ب ایی چهارمین کارگاه تربیت کودک در حرم حضرت معصومه س

چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲تصاویر چهارمین روز جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی ک نه دوازدهم -۲-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4063715/چهارمین-روز-جلسه-رای-اعتماد-به-وزرای-پیشنهادی-ک نه-دوازدهم
ع های برندگان چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa منتشر شد. “fine art p og hy awards” یکی از معتبرترین جشنواره های عکاسی در جهان است که در ادامه می توانید تصاویر منتخاب آن در موضوعات مختلف را تماشا کنید.برندگان چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa که در آن شرکت کنندگان در دو بخش آمارتور و حرفه ای و 20 دسته بندی مختلف با یکدیگر رقابت داشتند، سرانجام اعلام شد. همانند سال های گذشته، ما باز هم شاهد تصاویری خارق العاده از هنرمندان نام آشنا و البته جویای نام بودیم.دو جایزه بزرگ این مسابقه به “coco amardeil” برای ع “come hell or high water” و همین طور “william ye” برای ع “a tribute to orlando” رسید. اگرچه این تصاویر فوق العاده بودند، اما در این رقابت نمونه های بسیار جذاب دیگری نیز وجود دارند.چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaدر بخش “cityscape”، جایزه نخست به “sajin sasidharan” بابت ع “concrete jungle” در شاخه هنرمندان آماتور تعلق پیدا کرد. این هنرمند موفق شده بود تا با ثبت تصاویری پرزرق و برق از سازه های بتنی در امارات متحده عربی، منظره ای جذاب را خلق کند. در سوی دیگر، “durvile calvalcanti” با مجموعه ای از ع های توکیو و پل دره ای قدیمی این شهر، در دسته بندی حرفه ای برنده شد.چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaاز دیگر موارد برجسته در این دوره از مسابقات fapa می توان به مجموعه عکاسی رعد و برق “alexandru popovschi”، تصاویر سورئال و خارق العاده بیابان نامیب از “jirawat plekhongthu” و ع بسیار زیبای “adam klekotka” از آبشار نیاگارا با عنوان «آبشارهای یخی نیاگارا همانند یک سیاره دیگر به نظر می رسیدند» اشاره کرد.چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaدر ادامه می توانید مجموعه منتخب از تصاویر برندگان چهارمین دوره مسابقه عکاسی fine art p og hy awards را تماشا کنید.چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapa
چهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaچهارمین دوره مسابقه عکاسی fapaمنبع :newatlas
هزاران نفر از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت(ع) در لحظه تحویل سال نو، در حرم مطهر حضرت معصومه(س) حضور یافتند.تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)تصاویر تحویل سال نو در حرم مطهر حضرت معصومه(س)-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 1i_dont_like_it- 0
به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان مراسم ترتیل و جزءخوانی عمومی قرآن کریم همه روزه بعد از اقامه ظهر و عصر در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود. تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)تصاویر جزءخوانی قرآن کریم در حرم حضرت معصومه(س)-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 1مخالفم- 0
چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1تصاویر چهارمین روز بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها -1-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4129867/چهارمین-روز-بیست-و-سومین-نمایشگاه-مطبوعات-و-خبرگزاری-ها-1
برنامه های مراکز فرهنگی هنری پایتخت تا 26 آبان به گزارش تهران پرس ،برنامه فرهنگسراها و مراکز وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت برای استفاده شهروندان از برنامه های ارایه شده از 20 تا 26 آبان ماه به شرح زیر اعلام شد.
منطقه 1
ویژه برنامه‏ های فرهنگسرای ملل
کارگاه قصه گویی و نقاشی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضو ری رضوی 20 آبان - ساعت 10 تا 12
اردوی بازدیدمدارس – آشنایی با قسمتهای مختلف کتابخانه کبیر و اهدا کتاب – 20 آبان– ساعت 10 تا 11
نذر وقت – ارائه خدمات مشاوره فردی به صورت رایگان به شهروندان – 21 آبان - ساعت 16 تا 18
آسمان بدون مرز- ب ایی نمایشگاه ع - 21 آبان
نذر وقت – ارائه خدمات مشاوره فردی به صورت رایگان به شهروندان – 21 آبان - ساعت 16 تا 18
دوشنبه های قرآنی – محفل روخوانی قرآن توسط قاریان بین المللی- 22 آبان - ساعت 12 تا 13
خانواده پایدار – کارگاه آشنایی با مهارتهای زندگی و تحکیم خانواده با حضور علوی – 22 آبان - ساعت 9 تا 11
باران شعر- برگزاری نشست کانون ادبی باموضوع شعر و شعر خوانی – 22 آبان- ساعت 16 تا 18
یک گام مهربانتر – کارکاه آموزشی اشنایی با شیوه های تربیت صحیح با حضور ایمان القاسی زاده – 23 آبان - ساعت 10 تا 12- مدارس منطقه یک
کانون ملل –اکران و نقد و بررسی سینمایی « هیچ » با حضور منتقدین و کارشناسان سینما – 24 آبان - ساعت 16
ایوان خلاقیت خانگی – بازارچه صنایع دستی و هنرهای خانگی و تزئینی - 24 و 25 و 26 آبان – ساعت 8 تا 20
کانون جه دگان – برگزاری نشست فرهنگی و ادبی با حضور سالمندان – 25 آبان - ساعت 10 تا 13
ویژه برنامه‏ های فرهنگسرای (ره)
سفره ایرانی- کارگاه آشپزی آموزش پخت غذای استان ها با حضور خانم محبی – 20 آبان - ساعت 9
نشست تدبر در قرآن – کارگاه آموزشی تفسیر و تدبر در قرآن کریم باحضور خانم حسن زاده – 20 و 23 آبان – ساعت 9
قرآن هدیه آسمانی- کارگاه آموزش قرآن به ک ن با استفاده از ابزارهای قصه گوییو اشاره با حضور خانم ابراهیمی – 20 و 22 آبان ـ ساعت 16
گلبرگ های مهربانی- آموزش سبک زندگی ی و ایرانی آموزش اخلاق مداری ، احترام، حق ناس را به ک ن -.20 تا 24آبان ـ ساعت 11
کارگاه قصه گویی - خوانش داستان یا قصه و ادامه داستان توسط ک ن و نوجوانان - 22 آبان ـ ساعت 12 ـ مدرسه کاشف الغطا
دوشنبه های قرآنی ـ با حضورقاریان بین المللی در مسجد جوزستان - 22 آبان ـ ساعت11
کارگاه خلاقیت - کارگاه آموزش فرهنگ شهروند اجتماعی از طریق نقاشی به ک ن باحضور خانم ـ 23 آبان ـ ساعت 15
ستارگان پر فروغ – دیدار با خانواده ی هشت سال دفاع مقدس ـ 24 آبان ـ ساعت 10
ویژه برنامه‏ های خانه فرهنگ عظیمی
شنبه های شعر شمیران – برگزاری نشست های شعر خوانی و آشنایی با پیش وتان ادبی – 20 آبان
کارگاه قصه گویی خلاق – برگزاری نشست های قصه گویی خلاق – 22 آبان - ساعت 10 تا 12
مثنوی خوانی –مثنوی خوانی و شعر خوانی – 22 آبان - ساعت 17 تا 19
دور هم خوانی کتاب – خواندن کتاب و نقد و بررسی کتاب – 23 آبان - ساعت 10 تا 12
آموزش چرتکه – 23 آبان – ساعت11 تا 13
بدانیم ، بپرسیم ، نقد کنیم – نشست ادبی با موضوع داستان نویسی و نقد ادبی- 24 آبان - ساعت 17 تا 19
گردهمایی و آموزش ک ن کار – 25 آبان –ساعت 10
ویژه برنامه خانه فرهنگ شهید آداک
یاد یاران – تجلیل از و خانواده های معظم –24 آبان - ساعت 10 تا 14
ویژه برنامه موزه عزت اله انتظامی
نقد های ایرانی از منظر روانشناسی – 23 آبان - ساعت 19 تا 21منطقه 2
ویژه برنامه های‏ فرهنگسرای ابن سینا
اجرای نمایش ویژه ک ن باعنوان دادگاه حیوانات - از 16 آبان - ساعت 30/17
نیستان- مثنوی مولانا باحضور جواد اعتمادی – 20 آبان - ساعت 30/17
طب سینوی- کارگاه طب سنتی با حضور احمدی زارع - 21 آبان - ساعت 30/10
گنج سخن - شاهنامه خوانی با حضور سعید ی – 25 آبان - ساعت 19
فصل فرزانگی- کارگاه روانشناسی با موضوع تعامل بین نسل ها- 25 آبان - ساعت 10
اجرای نمایش کودک باعنوان بزبزقندی - تا 3 آذر - ساعت 30/17
ویژه برنامه های خانه فرهنگ زنجان
کارگاه سلامت رفتاری و روان شناسی ک ن و نوجوانان ویژه مادران با حضور فاطمی- 21 آبان - ساعت 10
آرامشی به وسعت آسمان - نشست روان شناسی با موضوع خانواده و فرزند پروری باحضور حسین فاطمی اطهر– 23 آبان - ساعت 30/10 تا 12منطقه 4
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای اشراق
سارنگ – ب ایی نمایشگاه نقاشی گروهی با سبک امپرسیو نیسم و رئال - 21 تا30 آبان
جلوه مظلومیت –ب ایی مسابقات هنری سوگواره هنری ویژه مدارس- آبان و آذر ماه
ب ایی نمایشگاه نقاش با عنوان همزاد دریا -20 تا 27 آبان
آوای سلامت - برگزاری کارگاه طب سنتی ی با حضور جناب آقای بااوسی – 20 آبان - ساعت 9
معرفت حسینی - برگزاری کارگاه با موضوع محرم و قیام حسین (ع ) در عاشورا با حضور آقای قلیان - 21 آبان - ساعت 9
چشمه معرفت – برگزاری مسابقه کتابخوانی در سطح مدارس – 21 آبان
دوشنبه های قرآنی – محفل روخوانی قرآن توسط قاریان بین المللی- 22 آبان - ساعت 19 - بعداز مغرب و عشا مسجد قمر بنی هاشم(ع)
کارگاه آواز دسته جمعی و کر ویژه بانوان – 22 آبان - ساعت 10
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 22 آبان – ساعت 8:30
کانون رادیو اشراق-کارگاه گویندگی و فن بیان – 20 آبان ساعت17-25 آبان ساعت19-17
چشم انتظار دوست- قرائت دعای توسل،سخنرانی باموضوع فرهنگ انتظار و شناسی و اقامه زمان (عج)- 23 آبان - ساعت 8:30
