انقلاب را به آزاد ی برمی گردانیم اعتقادی به زیان ده بودن واحدها ندارم جذب نیروی جوان در آزاد ی در سال آینده

بیست و چهارمین دوره طرح تقویت مبانی فکری و اعتقادی در چهارمحال و بختیاری با سخنرانی حجت السلام و المسلمین سید حسین حسینی قمی با حضور پرشور مردم و مسئولان استان در مهدیه مصلای بزرگ (ره) شهرکرد آغاز شد.آیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاریآیین افتتاحیه طرح تقویت مبانی اعتقادی در چهارمحال و بختیاری
سلامت نیوز:با تصویب قوانین مشاغل سخت این امکان فراهم شده است تا افرادی که شغل سخت دارند به قوانین و حقوق مربوط به خود آشنا شوند و مزایایی بیش از شغل های معمولی دریافت کنندبه گزارش فارس: شغل های سخت و زیان آور ،مشاغلی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده که در اثر آنها ممکن است فرد با بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن مواجه شود.با وجود اینکه برخی از افراد در این مشاغل سخت مشغول به فعالیت هستند اما هیچ گونه اطلاعی درباره قوانینی که شامل حال آن ها می شود، ندارند؛ در صورتی که نیاز است افرادی که در این مشاغل فعالیت می کنند، از مزایای سختی کار برخوردار شوند و کارفرمایان و سازمان های بیمه گر نیز به خواسته آنان توجه کنند. با تصویب لایحه قوانین مشاغل سخت و زیان آور این امکان فراهم شد تا افراد به قوانین مربوط به شغل خود آگاه شوند؛ در همین راستا در ادامه به مرور این قوانین می پردازیم.متن این قانون به شرح زیر است:«هیئت ان در جلسه مورخ ٢٦/١٢/١٣٨٥ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ٧٧١٩٧ مورخ ٢٨/٦/٨٥ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (٥) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده (٧٦) مصوب ١٣٧١؛ مصوب ١٣٨٠؛ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:ماده ١ ـکار های سخت و زیان آور کار هایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد.تبصره ـ مشمولین قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور؛ مصوب ١٣٦٧- و اصلاحات بعدی آن» و همچنین مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب ١٣٦٨ و اصلاحات بعدی آن» تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.ماده ٢-تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (١) و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب » حسب در خواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد.تبصره ـ در موارد مشمول بند «الف» ماده (١) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری زاو سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته ها مست م اندازه گیری و اظهار نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یاد شده است.ماده ٣-کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند «الف » ماده (١) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (٨) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند.تبصره ـ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی استان گزارش نمایند.ماده ٤-کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار های سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه نمایند.تبصره ١- تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کار های سخت و زیان آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد.تبصره ٢- معاینات قبل از استخدام طبق ماده (٩٠) قانون تامین اجتماعی؛ مصوب ١٣٥٤- انجام می گیرد.تبصره ٣- در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (٢) جزء «الف» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده (٧٦)، مصوب ١٣٧١ ـ مصوب ١٣٨٠ - سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده (٩٠) قانون تامین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود.ماده ٥-به استناد تبصره (١) ماده (٩٦) قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده (٤) این آیین نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و هر گونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با دستور العمل و آیین نامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با شرح وظایف سازمان های ذیربط بعمل آورد.ماده ٦-کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (٢) بررسی و در صورت تایید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده یک مراتب را برای وج کارگاه از شمول این آیین نامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم بعمل می آید.تبصره ـ در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تایید کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماریزای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.ماده ٧-سیاستگذاری کشوری کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به در خواست کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده (٨) و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در این آیین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است.دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.تبصره ـ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.ماده ٨-به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.الف ـ کمیته بدوی مرکب از اعضای زیر می باشد: ١- معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا وی به عنوان رئیس جلسه.
٢- معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا وی.
٣- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی / دانشکده علوم پزشکی ذیربط.
٤- کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.
٥- کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان.تبصره ١- جلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا می باشد.تبصره ٢- در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی خواهد بود.تبصره ٣ ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می باشد.تبصره ٤ ـ در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (٤) و (٥) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند.تبصره ٥ ـ رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نماید.تبصره ٦ـ هیچ یک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند با حق رأی شرکت نمایند.ب ـ کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر می باشد:١ـ رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته.٢ـ مدیر کل تأمین اجتماعی استان.٣ـ معاونت بهداشتی /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط.٤ـ کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.٥ـ کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان.تبصره ١ ـ رأی کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می باشد.تبصره ٢ـ در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (٤) و (٥) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند.تبصره ٣ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) اعم از بدوی و تجدیدنظر، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.تبصره ٤ـ کمیته های استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند «الف» یا «ب» ماده (١) این آیین نامه می باشد تعیین نمایند.تبصره ٥ـ در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی می شود.ج ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می باشد.د ـ کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (٢) و کمیته های موضوع ماده (٨) این آیین نامه همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.ماده ٩ـ وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین می شود:الف ـ وظایف کمیته های بدوی استانی به شرح زیر می باشد:١ـ بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذی ربط از سوی رئیس کمیته بدوی.٢ـ رسیدگی مواردی که با اتخاذ تد ر لازم ح سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.٣ـ اجرای سیاستها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی.ب ـ وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی، اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (٨)این آیین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهایذی ربط از سوی رئیس کمیته تجدیدنظر.ماده ١٠ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آلاینده های محیط کار و عوامل بیماریزا را به شورای عالی حفاظت فنی اعلام و شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته های استانی، کارهای سخت و زیان آور برای اجرا ابلاغ می نماید.ماده 1١ـ علاوه بر کارهای سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و موارد تأیید شده توسط کمیته های استانی، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته می شوند.١ـ مشاغلی که در ندامتگاه ها و زندان ها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند.٢ـ مشاغلی که مستقیماً در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند.٣ ـ خبرنگاریتبصره ـ مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده (٨) تعیین می شود.ماده ١٢ـنحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین می گردد:١ـ ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد.الف ـ تعطیلات هفتگیب ـ تعطیلات رسمیج ـ ایام استفاده از مرخصی استحقاقید ـ ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر ، پدر، مادر و فرزندان به مدت ٣ روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار.هـ ـ ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشدو ـ تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.ز ـ دوران اسارت یا محکومیت که بیمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضای وی.٢ـ ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی گردد.الف ـ ایام خدمت وظیفه سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.ب ـ دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا اینکه کارفرما بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.ج ـ ایام ح تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی (مانند سیل، ز له، جنگ و آتش سوزی) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می گردد.دـ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیین نامه بتواند بازنشسته شود.هـ ـ ایام خدمت در جبهه که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.و- دوران اسارت یا محکومیت که بیمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.زـ ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبورشده باشد.ح ـ ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی ١٠/٥/٨٤ تا ٤/١/٥٩ واقع شده باشد.ط ـ غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده روز در سال در مورد کارگا ه های مشمول قانون کار یا براساس مقرراتانضباطی، تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاه های غیر مشمول قانون کار که منجر به ا اج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد.ی ـ مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ٦٧ قانون کار.٣- ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کار های سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می گردد.الف ـ استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند ی ردیف ٢ این مادهب ـ ا اج، استعفا، انفصال و باز یدی مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود.ج ـ اشتغال در کار ها و مشاغل عادی به مدت یک ماه.د - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماههـ ـ بیمه اختیاری به مدت یک ماهوـ بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماهزـ سایر موارد مشابه
ماده ١٣-شرایط بازنشستگی در کار های سخت و زیان آور به شرح زیر می باشد:١- بیمه شدگانی که حداقل ٢٠ سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.٢- چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده (٩١) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (١) فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند.٣- این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در
کارهای سخت و زیان آور رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.٤- چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار اقدام نماید.٥ـ افرادی که حداقل بیست (٢٠) سال متوالی یا بیست و پنج (٢٥) سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند (١) این ماده به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند.ماده ١٤ـکارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (٤%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.ماده ١٥ـآثار محدودیتها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغلهای مشابه در سایر کارگاهها نمی گردد.ماده ١٦ـاجرای این آیین نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمانهای تابعه آن به صورت ید خدمت مشغول خدمت می باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهای مسلح و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.»
