ایام تشریق به خوبی سپری شد انتقال زائران وقوف اضطراری با 150 اتوبوس

اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,وداع با قربانیان تصادف اتوبوس هرمزگان +ع | هرمزگان از داغ دخترانش سوخت و خلیج فارس هم نتوانست کاری برایش د. جنازه دختران دانش آموز هرمزگانی، قربانیان تصادف وحشتناک اتوبوس، تشییع شد. هر کدام از دختران حالا در شهر خودش است، جزیره هرمز، میناب، رودان و... هرمزگان، عزایش عمومی است.بیشتر ببینید: : تصادف اتوبوس هرمزگان .

بیشتر بخوانید: جزئیات تصادف اتوبوس هرمزگان .
بیشتر بخوانید: ادعای راننده اتوبوس دانش آموزان .اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»‹›
قبل از توضیح در مورد تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی توسط یک زوج واشنگتنی باید گفت که تا به حال افراد زیادی در سراسر دنیا پیدا می شوند که در خودرو و گاهی نیز در ک ن های هواپیما زندگی می کنند. موضوعی که چندان هم عجب به نظر نمی رسد . با این حال سال ها پیش بوده که برایان و استرلا تصمیم گرفته بودند که یک اتوبوس مدرسه از کار افتاده را برای زندگی تزئین کنند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.همان طور که گفته شده تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی برای این زوج جوان دقیقا سه سال قبل رقم خورد ، زنمانی که برایان و استرلا در یک آپارتمان اجاره ای در واشنگتن زندگی می د ، می بایست ماهانه هزار و ۵۰۰ دلار به صاحب خانه شان اجاره می پرداختند. اما شرایط برای آن ها و سه فرزندشان به شکلی پیش رفت که دیگر توانایی پرداخت این هزینه ها را نداشتند و از همین رو تصمیم گرفتند یک اتوبوس قدیمی مدرسه را ب ند و برای زندگی خودشان بازسازی کنند.تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی این گونه کلید خورد که برایان این اتوبوس از رده خارج شده که تصویرش را مشاهده می کنیدبا قیمتی معادل ۲ هزار و ۶۰۰ دلار ید و البته برای تکمیل آن نیز چیزی معادل ۳۰ هزار دلار هم برای آن هزینه کرد تا حالا از خانه ای جمع و جور و مهمتر از همه ، خانه ای نزدیک به محل کار خود داشته باشد ، چون پیش از این برایان برای اینکه بتواند هزینه های زندگی را بپردازد، مجبور بود ساعت های طولانی کار کند و با در نظر گرفتن اینکه سه ساعتی هم در مسیر خانه تا محل کار بود، اصلا فرصت اینکه نزدیک خانواده اش باشد را نداشت، اما حالا اتوبوس را جایی نزدیک به محل کار پارک کرده اند و خانواده فرصت بیشتری برای در کنار هم بودن دارد.ایده این کار را از یک ویدئو در شبکه های اجتماعی بدست آوردند، در آن جا پر از افرادی است که محل های کوچک و دور از تصور را به محلی مناسب برای زندگی بدل می کنند و برایان ۲۹ ساله نیز از آن ها یاد گرفت که هرمکانی را می توانند برای اینکه مانند خانه از آن استفاده کنند، بازسازی کنند که در این مورد آن ها یک اتوبوس مدرسه را انتخاب د.آن ها حالا اتوبوسی دارند که برای خودشان است و در آن مکان مناسبی برای زندگی ساخته اند، تا جایی که استرلا می گوید اصلا تصور اینکه بخواهند خانه ای به شکل کلاسیک و سنتی داشته باشند را در ذهن ندارد و فکر می کند تا زمانی که سه فرزندش بزرگ شوند و به سراغ زندگی خودشان بروند در همین اتوبوس زندگی می کنند.البته آن ها با مشکلاتی هم دست و پنجه نرم می کنند که به گفته مادر خانواده اوایل خیلی بیشتر بوده، سال اول نمی دانستند برای گرم اتوبوس چه وسیله ای بهتر است و استفاده از بخاری برقی وقتی برق قطع می شد، اصلا ایده خوبی نبود و ابزار جایگزین نیاز داشت. با این حال بعد از سه سال این پنج نفر به شرایط زندگی در اتوبوس کاملا عادت کرده اند.تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگیمنبع treehugger
مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانمانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانتصاویر مانور کامل طرح اضطراری فرودگاه بین المللی اصفهانموافقم+ 0مخالفم- 0sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ شهر سامرا در شرق رودخانه دجله و در شمال بغداد واقع شده است؛ این شهر، مرکز استان صلاح الدین و در فاصله 124 کیلومتری بغداد واقع شده است؛ سامرا از شرق به کرکوک، از شمال به نینوا، از غرب به استان الانبار و از جنوب به بغداد منتهی می شود.بارگاه و حرم مطهر ین عسکرین در شهر سامرا قرار دارد و بسیاری از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در سفر به عراق به زیارت و پابوسی این ان بزرگوار مشرف می شوند و از فضای معنوی آن بهره می گیرند.اما این شهر در ایام مختلف و به ویژه در زمان ورود تروریستهای تکفیری به کشور عراق دستخوش ناملایماتی شد و وقوع عملیاتهای انتحاری مختلف در این منطقه باعث ایجاد رعب و وحشت در میان نان و زائران و ایجاد شرایط امنیتی در سامرا شد.در حال حاضر این منطقه از کشور عراق تحت نظارت نیروهای امنیتی عراق قرار دارد و به میزان زیادی از عملیاتهای تروریستی کاسته شده است.اما زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارات(ع) در سالهای اخیر هیچ گاه از عملیاتهای انتحاری و عداوت تروریستهای تکفیری هراسی نداشته اند و در ایام مختلف سال به نیت زیارت و دیدار با ین عسکرین(ع) عازم سامرا شده اند که نمونه بارز این حضور حماسی را می توان در ایام اربعین حسینی سال گذشته دانست.صدها هزار نفر از ایرانیان عاشق اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در اربعین سال گذشته، با وجود برخی توصیه ها در سفر به سامرا، خود را به این شهر رساندند و شکوهی از عشق و ارادت به آستان اهل بیت(ع) را به نمایش گذاشتند.برای بررسی بیشتر فعالیتهای انجام گرفته از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات و کمیته اسکان، تغذیه و مشارکتهای مردمی در شهر سامرا در ایام اربعین حسینی با امین شریعتی؛ مسئول قرارگاه اربعین سامرا به گفت وگو نشستیم.چکیده گفت وگو با مسئول قرارگاه اربعین سامرا به شرح ذیل است: کنگره عظیم اربعین حسینی را نباید منحصر به ایران دانست بلکه متعلق به همه دنیا است چرا که از همه قاره های دنیا در این عظیم شرکت می کنند و این شور حسینی هر ساله گسترش می یابد.متولیان اصلی موضوع اربعین عراقیها (مردم، ت و مرجعیت) هستند که البته عمده فعالیتها نیز بر عهده خود مردم است.سال گذشته عملیات انتحاری در پارکینگ شهر سامرا انجام داد و قصد ممانعت از عزیمت زائران به سامرا را داشت اما معرفت شناسی زائران دسیسه های تروریستها را از بین برد.تکفیریها به دنبال قطع ارتباط بین مردم و منطقه سامرا که نقطه ت است، بوده اند که مردم و زائران با بصیرت، موقعیت شناسی و زمان شناسی جلوه ای از عشق را به منصه ظهور رساندند.در ایام اربعین حسینی بیش از 1.5 میلیون زائر به صورت خودجوش و در اقدامی باورن ی وارد سامرا شدند و به زیارت ین عسکرین(ع) رفتند.بعد از انفجاری که در پارکینگ شهر سامرا انجام گرفت همه پیش بینی د که اربعین سال گذشته هیچ به سامرا مشرف نشود اما زائران روی دیگری از عشق را به نمایش گذاشتند و تمامی پیش بینیها نیز برع شد.تمامی مردم و اهالی استان صلاح الدین(سامرا) به غیر از شهر بلد، جزو اهل تسنن هستند که برای نخستین بار پذیرایی بسیار ویژه ای از شیعیان انجام دادند.عمده فعالیت را سران عشیره ها و مردم سامرا انجام دادند و ما نیز در بحث تغذیه، مشارکت و کمک لازم را انجام دادیم و برنامه ها به گونه ای پیش رفت که آنها در بحث میزبانی از هیچ کمکی فروگذار ن د.