ب ایی کلاس اخلاق در قرآن در موسسه شیفتگان وحی

اولین کاروان زائران استان های کرمان و اسان رضوی از ایران امروز (یکشنبه ۱۵ مردادماه) به سرزمین وحی اعزام شدند. اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎ اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎اعزام اولین کاروان حجاج استان های کرمان و اسان رضوی به سرزمین وحی‎
گروه شه: (ره) در آثار مختلف خود به بیان مباحثی در خصوص کیفیت وحی پرداخته اند؛ در ادامه به بررسی وحی و مراتب آن از منظر (ره) می پرداخته می شود. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، وحی از منظر (ره) در پارادایم فلسفی ملاصدرا قابل تفسیر است. ملاصدرا در اسفار اربعه به تشریح 4 سفر عرفانی می پردازد. در این چهار سفر عرفانی است که ابتدا سالک از خلق به سوی خدا و در واقع حضرت حق حرکت می کند، آنگاه در حضرت حق سیر کرده به صید حقائق در باب ذات ربوبی می پردازد، سپس با انبانی از معارف الهی به سوی خلق باز می گردد و در پایان با همراه خلق به سوی حق باز می گردد.ماهیت وحی

(ره) نیز مراحل سیر و سلوک را چنین تقسیم کرده است. قلوبی به تعبیر ایشان به طریق سلوک معنوی و باطنی سیر الی الله می کنند و از منزل تاریک نفس و خانه انانیت مهاجرت می کنند، ایشان دو دسته هستند، گروهی که با پایان سفر الی الله، در حال جذب و فنا باقی می مانند و گروهی که پس از سیر الی الله و فی الله به خود رجوع کرده و ح هوشیاری را در یافته و برای تکمیل بندگان به سوی خالق باز می گردند. کلام خدا

(ره) در فرازهایی از آثارش، در خصوص کیفیت کلام الهی نیز سخن گفته است. این بحث در فضای نظری بحث شده و نظرات گاه شاذی در این زمینه مطرح شده است، در همین جاست که نگاهی تفصیلی به نظرات (ره) می تواند راهگشا باشد. ایشان بر آنند که «حقیقت تکلم متقوم به کلام، از م ج دهان نیست و اگر در عرف لغت متعارف مردم، وقتی صحبت از کلام می شود به این گونه تلقی می شود که با زبان و از م ج دهان بیرون آمده، در اثر انس و عادت مردم است. حقیقت تکلم، اظهار مکنونات خاطر و ابراز ما فی الضمیر است، بدون آنکه ابزار سخن در معنای تکلم مدخلیتی داشته باشد، لذا کلام از اوصاف کمالیه وجود است و هر چه وجود رو به کمال و قوت باشد، ظهور و اظهاراتش بیشتر است تا به افق اعلی رسد که نور الانوار و نور علی نور است، در آن صورت که سخن می گوید و از زبان وحی می گوید، تجلی حق و کلام فیض اقدس و شنونده اسما و صفات الهی است و در این تجلی است که متکلم ذات مقدس حق و واحدی است که دارای همه اسما و صفات است... تکلم حق تعالی عبارت است از تجلی حق که این تجلی حاصل تعلق یافتن اراده و قدرت او بر ایجاد و اظهار آنچه در غیب است می باشد». تحلیل (ره) از کلام خدا از صفات خداوند عنوان شده است، در حالیکه برخی از نظریات آن را از صفات می دانند، به نظر (ره) وقتی وحی را بیان می کند، از زبان وحی سخن می گوید و این یعنی تجلی حق.انتساب وحی به خداوند

برخی از شمندان معتقد بوده اند که وحی ناشی از ذات انسانی است. (ره) در مقابل این نظریه معتقد است که ایجاد کلام متجدد و زوال پذیر، بدون اینکه واسطه ای در میان باشد؛ موجب مفاسد بسیاری است، از جمله تجدد در صفات ذات حق تعالی پیش می آید؛ بدین روی باید بگوییم که کلام الهی، تجلی در صفات ذات حق تعالی پیش می آید، بدین روی باید بگوییم که کلام الهی، تجلی ازلی و اظهار مکنونات غیبی ذاتی است و پیغمبر در بالاترین افق جای گرفته و آنقدر نزدیک شده که به تعبیر قرآن، به اندازه دو کمان و یا کمتر رسیده و سپس به او وحی شده است و مفهوم چنین تفسیری از انتساب کلام به خداوند این است که کلام عین کلام باری است. کیفیت غیرقابل درک وحی

در خصوص کیفیت وحی مباحث متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند که وحی از جنس صداست، برخی آن را ادراک باطنی می دانند و برخی انجام آن را از طریق فرشته و ملک توصیف کرده اند، در این خصوص می گوید: مسئله وحی و گرفتن وحی که در انبیا هست- و آنها هم متفاوت هست- یکی از امور مهمی است که انسان تصورش را نمی تواند د که مسئله چی هست و از چی بوده است. واسطه جبرئیل است؟ جبرئیل چه جور واسطه بوده است؟ آیا پیغمبر نازل کرده است جبرئیل را؟ ...حدود فهم وحی

(ره) معتقدند که فهم وحی از علومی است که کمتر ی می تواند به آن برسد. ایشان در این زمینه می‎گوید: کیفیت وحی از اموری است که غیر از خود رسول خدا و انی که در خلوت با ایشان بودند، یا اینکه از او الهام گرفته اند، کیفیت نزول وحی را ی نمی تواند بفهمد. (ره) در آغاز شرط شناخت را قدرت داخل شدن در عالم ملکوت و جبروت عنوان کرده به طوری که عارف از ظاهر به باطن منتقل شود. شخصی که می خواهد از وحی و عالم رس باخبر شود باید خود از اهل این رشته باشد و در این عالم سیر کند. ایشان در این زمینه می گوید: و تصدیق این معنا سهل است برای انی که حقایق مجردات را چه در مجرد ملکوتی یا جبروتی و چه نفوس ناطقه که نیز از مجردات جبروتیه یا ملکوتیه هستند، فهمیده باشد و مراحل وجود و مظاهر آنها و نسبت ظاهر و باطن و باطن به ظاهر را تصور نموده باشد. مراتب وحی

یکی از دیدگاه های (ره) در مورد وحی اعتقاد به نوعی تکامل و توسعه است. یعنی ی که متصل به وحی می شود، مرحله به مرحله مراتب وحی را طی می کند و همان طور که در ظاهر، اخذ وحی از سختی به شدت، به آسانی و راحتی تبدیل می شود و در آغاز، ب وحی با واکنش های سخت و عارضه های شدید بدنی مواجه می گردد و بر بدن فشار وارد می شود و در طی زمان این فشار به علت تجربه، عادت و ممارست کاهش می یابد، در درجات وحی نیز چنین سیری دارد. (ره) در تفسیر آیات مربوط به حضرت خضر، سیر آیات را نشان دهنده ترقی حضرت خضر در جریان وحی می داند.
مجید معارف، نویسنده و پژوهشگر حوزه دین و قرآن در یادداشتی بر کتاب «انکار قرآن» نوشته است: «وجه مشترک نظریات دینی روشنفکران آن است که وحی به عنوان یک تجربه عرفانی می تواند ریشه یا ریشه هایی در شخصیت داشته باشد.»تحلیل ماهیت وحی در کتاب «انکار قرآن»خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- مجید معارف، رئیس دانشکده الهیات تهران: کتاب «انکار قرآن» نوشته عبدالله نصری که از سوی دفتر نشر فرهنگ ی منتشر شده، تحلیل و نقد دیدگاه روشنفکران دینی درباره وحی و قرآن است. برای آشنایی با محتوا و هدف تالیف کتاب، مقدمه ای ذکر می کنم. براساس آیات قرآن کریم، وحی بر ان نازل می شود و یکی از اختصاصات ی، القای وحی از جانب خداوند تعالی بر وجود یک است. این ویژگی را متعدد در آیات قرآن مشاهده می کنیم که وحی بر ان به ذات خداوند انتساب پیدا می کند. خداوند در آیه 166 سوره نساء می فرماید: «لَٰکِنِ اللَّهُ یَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْکَ ۖ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۖ وَالْمَلَائِکَةُ یَشْهَدُونَ ۚ وَکَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا» این آیه به خوبی سابقه وحی بر ان را بیان می کند. همچنین در آیه 110 سوره کهف خداوند به می آموزد که به مردم بگوید که همانا من بشری مثل شما هستم با این تفاوت که بر من وحی می شود که خدای شما خدای یگانه ای است. وحی یکی از وجوه تمایز ان با دیگر انسان هاست. درباره نزول قرآن به عنوان یکی از محصولات وحی در آیات بسیاری این نزول از جانب خداوند اعلام شده است؛ مانند آیه «انا انزلناه فی لیلة القدر». یکی از مسائل مهم در موضوع وحی، تحلیل ماهیت وحی است و اینکه وحی بر ان منشأ خارج از وجود آنان دارد یا منشأ آن در داخل وجود و شخصیت است. در دوران معاصر عده ای از روشنفکران دینی در داخل یا خارج از ایران به ارائه نظریاتی اقدام کرده اند که برای وحی یک منشأ در داخل شخصیت اعلام کنند؛ مشهورترین این روشنفکران عبارتند از ولی الله دهلوی، اقبال لاهوری، محمد ار ، نصر حامد ابوزید و در داخل محمد مجتهد شبستری، عبدالکریم سروش و مقصود فراستخواه. وجه مشترک نظریات دینی روشنفکران آن است که وحی به عنوان یک تجربه عرفانی می تواند ریشه یا ریشه هایی در شخصیت داشته باشد. این عده با چنین نظریه ای در باب ماهیت وحی بعید نمی دانند که در قرآن کریم گزاره هایی پیدا شود که این گزاره ها خطاپذیر باشد و یا با علوم تجربی تعارض پیدا کند و یا ارزشی تاریخی داشته باشند. به این معنا که گزاره های قرآنی متناسب با فرهنگ و فهم مردم عصر نزول باشد و برای دوره های بعد پیامی دربر نداشته باشد. در صورتی که این نظریه و نتایج آن مورد قبول قرار بگیرد، عملا خالق و آفریننده قرآن شده و انتساب قرآن به پروردگار عالم سست می گردد و حداکثر نقش خداوند، خلقت انسانی به نام محمد خواهد شد که او بتواند خالق چنین متنی شود. یعنی انتساب قرآن به پروردگار عالم انتساب بدون واسطه نشده، بلکه انتس با واسطه قلمداد گردد. به عقیده عبدالله نصری، چنین نتیجه ای در تحلیل ماهیت قرآن، چیزی جز انکار قرآن و یا انکار نبوت نخواهد بود. بدین سبب مولف نام کتاب خود را «انکار قرآن» گذاشته و در آن به تفصیل به طرح نظریات روشنفکران دینی با استناد به کتاب های خودشان پرداخته و سپس نظریات آنها را مبناشناسی کرده و آنگاه مبانی نظریات آنها را براساس آیات، روایات، دلایل عقلی وکلامی مورد نقد جدی قرار داده و به گمان بنده از عهده نقد علمی دیدگاه های روشنفکران ی معاصر در باب قرآن به طور موثق درآمده است. بد نیست جملاتی از پیشگفتار کتاب به قلم نویسنده را با هم مرور کنیم: «مساله وحی یکی از بنیادی ترین آموزه های ادیان الهی است. در این مساله از اهمیت بیشتری برخوردار است، چراکه دارای متن وحیانی ناشده است. متفکران ی در طول تاریخ تلاش کرده اند تا به تحلیل این پدیده بپردازند. متکلمان و فیلسوفان هر یک از منظر خاصی به آن پرداخته اند. متکلمان قرون اولیه بیشتر ذیل بحث های مربوط به حدوث و قِدَم کلام الهی و فیلسوفان ی هم به تبیین عقلانی نزول آن توجه کرده اند. در دوران جدید با تاثی ذیری از تفکرات غربی، تحلیل های جدیدی در باب وحی صورت گرفته است. شاه ولی الله دهلوی، احمدخان هندی، اقبال لاهوری و حامد ابوزید از جمله شخصیت هایی هستند که باب وحی آرای خاصی ارائه کرده اند. در جامعه ما نیز سروش با مقاله «بسط تجربه نبوی» آرای جدیدی را در باب وحی ارائه کرد و به دنبال آن محمد مجتهد شبستری در مقاله «قرائت نبوی از جهان» از منظر دیگری ادعا کرد که قرآن کلام است.» نویسنده در انتهای پیشگفتار کتابش ذکر کرده که ادله برون دینی و درون دینی برخلاف نظر متفکران ی وجود دارد به ویژه آنکه از پیامدها و لوازم تحویل های آن ها، انکار وحی و قرآن خواهد بود. نویسنده همچنین اظهار امیدواری کرده که مجموعه بحث های کتاب بتواند در جهت تبیین وحی و الهی بودن قرآن و رفع برخی ابهامات و اشکالات گام های موثری بردارد. مطالعه این کتاب را به انی که نظریات علمی متفاوت با دیدگاه های دانشمندان ی را مشاهده کرده و با شبهاتی در ماهیت شناسی وحی برخورد کرده اند، توصیه می کنم.
حجت ال سید امین جوادی مدیر عامل موسسه اعتباری ملل در گفتگوی تفصیلی با «بسیج»وقتی که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مانند قارچ سر درمیاورند و با ورش تی سرمایه های مردم اعتماد ملی را به خدشه می اندازند، معرفی موسسات اعتباری موفق خالی از لطف نیست.موسسه ملل یکی از همین نمونه هاست. خبرگزاری بسیج_گروه اقتصادی: مقدمه: وقتی که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز مانند قارچ سر بر آورده و رشد می کنند و با ورش تی و نابودی سرمایه های مردم ،اعتماد ملی را به خدشه می اندازند، معرفی موسسات اعتباری ای که در این زمینه موفق ظاهر شده اند خالی از لطف نیست. یکی از این موسسات موفق و بالنده ، موسسه اعتباری ملل است که با مدیریت صحیح منابع و مصارف توانسته سهم بسزایی در رونق اقتصادی کشور ایفا کند. چنانکه موسسه اعتباری ملل به دستور بانک مرکزی ایران یکی از تعاونی های اعتباری ورش ته را نجات داده و معضلات آن را تا حد زیادی حل و فصل کرده است. همچنین موسسه اعتباری ملل با سرمایه گذاری های مطالعه شده در سطح کشور،اشتغال زایی در روستاها و تمرکز بر روی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توانسته چهره ای موفق از خود در عرصه نظام بانکداری کشور به جای گذارد. از این رو برآن شدیم تا طی گفتگویی با حجت ال و المسلمین سید امین جوادی، مدیرعامل محترم این موسسه از چند و چون فعالیت آن با خبر شویم. ضمن تشکر از ایشان متن کامل این گفتگو بدین شرح است:از موسسه تعاونی عسگریه تا اعتباری ملل*خبرگزاری بسیج: در ابتدای بحث اجمالی از فعالیت های موسسه اعتباری ملل برای خوانندگان ما بیان کنید، اینکه چه فرآیندی طی شد تا موسسه عسکریه به موسسه اعتباری ملل امروزی برسد؟جوادی: با عرض سلام خدمت شما و خوانندگان محترم به استحضار می رسانم موسسه عسکریه در سال 1366 تشکیل شد. بدین ترتیب این موسسه وارد 31 سال فعالیت خود شده است. در اول هم با این نیت تاسیس شد که بسیاری از نیروهای انقل و جبهه و جنگ و رزمندگان رشید برای رفع و رجوع مشکلات مالی و س گذاری خود نیازمند ایجاد یک موسسه مالی متخصص در این زمینه بودند. زیرا بسیاری از این مشکلات از طریق بانکها در آن مقطع امکان حل و فصل نداشت. لذا در شب ولادت با سعادت حسن عسکری علیه السلام یازدهمین شیعیان تصمیم بر این شد که در کنار مضجع شریف شمس الشموس رضا علیه السلام هشتمین بزرگوار شیعیان موسسه اعتباری عسکریه تاسیس و فعالیت خود را آغاز کند.ورود موسسه اعتباری ملل در سرمایه گذاری برون مرزی/ اجرای پایلوت طرح های کشاورزی در کشورهای غله خیز/نخواستیم که بانک شویم وگرنه دو برابر سرمایه داریم/وجهه بانک ها را در حد ان مالی تنزل می دهند/ 15درصد سود به مشتریان موسسه وحدت اعطا کردیم/سران سه قوه تصمیم گیر بازگرداندن مبالغ مشتریان موسسه وحدت/شورای فقهی درون موسسه تاسیس کردیمموسسه اعتباری عسکریه با هدف حل و فصل مشکلات مالی، بانکی و اقتصادی بسیاری از رزمندگان و جانبازان عزیز هشت سال دفاع مقدس وسایرنیازمندان واقعی راه اندازی شد پیش تر، برای رفع مشکل این عزیزان به صورت پراکنده به بانکهای مختلف رجوع می کردیم و آن طور که باید و شاید به مشکلات آنها رسیدگی نمی شد لذا نیازمند تاسیس یک موسسه اعتباری متمرکز در این خصوص بودیم که به حمدالله این اتفاق افتاد. اما ما با هدف نامگذاری موسسه قرض الحسنه سعی کردیم ضمن آنکه نام مکانی را برگزیدیم همچنین از انوار ابا الحجه حسن عسکری علیه السلام مدد گرفته تا در راستای اه و یتهای مالی و اقتصادی خود موفق تر ظاهر شویم.این روند ادامه داشت تازمانی که وزارت تعاون راه اندازی شد و تعاونی های اعتبار با اخذ مجوز از وزارت تعاون امکان فعالیت پیدا د این امکان را بر آن داشت در این خصوص اقدام کنیم و پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین تعاونی اعتبار آزاد در سطح کشور مجوز فعالیت دریافت کردیم. اینجانب به عنوان خدمتگزار مردم شریف و هم وطنان عزیزمان نزدیک به ۱۶ سال به عنوان مدیر عامل و مسئول تعاونی اعتبار عسکریه فعالیت اما پس از مطالعات دقیق و بررسی های جامع نسبت به قوانین و مقررات تعاونی ها به این نتیجه رسیدیم که شاید تعاونی، ابزار کافی را برای نظارت و مدیریت صحیح منابع مالی و اعتباری خود نداشته باشد. لذا برای آن که یک کار جامع و آینده نگری انجام شود تا انی که بعد از ما بر این مسند قرار گرفتند مشکلی در امور مدیریت این موسسه نداشته باشند، تصمیم گرفته شد تا این موسسه را از ح تعاونی خارج کنیم. الحق و الانصاف در طی مدتی که موسسه به عنوان تعاونی اعتباری مشغول به کار بود یک ناظر و یا مسئول برای بررسی ولو بصورت سطحی به تعاونی مراجعه نکرد و این امر ممکن بود در آینده آفت زا باشد.البته ، به عنوان مسئول احساس وظیفه می کردیم و ضمن بکارگیری بازرسان خبره بصورت مستمر بر امور مالی و شعب تعاونی نظارت و کنترل داشتیم و علاوه بر آن صورت های مالی و فعالیت تعاونی همه ساله توسط حسابرس رسمی مورد بررسی و گزارش قرار می گرفت.علل بانک نشدن موسسه ملل چیست؟* خبرگزاری بسیج: چرا چنین بود؟- جوادی: به نظر من تعاونی ها و مسئولانی که در این بخش به عنوان ناظر فعالیت می د ابزار و امکانات کافی برای نظارت بر چنین موسساتی را نداشتند.این کار مانند آن است که وزارتخانه ای بدون هیچگونه سابقه و تجربه در مدیریت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانکی را م م کنیم تا بر فعالیت چنین موسساتی نظارت کند.جالب است بدانید که وقتی ما تراز مالی سالیانه را بر اساس تراز نامه های بانکی تنظیم می کردیم؛ این ترا مه ها را قبول نمی د و اعلام می د که باید ترا مه ها بر اساس شرکت های تعاونی تنظیم شود.این اختلاف نظر موجب می شد که ما وقت بسیاری را صرف کنیم تا سالانه دو گونه صورت مالی تهیه وتنظیم کنیم. بر همین اساس ترا مه ای بر اساس صورت های مالی بانکی تنظیم و در موسسه اعتباری عسکریه باقی می ماند و یک ترا مه نیز بر اساس شرکت های تعاونی تنظیم و به اطلاع مراجع ذی صلاح می رسید.