به گزارش صبحانه،شغل های سخت و زیان آور، مشاغلی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده که در اثر آن ها ممکن است فرد با بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن مواجه شود.با وجود اینکه برخی از افراد در این مشاغل سخت مشغول به فعالیت هستند، اما هیچ گونه اطلاعی درباره قوانینی که شامل حال آن ها می شود، ندارند؛ در صورتی که نیاز است افرادی که در این مشاغل فعالیت می کنند، از مزایای سختی کار برخوردار شوند و کارفرمایان و سازمان های بیمه گر نیز به خواسته آنان توجه کنند.با تصویب لایحه قوانین مشاغل سخت و زیان آور این امکان فراهم شد تا افراد به قوانین مربوط به شغل خود آگاه شوند؛ در همین راستا در ادامه به مرور این قوانین می پردازیم.متن این قانون به شرح زیر است:«هیئت ان در جلسه مورخ ٢٦/١٢/١٣٨٥ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ٧٧١٩٧ مورخ ٢٨/٦/٨٥ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (٥) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده (٧٦) مصوب ١٣٧١؛ مصوب ١٣٨٠؛ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:ماده ١ ـکار های سخت و زیان آور کار هایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:الف. ـ. مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد، اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود.ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته، ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد.تبصره ـ. مشمولین قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور؛ مصوب ١٣٦٧- و اصلاحات بعدی آن» و همچنین مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب ١٣٦٨ و اصلاحات بعدی آن» تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.ماده ٢-تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (١) و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب» حسب در خواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد.تبصره ـ. در موارد مشمول بند «الف» ماده (١) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته ها مست م اندازه گیری و اظهار نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یاد شده است.ماده ٣-کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آن ها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند «الف» ماده (١) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (٨) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند.تبصره ـ. وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آن ها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی استان گزارش نمایند.ماده ٤-کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار های سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه نمایند.تبصره ١- تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کار های سخت و زیان آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد.تبصره ٢- معاینات قبل از استخدام طبق ماده (٩٠) قانون تامین اجتماعی؛ مصوب ١٣٥٤- انجام می گیرد.تبصره ٣- در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (٢) جزء «الف» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده (٧٦)، مصوب ١٣٧١ ـ. مصوب ١٣٨٠ - سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده (٩٠) قانون تامین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود.ماده ٥-به استناد تبصره (١) ماده (٩٦) قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده (٤) این آیین نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و هر گونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با دستور العمل و آیین نامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.تبصره ـ. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با شرح وظایف سازمان های ذیربط بعمل آورد.ماده ٦-کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (٢) بررسی و در صورت تایید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده یک مراتب را برای وج کارگاه از شمول این آیین نامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم بعمل می آید.تبصره ـ در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تایید کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماریزای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.ماده ٧-سیاستگذاری کشوری کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به در خواست کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده (٨) و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در این آیین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است.دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آن ها به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.تبصره ـ. مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.ماده ٨-به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.الف. ـ. کمیته بدوی مرکب از اعضای زیر می باشد:١- معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا وی به عنوان رئیس جلسه.
٢- معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا وی.
٣- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی / دانشکده علوم پزشکی ذیربط.
٤- کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.
٥- کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان.تبصره ١- جلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا می باشد.تبصره ٢- در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی خواهد بود.تبصره ٣ ـ. با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می باشد.تبصره ٤ ـ. در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بند های (٤) و (٥) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند.تبصره ٥ ـ. رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نماید.تبصره ٦ـ هیچ یک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند با حق رأی شرکت نمایند.ب. ـ. کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر می باشد:١ـ رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته.٢ـ مدیر کل تأمین اجتماعی استان.٣ـ معاونت بهداشتی /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط.٤ـ کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.٥ـ کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان.تبصره ١ ـ. رأی کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می باشد. تبصره ٢ـ در صورتی که مجمع و کانون های استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بند های (٤) و (٥) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکل های حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند.تبصره ٣ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) اعم از بدوی و تجدیدنظر، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.تبصره ٤ـ کمیته های استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند «الف» یا «ب» ماده (١) این آیین نامه می باشد تعیین نمایند.تبصره ٥ـ در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی می شود.ج. ـ. با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می باشد.د. ـ. کارفرمایان کارگاه ها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (٢) و کمیته های موضوع ماده (٨) این آیین نامه همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.ماده ٩ـ وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین می شود:الف. ـ. وظایف کمیته های بدوی استانی به شرح زیر می باشد:١ـ بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تشکل ها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی ربط از سوی رئیس کمیته بدوی.٢ـ رسیدگی مواردی که با اتخاذ تد ر لازم ح سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.٣ـ اجرای سیاست ها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی.ب. ـ. وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی، اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (٨)این آیین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی ربط از سوی رئیس کمیته تجدیدنظر.ماده ١٠ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آلاینده های محیط کار و عوامل بیماریزا را به شورای عالی حفاظت فنی اعلام و شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته های استانی، کار های سخت و زیان آور برای اجرا ابلاغ می نماید.ماده ۱١ـ علاوه بر کار های سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و موارد تأیید شده توسط کمیته های استانی، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته می شوند.١ـ مشاغلی که در ندامتگاه ها و زندان ها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند.٢ـ مشاغلی که مستقیماً در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند.٣ ـ. خبرنگاریتبصره ـ. مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده (٨) تعیین می شود.ماده ١٢ـنحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین می گردد:١ـ ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کار های سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کار های سخت و زیان آور محسوب می گردد.الف. ـ. تعطیلات هفتگیب. ـ. تعطیلات رسمیج. ـ. ایام استفاده از مرخصی استحقاقید. ـ. ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت ٣ روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار.هـ ـ. ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشدو ـ. تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.ز. ـ. دوران اسارت یا محکومیت که بیمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضای وی.٢ـ ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کار های سخت و زیان آور واقع شود، موجب زایل شدن توالی اشتغال در کار های سخت و زیان آور نمی گردد.الف. ـ. ایام خدمت وظیفه سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.ب. ـ. دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا اینکه کارفرما بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.ج. ـ. ایام ح تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی (مانند سیل، ز له، جنگ و آتش سوزی) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می گردد.دـ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیین نامه بتواند بازنشسته شود.هـ ـ. ایام خدمت در جبهه که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.و- دوران اسارت یا محکومیت که بیمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.زـ ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبورشده باشد.ح. ـ. ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی ١٠/٥/٨٤ تا ٤/١/٥٩ واقع شده باشد.ط. ـ. غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده روز در سال در مورد کارگا ه های مشمول قانون کار یا براساس مقررات انضباطی، تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاه های غیر مشمول قانون کار که منجر به ا اج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد. ی ـ مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ٦٧ قانون کار.٣- ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کار های سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می گردد.الف. ـ. استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند ی ردیف ٢ این مادهب. ـ. ا اج، استعفا، انفصال و باز یدی مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود.ج. ـ. اشتغال در کار ها و مشاغل عادی به مدت یک ماه.د. - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماههـ ـ. بیمه اختیاری به مدت یک ماهوـ بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماهزـ سایر موارد مشابهماده ١٣-شرایط بازنشستگی در کار های سخت و زیان آور به شرح زیر می باشد:١- بیمه شدگانی که حداقل ٢٠ سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.٢- چنانچه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده (٩١) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کار های سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (١) فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کار های سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند.٣- این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آن ها جهت بازنشستگی پیش از موعد در
