بدون عنوان

کلمات کلیدی: مجموعه نرم افزارهای پرتابل,مجموعه نرم افزارهای همراه,مجموعه نرم افزارهای بدون نیاز به نصب,مجموعه نرم افزارهای پورتابل,مجموعه نرم افزارهای منایب برای روی فلش مموری,مجموعه نرم افزارهای portable,7zip portable,aimp portable,amokburning portable,antrenamer portable,aquasnap portable,aspect portable,audacity portable,audioidentifier portable,autoruns portable,bill2sprocessmanager portable,bluescreenview portable,ccleaner portable,cdburnerxp portable,cdcat portable,checkemon portable,clavierplus portable,cleanafterme portable,clipboardic portable,clocx portable,codectweaktool portable,colorconsole portable,colorpic portable,converber portable,cpuz portable,crystaldiskinfo portable,crystaldiskmark portable,crystalmark portable,currports portable,dcu portable,defraggler portable,desktopok portable,dir portable,diskdigger portable,divfix portable,drivemanager portable,driversweeper portable,dshutdown portable,dspeech portable,dsynchronize portable,dtaskmanager portable,dupkiller portable,essentialpim portable,etoolz portable,everything portable,faststoneimageviewer portable,file in portable,filepro portable,filezilla portable,folder2iso portable,fontlist portable,fotosketcher portable,freac portable,free manager portable,freefilesync portable,gpu-z portable,gpucapsviewer portable,greenfishiconeditorpro portable,greens portable,hashmyfiles portable,hdtune portable,heavyload portable,httrack portable,hwinfo32 portable,hwmonitor portable,hxd portable,imgburn portable,infrarecorder portable,ip2 portable,iwebalbum portable,javara portable,keep portable,kitty portable,lcisocreator portable,mediainfo portable,mediaplayercl ichc portable,megairc portable,mobap o portable,mp3directcut portable,myuninstaller portable,netscan portable,netsetman portable,networkstuff portable,networx portable,newfiletime portable,nexusfont portable,notepad++ portable,occt portable,omziff portable,paint.net portable,p wordgenerator portable,patheditor portable,pcchrono portable,pdfxchangeviewer portable,p ofiltre portable,pngoptimizer portable,pocketdivxencoder portable,pointofix portable,poppeeper portable,process er portable,processmonitor portable,q-dir portable,quicksysregdefrag portable,radiosure portable, idenvironmenteditor portable,recuva portable,regfromapp portable,regs portable,removeemptydirectories portable,resource tract portable,revouninstaller portable,riot portable,rocketdock portable,runscanner portable,speccy portable,speedcrunch portable,spydllremover portable,stduviewer portable,stickies portable,sumo portable,sy porter portable,systemexplorer portable,tagscanner portable,teamviewer portable,timesync portable,transmute portable,treedbnotes portable,truecrypt portable,tunatic portable,ultrashredder portable,undercoverxp portable,universalextractor portable,unlocker portable,usbdeview portable,usbdiskejector portable,usbimagetool portable,u portable,videocalc portable,virtualdub portable,virtuawin portable,vtuterecorder portable,webvideocap portable,winaudit portable,wink portable,winmerge portable,wipedisk portable,wipefile portable,wisediskcleaner portable,wiseregistrycleaner portable,xdntweaker portable,xp-antispy portable,yoyocut portable,zoomit portable,7zip پرتابل,aimp پرتابل,amokburning پرتابل,antrenamer پرتابل,aquasnap پرتابل,aspect پرتابل,audacity پرتابل,audioidentifier پرتابل,autoruns پرتابل,bill2sprocessmanager پرتابل,bluescreenview پرتابل,ccleaner پرتابل,cdburnerxp پرتابل,cdcat پرتابل,checkemon پرتابل,clavierplus پرتابل,cleanafterme پرتابل,clipboardic پرتابل,clocx پرتابل,codectweaktool پرتابل,colorconsole پرتابل,colorpic پرتابل,converber پرتابل,cpuz پرتابل,crystaldiskinfo پرتابل,crystaldiskmark پرتابل,crystalmark پرتابل,currports پرتابل,dcu پرتابل,defraggler پرتابل,desktopok پرتابل,dir پرتابل,diskdigger پرتابل,divfix پرتابل,drivemanager پرتابل,driversweeper پرتابل,dshutdown پرتابل,dspeech پرتابل,dsynchronize پرتابل,dtaskmanager پرتابل,dupkiller پرتابل,essentialpim پرتابل,etoolz پرتابل,everything پرتابل,faststoneimageviewer پرتابل,file in پرتابل,filepro پرتابل,filezilla پرتابل,folder2iso پرتابل,fontlist پرتابل,fotosketcher پرتابل,freac پرتابل,free manager پرتابل,freefilesync پرتابل,gpu-z پرتابل,gpucapsviewer پرتابل,greenfishiconeditorpro پرتابل,greens پرتابل,hashmyfiles پرتابل,hdtune پرتابل,heavyload پرتابل,httrack پرتابل,hwinfo32 پرتابل,hwmonitor پرتابل,hxd پرتابل,imgburn پرتابل,infrarecorder پرتابل,ip2 پرتابل,iwebalbum پرتابل,javara پرتابل,keep پرتابل,kitty پرتابل,lcisocreator پرتابل,mediainfo پرتابل,mediaplayercl ichc پرتابل,megairc پرتابل,mobap o پرتابل,mp3directcut پرتابل,myuninstaller پرتابل,netscan پرتابل,netsetman پرتابل,networkstuff پرتابل,networx پرتابل,newfiletime پرتابل,nexusfont پرتابل,notepad++ پرتابل,occt پرتابل,omziff پرتابل,paint.net پرتابل,p wordgenerator پرتابل,patheditor پرتابل,pcchrono پرتابل,pdfxchangeviewer پرتابل,p ofiltre پرتابل,pngoptimizer پرتابل,pocketdivxencoder پرتابل,pointofix پرتابل,poppeeper پرتابل,process er پرتابل,processmonitor پرتابل,q-dir پرتابل,quicksysregdefrag پرتابل,radiosure پرتابل, idenvironmenteditor پرتابل,recuva پرتابل,regfromapp پرتابل,regs پرتابل,removeemptydirectories پرتابل,resource tract پرتابل,revouninstaller پرتابل,riot پرتابل,rocketdock پرتابل,runscanner پرتابل,speccy پرتابل,speedcrunch پرتابل,spydllremover پرتابل,stduviewer پرتابل,stickies پرتابل,sumo پرتابل,sy porter پرتابل,systemexplorer پرتابل,tagscanner پرتابل,teamviewer پرتابل,timesync پرتابل,transmute پرتابل,treedbnotes پرتابل,truecrypt پرتابل,tunatic پرتابل,ultrashredder پرتابل,undercoverxp پرتابل,universalextractor پرتابل,unlocker پرتابل,usbdeview پرتابل,usbdiskejector پرتابل,usbimagetool پرتابل,u پرتابل,videocalc پرتابل,virtualdub پرتابل,virtuawin پرتابل,vtuterecorder پرتابل,webvideocap پرتابل,winaudit پرتابل,wink پرتابل,winmerge پرتابل,wipedisk پرتابل,wipefile پرتابل,wisediskcleaner پرتابل,wiseregistrycleaner پرتابل,xdntweaker پرتابل,xp-antispy پرتابل,yoyocut پرتابل,zoomit پرتابل,7zip بدون نیاز به نصب,aimp بدون نیاز به نصب,amokburning بدون نیاز به نصب,antrenamer بدون نیاز به نصب,aquasnap بدون نیاز به نصب,aspect بدون نیاز به نصب,audacity بدون نیاز به نصب,audioidentifier بدون نیاز به نصب,autoruns بدون نیاز به نصب,bill2sprocessmanager بدون نیاز به نصب,bluescreenview بدون نیاز به نصب,ccleaner بدون نیاز به نصب,cdburnerxp بدون نیاز به نصب,cdcat بدون نیاز به نصب,checkemon بدون نیاز به نصب,clavierplus بدون نیاز به نصب,cleanafterme بدون نیاز به نصب,clipboardic بدون نیاز به نصب,clocx بدون نیاز به نصب,codectweaktool بدون نیاز به نصب,colorconsole بدون نیاز به نصب,colorpic بدون نیاز به نصب,converber بدون نیاز به نصب,cpuz بدون نیاز به نصب,crystaldiskinfo بدون نیاز به نصب,crystaldiskmark بدون نیاز به نصب,crystalmark بدون نیاز به نصب,currports بدون نیاز به نصب,dcu بدون نیاز به نصب,defraggler بدون نیاز به نصب,desktopok بدون نیاز به نصب,dir بدون نیاز به نصب,diskdigger بدون نیاز به نصب,divfix بدون نیاز به نصب,drivemanager بدون نیاز به نصب,driversweeper بدون نیاز به نصب,dshutdown بدون نیاز به نصب,dspeech بدون نیاز به نصب,dsynchronize بدون نیاز به نصب,dtaskmanager بدون نیاز به نصب,dupkiller بدون نیاز به نصب,essentialpim بدون نیاز به نصب,etoolz بدون نیاز به نصب,everything بدون نیاز به نصب,faststoneimageviewer بدون نیاز به نصب,file in بدون نیاز به نصب,filepro بدون نیاز به نصب,filezilla بدون نیاز به نصب,folder2iso بدون نیاز به نصب,fontlist بدون نیاز به نصب,fotosketcher بدون نیاز به نصب,freac بدون نیاز به نصب,free manager بدون نیاز به نصب,freefilesync بدون نیاز به نصب,gpu-z بدون نیاز به نصب,gpucapsviewer بدون نیاز به نصب,greenfishiconeditorpro بدون نیاز به نصب,greens بدون نیاز به نصب,hashmyfiles بدون نیاز به نصب,hdtune بدون نیاز به نصب,heavyload بدون نیاز به نصب,httrack بدون نیاز به نصب,hwinfo32 بدون نیاز به نصب,hwmonitor بدون نیاز به نصب,hxd بدون نیاز به نصب,imgburn بدون نیاز به نصب,infrarecorder بدون نیاز به نصب,ip2 بدون نیاز به نصب,iwebalbum بدون نیاز به نصب,javara بدون نیاز به نصب,keep بدون نیاز به نصب,kitty بدون نیاز به نصب,lcisocreator بدون نیاز به نصب,mediainfo بدون نیاز به نصب,mediaplayercl ichc بدون نیاز به نصب,megairc بدون نیاز به نصب,mobap o بدون نیاز به نصب,mp3directcut بدون نیاز به نصب,myuninstaller بدون نیاز به نصب,netscan بدون نیاز به نصب,netsetman بدون نیاز به