ترزا می باید در پارلمان انگلیس درباره حمله به پاسخ دهد

خانمانسوزترین جنگ تاریخجنگ جهانی دوم در واقع بسامد فوران آتشفشان کینه مردم آلمان و عقده گشایی آنان از جهان بود و موجب زایش جهان جدیدی شد که امروز درآنیم. باز دو گروه متحد ( محور) و متفق شکل گرفت. مهم ترین متحدان آلمان، ایتالیا و ژاپن و مهم ترین متفقین انگلیس، فرانسه و بودند. شوروی هم ابتدا جزء محور و بعد جزء متفقین شد. ایتالیا و ژاپن هم برخلاف جنگ اول اینبار در ردیف محور قرارگرفتند، چون انتظاراتی که آنها به خاطرش در برهه جنگ اول، جزء متفقین بودند و گمان می د ت های پیروزی به آن جامه عمل بپوشانند، برآورده نشده بود، لذا در این جنگ در کنار محور قرارگرفتند. مجارستان، رومانی و بلغارستان هم جزء متحدان آلمان و کشورهای اسپانیا، پرتغال، ترکیه، ایرلند، سوئد و سوئیس هم در اروپا بی طرف بودند. سوئد و سوئیس تنها کشورهای اروپایی بودند که بی طرفی شان محترم تر از سایرین شمرده شد. آلمان هم به آنها کاری نداشت، چون سنگ آهن خود را از سوئد و بهترین ابزارها را هم از سوئیس وارد می کرد. جنگ جهانی دوم در ۳ دریا و اقیانوس (مدیترانه، اطلس و آرام) و ۴ خشکی (شوروی، شمال آفریقا، اروپا و خاور دور) واقع شد. علی رغم اتحاد ظاهری در واقع نه اتحاد رسمی بین محور بود و نه متفقین. حتی نتوانستند یک اسم مشترک برای این اتحاد پیدا کنند. برخلاف جنگ اول که تنها جنگ توده ها بود، جنگ دوم؛ علاوه بر آن جنگ عقاید، ایدئولوژی ها و ایسم ها هم بود. هرچه جنگ اول آشفته و بی برنامه بود جنگ دوم منسجم و با برنامه های دقیق نظامی همراه شد. در واقع جنگ دوم، بزرگ ترین کل یون و ویترین آمادگی نظامی کشورها و غایت هنر نبرد، همچنین رویارویی ان بزرگ تاریخ نظیر «هیتلر»، «چرچیل»، «استالین»، «موسولینی» و «روزولت» یا قدرت نمایی «رومل» ها، «مونتکمری» ها و «ژکوف» ها بود.علل شروع جنگ جهانی دوم
جنگ جهانی دوم، نبردی بود که نطفه اش در جنگ اول بسته شده بود. اما شاید نخستین و اصلی ترین دلیلش عهدنامه ظالمانه «ورسای» بود که بعد از ش ت آلمان در جنگ اول بر علیه اش تنظیم و بر مردمش تحمیل شده و آلمانی ها را به قعر حضیض نشانده و باعث رشد عقده حقارت و همزمان قوت گرفتن روحیه انتقام در این مردم گشته بود. البته این کینه بیش از همه از فرانسوی ها بود (چون سردمدار تحریم های ظالمانه ورسای بودند) تورم ویرانگر آلمان تازه آن هم قبل از رکود جهانی ۱۹۲۹ که در نهایت به رقم باورن ی ۴ تریلیون مارک مقابل تنها یک دلار در ۱۹۲۳ رسید! به طوری که آلمانی ها به خاطر سقوط فاجعه بار ارزش مارک، مجبور شدند از اسکناس هایشان برای گرم و روشنی منازل استفاده کنند! یا مثلاً رسیدن قیمت سه بطری مشروب به اندازه قیمت چند سال قبل یک هتل ۵ ستاره بزرگ در برلین.
علت دوم جنگ، سستی و حتی مماشات ابرقدرت هایی نظیر فرانسه و انگلیس در اول کار با آلمانی بود که هنوز آنقدر قدرت نگرفته و به راحتی قابل کنترل بود. شاید علت مماشات اولیه آنها با «هیتلر» این بود که هم در بلندمدت ظالمانه بودن این پروتکل به خودشان نیز ثابت شده بود و تا حدی به مردم آلمان حق می دادند و هم اینکه مثل تمام اروپا از جنگ خسته و منزجر بودند (چون جنگ اول و نتایج و تبعات آن را به خوبی درک کرده بودند) و هم وجود «هیتلر» و یک آلمان قوی را سدی برای نفوذ بُلشویسم می دانستند و هم اینکه می ترسیدند آلمان به فکر به خاک خودشان بیفتد، لذا سعی د از بازگذاشتن دست آلمان در توسعه طلبی و دادن امتیازاتی، به مثابه یک سوپاپ اطمینان استفاده کرده، مقداری از این فشارها و تشنج های حاصل از حالات فوق العاده ای که هر سال «هیتلر» در جهان به وجود می آورد، بکاهند. تا اینکه بالا ه با طرح حمله آلمان به لهستان فهمیدند «هیتلر» دست بردار نیست و بی شک بعد از لهستان، نوبت خود آنهاست؛ لذا با او به مقابله برخاستند. ضمن اینکه خود آلمان هم با وجود لهستان، اتریش و چک واسلواکی بسیار وسیع گشته و وجودش درآینده می توانست بسیار خطرناک باشد. در واقع این بالن ماجراجو بیش از حد بزرگ شده بود و هر آن ممکن بود از زمین برخیزد و دیگر گرفتن و کنترلش امری محال بود. تنها شوروی و از همان ابتدا به مقاومت دسته جمعی در مقابل آلمان رای دادند.
علت سوم، باز مشکل کمبود منابع به علت نداشتن مستعمرات کافی (یا به گفته «هیتلر» فضای حیاتی) که حتی با جنگ اول هم برای آلمان مرتفع نشده بود و جنگ دیگری می طلبید. ضمناً باز همان جریان قدیمی رقابت های امپریالیستی و اصطکاک منافع بین ابرقدرت ها وجود داشت.
دلیل چهارم، افراط در احساسات ناسیونالیستی مردم آلمان که باز همان عقده حقارت حاصل از ورسای موجبش شده بود. در واقع «هیتلر» و مردم آلمان دچار نوعی «شووینیسم» (میهن پرستی افراطی) شده بودند.
علت پنجم شروع جنگ کاملاً فلسفی، ایدئولوژیکی و باز همان رقابت «ایسم» ها (ایزم ها: مرام های ، عقیدتی و اجتماعی) بود، در عصر امپراتوری ایسم ها. یعنی رقابت و در نهایت جنگ «فاشیسم» و «نازیسم» با «کمونیسم»، «بُلشویسم»، «مار یسم»، «لیبرالیسم» و دموکراسی غربی.
دلیل ششم، رکود جهانی ۱۹۲۹ بود که آلمان و ژاپن بیشترین آسیب را دیدند. ژاپن برای حل مشکل به توسعه جغرافیایی پرداخت و تا منچوری و چین پیش رفت. آلمان هم این مشکل را با وج از جامعه ملل و رفتن به انزوا و توسعه نظامی و جغرافیایی حل کرد.
دلیل هفتم، کمرنگ شدن نقش «جامه ملل» به عنوان یک نهاد نظارتی و بازدارنده جهانی در سال های منتهی به جنگ بود. ژاپن در ۱۹۳۱ با حمله به منچوری و ایتالیا در ۱۹۳۵ و حمله به حبشه و آلمان هم در همین سال با ابطال ورسای، همگی قوانین بین المللی را نقض د و جامعه ملل به نهایت بی اعتباری خود رسید.قدرت گرفتن آلمان و نقض ورسای
در فوریه ۱۹۳۵ اجازه مسلح شدن دوباره آلمان از سوی فرانسه و انگلیس به خاطر امتیاز اینکه دیگر آلمان بر مناطق ذغال سنگش که مورد مناقشه بود ادعایی ندارد، داده شد و این بزرگ ترین اشتباه این دو ابرقدرت وقت اروپا بود، همچنین شروع تزویرهای بین المللی «هیتلر». ولی پیمان «لرکارنو» به سرعت از سوی آلمان در ۲ مارس ۱۹۳۶ نقض شد، چون آلمان منطقه «رایلند» خود که تحت فرانسه بود را تصرف و این نقض پیمان، شاید اولین گام در راه جنگ جهانی دوم بود. (این شد شروع تصرفات «هیتلر») جالب آنکه آلمان آنجا را تنها با ۳ گردان گرفت حال آنکه اگر ۱۳ لشکر فرانسوی که در همان مستقر بودند، این ۳گردان را نابود می د، با توجه به سطح مخالفت ژنرال های آلمانی در آن زمان با تفکرات «هیتلر» شاید خطر او برای همیشه برطرف می شد.
«هیتلر» با دستور تجهیز سه برابری در سال ۱۹۳۶، حال دیگر به طور آشکار و با خیال راحت شروع به تقویت ی کرد که در مدتی کوتاه جهان را به لرزه درآورد. این آنقدر بزرگ شد که علناً پیمان ورسای نقض شد. البته این کار با اعتراض دیرهنگام فرانسه، انگلیس و ایتالیا مواجه شد؛ ولی «هیتلر» ادعا کرد آلمان اصلاً در فکر جنگ نیست. سخن از صلح گفتن و به شه نبرد بودن از این پس شد سیاست کلی او. سپس باز با فریب «نویل چمبرلین» (نخست میانه رو بریتانیا) به سرعت به بزرگ نیروی دریایی پرداخت. این کار انگلیس و متعاقب با آن حمله «موسولینی» به حبشه، به اتحاد فرانسه، انگلیس و ایتالیا بر علیه آلمان پایان داد.
«هیتلر» در صحنه بین المللی شروع به مکر و عوام فریبی کرد و ۱۲ ژوئیه ۱۹۳۶ با اتریش پیمان عدم و سپس با «موسولینی» پیمان اتحاد امضا کرد و اتحاد قدیم روم – برلین برقرار شد و در ۲۵ نوامبر ۱۹۳۶ با ژاپن پیمان اتحاد بر علیه شوروی بست. در ۳۰ ژانویه ۱۹۳۷ صراحتاً اعلام کرد که پیمان ورسا باطل است. ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۷ «دوچه» ( ؛ لقب موسولینی) که برای دیدار «فئوهرر» (پیشوا؛ لقب هیتلر) آمده بود، سخت تحت تاثیر قدرت نظامی آلمان قرار گرفت و از حمایت اتریش دست برداشت.
در ۵ نوامبر ۱۹۳۷ «هیتلر» نقشه کلی جنگ فراگیرش را به ۵ تن از عالی رتبه ترین فرماندهان نشان داد و در ۴ فوریه ۱۹۳۸ شخصاً فرماندهی کل قوا را برعهده گرفت، اما قبل از جنگ دریاسالار «رایدر» به «هیتلر» گفته بود برای رویارویی با انگلیس حداقل به ۳۰۰ زیردریایی نیاز دارند، ولی در زمان جنگ دوم تنها ۲۳زیردریایی داشتند. کلا به «هیتلر» گوشزد شد که برای رسیدن قدرت نیروی دریایی به سطح بین المللی تا سال ۱۹۴۵ باید صبر کند. درحالیکه این جهانگشای عجول نه تنها صبر نکرد بلکه جنگی که به راه انداخت علناً تا ۱۹۴۵ تمام شده بود.نخستین قربانیان؛ اتریش و چک و اسلواکی
آنشلوس اتریش به رایش
در ۲۵ ژانویه ۱۹۳۸ نقشه کودتای نازی ها علیه حکومت اتریش برملا و مشخص شد آلمان در حال دخ در امور اتریش و اجرای «طرح زرد» (اسم رمز عملیات حمله به اتریش) است. «شوشینگ» صدراعظم اتریش برای اعتراض به آلمان آمد. «هیتلر» در استراحتگاه زمستانی خود او را با ح تحقیرآمیز پذیرفت (حتی به او اجازه سیگارکشیدن که جزء لاینفک شوشینگ بود را نداد) و بعد از نثار رگباری از اهانت ها، گستاخانه با پیش کشیدن طرح «آنشلوس» (الحاق) اتریش به رایش (حکومت آلمان) گفت باید حداکثر ظرف مدت ۴ روز حکومت اتریش را به نازی ها تحویل دهد وگرنه به اتریش حمله می کند. «شوشینگ» به ناچار تسلیم نامه را امضا و زادگاه پیشوا، تسلیم او شد و پرچم آلمان در اتریش به اهتزاز درآمد. به علت عدم حمایت ایتالیا از اتریش که هم پیمانش بود و سکوت سایر کشورها، در ۱۱ مارس ۱۹۳۸ سربازان نازی از مرزهای اتریش گذشتند و «شوشینگ» با گریه خبر از دست رفتن کشورش را به وسیله یک پیام رادیویی به گوش جهانیان رساند. (ستم به شوشینگ آنقدر بالا گرفت که بعدها از سوی افسران نازی، به نظافت سرویس های بهداشتی شان گمارده شد)
با تصرف اتریش، «فرانکلین روزولت» (رئیس جمهور ) پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از توسعه طلبی های «هیتلر»، همه ابرقدرت ها علیه او اقدام عملی کنند، ولی متأسفانه فرانسه و انگلیس به این پیشنهاد حیاتی وقعی نگذاردند و اینها موجب انزوای و جولان آلمان شد.چک و اسلواکی و قضیه سبز
پس از تسخیر اتریش وقتی پیشوا دید انگلیس از حمایت چک واسلواکی در صورت حمله احتمالی به آن کشور دست کشیده، خواست با کنترل ارتفاعات «بوهم»، چک واسلواکی را به لغو اتحاد با فرانسه و شوروی وادارد. در همان زمان ژنرال «لودویک بِک» سرفرماندهی آلمان که مردی شریف و مصلح بود، ی مخالفان با «قضیه سبز» (حمله به چک واسلواکی) را برعهده گرفت و حتی گزارشاتی نوشت حاوی پیش بینی های دقیق آینده آلمان که اتفاقاً بعدها همه کاملاً درست از آب درآمد. او گفته بود: «جنگ ما به جنگ جهانی مبدل می شود. ابتدا انگلیس و فرانسه و بعد وارد می شوند و زاغه مهمات مخالفان ما خواهد شد و ش ت ما حتمی است.» او نتوانست ژنرال های مخالف را وادار به استعفای گروهی کند و حتی گزارشات و نامه هایش را هم ی جرات نکرد به «هیتلر» بدهد، لذا او در ۱۸ اوت ۱۹۲۸ استعفا کرد، ولی به دستور «هیتلر» استعفای او مخفی نگه داشته شد. (ژنرال «بک» بعدها هم به علت مشارکت در کودتا بر علیه «هیتلر» کشته شد)
هیتلر خواستار پیوند ۳ میلیون آلمانی نژاد چک واسلواکی به رایش بود، لذا به این بهانه باز مصمم به اجرای «آنشلوس» بود. ۱۱ می ۱۹۳۸، دوازده لشکر آلمان به مرز چک واسلواکی رسیدند و چک ها آماده نبرد شدند. اینبار باز سکوت بریتانیا راه را برای هیتلر گشود. هیتلر ابتدا با اخذ امتیاز الحاق منطقه آلمانی نشین «سودت» (که تمام استحکامات چک واسلواکی در آن قرار داشت) موافقت کرد از حمله چشم بپوشد. در نهایت انگلیس و فرانسه موافقت د و چک واسلواکی هم ناچار به توافق شد؛ ولی هیتلر که هدفش کل چک واسلواکی بود و «سودت» بهانه ای بیش نبود، وقتی «چمبرلین» در ۲۲ سپتامبر ۱۹۳۸ نزد او رفت برای انجام قرارداد الحاق، با ح شدید عصبی به او گفت که دیگر برای الحاق «سوت» دیر شده و او خواستار کل چک واسلواکی و ا اج نژاد غیرآلمانی از آنجاست. این درخواست از سوی رئیس جمهور چک واسلواکی رد و او حمایت انگلیس و فرانسه را در صورت حمله آلمان خواستار شد؛ ولی آمدن «چمبرلین» برای صلح و تردید ژنرال های آلمانی برای کودتا علیه «هیتلر»، همه چیز را اب کرد و دنیا را در کام مرگ فرو برد. سرانجام در پایان روز اولتیماتوم «هیتلر» با میانجیگری «موسولینی» به طور موقت از حمله منصرف و قرار شد با نمایندگان انگلیس، فرانسه و ایتالیا بر سر مسئله چک تصمیم بگیرد. کنفرانس صلح مونیخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۳۸ با حضور «هیتلر»، «موسولینی»، «چمبرلین» و «دلادیه» (بدون چک به خاطر مخالفت هیتلر) تشکیل و در نهایت همه تسلیم «هیتلر» شدند. (حتی وعده دادن مستعمرات نتوانست «پیشوا» را اغوا کند) چون موسولینی مسلط به هر سه زبان آلمانی، فرانسوی و انگلیسی بود، کنفرانس را با طرحی که قبلاً هیتلر مخفیانه به او دیکته کرده بود ی و قرار شد تمام غیرآلمانی های «سودت» طی ۱۰ روز بدون بردن اموالشان، آنجا را تخلیه کنند. این تصمیم توسط چمبرلین به اطلاع نمایندگان منتظر چک واسلواکی در هتل محل اقامت او رسید و آنها را به گریستن واداشت. ضمناً در همان کنفرانس بود که هیتلر به طور خصوصی به موسولینی گفت: «روزی فرامی رسد که دوش به دوش با این کرم های خاکی (انگلیس و فرانسه) بجنگیم.» چمبرلین که بسیار سند از جلوگیری از هیتلر و شروع یک جنگ جهانی بود به مثابه یک قهرمان، مورد استقبال گرم مردمش قرار گرفت و فقط با نظر منفی وینستون چرچیل روبه رو شد که گفت: «با این کار ش تی کامل و تخفیف ناپذیر برای خود فراهم آوردیم و این تازه شروع کارست.»
چک واسلواکی هم مثل اتریش ضمن اظهار تاسف برای ضعف ابرقدرت های اروپایی یعنی انگلیس و فرانسه در مقابل آلمان و عهدشکنی شان در مقابل خود، تنها ماندن خود را طی یک اعلامیه تند رادیویی به گوش جهانیان فریاد زد و مختارش به تمس ی تلخ به همتایان فرانسوی و انگلیسی خود گفت: «امروز نوبت ماست و فردا نوبت شما.»
علاوه بر آلمان، مجارستان و لهستان هم بخشی از خاک چک واسلواکی را ربودند و آن کشور بیشتر منابع اقتصادی خود را از دست داد. در حالیکه اگر بین چک واسلواکی و آلمان در آن زمان جنگی واقع می شد و انگلیس و فرانسه با پشتیبانی چک واسلواکی با آلمان وارد جنگ می شدند، می توانستند حتی بدون کمک شوروی، خطر هیتلر را برای همیشه در نطفه خفه و جهان را از شر وجود او برهانند.
تنها ۱۰ روز بعد از کنفرانس مونیخ، تخلیه سودت و آن، تکه شدن کشور چک واسلواکی آغاز و اسلواکی از چک جدا و مستقل شد. این در حالی بود که پیشوا نقشه فتح کامل چک را طرح و با این کار برای اولین بار به تصرف یک کشور غیرآلمانی دست می زد و معلوم می شد که درد او، نژاد آریایی نیست بلکه توسعه طلبی خودش است. کما اینکه این خلاف تمام شعارهای خالص ماندن نژاد او بود. ج اسلواکی، موجب آمدن امیل هاشا که بعد از فرار ژنرال بنش، رئیس جمهور جدید چک واسلواکی بود نزد هیتلر شد. هاشا که تا ساعت یک شب برای دیدن هیتلر منتظر مانده بود، بعد از شنیدن تصمیم پیشوا مبنی بر الحاق کامل، از شدت ناراحتی دو بار غش نمود و سرانجام با چشمانی گریان تسلیم نامه را امضا و ساعت ۶ صبح همان روز سربازان نازی به خاکش و کشوری که بعد از جنگ اول به وجود آمده بود، قبل از جنگ دوم رسماً از نقشه جهان حذف شد. در این میان باز انگلیس و فرانسه با وجود ش ته شدن قرارداد مونیخ، سکوت د. همچنین ۲ سپتامبر ۱۹۳۸ آلمان با فرانسه قرارداد صلح و عدم امضا کرد.واکنش های جهانی به حمله احتمالی به لهستان
چمبرلین که دیگر با افکار هیتلر آشنا شده بود، بعد از امحای چک واسلواکی، به او هشدار داد اگر قصد دست اندازی به لهستان را داشته باشد، با واکنش سخت بریتانیا روبه رو خواهد شد. هیتلر باز با دروغ و ظاهرسازی خاطر او را آسوده ساخت.
طرح قضیه سفید (حمله به لهستان) در ۲۱ اکتبر ۱۹۳۸ با منطقه آلمانی نشین دانتزیگ (دانتسیگ) لهستان آغاز شد. هیتلر خواستار آن منطقه و احداث راه برای ارتباط آلمان با پروس شرقی شد، چون دانتزیگ و دالانش بین آلمان و پروس شرقی بود که توسط لهستان بعد از جنگ جهانی اول بلعیده شده بود و آلمان را ۲ تکه کرده بود.
انگلیس که به علت عدم اطمینان به شوروی، مخالف شرکت شوروی در اتحادیه اروپایی فرانسه، انگلیس، رومانی، لهستان و ترکیه بود، مانع از تشکیل این اتحادیه شد. به همین دلیل دگربار دست هیتلر برای تعرض باز گذاشته شد. در همین حال منطقه «مِمِل» لیتوانی به خاطر آلمانی نشین بودن، بدون خونریزی از سوی آلمان به خاک رایش سوم الحاق شد. هیتلر اکنون خواستار دانتزیگ بود و لهستان حال خود را در همان دامی که به آلمان کمک کرد چک واسلواکی را شکارکند، گرفتار می دید، لذا فوراً معاهده اتحاد با فرانسه و انگلیس امضا کرد. در۳۱ مارس ۱۹۳۹ چمبرلین طی نطقی اعلام کرد اگر لهستان مورد قرار گیرد انگلیس و فرانسه از او حمایت نظامی می کنند. این اولین اعلام خطر به پیشوا بود، کاری که بعد از سکوت در مورد اتریش و همکاری با آلمان در مورد چک واسلواکی، بسیار دیر انجام پذیرفته بود. در همین زمان اشتهای جهانخواری موسولینی فوران کرده و بعد از حبشه، بلافاصله آلبانی را تسخیر و خواستار رومانی و یونان شد و این میل با واکنش سخت فرانسه و انگلیس روبه رو شد. همه اینها موجب بیشتر ایتالیا و آلمان به هم شد. چیزی که هیتلر همیشه منتظرش بود.
در این میان ناگهان نیز واکنش نشان داد و روزولت طی نامه ای به هیتلر و موسولینی با تقبیح کارهایشان، با طرح یک سؤال چالشی با ذکر نام ۳۱کشور از آنها پرسید: آیا قصد حمله به آن کشورها را هم دارند؟ اگر ندارند یک تعهدنامه عدم (حداقل ۱۰ساله) امضا کنند. این سؤال با برخورد تند هیتلر مواجه و موجب شد در ۲۸ آوریل ۱۹۳۹ او به طولانی ترین و یکی از زیباترین سخنرانی های عمر خود در رایشتاک (مجلس آلمان) در حضور عموم مردم دست بزند. این نطق که علیه روزولت بود به طور زنده برای تمام جهان پخش شد که با مظلوم نمایی آلمان بعد از جنگ اول آغاز و بعد به بیان تفصیلی خدمات هیتلر رسید. سپس پیشوا قرارداد دریایی با انگلیس را باطل اعلام و با خط و نشان کشیدن برای لهستان گفت: «اگر منطقه دانتزیگ به آلمان ملحق نشود امنیت اروپا به خطر می افتد.» آنگاه با تمس شروع به خواندن نامه روزولت نمود و سوالات او را با طرح ۲سوال پاسخ داد: اولا چه ی اختیار طرح چنین سؤالی را به روزولت داده؟ در این میان بلژیک، یوگسلاوی، دانمارک، نروژ و لوگزامبورگ (دقیقا همان هایی که یکی، دو سال بعد ط هیتلر شدند) با «هیتلر» هم آوا شدند. دوما اینکه آیا آن ۳۱کشور خودشان هم چنین نگرانی دارند؟ ولی بسیار هوشمندانه نام لهستان را عمداً جا انداخت.اتحاد ایتالیا و شوروی با آلمان
بعد از جواب منفی لهستان، هیتلر به فکر اتحاد با شوروی بر ضد اتحاد لهستان و اروپا افتاد و این شاید محکم ترین میخی بود که بر تابوت صلح جهانی کوبیده شد. حمله لفظی «ژوزف استالین» ( شوروی) در ۱۰ مارس ۱۹۳۹ به انگلیس باز قدمی دیگر برای او و هیتلر بود. موسولینی هم از این استقبال کرد. اما باز استالین که همچنان از هیتلر واهمه داشت در ۱۶ آوریل بار دیگر پیشنهاد اتحاد سه گانه اتحاد انگلیس، شوروی و فرانسه بر علیه «هیتلر» به لهستان را مطرح کرد، ولی انگلیس که از ا اج شوروی از اتحادیه اروپا به قدر کافی راضی نبود، به علت ترس از نفوذ بلشویسم باز مخالفت کرد. از هدررفتن این فرصت طلایی که بی شک جلو هیتلر به لهستان و شاید از بروز جنگ جهانی دوم هم جلوگیری می کرد که باز تاسف «چرچیل» را به همراه داشت.
در همین وقت ناگهان موسولینی با پیشنهاد اتحاد نظامی آلمان و ایتالیا کاری کرد که هیتلر مدت ها انتظارش را می کشید. این پیمان که به پیمان پولادین شهرت یافت در ۲۲ می ۱۹۳۹ بسته شد. هرچند که دوچه باز از پیشوا ۳ سال فرصت می خواست برای شرکت در جنگ. هیتلر روز بعد به پشتوانه این قرارداد طرح کلی حمله به لهستان را در میان سران مطرح کرد.
چمبرلین سرانجام تسلیم مجلس شد و طرح اتحاد شوروی، فرانسه و بریتانیا را پذیرفت، ولی دیگر دیر شده بود. چون آلمان سخت در تدارک حمله گسترده بود. ۷میلیون نفر به سربازی فراخوانده شدند و از اسرای جنگی نیز استفاده شد.
آلمان برای آنکه گرفتار گل و لای بر اثر بارندگی های لهستان نشود، باید حداکثر تا پایان اوت حمله را شروع می کرد، لذا هیتلر از ترس اروپا به شوروی و هم برای راحتی خیالش از شوروی در حمله به لهستان، خود پیشقدم برای بستن اتحادنامه شد و قبل از حمله به لهستان در ۲۴ اوت ۱۹۳۹ سرانجام قرارداد عدم شوروی و آلمان به امضای «مولوتوف» و «ریبنتروپ» (وزرای خارجه شوروی و آلمان) در کاخ کرملین بسته و فرصت همیشگی را از غرب گرفته و موقعیتی شد برای دست اندازی «استالین» بر ب یک.حمله به لهستان و آغاز جنگ جهانی دوم
در آستانه جنگ جهانی دوم، هیتلر آلمان را به قوی ترین قدرت نظامی جهان با تکیه بر بزرگترین مبدل کرده بود. نیروی زمینی بالغ بر ۰۰۰/۷۰۰/۳ نفر بود که نیمی از آنها مسلح به ۳۱۹۵ تانک، ۲۶ هزار توپ خم انداز، همچنین ۴۰۰ هزار نفر نیروی دریایی مجهز به ۱۴ هزار هواپیما، ۱۶۰ هزار نفر نیروی دریایی با ۱۰۷ ناو جنگی بودند. او با این سترگ توانست جهان را زیر و رو کند.
قبل از یورش به لهستان با یک حمله ساختگی توسط آلمانی ها در خاک لهستان به تجهیزات رادیویی آلمان، طوری وانمود شد که گمان شود کار لهستانی ها بوده و این شد بهانه کاذب هیتلر برای حمله به لهستان.
۱ سپتامبر ۱۹۳۹ یورشی که به حمله رعدآسا شهرت یافت، صورت پذیرفت. این حمله به دستور هیتلر آنقدر برق آسا بود که سربازان لهستانی علی رغم شجاعت عملاً نتوانستند کاری کنند و بیشتر یگان هوایی شان بر باند فرودگاه نابود و زمینگیر شد. ایتالیا لحظه آ به علت عدم آمادگی، آلمان را جاگذاشت، ولی این چیزی نبود که در تصمیم هیتلر، خللی ایجاد کند. ضمناً در روز حمله به لهستان یک زیردریایی انگلیسی توسط آلمان غرق شد که ۱۱۲ نفر انگلیسی و ۲۸ نفر یی بودند و این شد جرقه ورود این دو کشور به جنگ.
سوم سپتامبر ۱۹۳۹ انگلیس و سپس فرانسه به آلمان اعلام جنگ دادند و جنگ جهانی دوم رسماً آغاز شد. شرق لهستان سهم شوروی شد و غرب آن سهم آلمان. شوروی نه تنها نصف لهستان (به بهانه مضحک حفظ جان نان روس تبارش) که استونی، لتونی و لیتوانی را هم گرفت. مناطق فتح شده لهستان توسط شوروی بسیار استراتژیک بود، چون موجب شد هر وقت بخواهد راه عبور گندم اوکراین و نفت رومانی را بر آلمانی که حال تحت تحریم های اقتصادی قرار داشت، ببندد. ۳۰ نوامبر شوروی به فنلاند حمله کرد و هیتلر با ن یتی کامل نظاره کرد. لهستان بعد از ۱۷ روز کاملاً سقوط کرد و شرکت عملی بریتانیا و فرانسه در جنگ با آلمان زمانی انجام شد که لهستان تقریباً نابود شده بود. نازی ها در لهستان جنایات عظیم و نسل کشی وسیع خود را با کشتار یهودیان، کشیش ها، نوابغ و بزرگان آغاز د.
