آئودی s6 اوانت جدید شکار عکاسان شد

مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱تصاویر مهمترین رویداد های خبری سال ۹۶ به روایت عکاسان خبرگزاری مهر -۱-----------------------------------------------------------------------------
تذکر:کاربر محترم؛ انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی هشدار نیوز وما به معنای صحت و تایید محتوای آنها نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود. در ضمن شما می توانید اخبار و مطالب وزین خود را که تا کنون در هیچ رسانه ای منتشر نشده است از طریق بخش "تماس با ما" برای ما ارسال نمایید تا در صورت دارا بودن مولفه های لازم، در بخش ویژه منتشر گردد.i_like_it+ 0i_dont_like_it- 0
منبع: https://www.mehrnews.com/p o/4254419/مهمترین-رویداد-های-خبری-سال-۹۶-به-روایت-عکاسان-خبرگزاری-مهر-۱
آئودی r8 v10 plus اسپایدر با 610 اسب بخار جدیدترین محصول کمپانی آئودی می باشد که این کمپانی با آغاز فصل تابستان اقدام به رونمایی آن کرده است. در ادامه برای مشاهده تصاوی و توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.آئودی r8 v10 plus اسپایدر خودرو بدون سقف کمپانی آئودی است که حالا پس از گذشت ی ال از رونمایی r8 v10 اسپایدر معرفی شده است. جدیدترین نمونه از r8 v10، می تواند در زمان ۳.۳ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت دست یابد که ۰.۳ ثانیه سریع تر از مدل سال قبل است. این محصول با پیشرانه ی ۵.۲ لیتری و ۱۰ سیلندر مشهور خود، رسیدن به نهایت سرعت ۳۳۰ کیلومتر بر ساعت را ممکن می کند؛ ضمن اینکه از سیستم دو دیفرانسیل کم نظیر کواترو و جعبه دنده ی بهینه سازی شده ی ۷ سرعته همراه با فناوری دوکلاچه ی آئودی نیز بهره مند است.آئودی r8 v10 plus اسپایدر به دلیل استفاده از تجهیزات مربوط به باز و بسته سقف، ۷۵ کیلوگرم سنگین تر از مدل اصلی است و با وزن خالصی در حدود ۱۷۰۰ کیلوگرم تولید خواهد شد. فرایند جمع یا نصب سقف پارچه ای، با موتور الکتروهیدرولیک جدید مخصوص به آن، حدود ۲۰ ثانیه زمان می برد و تنها در سرعت‎های کمتر از ۵۰ کیلومتر بر ساعت قابل انجام خواهد بود. شیشه ی عقب هم می تواند به صورت الکتریکی و به صلاحدید راننده، باز یا بسته شود.در فضای داخلی، چرم مرغوب ناپا برای صندلی ها، داشبورد و فرمان در نظر گرفته شده است که فقط با رنگ خا تری عرضه می شود؛ اما خط دوخت آن می تواند با رنگ بدنه هماهنگ شود. آئودی r8 همچنان بدون نمایشگر اصلی در میان داشبورد عرضه می شود؛ اما از مانیتور ۱۲.۳ اینچ پشت فرمان استفاده می کند که فناوری کاکپیت آئودی را به همراه دارد و علاوه بر اطلاعات فنی سرعت و دور موتور، نوع رانندگی کاربر را آنالیز می کند.آئودی r8 v10 plus اسپایدر با سیستم صوتی ارزشمندی از برند بنگ اند اولافسن ارائه می شود که علاوه بر توانایی ارتباط با تلفن هوشمند، می تواند صدای پیشرانه را از طریق بلندگوها پخش کند.چرخ های آئودی r8 v10 plus اسپایدر سایز ۱۹ اینچ در جلو و ۲۰ اینچ در عقب هستند. لاستیک های این مدل با فاق ۳۵ میلی متر عرضه خواهند داشت؛ اما در جلو ۲۴۵ میلی متر و در عقب ۳۰۵ میلی متر خواهند بود. دیسکِ ترمز های r8 v10 اسپایدر، در جلو ۳۸ سانتیمتر و در عقب ۳۵.۵ سانتیمتر است که از آلیاژ کربن سرامیک ساخته شده و ضد حرارت عمل می کند. این سیستم ترمز، با ۶ پیستون در جلو و ۴ پیستون در عقب همراه است.رنگ بدنه ی این خودرو با ۱۱ طرح قابل سفارش است که شامل ۳ رنگ مختلف برای سقف پارچه ای و ۵ رنگ متنوع برای بالچه ی جانبی خواهند بود. برای اولین بار، رنگ سبز موسوم به هالک برای r8 v10 plus در نظر گرفته شده است که می تواند با رینگ های اسپرت تمام آلومینیوم نقره ای رنگ یداری شود. مثل سال قبل، امکان سفارش چراغ های جلو با led-های طرح لیزر برای علاقه مندان آئودی وجود خواهد داشت.فعلا قرار است مدل اسپایدر از r8 v10 plus به قیمت ۲۰۷ هزار یورو (معادل ۲۳۴ هزار دلار) در آلمان پیش فروش شود و مدتی بعد، در بازار جهانی به عرضه ی عمومی گذاشته شود.باهم در میهن پست تصاویری از آئودی r8 v10 plus اسپایدر را تماشا خواهیم کرد.آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدر
آئودی r8 v10 plus اسپایدرمنبع roadandtrack
مجله دیجی کالا - خشایار شاهسون: این چندماه اخیر، تصاویر جاسوسی زیادی از آئودی a8 نسل جدید دیدیم. حتی مطلبی منتشر کردیم که در صحنه ای از جدید اسپایدرمن، این خودرو هیجان انگیز ایفای نقش کرده است. آئودی سرانجام از اولین مدل نسل چهارم آئودی آ۸ رونمایی کرده و تبدیل به تیتر داغ بعضی از رسانه های خودرویی شده است. آئودی a8 یکی از سری محصولات شرکت آئودی است که به عنوان سدان فول سایز لو شناخته می شود. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید

همه چیز تمام استآئودی a8 ترکیبی از خودروی لو و اسپرت است، کلی امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی دارد تا با قدرت بالای پیشرانه ی خود، تبدیل به یکی از انتخاب های وسوسه برانگیز برای هر مشتری و آرزوی هر ی شود. آئودی درتازه ترین خبرها از مدل لانگ ویل بیس a8 هم که طول بیشتری نسبت به نمونه های عادی و استاندارد دارد، رونمایی کرده تا رقیبی جدی برای مرسدس بنز s کلاس و ب ام و سری ۷ باشد. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید

غریب اما قریبشاید در ایران با برند آئودی کمی غریب باشیم اما این شرکت جزو یکی از محبوب ترین و پرطرفدارین برندهای دنیاست. این شرکت ۱۰۷ ساله مدل های زیادی در سبد محصولات خود دارد؛ از r8 که یک خودروی اسپرت تمام عیار است گرفته تا q5 که یک شاسی بلند شهری بی نظیری است.
و هم چنین a8قدمت این سری به سال ۱۹۹۴ میلادی برمی گردد و تا امروز ۴ نسل از آن معرفی شده است. ابتدا نگاهی به نسل های این خودرو می اندازیم. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید

نسل اولنسل اول آئودی a8 اولین بار در سال ۱۹۹۴ میلادی تولید شد. این خودرو در آلمان و ژاپن تولید و به دیگر کشورها صادر می شد. طراحی منطقی و نسبتا به روزی داشت تا نظر مشتریان را به خود جلب کند. تولید این خودرو در سال ۲۰۰۲ میلادی متوقف شد. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید

نسل دومدرست از همان سالی که نسل اول a8 متوقف شد، آئودی نسل جدید این خانواده را به روی خط تولید کارخانه خود برد. این بار آئودی آ۸ فقط در کشور آلمان تولید و به دیگر کشورها صادر شد. طراحی این خودرو بازهم منطقی اما پخته تر از نسل قبل بود. تولید این خودرو در سال ۲۰۰۹ میلادی متوقف شد. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید

نسل سومدر حال حاضر سومین نسل آئودی a8 در بازار جهانی به فروش می رود. مغز اصلی زبان طراحی این خودرو هنوز حفظ شده اما در مقایسه با نسل دوم شاهد به روزرسانی های اساسی در بخش های زیاد آن هستیم؛ بخش هایی مثل چراغ های جلو که از ح تیز نسل قبل دور شده یا فرم هواکش جدیدتر و خطوط منحنی بیشتر روی بدنه. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید

و اما نسل چهارمو سرانجام آئودی از مدل ۲۰۱۸ آئودی a8 خود رونمایی کرد. خودرویی که ظاهری جدید و امکانات رفاهی متعدد دارد و به عنوان رقیبی جدی برای همتایان وطنی خود یعنی مرسدس بنز اس کلاس و ب ام و سری ۷ به حساب می آید. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید

زبان طراحینسل چهارم آئودی a8 نسبت به نسل های پیشین از ظاهری اسپرت و خشن تر بهره می برد. از دلایلی که باعث شده تا این خودرو ظاهری جسورتر پیدا کند، چراغ های تیز، جلوپنجره عریض، خطوط تیز روی بدنه و درموتور و دریچه های تهویه با نوار کرومی کشیده است.سبک طراحی مدرن و اسپرت نه تنها در نمای جلو، بلکه در نمای پشتی هم دیده می شود. به نظر می رسد این روزها استفاده از چراغ های خطر کشیده در بسیاری از محصولات لو خودروسازها مرسوم شده است؛ ب ام و سری۷ و رنو تلیزمن مثال هایی ساده برای نشان دادن این سبک طراحی جدید هستند.با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید آئودی از عناصر تیز برای زبان طراحی مدرن و اسپرت نسل جدید a8 استفاده کرده است

چراغ های کشیده باعث می شود تا حس یک خودروی لو و اسپرت به بیننده منتقل شود. فرم سپر و لوله های اگزوز، خطوط تیز پایین صندوق و کنار شبرنگ هم سهم قابل توجهی برای نشان دادن ظاهر مدرن، شیک و اسپرت این آلمانی دارند.
داخلش هم شیک استهمان طور از تصاویر پیداست، طراحان نسل جدید آ۸ تمام سعی خود را کرده اند تا با المان های ساده ی طراحی، تصویری از خودروی مدرنی را خلق کنند؛ مثلا فرم داشبورد نسبتا ساده است و در بخش میانی آن تنها یک صفحه نمایش لمسی ۱۰ اینچی به چشم می خورد. این نمایشگر باعث شده تا از حضور کلیدهای اضافی جلوگیری شود. نکته ی جالب اینجاست که مانیتوری ۸٫۶ اینچی دیگری هم در پایین صفحه نمایش اصلی قرار گرفته تا اطلاعات، تنظیمات و شرایط اتومبیل را به سرنشینان نشان دهد. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید
با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید
از طرفی آئودی خلاقیت به ج داده تا با فرم جالب غربیلک فرمان، نظر بسیاری از مشتریان را به شکل نوآورانه و متفاوت آن جلب کند.
فرمان را رها کنیدطراحی فرمان جالب است ولی آن را رها کنید؛ رها کنید تا خود اتومبیل شما را به مقصد برساند! سیستم رانندگی خ ر آئودی a8 این خودرو را تبدیل به یک اتومبیل خودران سطح ۳ کرده است. این یعنی خودرو به حدی هوشمند است که فرمان آن برای چرخش در پیچ و افتادن در مسیر می چرخد، گاز می خورد تا در مسیر تا حداکثر سرعت ۶۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی کند و در صورت نیاز و تشخیص موانع از ترمز هم استفاده کند.با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید به کمک این سیستم هوشمند و استفاده از اپ ویژه در گوشی، راننده می تواند بدون سوار شدن در خودرو، آن را پارک کند یا حتی از پارک بیرون بیاورد.
به لطف این سیستم راننده می تواند چشم از جاده بردارد و خودش را مشغول به انجام کاری کند؛ مثلا با تلفن همراه یا سرنشینان حرف بزنید یا پیام های تلگرامتان را بخوانید. در این حین خودرو با استفاده از سنسور، رادار و سیستم تحلیل گر هوشمند کامپیوتری شما را ایمن به مقصدتان می رساند.البته این نکته را درنظر داشته باشید که اتومبیل به صورت هوشمند هدایت می شود اما در شرایط بحرانی سیستم به شما هشدار می دهد که خطری شما را تهدید می کند و باید برای کنترل آن وارد عمل شوید.
تعلیق هوشمندآئودی a8 نسل چهارم از سیستم تعلیق بادی جدید بهره می برد. این سیستم برای اطمینان از راحتی سرنشینان در شرایط مختلف جاده ای همیشه در حال چک وضعیت است و سیستم تعلیق را منعطف با شرایط می کند؛ مثلا در سرعت های بالا این سیستم باعث می شود تا پایداری اتومبیل کم نشود. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید
از دیگر ویژگی های جالب آئودی a8 این است که موقع پیچیدن در سرعت های پایین، چرخ های عقب خودرو به اندازه ۵ درجه می چرخند تا شعاع چرخش به ۱۱٫۴ متر برسد. پیش از این، سیستمی مشابه در محصولات رنو و ب ام و مورد استفاده قرار گرفته است.
موتور توانمندمدل پایه آئودی a8 از یک پیشرانه ۶ سیلندر خورجینی با حجم ۳ لیتر بهره می برد. پیشرانه بنزین سوز توانی معادل ۳۴۰ و پیشرانه دیزلی هم قدرتی معادل ۲۸۶ اسب بخار دارد. مدل قدرتمندتر آئودی a8 از پیشرانه ۸ سیلندر خورجینی با توان ۴۶۰ اسب بخار بهره می برد. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید
اگر این قدرت شما را راضی نمی کند باید سراغ بالاترین مدل این خانواده بروید. آئودی a8l که لانگ ویل بیس است و از موتور ۱۲ سیلندر w شکل با حجم ۶ لیتر و توان ۵۷۷ اسب بخار بهره می برد. در کنار نسخه بنزینی آئودی a8، مدل هیبریدی هم قرار است در سبد محصولات این شرکت قرار بگیرد.