نصب,networkstuff بدون نیاز به نصب,networx بدون نیاز به نصب,newfiletime بدون نیاز به نصب,nexusfont بدون نیاز به نصب,notepad++ بدون نیاز به نصب,occt بدون نیاز به نصب,omziff بدون نیاز به نصب,paint.net بدون نیاز به نصب,p wordgenerator بدون نیاز به نصب,patheditor بدون نیاز به نصب,pcchrono بدون نیاز به نصب,pdfxchangeviewer بدون نیاز به نصب,p ofiltre بدون نیاز به نصب,pngoptimizer بدون نیاز به نصب,pocketdivxencoder بدون نیاز به نصب,pointofix بدون نیاز به نصب,poppeeper بدون نیاز به نصب,process er بدون نیاز به نصب,processmonitor بدون نیاز به نصب,q-dir بدون نیاز به نصب,quicksysregdefrag بدون نیاز به نصب,radiosure بدون نیاز به نصب, idenvironmenteditor بدون نیاز به نصب,recuva بدون نیاز به نصب,regfromapp بدون نیاز به نصب,regs بدون نیاز به نصب,removeemptydirectories بدون نیاز به نصب,resource tract بدون نیاز به نصب,revouninstaller بدون نیاز به نصب,riot بدون نیاز به نصب,rocketdock بدون نیاز به نصب,runscanner بدون نیاز به نصب,speccy بدون نیاز به نصب,speedcrunch بدون نیاز به نصب,spydllremover بدون نیاز به نصب,stduviewer بدون نیاز به نصب,stickies بدون نیاز به نصب,sumo بدون نیاز به نصب,sy porter بدون نیاز به نصب,systemexplorer بدون نیاز به نصب,tagscanner بدون نیاز به نصب,teamviewer بدون نیاز به نصب,timesync بدون نیاز به نصب,transmute بدون نیاز به نصب,treedbnotes بدون نیاز به نصب,truecrypt بدون نیاز به نصب,tunatic بدون نیاز به نصب,ultrashredder بدون نیاز به نصب,undercoverxp بدون نیاز به نصب,universalextractor بدون نیاز به نصب,unlocker بدون نیاز به نصب,usbdeview بدون نیاز به نصب,usbdiskejector بدون نیاز به نصب,usbimagetool بدون نیاز به نصب,u بدون نیاز به نصب,videocalc بدون نیاز به نصب,virtualdub بدون نیاز به نصب,virtuawin بدون نیاز به نصب,vtuterecorder بدون نیاز به نصب,webvideocap بدون نیاز به نصب,winaudit بدون نیاز به نصب,wink بدون نیاز به نصب,winmerge بدون نیاز به نصب,wipedisk بدون نیاز به نصب,wipefile بدون نیاز به نصب,wisediskcleaner بدون نیاز به نصب,wiseregistrycleaner بدون نیاز به نصب,xdntweaker بدون نیاز به نصب,xp-antispy بدون نیاز به نصب,yoyocut بدون نیاز به نصب,zoomit بدون نیاز به نصب,7zip نسخه قابل حمل,aimp نسخه قابل حمل,amokburning نسخه قابل حمل,antrenamer نسخه قابل حمل,aquasnap نسخه قابل حمل,aspect نسخه قابل حمل,audacity نسخه قابل حمل,audioidentifier نسخه قابل حمل,autoruns نسخه قابل حمل,bill2sprocessmanager نسخه قابل حمل,bluescreenview نسخه قابل حمل,ccleaner نسخه قابل حمل,cdburnerxp نسخه قابل حمل,cdcat نسخه قابل حمل,checkemon نسخه قابل حمل,clavierplus نسخه قابل حمل,cleanafterme نسخه قابل حمل,clipboardic نسخه قابل حمل,clocx نسخه قابل حمل,codectweaktool نسخه قابل حمل,colorconsole نسخه قابل حمل,colorpic نسخه قابل حمل,converber نسخه قابل حمل,cpuz نسخه قابل حمل,crystaldiskinfo نسخه قابل حمل,crystaldiskmark نسخه قابل حمل,crystalmark نسخه قابل حمل,currports نسخه قابل حمل,dcu نسخه قابل حمل,defraggler نسخه قابل حمل,desktopok نسخه قابل حمل,dir نسخه قابل حمل,diskdigger نسخه قابل حمل,divfix نسخه قابل حمل,drivemanager نسخه قابل حمل,driversweeper نسخه قابل حمل,dshutdown نسخه قابل حمل,dspeech نسخه قابل حمل,dsynchronize نسخه قابل حمل,dtaskmanager نسخه قابل حمل,dupkiller نسخه قابل حمل,essentialpim نسخه قابل حمل,etoolz نسخه قابل حمل,everything نسخه قابل حمل,faststoneimageviewer نسخه قابل حمل,file in نسخه قابل حمل,filepro نسخه قابل حمل,filezilla نسخه قابل حمل,folder2iso نسخه قابل حمل,fontlist نسخه قابل حمل,fotosketcher نسخه قابل حمل,freac نسخه قابل حمل,free manager نسخه قابل حمل,freefilesync نسخه قابل حمل,gpu-z نسخه قابل حمل,gpucapsviewer نسخه قابل حمل,greenfishiconeditorpro نسخه قابل حمل,greens نسخه قابل حمل,hashmyfiles نسخه قابل حمل,hdtune نسخه قابل حمل,heavyload نسخه قابل حمل,httrack نسخه قابل حمل,hwinfo32 نسخه قابل حمل,hwmonitor نسخه قابل حمل,hxd نسخه قابل حمل,imgburn نسخه قابل حمل,infrarecorder نسخه قابل حمل,ip2 نسخه قابل حمل,iwebalbum نسخه قابل حمل,javara نسخه قابل حمل,keep نسخه قابل حمل,kitty نسخه قابل حمل,lcisocreator نسخه قابل حمل,mediainfo نسخه قابل حمل,mediaplayercl ichc نسخه قابل حمل,megairc نسخه قابل حمل,mobap o نسخه قابل حمل,mp3directcut نسخه قابل حمل,myuninstaller نسخه قابل حمل,netscan نسخه قابل حمل,netsetman نسخه قابل حمل,networkstuff نسخه قابل حمل,networx نسخه قابل حمل,newfiletime نسخه قابل حمل,nexusfont نسخه قابل حمل,notepad++ نسخه قابل حمل,occt نسخه قابل حمل,omziff نسخه قابل حمل,paint.net نسخه قابل حمل,p wordgenerator نسخه قابل حمل,patheditor نسخه قابل حمل,pcchrono نسخه قابل حمل,pdfxchangeviewer نسخه قابل حمل,p ofiltre نسخه قابل حمل,pngoptimizer نسخه قابل حمل,pocketdivxencoder نسخه قابل حمل,pointofix نسخه قابل حمل,poppeeper نسخه قابل حمل,process er نسخه قابل حمل,processmonitor نسخه قابل حمل,q-dir نسخه قابل حمل,quicksysregdefrag نسخه قابل حمل,radiosure نسخه قابل حمل, idenvironmenteditor نسخه قابل حمل,recuva نسخه قابل حمل,regfromapp نسخه قابل حمل,regs نسخه قابل حمل,removeemptydirectories نسخه قابل حمل,resource tract نسخه قابل حمل,revouninstaller نسخه قابل حمل,riot نسخه قابل حمل,rocketdock نسخه قابل حمل,runscanner نسخه قابل حمل,speccy نسخه قابل حمل,speedcrunch نسخه قابل حمل,spydllremover نسخه قابل حمل,stduviewer نسخه قابل حمل,stickies نسخه قابل حمل,sumo نسخه قابل حمل,sy porter نسخه قابل حمل,systemexplorer نسخه قابل حمل,tagscanner نسخه قابل حمل,teamviewer نسخه قابل حمل,timesync نسخه قابل حمل,transmute نسخه قابل حمل,treedbnotes نسخه قابل حمل,truecrypt نسخه قابل حمل,tunatic نسخه قابل حمل,ultrashredder نسخه قابل حمل,undercoverxp نسخه قابل حمل,universalextractor نسخه قابل حمل,unlocker نسخه قابل حمل,usbdeview نسخه قابل حمل,usbdiskejector نسخه قابل حمل,usbimagetool نسخه قابل حمل,u نسخه قابل حمل,videocalc نسخه قابل حمل,virtualdub نسخه قابل حمل,virtuawin نسخه قابل حمل,vtuterecorder نسخه قابل حمل,webvideocap نسخه قابل حمل,winaudit نسخه قابل حمل,wink نسخه قابل حمل,winmerge نسخه قابل حمل,wipedisk نسخه قابل حمل,wipefile نسخه قابل حمل,wisediskcleaner نسخه قابل حمل,wiseregistrycleaner نسخه قابل حمل,xdntweaker نسخه قابل حمل,xp-antispy نسخه قابل حمل,yoyocut نسخه قابل حمل,zoomit نسخه قابل حمل
در دنیای اجتماعی مدرن، کاربران دائما در حال ع گرفتن هستند، عکاسی با اسمارت فون و ذخیره آن ها بر روی دستگاه. در نتیجه، پر شدن فضای ذخیره ساز گوشی ها یکی از معضلات بزرگ این دسته از کاربران است. از طرف دیگر، حجم بعضی از این ع ها به قدری زیاد است که اشتراک گذاری آن ها در شبکه های اجتماعی سخت و زمان بر است. پس، نیاز به راه کاری دارید که بتوانید ع ها را فشرده کنید، اما این کار به قیمت از دست دادن کیفیت تمام می شود. شاید تا به حال ابزار زیادی را تجربه کرده باشید تا کیفیت ع ها پایین نیاید اما هر بار نتیجه کار شما را عصبانی و کلافه کرده است. به همین دلیل، در این مقاله وبسایت هایی را به شما معرفی می کنیم که ع های تان را در کمترین زمان ممکن و بدون افت کیفیت فشرده می کنند.از tinypng استفاده کنیداین روش خیلی ساده و آسان است. شما با استفاده از این وبسایت آنلاین می توانید ع ها را فشرده کنید بدون آن که کیفیت آن پایین بیاید. کافی است ع تان را آپلود کنید و خیلی سریع مدل فشرده شده آن را تحویل بگیرید. برای آشنایی با این روش، مراحل زیر را دنبال کنید.بیشتر بدانید: ۱۸ روش برای کاهش حجم تصاویر بدون افت کیفیت (بخش دوم)گام اول- اول از همه، باید سری به سایت فوق العاده و کم نظیر tinypng بزنید. این همان وبسایتی است که ع ها را بدون افت کیفیت فشرده می کند.گام دوم- وقتی وارد سایت می شوید چیزی شبیه شکل زیر را می بینید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام سوم- در بالای سایت، بخش “drop the images” را مشاهده می کنید. ع های خود را به راحتی به این قسمت بکشید و رها کنید یا از گزینه “upload image” برای جستجو در دستگاه و مشخص مسیر ع تان استفاده کنید.گام چهارم- حالا فرآیند آپلود ع آغاز می شود و تمام ع هایی که انتخاب کرده اید در وبسایت مذکور آپلود می شوند.گام پنجم- بعد از آن، تمام ع ها فشرده می شوند و می توانید آن ها را کنید. این کار را هم می توانید تک به تک انجام دهید هم می توانید از گزینه “ all” استفاده کنید تا تمام ع های تان روی دستگاه شود.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتکار تمام شد!از image otimizer استفاده کنیداین هم یکی دیگر از سرویس های آنلاین و رایگان برای بهینه سازی ع های شما است. کاربران با این ابزار می توانند سایز ع ها را تغییر دهند یا فشرده کنند.گام اول- در ابتدا، از روی کامپیوتر وارد سایت imageoptimizer.net شوید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام دوم- فایل موردنظر برای بهینه سازی را انتخاب کنید.گام سوم- کیفیتی که مدنظرتان است را مشخص کنید و در نهایت گزینه “optimize” را انتخاب کنید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام چهارم- برای ذخیره فایل بهینه شده روی گزینه “ to your computer” کلیک کنید تا کار دنبال شود.