحقیق از کلیه متهمان و تعیین تکلیف آن ها را در همان روز به دنبال داشت. تحقیقات پلیس نیز ظرف روزهای اخیر به پایان رسیده و در حال انجام تحقیقات تکمیلی است. جعفری ت آبادی همچنین از اعزام یکی از معاونان دادسرا به منطقه پاسداران جهت ارزی میزان خسارات وارده به مردمی که معترضان در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آن ها وارد شده بودند، خبر داد که منتهی به ارائه شکواییه از سوی برخی مالکان منازل به دادستانی تهران شد. وی با اظهار امیدواری مبنی بر این که تحقیقات پرونده های این دسته از متهمان به زودی خاتمه یابد، از معاونان دادسرا خواست در این رابطه به قضات دادسرای شهید مقدس مساعدت نمایند تا پرونده های معد محاکمه به دادگاه ارسال شود. جعفری ت آبادی ضمن تشکر از محمد شهریاری س رست دادسرای جنایی که در اقدامی جهادی ظرف 48 ساعت تحقیقات پرونده شهادت ان ناجا در کلانتری پاسداران را به سرانجام رساند و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد، گفت: در این حادثه حداقل 20 پرونده اتهامی به دادگاه ظرف 10 روز آینده ارسال می شود. اگرچه آشوب های فتنه سال 88 را پشت سر گذاشته ایم؛ اما در این حد نبود که منطقه ای از شهر به ناامنی کشیده شود و به ان ناجا به طرز وحشیانه ای حمله شود. بر اساس این گزارش، افتخاری س رست دادگاه های کیفری یک استان تهران 14 اسفندماه سال 96 از برگزاری جلسه مقدماتی پرونده عامل شهادت سه نفر از ان نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد و گفت: طبق قانون جلسه مقدماتی را قضات تشکیل می دهند و پرونده را ملاحظه می کنند و اگر آماده دادرسی باشد، وقت دادرسی تعیین می شود. افتخاری از برگزاری اولین جلسه پرونده عامل شهادت سه نفر از ان نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به صورت علنی در روز یکشنبه - 20 اسفند ماه - خبر داد. در اولین جلسه دادگاه در روز 20 اسفندماه سال 96، قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اتهامات متهم «م. ث» را بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرد. محمد شهریاری مدعی العموم پس از قرائت کیفرخواست گفت: در حادثه پاسداران سه نفر از ان اعم از سرباز وظیفه و دو گروهبان یکم فوت شدند و راننده اتوبوس به صورت عمدی به ان حمله کرده است. متهم مجروح ان و ت یب اموال و اخلال در نظم را قبول کرده است. مقتولان به پزشکی قانونی منتقل شده و حسب گزارش پزشکی قانونی، مرحوم رضا ی در اثر ضربات متعدد و اصابت جسم سخت و مرحوم محمدعلی بایرامی طبق اعلام پزشکی قانونی در اثر د شدن جمجمه و رضا مرادی نیز بر اثر اصابت جسم سخت فوت کرده اند. تمامی صدمات مذکور حسب اظهارات متهم ایجاد شده است. س رست دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: جهت بررسی وضعیت روحی و روانی متهم باید بگویم که نامبرده به روانپزشکی قانونی منتقل شد و حسب اظهارات روانپزشکی قانونی و مطابق گزارش نامبرده که به بیمارستان مراجعه و مورد معاینه قرار گرفته، درجاتی از افسردگی دارد ولی اخلال روانی در معاینه او احراز نشده و ح خطرناک نداشته است. حدود ۱۵ سال قبل از نوع مصرف می کرده که بعد ترک کرده است؛ لذا با توجه به سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی، «م.ث» مجرم است و با توجه به اینکه اولیای دم مقتولین خواستار قصاص وی شدند، تقاضای قصاص متهم را دارم و در خصوص اخلال در نظم عمومی نیز خواستار اشد مجازات وی هستم، البته در خصوص سایر عناوین اتهامی پرونده در دادسرا مطرح است. پس از اظهار شهریاری، متهم و م عش به ارایه دفاعیات خود پرداختند. در دومین جلسه دادگاه در روز 21 اسفندماه سال 96 ، قاضی محمدی کشکولی گفت: «م. ث» متهم پرونده، سعید اشرف زاده را به عنوان خود به دادگاه معرفی کرده است؛ لذا طبق قانون آیین دادرسی کیفری، تعیینی متهم جایگزین تسخیری وی می شود. سعید اشرف زاده متهم نیز با حضور در جایگاه گفت: برای انجام وظیفه انسانی و حمایت از حق و حقوق یک انسان، ضمن اینکه در مواجهه با یک موضوع اجتماعی مهم هستیم، نیاز به مطالعه پرونده دارم و بعد از آن مطالبم را می گویم. اگر تسخیری موکلم مطالبی دارد می توانند آن را بیان کنند و من در جلسه بعدی صحبت می کنم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی شهریاری نیز گفت: بسیار ساده لوحانه است که اظهارات متهم مبنی بر عصبانی بودن لحظه ای را بپذیریم. در همان شب یعنی 30 بهمن ماه و بامداد یکم اسفند ماه دو دستگاه خودروی سمند و پرشیا به ان حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خودروی سمند در گلستان هفتم نیز تعدادی از ان را به صورت حرفه ای مجروح کرد. متهمان دستگیر شدند، آنان که عصبانی نبودند؛ لذا این نشان می دهد یک ساماندهی قبلی در این ماجرا وجود دارد. متهم گفته که عضو هیچ فرقه ای نیست، در حالی که یکی از دراویش است. وی اعتراف کرده که تشکیلاتی دارند و عضویتش محرز است و پرونده مجزا در این خصوص در دادسرای صالحه تشکیل شده است. س رست دادسرای جنایی تهران تاکید کرد: قتل با هیچ انگیزه ای قابل پذیرش نیست و متهم از سلامت روانی کامل برخوردار است. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی با تقاضای استمهال م ع متهم موافقت کرد و گفت که سومین جلسه رسیدگی به این پرونده، 27 اسفندماه برگزار می شود. جعفری ت آبادی دادستان تهران 24 اسفندماه گفت: در شرایط فعلی علاوه بر محاکمه عامل شهادت سه نفر از مأمورین ناجا، 20 فقره کیفرخواست درمورد عوامل اصلی و لیدرهای آشوب های خیابان پاسداران صادرشده است که نتیجه زحمات قضات دادسرای تهران است. وی با ابراز امیدواری بر این که به زودی حکم دادگاه کیفری استان صادر شود و در خصوص دیگر متهمان نیز تعیین تکلیف گردد، افزود: عملکرد دادسرای تهران در مقابل آشوب ها و ساختارشکنی ها موید عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با افرادی است که با ت یب اموال عمومی، حمله به اماکن مذهبی و عمومی و حسینیه ها، ایجاد مزاحمت برای مردم و تهدید جان آن ها، در امنیت کشور اختلال ایجاد می نمایند. در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در 27 اسفند ماه سال 96 ، چند نفر از شهود نیروی انتظامی از روز حادثه سخن گفتند و سپس متهم و م ع وی به ارایه دفاعیات از خود پرداختند. در این جلسه «م.ث» متهم پرونده در آ ین دفاع از خود اتهامات انتس اعم از سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق جنجال و حرکات غیرمتعارف و تعرض به ان نیروی انتظامی را قبول نکرد و گفت: من عاشق م و از دوستداران فقرایم. قاضی محمدی کشکولی نیز پس از استماع آ ین دفاعیات متهم و م ع وی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی رای پرونده صادر خواهد شد. همچنین قاضی محمد شهریاری س رست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به صحبت های متهم پرونده گفت: یک سازمان دهی بوده و این ماجرا را کنترل می کرده است. طبق گفته قاضی محمدی کشکولی این پرونده، تکمیل ترین پرونده است زیرا ما ظرف 48 ساعت تحقیقات را انجام دادیم و سلامت روحی متهم هم مشخص است. سرانجام غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز 28 اسفندماه سال 96 اعلام کرد که حکم پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران صادر شد و به متهم، او و اصحاب پرونده ابلاغ شد. «عباس کیارستمی» «عباس کیارستمی» کارگردان مطرح سینما، اسفند ماه سال ۹۴ به دلیل مشکلات روده ای در بیمارستان جم بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از چهار مرحله عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۵، مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در بیمارستان مذکور بستری و ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۵ ترخیص شد. وی به دنبال عدم بهبودی جهت ادامه درمان به کشور فرانسه رفت و نهایتا هم در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۹۵ در پاریس فوت کرد. از همان زمان بحث خطا و در مواردی هم قصور پزشکی مطرح شد و پرسش های زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد. در شرایطی که مسئولان سازمان نظام پزشکی جهت روشن شدن علت فوت، پرونده بالینی مرحوم کیارستمی از فرانسه را خواستار بودند و مکاتباتی هم در این زمینه داشتند، اما بهمن کیارستمی - فرزند مرحوم عباس کیارستمی - همچنان معتقد بود پدرش برای عملی غیراورژانسی در ایران تحت جراحی قرار گرفته و درمان های نامناسب مشکلاتی دیگر را برای وی رقم زده و منجر به مرگ وی شده است. پس از کش و قوس های فراوان و البته در شرایطی که افکار عمومی همچنان معتقد بود کیارستمی قربانی خطای پزشکی شده، بالا ه در اواسط سال 95 هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی حکم خود را اعلام کرد و در 12 مهرماه سال 95 مانوش منوچهری م ع خانواده کیارستمی گفت که دادسرای نظام پزشکی تهران نسبت به موضوع شکایت بهمن کیارستمی، حکم به محکومیت پزشک مذکور به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتکاب تخلف کرده است، حکمی که مورد اعتراض خانواده وی قرار گرفت که در نهایت به گفته بهمن کیارستمی پسر مرحوم کیارستمی، سازمان نظام پزشکی با «تقلیل» و «اصلاح» محکومیت نامبرده، از سه ماه محرومیت از مطب در شهرستان تهران، تجدیدنظرخواه را به «توبیخ کتبی» با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل (شهرستان تهران) محکوم کرده و رأی صادره هم قطعی اعلام شده است . وی یادآور شد که درخواست ما ارائه "گزارش" است نه صدور "حکم"؛ برای همین سازمان نظام پزشکی از زمانی که صراحتا اعلام کرد امکان تهیه و ارائه گزارش را ندارد از نظر ما مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده نبوده است. با طرح شکایت در دستگاه قضایی، این بار مقامات قضایی مورد سئوال اهالی رسانه قرار گرفتند. احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور 13 تیرماه سال 96 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده پزشکی کیارستمی اکنون در چه مرحله ای است؟ اظهار کرد: پرونده فرستاده شده، اما چون معاینه جسد و انجام آزمایشات صورت نگرفته، بر چه اساسی می توان قضاوت کرد. سازمان پزشکی قانونی متولی علت فوت، تعیین قصور و میزان قصور پزشکی است. در این پرونده باید بر اساس گفته ها و مدارک موجود در پرونده قضاوت کرد که کار بسیار سختی است. نمی توان علت فوت را دقیق تعیین کرد. نظام پزشکی تیمی را تشکیل داد و پس از جمع بندی نظریه ای ارائه کرد، اما پزشکی قانونی رسما نظریه ای ارایه نکرده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: قبل از شکایت خانواده مرحوم، جلسات تخصصی در نظام پزشکی شروع و اظهارنظرها ارایه شد و قصور پزشک و درمان تشخیص و منجر به رای انتظامی شد. اولیای دم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت د و دادسرا پرونده را برای تعیین قصور پزشکی و میزان قصور به پزشکی قانونی ارسال کرد که سه مرتبه کارشناسی تخصصی صورت گرفت و جواب همه اینها به دادسرا ارایه شده است. پاسخ ها صریح، روشن و واضح است. کمیسیون کارشناسی پزشکی قانونی موظف به پاسخگویی به سئوالات دادگاه است. با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشده، علت فوت را نمی توان دقیق اعلام کرد. چند صفحه توضیحات پزشک معالج است که این توضیحات را نمی توان پرونده بالینی عنوان کرد. سرانجام پرونده پزشک عباس کیارستمی پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی، 15 آبان ماه سال 96 در شعبه 1044 مجتمع قضایی قدوسی رسیدگی شد. عباس پوریانی رییس کل محاکم تهران اول آذر ماه سال 96 در گفت وگو با ایسنا درباره حکم صادره در این خصوص گفت: شعبه 1044 دادگاه کیفری 2 تهران در تاریخ 27 آبان سال 96 با توجه به نظریه کمیسیون 11 نفره پزشکی قانونی، پزشک مقصر را به میزان 5 درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش در حق اولیای دم محکوم کرده است و این حکم با توجه به میزان دیه قطعی است. بر اساس شکایت اولیای دم علیه پزشک معالج مبنی بر قتل غیرعمدی ناشی از قصور در امر پزشکی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد که با اعتراض اولیای دم در دادگاه قرار معترض عنه تایید شد. «سعید مرتضوی» سال 96 پایان یافت اما پرونده های سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی همچنان در دستگاه قضایی مطرح و خبرساز است. مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل هایی بود که شکات خصوصی شکایت د، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر د. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. طاهری م ع اولیای دم روح الامینی دهم اسفندماه سال 96 از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به اجرای احکام خبر داد و به ایسنا گفت: حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان ت ارسال شده است. همچنین طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داد و گفت: از اجرای احکام پیگیری و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد: « تا بحال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.» *** بخش دیگر پرونده سعید مرتضوی مربوط به سازمان تامین اجتماعی بود. طبق گفته مجتبی نظری م ع سازمان تامین اجتماعی سعید مرتضوی در رابطه با تحصیل مال نامشروع و تصدی غیرقانونی با حکم دادگاه بدوی به شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد که با اعتراض آنها و سعید مرتضوی، پرونده به دیوان عالی ارسال و دیوان هم پرونده را به شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به پرونده، مرتضوی را از اتهامات وارده تبرئه کرد. قسمت دیگر پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی مربوط به تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه بود که متهم به شلاق محکوم شد و با اعتراض سازمان تامین اجتماعی و سعید مرتضوی پرونده به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و دادگاه تجدیدنظر، زمان رسیدگی به این پرونده را 16 بهمن ماه تعیین کرد. پس از پایان اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر مرتضوی در بخش تامین اجتماعی در 16 بهمن ماه سال 96، مصطفی ترک همدانی م ع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی در جمع خبرنگاران گفت: تجدیدنظرخواهی ما مربوط به عدم انطباق اعمال مجرمانه ای است که به متهم منتسب دانستیم و دادگاه بدوی برخلاف نظر ما که عمل مجرمانه متهم را تلقی می کردیم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و تی را عنوان کرد. تضییع اموال و سهل انگاری متهم در واگذاری و انعقاد قرارداد با شرکت سورینت قشم که تعدادی از شرکت های سازمان تامین اجتماعی را به موجب قراردادی واگذار کرده از جمله موارد دیگر تجدیدنظرخواهی ما بوده است. دومین و آ ین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی 12 اسفندماه سال 96 در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. پس از پایان جلسه دادگاه، مصطفی ترک همدانی گفت که در جلسه امروز ختم دادرسی اعلام شد و ما و وکلای سازمان تامین اجتماعی و متهم پرونده، لوایح دفاعی را ارایه دادیم. «حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد» از جمله حوادث ناگواری که در سال 95 اتفاق افتاد و رسیدگی به آن ادامه دارد، حادثه «برخورد قطار تبریز - مشهد» است. قطار مسافربری که از ایستگاه تبریز به سمت مشهد حرکت کرده بود، پنجم آذر ماه سال ۹۵ در ایستگاه هفت خوان در منطقه سمنان دچار حادثه و آتش سوزی شد. آسی دادستان سمنان هفتم آذر ماه سال ۹۵ گفته بود: چهار نفر از عوامل موثر در سانحه که جرم آنها تقریبا برای ما مسجعل شده دستگیر و روانه زندان شدند؛ البته ممکن است تعداد دستگیر شده ها بعدا افزایش یابد، اما تا بحال به این چهار نفر رسیدیم. ضمن اینکه تحقیقات قضایی در حال انجام است. سه نفر از دستگیر شده ها نیز شامل مسئول مرکز کنترل راه آهن شمال شرق و دو شیفت قبل و بعد سانحه بودند که دستگیر شدند. لوکوموتیوران قطار سمنان - مشهد نیز دستگیر و راهی زندان شد. سخنگوی قوه قضاییه 15 بهمن ماه سال 96 نیز در نشست خبری در خصوص آ ین وضعیت رسیدگی به پرونده حادثه برخورد قطار تبریز - مشهد، گفت: در خصوص مصدومین پرونده باید نظر نهایی پزشک داده شود که مشخص شود میزان مصدومیت چقدر است و آیا این افراد به صورت کامل بهبود پیدا می کنند یا خیر. در خصوص افرادی هم که جان باختند، سازمان های مربوطه و وزارتخانه ها با خانواده آنها در نحوه پیگیری پرونده در حال تعامل هستند. محسنی اژه ای در خصوص متهمان این پرونده نیز با بیان اینکه هنوز کیفرخواستی صادر نشده است، تصریح کرد: پرونده معطل نمانده، افرادی که به عنوان مباشر متهم بوده و قصور کرده بودند، مورد رسیدگی قرار گرفتند و در خصوص مسببین پرونده موضوع در صلاحیت تهران بود که این موضوع در تهران در حال رسیدگی است، در خصوص مسببین باید بگویم که افرادی در رده های مختلف هستند. «پرونده موسوم به فساد نفتی» یکی دیگر از پرونده های مهمی که رسیدگی به آن از سال 94 شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب های بانکی، جعل حواله های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک هاست. اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است. طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی الارض شناخته و به ، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک fiib محکوم شد. در این میان تاکید مسئولان قبل از اجرای حکم، همواره برگرداندن پول ها و اموال بیت المال از سوی بابک زنجانی است. در حال حاضر هر سه متهم در زندان بسر می برند. «ستایش» یکی از پر سروصدا و دل اش ترین پرونده های کیفری مطرح در سال 95 که منجر به صدور حکم و اجرای آن در سال 96 شد، پرونده ستایش قریشی دختر شش ساله افغان بود که پسری در ورامین، او را به قتل رساند. این اتفاق بازتاب وسیعی در رسانه ها داشت؛ چرا که به غیر از قتل این دختربچه، اعمالی که قاتل انجام داده بود اعم از پاشیدن اسید بر روی میت و آنقدر دردناک بود که دل هر انسانی را به درد می آورد. رسیدگی به پرونده «ستایش» شهریور ماه سال 95 در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی انجام شد و در نهایت سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد. بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام به عنف به یک بار و در خصوص اتهام جنایت بر میت به 74 ضربه شلاق محکوم شد. با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد. در نهایت حکم قصاص نفس حسین قاتل ستایش قریشی، سحرگاه روز پنج شنبه - 14 دی ماه سال 96 - اجرا شد. «املاک نجومی» پرونده موسوم به «املاک نجومی» از دیگر پرونده های مطرح قضایی در سال ۹۵ بود که رسیدگی به آن در سال 96 نیز ادامه یافت. این پرونده در ابتدا با عنوان «املاک شهرداری» مطرح شد که در فضای رسانه ای کشور از آن، به عنوان پرونده «املاک نجومی» یاد می شود. در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰ درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و ... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده، وام های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شد بود که خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری نیوز منتشر شد. پس از گذشت بیش از یک سال از تشکیل این پرونده، سرانجام 4 دی ماه سال 96 عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران از اتمام تحقیقات در این پرونده خبر داد و گفت: تا این تاریخ در این پرونده از 196 نفر تحقیق شده و تمام تحقیقات توسط بازپرس رسیدگی کننده صورت گرفته و امر تحقیق به ضابطان ارجاع نشده است. در این پرونده با پیگیری ها و اقدامات بازپرس، 39 فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و مبلغ 7 میلیارد تومان مابه فاوت وجوه پرداخت شده توسط ذی نفعان بر اساس ارزی هیأت کارشناسان رسمی دادگستری از دریافت کنندگان چنین املاکی اخذ و به حساب س واریز شده است، همچنین ارزی املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری به عمل آمده و سعی بر این بوده که از کارشناسان متفاوت برای ارزی هر ملک استفاده شود. دادستان تهران 13 اسفندماه سال 96 با اشاره به صدور ۱۸۲ فقره قرار نهایی در این پرونده ها، در خصوص نوع قرارها گفت: ۱۲ پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده و ۱۷۰ مورد قرار منع تعقیب صادر شده است. وی مبنای دادستان در صدور قرار منع تعقیب را، قرار دادن تفاوت قیمت در زمان واگذاری املاک و قیمت هیأت کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس دادسرا اعلام کرد و افزود: ۴۰ نفر از انی که قرار منع تعقیب درمورد آن ها صادر شده است یا ملکی نگرفته اند و یا قرارداد واگذاری املاک فسخ گردیده بود. در ۱۳۰ مورد هم با توجه به این که بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزی و قصد مجرمانه احراز نگردید. «صندوق ذخیره فرهنگیان» از دیگر پرونده های سنگین و پرحاشیه مفتوح که بیش از یک سال از رسانه ای شدن آن می گذرد، پرونده موسوم به صندوق ذخیره فرهنگیان است، پرونده ای که با چندین متهم، همچنان مراحل تحقیقات را طی می کند. اوا شهریور سال 95 خبری در فضای مجازی و سپس در دیگر رسانه ها منتشر شد و اولین بار سخنگوی فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس خبر از فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان داد. طبق اعلام سخنگوی فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی شخص مدیرعامل صندوق ذخیره این فساد را قبول داشته و مبلغ آن را 3 هزار و 500 میلیارد تومان عنوان کرده است. «بانک سرمایه» بانکی است که بخش عمده ای از سهام آن متعلق به آموزش و پرورش بود و این تعلق، به دلیل سهامداری صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه است. صندوق ذخیره فرهنگیان مالک 45 درصد از سهام بانک سرمایه بود. عموم تخلفات صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان به اتفاقات رخ داده در بانک سرمایه ارتباط دارد. بسیاری از فرهنگیان از سراسر کشور، سهامدار و س گذار صندوق ذخیره فرهنگیان هستند و این صندوق با سرمایه گذاری و تاسیس بانک سرمایه، کوشیده بود س فرهنگیان را سودآور کند، ولی این بانک در نیمه اول سال 94 معادل بیش از نیمی از سرمایه اسمی اش را زیان کرد و در نهایت با افشای جوانب مختلف این فساد، هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان تلاش کرد با ایجاد تغییرات در اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق از بازتاب مشکلات بکاهد. فرار آقای «م» از متهمان اصلی، یکی از اتفاقات مهم در این پرونده بود که در سال 96 رسانه ای شد. «حادثه آتش سوزی و ریزش پلاسکو» آتش گرفتن و فرو ریختن ساختمان قدیمی پلاسکو، از اتفاقات تلخ و ناگواری بود که اولین سالگرد آن در تاریخ ۳۰ دی ماه سال ۹6 برگزار شد. در این حادثه، ۱۶ آتش نشان و دست کم ۶ شهروند جان خود را از دست دادند. عباس جعفری ت آبادی دادستان تهران در همان زمان در حاشیه حضورش در محل عملیات آواربرداری ساختمان پلاسکو در گفت وگویی با ایسنا از تشکیل پرونده حادثه ساختمان پلاسکو خبر داد و گفته بود: دستور تشکیل پرونده این حادثه داده شده است. گزارش مقدماتی معاون دادستانی تهیه شده و همچنین مدیران این ساختمان شناسایی شده اند و قطعاً باید در خصوص موارد ایمنی که رعایت نشده است، پاسخگو باشند. این حادثه باید درس عبرتی باشد؛ چرا که بی تردید اقدامات پیشگیرانه هزینه کمتری دارد و از وقوع حوادث این چنینی پیشگیری می کند. باید همه دستگاه هایی که ساختمان های بلند در اختیار دارند برای ساختمان های خود شناسنامه ایمنی تهیه کنند و متوجه این موضوع باشند که پس از تذکر و اخطار کتبی که بخشی از آن بر عهده شهرداری تهران است دادستانی اقدام لازم را انجام خواهد داد؛ البته در خصوص ساختمان پلاسکو هیچ گونه گزارش کتبی به دادستانی اعلام نشده بود و تنها گزارشی در خصوص رفع خطر و موارد ایمنی به مالکین ساختمان ارائه شده بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عزم دادستانی در مقابله با ساختمان هایی که موارد ایمنی را رعایت نمی کنند و موجب وقوع چنین حوادثی می شوند، گفت: چنین عزمی از گذشته در دادستانی وجود داشته به طوری که در حال حاضر در خصوص ساختمان هایی همچون علاءالدین و فردوسی ده ها مکاتبه انجام شده و دادستانی ضمن داشتن بیشترین همکاری قطعاً پیگیر گزارش های ارائه شده درباره ایمنی ساختمان ها خواهد بود. حجت ال و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای نیز در نشست خبری ۲۴ بهمن ماه سال ۹۵ در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه پس از وقوع حادثه پلاسکو عنوان شد که پرونده ای برای شناسایی مقصر یا مقصرین احتمالی تشکیل شده، این پرونده اکنون در کدام مرجع قضایی است و طرح موضوع برای تشکیل پرونده از سوی مدعی العموم بوده یا خیر و آیا در این خصوص از مسئول یا مسئولانی برای ارائه توضیحات دعوت به عمل آمده است؟ گفت: این پرونده در دادسرای تهران مطرح است. وی با بیان اینکه بخشی از قضیه با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده و دو نفر در این ارتباط بازداشت هستند، گفت: این افراد، انی هستند که در مرحله اول تشخیص داده شد که در جهت شروع آتش سوزی اتهامی متوجه شان است. برای سایر علل یا عواملی که سبب آتش سوزی شده و یا منجر به گسترش آتش یا فروریختن ساختمان شده است، هیاتی از کارشناسان مختلف تشکیل شده که باید ابعاد مختلف را بررسی کنند. هم از لحاظ فنی و هم از جهت آتش گرفتن و توسعه آتش و فرو ریختن و تجهیزاتی که باید می بود، اقدامات بعدی است که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته باید منتظر گزارش این هیات کارشناسی بود که بعد از آن دادستان می تواند افرادی را به عنوان مطلع و متهم شناسایی و با آنها برخورد کند. معاون اول قوه قضاییه در اوا فروردین ماه سال ۹۶ در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه بر اساس گزارش های ملی و نهایی در مورد حادثه پلاسکو که طبق آن شهرداری و بنیاد مستضعفان مقصر شناخته شده اند، نظر نهایی قوه قضاییه چیست؟ گفت: قوه قضاییه کار کارشناسی این پرونده را بر عهده دارد. هنوز آن هیاتی که برای کارشناسی انتخاب شده تا امروز جو نداده است. قوه قضاییه از روز اول به این پرونده وارد شد و تشکیل پرونده صورت گرفته است. مسئولین نظارت از روز اول مستقر شدند. پزشکی قانونی از طریق dna هویت اجساد غیرقابل شناسایی را مشخص کرد. در مورد افرادی که ادعا شده بود مفقود شده اند این ادعا ثابت نشد. در مورد سه نفری که گفته شد آتش سوزی از آن نقطه شروع شده است نیز یک نفر با قرار آزاد شد، دو نفر همچنان بازداشت هستند. نظر کارشناسی تعیین می کند که قصور و تقصیر متوجه چه انی است که هنوز ارائه نشده است تا دادستان بتواند اظهارنظر کند. حال بیش از یک سال از وقوع حادثه پلاسکو می گذرد و افکار عمومی همچنان منتظر سرانجام این پرونده هستند. «دکل نفتی گمشده» ماجرای گم شدن دکل نفتی در سال ٩٤ و در مجلس نهم از سوی آبادان، افشا شد. در آن زمان گفته شد یک دکل نفتی در ت به وسیله «شرکت تأسیسات دریایی» با قیمت ٨٧ میلیون دلار یداری شده و با وجود واریز همه پول به حساب یک شرکت واسطه، دکل هرگز وارد ایران نشده است. حجت ال و المسلمین محسنی اژه ای در یکی از نشست های خبری اش در سال 96 در خصوص پرونده موسوم به دکل نفتی گفته بود که این پرونده از لحاظ محتوا بزرگ است و بررسی آن مدت ها طول کشید. طبق گفته های علیزاده طباطبایی م ع یکی از متهمان این پرونده، دکل نفتی ۵ متهم دارد و اتهام برخی از متهمان تحصیل مال نامشروع و برخی دیگر خیانت در امانت است. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تاکنون 9 جلسه برای رسیدگی به این پرونده در سال 96 برگزار کرده و قرار است دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، ۴ اردیبهشت ماه سال 97 برگزار شود. «حمید صفت» 28 مردادماه سال 96 قاضی شهریاری س رست دادسرای امور جنایی از تشکیل پرونده برای «حمیدرضا صفت» خواننده به اتهام قتل ناپدری اش خبر داد. ماجرا از این قرار بود که این خواننده 28 مردادماه سال 96 به ارتکاب جنایت و قتل همسر مادرش با انگیزه حمایت از مادر خود اعتراف کرده بود. وی با ناپدری اش درگیر می شود که در نهایت ناپدری وی در بیمارستان فوت می کند و از آن زمان تاکنون حمیدرضا صفت در بازداشت است. این خواننده در اعترافاتش به کارآگاهان پلیس آگاهی گفته بود که برادرم از با من تماس گرفته و گفته که ناپدری ام مادرم را مورد آزار و اذیت قرار داده و من که از درگیری او با مادرم خشمگین شده بودم، به سرعت خودم را به خانه اش در محدوده خیابان شیخ بهایی رساندم و به این اقدام ناپدری ام اعتراض و با ناپدری ام درگیر شدم و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم. به گزارش ایسنا، این متهم همچنان در زندان بسر می برد و پرونده نیز در مرحله تحقیقات است. «حسین فریدون» اوا تیرماه سال 96 سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مناظرات انتخاباتی برخی از ک داها مسائلی را در مورد رئیس جمهور و تخلفات برادر وی - حسین فریدون - مطرح د، آیا پرونده ای در این خصوص مطرح بوده است، گفت: در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند. برای حسین فریدون 24 تیر ماه قرار صادر شده و چون این قرار وثیقه بوده و تامین نشده، وی به زندان معرفی شده است که اگر این قرار وثیقه را تامین کند، آزاد می شود. وی خاطرنشان کرد: این پرونده در خصوص مسایل مالی است، اما معوقات بانکی نیست. صبح روز ۲۶ تیر ماه سال 96 حسین فریدون به منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان ت حضور یافت اما به خاطر نامناسب بودن حال عمومی اش توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. طبق گفته آ ین اظهار نظر سخنگوی دستگاه قضایی پرونده وی مفتوح است و رسیدگی ادامه دارد و تحقیقات نیز انجام می شود تا بازپرس اظهارنظر کند. «پزشک تبریزی» 17 مهر ماه سال 95، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ وی دچار تنگی نفس شدند که همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده ، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی انجام شد. پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت کیفرخواست این پرونده فروردین ماه سال 96 صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد. موسی خلیل اللهی دادستان تبریز 10 آبان ماه سال 95 از صدور نظریه پزشکی قانونی در رابطه با فوت دو عضو خانواده پزشک تبریزی خبر داد و گفته بود که مطابق نظریه پزشکی قانونی علت فوت دو نفر از اعضای خانواده این پزشک مسمومیت با سم فسفین (قرص برنج) بوده است.این فرد یک پزشک عمومی است که در سال های اخیر فارغ حصیل شده و شهرت خاصی ندارد، همچنین عمده فعالیت وی نیز در خانه سلامت یکی از محلات تبریز بوده که توسط علوم پزشکی تبریز به بخش خصوصی واگذار شده است. دادستان تبریز همچنین مسمومیت به دلیل مصرف غذای نذری را نیز منتفی دانست و گفت: اساسا موضوع مسمومیت با غذای نذری در این پرونده صددرصد منتفی و به هیچ وجه موضوع غذای نذری مطرح نبوده است، غذاها از یکی از رستوران های تبریز یداری شده است و بر اساس تحقیقات پرونده و بررسی محتوای دوربین های حاضر در محل، نحوه ید غذا مشخص شده است. خود این پزشک نیز تایید کرده که اصلا بحث نذری در کار نبوده است و زوایای دیگر این پرونده در چند روز آینده و از سوی دستگاه قضایی این استان به اطلاع عموم خواهد رسید. احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور 12 آبان ماه سال 95 در پاسخ به سئوال ایسنا درباره پرونده فوت دو عضو خانواده تبریزی و اعلام نظر پزشکی قانونی در این زمینه گفته بود که براساس اعلام نظر پزشکی قانونی خانواده وی بر اثر قرص برنج که در غذا استفاده شده بود، فوت د و به احتمال قوی پزشک قاتل است، البته این امر بحث قضایی است که باید پیگیری شود و کار پزشکی قانونی در این زمینه تمام شده است. سخنگوی قوه قضاییه 23 آبان ماه سال 95 در نشست خبری با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: با توجه به تحقیقات انجام شده، با دلیل و مدرک و اقرار خود فرد ثابت شد که غذا، غذای نذری نبوده و متاسفانه بعضی ها با عنادورزی آن را به جریان های ارزشی متصل کرده اند. پزشک اعتراف کرده که از فلان رستوران غذا را تهیه کرده و فیش ید و دوربین ها بیانگر صحت این اعتراف است. با توجه به اینکه این پزشک به اتهام قتل بازداشت شده، اثبات شدن یا نشدن این اتهام بحث دیگری است. وی افزود: اینکه ایشان به عنوان یک پزشک خیر با این توضیح که اگر فلان مریض آمد بدون دریافت پول داروها را به ایشان بدهید مطرح شده بیانگر آن است که این جریان با برنامه ریزی بوده و تاکنون چنین مریضی با این شرایط پیدا نشده است و این نسخه به هیچ داروخانه ای برده نشده است. بعدها متوجه شدند که این نسخه از طریق بستگان پزشک منتشر شده است. پس از کالبدشکافی آن دو نفر، سمی کشف شده است که همان سم در باقیمانده آن غذا هم مورد آزمایش قرار گرفت و در حال حاضر در حال بررسی است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ?
براساس توافق سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عنوان مجری «جایزه ملی کیفیت غذا» انتخاب و دبیرخانه آن نیز به این کانون منتقل شد. سازمان استاندارد در اطلاعیه ای اعلام کرد: «براساس مصوبات 102 و 104 شورای عالی استاندارد درباره جایزه ملی کیفیت ایران و ارزی کیفیت دستگاهی و در ادامه شش دوره ارزی کیفیت در حوزه صنعت غذا و دارو و طی توافقات به عمل آمده میان سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو به آگاهی می رساند کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به عنوان مجری و دبیرخانه نخستین دوره ارزی جایزه ملی کیفیت غذا تعیین شده است.»در ادامه این اطلاعیه سازمان استاندارد ایران با اشاره به جایگاه حقوقی جایزه ملی کیفیت ایران به عنوان تنها جایزه رسمی کشور در زمینه کیفیت مواد غذایی از همه فعالان و دست اندرکاران غذای کشور اعم از شرکت های تولیدی مواد و فرآورده های خوراکی و آشامیدنی پخش مواد غذایی کترینگ ها مراکز تهیه غذا رستوران ها و قنادی ها دعوت کرده تا در این فرآیند ملی مشارکت فعال داشته باشند.
تیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با تیم های مراکش، اسپانیا و پرتغال همگروه است.به گزارش صدخبرتیم ملی فوتبال کشورمان در رقابت های جام جهانی 2018 روسیه با تیم های مراکش، اسپانیا و پرتغال همگروه است. آشنایی با ستاره های تیم ملی فوتبال اسپانیاتیم ملی فوتبال کشورمان قرار است روز بیستم، 20 ژوئن 2018 (30 داد ماه 97) به مصاف تیم ملی اسپانیا، در ورزشگاه کازان آره نا برود.اسپانیا به عنوان قهرمان یورو2008، 2012 و جام جهانی 2010 و تیم ششم رنکینگ جهانی قدرتمند ترین تیم گروه دوم جام جهانی محسوب می شود.سرخیو راموس فوق ستاره تیم کاپیتان ماتادورها است البته نباید ستاره هایی چون پپه رینا،جرارد پیکه،یوردی البا،دنی کارواخال،ناچو مونرئال،مارک بارترا،آلبرتو مورنو،داوید سیلوا،ایسکو،تیاگو آلکانترا،کوکه،مارکو آسنسیو،اسیر ایرامندی،سول نیگوئز،لوئیز آلبرتو،آندر هررا،پدرو رودریگز،سسک فابرگاس،آسپاس،سوسو،خوزه کایخون،جرارد دلوفئو،آریز آدوریز و ویتولو هم را ساده انکار کرد بازیکنانی که در حال حاضر در بهترین تیم های دنیا بازی می کنند و به نوعی دیگر نفرات شاخص خوان لوپتگی را در جام جهانی 2018 روسیه تشکیل می دهند.قهرمان سه دوره جام ملت های اروپا و همین طور قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی هرچند با روزهای خوب گذشته اش فاصله زیادی دارد اما این را هم نباید فراموش کرد که بدون ش ت وارد جام جهانی 2018 روسیه شد. اسپانیا در گروه «g» اروپا، با تیم های ایتالیا، آلبانی، مقدونیه و لیختن اشتاین هم گروه بود و توانست از ۱۰ بازی، ۲۸ امتیاز به دست آورد بدون ش ت راهی جام جهانی 2018روسیه شود.ماتادورهایی که هم چنان روی«تیکی تاکا» مانند خود تعصب دارند تیمی که وقتی قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ شد «ژاوی» و «پویول» و «پیکه» (بازیکنان بارسلونا) با پرچم ای کاتالانیا دور افتخار زدند، نه با پرچم کشور اسپانیا.پس از رفتن لوئیس آراگونس فقید ویسنته دل بوسکه هدایت این تیم را بر عهده گرفت و توانست با انجام بازی های تیکی تاکا لاروخا را برای دومین بار متوالی به عنوان بازی های یورو 2012 برساند.در گزارش زیر سعی داریم شما را با بیشتر تاثیر گذار تیم اسپانیا آشنا کنیم. داوید دخیاداوید ده خیا 7 نوامبر 1990 در مادرید به دنیا آمد. او فوتبال باشگاهی اش را از سال 2008 در تیم دوم اتلتیکو مادرید آغاز کرد و تاکنون برای تیم های اتلتیکو مادرید و منچستریونایتد به میدان رفته است.دوران حضور ده خیا در اتلتیکو مادرید
از سال 2008 تا 2011- 84 بازی- ب جام یوفا در سال 10-2009 و جام اروپا در سال 2010دوران حضور ده خیا در منچستریونایتد- از سال 2011 تاکنون- ب لیگ برتر انگلیس در سال 2012-2013،جام حذفی در سال 2015-2016،جام اتحادیه در فصل 2016-2017،جام خیریه در سال های 2011،2013 و 2016 و لیگ اروپا در فصل 2016-2017 از عناوینی است که او همراه با منچستر بدست آورده است.در ضمن در سال های 2011 و 2013توانست همراه با تمی زیر 21سال اسپانیا به قهرمانی اروپا برسد.در حال حاضر هم 25 بازی برای تیم ملی بزرگسالان اسپانیا انجام داده است.پپه رینااین دروازه بان در 31فوریه 1981 در مادرید چشم به جهان گشود. رینا در سال 1999 فوتبالش را از تیم سوم بارسلونا شروع کرد.یک سال بعد از آن با عملکرد درخشان راهی تیم اصلی بارسلونا شد و تا سال 2002 مجموعا 30بازی برای آبی و اناری پوشان انجام داد.او سپس از ابتدای سال 2002پیراهن تیم زیر دریایی ها را بر تن کرد و در سه سال آمار 109 بازی برای این تیم را برجای گذاشت.پس از آن در سال 2005 با عملکرد خوبی که از خودش در ویارئال به نمایش گذاشت توانست نظر مساعد مدیران لیو ول را به خودش جلب کند راهی این تیم شد و در 9سالی که در مزیت این باشگاه بود 284 پیراهن این باشگاه را بر تن کرد.همچنین او در سه فصل متوالی حضورش در این تیم توانست جایزه دستکش طلایی لیگ برتر انگلستان را به علت بیشترین بازی بسته نگاه داشتن دروازه اش ب کند. همچنین او اولین دروازه بانی است که سابقه حضور در چهار لیگ برتر و معتبر اروپا را در کارنامه دارد.این گلر در ابتدای فصل 2013-2014 به طور قرضی راهی تیم ناپولی شد. در تابستان ۲۰۱۴ به بایرن مونیخ پیوست و در بازی برابر وردربرمن، برای اولین بار درون دروازه ایستاد و در بوندس لیگا هم بازی کرد اما به دلیل حضور مانوئل نویر در این تیم فرصت چندانی برای بازی پیدا نکرد و در نهایت در نقل و انتقالات تابستانی ۲۰۱۵ به تیم ناپولی پیوست. رینا در رده بین المللی در سال ۱۹۹۹ همراه تیم کشورش توانست برنده جام زیر ۱۷ سال های اروپا شود. او در سال ۲۰۰۵ به رده بزرگسالان تیم ملی فوتبال اسپانیا پیوست ولی به دلیل حضور ایکر کاسیاس آن چنان که باید به او بازی نمی رسید و در بازی های دوستانه یا آسان سرمربیان وقت اسپانیا از وجود او بهره می بردند.