مهمترین دستاورد در اربعین سال گذشته، آشتی مردم منطقه با زائران اهل بیت (ع) بود و ایجاد امنیت پایدار در سامرا نیز موضوع مهم دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.امسال با اهالی صحبت کردیم و گفتیم دربها را بگشایند تا زائران از امکانات رفاهی استفاده کنند و این برنامه مهم به گونه ای بود که حتی اهل تسنن درب مسجد را به روی زائران گشودند و مهرهای برای زائران آوردند.خوشبختانه تمام مایحتاج پذیرایی زائران اربعین در سال گذشته از مردم شهر سامرا یداری شد به همین سبب این کار باعث افزایش رزق و روزی بین اهالی این شهر و رضایت آنها شده است.شاهد بودیم برخی از جوانان و نوجوانان سامرا با تهیه پیشانی بندهای یازهرا (س) و یا حسین (ع) و پرچم و بیرق اهل بیت تلاش می د این نمادهای شیعیان را به زائرین اربعین بفروشند.مشروح گفت وگوی تسنیم با شریعتی را در ادامه می خوانید: تسنیم: در ایام اربعین سال گذشته با وجود برخی نگرانی های امنیتی بابت حضور زائران در سامرا، شاهد سیل عظیم زائران در زیارت ین عسکرین(ع) بودیم، علت این حضور چشمگیر و حماسی چه بود ؟ابتدا باید درباره زیارت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و گسترش این شور حسینی در ایام اربعین سخن گفت؛ این عشق و علاقه را می توان در زندگی ایرانیان و به ویژه رزمندگان دفاع مقدس مشاهده کرد.عشق و ارادت رزمندگان دفاع مقدس و ی والا مقام به سید و سالار شهیدان حسین(ع) در تمامی وصیت نامه ها و دست نوشته های آنان موج می زد؛ ضمن اینکه بنیانگذار انقلاب ی ایران هم هنگام هشت سال دفاع مقدس به صراحت اعلام د که راه قدس از کربلا می گذرد.بسیاری از افراد در آن زمان این فرمایش راحل مبنی بر گذشتن راه قدس از کربلا و صادر شدن انقلاب را متوجه نشدند اما حالا وقتی اربعین حسینی و شور مردم برای زیارت اهل بیت(ع) را می بینیم متوجه این پیام و فرمایش بنیانگذار می شویم.حرکت عظیم اربعین حسینی فقط متعلق به ایران نیست امروز هر حرکتی که در اربعین صورت می گیرد ادامه دهنده راه کربلا است ضمن اینکه هیچ تصور نمی کرد که در ایام اربعین جمعیتی میلیونی همانند سیل وشان به کربلا حرکت کند؛ در هر حال شاهدیم سال به سال این حماسه و شور حسینی که از تمام دنیا شروع شده بیشتر و گسترده تر می شود و فقط منحصر به ایران هم نیست.کنگره عظیم اربعین حسینی را نباید منحصر به ایران دانست بلکه متعلق به همه دنیا است چرا که از همه قاره های دنیا در این عظیم شرکت می کنند و این شور حسینی هر ساله گسترش می یابد.در این میان باید به نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در اربعین و تلاشهای انجام گرفته اشاره کنیم؛ ستاد بازسازی عتبات عالیات مسئول کمیته جذب مشارکتهای مردمی، اسکان و پذیرایی را از سوی ستاد مرکزی اربعین برعهده دارد اما در حیقیقت وظیفه آنها در میدان خدمت رسانی به زائرن اربعین، فراتر از موضوعات اداری است.تسنیم: نقش مردم و سایر دستگاهها در مراسم اربعین حسینی و خدمات رسانی چگونه و چه میزان بوده است؟ باید بدانیم مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به صورت خودجوش در کنگره عظیم اربعین حسینی مشارکت و حضور می یابند و این دارای معانی زیادی است. اربعین حسینی حماسه عظیمی در تاریخ محسوب می شود و همه سازمانها و مردم بدون هر گونه ابلاغیه ای بسیج می شوند که این مشارکت و خدمت، فعالیت در خورد توجهی است.متولیان اصلی اربعین عراقیها هستند این مشارکت دستگاهها و مردم همگی برای این است که بتوانیم به کمک مردم عراق برویم چراکه متولیان اصلی موضوع اربعین عراقیها (مردم، ت و مرجعیت) هستند که البته عمده فعالیتها نیز بر عهده خود مردم است ضمن اینکه مشارکت و فعالیت مردم عراق در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی از سالهای بسیار دور و گذشته انجام می گرفته و همچنان ادامه دارد که در این رابطه ما نیز باید در کنار مردم این کشور قرار گیریم و میزبان اصلی آنها هستند.تسنیم: در مورد اتفاقاتی که در اربعین سال گذشته در سامرا افتاد و شور و شعف بی سابقه در ایام اربعین حسینی توضیح بفرمایید. سال گذشته نیز کلید موفقیتهای امنیتی و به ویژه در موصل از ایام اربعین حسینی آغاز شد که البته کمی به طول انجامید اما به سرانجام مطلوبی رسید.نکته مهمی که همه عاشقان و زائران اهل بیت (ع) باید به آن توجه کنند این است که همواره مرقد مطهر ین عسکریین(ع) در عراق مظلوم بوده است در صورتی که حرکت بزرگ عزیمت زائرین به کربلا در ایام اربعین می تواند به معرفت و شناخت مردم از حسین (ع) و سپس زمان (عج) منجر شود.یعنی اینکه بنابر تاکیدات علما و بیانات آنها، معرفت و درک زمان(عج) از حسین (ع) به دست می آید و نمونه بارز این مهم را سال گذشته در سفر صدها هزار زائر اربعین به سامرا مشاهده کردیم.خنثی شدن دسیسه تروریستها با معرفت شناسی زائرانسال گذشته عملیات انتحاری را در پارکینگ شهر سامرا و قبل از آغاز اربعین انجام داد و می کوشید تا مانع عزیمت زائرین اربعین به این شهر شود و ضمن اینکه این گرو تروریستی به دنبال آن بود که عزیمت زائران از کربلا به سامرا را خنثی کند و عملاً شهر سامرا را در مظلومیت باقی گذارد اما معرفت شناسی زائران دسیسه های تروریستها را از بین برد.تسنیم: درباره حساسیت شهر سامرا و تاثیر حضور زائران اربعین توضیحاتی ارائه دهید؟ شهر سامرا ویژگی های خاصی دارد چرا که هادی (ع) در این شهر حدود 25 سال و حسن عسکری حدود 28 سال زندگی د ضمن اینکه محل تولد زمان (عج) و محل غیبت این بزرگوار هم در این شهر است به همین دلیل دشمنان می کوشند تا حرمین عسکریین(ع) مظلوم باقی بمانند اما باید زائران این موضوعات را به خوبی درک کرده و تلاش کنند تا اتصال بین عتبات برقرار شود چرا که تکفیریها به دنبال قطع رابطه سامرا به عنوان نقطه اتصال ت با دیگر اعتاب مقدسه هستند.تکفیریها به دنبال قطع ارتباط بین مردم و منطقه سامرا که نقطه ت است بوده اند که مردم و زائران با بصیرت، موقعیت شناسی و زمان شناسی جلوه ای از عشق را به منصه ظهور رساندند و با تشخیص خود پای در راه سامرا نهادند.زائران اربعین حسینی در سال 95 با بصیرت شناسی به موقع خود و زمان شناسی ویژه به شهر سامرا و زیارت حرمین عسکریین(ع) عزیمت د تا آنچه برای آسیب زدن به اعتاب مقدسه را برنامه ریزی کرده بود، خنثی کنند.سامرا خانه زمان(عج) محسوب می شود و در حقیقت ایشان میزبان زائران است؛ غیرممکن است که زائران وارد سامرا شده و مورد عنایت مهدی موعد (عج) قرار نگیرند؛ اگر مردم سال گذشته حضور نمی یافتند کار و خواسته آنها به نتیجه می رسید. حضور زائران پشتوانه نیروهای امنیتی عراقی ضمناً حضور مردم و زائران در سامرا پشتوانه حیاتی و فرهنگی و مردمی برای نیروهای و مردمی عراق در منطقه بود و مشتی محکم بر دهان دشمنان وارد آمد.حضور خودجوش 1.5 میلیون زائر اربعین حسینی در سامراسال گذشته در ایام اربعین حسینی بیش از 1.5 میلیون زائر به صورت خودجوش و در اقدامی باورن ی وارد سامرا شدند و به زیارت ین عسکرین رفتند ضمناً سال گذشته حدود نیمی از جمعیت زائران ایرانی در ایام اربعین حسینی به سامرا و حرم ین عسکرین مشرف شدند.تسنیم: سال گذشته حضور چشمگیر زائران اهل بیت(ع) در سامرا از چه تاریخی آغاز شد و استقبال چطور بود؟ حضور زائران دقیقاً یا قبل یا بعد از زیارت حسین(ع) بود؛ از 15 روز قبل از اربعین سیل جمعیت شروع شد و این و حضور بعد از روز اربعین حسینی نیز ادامه یافت.