پیشنهاد صلح ۲۰ سپتامبر هیتلر به انگلیس و فرانسه در حالیکه مخفیانه مشغول طرح ریزی حمله به اروپا بود، رد شد.حمله به دانمارک و نروژ، دو برادر اروپایی
پیروزی های فراگیر آلمان و نقشه های دقیق جنگی هیتلر و پیش بینی های – نظامی اش موجب شد که همه جهان او را به عنوان یک نابغه نظامی بشناسند. این نابغه حال به تصرف بلژیک و هلند می شید چون مطمئن بود آنها سرانجام مجبورند که به نفع فرانسه و انگلیس با آلمان وارد مخاصمه شده و فرانسه از طریق آنها موفق به محاصره آلمان شود و باز این نابغه به فکر حمله به دانمارک و نروژ هم بود، چون سنگ آهن ارسالی از سوئد در زمستان باید از ساحل نروژ می گذشت و حال انگلیس می توانست از طریق نروژ مانع شود. (اتفاقا مانع هم شد و این بهانه حمله پیشوا به بنادر نروژ شد) لذا از لحاظ لجستیک و استراتژیک این ۴ کشور، مناطق بسیار سوق الجیشی و مهمی بودند.
قبل از حمله به نروژ و دانمارک، و سفیر در مارس ۱۹۴۰به منظور توقف بحران، ابتدا با موسولینی و سپس با هیتلر دیدار کرد. پیشوا گفت چون جنگ بر او تحمیل شده(!) و قصد دشمنانش نابودی آلمان است، او تا صلح نهایی خواهد جنگید. انسداد راه ارسال ذغال سنگ آلمان به ایتالیا توسط انگلیس، موجب اعتراض موسولینی و سرانجام قبول درخواست شرکت در جنگ از سوی هیتلر شد.
آلمان از راه دریا به دانمارک حمله کرد. البته همزمان سواحل نروژ به دستور چرچیل مین گذاری شده بود. ضمناً به سفرای دانمارک و نروژ هم همزمان اعلام شد که این تسخیر به منظور محافظت از این دو کشور مقابل فرانسه و بریتانیا است! لذا باید تسلیم شوند. دانمارک با اعتراض تسلیم شد و پادشاه پیرش، با دستی لرزان و حالی پریشان قرارداد تسلیم را امضا و کشورش تا پایان جنگ تحت الحمایه آلمان شد، لذا آلمان بدون شلیک حتی یک تیر توانست در بامداد اول آوریل ۱۹۴۰ به دانمارک و قبل از برآمدن خورشید تصرفش کند؛ ولی با نروژ به علت زیر بار نرفتن شاهش، مجبور شد وارد نبرد شود. جنگ از دریا با مقاومت سخت ناوگان دریایی نروژ آغاز و سپس به خشکی و نبرد شهر به شهر رسید. اما به علت عدم هماهنگی میان نیروهای نروژ و کمی تعدادشان، ای نروژ یکی بعد از دیگری تصرف شد و پادشاه نروژ بویر هاکن هفتم که انسانی بسیار شریف و شجاع بود، در۱۰ آوریل۱۹۴۰ ننگ تسلیم را نپذیرفت و استعفا داد و کشور ۳میلیونی نروژ بعد از یک نبرد کوتاه جزء خاک آلمان شد. کمک انگلیس زمانی رسید که این کشور بندری سقوط کرده بود. جالب آنکه شاه نروژ و دانمارک برادر بودند.
اگرچه هیتلر نروژ را علی رغم مقاومتش تنها ظرف مدت ۲ روز درهم ش ت، ولی صدمات وارده به ناوهای او در این حمله، موجب شد تا شاید این صدمات یکی از دلایلی باشد که هرگز نتوانست بر انگلیس فائق آید و این درسی بزرگ بود که مردم نروژ به جهانیان دادند و آن هم اینکه نباید به خاطر کوچک بودن و قدرت اندک، تسلیم شد حتی اگر ش ت حتمی باشد. نروژ اگرچه خود سقوط کرد، ولی مقاومتش موجب جلوگیری از سقوط کل اروپا شد، چون اگر هیتلر، انگلیس را می گرفت، سقوط کل اروپا حتمی بود.ماشین جنگی هیتلر به سوی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ
همچون قبل به بلژیک، هلند و لوکزامبورگ هم اخطار داده و ۱۰ می ۱۹۴۰ نازی ها به بهانه حفظ بی طرفی وارد این کشورها شده، درخواست عدم مقاومت د. لوکزامبورگ ۱ روز، هلند ۵ روز و بلژیک ۱۷روز مقاومت کرد. حمله به هلند با واحدهای هوابرد انجام و ملکه اش همچون شاه نروژ به انگلیس گریخت.
۱۴ می ۱۹۴۰، هلند با ش ت سخت نیروهای هلندی و فرانسوی سقوط کرد.
همچنین نیروی زمینی آلمان به بلژیک حمله ور و تانک های بلژیکی و فرانسوی را منهدم د. لئوپولد سوم پادشاه بلژیک در ۲۸ می ۱۹۴۰ برخلاف میل مجلس و ک نه، تسلیم شد و بدین ترتیب بلژیک هم در دامن آلمان افتاد.
استعفای چمبرلین، نخست بریتانیا و انتخاب فرمانده نیروی دریایی اش به جای او در ۱۱ می ۱۹۴۰ موجب تحولی بنیادین در روند آینده جنگ شد. این شخص ی نبود جز وینستون چرچیل، مرد پولادین انگلیس. او با این سخن معروفش که «من جز خون، مشقت، اشک و عرق چیزی ندارم که تقدیم کنم… ولی ایمان به این پیروزی نهایی دارم» ک نه جنگ را تشکیل داد. هرچند در آن زمان هیتلر در اوج قدرت و سرمست از فتوحات بود، ولی بسیاری از کارشناسان، ش ت هیتلر را دقیقاً از زمانی دانسته اند که چرچیل سرکار آمد. او دقیقاً نقطه مقابل و از لحاظ قابلیت، فردی در حد خود هیتلر بود. (تقابل پیر و جوان که در نهایت به پیروزی پیر انجامید) اما این انتصاب خدشه ای در کار هیتلر ایجاد نکرد، چون طرح حمله به اروپا کلید خورده و ۱۳۶ لشکر آلمانی با ۱۳۵ لشکر بلژیکی، هلندی، فرانسوی و انگلیسی در حال تقابل بودند. چگونگی حمله به تمام کشورهای فتح شده توسط آلمان، در نهایت به وسیله شخص پیشوا تعیین و نوع و میزان حملات از لحاظ زمینی، هوایی و دریایی بنا به موقعیت جغرافیایی و آرایش نظامی آن کشور، توسط هیتلر تشخیص و ابلاغ می شد و اینها موجب شد که نبوغ جنگی این خداوند جنگ بر دوست و دشمن هویدا شود.فرانسه، زیر پای پیشوا
هیتلر بعد از بلژیک، متوجه غرب اروپا و دو ابرقدرت فرانسه و انگلیس شد. ابتدا به فرانسه پرداخت و ۱۳می ۱۹۴۰ از طریق بلژیک به فرانسه حمله کرد. ابتدا متفقین را به سمت بلژیک کشاند سپس با تمام قوا از سمتی دیگر از مانش نفوذ و به فرانسه تاخت.
فرانسه ای که عامل اصلی بدبختی مردم آلمان بعد از جنگ جهانی اول بود. فرانسه ای که تسلیم نامه ورسای در آن تنظیم و به آلمان تحمیل شد. فرانسه ای که بیشترین نقش را در تنظیم مفاد اصلی این قرارداد دارا بود. ۱۴۳ لشکر نازی به رویارویی ۶۵ لشکر ضعیف فرانسوی رفتند. از انگلیس تنها یک لشکر کمکی توانست تجهیز شود.
بعد از جنگ جهانی اول از سوی کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه علاوه بر عهدنامه ورسای، یک بزرگ در فرانسه تدارک دیده شد این بزرگ از سوی یک لشکر ۴۰۰ هزار نفری انگلیسی مستقر در خاک فرانسه تقویت می شد تا در صورت سربرآوردن مجدد آلمان و ایجاد خطر، فرانسه فوری وارد میدان شود. همچنین یک خط دفاعی بسیار پیشرفته و مستحکم به صورت دیوارهای بتنی، تونل های عمیق و طویل زیرزمینی که در آن پیشرفته ترین تجهیزات نظامی اعم از توپ، تانک و نفرات تعلیم یافته برقرار بود به نام ماژینو لاین که توسط آندره ماژینو، دفاع فرانسه از ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۴ در مرزهای شرقی فرانسه از سوئیس تا بلژیک به طول ۳۲۱ کیلومتر تأسیس شد تا عامل بازدارنده دیگری برای خطرات احتمالی آلمان باشد. ترس از خطر آلمان بعد از جنگ جهانی اول به حدی بود که رئیس جمهور فرانسه بعد از جنگ اول گفته بود: «بعد از مرگ، مرا عمودی به خاک بسپارید چون همیشه نگران مرزهای آلمان هستم.»
البته «هیتلر» در مقابل «ماژینولاین» دیوار «زیگفرید» و «آتلانتیک» را ساخت که استحکاماتی از فولاد، آهن و همچنین انبار مهمات عظیم و مقر نیروهای زبده آلمانی بود که از مرزهای غربی آلمان از نروژ تا اسپانیا طول داشت و یک خط دفاعی پیشرفته خاکی و آبی بود.
اما چنین فرانسه ای با این همه تعاریف تنها ۲ هفته مقابل آلمان و کلا ۶ هفته در جنگ جهانی دوم دوام آورد و آلمانی ها با دورزدن ماژینولاین توانستند از رودهای سوم، ازن و مارن بگذرند. فرانسوی ها فرار د و آلمان ها به سرعت به سمت جنوب پیش رفته و بالا ه توانستند طلسم جنگ جهانی اول را بشکنند و در روز ۱۴ ژوئن ۱۹۴۰، پاریس زیباترین شهر جهان بدون شلیک حتی یک گلوله (چون مسئول ارشد آلمانی فتح پاریس به مقامات این شهر گفت که دلش نمی آید زیباترین شهر جهان را اب کند، پس بهتر است که تسلیم شوند. آنها هم چنین د)، زیر چکمه سربازان بی شمار نازی به لرزه درآمد و پرچم صلیب ش ته از فراز ایفل مهتزز و نازی ها از میدان شانزه لیزه پاریس رژه رفتند. ضمناً در ۱۰ ژوئن ۱۹۳۹ موسولینی با اعلام جنگ به فرانسه و انگلیس، ایتالیا را وارد جنگ جهانی دوم کرده بود.
در حمله به فرانسه، پوشش زرهی متفقین بیشتر از آلمان بود، ولی این نیروها در سراسر فرانسه پخش شده بودند در حالیکه آلمان ها نقاط حساس مرزی را در تصرف داشتند و در هوا هم برتری با آلمان بود. اما آنچه برگ برنده آلمان چه در این نبرد چه در کل جنگ دوم شد، سرعت بالای آنها بود. مثلاً پیش روی آنها تا «موز» فرانسه را متفقین ۹ روز تخمین زدند، ولی آنها ۲روزه رسیدند. پل رنو، نخست فرانسه در سپیده دم ۱۵ می ۱۹۴۰ به چرچیل که در خواب بود زنگ زد و با بغض گفت: ما ش ت خوردیم، ما جنگ را باختیم. در ۱۶ ژوئن رنو، استعفا داد و مارشال پتن ۸۴ ساله جای او را گرفت و فوراً تقاضای تسلیم داد. هیتلر موافقت کرد، چون می ترسید ت فرانسه به انگلیس برود و از آنجا جنگ را ادامه دهد، لذا یک ت نوکر و پر و بال کنده ضعیف و خنثی در خود فرانسه و در زیر دست خود را به یک ت فراری و گریخته از چنگ خود و رفته به اردوی دشمن ترجیح داد. او با این صلح و ت خنثی «پتن» توانست از خطر افتادن ناوگان نظامی فرانسه در دامن بریتانیا جلوگیری کند. (البته بخش بزرگ نیروی دریایی فرانسه در الجزایر بود که از ترس افتاد در دست آلمان ها و توسط بریتانیا نابود شد) اما در همین فرانسه بود که هیتلر به یکی از نخستین اشتباهات بزرگ نظامی خود دست زد. موضوع از این قرار بود که با تصرف بندر بولونی حدود ۳۳۵ هزار نفر از نیروهای فرانسه و انگلیس در ۲۴ می ۱۹۴۰ در مانش در محاصره آلمان ها قرار گرفتند، ولی هیتلر دستور توقف پیش روی زمینی در آن منطقه را صادر و به پیشنهاد گورینگ تنها به بمباران هوایی بسنده کرد (به گمان اینکه می تواند از هوا کار را تمام کند و برای اولین بار با مقاومت شدید هوایی روبه رو شد). علت دقیق صدور این دستور هرگز معلوم نشد. تنها راه نجات متفقین گذر از دریا و منطقه دونکرک بود. در این زمان چرچیل فرصت یافت یکی از بزرگ ترین کارهایش در جنگ جهانی را در سایه اشتباه آلمان انجام دهد و آن هم اجرای عملیات وج و نجات این نیروها طی مدت تنها ۱۰ روز. حادثه دونکرک از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت است و آن اینکه بعد از همین واقعه شروع به دادن تسلیحات به انگلیس کرد، چون در ۱۹۴۱ منابع انگلیس ته کشید و مجبور شد از طریق وام و اجاره تسلیحات از به جنگ ادامه دهد.
برخورد هیتلر با فرانسویان را باید اوج عقده گشایی او از دشمنانش دانست. او که بی اندازه از تصرف فرانسه ذوق زده شده بود و این ذوق زدگی را با ارتقای درجه فرماندهان زیادی به مارشالی و فیلدمارشالی نشان داد، دقیقاً کاری که فرانسویان با آنها بعد از تسلیم آلمان کرده بودند، با شدت چند برابر جز به جز انجام داد. در این بین حتی در انتخاب مکان و زمان هم نهایت دقت را اعمال کرد. پیشوا مکان مذاکره با فرانسویان را عمداً جنگل کمپین (جایی که در ۱۹۱۸ آلمان تسلیم فرانسه شد) انتخاب کرد. حتی در همان قطار و همان واگن. حتی بر همان صندلی نشست که ژنرال فوش مقام ارشد فرانسه در مذاکرات ۱۹۱۸ روزی در مقام فاتح بر آن نشسته بود و کل این وسایل تا آن روز به عنوان سند افتخار توسط فرانسویان حفظ شده بود. فرانسه تکه شد. شمال فرانسه مال آلمان شد و تنها یک قسمت آزاد در جنوب و جنوب شرقی به نام ویشی باقی گذاشت تا ت منفعل فرانسه بتواند آنجا حکومت کند. قسمتی از خاک فرانسه که توسط ایتالیا شده بود، همچنین تونس، هم به ایتالیا تعلق گرفت. حال آلمان بیشتر اروپا را در اختیار داشت و تنها انگلیس و چرچیل را پیش رو داشت. پیروزی هیتلر در اروپا در کل تاریخ نظیری نداشت.غرق شدن شیر دریایی آلمان در آب های انگلیس
در سال ۱۹۴۰ درست مانند ۱۸۰۷ باز بریتانیا بود که در جنگ با فاتح اروپا تنها مانده بود. انگلیس و تمام مستعمراتش نظیر کانادا، آفریقای جنوبی، نیوزلند و استرالیا در جای جای جهان علیه آلمان و متحدانش در حال جنگ بودند. تنها فرقش این بود که آن زمان فاتح فرانسه، ناپلئون بود و حال آلمان و هیتلر. اما اینبار آلمان می خواست تا سرحد امکان با انگلیس به صلح برسد. یکی از دلایلش این بود که نمی خواست مستعمرات انگلیس، دست یا ژاپن بیفتد یا به خاطر انگلیس وارد معرکه شود. هم بقای انگلیس به عنوان حافظ امنیتش در آب های اطلس و آرام را ضروری می دانست. انگلیس شده بود وطن تمام ت های فراری اروپا نظیر هلند، بلژیک، لهستان، نروژ، چک واسلواکی (و فرانسه آزاد به ریاست ژنرال دوگل).
ضمناً هیتلر معتقد بود در نظم نوین جهان تازه هیتلری، امپراتوری بریتانیای کبیر با آن پیشینه فرهنگی و تاریخی باید حضور داشته باشد. کما اینکه توان دریایی و هوایی بریتانیا با بودن فردی مثل چرچیل در راسش، برای هیتلر بسیار ترسناک بود. حتی کلی پول در ج شد که وارد جنگ نشود و انگلیس به علت تنها ماندن در جنگ، مجبور به صلح شود. حتی هیتلر از روزولت که همیشه از او متنفر بود خواست میانجیگری کند. اما باز چرچیل سرسخت مقاومت می کرد.
اینها باعث شد که پیشوا به عملیات «شیر دریایی» که طرح حمله به بریتانیا بود دست بزند. عملیاتی مملو از ترس و تردید او و ژنرال هایش.
حمله به انگلیس از طریق بمباران هوایی به کمک ۶۲۵ بمب افکن و حملات دریایی در ۷ سپتامبر ۱۹۴۰ شروع شد که بزرگ ترین بمباران جهان تا آن تاریخ بود، اما انگلیس، آقای آب های آزاد جهان، با پاتک های دریایی که در آن مجرب ترین بود و تا چندی پیش چرچیل آهنین بر آن فرمان می راند، همچنین حملات هوایی توانست جلو تعرض آلمان ها را در کانال مانش و سایر نقاط بگیرد.
در اینجا بدی هوا نیز به کمک انگلیس آمد. از طرفی هم به قول خود هیتلر نیروهای انگلیسی هر روز جان تازه ای می گرفتند و نیروهایی هوایی و دریایی انگلیسی توانستند لطمات زیادی به ناوهای آلمان وارد کنند و ناوهای آلمانی که قبلاً هم در نروژ آسیب دیده بودند، تقریباً زمینگیر شدند و این اولین ش ت هیتلر بود و موجب شد که حمله مجدد را به بهار ۱۹۴۱ موکول کند. علت این عقب نشینی برتری دریایی و هوایی نیروهای انگلیسی و توجه مجدد پیشوا به شرق بود. در واقع هیتلر هرگز نتوانست از کانال مانش بگذرد و وارد انگلیس شود و این موجب شد که افسون باز نشدن دروازه آرمانی امپراتوری بریتانیای کبیر برای دومین جنگ جهانی، همچنان به صورت یک افسانه اسرارآمیز باقی بماند.
در ۱۵ اوت «رایش مارشال گورینگ» فرمانده نیروی هوایی آلمان «عملیات عقاب» را برای نابودی ناوگان هوایی بریتانیا آغاز کرد، اما رادارهای انگلیسی موجب کشف موقعیت جنگنده های نازی و انهدام تعداد زیادی از آنها شد، اما زمانی که می رفت تکلیف جنگ هوایی به نفع آلمان ی ره شود، بر اثر اشتباه گورینگ، باز یکی از مهلک ترین اشتباهات نظامی آلمان رخ داد؛ جریان از این قرار بود که تعداد زیادی هواپیمای جنگی نازی، در شب ۲۴ اوت، به جای تأسیسات و کارنجات نظامی اطراف لندن، به علت تاریکی و ابری بودن هوا به اشتباه خود لندن را بمباران د و این سبب ایجاد ترس در انگلیس شد. این وحشت موجب رضایت گورینگ و بمباران لندن در آتی و برگشتن برگی دیگر از کتاب جنگ به ضرر آلمان شد. چون در این میان هم تأسیسات نظامی اطراف لندن سالم ماند، هم جنگنده هایش فرصت فرار یافتند و جنگ هوا به هوا که مدنظر پیشوا بود، علناً خنثی و نتیجه نبرد هوایی ۲ به ۱ به نفع انگلیس شد. اما مورد بدتر این بود که آنها تلافی کرده، برای اولین بار در دوران رایش سوم، در حریم هوایی اش رخنه و خود برلین بمباران شد. این باعث ت یب وجهه صلابت رایش و بر همه مردم من جمله خود آلمانی ها ثابت شد که آلمان هم می تواند عرصه تاخت و تاز باشد.تیرگی روابط آلمان و شوروی
۳، ۵ و ۶ اوت ۱۹۴۰ سه کشور لیتوانی، لتونی و استونی را استالین ضمیمه خاک شوروی کرد. سپس به بهانه منطقه مورد مناقشه بسار وبوکووین با ت رومانی وارد مذاکره شد. آلمان تنها از ادعای شوروی راجع به بسار حمایت کرد، چون بوکووین کلا مال اتریش بود نه شوروی، اما نگرانی اصلی هیتلر در این بود که این دو منطقه، بهانه بود و هدف اصلی استالین، خود رومانی بود به خاطر مناطق نفت خیزش و هیتلر بر سر نفت همین مناطق حساب ویژه باز کرده بود و در صورت نبود آن، سوخت تانک هایش در شرق به مشکل جدی برمی خورد. ضمن اینکه او از اشتهای سیری ناپذیر استالین که هیتلر او را «باجگیر قهار» می نامید، مطلع بود و می دانست هدفش باز نه تنها رومانی که کل بالکان است و او هم مثل خودش تا زمانی به عهدنامه ها مقید است که سودمند باشند و دیر یا زود به آلمان پشت خواهد کرد و کلا شوروی و آ سر به او ضربه خواهند زد؛ لذا هیتلر حمله به شوروی را در دستورکار داشت منتهی بعد از تسخیر اروپا. حتی در ۳۰ ژوئیه ۱۹۴۰ تاریخ حمله به شوروی را بهار ۱۹۴۱ معین کرده بود. کما اینکه او وقتی دید حریف چرچیل نمی شود تصمیم گرفت با نابودی شوروی، موجب شود انگلیس تنها امیدش، باشد و با این شرایط ناچار به صلح خواهد شد.
هیتلر بلافاصله مناطق نفتی رومانی را تصرف و دستور حرکت چندین لشکر به جنوب شرقی لهستان را صادر کرد. از طرفی مجارستان و بلغارستان هم سهم خواهی د و هیتلر بعضی مناطق غیرنفتی رومانی را به آنها داد. این کارها موجب تیرگی روابط شوروی با آلمان شد. امضای قرارداد اتحاد نظامی «مثلث محور» یعنی آلمان، ایتالیا و ژاپن، بدون اطلاع و شرکت شوروی موجب رنجش دیگر روس ها شد. عبور نیروهای نازی از خاک فنلاند هم مزید بر علت شد.
در ۱۲ اوت ۱۹۴۰ مولوتوف برای اعتراض به برلین آمد و این بلشویک سرسخت با آن ظاهر معلم مآبش، اولین ی بود که جرات کرد پیشوا را با دُرشتگویی، نوعاً استنطاق کند. پیشوا سعی کرد او را تهییج کند تا شوروی در پیمانی که برضد «بین الملل سوم» (کمینترن، کمونیست بین المللی) بود، شرکت کند. این پیمان از جهان ۴ سهم به شرکت کنندگان می داد. (اروپا مال آلمان، مدیترانه سهم ایتالیا، خاوردور مال ژاپن و از شوروی تا انتهای هند هم سهم شوروی) تا به این وسیله هم آنها را مشغول کرده باشد و هم با نابودی مستعمرات انگلیس به دست آنها، چرچیل را برای صلح تحت فشار بگذارد؛ ولی مولوتوف زیر بار نرفت. چرچیل که از این سفر سِری مطلع بود، دستور داد در شب دوم حضور او، برلین را بمباران کنند. هیتلر مدام لاف می زد که بریتانیا ش ت خورده و فقط فرصت لازم است تا اقرار کند، مولوتوف بعد از بمباران، به تمس به «ریبنتروپ» گفت: «اگر واقعاً ش ت خورده پس این همه بمب را چه ی بر سرتان می ریزد؟!»تکاپوی هیتلر برای جلب حمایت متحدان
نتیجه مذاکرات با مولوتوف، باج خواهی سنگین روس ها بود که موجب شد هیتلر قبل از حل مسئله بریتانیا، دستور آماده باش برای حمله به شوروی را صادر کند. هیتلر برای ش ت انگلیس، حمله به شوروی و کلا گشودن جبهه دوم، به کمک جدی متحدانش نیازمند بود.
مذاکره با فرانکوُ دیکتاتور اسپانیایی برای شرکت در جنگ آنقدر برای هیتلر عذاب آور بود که ضمن بی نتیجه بودن مذاکرات، گفته بود: «ترجیح می دهم ۳ الی ۴ دندانم را یکجا بکشم ولی دیگر با فرانکو صحبت نکنم.»
مذاکره با مارشال پتن، رئیس جمهور دست نشانده آلمان در فرانسه، بهتر بود و او قول حمایت از آلمان در جنگ با بریتانیا را داد. (قولی که بعدها موجب محاکمه اش شد)
در ۲۸ اکتبر ۱۹۴۰ هم با بزرگترین متحدش یعنی موسولینی در فلورانس دیدار کرد. دقیقاً هم در روزی که دوچه (که نمی خواست از او در میدان تسخیر جهانی جا بماند)، بدون اطلاع پیشوا دستور حمله به یونان و آلبانی را صادر کرده بود. دستوری که پیامدش باتلاقی برای دوچه شد که باز هیتلر مجبور شد برای حفظ وجاهت فاشیستی خود، برای نجاتش در اوج کارزار با روس ها، نیروی کمکی بفرستد، لذا هیتلر فهمید در این شرایط از ایتالیا هم طبق معمول نمی تواند توقع کمک زیادی داشته باشد. هیتلر می خواست بعد از تصرف شوروی، از طریق ایران به هند حمله و با تصرف بزرگ ترین مستعمره بریتانیا، چرچیل را به زانو در بیاورد. چرچیل متناوباً از روزولت می خواست برای حفاظت از دنیای قدیم (اروپا)، دنیای جدید ( ) وارد عمل شود.حمله به یوگسلاوی، اولین دلیل ش ت در شوروی
۲۹ فوریه ۱۹۴۱ آلمان ها از رومانی گذشتند و با رضایت بلغارستان وارد مناطق سوق الجیشی آن شدند. بعد از بلغارستان، یوگسلاوی هم به پیمان اتحاد محور (آلمان، ایتالیا و ژاپن) پیوست. در واقع هیتلر داشت تمام کشورهای همسایه و نزدیک شوروی را با خود همراه می کرد. در این میان ایتالیا که نمی خواست در مسابقه فتح جهان از آلمان عقب بماند، در شرف حمله آلمان به شوروی، خود به یونان حمله ور شد، ولی با وجود اینکه یونان نصف توان ایتالیا را هم نداشت، ایتالیا بعد از پیش روی به سختی ش ت خورد و به آلبانی عقب نشینی کرد. هیتلر سعی کرد با پیمان اتحاد با یوگسلاوی آن کشور را ترغیب به کمک به ایتالیا در حمله مجدد به یونان کرد. اما کودتای ناگهانی در یوگسلاوی و روی کار آمدن کمونیست ها و ش تن پیمان اتحاد با آلمان، برای پیشوا که یکه تاز شرق و غرب بود، بسیارگران آمد؛ لذا او علی رغم ک?
خبرگزاری رویترز نوشت ایران تلاش های بی ثمری برای دسترسی به بانکداری انگلیس و ایجاد حساب های موقت در بانک های انگلیس داشته است.به گزارش پایداری ملی منابع مالی در اروپا می گویند ایران از بانک انگلیس خواسته تا حساب های موقت ویژه ای را برای بانک هایش ایجاد کند اما تا کنون اقداماتش برای رفع موانعی که آن را از سیستم بانکی اروپا جدا نگه داشته علی رغم برداشته شدن تحریم ها از یک سال قبل بی ثمر مانده است.خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع بانکی در ایران و غرب و همچنین منابع آشنا به موضوع نوشت تهران با درخواست حساب های موقت بصورت مستقیما از بانک مرکزی انگلیس به سمت سیستم بانکداری انگلیس حرکت کرد.چنین حساب هایی به بانک مرکزی ایران یا زیرمجموعه های بانک های ایران در انگلیس اجازه می دهد دریافت ها و پرداخت های خود را به واحد پول استرلینگ انجام دهند.یکی از منابع غربی می گوید: «چنین امری پیام بزرگی به بازار می فرستد. کدام بانک بازرگانی دریافت های بانکداری انگلیس را متوقف می کند؟ هیچکدام. البته بنظر بانکداری انگلیس تمایلی به حل مشکل در حال حاضر ندارد. بانکداری انگلیس در برابر هرگونه دخ مثبت برای کمک به تجارت میان ایران و بریتانیا مقاومت کرده است.»یک مقام ارشد در سیستم بانک...
خبرگزاری فارس: روز ۱۴ دی ۱۳۴۷ شاه در دهلی نو اعلام کرد: اگر اهالی بحرین نمی خواهند به ایران ملحق شوند، ایران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان ملل قرار گیرد، می پذیرد.سابقه تاریخی مالکیّت ایران بر بحرین
بحرین در دوران سلسله هخا به تصرف ایران درآمد. در زمان اشکانیان عرب ها در حجاز و بادیه و مکه و یمن س ت داشتند. آن دسته که در حجاز و بادیه بودند به سبب قحطی به بحرین که در حاکمیت ایران بود رفتند.این در حالی است که مؤلف اعلاق النفسیه در شرح خلیج فارس، بحرین را سرزمینی عربی می شمارد و چنین می نویسد: «در قسمت غربی آن (خلیج فارس) بلاد عرب یعنی بحرین، عُمان و مسقط و سُقُطره قرار گرفته ...».