در ضمن او یکی از اعضای تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی ۲۰۰۶ و همچنین یورو ۲۰۰۸ بود. او به همراه تیمش توانست مقام قهرمانی یورو ۲۰۰۸ را بدست بیاورد.سرخیو راموساین م ع در 30 مارس 1986 در کاماس اسپانیا به دنیا آمد. اولین بازی راموس در تیم اول سویا در لالیگا در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۰۴ بود. سرخیو راموس از آکادمی باشگاه سویا است و اولین بازی خود را در سن ۱۷ سالگی تحت س رستی کاپاروس برای سویل انجام داد.این م ع پس از درخش بی نظیرش در سویا نظرهای غول های بزرگ اروپایی را به خودش جلب کرد که در نهایت در تابستان ۲۰۰۵ رئال با مبلغ 27 میلیون یورو که در آن زمان این مبلغ یک رکورد برای یک م ع به حساب می آمد راهی رئال مادرید شد.در بدو ورود به رئال مادرید شماره ۴ را بر تن کرد که تا قبل از آن بر تن فرناندو هیرو کاپیتان سابق این تیم بود. راموس توانست اولین گل خود را برای رئال مادرید در سال ۲۰۰۵ و در مرحله گروهی رقابت های چمپیونز لیگ مقابل لیون به ثمر رساند. این بازیکن در حال حاضر 376 بازی برای رئالی ها انجام داده که ثمره آن ثبت49 گل در این سال ها بوده است.راموس تا الان 147 بار پیراهن مقدس تیم ملی کشورش را بر تن کرده است و 13 گل هم وارد دروازه حریفان کرده است.او نخستین بازی ملی اش را در سال 2004 و با 18سال سن 361 روز برابر چین که با پیروزی اسپانیایی ها همراه بود ، تجربه کرد. 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا،2قهرمانی جام باشگاه های جهان،3 کاپ اروپا،4قهرمانی در لالیگا،2قهرمانی در کوپا دل ری،3قهرمانی در کاپ اسپانیا همراه با تیم رئال مادرید را بدست آورده است.در ضمن بردن جام جهانی در سال 2010، یورو 2008 ،یورو 2012 و قهرمانی زیر 19سال اروپا در سال 2004 از دیگر افتخاراتی است که طی حضورش در تیم ملی اسپانیا از آن خود کرده است.جرارد پیکهاو در 2فوریه 1987 در بارسلونا به دنیا آمد.پیکه در سال 2004 پس از هفت سال بازی در تیم جوانان بارسلونا در یک انتقال عجیب و غریب راهی تیم منچستر یونایتد شد تا شاگرد سر ال فرگوسن شود و تا سال 2008 در خدمت این تیم بود اما با این وجود نتوانست بیش از 12بار پیزاهن پر افتخار شیاطین سرخ را بر تن کند. البته پیکه در فصل 2006 و 2007 یک فصل به طور قرضی راهی ساراگوسا شد و آمار 22بازی و 2گل را بر جای گذاشت و دوباره به تیم منچستر بازگشت.این بازیکن در ابتدای فصل نقل و انتقالات تابستانی سال 2008 تصمیم گرفت راهی تیم شهر زادگاهش شود در این 9سال 255بار برای بارسلونا به میدان رفته است و 22گل هم وارد دروازه رقبا کرده است.پیکه در 6فوریه 2009 اولین بازی رسمی خود را مقابل انگلستان که با برتری 2بر صفر اسپانیایی ها همراه بود چشید.94بار برای اسپانیا به مدان رفته و رها آوردش در این سالها زدن 5گل ملی بوده است.
پیکه طی سال هایی که برای تیم های منچستریونایتد،بارسلونا و تیم ملی اسپانیا به میدان رفته توانسته است صاحب یک قهرمانی در لیگ جزیره،یک جام خیریه،6قهرمانی در لالیگا،5قهرمانی در جام حذفی اسپانیا،5قهرمانی در کاپ اسپانیا،4قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا،2قهرمانی در کاپ اسپانیا و 3جام باشگاه های جهان را همراه با تیم های بارسا و منچستر بدست آورده است.در ضمن قهرمانی یورو 2012 و جام جهانی 2010 از دیگر افتخار هایی است که پیکه توانسته در تیم ملی اسپانیا ب کند. یوردی آلبایوردی آلبا متولد 21مارچ 1989 در شهر هاسپیت چشم به جهان گشود. او فوتبالش را در سال 2007 از تیم کورنلا شروع کرد و پس از آن برای تیم های والنسیا b،خیمناستیک،والنسیا و بارسلونا به میدان رفته است.والنسیا :از سال 2007تا 2009،هجده بازی و 5 گلخیمناستیک(2008تا 2009)35 بازی -4گلوالنسیا(2009 تا 2012):74بازی و پنج گلبارسلونا:(2012تاکنون):139بازی-5گلآلبا اولین بازی رسمی خود را برای اسپانیا در 30سپتامبر 2011 که با برتری 3بر یک اسپانیا برابر چک همراه بود انجام داد. افتخارات با تیم بارسلونا:3قهرمانی لالیگا،3قهرمانی جام حذفی،2 کاپ،1لیگ قهرمانان اروپا،1 کاپ اروپا و یک جام باشگاه های جهانافتخارات ملی:قهرمانی یورو 2012،جام کنفدراسیون ها سال 2013 و بازی های مدیترانه سال 2009مارک بارترا م ع تیم ملی اسپانیا در 15 ژانویه 1991 در سن خائومه اسپانیا متولد شد.نخستین تیم بارترا در رده بزرگسالان تیم دوم بارسلونا است. او تاکنون برای تیم های بارسلونا و دورتموند به میدان رفته است.دوران حضور بارترا در تیم های باشگاهیدوم بارسلونا (2012-2009) 81 بازی و 2 گلبارسلونا(2016-2010) 59 بازی- 5 گل- افتخارات: 5 قهرمانی لیگ- 3 قهرمانی جام حذفی- 1 قهرمانی کاپ-2 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا ،یک جام بین قاره ای اروپا و یک جام باشگاه های جهاندورتموند:(2016 تاکنون):28بازی-2گل -افتخارات:یک قهرمانی جام حذفیبارترا نخستین بازی ملی رسمی اش را برای تیم ملی اسپانیا در 16نوامبر 2013 و در پیروزی 2بر یک مقابل گینه استوایی تجربه کرد.افتخارات انفرادی:قهرمانی با تیم زیر 21سال اسپانیا در سال 2013 و قرار گرفتن در تیم منتخب همان سال دنی کارواخال این م ع در 11ژانویه 1992 در لگانیس اسپانیا به دنیا آمد او فوتبالش را به طور رسمی در سال 2010 از تیم رئال مادرید کاستیا شروع کرد و پس از آن به بایرلورکوزن پیوست و اکنون هم در مزیت تیم رئال مادرید قرار دارد.کارواخال برای اولین بار توسط ویسنته دل بوسکه به تیم ملی اسپانیا دعوت شد، نخستین بازی ملی رسمی اش را در تاریخ 4سپتامبر برای این کشور انجام داد.
افتخارات همراه با رئال مادرید:1قهرمانی لالیگا،یک جام حذفی،یک کاپ،3لیگ قهرمانان اروپا،3 کاپ اروپا و 2جام جهانی باشگاه ها.افتخارات ملی: ب عنوان قهرمانی با تیم زیر 19 و 21 سال های اسپانیا در سال های 2011 و 2013.ناچو مونرئالاو زاده ۲۶ فوریهٔ 1986 در پامپلونا اسپانیاست.او فوتبالش را به طور رسمی از سال 2005 از تیم دوم اوساسونا شروع کرد.یک سال پس از آن توانست جواز حضور در تیم اصلی اوساسونا را بدست آورد،طی پنج سال نزدیک به 127بازی برای این تیم انجام داد توانست 3گل به ثمر برساند.در ابتدای فصل 2011 راهی تیم مالاگا شد و 2سال بعد از آن به آرسنال پیوست.در حال حاضر طی این 4سال نزدیک به 59 بار برای توپچی ها به میدان رفته و یک گل هم وارد دروازه حریفان کرده است.افتخارات باشگاهی:3قهرمانی جام حدفی و 3جام خیریهافتخارات ملی:قهرمانی در جام کنفدراسیون ها 2013مونرئال در تاریخ 6اوت 2009 در بازی با مقدونیه نخستین بازی ملی اش را که در پایان با پیروزی ماتادورها همراه بود،پشت سر گذاشت.سزار آزپیلیکوئتاسزار آزپیلیکوئتا تانکو (زاده ۲۸ اوت ۱۹۸۹) در پامپلونا اسپانیاست.او فوتبالش را از تیم دوم اوساسونا در سال 2006 شروع کرد و او همچنین سابقه بازی در تیم های اوساسونا، المپیک مارسی و چلسی را در کارنامه داشته است.دوران حضور آزپیلیکوئتا در تیم های باشگاهیتیم دوم اوساسونا:(2006-2007):27بازی-1 گلتیم اصلی اوساسونا:(2007_2010):99بازیتیم مارسی:(2010_2012):47بازی-1گل افتخارات:2قهرمانی جام حذفی-2قهرمانی جام قهرمانانتیم چلسی:(2012-تاکنون):173 بازی-4گل افتخارات:2قهرمانی لیگ برتر،یک لیگ کاپ،یک یورو لیگ،یک جام حذفی،2جام خیریه،یک جام جهانی باشگاه ها و یک کاپ.این م ع اول فوریه 2013 برابر اروگوئه نخستین بازی اش را با پیراهن اسپانیا تجربه کرد.افتخارات ملی: قهرمانی رقابت های زیر 19، 21 سال اروپا در سال های 2011 و 2013 و جام کنفدراسیون ها در سال 2013.آندرس اینیستااینیستا متولد 11می 1984 در مادرید به دنیا آمد.او فوتبالش را به طور رسمی از تیم دوم بارسلونا شروع کرد و از سال 220تاکنون نزدیک به 424 بار پیراهن آبی و ناری پوشان را پوشیده است.دوران حضور اینیستا در بارسلونا:424 بازی و 35گل-افتخارات: 8لالیگا،5جام حذفی،7 کاپ اسپانیا،4لیگ قهرمانان اروپا،3 کاپ اروپا و 3جام باشگاه های جهانافتخارات ملی:جام جهانی 2010،یورو 2008 و 2012،زیر 17 و 19 سال اروپا در سال های 2001 و 2002سرخیو بوسکتس:سرخیو بوسکتس بورگوس (متولد ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا می باشد که برای بارسلونا و تیم ملی فوتبال اسپانیا در پست هافبک دفاعی بازی می کند.او در سال ۲۰۰۵ به عضویت باشگاه جوانان بارسلونا درآمد و طی ۲۶ بازی که انجام داد ۷ گل به ثمر رساند. 2 سال بعد او وارد تیم ب باشگاه بارسلونا شد و زیر نظر جوزپ گواردیولا شروع به کار کرد و در این تیم در ۳۲ بازی که انجام داد ۱ گل به ثمر رساند.در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۰۸ او در تیم اول بارسلونا در بازی مقابل راسینگ سانتاندر اولین بازی اش را برای تیم بزرگسالان بارسلونا انجام داد.دوران حضور در بارسلونا:284 بازی-7 گل افتخارات:6قهرمانی لالیگا،5جام حذفی،5 کاپ اسپانیا،3لیگ قهرمانان اروپا،3 کاپ اروپا و 3جام باشگاه های جهانبوسکتس در سال 2009 اولین بازی اش را برای تیم اسپانیا به طور رسمی انجام داده است و در طی این سال ها توانسته عنوان قهرمانی جام جهانی،یورو 2012 و جام کنفدراسیون ها 2013 را بدست اورد.داوید سیلواداوید سیلوا (زاده ۸ ژانویه ۱۹۸۶) آرگوینگوبن است. او تاکنون در باشگاه هایی چون والنسیا، ایبار، سلتاویگو، والنسیا و منچستر سیتی بازی کرده است.دوران حضور سیلوا در تیم های باشگاهیوالنسیا:(2004 تا 2010):119بازی،21 گل افتخارات: یک جام حذفیمنچسترسیتی:(2010 تاکنون):234 بازی و 40 گل افتخارات: 2لیگ برتر،یک جام حذفی،یک جام اتحادیه و یک جام خیریهسیلوا در سال 2006 نخستین بازی ملی اش را برای اسپانیا انجام داد و تاکنون 118 بازی ملی انجام داده و 35 گل هم وارد دروازه حریفان کرده است.افتخارات ملی:جام جهانی 2010،یورو 2008 و 2012،جام کنفدراسیون ها 2009 و 2013،زیر 19 و 21 سال اروپا در سال های 2003 و 2004.ایسکوفرانسیسکو رومان آلار سوارز ملقب به ایسکو متولد 21 آوریل 1992 در بنالمادناست.او فوتبالش را در سال 2009 از تیم دوم والنسیا آغاز کرد.تاکنون هم پیراهن تیم های والنسیا،مالاگا و رئال مادرید را بر تن کرده است.دوران حضور در تیم های باشگاهی:تیم دوم والنسیا:(2009-2011):52بازی-16گلوالنسیا:(2010-2011):4بازیمالاگا:(2011-2013):69بازی-14 گلرئال مادرید:(2013 تا کنون):141بازی-29 گل افتخارات:یک قهرمانی لالیگا،یک جام حذفی،یک کاپ اسپانیا،3لیگ قهرمانان اروپا،3 کاپ اروپا و 3جام باشگاه های جهان.ایسکو در سال 2013 نخستین بازی ملی اش را برای تیم ملی اسپانیا تجربه کرد.تاکنون 24بازی ملی انجام داده 7گل هم زده است.افتخارات ملی:زیر 21سال اروپا و زیر 17سال جوانان جهان.تیاگو آلکانتراتیاگو آلکانتارا دو ناسیمنتو فوتبالیست متولد ایتالیا است که ملیت اسپانیایی دارد و در تاریخ 11 آوریل 1991 سن پیترو ورنوتیکو متولد شده است.او فوتبالش را در سال 2008 از تیم دوم بارسلونا شروع کرد و تاکنون پیراهن تیم های بارسلونا و بایرن مونیخ را پوشیده است.دوران حضور آلکانترا در تیم های باشگاهی:تیم دوم بارسلونا:(2008 -2011):59بازی- 3گلبارسلونا:(2009- 2013):68بازی- 7گل افتخارات:4قهرمانی لالیگا،یک قهرمانی جام حذفی،2 کاپ اسپانیا،یک لیگ قهرمانان اروپا،یک کاپ اروپا و یک جام باشگاه های جهان.بایرن مونیخ:(2013 تاکنون):86 بازی-11 گل افتخارات:4قهرمانی بوند سلیگا،2قهرمانی جام حذفی،یک کاپ آلمان و یک جام باشگاه های جهان.افتخارات ملی:قهرمانی زیر 17 و 21 سال اروپا در سال های 2008،2011 و 2013.کوکهاو متولد 8ژانویه 1992 در مادریداست.او فوتبالش را در سال 2008 از تیم دوم اتلتیکو شروع کرده است و یک سال پس از آن توانست مجوز حضور در تیم اصلی این باشگاه را ب کند.دوران حضور در تیم های باشگاهی:دوم اتلتیکومادرید:(2008-2011):66 بازی- 7گلاتلتیکومادرید:(2009 تاکنون):277 بازی -26 گل افتخارات:یک قهرمانی لالیگا،یک قهرمانی جام حذفی،یک کاپ اسپانیا،یک قهرمانی جام یوفا،یک کاپ اروپا و 2 لیگ اروپا.کوکه نخستین بازی ملی خود را در سال 2013 انجام داد.تاکنون 36بار پیراهن تیم اسپانیا را پوشیده است،اما موفق به زدن گل نشده است.افتخارات ملی:جام جهانی زیر 17 سال و زیر 21سال اروپا در سال های 2009 و 2013.هرراآندر هررا آگوئرا (زادهٔ ۱۴ اوت ۱۹۸۹) در شهر بیلبائوست.او فوتبالش را در سال 2008 از تیم ساراگوسا آغاز کرد و تاکنون هم پیراهن تیم های ساراگوسا،اتلتیکو بیلبائو و منچستر یونایتد را بر تن کرده است.دوران حضور هررا در تیم های باشگاهی:تیم دوم ساراگوسا:(2008-2009):10بازی - 2 گلساراگوسا:(2009-2011):94بازی - 7 گلبیلبائو:(2011-2014):94بازی-7 گلمنچستریونایتد:(2014 تاکنون):96بازی-10 گل افتخارات:یک قهرمانی جام حذفی،یک قهرمانی جام اتحادیه،یک قهرمانی جام اتحادیه و یک قهرمانی لیگ اروپا.