استقبال مردم لندن از نمایش فروشنده در میدان ترافالگار تصاویر

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس، بعدازظهر یکشنبه در کنار گ ار شهید هدایت طیب کنگره ملی این شهید دانشجو با قرائت پیام آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ولی فقیه در استان آغاز بکار کرد. دانشجوی شهید«هدایت الله طیب» یکی از ی شاخص کهگیلویه و بویراحمد است که ش در فلوریدای را رها کرد و به جبهه های جنگ شتافت تا درعملیات فتح المبین به فیض شهات نائل شود.
تصاویر این کنگره در زیر آمده است:
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر
 کنگره ملی دانشجوی شهید هدایت الله طیب آغاز بکار کرد+تصاویر ع : میرامین سبحانی- سید روح الله احمدی منبع:راک نیوز انتهای پیام
تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶سال ۱۳۹۶ در حالی به پایان خود نزدیک می‎شود که در آن فراز و فرودهای بسیار همراه با تلخی‎ها و شیرینی‎ها رو به پایان است. از مشارکت با شکوه مردم ایران در انتخابات، راهی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی تا ز له تلخ کرمانشاه و دیگرا حوادث و اتفاقات، همه در کنار یکدیگر رویدادهای ، تحولات اجتماعی، ورزشی و فرهنگی ایران را در سال۱۳۹۶ رقم زدند.ع : آرشیو فارس1396/12/27 - 23:11 دریافت کل گزارش تصویریhttp://fna.ir/a4j3pqپوستر تصاویر منتخب عکاسان خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶مراسم تحلیف ریاست جمهوری ۹۶ ی در ساعات اولیه آغاز رای گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای ی شهر رای خود را به صندوق رای می اندازند تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶محمدباقر قالیباف پس از انصراف از ک داتوری خود در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شرکت در همایش حامیان حجت ال سیدابراهیم رئیسی در مصلی تهران دستان وی را به نشانه ی اعلام حمایت بالا برد  هواداران حجت ال ک دای ریاست جمهوری دوازدهم در اطراف تالار تئاتر شهر محمود رئیس جمهور اسبق ایران حمید بقایی را در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم همراهی می کند سفر انتخاباتی حجت ال سید ابراهیم رئیسی به استان کردستان نخستین جلسه هیئت ت دوازدهم عصر امروز یکشنبه بیست و نهم مردادماه در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. جمعی از وزرای ت پس از پایان جلسه با حجت ال ع یادگاری انداختندع یادگاری حاشیه ساز برخی از نمایندگان مجلس شورای ی با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه مراسم تحلیف حجت ال به عنوان دوازدهمین رئیس جمهور کشورحجت ال والمسلمین محمد معرفت نمونه ای از ده ها فعال در عرصه تبلیغ و زندگی اجتماعی است. او قبل از تحصیل دروس حوزوی وارد شده است. ای که در کنار شغل ی ساختمان به مشاوره و پاسخگویی در مراکز مشاوره مشغول استپیکر شهید م ع حرم محسن حججی که مردادماه در حمله تروریست های تکفیری به منطقه تنف در مرز عراق و به اسارت آنها در آمد و دو روز بعد به شهادت رسید، شامگاه دوشنبه سوم مهرماه در میان استقبال مردم، مسئولان، فرماندهان و خانواده ایشان وارد تهران شدکاروان ورزشی ایران با پرچمداری 'مه لقا جام بزرگ' بانوی تیرانداز کشورمان در آیین افتتاحیه چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای ی در ورزشگاه المپیک باکو رژه رفتندقهرمانی تیم تنیس روی میز در بازی های کشورهای ی2017/باکوحجت ال سیدحسن و ی در مراسم ارتحال (ره) تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶حمله تروریستی به ساختمان مجلس شورای ی در ۱۷ داد ۹۶ که در نتیجهٔ آن ۲۲ نفر کشته و ۵۲ نفر زخمی شدند. این حملات حدود ساعت ۱۰:۳۰ با حمله به ساختمان مجلس آغاز شد. نیروهای امنیتی سعی در کمک رسانی به عماد، کودک بیماری که بعدا معروف شد را دارند.تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶پس از بسته شدن باند فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش سنگین برف، صبح دوشنبه هشتم بهمن با کاهش نسبی بارش ها و برف روبی از باند پروازهای این فرودگاه به طور کامل انجام شدتصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶تصاویر منتخب خبرگزاری فارس در سال۱۳۹۶
تصاویر بسکتبال, تصاویر ورزشی oakland, ca – june 12: david west #3 of the golden state warriors shoots the ball during the game against the cleveland cavaliers in game five of the 2017 nba finals on june 12, 2017 at oracle arena in oakland, california. note to user: user expressly acknowledges and agrees that, by ing and or using this p og h, user is consenting to the terms and conditions of getty images license agreement. mandatory copyright notice: copyright 2017 nbae (p o by jesse d. garrabrant/nbae via getty images) کلیولند کاوالیرزتصاویر nbaگلدن استیت وریرزگلدن استیت وریرز - کلیولند کاوالیرزتصاویر فینال nba۱۳۹۶-۰۳-۲۳مصطفی
راهنمای ب و کار, موفقیت در فروشرازهای فروشندگان موفق | فروش فوق العاده با رعایت اصول ب و کار هم دلی، یعنی احساسی مانند احساس فرد دیگر (مشتری) داشته باشیم تا بتوانیم محصول یا خدمتی را به او بفروشیم. هم دلی ویژگی مهمی است که هر فروشنده ی موفق، باید در حد بالایی از آن برخوردار باشد. البته هم دلی وما به معنای دل سوزی و همدردی نیست. شما می توانید آنچه را که فرد دیگر حس می کند، درک کنید، بدون اینکه با آن احساس موافق باشید. در حقیقت، فروشنده نمی تواند بدون توانایی ارزشمند و غیرقابل جایگزینیِ دریافت بازخورد قوی از سوی مشتری به وسیله ی هم دلی، فروش خوبی داشته باشد. چطور فروشنده موفقی باشیم؟ به عنوان مثال، سلاح های ضدهوایی قدیمی و موشک های حرارتی جدید را درنظر بگیرید. در نوع قدیمی سلاح های بالستیک، توپچی هواپیمایی را هدف قرار می داد و تا حد ممکن، اثر باد و انحراف را در نشانه گیری خود به حداقل می رساند و سپس شلیک می کرد. این احتمال وجود داشت که به دلیل خطای کوچکی در محاسبه یا اقدام به فرارِ هواپیمای مورد هدف، گلوله ی توپ به اندازه ی چند اینچ خطا برود، ولی در عین حال، این خطا به دلایل دیگری همچون فاصله ی زیاد طی شده یا درست عمل ن گلوله در طول این مسیر نیز می توانست باشد. فروشنده ای که از توانایی هم دلی ضعیفی برخوردار است نیز، مانند همان سلاح های قدیمی عمل می کند. او به بهترین شکل ممکن، هدف را نشانه می رود و در طول مسیر فروش پیش می رود، ولی اگر هدف او (یعنی مشتری)، همان گونه که فروشنده پیش بینی کرده بود عمل نکند، فروشی انجام نخواهد شد. ولی موشک های جدید، اگر در جایی نزدیک به هدف قرار داشته باشند، جذبِ حرارت موتور هدف می شوند و حتی با وجود اقدام به فرار هدف نیز، در نهایت به آن برخورد می کنند. فروشنده ای که از حس هم دلی خوبی برخوردار است نیز مانند موشک های حرارتی جدید عمل می کند. او واکنش های مشتری را حس می کند و می تواند خود را با آن واکنش ها سازگار کند. او خود را به روش فروش از پیش تعیین شده ای محدود نکرده است و می تواند بر اساس تعامل میان خود و مشتری، عمل کند. او با حس ِ احساس مشتری، سرعت خود را تغییر می دهد، مسیر آمده را بازمی گردد و هرگونه اصلاحات خلاقانه ی لازم برای به هدف نشاندن تیر و فروش محصول را ایجاد می کند.
نیاز به پیروزی چطور فروشنده موفقی باشیم؟ دومین ویژگی اساسی لازم برای هر فروشنده ی موفق، نوع خاصی از تمایل درونی است که موجب می شود تا فروشنده، فروش را نه فقط برای به دست آوردن پول، بلکه به دلیل تمایلات شخصی یا درونی خود نیز انجام بدهد. او باید نیاز به فروش محصول را در درون خود حس کند و در واقع، مشتری ی است که به او کمک می کند تا این نیاز درونی را برآورده سازد. در حقیقت، از نظر هر فروشنده ی موفق، فروش (یا همان پیروزی) ابزار قدرتمندی برای بالا بردن عزت نفس است. با پیروزی و فروش محصول، تصویری که فروشنده از خود دارد، به طور چشم گیری بهبود می یابد و با ش ت و عدم فروش، این تصویر، ضعیف می شود. اما به دلیل ماهیت فروش، فروشنده بیشتر با ش ت مواجه می شود تا پیروزی. بنابراین از آنجا که ش ت موجب تضعیف تصویر او از خود می شود، عزت نفس او نباید آن قدر ضعیف باشد که این تصویر ضعیف از خود، هر بار برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. ش ت باید تلنگری باشد که برای تلاش بیشتر به او انگیزه بدهد و با موفقیت، به بالا بردن عزت نفسی که به دنبال آن بوده است، دست یابد. در واقع، فروشنده موفق باید بین قوت و ضعفِ عزت نفس خود تعادل برقرار کند؛ یعنی عزت نفس ضعیف را نیرومحرکه ی پیشرفت بداند و عزت نفس قوی را ابزاری برای انگیزه بخشی پس از ش ت. هم دلی فروشنده همراه با تمایل درونی شدید، به او این توانایی را می دهد که درست به هدف بزند و محصول را بفروشد. او از تمایل و نیاز به فروش محصول برخوردار است و هم دلی نیز، ابزار اتصال دهنده ی لازم برای انجام این کار را به او می دهد.
اثرات هم افزایی چطور فروشنده موفقی باشیم؟ پیرامون بحث در مورد رابطه ی میان هم دلی و تمایل درونی برای فروش موفق، ما این عوامل پویا را به عنوان ویژگی های مجزایی درنظر می گیریم. در واقع این عوامل به این دلیل مجزا هستند که فرد می تواند از سطح بالایی از هم دلی و هر میزانی از تمایل درونی (بسیار قوی تا بسیار ضعیف) برخوردار باشد. فردی با هم دلی ضعیف نیز می تواند از هر سطحی از تمایل درونی برخوردار باشد. ولی هم دلی و تمایل درونی که عوامل تعیین کننده در توانایی فروش هستند، بر یکدیگر اثر می گذارند و در واقع، یکدیگر را تقویت می کنند. فردی با تمایل درونی قوی، از بالاترین سطح انگیزه برای استفاده ی کامل از تمام حس همدلی خود برخوردار است. نیاز به فروش، موجب می شود که اجازه ندهد حس هم دلی او به بیراهه برود و به حس هم دردی تبدیل شود. نیاز درونی برای پیروزی، به او اجازه نمی دهد که در جبهه ی مشتری قرار بگیرد، بلکه او را تحریک می کند که از دانسته های خود در مورد مشتری بهره ی کامل را ببرد و محصول را بفروشد. چطور فروشنده موفقی باشیم؟ از سوی دیگر، از فردی با تمایل اندک یا فاقد تمایل درونی، انتظار نمی رود که به شکل مناسبی از هم دلی خود استفاده کند. او مشتری را درک می کند و ممکن است به خوبی بداند که برای رقم زدن یک فروش مؤثر، باید چه چیزهایی را به او بگوید، ولی این درک او به دل سوزی تبدیل می شود. اگر این فروشنده، نیاز به پیروزی را در خود حس نکند، ممکن است که تمام دانسته هایش در مورد نیازهای واقعی مشتری بالقوه، به او بگوید که مشتری نباید یدی انجام بدهد. از آنجا که این فروشنده در درون خود، نیاز به فروش را حس نمی کند، ممکن است که برای متقاعد مشتری به ید تلاشی انجام نشود. بنابراین ما اغلب در ارزی هایمان در مورد افراد متقاضی شغل فروشندگی می گوییم: «این فرد، هم دلی خوبی دارد ولی به نظر نمی رسد که از آن به درستی و برای فروش محصول استفاده کند.» بنابراین رابطه ی پویایی میان هم دلی و تمایل درونی وجود دارد. باید ترکیبی از هر دو وجود داشته باشد و هریک، موجب تقویت دیگری شود و تحقق کامل یکدیگر را فراهم کنند تا فرد، به فروشنده ی موفقی تبدیل شود.
نیاز به تعادل چطور فروشنده موفقی باشیم؟ چگونه فروشنده موفقی باشیم – ایجاد تعادل لازم است که تمایل درونی متعادل و بسیار ویژه ای برای نیاز شدید به فروش وجود داشته باشد و در عین حال، فروشنده بتواند مشتری را به شکل دقیقی بررسی کند و از درک همدلانه ی خود در مورد واکنش ها و نیازهای او، کاملا بهره ببرد. بنابراین، چند جایگشت ممکن برای هم دلی و تمایل درونی وجود دارد. فرد می تواند از درجه ی بالایی از هم دلی و تمایل درونی یا اندکی از هر دو یا ۲ نوع ترکیب میانی (تمایل درونی قوی، هم دلی ضعیف و تمایل درونی ضعیف، هم دلی قوی) برخوردار باشد. برای نمونه: هم دلی و تمایل درونی قوی – فردی با سطح بالایی از هم دلی و تمایل درونی قوی برای فروش، در بالاترین جایگاه نیروی فروش قرار خواهد گرفت. هم دلی قوی و تمایل درونی ضعیف – ممکن است که فروشنده ای با هم دلی خوب ولی تمایل درونی بسیار اندک، فردی تحسین برانگیز باشد، ولی نخواهد توانست معاملات خود را به شکل مؤثری به پایان برساند. این همان فروشنده ی خوبی است که همه دوستش دارند و ظاهرا، یکی از بهترین افراد در نیروی فروش به نظر می رسد، ولی محصولی را به فروش نمی رساند. مردم او را دوست دارند ولی یدهای خود را از شرکت دیگری انجام می دهند. او اغلب به این دلیل استخدام می شود که از ویژگی های شخصیتی خوبی برخوردار است، ولی توانایی او در به نتیجه رساندن فروش، ضعیف است. او با مشتری رابطه ی خوبی برقرار می کند، مشتری را درک و او را به ید نزدیک می کند، ولی از عطش درونی برای بردن مشتری به گام آ و فروش محصول، برخوردار نیست. این همان عنصر نهایی فروش است که هم دلی به تنهایی نمی تواند موجب دستی به آن شود، زمانی که خصوصیت جسورانه ی تمایل درونی، به ویژگی ضروریِ بسیار مهمی تبدیل می شود. هم دلی ضعیف، تمایل درونی قوی – فروشنده ای با تمایل درونی قوی ولی هم دلی اندک، با چنگ و دندان راهِ خود را برای فروش محصول به مشتری باز می کند، ولی گروه بزرگی از مشتریان را از دست می دهد و با عدم درک مردم، به کارفرمای خود ضرر می رساند. هم دلی و تمایل درونی ضعیف – فروشنده ای که از هم دلی بالا یا تمایل درونی برای فروش برخوردار نباشد، اصلا نباید فروشنده شود. ولی در واقع، گروه بزرگی از فروشندگان، در این دسته قرار می گیرند. هر کارفرما باید این مسئله را از ابتدا درک کند و برای استخدام، آموزش و تربیت افرادی که در درون خود، نیروها و انگیزه های اساسی لازم برای موفقیت را ندارند، بیهوده تلاش نکند.
عدم موفقیت آزمون ها چطور فروشنده موفقی باشیم؟ چگونه فروشنده موفقی باشیم – عدم موفقیت آزمون های انتخاب و استخدام فروشنده با وجود اینکه انتخاب فروشنده ی خوب، ارزش و اهمیت بسیار بالایی دارد، چرا تا به امروز، در ابداع روش های مؤثر انتخاب فروشنده، موفقیت چندانی حاصل نشده است؟ به مدت دست ِکم ۵۰ سال، روان شناسان به سختی در حوزه ی آزمون و تست، کار کرده اند. تقریبا هر جنبه ای از شخصیت، رفتار، نگرش و توانایی های انسان، در زمانی تحت بررسی دقیق قرار گرفته است. موفقیت های چشم گیری به ویژه در آزمون های سنجشِ بهره ی هوشی (iq) و حوزه های توانایی مکانیکی به دست آمده است. به تازگی تست شخصیت، به ویژه با افزایش استفاده از تکنیک های فرافکنی (projective techniques)، به سطح مشخصی از پیچیدگی و پیشرفت دست یافته است. ولی حوزه ای که تا به امروز، کم ترین بهره را از موفقیت های علمی داشته است، حوزه ی سنجش استعداد است؛ حوزه ای که در آن، استعداد به معنی نیروها و توانایی های شخصیتی تعریف می شود، نه توانایی های مکانیکی ساده.
۴ دلیل ش ت آزمون ها توانایی فروش، استعدادی بسیار انسانی و کاملا غیرمکانیکی محسوب می شود که تلاش ها برای اندازه گیری مؤثر آن، با ش ت مواجه شده است. دلایل این ش ت تا به امروز، فراوان است ولی به نظر می رسد که برای عدم موفقیت آزمون های سنجش استعداد فروشندگی، ۴ دلیل اصلی وجود دارد:
۱. آزمون ها به جای سنجش میزان توانایی ها، میزان علاقه را سنجیده اند چطور فروشنده موفقی باشیم؟ این باور که علاقه ی فرد، برابر با توانایی اوست، احتمالا بزرگ ترین دلیل عدم موفقیت آزمون ها بوده است. آزمون ها از طریق پرسیدن سؤالاتی از فروشندگان موفق یا افراد موفق در زمینه های دیگر، ایجاد شده اند و در آنها این طور فرض شده است که اگر پاسخ دهنده ای، همان نوع از الگوی علاقه ای را بیان کند که فروشنده ای باسابقه و موفق بیان کرده است، او نیز فروشنده ی موفقی خواهد شد. ولی این فرض، اشتباه است و از نظر روانی، علاقه با استعداد برابر نیست. حتی اگر فردی دقیقا به همان چیزهای مورد علاقه ی کریس رونالدو یا لیونل مسی علاقه مند باشد، قطعا این مسئله به هیچ وجه به آن معنا نخواهد بود که از همان مهارت های فوتبال نیز برخوردار باشد. به همین ترتیب، این حقیقت که فردی از همان الگوی علاقه ی فروشنده ای موفق برخوردار است، نشان دهنده ی این مسئله نیست که می تواند فروشنده ی موفقی باشد. حتی اگر او بخواهد که چیزی را به فروش برساند، به این معنی نیست که می تواند این کار را انجام بدهد.
۲. در این آزمون ها تا حد زیادی می توان تقلب کرد چطور فروشنده موفقی باشیم؟ وقتی فردی برای شغلی درخواست می دهد، روشن است که تلاش می کند تا چیزهایی را به کارفرمای بالقوه بگوید که فکر می کند کارفرما می خواهد آنها را بشنود. با داشتن سطحی از هوش، متقاضیِ شغل می داند که باید بگوید که مثلا ترجیح می دهد یک فروشنده باشد تا یک کتاب دار، در حالی که ممکن است ترجیحات واقعی او چیز دیگری باشد. او می داند که باید بگوید که ترجیح می دهد با مردم باشد تا اینکه در خانه بماند و کتاب بخواند، یا ترجیح می دهد با یک گروه انجمن اولیا و مربیان صحبت کند تا اینکه به موسیقی گوش دهد، یا ترجیح می دهد ی یک بحث گروهی را بر عهده بگیرد تا اینکه جنگل بان باشد. در بازار نیز کتابچه های راهنمایی برای موفقیت در آزمون های استعداد فروشندگی وجود دارد، ولی حتی بدون این کتاب های راهنما هم، هر فردی با هوش متوسط، به سرعت می فهمد که چه چیزی مورد نظر است، بنابراین چیزهایی را به آزمون گیرنده می گوید که می خواهد بشنود. بنابراین این آزمون ها، در غربال گریِ منفی افرادی که آن قدر کم هوش هستند که نمی توانند بفهمند الگوی پاسخ خاص مد نظر چیست، موفق عمل می کند. به بیان دیگر، از آنجا که آنها آن قدر کم هوش هستند که نمی توانند آزمون گر را فریب دهند، از سایرین جدا و حذف می شوند. مصاحبه گرِ باهوش، معمولا این نوع از حماقت را حتی سریع تر از خود آزمون، متوجه می شود و احتمالا می تواند غربال گری منفی بهتری را در مقایسه با آزمون های قابل تقلب متوسط انجام بدهد.