وصل مستان - شناخت زندگی نامه و سبک زندگی علما و بزرگان دین – 24 آبان
کارگاه آموزش تئاتر ویژه بزرگسال از سنین +16 سال – 24 آبان - ساعت 10 تا 12
کانون روباتیک-کارگاه آموزشی ساخت روبات روزهای – 25 آبان - ساعت12-10
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای هنگام
جوانه علم- دیدار با عزت اله الوندی شاعر، رو مه نگار نویسنده آثار بچه ها دلم برایتان تنگ می شود، تپه های بی مهتاب و مردی به رنگِ پرتقال - 22آبان- ساعت:17تا 19
شاعرانه -:برگزاری نشست شعرخوانی زیر نظر حامد یه - 24آبان- ساعت: 18تا 20
کودک خلاق من - کارگاه تقویت و پرورش قدرت ذهنی ک ن با استفاده از بازی نور و رنگ-24آبان- ساعت 30/10تا 12
پیام تندرستی - بررسی شیوه زندگی و آگاهی نسبت به بیماریهای دیابت چاقی، فشارخون، مضرات آن زیر نظر ولیئی-25آبان - ساعت 9تا 11
برگزاری مراسم زیارت عاشورا - 25آبان - ساعت: 8تا9
ویژه برنامه‏های مجتمع فرهنگی هنری حکیمیه
کارگاه تفسیر قرآن کریم – 21 آبان – ساعت 9
کارگاه رو خوانی و روانخوانی - 21 و 23 آبان- ساعت 8 تا 14
همگام با کتاب - آشنایی با فرهنگ مطالعه - 22 آبان - ساعت 10
نشست خانواده پایدار باحضور نی ام – 22 آبان - ساعت 15
نشست کانون نشاط سالمندان باموضوع ساخت ابزار های نشاط ساز – 24 آبان - ساعت 10
زندگی به سبک ی-ایرانی – کارگاه حفظ بنیان خانواده – 24 آبان – ساعت 16
کارگاه آموزش نویسندگی باحضور ایرانی پور – 24 آبان - ساعت 16
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ صدف
حس و نگاه – ب ایی نمایشگاه نقاشی - 21 آبان - ساعت 9 تا 19
خانواده پایدار - نشست تحکیم خانواده – 21 آبان - ساعت 10
فروغ دانایی - کارگاه ساخت کتاب خلاق - 24 آبان- ساعت 10
نشست کانون سلامتی و تندرستی – 25 آبان - ساعت 9منطقه 5
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای فردوس
ب ایی نمایشگاه پوستر از آثار پوستر و تایپوگرافی ـ تا پایان آبان ـ ساعت 9 تا 18
کتابخوانی چهره های محبوب و مشهور در حوزه های مختلف در راستای تریوج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی - به صورت هفتگی ـ کتابخانه فردوس
ب ایی نمایشگاه گروهی تایپوگرافی خط کوفی باعنوان کاف - 20 تا 30 آبان ـ ساعت 9 تا 18
کانون آهسته گامان- با موضوع "ارتقای سطح بهداشت روانی و تحکیم بنیان خانواده با رویکرد ادبیات عرفانی و شعر و ادب فارسی" با حضور طلعت کاویانپور - 20 آبان - ساعت 9 تا 11
برگزاری مسابقه کتابخوانی از کتاب "کوثر بلا" به نویسندگی عبداله جوادی آملی به مناسبت اربعین حسینی ـ تا 20 آبان ـ کتابخانه شیخ فصل اله نوری
اجرای نمایش شاد و موزیکال « جینگیل و جنگل» - تا 3 آذر ـ همه روزه ساعت 18
اجرای نمایش شاد و موزیکال «رینارد روباهه» ـ تا آ آبان ـ همه روزه ساعت 16
شاهنامه خوانی-شرح و تفسیر اشعار شاهنامه همراه با رمزگشایی واژگان و اصطلاحات با حضور قدملی سرامی - 20 آبان - ساعت 16 تا 18
نسیم رحمت- نشت مذهبی با موضوع قرآن پژوهی قرآن کریم با حضور خانم عراقی ـ 21 آبان - ساعت 10 تا 12
کاغذ سفید- کارگاه آموزش داستان نویسی با حضور مهدی طهوری ویژه بزرگسالان ـ 22 آبان ـ ساعت 16 تا 18
زیر گنبد کبود - کارگاه قصه گویی خلاق همراه با نقاشی و ساخت کاردستی ویژه ک ن با اجرای پری رضوی ـ 23 آبان ـ ساعت 10 تا 12
با هم بخوانیم - کارگاه مطالعه گروهی کتاب به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور مرضیه مالکی ـ 23 آبان ـ ساعت 13 تا 15 ـ کتابخانه فردوس
کت اران - مراسم تقدیر از کتابداران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور افتخاری خانم میرحسینی ـ 23 آبان ـ ساعت 7 تا 9 صبح
خانواده پایدار - کارگاه روان شناسی با موضوع "رد پای عشق در روابط همسران" با حضور مشاوره خانواده عبدالرضا افزود ـ 24 آبان ـ ساعت 10 تا 12
نقطه سرخط - کارگاه داستان نویسی خلاق ویژه نوجوانان با حضور جعفر توزنده جانی ـ 25 آبان ـ ساعت 10 تا 12 ـ کتابخانه فردوس
برگزاری مراسم زیارت عاشورا با حضور خانواده معزز ـ 25 آبان ـ ساعت 8:30
ویژه برنامه‏های مجتمع فرهنگی هنری نور
ب ایی نمایشگاه نقاشی گروهی باتکنیک رنگ روغن از مربیان نقاشی ـ 20 آبان تا 1 آذر ماه ـ ساعت 9 تا 18 ـ نگارخانه آفرینش نور
کوثر کربلا - مسابقه کتابخوانی از کتاب "کوثر بلا" به نویسندگی عبداله جوادی آملی به مناسبت اربعین حسینی ـ تا 20 آبان
اجرای نمایش شاد و موزیکال « چوپان و چوب جادویی» ویژه ک ن و نوجوانان - تا پایان آبان ـ همه روز به جز دوشنبه ها - ساعت 18
شرح مثنوی مولانا- محقل ادبی با حضور سیدمحمد حسینی باموضوع نقد و بررسی یک داستان از مثنوی ـ 21 آبان ـ ساعت 16
آیین اختتامیه جشنواره ادبی "شعر با طعم کتاب" همراه با تجلیل از برگزیدگان دو بخش کلاسیک و آزاد ـ 22 آبان ـ ساعت 17 تا 19
نشست انجمن ادبی ققنوس با حضور شاعران و اجرای مینا آقازاده همراه با معرفی تازه های کتاب و نقد و بررسی ـ 22 آبان
ساحل آرامش - کارگاه روان شناسی با موضوع آموزش مهارت های زندگی با حضور مشاوره خانواده عبدالرضا افزود ـ 23 آبان ـ ساعت 10 تا 12
نغمه های ماندگار - اجرای گروه کر مهرورزان باحضور شاهرخ شیردوست مایی ـ 24 آبان ـ ساعت 14 تا 16
قلم شاپرک ها - کارگاه داستان نویسی ویژه ک ن با حضور منوچهر اکبرلو ـ 25 آبان ـ ساعت 10 تا 12
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ آیه
زندگی موفق - کارگاه روان شناسی با موضوع آموزش مهارت های زندگی با حضور مشاوره خانواده عبدالرضا افزود- 21 آبان ـ ساعت10 تا 12
دوشنبه های قرآنی- تلاوت قرآن با حضور قاریان بین المللی همراه با تقدیر از فعالان قرآنی -مسجد الله ـ 22 آبان ـ بعد از مغرب و عشاء
با هم بخوانیم - مطالعه گروهی کتاب "عقل سرخ" با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی ـ 25 آبان ـ ساعت 9 تا 11
ویژه برنامه خانه فرهنگ محصل
احسان فرهنگ - اهداء محصولات فرهنگی با موضوع عاشورا به مناسبت گرامیداشت اربعین به فعالان، مدیران، فرهیختگان و خانواده ـ 20 آبان
کاشانه مهر- کارگاه روان شناسی با موضوع مهارتهای فرزندپروری با حضور مشاوره خانواده معصومه ی ـ 21 آبان ـ ساعت 10 تا 12
هنر گشت- تور نیم روزه گردشگری به مقصد شهرک سینمایی غزالی با هدف آشنایی شهروندان با اماکن دیدنی و تاریخی شهر تهران ـ 23 آبان
ویژه برنامه‏های کتابخانه ی حصارک
کتاب بر بالین- استقرار قفسه کتاب، مجله و نشریات در بیمارستان تخصصی ان جهت بهره مندی بیماران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ـ 23 آبان
نشست با نویسنده کتاب های پرمخاطب ویژه نوجوانان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی با حضور "طاهره ایبد" - 23 آبان ـ ساعت 10 تا 12
باغ سبز قصه ها - کارگاه قصه گویی و ساخت کاردستی با کلاژ ویژه ک ن با اجرای مهری نو قی ـ 25 آبان ـ ساعت 10 تا 12
ویژه برنامه‏های کتابخانه میثاق
شهر - اجرای نمایش و قصه گویی با موضوع ویژه ک ن و نوجوانان در راستای ترویج و گسترس فرهنگ ـ 23 آبان ـ ساعت 10
کودک خانه من- نشست روان شناسی با موضوع بررسی سبک های مختلف فرزندپروری با حضور مرضیه عزتی ویژه والدین ـ 23 آبان ـ ساعت 10 تا 12
چگونه بخوانیم، چگونه بنویسیم- کارگاه آموزشی ویژه دختران نوجوان و دانش آموز با حضور فرحناز رضایی ـ 24 آبان ـ ساعت 10 تا 12
ویژه برنامه‏های کتابخانه علامه جعفری
حرف های فیروزه ای- نشست با موضوع ترجمه و تفسیر نهج البلاغه از دیدگاه علامه با حضور حجه ال موسی حسنی ـ 22 آبان ـ ساعت 15
از دیار آفتاب- مراسم گرامیداشت نوزدهمین سالگرد ارتحال علامه محمدتقی جعفری(ره) با محوریت بررسی تفکرات علامه ـ 22 آبان - ساعت 15 تا 17
آشتی با یار مهربان- راه اندازی نهضت کتابخوانی در مدارس منطقه به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ـ 22 تا 24 آبانمنطقه 6
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای سرو
کانون ورزش - ورزش صبحگاهی در بوستان ساعی - 20 تا 25 آبان – ساعت 7 صبح
کانون ادبی قلم –نقد و بررسی کتاب به چه می شم –20 آبان– ساعت 17
فصل خوب زندگی – تاثیر روابط بین والدین بر رفتار ک ن - 21 آبان- ساعت 10
کانون قرآن وعترت – تفسیر سوره بقره آیه های 112 تا 115 – 21 آبان- ساعت 10
وصف بیداری دل – برگزاری نشست مثنوی خوانی –22 آبان - ساعت
روایت تهران – معرفی تاریخ و فرهنگ شهر تهران -22 آبان
کانون لکنت زبان - بررسی موضوعاتی نظیر "حرکت برتر"،" گفتاردرمانی" و "تئاتر درمانی" – 22 آبان - ساعت 17
کانون مهارت زندگی – روان شناسی شخصیت ها(تیپ7)– کارشناس مهرداد فلاطونی - 23 آبان - ساعت 10
کتاب ماه رونمایی از کتاب " سپید و سیاه" با حضور نویسندگان جوان - 23 آبان - ساعت 17
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای شفق
کانون طب سنتی- کارگاه توسعه و ارتقا سلامت به همراه آموزش نکات مفید درخصوص طب سنتی با حضور خانم ارجمندی– 20 آبان- ساعت 10
نمایشگاه ایرانشناسی- معرفی جاذبه های ایرانی- 20 تا 24 آبان- 20-9
نمایش کودک- اجرای نمایش گوش دانا و گرگ بد گنده- 21، 23 و 24 آبان- ساعت 12-9
نشست کانون بانوان- باموضوع اجتماعی، فرهنگی وروانشناسی باحضور کارشناس- 22 آبان- ساعت 10
