اعتمادسازی در دنیای سرشار از اخبار دروغین

هفته نامه کرگدن - نصرالله پورجوادی: هزار و یک شب برای من با کتاب های دیگر فرق دارد، این کتاب برای من مهم تر از کتاب های دیگر است به خاطر این که مرا بیش از کتاب های دیگر به یاد دنیای کهن می اندازد؛ دنیایی که پیش از قرون وسطی بود.بعضی ها صحبت از پرخوری فکری و گرفتن سوءهاضمه ذهنی بر اثر مطالعه زیاد می کنند؛ من نه. این روزها یا بهتر است بگویم این سال ها مطالعه ام کم شده و سال به سال و بلکه ماه به ماه کمتر هم می شود. نشانه آن کتاب های فراوانی است که در گوشه و کنار، روی میز کامپیوتر، میز ناهارخوری، کنار تختخواب و ده جای دیگر، روی هم چیده ام تا روزی آنها را بخوانم و آن روز نمی آید و شاید هم هیچ وقت نیاید.چند روزی است ترجمه جدید کتاب هزار و یک شب به قلم محمدرضا مرعشی پور را گذاشته ام کنار دستم که از سر تا ته بخوانم، ولی هر بار که آن را برداشته ام کار دیگری پیش آمده و می ترسم این کتاب هم به سرنوشت کتاب های دیگری که کنار دستم گذاشته ام و نخوانده ام، دچار شوم. ولی هزار و یک شب برای من با کتاب های دیگر فرق دارد. این کتاب برای من مهم تر از کتاب های دیگر است. به خاطر این که مرا بیش از کتاب های دیگر به یاد دنیای کهن می اندازد؛ دنیایی که پیش از قرون وسطا بود.
بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
کتاب های دیگری هم هست که ما را با دنیای کهن آشنا می کند، مثل ارداویرافنامه و درخت آسوریک یا تا حدود زیادی شاهنامه فردوسی و البته آثار یونانی مثل ایلیاد و ادیسه، ولی هزار و یک شب به نظرم با روحیه من و خاطرات کودکی و جوانی من سازگاری بیشتری دارد و دنیای کهن را به گونه ای معرفی می کند که من با آن احساس بیگانگی نمی کنم. من گمان می کنم برای همه ما ایرانیان هزار و یک شب بهترین کتاب برای یادآوری دنیای کهن است؛ یادآوری جهان بینی قدیم، جهانی که مرز میان خیال و واقعیت در آن زیاد مشخص نیست، درست معلوم نیست حادثه ای که یکی برای دیگری گزارش می دهد در خواب است یا بیداری، در دنیای واقعی است یا خیالی.دنیای هزار و یک شب دنیای انیمیستی یا زنده انگاری است؛ عالمی است که نه فقط حیوانات در آن با هم حرف می زنند، بلکه موجودات دیگر، از درخت و گیاه گرفته تا سنگ و ریگ هم زنده اند و حرف می زنند. حتی فلاسفه در این دنیا طبیعت را دارای نظم و نوعی درک و دریافت ذهنی می دانند. دنیای هزار و یک شب جهانی است که جن و پری سایه به سایه انسان ها زندگی می کنند، دنیای هزار و یک شب دنیای کهن ماست، دنیایی که در آن ان مبعوث می شوند و برای اثبات مدعای خود معجزه می کنند و ابدال و اولیاء خدا دست به کرامات می زنند.دنیای هزار و یک شب دنیای قهرمانان عطار در تذکره الاولیاء و در مثنوی های مصیبت نامه و منطق الطیر است. در این دنیاست که خدا هنگام خلقت آدم با فرشتگان سخن می گوید و سپس با دست خود گل آدم را به صورت آدم در می آورد و در او می دمد. با همین دم است که انسان زنده می شود و وقتی این دم از او گرفته شد، می میرد و باز با همین دم دوباره زنده می شود.مرگ در دنیای کهن انتقال است، رفتن از یک سرا به سرای دیگر است. سرای دیگر که زندگی پس از مرگ است، در واقع به نوعی ادامه همین زندگی دنیاست. خوشی ها و دردهای آن، خوشی ها و دردهای دنیاست منتهی با شدت بیشتر. زندگی در دنیای کهن با مرگ خاتمه نمی یابد؛ زندگی با مرگ متحول می شود و به همین دلیل تصور معاد در دنیای کهن معمول نیست. در دنیای کهن انسان از یک عنصر و یک گل ساخته شده و هنوز معنای روح مجرد در فکر و ذهنش جا نیفتاده است. به همین دلیل مسئله معاد برایش مطرح نیست. معاد یک معاد است. دنیا و آ ت هم یک جاست، نه دو جا. آ ت امتداد این دنیاست؛ به قول فرنگی ها ا تنشن این جهان است.بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
جهان کهن جایی است که عصای موسی اژدها می شود و درخت با او سخن می گوید. جایی است که ابراهیم خورشید و ماه و ستارگان را می بیند و خیال می کند خدا را دیده است. در اوا دوران کهن است که انسان مردد می شود که آیا در این دنیا هم خدا را خواهد دید یا نه. در آ ت خواهد دید، ولی در دنیا معلوم نیست. دیدن خدا هم فقط یک نوع است؛ چه در دنیا و چه در آ ت.خدا در دنیای کهن نه فقط دیده می شود، بلکه شنیده هم می شود. آهزار و یک شب ظاهرا در دربار خلفای عباسی، در نیمه دوم قرن دوم اتفاق می افتد، ولی در حقیقت این کتاب کل دنیای کهن را، با علم و معرفت و جهان بینی و هنر و ارزش های آن برای ما مجسم می سازد. همان طور که دنیا و جهان بینی آن را می توان دنیا و جهان بینی هزار و یک شب نامید، هنر آن و علم و ارزش های آن را هم می توان هنر و علم و ارزش های هزار و یک شب نامید. مفهوم علم و مفهوم هنر در دنیای هزار و یک شب با مفهوم علم و هنر در دنیای جدید و حتی در دنیای قرون وسطا یکی نیست. ارزش آنها هم یکی نیست. در دنیای هزار و یک شب، انسان «علم» را (با همان تصور خاصی که از علم دارد) بیشتر برای این می خواهد که حال او را خوش تر کند. اصلا در دنیای هزار و یک شب حال مهم تر و ارزشمندتر از علم است. همه چیز در آن دنیا برای این است که انسان حالش خوش شود؛ دین هم همین طور. دین در دنیای کهن در وهله اول برای پیدا معرفت نیست، بلکه برای رسیدن به حال است، برای یافت حال، یا یافت «وقت». در دنیای کهن انسان باید به دنبال علمی باشد که او را به دریافت وقت یا حال، چه در این دنیا و چه در جهان پس از مرگ، برساند. در دنیای کهن بشر عبادت می کند برای این که حالش خوش یا خوش تر شود. می خواند و روزه می گیرد بیشتر برای این که حالش خوش تر شود؛ هم در دنیا و هم در عقبی.برای شناخت دنیای کهن می توان هم آن را با دنیای جدید مقایسه کرد وهم با دنیای قرون وسطی. آفتاب این دنیا از اوایل دوران خلافت عباسی شروع به افول می کند و یکی، دو قرن بعد غروب می کند؛ البته نه به کلی. ما در قرن سوم از این دنیای کهن آهسته آهسته بیرون می آییم. این بیرون آمدن مرحله برزخی است. برزخ مرحله ای است که ما یک پایمان در دنیای کهن است و پای دیگرمان در قرون وسطاست. این مرحله برزخی را رنسانس هم می نامند. در این مرحله است که مرز میان خیال با واقعیت معلوم می شود و با مشخص شدن واقعیت علم جدیدی هم تاسیس می شود.بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
