انفجار بمب در اتوبوس حامل افسران پلیس بحرین

اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,وداع با قربانیان تصادف اتوبوس هرمزگان +ع | هرمزگان از داغ دخترانش سوخت و خلیج فارس هم نتوانست کاری برایش د. جنازه دختران دانش آموز هرمزگانی، قربانیان تصادف وحشتناک اتوبوس، تشییع شد. هر کدام از دختران حالا در شهر خودش است، جزیره هرمز، میناب، رودان و... هرمزگان، عزایش عمومی است.بیشتر ببینید: : تصادف اتوبوس هرمزگان .

بیشتر بخوانید: جزئیات تصادف اتوبوس هرمزگان .
بیشتر بخوانید: ادعای راننده اتوبوس دانش آموزان .اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»اتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تصادف اتوبوس هرمزگاناتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیاتوبوس, تصادف اتوبوس, تصادف اتوبوس هرمزگان, اتوبوس هرمزگان, تصادف اتوبوس دانش آموزان, واژگونی اتوبوس هرمزگان, حادثه اتوبوس, اتوبوس داراب, جزئیات تصادف اتوبوس, ع تصادف اتوبوس هرمزگان, ع تصادف اتوبوس دانش آموزان, جنازه دانش آموزان, تشییع جنازه دانش آموزان هرمزگان, تشییع جنازه تصادف اتوبوس, ع تشییع جنازه, تشییع جنازه, تشییع قربانیان تصادف اتوبوس,ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»تصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»ع | تصادف اتوبوس هرمزگانتصاویر تشییع پیکر دختران دانش آموز هرمزگانیع | تشییع جنازه قربانیان «تصادف اتوبوس هرمزگان»‹›
خبرگزاری فارس: روز ۱۴ دی ۱۳۴۷ شاه در دهلی نو اعلام کرد: اگر اهالی بحرین نمی خواهند به ایران ملحق شوند، ایران خواسته آنان را چنانچه مورد قبول سازمان ملل قرار گیرد، می پذیرد.سابقه تاریخی مالکیّت ایران بر بحرین
بحرین در دوران سلسله هخا به تصرف ایران درآمد. در زمان اشکانیان عرب ها در حجاز و بادیه و مکه و یمن س ت داشتند. آن دسته که در حجاز و بادیه بودند به سبب قحطی به بحرین که در حاکمیت ایران بود رفتند.این در حالی است که مؤلف اعلاق النفسیه در شرح خلیج فارس، بحرین را سرزمینی عربی می شمارد و چنین می نویسد: «در قسمت غربی آن (خلیج فارس) بلاد عرب یعنی بحرین، عُمان و مسقط و سُقُطره قرار گرفته ...».
در دوره ساسانیان رقابت بین حاکمان عرب ساحل جنوبی خلیج فارس و فرمانروایان ساسانی بر سر مجمع الجزایر بحرین شدت گرفت، زیرا این مجمع الجزایر در ارتباط دریایی بین خاورمیانه و هند و مصر نقش مهمی داشت.اردشیر پس از آن که شاه موصل را کشت، به عمان و بحرین و یمامه رفت تا سَنَطرُق (پادشاه بحرین) به جنگ او آمد و در جنگی با اردشیر کشته شد و اردشیر بحرین را ویران کرد.وی شهر فوران اردشیر را در بحرین ساخت. با به قدرت رسیدن شاپور دوم بسیاری از عرب های ن نواحی بحرین و کاظمه به طمع تصرف ایران حمله د.شاپور شخصاً با نیروی دریایی در خلیج فارس با مهاجمین جنگ و آنان را مغلوب کرد. با به قدرت رسیدن انوشیروان، وی کشور را به جهار بخش تقسیم کرد و هر قسمت آن را به یکی از افراد مورد اعتماد خود سپرد.یک بخش اسان و سیستان و کرمان بود، بخش دوم اصفهان و قم و ناحیه جبل و آذربایجان و ارمنستان بود، بخش سوم فارس و اهواز تا بحرین و بخش چهارم عراق تا مرز کشور روم.در این دوره حاکمیّت ایران بر مناطق جنوبی خلیج فارس و به ویژه بحرین توسط مرزبانان اعمال می شد که از طرف شاهان ساسانی منصوب می شدند. تسلط ایران بر بحرین تا پایان حکومت ساسانیان ادامه داشت و از مراکز مهم بازرگانی خلیج فارس محسوب می شد.
با ورود به ایران، عمربن خطاب، عثمان بن العاص را به فرمانداری بحرین انتخاب کرد.پس از آن که مردم کوفه به اطاعت از عبدالله بن زبیر در آمدند، وی کارگزارانی به یمن و عمان و بحرین فرستاد و به جز شام و مصر که در اختیار مروان بود بقیه تسلیم زبیر شدند.در دوران دیالمه و آل بویه بحرین تحت حاکمیت این دو سلسله بود و پس از دیلمیان، سلجوقیان بر بحرین دست یافتند. در دوره حکومت اکتای قاآن و با ورود مغول ها به ایران جزایر قیس و بحرین و قطیف فتح شده و از مناطق تحت نفوذ آنان شمرده می شد.مؤلف کتاب جغرافیایی نزهه القلوب و از معاصرین مغول می نویسد: «در این بحر جزایر بسیار است و آنچه مشهور و از حساب ملک ایران شمارند و مردم نشین؛ هرموز و قیس و بحرین و خارک و... است.» به دلیل اهمیت اقتصادی این ناحیه دائماً بین حکام محلی آل اینجو و آل مظفر درگیری و اختلاف وجود داشت.در عهد حکومت سلغور شاه، جزایر خلیج فارس و از جمله بحرین به تصرف پسرش تورانشاه درآمد و بدین ترتیب از تابعیت امرای آق قویونلو خارج شد.از این زمان این مناطق در دست فرزندان سلغور شاه اداره می شد تا اینکه پرتقالی ها بر جزایر و سواحل خلیج فارس تسلط پیدا د. همزمان با ظهور صفویه در ایران، پرتغالی ها که به دنبال ثروت بودند، با ورود به خلیج فارس و جزایر آن و تصرف هرمز به عنوان یکی از مهمترین مراکز اقتصادی جنوب کشور، با حاکمان محلی جنوب به مبارزه برخاستند.در هنگام حمله آلبو کرک پرتقالی حکومت هرمز در دست مردی به نام خواجه عطا بود که از غلامان بنگالی توران شاه حاکم هرمز بود که با عنوان نایب السلطنه و همه کاره هرمز سالی دو هزار اشرفی و هدایای دیگر به دربار شاه اسماعیل صفوی می فرستاد هرچند آن ها توانستند بنادر و جزایر هرمز را فتح کنند، امّا بر بحرین مسلط نشدند و تنها توانستند در برخی نواحی مهم مانند بحرین و قطیف و صحار دست به تاسیس تجارتخانه بزنند.ظاهراَ در سال ۹۴۷ هجری بحرین به تصرف نیرو های عثمانی در آمده بود، زیرا در این سال سفیری از ایران برای ملاقات با نایب السلطنه پرتقال در گوآ فرستاده شده بود تا از او برای باز پس گیری بصره و بحرین از دست عمال عثمانی استمداد نماید.از وقایع مهم سال ۱۰۱۰ هجری برابر با ۱۶۰۲ میلادی قیام مردم بحرین در برابر پرتقالی ها بود. این حرکت اساس فرمانروایی پرتقالی ها را در خلیج فارس متز ل ساخت. حکمران جدید بحرین رئیس رکن الدین مسعود، که ناتوانی و زورگویی های پرتقالی ها را در خلیج فارس و سواحل آن می دید به فکر افتاد تا بحرین را از سلطه ی پرتقالی ها برهاند و به همین منظور با یاری مردم و درخواست کمک از یکی از متنفذان فارس به نام خواجه معین الدین فالی به این اقدام دست زد. خواجه معین الدین نیز از الله وردی خان حکمران فارس درخواست کمک نمود.والی فارس به عنوان کمک به رکن الدین، ولی در باطن به قصد تصرف بحرین سربازان خود را در اختیار خواجه معین الدین گذاشت. خواجه معین الدین به همراه سربازان و افراد محلی فال و اسیر و مرودشت به بحرین حمله کرده و آن را متصرف شده و حتی رکن الدین مسعود را کشتند.در سال ۱۰۱۱ هجری برابر با ۱۶۰۳ میلادی نمایندگانی از سوی دربار اسپانیا که در فکر تصرف بحرین و مداخله در جنوب ایران بودند صورت گرفت. اما سرسختی شاه عباس و قاطعیت او تلاش ی اسپانیا را ناکام گذاشت.در سال ۱۰۲۷ هجری نیز مجدداَ ت پرتقال خواستار بندر گمبرون و بحرین شد تا متقابلاَ کشتی های پرتقالی راه تجارت دریایی ت عثمانی را در دریای سرخ ببندد.اما باز شاه عباس صریحاَ جواب داده که گمبرون در خاک ایران و متعلق به کشور ایران است و بحرین را هم که اجگذار پادشاه ایران بود گرفته و به هیچ وجه پس نخواهد داد.در اوا قرن ۱۶. میلادی و در زمان شاه صفی آ ین تلاش های پرتغالی ها برای گرفتن امتیاز از ایران صورت گرفت. آن ها از ت ایران بندر کنگ در شمال شرقی بندر لنگه را جهت دایر قلعه و دار جاره و همچنین نیمی از عایدات صید مروارید در بحرین را در مقابل دست کشیدن از تمامی دعاوی پیشین خود نسبت به جزایر و سواحل خلیج فارس خواستار شدند. این امر همزمان با رقابت شدید هلندی ها و انگلیسی ها در خلیج فارس همراه شد.
شاید بتوان گفت: از همین زمان انگلیسی ها تلاش د تا با موجًه جلوه دادن فعالیت های خود در خلیج فارس و ایران نفوذ ب کنند. اگر چه ابتدا حاکمان صفوی نظر مساعدی به انگلیسی ها نداشتند، اما از دوره ی شاه عباس و به کمک رابرت شرلی نمایندگان کمپانی انگلیسی هند شرقی به ایران آمده و برای نخستین بار توانستند سه فرمان از شاه عباس مبنی بر کمک و مساعدت حاکمان جنوب کشور به کشتی های تجاری انگلیسی در بنادر جنوبی بگیرند.در جنگ های شاه عباس و پرتقالی ها کمپانی هند شرقی به کمک قوای شاه عباس آمده چرا که پرتقالی ها رقیب جدی تجارت بازرگانان انگلیسی محسوب می شدند. به همین منظور بعد از بیرون راندن پرتقالی ها، انگلیسی ها اجازه یافتند تا در بندر گمبرون تجارتخانه ای ب ا نموده و فعالیت های بازرگانی خود را توسعه دهند. دراوا حکومت صفویه خلیج فارس صحنه تاخت و تاز های دریایی عمان و مسقط شد. در ۱۷۲۰. م/ ۱۰۹۹ اعراب مسقط با استفاده از بروز جنگ های داخلی در ایران تعدادی از جزایر ساحلی ایران و از آن جمله قشم را تصرف د، ت انگلیس سعی داشت با ایجاد خصومت بین قدرت های منطقه، از وحدت آنان جلوگیری کند و به تثبیت مواضع خود بپردازد. امّا سرانجام قبیله ای از اعراب ایران به نام «هوله» حکمرانی بحرین را به دست آوردند.
در سال ۱۷۳۵ نادرشاه از شرکت هند شرقی انگلیس خواست تا چند فروند کشتی در اختیار او قرار دهد تا تسلط ایران بر خلیج فارس را تثبیت کند و در سال ۱۷۳۷. م. دستور ید ناو های کوچکی از هلندی ها و انگلیسی ها را داد و عده ای ملاح را به استخدام در آورد و فرماندهی این ناوگان را به یکی از ان خود به نام لطیف خان سپرد و ناوگان دریایی او توانست بحرین را به تصرف خود در آورد و این مجمع الجزایر را از وجود اعراب مسقط و عمان پاک کند. لطیف خان پس از تصرف بحرین حکومت آن را به ناصر خان آل مذکور سپرد. اگر چه نادر به وسیله ی این ناوگان توانست بر شورشیان عمان و مسقط پیروز شود با این وجود عملیات جنگی وی که همزمان با جنگ های ایران و عثمانی بود، بدون حصول نتیجه باقی ماند.
اقتدار انگلیسی ها در خلیج فارس و بحرین
با روی کار آمدن کریم خان و تقویت نیروی دریایی ایران به منظور توسعه ی تجارت، که در اثر ی های دریایی و عدم امنیت به خطر افتاده بود، به موجب فرمانی در سال ۱۷۶۳ م. امتیازاتی در خلیج فارس به انگلیس داده شد. بازرگانی انگلیس در خلیج فارس ای به نام توماس دارن فرد (۱) را در رأس هیأتی به شیراز فرستاد و این امر موجب تحکیم موقعیت و بسط نفوذ استعماری آنان گردید و به دنبال این فرمان، بوشهر مرکز تجارتی انگلیس شد. این در حالی است که هیات نمایندگی انگلیس قبل از دیدار با کریم خان با عقد قراردادی دوازده ماده ای با شیخ سعدون حاکم بوشهر، در صدد بر آمدند تا تجارت بندر را در دست خود بگیرند. فعالیت تجاری کمپانی انگلیسی در ۱۷۶۳ در بوشهر آغاز شد و این شهر بزودی به صورت مرکزی برای فعالیت های انگلیس در آمد. ت انگلیس به دنبال تصرف ناکام خارک در مبارزه با میر مهنّا در ۱۸ ژوئیه ۱۷۶۸ میلادی مورد خشم کریم خان قرار گرفت و به دنبال این امر ضمن توقیف یکی از کشتی های انگلیسی و زندانی کارکنان آن، دستور ا اج کلیه ی اتباع انگلیسی هم صادر شد و تجارتخانه انگلیسی ها در بوشهر نیز به فرمان کریم خان بسته شد کمپانی هند شرقی انگلیس نیز به ناچار مقر خود را از بندر گمبرون به بصره انتقال داد شاید بتوان گفت: علاوه بر تعلل و عقب نشینی نیرو های انگلیسی در برابر میر مهنا و محاصره جزیره خارک، تلاش ها ی ت فرانسه در بصره برای مذاکره با ایران و تعهد آن ها در مقابل ب امتیاز کمتر از انگلیسی ها در قبال انحصار تجارت ابریشم و پشم و از سوی دیگر برای جلو گیری از وج پول طلا از سوی انگلیسی ها، موجب شد تا کریم خان ضمن صدور فرمانی مبنی بر ممنوع بودن هر گونه تجارت با خارجی ها بوسیله ی پول طلا، وم همکاری با انگلیس را نیز تعلیق نماید.
پس از مرگ کریم خان، جعفر خان به موجب فرمانی در سال ۱۲۰۲ /۱۷۸۸ م. به انگلیسی مقیم بصره برای تجارت در سراسر ایران امتیازاتی داد که به مراتب از امتیازات اعطایی کریم خان بیشتر بود. جعفر خان به تمامی ان و ان جمع آوری حقوق گمرکی چنین حکم کرد که با عمال انگلیسی که برای تجارت به مملکت ما وارد و مشغول تجارت می شوند نهایت همکاری و همراهی را نموده و به هیچ وجه از ایشان مطالبه مالیات و حق راهداری ننمایند و همچنین ورود هر نوع و هر مقدار از کالا های انگلیسی و فروش آن در هر نقطه ایران آزاد است. استقرار آل خلیفه (۲) در بحرین که ابتدا به دنبال امکانات بیشتر و وضع بهتر به طرف سواحل خلیج فارس حرکت د و در آنجا ن شدند و سپس خود را تحت حمایت ایران قرار دادند، شروع فصل تازه ای در بحرین بود. در سال ۱۷۸۳ به دنبال مرگ کریم خان و اختلاف بر سر جانشینی او در ایران، قبیله عتوب (عتبی) ن شبه جزیره ی عربستان، بحرین را تصرف د و حکمرانی مجمع الجزایر را به یکی از شیوخ خود سپردند.
با روی کار آمدن آقا محمد خان قاجار، به هرج و مرج پس از مرگ کریم خان پایان داده شد. در این زمان بحرین به تصرف ایران در آمد و شیخ نصر خان از رؤسای عشایر طرفدار ایران به حکومت بحرین منصوب شد.آقا محمد خان در سال ۱۷۹۷ م. به شیخ نصر خان دستور داد تا به مسقط حمله کند و حاکم آن ناحیه را دستگیر کند، امّا مرگ آقا محمد خان مانع از اجرای این تصمیم شد.در سال ۱۷۹۸. م. انگلیسی ها علیه فرانسه قراردادی را با سید سلطان منعقد د (۳). از این زمان به بعد مسقط با آل خلیفه دشمنی ورزیده و در صدد بر آمد که آل خلیفه را از بحرین بیرون کند. سیاست ت ایران در این زمان جلوگیری از تسلط هر قدرتی در بحرین بود.انگلیس تلاش داشت با افزایش اختلاف منطقه ای به توسعه طلبی خود بپردازد و از این رو مسقط را تشویق به لشکر کشی به قشم و هرمز کرد. در ۱۸۰۱ م. انگلیس سر جان مالکوم علاقه زیادی به تملک یک جزیره در خلیج فارس را نشان داد و تلاش داشت تا فتحعلیشاه را به واگذاری این جزیره به انگلستان تشویق کند، هر چند تلاش او موفقیتی به دنبال نداشت، امّا وی مسأله تصرف جزیره خارک را مد نظر قرار داد و تصور می کرد که خارک از موقعیت بهتری برخوردار است.در سال ۱۸۰۱ م. بحرین مورد حمله ی مسقط قرار گرفت و شد، امّا در سال ۱۸۰۲ م. بار دیگر شیخ بحرین به این سرزمین مسلط شد و ی مسقط را ا اج کرد.از این پس بحرین چندین بار مورد حمله مسقط قرار گرفت، امّا، چون شیخ بحرین خود را تابع ت ایران می دانست، ت ایران کمک ارزنده ای برای تصرف بحرین به مسقط نمی کرد.
قدرت روز افزون وه های (۴) وابسته به انگلیس در بحرین و سواحل خلیج فارس که موجب عدم رضایت ت ایران و دشمنی مسقط بود، سبب حوادث بسیاری در خلیج فارس شد، به طوری که در سال ۱۸۱۷ م. مسقط ای به نام شیخ علی را به دربار ایران فرستاد و تلاش کرد این مطلب را در ذهن درباریان ایران القاء کند که انگلستان خیال تصرف بحرین را دارد و از دربار ایران تقاضای کمک کرد تا به فعالیّت وه ها که غیر مستقیم مورد حمایت انگلیس بودند پایان دهد.در این زمان، چون هنوز انگلستان نظر قطعی نسبت به بحرین اتخاذ نکرده بود، اظهارات مسقط زیاد مورد توجّه قرار نگرفت، امّا از آنجا که نفوذ وه ها برای فتحعلیشاه نگران کننده بود، فرمانی برای سید سعید ( مسقط) صادر نمود و در آن اظهار علاقه نمود که اهالی بحرین را از دشمن دین (وه ها) رها کند و محمد علی قاجار را نیز به فرماندهی قوایی که قرار بود والی فارس در اختیار مسقط قرار دهد انتخاب کرد، امّا این وضعیت در اداره بحرین تغییری ایجاد نکرد.
از سال ۱۸۱۸ م. مصری ها در الاحساء (بحرین) به مبارزه با وه ها وابسته به انگلیس پرداخته و، چون معلوم شد که شیخ بحرین به ان دریایی - قاسمی ها (۵) - کمک می کند، به همین سبب در مکاتبات مربوط به تهیّه مقدمات سرکوبی ادن دریایی و اعزام قوا و تهیه پایگاه در خلیج فارس نام بحرین نیز به میان آمد و تعیین و تکلیف این جزیره از حیث منابع انگلیس مورد توجه قرار گرفت.این مطلب بهانه بسیار خوبی برای دخ در خلیج فارس به دست انگلیس داد به ویژه آنکه، فعالیّت آن ها خطوط ارتباطی و تجارتی انگلیس در شرق را به خطر می انداخت. سیاست انگلیس از این زمان در مورد بحرین در حال شکل گرفتن بود، به طوری که بعضی از مقامات انگلیسی هند از سال ۱۸۱۸ م. به بعد رسماً طرفدار فکر واگذاری بحرین به مسقط بودند. مسقط در این زمان برای سیادت بر بحرین نقش دو جانبه ای در مقابل ایران و انگلیس بازی نمود.
در سال ۱۸۱۹. م. کاپیتان پروس، فرمانده ناوگان انگلیسی در خلیج فارس، قراردادی با والی فارس حسنعلی میرزا فرمانفرما امضا کرد و در طی این قرارداد حفظ امنیت خلیج فارس و بحرین به انگلیس واگذار شد. ت انگلیس در این زمان تصمیم گرفت به منظور سرکوبی ان دریایی به خلیج فارس لشکر کشی نماید و عملیات جنگی به وسیله ژنرال کیو (۶) شامل تمام مناطقی که ان دریایی در آن فعالیّت داشتند آغاز شد. برخی از پژوهشگران اقدامات انگلیس در این زمینه را مورد تحسین قرار داده اند.بعد از سرکوبی ان دریایی قراردادی به نام قرارداد عمومی صلح بین فرمانده انگلیسی و رؤسای ان دریایی در ۸ ژانویه ۱۸۲۰/ ۱۱۹۸ ش. منعقد گردید که بعد ها غالباً رؤسای اعراب ساحلی و از جمله شیخ بحرین در ۱۵ مارس ۱۸۲۰ به قرار داد مذکور ملحق شدند. در تاریخ بحرین این اوّلین باری بود که انگلیس با این کشور بر سر مسأله ان دریایی وارد ارتباط شد این امر مقدمه ای بر تحت الحمایگی بحرین به انگلیس بود.موافقتنامه دو جانبه انگلیس با بحرین حاوی سه ماده است که در واقع مفاد قرارداد صلح عمومی را تصریح و تأیید می کند. به موجب ماده یک شیوخ بحرین متعهد شده اند که اجازه ندهند در بحرین و جزایر وابسته به آن کالایی که به وسیله ان دریایی و یا غارت به دست آورده شده به فروش رسد.در ماده دو تحویل زندانیان هندی به انگلستان مطرح شده. در ماده سه مفاد قرارداد عمومی صلح تأیید شده بود. در همین سال ایران شروع به تدارک برای اعزام نیرو به بحرین نمود و برای عبور از خلیج فارس از مقامات انگلیس و مسقط درخواست کرد چند فروند کشتی در اختیارش قرار دهد، امّا انگلستان با اتخاذ روش دوگانه ای یک بار برای جلب رضایت شیخ حاکم، در سال ۱۸۲۰ م. ادعای مالکیت ایران بر بحرین را رد می کند و دو سال بعد با عقد موافقت نامه ای با فرماندار فارس، انگلستان در بوشهر حق مالکیت ایران بر بحرین مورد تآیید قرار می گیرد.
از سال های ۱۸۳۰ به بعد، انگلیس با تکیه بر نیروی دریایی خود، در صدد بود تا به عنوان مبارزه با برده داری، سیادت دریایی خود را در جهان گسترش دهد.این اقدام انگلیس بیشتر جنبه داشت. در حدود سال های ۱۸۴۰ م. به دلیل تلاش های انگلیسی مقیم در بوشهر و ناو های انگلیسی در خلیج فارس فعالیت ان دریایی به شدّت تنزل یافت.در ۲۰ دسامبر ۱۸۴۱ انگلیس با کشور های اروپایی، چون فرانسه، روسیه، اتریش و پروس قراردادی را منعقد کرد و در آن از ت ایران درخواست کرد تا ورود و وج بردگان را از خلیج فارس و دریای عمان ممنوع کند، امّا از آنجا که محمد شاه این موضوع را وسیله ای برای اعمال نفوذ انگلیس در ایران می دید، مخالفت علمای دینی را بهانه قرار داده و از پذیرفتن این در خواست امتناع کرد.بعد ها در سال ۱۸۴۳/۱۲۲۲ انگلیسی ها شیخ نشین ها و ان قبایل را که در سال ۱۸۲۰/۱۱۹۸ «قرارداد اساسی» را امضاء کرده بودند وادار د تا سند دیگری را به نام «موافقت نامه در جهت قطع عملیات نظامی در دریا» را امضاء کنند که منظور از آن متوقف های ضد انگلیسی در خلیج فارس بود.به دنبال آن انگلیسی ها جزایر سقوطری، کوریا موریا و مسیرا را تصرف د. در سال ۱۸۴۷ م. شیخ بحرین به منظور جلوگیری از تجارت برده معاهده ای با انگلیسی ها بست و اندکی بعد مأمورین انگلیسی به ت خود پیشنهاد د تا بحرین را تحت الحمایه انگلیس قرار دهد، امّا این پیشنهاد رد شد.مخالفت انگلستان با ادعای ایران بر سر بحرین تا زمان حکومت ناصرالدین شاه ادامه داشت و ت انگلیس تمامی فعالیت های ت ایران در خلیج فارس را مخالف مصالح انگلیس در بحرین می دانست و نیروی دریایی ایران را سبب آشوب در این ناحیه تلقی می کرد.در سال ۱۸۵۱ ت انگلیس که قبلاَ نیز از قبول تقاضای ایران در مورد فروش چند کشتی کوچک جنگی برای محافظت از سواحل جنوبی ایران خودداری کرده بود، این بار نیز صراحتاَ به مخالفت با تاسیس نیروی دریایی ایران در خلیج فارس پرداخت و ناصرالدین شاه قاجار که تصمیم به ید چند کشتی جدید از آلمان و استخدام ملوانان آلمانی داشت، به دلیل فشار های شدید مقامات انگلیسی، ناچار شد تا با لغو سفارش ید و خاتمه خدمت ملوانان آلمانی، مجوز صدور بازرسی کشتی های ایرانی را از سوی ناوگان انگلیسی صادر کند و شرط این کار را حضور و نظارت یک مأمور ایرانی در عرشه ناو انگلیسی قرار دهد. این مسأله نفوذ انگلیس در خلیج فارس را افزایش داد به طوری که انگلیسی ها به صورت دائم ناوگانی در بحرین مستقر د. تلاش های کبیر برای اعمال حاکمیّت ایران بر بحرین با مرگ وی ناتمام ماند.
تحت الحمایگی رسمی بحرین به دنبال ادعا های ایران و عثمانی بر بحرین صورت تحقق به خود گرفت. در ۳۱ مه ۱۸۶۱ قراردادی بین شیخ محمد بن خلیفه (شیخ بحرین) و فیلی جونز انگلستان بسته شد که به موجب آن مجمع الجزایر بحرین رسماً تحت الحمایه انگلیس شد.به موجب این قرار داد شیخ بحرین اولاً صحت و اعتبار تمامی معاهدات سابق را پذیرفت و ثانیاً وعده داد به شرط حمایت انگلیس در مسائل خارجی بحرین، از جنگ و ی در دریا و تجارت برده خودداری کند و در مرافعات خود با هر قدرتی حکمیّت انگلیس را بپذیرد و به انگلیسی ها اجازه فعالیت تجاری آزاد در بحرین را بدهد.به دنبال همین قراداد بود که به محض این که عثمانی در ۱۸۷۱ به فکر تصرف بحرین افتاد، از حمایت انگلیس برخوردار شد. ت انگلیس در برابر اعتراض ایران به مفاد این قراداد حضور ان دریایی و برقراری امنیت در خلیج فارس را بهانه کرد و بر تسلط خود بر منطقه ادامه داد و پنج کنسولگری در مسقط، کویت، بحرین، بوشهر و بندر عباس ایجاد کرد که در برابر ایران از خواسته ها و مطامع انگلیس حمایت کند.در سال ۱۸۸۰ م. شیخ عیسی حاکم بحرین ضمن عقد معاهده ای با انگلیس متعهد شد که بدون نظر انگلیس هیچ قراردادی با تی دیگر منعقد نکند و تنها به ت انگلیس اجازه دایر کنسولگری و مخزن ذغال سنگ دهد.در همین سال ها بود که تجارت اسلحه برای قبایل سرکش ایران و عشایر افغانستان، جایگزین مسأله برده شد و این موضوع سبب شد تا منافع مشترک ایران و انگلیس به خطر افتد. بخشی از این سلاح ها بین عشایر داخلی عمان توزیع می شد و قسمت اعظم آن به بحرین و قطر و کویت فرستاده می شد و بخشی هم وارد خاک ایران و عثمانی می شد؛ لذا در سال ۱۹۰۰. م. انگلیس به منظور مبارزه با قاچاق اسلحه در بوشهر مقیم شد و بدون هیچ اعتراضی به فعالیت خود ادامه داد.
در سال ۱۹۰۶. م. انگلیس ضمن عقد پیمانی با حاکم بحرین، این کشور را به قیمومیت خود در آورد. ایران پس از عضویت در جامعه ملل در سال ۱۹۲۷. م. / ۱۳۰۶. ش. ادعای مالکیت خود بر بحرین را مجدداً مطرح کرد.برخی از پژوهشگران «انعقاد قرارداد جده» بین انگلیس و حجاز را دلیل این ادعای ایران دانسته اند (۷)، چرا که طبق این قرارداد ابن سعود پذیرفت که بحرین تحت الحمایه انگلیس باشد و اقدام ایران در واقع اعتراضی به این موضوع بود.در حقیقت ایران قرارداد مذکور را مغایر با حق حاکمیت خود بر بحرین و تمامیّت ارضی خود، می دانست. در اعتراض به این قرارداد و در همین سال ت ایران یادداشت شدید الحنی را توسط امور خارجه برای رابرت کلایو ( مختار انگلیس) در تهران ارسال کرد و بر حاکمیّت مطلق ایران بر بحرین تأکید کرد و ضمن آن رونوشتی از این اعتراض برای جامعه ملل فرستاده شد.امّا امور خارجه انگلیس ی ال بعد در طی یادداشتی به جامعه ملل اعتراض ایران را بی اساس دانست و عنوان کرد بحرین کشور مستقلی است که مشترکات جغرافیایی و نژادی با ایران ندارد. در زمان حکومت رضا شاه زمانی که در سال های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۴. م. شیخ بحرین، اعطای امتیاز است اج نفت را به شرکت های انگلیسی و امریکایی واگذار کرد، ایران مجدداَ به این اقدام اعتراض شدیدی کرد که البته این اعتراض نیز بیشتر در حد یک اعتراض دیپلماتیک بود و از آن فراتر نرفت.گزارش های محرمانه و همچنین شکایات چندی از اتباع ایرانی ن در بحرین از ورود غیر قانونی انگلیس به جزایر جنوبی ایران گرفته تا دخ در امور بحرین و جمع آوری شیوخ منطقه و مذاکره با آن ها در جهت ایجاد امارت های مستقل و قدغن نمودن تدریس زبان فارسی در مدارس بحرین، در سال های ۱۳۰۸ تا ۱۳۱۲ شمسی موجود می باشد که موید این نکته است که تلاشی جدی جهت حفظ این بخش از کشور صورت نگرفت.در زمان حکومت محمد رضا شاه، نخست احمد قوام در سال ۱۹۴۷. م. /۱۳۲۶. ش. از سوی مجلس برای پی گیری مجدد مسأله حاکمیّت ایران بر بحرین تحت فشار قرار گرفت. مجلس ایران از نخست و رو مه ها می خواست تا در باره حق حاکمّیت ایران بر بحرین اقدام عاجلتری نمایند. ی ال بعد امور خارجه ایران، اظهار کرد که ایران تمام قرارداد های بحرین با ت های دیگر را رد می کند، چرا که حق حاکمیّت ایران در این قرارداد ها نادیده گرفته شده است.به دنبال این مطلب ایران به سازمان ملل شکایت کرد و جایزه کلانی برای ی در نظر گرفتند که بتواند حاکمیّت ایران بر بحرین را ثابت کند. در سال ۱۹۶۷. م. / ۱۳۴۶. ش. که انگلیس در نظر داشت به ت های خلیج فارس استقلال بدهد، مسأله بحرین، مجدداَ در صدر مسائل قرار گرفت.اگر چه ادعای ایران نسبت به مالکیت بحرین تا سال ۱۹۷۱. م. / ۱۳۴۹. ش. همچنان ادامه داشت، اما در این سال ایران پذیرفت تا در باره سرنوشت بحرین همه پرسی به عمل آید و به بهانه همه پرسی این قسمت از خاک ایران از کشور مادر جدا شد.شاید به زعم برخی از شمندان، محمد رضا پهلوی به خوبی از بهای گزاف دعاوی و جنگ های طولانی مدت بر سر بحرین واقف بود. در این مدت بین ایران و سفیر انگلیس بر سر بحرین ملاقات هایی نیز صورت گرفت.عَلَم در بخشی از خاطرات خود به موضوع رفراندم بحرین و برخورد اوتانت، دبیر کل سازمان ملل با این موضوع اشاره می کند. تلاش های ایران کمافی السابق در همین حد ملاقات ها و مذاکرات بی نتیجه باقی ماند و در نتیجه پس از اجرای همه پرسی بحرین مستقل اعلام شد و محمد رضا شاه قبول این مسأله را نشانی از سیاست صلح جویانه و مسالمت آمیز خود تلقی نمود. اگرچه از اینکه آیندگان به خاطر مسأله بحرین او را خائن بخوانند همواره بیم داشت!
نتیجه