اما به طور کلی ، بررسی های موجود احتمال بروز خطر های آینده را گوشزد می کرد. از این رو من به عنوان مدیرعامل موسسه تعاونی اعتباری سعی و تلاش بسیاری تا این موسسه را از بخش تعاونی خارج و به موسسه اعتباری تبدیل کنم.در این راستا اولین دستور را از مرحوم نوربخش رئیس کل اسبق بانک مرکزی به معاون خود مرحوم آقای زرین قلم گرفتم. این موضوع مربوط به حدود۲۰ سال قبل است. پس از آن تاریخ تا چند سال بعد به طور مداوم و با تلاش های بسیار سعی کردیم که تعاونی اعتبار را به موسسه اعتباری تبدیل کنیم.ورود موسسه اعتباری ملل در سرمایه گذاری برون مرزی/ اجرای پایلوت طرح های کشاورزی در کشورهای غله خیز/نخواستیم که بانک شویم وگرنه دو برابر سرمایه داریم/وجهه بانک ها را در حد ان مالی تنزل می دهند/ 15درصد سود به مشتریان موسسه وحدت اعطا کردیم/سران سه قوه تصمیم گیر بازگرداندن مبالغ مشتریان موسسه وحدت/شورای فقهی درون موسسه تاسیس کردیمپس از این مدت با تطبیق ضوابط فعالیت، تعاونی اعتباری عسکریه به موسسه اعتباری عسکریه تبدیل شد. در این زمان دیگر ناظر و متولی امور موسسه به طور مستقیم خود بانک مرکزی ایران بود. بر ی پوشیده نیست که فعالیت و یت اصلی بانک مرکزی، نظارت بر چنین موسساتی بود. چنانکه ابزار کافی را برای نظارت نیز داشتند لذا این اطمینان خاطر وجود داشت که بر نحوه عملکرد موسسه عسکریه نظارت دقیق و موشکافانه ای از سوی بانک مرکزی اعمال شود.* خبرگزاری بسیج: چه شد که تغییر نام دادید؟ - جوادی: وقتی که تعاونی تبدیل به موسسه اعتباری شد و بانک مرکزی متولی و ناظر بر فعالیت های ما شد، خیالمان راحت شد که یک نهاد خبره و حرفه ای در این زمینه مسئولیت امور مالی موسسه را بر عهده دارد.پس از سال ها مسئولین و نهادهای نظارتی ذیربط تصمیم گرفتند تا موسسات مالی و اعتباری که از نام ائمه اطهار (ع) استفاده می کنند را تغییر دهند.البته موسسه اعتباری عسکریه شامل این قانون نمی شد چون ما نام خاصی از ائمه را انتخاب نکرده بودیم لذا نامه ای از سوی بانک مرکزی برای تغییر نام موسسه برای ما ارسال نشد اما خودمان تصمیم گرفتیم که نام موسسه را تغییر دهیم.وقتی ما برای مذاکراتی در جهت پیشبرد امور مالی موسسه و گسترش آن به سایر کشورها مثلا با کشور های عربی اقدام می کردیم وقتی اعلام می شد که از موسسه اعتباری عسکریه هستیم، آنها می گفتند که شما از ایران هستید؟ و ما تا میخواستیم ثابت کنیم که ارتباطی با نهادهای و نداریم زمان بر می شد . حتی بعضاً یی ها هم با تبلیغات طوری وانمود کرده بودند که ما متعلق به هستیم. لذا بسیاری از شرکت ها و موسسات عربی بیم تحریم را داشتند و با ما سخت وارد مذاکره می شدند. بر همین اساس ما به فکر تغییر نام موسسه افتادیم.حتی در دو که توسط هالیود ساخته شده بود تعاونی اعتباری عسکریه را به همین دلیل به عنوان تامین کننده مالی تروریسم معرفی د.از سوی دیگر هم با توجه به اینکه نام ائمه را برای موسسه خود انتخاب نکرده بودیم اما به همین مقدار که نام عسکریه که اسم مکان است ذهن ها را به سمت نام مقدس و منور حسن عسکری می انداخت، تصمیم به تغییر نام گرفتیم.چون عقیده داشتم اگر خطایی در موسسه اعتباری رخ دهد، ممکن است مردم این اشتباه را به نام و پای معصوم بگذارند لذا تصمیم به تغییر نام موسسه گرفته شد. این موضوع در هیئت مدیره محترم موسسه عسکریه به م گذاشته شد و نام جدید در معرض آرای عمومی قرار گرفت، بر همین اساس دو بار در سراسر کشور مسابقه انتخاب نام مناسب برای موسسه برگزار و به افراد منتخب جوایز ارزنده و ویژه ای اعطا شد.در مرحله دوم از متسابقین خواستیم تا از نام های برگزیده مرحله اول اسم مناسبی را انتخاب کنند. جالب است بدانید که در همان مرحله اول بیشترین نامی که پیشنهاد شده بود به اسم «امین بانک» یا «بانک امین» بود.اما چون اسم بنده «امین» است با این نام مخالفت چون احتمال می دادم که فردا روزی بگویند ایشان نام خود را برای بانک انتخاب کرده است.پس از نام امین، بیشترین نام و عنوانی که از سوی مردم پیشنهاد شده بود نام «ملل» بود که مورد قبول واقع شد. البته این نام برای ثبت با مشکل مواجه شد چون یکی دو بانک از ثبت این نام شکایت د ولی شورای پول اعتبار ما را محق دانست و شکایت آنها را رد کرد لذا به این ترتیب نام موسسه عسکریه به موسسه اعتباری ملل تغییر نام پیدا کرد.الحمدلله اکنون روال موسسه به خوبی طی می شود و نام ملل هم عنوان زیبا و در شأن این موسسه است. البته من عقیده دارم که هیچ وقت نام ملل به گرد پای اسم عسکریه نمی رسد چون آن نام یک زیبایی خاص خود را داشت . به قدری نام عسکریه زیبا بود که من هنوز نمی توانم از آن نام دل م.اما برای آنکه دشمنان این مرز و بوم نتوانند از طریق نام به موسسه ضربه بزنند و هم آنکه به ساحت مقدس و پر برکت عسکری علیه الاف حیه و الثناء بی احترامی نشود راضی به تغییر نام موسسه شدیم.*خبرگزاری بسیج: موسسه اعتباری ملل با انتخاب این نام چقدر در راستای جهانی شدن و هم سو با محتوای نامش حرکت کرده است؟ چه برنامه ای برای جهانی شدن دارید؟ -جوادی: سوال بسیار خوب و مناسبی پرسیدید. البته بر همین اساس باید عرض کنم که ما در کشورمان ملیت کم نداریم در واقع ایران سرزمینی با ملیت ها ، قومیت ها و گویش های گوناگون است.اما ما تنها به مسائل داخلی اکتفا نمی کنیم؛ سعی داریم تا مرزهای کشور را طی کرده و فعالیت و مأموریت خود را گسترش دهیم . با مصوبه هیئت مدیره در حال مذاکره هستیم تا در نقاطی از جهان فعالیت های پولی و مالی خود را گسترش دهیم.از نظر اقتصادی هم بنا به فرمایشات انقلاب حضرت آیت الله ساختار و پایلوت طرح ها را در خارج از کشور آغاز کرده و تاکنون نتایج قابل قبولی را ب کرده ایم.بر همین اساس اگر خاطرتان باشد انقلاب روشی را در سخنان خود تبیین د که می توان برای کار اقتصادی و کشاورزی و گسترش آن از کشورهای دیگر استفاده کرد و ما هم در یک یا دو منطقه خارج از مرزهای کشور طرح های کوچکی اقتصادی را برای ارز آوری به کشور اجرا و به نتیجه رس م.* خبرگزاری بسیج: میشه این موضوع را بیشتر باز کنید؟- جوادی: به عنوان مثال یکی از طرح های ما با محوریت کشاورزی در کشور قزاقستان اجرا شده که این طرح اقتصادی تاکنون 3 الی 4 برابر سرمایه اولیه سودآوری داشته است. حتی این طرح یک دارایی و سرمایه خوبی را برای کشور عزیزمان به ارمغان آورده است. البته با امید به رحمت الهی سعی داریم پروژه های کشاورزی و سودآور را در کشورهای غله خیز اجرا کنیم اما نباید از این نکته مهم غافل شویم که کشورهای مخاصمه گر و دشمنان قسم خورده این کشور دست از سر ما برنخواهند داشت و در موفقیت های اقتصادی ما اخلال ایجاد خواهندکرد.شما ببینید همین دشمنان ما با هزاران ترفند و نقشه، قصد آسیب رساندن به نظام و کشور را داشتند اما اول خداوند متعال و بعد جوانان غیور ایران نگذاشتند تا دشمن ذره ای در اه خود موفق شود.به عنوان مثال پروژه کار کوچکی نبود ولی با توانمندی و روحیه جوانان پاک کشور این نقشه شوم و پلید دشمنان نقش بر آب شد. ی شک نداشت که خود یی ها را به وجود آوردند شاهد این مثال هم خود آقای ترامپ ؛ رئیس جمهور فعلی است که در مناظره های پیش از انتخابات رسما اعلام کرد و به خانم هیلاری کلینتون گفت که شما را به وجود آوردید.وقتی ایران و ایا را به خاک سیاه نشاند آنها مانند مار زخمی هستند و از هر فرصت و لحظه ای استفاده می کنند تا ضربه سنگینی بر پیکره این کشور وارد کنند. یی های خبیث نمی گذارند ما به راحتی در هر نقطه ای از جهان فعالیت کنیم چنانچه آنها قصد داشتند تا دوم که همان کثیف است را در کنار مرزهای ایران به وجود بیاورند اما با عنایت خداوند متعال از آن جلوگیری بعمل آمد.ورود موسسه اعتباری ملل در سرمایه گذاری برون مرزی/ اجرای پایلوت طرح های کشاورزی در کشورهای غله خیز/نخواستیم که بانک شویم وگرنه دو برابر سرمایه داریم/وجهه بانک ها را در حد ان مالی تنزل می دهند/ 15درصد سود به مشتریان موسسه وحدت اعطا کردیم/سران سه قوه تصمیم گیر بازگرداندن مبالغ مشتریان موسسه وحدت/شورای فقهی درون موسسه تاسیس کردیمممکن است فردا روزی خدائی ناکرده در ایران خش الی اوج بگیرد و یی ها، بازار های غلات را بر روی ما ببندند. همانطور که ما را از بسیاری مواد غذایی و دارو تحریم د، غلات جای خود دارد.شاهد این مثال کشور یمن است شما ببینید چند ماه است که اجازه ورود غذا و دارو را به داخل کشور یمن نمی دهند. یی ها، خداشناس که نیستند یا کار خ نمی کنند که از آنها توقع داشته باشیم. آنها به دنبال درست جنگ و غارت ملت های جهان برای سیر شکم های خودشان و تامین منابع هستند.واقعا من از سخنان محترم امور خارجه کشورمان جناب آقای ظریف لذت بردم زمانی که ترامپ به ملت ایران توهین کرد و ما را گرسنه خواند،وی گفت: شما یی ها گرسنه هستید که با درست جنگ قصد سیر شکم هایتان را دارید.به هرحال برای مقابله با دشمن در زمینه کشاورزی دو راه بیشتر نداریم. اول آنکه به توانمندی های داخلی اکتفا و ظرفیت های تولید داخلی را بالا ببریم تا آسیب ها به کشور خللی وارد نکند دوم آنکه اگر در زمینه کشت و کشاورزی در داخل کشور زمینه مناسبی وجود ندارد به کشورهایی برویم که زمین در اختیار ما می گذارند تا محصول کشاورزی در آن کشت کنیم و زمینه واردات آن را به کشور فراهم کرده و در صورت عدم نیاز در داخل با فروش به دیگر کشورها ارز آوری به کشور عزیزمان را بالا ببریم. 4 برابر ارزآوری از پروژه کشاورزی در قزاقستان * خبرگزاری بسیج: این طرح تان موفق بوده است؟جوادی: به نظر من این استراتژی و فرمان ی در خصوص کشت و کار در سایر کشورها دستور بسیار ارزنده و هوشمندانه ای است. ما وقتی این طرح را در قزاقستان آغاز کردیم حدود یک میلیون دلار سرمایه گذاری اولیه انجام شد و اکنون چند برابرسود حاصل از کشت و کارمان بوده است.همانطور که می دانید این طرح به صورت آزمایشی اجرا می شود و هنوز به سوی سرمایه گذاری های کلان نرفته ایم است. گفتنی است در همین راستا یک طرح پایه ای نیز در کشور اوکراین انجام شده است. البته باید در اینجا شهادت داد که ما از لحاظ فنی و ی به خودکفایی رسیدیم. ما در دو رشته می توانیم ادعا کنیم که خودکفا و یا به مرزهای خودکفایی نزدیک شده ایم بر همین اساس یکی از این رشته ها پزشکی و بهداشت و درمان است. و دیگری هم فنی و ی است . البته با این تفاوت که امروز پزشکان و متخصصان ما در این زمینه به چنان قدرتی رسیده اند که شانه به شانه کشورهای پیشرفته دنیا جلو می روند و عمل های جراحی بسیار خوب و با کیفیت بالایی در ایران انجام می شود. اگر ما در حوزه پزشکی به خودکفایی رسیدیم باید تلاش و تمام انرژی مسئولان و تمردان صرف این موضوع شود که پزشکان داخل کشور حفظ شوند و حتی الامکان در خود ایران به درمان بیماران بپردازند چون آنها استعدادهای نهفته ایران هستند. وقتی پزشک حاذقی در داخل ایران حضور داشته باشد بیماران از اقصی نقاط کشور و سایر کشورهای همجوار به آنها رجوع می کنند و به واسطه این مراجعات، چرخش مالی درخیلی از مشاغل بالاخص شغل هایی مثل هتل ها و مسافرخانه ها ، حمل و نقل شامل ( هواپیما ، قطار، اتوبوس ،تا ی ، مترو.....) رستوران ها ، و.... مشاغلی که به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند رونق می گیرند و همه از منابع مالی آن متنعم می شوند.اما اوضاع در رشته های فنی ی کاملاً متفاوت و برع است چون هر چقدر ان ایرانی را در داخل کشور نگه داریم ضرر کرده ایم.در واقع ما در رشته های فنی ی باید متخصصان خبره و زبده کشورمان را به اقصی نقاط دنیا صادر کنیم . موسسه اعتباری ملل طرح پایه ای خود را در کشور اوکراین اجرا کرده و امیدواریم تا پایان سال ۹۶ دو الی سه برابر مبلغ ناچیزی که سرمایه گذاری شده است بازگردد.بر همین اساس در این کشور ما سنگ های قیمتی و متریال های ساختمانی ایرانی را در معرض نمایش اروپاییان گذاشتیم .اکنون شرکت های اوکراینی درصدد قرارداد بستن با طرف ها و ان ایرانی هستند تا در زمینه های ساختمان سازی و پل سازی سهیم باشند لذا بر اساس گفته های پیشین که عقیده دارم ان ایرانی باید به سایر نقاط جهان صادر شوند ما توانستیم ضمن اجرای طرح پایلوت در کشور اوکراین به این مهم دست یافته و قدرت و توان متخصصان داخلی را به رخ آنها بکشیم.همچنین در زمینه روابط بانکی و ارتقای زمینه های مبادلات پولی با دو سه کشور در حال مذاکره هستیم . مهمترین هدف ما تاسیس شعب بین المللی موسسه اعتباری ملل و یا یداری یک بانک در این کشورها است. در واقع ما با ۳ کشور بین المللی در حال مذاکره هستیم . از این کشورها دو مورد آن مسلمان هستند و یک کشور، غیر مسلمان است.*خبرگزاری بسیج: وقتی ما به عملکرد و چشم انداز موسسه اعتباری ملل نگاه می کنیم متوجه خواهیم شد که گرچه این موسسه در زمره ی سایر موسسات اعتباری کشوری است که ضمن ارتقا و گسترش، در حال تبدیل شدن به بانک هستند.البته متاسفانه این اتفاقات اخیر که از سوی برخی از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رخ داد، از نام بردن موسسات مالی و اعتباری برای مردم ذهنیت خوبی به جای نمانده است.در هر حال برخی از موسسات یا به صورت غیرمجاز و یا با مجوز توان سوددهی و پاسخگو بودن به س گذاران شان را نداشته و با مشکل مواجه شده اند. به صورتی که ذهنیت بدی را از عملکرد خود در بین مردم به جای گذاشتند.اکنون موسسه اعتباری ملل، چگونه قوت خود را نسبت به سایر موسسات اعتباری نمایش می دهد و خود را از بین این موسسات بدنام جدا می کند؟ روند تبدیل شدن تان به بانک در چه مرحله ای است؟- جوادی: ذکر این نکته ضروری است آن دسته از موسسات اعتباری که در کشور با مجوز فعالیت می کنند. ضعفی ندارند و خطری آنها را تهدید نمی کند. بر همین اساس اگر در این بین موسسه ای وجود دارد که علیرغم دریافت مجوز به مشکل برخورده است باید دانست که آنها از ابتدا موسسه نبودند در واقع این موسسات را از ابتدا تشکیل دادند که بتوانند تعاونی های اعتبار را ساماندهی کنند. و آنها به مثابه یک پوسته بودند که داخل آن هیچ مغزی وجود نداشت . از این موسسات خواسته شده که چندین تعاونی اعتباری که به مشکل بر خورده اند را جمع آوری کنند و تحت پوشش خود بگیرند.یعنی از ابتدا موسسه ای وجود نداشته است و سعی شده است با ایجاد یک پوسته مشکلات سایر تعاونی های اعتبار حل شود. باید در این مجال به این نکته اشاره کنم که تمام موسسات اعتباری که از سوی بانک مرکزی مجوز دارند موسسات بالنده ای هستند و در زمینه روابط پولی و مالی بسیار فعال عمل می کنند. بر همین اساس از جمله موسسات موفقی که مجوز دارد موسسه کوثر است که در زمینه پولی و مالی و اقتصادی موفق ظاهر شده و فعالیت می کند منشاء خیر و برکات در کشور است.ضمن آنکه باید به این نکته توجه کرد که موسسه اعتباری ملل برای تبدیل شدن به بانک مشکلی ندارد و سرمایه مورد نیاز برای تبدیل را تامین کرده است و این اقدام بسته به اراده بانک مرکزی دارد . همان طور که اطلاع دارید برای تبدیل شدن یک موسسه اعتباری به بانک، نیازمند سرمایه اولیه حداقل ۴ هزار میلیارد ریال است اکنون موسسه مالی و اعتباری ملل بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال سرمایه ثبتی دارد که با یک حساب ساده می توان دریافت که این موسسه برای تبدیل شدن به بانک مشکلی ندارد .البته با بررسی های انجام شده و اخذ مجوز از مجمع عمومی انشاء الله سرمایه موسسه اعتباری ملل در دو سه سال آینده از ۶ هزار میلیارد ریال به ۸ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.اما تنها مشکل ما برای عدم حرکت به سمت تبدیل شدن به بانک از این موضوع نشات می گیرد که در حال حاضر هجمه سنگینی به سوی بانک های کشور وجود دارد. امروز وجه بانک ها در ذهن مردم ت یب شده لذا باید این جو آرام شود و مردم متوجه شوند که نظام بانکی متعلق به آنهاست. همه بانکها دارایی های این نظام و مملکت هستند و به هیچ شخصی تعلق ندارند و تنها در اختیار مردم ایران است و در این بین میان بانک های تی و بانکهای خصوصی هم تفاوتی وجود ندارد.باید به سمت ش ته شدن این جو سنگین ضد بانکی در بین مردم پیش برویم تا بانک ها فرصت کنند ضمن بازسازی، عملکرد خود را اصلاح کنند و اعتماد از دست رفته شان را به دست آورند.نظام بانکی ای که هر روز گرفتار هجمه باشد نمی تواند در کشور به گونه ای عمل کند که چرخه اقتصادی را به حرکت درآورده و باعث رونق اقتصادی شود. بر ی پوشیده نیست که اقتصاد ایران بانک محور است و این موسسات پولی و مالی نقش محوری را در آن ایفا می کنند.باید به دنبال حمایت و تقویت بانک ها بود* خبرگزاری بسیج: یعنی بانک ها اشتباه نداشته اند؟- جوادی: من عرض نکرده ام بانک ها اشتباه نداشته اند بانک ها هم قصور و اشتباهاتی داشته اند که ی منکر آنها نیست. شاید در بخش هایی، این اشتباهات فاحش هم بوده و اتفاقات بدی را رقم زده باشد اما با تمام این مشکلات، نظام بانکی کشور متحمل بار سنگین نظام اقتصادی است.لذا باید به گونه ای حرکت کرد که این نظام بانکی بتواند نفس بکشد و برداشتن فشار از روی این بخش می تواند رونق اقتصادی را به همراه داشته باشد.