عواملی که به انتقال از دنیای کهن به دنیای قرون وسطی کمک کرد، متعدد است. قرون وسطی دوره مطرح شدن تعریف جدیدی از علم است و غلبه آن در تمدن ی؛ همان چیزی که فرانتز روزنتال درباره اش کتاب نوشته (knowledge triumphant). برای مقایسه مفهوم علم در قرون وسطی با مفهوم علم در دنیای هزار و یک شب یک راه میانبر وجود دارد و آن مقایسه اقسام علم در کتاب هایی چون احصاءالعلوم فار یا مفاتیح العلوم خوارزمی با اقسام علم نزد ذالنون مصری است که در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری آمده است.در قرون وسطی علوم شرعی و غیر شرعی (ریاضیات و طبیعیات) هر دو ارزشمند است، در حالی که در دنیای کهن علوم غیر شرعی، علوم غیر نافع و زائد است؛ آپ س است. گاهی باید آن را کند و انداخت دور. مفهوم علم و اقسام آن قبل از دوران خلافت عباسی هم توسط متفکران عنوان شده بود؛ ولی جزوی از جهان فکری ما مسلمانان نشده بود. مفهوم علم و اقسام علوم قرون وسطایی از قرن سوم به بعد به تدریج جایگزین مفهوم علم در دنیای کهن شد.اگر عباسیان به جای امویان حکومت و خلافت را به دست نگرفته بودند، معلوم نیست علم قرون وسطایی می توانست این جایگاه را پیدا کند. اگر دربار خلیفه از دمشق، که زمانی جزو سرزمین امپراتوری روم بود، به بغداد که شهری در اصل ایرانی بود، منتقل نشده بود، اگر کتاب های ایرانی و یونانی از زبان های پهلوی و سریانی و یونانی به عربی ترجمه نشده بود، اگر زبان عربی زبان همگانی (لینگوا فرانکا) نشده و علومی که رنسان ی و دوران قرون وسطی را پدید آوردند، تدوین و تحریر نشده بود، اگر فرهنگ کاملا شفاهی دنیای کهن یک قدم در راه کتبی شدن پیش نرفته بود، اگر کاغذ در ابتدای عصر عباسیان به جهان تازه تاسیس ی نیامده و هیچ علمی و شناختی و معارفی انتشار نیافته بود، تحول از دنیای هزار و یک شب به دنیای قرون وسطی هم صورت نمی گرفت. قرون وسطی را نه فقط عصر تاسیس و تدوین و تبویب علوم، بلکه همچنین دوران انتشار علوم و انتشار عناصر فرهنگی نیز باید دانست.انتقال از دنیای کهن به دنیای قرون وسطی دفعتا صورت نگرفت. همان طور که گفته شد دوران برزخ دویست، سیصد سال طول کشید و تازه بعد از این مدت هم نگاه قدیم ما به جهان به کلی تغییر نکرد. اهمیت حال و محو بودن مرز میان واقعیت و خیال، متوسل شدن به کرامات برای تحکیم ایمان، شنیدن سخن جانوران و همچنین هاتف و خلاصه زیستن در دنیای هزار و یک شب حتی امروز هم به کلی دست از سر بعضی از ما بر نداشته است. اکثر عوام الناس در دوران قرون وسطی همچنان در دنیای کهن زندگی می د و نفس می کشیدند. بعضی از آنها امروز هم همان طورند. فقط خواص مردم که عالم و دانشمند و حکیم و فیلسوف بودند، از دنیای کهن بیرون آمدند و سعی د علومی تاسیس کنند (علم با همان مفهوم قرون وسطایی آن)؛ علومی چون علم حدیث، علم فقه و اصول آن، علم تفسیر، علم رجال، علم کلام، علم تصوف، ریاضیات و نجوم، علم طب، فلسفه و روانشناسی، علم اخلاق و ده ها علم دیگر که بسیاری از آنها را ما امروزه علم نمی دانیم.بیرون آمدن از دنیای هزار و یک شب
با مفهوم قرون وسطایی علم و تقسیم قرون وسطایی علوم بود که ما از دنیای کهن به دوران قرون وسطی و تمدن جدید ی قدم گذاشتیم. بعضی ها مقاومت می د. بسیاری از صوفیان ترجیح می دادند در دنیای کهن بمانند؛ در همان دنیایی که عمر خطاب بالای منبر فریاد فرمانده اش را در جبهه جنگ می شنید و در همان دنیایی که ستون حنانه می نالید و از دوری پیغمبر (ص) شکایت می کرد. مولانا وقتی به منکران حنانه می دهد، در واقع به انی می دهد که از دنیای کهن به قرون وسطی قدم گذاشته اند. در قرون وسطی آواز حنانه مانند آواز هاتف متافور است. عالم خیال در قرون وسطی خیال شاعرانه است.تقسیم عوالم از لحاظ تاریخی را برخی متاثر از تفکر اروپایی می دانند، در حالی که این تقسیم دقیقا با عوالم ما هم انطباق پیدا می کند. انتقال از دنیای کهن که من آن را دنیای هزار و یک شب نامیدم، در جهان رخ داد. با پیدایش تمدن ی بود که ما از دنیای کهن به جهان قرون وسطی آمدیم. گاهی آدم فکر می کند و از خود می پرسد که اگر این دوران انتقال از دنیای کهن به قرون وسطی با تمدن ی رخ نداده بود، آیا انتقال از دنیای قرون وسطی به دوران جدید هم در اروپا رخ می داد؟ والله اعلم.انتقال از عالم قرون وسطی به عالم جدید در اروپا صورت گرفت و سپس به جاهای دیگر نیز سرایت کرد. این انتقال اگر در میان ما شرقی ها هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، نگران نباید بود، چون در خود اروپا هم هنوز همه جا به طور کامل صورت نگرفته است. انتقال از یک دنیا به دنیای دیگر، از یک جهان بینی به جهان بینی دیگر، از تغییر دین هم برای انسان مشکل تر است. به هر حال کار یک شب و دو شب نیست، به خصوص که بعضی ها اصلا نمی خواهند از دنیای قرون وسطی یا حتی از دنیای هزار و یک شب بیرون بیایند. همانجا جا خوش کرده اند. خود من هم وقتی دوست دارم هزار و یک شب بخوانم، مگر غیر از این است که دلم برای آن دنیا تنگ است و به قول بچه ها احساس «نوستالژی» پیدا کرده ام؟
کلمات کلیدی: lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی دنیای لگو: بسته هیولا , دنیای لگو: بسته هیولا برای windows , نسخه windows بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای windows , نسخه windows بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای pc , نسخه pc بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای pc , نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, , lego worlds: monster pack for windows, lego worlds: monster pack for pc, lego worlds: monster pack game for windows, lego worlds: monster pack full dlc, lego worlds: monster pack free, lego worlds: monster pack cracked, lego worlds: monster pack direct link, lego worlds: monster pack crack, lego worlds: monster pack keygen, lego worlds: monster pack patch, lego worlds: monster pack serial, lego worlds: monster pack license, lego worlds: monster pack , nhkg,n fhcd lego worlds: monster pack, lego worlds: monster pack, داونلود lego worlds: monster pack, دانلد lego worlds: monster pack, بازی lego worlds: monster pack, گیم lego worlds: monster pack, کرک lego worlds: monster pack, شماره سریال lego worlds: monster pack, کیجن lego worlds: monster pack, لایسنس رایگان lego worlds: monster pack, لایسنس lego worlds: monster pack, بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, بازی lego worlds: monster pack برای pc, گیم lego worlds: monster pack, رایگان بازی lego worlds: monster pack, بازی lego worlds: monster pack با , رایگان بازی lego worlds: monster pack با , داونلود بازی lego worlds: monster pack, دانلد بازی lego worlds: monster pack, دریافت lego worlds: monster pack, دنیای لگو: بسته هیولا, crack دنیای لگو: بسته هیولا, keygen دنیای لگو: بسته هیولا, patch دنیای لگو: بسته هیولا, serial دنیای لگو: بسته هیولا, دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, کرک دنیای لگو: بسته هیولا, دنیای لگو: بسته هیولا فول لایسنس, شماره سریال دنیای لگو: بسته هیولا, کیجن دنیای لگو: بسته هیولا, دریافت لایسنس رایگان دنیای لگو: بسته هیولا, لایسنس دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا, داونلود دنیای لگو: بسته هیولا, دانلد دنیای لگو: بسته هیولا, گیم دنیای لگو: بسته هیولا, رایگان بازی دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا با , رایگان بازی دنیای لگو: بسته هیولا با , داونلود بازی دنیای لگو: بسته هیولا, دانلد بازی دنیای لگو: بسته هیولا, دریافت دنیای لگو: بسته هیولا, بازی های tt games , tt games full game collection بازی های warner bros. interactive entertainment, warner bros. interactive entertainment full game collection lego worlds: monster pack بازی دنیای لگو: بسته هیولا, دنیای لگو یک بازی ویدئویی در سبک ماجراجویی است که توسط شرکت tt games توسعه یافته و به وسیله warner bros با همکاری interactive entertainment در اکتبر 2017 برای سیستم عامل مایکروسافت ویندوز منتشر شده است., بازی lego worlds: monster pack, p30 , رایگان lego worlds: monster pack, با , دنیای لگو: بسته هیولا, بازی دنیای لگو: بسته هیولا, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه ویندوز بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر , نسخه کامپیوتر بازی دنیای لگو: بسته هیولا , دنیای لگو: بسته هیولا برای windows , نسخه windows بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای windows , نسخه windows بازی lego worlds: monster pack , دنیای لگو: بسته هیولا برای pc , نسخه pc بازی دنیای لگو: بسته هیولا , lego worlds: monster pack برای pc , نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کرک شده بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی lego worlds: monster pack برای کامپیوتر, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای ویندوز, نسخه کم حجم بازی دنیای لگو: بسته هیولا برای کامپیوتر, , http://p30 .com/fa/entry/78773/
برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 1مخالفم- 0
منبع: http://www.mehrnews.com/p o/4106046/برندگان-مسابقه-عکاسی-دنیای-کوچک-نی
برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎تصاویر برندگان مسابقه عکاسی دنیای کوچک نی ‎موافقم+ 0مخالفم- 0sn_facebooksn_googleplussn_telegramsn_vibersn_whatsappsn_whatsappsn_whatsapp
یکی از کارهایی که مارول به خوبی توانسته از پس آن بربیاید، بزرگ تر هر چه بیشتر جهان سینمایی است. نه تنها بزرگ تر بلکه آنها به نحوی توانسته اند این جهان را منسجم نگه دارند؛ کاری که با این تعداد از نویسنده و کارگردان، چندان ساده نبوده است. با وجود این همه شخصیت و و سریال که به هم مربوط هستند، این ارتباط روز به روز بیشتر هم می شود. چنین ارتباطی باعث شده است طرفداران های سینمایی به سمت سریال های این شرکت کشیده شوند و برع ؛ چیزی که برای هر دو طرف برد – برد است.
فاز یک سینمای مارول

2008 / مرد آهنی (iron man)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 14 آوریل 2008
* میزان فروش: 5.5 میلیون دلار
* داستان: بعد از استرات «تونی استارک»، او برای تروریست ها یک زره آهنی درست می کند و بعد از فرار از آنجا، تصمیم می گیرد این زره را ارتقا بخشد. با این رسما جهان سینمایی مارول آغاز شد. «مرد آهنی» با فروش خوبی که داشت و ب نظر مساعد از طرف منتقدین، قدم محکمی در راستای آغاز این جهان سینمایی بود. پس از تیتراژ نهایی، شخصیت «نیک فیوری» (nick fury) را می بینیم که از «تونی استارک» دعوت می کند به گروه انتقام جویان ملحق شود.

2008 / هالک شگفت انگیز (the incredible hulk)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 13 ژوئن 2008* میزان فروش: 263 میلیون دلار* داستان: «بروس بنر» (bruce banner) تحت تاثیر اشعه گاما در پروژه ای برای تولید ابرانسان به «هالک» تبدیل می شود. او بعد از این اتفاق فرار می کند.فروش این نسبت به دیگر های مارول پایین تر بود. بعد از این ش ت، مارول به دنبال ساخت مستقلی درباره هالک نرفت و ترجیح داد از این شخصیت در های دیگر استفاده بشود. در آ این تونی استارک را می بینیم که می گوید تیم اونجرز در حال تشکیل شدن است.2010 / مرد آهنی 2 (iron man 2)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 7 می 2010* میزان فروش: 624 میلیون دلار* داستان: بعد از این که تونی استارک اعلام می کند مرد آهنی است، ت از او می خواهد که این تکنولوژی را تحویل دهد.بلافاصله بعد از موفقیت مرد آهنی، تصمیم گرفته شد ادامه آن ساخته شود. در این شخصیت های نیک فیوری و بیوه سیاه (black widow) به عنوان اعضای سازمان «شیلد» (s.h.i.e.l.d) معرفی می شوند. در آ این چکش معروف «ثور» (thor) را می بینیم.
2011 / ثور (thor)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 6 می 2011* میزان فروش: 450 میلیون دلار* داستان: «ثور» نام جنگجوی مغرور و قدرتمند سرزمین آسگارد» (asgard) است. ثور با قدرت خارق العاده خود برای زندگی در میان انسان ها به سیاره زمین فرستاده می شود.در این برای اولین بار شخصیت «شاهین چشم» (hawkeye) دیده می شود. در صحنه های پایانی نیک فیوری با «سلویگ» (selvig) ملاقات می کند و به او پیشنهاد می دهد تا روی «تسراکت» (tesseract) تحقیق کند اما همزمان دیده می شود که سلویگ تحت کنترل «لوکی» (luki) قرار گرفته است.
2011 / کاپیتان : نخستین انتقام جو (captain america)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 22 جولای 2011* میزان فروش: 370 میلیون دلار* داستان: در جنگ جهانی دوم «استیو راجرز» (steve rogers) داوطلب برنامه ای برای ایجاد ابرسرباز می شود.آ ین قبل از ساخت «انتقام جویان» بود که با ساخت آن، معرفی اعضای گروه به اتمام رسید. در صحنه آ ، «راجرز» که بعد از چندین سال در بیمارستان از خواب بیدار شده به بیرون می رود و نیک فوری به او می گوید در 70 سال گذشته خواب بوده است و تشکیل تیم انتقام جویان را با او مطرح می کند.2012 / انتقام جویان (the avengers)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 4 می 20123
* میزان فروش: یک میلیارد و 520 میلیون دلار
* داستان: نیک فیوری گروهی از ابرقهرمان ها شامل «مرد آهنی»، «هالک»، «کاپیتان »، «ثور»، «بیوه سیاه» و «شاهین چشم» را کنار یکدیگر جمع می کند تا با «لوکی» مبارزه کنند. این با فروش فوق العاده اش تبدیل به سومین پرفروش در تاریخ سینما شد. با اکران این فاز اول های مارول به اتمام رسید و فاز دوم آغاز شد. درصحنه آ گروه انتقام جویان در یک رستوران شام می خورند.
فاز دو سیمای مارول
2013 / مرد آهنی 3 (iron man 3)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 30 می 2013
* میزان فروش: یک میلیارد و 200 میلیون دلار
* داستان: در دوران بعد از اتفاقات انتقام جویان، یکی از دشمنان «تونی استارک» به هر نحو که شده می خواهد او را نابود کند. این با فروش خیلی خوبی که داشت، هم اکنون در رتبه ششم در بین های پرفروش تاریخ سینما قرار دارد. با چنین فروشی، مارول فاز دوم هایش را با قدرت بیشتری نسبت به گذشته آغاز کرد. در صحنه آ ، تونی استارک در حال صحبت با بروس بنر است.