یکی از مسائل تنش زا بین ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی اختلاف بر سر حاکمیّت بحرین بود. آنچه از لابلای منابع تاریخی استنباط می شود، حاکمیّت ایران بر بحرین در اغلب موارد با اعمال زور و امور نظامی همراه بود.به نظر می رسد دور بودن بحرین از تسلّط حکومت مرکزی ایران علی رغم این که همواره مالیات و اج خود را به حکام جنوب ایران پرداخت می د و از همه مهم تر ترکیب نژادی این منطقه از مواردی است که ادعای ایران در این خصوص را با دشواری همراه می کرد.ورود استعمار انگلیس به مناطق جنوبی ایران و خلیج فارس به دوره صفویه و رقابت این کشور با همتایان استعمارگر اروپایی، چون پرتقال، اسپانیا، هلند، فرانسه بر می گردد. اما دخ استعمار انگلیس در بحرین به بهانه از بین بردن ان دریایی و مبارزه با تجارت برده شروع شد و با قاچاق اسلحه به عشایر ایران و افغانستان و نیرو های واقع در عمان و همچنین حفاظت از منافع انگلیس در خلیج فارس و هندوستان ادامه یافت.پس از عقد معاهده حاکم عرب بحرین با انگلیس، فصل تازه ای در روابط انگلیس و بحرین آغاز شد که تحت الحمایگی بحرین را در پی داشت. با کشف ذخائر نفتی در بحرین و ب منافع حاصل از آن، حضور و نفوذ انگلیس در بحرین شدت بیشتری به خود گرفت و با دخ های گاه و بیگاه خود زمینه های ج این بخش از کشور را فراهم نمود.ایران نیز به دلیل ضعف نظامی، اقتصادی و فقدان دیپلماسی قدرتمند، نتوانست حاکمیّت خود بر بحرین را حفظ کند. در نهایت ایران چاره ای جز این ندید تا با ژستی دیپلماتیک و وطن دوستی در جلسه شورای امنیت با اظهار این نکته که ت متبوعش آرزومند سعادت مردم بحرین است و همچنین بایستی حقوق انسانی و اساسی مردم ایرانی الاصل بحرین محترم شمرده شود، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. بدین ترتیب اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در مورخ ۱۱ مه ۱۹۷۰ میلادی / دوشنبه ۲۱/۲/۱۳۴۹ شمسی باتفاق آرا قطعنامه ای را که منجر به استقلال بحرین می گردید، تصویب نمودند و بحرین برای همیشه از ایران جدا شد.منابع و مآخذ
- آبراهامیان، یروآند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی، ۱۳۸۳
- آقایی، سید داود، ایران و سازمان های بین المللی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب ی، ۱۳۸۱
- آوری، پیتر، تاریخ معاصر ایران (از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای ۲۸ مرداد)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، ۲ ج.، انتشارات عطایی، ۱۳۶۹
- اقتداری، احمد، آثار و شهر های باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عمان، انجمن آثار و مفا فرهنگی، ۱۳۴۸
- ابن بلخی، فارسنامه ابن بلخی، توضیح و تحشیه منصور رستگار فسایی، بنیاد فارس شناسی، ۱۳۷۴
- ابن رسته، احمد بن عمر، الاعلاق النفسیه، ترجمه حسین قره چانلو، تهران، انتشارات کبیر، ۱۳۸۰
- الهی، همایون، خلیج فارس و مسائل آن، نشر قومس، ۱۳۷۰
- شهاب الدین عبد الله، جغرافیای حافظ ابرو، تصحیح صادق سجادی، مرکز نشر میراث مکتوب، ۱۳۷۸
- دینوری، ابو حنیفه احمد بن داود، اخبارالطوال، ترجمه محمود وهدوی دامغانی، نشر نی، تهران ۱۳۶۸
- رایت، دنیس، انگلیسی ها در میان ایرانیان، ترجمه اسکندر دلدم، انتشارات نهال، ۱۳۶۴
- شبانکاره ای، محمد بن علی بن محمد، مجمع الانساب، تصحیح میر هاشم محدث، انتشارات کبیر، ۱۳۶۳
- طاهری، ابوالقاسم، تاریخ روابط و بازرگانی ایران و انگلیس، ۲ ج.، انتشارات انجمن آثار ملی
- علم، اسدالله، یادداشت های علم، انتشارات مازیار، ۱۳۸۲
- مارکام، کلمنت، تاریخ ایران در دوره قاجار، ترجمه میرزا رحیم فرزانه، به کوشش ایرج افشار، انتشارات فرهنگ ایران، ۱۳۶۴
- محمود، محمود، تاریخ روابط ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، انتشارات اقبال، ۱۳۷۸
- مستوفی قزوینی، حمد الله، نزهه القلوب، به سعی و اهتمام لسترنج، دنیای کتاب، ۱۳۶۲
- مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، نشر ناشر، تهران ۱۳۶۲
- نوایی، عبدالحسین، تاریخ روابط و اقتصادی ایران در دوره صفویه، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۷
- نورائی، منوچهر و سعید شفائی، امنیت خلیج فارس، گذشته، حال و آینده، آزاد اسشلامی واحد شهر، ۱۳۸۵
- نوگت، جفری، و تئودور توماس، بحرین و خلیج فارس، ترجمه همایون الهی، نشر قومس، ۱۳۶۹
- ویلسن، آرنولد، خلیج فارس، ترجمه محمد سعیدی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۶۶
- همایون کاتوزیان، محمد علی، اقتصاد ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی وکامبیز عزیزی، نشر مرکز، ۱۳۸۳
- هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاریخ روابط خارجی ایران، انتشارات کبیر، ۱۳۵۶پی نوشت ______________________
۱ - thomas dorn ford
۲ - این خاندان از نسل عرب های سنی بودند که از عربستان و از طریق کویت و قطر قبل از اینکه ادعای تسلط بر بحرین را داشته باشند به آنجا مهاجرت د. (جفری نوگت، ۱۳۶۹، ص. ۷)
۳ - پیتر آوری این قرارداد را بین انگلیس و سید سلطان، حاکم بحرین ذکر کرده است. (آوری، ۱۳۶۹، ج. ۲، ص. ۱۵۶)
۴- این فرقه در اواسط قرن هجدهم در عربستان ظهور کرد و بعد ها به نام مؤسس آن (محمدبن عبدالوهاب از اهالی عینیه نجد) شناخته شد. آن ها مورد حمایت ت انگلیس بودند.
۵- قاسمی ها (جاسمی ها) قبیله ای بودند که در اوا قرن هجدهم در مسندام، رأس الخیمه و سواحل امارات متحده عربی کنونی مستقر شده و با کمک نیرو های باقی مانده ی پرتقالی در منطقه فعال بودند. این قبیله به ی و غارت دریایی از خلیج فارس تا سواحل هند دست زده و از این راه شهرتی به دست آورده بودند. ان دریایی که اغلب آن ها از قبیله قاسمی ها بودند در طی سال ها ی ۱۸۱۹-۱۷۹۷، حدود ۸۴ کشتی متعلق به ایرانی ها، عمانی ها، هندی ها و انگلیسی ها را در خلیج فارس و دریای عمان غارت د. (نورائی، ۱۳۸۵، ص. ۴۲ – ویلسون، ۱۳۶۶، ص. ۲۳۳)
۶ -keiv
۷- این قرارداد بین عبدالعزیزبن سعود (پادشاه حجاز) و انگلیس در ۲۰ مه ۱۹۲۷ بسته شد. درماده ی دوّم این قرارداد چنین آمده بود: «اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و توابع آن ملتزم به تأمین روابط دوستانه و صلح آمیز با خاک کویت و بحرین می باشد». (آقایی، ۱۳۸۱، ص. ۶۸)فصلنامه مطالعات تاریخی شماره ۳۳ ویژه نامه بحرین
خطر انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی هر روز بیشتر می شود. متاسفانه تاثیر م ب انفجار بمب هیدروژنی بسیار بیشتر از حدی است که تصور می کنیم.اختلاف کره شمالی و اتفاق تازه ای نیست، اما به خاطر سیاست های جنگ طلبانه رییس جمهور جدید دونالد ترامپ و ب ایی رزمایش های نظامی جدید در شبه جزیره کره، طی یک سال اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است. بعد از صحبت های جنگ طلبانه کره شمالی، نوبت به امور خارجه این کشور رسید تا اعلام کند کره شمالی، احتمالا قدرتمندترین بمب هیدروژنی که بشر تاکنون به خود دیده را در اقیانوس آرام منفجر کند.هنوز اطلاعات دقیقی درباره این ادعا و نحوه اجرای برنامه آن وجود ندارد، اما با یک محاسبه سرانگشتی می توان گفت این انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی هزار مرتبه از آن چیزی که در هیروشیما اتفاق افتاد قویتر خواهد بود! آزمایش اتمسفری سلاح های هسته ای می تواند چندین سناریوی بسیار خطرناک را تبدیل به واقعیت کند.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیاگر قرار باشد صحبت های ری یونگ هو (ri yong ho) امور خارجه کره شمالی را باور کنیم، این کشور قصد دارد یکی از قدرتمندترین انفجارهای هسته ای در کل تاریخ را رقم بزند. وی مدعی است کره شمالی، چندی است به آزمایش چنین بمبی فکر می کند.ری یونگ هو در روز پنجشنبه هفته گذشته به خبرنگاران اعلام کرد این آزمایش می تواند قویترین انفجار یک بمب هیدروژنی در تاریخ باشد که در اقیانوس آرام به وقوع خواهد پیوست. به گفته وی هنوز مشخص نیست به طور دقیق چه اقداماتی صورت خواهد گرفت، چرا که تصمیمات بعدی بر عهده کیم جونگ اون (kim jong un) کره شمالی قرار دارد.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیمتاسفانه جمع شدن روسای جمهور در سازمان ملل متحد، در بیشتر مواقع به جای کمک به صلج جهانی، به خاطر درگیری های لفطی پدید آمده به جنگ و خونریزی ختم می شود! دونالد ترامپ پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در روز نوزدهم سپتامبر (بیست و هشتم شهریور)، طی یک سخنرانی، کره شمالی را یک «مرد موشکی کشنده» خطاب کرد. ترامپ در ادامه با تهدید گفت ایالات متحده در صورت اجبار به حفاظت از خود و متحدانش، کره شمالی را به طور کامل نابود خواهد کرد. کره شمالی همانند یک سال گذشته خیلی سریع به صحبت های ترامپ پاسخ داد. وی طی انتشار یک بیانیه، دونالد ترامپ را یک یی کورذهن و بیمار مغزی خطاب کرد و گفت:یک سگ ترسیده، با صدای بلندتری فردا می کشد.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیهمین این درگیری های لفظی سبب شد خطر انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی دوباره قوت بگیرد. بسیاری از تحلیلگران و متخصصان، سخنرانی ترامپ را ننگین خطاب کرده و اعلام د کلمات وی ممکن است کره شمالی را به انجام کارهای دارای نتایج نه چندان خوب ترغیب کند.جفری لوییس (jeffrey lewis) مدیر برنامه جلوگیرى از گسترش سلاح هاى اتمى در شرق آسیا در موسسه مطالعات بین المللی میدبروری مونتری، حین گفتگو با vox گفت دعوت شدن کره شمالی به چالش با چنین سخنرانی هایی، سبب قرارگیری وی تحت فشار (روانی) می شود. کیم جونگ اون به این موضوع با عصبانیت پاسخ خواهد داد.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیالبته انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی پیش از این نیز رخ داده است. این کشور طی سال های اخیر، چندین بمب هسته ای قدرتمند را مورد آزمایش قرار داده است. اما تمامی آن ها با وجود رسانه ای شدن در اعماق کوه های صورت گرفتند. اما یک انفجار هسته ای در هوا، بر روی زمین، درون آب و یا حتی در فضا طی دهه های اخیر اتفاق نیفتاده است.اگر این انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی بین زمین و هوا اتفاق بیفتد و چاشنی آن قدرتمندترین بمب در نوع خود باشد، تاریخ غنی جنگ سرد در انفجارهای آزمایشی، به خوبی نتیجه را بازگو می کند. اما چرا آزمایش های هسته ای در اتمسفر خطرناک هستند؟انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیاز سال 1945، کشورهای روسیه، چین، و چندین کشور دیگر، بیش از 2 هزار مرتبه آزمایش هسته ای انجام داده اند. بیش از 500 مورد از این انفجارها بر روی خاک، در فضا و یا زیر آب صورت گرفته اند. اما اغلب آن ها به زمان جنگ سرد برمی گردند. مشکل اصلی آزمایش هسته ای، ایجاد آلودگی های رادیواکتیوی است. البته انفجار در فضا نیز خطرهای خاص خود را دارد. به عنوان نمونه می توان به ایجاد یک پالس الکترومغناطیسی بسیار گسترده اشاره کرد.همچنین بخوانید:چگونه از یک انفجار هسته ای جان سالم به در ببریم؟!تنها بخشی کوچکی از مغز سلاح هسته ای در جریان انفجار تبدیل به انرژی می شود. مابقی به صورت تابش در آمده و تبدیل به ذرات بسیار ریز می شوند. نتیجه این اتفاق پرتوزایی و ایجاد آلودگی رادیواکتیوی در محیط اطراف است.اما خطر تشعشعات هسته ای، در زمان به وقوع پیوستن انفجار در زمین و یا آب بسیار بیشتر می شود. یک انفجار هسته ای قادر است خاک ، آوار، آب و دیگر انواع مواد را به سمت خود جذب کرده و تشعشعات زیادی را به وجود بیاورد. حال مواد جذب شده، می توانند تا صدها مایل آن طرف تر پرتاب شوند.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیانفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی در اقیانوس آرام، سبب مرگ تعداد زیادی انسان از جمله ماهی گیران ژاپنی خواهد شد! اما افزایش شدید سرطان و سایر بیماری ها می تواند حتی در مناطق دورتری نیز اتفاق بیفتد.ری یونگ هو درباره منطقه جغرافیایی دقیق و یا ارتفاع انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی صحبتی به میان نیاورده است. وی تنها به عبارت «قویترین نمونه تست شده در اقیانوس آرام» اشاره کرده که برای تشویش افکار عمومی کافی است! تنها بر اساس توضیحات ارائه شده توسط ری یونگ هو می توان پیش بینی کرد قدرت این انفجار، از قویترین آزمایش هسته ای که تا به امروز انجام داده است بیشتر خواهد بود. در سال 1954، یک دستگاه اتمی هسته ای را در جزیره بیکینی آتول در اقیانوس آرام کار گذاشت. این بمب از جنوب شرقی ژاپن 3 هزار و هفتصد کیلومتر و از جنوب غربی هاوایی 4 هزار و سیصد کیلومتر فاصله داشت. این تست، جزو مجموعه ای از آزمایش های نظامی در آن زمان با نام castle bravo به شمار می آمد. انفجار حاصل از بمب هسته ای کار گذاشته شده برابر با انفجار 15 میلیون تن tnt و یا هزار برابر قویتر از بمب هیروشیما، که بیش از 150 هزار نفر را به کام مرگ کشید، تخمین زده می شد.همچنین بخوانید:برای جان سالم به در بردن از یک انفجار هسته ای چقدر باید از آن دور باشید؟از نظر ، این آزمایش موفقیت آمیز بود، البته اگر پیامدهای آن ها را موفقیت محسوب کنیم! محققان در تخمین قدرت انفجاری این دستگاه اتمی ناموفق بوده و آن را سه برابر کمتر تصور می د. تا 35 کیلومتر آن طرف محل انفجار، به دلیل زمین لرزه های پدید آمده افراد زیادی کشته شدند. افرادی که از حادثه جان سالم به در بردند، تکان خوردن های پناهگاه های زیرزمینی خود را غیر قابل تصور عنوان می د.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیعدم محاسبه صحیح قدرت انفجار سبب بروز این حوادث شده بود. اگرچه دانشمندان از مرگ نجات پیدا د، اما متاسفانه جزیره نشینان تا 150 کیلومتری حادثه آن چنان خوش شانس نبودند. بسیاری از مرگ و میرهای ناشی از این حادثه به مرور زمان و به خاطر بیماری های ایجاد شده توسط تشعشعات هسته ای رخ می دادند. در حال حاضر حفره محل انفجار دارای 75 متر عمق بوده و پهنای آن به حدود یک و نیم کیلومتر می رسد.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالی می تواند عواقب به مراتب بدتری داشته باشد. در صورت انفجار یک بمب هیدروژنی و یا دستگاه اتمی هسته ای با آن قدرتی که این کشور مدعی آن است، تنها می توانیم دعا کنیم مرکز انفجار نزدیک به زمین نباشد.تمامی سناریوهای مطرح شده بر اساس استفاده از یک دستگاه اتمی هسته ای به شیوه ای کنترل شده عنوان شده اند. به عبارت دیگر بر اساس آن ها، کره شمالی تصمیم دارد این بمب را با استفاده از یک هواپیما، بالن، کشتی و یا هر نوع پلتفرم ثابت دیگر منفجر کند.اما افزایش یا کاهش ریسک بستگی به استفاده یا عدم استفاده از یک موشک بالستیک بین قاره ای به منظور حمل کلا هسته ای خواهد داشت. گزینه دیگر استفاده از یک راکت دارای برد کوتاه و پرتاب آن توسط زیر دریایی است.انفجار بمب هسته ای توسط کره شمالیاگر آزمایش موفقیت آمیز باشد، نشان دهنده کوچک شدن سلاح های کره شمالی خواهد بود. اگر نوع بمب هیدروژنی باشد، می توان آن را تهدیدی بسیار جدی برای خاک قلمداد کرد. اما مشکل اینجاست که با استفاده از موشک، ریسک پدید آمدن اتفاقات ناخواسته افزایش پیدا می کند، چرا که موشک ها به دلایل مختلف، بیشتر مستعد ش ت هستند، مخصوصا اگر در مراحل اولیه توسعه خود قرار داشته باشند.یک موشک بالستیک بین قاره ای کره شمالی که به کلا هسته ای نیز مجهز شده، ممکن است با فاصله ای قابل توجه هدف خود را از دست بدهد. همچنین احتمال انفجار در مسیر نیز وجود دارد. به این ترتیب ممکن است انفجار در یک منطقه و ارتفاع غیر قابل پیش بینی رخ بدهد.احتمال بروز چنین حوادثی در صورت عدم تجهیز موشک به قابلیت انهدام خود بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی تنها با نرم افزار آن در میانه های راه در آسمان و یا انهدامش با یک موشک دیگر می توان راکت را متوقف کرد. در هر صورت امیدواریم کره شمالی یک حادثه غم انگیز تاریخی رقم نزند.منبع :businessinsider
بمب اتم یکی از مرگبارترین صلاح هاست که اولین بار پل هارتک شیمیدان و هامبورگ به توان بالقوه آن در کاربردهای نظامی پی برد. به گزارش شفاف، بمب اتم یکی از مرگبارترین صلاح هاست که اولین بار پل هارتک شیمیدان و هامبورگ به توان بالقوه آن در کاربردهای نظامی پی برد.بمب اتم چیست؟بمب اتم نام رایج وسایل انفجاری است که در آن ها از انرژی آزاد شده در فرایند شکافت هسته ای یا گداخت هسته ای برای ت یب استفاده می شود. بمب های اتمی که برمبنای گداخت کار می کنند نسل نوین بمب اتم هستند و قدرتی بسیار بیشتر از بمب های شکافتی دارند. مبنای آزاد شدن انرژی در هر دو نوع بمب اتم تبدیل ماده به انرژی(e=mc²)است اما در بمب های گداختی جرم بیشتری از ماده به انرژی تبدیل می شود. نخستین بمب اتمی که بمبی پلوتونیومی (از نوع شکافتی) بود در سال ۱۹۴۵م در جریان جنگ جهانی دوم در ساخته و در شانزدهم ژوئیه ۱۹۴۵م در صحرای آلاموگوردو در نیو مکزیکوی آزمایش شد. تنها کشوری است که از بمب اتم (شکافتی-اورانیومی در هیروشیما و شکافتی - پلوتونیومی در ناگازاکی ) استفاده نظامی کرده است. شوروی در سال ۱۹۴۹ دارای بمب اتمی شد. اختراع این سلاح، ریشه طولانی در تاریخ علم فیزیک و شیمی دارد اما استفاده از دانش به دست آمده، برای ساخت بمب اتمی بیشتر به رابرت اوپنهایمرو ادوارد تلر نسبت داده می شود.بمب اتم - انفجار بمب اتم - بمباران هیروشیما - هیروشیما - ناگازاکی - بمب اتمی - صلاح هسته ایتصویر اولین آزمایش اتمی در ترینیتی ای نیومکزی کاتی درباره بمب اتممنطقه انفجار بمب های هسته ای به پنج قسمت تقسیم می شود:۱- منطقه تبخیر ۲- منطقه ت یب کلی ۳- منطقه آسیب شدید گرمایی ۴- منطقه آسیب شدید انفجاری ۵- منطقه آسیب شدید باد و آتش. در منطقه تبخیر درجه حرارتی معادل سیصد میلیون درجه سانتیگراد بوجود می آید و هر چیزی، از ف گرفته تا انسان و حیوان، در این درجه حرارت آتش نمی گیرد بلکه بخار می شود. آثار زیانبار این انفجار حتی تا شعاع پنجاه کیلومتری وجود دارد و موج انفجار آن که حامل انرژی زیادی است می تواند میلیون ها دلار تجهیزات الکترونیکی پیشرفته نظیر ها و یا سیستم های مخابراتی را به چندی آهن تبدیل کند و همه آنها را از کار بیندازد. این ها همه آثار ظاهری و فوری بمب های هسته ای است. پس از انفجار تا سال های طولانی تشعشعات زیانبار رادیواکتیو مانع ادامه حیات موجودات زنده در محل های نزدیک به انفجار می شود. پرتو رادیو اکتیو از پرتوهای آلفا، بتا، گاما و تابش نوترونی تشکیل شده است. نوع آلفای آن بسیار خطرناک است ولی توان نفوذ اندکی دارد. این پرتو در بافت زنده تنها کمتر از ۱۰۰ میکرون نفوذ می کند اما برای آن ویرانگر است. پرتوی گاما از دیوار و سنگ نیز عبور می کند. هر ۹ میلی متر سرب یا هر ۲۵ متر هوا شدت تابش آن را نصف می کند. این پرتو نیز با توجه به بسیار بالا، انرژی زیادی دارد که اگر به بدن انسان برخورد کند از ساختار سلولی آن عبور کرده و در مسیر حرکت خود باعث ت یب ماده دزو ی ریبو نوکلوئیک اسید یا همان dna شده و سرانجام زمینه را برای پیدایش انواع سرطان ها، سندرم ها و نقایص غیر قابل درمان دیگر فراهم می کند و حتی این نقایص به نسل های آینده نیز منتقل خواهد شد. برای جلوگیری از نفوذ تابش گاما به حدود ۱۰ سانتی متر دیواره سربی نیاز است.انواع بمب اتمبمب حاصل از شکافت(a-bomb)بمب حاصل از همجوشی(h-bomb)بمب نوترونی(n-bomb)پ ند هسته ایاستفاده از سلاح های اتمی به دلیل اثرات و ویژگی های خاصی بوده که سایر جنگ افزارها چنین قابلیتی ندارند از جمله:ایجاد خسارت های سنگین جانی و مالیغیر قابل استفاده و آلودگی محیطتهدید طرف مقابل و تحت فشار گذاشتن طرف مقابل برای قبول خواسته هاتغییر توازن قدرت در جنگوسعت شعاع ت یب و خسارات هنگفتاستفاده سریع در هر شرایطنفوذ اثرات ت یبی آن در تاسیساتالبته با وجود این قابلیت ها کشورها و تهای دارنده سلاح هسته ای با مشکلاتی رو به رو اند به شرح زیر:مخالف اذهان عمومی جهان است.عمده تجهیزات و تأسیسات را نابود می سازد که خود دشمن نیز ممکن است به آن نیاز پیدا کند.آلودگی شدید هسته ای که باعث عدم استفاده از منطقه می گردد.عدم کنترل شعاع آلودگی که در اثر کم بودن ممکن است آن خسارت مورد نظر وارد نشود و همچنین با زیاد شدن شعاع آلودگی ممکن است به نیروهای خودی آسیب برسد.اثرات و مراحل انفجار هسته ایتشعشع حرارتی:گوی آتشین تشکیل شده که دمای مرکز آن به چند میلیون درجه سانتیگراد می رسد (حتی از سطح خورشید هم بیشتر می شود).هرچیزی را در خود به خا تر سفیدی تبدیل می کند وجود باد هم می تواند به این عمل کمک نماید.در همان دو الی سه ثانیه اول تشکیل می شود و با سرعتی معادل دو برابر سرعت صوت به راه می افتد وهرچه بر سر راهش باشد پرتاب و نابود می کند.اجسامی که توسط موج انفجار متلاشی شده مانند گلوله به پرواز در می آیند و آثار ناشی از آن تهدید جدی برای انسان به شمار می رود.خود موج انفجار نیز بر اعصاب انسان تاثیر گذاشته و باعث عدم تعادل (موقت یا دائم) می گردد که به اصطلاح به آن موجی شدن می گوییم و همچنین باعث آسیب های شدید بر گوش و دیافراگم قفسه می شود که به ترتیب در اثر برخورد موج با گوش و دومی دراثر بازماندن دهان انسان یا تنفس هنگام آمدن موج است که عوارض آن ها کری و در ح دوم مرگ است. میزان دما با دور شدن از کانون انفجار کم می شود.تشعشع هسته ای:این تشعشعات بسیار خطرناک و به محض انفجار بمب اتم در تمام نقاط پخش می شود که شامل چهار دسته اند:آلفااین ذره برد و قدرت نفوذ کمتری نسبت به سایر ذرات دارد و توسط یک ورق کاغذ یا پارچه یا پوست انسان متوقف می شود.بتااین ذره از ذرات آلفا قدرت نفوذ بیشتری دارد ولی دارای برد کمتری می باشد و توسط یک صفحه ف ی با ضخامت بیش از سه میلیمتر متوقف می شود.گامااین اشعه مانند امواج رادیویی دارای برد بسیار زیادی می باشد، قدرت نفوذ و ت یب این اشعه بسیارزیاد است. یک لایه ۱۵سانتیمتری بتن یا یک لایه ۲۰ سانتیمتری خاک فقط نیمی از این اشعه را می گیرد و همان نیمی دیگر اثرات زیانبار خود را بر جای می گذارد.نوتروننوترون نیز مانند گاما هم بسیار زیانبار است هم دارای برد بسیار زیادی می باشد و قدرت نفوذ و ت یب بسیار زیادی دارد با این تفاوت که نوترون ذره است و گاما اشعه. اثر ت یبی آن در موجودات زنده بیشتر است تا اشیاء. در صورت انفجار بسیار کشنده خواهد بود.شدیدترین انفجار بمب اتمقدرت شدیدترین انفجار اتمی صورت گرفته در جهان که در سال ۱۹۶۱ به وسیله شوروی انجام شد، 50مگاتن بود.یکی از موفق ترین تلاش ها برای کاهش ذرات رادیواکتیو بود و این بمب پاک ترین بمب هسته ای از نظر ذرات خطرناک رادیواکتیو می باشد که تاکنون ساخته شده است. تنها یک بمب از این نوع ساخته و در تاریخ ۳۰ اکتبر سال ۱۹۶۱ در مجمع الجزایر نوایا زملیا آزمایش شد.ایالات متحد تنها کشوری است که به صورت عینی از جنگ افزار هسته ای استفاده کرده است. نیروی هوایی ایالات متحده در گرماگرم جنگ جهانی دوم، یعنی روزهای ششم و نهم اوت ۱۹۴۵، دو بار از جنگ افزار هسته ای برای تسلیم مردم ژاپن استفاده کرده است. تلفات این جنایت جنگی بیش از ۸۰،۰۰۰ نفر بوده است.بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکیبمب اتم - انفجار بمب اتم - بمباران هیروشیما - هیروشیما - ناگازاکی - بمب اتمی - صلاح هسته ایناکازاکی پیش و پس از بمباران اتمیبمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی دو عملیات اتمی بودند که در زمان جنگ جهانی دوم به دستور هری ترومن، رئیس جمهور وقت بر علیه امپراتوری ژاپن انجام گرفتند. در این دو عملیات، دو بمب اتمی به فاصله ۳ روز بر روی ای هیروشیما و ناگازاکی انداخته شد که باعث ویرانی و کشتار گسترده شهروندان این دو شهر گردید. حدود ۲۲۰٬۰۰۰ نفر در اثر این دو بمباران اتمی جان باختند که بیشتر آنان را شهروندان غیرنظامی تشکیل می دادند. بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر بلافاصله هنگام بمباران کشته شدند و بقیه تا پایان سال ۱۹۴۵ به علت اثرات م ب تشعشعات رادیواکتیو جان خود را از دست دادند. بمباران هسته ای هیروشیما و ناگازاکی تا به امروز تنها موارد استفاده جنگی از سلاح هسته ای در جهان است. پس از این دو بمباران، ت ژاپن تسلیم شد.عملیات اول: بمباران هیروشیمابمب اتم - انفجار بمب اتم - بمباران هیروشیما - هیروشیما - ناگازاکی - بمب اتمی - صلاح هسته ایهیروشیما پس از اصابت بمب هسته ای بمب اتم - انفجار بمب اتم - بمباران هیروشیما - هیروشیما - ناگازاکی - بمب اتمی - صلاح هسته اییادمان بمباران هسته ای هیروشیما، تنها ساختمانی است که در محل انفجار قرار داشت و بصورت کامل ت یب نشد. عملیات اول در تاریخ دوشنبه، ساعت ۸:۱۵ صبح روز ۶ اوت ۱۹۴۵ به وقت محلی در شهر هیروشیما انجام گرفت. بمب اتمی اول به نام پسر کوچک توسط یک هواپیمای بمب افکن به نام انولا گی enola gay)) روی هیروشیما انداخته شد. برای تاثیر ت یبی بیشتر، بمب به نحوی تنظیم شده بود که ۵۷۶ متر بالای سطح زمین منفجر شود. انرژی تولید شده توسط این بمب برابر بود با انرژی حاصل از ۱۵ کیلوتن تی ان تی. فعل و انفعالات اتمی در مرکز این بمب باعث گرمائی حدود چندین میلیون درجه سانتیگراد شد. این گرمای عظیم هر چیزی را تا شعاع یک و نیم کیلومتری مرکز اصابت بمب بطور کلی ذوب نمود. مردمی که از دور دست انفجار"پپسر کوچک" را در آسمان هیروشیما مشاهده د می گفتند که خورشید دیگری را در آسمان دیده اند. دو سوم ساختمان های هیروشیما از جمله کارخانه های فولادسازی و صنعتی چون میتسوبیشی در اثر این بمباران نابود شدند. تنها چیزی که از شهر باقی ماند ساختمان تالار ترویج صنعتی استانی هیروشیما بود که انفجار، بالای گنبد این بنا رخ می دهد و به خاطر قرار گرفتن در کانون مرکزی انفجار، کاملا ویران نشد.عملیات دوم: بمباران ناگازاکیمحل شهر ناگازاکی در استان ناگازاکیبمب اتم - انفجار بمب اتم - بمباران هیروشیما - هیروشیما - ناگازاکی - بمب اتمی - صلاح هسته ایابر قارچی تشکیل شده پس از ترکیدن بمب اتمی در ناکازاکیدو روز پس از بمباران هیروشیما و بر خلاف انتظار و میل ، ت شوروی به امپراتوری ژاپن اعلان جنگ داد و نیروهای سرخ شوروی به مواضع ژاپن در منچوری یورش بردند. ورود شوروی به جبهه جنگ اقیانوس آرام باعث شد که ت مصمم شود هرچه سریعتر جنگ را به نفع خود و بدون مشارکت شوروی خاتمه دهد. در این راستا استفاده بیشتر از سلاح هسته ای ساده ترین راه فشار بر ژاپن بود، و نیروهای مسلح برای استفاده مجدد از بمب هسته ای نیازی به مجوز جدید ت نداشتند؛ زیرا مجوزی که ترومن برای حمله اتمی صادر کرده بود اجازه استفاده از بمب های جدید را می داد. بر اساس اطلاعات هواشناسی نیروی هوایی ، بازه زمانی مساعد برای حمله دوم به ژاپن سه روز پس از حمله اول پدیدار می شد، و باید از این بازه حداکثر استفاده به عمل می آمد. هدف بعدی برای بمباران هسته ای، شهر کوکورا بود که صنایع گسترده نظامی و اسلحه سازی در آن وجود داشت. در ابتدای یت بر اساس گزارش هواشناسی، دید مناسبی برای هدفگیری بر فراز کوکورا وجود داشت. اما وقتی هواپیمای بمب افکن به حدود منطقه مورد نظر رسید، تمام آسمان شهر با دود و غبار پوشیده شده بود و امکان پیدا هدف را از میان برده بود. علاوه بر دید کم، پ ند هوایی و ظاهر شدن هواپیماهای شکاری ژاپن مساله را کمی بغرنج کرده بود. پس از صرف نظر از بمباران منطقه کوکورا، بمب افکن یی فقط سوخت کافی برای بازگشت به پایگاه هوایی در اوکیناوا داشت. فرمانده عملیات تصمیم گرفت که بجای رها بمب اتمی در دریا و یا بازگرداندن آن به پایگاه، بهتر است آن را بر روی ناگازاکی بیندازند که در مسیر بازگشت بمب افکن به پایگاه هوایی در اوکیناوا قرار داشت و یکی از اه کم اهمیت تر در ژاپن محسوب می شد. آسیبهای وارده به هیروشیما به مراتب بیشتر از ناگازاکی بوده است چرا که هیروشیما شهری صاف بوده و تشعشعات هسته ای تمام شهر را در نوردید ولی ناگازاکی ح ی داشت که شهر در میان دو دره تقسیم شده بود و نصف شهر در یک دره و نصف دیگر در دره مجاور قرار داشت و با رهاسازی بمب هسته ای در یکی از دره ها بخش دیگر شهر که در دره دیگر قرار داشت به مراتب آسیب کمتری دید. بدین ترتیب در تاریخ پنجشنبه ۹ اوت ۱۹۴۵ میلادی، بمب دیگری به نام "مرد چاق" fat man)) روی شهر ناگازاکی انداخته شد. پس از نابودی ناگازاکی، ژاپن مجبور به تسلیم شد.میراث بمباران هسته ایبمب اتم - انفجار بمب اتم - بمباران هیروشیما - هیروشیما - ناگازاکی - بمب اتمی - صلاح هسته ایدانش آموزان ژاپنی در حال ادای احترام به قربانیان دسال بمباران اتمی، در کنار هزار درنای کاغذی رنگارنگدرناهای کاغذیهمه ساله مردم سراسر جهان با درست درناهای کاغذی و فرستادن آن به مرکز ساداکو در پارک یادمان جنگ شهر ناگازاکی، همدردی خود را با قربانیان بمباران و انزجار خود را از کاربرد و گسترش سلاح های هسته ای اعلام می کنند. مجسمه ساداکو در این پارک به یاد دختر ۱۲ ساله ای به نام ساداکو سا ی ب ا شده که پس از جنگ جهانی دوم به دنیا آمد ولی در اثر تشعشعات رادیواکتیو باقی مانده از انفجار ناگازاکی، دچار سرطان خون شد و درگذشت. بر اساس افسانه های ژاپنی، اگر ی هزار درنای کاغذی درست کند، یکی از آرزوهایش برآورده می شود. ساداکو درحالیکه در بیمارستان بستری بود، با تشویق دوستانش و کمک برادرش شروع به ساختن درناهای کاغذی کرد. اما پس از ساخت ۶۴۴ درنا درگذشت. در سال ۱۹۶۵ میلادی از مجسمه ساداکو در حالیکه درنایی طلایی در دست دارد در پارک صلح هیروشما برداری شد.ساداکو سا ی روی درنایش می نوشت:من "صلح" را روی بال تو می نویسم تا تو به همه جهان پرواز کنی.گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