زائران اربعین، پیش بینیها را برع دحتی بعد از انفجاری که در پارکینگ شهر سامرا انجام گرفت همه پیش بینی د که اربعین سال گذشته هیچ به سامرا مشرف نشود اما زائران روی دیگری از عشق را به نمایش گذاشتند و تمامی پیش بینیها نیز برع شد.اربعین سال گذشته به دلیل موضوعات امنیتی و حساسیت شهر سامرا چندین رینگ امنیتی را در حلقه اطراف شهر در نظر گرفته بودیم اما سیل جمعیت زائران باعث شد که سامرا، کربلایی دیگر شود و در حقیقت مشت محکمی بر دهان و حامیان منطقه ای و جهانی آن زده شد؛ همین جمعیت میلیونی در سامرا موجب بالا رفتن روحیه برای نیروهای امنیتی مستقر در سامرا شد.زائران در اربعین سال گذشته همه را غافگیر د و آنقدر حجم جمعیت گسترده بود که به دلیل ایجاد ترافیک، پیاده روی 10 کیلومتری انجام می گرفت.سیل وشان جمعیت مشت محکمی به دهان یاوه گویان بود و زائران معرفت شناسی و موقعیت شناسی را نشان دادند که این مهم سالهای قبل اینچنین نبود؛ نیروهای عراقی که برای مبارزه با تکفیریها می رفتند با دیدن این حماسه حضور، روحیه بالایی را می گرفتند و پشتوانه معنوی برای رزمندگان محسوب می شد.تسنیم: با توجه به اینکه برای نخستین بار چنین جمعیت زائری به سامرا می رفتند، استقبال مردم منطقه چگونه بود؟تمامی مردم و اهالی استان صلاح الدین(سامرا) به غیر از شهر بلد، جزو اهل تسنن هستند که برای نخستین بار پذیرایی بسیار ویژه ای از شیعیان انجام دادند که این عملکرد آنها بابت استقبال از زائران اربعین حسینی جای تقدیر و تشکر دارد.جلسه قبل از اربعین با شیوخ عشایر سامرا اما برخی اقدامات را قبل از ایام اربعین حسینی انجام دادیم که قابل ذکر است و یکی از مهمترین آنها جلسه با شیوخ عشایر سامرا بود که استقبال بسیار خوبی از سوی آنان صورت گرفت. قبل از اربعین سال 95 بررسیها برای نحوه پذیرایی، اسکان و تغذیه زائران اربعین حسینی انجام گرفت البته تصور چنین جمعیتی برای مراسم اربعین در سامرا وجود نداشت.ب ایی موکبهای اربعین از سوی سران عشیره ها در آن جلسه تاکید کردیم که میزبان شما هستید و آنها نیز تحت تاثیر حرفهای صادقانه قرار گرفتند؛ به همین سبب با سران 6 عشیره مهم داخل عراق توافق کردیم تا در منطقه سامرا برای پذیرایی مردم، موکب احداث کنند و در این میان به کمک آنها هم مبادرت کردیم.رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هم سال گذشته تاکید کرد تا همه امکانات مورد استفاده قرار گیرد و تمامی امکانات به صورت جهادگونه به سامرا برده شد و موکبهایی به نام اهالی سامرا ب ا شد؛ این رویکرد مشترک میان اهالی سامرا و ستاد بازسازی بسیار مورد توجه قرار گرفت.فعالیت 24 ساعته موکبهای عشیره ها در سامرا عمده فعالیت را سران عشیره ها و مردم سامرا انجام دادند و ما نیز در بحث تغذیه، مشارکت و کمک لازم را انجام دادیم و برنامه ها به گونه ای پیش رفت که آنها در بحث میزبانی از هیچ کمکی فروگذار ن د؛ در مجموع، شیوخ عشیره ها سه الی چهار موکب احداث د اما فعالیتهای آنها 24 ساعته انجام گرفت.چگونگی کاسته شدن غربت از شهر سامرا همچنین ما در بحث حمل و نقل زائران دچار مشکلاتی شده بودیم که باز هم شیوخ عشیره ها به کمک آمدند و با رفتن به درب خانه ها، صاحبان خودروهای سنگین را برای انتقال زائران، اعزام د که تمامی این فعالیتها موجب شد تا با عنایات خداوند و اهل بیت(ع) از غربت موجود در شهر سامرا کاسته شود.آشتی مردم سامرا با زائران اهل بیت(ع) در ایام اربعینمهمترین دستاورد در اربعین سال گذشته، آشتی مردم منطقه با زائران اهل بیت (ع) بود و ایجاد امنیت پایدار در سامرا نیز موضوع مهم دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت؛ این برنامه های حائز اهمیت تمامی دسیسههای شوم تروریستهای تکفیری را از میان برداشت.تفکر صحیح و قلب زیبای مردم در قضایای اربعین سال گذشته همه مشکلات را حل کرد و مردم با زائران آشتی د که تمامی این برنامه ها موجب افزایش وحدت شد.تسنیم: برنامه ریزی کمیته اسکان و تغذیه در شهر سامرا با توجه به باورن ی بودن جمعیت و حضور عاشقان چگونه عملیاتی شد؟در قسمت راه اندازی موکبها به همه استانهایی که وظیفه ارسال نذورات داشتند، تاکید کردیم که حق ارسال آذوغه و مواد غذایی را ندارند و باید تمامی اقلام از خود شهر سامرا و منطقه انجام گیرد؛ اوایل بسیاری افراد اظهار د که کالاهای سامرا مقداری گران تر است اما باز هم بر ید از خود شهر اهتمام کردیم و این رویکرد به این دلیل بود که مردم متوجه خیر و برکت حضور زائران و ایام اربعین حسینی شوند که این مهم نیز با موفقیت انجام گرفت؛ برنامه هایی از این دست باعث می شود که خود مردم منطقه م ع حرم شوند و این رویکرد بسیار اثربخش و موجب امنیت پایدار است. یداری تمام مایحتاج زائران اربعین از شهر سامرا خوشبختانه تمام مایحتاج پذیرایی زائران اربعین در سال گذشته از مردم شهر سامرا یداری شد به همین سبب این کار باعث افزایش رزق و روزی بین اهالی این شهر و رضایت آنها شده و همین اقدامات موجب شده تا مردم سامرا برای دیدن زائرین اربعین و این ایام چشم انتظاری داشته و لحظه شماری کنند.نکته دیگر این است که در سالهای گذشته به زائران سامرا توصیه می شد که در هیچ نقطه ای از مسیر بغداد تا سامرا توقف نکنند که به همین علت رستورانها و مغازه های مسیر هیچ ارتباطی با زائران نداشتند اما امسال رعب و وحشت را هم برای زائران و هم برای مردم منطقه از بین بردیم.گشوده شدن دربهای مسجد و آوردن مهر برای زائران امسال با اهالی صحبت کردیم و گفتیم دربها را بگشایند تا زائران از امکانات رفاهی استفاده کنند و این برنامه مهم به گونه ای بود که حتی اهل تسنن درب مسجد را به روی زائران گشودند و مهرهای برای زائران آوردند که این آشتی بسیار مهمی میان زائران و مردم بود.عملکرد ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان کیمته اسکان و تغذیه بسیار جای تقدیر دارد چرا که ما را در این برنامه عظیم و تاثیرگذار یاری د.رایج شدن پول ایرانی در سامرا خوشبختانه برای نخستین بار در طول تاریخ سامرا در اربعین سال 95 پول ایرانی رایج شد و اهمیت این موضوع زمانی درک می شود که پول ایرانی در حال حاضر و حتی در دوران حکومت صدام حسین در کربلا و نجف رایج بوده اما این امر هیچ گاه در سامرا ترویج نداشته است.فروش اقلام مذهبی به زائران اربعین توسط جوانان سامرا سال گذشته و در ایام اربعین حسینی مردم اهل تسنن و جوانان اهل سامرا از زائرین شیعه اربعین استقبال فراوانی کرده بودند و این مهم قطعاً دوباره اتفاق می افتد؛ حتی شاهد بودیم برخی از جوانان و نوجوانان سامرا با تهیه پیشانی بندهای یازهرا (س) و یاحسین (ع) و پرچم و بیرق اهل بیت تلاش می د این نمادهای شیعیان را به زائرین اربعین بفروشند.امیدواریم هر زائری که به کربلا وارد می شود معرفت وجود زمان (عج) را درک کند و این اصل هدف اول اربعین و حماسه ساز است.تسنیم : سال گذشته در ایام اربعین چه تعداد غذا و اسکان به زائران سامرا و حرمین عسکرین(ع) ارائه کردید؟در ایام اربعین حسینی سال 95 حداقل در هر وعده در حرم ین عسکریین(ع) حدود 70 هزار پرس غذا و 210 هزار وعده غذایی در طول 24 ساعت توزیع شد؛ این در حالی است که سامرا قبل و بعد از ایام اربعین شلوغ بوده و در مجموع 200 هزار پرس غذا هم در جوار حرمین مطهر توزیع می شد.تسنیم : امسال چه برنامه ای برای ایام اربعین حسینی در سامرا خواهید داشت و چند موکب برای خدمات رسانی به زائران اضافه خواهد شد؟