2013 / ثور، دنیای تاریم (thor: the dark world)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 8 نوامبر 2013
* میزان فروش: 645 میلیون دلار
* داستان: بعد از این که «جین فاستر» (jane foster) مورد تهدید نان دنیای تاریک، سارتالفیم (svartalfheim) قرار می گیرد، ثور آماده می شود تا به زمین بازگردد و به هر قیمتی از جان او محافظت کند. داستان این یک سال بعد از حوادث انتقام جویان روایت می شود. در صحنه پایانی، جین و ثور با یکدیگر در لندن دیدار می کنند، در حالی که در صحنه ای دیگر از زمین یک هیولا در وسط درگیری به طور اتفاقی به کره زمین منتقل می شود.

2013 / کاپیتان : سرباز زمستان (captain america: the winter soldier)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: 4 آوریل 2014* میزان فروش: 714 میلیون دلار* داستان: استیو راجرز که حالا در استخدام شیلد است، با همکاری بیوه سیاه تلاش می کنند توطئه ای را کشف و خنثی کنند.این به دلیل صحنه های اکشن خوبی که داشت مورد ستایش زیادی از جانب بینندگان و منتقدان قرار گرفت. بیوه سیاه نقش مهمی در روند حوادث این دارد. در صحنه های پس از تیتراژ ، سرباز زمستان از یادبود «باکی بارنز» (buckyh barnes) دیدن می کند.2014 / نگهبانان ک شان (guardians of the galaxy)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: اول آگوست 2014
* میزان فروش: 773 میلیون دلار
* داستان: فردی به نام «پیتر یل» به همراه گروهی عجیب و غریب شامل «کامورا»، «راکت»، «درا » و «گروت» علیه تهدیدی مشترک مبارزه می کنند. شرکت مارول با ساخت این ، دست به ریسک بزرگی زد اما با فروش زیاد جواب داد. طبق گفته های کارگردان، این با نهایی «انتقام جویان» در ارتباط است. در صحنه های پس از تیتراژ ، شخصیت «تیوان» را می بینیم که در میان آرشیو نابود شده اش نشسته است.

2015 / انتقام جویان عصر اولتران (avengers age of ultron)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص) * تاریخ اکران: یکم می 2015* میزان فروش: یک میلیارد و 400 میلیون دلار* داستان: گروه انتقام جویان بار دیگر متحد می شوند تا دشمنان شان یعنی «اولتران» (ultron) را نابود کنند. در این برای اولین بار با دوقلوهای قدرتمند «پیترو» (pietro) و «واندا ما یمف» (wanda maximoft) آشنا می شویم. در سکانس های میان تیتراژ، «تانوس» (thanos) از ش ت زیردستش ابراز ن یتی می کند و اعلام می کند خودش سنگ ها را خواهد یافت.
2015 / مرد مورچه ای (ant-man)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 17 جولای 2015
* میزان فروش: 519 میلیون دلار
* داستان: مردی به نام اسکات لنگ (scott lang) به همراه دانشمندی به تکنولوژی مرد مورچه ای دست پیدا می کند.
این در ابتدا قرار بود اولین از فاز سوم باشد ولی بعدا اعلام شد که آ ین از فاز دوم خواهد بود. در داستان این «فال » (falcon) نقش مهمی ایفا می کند. در صحنه های پس از تیتراژ نهایی، تصاویری از بعدی، یعنی «کاپیتان : جنگ داخلی» را می بینیم.
فاز سه سینمای مارول

2016 / کاپیتان : جنگ داخلی (captain america: civil war)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 6 می 2016
* میزان فروش: یک میلیارد و 153 میلیون دلار
* داستان: گروه انتقام جویان حالا به دو دسته تقسیم شده اند، گروهی به ی کاپیتان و گروهی به ی «مرد آهنی».
به این انتقام جویان در مقیاس کوچک تر گفته شد، به دلیل حضور تعداد زیادی از ابرقهرمان ها که پیش از این جز در انتقام جویان سابقه نداشته است. در این برای اولین بار با «مرد عنکبوتی» جدید و «پلنگ سیاه» (blak panther) آشنا می شویم. در سکانس میان تیتراژ مشخص می شود که راجرز و «بارنز» (barnes) به «واکاندا» (vakanda) رفته اند و بارنز تا زمانی که درمانش پیدا شود، به خواب می رود. در سکانس بعد از تیتراژ هم «پیتر پارکر» (peter parker) گجت جدیدی از «استارک» (stark) دریافت می کند.

2016 / استرنج doctor stranger)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 4 نوامبر 2016
* میزان فروش: 677 میلیون دلار
* داستان: «استیون استرنج» (stephen strange) به دلیل تصادف، آسیب جدی می بیند و برای درمان به نپال می رود و در آنجا راه و رسم ب انواع قدرت را یاد می گیرد.
با این شخصیت « استرنج» به جهان سینمایی مارول معرفی شد. در سکانس میان تیتراژ، ثور را می بینیم که با استرنج دیدار می کند، دیداری به عنوان پیش زمینه برای آینده ثور.

2017 / نگهبانان ک شان: بخش 2 (guardians of the galaxy vol. 2)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 5 می 2017
* میزان فروش: 862 میلیون دلار
* داستان: در ادامه قبل، نگهبانان ک شان به سراسر ک شان سفر می کنند و ضمن مبارزه به «پیتر» کمک می کنند که هویت پدر و مادرش را پیدا کند.
بعد از موفقیت گسترده اول، دستور ساخت قسمت دوم صادر شد. این به دلیل داستان عجیب و لحن طنزآمیز توانسته طرفداران زیادی ب کند که پس از تیتراژ نهایی، شخصیت « بزرگ» (grandmaster) را می بینیم که در بعدی ثور نقش مهمی دارد.

2017 / مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه (spider-man: homecoming)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 7 جولای 2017
* داستان: پیتر پارکر جوانی است که تلاش می کند میان زندگی ابرقهرمانی اش با زندگی اش به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی با کمک تونی استارک تعادل ایجاد کند.
بعد از سال ها مذاکره بالا ه شرکت مارول توانست حق استفاده از شخصیت مرد عنکبوتی را از شرکت «سونی» به دست آورد. «تام هالند» (tom holland) سومین بازیگری است که نقش «مرد عنکبوتی» را بازی می کند و پیش از این در «کاپیتان : جنگ داخلی» این نقش را ایفا کرده است. لحن این مطابق انتظارات، نوجوانانه خواهد بود چون همیشه این شخصیت در کمیک هایش با همین مضمون به شهرت رسیده است.

2017 / ثور: راگناروک (thor: ragnarok)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 3 نوامبر 2017
* داستان: پس از رخدادهای «انتقام جویان: عصر اولتران»، ثور بدون چکش خود در دنیای دیگر زندانی شده است و در آنجا برای بازگشت به موقع به «آسگارد» باید در یک مبارزه به سبک گلادیاتورها در مقابل دوست قدیمی اش هالک قرار گیرد.
تنها شخصیت های اصلی که در کاپیتان : جنگ داخلی، حضور داشتند، ثور و هالک بودند که خوشبختانه در این نقش مهمی دارند. اطلاعات زیادی از به بیرون درز نکرده است جز این که استرنج هم در این حضور دارد.

2018 / پلنگ سیاه (black panther)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 16 فوریه 2018
* داستان: پلنگ سیاه داستان «تی چالا» (t challa) را پس از اتفاقات «کاپیتان : جنگ داخلی» روایت می کند. او به خانه باز می گردد. به کشور جدا شده و دارای فناوری های پیشرفته آفریقایی «واکاندا» تا جایگاهش به عنوان پادشاه را پس بگیرد.
این شخصیت اولین ابرقهرمان آفریقایی است. به دلیل این که به تازگی برداری تمام شده، جزییات چندانی از به بیرون درز نکرده است.

2018 / انتقام جویان: جنگ ابدیت (avengers infinity war)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 4 می 2018
* داستان: انتقام جویان که پس از رویدادهای «کاپیتان : جنگ داخلی» از هم گسسته اند، با هم به نیروهای نگهبان ک شان می پیوندند تا با تانوس که به دنبال تصاحب همه «سنگ های ابدیت» (infinity stones) و حکمرانی بر فضا، زمان و واقعیت است، مقابله کنند.