قبل از توضیح در مورد تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی توسط یک زوج واشنگتنی باید گفت که تا به حال افراد زیادی در سراسر دنیا پیدا می شوند که در خودرو و گاهی نیز در ک ن های هواپیما زندگی می کنند. موضوعی که چندان هم عجب به نظر نمی رسد . با این حال سال ها پیش بوده که برایان و استرلا تصمیم گرفته بودند که یک اتوبوس مدرسه از کار افتاده را برای زندگی تزئین کنند. در ادامه با میهن پست همراه شوید.همان طور که گفته شده تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی برای این زوج جوان دقیقا سه سال قبل رقم خورد ، زنمانی که برایان و استرلا در یک آپارتمان اجاره ای در واشنگتن زندگی می د ، می بایست ماهانه هزار و ۵۰۰ دلار به صاحب خانه شان اجاره می پرداختند. اما شرایط برای آن ها و سه فرزندشان به شکلی پیش رفت که دیگر توانایی پرداخت این هزینه ها را نداشتند و از همین رو تصمیم گرفتند یک اتوبوس قدیمی مدرسه را ب ند و برای زندگی خودشان بازسازی کنند.تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی این گونه کلید خورد که برایان این اتوبوس از رده خارج شده که تصویرش را مشاهده می کنیدبا قیمتی معادل ۲ هزار و ۶۰۰ دلار ید و البته برای تکمیل آن نیز چیزی معادل ۳۰ هزار دلار هم برای آن هزینه کرد تا حالا از خانه ای جمع و جور و مهمتر از همه ، خانه ای نزدیک به محل کار خود داشته باشد ، چون پیش از این برایان برای اینکه بتواند هزینه های زندگی را بپردازد، مجبور بود ساعت های طولانی کار کند و با در نظر گرفتن اینکه سه ساعتی هم در مسیر خانه تا محل کار بود، اصلا فرصت اینکه نزدیک خانواده اش باشد را نداشت، اما حالا اتوبوس را جایی نزدیک به محل کار پارک کرده اند و خانواده فرصت بیشتری برای در کنار هم بودن دارد.ایده این کار را از یک ویدئو در شبکه های اجتماعی بدست آوردند، در آن جا پر از افرادی است که محل های کوچک و دور از تصور را به محلی مناسب برای زندگی بدل می کنند و برایان ۲۹ ساله نیز از آن ها یاد گرفت که هرمکانی را می توانند برای اینکه مانند خانه از آن استفاده کنند، بازسازی کنند که در این مورد آن ها یک اتوبوس مدرسه را انتخاب د.آن ها حالا اتوبوسی دارند که برای خودشان است و در آن مکان مناسبی برای زندگی ساخته اند، تا جایی که استرلا می گوید اصلا تصور اینکه بخواهند خانه ای به شکل کلاسیک و سنتی داشته باشند را در ذهن ندارد و فکر می کند تا زمانی که سه فرزندش بزرگ شوند و به سراغ زندگی خودشان بروند در همین اتوبوس زندگی می کنند.البته آن ها با مشکلاتی هم دست و پنجه نرم می کنند که به گفته مادر خانواده اوایل خیلی بیشتر بوده، سال اول نمی دانستند برای گرم اتوبوس چه وسیله ای بهتر است و استفاده از بخاری برقی وقتی برق قطع می شد، اصلا ایده خوبی نبود و ابزار جایگزین نیاز داشت. با این حال بعد از سه سال این پنج نفر به شرایط زندگی در اتوبوس کاملا عادت کرده اند.تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگی
تبدیل اتوبوس مدرسه به محل زندگیمنبع treehugger
به گزارش«شیعه نیوز»، سال 1396 هجری شمسی نیز همانند سالهای اخیر، سالی پر حادثه برای شیعیان جهان بود. نابودی کامل در عراق و ، ادامه آل سعود به یمن، استمرار انقلاب مردم بحرین با وجود حصر خانگی آیت الله شیخ «عیسی قاسم»، انتخابات ریاست جمهوری در ایران و نیز تلاش دشمن برای ایجاد آشوب عمومی که به ش ت انجامید، ز له و سیل در نقاط مختلف جهان، تروریسم و خشونت با حمایت غرب، پیروزی های مقاومت ی و حوادث خونبار در افغانستان و پا تان از مهم‏ترین حوادث سال 1396 برای پیروان اهل بیت(ع) در جهان بود.آنچه در پی می ‏آید مروری کوتاه بر حوادث مهم فروردین، اردیبهشت و داد 1396 در جهان تشیع است:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فروردین 1396
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآذربایجان: در پی ت یب برخی مساجد تاریخی در کشور آذربایجان، اعتراضات مردمی شیعیان این کشور آغاز شد. همزمان با گسترش موج اعتراضات، «مجمع ون» و حزب « » این کشور با صدور بیانیه های جداگانه به این اقدام واکنش نشان دادند.آلبانی: مرکز جهانی بکتاشیه با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در آلبانی و حمایت کمیته مطالعات و تحقیقات علویون، کنفرانس بین المللی "سنت (ص)، علی (ع) و بکتاشیه" را برگزار کرد.آفریقای جنوبی: کنفرانس وحدت مسلمین با حضور مسلمانان شیعه و سنی آفریقای جنوبی و با پیام دبیرکل مجمع تقریب مذاهب ی در "ژوهانسبورگ" برگزار شد.اتریش: روز ۶ فروردین "پنجمین کنفرانس حضرت زهرا(س)" در "وین" برگزار شد./ رکز مشاوره و مستند سازی مسلمانان اتریش (dccm) که درباره امور مربوط به مسلمانان تحقیق می کند، گزارش جدیدی منتشر کرده که حاکی از افزایش چشمگیر هراسی در این کشور است. بر اساس این گزارش، هراسی در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۵ در این کشور، با افزایش ۶۲ درصدی مواجه شده که آمار نگران کننده ای است.استرالیا: امور خارجه سترالیا با اشاره به رشد تروریسم و گروه تروریستی تکفیری در شرق آسیا، نسبت به امکان تشکیل خلافت به اصطلاح ی در فیلیپین ابراز نگرانی کرد./ مسئولین مدرسه ی «عرفان» در شهر "سیدنی"، در راستای ارائه خدمات بهتر به دانش آموزان خود، شعبه دوم این مدرسه را در منطقه دیگری از این شهر افتتاح د. این گسترش فعالیت یک مرکز ی، به مذاق تعدادی از شهروندان نژادپرست استرالیایی خوش نیامد و با حمایت عضو ستیز شورای شهر سیدنی، اعتراض آمیزی را به راه انداختند.افغانستان: روز اول فروردین 6 تن از نیروهای دستگاه امنیتی افغانستان بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری در استان "هلمند" کشته شدند./ 22 تن از عناصر گروه تروریستی در استان "ننگرهار" در شرق افغانستان به هلاکت رسیدند./ وزارت دفاع (پنتاگون) اعلام کرد که روز بیست و چهارم فروردین در عملیاتی علیه مواضع گروه در در "ولسوالی اچین" ننگرهار، بزرگترین بمب غیراتمی خود ــ موسوم به مادر بمب ها ــ را به کار برده است. در این حمله ۳۶ تروریست کشته شدند./ روز سی و یکم فروردین "نمایشگاه بزرگ فرهنگی هنری و کتاب ایران" با حضور انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع) و بیش از ۵۰ ناشر ایرانی و ۲۰ ناشر افغانستانی در کابل افتتاح شد.اندونزی: روز بیستم فروردین، در درگیری که میان پلیس اندونزی و شش تروریست هم پیمان در استان "جاوا" همه شش تروریست به هلاکت رسیدند./ در روزهای بیست و یکم تا بیست و پنجم فروردین، سه همایش "مبارزه با تفرقه و افراط گرایی" در علاءالدین شهر ماکاسار، "مقابله با تفرقه و افراط‏ گرایی" در شریف هدایت الله شهر جاکارتا و "نقش اهل بیت (علیهم ‏السلام) در گسترش " در المصطفی(ص) شهر جاکارتا برگزار گردید.انگلستان: روز دوم فروردین با یک حمله تروریستی در پل "وستمینستر" در مجاور ساختمان پارلمان انگلیس در قلب "لندن" پنج نفر را کشت و دستکم ۴۰ نفر را زخمی کرد./ دهها زن مسلمان محجبه با بر روی پل وستمینستر و تشکیل زنجیره انسانی همراه با ن غیر مسلمان، تاکید د که اقدام تروریستی ارتباطی به مسلمانان ندارد و افراد تروریست به هیچ وجه مسلمانان نیستند و را نمایندگی نمی کنند./ «ترزا می» نخست انگلیس با حضور در مجلس عوام انگلیس اظهار داشت: حمله تروریستی "وست مینستر" را نمی توان تروریسم ی نامید و این حمله هیچ ارتباطی با ندارد./ روز یازده فروردین، تظاهرات کنندگان در لندن از «احمد عسیری» مشاور دفاع عربستان و سخنگوی ائتلاف م ی به یمن با تخم مرغ استقبال د./ روز 12 فروردین، کنفرانس "نقش ت عربستان سعودى در بى ثباتی خاورمیانه و جهان" باحضور فعالان مدنی و تحلیل گران در لندن برگزار گردید.ایالات متحده : مؤسسه تحقیقاتی هوش و سیاست اجتماعی (ispu) اعلام کرد: بیش از ۶۰ درصد از مسلمانان مقیم ، در یک سال گذشته، تبعیض نژادی و دینی را متحمل شده اند./ شرکت های بیمه در شکایتی جدید از ریاض به دلیل دست داشتن درحوادث 11 سپتامبر سال 2001 خواستار پرداخت غرامت شش میلیارد دلاری از سوی عربستان سعودی شدند./ اتحادیه دانشجویان فارغ حصیل هاروارد ، در راستای مبارزه با هراسی اقدام به برگزاری سمیناری با موضوع «تاریخ هراسی در و مشکلات پیش روی جوامع ی در حال حاضر» نمود./ در پی حمله و ت یب مرکز ی شهر "فورت کالینز" ای "کلرادو"، روز ششم فروردین صدها تن از شهروندان این کشور در مقابل این مرکز ی د و حمایت خود را از مسلمانان مقیم اعلام و این حمله را بشدت محکوم نمودند./ روز نهم فروردین پلیس واشنگتن در کاخ سفید یک مظنون که با خودرو به سمت نیروهای پلیس واشنگتن حرکت کرد و قصد داشت افسران پلیس را زیر بگیرد بازداشت شد./ روز دهم فروردین با حکم دادگاه فدرال ای "هاوایی" اجرای فرمان مهاجرتی «دونالد ترامپ» به مدت نامعلوم متوقف شد./ دهها ژاپنی مقیم با راه اندازی در شهر «سن جوزه» در ای کالیفرنیا، حمایت خود را از مسلمانان این کشور در مقابل مواضع افراطی ترامپ اعلام د./ تعدادی از مدارس ای "نیو ی" در کلاسی تحت عنوان «فرهنگ و جغرافیای جهان» با پخش انیمیشنی به معرفی به عنوان یکی از ادیان بزرگ جهان پرداختند. اما این اقدام مثبت، خشم برخی ستیزان را برانگیخته و آن را دعوت به و افراطگرایی عنوان د تا جائی که در دادگاه، اقامه دعوی د!/ روز شنبه دوازدهم فروردین، مرکز ی شهر "نشویل" در ای "تنسی" ، مطابق برنامه سالانه خود با میزبانی از شهروندان این شهر، به معرفی فرهنگ و دین پرداخت. بیش از ۴۰ ملیت از شهروندان مقیم در این برنامه فرهنگی حضور داشتند و ضمن بهره بردن از غذاهای حلال و ی که توسط مسلمانان این شهر تهیه شده بود، با دین مبین و برخی فرهنگ ها و مناسک دینی مسلمانان آشنا شدند./ روز یکشنبه سیزدهم فروردین، هجده مسجد و مرکز ی در ای "ماساچوست" درهای خود را به روی شهروندان گشودند تا آنان به دور از تبلیغات سوء رسانه های غربی، با حقیقت آشنا شوند./ روز بیست و سوم فروردین، جسد «شیلا عبدالسلام» نخستین قاضی زن مسلمان ایالات متحده در رودخانه هادسون در منطقه منهتن در نیویورک کشف شد./ در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع شش کشور ی به خاک ، یک اتحادیه مردمی در این کشور، اقدام به نصب بیلبوردهایی به زبان عربی و با مضامین ی در شهر واشنگتن نمود.ایتالیا: چهار تن از علمای شیعه مقیم بریتانیا با سفر به واتیکان، با «پاپ فرانسیس» یان کاتولیک جهان، دیدار و گفتگو د.ایران: آیین تحویل سال نو در بیش از ۲۰۰۰ زاده و بقعه متبرکه باحضور گسترده اقشار مختلف مردم؛ خانواده معظم شهیدان اقشار مختلف مردم، زائران و مسافران نوروزی همراه با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و قرآنی برگزار شد./ معظم انقلاب در اولین روز سال، راهبرد سالانه را تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» اعلام د./ روز چهارم فروردین آیت الله حاج «سید مهدی ابن الرضا خوانساری» عالم خدمتگذار معارف اهل بیت عصمت و طهارت ـ سلام الله علیهم ـ درگذشت./ روز ششم فروردین ایران در اقدامی متقابل، ۱۵ شرکت یی را در فهرست افراد حقیقی و حقوقی تحت تحریم های ایران قرار داد./ همزمان با ش ت های متوالی در عراق، با انتشار ویدئویی به زبان فارسی، ایران را تهدید کرد./ در حالی که پیشتر و برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل، ایران را به نقض قطعنامه 2231 و ارسال سلاح به یمن متهم می د، روز نهم فروردین در نشست محرمانه شورای امنیت گزارشگران این سازمان اعلام د: "هیچ نشانه ای دال بر اینکه کشتی های توقیفی، تسلیحات را از ایران دریافت کرده یا این تسلیحات ایرانی هستند موجود نیست"./ روز دهم فروردین حجت ال و المسلمین «علی برهان» شهرستان مهریز دار فانی را وداع گفت./ مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان در جلسه نهایی با نمایندگان شرکت هواپیماساز بوئینگ، قرارداد ید ۶۰ فروند هواپیما بوئینگ ۷۳۷ را امضاء کرد./ با چاپ تصویر با حجاب دختران ایرانی در کتاب قوانین فدراسیون جهانی ووشو، حجاب ی به صورت رسمی تصویب شد تا از این پس ووشوکاران محجبه کشورهای ی با فراغ بال در رویدادها به میدان بروند./ روز شانزدهم فروردین، زمین لرزه ای با قدرت ۶ ریشتر مشهد را زاند. مرکز این ز له، سفید سنگ اسان رضوی بود./ روز نوزده فروردین، آیت الله «هادی باریک بین» از علمای بزرگ و انقل قزوین، درگذشت./ روز دوشنبه بیست و یکم فروردین، آیت الله «سید حسن صالحی» معروف به میرزا حسن صالحی در مشهد دار فانی را وداع گفت./ جاری شدن سیل در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و کردستان به جان باختن تعدادی از هم میهنان منجر شد.بحرین: دادگاه جنایی بحرین روز سوم فروردین، سه جوان انقل را در این کشور به اتهام تروریست بودن و مشارکت در حمله با بمب ها به نیروهای پلیس بحرین به محکوم کرد./ مردم بحرین روز چهارم فروردین با برگزاری تظاهراتی در شهرک "الدراز" به شهادت رساندن «مصطفی حمدان» از جوانان انقل این کشور را به دست عوامل رژیم آل خلیفه محکوم د./ روز ششم فروردین «علی نعیم مرهون» کودک ۱۰ ساله بحرینی و چند تن از دوستانش به اتهام های ساختگی در دادگاه رژیم آل خلیفه محاکمه شدند./ روز هفتم فروردین رژیم آل خلیفه مدعی بازداشت ۱۴ مرتبط با ایران و حزب الله شد؛ وزارت خارجه ایران اعلام کرد: حاکمان بحرین از تکرار ادعاهای بی اساس دست بردارند./ روز نهم فروردین دادگاه حکومت بحرین حجت ال شیخ «حسن عیسی» عضو جمعیت الوفاق را به ۱۰ سال زندان و سلب تابعیت محکوم کرد./ روز دوازدهم جوانان مبارز بحرینی یک خودروی پلیس رژیم آل خلیفه را در منطقه تحت محاصره الدراز به آتش کشیدند. این حادثه در حاشیه برگزاری مراسم یادبود دو شهید بحرینی رخ داد./ روز سیزدهم فروردین دادگاه کیفری آل خلیفه با اعلام سلب تابعیت شیخ «عبدالله دقاق» آ یت الله عیسی قاسم در ایران، وی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. همچنین «القسری شاکر هانی» و «عبدال العرادی» دو شهروند دیگر بحرینی را سلب تابعیت شده و به ترتیب به ۱۵ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار و ۱۰ سال زندان محکوم شدند!/ روز بیست و سوم فروردین، دادگاهی در بحرین سه عالم دینی شیعه این کشور را احضار و بازجویی کرد./ روز سی ام فروردین، هیأت پنج نفره علمای بزرگ بحرین با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با تصویب "قانون یکپارچه خانواده" در مجلس بحرین را اعلام د. در این قانون احکام مذهب تشیع رعایت نشده و مقرراتی را بر شیعیان بحرین تحمیل می کند که با مذهب آنها در تعارض است.پا تان: یک عضو مجلس وحدت مسلمین پا تان گفت: تفکر افراطگرایی به درون بدنه پارلمان و ت پا تان نفوذ کرده و تا این تفکر از ریشه کن نشود، نمی توان انتظار نابودی تروریسم را داشت./ به همت سازمان اصغریه از روز 4 تا 6 فروردین "کنوانسیون بزرگ انوار ولایت" با پیام دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در شهر "بهت شاه" نزدیک "حیدرآباد" واقع در ای سند پا تان برگزار شد./ روز یازده فروردین، بر اثر انفجار یک بمب در حسینیه ای در شهر شیعه نشین "پاراچنار" در شمال غرب پا تان و ناآرامی های پس از آن، دست کم 24 تن شهید و بیش از 90 زخمی شدند. گروه تروریستی جماعت الاحرار مسؤولیت این فاجعه را بر عهده گرفت./ ویکی لی اسنادی را منتشر کرد که حکایت از دست داشتن عربستان سعودی، لیبی و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه در ایجاد و حمایت از گروه های تروریستی پا تان دارد./ همایش یک روزه " علی(ع)" در شهر لاهور پا تان برگزار شد.ترکیه: شورای امنیت ملی ترکیه روز نهم فروردین اعلام کرد که "عملیات سپر فرات" با موفقیت در شمال به پایان رسید. به ادعای این شورا عملیات سپرفرات با هدف جلوگیری از حملات و خنثی تهدید این گروه تروریستی و نیز فراهم شرایط بازگشت آوارگان سوری به کشورشان اجرا شد./ روز بیست و هفتم فروردین، «اردوغان» تنها با ب 51% رأی مثبت در همه پرسی تغییر قانون اساسی، موفق به انجام اصلاحات مد نظر خود در این قانون شد.تونس: روز یازدهم فروردین «باجی قائد السبسی» رئیس جمهور تونس گفت: ایران تنها امید برای مقابله با است و امیدواریم جهان و جهان عرب در این مواجهه در کنار ایران قرار گیرند.چین: محدودیت های تازه ای در ای مسلمان نشین "سین کیانگ" اعلام شد که گفته می شود بخشی از کمپینی علیه گرایی افراطی است. این تد ر شامل ممنوعیت ریش های غیرعادی بلند، پوشیدن حجاب در اماکن عمومی و خودداری از تماشای تلویزیون تی است!روسیه: روز هشتم فروردین " تی مسکو" در مراسمی ویژه ای افتخاری خود را به حجت ال و المسلمین « » رییس ایران اعطاء کرد./ روز چهاردهم فروردین، انفجار در یک ایستگاه مترو در شهر "سن پترزبورگ" دست کم ۱۰ نفر کشته و ۵۰ زخمی بر جای گذاشت./ رئیس جمهور چچن با امضای قانونی اجازه حضور دانش آموزان این منطقه از روسیه را با حجاب ی در مدارس صادر کرد.سنگال: دومین جشنواره قرآنی در نمایندگی جامعه المصطفی(ص) العالمیة با همکاری اتحادیه مدارس قرآنی و با مشارکت بیش از پنجاه مدرسه و مرکز قرآنی و رقابت حدود چهارصد نفر در "داکار" برگزار شد.سوئد: روز هجده فروردین، در حمله یک کامیون به جمعیت عابران پیاده در مرکز شهر "استکهلم" پنج نفر کشته شدند. : روز اول فروردین یک فروند هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین رژیم صهیونیستی در حومه "قنیطره" در بلندیهای "جولان" به وسیله پ ند ساقط شد/ در بمباران جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد به مدرسه ای که به عنوان محل اسکان 50 خانواده آواره در استان "رقه" استفاده می شد ۳۳ تن کشته و تعدادی مجروح شدند./ «ابو المصری» از سرکردگان گروه تروریستی "جبهة النصرة" در حلب به هلاکت رسید./ روز پنجم فروردین در حمله خم ای تروریست ها به حرم حضرت زینب(س) یک کودک شهید و 6 تن مجروح شدند./ نیروهای شهرک "کوکب" در استان حماه را از دست تروریست ها آزاد د./ روز هفتم فروردین نیروهای شهرک "معرزاف" در استان حماه را از دست تروریست ها آزاد د./ روز نهم فرودین ماه یک بمب داخل یک خودروی حامل مسافرین در محله "ا هرا" شهر حمص منفجر شد و پنج نفر شهید و6 نفر دیگر هم مجروح شدند./ بامداد روزهجده فروردین، با شلیک ۵۹ موشک کروز تاماهاوک به پایگاه هوایی شعیرات در استان حمص حمله کرد. این حمله موشکی بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل و کنگره و از ناوهای یی مستقر در دریای مدیترانه و به بهانه حمله شیمیایی به خان شیخون در استان ادلب انجام شد./ «رؤوین ریولین» رئیس رژیم صهیونیستی، از زخمی های گروه های تروریستی در بیمارستانی متعلق به این رژیم در "الجلیل" عیادت کرد!!/ روز بیست و دوم فروردین، نیروهای مردمی در کفریا و فوعه ۱۹ تن از اسرای گروه های مسلح را در مقابل تحویل گرفتن ۷ شهید و تعدادی از ن و ک ن و مردان اسیر آزاد د./ روز بیست و ششم فروردین، یکی از وحشیانه ترین فجایع تروریستی در رخ داد. صبح بیست و پنجم توافق ت و تروریست ها برای وج نان شهرکهای الفوعه، کفریا، مضایا و ا بدانی اجرایی شد و آنان پس از مدت ها توانستند در ازای وج تروریست ها از مضایا و ا بدانی، از محاصره خارج شوند. اما هنگامی که اتوبوس های حامل ن و ک ن مناطق شیعه نشین "الفوعه" و "کفریا" در منطقه الراشدین حلب برای استراحت متوقف شده بودند، خودرویی که حامل مواد غذایی و اسباب بازی برای ک ن بود، در حالی که بچه ها دور آن جمع شده بودند منفجر شد. تعداد ی این فاجعه به 126 نفر رسید که 68 نفر از آنها کودک بودند. بیش از 200 نفر نیز مجروح شدند./ نیروهای روز بیست و هفتم فروردین توانستند شهرک "صوران" در حومه شمالی استان حماة را از دست تروریست های تکفیری آزاد کنند./ روز سی و یکم فروردین، شهرک "طیبة ال " در حومه شمالی استان حماة را آزاد کرد.عراق: روز چهارم فروردین هزاران نفر از طرفداران جریان صدر در میدان حریر در مرکز شهر "بغداد" را در اعتراض به تداوم فساد مالی و اداری در نهادهای حکومت و وم اصلاح این روند تظاهرات د. «مقتدی الصدر» در این جمع گفت: ما از تهدید به قتل یا مرگ هراسی به دل راه نمی دهیم./ روز ششم فروردین فرمانده ارشد عراق و فرمانده عملیات نینوا اعلام کرد: «ابوبکر البغدادی» خلیفه خود خوانده ، مدتها قبل از موصل فرار کرده و دوران حکومت او به پایان رسیده است./ «سعد الله ابوشعیب» بهداشت ماه براثر بمباران یکی از محلات قدیمی شهر "موصل" به هلاکت رسید./ شیخ «باسم یاسین العبودی» مدیر شبکه ای "ال " درگذشت./ شامگاه روز نهم فروردین، برای اولین بار، مراسم میلاد علی النقی علیه السلام به روایت اهل تسنن، با حضور اهل سنت سامراء و شیعیان در صحن مطهر یین عسکریین علیهما السلام برگزار شد. این مراسم به همت «شیخ فاضل محمود» از شیوخ عشایر اهل تسنن عراق و با همکاری مجمع جهانی اهل بیت(ع) و آستان مقدس سامراء ب ا گردید./ روز دهم فروردین، بر اثر انفجار خودروی بمب گذاری شده در یک ایست و بازرسی در جنوب بغداد، ۷۸ نفر شهید و زخمی شدند./ روز دوازده فروردین «ابو انس الشیشانی» معاون ابوبکر البغدادی در حمله پلیس فدرال عراق به ساختمان بازار بورس در غرب شهر موصل به هلاکت رسید./ «ایاد حامد الجمیلی» ملقب به "ابو یحیی" نفر دوم گروه پس از ابوبکر البغدادی که منصب جنگ این گروه تروریستی را بر عهده داشت، در استان الانبار عراق به هلاکت رسید./ جماعت سنی یکی از مساجد موصل را به خاطر عدم تبعیت وی از دستور آنان، کرد./ «بتر مویر» رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی از تلاش های آیت الله العظمی «سیستانی» در کمک رسانی به آوارگان موصل و دعوت ایشان از مسلمانان شیعه برای یاری رساندن به آوارگان اهل سنت تشکر کرد و گفت: آیت الله سیستانی تنها مرجع دینی ی نیست، بلکه مرجع انسانیت است. ایشان ماهانه بیش از سه میلیون دلار از طریق مؤسسات خیریه برای س رستی از ایتام و حمایت از آوارگان، بیوه ن، فقیران و سایر امور انسانی هزینه می کنند./ روز بیست و سوم فروردین، بیمارستان فوق تخصصی قلب و چشم المؤمنین علیه السلام بین دو شهر "نجف" و "کوفه" افتتاح شد.عربستان: روز هشتم فروردین نیروهای امنیتی رژیم سعودی با حمله به مزارع بستگان شهید شیخ «نمر باقر النمر»، دو عموزاده جواناو را شهید و چند تن دیگر را زخمی د./ دیده بان سازمان ملل متحد، سازمان ملل را به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده جنایات ائتلاف عربی ــ از جمله هدف قرار دادن کشتی حامل آوارگان سودانی ــ معرفی کرد./ روز نوزده فروردین، افراد ناشناس اقدام به آتش کشیدن کامیون ها و لودرهای یک شرکت راه سازی در جاده ریاض - طائف عربستان د./ محاکمه یک خانم پرستار به نام «نعیمه المطرود» به عنوان اولین زن شیعه در عربستان، به اتهام شرکت در تظاهرات آغاز شد.فرانسه: روز سیزدهم فروردین صدها تن از مسلمانان فرانسه در اعتراض به بسته شدن یکی از خانه های خود در حومه "پاریس"، به خیابان آمده و به اقامه جماعت پرداختند./ روز سی ام فروردین، در حمله یک عنصر در خیابان معروف شانزلیزه پاریس، یک پلیس کشته و دو پلیس دیگر مجروح شدند. مهاجم هم به ضرب گلوله ای از پا در آمد.کانادا: پس از ماه ها بحث و گفتگو، قانونی بر ضد هراسی و تبعیض نژادی علیه مسلمانان به تصویب رسید که ت را موظف به تقلیل و از بین بردن این فضا در کشور نمود./ رشد سریع و تعداد جمعیت مسلمانان در کشور کانادا، رستوران داران این کشور را بر آن داشت تا در راستای احترام به حقوق مصرف کنندگان و نیز جذب حداکثری مشتری، به تهیه و عرضه غذای حلال روی آورند.کویت: دستگاه قضایی کویت «عبدالحمید دشتی» سابق پارلمان این کشور را به اتهام انتشار پیام توهین علیه عربستان سعودی در صفحه توئیتر خود، به ۳ سال حبس دیگر محکوم کرد که سال های حبس وی با احتساب این سه سال به ۴۶ سال افزایش یافت!لبنان: در هفته دوم فروردین، نشست های علمی «مبانی فقهی » با موضوع تبیین نظرات و فتاوای فقهی ایشان در ای مختلف لبنان برگزار شد.مراکش: نیروهای امنیتی یک هسته را با هفت عضو در دو شهر "فاس" و "مولای یعقوب" در مرکز مراکش منهدم د.