هرچیز خوبی هم بهای خودش را داردآئودی a8 در بازار اروپا با قیمت پایه ۹۰٫۶۰۰ یورو و در انگلیس از ۸۰ هزار پوند به فروش خواهد رفت. مدل پایه و فعلی آ۸ قیمتی معادل ۶۵ هزار پوند دارد که می توانیم متوجه پرش قیمتی آن باشیم. مدل a8 l حدود ۱۰۳ هزار دلار قیمت خواهد داشت. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید
نسل جدید آئودی a8 احتمالا از آ پاییز امسال به فروش می رود. به نظر می رسد با توجه به غیبت این خودروساز برای مدت زمان زیاد در کشورمان و نداشتن شرایط لازم برای ورود (حجم پیشرانه) در بهترین ح شاید شاهد حضور تعداد انگشت شماری، آن هم با پلاک گذرموقت در خیابان های شهرمان باشیم. در ادامه می توانید تصاویر بیشتری از این آلمانی هیجان انگیز را ببینید. با آئودی a8 نسل جدید آشنا شوید
چند سالی است که امکانات اسپورت در بازار سدان های میان رده خاص دیده می شود، اما با این وجود این سدان ها در مقابل suv های رقیب خود در بازار به نسبت دو به یک فروخته می شوند اما این بخش از بازار خودرو هنوز هم علاقه مندان خاص خود را دارد. فروش سالیانه این ماشین ها در حال حاضر در بازار ، حدود ۱۹۰ هزار دستگاه است و رقبای زیادی را در کنار خود می بینند. در ادامه به بررسی سدان هایی می پردازیم که یک سطح پایین تر از بهترین های این کلاس در بازار هستند. با سواری این ۵ ماشین، حس خوشایندی به شما دست می دهد. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic قبل از اینکه در مورد سدان های ۴ سرنشین صحبت کنیم،ترجیح دادیم که ابتدا در مورد سدان های شش سیلندر توربوشارژ و شارژ در کلاس سدان های میان رده بحث کنیم. این خودروها به طور کلی اسپورت تر از suv ها به شمار می روند و آپشن های لو زیادی در آنها به کار رفته است. هر خودرویی که در این رقابت برنده شود، نشاندهنده این است که چطور یک ماشین قادر است در زمینه های مختلف عالی عمل کند. لیست اولیه ما شامل ۸ خودرو بود که لینکلن کانتنیننتال و س g80 نیز در این لیست قرار داشتند که ماشین جدید لینکلن به دلیل لو بودن بیش از حد و س به خاطر موتور ۳۶۵ اسب بخاری توربوشارژ ۶ سیلندرش از لیست کنار گذاشته شدند. از ۶ ماشین ک د نهایی فقط تجربه تست ۵ مورد از آنها را داشتیم و در آ ین دقایق از مازراتی قیبلی برای شرکت در این تست دعوت به عمل آوردیم که با توجه به قیمت بالای آن، از دعوت آن ماشین نیز منصرف شدیم. یکی از این ۵ ماشین مورد آزمایش، مرسدس e43 4matic است که یکی از جدیدترین ماشین های حاضر در این رقابت به شمار می رود که از موتوری ۳۹۶ اسب بخاری استفاده می کند. با توجه به قدرت کلاس e جدید مرسدس، مدل e43 قدرتی بین مدل های ۴ سیلندر توربوشارژ ۲۴۱ اسب بخاری تا مدل های e300 هشت سیلندر ۶۰۳ اسب بخاری در مدل e63 s دارد. قیمت پایه مدل e43 حدود ۷۳۳۲۵ دلار است اما مدلی که ما آن را مورد آزمایش قرار دادیم با آپشن هایی که داشت قیمتی معادل ۹۱۱۷۵ دلار داشت که با حذف برخی آپشن های اضافی مثل رنگ قرمز کاردینال، ح متالیک طراحی داخلی و سیستم تهویه صندلی ها و سیستم صوتی و ... که ۷۸۳۰ دلار قیمت داشتند به این رقم رسیده است. هیچ یکی از این آپشن ها تاثیری بر کیفیت رانندگی و آزمایش ما نداشت.یکی دیگر از ماشین های تقریبا گران قیمت حاضر در این رقابت آئودی a6 3t کواترو است. این ماشین در دو تست قبلی که با دیگر ماشین ها داشته است ش ت نخورده و رتبه اول را ب کرده است. تغییرات کوچکی در مدل ۲۰۱۶ این ماشین اعمال شده است که می توان به بکارگیری اپل کا لی، سیستم وای فای داخلی، تغییر در سپر جلو و عقب اشاره کرد.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic مدل ۲۰۱۷ این ماشین، با پکیجی رقابتی پا به میدان گذاشته است؛ چرا که از سیستم تعلیق اسپورت و گشتاوری که نیروی خود را از محور عقب می گیرد و هفت اسب بخار قدرت بیشتر نسبت به مدل s6 در موتور شش سیلندر خود( مجموعاً ۳۴۰ اسب بخار) بهره می برد و به طور کلی از نظر داخلی و خارجی بسیار متفاوت تر از مدل s6 طراحی شده است. البته مدل s6 را نیز می توانستیم در این تست ارزی کنیم چرا که قیمتی زیر ۸۰ هزار دلار داشت اما با توجه به موتور ۸ سیلندر و قدرت موتور ۴۵۰ اسب بخاری آن تصمیم گرفتیم تا از مدل a6 که شش سیلندر دارد، در تست استفاده کنیم.قیمت a6 حدود ۷۲۱۷۵ دلار برآورد شده است. در این کلاس، هیچ تستی بدون حضور bmw سری ۵ جذ تی ندارد. bmw بار دیگر برای سال ۲۰۱۷ نسل هفتم سری ۵ ماشین های خود را با نام g30 و تحت نام عمومی ۵۴۰i روانه بازار کرده است؛این مدل در واقع آ ین مدل از ماشین های شش سیلندر bmw محسوب می شود که از توربوی تکی با قدرت ۳۳۵ اسب بخار بهره می برند. قیمت پایه مدل ۵۴۰i در بین دیگر رقبا در این گروه کمترین به حساب می آید چرا که رقم ید این ماشین ۵۷۴۴۵ دلار اعلام شده است. اما با افزودن برخی پکیج ها به آن، قیمتش به ۸۲۶۱۰ دلار نیز می رسد. با بازطراحی که بر روی جگوار xf در سال گذشته انجام شد، این ماشین خود را در اولین رقابت با دیگر رقبای هم رده خود می بیند.نسل دوم xf ها، شباهت بسیاری به مدل های پیشین این سری دارد اما بدنه آلومینیومی محکم آن، این مدل را در بین دیگر رقبا متمایزتر می کند.البته با کمال تعجب باید گفت که این پوشش آلومینیومی به دربهای این خودرو بسط داده نشده است و درهای این مدل همچنان از ف معمولی ساخته شده اند. موتور این ماشین از پیشرانه ۳ لیتری شارژ شش سیلندر بهره می برد که اصولا همان هشت سیلندر است اما با دو پیستون کمتر!برای مبارزه بهتر در این رقابت، جگوار مدل xf s خود را روانه میدان نبرد کرده است که مدلی دو محوره محسوب می شود. در تریم s شاهد افزایش قدرت موتور از ۳۴۰ اسب بخار به ۳۸۰ اسب بخار هستیم. قیمت پایه xf ی که ما آن را تست کردیم ۷۷۵۳۵ دلار بود. در نهایت، شاهد آ ین ماشین حاضر در این رقابت یعنی کادیلاک cts v اسپورت هستیم. این ماشین یکی از برندگان رقابت های ده خودروی برتر سال و قدرتمندترین ماشین حاضر در این رقابت به شمار می رود چرا که قدرت موتور این ماشین، ۴۲۰ اسب بخار با پیشرانه ۳٫۶ لیتری و شش سیلندر است. رانندگی با این ماشین بسیار تیز و چابک است و راننده قدرت مانور بسیاری دارد. برای اینکه آپشن های این ماشین با دیگر خودروهای حاضر در رقابت برابری کند، از تریم اختصاصی این ماشین که ۷۱۷۹۰ دلار قیمت داشت در این رقابت استفاده شده است. که با تایرهای مشکی زیبا و صندلی های سیاه کربنی شیک، قیمت نهایی این ماشین به ۷۵۸۸۵ دلار رسید. با تجهیز این ماشین ها به آپشن های مورد نیاز، به جاده ای در کالیفرنیا رفتیم تا آنها را در پیچ و خم های جاده های کوهستانی آنحا نیز امتحان کنیم. پس از چند روز تست و طی حدود ۱۰۰۰ مایل با این ماشین ها، نتایجی به دست آمد که در ادامه به آنها می پردازیم.جگوار xf s awd مدل ۲۰۱۷ اگر این مدل از جگوار تداعی کننده دژاوو است، به خاطر آن است که ظاهر جدید xf بسیار شبیه ظاهر قدیمی xf است.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic به طور غیرقابل انکاری، این جگوار بسیار بلند و کم عرض است که لو ی خاصی را به طراحی خارجی این ماشین بخشیده است.همین ویژگی ها، این مدل از جگوار را در رتبه های بالای رده بندی طراحی خارجی قرار می دهد.همین اتفاق در بخش طراحی خارجی این ماشین نیز می افتد.یک گیج ۱۲٫۳ اینچی مجازی جدید با صفحه لمسی ۱۰٫۲ اینچی که بسیار سریعتر از مدلهای قبلی عمل می کند، در این ماشین تعبیه شده است.اما با این حال باید گفت که اصول پایه معماری و طراحی مدل های قبلی xf بر این مدل برتری دارد و به نظر می رسد این ماشین قدیمی تر از مدل های پیشین xf است.البته باید گفت این ماشین همچنان شور جوانی را در خود دارد. xf در پوسته خارجی خود تغییراتی ایجاد کرده است و نوعی نشاط و شخصیت جدید را به ماشین خود بخشیده است. فرمان این ماشین، علی رغم استفاده از تایرهای چندفصل، تحت فشار نیز خوب کار می کند اما در تست ترمز در توقف از سرعت ۷۰ مایل بر ساعت بدترین نمایش را در این گروه داشت اما مشکلی در حرکت در مسیر مستقیم نداشت. این مدل از جگوار نمایش خوبی در سواری و کنترل ماشین از خود نشان داد که حتی می توان گفت از bmw نیز بهتر عمل کرد. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic شاسی این ماشین در قسمت جلو در وهله اول به نظر کمی سفت می آمد اما پس از چند دقیقه سواری با آن، با ماشین سازگار می شد.حتی با استفاده از لایت اویستر و جت بلک در فضای داخلی این ماشین، لین طراحی چندان پرزرق و برق و مرغوب به نظر نمی رسد. مواد به کار رفته در طراحی داخلی این ماشین انقدر مرغوبیت ندارند که برای این مدل نزدیک ۸۰ هزار دلار بپردازیم. یک فوم مخفی در بادگیرهای کناری ماشین تعبیه شده که اگر با آگاهی قبلی از مکانش، آن را نبینید هرگز پی به وجود آن نمی برید.ما در سواری با این ماشین هرگز احساس نکردیم که سوار بر یک ماشین شارژ ۶ سیلندر هستیم. وقتی این ماشین را خاموش میکنیم شاهد تکان کوچکی هستیم و صدای بیرونی متعادلی حدود ۷۴ دسیبل در اتاق آن شنیده می شود.موتور ۶ سیلندر این مدل از جگوار مانند دیگر ۶ سیلندرهای موجود در بازار غران نیست اما در عین حال هیچ شکایتی از قدرت آن نداریم چرا که قادر است ظرف ۵ ثانیه به سرعت ۶۰ مایل بر ساعت برسد که با این رکورد تنها قادر به ش ت دادن آئودی در این گروه است.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic جگوار با ۶ امتیاز کمتر پشت سر bmw قرار می گیرد اما این دو ماشین تفاوت های زیادی با هم ندارند. به طور کلی می توان گفت از ترکیب این دو ماشین شاید بتوان یک ماشین اسپورت سدان برنده ساخت. bmw 540i مدل ۲۰۱۷رده چهارم با تمامی این اوصاف، bmw همچنان یک شرکت پیشتاز در این کلاس محسوب می شود. اگر فردی به ما بگوید که یک موتور ۱۲ سیلندر در این ماشین به کار گرفته شده است، حرف غیر قابل باوری محسوب نمی شود.در این گروه، موتور ۶ سیلندر داخلی مدل ۵۴۰i را می توان بهترین در این گروه دانست چرا که روانی و عملکرد خاصی دارد که آن را با بقیه ۶ سیلندرهای حاضر در این گروه متمایز می کند. تقریبا هیچ تفاوت محسوسی در لرزش این ماشین در هنگام توقف و یا با حرکت در دور موتور ۶۰۰۰ شاهد نبودیم. تا جایی که می توان آن را با ماشین های بدون لرزش برقی مقایسه کرد چرا که از نظر صدای درون اتاق نیز این ماشین با ۶۸ دسی بل در حداکثر سرعت، همان عملکردی را از خود نشان می دهد که در ماشین برقی تسلا مدل s شاهد هستیم.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic از نظر تئوری شاید بتوان گفت که ضعیف ترین ماشین در این گروه محسوب می شود اما با ۸ دنده اتوماتیک و رکورد ۴٫۷ ثانیه توانست مقام سوم را در بین ماشین های حاضر در این گروه در رسیدن به سرعت ۶۰ مایل بر ساعت از خود به جای بگذارد و از لحاظ مصرف سوخت بهینه نیز توانست رتبه اول را با طی ۲۲ مایل در هر گالن از آن خود کند. طراحی داخلی bmw طوری است که هر فردی را متقاعد می کند که سوار بر یک ماشین ۱۲ سیلندر شده است. بسیار نرم و با صندلی هایی پوشیده از چرم ناپا که بخشی از پکیج لو ۱۶۰۰ دلاری صندلی ها نیز محسوب می شود.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4maticفاصله دو چرخ عقب و جلوی این ماشین، ۱۱۷٫۱ اینچ است که بلند ترین فاصله دو تایر در این گروه به حساب می آید و همین امر باعث شده تا فضای بسیار زیادی در قسمت سرنشینان عقب این ماشین به وجود آید که باعث جذب مشتریان زیادی به سمت این مدل شده است. دور فرمان اسپورت به کار رفته در این ماشین تنها نشانه از اسپورت بودن این ماشین در فضای داخلی آن بود. بدون تردید بالاترین امتیاز لوک و شیک بودن را در این رقابت، bmw 540i می گیرد و این در حالی است که این مدل در زمینه های تنظیم شاسی و واکنش فرمان، به دیگر رقبا می بازد.حتی با دو پکیج اضافی برای سواری بهتر با این ماشین از جمله تایرهای ۱۹ اینچ تابستانی که ۰٫۴ اینچ نیز ارتفاع این ماشین را کم کرده است و پکیج سواری پویا با ح الکترومکانیکی که سطح ماشین را در پیچ ها متعادل نگه می دارد، اما عملکردی که باید از شاسی این ماشین می دیدیم را شاهد نبودیم و عملکرد شاسی آن پایینتر از انتظار ارزی شد.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic در ابتدای حرکت با این ماشین، فرمان آن عملکرد بدی نداشت اما پس از شروع حرکت واکنش های چرخ فرمان کمتر شد که به نظر می رسد bmw در این زمینه می بایست یک بازنگری اساسی داشته باشد.به طور کلی، زمانی که این ماشین شتاب می گیرد، دیگر رقبای این ماشین در این گروه، عملکرد روان تری داشتند.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic قسمتی از مشکل به این مورد بر می گردد که این ماشین در هنگام شتاب گرفتن، چرخهایش به طور کامل با زمین درگیر نمی شوند و در مقایسه با دیگر ماشین های حاضر در این گروه، یک نقطه ضعف محسوب می شود. به طور مثال، لاستیک های مورد استفاده در این مدل از bmw از تایرهای چندفصل مورد استفاده در جگوار xf عملکرد ضعیف تری دارند. آرون ر نسون در این زمینه در مورد ۵۴۰i می گوید: این ماشین یک زامبی است؛ بدون کوچکترین وقفه ای به حرکت خود ادامه می دهد. اما در رانندگی با این ماشین لحظات خطرناک بیشتری را در مقایسه با دیگر ماشین های حاضر در این گروه تجربه می کنید و بعداً متوجه شدم که این مورد به واسطه فشار بیش از اندازه به تایرهای این ماشین است. به انی که دنبال رو رویس گروه هستند، توصیه می کنیم که به دنبال ماشین دیگری در این گروه نگردند اما برای یدارانی که سدان های اسپورت را می پسندند، باید بگوییم که سدان های اسپورت بهتری از ۵۴۰i نیز در این گروه وجود دارد. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4maticآئودی a6 3.0t competition مدل ۲۰۱۷رتبه سومهمانطور که می دانید مدل های پیشین این ماشین، یکی از ماشین های برتر سه سال قبل به شمار می رفت. a6 مدل ۲۰۱۷ کمی خا تری تر از a6 نقره ای بود که ما سوار بر آن بودیم. قدرت موتور این مدل در مقایسه با مدل قبلی a6 که آن را تست کردیم، بین ۳۰ تا ۳۴۰ اسب بخار افزایش پیدا کرده است.اما با وجود این افزایش قدرت،a6 همچنان رتبه دوم قدرتمندترین ماشین این گروه را در اختیار دارد و ضعیف ترین عملکرد را در ثبت رکورد رسیدن به سرعت ۶۰ مایل بر ساعت را از خود بر جای گذاشت که ۵٫۲ ثانیه بود.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic آنچه همه از آئودی انتظار داشتند و به خاطر آن مدل های مختلف آئودی را دوست دارند در این ماشین نیز دیده می شود: یک ماشین بی سرو صدا که به خاطر موتور بی صدا و دقیقش توجه هیچ را جلب نمی کند. ارگونومی به کار رفته در این ماشین و راحتی سرنشینان در حد مطلوبی ارزی شد و چرخ فرمان نیز تا حدی سفت و محکم ارزی گردید. با استفاده از کنترلر mmi آئودی، قادر به انجام سریع برخی امور سخت مثل هماهنگ گوشی با ماشین، وارد مقصد برای استفاده از سیستم ناوبری ماشین خواهید بود.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic اما از نظر طراحی داخلی این ماشین، می توان گفت که هیچ فرقی با مدل ۶ سال قبل خود ندارد و جایگاه مناسبی در این رقابت نیز ب نمی کند.نقاط برجسته ای که بر روی پروژکتور این ماشین طراحی شده بودند، جلب توجه می کرد ولی به طور کلی می توان گفت که طراحی داخلی آن راحتی خاصی برای سرنشینان به ارمغان می آورد.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic فرمان سبک این ماشین، تلاش برای تغییر مسیرهای ناگهانی را راحت کرده است. در قسمت اکیدپد، آئودی از یک پنل ۰٫۹۳ گرمی مشابه با کادیلاک استفاده کرده است که بهترین مورد در بین دیگر رقبا به شمار می رود. خوشبختانه با افزودن پکیج مسابقه ای به این ماشین، شاهد تاثیر منفی بر روی سواری با آن نبودیم. به طور کلی می توان گفت آئودی در این ماشین تعادل خوبی بین لو ی و اسپورتی ماشین برقرار کرده است. در نهایت باید گفت که آئودی آن ماشینی که تحسین همگان را برانگیزد نبود اما ایراد خاصی نیز از آن نمی توان گرفت و می توان آن را در زمره مدل های میدپک قرار داد.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4maticکادیلاک cts v-sport مدل ۲۰۱۷رتبه دومدر مورد این ماشین می توان گفت که نه تنها با وزن ۴۰۲۵ پوندی، سبک ترین ماشین گروه محسوب می شود بلکه نمرات بالایی نیز در قسمت شاسی و قسمت های سرگرمی داخلی ماشین از کارشناسان دریافت کرده است. جوزف کاپربلا در وصف این ماشین می گوید، این ماشین تنها ماشین این گروه است که می توانید به خوبی آن را کنترل نمایید.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic کاپربلا درست می گوید چرا که در مقایسه با دیگر ماشین های حاضر در این رقابت، کادیلاک تصویر بهتری از در اختیار بودن هر ۴ چرخ به راننده می داد. در حداکثر دور موتور این کادیلاک شش سیلندر شاهد بلندترین صدای موتور در بین رقبا با ۸۴ دسیبل هستیم؛ این در حالی است که در سرعت ۷۰ مایل بر ساعت شاهد ۶۶ دسیبل صدا در اتاق ماشین هستیم که باز هم رکورد بدی محسوب می شود و بالاترین صدا در بین دیگر رقبای حاضر در این گروه است.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic روحی که در این مدل کادیلاک وجود دارد، یادآور مدل لوتوس است و کیفیت ساختی که در این ماشین می بینیم طوری است که انگار در خانه خود نشسته ایم. نکته ای که در روز اول تست این ماشین توجه ما را به خود جلب کرد این بود که گیره نگهدارنده ستون سوم این ماشین به شکل عجیبی کشیده شده و به طور آویزان قرار دارد. در روز دوم، نیز شاهد این بودیم که در قسمت منتها الیه بالای درب راننده و در جایی که جوش درب قرار دارد، تماس کوچکی با قسمت درب عقب وجود دارد و در فضای داخلی ماشین نیز شاهد صدای کمی از درب جلو سمت راست این ماشین بودیم که در جگوار و مرسدس شاهد صدای بیشتری در این مورد بودیم.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic در مقایسه با دیگر رقبا میتوان گفت فضای داخلی سرنشینان عقب کادیلاک کمتر از بقیه است و مورد دیگری که شاهد آن بودیم، این است که سیستم سرگرمی موسوم به cue در این ماشین از جذ ت کمتری در مقایسه با دیگر رقبا برخوردار بود. در قسمت مصرف سوخت بهینه شاهد عملکرد نامناسبی در این ماشین بودیم چرا که با طی مسافت ۱۸ مایل در هر گالن حتی ۴ واحد از bmw نیز ضعیفتر عمل کرده است. اما شتاب و دیگر موارد قابل قبول این ماشین، حس خوبی از رانندگی را به فرد می دهد و بسیاری از این ضعف ها را پوشش می دهد.با این وجود باید اذعان کرد که این ماشین کاملترین ماشین این گروه نیست اما بر طبق نظر هیئت کارشناسی از سواری با این کادیلاک حس لذتبخشی به فرد دست می دهد. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4maticمرسدس amg e43 4matic مدل ۲۰۱۷رتبه اولاین ماشین پر از آپشن های مختلف است، این ماشین گران ترین ماشین حاضر در این گروه بود به طوری که قیمت ماشین تستی که در اختیار ما قرار داده شد حدود ۹۱۱۷۵ دلار برآورد شد که با این پول می توان یک کادیلاک cts-v با قدرت ۶۴۰ اسب بخار ید. در امتیازگیری، مرسدس امتیازاتی را برای قیمت بالایش از دست می دهد اما در بسیاری از موارد از دیگر رقبا بهتر عمل کرده است. ماشین تستی که ما با آن در جاده ها سواری کردیم از پکیج ۷۸۳۰ دلاری استفاده کردیم که تاثیری در عملکرد ذاتی این ماشین نبود.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic یکی از آپشن های استثنایی این ماشین، پکیج آ تیک ۱۱۰۰ دلاری صوتی این ماشین بود که صدای سیستم صوتی این ماشین را به شکل شگفت انگیزی افزایش می داد. حدس می زنیم که صدای اتاق ۶۳ دسیبل در سرعت ۷۰ مایل بر ساعت این ماشین، نیز از همین پکیج آ تیک استفاده می کند. در طی مسیرهای بین ای ی هیچ صدای باد یا جاده ای را در داخل اتاق ندیدیم. در سرعت ۱۰۰ مایل بر ساعت نیز این ماشین تقریبا بی صدا حرکت می کرد چرا که صدای داخل اتاق ۷۱ دسیبل بود. از نظر ساختار شاسی و محکمی آن، مرسدس برخی تغییرات را در خود ایجاد کرده که این ماشین را در کلاس خود یک سر و گردن بالاتر از بقیه قرار می دهد.سکوت در این ماشین حرف اول را می زند؛ مرسدس برنده بی چون و چرای این رقابت محسوب می شود. با توجه به استفاده از دو محور در این ماشین، شاهد رکورد ۴٫۲ ثانیه برای رسیدن به سرعت ۶۰ مایل بر ساعت در این ماشین بودیم که بهترین رکورد در این گروه محسوب می شود.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic به نظر می رسد کمپانی amg در ساخت ماشین های اسپورت از فرمان های سنگین استفاده می کند؛ در مدل e43 نیز همین رویه مشاهده شد و حتی به استفاده از فشار و قدرت بیشتری برای هدایت این ماشین نیاز است البته واکنش فرمان نسبت به تایرها مناسب ارزی شد. در قسمت چرخها نیز از تایرهای ۱۹ اینچ استاندارد در این ماشین استفاده شده است و تایرهای ۲۰ اینچی نیز به طور آپشن قرار داده شده است. اسکیدپد ۰٫۹۲ گرمی به کار رفته در این ماشین، در پشت سر ماشین های آئودی و کادیلاک قرار می گیرد. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic جایگاه صندلی e43 بسیار راحت بود به طوری که تمام رقبا را در این گروه ش ت می دهد چرا که در پیچ ها نیز سرنشینان اذیت نمی شوند. این ماشین نیز مثل رقبای دیگرش در این گروه از گیج کنترل دیجیتالی در جلوی راننده استفاده می کنند. از نظر صفحه نمایش و گرافیک واضح ترین و بهترین صفحه را در بین دیگر رقبا در این ماشین دیدیم.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4maticاین ماشین از نظر طراحی لو و اسپورت نیز فاتح مطلق این رقابت است. به طور کلی سواری با این ماشین نرم و روان نیز بسیار لذتبخش است و از ان به عنوان یک سدان لو قرن بیست و یکمی یاد می شود که البته در برخی از موارد هنوز از آپشن های قدیمی استفاده می کند. منبع: bartarinha.ir
چند سالی است که امکانات اسپورت در بازار سدان های میان رده خاص دیده می شود، اما با این وجود این سدان ها در مقابل suv های رقیب خود در بازار به نسبت دو به یک فروخته می شوند اما این بخش از بازار خودرو هنوز هم علاقه مندان خاص خود را دارد.به گزارش صدخبر؛ چند سالی است که امکانات اسپورت در بازار سدان های میان رده خاص دیده می شود، اما با این وجود این سدان ها در مقابل suv های رقیب خود در بازار به نسبت دو به یک فروخته می شوند اما این بخش از بازار خودرو هنوز هم علاقه مندان خاص خود را دارد. فروش سالیانه این ماشین ها در حال حاضر در بازار ، حدود 190 هزار دستگاه است و رقبای زیادی را در کنار خود می بینند. در ادامه به بررسی سدان هایی می پردازیم که یک سطح پایین تر از بهترین های این کلاس در بازار هستند. با سواری این 5 ماشین، حس خوشایندی به شما دست می دهد.
رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
قبل از اینکه در مورد سدان های 4 سرنشین صحبت کنیم،ترجیح دادیم که ابتدا در مورد سدان های شش سیلندر توربوشارژ و شارژ در کلاس سدان های میان رده بحث کنیم. این خودروها به طور کلی اسپورت تر از suv ها به شمار می روند و آپشن های لو زیادی در آنها به کار رفته است. هر خودرویی که در این رقابت برنده شود، نشاندهنده این است که چطور یک ماشین قادر است در زمینه های مختلف عالی عمل کند.
لیست اولیه ما شامل 8 خودرو بود که لینکلن کانتنیننتال و س g80 نیز در این لیست قرار داشتند که ماشین جدید لینکلن به دلیل لو بودن بیش از حد و س به خاطر موتور 365 اسب بخاری توربوشارژ 6 سیلندرش از لیست کنار گذاشته شدند. از 6 ماشین ک د نهایی فقط تجربه تست 5 مورد از آنها را داشتیم و در آ ین دقایق از مازراتی قیبلی برای شرکت در این تست دعوت به عمل آوردیم که با توجه به قیمت بالای آن، از دعوت آن ماشین نیز منصرف شدیم.
یکی از این 5 ماشین مورد آزمایش، مرسدس e43 4matic است که یکی از جدیدترین ماشین های حاضر در این رقابت به شمار می رود که از موتوری 396 اسب بخاری استفاده می کند.با توجه به قدرت کلاس e جدید مرسدس، مدل e43 قدرتی بین مدل های 4 سیلندر توربوشارژ 241 اسب بخاری تا مدل های e300 هشت سیلندر 603 اسب بخاری در مدل e63 s دارد. قیمت پایه مدل e43 حدود 73325 دلار است اما مدلی که ما آن را مورد آزمایش قرار دادیم با آپشن هایی که داشت قیمتی معادل 91175 دلار داشت که با حذف برخی آپشن های اضافی مثل رنگ قرمز کاردینال، ح متالیک طراحی داخلی و سیستم تهویه صندلی ها و سیستم صوتی و ... که 7830 دلار قیمت داشتند به این رقم رسیده است. هیچ یکی از این آپشن ها تاثیری بر کیفیت رانندگی و آزمایش ما نداشت.یکی دیگر از ماشین های تقریبا گران قیمت حاضر در این رقابت آئودی a6 3t کواترو است. این ماشین در دو تست قبلی که با دیگر ماشین ها داشته است ش ت نخورده و رتبه اول را ب کرده است. تغییرات کوچکی در مدل 2016 این ماشین اعمال شده است که می توان به بکارگیری اپل کا لی، سیستم وای فای داخلی، تغییر در سپر جلو و عقب اشاره کرد.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
مدل 2017 این ماشین، با پکیجی رقابتی پا به میدان گذاشته است؛ چرا که از سیستم تعلیق اسپورت و گشتاوری که نیروی خود را از محور عقب می گیرد و هفت اسب بخار قدرت بیشتر نسبت به مدل s6 در موتور شش سیلندر خود( مجموعاً 340 اسب بخار) بهره می برد و به طور کلی از نظر داخلی و خارجی بسیار متفاوت تر از مدل s6 طراحی شده است. البته مدل s6 را نیز می توانستیم در این تست ارزی کنیم چرا که قیمتی زیر 80 هزار دلار داشت اما با توجه به موتور 8 سیلندر و قدرت موتور 450 اسب بخاری آن تصمیم گرفتیم تا از مدل a6 که شش سیلندر دارد، در تست استفاده کنیم.قیمت a6 حدود 72175 دلار برآورد شده است.
در این کلاس، هیچ تستی بدون حضور bmw سری 5 جذ تی ندارد. bmw بار دیگر برای سال 2017 نسل هفتم سری 5 ماشین های خود را با نام g30 و تحت نام عمومی 540i روانه بازار کرده است؛این مدل در واقع آ ین مدل از ماشین های شش سیلندر bmw محسوب می شود که از توربوی تکی با قدرت 335 اسب بخار بهره می برند. قیمت پایه مدل 540i در بین دیگر رقبا در این گروه کمترین به حساب می آید چرا که رقم ید این ماشین 57445 دلار اعلام شده است. اما با افزودن برخی پکیج ها به آن، قیمتش به 82610 دلار نیز می رسد.
با بازطراحی که بر روی جگوار xf در سال گذشته انجام شد، این ماشین خود را در اولین رقابت با دیگر رقبای هم رده خود می بیند.نسل دوم xf ها، شباهت بسیاری به مدل های پیشین این سری دارد اما بدنه آلومینیومی محکم آن، این مدل را در بین دیگر رقبا متمایزتر می کند.البته با کمال تعجب باید گفت که این پوشش آلومینیومی به دربهای این خودرو بسط داده نشده است و درهای این مدل همچنان از ف معمولی ساخته شده اند. موتور این ماشین از پیشرانه 3 لیتری شارژ شش سیلندر بهره می برد که اصولا همان هشت سیلندر است اما با دو پیستون کمتر!برای مبارزه بهتر در این رقابت، جگوار مدل xf s خود را روانه میدان نبرد کرده است که مدلی دو محوره محسوب می شود. در تریم s شاهد افزایش قدرت موتور از 340 اسب بخار به 380 اسب بخار هستیم. قیمت پایه xf ی که ما آن را تست کردیم 77535 دلار بود.