او در 15اکتبر 2016 برابر انگلستان که با تساوی 2بر 2در ورزشگاه ومبلی پایان یافت اولین بازی ملی خود را تجربه کرد.افتخارات ملی:قهرمانی مدیترانه در سال 2009 و زیر 21 سال اروپا در سال 2011.پدرو رودریگز:پدرو الیزر رودریگز لدسما (زاده ۲۸ ژوئیه ۱۹۸۷ - سانتا کروز در جزیره تنریف-جزایر قناری) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.او فوتبالش را در سال 2005 از تیم سوم بارسلونا شروع کرد.او تاکنون پیراهن تیم های بارسلونا و چلسی را 1وشیده است.دوران حضور پدرو در تیم های باشگاهی:تیم سوم بارسلونا:(2005-2007):70بازی-10 گلدوم بارسلونا:(2007-2009):55بازی-17 گلبارسلونا:(2008-2015):204 بازی-58 گل افتخارات:5قهرمانی لالیگا،3قهرمانی جام حذفی،4قهرمانی لیگ اسپانیا،3قهرمانی جام باشگاه های اروپا،3 قهرمانی کاپ اروپا و یک قهرمانی جام باشگاه های جهان.چلسی:(2015 تاکنون):76بازی گل افتخارات:یک قهرمانی لیگ برت درو در سال 20 می 2010 در پیروزی 3بر 2مقابل عربستان سعودی که در اتریش برگزار شد اولین بازی اش را برای اسپانیا انجام داد.او تاکنون 76 بازی ملی برای اسپانیا انجام داده و 18 گل هم ثمره حضور در این تیم بوده است.افتخارات:جام جهانی 2010،یورو 2012 و جام کنفدراسیون ها 2013.آلوارو موراتاالوارو بورژا موراتا مارتون متولد اکتبر ۱۹۹۲ در مادرید بازیکن چلسی است.او نخستین حضورش را در مسابقات فوتبال به طور رسمی در سال 2010 در تیم دوم رئال مادرید تجربه کرد.دوران حضور موراتا در تیم های باشگاهی:تیم دوم رئال مادرید:(2010-2013):83بازی-45گلرئال مادرید:(2010-2014):37 بازی-10 گل افتخارات:2قهرمانی لالیگا،2قهرمانی جام حذفی،2قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا،یک کاپ اروپا و یک جام باشگاه های جهان.یوونتوس:(2014- 2016):63بازی-15 گل افتخارات:2قهرمانی لیگ ایتالیارئال مادرید:(2016-2017):26بازی-15 گلچلسی:2017 تاکنون:14بازی-9 گلموراتا در نوامبر 2014 اولین بازی رسمی خود را برای اسپانیا انجام داد.او تاکنون 23 بار پیراهن اسپانیا را بر تن کرده 13 گل زده است.افتخارات ملی:قهرمانی زیر 19 و 21 ساله های اروپا در سال های 2011 و 2013. مارکو آسنسیو:مارکو آسنسیو ویلمسن زادهٔ ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶ در پالماست.او فوتبالش را در سال 2013 از تیم دوم مایورکا شروع کرد.اوتاکنون در تیم هایی چون مایورکا، اسپانیول و رئال مادرید بازی کرده است.دوران حضور آسنسیو در تیم های باشگاهی:تیم دوم مایورکا:(2013-2014):14 بازی-3گلمایورکا:(203-2014):37بازی-4 گلرئال مادرید:(2014):35 بازی-7 گلمایورکا قرضی:(2014-2015):19بازی-3 گلاسپانیول قرضی:(2015-2016):34بازی-4 گلرئال مادرید:(2016 تاکنون) افتخارات:یک قهرمانی لالیگا،یک قهرمانی کاپ اسپانیا،یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا،یک قهرمانی کاپ اسپانیا و یک قهرمانی جام باشگاه های جهان.او نخستین بازی ملی خود را با پیراهن اسپانیا در تاریخ 29 مه 2016 در پیروزی 3بر یک اسپانیا مقابل سوئیس تجربه کرد.اوتاکنون هشت بازی ملی انجام نداده است.افتخارات ملی:قهرمانی زیر19سال اروپا در سال 2015.آشنایی با ستاره های تیم ملی فوتبال مراکشتیم ملی مراکش را می توان روی کاغذ آسان ترین حریف ایران در گروه بی رقابت های جام جهانی 2018 روسیه دانست اما این تیم پس از 20 سال با تیمی یکدست و کامل پا به میدان بزرگ ترین آوردگاه فوتبالی گذاشته است. هروه رنارد سرمربی فرانسوی و 49 ساله مراکشی ها پیش از این سابقه هدایت تیم های ملی ساحل عاج،زامبیا و آنگولا و همچنین باشگاه لیل فرانسه را داشته است. اکثریت تیم مراکش را بازیکنانی تشکیل می دهند که اکنون در لیگ های معتبر اروپایی حضور دارند، از لژیونرهای مراکشی می توان به نام های زیر اشاره کرد.منیر محمدی دروازه بان 27 ساله تیم فوتبال نومانسیا اسپانیا است. دروازه بان یکی از گلر های خوب تیم ملی فوتبال مراکش محسوب می شود و تا کنون برای تیم ملی فوتبال کشورش 23 بار به میدان رفته است این دروازه بان که در اسپانیا حضور دارد در تیم های آلمریا و ملیلا و نومانسیا بازی کرده است و بیش از 160 بار برای تیم های اسپانیایی به میدان رفته است. منیر محمدی در تمام بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 توانست دروازه خود را بسته نگه دارد و بسیاری از هواداران مراکشی امیدوارند این دروازه بان در مسابقات جام جهانی با توجه به قرعه این تیم و همگروهی با تیم هایی چون اسپانیا و پرتغال بتواند عملکرد خوبی داشته باشد.مهدی بن عطیه بن عطیه کاپیتان تیم فوتبال مراکش مهمترین بازیکن این تیم است. بن عطیه 30 ساله که این روز ها در یوونتوس توپ می زند یکی از بازیکنانی بود که اجازه نداد دروازه تیم ملی کشورش در رقابت های مقدماتی جام جهانی حتی یکبار گشوده شود. او که سابقه حضور در تیم ملی جوانان فرانسه را در کارنامه دارد در تیم های بزرگی چون بایرن مونیخ ، یوونتوس ، اودینزه و رم توپ زده است و سابقه انجام بیش از 130 بازی را در سری آ ایتالیا را دارد. بن عطیه تاکنون 53 بازی برای تیم ملی کشورش انجام داده است.نبیل ضرار نبیل ضرار یکی دیگر از بازیکنان کلیدی مراکش محسوب می شود این بازیکن 31 ساله که در پست دفاع راست و هافبک بازی می کند هم اکنون در تیم فنرباغچه ترکیه بازی می کند البته او فصل پیش در موناکو حضور داشت و بیش از 120 بازی برای تیمش انجام داد. او همچنین 114 بازی هم برای تیم بروژ بلژیک انجام داده است. ضرار 31 ساله یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی مراکش هم محسوب می شود و 26 بار برای تیم ملی کشورش به میدان رفته است.اشرف حکیمی اشرف حکیمی م ع 19 ساله تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا جوان ترین بازیکن تیم ملی مراکش و یکی از امید های این تیم در رقابت های جام جهانی محسوب می شود. او تاکنون 5 بار برای تیم ملی کشورش به میدان رفته است و به تازگی از تیم دوم رئال مادرید به تینم اصلی راه یافته است. این بازیکن همچنین امسال برای تیمش 3 بار به میدان رفته است.آشنایی با حریفان ایران در جام جهانی روسیه + ع مبارک بوصوفه بوصوفه 33 ساله که در پست دفاع تیم ملی فوتبال مراکش توپ می زند این روز ها در تیم الجزیره امارات حضور دارد. این بازیکن پیش از این در تیم های خنت ، آنژی ماچاخ قلعه ، لوکوموتیو موسکو و اندر سابقه حضور دارد و به تازگی راهی لیگ امارات شده است.کریم الاحمدی یکی دیگر از هافبک های تیم فوتبال مراکش کریم الاحمدی 32 ساله است. این بازیکن هم اکنون در تیم فوتبال فاینورد هلند بازی می کند و تاکنون بیش از 200 بازی برای این تیم انجام داده است. او همچنین سابقه عضویت در تیم های آستون ویلا و توئنته را هم در کارنامه دارد . کریم الاحمدی یکی از بازیکنانی محسوب می شود که میانگین سنی تیم فوتبال مراکش را بالا برده است . او تانون 44 بار برای تیم ملی فوتبال کشورش به میدان رفته است.نورالدین امرابط امرابط یکی دیگر از ستارگان تیم ملی فوتبال مراکش محسوب می شود که سابقه حضور در تیم ملی زیر 21 هلند را هم در کارنامه دارد. این بازیکن 30 ساله هم اکنون به صورت قرضی در تیم فوتبال لگانس بازی می کند و تیم اصلی او واتفورد است. امرابط سابقه حضور در تیم های گالاتسرای ترکیه ، مالاگا اسپانیا و آیندهوون هلند را در کارنامه دارد.خلید بوطیب بوطیب یکی از مهاجمان تیم ملی مراکش محسوب می شود که از سال 2016 در تیم ملی کشورش بازی می کند او تاکنون 13 بازی برای تیم ملی مراکش انجام داده است و 6 گل زده است. این مهاجم تیم ملی فوتبال مراکش هم اکنون در تیم مالاتیا اسپور ترکیه حضور دارد و پیش از این هم سابقه حضور در تیم استراسبورگ را هم در کارنامه دارد.رشید علیوی یکی از بازیکنان جوان تیم ملی مراکش با 25 سال سن محسوب می شود. او از سال2104، 8 بار به تیم ملی دعوت شده و تاکنون توانسته تنها 2 گل برای تیم ملی فوتبال کشورش به ثمر برساند.علیوی هم اکنون درنیمس فرانسه حضور دارد.حمزه مندیل دیگر جوان تیم ملی فوتبال مراکش حمزه مندیل 20 سال است. او هم اکنون عضو باشگاه لیل فرانسه است و تنها 2 بازی برای تیم باشگاهی خودش انجام داده است. با این حال او برای تیم ملی کشورش در رقابت های مقدماتی جام جهانی روسیه 6 بار به میدان رفته است.سفیان بوفال سفیان بوفال هم یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال کشورش محسوب می شود . پست او هافبک است و هم اکنون در تیم فوتبال ساتهامپتون بازی می کند. او همچنین سابقه حضور در تیم فوتبال لیل را هم در کارنامه دارد .امین حارث امین حارث 20 ساله که هم اکنون در تیم ملی فوتبال شالکه آلمان حضور دارد یکی از بازیکنانی محسوب می شود که مراکشی ها امید زیادی به درخشش او در جام جهانی دارند. او تاکنون 12 بازی برای تیم شالکه انجام داده است و سابقه حضور در تیم نانت را هم دارد.حکیم زیاش زیاش هم از بازیکنانی است که سابقه حضور در تیم های ملی دیگر کشور ها را دارد. او 8 بازی برای تیم های پایه تیم ملی هلند انجام داده است و هم اکنون در تیم ملی مراکش بازی می کند. او هم اکنون بازیکن تیم فوتبال آژا است و سابقه حضور در تیم توئنته را هم دارد.فیصل فجر فجر 29 ساله تاکنون برای تیم ملی فوتبال کشورش 17 بازی انجام داده است و هم اکنون در ختافه بازی می کند. البته این بازیکن از از ابتدای فصل هیچ بازی برای ختافه انجام نداده است اما سابقه خوبی در الچه و دیپورتیو لاکرونیا دارد. گفتنی است تیم ملی مراکش نخستین بار در جام جهانی 1970 مکزیک حضور یافت و آ ین حضورش نیز به جام جهانی 1998 برمی گردد. این تیم پس از 20 سال راهی جام جهانی شده است.آشنایی با ستاره های تیم ملی فوتبال پرتغ یم ملی فوتبال ایران در آ ین بازی اش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه باید از ساعت ۲۱:۳۰ چهار تیر ۱۳۹۷ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۸) در ورزشگاه موردوویا آره نا سارانسک به مصاف پرتغال برود.پرتغال به عنوان قهرمان یورو ۲۰۱۶ و تیم سوم رنکینگ جهانی قدرتمند ترین تیم گروه دوم جام جهانی محسوب می شود.کریستیانو رونالدو، فوق ستاره تیم رئال مادرید که پنج بار جایزه بهترین بازیکن جهان را ب کرده است، کاپیتان سلسائو است، اما ستاره هایی، چون ژوائو ماریو، برناردو سیلوا، پپه، ژوائو کانسلو، گونسالو گوئدس، آندره سیلوا، روی پاتریشیو، برونو آلوس، الیسئو، خوزه فونته، نلسون سمدو، سدریک سوارس، ف و کوئنترائو، رافائل گوئررو، ژوائو موتینهو، ویلیام کاروالیو، آندره گومس، رناتو سانچز، آدرین سیلوا، ادر، ریکاردو کوارشما، نلسون اولیویرا و لوئیس نانی هم دیگر چهره های شاخص تیم فرناندو سانتوس هستند.در این گزارش با ستاره های تیم ملی پرتغال آشنا می شویم.روی پاتریشیوآشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالاین دروازه بان ۱۵ فوریه ۱۹۸۸ در مارازش به دنیا آمد. پاتریشیو از سال ۲۰۰۶ به عضویت تیم اسپورتینگ لیسبون درآمد و تاکنون در ۴۲۶ بازی وظیفه حراست از سبز و سفید های لیسبون را برعهده داشته است. البته او در دوران نوجوانی به عنوان یک مهاجم به میدان می رفت. پاتریشیو نخستین بازی اش برای اسپورتینگ را ۱۹ نوامبر ۲۰۰۶ مقابل ماریتیمو انجام داد که آن بازی با برتری یک بر صفر تیمش به پایان رسید.پاتریشیو که ۵۲ بار وظیفه حراست از دروازه تیم های ملی پایه پرتغال را انجام داده است نخستین بازی ملی اش در رده بزرگسالان را ۱۷ نوامبر ۲۰۱۰ و در جریان برتری چهار بر صفر پرتغالی ها برابر اسپانیا تجربه کرد.او تا پایان سال ۲۰۱۷ برای پرتغال ۶۸ بازی انجام داده و به عنوان دروازه بان اصلی این تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ ویورو ۲۰۱۲، ۲۰۱۶ به میدان رفته است.۲ قهرمانی جام حذفی و ۳ قهرمانی کاپ پرتغال با اسپورتینگ لیسبون، قهرمانی یورو ۲۰۱۶ و رتبه سوم جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۷ مهم ترین افتخار های پاتریشیو است. ضمن اینکه او به عنوان برترین دروازه بان یورو ۲۰۱۶ هم انتخاب شد.برونو آلوسآشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالم ع میانی باتجربه تیم ملی پرتغال ۲۷ نوامبر ۱۹۸۱ در شهر وارزیم متولد شد. آلوس فوتبال باشگاهی اش را از سال ۲۰۰۰ با پوشیدن پیراهن تیم دوم پورتو آغاز کرد، اما تا سال ۲۰۰۵ به صورت قرضی برای تیم های فارنسه، ویتوریا گیمارش و آ. ا. ک. آتن یونان هم به میدان رفت. او از ابتدای فصل ۰۶-۲۰۰۵ برای نخستین بار پیراهن تیم اصلی پورتو را برتن کرد و در چهار سال آمار ۱۷۱ بازی و ۱۷ گل برای این تیم برجای گذاشت. سه قهرمانی لیگ، سه قهرمانی جام حذفی، ۲ قهرمانی کاپ افتخار های آلوس در دوران حضورش در جمع آبی و سفید های دراگائو است.این م ع در سال ۲۰۱۰ به زنیت سن پترزبورگ روسیه رفت و در ۳ سال با این تیم عناوینی مانند ۲ قهرمانی لیگ و یک قهرمانی جام این کشور را ب کرد. آلوس در ۱۰۰ بازی برای زنیت تنها ۳ گل به ثمر رساند. دوران سه ساله حضور این م ع ۱۸۹ سانتی متری در فنرباغچه ترکیه هم با ب لیگ ترکیه در فصل ۱۴-۲۰۱۳ و جام این کشور در همان سال همراه شد. ۱۰۱ بازی و ۴ گل آمار برونو آلوس در جمع قناری های استانبول است.