این آن قدر عظیم است که در دو قسمت اکران می شود. بینندگان مارول از «انتقام جویان» با شخصیت تانوس آشنا شده اند. طبق گفته ها قرار است تمام شخصیت های «جهان سینمایی مارول» در این حضور داشته باشند. در هر صورت انتظارات از این فوق العاده است و باید تا سال دیگر منتظر بمانیم و نتیجه آن را ببینیم.

2018 / مرد مورچه ای و زنبور (ant-man and the wasp)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 6 جولای 2018
* داستان: هنوز چیزی اعلام نشده است.شرکت مارول، برای مدت ها از خود علاقه ای به ساخت ادامه مرد مورچه ای نشان نمی داد اما این بی علاقگی، مقطعی بود و در سال آینده قرار است یک دیگر از این شخصیت را ببینیم. برداری این هنوز آغاز نشده است.2019 / انتقام جویان جنگ ابدیت – قسمت دوم (avengers infinity war-part two)
با همه های دنیای مارول آشنا شوید (ناقص)
* تاریخ اکران: 3 می 2019
* داستان: هنوز چیزی اعلام نشده است.
این عظیم که قسمت دوم «انتقام جویان: جنگ ابدیت» بوده قرار است پایانی بر فاز سوم جهان سینمایی مارول باشد. طبق گفته ها، مارول می خواهد بعد از این دست به تغییر و تحول گسترده ای از نظر داستان و بازیگران بزند.
سنگ های ابدیت«سنگ های ابدیت» (infinity stones) در دنیای کمیک بوک های «مارول» و «جهان سینمایی مارول» حضور دارند. در سه فاز اول این جهان سینمایی، این سنگ ها اهمیت بسیار زیادی دارند. همانطور که در «نگهبانان ک شان» توضیح داده شد، قبل از «انفجار بزرگ» (big bang» شش بخش نیرومند از جهان تبدیل به سنگ شدند. هر کدام از این سنگ ها قدرت فوق العاده ای در خود دارند و ی که هر شش سنگ را داشته باشد، قادر مطلق در جهان هستی خواهد بود. شخصیت «تانوس» (thanos) که پیش از این در های مختلف او را دیده ایم، می خواهد به تمام این سنگ ها دست پیدا کند و در «انتقام جویان: جنگ ابدیت»، شاهد مبارزه ابرقهرمان ها با تانوس خواهیم بود.سنگ فضا (space stone)این سنگ برای اولین بار در «کاپیتان : اولین انتقام جو» رونمایی شد. این سنگ به شخص استفاده کننده قابلیت جابجایی در هر مکانی از فضا را می دهد. بعد از اتفاقات «انتقام جویان»، از این سنگ در «آسگارد» نگهداری می شود.سنگ ذهن (mind stone)در «کاپیتان : سرباز زمستان» دیدیم که این سنگ به دست «هایدرا» (hydra) افتاده و او از این سنگ برای آزمایش روی انسان ها استفاده می کند. در «انتقام جویان: عصر اولتران»، این سنگ به دست «ویژن» رسید. دارنده این سنگ می تواند افکار و اجسام را با ذهنش کنترل کند.سنگ واقعیت (reality stone)سنگ واقعیت در «ثور: دنیای تاریک» معرفی شد. گفته می شود این سنگ می تواند جهان هستی را به وضعیت پیش از «انفجار بزرگ» برگرداند. آسگاردی ها که نمی خواستند سنگ ها نزدیک به هم باشند، آن را به دست «کل یونر» (collector) سپردند.سنگ قدرت (power stone)این سنگ در «نگهبانان ک شان» دیده شد. این سنگ به شخص استفاده کننده قدرت زیادی می دهد و او می تواند تمدن ها را نابود کند. این سنگ در دستان «گروه نوا» (nova corps) نگهداری می شود.سنگ زمان (time stone)این سنگ در « استرنج» دیده شد. «سنگ زمان» به شخص استفاده کننده قابلیت تغییر در زمان را می دهد. « استرنج» با استفاده از این سنگ، کره زمین را از نابودی نجات داد و هم اکنون در محلی مخفی در «نپال» از این سنگ مراقبت می شود.سنگ روح (soul stone)این سنگ هنوز معرفی نشده است. در دنیای کمیک، «سنگ روح» به شخص استفاده کننده اجازه تسخیر و تغییر تمام ارواح موجودات مرده و زنده را می دهد.
یکشنبه خبری تلخ و غیر قابل باور از جلسه غیر علنی شورای ی شهر تهران به بیرون درز کرد و بلافاصله نقل همه محافل شد. درگیری علیرضا دبیر قهرمان سابق جهان و المپیک و عباس جدیدی قهرمان جهان و نایب قهرمان المپیک در جلسه شورای شهر تهران! دو چهره ای که بردن نام شان به واسطه افتخارآفرینی های فراوان و افراشتن پرچم سه رنگ ایران در میادین جهانی چیزی جز برانگیختن حس غرور و عرق ملی برای ایرانیان در سراسر جهان به دنبال نداشت این بار رودرروی هم به جان هم افتادند و حس از خج یکدیگر درآمدند. علیرضا دبیر قهرمان محجوب جنوب تهران پس از وداعی شاید زود هنگام با دنیای قهرمانی ادامه تحصیل در و حضور در دنیای سیاست را به مربیگری در کشتی یا حضور در عرصه مدیریت ورزش کشور ترجیح داد. عباس جدیدی نیز از خزانه در جنوبی ترین نقطه تهران پا به دنیای کشتی گذاشت و نامی برای خود در دنیای کشتی دست و پا کرد. او نیز پس از وداع با دنیای قهرمانی و درست زمانی که تب و تاب حضور ورزشکاران نامی ایران در شورای شهر را دید نخواست از این قافله عقب بماند.جدیدی نیز مانند هم کیشان خود تنها و تنها بواسطه سال ها افتخارآفرینی در ورزش با رای اعتماد پایتخت نشینان به عضویت شورای شهر تهران درآمد تا مردم اینگونه قدردانی خود را از چهره...
شایعات و اخبار جعلی متعددی در مورد زندگی لو و اعیانی در شهر دبی در سراسر وب به چشم می خورد که واقعیت ندارند. از شیخ های میلیاردر گرفته تا تپه های طلا و الماس، کشتی های تفریحی مدرن و حیوانات خانگی عجیب همچون چیتا به جای گربه!برای اینکه با گوشه ای از این خبرهای غیرواقعی آشنا شوید، توصیه می کنیم ادامه مطلب را دنبال کنید.۱۵- دبی پایتخت میلیاردرنشین هاست!
شایعات دروغین در مورد زندگی لو در شهر دبی
در حدود ۵ هزار میلیاردر (به دلار ) در جهان وجود دارد و فقط ۲۰ تن از آن ها در شهر دبی ن هستند. در همین راستا باید بدانید که پایتخت میلیاردرنشین جهان، شهر پکن در کشور چین است و پس از آن نیز نیویورک بیشترین افراد ثروتمند جهان را در خود جای داده است.۱۴- در دبی هیچ فقیری زندگی نمی کند
با استناد به آمار مهاجران این شهر، باید گفت که انسان های زیادی در آن ن هستند که از وضعیت مالی چندان مناسبی برخوردار نیستند. حقوق یک کارگر در این شهر بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ دلار است. این در حالیست که ارزان ترین بسته اینترنتی در دبی حدود ۳۰ دلار قیمت دارد. هزینه زندگی در این شهر بسیار بالاست و بسیاری از افراد در اتاق های کوچک و به صورت گروهی با هم زندگی می کنند تا از عهده هزینه کرایه خانه بر بیایند.۱۳- دبی بهترین شهر برای بزرگ فرزندان بشمار می رود
شایعات دروغین در مورد زندگی لو در شهر دبیبسیاری از افرادی که برای کار به دبی مهاجرت کرده اند، به دلیل بالا بودن هزینه تحصیل در این شهر، فرزندان خود را در شهر خود می گذارند. تحصیل در یک مدرسه تی برای یک کودک ۱۱ ساله، حدود ۱۰۰ هزار دلار هزینه دارد. این در حالیست که هزینه های ب مدرک ی سر به فلک می کشد. در ضمن، به خاطر شرایط آب وهوایی گرم و خشک، این شهر برای ک ن چندان مناسب نیست زیرا نمی توانند در فضای باز بازی کنند.۱۲- دبی یک کشور است!