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتاز compressor.io استفاده کنیدیکی از ابزارهای آنلاین بسیار پرقدرت همین روش است. این ابزار حجم ع شما را به طور قابل توجهی کاهش می دهد اما کیفیت آن به قدری بالا است که هیچ تفاوتی با پیش از فشرده سازی ندارد.بیشتر بدانید: ۱۸ روش برای کاهش حجم تصاویر بدون افت کیفیت (بخش اول)گام اول- از طریق کامپیوتر وارد سایت compressor.io شوید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام دوم- ع موردنظرتان را آپلود کنید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام سوم- بعد از آپلود شدن می توانید ع تان را در دو ح پیش و بعد از فشرده سازی ببینید. برای در اختیار گرفتن ع فشرده شده روی “ your file” کلیک کنید تا نتیجه کار روی کامپیوتر شود.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتاز jpeg-optimizer استفاده کنیدjpeg-optimizer یکی از ابزارهای آنلاین رایگان برای کاهش اندازه و فشرده سازی ع های دیجیتال است تا بتوانید از آن ها در تالارهای گفتگو یا بلاگ ها، یا ارسال از طریق ایمیل استفاده کنید. این روش کاملا رایگان است و نیاز به هیچ گونه نرم افزاری ندارد.گام اول- ابتدا، روی دکمه browse کلیک کنید و ع ی که می خواهید فشرده کنید را انتخاب کنید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام دوم- در این قسمت درجه فشرده سازی را از صفر تا ۹۹ تعیین کنید. درجه پیش فرض ۶۵ است.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام سوم- اگر قصد تغییر اندازه ع را دارید، می توانید عرض آن را تغییر دهید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتگام چهارم- روی “optimize p o” کلیک کنید تا ع جدیدتان را تحویل بگیرید.وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتاین روش هم به همین سادگی تمام شد!وبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیتوبسایت هایی برای فشرده ع ها بدون افت کیفیت
برترین ها: معمولا بازیگران، خواننده ها و ستاره ها با آرایش در مکان های عمومی حاضر می شوند و تصور این که آنها را بدون آرایش ببینیم، سخت است. اما خبرنگاران ع هایی از چهره بدون آرایش ستاره ها منتشر کرده اند که ما تعدادی از آنها را در اینجا برایتان آورده ایم. به نظر شما این ستاره ها بدون آرایش هم زیبا هستند؟ادلستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟ آدریانا لیما ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟آلیشا کیز ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟اشلی گراهام ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟بیانسه ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟بریتنی اسپیرز ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟کری آندروود ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟کریسی تیگن ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟سیارا ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟سیندی کرافورد ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟درو بریمور ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟اوا لونگوریا ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟گابریله یونیون ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟جی جی حدید ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟جینا رادریگز ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟گوئنیت پ رو ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟هایدی کلوم ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟کیتی هولمز ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟کشا ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟کیم کارداشیان ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟کایلی جنر ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟لیدی گاگا ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟لاورن کا ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟لی لی کالینز ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟لرد ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟مایلی سایرس ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟ش ا ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟تایرا بن ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟ونسا هاجنز ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟زندیا ستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟زویی سالداناستاره های هالیوود بدون آرایش چه شکلی اند؟
صندل های مجلسی دخترانهصندل های مجلسی، مجموعه صندل های اسپرت و تابستانه دخترانه صندل های راحتی و شیک دخترانه صندل های بدون پاشنه مجلسیشیک ترین صندل های بدون پاشنه و تابستانه دخترانهگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیصندل ها مناسبترین کفش ها برای تابستان است. خیلی از دخترها برای مجالس خودمونی یک کفش راحتی و بدون پاشنه رو به کفش ها و صندل های پاشنه دار و لژدار ترجیح می دهند. ما در این پست از سایت روزگار مجموعه ای صندل ها بدون پاشنه را برای دختران خوش سلیقه به نمایش گذاشته ایم. گالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسیگالری شیک ترین صندل های مجلسی دخترانه + تصاویر، ید اینترنتی صندل،مدل صندل عروس،ع صندل پاشنه بلند دخترانه،صندل مجلسی پاشنه کوتاه،صندل پاشنه کوتاه،صندل مجلسی بدون پاشنه،مدل صندل عروس بدون پاشنه، ید صندل نه مجلسی
سهراب سپهری همچنان رکورد می زند/حراج تهران به ۲۶ میلیارد رسید/مرادخانی دو تابلو برای موزه هنرهای معاصر ید+ع هفتمین حراج تهران در هتل پارسیان تهران برگزار شد. در این حراجی باز هم سهراب سپهری با رقم ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رکوددار شد. نفر بعدی پرویز تناولی بود با مجسمهٔ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی. کل مبلغ فروش هفتمین دوره از حراج تهران به ۲۶ میلیارد و ۱۰۰ و ۱۳ میلیون تومان رسید. به گزارش خبرنگار ایلنا، هفتمین حراج تهران در هتل پارسیان تهران عصر 16 تیر 1396 برگزار شد. در این حراج، 72 اثر از مجسمه و نقاشی و ع ارائه شد. این آثار از سه روز پیش در هتل پارسیان ، در معرض دید عموم قرار گرفته بودند و در روز چهارم (16 تیرماه) به حراج گذاشته شدند.چکش هفتمین دوره از حراجی تهران را مثل دو دوره پیش حسین پاکدل زد.آثار در دو بخش مدرن و کلاسیک ارائه شده بود. حراج آثار با یادی از عباس کیارستمی آغاز شد، و اولین اثر ع ی بود از او که به قیمت 220 میلیون تومان، به فروش رسید. بقیه ی آثار به ترتیب: تابلوی منوچهر نیازی بدون عنوان (150 میلیون)؛ تابلوی ابوالقاسم سعیدی بدون عنوان (220 میلیون)؛ تابلوی عبدالرضا دری گی بدون عنوان (90 میلیون)؛ تابلوی حسین محجوبی با عنوان دنیای محجوبی (220 میلیون)؛ تابلوی پرویز کلانتری با عنوان واحه (300 میلیون)؛ تابلوی داوود امدادیان بدون عنوان (90 میلیون)؛ تابلوی منوچهر یکتایی با عنوان طبیعت بی جان (750 میلیون)؛ تابلوی مهدی ویشکایی بدون عنوان (190 میلیون)؛ تابلوی منوچهر معتبر بدون عنوان (110 میلیون)؛ تابلوی هوشنگ پزشک نیا بدون عنوان (130 میلیون)؛ تابلوی احمد اسفندیاری بدون عنوان (75 میلیون)؛ تابلوی محمود جوادی پور با عنوان کوچ (85 میلیون)؛ تابلوی علیرضا اسپهبد با عنوان کابوس (90 میلیون)؛ تابولی آیدین آغداشلو با عنوان معمای شماره 16 (440 میلیون)؛ مجسمه ی ژاره تباتبایی بدون عنوان از مجموعه ی صدا و سکوت (280 میلیون)؛ تابلوی ناصر اویسی بدون عنوان (90 میلیون)؛ تابلوی مهدی ویشکایی بدون عنوان (150 میلیون)؛ مجسمه ی بهمن محصص با عنوان شخصیت (500 میلیون)؛ تابلوی کورش شیشه گران با عنوان درون و بیرون (420 میلیون)؛ تابلوی محمد احصایی بدون عنوان (300 میلیون)؛ تالوی نصرالله افجه ای بدون عنوان (340 میلیون)؛ تابلوی رضا مافی بدون عنوان (160 میلیون)؛ تابلوی حسین زنده رودی بدون عنوان (400 میلیون)؛ تابلوی مسعود عربشاهی بدون عنوان (220 میلیون)؛ تابلوی منیر فرمان فرماییان با عنوان آسمان آبی (850 میلیون)؛ تابلوی مارکو گریگوریان با عنوان دو جریب زمین (250 میلیون)؛ تابلوی ناصر عصار با عنوان ترکیب بندی صورتی (240 میلیون)؛ تابلوی سهراب سپهری بدون عنوان از مجموعه ی تنه ی درختان (1 میلیارد و 200 میلیون) و تابلوی سیاوش رایی بدون عنوان (95 میلیون) به فروش رسید.13 اثر کلاسیک در بین دو بخشِ آثار مدرن ارائه شد که به ترتیب: تابلوی آقا بالا نقاش باشی از دوره ناصری با عنوان شمس العماره (190 میلیون)؛ تابلوی کمال الملک با عنوان اردوگاه همایونی (1 میلیارد و 150 میلیون)؛ تابلوی علی محمد حیدریان بدون عنوان (100 میلیون)؛ تابلوی حسین شیخ بدون عنوان (36 میلیون)؛ تابلوی حسین ارژنگی با عنوان تکچهره محمدحسن میرزا آ ین ولیعهد قاجار (90 میلیون)؛ تابلوی علی اکبر صنعتی با عنوان تکچهره ی محمود جم (40 میلیون)؛ تابلوی حسین طاهرزاده بهزاد تبریزی با عنوان ساحه چوگان بازی در حضور شاپور دوم شهریار ساسانی (100 میلیون)؛ تایلوی محمدعلی زاویه با عنوان شکارگاه (90 میلیون)؛ تابلوی محمود فرشچیان با عنوان بهار طرب انگیز (700 میلیون)؛ تابلوی میرزا آقا ی با عنوان بزم سیاوش و سودابه (400 میلیون)؛ تابلوی حسین خطایی با عنوان کشتی نوح (180 میلیون) و تابلوی مجید مهرگان بدون عنوان (60 میلیون) به فروش رسید.تنها، تابلویی از جواد رستم به قیمت کمینه 50 میلیون تومان ارائه شد که به فروش نرسید. این تابلو، تنها تابلوی به فروش نرفته ی این دوره از حراجی تهران بود.