در دوره ساسانیان رقابت بین حاکمان عرب ساحل جنوبی خلیج فارس و فرمانروایان ساسانی بر سر مجمع الجزایر بحرین شدت گرفت، زیرا این مجمع الجزایر در ارتباط دریایی بین خاورمیانه و هند و مصر نقش مهمی داشت.اردشیر پس از آن که شاه موصل را کشت، به عمان و بحرین و یمامه رفت تا سَنَطرُق (پادشاه بحرین) به جنگ او آمد و در جنگی با اردشیر کشته شد و اردشیر بحرین را ویران کرد.وی شهر فوران اردشیر را در بحرین ساخت. با به قدرت رسیدن شاپور دوم بسیاری از عرب های ن نواحی بحرین و کاظمه به طمع تصرف ایران حمله د.شاپور شخصاً با نیروی دریایی در خلیج فارس با مهاجمین جنگ و آنان را مغلوب کرد. با به قدرت رسیدن انوشیروان، وی کشور را به جهار بخش تقسیم کرد و هر قسمت آن را به یکی از افراد مورد اعتماد خود سپرد.یک بخش اسان و سیستان و کرمان بود، بخش دوم اصفهان و قم و ناحیه جبل و آذربایجان و ارمنستان بود، بخش سوم فارس و اهواز تا بحرین و بخش چهارم عراق تا مرز کشور روم.در این دوره حاکمیّت ایران بر مناطق جنوبی خلیج فارس و به ویژه بحرین توسط مرزبانان اعمال می شد که از طرف شاهان ساسانی منصوب می شدند. تسلط ایران بر بحرین تا پایان حکومت ساسانیان ادامه داشت و از مراکز مهم بازرگانی خلیج فارس محسوب می شد.
با ورود به ایران، عمربن خطاب، عثمان بن العاص را به فرمانداری بحرین انتخاب کرد.پس از آن که مردم کوفه به اطاعت از عبدالله بن زبیر در آمدند، وی کارگزارانی به یمن و عمان و بحرین فرستاد و به جز شام و مصر که در اختیار مروان بود بقیه تسلیم زبیر شدند.در دوران دیالمه و آل بویه بحرین تحت حاکمیت این دو سلسله بود و پس از دیلمیان، سلجوقیان بر بحرین دست یافتند. در دوره حکومت اکتای قاآن و با ورود مغول ها به ایران جزایر قیس و بحرین و قطیف فتح شده و از مناطق تحت نفوذ آنان شمرده می شد.مؤلف کتاب جغرافیایی نزهه القلوب و از معاصرین مغول می نویسد: «در این بحر جزایر بسیار است و آنچه مشهور و از حساب ملک ایران شمارند و مردم نشین؛ هرموز و قیس و بحرین و خارک و... است.» به دلیل اهمیت اقتصادی این ناحیه دائماً بین حکام محلی آل اینجو و آل مظفر درگیری و اختلاف وجود داشت.در عهد حکومت سلغور شاه، جزایر خلیج فارس و از جمله بحرین به تصرف پسرش تورانشاه درآمد و بدین ترتیب از تابعیت امرای آق قویونلو خارج شد.از این زمان این مناطق در دست فرزندان سلغور شاه اداره می شد تا اینکه پرتقالی ها بر جزایر و سواحل خلیج فارس تسلط پیدا د. همزمان با ظهور صفویه در ایران، پرتغالی ها که به دنبال ثروت بودند، با ورود به خلیج فارس و جزایر آن و تصرف هرمز به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی جنوب کشور، با حاکمان محلی جنوب به مبارزه برخاستند.در هنگام حمله آلبو کرک پرتقالی حکومت هرمز در دست مردی به نام خواجه عطا بود که از غلامان بنگالی توران شاه حاکم هرمز بود که با عنوان نایب السلطنه و همه کاره هرمز سالی دو هزار اشرفی و هدایای دیگر به دربار شاه اسماعیل صفوی می فرستاد هرچند آن ها توانستند بنادر و جزایر هرمز را فتح کنند، امّا بر بحرین مسلط نشدند و تنها توانستند در برخی نواحی مهم مانند بحرین و قطیف و صحار دست به تاسیس تجارتخانه بزنند.ظاهراَ در سال ۹۴۷ هجری بحرین به تصرف نیرو های عثمانی در آمده بود، زیرا در این سال سفیری از ایران برای ملاقات با نایب السلطنه پرتقال در گوآ فرستاده شده بود تا از او برای باز پس گیری بصره و بحرین از دست عمال عثمانی استمداد نماید.از وقایع مهم سال ۱۰۱۰ هجری برابر با ۱۶۰۲ میلادی قیام مردم بحرین در برابر پرتقالی ها بود. این حرکت اساس فرمانروایی پرتقالی ها را در خلیج فارس متز ل ساخت. حکمران جدید بحرین رئیس رکن الدین مسعود، که ناتوانی و زورگویی های پرتقالی ها را در خلیج فارس و سواحل آن می دید به فکر افتاد تا بحرین را از سلطه ی پرتقالی ها برهاند و به همین منظور با یاری مردم و درخواست کمک از یکی از متنفذان فارس به نام خواجه معین الدین فالی به این اقدام دست زد. خواجه معین الدین نیز از الله وردی خان حکمران فارس درخواست کمک نمود.والی فارس به عنوان کمک به رکن الدین، ولی در باطن به قصد تصرف بحرین سربازان خود را در اختیار خواجه معین الدین گذاشت. خواجه معین الدین به همراه سربازان و افراد محلی فال و اسیر و مرودشت به بحرین حمله کرده و آن را متصرف شده و حتی رکن الدین مسعود را کشتند.در سال ۱۰۱۱ هجری برابر با ۱۶۰۳ میلادی نمایندگانی از سوی دربار اسپانیا که در فکر تصرف بحرین و مداخله در جنوب ایران بودند صورت گرفت. اما سرسختی شاه عباس و قاطعیت او تلاش ی اسپانیا را ناکام گذاشت.در سال ۱۰۲۷ هجری نیز مجدداَ ت پرتقال خواستار بندر گمبرون و بحرین شد تا متقابلاَ کشتی های پرتقالی راه تجارت دریایی ت عثمانی را در دریای سرخ ببندد.اما باز شاه عباس صریحاَ جواب داده که گمبرون در خاک ایران و متعلق به کشور ایران است و بحرین را هم که اجگذار پادشاه ایران بود گرفته و به هیچ وجه پس نخواهد داد.در اوا قرن ۱۶. میلادی و در زمان شاه صفی آ ین تلاش های پرتغالی ها برای گرفتن امتیاز از ایران صورت گرفت. آن ها از ت ایران بندر کنگ در شمال شرقی بندر لنگه را جهت دایر قلعه و دار جاره و همچنین نیمی از عایدات صید مروارید در بحرین را در مقابل دست کشیدن از تمامی دعاوی پیشین خود نسبت به جزایر و سواحل خلیج فارس خواستار شدند. این امر همزمان با رقابت شدید هلندی ها و انگلیسی ها در خلیج فارس همراه شد.
شاید بتوان گفت: از همین زمان انگلیسی ها تلاش د تا با موجًه جلوه دادن فعالیت های خود در خلیج فارس و ایران نفوذ ب کنند. اگر چه ابتدا حاکمان صفوی نظر مساعدی به انگلیسی ها نداشتند، اما از دوره ی شاه عباس و به کمک رابرت شرلی نمایندگان کمپانی انگلیسی هند شرقی به ایران آمده و برای نخستین بار توانستند سه فرمان از شاه عباس مبنی بر کمک و مساعدت حاکمان جنوب کشور به کشتی های تجاری انگلیسی در بنادر جنوبی بگیرند.در جنگ های شاه عباس و پرتقالی ها کمپانی هند شرقی به کمک قوای شاه عباس آمده چرا که پرتقالی ها رقیب جدی تجارت بازرگانان انگلیسی محسوب می شدند. به همین منظور بعد از بیرون راندن پرتقالی ها، انگلیسی ها اجازه یافتند تا در بندر گمبرون تجارتخانه ای ب ا نموده و فعالیت های بازرگانی خود را توسعه دهند. دراوا حکومت صفویه خلیج فارس صحنه تاخت و تاز های دریایی عمان و مسقط شد. در ۱۷۲۰. م/ ۱۰۹۹ اعراب مسقط با استفاده از بروز جنگ های داخلی در ایران تعدادی از جزایر ساحلی ایران و از آن جمله قشم را تصرف د، ت انگلیس سعی داشت با ایجاد خصومت بین قدرت های منطقه، از وحدت آنان جلوگیری کند و به تثبیت مواضع خود بپردازد. امّا سرانجام قبیله ای از اعراب ایران به نام «هوله» حکمرانی بحرین را به دست آوردند.
در سال ۱۷۳۵ نادرشاه از شرکت هند شرقی انگلیس خواست تا چند فروند کشتی در اختیار او قرار دهد تا تسلط ایران بر خلیج فارس را تثبیت کند و در سال ۱۷۳۷. م. دستور ید ناو های کوچکی از هلندی ها و انگلیسی ها را داد و عده ای ملاح را به استخدام در آورد و فرماندهی این ناوگان را به یکی از ان خود به نام لطیف خان سپرد و ناوگان دریایی او توانست بحرین را به تصرف خود در آورد و این مجمع الجزایر را از وجود اعراب مسقط و عمان پاک کند. لطیف خان پس از تصرف بحرین حکومت آن را به ناصر خان آل مذکور سپرد. اگر چه نادر به وسیله ی این ناوگان توانست بر شورشیان عمان و مسقط پیروز شود با این وجود عملیات جنگی وی که همزمان با جنگ های ایران و عثمانی بود، بدون حصول نتیجه باقی ماند.
اقتدار انگلیسی ها در خلیج فارس و بحرین
با روی کار آمدن کریم خان و تقویت نیروی دریایی ایران به منظور توسعه ی تجارت، که در اثر ی های دریایی و عدم امنیت به خطر افتاده بود، به موجب فرمانی در سال ۱۷۶۳ م. امتیازاتی در خلیج فارس به انگلیس داده شد. بازرگانی انگلیس در خلیج فارس ای به نام توماس دارن فرد (۱) را در رأس هیأتی به شیراز فرستاد و این امر موجب تحکیم موقعیت و بسط نفوذ استعماری آنان گردید و به دنبال این فرمان، بوشهر مرکز تجارتی انگلیس شد. این در حالی است که هیات نمایندگی انگلیس قبل از دیدار با کریم خان با عقد قراردادی دوازده ماده ای با شیخ سعدون حاکم بوشهر، در صدد بر آمدند تا تجارت بندر را در دست خود بگیرند. فعالیت تجاری کمپانی انگلیسی در ۱۷۶۳ در بوشهر آغاز شد و این شهر بزودی به صورت مرکزی برای فعالیت های انگلیس در آمد. ت انگلیس به دنبال تصرف ناکام خارک در مبارزه با میر مهنّا در ۱۸ ژوئیه ۱۷۶۸ میلادی مورد خشم کریم خان قرار گرفت و به دنبال این امر ضمن توقیف یکی از کشتی های انگلیسی و زندانی کارکنان آن، دستور ا اج کلیه ی اتباع انگلیسی هم صادر شد و تجارتخانه انگلیسی ها در بوشهر نیز به فرمان کریم خان بسته شد کمپانی هند شرقی انگلیس نیز به ناچار مقر خود را از بندر گمبرون به بصره انتقال داد شاید بتوان گفت: علاوه بر تعلل و عقب نشینی نیرو های انگلیسی در برابر میر مهنا و محاصره جزیره خارک، تلاش ها ی ت فرانسه در بصره برای مذاکره با ایران و تعهد آن ها در مقابل ب امتیاز کمتر از انگلیسی ها در قبال انحصار تجارت ابریشم و پشم و از سوی دیگر برای جلو گیری از وج پول طلا از سوی انگلیسی ها، موجب شد تا کریم خان ضمن صدور فرمانی مبنی بر ممنوع بودن هر گونه تجارت با خارجی ها بوسیله ی پول طلا، وم همکاری با انگلیس را نیز تعلیق نماید.
پس از مرگ کریم خان، جعفر خان به موجب فرمانی در سال ۱۲۰۲ /۱۷۸۸ م. به انگلیسی مقیم بصره برای تجارت در سراسر ایران امتیازاتی داد که به مراتب از امتیازات اعطایی کریم خان بیشتر بود. جعفر خان به تمامی ان و ان جمع آوری حقوق گمرکی چنین حکم کرد که با عمال انگلیسی که برای تجارت به مملکت ما وارد و مشغول تجارت می شوند نهایت همکاری و همراهی را نموده و به هیچ وجه از ایشان مطالبه مالیات و حق راهداری ننمایند و همچنین ورود هر نوع و هر مقدار از کالا های انگلیسی و فروش آن در هر نقطه ایران آزاد است. استقرار آل خلیفه (۲) در بحرین که ابتدا به دنبال امکانات بیشتر و وضع بهتر به طرف سواحل خلیج فارس حرکت د و در آنجا ن شدند و سپس خود را تحت حمایت ایران قرار دادند، شروع فصل تازه ای در بحرین بود. در سال ۱۷۸۳ به دنبال مرگ کریم خان و اختلاف بر سر جانشینی او در ایران، قبیله عتوب (عتبی) ن شبه جزیره ی عربستان، بحرین را تصرف د و حکمرانی مجمع الجزایر را به یکی از شیوخ خود سپردند.
با روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار، به هرج و مرج پس از مرگ کریم خان پایان داده شد. در این زمان بحرین به تصرف ایران در آمد و شیخ نصر خان از رؤسای عشایر طرفدار ایران به حکومت بحرین منصوب شد.آقا محمد خان در سال ۱۷۹۷ م. به شیخ نصر خان دستور داد تا به مسقط حمله کند و حاکم آن ناحیه را دستگیر کند، امّا مرگ آقا محمد خان مانع از اجرای این تصمیم شد.در سال ۱۷۹۸. م. انگلیسی ها علیه فرانسه قراردادی را با سید سلطان منعقد د (۳). از این زمان به بعد مسقط با آل خلیفه دشمنی ورزیده و در صدد بر آمد که آل خلیفه را از بحرین بیرون کند. سیاست ت ایران در این زمان جلوگیری از تسلط هر قدرتی در بحرین بود.انگلیس تلاش داشت با افزایش اختلاف منطقه ای به توسعه طلبی خود بپردازد و از این رو مسقط را تشویق به لشکر کشی به قشم و هرمز کرد. در ۱۸۰۱ م. انگلیس سر جان مالکوم علاقه زیادی به تملک یک جزیره در خلیج فارس را نشان داد و تلاش داشت تا فتحعلیشاه را به واگذاری این جزیره به انگلستان تشویق کند، هر چند تلاش او موفقیتی به دنبال نداشت، امّا وی مسأله تصرف جزیره خارک را مد نظر قرار داد و تصور می کرد که خارک از موقعیت بهتری برخوردار است.در سال ۱۸۰۱ م. بحرین مورد حمله ی مسقط قرار گرفت و شد، امّا در سال ۱۸۰۲ م. بار دیگر شیخ بحرین به این سرزمین مسلط شد و ی مسقط را ا اج کرد.از این پس بحرین چندین بار مورد حمله مسقط قرار گرفت، امّا، چون شیخ بحرین خود را تابع ت ایران می دانست، ت ایران کمک ارزنده ای برای تصرف بحرین به مسقط نمی کرد.
قدرت روز افزون وه های (۴) وابسته به انگلیس در بحرین و سواحل خلیج فارس که موجب عدم رضایت ت ایران و دشمنی مسقط بود، سبب حوادث بسیاری در خلیج فارس شد، به طوری که در سال ۱۸۱۷ م. مسقط ای به نام شیخ علی را به دربار ایران فرستاد و تلاش کرد این مطلب را در ذهن درباریان ایران القاء کند که انگلستان خیال تصرف بحرین را دارد و از دربار ایران تقاضای کمک کرد تا به فعالیّت وه ها که غیر مستقیم مورد حمایت انگلیس بودند پایان دهد.در این زمان، چون هنوز انگلستان نظر قطعی نسبت به بحرین اتخاذ نکرده بود، اظهارات مسقط زیاد مورد توجّه قرار نگرفت، امّا از آنجا که نفوذ وه ها برای فتحعلیشاه نگران کننده بود، فرمانی برای سید سعید ( مسقط) صادر نمود و در آن اظهار علاقه نمود که اهالی بحرین را از دشمن دین (وه ها) رها کند و محمد علی قاجار را نیز به فرماندهی قوایی که قرار بود والی فارس در اختیار مسقط قرار دهد انتخاب کرد، امّا این وضعیت در اداره بحرین تغییری ایجاد نکرد.
از سال ۱۸۱۸ م. مصری ها در الاحساء (بحرین) به مبارزه با وه ها وابسته به انگلیس پرداخته و، چون معلوم شد که شیخ بحرین به ان دریایی - قاسمی ها (۵) - کمک می کند، به همین سبب در مکاتبات مربوط به تهیّه مقدمات سرکوبی ادن دریایی و اعزام قوا و تهیه پایگاه در خلیج فارس نام بحرین نیز به میان آمد و تعیین و تکلیف این جزیره از حیث منابع انگلیس مورد توجه قرار گرفت.این مطلب بهانه بسیار خوبی برای دخ در خلیج فارس به دست انگلیس داد به ویژه آنکه، فعالیّت آن ها خطوط ارتباطی و تجارتی انگلیس در شرق را به خطر می انداخت. سیاست انگلیس از این زمان در مورد بحرین در حال شکل گرفتن بود، به طوری که بعضی از مقامات انگلیسی هند از سال ۱۸۱۸ م. به بعد رسماً طرفدار فکر واگذاری بحرین به مسقط بودند. مسقط در این زمان برای سیادت بر بحرین نقش دو جانبه ای در مقابل ایران و انگلیس بازی نمود.
در سال ۱۸۱۹. م. کاپیتان پروس، فرمانده ناوگان انگلیسی در خلیج فارس، قراردادی با والی فارس حسنعلی میرزا فرمانفرما امضا کرد و در طی این قرارداد حفظ امنیت خلیج فارس و بحرین به انگلیس واگذار شد. ت انگلیس در این زمان تصمیم گرفت به منظور سرکوبی ان دریایی به خلیج فارس لشکر کشی نماید و عملیات جنگی به وسیله ژنرال کیو (۶) شامل تمام مناطقی که ان دریایی در آن فعالیّت داشتند آغاز شد. برخی از پژوهشگران اقدامات انگلیس در این زمینه را مورد تحسین قرار داده اند.بعد از سرکوبی ان دریایی قراردادی به نام قرارداد عمومی صلح بین فرمانده انگلیسی و رؤسای ان دریایی در ۸ ژانویه ۱۸۲۰/ ۱۱۹۸ ش. منعقد گردید که بعد ها غالباً رؤسای اعراب ساحلی و از جمله شیخ بحرین در ۱۵ مارس ۱۸۲۰ به قرار داد مذکور ملحق شدند. در تاریخ بحرین این اوّلین باری بود که انگلیس با این کشور بر سر مسأله ان دریایی وارد ارتباط شد این امر مقدمه ای بر تحت الحمایگی بحرین به انگلیس بود.موافقتنامه دو جانبه انگلیس با بحرین حاوی سه ماده است که در واقع مفاد قرارداد صلح عمومی را تصریح و تأیید می کند. به موجب ماده یک شیوخ بحرین متعهد شده اند که اجازه ندهند در بحرین و جزایر وابسته به آن کالایی که به وسیله ان دریایی و یا غارت به دست آورده شده به فروش رسد.در ماده دو تحویل زندانیان هندی به انگلستان مطرح شده. در ماده سه مفاد قرارداد عمومی صلح تأیید شده بود. در همین سال ایران شروع به تدارک برای اعزام نیرو به بحرین نمود و برای عبور از خلیج فارس از مقامات انگلیس و مسقط درخواست کرد چند فروند کشتی در اختیارش قرار دهد، امّا انگلستان با اتخاذ روش دوگانه ای یک بار برای جلب رضایت شیخ حاکم، در سال ۱۸۲۰ م. ادعای مالکیت ایران بر بحرین را رد می کند و دو سال بعد با عقد موافقت نامه ای با فرماندار فارس، انگلستان در بوشهر حق مالکیت ایران بر بحرین مورد تآیید قرار می گیرد.
از سال های ۱۸۳۰ به بعد، انگلیس با تکیه بر نیروی دریایی خود، در صدد بود تا به عنوان مبارزه با برده داری، سیادت دریایی خود را در جهان گسترش دهد.این اقدام انگلیس بیشتر جنبه داشت. در حدود سال های ۱۸۴۰ م. به دلیل تلاش های انگلیسی مقیم در بوشهر و ناو های انگلیسی در خلیج فارس فعالیت ان دریایی به شدّت تنزل یافت.در ۲۰ دسامبر ۱۸۴۱ انگلیس با کشور های اروپایی، چون فرانسه، روسیه، اتریش و پروس قراردادی را منعقد کرد و در آن از ت ایران درخواست کرد تا ورود و وج بردگان را از خلیج فارس و دریای عمان ممنوع کند، امّا از آنجا که محمد شاه این موضوع را وسیله ای برای اعمال نفوذ انگلیس در ایران می دید، مخالفت علمای دینی را بهانه قرار داده و از پذیرفتن این در خواست امتناع کرد.بعد ها در سال ۱۸۴۳/۱۲۲۲ انگلیسی ها شیخ نشین ها و ان قبایل را که در سال ۱۸۲۰/۱۱۹۸ «قرارداد اساسی» را امضاء کرده بودند وادار د تا سند دیگری را به نام «موافقت نامه در جهت قطع عملیات نظامی در دریا» را امضاء کنند که منظور از آن متوقف های ضد انگلیسی در خلیج فارس بود.به دنبال آن انگلیسی ها جزایر سقوطری، کوریا موریا و مسیرا را تصرف د. در سال ۱۸۴۷ م. شیخ بحرین به منظور جلوگیری از تجارت برده معاهده ای با انگلیسی ها بست و اندکی بعد مأمورین انگلیسی به ت خود پیشنهاد د تا بحرین را تحت الحمایه انگلیس قرار دهد، امّا این پیشنهاد رد شد.مخالفت انگلستان با ادعای ایران بر سر بحرین تا زمان حکومت ناصرالدین شاه ادامه داشت و ت انگلیس تمامی فعالیت های ت ایران در خلیج فارس را مخالف مصالح انگلیس در بحرین می دانست و نیروی دریایی ایران را سبب آشوب در این ناحیه تلقی می کرد.در سال ۱۸۵۱ ت انگلیس که قبلاَ نیز از قبول تقاضای ایران در مورد فروش چند کشتی کوچک جنگی برای محافظت از سواحل جنوبی ایران خودداری کرده بود، این بار نیز صراحتاَ به مخالفت با تاسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس پرداخت و ناصرالدین شاه قاجار که تصمیم به ید چند کشتی جدید از آلمان و استخدام ملوانان آلمانی داشت، به دلیل فشار های شدید مقامات انگلیسی، ناچار شد تا با لغو سفارش ید و خاتمه خدمت ملوانان آلمانی، مجوز صدور بازرسی کشتی های ایرانی را از سوی ناوگان انگلیسی صادر کند و شرط این کار را حضور و نظارت یک مأمور ایرانی در عرشه ناو انگلیسی قرار دهد. این مسأله نفوذ انگلیس در خلیج فارس را افزایش داد به طوری که انگلیسی ها به صورت دائم ناوگانی در بحرین مستقر د. تلاش های کبیر برای اعمال حاکمیّت ایران بر بحرین با مرگ وی ناتمام ماند.
تحت الحمایگی رسمی بحرین به دنبال ادعا های ایران و عثمانی بر بحرین صورت تحقق به خود گرفت. در ۳۱ مه ۱۸۶۱ قراردادی بین شیخ محمد بن خلیفه (شیخ بحرین) و فیلی جونز انگلستان بسته شد که به موجب آن مجمع الجزایر بحرین رسماً تحت الحمایه انگلیس شد.به موجب این قرار داد شیخ بحرین اولاً صحت و اعتبار تمامی معاهدات سابق را پذیرفت و ثانیاً وعده داد به شرط حمایت انگلیس در مسائل خارجی بحرین، از جنگ و ی در دریا و تجارت برده خودداری کند و در مرافعات خود با هر قدرتی حکمیّت انگلیس را بپذیرد و به انگلیسی ها اجازه فعالیت تجاری آزاد در بحرین را بدهد.به دنبال همین قراداد بود که به محض این که عثمانی در ۱۸۷۱ به فکر تصرف بحرین افتاد، از حمایت انگلیس برخوردار شد. ت انگلیس در برابر اعتراض ایران به مفاد این قراداد حضور ان دریایی و برقراری امنیت در خلیج فارس را بهانه کرد و بر تسلط خود بر منطقه ادامه داد و پنج کنسولگری در مسقط، کویت، بحرین، بوشهر و بندر عباس ایجاد کرد که در برابر ایران از خواسته ها و مطامع انگلیس حمایت کند.در سال ۱۸۸۰ م. شیخ عیسی حاکم بحرین ضمن عقد معاهده ای با انگلیس متعهد شد که بدون نظر انگلیس هیچ قراردادی با تی دیگر منعقد نکند و تنها به ت انگلیس اجازه دایر کنسولگری و مخزن ذغال سنگ دهد.در همین سال ها بود که تجارت اسلحه برای قبایل سرکش ایران و عشایر افغانستان، جایگزین مسأله برده شد و این موضوع سبب شد تا منافع مشترک ایران و انگلیس به خطر افتد. بخشی از این سلاح ها بین عشایر داخلی عمان توزیع می شد و قسمت اعظم آن به بحرین و قطر و کویت فرستاده می شد و بخشی هم وارد خاک ایران و عثمانی می شد؛ لذا در سال ۱۹۰۰. م. انگلیس به منظور مبارزه با قاچاق اسلحه در بوشهر مقیم شد و بدون هیچ اعتراضی به فعالیت خود ادامه داد.
در سال ۱۹۰۶. م. انگلیس ضمن عقد پیمانی با حاکم بحرین، این کشور را به قیمومیت خود در آورد. ایران پس از عضویت در جامعه ملل در سال ۱۹۲۷. م. / ۱۳۰۶. ش. ادعای مالکیت خود بر بحرین را مجدداً مطرح کرد.برخی از پژوهشگران «انعقاد قرارداد جده» بین انگلیس و حجاز را دلیل این ادعای ایران دانسته اند (۷)، چرا که طبق این قرارداد ابن سعود پذیرفت که بحرین تحت الحمایه انگلیس باشد و اقدام ایران در واقع اعتراضی به این موضوع بود.در حقیقت ایران قرارداد مذکور را مغایر با حق حاکمیت خود بر بحرین و تمامیّت ارضی خود، می دانست. در اعتراض به این قرارداد و در همین سال ت ایران یادداشت شدید الحنی را توسط امور خارجه برای رابرت کلایو ( مختار انگلیس) در تهران ارسال کرد و بر حاکمیّت مطلق ایران بر بحرین تأکید کرد و ضمن آن رونوشتی از این اعتراض برای جامعه ملل فرستاده شد.امّا امور خارجه انگلیس ی ال بعد در طی یادداشتی به جامعه ملل اعتراض ایران را بی اساس دانست و عنوان کرد بحرین کشور مستقلی است که مشترکات جغرافیایی و نژادی با ایران ندارد. در زمان حکومت رضا شاه زمانی که در سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۴. م. شیخ بحرین، اعطای امتیاز است اج نفت را به شرکت های انگلیسی و امریکایی واگذار کرد، ایران مجدداَ به این اقدام اعتراض شدیدی کرد که البته این اعتراض نیز بیشتر در حد یک اعتراض دیپلماتیک بود و از آن فراتر نرفت.گزارش های محرمانه و همچنین شکایات چندی از اتباع ایرانی ن در بحرین از ورود غیر قانونی انگلیس به جزایر جنوبی ایران گرفته تا دخ در امور بحرین و جمع آوری شیوخ منطقه و مذاکره با آن ها در جهت ایجاد امارت های مستقل و قدغن نمودن تدریس زبان فارسی در مدارس بحرین، در سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲ شمسی موجود می باشد که موید این نکته است که تلاشی جدی جهت حفظ این بخش از کشور صورت نگرفت.در زمان حکومت محمد رضا شاه، نخست احمد قوام در سال ۱۹۴۷. م. /۱۳۲۶. ش. از سوی مجلس برای پی گیری مجدد مسأله حاکمیّت ایران بر بحرین تحت فشار قرار گرفت. مجلس ایران از نخست و رو مه ها می خواست تا در باره حق حاکمّیت ایران بر بحرین اقدام عاجلتری نمایند. ی ال بعد امور خارجه ایران، اظهار کرد که ایران تمام قرارداد های بحرین با ت های دیگر را رد می کند، چرا که حق حاکمیّت ایران در این قرارداد ها نادیده گرفته شده است.به دنبال این مطلب ایران به سازمان ملل شکایت کرد و جایزه کلانی برای ی در نظر گرفتند که بتواند حاکمیّت ایران بر بحرین را ثابت کند. در سال ۱۹۶۷. م. / ۱۳۴۶. ش. که انگلیس در نظر داشت به ت های خلیج فارس استقلال بدهد، مسأله بحرین، مجدداَ در صدر مسائل قرار گرفت.اگر چه ادعای ایران نسبت به مالکیت بحرین تا سال ۱۹۷۱. م. / ۱۳۴۹. ش. همچنان ادامه داشت، اما در این سال ایران پذیرفت تا در باره سرنوشت بحرین همه پرسی به عمل آید و به بهانه همه پرسی این قسمت از خاک ایران از کشور مادر جدا شد.شاید به زعم برخی از شمندان، محمد رضا پهلوی به خوبی از بهای گزاف دعاوی و جنگ های طولانی مدت بر سر بحرین واقف بود. در این مدت بین ایران و سفیر انگلیس بر سر بحرین ملاقات هایی نیز صورت گرفت.عَلَم در بخشی از خاطرات خود به موضوع رفراندم بحرین و برخورد اوتانت، دبیر کل سازمان ملل با این موضوع اشاره می کند. تلاش های ایران کمافی السابق در همین حد ملاقات ها و مذاکرات بی نتیجه باقی ماند و در نتیجه پس از اجرای همه پرسی بحرین مستقل اعلام شد و محمد رضا شاه قبول این مسأله را نشانی از سیاست صلح جویانه و مسالمت آمیز خود تلقی نمود. اگرچه از اینکه آیندگان به خاطر مسأله بحرین او را خائن بخوانند همواره بیم داشت!