دبی یکی از ای امارات متحده عربی است. حتی پایتخت این کشور هم نیست (ابوظبی پایتخت امارات است). در این کشور، ۷ امارات هم پیمان با شیوخ مجزا وجود دارد و دبی یکی از معروف ترین آن هاست.۱۱- نوشیدنی الکلی در دبی وجود ندارد
شایعات دروغین در مورد زندگی لو در شهر دبیگردشگران و غیرمسلمان ها اجازه مصرف نوشیدنی های الکلی را دارند. برای ید آنها لازم است کارت مخصوص یا ویزای گردشگری داشته باشید. تقریبا در همه بارها، کلوب های شبانه و هتل های این شهر نوشیدنی الکلی سرو می شود. در این جا بد نیست اشاره کنیم که بیش از ۵۰۰ کلوب شبانه در دبی فعالیت می کند.۱۰- دبی بیکار ندارد
دلیل این امر بسیار ساده است زیرا افرادی که قادر به یافتن کار مناسب نباشند، پس از مهلت ۳۰ روزه به خانه های خود دیپورت می شوند. همچنین، محلی ها و نین اصلی دبی به راحتی می توانند کار پیدا کنند زیرا تحصیل در تمام های جهان برای آن ها رایگان است. ت امارات متحده عربی، همه هزینه تحصیل دانشجویان کشورش را پرداخت می کند.۹- دبی از نظر زیست محیطی بسیار سالم است
به دلیل افزایش سریع جمعیت، ساخت و سازهای داخلی، کمبود منابع آبی و تغییر چشم اندازهای طبیعی به خاطر ساخت مجتمع های مس ی، و همچنین به خاطر ضعف در سامانه مدیریت پس ماندها و تعداد زیاد اتومبیل ها، دبی را نمی توان یک شهر سالم از منظر زیست محیطی دانست.۸- هوای دبی همیشه تابستانی و عالیست!
شایعات دروغین در مورد زندگی لو در شهر دبیآسمان دبی خا تری است و دلیل آن وجود ریزگردهای بسیار است. دمای هوا نیز در تابستان به ۴۸ درجه سانتی گراد می رسد و رطوبت بسیار زیاد و داغی تیغ آفتاب باعث می شوند که در بهار و تابستان زندگی در آن دشوار باشد.۷- چندین سال طول کشیده تا دبی به جایگاه کنونی خود در جهان برسد
لازم است اشاره کنیم که امارات متحده در سال ۱۹۷۱ میلادی (۱۳۵۰ شمسی) تشکیل شد. دبی هم یک شهر بسیار کم سن است که پیشرفت های آن در حوزه اقتصادی، فناوری و توریسم موجب شگفتی همگان شده است.۶- پلیس فقط از ماشین های لو در سازمان خود استفاده می کند
شایعات دروغین در مورد زندگی لو در شهر دبیبا وجود خودروهای بسیار لو و گران قیمت همانند لامبورگینی و بنتلی در خدمت نیروهای پلیس دبی، باید بدانید که ماشین های آئودی، تویوتا و بی ام و نیز در اختیار این ارگان هستند. دلیل وجود این گزینه های گران قیمت این است که شهروندان دبی، ماشین های اسپرت پرسرعتی در اختیار دارند و لازم است که ماشین پلیس از آن ها قوی تر باشد.۵- همه چیز در دبی اتوماتیک است
شایعات دروغین در مورد زندگی لو در شهر دبیتکنولوژی در بسیاری از بخش های دبی به چشم می خورد، از اتوبوس های مجهز به سیستم تهویه هوا گرفته تا ربات های پلیس و وجود مترو در فرودگاه. اما سیستم های ساده فاضلاب و زه کشی کامل در این منطقه وجود ندارد و یک دوش گرفتن هم می تواند زندگی در این شهر را فلج کند.۴- در دبی، شیر و چیتا حیوان خانگی بشمار می روند
نگهداری از حیوانات درنده در شهر دبی نقض قانون محسوب می شود. اگر فردی با یک شیر یا چیتا در خیابان ظاهر شود، مطابق بر قانون، پلیس می تواند وی را دستگیر کرده و به مدت ۶ ماه حبس یا پرداخت جریمه نقدی دو هزار و ۷۰۰ تا ۱۳۸ هزار دلاری محکوم شود. بیشتر شهروندان دبی نگهداری از گربه را به سگ ترجیح می دهند.۳- دبی شهر آسمان اش هاست
این شهر را باید شهر متناقض ها دانست؛ در کنار برج های ۱۶۳ طبقه ای، خانه های ویلایی، آپارتمان های چند طبقه و حتی خانه های کلنگی هم به چشم می خورد. با اینکه بیشتر ساختمان های شهر را برج ها تشکیل داده اند، اما مردم محلی ترجیح می دهند در خانه های ویلایی و به دور از همسایه ها زندگی کنند.۲- بیشتر شهروندان دبی را عرب ها و محلی ها تشکیل داده اند
باید بدانید که ۲۵ درصد جمعیت دبی را هندی ها تشکیل داده اند. فقط ۹ درصد از شهروندان دبی به محلی ها اختصاص دارد. بقیه مردم این شهر را مهاجران بنگلادشی و پا تانی تشکیل داده اند. بیشتر آنها هم در کارخانه ها یا به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار هستند. ۹۱ درصد از جمعیت دبی را مردم دیگر کشورهای جهان تشکیل داده اند.۱- دبی به خاطر داشتن ذخایر نفتی، بسیار غنی و ثروتمند است
شایعات دروغین در مورد زندگی لو در شهر دبی
برخلاف تصور عموم، منبع اصلی درآمد دبی از نفت نیست، بلکه از صید مروارید توانسته اند ثروت هنگفتی برای خود رقم بزنند. اهالی دبی از دیرباز از خلیج فارس مروارید صید کرده و با فروش آن ها تجارت می د.
آیریس آپفل iris apfel، خانمی 93 ساله است که یکی از بزرگترین طراحان لباس در دنیای مد بوده و هست و بیشتر تاثیر خود را از کوکو شنل coco chanel گرفته است. در این مقاله مدل لباس ههای برتر این مادربزرگ شیک پوش دنیای مد را گردآوری کرده ایم. این خانم 93 ساله قبلا طراح دکوراسیون بود که سپس به طراحی مدل‎های لباس پرداخت و با ابتکار و روی آوردن به سبکی غیرسنتی توانست به شهرت برسد و همه او را با تنوع گرایی، جسور بودن و بی همتا بودن سبک طراحی‎هایش می‎شناسند. اگر می خواهید بیشتر بدانید : با ایریس آپفل، طراح لباس و مادربزرگ دنیای مد آشنا شوید!! مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 1 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 1 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 2 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 2 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 3 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 3 مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 4مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 4مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 5مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 5مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 6مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 6مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 7مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 7مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 8مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 8مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 9مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 9مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 10مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 10مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 11مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 11مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 12مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 12مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 13مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 13مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 14مدل لباس آیریس آپفل iris apfel مادربزرگ شیک پوش دنیای مد - ع شماره 14تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغloading...loading...