در نهایت، شاهد آ ین ماشین حاضر در این رقابت یعنی کادیلاک cts v اسپورت هستیم. این ماشین یکی از برندگان رقابت های ده خودروی برتر سال و قدرتمندترین ماشین حاضر در این رقابت به شمار می رود چرا که قدرت موتور این ماشین، 420 اسب بخار با پیشرانه 3.6 لیتری و شش سیلندر است. رانندگی با این ماشین بسیار تیز و چابک است و راننده قدرت مانور بسیاری دارد. برای اینکه آپشن های این ماشین با دیگر خودروهای حاضر در رقابت برابری کند، از تریم اختصاصی این ماشین که 71790 دلار قیمت داشت در این رقابت استفاده شده است. که با تایرهای مشکی زیبا و صندلی های سیاه کربنی شیک، قیمت نهایی این ماشین به 75885 دلار رسید.با تجهیز این ماشین ها به آپشن های مورد نیاز، به جاده ای در کالیفرنیا رفتیم تا آنها را در پیچ و خم های جاده های کوهستانی آنحا نیز امتحان کنیم. پس از چند روز تست و طی حدود 1000 مایل با این ماشین ها، نتایجی به دست آمد که در ادامه به آنها می پردازیم.جگوار xf s awd مدل 2017
اگر این مدل از جگوار تداعی کننده دژاوو است، به خاطر آن است که ظاهر جدید xf بسیار شبیه ظاهر قدیمی xf است. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
به طور غیرقابل انکاری، این جگوار بسیار بلند و کم عرض است که لو ی خاصی را به طراحی خارجی این ماشین بخشیده است.همین ویژگی ها، این مدل از جگوار را در رتبه های بالای رده بندی طراحی خارجی قرار می دهد.همین اتفاق در بخش طراحی خارجی این ماشین نیز می افتد.یک گیج 12.3 اینچی مجازی جدید با صفحه لمسی 10.2 اینچی که بسیار سریعتر از مدلهای قبلی عمل می کند، در این ماشین تعبیه شده است.اما با این حال باید گفت که اصول پایه معماری و طراحی مدل های قبلی xf بر این مدل برتری دارد و به نظر می رسد این ماشین قدیمی تر از مدل های پیشین xf است.
البته باید گفت این ماشین همچنان شور جوانی را در خود دارد. xf در پوسته خارجی خود تغییراتی ایجاد کرده است و نوعی نشاط و شخصیت جدید را به ماشین خود بخشیده است. فرمان این ماشین، علی رغم استفاده از تایرهای چندفصل، تحت فشار نیز خوب کار می کند اما در تست ترمز در توقف از سرعت 70 مایل بر ساعت بدترین نمایش را در این گروه داشت اما مشکلی در حرکت در مسیر مستقیم نداشت. این مدل از جگوار نمایش خوبی در سواری و کنترل ماشین از خود نشان داد که حتی می توان گفت از bmw نیز بهتر عمل کرد.
رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
شاسی این ماشین در قسمت جلو در وهله اول به نظر کمی سفت می آمد اما پس از چند دقیقه سواری با آن، با ماشین سازگار می شد.حتی با استفاده از لایت اویستر و جت بلک در فضای داخلی این ماشین، لین طراحی چندان پرزرق و برق و مرغوب به نظر نمی رسد. مواد به کار رفته در طراحی داخلی این ماشین انقدر مرغوبیت ندارند که برای این مدل نزدیک 80 هزار دلار بپردازیم. یک فوم مخفی در بادگیرهای کناری ماشین تعبیه شده که اگر با آگاهی قبلی از مکانش، آن را نبینید هرگز پی به وجود آن نمی برید. ما در سواری با این ماشین هرگز احساس نکردیم که سوار بر یک ماشین شارژ 6 سیلندر هستیم. وقتی این ماشین را خاموش میکنیم شاهد تکان کوچکی هستیم و صدای بیرونی متعادلی حدود 74 دسیبل در اتاق آن شنیده می شود.موتور 6 سیلندر این مدل از جگوار مانند دیگر 6 سیلندرهای موجود در بازار غران نیست اما در عین حال هیچ شکایتی از قدرت آن نداریم چرا که قادر است ظرف 5 ثانیه به سرعت 60 مایل بر ساعت برسد که با این رکورد تنها قادر به ش ت دادن آئودی در این گروه است. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
جگوار با 6 امتیاز کمتر پشت سر bmw قرار می گیرد اما این دو ماشین تفاوت های زیادی با هم ندارند. به طور کلی می توان گفت از ترکیب این دو ماشین شاید بتوان یک ماشین اسپورت سدان برنده ساخت.

bmw 540i مدل 2017
رده چهارم
با تمامی این اوصاف، bmw همچنان یک شرکت پیشتاز در این کلاس محسوب می شود. اگر فردی به ما بگوید که یک موتور 12 سیلندر در این ماشین به کار گرفته شده است، حرف غیر قابل باوری محسوب نمی شود.در این گروه، موتور 6 سیلندر داخلی مدل 540i را می توان بهترین در این گروه دانست چرا که روانی و عملکرد خاصی دارد که آن را با بقیه 6 سیلندرهای حاضر در این گروه متمایز می کند. تقریبا هیچ تفاوت محسوسی در لرزش این ماشین در هنگام توقف و یا با حرکت در دور موتور 6000 شاهد نبودیم. تا جایی که می توان آن را با ماشین های بدون لرزش برقی مقایسه کرد چرا که از نظر صدای درون اتاق نیز این ماشین با 68 دسی بل در حداکثر سرعت، همان عملکردی را از خود نشان می دهد که در ماشین برقی تسلا مدل s شاهد هستیم. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
از نظر تئوری شاید بتوان گفت که ضعیف ترین ماشین در این گروه محسوب می شود اما با 8 دنده اتوماتیک و رکورد 4.7 ثانیه توانست مقام سوم را در بین ماشین های حاضر در این گروه در رسیدن به سرعت 60 مایل بر ساعت از خود به جای بگذارد و از لحاظ مصرف سوخت بهینه نیز توانست رتبه اول را با طی 22 مایل در هر گالن از آن خود کند.
طراحی داخلی bmw طوری است که هر فردی را متقاعد می کند که سوار بر یک ماشین 12 سیلندر شده است. بسیار نرم و با صندلی هایی پوشیده از چرم ناپا که بخشی از پکیج لو 1600 دلاری صندلی ها نیز محسوب می شود. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
فاصله دو چرخ عقب و جلوی این ماشین، 117.1 اینچ است که بلند ترین فاصله دو تایر در این گروه به حساب می آید و همین امر باعث شده تا فضای بسیار زیادی در قسمت سرنشینان عقب این ماشین به وجود آید که باعث جذب مشتریان زیادی به سمت این مدل شده است. دور فرمان اسپورت به کار رفته در این ماشین تنها نشانه از اسپورت بودن این ماشین در فضای داخلی آن بود.
بدون تردید بالاترین امتیاز لوک و شیک بودن را در این رقابت، bmw 540i می گیرد و این در حالی است که این مدل در زمینه های تنظیم شاسی و واکنش فرمان، به دیگر رقبا می بازد.حتی با دو پکیج اضافی برای سواری بهتر با این ماشین از جمله تایرهای 19 اینچ تابستانی که 0.4 اینچ نیز ارتفاع این ماشین را کم کرده است و پکیج سواری پویا با ح الکترومکانیکی که سطح ماشین را در پیچ ها متعادل نگه می دارد، اما عملکردی که باید از شاسی این ماشین می دیدیم را شاهد نبودیم و عملکرد شاسی آن پایینتر از انتظار ارزی شد. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
در ابتدای حرکت با این ماشین، فرمان آن عملکرد بدی نداشت اما پس از شروع حرکت واکنش های چرخ فرمان کمتر شد که به نظر می رسد bmw در این زمینه می بایست یک بازنگری اساسی داشته باشد.
به طور کلی، زمانی که این ماشین شتاب می گیرد، دیگر رقبای این ماشین در این گروه، عملکرد روان تری داشتند. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
قسمتی از مشکل به این مورد بر می گردد که این ماشین در هنگام شتاب گرفتن، چرخهایش به طور کامل با زمین درگیر نمی شوند و در مقایسه با دیگر ماشین های حاضر در این گروه، یک نقطه ضعف محسوب می شود. به طور مثال، لاستیک های مورد استفاده در این مدل از bmw از تایرهای چندفصل مورد استفاده در جگوار xf عملکرد ضعیف تری دارند. آرون ر نسون در این زمینه در مورد 540i می گوید: این ماشین یک زامبی است؛ بدون کوچکترین وقفه ای به حرکت خود ادامه می دهد. اما در رانندگی با این ماشین لحظات خطرناک بیشتری را در مقایسه با دیگر ماشین های حاضر در این گروه تجربه می کنید و بعداً متوجه شدم که این مورد به واسطه فشار بیش از اندازه به تایرهای این ماشین است.
به انی که دنبال رو رویس گروه هستند، توصیه می کنیم که به دنبال ماشین دیگری در این گروه نگردند اما برای یدارانی که سدان های اسپورت را می پسندند، باید بگوییم که سدان های اسپورت بهتری از 540i نیز در این گروه وجود دارد.
رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
آئودی a6 3.0t competition مدل 2017
رتبه سومهمانطور که می دانید مدل های پیشین این ماشین، یکی از ماشین های برتر سه سال قبل به شمار می رفت. a6 مدل 2017 کمی خا تری تر از a6 نقره ای بود که ما سوار بر آن بودیم. قدرت موتور این مدل در مقایسه با مدل قبلی a6 که آن را تست کردیم، بین 30 تا 340 اسب بخار افزایش پیدا کرده است.اما با وجود این افزایش قدرت،a6 همچنان رتبه دوم قدرتمندترین ماشین این گروه را در اختیار دارد و ضعیف ترین عملکرد را در ثبت رکورد رسیدن به سرعت 60 مایل بر ساعت را از خود بر جای گذاشت که 5.2 ثانیه بود. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
آنچه همه از آئودی انتظار داشتند و به خاطر آن مدل های مختلف آئودی را دوست دارند در این ماشین نیز دیده می شود: یک ماشین بی سرو صدا که به خاطر موتور بی صدا و دقیقش توجه هیچ را جلب نمی کند.
ارگونومی به کار رفته در این ماشین و راحتی سرنشینان در حد مطلوبی ارزی شد و چرخ فرمان نیز تا حدی سفت و محکم ارزی گردید. با استفاده از کنترلر mmi آئودی، قادر به انجام سریع برخی امور سخت مثل هماهنگ گوشی با ماشین، وارد مقصد برای استفاده از سیستم ناوبری ماشین خواهید بود. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
اما از نظر طراحی داخلی این ماشین، می توان گفت که هیچ فرقی با مدل 6 سال قبل خود ندارد و جایگاه مناسبی در این رقابت نیز ب نمی کند.نقاط برجسته ای که بر روی پروژکتور این ماشین طراحی شده بودند، جلب توجه می کرد ولی به طور کلی می توان گفت که طراحی داخلی آن راحتی خاصی برای سرنشینان به ارمغان می آورد. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
فرمان سبک این ماشین، تلاش برای تغییر مسیرهای ناگهانی را راحت کرده است. در قسمت اکیدپد، آئودی از یک پنل 0.93 گرمی مشابه با کادیلاک استفاده کرده است که بهترین مورد در بین دیگر رقبا به شمار می رود. خوشبختانه با افزودن پکیج مسابقه ای به این ماشین، شاهد تاثیر منفی بر روی سواری با آن نبودیم. به طور کلی می توان گفت آئودی در این ماشین تعادل خوبی بین لو ی و اسپورتی ماشین برقرار کرده است.
در نهایت باید گفت که آئودی آن ماشینی که تحسین همگان را برانگیزد نبود اما ایراد خاصی نیز از آن نمی توان گرفت و می توان آن را در زمره مدل های میدپک قرار داد.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic

کادیلاک cts v-sport مدل 2017
رتبه دوم
در مورد این ماشین می توان گفت که نه تنها با وزن 4025 پوندی، سبک ترین ماشین گروه محسوب می شود بلکه نمرات بالایی نیز در قسمت شاسی و قسمت های سرگرمی داخلی ماشین از کارشناسان دریافت کرده است. جوزف کاپربلا در وصف این ماشین می گوید، این ماشین تنها ماشین این گروه است که می توانید به خوبی آن را کنترل نمایید. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
کاپربلا درست می گوید چرا که در مقایسه با دیگر ماشین های حاضر در این رقابت، کادیلاک تصویر بهتری از در اختیار بودن هر 4 چرخ به راننده می داد.
در حداکثر دور موتور این کادیلاک شش سیلندر شاهد بلندترین صدای موتور در بین رقبا با 84 دسیبل هستیم؛ این در حالی است که در سرعت 70 مایل بر ساعت شاهد 66 دسیبل صدا در اتاق ماشین هستیم که باز هم رکورد بدی محسوب می شود و بالاترین صدا در بین دیگر رقبای حاضر در این گروه است. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
روحی که در این مدل کادیلاک وجود دارد، یادآور مدل لوتوس است و کیفیت ساختی که در این ماشین می بینیم طوری است که انگار در خانه خود نشسته ایم.
نکته ای که در روز اول تست این ماشین توجه ما را به خود جلب کرد این بود که گیره نگهدارنده ستون سوم این ماشین به شکل عجیبی کشیده شده و به طور آویزان قرار دارد. در روز دوم، نیز شاهد این بودیم که در قسمت منتها الیه بالای درب راننده و در جایی که جوش درب قرار دارد، تماس کوچکی با قسمت درب عقب وجود دارد و در فضای داخلی ماشین نیز شاهد صدای کمی از درب جلو سمت راست این ماشین بودیم که در جگوار و مرسدس شاهد صدای بیشتری در این مورد بودیم. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
در مقایسه با دیگر رقبا میتوان گفت فضای داخلی سرنشینان عقب کادیلاک کمتر از بقیه است و مورد دیگری که شاهد آن بودیم، این است که سیستم سرگرمی موسوم به cue در این ماشین از جذ ت کمتری در مقایسه با دیگر رقبا برخوردار بود. در قسمت مصرف سوخت بهینه شاهد عملکرد نامناسبی در این ماشین بودیم چرا که با طی مسافت 18 مایل در هر گالن حتی 4 واحد از bmw نیز ضعیفتر عمل کرده است. اما شتاب و دیگر موارد قابل قبول این ماشین، حس خوبی از رانندگی را به فرد می دهد و بسیاری از این ضعف ها را پوشش می دهد.با این وجود باید اذعان کرد که این ماشین کاملترین ماشین این گروه نیست اما بر طبق نظر هیئت کارشناسی از سواری با این کادیلاک حس لذتبخشی به فرد دست می دهد.
رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
مرسدس amg e43 4matic مدل 2017
رتبه اول
این ماشین پر از آپشن های مختلف است، این ماشین گران ترین ماشین حاضر در این گروه بود به طوری که قیمت ماشین تستی که در اختیار ما قرار داده شد حدود 91175 دلار برآورد شد که با این پول می توان یک کادیلاک cts-v با قدرت 640 اسب بخار ید. در امتیازگیری، مرسدس امتیازاتی را برای قیمت بالایش از دست می دهد اما در بسیاری از موارد از دیگر رقبا بهتر عمل کرده است. ماشین تستی که ما با آن در جاده ها سواری کردیم از پکیج 7830 دلاری استفاده کردیم که تاثیری در عملکرد ذاتی این ماشین نبود. رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic

یکی از آپشن های استثنایی این ماشین، پکیج آ تیک 1100 دلاری صوتی این ماشین بود که صدای سیستم صوتی این ماشین را به شکل شگفت انگیزی افزایش می داد. حدس می زنیم که صدای اتاق 63 دسیبل در سرعت 70 مایل بر ساعت این ماشین، نیز از همین پکیج آ تیک استفاده می کند. در طی مسیرهای بین ای ی هیچ صدای باد یا جاده ای را در داخل اتاق ندیدیم. در سرعت 100 مایل بر ساعت نیز این ماشین تقریبا بی صدا حرکت می کرد چرا که صدای داخل اتاق 71 دسیبل بود. از نظر ساختار شاسی و محکمی آن، مرسدس برخی تغییرات را در خود ایجاد کرده که این ماشین را در کلاس خود یک سر و گردن بالاتر از بقیه قرار می دهد.