برنامه ریزی ما برای اربعین سال های آتی این است که حداقل سالی 10 موکب در سامرا و اطراف آن به صورت مشترک با عراقیها ب ا کنیم. در اربعین سال گذشته استا نهای اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و اسان رضوی استانهای معین کمک کننده به ستاد اربعین سامرا بودند که جای تقدیر و تشکر دارد.البته تمامی این فعالیتها به غیر از منطقه بلد بود؛ در منطقه بلد نیز تعداد زیادی از زائران به زیارت زاده سید محمد رهسپار شدند و همه ساله این زاده نیز مورد اقبال زائران قرار دارد.اقدامات درمانی در شهر سامرا انجام می گیرد ضمن اینکه سال گذشته اقدامات درمانی خوبی آن هم به صورت رایگان علاوه بر خدمت رسانی به زائرین اربعین به مردم سامرا انجام شد و بنا داریم در سال جاری هم اقدامات درمانی رایگان را به مردم این شهر ظرف مدت 30 تا 40 روز ارائه دهیم.همچنین بعد از اربعین سال گذشته توجه ویژه ای به منطقه سامرا و توسعه این شهر شده است ضمن اینکه ضریح مطهر حرمین عسگریین هم قبل از ماه رمضان سال جاری نصب شده و زمینهای اطراف حرم هم یداری شده و قرار است سال به سال برای هر دوره ایام اربعین توسعه مناسب شهری را در نظر گرفته و به بهره برداری برسانیم.تسنیم: درباره زاده سید محمد نیز توضیحاتی بفرمایید؟ در زمانی که (ره) در عراق تبعید بودند به صراحت زاده سید محمد شهر بلد را عظمتی برای آیندگان، سامرا و حفاظت از این منطقه اعلام د؛ ضمن اینکه قرار است استان اردبیل به عنوان استان معین توسعه و بازسازی زاده سید محمد با هماهنگی تولیت محترم این زاده و مردم شهر بلد و ستاد بازسازی عتبات عالیات اقدامات جدی را در این رابطه انجام دهد.اما در پایان باید به نقش رزمندگان حشدالشعبی و خدمات رسانی به زائران اشاره کرد؛ در سال گذشته باوجود اینکه حشدالشعبی درگیر عملیات موصول بود اما خدمات ارزشمندی را به زائرین اربعین در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا انجام داد؛ لازم به ذکر است که تعداد زیادی از وسایل حمل ونقل زائرین اربعین در شهر سامرا هم متعلق به گروه حشدالشعبی بود.نقش حشدالشعبی در اربعین سال 95 باعث ایجاد وحدت و همدلی بین همه نیروهای مسلح عراق شد و در این زمینه اقدامات زیادی را با آنکه درگیر جنگ با ی ها بودند، انجام شد.انتهای پیام/
به گزارش «شیعه نیوز»، شهر سامرا در شرق رودخانه دجله و در شمال بغداد واقع شده است؛ این شهر، مرکز استان صلاح الدین و در فاصله 124 کیلومتری بغداد واقع شده است؛ سامرا از شرق به کرکوک، از شمال به نینوا، از غرب به استان الانبار و از جنوب به بغداد منتهی می شود.بارگاه و حرم مطهر ین عسکرین در شهر سامرا قرار دارد و بسیاری از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در سفر به عراق به زیارت و پابوسی این ان بزرگوار مشرف می شوند و از فضای معنوی آن بهره می گیرند.اما این شهر در ایام مختلف و به ویژه در زمان ورود تروریستهای تکفیری به کشور عراق دستخوش ناملایماتی شد و وقوع عملیاتهای انتحاری مختلف در این منطقه باعث ایجاد رعب و وحشت در میان نان و زائران و ایجاد شرایط امنیتی در سامرا شد.در حال حاضر این منطقه از کشور عراق تحت نظارت نیروهای امنیتی عراق قرار دارد و به میزان زیادی از عملیاتهای تروریستی کاسته شده است.اما زائران و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارات(ع) در سالهای اخیر هیچ گاه از عملیاتهای انتحاری و عداوت تروریستهای تکفیری هراسی نداشته اند و در ایام مختلف سال به نیت زیارت و دیدار با ین عسکرین(ع) عازم سامرا شده اند که نمونه بارز این حضور حماسی را می توان در ایام اربعین حسینی سال گذشته دانست.صدها هزار نفر از ایرانیان عاشق اهل بیت عصمت و طهارت(ع) در اربعین سال گذشته، با وجود برخی توصیه ها در سفر به سامرا، خود را به این شهر رساندند و شکوهی از عشق و ارادت به آستان اهل بیت(ع) را به نمایش گذاشتند.برای بررسی بیشتر فعالیتهای انجام گرفته از سوی ستاد بازسازی عتبات عالیات و کمیته اسکان، تغذیه و مشارکتهای مردمی در شهر سامرا در ایام اربعین حسینی با امین شریعتی؛ مسئول قرارگاه اربعین سامرا به گفت وگو نشستیم.چکیده گفت وگو با مسئول قرارگاه اربعین سامرا به شرح ذیل است:کنگره عظیم اربعین حسینی را نباید منحصر به ایران دانست بلکه متعلق به همه دنیا است چرا که از همه قاره های دنیا در این عظیم شرکت می کنند و این شور حسینی هر ساله گسترش می یابد.متولیان اصلی موضوع اربعین عراقیها (مردم، ت و مرجعیت) هستند که البته عمده فعالیتها نیز بر عهده خود مردم است.سال گذشته عملیات انتحاری در پارکینگ شهر سامرا انجام داد و قصد ممانعت از عزیمت زائران به سامرا را داشت اما معرفت شناسی زائران دسیسه های تروریستها را از بین برد.تکفیریها به دنبال قطع ارتباط بین مردم و منطقه سامرا که نقطه ت است، بوده اند که مردم و زائران با بصیرت، موقعیت شناسی و زمان شناسی جلوه ای از عشق را به منصه ظهور رساندند.در ایام اربعین حسینی بیش از 1.5 میلیون زائر به صورت خودجوش و در اقدامی باورن ی وارد سامرا شدند و به زیارت ین عسکرین(ع) رفتند.بعد از انفجاری که در پارکینگ شهر سامرا انجام گرفت همه پیش بینی د که اربعین سال گذشته هیچ به سامرا مشرف نشود اما زائران روی دیگری از عشق را به نمایش گذاشتند و تمامی پیش بینیها نیز برع شد.تمامی مردم و اهالی استان صلاح الدین(سامرا) به غیر از شهر بلد، جزو اهل تسنن هستند که برای نخستین بار پذیرایی بسیار ویژه ای از شیعیان انجام دادند.عمده فعالیت را سران عشیره ها و مردم سامرا انجام دادند و ما نیز در بحث تغذیه، مشارکت و کمک لازم را انجام دادیم و برنامه ها به گونه ای پیش رفت که آنها در بحث میزبانی از هیچ کمکی فروگذار ن د.مهمترین دستاورد در اربعین سال گذشته، آشتی مردم منطقه با زائران اهل بیت (ع) بود و ایجاد امنیت پایدار در سامرا نیز موضوع مهم دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت.امسال با اهالی صحبت کردیم و گفتیم دربها را بگشایند تا زائران از امکانات رفاهی استفاده کنند و این برنامه مهم به گونه ای بود که حتی اهل تسنن درب مسجد را به روی زائران گشودند و مهرهای برای زائران آوردند.خوشبختانه تمام مایحتاج پذیرایی زائران اربعین در سال گذشته از مردم شهر سامرا یداری شد به همین سبب این کار باعث افزایش رزق و روزی بین اهالی این شهر و رضایت آنها شده است.شاهد بودیم برخی از جوانان و نوجوانان سامرا با تهیه پیشانی بندهای یازهرا (س) و یا حسین (ع) و پرچم و بیرق اهل بیت تلاش می د این نمادهای شیعیان را به زائرین اربعین بفروشند.مشروح گفت وگو با شریعتی را در ادامه می خوانید:در ایام اربعین سال گذشته با وجود برخی نگرانی های امنیتی بابت حضور زائران در سامرا، شاهد سیل عظیم زائران در زیارت ین عسکرین(ع) بودیم، علت این حضور چشمگیر و حماسی چه بود ؟ابتدا باید درباره زیارت اهل بیت عصمت و طهارت(ع) و گسترش این شور حسینی در ایام اربعین سخن گفت؛ این عشق و علاقه را می توان در زندگی ایرانیان و به ویژه رزمندگان دفاع مقدس مشاهده کرد.عشق و ارادت رزمندگان دفاع مقدس و ی والا مقام به سید و سالار شهیدان حسین(ع) در تمامی وصیت نامه ها و دست نوشته های آنان موج می زد؛ ضمن اینکه بنیانگذار انقلاب ی ایران هم هنگام هشت سال دفاع مقدس به صراحت اعلام د که راه قدس از کربلا می گذرد.بسیاری از افراد در آن زمان این فرمایش راحل مبنی بر گذشتن راه قدس از کربلا و صادر شدن انقلاب را متوجه نشدند اما حالا وقتی اربعین حسینی و شور مردم برای زیارت اهل بیت(ع) را می بینیم متوجه این پیام و فرمایش بنیانگذار می شویم.