نتیجه
یکی از مسائل تنش زا بین ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی اختلاف بر سر حاکمیّت بحرین بود. آنچه از لابلای منابع تاریخی استنباط می شود، حاکمیّت ایران بر بحرین در اغلب موارد با اعمال زور و امور نظامی همراه بود.به نظر می رسد دور بودن بحرین از تسلّط حکومت مرکزی ایران علی رغم این که همواره مالیات و اج خود را به حکام جنوب ایران پرداخت می د و از همه مهم تر ترکیب نژادی این منطقه از مواردی است که ادعای ایران در این خصوص را با دشواری همراه می کرد.ورود استعمار انگلیس به مناطق جنوبی ایران و خلیج فارس به دوره صفویه و رقابت این کشور با همتایان استعمارگر اروپایی، چون پرتقال، اسپانیا، هلند، فرانسه بر می گردد. اما دخ استعمار انگلیس در بحرین به بهانه از بین بردن ان دریایی و مبارزه با تجارت برده شروع شد و با قاچاق اسلحه به عشایر ایران و افغانستان و نیرو های واقع در عمان و همچنین حفاظت از منافع انگلیس در خلیج فارس و هندوستان ادامه یافت.پس از عقد معاهده حاکم عرب بحرین با انگلیس، فصل تازه ای در روابط انگلیس و بحرین آغاز شد که تحت الحمایگی بحرین را در پی داشت. با کشف ذخائر نفتی در بحرین و ب منافع حاصل از آن، حضور و نفوذ انگلیس در بحرین شدت بیشتری به خود گرفت و با دخ های گاه و بیگاه خود زمینه های ج این بخش از کشور را فراهم نمود.ایران نیز به دلیل ضعف نظامی، اقتصادی و فقدان دیپلماسی قدرتمند، نتوانست حاکمیّت خود بر بحرین را حفظ کند. در نهایت ایران چاره ای جز این ندید تا با ژستی دیپلماتیک و وطن دوستی در جلسه شورای امنیت با اظهار این نکته که ت متبوعش آرزومند سعادت مردم بحرین است و همچنین بایستی حقوق انسانی و اساسی مردم ایرانی الاصل بحرین محترم شمرده شود، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. بدین ترتیب اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در مورخ ۱۱ مه ۱۹۷۰ میلادی / دوشنبه ۲۱/۲/۱۳۴۹ شمسی باتفاق آرا قطعنامه ای را که منجر به استقلال بحرین می گردید، تصویب نمودند و بحرین برای همیشه از ایران جدا شد.منابع و مآخذ
- آبراهامیان، یروآند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، ۱۳۸۳
- آقایی، سید داود، ایران و سازمان های بین المللی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب ی، ۱۳۸۱
- آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران (از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای ۲۸ مرداد)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، ۲ ج.، انتشارات عطایی، ۱۳۶۹
- اقتداری، احمد، آثار و شهر های باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، انجمن آثار و مفا فرهنگی، ۱۳۴۸
- ابن بلخی، فارسنامه ابن بلخی، توضیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، بنیاد فارس شناسی، ۱۳۷۴
- ابن رسته، احمد بن عمر، الاعلاق النفسیه، ترجمه حسین قره چانلو، تهران، انتشارات کبیر، ۱۳۸۰
- الهی، همایون، خلیج فارس و مسائل آن، نشر قومس، ۱۳۷۰
- شهاب الدین عبد الله، جغرافیای حافظ ابرو، تصحیح صادق سجادی، مرکز نشر میراث مکتوب، ۱۳۷۸
- دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، اخبارالطوال، ترجمه محمود وهدوی دامغانی، نشر نی، تهران ۱۳۶۸
- رایت، دنیس، انگلیسی ها در میان ایرانیان، ترجمه اسکندر دلدم، انتشارات نهال، ۱۳۶۴
- شبانکاره ای، محمد بن علی بن محمد، مجمع الانساب، تصحیح میر هاشم محدث، انتشارات کبیر، ۱۳۶۳
- طاهری، ابوالقاسم، تاریخ روابط و بازرگانی ایران و انگلیس، ۲ ج.، انتشارات انجمن آثار ملی
- علم، اسدالله، یادداشت های علم، انتشارات مازیار، ۱۳۸۲
- مارکام، کلمنت، تاریخ ایران در دوره قاجار، ترجمه میرزا رحیم فرزانه، به کوشش ایرج افشار، انتشارات فرهنگ ایران، ۱۳۶۴
- محمود، محمود، تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، انتشارات اقبال، ۱۳۷۸
- مستوفی قزوینی، حمد الله، نزهه القلوب، به سعی و اهتمام لسترنج، دنیای کتاب، ۱۳۶۲
- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، نشر ناشر، تهران ۱۳۶۲
- نوایی، عبدالحسین، تاریخ روابط و اقتصادی ایران در دوره صفویه، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷
- نورائی، منوچهر و سعید شفائی، امنیت خلیج فارس، گذشته، حال و آینده، آزاد اسشلامی واحد شهر، ۱۳۸۵
- نوگت، جفری، و تئودور توماس، بحرین و خلیج فارس، ترجمه همایون الهی، نشر قومس، ۱۳۶۹
- ویلسن، آرنولد، خلیج فارس، ترجمه محمد سعیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶
- همایون کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی وکامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۸۳
- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران، انتشارات کبیر، ۱۳۵۶پی نوشت ______________________
۱ - thomas dorn ford
۲ - این خاندان از نسل عرب های سنی بودند که از عربستان و از طریق کویت و قطر قبل از اینکه ادعای تسلط بر بحرین را داشته باشند به آنجا مهاجرت د. (جفری نوگت، ۱۳۶۹، ص. ۷)
۳ - پیتر آوری این قرارداد را بین انگلیس و سید سلطان، حاکم بحرین ذکر کرده است. (آوری، ۱۳۶۹، ج. ۲، ص. ۱۵۶)
۴- این فرقه در اواسط قرن هجدهم در عربستان ظهور کرد و بعد ها به نام مؤسس آن (محمدبن عبدالوهاب از اهالی عینیه نجد) شناخته شد. آن ها مورد حمایت ت انگلیس بودند.
۵- قاسمی ها (جاسمی ها) قبیله ای بودند که در اوا قرن هجدهم در مسندام، رأس الخیمه و سواحل امارات متحده عربی کنونی مستقر شده و با کمک نیرو های باقی مانده ی پرتقالی در منطقه فعال بودند. این قبیله به ی و غارت دریایی از خلیج فارس تا سواحل هند دست زده و از این راه شهرتی به دست آورده بودند. ان دریایی که اغلب آن ها از قبیله قاسمی ها بودند در طی سال ها ی ۱۸۱۹-۱۷۹۷، حدود ۸۴ کشتی متعلق به ایرانی ها، عمانی ها، هندی ها و انگلیسی ها را در خلیج فارس و دریای عمان غارت د. (نورائی، ۱۳۸۵، ص. ۴۲ – ویلسون، ۱۳۶۶، ص. ۲۳۳)
۶ -keiv
۷- این قرارداد بین عبدالعزیزبن سعود (پادشاه حجاز) و انگلیس در ۲۰ مه ۱۹۲۷ بسته شد. درماده ی دوّم این قرارداد چنین آمده بود: «اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و توابع آن ملتزم به تأمین روابط دوستانه و صلح آمیز با خاک کویت و بحرین می باشد». (آقایی، ۱۳۸۱، ص. ۶۸)فصلنامه مطالعات تاریخی شماره ۳۳ ویژه نامه بحرین
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عنوان کرد که با توجه به وضعیت کشور انگلیس در عرصه بین الملل مقامات این کشور سعی می کنند با طرح موضوعات بین المللی خود را از انزوا خارج کنند که یکی از مسائل اظهارنظر درباره توافق هسته ای است. به گزارش خانه ملت مرتضی صفاری نطنزی در واکنش به بدعهدی انگلیس در فروش 950 تن کیک زرد به ایران گفت: در شرایط کنونی انگلیس پس از وج از اتحادیه اروپا در انزوای کامل قرار گرفته و این اقدامات نشان دهنده واماندگی این کشور است. مردم نطنز در مجلس شورای ی ادامه داد: با توجه به وضعیت کشور انگلیس در عرصه بین الملل مقامات این کشور سعی می کنند با طرح موضوعات بین المللی خود را از انزوا خارج کنند که یکی از مسائل اظهارنظر درباره توافق هسته ای است. وی با اشاره به برخورد دوگانه انگلیس در بحث توافق هسته ای گفت: انگلیس از یک طرف خود را متعهد به اجرای می داند و این مسئله را بارها اعلام کرده و از سوی دیگر در نقض عهدی آشکار از فروش کیک زرد به ایران خودداری می کند. صفاری نطنزی ادامه داد: در شرایط کنونی امریکا و انگلیس سیاست ی انی را در رابطه با مسئله اجرای دنبال می کنند و هر دوی این کشورها به دنبال شانه خالی از تعهداتشان در اجرای توافق هستند. عضو کمی
خبرگزاری ایسنا: در موضع گیری ها و حتی کلماتی که قرار است با آنها مواضع کشورش را بیان کند محتاط، دقیق و متعادل است. هیچ حرفی که تعادل را در روابط ایران و انگلیس، انگلیس و یا انگلیس و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر هم زند بر زبان نمی آورد. با وقار و خونگرم است و در قامت یک دیپلمات با تجربه به نسبت جوان است. با فرهنگ معا ایرانیان به ویژه در برخورد با خانم ها آشناست و در این کار نیز تبحر یافته و درست مثل یک ایرانی به ما خوش آمد می گوید.
ساختمان قدیمی سفارت انگلیس در خیابان فردوسی تاریخی دراز از روابط ایران و بریتانیا را به دوش می کشد اما به محض ورود به این مجموعه معماری اصیل ایرانی خودنمایی می کند و جز زیبایی چیز دیگری نیست.آثار هجوم دانشجویان به سفارت در سال 1390 بر روی تابلویی که بر دیوار است و نیز بر دیوار و مبلمان داخل اتاق ها بدون هیچ تغییری با توجه به این که وسایل قدیمی هستند حفظ شده است.سفیر انگلیس در تهران که پس از یک دوره تنش و قطع روابط مسوول گشایش روابط و دیپلماتیک با ایران شده است، پس از حدود دو سال که از یتش در تهران می گذرد ضمن ابراز سندی از پیشرفت های انجام شده در گسترش روابط و اقتصادی میان دو کشور گفت از زمان برقراری روابط حجم روابط اقتصادی دو برابر شده است.او تاکید کرد که ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است، چراکه باور دارد این گزینه بهترین راه برقراری صلح و ثبات در منطقه است و تاکید می کند که می تواند زیربنایی برای گسترش روابط دو کشور باشد.هاپتون گفت که سیاست انگلیس این است که پیش رود و در این مسیر به گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق هسته ای ادامه می دهد.این دیپلمات انگلیسی درباره کندی تعاملات اقتصادی و بانکی به ویژه در چارچوب تایید می کند که روند تعاملات بیش تر از آنچه که دوست داریم زمان برده است.نیکلاس هاپتون در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که سیاست انگلیس به طور مشخص در برابر کشورهایی که نقض کننده هستند چیست؟ گفت: توافقی است که میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، اتحادیه اروپا و ایران به دست آمده است. این توافقی است که از مذاکره تمام این طرف ها به دست آمد و از حمایت گسترده ای میان دیگر کشورها برخوردار است. از این رو بریتانیا به همکاری با تمام شرکای خود که متعهد به اجرای موفقیت آمیز هستند، ادامه خواهد داد.
به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیم
به گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق ادامه می دهیموی افزود: ما به گفت وگو با تمام طرف ها و ترغیب شان به پایبندی کامل به توافق هسته ای سال 2015 و شروط آن، که به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهیم داد.این دیپلمات برجسته انگلیسی در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور هر روز به تکرار اظهارات و مواضعش علیه توافق هسته ای می پردازد، فکر نمی کنید این رویکرد از سوی یکی از طرف های توافق به روح و متن آسیب جدی می زند؟ با تاکید بر این که "من نمی توانم درباره مواضع ت صحبت کنم" اظهار کرد: آن چه می توانم درباره موضع انگلیس در قبال این توافق بگویم این است که ما به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیم. ما به شدت با شرکای خود در این توافق همکاری جدی داریم تا این توافق موفقیت آمیز باشد، هم چنین به بخش مالی و اقتصادی (درباره این توافق) اطمینان داده می شود، به گونه ای که رشد اقتصادی می تواند قابل مشاهده باشد و ت ایران، رئیس جمهور بتواند منافع حاصل از را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.سفیر انگلیس در ایران با تاکید بر این که " ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است" خاطرنشان کرد: انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای منطقه و ایجاد روابط بهتر با ت ایران است تا این کشور بتواند به جایگاهی سازنده تر و عادی در میان جامعه بین الملل بازگردد.رشد تجاری ایران و انگلیس دو برابر شده استهاپتون در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که دو سال از برقراری روابط و اقتصادی ایران و انگلیس می گذرد به طور دقیق حجم روابط دو کشور تا کنون چقدر است؟ گفت: روابط ایران و انگلیس در دو سال گذشته از زمان بازگشایی سفارت ها پیشرفت خوبی داشته است. نکته مهم این است از روزی که سفارت بازگشایی شده تمرکز ما روی توسعه این همکاری اقتصادی هر جا که ممکن بوده، قرار گرفته است. در پی لغو تحریم ها پس از اجرای در ژانویه 2016، سفارت ما تلاش بسیار سختی داشته تا تجارت میان دو کشور افزایش پیدا کند. از این رو باعث افتخار است که بگویم رشد روابط اقتصادی در طول این مدت بسیار سریع بوده است، قراردادهای مهم زیادی بین شرکت های انگلیسی و ایرانی بسته شده و مذاکرات با بسیاری دیگر نیز در جریان است.وی خاطرنشان کرد: میزان دقیق این همکاری را نمی توان به راحتی تخمین زد اما اطمینان داریم این رشد تجاری میان دو کشور دست کم اگر نگوییم سه برابر، دو برابر شده است؛ همان طور که با دیگر کشورهای اروپایی چنین بوده است. این یک رویداد مهم است و ت بریتانیا در حمایت از تاکید دارد و برای افزایش تجارت در آینده تلاش می کند.این دیپلمات انگلیسی درباره اولویت سرمایه گذاری انگلیس در بخش های تجاری، گردشگری، نفت و گاز ایران با اشاره به این که روابط میان کشورهای ما تاریخی است و در طول این سالیان ارتباطات زیادی وجود داشته است، افزود: ما تجربه طولانی مشترکی داریم که در برخی مواقع شرایط پیچیده بوده، اما لحظات مثبت بسیاری در روابط دو جانبه میان ایران و انگلیس وجود داشته است. در حال حاضر اولویت ما حمایت از اجرای است که روابط میان دو کشور را تعمیق می کند.هاپتون با بیان این که " یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک بود که در تابستان 2015 به امضا رسید" تصریح کرد: به عنوان بخشی از حمایت از و موفق ساختن این توافق، تیم من در سفارت بیش ترین تلاش مان را می کنیم تا هر جایی که ممکن است، نه فقط در تهران بلکه در تمام ایران وارد تعامل و تجارت با نهادهای مختلف از جمله اتاق های بازرگانی شویم.وی ادامه داد: من به تازگی از استان های گلستان و گرگان بازدید و در این منطقه با فرماندار و رئیس اتاق بازرگانی نیز دیدار داشتم. من به تبریز، رشت و شیراز رفتم. بنا بر این ما تلاش می کنیم تا به طور گسترده تعامل داشته باشیم و فهم مشترک برای روابط تجاری میان دو کشور را ایجاد کنیم که را قوی تر می سازد و نشان خواهد داد که این یک موفقیت بوده است.
برقراری روابط تجاری ایران و انگلیس بیش از پیش زمان برده استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که یکی از نتایج برداشته شدن تحریم ها به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است و کشورهای زیادی برای تعامل با ایران در حوزه های مختلف وارد عمل شدند، اما هنوز از شرکت های انگلیسی در بخش های مختلف و به طور خاص در حوزه نفت و بانک خبری نیست. با توجه به تدوین قراردادهای جدید نفتی در ایران و امضای اولین قرارداد با شرکت توتال فرانسه فکر نمی کنید شرایط برای همکاری و ورود شرکت های بزرگ انگلیسی در این زمینه فراهم شده است؟ گفت: این یک حقیقت است که برقراری روابط تجاری میان ایران و شرکت های اروپایی و به ویژه انگلیس ساده نبوده است. دو سال است که تحریم های بین المللی علیه ایران از ژانویه 2016 برداشته شده است. برخی انتظار داشتند که در روابط اقتصادی نتایج خیلی فوری مشاهده شود، اما این تحولات برای به وقوع پیوستن به زمان نیاز دارد، همان طور که شاهد بودیم روابط بانکی میان ایران و غرب برای ایجاد اعتماد و اطمینان زمان می برد. برخی بانک ها و موسسات مالی در حال حاضر در تعامل هستند و شرکت های بریتانیایی نیز از این امکانات استفاده می کنند، اما واقعیت این است که این روند بیش تر از آن چه که دوست داریم زمان برده است.نیکلاس هاپتون: ما به گفت وگو با تمام طرف ها و ترغیب شان به پایبندی کامل به توافق هسته ای سال 2015 و شروط آن، که به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهیم داد.
وی تاکید کرد که ت انگلیس به شدت تلاش می کند تا به بخش اقتصادی اطمینان دهد، به گونه ای که قراردادها راحت تر در هر دو مسیر پیش بروند.هاپتون اضافه کرد: شرکت های بریتانیایی هم اکنون وارد تعامل شده اند. باعث سندی است که شرکت هایی بزرگی مثل شل، روا رویس، خطوط هوایی بریتیش و به علاوه همان طور که می دانید انگلیس یکی از بخش های بزرگ ایرباس هست، تمامی این شرکت ها در حال تعامل و داد و ستدهای مهم با ایران هستند و این به طور قطع به تقویت روابط دو کشور کمک می کند. از این رو من اطمینان دارم که هم زمان با ادامه و در حالی که ت ما به حمایت خود از این توافق ادامه می دهد و برای ساختن روابط مان تلاش می کند، ما شاهد قراردادهای بیش تر باشیم و حجم روابط در بسیاری از زمینه ها، نه فقط نفت و گاز در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت.او در پاسخ به این پرسش که بانک های انگلستان و کشورهای اروپایی عمدتا وارد همکاری با ایران نشدند و هنوز با گذشت دو سال از اجرای نشانه روشنی از این همکاری ها دیده نمی شود، می توانید این قول را بدهید یا این امیدواری که در آینده نزدیک شاهد برقراری و گسترش این همکاری ها باشیم؟ گفت: چالشی که در بخش بانک داری با آن مواجهیم چیزی است که هم بریتانیا و هم دیگر طرف های اروپایی توافق، به علاوه ایران باید برای حل آن کار کنند که این مشکل به دو بخش تقسیم می شود. از یک طرف بانک ها و موسسات مالی بریتانیایی که اغلب در لندن مستقر هستند، در این لحظه اعتماد کافی برای ورود کامل به تجارت با ایران ندارند تا از داد و ستدها پشتیبانی کنند. این اعتماد در طول زمان هم زمان که روابط دو جانبه افزایش پیدا می کند و به تدریج ایران وارد اقتصاد بین المللی می شود، به وجود می آید.این دیپلمات انگلیسی افزود: از طرف دیگر نیازمند اقدام و اصلاحات بیش تر در نظام بانک داری ایران هستیم. این روند آغاز شده و من بسیار سندم که fatf در آ ین نشست مهم خود اعلام کرد که ایران در خصوص رسیدن به استانداردهای مورد درخواست پیشرفت خوبی حاصل کرده است.هاپتون گفت: به طور قطع در دهه ای که ایران هدف تحریم ها قرار داشت و نمی توانست در نظام مالی بین المللی حضور داشته باشد، جهان به جلو حرکت کرده است، قوانین توسعه یافته و اکنون شرایط متفاوت شده است. بنا بر این این که بانک های ایرانی به سطح مورد نیاز استانداردهای بین المللی دست پیدا کنند و بتوانند با بانک های بین المللی و بریتانیایی داد و ستد زمان می برد. در عین حال اطمینان دارم همان طور که گفتم اگر در ایران، در انگلیس و به طور کلی در اروپا روی این موضع کار کنیم که این کار را در اولویت قرار دادیم، این پیشرفت حاصل خواهد شد و اکنون نیز به دست آمده و در نتیجه سیستم ارتقا خواهد یافت و تجارت میان دو کشور بسیار آسان تر خواهد شد. بهترین راه برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه نه فقط برای ایران، بلکه برای منطقه استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که اعتماد نداشتن بانک های بزرگ اروپایی و به طور خاص انگستان به ایران چه علت است. آیا به خاطر فشارهای و فضای بی اعتمادی است که ایجاد کرده یا شاید ت انگلستان به بانک هایش این اطمینان را برای وارد شدن به همکاری با ایران نمی دهد؟ گفت: نخست انگلستان و رییس جمهوری ایران اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار د. آن ها گفت وگوهایی شفاف درباره مسائل مختلف در زمینه روابط دو جانبه و چندجانبه داشتند. واضح است که بخشی از آن، بخش اصلی آن به گفت وگو درباره اختصاص داشت. نخست انگلیس به روشنی مشخص کرد که بریتانیا به طور قوی از توافق هسته ای دفاع می کند و برای موفقیت آن با همه طرف های توافق همکاری نزدیک دارد؛ این سیاست انگلیس است و هر آن چه برای دیگر طرف ها اتفاق بیفتد، ما به روشنی می گوییم که پیش رو است و بهترین راه برای برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه بیش تر برای نه فقط ایران، بلکه دیگر طرف های این توافق و در مجموع برای منطقه است.وی افزود: برای پاسخ به سوال شما درباره این که چرا بانک های انگلیس به طور کامل برای داد و ستد با ایران هنوز اطمینان کامل ندارند، باید بگویم که این یک جاده دو طرفه است. ت انگلیس برای این که به بانک ها و موسسات مالی بریتانیا اطمینان دهد که تعامل مجدد با ایران پس از رفع تحریم ها کار درستی است هر تلاشی را به کار می گیرد. در عین حال باید گفت که این تصمیم خودشان است. آن ها بانک های خصوصی هستند و تصمیمات خود را مستقل از ت می گیرند. به طور قطع همگان متوجه این مساله می شوند.سفیر انگلیس در ایران: ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است. انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای منطقه و ایجاد روابط بهتر با ت ایران است تا این کشور بتواند به جایگاهی سازنده تر و عادی در میان جامعه بین الملل بازگردد.
این دیپلمات انگلیسی گفت: برخی از این بانک ها به دلیل باقی ماندن تحریم های اولیه مشکلاتی دارند از جمله این که موسسات مالی که با دلار تجارت می کنند برای تعامل با ایران محدود می شوند و اتباع یی نیز با این محدودیت مواجهند. به طور قطع در انگلیس موسسات مالی وجود دارند که اغلب در آن ها اتباع یی زیادی کار می کنند و موسسات مالی نیز به میزان قابل توجهی از دلار استفاده می کنند. این ها مسائلی هستند که امکان بانک های بزرگ بین المللی شامل بانک های بریتانیایی را برای تعامل کامل با ایران کاهش می دهند، اما من امیدوارم در آینده اطمینان افزایش می یابد و این موسسات مالی قادر خواهند بود به گونه ای که اجازه می دهد، مجدد با ایران وارد تعامل شوند و آن را به یک موفقیت تبدیل می کنند.
در آینده نزدیک شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که در بحث صدور ویزا مشکلات و مسایلی از جمله وجود دلال ها و واسطه ها وجود دارد که موجب سوء استفاده آنها و ناراحتی مردم ایران شده است، آ ین تمهیدات سفارت شما برای حل این مساله چه بوده است؟ با تاکید بر این که "بخشی از دلیل بازگرداندن روابط میان دو کشور و عادی سازی این روابط تضمین این مساله بود که شهروندان و بازرگانان هر دو کشور بتوانند آزادانه تر به ایران یا انگلیس سفر کنند" افزود: از زمانی که ما بخش ویزا را در تهران در فوریه 2016 بلافاصله پس از رفع تحریم ها بازگشایی کردیم، ت بریتانیا بسیار تلاش کرد تا میزان خدمات ویزا و اعطای آن به ایرانی هایی که می خواهند به انگلیس سفر کنند را افزایش دهد. ما از تعداد بسیار کمی شروع کردیم، چراکه این چیزها برای راه اندازی و عملکرد درست به زمان نیاز دارند. این سفارت در پی ماجرای سال 2011 به مدت چهار سال تعطیل بود و بازسازی روابط و بازگرداندن خدماتی همچون ویزا زمان می برد.وی خاطرنشان کرد: باعث سندی است که بگویم در این مساله در حال پیشرفت هستیم و در آینده نزدیک در دفتر این سفارت شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بود. هر چند تعداد آن ها در حال حاضر در مقایسه با میزان در خواست های شهروندان ایرانی که مایل به سفر به انگلیس هستند، بسیار پایین است.سفیر انگلیس در ایران ادامه داد: من کار روی این مساله را در اولویت قرار داده ام، زیرا بسیار مهم است که شهروندان ایرانی راحت تر بتوانند به انگلیس سفر کنند و این کار را بدون مزاحمت بخش خصوصی یا افراد و مجرمانی که می خواهند از این سیستم سوء استفاده کنند انجام دهیم. ما بسیار تلاش می کنیم تا هرگونه فرصت برای سوء استفاده از سیستم را کاهش بدهیم.
ایران برای تسهیل صدور ویزا کار بیش تری انجام دهدوی هم چنین گفت: ایران باید برای تسهیل در این مساله کار بیش تری انجام دهد. از جمله این که باید همکاری نزدیک و کمک بیش تری د تا تضمین داده شود که آن دسته از شهروندان ایرانی که به طور غیر قانونی وارد انگلیس شده یا به طور غیرقانونی باقی مانده اند، به ایران بازگردانده شوند. این یک بخش بسیار مهم از مساله ویزاها در روابط میان دو کشور است.هاپتون ادامه داد: گفت وگوهایی که میان مقامات ایرانی و مقامات بریتانیایی در حال انجام است، پیشرفت خوبی داشته و هر دو طرف یک وجه مشترک از این که چه کارهایی باید انجام شود، در اختیار دارند. باعث خوشحالی است که این گفت وگوها در جریان و در حال پیشرفت است. اگر ما به همین روند ادامه دهیم، شاهد پیشرفتی قابل توجه در بخش خدمات ویزا برای انی خواهیم بود که مایل به سفر به انگلیس هستند و مردم در تهران به زودی می توانند شاهد این پیشرفت ها باشند.وی در ادامه تصریح کرد: گزینه دیگری که همیشه در دسترس سیستم های ایرانی که می خواهند به انگلیس سفر کنند وجود دارد، این است که درخواست های خود را به همان طریق معمول ارائه دهند و سپس ویزای خود را از یک پایتخت در منطقه در یک کشور نزدیک به عنوان مثال ترکیه یا امارات متحده عربی دریافت کنند؛ این در حالی است که بخواهند ویزای خود را از یک روش ساده تر دریافت کنند. البته من درک می کنم که این ایده آل نیست و هدف این است به شرایطی برسیم که شهروندان ایرانی بیش تری ویزا دریافت کنند و روندهای مربوطه را در همین جا یعنی تهران انجام دهند.سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این که مذاکرات کنسولی ایران و انگلیس مشابه مذاکراتی است که میان ایران و استرالیا انجام شده است و به حل مسایل انجامید؟ با بیان این که "من نمی خواهم در مورد استرالیا صحبت کنم" افزود: مطلعم که استرالیا پیشرفت خوبی در خصوص مذاکرات کنسولی اش با ایران داشته است. بدیهی است که مذاکرات میان انگلیس و ایران روی موضوعاتی که برای دو طرف مهم است تمرکز دارد و همان طور که گفتم رایزنی ها ادامه دارد و در حال پیشرفت است.هاپتون تاکید کرد: ما مذاکرات کنسولی با ایران را از همان اوایل سال 2016 آغاز کردیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و خوشبختانه به تدریج در حال نتیجه دادن است.