سکوت در این ماشین حرف اول را می زند؛ مرسدس برنده بی چون و چرای این رقابت محسوب می شود. با توجه به استفاده از دو محور در این ماشین، شاهد رکورد 4.2 ثانیه برای رسیدن به سرعت 60 مایل بر ساعت در این ماشین بودیم که بهترین رکورد در این گروه محسوب می شود.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
به نظر می رسد کمپانی amg در ساخت ماشین های اسپورت از فرمان های سنگین استفاده می کند؛ در مدل e43 نیز همین رویه مشاهده شد و حتی به استفاده از فشار و قدرت بیشتری برای هدایت این ماشین نیاز است البته واکنش فرمان نسبت به تایرها مناسب ارزی شد. در قسمت چرخها نیز از تایرهای 19 اینچ استاندارد در این ماشین استفاده شده است و تایرهای 20 اینچی نیز به طور آپشن قرار داده شده است. اسکیدپد 0.92 گرمی به کار رفته در این ماشین، در پشت سر ماشین های آئودی و کادیلاک قرار می گیرد.
رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
جایگاه صندلی e43 بسیار راحت بود به طوری که تمام رقبا را در این گروه ش ت می دهد چرا که در پیچ ها نیز سرنشینان اذیت نمی شوند. این ماشین نیز مثل رقبای دیگرش در این گروه از گیج کنترل دیجیتالی در جلوی راننده استفاده می کنند. از نظر صفحه نمایش و گرافیک واضح ترین و بهترین صفحه را در بین دیگر رقبا در این ماشین دیدیم.رقابت آئودی a6 3t با bmw 540i، کادیلاک cts v-sport،جگوار xf s awd،مرسدس e43 4matic
این ماشین از نظر طراحی لو و اسپورت نیز فاتح مطلق این رقابت است. به طور کلی سواری با این ماشین نرم و روان نیز بسیار لذتبخش است و از ان به عنوان یک سدان لو قرن بیست و یکمی یاد می شود که البته در برخی از موارد هنوز از آپشن های قدیمی استفاده می کند.
ع شکار لحظه هاع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب از دیدنی ترین شکار لحظه ها
گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب از دیدنی ترین شکار لحظه هاهمراه ع شکار لحظه هابخش مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیمع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها شیوه های باور ن ی شکار حیوانانات انسان ها از هزاران سال پیش برای بقا و زنده ماندن همواره با طبیعت جنگ داشته اند. این نزاع در سال های بسیار دور شکل دیگری داشته و اکنون به نوعی دیگر دنبال می شود. به عنوان مثال در گذشته انسان های زیادی به دست حیوانات وحشی و درنده کشته شده اند؛ در حالی که اکنون کمتر شاهد رخ دادن چنین مواردی هستیم. با این حال در برخی موارد طبیعت با کارهای خود ما را به شدت غافلگیر می نماید.در جهان پیرامون ما حوادثی رخ می دهند که به سختی می توان آن ها را باور کرد. برخی از ماجراها به صورت غیر منظره اتفاق می افتند و به شکلی پیش می روند که برای همیشه در تاریخ ثبت می گردند. یکی از مسائلی که همواره در این زمینه مطرح بوده، رویارویی انسان با حیات وحش است. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۱۰- نیش پشه، فرعون و تیغ
جرج هربرت پنجمین ارل کارنارون، یک نجیب زاده انگلیسی بود که در اوایل قرن بیستم زندگی می کرد. وی به پرورش و سواری اسب علاقه داشت، اما بعد ها به شناخت تاریخ مصر روی آورد و توانست دستاوردهای مهمی داشته باشد. وی کاوش های خود را در شهر باستانی تبای آغاز کرد، اما خیلی زود دریافت که به ناظر و همکاری حرفه ای نیاز دارد. به همین دلیل آقای هربرت همکاری خود را با باستان شناسی به نام هوارد کارتر آغاز نمود.آن ها در سال ۱۹۱۲ میلادی گزارش کارهای خود را منتشر نمودند. جنگ جهانی اول باعث شد که میان کاوش های این دو نفر وقفه بیفتد. با این حال کارتر در سال ۱۹۲۲ میلادی یکی از مهمترین کشفیات در تاریخ باستان شناسی را رقم زد و مقبره «توت عنخ آمون» را پیدا نمود. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
آقای هربرت که برای این پروژه مبلغ زیادی را ج کرده بود، با هیجان زیاد از انگلیس حرکت کرد تا به همراه کارتر مقبره را باز نماید. در سال بعد، این کشف در معرض دید خانواده سلطنتی، مقامات و رو مه نگاران قرار گرفت؛ آن هم در حالی که همه به دنبال یک ماجرای خوب پس از جنگ جهانی اول بودند. اما دو ماه بعد آقای هربرت درگذشت.هنگامی که در یک روز عادی او سرگرم اصلاح بود، هربرت به طور اشتباهی جای نیش پشه را با تیغ برید. پس از آن او به عفونتی خونی مبتلا گشت و در ادامه ذات الریه به سراغش آمد. بیماری ریه های وی را به شدت تحت تاثیر قرار داد و آقای هربرت به همین راحتی در ۵ آوریل سال ۱۹۲۳ میلادی درگذشت. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
این مرگ شایعات عجیبی را به همراه داشت و حتی برخی ها گفته بودند هنگام فوت وی تمام چراغ های شهر قاهره سو سو می زده است. عده ای دیگر اظهار داشتند که پادشاه «توت» زخمی شبیه به او روی صورتش داشته است. به این ترتیب ایده نفرین از سوی محققی به نام «آرتور کانان دویل» مطرح گشت.در ۲۴ روز بعدی نیز ۱۳ نفر از انی که در کاوش ها حضور داشتند از جمله خود کارتر، هر یک به نوعی جانشان را از دست دادند. وی در سال ۱۹۳۹ بر اثر سرطان لنفوم درگذشت. البته در نظر داشته باشید متوسط سن انی که در این ماجرا درگذشتند، ۷۳ سال بود. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۹- خودکشی با ماهی پیرانیا
علی رغم وحشتناک و تهاجمی جلوه دادن این ماهی ها در های ترسناک، باید بگوییم که موارد حمله پیرانیا به انسان ها انگشت شمار بوده است. بیشتر حمله ها نیز با زخم های سطحی همراه بوده اند. آن ها هنگامی که افراد به ماهیگیری پرداخته و یا آنکه در رودخانه ها غذا می ریزند، به سمت یک منطقه کشیده می شوند.اگر پیرانیا مورد تهدید قرار بگیرد، احتمالا گاز خواهد گرفت. بزرگترین حمله این ماهی ها در سالهای اخیر مربوط به زمانی بود که آن ها در کشور آرژانتین ۷۰ نفر را زخمی د. ظاهرا شناگران در قلمروی ماهی ها وارد شده و آن ها را عصبانی کرده بودند.به عبارت دیگر پیرانیا ها در شرایطی خاص می توانند یک انسان را بکشند. اگر ی این راه را برای خودکشی انتخاب نماید، احتمالا چنین اتفاقی رخ خواهد داد. در دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، یک ماهیگیر بولیویایی ۱۸ ساله خودش را مست کرد، درون رودخانه پرید و سرنوشت خودش را رقم زد. حتی در این مورد نیز فرد یاد شده بر اثر از دست دادن خون زیاد جانش را از دست داد و ماهی ها نتوانستند وی را به طور کامل نوش جان کنند. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۸- نخستین مرگ توسط ببر در بریتانیا
در سال ۲۰۰۷ میلادی، سرویس خبری رای گیری انجام داد تا به این شکل عجیب ترین سنگ قبرها مشخص گردند. در نهایت سارا جانسون زنی که در سال ۱۸۱۹ میلادی بر اثر ورم جانش را از دست داد، بیشترین رای را تصاحب کرد. پس از این ماجرا پزشکان وی یک حکاک را به خدمت گرفتند تا تمام مراحل درمان او از جمله میزان مایعاتی که از او خارج شده بود را روی سنگ حک نماید. به این ترتیب آن ها برای خدمات خود تبلیغ می د.نفر بعدی در رای گیری، فردی ۳۳ ساله به نام هانا توئینوی بود که در سال ۱۷۰۳ میلادی به دست یک ببر کشته شد. روی سنگ قبر وی که در مالمسبِری قرار دارد، این عبارات نوشته شده است: “او در اوج زندگانی از زندگی محروم شد. او هیچ مکانی برای دفاع و پناه بردن نداشت. یک ببر درنده زندگی او را گرفت. وی اکنون در بستر خاک آرام گرفته؛ تا زمانی که روز رستاخیز فرا رسد.” ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
ظاهرا یک گروه سیرک به شهر وارد شده بود. آن ها برای نگهداری ببر خود یک کافه را در نظر گرفتند؛ احتمالا همان جایی که هانا به عنوان گارسون کار می کرد. وی به تذکرات مسئول حیوان گوش نداد و مدام جانور را اذیت می کرد. سرانجام یک روز ببر فرار کرد و لباس هانا را گرفت تا او را تکه تکه کند. این کافه به طور اتفاقی «شیر سفید» نام داشت و همین امر تصادفی عجیب را رقم زد.داستان هانا به همین جا ختم نمی شود. مراسم تدفین او بسیار تجملاتی برگزار شد. این شایعه مطرح گشت که وی با یک اشراف زاده در ارتباط بوده است. حتی نام هانا را روی یک جاده گذاشتند. در سیصدمین سالروز درگذشت وی در سال ۲۰۰۳، تمام دختران محلی روی سنگ قبر هانا گل گذاشتند. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۷- بلعیده شدن توسط سگ ها
هراکلیتوس فیلسوفی یونانی بود که با القاب عجیب و غریبی شناخته می شد. «تاریک» به خاطر آموزه های مرموز و «فیلسوف گریان» به خاطر مالیخولیا، از جمله القاب وی به شمار می رفتند. او به خاطر سخنان جالب خود شناخته می شود. وی اظهار داشته که نمی توان از یک رودخانه دو بار عبور کرد. آب همواره در حال حرکت است، بنابراین هنگامی که برای بار دوم پای خود را به یک رودخانه می گذارید، آب ها تغییر کرده اند.ماجرا و داستان مرگ او کاملا عجیب و غریب است. وی انسان گریز بود و به همین دلیل به سمت کوه ها فرار کرد. هراکلیتوس با تغذیه از علف ها و گیاهان زندگی خود را ادامه می داد. همین امر سبب گشت که وی به بیماری ورم مبتلا شود و برای درمان تصمیم گرفت دوباره به شهر باز گردد. یکی از راه های درمان این بود که او خودش را به سرگین آغشته کند تا سم و بیماری از بدنش خارج شود.همین جا بود که همه چیز پیچیده تر شد. سه روایت برای چگونگی مرگ او وجود دارد. برخی ها می گویند که وی زیر آن همه سرگین دفن شده و مرده است. عده ای اعتقاد دارند که هراکلیتوس بر اثر ماندن بیش از حد در آفتاب برای خشک شدن سرگین ها درگذشته و دیگران نیز اظهار داشته اند سرگین ها به قدری وی را پوشانده که قابل شناسایی نبوده و سگ ها وی را بلعیده اند.مورد آ سوالات اساسی زیادی را بر می انگیزد، نخست آنکه آیا سگ ها به خوردن سرگین علاقه دارند؟ البته این مسئله چندان با عقل تطابق ندارد، اما در گزارش مرگ او ارتباطات جالبی میان آموزه های وی و این ماجرا به چشم می خورد. به عنوان مثال او گفته که “اجساد در مقایسه با سرگین ارزش بیشتری برای جا به جایی دارند.”
هراکلیتوس از پزشکان نیز بیزار بود، بنابراین مرگ توسط این روش درمانی عجیب به نوعی کنایه آمیز به شمار می رفت. وی در یکی دیگر از سخنانش گفته: “سگ ها به ی که آن را نمی شناسند پارس می کنند.” می توان این جمله را به این شکل گسترس داد که سگ ها فرد ناشناس را می بلعند، زیرا او تصمیم گرفته بود خودش را زیر سرگین ها پنهان نماید. همچنین مجازات تکه تکه شدن توسط سگ ها برای انی در نظر گرفته می شد که با دین و مذهب مخالف بودند.این فیلسوف نیز با پرستش بت ها مخالف بود و در مراسم تطهیر از خون استفاده می کرد. این مسئله که فیلسوف یونانی از عده بسیاری بیزار بود، برای وی دشمنان بسیاری به وجود آورد که آموزه های او را پس از مرگ تحریف می د. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۶- کشته شدن توسط شاخ بز
رابرت بردمن ۶۳ ساله کوهنوردی بسیار با تجربه بود. در سال ۲۰۱۰ میلادی، او همراه با همسر و یکی از دوستانش راهی پارک ملی المپیک واشنگتن شد. اما هنگام حرکت در مسیر ناگهان یک بز به سمت آقای بردمن هجوم آورد. او به دیگران گفت به حرکتشان ادامه دهند تا وی از شر این حیوان خلاص شود.پس از آنکه دیگران صدای ناله و شیون شنیدند، به سمت عقب بازگشتند و متوجه شدند که بز به پای وی شاخ زده است. این حیوان برای مدت یک ساعت روی بدن بردمن ایستاده بود؛ تا زمانی که سنگ ریزه ها آن را فراری دادند. اما دیگر برای نجات این کوه نورد دیر شده بود و علی رغم امداد هوایی و انتقال سریع به بیمارستان، وی جانش را از دست داد.مسئولان پارک بعدها بز را پیدا کرده و جانش را گرفتند. همچنین هشدارهایی به رهگذران داده شد که حداقل ۳۰ متر از حیات وحش دور بمانند. بسیاری دخ انسان در طبیعت را مورد سرزنش قرار دادند. بزها برای اولین بار در سال ۱۹۲۰ میلادی وارد این منطقه شدند تا ط ای جدید برای شکارچیان فراهم شود. از زمانی که شکار حیوانات غیر قانونی شد، تعداد بزها به ۳۰۰ عدد افزایش یافت و تماس مکرر با انسان ها آن ها را نترس کرده بود.
ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۵- مرگ ناخواسته متخصص خزنده شناسی
کارل اشمیت خزنده شناسی مشهور بود که در باغ وحش شیکاگو فعالیت داشت. در سال ۱۹۵۷ میلادی، یک مار برای شناسایی نزد آقای اشمیت آورده شد. این دانشمند خزنده را از خانواده «قمچه ماران» دانست. وی که به دنبال تایید و اثبات این رده بندی بود، جانور را از محفظه اش بیرون آورد تا بررسی دقیق تری داشته باشد و در همان لحظه مار انگشت شصت وی را گاز گرفت.این ماجرا برای اشمیت بسیار ناخوشایند بود، زیرا خزنده یاد شده به شدت سمی برآورد می شد و از طریق دندان های نیش زهر خود را به ط وارد می ساخت. به خاطر ساختار دندان ها، این جانور باید برای وارد زهر دهانش را به صورت عریض باز نماید. همین امر کار را برای مار یاد شده بسیار سخت می کرد و خزنده در بیشتر موارد نمی توانست آسیبی به ط خود برساند. به همین دلیل بسیاری از دانشمندان تا آن زمان تصور می د که قمچه ماران سمی نیستند.با توجه به دلایل ذکر شده، اشیمت هیچ گونه نگرانی مبنی بر آلوده شدن به سم نداشت و مانند همیشه به خانه بازگشت. این حادثه باعث شد که وی دید گسترده ای نسبت به سم این مار پیدا کند و بنابراین تصمیم گرفت علائم و نشانه های خود را یادداشت نماید. تهوع، لرز و استفراغ و ادرار خون آلود از جمله نشانه ها بودند. وی در یکی از یادداشت هایش این گونه می نویسد:۲۶ سپتامبر، ۶:۳۰ دقیقه صبح: دما ۳۶٫۷ درجه سانتیگراد. برای صبحانه حبوبات، تخم مرغ آب پز، نان تست، سس سیب و قهوه خورده ام. هر سه ساعت ادرار خون آلود مشاهده می شود. خون ریزی ملایم در دهان و بینی ادامه دارد.
ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۴- خودکشی با ببر سفید
بر خلاق تصور عموم، ببرهای سفید زیر مجموعه ای از ببرهای معمولی نیستند و در ردیف ببرهای بنگال قرار می گیرند؛ البته با جهشی ژنتیکی. حضور آن ها در باغ وحش ها جنجال های زیادی به پا کرد، زیرا این کار باعث می شد که ببرها با یکدیگر بقای خود را ادامه دهند. کنار هم قرار گرفتن گونه های مشابه باعث شد «درون زایی» شکل بگیرد.در نوامبر سال ۲۰۰۸ میلادی، یک باغ وحش به نام نوردین بین مانتانگ که در منطقه شامپانزه ها کار می کرد، رفتار عجیبی از خود بروز می داد. وی در حال فریاد زدن و پرتاب اشیا دیده شد و حتی به برخی از بالا دستی های خود گفته بود که دیگر او را نخواهند دید. یک روز در زمان ناهار او وارد محفظه ببر سفید شد؛ آن هم در حالی که سطل و وسایلش هنوز همراهش بود. بزرگترین ببر سفید به او ضربه زد و وی را به شدت زخمی کرد.
ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۳- آسیب دیدگی سر توسط سفره ماهی پرنده
حمله مرگبار سفره ماهی های پرنده به انسان ها بسیار کم گزارش شده است. معمولا دم آن ها در چنین شرایطی آسیب می رساند. در برخی از گونه ها این قسمت سمی است و برخی ها مانند استیو ایروین (فعال محیط زیست) را به کام مرگ فرستاده است. وی در سال ۲۰۰۶ بر اثر حمله دچار خونریزی شد و به نظر می رسید جانور او را با یک ه مهاجم اشتباه گرفته است.یک ماه پس از مرگ این فرد، یک مرد ۸۰ ساله فلوری از حادثه فرود سفره ماهی خالدار به درون قایقش و ضربه زدن به او جان سالم به در برد. این گونه آبزی به بیرون پ از آب عادت کرده است. دلیل این کار آبزیان یاد شده هنوز مشخص نیست، اما برخی ها علت آن را بیرون راندن انگل ها می دانند.این بلا بر سر یک قایق سوار به نام «جودی کی زاگورسکی نیز آمد. اما بر خلاف موارد قبلی وی در اثر سم جانور آسیب ندید. وزن زیاد این فرد با سرعت زیاد قایق ترکیب گشت و باعث شد که او در قایق بیفتد و به سرش ضربه وارد شود. این حادثه در نهایت به مرگ وی منجر شد. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۲- شامپانزه های مست
به نظر می رسد با توجه به ژنتیکی بسیار زیاد انسان ها و شامپانزه ها، آن ها خشونت را نیز از ما به ارث برده اند. نبرد بین گروه های مختلف این جانوران در یکی از پارک های ملی تانزانیا و یا جنگ ده ساله در پارک ملی اوگاندا این موضوع را به خوبی اثبات می کند. بنابراین چندان جای تعجب ندارد که آن ها در مواردی انسان ها را نیز به قتل رسانده اند.شامپانزه ها معمولا افراد ضعیف تر را زیر نظر می گیرند و بنابراین همواره ک ن را مورد توجه قرار می دهند. در سال ۲۰۰۲ میلادی یکی از آن ها در شهر گومبه نیجریه نوزادی ۱۴ ماهه را کشت و بلعید. در پارک ملی کیبال در اوگاندا، شامپانزه ای زندگی می کرد که خوی وحشی گری زیادی داشت. این حیوان به شدت انزوا طلب بود. در طول سالها شامپانزه در سرقت انسان ها مهارت زیادی به دست آورد و به قدری شجاع شد که می توانست یک بچه را از پشت یک زن برباید.ترس و وحشت ناشی از کارهای حیوان در سال ۱۹۹۸ میلادی به اوج رسید. در آن روزها شامپانزه به هفت بچه حمله کرد و دو نفر از آن ها را به قتل رساند. پس از کشتن یک نوزاد ۱۸ ماهه، شکارچیان ردپای جانور را دنبال کرده و شامپانزه را محاصره نمودند. سرانجام حیوان به وسیله تفنگ کشته شد.
ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
۱- سقوط ها
در سال ۲۰۱۳ میلادی یک مرد برزیلی به نام ژائو ماریا دِسوزا در شهر کاراتینگا در کنار همسرش خو ده بود که ناگهان یک از سقف به پایین سقوط می کند. ظاهرا این مخلوق ۱۲۰۰ کیلویی روی تپه کنار خانه این فرد در حال چرا بوده که روی سقف پا می گذارد. حیوان از ارتفاع ۲٫۴ متری سقوط می کند و دقیقا روی آقای دسوزا می افتد.در لحظات نخست به نظر می رسید که مشکلی برای وی به وجود نیامده است. او با پای ش ته راهی بیمارستان شد اما می توانست بدون مشکل حرف بزند و هوشیاری اش نیز در سطح خوبی قرار داشت. اما هنگامی که پزشکان قصد داشتند روی او آزمایش انجام دهند، وی بر اثر خونریزی داخلی جانش را از دست داد. خانواده وی اعتقاد داشتند که تلف شدن زمان توسط بیمارستان عامل مرگ بوده است. همسر آقای دسوزا در این حادثه هیچ آسیبی ندید.نکته عجیب آنکه چنین حادثه ای برای سومین بار در سه سال اخیر رخ می داد. منطقه یاد شده به خاطر صنعت داری شهرت زیادی داشت. در حادثه اول یک راس در خانه ای خالی سقوط کرد و در ماجرای دوم یک نوزاد بر اثر برخورد با تا آستانه مرگ پیش رفت. ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه هاع شکار لحظه ها , گالری ع شکار لحظه ها و تصاویر منتخب ع شکار لحظه ها، ع های منتخب شکار لحظه ها
کلمات کلیدی: browser, مرورگر, مرورگر اینترنت, مرورگر اینترنت, نرم افزار avant browser, اوانت بروزر, avant force, browser اینترنت, نرم افزار مرورگر اینترنت کامل, بروزر اینترنت, بروزر, مرورگر, اوانت بروزر, avant browser for windows, software for windows, full version, full licensed, free license, free, cracked, avant browser direct link, , crack, keygen, patch, serial, license, nhkg,n kvl htchv avant browser, avant browser, داونلود, دانلد, نرم افزار avant browser, سافت ور avant browser, کرک avant browser, شماره سریال avant browser, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, نرم افزار avant browser, سافت ور, رایگان نرم افزار, نرم افزار با , رایگان نرم افزار با , داونلود نرم افزار, دانلد نرم افزار, دریافت, اوانت بروزر, crack, keygen, patch, serial, , نرم افزار اوانت بروزر برای ویندوز, کرک اوانت بروزر, فول لایسنس, شماره سریال اوانت بروزر, کیجن, دریافت لایسنس رایگان, لایسنس, نرم افزار اوانت بروزر, داونلود, دانلد, سافت ور, رایگان نرم افزار اوانت بروزر, avant force full software collection, نرم افزار های اوانت فرس, یک مرورگر فوق العاده سریع, an ultra-fast web browser, avant browser نرم افزار مرورگر اینترنت با قابلیت های ویژه, نرم افزار avant browser, p30 , رایگان avant browser, با , اوانت بروزر, نرم افزار اوانت بروزر, رایگان , پی سی , پی 30 , رایگان از پی سی , با , تحمیل , डाउनलोड, indirmek, memuat turun, cкачать, télécharger, descărca, scaricare, ڈاؤن لوڈ , browser, مرورگر, مرورگر اینترنت, مرورگر اینترنت, نرم افزار avant browser, اوانت بروزر, avant force, browser اینترنت, نرم افزار مرورگر اینترنت کامل, بروزر اینترنت, بروزر, مرورگر, اوانت بروزر, http://p30 .com/11918
هنرآنلاین: امروز 17 مردادماه به عنوان روز خبرنگار نام گذاری شده، روزی که بر نقش خبرنگاران و رسانه ها در دنیای معاصر صحه می گذارد. البته در نام گذاری یک روز نمی شود، تفکیک کاری مشخصی را روا داشت و تعریف دقیقی ارائه داد، اما در این گزارش می خواهیم به نقش تاثیرگذار بخشی از جامعه خبری تاکید کنیم که در دنیای رسانه ای امروز نقش آنها بی بدیل است.در سال های اخیر واژه "شهروند – خبرنگار" بسیار در جامعه تکرار شده است، امروزه به مدد تکنولوژی های نوین که در دسترس تمام مردم است، هر شهروندی می تواند با یک ع و یا حتی ، نقشی فراگیر در اطلاع رسانی داشته باشد به همین دلیل امروزه در جایگاه رسانه ای موضوع ع امری حیاتی برای تهیه یک خبر، گزارش و گفت وگو دارد. ع امروز رس ی فراتر از اطلاع رسانی دارد و می تواند بیانگر جریانات اجتماعی، شخصیت شناسی، جامعه شناسی و حتی در شناساندن بحران های اجتماعی نقش بازی کند. اگر تا چند دهه پیش ع به عنوان مکملی برای یک خبر بود امروزه بخاطر رشد فکری و بصری در جامعه اگر نگوییم فراتر از متن یک خبر، می توانیم جایگاه آن را هم سطح با یک خبر، گزارش و گفت وگو قرار دهیم.بر همین اساس به مناسبت روز خبرنگار با تنی چند از عکاسان خبری حوزه فرهنگ و هنر درباره عکاسی خبری و مشکلات این حوزه به گفت وگو نشستیم که در ادامه می خوانید:موقعیت وخیم عکاسی خبریسارا ساسانی از عکاسان باسابقه خبری که سالهاست در حوزه عکاسی فرهنگ و هنر فعالیت دارد با اشاره به موقعیت این حرفه و جایگاه آن در فضای رسانه ای کشور گفت: موقعیت عکاسان خبری در دهه اخیر بسیار بد و نامناسب و به ویژه در چند سال گذشته وخیم تر نیز شده است؛ چه از لحاظ جایگاه که همچنان در حوزه رسانه نسبت به دیگر موقعیت ها جایگاه نازلی دارد و چه از نظر شغلی که امنیتی را شامل نمی شود و هر لحظه ممکن است یک عکاس خبری شغلش را از دست بدهد؛ چرا که به لحاظ رده بندی در این حوزه جزو مشاغلی است که به لحاظ کمبود بودجه به راحتی حذف می شود و در بسیاری موارد در اولویت حذف قرار می گیرد. حتی روزی در طول سال اختصاص به عکاسان خبری ندارد و روز ١٧ مرداد نیز در درجه اول روز خبرنگار محسوب می شود و اغلب عکاسان شامل مزایای این روز واقع نمی شوند.وی افزود: در چند سال گذشته کمتر مواردی دیده شده است که عکاس با قراردادی سالیانه با مجموعه ای همکاری کند و یا شامل بیمه و مزایای سالیانه شود. در ضمن باید اشاره کرد نه تنها بسیاری از مزایای حوزه رسانه شامل عکاسان این حوزه نمی شود، عکاسان باید تجهیزات لازم را داشته باشند و وسایل آن ها متاسفانه مشتمل بر بیمه یا حق استهلاک نمی شود.او با اشاره به بایدهای عکاسانی که در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت می کنند، گفت: عکاسان در هر حوزه ای که مشغول به فعالیت هستند باید اطلاعاتی کلی در اندازه ای که ضرورت کار ایجاب می کند، داشته باشند. به ویژه در حوزه فرهنگ و هنر ضروری ست در زمینه های مختلف موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی، ادبیات، مد و لباس و... اطلاعاتی حداقلی و شناخت کافی نسبت به مسئولین این حوزه ها داشته باشند و ترجیحا در یکی از این حوزه ها ب تحصیل کرده باشند.او در پایان با اشاره به همکاری خوب مجموعه های فرهنگی هنری همچون تالار وحدت، موزه سینما و موزه هنرهای معاصر با عکاسان خبری تاکید کرد: توجه و همیت بیشتر در رابطه با ارتقاء شرایط عکاسان خبری ضروری است. به علاوه لازم است در مورد وضعیت کار قراردادی عکاسان راه حلی مناسب تدبیر شود تا حدودی بر امنیت شغلی آنها افزوده شود و در آ لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد ی در رابطه با برقراری مجدد حق بیمه، بیمه شدکان که دوسالی ست دچار وقفه شده است، تلاشی مضاعف کند.ع و خبر مکمل همدیگرندسعید ربیعی یکی دیگر از عکاسان فعال خبری در حوزه فرهنگ و هنر با اشاره به جایگاه عکاسی خبری در فضای امروز رسانه ها گفت: بنظر من جایگاه عکاسان خبری در رسانه جایگاه بسیار مهمی است. همانطور که گفته شده بخش عظیمی از موضوع و مضمون یک خبر توسط ع تبیین می شود و انتقال خبر با ع خیلی راحت تر و قابل فهم تر برای مخاطب است. ع و متن خبر هردو مکمل همدیگر هستند و هرکدام بدون دیگری ناقص به نظر می رسند. هرچند که در بعضی مواقع خودِ ع گویای تمام مطالب است.او فضای عکاسی در حوزه فرهنگ و هنر را متفاوت تر از دیگر حوزه ها دانست و گفت: به نظر من یک عکاس خبری که صرفا در محیط های هنری عکاسی می کند دارای روحیه لطیف تری نسبت به بقیه عکاسان خبری بخصوص عکاسانی که در حوزه و اجتماعی فعالیت دارند، است. همینطور این قشر از عکاسان خبری باید دارای فهم بیشتری از هنر نسبت به بقیه عکاسان خبری باشند. باید تئاتر و سینما را بشناسند با هنرهای تجسمی آشنایی و درباره موسیقی اطلاعات داشته باشند و نسبت به ادبیات کمی با تامل بیشتری رفتار کنند.ربیعی درباره تعامل فضاهای فرهنگی و هنری با جامعه عکاسان خبری گفت: بطور کلی اکثر سالن ها و مجموعه های هنری با عکاسان خبری تعامل خوب و شایسته ای دارند. ولی بطور خاص تر می توانم به تالار وحدت و مجموعه رودکی، سینما فرهنگ، پردیس چارسو و پردیس ملت اشاره کنم که به نظر من تامل بهتری نسبت به بقیه سالن ها و مجموعه ها با عکاسان خبری دارند. البته لازم به ذکر است که سالن میلاد نمایشگاه بین المللی از قافله تعامل با عکاسان عقب مانده و گهگاه مشاهده شده که رفتار ناشایستی با بعضی از عکاسان داشته اند.او در پایان با اشاره به مشکلات عکاسان خبری توضیح داد: در وهله اول به نظرم خود عکاسان خبری باید مقام و جایگاه اجتماعی خود را بشناسند و از برخی رفتارهای زننده که گاهی اوقات در برنامه ها مشاهده شده خودداری کنند. در مقابل هم باید رسانه ها به عکاسان خبری اهمیت خیلی بیشتری داده و مثلا در بحث حقوق و بیمه تلاش بیشتری برای رضایت عکاسان داشته باشند. اینکه تلاش کنند با ید دوربین و لوازم عکاسی به روز و نو سهمی در بهبود کیفیت کار عکاسان و در نتیجه بهبود کیفیت فضای رسانه ای خود داشته باشند.