ما باید کاری کنیم که بانک ها به جای آن که وقت خود را صرف دفاع از هجمه های متعدد کنند، صرف بازسازی نظام پولی و مالی و ارتقای خود کنند.اگر بانکی از درون در حال تهی شدن است باید به آن فرصتی داده شود تا بتواند ضمن بازسازی زیرساخت های خود، اعتماد از دست رفته را بازگرداند و بخشی از هجمه هایی که به سوی بانک ها شده است را برطرف نماید. ما بانک های بدی نداریم و باید با کمی پشتیبانی و حمایت آنها را به بانک های بالنده ای تبدیل کنیم. ما بانک های خوبی در کشور داریم اما وقتی هر گوشه آن را یک نفر می کشد و فشار مضاعف بر مسئولین آنها می گذارند؛ چاره چیست؟این عملکرد و فشارهای مضاعف باعث می شود که بانک، قدرت تحرک مثبت خود را از دست بدهد . به عنوان مثال من الان باید از افرادی که پرداخت تسهیلات خود سرباز می زنند وثائق ملکی آنها را تملک کنم. بر همین اساس وقتی فردی از بانک تسهیلات می گیرد و آن را بر نمی گرداند، بانک باید ملک او را تملیک کند اما پروسه و روند تملیک بسیار طولانی و زمان بر است.ثانیا وقتی بانک برای تملیک می رود با قیمت هایی رو به رو می شود. که اگر بانک طلب خود را ببخشد سود بیشتری خواهد کرد تا آن ملک را تملک کند. خوب جای این سوال وجود دارد که بانک ها در این جو نابسامان، چطور می توانند کار کنند؟ این کار باعث می شود تا مطالبات بانک افزایش پیدا کند، پول در گردش بانک از رونق و گردش باز می ایستد و حرکت پولی بانک کند می شود و در نتیجه تولید حاصل از سرمایه، روند نزولی خواهد گرفت.و درصورت تملک هم امکان فروش و نقدشوندگی املاک در شرایط فعلی حاکم بر بازار ممکن نیست و سرمایه بانک ها با این روش فریز خواهد شد و از چرخش خواهد افتاد.امروز نظام بانکی کشور دچار چنین مشکلاتی است و ما نباید این مشکلات را در پشت تریبون ها و از طریق رسانه ها فریاد بزنیم و به دنبال تضعیف بانک ها باشیم. چون بانک ها اموال مردم و جزیی از نظام ایران هستند.اگر بانکی مشکل دارد باید آن را هدایت کرد و اگر هدایت نمی شود مدیرعامل و مسئولان تصمیم گیرنده آنها را عزل کنند. چون اگر بانک ها عملکرد مناسب داشته باشند نظام ایران از آن بهره مند خواهد شد.لذا اگر به دنبال حمایت و تقویت بانک ها باشیم قطعا موفق خواهیم شد . بنابراین اگر تا به امروز موسسه اعتباری ملل پیگیری جدی برای تبدیل شدن به بانک را از بانک مرکزی ایران نداشته است به علت فضا و جو منفی علیه بانک های کشور است.لذا به دلیل ذهنیت های منفی ای که برای مردم ایجاد شده است شاید مطلوب نباشد که موسسه اعتباری ملل در این شرایط و زمان، تبدیل به بانک شود. از طرفی نیز علی رغم اینکه ما یک موسسه مجاز هستیم اما تمام وظایف و عملیات های مالی را در حد یک بانک انجام می دهیم و به جز صدور دسته چک برای مشتریان تمام خدمات بانکی را ارائه می کنیم. چنانکه موسسه اعتباری ملل همچون یک بانک در شبکه شتاب، پایا و شبکه های در اختیار بانک مرکزی عضو است و تمام امور درحال انجام شدن بوده و در واقع موسسه اعتباری ملل همچون یک بانک کار می کند که تنها اسم بانک را ندارد.*خبرگزاری بسیج: موضوع تعاونی اعتبار وحدت(آرمان) چه شد؟ این موضوع که قرار بود که این تعاونی ذیل موسسه اعتباری ملل قرار بگیرد به کجا کشیده شد؟ همچنین فرآیند س رستی و کف موسسه وحدت در چه مرحله ای است و چه زیان ها و چه سودآوری برای موسسه ملل داشته است؟ورود موسسه اعتباری ملل در سرمایه گذاری برون مرزی/ اجرای پایلوت طرح های کشاورزی در کشورهای غله خیز/نخواستیم که بانک شویم وگرنه دو برابر سرمایه داریم/وجهه بانک ها را در حد ان مالی تنزل می دهند/ 15درصد سود به مشتریان موسسه وحدت اعطا کردیم/سران سه قوه تصمیم گیر بازگرداندن مبالغ مشتریان موسسه وحدت/شورای فقهی درون موسسه تاسیس کردیم - جوادی: یک نکته ای که باید در این مجال به آن اشاره کنم این است که موضوع تعاونی اعتبارمنحله وحدت ادغام نبود بلکه قرار بود تا تحت کف موسسه اعتباری ملل قرار بگیرد. منظور از کف یعنی مدیریت دارایی و بدهی های این موسسه.همان طور که مطلع هستید تعاونی وحدت حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان از سرمایه های مردم را جمع آوری کرده بود و حدود 500 میلیارد تومان تسهیلات داده بود. مابقی این سرمایه نیز در دسترس نبود و به دارایی های مختلف تبدیل شده .موسسه اعتباری ملل تا کنون حدود 27500 میلیارد تومان به س گذاران تعاونی اعتبار وحدت حسب دستور و تصمیم سران محترم سه قوه و دستور بانک مرکزی ایران پرداخت نموده است و با توجه به تخصیص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، بخش کمی از اموال تعاونی که شناسایی شده و توسط هیأت کارشناسی سه نفره مورد ارزی قرار گرفته با اخذ مجوز مقام محترم قضائی فعلا در سطح استان اسان رضوی از طریق مزایده برای فروش آنها اقدام شده است.ذکر این نکته را لازم می دانم که،درموسسه اعتباری ملل اجازه ندادیم تا املاک و دارایی های تعاونی وحدت را به نام موسسه منتقل کنند . برای این که خدای نکرده شبهه ای در اذهان ایجاد نشود. لذا این املاک را در معرض عموم به مزایده خواهیم گذاشت که همه چیز شفاف باشد تا حرف و حدیثی باقی نماند.به هرحال چه موسسه اعتباری ملل و چه بانک مرکزی به تعاونی وحدت پولی پرداخت کند این پول بیت المال است و باید سریعاً به جای خود برگردد.با عنایت و لطف الهی 97 درصد از س گذاران تعیین تکلیف شدند و موضوع به صورت جدی حل شده است. البته همان طور که اطلاع دارید در سایر موسسات اعتباری منحل شده بعضاً به س گذاران سودی پرداخت ن د اما ما علاوه بر اصل پول، 15 درصد از سود س گذاران را به آنها اعطا کردیم.گفتنی است اوضاع 97 درصد س گذاران تعاونی اعتبار منحله وحدت تعیین تکلیف شده و تنها 3 درصد از آنها با در اختیار داشتن حدود 50 درصد منابع باقی ماندند.این را هم هر روزی که مسئولین و سران محترم سه قوه کشور صلاح بدانند و به ما ابلاغ کنند در اولین فرصت تعیین تکلیف خواهیم کرد.* خبرگزاری بسیج: به صورت آماری حال و روز س های مشتریان وحدت در چه مقطعی قرار دارد؟-جوادی: در این مجال اگر بخواهم آماری از وضعیت س گذاران موسسه تعاونی وحدت ارائه دهم اوضاع این طور است که از مجموع حدود 378 هزار نفر از س گذاران حدود 9700 نفر باقی مانده اند که هنوز وضعیت س آنها و سود پول شان مشخص نیست. مابقی افراد به طور کامل اصل پول خود را بعلاوه 15 درصد از سود علی الحساب دریافت کرده اند. به صورتی که تمام انی که مبلغ س شان تا سقف سه میلیون تومان بود اصل و سود پولشان را دریافت د. سایر س گذاران که مبلغ س شان بیش از مبلغ سه میلیون تومان و تا سقف 100 میلیون تومان بود اصل بعلاوه ۱۵ درصد از سود شان را به آنها برگرد م. در خصوص س گذارانی که مبلغ س شان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است و بعضاً این مبلغ به چندین میلیارد تومان هم می رسد ما در این زمان و با اقتضائات منابع مالی موجود به تمامی این افراد صد میلیون تومان از مبلغ س شان را برگرد م و برای پرداخت مانده پولشان منتظر ابلاغ دستور مسئولین ذی ربط هستیم.اجرا بانکداری غیر ربوی سخت نیست*خبرگزاری بسیج:یکی از معضلات و چالش های پیش روی نظام بانکی ایران بانکداری بر اساس روش ها و متدهای غربی و دوری از شرع مقدس است که از این رو به آن بانکداری ربوی اطلاق می شود.موسسه اعتباری ملل با سابقه درخشان خود چه اقدامات و را ارهایی برای جدایش سیستم بانکداری و موسسات مالی و اعتباری که زیر سیستم بانکداری کشور تعریف می شود؛ از بانکداری ربوی دارد؟- جوادی: این سوال بسیار خوبی است . امروز بانکداری غیر ربوی موضوعی است که همه حساسند بویژه مراجع عظلام تقلید و می خواهند که هر چه سریع تر اوضاع روشن و شفاف شود.و ما قبل از آنکه بانکداری ربوی را مورد حساسیت مراجع عظام تقلید بدانیم باید به عنوان یک اصل قرانی و روایی که به عنوان محاربه با خدا و رسولش اعلام شده است در مقابل آن ایستادگی کنیم و بعنوان یک مسلمان باید تمام تلاش و همت خود را برای نابودی این پدیده شوم در نظام بانکداری به کار گیریم به گونه ای که شائبه ای از وجود بانکداری ربوی در نظام بانکی ایران به عنوان کشور مقدس ی و با چنین پشتوانه اعتقادی و ایمانی مردم وجود نداشته باشد. موسسه اعتباری ملل برای مقابله با پدیده شوم ربا از یک کمیسیون قوی و متخصص فقهی برخوردار است .لذا تمام موضوعات ازجمله نحوه پرداخت ها، قراردادها و نوع روابط مالی و پولی از شورای فقهی گذشته و با نظرات تخصصی آنان نسبت به شرعی بودن و یا خدای نکرده شرعی نبودن اقدامات بعدی بعمل می آید. جالب است که در این مجال اشاره کنم سه تن از افراد کمیته فقهی موسسه اعتباری ملل از اعضای محترم مجلس خبرگان ی هستند که نسبت به احکام و دستورات تخصصی شرعی اشراف کامل داشته و دارند.موسسه اعتباری ملل بر اساس احساس نیاز و وظیفه شرعی و ی خود برای آنکه در خصوص نظام بانکداری غیر ربوی کار اساسی و بنیادینی انجام دهد طی فراخوانی، تعدای از طلاب حوزه های علمیه را برای همکاری دعوت کرد.این تعداد پس از گذراندن مراحل سخت گزینشی و آزمونهای طراحی شده به ۷۰ تا ۸۰ نفر رسیدند. و از این تعداد نیز پس از گذراندن دوره های سخت و فشرده فقهی و نیز پشت سر گذاشتن آزمون های تخصصی به 30 نفر تقلیل پیدا د ؛ و از بین آنان تعدادی جذب موسسه شده و در مراکز حوزه ها و شعب مختلف موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور حضور دارند و گاهی بر اساس شرایط زمان و اقتضائات موجود، هر چند وقت یکبار در استان های مختلف جابجا می شوند . روش فعالیت نیز بدین صورت است که این افراد در شعب این موسسه از نزدیک و به طور دقیق بر نحوه شرعی بودن معاملات مالی و پولی بانک نظارت دقیق و جدی دارند. چنانکه اگر در معامله ای خدای نکرده از لحاظ شرعی و موازین ی مشکلی وجود داشته باشد، آنها اختیار دارند تا به طور کامل جلوی آن معامله را بگیرند. کارشناسان بانکداری ی نظارت می کنند که تمام معاملات بانک به صورت حقیقی و واقعی انجام شود. برهمین اساس این افراد به طور تصادفی به شعب مختلف سر زده و بر نحوه و عملکرد آنها نظارت دقیق دارند.اما همانطور که می دانید موسسه اعتباری ملل عضو کوچکی از نظام بزرگ بانکی و پولی ایران است و تا این کل بزرگ اصلاح نشود، با درست شدن جزئی از آن نمی توان انتظار داشت که هدف مورد نظر محقق شده است.البته هیچ در هیچ جایی و حتی خود ما نمی توانیم ادعا کنیم که در کارمان هیچ اشکالی وجود ندارد،بر همین اساس شاید برخی از همکاران شبکه بانکی هستند که نسبت به عملکرد دقیق بر اساس موازین ی اهمال داشته باشند . در برخی بانک ها هم افرادی هستند که اعلام می کنند چه فرقی وجود دارد؟ همه اینها سود هستند چرا ما باید در خصوص معاملات و سود هایی که داده می شود موشکافانه عمل کنیم؟من در پاسخ به این افراد می گویم این صحبت مثل آن است که بگوییم چه فرقی می کند انسان با همسر خود بر اساس شرع مقدس و خواندن خطبه محرم شده باشد و یا اینکه بدون خواندن خطبه یا هم پیمان ازدواج را بگذراند اما به طور یقین این نظرات و دستورات ی حکمتی دارند که نباید نسبت به آنها اهمال و سستی شود.لذا وقتی پیمان مقدس ازدواج بسته می شود تا آنجا دین مبین پیش رفته است که می فرماید نگاه همسر بصورت همسر ثواب بسیار زیاد و فراوانی دارد . از نظر من که سالها به عنوان مسئول و مدیر امور اجرایی موسسه اعتباری ملل فعالیت اجرا و عملیاتی بانکداری غیر ربوی کار سختی نیست و نیاز به همت همه همکارانمان در شبکه بانکی دارد.این سیستمی است که ۱۵۰۰ سال است اجرا می شود . زمانی که عظیم الشان (ص) در این جهان حضور پیدا کرده و به عنوان نبی مکرم ابلاغ رس فرمودند سیستم معاملات مالی غیر ربوی ابلاغ و اجرا شده و تا امروز ادامه پیدا کرده است.لذا اگر اجرای معاملات غیر ربوی کار سخت و دشواری بود اولاً مخالفت می کرد و ثانیاً تاکنون افراد از انجام آن سرباز می زدند. پس قطعا کار سختی نیست. ضمن آنکه به نظر من قانون بانکداری غیر ربوی قانون مترقی و بر اساس موازین و دستورات دقیق دین مبین است. بر همین اساس بود که هفته گذشته که با جمعی از اساتید و مدرسین خبره و برجسته طلاب حوزه علمیه قم جلسه داشتیم عنوان شد که این قانون بانکداری موجود از لحاظ شرعی و ی هیچگونه ایرادی ندارد اما به شرط آنکه بانک ها دقیق بر اساس آن عمل کرده و معاملات خود را پیش ببرند. لذا اگر قانون بانکداری ی اجرا شود معاملات ما به صورت شرعی و ی اجرا می شود و در آن شائبه هیچگونه معاملات ربوی وجود ندارد.اما مشکل از جایی آغاز می شود که این قوانین در مرحله اجرا و زمانی که بانک ها می خواهند به آن عمل کنند آنطور که باید و شاید عملی نمی شود. جالب است بدانید که تمام این مشکلات از جانب نظام بانکی ما نیست یعنی فقط این نظام بانکی نیست که در مرحله اجرا، قوانین را درست اجرا نمی کند بلکه گاهی خود مراجعه کنندگان به نظام بانکی هم مزید بر علت می شوند.* خبرگزاری بسیج: لطفاً در این زمینه توضیح بیشتری ارائه بفرمایید.-جوادی: در این زمینه مثالی می زنم ؛ شما می دانید گاهی در احکام و قوانین شرع مقدس در بعضی از گناهان ی که گناه انجام داده و ی که بر روی آن گناه صورت گرفته مجازات ی انی دارند. از جمله این گناهان ربا است یعنی ی که ربا می دهد و ی که ربا می گیرد مجازات ی انی دارند چون هر دو در این گناه و پدیده شوم دست دارند. لذا ربا گیرنده با ربا دهنده جرم ی انی دارند. اگر خاطرتان باشد در چند سال قبل در رسانه ملی مناظره ای بین مدیر عامل یکی از بانک ها با دو نفر از تجار خبره و یک نفره از بانک مرکزی ایران برگزار شد.در آن مناظره آن دو نفر تاجر صراحتا اعلام می د که معاملات و تجارت هایی که از طریق بانک ها انجام می شود ربا است.من بعدها یکی از آن تاجران را دیدم و به ایشان عرض مگر نمی دانید جرم ربا گیرنده و ربا دهنده ی ان است و اگر شما اذعان دارید که معاملات تجاری از طریق بانکی صراحتا ربوی است خود شما نیز به اندازه بانک مقصر بوده وهستید. وقتی مشتریانی به همکاران ما در بانک ها مراجعه می کنند و از آنها می خواهند که فرم سوری را دریافت کنند و به کارمند بانک پیشنهاداتی داده می شود و آن را تطمیع می کنند، این خود زمینه ساز معاملات ربوی می شود . ما باید به فکر چاره ای برای جلوگیری از این اتفاق باشیم. بر همین اساس است اگر موسسه اعتباری ملل به عنوان جزء کوچکی از نظام بانکی کشور خود را اصلاح کند، کل نظام بانکی اصلاح نمی شود و باید ابتدا این جزء بزرگ اصلاح شده تا اجزای کوچک تر نیز به درستی به وظایف خود عمل کنند. واقعیت این است که سیستم بانکی ما یک سیستم متورمی است.از طرفی اگر موسسه اعتباری ملل در جایی موفق ظاهر شده به خاطر آن است که ساختار آن کوچک است . وقتی یک موسسه مالی، کوچک اداره می شود بر اساس چابکی و سرعت بالای اقدام و عملش تا حدودی موفق می شود . اگر هم این موسسه در خصوص حل و فصل مشکلات تعاونی اعتباری منحله وحدت تاحدودی موفق ظاهر شد به دلیل کوچک بودن موسسه اعتباری ملل است. اگر شما یک انسان متشرعی باشید و ی بخواهد به شما پیشنهاد ربا دهد شما در مقابل آن ایستادگی خواهید کرد. و دیگر این پدیده شوم و غیرشرعی اتفاق نخواهد افتاد . این اتفاق می تواند بالع رخ دهد.یعنی وقتی بانک از مشتری می خواهد تا فرم سوری بیاورد مشتری بر اساس اعتقادات خود جلوی این موضوع را بگیرد و بگوید که برای من رعایت موازین شرعی و سالم بودن معاملات مهم است که دیگر شائبه ربوی بودن معاملات از بین خواهد رفت. یعنی این دو لازم و م وم هم هستند و علاوه بر اصلاح نظام بانکی باید مشتریان نسبت به پدیده شوم ربا آگاه شده و خود آنها نیز در مقابل آن ایستادگی کنند. به عقیده من وظیفه فرهنگ سازی و تقویت بنیه اعتقادی مردم و مشتریان برعهده حوزه های علمیه است که البته من نیز جزء کوچکی از آنها هستم.ما باید بدانیم که از طریق منابر و سخنرانی ها به جای آنکه از بانک ها انتقاد و آنها را محکوم کنیم و مردم عزیز کشورمان را آگاه کنیم. اگر مردم عزیزمان آگاه شوند درمقابل پیشنهاد عقود صوری حتما ایستادگی خواهند کرد. بر همین اساس در ایام محرم و صفر که مردم در پای منبرها حضور پرشور دارند باید این موضوع را به خوبی فرهنگ سازی کنیم تا مردم نسبت به پدیده شوم معاملات ربوی آگاه شوند و خودشان نسبت به آن مقاومت داشته باشند. ( شاید بسیاری از جوانان امروزی سال های قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب ی را در ذهن نداشته باشند اما من خدمت آنها می گویم که آن زمان مراجع به قدری دقیق دربعضی از امور فرهنگ سازی کرده بودند از جمله نگاه به تلوزیون وگوش دادن به رادیو که اگر من به عنوان عضو کوچکی از خانواده می خواستم دست به رادیو بزنم و آن را روشن کنم پدرم به من می گفت دست نزن نجس است ! من اکنون می فهمم نجس بودن رادیو یعنی چه. این نه به معنای آن بود که رادیو نجس است بلکه آهنگ و موسیقی ای که از آن پخش می شد حرام بود و مراجع چنان این موضوع را در بین مردم جا انداخته بودند که به خوبی اجرا می شد. این یعنی کلام و نفوذ مراجع به قدری در افراد اثر کرده بود که اگر پدری می فهمید دستان فرزندش به رادیو خورده از او می خواست به خاطر این اتفاق دستش را آب بکشد. به هر حال در خصوص جلوگیری از نظام بانکداری ربوی نباید تقصیر را گردن دیگران انداخت و همه باید به اندازه توان برای رفع آن تلاش و کوشش کنند.برای وج از بنگاه داری باید بانک ها کارمزد دریافت کنند*خبرگزاری بسیج: شما در سخنان پیشین خود به موضوع مهم و اساسی بنگاه داری بانک ها اشاره کردید اکنون یک نقد اساسی و جدی نسبت به عملکرد بانک ها و به حاشیه رفتن اه بانکداری از سوی آنها وارد است. شما برای رهایی از بنگاه داری چه برنامه ها و اه ی را پیش بینی کرده اید؟ -جوادی:در پاسخ به این سوال باید گفت که بنگاهداری به این شکلی که در کشور ما وجود دارد معنا پیدا نمی کند. یعنی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا بانک ها صاحب شرکت ها و بنگاه های بزرگ هستند.گاهی اوقات یک موضوع را به قدری بزرگ و بغرنج جلوه می دهند و آنطور که فکر می کنید نیست؛طبق قانون بانک مرکزی ایران بانک ها می توانند 20 درصد از سرمایه پایه خود را سرمایه گذاری کنند و این به یک معنا همان بنگاه داری است. البته این قانون در گذشته اجازه می داد تا بانک ها 40 درصد از سرمایه خود را سرمایه گذاری کنند اما اکنون این میزان به 20 درصد تقلیل یافته است.پس می توان نتیجه گرفت که قانون به بانک ها اجازه داده است تا 20 درصد از سرمایه خود را به کار گرفته و به نوع