۳. آزمون ها به جای خلاقیت فردی، به دنبال مطابقت با گروه هستند چگونه فروشنده موفقی باشیم – کم اهمیت بودن خلاقیت فرد در آزمون های استخدام فروشنده در انتقادهای جدید در مورد آزمون های روان شناسی، به آزمون هایی پرداخته می شود که به دنبال مطابقت و راه های استانداردشده ای هستند که با استفاده از آنها، متقاضیان برای فروش و سایر مشاغل، مورد قضاوت قرار می گیرند. این انتقاد کاملا درست است. معمولا در آزمون هایی که خواهان پیروی جدی از قوانین هستند، متفکر خلاق، فردی با روح آزاد که بدون فکر قبلی عمل می کند، فردی واقعی و بدون تظاهر، فردی با قوه ی تخیل بالا و فردی بلندپرواز و سخت کوش، کنار گذاشته می شوند؛ پیروی ای که در واقع، مرزهای آن بر پذیرش منفعلانه ی قدرت و ترس از هر چیزی قرار داده شده است که می تواند به هر شکلی، مناسبات بروکراتیک (کاغذ بازی) را آشفته کند. اگرچه این فرد سازش کار، ترسو، محتاط و مطیع، می تواند کارمند تی، یا حتی مدیر اجرایی تشریفات اداری باشد، ولی هرگز نمی تواند فروشنده ی موفقی باشد. بسیاری از این آزمون ها، توانایی انتخاب فروشندگان خوب را ندارند و موجب کنار گذاشته شدنِ افراد بسیار مناسب می شوند، آن هم به دلیل خلاقیت، عمل بدون فکر قبلی و اص ، یعنی همان ویژگی هایی که در بیشتر آزمون ها به عنوان غرابت یا ضعف درنظر گرفته می شود. ما نیز اخیرا در مورد یکی از مشتریان خود، چنین شرایطی را مشاهده کردیم. این مشتری شروع به جذب نیرو برای استخدام فروشنده کرده بود. ما آزمون هایی را از تعدادی از متقاضیان دریافت کردیم. این آزمون ها همگی، ظاهرا الگوی خاصی را دنبال می د. تقریبا همه ی افراد شرکت کننده به دلیل عدم برخورداری از تمایل درونی، قابل توصیه و مناسب تشخیص داده نشدند. آنها در بیشتر موارد، از حدی از هم دلی برخوردار بودند و همگی توانایی های کلامی خوبی داشتند، ولی هیچ یک از آنها نیاز درونی شدید برای فروش را (که از ویژگی های اساسی هر فروشنده ی موفقی است) نداشتند. بسیاری از آزمون های روانی موجب کنار گذاشته شدنِ افراد بسیار مناسب می شود، آن هم به دلیل خلاقیت، عمل بدون فکر قبلی و اص ، یعنی همان ویژگی هایی که در بیشتر آزمون ها به عنوان غرابت یا ضعف درنظر گرفته می شوند. پس از دریافت حدود ۲۰ مورد از این آزمون ها، از مدیر فروش در مورد معیارهای او برای انتخاب افرادی که در آزمون شرکت می د، پرسیدیم و متوجه شدیم که پیش از دادن آزمون ما به متقاضیان، از آنها خواسته شده است که آزمون استعداد فروشندگی ای را تکمیل کنند که توسط خود شرکت و چند سال پیش، تنظیم شده بود. در واقع آزمون ما، به افرادی که نمره ی بالایی در آن آزمون به دست آورده بودند، داده شده بود. با تجزیه و تحلیل آزمون شرکت متوجه شدیم که آن آزمون، تا حد نسبتا خوبی توانایی های کلامی متقاضیان را سنجیده است و تا حدی نیز، هوش و بینش آنها را می سنجد. قاعدتا افرادی با تمایل درونی قوی، نمی توانستند نمره ی بالایی در آن آزمون به دست بیاورند. بنابراین با استفاده از این آزمون، همان افرادی که از ویژگی مورد نظر ما برخوردار بودند (یعنی تمایل درونی قوی)، کنار گذاشته می شدند. سپس از مدیر فروش خواستیم که از آن آزمون استفاده نکند و متقاضیان را فقط بر اساس اطلاعات اعتباری و ظاهر کلی آنها، غربال گری کنند و آزمون ما را به افرادی بدهند که این غربال گری ساده را گذرانده اند. سپس مشاهده کردیم که تعداد متقاضیان قابل توصیه ی «الف» و «ب»، به حدود یک نفر از هر ۵ نفر رسید.
۴. آزمون ها به جای آنکه تمام نیروها و انگیزه های افراد را آشکار کنند، به دنبال بررسی جداگانه ی صفات شخصیتی بودند به طور کلی بیشتر آزمون های شخصیت و استعداد، در ساختار و رویکرد خود، به صفات و ویژگی های شخصیتی می پردازند. در این آزمون ها، شخصیت به عنوان مجموعه یا بسته ای از ویژگی های جداگانه دیده می شود. بنابراین، مثلا فردی که «معا پذیری» بالایی دارد، از «خودکفایی» و «نفوذ» پایینی برخوردار است. یا فرد دیگری که از «روابط شخصی» قوی ای برخوردار است، از نظر «مشارکت پذیری» در سطح پایینی قرار دارد. در واقع در این ح به شکلی، کل (یا گشت ) از دست می رود. در این ح ، تعامل پویایی که (طبق نظر بیشتر روان شناسان مدرن) همان شخصیت فرد است، در زیرِ مجموعه ای از ویژگی های مجزا و از نظر ریاضی قابل تفکیک، دفن می شود. چگونه فروشنده موفقی باشیم – ویژگی های شخصیتی مورد انتظار از فروشنده بنابراین این باور وجود دارد که فروشنده باید بسیار «اجتماعی»، «بانفوذ»، «دوستانه»، «مسئولیت پذیر»، «صادق» و «وفادار» باشد. در این شرایط، کلیت (یعنی نیروها و انگیزه هایی در درون فرد که به او امکان می دهد تا فروشنده ی موفقی باشد) فراموش می شود. روشن است که فردی می تواند اجتماعی، مسئولیت پذیر و غیره باشد، ولی در عین حال فروشنده ی بسیار ضعیفی شود. ما در پژوهش خود تلاش کردیم تا این صفات شخصیتی را دور بزنیم و مستقیما به سمت نیروهای محوری ای برویم که به باور ما، نقشی اساسی در توانایی فروش دارند، یعنی همان هم دلی و تمایل درونی. با جست وجو برای این خصوصیات عمیق تر و محوری تر، بلافاصله احتمال تقلب و فریب را کاهش دادیم، زیرا پاسخ دهنده به سختی می تواند بفهمد که پاسخ مطلوب و مورد نظر آزمون گیرنده چیست. به علاوه، اهمیت علاقه به عنوان یک متغیر نیز، به شدت کاهش پیدا کرد و عامل تبعیت و مطابقت داشتن نیز از اهمیت بسیار کمتری در مقایسه با ویژگی های محوری و اساسی مورد اندازه گیری، برخوردار شد. بنابراین به جای شروع با این سؤال که: «چگونه فروشندگان در مجموع، به آیتم های خاصی پاسخ می دهند؟» ما با این پرسش شروع کردیم که: «چه چیزی موجب می شود فروشنده ی واقعا خوبی باشید؟» و سپس: «شما چگونه این ویژگی های انسانی را کشف می کنید؟» استفاده از پویایی های محوری به جای ویژگی های شخصیتی، همراه با پیامدهای متعاقب آن، چیزی را به وجود آورد که به باور ما روش مؤثری برای پیش بینی موفقیت در فروش داشته است و به مراتب فراتر از آنچه بوده که تا به امروز انجام شده است.
مغالطه ی تجربه چگونه فروشنده موفقی باشیم – تاکید بر تجربه به جای پویایی های درونی لازم برای فروشندگی بسیاری از مدیران فروش حس می کنند که نوع فروش در صنعت آنها (و حتی شرکت خودشان) به نحوی، کاملا ویژه و منحصربه فرد است. این مسئله تا حدی درست است و تردیدی وجود ندارد که فروشنده ی تجهیزات پردازش داده، به آموزش ها و پس زمینه ی متفاوتی با فروشنده ی خودرو نیاز دارد. تفاوت در نیازها روشن است و اینکه آیا فرد متقاضی، از صلاحیت های لازم برای شغلی خاص برخوردار است یا خیر را می توان، به راحتی در زندگی نامه ی او مشاهده کرد یا به آسانی سنجید. ولی چیزی که نمی توان به آسانی فهمید، پویایی های فروش اساسی است که در مورد آن بحث کردیم؛ پویایی هایی که به فرد امکان می دهد تا فروشنده ی موفقی باشد و فرقی هم نمی کند که چه چیزی را باید بفروشد. ما تا به امروز، تجربیات زیادی را از بیش از ۷ هزار فروشنده به دست آورده ایم؛ طیف گسترده ای از فروشندگان که محصولاتی ملموس و غیرملموس، گران قیمت و ارزان قیمت را به صورت عمده یا ده فروشی عرضه می کرده اند و در تمام موارد، نیروهای عامل موفقیت، هنوز هم بدون تغییر باقی مانده اند. توانایی فروش از اهمیت بالایی برخوردار است، حتی بیشتر از محصولی که به فروش می رسد. هر فروشنده ی موفق بالقوه، مدت ها پیش از آنکه محصول را بشناسد، در طول دوران کودکی و تجربیات دوران رشد خود، ویژگی های انسانی ضروری برای فروش را در خود شکل داده است. بنابراین وقتی بر تجربه تأکید می شود و تجربه اهمیت بیشتری نسبت به موارد ضروری ای مانند هم دلی و تمایل درونی پیدا می کند، تنها می توان به پرورش استعدادهایی متوسط دست یافت. هر فروشنده ی موفق بالقوه، مدت ها پیش از آنکه محصول را بشناسد، در طول دوران کودکی و تجربیات دوران رشد خود، ویژگی های انسانی ضروری برای فروش را در خود شکل داده است. به نظر ما فردی با تجربه که از شرکت رقیب به سرقت رفته است، در بیشتر اوقات، به راحتی قابل سرقت است، زیرا در شرکت رقیب موفقیت چندانی به دست نیاورده است. او حس می کند که به نحوی می تواند به شکلی معجزه وار، در شرکت جدید عملکرد بهتری داشته باشد، ولی این اتفاق به ندرت رخ می دهد. او همان ی که بوده باقی می ماند، یعنی فروشنده ای متوسط یا حتی بدتر. آنچه شرکت ها نیاز دارند، اشتیاق بیشتر برای جست وجوی افراد دارای پتانسیل های اصلی فروش در بازار است. تجربه، کم و بیش به راحتی به دست می آید، ولی توانایی فروش چیزی است که به هیچ وجه به آسانی به دست نخواهد آمد. در میان قصابان، کارگران کارخانه ی زغال سنگ، کارگران کارخانه ی فولاد و حتی افراد بیکار، افراد زیادی وجود دارند (احتمالا یکی از هر ۱۰ نفر) که چه بدانند و چه ندانند، از توانایی تبدیل شدن به فروشنده ای درجه ی یک با بالاترین بازدهی برخوردارند و دست کم، یک نفر از هر ۵ نفر می تواند به فروشنده ای درجه ی ۲ یا فروشنده ای در سطح بهتر برای بیشتر انواع فروش، تبدیل شود. بسیاری از این افراد به طور بالقوه، فروشنده های بسیار بهتری نسبت به بعضی از انی هستند که سال ها در فروشندگی تجربه ب کرده اند. برای مثال، «جیم» فردی بود که پس از مشاهده ی آگهی استخدام یکی از مشتریان فروشنده ی اتومبیل ما، به نمایشگاه اتومبیل وارد شد و در آزمون تنظیم شده توسط ما شرکت کرد. پس از بررسی نتایج این آزمون، ما به صاحب نمایشگاه گزارش دادیم که جیم، تنها فردی است که در گروه، امتیاز الف را به دست آورده است و به شدت به او توصیه کردیم که جیم را استخدام کند. با بیان این مسئله طرف مقابل، شوک زده شد و سکوت کرد. سپس به ما گفتند که آزمون جیم، فقط برای شوخی و خنده در بین آزمون های دیگر قرار داده شده بود. آنها به ما توضیح دادند که جیم، یک روز صبح در حالی که شلوار جین و تی یقه دار قدیمی و کفش ورزشی پوشیده بود، قدم ن وارد سالن نمایشگاه شده بود و گفته بود که: «من مطمئنم که می توانم ماشین های شما را به فروش برسانم.» صاحب نمایشگاه، فقط برای خنده یا شاید هم برای امتحان ما (برای اینکه ببیند آیا به اندازه ی کافی هشیار هستیم که او را حذف کنیم)، آزمون او را در میان آزمون های دیگر قرار داده بود. این مرد، هرگز اتومبیل یا هیچ چیز دیگری را در زندگی اش نفروخته بود و ظاهر و سابقه ای که نشان دهد می تواند چیزی بفروشد، نداشت. ولی امروز او یکی از بهترین فروشندگان در آن نمایشگاه است. او مدت کوتاهی پس از شروع به کار، مشتاق بود که به نمایشگاه جهانی سیاتل برود و در اولین هفته ی ماه، به اندازه ای اتومبیل فروخت که بتواند پول کافی برای رفتن به آنجا و گذراندن ۲ هفته را به دست بیاورد. او پس از بازگشت و در هفته ی آ ماه، به اندازه ای از فروش اتومبیل پول به دست آورد که برابر با متوسط حقوق ماهیانه ی کارکنان بود. چطور فروشنده موفقی باشیم؟ بدیهی است که بیشتر مردانی که شلوار جین می پوشند و کفش ورزشی به پا دارند، فروشندگان موفقی نخواهند شد، ولی بعضی از آنها می توانند فروشنده های موفقی باشند و بی تجربه بودن آنها، به هیچ وجه این احتمال را که آنها نیز از نیروهای درونی و انگیزه های تولیدکنندگان درجه یک و خوب برخوردار هستند، کاهش نمی دهد. به همین ترتیب، روشن است که بسیاری از افرادی که ظاهر خوبی دارند، فروشندگان خوبی نخواهند شد. سؤال واقعی و نخستین سؤال این است که: «آیا این فرد از نیروهای درونی اصلی برای فروش موفق، برخوردار است؟»
کوری پس زمینه ای تأکید بر تجربه، اغلب به شکل دیگری و در جهت کاهش اثربخشی فروش عمل می کند. هر شرکت، به قرار داشتنِ کارکنان خود در موقعیت های شغلی گوناگون در بخش های خاصی که به انواع خاصی از تجربه محدود شده است، عادت می کند. شاید این افراد در موقعیتی که هستند، عملکرد رضایت بخشی داشته باشند، ولی بارها اتفاق افتاده است که عادت کورکورانه ی توجه به «تجربه ی ویژه»، مانع از این شده است که شرکت، به شیوه ای مؤثرتر و مناسب تر از کارکنان خود استفاده کند. برای نمونه، شرکتی فعال در ب و کار لیزینگ از ما خواست تا شعبه ای را که دارای ۴۲ نفر کارمند بود، مورد ارزی قرار دهیم و مشخص کنیم که چرا میزان فروش آن شعبه، در سطح متوسطی باقی مانده است، چرا میان کارکنان مشکلاتی وجود دارد و آیا باید بعضی از ۴۲ نفر کارمند این شعبه، ا اج شوند؟ پس از بررسی آزمون هر یک از کارکنان، به بررسی تمام کارکنان آن شعبه پرداختیم، یعنی طبق فهرست سازمان، کارکنان و تک تک بخش ها را (به ویژه از این لحاظ که چه ی با چه ی، مافوق چه ی و زیردست چه ی کار می کند) بررسی کردیم و نقاط قوت و ضعف هر بخش را مشخص کردیم. چگونه فروشنده موفقی باشیم – قرار دادن کارکنان در پست ها و موقعیت های شغلی مناسب تقریبا تمام کارکنان، باید در این شعبه می ماندند و نیازی نبود که ی ا اج شود، ولی پیشنهاد دادیم که یک سوم آنها تغییر شغل دهند و به بخش های دیگری منتقل شوند. زیرا برای مثال مشاهده کردیم که فردی با بالاترین توانایی در فروش و همچنین، سطح بالایی از توانایی های مدیریتی (که به هیچ وجه ی ان نیستند)، در بخش حسابداری مشغول به کار است و این شغل او را راضی نمی کند. او از آن زمان به بعد، مدیر فروش جدید شعبه شده است تا سازمان بتواند از توانایی های قابل توجه او بهره ی بیشتری ببرد. گرچه یکی از کارکنان مسن تر، طبق امتیاز ب شده، یک فروشنده ی درجه ی ب به شمار می رفت، ولی طبق همان امتیازها مشخص شد که می تواند یک مدیر دفتر درجه ی الف باشد. او حس هم دلی خوبی داشت، ولی تمایل درونی او برای فروش، چندان قوی نبود و به همین دلیل، فروشنده ی درجه ی ب ارزی شد. ولی او از لحاظ جنبه های مدیریتی، از توانایی توجه و رسیدگی به جزئیات برخوردار بود، یعنی توانایی ای که به ندرت در فروشندگان دیده می شود. او می توانست با سرعت نسبتا بالایی، اختیارات و مسئولیت های افراد را مشخص کند و در مسائل مختلف، تصمیم گیری بهتری داشته باشد. این ویژگی ها علاوه بر حس هم دلی، موجب می شد تا از پتانسیل بسیار بالایی برای مدیریت برخوردار باشد، البته او برای پُست مدیریت فروش مناسب نبود، زیرا تمایل درونی متوسط او می توانست در جایگاه مدیر فروش، به زیان او باشد. او به پُست مدیر اجرایی دفتر، ترفیع پیدا کرد و در این پُست، عملکرد بسیار خوبی داشت. مدیر اجرایی سابق دفتر، فردی بود که توانایی خوبی در توجه و رسیدگی قابل اطمینان و مسئولانه به جزئیات داشت، ولی از توانایی هم دلی اندکی برخوردار بود (و بنابراین نمی توانست با کارکنان دفتر خود، رابطه ی خوبی داشته باشد و آنها را درک کند). او به بخش حسابداری منتقل شد، زیرا سابقه و تجربه ی کافی برای کار در این بخش را داشت و می توانست بادقت، به رسیدگی و مدیریت جزئیات بپردازد، به جای این که با افراد سروکار داشته باشد. بنابراین آنچه بیشتر از تجربه اهمیت دارد، توانایی های درونی اساسی فرد است. هریک از کارکنان و همچنین هریک از متقاضیان استخدام، باید در پُستی قرار داده شوند که بتوانند در آن، بیشترین خلاقیت و بهره وری را داشته باشند.
نقش آموزش چگونه فروشنده موفقی باشیم – نقش آموزش در پرورش فروشندگان موفق کارگران کارخانه ی فولاد، کارگران معدن زغال سنگ، کارگران نساجی یا حتی «جیم» نیز، هر چقدر هم که از توانایی های فروش بالایی برخوردار باشند، نمی توانند ناگهان اقدام به فروش بیمه، صندوق های متقابل، تجهیزات الکترونیکی یا خودرو کنند و همه ی آنها به آموزش نیاز دارند. شرکت ها مبالغ بسیار زیادی را صرف توسعه ی برنامه های آموزشی مؤثر می کنند. وقتی آنها با فردی کار می کنند که از توانایی های بالقوه ی لازم برخوردار است، این برنامه های آموزشی می تواند این توانایی های بالقوه را به توانایی های بالفعل تبدیل کند و فروشنده ای بسیار عالی پرورش دهد. بدون وجود آموزش های مناسب، حتی فروشندگان درجه ی الف نیز، توانایی های محدودی خواهند داشت. با این حال، چند بار پیش آمده است که افرادی که در برنامه های آموزشی طولانی و پُرهزینه شرکت کرده اند، وقتی وارد فضای واقعی کار شده اند، کاملا ناموفق بوده اند. وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد، آموزش دهنده و احتمالا کل برنامه ی آموزشی زیر سؤال می روند و گاهی حتی کنار گذاشته می شوند. ولی بیشتر اوقات نه آموزش دهنده و نه برنامه ی آموزشی، هیچ یک مقصر نیستند؛ مشکل اینجاست که چیزی از آنها خواسته شده است که انجام آن، غیرممکن محسوب می شود. اگر به ماهرترین صیقل کار الماس نیز یک تکه زغال سنگ بدهید، او فقط می تواند یک تکه زغال سنگ صیقل خورده به شما تحویل بدهد، ولی اگر خشن ترین نوع الماس برش نخورده را به او بدهیم، می تواند آن را به قیمتی ترین سنگ تبدیل کند. برای مثال، حدود ۳ سال پیش، شرکتی برنامه ی آموزشی بسیار خوبی را اجرا کرد که مبلغ زیادی در آن سرمایه گذاری شد. در پایان سال دوم، نتایج این برنامه ی آموزشی مورد ارزی قرار گرفت و مشخص شد که فروش آن شرکت، از آنچه می توانستند به طور عادی، در آن صنعت و در طول آن دوره ی زمانی انتظار داشته باشند، فراتر نرفته بود. ظاهرا سرمایه گذاری انجام شده در برنامه ی آموزشی، کاملا به هدر رفته بود. بنابراین کل برنامه ی آموزشی متوقف شد. ۶ ماه بعد، از سوی مدیریت آن شرکت از ما خواسته شد تا نیروی فروش آنها را مورد آزمون و ارزی قرار دهیم و بفهمیم که چرا برنامه ی آموزشی ای که این قدر به انجام آن توصیه شده بود، با چنین ش تی مواجه شد. دلیل این مسئله بلافاصله روشن شد. از میان ۱۸ نفر نیروی فروش، تنها یک نفر در سطح الف قرار داشت و فروش او نیز پس از برنامه ی آموزشی، واقعا پیشرفت کرده بود. ۲ نفر دیگر، فروشندگانی در سطح ب بودند و آنها نیز تا حدی پس از برنامه ی آموزشی پیشرفت کرده بودند. ولی ۱۵ نفر دیگر، فروشندگانی در سطح ج و د بودند که اصلا نباید فروشنده می شدند، زیرا آنها از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به فروشندگانی موفق، برخوردار نبودند. آنها سرسخت و خودرأی بودند و اغلب آنها، فاقد حس هم دلی شناخته شدند. این نوع افراد، به ندرت به آموزش واکنش نشان می دهند، حال هر چقدر هم که برنامه ی آموزشی کامل و دقیق باشد بر روی این افراد اثرگذار نخواهد بود. این نمونه ی واضحی از تلاش بیهوده برای انجام کاری غیرممکن بود. چگونه فروشنده موفقی باشیم – اهمیت آموزش و رساندن کارکنان به بالاترین سطح بهره وری نقش آموزش، روشن است و بدیهی است که اهمیت بسیار بالایی دارد. در بازارِ به شدت رقابتی امروز، این مسئله بسیار مهم است که همه ی کارکنان را به بالاترین سطح بهره وری خود برسانیم. برای انجام این کار، بالا بردن بهره وری در آموزش، با استفاده از بهترین روش های مدرن، ضروری است. ولی آموزش در صورتی موفق خواهد بود که انتخاب های موفقی انجام داده باشیم. ابتدا باید افراد مناسب و بااستعدادی را انتخاب کنیم تا بخش آموزش بتواند از این افراد، فروشندگان موفقی بسازد. درست همان طور که تولیدکنندگان، محصولات خود را بر اساس برآوردهای غیرحدسی و دقیقی از اندازه و وزن تولید می کنند و برای این ویژگی های اساسی، از کنترل علمی بهره می برند، فرآیند انتخاب نیز باید علمی تر و دقیق تر انجام شود. نقش فروشنده در موفقیت شرکت، به اندازه ای مهم تلقی می شود که برای ما بسیار شگفت انگیز است که چرا صنعت، تأکید اندکی بر انتخاب بهترین افراد دارد. تمام فروشندگان، برای فروش مؤثر در بازار امروز، به هم دلی نیاز دارند. برای فروش مؤثر در بازارهای خارجی و عبور از خطوط فرهنگی، حتی به هم دلی بیشتری نیاز است. بازاری کالاها و خدمات در همه جا، نیازمند سطح بالایی از تمایل درونی است. در زمانی که صنعت، هیچ مشکلی در تولید ندارد و مشکل اصلی، مسئله ی توزیع است، وجود فروشندگان مؤثر، به توزیع کالا و خدمات کمک کرده است و انتخاب افراد مناسب نیز، موجب یافتن و بهره بردن از فروشندگانی با کیفیت بالا می شود. صنعت باید توانایی خود را در انتخاب فروشندگان عالی بهبود دهد. ش ت ما تا به امروز، ناشی از اشتباهاتی مانند اعتقاد به مساوی بودنِ علاقه با استعداد، قابلیت تقلب در آزمون های استعداد، تأکید بیش از حد بر مطابقت داشتن به جای خلاقیت و تقسیم کل شخصیت فرد به صفات مجزا، به جای درک او به عنوان فردی کامل، بوده است. به نظر می رسد که تجربه، در مقایسه با برخورداری فرد از ۲ ویژگی محوریِ هم دلی و تمایل درونی، اهمیت کمتری دارد و این ویژگی ها برای داشتن فروش موفق، ضروری هستند. آموزش تنها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که مواد اولیه ی لازم، یعنی افرادی برخوردار از پتانسیل ها و استعدادهای مناسب، وجود داشته باشد. انتخاب افرادی که از ۲ ویژگیِ هم دلی و تمایل درونی برخوردار هستند، تا حدی موجب کمک به برطرف ِ یکی از دشوارترین مشکلات صنعت، یعنی کاهش هزینه های بالای جابه جایی و انتخاب فروشندگان بهتر می شود.