سینما جامعه- نمایش و نقد یکی از آثار سینمایی- 23 آبان- ساعت 17
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ گلها
قصه های ناب – آموزش قصه گویی برای دانش آموزان و اجرای نمایش توسط دانش آموزان پس از فراگیری داستان - 23 و 24 آبان – ساعت 10منطقه 7
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای شه
ب ایی آزمون های نوگلان حسینی- 20 تا 22 آبان - ساعت 8 صبح تا 16
زیبایی در رنگ - ب ایی نمایشگاه نقاشی - 20 تا 25 آبان- ساعت 9 تا 20- نگارخانه شه
آزمون نهایی نوگلان حسینی و تعیین نفرات برگزیده – 23 آبان - ساعت 8 تا 16
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 25 آبان - ساعت 8
آدینه ها عیدند- ب ایی ایستگاههای ورزشی بومی و سنتی - 26 آبان - ساعت 15 تا 17- پارک شه
ویژه برنامه‏های خانه قرآن منطقه 7
طرح بشارت حکیم زبان آموزی قرآن – 20 آبان - ساعت 11 تا 13
بوستان احکام در قالب کارگاه آموزشی احکام حقوقی و خانواده – 20 آبان - ساعت 9 تا 11
برگزاری مسابقه کتابخوانی رسم زندگی به مناسبت اربعین برگرفته از کتاب درسهایی از عاشورا نوشته جواد محدثی – 20 تا 25 آبان
برگزاری مسابقه رسم زندگی به مناسبت اربعین از کتاب درسهایی از عاشورا نوشته جواد محدثی - 13 تا 17 آبان
ویژه برنامه بهار قرآن آموزش ترجمه جزِء یک قرآن ویژه حفاظ و مربیان قرآنی- 21 آبان - ساعت 9 تا 30/10
کارگاه آموزشی نغمه های قرآنی به منظور آشنایی با دستگاههای قرآئت قرآن- 22 آبان - ساعت 9 تا 30/10
کارگاه تفسیر قرآن با موضوع بشارتها و بیم های قرآنی با حضور سعیدی- 22 آبان - 30/10 تا 12
کارگاه گل و گیاه - آموزش گلهای آپارتمانی و نحوه نگهداری گیاهان دارویی با حضور خانم تهرانچی کارشناس فضای سبز- 23 آبان - ساعت 9 تا 11
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 25 آبان - ساعت 8 تا 9
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ نیایش
ثناگویان - جلسات مذهبی آموزش قرآن، زیارت عاشورا و ختم صلوات – 23 آبان - ساعت 10 تا 12 منطقه 8
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای گلستان
بوستان شه – ب ایی نمایشگاه و فروشگاه کتاب –20 تا 26 آبان - ساعت 9 تا 19
حدیث آفتاب – برگزاری مسابقه کتبی سبک زندگی - 20 تا 26 - ساعت 9 تا 19
برگزاری اولین جشنواره نمایشنامه خوانی - 20 تا 26 - ساعت 9 تا 19
قصیده سر –نگاه گذرع پیاده روی اربعین حسینی (ع) - 20 تا 26 آبان - نگارخانه گلستان
انعکاس ذهن روی بوم – نمایشگاه نقاشی شهاب جعفری- 20 تا 26 آبان - ساعت 9 تا 19 - نگارخانه گلستان
سوگواره عاشورایی - داوری سومین دوره تعزیه خوانی دانش آموزی –20 آبان - ساعت 8
یک روز خوب با کتاب – نشست ادبی دیدار با نویسندگان – 21 تا 24 آبان - ساعت 9
فن بیان – کارگاه آموزشی گویندگی–21 آبان - ساعت 16
نشانی – دوره های تخصصی مهارت های اجتماعی دانش آموزان–22 آبان - ساعت 10
زنگ – اقامه جماعت با حضور دانش آموزان - 22 آبان - ساعت 12
بشنو از نی ـ شرح وتفسیر داستانهای مثنوی ـ 22 آبان - ساعت 16 ـ کتابخانه گلستان
قلم – نشست هفتگی کانون ادبی –22 آبان - ساعت 17
محفل داستان – کارگاه داستان نویسی و آشنایی با فنون نویسندگی –23 آبان - ساعت 15 – کتابخانه گلستان
ترنم قلم- نقدوبررسی کتاب با حضور نویسنده و منتقدان –23 آبان - ساعت 17- کتابخانه گلستان
گلستانه – شب شعر آئینی - 24 آبان - ساعت 18
فصل انتظار – نشست هفتگی کانون مذهبی انتظار –25 آبان - ساعت 13
در کوی نیکنامان – تکریم خانواده و زیارت عاشورا - 25 آبان - ساعت 30/7
هنروران – نشست هفتگی کانون سرود –25 آبان - ساعت 9:30
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ دی
دوشنبه های قرآنی – برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم – 22 آبان - ساعت 13
صمیمانه - کارگاه آموزشی مهارت های زندگی- 22 آبان - ساعت 15
بازارچه هنرهای ایرانی – بازارچه صنایع دستی و خانگی –22 آبان - ساعت 9 تا 18
ویژه برنامه خانه قرآن منطقه 8
دوشنبه های قرآنی – برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم – 22 آبان - ساعت 20
ویژه برنامه‏های کتابخانه شقایق
دوشنبه های قرآنی – برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم – 22 آبان - ساعت 20
شاهنامه خوانی – نشست ادبی ترویج فرهنگ کتابخوانی - 22 آبان - ساعت 16
یار مهربان – نمایشگاه کتاب و معرفی تازه های نشر - 24 آبان - ساعت 17 – کتابخانه شقایق
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ و کتابخانه سلام
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 20 تا 26 آبان - ساعت 9
عصرانه با کتاب – دیداربانویسندگان و نقدومعرفی تازه های نشر - 22 آبان - ساعت 17
ویژه برنامه‏های کتابخانه شهربانو
آفتاب خانه ات باش – کارگاه آموزشی مهارت های زندگی –21 آبان - ساعت 10
یک روز خوب با کتابخانه –معرفی کتابخانه و تازه های نشر ویژه مدارس- 22 تا 24 آبان - ساعت 8
با هم فکر کنیم – کارگاه آموزشی تفکر –22 آبان - ساعت 16
با یار مهربان – نشست ادبی خوانش ونقدتازه های نشر - 23 آبان - ساعت 17
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ فدک
دوشنبه های قرآنی – برگزاری کرسی تلاوت قرآن کریم – 22 آبان - ساعت 20
کوچه های هنرهای ایرانی – بازارچه صنایع دستی و خانگی –24 آبان - ساعت 9 تا 19
ویژه برنامه خانه فرهنگ و کتابخانه گلبرگ
مادران قصه گو– کارگاه قصه گویی ویژه مادران – 22 آبان - ساعت 16:30
زنبور زرنگ– کارگاه قصه گویی و نقاشی ویژه ک ن – 25 آبان - ساعت 16:30
ویژه برنامه خانه فرهنگ و کتابخانه فرزانگان
پنجره ای رو با دانایی – نشست ادبی دیدار با نویسندگان کودک – 22 آبان - ساعت 16
نسیم محبت - کارگاه آموزشی مهارت های زندگی- 23 آبان - ساعت 10
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 24 آبان - ساعت 8
ویژه برنامه کتابخانه شهیدی
حماسه حسینی – برگزاری مسابقه کتابخوانی - 20 تا 26 آبان - ساعت 9 تا 19
دورهمی باکتاب –معرفی کتابخانه و دیدار با نویسندگان ویژه مدارس- 23 تا 25 آبان - ساعت 10منطقه 9
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای کار و تعاون
کارآفرینی و مهارت آموزی- نشست موضوعی، نمایشگاه و ورکشاب های آموزشی برای کار آفرینان–20 و 24 آبان - ساعت 9 تا 13
نشست ادبی قلم در قالب آموزش شعر، رونمایی کتاب ، نقد و بررسی شعر- 25 آبان - ساعت 16 تا 18
ستارگان پرفروغ- با هدف میثاق با آرمان های انقلاب ی و پاسداشت یاد و خاطره – 23 آبان - ساعت10 تا 12
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای رویش
آدینه ها ی حسینی- ب ایی ایستگاه های فرهنگی ورزشی هنری و پر نمودن اوقات فراغت -19 آبان – ساعت 16 – بوستان المهدی (عج)
دوشنبه های قرآنی- محفل روخوانی قرآن توسط قاریان بین المللی – 22 آبان - بعد از مغرب و عشاء - مسجد علی النقی(ع)
یار خوش بیان - ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی ویژه ک ن و نوجوانان - 22 تا 24 آبان - ساعت 10
روز فرهنگ - تکریم از نخبگان، برجستگان و پیش وتان- 25 آبان - ساعت 10
آدینه ها ی حسینی- ب ایی ایستگاه های فرهنگی ورزشی هنری رایگان برای شهروندان– 26 آبان – ساعت 16 - بوستان المهدی(عج)
ویژه برنامه‏‏های خانه فرهنگ شمشیری
زلال آفتاب - مراسم تجلیل از فعالان قرآنی محله شمشیری - 22 آبان - ساعت 10
زیارت نور – برگزاری نشت باموضوع مفاهیم گوناگون دینی و آموزه های دینی و قرآنی باحضور کارشناس– 25 آبان - ساعت 8 الی 10
ویژه برنامه های خانه فرهنگ مهر آباد
بخوان و بدان - ارائه نشریات اعم از رو مه ها و مجلات فصلی و موضوعی- 20 تا 25 آبان - ساعت 10 الی 20
شهر قشنگ قصه ها- کارگاه قصه گویی به همراه بازی و تفریح ویژه ک ن - 24 آبان - ساعت 11
ویژه برنامه خانه فرهنگ پرواز
- طب سنتی - کارگاه آموزشی با حضور سرکار خانم ارجمندی کارشناس متخصص – 23 آبان - ساعت 11 الی 12
ویژه برنامه کتابخانه شهید کاشانی
کتاب و شهروند - به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی - 22 تا 25 آبان - ساعت 14
ویژه برنامه خانه فرهنگ ایرانسرا
عصری باهنر – ب ایی نمایشگاهی از تولیدات هنری هنرمندان - 24 آبان - ساعت 16
ویژه برنامه کتابخانه علامه طباطبایی (ره)
زنگ کتاب- با هدف گسترش فرهنگ مطالعه و همزمان با هفته کتاب در قالب بازدید از کتابخانه علامه طباطبایی توسط ک ن- 24 آبان -ساعت 9 تا 11منطقه 10
ویژه برنامه‏‏های فرهنگسرای عطار نیشابوری
الفبای داستان- کارگاه قصه گویی برای ک ن و نوجوانان با حضورکارشناس باهدف پرورش نسل – 20 آبان - ساعت10 تا 12
دوشنبه های قرآنی- ترویج فرهنگ و تعمیق معارف قرآنی در قالب ب ایی محفل قرآنی – 21 آبان - بین ظهر وعصر
نمایش خانه عطار – اجرای گروه نمایش عروسکی با هدف ارتقاء فرهنگ شهروندی به ویژه ک ن و نوجوانان – 23 آبان - ساعت10تا 12
یک جرعه شعر- نشست هفتگی نقد شعر و ترانه با حضور شاعران و ترانه سرایان معاصر – 24 آبان - ساعت 30/ 16 تا 19
سینما محله هفت چنار- طرح توسعه و ارتقای سلامت اجتماعی به همراه اکران و نقد های مطرح سینما – 17 آبان - ساعت 16تا 18