راه و شهرسازی در نخستین همایش ملی اخلاق ی در صنعت ساختمان در استان قم با تاکید بر اینکه ضمانت اجرای اخلاق عمومی قانون است در حالیکه ضمان اجرای اخلاق خصوصی، وجدان است خواستار تفکیک اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی شد و گفت: اگر از ارزش های اخلاق خصوصی انتظار داشته باشیم که به اخلاق عمومی منتج شود در نظام ایران ثابت شد که این ایده کارایی ندارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس ی راه و شهرسازی در اولین همایش ملی اخلاق ی در صنعت ساختمان که در استان قم برگزار شد، به تشریح نکاتی بنیادین پرداخت و با تفکیک حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی، گفت: نکته ای که در شروع مباحث خود توجه شما را به آن جلب میکنم این است که ما داریم راجع به مفهومی مدرن که متعلق به دنیای مدرن است و به دنیای سنتی تعلق ندارد صحبت می کنیم. راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که حوزه اخلاق عمومی از اخلاق خصوصی متمایز است، افزود: وقتی از اخلاق در ایران صحبت می شود عموما ذهن ها به سمت ملکات نفسانی متمایل می شود. در حالیکه اساسا، ارزش ها و معیارهای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی دارای تعاریفی جداگانه هستند و کارکردهای آنها نیز متفاوت از یکدیگر است. ی تصریح کرد: اگر از ارزش های اخلاق خصوصی انتظار داشته باشیم که به اخلاق عمومی منتج شود و اینکه رعایت اخلاق خصوصی وما منجر به بهبود در بعد اخلاق عمومی می شود، در نظام ایران ثابت شد که این ایده کارایی ندارد.عضو ک نه ت دوازدهم با یادآوری این مطلب که چرا اساسا فتوت نامه در نظام ی کفایت نمی کند، تاکید کرد: باید در مبحث نظام ی ساختمان به دنبال مباحث دیگری برویم و با مفاهیم دنیای مدرن به سوالات، مسائل و چالش های موجود پاسخ دهیم.وی با تاکید بر این مطلب که مفهوم کنترل قدرت در حوزه اخلاق عمومی بسیار حائز اهمیت است، گفت: مفهوم کنترل قدرت بسیار مهم است. معتقدم قدرت تنها شامل قدرت نمی شود بلکه قدرت حرفه ای را نیز در برمی گیرد. به همین دلیل نیز باید به دنبال موشکافی این موضوع باشیم که چگونه باید قدرت حرفه ای را در حوزه عمومی کنترل کنیم. راه و شهرسازی با طرح سوالاتی از این دست که آیا ما می توانیم هزینه هایی که خود باید تامین کنیم، به جامع سربار کنیم؟ یا آیا ما می توانیم با دست در جیب دیگری برای خود موقعیت درست کنیم؟، گفت: وقتی صحبت از ارزش های اخلاق خصوصی می کنیم عموما به مفهوم ایثار، فداکاری، سخاوت، مهربانی، محبت است و اینها ارزش هایی است که ما در حوزه اخلاق خصوصی به آن پای بند هستیم و اینها معیارهای اخلاق خصوصی است.وی ادامه داد: اینکه با معیارهای اخلاق خصوصی می توان حوزه اخلاق عمومی را اداره کرد پاسخ منفی است. زیرا اصلی ترین معیار اخلاق عمومی، عدل است و عد اصلی ترین مساله حوزه اخلاق عمومی است. به همین دلیل نیز وقتی از حضرت علی(ع) پرسش شد که عدل بهتر است یا جود؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند عدل بهتر است و این موضوع را به دلیل حوزه اخلاق عمومی مطرح کرد.عضو ک نه ت دوازدهم افزود: عدل در حوزه اخلاق عمومی برتر است. در حوزه اخلاق عمومی دنبال افشای اطلاعات و مجازات هستیم در حالیکه در اخلاق خصوصی به دنبال کتمان فعل وجود هستیم. همچنین، بزرگ ترین مساله ای که ما در دنیای مدرن داریم این است که هنوز وقتی از اخلاق صحبت می کنیم به حوزه اخلاق خصوصی برمی گردیم و می خواهیم در حوزه اخلاق خصوصی تمامی مسائل حوزه عمومی را حل کنیم که کارایی ندارد. وم تفکیک قائل شدن بین مفاهیم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی ی با تاکید بر این مطلب که در سایر کشورها از دو واژه برای اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی استفاده می شود، گفت: اشکال عمده ای که ما در ایران داریم این است که برای هر دو مفهوم اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی از یک واژه استفاده کرده و بین اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی تفکیک قائل نیستیم.وی همچنین تصریح کرد: اخلاق خصوصی دردهای فراوانی که در ی ساختمان وجود دارد را درمان نمی کند و ما در بحث ی ساختمان مسائل دیگری داریم که باید بتوانیم به آنها پاسخ مناسب و شایسته ای بدهیم. در نظام ی ساختمان بحث ما اخلاق عمومی و عدل و عد است. راه و شهرسازی گفت: ضمانت اجرای اخلاق خصوصی وجدان و انگیزه آدمی برای تعالی در بارگاه الهی بوده و اینها مبنای اخلاق خصوصی است. در حالیکه ضمانت اجرایی در اخلاق عمومی، قانون است. بنابراین ما دو بحث را باید مورد توجه قرار دهیم. در اخلاق خصوصی سیستم خود تنظیمی و خود کنترلی است که بسیار مناسب بوده دارای اهمیت است ، چنانچه این ویژگی ها با اخلاق عمومی پیوند داده شود می تواند هم افزایی مناسبی ایجاد کند.مطالبه گری ویژگی اصلی اخلاق عمومی ی با طرح این پرسش که آیا سیستم خودتنظیمی می تواند جانشین قانون شود آنرا سوالی مهم دانست که نیاز به موشکافی دارد افزود: در حوزه اخلاق خصوصی مطالبه گری وجود نخواهدداشت و نمی توان از فردی پرسش کرد که چرا سخاوت و جوانمردی ندارد؟ اما در حوزه اخلاق عمومی همگان می توانند مطالبه گری کنند که چرا عدل رعایت نمی شود؟ اساسا تمامی سیستم اقتصادی و سیستم حقوقی بر مبنای اخلاق عمومی پایه گذاری شده است. لذا اخلاق عمومی دارای یک ضمانت اجرایی ۱۰۰ درصدی بوده و اخلاق خصوصی کاملا اختیاری و داوطلبانه است.همچنین ی تاکید کرد: طبق گفته مولانا موضوع اخلاق خصوصی مهار نفس است در حالیکه دستور اخلاق عمومی اجرای قانون است.عضو ک نه ت دوازدهم با تاکید بر این مطلب که بر اساس احادیث هیچ چیزی نمی تواند جای عدل را در اخلاق عمومی بگیرد، به آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان... اشاره کرد و گفت: در این آیه خداوند به عدل، احسان و نیکوکاری دستور می دهد و از ا و منکر نهی می کند و شاهد آن هستیم که در این آیه هم امر و هم نهی وجود دارد. در غیاب عدل، انتظار رعایت اصول و قواعد ی از ان بی جا است ی با طرح پرسش هایی از این دست که آیا در آیه شریفه ان الله یامر بالعدل و الاحسان... عدل تقدم بر نهی دارد یا خیر؟، آیا عدل مقدمه احسان است؟، آیا اساسا احسان در غیاب عدل قابل تصور و تداوم است؟، آیا می توان جامعه ای بدون عدل را تصور کرد؟، تاکید کرد: معتقدم در غیاب عدل، هیچ چیزی معنا نمی دهد و در غیاب عدل نمی توان انتظار احسان داشت.وی در ادامه به ارتباط سخنان خود با بحث ی و نظام ی اشاره کرد و گفت: در غیاب عدل، نمی توان از ان انتظار داشت که همگی متکی بر ملکات نفسانی خود عمل کرده و تمام اصول و قواعد ی را رعایت کنند. در غیاب عدل چنین انتظاری از ان اساسا بی جا است.امکانپذیر شدن کنترل قدرت مطلق با تفکیک اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که به دلیل عدم تفکیک میان حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی، چالش های فراوانی رخ می دهد، افزود: اساسا به دلیل آنکه تفکیکی میان حوزه اخلاق عمومی و اخلاق خصوصی ایجاد نشده ، شاهد آن هستیم که در مطبوعات و رسانه ها نیز عموما وقتی صحبت از اخلاق می شود همه راجع به احسان و نیکوکاری سخن می گویند در حالیکه باید در حوزه عمومی عدل را تعقیب کنند و در حوزه اخلاق عمومی اصلی ترین بحث این است که قدرت را کنترل کنیم. ی ادامه داد: آیا یک قدرت مطلق ندارد؟ در کار خود قدرت مطلق دارد همچنانکه یک قاضی، پزشک قدرت مطلق دارند و هیچ نمی تواند به یک بگوید که ساختمان را طوری که من می گویم طراحی کن. زیرا بر اساس دانش خود ی می کند.عضو ک نه ت دوازدهم در بیان این مطلب که اخلاق حرفه ای به دنبال چیست؟، گفت: اخلاق حرفه ای می خواهد قدرت مطلق یک حرفه مند را محدود به عدل کرده تا ی نتواند از قدرت حرفه ای خود سوء استفاده کند. اساسا تمامی مفهوم اخلاق حرفه ای از جهت ضمانت اجرایی، کنترل قدرت مطلق حرفه مند است.همچنین ی تاکید کرد: اخلاق حرفه ای ی به دنبال کنترل قدرت مطلق حرفه مند است. زیرا که حرفه مند در تشخیص خود به دانش مجهز است. بنابراین مساله کنترل قدرت مطلق است.در ادامه این مقام ارشد حوزه راه و شهرسازی کشور یادآور شد: افراد عامی زمانیکه به ان مراجعه می کنند با فرض آنکه از دانش ی علمی ندارد به قدرت و دانش ان تکیه و اعتماد می کنند که این تکیه از طراحی، اجرا تا انواع آزمایش های مختلف را شامل می شود و دراین وضعیت ، قدرت مطلق است و به هیچ عنوان قدرت نسبی ندارد. ی ادامه گفت: ریشه اخلاق حرفه ای به عدل برمی گردد و وقتی راجع به اخلاق حرفه ای صحبت می کنیم باید این نکته را مدنظر قرار دهیم و بر این اساس ، آیا ما می توانیم اجازه سوء استفاده به حرفه مند را بدهیم؟ آیا حرفه مند به استناد این مطلب که خود می داند و دیگران نمی دانند، می تواند صاحب تمام اختیار قانونی طرف معامله را از وی سلب کند؟ آیا این کار شدنی است؟ راه و شهرسازی با یادآوری نص صریح قانون اساسی در محدود ن های فردی افراد جامعه، گفت: در قانون اساسی پاسخ وجود دارد و می گوید که حاکمیت برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی حق ندارد های فردی را محدود کند. با این تفسیرها آیا یک حرفه مند میتواند های فردی را محدود کند؟ یا آیا یک پزشک و می تواند های فردی را محدود کند؟ این از سوالات پایه ای ما در حوزه اخلاق است. بنابراین باید وارد بحث قدرت و کنترل قدرت شویم.تاکید بر ایجاد نظام کنترل قدرت در حوزه نظام ی ساختمان ایرانهمچنین عضو ک نه ت دوازدهم ادامه داد: اگر این بحث حل و فصل نشود یقین بدانید ما در حوزه نظام ی امکان اعتلاء نداریم مگر آنکه این مساله را حل کنیم. اساسا در حوزه نظام ی ایران باید نظام کنترل قدرت را ایجاد کرده که اگر این مساله را حل نکنیم غیرممکن است اعتلا داشته باشیم و در عین حال اگر این موضوع را حل نشود غیرممکن است توسعه ی را در ایران داشته باشیم. راه و شهرسازی به بحث برون ریز در حوزه اقتصاد که با اصول ی نیز سازگاری کاملی دارد، اشاره کرد و گفت: در بحث برون ریز بر این موضوع تاکید شده است که هیچ نمی تواند، هزینه های خود را به دیگران تحمیل کند. مثال آن نیز این است که برای جمع آوری آب سطحی پشت بام دو روش وجود دارد که یکی از آنها احداث ناودان است و دیگری نیز این را ار است که از طریق تاسیسات به فاضلاب شهری وارد شود.بخش بزرگی از توسعه شهری بر اساس برون ریز شکل گرفته است ی ادامه داد: کدامیک از روش ها ارزان تر و به صرفه تر است. قطعا ایجاد ناودان به صرفه تر و اقتصادی تر بوده که این به مفهوم برون ریز است. بدین معنا پولی که باید ج و تاسیسات ایجاد کنیم در سر مردم بریزید. بخش بزرگی از توسعه شهری در جامعه ایران بر اساس برون ریز است.وی همچنین گفت: چرا آب رودخانه های ما آلوده است؟ به این دلیل که پساب صنعتی به رودخانه ها می ریزد و تخلیه نمی شود. یا ساخت ساختمان ۱۰ طبقه وقتی مالک اجازه ساخت ۳ طبقه دارد در توسعه شهری، برون ریزی است که تبعات آن دامن سایر شهروندان محله را می گیرد. یعنی به همه امکانات آن محله که شامل آموزش، پرورش، ترافیک، هوا، راه و هرچه که عمومی است سربار می شود. راه و شهرسازی افزود : وقتی مقررات ساختمان رعایت نمی شود و ساختمان فرو می ریزد، به مفهوم برون ریز است. یعنی عده ای با کاهش هزینه های غیرمنطق در یک پروژه ساختمان و شهرسازی ونظایر آن به مردم و شهروندان آسیب وارد می کنند. بنابراین مفهوم برون ریز مفهوم ساده ای است و اینکه هم اکنون در ای بزرگ ایران نمی توانیم نفس بکشیم همه آنها محصول بی توجهی به مفهوم بسیار ساده برون ریزی است.همچنین ی گفت: در حوزه حقوقی در بحث اخلاق عمومی مفهوم عدل تبدیل به یک مفهومی به نام انصاف می شود که جنبه عملیاتی بحث عدل را دارد. انصاف در نظام حقوقی ضمانت اجرا دارد. بدین معنا اگر در نظام حقوقی رعایت انصاف اتفاق نیفتد حتما بازخواست های قانونی نیز رخ می دهند. راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس قانون و نظام حقوقی اگر مقررات شهرسازی و یا مقررات ساختمان رعایت نشود به مفهوم رعایت نشدن انصاف است و بر اساس قانون قابل پیگیری است.وی تاکید کرد: هیچ امر خیری نباید با هزینه ظلم انجام شود. بدین معنا، حتی استقلال و تمامیت ارضی نمی تواند به محدود های فردی ختم شود.ارجاع کار توسط سازمان نظام ی ساختمان محدود اختیارات مردم استعضو ک نه ت دوازدهم با اشاره به این مطلب که ارجاع کار توسط سازمان نظام ی به معنای محدود اختیارات مردم است، تصریح کرد: مگر می شود در ظلم کار عادلانه انجام داد؟ ی نمی تواند به دیگران بگوید نزد کدام پزشک برود یا به کدام حقوق دان در مسائل حقوقی مراجعه کند و بر همین اساس نیز سازمان نظام ی ساختمان این حق را ندارد.وی با تاکید بر این مطلب که محدود حقوق مردم در انتخاب یک ظلم فاحش است، گفت: ثابت شد که ما با این ظلم نتوانستیم شرکت های بزرگ ی را که بتوانند با کشورهای بزرگ دنیا رقابت کنند ایجاد کنیم زیرا که فضا ظالمانه است. ی در ادامه گفت: عدل در نظام ی ساختمان بدان معناست که افرادی که فاقد صلاحیت ی و دانش ی هستند حق ندارند وارد این حرفه شوند. زیرا که رقابت باید رقابت منصفانه و بین افراد دارای صلاحیت باشد. راه و شهرسازی ادامه داد: انصاف حکم می کند منافع متضاد نداشته باشیم. تضاد منافع، اصلی ترین مبنای اخلاق عمومی در جهان است. در تمام دنیا نیز اگر مشخص شود یک ی دو طرف میز هست بلافاصله قرارداد باطل است چون با عدل منافات دارد. یا باید حافظ منافع فروشنده و یا یدار بود. اگر ی این تنافضات را پذیرفت اولین ظالم خودش است و اساسا اخلاق حرفه ای به این مفهوم است. همچنین سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور گفت: مگر می شود بنیادی داشته باشیم که بر مبنای تضاد منافع باشد و انتظار داشته باشیم که اعتلای ی رخ دهد؟ چرا باید خود را فریب دهیم. ی تاکید کرد: خیابان های فعلی کدامشان نشانه عدل است، به واقع بی عدلی مطلق است، نه خط آسمانی وجود دارد نه نظمی که اینها نشان می دهد عدل وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه رعایت عدل وظیفه همگان است، گفت: وظیفه رعایت عدل (قانون) نه فقط برعهده شهرداری که بر عهده همگان است و بپذیریم که ان در زنجیره تولید ساختمانی نقش عمده ای داشته و دارند و بخشی از بی نظمی ها متوجه ان می شود. ی یادآور شد: آیا ان در اتفاقاتی که برای ا رخ داد سهمی نداشتند؟ بحث تضاد منافع همین است. بحث این است که اخلاق می گوید هیچ حق ندارد اختیار دیگران را محدود کند. ی که می پذیرد خارج از ضوابط طراحی کند علم دارد که این هزینه را به دیگران وارد می کند که این ظلم است.وی تصریح کرد: شهر آیینه د ما ایرانیان است. از مسئولان ارشد تا تمامی اصنافی که در ا زندگی می کنند و نشان دهنده د ما ایرانیان است.ضرورت تدوین نظام نامه اخلاق حرفه ای ی گفت: فتوت نامه نظام ی ساختمان در حوزه اخلاق خصوصی است و لازم است که بلافاصله نظام نامه اخلاق حرفه ای ی داشته باشیم و نداشتن نظام نامه اخلاق حرفه ای نشان داد که هنوز مبانی اخلاق عمومی را نمی دانیم. ما در کنار فتوت نامه نظام اخلاق عمومی نیاز داریم. امیدوارم بتوانیم حرکتی به پیش داشته باشیم. ان برای اصلاحات در کشور همواره پیش قدم بودند. راه و شهرسازی در پایان تاکید کرد: اینکه فکر کنیم نظام ارجاع کار در اختیار سازمان نظام ی ساختمان است و این حق را از سایر افراد بگیریم به خطا رفته ایم. همچنین اگر بخواهیم به زور از ان ۵ درصد حق ا حمه شان را بگیریم با این عنوان که می خواهیم کنترل مضاعف کنیم خلاف عدل است.