دوستی با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) تناقضی با این که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم، نداردوی در پاسخ به این پرسش ایسنا که خانم تراز می در سفری که دو سال قبل به منطقه داشتند صحبت هایی داشتند که علیه ایران بود، آیا باید انتظار داشته باشیم که انگلستان تمام تخم مرغ هایش را در سبد کشورهای حاشیه خلیج فارس بگذارد یا بین ایران و دیگر کشورها تعادل ایجاد می کند، اظهار کرد: بریتانیا روابط قدیمی با کشورهای بسیاری در منطقه و خاورمیانه دارد. ما همکاری با کشورهای حاشیه خلیج (فارس) داریم و این بخش مهمی از سیاست خارجی انگلیس است. به طور هم زمان ما دارای یک رابطه قدیمی تاریخی با ایران هستیم و پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها انگلیس مایل است بار دیگر این روابط را توسعه دهد و از برای برقراری صلح، ثبات و رفاه به طور کلی در منطقه استفاده کند.سفیر انگلیس در ایران که در کارنامه خود فعالیت در قطر و یمن را دارد، افزود: ت انگلیس هیچ تناقضی میان برقراری روابط با هر دو طرف کشورهای خلیج (فارس) نمی بیند. ما می توانیم با تمام شرکای خود به طرق مختلف همکاری کنیم و دوستی و رابطه نزدیک با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) هیچ تناقضی با این حقیقت که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم ندارد. هرجا که امکان داشته باشد یکدیگر را بهتر درک می کنیم تا اختلافات و مسائل که در خاورمیانه با آن مواجه می شویم را به گونه ای که به نفع روابط دو جانبه میان دو کشور باشد، کاهش دهیم. ید آن حجم کیک زرد از قزاقستان در تناقض با بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که چرا انگلستان با ید کیک زرد از سوی ایران از قزاقستان مخالفت کرد در حالی که همه کشورهای دیگر با این درخواست موافق بودند، مخالفت شما دلیل فنی داشت یا ؟ اظهار کرد: به طور دقیق تمام محدودیت های فنی ایران در ارتباط با سلاح هسته ای را مشخص کرده است و بخشی از آن مربوط به میزان کیک زردی است که ایران می تواند یداری و ذخیره کند. این یک مساله بسیار فنی است، اما در اصل دلیل مخالفت انگلیس در کمیسیون مشترک این بود که لندن قانع نشده بود که ایران لازم است این حجم زیاد از کیک زرد را از قزاقستان یداری کنند و این در تناقض با شروط است.وی اضافه کرد: کمیسیون مشترک به طور منظم برگزار می شود و دیدگاه های اعضای آن به طور صریح مورد بحث قرار می گیرند. کار درستی نیست که من در مورد جزئیات این مباحث صحبت کنم. اما باید بگویم که از نظر من موضع بریتانیا کاملا در راستای حمایت قوی این کشور از اجرای موفقیت آمیز است.سفیر انگلیس در پاسخ به این پرسش که تا الان در جریان مذاکراتی که داشتید ابهامات و سوالات فنی تان با توجه به پاسخ هایی که ایران در این باره داده، رفع نشده است؟ گفت: ما گفت وگوهای شفاف و سازنده ای با ایران بدون اعضای دیگر کمیسیون مشترک داشتیم و موضوعات به طور کاملا شفاف مورد بحث قرار گرفته است و ما پاسخ های روشنی از ایرانیان دریافت کرده ایم. باعث سندی است که این یکی از زمینه های همکاری است که رو به پیشرفت قرار دارد.این دیپلمات انگلیسی در پاسخ به این که انگلستان به طور کامل با ید این محموله از سوی ایران مخالف است یا در آینده امکان تغییر نظر وجود دارد؟ تصریح کرد: به طور قطع مسائل می تواند بسیار بهتر از این باشد و ما به تلاش های خود برای درک رایزنی ها میان دو کشور ادامه خواهیم داد. مساله ید کیک زرد یکی از موضوعات متعدد و بسیار فنی است که در نشست های منظم کمیسیون مشترک مطرح می شود و من اطمینان دارم که مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت و طرف ها به ارائه دیدگاه هایشان ادامه خواهند داد و این روشی است که در این فرآیند انجام می شود.هاپتون خاطرنشان کرد: ایران این توانایی را دارد که موضوعاتی مثل این را مطرح و درخواست کند، اما به طور مشابه دیگر طرف های توافق نیز طبق متن این حق را دارند که دیدگاه هایشان را چه موافق باشند و چه مخالف بیان کنند. این همان دلیل اهمیت کمیسیون مشترک است که انگلیس به ایفای کامل نقش خود در آن ادامه خواهد داد.
می توانیم از به عنوان زیربنایی برای موفقیت آمیز بودن روابط دو جانبه استفاده کنیمسفیر انگلیس در ایران در ادامه درباره حس و حالش در زمان بازگشایی سفارت دو کشور و رویکرد دیپلمات های ایرانی نسبت به این مساله به ایسنا گفت: من از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سپتامبر 2016 بسیار سند شدم و هر دو طرف از این گام مهم حمایت د تا از آن برای ایجاد و پیشبرد روابط دو جانبه و همکاری میان دو کشور و حرکت دادن آن به سمت مرحله جدید استفاده شود و این در حال روی دادن است.وی افزود: من با همتای خود در لندن، حمید بعیدی نژاد همکاری بسیار دارم که به نمایندگی از به خوبی کار می کند تا دیدگاه های شما را ارائه دهد و جایگاه ایران در انگلیس را ارتقا دهد. جمعیت ایرانیانی که در انگلیس زندگی می کنند، بسیار زیاد است و من فکر می کنم که وی به خوبی از آنها و منافع شان حمایت می کند. از منظر ت بریتانیا ما به طور کامل متعهد هستیم که روابط جدید خود با ایران را در این مرحله جدید موفق سازیم و از به عنوان زیربنایی برای این روابط دو جانبه استفاده کنیم. بنا بر این ما می توانیم همکاری مان را در بخش های مختلف افزایش دهیم و در موضوعاتی هم که اختلاف نظر جدی وجود دارد، البته که اختلافاتی هم هست، از جمله در خصوص دیدگاه هایمان در مناقشات منطقه ای و این که چگونه باید حل شان کنیم، دست کم باید گفت وگوهای بیش تری داشته باشیم و تلاش کنیم درک بهتری از موضع یکدیگر داشته باشیم و همکاری کنیم تا این مسائل دشوار از طریق حل شود.
به توانایی دیپلماتیک ظریف احترام می گذارمهاپتون درباره محمد جواد ظریف به عنوان یکی از دیپلمات های مطرح در دنیا اظهار کرد: من با آقای ظریف ملاقات داشتم. نقش آقای ظریف در مذاکرات هسته ای بسیار مهم است. او نشان داد که چه اندازه دیپلمات ماهری است. وی تجربه طولانی در عرصه روابط بین الملل به ویژه از زمان فعالیتش در سازمان ملل در نیویورک دارد. من این افتخار را داشتم که با آقای ظریف چندین بار ملاقات کنم و گفت وگوهای خوبی با او داشتم. من به توانایی دیپلماتیک وی احترام می گذارم و تعامل با وی را بسیار سازنده می دانم.
توافق هسته ای یک دستاورد بزرگ و دیپلماتیک بودسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از مقامات یی از جمله آقای اوباما و کری توافق هسته ای را توافقی "تاریخی" خواندند، شما چه نظری دارید؟ گفت: همان طور که نخست و امور خارجه مان به روشنی گفته اند، انگلیس نیز توافق هسته ای را یک "دستاورد بزرگ" می داند. این یکی از مهم ترین دستاوردهای جدید دیپلماتیک است. بریتانیا کماکان به طور کامل به آن متعهد است و ت خود را متعهد می داند آن را به یک موفقیت تبدیل کند.وی در پاسخ به این که در اخبار بود که شما در تمرین تیم پرسپولیس به همراه دو پسرتون شرکت داشتید، آیا علاقمند به فوتبال هستید؟ اظهار کرد: من بسیار به فوتبال علاقه مندم. بسیار خوشحال شدم که پسرم توانست در جلسه تمرین یکی از تیم های فوتبال در تهران شرکت کند. من بازی های فوتبال ایران را تماشا می کنم و باعث سندی من است که تیم ملی شما به خوبی عمل می کند و به دلیل راه یافتن شما به جام جهانی در روسیه به شما تبریک می گویم. با اشتیاق منتظر بازی های ایران و انگلیس در روسیه در سال آینده هستم.هاپتون درباره بازیکن مورد علاقه اش در ایران و انگلیس پاسخ دقیقی نداد و گفت: من فکر نمی کنم که درست باشد نام شخص خاصی را ببرم، اما بازیکنان فوتبالی که در این موقعیت پیچیده در این سطح بازی می کنند را بسیار تحسین می کنم. زمانی که ایران در چین بود، رفتم و بازی را تماشا . تیم ایران بسیار خوب کار کرد. جو بسیار خوبی بود و بازیکنان بسیار خوبی دارید. من از فوتبال لذت می برم.
در موضع گیری ها و حتی کلماتی که قرار است با آنها مواضع کشورش را بیان کند محتاط، دقیق و متعادل است. هیچ حرفی که تعادل را در روابط ایران و انگلیس، انگلیس و یا انگلیس و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر هم زند بر زبان نمی آورد.ساختمان قدیمی سفارت انگلیس در خیابان فردوسی تاریخی دراز از روابط ایران و بریتانیا را به دوش می کشد اما به محض ورود به این مجموعه معماری اصیل ایرانی خودنمایی می کند و جز زیبایی چیز دیگری نیست. آثار هجوم دانشجویان به سفارت در سال 1390 بر روی تابلویی که بر دیوار است و نیز بر دیوار و مبلمان داخل اتاق ها بدون هیچ تغییری با توجه به این که وسایل قدیمی هستند حفظ شده است.سفیر انگلیس در تهران که پس از یک دوره تنش و قطع روابط مسوول گشایش روابط و دیپلماتیک با ایران شده است، پس از حدود دو سال که از یتش در تهران می گذرد ضمن ابراز سندی از پیشرفت های انجام شده در گسترش روابط و اقتصادی میان دو کشور گفت از زمان برقراری روابط حجم روابط اقتصادی دو برابر شده است.او تاکید کرد که ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است، چراکه باور دارد این گزینه بهترین راه برقراری صلح و ثبات در منطقه است و تاکید می کند که می تواند زیربنایی برای گسترش روابط دو کشور باشد.هاپتون گفت که سیاست انگلیس این است که پیش رود و در این مسیر به گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق هسته ای ادامه می دهد.این دیپلمات انگلیسی درباره کندی تعاملات اقتصادی و بانکی به ویژه در چارچوب تایید می کند که روند تعاملات بیش تر از آنچه که دوست داریم زمان برده است.نیکلاس هاپتون در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که سیاست انگلیس به طور مشخص در برابر کشورهایی که نقض کننده هستند چیست؟ گفت: توافقی است که میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، اتحادیه اروپا و ایران به دست آمده است. این توافقی است که از مذاکره تمام این طرف ها به دست آمد و از حمایت گسترده ای میان دیگر کشورها برخوردار است. از این رو بریتانیا به همکاری با تمام شرکای خود که متعهد به اجرای موفقیت آمیز هستند، ادامه خواهد داد.به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیم
به گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق ادامه می دهیموی افزود: ما به گفت وگو با تمام طرف ها و ترغیب شان به پایبندی کامل به توافق هسته ای سال 2015 و شروط آن، که به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهیم داد.این دیپلمات برجسته انگلیسی در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور هر روز به تکرار اظهارات و مواضعش علیه توافق هسته ای می پردازد، فکر نمی کنید این رویکرد از سوی یکی از طرف های توافق به روح و متن آسیب جدی می زند؟ با تاکید بر این که "من نمی توانم درباره مواضع ت صحبت کنم" اظهار کرد: آن چه می توانم درباره موضع انگلیس در قبال این توافق بگویم این است که ما به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیم. ما به شدت با شرکای خود در این توافق همکاری جدی داریم تا این توافق موفقیت آمیز باشد، هم چنین به بخش مالی و اقتصادی (درباره این توافق) اطمینان داده می شود، به گونه ای که رشد اقتصادی می تواند قابل مشاهده باشد و ت ایران، رئیس جمهور بتواند منافع حاصل از را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.سفیر انگلیس در ایران با تاکید بر این که " ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است" خاطرنشان کرد: انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای منطقه و ایجاد روابط بهتر با ت ایران است تا این کشور بتواند به جایگاهی سازنده تر و عادی در میان جامعه بین الملل بازگردد.رشد تجاری ایران و انگلیس دو برابر شده استهاپتون در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که دو سال از برقراری روابط و اقتصادی ایران و انگلیس می گذرد به طور دقیق حجم روابط دو کشور تا کنون چقدر است؟ گفت: روابط ایران و انگلیس در دو سال گذشته از زمان بازگشایی سفارت ها پیشرفت خوبی داشته است. نکته مهم این است از روزی که سفارت بازگشایی شده تمرکز ما روی توسعه این همکاری اقتصادی هر جا که ممکن بوده، قرار گرفته است. در پی لغو تحریم ها پس از اجرای در ژانویه 2016، سفارت ما تلاش بسیار سختی داشته تا تجارت میان دو کشور افزایش پیدا کند. از این رو باعث افتخار است که بگویم رشد روابط اقتصادی در طول این مدت بسیار سریع بوده است، قراردادهای مهم زیادی بین شرکت های انگلیسی و ایرانی بسته شده و مذاکرات با بسیاری دیگر نیز در جریان است.وی خاطرنشان کرد: میزان دقیق این همکاری را نمی توان به راحتی تخمین زد اما اطمینان داریم این رشد تجاری میان دو کشور دست کم اگر نگوییم سه برابر، دو برابر شده است؛ همان طور که با دیگر کشورهای اروپایی چنین بوده است. این یک رویداد مهم است و ت بریتانیا در حمایت از تاکید دارد و برای افزایش تجارت در آینده تلاش می کند.این دیپلمات انگلیسی درباره اولویت سرمایه گذاری انگلیس در بخش های تجاری، گردشگری، نفت و گاز ایران با اشاره به این که روابط میان کشورهای ما تاریخی است و در طول این سالیان ارتباطات زیادی وجود داشته است، افزود: ما تجربه طولانی مشترکی داریم که در برخی مواقع شرایط پیچیده بوده، اما لحظات مثبت بسیاری در روابط دو جانبه میان ایران و انگلیس وجود داشته است. در حال حاضر اولویت ما حمایت از اجرای است که روابط میان دو کشور را تعمیق می کند.هاپتون با بیان این که " یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک بود که در تابستان 2015 به امضا رسید" تصریح کرد: به عنوان بخشی از حمایت از و موفق ساختن این توافق، تیم من در سفارت بیش ترین تلاش مان را می کنیم تا هر جایی که ممکن است، نه فقط در تهران بلکه در تمام ایران وارد تعامل و تجارت با نهادهای مختلف از جمله اتاق های بازرگانی شویم.وی ادامه داد: من به تازگی از استان های گلستان و گرگان بازدید و در این منطقه با فرماندار و رئیس اتاق بازرگانی نیز دیدار داشتم. من به تبریز، رشت و شیراز رفتم. بنا بر این ما تلاش می کنیم تا به طور گسترده تعامل داشته باشیم و فهم مشترک برای روابط تجاری میان دو کشور را ایجاد کنیم که را قوی تر می سازد و نشان خواهد داد که این یک موفقیت بوده است.برقراری روابط تجاری ایران و انگلیس بیش از پیش زمان برده استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که یکی از نتایج برداشته شدن تحریم ها به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است و کشورهای زیادی برای تعامل با ایران در حوزه های مختلف وارد عمل شدند، اما هنوز از شرکت های انگلیسی در بخش های مختلف و به طور خاص در حوزه نفت و بانک خبری نیست. با توجه به تدوین قراردادهای جدید نفتی در ایران و امضای اولین قرارداد با شرکت توتال فرانسه فکر نمی کنید شرایط برای همکاری و ورود شرکت های بزرگ انگلیسی در این زمینه فراهم شده است؟ گفت: این یک حقیقت است که برقراری روابط تجاری میان ایران و شرکت های اروپایی و به ویژه انگلیس ساده نبوده است. دو سال است که تحریم های بین المللی علیه ایران از ژانویه 2016 برداشته شده است. برخی انتظار داشتند که در روابط اقتصادی نتایج خیلی فوری مشاهده شود، اما این تحولات برای به وقوع پیوستن به زمان نیاز دارد، همان طور که شاهد بودیم روابط بانکی میان ایران و غرب برای ایجاد اعتماد و اطمینان زمان می برد. برخی بانک ها و موسسات مالی در حال حاضر در تعامل هستند و شرکت های بریتانیایی نیز از این امکانات استفاده می کنند، اما واقعیت این است که این روند بیش تر از آن چه که دوست داریم زمان برده است.نیکلاس هاپتون: ما به گفت وگو با تمام طرف ها و ترغیب شان به پایبندی کامل به توافق هسته ای سال 2015 و شروط آن، که به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهیم داد.وی تاکید کرد که ت انگلیس به شدت تلاش می کند تا به بخش اقتصادی اطمینان دهد، به گونه ای که قراردادها راحت تر در هر دو مسیر پیش بروند.هاپتون اضافه کرد: شرکت های بریتانیایی هم اکنون وارد تعامل شده اند. باعث سندی است که شرکت هایی بزرگی مثل شل، روا رویس، خطوط هوایی بریتیش و به علاوه همان طور که می دانید انگلیس یکی از بخش های بزرگ ایرباس هست، تمامی این شرکت ها در حال تعامل و داد و ستدهای مهم با ایران هستند و این به طور قطع به تقویت روابط دو کشور کمک می کند. از این رو من اطمینان دارم که هم زمان با ادامه و در حالی که ت ما به حمایت خود از این توافق ادامه می دهد و برای ساختن روابط مان تلاش می کند، ما شاهد قراردادهای بیش تر باشیم و حجم روابط در بسیاری از زمینه ها، نه فقط نفت و گاز در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت.او در پاسخ به این پرسش که بانک های انگلستان و کشورهای اروپایی عمدتا وارد همکاری با ایران نشدند و هنوز با گذشت دو سال از اجرای نشانه روشنی از این همکاری ها دیده نمی شود، می توانید این قول را بدهید یا این امیدواری که در آینده نزدیک شاهد برقراری و گسترش این همکاری ها باشیم؟ گفت: چالشی که در بخش بانک داری با آن مواجهیم چیزی است که هم بریتانیا و هم دیگر طرف های اروپایی توافق، به علاوه ایران باید برای حل آن کار کنند که این مشکل به دو بخش تقسیم می شود. از یک طرف بانک ها و موسسات مالی بریتانیایی که اغلب در لندن مستقر هستند، در این لحظه اعتماد کافی برای ورود کامل به تجارت با ایران ندارند تا از داد و ستدها پشتیبانی کنند. این اعتماد در طول زمان هم زمان که روابط دو جانبه افزایش پیدا می کند و به تدریج ایران وارد اقتصاد بین المللی می شود، به وجود می آید.این دیپلمات انگلیسی افزود: از طرف دیگر نیازمند اقدام و اصلاحات بیش تر در نظام بانک داری ایران هستیم. این روند آغاز شده و من بسیار سندم که fatf در آ ین نشست مهم خود اعلام کرد که ایران در خصوص رسیدن به استانداردهای مورد درخواست پیشرفت خوبی حاصل کرده است.هاپتون گفت: به طور قطع در دهه ای که ایران هدف تحریم ها قرار داشت و نمی توانست در نظام مالی بین المللی حضور داشته باشد، جهان به جلو حرکت کرده است، قوانین توسعه یافته و اکنون شرایط متفاوت شده است. بنا بر این این که بانک های ایرانی به سطح مورد نیاز استانداردهای بین المللی دست پیدا کنند و بتوانند با بانک های بین المللی و بریتانیایی داد و ستد زمان می برد. در عین حال اطمینان دارم همان طور که گفتم اگر در ایران، در انگلیس و به طور کلی در اروپا روی این موضع کار کنیم که این کار را در اولویت قرار دادیم، این پیشرفت حاصل خواهد شد و اکنون نیز به دست آمده و در نتیجه سیستم ارتقا خواهد یافت و تجارت میان دو کشور بسیار آسان تر خواهد شد. بهترین راه برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه نه فقط برای ایران، بلکه برای منطقه استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که اعتماد نداشتن بانک های بزرگ اروپایی و به طور خاص انگستان به ایران چه علت است. آیا به خاطر فشارهای و فضای بی اعتمادی است که ایجاد کرده یا شاید ت انگلستان به بانک هایش این اطمینان را برای وارد شدن به همکاری با ایران نمی دهد؟ گفت: نخست انگلستان و رییس جمهوری ایران اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار د. آن ها گفت وگوهایی شفاف درباره مسائل مختلف در زمینه روابط دو جانبه و چندجانبه داشتند. واضح است که بخشی از آن، بخش اصلی آن به گفت وگو درباره اختصاص داشت. نخست انگلیس به روشنی مشخص کرد که بریتانیا به طور قوی از توافق هسته ای دفاع می کند و برای موفقیت آن با همه طرف های توافق همکاری نزدیک دارد؛ این سیاست انگلیس است و هر آن چه برای دیگر طرف ها اتفاق بیفتد، ما به روشنی می گوییم که پیش رو است و بهترین راه برای برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه بیش تر برای نه فقط ایران، بلکه دیگر طرف های این توافق و در مجموع برای منطقه است.وی افزود: برای پاسخ به سوال شما درباره این که چرا بانک های انگلیس به طور کامل برای داد و ستد با ایران هنوز اطمینان کامل ندارند، باید بگویم که این یک جاده دو طرفه است. ت انگلیس برای این که به بانک ها و موسسات مالی بریتانیا اطمینان دهد که تعامل مجدد با ایران پس از رفع تحریم ها کار درستی است هر تلاشی را به کار می گیرد. در عین حال باید گفت که این تصمیم خودشان است. آن ها بانک های خصوصی هستند و تصمیمات خود را مستقل از ت می گیرند. به طور قطع همگان متوجه این مساله می شوند.سفیر انگلیس در ایران: ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است. انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای منطقه و ایجاد روابط بهتر با ت ایران است تا این کشور بتواند به جایگاهی سازنده تر و عادی در میان جامعه بین الملل بازگردد.این دیپلمات انگلیسی گفت: برخی از این بانک ها به دلیل باقی ماندن تحریم های اولیه مشکلاتی دارند از جمله این که موسسات مالی که با دلار تجارت می کنند برای تعامل با ایران محدود می شوند و اتباع یی نیز با این محدودیت مواجهند. به طور قطع در انگلیس موسسات مالی وجود دارند که اغلب در آن ها اتباع یی زیادی کار می کنند و موسسات مالی نیز به میزان قابل توجهی از دلار استفاده می کنند. این ها مسائلی هستند که امکان بانک های بزرگ بین المللی شامل بانک های بریتانیایی را برای تعامل کامل با ایران کاهش می دهند، اما من امیدوارم در آینده اطمینان افزایش می یابد و این موسسات مالی قادر خواهند بود به گونه ای که اجازه می دهد، مجدد با ایران وارد تعامل شوند و آن را به یک موفقیت تبدیل می کنند.در آینده نزدیک شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که در بحث صدور ویزا مشکلات و مسایلی از جمله وجود دلال ها و واسطه ها وجود دارد که موجب سوء استفاده آنها و ناراحتی مردم ایران شده است، آ ین تمهیدات سفارت شما برای حل این مساله چه بوده است؟ با تاکید بر این که "بخشی از دلیل بازگرداندن روابط میان دو کشور و عادی سازی این روابط تضمین این مساله بود که شهروندان و بازرگانان هر دو کشور بتوانند آزادانه تر به ایران یا انگلیس سفر کنند" افزود: از زمانی که ما بخش ویزا را در تهران در فوریه 2016 بلافاصله پس از رفع تحریم ها بازگشایی کردیم، ت بریتانیا بسیار تلاش کرد تا میزان خدمات ویزا و اعطای آن به ایرانی هایی که می خواهند به انگلیس سفر کنند را افزایش دهد. ما از تعداد بسیار کمی شروع کردیم، چراکه این چیزها برای راه اندازی و عملکرد درست به زمان نیاز دارند. این سفارت در پی ماجرای سال 2011 به مدت چهار سال تعطیل بود و بازسازی روابط و بازگرداندن خدماتی همچون ویزا زمان می برد.وی خاطرنشان کرد: باعث سندی است که بگویم در این مساله در حال پیشرفت هستیم و در آینده نزدیک در دفتر این سفارت شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بود. هر چند تعداد آن ها در حال حاضر در مقایسه با میزان در خواست های شهروندان ایرانی که مایل به سفر به انگلیس هستند، بسیار پایین است.سفیر انگلیس در ایران ادامه داد: من کار روی این مساله را در اولویت قرار داده ام، زیرا بسیار مهم است که شهروندان ایرانی راحت تر بتوانند به انگلیس سفر کنند و این کار را بدون مزاحمت بخش خصوصی یا افراد و مجرمانی که می خواهند از این سیستم سوء استفاده کنند انجام دهیم. ما بسیار تلاش می کنیم تا هرگونه فرصت برای سوء استفاده از سیستم را کاهش بدهیم.ایران برای تسهیل صدور ویزا کار بیش تری انجام دهدوی هم چنین گفت: ایران باید برای تسهیل در این مساله کار بیش تری انجام دهد. از جمله این که باید همکاری نزدیک و کمک بیش تری د تا تضمین داده شود که آن دسته از شهروندان ایرانی که به طور غیر قانونی وارد انگلیس شده یا به طور غیرقانونی باقی مانده اند، به ایران بازگردانده شوند. این یک بخش بسیار مهم از مساله ویزاها در روابط میان دو کشور است.هاپتون ادامه داد: گفت وگوهایی که میان مقامات ایرانی و مقامات بریتانیایی در حال انجام است، پیشرفت خوبی داشته و هر دو طرف یک وجه مشترک از این که چه کارهایی باید انجام شود، در اختیار دارند. باعث خوشحالی است که این گفت وگوها در جریان و در حال پیشرفت است. اگر ما به همین روند ادامه دهیم، شاهد پیشرفتی قابل توجه در بخش خدمات ویزا برای انی خواهیم بود که مایل به سفر به انگلیس هستند و مردم در تهران به زودی می توانند شاهد این پیشرفت ها باشند.وی در ادامه تصریح کرد: گزینه دیگری که همیشه در دسترس سیستم های ایرانی که می خواهند به انگلیس سفر کنند وجود دارد، این است که درخواست های خود را به همان طریق معمول ارائه دهند و سپس ویزای خود را از یک پایتخت در منطقه در یک کشور نزدیک به عنوان مثال ترکیه یا امارات متحده عربی دریافت کنند؛ این در حالی است که بخواهند ویزای خود را از یک روش ساده تر دریافت کنند. البته من درک می کنم که این ایده آل نیست و هدف این است به شرایطی برسیم که شهروندان ایرانی بیش تری ویزا دریافت کنند و روندهای مربوطه را در همین جا یعنی تهران انجام دهند.سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این که مذاکرات کنسولی ایران و انگلیس مشابه مذاکراتی است که میان ایران و استرالیا انجام شده است و به حل مسایل انجامید؟ با بیان این که "من نمی خواهم در مورد استرالیا صحبت کنم" افزود: مطلعم که استرالیا پیشرفت خوبی در خصوص مذاکرات کنسولی اش با ایران داشته است. بدیهی است که مذاکرات میان انگلیس و ایران روی موضوعاتی که برای دو طرف مهم است تمرکز دارد و همان طور که گفتم رایزنی ها ادامه دارد و در حال پیشرفت است.هاپتون تاکید کرد: ما مذاکرات کنسولی با ایران را از همان اوایل سال 2016 آغاز کردیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و خوشبختانه به تدریج در حال نتیجه دادن است.