فروشندگی نیز مانند هر حرفه ی دیگری نیازمند برخورداری از استعداد و توانایی است و فرد باید مهارت ها و تکنیک های ضروری برای موفقیت در این حرفه را بیاموزد. در این مقاله (به قلمِ دیوید مایِر و هربِرت گرینبِرگ)، با تأکید بر ۲ ویژگیِ اساسی و ضروری برای فروشندگان (در هر زمینه ای که فعالیت دارند)، علاوه بر اینکه عوامل تأثیرگذار بر انتخاب و پرورشِ درست فروشندگان بررسی شده است، می خواهیم ببینیم که چگونه می توان فروشنده موفقی بود و به بالاترین سطح بهره وری در نیروی فروش دست یافت. مقاله مرتبط: طراحی دکوراسیون مغازه با چند ترفندی که فروش شما را افزایش می دهد۲ ویژگی اساسینظریه ی اصلی ما این است که هر فروشنده ی موفق، باید دست کم از ۲ ویژگی اساسیِ همدلی و تمایل درونی (ego drive) برخوردار باشد.چگونه فروشنده موفقی باشیم - همدلی با مشتریهم دلی، یعنی احساسی مانند احساس فرد دیگر (مشتری) داشته باشیم تا بتوانیم محصول یا خدمتی را به او بفروشیم. هم دلی ویژگی مهمی است که هر فروشنده ی موفق، باید در حد بالایی از آن برخوردار باشد. البته هم دلی وما به معنای دل سوزی و همدردی نیست. شما می توانید آنچه را که فرد دیگر حس می کند، درک کنید، بدون اینکه با آن احساس موافق باشید. در حقیقت، فروشنده نمی تواند بدون توانایی ارزشمند و غیرقابل جایگزینیِ دریافت بازخورد قوی از سوی مشتری به وسیله ی هم دلی، فروش خوبی داشته باشد.به عنوان مثال، سلاح های ضدهوایی قدیمی و موشک های حرارتی جدید را درنظر بگیرید. در نوع قدیمی سلاح های بالستیک، توپچی هواپیمایی را هدف قرار می داد و تا حد ممکن، اثر باد و انحراف را در نشانه گیری خود به حداقل می رساند و سپس شلیک می کرد. این احتمال وجود داشت که به دلیل خطای کوچکی در محاسبه یا اقدام به فرارِ هواپیمای مورد هدف، گلوله ی توپ به اندازه ی چند اینچ خطا برود، ولی در عین حال، این خطا به دلایل دیگری همچون فاصله ی زیاد طی شده یا درست عمل ن گلوله در طول این مسیر نیز می توانست باشد.فروشنده ای که از توانایی هم دلی ضعیفی برخوردار است نیز، مانند همان سلاح های قدیمی عمل می کند. او به بهترین شکل ممکن، هدف را نشانه می رود و در طول مسیر فروش پیش می رود، ولی اگر هدف او (یعنی مشتری)، همان گونه که فروشنده پیش بینی کرده بود عمل نکند، فروشی انجام نخواهد شد. ولی موشک های جدید، اگر در جایی نزدیک به هدف قرار داشته باشند، جذبِ حرارت موتور هدف می شوند و حتی با وجود اقدام به فرار هدف نیز، در نهایت به آن برخورد می کنند. فروشنده ای که از حس هم دلی خوبی برخوردار است نیز مانند موشک های حرارتی جدید عمل می کند. او واکنش های مشتری را حس می کند و می تواند خود را با آن واکنش ها سازگار کند. او خود را به روش فروش از پیش تعیین شده ای محدود نکرده است و می تواند بر اساس تعامل میان خود و مشتری، عمل کند. او با حس ِ احساس مشتری، سرعت خود را تغییر می دهد، مسیر آمده را بازمی گردد و هرگونه اصلاحات خلاقانه ی لازم برای به هدف نشاندن تیر و فروش محصول را ایجاد می کند.چگونه فروشنده موفقی باشیم - تمایل درونی و اشتیاق فروشنده برای فروشدومین ویژگی اساسی لازم برای هر فروشنده ی موفق، نوع خاصی از تمایل درونی است که موجب می شود تا فروشنده، فروش را نه فقط برای به دست آوردن پول، بلکه به دلیل تمایلات شخصی یا درونی خود نیز انجام بدهد. او باید نیاز به فروش محصول را در درون خود حس کند و در واقع، مشتری ی است که به او کمک می کند تا این نیاز درونی را برآورده سازد. در حقیقت، از نظر هر فروشنده ی موفق، فروش (یا همان پیروزی) ابزار قدرتمندی برای بالا بردن عزت نفس است. با پیروزی و فروش محصول، تصویری که فروشنده از خود دارد، به طور چشم گیری بهبود می یابد و با ش ت و عدم فروش، این تصویر، ضعیف می شود.اما به دلیل ماهیت فروش، فروشنده بیشتر با ش ت مواجه می شود تا پیروزی. بنابراین از آنجا که ش ت موجب تضعیف تصویر او از خود می شود، عزت نفس او نباید آن قدر ضعیف باشد که این تصویر ضعیف از خود، هر بار برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. ش ت باید تلنگری باشد که برای تلاش بیشتر به او انگیزه بدهد و با موفقیت، به بالا بردن عزت نفسی که به دنبال آن بوده است، دست یابد. در واقع، فروشنده موفق باید بین قوت و ضعفِ عزت نفس خود تعادل برقرار کند؛ یعنی عزت نفس ضعیف را نیرومحرکه ی پیشرفت بداند و عزت نفس قوی را ابزاری برای انگیزه بخشی پس از ش ت.هم دلی فروشنده همراه با تمایل درونی شدید، به او این توانایی را می دهد که درست به هدف بزند و محصول را بفروشد. او از تمایل و نیاز به فروش محصول برخوردار است و هم دلی نیز، ابزار اتصال دهنده ی لازم برای انجام این کار را به او می دهد.اثرات هم افزاییپیرامون بحث در مورد رابطه ی میان هم دلی و تمایل درونی برای فروش موفق، ما این عوامل پویا را به عنوان ویژگی های مجزایی درنظر می گیریم. در واقع این عوامل به این دلیل مجزا هستند که فرد می تواند از سطح بالایی از هم دلی و هر میزانی از تمایل درونی (بسیار قوی تا بسیار ضعیف) برخوردار باشد. فردی با هم دلی ضعیف نیز می تواند از هر سطحی از تمایل درونی برخوردار باشد. ولی هم دلی و تمایل درونی که عوامل تعیین کننده در توانایی فروش هستند، بر یکدیگر اثر می گذارند و در واقع، یکدیگر را تقویت می کنند.فردی با تمایل درونی قوی، از بالاترین سطح انگیزه برای استفاده ی کامل از تمام حس همدلی خود برخوردار است. نیاز به فروش، موجب می شود که اجازه ندهد حس هم دلی او به بیراهه برود و به حس هم دردی تبدیل شود. نیاز درونی برای پیروزی، به او اجازه نمی دهد که در جبهه ی مشتری قرار بگیرد، بلکه او را تحریک می کند که از دانسته های خود در مورد مشتری بهره ی کامل را ببرد و محصول را بفروشد.از سوی دیگر، از فردی با تمایل اندک یا فاقد تمایل درونی، انتظار نمی رود که به شکل مناسبی از هم دلی خود استفاده کند. او مشتری را درک می کند و ممکن است به خوبی بداند که برای رقم زدن یک فروش مؤثر، باید چه چیزهایی را به او بگوید، ولی این درک او به دل سوزی تبدیل می شود. اگر این فروشنده، نیاز به پیروزی را در خود حس نکند، ممکن است که تمام دانسته هایش در مورد نیازهای واقعی مشتری بالقوه، به او بگوید که مشتری نباید یدی انجام بدهد. از آنجا که این فروشنده در درون خود، نیاز به فروش را حس نمی کند، ممکن است که برای متقاعد مشتری به ید تلاشی انجام نشود. بنابراین ما اغلب در ارزی هایمان در مورد افراد متقاضی شغل فروشندگی می گوییم: «این فرد، هم دلی خوبی دارد ولی به نظر نمی رسد که از آن به درستی و برای فروش محصول استفاده کند.»بنابراین رابطه ی پویایی میان هم دلی و تمایل درونی وجود دارد. باید ترکیبی از هر دو وجود داشته باشد و هریک، موجب تقویت دیگری شود و تحقق کامل یکدیگر را فراهم کنند تا فرد، به فروشنده ی موفقی تبدیل شود.نیاز به تعادلچگونه فروشنده موفقی باشیم - ایجاد تعادللازم است که تمایل درونی متعادل و بسیار ویژه ای برای نیاز شدید به فروش وجود داشته باشد و در عین حال، فروشنده بتواند مشتری را به شکل دقیقی بررسی کند و از درک همدلانه ی خود در مورد واکنش ها و نیازهای او، کاملا بهره ببرد.بنابراین، چند جایگشت ممکن برای هم دلی و تمایل درونی وجود دارد. فرد می تواند از درجه ی بالایی از هم دلی و تمایل درونی یا اندکی از هر دو یا ۲ نوع ترکیب میانی (تمایل درونی قوی، هم دلی ضعیف و تمایل درونی ضعیف، هم دلی قوی) برخوردار باشد. برای نمونه:هم دلی و تمایل درونی قوی – فردی با سطح بالایی از هم دلی و تمایل درونی قوی برای فروش، در بالاترین جایگاه نیروی فروش قرار خواهد گرفت.هم دلی قوی و تمایل درونی ضعیف – ممکن است که فروشنده ای با هم دلی خوب ولی تمایل درونی بسیار اندک، فردی تحسین برانگیز باشد، ولی نخواهد توانست معاملات خود را به شکل مؤثری به پایان برساند. این همان فروشنده ی خوبی است که همه دوستش دارند و ظاهرا، یکی از بهترین افراد در نیروی فروش به نظر می رسد، ولی محصولی را به فروش نمی رساند. مردم او را دوست دارند ولی یدهای خود را از شرکت دیگری انجام می دهند. او اغلب به این دلیل استخدام می شود که از ویژگی های شخصیتی خوبی برخوردار است، ولی توانایی او در به نتیجه رساندن فروش، ضعیف است. او با مشتری رابطه ی خوبی برقرار می کند، مشتری را درک و او را به ید نزدیک می کند، ولی از عطش درونی برای بردن مشتری به گام آ و فروش محصول، برخوردار نیست. این همان عنصر نهایی فروش است که هم دلی به تنهایی نمی تواند موجب دستی به آن شود، زمانی که خصوصیت جسورانه ی تمایل درونی، به ویژگی ضروریِ بسیار مهمی تبدیل می شود.هم دلی ضعیف، تمایل درونی قوی – فروشنده ای با تمایل درونی قوی ولی هم دلی اندک، با چنگ و دندان راهِ خود را برای فروش محصول به مشتری باز می کند، ولی گروه بزرگی از مشتریان را از دست می دهد و با عدم درک مردم، به کارفرمای خود ضرر می رساند.هم دلی و تمایل درونی ضعیف – فروشنده ای که از هم دلی بالا یا تمایل درونی برای فروش برخوردار نباشد، اصلا نباید فروشنده شود. ولی در واقع، گروه بزرگی از فروشندگان، در این دسته قرار می گیرند. هر کارفرما باید این مسئله را از ابتدا درک کند و برای استخدام، آموزش و تربیت افرادی که در درون خود، نیروها و انگیزه های اساسی لازم برای موفقیت را ندارند، بیهوده تلاش نکند.عدم موفقیت آزمون هاچگونه فروشنده موفقی باشیم - عدم موفقیت آزمون های انتخاب و استخدام فروشندهبا وجود اینکه انتخاب فروشنده ی خوب، ارزش و اهمیت بسیار بالایی دارد، چرا تا به امروز، در ابداع روش های مؤثر انتخاب فروشنده، موفقیت چندانی حاصل نشده است؟به مدت دست ِکم ۵۰ سال، روان شناسان به سختی در حوزه ی آزمون و تست، کار کرده اند. تقریبا هر جنبه ای از شخصیت، رفتار، نگرش و توانایی های انسان، در زمانی تحت بررسی دقیق قرار گرفته است. موفقیت های چشم گیری به ویژه در آزمون های سنجشِ بهره ی هوشی (iq) و حوزه های توانایی مکانیکی به دست آمده است. به تازگی تست شخصیت، به ویژه با افزایش استفاده از تکنیک های فرافکنی (projective techniques)، به سطح مشخصی از پیچیدگی و پیشرفت دست یافته است. ولی حوزه ای که تا به امروز، کم ترین بهره را از موفقیت های علمی داشته است، حوزه ی سنجش استعداد است؛ حوزه ای که در آن، استعداد به معنی نیروها و توانایی های شخصیتی تعریف می شود، نه توانایی های مکانیکی ساده.۴ دلیل ش ت آزمون هاتوانایی فروش، استعدادی بسیار انسانی و کاملا غیرمکانیکی محسوب می شود که تلاش ها برای اندازه گیری مؤثر آن، با ش ت مواجه شده است. دلایل این ش ت تا به امروز، فراوان است ولی به نظر می رسد که برای عدم موفقیت آزمون های سنجش استعداد فروشندگی، ۴ دلیل اصلی وجود دارد:۱. آزمون ها به جای سنجش میزان توانایی ها، میزان علاقه را سنجیده انداین باور که علاقه ی فرد، برابر با توانایی اوست، احتمالا بزرگ ترین دلیل عدم موفقیت آزمون ها بوده است. آزمون ها از طریق پرسیدن سؤالاتی از فروشندگان موفق یا افراد موفق در زمینه های دیگر، ایجاد شده اند و در آنها این طور فرض شده است که اگر پاسخ دهنده ای، همان نوع از الگوی علاقه ای را بیان کند که فروشنده ای باسابقه و موفق بیان کرده است، او نیز فروشنده ی موفقی خواهد شد. ولی این فرض، اشتباه است و از نظر روانی، علاقه با استعداد برابر نیست. حتی اگر فردی دقیقا به همان چیزهای مورد علاقه ی کریس رونالدو یا لیونل مسی علاقه مند باشد، قطعا این مسئله به هیچ وجه به آن معنا نخواهد بود که از همان مهارت های فوتبال نیز برخوردار باشد. به همین ترتیب، این حقیقت که فردی از همان الگوی علاقه ی فروشنده ای موفق برخوردار است، نشان دهنده ی این مسئله نیست که می تواند فروشنده ی موفقی باشد. حتی اگر او بخواهد که چیزی را به فروش برساند، به این معنی نیست که می تواند این کار را انجام بدهد.۲. در این آزمون ها تا حد زیادی می توان تقلب کردوقتی فردی برای شغلی درخواست می دهد، روشن است که تلاش می کند تا چیزهایی را به کارفرمای بالقوه بگوید که فکر می کند کارفرما می خواهد آنها را بشنود. با داشتن سطحی از هوش، متقاضیِ شغل می داند که باید بگوید که مثلا ترجیح می دهد یک فروشنده باشد تا یک کتاب دار، در حالی که ممکن است ترجیحات واقعی او چیز دیگری باشد. او می داند که باید بگوید که ترجیح می دهد با مردم باشد تا اینکه در خانه بماند و کتاب بخواند، یا ترجیح می دهد با یک گروه انجمن اولیا و مربیان صحبت کند تا اینکه به موسیقی گوش دهد، یا ترجیح می دهد ی یک بحث گروهی را بر عهده بگیرد تا اینکه جنگل بان باشد.در بازار نیز کتابچه های راهنمایی برای موفقیت در آزمون های استعداد فروشندگی وجود دارد، ولی حتی بدون این کتاب های راهنما هم، هر فردی با هوش متوسط، به سرعت می فهمد که چه چیزی مورد نظر است، بنابراین چیزهایی را به آزمون گیرنده می گوید که می خواهد بشنود. بنابراین این آزمون ها، در غربال گریِ منفی افرادی که آن قدر کم هوش هستند که نمی توانند بفهمند الگوی پاسخ خاص مد نظر چیست، موفق عمل می کند. به بیان دیگر، از آنجا که آنها آن قدر کم هوش هستند که نمی توانند آزمون گر را فریب دهند، از سایرین جدا و حذف می شوند. مصاحبه گرِ باهوش، معمولا این نوع از حماقت را حتی سریع تر از خود آزمون، متوجه می شود و احتمالا می تواند غربال گری منفی بهتری را در مقایسه با آزمون های قابل تقلب متوسط انجام بدهد.۳. آزمون ها به جای خلاقیت فردی، به دنبال مطابقت با گروه هستندچگونه فروشنده موفقی باشیم - کم اهمیت بودن خلاقیت فرد در آزمون های استخدام فروشندهدر انتقادهای جدید در مورد آزمون های روان شناسی، به آزمون هایی پرداخته می شود که به دنبال مطابقت و راه های استانداردشده ای هستند که با استفاده از آنها، متقاضیان برای فروش و سایر مشاغل، مورد قضاوت قرار می گیرند. این انتقاد کاملا درست است. معمولا در آزمون هایی که خواهان پیروی جدی از قوانین هستند، متفکر خلاق، فردی با روح آزاد که بدون فکر قبلی عمل می کند، فردی واقعی و بدون تظاهر، فردی با قوه ی تخیل بالا و فردی بلندپرواز و سخت کوش، کنار گذاشته می شوند؛ پیروی ای که در واقع، مرزهای آن بر پذیرش منفعلانه ی قدرت و ترس از هر چیزی قرار داده شده است که می تواند به هر شکلی، مناسبات بروکراتیک (کاغذ بازی) را آشفته کند. اگرچه این فرد سازش کار، ترسو، محتاط و مطیع، می تواند کارمند تی، یا حتی مدیر اجرایی تشریفات اداری باشد، ولی هرگز نمی تواند فروشنده ی موفقی باشد.بسیاری از این آزمون ها، توانایی انتخاب فروشندگان خوب را ندارند و موجب کنار گذاشته شدنِ افراد بسیار مناسب می شوند، آن هم به دلیل خلاقیت، عمل بدون فکر قبلی و اص ، یعنی همان ویژگی هایی که در بیشتر آزمون ها به عنوان غرابت یا ضعف درنظر گرفته می شود. ما نیز اخیرا در مورد یکی از مشتریان خود، چنین شرایطی را مشاهده کردیم. این مشتری شروع به جذب نیرو برای استخدام فروشنده کرده بود. ما آزمون هایی را از تعدادی از متقاضیان دریافت کردیم. این آزمون ها همگی، ظاهرا الگوی خاصی را دنبال می د. تقریبا همه ی افراد شرکت کننده به دلیل عدم برخورداری از تمایل درونی، قابل توصیه و مناسب تشخیص داده نشدند. آنها در بیشتر موارد، از حدی از هم دلی برخوردار بودند و همگی توانایی های کلامی خوبی داشتند، ولی هیچ یک از آنها نیاز درونی شدید برای فروش را (که از ویژگی های اساسی هر فروشنده ی موفقی است) نداشتند.بسیاری از آزمون های روانی موجب کنار گذاشته شدنِ افراد بسیار مناسب می شود، آن هم به دلیل خلاقیت، عمل بدون فکر قبلی و اص ، یعنی همان ویژگی هایی که در بیشتر آزمون ها به عنوان غرابت یا ضعف درنظر گرفته می شوند.پس از دریافت حدود ۲۰ مورد از این آزمون ها، از مدیر فروش در مورد معیارهای او برای انتخاب افرادی که در آزمون شرکت می د، پرسیدیم و متوجه شدیم که پیش از دادن آزمون ما به متقاضیان، از آنها خواسته شده است که آزمون استعداد فروشندگی ای را تکمیل کنند که توسط خود شرکت و چند سال پیش، تنظیم شده بود. در واقع آزمون ما، به افرادی که نمره ی بالایی در آن آزمون به دست آورده بودند، داده شده بود.با تجزیه و تحلیل آزمون شرکت متوجه شدیم که آن آزمون، تا حد نسبتا خوبی توانایی های کلامی متقاضیان را سنجیده است و تا حدی نیز، هوش و بینش آنها را می سنجد. قاعدتا افرادی با تمایل درونی قوی، نمی توانستند نمره ی بالایی در آن آزمون به دست بیاورند. بنابراین با استفاده از این آزمون، همان افرادی که از ویژگی مورد نظر ما برخوردار بودند (یعنی تمایل درونی قوی)، کنار گذاشته می شدند. سپس از مدیر فروش خواستیم که از آن آزمون استفاده نکند و متقاضیان را فقط بر اساس اطلاعات اعتباری و ظاهر کلی آنها، غربال گری کنند و آزمون ما را به افرادی بدهند که این غربال گری ساده را گذرانده اند. سپس مشاهده کردیم که تعداد متقاضیان قابل توصیه ی «الف» و «ب»، به حدود یک نفر از هر ۵ نفر رسید.۴. آزمون ها به جای آنکه تمام نیروها و انگیزه های افراد را آشکار کنند، به دنبال بررسی جداگانه ی صفات شخصیتی بودندبه طور کلی بیشتر آزمون های شخصیت و استعداد، در ساختار و رویکرد خود، به صفات و ویژگی های شخصیتی می پردازند. در این آزمون ها، شخصیت به عنوان مجموعه یا بسته ای از ویژگی های جداگانه دیده می شود. بنابراین، مثلا فردی که «معا پذیری» بالایی دارد، از «خودکفایی» و «نفوذ» پایینی برخوردار است. یا فرد دیگری که از «روابط شخصی» قوی ای برخوردار است، از نظر «مشارکت پذیری» در سطح پایینی قرار دارد. در واقع در این ح به شکلی، کل (یا گشت ) از دست می رود. در این ح ، تعامل پویایی که (طبق نظر بیشتر روان شناسان مدرن) همان شخصیت فرد است، در زیرِ مجموعه ای از ویژگی های مجزا و از نظر ریاضی قابل تفکیک، دفن می شود.چگونه فروشنده موفقی باشیم - ویژگی های شخصیتی مورد انتظار از فروشندهبنابراین این باور وجود دارد که فروشنده باید بسیار «اجتماعی»، «بانفوذ»، «دوستانه»، «مسئولیت پذیر»، «صادق» و «وفادار» باشد. در این شرایط، کلیت (یعنی نیروها و انگیزه هایی در درون فرد که به او امکان می دهد تا فروشنده ی موفقی باشد) فراموش می شود. روشن است که فردی می تواند اجتماعی، مسئولیت پذیر و غیره باشد، ولی در عین حال فروشنده ی بسیار ضعیفی شود.ما در پژوهش خود تلاش کردیم تا این صفات شخصیتی را دور بزنیم و مستقیما به سمت نیروهای محوری ای برویم که به باور ما، نقشی اساسی در توانایی فروش دارند، یعنی همان هم دلی و تمایل درونی. با جست وجو برای این خصوصیات عمیق تر و محوری تر، بلافاصله احتمال تقلب و فریب را کاهش دادیم، زیرا پاسخ دهنده به سختی می تواند بفهمد که پاسخ مطلوب و مورد نظر آزمون گیرنده چیست. به علاوه، اهمیت علاقه به عنوان یک متغیر نیز، به شدت کاهش پیدا کرد و عامل تبعیت و مطابقت داشتن نیز از اهمیت بسیار کمتری در مقایسه با ویژگی های محوری و اساسی مورد اندازه گیری، برخوردار شد. بنابراین به جای شروع با این سؤال که: «چگونه فروشندگان در مجموع، به آیتم های خاصی پاسخ می دهند؟» ما با این پرسش شروع کردیم که: «چه چیزی موجب می شود فروشنده ی واقعا خوبی باشید؟» و سپس: «شما چگونه این ویژگی های انسانی را کشف می کنید؟»