خبرگزاری مهر، گروه دین و شه: فلسفه اخلاق، علمی نوبنیاد است و از عمر آن به عنوان یک رشته علمی مستقل، بیش از یک قرن نمی گذرد. بسیاری بر این باورند که نخستین جوانه های آن در سال ۱۹۰۳ میلادی با انتشار کتاب مبانی اخلاق جورج ادوارد مور زده شد، البته بی شک پیش از مور نیز این مباحث، هرچند به صورت پراکنده و در لابه لای کتاب های فلسفی و اخلاقی، وجود داشته است، بلکه باید گفت تا جایی که اسناد تاریخی نشان می دهد، یکی از مهم ترین دغدغه های فکری تمام فیلسوفان بشر، شه در اخلاق و اخلاقیات و مسائل مربوط با آن بوده است.در عالم نیز امر به همین منوال است؛ یعنی بحث فلسفه اخلاق به طور مستقل و به عنوان یک علم، در کنار سایر رشته های علمی، مطرح نبوده است. حتی یک کتاب یا رساله تحت این نام در میان گذشتگان سراغ نداریم، اما این به معنای آن نیست که مسائل و مباحث مربوط به فلسفه اخلاق در سایر علوم ی و در لابه لای مباحث فلسفی و اعتقادی هم مطرح نشده باشد.برع ، بسیاری از مهم ترین و بنیادی ترین مسائل این رشته، در نوشته های مختلف فلسفی، کلامی و اصولی عالمان مسلمان مطرح شده و مباحث بسیار ارزنده ای در اطراف آنها انجام گرفته است که خود نویدی روشنایی بخش برای تدوین و ارائه فلسفه اخلاقی متقن، بر اساس مبانی ی است. در گفتگو با نواب مقربی ای کلام ـ فلسفه دین و مسائل جدید کلامی از آزاد ی و پژوهشگر حکمت متعالیه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مترجم کتاب «درآمدی بر فلسفه علم: پژوهشی در باب یکصد سال مناقشه بر سر چیستی علم» به بررسی جایگاه اخلاق در فلسفه ی پرداختیم که اکنون پیش روی شماست.*جایگاه فلسفه اخلاق در فلسفه ی چیست؟پیش از هر چیز می بایست میان «اخلاق» و «اخلاقیات» و «فلسفه اخلاق» فرق گذاشت. مثلاً گاهی گفته می شود «فلان مکتب اخلاقی نیست». یا «فلان آدم، آدم اخلاقی ­ای نیست». یا «همه باید پایبند به اخلاقیات باشند»، «راستگویی خوب است»، «دروغگویی بد است» و مانند اینها. ولی «فلسفه اخلاق» چیز دیگری است که طرح آن به سده های اخیر برمی گردد و مسئله ­ای قدیمی نیست. چیزی که آن را فلسفه­ اخلاق معاصر می نامند عهده­ دار بحث و فحص فلسفی درباره­ مسأله­ های اخلاقی است و سه حوزه­ی عمده را در بر می ­گیرد:۱- اخلاق هنجاری۲- اخلاق کاربردی۳- فرااخلاقاخلاق هنجاری با نظریه ­هایی سر و کار دارد که به ما می­ گویند انجام دادن یا انجام ندادن کدام اعمال برحسب اراده روا یا نارواست. نظریه­ های اخلاقی ­ای چون وظیفه ­گروی، فایده ­گروی، اخلاق فضیلت، اخلاق ی، اخلاق بو ، و مانند اینها جزو این شاخه از علم اخلاق ­اند. در اخلاق کاربردی برحسب اینکه در اخلاق هنجاری کدام نظریه را برگزیده ­ایم، درباره­ خوب یا بد بودن اعمال در اوضاع و احوال واقعی و عملی داوری می­ کنیم در اخلاق کاربردی برحسب اینکه در اخلاق هنجاری کدام نظریه را برگزیده ­ایم، درباره­ خوب یا بد بودن اعمال در اوضاع و احوال واقعی و عملی داوری می­ کنیم. به­ عبارت ­دیگر، اخلاق کاربردی به چگونگی کاربست نظریه ­های اخلاق هنجاری در امور گوناگون می­ پردازد. برای نمونه، داوری درباره­ دروغ مصلحت آمیز یا سقط جنین بستگی به این دارد که در اخلاق هنجاری کدام نظریه را پذیرفته باشیم.سومین شاخه از شاخه­ های فلسفه­ اخلاق که بیشتر با مسأله­ های انتزاعی سر و کار دارد، فرااخلاق نامیده می ­شود. فرااخلاق شامل سه بخش زیر است:۱- هستی­ شناسی اخلاقی۲- شناخت­ شناسی اخلاقی۳- دل ­ شناسی اخلاقیهستی شناسی اخلاقی با این مسأله سر و کار دارد که آیا وصف­ های اخلاقی­ای چون «خوبی» و «بدی» اموری عینی و واقعی ­اند یا تنها نمایانگر احساسات و عواطف عاملان اخلاقی هستند. برای نمونه، هنگامی که می­ گوییم «دروغ­گویی بد است»، حملِ وصف «بد» به دروغ­گویی ناظر به عالم واقع است یا نه؟در شناخت­ شناسی اخلاقی، صرف نظر از اینکه ما چه دیدگاهی را در هستی ­شناسی اخلاقی پذیرفته ­ایم، مسأله بر سر این است که چگونه می­ توان به گزاره ­های اخلاقی شناخت پیدا کرد؟ آیا داوری اخلاقی ممکن است؟ آیا انسان دارای معرفت اخلاقی است؟ شکاکان اخلاقی عقیده دارند که هیچ ­گونه شناختی درباره ­ی گزاره­ های اخلاقی نمی­ توان حاصل کرد. شهودگروان بر این باورند که درباره­ گزاره ­های اخلاقی می ­توان شناخت پیداکرد.در دل ­ شناسی اخلاقی سخن بر سر امکان تعریف مفهوم ­های اخلاقی است. آیا مفهوم ­های اخلاقی چون خوبی و بدی تعریف­ پذیرند. آیا مؤلفه­ هایی دارند که بتوان برحسب آن مؤلفه­ ها به تعریف این مفهوم­ ها پرداخت؟ یا آنکه خوبی و بدی مفهوم­ هایی بسیط و تعریف ­ناپذیر هستند؟ آیا خوبی معنای ثابتی دارد یا انواع و اقسام معناهای اخلاقی و نااخلاقی از آن استنباط می­ شود. برای نمونه، دو گزاره­ی «امروز هوا خوب است» و «راستگویی خوب است» چه تفاوتی بایکدیگر دارند. افلاطون در هستی­ شناسی اخلاقی خود «خوبی» را امری عینی و واقعی می ­داند؛ بنابراین افلاطون در زمینه­ اخلاق رئالیست به­ شمار می ­رود، یعنی بر این باور است که مفهوم ­های اخلاقی همچون «خوبی» از گونه­ ای هستی مثالی و واقعی برخوردارند افلاطون در هستی­ شناسی اخلاقی خود «خوبی» را امری عینی و واقعی می ­داند؛ بنابراین افلاطون در زمینه­ اخلاق رئالیست به­ شمار می ­رود، یعنی بر این باور است که مفهوم ­های اخلاقی همچون «خوبی» از گونه­ ای هستی مثالی و واقعی برخوردارند. ارسطو خوبی را غایت می­ داند و فار نیز خوبی یا نیک بختی را غایت یا هدفی می­ داند که هر آدمیزاده­ای به آن میل دارد. به این معنا «خوبی» امری ذهنی نیست ولی اینکه آیا هستی­ دیگری همچون هستی مثل افلاطونی دارد یا گونه­ ی دیگری از هستی، در فلسفه­ اخلاق فار و ارسطو جای بحث دارد. ارسطو در تعریف خیر می­ گوید: «به ­حق گفته ‏اند که «خوبی» آن است که هر چیزی به سوی آن، گرایش دارد.» (ارسطو، اخلاق نیکوماخس، ج۱، ص۱).پس از ارسطو، بیشتر فیلسوفان مسلمان از تعریف او تبعیت کرده اند: فار می ­گوید، «خوبی عبارت است از کمال وجود... و شرّ عبارت است از فقدان آن کمال» (فار ، تعلیقات، ص۴۹) ابن سینا خیر و شر = خوبی و بدی را چنین تعریف می کند: «خیر روی­ هم ­رفته چیزی است که هر شیء­ای به آن اشتیاق و علاقه دارد؛ و آن وجود یا کمالِ وجود است. امّا شرّ امری عدمی است، که ذاتی ندارد، بلکه عدم جوهر یا عدم کمالی برای جوهراست.» (بوعلی سینا، الهیات شفا، ص۳۵۵) میرداماد می­گوید، «خیر آن است که همه اشیاء بدان تمایل دارد و با آن سهمی از کمال ممکن، متحقق می ‏شود.» (محمدباقر بن محمد میرداماد، القبسات، ص۴۲۸)ملاصدرا می­ گوید، «خیر آن است که هر چیزی به آن اشتیاق و میل دارد و در جست‏ وجوی آن است.» (صدرالدین ، اسفار، ج۷، ص۵۸). در کتاب نبیه ­فار بر این باور است که هر ی تلاش می ­کند به سوی نیک بختی گام بردارد، زیرا نیک بختی گونه ­ای کمال است. در نظر فار این امر که نیک بختی گونه ­ای کمال است بی­نهایت آشکار است. هرگونه کمال و هرگونه هدفی که انسان به آن میل دارد به ­سبب آن است که به­ یک معنا خوب و بنابراین ناگزیر پسندیده است. چنانکه ملاحظه می­کنید تمامی فیلسوفان مسلمان، حتا در پیشرفته ­ترین مرحله­ ی تکامل فلسفه ­ی ی، تابع تعریف ارسطو از «خوبی» یا «خیر» هستند.اخلاق هنجاری چنانکه دربالا اشاره کردیم نظریه ­هایی چون وظیفه­ گروی و نتیجه ­گروی و اخلاق فضیلت را در بر می­ گیرد. فایده­ گروی نظریه ­ای اخلاقی است که برطبق آن خوبی همانا خوشبختی، شادکامی، بهروزی و خوشحالی و خوشباشی است. شادکامی را می ­بایست به­ هر طریق افزود و عاملان یا فاعلانِ اخلاق فایده­ گروانه می­ باید شادکامی و خوشحالی خود و دیگران را باهم بخواهند و میان خود و مردمان و جانداران دیگر فرقی ننهد.فایده­ گروی در تفکر یونان باستان ریشه دارد. افلاطون درباره ­ی شادکامی به معنای غلبه ­ی لذت بر الم بحث و فحص کرده است. مفهوم دیگرخواهی نیز هم در فلسفه ­ی افلاطون یافت می ­شود و هم ریشه ­های آن را در فلسفه­ ی رِواقی و یت می ­توان جست و یافت. در دوران مدرن، فایده­ گروی در عصر روشنگری بالیدن گرفت و دو م ع اصلی آن جِرِمی بنتام و جان استوارت میل بودند. فایده­ گروی را در یک جمله می ­توان خلاصه کرد، «بیشترین خوشبختی= خوشی برای بیشترین تعداد»، ولی این جمله ساده نیست بلکه هم بافته است و دو مؤلفه ­ی اساسی دارد: ۱. بیشترین خوشبختی= خوشی و ۲. بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد از آدمیان و جانداران حسّاس فایده­ گروی را در یک جمله می ­توان خلاصه کرد، «بیشترین خوشبختی= خوشی برای بیشترین تعداد»، ولی این جمله ساده نیست بلکه هم بافته است و دو مؤلفه ­ی اساسی دارد: ۱. بیشترین خوشبختی= خوشی و ۲. بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد از آدمیان و جانداران حسّاس. منتقدان فایده­ گروی تنها مؤلفه­ ی نخست را لحاظ می­ کنند و می ­گویند خوشی همان لذت فرد است و ازآنجا که هر فرد تنها لذت خود را می ­خواهد و ازآنجا که هدف افزایش لذت به هر قیمتی است، پس فایده­گروی مکتب خودخواهانه ­ای است که هر کاری را به­ شرط آنکه بیشترین لذت را برای فرد به­ همراه آورد مجاز می­ داند. توضیح آنکه فایده­ گروی بردوگونه است «خودگروانه» و «دیگرگروانه». شق اخیر خوب را افزایش خوشی و خوشبختی همه­ ی آدمیان و، چنانکه میل می ­گوید، هرگونه جانور حساسی را هدف اخلاق می­شمارد. ولی این نکته­ ای است که بسیاری از منتقدان از آن تغافل می­ کنند.کانت بنیانگذار اخلاق وظیفه ­گروانه بر این باور بود که برخلاف ادعای فایده­ گروان برای آنکه عملی ارزش اخلاقی داشته باشد آثار و پیامدهای ناشی از آن عمل هیچ اهمیتی ندارند. تنها خود عمل است که ارزش دارد به شرط آنکه دو شرط اساسی را بر آورد: یکی اینکه برطبق وظیفه باشد و دوم آنکه از سرِ وظیفه انجام شود. مقصود از شرط نخست این است که عمل نباید هیچ اصل اخلاقی ­ای را نقض کند و این اصول اخلاقی نیز چیزی نیستند جز مصادیق یک اصل برتر یگانه یا همان «امر مطلق» کانت که می­ گوید، «همواره برطبق دستوری عمل کن که در عین حال بتوانی اراده کنی آن دستور قانونی عمومی گردد.» مقصود از شرط دوم نیز این است که انگیزه­ ی عمل باید تنها وظیفه باشد نه چیزی دیگر. هر انگیزه­ ی دیگری که عامل اخلاق را به انجام دادن عملی بر انگیزد انگیزه ­ی اخلاقی نیست. برای نمونه، کانت می­ گوید «راست بگویید حتا اگر افلاک در هم بپاشد». جان استوارت میل بر این باور بود که راست­گویی تنها در ­ای اوضاع و احوال اخلاقی رواست و در ­ای دیگر نیست. برای نمونه، هنگامی که جان انسانی بیگناه در خطر باشد راست­گویی روا نیست. کانت می­ گفت عملی که ازروی وظیفه و مطابق امر مطلق او انجام گرفته باشد اخلاقی است و میل بر این باور بود که پیامدهای عمل هستند که آن را ارزشمند یا بی­ ارزش از دیدگاه اخلاقی می ­سازند اخلاق وظیفه­ گروانه و اخلاق فایده­ گروانه هر دو دنبال پاسخ به این پرسش بودند که «چه چیزی به عمل معینی ارزش اخلاقی می ­دهد؟» کانت می­ گفت عملی که ازروی وظیفه و مطابق امر مطلق او انجام گرفته باشد اخلاقی است و میل بر این باور بود که پیامدهای عمل هستند که آن را ارزشمند یا بی­ ارزش از دیدگاه اخلاقی می ­سازند. اخلاق فضیلت یگانه پرسش اخلاق را این می­ داند که «چه چیزی به انسان ارزش اخلاقی می ­دهد؟» یا «چه انسانی دارای ارزش اخلاقی است؟» اهتمام اصلی اخلاقِ فضیلت معطوف به عمل، خواه خود عمل (مانند اخلاق وظیفه) و خواه پیامدها و نتیجه­ های عمل (مانند اخلاق نتیجه) نیست بلکه معطوف به عامل است. اخلاق فضیلت بر این امر تأکید می­ کند که عامل اخلاق می­ بایست همّ و غمّ خود را برروی پرورش فضیلت­ های اخلاقی در خود و در دیگران متمرکز سازد. پُر پیداست که اخلاق فار ذیل «اخلاقِ فضیلت»، که یکی از شاخه­ های اخلاق هنجاری است، قرار دارد. تا آغاز دوره­ ی رنسانس در غرب عموم فیلسوفان به پیروی از افلاطون و ارسطو به اخلاق هنجاری ویژه ­ای که امروزه آن را «اخلاقِ عامل بنیاد» یا «اخلاق فضیلت» می­ نامند معتقد بودند. با پیدایش فلسفه­ ی اخلاق نوین، اخلاق فضیلت صحنه را به ­یکباره ترک گفت و جای خود را به مکتب­ های عمده ­ای چون وظیفه ­گروی یا اخلاق وظیفه ­ی ایمانوئل کانت و نتیجه­ گروی یا فایده­ گروی جان استیوارت میل داد.سلطه و سیطره­ ی مکتب ­های اخلاقی نوین و به ­ویژه اخلاق وظیفه­ ی کانت و اخلاق نتیجه­ ی میل تا آغاز دهه­ ی هفتاد ادامه پیدا کرد. پس از این دوره، براثر کوشش ­ها و پژوهش ­های گروهی از فیلسوفان اخلاق، کاستی­ ها و کژی­ های جدی­ ای در اخلاق وظیفه و اخلاق نتیجه پدیدار شد و آشکار شد که اخلاق نتیجه و اخلاق وظیفه هردو از حل و رفع ­ای از مسأله­ های اخلاقی ناتوان هستند. این امر زمینه­ ی بازسازی و احیای دوباره اخلاق فضیلت را در شه­ ی اخلاقی معاصر فراهم کرده است. ازاین­ روی، دیدگاه­ های اخلاقی فار که ب ایه­ ی مبانی و مبادی اخلاق فضیلت استوار شده است برای هر پژوهشگر و فیلسوف اخلاق معاصر شایان ملاحظه ­ی جدی است.فار ماده­ خام فلسفه­ ی را برای فیلسوفان پس از خود پرورش داد و برای آنان به میراث نهاد. فلسفه­ اخلاق فار اگرچه بر آمده از منابع یونانی و به ­ویژه فلسفه­ افلاطون و ارسطو است ولی این امر به هیچ روی لکه­ عیبی بر دستگاه فلسفی فار شمرده نمی ­شود. فلسفه­ اخلاق فار ی است اولاً به این سبب که فار خود مسلمان است و دوم آنکه دیدگاه ­های اخلاقی او و میراثی که او بر جا گذاشت در فیلسوفان بعدی سخت مؤثر افتاد فلسفه­ اخلاق فار ی است اولاً به این سبب که فار خود مسلمان است و دوم آنکه دیدگاه ­های اخلاقی او و میراثی که او بر جا گذاشت در فیلسوفان بعدی سخت مؤثر افتاد. این نکته را می ­باید به یاد داشت که فار بنیان­ گذار و سلسله­ جنبان فلسفه­ ی بود و نه تمام کننده و به فرجام رساننده­ آن؛ ازاین ­رو نباید متوقع بود که خود یک­ تنه، از آغاز تا انجام، سراسر راه را بپیماید و تمام طومار را درنوردد. مدتی زمان لازم بود که فیلسوفان مسلمان شه­ های یونانی را خورده خورده با میراث عظیم ی و دینی خود سازوار و سازگار کنند. ابن سینا، سهروردی، غزالی، ابن رشد، ابن عربی و بسیاری دیگر از فیلسوفان و عارفان مسلمان به این کار سترگ همت گماردند، ولی قله­ فلسفه­ ی - ایرانی ملاصدرای بود که فلسفه و منطق و علم یونانی و عرفان و اشراق و تصوف ایرانی و قرآن و حدیث و علم اصول ی را در هم آمیخت و هیأت تألیفی سازواری از جریان­ های فکری عمده در جهان به ­دست داد، و بدین سان کاری رابه انجام رساند که فار آغازگر آن بود. *آیا قبول دارید که جایگاه فلسفه اخلاق در فلسفه ی ضعیف است؟این ادعا که جایگاه فلسفه اخلاق در فلسفه ی ضعیف است و ما معمولاً آن را در آثار و محافل روشنفکری می بینیم، ادعای سراسر خام و ناپخته ای است. فلسفه ی اساسا تاریخ فلسفه اخلاق است. فلسفه اخلاق شالوده و انگیزه تاسیس فلسفه ی است.فیلسوفان یونانی بر این باور بودند که فلسفه با حیرت آغاز می شود. حیرت انگیزترین پدیده در نظر آنان این پرسش بود که جهان چرا هست بجای اینکه نباشد. بنابراین، فلسفه با وجود یا هستی و حیرت دربرابر هستی آغاز می شود. فیلسوفان ی فلسفه را نه با هستی بلکه با خدا آغاز د. در نظر آنان در هستی چیزی جز خدا وجود ندارد. هستی در واقع همان خداست. این امر در فلسفه ملاصدرا با شدت و صراحت بیشتری دیده می­ شود فیلسوفان ی فلسفه را نه با هستی بلکه با خدا آغاز د. در نظر آنان در هستی چیزی جز خدا وجود ندارد. هستی در واقع همان خداست. این امر در فلسفه ملاصدرا با شدت و صراحت بیشتری دیده می­ شود. اص وجود در فلسفه ملاصدرا در واقع همان اص خداست. تنها وجود اصیل خداست و هر چیزی دیگر شامل جماد و نبات و حیوان و انسان همگی سایه­ ها و ع ­ هایی از آن وجود اصیل است که بود و نبودشان سراسر وابسته به آن منبع هستی ­بخش است. بنابراین، هدف در فلسفه ی اثبات وجود اصیل است که همان خیر محض و اعلاست و هدف از اص وجود این است که آدمی به مقام انسان کامل برسد و انسان کامل ی است که بیش از همه به خدا تشبه پیدا د. این حقیقت، به عبارت های مختلف در فلسفه ی بیان شده است.فلسفه ی از سر تا بن فلسفه اخلاق است و این ادعا که جایگاه فلسفه اخلاق در فلسفه ی ضعیف است ناشی از کژفهمی است زیرا این فلسفه خود اخلاق است و چیز دیگری نیست. جنبه مشخصه فلسفه ی این است که این فلسفه بدنبال انسان سازی است و این انسان سازی را از راه اخلاق دنبال می کند، گو اینکه اصطلاحات تخصصی فلسفه اخلاق امروز در آن وجود نداشته باشد، روح کلی حاکم بر آن اخلاقی است. *کتاب های اخلاقی و نصیحت نامه های مختلفی در تاریخ ما وجود دارد آیا اینها را نمی توان جزو مباحث فلسفه اخلاق به حساب آورد البته با کمی تسامح؟!جواب بنده چنانکه بیان مثبت است به این معنی که اساساً فلسفه ی چیزی جز فلسفه اخلاقی نیست. نه تنها کتاب هایی را که تخصصاً در حوزه اخلاق ی نوشته شده اند و نصیحت نامه ­ها را می توان اخلاقی بشمار آورد بلکه تمام آثار نوشته شده در فلسفه ی را بایستی با سمت و سوی اخلاقی نگریست. نه تنها آثار اخلاقی خواجه نصیر یا غزالی اخلاقی است که اسفار اربعه ملاصدرا نیز کت است در حوزه فلسفه اخلاق. غایت آن اخلاقی است و رسیدن به فضایل اخلاقی. سفرهای چهارگانه ملاصدرا سفرهایی فکری و نظری نیستند، سفرهایی معنوی و باطنی­اند که هدف از آنها پرورش استعدادهای عملی و اخلاقی در فرد است. ی که این سفرها را طی می­ کند تنها پرورش عقلی پیدا نمی­ کند، گوهره هستی او دگرگون می­ شود به این معنی که متخلق به اخلاق ویژه ای می شود و به شیوه­ دیگری عمل می کند. حکیم در فلسفه ی ی نیست که دانش ­های ویژه ای دارد و بسیار می ­داند بلکه ی است که به شیوه دیگری عمل می کند و اخلاق ویژه ای دارد. علم و عمل در فلسفه ی رابطه بسیار دارند و در فلسفه ملاصدرا علم و عمل و به عبارت دیگر علم و وجود درواقع یک چیزند.به هر حال، در تاریخ فلسفه ی دو دیدگاه عمده در باب «خوبی» وجود دارد: برطبق دیدگاه نخست خوبی آن چیزی است که خدا به آن فرمان می ­دهد و برطبق دیدگاه دوم، خوبی چیزی است که عقل حکم می­ کند. هر دو دیدگاه علی رغم تفاوت ­های بارزی که میان آن دو می­ شود پیدا کرد در واقع یک چیز می گویند. تردیدی نیست چیزی که خدا به آن فرمان می دهد عقلانی هم هست و می شود توجیه عقلانی آن را بدست داد. با این همه، چیزی که بنیاد عمل می ­تواند باشد و ضمانت اجرا دارد همانا خوبی ای است که خدا فرمان می دهد. اخلاق عبارت است از سازوار شدن با خوبی ای که خدا فرمان می دهد ولی این سازوار شدن فراروندی عقلانی است که در فلسفه ی به آن همت گمارده می­ شود. فلسفه ی سازوار شدن با وجود مطلق یا خیر محض است، به طرق عقلانی و استدلالی تا جایی که برای بشر مقدور است. به عبارت دیگر، سیر تاریخی فلسفه ی، همان سیر تشبه به خداست که شه ­ای سراسر اخلاقی است. ازاین رو، فلسفه ی عین فلسفه اخلاق است.*شما چه را اری را برای پیشرفت این امر ارائه می دهید؟علت این امر را در چه عواملی می دانید؟ را ارهایی که پیشنهاد می شود این است که به فلسفه ی جور دیگری باید نگریست؛ فلسفه ی را می­ بایست از مباحث بی فایده و بیهوده­ای که سالیان سال است گریبان آن را گرفته آزاد کرد. بحث وجود و ماهیت یکی از این مباحث مساله ­سازی است که فایده­ عملی ای از آن حاصل نمی شود. نگاه ما به فلسفه ی بایستی نگاه فلسفه همچون روش زندگی باشد. فلسفه ی، فلسفه زندگی است: فلسفه اخلاق و فلسفه همچون روش زندگی است. اگر چنین است هنگامی که ما به مطالعه فلسفه ی می پردازیم همواره این پرسش را باید از خود بپرسیم که فلسفه ی چه فایده عملی ای در زندگی امروزی ما می ­تواند داشته باشد؟ چه بصیرت ها و راه کارهایی در فلسفه ی وجود دارد که می­ تواند ما را اخلاقی تر کند و زندگی کنونی ما را در جهان کنونی سر و سامان دهد؟ تردیدی نیست که در فلسفه ی راه کارهای عملی و اخلاقی نهفته بسیار وجود دارد که اگر با چنین عینکی به مشاهده آن بپردازیم می شود به آن دست پیدا کرد. ولی است اج و استنتاج روش هایی از فلسفه ی که عملاً در زندگی مثمر ثمر واقع شود چیزی است که مجال دیگری طلب می ­کند و در این مقال نمی­ گنجد.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه کتابخانه های عمومی کشور در هفته دوم آبان ماه توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای استفاده اعضاء و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی اعلام شده که می توان بین آن ها، نشست هایی با محوریت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، گرامیداشت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی، روز پ ند غیرعامل و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای و نشست های ادبی را مشاهده کرد. معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته دوم آبان ماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.در ادامه مشروح این برنامه ها ارائه می شود:آذربایجان شرقیکتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۸ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۱۰ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، نشست قصه گویی ۹ آبانکتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۱۰ آبانکتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش داستان نویسی ۱۱ آبانکتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست جمع خوانی کتاب «لبیک رضا» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ولایت هوراند نشست نقد و بررسی کتاب «داستان هایی برای فکر » + کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولایت هوراند کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۱۱ آبان ساعت ۹آذربایجان غربیکتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی کتاب در یکی از مدارس ارومیه ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست قصه گویی کتاب «به من بگو خدا کیست؟» ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست جمع خوانی کتاب «بچه ها و ادب » ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش کشاورز نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۰کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۱۰ آبان ساعت ۳۰/۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۳۰:۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیار نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری دبستان تربیت ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی اعظم(ص) نقده نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان نقده نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی فرهنگی شهرستان نقده نشست قصه گویی از کتاب «معلم سبز: سبز بودن چه آسون» ۱۰ آبان ساعت ۱۰اصفهانکتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعتکتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوان ۱۰ آبان ساعتکتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست بلند خوانی ویژه نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست جمع خوانی از کتاب «قصه های شاهنامه» ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست «کتابخانه و کودک» ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی دانش شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس آموزش نقاشی ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس رنگ آمیزی + کلاس شعر خوانی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شاهد شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی شاهد شهر کارگاه پرورش خلاقیت ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست کانون ادبی کهندژ ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست بلند خوانی کتاب «سؤال بزرگ» ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست «دورهمی کتاب» ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر کلاس «نمایش و نویسندگی» ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس آموزش نوسوادان ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس حفظ قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی هاشمیه شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه صادق(ع) دینان شهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ابت وحدت از کتابخانه ۸ آبانکتابخانه صادق(ع) دینان شهر برگزاری زنگ انشاء یکی از مدارس شهر در کتابخانه ۱۰ آبانکتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کارگاه «آواورزی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «با من بخوان» ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «صبح دل انگیز با کتاب» ۱۱ آبان ساعت :۱۰کتابخانه عمومی فرزانگان بهارستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه فاطمه بتول همزمان با روز بسیج دانش آموزی و شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبانکتابخانه عمومی بدیع ا مان هرند نشست کتاب خوان ویژه بازنشستگان ۱۰ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان نشست جمع خوانی کتاب «زندگی حضرت رقیه(س)» ۱۱ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت الله سیداحمد برزکی نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان ۷ آبانکتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتابخوانی و جمع خوانی ویژه دانش آموزان ۹ آبانکتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتاب خوان ۱۱ آبانکتابخانه عمومی موسی کاظم(ع) یزدانشهر نشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۱ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مراسم بزرگداشت روز نوجوان در کتابخانه ۹ آبانکتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست جمع خوانی با موضوع «نوجوانی و جامعه» ۱۰ آبانکتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست کتاب خوانِ نوجوان ۱۱ آبانکتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مسابقه نویسندگی با موضوع «نوجوانی» ۱۱ آبانکتابخانه عمومی ونک کارگاه قصه خوانی ۷ آبانکتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی کارگاه کاردستی ۷ آبانکتابخانه عمومی فضائلی نشست کتاب خوان ۶ آبانکتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان مسابقه کتابخوانی ۱ الی ۲۸ آبانکتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه پسرانه فجر به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۲کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه مسابقه نقاشی با موضوع عاشورا ویژه ک ن ۷ الی ۱۲ سال ۹ آبانکتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی نرجس خاتون از کتابخانه ۸ آبان ساعت۱۲کتابخانه عمومی کاوه آهنگرروستای مشهد کاوه نشست محفل ادبی ۱۰ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست هم شی «را ارهای افزایش مطالعه» ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی آیت الله گوگد کلاس قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فاطمیه گلپایگان کلاس شعر خوانی ۹ آبان ساعت ۱۵اردبیلکتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور روستای زرج آباد شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۳کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه هاجر ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی سعدالدین ورامینی مشکین شهر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی شهرستان خلخال مسابقه نقاشی به مناسبت اربعین حسینی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال نشست قصه گویی وبژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی زاده روستای لنبر شهرستان خلخال کلاس آموزش ساخت کار دستی وبژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی روستای برندق شهرستان خلخال نشست جمع خوانی از کتاب «محرم» با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع چهارم ابت ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر کلور شهرستان خلخال نشست قصه گویی با حضور جمعی از ک ن پیش دبستانی کلور ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آباد نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی رضا(ع) اجیرلو شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «قصه های شاهنامه» ۱۰ آبان ساعت۱۱البرزکتابخانه عمومی کبیر کرج نشست کتابخوان ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید چمران کرج کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد نشست کانون ادبیِ شعر ۱۰ آبان ساعت۱۷کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه بانوان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی جواد(ع) نظ آباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت۱۱:۳۰کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت۱۴کتابخانه عمومی اعظم(ص) نظرآباد نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) نظرآباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی شه نظرآباد نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید چمران محمدشهر کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا کرج نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰ایلامکتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام مسابقه نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی اعظم(ص) ایلام نشست قصه گویی از کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰بوشهرکتابخانه عمومی ی هسته ای تمبک نشست قصه خوانی با اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی فرهنگ کنگان کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی بنک نشست کتاب خوان مدرسه ای ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس جم از کتابخانه ۷ و ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک کارگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم کارگاه اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید عارفی ریز نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید آذریار روستای بهارستان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانش خورموج نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه پردیس ۹ آبان ساعت۹کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبه نشست قصه گویی از کتاب «روزی بود روزی نبود» ۷ آبان ساعت۱۱کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی نشست جمع خوانی کتاب «شهیدفهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست قصه گویی برای بچه های مهد کودک فرشته های بهشت ۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست جمع خوانی ویژه پسران ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری شب شعر عاشورایی ۱۲ آبان ساعت ۲۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس دیلم از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست جمع خوانی + کلاس نقاشی ۹ آبان ساعت ۹:۳۰کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شبانکاره بازدید جمعی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شاهد از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۸کتابخانه عمومی شبانکاره نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کانون ادبی چکامه ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شبانکاره نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب نشست کانون ادبی کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان نشست کانون ادبی دیدگاه ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی وحدتیه تشکیل کلاس درسی پایه دهم دبیرستان فاطمه زهرا(س) وحدتیه در کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی وحدتیه بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان خیام از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۲کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان مسابقه مکتوب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ۶ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست کانون بسیج در کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه دختران عضو کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید محمد غلامی بوالخیر نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی جواد(ع) چهار روستایی نشست جمع خوانی زیارت عاشورا ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها کلاس نقاشی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست قصه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کارگاه کاردستی ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر اجرای برنامه کوله کتاب در یکی از پیش دبستانی های عالیشهر ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش خطبه خوانی نهج البلاغه ۷ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بازدید مدرسه ک ن استثنایی چغادک از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس بوشهر از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر مسابقه کتابخوانی ویژه روز دانش آموز ۶ آبانکتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر حضور کتابدار در یکی از مدارس بوشهر و معرفی فعالیت ها و خدمات کتابخانه به دانش آموزان ۱۰ آبان ساعت ۷کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه حضرت مریم ۶ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان مسابقات شطرنج ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «فرزند پروری» ۸ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «روانشناسی کودک» ۹ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه عفت ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان فر هنگ ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون کارگاه «شب رصدی» انجمن نجوم بردخون در کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۹کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۷ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه معراج شه ۷ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در بعثت ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۱ آبان ساعت ۸کتابخانه عمومی صادق آل محمد آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ دختر ۱۱ آبان ساعت ۱۱تهرانکتابخانه عمومی شقایق تهران نشست «قصه های قرآنی» ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۸کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی فلسطین تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی آیت تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی کتاب + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی معراج تهران نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی معراج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۱ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی دانشجو تهران نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن» ۷ آبان ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی محقق حلی تهران نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی زاده زید تهران نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ء تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی ء تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی (ص) تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۰:۳۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «فلسفه» ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست حافظ خوانی ویژه بانوان ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست داستان نویسی خلاق ۷ آبان ساعت۱۷کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت۱۵:۳۰کتابخانه عمومی گلسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۷ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق +کلاس آموزش «بازی های فکری» ۶ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی دانشمند تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست شاهنامه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست قصه گویی +کلاس آموزش قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی پیروزی تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی رس تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۱۰ آبان ساعت۱۴:۳۰کتابخانه عمومی بسیج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد» ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست همینگوی خوانی ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۷:۳۰کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست «با هم خوانی» ۸ آبان ساعت۱۷کتابخانه عمومی شه لواسانات شمیرانات نشست قصه خوانی + نشست بلندخوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات نشست کانون ادبی ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس آموزش خوشنویسی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیرانات کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات نشست تفسیر نهج البلاغه ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست حافظ شناسی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم ها ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست قصه گویی از مجموعه «مانیا» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰:۳۰کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت نشست شعرخوانی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید آوینی پاکدشت کلاس آموزش کاردستی ۸ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت کارگاه فلسفه ویژه ک ن و نوجوانان ۶ و ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «سفر به اعماق زمین» ۹ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «آذرخش کربلا» ۹ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت کلاس آموزش اریگامی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شیخ کلینی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست کانون ادبی + معرفی کتاب ۹ آبان ساعت۱۵کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۲کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد اجرای طرح «بیست دقیقه با کتاب» ۶ آبان ساعت۱۲کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست معرفی کتاب در مدرسه باقرالعلوم(ع) ۷ آبان ساعت ۱۳کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۲کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا مسابقه کتابخوانی با موضوع دانش آموزان و بسیج ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان، ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۶ و ۸ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۴ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان نشست قصه گویی + نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید پورغلامی بهارستان نشست کتاب خوان ۴ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی (ره) ورامین نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی سیار سفیر دانایی ورامین نشست قصه گویی + مسابقه کتابخوانی ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ورامین کارگاه داستان نویسی و نویسندگی ۸ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید فتوحی شعار ورامین کلاس آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری کلاس آموزش تفسیر قرآن ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۳کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری مسابقه انشاء نویسی با موضوع «اگر من... ن. بودم» ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی کوثر ری نشست کتاب خوان + نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی کوثر ری نشست قصه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مسجد اعظم قلعه نو ری نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷چهارمحال و بختیاریکتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی ۶ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان نشست قصه گویی در مهد کودک ۷ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان جلسه انجمن شعر ۷ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت روز دانش آموز ۷ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب های طرح کتاب خوان ماه آبان ۷ آبانکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ کلاس آموزش ۷ آبانکتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت گرامیداشت شهید حسین فهمیده ۸ آبانکتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبانکتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «سبیل بابا نامیزونه» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد مسابقه نقاشی و ساخت نشریه دیواری به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست کانون ادبی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی حافظ شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۸ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان نشست جمع خوانی کتاب «حسین فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان سامان نشست قصه گویی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۲کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز شهرستان کیار نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «شهید فهمیده» ویژه دانش آموزان دختر ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی روستایی میرزا ملال دزک شهرستان کیار نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» با حضور دانش آموزان راهنمایی عضو کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرو شهرستان کیار کلاس نقاشی با موضوع شهادت حسین فهمیده ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ی سادات بیدله شهرستان لردگان نشست قصه گویی و قصه خوانی از کتاب «من کوله پشتی نور الله هستم» ۸ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان بازدید جمعی از دانش آموزان ابت مدرسه عدل آلونی از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب «خلق عظیم اکرم(ص)» ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان کلاس قصه گویی با موضوع « » ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۴کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان جلسه انجمن شعر ۹ آبان ساعت ۳۰:۱۵کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغان شهرستان کیار نشست قصه گویی به مناسبت «روز نوجوان» ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ مراسم تقدیر از کتابخوانان برتر مدرسه راهنمایی حضرت زینب(س) ۹ آبانکتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ مسابقه نقاشی با موضوع « » ۹ آبانکتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک شهرستان اردل نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد نشست کتاب خوان به مناسبت روز نوجوان ۹ آبان ساعت۱۵کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست معرفی کتاب با موضوع آسیب های اجتماعی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبانکتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت پسرانه شهید اشرفی ۹ آبان ساعت۱۲:۴۰کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن مسابقه رو مه دیواری با موضوع « » ۹ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» در مدرسه راهنمایی پسرانه وحدت ۱۰ آبان ساعت۱۰:۴۰کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان با موضوع « » ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی فردوسی سورشجان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید قاضی طباطبایی» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی (ره) شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید ابراهیم هادی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست انجمن داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت۱۶کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان نشست معرفی کتاب در مدرسه اسوه های دانش توسط کتابداران کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان نشست جمع خوانی کتاب «اشکانه» ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد کلاس آموزش قصه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان نشست قصه گویی از کتاب «من را دوست دارم» ۱۱ آبان ساعت ۱۰ اسان جنوبیکتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست جمع خوانی زیارت عاشورا و معرفی کتاب ویژه شهادت حسن مجتبی(ع) ۶ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست معرفی و جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۷ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست کتاب خوان ویژه نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس کاردستی ۹ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند مسابقه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست کتابخوانی ویژه شناخت حسین فهمیده به مناسبت شهادت حسین فهیمده ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی با عنوان «یک فنجان چای با کتاب» ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند کارگاه تهیه رو مه دیواری توسط اعضای کودک ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند مسابقه کتابخوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند نشست قصه گویی و معرفی کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست کتاب خوانِ دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست معرفی و جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست قصه گویی از کتاب «قصه های خواندنی مثنوی مولوی» ۹ آبان ساعت ۱۷کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست شعرخوانی ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۸ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) شوسف نهبندان نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ نهبندان نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی مدینه العلم روستای چهار فرسخ نهبندان نشست شعر خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی غلامحسین آسکُتی روستای خوانشرف نهبندان بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس روستا از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹کتابخانه عمومی برکت روستای د نهبندان نشست معرفی و نقد کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۶کتابخانه عمومی برکت روستای د نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۱کتابخانه عمومی برکت روستای چاهشند نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت۱۰کتابخانه عمومی برکت روستای چاهشند نهبندان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه درمیان نشست نقد کتاب «مطلع مهر» ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه درمیان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید رجایی طبس مسینا درمیان نشست نقد کتاب «سوران سرد» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان درمیان نشست قصه گویی از قصه های قرآنی ۸ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی خیران روستای درمیان درمیان نشست جمع خوانی کتاب « حسن(ع)» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی علامه امینی قُهستان درمیان نشست نقد کتاب «صوفی و چراغ جادو» ۱۰ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی حسین(ع) روستای بورنگ درمیان نشست جمع خوانی کتاب «چگونگی رفتار با نوجوان» ۶ آبان ساعت ۱۵کتابخانه عمومی شهید باهنر گزیک درمیان نشست نقد کتاب «لالو
برگزاری نشست های کتابخوانی و کارگاه های قصه گویی با محوریت روز نوجوان، بخشی از برنامه های کتابخانه های عمومی کشور در هفته دوم آبان ماه است.برگزاری نشست های کتابخوانی و کارگاه های قصه گویی به مناسبت روز نوجوانبه گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در دومین هفته آبان ماه کتابخانه های عمومی کشور با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی پذیرای اعضای کتابخانه ها و علاقه مندان کتاب و کتابخوانی خواهند بود.کتابخانه های عمومی سراسر کشور در این هفته با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی همچون: نشست هایی با محوریت سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، گرامیداشت روز نوجوان و بسیح دانش آموزی، روز پ ند غیرعامل و همچنین برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی در قالب کلاس های آموزش روخوانی، تجوید و تفسیر قرآن کریم؛ کارگاه های آموزشی نقاشی، داستان نویسی، خلاصه نویسی، قصه گویی، اوریگامی و تهیه رو مه دیواری؛ نشست های شاهنامه خوانی و مثنوی خوانی، نشست های کتاب خوان کتابخانه ای، نشست های ادبی و ده ها برنامه دیگر پذیرای اعضای کتابخانه ها و تمامی علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی هستند.معرفی عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان نهاد کتابخانه های عمومی کشور در قالب نشست های کتاب خوان، جلسات معرفی کتاب و نشست های جمع خوانی نیز از دیگر برنامه های هفته دوم آبان ماه سال ۱۳۹۶ در کتابخانه های عمومی سراسر کشور هستند.در ادامه مشروح این برنامه ها ارائه می شود:آذربایجان شرقی
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۸ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش «مهارت های زندگی»، ۱۰ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، نشست قصه گویی ۹ آبان
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کلاس آموزش نقاشی، ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی ی فرهنگی آذرشهر، کارگاه آموزش داستان نویسی ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی شیخ شهاب الدین اهری نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست کتاب خوان ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت الله اهری نشست جمع خوانی کتاب «لبیک رضا» ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ولایت هوراند نشست نقد و بررسی کتاب «داستان هایی برای فکر » + کلاس آموزش کاردستی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولایت هوراند کارگاه «مهارت افزایی بانوان» ۱۱ آبان ساعت ۹آذربایجان غربی
کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی کتاب در یکی از مدارس ارومیه ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه مرکزی ارومیه نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست قصه گویی کتاب «به من بگو خدا کیست؟» ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مدرس پلدشت نشست جمع خوانی کتاب «بچه ها و ادب » ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ن والقلم شاهین دژ نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی دانش کشاورز نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی کبیر شوط نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان «کتاب و نشاط» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو کلاس آموزش کاردستی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی آیت الله کاشانی ماکو نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۱۰ آبان ساعت ۳۰/۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ماکو نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۳۰:۱۱
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری بازرگان نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولایت شهر محمدیار نشست کتاب خوان مدرسه ای با همکاری دبستان تربیت ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی اعظم(ص) نقده نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری شهرستان نقده نشست «کتابخانه، کودک، تفکر» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی فرهنگی شهرستان نقده نشست قصه گویی از کتاب «معلم سبز: سبز بودن چه آسون» ۱۰ آبان ساعت ۱۰اصفهان
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی الغدیر شهر کلاس شکوفه ها ویژه ک ن ۹ آبان ساعت
کتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوان ۱۰ آبان ساعت
کتابخانه عمومی الغدیر شهر نشست بلند خوانی ویژه نوجوان ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست جمع خوانی از کتاب «قصه های شاهنامه» ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی صادق(ع) اندان شهر نشست «کتابخانه و کودک» ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی دانش شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه پرورش خلاقیت و نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی دانش شهر کارگاه داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس آموزش نقاشی ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی سجادیه شهر کلاس رنگ آمیزی + کلاس شعر خوانی به مناسبت روز بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شاهد شهر نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی شاهد شهر کارگاه پرورش خلاقیت ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست گروه مطالعاتیِ کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست کانون ادبی کهندژ ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه ک ن و نوجوانان ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی علی بن طالب(ع) شهر نشست «با من بخوان» ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست قصه گویی + کلاس نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فرهنگسرای شهرداری درچه نشست بلند خوانی کتاب «سؤال بزرگ» ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر نشست «دورهمی کتاب» ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر آدریان شهر کلاس «نمایش و نویسندگی» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس آموزش نوسوادان ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر کلاس حفظ قرآن کریم ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی علامه میرداماد شهر نشست قصه گویی ویژه دسالان ۱۱ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی هاشمیه شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه صادق(ع) دینان شهر بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه ابت وحدت از کتابخانه ۸ آبان
کتابخانه صادق(ع) دینان شهر برگزاری زنگ انشاء یکی از مدارس شهر در کتابخانه ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کارگاه «آواورزی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر کلاس آموزش و روخوانی قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «با من بخوان» ۶ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمد باقر(ع) شهر نشست «صبح دل انگیز با کتاب» ۱۱ آبان ساعت :۱۰
کتابخانه عمومی فرزانگان بهارستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه فاطمه بتول همزمان با روز بسیج دانش آموزی و شهادت محمدحسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی بدیع ا مان هرند نشست کتاب خوان ویژه بازنشستگان ۱۰ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان کلاس آموزش زبان انگلیسی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ۲۲ بهمن کاشان نشست جمع خوانی کتاب «زندگی حضرت رقیه(س)» ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی آیت الله سیداحمد برزکی نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهیدان حسن پور سِن سِن کارگاه آموزش تلاوت قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست شاهنامه خوانی ویژه نوجوانان ۷ آبان
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتابخوانی و جمع خوانی ویژه دانش آموزان ۹ آبان
کتابخانه عمومی علوی کاشان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی موسی کاظم(ع) یزدانشهر نشست جمع خوانی با استفاده از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مراسم بزرگداشت روز نوجوان در کتابخانه ۹ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست جمع خوانی با موضوع «نوجوانی و جامعه» ۱۰ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب نشست کتاب خوانِ نوجوان ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی روح الامین گرگاب مسابقه نویسندگی با موضوع «نوجوانی» ۱۱ آبان
کتابخانه عمومی ونک کارگاه قصه خوانی ۷ آبان
کتابخانه عمومی محمد بهمن بیگی کارگاه کاردستی ۷ آبان
کتابخانه عمومی فضائلی نشست کتاب خوان ۶ آبان
کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان مسابقه کتابخوانی ۱ الی ۲۸ آبان
کتابخانه عمومی سیدمحمد صدر چادگان بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه پسرانه فجر به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه مسابقه نقاشی با موضوع عاشورا ویژه ک ن ۷ الی ۱۲ سال ۹ آبان
کتابخانه عمومی عبدالله زید حسنی رزوه بازدید جمعی از دانش آموزان مدرسه راهنمایی نرجس خاتون از کتابخانه ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی کاوه آهنگرروستای مشهد کاوه نشست محفل ادبی ۱۰ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست هم شی «را ارهای افزایش مطالعه» ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی آیت الله محمدی گلپایگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی آیت الله گوگد کلاس قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فاطمیه گلپایگان کلاس شعر خوانی ۹ آبان ساعت ۱۵اردبیل
کتابخانه عمومی ولایت بخش فیروز شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی شهید سبزعلی پور روستای زرج آباد شهرستان کوثر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی شهید حسین اسدی مشکین شهر نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه هاجر ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی سعدالدین ورامینی مشکین شهر نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی سید عبدالرحیم خلخالی شهرستان خلخال مسابقه نقاشی به مناسبت اربعین حسینی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید عاشوری زاده خلخال نشست قصه گویی وبژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید شاهرخ قلی زاده روستای لنبر شهرستان خلخال کلاس آموزش ساخت کار دستی وبژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی روستای برندق شهرستان خلخال نشست جمع خوانی از کتاب «محرم» با حضور جمعی از دانش آموزان مقطع چهارم ابت ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مرحوم یحیی رنجبر کلور شهرستان خلخال نشست قصه گویی با حضور جمعی از ک ن پیش دبستانی کلور ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «لالایی برای دختر مرده» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید اندرزگو ایران آباد شهرستان پارس آباد مسابقه نقاشی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) قره قباق شهرستان پارس آباد نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی رضا(ع) اجیرلو شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «وقتی مهتاب گم شد» ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) تازه کند شهرستان پارس آباد نشست جمع خوانی کتاب «قصه های شاهنامه» ۱۰ آبان ساعت۱۱البرز
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست کتابخوان ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی معین کرج کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی شهید چمران کرج کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی الهادی(ع) هشتگرد نشست کانون ادبیِ کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ملاصدرا اشتهارد نشست کانون ادبیِ شعر ۱۰ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی رضا(ع) اشتهارد کلاس روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه بانوان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه دسالان ۶ آبان ساعت۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی جواد(ع) نظ آباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس نقاشی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی مقدس اردبیلی فردیس کلاس قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت۱۱:۳۰
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کبیر کرج نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت۱۴
کتابخانه عمومی اعظم(ص) نظرآباد نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی حسن مجتبی(ع) نظرآباد نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی شه نظرآباد نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهیدان نصیری کرج نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید چمران محمدشهر کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا کرج نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی فرهنگسرای حافظیه کرج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰ایلام
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام مسابقه نقاشی ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ایلام نشست جمع خوانی از عناوین ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی اعظم(ص) ایلام نشست قصه گویی از کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰بوشهر
کتابخانه عمومی ی هسته ای تمبک نشست قصه خوانی با اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی غدیر کنگان نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی فرهنگ کنگان کلاس کاردستی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی بنک نشست کتاب خوان مدرسه ای ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس جم از کتابخانه ۷ و ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آذ یک روستای آبگرمک کارگاه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حجت ال محسنی جمی شهر جم کارگاه اریگامی ۱۰ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید عارفی ریز نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید آذریار روستای بهارستان نشست کتاب خوان ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حقایق نگار خورموج نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی دانش خورموج نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان دخترانه پردیس ۹ آبان ساعت۹
کتابخانه عمومی سیدعلی قمی شنبه نشست قصه گویی از کتاب «روزی بود روزی نبود» ۷ آبان ساعت۱۱
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) کاکی نشست جمع خوانی کتاب «شهیدفهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید عباس فقیه چارک نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست قصه گویی برای بچه های مهد کودک فرشته های بهشت ۸ آبان ساعت ۱۴:۳۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری نشست جمع خوانی ویژه پسران ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حضرت رقیه(س) عامری شب شعر عاشورایی ۱۲ آبان ساعت ۲۰
کتابخانه عمومی باقرالعلوم(ع) دیلم بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس دیلم از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست جمع خوانی + کلاس نقاشی ۹ آبان ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی ی بنه گز نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شبانکاره بازدید جمعی از دانش آموزان کلاس دوم دبستان شاهد از کتابخانه ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست کانون ادبی چکامه ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شبانکاره نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب نشست کانون ادبی کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید لاجوردی رود فاریاب مراسم اختتامیه کتابخانه ای هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست جمع خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت کارگاه اجرای بازی های بومی محلی توسط ک ن ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ابن سینا زیارت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان نشست کانون ادبی دیدگاه ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس تجوید قرآن کریم ویژه مادران ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید گنجی برازجان کلاس حفظ و روخوانی قرآن کریم ویژه ک ن و دسالان ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی وحدتیه تشکیل کلاس درسی پایه دهم دبیرستان فاطمه زهرا(س) وحدتیه در کتابخانه ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی وحدتیه بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان خیام از کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی شهید بهشتی برازجان مسابقه مکتوب با موضوع امر به معروف و نهی از منکر ۶ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید نیکنام تنگ ارم نشست کانون بسیج در کتابخانه ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد اجرای نمایش عروسکی با استفاده از متن یکی از کتاب های گروه سنی کودک ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید اکبر خوش دهقائد نشست «امر به معروف و نهی از منکر» ویژه دختران عضو کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست کتاب خوان ۹ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی رضا(ع) گورک سادات نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید محمد غلامی بوالخیر نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست کتاب خوان ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولایت گناوه نشست قصه گویی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی جواد(ع) چهار روستایی نشست جمع خوانی زیارت عاشورا ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها نشست قصه گویی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی وحدت ی جزیره ها کلاس نقاشی ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی محراب محمد صالحی نشست قصه خوانی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کارگاه کاردستی ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر اجرای برنامه کوله کتاب در یکی از پیش دبستانی های عالیشهر ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش خطبه خوانی نهج البلاغه ۷ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر کلاس آموزش حفظ قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ی باغ زهرا بوشهر نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک نشست معرفی و نقد کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی چغادک بازدید مدرسه ک ن استثنایی چغادک از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر بازدید جمعی از دانش آموزان یکی از مدارس بوشهر از کتابخانه ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر مسابقه کتابخوانی ویژه روز دانش آموز ۶ آبان
کتابخانه عمومی مصلحیان بوشهر حضور کتابدار در یکی از مدارس بوشهر و معرفی فعالیت ها و خدمات کتابخانه به دانش آموزان ۱۰ آبان ساعت ۷
کتابخانه عمومی ی گمنام عالیشهر کلاس نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه حضرت مریم ۶ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان مسابقات شطرنج ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «فرزند پروری» ۸ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان کارگاه آموزشی «روانشناسی کودک» ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید طالب ابراهیمی بردستان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه عفت ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون نشست کتاب خوان مدرسه ای در دبستان فر هنگ ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی هادی(ع) بردخون کارگاه «شب رصدی» انجمن نجوم بردخون در کتابخانه ۱۱ آبان ساعت ۱۹
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۷ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه دخترانه معراج شه ۷ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی مدام دیری دیر نشست کتاب خوان مدرسه ای در بعثت ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی صادق آل محمد(ص) آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ پسر ۱۱ آبان ساعت ۸
کتابخانه عمومی صادق آل محمد آبدان نشست جمع خوانی ویژه نوجوانانِ دختر ۱۱ آبان ساعت ۱۱تهران
کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست «قصه های قرآنی» ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۸
کتابخانه عمومی شقایق تهران نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شقایق تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۷ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی فلسطین تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۸ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی آیت تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی آیت تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست قصه خوانی + نشست کتابخوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوهسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست جمع خوانی کتاب + کلاس آموزش اوریگامی ویژه نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی معراج تهران نشست قصه گویی ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی معراج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی دانشجو تهران نشست شعرخوانی + نشست حافظ خوانی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن» ۷ آبان ساعت۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی محقق حلی تهران نشست قصه گویی ۷ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی زاده زید تهران نشست قصه خوانی + کلاس آموزش نقاشی ویژه ک ن و دسالان ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ء تهران نشست قصه گویی ۶ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی ء تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی (ص) تهران نشست شاهنامه خوانی + کلاس آموزش اوریگامی ویژه ک ن و نوجوانان ۱۰ آبان ساعت۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «فلسفه» ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست حافظ خوانی ویژه بانوان ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران نشست داستان نویسی خلاق ۷ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی علامه دهخدا تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی گلسار تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۷ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی دانشمند تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق +کلاس آموزش «بازی های فکری» ۶ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی دانشمند تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست شاهنامه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی پیروزی تهران نشست قصه گویی +کلاس آموزش قرآن کریم ۹ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی پیروزی تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی رس تهران نشست شاهنامه خوانی ویژه بزرگسالان ۱۰ آبان ساعت۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی بسیج تهران نشست شاهنامه خوانی + نشست قصه گویی خلاق ۱۰ آبان ساعت۱۴:۳۰
کتابخانه عمومی بسیج تهران کارگاه آموزشی «مهارت های زندگی» ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست با هم خوانی آثار «جلال آل احمد» ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست همینگوی خوانی ۸و ۱۰ آبان ساعت۱۷:۳۰
کتابخانه عمومی هفده شهریور تهران نشست «با هم خوانی» ۸ آبان ساعت۱۷
کتابخانه عمومی شه لواسانات شمیرانات نشست قصه خوانی + نشست بلندخوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات نشست کانون ادبی ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس های آموزش قصه گویی و مصورسازی کتاب + کاردستی + داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی لواسانات شمیرانات کلاس آموزش خوشنویسی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید حسینی فشم شمیرانات کلاس آموزش نقاشی ۶ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات نشست تفسیر نهج البلاغه ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش قرآن کریم + نشست قصه خوانی مذهبی ویژه نوجوانان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی ه شمیرانات کلاس آموزش نقاشی + کلاس آموزش قرآن کریم ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست شاهنامه خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات نشست حافظ شناسی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه آقایان ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی باهنر شمیرانات کلاس آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ویژه خانم ها ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست قصه گویی از مجموعه «مانیا» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری پاکدشت نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۰:۳۰
کتابخانه عمومی شهید احمد پازوکی پاکدشت نشست شعرخوانی ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید آوینی پاکدشت کلاس آموزش کاردستی ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت کارگاه فلسفه ویژه ک ن و نوجوانان ۶ و ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «سفر به اعماق زمین» ۹ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی جعفر صادق(ع) پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «آذرخش کربلا» ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت کلاس آموزش اریگامی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) پاکدشت نشست قصه گویی ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شیخ کلینی پاکدشت نشست جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی ملارد نشست کانون ادبی + معرفی کتاب ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۲
کتابخانه های عمومی شهید شهریاری ملارد اجرای طرح «بیست دقیقه با کتاب» ۶ آبان ساعت۱۲
کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست معرفی کتاب در مدرسه باقرالعلوم(ع) ۷ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه های عمومی شهید سلیمی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست جمع خوانی کتاب های ارائه شده در طرح کتاب خوان ماه آبان ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه های عمومی شهید قوشچی ملارد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۲
کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست حافظ خوانی ویژه بزرگسالان ۷ آبان ساعت ۱۶:۳۰