دوستی با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) تناقضی با این که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم، نداردوی در پاسخ به این پرسش ایسنا که خانم تراز می در سفری که دو سال قبل به منطقه داشتند صحبت هایی داشتند که علیه ایران بود، آیا باید انتظار داشته باشیم که انگلستان تمام تخم مرغ هایش را در سبد کشورهای حاشیه خلیج فارس بگذارد یا بین ایران و دیگر کشورها تعادل ایجاد می کند، اظهار کرد: بریتانیا روابط قدیمی با کشورهای بسیاری در منطقه و خاورمیانه دارد. ما همکاری با کشورهای حاشیه خلیج (فارس) داریم و این بخش مهمی از سیاست خارجی انگلیس است. به طور هم زمان ما دارای یک رابطه قدیمی تاریخی با ایران هستیم و پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها انگلیس مایل است بار دیگر این روابط را توسعه دهد و از برای برقراری صلح، ثبات و رفاه به طور کلی در منطقه استفاده کند.سفیر انگلیس در ایران که در کارنامه خود فعالیت در قطر و یمن را دارد، افزود: ت انگلیس هیچ تناقضی میان برقراری روابط با هر دو طرف کشورهای خلیج (فارس) نمی بیند. ما می توانیم با تمام شرکای خود به طرق مختلف همکاری کنیم و دوستی و رابطه نزدیک با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) هیچ تناقضی با این حقیقت که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم ندارد. هرجا که امکان داشته باشد یکدیگر را بهتر درک می کنیم تا اختلافات و مسائل که در خاورمیانه با آن مواجه می شویم را به گونه ای که به نفع روابط دو جانبه میان دو کشور باشد، کاهش دهیم. ید آن حجم کیک زرد از قزاقستان در تناقض با بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که چرا انگلستان با ید کیک زرد از سوی ایران از قزاقستان مخالفت کرد در حالی که همه کشورهای دیگر با این درخواست موافق بودند، مخالفت شما دلیل فنی داشت یا ؟ اظهار کرد: به طور دقیق تمام محدودیت های فنی ایران در ارتباط با سلاح هسته ای را مشخص کرده است و بخشی از آن مربوط به میزان کیک زردی است که ایران می تواند یداری و ذخیره کند. این یک مساله بسیار فنی است، اما در اصل دلیل مخالفت انگلیس در کمیسیون مشترک این بود که لندن قانع نشده بود که ایران لازم است این حجم زیاد از کیک زرد را از قزاقستان یداری کنند و این در تناقض با شروط است.وی اضافه کرد: کمیسیون مشترک به طور منظم برگزار می شود و دیدگاه های اعضای آن به طور صریح مورد بحث قرار می گیرند. کار درستی نیست که من در مورد جزئیات این مباحث صحبت کنم. اما باید بگویم که از نظر من موضع بریتانیا کاملا در راستای حمایت قوی این کشور از اجرای موفقیت آمیز است.سفیر انگلیس در پاسخ به این پرسش که تا الان در جریان مذاکراتی که داشتید ابهامات و سوالات فنی تان با توجه به پاسخ هایی که ایران در این باره داده، رفع نشده است؟ گفت: ما گفت وگوهای شفاف و سازنده ای با ایران بدون اعضای دیگر کمیسیون مشترک داشتیم و موضوعات به طور کاملا شفاف مورد بحث قرار گرفته است و ما پاسخ های روشنی از ایرانیان دریافت کرده ایم. باعث سندی است که این یکی از زمینه های همکاری است که رو به پیشرفت قرار دارد.این دیپلمات انگلیسی در پاسخ به این که انگلستان به طور کامل با ید این محموله از سوی ایران مخالف است یا در آینده امکان تغییر نظر وجود دارد؟ تصریح کرد: به طور قطع مسائل می تواند بسیار بهتر از این باشد و ما به تلاش های خود برای درک رایزنی ها میان دو کشور ادامه خواهیم داد. مساله ید کیک زرد یکی از موضوعات متعدد و بسیار فنی است که در نشست های منظم کمیسیون مشترک مطرح می شود و من اطمینان دارم که مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت و طرف ها به ارائه دیدگاه هایشان ادامه خواهند داد و این روشی است که در این فرآیند انجام می شود.هاپتون خاطرنشان کرد: ایران این توانایی را دارد که موضوعاتی مثل این را مطرح و درخواست کند، اما به طور مشابه دیگر طرف های توافق نیز طبق متن این حق را دارند که دیدگاه هایشان را چه موافق باشند و چه مخالف بیان کنند. این همان دلیل اهمیت کمیسیون مشترک است که انگلیس به ایفای کامل نقش خود در آن ادامه خواهد داد.
می توانیم از به عنوان زیربنایی برای موفقیت آمیز بودن روابط دو جانبه استفاده کنیمسفیر انگلیس در ایران در ادامه درباره حس و حالش در زمان بازگشایی سفارت دو کشور و رویکرد دیپلمات های ایرانی نسبت به این مساله به ایسنا گفت: من از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سپتامبر 2016 بسیار سند شدم و هر دو طرف از این گام مهم حمایت د تا از آن برای ایجاد و پیشبرد روابط دو جانبه و همکاری میان دو کشور و حرکت دادن آن به سمت مرحله جدید استفاده شود و این در حال روی دادن است.وی افزود: من با همتای خود در لندن، حمید بعیدی نژاد همکاری بسیار دارم که به نمایندگی از به خوبی کار می کند تا دیدگاه های شما را ارائه دهد و جایگاه ایران در انگلیس را ارتقا دهد. جمعیت ایرانیانی که در انگلیس زندگی می کنند، بسیار زیاد است و من فکر می کنم که وی به خوبی از آنها و منافع شان حمایت می کند. از منظر ت بریتانیا ما به طور کامل متعهد هستیم که روابط جدید خود با ایران را در این مرحله جدید موفق سازیم و از به عنوان زیربنایی برای این روابط دو جانبه استفاده کنیم.بنا بر این ما می توانیم همکاری مان را در بخش های مختلف افزایش دهیم و در موضوعاتی هم که اختلاف نظر جدی وجود دارد، البته که اختلافاتی هم هست، از جمله در خصوص دیدگاه هایمان در مناقشات منطقه ای و این که چگونه باید حل شان کنیم، دست کم باید گفت وگوهای بیش تری داشته باشیم و تلاش کنیم درک بهتری از موضع یکدیگر داشته باشیم و همکاری کنیم تا این مسائل دشوار از طریق حل شود.به توانایی دیپلماتیک ظریف احترام می گذارمهاپتون درباره محمد جواد ظریف به عنوان یکی از دیپلمات های مطرح در دنیا اظهار کرد: من با آقای ظریف ملاقات داشتم. نقش آقای ظریف در مذاکرات هسته ای بسیار مهم است. او نشان داد که چه اندازه دیپلمات ماهری است. وی تجربه طولانی در عرصه روابط بین الملل به ویژه از زمان فعالیتش در سازمان ملل در نیویورک دارد. من این افتخار را داشتم که با آقای ظریف چندین بار ملاقات کنم و گفت وگوهای خوبی با او داشتم. من به توانایی دیپلماتیک وی احترام می گذارم و تعامل با وی را بسیار سازنده می دانم.توافق هسته ای یک دستاورد بزرگ و دیپلماتیک بودسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از مقامات یی از جمله آقای اوباما و کری توافق هسته ای را توافقی "تاریخی" خواندند، شما چه نظری دارید؟ گفت: همان طور که نخست و امور خارجه مان به روشنی گفته اند، انگلیس نیز توافق هسته ای را یک "دستاورد بزرگ" می داند. این یکی از مهم ترین دستاوردهای جدید دیپلماتیک است. بریتانیا کماکان به طور کامل به آن متعهد است و ت خود را متعهد می داند آن را به یک موفقیت تبدیل کند.وی در پاسخ به این که در اخبار بود که شما در تمرین تیم پرسپولیس به همراه دو پسرتون شرکت داشتید، آیا علاقمند به فوتبال هستید؟ اظهار کرد: من بسیار به فوتبال علاقه مندم. بسیار خوشحال شدم که پسرم توانست در جلسه تمرین یکی از تیم های فوتبال در تهران شرکت کند. من بازی های فوتبال ایران را تماشا می کنم و باعث سندی من است که تیم ملی شما به خوبی عمل می کند و به دلیل راه یافتن شما به جام جهانی در روسیه به شما تبریک می گویم. با اشتیاق منتظر بازی های ایران و انگلیس در روسیه در سال آینده هستم.هاپتون درباره بازیکن مورد علاقه اش در ایران و انگلیس پاسخ دقیقی نداد و گفت: من فکر نمی کنم که درست باشد نام شخص خاصی را ببرم، اما بازیکنان فوتبالی که در این موقعیت پیچیده در این سطح بازی می کنند را بسیار تحسین می کنم. زمانی که ایران در چین بود، رفتم و بازی را تماشا . تیم ایران بسیار خوب کار کرد. جو بسیار خوبی بود و بازیکنان بسیار خوبی دارید. من از فوتبال لذت می برم.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.irloading...loading...
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، روابط روسیه و انگلیس در سال های اخیر روند نزولی را طی کرده و همپیمانی لندن با واشنگتن باعث شده تا نه تنها انگلیس در راستای سیاست های ضد روسی ، مواضع تندی علیه مسکو اتخاذ کند ، بلکه خود نیز در چارچوب روابط دو جانبه به تنش آفرینی پرداخته و تلاش همه جانبه ای را برای تشدید فشارهای ، دیپلماتیک ، تجاری و اقتصادی و نظامی وامنیتی علیه روسیه به راه اندازد.
این روند با برخی رویدادها تشدید شده است .با این حال جنجال اخیر بر سر مسمومیت شیمیایی "سرگئی اس یپال" 66 ساله جاسوس سابق روسی که به انگلیس پناهنده شده است ، اکنون تبدیل به بحران بی سابقه ای بین لندن و مسکو و به تبع آن بین روسیه و غرب شده است.
سفارت روسیه در لندن در 21 اسفند ت انگلیس را متهم کرد که در بررسی پرونده مسمومیت"سرگئی اس یپال" جاسوس روسی سرویس جاسوسی خارجی انگلیس( ام آی 6) بازی بسیار خطرناکی را با هدف فریب افکار عمومی آغاز کرده است که پیامدهای جدی برای روابط روسیه و انگلیس دارد.
در مقابل "ترزا می" نخست انگلیس در پارلمان این کشور اعلام کرد کاملا محتمل است که روسیه در مسموم "اسکریپال" نقش داشته و این حمله ای کورکورانه علیه لندن است. در مقابل، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به لندن توصیه کرد که منتظر نتایج تحقیقات بماند و از نتیجه گیری شتاب زده خودداری کند. اسکریپال نظامی سابق اطلاعات روسی است که به عنوان مأمور برای سرویس های اطلاعاتی انگلیس در طول دهه 1990و اوائل 2000 فعالیت کرد. وی در دسامبر2004 به دست سرویس امنیت فدرال روسیه دستگیر و به عنوان خائن مجرم شناخته و در سال 2006 به 13 سال زندان محکوم شد. اما وی در سال 2010 در چارچوب تبادل زندانی بین مسکو و به انگلیس تحویل داده و در این کشور ن شد.حمایت ها از لندن !
روابط روسیه و انگلیس که اکنون نیز به دلیل اختلافات متعدد بین دو کشور روابطی سرد است، با این رویداد وارد مرحله جدیدی از تنش ها شده؛ به ویژه این که این بار ناتو و نیز آشکارا در حمایت از لندن وارد این بحران شده اند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو اعلام کرد مسموم شدن اسکریپال «حادثه ای کاملا نگران کننده برای ناتو»است.ر تیلرسون امور خارجه نیز اعلام کرد که کشورش همانند مقامات انگلیس فکر می کند روسیه احتمالا مسئول حمله شیمیایی به اسکریپال است. اکنون مساله مسمومیت شیمیایی اسکریپال عملا به چالش جدیدی بین روسیه و غرب تبدیل شده است.
لندن نا سندی خود را از جنبه هایی از رفتار روسیه اعلام کرده و مدعی شده که با توجه به اینکه روسیه همچنان در صدد بی ثبات کشورهای اروپایی از جمله اوکراین است، روابط لندن با مسکو نمی تواند به روال عادی بازگردد. با این حال مقامات ارشد انگلیس به خوبی از نقش مهم و سرنوشت ساز روسیه در زمینه مسائل بین المللی به خصوص در باره بحران اوکراین و بحران آگاه هستند. کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس با انتشار گزارشی در مارس 2017 اذعان کرد که همکاری ن با روسیه در امور منطقه ای و بین المللی در بلند مدت برای لندن ممکن نخواهد بود.
"ال اندر گوسف" کارشناس مسائل می گوید: انگلیسی ها متوجه هستند که حل هرگونه مساله منطقه ای یا جهانی بدون روسیه ناممکن است. در مقابل، روس ها براین گمان هستند که انگلیسی ها مسئول روابط پرتنش دو کشور هستند. سرگئی لاوروف خارجه روسیه تصریح کرده است: این که روابط دو کشور از سطح خوبی برخوردار نیست، مساله محرمانه ای نیست. اما این موضوع به رفتار مسکو ارتباط ندارد. نگاه ت محافظه کار انگلیس به روسیه، نگاهی تهدید محور است و بر امکان همکاری های حداقلی در زمینه های مشترک تاکید دارد. با این حال همین روابط نیز اکنون در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. اقدامات تحریک آمیز لندن
وزارت خارجه روسیه روز 23 اسفند در بیانیه ای تصریح کرد تصمیم ترزا می نخست انگلیس برای ا اج 23 دیپلمات روسیه از آن کشور و سایر اقدامات لندن، اقدامی تحریک آمیز است.مسکو در عین حال با اشاره به ادعای انگلیس در مسموم سرگئی اسکریپال جاسوس سابق روس دراین کشور و اقدامات لندن هشدار داد: «انگلیس مسیر رویارویی را انتخاب کرده است.»
اما به نظر می رسد رویارویی روسیه و انگلیس که از قبل هم با هم اختلافات مهمی داشتند، اکنون با توجه به اتهامات واقدامات لندن علیه مسکو بر سرمسموم شدن اسکریپال به مراحل بسیار حساسی رسیده است.
ت محافظه کار انگلیس اقداماتی را صورت داده است و یا تصمیم به اجرای آنها دارد که روابط دو کشور را در مسیر بی بازگشتی قرار خواهد داد.
از نخستین اقدامات ،اعلام ا اج 23 دیپلمات روس بود که به ادعای لندن عناصر جاسوس روسی هستند. ت انگلیس همچنین همه قراردادهای دوجانبه خود با روسیه را در سطح عالی به ح تعلیق درآورده و اعلام شده است دعوت از سرگئی لاوروف خارجه روسیه را برای سفر به لندن پس می گیرد.اما در سطح بین المللی نیز لندن اقداماتی را صورت داده است که از جمله شامل تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت بود.در این نشست نمایندگان کشورهای غربی مانند و فرانسه درکنارانگلیس مسکو را مسئول مسمومیت شیمیایی اسکریپال دانسته و حتی تلاش د تا این موضوع را به رویه روسها دراستفاده از سلاح شیمیایی ویا حمایت از کاربرد آن ارتباط دهند."جاناتان آلن" معاون انگلیس درسازمان ملل متحد با متهم روسیه به استفاده از سلاح شیمیایی ادعا کرد:روسیه تاریخ روشنی در نقض قوانین بین المللی دارد.
با این حال از دیدگاه روسها،این غربی ها هستند که تاریخچه شرم آوری ازکاربرد تسلیحات شیمیایی دارند."واسیلی نبنزیا" روسیه در سازمان ملل در پاسخ به ادعای معاون انگلیس ضد روسیه در استفاده از سلاح شیمیایی، گفت: در تاریخ، حملات انگلیس به کشورهای مستقل و کشتن هزاران نفر وجود دارد.درعین حال مسکو براین مساله پافشاری می کند که هیچ گونه دلیل و مدرکی دال بر نقش روسیه در مسأله مسموم اسکریپال وجود ندارد .
مساله دیگری که لندن با جدیت دنبال می کند تحریم بازی های جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه است.ترزا می مدعی شده است همه مقامات رسمی انگلیس جام جهانی را تحریم خواهند کرد.این بار ت انگلیس که روابطی گسترده و استراتژیک با دارد ، ی کارزار جدید ضد روسی را برعهده گرفته است وبا هیاهو وجنجال آفرینی تلاش می کند تا روسیه را درآستانه انتخابات ریاست جمهوری 18 مارس تحت فشار قرار دهد.ضمن اینکه هدف لندن ایجاد موجی برای تحریم جام جهانی فوتبال 2018 روسیه است.
با این حال بعید به نظر می رسد لندن بتواند همراهی بین المللی را با خود به دست آورد و جز برخی شرکای غربی آن ، بقیه کشورها نظر مثبتی به اقدامات اخیر انگلیس علیه روسیه ندارند.
سران انگلیس ، آلمان، فرانسه و روز 24 اسفند در بیانیه ای مشترک، روسیه را مسئول مسمومیت سرگئی اسکریپال جاسوس روسی سابق دانستند. در این بیانیه آمده است: این اولین حمله با عامل اعصاب در اروپا پس از جنگ جهانی دوم است که حمله به حاکمیت انگلیس و نقض کنوانسیون سلاح های شیمیایی و قوانین بین المللی به شمار می رود.
رویارویی و تنش دو جانبه بین روسیه و انگلیس بر سر مسمومیت شیمیایی «سرگئی اسکریپال» و دخترش یولیا تبدیل به تقابل گسترده غرب و روسیه شده است. همین عامل یعنی جبهه گیری غربی ها به هواداری از لندن و مستمسک قرار دادن رویداد اخیر برای تشدید حملات و تبلیغاتی علیه مسکو آنهم در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه به حساسیت اوضاع افزوده و احتمال گسترش هر چه بیشتر دامنه بحران کنونی به دیگر ابعاد را افزایش داده است. دستاویز مناسبی علیه مسکودر بحران کنونی مقامات انگلیسی پا را از محدوده آداب و عرف دیپلماتیک فراتر نهاده و بی محابا به روسیه و مقامات آن توهین می کنند.« ین ویلیامسون» دفاع انگلیس روز پنجشنبه حمله با ماده شیمیایی علیه سرگئی اسکریپال را اقدامی «گستاخانه» از سوی مسکو دانست و گفت: روسیه به جای پاسخ دادن بهتر است «کنار بکشد و ت بماند».این توهین انگلیسی ها از سوی روسیه بی پاسخ نماند. «ایگور اشنکوف» سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفت: اظهارات حقیر و کوچه و بازاری دفاع انگلیس، ناتوانی هوشی وی را نشان می دهد. وی افزود: همه این اظهارات نه فقط بی ارزش بودن اتهامات لندن علیه روسیه را نشان می دهد بلکه حاکی از بی ارزش بودن متهم کنندگان نیز است .از دیدگاه مسکو، لندن به بحران کنونی با هدف انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی خود دامن می زند.
با این حال، ترزا می نخست انگلیس در این زمینه تنها نیست و بیانیه اخیر سران غربی نشان می دهد که آنها رویکرد حمایت جدی از انگلیس در مقابل روسیه را در پیش گرفته اند. در واقع آنها اکنون به دستاویز مناسبی علیه مسکو دست یافته اند که می تواند موضع روسیه را در سطح بین المللی تضعیف کرده و آن را متهم به اولین حمله با سلاح شیمیایی در اروپا در دوره پس از جنگ جهانی دوم کند. با توجه به همین مساله انتظار می رود که در روزهای آینده فشارهای و تبلیغاتی از سوی غرب علیه روسیه تشدید شود و نخست انگلیس آغازگر این روند است.
ترزا می چهارشنبه گذشته با تکرار ادعای دست داشتن روسیه در مسمومیت اسکریپال و دخترش، دستور ا اج 23 دیپلمات این کشور را از خاک انگلیس صادر کرد. بوریس جانسون، خارجه انگلیس نیز روز 25 اسفند اظهار داشت که ،احتمال این که شخص ولادیمیر پوتین دستور حمله به جاسوس سابق روسیه در انگلیس را داده باشد، خیلی زیاد است. دفتر ریاست جمهوری روسیه در واکنش، این سخنان را «نقض غیرقابل بخشش قوانین دیپلماتیک» عنوان کرد. خارجه انگلیس مدعی شد که «ما هیچ مسئله ای با مردم روسیه نداریم. حتی هیچ گونه روسیه هراسی هم این جا در حال شکل گرفتن نیست.»جانسون مدعی شد که «مشکل ما با تصمیمات پوتین و کرملین تحت قدرت او است. احتمال خیلی بالایی می دهیم که شخص پوتین دستور این کار را داده باشد که برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، در خیابان های اروپا با یک سلاح شیمیایی به یک شهروند حمله شود.»
این برای نخستین بار است که یک مقام عالی و رسمی انگلیس، شخص ولادیمیر پوتین را مسئول حمله معرفی کرده است.در واکنش به این اظهارات، دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که اشاره جانسون به احتمال دست داشتن رییس جمهوری روسیه در این حمله «شوکه آور و نقض غیرقابل بخشش قوانین دیپلماتیک و رفتار مسئولانه است.»روز پنج شنبه نیز وزارت خزانه داری همزمان با بالا گرفتن تنش میان غرب و روسیه، تحریم های جدیدی علیه چند فرد و نهاد روسی اعلام کرد.
برخلاف برخی گشایش های اخیر در روابط روسیه و اتحادیه اروپا از جمله دیدارهای پوتین با برخی سران اروپایی مانند امانوئل ماکرون اما اکنون مساله ای در روابط دو جانبه مسکو و غرب رخ داده که موجب واگرایی هر چه بیشتر و تشدید تنش ها و رویارویی در ابعاد مختلف ، دیپلماتیک و اقتصادی، تجاری خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه روز شنبه 26 اسفند اعلام کرد که 23 دیپلمات انگلیسی از این کشور ا اج شده و ظرف یک هفته آینده باید روسیه را ترک کنند.مسکو هم چنین تصمیم گرفته تا فعالیت مرکز فرهنگی انگلیس در این کشور متوقف شده و کنسولگری آن در سن پترزبورگ تعطیل شود.وزارت خارجه روسیه همچنین به لندن هشدار داد در صورتی که اقدامی جدید علیه روسیه از جانب انگلیس صورت گیرد، این کشور از حق اقدام متقابل برخوردار است.فاز جدید تنشبحران بین روسیه و انگلیس اکنون وارد ابعاد بی سابقه ای شده که مسلما نه فقط روابط دو جانبه مسکو و لندن بلکه ماهیت و نحوه تعامل روسیه وغرب را وارد برهه جدیدی خواهد کرد.
به هر حال اقدامات دیپلماتیک مسکو علیه لندن دوبعد دارد.یک جنبه آن ا اج دیپلمات های انگلیسی از روسیه است که این اقدام در پاسخ به ا اج همین تعداد دیپلمات روس توسط انگلیس صورت می گیرد.جنبه دوم اقدام مسکو یعنی توقف فعالیت مرکز فرهنگی انگلیس در روسیه از اهمیت زیادی برخوردار است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که فعالیت مرکز فرهنگی انگلیس در روسیه به این دلیل متوقف می شود که شرایط فعلی این مرکز بر خلاف قوانین روسیه ارزی شده است.با این حال این اقدام دارای دلایلی مهمتر است.یکی ازاین دلایل، نقش پنهانی ولی موثری است که غربی ها از جمله انگلیسی ها با راه اندازی و فعالیت این گونه مراکز در روسیه دنبال می کنند که تاثیر گذاری بر اذهان مردم به خصوص جوانان روسی و القای نگرش ها و ارزش های غربی درآنها است. این امر دردراز مدت می تواند تغییرات و دگرگونی های زیادی در جامعه روسیه البته به نفع غربی ها ایجاد کند.
از نظر محافل غربی، لازمه راه اندازی انقلاب رنگی در روسیه ، ایجاد زمینه های فکری و اجتماعی آن دراین کشوراست ومراکز به اصطلاح فرهنگی کشورهایی مانند انگلیس و دقیقا این هدف را دنبال می کنند.دیگر سازمان های مردم نهاد غربی نیز که در روسیه به بهانه گسترش دموکراسی و های دموکراتیک فعالیت می کنند،هدف مشابهی را دنبال می کنند.با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه یکشنبه 27 اسفند (امروز) ،اقدام مسکو به منزله پاسخی قاطع ازسوی ت روسیه وبه طورغیرمستقیم ولادیمی وتین تلقی شده و می تواند به افزایش محبوبیت و آرای وی در انتخابات پیش رو منجر شود.در عین حال پیش بینی می شود که غرب که از دیدگاه خود دستاویز مناسبی برای تشدید فشارها علیه روسیه و حتی اقدامات عملی علیه مسکو به دست آورده ، روند کنونی را به امید محروم روسیه از امتیازات خود ادامه خواهد داد. /=============================نویسنده: سید رضا میرطاهر - کارشناس سیاست در شرق اروپا. .
اخباربین الملل ، ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۹:۲۶حواشی سخنرانی نخست انگلیس در جریان آ ین روز کنفرانس سالانه حزب محافظه کار سبب شد تا گمانه زنی ها از سوی افکار عمومی و رسانه های این کشور در رابطه با کناره گیری وی از قدرت به نحو چشم گیری افزایش یابد.
به گزارش ایرنا، 'ترزا می' روز گذشته در کنفرانس حزب محافظه کار برای یک ساعت به بیان سیاست های داخلی و خارجی تش پرداخت.وی در ابتدا به دلیل ناکامی حزبش در انتخابات سراسری ماه «می» (اردیبهشت - داد) گذشته عذرخواهی کرد و گفت: به رغم اینکه این انتخابات به درخواست او برگزار شد، اما نتیجه مطلوبی را برای حامیان محافظه کاران در پی نداشت.می به دستاوردهایی که تش در دو سال گذشته به دست آورده اشاره کرد و ادامه داد: برای تحقق آرمان های کشورش به ویژه وج موفق انگلیس از اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد.
در همین حال، سرفه های پی د ی و گرفتگی صدا امان را از نخست انگلیس گرفته بود و او تلاش می کرد تا به هر ترتیبی سخنانش را برای جمعیتی که چشم از سکوی کنفرانس برنمی داشتند به پایان برساند.می پس از نوشیدن آب صدایش را صاف کرد و دوباره به سخنانش ادامه داد؛ اما سرفه همچنان امانش نمی داد. با ص لرزان و ضعیف تلاش می کرد تا کلمات را به سختی ادا کند اما این بار همان ته صدا هم درنیامد. حضار برای تشویق او از جای خود بلند شدند تا لحظاتی زمان ب ند. فیلیپ هاموند دارایی انگلیس قرص سرماخوردگی به نخست داد و یکی از خدمه، آب روی میز را دوباره پر کرد.صدای نخست بهتر شده بود، که این بار سروکله 'سایمن برودکین' طنزپرداز معروف انگلیسی، درحالی که کاغذی را از پایین سن به 'ترزا می' تحویل می داد پیدا شد. او خطاب به او گفت: بوریس جانسون ( خارجه) خواست این را به شما بدهم.کاغذ روی زمین افتاد و 'ترزا می' خم شد تا آن را بردارد. 'سایمن برودکین' برگشت و رو به خارجه گفت: بوریس! مأموریت انجام شد، فرم را به او دادم. ان امنیتی بلافاصله وارد عمل شده و او را از سالن بیرون د. برای دقایقی جو سالن به هم ریخت اما دوباره با تشویق حضار، ترزا می به اظهارات خود ادامه داد.تصاویری که بعدا از سوی رسانه های انگلیسی در رابطه با این کاغذ منتشر شد نشان می دهد که این فرم ساختگی اداره مالیات موسوم به p45 است که از سوی کارفرما برای اعلام پایان کار کارمندش صادر می شود.در این فرم مشخصات ترزا می ازجمله درآمدش که 149 هزار پوند قیدشده، نوشته شده است.نکات جالب در رابطه با این فرم این است که در بخش 'علت پایان کار نام برده' نوشته شده: حزب محافظه کار نه قوی است و نه باثبات. ما نگران جرمی کوربین ( حزب کارگر) هستیم.
همچنین در بخش مالیات های پرداخت شده آمده: از فیلیپ هاموند ( دارایی) بپرسید.اما جالب ترین نکته این فرم، بخش مربوط به درخواست کننده است که از سوی بوریس جانسون خارجه انگلیس امضاءشده است.'ترزا می' در چالش با سرفه های سمج و گرفتگی صدایش بود که سومین سوژه خبری این کنفرانس رخ داد و حرف f از شعار پشت سر او نوشته بود 'ساخت کشوری که برای همه مفید باشد' به زمین افتاد.خبرنگار بی.بی.سی همان لحظه با انتشار توییتی نوشت: 'وای نه! سه اتفاق در یک کنفرانس' و خبرنگار اسکای نیوز گفت: 'این یک فاجعه است.'نخست انگلیس بعدا با انتشار تصویری از داروهای سرماخوردگی اش در توییتر، تلاش کرد تا گرفتگی صدایش را توجیه کند؛ اما موج انتقاد رسانه های انگلیسی در رابطه با حواشی سخنرانی عالی ترین مقام این کشور، حاکی از آن است که عمر کاری 'ترزا می' به عنوان نخست انگلیس در سراشیبی قرار گرفته است.نشریه خبری ایندیپندنت در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرد نوشت: قرار بود ترزا می در رابطه با 'رویای بریتانیا' سخن بگوید اما اکنون این سخنرانی به کابوس او بدل گشته است.
این نشریه انگلیسی افزود: هرچند محافظه کاران در جریان کنفرانس یادشده پشت او درآمدند اما حواشی این سخنرانی قطعا بر محتوای آن سایه افکنده و در تاریخ حزب محافظه کار ثبت خواهد شد.ایندیپندنت یادآور شد: این کنفرانس به طرز بی سابقه ای به کنفرانس محافظه کاران در سال 2003 شباهت دارد که در جریان آن نیز ایان دانکن اسمیت وقت حزب محافظه کار دائم صدایش می گرفت. هرچند طرفداران او پشتش درآمدند اما سه هفته بعد نمایندگان پارلمان به او رأی عدم اعتماد داده و مجبور شد از مقام خود استعفا داد.این نشریه انگلیسی افزود: اکنون به نظر می رسد که ترزا می نیز به سرنوشت مشابه 'ایان دانکن اسمیت' دچار خواهد شد.نشریه دیلی تلگراف نیز در گزارشی نوشت: شورشیان حزب محافظه کار می گویند که به احتمال قوی طی سه روز آینده از 'ترزا می' می خواهند تا از مقام خود کناره گیری کند.