استفاده از پویایی های محوری به جای ویژگی های شخصیتی، همراه با پیامدهای متعاقب آن، چیزی را به وجود آورد که به باور ما روش مؤثری برای پیش بینی موفقیت در فروش داشته است و به مراتب فراتر از آنچه بوده که تا به امروز انجام شده است.مغالطه ی تجربهچگونه فروشنده موفقی باشیم - تاکید بر تجربه به جای پویایی های درونی لازم برای فروشندگیبسیاری از مدیران فروش حس می کنند که نوع فروش در صنعت آنها (و حتی شرکت خودشان) به نحوی، کاملا ویژه و منحصربه فرد است. این مسئله تا حدی درست است و تردیدی وجود ندارد که فروشنده ی تجهیزات پردازش داده، به آموزش ها و پس زمینه ی متفاوتی با فروشنده ی خودرو نیاز دارد. تفاوت در نیازها روشن است و اینکه آیا فرد متقاضی، از صلاحیت های لازم برای شغلی خاص برخوردار است یا خیر را می توان، به راحتی در زندگی نامه ی او مشاهده کرد یا به آسانی سنجید. ولی چیزی که نمی توان به آسانی فهمید، پویایی های فروش اساسی است که در مورد آن بحث کردیم؛ پویایی هایی که به فرد امکان می دهد تا فروشنده ی موفقی باشد و فرقی هم نمی کند که چه چیزی را باید بفروشد.ما تا به امروز، تجربیات زیادی را از بیش از ۷ هزار فروشنده به دست آورده ایم؛ طیف گسترده ای از فروشندگان که محصولاتی ملموس و غیرملموس، گران قیمت و ارزان قیمت را به صورت عمده یا ده فروشی عرضه می کرده اند و در تمام موارد، نیروهای عامل موفقیت، هنوز هم بدون تغییر باقی مانده اند. توانایی فروش از اهمیت بالایی برخوردار است، حتی بیشتر از محصولی که به فروش می رسد. هر فروشنده ی موفق بالقوه، مدت ها پیش از آنکه محصول را بشناسد، در طول دوران کودکی و تجربیات دوران رشد خود، ویژگی های انسانی ضروری برای فروش را در خود شکل داده است. بنابراین وقتی بر تجربه تأکید می شود و تجربه اهمیت بیشتری نسبت به موارد ضروری ای مانند هم دلی و تمایل درونی پیدا می کند، تنها می توان به پرورش استعدادهایی متوسط دست یافت.هر فروشنده ی موفق بالقوه، مدت ها پیش از آنکه محصول را بشناسد، در طول دوران کودکی و تجربیات دوران رشد خود، ویژگی های انسانی ضروری برای فروش را در خود شکل داده است.به نظر ما فردی با تجربه که از شرکت رقیب به سرقت رفته است، در بیشتر اوقات، به راحتی قابل سرقت است، زیرا در شرکت رقیب موفقیت چندانی به دست نیاورده است. او حس می کند که به نحوی می تواند به شکلی معجزه وار، در شرکت جدید عملکرد بهتری داشته باشد، ولی این اتفاق به ندرت رخ می دهد. او همان ی که بوده باقی می ماند، یعنی فروشنده ای متوسط یا حتی بدتر. آنچه شرکت ها نیاز دارند، اشتیاق بیشتر برای جست وجوی افراد دارای پتانسیل های اصلی فروش در بازار است. تجربه، کم و بیش به راحتی به دست می آید، ولی توانایی فروش چیزی است که به هیچ وجه به آسانی به دست نخواهد آمد.در میان قصابان، کارگران کارخانه ی زغال سنگ، کارگران کارخانه ی فولاد و حتی افراد بیکار، افراد زیادی وجود دارند (احتمالا یکی از هر ۱۰ نفر) که چه بدانند و چه ندانند، از توانایی تبدیل شدن به فروشنده ای درجه ی یک با بالاترین بازدهی برخوردارند و دست کم، یک نفر از هر ۵ نفر می تواند به فروشنده ای درجه ی ۲ یا فروشنده ای در سطح بهتر برای بیشتر انواع فروش، تبدیل شود. بسیاری از این افراد به طور بالقوه، فروشنده های بسیار بهتری نسبت به بعضی از انی هستند که سال ها در فروشندگی تجربه ب کرده اند. برای مثال، «جیم» فردی بود که پس از مشاهده ی آگهی استخدام یکی از مشتریان فروشنده ی اتومبیل ما، به نمایشگاه اتومبیل وارد شد و در آزمون تنظیم شده توسط ما شرکت کرد. پس از بررسی نتایج این آزمون، ما به صاحب نمایشگاه گزارش دادیم که جیم، تنها فردی است که در گروه، امتیاز الف را به دست آورده است و به شدت به او توصیه کردیم که جیم را استخدام کند. با بیان این مسئله طرف مقابل، شوک زده شد و سکوت کرد. سپس به ما گفتند که آزمون جیم، فقط برای شوخی و خنده در بین آزمون های دیگر قرار داده شده بود.آنها به ما توضیح دادند که جیم، یک روز صبح در حالی که شلوار جین و تی یقه دار قدیمی و کفش ورزشی پوشیده بود، قدم ن وارد سالن نمایشگاه شده بود و گفته بود که: «من مطمئنم که می توانم ماشین های شما را به فروش برسانم.» صاحب نمایشگاه، فقط برای خنده یا شاید هم برای امتحان ما (برای اینکه ببیند آیا به اندازه ی کافی هشیار هستیم که او را حذف کنیم)، آزمون او را در میان آزمون های دیگر قرار داده بود. این مرد، هرگز اتومبیل یا هیچ چیز دیگری را در زندگی اش نفروخته بود و ظاهر و سابقه ای که نشان دهد می تواند چیزی بفروشد، نداشت. ولی امروز او یکی از بهترین فروشندگان در آن نمایشگاه است. او مدت کوتاهی پس از شروع به کار، مشتاق بود که به نمایشگاه جهانی سیاتل برود و در اولین هفته ی ماه، به اندازه ای اتومبیل فروخت که بتواند پول کافی برای رفتن به آنجا و گذراندن ۲ هفته را به دست بیاورد. او پس از بازگشت و در هفته ی آ ماه، به اندازه ای از فروش اتومبیل پول به دست آورد که برابر با متوسط حقوق ماهیانه ی کارکنان بود.بدیهی است که بیشتر مردانی که شلوار جین می پوشند و کفش ورزشی به پا دارند، فروشندگان موفقی نخواهند شد، ولی بعضی از آنها می توانند فروشنده های موفقی باشند و بی تجربه بودن آنها، به هیچ وجه این احتمال را که آنها نیز از نیروهای درونی و انگیزه های تولیدکنندگان درجه یک و خوب برخوردار هستند، کاهش نمی دهد. به همین ترتیب، روشن است که بسیاری از افرادی که ظاهر خوبی دارند، فروشندگان خوبی نخواهند شد. سؤال واقعی و نخستین سؤال این است که: «آیا این فرد از نیروهای درونی اصلی برای فروش موفق، برخوردار است؟»کوری پس زمینه ایتأکید بر تجربه، اغلب به شکل دیگری و در جهت کاهش اثربخشی فروش عمل می کند. هر شرکت، به قرار داشتنِ کارکنان خود در موقعیت های شغلی گوناگون در بخش های خاصی که به انواع خاصی از تجربه محدود شده است، عادت می کند. شاید این افراد در موقعیتی که هستند، عملکرد رضایت بخشی داشته باشند، ولی بارها اتفاق افتاده است که عادت کورکورانه ی توجه به «تجربه ی ویژه»، مانع از این شده است که شرکت، به شیوه ای مؤثرتر و مناسب تر از کارکنان خود استفاده کند. برای نمونه، شرکتی فعال در ب و کار لیزینگ از ما خواست تا شعبه ای را که دارای ۴۲ نفر کارمند بود، مورد ارزی قرار دهیم و مشخص کنیم که چرا میزان فروش آن شعبه، در سطح متوسطی باقی مانده است، چرا میان کارکنان مشکلاتی وجود دارد و آیا باید بعضی از ۴۲ نفر کارمند این شعبه، ا اج شوند؟ پس از بررسی آزمون هر یک از کارکنان، به بررسی تمام کارکنان آن شعبه پرداختیم، یعنی طبق فهرست سازمان، کارکنان و تک تک بخش ها را (به ویژه از این لحاظ که چه ی با چه ی، مافوق چه ی و زیردست چه ی کار می کند) بررسی کردیم و نقاط قوت و ضعف هر بخش را مشخص کردیم.چگونه فروشنده موفقی باشیم - قرار دادن کارکنان در پست ها و موقعیت های شغلی مناسبتقریبا تمام کارکنان، باید در این شعبه می ماندند و نیازی نبود که ی ا اج شود، ولی پیشنهاد دادیم که یک سوم آنها تغییر شغل دهند و به بخش های دیگری منتقل شوند. زیرا برای مثال مشاهده کردیم که فردی با بالاترین توانایی در فروش و همچنین، سطح بالایی از توانایی های مدیریتی (که به هیچ وجه ی ان نیستند)، در بخش حسابداری مشغول به کار است و این شغل او را راضی نمی کند. او از آن زمان به بعد، مدیر فروش جدید شعبه شده است تا سازمان بتواند از توانایی های قابل توجه او بهره ی بیشتری ببرد.گرچه یکی از کارکنان مسن تر، طبق امتیاز ب شده، یک فروشنده ی درجه ی ب به شمار می رفت، ولی طبق همان امتیازها مشخص شد که می تواند یک مدیر دفتر درجه ی الف باشد. او حس هم دلی خوبی داشت، ولی تمایل درونی او برای فروش، چندان قوی نبود و به همین دلیل، فروشنده ی درجه ی ب ارزی شد. ولی او از لحاظ جنبه های مدیریتی، از توانایی توجه و رسیدگی به جزئیات برخوردار بود، یعنی توانایی ای که به ندرت در فروشندگان دیده می شود. او می توانست با سرعت نسبتا بالایی، اختیارات و مسئولیت های افراد را مشخص کند و در مسائل مختلف، تصمیم گیری بهتری داشته باشد. این ویژگی ها علاوه بر حس هم دلی، موجب می شد تا از پتانسیل بسیار بالایی برای مدیریت برخوردار باشد، البته او برای پُست مدیریت فروش مناسب نبود، زیرا تمایل درونی متوسط او می توانست در جایگاه مدیر فروش، به زیان او باشد. او به پُست مدیر اجرایی دفتر، ترفیع پیدا کرد و در این پُست، عملکرد بسیار خوبی داشت.مدیر اجرایی سابق دفتر، فردی بود که توانایی خوبی در توجه و رسیدگی قابل اطمینان و مسئولانه به جزئیات داشت، ولی از توانایی هم دلی اندکی برخوردار بود (و بنابراین نمی توانست با کارکنان دفتر خود، رابطه ی خوبی داشته باشد و آنها را درک کند). او به بخش حسابداری منتقل شد، زیرا سابقه و تجربه ی کافی برای کار در این بخش را داشت و می توانست بادقت، به رسیدگی و مدیریت جزئیات بپردازد، به جای این که با افراد سروکار داشته باشد.بنابراین آنچه بیشتر از تجربه اهمیت دارد، توانایی های درونی اساسی فرد است. هریک از کارکنان و همچنین هریک از متقاضیان استخدام، باید در پُستی قرار داده شوند که بتوانند در آن، بیشترین خلاقیت و بهره وری را داشته باشند.نقش آموزشچگونه فروشنده موفقی باشیم - نقش آموزش در پرورش فروشندگان موفقکارگران کارخانه ی فولاد، کارگران معدن زغال سنگ، کارگران نساجی یا حتی «جیم» نیز، هر چقدر هم که از توانایی های فروش بالایی برخوردار باشند، نمی توانند ناگهان اقدام به فروش بیمه، صندوق های متقابل، تجهیزات الکترونیکی یا خودرو کنند و همه ی آنها به آموزش نیاز دارند. شرکت ها مبالغ بسیار زیادی را صرف توسعه ی برنامه های آموزشی مؤثر می کنند. وقتی آنها با فردی کار می کنند که از توانایی های بالقوه ی لازم برخوردار است، این برنامه های آموزشی می تواند این توانایی های بالقوه را به توانایی های بالفعل تبدیل کند و فروشنده ای بسیار عالی پرورش دهد. بدون وجود آموزش های مناسب، حتی فروشندگان درجه ی الف نیز، توانایی های محدودی خواهند داشت.با این حال، چند بار پیش آمده است که افرادی که در برنامه های آموزشی طولانی و پُرهزینه شرکت کرده اند، وقتی وارد فضای واقعی کار شده اند، کاملا ناموفق بوده اند. وقتی چنین اتفاقی رخ می دهد، آموزش دهنده و احتمالا کل برنامه ی آموزشی زیر سؤال می روند و گاهی حتی کنار گذاشته می شوند. ولی بیشتر اوقات نه آموزش دهنده و نه برنامه ی آموزشی، هیچ یک مقصر نیستند؛ مشکل اینجاست که چیزی از آنها خواسته شده است که انجام آن، غیرممکن محسوب می شود. اگر به ماهرترین صیقل کار الماس نیز یک تکه زغال سنگ بدهید، او فقط می تواند یک تکه زغال سنگ صیقل خورده به شما تحویل بدهد، ولی اگر خشن ترین نوع الماس برش نخورده را به او بدهیم، می تواند آن را به قیمتی ترین سنگ تبدیل کند. برای مثال، حدود ۳ سال پیش، شرکتی برنامه ی آموزشی بسیار خوبی را اجرا کرد که مبلغ زیادی در آن سرمایه گذاری شد. در پایان سال دوم، نتایج این برنامه ی آموزشی مورد ارزی قرار گرفت و مشخص شد که فروش آن شرکت، از آنچه می توانستند به طور عادی، در آن صنعت و در طول آن دوره ی زمانی انتظار داشته باشند، فراتر نرفته بود. ظاهرا سرمایه گذاری انجام شده در برنامه ی آموزشی، کاملا به هدر رفته بود. بنابراین کل برنامه ی آموزشی متوقف شد. ۶ ماه بعد، از سوی مدیریت آن شرکت از ما خواسته شد تا نیروی فروش آنها را مورد آزمون و ارزی قرار دهیم و بفهمیم که چرا برنامه ی آموزشی ای که این قدر به انجام آن توصیه شده بود، با چنین ش تی مواجه شد.دلیل این مسئله بلافاصله روشن شد. از میان ۱۸ نفر نیروی فروش، تنها یک نفر در سطح الف قرار داشت و فروش او نیز پس از برنامه ی آموزشی، واقعا پیشرفت کرده بود. ۲ نفر دیگر، فروشندگانی در سطح ب بودند و آنها نیز تا حدی پس از برنامه ی آموزشی پیشرفت کرده بودند. ولی ۱۵ نفر دیگر، فروشندگانی در سطح ج و د بودند که اصلا نباید فروشنده می شدند، زیرا آنها از پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به فروشندگانی موفق، برخوردار نبودند. آنها سرسخت و خودرأی بودند و اغلب آنها، فاقد حس هم دلی شناخته شدند. این نوع افراد، به ندرت به آموزش واکنش نشان می دهند، حال هر چقدر هم که برنامه ی آموزشی کامل و دقیق باشد بر روی این افراد اثرگذار نخواهد بود. این نمونه ی واضحی از تلاش بیهوده برای انجام کاری غیرممکن بود.چگونه فروشنده موفقی باشیم - اهمیت آموزش و رساندن کارکنان به بالاترین سطح بهره ورینقش آموزش، روشن است و بدیهی است که اهمیت بسیار بالایی دارد. در بازارِ به شدت رقابتی امروز، این مسئله بسیار مهم است که همه ی کارکنان را به بالاترین سطح بهره وری خود برسانیم. برای انجام این کار، بالا بردن بهره وری در آموزش، با استفاده از بهترین روش های مدرن، ضروری است. ولی آموزش در صورتی موفق خواهد بود که انتخاب های موفقی انجام داده باشیم. ابتدا باید افراد مناسب و بااستعدادی را انتخاب کنیم تا بخش آموزش بتواند از این افراد، فروشندگان موفقی بسازد. درست همان طور که تولیدکنندگان، محصولات خود را بر اساس برآوردهای غیرحدسی و دقیقی از اندازه و وزن تولید می کنند و برای این ویژگی های اساسی، از کنترل علمی بهره می برند، فرآیند انتخاب نیز باید علمی تر و دقیق تر انجام شود.نقش فروشنده در موفقیت شرکت، به اندازه ای مهم تلقی می شود که برای ما بسیار شگفت انگیز است که چرا صنعت، تأکید اندکی بر انتخاب بهترین افراد دارد. تمام فروشندگان، برای فروش مؤثر در بازار امروز، به هم دلی نیاز دارند. برای فروش مؤثر در بازارهای خارجی و عبور از خطوط فرهنگی، حتی به هم دلی بیشتری نیاز است. بازاری کالاها و خدمات در همه جا، نیازمند سطح بالایی از تمایل درونی است. در زمانی که صنعت، هیچ مشکلی در تولید ندارد و مشکل اصلی، مسئله ی توزیع است، وجود فروشندگان مؤثر، به توزیع کالا و خدمات کمک کرده است و انتخاب افراد مناسب نیز، موجب یافتن و بهره بردن از فروشندگانی با کیفیت بالا می شود.صنعت باید توانایی خود را در انتخاب فروشندگان عالی بهبود دهد. ش ت ما تا به امروز، ناشی از اشتباهاتی مانند اعتقاد به مساوی بودنِ علاقه با استعداد، قابلیت تقلب در آزمون های استعداد، تأکید بیش از حد بر مطابقت داشتن به جای خلاقیت و تقسیم کل شخصیت فرد به صفات مجزا، به جای درک او به عنوان فردی کامل، بوده است. به نظر می رسد که تجربه، در مقایسه با برخورداری فرد از ۲ ویژگی محوریِ هم دلی و تمایل درونی، اهمیت کمتری دارد و این ویژگی ها برای داشتن فروش موفق، ضروری هستند. آموزش تنها زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که مواد اولیه ی لازم، یعنی افرادی برخوردار از پتانسیل ها و استعدادهای مناسب، وجود داشته باشد.انتخاب افرادی که از ۲ ویژگیِ هم دلی و تمایل درونی برخوردار هستند، تا حدی موجب کمک به برطرف ِ یکی از دشوارترین مشکلات صنعت، یعنی کاهش هزینه های بالای جابه جایی و انتخاب فروشندگان بهتر می شود.برگرفته از: hbr.orgبرچسب ها:افزایش فروش
وقتی به روند فرقه سازی جریان«شیعه انگلیسی» با محوریت «یاسر الحبیب» در لندن نگاه می کنیم، آشکار است که از سوی انگلستان یک نوع عمل کامل به این فرقه داده شده است. به گزارش صدخبر«ما تشیعی را که مرکز و پایگاه تبلیغاتش لندن است قبول نداریم؛ این تشیعی نیست که ائمه(ع) آن را ترویج د و آن را خواستند. تشیعی که بر پایه ایجاد اختلاف، بر پایه تمهید و صاف جاده برای حضور دشمن های است، این تشیع، تشیع نیست؛ این انحراف است.»(بیانات انقلاب/۲۶ مرداد ۹۴) همه چیز درباره ساز و کار فرقه /در حسینیه یهودی های لندن چه می گذرد؟+تصاویردر ماه اکتبر سال ۲۰۱۷، موضوع حمایت صهیونیستی «تبلیغ » از ساخت یک مسجد و حسینیه در گُلدرز گرین (golders green ) لندن در رسانه های بریتانیا بسیار برجسته شد.چند ماه قبل، یهودیان محله گولدر گرین لندن با جمع آوری امضا مخالفت خود را با ساخت یک حسینیه (الرسول الاعظم) در این منطقه اعلام کرده بودند. اما اعضای " تبلیغ " که یک حرکت صهیونیستی است ضمن بازدید از این مرکز به یهودیان اطمینان داده اند که این حسینیه به هیچ وجه تهدیدی برای آنها نیست.جوزف کوهن رئیس و بنیانگذار این که شخصا از حسینیه بازدید کرده گفته که صهیونیست ها پس از آنکه اطمینان پیدا د این مرکز مانند ایران نیست، هوادار تشیع نیست و وابسته به تشیع است از ساخته شدن آن حمایت می کند. کوهن به ۶۰۰۰ یهودی مخالف ساخت حسینیه گفته است:"این مکان متعلق به آیت الله نیست، متعلق به آیت الله است، بنابراین ارتباطی با روز قدس ندارد، افرادی که با آنها دیدار کردیم بسیار مهربان و خونگرم بودند و از ما استقبال د. "و نکته درست در همین جمله جوزف کوهن است که «شیعه لندنی» چون «شیعه » نیست، پس باید به آن عمل داد. در واقع برنامه روشن است: رناتیوسازی در برابر ایدئولوژی شیعی .و چه هدفی استراتژیک تر از این می تواند برای صهیونیست ها وجود داشته باشد؟وقتی به روند فرقه سازی این جریان با محوریت «یاسر الحبیب» در لندن نگاه می کنیم، کاملا آشکار است که از سوی ت انگلستان یک نوع بسط ید و عمل کامل به این فرقه داده شده است. سید رضا قزوینی(الغر ) تحلیل گر عراقی تبار مقیم ایران در گزارشی از شهرک «فدک الصغری» در لندن در کانال تلگرامی خود نوشت:" شهرک فدک الصغری، منطقه ای خوش آب و هوا و سرسبز در شهر لندن است که توسط شیخ یاسر الحبیب، داماد سید مجتبی ، برادر سید صادق در لندن یداری شده است.این شهرک پس از آماده سازی و ساخت یک مسجد در داخل آن درسال ۱۳۹۱ افتتاح شد و پرچم گروه یاسر الحبیب یعنی " هیئة خدام المهدی " در یکی از تپه های آن و طی مراسمی که اعضای این گروه یونیفورم های سبز نظامی بر تن کرده بودند برافراشته شد. های عمومی این گروه در این شهرک برگزار می شود. یک حوزه علمیه و مدرسه نیز در آن ساخته شده است. به گفته یاسر الحبیب قرار است این شهرک پس از ید زمین های اطراف به یک د ده ی شیعی تبدیل شود و نان انگلیسی نیز به تشیع هدایت شوند.پوشیدن یونیفورم های نظامی، تأسیس یک شهرک و برگزاری رژه در مناسبت های مذهبی، و بیان اینکه هدف از ساخت چنین د ده ای، فتح یک کشور خارجی (عربستان) است – ولو در شعار -، و توسعه روزافزون آن در شهر لندن، جالب توجه است. "حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)تقلید مضحک یاسر الحبیب از حزب الله لبنانو تازه وقتی «حسینیه الرسول الاعظم»، با هزینه کلان و در یک ساختمان بزرگ و مجهز و مجلل در قلب محله یهودی نشین لندن افتتاح می گردد و با وجود اعتراض شدید نان یهودی، از سوی ان جامعه یهودی، و در واقع از تل آویو، چراغ سبز نشان داده می شود، خود به خوبی و بدون نیاز به موشکافی زیاد، برنامه مشترک انگلستان-اسراییل-سعودی را برای بهره برداری های بعدی از این فرقه روشن می سازد. نکته بسیار جالب این که قرار است طبق وعده یاسر الحبیب و سایر چهره های رسانه ای جریان در لندن، در این «حسینیه» همه نوع عزاداری مورد نظر این فرقه، از جمله قمه زنی، راه رفتن روی زغال گداخته، راه رفتن روی خار، زدن زنجیر گل میخ دار بر بدن و انواع شیوه های به واقع مازوخیستی و من درآوردی این فرقه برای عزاداری صورت بگیرد!حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+) زمین حسینیه توسط یکی از مراکز ی وابسته به سید صادق در انگلستان به مبلغ بیش از ۵ میلیون پوند (۲۸ میلیارد تومان) یداری شده است.رو مه بریتانیایی «ایندیپندنت» در ۱۷ اکتبر ۲۰۱۷ گزارش داد که جامعه یهودی لندن از ساختد حسینیه وابسته به جریان حمایت و احساسات ضد این مسجد و « هراسانه» را محکوم می کند. گلدرز گرین، در شمال غرب لندن، بزرگ ترین محل یهودیان در لندن است.این حسینیه توسط «مرکز روشنگری ی»، یکی از مراکز متعدد وابسته به جریان در انگلستان ساخته شده است که خود نشان از دست باز این جریان افراطی-انحرافی مذهبی در فعالیت های خود در بریتانیا دارد.طبق آن چه در ویدیوی تبلیغی این حسینیه آمده، قرار است به یکی از بزرگ ترین مراکز ی در کل اروپا تبدیل شود:علی رغم شکل گیری یک کمپین اعتراضی از سوی شماری از یهودیان لندن با نام «همه با هم گلدرز گرین» ، علیه ساخت مسجد و حسینیه در محله یهودی، بسیاری از چهره های شاخص جامعه یهودی لندن از ساخت این مرکز حمایت د. حاخام «مارک گلدسمیت»، حاخام کنیسه اصلی محله گلدرز گرین، «مار »(markus disch)، دبیر رو مه یهودی «جوییش کرونیکل»، جی استول(یک مشاور پارلمانی شناخته شده)، لارا مار ، رییس «صندوق روز بزرگداشت هالوکاست»، که همگی از حامیان افراطی اسراییل در انگلستان محسوب می شوند، در دفاع از ساخت این مرکز مصاحبه های زیادی انجام دادند و مطالب زیادی نوشتند.حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)همچنین «ماری وَن دِر زیل»، نایب رییس هیات نمایندگان یهودی در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷، بیانیه ای صادر و اعلام کرد که سازمان او در ارتباط نزدیک با نمایندگان «مرکز روشنگری ی» قرار دارد و "از شنیدن تعهد آن ها به مقابله با یهودستیزی و افراط گرایی دلگرم شده است. " ساختمان این مرکز در سال ۲۰۰۷ توسط «مرکز روشنگری ی» (وابسته به جریان ) از یک موسسه ی-صهیونیست به نام «مرکز بین المللی یت تبشیری اِل شادای» به مبلغ ۵.۲۵ میلیون پاوند یداری شد. گفتنی است که این ساختمان در سال های نه چندان دور یکی از استودیوهای تلویزیون بوده که در سالن ۳۰۰۰ نفری آن، کنسرت های موسیقی اجراء می شد.حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)**نمایی از سالن گردهمایی «حسینیه» ها در لندن**نکته جالب و عجیب این که، علی رغم مخالفت شدید بخش عمده نان یهودی گلدرز گرین با افتتاح یک مرکز ی و جمع شدن دست کم ۵۴۰۰ امضاء بر علیه این مسجد از سوی یهودیان این محله، ان جامعه یهودی این چنین از وجود این مرکز ی که علی الظاهر متعلق به نحله ای افراطی از شیعیان است، دفاع می کنند.اما اگر نگاهی از نزدیک به فعالیت های فرقه در لندن بیاندازیم، آن گاه این مساله دیگر چندان غامض و دور از انتظار نمی نماید. آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع تقریب مذاهب ی، که مطالعات دقیقی روی جریان و انحرافات آن دارند، در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر(۹ شهریور ۹۴) گفت:" من وقتی در انگلیس بودم گزارشی به من رسید که این ها توانسته اند از بسیاری جوان های شیعه و سنی برای کارهای جاسوسی خود سربازگیری کنند. من آن روزها وقتی به ها سر می زدم و کار ی داشتم، می دیدیم که حتی در مساجد ها تشکیلاتی وجود دارد که به نوعی از سوی ت حمایت می شوند. منظور این است که چون انگلیسی ها سابقه زیادی در نفوذ و حضور در کشورها و ملت های شرقی داشته اند از تجربه زیادی در این عرصه برخوردار هستند؛ لذا اساس برنامه ریزی در این زمینه را انگلیسی ها انجام می دهند و منظور از تشیع انگلیسی هم همین است؛ یعنی تشیعی که با برنامه ریزی، مدیریت انگلیس ها و دستگاه های جاسوسی بوجود آمده و حمایت مالی و تبلیغاتی می شود. منظور از تشیع انگلیسی این نیست که شیعیانی هستند که در انگلیس س ت دارند، اتفاقا شیعیان بسیار خوبی در انگلیس هستند که وقتی می بییند عده ای به وسیله سیاستمداران انگلیسی حمایت می شوند رنج می کشند. "آیت الله محسن اراکی؛ دبیر کل مجمع تقریب مذاهب یآقای اراکی صراحتا جریان را یک حزب دانست که لعاب و پوششی از مذهب بر خود زده است و حمایت مالی و و تبلیغاتی همه جانبه ای را از سوی کشورهای غربی، اسراییل و حتی عربستان سعودی پشت سر خود دارد:" این جریان پایگاه اجتماعی ضعیفی دارد اما آنچه خطر این ها را چند برابر می کند سه موضوع است، یک، امپراتوری رسانه ای است که با حمایت خارجی ها در اختیارشان قرار گرفته شده است. اگر یادتان باشد زمانی اعلام د چندین میلیون دلار در حوزه مبارزه فرهنگی با توسط کنگره تصویب و ما بعد از تصویب آن دیدیم که رسانه های وابسته به گروه تاسیس شدند. برخی مسئولین یی صراحتا گفتند استراتژی ما این است که گروه های افراطی مذهبی را در داخل جوامع شیعی تشویق و پشتیبانی کنیم. امروز شاید بیش از ۲۰ به همراه شبکه های ارتباط اجتماعی زیادی در اختیار این جریان قرار دارد که در راستای اه آنها عمل می کنند. دوم، سازمان یافتگی این جریان است که به طور کاملا دقیق و منظم عمل می کنند، سوم، حمایت مالی گسترده ای است که از سوی خارجی ها نسبت به این جریان انجام می گیرد. "اما «شهرام همایون»، فعاال رسانه ای ضدانقلاب و سلطنت طلب مقیم ، در یکی از افشاگری های خود درباره شبکه های تلویزیونی ای مستقر در اروپا، به صراحت گفت که شرکت پشتیباتی کننده از شبکه های مذهبی مستقر در لندن، یک شرکت اسراییلی است!سید هادی سید افقهی و کارشناس مسائل خاورمیانه در نشست بررسی تشیع انگلیسی(اردیبهشت ۹۴) با موضوع " انگلیسی"، اه اصلی جریان را چنین بر شمرد:" ۱-تلاش برای مرجع تراشی با بسترسازی بیگانگان۲-مخالفت صریح و آشکار با انقلاب ی ایران و اغفال جوانان و تشویق به عدم پیروی از انقلاب ی که در جایی صادق گفته است: "جوونا گول نخورید!! مثل پدراتون که بعضی هاشون گول خوردن نشید، تاریخ پیغمبر رو خودتون بخونید، هر چی میگن نگید راست میگه! نگید درست میگه". من نمی گویم سید صادق مزدور انگلیس است من می گویم چرا شما طوری صحبت می کنید که مورد استقبال انگلیس قرار بگیرید و آنها ار صحبت هایتان سوء استفاده کنند. ۳- ت یب شخصیت حضرت (ره) و ی است، ۴- مخالفت با فلسطین (مسئله محوری جهان ) ۵- حمایت استکبار جهانی به ویژه استعمار پیر (انگلیس) ۶- حمایت از منافقین (صادق در جایی می گوید یک نفر منافق را نکشت) ۷-همسو بودن با جریان فتنه ۸-همسویی با انجمن حجتیه در انحرافات ۹-پیروی از ین ج دین از سیاست ۱۰-سکوت و نفاق و مواضع دوگانه نسبت به تحولات عراق و جریان تکفیری ۱۱-حمله به نمادهای اهل تسنن ۱۲-پروژه شهید سازی (سید محمد ) که گفتند وی را پس از شکنجه به شهادت رسانده است. جالب اینجاست که صادق هیچ موضعی درباره نشان نمی دهد و سکوت می کند چرا که را و انگلیس تأسیس نموده است. "اما جالب ترین و رسواترین اعتراف درباره ماهیت فعالیت فرقه در لندن را یاسر الحبیب انجام داد. الحبیب، طلبه نمای کویتی، داماد سیدمجتبی و موسس و مدیر شبکه «فدک» که بخش اعظم برنامه های آن فحاشی به مراجع تقلید شیعه، ان و شخصیت های مورد احترام اهل سنت(و فتنه انگیزی تفرقه افکنی در جهان از طریق آن) است، یک بار روی آنتن زنده شبکه خود، به صراحت و سادگی ساز وکار شبکه فدک و شبکه های شبیه به آن را که از مرکز لندن روی آنتن می روند، شرح داد:" به یاد می آورم که چه تعداد از برادران اردنی و فلسطینی که از طریق ایمیل در طی این سال ها به من پیام می فرستادند که این جا وضعیت مالی سخت است و ما به مهاجرت فکر می کنیم. شما چه طور توانستید به انگلیس بروید و ما می خواهیم مهاجرت کنیم. چه طور ممکن است به انگلیس بیاییم. الحمدلله الان راه حل این مساله پیدا شده است. اگر به عایشه بدهید، شما را به انگلیس می آورند و پناهندگی و در هفته ۷۵۰ پوند و یک آپارتمان رو به روی هاید پارک(مرکز لندن) به شما می دهند. " حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+) «مهنّد الشویلی»، از عوامل اصلی شبکه فدک و دست راست یاسر الحبیب هم در برنامه دیگری چنین اعتراف کرد:حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)مهند الشویلیمن در انگلیس زندگی می کنم. من مدیون این کشورم. چرا؟ چون برای من یک زندگی خوب فراهم کرده است. به من خانه داده اند. گاهی وقت ها که کاری ندارم، به آن ها(به رابطین mi۶!؟) و از آن ها کمک مالی می گیرم. ۷۰۰ پاوند در هفته. همه خانواده ما از این سهم می برند، به بچه ها پول تعلق می گیرد. خدمات درمانی مجانی است و این باعث می شود که من نسبت به آن ها متمایل شوم و نسبت به آن ها غیرت داشته باشم. "به بیان دیگر، از این صریح تر نمی شد که سردمداران این جریان انحرافی(که با هدف فتنه در عالم تشیع شکل گرفته) مزدوری و وابستگی خود را به سلطنت ملکه بر زبان بیاورند. بی جهت نیست که چنان به قول الشویلی به مادر معنوی خود(الیزابت دوم) غیرت دارند که او را از «سادات» می دانند. این اصلا یک شوخی نیست و یاسر الحبیب و همین الشویلی در چند نوبت در شبکه فدک گفته اند که ملکه انگلستان از «سادات» است!؟ یعنی اگر فردا روز نتانیاهو یا ترامپ هم برای وابستگان جریان پول و تسهیلات فراهم کنندف بعید نیست که روزی از لسان این مزدوران فکری نظام سلطه بشنویم که سردمداران رژیم صهیونیستی هم از «سادات» هستند.در تحلیل نهایی می توان گفت، یکی از اه میدان دادن به فرقه از سوی ت بریتانیا و آزاد گذاشتن آن ها در انجام خشن ترین و خونبارترین شیوه های به اصطلاح عزاداری، ارایه جلوه ای خشن، بی منطق و مشمئزکننده از در وجه شیعی آن است. به بیان دیگر، یتی که « » در نفرت پراکنی و ایجاد دشمنی با تصویر در وجه سنّی آن انجام داد و همچنان هم ادامه دارد، فرقه قرار است برای ملکوک چهره تشیّع در سطح جهانی و همچنین تحریک و تحریص دشمنی با شیعیان از سوی اهل سنت، ادامه دهد.حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+) حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)حسینیه «یهودی»های لندن/ ساز و کار فرقه در لندن چیست؟ + و ع (۱۶+)منبع:مشرقانتهای پیام/
رئال مادریددو هفته بعد از جشن قهرمانی رئال مادرید در لالیگا، رئالی ها بار دیگر به میدان سیبلس برگشتند تا این بار قهرمانی در چمپیونزلیگ را جشن بگیرند. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : دو هفته بعد از جشن قهرمانی رئال مادرید در لالیگا، رئالی ها بار دیگر به میدان سیبلس برگشتند تا این بار قهرمانی در چمپیونزلیگ را جشن بگیرند. شاگردان زین الدین زیدان که توانستند به حسرت ۵ ساله رئال برای قهرمانی در لالیگا پایان بدهند، شنبه شب دست به کار بزرگی زدند و موفق شدند با پیروزی ۴-۱ مقابل یوونتوس، از عنوان قهرمانی شان در چمپیونزلیگ دفاع کنند تا این جام برای دومین سال پیاپی در میدان سیبلس در دستان ستاره های رئال مادرید دیده شود.همانطور که انتظار می رفت هزاران هوادار رئال در این جشن شرکت د و بازیکنان رئال هم مثل همیشه در یک اتوبوس رو باز به احساسات آنها پاسخ می دهند. + 0 - 0
شهردار لندن برای حادترین چالش زندگی در کلان ا که گریبان نان پایتخت انگلیس را نیز گرفته است، اعمال سبک متفاوتی از برنامه ریزی شهری را آغاز کرد. «صادق امان خان» ملقب به «صادق خان»، یک برنامه ۲۹۰ صفحه ای برای ارتقای «کیفیت زندگی در لندن» تهیه کرده و با «انتشار عمومی» پیش نویس آن در سامانه شهرداری و «فراخوان رسمی» برای جلب نظرات موافقان و مخالفان و ایده های مکمل، خود را متعهد کرده است «پایتخت انگلیس را تا سال ۲۰۴۱ به شهری عاری از ترافیک، آلودگی و کمبود مسکن» تبدیل کند. به گزارش دنیای اقتصاد، «صادق خان» با این سبک برنامه ریزی، از یک سو وعده برخی شهرداران مبنی بر «اداره شهر با مشارکت نان» را در لندن از طریق «به رسمیت شناختن حق اظهارنظر شهروندان نسبت به هر نوع تصمیم شهرداری» محقق کرده و از سوی دیگر با ارائه تضمین کتبی (تعهد قیدشده در برنامه) برای بهبود اساسی سه عنصر شکل دهنده کیفیت زندگی در کلان ا، «برنامه لندن ۲۰۴۱» را به لحاظ ج از ی ری «اقدامات زودگذر و تبلیغاتی یا شوهای عمرانی بی خاصیت در شهر»، پرمحتوا و کارآمد تنظیم کرده است.گزارشی از جزئیات این برنامه حاکی است شهردار لندن بنا دارد با یک برنامه برای حل مسائل سه گانه «مسکن»، «ترافیک» و آلودگی» به عنوان عناصر کیفیت زندگی شهری، پایتخت انگلیس را در سال ۲۰۴۱ به شهر خوشایند و بدون استرس تبدیل کند. محور این برنامه، «تردد و ترافیک» را هدف قرار داده اما محتوای آن، به تسهیل تامین مسکن، کاهش ذرات آلاینده هوا و حتی اشتغال شهری منجر خواهد شد. برنامه سنجش پذیر «صادق خان» در بخش حمل و نقل و ترافیک شهری، دارای «۱+۱۵» ویژگی کمی و کیفی است به طوری که «۱+۶» شاخص ترافیکی که منشا استرس نان کلان ا محسوب می شود، طی ۲۵ سال آینده به میزان مشخص، به نفع نان مجموعه شهری لندن بهبود می یابد.در این برنامه، «مترو» و «اتوبوس» به وسایل نقلیه قابل رقابت با خودروی شخصی به منظور پوشش بیش از ۵۰ درصد سفرهای درون شهری لندن تبدیل می شوند تا ترافیک حداقل ۱۵ درصد و ازدحام در مترو حداقل ۲۰ درصد کاهش یابد و سرعت نقل و انتقال مسافر در شبکه حمل و نقل عمومی حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. کاهش غلظت ذرات آلاینده در آسمان لندن به سطح استاندارد و همچنین حل مشکل نیاز به ۵۰ هزار واحد مس ی جدید در سال از طریق توسعه ظرفیت س تی حومه لندن نیز دو اثر مثبت دیگر «برنامه لندن ۲۰۴۱» است. «صادق خان» برای معمای تامین مالی توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی شهری، یک استراتژی اعتباری با ۷ سرفصل تدارک دیده که کمترین اتکا را به بودجه تی و شهرداری دارد.طرح تحول حمل و نقل لندنصادق خان، شهردار لندن، چشم اندازی برای آینده این کلان شهر ترسیم کرده است که حمل و نقل شهری در آن نقش محوری دارد. صادق خان پیشنهاد می کند با تحول حوزه حمل و نقل شهری می توان لندن را به شهری برای همه لندنی ها،تبدیل کرد. او قصد دارد لندن را شهری سبزتر، سالم تر و برخوردارتر سازد. استراتژی حمل و نقل صادق خان نقشه راهی است که دورنمای تحول حمل و نقل لندن را در ۲۵ سال آینده ترسیم می کند. این سند نشان دهنده عزم او برای متحول ساختن خیابان های لندن، بهبود حمل و نقل عمومی و فرصت آفرینی برای توسعه مسکن سازی و اشتغال است. از دید صادق خان، حمل و نقل تنها زندگی روزمره ما را متاثر نمی سازد و تنها به جابه جایی های روزانه محدود نمی شود. حمل ونقل می تواند به ایجاد فرصت های تازه برای اهالی لندن منجر شود و شخصیت تازه ای برای شهر بسازد.به عنوان شهردار لندن، صادق خان متعهد شده است در جهت تامین حمل ونقل ارزان، قابل اعتماد و مطمئن گام بردارد. او چنین سامانه حمل و نقلی را حق شهروندان می داند و معتقد است چنین سامانه ای می تواند ظرفیت های موجود برای بهبود زندگی عموم را بارور سازد. مجموعه شهرداری لندن به منظور افزایش مشارکت عمومی در امر سیاست گذاری شهری، پیش نویس طرح تحول حمل و نقل لندن را در قالب یک سند ۲۹۰ صفحه ای در ماه ژوئن سال جاری منتشر کرد و از شهروندان خواست که دیدگاه های خود را ظرف مدت یک ماه در سامانه نظرسنجی وارد کرده یا از طریق پست الکترونیک ارسال کنند. فرصت مشارکت در این طرح چندی پیش پایان یافت و شهرداری لندن مشغول بررسی دیدگاه های ارسالی شهروندان است. نسخه نهایی استراتژی حمل و نقل صادق خان، پس از اعمال تغییرات پیشنهادی، در ابتدای سال آینده میلادی منتشر خواهد شد.پیش بینی می شود جمعیت لندن از ۹ میلیون کنونی تا سال ۲۰۴۱ به بیش از ۵/ ۱۰ میلیون نفر افزایش یابد. که باید راه های تازه ای برای گسترش لندن یافت. با حفظ روند کنونی، تا سال ۲۰۴۱ افزایش تقاضا برای حمل و نقل شهری موجب خواهد شد که ۷۱ درصد از سفرهای شهروندان با متروی لندن در ساعات اوج شلوغی صبحگاهی، در شرایط ازدحام انجام شود. به این ترتیب ۶۵ درصد از سفرهای صبحگاهی شهروندان با راه آهن سراسری نیز در شرایط ازدحام صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی اهالی لندن به طور متوسط سالانه ۲ روز و نیم از عمر خود را در گره های ترافیکی هدر خواهند داد. از سوی دیگر لندن در رعایت حدنصاب ذرات آلاینده موفق نبوده است. حتی سطوح پایین این ذرات معلق نیز برای سلامت شهروندان مضر است، اما لندن حتی استاندارد پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی را نیز تامین نکرده است. طبق پژوهش های انجام شده، لندن با روند کنونی، تا سال ۲۰۳۰ هم قادر به رعایت معیار های مربوطه نخواهد بود. بیش از یک چهارم خیابان های لندن در سال ۲۰۲۰ با این استانداردها مطابقت نخواهند داشت. عدم پیروی از این استانداردها لندن را با خطر تحمیل جریمه های سنگین از سوی اتحادیه اروپا قرار داده بود.گرچه این معیارها در قوانین تی انگلستان بازتاب یافته اند، اما با وج انگلستان از اتحادیه اروپا، استانداردهای هوای پاک این اتحادیه در لندن موضوعیت نخواهد داشت و فعالان نگران کمرنگ شدن اقدامات تی در جهت بهبود وضعیت آلاینده ها در ای بزرگ انگلستان و بالاخص لندن هستند. شهردار در اجرای این قوانین مصمم است و می خواهد این کلان شهر را تا سال ۲۰۵۰ به شهری فاقد کربن تبدیل کند. این در حالی است که با روند کنونی تا سال ۲۰۵۰ تنها می توان انتشار گاز دی ا ید کربن را به نصف تقلیل داد. محاسبه تاثیر اقتصادی تغییرات اقلیمی، بسیار پیچیده و تقریبا ناممکن به نظر می رسد، اما پیش بینی های علمی نشان داده است تغییرات اقلیمی کنترل نشده می تواند ۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی لندن را متاثر سازد، در حالی که انجام اقدامات پیشگیرانه تنها به منابعی به ارزش یک تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی لندن نیاز دارد.مهم ترین اولویت های این برنامه عبارت است از: «خیابان های سلامت» که برای مقابله با معضل کم تحرکی طراحی شده اند، کاهش ترافیک در سطح خیابان های لندن، هوایی پاک تر و تلاش در جهت رسیدن به چشم انداز شهر بدون کربن، سیستم حمل و نقل شهری قابل اتکا که توانایی پاسخگویی به جمعیت را داشته باشد، شبکه حمل و نقلی مقرون به صرفه و در دسترس، سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل به منظور حمایت از توسعه بخش های مسکن و اشتغال. در این پیش نویس، رویکرد خیابان های سلامت مورد توجه قرار گرفته است. به این ترتیب، سلامت و کیفیت تجربه فردی در بحث برنامه ریزی شهری در اولویت قرار می گیرند.