مصر: روز هفتم فروردین هشت تن از عناصر گروه تروریستی در درگیری با نیروهای مصر به هلاکت رسیدند./ روز نهم فروردین گروه تروریستی دو پیرمرد مصری را در "شبه جزیره سینا" منتشر کرد./ چهار شهروند مصری دیگر را با ادعای جاسوسی برای و حکومت مصر، در سینا کرد./ «سالم سلمی الحمادین» ملقب به "ابو انس الانصاری" از فرماندهان ارشد در مصر به همراه 17 تن دیگر از عناصر این گروه به هلاکت رسیدند./ بر اثر دو انفجار تروریستی در کلیسای مار جرجس در شهر "طنطا" و کلیسای سنت مارک در شهر "اسکندریه" دستکم 44 نفر کشته و بیش از 115 نفر مجروح شدند. مسؤولیت هر دو انفجار را بر عهده گرفت./ مصری ها فتوای سلفی ها را درباره ممنوعیت "جشن بهار" نادیده گرفتند و روز بیست و هفتم فروردین، مطابق سنت باستانی خود با رفتن به پارکها، فضاهای سبز و رود نیل این مناسبت را جشن گرفتند.نیجریه: سرکرده گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه مدعی شد اعضای این گروه یک خلافت در غرب و مرکز آفریقا ب ا خواهند کرد و تا آن زمان به نبرد ادامه خواهند داد./ شیعیان ای "کبی" نیجریه، با ارسال نامه ای رسمی به ت فدرال این کشور، خواستار تمکین آنان به قانون و هرچه سریعتر «شیخ زکزکی» ی نیجریه شدند./ روز چهارده فروردین، نهاد ی «دستی به عد - aj» خواهان اجرای عد در حق شیخ زکزکی و همسرش و هرچه سریعتر آنان شد.هلند: ترس مقامات امنیتی هلند از بازگشت ک ن ی به خانه! مقامات امنیتی این کشور با اعلام اینکه حداقل ۸۰ کودک هلندی ی در و عراق حضور دارند، ش ت های اخیر در این دو میدان را زنگ خطری برای کشورهای اروپایی خصوصا هلند معرفی د.هندوستان: روز دوازدهم فروردین، «دالای لاما» معنوی بودائیان تبت، در نطقی حمایت خود از مسلمانان و دین را اعلام نمود و اقدام هم کیشان خود در "میانمار" را به باد انتقاد گرفت و عاملان آن جنایات را عناصری ی خواند. وی همچنین گفت: استفاده از واژه هایی همچون تروریسم ی، کاملا غلط است./ یک مرد مسلمان که توسط گروهی از هندوها به سبب حمل و نقل در کامیون خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته بود در بیمارستان جان باخت./ روز هفده فروردین، شورای حقوقی شیعیان هند از ممنوعیت "کشتار (بر اساس فتوای مراجع مبنی بر جریحه دار ن احساسات هنوها)" و "سنت سه طلاقه" در این کشور حمایت کرد./ با توجه به اینکه سالروزولادت المومنین (علیه السلام) در سال 1396 با روز "جشنواره مذهبی هانومان جایانتی" هندوها همزمان شد، اعضای برجسته شیعه و هندوی "حیدرآباد" اقداماتی برای برگزاری جشن های آرام و بدون تنش مذهبی پیروان ادیان، انجام دادند./ در پی حمله هندوهای متعصب به محل ب و کار مسلمانان در شهر "بهدرک" بیش از ۸۰ مغازه و خانه پس از سرقت اموال به آتش کشیده شد./ انتشار یک که در آن یک غیرنظامی کشمیری به جلوی یک خودروی جیپ پلیس هند بسته شده بود، نان کشمیر را خشمگین و خشونت ها در این منطقه را تشدید کرد. پلیس هند ظاهراً از این روش غیرمتعارف برای جلوگیری از پرتاب سنگ به وسیله معترضان استفاده کرده است!یمن: روز اول فروردین شورای علمای یمن با صدور بیانیه ای به موضع گیری اخیر الازهر به نفع م ان سعودی واکنش نشان داد./ سازمان عفو بین الملل گزارشی را منتشر و طی آن، ایالات متحده و انگلیس را به دست داشتن در جنایات صورت گرفته در یمن، متهم و محکوم کرد./ روز ششم فزوردین و در دومین سالگرد عربستان به بحرین، با فراخوان «سید عبدالملک الحوثی» انصارالله و «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور سابق یمنی ها در میدان سبعین "صنعاء" گردهم آمدند و تظاهراتی میلیونی برگزار د./ سه سرباز رژیم سعودی در حمله تک تیراندازان یمنی به پایگاه های این رژیم در جنوب عربستان به هلاکت رسیدند./ روز هشتم فروردین نیروی موشکی یمن از یک موشک بالستیک جدید به نام «قاهر m2» رونمایی و سه فروند از آن را به سوی پایگاه هوایی "الملک خالد" در استان "عسیر" عربستان پرتاب د. این نوع موشک به وزن 350 کیلوگرم، 400 کیلومتر برد دارد و دقت اصابت آن بین 5 تا 10 متر است./ روز شانزدهم فروردین، جنگنده های سعودی بر خلاف پروتکل های بین المللی یک خودروی امدادرسانی را در منطقه "صراوح" استان مأرب مورد حمله قرار دادند که در این حمله ۸ نفر شهید و دو نفر زخمی شدند./ به منظور مقابله با تاثیرات محاصره همه جانبه یمن توسط سعودی ها یک نانوایی صلواتی در شهر صنعاء راه اندازی شد که به خانواده های تهیدست نان مجانی می دهد./ انفجار خط لوله نفت بین استان "مأرب" و "الحدیده" ۳۰ کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اردیبهشت 1396
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآذربایجان: در روز بیست و یکم اردیبهشت، حکومت جمهوری آذربایجان در ادامه اقدامات ضد دینی خود در کشوری که اکثریت مردم را شیعیان و محبان اهل بیت(ع) تشکیل می دهد، از برگزاری مراسم «جشن میلاد زمان (عج)» در باکو جلوگیری کرد.افغانستان: در یکم اردیبهشت ماه ۱۰ مهاجم مسلح که لباس بر تن داشتند با عبور از سه پست بازرسی به پایگاه تیپ ۲۰۹ نیروهای افغانستان در بلخ حمله د که این حمله به کشته شدن 150 نظامی منجر شد./ در روز هشتم اردیبهشت ماه پنتاگون با انتشار بیانیه ای از کشته شدن دو نظامی یی و زخمی شدن یک نظامی دیگر در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داد. همچنین همان روز گروه عملیات جدید بهاری خود را با عنوان عملیات «منصوری» به نام کشته شده اش آغاز کرد./ در روز 14 اردیبهشت «گلبدین حکمتیار» حزب ی افغانستان در پی توافق صلح با ت این کشور وارد کابل شد./ در روز 16 اردیبهشت شورای ولایتی قندوز اعلام کرد پس از محاصره «آق تپه» مرکز قلعه زال توسط ، این شهرستان به طور کامل سقوط کرد./ روز 17 اردیبهشت ت افغانستان از کشته شدن "عبدالحسیب" در این کشور خبر داد./ در روز 27 اردیبهشت درگیری نیروهای امنیتی افغان با مهاجمان وابسته به گروه تروریستی در ساختمان رادیو تلویزیون ملی در شهر جلال آباد با کشته شدن چهار مهاجم انتحاری به پایان رسید./ در روز 30 اردیبهشت ژنرال «دوستم» معاون اول رئیس جمهور افغانستان پس از شش ماه حصر خانگی در پی اتهامات بازداشت غیرقانونی و اتهام ، خاک این کشور را ترک کرد.ایران: نخستین اجلاس شهرداران جهان ، روزهای پنجم و ششم اردیبهشت در "مشهد" پایتخت فرهنگی جهان برگزار شد./ روز هشتم اردیبشت، بهداشت در نامه ای به سرلشکر «سلیمانی» از عملکرد نیروهای ایرانی در آزادسازی یکی از پرستاران کشورمان از دست گروه های تکفیری در تقدیر کرد./ روز 29 اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری کشورمان علاوه بر ایران در 102 کشور و 132 نمایندگی ایران در خارج از کشور برگزار شد و 41 میلیون نفر در این انتخابات شرکت د و حجت ال و المسلمین « » با ۲۳٬۶۳۶٬۶۵۲ رأی، برای بار دوم به عنوان رئیس ایران انتخاب شد.ایالات متحده : در روز 20 اردیبهشت وزارت دفاع ( پنتاگون) اعلام کرد که رئیس جمهوری این کشور، دستور ارسال سلاح به نیروهای کُرد وابسته به حزب «اتحاد دموکراتیک » را صادر کرده است./ در روز 28 اردیبهشت ت در حالی که تعلیق تحریم های هسته ای ایران را برای 3 ماه دیگر تمدید کرد، همزمان مجازات های جدیدی علیه تهران به دلیل فعالیت های موشکی وضع کرد.بحرین: روز پنجم اردیبهشت، دادگاه عالی جنایی رژیم آل خلیفه در ادامه سرکوب ها و نادیده گرفتن حقوق مشروع ملت بحرین، ۳۶ شهروند این کشور را به سلب تابعیت محکوم کرد./ در روز 19 اردیبهشت در ادامه عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی، یک هیئت صهیونیستی به این کشور سفر کرد./ در روز 20 اردیبهشت مقامات رژیم بحرین برای اولین بار پرونده یک غیرنظامی را برای محاکمه به دادگاه نظامی این کشور فرستادند./ در روز 23 اردیبهشت سازمان ملل از رژیم آل خلیفه خواست در نحوۀ برخورد خود با زندانیان در بحرین بازنگری کند./ در روز 31 اردیبهشت دادگاهی در بحرین آیت الله عیسی قاسم را به یک سال حبس محکوم کرد.پا تان: روز پنجم اردیبهشت، بر اثر انفجار مین در مسیر اتوبوس مسافربری که از کرم ای به سوی شهر شیعه نشین «پاراچنار» در حال حرکت بود دست کم 10 نفر شهید و 14 نفر دیگر زخمی شدند./ در روز 18 اردیبهشت اعلام شد ده ها زائر پا تانی که پس از زیارت عتبات عالیات به کشور خود بازگشته اند روزهاست در شهر مرزی تفتان پا تان محبوس شده اند و اجازه تردد ندارند.سوئد: روز دهم اردیبهشت، پلیس سوئد تحقیقات درباره آتش سوزی بزرگترین مسجد شیعیان در حومه پایتخت این کشور را آغاز کرد. این آتش سوزی به سقف و نمای بیرونی مسجد خسارت عمده وارد کرد. : در یکم اردیبهشت ماه 46 اتوبوس حامل اهالی ای «کفریا» و «فوعه» پس از چندین روز کارشکنی گروه های تروریستی به شهر «حلب» وارد شدند. همان روزها خبر کشته شدن معاون ابوبکر البغدادی سرکرده در عملیات زمینی در اعلام شد./ در سوم اردیبهشت ماه نیروهای توانستند شهر حلفایا در حومه شمالی حماه را پس از چندین روز درگیری سنگین با تروریست های تکفیری آزاد کنند. همزان رژیم صهیونیستی مرکز نیروهای دفاع ملی را در روستای «نبع الفوار» واقع در شمال غرب استان قنیطره واقع در جنوب هدف قرار داد که در این حمله سه نفر شهید شدند./ در روز پنجم اردیبهشت ماه منابع رسانه ای از کشته شدن چهار جاسوس رژیم صهیونیستی در منطقه قنیطره خبر دادند./ در روز هفتم اردیبهشت ماه ، پیکرهای ی مظلوم کفریا و فوعه که در جنایت هولناک تروریست های تکفیری در منطقه ی الراشدین در روز شنبه 26 فروردین به خیل قربانیان بیگناه حملات تروریستی پیوستند، در یک مراسم باشکوه در حرم مطهر حضرت زینب(س) تشییع و پس از اقامه بر آنها در جوار حرم مطهر عقیله بنی هاشم به خاک س شدند. بیشتر این ، کودک بودند./ در روز هفتم اردیبهشت ماه منابع سوری از انفجار مهیب در فرودگاه بین المللی دمشق خبر دادند که ناشی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی بود./ در روز هشتم اردیبهشت ماه پس از گذشت بیش از چهار ماه از آزادسازی شرق حلب از تروریست های تکفیری، مراسم بازگشایی زیارتگاه معروف به مشهد الحسین(ع) در حلب که به مسجد «النقطه» معروف است برگزار شد./ در روز 11 اردیبهشت نیروهای کرد سوری توانستند عناصر گروه تروریستی را از شهر الطبقه در شمال بیرون کنند./ در روز 14 اردیبهشت ت موافقت خود را با طرح ابتکاری روسیه مبنی بر ایجاد مناطقی برای کاهش تنش و توقف درگیری ها، اعلام کرد./ در روز 18 اردیبهشت انتقال افراد مسلح از منطقه برزه در ریف دمشق به شمال آغاز شد./ در روز 23 اردیبهشت نیروهای توانستند محله استراتژیک القابون در حومه دمشق را از تروریست های تکفیری آزاد کنند./ در روز 29 اردیبهشت در حمله جنگنده های یی به یک ستون از نیروهای در منطقه الشحمه در جاده دمشق به بغداد، هشت سرباز سوری جان باختند.عراق: در یکم اردیبهشت شماری از اتباع قطری که سال 2015 میلادی در صحرای نجف واقع در مرزهای عراق و عربستان ربوده شده بودند، آزاد شدند./ در روز پنجم اردیبهتش ماه نیروهای داوطلب مردمی (الحشد الشعبی) عراق عملیات "محمد رسول الله (ص)" را برای آزادسازی بخش الحضر و مناطق اطراف آن در جنوب شهر موصل آغاز د./ در روز ششم اردیبهشت ماه شهر باستانی حضر در جنوب موصل آزاد شدعربستان: در سوم اردیبهشت دادگاه ویژه کیفری عربستان یک فعال شیعه را به محکوم کرد./ در روز 11 اردیبهشت، وزارت کشور عربستان اعلام کرد یک شبکه شبه نظامی را بازداشت کرده که در حمله تروریستی به مسجد النبی در شهر مدینه منوره دست داشته است./ در روز 21 اردیبهشت فعالان عربستانی از کشته شدن یک شهروند این کشور به ضرب گلوله نظامیان سعودی در منطقه شیعه نشین العوامیه خبر دادند./ در روز 23 اردیبهشت وزارت کشور عربستان اعلام کرد که تیراندازی در محله المسوره منطقه قطیف دو کشته و ۱۰ زخمی بر جای گذاشته است.لبنان: در دوم اردیبهشت ماه نیروهای امنیتی لبنان «علاء الحلبی» مفتی شرعی در این کشور را به هلاکت رساندند./ در روز 30 اردیبهشت و عربستان نام هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب الله از سران حزب الله لبنان را در فهرست تروریست ها قرار دادند.مصر: در روز 10 اردیبهشت دادگاه جنایی قاهره «وجدی غنیم» یکی از ان مشهور اخوان المسلمین را به اتهام تشکیل یک گروه تروریستی به طور غی به محکوم کرد./ در روز 19 اردیبهشت دادگاه جنایی قاهره محمد بدیع اخوان المسلمین مصر و دو تن دیگر از اعضای این جماعت را در پرونده موسوم به اتاق عملیات رابعه، به حبس ابد محکوم کرد.یمن: در روز هفتم اردیبهشت ماه وزارت کشور عربستان از کشته شدن دو نظامی خود در مرز با یمن خبر داد./ در روز 22 اردیبهشت شهروندان یمنی با برگزاری گسترده در شهر صنعا، بر مخالفت خود با تروریسم یی علیه این کشور تاکید د./ در روز 28 اردیبهشت جنگنده های ائتلاف م سعودی یک اتوبوس مسافربری در منطقه الوازعیه در جنوب غرب استان تعز را هدف قرار دادند که در پی این حمله 23 تن به شهادت رسیدند./ در روز 30 اردیبهشت نیروهای یمن یک فروند جنگنده اف-۱۶ سعودی را در منطقۀ نجران سرنگون د./ «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: بیش از هفت میلیون نفر در یمن در آستانه قحطی قرار دارند.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داد 1396
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافغانستان: در روز پنجم دادماه در حمله گروهی به کمربند امنیتی و پایگاه در شهرستان «شاولیکوت» در ولایت قندهار دست کم ۱۸ سرباز کشته و ۱۶ تن دیگر زخمی شدند./ در روز 10 دادماه انفجاری بر اثر کامیون مملو از مواد منفجره در منطقه دیپلمات نشین اکبرخان در شهر کابل به وقوع پیوست که 100 کشته و 400 زخمی به جا گذاشت./ در روز 16 دادماه کریم خلیلی معاون دوم سابق حامد کرزی و از شخصیت های شیعه به ریاست شورای عالی صلح افغانستان انتخاب شد. همان روز پلیس هرات اعلام کرد که انفجار مقابل مسجد جامع این شهر در غرب افغانستان هنگام وج فرمانده پلیس این ولایت، ۷ کشته و ۱۸ زخمی برجا گذاشته است./ در روز 20 دادماه حمله جنگنده های یی به نیروهای پلیس افغانستان ۱۰ کشته به جا گذاشت. نیروهای پلیس مرزی افغانستان در ولایت «هلمند» هدف حمله هوایی جنگنده های یی قرار گرفتند./ در روز 25 دادماه حمله به شیعیان عزادار در شب شهادت مولی الموحدین علی (ع) در مسجد ا هرا (س) در منطقه «دشت برچی» از حوزه ششم امنیتی شهر کابل پنج شهید و دست کم 12 زخمی برجا گذاشت. مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت./ در روز 21 دادماه وزارت دفاع کشته شدن ۳ نظامی این کشور در افغانستان را تایید کرد.انگلستان: در روز دوم دادماه، 22 نفر در حمله عناصر به یک سالن کنسرت در شهر منچستر انگلیس کشته شدند./ در روز 14 دادماه منایع رسانه ای از کشته شدن دست کم ۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ تن بر اثر زیر گرفتن عابران با خودرو در «پل لندن» (لاندن بریج ) و حمله با چاقو در این پل خبر دادند. مسئولیت را پذیرفت، سه تروریست این حمله را انجام داده بودند.ایالات متحده : روز چهارم داد، کمیته روابط خارجی سنای طرحی را که خواستار اعمال تحریم های جامع علیه ایران است، تصویب کرد./ در روز 19 دادماه منابع خبری از احتمال صدور حکم حبس ابد برای دو شهروند یی خبر داده اند که به همکاری با گروه حزب الله لبنان متهم شده اند./ در روز 25 دادماه سنای طرح تحریم جدید ایران را تصویب کرد.ایران: روز هفدهم داد، در حمله پنج تن از عناصر به مرقد (ره) و ساختمان مجلس شورای ی در تهران، 17 نفر شهید و 52 تن زخمی شدند. تمام عناصر در این حملات تروریستی به هلاکت رسیدند./ در روز 28 دادماه بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از کشته شدن یک صیاد بوشهری در تیراندازی گارد مرزبانی عربستان خبر داد./ ایران: در شامگاه 28 دادماه پاسداران همزمان با آ ین شب قدر در عملیاتی به نام لیله القدر، مواضع گروه تروریستی در استان دیرا ور را با 6 موشک بالستیک هدف قرار داد که در این حمله موشکی 170 تروریست ی از جمله چند تن از فرماندهان این گروه تروریستی به هلاکت رسیدند.بحرین: روز دوم داد، نیروهای امنیتی آل خلیفه یورش گسترده ای به منزل آیت الله عیسی قاسم در منطقه الدراز د که براثر این یورش پنج تن از هواداری این برجسته شهید شدند و اقامت اجباری آیت الله عیسی در منزلش آغاز شد./ در روز 14 دادماه رژیم بحرین انتشار و توزیع رو مه الوسط را در این کشور ممنوع اعلام کرد./ در روز 16 دادماه دو جوان معترض بحرینی از سوی دادگاه رژیم آل خلیفه به محکوم شدند./ در روز 25 دادماه دادگاه رژیم آل خلیفه ضمن صدور حبس برای 18 شهروند بحرینی، تابعیت 26 شهروند دیگر را سلب کرد./ در روز 29 دادماه در پی انفجار در یکی از روستاهای الدراز در بحرین یک پلیس این کشور کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. همان روز دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه حسین مرزوق یکی از زندانیان این کشور را به اتهام واهی دست داشتن در یک انفجار در منطقه العکر، به و سلب تابعیت محکوم کرد. : در روز یکم دادماه نیروهای کنترل کامل شهر حمص در مرکز این کشور را بعد از ۵ سال، به دست گرفتند./در روز دوم دادماه منابع سوری از وقوع انفجار بزرگ در شهر حمص خبر دادند که دو تروریست انتحاری یک خودروی بمب گذاری شده را در محله ا هراء منفجر د، این انفجار دو شهید و 40 زخمی برجای گذاشت. همچنین همان روز یک خودروی بمب گذاری در منطقه شیعه نشین زینبیه در حومه دمشق منفجر شد که در این انفجار چند نفری زخمی شدند./ در روز ششم دادماه از کشته شدن یک نظامی خود در شمال خبر داد./ در روز 11 دادماه «ریان مشعل» موسس شبه خبرگزاری اعماق- وابسته به گروه تروریستی - به همراه دخترش در جریان حمله هوایی جنگنده های ائتلاف یی به شهر «المیادین» کشته شد./ در روز 14 دادماه بعد از عقب نشینی عناصر از شهر «مسکنه» در استان حلب که آ ین شهر تحت در این استان بود، کنترل این شهر را به دست گرفت./ در روز 16 دادماه پنتاگون اعلام کرد به نیروهای حامی ت در منطقه نف حمله کرده است./ در روز 20 دادماه نیروهای به نیروهای الشعبی و عراق در نقطه مرزی در شمال منطقه نف به هم رسیدند./ در روز 28 دادماه وزارت دفاع تأیید کرد که جنگنده های ائتلاف بین المللی به سرکردگی ، یک جنگنده را در حومه جنوبی الرقه سرنگون د./ در 29 دادماه نیروهای در ادامه عملیات خود در حومه جنوبی الرقه علیه گروه تروریستی وارد شهر استراتژیک الرصافه شدند./ در 30 دادماه ائتلاف غربی به ی اعلام کرد که "ترکی بنعلی"مفتی اعظم یا ارشد را در یک حمله هوایی در شهر المیادین کشته است.قطر: در روز پانزدهم داد، چهار کشور امارات، بحرین، عربستان و مصر روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع د. همان روز فرماندهی ائتلاف تحت فرماندهی عربستان علیه یمن از پایان مشارکت ت قطر در این ائتلاف خبر داد.عراق: در روز پنجم دادماه وزارت دفاع ( پنتاگون) به کشته شدن بیش از یک صد غیرنظامی در جریان حمله هوایی جنگنده های یی به شهر موصل در شمال عراق طی ماه مارس اذعان کرد./ در روز هشتم دادماه نیروهای حشدالشعبی عراق در ادامه پیشروی های خود در غرب موصل، به مرزهای رسیدند./ در روز نهم دادماه در جریان انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در منطقه «الکراده» در بغداد 12 تن شهید و 46 تن دیگر زخمی شدند./ در روز 14 دادماه شهرستان البعاج در غرب موصل به دست نیروهای مردمی عراق، کاملا آزاد شد./ در روز 18 دادماه نیروهای الحشد الشعبی روستای "تل صفوک" مهمترین گذرگاه مرزی بین عراق و را به کنترل خود در آوردند./ در روز 19 دادماه یک عامل انتحاری خودش را در وروی بازار بزرگ "المسیب" در بخش المسیب واقع در شمال شهر بابل منفجر کرد که 20 نفر در این انفجار به شهادت رسیدند./ در روز 27 دادماه نیروهای عراقی در ادامه پیشروی های خود موفق شدند گذرگاه الولید را از لوث تروریست های ی آزاد کنند.عربستان: در روز 5 دادماه دادگاه عالی ریاض احکام ۱۴ جوان اهل منطقه قطیف در شرق عربستان را به اتهام شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز مردمی تأیید کرد./ در روز 11 دادماه انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در یکی از خیابان های القطیف در شرق عربستان منفجر شد که این انفجار دو شهید برجای گذاشت./ روز پانزدهم داد، عربستان سعودی اعلام کرد که ریاض بنا بر حقوق بین المللی خود، «روابط دیپلماتیک و کنسولی» با کشور قطر را قطع و همه منافذ زمینی، دریایی و هوایی با قطر را مسدود می کند. / در همین روز، دادگاه استیناف شهر ریاض عربستان حکم هفت سال زندان نذیر الماجد نویسنده شیعه این کشور را به اتهام نوشتن مقالات و شرکت در تظاهرات تایید کرد./ در روز 22 دادماه وزارت کشور سعودی از کشته شدن یک افسر ویژه واکنش سریع پلیس در شهر العوامیه در استان قطیف در شرق عربستان خبر داد، همان روز محمد باقر النمر" برادر شهید آیت الله نمر باقر النمر به ضرب گلوله افراد ناشناس در ش?
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ یک بمب افکن استراتژیک بزرگ و مجهز به 4 توربوپراپ است که توسط اتحاد جماهیر شوروی طراحی و ساخته شده است. این بمب افکن نخستین پرواز خود را در تاریخ 12 نوامبر سال 1952 انجام داد و پس از آن در سال 1956 به خدمت شوروی درآمد. انتظار می رود که حداقل تا اوا 20400، خدمت رسانی توپولف تو-95 به نیروی هوایی روسیه ادامه داشته باشد. برای توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ در حالی لنگر قدرت نظامی روسیه محسوب می شود که نمونه ای از این بمب افکن با نام تو-142 برای گشت دریایی طراحی شده در حالی که مشتق هواپیمای مسافربری آن تحت عنوان تو-114 شناخته می شود. از نظر سیستم موتوری همان طور که اشاره شد، تو-95 چهار توربوپراپ nk-12 داشته و از وجود پروانه هایی که خلاف جهت یکدیگر گردش می کنند بهره مند است.جالب است بدانید بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ تنها بمب افکن استراتژیک مجهز به سیستم پروانه است که هنوز هم کاربرد عملیاتی دارد. اما شهرت منحصر به فرد آن بیشتر در ارتباط با سرعت مافوق صوت خواهد بود! بال های کج شده پشتی بمب افکن نیز که به وضوح مشخص هستند، زاویه ای 35 درجه ای را به خود اختصاص داده اند. با توجه به تمام موارد مذکور، می توان نام تو-95 را در شمار معدود پرنده های جنگی مجهز به سیستم پروانه قرار داد که به تولید انبوه رسیدند.طراحی و توسعه بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ در سال 1949 یکی از دفتر های طراحی روسی که توسط آندری نیکولایویچ توپولف (از ین و پرسنل نظامی شوروی) مدیریت می شد، نخستین بمب افکن بین قاره ای اتحاد جماهیر شوروی تحت عنوان تی یو-85 را تولید کرد. این بمب افکن در واقع نسخه تولید انبوه تی یو-4 و یک کپی با کیفیت از بوئینگ بی-29 فرترس؛ بمب افکن سنگین یی محسوب می شود. در سال 1950 درخواست افزودن یک سری ویژگی های کلیدی به بمب افکن تو-85 مطرح شد. مهم ترین این موارد شامل افزایش برد پرواز بدون نیاز به سوخت گیری مجدد تا 8،000 کیلومتر به منظور تهدید قابلیت های نظامی و همچنین توانایی حمل 11،000 کیلوگرم بار بود. اما اصلی ترین مشکل پیش روی توپولف، انتخاب موتور مناسب به شمار می رفت. زیرا طی بررسی هایی که روی تو-4 صورت گرفت، عدم تناسب موتور های پیستونی برای دست ی به دو هدف مذکور مشخص و بدین ترتیب توربوپراپ به منظور تامین برد مورد نظر و همچنین قدرت بیشتر برای استفاده در ساخت بمب افکن های توپولف ک د شد.به دنبال تغییرات صورت گرفته ، بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ در تاریخ 11 ژوئیه سال 1951 به طور رسمی توسط ت وقت تایید شد. نخستین فروند از این بمب افکن که مجهز به موتور های 2tv-2f بود تست های آزمایشی پرواز را در نوامبر 1952 به انجام رساند اما شش ماه پس از پرواز، جعبه دنده با اختلالات اساسی مواجه شد. در مقابل نمونه دوم مشتکل از چهار توربوپراپ nk-12 و بسیار قابل اطمینان تر از نسخه اولیه خود بود. پس از یک مرحله پرواز آزمایشی موفقیت آمیز، تولید انبوه بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ در ماه ژانویه سال 1956 آغاز شد.در ابتدا وزارت دفاع ارزی های خود از بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ را به این صورت گزارش کرد: حداکثر سرعت 644 کیلومتر در ساعت و برد 12،500 کیلومتر. با این وجود در مورد این اعداد تاکنون بار ها تجدید نظر شده و نتیجه آن افزایشی بوده است. همانند همتای یی خود، تولید توپولف تو-95 همچنان ادامه داشته است در حالی که تاکنون بمب های افکن های زیادی آمده و رفته اند! بخش مهمی از این طول عمر در ارتباط با سازگاری بمب افکن برای انجام یت های مختلف قلمداد می شود. اگرچه در اوایل فرآیند تولید هدف از طراحی بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ حمل و آزادسازی سلاح های هسته ای بود، اما اکنون طیف وسیعی از جنگ افزار ها پشتیبانی می کند. حتی در جنگ سرد، بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ نه تنها به عنوان پلت فرمی حامل جنگ افزار های مختلف خدمت کرده است، بلکه نمادی از وجهه و اعتبار ملی شوروی و پس از آن روسیه به شمار رفته و خواهد رفت. جالب توجه است که نسخه ای ارتقا یافته از این بمب افکن به ویژه در رابطه با سلاح های الکترونیکی و سیستم هدف گیری، ا نام بمب افکن مدرن توپولف 95mss در اختیار نیروی هوایی روسیه قرار گرفته است.بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵
بمب افکن توپولف تی یو-۹۵مشخصات بمب افکن توپولف تی یو-۹۵ مشخصات عمومیخدمه : شش الی هفتطول : 46.2 مت هنای بال : 50.10 مترارتفاع : 12.12 مترمساحت سطح بال : 310 متر مربع وزن خالی : 90،000 کیلوگرموزن بارگیری شده : 171،000 کیلوگرمبیشینه وزن برخاست : 188،000 کیلوگرمموتور هواگرد : 4 توربوپراپ nk-12عملکردحداکثر سرعت : 830 کیلومتر بر ساعتبرد: 15،000 کیلومترسقف پرواز : 13،716 متربارگیری بال : 606 کیلوگرم بر متر مربعنسبت نیرو به وزن : 235 w/kgجنگ افزارسلاح های کنترل راداری : 1 یا 2 × 23 میلی متر توپ مسلسل am-23 موشک ها : تا حداکثر وزن 15،000 کیلوگرم
گروه: اجتماعیساعت: 17:46منتشر شده در مورخ: 1396/05/08شناسه خبر: 1160594انفجار گاز در زنجان 13 مصدوم بر جا گذاشت.این حادثه موجب ت یب تعدادی از منازل مس ی اطراف و ریختن شیشه های منازل همه همسایه ها شده است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ انفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان انفجار گاز در زنجانانفجار گاز در زنجان منبع: مهرhttp://dana.ir/1160594اخبار مرتبط
رو رویس نیز به لیست ماشین های پلیس شگفت انگیز جهان پیوست؛ البته تا پیش از این نیز ماشین های پرقدرتی همچون لامبورگینی و شورلت کوروتز در این لیست دیده می شدند. به گزارش صدخبر رو رویس نیز به لیست ماشین های پلیس شگفت انگیز جهان پیوست؛ البته تا پیش از این نیز ماشین های پرقدرتی همچون لامبورگینی و شورلت کوروتز در این لیست دیده می شدند. در ادامه به معرفی این ماشین های شگفت انگیز در نیروی پلیس کشورهای مختلف می پردازیم.