کار های سخت و زیان آور رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آن ها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.٤- چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کار های سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار اقدام نماید.٥ـ افرادی که حداقل بیست (٢٠) سال متوالی یا بیست و پنج (٢٥) سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند (١) این ماده به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند.ماده ١٤ـکارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (٤%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.ماده ١٥ـآثار محدودیت ها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نمی گردد.ماده ١٦ـاجرای این آیین نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیرو های مسلح و شرکت ها و سازمان های تابعه آن به صورت ید خدمت مشغول خدمت می باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیرو های مسلح و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.»/فارس
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، شغل های سخت و زیان آور، مشاغلی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده که در اثر آنها ممکن است فرد با بیماری های شغلی و عوارض ناشی از آن مواجه شود.با وجود اینکه برخی از افراد در این مشاغل سخت مشغول به فعالیت هستند اما هیچ گونه اطلاعی درباره قوانینی که شامل حال آن ها می شود، ندارند؛ در صورتی که نیاز است افرادی که در این مشاغل فعالیت می کنند، از مزایای سختی کار برخوردار شوند و کارفرمایان و سازمان های بیمه گر نیز به خواسته آنان توجه کنند.با تصویب لایحه قوانین مشاغل سخت و زیان آور این امکان فراهم شد تا افراد به قوانین مربوط به شغل خود آگاه شوند؛ در همین راستا در ادامه به مرور این قوانین می پردازیم.متن این قانون به شرح زیر است:«هیئت ان در جلسه مورخ ٢٦ اسفند ١٣٨٥ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ٧٧١٩٧ مورخ ٢٨شهریور ٨٥ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی و به استناد بند (٥) جز (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده (٧٦) مصوب ١٣٧١؛ مصوب 1380 ؛ آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:ماده ١ ـ کار های سخت و زیان آور کار هایی است که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده ودر اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی ( جسمی و روانی ) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاغل سخت و زیان آور موضوع این ماده به دو گروه تقسیم می شوند:الف ـ مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود.ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تد ر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیان آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می گردد.تبصره ـ مشمولین قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور؛ مصوب ١٣٦٧- و اصلاحات بعدی آن» و همچنین مشمولین قانون «حفاظت در برابر اشعه؛ مصوب ١٣٦٨ و اصلاحات بعدی آن» تابع قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.ماده ٢-تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل موضوع ماده (١) و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب » حسب در خواست کارگر، کارفرما، تشکل ها، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی و با تایید توسط کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع این آیین نامه انجام می گیرد.تبصره ـ در موارد مشمول بند «الف» ماده (١) این آیین نامه که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل بیماری زا و سخت و زیان آور وجود دارد اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته ها مست م اندازه گیری و اظهار نظر کارشناسان بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سایر مراکز دارای مجوز از وزارتخانه یاد شده است.ماده ٣-کارفرمایان کارگاه های دایر که از تاریخ تصویب این آیین نامه تمام یا برخی از مشاغل آنها در کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی یا شورای عالی حفاظت فنی، سخت و زیان آور شناخته شده یا می شود مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ تصمیم قطعی کمیته یا شورا حسب مورد نسبت به ایمن سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوط (مصوب شورای عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام و صفت سخت و زیان آوری مشاغل موضوع بند «الف » ماده (١) را حذف و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی موضوع ماده (٨) این آیین نامه برای بررسی و تایید گزارش نمایند.تبصره ـ وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند کارگاه هایی که مشاغل آنها سخت و زیان آور شناخته شده است و یا طبق این آیین نامه سخت و زیان آور تعیین می گردد پس از گذشت مهلت مقرر در این ماده بازدید و نتیجه را کتباً به کمیته بدوی استان گزارش نمایند.ماده ٤-کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار های سخت و زیان آور را حداقل سالی یکبار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی آنان توسط مراکز بهداشتی و درمانی مورد معاینه قرار داده و نتیجه را در پرونده های مربوط ضبط و یک نسخه از آن را به سازمان تأمین اجتماعی ارایه نمایند.تبصره ١- تغییر شغل بیمه شده که در معرض فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کار های سخت و زیان آور باشد براساس مقررات پیش بینی شده در قانون کار صورت می گیرد.تبصره ٢- معاینات قبل از استخدام طبق ماده ( 90 ) قانون تامین اجتماعی؛ مصوب ١٣٥٤- انجام می گیرد.تبصره ٣- در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در بند (٢) جزء «الف» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده (٧٦)، مصوب ١٣٧١ ـ مصوب 1380 - سازمان تامین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمه شده هزینه های وارده را مطابق ماده (90) قانون تامین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود.ماده ٥-به استناد تبصره (١) ماده (٩٦) قانون کار مقررات و ضوابط انجام معاینات پزشکی موضوع ماده (٤) این آیین نامه اعم از قبل از استخدام و ادواری اختصاصی و هر گونه معاینه پزشکی دیگر در این ارتباط مطابق با دستور العمل و آیین نامه های جاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تمهیدات لازم برای اعلام نتایج معاینات موضوع این ماده را متناسب با شرح وظایف سازمان های ذیربط بعمل آورد.ماده ٦-کمیته بدوی استان موظف است حسب گزارش کارشناسان موضوع ماده (٢) بررسی و در صورت تایید، حذف یا کاهش صفت سخت و زیان آور به ترتیب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده یک مراتب را برای وج کارگاه از شمول این آیین نامه به مراجع ذیربط ابلاغ نماید و در صورت عدم حذف صفت سخت و زیان آوری محیط کار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از طریق مراجع ذیصلاح اقدام لازم بعمل می آید.تبصره ـ در صورتی که گزارش کارشناسان موضوع این ماده پس از تایید کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی حسب مورد حاکی از عدم کاهش یا حذف عوامل زیان آور و بیماریزای محیط کار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد اقدامات لازم بر حسب مورد مطابق قانون کار از سوی وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعمل خواهد آمد.ماده ٧-سیاستگذاری کشوری کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه و رسیدگی به در خواست کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی موضوع ماده (٨) و همچنین نظارت و هماهنگی بر فعالیت کمیته های مذکور در این آیین نامه به عهده شورای عالی حفاظت فنی است.دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته های مذکور و نظارت بر آنها به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.تبصره ـ مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا معاون وی یا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حق رای در زمینه کار های سخت و زیان آور موضوع این آیین نامه عضو شورای عالی حفاظت فنی خواهند بود.ماده ٨-به منظور تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور براساس ضوابط و سیاست گذاری های شورای عالی حفاظت فنی و مقررات مربوط، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با پنج عضو اصلی و پنج عضو علی البدل به شرح زیر برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.الف ـ کمیته بدوی مرکب از اعضای زیر می باشد:١- معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا وی به عنوان رئیس جلسه.
٢- معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا وی.
٣- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی / دانشکده علوم پزشکی ذیربط.
٤- کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.