محفل نیکان- برگزاری نشست به مناسبت روز کتابدار با حضور یکی از متخصصین حوزه کتابداری- 24 آبان – ساعت 10 تا 12
جلوه سوگ-اجرای نمایش«من هنریک علم کش حسین هستم»و«یاران جوان حسین (ع)»-تا دهم ماه صفر-ساعت30/17تا30/18درمیدان حسین (ع)
ویژه برنامه‏‏های فرهنگسرای قرآن
ب ایی نمایشگاه گروهی ع « عاشوراییان » - 20 تا 25 آبان – ساعت 9 تا 16
بارگاه قدس- ب ایی نمایشگاه خوشنویسی – 20 تا 25 آبان – ساعت 8 تا 16
کارگاه ترجمه و تفسیر قرآن ویژه بانوان باحضور خانم صبوری- 21 آبان– ساعت 9 تا 30/10
هنر تلاوت - کارگاه صوت و لحن پیشرفته باحضور احمد ابوالقاسمی - 22 آبان - ساعت 16
کارگاه مطالعه کارآمد- روشهای نوین یادگیری باحضور کارشناس خانم عباس نژاد- 22 آبان– ساعت 16
ویژه برنامه‏های خانه موزه شهیدان اقبالی
ستارگان پرفروغ- با هدف میثاق با آرمان های انقلاب ی و پاسداشت یاد و خاطره – 23 آبان - ساعت10 تا 12
ویژه برنامه خانه فرهنگ حرا
حکایت مهربانی- گسترش فرهنگ حلم، صبر و آرامش و مهربانی و ترویج فرهنگ کتابخوانی – 24 آبان - ساعت10:30تا 12
ویژه برنامه خانه فرهنگ توحید
روز فرهنگ- تجلیل از مفا ، فرهیختگان، نخبگان و پیش وتان عرصه های فرهنگی هنری، مذهبی، ورزشی و علمی – 23 آبان - ساعت 10تا12
ویژه برنامه خانه فرهنگ شهروندان
چهره هزاره سوم- آموزش مهارت های استفاده صحیح از وسایل نوین ارتباطات جمعی و شبکه های اجتماعی برای خانواده ها- 23 آبان - ساعت10تا12منطقه 11
ویژه برنامه‏‏های فرهنگسرای فناوری اطلاعات
سفر تابستان- برگزاری مسابقه خاطره نویسی با موضوع خاطرات سفر های تابستان ویژه ک ن و نوجوانان - تا 30 آبان
کانون قرآن – آموزش روخوانی و رواخوانی– 20 آبان - ساعت 9 تا 11
کانون رهپویان فرهنگ، ادب و هنر ایرانی - نشست هنری، ادبی و شعرخوانی– 22 آبان - ساعت 15 تا 19
سینما و نکته های it- نمایش یا انیمیشن و بررسی نکات و تکنیک های فناوری توسط اکبر زاده رضایی-23 آبان - ساعت 16 تا 18
گام به گام با تازه های it- نشست تخصصی انفورماتیک باهدف آگاهی نوجوانان و جوانان به مسائل روزفناوری اطلاعات – 23 آبان - ساعت 10 تا 12
کانون ادبی قلم - شعرخوانی و نقد و بررسی اشعار یا حضور شاعران– 24 آبان - ساعت 17 تا 19
با هم در شهر- برگزاری تورهای تفریحی و علمی در سطح شهر تهران - 24 آبان - ساعت 9 تا 12
منطقه 14
ویژه برنامه‏‏های فرهنگسرای اخلاق
ب ایی نمایشگاه نقاشی آقای حسن مرادی - 20 تا 25 آبان - ساعت 8 تا 16- نگارخانه کلک خیال
« سوگواره رنگها » - ب ایی نمایشگاه آثار برگزیده دومین جشنواره سوگواره رنگ ها - 13 تا 18 آبان ماه - ساعت 8 تا 16 - نگارخانه کلک خیال
مرثیه آفتاب - اجرای تعزیه شهادت حسین (ع) - 26 و 27 آبان در زاده پنج تن لویزان - ساعت 18 تا 20
باهم کتاب بخوانیم - خوانش و معرفی کتاب و آموزش روش صحیح کتابخوانی - 21 و 23 آبان - مدارس شهید بابایی، شهید آیت و هدی -ساعت 10 تا 12
نسیم کلمات - جشنواره ادبی داستان کوتاه - 22 آبان - ساعت 9 تا 16
آئینه کمال- نشست خانواده پایدار در راستای تبیین سبک زندگی ایرانی- ی با حضور خانم نیلچی زاده - 22 آبان - ساعت 14 تا 15.30
آئین اختتامیه و اهدای جوایز سومین « سوگواره عاشورایی » - 22 آبان - ساعت 10 تا 12
دوشنبه های قرآنی - تلاوت یک صفحه از قرآن کریم توسط قاری ممتاز همراه با برگزاری مسابقه- 22 آبان - ساعت 18 تا 19 - مسجد مسلم ابن عقیل برگزاری مراسم زیارت عاشورا - 23 آبان - ساعت 8 تا10
اگر من کتابدار بودم - برگزاری مسابقه درارتباط با نحوه اداره کتابخانه و منابع همزمان - 24 آبان - ساعت 9 تا 16 - کتابخانه اخلاق
سفیران فرهنگ - ایستگاه مبادله کتاب و ایجاد فرصتی برای دسترسی افراد به کتاب - 24 آبان - ساعت 9-16 - کتابخانه اخلاق
ارمغان نور - نقد و بررسی داستان « زنجیر » از کتاب « جلوه سوگ » با حضور نویسنده، منتقد - 25 آبان - 14.30تا 16 - کتابخانه اخلاق
روز فرهنگ - با هدف قدردانی و ارج نهادن به مقام نخبگان، برجستگان، فرهیختگان - 25 آبان - ساعت 11-12
ویژه برنامه کتابخانه جعفر صادق (ع)
احسان کتاب = ب ایی ایستگاه مبادله کتاب و ایجاد فرصتی برای دسترسی افراد به کتاب - 24 آبان - ساعت 9-16
ویژه برنامه کتابخانه ابن سینا
تبادل دانایی - ب ایی ایستگاه مبادله کتاب در بخشی از کتابخانه - 24 آبان - ساعت 9-16
ویژه برنامه های خانه قرآن منطقه 14
ایستگاه ویزیت رایگان - ویزیت رایگان شهروندان با حضور حبیب جعفرنژاد متخصص داخلی- 24 آبان - ساعت 13تا 14.30
برگزاری مراسم زیارت عاشورا - 25 آبان - ساعت 8 تا 9
ویژه برنامه خانه فرهنگ شکوفه
کارگاه مادران قصه گو با رویکرد ترویج فرهنگ مطالعه با استفاده از انتقال مفاهیم، ارزش ها و سنت های ایران ی - 24 آبان - ساعت 10 تا 12
منطقه 15
ویژه برنامه‏‏های فرهنگسرای خاوران
ب ایی نمایشگاه نقاشی و طراحی – 20 تا 25 آبان – ساعت 8تا18
برگزاری نمایشگاه خوشنویسی – 20 تا 25 آبان -ساعت 8تا18
ترنم مهر - برگزاری کارگاه آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم ویژه گروه سنی هشت تا یازده سال -20 تا آبان – ساعت 8تا17
قرآن زیباترین سخن - برگزاری کارگاه آموزشی قصص قرآنی، حفظ و روخوانی قرآن، ویژه بزرگسالان - 20 تا 30 آبان - ساعت 8تا17
تعزیه بانوان - برگزاری مراسم تعزیه خوانی ویژه بانوان - 20 تا 28 آبان – 10تا12 و 15تا17
برگزاری کارگاه آموزش و آشنایی با زبان انگلیسی جهت ارتقاء این مهارت ویژه ن نایان و کم بینایان – 20 آبان - ساعت 16تا17:30
برگزاری کارگاه آموزش قرائت و حفظ قرآن ویژه ک ن و نوجوانان – 20 آبان – ساعت 17:30تا19
نشاط در زندگی - برگزاری کارگاه آموزشی نشاط در زتدگی با محوریت پر اوقات فراغت و دوری از افسردگی – 21 آبان - ساعت 8:30تا9:30
سلامت روان - کارگاه آموزشی با موضوع پا ازی ذهن،بررسی افکار پریشان، دوری از افسردگی باحضورکارشناس خانم زمانی– 21 آبان- ساعت9:30تا11:30
فرصت کلمات - برگزاری جلسه نقد و شعرخوانی با حضور اعضاء کانون ادبی باکارشناسی آقای شکارسری – 21 آبان - ساعت 16تا18
برگزاری نشست سلامت و روان به دبیری خانم خسروانی – 21 آبان - ساعت 16تا18
واژه ها - برگزاری کارگاه آموزشی اصول صحیح داستان نویسی باکارشناسی آقای ملکی – 22 آبان - ساعت 16تا18
دوشنبه های قرآنی - برگزاری کرسی های تلاوت قرآن با حضور قاریان برجسته کشوری در مساجد – 22 آبان – ساعت 18تا19
برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با موضوعات خشم، تنش و اضطراب و افسردگی به کارشناسی خانم غفوری – 23 آبان - ساعت 9:30تا11
برگزاری کارگاه حافظ پژوهی به همراه تفسیر وشرح ات و کلمات و اصطلاحات رایج دیوان حافظ – 23 آبان - ساعت 15تا17
دشمنی نرم - برگزاری نشست مهدویت و سبک زندگی به کارشناس آقای رجبی – 24 آبان – ساعت 17:30تا18:30
برگزاری کارگاه آموزش مهارت فردی جهت تقویت توانمندی و توسعه مهارت فردی ویژه ک ن ن نا – 24 آبان -ساعت 15تا16
کارگاه داستان نویسی - برگزاری کارگاه یادگیری اصول اولیه داستان نویسی- طرح داستان و شخصیت پردازی و نتیجه – 24 آبان – ساعت 17تا18
کارگاه فن بیان - برگزاری کارگاه آموزش تکنیک سخنرانی مهارت های کلامی و تقویت فن بیان – 24 آبان - ساعت 17تا18
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 25 آبان - ساعت 7تا8
طلوع آوا - نشست تخصصی جهت ارزی علمی محتوایی مدرسان جهت تدریس در مدارس شهر تهران باحضور آقای دروبش – 25 آبان - ساعت 13تا18
کیش و مات - برگزاری کارگاه آموزش حرفه ای شطرنج توسط فدراسیون شطرنج به نونهالان ن نا – 25 آبان - ساعت 15تا17
ویژه برنامه‏‏های مجتمع شهیدان جعفری نژاد
عزای خاتم - برگزاری نمایشگاه منتخب ع و احادیث از ائمه اطهار به مناسبت ماه صفر – 20 تا 30 آبان – ساعت 8تا18
حماسه دانش - برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت روز دانش آموز و هفته کتاب با موضوعات مختلف ادبی،اجتماعی،هنری - 20تا 26 آبان – ساعت 8تا19
هنر و گذر - ب ایی نمایشگاه هنری از آثار هنرمندان جوان منطقه و برگزاری ورک شاپ – 24 آبان - ساعت 11تنا12
کتابدار کوچک - برگزاری کارگاه آموزشی ساخت کتاب ویژه ک ن به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی – 24 آبان - ساعت 9تا10
ویژه برنامه‏‏های خانه فرهنگ ولیعصر (عج)
نقاشی من - برگزاری نمایشگاه نقاشی - 20 تا 30 آبان – ساعت 8تا17
اسوه روشنایی - برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی تا پایان هفته – 23 آبان ساعت 8تا17
بازارچه هنر - برگزاری بازارچه هنر و صنایع دستی -کارشناس خانم بضاعتی – 24 آبان - ساعت 10تا15
ازقلم من - برگزاری کارگاه آموزشی ساخت کتاب ویژه ک ن به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی – 24 آبان - ساعت 9تا10
اخلاق و مهرورزی - برگزاری کارگاه نقاشی و کاردستی به مناسبت شهادت حسن مجتبی (ع) – 24 آبان - ساعت 10تا12
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 25 آبان – ساعت 8تا9
معراجی ها - برگزاری مراسم غبار روبی مزار – 25 آبان - ساعت 13تا17
ویژه برنامه‏‏های خانه فرهنگ ملکان
برگزاری کارگاه آموزشی کار با نمد ب ارشناس خانم فارسیان – 20 ، 22 و 24 آبان - ساعت 16تا17:30