به منظور دستی به اه زیر، رویکرد خیابان های سلامت در کل سامانه حمل و نقل به کار گرفته خواهد شد:خیابان ها و مردم سالم: ۸۰ درصد از سطح عرصه های عمومی شهر لندن را خیابان ها تشکیل می دهند. تبدیل این خیابان ها به «خیابان های سلامت» منجر به افزایش کیفیت زندگی همگان خواهد شد. بر اساس چشم انداز تحول حمل و نقل لندن، صادق خان قصد دارد با انجام موارد زیر این هدف را محقق سازد: دگرگون ساختن خیابان آ فورد، معرفی و گسترش محدوده بسیار پاک، حذف تلفات و جراحات حوادث رانندگی در خیابان های لندن و احداث شبکه مسیرهای دوچرخه سواری در سراسر لندن.تجربه ای مناسب از حمل و نقل شهری: حمل و نقل عمومی بهترین گزینه برای طی مسافت هایی است که نمی توان پای پیاده و یا با دوچرخه طی کرد. متروی لندن در حال حاضر ۱۱ خط و ۲۷۰ ایستگاه فعال دارد و طول شبکه ریلی آن به ۴۰۲ کیلومتر می رسد. در ساعات اوج ترافیک ۵۴۳ قطار در این خطوط حرکت می کنند. هم اکنون بیش از ۳۶ درصد از سفرهای درون شهری با خودروهای شخصی انجام می شود و سهم حمل و نقل عمومی از این مجموعه تنها ۳۷ درصد است. تجربه سفری سریع و آسوده با حمل و نقل عمومی، جایگزینی جذاب برای استفاده از خودروهای شخصی خواهد بود. و پیشنهاد شهردار برای تحقق چنین شرایطی به قرار ذیل است: احداث خط قطار شماره ۲ لندن، به روزرسانی و توسعه شبکه مترو لندن، افزایش موارد حق تقدم برای شبکه اتوبوس های شهری لندن و تسهیل دسترسی عموم مردم به ایستگاه ها و وسایل حمل و نقل عمومی.خانه ها و مشاغل جدید: لندن سالانه نیازمند بیش از ۵۰ هزار دستگاه مسکن جدید است و تا سال ۲۰۴۱ ناگزیر هستیم بیش از ۲/ ۱ میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کنیم تا کیفیت زندگی همه افزایش یابد. پیشنهاد شهردار برای تحقق این اه عبارت است از: تبدیل برخی معابر شهری به پیاده راه، توسعه خطوط مترو، ایجاد خط جدید حمل و نقل آبی بر رودخانه تیمز، توسعه واحد های مس ی در اراضی تی در مجموعه شهری لندن.استراتژی حمل و نقل لندن چشم انداز ۲۵ سال آینده این کلان شهر را مورد توجه قرار می دهد و تمامی جوانب حمل و نقل شهری را مد نظر دارد. اجرای موفقیت آمیز این طرح، مست م تحقق این موارد است: ایجاد آمادگی برای فناوری های جدید و تغییرات غیرقابل پیش بینی که در شیوه زندگی روی می دهد، یافتن راهی منصفانه تر و کارآتر برای تامین هزینه های توسعه حمل و نقل شهری لندن و همکاری با سایر ذی نفعان پروژه، نظیر ارگان ها و ب و کارها در سطح شهر لندن و فراتر از آن.گزارش پیشرفت اجرای این طرح، به صورت سالانه در وبگاه «سفر در لندن» منتشر می شود.دورنمای لندن ۲۰۴۱: لندن پس از اجرای استراتژی حمل و نقل شهردار رنگ دیگری به خود خواهد گرفت عمده این تغییرات عبارتند از: کاهش ۳ میلیونی سفرهای درون شهری با خودروی شخصی، کاهش تملک خودروی شخصی در لندن به میزان ۲۵۰ هزار دستگاه، کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترافیک، کاهش ۱۰ درصدی حمل و نقل کالاها در ساعات اولیه صبح، افزایش ۱۰۰ درصدی سفرها با شبکه قطار شهری، افزایش ۹۰ درصدی ظرفیت قطارهای شهری لندن، افزایش ۸۰ میلیون صندلی/ کیلومتر به شبکه قطارهای شهری، کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی ازدحام در قطارهای شهری، افزایش ۶۰ درصدی سفرها با شبکه اتوبوس های شهری، افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سرعت اتوبوس های شهری، در زمینه آلاینده ها: کاهش ۷۲ درصدی انتشار دی ا ید کربن، کاهش ۹۴ درصدی انتشار دی ا ید نیتروژن، رعایت سطح مجاز ذرات معلق در تمامی خیابان های لندن. کاهش ۷۰ درصدی تلفات و آسیب های جدی ناشی از سوانح رانندگی در سطح خیابان های لندن به طوری که از سال ۲۰۳۰ هیچ شهروندی به عنوان مسافر یا راننده در اثر تصادفات اتوبوس های شهری لندن کشته نخواهد شد.شهروندان برای دسترسی به امکانات و خدمات شهری وابستگی کمتری به خودروهای شخصی خواهند داشت به طوری که بیش از یک میلیون نفر(۱۰ درصد جمعیت) در مناطقی زندگی خواهند کرد که بهترین امکانات ارتباطی را در اختیار خواهند داشت و بیش از ۶/ ۷ میلیون نفر(۵/ ۷ درصد جمعیت) با استفاده از امکانات حمل و نقل شهری، کمتر از ۴۵ دقیقه تا مرکز لندن فاصله خواهند داشت. این رقم در مقایسه با شرایط کنونی ۳/ ۲ میلیون نفر بیشتر است. به این ترتیب تعداد شهروندانی که با حمل و نقل شهری در کمتر از ۴۵ دقیقه به فرصت های شغلی دسترسی دارند، بیش از ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت. در راستای توسعه حمل ونقل ارزان، قیمت بلیت وسایل نقلیه عمومی تا سال ۲۰۲۰ در لندن افزایش نخواهد یافت.رسیدن به چشم اندازی که ارائه شده است، بودجه سالانه ای بالغ بر ۳/ ۳ میلیارد پوند طلب می کند. استراتژی مجموعه شهرداری لندن برای تامین منابع مالی این طرح به شرح زیر است: عوارض ب و کار که در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت و جایگزین بودجه عملیاتی و سرمایه گذاری تی خواهد شد، وام های موسسه حمل و نقل لندن که بر اساس درآمدهای آینده این موسسه دریافت می شود، درآمد ناشی از فروش بلیت شبکه حمل و نقل شهری و عوارض طرح ترافیک، درآمد ناشی از تبلیغات شهری و فروش و اجاره دارایی های شهرداری، سرمایه گذاران خصوصی، بودجه های تی دیگر، طرح اخذ عوارض ارزش افزوده توسعه یافتگی از املاک. در شرایطی که توسعه یافتگی ناشی از ارائه خدمات حمل و نقل عمومی است. در طول اجرای این طرح روش های تامین منابع مالی به طور مرتب پایش شده و در صورت وم تغییراتی در آنها ایجاد خواهد شد.در اجرای این طرح سه فاز زمانی پیش بینی شده است. فاز نخست آن در فاصله سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ است و بر فعالیت های زیرساختی تمرکز دارد. فاز دوم در فاصله سال های ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ اجرا می شود و بر فعالیت های توسعه تمرکز دارد و فاز نهایی آن از سال ۲۰۳۰ تا ۲۰۴۱ اجرا می شود و بر بهینه سازی متمرکز است.پیش نیاز اصلی:کاهش وابستگی به خودروی شخصیوابستگی به خودروی شخصی به کاهش سطح سلامت عمومی در لندن منجر شده است. خیابان ها به مکان هایی پر ازدحام، آلوده، و خطرناک تبدیل شده اند که امکان پیاده روی یا دوچرخه سواری را از شهروندان سلب کرده اند. خدمات اتوبوس های شهری، و مترو اغلب در شرایط پر ازدحام و بعضا غیر قابل اتکا و غیر مستقیم است. به این معنا که برای بسیاری از شهروندان، بدیل مناسبی برای خودروی شخصی محسوب نمی شود. دسترسی به برخی از بخش های لندن مدت هاست که تنها با استفاده از خودروی شخصی امکان پذیر است و هیچ گزینه دیگری برای دسترسی به این مناطق طراحی نشده است. در نخستین گام برای حل این معضلات، لندن ناگزیر است به شهری بدل شود که در آن پیاده روی، دوچرخه سواری، و حمل و نقل عمومی پاک، بهترین بدیل برای اغلب سفرهای درون شهری باشد. چنین تغییری نه تنها بر کیفیت زندگی و سطح سلامت شهروندان می افزاید، بلکه با کاستن از ازدحام کنونی، امکان استفاده از عرصه خیابان را برای فعالیت های ثمربخش را نیز فراهم می کند. جمعیت رو به افزایش، در سال های پیش رو فشار مضاعفی بر زیرساخت های شهری لندن وارد خواهند ساخت. ضروری است که با برنامه ریزی و اقدامات زودهنگام از بروز شرایط ناخوشایند در آینده پیشگیری شود. خودروهای شخصی در قیاس با فضایی که می کنند، نقش اندکی در جابه جایی افراد دارند. این خودروها سبب بروز ازدحام در خیابان ها می شوند، مبادلات تجاری و حمل ونقل بار را با مشکل مواجه می کنند.خدمات غیرقابل اتکای مترو نیز، برنامه ریزی زمانی برای سفرهای شهری را مختل می سازد، وقت شهروندان را هدر می دهد و سبب می شود رفت و آمد روزانه مردم به فرآیندی ناخوشایند و پراسترس تبدیل شود. برخی شهروندان به منظور احتراز از این مشکلات عطای حمل و نقل شهری را به لقایش می بخشند و خودروهای شخصی را انتخاب می کنند. بسیاری از بخش های حومه لندن از خدمات حمل و نقل مناسب بی بهره اند و به این ترتیب نان این مناطق به فرصت های شغلی، تحصیلی، و آموزشی لازم دسترسی پیدا نمی کنند، انزوای اجباری این افراد، یکپارچگی اجتماعی و عد شهری را در عمل ناممکن می سازد. از سوی دیگر سالمندان و افراد ناتوان جسمی، که در حال حاضر ۱۴ درصد از جمعیت لندن را تشکیل می دهند، به طور میانگین دو سوم سایر گروه ها در شهر تردد می کنند. با پیر شدن جمعیت، وم فراهم آوردن امکانات لازم برای راحتی این گروه ملموس تر می شود. ناگزیریم بر تسهیلات حمل و نقل شهری بیفزاییم تا زمینه حضور این گروه نیز در عرصه شهری مهیا شود. طرح «دسترسی بدون پله» به متروی لندن که اجرای آن از سال جاری آغاز شده است، به تسهیل تردد این گروه ها در ۵۷ ایستگاه اصلی مترو منجر خواهد شد.برای دستی به این اه ، شهردار لندن امیدوار است بتواند شهروندان را به پیاده روی، استفاده از دوچرخه یا حمل ونقل عمومی ترغیب کند.محدوده بسیار پاکمحدوده بسیار پاک ناحیه ای در لندن است که کلیه وسایل نقلیه برای ورود به آن نیازمند رعایت استانداردهای آلایندگی یا پرداخت عوارض روزانه هستند. قوانین محدود کننده این ناحیه در ۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته جاری خواهد بود و مرزهای جغرافیایی این محدوده دقیقا بر محدوده طرح ترافیک فعلی منطبق است. از ماه سپتامبر سال ۲۰۲۰ قواعد محدود کننده این ناحیه به اجرا در می آیند. به موجب این طرح تنها خودروهای بنزین سوز دارای استاندارد یورو۴ می توانند بدون پرداخت عوارض ۵/ ۱۲ پوندی به بخش مرکزی لندن وارد شوند. خودروهای دیزلی برای ورود به این محدوده باید استاندارد یورو ۶ را رعایت کنند. تمام خودروهایی که بیش از ۱۰ سال از تولیدشان می گذرد مشمول این عوارض می شوند؛ مگر آنکه ثابت کنند حد نصاب آلایندگی این استانداردها را رعایت می کنند. محدوده اجرای این طرح به تدریج گسترش خواهد یافت. کنترل مبادی ورودی این محدوده با دوربین انجام می شود و پرداخت عوارض مربوطه، از طریق درگاه اینترنتی مربوطه میسر خواهد شد.از تاریخ ۲۳ اکتبر سال جاری، تمام خودروهایی که فاقد استاندارد یورو ۴ باشند، برای ورود به محدوده مرکزی لندن ناگزیرند علاوه بر پرداخت عوارض روزانه ۵/ ۱۱ پوندی بابت ورود به محدود طرح ترافیک، مبلغ ۱۰ پوند نیز بابت آلایندگی بیشتر بپردازند. با در نظر گرفتن درآمد متوسط نان لندن که حدود ۵ هزار پوند در ماه است، دارندگان خودروهای آلاینده، در ماه بیش از ۶۴۵ پوند تنها برای تردد در این محدود پرداخت کنند که حدود ۱۳ درصد از کل درآمدشان را تشکیل می دهد. مبلغ عوارض روزانه خودروهای آلاینده در لندن برابر با قیمت ۱۸ لیتر بنزین است. عوارض ورود برای خودروهای آلاینده به این منظور اعمال شده است که آمادگی لازم را برای اجرای طرح ناحیه بسیار پاک در مردم ایجاد کند. در نخستین روز اجرای این طرح صادق خان، شهردار لندن در بیانیه ای اعلام کرد:«امروز، لندن سخت گیرانه ترین قوانین مبارزه با آلایندگی در سطح ا را به مرحله اجرا درآورده است. زمان آن فرارسیده است تا گام های جدی برای مبارزه با آلودگی هوا برداریم. من به عنوان شهردار، برای پاک هوای آلوده لندن مصمم هستم. باید پاسخی برای آمار شرم آور بحران های سلامت عمومی لندن و هزاران مرگ زودهنگام ناشی از آلودگی هوا شیده شود.»موفقیت سامانه حمل ونقل آینده لندن، در گرو کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی است. چالش ترافیک، موقعیت لندن را به عنوان کلان شهری کارآ و پویا تهدید می کند. تنها را ار بلندمدت این چالش ایجاد شبکه حمل و نقل شهری باکیفیت است که در مراکز تجاری، تفریحی، و آموزشی به راحتی در دسترس شهروندان باشد. مجموعه شهرداری لندن قصد دارد با اجرای این طرح ترتیبی اتخاذ کند که در سال ۲۰۴۱ بیش از ۸۰ درصد از جابه جایی های درون شهری به صورت پیاده، با دوچرخه یا از طریق شبکه حمل و نقل عمومی انجام شود. شهردار مصمم است که تا سال ۲۰۳۳ تمام تا ی ها و خودروهای کرایه و تا سال ۲۰۳۷ همه اتوبوس های شهری کاملا پاک و بدون آلایندگی باشند. مطابق این طرح تمام خودروهای سواری نویی که در سال ۲۰۴۰ در لندن تردد می کنند، پاک خواهند بود. تمام سامانه حمل و نقل در لندن تا سال ۲۰۵۰ در شرایط پاک قرار خواهند گرفت. بیش از یک میلیون نفر روزانه از طریق مترو به مرکز لندن می آیند و موفقیت لندن به عنوان یک قطب اقتصادی به این شبکه حمل و نقل وابسته است. آلودگی هوا یکی از چالش های عمده پیش روی لندن است.07-01
به گزارش هنرآنلاین، پس از پیروزی انقلاب ی که ماحصل مقاومتی تاریخی در برابر طاغوت محسوب می شد و در ادامه آن شروع جنگ تحمیلی، گونه ا ی در هنر ایران شکوفا شد که به دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت شهرت یافت. در این دوره هنری، عمده تلاش هنرمندان نمایش ایثار، شجاعت، مقاومت دلیرمردانی شد که برای دفاع از مرز و بوم خود از جان و مال گذشتند.فرهنگ مقاومت به مرور جایگاه ویژه ای باز کرد و ماندگاری این تفکر تعالی و نهادینه شدن آن در نسل های بعدی، به عنوان یک دغدغه در میان هنرمندان مطرح گردید. بار اصلی این انتقال فرهنگی بر عهده هنر نمایش بود. هنری که اجتماعی شدن و نهادینه فرهنگ را به عنوان یک وظیفه ذاتی مدنظر دارد.گروه های نمایشی از آغاز جنگ تحمیلی فعالیت های خود را در مسیر تحقق این ایده نوظهور آغاز د و اگرچه در سالهای ابت ، برنامه های اجرایی که عمدتاً در مسیر ارتقای روحیه حماسی و نمایش فداکاری ها، قهرمانی ها، ایثارها و ... صورت می پذیرفت، مبتنی بر زمانه خود آرمانی بود اما با ورود جوانان خوش ذوق، خلق طرح های نو و ارتقای کیفی و کمی نمایش ها سال به سال این مسیر منطقی تر و واقع گرایانه تر شد.در سال 95 فعالیت های هنرمندان عرصه تئاتر در حوزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت رشد قابل توجهی داشت و اقدامات ارزشمندی صورت گرفت.برگزاری 8 جشنواره و همایش اختصاصی تئاتر و اجرای عمومی 37 نمایش مهمترین دستاورد توجه مدیریت کلان تئاتر کشور به این موضوع ملی است. به گزارش ایران تئاتر، در زیر به صورت مختصر به اهم فعالیت های نمایشی کشور در سال 95 در حوزه دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت پرداخته شده است.8جشنواره، همایش و برنامه جمعی مختص تئاتر دفاع مقدس و فرهنگ مقاومتسال گذشته در کنار جشنواره های مختلفی که همگی به موضوع مقاومت توجه داشتند، 8جشنواره، همایش و برنامه جمعی مختص تئاتر دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت در کشور با برگزار شد، رخدادهای فرهنگی ای که بابرنامهریزی ، مشارکت ، همکاری و همراهی اداره کل هنرهای نمایشی کشور انجام شد. جشنواره لاله های سرخ شمکبیست و دومین جشنواره تئاتر لاله های سرخ با حضور هنرمندان تئاتر 12 استان اصفهان، ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، خوزستان، فارس، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی و همدان از ۱۸ الی ۲۱ بهمن ماه در شهرستان مشک برگزار شد.در این جشنواره 93 اثر نمایشی (نمایش خیابانی 20 اثر و در بخش صحنه ای 73 اثر) به دبیرخانه ارسال شد که پس از مرحله بازبینی در بخش صحنه ای 12 اثر و در بخش خیابانی 4 اثر به بخش نهایی راه پیدا د.جشنواره سراسری تئاتر کوتاه خلاق ایثاراین جشنواره که اولین دوره آن در سال 1390 با هدف بیان ارزش های والای انسانی ،ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین ارائه تجربه های نو و بروز خلاقیت در حوزه تئاتر در گرگان برگزار شد، پس از 5 سال وقفه در 29 بهمن ماه سال 95 به مدت 4 روز به میزبانی استان گلستان و در گرگان برگزار شد.در این جشنواره 250 اثر از 13 استان به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۱۵ نمایش صحنه ای و ۶ نمایش خیابانی به بخش پایانی راه یافتند.جشنواره تئاتر بسیججشنواره تئاتر بسیج که از سال 1383 با هدف شناسایی و جذب هنرمندان آغاز شد و در 26 بهمن ماه سال 95 دوزادهمین دوره خود را به مدت 4 روز در بندرعباس برگزار نمود.در دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج910 طرح (290 طرح خیابانی و 620 طرح صحنه ای) از 20 استان کشور، به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت پس از بازبینی نهایی 14اثر در بخش صحنه ای و 10 نمایش در بخش خیابانی شرکت د.از نکات حائز اهمیت در این دوره از جشنواره تئاتر بسیج، حضور 5 گروه نمایشی تئاتر بچه های مسجد برای اولین بار به این جشنواره بود.همچنین 2 نمایش نیز به عنوان نمونه کار هنرمندان در طول برگزاری جشنواره به نمایش در آمدند.جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی شرهانینخستین جشنواره منطقه ای تئاتر خیابانی شرهانی با محوریت معرفی الگوهای برجسته ایثار و شهادت با الهام از سیره شهیدان به ویژه ی عملیات محرم در منطقه عملیاتی شرهانی، ایثار و فداکاری پدران، مادران و همسران شهیدان و جانبازان، نقش ایستادگی و مقاومت مردم مناطق مرزی در توسعه و امنیت پایدار کشور، جلوه های ایثار و فداکاری در سبک زندگی ایرانی و ، ایثار و مقاومت م عان حرم در خارج از مرزهای جغرافیایی و جلوه های مشابه آن در سایر کشورهای تحت ستم و تاثیر روحیه ایثار و مقاومت در تحقق اه سیاست های اقتصاد مقاومتی از 16 تا 18 اسفندماه 1395 در شهر دهلران برگزار شد.در این جشنواره 49 اثر از استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، لرستان، همدان و ایلام به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت 12 اثر به بخش نهایی راه یافتند. همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نورنخستین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور با هدف رونق‎بخشی به جریان راهیان نور از 20 اسفندماه 95 تا 10 فروردین 96 در یادمان‎های دفاع مقدس استان خوزستان برگزار شد.در این همایش 12 گروه نمایشی برگزیده تئاتر خیابانی دفاع مقدس کشور از استان‎های تهران، کرمان، ایلام، کردستان و خوزستان به مدت 4 روز در مشهر (شلمچه، موزه دفاع مقدس مشهر، روبروی مسجد جامع مشهر) و آبادان (یادمان ی اروند و انتهای بازار ته لنجی) به اجرای نمایش پرداختند.همایش رهروان عشقاین برنامه به کوشش دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی از اول تا هفتم فروردین ماه 1396 در 4 استان مرزی خوزستان ، کردستان ، ایلام و کرمانشاه برگزار شد.در برنامه رهروان عشق 13 نمایش (5نمایش روایت مرصاد کار هومن روح تافی، آب کار سعید ذبیحی، آن مرد کار هاشم پورمحمد، فروشی کار مجتبی مرادی و کاغذ ها کار مرتضی اسدی در کرمانشاه، 2 نمایش شاداماد کار سعید خیرالهی و حراجی کار علی اصغر اسماعیلی در ایلام، 4نمایش اسو کار بهنام کاوه، حکایتی از یک پیرمرد کار عبدالحسین جلیل نسب ، نمایش العماره کار فواد رابحی، کوچه های شهر کار احمد مسافری و 2 نمایش گمشده کار کژال راست بین، داد و بیداد کار عزیز زادسر در کردستان ) به اجرا در آمد.