٥- کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان.تبصره ١- جلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا علی البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا می باشد.تبصره ٢- در استان هایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشکده مزبور، جایگزین کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی خواهد بود.تبصره ٣ ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر و اساتید مربوط جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می باشد.تبصره ٤ ـ در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکلهای کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (٤) و (٥) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند.تبصره ٥ ـ رأی کمیته بدوی ظرف پانزده روز اداری از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و در صورتی که هر یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به رأی بدوی اعتراض داشته باشند درخواست تجدیدنظر خود را کتباً به سازمان کار و امور اجتماعی محل تسلیم می نماید.تبصره ٦ـ هیچ یک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمیته تجدیدنظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند با حق رأی شرکت نمایند.ب ـ کمیته تجدیدنظر استان مرکب از اعضای زیر می باشد:١ـ رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته.٢ـ مدیر کل تأمین اجتماعی استان.٣ـ معاونت بهداشتی /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط.٤ـ کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان.٥ـ کارفرمایان با معرفی کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان.تبصره ١ ـ رأی کمیته تجدیدنظر استان از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا می باشد.تبصره ٢ـ در صورتی که مجمع و کانونهای استانی تشکل های کارگری و کارفرمایی موضوع بندهای (٤) و (٥) ایجاد نشده باشند، نمایندگان مزبور از بین اعضای تشکلهای حائز اکثریت به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان و با انتخاب تشکل ذی ربط استان معرفی می شوند.تبصره ٣ـ در صورت تساوی آراء (موافق و مخالف) اعم از بدوی و تجدیدنظر، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل خواهد شد.تبصره ٤ـ کمیته های استانی موظفند در آراء صادره نوع سخت و زیان آوری مشاغل را که در زمره مشاغل بند «الف» یا «ب» ماده (١) این آیین نامه می باشد تعیین نمایند.تبصره ٥ـ در استانهایی که دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده های مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی جایگزین معاونت بهداشتی می شود.ج ـ با تصویب کمیته استانی دعوت از افراد صاحب نظر، اساتید و کارشناسان مربوطه جهت شرکت در جلسات بدون حق رأی بلامانع می باشد.د ـ کارفرمایان کارگاهها مکلفند با کارشناسان موضوع ماده (٢) و کمیته های موضوع ماده (٨) این آیین نامه همکاری و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند.ماده ٩ـ وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین می شود:الف ـ وظایف کمیته های بدوی استانی به شرح زیر می باشد:١ـ بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذی ربط از سوی رئیس کمیته بدوی.٢ـ رسیدگی مواردی که با اتخاذ تد ر لازم ح سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.٣ـ اجرای سیاستها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی.ب ـ وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی عبارت است از رسیدگی، اظهارنظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (٨)این آیین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمانهای ذی ربط از سوی رئیس کمیته تجدیدنظر.ماده 10 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تغییرات حدود تماس شغلی آلاینده های محیط کار و عوامل بیماریزا را به شورای عالی حفاظت فنی اعلام و شورای عالی مذکور مراتب را به کمیته های استانی، کارهای سخت و زیان آور برای اجرا ابلاغ می نماید.ماده 1١ـ علاوه بر کارهای سخت و زیان آور مشخص شده طبق مصوبات شورای عالی حفاظت فنی و موارد تأیید شده توسط کمیته های استانی، موارد زیر نیز سخت و زیان آور شناخته می شوند.١ـ مشاغلی که در ندامتگاه ها و زندان ها مستقیماً با زندانی ارتباط دارند.٢ـ مشاغلی که مستقیماً در مراکز روان درمانی با بیماران روانی مرتبط هستند.٣ ـ خبرنگاریتبصره ـ مصادیق خبرنگاری با تأیید کمیته بدوی موضوع ماده (٨) تعیین می شود.ماده ١٢ـنحوه توالی و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به شرح زیر تعیین می گردد:١ـ ایام زیر چنانچه در فواصل اشتغال به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در کارهای سخت و زیان آور محسوب می گردد.الف ـ تعطیلات هفتگیب ـ تعطیلات رسمیج ـ ایام استفاده از مرخصی استحقاقید ـ ایام استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر ، پدر، مادر و فرزندان به مدت ٣ روز با دریافت دستمزد در مورد مشمولان قانون کار.هـ ـ ایام استفاده از مرخصی استعلاجی یا استراحت پزشکی اعم از اینکه حقوق ایام مزبور توسط کارفرما پرداخت شود و یا اینکه بیمه شده از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده کرده باشدو ـ تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه در جبهه های نبرد حق علیه باطل یا حضور داوطلبانه در جبهه.ز ـ دوران اسارت یا محکومیت که بیمه شده بر اساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضای وی.٢ـ ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کارهای سخت و زیان آور واقع شود، موجب زایل شدن توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی گردد.الف ـ ایام خدمت وظیفه سربازی (دوران ضرورت و احتیاط) مشروط بر اینکه بیمه شده حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگشته و یا اینکه در کار دیگری که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده باشد.ب ـ دوران توقیف بیمه شده در صورتی که منتهی به محکومیت وی نگردد و یا اینکه کارفرما بر اساس تکلیف قانونی حقوق دوران مزبور را به بیمه شده پرداخت نماید.ج ـ ایام ح تعلیق که به واسطه عوامل قهریه طبیعی و یا حوادث و مخاطرات اجتماعی (مانند سیل، ز له، جنگ و آتش سوزی) که خارج از اراده کارفرما و بیمه شده بوده و در نتیجه آن کارگاه به طور موقت تعطیل می گردد.دـ ایام استفاده از مقرری بیمه بیکاری مشروط بر اینکه بیمه شده قبل از برقراری بیمه بیکاری در مشاغل سخت و زیان آور اشتغال به کار داشته و در حین مقرری بگیری و یا حداکثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار شده یا طبق این آیین نامه بتواند بازنشسته شود.هـ ـ ایام خدمت در جبهه که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.و- دوران اسارت یا محکومیت که بیمه شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.زـ ایام بلاتکلیفی بیمه شده که مستند به آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف و یا سایر مراجع قانونی منجر به صدور رای بازگشت به کار یا پرداخت حقوق ایام مزبورشده باشد.ح ـ ایام استفاده از غرامت دستمزد ایام بیماری که در فاصله زمانی ١ /٥/٨٤ تا ٤/١/٥٩ واقع شده باشد.ط ـ غیبت غیر موجه حداکثر به مدت ده روز در سال در مورد کارگا ه های مشمول قانون کار یا براساس مقررات انضباطی، تخلفاتی و یا استخدامی مربوط در کارگاه های غیر مشمول قانون کار که منجر به ا اج، انفصال موقت و یا دایم نشده باشد.ی ـ مدت یک ماه استفاده از مرخصی بدون حقوق موضوع ماده ٦٧ قانون کار.٣- ایام و موارد زیر چنانچه در فواصل اشتغال بیمه شده به کار های سخت و زیان آور واقع شود توالی اشتغال او را از بین برده و موجب تناوب اشتغال وی می گردد.الف ـ استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند ی ردیف ٢ این مادهب ـ ا اج، استعفا، انفصال و باز یدی مشروط بر اینکه حداکثر تا دو ماه در مجموع پس از تاریخ موارد مزبور در مشاغلی که سخت و زیان آور شناخته شده مشغول به کار نشده یا طبق این آیین نامه نتواند بازنشسته شود.ج ـ اشتغال در کار ها و مشاغل عادی به مدت یک ماه.د - اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت یک ماههـ ـ بیمه اختیاری به مدت یک ماهوـ بیکاری بدون دریافت مقرری بیکاری بیش از دو ماهزـ سایر موارد مشابهماده ١٣-شرایط بازنشستگی در کار های سخت و زیان آور به شرح زیر می باشد:١- بیمه شدگانی که حداقل 20 سال سابقه کار متوالی یا بیست و پنج سال سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کار های سخت و زیان آور را داشته باشند بدون شرط سنی می توانند در خواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی نمایند.٢- چنانچه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده (٩١) قانون تأمین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر در بند (١) فوق، فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص و تأیید نمایند.٣- این قبیل بیمه شدگان به صرف ارائه درخواست بازنشستگی مجاز به ترک کار نبوده و می باید احراز شرایط و استحقاق آنها جهت بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور رسماً از سوی سازمان تأمین اجتماعی به آنها ابلاغ و سپس ترک کار نمایند.٤- چنانچه بیمه شده شرایط استفاده از بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور را طبق این آیین نامه احراز کند سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به برقراری مستمری وی از تاریخ ترک کار اقدام نماید.٥ـ افرادی که حداقل بیست 20 ) سال متوالی یا بیست و پنج (٢٥) سال متناوب سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور مربوط به قبل از تاریخ تصویب قانون را داشته باشند و یا در آینده شرایط مذکور را احراز نمایند می توانند درخواست بازنشستگی خود را با رعایت بند (١) این ماده به سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند.ماده ١٤ـکارفرما مکلف است پس از احراز شرایط بازنشستگی بیمه شده شاغل در کارگاه وی، طبق این آیین نامه معادل چهار درصد (٤%) میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زیان آور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه می گردد به طور یکجا به سازمان یاد شده پرداخت نماید.ماده ١٥ـآثار محدودیتها و مزایای مندرج در قانون برای مواردی که بازنشستگی به موجب این آیین نامه ایجاد می شود منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم در دیگر شغلهای مشابه در سایر کارگاهها نمی گردد.ماده ١٦ـاجرای این آیین نامه در مورد آن دسته از مشمولین قانون تأمین اجتماعی که در مشاغل سخت و زیان آور وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح و شرکتها و سازمانهای تابعه آن به صورت ید خدمت مشغول خدمت می باشند با رعایت مقررات و ضوابط نیروهای مسلح و با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.»منبع: جام جم
صندوق تامین خسارت های بدنی صندوقی مستقل است که هدف از تأسیس آن، حمایت از زیان دیدگانی است که به نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران باقی می ماند. در ایران، صندوق تأمین خسارت های بدنی پس از بیمه ی اجباری شخص ثالث، مهم ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به شمار می رود. هرچند نمی توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه ی بیمه ی شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده ی ۲۱ قانون جدید بیمه ی اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین نامه ی اداره ی صندوق برمی آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است. می توان با عنایت به اقسامِ اشخاص حقوقی و شاکله ی صندوق تأمین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی است و در زمره ی اشخاص حقوق عمومی قرار دارد. (به این معنا که یا وظیفه ای عمومی بر عهده ی آن است یا آنکه دارایی آن متعلق به ت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می کند.)حتما بخوانید:موضوع فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنیبه موجب ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه، ری پوشش بیمه نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورش تگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می شود.منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنیصندوق تامین خسارت های بدنیبه موجب ماده ی ۲۴ قانون بیمه ی اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر است:هشت درصد (۸%) از حق بیمه ی اجباری موضوع این قانونمبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه ی اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه ای که از انجام بیمه ی موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شودمبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می کنددرآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوقبیست درصد (۲۰%) از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشوربیست درصد (۲۰%) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتیکمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقیاه صندوق تامین خسارت های بدنیمهم ترین اه صندوق تامین را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:۱. جبران خسارت بدنی زیان دیدگان حوادث رانندگی: مهم ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده اند و از طریق سیستم بیمه ای امکان دریافت غرامت ندارند.۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه ی دیه از سوی زیان دیدگان؛ صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده های آنها که اغلب از اقشار کم بضاعت جامعه هستند و ارائه ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن س رست خانواده به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه ی زیان دیده، جلوگیری می نماید.۳. جلوگیری از اطاله ی دادرسی: پس از وقوع سانحه ی رانندگی، درصورتی که وسیله نقلیه ی مسبب حادثه دارای بیمه ی اجباری شخص ثالث باشد، زیان دیده با استفاده از پوشش بیمه ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می یابد؛ اما درصورت فقدان بیمه ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان دیده، اقامه ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اه صندوق، کوتاه روند دادرسی و کاستن از پرونده های قضایی مذکور است.۴. کمک رسانی سریع به زیان دیدگان اورژانسی: یکی دیگر از اه صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می کند.موارد پرداخت دیه از صندوق تامینصندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.«این نکته که صندوق تنها خسارات بدنی را تحت پوشش قرار می دهد، قابل توجیه است، زیرا این خسارات بیشتر همبستگی اجتماعی را می طلبد و از سوی دیگر این خسارات با حقوق مربوط به شخصیت ارتباطی تنگاتنگ دارند، به نحوی که حتی اعلامیه ی جهانی نیز بر اهمیت این موضوع تأکید کرده است.»اما می توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته ی خاصی از زیان دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان دیدگان را نقض می کند. درواقع، برای مثال تبعیض بین زیان دیدگان حوادث رانندگی و زیان دیدگان حوادث تروریستی قابل توجیه نیست.براساس ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از:فقدان یا انقضای بیمه نامه؛بطلان قرارداد بیمه؛شناخته نشدن وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه؛ ری پوشش بیمه نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛تعلیق یا لغو پروانه ی فعالیت شرکت بیمه؛صدور حکم توقف یا ورش تگی بیمه گر؛خسارت های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر باشند.میزان تعهدات صندوقمیزان تعهدات صندوقماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنیِ وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است. بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد. بند الف ماده ی ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند ش تگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه ی فوت و هزینه ی معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه ی موضوع این قانون می داند.همچنین هزینه های معالجه ی اشخاص ثالث زیان دیده و راننده ی مسبب حادثه، درصورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده ی بیمه گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است.موارد خارج از شمول تعهدات صندوقطبق ماده ی ۱۷ قانون بیمه ی اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه ی موضوع این قانون خارج شده اند:خسارت وارده به وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه و محمولات آن؛خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛جریمه یا جزای نقدی؛اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.طرفین دعوای مطالبه ی دیه از صندوقفردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می کند، «شاکی» نام می گیرد. درمقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی عنه» قرار می گیرد. مشتکی عنه به ی می گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه ای مربوط به رسیدگی های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی های حقوقی مربوط می شود؛ بنابراین هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین نمی توانیم فردی را که دعوای تخلیه ی آپارتمان یا مطالبه ی وجه چک مطرح می کند، شاکی بنامیم.در دعوای مطالبه ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مست م رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید؛ بنابراین می توان گفت در بحث مطالبه ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده ی ۲۱ قانون بیمه ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می نماید و زیان دیده یا وراث وی خواهان مطالبه ی دیه از صندوق خواهند بود. همچنین در ای از موارد، زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می کند.آیا صندوق تامین متهم پرونده های مطالبه ی دیه است؟آیا صندوق تأمین متهم پرونده های مطالبه ی دیه استدر طرف مقابل، صندوق تامین خسارت های بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به عنوان متهم پرونده از آن یاد می شود، حال آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه ای نشده است و صرفا به موجب قانون در ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است. حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم به پرداخت می شود نیز محکوم علیه قرار دادنِ صندوق درست به نظر نمی رسد، زیرا صندوق تامین خسارت های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به موجب قانون متعهد به پرداخت است؛ بنابراین صحیح آن است که به جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه ی صندوق تامین خسارت های بدنی صادر نماید. بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تامین خسارت های بدنی، اما درنهایت صندوق م م به پرداخت می شود.اما قانون جدید بیمه ی اجباری در بند ب ماده ی ۴ خود مقرر می دارد: «درصورتی که وسیله ی نقلیه فاقد بیمه نامه ی موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ی ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده ی ۲۵ این قانون جبران می شود. درصورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه راننده ی مسبب حادثه و صندوق طرح می کنند.»بنابراین می توان اظهار نمود که درصورت نیاز به طرح دعوا، زیان دیده یا ورثه ی متوفی، خواهان و راننده ی مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت های بدنی خوانده محسوب می شوند.آیا صندوق تامین می تواند در نقش خواهان دعوا قرار بگیرد؟بله، در دو مورد صندوق تامین خسارت های بدنی نقش خواهان را ایفا می کند، اولین مورد جایی است که زیان دیده رأی دادگاه کیفری را درخصوص میزان دیه در دست دارد، اما نمی تواند ثابت کند که این خسارت و زیان در اثر تصادف رانندگی حاصل شده است و ازآنجا که صندوق صرفا دیه ی تصادفات رانندگی را پرداخت می کند، نمی تواند محکوم علیه رأی قرار گیرد. در چنین مواردی به دلیل اینکه زیان دیده با رجوع به صندوق تامین خسارت های بدنی خواهان دریافت دیه ی خود از این سازمان است، نمایندگان صندوق به عنوان خواهان با اقامه ی دعوا علیه زیان دیده خواهان مختومه شدن پرونده هستند، لازم به یادآوری است که خوانده ی این دعوا زیان دیده است نه مقصر حادثه.مورد دوم جایی است که صندوق تامین خسارت های بدنی دیه ی زیان دیده را پرداخت نموده است اما علیه مقصر اصلی حادثه به عنوان خواهان اقامه ی دعوا می نماید تا بتواند زیانی را که به زیان دیده پرداخت نموده است، باز پس گیرد، در این صورت نمایندگان صندوق، خواهان و مقصر اصلی خوانده ی دعوا هستند؛ به عبارت دیگر ماده ی ۲۵ قانون بیمه ی اجباری، صندوق را موظف نموده است تا بدون اخذ تضمین از زیان دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان دیده را پرداخت نماید و پس از آن به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت شده را بازیافت کند.نحوه ی پرداخت خسارات بدنینحوه ی پرداخت خسارات بدنی - صندوق تامین خسارت های بدنیطبق قانون جدید بیمه ی اجباری، زیان دیده در مطالبه ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاهبه موجب ماده ی ۳۰ قانون بیمه ی اجباری، اشخاص زیان دیده حق دارند که برای دریافت خسارت به طور مستقیم، با ارائه ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند. از سوی دیگر به موجب ماده ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.همچنین طبق ماده ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگیِ منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، درصورت مطالبه ی زیان دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن، موضوع تبصره ی (۲) ماده ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه ی حمل ونقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) و پزشکی قانونی، بیمه گرِ وسیله ی نقلیه ی مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.دخ صندوق تامین خسارت های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به محض ارائه ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و درصورت وم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.بخش اولیه ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰% از خسارت تقریبی است و باقی مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد. منظور از قطعی شدن دیه ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه ح ی است که در آن دیگر نیاز به معاینه ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به ح قطعی رسیده باشد.در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی دلیل موکول به صدور حکم نکند.در عمل نمی توان آنگونه که از بیمه گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در ح ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.اما درصورتی که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.آنچه در رویه ی قضایی عمل می شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه می شود و طی نامه ای به صندوق اعلام می گردد. صندوق نیز با تشکیل پرونده ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می کند. رویه ی صندوق آن است که وجه را به طور مستقیم به زیان دیده نمی دهد، بلکه برای اینکه به طور رسمی در پرونده ی مرجع قضایی هم منع شود، طی چک یا حواله ای بانکی به حسابِ اعلام شده از سوی مرجع قضایی واریز می کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان دیده شود، بنابراین درهنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره ی حس نیز از دادگستری محل قید می شود.اما نکته ی قابل توجهی که در قانون جدید بیمه ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان دیده است. چنانچه ثالث زیان دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه ی دیه را دارند.موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاهدر حقوق ایران، چنانچه زیان دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده باقی بماند یا اینکه وسیله ی نقلیه ی موضوع حادثه فاقد بیمه نامه ی معتبر بوده باشد.در ادامه بخوانید:قوانین تصادف با عابر پیاده؛ چه زمان عابر پیاده مقصر است؟
به گزارش صدخبر : هر کشوری که خواهان قدرت نظامی است باید نیروی هوایی قدرتمندی داشته باشد. یک نیروی هوایی قدرتمند قادر است از کشور در مقابل نفوذ بیگانگان محافظت کند. بسیاری از نیروهای هوایی کشورهای مختلف در مواقع خاص به انجام امور انسان دوستانه نیز می پردازند. نیروهای هوایی بسیاری در کشورهای مختلف جهان وجود دارند اما در این مطلب به معرفی نیروهای هوایی برتر دنیا در بازه زمانی 2017 می پردازیم.