این نشریه افزود: 'اد وایزی' عضو ارشد حزب محافظه کار امروز گفت :'تعدادی از نمایندگان پارلمان بر این باورند که 'ترزا می ' بایستی به دلیل سخنرانی افتضاحش استعفا دهد'
دیلی تلگراف همچنین به نقل از یک حزب محافظه کار نوشت: این مساله یک خصومت شخصی علیه ترزا می نیست. بلکه او دیگر فردی معتبر و لایق به نظر نمی رسد.این رو مه انگلیسی عنوان کرد که دست کم 30 تن از نمایندگان حزب محافظه کار خواهان کناره گیری نخست انگلیس از قدرت هستند؛ اما بر اساس قوانین حزبی، حداقل 48 بایستی طی درخواستی خطاب به کمیته 1922 خواستار برگزاری انتخابات درون حزبی شوند.دیلی تلگراف افزود:بااین حال مخالفان ترزا می در نظر دارند تا مستقیم طی نامه ای از وی بخواهند تا هرچه سریعتر برنامه کناره گیری خود را اعلام کند.رو مه گاردین نیز در گزارشی که امروز منتشر کرد ، نوشت: مارگوت جیمز یکی از معاونان پیشین ت انگلیس می گوید که ترزا می با شرکت در این کنفرانس دو کارت خود را مصرف کرده و اکنون یک کارت آ برایش باقی مانده است.این رو مه به نقل از این مقام انگلیسی نوشت: در حزب محافظه کار اکنون دو جریان فکری وجود دارد؛ اینکه 'ترزا می تا پایان جریان وج انگلیس از اتحادیه اروپا بماند' و یا اینکه 'بهتر است هرچه سریع تر جایگزین شود'.به نوشته گاردین، برخی دیگر نمایندگان حزب محافظه کار نیز می گویند که گرفتگی صدا نمی تواند دلیل کافی برای کناره گیری نخست به شمار آید. همچنین یک سخنگوی دفتر نخست ی روز پنجشنبه اعلام کرد که ترزا می قصد کناره گیری از قدرت ندارد و مجموعه مصاحبه هایی را وی پیش از آغاز سخنرانی اش صورت داده، عامل گرفتگی صدای او عنوان کرد.پیش ازاین نشریه س میرور در گزارشی جنجالی مدعی شد که «ترزا می» آگوست (مرداد) سال 2019 را برای کناره گیری از سمت نخست ی تعیین کرده است.به نوشته این نشریه انگلیسی، 'ترزا می' پانزده نفر از اعضای حزبش را به محل اقامتش دعوت کرده و این خبر را به آنها داده است.با این حال می ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد که برنامه ای برای کناره گیری از قدرت نداشته و به ع ، در نظر دارد تا در انتخابات سراسری سال 2022 انگلیس رقابت کند.وی در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز با بیان اینکه انگلیس طی سال های آینده با مشکلات فراوانی روبه رو خواهد بود افزود: بایستی در رابطه با وج انگلیس از اتحادیه اروپا توافق خوبی را حاصل کنیم که به نفع مردم و منافع کشور باشد.بر اساس آ ین نظرسنجی صورت گرفته از سوی تارنمای موسوم به 'خانه محافظه کاران'، اکثر فعالان طرفدار حزب محافظه کار انگلیس، خواهان کناره گیری 'ترزا می' از مقام نخست ی تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری سال 2022 هستند.دراین نظرسنجی، 51 درصد شرکت کنندگان خواهان کناره گیری 'ترزا می' از قدرت تا پیش از برگزاری انتخابات سراسری سال 2022 شده و 9 درصد خواهان استعفای سریع وی شده اند.در انتخاب بخوانید به اشتراک بگذارید
در موضع گیری ها و حتی کلماتی که قرار است با آنها مواضع کشورش را بیان کند محتاط، دقیق و متعادل است. هیچ حرفی که تعادل را در روابط ایران و انگلیس، انگلیس و یا انگلیس و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر هم زند بر زبان نمی آورد. با وقار و خونگرم است و در قامت یک دیپلمات با تجربه به نسبت جوان است. با فرهنگ معا ایرانیان به ویژه در برخورد با خانم ها آشناست و در این کار نیز تبحر یافته و درست مثل یک ایرانی به ما خوش آمد می گوید.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ساختمان قدیمی سفارت انگلیس در خیابان فردوسی تاریخی دراز از روابط ایران و بریتانیا را به دوش می کشد اما به محض ورود به این مجموعه معماری اصیل ایرانی خودنمایی می کند و جز زیبایی چیز دیگری نیست.آثار هجوم دانشجویان به سفارت در سال 1390 بر روی تابلویی که بر دیوار است و نیز بر دیوار و مبلمان داخل اتاق ها بدون هیچ تغییری با توجه به این که وسایل قدیمی هستند حفظ شده است.سفیر انگلیس در تهران که پس از یک دوره تنش و قطع روابط مسوول گشایش روابط و دیپلماتیک با ایران شده است، پس از حدود دو سال که از یتش در تهران می گذرد ضمن ابراز سندی از پیشرفت های انجام شده در گسترش روابط و اقتصادی میان دو کشور گفت از زمان برقراری روابط حجم روابط اقتصادی دو برابر شده است.او تاکید کرد که ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است، چراکه باور دارد این گزینه بهترین راه برقراری صلح و ثبات در منطقه است و تاکید می کند که می تواند زیربنایی برای گسترش روابط دو کشور باشد.هاپتون گفت که سیاست انگلیس این است که پیش رود و در این مسیر به گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق هسته ای ادامه می دهد.این دیپلمات انگلیسی درباره کندی تعاملات اقتصادی و بانکی به ویژه در چارچوب تایید می کند که روند تعاملات بیش تر از آنچه که دوست داریم زمان برده است.نیکلاس هاپتون در پاسخ به این پرسش که سیاست انگلیس به طور مشخص در برابر کشورهایی که نقض کننده هستند چیست؟ گفت: توافقی است که میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، اتحادیه اروپا و ایران به دست آمده است. این توافقی است که از مذاکره تمام این طرف ها به دست آمد و از حمایت گسترده ای میان دیگر کشورها برخوردار است. از این رو بریتانیا به همکاری با تمام شرکای خود که متعهد به اجرای موفقیت آمیز هستند، ادامه خواهد داد.به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیم/ به گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق ادامه می دهیموی افزود: ما به گفت وگو با تمام طرف ها و ترغیب شان به پایبندی کامل به توافق هسته ای سال 2015 و شروط آن، که به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهیم داد.این دیپلمات برجسته انگلیسی در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور هر روز به تکرار اظهارات و مواضعش علیه توافق هسته ای می پردازد، فکر نمی کنید این رویکرد از سوی یکی از طرف های توافق به روح و متن آسیب جدی می زند؟ با تاکید بر این که "من نمی توانم درباره مواضع ت صحبت کنم" اظهار کرد: آن چه می توانم درباره موضع انگلیس در قبال این توافق بگویم این است که ما به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیم. ما به شدت با شرکای خود در این توافق همکاری جدی داریم تا این توافق موفقیت آمیز باشد، هم چنین به بخش مالی و اقتصادی (درباره این توافق) اطمینان داده می شود، به گونه ای که رشد اقتصادی می تواند قابل مشاهده باشد و ت ایران، رئیس جمهور بتواند منافع حاصل از را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.سفیر انگلیس در ایران با تاکید بر این که " ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است" خاطرنشان کرد: انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای منطقه و ایجاد روابط بهتر با ت ایران است تا این کشور بتواند به جایگاهی سازنده تر و عادی در میان جامعه بین الملل بازگردد.رشد تجاری ایران و انگلیس دو برابر شده استهاپتون در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که دو سال از برقراری روابط و اقتصادی ایران و انگلیس می گذرد به طور دقیق حجم روابط دو کشور تا کنون چقدر است؟ گفت: روابط ایران و انگلیس در دو سال گذشته از زمان بازگشایی سفارت ها پیشرفت خوبی داشته است. نکته مهم این است از روزی که سفارت بازگشایی شده تمرکز ما روی توسعه این همکاری اقتصادی هر جا که ممکن بوده، قرار گرفته است. در پی لغو تحریم ها پس از اجرای در ژانویه 2016، سفارت ما تلاش بسیار سختی داشته تا تجارت میان دو کشور افزایش پیدا کند. از این رو باعث افتخار است که بگویم رشد روابط اقتصادی در طول این مدت بسیار سریع بوده است، قراردادهای مهم زیادی بین شرکت های انگلیسی و ایرانی بسته شده و مذاکرات با بسیاری دیگر نیز در جریان است.وی خاطرنشان کرد: میزان دقیق این همکاری را نمی توان به راحتی تخمین زد اما اطمینان داریم این رشد تجاری میان دو کشور دست کم اگر نگوییم سه برابر، دو برابر شده است؛ همان طور که با دیگر کشورهای اروپایی چنین بوده است. این یک رویداد مهم است و ت بریتانیا در حمایت از تاکید دارد و برای افزایش تجارت در آینده تلاش می کند.این دیپلمات انگلیسی درباره اولویت سرمایه گذاری انگلیس در بخش های تجاری، گردشگری، نفت و گاز ایران با اشاره به این که روابط میان کشورهای ما تاریخی است و در طول این سالیان ارتباطات زیادی وجود داشته است، افزود: ما تجربه طولانی مشترکی داریم که در برخی مواقع شرایط پیچیده بوده، اما لحظات مثبت بسیاری در روابط دو جانبه میان ایران و انگلیس وجود داشته است. در حال حاضر اولویت ما حمایت از اجرای است که روابط میان دو کشور را تعمیق می کند.هاپتون با بیان این که " یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک بود که در تابستان 2015 به امضا رسید" تصریح کرد: به عنوان بخشی از حمایت از و موفق ساختن این توافق، تیم من در سفارت بیش ترین تلاش مان را می کنیم تا هر جایی که ممکن است، نه فقط در تهران بلکه در تمام ایران وارد تعامل و تجارت با نهادهای مختلف از جمله اتاق های بازرگانی شویم.وی ادامه داد: من به تازگی از استان های گلستان و گرگان بازدید و در این منطقه با فرماندار و رئیس اتاق بازرگانی نیز دیدار داشتم. من به تبریز، رشت و شیراز رفتم. بنا بر این ما تلاش می کنیم تا به طور گسترده تعامل داشته باشیم و فهم مشترک برای روابط تجاری میان دو کشور را ایجاد کنیم که را قوی تر می سازد و نشان خواهد داد که این یک موفقیت بوده است.برقراری روابط تجاری ایران و انگلیس بیش از پیش زمان برده استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که یکی از نتایج برداشته شدن تحریم ها به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است و کشورهای زیادی برای تعامل با ایران در حوزه های مختلف وارد عمل شدند، اما هنوز از شرکت های انگلیسی در بخش های مختلف و به طور خاص در حوزه نفت و بانک خبری نیست. با توجه به تدوین قراردادهای جدید نفتی در ایران و امضای اولین قرارداد با شرکت توتال فرانسه فکر نمی کنید شرایط برای همکاری و ورود شرکت های بزرگ انگلیسی در این زمینه فراهم شده است؟ گفت: این یک حقیقت است که برقراری روابط تجاری میان ایران و شرکت های اروپایی و به ویژه انگلیس ساده نبوده است. دو سال است که تحریم های بین المللی علیه ایران از ژانویه 2016 برداشته شده است. برخی انتظار داشتند که در روابط اقتصادی نتایج خیلی فوری مشاهده شود، اما این تحولات برای به وقوع پیوستن به زمان نیاز دارد، همان طور که شاهد بودیم روابط بانکی میان ایران و غرب برای ایجاد اعتماد و اطمینان زمان می برد. برخی بانک ها و موسسات مالی در حال حاضر در تعامل هستند و شرکت های بریتانیایی نیز از این امکانات استفاده می کنند، اما واقعیت این است که این روند بیش تر از آن چه که دوست داریم زمان برده است.وی تاکید کرد که ت انگلیس به شدت تلاش می کند تا به بخش اقتصادی اطمینان دهد، به گونه ای که قراردادها راحت تر در هر دو مسیر پیش بروند.هاپتون اضافه کرد: شرکت های بریتانیایی هم اکنون وارد تعامل شده اند. باعث سندی است که شرکت هایی بزرگی مثل شل، روا رویس، خطوط هوایی بریتیش و به علاوه همان طور که می دانید انگلیس یکی از بخش های بزرگ ایرباس هست، تمامی این شرکت ها در حال تعامل و داد و ستدهای مهم با ایران هستند و این به طور قطع به تقویت روابط دو کشور کمک می کند. از این رو من اطمینان دارم که هم زمان با ادامه و در حالی که ت ما به حمایت خود از این توافق ادامه می دهد و برای ساختن روابط مان تلاش می کند، ما شاهد قراردادهای بیش تر باشیم و حجم روابط در بسیاری از زمینه ها، نه فقط نفت و گاز در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت.او در پاسخ به این پرسش که بانک های انگلستان و کشورهای اروپایی عمدتا وارد همکاری با ایران نشدند و هنوز با گذشت دو سال از اجرای نشانه روشنی از این همکاری ها دیده نمی شود، می توانید این قول را بدهید یا این امیدواری که در آینده نزدیک شاهد برقراری و گسترش این همکاری ها باشیم؟ گفت: چالشی که در بخش بانک داری با آن مواجهیم چیزی است که هم بریتانیا و هم دیگر طرف های اروپایی توافق، به علاوه ایران باید برای حل آن کار کنند که این مشکل به دو بخش تقسیم می شود. از یک طرف بانک ها و موسسات مالی بریتانیایی که اغلب در لندن مستقر هستند، در این لحظه اعتماد کافی برای ورود کامل به تجارت با ایران ندارند تا از داد و ستدها پشتیبانی کنند. این اعتماد در طول زمان هم زمان که روابط دو جانبه افزایش پیدا می کند و به تدریج ایران وارد اقتصاد بین المللی می شود، به وجود می آید.این دیپلمات انگلیسی افزود: از طرف دیگر نیازمند اقدام و اصلاحات بیش تر در نظام بانک داری ایران هستیم. این روند آغاز شده و من بسیار سندم که fatf در آ ین نشست مهم خود اعلام کرد که ایران در خصوص رسیدن به استانداردهای مورد درخواست پیشرفت خوبی حاصل کرده است.هاپتون گفت: به طور قطع در دهه ای که ایران هدف تحریم ها قرار داشت و نمی توانست در نظام مالی بین المللی حضور داشته باشد، جهان به جلو حرکت کرده است، قوانین توسعه یافته و اکنون شرایط متفاوت شده است. بنا بر این این که بانک های ایرانی به سطح مورد نیاز استانداردهای بین المللی دست پیدا کنند و بتوانند با بانک های بین المللی و بریتانیایی داد و ستد زمان می برد. در عین حال اطمینان دارم همان طور که گفتم اگر در ایران، در انگلیس و به طور کلی در اروپا روی این موضع کار کنیم که این کار را در اولویت قرار دادیم، این پیشرفت حاصل خواهد شد و اکنون نیز به دست آمده و در نتیجه سیستم ارتقا خواهد یافت و تجارت میان دو کشور بسیار آسان تر خواهد شد. بهترین راه برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه نه فقط برای ایران، بلکه برای منطقه استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که اعتماد نداشتن بانک های بزرگ اروپایی و به طور خاص انگستان به ایران چه علت است. آیا به خاطر فشارهای و فضای بی اعتمادی است که ایجاد کرده یا شاید ت انگلستان به بانک هایش این اطمینان را برای وارد شدن به همکاری با ایران نمی دهد؟ گفت: نخست انگلستان و رییس جمهوری ایران اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار د. آن ها گفت وگوهایی شفاف درباره مسائل مختلف در زمینه روابط دو جانبه و چندجانبه داشتند. واضح است که بخشی از آن، بخش اصلی آن به گفت وگو درباره اختصاص داشت. نخست انگلیس به روشنی مشخص کرد که بریتانیا به طور قوی از توافق هسته ای دفاع می کند و برای موفقیت آن با همه طرف های توافق همکاری نزدیک دارد؛ این سیاست انگلیس است و هر آن چه برای دیگر طرف ها اتفاق بیفتد، ما به روشنی می گوییم که پیش رو است و بهترین راه برای برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه بیش تر برای نه فقط ایران، بلکه دیگر طرف های این توافق و در مجموع برای منطقه است.وی افزود: برای پاسخ به سوال شما درباره این که چرا بانک های انگلیس به طور کامل برای داد و ستد با ایران هنوز اطمینان کامل ندارند، باید بگویم که این یک جاده دو طرفه است. ت انگلیس برای این که به بانک ها و موسسات مالی بریتانیا اطمینان دهد که تعامل مجدد با ایران پس از رفع تحریم ها کار درستی است هر تلاشی را به کار می گیرد. در عین حال باید گفت که این تصمیم خودشان است. آن ها بانک های خصوصی هستند و تصمیمات خود را مستقل از ت می گیرند. به طور قطع همگان متوجه این مساله می شوند.این دیپلمات انگلیسی گفت: برخی از این بانک ها به دلیل باقی ماندن تحریم های اولیه مشکلاتی دارند از جمله این که موسسات مالی که با دلار تجارت می کنند برای تعامل با ایران محدود می شوند و اتباع یی نیز با این محدودیت مواجهند. به طور قطع در انگلیس موسسات مالی وجود دارند که اغلب در آن ها اتباع یی زیادی کار می کنند و موسسات مالی نیز به میزان قابل توجهی از دلار استفاده می کنند. این ها مسائلی هستند که امکان بانک های بزرگ بین المللی شامل بانک های بریتانیایی را برای تعامل کامل با ایران کاهش می دهند، اما من امیدوارم در آینده اطمینان افزایش می یابد و این موسسات مالی قادر خواهند بود به گونه ای که اجازه می دهد، مجدد با ایران وارد تعامل شوند و آن را به یک موفقیت تبدیل می کنند.در آینده نزدیک شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که در بحث صدور ویزا مشکلات و مسایلی از جمله وجود دلال ها و واسطه ها وجود دارد که موجب سوء استفاده آنها و ناراحتی مردم ایران شده است، آ ین تمهیدات سفارت شما برای حل این مساله چه بوده است؟ با تاکید بر این که "بخشی از دلیل بازگرداندن روابط میان دو کشور و عادی سازی این روابط تضمین این مساله بود که شهروندان و بازرگانان هر دو کشور بتوانند آزادانه تر به ایران یا انگلیس سفر کنند" افزود: از زمانی که ما بخش ویزا را در تهران در فوریه 2016 بلافاصله پس از رفع تحریم ها بازگشایی کردیم، ت بریتانیا بسیار تلاش کرد تا میزان خدمات ویزا و اعطای آن به ایرانی هایی که می خواهند به انگلیس سفر کنند را افزایش دهد. ما از تعداد بسیار کمی شروع کردیم، چراکه این چیزها برای راه اندازی و عملکرد درست به زمان نیاز دارند. این سفارت در پی ماجرای سال 2011 به مدت چهار سال تعطیل بود و بازسازی روابط و بازگرداندن خدماتی همچون ویزا زمان می برد.وی خاطرنشان کرد: باعث سندی است که بگویم در این مساله در حال پیشرفت هستیم و در آینده نزدیک در دفتر این سفارت شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بود. هر چند تعداد آن ها در حال حاضر در مقایسه با میزان در خواست های شهروندان ایرانی که مایل به سفر به انگلیس هستند، بسیار پایین است.سفیر انگلیس در ایران ادامه داد: من کار روی این مساله را در اولویت قرار داده ام، زیرا بسیار مهم است که شهروندان ایرانی راحت تر بتوانند به انگلیس سفر کنند و این کار را بدون مزاحمت بخش خصوصی یا افراد و مجرمانی که می خواهند از این سیستم سوء استفاده کنند انجام دهیم. ما بسیار تلاش می کنیم تا هرگونه فرصت برای سوء استفاده از سیستم را کاهش بدهیم.ایران برای تسهیل صدور ویزا کار بیش تری انجام دهدوی هم چنین گفت: ایران باید برای تسهیل در این مساله کار بیش تری انجام دهد. از جمله این که باید همکاری نزدیک و کمک بیش تری د تا تضمین داده شود که آن دسته از شهروندان ایرانی که به طور غیر قانونی وارد انگلیس شده یا به طور غیرقانونی باقی مانده اند، به ایران بازگردانده شوند. این یک بخش بسیار مهم از مساله ویزاها در روابط میان دو کشور است.هاپتون ادامه داد: گفت وگوهایی که میان مقامات ایرانی و مقامات بریتانیایی در حال انجام است، پیشرفت خوبی داشته و هر دو طرف یک وجه مشترک از این که چه کارهایی باید انجام شود، در اختیار دارند. باعث خوشحالی است که این گفت وگوها در جریان و در حال پیشرفت است. اگر ما به همین روند ادامه دهیم، شاهد پیشرفتی قابل توجه در بخش خدمات ویزا برای انی خواهیم بود که مایل به سفر به انگلیس هستند و مردم در تهران به زودی می توانند شاهد این پیشرفت ها باشند.وی در ادامه تصریح کرد: گزینه دیگری که همیشه در دسترس سیستم های ایرانی که می خواهند به انگلیس سفر کنند وجود دارد، این است که درخواست های خود را به همان طریق معمول ارائه دهند و سپس ویزای خود را از یک پایتخت در منطقه در یک کشور نزدیک به عنوان مثال ترکیه یا امارات متحده عربی دریافت کنند؛ این در حالی است که بخواهند ویزای خود را از یک روش ساده تر دریافت کنند. البته من درک می کنم که این ایده آل نیست و هدف این است به شرایطی برسیم که شهروندان ایرانی بیش تری ویزا دریافت کنند و روندهای مربوطه را در همین جا یعنی تهران انجام دهند.سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این که مذاکرات کنسولی ایران و انگلیس مشابه مذاکراتی است که میان ایران و استرالیا انجام شده است و به حل مسایل انجامید؟ با بیان این که "من نمی خواهم در مورد استرالیا صحبت کنم" افزود: مطلعم که استرالیا پیشرفت خوبی در خصوص مذاکرات کنسولی اش با ایران داشته است. بدیهی است که مذاکرات میان انگلیس و ایران روی موضوعاتی که برای دو طرف مهم است تمرکز دارد و همان طور که گفتم رایزنی ها ادامه دارد و در حال پیشرفت است.هاپتون تاکید کرد: ما مذاکرات کنسولی با ایران را از همان اوایل سال 2016 آغاز کردیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و خوشبختانه به تدریج در حال نتیجه دادن است.دوستی با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) تناقضی با این که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم، نداردوی در پاسخ به این پرسش که خانم تراز می در سفری که دو سال قبل به منطقه داشتند صحبت هایی داشتند که علیه ایران بود، آیا باید انتظار داشته باشیم که انگلستان تمام تخم مرغ هایش را در سبد کشورهای حاشیه خلیج فارس بگذارد یا بین ایران و دیگر کشورها تعادل ایجاد می کند، اظهار کرد: بریتانیا روابط قدیمی با کشورهای بسیاری در منطقه و خاورمیانه دارد. ما همکاری با کشورهای حاشیه خلیج (فارس) داریم و این بخش مهمی از سیاست خارجی انگلیس است. به طور هم زمان ما دارای یک رابطه قدیمی تاریخی با ایران هستیم و پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها انگلیس مایل است بار دیگر این روابط را توسعه دهد و از برای برقراری صلح، ثبات و رفاه به طور کلی در منطقه استفاده کند.سفیر انگلیس در ایران که در کارنامه خود فعالیت در قطر و یمن را دارد، افزود: ت انگلیس هیچ تناقضی میان برقراری روابط با هر دو طرف کشورهای خلیج (فارس) نمی بیند. ما می توانیم با تمام شرکای خود به طرق مختلف همکاری کنیم و دوستی و رابطه نزدیک با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) هیچ تناقضی با این حقیقت که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم ندارد. هرجا که امکان داشته باشد یکدیگر را بهتر درک می کنیم تا اختلافات و مسائل که در خاورمیانه با آن مواجه می شویم را به گونه ای که به نفع روابط دو جانبه میان دو کشور باشد، کاهش دهیم. ید آن حجم کیک زرد از قزاقستان در تناقض با بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که چرا انگلستان با ید کیک زرد از سوی ایران از قزاقستان مخالفت کرد در حالی که همه کشورهای دیگر با این درخواست موافق بودند، مخالفت شما دلیل فنی داشت یا ؟ اظهار کرد: به طور دقیق تمام محدودیت های فنی ایران در ارتباط با سلاح هسته ای را مشخص کرده است و بخشی از آن مربوط به میزان کیک زردی است که ایران می تواند یداری و ذخیره کند. این یک مساله بسیار فنی است، اما در اصل دلیل مخالفت انگلیس در کمیسیون مشترک این بود که لندن قانع نشده بود که ایران لازم است این حجم زیاد از کیک زرد را از قزاقستان یداری کنند و این در تناقض با شروط است.وی اضافه کرد: کمیسیون مشترک به طور منظم برگزار می شود و دیدگاه های اعضای آن به طور صریح مورد بحث قرار می گیرند. کار درستی نیست که من در مورد جزئیات این مباحث صحبت کنم. اما باید بگویم که از نظر من موضع بریتانیا کاملا در راستای حمایت قوی این کشور از اجرای موفقیت آمیز است.سفیر انگلیس در پاسخ به این پرسش که تا الان در جریان مذاکراتی که داشتید ابهامات و سوالات فنی تان با توجه به پاسخ هایی که ایران در این باره داده، رفع نشده است؟ گفت: ما گفت وگوهای شفاف و سازنده ای با ایران بدون اعضای دیگر کمیسیون مشترک داشتیم و موضوعات به طور کاملا شفاف مورد بحث قرار گرفته است و ما پاسخ های روشنی از ایرانیان دریافت کرده ایم. باعث سندی است که این یکی از زمینه های همکاری است که رو به پیشرفت قرار دارد.این دیپلمات انگلیسی در پاسخ به این که انگلستان به طور کامل با ید این محموله از سوی ایران مخالف است یا در آینده امکان تغییر نظر وجود دارد؟ تصریح کرد: به طور قطع مسائل می تواند بسیار بهتر از این باشد و ما به تلاش های خود برای درک رایزنی ها میان دو کشور ادامه خواهیم داد. مساله ید کیک زرد یکی از موضوعات متعدد و بسیار فنی است که در نشست های منظم کمیسیون مشترک مطرح می شود و من اطمینان دارم که مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت و طرف ها به ارائه دیدگاه هایشان ادامه خواهند داد و این روشی است که در این فرآیند انجام می شود.هاپتون خاطرنشان کرد: ایران این توانایی را دارد که موضوعاتی مثل این را مطرح و درخواست کند، اما به طور مشابه دیگر طرف های توافق نیز طبق متن این حق را دارند که دیدگاه هایشان را چه موافق باشند و چه مخالف بیان کنند. این همان دلیل اهمیت کمیسیون مشترک است که انگلیس به ایفای کامل نقش خود در آن ادامه خواهد داد.می توانیم از به عنوان زیربنایی برای موفقیت آمیز بودن روابط دو جانبه استفاده کنیمسفیر انگلیس در ایران در ادامه درباره حس و حالش در زمان بازگشایی سفارت دو کشور و رویکرد دیپلمات های ایرانی نسبت به این مساله گفت: من از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سپتامبر 2016 بسیار سند شدم و هر دو طرف از این گام مهم حمایت د تا از آن برای ایجاد و پیشبرد روابط دو جانبه و همکاری میان دو کشور و حرکت دادن آن به سمت مرحله جدید استفاده شود و این در حال روی دادن است.وی افزود: من با همتای خود در لندن، حمید بعیدی نژاد همکاری بسیار دارم که به نمایندگی از به خوبی کار می کند تا دیدگاه های شما را ارائه دهد و جایگاه ایران در انگلیس را ارتقا دهد. جمعیت ایرانیانی که در انگلیس زندگی می کنند، بسیار زیاد است و من فکر می کنم که وی به خوبی از آنها و منافع شان حمایت می کند. از منظر ت بریتانیا ما به طور کامل متعهد هستیم که روابط جدید خود با ایران را در این مرحله جدید موفق سازیم و از به عنوان زیربنایی برای این روابط دو جانبه استفاده کنیم. بنا بر این ما می توانیم همکاری مان را در بخش های مختلف افزایش دهیم و در موضوعاتی هم که اختلاف نظر جدی وجود دارد، البته که اختلافاتی هم هست، از جمله در خصوص دیدگاه هایمان در مناقشات منطقه ای و این که چگونه باید حل شان کنیم، دست کم باید گفت وگوهای بیش تری داشته باشیم و تلاش کنیم درک بهتری از موضع یکدیگر داشته باشیم و همکاری کنیم تا این مسائل دشوار از طریق حل شود.به توانایی دیپلماتیک ظریف احترام می گذارمهاپتون درباره محمد جواد ظریف به عنوان یکی از دیپلمات های مطرح در دنیا اظهار کرد: من با آقای ظریف ملاقات داشتم. نقش آقای ظریف در مذاکرات هسته ای بسیار مهم است. او نشان داد که چه اندازه دیپلمات ماهری است. وی تجربه طولانی در عرصه روابط بین الملل به ویژه از زمان فعالیتش در سازمان ملل در نیویورک دارد. من این افتخار را داشتم که با آقای ظریف چندین بار ملاقات کنم و گفت وگوهای خوبی با او داشتم. من به توانایی دیپلماتیک وی احترام می گذارم و تعامل با وی را بسیار سازنده می دانم.توافق هسته ای یک دستاورد بزرگ و دیپلماتیک بودسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از مقامات یی از جمله آقای اوباما و کری توافق هسته ای را توافقی "تاریخی" خواندند، شما چه نظری دارید؟ گفت: همان طور که نخست و امور خارجه مان به روشنی گفته اند، انگلیس نیز توافق هسته ای را یک "دستاورد بزرگ" می داند. این یکی از مهم ترین دستاوردهای جدید دیپلماتیک است. بریتانیا کماکان به طور کامل به آن متعهد است و ت خود را متعهد می داند آن را به یک موفقیت تبدیل کند.وی در پاسخ به این که در اخبار بود که شما در تمرین تیم پرسپولیس به همراه دو پسرتون شرکت داشتید، آیا علاقمند به فوتبال هستید؟ اظهار کرد: من بسیار به فوتبال علاقه مندم. بسیار خوشحال شدم که پسرم توانست در جلسه تمرین یکی از تیم های فوتبال در تهران شرکت کند. من بازی های فوتبال ایران را تماشا می کنم و باعث سندی من است که تیم ملی شما به خوبی عمل می کند و به دلیل راه یافتن شما به جام جهانی در روسیه به شما تبریک می گویم. با اشتیاق منتظر بازی های ایران و انگلیس در روسیه در سال آینده هستم.هاپتون درباره بازیکن مورد علاقه اش در ایران و انگلیس پاسخ دقیقی نداد و گفت: من فکر نمی کنم که درست باشد نام شخص خاصی را ببرم، اما بازیکنان فوتبالی که در این موقعیت پیچیده در این سطح بازی می کنند را بسیار تحسین می کنم. زمانی که ایران در چین بود، رفتم و بازی را تماشا . تیم ایران بسیار خوب کار کرد. جو بسیار خوبی بود و بازیکنان بسیار خوبی دارید. من از فوتبال لذت می برم.