لامبورگینی هوراکان در پلیس ای ی ایتالیا بهترین ماشین های پلیس جهان
کمپانی لامبورگینی برای دومین بار، نسل جدیدی از هوراکان های خود را در اختیار گشت بزرگراه ایتالیا قرار داده است. مانند بار اول، این بار نیز علاوه بر کارهای پلیسی که با این ماشین باید انجام شود، از آن در عملیات های خاص پلیس مثل انتقال سریع خون و یا ارگان های حیاتی بدن انسان استفاده می شود. به طور کلی می توان گفت این ماشین برای این کار ساخته نشده است و استاندارد نیست چرا که موتور شش سیلندر این ماشین 610 اسب بخار قدرت دارد و از دو محور نیز برای انتقال نیرو به چرخ ها استفاده می شود که این عملکرد در دیگر ماشین های عادی پلیس ایتالیا نیز به چشم می خورد. چراغ ها، آژیر، رادیو، دوربین ویدئویی و یک قفسه تفنگ نیز در این ماشین دیده می شود. دور تایرها نیز رنگ آبی خاصی برای هماهنگی با آبی کمرنگی که در بدنه ماشین به کار رفته است، استفاده شده است.
فورد موستانگ v8 در پلیس انگلستان بهترین ماشین های پلیس جهان
ع ی که مشاهده می کنید، ع یک موستانگ v8 در هیبت ماشین پلیس در انگلستان است؛ احتمالا شما هم با ما هم عقیده هستید که ظاهر این ماشین فوق العاده است.
البته به نظر می رسد این مدل یک نمونه پیش تولید است که در نمایشگاه مدیران پلیس در انجمن ملی انگلستان به نمایش گذاشته شد. بنابریان کمی برای دیدن این ماشین پلیس در خیابان های انگلستان باید صبر کنیم و اگر این اتفاق بیفند، بدون شک یکی از بی نظیر ترین ماشین های پلیس جهان را در انگلستان شاهد خواهیم بود.
کار نیری آلفا جیولیا qv در پلیس ایتالیابهترین ماشین های پلیس جهان
شرکت ایتالیایی کار نیری که بخش نظامی پلیس ایتالیا را نیز تحت پوشش قرار داده، چندین کمپانی تولید خودروی شگفت انگیز دارد. این ماشین بسیار شیک و با طراحی پیچیده محسوب می شود و مثل نمونه های فیات 500s تنها از سر هم شدن چند آهن ساخته نشده است. از این ماشین به عنوان ماشین های گشت ویژه در پلیس ایتالیا استفاده می شود. از دیگر ماشین هایی که در پلیس گشت ایتالیا استفاده می شود می توان به لامبورگینی گالاردو، هوراکان، لتوس اوراس اشاره کرد. اما این بار پلیس ایتالیا بر روی شرکت های خود سرمایه گذاری کرده و قصد استفاده بیشتر از تولیدات جیولیا qv با 503 اسب بخار را دارد.
bmw i8 در پلیس دوبی بهترین ماشین های پلیس جهان
ماشین های مورد استفاده در پلیس دوبی در واقع بهترین نوع در بین همتایان خود در سراسر جهان به شمار می روند. پلیس دوبی بر طبق سیاست خاصی همواره به دنبال استفاده از ماشین های اسپورت سریع در ناوگان خود است تا ضریب امنیت و سرعت عمل پلیس را بالا برده و از بالاترین استانداردهای فنی و علمی در این زمینه استفاده می کند.
در پلیس دوبی شاهد حضور ماشین هایی از شرکت های معروف لامبورگینی،بنتلی،استون مارتین، فراری، مک لارن هستیم و اکنون نیز بهترین ماشین مجله تاپ گیر در سال 2014 یعنی bmw i8 را به این مجموعه اضافه کرده اند.
یک مدل هیبریدی بنزینی- برقی از bmw i8 که تنها می توان در کتاب های علمی تخیلی آن را دید به تازگی در خاورمیانه معرفی شده است که احتمالا این مدل نیز به زودی به جمع بقیه ماشین های پلیس دوبی اضافه خواهد شد.