آلوس در ۲ فصل اخیر پیراهن تیم های کالیاری ایتالیا و گلاسکو رنجرز اسکاتلند را پوشیده است.آلوس که در ۳۳ بازی ملی برای تیم های ملی پایه پرتغال ۳ گل به ثمر رسانده نخستین بازی ملی اش برای تیم بزرگسالان این کشور را ۵ ژوئن ۲۰۰۷ مقابل کویت تجربه کرد. او تاکنون آمار ۹۴ بازی و ۱۱ گل را برای سلسائو ثبت کرده است.قهرمانی یورو ۲۰۱۶ و سومی جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۷ هم افتخار های برونو آلوس در تیم ملی پرتغال است.این م ع ۳۵ ساله در سال ۲۰۰۹ جایزه برترین بازیکن لیگ پرتغال را ب کرد.نلسون سمدوآشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالم ع راست بارسلونا اسپانیا ۱۶ نوامبر ۱۹۹۳ در لیسبون متولد شد. او فوتبالش را از سال ۲۰۰۱ با تیم سینترنسه در لیگ دسته سوم پرتغال آغاز کرد و یک سال بعد به تیم دسته دومی فاتیما منتقل شد.سمدو ژوئن ۲۰۱۳ راهی بنفیکا شد و پس از ۲ سال بازی برای تیم دوم این باشگاه به عضویت تیم اصلی بنفیکا درآمد. این م ع ۲۴ ساله تا پیش از انتقال به بارسلونا در ژوئن ۲۰۱۷، در ۶۴ بازی برای عقاب های لیسبون ۳ بار گ نی و با این تیم ۲ قهرمانی لیگ، یک قهرمانی جام حذفی، یک قهرمانی جام اتحادیه و یک قهرمانی جام پرتغال را ب کرد.او از ابتدای فصل جاری لالیگا در ترکیب بارسا به میدان می رود.سمدو ۲ اکتبر ۲۰۱۵ نخستین بازی ملی اش را برابر دانمارک انجام داد و در قهرمانی یورو ۲۰۱۶ و جام کنفدراسیون ها عضوی از تیم پرتغال بود.این م ع کیپ وردی الاصل جایزه برترین بازیکن لیگ پرتغال در فصل ۱۷-۲۰۱۶ را به دست آورد. پپهم ع باتجربه و فوق العاده خشن تیم ملی پرتغال ۲۶ فوریه ۱۹۸۳ در ماسیو برزیل متولد شد و حتی تا ۱۷ سالگی در آکادمی کورینتیانس بازی می کرد.نخستین تیم پپه در رده بزرگسالان تیم دوم ماریتیمو پرتغال است. او تاکنون برای تیم های ماریتیمو، پورتو و رئال مادرید به میدان رفته است.آشنایی با ستاره های تیم ملی فوتبال پرتغال م ع چپ تیم ملی پرتغال اول اکتبر 1983 در آنگرا ده هوریسمو متولد شد. او فوتبالش را از سال 2002 در تیم بلننزس شروع کرد و تاکنون برای تیم های وارزیم، مالاگا اسپانیا، لاتزیو ایتالیا، ساراگوسا اسپانیا و بنفیکا به میدان رفته است./////////// آشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالدوران حضور پپه در تیم های باشگاهیماریتیمو (۲۰۰۴-۲۰۰۲) ۶۶ بازی و ۳ گلپورتو (۲۰۰۷-۲۰۰۴) ۸۸ بازی- ۸ گل- افتخارات: ۲ قهرمانی لیگ- یک قهرمانی جام حذفی- ۲ قهرمانی جام- قهرمانی جام بین قاره ای اروپا- ی جنوبی در سال ۲۰۰۴رئال مادرید (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷) ۳۳۴ بازی- ۱۵ گل- افتخارات: ۳ قهرمانی لالیگا- ۲ قهرمانی کوپا دل ری (جام حذفی اسپانیا) ۲ قهرمانی جام اسپانیا-۳ قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا- ۲ قهرمانی جام اروپا- ۲ قهرمانی جام باشگاه های جهانبشیکتاش (-۲۰۱۷) ۱۷ بازی- یک گلدوران حضور پپه در تیم ملی پرتغالپپه نخستین بازی ملی اش برای پرتغال را ۳۰ آگوست ۲۰۰۷ مقابل لهستان انجام داد و تاکنون در ۹۱ بازی ۵ گل برای سلسائو به ثمر رسانده است.افتخار: قهرمانی یورو ۲۰۱۶افتخار های انفرادی پپه: حضور در تیم منتخب یورو ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶، حضور در تیم منتخب لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۱۴-۲۰۱۳الیسئودوران حضور الیسئو در تیم های باشگاهیبلننزس(2007-2002) 60 بازی- 5 گلوارزیم(2006-2005) 16 بازی- 3 گلمالاگا اسپانیا(2009-2007) و (2014-2010) 137 بازی- 16گللاتزیو ایتالیا(2010-2009) 9 بازی- بدون گل- افتخار: کاپ ایتالیاساراگوسا اسپانیا(2010-2009) 21 بازی- 2گلبنفیکا(-2004)108 بازی- 4 گل افتخارها: 3 قهرمانی لیگ- یک قهرمانی جام حذفی- 2 قهرمانی جام اتحادیه-3 قهرمانی کاپدوران حضور الیسئو در تیم ملیاین م ع 34 ساله نخستین بازی ملی اش را 10 ژوئن 2009 در جریان تساوی صفر بر صفر پرتغال برابر استونی انجام داد و تاکنون در 29 بازی هیچ گلی برای این تیم به ثمر نرسانده است.افتخارها: قهرمانی یورو 2016 و سومی جام کنفدراسیون ها 2017 خوزه فونتهفونته 22 دسامبر 1983 در پنافیل متولد شد. او فوتبال خود را از سال 2002 در تیم دوم اسپورتینگ لیسبون آغاز کرد و تاکنون تجربه حضور در تیم های فلگوئراس، ویتوریا ستوبال، بنفیکا، پاکوش فریرا، استرلا آمادورا، کریستال پالاس انگلیس، ساوتهمپتون انگلیس و وست هام یونایتد انگلیس را به دست آورده است. آشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغال دوران حضور خوزه فونته در تیم های باشگاهیتیم دوم اسپورتینگ لیسبون (۲۰۰۴-۲۰۰۲) ۵۹ بازیفلگوئراس (۲۰۰۵-۲۰۰۴) ۲۹ بازی- یک گلویتوریا ستوبال (۲۰۰۶-۲۰۰۵) ۱۷ بازیپاکوش فریرا (۲۰۰۶-۲۰۰۵) ۱۱ بازی- یک گلاسترلا آمادورا (۲۰۰۷-۲۰۰۶) ۲۷ بازی- یک گلکریستال پالاس (۲۰۱۰-۲۰۰۷) ۹۲ بازی- ۶ گلساوتهمپتون (۲۰۱۶-۲۰۱۰) ۲۸۸ بازی- ۱۵ گلوست هام یونایتد (-۲۰۱۶) ۲۴ بازیدوران حضور خوزه فونته در تیم ملیاین م ع میانی نخستین بازی ملی اش را ۱۸ نوامبر ۲۰۱۴ و در پیروزی یک بر صفر دریانوردان مقابل آرژانتین انجام داد و تاکنون ۲۷ بار برای پرتغال به میدان رفت. فونته هم در ب قهرمانی یورو ۲۰۱۶ و جام کنفدراسیون ها ۲۰۱۷ در تیم ملی پرتغال بود. سدریک سوارز آشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغال سوارز یکی دیگر از بازیکنان 2 تابعیتی پرتغال است که 31 آگوست 1991 در سینگن آلمان به دنیا آمد. این م ع چپ فوتبالش را سال 2010 آغاز کرد و در تیم های اسپورتینگ لیسبون، آکادمیکا و ساوتهمپتون سابقه بازی دارد.دوران حضور سدریک سوارز در تیم های باشگاهیاسپورتینگ لیسبون(2015-2010) 94 بازی- 2گل- افتخار: قهرمانی جام حذفی 15-2014آکادمیکا(2012-2011) 29 بازی- بدون گل- افتخار: قهرمانی جام حذفیساوتهمپتون(-2015) 71 بازی- بدون گلدوران حضور سدریک سوارز در تیم های ملیسوارس که سابقه 72 بازی در تیم های پایه پرتغال را در کارنامه دارد، 11 اکتبر 2014 و در جریان برتری 2 بر یک این تیم مقابل فرانسه نخستین بازی ملی اش برای سلسائو را انجام داد. او تاکنون در 25 بازی ملی یک گل به ثمر رسانده است. ف و کوئتنرائوکوئنترائو 11 مارس 1988 در ویلا دل سونده متولد شد. این بازیکن که توانایی بازی در پست دفاع چپ را دارد فوتبالش را از سال 2005 با پوشیدن پیراهن تیم ریوآوه آغاز کرد و تاکنون برای تیم های بنفیکا، ناسیونال، ساراگوسا اسپانیا، رئال مادرید اسپانیا و موناکو فرانسه به میدان رفته است.آشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالدوران حضور ف و کوئنترائو در تیم های باشگاهیریوآوه(2007-2005) و (2009-2008) 48 بازی- 8 گلبنفکیا(2008-2007) و (2011-2009) 97 بازی- 8 گل- یک قهرمانی لیگ- 2 قهرمانی جام اتحادیهناسیونال(2008-2007) 16 بازی- 4گلساراگوسا(2009-2008) یک بازیرئال مادرید(-2011) 103 بازی- یک گل- افتخارها: 2 قهرمانی لالیگا، یک قهرمانی کوپا دل ری_یک قهرمانی کاپ اسپانیا-2 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا- یک قهرمانی جام اروپا-2 قهرمانی جام جهانی باشگاه هاموناکو(2016-2015) 19 بازی- 3 گلاسپورتینگ لیسبون(-2017) 15 بازی- بدون گلدوران حضور ف و کوئنترائو در تیم ملیاو که در 26 بازی ملی برای تیم های ملی پایه 15 گل وارد دروازه حریفان کرد 14 نوامبر 2009 در بازی ای که با برتری یک بر صفر سلسائو مقابل بوسینی و هرزه گوین به اتمام رسید نخستین بازی ملی اش را انجام داد. کوئنترائو تاکنون در 52 بازی ملی 5 گل برای پرتغال به ثمر رسانده است.افتخارهای فردیبرترین بازیکن لیگ پرتغال در فصل 10-2009/ حضور در تیم منتخب یورو 2012 رافائل گوئرروگوئررو دیگر بازیکن 2 رگه تیم ملی پرتغال است که 22 دسامبر 1993 در له بلانک منسیل فرانسه متولد شد. او فوتبالش را سال 2010 در تیم دوم کن فرانسه آغاز کرد و تاکنون پیراهن تیم های کن، لورینت فرانسه و بروسیا دورتموند آلمان را برتن کرده است.آشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالدوران حضور رافائل گوئررو در تیم های باشگاهیتیم دوم کن(2012-2010) 55 بازی- 4گلکن(2013-2012)41 بازی- یک گللورینت(2016-2013) 111 بازی- 10 گلبروسیا دورتموند(-2016) 42 بازی- 9 گل افتخار: یک قهرمانی جام حذفی آلماندوران حضور رافائل گوئررو در تیم ملیگوئررو که 13 بار برای تیم زیر 21 سال پرتغال انجام داد و با این تیم نایب قهرمانی یورو 2015 را ب کرد 14 نوامبر 2014 در دیداری که با برتری یک بر صفر جزایر فارو به اتمام رسید نخستین بازی ملی اش را انجام داد. او تاکنون در 20 بازی ملی 2 گل برای پرتغال به ثمر رسانده و با این تیم یک قهرمانی یورو و رتبه سوم جام کنفدراسیون ها را ب کرده است.افتخارهای فردیبرترین بازیکن یورو جوانان در سال 2015/ حضور در تیم منتخب یورو 2016ژوائو موتینهوموتینهو 8 سپتامبر 1986 در پورتیمائو به دنیا آمد و فوتبالش را از سال 2003 با تیم دوم اسپورتینگ لیسبون آغاز کرد. او تاکنون برای تیم های اسپورتینگ لیسبون، پورتو و موناکو فرانسه بازی کرده است.آشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالدوران حضور ژوائو موتینهو در تیم های باشگاهیتیم دوم اسپورتینگ لیسبون(2004-2003) 30 بازی- یک گلاسپورتینگ لیسبون(2010-2005) 258 بازی- 32 گل افتخارها: 2 قهرمانی لیگ، 2 قهرمانی کاپ پرتغال- یک نایب قهرمانی جام یوفاپورتو(2013-2010) 140 بازی-10 گل افتخارها: 3 قهرمانی لیگ، یک قهرمانی جام حذفی، 3 قهرمانی جام پرتغال-یک قهرمانی جام یوفا- یک نایب قهرمانی جام اروپاموناکو(-2013) 184 بازی-12 گل- افتخارها: یک قهرمانی لیگ و یک نایب قهرمانی جام اتحادیه فرانسهدوران حضور ژوائو موتینهو در تیم ملیموتینهو 43 بازی برای تیم های پایه پرتغال انجام داد و یک گل به ثمر رساند اما نخستین بازی او در رده بزرگسالان 17 آگوست 2005 در جریان برتری 2 بر صفر پرتغال مقابل مصر رقم خورد. او تاکنون آمار 105 بازی و 7 گل ملی را برای پرتغال ثبت کرده است و با این تیم صعود به نیمه نهایی قهرمانی یورو 2016 و رتبه سوم جام کنفدراسیون ها 2017 را ب کرد. البته این هافبک دفاعی قهرمانی رقابت های زیر 17 سال قهرمانی اروپا در سال 2003 را هم در کارنامه دارد. ویلیام کاروالیو  آشنایی با ستاره های تیم ملی پرتغالهافبک دفاعی سیه چرده پرتغالی ها 7 آوریل 1992 در آنگولا متولد شد تا او هم در زمره بازیکنان 2 رگه قرار گیرد. کاروالیو به جز مدت کوتاهی که برای تیم های فاتیما و سرسل بروژ بلژیک بازی کرده در تمام دوران بازیگری اش پیراهن اسپورتینگ لیسبون را پوشیده است.دوران حضور ویلیام کاروالیو در تیم های باشگاهیاسپورتینگ لیسبون(-2011) 167 بازی- 10 گل افتخار: قهرمانی جام حذفی پرتغال در سال 15-2014فاتیما(2012-2011) 13 بازی- 3گلسرکل بروژ(2013-2011) 51 بازی- 3گلدوران حضور ویلیام کاروالیو در تیم ملیاین هافبک دفاعی 25 ساله با آمار 60 بازی و 10 گل در تیم های پایه پرتغال، نخستین بار نوامبر 2014 و در دیدار پلی آف جام جهانی پرتغال مقابل سوئد پیراهن تیم ملی بزرگسالان را پوشید. کاروالیو در 40 بازی ملی 2 بار موفق به گ نی شده و با سلسائو قهرمانی یورو 2016 و رتبه سوم جام کنفدراسیون ها 2017 را ب کرده است.افتخارهای فردی ب جایزه بهترین بازیکن لیگ پرتغال در فصل14-2013آندره گومزهافبک طراح 24 ساله بارسلونا اسپانیا 30 جولای 1993 در جیوجی به دنیا آمد و فوتبالش را از سال 2012 در تیم دوم بنفیکا آغاز کرد. بنفیکا، والنسیا و بارسلونا تیم هایی هستند که گومز تجربه بازی در آن ها را دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دیوان عالی پا تان گذشته ( 6 مرداد 96) تحت تد ر شدید امنیتی در پایتخت، نواز شریف نخست این کشور را به دلیل رسوایی فساد در پرونده پاناما مجرم شناخت و از کار برکنار کرد. پنج قاضی دادگاه عالی پا تان به ریاست قاضی «آصف سعید خوسا» و با همراهی «اعجاز افضل خان»، «گ ار احمد»، «شیخ عظمت سعید» و «اعجاز الاحسان» این تصمیم را اعلام د.صدور رای نهایی دادگاه عالی پا تان در سلب صلاحیت نواز شریف باعث شد، پرونده سومین دوره نخست ی نواز شریف نیز مثل ادوار گذشته بدون اینکه پنج سال آن تمام شود، نیمه کاره بسته شد. اساساً در کناره گیری نوازشریف از قدرت چه نهادی قرار دارد؟ کناره گیری نواز شریف از پست نخست ی در جهت حمایت از دموکراسی پا تان صورت گرفته است یا خیر؟ با کناره گیری نواز شریف از پست نخست ی، آرایش احزاب و گروههای تا انتخابات 2018 به چه سمتی سوق پیدا خواهد کرد؟ در مقاله پیش رو به این پرسش ها و ابعاد دیگر کناره گیری نواز شریف از قدرت می پردازیم.* برکناری نواز شریف و واکنش های احزاب پا تان دادگاه عالی پا تان گذشته یعنی 6 مرداد، بعد از حدود یک سال و نیم از آغاز روند رسیدگی قضایی به اتهام های فساد مالی ادعا شده علیه نخست این کشور و فرزندانش (پرونده اسناد پاناما)، سرانجام با صدور حکم نهایی، رای به "سلب صلاحیت "نواز شریف داد. در پی اعلام این حکم، نواز شریف استعفا کرد. بر اساس حکم دادگاه عالی نواز شریف دیگر تا آ عمر حق ندارد فعالیت داشته باشد. هم چنین بر اساس حکم دادگاه نواز شریف و خانواده اش ممنوع ال وج شده اند.