نقش پررنگ عکاسان خبری در تحولات اجتماعی علیرضا فراهانی یکی دیگر از عکاسان خبری درباره تاثیر فعالیت، فعالان این حرفه در فضای رسانه ای کشور گفت: از دو منظر باید این موضوع را بررسی کرد؛ از منظر تاثیری که ع در رسانه ها دارد باید گفت کار عکاسان خبری در ایران بسیار پر رنگ بوده و هست، گاهی انتشار ع یک عکاس موج های اجتماعی، و حتی فرهنگی در جامعه به وجود آورده است مانند ماجرای "گورخواب ها" که تاثیر زیادی در فضای اجتماعی داشت. اما به نسبت این تاثیرگذاری ضعف هایی هم وجود دارد که از سازکار اغلب غیرحرفه ای مطبوعات در ایران نشات می گیرد و اثرات آن دامن عکاسان خبری را هم می گیرد.وی افزود: در واقع عکاسان خبری م م به پوشش همه رویدادهای خبری هستند و عکاس خبری که به طور تخصصی رخدادهایی را پوشش دهند به طور کلی وجود ندارد و به فراخور رسانه ای که در آن فعال است این اتفاق برایشان می افتد.این عکاس جوان ضمن تاکید به نگاه فرهنگی و هنری عکاسانی که در این حوزه ها به فعالیت مشغول اند، گفت: به هر حال ی که به طور تخصصی در زمینه هنر فعال است، می بایست نسبت به نوع برنامه اشراف کامل داشته باشد و بداند که قرار است در آن رویداد چه اتفاقی می افتد و چه شخصیت های هنری در آن حضور پیدا می کنند و اینکه شناخت نسبی به همه شاخه های هنری داشته باشد تا به بهتر انعکاس دادن آن برنامه کمک کند.فراهانی با اشاره به همکاری خوب موزه هنرهای معاصر، بنیاد رودکی، مجموعه تئاترشهر و خانه هنرمندان با عکاسان خبری درباره مشکلات این حرفه توضیح داد: اگر به طور کلی بخواهم اشاره ای داشته باشم به مشکلات عکاسان خبری، باید بگویم که اگر فضای کاری در رسانه های ایران به سمت حرفه ای شدن پیش برود خیلی از مشکلات عکاسی خبری هم مرتفع خواهد شد. مسئله اصلی شرایط اغلب غیرحرفه ای و به دور استاندارهای رایج است که در کار عکاسان خبری نیز نمود پیدا می کند. به گمانم اگر انجمن صنفی عکاسان مطبوعات از قدرت لازم برخوردار بود دیگر ما با نبودن امنیت شغلی، بیمه نبودن اغلب عکاسان، حقوق پایین، هزینه های بالای تجهیزات و عدم حمایت اغلب رسانه از عکاسان در قبال این هزینه، رایگان بودن و در دسترس بودن ع ها برای همه به علت نبود ساز و کار حرفه ای فروش ع ، عدم رعایت حقوق مادی و معنوی عکاسان و این دست مشکلات روبرو نبودیم.نبود درک درست از ع و تاثیرات آن در جامعهحسن مطهری یکی دیگر از عکاسان خبری حوزه فرهنگ و هنر درباره موقعیت عکاسان خبری در رسانه ها گفت: عکاسان به طور کل در رسانه های امروز ایران از موقعیت و جایگاه خوبی برخوردار نیستند. به عنوان مثال وقتی صحبت از تعدیل نیرو می شود ابتدا همه نگاه ها به عکاسان معطوف می شود. این اتفاق ناخوشایند دلایل متعددی دارد که مهمترین آن عدم نیاز رسانه ها به ع های خوب و قابل توجه است. یعنی برای رسانه ع های خوب یک عکاس ملاک ماندگاری او و ادامه همکاریش با رسانه نیست چرا که مدیران رسانه درک درستی از ع و تاثیرات آن در جامعه ندارند و از دیدگاه آنها رسانه می تواند با کپی ع های دیگر رسانه ها نیز به کارش ادامه دهد. حال آنکه در چند سال گذشته کمی نگاه ها به عکاسان بهتر شده اما در مجموع می توان گفت باید در رسانه های ایران نسبت به امنیت شغلی عکاسان بیشتر کار شود.او درباره عکاسانی که به طور تخصصی در زمینه فرهنگ و هنر فعالیت می کنند، گفت: مهمترین خصوصیت عکاسانی که رویداد های هنری را پوشش می دهند این است که باید نگاه شان به رویدادی که عکاسی می کنند به زیبایی هنری باشد که در آن لحظه در حال عکاسی از آن هستند. از این رو عکاس هنری باید از هنر و معرفت غنی باشد و از اتفاقات هنری، اخبارهای هنری و نیز چهره های هنری شناخت خوبی داشته باشد تا بتواند ع های ماندگاری بگیرد. مطهری با اشاره به همکاری خوب فرهنگسرای نیاوران و تالار وحدت با عکاسان خبری برای ارتقا و بهبود موقعیت عکاسان خبری در فضای امروز رسانه ای کشور پیشنهاد داد: توجه به امنیت شغلی عکاسان خبری، بالا بردن درک مدیران از تاثیر ع های خوب خبری در رسانه و رعایت قانون کپی رایت می تواند تاثیرات بسیار قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.مشکلات جامعه عکاسان خبری سالهاست حل نشدهمجتبی عرب زاده از عکاسان جوان، درباره جایگاه عکاسی خبری در حوزه فرهنگ و هنر گفت: امروز ع خبری بسیار تاثیرگذار است و گاهی ع ، خبر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باعث اتفاقات مثبتی در جامعه می شود؛ البته باید تاکید کرد این تاثیرگذاری با تلاش عکاسان خبری و عشقی که آنها به کار خود دارند، به وجود می آید. اما در مسیر این کار ناملایماتی هم وجود دارد که از کیفیت کار عکاسان خبری کم می کند.او با اشاره به م ومات عکاسی در حوزه هنر گفت: آشنایی با اهالی هنر از م ومات فعالیت در این حوزه است. عکاسی در حوزه های تخصصی مثل هنر، مست م آن است که شخصیت خاص هنرمندان و فرهنگیان از دید عکاس به خوبی بازتاب داده شود تا آداب او در برخورد با مخاطبینش لحاظ شود.عرب زاده عدم همکاری برخی از نهادها با عکاسان خبری را یکی از مشکلات این حوزه می داند و این موضوع را به عدم آگاهی این نهادها از فضای رسانه ای می داند. وی افزود: سالن هایی چون تالار وحدت، مجموعه رودکی و موزه هنرهای معاصر با پرسنل و کارمندان خوش برخوردی که دارند همکاری خوبی با عکاسان خبری می کنند.او درباره دیگر مشکلات عکاسان خبری گفت: این حرفه بخاطر تجهیزاتی که نیاز دارد از استهلاک بالای برخوردار است. لوازم و تجهیزات گران عکاسی که رسانه ها تعهدی نسبت به آن ندارند. فکر می کنم در این راستا باید برای عکاسان تجهیزات فراهم شود یا رسانه ها در هزینه های ید لوازم یا تعمیرات آنها به عکاسان خبری یاری رسانند. در کنار این موضوع مشکلاتی از قبیل بیمه که سالهاست حل نشدنی و پرداخت حق صویر که ثبات زمانی ندارد، باعث مشکلاتی در روند کار و زندگی شخصی جامعه عکاسان خبری شده است.عکاسی خبری دور از استانداردهای جهانی رامونا میریان دیگر عکاس خبری معتقد است؛ این حرفه در ایران بسیار نوپا و به دور از استانداردهای جهانی است. همین مسئله باعث شده فعالیت عکاسان خبری بدون ارزش افزوده باشد و تعادلی بین دستاوردها (معنوی و مادی) این حرفه و انرژی و زمان مصروفی عکاسان وجود نداشته باشد.میریان نگاه تخصصی در عرصه عکاسی خبری را نیز یکی از ا امات این حرفه دانست و گفت: آگاهی و اشراف به حیطه و زمینه کاری (فرهنگی، هنری، ) بی شک یکی از شاخص های بارز موفقیت در این عرصه است و این امر متاثر از خصوصیات فردی عکاس است. زیرا عکاس خبری که اختصاصا به رویدادهای هنری می پردازد باید بیشتر با مقوله هنر اجین باشد. این عکاس جوان به رسمیت شناختن و درک اهمیت وم وجود این حرفه را یکی از راه های ارتقا و بهبود موقعیت عکاسی خبری می داند و در ادامه گفت: متاسفانه شاهد هستیم که برخی از مجموعه های فرهنگی و هنری با عدم شناخت تاثیر ع خبری گاها ناملایمت های با عکاس خبری دارد که نمونه آن را می توان در مجموعه های فرهنگی هنری شهر تهران دید که هیچ گاه جایکاه اختصاصی و ویژه ای را به صنف عکاسان خبری اختصاص نمی دهند، البته باید به همکاری خوب برخی از مجموعه ها همچون تالار وحدت و مجموعه تماشاخانه ایرانشهر نیز اشاره کرد.
نسل پنجم سدان لو آئودی a6، فرمان پذیری عالی، کیفیت ساخت بالا و سواری راحت را درکنار تجهیزات رفاهی مدرن قرار داده است تا در برابر محصولات بی ام و و مرسدس بنز، برتری داشته باشد.پرفروش ترین محصولات آئودی مانند مدل های q5 و q7 در کلاس خودروهای شاسی بلندو کراس اور قرار دارند. بسیاری از برندهای خودروسازی، مدل های سدان را جایگزین شاسی بلند می کنند، اما مقامات آئودی با رونمایی از نسل جدید سدان لو a6 در نمایگاه خودروی ژنو ۲۰۱۸، نشان دادند که هنوز هم به مدل های سدان امیدوار هستند. دراین مطلب قصد داریم به معرفی جدیدترین نسل از سدان لو آئودیa6 و بررسی ویژگی های آن بپردازیم.audi a6 / آئودینسل اول سدانلو آئودی a6 به عنوان جایگزین آئودی 100 در سال ۱۹۹۴ رونمایی شد. در واقع آئودی 100 در سال ۱۹۹۴ یک فیس لیفت دریافت کرد و با نام a6 عرضه شد که به همین دلیل مدل ۲۰۱۹، به عنوان نسل هشتم شناخته می شود. نسل اول a6 با کد c4، در چند تیپ مختلف با پیشرانه های ۴، ۵ و ۶ سیلندر، همراه سیستم تمام چرخ محرک آئودی کواترو تا سال ۱۹۹۷ تولید شد. دومین نسل a6 بر اساس پلتفرم c5 فول واگن به منظور رقابت با سری 5 بی ام وو مرسدس بنزe کلاس از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ تولید شد. a6 نسل دوم؛ در مقایسه با نسل اول در کیفیت ساخت و عملکرد فنی پیشرفت قابل توجهی کرده بود و تحسین بسیاری از کارشناسان دنیای خودرو را به همراه داشت. نسل دوم آئودی a6 در مدل های قدرتمند s6 و rs6 با پیشرانه ی ۸ سیلندر v شکل ۴.۲ لیتری نیز در دسترس بود.audi a6 / آئودیمقاله های مرتبط:از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، خط تولید آئودی میزبان نسل سوم a6 در چند مدل مختلف با قوای محرکه ی متفاوت بود. a6 در نسل سوم پیشرفت قابل توجهی در تجهیزات رفاهی و مدرن به نمایش می گذاشت. سدان لو a6 در سال ۲۰۰۵، پس از رقابت با پورشه911 و ولووs40 عنوان بهترین خودروی سال را از آن خود کرد.چهارمین نسل از a6 با طراحی جذاب و به روز تر در سال ۲۰۱۱ رونمایی شد.a6 در این نسل بیش از گذشته از سدان پرچمدار آئودی؛a8 الهام گرفته بود. علاوه بر این فضای داخلی، پلتفرم و قوای محرکه ی a6 با مدل a7 مشترک بود. a6 در مقایسه با دو مدل a7 و a8، به خصوص در نمای جلو، طراحی تهاجمی تری داشت.audi a6 / آئودینسل چهارم آئودی a6 در سال ۲۰۱۵ فیس لیفت شد و البته در سال ۲۰۱۲ بود که اولین مدل هیبریداین سری به بازار رسید. سرانجام در نمایشگاه خودروی ژنو ۲۰۱۸، نسل پنجم سدان لو و سایز متوسط آئودی a6 رونمایی شد. a6 جدید با تکیه بر شهرت سواری راحت در نگاه اروپایی ها، سواری اسپرت در نگاه یی ها و سواری لو در نگاه چینی ها به زودی به بازار می رسد. آئودی a6 جدید با کمک برادر بزرگ تر خود مدل a8، با سدان های لو و هموطن خود شامل مرسدس بنز e کلاس و بی ام و سری 5 رقابت خواهد کرد.طراحی بدنه و ظاهر خارجی؛ چهره ی آشنا با تغییرات جزئیaudi a6 2019 / آئودیبا نگاهی کوتاه به طراحی بدنه و ظاهر خارجی نسل چهارم a6، می توان ادعا کرد که نسل جدید این سدان در این بخش کمترین تغییرات را به خود دیده است. جلوپنجره ی a6 جدید با الهام محسوس از مدل a7، عریض تر شده و به طور کلی دماغه ی خودرو به زمین نزدیک تر شده است. تغییرات a6 جدید زیاد نیست و شاید بتوان تنها تفاوت قابل توجه نسل پنجم با نسل قبلی را نوار کروم باریک بین چراغ های عقب دانست. البته همین تغییر کوچک، تفاوت بزرگی ایجاد کرده است و a6 از نمای عقب عریض تر جلوه می کند.طراحی ک ن و فضای داخلی؛ هتل پنج ستاره ی آئودیaudi a6 2019 / آئودیبه محض باز درهای a6 جدید، مجذوب طراحی ک ن بی سروصدا و صندلی های لو آن مجهز به سیستم سرمایشی و ماساژور با چهار ح مختلف خواهید شد. فضای داخلی a6 جدید حداقل در نسخه ی بازار اروپا با داشتن روکش های تمام چرم، تزئینات چوبی، دستگاه یون ساز، سقف پانورامیک، فضای جادار سرو پا و نو ردازی جذاب، فوق العاده دلنشین است. باید اعتراف کرد طراحی زیبای داخلی محصولات آلمانی را باید مدیون رقابت شدید ان مرسدس، بی ام و و آئودی باشیم. در تمام بخش های ک ن a6، وجود متریال باکیفیت محسوس است؛ پیشرفت قابل توجه در فضای داخلی a8، توفیق اجباری a6 شده است. طراحی ک ن a6 بیشتر مدرن است که مسلماً در برابر طراحی سنتی سری5 بی ام و متفاوت جلوه می کند.پیشرانه، قوای محرکه و عملکرد فنی؛ توربوشارژر به جای شارژرaudi a6 2019 / آئودیآئودی a6 جدید در زمان عرضه با سه نوع مختلف پیشرانه ی ۶ سیلندر v شکل ۳ لیتری توربوشارژ و دو نوع دیزل با قدرت های متفاوت به بازار می رسد. برخلاف نسل چهارم که شارژ بود، ان آئودی در a6 جدید از توربوشارژ استفاده می کنند. بر اساس اعلام رسمی مدیران ارشد آئودی، a6 جدید با پیشرانه ی v6 بنزینی، قدرت ۳۴۰ اسب بخار و گشتاور ۵۰۰ نیوتن متر در زمانی حدود ۵.