در ادامه، باز حراجِ آثار مدرن آغاز شد که به ترتیب: مجسمه ی پرویز تناولی با عنوان شاعر و قفس (2 میلیارد و 500 میلیون)؛ تابلوی جعفر روحبخش بدون عنوان (170 میلیون)؛ تابلوی هادی هزاوه ای بدون عنوان (42 میلیون)؛ مجسمه ی توکل اسماعیلی بدون عنوان (130 میلیون)؛ تابلوی ژاره تباتبایی بدون عنوان (130 میلیون)؛ تابلوی رضا مافی با عنوان مرغ بسم الله (250 میلیون)؛ تابلوی محمد احصایی بدون عنوان (700 میلیون)؛ تابلوی کورش شیشه گران بدون عنوان (150 میلیون)؛ تابلوی بهجت صدر بدون عنوان (260 میلیون)؛ تابلوی سونیا بالاسانیان بدون عنوان (80 میلیون)؛ تابلوی غلامحسین نامی با عنوان مبارزه با بی سوادی (180 میلیون)؛ تابلوی ناصر عصار بدون عنوان (170 میلیون)؛ تابلوی حسین کاظمی با عنوان ترکیب بندی (400 میلیون)؛ تابلوی لیلی متین دفتری بدون عنوان (220 میلیون)؛ تابلوی منوچهر یکتایی بدون عنوان (1 میلیارد و 100 میلیون)؛ تابلوی سیراک مل یان (220 میلیون)؛ تابلوی سهراب سپهری بدون عنوان (3 میلیارد و 100 میلیون)؛ تابلوی محسن ی مقدم بدون عنوان (220 میلیون)؛ تابلوی جعفر روحبخش بدون عنوان (70 میلیون)؛ تابلوی بهجت صدر بدون عنوان (150 میلیون)؛ تابلوی مسعود عربشاهی بدون عنوان (190 میلیون)؛ مجسمه مهدی سح بدون عنوان از مجموعه ی ستون ها (75 میلیون)؛ تابلوی منیر فرمان فرماییان بدون عنوان (850 میلیون)؛ تابلوی حسین زنده رودی بدون عنوان (850 میلیون)؛ مجسمه ی پرویز تناولی از مجموعه ی هیچ روی صندلی (360 میلیون)؛ تابلوی احمد اسفندیاری بدون عنوان (100 میلیون)؛ تابلوی گارنیک درهاکوپیان با عنوان طبیعت بی جان (55 میلیون)؛ تابلوی منصور قندریز بدون عنوان (420 میلیون)؛ تابلوی بهمن محصص با عنوان عقاب ن نا (یک میلیارد و 200 میلیون) به فروش رسید.تابلوی عباس کیارستمی، تنها تابلوع موجود در هفتمین حراجی تهران بود. باز اثری از موچهر نیازی هم چون سال های گذشته سیر صعودی خود را حفظ کرد. تابلوی معمای شماره 16 آیدین آغداشلو تنها اثر سه لته ای این هنرمند عنوان شد. تابلوی عقاب ن نای بهمن محصص که پیشتر در حراج کریستی دوبی در سال 2009 ارائه شده بود، امسال در حراجی تهران حضور داشت؛ این اثر با قیمت 1 میلیارد و 200 میلیون سرد مدار قیمت فروش آثار محصص در حراج تهران است. اقبال به آثار منیرفرمان فرماییان در این دوره، هم چون دوره های پیشین چشم گیر بود. تابلوی کمال الملک، قبلاً در حراج کریستی دوبی در سال 1996 ارائه شده بود. مجسمه ای از پرویز تناولی با عنوان شاعر و قفس که پیشتر در حراجی کریستی دوبی در سال 2010 ارائه شده بود، با قیمت 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رکورد آثار قبلی تناولی را در این حراجی ش ت؛ هم چنین این اثر در کنار تابلویی از سهراب سپهری که به قیمت 3 میلیارد و 100 میلیون به فروش رسید، از رکوردداران هفتمین دوره از حراجی تهران بودند. تابلوی حسین شیخ بدون عنوان به قیمت 36 میلیون فروش رفت که پایین ترین رقمِ این دوره از حراج بود. تابلوی ع عباس کیارستمی، تنها تابلوع موجود در این دوره از حراجی تهران بود.مجسمه ای از پرویز تناولی با عنوان شاعر و قفس که پیشتر در حراجی کریستی دوبی در سال 2010 ارائه شده بود، با قیمت 2 میلیارد و 500 میلیون تومان رکورد آثار قبلی تناولی را در این حراجی ش ت؛ هم چنین این اثر در کنار تابلویی از سهراب سپهری که به قیمت 3 میلیارد و 100 میلیون به فروش رسید، از رکوردداران هفتمین دوره از حراجی تهران بودند. در اواسط این مراسم، علی مرادخانی (معاون هنری ارشاد ی) به این حراجی وارد شد، و در پایان مراسم، خبر از ید دو تابلو برای موزه هنرهای معاصر داد و گفت: کارِ کمال الملک را (به قیمت 1 میلیارد و 150 میلیون) به دلیل منحصر به فرد بودن و بدین خاطر که این کار، پیش از سفر او به فرنگ صورت گرفته، به عنوان نمونه ای که باید در موزه هنرهای معاصر وجود داشته باشد، یداری کردیم. هم چنین کار خانم بهجت صدر نیز برای کل یون دائمی موزه یداری شد.کل مبلغ فروش هفتمین دوره از حراج تهران به 26 میلیارد و 100 و 13 میلیون تومان رسید.123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
کلمات کلیدی: serverless, آموزش serverless, آموزش تصویری serverless, آموزش ویدیویی serverless, آموزش کامل serverless, آموزش کاربردی serverless, آموزشی serverless, آموزش serverless, آموزش serverless به صورت تصویری, آموزش serverless به صورت ویدیویی, serverless applications, آموزش serverless applications, آموزش تصویری serverless applications, آموزش ویدیویی serverless applications, آموزش کامل serverless applications, آموزش کاربردی serverless applications, آموزشی serverless applications, آموزش serverless applications, آموزش serverless applications به صورت تصویری, آموزش serverless applications به صورت ویدیویی, بدون سرویس, آموزش بدون سرویس, آموزش تصویری بدون سرویس, آموزش ویدیویی بدون سرویس, آموزش کامل بدون سرویس, آموزش کاربردی بدون سرویس, آموزشی بدون سرویس, آموزش بدون سرویس, آموزش بدون سرویس به صورت تصویری, آموزش بدون سرویس به صورت ویدیویی, اپ های بدون سرویس, آموزش اپ های بدون سرویس, آموزش تصویری اپ های بدون سرویس, آموزش ویدیویی اپ های بدون سرویس, آموزش کامل اپ های بدون سرویس, آموزش کاربردی اپ های بدون سرویس, آموزشی اپ های بدون سرویس, آموزش اپ های بدون سرویس, آموزش اپ های بدون سرویس به صورت تصویری, آموزش اپ های بدون سرویس به صورت ویدیویی, packt building serverless applications, آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, , packt building serverless applications, tutorial, nhkg,n hl,ca packt building serverless applications, tutorial, e-learning, training course, education, instruction, packt building serverless applications, آموزش, آموزش, راهنمای تصویری, رایگان آموزش, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, آموزش آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, آموزشی آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, راهنمای تصویری آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, رایگان آموزش آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, آموزش با , رایگان آموزش با , داونلود آموزش, دانلد آموزش, دریافت, آموزش های انتشارات پکت, packt publishing full collection , packt building serverless applications آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, در دوره آموزشی packt building serverless applications با آموزش ساخت اپ های بدون سرویس آشنا می شوید., serverless applications have been transforming web development for the last few years. they help you manage the complexity of today's applications and tackle the demands of today's users in a way, unlike any other previous serverless framework., آموزش packt building serverless applications, p30 , رایگان packt building serverless applications, با , آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, آموزش آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , serverless, آموزش serverless, آموزش تصویری serverless, آموزش ویدیویی serverless, آموزش کامل serverless, آموزش کاربردی serverless, آموزشی serverless, آموزش serverless, آموزش serverless به صورت تصویری, آموزش serverless به صورت ویدیویی, serverless applications, آموزش serverless applications, آموزش تصویری serverless applications, آموزش ویدیویی serverless applications, آموزش کامل serverless applications, آموزش کاربردی serverless applications, آموزشی serverless applications, آموزش serverless applications, آموزش serverless applications به صورت تصویری, آموزش serverless applications به صورت ویدیویی, بدون سرویس, آموزش بدون سرویس, آموزش تصویری بدون سرویس, آموزش ویدیویی بدون سرویس, آموزش کامل بدون سرویس, آموزش کاربردی بدون سرویس, آموزشی بدون سرویس, آموزش بدون سرویس, آموزش بدون سرویس به صورت تصویری, آموزش بدون سرویس به صورت ویدیویی, اپ های بدون سرویس, آموزش اپ های بدون سرویس, آموزش تصویری اپ های بدون سرویس, آموزش ویدیویی اپ های بدون سرویس, آموزش کامل اپ های بدون سرویس, آموزش کاربردی اپ های بدون سرویس, آموزشی اپ های بدون سرویس, آموزش اپ های بدون سرویس, آموزش اپ های بدون سرویس به صورت تصویری, آموزش اپ های بدون سرویس به صورت ویدیویی, packt building serverless applications, آموزش ساخت اپ های بدون سرویس, , http://p30 .com/77289