در پی حکم دادگاه عالی پا تان مبنی بر سلب صلاحیت نواز شریف و برکناری وی از سمت نخست ی، احزاب و شخصیت های موافق و مخالف وی واکنش های متفاوت نشان دادند:1-حزب مسلم لیگ نواز:خانم مریم اونگزیب اطلاع رسانی ک نه منحله ت نواز شریف در واکنش به رای دادگاه گفت: نواز شریف با وجود سلب صلاحیت از سوی دادگاه عالی همچنان در قلب مردم و حامیانش حکمرانی می کند. به گفته وی نواز شریف برای سومین بار به عنوان نخست پا تان 'انتخاب' شده بود و هیچ اتهامی مبنی بر و فساد مالی علیه وی ثابت نشده بود با این حال آن روز دور نیست که وی برای چهارمین بار مجدداً به عنوان نخست پا تان انتخاب خواهد شد.در این بین خانم مریم نواز دختر نواز شریف نیز اعلام کرد که 'نخست منتخب مردم' یک بار دیگر خانه نشین شد، اما همه بدانند که او بار دیگر و به زودی، با قدرت و اقتدار بیشتر به صحنه بازخواهد گشت.2-حزب تحریک انصاف:شاه محمود قریشی از "حزب تحریک انصاف" به ی "عمران خان" و اصلی ترین جناح مخالف نواز شریف که درخواست سلب صلاحیت وی را به دادگاه عالی ارائه کرد بود، بعد از اعلام رای نهایی دادگاه در پرونده پاناما گفت: امروز روز تاریخی است، از امروز باید پا تان را تقویت کنیم و تروریسم را از کشور ریشه کن سازیم. در این میان 'جهانگیر تارین' از حزب تحریک انصاف پا تان نیز گفت: امروز عد واقعی به نمایش در آمد و این پیروزی متعلق به حزب تحریک انصاف و ملت پا تان است.3- حزب تحریک عوامی:محمد طاهر القادری رئیس حزب تحریک عوامی پا تان نیز در پیامی اعلام کرد: پا تان امروز پیروز شد و این پیروزی متعلق به مردم این کشور است.4-حزب مردم:قمر زمان کائره از" حزب مردم" به ریاست آصف علی زرداری نیز با استقبال از رای نهایی دادگاه عالی گفت: تمام احزاب مخالف نقش تعیین کننده ای در به ثمر رسیدن پرونده 'اسناد پاناما' ایفا د که البته نقش حزب تحریک انصاف و شخص عمران خان پررنگ تر از دیگران بود.5- حزب جماعت ی:سراج الحق" رئیس حزب جماعت ی پا تان" که یکی دیگر از طرف های ارائه دهنده دادخواست علیه نواز شریف به دادگاه عالی بود نیز گفت: دادگاه رای به حقانیت و عد داد ما امروز سربلند از دادگاه بیرون آمدیم.6- حزب مجلس وحدت مسلمین:حزب مجلس وحدت مسلمین، از احزاب پیشروی شیعیان پا تان به ی علامه راجا ناصر عباس جعفری گفت: حاکمان کشور از صلاحیت لازم برخوردار نبودند و امروز دادگاه عالی با رای خود علیه نواز شریف این موضوع را تایید کرد.* کناره گیری نوازشریف از پست نخست ی در تاریخ 70 ساله کشور پا تان، این دومین بار است که دادگاه عالی این کشور نخست ی را فاقد صلاحیت حفظ این مقام اعلام می کند.در سال 2012 نیز پس از آن که یوسف رضا گیلانی، نخست وقت پا تان، از بازگشایی پرونده فساد علیه آصف علی زرداری، رئیس جمهور، خودداری کرد، دادگاه عالی او را از این مقام برکنار کرد. در آن موقع بسیاری از کارشناسان نقش اطلاعات را عامل اصلی کناره گیری گیلانی ذکر د. به هر تقدیر صرف نظر از اینکه دادگاه عالی پا تان و یا هر نهادی دیگر در کناره گیری نواز شریف از قدرت نقش اساسی داشته است این موضوع جای کتمان ندارد که این سومین بار است که نواز شریف، سیاستمدار باسابقه پا تانی، بی آن که دوره حکومت خود را به پایان برساند از کار برکنار می شود. او در سال 1993 با رو شدن اتهامات مبنی بر به دست رئیس جمهور وقت از کار برکنار شد و در سال 1999 در یک کودتای نظامی از مقامش خلع شد. اکنون این سوال مطرح است که نواز شریف به چه دلیل از قدرت کناری کرد؟ چه نهادی در کناره گیری نواز شریف از پست نخست ی نقش داشته است؟* استعفای نواز شریف؛ نجات یا مرگ دموکراسی پا تانکارشناسان درباره کناره گیری نواز شریف از قدرت دو دیدگاه متفاوت ارائه د:1- دادگاه عالی پا تان:برخی از کارشناسان دادگاه عالی پا تان را اصلی ترین عامل برکناری نواز شریف از قدرت بیان می کنند. به اعتقاد این کارشناسان قوه قضائیه در پا تان نهادی مستقل است و اقدامات و تصمیمات این نهاد در راستای وظیفه ذاتی این نهاد صورت گرفته است. به بیان دیگر دادگاه عالی پا تان بدون در نظر گرفتن فشارهای احزاب ونهادهای تاثیر گذار در پا تان رای به سلب صلاحیت نوز شریف داده است و این تصمیم در یک کلام در راستای "حمایت از دموکراسی پا تان" صورت گرفته است.2- دادگاه عالی پا تان ابزار نهادهای متنفذ:برخی از کار شناسان بر این باورند که تصمیم دادگاه عالی پا تان در صلب صلاحیت نواز شریف، تصمیم قوه قضائیه نبوده است بلکه دادگاه عالی پا تان با اعمال نظر دیگر نهادهای دیگر این تصمیم را گرفته است. به بیان دیگر نظامیان به ویژه ای اس آی مرکز اطلاعات پا تان در ، هدایت و ی تصمیم دادگاه عالی پا تان نقش اصلی را بر عهده داشته است. براین اساس نواز شریف اگر چه برای سومین بار است که از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، بار دیگر موفق نشد دوره 5 ساله خود را طبق قانون اساسی پا تان به اتمام برساند. به اعتقاد این کارشناسان کناره گیری نواز شریف از قدرت که با رای مردم به نخست ی رسیده بود، حکایت از" مرگ دموکراسی" در پا تان محسوب می شود .به هرتقدیر وضعیت پا تان هم اکنون در شرایطی کاملا امنیتی به سر می برد و طرفداران نخست سابق این تصمیم دادگاه را ناعادلانه و به نوعی سرکوبگرانه می دانند.نواز شریف هم گفته است که این برخورد، نشان گر مرگ دموکراسی در پا تان است؛ حال آنکه مخالفین وی، این اتفاق را تجلی دموکراسی در پا تان خوانده اند.اکنون این پرسش مطرح است که واقعا چه نهادی در کنار زدن نواز شریف از قدرت نقش اصلی را بر عهده داشته است؟ اگر چه کناره گیری نواز شریف این بار به اصطلاح با محمل قانونی صورت گرفته است، اما به اعتقاد نگارنده، نقش نهادهای اطلاعاتی را نباید در جابجایی قدرت در پا تان نادیده گرفت. با مفروض قرار دادن عملکرد در هفت دهه گذشته پا تان و همچنین فعالیتهای احزاب نزدیک به نهاد در ماههای اخیر و رویارویی آنها با نواز شریف، می توان به نقش تعیین کننده در کناره گیری نواز شریف از قدرت پی برد.* کناره گیری نواز شریف؛ کودتای با زر ورق قضاییاکنون آنچه مسلم است اینکه ،با رای 6 مرداد دادگاه عالی پا تان، نواز شریف یک بار دیگر از ادامه مسیر نخست ی و تکمیل دوره پنج ساله این پست عالی، ناکام ماند.در طول تاریخ پا تان از زمان استقلال این کشور در سال 1947 تا کنون، هیچ یک از نخست ان پا تان نتوانسته اند دوره پنج ساله قانونی را تکمیل کنند - البته فقط حزب مردم پیش از به حکومت رسید ن نواز شریف در سال 2013 موفق شدند ، دوره پنج ساله نخست ی را پشت سر بگذارند -تمام آنها بنا به دلایل مختلف از جمله کودتای نظامی و یا متهم شدن به فساد مالی، در نیمه راه، ناچار به ترک کرسی نخست ی شده اند. منحل شدن حکومت غیرنظامی پا تان، یک سناریوی طولانی و همیشگی در پا تان بوده است.پا تان کشور کودتاهای و نظامی است. کمتر ت غیرنظامی پا تان بوده که موفق شده بدون تنش و دردسر دوران خود را به پایان ببرد و از سوی این کشور که قدرت مطلقه پا تان به شمار می رود؛ منحل نگردد. اگر چه کناره گیری نواز شریف با رای دادگاه عالی پا تان صورت گرفته و به اصطلاح با محمل قانونی این بار رای دادگاه عالی پا تان باعث شد که نواز شریف از پست نخست ی کناره گیری کرده و خانه نشین شود.اما اینکه چقدر رای و نظر نظامیان پا تان که همیشه در تحولات بزرگ و این کشور نشسته و نقش داشته اند؛ در این مساله دخیل بوده؛ موثر بودن آن را نمی توان کتمان کرد. چرا که در یک نگاه تقلیل گرایانه به این موضوع ،اگر قدرتی بزرگ به عنوان یک اهرم فشار قوی برای اعمال نظر دادگاه بر ضد نواز شریف وجود نمی داشت؛ قطعا نواز شریف از قدرت کناره گیری نمی کرد.* رای دادگاه عالی پا تان در چه شرایطی صادر شد؟یک نکته مهم درباره کناره گیری نواز شریف از قدرت به زمان صدور این رای مربوط می شود .به بیان دیگر رای دادگاه عالی پا تان در شرایطی صادر شد که نواز شریف در داخل و خارج از کشور با نهادهای قدرت اختلاف نظر داشت:1- داخلی :نواز شریف در داخل کشور حداقل با دو نهاد قدرت اختلاف نظر داشت:الف) ت نواز شریف پیش از اینکه با رای دادگاه عالی پا تان روبرو گردد، اختلاف نظرهای جدی با " نهاد پرقدرت نظامیان داشت"داشت. ت نواز شریف از زمان روی کار آمدن خود در سال 2013 در مسایلی چون سیاستهای پا تان در قبال" کشمیر و افغانستان" با نظامیان اختلاف نظر جدی داشت.ب) قوه قضائیه:در کنار اختلاف نظرهای ت نواز شریف با نظامیان، قضات دیوان عالی پا تان نیز بانواز شریف ارتباط مناسبی نداشتند .این قضات انی هستند که پیش از این ، نواز شریف آنها را از کار برکنار کرده بود اما با کودتای پرویز مشرف بار دیگر این قضات به قوه قضائیه و دادگاه عالی بازگشتند و به همین دلیل با توجه به سابقه ای که این قضات با نواز شریف داشتند، آنها از روابط حسنه ای با نواز شریف برخوردار نبودند.2- خارجی:صرف نظر از اختلاف نظرهای نواز شریف با نهادهای پرقدرت " وقوه قضائیه"، ت نواز شریف در خارج از پا تان نیز با دغدغه هایی روبرو بود:1- سیاستهای پا تان ظرف چند سال گذشته یک سیر متفاوت به خود گرفته است. این کشور دیگر دوست ایالات متحده نیست و بسیاری از چهره های شناخته شده کاخ سفید، پا تان را امن ترین کشور جهان برای پرورش تروریسم دانسته اند. به نوشته رسانه های منطقه، نواز شریف در سیاست های گذشته خود، به شدت به تاخته بود و غرب را متهم به فرافکنی و پوشاندن ش ت های خود در افغانستان کرده بود. ظاهراً او خود را در وتی مهم از قدرت می دید که از پایگاه سنتی پا تان حذر کرده و از دور شد. به سمت شرق متمایل گشت و چنین تصور کرد که رفتن به سمت چین و روسیه، رویکردی خانمان ساز برای او خواهد بود. اینکه چه قدرتی باعث ش ت آقای شریف شد و اسناد پاناما اولین ی که دامنش را گرفت او بود؛ چگونه با این سرعت به نتیجه رسید؛ کمی باید صبر کرد.2- در کنار این موضوع، صدور رای دادگاه عالی پا تان در استانه اعلام راهبرد جدید در افغانستان و پا تان روی داد .آمادگی کاخ سفید برای ارائه راهبرد دید در منطقه در شرایطی است که مقامات نگاه ی انی به افغانستان و پا تان ندارند و احزاب وشخصیتهای متنفذ و موثر کاخ سفید نسخه های واحدی را در این باره نمی پیچند . این نسخه ها از فشارهای تا کاهش حمایتهای مالی در نوسان است .به هر تقدیر آنچه مسلم است اینکه نواز شریف در شرایطی از قدرت فاصله گرفت که ت وی در داخل وخارج از کشور با موانع و چالشهایی روبرو بود .اکنون این پرسش باردیگر مطرح می شود که چه عواملی باعث شد تا نواز شریف پیش از این که دوره زمامداری 5 ساله اش در پا تان تمام شود ، از قدرت کناره گیری نماید ؟ چه نهاد و یا کانون های پرقدرت در پا تان در کناره گیری نواز شریف سهم بیشتری داشتند؟ واساسا پشت صحنه کناره گیری نواز شریف از قدرت چیست ؟* علت کناره گیری نواز شریف 67 ساله از قدرت:اگر چه کناره گیری نواز شریف از قدرت با رای دادگاه عالی پا تان صورت گرفته است اما این تصمیم دادگاه عقبه 4 ساله دارد .به بیان دیگر ،مخالفت ها با نواز شریف در دو مرحله پی گیری شده است که در هردو مرحله،" عمران خان " تحریک انصاف نقش اصلی را بازی کرده است :1- تحرکات" عمران خان" در سال 2014(94):"عمران خان" حزب تحریک انصاف که در جریان انتخابات سال 2013 توانست اکثر کرسی های ای خیب ختونخوا را به دست بگیرد یک سال بعد از انتخابات تصمیم جدی گرفت که نقش اول ساقط حکومت نواز شریف باشد.شاید در ابتدا دو حزب مقتدر پا تان ینی " حزب مردم و مسلم لیگ"این مدعی جدید را اصلا در حد و اندازه ای نمی دیدند که تبدیل به تهدیدی برای آنان شود ولی عمران خان نشان داد که با هزاران نفر از طرفدارانش می تواند بیش از دو ماه مقابل پارلمان پا تان اعتصاب کند و حتی گلوله باران نیروهای پلیس پنجاب هم مانع آنان نیست.این اعتصاب هرچند به دلیل کارشکنی حزب مردم (حزب اپوزیسیون!) و اینکه آنها طرف نواز شریف را گرفتند به نتیجه نرسید ولی سنگ محکی برای عمران خان بود که توانمندی های خود را جدی تر بگیرد.2- تحرکات" عمران خان" در سال 2016(95):"عمران خان رئیس تحریک انصاف "پا تان برای وادار نواز شریف نخست به کناره گیری ازقدرت، 12آبان95 میلیونی را در آباد پایتخت پا تان به راه خواهد انداخت و به نوعی دور جدیدی از بحران در این کشور دامن خواهد زد. به اصطلاح عمران خان یکبار دیگر طرفداران خود را با نام سونامی به خیابان ها فراخواند ت این بار خیلی سریعتر اقدام خشن علیه طرفداران عمران خان را آغاز کرد و با شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور آنان را متفرق ساخت.شاید اگر طرف مقابل ت پا تان یک فرد عادی بود، دیگر کوتاه می آمد و به خانه اش می رفت تا آماده انتخابات سال 2018شود ولی عمران نه از جنجال های رسانه ای نواز شریف ترسید و نه از تهدیدهای مکرر سران حزب حاکم او این بار راه جدیدی را آزمایش کرد.اگر حضور مردم در خیابان ها نمی تواند نواز شریف را وادار به استعفا کند دادگاه عالی پا تان که می تواند این کار را انجام دهد!