وب سایت روزیاتو: تعجبی ندارد که تیلور سوییفت با داشتن ۱۰ جایزه ی گرمی در کارنامه ی هنری اش، یکی از پردرآمدترین چهره های دنیای هنر است. در فهرست ثروتمندترین هنرمندان زن امریکایی سال ۲۰۱۷ در سایت فوربس، سوییفت ۲۸ ساله با دارایی خالص ۲۸۰ میلیون دلار رتبه ی نهم را از آن خود کرد. در این فهرست او جوان ترین فرد محسوب می شود و در جایگاهی بالاتر از خوانندگانی همچون لیدی گاگا، کیتی پری و حتی خانواده ی پر سر و صدای کارداشیان قرار گرفته است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیدر طی سال میلادی گذشته آلبوم ها و تک آهنگ های تیلور سوییفت همواره در صدر فهرست های مختلف قرار داشت و به این ترتیب او به یکی از ثروتمندترین خوانندگان سال ۲۰۱۷ تبدیل شد. در سال ۲۰۱۵ سوییفت در فهرست قدرتمندترین ن دنیا در سایت فروبس، با قرارگیری در جایگاه شصت و چهارم جوان ترین زن این فهرست بود. همچنین طبق گزارش سایت فوربس، در سال ۲۰۱۶ سوییفت با ۱۷۰ میلیون دلار درآمد، عنوان پردرآمدترین چهره ی مشهور دنیا را از آن خود کرد.سوییفت در حال حاضر مالک ۶ خانه در نقاط مختلف امریکا است. در ادامه نگاهی می اندازیم به خانه های این ستاره ی جوان و محبوب امریکایی.۱- شهر نشویل، ای تنسیاین ملک اولین خانه ای است که سوییفت در سال ۲۰۰۹ یداری کرد. او در زمان ید این خانه تنها ۲۰ سال داشت. این پنت هاوس با مساحتی در حدود ۳۰۱ متر مربع در قلب شهر نشویل واقع شده و به قیمت ۱/۹۹ میلیون یداری شده است. سوییفت خود کار طراحی داخلی آن را انجام داده است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۲- شهر بورلی هی ، ای کالیفورنیاسوییفت در سال ۲۰۱۱ در شهر بورلی هی خانه ای ییلاقی را به قیمت ۳/۵۵ میلیون دلار یداری کرد. این ملک با مساحتی در حدود ۲۷۹ متر مربع، دارای ۳ اتاق خواب و ۴ و دستشویی است. همچنین یک زمین تنیس در محوطه ی ملک وجود دارد. این خانه در سال ۱۹۴۱ ساخته شده است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۳- شهر نشویل، ای تنسیتیلور سوییفت در سال ۲۰۱۱ خانه ی دیگری در شهر نشویل و این بار در یکی از محله های آرام آن، به قیمت ۲/۵ میلیون دلار یداری کرد. این خانه با مساحتی در حدود ۵۲۰ متر مربع، ۴ اتاق خواب و ۴ و دستشویی دارد. همچنین یک خانه ی مهمان در حدود ۱۸۵ متر مربع و است ی زیبا در محوطه ی ملک وجود دارد. ساخت این خانه به دهه ی ۱۹۳۰ باز می گردد.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۴- شهر واچ هیل، ای رود آیلنددر سال ۲۰۱۳ سوییفت عمارتی در حدود ۱۰۲۲ متر مربع به قیمت ۱۷/۷۵ میلیون دلار در شهر واچ هیل یداری کرد. این خانه ۷ اتاق خواب، ۹ و دستشویی و یک است دارد. این ملک مشرف به مناظر زیبای جزیره و دریا است.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۵- شهر نیویورک، ای نیویور وییفت در سال ۲۰۱۴ در یکی از محله های شهر نیویورک پنت هاوسی را از پیتر ج ون کارگردان «ارباب حلقه ها» به قیمت ۲۰ میلیون دلار یداری کرد. این آپارتمان در حقیقت دو پنت هاوس است که با یکدیگر ترکیب شده اند و با مساحتی در حدود ۷۷۲ متر مربع، ۱۰ اتاق خواب و ۱۰ و دستشویی دارد.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی۶- شهر بورلی هی ، ای کالیفورنیااین عمارت آ ین خانه ای است که سوییفت در سال ۲۰۱۵ به قیمت ۲۵ میلیون دلار یداری کرده است. ساخت خانه به سال ۱۹۳۴ بر می گردد. این ملک با مساحتی در حدود ۱۰۲۰ متر مربع، ۷ اتاق خواب و ۱۰ و دستشویی دارد. خانه ی مهمان، زمین تنیس، اتاق تماشای و است ، دیگر امکانات این ملک هستند.گشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقیگشتی در میان خانه های تیلور سوییفت ستاره جوان و ثروتمند دنیای موسیقی
به اعتقاد کارشناسان امنیتی، هدف اغلب حملات سایبری، وماً فریب سرویس های اطلاعاتی برای دسترسی به اطلاعات، بلکه هدف اصلی تضعیف اعتماد عموم مردم و درنتیجه نابودی اراده برای پاسخ به فعالیت های جنگی در فضای سایبری است. به گفته واشنگتن پست، به نظر می رسد همین امر، انگیزه رهای روسی، در تلاش برای ایجاد اختلال در مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی در پیونگ چانگ بود.تیم مورر (tim maurer)، مدیرعامل و مبتکر سیاست سایبری، شکده کارنگی: «حادثه سایبری و ایجاد اختلال در پخش برنامه ها و توانایی شرکت کنندگان در پیوستن به مراسم، باعث شد انگشت اتهام به جای پیونگ یانگ به سمت مسکو به عنوان مجرم اصلی برگردد. مقامات اطلاعاتی ایالات متحده بر این باورند که سازمان اطلاعات روسیه gru، با اجرای عملیات پرچم دروغین تلاش می کند کره شمالی را به عنوان منبع فعالیت بدخواهانه نمایش دهد.»سابقه: عملیات پرچم دروغین، تظاهر به انجام عملیات و جنگ توسط شخصی دیگر، یک تاکتیک قدیمی است. با ظهور جاسوسی سایبری و جنگ دیجیتال، مانور در دامنه سایبری نیز می تواند عملیات پرچم دروغین را انجام دهد.• اصطلاح پرچم دروغین از جنگ دریایی نشأت گرفته و به کشتی هایی اشاره می کند که پرچم های دیگر کشورها را برای گیج دشمن برافراشته می د. گاهی اوقات خدمه کشتی حتی لباس هایی با نشان کشورهای جهان سوم می پوشیدند. عملیات پرچم دروغین در فضای سایبری، همانند دیگر عملیات ها در دنیای فیزیکی، با اعتماد و بدون جریانات اطلاعاتی گسترده سخت شناسایی می شوند.• در آوریل سال 2015، رها tv5monde را هدف قرار دادند، سخت افزارهای متصل به اینترنت را که کنترل عملیات کانال اخبار فرانسه را بر عهده داشتند، از بین بردند و باعث آفلاین شدن پخش اخبار شدند. یک گروه وابسته به که خودشان را خلیفه سایبری می نامیدند، مسئولیت این کار را بر عهده گرفتند اما محققان قانونی و اطلاعاتی فرانسوی به سرعت به گروهی دیگر به نام apt 28 یا fancy bear شک د که مرتبط با سازمان اطلاعات نظامی روسیه بودند.• عملیات پرچم دروغین tv5monde نسبتاً ساده بود. تمام این کارها را فردی جعلی انجام می داد که مدعی بود وابسته به است. این تاکتیک در میان عوامل تهدید مرسوم نیست و اغلب فردی دیگر، مجرمان شناخته شده و تیویست ها را مقصر جلوه می کند، همان کاری که روس ها با guccifer 2.0 انجام دادند زمانی که به انتخابات ایالات متحده در سال 2016 نفوذ د.