برگزاری کارگاه آموزشی شطرنج ویژه آقایان به کارشناسی آقای رضایی – 20 ، 22 و 24 آبان - ساعت 15تا16:30
برگزاری کارگاه آموزشی شطرنج ویژه بانوان باکارشناسی خانم مرادی – 21، 23 و 25 آبان - ساعت 15تا16:30
خانواده پایدار - با محورهای احترام به والدین، صله رحم،آراستگی ، پاکدامنی، رفاه همسر و فرزندان باحضور خانم نعمتی –21 آبان - ساعت 16تا17
مادران شقایق ها - برگزاری مراسم دیدار و تجلیل از خانواده – 22 آبان - ساعت 17تا18
عزاداران کربلا - برگزاری مراسم سوگواری و قرائت زیارت عاشورا با حضورهیئت نوجوانان و جوانان حضرت علی اکبر(ع) – 25 آبان - ساعت 8تا9:30
ویژه برنامه‏‏های خانه فرهنگ پامچال
راز های خانواده صالح- باموضوع سبک زندگی و ترویج عنصر شناخت و محبت بین خانواده ها باکارشناسی خانم کاشانی – 24 آبان - ساعت 10تا12
کلینیک گل و گیاه - برگزاری کارگاه پرورش گل و گیاه آپارتمانی - کارشناس برنامه خانم حاتمی – 25 آبان ساعت 11تا12منطقه 16
ویژه برنامه های فرهنگسرای بهمن
اکران سینمایی « حقه باز دم دراز » –20 تا 26 آبان – ساعت 17 و 22 -سینما چاپلین
کارگاه آموزش مقاله نویسی- 20، 22 و 24 آبان - ساعت 17 الی 18- کتابخانه شهید فهمیده
اکران سینمایی « زرد »– 20 تا 26 آبان – ساعت 12:15 و 19:20
نگین بهمن- اقامه جماعت ظهر و عصر و مغرب و عشا – 20 تا 25 آبان
اکران سینمایی « قهرمانان کوچک » - 20 تا 26 آبان – ساعت 15:1518:45
نشست آموزشی «کانون قرآن» با موضوع روخوانی، فصیح خوانی، روانخوانی، حفظ بزرگسال و دسال – 20 تا 25 آبان - ساعت 8 تا 12-دارالقرآن فاطر
اکران سینمایی «ملی و راه های نرفته اش»– 20 تا 26 آبان – ساعت 12:15 و 21- سینما چاپلین
علوم وفنون - آشنائی دانش آموزان مباحث آیینه ها، اهرم ها، قرقره ها، عدسی،منشور و آزمایش های نو- 20 تا 25 آبان - ساعت ٩ تا ١٧
اکران سینمایی«خ ور»–20 تا 26 آبان – ساعت 16- سینما چاپلین
تنها صداست که می ماند- نشست هفتگی کانون گویندگی- 20 و 23 آبان – ساعت 15 الی 17
نغمه دل- تمرین گروه کُر فرهنگسرای بهمن جهت حضور در جشنواره های موسیقی کشور و اجرای کنسرت - 21 و 23 آبان - ساعت 16 تا 19
کارگاه آموزشی «طب کهن» - 21 آبان - ساعت 10 تا 11:30
کارگاه آموزشی «من یک زیست بانم»- 21 آبان- ساعت 11 تا 12
نشست هفتگی کانون نجوم زاوش- 21 آبان - ساعت 17 الی 19
کارگاه آموزش «مزاج شناسی» - 22 آبان - ساعت 10 تا 12
نشست آموزشی کانون فرهنگسرای بهمن- 22 آبان – ساعت 13 تا 19
برگزاری مراسم زیارت عاشورا- 23 آبان - ساعت 8:30 الی 9:30
نشست «کانون ادبی»- نشست هفتگی بررسی و نقد شعر با حضور شاعران جوان و حمیدرضا شکارسری- 24 آبان - ساعت 17 تا 19
نهالی کتاب- کارگاه آموزش نقاشی، رنگ آمیزی و قصه گویی ویژه ک ن و نوجوانان- 25 آبان
تور کانون کوهنوردی به مقصد ه، قله پیرزن کلون – 26 آبان - ساعت٣٠/٥ تا ١٧
ویژه برنامه مجتمع فرهنگی هنری فجر
شمیم کتاب- ب ایی نمایشگاه کتاب با موضوعات متنوع به مناسبت هفته کتاب- 24 و 25 آبان- ساعت 9 الی 17
کتابراه- ارائه خدمات رایگان به دانش آموزان مدارس- 24 آبان- ساعت 10 الی 12- کتابخانه شهید بخارایی
ویژه برنامه خانه فرهنگ قلم
برگزاری مراسم زیارت عاشورا- 25 آبان - ساعت 8:30 الی 9:30منطقه 17
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای بهاران
نیمرخی از تلاش- نمایشگاه کارآفرینی و ایجاد بازارچه - 20 تا 26 آبان- ساعت 9 تا 18
کاسب حبیب خدا – تجلیل از کاسبان نمونه منطقه با اهدای نشان کاسب حبیب خدا - 20 آبان- ساعت 10
کتاب تکریم زندگی- به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی ب ایی نمایشگاه کتاب و نشست و نقد وبررسی کتاب - 20 تا 24 آبان- ساعت 10 تا 18
روز فرهنگ- تکریم از نخبگان، برجستگان، پیش وتان، عالمان، فرهیختگان و تلاشگران عرصه ی فرهنگ - 21 آبان- ساعت 10
نقش در نقش- آموزش نمایش در سطح مدارس منتخب به صورت هفتگی و با حضور اساتید – 22 و 24 آبان- ساعت 15
کودک و نمایش- برنامه نمایش کودک با موضوعات متنوع با مشارکت اداره آموزش و پرورش - 22 تا 24 آبان - ساعت 9
دوشنبه های قرآنی – قرائت قرآن و تقدیر از چهره های قرآنی- 22 آبان – بعد از مغرب و عشاء
گلستان در بهاران - کارگاه گلستان خوانی با حضور کارشناس ادبی وعلاقمندان ادبیات فارسی – 22 آبان- ساعت 10
برگزاری مراسم زیارت عاشورا – 25 آبان - ساعت 9
ویژه برنامه کتابخانه حس
مشق داستان- کارگاه داستان نویسی با حضور کارشناس به منظور ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی- 21 آبان - ساعت 17
ویژه برنامه خانه فرهنگ سلمان فارسی
خانواده پایدار- کارگاه خانواده با رویکرد اخلاق ی با حضور کارشناس- 22 آبان- ساعت 9
ویژه برنامه خانه قرآن منطقه 17
فرزند پروری- کارگاه تربیت فرزند، رفتارهای ک ن، شیوه های فرزند پروری، تاثیرات محیطی بر رفتارهای فرزندان - 23 آبان- ساعت 10منطقه 18
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای خاتم
ستارگان پرفروغ- آیین گرامیداشت سالروز تولد 14 شهید آبان ماه- 24 آبان - ساعت 15
برگزاری مراسم زیارت عاشورا - 25 آبان - ساعت 8
ویژه برنامه‏های کتابخانه حکیمی
بر بالهای خیال- کارگاه قصه و نمایش خلاق - 20 آبان - ساعت 15
طعم خوش قصه- معرفی کتاب هایی متناسب برای ک ن باکارشناسی خانم سلمانی – 20 ، 22 و 24 آبان - ساعت 10
هم نشینی یار مهربان - دور خوانی کتاب ، نقد و بررسی و معرفی کتاب - 21 آبان - ساعت 10
کارگاه آموزشی آوای سلامت طب ستنی با حضور خسرو امینی - 24 آبان - ساعت 10
پاییزانه- ب ایی نمایشگاه کتاب، ایستگاه مطالعه ومبادله کتاب در دبستان دخترانه سعادت- 24 آبان - ساعت 8 تا 12
کافه رمان- به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی باموضوع رمان های معروف و جذاب به شیوه برنامـه های رادیویی- 24 آبان - ساعت 15
نقش قلم- گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر ک ن و نوجوانان با نویسندگان گروه سنی خود - 24 تا 25 آبان -ساعت 10
ویژه برنامه‏های کتابخانه 15 داد
کارگاه مهارتهای زندگی و فرزندپروری با مشارکت گروه مشاوران اجتماعی نیروی انتظامی - 21 آبان - ساعت 10
زیر گنبد کبود- قصه گویی ک ن به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی - 23 آبان - ساعت 10
کارگاه آموزشی بهداشت و خانواده نیازهای جسمانی ، روانی ، ادراکی ، عاطفی و اجتماعی خانواده -23 آبان - ساعت 10
کانون ادبی آفتاب- آشنایی با شاعران کود ک و نوجوان، آشنایی با شاعران ایرانی - 24 آبان - ساعت 16
نقش قلم- گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر ک ن و نوجوانان با نویسندگان گروه سنی خود - 24تا 25 آبان - ساعت 10
ویژه برنامه‏های‏کتابخانه قائم (عج)
یک روز خوب - بازدید هفتگی مدارس ابتدائی دخترانه و پسرانه منطقه از کتابخانه- 20 و 25 آبان - ساعت 10 و 15
نذر دانایی – باموضوع ایجاد علاقه به مطالعه در میان شهروندان - 24 و 25 آبان - ساعت 9 تا 17
نقش قلم- گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر ک ن و نوجوانان با نویسندگان گروه سنی خود -24 تا 25 آبان - ساعت 10
عصرانه با کتاب - نشست ادبی/آشنایی با دنیای نویسندگی باکارشناسی خانم تفرشی -25 آبان - ساعت 15
ویژه برنامه‏های کتابخانه بوستان نرگس
قصه های دیروز برای ک ن امروز - ایستگاه قصه گویی در مراکز پیش دبستانی و مهدکودک‏ها باکارشناسی خانم علیپور- 22 آبان- ساعت 10
زنگ مطالعه- با همکاری و مشارکت مدارس ابتدائی در قالب بازدید از کتابخانه - 23 آبان - ساعت 10
دریای دانش - ترویج فرهنگ کتاب در قالب باشگاه کتابخوانی با حضور جمعی از نوجوانان پایگاه شهید بهشتی- 24 آبان - ساعت 10
نقش قلم- گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر ک ن و نوجوانان با نویسندگان گروه سنی خود - 24 تا 25 آبان -ساعت 10
ویژه برنامه‏ کتابخانه فجر
سیره - حضور در گ ار ی یافت آباد با حضور خانواده های - 22 آبان - ساعت 16- گ ار ی یافت آباد
دوشنبه های قرآنی- حضور قاریان محله و اجرای مسابقات -22آبان – بعد از مغرب و عشاء- مسجد حضرت ابوالفضل
نقش قلم- با حضور محمد میر کیانی از نویسندگان برجسته کشور - 25 آبان - ساعت 9
آشتی با یار مهربان - آشنایی با با بخشهای مختلف کتابخانه از قبیل مخزن ، مرجع و کودک - 25 آبان - ساعت 15
ویژه برنامه کتابخانه ی محله بهداشت
نقش قلم-گسترش فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر ک ن و نوجوانان با نویسندگان گروه سنی خود -24 تا 25 آبان -ساعت 10
ویژه برنامه برنامه های خانه فرهنگ رشد
گنجینه سعادت - کارگاه های آموزشی خانواده مطلوب از دیدگاه قرآن - 23 آبان -ساعت 10
برگزاری مراسم زیارت عاشورا -25 آبان - ساعت 9
ویژه برنامه برنامه های خانه فرهنگ علی(ع)
تدبر در قرآن - با مشارکت موسسه کلام وحی قم و پاسخگویی به سوالات - 21 آبان - ساعت 10
سلسله نشست آموزشی کانون زندگی مهارتهای ارتباطی باکارشناسی خانم علی اکبریان- 24 آبان - ساعت 10 منطقه 19
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای مهر
سالم باشید –ارتقای سلامت خانواده و آشنایی با گیاهانت دارویی- 21 آبان- ساعت 10