کلمات کلیدی: neverwinter nights: enhanced edition برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی neverwinter nights: enhanced edition , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , neverwinter nights: enhanced edition برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی neverwinter nights: enhanced edition , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای windows , نسخه windows بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , neverwinter nights: enhanced edition برای windows , نسخه windows بازی neverwinter nights: enhanced edition , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای pc , نسخه pc بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , neverwinter nights: enhanced edition برای pc , نسخه کرک شده بازی neverwinter nights: enhanced edition برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی neverwinter nights: enhanced edition برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی neverwinter nights: enhanced edition برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی neverwinter nights: enhanced edition برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای کامپیوتر, , neverwinter nights: enhanced edition for windows, neverwinter nights: enhanced edition for pc, neverwinter nights: enhanced edition game for windows, neverwinter nights: enhanced edition full dlc, neverwinter nights: enhanced edition free, neverwinter nights: enhanced edition cracked, neverwinter nights: enhanced edition direct link, neverwinter nights: enhanced edition crack, neverwinter nights: enhanced edition keygen, neverwinter nights: enhanced edition patch, neverwinter nights: enhanced edition serial, neverwinter nights: enhanced edition license, neverwinter nights: enhanced edition , nhkg,n fhcd neverwinter nights: enhanced edition, neverwinter nights: enhanced edition, داونلود neverwinter nights: enhanced edition, دانلد neverwinter nights: enhanced edition, بازی neverwinter nights: enhanced edition, گیم neverwinter nights: enhanced edition, کرک neverwinter nights: enhanced edition, شماره سریال neverwinter nights: enhanced edition, کیجن neverwinter nights: enhanced edition, لایسنس رایگان neverwinter nights: enhanced edition, لایسنس neverwinter nights: enhanced edition, بازی neverwinter nights: enhanced edition برای ویندوز, بازی neverwinter nights: enhanced edition برای کامپیوتر, بازی neverwinter nights: enhanced edition برای pc, گیم neverwinter nights: enhanced edition, رایگان بازی neverwinter nights: enhanced edition, بازی neverwinter nights: enhanced edition با , رایگان بازی neverwinter nights: enhanced edition با , داونلود بازی neverwinter nights: enhanced edition, دانلد بازی neverwinter nights: enhanced edition, دریافت neverwinter nights: enhanced edition, بدون زمستان: نسخه پیشرفته, crack بدون زمستان: نسخه پیشرفته, keygen بدون زمستان: نسخه پیشرفته, patch بدون زمستان: نسخه پیشرفته, serial بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای ویندوز, بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای کامپیوتر, کرک بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بدون زمستان: نسخه پیشرفته فول لایسنس, شماره سریال بدون زمستان: نسخه پیشرفته, کیجن بدون زمستان: نسخه پیشرفته, دریافت لایسنس رایگان بدون زمستان: نسخه پیشرفته, لایسنس بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته, داونلود بدون زمستان: نسخه پیشرفته, دانلد بدون زمستان: نسخه پیشرفته, گیم بدون زمستان: نسخه پیشرفته, رایگان بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته با , رایگان بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته با , داونلود بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته, دانلد بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته, دریافت بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بازی های beamdog, beamdog full game collection بازی های beamdog, beamdog full game collection neverwinter nights: enhanced edition بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بدون زمستان: نسخه پیشرفته یک بازی ویدئویی در سبک نقش آفرینی است که توسط شرکت beamdog توسعه یافته و به وسیله همین شرکت در مارس 2018 برای سیستم عامل مایکروسافت ویندوز منتشر شده است. , بازی neverwinter nights: enhanced edition, p30 , رایگان neverwinter nights: enhanced edition, با , بدون زمستان: نسخه پیشرفته, بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , neverwinter nights: enhanced edition برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی neverwinter nights: enhanced edition , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , neverwinter nights: enhanced edition برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی neverwinter nights: enhanced edition , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای windows , نسخه windows بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , neverwinter nights: enhanced edition برای windows , نسخه windows بازی neverwinter nights: enhanced edition , بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای pc , نسخه pc بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته , neverwinter nights: enhanced edition برای pc , نسخه کرک شده بازی neverwinter nights: enhanced edition برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی neverwinter nights: enhanced edition برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی neverwinter nights: enhanced edition برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی neverwinter nights: enhanced edition برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی بدون زمستان: نسخه پیشرفته برای کامپیوتر, , http://p30 .com/fa/entry/78745/
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فا و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده شمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می شود.+ کل پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا در دسترس است+ اصل متن نامه را اینجا ببینید* * * * * * *گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موجوین جــــهد می کنـــد که بگیـــرد غـــریق رانامه ای برای ایران (3)دادنامه نظام پولی و بانکیاشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ حصیل، اما بیکار ها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می شند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی ربط ها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفت به ، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.1- مقدمهادبیات اقتصاد به نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع انی است که خواهان پس انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه گذارانی است که متقاضی آن می باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست گذاری های آن، جایگاه شایسته ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.به لحاظ تاریخی، تصویر فوق الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس انداز شده در سیستم های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه گذاری سپردن وجوه پس انداز شده، نمی تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده ای اقتصادی تلقی می شود، یعنی منافع آن از هزینه هایش بیشتر به نظر می رسد.عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از س گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به س گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان چه در سیستم بانکی متعارف می گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیت های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به گونه ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.از آن زمان تاکنون سی و دو سال می گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه ای مدیریت کرده باشد و د که مصلحت شی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.2- برشی از نظام بانکی کشورامروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول س های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به س ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانکها، هم برای جذب س های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. عمده ترا مه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آنها درآمد و هزینه س گذار با درآمد و هزینه بانکدار به قاط مفهومی تمکین کرده است.سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی س گذار و بانکدار می برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.یک ارزی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی تواند از توفیق در نائل شدن به اه تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای ی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای ی از دو امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه ای نداشتند.از آنجا که ب ایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت شی های قانون گذار، می توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.3- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیرقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای ی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اه آن تحت الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می شد.در توضیح این مهم یادآور می شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به گونه ای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی ربط وماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر د.از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر س گذاری به بانک و سرمایه گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می داد و وظایف، مأموریت ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده ای جز آنچه به عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.شاید این نکته ذهنیت انی را به درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن قدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی این گونه هست که هست، آن گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله ها و... موضوعیت نیابند.به عنوان مثال وقتی فعالیت های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می تواند موضوعیت و اص داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رس های جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است.بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.4- سیاست پولیبانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می کند که بررسیهای تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی ایران آمده به ابزارهای1- مستقیم و2- غیرمستقیمطبقه بندی شده اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می کند، هم چنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخ نماید.در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین نامه هیچ محمل قانونی ندارد.1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می کند، ولی برخلاف قانون، آیین نامه تعیین حداقل و یا عندال وم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می سازد؛ یعنی آیین نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای ی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.1-1-4- نظارت و مداخله ای که به عنوان تعیین سقف اعتباری به عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می گیرد یعنی محدود بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه س ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری س های سرمایه گذاری مدت دار است و اگر س گذار تعیین کرده باشد که س اش در چه فعالیتی سرمایه گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وک عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می کند.2-1 استفاده از نسبت س قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت س برای وام و نه س برای سرمایه گذاری می داند و معتقد است حق دارد با نسبت س قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می شود سیاست گذاری مغایر با منویات س گذاران واقع می گردد.2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به یداران اوراق مشارکت می دهد؟! و اگر آن را سرمایه گذاری می کند تا سود حاصل شود و آن را بین یداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب س ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله ای سرمایه گذاری و از آن طریق سود می دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به س ویژه بانکها سود می دهد چیست؟2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب س های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا س گذار س خود را به (بانک) می سپارد تا آن را سرمایه گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود س ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود س وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای س ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون گذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب س های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی که این شورا همواره برای همه انواع س ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای ی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت ان رسیده است. به رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت ان نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب نامه ها و آیین نامه های ت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده بود مع الأسف تصویب نامه های مغایر قانون، می توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه ها و آیین نامه های ت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای ی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت ان بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی شیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت ان در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره شی شود و لذا مشکلات باقی ماند. مشکلاتی که موجب شد در سیستم بانکی قانون مصوب مجلس آن هم در حساس ترین موضوع مورد مذمت ــ یعنی ربا ــ متوقف و تصویب نامه های مغایر آن برای دهه های طولانی اجرایی شود.بی مناسبت نمی بینم که در این خصوص یک ماجرای تاریخی را هم نقل کنم.مراجعه به مذاکرات جلسه 473 دوره اول مجلس شورای ی که در تاریخ 12 دادماه 1362 برگزار شده و موضوع بحث آن بررسی و تصویب مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است، حکایت از آن دارد که در آن جلسه یکی از نمایندگان در باره نگارش آیین نامه اجرایی قانون، قبل از تصویب آن مذاکره و به آن انتقاد کرده است و رئیس کل وقت بانک مرکزی هم به نگارش آن آیین نامه در آبان 1361 (حدود 7 ماه قبل) اعتراف کرده اند، هر چند آن را موقت خوانده اند. استدلالات مطروحه در سطور قبل نشان دادند که آیین نامه های مصوب هیئت ان با قانون سازگار نیست و مغایر آن است. پرسش این است که نکند این آیین نامه های مغایر قانون، همان هایی هستند که هفت ماه قبل از تصویب قانون یعنی در آبان 1361 در بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه شده و مورد اعتراض آن اکنون به رحمت حق پیوسته قرار گرفته، بوده اند؟ و شاکله سیستم بانکی را آیین نامه های پیش رس تر از قانون ذی ربط، درشوره زاری ناسازگار با نهال تازه پای نظام مالی بدون بهره غرس کرده اند.5- پدیده بدهی های بانکیدر سالهای اخیر بیشتر در کلام مقامات مملکتی اعم از تقنینی و اجرایی و قضایی و کمتر در بیان مقامات بانکی از پدیده ای صحبت شده است که رقم غیردقیق آن حدود یکصدهزار میلیارد تومان ادعا می شود و البته از واقعیت آن نمی توان استنباطی داشت. آنها که در این مقوله ورودی به طرح بحث داشته اند یا از بد اران گلایه کرده اند که چرا بدهی خود را نمی پردازند و یا از مجلسیها نالیده اند که با تمدید قانونی بازپرداخت بدهی ها موجبات سوء استفاده بد اران را برای گریز از پرداخت فراهم آورده اند و یا از قوه قضاییه خواسته اند که احقاق حق کند؛ اما واقعیت عجیب در این ماجرا آن است که اصولاً چرا بدهیها ایجاد شده اند؟ و آیا امکان ایجاد بدهی با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد؟از آنجا که همواره در کشمکش فرافکنی و احتمالاً ندانم کاری و سیطره مسئولیت ناپذیری در عین برخورداری از اختیار و قدرت، علتها رها و معلولها به سنگ بسته می شوند، بدیهی است که با اینگونه ورود به مباحث و مشاکل، مسئله هر نهاد و شخص و موقعیتی حل شود، مقوله بدهی های بانکی حل نخواهد شد؛ کما اینکه تاکنون موضوع از حرف فراتر نرفته است و من بعد هم با ادامه روند فعلی غیرمنطبق بر قانون بانکداری بدون بهره، نه تنها بدهیها کم نمی شود که بر ابعاد آن و حاشیه های همچون سریال های اجتناب ناپذیرش افزوده خواهد شد.ما معتقدیم که بین ایجاد شدن بدهی در سیستم بانکی و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا یک رابطه مع برقرار است؛ یعنی هر قدر بدهی بیش تر ایجاد شود نشانه ای از عدم اجرای بیشتر قانون عملیات بانکی بدون رباست و برع اجرای قانون بطور طبیعی، بدهی با منشأ فساد ایجاد نمی کند. در این ارتباط ذکر توضیحاتی ضروری است.1- سیستم بانکی عقود مورد عمل در درون شبکه خود را به عقود مشارکتی و عقود مبادله ای طبقه بندی کرده است. در عقود مشارکتی که طی آن بانک به عنوان س گذاران وجوه آنان را در انواع فعالیتها با متقاضیان، سرمایه گذاری می کند. منطقاً طرفین مشارکت، بد ارِ هم محسوب نمی شوند، بلکه شرکاءِ هم به حساب می آیند؛ زیرا آنها در پروژه مورد سرمایه گذاری با نسبتهایی سهیم هستند سود سرمایه گذاری برای طرفین و زیان آن هم برای طرفین است؛ لذا به دلیل زیان پروژه، متقاضی سرمایه گذاری به بانک که س گذاران است بد ار نمی شود که عدم بازپرداخت تعهدات موضوع سرمایه گذاری به معوقه تلقی شده و بدهی نامیده شود. واقعیت این است که پروژه ها به دلیل بررسی های هزینه فایده قبلی عمدتاً سودآورند و البته گاهی هم ممکن است زیان بدهند؛ ی در این ارتباط از فرد دیگری «قرض» نگرفته است که «بد ار» او باشد؛ نه س گذار بد ار سرمایه گذار و نه سرمایه گذار بد ار س گذار است، زیرا آنها بواسطه یک (بانک) با هم شریک شده اند و سرمایه گذاری کرده اند و باید شرایط بازار را بر خود هموار سازند.2- انصافاً در کدامیک از سرمایه گذاری ها ، مسئول سود و زیان سرمایه گذاری است که در نظام بانکی ایران بانک به عنوان یکی از شرکا (س گذاران) از شریک دیگر (سرمایه گذاران) مطالبه اصل سرمایه و سود محتوم برای آن را می کند؛ حتی اگر پروژه زیان ده شده باشد؟! این چه نوع مشارکتی است که در آن یکی از طرفین تفوق مطلق بر شریک خویش دارد؟ البته بانک به عنوان باید وظیفه خود را در شناخت پروژه و برآورد صحیح سود سرمایه گذاری در آن و... ایفا کند و اگر پروژه ای از ناحیه عدم رعایت وظایف وک بانک زیان آور شد در قبال آن مسئول است، اما بین ش ت پروژه در اثر عدم ایفای وظایف وک در موضوع ارزی صحیح از هزینه فایده پروژه، با دچار مشکل شدن آن به دلایل متعدد دیگر غیر از وظایف وک ، فاصله های بسیاری است.3- نکته مهم دیگر آن است که بانک به عنوان در موقعیتی قرار ندارد که طلبکار یکی از طرفین سرمایه گذاری مشارکتی شود و در محاسبات خویش خود را طلبکار و صاحب معوقه های غیرجاری بشمارد. این رفتار صرفاً با بانکداری مبتنی بر قرض سازگار است، اما برای سیستمی که مدعی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است این اظهارات چه محملی دارد؟