نیکلاس هاپتون: صدور ویزا افزایش می یابد/ بهترین راه برقراری امنیت در منطقه استreviewed by on oct 11rating: ساختمان قدیمی سفارت انگلیس در خیابان فردوسی تاریخی دراز از روابط ایران و بریتانیا را به دوش می کشد اما به محض ورود به این مجموعه معماری اصیل ایرانی خودنمایی می کند و جز زیبایی چیز دیگری نیست. آثار هجوم دانشجویان به سفارت در سال ۱۳۹۰ بر روی تابلویی که بر دیوار است و نیز بر دیوار و مبلمان داخل اتاق ها بدون هیچ تغییری با توجه به این که وسایل قدیمی هستند حفظ شده است.سفیر انگلیس در تهران که پس از یک دوره تنش و قطع روابط مسوول گشایش روابط و دیپلماتیک با ایران شده است، پس از حدود دو سال که از یتش در تهران می گذرد ضمن ابراز سندی از پیشرفت های انجام شده در گسترش روابط و اقتصادی میان دو کشور گفت از زمان برقراری روابط حجم روابط اقتصادی سه برابر شده است.او تاکید کرد که ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است، چراکه باور دارد این گزینه بهترین راه برقراری صلح و ثبات در منطقه است و تاکید می کند که می تواند زیربنایی برای گسترش روابط دو کشور باشد.هاپتون گفت که سیاست انگلیس این است که پیش رود و در این مسیر به گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق هسته ای ادامه می دهد.این دیپلمات انگلیسی درباره کندی تعاملات اقتصادی و بانکی به ویژه در چارچوب تایید می کند که روند تعاملات بیش تر از آنچه که دوست داریم زمان برده است.نیکلاس هاپتون در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که سیاست انگلیس به طور مشخص در برابر کشورهایی که نقض کننده هستند چیست؟ گفت: توافقی است که میان پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان، اتحادیه اروپا و ایران به دست آمده است. این توافقی است که از مذاکره تمام این طرف ها به دست آمد و از حمایت گسترده ای میان دیگر کشورها برخوردار است. از این رو بریتانیا به همکاری با تمام شرکای خود که متعهد به اجرای موفقیت آمیز هستند، ادامه خواهد داد.به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیمبه گفت وگو و ترغیب تمام طرف ها برای پایبندی کامل به توافق ادامه می دهیموی افزود: ما به گفت وگو با تمام طرف ها و ترغیب شان به پایبندی کامل به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ و شروط آن، که به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهیم داد.این دیپلمات برجسته انگلیسی در پاسخ به این پرسش که رییس جمهور هر روز به تکرار اظهارات و مواضعش علیه توافق هسته ای می پردازد، فکر نمی کنید این رویکرد از سوی یکی از طرف های توافق به روح و متن آسیب جدی می زند؟ با تاکید بر این که “من نمی توانم درباره مواضع ت صحبت کنم” اظهار کرد: آن چه می توانم درباره موضع انگلیس در قبال این توافق بگویم این است که ما به طور کامل و قوی از اجرای حمایت می کنیم. ما به شدت با شرکای خود در این توافق همکاری جدی داریم تا این توافق موفقیت آمیز باشد، هم چنین به بخش مالی و اقتصادی (درباره این توافق) اطمینان داده می شود، به گونه ای که رشد اقتصادی می تواند قابل مشاهده باشد و ت ایران، رئیس جمهور بتواند منافع حاصل از را برای مردم ایران به ارمغان بیاورد.سفیر انگلیس در ایران با تاکید بر این که “ ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است” خاطرنشان کرد: انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای منطقه و ایجاد روابط بهتر با ت ایران است تا این کشور بتواند به جایگاهی سازنده تر و عادی در میان جامعه بین الملل بازگردد.رشد تجاری ایران و انگلیس دو برابر شده استهاپتون در ادامه در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که دو سال از برقراری روابط و اقتصادی ایران و انگلیس می گذرد به طور دقیق حجم روابط دو کشور تا کنون چقدر است؟ گفت: روابط ایران و انگلیس در دو سال گذشته از زمان بازگشایی سفارت ها پیشرفت خوبی داشته است. نکته مهم این است از روزی که سفارت بازگشایی شده تمرکز ما روی توسعه این همکاری اقتصادی هر جا که ممکن بوده، قرار گرفته است. در پی لغو تحریم ها پس از اجرای در ژانویه ۲۰۱۶، سفارت ما تلاش بسیار سختی داشته تا تجارت میان دو کشور افزایش پیدا کند. از این رو باعث افتخار است که بگویم رشد روابط اقتصادی در طول این مدت بسیار سریع بوده است، قراردادهای مهم زیادی بین شرکت های انگلیسی و ایرانی بسته شده و مذاکرات با بسیاری دیگر نیز در جریان است.وی خاطرنشان کرد: میزان دقیق این همکاری را نمی توان به راحتی تخمین زد اما اطمینان داریم این رشد تجاری میان دو کشور دست کم اگر نگوییم سه برابر، دو برابر شده است؛ همان طور که با دیگر کشورهای اروپایی چنین بوده است. این یک رویداد مهم است و ت بریتانیا در حمایت از تاکید دارد و برای افزایش تجارت در آینده تلاش می کند.این دیپلمات انگلیسی درباره اولویت سرمایه گذاری انگلیس در بخش های تجاری، گردشگری، نفت و گاز ایران با اشاره به این که روابط میان کشورهای ما تاریخی است و در طول این سالیان ارتباطات زیادی وجود داشته است، افزود: ما تجربه طولانی مشترکی داریم که در برخی مواقع شرایط پیچیده بوده، اما لحظات مثبت بسیاری در روابط دو جانبه میان ایران و انگلیس وجود داشته است. در حال حاضر اولویت ما حمایت از اجرای است که روابط میان دو کشور را تعمیق می کند.هاپتون با بیان این که “ یک دستاورد بزرگ دیپلماتیک بود که در تابستان ۲۰۱۵ به امضا رسید” تصریح کرد: به عنوان بخشی از حمایت از و موفق ساختن این توافق، تیم من در سفارت بیش ترین تلاش مان را می کنیم تا هر جایی که ممکن است، نه فقط در تهران بلکه در تمام ایران وارد تعامل و تجارت با نهادهای مختلف از جمله اتاق های بازرگانی شویم.وی ادامه داد: من به تازگی از استان های گلستان و گرگان بازدید و در این منطقه با فرماندار و رئیس اتاق بازرگانی نیز دیدار داشتم. من به تبریز، رشت و شیراز رفتم. بنا بر این ما تلاش می کنیم تا به طور گسترده تعامل داشته باشیم و فهم مشترک برای روابط تجاری میان دو کشور را ایجاد کنیم که را قوی تر می سازد و نشان خواهد داد که این یک موفقیت بوده است.برقراری روابط تجاری ایران و انگلیس بیش از پیش زمان برده استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که یکی از نتایج برداشته شدن تحریم ها به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده است و کشورهای زیادی برای تعامل با ایران در حوزه های مختلف وارد عمل شدند، اما هنوز از شرکت های انگلیسی در بخش های مختلف و به طور خاص در حوزه نفت و بانک خبری نیست. با توجه به تدوین قراردادهای جدید نفتی در ایران و امضای اولین قرارداد با شرکت توتال فرانسه فکر نمی کنید شرایط برای همکاری و ورود شرکت های بزرگ انگلیسی در این زمینه فراهم شده است؟ گفت: این یک حقیقت است که برقراری روابط تجاری میان ایران و شرکت های اروپایی و به ویژه انگلیس ساده نبوده است. دو سال است که تحریم های بین المللی علیه ایران از ژانویه ۲۰۱۶ برداشته شده است. برخی انتظار داشتند که در روابط اقتصادی نتایج خیلی فوری مشاهده شود، اما این تحولات برای به وقوع پیوستن به زمان نیاز دارد، همان طور که شاهد بودیم روابط بانکی میان ایران و غرب برای ایجاد اعتماد و اطمینان زمان می برد. برخی بانک ها و موسسات مالی در حال حاضر در تعامل هستند و شرکت های بریتانیایی نیز از این امکانات استفاده می کنند، اما واقعیت این است که این روند بیش تر از آن چه که دوست داریم زمان برده است.نیکلاس هاپتون: ما به گفت وگو با تمام طرف ها و ترغیب شان به پایبندی کامل به توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ و شروط آن، که به طور شفاف مشخص شده اند، ادامه خواهیم داد.وی تاکید کرد که ت انگلیس به شدت تلاش می کند تا به بخش اقتصادی اطمینان دهد، به گونه ای که قراردادها راحت تر در هر دو مسیر پیش بروند.هاپتون اضافه کرد: شرکت های بریتانیایی هم اکنون وارد تعامل شده اند. باعث سندی است که شرکت هایی بزرگی مثل شل، روا رویس، خطوط هوایی بریتیش و به علاوه همان طور که می دانید انگلیس یکی از بخش های بزرگ ایرباس هست، تمامی این شرکت ها در حال تعامل و داد و ستدهای مهم با ایران هستند و این به طور قطع به تقویت روابط دو کشور کمک می کند. از این رو من اطمینان دارم که هم زمان با ادامه و در حالی که ت ما به حمایت خود از این توافق ادامه می دهد و برای ساختن روابط مان تلاش می کند، ما شاهد قراردادهای بیش تر باشیم و حجم روابط در بسیاری از زمینه ها، نه فقط نفت و گاز در سال های پیش رو افزایش خواهد یافت.او در پاسخ به این پرسش که بانک های انگلستان و کشورهای اروپایی عمدتا وارد همکاری با ایران نشدند و هنوز با گذشت دو سال از اجرای نشانه روشنی از این همکاری ها دیده نمی شود، می توانید این قول را بدهید یا این امیدواری که در آینده نزدیک شاهد برقراری و گسترش این همکاری ها باشیم؟ گفت: چالشی که در بخش بانک داری با آن مواجهیم چیزی است که هم بریتانیا و هم دیگر طرف های اروپایی توافق، به علاوه ایران باید برای حل آن کار کنند که این مشکل به دو بخش تقسیم می شود. از یک طرف بانک ها و موسسات مالی بریتانیایی که اغلب در لندن مستقر هستند، در این لحظه اعتماد کافی برای ورود کامل به تجارت با ایران ندارند تا از داد و ستدها پشتیبانی کنند. این اعتماد در طول زمان هم زمان که روابط دو جانبه افزایش پیدا می کند و به تدریج ایران وارد اقتصاد بین المللی می شود، به وجود می آید.این دیپلمات انگلیسی افزود: از طرف دیگر نیازمند اقدام و اصلاحات بیش تر در نظام بانک داری ایران هستیم. این روند آغاز شده و من بسیار سندم که fatf در آ ین نشست مهم خود اعلام کرد که ایران در خصوص رسیدن به استانداردهای مورد درخواست پیشرفت خوبی حاصل کرده است.هاپتون گفت: به طور قطع در دهه ای که ایران هدف تحریم ها قرار داشت و نمی توانست در نظام مالی بین المللی حضور داشته باشد، جهان به جلو حرکت کرده است، قوانین توسعه یافته و اکنون شرایط متفاوت شده است. بنا بر این این که بانک های ایرانی به سطح مورد نیاز استانداردهای بین المللی دست پیدا کنند و بتوانند با بانک های بین المللی و بریتانیایی داد و ستد زمان می برد. در عین حال اطمینان دارم همان طور که گفتم اگر در ایران، در انگلیس و به طور کلی در اروپا روی این موضع کار کنیم که این کار را در اولویت قرار دادیم، این پیشرفت حاصل خواهد شد و اکنون نیز به دست آمده و در نتیجه سیستم ارتقا خواهد یافت و تجارت میان دو کشور بسیار آسان تر خواهد شد. بهترین راه برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه نه فقط برای ایران، بلکه برای منطقه استسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که اعتماد نداشتن بانک های بزرگ اروپایی و به طور خاص انگستان به ایران چه علت است. آیا به خاطر فشارهای و فضای بی اعتمادی است که ایجاد کرده یا شاید ت انگلستان به بانک هایش این اطمینان را برای وارد شدن به همکاری با ایران نمی دهد؟ گفت: نخست انگلستان و رییس جمهوری ایران اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار د. آن ها گفت وگوهایی شفاف درباره مسائل مختلف در زمینه روابط دو جانبه و چندجانبه داشتند. واضح است که بخشی از آن، بخش اصلی آن به گفت وگو درباره اختصاص داشت. نخست انگلیس به روشنی مشخص کرد که بریتانیا به طور قوی از توافق هسته ای دفاع می کند و برای موفقیت آن با همه طرف های توافق همکاری نزدیک دارد؛ این سیاست انگلیس است و هر آن چه برای دیگر طرف ها اتفاق بیفتد، ما به روشنی می گوییم که پیش رو است و بهترین راه برای برقراری امنیت، صلح، ثبات و رفاه بیش تر برای نه فقط ایران، بلکه دیگر طرف های این توافق و در مجموع برای منطقه است.وی افزود: برای پاسخ به سوال شما درباره این که چرا بانک های انگلیس به طور کامل برای داد و ستد با ایران هنوز اطمینان کامل ندارند، باید بگویم که این یک جاده دو طرفه است. ت انگلیس برای این که به بانک ها و موسسات مالی بریتانیا اطمینان دهد که تعامل مجدد با ایران پس از رفع تحریم ها کار درستی است هر تلاشی را به کار می گیرد. در عین حال باید گفت که این تصمیم خودشان است. آن ها بانک های خصوصی هستند و تصمیمات خود را مستقل از ت می گیرند. به طور قطع همگان متوجه این مساله می شوند.سفیر انگلیس در ایران: ت انگلیس به طور کامل و قوی متعهد به اجرای موفقیت آمیز است. انگلیس باور دارد این گزینه برای برقراری صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای منطقه و ایجاد روابط بهتر با ت ایران است تا این کشور بتواند به جایگاهی سازنده تر و عادی در میان جامعه بین الملل بازگردد.این دیپلمات انگلیسی گفت: برخی از این بانک ها به دلیل باقی ماندن تحریم های اولیه مشکلاتی دارند از جمله این که موسسات مالی که با دلار تجارت می کنند برای تعامل با ایران محدود می شوند و اتباع یی نیز با این محدودیت مواجهند. به طور قطع در انگلیس موسسات مالی وجود دارند که اغلب در آن ها اتباع یی زیادی کار می کنند و موسسات مالی نیز به میزان قابل توجهی از دلار استفاده می کنند. این ها مسائلی هستند که امکان بانک های بزرگ بین المللی شامل بانک های بریتانیایی را برای تعامل کامل با ایران کاهش می دهند، اما من امیدوارم در آینده اطمینان افزایش می یابد و این موسسات مالی قادر خواهند بود به گونه ای که اجازه می دهد، مجدد با ایران وارد تعامل شوند و آن را به یک موفقیت تبدیل می کنند.در آینده نزدیک شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که در بحث صدور ویزا مشکلات و مسایلی از جمله وجود دلال ها و واسطه ها وجود دارد که موجب سوء استفاده آنها و ناراحتی مردم ایران شده است، آ ین تمهیدات سفارت شما برای حل این مساله چه بوده است؟ با تاکید بر این که “بخشی از دلیل بازگرداندن روابط میان دو کشور و عادی سازی این روابط تضمین این مساله بود که شهروندان و بازرگانان هر دو کشور بتوانند آزادانه تر به ایران یا انگلیس سفر کنند” افزود: از زمانی که ما بخش ویزا را در تهران در فوریه ۲۰۱۶ بلافاصله پس از رفع تحریم ها بازگشایی کردیم، ت بریتانیا بسیار تلاش کرد تا میزان خدمات ویزا و اعطای آن به ایرانی هایی که می خواهند به انگلیس سفر کنند را افزایش دهد. ما از تعداد بسیار کمی شروع کردیم، چراکه این چیزها برای راه اندازی و عملکرد درست به زمان نیاز دارند. این سفارت در پی ماجرای سال ۲۰۱۱ به مدت چهار سال تعطیل بود و بازسازی روابط و بازگرداندن خدماتی همچون ویزا زمان می برد.وی خاطرنشان کرد: باعث سندی است که بگویم در این مساله در حال پیشرفت هستیم و در آینده نزدیک در دفتر این سفارت شمار ویزاها بسیار بیش تر خواهد بود. هر چند تعداد آن ها در حال حاضر در مقایسه با میزان در خواست های شهروندان ایرانی که مایل به سفر به انگلیس هستند، بسیار پایین است.سفیر انگلیس در ایران ادامه داد: من کار روی این مساله را در اولویت قرار داده ام، زیرا بسیار مهم است که شهروندان ایرانی راحت تر بتوانند به انگلیس سفر کنند و این کار را بدون مزاحمت بخش خصوصی یا افراد و مجرمانی که می خواهند از این سیستم سوء استفاده کنند انجام دهیم. ما بسیار تلاش می کنیم تا هرگونه فرصت برای سوء استفاده از سیستم را کاهش بدهیم.ایران برای تسهیل صدور ویزا کار بیش تری انجام دهدوی هم چنین گفت: ایران باید برای تسهیل در این مساله کار بیش تری انجام دهد. از جمله این که باید همکاری نزدیک و کمک بیش تری د تا تضمین داده شود که آن دسته از شهروندان ایرانی که به طور غیر قانونی وارد انگلیس شده یا به طور غیرقانونی باقی مانده اند، به ایران بازگردانده شوند. این یک بخش بسیار مهم از مساله ویزاها در روابط میان دو کشور است.هاپتون ادامه داد: گفت وگوهایی که میان مقامات ایرانی و مقامات بریتانیایی در حال انجام است، پیشرفت خوبی داشته و هر دو طرف یک وجه مشترک از این که چه کارهایی باید انجام شود، در اختیار دارند. باعث خوشحالی است که این گفت وگوها در جریان و در حال پیشرفت است. اگر ما به همین روند ادامه دهیم، شاهد پیشرفتی قابل توجه در بخش خدمات ویزا برای انی خواهیم بود که مایل به سفر به انگلیس هستند و مردم در تهران به زودی می توانند شاهد این پیشرفت ها باشند.وی در ادامه تصریح کرد: گزینه دیگری که همیشه در دسترس سیستم های ایرانی که می خواهند به انگلیس سفر کنند وجود دارد، این است که درخواست های خود را به همان طریق معمول ارائه دهند و سپس ویزای خود را از یک پایتخت در منطقه در یک کشور نزدیک به عنوان مثال ترکیه یا امارات متحده عربی دریافت کنند؛ این در حالی است که بخواهند ویزای خود را از یک روش ساده تر دریافت کنند. البته من درک می کنم که این ایده آل نیست و هدف این است به شرایطی برسیم که شهروندان ایرانی بیش تری ویزا دریافت کنند و روندهای مربوطه را در همین جا یعنی تهران انجام دهند.سفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این که مذاکرات کنسولی ایران و انگلیس مشابه مذاکراتی است که میان ایران و استرالیا انجام شده است و به حل مسایل انجامید؟ با بیان این که “من نمی خواهم در مورد استرالیا صحبت کنم” افزود: مطلعم که استرالیا پیشرفت خوبی در خصوص مذاکرات کنسولی اش با ایران داشته است. بدیهی است که مذاکرات میان انگلیس و ایران روی موضوعاتی که برای دو طرف مهم است تمرکز دارد و همان طور که گفتم رایزنی ها ادامه دارد و در حال پیشرفت است.هاپتون تاکید کرد: ما مذاکرات کنسولی با ایران را از همان اوایل سال ۲۰۱۶ آغاز کردیم و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و خوشبختانه به تدریج در حال نتیجه دادن است.دوستی با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) تناقضی با این که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم، نداردوی در پاسخ به این پرسش ایسنا که خانم تراز می در سفری که دو سال قبل به منطقه داشتند صحبت هایی داشتند که علیه ایران بود، آیا باید انتظار داشته باشیم که انگلستان تمام تخم مرغ هایش را در سبد کشورهای حاشیه خلیج فارس بگذارد یا بین ایران و دیگر کشورها تعادل ایجاد می کند، اظهار کرد: بریتانیا روابط قدیمی با کشورهای بسیاری در منطقه و خاورمیانه دارد. ما همکاری با کشورهای حاشیه خلیج (فارس) داریم و این بخش مهمی از سیاست خارجی انگلیس است. به طور هم زمان ما دارای یک رابطه قدیمی تاریخی با ایران هستیم و پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها انگلیس مایل است بار دیگر این روابط را توسعه دهد و از برای برقراری صلح، ثبات و رفاه به طور کلی در منطقه استفاده کند.سفیر انگلیس در ایران که در کارنامه خود فعالیت در قطر و یمن را دارد، افزود: ت انگلیس هیچ تناقضی میان برقراری روابط با هر دو طرف کشورهای خلیج (فارس) نمی بیند. ما می توانیم با تمام شرکای خود به طرق مختلف همکاری کنیم و دوستی و رابطه نزدیک با کشورهای عرب حاشیه خلیج (فارس) هیچ تناقضی با این حقیقت که ما خواهان تجدید روابط با ایران هستیم ندارد. هرجا که امکان داشته باشد یکدیگر را بهتر درک می کنیم تا اختلافات و مسائل که در خاورمیانه با آن مواجه می شویم را به گونه ای که به نفع روابط دو جانبه میان دو کشور باشد، کاهش دهیم. ید آن حجم کیک زرد از قزاقستان در تناقض با بودهاپتون در ادامه این گفت وگو در پاسخ به این پرسش که چرا انگلستان با ید کیک زرد از سوی ایران از قزاقستان مخالفت کرد در حالی که همه کشورهای دیگر با این درخواست موافق بودند، مخالفت شما دلیل فنی داشت یا ؟ اظهار کرد: به طور دقیق تمام محدودیت های فنی ایران در ارتباط با سلاح هسته ای را مشخص کرده است و بخشی از آن مربوط به میزان کیک زردی است که ایران می تواند یداری و ذخیره کند. این یک مساله بسیار فنی است، اما در اصل دلیل مخالفت انگلیس در کمیسیون مشترک این بود که لندن قانع نشده بود که ایران لازم است این حجم زیاد از کیک زرد را از قزاقستان یداری کنند و این در تناقض با شروط است.وی اضافه کرد: کمیسیون مشترک به طور منظم برگزار می شود و دیدگاه های اعضای آن به طور صریح مورد بحث قرار می گیرند. کار درستی نیست که من در مورد جزئیات این مباحث صحبت کنم. اما باید بگویم که از نظر من موضع بریتانیا کاملا در راستای حمایت قوی این کشور از اجرای موفقیت آمیز است.سفیر انگلیس در پاسخ به این پرسش که تا الان در جریان مذاکراتی که داشتید ابهامات و سوالات فنی تان با توجه به پاسخ هایی که ایران در این باره داده، رفع نشده است؟ گفت: ما گفت وگوهای شفاف و سازنده ای با ایران بدون اعضای دیگر کمیسیون مشترک داشتیم و موضوعات به طور کاملا شفاف مورد بحث قرار گرفته است و ما پاسخ های روشنی از ایرانیان دریافت کرده ایم. باعث سندی است که این یکی از زمینه های همکاری است که رو به پیشرفت قرار دارد. این دیپلمات انگلیسی در پاسخ به این که انگلستان به طور کامل با ید این محموله از سوی ایران مخالف است یا در آینده امکان تغییر نظر وجود دارد؟ تصریح کرد: به طور قطع مسائل می تواند بسیار بهتر از این باشد و ما به تلاش های خود برای درک رایزنی ها میان دو کشور ادامه خواهیم داد. مساله ید کیک زرد یکی از موضوعات متعدد و بسیار فنی است که در نشست های منظم کمیسیون مشترک مطرح می شود و من اطمینان دارم که مورد بحث و رایزنی قرار خواهد گرفت و طرف ها به ارائه دیدگاه هایشان ادامه خواهند داد و این روشی است که در این فرآیند انجام می شود.هاپتون خاطرنشان کرد: ایران این توانایی را دارد که موضوعاتی مثل این را مطرح و درخواست کند، اما به طور مشابه دیگر طرف های توافق نیز طبق متن این حق را دارند که دیدگاه هایشان را چه موافق باشند و چه مخالف بیان کنند. این همان دلیل اهمیت کمیسیون مشترک است که انگلیس به ایفای کامل نقش خود در آن ادامه خواهد داد.می توانیم از به عنوان زیربنایی برای موفقیت آمیز بودن روابط دو جانبه استفاده کنیمسفیر انگلیس در ایران در ادامه درباره حس و حالش در زمان بازگشایی سفارت دو کشور و رویکرد دیپلمات های ایرانی نسبت به این مساله به ایسنا گفت: من از برقراری مجدد روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سپتامبر ۲۰۱۶ بسیار سند شدم و هر دو طرف از این گام مهم حمایت د تا از آن برای ایجاد و پیشبرد روابط دو جانبه و همکاری میان دو کشور و حرکت دادن آن به سمت مرحله جدید استفاده شود و این در حال روی دادن است.وی افزود: من با همتای خود در لندن، حمید بعیدی نژاد همکاری بسیار دارم که به نمایندگی از به خوبی کار می کند تا دیدگاه های شما را ارائه دهد و جایگاه ایران در انگلیس را ارتقا دهد. جمعیت ایرانیانی که در انگلیس زندگی می کنند، بسیار زیاد است و من فکر می کنم که وی به خوبی از آنها و منافع شان حمایت می کند. از منظر ت بریتانیا ما به طور کامل متعهد هستیم که روابط جدید خود با ایران را در این مرحله جدید موفق سازیم و از به عنوان زیربنایی برای این روابط دو جانبه استفاده کنیم. بنا بر این ما می توانیم همکاری مان را در بخش های مختلف افزایش دهیم و در موضوعاتی هم که اختلاف نظر جدی وجود دارد، البته که اختلافاتی هم هست، از جمله در خصوص دیدگاه هایمان در مناقشات منطقه ای و این که چگونه باید حل شان کنیم، دست کم باید گفت وگوهای بیش تری داشته باشیم و تلاش کنیم درک بهتری از موضع یکدیگر داشته باشیم و همکاری کنیم تا این مسائل دشوار از طریق حل شود.به توانایی دیپلماتیک ظریف احترام می گذارمهاپتون درباره محمد جواد ظریف به عنوان یکی از دیپلمات های مطرح در دنیا اظهار کرد: من با آقای ظریف ملاقات داشتم. نقش آقای ظریف در مذاکرات هسته ای بسیار مهم است. او نشان داد که چه اندازه دیپلمات ماهری است. وی تجربه طولانی در عرصه روابط بین الملل به ویژه از زمان فعالیتش در سازمان ملل در نیویورک دارد. من این افتخار را داشتم که با آقای ظریف چندین بار ملاقات کنم و گفت وگوهای خوبی با او داشتم. من به توانایی دیپلماتیک وی احترام می گذارم و تعامل با وی را بسیار سازنده می دانم.توافق هسته ای یک دستاورد بزرگ و دیپلماتیک بودسفیر انگلیس در ایران در پاسخ به این پرسش که بسیاری از مقامات یی از جمله آقای اوباما و کری توافق هسته ای را توافقی “تاریخی” خواندند، شما چه نظری دارید؟ گفت: همان طور که نخست و امور خارجه مان به روشنی گفته اند، انگلیس نیز توافق هسته ای را یک “دستاورد بزرگ” می داند. این یکی از مهم ترین دستاوردهای جدید دیپلماتیک است. بریتانیا کماکان به طور کامل به آن متعهد است و ت خود را متعهد می داند آن را به یک موفقیت تبدیل کند.وی در پاسخ به این که در اخبار بود که شما در تمرین تیم پرسپولیس به همراه دو پسرتون شرکت داشتید، آیا علاقمند به فوتبال هستید؟ اظهار کرد: من بسیار به فوتبال علاقه مندم. بسیار خوشحال شدم که پسرم توانست در جلسه تمرین یکی از تیم های فوتبال در تهران شرکت کند. من بازی های فوتبال ایران را تماشا می کنم و باعث سندی من است که تیم ملی شما به خوبی عمل می کند و به دلیل راه یافتن شما به جام جهانی در روسیه به شما تبریک می گویم. با اشتیاق منتظر بازی های ایران و انگلیس در روسیه در سال آینده هستم.هاپتون درباره بازیکن مورد علاقه اش در ایران و انگلیس پاسخ دقیقی نداد و گفت: من فکر نمی کنم که درست باشد نام شخص خاصی را ببرم، اما بازیکنان فوتبالی که در این موقعیت پیچیده در این سطح بازی می کنند را بسیار تحسین می کنم. زمانی که ایران در چین بود، رفتم و بازی را تماشا . تیم ایران بسیار خوب کار کرد. جو بسیار خوبی بود و بازیکنان بسیار خوبی دارید. من از فوتبال لذت می برم.گفت وگو از: زهرا اصغری، آزاده تهرانی و ساجده محمودی انتهای پیاممرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا کنید: video/webm