حرکت عظیم اربعین حسینی فقط متعلق به ایران نیستامروز هر حرکتی که در اربعین صورت می گیرد ادامه دهنده راه کربلا است ضمن اینکه هیچ تصور نمی کرد که در ایام اربعین جمعیتی میلیونی همانند سیل وشان به کربلا حرکت کند؛ در هر حال شاهدیم سال به سال این حماسه و شور حسینی که از تمام دنیا شروع شده بیشتر و گسترده تر می شود و فقط منحصر به ایران هم نیست.کنگره عظیم اربعین حسینی را نباید منحصر به ایران دانست بلکه متعلق به همه دنیا است چرا که از همه قاره های دنیا در این عظیم شرکت می کنند و این شور حسینی هر ساله گسترش می یابد.در این میان باید به نقش ستاد بازسازی عتبات عالیات در اربعین و تلاشهای انجام گرفته اشاره کنیم؛ ستاد بازسازی عتبات عالیات مسئول کمیته جذب مشارکتهای مردمی، اسکان و پذیرایی را از سوی ستاد مرکزی اربعین برعهده دارد اما در حیقیقت وظیفه آنها در میدان خدمت رسانی به زائرن اربعین، فراتر از موضوعات اداری است.نقش مردم و سایر دستگاهها در مراسم اربعین حسینی و خدمات رسانی چگونه و چه میزان بوده است؟ باید بدانیم مردم و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به صورت خودجوش در کنگره عظیم اربعین حسینی مشارکت و حضور می یابند و این دارای معانی زیادی است. اربعین حسینی حماسه عظیمی در تاریخ محسوب می شود و همه سازمانها و مردم بدون هر گونه ابلاغیه ای بسیج می شوند که این مشارکت و خدمت، فعالیت در خورد توجهی است.متولیان اصلی اربعین عراقیها هستنداین مشارکت دستگاهها و مردم همگی برای این است که بتوانیم به کمک مردم عراق برویم چراکه متولیان اصلی موضوع اربعین عراقیها (مردم، ت و مرجعیت) هستند که البته عمده فعالیتها نیز بر عهده خود مردم است ضمن اینکه مشارکت و فعالیت مردم عراق در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی از سالهای بسیار دور و گذشته انجام می گرفته و همچنان ادامه دارد که در این رابطه ما نیز باید در کنار مردم این کشور قرار گیریم و میزبان اصلی آنها هستند.در مورد اتفاقاتی که در اربعین سال گذشته در سامرا افتاد و شور و شعف بی سابقه در ایام اربعین حسینی توضیح بفرمایید.سال گذشته نیز کلید موفقیتهای امنیتی و به ویژه در موصل از ایام اربعین حسینی آغاز شد که البته کمی به طول انجامید اما به سرانجام مطلوبی رسید.نکته مهمی که همه عاشقان و زائران اهل بیت (ع) باید به آن توجه کنند این است که همواره مرقد مطهر ین عسکریین(ع) در عراق مظلوم بوده است در صورتی که حرکت بزرگ عزیمت زائرین به کربلا در ایام اربعین می تواند به معرفت و شناخت مردم از حسین (ع) و سپس زمان (عج) منجر شود.یعنی اینکه بنابر تاکیدات علما و بیانات آنها، معرفت و درک زمان(عج) از حسین (ع) به دست می آید و نمونه بارز این مهم را سال گذشته در سفر صدها هزار زائر اربعین به سامرا مشاهده کردیم.خنثی شدن دسیسه تروریستها با معرفت شناسی زائرانسال گذشته عملیات انتحاری را در پارکینگ شهر سامرا و قبل از آغاز اربعین انجام داد و می کوشید تا مانع عزیمت زائرین اربعین به این شهر شود و ضمن اینکه این گرو تروریستی به دنبال آن بود که عزیمت زائران از کربلا به سامرا را خنثی کند و عملاً شهر سامرا را در مظلومیت باقی گذارد اما معرفت شناسی زائران دسیسه های تروریستها را از بین برد.درباره حساسیت شهر سامرا و تاثیر حضور زائران اربعین توضیحاتی ارائه دهید؟شهر سامرا ویژگی های خاصی دارد چرا که هادی (ع) در این شهر حدود 25 سال و حسن عسکری حدود 28 سال زندگی د ضمن اینکه محل تولد زمان (عج) و محل غیبت این بزرگوار هم در این شهر است به همین دلیل دشمنان می کوشند تا حرمین عسکریین(ع) مظلوم باقی بمانند اما باید زائران این موضوعات را به خوبی درک کرده و تلاش کنند تا اتصال بین عتبات برقرار شود چرا که تکفیریها به دنبال قطع رابطه سامرا به عنوان نقطه اتصال ت با دیگر اعتاب مقدسه هستند.تکفیریها به دنبال قطع ارتباط بین مردم و منطقه سامرا که نقطه ت است بوده اند که مردم و زائران با بصیرت، موقعیت شناسی و زمان شناسی جلوه ای از عشق را به منصه ظهور رساندند و با تشخیص خود پای در راه سامرا نهادند.زائران اربعین حسینی در سال 95 با بصیرت شناسی به موقع خود و زمان شناسی ویژه به شهر سامرا و زیارت حرمین عسکریین(ع) عزیمت د تا آنچه برای آسیب زدن به اعتاب مقدسه را برنامه ریزی کرده بود، خنثی کنند.سامرا خانه زمان(عج) محسوب می شود و در حقیقت ایشان میزبان زائران است؛ غیرممکن است که زائران وارد سامرا شده و مورد عنایت مهدی موعد (عج) قرار نگیرند؛ اگر مردم سال گذشته حضور نمی یافتند کار و خواسته آنها به نتیجه می رسید.حضور زائران پشتوانه نیروهای امنیتی عراقیضمناً حضور مردم و زائران در سامرا پشتوانه حیاتی و فرهنگی و مردمی برای نیروهای و مردمی عراق در منطقه بود و مشتی محکم بر دهان دشمنان وارد آمد.حضور خودجوش 1.5 میلیون زائر اربعین حسینی در سامراسال گذشته در ایام اربعین حسینی بیش از 1.5 میلیون زائر به صورت خودجوش و در اقدامی باورن ی وارد سامرا شدند و به زیارت ین عسکرین رفتند ضمناً سال گذشته حدود نیمی از جمعیت زائران ایرانی در ایام اربعین حسینی به سامرا و حرم ین عسکرین مشرف شدند.سال گذشته حضور چشمگیر زائران اهل بیت(ع) در سامرا از چه تاریخی آغاز شد و استقبال چطور بود؟حضور زائران دقیقاً یا قبل یا بعد از زیارت حسین(ع) بود؛ از 15 روز قبل از اربعین سیل جمعیت شروع شد و این و حضور بعد از روز اربعین حسینی نیز ادامه یافت.زائران اربعین، پیش بینیها را برع دحتی بعد از انفجاری که در پارکینگ شهر سامرا انجام گرفت همه پیش بینی د که اربعین سال گذشته هیچ به سامرا مشرف نشود اما زائران روی دیگری از عشق را به نمایش گذاشتند و تمامی پیش بینیها نیز برع شد.اربعین سال گذشته به دلیل موضوعات امنیتی و حساسیت شهر سامرا چندین رینگ امنیتی را در حلقه اطراف شهر در نظر گرفته بودیم اما سیل جمعیت زائران باعث شد که سامرا، کربلایی دیگر شود و در حقیقت مشت محکمی بر دهان و حامیان منطقه ای و جهانی آن زده شد؛ همین جمعیت میلیونی در سامرا موجب بالا رفتن روحیه برای نیروهای امنیتی مستقر در سامرا شد.زائران در اربعین سال گذشته همه را غافگیر د و آنقدر حجم جمعیت گسترده بود که به دلیل ایجاد ترافیک، پیاده روی 10 کیلومتری انجام می گرفت.سیل وشان جمعیت مشت محکمی به دهان یاوه گویان بود و زائران معرفت شناسی و موقعیت شناسی را نشان دادند که این مهم سالهای قبل اینچنین نبود؛ نیروهای عراقی که برای مبارزه با تکفیریها می رفتند با دیدن این حماسه حضور، روحیه بالایی را می گرفتند و پشتوانه معنوی برای رزمندگان محسوب می شد.با توجه به اینکه برای نخستین بار چنین جمعیت زائری به سامرا می رفتند، استقبال مردم منطقه چگونه بود؟تمامی مردم و اهالی استان صلاح الدین(سامرا) به غیر از شهر بلد، جزو اهل تسنن هستند که برای نخستین بار پذیرایی بسیار ویژه ای از شیعیان انجام دادند که این عملکرد آنها بابت استقبال از زائران اربعین حسینی جای تقدیر و تشکر دارد.جلسه قبل از اربعین با شیوخ عشایر سامرااما برخی اقدامات را قبل از ایام اربعین حسینی انجام دادیم که قابل ذکر است و یکی از مهمترین آنها جلسه با شیوخ عشایر سامرا بود که استقبال بسیار خوبی از سوی آنان صورت گرفت. قبل از اربعین سال 95 بررسیها برای نحوه پذیرایی، اسکان و تغذیه زائران اربعین حسینی انجام گرفت البته تصور چنین جمعیتی برای مراسم اربعین در سامرا وجود نداشت.