کلام نور- نشست آشنایی مخاطبان با متون دینی چون نهج البلاغه و صحیفه سجادیه-22 آبان - ساعت10
مشق خورشید- باموضوع خطبه فدکیه-23 آبان-ساعت10
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ میعاد
دوستی با طبیعت - کارگاه آموزشی ویژه بانوان در خصوص تبدیل زباله ها به کودهای گیاهی–21 آبان-ساعت 10
هوای پاک- آشنایی با راههای جلوگیری از آلودگی هوا – 22 آبان- ساعت 10
ویژه برنامه‏ خانه فرهنگ تلاش
چی چی کاغذ قیچی- بازیافت و تفکیک زباله و همچنین استفاده مجدد از وسایل دور ریختنی-21 آبان ساعت10منطقه 21
ویژه برنامه‏های کتابخانه مسجد النبی (ص)
عصرانه های شاعرانه - ب ایی کارگاه آموزشی عروض و قافیه و صنایع ادبی شعر پارسی- 20 آبان - ساعت 17:30 الی 19
کتاب کلید دانایی- معرفی و بازخوانی کتاب – 21 آبان - ساعت 16تا17
دوشنبه های قرآنی -قرائت قرآن با حضور قاریان ممتاز – 22 آبان - ساعت 18الی 20
گنجینه ادب - کارگاه آموزش نویسندگی - 22 آبان - ساعت 17:30تا19
زیر گنبد کبود - کتابخوانی و قصه گویی برای ک ن دانش آموز – 22 آبان – ساعت 10 تا 12
نسیم کرامت - معرفی کتاب و آموزش مهارتهای زندگی بر اساس آموزه های قرآنی- 23 آبان - ساعت 11تا12
هنر زندگی - هنر زندگی با تأکید بر آموزش مهارتهای سبک زندگی ایرانی ی – 23 آبان - ساعت 17:30الی 19:30
حکایت خوبان - معرفی و بازخوانی کتاب در حوزه انقلاب و دفاع مقدس و سبک زندگی قرآنی – 24 آبان - ساعت 16الی 18
کتابخانه صنعت- ایجاد پایگاه مبادله کتاب در کتابخانه های منطقه –23 تا 25 آبان – ساعت 10 تا 12
ویژه برنامه‏های خانه فرهنگ وردآورد
کتیبه های اشک – با هدف تبیین و تعمیق فلسفه عاشورا و قیام حسین (ع) و یارانش - 23 آبان – ساعت 11 الی 12
برگزاری مراسم زیارت عاشورا به همراه مباحث پیامهای عاشورا – 23 آبان - ساعت 10 الی 11
آسیبهای نوپدید- باموضوع مزایا و همچنین معایب استفاده از این شبکه های مجازی – 24 آبان – ساعت 10 تا 12
ضیافت یار- آشنایی با کتاب و کتابخوانی و معرفی کتاب و نویسندگان کتاب به همراه برگزاری مسابقه – 24 آبان – ساعت 10 تا 12
ویژه برنامه خانه فرهنگ نوردانش
اسوه عاشقی- ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس و آشنایی شهروندان با زندگی و تفکر مفا و بزرگان دفاع مقدس- 22 آبان – ساعت 18 تا 19:30
زیتون – مطالعه کتاب دانستنی‏هایی از طب سنتی باموضوع اعراض نفسانی (تظاهرات روحی و روانی)– 23 آبان – ساعت 10 تا 12منطقه 22
ویژه برنامه‏های فرهنگسرای تهران
به گزارش مشرق، همزمان با لیله الرغائب(شب آرزوها) در نخستین پنجشنبه ماه رجب و سال نو، مراسم جشن سال نو و اعیاد رجب و شعبان با نواخته شدن نقاره های حرم حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز شد و برخی از مردم، زائران و مجاوران به منظور دعا و راز و نیاز حرم کریمه اهل بیت(ع) را برای این شب گرامی و رسیدن به آرزوهای خود انتخاب د. اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است. اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: ماه رجب، ماه استغفار امت من است. پس در این ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است.شب اوّل ماه رجب را لیلة الرَّغائب می گویندشب اوّل ماه رجب را لیلة الرَّغائب می گویند در این شب ملائک بر زمین نزول می کنند. در این شب ملائک بر زمین نزول می کنند. اکرم( ص) در فضیلت لیلة الرَّغائب می فرماید: ی که این را بخواند، شب اول قبرش خدای متعال ثواب این را با زیباترین صورت و با روی گشاده و درخشان و با زبان فصیح به سویش می فرستد. اکرم( ص) در فضیلت لیلة الرَّغائب می فرماید: ی که این را بخواند، شب اول قبرش خدای متعال ثواب این را با زیباترین صورت و با روی گشاده و درخشان و با زبان فصیح به سویش می فرستد.  شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) شب آرزوها در حرم حضرت فاطمه معصومه(س)
کاغذ دیواری برای اتاق کودکگالری تصاویر زیبا و شیک کاغذ دیواری مدل های کاغذ دیواری مدرن اتاق کودک آلبوم جدیدترین کاغذ دیواری کاغذ دیواری اتاق خوابمدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین اتاق ک ن باید در عین شکیل بودن, کودک در آن محیط احساس آرامش کند و از بودن در آن اتاق لذات ببرد. پس تزیین اتاق کودک به خصوص دیوارهای اتاق یکی از ارکان اصلی به شمار می رود و بیشترین نقش را در جذ ت اتاق کودک دارد. پس در این پست ما سعی داریم نحوه انتخاب یک کاغذ دیواری مناسب برای اتاق کودک دلبندتان را برای شما مادران عزیز بیان کنیم. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین کاغذ دیواری اتاق پذیرایی با توجه به فضای آن و نحوه دکوراسیون داخلی اتاق پذیرایی انتخاب می شود. این در حالی است که در انتخاب کاغذ دیواری اتاق خواب علاوه بر توجه به دکوراسیون داخلی اتاق خواب, باید به روحیات افرادی که از آن استفاده می کنند نیز توجه شود. به عنوان مثال برای انتخاب کاغذ دیواری اتاق کودک باید به روحیات ک نه توجه بسیاری شود. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین ک ن دوست دارند اتاق خواب آن ها, زیبا و جذاب باشد. مدل های کاغذ دیواری بسیاری برای اتاق خواب ک ن طراحی شده است. این طرح ها رنگ های مختلفی دارند و بسته به سلیقه و علاقه ک ن باید انتخاب شوند. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین اگر کودک شما سال های نوزادی را گذرانده است و وارد دوران شیرین زبانی های ک نه اش شده است از او هم نظر بخواهید و بگذارید برای انتخاب کاغذ دیواری اتاق خوابش صاحب رای باشد. این گونه احساس رضایت بیشتری در کودک ایجاد خواهد شد و او در اتاقش آرامش بیشتری خواهد داشت! مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین
اولین و مهم ترین نکته ای که باید به ذهن بسپارید کاغذ دیواری هایی با طرح های کارتونی است. همانطور که می دانید ک ن علاقه زیادی به کارتون های تلویزیونی و شخصیت های کارتونی دارند و ممکن است عاشق یکی از شخصیت های کارتونی مانند بن تن شوند، اما این ذائقه و علاقه آنها برای مدت زمان کوتاهی است و شاید بعداز گذشت یک سال به کل این شخصیت ها را فراموش کرده و موضوعات دیگری جایگزین آنها شوند. البته اگر فرزندتان خیلی علاقمند به کاغذ دیواری های کارتونی است، بهتر است از بین شخصیت های کارتونی کلاسیک که هیچ وقت قدیمی نمی شوند مانند تام و جری یا میکی ماووس، زیباترین مدل را انتخاب کنید. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین همچنین کاراکترهای کارتونی و های مورد علاقه ک ن طرح های روتختی و کاغذ دیواری اتاق خواب کودک هستند که در هماهنگ اینها باید دقت کنید که به عنوان مثال اگر روتختی که شما انتخاب کرده اید ع و طرح شلوغ دارد کاغذ دیواری مناسب برای آن کاغذی تقریبا ساده و با طرح های کمتر است چرا که به گفته ی روانشناسان کودک در اتاق با لوازم و طرح های بسیار شلوغ و درهم احساس امنیت کم تری می کند. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین رنگ ها تاثیرات زیادی در روحیه ی انسان دارن و برای ک ن که روحیه ی حساس تری دارن تاثیر رنگ هم به مراتب بیشتر میشه. رنگ ها میتونن حس شادی ,ناراحتی ,سرزندگی رو به آدم القا کنن. سعی کنید برای اتاق کودک از رنگ هایی استفاده کنین که بچه ها بهش علاقه مندن و اینطور نباشه که حتما اتاق دخترا صورتی رنگ و اتاق پسرا آبی باشه. شاید کودک شما عاشق رنگ زرد ,نارنجی یا قرمز باشه! مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین از رنگ های درخشان بهتر است که در اتاق ک ن استفاده کنید. این رنگ ها موجب ایجاد انرژی و هیجان در ک ن می شود. به طور معمول رنگ های درخشنده با رنگ سفید رقیق می شوند. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینررنگ کاغذ دیواری تان را هماهنگ با وسایل دکوراسیون تان انتخاب کنید
قبل از انتخاب کاغذ دیواری باید به رنگ وسایل خانه توجه کنید زیرا هماهنگ نبودن رنگ و نوع کاغذ دیواری با سایر وسایل، علاوه بر اینکه خانه را بی نظم و خسته کننده نشان می دهد، برای افراد خانواده احساس آشفتگی و کلافگی ایجاد می کند. بنابراین حتما به هماهنگی رنگ ها توجه داشته باشید. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینهماهنگی نوع و طرح کاغذ دیواری با سبک و شکل چیدمان خانه نیز مهم است
به طور مثال برای خانه ای که سبکی بسیار فانتزی و مدرن دارد باید از کاغذ دیواری هایی ساده و با نقش و نگار کم استفاده کنید و برای خانه هایی که با مبلمان استیل و فرش های ابریشمی چیدمان شده اند باید کاغذ دیواری هایی سنگین با نقش و نگارهای برجسته به کار ببرید. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدیننوع مرغوب کاغذ دیواری قابل شستشو را انتخاب کنید
اغلب کاغذ دیواری ها امروزه قابل شست وشو هستند ولی به دلیل میزان استفاده از پارچه و مواد پی وی سی، به دو نوع درجه یک و دو تقسیم می شوند. به این ترتیب که شاید برای از بین بردن بعضی لک ها و کثیفی های روی کاغذ دیواری هنگام شست وشو با مشکل مواجه شوید. بنابراین بهتر است هنگام ید کاغذ دیواری به این مورد توجه کنید. در این مورد از فروشنده نیز می توانید کمک بگیرید.