فراری ff در پلیس دوبی بهترین خودروهای پلیس جهان
بر طبق تایید پلیس دوبی در توییتر رسمی خود، این ارگان به تازگی ماشین های چهار سرنشین فراری ff با موتورهای 12 سیلندر را به ناوگان خود اضافه کرده است. بدون شک دو محوره بودن این ماشین برای تعقیب و گریز در برف و جاده های یخ زده عالی به نظر می رسد اما چرا در کشور گرمسیر امارات که خبری از این موارد نیست از این ماشین در نیروی پلیس استفاده می شود، جای سوال دارد.

لامبورگینی اوانتادور در پلیس دوبی بهترین ماشین های پلیس جهان
قبل از ورود فراری ff، پلیس دوبی از لامبورگینی آوانتادور که برای تعقیب و گریز با مجرمان بسیار مناسب به نظر می رسد، استفاده می کرد.
کار نری لتوس اورا sبهترین ماشین های پلیس جهان
نیروهای کار نری بدون شک جزو ورزیده ترین و ترسناک ترین نیروهای پلیس در جهان محسوب می شوند و این بار خبر می رسد قصد استفاده از مدل اورا s در ناوگان خود را دارند اما این ماشین ها تنها برای انتقال سریع ارگان های بدن انسان استفاده می شوند و نه تعقیب و گریزهای جاده ای. در این ماشین ها از یخچال های خاصی برای تازه نگه داشتن ارگان های بدن انسان استفاده می شود. در مورد پلیس ایتالیا فکر بد نکنید، آنها قاچاقچی اعضای بدن انسان نیستند!