4- در عقود مبادلاتی بانکها به وک از طرف س گذاران عمدتاً وارد ید و فروش کالا یا بیع می شوند.کالایی معین مثل مسکن، نهاده تولید، تراکتور، خودرو و... توسط بانک با اخذ تأمین کافی که همه ساله به نفع بانک ( س گذاران) قابلیت بیمه شدن هم دارند یداری و به متقاضی فروخته می شود و از بابت مابه فاوت فروش نقدی و یا نسیه آن منافعی متوجه س گذاران (و نه بانک که است) می شود، البته اگر بانک هم در این روند سرمایه گذاری کرده باشد بابت آن منفعت می برد و بدیهی است دریافت حق الوکاله توسط بانک مقوله دیگری است که معوق نمی شود.در چنین شرایطی بدهی یدار به فروشنده (که در واقع س گذار است) معنی دارد، اما چنین نیست که فروشنده در صورت استنکاف یدار به پرداخت بدهی بدون پشتوانه باشد او بوسیله خود که بانک است، وثائق و تأمین کافی از یدار دریافت کرده و می تواند با طی شرایطی وثائق را فروخته و یا پس از ارزی آنها را تملک کند. بنابراین بدهی بدون پشتوانه در عقود مبادلاتی هم بوجود نمی آید. حداکثر آن است که فروشنده (س گذار) بجای این که طلب خود از یدار (بد ار) را بصورت مثلاً پول دریافت کند آن را در قالبهای کالایی هم چون ملک، طلا، سهام و... دریافت می نماید، لذا از طریق عقود مبادلاتی هم ایجاد بدهی ماندگار در سیستم بانکی موضوعیت ندارد. اگر مشکلی هم پیش بیاید آنچه اتفاق می افتد بدهی یدار به فروشنده (س گذار) است نه بدهی یدار به بانک. بانک صرفاً ی بوده است که در این ارتباط وظایفی را انجام داده و حق الوکاله اش را وصول نموده است.حالا این سؤال بطور جدی مطرح است که اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا در عقود مطروحه خود در سیستم بانکی چنین ساز و کاری دارد، پس چرا بانک مرکزی از وجود بد اران عمده ای به سیستم بانکی حکایت و شکایت می کند که بدهی خود را نمی پردازند؟ در این خصوص حدوث چند نکته محتمل است:الف) آنچه تحت عنوان بدهی به سیستم بانکی مشهور شده است مربوط به مشارکت سرمایه بانکها در عقود بانکی است و اکنون بصورت ماشین آلات و تأسیسات و یا وثائق بد اران در اختیار بانک است و دارایی او محسوب می شود.ب) سیستم بانکی با عدم رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، بطور واقعی عقود مشارکتی یا مبادله ای نداشته است، بلکه در پوشش عقود به متقاضیان قرض یا وام داده و چون در قرض برای قرض دهنده مهم نیست که قرض گیرنده وام دریافتی را مصروف چه کاری می کند اکنون که بد اران بدهی خود را نمی پردازند بانک یا ما به ازاء وثیقه ای ندارد (زیرا به دلیل صوری بودن، مثلاً مشارکتی صورت نگرفته است) و یا از آن کم دارد و لذا احساس مشکل می کند زیرا قرض داده، ولی ما به ازاء کافی ندارد.ج) چون ایجاد بدهی در عقود مشارکتی بی معنی است و در عقود مبادله ای هم بیع یا ید و فروش کالا و خدمت پشتوانه وثیقه ای دارد می توان گفت اگر سیستم بانکی به وظایف قانونی خود عمل می کرد پدیده «بدهی» ها اصولاً بلاموضوع بود، زیرا منطقاً « » ــ که همان بانک است ــ طرف مشارکت یا بیع نیست که طلبکار شود، اما اینک که در سیستم بانکی بدهی ها به بانک ( ) و نه فروشندگان (س گذاران) موضوعیت دارد، معنایش عدم اجرای حتی همان آیین نامه های اجرایی قانون عملیات بانکی بدون رباست که ما در این مکتوب مغایرت آنها را با هم قانون نشان داده ایم.د) سیستم بانکی در آسیب شناسی پدیده بدهیها برخی از ادله تحقق این معضل را قانون گذاری هایی می شناسد که توسط نمایندگان مجلس شورای ی در تصویب لوایح بودجه سنواتی و یا برنامه های پنج ساله و... صورت گرفته است. آنان می گویند که مجلس از یک طرف بانک را س گذار کرده است (تبصره بند ب، ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا) و از طرف دیگر در مصوبات انبوه خود (مثلاً در تبصره 3 قوانین بودجه سنوات مختلف) در کارکرد بهینه اخلال ایجاد می کند. در این خصوص باید خاطرنشان شود که هر چند این ایراد سیستم بانکی درست است، اما تصویب قانون حتی غلط، توجیه کننده رفتار ع از قانون در سیستم بانکی نمی شود؛ علاوه بر این، با ملاحظه مصادیقی که آنها در این ارتباط ذکر می کنند می توان نتیجه گرفت که این ایراد به کلمه حقی می ماند که اراده باطل می کند، زیرا غرض سیستم بانکی در انتقاد از مثلاً تصویب تسهیلات تکلیفی (مثلاً از محل س های قرض الحسنه مردم) توسط مجلس شورای ی آن نیست که وماً خودشان تسهیلات قرض الحسنه بیشتری بدهند؛ بلکه آن است که چون مستظهر به اقدام کاملاً خلاف متن و روح قانون، یعنی ماده 4 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 27 آذرماه 1362 هیئت ان، س های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز، جزو منابع بانک محسوب شده است! آنان بتوانند از س های قرض الحسنه مردم در مقاصد پربازده دیگری استفاده کنند؛ منافعی که به دلیل قرض الحسنه بودن هیچ مبلغی از آن به صاحبانش برنمی گردد و صرفاً منافع بانکداران را غنی سازی می کند.6- تامل در موضوعیت خلق پولوقتی بانک مرکزی رسماً اعلام می کند که مستند به ماده 4 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 ، با استفاده از «نسبت س های قانونی» به عنوان ابزار غیرمستقیم سیاست پولی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا از طریق کاهش آن اعتبارات بانکها را منبسط می کند در واقع اذعان می نماید که بانکها در خلق پول بانکی سهیم هستند و مشارکت دارند.در این صورت مسئله خطیری که مطرح می باشد آن است که چون بانکها عمدتاً برای دریافت بهره مبادرت به خلق پول می کنند، اکنون که در سیستم بانکی ما فرض بر ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره (ربا) است چه ومی به خلق پول وجود دارد؟ زیرا خلق پول از طریق وام دادن اصولاً موضوعیت خود را در بانکداری بدون ربا از دست می دهد. ممکن است ادعا شود که تنها دلیل خلق پول قرض دادن و دریافت مازاد نیست، بلکه از طریق خلق پول بانکها در توسعه سرمایه گذاری ها وفعالیتهای اقتصادی مشارکت می کنند و یا سهیم می شوند. نکته ای که در این خصوص وجود دارد آن است که اگر بانکها از محل سرمایه خودشان مبادرت به خلق پول به منظور سرمایه گذاری مطابق عقود ی نمایند، با یک مورد بسیط و ساده ای مواجهیم که باید در مورد صحت آن ادعا و اص این سرمایه گذاری کنکاش کنیم. اما اگر با وجوه س گذاران خود که او را کرده اند پولشان را در عقود گوناگون سرمایه گذاری کند مبادرت به خلق پول می کنند در آن صورت باید پاسخ سؤالاتی از این قبیل مشخص شده باشد:1) آیا س گذاران به بانک ( ) اجازه داده اند که با پول آنها از طریق مشارکت در سرمایه گذاری ها خلق پول کند، اما آنان فقط در سود یکی از سرمایه گذاری ها سهیم باشند؟2) آیا سیستم بانکی میزان سرمایه گذاری، ارزش افزوده، سهم در تولید ناخالص داخلی، اشتغال ایجاد شده و کاهش نرخ تورم را بواسطه این گونه خلق پول در طی یک دوره زمانی اعلام کرده است؟ و آیا اصولاً چنین کاری با توجه به ساز و کار نه چندان شفاف در این مقوله ممکن می باشد؟با توجه به سکوت قانونگذار و با عنایت به ممنوعیت دریافت بهره در سیستم بانکی و با در نظر گرفتن وظایف و از همه مهمتر با توجه به اه خلق پول در بانکهای ربوی، بانک مرکزی می باید در ایفای درست وظایف قانونی خود جهت نیل به اه نظام بانکی، مطالعات و پژوهش های بنیادینی را در امور و مسائل مهمی از این قبیل وجدان می کرد. مطالعاتی که در آنها درخصوص استحکام مبانی خلق پول در عملیات بانکی بدون ربا (بهره) به تشخیص و وضوح می رسید و ساز و کار موجد قرضهای ربوی را که در جهل ساز و کار خلق پول، استتار یافته است با کنکاش و تعمیق در چگونگی رعایت حقوق عمومی در سیستم بانکی به شفافیت می رساند و ریشه بسیاری از تخلفات و جرایم معطوف به کارکردهای در سایه روشن های ابهام قانون عملیات بانکی در سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری و حتی بعضی از صندوق های موسوم به قرض الحسنه و... را از این طریق به عیان می یافت؛ کار خطیر و استراتژیکی که صورت نگرفت، تا اگر اراده ای بود مشکل بطور مبنایی چاره شود.آنان که عالمانه به این مقوله می شند خیلی خوب متوجه هستند که این رس بر زمین گذاشته و فراموش شده، که مطرح آن احتمالاً مورد تعجب سیستم بانکی حاکم و شاید هم غیرعلمی تلقی شدن این نگاه به ساز و کارهای متعارف بانکی باشد؛ یکی از کلیدی ترین ابزارهای فهم چرایی استقبال زایدالوصف اشخاص حقوقی خصوصی و برخی از نهادهای عمومی و نیروهای نظامی و انتظامی برای اخذ امتیاز بانک خصوصی است. حتی می توان علائق زایدالوصف تمایل برای خصوصی بانکهای تی را در اقتصاد ایران در دهه های گذشته در همین مهم جستجو کرد.