جشنواره منطقه ای تئاتر دفاع مقدساین جشنواره که از سال 1393 که به کوشش انجمن هنرهای نمایشی و با محوریت دفاع مقدس، دفاع مقدس در آئینه عاشورا و ما و بازماندگان دفاع مقدس و با هدف تجلیل و تکریم از مقام شامخ ی هشت سال دفاع مقدس، اشاعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، توجه به فعالیت هنرمندان متعهد و ترویج معنویت و فرهنگ مقاومت، تقویت و استمرار حرکت های هنری متعهد و منطبق با اه والای فرهنگی و ایجاد فضای همدلی و هم شی در حوزه تئاتر در ساوه برگزار شد، امسال هفتمین دوره خود را در منطقه ویژه پارس جنوبی برگزار کرد.در هفتمین جشنواره منطقه ای تئاتر دفاع مقدس که با حضور استان های بوشهر، فارس، ک یلویه، کرمان، یزد، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان از 30 اردیبهشت تا 3 دادماه 96 برگزار شد، 73 اثر نمایشی در بخش های صحنه ای و خیابانی به دبیرخانه ارسال، که پس از بازبینی 15 اثر شامل 9 نمایش صحنه ای و شش نمایش خیابانی از استانهای کرمان، یزد، فارس، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان انتخاب شدند. جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح مشهرجشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح مشهر از سال 1377 به همت هنرمندان مشهری و با محوریت حماسه فتح مشهر و رخدادهای هشت سال دفاع مقدس ، شروع به کار کرد و امسال بیستمین دوره خود را از دهم تیرماه به مدت 4 روز در ای مشهر و آبادان برگزار می شود.در بیستمین جشنواره تئاتر مقاومت که در سه بخش مسابقه تئاتر صحنه ای ، مسابقه نمایش های میدانی، بخش میهمان برگزار خواهد شد، 186 طرح و نمایشنامه از 28 استان کشور به دبیرخانه رسید، که پس از بررسی و بازبینی، 11 اثر در بخش صحنه ای و 9 اثر در بخش میدانی جواز حضور در رقابت ها را دریافت د.گفتنی است در نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح مشهر که از 28 اردیبهشت تا 2 دادماه سال 95 برگزار شد، 265 اثر نمایشی از 28 استان کشور به دبیرخانه رسید که از این میزان 17 اثر به بخش پایانی راه یافت.جشنواره تئاتر فجر و دیگر جشنواره هایی که به موضوع مقاومت توجه ددر کنار این جشنواره ها، در ی اله اخیر مسئولان حوزه نمایشی کشور تمام تلاش خود را در مسیر ارتقای فرهنگ مقاومت در کشور و آشنایی نسل جوان با 8 سال دفاع مقدس بکار بستند.یکی از مهمترین این اقدامات حضور آثاری با محوریت دفاع مقدس و مقاومت در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فجر بود.براساس آمار، 7 اثر نمایشی با موضوع دفاع مقدس و یک اثر کمدی با نگاهی به موضوع جنگ در این جشنواره بین المللی حضور داشتند که 3 اثر در بخش مروز آثار صحنه ای( جدا از نمایش آکواریوم کانگورو که با محور مصائب جنگ ساخته شده)، 2 اثر در بخش محیطی، خیابانی و... و 2 اثر در بخش فجر استانی اجرا شدند.همچنین در عموم جشنواره های مطرح تئاتر کشور از جمله جشنواره تئاتر سوره، تئاتر کریمه قم، جشنواره تئاتر بچه های مسجد، جشنواره خمسه، جشنواره منطقه ای وتار، جشنواره تئاتر مونولوگهای 15 دقیقه ای تهران، جشنواره تئاتر رضوان، جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان، دهمین جشنواره سراسری « تئاتر های کوتاه » ارسباران، جشنواره بین المللی تئاتر ی و ... نگاه جامعی به این مقوله شد و آثار مختلفی را در این حوزه در معرض دید عموم قرار داد.نمایش هایی که با مضمون دفاع مقدس و مقاومت در ی ال گذشته به اجرای عموم در آمدنددر کنار برگزاری جشنواره ها، همایش ها و برنامه های مختلفی که مسئولان حوزه تئاتر کشور در سال گذشته به اجرا گذاردند و هر یک مجموعه ای از تئاترهای این حوزه را در دل خود جای داده بود، 36 نمایش در حوزه تئاتر دفاع مقدس، فرهنگ مقاومت و جهاد و شهادت به اجرای عمومی رسید، که 26 نمایش صحنه ای و 11 نمایش به صورت خیابانی و محیطی برگزار شد که این مسئله از یک سو نشان دهنده علاقه مندی گروههای نمایشی به این حوزه و از دیگر سو خالی نبودن سالنهای تئاتر کشور از تئاتر دفاع مقدس در طول ماههای سال بوده است.در زیر به نمایشهایی که در سال گذشته در این حوزه به نمایش درآمدند، براساس تاریخ اجرا اشاره می شود:الف: نمایش های صحنه ای:"فصل بهارنارنج": سه بار اجرا در یک فرآیند ی اله"فصل بهارنارنج" را باید از آثار موفق سال گذشته در حوزه دفاع مقدس بنامیم. این اثر که نوشته محمود ناظری است و توسط غلامرضا اعر و با هنرمندی بازیگران روشندل به روی صحنه می رفت، کار خود را با 6 اجرایی که در روز یکم اسفند ماه 1394در پلاتوی اجرای تئاتر شهر داشت، آغاز کرد. پس از استقبال بی نظیر مخاطبان، نمایش برای بار دوم از 16فروردین تا 17 اردیبهشت 1395، در خانه نمایش اداره تئاتر به روی صحنه رفت.استقبال از این نمایش باعث شد تا اعر برای بار سومین آنرا به پلاتوی اجرای مجموعه تئاتر شهر ببرد و از 10 تا 20 مهرماه یکبار دیگر به اجرا گذارد.نمایش "فصل بهارنارنج" مضمونی مرتبط با دفاع مقدس داشت. این اثر داستان دختری به نام گلی را روایت می کرد که برای او خواستگار آمد، اما او در فکر حمید است که در بحبوحه جنگ به سربازی رفته و خبری از او نیست. در حین مراسم نامه ای از حمید به گلی می رسد که در آن حقیقتی بیان می شود و گلی باید تصمیم در این خصوص بگیرد ...ندا سلیمانی، علی بلبلی، مریم دیهیم بخت، حجت الله سنگانه، محسن رستمی، بابک محمدزاده، حمیدرضا کیانی خواه و شیما شوری در نمایش فصل بهارنارنج ایفای نقش د."دخترشینا" اقتباسی از یک رمان پرطرفدار"دختر شینا" اقتباسی از رمانی به همین نام است که با محوریت خاطرات همسر شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر توسط بهناز ضر زاده به رشته تحریر در آمده و مورد توجه معظم انقلاب نیز قرار گرفته است.این نمایش با حمایت انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس و به نویسندگی وکارگردانی علی مست علی از 20 اردیبهشت 95 به مدت 20 روز در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت.این نمایش یکی از هزاران روایت ناگفته از مردانگی ن در جنگ است؛ نی که جنگ به خانه های آنها رسید، اما زندگی را حفظ دنازنین بابایی، مریم اشوری و محمدرضا قلمبر دبازیگران این نمایش بودند."پچپچه های پشت خط نبرد" با نمایشنامه ای که معادلات تئاتر دفاع مقدس را به هم ریخت"پچپچه های پشت خط نبرد" از جمله نمایشنامه های جنجالی و در عین حال بی نقص حوزه دفاع مقدس است که توسط علیرضا نادری نوشته و یکبار در سال 1374 به اجرا در آمد. این نمایش در سال 1391 نیز یکبار دیگر به کارگردانی افشین خیل نژاد در سالن بزرگ تالار مولوی در معرض دید عموم قرار گرفت.استقبال از این نمایشنامه جنجالی که به عقیده برخی با ورودش در سال 1374معادلات تئاتر دفاع مقدس را به هم ریخت، باعث شد تا این بار احمد ستاری برای به روی صحنه بردن آن ابراز تمایل کند و این نمایش از 20 داد تا 24 تیرماه 95 با بازی محمدرضا ستاری، عباس خداوردیان، افشین واعظی، حجت غلامی، رامین دلفان، مسعود عابد، مسعود شیرانی فرد و ری بنائی در سالن بزرگ تالار مولوی به اجرا در آمد."پچپچه های پشت خط نبرد" به بازسازی خاطره ای از یک دسته پیاده نظام در رمضان سال۶۱ و دوران آتش بس موقت می پردازد و 8سرباز با دیدی خاص از زندگی، مورد تهاجم زبانی یکدیگر قرار گرفته و توسط شخصیت اصلی این نمایش علیرضا به س ه گرفته می شود."بهشت با طعم چای" روایتی از یک خیانتنمایش "بهشت با طعم چای تلخ" از جمله نمایش هایی بود که در بیست و سومین دوره جشنواره تئا تر سوره ماه روی صحنه رفت. این نمایش به ماجرای یک جوان می پرداخت که مدتی را در یک بیمارستانی درجوار بارگاه رضا (ع) جهت درمان می گذراند. همزمان با بستری شدن او، برادر خلافکارش لباس و چفیه و کارت او را بر می دارد و در مرز اسان جابجا می کند و...این نمایش به نویسندگی و کارگردانی خسرو ی از 29 تیر تا 29 مرداد 95 تماشاخانه ماه حوزه هنری اجرا شد.علی رجایی، کوروش شاهونه و بهار ارجمند بازیگران این نمایش بودند"جهان انزوا" رویکردی متفاوت به فرهنگ مقاومت"جهان انزوا" براساس نمایشنامه ای از نائومی والاس نمایشنامه نویس امریکایی و به کارگردانی رضاکوچک زاده با حمایت انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس و برای سیزدهم جشنواره تئاتر مقاومت تهیه و تولید شده بود.نمایش نگاهی منتقدانه و ضدجنگ بر رخداد های پیرامونی منطقه خاورمیانه داشت و از یکم تا 22 مرداد 95 در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران بر روی صحنه بود. محمدی و محسن خدری در این نمایش ایفای نقش د."فوبیا" حیات بر مزار صداها"فوبیا" نمایشی ضد جنگ درباره کودکی بود که مادرش او را از رعد و برق می ترساند و کودک هر چه بزرگتر شد به صداهای خشن حساس تر شد تا جایی که رخدادهای جنگ مثل صدای زنگ اخبار، آژیر، جیغ و... برایش به یک چالش بزرگ تبدیل شد.این نمایش به نویسندگی و کارگردانی شیوا خسرومهر از سوم تا نوزدهم مرداد 95 در تماشاخانه مشایخی روی صحنه رفت و جلال تبریزی و فرشید ابولحسنی در آن بازی می د."نوبت یعنی بعدی"؟!نمایش "نوبت یعنی بعدی" کاری از گروه نمایش دیدومک به س رستی ابراهیم گله دارزاده است که به کارگردانی و نویسندگی مرتضی شاه کرم پس از اجرا در دو استان البرز و یزد، از 10 مرداد 95 در مشهد به روی صحنه رفت.این نمایش که در بخش مرور سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر نیز حضور داشت، ماجرای پیرزنی را روایت می کند که به دنبال یافتن عضو برای پیوند زدن به پسر بیمارش است. او خانه اش را اجاره می دهد و مستاجرش که قصد عمل جراحی دخترانش را دارد برای یافتن عضو او را همراهی می کند.نمایشنامه "نوبت یعنی بعدی" در پنجمین جشنواره ملی تئاتر ایثار، نمایشنامه نویس برگزیده شناخته شده بود."پوتین های پایدار" قصه رنج های ماندگارنمایش "پوتین های پایدار" به نویسندگی علی حاتمی نژاد و با کارگردانی یوسف دادجو از 23 تا 26 مردادماه 95 در دو شهرستان بیله سوار و اردبیل به نمایش در آمد.این نمایش داستان رزمنده ای به نام رسول پایدار را روایت می کند که با لو رفتن عملیات تنها فرد زنده مانده عملیات است. او پس از این ماجرا دچار مشکلات روانی شده و حل این مشکل جریاناتی را به دنبال دارد."جهشه" نمایشی که سه بار تمدید شدنمایش "جهشه" را باید یکی از تاثیرگذارترین آثار سال 95 در حوزه دفاع مقدس بنامیم، که به دلیل استقبال، سه بار تمدید شد.داستان روایتگر افراد جامانده در یکی از محلات مشهر پس از این شهر در سال 59 است و وضعیت این لحظه بحرانی را نشان می دهد و توسط مرتضی شاه کرمی نوشته شده است.این نمایش که مورد حمایت انجمن تئاتر و دفاع مقدس بود، پس از اجرا در جشنواره سوگواره خمسه، از 21 مرداد تا 12 شهریورماه در تماشاخانه سرو به روی به اجرای عموم گذاشته شد و به دلیل اسقبال، ابتدا تا 5 مهر و سپس تا 10 مهر 95 تمدید شد.علی برجی به عنوان کارگردان و محمدعلی حسینعلی پور، شیرین صنعتگر، بهناز پورفلاح، روزبه اختری، شادی ی، اکبر مددی مهر، بهناز ، امین مؤذن، پرستو آراسته، مهرناز احدیان، بهرام کاظمی، سیروس سپهری، کیوان بدری، افشین واعظی، شیرین صنعتگر، المیرا معظمی، سمانه حبیب پور، نگار محمدی به عنوان بازیگر در این نمایش حضور داشتند."دیلان" گذرگاهی به سمت آسمان نمایش "دیلان" به نویسندگی و کارگردانی ندا قربانیان از 8 شهریور تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۵در تماشاخانه ی ماه حوزه هنری به صحنه رفت.در این نمایش که روایتگر داستان دو زن و یک دختر جوان در غسالخانه ای در یک شهر شین مرزی در دوران دفاع مقدس است، ندا قربانیان، علیرضا یعقوبی، دنیا رحیمی و هانیه کریم ایفای نقش د.دیلان پیش از این از 30 بهمن تا 15 اسفند 93 در پلاتوی رودکی کرج روی صحنه رفته بود."بهشت 50 درجه بالای صفر" روایت یک چشم انتظاری تلخ"بهشت ۵۰ درجه بالای صفر" به نویسندگی مشترک علی حیدری و طیبه نیک آزاد از ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه 95 در تماشاخانه مهر حوزه هنری به روی صحنه رفت.این نمایش که برگزیده انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر بود و افتخار بهترین بازیگری زن از سی و سومین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را در پرونده داشت، داستان زندگی زنی رنج کشیده و داغ دیده آبادانی را روایت می کرد که در زمان جنگ مجبور شد از شهر خود به تهران برود اما در حقیقت روح و تمام وجود خود را در آبادان جا گذاشته است و همواره چشم انتظار بازگشت پسرش از جنگ بود.مسعود زبیدی، طیبه نیک آزاد، طاهره نیک آزاد، زینب حقیقت، علی شیخ رباط و شهرام پور عسکر در این نمایش ایفای نقش می د." " روایتی از زندگی با یک فرماندهنمایش " " ساخته نادر برهانی مرند از آثار پرمخاطب یازدهمین جشنواره رضوی بود که از 4 مهر تا 20 آبان 95 در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.این نمایش که به دنبال ارائه یک تصویر درست، واقعی و ملموس از فرماندهان جنگ بود، از زوایه ای شاعرانه و نو به زندگی آنها پرداخت و روایتی از سال های نه چندان دور جنگ است که تا امروز امتداد دارند. داستان سربازان پاکباخته ای که گمنام، به خاک وطن پیوسته اند و نبودشان دینی بر ذهن و گرده تاریخ معاصر این سرزمین شده است.در مراسم افتتاح این نمایش که با حضور علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و فرمانده قرارگاه راهیان نور و بسیج، حسن حمیدزاده معاون پارلمانی سازمان پ ند غیرعامل، علی مرادخانی معاون هنری فرهنگ و ارشاد ی، سعید الفتی مشاور امور ایثارگران فرهنگ و ارشاد ی، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، سید حمیدرضا طیبی رییس جهاد ی، برزین ضرغامی مدیرکل فرهنگ و ارشاد ی استان تهران، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و ... برگزار شد، فضلی در خصوص این نمایش گفت: امشب شاهد اجرای بسیار ارزشمندی بودیم که برای من یادآور رشادت ها و دلاوری های شهیدان والا مقامی چون شهید همت و شهید باقری بود.هدایت هاشمی، نسیم ادبی، احمد کاوری، میرطاهر مظلومی، فریدون محر ، ناهید مسلمی و حسین پاکدل بازیگران این نمایش بودند."آ ین انار دنیا" تقابل جنگ و عشقنمایش "آ ین انار دنیا" اثر ابراهیم پشت کوهی از 12 مهر تا 12 آبان ماه 1395، اجرای خود را در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر آغاز کرد.ابراهیم پشت کوهی این نمایشنامه را از رمان معروف «آ ین انار دنیا» نوشته بختیار علی، نویسنده معروف کردزبان اقتباسی کرده بود و با این اثر در دو بخش تازه های تئاتر و بین الملل سی وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حضور داشت.نمایش "آ ین انار دنیا" در یک فضای رئالیسم جادویی، به بررسی تقابل جنگ و عشق پرداخت.محمد سایبانی، حسین اصیلی، الهام اسکندری، بهنام پانیزه، سارا شاهی، میراث پری دار، سعید عیسایی، وحید فراهانی، الناز امینی و فاطمه احسان فر، بازیگران این نمایش 65 دقیقه ای هستند.قرارمان فصل ما راوی دو زندگی در جن ن نمایش که از 23 مهر تا 8 آبان 95 در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت، روایتگر داستان دو خانواده در بحبوحه جنگ تحمیلی است که قتل ناخواسته ذبیح زندگی و دوستی این دو خانواده را دچار چالش می کند.نمایش به کارگردانی «رضا رمضانی» و بر اساس نمایش نامه ای از فرح ازادیان به روی صحنه می رفت و هدی ، نادیا فرجی، سعید مقبری، میثم جهانگیری، سارا عابدی، رضا رمضانی به عنوان بازیگر در آن ایفای نقش د."شراره" خاطراتی از عشق مانده در جنگ"شراره" روایت گر داستان زنی است که در روزهای آغازین جنگ نامزد خود را از دست می دهد و در طول سالیان سال با خاطرات او زندگی می کند. جنگ و تبعات آن به مانند بسیاری از افراد دیگر همچنان برای این شخصیت وجود دارد و بر زندگی شان سایه انداخته است. نمایش چند مقطع از زندگی این زن را به صورت رئالیستی به تصویر می کشد. تصویری که برای این زن با وجود کیلومترها فاصله از جنگ برایش ایجاد می شود.این نمایش که کاری از محمد مهد خاتمی است که پس از سالها دوری از این حوزه به روی صحنه برد و توانست در یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی 5 جایزه را از آن خود کند.شراره از 27 مهرماه تا 15 آبان ماه 95 در خانه موزه استا انتظامی تماشاخانه انتظامی به روی صحنه رفت. الهه پژوهی، سحر شفیعی، علی رجایی، مهری شمس، محمود کریمی، احسان ی پور، فهیمه نوروزی، غلامرضا عارف نژاد بازیگرانی بودند که در این نمایش ایفای نقش د."شافع م " روایتی از حماسه کربلا تا دفاع مقدسنمایش "شافع م " به نویسندگی و کارگردانی مرتضی کهن، روایتی تلفیقی از هشت سال دفاع مقدس و واقعه کربلا و شهادت حضرت ابوالفضل است و در نگارش آن از کتاب هایی همچون لهوف نوشته ابن طاووس و در کربلا چه گذشت نوشته شیخ عباس قمی استفاده شده بود.این روضه نمایشی که در سال 95 دوره ششم اجرای خود را سپری می کرد و در فرهنگسراهای مختلف تهران نیز به اجرا درآمده بود، از 12 تا 26 آبان ماه در سالن نغمه فرهنگسرای بهمن به روی صحنه رفت.فرهاد پاک نهاد، کیوان عمو زاده، سید احمد حسینی مهر، رضا رهنوردی، سید جلال حسینی، محمد محمدی، مهدی راستی، حمیدرضا راضی، داوود خانی، عظیم علمی، جمال ، رویا محر ،هانیه حاجی جعفر، ریحانه ورودی، سپیده خان داشپور، فهیمه وطن خواه، فاطمه بادره، آرزو صادق زاده فاطمه هنرمند، ایلیا جعفر بیگ لو، مبینا شیشه گر در این نمایش ایفای نقش می د.در خلاصه این نمایش آمده است: در مقر تفحص، رزمنده ای که بیش از سی سال درگیر با درد کمر است به روز عاشورا و شهادت حضرت ابوالفضل العباس (ع) می رسد و در ادامه ماجرای روز م و شفاعت حضرت فاطمه زهرا (س) روایت می شود. در انتها نیز مخاطبان به تشییع پیکر نمادین یک شهید گمنام می پردازند."خوب، بد، زشت"نمایش "خوب، بد، زشت" نوشته ابوالفضل حاج علی خانی است که شقایق فتحی آن را در دو نوبت به روی صحنه برد.این نمایش که از آثار منتخب جشنواره سوگواره خمسه محسوب می شد و مورد حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس قرار داشت، از 18 آبان تا 2 آذرماه در پلاتوی نمایش روایت و از 4 آذرماه تا 30 آذرماه در تماشاخانه ماه حوزه هنری به روی صحنه رفت.نمایش روایتگر زندگی دو نفر از اهالی جنوب ایران است که وانتی را در پمپ بنزین می ند و از قضا بار وانت محموله ای است که حال و هوای آنها را عوض می کند.این نمایش که با محوریت ی حرم اجرا شد تلاش داشت موضوع تئاتر مقاومت را دنبال کند.نمایش "خوب، بد، زشت" به عنوان تنها اثر مرتبط با م عان حرم، در جشنواره بین المللی فجر نیز در دو بخش مرور تئاتر ایران و تئاتر جوان شرکت کرد."حانیه"، م عان حرم از نگاهی دیگرتالار انتظامی تماشاخانه ایرانشهر از 27 آبان ماه 1395 به مدت 6 شب میزبان نمایشی بود که پایداری و مقاومت را یدک می کشید."