بهتر است کاغذ دیواری هایی با پوشش وینیل یداری کنید زیرا هم قسمت زیرین و هم قسمت بیرونی این گونه کاغذ دیواری ها از لایه های وینیل تشکیل شده است. این پوشش علاوه براینکه ضد آب است، کیفیت بسیار بالایی هم دارد. فقط شاید کمی گران تر از کاغذ دیواری های دیگر باشد که در عوض دارای عمر و دوام بیشتری است. مدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینقیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینمدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینقیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینمدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینقیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینمدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینقیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدینمدل های ساده و شیک کاغذ دیواری برای اتاق کودک ،قیمت کاغذ دیواری اتاق کودک،کاغذ دیواری اتاق کودک پسرانه،کاغذ دیواری اتاق کودک سه بعدی،کاغذ دیواری اتاق دخترانه،البوم کاغذ دیواری کودک، ید اینترنتی کاغذ دیواری اتاق کودک،آلبوم کاغذ دیواری کودک،کاغذ دیواری اتاق والدین
به گزارش لی بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه های عمومی در نخستین هفته از مردادماه به استقبال دهه کرامت می روند.اصفهاناستان اصفهان در هفته نخست مردادماه به برگزاری دو برنامه به مناسب فرارسیدن دهه کرامت در سطح کتابخانه های عمومی خواهد داشت. «نشست قصه گویی از زندگی حضرت معصومه (س)» به میزبانی کتابخانه عمومی امینی شهرضا و «مسابقه نقاشی ویژه ک ن عضو کتابخانه با موضوع رضا(ع)» به میزبانی کتابخانه عمومی صادق (ع) دینان شهر از فعالیت های این کتابخانه در روزهای آغازین دهه کرامت خواهد بود.اردبیلاستان اردبیل نیز در این هفته ۶ ویژه برنامه خواهد داشت. مسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت در کتابخانه عمومی فرهنگ نمین در دوم مردادماه، جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» و مسابقه نقاشی از این کتاب در کتابخانه عمومی اعظم (ص) تازه کند شهرستان پارس آباد، معرفی و جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا(ع) برای بچه ها» در کتابخانه عمومی شهیدرجایی پارس آباد، ب ایی ایستگاه نقاشی به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه عمومی شهریار کوثر و قصه گویی از کتاب «۱۰ قصه رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه عمومی کبیر کوثر برگزار می شود.ایلامدر استان ایلام سوم مردادماه کتابخانه عمومی اعظم (ص) ایلام میزبان نشست کتاب خوان به مناسبت ولادت حضرت معصومه (ص) و کتابخانه عمومی زیدبن حمزه روستای زرانگوش شهرستان بدره میزبان کتاب خوان به مناسبت دهه کرامت خواهند شد.بوشهردر بوشهر ۷ ویژه برنامه به مناسبت دهه کرامت برگزار می شود. کتابخانه عمومی کنگان، دوم مردادماه میزبان نشست جمع خوانی با موضوع دهه کرامت می شود. نشست جمع خوانی به مناسبت تولد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی شهید چا وتاه، مسابقه کتابخوانی مکتوب به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی خلیج فارس عسلویه و کتابخانه عمومی شهید قنبری بیدخون، ویژه برنامه ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه بنه گز و کتابخانه عمومی رضا (ع) گورک سادات در سوم مردادماه برگزار می شود. کتابخانه عمومی غدیر کنگان نیز ۵ مردادماه میزبان نشست جمع خوانی با موضوع شخصیت حضرت معصومه (س) (ویژه ک ن) خواهد شد.چهارمحال و بختیاریاستان چهارمحال و بختیاری نیز در نخستین هفته مردادماه ۱۳ برنامه ویژه دهه کرامت برگزار می کند. نشست جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های شهید کریمیان آلونی لردگان، آصف فرخشهر شهرکرد، ی سادات بیدله لردگان، شهید مطهری شهرستان لردگان، دهخدا کیان شهرکرد برگزار می شود. همچنین جمع خوانی کتاب «در حریم حضرت معصومه (س)» در کتابخانه عمومی حافظ مال خلیفه شهرستان لردگان، کلاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهر ناغان کیار، مسابقه مکتوب کتابخوانی از کتاب «کاش ترا می دیدم» در کتابخانه عمومی ایثار روستای سرتشنیز کیار، مسابقه نقاشی به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی ولیعصر (عج) شهر باباحیدر فارسان، جمع خوانی با موضوع حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی شهید رجایی شهر گهرو کیار، ایستگاه نقاشی با موضوع زندگانی حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی ، مسابقه حفظ قرآن کریم به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) (ویژه ک ن) در کتابخانه عمومی آیت الله مهدوی کنی دو آب صمصامی شهرستان کوهرنگ و نشست کتاب­خوان با موضوع حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی آیت الله د ردی شهرکرد از دیگر برنامه های دهه کرامت در استان چهارمحال و بختیاری خواهد بود. اسان جنوبیکتابخانه های استان اسان جنوبی نیز میزبان برگزاری ۱۱ ویژه برنامه به مناسبت دهه کرامت خواهند بود. معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های عمومی حسین (ع) روستای بورنگ شهرستان درمیان، شهید باهنر گزیک شهرستان درمیان، المؤمنین (ع) مود شهرستان سربیشه؛ جمع خوانی کتاب «کاش تو را می دیدم» در کتابخانه عمومی ۹ دی بیرجند و کتابخانه عمومی احمدی بیرجندی اسدیه شهرستان درمیان؛ قصه گویی از کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه های خیران روستای درمیان شهرستان درمیان و علامه امینی قهستان شهرستان درمیان؛ مسابقه نقاشی ویژه دهه کرامت در کتابخانه شهید رجایی طبس مسینا شهرستان درمیان و کتابخانه خیران روستای درمیان و نیز کلاس قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی بصیرت درح شهرستان سربیشه برگزار می شود. اسان رضویدر اسان رضوی کتابخانه عمومی شهید رجایی تربت جام میزبان نشست قصه گویی با موضوع دهه کرامت و کتابخانه عمومی ت باجگیران قوچان میزبان برگزاری نشست قصه گویی به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) خواهد بود. اسان شمالیدر اسان شمالی نیز کتابخانه علی (ع) شیروان میزبان برگزاری نشست مطالعاتی درباره حضرت معصومه (س) و نیز نشست جمع خوانی زندگی حضرت معصومه (س) خواهد بود. همچنین جمع خوانی کتاب «حضرت معصومه (س) و زندگی» در کتابخانه عمومی فاطمه ا هرا (س) روستای نجف آباد شهرستان فاروج و نیز مراسم تقدیر از اعضایی با نام معصومه در کتابخانه عمومی شهید مطهری ج برگزار می شود.خوزستانکتابخانه های استان خوزستان نیز در نخستین هفته مردادماه ۱۷ برنامه به مناسبت دهه کرامت خواهند داشت. قصه گویی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های غدیر دزفول، علامه شیخ شوشتر، شهید مطهری رامشیر؛ جمع خوانی کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه های نیایش توحید دزفول و ی مشک شهرستان مشک؛ جمع خوانی کتاب «عنایات معصومیه: از زبان خادمین آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)» در کتابخانه معرفت کوی لور مشک؛ قصه خوانی کتاب «شرحی از زندگی حضرت فاطمه معصومه (س)» در کتابخانه عمومی حر ریاحی شوش؛ جمع خوانی کتاب «ماه غریب من» در کتابخانه دانش شوش؛ کارگاه تهیه رو مه دیواری با محوریت زندگانی حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی هفت شهیدان مسجدسلیمان؛ نشست آشنایی با زندگی حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی موعود مسجدسلیمان؛ مسابقه نقاشی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در کتابخانه دانش شوش؛ کارگاه آموزشی حجاب و به مناسبت تولد حضرت معصومه (ص) و روز دختر در کتابخانه عمومی شهید ی گتوند شهرستان گتوند؛ قصه خوانی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در کتابخانه عمومی ی کارون شوشتر و ویژه برنامه ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در کتابخانه های ی گمنام دشت بزرگ شهرستان گتوند، علی (ع) رامشیر، ابوذر شوش و کتابخانه مرکزی استان خوزستان برگزار می شود.زنجاندر استان زنجان نشست قصه گویی برای ک ن از کتاب «ده قصه از رضا (ع) برای بچه ها» در کتابخانه های پیام نصیرآباد و بعثت درام؛ معرفی کتاب «زندگی حضرت معصومه (س)» در کتابخانه عمومی ی دندی؛ جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های محمدرضا گیلوان و شهید بهشتی آببر؛ مسابقه نقاشی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه های توحید سوکهریز، افق م دره، بعثت درام و سعدی نیک پی و نشست قصه گویی و مسابقه نقاشی با موضوع میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان برگزار می شود.فارسکتابخانه های استان فارس نیز میزبان برگزاری ۱۵ ویژه برنامه به مناسبت دهه کرامت خواهند بود. جمع خوانی و قصه گویی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه غلامحسین فرخنده داراب؛ مشاعره با حضور شاعران و علاقه مندان به مناسبت آغاز دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه گنجینه دانش قیروکارزین؛ نشست حلقه های صالحین بانوان با عنوان توصیف فضائل حضرت معصومه (س) و دهه کرامت، قصه گویی، جمع خوانی مجموعه شعر «بانوی مهربان شهر قم» و جشن مادران و دختران به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی شهید مطهری نورآباد ممسنی؛ نشست حلقه های صالحین بانوان با عنوان توصیف فضائل حضرت معصومه (س) و دهه کرامت در کتابخانه های مصیری شهرستان رستم و میرزا امان الله طباطبایی فهلیان ممسنی؛ معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های ملامحمد شفیع ارسنجانی و ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان؛ مسابقه انشانویسی درباره حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی دشتک ابرج روستای دشتک مرودشت؛ جمع خوانی و قصه گویی از کتاب «زندگی حضرت معصومه (س)» در کتابخانه عمومی ابوذر کتکی روستای کتک ارسنجان؛ شعرخوانی به مناسبت ولادت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی سیوند روستای سیوند مرودشت و جمع خوانی کتاب «ای کاش تو را می دیدم» در کتابخانه عمومی پروین اعتصامی روستای جمال آباد ارسنجان برگزار می شود.قزوینکتابخانه های استان قزوین نیز با ۱۴ ویژه برنامه به استقبال دهه کرامت می روند. کارگاه قصه گویی با عنوان زندگی حضرت معصومه (س) در کتابخانه های ی قزوین، قزوین، کامیاب آقایی تبریز روستای ین کش، آیت الله روستای کلج و صاحب ا مان (عج) بویین زهرا؛ نشست معرفی کتاب با موضوع زندگی حضرت معصومه (س) در کتابخانه های شهید رجایی، عارف قزوینی، آیت الله مدنی دانسفهان، آیت الله روستای کلج و کتابخانه اعظم (ص) آوج؛ معرفی کتاب به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه عمومی صاحب ا مان (عج) بویین زهرا؛ نشست شعرخوانی با محوریت حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی سالک قزوینی محمودآباد؛ کارگاه قصه گویی با موضوع زندگی رضا (ع) در کتابخانه عمومی علامه دهخدا شهر الوند و بزرگداشت میلاد حضرت معصومه (س) (ویژه نوجوانان) در کتابخانه عمومی ی قزوین برگزار می شود.کردستاندر استان کردستان کتابخانه عمومی شهید مدرس قروه، سوم مردادماه میزبان نشست قصه گویی با موضوع ولادت حضرت معصومه (ع) و روز دختر خواهد بود.