در حال حاضر نیروی هوایی امریکا به عنوان قوی ترین نیروی هوایی جهان شناخته می شود این نیروی نظامی در 11 سپتامبر 1947 شکل گرفته است. در دنیای کنونی هر کشوری دشمنانی دارد که برای مقابله با آن باید نیروی هوایی دریایی و زمینی قدرتمندی برا محافظت از کشور در اختیار داشت. ثبات کشورها به قدرت نظامی آنها بر می گردد و از همین حیث جنگنده های قدرتمند حاضر در نیروی هوایی کشورها نیز از ارکان مهم این ارزی به شمار می روند.این رده بندی بر مبنای پرسنل حاضر در نیروی هوایی ناوگان هوایی جت ها جنگنده و هلی کوپترها انجام شده است. نیروهای هوایی حاضر در این لیست از آ ین فناوری موجود استفاده کرده اند و بسیار پیشرفته محسوب می شوند.برخی از این نیروهای هوایی قدرت خود را در جنگ جهانی دوم ثابت کرده اند و برخی دیگر نیز در جنگهای دیگر در نقاط مختلف دنیا قدرت خود را به رخ کشیده اند. اما پرسنل نظامی حاضر در این نیروها و ناوگان هوایی نقش مهمی در قدرت یک کشور ایفا می کنند و این موضوع به نظم و استراتژی که از این امکانات استفاده می شود نیز بر می گردد.ناوگان دفاع هوایی ژاپن
نیروی هوایی ژاپن که به نام jasdf معروف است در س1 جولای 1954 تاسیس شد. در واقع jasdf قوی ترین سلاح ژاپنی ها بعد از جنگ جهانی دوم محسوب می شود که در سال 1954 شکل گرفت. این نیرو از تجمیع نیروی هوایی سلطنتی ژاپن و نیروی هوایی ژاپن شکل گرفت. jasdf از سیستم های راداری زمینی و هوایی پیشرفته ای استفاده می کند که هر نوع تهدید زمینی و هوایی را فوراً اعلام می کند. 50324 سرباز در این نیرو مشغول فعالیت هستند و مجموع 805 هواپیما در این نیرو به کار گرفته شده اند که متشکل از 380 جت جنگنده 265 هواپیمای آموزشی 52 هواپیمای حمل و نقل 52 هلی کوپتر و 26 هواپیمای تجسس نجات و 17 aew&c است. ژاپن کشوری جزیره ای است که دورتا دور آن را آب فراگرفته است و نیروی هوایی این کشور در محافظت از آن در برابر تهاجم دشمنان نقش تاثیرگذاری ایفا می کند.
معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی سلطنتی استرالیا
نیروی هوایی سلطنتی استرالیا در واقع کوچکترین و در عین حال یکی از قوی ترین نیروهای هوایی حاضر در دنیا به شمار می رود. مرکز فرماندهی این نیرو که با نام raaf شناخته می شود در کانبرا است. نیروی هوایی استرالیا در بسیاری از نزاع های بین المللی قرن 20 حضور داشته است که جنگ جهانی دوم سرآمد آنها به شمار می رود.raff در حال حاضر از 17735 پرسنل ورزیده بهره می برد که 275 هواپیما که 95 تای آنها از نوع جنگنده هستند نیز این نیرو را تقویت می کنند. 19 هواپیمای گشتی 36 هواپیمای حمل و نقل 106 هواپیمای آموزشی و 6 aew&c و 4 پهپاد در این نیرو حضور دارند. لازم به ذکر است raaf از 15 مرکز نیروی هوایی در خاک استرالیا بهره می برد. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی هندوستان
کشور هند هشتمین نیروی هوایی قدرتمند دنیا را در اختیار دارد. نیروی هوایی هند در 8 اکتبر 1932 شکل گرفته است.نیروی هوایی هند بهترین نیرو از حیث ساختار و سازماندهی است چرا که 127200 نفر در آن حضور دارند و 1500 هواپیما نیز در ناوگان هوایی این کشور فعالیت می کنند. نیروی هوایی هند جنگ های زیادی را با پا تان و چین پشت سر گذاشته است.این نیرو نقش مهمی در حمایت از این کشور در جنگ کارگیل در سال 1999 ایفا کرد.مرکز فرماندهی نیروی هوایی هند در دهلی نو واقع است. نیروی هوایی هندوستان متشکل از 567 جت جنگنده 288 هواپیمای حمل و نقل 186 هواپیمای آموزشی و 60 مرکز نیروی هوایی در خاک هند است. از دیگر هواپیماهای موجود در این ناوگان می توان به 14 هواپیمای یت خاص 99 پهپاد 26 هلی کوپتر جنگی 373 هلی کوپتر معمولی اشاره کرد. پس از ج پا تان و هند نیروی هوایی هندوستان به عناون نیروی سلطنتی هند شناخته می شود. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا
در سال 1918 سرویس دریایی هوایی سلطنتی انگلستان و مجموعه هوایی سلطنتی با یکدیگر ادغام شده و نیروی هوایی سلطنتی انگلستان را تشکیل دادند.با توجه به وسعت و بزرگی این نیرو نیروی هوایی انگلستان را می توان بزرگترین نیرو در بین دیگر نیروهای حاضر در انگلستان قلمداد کرد. این نیرو از 826 هواپیما از انواع مختلف و قریب به 40000 پرسنل ورزیده بهره می برد که البته این آمار طبق ا ین اعلام ت انگلستان که در سال 2012 بود می باشد.سر اندرو رییس نیروی هوایی انگلستان است. نیروی هوایی انگلستان به عنوان بخشی از انگلیس نیز محسوب می شود.
نیروی هوایی انگلستان که به اختصار آن را raf نیز می نامند به عنوان قدیمی ترین نیروی هوایی جهان شناخته می شود. این نیرو در 1 آوریل سال 1918 شکل گرفته است و نقش مهمی در تاریخ انگلستان ایفا کرده است.raf یکی از پیچیده ترین و البته تواناترین نیروهای هوایی در جهان به شمار می رود. نیروی هوایی سلطنتی انگلستان به خاطر بمباران هوشمند و استراتژیکی که با استفاده از تجهیزات هوایی مدرن و کشنده خود انجام می دهد در جهان معروف است.
raf به عنوان دومین نیروی هوایی بزرگ حاضر در ناتو شناخته می شود و با 826 هواپیما در ناوگان هوایی خود به عنوان بزرگترین نیروی هوایی در بین کشورهای حاضر در اتحادیه اروپا نیز شناخته می شود. 37200 پرسنل عادی و 33980 نیروی رزرو در raf حاضر هستند. نیروی هوایی سلطنتی انگلستان از 102 هواپیمای مهاجم 120 هواپیمای جنگنده 41 هواپیمای حمل و نقل 524 هواپیمای آموزشی و 21 aewc و 10 پهپاد و 22 مرکز نیروی هوایی به همراه 34 هلی کوپتر و 21 هواپیمای نجات تشکیل شده است. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی ترکیه
نیروی هوایی ترکیه در سال 1923 در زمان جمهوریت ترکیه تاسیس شد.ترکیه به عنوان یکی از قدرتمندترین های منطقه خود محسوب می شود. این کشور بالغ بر 400000 نفر پرسنل و 736 هواپیما دارد. نیروی هوایی ترکیه از تعداد زیادی از جنگنده های فال f-16 استفاده می کند.
شاخه هوایی نظامی در ترکیه با نام نیروی هوایی ترکیه شناخته می شود. در واقع این نیرو در سال 1911 توسط امپراطوری عثمانی شکل گرفت اما به طور رسمی در سال 1923 با اعلام جمهوریت ترکیه به کار خود ادامه داد.مرکز فرماندهی نیروی هوایی ترکیه در آنکارا واقع است. ترکیه با سرمایه گذاری 160 میلیارد دلاری تمامی تجهیزات و برنامه های صنایع هوایی خود را با هدف ارتقا ناوگان هوایی اعم از هواپیماها و هلی کوپترها به روز کرده است. نیروی هوایی ترکیه از 60 هزار نیروی فعال و 668 هواپیما استفاده می کند.
معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال

نیروی هوایی فرانسه
نیروی هوایی فرانسه به عنوان حرفه ای ترین نیروی هوایی جهان در زمینه پیاده سازی حقه ها و تاکتیک های هوایی و ب بیشترین موفقیت در یت های مختلف شناخته می شود. این نیرو در سال 1909 تاسیس شد و در سال 1933 از جدا شد. نیروی هوایی فرانسه در طول تاریخ بیشترین موفقیت را ب کرده است. این کشور نقش تعیین کننده ای در دوران جنگ جهانی دوم ایفا کرد. جنگنده های فرانسوی بهترین عملکرد را در جنگ خلیج فارس از خود نشان دادند. نیروی هوایی فرانسه از 47538 پرسنل فعال . 658 هواپیما تشکیل شده است که متشکل از 215 جنگنده 14 هواپیمای رهگیری هوابرد 6 awacs 6 پهپاد و 158 هواپیمای آموزشی و 88 هلی کوپتر است. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی خلق چین
نیروی هوایی چین که از آن به عنوان نیروی هوایی خلق چین نیز نام برده می شود سومین نیروی هوایی قدرتمند جهان شناخته می شود. نیروی هوایی چین در تاریخ 11 نوامبر سال 1949 شکل گرفت. نیروی هوایی چین به عنوان بزرگترین نیروی هوایی در آسیا شناخته می شود. پرسنل فعال در این نیرو بالغ بر 398000 نفر است و در آن از جنگنده های پرقدرتی نیز استفاده می شود. روسیه بزرگترین شریک نظامی چین پس از فروپاشی شوروی محسوب می شود.در حال حاضر چین این قدرت را دارد که هر دشمنی در هر نقطه ای از جهان را نابود کند.plaaf روسیه به تازگی نسب 4.5 جنگنده ها را که قابلیت تبدیل به نسل 5 را نیز دارا هستند را به چین صادر کرده است. از 360 هواپمای حمل و نقل و 192 هواپیمای مهاجم و 120 بمب افکن و 644 هواپیمای آموزشی و 137 هلی کوپتر در این نیرو استفاده شده است.
معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی روسیه
نیروی هوایی روسیه در سال 1992 شکل گرفت.این نیرو در بدو تاسیس خود با مشکلات و نزاع های بسیاری رو به رو شد اما وقتی ولادیمیر پوتین رییس جمهور این کشور شد بودجه کلانی برای نوسازی و ارتقا تجهیزات مورد استفاده در این نیرو را تخصیص داد.
روسیه دومین قدرت هوایی جهان محسوب می شود. نیروی هوایی این کشور در بین سال های 1991 تا 1992 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. پس از شکل گیری روسیه این نیرو به سرعت و در بازه زمانی کوتاهی قدرت گرفت. نیروی هوایی روسیه در جنگ اسپانیا و جنگ علیه ژاپن در سواحل شرقی حضور داشته است. 148000 نیروی فعال در این نیرو مشغول فعالیت هستند و مرکز فرماندهی نیروی هوایی این کشور در مسکو قرار دارد.نیروی هوایی روسیه از ا ین دستاوردهای فناوری برای مقابله با دشمنان در ناوگان خود استفاده می کند. در نیروی هوایی روسیه از 10000 هواپیمای جنگی استفاده میشود که 3000 تای آنها بمب افکن هستند. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
نیروی هوایی
نیروی هوایی پرقدرت ترین نیروی هوایی در جهان محسوب می شود که در 18 سپتامبر 1947 تاسیس شده است. در نیروی هوایی امریکا از جدیدترین تکنولوژی موجود استفاده شده است.332854 نفر نیروی فعال در این نیرو حضور دارند که شامل 71400 نیروی رزرو و 185522 نیروی داوطلب و 106700 نیروی آموزش دیده هستند. 5484 هواپیمای جنگی در ناوگان هوایی حضور دارند که شامل 1872 جنگنده 28 هواپیمای حمل و نقل 162 بمب افکن 715 هواپیمای مسافربری هستند.1167 هواپیمای آموزشی 3 هواپیمای نجات و تجسس 21 هواپیمای الکترونیکی 86 هواپیمای مسافری 56 هواپیمای کنترلی و 540 پهپاد و 47 هواپیمای سوخت رسان و 218 هلی کوپتر نیز از دیگر امکانات نیروی هوایی به شمار می روند.
نیروی هوایی بسیار چابک است و تمامی پرسنل حاضر در این نیرو در سلامت کامل بدنی به سر می برند. این نیرو در جنگ های مختلفی شرکت کرده است. ریسک مواجهه با نیروی هوایی بسیار بالا است چرا که آنها همواره اماده مقابله با هر دشمنی هستند. معرفی نیروی هوایی برتر جهان در سال
وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.به گزارش فارس، وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.اسامی رشته ها و تعداد سهمیه جذب نیرو به شرح زیر است:آموزگار ابت : نیروی مرد 1333 نفر، نیروی زن 7656 نفرآموزگار استثنایی: نیروی مرد 17 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر ادبیات فارسی: نیروی مرد 142 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر تربیت بدنی: نیروی مرد 99 نفر، نیروی زن 56 نفردبیر روانشناسی: نیروی مرد یک نفردبیر ریاضی: نیروی مرد 176 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر زبان و ادبیات انگلیسی: نیروی مرد 92 نفر، نیروی زن 14 نفردبیر زیست شناسی: نیروی مرد 35 نفر، نیروی زن 6 نفردبیر شیمی: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 2 نفردبیر عربی: نیروی مرد 12217 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر علوم تجربی: نیروی مرد 74 نفر، نیروی زن 7 نفردبیر فیزیک: نیروی مرد 42 نفر، نیروی زن 9 نفردبیر معارف ی: نیروی مرد 139 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر تاریخ: نیروی مرد 23 نفر، نیروی زن 5 نفردبیر جغرافیا: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 7 نفردبیری حرفه و فن (کار و فناوری): نیروی مرد 37 نفر، نیروی زن 1 نفردبیری هنر: نیروی مرد 48 نفر، نیروی زن 3 نفردبیر علوم اجتماعی: نیروی مرد 93 نفر، نیروی زن 19 نفرمراقب سلامت: نیروی زن 89 نفرمربی امور تربیتی: نیروی مرد 127 نفر، نیروی زن 10 نفرمشاور: نیروی مرد 57 نفر، نیروی زن 13 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 26 نفر، نیروی زن 15 نفرهنرآموز حسابداری: نیروی مرد 21 نفر، نیروی زن 2 نفرهنرآموز زراعی و باغی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ساختمان: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز صنایع چوب، نیروی مرد 1 نفرهنرآموز طراحی و دوخت: نیروی زن 4 نفرهنرآموز کامپیوتر: نیروی مرد 51 نفر، نیروی زن 11 نفرهنرآموز گرافیک: نیروی زن 4 نفرهنرآموز معدن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکانیک خودرو: نیروی مرد 26 نفرهنرآموز مکانیک موتورهای دریایی: نیروی مردم 2 نفرهنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقاشی: نیروی مرد 1 نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار الکتروتکنیک): نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ( کار طراحی و دوخت): نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار کامپیوتر): نیروی مرد 5 نفرهنرآموز ( کار الکترونیک): نیروی مرد 4 نفرهنرآموز ( کار امور زراعی و باغی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار ساختمان): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار سرامیک): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار صنایع ف ی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار ماشین های کشاورزی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار متالوژی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار امور دامی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار تأسیسات): نیروی مرد 6 نفرهنرآموز ( کار ساخت و تولید): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار صنایع چوب): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار مکانیک خودرو): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 4 نفر، نیروی زن 4 نفرهنرآموز انیمیشن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز تأسیسات: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ساخت و تولید: نیروی مرد 8 نفرهنرآموز صنایع دستی: نیروی مرد 1نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع شیمیایی: نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع ف ی: نیروی مرد 3 نفرهنرآموز امور دامی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکاترمیک: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقشه کشی معماری: نیروی مرد 8 نفر، نیروی زن 3 نفربه گزارش فارس، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 داد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
آموزش و پرورش ۲۳ هزار و ۲۸۲ نیرو استخدام می کند اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:
وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، ۲۳ هزار و ۲۸۲ نیرو جذب می کند. به گزارش فارس، وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.اسامی رشته ها و تعداد سهمیه جذب نیرو به شرح زیر است:آموزگار ابت : نیروی مرد 1333 نفر، نیروی زن 7656 نفرآموزگار استثنایی: نیروی مرد 17 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر ادبیات فارسی: نیروی مرد 142 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر تربیت بدنی: نیروی مرد 99 نفر، نیروی زن 56 نفردبیر روانشناسی: نیروی مرد یک نفردبیر ریاضی: نیروی مرد 176 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر زبان و ادبیات انگلیسی: نیروی مرد 92 نفر، نیروی زن 14 نفردبیر زیست شناسی: نیروی مرد 35 نفر، نیروی زن 6 نفردبیر شیمی: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 2 نفردبیر عربی: نیروی مرد 12217 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر علوم تجربی: نیروی مرد 74 نفر، نیروی زن 7 نفردبیر فیزیک: نیروی مرد 42 نفر، نیروی زن 9 نفردبیر معارف ی: نیروی مرد 139 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر تاریخ: نیروی مرد 23 نفر، نیروی زن 5 نفردبیر جغرافیا: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 7 نفردبیری حرفه و فن (کار و فناوری): نیروی مرد 37 نفر، نیروی زن 1 نفردبیری هنر: نیروی مرد 48 نفر، نیروی زن 3 نفردبیر علوم اجتماعی: نیروی مرد 93 نفر، نیروی زن 19 نفرمراقب سلامت: نیروی زن 89 نفرمربی امور تربیتی: نیروی مرد 127 نفر، نیروی زن 10 نفرمشاور: نیروی مرد 57 نفر، نیروی زن 13 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 26 نفر، نیروی زن 15 نفرهنرآموز حسابداری: نیروی مرد 21 نفر، نیروی زن 2 نفرهنرآموز زراعی و باغی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ساختمان: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز صنایع چوب، نیروی مرد 1 نفرهنرآموز طراحی و دوخت: نیروی زن 4 نفرهنرآموز کامپیوتر: نیروی مرد 51 نفر، نیروی زن 11 نفرهنرآموز گرافیک: نیروی زن 4 نفرهنرآموز معدن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکانیک خودرو: نیروی مرد 26 نفرهنرآموز مکانیک موتورهای دریایی: نیروی مردم 2 نفرهنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقاشی: نیروی مرد 1 نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار الکتروتکنیک): نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ( کار طراحی و دوخت): نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار کامپیوتر): نیروی مرد 5 نفرهنرآموز ( کار الکترونیک): نیروی مرد 4 نفرهنرآموز ( کار امور زراعی و باغی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار ساختمان): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار سرامیک): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار صنایع ف ی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار ماشین های کشاورزی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار متالوژی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار امور دامی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار تأسیسات): نیروی مرد 6 نفرهنرآموز ( کار ساخت و تولید): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار صنایع چوب): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار مکانیک خودرو): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 4 نفر، نیروی زن 4 نفرهنرآموز انیمیشن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز تأسیسات: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ساخت و تولید: نیروی مرد 8 نفرهنرآموز صنایع دستی: نیروی مرد 1نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع شیمیایی: نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع ف ی: نیروی مرد 3 نفرهنرآموز امور دامی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکاترمیک: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقشه کشی معماری: نیروی مرد 8 نفر، نیروی زن 3 نفرداوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 داد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.