ب ایی موکبهای اربعین از سوی سران عشیره هادر آن جلسه تاکید کردیم که میزبان شما هستید و آنها نیز تحت تاثیر حرفهای صادقانه قرار گرفتند؛ به همین سبب با سران 6 عشیره مهم داخل عراق توافق کردیم تا در منطقه سامرا برای پذیرایی مردم، موکب احداث کنند و در این میان به کمک آنها هم مبادرت کردیم.رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات هم سال گذشته تاکید کرد تا همه امکانات مورد استفاده قرار گیرد و تمامی امکانات به صورت جهادگونه به سامرا برده شد و موکبهایی به نام اهالی سامرا ب ا شد؛ این رویکرد مشترک میان اهالی سامرا و ستاد بازسازی بسیار مورد توجه قرار گرفت.فعالیت 24 ساعته موکبهای عشیره ها در سامراعمده فعالیت را سران عشیره ها و مردم سامرا انجام دادند و ما نیز در بحث تغذیه، مشارکت و کمک لازم را انجام دادیم و برنامه ها به گونه ای پیش رفت که آنها در بحث میزبانی از هیچ کمکی فروگذار ن د؛ در مجموع، شیوخ عشیره ها سه الی چهار موکب احداث د اما فعالیتهای آنها 24 ساعته انجام گرفت.چگونگی کاسته شدن غربت از شهر سامراهمچنین ما در بحث حمل و نقل زائران دچار مشکلاتی شده بودیم که باز هم شیوخ عشیره ها به کمک آمدند و با رفتن به درب خانه ها، صاحبان خودروهای سنگین را برای انتقال زائران، اعزام د که تمامی این فعالیتها موجب شد تا با عنایات خداوند و اهل بیت(ع) از غربت موجود در شهر سامرا کاسته شود.آشتی مردم سامرا با زائران اهل بیت(ع) در ایام اربعینمهمترین دستاورد در اربعین سال گذشته، آشتی مردم منطقه با زائران اهل بیت (ع) بود و ایجاد امنیت پایدار در سامرا نیز موضوع مهم دیگری بود که مورد توجه قرار گرفت؛ این برنامه های حائز اهمیت تمامی دسیسههای شوم تروریستهای تکفیری را از میان برداشت.تفکر صحیح و قلب زیبای مردم در قضایای اربعین سال گذشته همه مشکلات را حل کرد و مردم با زائران آشتی د که تمامی این برنامه ها موجب افزایش وحدت شد.برنامه ریزی کمیته اسکان و تغذیه در شهر سامرا با توجه به باورن ی بودن جمعیت و حضور عاشقان چگونه عملیاتی شد؟در قسمت راه اندازی موکبها به همه استانهایی که وظیفه ارسال نذورات داشتند، تاکید کردیم که حق ارسال آذوغه و مواد غذایی را ندارند و باید تمامی اقلام از خود شهر سامرا و منطقه انجام گیرد؛ اوایل بسیاری افراد اظهار د که کالاهای سامرا مقداری گران تر است اما باز هم بر ید از خود شهر اهتمام کردیم و این رویکرد به این دلیل بود که مردم متوجه خیر و برکت حضور زائران و ایام اربعین حسینی شوند که این مهم نیز با موفقیت انجام گرفت؛ برنامه هایی از این دست باعث می شود که خود مردم منطقه م ع حرم شوند و این رویکرد بسیار اثربخش و موجب امنیت پایدار است. یداری تمام مایحتاج زائران اربعین از شهر سامراخوشبختانه تمام مایحتاج پذیرایی زائران اربعین در سال گذشته از مردم شهر سامرا یداری شد به همین سبب این کار باعث افزایش رزق و روزی بین اهالی این شهر و رضایت آنها شده و همین اقدامات موجب شده تا مردم سامرا برای دیدن زائرین اربعین و این ایام چشم انتظاری داشته و لحظه شماری کنند.نکته دیگر این است که در سالهای گذشته به زائران سامرا توصیه می شد که در هیچ نقطه ای از مسیر بغداد تا سامرا توقف نکنند که به همین علت رستورانها و مغازه های مسیر هیچ ارتباطی با زائران نداشتند اما امسال رعب و وحشت را هم برای زائران و هم برای مردم منطقه از بین بردیم.گشوده شدن دربهای مسجد و آوردن مهر برای زائرانامسال با اهالی صحبت کردیم و گفتیم دربها را بگشایند تا زائران از امکانات رفاهی استفاده کنند و این برنامه مهم به گونه ای بود که حتی اهل تسنن درب مسجد را به روی زائران گشودند و مهرهای برای زائران آوردند که این آشتی بسیار مهمی میان زائران و مردم بود.عملکرد ستاد بازسازی عتبات عالیات به عنوان کیمته اسکان و تغذیه بسیار جای تقدیر دارد چرا که ما را در این برنامه عظیم و تاثیرگذار یاری د.رایج شدن پول ایرانی در سامراخوشبختانه برای نخستین بار در طول تاریخ سامرا در اربعین سال 95 پول ایرانی رایج شد و اهمیت این موضوع زمانی درک می شود که پول ایرانی در حال حاضر و حتی در دوران حکومت صدام حسین در کربلا و نجف رایج بوده اما این امر هیچ گاه در سامرا ترویج نداشته است.فروش اقلام مذهبی به زائران اربعین توسط جوانان سامراسال گذشته و در ایام اربعین حسینی مردم اهل تسنن و جوانان اهل سامرا از زائرین شیعه اربعین استقبال فراوانی کرده بودند و این مهم قطعاً دوباره اتفاق می افتد؛ حتی شاهد بودیم برخی از جوانان و نوجوانان سامرا با تهیه پیشانی بندهای یازهرا (س) و یاحسین (ع) و پرچم و بیرق اهل بیت تلاش می د این نمادهای شیعیان را به زائرین اربعین بفروشند.امیدواریم هر زائری که به کربلا وارد می شود معرفت وجود زمان (عج) را درک کند و این اصل هدف اول اربعین و حماسه ساز است.سال گذشته در ایام اربعین چه تعداد غذا و اسکان به زائران سامرا و حرمین عسکرین(ع) ارائه کردید؟در ایام اربعین حسینی سال 95 حداقل در هر وعده در حرم ین عسکریین(ع) حدود 70 هزار پرس غذا و 210 هزار وعده غذایی در طول 24 ساعت توزیع شد؛ این در حالی است که سامرا قبل و بعد از ایام اربعین شلوغ بوده و در مجموع 200 هزار پرس غذا هم در جوار حرمین مطهر توزیع می شد.امسال چه برنامه ای برای ایام اربعین حسینی در سامرا خواهید داشت و چند موکب برای خدمات رسانی به زائران اضافه خواهد شد؟برنامه ریزی ما برای اربعین سال های آتی این است که حداقل سالی 10 موکب در سامرا و اطراف آن به صورت مشترک با عراقیها ب ا کنیم.در اربعین سال گذشته استا نهای اردبیل، آذربایجان شرقی، زنجان و اسان رضوی استانهای معین کمک کننده به ستاد اربعین سامرا بودند که جای تقدیر و تشکر دارد.البته تمامی این فعالیتها به غیر از منطقه بلد بود؛ در منطقه بلد نیز تعداد زیادی از زائران به زیارت زاده سید محمد رهسپار شدند و همه ساله این زاده نیز مورد اقبال زائران قرار دارد.اقدامات درمانی در شهر سامرا انجام می گیردضمن اینکه سال گذشته اقدامات درمانی خوبی آن هم به صورت رایگان علاوه بر خدمت رسانی به زائرین اربعین به مردم سامرا انجام شد و بنا داریم در سال جاری هم اقدامات درمانی رایگان را به مردم این شهر ظرف مدت 30 تا 40 روز ارائه دهیم.همچنین بعد از اربعین سال گذشته توجه ویژه ای به منطقه سامرا و توسعه این شهر شده است ضمن اینکه ضریح مطهر حرمین عسگریین هم قبل از ماه رمضان سال جاری نصب شده و زمینهای اطراف حرم هم یداری شده و قرار است سال به سال برای هر دوره ایام اربعین توسعه مناسب شهری را در نظر گرفته و به بهره برداری برسانیم.درباره زاده سید محمد نیز توضیحاتی بفرمایید؟در زمانی که (ره) در عراق تبعید بودند به صراحت زاده سید محمد شهر بلد را عظمتی برای آیندگان، سامرا و حفاظت از این منطقه اعلام د؛ ضمن اینکه قرار است استان اردبیل به عنوان استان معین توسعه و بازسازی زاده سید محمد با هماهنگی تولیت محترم این زاده و مردم شهر بلد و ستاد بازسازی عتبات عالیات اقدامات جدی را در این رابطه انجام دهد.اما در پایان باید به نقش رزمندگان حشدالشعبی و خدمات رسانی به زائران اشاره کرد؛ در سال گذشته باوجود اینکه حشدالشعبی درگیر عملیات موصول بود اما خدمات ارزشمندی را به زائرین اربعین در کربلا، نجف، کاظمین و سامرا انجام داد؛ لازم به ذکر است که تعداد زیادی از وسایل حمل ونقل زائرین اربعین در شهر سامرا هم متعلق به گروه حشدالشعبی بود.نقش حشدالشعبی در اربعین سال 95 باعث ایجاد وحدت و همدلی بین همه نیروهای مسلح عراق شد و در این زمینه اقدامات زیادی را با آنکه درگیر جنگ با ی ها بودند، انجام شد.