کرماندر کتابخانه های استان کرمان نیز نشست کتاب خوان با موضوع حضرت معصومه (س) در کتابخانه های علی بن طالب (ع) شهرستان قلعه گنج و فاطمه ا هرا (س) شهرستان رودبار؛ قصه خوانی به مناسبت دهه کرامت در کتابخانه عمومی محمدتقی (ع) نهضت آباد شهرستان رودبار و جشن میلاد حضرت معصومه (س) و گرامیداشت روز دختر در کتابخانه مرحوم حاج علی زارع دهستان شریف آباد شهرستان رفسنجان برگزار خواهد شد.کرمانشاهدر استان کرمانشاه، کتابخانه عمومی اعظم (ص) ریجاب شهرستان دالاهو سوم مردادماه میزبان برگزاری نشست معرفی کتاب «حضرت معصومه (س)» ویژه ک ن می شود.مازندرا ندران نیز با ۶ ویژه برنامه در سطح کتابخانه های عمومی به استقبال دهه کرامت می رود؛ نشست قصه گویی برای ک ن به مناسبت میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه های صاحب ا مان (عج) و ی کهنه سرا شهرستان نوشهر؛ جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه عمومی پازواری شهرستان بابلسر؛ مسابقه نقاشی با موضوع «دهه کرامت» در کتابخانه عمومی حاج فتاح مهدوی فریم شهرستان ساری؛ مسابقه «دل نوشته ای به رضا (ع)» در کتابخانه عمومی حاج فتاح مهدوی فریم شهرستان ساری و جشن روز دختر به همراه نشست معرفی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه عمومی ابن شهرآشوب ساروی برگزار می شود.مرکزیدر استان مرکزی سوم مردادماه به همت کتابخانه عمومی شهید بهشتی خمین، نشست کتاب خوان با محوریت دهه کرامت در اداره زندان این شهرستان و جمع خوانی کتاب «کاش تورا می دیدم» ۴ مردادماه در کتابخانه عمومی شهید هاشمی خنجین شهرستان فراهان برگزار می شود.یزد۵کتابخانه در استان یزد نیز به برگزاری ویژه برنامه هفته کرامت در روزهای آغازین مردادماه اقدام می کنند. نشست معرفی و جمع خوانی کتاب «بانوی ملکوت» در کتابخانه های مجتمع فرهنگی هنری مهریز، ثامن الحجج (ع) دهشیر تفت، شهید تاج فیروزه خاتم، سخوید تفت و جشن میلاد حضرت معصومه (س) در کتابخانه عمومی مجتمع فرهنگی هنری ابرکوه برگزار خواهد شد.گفتنی است، ویژه برنامه های دهه کرامت تنها گوشه ای از فعالیت های متنوع در حال انجام در کتابخانه های عمومی سراسر کشور است؛ مجموعه فعالیت ها و برنامه های کتابخانه های عمومی شنبه هر هفته در پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتشر می شود؛ علاقه مندان به منظور آگاهی از فعالیت های کتابخانه محل زندگی خود می توانند به پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری«حوزه» حجت ال مهدی جعفری امروز در مراسم جشن میلاد بانوی کرامت که با حضور اساتید، طلاب و کارکنان جامعه ا هرا (سلام الله علیها) در حسینیه (ره) برگزار شد، عنوان کرد: همه ما برای ارتباط با اهل بیت(علیهم السلام) باید سه مرحله معرفت، محبت و ولایت اهل بیت(علیهم السلام) را پشت سر بگذاریم.*نسبت به اهل بیت(ع) معرفت، محبت و ولایت داشته باشیم جامعه ا هرا (سلام الله علیها) اظهار داشت: ما درباره اهل بیت(علیهم السلام) ابتدا باید معرفت داشته باشیم تا به واسطه معرفت، نسبت به ایشان محبت داشته باشیم و در نهایت، ولایت ایشان را بپذیریم.حجت ال جعفری با اشاره به روایاتی درباره زیارت بامعرفت حضرت معصومه(سلام الله علیها) یادآور شدند: رضا(علیه السلام) در روایتی فرمود: «مَنْ زارَها عارِفاً بِحَقِّها فَلَهُ الْجَنَّةُ؛ هر که فاطمه معصومه را زیارت کند، در حالی که حق او را بشناسد، بهشت برای او است»؛ این روایت درباره همه اهل بیت(علیهم السلام) صدق می کند و ما باید در زیارت عارف به حق ایشان باشیم.وی تصریح کرد: کمترین نوع معرفت این است که بدانیم اهل بیت(علیه السلام) واجب الطاعه هستند و اطاعت از ایشان برای ما واجب است، همانطور که اطاعت از خداوند برای ما واجب است.*معرفت؛ اولین گام برای ارتباط با اهل بیت(ع) جامعه ا هرا (سلام الله علیها) افزود: اولین گام برای ارتباط با اهل بیت(علیهم السلام) این است که نسبت به ایشان معرفت پیدا کنیم؛ هر چه معرفت ما عمق بیشتری بگیرد، محبت ما نسبت به اهل بیت(علیهم السلام) بیشتر می شود.حجت ال جعفری با تصریح بر اینکه حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) دارای مقام والایی هستند، تأکید د: در شناخت و معرفت این بانوی گرامی همین کافی است که در قم بیش از ۴۰۰ زاده مدفون هستند، اما روایات زیادی درباره شأن و عظمت حضرت معصومه(سلام الله علیها) بیان شده است. وی با بیان اینکه یکی از راه های شناخت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) از طریق معصومین(علیهم السلام) است، گفت: درباره حضرت معصومه(سلام الله علیها) چند زیارت معروف و غیرمعروف ذکر شده است که در یکی از این زیارتنامه ها به عالمه بودن حضرت معصومه(سلام الله علیها) اشاره شده است.*حضرت فاطمه معصومه(س) بانوی عالمه هستند جامعه ا هرا (سلام الله علیها) با اشاره به اینکه حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) بانوی عالمه هستند، یادآور شد: عده ای از شیعیان وارد مدینه شدند و پرسش هایی از موسی کاظم(علیه السلام) داشتند، حضرت در خانه نبودند و حضرت معصومه(سلام الله علیها) پاسخ سوالات را به صورت کتبی نوشتند و به آنها دادند؛ آنان در بین راه موسی کاظم(علیه السلام) را زیارت د و ماجرا را شرح داند؛ حضرت وقتی پاسخ سوالات را خواندند، فرمودند: «فداها ابوها؛ پدرش به قربانش» و این ماجرا، مقام علمی حضرت معصومه(سلام الله علیها) را نشان می دهد.وی با بیان اینکه حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) محدثه هستند، گفت: هر یک از القاب حضرت معصومه(سلام الله علیها) به تنهایی کافی است تا احترام ویژه ای برای آن حضرت قائل شویم.*حضرت فاطمه معصومه(س) ملقب به کریمه اهل بیت(ع) هستندحجت ال جعفری با اشاره به اینکه حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) ملقب به کریمه اهل بیت(علیهم السلام) هستند، عنوان کرد: همه اهل بیت(علیهم السلام) اهل کرامت هستند، اما حضرت معصومه(سلام الله علیها) به این عنوان ملقب شدند.وی افزود: آیت الله سیدمحمود مرعشی (ره)، پدر بزرگوار آیت الله العظمی سیدشهاب الدین مرعشی (ره) در پی قبر حضرت زهرا(سلام الله علیها) بودند و برای همین ختم مجربی انتخاب کرده و چهل شب در حرم علی(علیه السلام) بر آن ختم مداومت د؛ ایشان در عالم رویا به محضرت علی(علیه السلام) مشرف شدند و حضرت در پاسخ به سوالات ایشان فرمودند: «علیک بکریمة اهل بیت؛ قبر حضرت معصومه(سلام الله علیها) را در قم زیارت کن». جامعه ا هرا (سلام الله علیها) تصریح کرد: هر آثار و ثو که در زیارت قبر حضرت زهرا(سلام الله علیها) وجود دارد، خداوند متعال، آن آثار و ثواب را برای زیارت قبر حضرت معصومه(سلام الله علیها) قرار داده است.*در زیارتنامه حضرت معصومه(س)، حضور اهل بیت(ع) در حرم ملموس استحجت ال جعفری در ادامه به سبک زیارتنامه حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) اشاره کرد و افزود: در زیارت جامعه کبیره، مقاماتی از اهل بیت(علیهم السلام) بیان شده است که برای همین قبل از خواندن زیارت جامعه کبیره، خواندن صد مرتبه ذکر «الله اکبر» سفارش شده است؛ در ابتدای زیارتنامه حضرت معصومه(سلام الله علیها) نیز تسبیحات حضرت زهرا(سلام الله علیها) آمده است که کمتر زیارتی این گونه است.وی بیان داشت: در ابتدای زیارت حضرت معصومه(سلام الله علیها)، به انبیای الهی از جمله ان اولوالعظم سلام می دهیم که این سلام ها به صورت غایب است؛ اما زمانی که به گرامی (صلّی الله علیه وآله) می رسیم، آن حضرت و اهل بیت(علیهم السلام) را مخاطب قرار می دهیم که حاکی از این است که حضور اهل بیت(علیهم السلام) در حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) ملموس تر است. جامعه ا هرا (سلام الله علیها) تصریح کرد: زمانی که وارد حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) می شوید، در محضر معصومین(علیهم السلام) هستید و اگر چنین احساسی داشته باشید، این زیارت اثرگذار خواهد بود.*فرازهای زیارتنامه حضرت معصومه(سلام الله علیها) حاکی از مقام والای آن حضرت استحجت ال جعفری با بیان اینکه فرازهای زیارتنامه حضرت معصومه(سلام الله علیها) حاکی از مقام والای آن حضرت است، اظهار داشت: در این زیارتنامه آمده است: «السَّلامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ وَلِیِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکِ یَا أُخْتَ وَلِیِّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَیْکِ یَا عَمَّةَ وَلِیِّ اللَّهِ» که این سه سلام در زیارتنامه حضرت زینب(سلام الله علیها) نیز وجود دارد.وی ادامه داد: در زیارتنامه حضرت معصومه(سلام الله علیها) می خوانیم: «یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ؛ ما را برای بهشت شفاعت کن»؛ صادق(علیه السلام) قبل از تولد حضرت معصومه(سلام الله علیها) و حتی قبل از تولد موسی کاظم(علیه السلام) درباره شفاعت این بانوی گرامی سخنانی بیان فرمودند. جامعه ا هرا (سلام الله علیها) اضافه کرد: در روایت آمده است که گروهی از اهل ری به محضر جعفر صادق(علیه السلام) مشرف می شوند؛ حضرت می فرمایند: «خوشا به حال اهل قم»؛ دوباره گفتند ما اهل ری هستیم و حضرت نیز دوباره فرمودند: «خوشا به حال اهل قم» و در ادامه فرمودند: «به زودی بانویی از اولاد من به نام فاطمه در آن دفن می گردد که هر او را زیارت نماید بهشت بر او واجب خواهد شد».*شفاعت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) گسترده استحجت ال جعفری با بیان اینکه شفاعت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) گسترده است، یادآور شد: جعفر صادق(علیه السلام) درباره شأن و مقام حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) می فرمایند: «تدخل بشفاعتها شیعتنا الجنه با م؛ با شفاعت او همه شیعیان ما وارد بهشت می شوند»؛ این حدیث، عظمت این بانوی گرامی را نشان می دهد.وی با اشاره به اینکه شفاعت دنیا و آ ت را از حضرت معصومه(سلام الله علیها) بخواهیم، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم، مقام شفاعت را به گرامی (صلّی الله علیه وآله) داده و این مقام را به حضرت معصومه(سلام الله علیها) نیز عنایت کرده است. *شأن حضرت معصومه(سلام الله علیها) شأن ویژه ای است جامعه ا هرا (سلام الله علیها) یادآور شد: در زیارتنامه حضرت معصومه(سلام الله علیها) می خوانیم: «فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنا مِنَ الشَّأْنِ؛ به درستى که براى تو نزد خدا مقامى از مقامات بلند است»؛ این فراز نشان می دهد که شأن این بانوی گرامی شأن ویژه ای است.وی اضافه کرد: در روایت آمده است که علم از کوفه بیرون می آید و در قم ظهور پیدا می کند که ظهور علم در قم به خاطر شأن حضرت معصومه(سلام الله علیها) است.*علمای زیادی میهمان سفره حضرت معصومه(سلام الله علیها) بودند/حرم حضرت معصومه(س) و زمین قم جایگاهی برای خودسازی استحجت ال جعفری با بیان اینکه علمای زیادی بر سر سفره حضرت معصومه(سلام الله علیها) قرار گرفتند، عنوان کرد: ملاصدرا زمانی که در ک زندگی می د، اگر مشکل علمی پیش می آمد، به قم می آمدند و به حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) مشرف می شدند.وی در پایان تأکید کرد: ما در زیارتنامه حضرت معصومه(سلام الله علیها) عاقبت بخیری و خودسازی را از خداوند متعال بخواهیم، اگرچه زمین قم هم همانند حرم حضرت معصومه(سلام الله علیها) برای خودسازی بهترین مکان است.