اسامی رشته ها و تعداد سهمیه جذب نیرو به شرح زیر است:آموزگار ابت : نیروی مرد 1333 نفر، نیروی زن 7656 نفرآموزگار استثنایی: نیروی مرد 17 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر ادبیات فارسی: نیروی مرد 142 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر تربیت بدنی: نیروی مرد 99 نفر، نیروی زن 56 نفردبیر روانشناسی: نیروی مرد یک نفردبیر ریاضی: نیروی مرد 176 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر زبان و ادبیات انگلیسی: نیروی مرد 92 نفر، نیروی زن 14 نفردبیر زیست شناسی: نیروی مرد 35 نفر، نیروی زن 6 نفردبیر شیمی: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 2 نفردبیر عربی: نیروی مرد 12217 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر علوم تجربی: نیروی مرد 74 نفر، نیروی زن 7 نفردبیر فیزیک: نیروی مرد 42 نفر، نیروی زن 9 نفردبیر معارف ی: نیروی مرد 139 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر تاریخ: نیروی مرد 23 نفر، نیروی زن 5 نفردبیر جغرافیا: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 7 نفردبیری حرفه و فن (کار و فناوری): نیروی مرد 37 نفر، نیروی زن 1 نفردبیری هنر: نیروی مرد 48 نفر، نیروی زن 3 نفردبیر علوم اجتماعی: نیروی مرد 93 نفر، نیروی زن 19 نفرمراقب سلامت: نیروی زن 89 نفرمربی امور تربیتی: نیروی مرد 127 نفر، نیروی زن 10 نفرمشاور: نیروی مرد 57 نفر، نیروی زن 13 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 26 نفر، نیروی زن 15 نفرهنرآموز حسابداری: نیروی مرد 21 نفر، نیروی زن 2 نفرهنرآموز زراعی و باغی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ساختمان: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز صنایع چوب، نیروی مرد 1 نفرهنرآموز طراحی و دوخت: نیروی زن 4 نفرهنرآموز کامپیوتر: نیروی مرد 51 نفر، نیروی زن 11 نفرهنرآموز گرافیک: نیروی زن 4 نفرهنرآموز معدن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکانیک خودرو: نیروی مرد 26 نفرهنرآموز مکانیک موتورهای دریایی: نیروی مردم 2 نفرهنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقاشی: نیروی مرد 1 نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار الکتروتکنیک): نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ( کار طراحی و دوخت): نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار کامپیوتر): نیروی مرد 5 نفرهنرآموز ( کار الکترونیک): نیروی مرد 4 نفرهنرآموز ( کار امور زراعی و باغی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار ساختمان): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار سرامیک): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار صنایع ف ی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار ماشین های کشاورزی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار متالوژی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار امور دامی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار تأسیسات): نیروی مرد 6 نفرهنرآموز ( کار ساخت و تولید): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار صنایع چوب): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار مکانیک خودرو): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 4 نفر، نیروی زن 4 نفرهنرآموز انیمیشن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز تأسیسات: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ساخت و تولید: نیروی مرد 8 نفرهنرآموز صنایع دستی: نیروی مرد 1نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع شیمیایی: نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع ف ی: نیروی مرد 3 نفرهنرآموز امور دامی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکاترمیک: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقشه کشی معماری: نیروی مرد 8 نفر، نیروی زن 3 نفربه گزارش فارس، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 داد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
به گزارش مشرق، وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که در شهریورماه برگزار خواهد شد، 23 هزار و 282 نیرو جذب می کند.از این تعداد 15 هزار و 190 نیروی مرد و 8 هزار و 92 نیروی زن جذب وزارت آموزش و پرورش می شوند.اسامی رشته ها و تعداد سهمیه جذب نیرو به شرح زیر است:آموزگار ابت : نیروی مرد 1333 نفر، نیروی زن 7656 نفرآموزگار استثنایی: نیروی مرد 17 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر ادبیات فارسی: نیروی مرد 142 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر تربیت بدنی: نیروی مرد 99 نفر، نیروی زن 56 نفردبیر روانشناسی: نیروی مرد یک نفردبیر ریاضی: نیروی مرد 176 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر زبان و ادبیات انگلیسی: نیروی مرد 92 نفر، نیروی زن 14 نفردبیر زیست شناسی: نیروی مرد 35 نفر، نیروی زن 6 نفردبیر شیمی: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 2 نفردبیر عربی: نیروی مرد 12217 نفر، نیروی زن 26 نفردبیر علوم تجربی: نیروی مرد 74 نفر، نیروی زن 7 نفردبیر فیزیک: نیروی مرد 42 نفر، نیروی زن 9 نفردبیر معارف ی: نیروی مرد 139 نفر، نیروی زن 35 نفردبیر تاریخ: نیروی مرد 23 نفر، نیروی زن 5 نفردبیر جغرافیا: نیروی مرد 30 نفر، نیروی زن 7 نفردبیری حرفه و فن (کار و فناوری): نیروی مرد 37 نفر، نیروی زن 1 نفردبیری هنر: نیروی مرد 48 نفر، نیروی زن 3 نفردبیر علوم اجتماعی: نیروی مرد 93 نفر، نیروی زن 19 نفرمراقب سلامت: نیروی زن 89 نفرمربی امور تربیتی: نیروی مرد 127 نفر، نیروی زن 10 نفرمشاور: نیروی مرد 57 نفر، نیروی زن 13 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 26 نفر، نیروی زن 15 نفرهنرآموز حسابداری: نیروی مرد 21 نفر، نیروی زن 2 نفرهنرآموز زراعی و باغی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ساختمان: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز صنایع چوب، نیروی مرد 1 نفرهنرآموز طراحی و دوخت: نیروی زن 4 نفرهنرآموز کامپیوتر: نیروی مرد 51 نفر، نیروی زن 11 نفرهنرآموز گرافیک: نیروی زن 4 نفرهنرآموز معدن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکانیک خودرو: نیروی مرد 26 نفرهنرآموز مکانیک موتورهای دریایی: نیروی مردم 2 نفرهنرآموز ناوبری: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقاشی: نیروی مرد 1 نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار الکتروتکنیک): نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ( کار طراحی و دوخت): نیروی زن 1 نفرهنرآموز ( کار کامپیوتر): نیروی مرد 5 نفرهنرآموز ( کار الکترونیک): نیروی مرد 4 نفرهنرآموز ( کار امور زراعی و باغی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار ساختمان): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار سرامیک): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار صنایع ف ی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار ماشین های کشاورزی): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار متالوژی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار امور دامی): نیروی مرد 1 نفرهنرآموز ( کار تأسیسات): نیروی مرد 6 نفرهنرآموز ( کار ساخت و تولید): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار صنایع چوب): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز ( کار مکانیک خودرو): نیروی مرد 2 نفرهنرآموز الکترونیک: نیروی مرد 4 نفر، نیروی زن 4 نفرهنرآموز انیمیشن: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز تأسیسات: نیروی مرد 12 نفرهنرآموز ساخت و تولید: نیروی مرد 8 نفرهنرآموز صنایع دستی: نیروی مرد 1نفر، نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع شیمیایی: نیروی زن 1 نفرهنرآموز صنایع ف ی: نیروی مرد 3 نفرهنرآموز امور دامی: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز مکاترمیک: نیروی مرد 1 نفرهنرآموز نقشه کشی معماری: نیروی مرد 8 نفر، نیروی زن 3 نفربه گزارش فارس، داوطلبان شرکت در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش از 29 داد لغایت 5 تیرماه می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.