خلق پول به نهادی که اختیار عملیاتی آن را دارد این توانایی را می دهد که قدرت خلق کند و با توزیع نامتوازن آن، همه چیز بسازد و بدیهی است که این امتیاز کمی نیست که قابل چشم پوشی باشد. امتیازی که بر اساس موازین و تحت حمایت بانک مرکزی ریسکی را برنمی تابد و در عین حال راهی نیست که توده های محروم و حتی طبقه متوسط جامعه در آن امکان گام زدن داشته باشد، زیرا حداقل سرمایه اولیه برای اخذ امتیاز بانک از چند صد میلیارد تومان به بالاست و این اقدام صرفاً در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متمایزی است که از سفره تبعیض مستظهر به ثروت نان می خورند.7- نظارتحساسیت نقش نظام پولی و بانکی در رقم زدن به رشد فعالیت های اقتصادی در کشور و حساسیت اه بانک مرکزی از جمله در حفظ ارزش پول (بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی 1351) و اهمیت آن در نائل شدن به اه نظام بانکی (ماده 1، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)) ایجاب می کند که موضوع نظارت بر آن با لحاظ ظرائف معطوف به امور پولی و بانکی بخوبی اعمال شود؛ زیرا وظایف و اختیارات بانک مرکزی آنقدر خطیر است که می تواند بسیار سازنده یا در شرایطی بسیار م ب عمل کند، در بند 4 این مکتوب توضیح دادیم که آیین نامه اجرایی فصول قانون بانکداری بدون ربا که مصوب هیئت ان در سال 1362 می باشد در موارد بسیاری مغایر قانون است؛ لیکن به دلیل ساز و کار موجود در اصل 138 قانون اساسی در دهه اول انقلاب این مغایرت مورد رصد و جلوگیری واقع نشده و بعدها هم این مهم مغفول مانده است. علاوه بر آن ارکان مختلف بانک مرکزی بطور روزمره و جاری تصمیماتی را اتخاذ می کنند که بعضاً در مقیاس قانون گذاری است، اما نه فقط صورت می گیرد بلکه عدم مغایرت آنها با قوانین و مقررات کشور هم مورد پیگیری و تشخیص واقع نمی گردد. لذا دور شدن از مبانی قانونی در نظام پولی و بانکی و همچنین قانون عملیات بانکی بدون ربا همچنان ادامه دارد و عدم تعادلها در اقتصاد کشور را تشدید می کند.از آنجا که در موارد و مواقعی مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه هم از نابسامانی های نظام پولی و بانکی سخن گفته اند و همچون نهادها و افرادی که در این ارتباط مسئولیتی را برعهده ندارند ولی اصابت مشکلات را بر خود تحمیل می کنند خود را با مشکل مواجهه داده اند یادآوری این نکته ضروری است که یکی از وظایف پنج گانه قوه قضاییه موضوع اصل 156 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است؛ لذا بطور طبیعی این انتظار وجود دارد که قوه قضاییه درخصوص حسن اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین مرتبط و ذی ربط در این ارتباط اظهارنظر نموده و اقدامات نظارتی و عملیاتی خود را اطلاع رسانی نماید. ورود آشکار در این مورد دارای فواید بسیاری خواهد بود که حداقل آن می تواند اطمینان از شائبه حذف بهره (ربا) از سیستم بانکی باشد. مسئله ای که اکنون وجود یا عدم وجود آن مورد مناقشه و اشاره بزرگانی حتی از مراجع معظم تقلید است. مقوله ای که اگر اجرایی می شد که به اعتراف وزرای امور اقتصادی و دارایی مورد پرسش باید تلاش کرد که بشود، اوضاع اقتصادی کشور توفیقات بسیاری را تجربه می کرد.این گونه به نظر می رسد که اگر بواسطه تخطی در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و جایگزینی احتمالی آن با آیین نامه اجرایی مصوب هیئت ان و استمرار تفاسیر به رأی در مرتبط قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 موانعی بر سر راه رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بدهی های بلاوجه و سلب حیثیت از نظام مالی تحت عنوان و ... صورت گرفته باشد، این قوه قضاییه مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عد است که باید با ایفای هرچه بهتر وظایف خویش دمل چرکین نگاه مشکوک به سلامت نظام پولی و بانکی و به تبع آن سلامت دستگاه ناظر را، از تورم خونابه و عفونت و فساد ناشی از عدم اجرای درست قانون، تهی و آب رفته را به جوی برمی گردانید، و البته برای نظارت بایسته تر و جبران احتمالی و شایسته تر مافات هیچگاه دیر نیست.8- افسانه ارزش پول ملیهمواره چنین بوده است که در بین سازمان های تخصصی کشور بانک مرکزی از جمله بهره مندترین سازمان ها از حیث کارشناس و خبره و همچنین از جهت نقش و تأثیر در حیات اقتصادی کشور بوده و هست. این بانک براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و هدف آن حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است. مسئولیت حسن اداره امور بانک، وظیفه اجرای قانون پولی و بانکی و آیین نامه های مرتبط برعهده رئیس کل بانک مرکزی است.می توان تأمل کرد و شید که در تاریخ بانک مرکزی این وظایف و مسئولیت های بسیار مهم در اقتصاد کشور که با اختیارات گسترده ای برعهده رئیس کل و مقامات و کارشناسان بانک مرکزی گذاشته شده بوده است، آنان را از چه احساس و رس و کارکردی برخوردار ساخته است. این تأمل، گستره ای از تاریخ ایران را پیش روی این مقامات می گشاید که شاید در دوران مسئولیتی آنان، چندان وضوح و روشنی نداشته باشد، لیکن خیلی سریع به صفحاتی از تاریخ «چگونگی های ایفای مسئولیت » و به موجب آن نقش آفرینی در حیات اقتصادی ملتی مبدل می شود که با هیچ ابزاری امکان تجاهل نسبت به آن وجود ندارد. نشانه های تاریخی مطروحه، خیلی زیاد نیستند، هرچند بسیار گویا و بی رحمانه دری می کنند؛ اصولاً تاریخ این خصلت را دارد و از آن گریزی نیست. در این قسمت دو نکته را مورد تذکر قرار می دهیم:الف) رئیسان بانک مرکزی در دوره مسئولیت خویش در دوران ایران در مواجهه با حفظ ارزش پول ملی عملکردی را در حافظه تاریخ و در واقعیت زندگی اقتصادی مردم ایران ــ که با درآمدهای کم و بیش در سراسر این سرزمین پهناور، در دشت و کویر تا کوه و جنگل و... زندگی کرده ا ند ــ ثبت نموده اند که می تواند تا حدودی به میزان توفیق آنان در تعهد به ایفای مسئولیت بزرگی که تصدی آن را پذیرفته بوده اند تلقی شود. این که از عبارت «تا حدودی» استفاده می شود بخاطر رعایت انصاف در ارزی ها و توجه به این مهم است که همه سیاست های اقتصادی کشور در سیاست های نظام پولی و بانکی آن خلاصه نمی شود. لیکن سیاست های اخیر، آنقدر خطیر است که ی را یارای حتی ادعای کم اهمیتی برای آنها نباشد و نیست.با مفروض گرفتن سال 1390 به عنوان سال پایه تورم ــ یعنی همان که ترجمان کاهش ارزش پول ملی می باشد ــ قدرت ید مردم، در دوران تصدی اولین رئیس کل بانک مرکزی در دوره در دو سال به اندازه 34.9 درصد، در دوران تصدی دومین رئیس کل در پنج سال به اندازه 74.1 درصد، در دوران تصدی سومین رئیس کل طی سه سال به اندازه 80.3 درصد، در دوران تصدی چهارمین رئیس کل طی پنج سال به اندازه 94.4 درصد، در دوران تصدی پنجمین رئیس کل طی ده سال به اندازه 218.7 درصد، در دوران تصدی ششمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 55.9 درصد، در دوران تصدی هفتمین رئیس کل طی ی ال به اندازه 25.4 درصد و در دوران تصدی هشتمین رئیس کل طی چهار سال به اندازه 75.2 درصد (تا آغاز به کار ت یازدهم) تنزل یافته است؛ یعنی ارزش یک میلیون تومان سال 1358 در سال 1390 به 767.5 تومان و در سال 1393 به 294 تومان کاهش یافته است؛ و این به معنای آن است که ارزش یک میلیون تومان سال 1358 به قیمت پایه سال 1390 و در همان سال معادل 1303 بار و در سال 1393 معادل 3401 بار کاهش یافته است. به عبارتی دیگر تولید سرانه ناخالص داخلی مردم ایران به قیمت های ثابت سال 1383 در پایان سال 1391 مبلغ 26.5 میلیون ریال بوده است که از مبلغ 28.8 میلیون ریال تولید سرانه ناخالص داخلی سال 1357 کمتر است.ب) در چهار چوب رعای
شب گذشته مراسم اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا با حضور عوامل و بازیگران برگزار شد.در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از مراسم اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا مشاهده نمایید:عادل فردوسی پور و احسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا عادل فردوسی پور و احسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضانوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضانوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضانوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضانوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاحبیب رضایی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاحبیب رضایی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاعلی جلیلوند و نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاعلی جلیلوند و نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاعادل فردوسی پور در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا عادل فردوسی پور در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضااحسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضااحسان علیخانی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا
عکاس: شهاب اسدیتهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغloading...loading...
شب گذشته مراسم اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا با حضور عوامل و بازیگران برگزار شد.در ادامه می توانید تصاویر اختصاصی سیمرغ را از مراسم اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا مشاهده نمایید:نوید محمدزاده و آقایی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضانوید محمدزاده و آقاییدر اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضااکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاالهه حصاری در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاالهه حصاریدر اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا آقایی و نوید محمدزاده در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا آقایی و نوید محمدزادهدر اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا آقایی در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا آقاییدر اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاالهه حصاری در اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضاالهه حصاریدر اکران خصوصی بدون تاریخ بدون امضا
عکاس: شهاب اسدیتهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغloading...loading...