کاپارو t1 در پلیس انگلستانبهترین ماشین های پلیس جهان
یکی دیگر از ماشین های ایمنی که در ناوگان پلیس انگلستان دیده می شود، کاپارو t1 است؛ کافیست این ماشین را تعقیب و گریز با مجرمان تصور کنید.

لامبورگینی گالاردو در پلیس ایتالیا بهترین ماشین های پلیس جهان
حداکثر سرعت 203 مایل در ساعت، دستی به سرعت 62 مایل در ساعت ظرف 3.7 ثانیه، 560 اسب بخار و دو محوره. اینها مشخصه های اصلی این ماشین قدرتمند در پلیس ایتالیا است. اگرچه این مدل ها به تازگی با مدل های هوراکان جایگزین شده اند اما مدل lp560 گالاردو برای جلوگیری از وقوع جرم و تصادف و برقراری امنیت در جاده های ایتالیا، از جانب شرکت لامبورگینی به پلیس ایتالیا اهدا شده است.

شورلت کوروتز در پلیس بهترین خودروهای پلیس جهان
این یک موضوع خیالی نیست بلکه استفاده از این ماشین در نیروهای پلیس به گفته رییس جنرال موتورز چیزی فراتر از ایده آل است.

براباس g63 مرسدس بنز در پلیس دوبیبهترین ماشین های پلیس جهان
این ماشین با قدرت 690 اسب بخار قادر است ظرف 4.9 ثانیه به سرعت 62 مایل در ساعت برسد و حداکثر سرعت ان نیز 149 مایل در ساعت گزارش شده است. سبقت گرفتن از این ماشین بسیار سخت است و استفاده از دو محور و اصلاحاتی در سیستم آف رود آن، توانسته این ماشین به یکی از تجهیزات ایده آل در پلیس دوبی تبدیل کند.

ل وس is-f در پلیس هامبرساید بهترین ماشین های پلیس جهان
ماشین های آسترا و اینساینا و هیوندای خود را پار کنید چرا که ماشین ل وس is-f با 416 اسب بخار قدرت در خیابان های انگلستان قدرتنمایی می کند. اگر چه از این ماشین بیشتر برای بازدارندگی استفاده می شود اما از آن می توان در تعقیب و گریز نیز استفاده کرد. در این ماشین از یک کامپیوتر استفاده شده که به افسران پلیس این امکان را می دهد در هر لحظه به پایگاه داده پلیس متصل شوند.

استون مارتین one-77 در پلیس دوبی بهترین ماشین های پلیس جهان
پلیس دوبی به طور وصف ناپذیری در استفاده از ماشین های اسپورت و سریع سیری ناپذیر نشان می دهد چرا که نیروی پلیس دوبی استفاده از آوانتادور، فراری ff و g63 را ناکافی می داند و به همین منظور از یکی از زیباترین و سریع ترین و نادرترین ماشین های حال حاضر جهان نیز در ناوگان خود استفاده کرده است. پس در بزرگراه های دوبی با سرعت حرکت نکنید چرا که بلافاصله پلیس را پشت سر خود خواهید دید.

براباس cls 12 سیلندر موسوم به s rocket در پلیس آلمان بهترین ماشین های پلیس جهان
خدا را شکر کنید که از این ماشین تنها به عنوان ماشین پلیس استفاده می شود چرا که این ماشین تا قبل از این اصلا ایمن شناخته نمی شد اما به واسطه استفاده در نیروی پلیس تغییراتی در بخش های ایمنی آن صورت گرفت. موتور 12 سیلندر این ماشین 730 اسب بخار نیرو تولید می کند که برای به حرکت در اوردن cls rocket با حداکثر سرعت 225 مایل در ساعت کافی به نظر می رسد.

داج شارژر در پلیس بهترین ماشین های پلیس جهان
از زمان تاجگذاری ملکه ویکتوریا این ماشین در نیروی پلیس استفاده می شود و با توجه به بازخوردی که از پلیس های گرفته شده است، این ماشین بهترین ماشین پلیس تاریخ شناخته می شود. کمپانی کرایسلر ادعا کرده است این ماشین سریع ترین ماشین پلیس تاریخ به حساب می آید. مدل های دیفرانسیل عقب این ماشین توانستند رکورد سرعت را در مسابقات اتومبیلرانی میشیگان که برای خودروهای پلیس ترتیب داده می شود، بشکنند.

hsv gts در پلیس استرالیا بهترین ماشین های پلیس جهان
این hsv با تایرهای منحصر به فرد خود به افسران پلیس در نیوسات و تحویل داده شد و از آن برای برقراری امنیت جاده ای استفاده می شود. مانند بسیاری از ماشین های حاضر در این لیست، از این ماشین نیز به عنوان یک ماشین با جبروت یاد می شود که افراد با دیدن آن دست از پا خطا نمی کنند. از این ماشین برای تعقیب و گریز با مجرمان و گشت بزرگراه از ان استفاده می شود. پس اگر آن را در جاده دیدید، اشتباه نکنید چرا که یک پلیس واقعی در آن قرار دارد.
بتوس اورا s در پلیس انگلستان بهترین ماشین های پلیس جهان
تصویری که مشاهده می کنید، ماشین اورا s است که توسط کمپانی لتوس به چند ای انگلستان از جمله ساسک،بدفورشایر، کمبریج شایر و هارتفرود سایر اهدا شده است. پلیس با استفاده از این ماشین با شکوه به دنبال متخلفین سرعت، رانندگان مست، رانندگان فاقد کمربند، استفاده از موبایل حین رانندگی می رود.