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، در بسته اخبار تلگرامی امشب مطالب متنوعی از کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش و شکوفه درختان انبه در جنوب شرق تا گوشت قاچاق در کف اتوبوس و گریم عجیب بازیگر معروف میخوانیم. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفجسد هن یشه یی در اطراف منزلش پیدا شد پلیس کالیفرنیا می گوید احتمالا «مارک سالینگ» بازیگر سریال «glee» خودکشی کرده است این هن یشه به دلیل رسوایی ، در انتظار اجرای حکم حبس بود کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفحرم حضرت رقیه(س)، امروز کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروف زیبا و زمستانی سارها در آسمان شهر قم کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفبروز پدیده نادر ابرماه سرخ آبیامشب چهارشنبه 11 بهمن 96ماه کامل در شرایطی طلوع می کند که نه تنها یک ابر ماه خواهد بود بلکه ماه آبی و نیز یک ماه سرخ یا خونین نیز خواهد بود. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفع هوایی بسیار زیبا از شهرستان مهاباد کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروف۱۱ بهمن ۵۷تصویر رو مه کیهان صبح فردا در تهران است : من یک طلبه ام، تشریفات را کم کنید کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفسایت رسمی ناتینگهام از توافق نهایی اشکان دژاگه با باشگاه ناتینگهام فارست خبر داد و نوشت: با وجود توافق قطعی هنوز قرارداد امضا نشده است. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفقدردانی محمد ا بیر، مشاور پادشاه عمان از سالار عقیلیاجرای گروه رازونیاز به س رستی عقیلی در افتتاحیه جشنواره موسیقی عرفانی مسقط، با استقبال پرشور شرکت کنندگان مواجه شد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفایستگاه جدید متروی سن پترزبورگ یکی از ای میزبان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مورد بهره برداری آزمایشی قرار می گیرد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفرضا علیپور سریع ترین سنگ نورد جهان از ایران کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفپست اینستاگرامی مهدى طارمى براى قائدى و تسلیت به خانواده احمدرضا شاکر کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفنمایی متفاوت از تهران برفی/ امروز کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفافزایش قیمت بلیت مترو لایحه شهرداری تهران برای قیمت بلیت مترو در سال ۹۷ در کمیسیون حمل ونقل شورا بررسی شد و در صورت تصویب در صحن علنی و تایید فرمانداری اعمال خواهد شد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو تهران: خودروهای نو(صفر کیلومتر) برای بهره مندی از تخفیف 20 درصدی عوارض طرح جدید ترافیک، نیازمند اخذ برگه معاینه فنی برتر هستند کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمحمد فنایی داور بین المللی فوتبال مدال داوری خود را که از فینال بازیهای جام جهانی ۱۹۹۴ گرفته بود به منتظرالمهدی مدیرعامل صندوق بازنشستگی شهرداری ،بپاس خدماتش اهدا کرد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاکرم عفیف، بازیکن قطری باشگاه ویارئال اسپانیا به صورت قرضی تا پایان فصل به السد رقیب تیم #پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا پیوست کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفکشف گوشت و جگر یخ زده قاچاق از کف اتوبوس ورودی توسط ان گمرک کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمشهد نخستین استانی است که ماه گرفتگی را رصد می کند کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفآتشفشان «مایون » در فیلیپین همچنان فعال است کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفمیزان رضایت مردم از برخی از تولیدات ایران خودرو و سایپا در نیمه اول امسال کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفتصویری جالب از نصب دکل های بزرگ برق کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفگریم متفاوت بازیگر زن در نقش یک معتاد؛ اولین ع از گریم سارا بهرامی در سینمایی «دارکوب» سومین ساخته بهروز شعیبی در آستانه برگزاری جشنواره فجر منتشر شد. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفچهارشنبه های سفید مزار ی قزوینع : میثم ملکی کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفسلفی ی ها با ابه های یک خانه فلسطینی!گروهی از کارمندان شهرداری قدس، طی اب خانه های فلسطینیان واقع در قدس شرقی در مقابل چشمان صاحبان این منازل ع سلفی گرفتند! کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروف4 گروه منطقه شرق آسیا و 4 گروه منطقه غرب آسیا در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۸ کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاینفوگرافیک؛ سرمربیان تیم های حاضر در جام جهانی فوتبال 2018 چقدر حقوق می گیرند؟کی روش هفتمین سرمربی گران جام جهانی! کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفع روز نشنال جئوگرافیک تصویر چادر کوهنوردان در نوک قله کوه «اما دابلام» در هیمالیا کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفبا اعلام مرگ مغزی «احمد رضا شاکر» نوجوان فوتبالیست عضو تیم جوانان استقلال توسط پزشکان متخصص، خانواده این بیمار به اهدای اعضای بدنش به بیماران نیازمند پیوند رضایت دادند کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفرکورد شمسایی بالا ه ش ته شد|فالکائو بازیکن تیم ملی فوتسال برزیل با گ نی مقابل اروگوئه، آقای گلی فوتسال جهان را از آن خود کرد کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفبرای دیدن چنین لحظه هاییبه سفر به کشورهای شرق آسیا هم فکر کنید.اینجا شالیزارهای ویتنام است. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاینجا کارتاگنا است، پنجمین شهر بزرگ کشور کلمبیا.گردشگران کارتاگنا را با ساحل آبی و خانه های رنگارنگ آن می شناسند. یکی از بهترین تفریحات در اینجا، فقط قدم زدن در کوچه پس کوچه های شهر است. کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفآرایش منظم برف روبی ناوگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفاوضاع خیابان های منطقه نازی آباد بعد از چند روز از بارش برف کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفهیثم ابونعیم، نوجوان ۱۶ ساله فلسطینی طی درگیری هایی در شمال رام الله هدف گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفسیاهپوش شدن بارگاه مطهر حضرت عباس (ع) در عزای فاطمه ا هرا (س) کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفدر حالیکه برف و سرما بیشتر نقاط کشور را دربرگرفته است درختان انبه در جنوب سیستان و بلوچستان شکوفه دادند! کشف جسد بازیگر هالیوودی در کنار منزلش/ شکوفه درختان انبه در جنوب شرق/ گوشت قاچاق در کف اتوبوس/ گریم عجیب بازیگر معروفکاسبی ۲۳۱ هزار دلاری « علی نژاد» با « های یواشکی» +سندیک فعال رسانه ای ضد انقلاب چند قرارداد به ارزش بیش از ۲۳۱ هزار دلار با ت منعقد کرده است.اسنادِ موجود در وب سایتی که به انتشار اطلاعات درباره ت اختصاص دارد حاکی است « علی نژاد»، فعال رسانه ای ضدانقلاب چند قرارداد به ارزش بیش از ۲۳۱ هزار دلار با ت منعقد کرده است.اعتصاب 24 ساعته کارکنان بخش صنعتی آلمانکارکنان بخش صنعتی آلمان در اعتراض به حقوق و ساعات کاری خود اعتص 24 ساعته را شروع د که شرکت های فعال در بخش های مختلف صنعتی از قبیل تامین قطعات خودروها را تحت تاثیر قرار می دهد. انتهای پیام/
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی حج نصرالله فرهمند افزود: امسال در عرفات شرایط مناسبی داشتیم و زائران با بهره گیری از چادرهای جدید و شرایط بهتری که به لحاظ امکانات و سیستم سرمایشی فراهم شده بود، با آرامش بیشتری به انجام امور معنوی خود در این سرزمین مقدس پرداختند.
وی به مرحله دوم ایام تشریق یعنی انتقال زائران از عرفات به مشعر اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند انتقال زائران در این مرحله نیز به خوبی انجام شد و پس از وقوف در مزدلفه زائران راهی سرزمین منا شدند.
مدیرعملیات حج اضافه کرد: در منا هم با توجه به اینکه کولرهای جدید در چادرها به کار گرفته شده بود، زائران شرایط اقامتی مناسب تری داشتندتا آماده رمی جمرات شوند در حالی که سال های گذشته و ایراد سیستم های سرمایشی زائران را با مشکلاتی در منا مواجه می کرد.
فرهمند تصریح کرد: شب گذشته ( شنبه ) برای اولین بار زائران وقوف اضطراری که می خواستند بعد از ساعت 24 روز یازدهم منا را ترک کنند، با ساماندهی مناسب و دقیقی که انجام شد، توسط 150 دستگاه اتوبوس از منا خارج و به مکه مکرمه منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: در روز پایانی ایام تشریق، امروز زائران در دو بخش برای رمی جمرات اعزام شدند که بخش نخست از ساعت 6 صبح تا ساعت 10:30 بود و زائران پس از انجام رمی، با اتوبوس راهی مکه شدند و بخش دوم نیز از ساعت 14 برای رمی جمرات رفتند و از همان نقطه راهی هتل های محل اقامت خود در مکه مکرمه شدند.
وی به تاثیر مثبت برنامه زمانبندی برای رمی جمرات در حج امسال اشاره کرد و گفت: یکی از کارهای مناسبی که امسال انجام شد این بود که وج زائران از چادرهای منا به سمت جمرات از مسیرهای خاصی برنامه ریزی شده بود و بازگشت آنها نیز تداخلی با مسیرهای رفت نداشت.
مدیر عملیات حج خاطرنشان کرد: سعودی ها برای بازگشت دو مسیر در نظر گرفته بودند که متاسفانه امکانات کافی نداشت و در پی مذاکرات فشرده مسئولان سازمان حج و دفتر نمایندگی ما در عربستان، درخواست شد که بازگشت زائران ایرانی منحصرا از یک مسیر انجام شود که امکانات بهتر و سایه مناسب داشته باشد و زائران به آن مسیر آشناتر باشند که خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد این درخواست مورد موافقت قرار گرفت و زائران به راحتی توانستند پس از انجام رمی با آرامش کامل به چادرهای خود بازگردند.
اجتمام**1933*1488 *دریافت: بهروز سلطانیان*انتشاردهنده: بهمن بامداد**
انتهای پیام /*اجتماعی حج96 منا رمی جمرات
تشریق، عنوانی برای روزهای ۱۱ تا ۱۳ ذیحجه است که در این روزها حج گزاران بخش مهمی از مناسک حج از جمله قربانی و رمی جمرات را انجام می دهند. به همین دلیل این روزها در فرهنگ ی، آداب و جایگاهی ویژه دارند و در برخی از منابع، از ایام تشریق به عنوان یکی از عیدهای ی یاد شده است.
به گزارش روز ایرنا از پایگاه حج، «حمید محمدی» روز در جلسه هماهنگی امور اجرایی و فرهنگی مربوط به ایام تشریق که با حضور کمیته های مختلف سازمان حج و مسئولان بعثه ی تشکیل شد، افزود: بر اساس آنچه در جلسات کارشناسی در ایران بررسی کردیم، ساختاری برای ایام تشریق تدوین شده و واحدهای مشخص اصلی و اجرایی مسئولیت بخش های مختلف را برای ارائه خدمات بر عهده دارند .
وی با تشریح وظایف کمیته های مختلف تعیین شده برای اجرای عملیات حج در ایام تشریق تصریح کرد: مرکز پزشکی نقش بسیار مهمی در این ایام دارد که نخست انجام وظایف پزشکی و بهداشت و درمان و نقش دوم هم عملیات امداد و نجات در مواقع مورد نیاز است.
محمدی به نقش اساسی امور راهنمایی حجاج به ویژه در منا و مسیر جمرات اشاره کرد و گفت: روند صحیح کار در این دو نقطه می تواند به ما در انجام درست اقدامات کمک کنند.