کتابخانه عمومی پانزده داد پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی پیشوا مسابقه کتابخوانی با موضوع دانش آموزان و بسیج ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی ی ی امین پیشوا نشست جمع خوانی به مناسبت روز نوجوان، ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۶ و ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست قصه گویی ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص) بهارستان نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید ثانی بهارستان نشست جمع خوانی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی بهارستان نشست قصه گویی + نشست جمع خوانی ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید پورغلامی بهارستان نشست کتاب خوان ۴ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید بهشتی بهارستان نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی (ره) ورامین نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی سیار سفیر دانایی ورامین نشست قصه گویی + مسابقه کتابخوانی ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) ورامین کارگاه داستان نویسی و نویسندگی ۸ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید فتوحی شعار ورامین کلاس آموزش روخوانی، روانخوانی و تجوید قرآن کریم ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری کلاس آموزش تفسیر قرآن ویژه نوجوانان ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست شاهنامه خوانی ۸ آبان ساعت ۱۳
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی ری نشست قصه گویی ویژه ک ن ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی اعظم(ص) ری نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری مسابقه انشاء نویسی با موضوع «اگر من... ن. بودم» ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ری نشست کتاب خوان ۷ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی کوثر ری نشست کتاب خوان + نشست شعر خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی کوثر ری نشست قصه خوانی ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مسجد اعظم قلعه نو ری نشست قصه گویی ۸ آبان ساعت ۱۷چهارمحال و بختیاری
کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان مسابقه نقاشی با موضوع کتاب و کتابخوانی ۶ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ویژه ک ن ۶ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان نشست قصه گویی در مهد کودک ۷ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان جلسه انجمن شعر ۷ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت روز دانش آموز ۷ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب های طرح کتاب خوان ماه آبان ۷ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ کلاس آموزش ۷ آبان
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» به مناسبت گرامیداشت شهید حسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست جمع خوانی به مناسبت شهادت حسین فهمیده ۸ آبان
کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد کلاس نقاشی ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی آصف فرخشهر شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «سبیل بابا نامیزونه» به مناسبت روز نوجوان ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد مسابقه نقاشی و ساخت نشریه دیواری به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرستان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست کانون ادبی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی حافظ شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «روز خدا» ۸ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید باهنر اردل نشست کتاب خوان ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید جعفرزاده سامان نشست جمع خوانی کتاب «حسین فهمیده» به مناسبت روز دانش آموز ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی عمان سامانی شهرستان سامان نشست قصه گویی کتاب «فهمیده رزمنده کوچک» ۸ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی شهید بهشتی فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «شهید فهمیده» ۸ آبان ساعت۱۲
کتابخانه عمومی روستایی ایثار سرتشنیز شهرستان کیار نشست جمع خوانی و معرفی کتاب «شهید فهمیده» ویژه دانش آموزان دختر ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی روستایی میرزا ملال دزک شهرستان کیار نشست جمع خوانی از کتاب «شهید فهمیده» با حضور دانش آموزان راهنمایی عضو کتابخانه به مناسبت روز نوجوان ۸آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید رجایی گهرو شهرستان کیار کلاس نقاشی با موضوع شهادت حسین فهمیده ویژه ک ن ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ی سادات بیدله شهرستان لردگان نشست قصه گویی و قصه خوانی از کتاب «من کوله پشتی نور الله هستم» ۸ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان بازدید جمعی از دانش آموزان ابت مدرسه عدل آلونی از کتابخانه ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب «خلق عظیم اکرم(ص)» ۹ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی شهرستان لردگان کلاس قصه گویی با موضوع « » ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۴
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان جلسه انجمن شعر ۹ آبان ساعت ۳۰:۱۵
کتابخانه عمومی علامه دهخدا ناغان شهرستان کیار نشست قصه گویی به مناسبت «روز نوجوان» ویژه نوجوانان ۹ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی داراب افسر بختیاری چلگرد شهرستان کوهرنگ مراسم تقدیر از کتابخوانان برتر مدرسه راهنمایی حضرت زینب(س) ۹ آبان
کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی صمصامی شهرستان کوهرنگ مسابقه نقاشی با موضوع « » ۹ آبان
کتابخانه عمومی بزرگمهر چلیچه شهرستان فارسان نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی پژمان بختیاری دشتک شهرستان اردل نشست جمع خوانی کتاب «تشنه لبان» ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرستان شهرکرد نشست کتاب خوان به مناسبت روز نوجوان ۹ آبان ساعت۱۵
کتابخانه عمومی آیت الله سید اسدالله روستای شیخ شبان شهرستان بن نشست معرفی کتاب با موضوع آسیب های اجتماعی به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست کتاب خوان مدرسه ای در مدرسه ابت پسرانه شهید اشرفی ۹ آبان ساعت۱۲:۴۰
کتابخانه عمومی علامه طباطبایی وردنجان شهرستان بن مسابقه رو مه دیواری با موضوع « » ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای یانچشمه شهرستان بن نشست جمع خوانی کتاب «تن تن و سندباد» در مدرسه راهنمایی پسرانه وحدت ۱۰ آبان ساعت۱۰:۴۰
کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ء بن نشست کتاب خوان با موضوع « » ویژه ک ن ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی بابک اسدی آلیکوه اردل نشست قصه گویی ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد نشست جمع خوانی ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی فردوسی سورشجان شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید قاضی طباطبایی» ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی (ره) شهرکرد نشست جمع خوانی کتاب «شهید ابراهیم هادی» ۱۰ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست انجمن داستان نویسی ۱۰ آبان ساعت۱۶
کتابخانه عمومی شهید کریمیان آلونی لردگان نشست معرفی کتاب در مدرسه اسوه های دانش توسط کتابداران کتابخانه ۱۰ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ی سادات بیدله لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه لردگان نشست جمع خوانی کتاب «اشکانه» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مطهری لردگان نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی مولوی شهرکرد کلاس آموزش قصه خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی شهید مفتح هفشجان شهرکرد نشست قصه گویی ۱۱ آبان ساعت۱۰
کتابخانه عمومی ولیعصر(عج) باباحیدر فارسان نشست قصه گویی از کتاب «من را دوست دارم» ۱۱ آبان ساعت ۱۰ اسان جنوبی
کتابخانه عمومی قائم(عج) فردوس نشست کتاب خوان مدرسه ای ویژه روز نوجوان و بسیج دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست جمع خوانی زیارت عاشورا و معرفی کتاب ویژه شهادت حسن مجتبی(ع) ۶ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست معرفی و جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۷ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی علامه شیخ مفید یه فردوس نشست کتاب خوان ویژه نوجوان و بسیج دانش آموزی ۹ آبان ساعت ۱۵:۳۰
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس کاردستی ۹ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند مسابقه نقاشی ۱۱ آبان ساعت ۹
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند نشست جمع خوانی ۱۱ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ۹دی بیرجند کلاس قصه گویی ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست کتابخوانی ویژه شناخت حسین فهمیده به مناسبت شهادت حسین فهیمده ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۱۰ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ی باقریه بیرجند نشست جمع خوانی با عنوان «یک فنجان چای با کتاب» ۱۱ آبان ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند کارگاه تهیه رو مه دیواری توسط اعضای کودک ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند مسابقه کتابخوانی ویژه ک ن ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی الغدیر بیرجند نشست قصه گویی و معرفی کتاب ۱۰ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست کتاب خوانِ دانش آموزی ۸ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند مسابقه نقاشی ۹ آبان ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند نشست معرفی و جمع خوانی ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست جمع خوانی کتاب « و قصه هایش» ۸ آبان ساعت ۱۵
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست کتاب خوان مدرسه ای ۹ آبان ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی ملاعبدالله بشروی شهرستان بشرویه نشست قصه گویی از کتاب «قصه های خواندنی مثنوی مولوی» ۹ آبان ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی محتاج نهی نهبندان نشست کتاب خوان مدرسه ای ۷ آبان ساعت ۱۱
خبرگزاری حوزه، چندی پیش در یکی از شبکه های اجتماعی حوزوی یادداشتی با عنوان «سراب» منتشر شد که در آن نویسنده، برخی آثار برگزیده در نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه را نقد کرده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: «حس من پس از اعلام آثار برگزیدگان همانند تشنه ای بود که به خیال آب، دوان دوان می دود؛ اما به سر بیش نمی رسد… عناوین و موضوعات برخی از آثار برگزیده کافی بود نشان دهد حوزه در این یک سال چقدر ضعیف عمل کرده است که قرار است این آثار به عنوان اثر برگزیده او انتخاب گردند».حجت ال والمسلمین احمدرضا یزدانی مقدم، ای علوم و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و شه ی پژوهشگاه علوم و فرهنگ ی، در مطلب پیش رو، ضمن نقد یادداشت مذکور، به معرفی اجمالی آ ین اثر خود با عنوان «جایگاه وحی در فلسفه » پرداخته است؛کت که یکی از آثار برگزیده نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه شد. نویسنده ی یادداشت «سراب» درباره ی این اثر نوشته بود: «در کتاب "جایگاه وحی در فلسفه " نیز سعی شده است این موضوع از منظر ابن سینا، شیخ اشراق، خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالمتالهین مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین مؤلف این کتاب هم بنایی بر طرح و سخنی جدید نداشته است».حدود هزار اثر، اعم از کتاب و رساله، در یک سال به همایش کتاب سال حوزه ارائه شد. این امر نشان دهنده حیات، سرزندگی و پویایی حوزه علمیه و طلاب است و نشان می دهد که حوزه علمیه، زنده و به روز است و طلاب مایه امید هستند. در میان آثار ارائه شده به همایش ـ چه آن هایی که حائز رتبه شدند و چه آن ها که رتبه نیاوردند ـ آثار برجسته ای قابل ملاحظه است که مایه افتخار و مباهات برای هر مرکز و مؤسسه ای است که آن ها را تولید کرده است. ملاحظه فهرست آثار و فهرست پدیدآورندگان آثار نشان می دهد که دوستان همایش کتاب سال حوزه تلاش کرده اند که بر پایه معیارهای علمی و دانشی عمل کنند؛ چنان که در گذشته نیز چنین بوده است. این موضوع هم یک امتیاز اخلاقی برای صاحب نامانی است که نامشان در فهرست آثار قابل مشاهده است و حائز رتبه نشده اند و هم یک امتیاز و پیروزی اخلاقی و علمی برای کتاب سال حوزه است که از افتادن در ورطه مسائل غیر علمی اجتناب کرده است.حجت ال یزدانی مقدمحال چرا آب را سراب جلوه دهیم؟ چرا جنبه های مثبت و امیدوارکننده علم و دانش و حوزه و طلاب را نبینیم؟ چرا اگر کار خوبی صورت گرفت از آن تقدیر و تجلیل نکنیم؟ چرا از قدر علم و دانش و فکر و نظر بکاهیم؟ مگر مولای ما نفرمود: «العلم العمل» (علم پیشوای عمل است)؟ مگر مولا نفرمود: «ما من حرکة الا و انت محتاج فیها الی معرفة» (هیچ حرکتی نیست مگر این که برای آن نیازمند دانش و معرفت هستی)؟ مگر ان معصوم نفرمودند که: «من عمل بغیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلحه» ( ی که بدون علم عمل کند، فساد او از اصلاح او بیش تر خواهد بود)؟ چرا اهمیت دانش و نظر را نادیده بگیریم؟ مگر ما در همین زمان خودمان ندیدیم که چگونه یک نظر فقهی و فتوایی بنیان یک نظام شد؟ چرا فکر می کنیم بدون فکر و شه و نظر می توان کار کرد؟فلسفه فلسفه یک دانش تحلیلی و انتقادی است. ناآشنایان با فلسفه گاه گمان می کنند که فیلسوفان و فلسفه نویسان از سر بیکاری و کنجکاوی صرف، به مباحث و نظریات گذشتگان می پردازند. اینان فکر می کنند این پژوهشگران افکار و شه ها و شمندان سالیان گذشته را ـ که ارتباطی هم با امروز ندارند و به کار امروز نمی آیند ـ نبش قبر می کنند. حتی گاه از این دست مباحث نظری به عنوان مباحث نظری و بنیادی یاد می کنند و منظورشان «غیر عملی» و «غیر قابل استفاده» بودن دانش های نظری است. اینان باید بی شند که اگر شه و نظر کنار گذاشته شود، مشکلات عملی بر چه پایه ای بررسی، تحلیل و مدیریت خواهند شد؟یک پژوهشگر فلسفه برای پاسخ به نیازهای امروز است که به سراغ افلاطون و ارسطو و فار و ابن سینا می رود و از دستاوردهای فکر و نظر و شه آن ها به عنوان بنیان و ابزار و مصالح برای چاره جویی و پاسخگویی به مسائل و مشکلات زمان خود استفاده می کند. نمونه های راو و هابرماس و جماعت گرایان پیش چشم همه ی ماست و می بینیم که اینان چگونه برای پاسخ گویی به مشکلات نظری و عملی مبتلابه خود از ارسطو و کانت و هگل و هابز و… استفاده می کنند.آگاهان و آشنایان با فلسفه می دانند که تفلسف و فلسفه نویسی و فلسفه پردازی و ارجاع به شه ها و نظریه های شمندان بزرگ، در واقع بازخوانیِ حال در آینه افکار و شه های آنان و چاره جویی برای مشکلات امروز و استفاده از دانش و تفلسف و دستاوردهای نظری گذشتگان برای حل معضلات کنونی است. یک پژوهشگر فلسفه برای پاسخ به نیازهای امروز است که به سراغ افلاطون و ارسطو و فار و ابن سینا می رود و از دستاوردهای فکر و نظر و شه آن ها به عنوان بنیان و ابزار و مصالح برای چاره جویی و پاسخگویی به مسائل و مشکلات زمان خود استفاده می کند. نمونه های راو و هابرماس و جماعت گرایان پیش چشم همه ی ماست و می بینیم که اینان چگونه برای پاسخ گویی به مشکلات نظری و عملی مبتلابه خود از ارسطو و کانت و هگل و هابز و… استفاده می کنند.حال اگر ما خواهان علوم انسانی ی هستیم، از کجا می خواهیم شروع کنیم؟ آیا می خواهیم از نقطه صفر یا ماقبل آن شروع کنیم؟ یا می خواهیم بر پایه دستاوردهای شمندان بزرگ، دانش و شه بشری را جلوتر برده و بر سرمایه دانش انسانی بیفزاییم؟کتاب «جایگاه وحی در فلسفه »در این اثر، از جمله به این پرسش ها پرداخته شده است:فلسفه چیست؟وحی از دیدگاه فلسفه چیست؟چرا فلسفه به وحی می پردازد؟وحی چه جایگاهی در فلسفه دارد؟تبیین و تحلیل فلسفه از وحی چیست؟مناسبات فلسفه با وحی چیست؟فلسفه با چه ابزارهای مفهومی و مبانی نظری ای وحی را تحلیل می کند؟آیا در فلسفه تنها یک نظریه درباره وحی وجود دارد و یا نظریه های متعدد و گوناگون؟در صورت دوم آیا این نظریه ها قابل تجمیع و ارجاع به نظریه واحد و جامع هستند یا نه؟آیا نظریه یا نظریه های یادشده در فلسفه ثابت و منجمد بوده یا از یک حرکت استکمالی برخوردار بوده اند؟چگونه حکومت، قانون، اجتماع و سیاست با موضوع وحی ارتباط پیدا می کنند؟نوآوری های کتاب «جایگاه وحی در فلسفه »کتاب «جایگاه وحی در فلسفه » از شه و نظر بزرگان فلسفه و فلسفه و از دانشمندان و مفسران گذشته تا حال فلسفه و فلسفه بسیار استفاده کرده است و بر پایه همین تتلمذ و بهره گیری، تفسیر جدیدی نیز ارائه کرده و نوآوری هایی هم داشته است. تا آن جایی که اطلاع دارم در این اثر برای اولین بار:۱. برای ترتیب آثار فار در فلسفه ، دیدگاه جدیدی ارائه شده است.۲. به دیدگاه و تحلیل فیلسوفان مسلمان درباره فلسفه پرداخته شده است.۳. نشان داده شده است که چگونه وحی در قلب مباحث فلسفه در تمدن ی قرار دارد و چگونه موضوعات و مباحث دیگر مقدمه آن و یا مترتّب بر آن هستند.۴. نشان داده شده است که فار و ابن سینا در آثار خود دیدگاه های متفاوتی درباره وحی و ارائه کرده اند.همین که طلبه ای از حوزه علمیه، آثار بزرگان فلسفه را در ارتباط با موضوع وحی بازخوانی می کند و در این بازخوانی، تفسیر جدیدی از فلسفه ی و متون و آثار مربوطه ارائه می کند و بدون چالشی و نام بردن، تحلیل های رایج درباره فلسفه ی را نقد می کند و نادرستی آن ها را نشان می دهد و بر زنده و عملی بودن فلسفه ی تأکید می کند و نشان می دهد که بزرگان فلسفه چگونه به واقعیت های انسانی اجتماعی توجه داشته و چه راه حل هایی برای مشکلات اجتماعی عرضه داشته اند، دستاورد اندکی است؟۵. تلاش شده است که دیدگاه های متفاوت یادشده به یک نظریه جامع ارجاع شوند.۶. نشان داده شده است که چگونه تحلیل وحی در شه و آثار این فیلسوفان یک روند تکاملی را طی کرده است و چگونه فیلسوفان متأ وامدار فیلسوفان متقدّم هستند و به پیوستگی شه توجه شده است.۷. به مناسبات موضوع وحی و ی با حکومت و قانون و اجتماع و سیاست توجه شده است.۸. نشان داده شده است که فیلسوفی مانند فار به وظایف حکومت مستقل از شخص حاکم پرداخته است.۹. مفهوم تعقّل که می توان از آن با عنوان «چگونگی متحقق ساختن آرمان های نظری در شرایط متحول انسانی، اجتماعی، فرهنگی، تمدنی و …» نام برد، پردازش شده است.۱۰. به رابطه عقل و وحی، دین و فلسفه، دین و فلسفه ، دین و سیاست، دین و قانونگذاری پرداخته شده است.۱۱. به چگونگی تفسیر متن وحیانی بر پایه نظریه های وحی اشاره شده است.تأملاتی درباره ی کتاب «جایگاه وحی در فلسفه »آیا ما باید منتظر می م م تا دانشمندان غربی به ما بگویند که فار ، ابن سینا، شیخ اشراق، نصیرالدین طوسی و صدرالمتألهین چه گفته اند؟ آیا ما باید منتظر می م م تا دانشمندان غربی به ما بگویند «وحی» چیست؟ آیا ما باید منتظر می م م تا دانشمندان غربی به ما بگویند چگونه و با چه ابزارهای مفهومی و امکانات نظری ای می توان وحی را تحلیل کرد؟ آیا ما باید منتظر می م م تا دانشمندان غربی به ما بگویند نظریه پردازی درباره وحی چه ارتباطی به مسائل واقعی انسانی، اجتماعی و دارد؟همین که طلبه ای از حوزه علمیه، آثار بزرگان فلسفه را در ارتباط با موضوع وحی بازخوانی می کند و در این بازخوانی، تفسیر جدیدی از فلسفه ی و متون و آثار مربوطه ارائه می کند و بدون چالشی و نام بردن، تحلیل های رایج درباره فلسفه ی را نقد می کند و نادرستی آن ها را نشان می دهد و بر زنده و عملی بودن فلسفه ی تأکید می کند و نشان می دهد که بزرگان فلسفه چگونه به واقعیت های انسانی اجتماعی توجه داشته و چه راه حل هایی برای مشکلات اجتماعی عرضه داشته اند، دستاورد اندکی است؟ آیا این که با ارجاع به متون اصلی فلسفه ، مبانی نظری و ابزارهای مفهومی لازم برای بررسی ادبیات رایج درباره وحی و تفسیر متن وحیانی ارائه شود، قابل توجه نیست؟ آیا این که در ضمن عرضه مطالب مغفول بزرگان فلسفه ، درباره موضوع مورد بحث، در موارد وم دیدگاه های آنان نقد شود، از رویکرد انتقادی و استقلال رأی و نظر خبر نمی دهد؟
ک ن فرست کلاس هواپیماهای مسافربری لو برای سفری رویایی حتما خواسته ی هر گردشگری خواهد بود چرا که مثلا وقتی با در ک ن های فرست کلاس هواپیمایی سنگاپور سفر می کنید، دیگر مجبور نیستید فضای شخصی خود را با مسافران دیگر به اشتراک بگذارید. ک ن شما با دارا بودن درب و پنجره کشویی حریم شخصیتان را فراهم می کند و وسعت ک ن باعث می شود در طول سفر احساس راحتی کنید. در ادامه با میهن پست همراه شوید.ک ن فرست کلاس لوفت هانزا :سفر با فرست کلاس لوفت هانزا به این مفهوم است که شما همیشه می توانید انتظار دریافت خدمات متمایز و منحصر به فرد را داشته باشید. پرواز با خط هوایی فرست کلاس لوفت هانزا غذاهای لذیذ، تختخواب مناسب با کیفیت بالا و خدمات منحصر به فرد در محیطی مجلل را به مسافران خود ارائه می دهد. بنابراین، شما تا رسیدن به مقصد سفر می توانید کاملاً استراحت کرده و روز خود را در مقصد پر از انرژی آغاز کنید.لوفت هانزا تجربه سفری متفاوت را برای شما رقم می زند. نرخ مسیر یک طرفه جوانزبرگ به فرانکفورت، خط هوایی فرست کلاس لوفت هانزا ۵۵۲۰ دلار است.ک ن فرست کلاس
ک ن فرست کلاسک ن فرست کلاس و سوئیت های خط هوایی امارات : سوئیت های مجلل امارات امکانات فراوانی را برای مسافران فراهم کرده است. از جمله این امکانات می توان به مینی بار مجهز شخصی، کم و یا زیاد نور محیط، فضایی کاملاً خصوصی و مجزا از بقیه مسافران، انتخاب سرگرمی بر حسب علاقه خود، استراحت در سینمای شخصی، دوش آب گرم در ارتفاع ۴۰۰۰۰ فوتی، آب میوه های تازه، تبدیل صندلی به تختخواب کامل با تشک و بالشت و کیف مخصوص لوازم آرایشی بهداشتی با برند بولگاری اشاره کرد. پرواز با سوئیت های شخصی فرست کلاس امارات با هواپیماهای a380 ،و بوئینگ ۷۷۷s صورت مى گیرد.خط پرواز امارات ارائه غذاهای مجلل با منوی سفارشی و همچنین میان وعده در نیمه شب را برای مسافران در هر زمانی امکان پذیر کرده است. سرآشپزهای ماهر امارات غذاهای متنوع مناطق مختلف دنیا را با استفاده از مواد غذایی تازه محلی تهیه می کنند. علاوه بر این، انواع غذاهای لذیذ و نوشیدنی های سرد و گرم باب ذائقه مسافران در هر زمانی که بخواهند سرو می شود.قابلیت انتخاب از میان بیش از ۲۵۰۰ کانال، جدیدترین های سینمایی به چند زبان مختلف، موسیقی های مختلف از سراسر دنیا یا بازی های کامپیوتر، اخبار روز یا غیره نیز برای مسافران فرست کلاس خط هوایی امارات امکان پذیر است. هواپیمای فرست کلاس امارات در مسیر آکلند، نیوزیلند به بریسبن، استرالیا پرواز می کند. قیمت یک طرفه این مسیر پروازی ۸۳۴ دلار است.ک ن فرست کلاس هواپیمایی امارات
ک ن فرست کلاس هواپیمایی امارات
ک ن فرست کلاس هواپیمایی امارات
ک ن فرست کلاس هواپیمایی اماراتک ن فرست کلاس در پرواز سنگاپور :ک ن های شخصی خط هوایی سنگاپور را طراح فرانسوی ژان ژاک کاست طراحی کرده است. در طراحی داخلی سوئیت های مجلل این پرواز به منظور ایجاد فضایی گرم و نرم و آرامش بخش از ترکیب رنگ های کرم و قهوه ای و جنس چرم و چوب استفاده شده است.پرواز فرست کلاس سنگاپور امکانات فراوانی برای سرگرم مسافر در طول سفر فراهم کرده است. این امکانات از قبیل برنامه های تلویزیونی، های سینمایی، موسیقی، بازی و اپلیکیشن ها هستند. با انتخاب این پرواز می توانید در طول سفر با دوستان و آشنایان خود از طریق اینترنت در ارتباط باشید. این پرواز با هواپیمای ایرباس ۳۸۰ انجام می شود و مسیر پروازی آن بمبئی به سنگاپور است. نرخ پرواز یک طرفه ۳۳۲۴ دلار می باشد.ک ن فرست کلاس
ک ن فرست کلاس
ک ن فرست کلاس سوئیت های مجلل و ک ن فرست کلاس خط هوایی کاتای پاسفیک : با پرواز فرست کلاس کاتای پاسفیک مسافران می توانند سفری آسان و لذت بخش را تجربه کنند. مسافران فرست کلاس پرواز کاتای پاسفیک می توانند از سرعت انجام کارهایشان در فرودگاه های بزرگ در سراسر دنیا شگفت زده شوند و این امکان نیز برای آن ها فراهم شده است که با خود اضافه بار همراه داشته باشند.سوئیت مجلل فرست کلاس کاتای پاسفیک راحت و کاملاً شخصی است. مسافران با انتخاب پرواز فرست کلاس کاتای پاسفیک و ورود به ک ن خصوصی خود تجربه ای مجلل و فراموش نشدنی را رقم خواهند زد. از امکانات در دسترس در سوئیت مجلل فرست کلاس کاتای پاسفیک می توان به این موارد اشاره کرد: صندلی راحت با قابلیت تنظیم با صفحه نمایش لمسی ۴/۳ اینچی کنترلی، صندلی ماساژ، تبدیل صندلی به وسیع ترین تختخواب مسطح و نرم در آسمان با تشک ضخیم و پتوی پنبه ای و بالشت و ن های لطیف. اگر تمایل داشته باشید، کارکنان پرواز تخت شما را برای خواب آماده می کنند.ک ن فرست کلاس
ک ن فرست کلاس
ک ن فرست کلاس
ک ن فرست کلاسکاتای پاسفیک برای مسافران در آسمان دفتر کار نیز فراهم کرده است. این پرواز با آماده محل کار خصوصی و وسیع برای مسافران ویژه، این امکان را برای آن ها ایجاد می کند که در طول پرواز بتوانند به آسانی بر کار خود تمرکز کنند و دستگاه های الکترونیک خود مانند لپ تاپ و تب لت و… را با پریز برق صندلی یا پورت یو اس بی شارژ کنند.منوی این پرواز شامل غذاهای آسیایی و بین المللی است که تیم آشپزی متخصص آن را تهیه می کند. مسافران می توانند برای تجربه طعم واقعی غذاهای چینی و هنگ کنگی غذاهای متنوع چینی کلاسیک سفارش دهند.