حانیه" داستان زنی بارداری است که همسرش داوطلب حضور به عنوان م عان حرم در است. همزمان مادر شوهرش نیز عازم سفر حج می شود و همزمان با حادثه منا، همسرش نیز در به شهادت می رسد.در این اثر نمایشی، محمد نباتی مقدم به عنوان نویسنده، فرید یوسف پور به عنوان کارگردان و مونا غمخوار، حمید شریف زاده وشادی صیادی در وت بازیگر ایفای نقش می د."آسمان برای تومی بارد"، پاسداشتی برای م عان حرم"آسمان برای تو می بارد"، تمرکز خود را بر ی م ع حرم معطوف کرده است. این نمایش که به نویسندگی سیدعلی ان و کارگردانی علی برجی از آثار مورد حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس محسوب و در سوگواره خمسه رو نمایی شد، از 12 تا 27 آذرماه در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت.امید زندگانی، سپیده پهلوان زاده، حمیدرضا حصیرباف، منوچهر علیپور، محمدعلی حسینعلی پور، شیرین صنعتگر، حسین ایرانفر، کیوان بدری، بهنام خندان، مجتبی علیزاده و با صدای علی عمرانی در این نمایش به ایفای نقش پرداختند."ایستادن بر فراز یک اتفاق"، عاشقانه ای برای اهلاماین نمایش که روایتگر یک داستان عاشقانه از قبل و بعد از جنگ است، از 20 آذرماه تا 4دی ماه در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت.نویسنده نمایش سید علی ان و کارگردان آن روزبه اختری بود و داستان ماجرای عشق مرزبان عراقی به یک دختر مشهری و تقابل این مرزبان با پسر عموی دختر قبل از مشهر و بعد از آن را روایت می کرد.که همه پیش از آغاز جنگ رخ داده و حالا مشهر شده و گروهبان عراقی به دنبال زن و فرزندش وارد مشهر می شود.مهدی میرزاییان، مونا ، سحرناز عباس زاده و روزبه اختری در این نمایش ایفای نقش د."هشت" به یاد شهید حسن تر اننمایش "هشت"، داستانی مستند گونه براساس قصه زندگی شهید محمد حسن تر ان است که به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی از 23 دی ماه تا 5 بهمن ماه تماشاخانه ماه حوزه هنری به روی صحنه رفت.در این نمایش مالک آبسالان، مرجان قاسمی، حیدر رضایی، میثم پیرزادی ایفای نقش می نمودند.روزبه اختری در خصوص درون مایه این نمایش معتقد است: این نمایش نگاهی به رنج های ن در جامعه و مقاومت هایی که از خود نشان می دهند و همین طور به نمایش و ستایش مقاومت مردم مشهر در هشت سال جنگ می پردازد."ترن" پر فروش ترین نمایش دفاع مقدساین نمایش که سال 91 به کارگردانی نیما دهقان روی صحنه رفته بود، اینبار توسط نویسنده نام آشنای آن، حمیدرضا آذرنگ ابتدا از 29 آذر تا اول بهمن 95 و سپس از 17 بهمن تا 27 اسفند در تالار اصلی تئاتر شهر به اجرا در آمد.داستان روایتگر 8 شهید گمنام است که از آسمان به زمین می آیند و برای هر یک ماجرای رخ می دهد.استقبال بی نظیر عموم مرد از این نمایش باعث شد تا ترن عنوان پرفروش ترین نمایش حوزه دفاع مقدس از ابتدا تا کنون را به خود اختصاص دهد.یکی از اتفاقات مهم در زمان اجرای این نمایش، تماشای آن توسط مقامات لشکری و کشوری بود که واکنش های موثری را به همراه داشت. مشاور عالی ی و رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سخنانی این اثر نمایشی را تجربه ای جدید در حوزه تئاتر دفاع مقدس و نمادی از تحولات جدید تئاتر ایران ارزی د.حداد عادل بعد از تماشای این اثر نمایشی بیان کرد: «نمایش «ترن» به نظر من نمایش پر اهمیتی است زیرا به همه مردمانی که در امنیت کامل به تماشای تئاتر می نشینند، دوران هشت سال دفاع مقدس را یادآوری می کند. نمایش «ترن» به ما یادآوری می کند که به نام ی گرانقدر جنگ تحمیلی باشیم و به فکر تجمل و اسراف نباشیم. این اثر نمایشی یک تجربه جدید در تئاتر است که من با توجه به سابقه زیادی که از سال ها قبل در دیدن آثار نمایشی داشتم این تصور را که تحولی در تئاتر ایجاد شده که با این تحول به طور حتم مخاطبان تازه ای جذب تئاتر می شوند.نمایش "ترن" زمستان سال گذشته با بازی جعفری، مهراوه شریفی نیا، نسیم ادبی، نادر برهانی مرند، سیدعلی صالحی، حسین سلیمانی، بهرنگ علوی، مجید رحمتی، وحید آقاپور، علی عامل هاشمی، سیاوش جامع، آذین نظری، باران شادی پور و با حضور فریده منصور، خسرو احمدی، فرید سجادی حسینی در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت."بزرگراه" با میانبری به دفاع مقدسنمایش "بزرگراه" یکی دیگر از آثار با مضمون دفاع مقدس است که با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس توسط ابوالفضل حاج علی خانی از 19 بهمن ماه تا 19 اسفندماه 1395 در سالن سرو به روی صحنه رفت.این نمایش که در قالب کمدی تراژدی به اجرا در آمد، ماجرای خانه ای را روایت می کند که قرار است در طرح نوسازی شهری توسط شهرداری ت یب گردد. صاحبخانه شروطی را برای اعلام رضایت خود مطرح می کند و ماجراهایی در پی این تصمیم بین مستاجرین و سایر افراد قصه واقع می گردد. در این نمایش که غیر از درونمایه های اجتماعی و نگاه فرهنگی، رویکردی انتقادی نیز دارد، به مساله دفاع مقدس و حال و هوای آن نیز پرداخته می شود.در این اثر نمایشی بازیگرانی چون نقی سیف جمالی، بهمن روزبهانی، حسین پرستار، مجید علم بیگی، شقایق فتحی، مریم عسگری، نادره محمدی، نساء یوسفی، مجید ستایش، ناصر پژنگ، امید ماهر، سجاد باب ، زهرا احمدی، زهرا کریمی و ابو الفضل حاجی علی خانی ایفای نقش می کنند.بهزاد فراهانی هنرمند برجسته سینما تئاتر و تلویزیون در خصوص این نمایش در اظهارنظری، گفت: «مایه ف و مباهات جامعه تئاتر ایران است که جوانانی با همت و پشتکار بالا و با کمترین امکانات مادی درباره غرورآفرینان و افتخارآفرینان میهن و کشورمان هنرنمایی می کنند»."آ ین نامه" شا اری که هر مخاطبی می پسندد"آ ین نامه" یکی از آثار ارزشمند حوزه دفاع مقدس است که سالهای متوالی توسط مهرداد کوروش نیا به روی صحنه می رود.این نمایش اولین بار در سال 1389 در سالن خانه نمایش به روی صحنه رفت، در سال 1390 در جشنواره لاما، اسپولتو در ایتالیا بین المللی شد و در ادامه در سال 1393 دو بار در سالنهای سایه تئاتر شهر و باران مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.نمایش آ ین نامه که نمایشنامه آن به زبان های انگلیسی و آلمانی نیز ترجمه شده است در سال 95 میزبان مخاطبان علاقه مند خود شد و از 27 بهمن تا 27 اسفندماه در سالن پالیز به خیل کثیری از مخاطبان همراه بود.این نمایش که جوایز مختلفی را در جشنواره های کشور در اختیار دارد، در آ ین روزهای سال 95 قرار بود در مشهد به روی صحنه برود که به دلایلی لغو شد.آ ین اجرای این نمایش 22 اردیبهشت ماه سال جاری در شاهرود بود که اینبار به کارگردانی علیرضا مویدی به روی صحنه رفت.آ ین نامه یک روایت کمدی از دفاع مقدس است و داستان روایتگر روزگار سه مرد در خط مقدم جبهه می باشد.باور کن "من خیال تو نیستم""من خیال تو نیستم" نمایشی با تم عاشقانه و تاکید بر روابط انسانی است و داستان دو رزمنده را روایت می کند که در یک شب برای شناسایی به منطقه حور می روند و در این میان اتفاقاتی برایشان رقم می خورد که بازگشتشان را دچار مشکل می کند.این نمایش که 7 جیازه جشنواره مقاومت را در کارنامه داشت، پس از دو سال و نیم وقفه، از 2 داد تا 3تیرماه 95 در سالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانهشر به اجرای عمومی درآمد.نویسنده و کارگردان این نمایش حمید شریف زاده و بازیگران آن نیما رئیسی، رویا بختیاری، مهدی فریضه، بهاران بنی احمدی و کیمیا ملّایی بودند."رویای شب دهم اردیبهشت"، نمایشی به پاسداشت شهید نابغهنمایش "رویای شب دهم اردیبهشت" به طراحی و کارگردانی میلاد جباری مولانا با بازی ارژنگ فضلی، الهام چرخنده، مهری آل آقا، آتش تقی پور، سیروس کهوری نژاد، ایمان صفا، حسام افسری، هانیه رحیمی، علیرضا عباسی، شهاب درفشدار از 10 تا 20اردیبهشت ماه 96 در تالار وحدت به صحنه رفت.نمایش روایتگر زندگی، مبارزه و شهادت دانشجوی نابغه ای به نام شهید محسن وزوایی است. این شهید بزرگوار در حین تحصیل در رشته شیمی صنعتی شریف، علاقه مند به حضور در جبهه هی نبرد حق علیه باطل شد و خود را به عنوان یکی از فرماندهان پاسداران معرفی کرد. ایشان در دهم اردیبهشت 1361 در سن 32 سالگی به درجه شهادت نائل شد.در نخستین اجرای رویای شب دهم اردیبهشت، محسن کاظمینی فرمانده پاسداران تهران، سید باقر سادات حسینی معاونت فرهنگی این نهاد، برادر شهید وزوایی و خانواده برخی حضور داشتند.میلاد جباری مولانا کارگردان نمایش درباره رویکرد این نمایش گفت: "رویای شب دهم" اردیبهشت بضاعتی از سوی ما برای ادای احترام به این شهید است تا بتوانیم گوشه ای از زندگی او را روایت کنیم».ب: نمایش های میدانی و محیطی"دریادلان" به یاد ۱۷۵ شهید غواص دفاع مقدس"دریادلان" نخستین نمایش محیطی بود که به مناسبت بازگشت 175 شهید غولص به وطن، به کوشش کارگاه تئاتر خیابانی ایران از 8 داد تا 4 تیر 95 در حوض بزرگ پارک دانشجو به اجرا در آمد. حسین شفیعی به عنوان نویسنده و کارگردان، حسین مسافرآستانه به عنوان مشاور هنری، علی براتی به عنوان طراح حرکت و علی براتی، رضا راد، روح الله سنایی، سروش کریمی نژاد، مهرداد آبجار، محمدامین وظایفی، میلاد محمدزاده، محمدرضا ابراهیمی، یونس حمزه لویی، آسف جاودانفرد، علیرضا کاظم زاده، آرمان صلحی، علی پناهی، سامان توحیدی، پیمان گنجی، علی گلگزی، علی آبسالان، دانیال بیات، رضا خاکی، شاهین کیانی نژاد، ارسلان محمدی، محسن قربانی، ایمان مسعود، دانیال ضیاعی فر، مجید جبلی، سعید بهادری تاج و رستا رضوی به عنوان بازیگر ایفای نقش د."دریادلان" که در کنار بزرگداشت یاد و خاطره غواصان شهید دفاع مقدس، تلاش داشت انتظار مادر شهیدی را که سال هاست در جست و جوی فرزند خود بود را به تصویر کشد.،پیش از این 4 اجرای متوالی در نوزدهمین جشنواره تئاتر مقاومت فتح مشهر در هتل کاروانسرای آبادان داشت و در 26 شهریورماه 1394 نیز به مدت 10 شب در پارک شهر در معرض دید عموم قرار گرفته بود.در پایان اولین اجرای این نمایش مادر شهید عبدالله باقری با اشاره به دغدغه فرزندش برای پاسداری از مملکت خویش، خطاب به عوامل "دریادلان" گفت: تمامی شما مثل عبدالله من هستید. امروز زمان جهاد رسیده و باید با تمام توان از آرمان های و کشورمان دفاع کنیم."فصل وصل" نمایشی عظیم با هزاران تماشاگرنمایش "فصل وصل" را باید یکی از عظیم ترین نمایش های سالهای اخیر عصره دفاع مقدس بنامیم. نمایشی که به کوشش مرکز هنرهای نمایشی انقلاب ی مُهنا و با کارگردانی سعید اسماعیلی از سوم داد تا ۱۴ تیرماه 95 در باغ موزه دفاع مقدس به اجرا در آمد.این نمایش در ادامه اثر قبلی این گروه با نام «فصل شی » که عنوان مهمترین رویداد هنری سال ۹۴ را به خود اختصاص داده بود، اجرا شد و از چهار فصل تشکیل می شد:"فصل اول" با دوران صدر آغاز می شود؛ در این آیتم جاهلیت قبل از و زنده به گور دختران با جاهلیت مدرن و کودک کشی آل سعود در بحرین پیوند می خورد و سپس به داستان بعثت ، مباهله و سرانجام غدیر خم ختم می شود.در ادامه این نمایش با ورود به دوران معاصر، مبارزات شهید جهان آرا در دوران پیش از انقلاب تا به پیروزی رسیدن نهضت به تصویر کشیده می شود و یادی از ماجرای حمله به مشهر و مقاومت مردم غیور این منطقه خواهد شد.سپس نمایش به عملیات بیت المقدس و آزادسازی مشهر می پردازد و در این بخش ها از ی مشهر یاد می شود.فصل سوم به مقاومت م عان حرم در مقابل حملات در حرم حضرت رقیه (س) اختصاص دارد و در این فصل روضه حضرت زینب نیز اجرا می شود.فصل پایانی "فصل وصل" مربوط به دوران آ ا مان، و به مباحثی چون گسترش شبکه های ای، هجمه به و هراسی پرداخته می شود تا کار با رسیدن به فصل ظهور حضرت به پایان می رسد.نمایش "فصل وصل" همه روز بیش از سه تا چهار هزار مخاطب را به خود اختصاص می داد."به دنبال او"، "دوازده"، "آقا مجتبی"به کوشش دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی، در سومین روز دادماه 95، سالروز آزادسازی مشهر سه نمایش کوتاه در محوطه تئاتر شهر به اجرا در آمدند.به دنبال او کاری از مجتبی دربندی بود که با یک بازیگر در محوطه تئاتر شهر برگزار شد. در ادامه الهه پورجمشیدی نمایش "دوازده" را به معرض دید عموم قرار داد و در نهایت مسعود محر پس از اجرای این دو مونولوگ خیابانی، نمایش "آقامجتبی" را با دو بازیگر به صحنه برد."فروش ویژه" روای حماسه سازی هانمایش خیابانی فروش ویژه تولید واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری انقلاب ی استان کرمانشاه و به نویسندگی و کارگردانی مرتضی اسدی مرام از 31 شهریور تا 6 مهرماه در کرمانشاه اجرا شد.این نمایش راوی فداکاری های رزمندگان در دوران دفاع مقدس و نیز حماسه های ی م ع حرم است و حفظ تمامیت ارضی ایران ی و پافشاری بر نام خلیج همیشه فارس مورد توجه قرار می دهد.اجرای نمایش "زیر خاکی" در نمایشگاه یاد یاراننمایش خیابانی "زیر خاکی" همزمان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس به همت حوزه هنری قم از 7 تا 9 مهر ماه 1395 در نمایشگاه یاد یاران اجرا شد.این اثر نوشته محمدرضا آزاد و با کارگردانی محمد جواد پیروزی بود و به بررسی بخشی از زندگی یک رزمنده در دوران دفاع مقدس پرداخت.این نمایش هر روز دو اجرای پیاپی داشت و علی دارایی و میلاد قره داغی در آن به ایفای نقش پرداختند."سینا، سینا... عباس"همزمان با ایام ماه محرم، نمایش میدانی "سینا سینا عباس" با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس همزمان به در محوطه تئاتر شهر اجرا شد.این نمایش میدانی که به منظور پاسداشت رشادت های ی م ع حرم، تهیه و تولید شده بود از 16 تا 22 مهرماه در معرض دید عموم قرار گرفت."کربلای آب" داستانی از 30 سال انتظارنمایش "کربلای آب" به همت گروه نمایش آزاد ی واحد لاهیجان و به نویسندگی و کارگردانی علی بیداویسی از 23 تا 28 مهرماه در محوطه این به اجرا در آمد.این نمایش با اشاره به رشادت ها، شکنجه ها، خفه ها و سال ها رنج اسارت 175غواص دوران دفاع مقدس، داستان یکی از آنها را که پس از مراسم عروسی به جبهه می رود را روایت می کند و در نهایت با نمایش انتظار 30 ساله مادر، به پایان می رسد.در این نمایش چندساعته 40 بازیگر ایفای نقش د. "شاهنامه 59" تلاقی جبهه با کربلانمایش "شاهنامه 59" در در قالب ویژه برنامه «عاشورا تا اربعین حسینی» از یکم تا پنجم آبان ماه در دهلران(جنب مسجدجامع دهلران و مزار ی گمنام دهلران وجنب اداره ارشاد این شهرستان) به روی صحنه رفت و حیدر رضایی در مقام نویسنده و کارگردان حضور داشت.این نمایش داستان سه رفیق را روایت می کرد که با یکدیگر عهد می بندند همواره در کنار یکدیگر باشند. در عملیات محرم و در معبرگشایی این عملیات با هم شهید می شوند. پس از شهادت آنها، مادرانشان تصمیم می گیرند نمایشگاه بزرگی را به نیت حضرت ابوالفضل (ع)، حضرت علی اصغر (ع) و حسین (ع) بر پا کنند."فراتر از شعبده"؛ کنکاشی بر زندگی حر دفاع مقدسنمایش خیابانی "فراتر از شعبده" کاری از مصطفی کولیوندی است که پس از اجرا در مدارس مختلف شهر ایلام، در قالب ویژه نامه گعاشورا تا اربعین" از اول آبان 95 در این شهر به اجرا در آمد.این نمایش که کولیوندی به عنوان نویسنده، کارگردان و تک بازیگر آن به روی صحنه آمد، شرحی بر آیه 24 سوره نور قرآن است، که اشاره بر زمانی دارد که انگشت ها، دست ها و پاها علیه فرد شهادت می دهند. داستان درباره شهید عدنان سابوته است که در زمان جنگ، پوتین های خود را درمی آورد، دور گردنش می انداخت و با پای به میدان نبرد می رفت. وی به "حر دوران دفاع مقدس" معروف بوده است."شاداماد" با نگاهی متفاوت به تئاتر مقاومت"شاداماد" یکی دیگر از نمایشهای خیابانی در حوزه دفاع مقدس بود که در شهر دهلران به روی صحنه رفت.سعید خیراللهی این نمایش را با مضمونی تلفیقی از م عان حرم و عاشورای حسینی آبان ماه 95 در قالب ویژه برنامه "عاشورا تا اربعین حسینی" به روی صحنه برد."حراج"نمایش خیابانی «حراج» به نویسندگی علی حسنعلی زاده و کارگردانی حمیدرضا گل محمدی تواندشتی با موضوع دفاع مقدس و به مناسبت هفته شهید در روزهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ اسفندماه 95 به اجرا درخواهد آمد.این نمایش روز بیستم اسفندماه یک اجرا در شهر محمودآباد و یک اجرا در شهر سرخ رود از توابع شهرستان محمودآباد و در روز بیستم و بیست و یکم اسفندماه نیز دو اجرا در شهرستان بابلسر خواهد داشت. اقدامات پژوهشی، تحقیقاتی در حوزه تئاتر دفاع مقدسیکی دیگر از اقدامات مسئولان حوزه تئاتر در بحق دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت، توجه به بخش پژوهشی و تحقیقاتی بود که مدتها بود جای خالی آن احساس می شد.چاپ و انتشار کتاب ها و نمایشنامه های مرتبط با این حوزه (از جمله کتاب شناخت تئاتر مقاومت اثر تقی اکبر زاده، مجموعه نمایشنامه باد اومد با خود برد دنیای خیالی را اثر مهدی صفاری نژاد، مجموعه نمایشنامه های ایثار (سه نمایشنامه از دژاکام، شهرام کرمی و رضا صابری) و ...)، سلسله نشست های نقد و بررسی آثار نمایشی حوزه تئاترمقاومت توسط انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس با عنوان «روایت صحنه»، اجرای طرح های حمایتی ویژه فعالیت های علمی پژوهشی خانواده بزرگ تئاتر کشور و در راستای بسترسازی مناسب و تقویت گفتمان در سه موضوع استراتژیک و مهم انقلاب ی، دفاع مقدس و مقاومت و پیوند این مفاهیم با قالب فا و زبان گویای هنرهای نمایشی و ... در این راستا به اجرا در آمد. راهی که ادامه دارد...آ ین هجمه تروریستی به کشورمان بار دیگر یادآوری کرد که فرهنگ مقاومت برای این سرزمین ضرورت و موهبتی است که باید آن را زنده و پویا نگه داشت و هنر محملی برای انتقال و پویایی این مهم است .گذشته آماری تئاتر نشان می دهد، در سال های اخیر هنرمندان و مسئولان حوزه نمایش کشور در مسیر تحقق این هدف آرمانی تلاش زیادی کرده و می کنند و برنامه های خلاقانه و مدبرانه ای را در این حیطه مدنظر دارند . آنچنان که اجرای 37 نمایش حرفه ای بروی صحنه تئاتر رکوردی قابل توجه است که بدست آمده .مسیری که در طول زمان به نتایج درخشان تری دست پیدا می کند. به نظر می رسد که در سال 96 باید در انتظار شگفتی های بی شمار از سوی گروه های نمایشی باشیم. موضوعی که ایوب آقاخانی با اعلام اجرای نمایشی با محوریت شهید جهان آرا در نیمه دوم شهریور و با نقش آفرینی کامبیز دیرباز هنرمند نام آشنای تئاتر، سینما و تلویزیون کشور، زنگ آن را به صدا در آورد.
کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانکاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدانتصاویر کاوش های باستان شناسی در میدان (ره) همدان-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.موافقم+ 0مخالفم- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4157307/کاوش-های-باستان-شناسی-در-میدان- - -ره-همدان