نیسان gt-r در پلیس بهترین خودروهای پلیس جهان
سال های قبل از این ماشین برای یک یت سری توسط یک جاسوس امریکا در پوشش نیروی پلیس استفاده شد. ماشینی که در تصویر بالا می بینید احتمال ترسناک ترین ماشین پلیسی باشد که تا حالا دیده ایم.

مک لارن 12c در پلیس انگلستان بهترین خودروهای پلیس جهان
افرادی که قصد گذراندن تعطیلات خود در مارلبرا را دارند احتمال باید خوشحال باشند که هنوز از ماشین پلیسی که در تصویر بالا می بنیید، به طور رسمی در جاده ها استفاده نمی شود. این ماشین یک مک لارم 12c است که در هیبت یک ماشین پلیس در امده است.
این ماشین در نمایشگاه خودروی پلیس در بیرمنگام به بازدیدکنندگان معرفی شد که در همان نمایشگاه نیز bmw به طور رایگان از ماشین پلیس i3 خود رونمایی کرد. تعقیب و گریز بین ماشین های پلیس مک لارن و موتورسواران متخلف جالب به نظر می رسد چرا که این ماشین از قابلیت های بالایی برخوردار است. مک لارن 12c از پیشرانه 3.8 لیتری 8 سیلندر با قدرت 616 اسب بخار استفاده می کندو قادر است ظرف 3.1 ثانیه به سرعت 62 مایل در ساعت برسد و حداکثر سرعت آن نیز 204 مایل در ساعت اعلام شده است.

ولوو s60 polestar در پلیس استرالیا بهترین خودروهای پلیس جهان
اگر شما فردی متخلف در استرالیا هستید، پس باید در رفتار خود بازنگری داشته باشید چرا که با وجود حضور ماشین های ولوو s60 در پلیس استرالیا، شانس هیچ تعقیب و گریز موفقی را برای شما متصور نیستیم. این ماشین در اختیار کارآگاهان استرالیا قرار داده شده است.
از یک پیشرانه 3 لیتری 6 سیلندر که 350 اسب بخار قدرت دارد در این ماشین استفاده شده است. سیستم انتقال نیروی این ماشین 6 دنده اتوماتیک است و از سیستم دو محوری هالد در ان استفاده شده است. ولوو s60 قادر است ظرف 4.9 ثانیه به سرعت 62 مایل در ساعت برسد و ظرف 13 ثانیه نیز به سرعت 124 مایل در ساعت دست یابد. حداکثر سرعت این ماشین 155 مایل در ساعت اعلام شده است. این ماشین به چابکی و سرعت پول استار کانسپتی که جدیداً معرفی شده است نیست اما همچنان در زمره ماشین های سریع به شمار می رود.

داج شارژر مدل 2015 در پلیس بهترین ماشین های پلیس جهان
مدل 2015 داج شارژر به تازگی در ناوگان پلیس ایالات متحده استفاده می شود و با وجود این ماشین ترسناک باید با احتیاط در خیابان ها حرکت کنید. گذشته از ظاهر ترسناک با چراغ های جلوی رعب آور و سپرهای وشحتناکی که در این ماشین به کار رفته، صدای غرش این ماشین 8 سیلندر نیز لرزه به تن هر متخلفی می اندازد. شاید شما ماشین های پلیس شارژر در پلیس امریکا را با مدل های پنتا استار قدیمی و 6 سیلندر به خاطر بیاروید اما به تازگی مدل های 8 سیلندر در حال جایگزین شدن آن مدل های قدیمی هستند. در مدل های 2015 داج شارژر شاهد پیشرانه 5.7 لیتری hemi هشت سیلندر با 370 اسب بخار قدرت هستیم که قادرند در کمتر از 6 ثانیه به سرعت 60 مایل در ساعت برسند.
سرعت این ماشین برای تعقیب متخلفین در جاده ها کافی به نظر می رسد. با توجه به شاسی تقویت شده rwd و استفاده از سیستم تعلیق ضربه گیرهای جدید و ترمزهای با قابلیت جدید و البته تایرهای 18 اینچی، پلیس هیچ رقیبی برای این ماشین در جاده ها نمی بیند.
برترین ها - ترجمه از محمدرضا مرتضایی: رو رویس نیز به لیست ماشین های پلیس شگفت انگیز جهان پیوست؛ البته تا پیش از این نیز ماشین های پرقدرتی همچون لامبورگینی و شورلت کوروتز در این لیست دیده می شدند. در ادامه به معرفی این ماشین های شگفت انگیز در نیروی پلیس کشورهای مختلف می پردازیم.

لامبورگینی هوراکان در پلیس ای ی ایتالیا بهترین ماشین های پلیس جهان
کمپانی لامبورگینی برای دومین بار، نسل جدیدی از هوراکان های خود را در اختیار گشت بزرگراه ایتالیا قرار داده است. مانند بار اول، این بار نیز علاوه بر کارهای پلیسی که با این ماشین باید انجام شود، از آن در عملیات های خاص پلیس مثل انتقال سریع خون و یا ارگان های حیاتی بدن انسان استفاده می شود. به طور کلی می توان گفت این ماشین برای این کار ساخته نشده است و استاندارد نیست چرا که موتور شش سیلندر این ماشین 610 اسب بخار قدرت دارد و از دو محور نیز برای انتقال نیرو به چرخ ها استفاده می شود که این عملکرد در دیگر ماشین های عادی پلیس ایتالیا نیز به چشم می خورد. چراغ ها، آژیر، رادیو، دوربین ویدئویی و یک قفسه تفنگ نیز در این ماشین دیده می شود. دور تایرها نیز رنگ آبی خاصی برای هماهنگی با آبی کمرنگی که در بدنه ماشین به کار رفته است، استفاده شده است.
فورد موستانگ v8 در پلیس انگلستان بهترین ماشین های پلیس جهان
ع ی که مشاهده می کنید، ع یک موستانگ v8 در هیبت ماشین پلیس در انگلستان است؛ احتمالا شما هم با ما هم عقیده هستید که ظاهر این ماشین فوق العاده است.
البته به نظر می رسد این مدل یک نمونه پیش تولید است که در نمایشگاه مدیران پلیس در انجمن ملی انگلستان به نمایش گذاشته شد. بنابریان کمی برای دیدن این ماشین پلیس در خیابان های انگلستان باید صبر کنیم و اگر این اتفاق بیفند، بدون شک یکی از بی نظیر ترین ماشین های پلیس جهان را در انگلستان شاهد خواهیم بود.
کار نیری آلفا جیولیا qv در پلیس ایتالیابهترین ماشین های پلیس جهان
شرکت ایتالیایی کار نیری که بخش نظامی پلیس ایتالیا را نیز تحت پوشش قرار داده، چندین کمپانی تولید خودروی شگفت انگیز دارد. این ماشین بسیار شیک و با طراحی پیچیده محسوب می شود و مثل نمونه های فیات 500s تنها از سر هم شدن چند آهن ساخته نشده است. از این ماشین به عنوان ماشین های گشت ویژه در پلیس ایتالیا استفاده می شود. از دیگر ماشین هایی که در پلیس گشت ایتالیا استفاده می شود می توان به لامبورگینی گالاردو، هوراکان، لتوس اوراس اشاره کرد. اما این بار پلیس ایتالیا بر روی شرکت های خود سرمایه گذاری کرده و قصد استفاده بیشتر از تولیدات جیولیا qv با 503 اسب بخار را دارد.
bmw i8 در پلیس دوبی بهترین ماشین های پلیس جهان
ماشین های مورد استفاده در پلیس دوبی در واقع بهترین نوع در بین همتایان خود در سراسر جهان به شمار می روند. پلیس دوبی بر طبق سیاست خاصی همواره به دنبال استفاده از ماشین های اسپورت سریع در ناوگان خود است تا ضریب امنیت و سرعت عمل پلیس را بالا برده و از بالاترین استانداردهای فنی و علمی در این زمینه استفاده می کند.
در پلیس دوبی شاهد حضور ماشین هایی از شرکت های معروف لامبورگینی،بنتلی،استون مارتین، فراری، مک لارن هستیم و اکنون نیز بهترین ماشین مجله تاپ گیر در سال 2014 یعنی bmw i8 را به این مجموعه اضافه کرده اند.
یک مدل هیبریدی بنزینی- برقی از bmw i8 که تنها می توان در کتاب های علمی تخیلی آن را دید به تازگی در خاورمیانه معرفی شده است که احتمالا این مدل نیز به زودی به جمع بقیه ماشین های پلیس دوبی اضافه خواهد شد.

فراری ff در پلیس دوبی بهترین خودروهای پلیس جهان
بر طبق تایید پلیس دوبی در توییتر رسمی خود، این ارگان به تازگی ماشین های چهار سرنشین فراری ff با موتورهای 12 سیلندر را به ناوگان خود اضافه کرده است. بدون شک دو محوره بودن این ماشین برای تعقیب و گریز در برف و جاده های یخ زده عالی به نظر می رسد اما چرا در کشور گرمسیر امارات که خبری از این موارد نیست از این ماشین در نیروی پلیس استفاده می شود، جای سوال دارد.

لامبورگینی اوانتادور در پلیس دوبی بهترین ماشین های پلیس جهان
قبل از ورود فراری ff، پلیس دوبی از لامبورگینی آوانتادور که برای تعقیب و گریز با مجرمان بسیار مناسب به نظر می رسد، استفاده می کرد.
کار نری لتوس اورا sبهترین ماشین های پلیس جهان
نیروهای کار نری بدون شک جزو ورزیده ترین و ترسناک ترین نیروهای پلیس در جهان محسوب می شوند و این بار خبر می رسد قصد استفاده از مدل اورا s در ناوگان خود را دارند اما این ماشین ها تنها برای انتقال سریع ارگان های بدن انسان استفاده می شوند و نه تعقیب و گریزهای جاده ای. در این ماشین ها از یخچال های خاصی برای تازه نگه داشتن ارگان های بدن انسان استفاده می شود. در مورد پلیس ایتالیا فکر بد نکنید، آنها قاچاقچی اعضای بدن انسان نیستند!

کاپارو t1 در پلیس انگلستانبهترین ماشین های پلیس جهان
یکی دیگر از ماشین های ایمنی که در ناوگان پلیس انگلستان دیده می شود، کاپارو t1 است؛ کافیست این ماشین را تعقیب و گریز با مجرمان تصور کنید.

لامبورگینی گالاردو در پلیس ایتالیا بهترین ماشین های پلیس جهان
حداکثر سرعت 203 مایل در ساعت، دستی به سرعت 62 مایل در ساعت ظرف 3.7 ثانیه، 560 اسب بخار و دو محوره. اینها مشخصه های اصلی این ماشین قدرتمند در پلیس ایتالیا است. اگرچه این مدل ها به تازگی با مدل های هوراکان جایگزین شده اند اما مدل lp560 گالاردو برای جلوگیری از وقوع جرم و تصادف و برقراری امنیت در جاده های ایتالیا، از جانب شرکت لامبورگینی به پلیس ایتالیا اهدا شده است.

شورلت کوروتز در پلیس بهترین خودروهای پلیس جهان
این یک موضوع خیالی نیست بلکه استفاده از این ماشین در نیروهای پلیس به گفته رییس جنرال موتورز چیزی فراتر از ایده آل است.

براباس g63 مرسدس بنز در پلیس دوبیبهترین ماشین های پلیس جهان
این ماشین با قدرت 690 اسب بخار قادر است ظرف 4.9 ثانیه به سرعت 62 مایل در ساعت برسد و حداکثر سرعت ان نیز 149 مایل در ساعت گزارش شده است. سبقت گرفتن از این ماشین بسیار سخت است و استفاده از دو محور و اصلاحاتی در سیستم آف رود آن، توانسته این ماشین به یکی از تجهیزات ایده آل در پلیس دوبی تبدیل کند.

ل وس is-f در پلیس هامبرساید بهترین ماشین های پلیس جهان
ماشین های آسترا و اینساینا و هیوندای خود را پار کنید چرا که ماشین ل وس is-f با 416 اسب بخار قدرت در خیابان های انگلستان قدرتنمایی می کند. اگر چه از این ماشین بیشتر برای بازدارندگی استفاده می شود اما از آن می توان در تعقیب و گریز نیز استفاده کرد. در این ماشین از یک کامپیوتر استفاده شده که به افسران پلیس این امکان را می دهد در هر لحظه به پایگاه داده پلیس متصل شوند.

استون مارتین one-77 در پلیس دوبی بهترین ماشین های پلیس جهان
پلیس دوبی به طور وصف ناپذیری در استفاده از ماشین های اسپورت و سریع سیری ناپذیر نشان می دهد چرا که نیروی پلیس دوبی استفاده از آوانتادور، فراری ff و g63 را ناکافی می داند و به همین منظور از یکی از زیباترین و سریع ترین و نادرترین ماشین های حال حاضر جهان نیز در ناوگان خود استفاده کرده است. پس در بزرگراه های دوبی با سرعت حرکت نکنید چرا که بلافاصله پلیس را پشت سر خود خواهید دید.

براباس cls 12 سیلندر موسوم به s rocket در پلیس آلمان بهترین ماشین های پلیس جهان
خدا را شکر کنید که از این ماشین تنها به عنوان ماشین پلیس استفاده می شود چرا که این ماشین تا قبل از این اصلا ایمن شناخته نمی شد اما به واسطه استفاده در نیروی پلیس تغییراتی در بخش های ایمنی آن صورت گرفت. موتور 12 سیلندر این ماشین 730 اسب بخار نیرو تولید می کند که برای به حرکت در اوردن cls rocket با حداکثر سرعت 225 مایل در ساعت کافی به نظر می رسد.

داج شارژر در پلیس بهترین ماشین های پلیس جهان
از زمان تاجگذاری ملکه ویکتوریا این ماشین در نیروی پلیس استفاده می شود و با توجه به بازخوردی که از پلیس های گرفته شده است، این ماشین بهترین ماشین پلیس تاریخ شناخته می شود. کمپانی کرایسلر ادعا کرده است این ماشین سریع ترین ماشین پلیس تاریخ به حساب می آید. مدل های دیفرانسیل عقب این ماشین توانستند رکورد سرعت را در مسابقات اتومبیلرانی میشیگان که برای خودروهای پلیس ترتیب داده می شود، بشکنند.

hsv gts در پلیس استرالیا بهترین ماشین های پلیس جهان
این hsv با تایرهای منحصر به فرد خود به افسران پلیس در نیوسات و تحویل داده شد و از آن برای برقراری امنیت جاده ای استفاده می شود. مانند بسیاری از ماشین های حاضر در این لیست، از این ماشین نیز به عنوان یک ماشین با جبروت یاد می شود که افراد با دیدن آن دست از پا خطا نمی کنند. از این ماشین برای تعقیب و گریز با مجرمان و گشت بزرگراه از ان استفاده می شود. پس اگر آن را در جاده دیدید، اشتباه نکنید چرا که یک پلیس واقعی در آن قرار دارد.
بتوس اورا s در پلیس انگلستان بهترین ماشین های پلیس جهان
تصویری که مشاهده می کنید، ماشین اورا s است که توسط کمپانی لتوس به چند ای انگلستان از جمله ساسک،بدفورشایر، کمبریج شایر و هارتفرود سایر اهدا شده است. پلیس با استفاده از این ماشین با شکوه به دنبال متخلفین سرعت، رانندگان مست، رانندگان فاقد کمربند، استفاده از موبایل حین رانندگی می رود.

نیسان gt-r در پلیس بهترین خودروهای پلیس جهان
سال های قبل از این ماشین برای یک یت سری توسط یک جاسوس امریکا در پوشش نیروی پلیس استفاده شد. ماشینی که در تصویر بالا می بینید احتمال ترسناک ترین ماشین پلیسی باشد که تا حالا دیده ایم.

مک لارن 12c در پلیس انگلستان بهترین خودروهای پلیس جهان
افرادی که قصد گذراندن تعطیلات خود در مارلبرا را دارند احتمال باید خوشحال باشند که هنوز از ماشین پلیسی که در تصویر بالا می بنیید، به طور رسمی در جاده ها استفاده نمی شود. این ماشین یک مک لارم 12c است که در هیبت یک ماشین پلیس در امده است.
این ماشین در نمایشگاه خودروی پلیس در بیرمنگام به بازدیدکنندگان معرفی شد که در همان نمایشگاه نیز bmw به طور رایگان از ماشین پلیس i3 خود رونمایی کرد. تعقیب و گریز بین ماشین های پلیس مک لارن و موتورسواران متخلف جالب به نظر می رسد چرا که این ماشین از قابلیت های بالایی برخوردار است. مک لارن 12c از پیشرانه 3.8 لیتری 8 سیلندر با قدرت 616 اسب بخار استفاده می کندو قادر است ظرف 3.1 ثانیه به سرعت 62 مایل در ساعت برسد و حداکثر سرعت آن نیز 204 مایل در ساعت اعلام شده است.

ولوو s60 polestar در پلیس استرالیا بهترین خودروهای پلیس جهان
اگر شما فردی متخلف در استرالیا هستید، پس باید در رفتار خود بازنگری داشته باشید چرا که با وجود حضور ماشین های ولوو s60 در پلیس استرالیا، شانس هیچ تعقیب و گریز موفقی را برای شما متصور نیستیم. این ماشین در اختیار کارآگاهان استرالیا قرار داده شده است.
از یک پیشرانه 3 لیتری 6 سیلندر که 350 اسب بخار قدرت دارد در این ماشین استفاده شده است. سیستم انتقال نیروی این ماشین 6 دنده اتوماتیک است و از سیستم دو محوری هالد در ان استفاده شده است. ولوو s60 قادر است ظرف 4.9 ثانیه به سرعت 62 مایل در ساعت برسد و ظرف 13 ثانیه نیز به سرعت 124 مایل در ساعت دست یابد. حداکثر سرعت این ماشین 155 مایل در ساعت اعلام شده است. این ماشین به چابکی و سرعت پول استار کانسپتی که جدیداً معرفی شده است نیست اما همچنان در زمره ماشین های سریع به شمار می رود.

داج شارژر مدل 2015 در پلیس بهترین ماشین های پلیس جهان
مدل 2015 داج شارژر به تازگی در ناوگان پلیس ایالات متحده استفاده می شود و با وجود این ماشین ترسناک باید با احتیاط در خیابان ها حرکت کنید. گذشته از ظاهر ترسناک با چراغ های جلوی رعب آور و سپرهای وشحتناکی که در این ماشین به کار رفته، صدای غرش این ماشین 8 سیلندر نیز لرزه به تن هر متخلفی می اندازد. شاید شما ماشین های پلیس شارژر در پلیس امریکا را با مدل های پنتا استار قدیمی و 6 سیلندر به خاطر بیاروید اما به تازگی مدل های 8 سیلندر در حال جایگزین شدن آن مدل های قدیمی هستند. در مدل های 2015 داج شارژر شاهد پیشرانه 5.7 لیتری hemi هشت سیلندر با 370 اسب بخار قدرت هستیم که قادرند در کمتر از 6 ثانیه به سرعت 60 مایل در ساعت برسند.
سرعت این ماشین برای تعقیب متخلفین در جاده ها کافی به نظر می رسد. با توجه به شاسی تقویت شده rwd و استفاده از سیستم تعلیق ضربه گیرهای جدید و ترمزهای با قابلیت جدید و البته تایرهای 18 اینچی، پلیس هیچ رقیبی برای این ماشین در جاده ها نمی بیند.