رییس سازمان حج و زیارت با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در حوزه تغذیه و تدارکات، افزود: با توجه به مسدود بودن مسیرها در ایام تشریق، فعالیت این حوزه باید با دقت انجام و برای تامین غذای آماده تدارک لازم دیده شود.
محمدی اظهار کرد: مسئولیت نقل ترددی، هم در ابتدای و هم در انتهای کار بسیار مهم و حیاتی است زیرا انتقال منظم در شروع کار و حضور زائران در عرفات و همچنین تمهیدات لازم در پایان کار باتوجه به ازدحامی که وجود دارد، نیازمند برنامه ریزی دقیق است که اقدامات لازم در این حوزه نیز انجام شده است.
وی با تاکید بر نقش اطلاع رسانی دقیق در دوره زمانی قبل و حین ایام تشریق گفت: باید اطلاعات لازم به موقع و دقیق در این زمینه ارائه شود تا کاروان ها مطابق برنامه زمانبندی از عرفات به سمت مزدلفه و جمرات حرکت کنند.
محمدی یادآور شد: در خصوص زمانبندی و نحوه توقف حجاج هماهنگی لازم با بعثه ی به عمل آمده تا زائران به لحاظ فقهی در انجام اعمال دچار مشکل نشوند .
رییس سازمان حج و زیارت با تاکید بر حساسیت ویژه روی بازرسی ها، خاطرنشان کرد: مدیران کاروان ها و مجموعه ها باید طبق ضوابط ابلاغ شده و ج زمانبندی در بخش های مختلف از جمله وج از عرفات عمل کنند چراکه نحوه عملکرد در این حوزه از سوی بازرسی رصد می شود.
در این جلسه پس از معرفی ساختار خاص ایام تشریق از سوی رییس سازمان حج و زیارت، گزارش پیشرفت کار توسط مسئولان مربوطه، پیرامون ابعاد مختلف وظایف و نظارت بر اجرای مصوبات جزئیات و زمان بندی مشخص تبیین و مقرر شد که تصمیمات به عنوان پایه مصوبات رسمی تلقی شود.
عملیات انتقال 86 هزار 500 زائر ایرانی به سرزمین وحی برای شرکت در مناسک حج تمتع از 8 مردادماه آغاز شده است و تا سوم شهریورماه ادامه دارد.اجتمام**3229**1368
تنظیم: حنانه شفیعی**انتشار:خیراله شفیعی*آگاهی از آ ین اخبار اجتماعی و حوادث ایران و جهان در کانال تلگرام گروه اجتماعی ایرنا:@irnaej
https://t.me/irnaej
انتهای پیام /*اجتماعی حج96 ایام تشریق اطاع رسانی
حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانحضور زائران اربعین حسینی در مرز مهرانتصاویر حضور زائران اربعین حسینی در مرز مهران-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4131966/حضور-زائران-اربعین-حسینی-در-مرز-مهران
در حالی که حدود دو هفته تا آغاز موسم حج و اعزام زائران کشورمان به سرزمین وحی مانده، نحوه صحیح انجام این فریضه الهی و موضوعات مرتبط با آن، از مهمترین دغدغه های فکری هر زائری است.از همین رو، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در نظر دارد طی روزهای منتهی به آغاز حج ابراهیمی، با رجوع به پایگاه اطلاع رسانی دفتر ی، پاسخ های معظم ُله به شبهات و استفتائات افرادی که قصد عزیمت به حج را دارند منتشر کند.به این امید که حج امسال در کمال امنیت و آرامش، حداکثر دستاورد معنوی و روحی را برای هموطنان مان به همراه داشته باشد، در بخش نهم پاسخ های معظم انقلاب در رابطه با "مشعر" و "سعی و صفا" را مرور خواهیم کرد.
در سعی بین صفا و مروه، عده زیادی در کنار کوه های صفا و مروه می کنند، به گونه ای که موجب دشواری حرکت سعی کنندگان می شود. آیا ی که سعی انجام می دهد، باید در هر دور دقیقاً به خود کوه ها برسد، یا این که رسیدن به اولین سکوی سنگی (محل شروع سعی برای افراد ناتوان که قدرت راه رفتن ندارند) کفایت می کند؟بالا رفتن به سوی کوه صفا و کوه مروه به اندازه ای که «رسیدن به کوه» و «پیمودن فاصله ی میان دو کوه» بر آن صدق کند، کافی است.با توسعه ای که در مَسعی بوجود آمده تمام مکان قبلی برای سعی از یک طرف قرار داده شده، و سعی طرف دیگر باید در مقدار توسعه یافته انجام پذیرد. حال اگر شخصی احراز نکند که مقدار توسعه یافته بین دو کوه صفا و مروه است و احتمال دهد که فراتر از هر دو کوه و یا یکی از دو کوه است، وظیفه اش چیست؟سعی در آن صحیح و مُجزی است.سعی در طبقه فوقانی که بالاتر از دو کوه فعلی است برای انی که سعی در طبقه همکف برایشان امکان ندارد مثل معلولین و جانبازان چه حکمی دارد؟سعی در مسیری که بالاتر از صفا و مروه است مجزی نیست، وظیفه ی عاجز از سعی ولو با وسیله ای از قبیل چرخ دستی، آن است که نایب بگیرد. ی که بعد از سعی متوجّه می شود در طواف، سوره راکه با اعتقاد به صحّت خوانده، اشتباه خوانده است، چه حکمی دارد؟ آیا باید طواف و آن و سعی را دوباره انجام دهد یا تنها باید طواف را اعاده کند یا لازم نیست چیزی انجام دهد؟لازم نیست چیزی انجام دهد، بلکه بعد از آن که اشتباه در قرائت سوره ی طواف عمدی نبوده، اعمالی را که انجام داده محکوم به صحّت است.حکم سعی با صندلی چرخ دار با کمک ی که آن را می راند، در صورتی که می تواند خودش آن را براند چیست؟اگر خودش می تواند صندلی چرخ دار را براند، راندن دیگری کافی و مُجزی نیست. ی که به خاطر جهل به حکم یا فراموشی چهارده (۱۴) شوط سعی انجام دهد، چه حکمی دارد؟اگر از ابتدا قصد داشته هفت شوط سعی انجام دهد، سعیش صحیح است.خدمه ی کاروان ها که شب عید قربان به همراه ن و ناتوانان از مشعرالحرام حرکت می کنند و پیش از سپیده دم به مِنی می رسند اگر بتوانند قبل از طلوع فجر به مشعر باز گردند و وقوف اختیاری را درک نمایند، آیا باید چنین کنند؟اگر برای همراهی ن و ناتوانان پس از درک مسمّای وقوف خارج شدند واجب نیست که برای درک وقوف اختیاری باز گردند.آیا رمی آنان در شب به همراه ن و از پا افتادگان کفایت می کند، یا این که باید در روز رمی کنند؟رمی شبانه برای آنان کفایت نمی کند، مگر آن که از انجام رمی در روز معذور باشند.به فرض بازگشت برای وقوف اختیاری، آیا امکان نایب شدن برای آنان وجود دارد؟ یا این که بیرون رفتن از مشعر در شب، موجب می شود که همانند معذورین، نایب شدن برای آن ها نیز جایز نباشد؟بنابر احتیاط واجب، نایب نباید شب از مشعرالحرام خارج شود، هرچند بتواند برای وقوف اختیاری به مشعرالحرام بازگردد؛ اما اگر معذور نباشد و بدون اختیار خود از مشعر خارج نشده باشد، در صورتی که بازگردد و وقوف اختیاری را درک کند، نایب شدن او اشکال ندارد.با توجه به دشواری ها و مقررات عبور و مرور که از سوی نیروهای انتظامی اجرا می شود، آیا انی که در شب عید قربان و پس از درک مصداق وقوف در مشعر، ن و بیماران را به مِنی می برند، واجب است که پیش از طلوع فجر به مشعر باز گردند یا این که به همان وقوف بین الطلوعین اکتفا کنند و یا درک مصداق وقوف برای آنان کافی است؟ و آیا ی که حجّ نی به جا می آورد، در این مورد با دیگران تفاوت دارد؟وقوف بین الطلوعین برای انی که همراهی و س رستی معذورین را به عهده دارند، واجب نیست و می توانند به وقوف اضطراری شبانه اکتفا کنند، اما این کار برای ی که حجّ نی به جا می آورد، جایز نیست و چنین ی باید اعمال اختیاری را انجام دهد.پس از وقوف در عرفات آیا حاجی مجاز است در شب عید به مشعر نرود، مثلاً چند ساعتی به مکّه برود و پیش از اذان صبح یا پیش از نیمه شب خود را به مشعر برساند، یا باید مستقیم به مشعر برود؟لازم نیست مستقیم به مشعرالحرام برود. می تواند چند ساعتی به مکّه مکرّمه یا جای دیگر برود و پیش از طلوع فجر خود را به مشعر برساند.اگر معذور پس از وقوف اضطراری مشعرالحرام از مشعر خارج شد، و پیش از طلوع فجر عذر او برطرف شد، آیا بازگشت به مشعرالحرام برای درک وقوف اختیاری لازم است؟اگر اکتفا به وقوف اضطراری به مشعرالحرام بخاطر عذر بوده و بعداً کشف شده که عذر ندارد باید با بود وقت، وقوف اختیاری مشعرالحرام را درک کند.انتهای پیام-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.