نواز شریف و حزب مسلم لیگ که از اردوکشی خیابانی عمران خان نفسی راحت کشیده بودند با محله جدید تحرکات عمران خان یعنی بهانه فساد اقتصادی نواز شریف و خانواده اش در اسناد بزرگ پاناما مواجه شدند . اگر چه ابتدا تلاشهای عمران خان راه به جایی نبرد. چرا که پس از بررسی های مداوم که همزمان با ادعاهای رسانه ای نیز همراه بود، از 5 قاضی دادگاه عالی پا تان 2 نفر رای به عدم صلاحیت نواز شریف و مجرم بودند او دادند! ولی این کافی نبود و رای اکثریت نبود.3 نفر باقیمانده نیز به سود نواز شریف رای نداند آنها حکم نهایی خود را منوط به تشکیل کمیته ای تحقیقاتی متشکل از نمایندگان سازمان های مهمی مثل «سازمان اطلاعات پا تان، بانک مرکزی و...» دانستند. شاید هنوز هم هیچ باور نمی کرد که عرصه بر حزب حاکم و نواز شریف تنگ شود و کار او با سختی مواجه شود، ولی گذر زمان اثبات کرد که ستاره اقبال عمران خان رو به نوارنی تر شدن است.کار کمیته تحقیقات دو ماه تمام طول کشید و از نخست گرفته تا فرزندانش و حتی وزرایش نیز احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفتند.در نهایت حکم دادگاه صادر شد:«نواز شریف نخست پا تان فاقد صلاحیت است» واین یعنی پایان کار او برای بار سوم!موفقیت عمران خان به اینجا ختم نشد! در طول دوران تفتیش توسط کمیته تحقیقات حزب مردم نیز با درک اینکه دیگر جایگاه سابق را ندارد و عمران خان نقشی بسیار پر رنگ تر از آنچه تصور می شد را در سیاست آینده پا تان خواهد داشت مواضع خود را به سوی او نزدیکتر کرد، ت را به باد انتقاد گرفت و حتی خواستار استعفای او شد.ولی این برخورد دوگانه حزب مردم نتوانست خود را از دید مردم پا تان دور نگه دارد، حتی سیاستمداران این حزب نیز آینده نگری کرده و حزب تحریک انصاف پیوستند."فردوس عاشق اعوان و بابر اعوان" از نام آشناترین این افراد بودند که از حزب مردم جدا شده و ی عمران خان را پذیرفتند. تا اینجای کار عمران خان توانست پشت "حزب مردم و حزب مسلم لیگ "را به خاک برساند.نکته مهم دیگر در این باره اینکه در هر دو مرحله اعتراضها به نواز شریف ، عمران خان تحریک انصاف نقش محوری داشت.در مرحله اول تحریک انصاف به" عمران خان و طاهر القادری" تحریک عوامی هدایت اعتراضهای ضد تی نواز شریف را برعهده داشتند .در مرحله دوم که به بهانه پرونده فساد پانام آغاز شد باز عمران خان نقش کلیدی داشت تا انجا که شکایت 700 صفحهای رابرای دادگاه عالی پا تان فرستاد.البته بعد ها با جدی شدن پرونده نواز شریف در دادگاهاحزاب دیگر نیز به حمایت از این پرونده وارد میدان اعتراضها شدند . احزاب «عد »، «مردم»، «جماعت ی»، «متحده قومی» و «پاک سرزمین» برای استعفای نواز شریف با یکدیگر متحد شده اند.البته اگر چه این احزاب در پی گیری پرنده قضایی نواز شریف با عمران خان همسو شدند اما ورود آنها به ماجرای اعتراضها و پی گیری قضایی نواز شریف بیشتر در راستای استعفای نواز شریف و انتخابات زود هنگام قابل تحلیل است .اما یک نکته در ماجرای اعتراض ها و پرونده قضایی نوازشریف فراموش نشود و آن اینکه ، به اعتقاد بسیاری از کار شناسان حزب عمران خان تحریک انصاف و طاهر القادی تحریک عوامی – که در لندن زندگی می کند-به اصطلاح دو بال در معادلات قدرت در پا تان محسوب می شود .به عبارت دیگر "حزب مردم و حزب مسلم لیگ "همواره از جمله احزاب پر نفوذ در پا تان هستند که زمانی که نظامیان به صورت کودتا بر مسند قدرت ننشته اند، قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود.به بیان دیگر تلاش های اخیر"عمران خان" برای راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز و پرونده قضایی نواز شریف در پا تان با حمایت کانون قدرتی به نام " " صورت می گیرد. انگیزه اصلی در حمایت از عمران خان در واقع کناره گیری نواز شریف از قدرت با کمترین هزینه است. به بیان دیگر خواست این است که برای حفظ قدرت سنتی خود در پا تان حدالمقدور به" هربه کودتا" متوصل نشود.* انتخاب نخست جدید پا تان و آرایش احزاب تا انتخابات 2018:پس از رد صلاحیت نوازشریف توسط دادگاه عالی پا تان و استعفای وی از پست نخست ی این کشور ،احزاب وگروههای پا تان نمایندگانی را برای نخست آینده این کشور به پارلمان پا تان معرفی د . احزاب پا تان 6 ک دا برای انتخاب شدن به عنوان نخست معرفی کرده اند که هر بتواند از بین 342 کرسی مجلس 172 رأی بیاورد به عنوان نخست انتخاب خواهد شد.حزب حاکم نواز شریف" شاهد خاقان عباسی" نفت را به عنوان ک دای خود معرفی کرده بود که با موافقت و رأی اعضای پارلمان به عنوان نخست پا تان انتخاب شد.شاهد خاقان عباسی پسر فرمانده سابق نیروی هوایی ژنرال خاقان عباسی است. عمران خان به عنوان پیروز عرصه رقابت با نوازشریف، نزدیک ترین دوست خود «شیخ رشید» را که رئیس حزب عوامی پا تان نیز می باشد به عنوان گزینه پیشنهادی به سایر احزاب اپوزیسیون معرفی کرد. علیرغم اینکه برخی گروه ها با عمران خان همراه شده و حاضر شده اند از "شیخ رشید" حمایت کنند اما بقیه احزاب از حزب عمران حمایت ن د .یک نکته دیگر در این ابن باره اینکه اگر چه فعلا "خاقان عباسی"به عنوان جانشین نواز شریف از سوی پارلمان پا تان به نخست رسیده است.اما پیش بینی می شود « شهباز شریف» برادر نواز شریف در آینده نزدیک به عنوان نخست آینده پا تان انتخاب شود . شهباز شریف در حال حاضر سر پنجاب است .وی برای رسیدن به پست نخست ی باید در انتخابات میاندوره ای پا تان شرکت کند وبه مجلس پا تان راه یابد و مسیر نخست ی این کشور را هموار سازد .البته جانشین نواز شریف به مدت 9 ماه سکاندار نخست ی خواهد بود .در سال 2018 انتخابات پارلمانی پا تان بر گزار خواهد شد . به همین دلیل است که برخی ها انتخاب نخست جدید پا تان را به تعبیری، وزن کشی احزاب برای انتخابات پارلمانی 2018 ارزی می کنند.* آرایش احزاب و گروههای تا انتخابات 2018:اگر چه تا انتخابات 2018 حدود 9 ماه باقی مانده است ، اما تحولات نه ماه آینده بسیار در تغییر آرایش احزاب پا تان و درنهایت انتخاب نخست آینده این کشور موثر خواهد بود .در حال حاضر" عمران خان" به مدد رای دادگاه عالی پا تان- - در کناره گیری نواز شریف از قدرت به اصطلاح دست بالا را دارد .این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که، از یک طرف اولا نواز شریف سقوط کرده است ، از طرف دیگر بیشتر احزاب با این خواسته عمران خان همسو شدند –البته با تحلیلهای متفاوت- ودر نهایت بسیاری از شخصیتهای دوحزب مهم پا تان یعنی "حزب مردم و مسلم لیگ" به حزب تحریک انصاف پیوسته اند . با این مفروض می توان گفت که در انتخابات 2018 سه جریان حضور خواهند داشت:1- حزب مردم :این حزب در حال حاضر پس از کشته شدن خانم بوتو ، فرزندش بیلاول بوتو ی آنرا بر عهده گرفته است .این حزب به دلیل برخی مشکلات ، بسیاری از شخصیتهای خود را از دست داده است .این شخصیتها اخیرا به حزب انصاف پیوسته اند.2- حزب مسلم لیگ شاخه نواز :در حال حاضر این حزب به دلیل حکم دیوان عالی پا تان در سلب صلاحیت نواز شریف تا حدودی با مشکل ی مواجه است .اگرچه تلاش این حزب برای به کرسی نشاندن شهباز شریف برادر نواز شریف متمرکز شده است ، اما مخالفان این حزب از جمله طاهرالقادری و تحریک انصاف در تلاش هستند از رسیدن شهباز به ست نخست ی جلوگیری نمایند.به همین دلیل قابل پیش بینی است که "حزب تحریک انصاف وتحریک عوامی "تا انتخابات 2018 بر طبل مخالفت ها بر حزب نواز شریف بکوبند و به اصطلاح بکوشند تنور پیروزی خودشان تا انتخابات پارلمانی پا تان داغ نگه دارند تا بتواند با تحریک احساسات مردم و حمایت" کانون های قدرت" بر مسند قدرت تکیه بزنند.3-حزب تحریک انصاف و تحریک عوامی:همان طور که پیش از این اشاره شد ، به اعتقاد بسیاری از ناظران ،" عمران خان" تحریک انصاف و "طاهر القادی" تحریک عوامی به اصطلاح دو بال در معادلات قدرت پا تان محسوب می شود . در واقع، در سالهای اخیر با حمایت از "عمران خان "به دنبال ایجاد "جریان سوم" در پا تان است. به همین دلیل عمران خان در سال های اخیر با حمایت کانون های قدرت از جمله اعتراض های خیابانی را در پا تان به راه انداخت آن هم با این هدف که ت نواز شریف را از صحنه خارج سازد.به عبارت دیگر "حزب مردم و حزب مسلم لیگ "همواره از جمله احزاب پر نفوذ در پا تان هستند که زمانی که نظامیان در این کشور حاکم نیستند –که اغلب با کودتا بر مسند قدرت می نشینند - قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود . اکنو ن تلاش "نهاد نظامی پا تان" بر این استوار است که با حمایت از دو حزب یاد شده ، زمینه پیروزی آنها را برای انتخابات 2018 فراهم سازند . این موضوع از این نظر مهم است که برای حضور در قدرت به اصطلاح نیازی به کودتا نظامی ندارد .اگر چه عمران خان با دستاویز قرار دادن پرونده پاناما توانست نواز شریف را از اریکه قدرت به پایین بکشد ، اما این حزب در حال حاضر فاقد اکثریت کرسی های پارلمان است و ظواهر نشان می دهد که این حزب برای رسیدن به قدرت در انتخابات پارلمانی پا تان ، ضمن اینکه به اقبال و توجه مردمی نیازمند است بلکه ائتلاف با احزاب کوچک یک پیش نیاز برای رسیدن حزب تحریک انصاف به قدرت محسوب می شود.* نتیجه گیریاز مجموع آنچه در این مقاله بیان شد، می توان به این نتیجه گیری رسید که:1- برای کشوری که در 70 سالِ وجود خود بر آن حکومت کرده، و هر کودتای نظامی توسط دیوان عالی تحریم می شود، ا اج زود هنگام یک منتخب دیگر - حتی در صورتی که کاملاً زمینه قانونی داشته باشد - می تواند اعتبار قدرت غیر نظامی را هر چه بیشتر لکه دار کند و نفوذ برای تعیین سرنوشت کشور را تقویت کند.2- رای دیوان عالی پا تان بر سلب صلاحیت نواز شریف و کناره گیری وی از قدرت، پیروزی بزرگی برای «عمران خان» «حزب تحریک انصاف» محسوب می شود؛ فردی که چهار سال اخیر را بر روی کارزار استعفای شریف متمرکز شده بود. اسناد موسسه پاناما در مورد فساد مالی فرزندان نواز شریف نخست پا تان بهانه مناسب جدیدی را برای عمران خان ایجاد کرد تا دور تازه مخالفت های خود را با نواز شریف آغاز کند. اکنون این مفروض برای بسیاری از کارشناسان مشخص شده است که در بحران پا تان، نقش نهادهای اطلاعاتی نقش تعیین کننده ای داشته است چرا که:الف: به اعتقاد این کارشناسان تاریخ حدود هفت دهه پا تان گواه بر این است که، هر گاه نظام پارلمانی در پا تان حاکم است، بحران های است و هر گاه در راس کار است، احزاب نقش نظام مبتنی بر دمکراسی را ایفا می کند.ب) تلاشهای اخیر"عمران خان" برای راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز در پا تان با حمایت کانون های قدرت به خصوص" " صورت گرفته است. انگیزه اصلی در حمایت از عمران خان در واقع کناره گیری نواز شریف از قدرت با کمترین هزینه است. به بیان دیگر خواست این است که برای حفظ قدرت سنتی خود در پا تان حدالمقدور به" حربه کودتا" متوصل نشود.ج)در سالهای اخیر عمران خان دو بار اردوکشی خیابانی را در پا تان به راه انداخت. با سکوت از این این تحرکات عمران خان زمینه ادامه آن را فراهم کرد و عمران خان توانست ماهها اعتراض های خود را در این کشور ادامه دهد و حتی اعتراض های خیابانی هواداران خود را به مراکز مهم و حساس دیپلماتیک نشین که از آن به مراکز سبز یاد می شود، بکشاند. در اینجا سکوت معنا دار نیز بار دیگر قابل تامل بود.د) افزون بر این، برخی کارشناسان معتقدند که پا تان در مقطع کنونی با دامن زدن به بحران درصدد فرافکنی بحران و ناکامی های خود است.به بیان دیگر پرونده کشمیر و افغانستان در اختیار پا تان است و اساسا در هر دو زمینه ناموفق بوده است. از این رو دامن زدن به بحران در پا تان از سوی هدفمندصورت می گیرد. در واقع مطلوب این است پیش از پایان دوره نواز شریف در سال 2018 ، وی از قدرت کناره گیری نماید و اساساً نیازی به کودتا در این کشور نباشد.د) برخی معتقدند که در سالهای اخیر با حمایت از "عمران خان "به دنبال ایجاد جریان سوم در پا تان بود. از منظر این کارشناسان ،" عمران خان" تحریک انصاف و "طاهر القادی" تحریک عوامی به اصطلاح دو بال در معادلات قدرت پا تان محسوب می شود.اکنو ن تلاش "نهاد نظامی پا تان" بر این استوار است که با حمایت از دو حزب یاد شده، زمینه پیروزی آنها را برای انتخابات 2018 فراهم سازند، اما این حزب در حال حاضر فاقد اکثریت کرسی های پارلمان است و ظواهر نشان می دهد که این حزب برای رسیدن به قدرت در انتخابات پارلمانی پا تان، ضمن اینکه به اقبال و توجه مردمی نیازمند است بلکه ائتلاف با احزاب کوچک یک پیش نیاز برای رسیدن حزب تحریک انصاف به قدرت محسوب می شود.این تلاش ها در شرایطی است معنی پیدا می کند که "حزب مردم و حزب مسلم لیگ "همواره از جمله احزاب پر نفوذ در پا تان محسوب می شوند که در زمانی که نظامیان در این کشور حاکم نیستند –که اغلب با کودتا بر مسند قدرت می نشینند - قدرت در بین این دو حزب دست به دست می شود. به همین دلیل 9 ماه آینده پا تان، نقش تعیین کننده ای برای پیروزی در انتخابات 2018 این کشور محسوب می شود.فرهاد همتی - کارشناس مسائل آسیا