۱ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت می رسد.audi a6 2019 / آئودیتمام سه نوع مختلف پیشرانه ی ۳ لیتری، به صورت استاندارد به سیستم برق ۴۸ ولتی مجهز هستند. گیرب ۷ سرعته ی s ترونیک دو کلاچه در مدل های بنزینی و گیرب اتوماتیک ۸ سرعته در مدل های دیزل استفاده شده است. پس از عرضه ی اولین مدل های نسل جدید a6، تیپ های بنزینی و دیزل با پیشرانه ی ۴ سیلندر ۲ لیتری نیز به بازار خواهند رسید. شایعات در مورد مدل هیبرید یا پلاگین هیبرید وجود دارد اما عرضه ی a6 تمام برقی در نسل پنجم رسماً رد شده است. در کنار پیشرانه ی جدید، سیستم های تعلیق اسپرت و بادی نیز وجود خواهند داشت. ح های رانندگی آئودی a6 جدید شامل کم مصرف، نرم، خ ر، پویا و شخصی سازی شده است که در هر ح تنظیمات فرمان، دمپرها و گیرب تغییر می کند. سیستم تمام چرخ محرک آئودی در کنار سیستم فرمان پذیری محور عقب، عملکرد و فرمان پذیری a6 را در پیچ ها جادویی نشان می دهد.گجت ها و تجهیزات رفاهی مدرن؛ دنیای دیجیتال آئودیaudi a6 2019 / آئودی۳۸ سیستم ایمنی و کمک راننده در a6 جدید وجود دارد تا رانندگی در ترافیک و جاده های شهری تاحد ممکن راحت شود. به لطف وجود انواع حسگرها، دوربین های ۳۶۰ درجه و رادارها a6 به صورت خ ر محیط پیرامون را بررسی و نظارت می کند تا راننده هنگام حرمت در جاده یا پارکینگ در ایمنی کامل بماند. هنگام نشستن پشت فرمان آئودی a6 جدید، با سه نمایشگر بسیار باکیفیت و بزرگ (در تیپ های مختلف متفاوت است) روبرو می شوید. نمایشگر ۱۲.۳ اینچی پنل دیجیتالی فرمان، اولین موردی است که در نظر راننده جذاب به نظر می رسد. این نمایشگر که جایگزین عقربه های سنتی شده است، علاوه بر نمایش سرعت و دور موتور، اتصالات کاربری و اطلاعات فنی ضروری را به راننده نشان می دهد.audi a6 2019 / آئودینمایشگر ۱۰.۱ اینچی کنسول مرکزی که به صورتی هنرمندانه در طرح داشبورد جای گرفته است، مسئولیت نمایش وضعیت سیستم صوتی، تنظیمات کلی خودرو و ... را برعهده دارد. منوی اصلی این نمایشگر سیستم اطلاعات و سرگرمی آئودی a6 به سادگی با عمل درگ و دراپ، شخصی سازی می شود. نمایشگر سوم ک ن a6، درست در پایین نمایشگر سیستم سرگرمی و اطلاعاتی قرار دارد. این نمایشگر ۸.۶ اینچی به منظور تنظیمات کلی سیستم تهویه تعبیه شده و درواقع با مجموعه ی از دکمه های سنتی تعویض شده است.کلام آ audi a6 2019 / آئودینسل پنجم آئودی a6 با الهام قابل توجه از طراحی و تجهیزات رفاهی مدرن پرچمدار a8، یکی از بهترین سدان های لو سایز متوسط دنیا خواهد بود. آئودی a6 جدید در مقایسه با رقبای هموطن خود، پیشرفت بیشتری داشته است. ترکیب گجت های مدرن، سواری راحت و ک ن لو به معنی کاهش عملکرد قوای محرکه نبوده است که این خود، عامل مهمی در این کلاس از خودروها محسوب می شود. قیمت نهایی و جزئیات کامل تیپ های مختلف نسل جدید آئودی a6 اعلام نشده است، اما با توجه به قیمت پایه ۵۶ هزار و ۵۰۰ دلار تیپ v6 نسل فعلی، احتمالاً اولین مدل های v6 بنزینی a6 جدید در محدوده قیمتی ۵۶ تا ۵۸ هزار دلار باشند. قابل اعتمادترین شاسی بلندهای لو ۲۰۱۸ ۱۰ خودروی مشهور دنیا که توقف تولید خواهند شد نگاه عمیق به بی ام و m5 کامپتیشن ۲۰۱۹ ۵ ویژگی منحصر به فرد رو رویس کالینان نمایش دیدنی آئودی r8 در مرکز تجاری قطر
نسل جدید آئودی a8 همراه با تکنولوژی های مدرن و جذاب معرفی شد. سدان جدید آئودی در دو مدل کشیده و استاندارد عرضه خواهد شد. در ادامه بیشتر با آن آشنا شوید.بعد از مدت ها آزمون و خطا، انتشار تصاویر جاسوسی مختلف و شایعاتی که طی سالیان اخیر شنیده می شد، سرانجام نسل جدید آئودی a8 طی یک رویداد خبری در بارسلونای اسپانیا رسما معرفی شد. به طور کلی آئودی در طراحی این خودرو خیلی محتاطانه عمل کرده است و تفاوت زیادی بین این نسل با نسل پیشین پرچمدار اتومبیل های سدان آئودی وجود ندارد، اما هر چه که هست طرفداران این برند از وجود آن راضی هستند.با تمام این تفاسیر، نسل جدید آئودی a8 پیشرفت هایی را نیز داشته که این خودرو را به تکامل رسانده است. آئودی دو ویژگی اسپورت و لو بودن را به صورت یکجا در این خودرو گنجانده است که می تواند برای رقبای بزرگ آن نظیر مرسدس اس کلاس و بی ام و سری 7 خطرساز باشد. لازم به ذکر است که این گوشی در دو مدل استاندارد و کمی کشیده به فروش خواهد رسید که مدل کشیده آن آئودی a8 l نام خواهد داشت. طول نسخه معمولی 5.17 متر است و فاصله محوری در مدل کشیده تر، 13 سانتی متر افزایش داشته است.طراحی خارجیکارشناسان معتقدند طراحی آئودی a8 الهام گرفته شده از خودرو مفهومی prologue است که در سال 2014 معرفی شده بود و اینک شاهد ظهور آن در قالب یک سدان پرچمدار هستیم. این خودرو که توسط مارک لیچه ساخته شده بود به مراتب از طول بیشتری نسبت به نسل پیشین برخوردار است، اما تغییر در ابعاد آن باعث نشده تا سبک طراحی کمپانی آئودی متفاوت از گذشته باشد. زبان طراحی این کمپانی خودروساز اینک همراه با نسل جدید آئودی a8 به تکامل خوبی رسیده است؛ بزرگترین بخش تغییرات را در نمای جلویی این خودرو شاهد هستیم که با جلوپنجره بزرگ شش ضلعی محبوب این برند تلفیق شده است.نسل جدید آئودی a8چراغ هایی افقی در اطراف جلوپنجره کرومی این خودرو به کار رفته است که چراغ های دی لایت ال ای دی را نیز در خود میزبانی می کند. آئودی در این بخش نیز بسیار موفق ظاهر شده و از فناوری جدید لیزری در چراغ های سدان پرچمدار جدیدش استفاده کرده است. این چراغ ها در سرعت 70 کیلومتر بر ساعتی فعال می شوند تا طیف پخش نور به 2 برابر زمان عادی برسد. علاوه بر این، آئودی از فناوری اولد در چراغ های پشتی a8 جدید خود استفاده کرده است.نسل جدید آئودی a8وقتی به نمای جانبی خودرو می نگریم، نخستین چیزی که توجه ما را به خود جلب می کند، خط سقف شیب دار آن است که نمایی نظیر یک خودرو کوپه را به این سدان جذاب بخشیده است. یکی دیگر از نکاتی که باعث متمایز شدن این نسل با نسل پیشین آئودی a8 شده است، خط بسیار ظریفی ست که در زیر کمر خودرو تا صندوق عقب کشیده شده است و یک نوار در سراسر نمای جانبی قرار گرفته است که به چراغ های خودرو متصل می شود.نسل جدید آئودی a8 audi a8 l نسل جدید آئودی a8 audi a8 l شاید طراحی این محصول عینا شبیه به کانسپت پرولوگ نباشد، اما به طور کلی طراحی آن به قدری مدرن و جذاب است که زنگ خطری برای رقبای بزرگ آن از دو کارخانه سازنده آلمانی بنز و بی ام و باشد. به خصوص اینکه طی ماه ها و سال های اخیر سبک طراحی مرسدس بنز با انتقادهای زیادی همراه بوده است، اینک آئودی می تواند با این سبک طراحی شیک، ساده و زیبا بیش از پیش محبوبیت غول خودروساز آلمانی را زیر سوال ببرد.ک نشاید طراحی بیرونی سدان جدید آئودی تغییرات بسیار زیادی را به خود نبیند، اما شرایط در داخل ک ن بسیار متفاوت است و به نوعی شاهد انقل در تکنولوژی اتومبیل ها هستیم. اینک ک ن a8 جدید کاملا متفاوت از نسل پیشین خود است و شاهد حضور دومین نسل ک ن مجازی آئودی در این خودرو هستیم. جذاب ترین مورد این ک ن، حضور یک نمایشگر با وضوح فول اچ دی است که اطلاعات مختلفی را در اختیار راننده قرار می دهد. به جز این، دو نمایشگر در وسط داشبورد جلو تعبیه شده است؛ یکی از آن ها از نمایشگر 10.5 اینچی برخوردار بوده که متعلق به سیستم سرگرمی/ اطلاع رسانی خودرو است و دیگری تنظیمات مختلف سیستم تهویه را به صورت لمسی در اختیار سرنشینان قرار می دهد.نسل جدید آئودی a8نسل جدید آئودی a8از مهم ترین تغییرات این ک ن، کاهش تعدد دکمه ها و کنترلرهای فیزیکی است که همین قضیه به هرچه مدرن تر شدن آن نیز کمک شایانی کرده است. با این حال همچنان کنترل های فراوانی بر روی فرمان خودرو تعبیه شده است که می تواند به کمتر پرت شدن حواس راننده در هنگام رانندگی و در صورت نیاز به تنظمیات، کمک کند.نسل جدید آئودی a8 ؛ انقلاب تکنولوژی خودروهاسدان جدید آئودی از جدیدترین تکنولوژی های صنعت خودرو بهره می برد. آئودی عنوان می کند که 41 سیستم کمک راننده با عملکردی متفاوت در این خودرو تعبیه شده است و از طریق سیستم سرگرمی/ اطلاع رسانی این خودرو که mmi نام دارد می توان 400 بخش مختلف خودرو شامل سیستم ناوبری هوشمند با یادگیری خ ر، دوربین و سنسورها، سیستم صوتی، نمایشگر هدآپ، اتصال گوشی های هوشمند و غیره را تنظیم کرد. جالبتر این که در نسخه a8 l از صندلی های آرامبخشی استفاده شده است که به سیستم خنک کننده/گرم کننده، ماساژور بدن با تنظیمات مختلف و ماساژور اختصاصی پا مجهز هستند. یک پنل لمسی اولد نیز در بین دو صندلی عقب نصب شده است که از آن طریق بسیاری از تنظیمات در اختیار سرنشینان پشتی قرار خواهد گرفت. این نمایشگر را در صورت وم می توانید جدا کنید.نسل جدید آئودی a8یک سیستم الکتریکی 48 ولت همراه با سیستم تعلیق الکترومکانیک تماما فعال، این خودرو سدان را از لحاظ تکنولوژی به تکامل رسانده اند. نسل جدید آئودی a8 نخستین اتومبیلی در بازار خواهد بود که سیستم خودران را در سه سطح مختلف ارائه می کند. برای این سیستم از یک اسکنر لیزری استفاده می شود که در ارتباط با رادارها و سایر سنسورها، طرح سه بعدی کاملی را از اطراف خودرو مهیا می سازد. به لطف این تکنولوژی، خودرو می تواند هنگام حرکت آهسته در ترافیک های شهری و حرکت در بزرگراه ها تا سرعت 60 کیلومتر بر ساعت، کنترل کامل رانندگی را در دست بگیرد و شما با خیال راحت به بقیه کارهایتان برسید. هرچند هنوز زود است بخواهیم در مورد این سیستم کمک راننده قضاوت کنیم. یک سیستم پارک خ ر نیز در اینجا وجود دارد که می تواند بدون نیاز به حضور راننده در پشت فرمان، خودرو را به صورت کامل پارک کند. البته صاحب خودرو می تواند آن را از طریق یک گوشی هوشمند و از راه دور کنترل کند تا مشکلی پیش نیاید.یکی دیگر از قابلیت های جذ که سدان جدید آئودی را نسبت به تمامی رقبایش برتر می سازد، سیستم تعلیق منحصر به فرد آن است که می تواند هر چرخ را به صورت مجزا تنظیم کند. این سیستم از دوربین جلو نیز استفاده می کند که قادر به شناسایی چاله ها و سرعتگیرهای جاده ای است تا سرنشینان در هنگام عبور از آن ها هیچ چیز را احساس نکنند. صاحب خودرو می تواند این سیستم را به دو صورت اسپورت و یا لو تنظیم کرده تا در هر شرایطی بهترین تجربه سفر را تجربه کند.پیشرانه و مشخصات فنیپرچمدار جدید سدان های آئودی در وهله نخست با دو پیشرانه 3 لیتری شش سیلندر توربو به فروش خواهد رسید که یکی از آن ها دیزلی نوع tdi بوده و دیگری بنزینی نوع tfsi است. مدل دیزلی قادر به تولید 290 اسب بخار است و این میزان در مدل بنزینی به 340 اسب بخار افزایش پیدا می کند. در آینده ای نزدیک، یک پیشرانه دیگر با حجم 4 لیتری v8 دیزلی با توان تولید 435 اسب بخار و مدل بنزینی آن با توان تولید 460 اسب بخار نیز ارائه خواهد شد.نسل جدید آئودی a8یک مدل بنزینی 6 لیتری از نوع w12 با توان تولید نامشخص نیز در دست توسعه است و مدل پلاگین هیبریدی e-tron نیز همراه با یک پیشرانه 3 لیتری بنزینی tfsi و ترکیب با یک موتور الکتریکی به فروش خواهد رسید. این پیشرانه قادر است به صورت ترکیبی قدرتی معادل 450 اسب بخار و گشتاور 700 نیوتن متر را تولید کند که به لطف سامانه کواترو به چهار چرخ منتقل می شود. این مدل هیبریدی می تواند مسافت 50 کیلومتر را به صورت تمام الکتریکی طی کند و باتری آن نیز به صورت بیسیم شارژ خواهد شد.سیستم الکتریکی 48 ولتسیستم الکتریکی 48 ولت این خودرو باعث شده است که تمامی پنج پیشرانه نسل جدید آئودی a8 به جای استارت، به یک جایگزین مجهز شوند که آن را می توان یک جایگزین حدودی برای سیستم هیبریدی دانست. در واقع پیشرانه خودرو به لطف این سیستم می تواند در حین حرکت بین سرعت های 55 الی 160 کیومتر بر ساعت، حدود 40 ثانیه خاموش شده و پس از آن خیلی آرام بار دیگر روشن شود. وظیفه ی توقف و حرکت خودرو نیز بر عهده این سیستم الکتریکی مدرن خواهد بود. تمامی این تکنولوژی ها دست به دست هم داده اند تا مصرف سوخت نسل جدید آئودی a8 چیزی در حدود 0.7 لیتر در هر صد کیلومتر کاهش پیدا کند.قیمتآغاز قیمت نسخه استاندارد نسل جدید آئودی a8 از 90 هزار و 600 یورو خواهد بود که این قیمت در نسخه a8 l به 94 هزار و 100 یورو می رسد. لازم به ذکر است که نسل پیشین این سدان جذاب حدود 82 هزار و 500 یورو بود که می توان افزایش قیمت اعمال شده را بسیار چشمگیر دانست. در هر صورت تولید این خودرو در کارخانه آئودی در آلمان آغاز شده است و تا اوا فصل پاییز فروش آن نیز آغاز می شود.ویدیو بررسی آئودی a8 جدید ویدیومنبع :pedal