تیم مورر، در بخش دیگری از صحبت های خود در این رابطه مدعی است: «در عملیات سایبری، حمله پرچم دروغین به این معنی است که حمله کننده وانمود می کند عامل، دیگری است و با ایجاد یک هویت جعلی آنلاین، هویت واقعی خود را مخفی می کند. این تمایز مهم است، زیرا به جز پنهان هویت واقعی مهاجم، قربانی شاید تصمیم به اقدامات متقابل یا تلافی جویانه داشته باشد؛ در این صورت چنین واکنش هایی نه تنها خود مهاجم را هدف قرار می گیرد بلکه آن فردی که وانمود شده حمله کرده نیز آسیب می بیند.»جیمز لوئیس (james lewis)، معاون ارشد و مدیر برنامه csis: «در فضای سایبری، عملیات پرچم دروغین سندی قانونی را در جهتی اشتباه نشان می دهد که می تواند به اندازه کپی ساده یک کد نسبت داده شده به شخصی دیگر یا قرار دادن چند کلمه از یک زبان دیگر باشد. نمونه های شگفت انگیزی از عملیات پرچم دروغین وجود دارد و موارد شناخته شده اغلب به روسیه نسبت داده می شوند. روسیه با ایجاد خلافت سایبری، جهادی در فضای سایبری به راه انداخت که یکی از آن ها حمله به کانال 5 اخبار فرانسه بود. گروه هایی مانند dc leaks و guccifer 2، روسی هستند و shadowbrokers نیز به احتمال زیاد روسی است. یک عملیات موفق پرچم دروغین نیاز به مهارت بیشتری نسبت به مردم دارد. روس ها تمرین طولانی در این زمینه دارند، بنابراین جای تعجب نیست که دوباره در المپیک تلاش د.»• یک روش ساده و معمول برای گمراهی محققان این است که نظراتی به زبان دیگر و غیر از زبان مادری رها در مورد نرم افزارهای م ب نوشته شود. کارشناسان غربی مدعی هستند، رهای ایرانی با نام تیپ عزالدین القاسم مربوط به حماس، به جای عبارات فارسی در کد، در طول حملات انکار سرویس توزیع شده برای حمله به مؤسسات مالی ایالات متحده در سپتامبر 2012 از عبارات عربی استفاده د. این اشتباه عمدی تاکتیکی است که توسط گروه لازاروس انجام شد و به نظر بازوی دستگاه اطلاعاتی کره شمالی است که برای حمله به سونی پیکچرز در دسامبر 2014 مقصر شناخته شد. گروه لازاروس همچنین مظنون به حملات مختلفی در سراسر جهان از جمله هدف قرار دادن سیستم بانکداری جهانی swift است.• اما نظرات زبان خارجی، به خصوص زمان بروز اشتباهات، می تواند آشکار باشد، به همین دلیل تجزیه وتحلیل زبان شناختی، اغلب بخشی از تحقیقات است. رهای پیونگ یانگ هنگام ارسال نظرات جعلی به زبان روسی در نرم افزارهای م بشان اشتباه د. سخنرانان بومی روسی به سرعت این ناهنجاری ها را متوجه شدند و به این نتیجه رسیدند که ایمبرولیو، تلاش کلاسیک کره شمالی برای نشانه رفتن انگشت اتهام به سمت جامعه روسی است. اما حتی با تجزیه وتحلیل زبان شناختی صحیح، برش ها، مانند پرو ی های جنایی و یا مقامات بلندپایه می توانستند تمایز را فقط بر اساس زبان نظرات درون کد ایجاد کنند. تجزیه وتحلیل زبان شناختی ب زار واناکرای، حمله ای که به کره شمالی نسبت داده شد، نشان داد که نویسندگان مسلط به زبان چینی و احتمالاً جنوب چین بوده اند.• ردی منشأ حملات سایبری نیز می تواند فریب کارانه باشد. رهای کره شمالی اعلام کرده اند که حملات را به طور فیزیکی در خارج از مرزهای خود و از زیرساخت های کشورهای ثالث مانند چین، هند و دیگر مناطق راه اندازی می کنند. رها اغلب به سرورهای کشورهای جهان سوم نفوذ کرده و حملات خود را بدون حضور فیزیکی در آن کشور اجرا می کنند. ردی آدرس های ip به کشورهای مبدأ اغلب زمانی مفید است که برای شناسایی استفاده از زیرساخت های فرماندهی و کنترل باشد و اینکه آیا در میان گروه های تهدید خاص رایج است.• یک روش ظریف تر تقلید تاکتیک ها، تکنیک ها و روش های گروه های شناخته شده است. در گزارشی در اکتبر سال 2016، محققان آزمایشگاه پراسکای، شرکت امنیت سایبری در مسکو، یک کمپین جاسوسی 2015 را بررسی د که هدفش و سازمان های تی پرو بود. مهاجمان با نام مستعار tigermilk از تأییدیه دیجیتالی یده شده، همانند یک گذرنامه برای شناسایی نرم افزار قانونی، نشأت گرفته در استا نت به عنوان یک قطعه کد سلاحی استفاده د که باعث آسیب به تأسیسات هسته ای ایران شد. گروه معادله، نام صنعتی واحد سازمان امنیت ملی، از یک تأییدیه سرقتی برای دسترسی محرمانه به سیستم های ویندوز مایکروسافت استفاده کرد. بااین حال، مایکروسافت تاکنون با لغو این تأییدیه پیشنهاد داده که عوامل دخیل پیچیده و احتمالاً مربوط به سازمان امنیت ملی نیستند. با این گواهی نامه، رها ظاهراً سعی در تهدید ایالات متحده داشتند.تیم مورر، از شکده کارنگی: «یک روش این است که تهاجم از سوی فردی باشد که مهاجم می خواهد این طور به نظر برسد، یا استفاده از ب زاری باشد که عامل م ب دیگری، به عنوان بخشی از یک فعالیت تهاجمی سایبری آن را به کار می گیرد. این موضوع، می تواند از ب زارهای بکار گرفته شده توسط مجرمان و بازار زیرزمینی تا استفاده از نرم افزارهای م ب توسط یک ت دیگر طبقه بندی شود. نرم افزارهای م ب توسعه یافته تی، ممکن است هنگام گرفته شدن به صورت عمومی مطرح شده و توسط محققان تی مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد، یا تی در طی عملیات اطلاعاتی علیه ت دیگر، دسترسی به نرم افزارهای م ب داشته باشد.به نظر می رسد که افزایش قیمت کالا در بازار زیرزمینی جرائم سایبری و م ار عملیات تهاجمی سایبری، این روش را تسهیل می کند. شایان ذکر است که عوامل پیچیده می توانند از رهای ماهر در زبان های دیگر یا صفحه کلیدها و اپراتورها در زمان های خاص استفاده کنند تا با آن منطقه زمانی فردی که قرار است مقصر جلوه داده شود همخوانی داشته باشد.تعداد بسیار کمی از کشورها توانایی تشخیص فعالیت های سایبری م ب را دارند؛ بنابراین شاید یک ت تلاش کند به کشوری دیگر سیگنال بفرستد چون می داند که گیرنده سیگنال می تواند منبع واقعی حملات را شناسایی کند، اما اکثر ت ها به این سیگنال ها توجهی ندارند. این تاکتیک به این معنی است که تأثیر چنین عملیاتی برای جلوگیری از توجه دیگران یا نیاز به پاسخ قابل توجهی محدود می شود. این چیزی است که باعث می شود عملیات پرچم دروغ بسیار وسیع تر از ابزار جنگی باشد.» رابرت داننبرگ (robert dannenberg)، رئیس سابق بخش مرکزی اوراسیا، سازمان سیا: «من فکر می کنم عملیات سایبری پرچم دروغین حداقل باعث تشویش افکار عمومی شود. آن ها عموماً نمی توانند سرویس های اطلاعاتی را به مدت طولانی فریب دهند. مطلب مهم صحبت پوتین در مورداستفاده سایبری این است که در حال حاضر هیچ بازدارندگی در فضای سایبری وجود ندارد. روسیه دارای مجموعه ای بسیار مؤثر از دارایی های سایبری است و آن ها همچنان به استفاده از این ابزار ادامه می دهند تا ما را مجبور به پاسخگویی کنند. روسیه خوشحال است که به عوامل سایبری دسترسی دارد که ما به آن ها دسترسی نداریم.»